Kerkdocumenten van Marrum en Westernijkerk  1619-1962

 

 

 Terug naar Hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

 

Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

 

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de foto’s

 

Kerkeraad

 

Invt. nr. 01 Notulen 1828-1866

 

Invt. nr. 02 Notulen 1866-1897

 

Invt. nr. 03 Notulen met verslagen van de vergaderingen van het kiescollege en processen verbaal van verkiezingen 1897-1946  

 

Invt. nr. 04 Notulen 1947-1962

 

Invt. nr. 05 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1853-1961 

 

Invt. nr. 06 Stukken betreffende de Doleantie, 1887 en z.j.

 

Invt. nr. 07 Agenda van ingekomen stukken 1882-1944

 

Invt. nr. 08 Stukken ingekomen van de Generale Financiele Raad betreffende afdracht collectegelden enz. jaar 1948-1962

 

Invt. nr. 09 Verslagen van schriftelijke kerkvisitaties 1898-1943

 

Invt. nr. 10 Inventaris van het archief 1902-1948, bijgewerkt tot 1956

 

Invt. nr. 11 Reglement op het godsdienstig onderwijs in de Nederlandsche Hervormde Kerk 1816

 

Invt. nr. 12 Reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten, 1904, 1931

 

Invt. nr. 13 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten 1875, 1879, 1896-1923 en adreslijsten 20e eeuw

 

Invt. nr. 14 Alfabetische lijst van stemgerechtigde leden, 1923-1933

 

Invt. nr. 15 Alfabetische lijst van stemgerechtigde leden, 1934-1943

 

Invt. nr. 16 Alfabetische lijst van stemgerechtigde leden, 1942-1952

 

Invt. nr. 17 Stukken betreffende predikantsbenoemingen, 1881-1956 met lijst predikanten sinds de Reformatie

 

Invt. nr. 18 Stukken betreffende de verkiezing van ouderlingen en diakenen, 1897, 1898, 1951-1961

 

Invt. nr. 19 Inventaris van doop en trouwregisters van Marrum en Westernijkerk, 1812

 

Invt. nr. 20-d  Doopboek 1639-1772

 

Invt. nr. 20-l  Lidmatenboek 1639-1673

 

Invt. nr. 21 Doopboek 1772-1831

 

Invt. nr. 22 Doopboek 1812-1889

 

Invt. nr. 23 Doopboek 1831-1889

 

Invt. nr. 24 Doopboek (Contra) 1889-1960  

 

Invt. nr. 25 Trouwboek 1726-1852

 

Invt. nr. 26 Trouwboek deel 1 1883-1960 

 

Invt. nr. 27 Trouwboek deel 2 1883-1960

 

Invt. nr. 28 Lidmatenboek 1774-1889

 

Invt. nr. 29 Lidmatenboek 1772-1889

 

Zie ook onderaan= Invt. 194 en 195 Doop-Trouw en Lidmaat

 

Invt. nr. 30 Lidmatenboek 1890-1969 deel 1 (niet openbaar i.v.m. vertrek datums)

 

Invt. nr. 31 Lidmatenboek 1890-1969 deel 2 (niet openbaar i.v.m. vertrek datums)

 

Invt. nr. 32 Attestaties 1856-1961

 

Invt. nr. 33 Lijst met hervormde gezinnen te  Marrum en Wester-Nijkerk, 1959

 

Invt. nr. 34 Naamlijsten van aangeslotenen op de kerktelefoon; van leden van de Jeugdraad; van niet-kerkelijken en van ontvangers van de “Open Deur”, 1960

 

Diaconie

 

Invt. nr. 35 Lijsten met opgaven betreffende de bedeling ten behoeve van de statistiek 1897-1931

 

Invt. nr. 36 Leggers van de bezittingen 1899, 1917-1948

 

Invt. nr. 37 Koopakten, huurcontracten en obligaties, 1622-1859

 

Invt. nr. 38 Diaconie rekeningboek 1649-1671-Marrum

 

Invt. nr. 39 Diaconie rekeningboek 1675-1735-Marrum

 

Invt. nr. 40 Diaconie rekeningboek 1714-1731-Ontvangsten-Marrum

 

Invt. nr. 40 Diaconie rekeningboek 1714-1731-Uitgaven-Marrum

 

Invt. nr. 41 Diaconie rekeningboek 1732-1762-Ontvangsten-Marrum

 

Invt. nr. 41 Diaconie rekeningboek 1732-1762-Uitgaven-Marrum

 

Invt. nr. 42 Diaconie rekeningboek 1762-1803-Marrum

 

Invt. nr. 43 Diaconie rekeningboek 1803-1840-Marrum

 

Invt. nr. 44 Diaconie rekeningboek 1741-1893-Marrum

 

Invt. nr. 45 Diaconie rekeningboek 1762-1817-Westernijkerk

 

Invt. nr. 46 Diaconie rekeningboek 1852-1933

 

Invt. nr. 47 Uittreksels uit de jaarrekeningen 1938-1940 en 1955

 

Invt. nr. 48 Quotisatielijsten ter dekking van het tekort in de diaconie administratie, met bijbehorende stukken 1811-1826

 

Kerk en Armvoogdij

 

Invt. nr. 49 Notulenboek 1890-1947 met verslagen van gecombineerde vergaderingen van; 1. Kerkvoogden en pastorievoogden. 2. Kerkvoogden en notabelen; achterin verslagen van vergaderingen van stemgerechtigden  

 

Invt. nr. 50 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1868-1962

 

Invt. nr. 51 Reglementen van toezicht en beheer der pastorie en der kerkelijke goederen-Marrum-Westernijkerk-1869-1951

 

Invt. nr. 52 Proces-verbaal voor een vergadering van kerkvoogden en stemgerechtigden, met een besluit inzake het ontwerpen van een nieuw reglement van beheer-1881

 

Invt. nr. 53 Plaatselijke reglementen voor het college van kerkvoogden en notabelen 1951, 1961

 

Invt. nr. 54 Stukken betreffende de overdracht van de kerkelijke administratie, 1882-1937

 

Invt. nr. 55 Verordening op de heffing van de hoofdelijke omslag, zonder jaar

 

Invt. nr. 56 Uittreksel van het floreen kohier 1852

 

Invt. nr. 57 Liggers en andere stukken betreffende het predikantstractement 1879-1962

 

Invt. nr. 58 Instructies voor de voorlezer, 1897, 1899; voor de koster en organist 1897, 1925; voor het schoonmaken van het lokaal

 

Invt. nr. 59 Loonstaten van de koster, kosteres en organisten, 1952-1959

 

Invt. nr. 60 Inventarissen en liggers van de kerkelijke goederen en fondsen 1870-1936

 

Invt. nr. 61 Polissen en andere stukken betreffende verzekeringen van de kerkelijke goederen, 1901-1962

 

Invt. nr. 62 Kadastrale kaartjes van het kerkgebouw, van verschillende landerijen, 1918, 1937, 1955

 

 

Invt. nr. 63 Schuldbekentenissen ten laste van de kerkvoogdij ca. 1940 en 1957-1961

 

Invt. nr. 64 Spaarbankboekje 1947-1952

 

Invt. nr. 65 Spaarbankboekje 1943-1953

 

Invt. nr. 66 Akte waarbij, Thijs Pieters de Vries te Marrum aan de kerkvoogdij Marrum een som geld en drie graven op het kerkhof te Marrum legateerd 1948

 

Invt. nr. 67 Koopakten van onroerende goederen 1799, 1889, 1904, 1828

 

Invt. nr. 68 Stukken betreffende verhuring en uitgifte in erfpacht van onroerende goederen 1893-1962

 

Invt. nr. 69 Lijsten met jaaropbrengsten van de kerkelijke goederen, de kosterie- en pastoriegoederen, 1937-1957

 

Invt. nr. 70 Stukken betreffende de verbouw en onderhoud van het kerkgebouw te Marrum 1920

 

Invt. nr. 71 Lijsten met bijdragen en toezeggingen  voor de kerkrestauratie 1960-1962

 

Invt. nr. 72 Stukken betreffende onderhoud en restauratie van het orgel te Marrum 1838, 1943-1947, 1954

 

Invt. nr. 73 Stukken betreffende de verhuring van zitplaatsen, 1946

 

Invt. nr. 74 Stukken betreffende de levering van een nieuwe luidklok, 1947 en 1949

 

Invt. nr. 75 Lijsten met bijdragen en toezeggingen voor de kerkverwarmingsactie, 1964

 

Invt. nr. 76 Stukken betreffende de beplanting van de pastorietuin te Marrum, 1960

 

Invt. nr. 77 Stukken betreffende de afbraak van het bestaande en de bouw van een nieuw verenigingsgebouw “De Rank” 1955-1958

 

Invt. nr. 78 Stukken betreffende het beheer van verenigingsgebouw “De Rank” 1957-1962

 

Invt. nr. 79 Grafregister ca. 1900

 

Invt. nr. 80 Stukken betreffende het eigendom en onderhoud der graven, 1917-1959

 

Invt. nr. 81 Inventarissen van de pastoralia 1870-1955

 

Invt. nr. 82 Akten van koop, verkoop en ruiling der pastoralia, 1824-1905

 

Invt. nr. 83 Huurcontracten, akten van uitgifte in erfpacht en andere stukken betreffende het beheer der pastoriegoederen 1843-1960

 

Invt. nr. 84 Rekeningboek van de pastoriegoederen, 1857-1897; aan de keerzijde inventaris van de pastoralia 1896

 

Invt. nr. 85 Kasboek van de pastoralia 1948-1951

 

Invt. nr. 86 Kasboek van de pastoralia 1952-1961

 

Invt. nr. 87 Jarrekeningen van de pastoralia 1933-1949

 

Invt. nr. 88 Begrotingen 1940-1963

 

Invt. nr. 89 Kasboek 1942-1958

 

Invt. nr. 90 Hulpkasboek 1940

 

Invt. nr. 91 Hulpkasboek 1942

 

Invt. nr. 92 Hulpkasboek 1943

 

Invt. nr. 93 Hulpkasboek 1943

 

Invt. nr. 94 Hulpkasboek 1944

 

Invt. nr. 95 Jaarrekening 1951

 

Invt. nr. 96 Tabellarisch kasboek 1952-1956

 

Invt. nr. 97 Tabellarisch kasboek 1957-1962

 

Invt. nr. 98 Rekeningboek der Kerkvoogdij van Marrum-1619-1693

 

Invt. nr. 99 Rekeningboek der Kerkvoogdij van Marrum-1693-1739

 

Invt. nr. 100 Rekeningboek der Kerkvoogdij van Marrum-1739-1786

 

Invt. nr. 101 Rekeningboek der Kerkvoogdij van Marrum-1786-1825

 

Invt. nr. 102 Rekeningboek der Kerkvoogdij van Marrum-1826-1879

 

Invt. nr. 103 Rekeningboek der Kerkvoogdij van Marrum-1880-1945


Invt. nr. 104 Rekeningboek der Kerkvoogdij van Marrum-1904-1951 met jaarlijkse balans van bezittingen en schulden

 

Invt. nr. 105 Jaarrekeningen 1956-1963

 

Invt. nr. 106 Register met jaarrekeningen van de Kosteriegoederen-1898-1951

 

nvt. nr. 107 Restitutiebewijzen, verrekeningen tussen de kerkvoogden voor Marrum en Westernijkerk-1928-1947

 

Invt. nr. 108 Lijsten van aanslagen voor de hoofdelijke omslag ca. 1950 en lijst van vrijwillige bijdragen ca, 1950

 

Invt. nr. 109 Register van vrijwillige bijdragen 1950-1952

 

Invt. nr. 110 Herdenkingsartikel 25 jarig ambtsjubileum van Ds. H. Gerbrandy in Hervormd Zendingsblad voor Friesland-09-03-1912

 

Invt. nr. 111 Getuigschriften voor het afleggen van geloofsbelijdenis ca. 1940 (Blanco)

 

Invt. nr. 112 Stukken betreffende Avondmaalszilver van de Protestante Eredienst-1928 en 1955

 

Invt. nr. 113 Stukken waarvan het verband niet gebleken is en stukken betreffende de oprichting van de “Stichting Bejaardencentrum Ferwerd” te Ferwerd 1956

 

Invt. nr. 194 Doopboek, 1639-1811 en 4 juli1745 tot 9 maart 1812

 

Invt. nr. 195 Trouwboek 1726-1810 en 19 april 1745 tot 30 december 1810, Lidmaten1639-1673 en 1745-1850 verder uittreksels diaconieboeken van huwelijken 1649-1722 en andere gegevens 1649-1811