Kerkdocumenten van Midlum 1605-1970

Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

 

Terug naar hoofdindex Kerkdocumenten

 

Via onderstaande hyperlinks komt u rechtstreeks bij de foto’s

 

 

Kerkeraad

 

 

Invt. nr. 1 Handelingen van de kerkeraad 1776-1885

 

Invt. nr. 2 Handelingen van de kerkeraad 1886-1917

 

Invt. nr. 3 Handelingen van de kerkeraad 1918-1959 

 

Invt. nr. 4 Handelingen van de kerkeraad 1959-1967

 

Invt. nr. 5 Doopboek 1672-1772 

 

Invt. nr. 6 Doopboek 1772-1812 

 

Invt. nr. 7 Doopboek 1865-1970

 

Invt. nr. 7a  Doopboek 1865-1970 vrijwel indentiek met invt. nr. 7

 

Invt. nr. 8 Doopboek 1812-1864

 

Invt. nr. 8-a Lidmatenboek 1773-1864

 

Invt. nr. 8-b Lidmatenboek 1788-1793

 

Invt. nr. 9 Doopboek 1812-1865

 

Invt. nr. 9a Lidmatenboek 1773-1865

 

Invt. nr. 10 Lidmatenboek 1865-1939

 

Invt. nr. 11 Lidmatenboek 1866-1939

 

Invt. nr. 12 Lidmatenboek 1940-1960

 

Invt. nr. 13 Lidmatenboek Contra 1940-1960

 

Invt. nr. 14 Lidmatenboek 1940-1960 (vrijwel indentiek met Invt. nr. 12 en 13

 

Invt, nr. 15 Lijst van stemgerechtigden 1881-1956

 

Invt. nr. 16 Trouwboek 1706-1772 

 

Invt. nr. 17 Trouwboek 1772-1811

 

Invt. nr. 18 Trouwboek 1772-1970

 

Invt. nr. 19 Contra Trouwboek 1906-1965 

 

Invt. nr. 20 Provinciaal College van Toezicht 1814-1871

 

Invt. nr. 21 Uitgaande stukken 1807-1905

 

Invt. nr. 22 Inventaris van het archief van de Hervormde gemeente te Midlum 1920 en 1944

 

Invt. nr. 23 Reglement benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten 2 november 1919

 

Int. nr. 24 Lijsten van orde van aftreding van leden van de kerkeraad 1909-1930 en 1948-1953

 

Invt. nr. 25 Archiefstukken kerkeraad 1890-1950

 

Invt. nr. 26 Stukken over de geschiedenis van het kerkgebouw van de Hervormde gemeente 1930

 

Invt. nr. 27 Brieven uit 1816 en 1829 van de Algemeene Synode der Nederlandsch Hervormde Kerk betreffende de toestemming aan studenten tot prediking

 

Invt. nr. 28 Brief van Koning Willem I inzake de viering van bid en dankdag in 1825

 

Invt. nr. 29 Geschil in zake de benoeming van een predikant in 1793

 

Invt. nr. 30 Brief van de commissaris generaal betreffend de indeling in classes 1816

 

Invt. nr. 31 Ontwerp brief  betreffende het beroepen van een predikant in de 19e eeuw

 

Invt. nr. 32 Overeenkomst d.d. 1 februari 1967 betreffende de samenvoeging van de Hervormde gemeenten van Harlingen en Midlum

 

Diaconie

 

Invt. nr. 33 Diaconie Rekeningboek ontvangsten 1700-1711 (Beschadigd en Onvolledig)

 

Invt. nr. 33 Diaconie Rekeningboek uitgaven 1700-1711

 

Invt. nr. 34 Diaconie Rekeningboek ontvangsten 1711-1732

 

Invt. nr. 34 Diaconie Rekeningboek uitgaven 1711-1732

 

Invt. nr. 35 Diaconie Rekeningboek ontvangsten 1732-1777

 

Invt. nr. 35 Diaconie Rekeningboek uitgaven 1732-1777

 

Invt. nr. 36 Diaconie Rekeningboek ontvangsten 1777-1797

 

Invt. nr. 36 Diaconie Rekeningboek uitgaven 1777-1797

 

Invt. nr. 37 Diaconie Rekeningboek ontvangsten en uitgaven 1797-1822

 

Invt. nr. 38 Diaconie Rekeningboek ontvangsten en uitgaven 1822-1847

 

Invt. nr. 39 Diaconie Rekeningboek ontvangsten en uitgaven 1848-1895

 

Invt. nr. 40 Diaconie Rekeningen, 1904, 1959, 1960, 1962-1967

 

Invt. nr. 41 Begrotingen 1960, 1961, 1965

 

Invt. nr. 42 Stukken betreffende de onderhoudsplicht van armlastigen, 1702-1758, 1844

 

Invt. nr. 43 Staat van bezittingen, 1797 en een legger van de Diaconie-goederen en fondsen, 1949

 

 

Kerkvoogdij

 

Invt. nr. 44 Notulenboek 1881-1891

 

Invt. nr. 45 Notulenboek 1891-1913

 

Invt. nr. 46 Notulenboek 1913-1951 )

 

Invt. nr. 47 Plaatselijke reglementen voor de kerkvoogdij, 1923 en 1951

 

Invt. nr. 48 Stukken betreffende de instelling van een college van notabelen. 1880

 

Invt. nr. 49 Opgave en inventaris van de kerkelijke goederen, 1797 en 1941

 

Invt. nr. 50 Instructie betreffende de aanstellling van een kerkelijke deurwaarder, klokkenist, doodgraver en bode, 1911

 

Invt. nr. 51 Stukken betreffende de rijksbijdrage in predikantstractementen, 1858 en 1967

 

 

Invt. nr. 52 Stukken betreffende het verrichten van pastoraal werk door de predikant van Midlum in de Hervormde gemeente Harlingen, 1948-1949, 1962.

 

Invt. nr. 53 Stukken betreffende de nalatenschap van Ruurd Dirksz, Houtia te Midlum 1736-1777

N.B. Universele erfgenamen waren de kerkvoogdij en diaconie zie ook invt. nr. 72

 

Invt. nr. 54 Akten van schuldbekentenis ten laste van de kerkvoogdij, 1757-1826

 

Invt. nr. 55 Bestekken, tekeningen en andere stukken betreffende het onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie, de kosterij en de school, 1783-1867, 1907, 1919

 

Invt. nr. 56 Stukken betreffende het restauratie en pastoriefonds, 1962-1963.

 

Invt. nr. 57 Stukken betreffende de verzekering van pastorie, kerk met toren, uurwerk en orgel 1904-1962, en een lijst van inventaris in de kerk met aanhorigheden

 

Invt. nr. 58 Plattegrondstekening van de kerk met lijsten van zitplaatsenverhuur

 

Invt. nr. 59 Financiele stukken betreffende de exploitatie van ‘It Skoaltsje’, 1964-1967

 

Invt. nr. 60 Contra grafregister van de begraafplaats te Midlum 1895-1964

 

Invt. nr. 61 Reglement op het begraven, het heffen en invorderen van begrafenis en onderhoudsrechten voor de algemeene begraafplaats te Midlum, 1911

 

Invt. nr. 62 Stukken betreffende de slatting en droogmaking van de Hopmansvaart in Midlum, 1808, 1833

 

Invt. nr. 63 Stukken betreffende de verkoop vasn eigendommen, 1796, 1815

 

Invt. nr. 64 Stukken betreffende de verkoop van grond aan het Rijk voor de aanleg van een voet en rijwielpad langs de weg Harlingen Leeuwarden, 1937-1939.

 

Invt. nr. 65 Floreenkohier (afschrift) van Midlum, 1850

 

Invt. nr. 66 Floreenkohier van Midlum, 1858

 

Invt. nr. 67 Kohier van de hoofdelijke omslag, 1887-1932

N.B. 1930 is onvolledig, 1931 en 1932 ontbreekt

 

Invt. nr. 68 Kohier van de hoofdelijke omslag, 1933-1965

 

Invt. nr. 69 Lijsten van aangeslagenen van de Generale kas, 1937, 1939 en een lijst van bijdragen, 1948.

 

Invt. nr. 70 Begrotingen 1910-1966

 

Invt. nr. 71 Rekeningboek 1605-1643, 1646-1717 en Armenvoogdij 1659-1665

(achterin dit boek diversen van de jaren 1651, 1657, 1659-1665, 1688, 1712-1716)

 

Invt. nr. 72 Rekeningboek  1779-1832

(Hierin ook kopieen van het testament van Ruurd Dirksz. Houtia d.d. 1 november1775,

van de inventaris van de nalatenschap en van andere daartoe betrekkelijke stukken zie ook invt. nr. 53

 

Invt. nr. 73 Rekeningboek 1833-1865

 

Invt. nr. 74 Rekeningboek 1865-1910

 

Invt. nr 75 Rekeningboek 1911, 1933-1950

(Hierin ook de staat van het Vaste Fonds tot onderhoud van het kerkhof te Midlum opgemaakt in 1915)

 

Invt. nr. 76 1912-1961

N.B. de jaren 1925, 1926, 1958 en 1960 ontbreken.

 

Invt. nr. 77 Kasboek 1906-1919

 

Invt. nr. 78 Kasboek 1917-1932

 

Invt. nr. 79 Kasboek 1933-1946

 

Diversen

 

Invt. nr. 80 Register van de floreenomslag voor de Vijfdeelen Zeedijken Buitendijks ten laste van Midlum en Klooster Ludingakerk 1857-1878

 

Invt. nr. 81 Notulenboek van het bestuur van het fonds ´Liefde en Eendragt`1858-1896

 

Invt. nr. 82 Stukken afkomstig van Jacob Cornelisz. Wassenaar, notaris te Harlingen, 1769-1802 

( Hierbij onderneer stukken betreffende de boedel van Jan Poppe Andreae Meinarda, 1799;

idem van Maria Louwrens wed. Servaes van Beem, 1800 Stemming (verkiezing) van een predikant te St. Annaparochie, 1799)

 

Invt. nr. 83 Overige stukken ' toevallig" gedeponeerd in het kerkvoogdijarchief 1751-1846

(betreft onder meer verkiezingen van predikanten te Oostdongeradeel)

 

Invt. nr. 240 Doopboek 16 november 1656 - 26 april 1772

 

Invt. nr. 240 Trouwboek 1675 - 1 mei 1701

 

Invt. nr. 240 Lidmaten en Handelingen van de kerkeraad 1675 - 1772

 

Invt. nr. 241 Doopboek 3 mei 1772 - 15 maart 1812