Kerkdocumenten van Oosterwolde-Appelscha en Fochteloo 1623-1966

 

 

Van dit archief 1623-1966 is door de kerk in 2009 vastgelegd dat de kerkstukken jonger

dan 100 jaar niet openbaar mogen zijn.

 

Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

 

Wilt u meer weten van de geschiedenis van deze dorpskerk klik hier

 

 

 Terug naar hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de foto’s .

 

Register van Huisgezinnen van Oosterwolde 14-06-1748

 

 

Kerkenraad Oosterwolde

 

Invt. nr. 001 Notulenboek 1818-1889

 

Invt. nr. 002 Notulenboek 1890-1957  

 

Invt. nr. 003 Jaarverslagen 1919-1921

 

Invt. nr. 004 Ingekomen stukken 1809-1935

 

Invt. nr. 005 Stukken betreffende de kerk in de Patriottentijd 1797-1810

 

Invt. nr. 006 Stukken betreffende de verhouding van vrijzinnigen en rechtzinnigen 1951- 1961

 

Invt. nr. 007 Vragenlijsten betreffende de kerkeraad 1927-1931

 

Invt. nr. 008 Vragenlijsten betreffende de toestand in de gemeente opgemaakt ten behoeve van de vereniging van vrijzinnig hervormden in Nederland 1956-1962

 

Invt. nr. 009 Stukken betreffende het storten van diakoniegelden in de kerkekas 1930-1931

 

Invt. nr. 010 Stukken betreffende de evangelisatie vereniging “Immanuël” 1919-1962

 

Invt. nr. 011 Stukken betreffende het tehuis “Vredesheim”1920-1921

 

Invt. nr. 012 Extrakten uit de burgelijke stand van Ooststellingwerf 1851-1921

 

Invt. nr. 013 Standaartformulieren voor kerkelijke handelingen jaar 1817

 

Invt. nr. 014 Stukken betreffende het houden van lezingen 1927-1935

 

Invt. nr. 015 Stukken betreffende het archief 1915-1919

 

Invt. nr. 016 Instruktie voor de Algemene Synodale Commisie 1845

 

Invt. nr. 017 Stukken betreffende het algemeen reglement voor de N.H. Kerk 1816-1905

 

Invt. nr. 018 Reglement voor de kerkenraad 1825

 

Invt. nr. 019 Reglement op de vacaturen; alsmede op de beroeping en het ontslag van predikanten 1826

 

Invt. nr. 020 Reglement op de vacaturen 1856

 

Invt. nr. 021 Provinciale reglementen op de verkiezing en beroeping van predikanten 1825-1833

 

Invt. nr. 022 Reglement op benoeming van ouderlingen, diakenen en de beroeping van predikanten 1866

 

Invt. nr. 023 Stukken betreffende een geschil met de kerkvoogden, betreffende de wijze van benoeming van ouderlingen en diakenen 1867

 

Invt. nr. 024 Stukken betreffende plaatselijke reglementen op de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten 1878-1919

 

Invt. nr. 025 Reglement op de predikantstraktementen 1963

 

Invt. nr. 026 Reglement op het hulppredikerschap 1844

 

Invt. nr. 027 Reglement op het examen ter toelating tot de evangeliebediening in de N.H. Kerk 1917

 

Invt. nr. 028 Register houdende; reglement op het predikantsexamen; reglement op de classicale kosten; reglement op het godsdienstonderwijs; reglement op de kerkvisitatie 1816

 

Invt. nr. 029 Reglement op de kerkvisitatie 1823

 

Invt. nr. 030 Reglement op het godsdienstonderwijs 1847

 

Invt. nr. 031 Instruktie voor de godsdienstonderwijzer 1942

 

Invt. nr. 032 Provinciaal reglement op de uitkoop van de kerkelijke ambten, ongedateerd

 

Invt. nr. 033 Reglement van de vereniging "Het Vrijzinnige Kerkkoor" 1929

 

Invt. nr. 034 Reglement voor de evangelisatie-commissie 1942

 

Invt. nr. 35 Stukken betreffende voorgestelde wijzigingen in het plaatselijk algemeen reglement 1922

 

Invt. nr. 036 Staat van de verdeling der classen in ringen 1820

 

Invt. nr. 037 Stukken betreffende vacatures in het predikantsambt 1831-1963

 

Invt. nr. 038 Stukken betreffende de aanstelling van een hulpprediker 1957, 1965

 

Invt. nr. 039 Stukken betreffende het godsdienstonderwijs 1839-1920

 

Invt. nr. 040 Stukken betreffende kerkvisitaties, 1825-1826-1829-1834-1918-1924

 

Invt. nr. 040-A Lidmaten 1664, Dopen 1667-1705 en Trouwen 1683-1704

 

Invt. nr. 041 Dopen 1812-1865

 

Invt. nr. 041-A Dopen 1772-1851

 

Invt. nr. 042 Dopen 1852-1912

 

Invt. nr. 042-A Lidmaten 1772-1868

 

Invt. nr. 042-A Vertrokken Lidmaten 1830-1868

 

Invt. nr. 042-B Lidmaten 1772-1893

 

Invt. nr. 042-B Vertrokken Lidmaten 1830-1894

 

Invt. nr. 043 Aangekomen Lidmaten 1869-1966 en Vertrokken Lidmaten 1869-1897

 

Invt. nr. 044 Lidmaten 1894-1963

 

Invt. nr. 045 Lidmaten 1931

 

Invt. nr. 046 Lidmaten met geboortedata van de lidmaten 1956

 

Invt. nr. 047 Lidmaten, gerangschikt naar wijken, ongedateerd

 

Invt. nr. 048 Vrouwlijke Lidmaten 1922

 

Invt. nr. 049 Lidmaten 1926, 1927 en ongedateerd

 

Invt. nr. 050 Gezinskaarten tussen 1911 en 1963

 

Invt. nr. 051 Persoonskaarten 1964

 

Invt. nr. 052 Lidmaten mutaties 1950

 

Invt. nr. 053 Attestaties 1918

 

Invt. nr. 054 Brieven ingekomen van enige lidmaten die verklaren zich bij de afscheiding aan te sluiten 1834-1837

 

Invt. nr. 055 Brieven ingekomen van enige lidmaten die verklaren met de kerk te zullen breken 1920-1964

 

Invt. nr. 056 Persoonsnamen die volgens de hulpprediker rechtzinnig zijn na 1956

 

 

Diakonie Oosterwolde

 

Invt. nr. 057 Ingekomen stukken 1744-1891

 

Invt. nr. 058 Stukken betreffende de bedeling 1701-1934 en ongedateerd 

 

Invt. nr. 059 Vragenlijsten betreffende de toestand van het armwezen 1918-1931

 

Invt. nr. 060-A Inkomsten uit onroerende goederen 1759-1842

 

Invt. nr. 60-B Instruktie voor het onderhouden van armen en wezen 1762 en een lijst van behoeftigen met aan deze uitgekeerde bedragen 1762-1848

 

Invt. nr. 061 Eigendomslijsten behorende aan de diakonie, 1878, 1881, 1905, 1925

 

Invt. nr. 062 Diakoniegoederen 1915, 1944-1945

 

Invt. nr. 063 Diakoniegoederen en fondsen 1948 en kadastrale tekening van Oosterwolde en Donkerbroek, sekties A, B en C. (alleen de kadastrale tekening is openbaar)

 

Invt. nr. 064 Stukken betreffende scheiding van landerijen 1727, 1854.

 

Invt. nr. 065 Stukken betreffende verhuringen 1806-1931 en ongedateerd 

 

Invt. nr. 066 Testamenten waarin aan de diakonie wordt gelegateerd, 1723, 1759 en 1932

 

Invt. nr. 067 Koopkontrakten met de kerk als koopster 1826-1919

 

Invt. nr. 068 Huurkontrakten 1812-1833

 

Invt. nr. 069 Akte van ruiling 1819

 

Invt. nr. 070 Schuldbekentenissen in het voordeel van de kerk 1703-1772

 

Invt. nr. 071 Jaarrekeningen 1934-1940

 

Invt. nr. 072 Kasboek ontvangsten 1743-1754

 

Invt. nr. 072 Kasboek uitgaven 1743-1754

 

Invt. nr. 073 Kasboek ontvangsten 1745-1779

 

Invt. nr. 073 Kasboek uitgaven 1745-1779

 

Invt. nr. 074 Kasboek ontvangsten 1754-1762

 

Invt. nr. 074 Kasboek uitgaven 1754-1762

 

Invt. nr. 075 Kasboek ontvangsten 1763-1771

 

Invt. nr. 075 Kasboek uitgaven 1763-1771

 

Invt. nr. 076 Kasboek ontvangsten 1771-1779

 

Invt. nr. 076 Kasboek uitgaven 1771-1779

 

Invt. nr. 077 Kasboek ontvangsten 1779-1789

 

Invt. nr. 077 Kasboek uitgaven 1779-1789

 

Invt. nr. 078 Kasboek ontvangsten 1789-1799

 

Invt. nr. 078 Kasboek uitgaven 1789-1799

 

Invt. nr. 079 Kasboek ontvangsten 1799-1815

 

Invt. nr. 079 Kasboek uitgaven 1799-1815

 

Invt. nr. 080 Kasboek ontvangsten 1815-1817

 

Invt. nr. 080 Kasboek uitgaven 1815-1817

 

Invt. nr. 081 Kasboek ontvangsten 1817-1842

 

Invt. nr. 081 Kasboek uitgaven 1817-1842

 

Invt. nr. 082 Kasboek 1843-1887

 

Invt. nr. 083 Kasboek 1843-1890

 

Invt. nr. 084 Register van inkomsten uit Collecten 1744-1768

 

Invt. nr. 085 Register van inkomsten uit Collecten 1768-1804

 

Invt. nr. 086 Register van inkomsten uit Collecten 1805-1841

 

Invt. nr. 087 Register van inkomsten uit Collecten 1864-1887

 

Invt. nr. 088 Register van kerkelijke bijdragen

 

Invt. nr. 089 Register opmerkingen kascommissie administratie diakonie 1826-1887

 

 

Kerkvoogdij Oosterwolde

 

Invt. nr. 090 Notulenboek 1870-1952

 

Invt. nr. 091 Ingekomen stukken College van Toezicht 1824-1955

 

Invt. nr. 092 Ingekomen stukken van het Classikaal Bestuur 1869-1964

 

Invt. nr. 093 Ingekomen stukken van de Grietman en later Gemeentebestuur van Ooststellingwerf 1910 -1963

 

Invt. nr. 094 Ingekomen stukken 1865-1917

 

Invt. nr. 095 Brieven aan het Classikaal Bestuur, Concepten 1869-1934

 

Invt. nrs. 096 tot en met 108 Brievenboeken 13 delen 1951-1964

 

Invt. nr. 109 Brievenboek betreffende het rusthuis te Oosterwolde 1950-1954

 

Invt. nr. 110 Reglement op de administratie van de kerkelijke fondsen 1823

 

Invt. nr. 111 Reglementen op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen 1868, 1870 en 1901

 

Invt. nr. 112 Provinciaal reglement op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen  1824

 

Invt. nr. 113 Plaatselijk reglement op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen jaar 1871

 

Invt. nr. 114 Plaatselijk reglement op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen jaar 1953

 

Invt. nr. 115 Plaatselijk reglement op de hoofdelijke omslag 1953

 

Invt. nr. 116 Akte van aanstelling van de koster 1872

 

Invt. nr. 117 Instruktie voor de koster 1881 en 1964

 

Invt. nr. 118 Instruktie voor de orgeltrapper 1866

 

Invt. nr. 119 Provinciaal reglement op het begraven van lijken 1831

 

Invt. nr. 120 Instruktie voor het onderhoud van de begraafplaatsen, ongedateerd

 

Invt. nr. 121 Stukken betreffende de verhouding van de kerkvoogdij tot de kerkeraad 1929

 

Invt. nr. 122 Ingekomen brief van de organist Noorman met een verzoek om loonsverhoging 1867

 

Invt. nr. 123 Lijsten van traktementen uitbetaald aan predikanten die een vacature beurt kwamen vervullen 1751-1753 en 1769

 

Invt. nr. 124 Stukken betreffende predikantstraktementen 1824-1964

 

Invt. nr. 125 Liggers van de predikantstraktementen 1846-1962

 

Invt. nr. 126 Lijsten van lidmaten met aantekeningen van de door hen verschuldigde hoofdelijke omslag 1948-1953

 

Invt. nr. 127 Brieven ingekomen van lidmaten die protesteren tegen de hoogte van de aanslag betreffende de kerkelijke belasting 1951-1964

 

Invt. nr. 128 Lijst van lidmaten met aantekeningen van hun inkomen 1957

 

Invt. nr. 129 Processen verbaal van het verhandelde in vergaderingen van stemgerchtigde lidmaten 1868-1871

 

Invt. nr. 130 Rekest van enige lidmaten om de preekstoel te verplaatsen, ongedateerd

 

Invt. nr. 131 Lijsten betreffende verhuring van zitplaatsen in de kerk 1823-1868

 

Invt. nr. 132 Stukken betreffende extra toelagen uit de generale kas van de Algemene Synode 1923-1934

 

Invt. nr. 133 Inventarissen van de kerkelijke goederen 1824-1942 

 

Invt. nr. 133 bijbehorende kaarten volgen

 

Invt. nr. 134 Aandelen van beleggingsobjecten 1836 en 1842

 

Invt. nr. 135 Register van handelingen met onroerende goederen 1793-1835

 

Invt. nr. 136 Stukken betreffende de grondpacht 1868-1893

 

Invt. nr. 137 Stukken betreffende de verhuur van de pastorie 1917

 

Invt. nr. 138 Stukken betreffende de kosteriegoederen 1828-1834

 

Invt. nr. 139 Koopakten met de kerk als koopster 1720-1953

 

Invt. nr. 140 Koopakten met de kerk als verkoopster 1727-1768

 

Invt. nr. 141 Huurkontrakten 1783-1903

 

Invt. nr. 142 Pachtkontrakten 1952

 

Invt. nr. 143 Akten van ruiling 1919-1930

 

Invt. nr. 144 Akte van afstand 1798

 

Invt. nr. 145 Akte van dading 1931

 

Invt. nr. 146 Stukken betreffende hypotheken 1812-1918 

 

Invt. nr. 147 Schuldbekentenissen in het voordeel van de kerk 1744-1850 en ongedateerd

 

Invt. nr. 148 Schuldbekentenissen in het nadeel van de kerk 1743-1959

 

Invt. nr. 149 Oproep tot het bijwonen van een vergadering betreffende de herbouw van de kerktoren 1790

 

Invt. nr. 150 Stukken betreffende het geschil met W. Korvinus aangaande de verbouwing van de pastorie 1844-1845

 

Invt. nr. 151 Stukken betreffende verf en herstellingswerkzaamheden aan de kerk en het klokhuis 1863 en 1882

 

Invt. nr. 152 Stukken betreffende de herbouw van het klokhuis 1876

 

Invt. nr. 153 Stukken betreffende verbouwingen van de pastorie 1883-1898 en ongedateerd

 

Invt. nr. 154 Stukken betreffende het aanbrengen van een nieuwe kachel in de kerk 1887-1888

 

Invt. nr. 155 Stukken betreffende de aankoop van een nieuw torenuurwerk 1914-1915

 

Invt. nr. 156 Stukken betreffende plannen tot het bouwen van een kerk in Fochteloo met plattegronden 1920

 

Invt. nr. 157 Stukken betreffende de restauratie van de kerk met plattegronden 1926-1930

 

Invt. nr. 158 Stukken betreffende het bouwen van een verenigingsgebouw bij de pastorie 1950

 

Invt. nr. 158 Tekening behorende bij bovenstaande verbouwing

 

Invt. nr. 159 Intekenlijst voor de aanschaf van een tweede luidklok 1948

 

Invt. nr. 160 Intekenlijsten voor de restauratie van de klokkenstoel ongedateerd

 

Invt. nr. 161 Stukken betreffende verbouwingen aan woningen toebehorende aan de kerk 1888-1892

 

Invt. nr. 162 Grafregister 1888-1928

 

Invt. nr. 163 Grafregister, aangelegd na de herverdeling van de graven in 1956

 

Invt. nr. 164 Stukken betreffende de begraafplaats 1827-1934

 

Invt. nr. 165 Register van inkomsten uit grafrechten 1966

 

Invt. nr. 166 Begraafconsenten 1918-1958

 

Invt. nr. 167 Plattegrong van de nieuwe begraafplaats aangelegd in 1889

 

Invt. nr. 168 Lijst van grafeigenaren ongedateerd

 

Invt. nr. 169 Reglement op de revisie en vernieuwing der floreenregisters 1831

 

Invt. nr. 170 Reglement op de instandhouding der registers van de lands en dijks florenen 1831

 

Invt. nr. 171 Extrakten uit het floreenkohier der gemeente Ooststellingwerf opgemaakt in 1824

 

Invt. nr. 172 Stukken betreffende de floreenbelasting 1864-1873

 

Invt. nr. 173 Bezwaarschrift van de kerkvoogdij tegen een partiele herziening van het uitbreidingsplan Oosterwolde 1954

 

Invt. nr. 174 Stukken betreffende een wijziging van de grens tussen de gemeenten Haulerwijk, Oosterwolde en Norg, Veenhuizen 1951

 

Invt. nr. 175 Register van jaarrekeningen 1901-1944

 

Invt. nr. 176 Jaarrekeningen 1845-1964

 

Invt. nr. 177 Begrotingen 1825-1966 

 

Invt. nr. 178 Kasboek Ontvangsten 1783-1802

 

Invt. nr. 178 Kasboek Uitgaven 1783-1802

 

Invt. nr. 179 Kasboek Ontvangsten 1802-1813

 

Invt. nr. 179 Kasboek Uitgaven 1802-1813

 

Invt. nr. 180 Kasboek Ontvangsten 1813-1823

 

Invt. nr. 180 Kasboek Uitgaven 1813-1823

 

Invt. nr. 181 Kasboek Ontvangsten 1823-1856

 

Invt. nr. 182 Kasboek Uitgaven 1823-1856

 

Invt. nr. 183 Kasboek Ontvangsten 1857-1920

 

Invt. nr. 184 Kasboek Uitgaven 1857-1920

 

Invt. nr. 185 tot en met 198 betreft kas, bank en giro boeken 1910-1966

 

Invt. nr. 199 Extrakt uit het kerkvoogdijboek opgemaakt na 1811

 

Invt. nr. 200 tot en met 212 Registers met inkomsten uit de kerkelijke belastingen en gerechtelijke invordering 1920-1965

 

Invt. nr. 213 Register houdende inkomsten uit diverse verhuringen 1819-1837

 

Invt. nr. 214 Register van inwoners van Oosterwolde en Fochteloo met aantekening van hun godsdienst ongedateerd

 

Invt. nr. 215 tot en met 218 Stukken betreffende verkiezingen van leden voor het kiescollege en stemgerchtigde ledematen 1921-1951

 

Invt. nr. 219 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten 1881, 1884 en 1953

 

Invt. nr. 220 tot en met 222 stukken betreffende stemmingen en verkiezingen van notabelen en kerkeraadsleden 1924-1964

 

Invt. nr. 223 Stukken betreffende de stichting “Protestants Rusthuis” 1950

 

Invt. nr. 224 Opschriften van de luidklok ongedateerd

 

Invt. nr. 225 Kaarten voor het aanleggen van een C.V. in de Pastorie 1942, kaarten voor het ontwerp voor een Huis voor Ouden van Dagen 1921

 

Invt. nr. 226 Koopkontrakten 1623-1808

 

Invt. nr. 227 Jaaroverzichten van de plaatselijke naaivereniging 1829-1929 en 1931-1932

 

Invt. nr. 652 Dopen 15 januari 1708-3 mei 1772

 

Invt. nr. 653 Trouwen 12 juni 1772 tot 17 juni 1810

 

Invt. nr. 654 Dopen 6 september 1772 tot 5 april 1812