Kerkdocumenten van

Oppenhuizen en Uitwellingerga (1599) 1619-1987

 Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

 

 

Terug naar hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaande hyperlinks komt u rechtstreeks bij de foto’s

 

Kerkeraad

 

1-Notulenboek 1817 - 1823

 

2-Notulen van de kerke raadsvergaderingen 1824 - 1838 en Kasverslagen van de administrerende diakenen 1772 - 1822

 

3-Notulenboek 1838 - 1851

 

4-Notulenboek 1852 - 1876

 

5-Register waarin Notulen 1925 - 1950 - Lijst van Predikanten 1599 - 1949 - Lijst van leden van het kieskollege en van kerkeraadsleden 1925 - 1928

 

6-Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1770 - 1944

 

7-Ingekomen circulaires 1809 - 1879

 

8-Register van uitgaande brieven 1898 - 1906

 

9-Brievenboek 1921 - 1923

 

10-Agenda van ingekomen stukken 1911 - 1923

 

11-Lijsten van ingekomen stukken 1881 - 1917

 

12-Register van kansel afkondigingen  1921 - 1923

 

13-Akte waarbij de kerkeraad zich akkoord verklaard met het voornemen van de Klassis Sneek om een kommissie in te stellen die de gevolgen van de scheiding van de kerk en staat moet onderzoeken 1797

 

14-Reglementen en stukken betreffende wijzigingen daarvan 1816 - 1939

 

15-Ingekomen brief Classicaal Bestuur waarbij het de kerkeraad eraan herinnert dat ouderlingen en diakenen duidelijk voorstanders moeten zijn van de Evangelische Gezangen 1817

 

16-Stukken betreffende konsulentschappen in de klassis Sneek 1817

 

17-Stukken betreffende de Afscheidingen de Doleantie 1842, 1888 - 1893

 

18-Ingekomen brief van de kerkvoogdij Oppenhuizen met de mededeling dat hij niet ingaat op het verzoek van de kerkeraad een bedrag beschikbaar te stellen voor noodlijdende kerken 1847

 

19-Stukken betreffende de predikantstraktementen 1853 - 1946

 

20-Stukken betreffende het beroepingswerk 1872 - 1946

 

21-Stukken betreffende het lidmaatschap 1818, 1839 - 1853, 1873 - 1952

 

22-Naamlijsten opgemaakt in verband met te houden verkiezingen 1881

 

23-Korrespondentie met de kerkvoogdij over het wel of niet laten preken van ds. Kasteel 1887

 

24-Stukken betreffende een grenswijziging met de Nederlandse Hervormde gemeente van Langweer 1898

 

25-Stukken betreffende de verkiezing van leden van het kieskollege 1908

 

26-Stukken betreffende het ten laste komen van de diakonie van de kosten voor apotheek en dokter van de armen in de gemeente 1912

 

27-Ingekomen brief van het Classikaal Bestuur, waarbij het toestemming verleent om een bedrag van 2000 gulden aan de kerkvoogdij van Oppenhuizen te lenen 1919

 

28-Stukken betreffende de vrijstelling voor de predikant van het betalen van de personele belastingen 1923

 

29-Stukken betreffende geschillen tissen de kerkeraad en gemeenteleden, 1923 - 1926, 1937 - 1942

 

30-Stukken betreffende de aankoop van obligaties, 1924, 1934

 

31-Register betreffende de inning en de besteding van de zendingsgelden 1924 - 1930

 

32-Verslagen van schriftelijke kerkvisitaties 1939 – 1943

 

33-Stukken betreffende verzoeken van enige verenigingen om in het kerkelijk verband te mogen worden opgenomen 1940 – 1941

 

34-Brief ingekomen van de burgemeester van Wijmbritseradeel met de mededeling dat voortaan de kerkklokken uitsluitend geluid mogen worden tot het geven van het sein “luchtalarm”geëindigd 1941

 

35- Brief ingekomen van de burgemeester van Wijmbritseradeel waarbij deze in verband met de vordering door de Duitsers erop aandringt de kerkklokken van een opschrift te voorzien 1942

 

36-Korrespondentie tussen de Gereformeerde kerk en de Hervormde waarbij wordt aangedrongen op meer begrip voor elkanders standpunt 1943

 

37-Ingekomen brief van de Algemene Synode Kommissie met de mededeling dat degene die in vaste dienst bij de kerk werkzaam zijn vrijgesteld zijn van aanmelding voor de Arbeidsdienst 1943

 

38-Naamlijsten van belijdende lidmaten met aantekeningen over de vrijwillige bijdrage is ongedateerd

 

39-Archiefinventaris ongedateerd

 

40-Doopboek 1772 - 1812

 

41-Doopboek 1812 - 1873

 

42-Doopboek 1812 - 1879

(Kontra)

 

43-Trouwboek 1772 - 1909

 

44-Lidmatenboek 1773 - 1852

 

45-Lidmatenboek 1852 - 1947

 

46-Lidmatenboek 1773 - 1924

 

47-Lidmatenboek 1953 – 1961

 

48-Lidmatenboek aangelegd in 1897 en bijgehouden tot 1928, bevat gegevens vanaf 1828

(Kontra)

 

Diakonie

 

49-Fragment van een notulenboek 1842 - 1844

 

50-Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1814 - 1924

 

51-Ingekomen circulaires 1810 - 1811, 1844

 

52-Koopkontrakten 1740

 

53-Stukken betreffende de onderstand van individuele lidnmaten en gezinnen 1807, 1839 - 1853

 

54-Stukken betreffende de verkoop van roerende en onroerende goederen 1817, 1859, 1863

 

55-Rekeningen, afgelegd door Marten Bokma en Pieter Walma, met betrekking tot een wilsbeschikking en een voogdijschap 1868 - 1872, 1942

 

56-Liggers vandiakoniegoederen en fondsen 1903 - 1909, 1928 - 1943

 

57-Bladzij uit een rekeningboek 1642 en 1643

 

58-Schuldbekentenissen 1748 - 1945

 

59-Kwitantie uit 1797

 

60-Rekening van de verhuur van de diaconielanderijen 1856

 

61-Kasboek betreffende de bedeling 1827 - (1837)

 

62-Kasboek betreffende de bedeling 1877 - 1887

 

63-Kasboek betreffende de bedeling 1888 - 1904

 

64-Kasboek betreffende de bedeling 1905 - 1920

 

65-Kasboek 1780 - 1829

 

66-Kasboek 1796 - 1829

 

67-Kasboek 1872 - 1876

 

68-Kasboek 1907 - 1921

 

69-Kasboek 1921 - 1930

 

70-Jaarrekeningen 1839 - 1845

 

71-Jaarrekeningen 1829 - 1849

 

72-Jaarrekeningen 1850 - 1884

 

73-Jaarrekeningen 1884 - 1943

 

74-Jarrekeningen 1946

 

75-Accountantsrapporten 1948 – 1949

 

Kerkvoogdij

 

76-Notulenboek van vergaderingen met notabelen 1897 - 1942

 

76a- Notulenboek van de vergaderingen met notabelen van Oppenhuizen 1945 - 1987

 

77-Ingekomen en minuten van uitgaande stukken 1854 - 1946

 

78-Register van uitgaande brieven 1887 - 1913

 

79-Stukken betreffende het Reglement op het Beheer en Toezicht over de kerkelijke goederen 1881 - 1897

 

80-Koopkontrakten 1800, 1834 - 1948

 

81-Akten van Ruiling 1831 - 1874, 1902 - 1915

 

82-Stukken betreffende aandelen en leningen 1815, 1892, 1949

 

83-Extracten uit de floreenkohieren van Oppenhuizen 1818, 1838

 

84-Extracten uit het floreenkohier van Oppenhuizen 1849

 

85-Stukken betreffende de predikantstraktementen 1828 - 1881, 1922 - 1946

 

86-Stukken betreffende het salaris van de koster en de organist 1882 - 1886

 

87-Loonstaten 1935 - 1948

 

88-Register houdende overzicht van aan de koster uitbetaalde salarissen 1949 – 1974

 

89-Verzekeringspolissen 1855 - 1918, 1942 - 1946

 

90-Stukken betreffende de verpachting van los land 1860, 1877 - 1952

Met de term los land wordt bedoeld landerijen die los van een boerderij worden verpacht.

 

91-Schuldbekentenissen 1949

 

92-Stukken betreffende de aanleg van een grindweg van Sneek naar Oppenhuizen en Uitwellingerga 1865 - 1867

 

93-Stukken betreffende financiële steun aan de Openbare lagere school en de Bijzondere lagere school 1872, 1881 - 1892

 

94-Stukken betreffende de verhuur van boerderijen en landerijen, huizen, kamers en een scheepje 1865 - 1892

 

95-Stukken betreffende de verhuur van een boerderij met landerijen 1878 - 1978

 

96-Stukken betreffende de verhuur van een boerderij met landerijen 1878 - 1970

 

97-Stukken betreffende de verhuur van een boerderij met landerijen 1881 - 1970

 

98-Stukken betreffende het dempen van stukken bermsloot 1874, 1876

 

99-Verslagen van verkiezingen door stemgerechtigden en kerkvoogden en notabelen 1881 - 1917

 

100-Inventarissen van aan de kerkvoogdij in eigendom toebehorende roerende en onroerende goederen 1881 - 1932

 

101-Overzicht van aan de kerkvoogdij toebehorende onroerende goederen 1895, aangegane geldleningen 1892, met aantekening van uitloting 1898-1917

 

102-Overzicht houdendevan de aan de kerkvoogdij in eigendom toebehorende boerderijen en landerijen ongedateerd

 

103-Lijsten van aan de kerk behorende boerderijen en landerijen

 

104-Akte van ontslag voor de penningmeester 1882

 

105-Stukken betreffende de verbouw en het onderhoud van de kerk, de pastorie en van de kerkvoogdij woningen en het vergroten van de begraafplaats, 1882-1928, 1942, 1949

 

106-Stukken betreffende aanslagen in diverse belastingen 1882-1948

 

107-Stukken betreffende de toegangsweg naar de tramhalte van Oppenhuizen 1886-1887, 1914, 1944

 

108-Stukken betreffende de aanleg en de betaling van de centrale verwarmings-installaties in de kerk, 1914, 1936

 

109-Akte van bevestiging door de kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde gemeente te Heeg van de ontvangst van een gift van duizend gulden afkomstig van de kerkvoogdij van Oppenhuizen, 1920

 

110-Stukken betreffende de zitplaatsen verhuur 1920-1949

 

111-Stukken betreffende het verlenen van financiële steun aan de kerkeraad 1924, 1926

 

112-Stukken betreffende de premieheffing door de Rijksverzekeringsbank en de Raad van Arbeid 1932-1946

 

113-Stukken betreffende de onteigening van percelen land, 1935, 1939

 

114-Stukken betreffende de aanmelding van landbezit bij het Ministerie van Landbouw en Visserij 1942, 1943

 

115-Stukken betreffende het beschikbaar stellen door de kerkvoogdij van weiland voor het uitgraven van veen en turf, op verzoek van Plaatselijk Belang van Oppenhuizen 1945

 

116-Stukken betreffende de weigering van de kerkvoogdij om een aan de kerk vermaakt legaat te aanvaarden, 1947

 

117-Stukken betreffende de adoptie van de Nederlandse Hervormde gemeente te Elst, 1949

 

118-Register houdende overzicht van te betalen vrijwillige bijdragen

 

119a-Begrotingen voor de jaren 1881-1883

 

119b-Begrotingen voor de jaren 1884-1955

 

120-Nota´s1932-1947

 

121-Kasboek 1885-1893

 

122-Kasboek 1894-1910

 

123-Kasboek 1911-1931

 

124-Kasboek 1948-1954

 

125- Kasboek van ontvangsten 1945-1951

 

126- Kasboek van ontvangsten 1952-1955

 

127- Kasboek van ontvangsten 1956-1966

 

128- Kasboek van uitgaven 1945-1954

 

129- Kasboek van uitgaven 1954-1955

 

130- Kasboek van uitgaven 1956-1961

 

131-Register van jaarrekeningen 1870-1890

 

132-Register van jaarrekeningen 1891-1929

 

133-Register van jaarrekeningen 1929-1936

 

134-Register van jaarrekeningen 1937-1954

 

 

Kerkvoogdij Uitwellingerga

 

135-Notulenboek van vergaderingen met de notabelen 1927-1955

 

136-Stukken betreffende Reglementen en Instructies, 1881, 1921

 

137-Verslag van de verkiezing door stemgerechtigden van 3 kerkvoogden en 4 notabelen,1881

 

138-Vragenlijst, ingekomen van de Raad van Beheer voor de predikantstraktementen, die ingevuld dient te worden om de hoogte van de bijdrage te bepalen aan de kas voor de predikantstraktementen, 1935

 

139-Begrotingsstukken 1941-1955

 

140-Register van jaarrekeningen 1883-1954

 

 

Kerkvoogdij Oppenhuizen en Uitwellingerga

 

141-Stukken betreffende de samenvoeging van de Kerkvoogdijen van Oppenhuizen en Uitwellingerga, 1826, 1955

(van 1955 tot 1960 is er sprake van een overgangsregeling met betrekking tot de samenvoeging van beide Kerkvoogdijen, na 1960 kunnen we stellen dat de samenvoeging een feit is.)

 

142-Begrotingen voor de jaren 1956-1977

 

143-Jaarrekeningen 1955-1976

 

144-Notulenboek 1942-1955

 

145-Kerkelijk Wetboek, 1806

 

146-Kerkelijk handboek, 1902

 

147-Vlugschriften houdende waarschuwingen tegen het zedelijk verval van de Jeugd

 

148-Rede, over " de Hoop", gericht aan een " schoolopziener en ambtgenoten"

 

 

Gedeponeerde archieve;

Jongelingsvereniging Samuël

 

149-Reglement, 1928

 

 

Mannenvereniging Ebenhaëzer

 

150-Reglement, 1932

 

Zendingsvereniging

 

151-Statuten, 1914

 

 

Stukken waarvan het verband met één der archieven niet is gebleken.

 

152-Akte van schuldbekentenis door Hette Hettesz. c.u. te IJlst aan de weduwe van Broer Pietersz. te IJlst, 1730

 

153-Stukken betreffende de verkoop van schepen 1791-1812

 

154-Reglement voor de stemming van dorpsontvangers van de florenen, 1803

 

155-Proklamatie van Baron Rosen aan de ambtenaren om hun werkzaamheden te hervatten, 1813

 

156-Rekening betreffende de bouw van de nieuwe school te Oppenhuizen, 1831

 

157-Akte van geldlening, 1833

 

158-Proces verbaal van de verkoop van een huis met erf, 1842

 

159-Akte van boedelscheiding, 1867

 

160-Koopkontrakt, 1874

 

161-Bewijs van eigendom van een huis met erf, 1883

 

162-Koopkontrakt en bewijs van eigendom van een stuk land, 1893

 

163-Proces verbaal van de verkoop van een huis met erf, 1901

 

164-Terp en Landbewijzen 1912-1930

 

165-Akte van scheiding en deling van een stuk land, 1917

 

166-Proces verbaal van de verkoop van een stuk land, 1918

 

167-Akte van scheiding en deling van een stuk land, 1921

 

168-Proces verbaal van de verkoop van enige percelen land, 1929

 

169-Instruktie voor de nachtwacht in Oppenhuizen

 

1006-Doopboek 30 mei 1697 - 22 maart 1772

 

1006-Trouwboek 30 september 1708 - 19 januari 1772

 

1006-Lidmatenboek 1697 - 1771

 

1007-Doopboek 12 juli 1772 - 9 februari 1812

 

1008-Trouwboek 8 juni 1772 - 2 september 1810