Kerkdocumenten van Reitsum-Genum en Lichtaard 1717-1980

 

 

Doop-Trouw-Begraven en Lidmaten vindt u verspreid door alle inventarisnummers.

 

 

Terug naar Hoofdindex Kerkdocumenten

 

 

Via onderstaand hyperlinks komt u direct bij de foto’s

 

 

Reitsum  Kerkeraad

 

Invt. nr. 01 Naamlijst van Predikanten die van 1579 tot en met 1858 de gemeenten Reitsum c.a. gediend hebben

 

Invt. nr. 01 waarin Notulen van kerkeraardsvergaderingen, Verslagen van kerkvisitaties, Aantekeningen betreffende de "censura morum", Overzichten van ingezamelde kollektegelden 1817-1853

 

Invt. nr. 02 Ingekomen stukken, 1931 en ongedateerd

 

Invt. nr. 03 Stukken betreffende de verkiezing van ouderlingen en diakenen jaar 1876

 

Invt. nr. 04 Dopen 1772-1885

 

Invt. nr. 05 Dopen 1773-1886 en dopen van de Nederduitsch Gereformeerde kerk 1886-1889 en van de Hervormde gemeente 1896-1974

 

Invt. nr. 06 Dopen (contraboek) 1772-1965

 

Invt. nr. 06 Lidmaten (contraboek) 1772-1965

 

Invt. nr. 07 Registers van jaarrekeningen 1875-1924

 

Invt. nr. 08 Registers van jaarrekeningen 1886-1890

 

Invt. nr. 09 Inventarissen van het kerkeraadsarchief 1925 en 1932

 

Reitsum  Diacionie

 

Invt. nr. 10 Legger van eigendommen en fondsen, aangelegd ca. 1860, bijgehouden tot 1948

 

Invt. nr. 11 Legger van de diaconie van de Hervormde gemeente te Reitsum-1918 (1946)

 

Invt. nr. 12 Koopakten 1862-1928 met retroactum-1858

 

Reitsum  Kerkvoogdij

 

Invt. nr. 13 Reglement op het toezicht en beheer van de kerkelijke goederen-1869

 

Invt. nr. 14 Processen-verbaal van de stemming van kerkvoogden en notabelen-1900

 

Invt. nr. 15 Akte betreffende het beheer van de pastoriegoederen-1846

 

Invt. nr. 16 Vragenlijst betreffende de begraafplaats van Reitsum-1869

 

Invt. nr. 17 Grafregister 1879-1903

 

Invt. nr. 18 Grafregister 1879-1945

 

Invt. nr. 19 Rapport betreffende de toestand van het orgel in de Hervormde kerk te Reitsum-1896

 

Invt. nr. 20 Stukken betreffende de aankoop en beheer van diverse onroerende goederen 1821-1908

 

Invt. nr. 21 Begrotingen 1900, 1901, 1923

 

Invt. nr. 22 Jaarrekeningen 1717-1843

 

(de rekeningen uit de periode 1844-1877 ontbreken)

 

Invt. nr. 23 Jaarrekeningen 1878-1927

 

 

Genum  Diacionie

 

Invt. nr. 24 Register van jaarrekeningen van de diaconie van Genum 1840-1886, van de Gereformeerde diaconie van Reitsum-Genum-Lichtaard, 1886-1890

 

(Kerkeraadstukken van Genum zie onder Reitsum)

 

Genum  Kerkvoogdij

 

Invt. nr. 25 Stukken betreffende het beheer van diverse onroerende goederen, 1828-1831

 

Invt. nr. 26 Grafregister-1870-1937

 

Invt. nr. 27 Begrotingen-1902-1903

 

Invt. nr. 28 Jaarrekeningen-1895-1896

 

Invt. nr. 29 Jaarrekeningen-1897-1935

 

 

Lichtaard  Diacionie

 

Invt. nr. 30 Register van Jaarrekeningen-1859-1891

 

(Kerkeraadstukken van Lichtaard zie onder Reitsum)

 

 

Lichtaard Kerkvoogdij

 

Invt. nr. 31 Stukken betreffende de benoeming van kerkvoogden-1870-1877

 

Invt. nr. 32 Stukken betreffende het beheer van de pastoriegoederen-1820-1914

 

Invt. nr. 33 Stukken betreffende het beheer van onroerende goederen-1820-1904

 

Invt. nr. 34 Stukken betreffende de verwerving van onroerende goederen-1825-1927

 

Invt. nr. 35 Stukken betreffende de verhuur van onroerende goederen-1868-1871

 

Invt. nr. 36 Staten van verhuurde zitplaatsen in de kerk te Lichtaard-1873-1896

 

Invt. nr. 37 Overeenkomst betreffende het verzekeren van onroerende goederen, 1904

 

Invt. nr. 38 Begrotingen, 1873-1923

 

Invt. nr. 39 Kasboek, 1783-1805

 

Invt. nr. 40 Jaarrekeningen, 1805-1845

 

Invt. nr. 41 Jaarrekeningen, 1846-1878

 

Invt. nr. 42 Jaarrekeningen, 1885-1900

 

Invt. nr. 43 Jaarrekeningen, 1908-1934

 

Reitsum-Genum en Lichtaard Kerkeraad

 

 

Invt. nr. 44 Notulen van de kerkeraad, 1880-1891, 1901-1946 van het Classificaal Bestuur van Dokkum, optredende namens de kerkeraad, 1891-1901

 

Invt. nr. 45 Notulenboek 1946-1980

 

Invt. nr. 46 Ingekomen stukken, 1844-1945

 

Invt. nr. 47 Lijsten van ingekomen stukken 1804-1934

                                                                          

Invt. nr. 48 Verslag van de schriftelijke kerkvisitatie 1941

 

Invt. nr. 49 Reglementen voor de samenstelling van de kerkeraad, 1858

 

Invt. nr. 50 Ontwerpen voor het plaatselijk reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen, en op de beroeping van predikanten in de Hervormde gemeente met bijbehorende correspondentie, 1896-1947

 

Invt. nr. 51 Akte waarbij wordt vastgesteld dat het beheer over de kerkelijke goederen door de lidmaten zal geschieden in plaats van door de floreenplichtigen, 1881

 

Invt. nr. 52 Stukken betreffende aankomst en vertrek van predikanten en kosters, 1866-1879

 

Invt. nr. 53 Lijsten van stemgerechtigde lidmaten in de Hervormde gemeente Reitsum c.a., 1896-1930

 

Invt. nr. 54 Stukken betreffende het beheer en de administratie tijdens de Doleantie en daarna, 1891-1901

 

Invt. nr. 55 Koopcontracten [1844]-1928

 

Invt. nr. 56 Akte van taxatie van woningen te Lichtaard en Genum, 1969

 

Invt. nr. 57 Akten van schuldbekentenis, met bijlagen, 1856-1968

 

 

Reitsum-Genum en Lichtaard Kerkvoogdij

 

 

Invt. nr. 58 Ingekomen stukken, 1898

 

Invt. nr. 59 Instructie voor de administrateur van de pastoriegoederen, 1895

 

Invt. nr. 60 Stukken betreffende de benoeming en de werkzaamheden van de kerkvoogden, 1855, 1901

 

Invt. nr. 61 Staten van bezittingen en schulden en stukken betreffende het vaststellen van de tractementen, 1875-1924

 

Invt. nr. 62 Inventaris der pastoriegoederen, 1930

 

Invt. nr. 63 Schuldbekentenissen, 1815, 1848

 

Invt. nr. 64 Stukken betreffende het beheer van de pastoriegoederen, 1828-1954

 

Invt. nr. 65 Verzekeringspolis, 1865

 

Invt. nr. 66 Koopakte, 1931

 

Invt. nr. 67 Rekeningen betreffende het beheer van de pastoriegoederen, 1895-1896, 1931, 1944

 

Invt. nr. 68 Stukken betreffende de verhuur van onroerende goederen, 1855-1931

 

Invt. nr. 69 Stukken betreffende de bouw en de verbouw van boerderijen in Genum en Lichtaard, 1900-1931

 

Invt. nr. 70 Akte van uitgifte in erfpacht van een stuk land, 1974

 

Invt. nr. 71 Koopakte, 1969

 

Invt. nr. 72 Klad Kasboek, 1931, 1933

 

Invt. nr. 73 Kasboek, 1963-1969

 

Invt. nr. 74 Inventaris van het kerkvoogdijarchief, 19e eeuw

 

Invt. nr. 75 Notulen van de Jongelingsvereniging Immanuel, 1907-1917

 

Invt. nr. 76 Notulen van de Jongelingsvereniging Immanuel, 1917-1924

 

Invt. nr. 77 Notulen van de Jongelingsvereniging Immanuel, 1924-1933

 

Invt. nr. 78 Notulen van de Jongelingsvereniging Immanuel, 1938-1945

 

Invt. nr. 79 Kasboek van de  Gereformeerde kerkdiaconie te Reitsum, 1944-1983

 

Invt. nr. 80 Ekstrakten uit de floreenkohieren van Reitsum, Genum en Lichtaard 19e eeuw

 

Invt. nr. 196 Dopen 25 oktober 1733 tot 21 oktober 1759

 

Invt. nr. 196 Trouwen 30 augustus 1733 tot 9 augustus 1772

 

Invt. nr. 196 Lidmaten 5 november 1733 tot en met 1763

 

Invt. nr. 197 Dopen 12 april 1772 tot 17 mei 1812

 

Invt. nr. 198 Trouwen 8 juni 1772 tot 14 februari 1811