Home

 

Invt.

Stuknr

Toegang 11 **

 

 

‘’ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

8381

849/4

28-08-1841

Aa van der  Robide C. P. E. ----- Heldring O. G. Onderwerp het tijdschrift de Volksbode waar van de redacteur is Robide van der Aa  C. P. E. betreft  een gedicht aan de RK kerk  waarin hij zig soms hatelijk enz. enz.  het is getiteld Oproer en Priesterdwang en  de Ned. Regering zijn afkeur enz. jaar 1841 (1)

6250

1000

20-10-1814

Aa van der ….? hij staat vermeld op een staat van de onvoorziene uitgaven der Landstorm waaraan hij diensten/artikelen heeft geleverd en nog ontvangt fl 81-10 enz. enz. jaar 1814 (5)

6623

244-250 e.v.

23-01-1814

Aa van der ….? Noijon ….? van beroep Capitein de Prefect heeft hem een aanschrijving gedaan bereffende de Nationale Vrijwillige Garde te Sneek die meer en meer is hersteld zodat de nagt rustig is geweest maar dat er tog twee personen zijn gearresteerd met name Spoelstra Pieter Willems Wever van beroep te Sneek welke door den Sergeant Aa van der ….? was opgebracht en die zich eenige ongeoorloofdheden permiteerden en zo zwaar beschonken was dat hij niet wist wat hij dede en  Brens Pieter van beroep Arbeider te Sneek die niet tegenstaande het stellige verbod van de wagt enz. en op de stoep van de wagt gearresteerd is  het  rapport van de Capitein is ook aanwezige in het dossier waarin hij o.a. schrijft dat hij nog twee officiers den gewezen Captein Feenstra S. en Jouwstra ….? Ook voormaals officier der Natioale Garde benevens 200 personen van gewapende burgerij die dadelijk wierd door den heer Feenstra georganiseerd enz. jaar 1814 (12)

8308

1066-13

28-10-1840

Aa van der Adriaan * 1812 Nieuwkuik staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. jaar 1840 (6)

6395

521

25-05-1815

Aa van der B. tot Corporaal benoemd>>> Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de benoemingen van Onderofficieren en Corporaals enz. jaar 1815 (2

6393

156 + 187

10-03-1815

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé)----  Heunsma Simon geeft te kennen dat hij wonende op de Lemmer dat hij op den avond van den 18e februarij als Sergeant der Landstorm het commando over de wagt op de Lemmer uitoefende en daar een geschil tussen hem en de Luitenant Sleeswijk C. gerezen is  en door de Majoor de Heer Aa van der Robide enz. verder genoemd Haagsma S. als ondertekenaar namens eerst genoemde, verder wordt er gesproken over de ruzie met getrokken sabels en dat de eerstgenoemde zeer driftig was enz. ook een Notariële verklaring  met handtekeningen van Robide van der Aa. M. C. P. E.   en Poppes B. adjudant bij het 8e  Bat. Landstorm, Schaaf van der Dirk Antoons Tamboer bij de 1e Comp.  dewelke ten huize van de Notaris Witteveen A. ook aan Postma Jan Elderts en de Weerd Anne Gosses  jaar 1815 (8)

5990

596

01-08-1814

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé) ---- Kok de Petrus te Bolsward hij is benoemd tot Griffier in het Arrondissement Sneek i.p.v. AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé) die benoemd is tot Schout in de Lemmer enz. jaar 1814 (2)

6625

420

24-03-1814

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé) ---- Molenaar Hylke Wybes lid van de Raad vanb de Gemeente Lemmer wordt voorgedragen de functie waar te nemen bij dien afwezigheid van de Schout AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé) aldaar  in een door hem ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland  enz. jaar 1814 (1)

6626

521

14-04-1814

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé)  Schout van de Gemeete Lemmer ondertekend een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat Postma Antje Pieters, Arbeidster in deze gemeente wonende doch behorende tot de Roomsch Catholijke Gemeente van de Heide bij Langweer, zij heeft zig bij de Schout vervoegd omdat de Armenvoogden haar onderstand weigerde enz. jaar 1814 (2)

6249

 

907

23-09-1814

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé) (Schout) hij ondertekend een document als lid van het plaatselijke bestuur van Lemmer ter hunne gewone vergaderplaats in de Lemmer den 24 september 1814 het betreft een behoorlijke surveillance die meer opbrengen dan vorig jaar en dus alleen op de artikelen van Markt Diep en Haven gelden enz. jaar 1814 (3)

6250

931

03-10-1814

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé) (Schout) hij ondertekend als lid van het plaatselijk bestuur van Lemmer het volgende document Lemmer, Onderwerp: De verhoging van belasting op de sterke dranken er volgen  5 lijsten met verschillende opslagen en een reglement voor Vleesch  enz. jaar 1814  (13)

6262

952-13 en 16

28-09-1815

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé) (Schout) Hij ondertekend mede navolgend document: Diverse leveranciers met name genoemd  hebben tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6082

452

02-05-1822

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé) 30 jaren, hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van plaatsvervanger in de rechtbank te Leeuwarden met een kolom Voormalige en tegenwoordige qualiteiten en Aanmerkingen enz. jaar 1822 (2)

6625

388

09-03-1814

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé)---- Breimer Jan H. van beroep Bakker te Oosterzee dat hij sedert het begin van januari 1814 tot op den 12e dier  maand  het brood bij hem gebakken tegen zoodaanige een prijs had verkogt als of op hetgene geen belasting meer was omdat hij meende dat enz. ondertekend door de advocaat Aa van der Robide enz. tevens een brief ondertekend door  Feenstra Harm Klases dat de setting van het roggebrood  12e januari en het Tarwe brood enz. jaar 1814 (3)

6388

24

01-10-1814

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé)---- hij ondertekend een document samen met Siersma Abe Lubberts, Wijnhout Sikke Foukes, Seldentuis Jan Wijbrands dat zij behorende tot de Landstorm in de Lemmer daar wij op de 25e juni enz. enz. door de schout AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé) de 3e Comp. Landstorm enz stelde de schout ons voor als tot Heux H. L.,  Daverveld van L. J., Buwalda van C., Vries de Jan Gilles, Vries de Meinse Ferdinant en dat zij hebben gestemd en dat enz. jaar 1814 (3)

6642

650

28-07-1815

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé)---- Molenaar W. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout van Lemmer vrijwillig met de Vriesche Jagers is vertrokken verzoekt hij deze aanstelling enz. jaar 1815 (2)

6626

500

09-04-1814

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Provisioneel Schout van Lemmer ondertekend een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat bij zijn aankomst in Lemmer enig geschil bestond tusschen de voormalige Maire en den Schoolonderwijzer de heer Koopmans N.  de laatste alhier beroepen in 1796 op een traktement van f. 160.= en vrij wonen in het Schoolhuis maar dat hij nu huur moet betalen enz. jaar 1814 (2)

6247

617-bis

14-07-1814

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout hij ondertekend samen met de andere leden van het Plaatselijk Bestuur der Gemeente Lemmer een document betreffende gehoord hebbende het voorstel van de Schout om een brief aan de Gouverneur te schrijven ten einde Autorisatie te verkrijge, met als onderwerp de veel voorkomende Dolle Hondt Ziekte (Hondsdolheid) enz. jaar 1814 (4)

6402

 

891

21-11-1815

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout van de Gemeente Lemmer  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld het batig saldo van 1814 deze post ieder voor 1/5 deel enz. verder  vermeld  aan Wiersma Sake te voldoen zijn vordering enz. jaar 1815 (1)

6405

114

28-02-1816

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout van de Gemeente Lemmer  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Bijlsma Merten Scheltes voor de Landmilitie uitgetrokken is enz. jaar 1816 (1)

6651

196        

04-05-1816

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout van de gemeente Lemer ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn bericht op het request van Koopmans Simon Rimkes dat de requestrant niet door zijne Oranje zucht maar door zijn eigen slordig gedrag in armoedig enz. jaar 1816 (1)

6651

223

27-05-1816

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout van de gemeente Lemmer ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Jans Jacob tot beroep van Tapper  en Winkeltje in het klein van eetwaren heeft enz.\jaar 1816 (1)

6395

399

29-04-1815

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé) zijn naam staat onder de  navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij wonende te Leeuwarden dat hij bij besluit van 13e j.l.  aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij  officier is geweest bij de Lanciers  ook aanwezig een verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)

5987

385

20-05-1814

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé), hij staat vermeld in een document aangaande de noodzakelijkheid om te voorzien in onderscheidene vacatures en dat dat hij is benoemd i.p.v. Schonegevel….? die vertrokken is, als enz. enz. jaar 1814 (2)

6082

471

13-05-1822

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé)30 jaren komt voor in een document (4 kolommen met info) van candidaten ter voordracht voor de functie van  Plaatsvervanger in de rechtbank van eerste aanleg enz.  i.p.v. Bierema Oosting Johannes die benoemd is als rechter aldaar. Jaar 1822  (2)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé)715 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6300

220

04-05-1822

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé)dat bij de Grietenyraad deze deele is gedelibereerd enz. enz. nopens de Pretentie ten laste van de heer Meurs W. te Sneek groot fl. 500.= enz en dat de interesten met de heer Tuinhout ….?  Moeten worden verrekend enz.  jaar 1822 (5)

6244

283

04-04-1814

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé)een handgeschreven brief aan Sminia van H. Commissaris Generaal van Vriesland, hij meent aanspraak te maken op een tractement van fl. 1200 tot fl. 1400 voor het achterstallige werk wat hij moet doen van de jaren  1812-1813 en 1814 enz. enz. jaar 1814 (4)

6101

1319

19-12-1823

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé)oud 30 jaar, enz. Hij staat op een lijst van kandidaten voor de post van  plaatsvervanger in de regtbank te Leeuwarden enz. i.p.v.  Feijens Georgius Lambertus, jaar 1823 (2) (1ste)

6101

1325 

22-12-1823

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé)oud 30 jaar, enz. Hij staat op een lijst van kandidaten voor de post van  plaatsvervanger in de regtbank te Leeuwarden enz. i.p.v.  Feijens Georgius Lambertus, jaar 1823 (2)

6381

158

21-03-1814

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé)Schout van Lemmer voor zijn benoeming was de administratie van Lemmer een rommeltje enz. Onderwerp: de voorraden enz. jaar 1814 (1)

6633

1355

01-11-1814

AA van der C. P. E (Christiaan Petrus Eliza Robidé)Schout van Lemmer schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  schrijft dat hij met verontwaardiging gelezen heb dat de schoolopziener  zich over de staat van de Schoolen zo uit te laten enz. jaar 1814 (3)

8211

988/14

26-09-1839

Aa van der Charles Menard Adelaide Simon is benoemd tot Procureur  en wordt als zodanig vermeld op een document dat wij Willem, bij de Gratie Gods enz. hebben goedgevonden de benoemingen bij het Provinciale Geregtshof in Vriesland en bij de Arrondissements Regtbank te Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)

6299

 

569 

 23-10-1821

Aa van der M. er is besloten om de invordering door regtsmiddelen van deze pretentie enz. jaar 1821 (1)

6625

331+380

03-03-1814

Aa van der Robide---- Stapert Barre  hij is medeondertekenaar van een brief van de Leden van den Raad der Gemeente in de Lemmer aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland houdende het verzoek een geschikt persoon ter waarneming van het Schot Ampt alhier die niet alleen ons vertrouwen bezit maar ook genegen is die functie te accepteren enz. ook een brief ondertekend door  Aa van der Robide Commissaris van Politie verder genoemd Carpentier ….?  Die bedankt heeft voor de functie enz. jaar 1814 (9)

6282

683

28-06-1817

Aa van der Robide, Advokaat, schrijft en ondertekend een brief  voor  Visser Antie Annes weduwe van Poppes Poppe Jans,  in qualiteit als erfgename voor de helft van deszelfs  en nalatenschap en Poppes Eelkis, Poppes Bauke en Poppes Anna als gezamelijke erfgenamen van van wijlen hun vader Poppes Poppe Jans o.a. een Obligatie van 13 Mei 1797 ten bedrage van Fl. duizend gulden tegen 5 % rente en een obligatie van 01-12-1813 van fl. 2000  tegen 5 % rente enz. enz. jaar 1817 (3)

6711

258

00-00-1822

Aabes Jan, die tijdens de periode van besmettelijke ziekten te Nijega en Elahuizen Runderbeesten verloren is,  jaar 1822 (2)

6830

18-A blz. 22

21-01-1824

Aade van Hendk. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6281

583- 91

05-06-1817

Aadema Kornelis Falks, Arbeider,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6060

480

06-07-1820

Aagsma Meinte Sikkes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8204

829/20,. 4

14-08-1839

Aagtjes Jan Pieters hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6418

248-b 1e bat

 4e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Aak van der S. .gea 512  is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Aaken van  te Michielgestel, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Aaken van . te Michielgestel, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6032

201

24-03-1818

Aaken van Catharina weduwe van Dussen  van der Adrianus , Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen  enz. enz.  bij besluit  18 Januari 1815  No. 20  geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen  enz. enz. gezonden zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.  jaar 1818 (3)

6833

38-D deel 2

Blz. 20

06-02-1824

Aaken van J. te Tilburg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6082

468

10-05-182

Aakster J. H. een handgeschreven brief met zijn handtekening  met als onderwerp het tekenen voor goederen en zeilen door de russische kapitein Filetoff anders mag hij niet uitvaren enz. enz. jaar 1822 (4)

6028

827

20-111817

Aal Agtje en Koks Tijs staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Haarlem de heer Schmidt J. H.  Jaar 1817 (3)

6018

36

14-01-1817

Aalderink van B.† de erfgenamen wordt vermeld op een document Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Z.M. besluit van den 18e januari 1815 no. 20 geeft aan de hiernagenoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen, dat de enz. naar de Rentmeester Sloet tot Westerholt ….? van  het Rentambt van Vollenhoven  zijn gezonden enz. jaar 1817 (3)

6636

148

9e  blz.

 

10-02-1815

Aalderts Jan zijn weduwe te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

8361

 

433-12

04-05-1841

Aaldrig Jan---- Kammen van O. S. van beroep Boedelredder ondertekend dit document,  het betreft het St. Jacobs of St Jops Leen te Oldenhove  de commissie nodigd uit de bezitters van het Testament van Juwsma Jelle overleden te Leeuwarden in 1497 of die van elk ander stuk tot het hiervoren bedoeld Leen  de voorzitter Albarda J.  verteld dat ik O. van Kammen van Surhuisteveen was en ik de originele stukken van het St Anna Leen te Oldenhove  bij mij had enz. in het Logement vertoonde ik ten eerste een brief van Plazet voor Aaldrig Jan, getekend door Harens v. W. (jaar 1723). Vrieswijk H., ten tweede de brief van Plazet door Friso Willem Karel Hendrik op Christoffel Hans Poul den 18e juli 1737 getekend Weerden van J., Not. 1737 Pub. Segilli Locus, den derden brief van Plazet op Fisker Poul Daniel  in het jaar 1774 Willem de vijfde Prins van Oranje Nassou, ook aanwezig een brief ondertekend door Wielinga Huber U. H.  waarin wordt vermeld St Anna Leenlanden en Echten van H. P. C.  enz. jaar 1841 (5)

8280

517-11, 16

19-05-1840

Aalsma Jan R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Nes Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9725

Deel 2

Blz. 180  

00-00-1898

Aalsma Jan, Korps Ponteniers gaat naar Hull, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

6093

302

11-04-1823

Aalsmeer---- Schinkelpolder onder Aalsmeer, Reglement ter verdere Verveening, Bedijking en Droogmaking van de Schinkelpolder onder Aalsmeer gedrukt te Amsterdam Bij J. Hzeu, Cornz. MDCCCXIX jaar 1823 (16)

5995

37

14-01-1815

Aalst---- komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

6018

36

14-01-1817

Aalst van K.† de weduwe wordt vermeld op een document Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Z.M. besluit van den 18e januari 1815 no. 20 geeft aan de hiernagenoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen, dat de enz. naar de Rentmeester Sterling H. U. van  het Rentambt van Dordrecht zijn gezonden enz. jaar 1817 (3)

6424

584

02-12-1817

Aalstein Paulus 57 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 4 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6057

242-a

05-04-1820

Aalsum---- aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6247

640

29-06-1814

Aalsum----, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

6640 

508

02-06-1815

Aalzum van Hendrik Bouwes staat vermeld in een door Visser H. W. C. A. secretaris der Provinciale Commissie van onderwijs in Vriesland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat door het overlijden van voornoemde de School van Hogebeintum en Warns vacant enz. jaar 1815 (1)

6418

255-A

00-05-1817

Aan het Rot Jan 350 is zijn volgnummer en Hellendoorn zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6245

399-66

10-05-1814

Aands Pieter, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd  Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6280

426

20-04-1817 

Aane C. J. de erven van , de voormalige schout van Rauwerd heeft de deugdelijkeid van de rekeningen van der erven voornoemd wegens pretentie op de enz. jaar 1817 (1)

6286

50 / 49

18-12-1817

Aanes Yan ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden en  tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809, voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen   jaar 1817 (33)

6631

1114

8e blz.

15-09-1814

Aanhold Pieter staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6250

968

14-10-1814

Aans Jacob, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

6028

810

13-11-1817

Aans Marijke Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6005

938 blz. 6v

30-11-1815

Aans Marijke Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6016

707

21-11-1816

Aans Marike, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6053

967

28-12-1819

Aants Weeltje,  hij is één van de vissers die op het zeestrand van Schiermonnikoog zijn komen te vervallen met Snikkenschip en alle negen thuis behorende in Paesens en zijn door het invallen van de nagt met stilte en holle zee het Vriesche gat mis geraakt enz. jaar 1819 (2)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Aantzen Jacobus, 433 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

Aarde van Hessel Pijtters, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

6285

1247- 57

18-12-1817

Aardema Albert E.,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz.,  jaar 1817 (5) dossier (9)

8214

1028/12

08-10-1839

Aardema Andries Wiebes 22 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

6285

1247-76

18-12-1817

Aardema Bastiaan, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz.,  jaar 1817 (5) dossier (9)

9180

264

06-02-1915

Aardema Bauke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6254

188-5

23-02-1815

Aardema Berend G., Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

6285

1247- 35

18-12-1817

Aardema Evert A.,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz.,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6078

95-32

25-01-1822

Aardema Evert Alberts  te Duurswoude,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Ureterp  enz. enz. jaar 1822 (4)

6089

1194 blz. 29                        

 23-12-1822

Aardema Evert Alberts te Duurswoude Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1215-29

29-11-1823

Aardema Evert Alberts te Langezwaag, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Ureterp  en heeft verzogt om van deze post ontslagen te worden omdat hij geen grondeigenaar meer is  enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6285

1247- 235

18-12-1817

Aardema Fokke B., staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz.,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6383

81     

23-04-1814

Aardema Freerk K. te Tjummarum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6383

81     

23-04-1814

Aardema Freerkje te Tjummarum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

9186

374

04-04-1918

Aardema Herman, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)

6424

584

02-12-1817

Aardema J. 7 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6395

457

13-05-1815

Aardema Jacob J. te Dongjum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6285

1247- 215

18-12-1817

Aardema Jacob, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz.,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6285

1247- 27

18-12-1817

Aardema Jan S., staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz.,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6631

1066-17

02-09-1814

Aardema Jan Stevens hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

6009

188

21-03-1816

Aardema Jan Stevens Onderwerp; Levarantie van Turf aan de gevangenenhuizen jaar 1816 ( 2)

6418

255-B

01-06-1817

Aardema Jelle 58 is zijn volgnummer en Ureterp zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6623

152-154

29-12-1813

01-01-1814

Aardema Jelle Jans---- Idsinga S. P. officier bij den Regtbank van eersten aanleg te Heerenveen en zitting houdende en heeft de Deurwaarder Leeuwen van Eeuwe Lieuwes gedagvaard de pesonen Hazewindus Engbert Zweitzes, Hoving Jan Pieters, Aardema Jelle Jans en Oenes Sijtze alle wonende te Ureterp om ter Regtzitting te verschijnen  over hunne vergaande Brutaliteiten en Buitensporigheden door hun gepleegd enz. en hij deeld mede aan de Maire van Ureterp dat hun verscheidene processen verbaal vn de 27e dezer maand door de enz. de gepleegde brutaliteiten zijn mij zeer leed enz. jaar 1813-1814 (3)

6622

2151

31-12-1813

Aardema Jelle Jans----de Maire van Ureterp heeft gedesigneerd de volgende personen als; Hoving Jan Pieters Koopmans zoon, Hazewinder Engebert Zweitzes van beroep Matroos en Aardema Jelle Jans  van beroep Boerenarbeider welke in de avond van 25 dezer bij Wytzes Tjeerd de deur hadden opengetrapt, de glazen in stukken geslagen en den man zelve mishandeld en Christiaan Hendrik, Hendriks Gabe, Harmens Dirk, Oenes Johannes en Oenes Dirk allen Varensgezellen als hebbende op die avond bij LandsheerTjalling Dirk van beroep Castelijn baldadigheiden gepleegd, den Casteleijn geslagen en ook Johannes David boereknegt enz. enz. jaar 1813 (3)

8381

841/19-a

26-08-1841

Aardema Kornelis Fabes , o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening  betreft het ontvangen van kledingstukken bij het depot die voorhanden waren enz. enz. jaar 1841 (3)

9187

735

07-06-1918

Aardema Sijtze, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6395

457

13-05-1815

Aardema Simon J. te Dongjum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6285

1247- 78

18-12-1817

Aardema Sybe de weduwe, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz.,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6383

181

24-05-1814

Aardenburg (Buma Aardenburg Sybout) Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een request aan enz. dat hare minderjarige enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen in de termen Landmilitie met no. 456 en opgeroepen is, zij verzoekt zijne vrijstelling en bijgaand een behoorlijk gelegaliseerd attest ondertekend door de navolgende personen Buisman Jan Dirks, Boer de Dirk Martens, Metzelaar Klaas Pieters  allen ongehuwd wonende te Harlingen vallende in de termen van de Landmilitie  en Zee van der Bart Feddes van beroep Koopman, Buma Aardenburg Sybout onderwijzer der jeugd, Feenstra Roelof Mr. Hovenier, Cuipers Henricus IJzerkramer,  Hoeve van der Cornelis Piers Slotmaker, Lautenbach Cornelis Dirks Mr. Schoenmaker, Dijkstra Johannes Klaases Mr. Bakker, Hamstra Geert Roelof Winkelier allen gehuwd en wonende te Harlingen verklaren dat Braam Jan Jurjens Timmerknegt enz. eenigste zoon en kind is van Rooij de Marijke Jochems en Braam Jurjen Jans die zig schuldig heeft gemaakt aan langdurige openbare dronkenschap en zeer slordige levenswijze en zijn vrouw reeds in Maart 1813 heeft verlaten en naar St. Jacobi Parochie is gegaan enz. enz. enz.  jaar 1814 (9)

6296

 

 

265

15-03-1820

 

Aardenburg ….?  Ritmeester ---- Eijck van W. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Haskerland,  Onderwerp:  Het Tractement van de  Baljuw enz., ook een staat van Credit en debet betrekkelijk de Districts Kas van haskerland over 1811  die betreffen een aantal rekeningen daarin genoemd :  Borger J. de weduwe   betreft haar rekening, wat niet beschouwt kan worden als een particuliere zaak tussen hem en de Ritmeester Aardenburg  vermits op order van de toenmalige Municipaliteit van Joure en wel Schaap Harmen L. en Liewes Murk ten dienste van het 2e regiment Cavallarien door haar man is  geleverd en verhuurd een stallinge voor 8 paarden zij hebben nog geld tegoed enz.enz. enz.jaar 1820 (10)

6297

 

 

341

21-06-1820

 

Aardenburg ….?  Ritmeester ---- Eijck van W. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Haskerland,  Onderwerp:  Het Tractement van de  Baljuw enz., ook een staat van Credit en debet betrekkelijk de Districts Kas van haskerland over 1811  die betreffen een aantal rekeningen daarin genoemd :  Borger J. de weduwe   betreft haar rekening, wat niet beschouwt kan worden als een particuliere zaak tussen hem en de Ritmeester Aardenburg  vermits op order van de toenmalige Municipaliteit van Joure en wel Schaap Harmen L. en Liewes Murk ten dienste van het 2e regiment Cavallarien door haar man is  geleverd en verhuurd een stallinge voor 8 paarden zij hebben nog geld tegoed enz.enz. enz.jaar 1820 (10)

6421

418

en na 419

13-09-1817

Aardenburg van---- Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militiedat hij niets onbeproeft gelaten heeft om Damstra Jan Jacobs op te sporen, tevens de Burgemeester v Boetzelaer van P. A. an Amsterdam geschreven die antwoorde dat hij niet meer in Amsterdam bevind  verder een ondertekende brief van de Commissaris van Politie Aardenburg van te Amsterdam  dat hij onderzoek heeft gedaan naar  Damstra Jan Jacobs en aan den Capitein P. Stachouwer met wien hij van Suriname was gekomen enz. jaar 1817 (5)

6036

479

07-07-1818

Aardweg van den Gerrit.---- Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Haarlem der Domeinen  Schmidt J. H.,  jaar  1818 (3)

6261

878-4

11-08-1815

Aarents Zijtze, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek

Aarlak? v Nog? te Rotterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente  Sneek  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

3699

B-2 en 3

16-04-1834

Aarmans Egbert betreft zijn opzending naar de Koloniale etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  voor rekeningen van de armvoogdij van Surhuizum doende dat door de Hervormde Gemeente te Groningen onderhoudend worden enz. jaar 1834 (10)

3699

B-18

30-04-1834

Aarmans Egbert kind van Aarmans Jantje† zijnde de vader onbekend in onegt geboren, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5)

3699

B-1

15-05-1834

Aarmans Egbert, het kind, wordt vermeld in het dossier Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  enz. jaar 1834 (10)

3699

B-18

30-04-1834

Aarmans Jantje†---- Aarmans Egbert kind van Aarmans Jantje† zijnde de vader onbekend in onegt geboren, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5)

6628

819

30-04-1814

Aarnts  Sitzes Aarnt, Handgeschreven brief met handtekening van, Takle Jans Poppes, Brand Hendriks van der Goot en  Aldert Lucas Jonker, verder vermeld Drijfhout Halbe Hanzes, Jong de Otte Jans, Lam Holle Jans, Hoek op den Siemen Tjeerds, Bergstra Jan Jacobs,  Sietsma Jan Gellofs, Wierstra Uilke Luijens, Stoffelsma Jan Stoffels, Steginga Kornelis Wiebes, Reneman F. ondertekend ook, met als onderwerp; De Hervormde Gemeente van Balk en Harich en dat er geen maatregelen zijn genomen om het agterstallige Tractement hunner leeraar aan te zuiveren enz.   Jaar 1814 (5)

6026

595

02-09-1817

Aarsen Arend staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4)

6643

753, blz 2

kolommen

11-09-1815

Aarsen Hendrikjen Jans staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. A. enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6424

584

02-12-1817

Aarsen K. H. 23 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6385

54-2

14-07-1814

Aarts Ate staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Aarts Ate, 175 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8350

184-11, 8

23-02-1841

Aarts Hendrik staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden uitgereikt Afdeeling Kurassiers no. 3 enz. jaar 1841 (5)

5673

 

53

24-06-1902

Aartsma D. te Joure een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “Libra III“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend in de Staat A onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1902 (1)

5664

29, 7

16-04-1903

Aartsma D. te Joure Schip de Libra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

6271

574-9

06-07-1816

Aartsma Dirk Jans, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6070

424-1         

25-05-1821

Aartsma Klaas A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Aartsma Klaas A., hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6082

453

03-05-1822

Aartsma Klaas A., Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Aartsma Klaas Aarts Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Aartsma Klaas Aarts, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6668

380 blz. 3

04-10- 1817

Aartzen H. J. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6273

803-3

17-09-1816

Aartzen Hendrikje Jans Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) enz. jaar 1816 (9)

6871

22-03-1825

11/1-C

Aarzen Jacobus te Wijmbritseradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6080

224

04-03-1822

Aasma Johannes Namles---- Koudum, Onderwerp:  dat op 14 januari 1822 ten 8 1\2 uur s’ avonds bij een hevige storm uit het Noord Noordwesten vergezeld met  bliksem enz. enz. is ingeslagen in de kerk van Koudum  en 3 duim heeft doen inbranden enz. enz.  dat de Executuur Hemminga enz. enz.  en een bliksemstraal in het huis van de deurwaarder Quarre Rein Jeremias , en dat hij direct naar de toren is gegaan enz. enz.  gelijk ook Heijde van der Hendrik Jaspers van beroep Slagter,  Zaagsma Gosse Sjoerds van beroep Timmerman, Hofman Johannes Walters van beroep Arbeider dog thans gedetineerd,  Dam ten Durk Doedes Timmermansknegt,  die met Quarre Rein Jeremias   de klok hebben geklipt en door een toeschietende menigte enz. enz.  en dat genoemden  emmers en lantaarns verzamelden en dat  Jaarsma G. W. de Assessor enz.  en van Postma Lolke Lolkes van beroep Schoenmaker en dat  Werf van der Walle te Koudum de tweede enz. enz.  en de tweede emmer door Rampeon Jan boerenknegt bij Aasma Joh

6251

1090

14-11-1814

Aates Louw,  Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4)

6833

38-D deel 2

Blz. 13

06-02-1824

Ab. Utrecht Dresselhuis J. te Wolphaarsdijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6711

248

07-09-1822

Abbega een lijst met ca. 100 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6034

398

30-05-1818

Abbema  B. J., hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-1         

25-05-1821

Abbema B. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Abbema B. J., Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Abbema Broer Jacobs Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6624

259

07-02-1814

Abbema Broer Jacobs, Miedema Jan Wiebes, Bangma Douwe Klaases en Boer de Iede Bas als Kerkvoogden  van Wons en Engwier Geven in een request door hen ondertekend met verschuldigde eerbied te kennen dat zij door het omslachtig werk der verhuuring van de Kerkelanden door de daartoe aangestelden Notarien en den langzame voortgang van het werk der verhuuring zij zelf de verhuuringen hebben gedaan maar dat de Notaris Rolsma G. S. naderhand niet is goedgekeurd maar dat als de Notaris het doet het erg lang duurt en de verhuuring aan de Kooterboeren die hier in de Schaapsteelt enz. jaar 1814 (7)

6386

119

10-08-1814     

Abbema Hijlck Onderwerp: hij is veroordeeld,  geschavotteerd te Leeuwarden en kan dus niet in den dienst enz. enz. wordt teruggestuurd om zijn straf enz. jaar 1814 (1)

6386

121

10-08-1814

Abbema Hijlke---- Slingeland v. G. J. Capitein bij het 1e Bataillon Artillerie Landmilitie 3e Compagnie te Groningen door hem is Krot Johan Hendrik Corporaal bij de 6e comp. ter inspectie verschenen en deze heeft de cannonier Abbema Hijlke gededuneerd om gepleegde misdaden met geseling op hjet schavot te Leeuwarden enz. enz. jaar 1814 (1)

6070

424-1        

 25-05-1821

Abbema J. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Abbema J. B.Althuzius Johannes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Abbema Jacob Broers, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Abbema Johan Broers Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

4894

2306

27-06-1899

Abbema L. J. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

3594

Map 88-B

1876--1878

Abbema P. L. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3)

8210

966/7 en

881/14,7>>

27-08-1839

Abbema P. L. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6082

453

03-05-1822

Abbema Rients W., Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6384

138

21-6-1814

Abbema Ruurd Freerks, ---- Bangma  H. (Haye) Predikant bij de Gereformeerden, Rollema Dirk Eeltjes Boer,  Boer de Sijtze Hantjes Boer alle te Nieuwland (Nijland), Bruinsma Fedde Oeges Boer, Abbema Ruurd Freerks, Schurmans Berent Hendriks Boer alle ingezetene van Folsgare schrijven in een document dat zij door de Schout van de gemeente Nieuwland Ykema Yke Johannes zijn aangesproken om betaling pro quota van een paard enz. enz jaar 1814 (2)

6830

18-A blz. 14

21-01-1824

Abbema Ruurd M. te Schraard wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8308

1070-8

365-407

28-10-1840

Abbema v. B. J. te Longerhouw staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

 881/14, 5

27-08-1839

Abbema van J. B. de weduwe te Wons staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

966/7 en

881/14,8>>

27-08-1839

Abbema van J. B. Longerhouw staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6082

453

03-05-1822

Abbema van J. B., Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-1         

25-05-1821

Abbema Watze F. of T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

5665

12-12-1881

akte

281 t/m 284

Abbes B. te Oldehove en  Kooistra B. te Gorredijk  ondernemers der Stoomboot “De Onderneming”  dienst met ene Schroefstoomboot van Oldeboorn op Leeuwarden maken bekend in een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) en op een aanplakbiljet door beide getekend,  dat de dienstregeling voornoemd per 9 december zal voortzetten enz.  tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld zoals het Hoofdkantoor te Oldeboorn bij de Logementhouder  Jong de ….?  jaar 1881 (6)

5665

56

15-12-1881

Abbes B. te Oldehove Schip de Onderneming Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken bereffende deze publikaties 1882-1918 Dossier (6)

6683

2 deel 2, 21

04-01-1819

Abbing A. Sr. te Sleen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6385

54-12

14-07-1814

Abbing Berend staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Abbing Gerrit, 442 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6683

2 deel 1

Blz. 12

04-01-1819

Abbing R. (Senior) Oud Ouderling te Sleen, tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Drente als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6709

36 deel 1

blz. 4

16-01-1822

Abbing R. te Sleen wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2

blz. 4

16-01-1822

Abbing R. te Sleen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6070

420

23-05-1821

Abbinga  van Humalda J. hij wordt vermeld in een document  betreffende  belasting registratie met een ordonnantie van fl. 555.=  enz. jaar 1821 (3)

8285

615-2, 42-1

19-06-1840

Abbinga A. te IJsbrechtum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8380

833-2

24-08-1841

Het Bildt

Abbinga H. te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6033

268

16-04-1818

Abbinga van Humalda  J., De minister van Binnenlandse zaken geeft een ordonnancie aan hem jaar 1818 (1)

6039

781

22-10-1818

Abbinga van Humalda J,   Hij komt voor op een document met Ordonnancien jaar 1818 (1)

9189

1133

20-09-1919

Abbring Jelle geb. 26 Mei 1877 Leens met een persoonsstaat enz Armmeester van Sexbierum is benoemd tot Veldwachter aldaar jaar 1919 (5)

9180

17-02-1915

330-5

Abbring Jelle Met signalement Veldwachter te Sexbierum Jaar 1915 (3)

9182

07-02-1916

285/5

Abbring Jelle Met signalement Veldwachter te Sexbierum,  jaar 1916

9414

197, 209

Mei 1912            

Abbring Jelle te Sexbierum en Vries de Sijtze te Spannum geven in een door hun getekende brief  met eerbied aan de gedeputeerde staten  te kennen in hunne hoedanigheid van Voorzitter en Secretaris van de vereniging van Veldwachters  waarvan de statuten goedgekeurd zijn op 8 Januari 1907 bij K. B. no. 60, hun is opgedragen in de vergadering van 24 April 1912  onder uw aandacht te brengen dat de Gemeen- teraden in deze provincie in gebreke zijn gebleven te voldoen aan de wenschen van enz. enz. dat b.v. de jaarwedde niet onder de fl. 600 mocht zijn en dat er huizen zouden worden gebouwd enz.  jaar 1912 (6)

9189

990

28-08-1919

Abbring Jelle,  Veldwachter te Sexbierum, een handgeschreven brief met zijn handtekening. Onderwerp; verzoekt eervol ontslag  jaar 1919 (3)

6421

407

04-09-1817

Abeele van den Wouter * 01-11-1790 Dordrecht (is te voren onder denaam van Willem Spiegel van het Korps Rijd. Artill. Met een briefje van ontslag weggezonden) wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juli 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

6049

574

16-08-1819

Abegg P. J. ---- Akarich Stefano Kapitein i.p.v. de de Kapitein Pelosi Antonio op het Oostenrijksche Schip de Sollicitudine komende van Triest en Patrasse naar Hamburg verongelukt in de maand November op het eiland Rottum het betreft aangespoelde en geborgen goederen, een volmacht aan de heer Abegg P. J. te Emden van de eigenaren Stresow & Gries Kooplieden te Hamburg tevens over de goederen van de heer Janisch C. R. getekend door de Conculair Agent van Oostenrijk voor de Provincie Groningen Vos. P. J.  te Delfzijl verder een akte voor Langhans Johann Hermann und Moller Johan Heinrich Notarien in Hamburg, de heer Stresow Fransz Nicolas, ook genoemd Heise T. H. Secretaris te Hamburg, verder een Franse akte waarin voorkomen Parnell Thomas,  Afferino Caratelli, Schielin Henry, Rittmeijer F. E. & Co., Gewald J., Dull C., Carli De B. Consul Generaal, Monterossi Ch. i.p.v. de Consul Generaal, Masch J. G. Notaris,  Vos J. J. Burgemeester van Delfzijl enz.  jaar 1819 (16)

9725

Deel 2

Blz.53

00-00-1884

Abel One,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)

9187

1475

05-10-1918

Abel Sophie Charlotte Hermina vrouw van Kijlstra Wietze Benedictus, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

5665

14-11-1880

akte  13

Abel Wouter---- Simons  Nauta en  Abel Wouter,  Kooplieden te Bolsward en en Laagland K. H. Secretaris van de Stoombootdienst Bolsward Leeuwarden v.v.  de  ondernemers brengen onder de aandacht dat de dienst  Bolsward Leeuwarden v.v.    zal geschieden met de stoomschepen “ Burgemeester Jentink” en de “ Stad Leeuwarden” ook aanwezig de advertentie’ s  en een op karton geplakte gedrukte dienstregeling met afbeelding van een schip(A-3)  enz. Aanlegplaats te Bolsward is bij Jong de Sj. Buiten de St. Janspoort  . jaar 1880  (8)

6240

1100-2

15-11-1813

Abeles (Abels)  Lamkjen Weduwe van Eeuwezens= Everens Anne een handgescheven brief met haar handtekening, Onderwerp:  dat zij voor de herindeling op Heerenveens grondgebied woonde en nu in Knijpe zij een  aanslag kreeg die haar bevreemd ook omdat zij nog 2 minderjarige kinderen moet onderhouden en haar inkomen komt uit een kleine boerderij met 8 mel koeien welke zij op eigen land kan weiden enza. enz.  zij vind dat zij niet aangeslagen moet worden voor het zelfde bedrag als de vermogende  lieden zoals b.v. Vierssen van P. O.  , Boer de Homme Wiegers  en Siebenga Andries enz. enz. jaar 1813 (4)

6064

849

30-11-1820

Abeles Barend Schipper op het schip de Vrouw Elisabeth gestrand op 26 november 1819 te Ameland betreft de verkochte Scheepstuigagie en een uit zee gevist vat Olij enz. jaar 1820 (1)

6056

156, 182

03-03-1820

Abels Berend---- Scheltema Jan schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur hij geeft met onderdanigheid te kennen dat hij woonachtig is op Nes op Ameland als door den heer Oven van J. C. Cargadoor te Amsterdam enz. gekwalificeerd zijnde geworden om de geborgen Takelagie van het verongelukte Smakschip  de Vrouw Elisabeth gevoerd bij Abels Berend zo spoedig mogelijk te verkopen enz. ook een brief ondertekend door de gebroeders Hooglandt die schrijven dat aan boord een vaatje krijt was aan het adres van Landt Lorentz te Rensburg  ook ondertekend  Molanus G. Ontvanger en Snoek P. J. Commies der in en uitgaande regten en accijnsen een brief jaar 1820 (10)

6058

323 + 324

04-05-1820

Abels Berend---- Scheltema Jan wonende op het Eiland Ameland geeft met onderdanigheid te kennen in een door hem ondertekende brief aan de Heer Gouverneur van Vriesland dat hij gekwalicifeerd geworden is door sekere Abels Berend Schipper en eigenaar van het verongelukte schip de Vrouw Elisabeth wonende te Vreeswijk,  betreffende de geborgen goederen enz. ook aanwezig de volmacht van Berend Abels bij Notaris Baum Pieter Fredrik te Amsterdam enz. geass. met de Heeren Sude Johannes Makelaar wonende op de Egelantiersgragt Lubeck van Carel Jan Kantoor bediende wonende op de Zeedijk bei de Stormsteeg binnen Amsterdam enz. enz. dit document is ondertekend door alle genoemde personenen en door een tweede Notaris Molster J. A. enz. ook aanwezig een akte gepasseerd bij Notaris Ruardi Johannes te Lemmer aanwezig de koopakte van het schip van Berend Abels woont dan te Wildervank die verklaard schuldig te zijn aan Witteveen Jouwert Fredriks Scheepstimmerman een somma van f. 3000.= ter zake koop en leverantie van een nieuw Tjalkschip enz. jaar 1820 (12)

6240

1100-2

15-11-1813

Abels Lamkjen---- Abeles (Abels)  Lamkjen Weduwe van Eeuwezens= Everens Anne een handgescheven brief met haar handtekening, Onderwerp:  dat zij voor de herindeling op Heerenveens grondgebied woonde en nu in Knijpe zij een  aanslag kreeg die haar bevreemd ook omdat zij nog 2 minderjarige kinderen moet onderhouden en haar inkomen komt uit een kleine boerderij met 8 mel koeien welke zij op eigen land kan weiden enz. enz.  zij vind dat zij niet aangeslagen moet worden voor het zelfde bedrag als de vermogende  lieden zoals b.v. Vierssen van P. O.  , Boer de Homme Wiegers  en Siebenga Andries enz. enz. jaar 1813 (4)

9921

22             

20-10-1882

Abelsma J., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd, wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Abelsma Johannes, 401 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6386

92

15-08-1814

Abema Hylke---- Lauwkamp Marten Hendriks, de commanderende officier van het 3e bat. Inf. Landmilitie te Kampen deeld mede dat hij is aangekomen aldaar  enop 6 Mei derwaards is gezonden enz. enz. en de commanderende officier verzoekt voor Abema Hylke een andere man te mogen ontvangen enz. jaar 1814 (1)

5666

16

00-00-1882

Abering B.---- Boomsma Andele Thomas, aannemer te Oosterlittens  en Berg Roelof Harm  Schipper te Berlikum geven kennis dat de Stoombootdienst Berlikum Leeuwarden voor Pasagiers en Goederen een aanang zal nemen 30 Maart 1882 met het Nieuw gebouwde schip de “Berlikum”, aanwezig 2 advertenties1x  met de Dienstregeling en tarieven en 1 maal  dat de Firma Boomsma & Berg  vanaf heden als enige eigenaar heeft de ondergetekende, en tijdelijk aangesteld de gezagvoerder Abering B.  en dat  het Hoofdkantoor te  Leeuwarden bij Tolsma H., Groot Schavernek enz. jaar 1882 (4)

6258

627-10

21-06-1815

Abes Anne wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Scharl in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6395

457

13-05-1815

Abes Dirk de weduwe te Dongjum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6243

191-18

06-03-1814

Abes Eeltje, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6252

1174-8

27-02-1810

Abes H.,  hij tekent als Dorps en Lantaarngecommiteerde het navolgende document: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9)

6245

399-9

10-05-1814

Abes Hedzer, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd  Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6252

1174-4

27-02-1810

Abes Hedzes , Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9)

6258

627-7

21-06-1815

Abes Hendrik wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6426

79

17-02-1818

Abes Jacob in leven gehuwd met Hanzen Janke---- Huber J. L. (Johannes Lambertus) Grietman van Het Bildt ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Hanzen Janke weduwe van Abes Jacob wonende te vrouwen Parochie  heeft ter mijne kennis gebracht dat haar zoon Jacobs Hans * 13-09-1799 Boereknegt dat de vergeten inschrijving geen onwilligheid is geweest enz. jaar 1818 (1)

6258

627-3

21-06-1815

Abes Jan Hij tekend mede als Gemeentebestuurslid het navolgend document:  een lijst  van de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en  dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6258

627-4

21-06-1815

Abes Jan wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6258

627-8

21-06-1815

Abes Jan wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6252

1174-3

27-02-1810

Abes Jan, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9)

6243

245

10-03-1814

Abes Pieter wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de Gereformeerde Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6)

6257

410-14

28-04-1815

Abes Pytter Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden, voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6423

541B

16-10-1817

Abes Sijpkje---- Slooten van Monte * 22-03-1796 z.v. Slooten van Thomas en Abes Sijpkje 7 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4)

3701

6-D

03-02-1842

Abes Trijntje x Lagema Tjerk Gerrits, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

3701

6-C

07-02-1839

Abes Trijntje, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)

3700

6-B

03-02-1836

Abes Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

6383

66

02-04-1814

Abes Wijtze te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6661

126 blz. 6

26-02-1817

Abes Wytze de weduwe  Renteniersche, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. ( Petrus) als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6029

854

02-12-1817

Abinga  van Humalda  J. Een ordonnantie van 4342-87  jaar 1817 (2)

8386

949/6

25-09-1841

Abinga H. A. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 )

6072

531

04-07-1821

Abinga van Humalda  Idsert hij staat op een lijst der verschuldigde leges op de Betaalrol en Ordonnantie jaar 1821 (2)

6094

392

12-05-1823 

Abinga van Humalda  Jonkheer Idserd---- Andrea Daniel Hermannus Gajuszn. Tusschen de here Staatsraad enz. gerepresenteerd door  voorgenoemde heer der registratie der Domeinen,  ter eenre  zijde  Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs Veenlieden en Boetje Auke Klazes en ten andere zijde Vegelin van Claerbergen  Jonkheer Valerius Lodewijk en Abinga van Humalda  Jonkheer Idserd Onderwerp: voor het daadelijk herstel van  der Kerk en Toren  der Hervormede gemeente van Haskerdijken enz. enz. jaar 1823 (2)

6661

126 blz. 8

26-02-1817

Abinga van Humalda ….? Zijn handtekening staat onder het navolgende document; de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. ( Petrus) als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6047

379

03-06-1819

Abinga van Humalda Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6385

85

20-07-1814

Abinga van Humalda J.---- Beekkerk Haye voormaals Luitenant Colonel, Commandant van het Legioen Nationale Garde te Leeuwarden geïnviteerd om mij op de spoedigste wijze enz. enz. wordt verder in genoemd Abinga van Humalda J. Gouveneur van Vriesland, Horst ter J. secretaris Onderwerp: de opgezonden geweren naar Groningen enz. jaar 1814 (4)

6074

717, 1-5

19-09-1821

Abinga van Humalda J. Gouveneur der provincie Friesland  betreft wegens betaalde huishoudgelden  en nu de rekening definitief gesloten is  hierin wordt ook genoemd Hoogterp R. die kamerbewaarder is en wegens een overlegde kwitantie enz.  ook genoemd Martini & Beltrami en wegens een overlegde kwitantie van Schoorsteenvegen enz.  en aan Ploeg van der J.  wegens aangekochte schoonmaak gereedschappen, Hoogterp R. Kamerbewaarder ontvangt wegens verschotten  enz. verder een Borderel  en Ontvang jaar 1821 dossier (22)

6668

380 blz. 8

04-10- 1817

Abinga van Humalda J. Gouverneur van Vriesland hij ondertekend samen met anderen het document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6394

283

12-04-1815

Abinga van Humalda J.---- Sweerts de Landas J. D. (Baron) Luitenant Generaal Comm. het Noord Gen; Commando ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland de heer Abinga van Humalda J. om in bepaalde steden van Leeuwarden, Harlingen en Sneek aldaar de compagnien Infanterie Vrijwilligers op te richten enz. jaar 1815 (1)

6027

730

17-10-1817

Abinga van Humalda Jildert Gouverneur van Vriesland , onderwerp zijn tractement van fl. 2250.= over het 3e kwartaal enz. jaar 1817 (2)

6251

1040

22-10-1814

Abinga van Humalda Jonkheer J.---- Stelwagen J. J.,  Hij ondertekend als lid van de vroedschap van de Stad Workum een  document dat aan de Gouveneur van Vriesland gestuurd wordt betreffende, zij verwonderen zig over de belasting op de huurwaarde van ongebouwde eigendommen van 25 %  enz. enz. enz.  tevens een  extract uit de Notulen van de Vroedschap  waarin genoemd Abinga van Humalda Jonkheer J,  en de Burgemeester Everts E. A.  (Evert Arend) i.v.m. met een benoeming van een belangrijke post door  Abinga van Humalda Jonkheer J ., en getekend door Brandenburgh J. President en Potma A. L.  (secretaris),  Koelman Jan.,   Stelwagen J. J., Trony J., tevens een handgeschreven en ondertekende brief van  Sluijterman L. A. F.  waar hij klaagt over het gedrag van de Burgemeester Everts E. A.  (Evert Arend) jaar 1814 (9)

6834

16-C

14-02-1824

Abis Trijntje  x Velde van der Willem Hendriks---- Velde van der Albert Willems * Steins 15-07-1794 zoon van Velde van der Willem Hendriks en Abis Trijntje  Plaatsvervanger van Klaver Eelke Tjerks loteling van 1821 Kannonnier is op de 6e dezer naar Antwerpen vertrokken enz. jaar ook aanwezig een Extract uit het Stamboek met zijn gegevens in 7 kolommen info enz. jaar 1824 (5)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Abitzch Jan Carel, 114 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Abitzch Rendolf, 115 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6379

71

18-01-1814

Ablaing van Giessenburg, Baron de, Commissaris Generaal der Russische Pruisische Legers, Edelman van zijn Koninklijke Hoogheid verzoekt een opgaven van de hoeveelheid aanwezige artikelen in Friesland aanwezig zoals o.a. Tarwe, Hooi, Rogge en nog 17 andere artikelen, met een lakzegel,  jaar 1814 (3)

6278

195-4

20-02-1817

Ables Andries de weduwe, Rentenierske te Kollum moet mee betalen omdat zij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6055

132, 11

24-02-1820

Ables Barend Schipper op het vergane schip de Vrouw Elisabeth, er is tuigage uit de zee opgevist enz. jaar 1820 (1)

6631

1114

5e blz.

15-09-1814

Ables Jan  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6379

76

17-01-1814

Abling --D’Abling van Giessenburg---- Cattenbroek van Pesters , Commissaris Generaal bij de Russische Pruisische Legers, hij heeft ontslag genomen van zijn functie enz. en deze functie is nu opgedragen aan D’Abling van Giessenburg jaar 1814 (3)

6379

80

16-01-1814

Abling --D’Abling van Giessenburg, een door hem ondertekende brief met als onderwerp dat de 300 lasten Haver te zwolle besteld op spoedige wijze enz. met lakzegel,  jaar 1814 (3)

6379

94

15-01-1814

Abling --D’Abling van Giessenkerken---- Pesters van Cattenburg Commissaris bij de Russische en Pruisische Legers, Onderwerp:  Commissaris Generaal bij de Russische en Pruisische Legers van Friesland zijn Honorabel ontslag enz. en dat in dezelfde functie is benoemd  D’Abling van Giessenburg jaar 1813 (4)

6379

76

17-01-1814

Abling van Giessenburg D’---- Cattenbroek van Pesters, Commissaris Generaal bij de Russische Pruisische Legers, hij heeft ontslag genomen van zijn functie enz. en deze functie is nu opgedragen aan D’Abling van Giessenburg jaar 1814 (3)

6379

80

16-01-1814

Abling van Giessenburg D’---- D’Abling van Giessenburg, een door hem ondertekende brief met als onderwerp dat de 300 lasten Haver te zwolle besteld op spoedige wijze enz. met lakzegel,  jaar 1814 (3)

6379

94

15-01-1814

Abling van Giessenkerken D’---- Pesters van Cattenburg Commissaris bij de Russische en Pruisische Legers, Onderwerp:  Commissaris Generaal bij de Russische en Pruisische Legers van Friesland zijn Honorabel ontslag enz. en dat in dezelfde functie is benoemd  D’Abling van Giessenburg jaar 1813 (4)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1-v

17-07-1839

Ably J. te Huizum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6864

26/1-C, 144

07-01-1825

Ably Johannes te Leeuwarden 82e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6261

900-4

04-09-1815

Abma Auke F., hij moet betalen voor het navolgende, want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

9725

Deel 2

Blz. 179 

00-00-1898

Abma Barend, Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

6864

11-A

06-01-1825

Abma Dirk Jans Hij wordt vermeld in een document, staat van boeten  van zegelrecht/registratie en successie van 4e kwartaal  1824  vermindering of kwijtschelding met in de kolommen; de overtreding, het boetebedrag, vermindering/kwijtschelding en aanmerkingen jaar 1825 (3)

6863

8+9-A

24-12-1824

Abma Dirk Jans----Visser Haukjen Tjeerds wed. va n Abma Jan Dirks en haar minderjerige zoon Abma Dirk Jans te Workum, onderwerp  memorie van  successie, betaling over de nalatenschap van Joukes Froukjen te Workum jaar 1824 (4)

6861

9-A

11-12-1824

Abma Durk Jans---- Visser Haukjen Tjeerds weduwe van Abma Jan Durks, voogd over haar zoon Abma Durk Jans die erfgenaam is van Joukes Frouwkjen overl. te Workum, onderwerp in een handgeschreven brief met haar handtekening verzuimde aangifte Successie,  2e brief,    jaar 1824 (1)

6862

13-A+14-A

17-12-1824

Abma Durk Jans---- Visser Haukjen Tjeerds weduwe van Abma Jan Durks, voogd over haar zoon Abma Durk Jans die erfgenaam is van Joukes Frouwkjen overl. te Workum, onderwerp in een handgeschreven brief met haar handtekening verzuimde aangifte Successie,  2e brief,    jaar 1824 (3)

6861

8-A

11-12-1824

Abma Durk Jans----Visser Haukjen Tjeerds weduwe van Abma Jan Durks, voogd over haar zoon Abma Durk Jans die erfgenaam is van Joukes Frouwkjen overl. te Workum, onderwerp in een handgeschreven brief met haar handtekening verzuimde aangifte Successie jaar 1824 (1)

8308

1070-8

236-278

28-10-1840

Abma F. H. te Oosterend staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8199

729/5, 290

Bladz. 24-v

17-07-1839

Abma F. R. te Folsgare is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6082

453

03-05-1822

Abma Freerk A., Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8308

1070-8

665-708

28-10-1840

Abma G. H. te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

881/14, 9

27-08-1839

Abma G. H. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Abma G. M. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

881/14, 10

27-08-1839

Abma G. M. te Abbega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9183

26-06-1916

1041

Abma Geert* 29-11-1860 Lemmer Veldwachter te Leeuwarden Jaar 1916 (3)

6101

1311

16-12-1823

Abma Gerben Murks te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

8308

1070-8

665-708

28-10-1840

Abma H. F. te Wommels staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

881/14,8>>

27-08-1839

Abma H. F. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9725

Deel 2

Blz. 135

00-00-1893

Abma Haring,  Korps Pontonniers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9187

1114

07-08-1918

Abma Hendrik, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6861

9-A

11-12-1824

Abma Jan Durks---- Visser Haukjen Tjeerds weduwe van Abma Jan Durks, voogd over haar zoon Abma Durk Jans die erfgenaam is van Joukes Frouwkjen overl. te Workum, onderwerp in een handgeschreven brief met haar handtekening verzuimde aangifte Successie,  2e brief,    jaar 1824 (1)

6861

8-A

11-12-1824

Abma Jan Durks----Visser Haukjen Tjeerds weduwe van Abma Jan Durks, voogd over haar zoon Abma Durk Jans die erfgenaam is van Joukes Frouwkjen overl. te Workum, onderwerp in een handgeschreven brief met haar handtekening verzuimde aangifte Successie jaar 1824 (1)

8308

1070-8

64-106

28-10-1840

Abma K. R. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

881/14

Bladz.  11

27-08-1839

Abma K. R. te Folsgare staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9187

1341

06-09-1918

Abma Klaas, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6056

175

13-03-1820

Abma Marten Jans  de aanslag van fl. 3.77 was als oninbaar geboekt maar  maar deze is toch geind enz. jaar 1820 (1)

8210

966/7 en

881/14, 11

27-08-1839

Abma R. F. de weduwe te Folsgare staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6001

656

18-07-1815

Abma R. Freerks---- Burmania Rengers van Justinus Sjuck G. J.  en Abma R. Freerks dat zij ten kennen geven in een request dat zij op hunne naam in de kohieren zijn aangeslagen voor perceelen derwelke op andere namen van personen behoren gebragt te worden enz. jaar 1815 (4)

8308

1070-8

64-106

28-10-1840

Abma R. T. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6711

248 blz. 3

07-09-1822

Abma Roel Freerks te Idzega hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 4

07-09-1822

Abma Roel Freerks te Idzega hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6101

1311

16-12-1823

Abma Roel Freerks te Idzega, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6048

448, 1-7,

11, 21

06-07-1819

Abma Ruurd Freerks Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (9) hele dossier (30)

6070

424-1         

25-05-1821

Abma Ruurd Freerks hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Abma Ruurd Freerks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6386

8

26-08-1814

Abma Ruurd Freerks, ---- Andrea Johannes Percepteur te Nijland Onderwerp: een aanslag en verkoop van paarden tevens het in beslag nemen van goederen toe gerechtelijk vervolgd Bangma Hayo, Boer de Sytze Haantjes, Bruinsma Fedde Oeges, Abma Ruurd Freerks, Schuurmans Hendrik en Rollema Dirk Eeltjes allen ingezetenen van Nijland gemelde personen zich intussen enz. enz. dit stuk is geschreven en ondertekend door de Deurwaarder in het arr. Sneek Donker J. R. jaar 1814 (2)

6060

480

06-07-1820

Abma Ruurd Freerks, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Abma Ruurd Freerks, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6864

11-A

06-01-1825

Abmer Durk Jans betreffende nalatenschap van Abmer Neeltje Dirks,  Hij wordt vermeld in een document, staat van boeten  van zegelrecht/registratie en successie van 4e kwartaal  1824  vermindering of kwijtschelding met in de kolommen; de overtreding, het boetebedrag, vermindering/kwijtschelding en aanmerkingen jaar 1825 (3)

6864

11-A

06-01-1825

Abmer Neeltje Dirks (overl. 02-2-02-1824)  zij wordt vermeld in een document, staat van boeten  van zegelrecht/registratie en successie van 4e kwartaal  1824  vermindering of kwijtschelding met in de kolommen; de overtreding, het boetebedrag, vermindering/kwijtscelding en aanmerkingen jaar 1825 (3)

5989

576 1e lijst

26-07-1814

Abraham M. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6838

7-A bijl.1

Mannen

Huis Arrest

26-03-1824

Abraham Philip, 151 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6020

178

24-03-1817

Abrahamie Anneus staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Leeuwarden  in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

8220

11-11-1839

1151/8

Abrahams Benjamin Zeehandelaar Leeuwarden jaar 1839

6254

140-A

blz. 3 en 4

 en 30

17-01-1815

Abrahams Bouwe heeft in huur een Plaats op Wijlaardsterbuuren  St. Vitus Tichelwerk genaamd bestaande in de volgende landen als Het Hornlege, Ticheldobben, Huizumer hemrik enz. enz. groot enz. belast met fl. enz. wordt vermeld op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz., jaar 1815 (4) dossier (60)

6254

140- B/12

17-01-1815

Abrahams Bouwe hij huurde tot 1801 diverse  pondematen bouwland  enz. enz. enz Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz. jaar 1815 (3) dossier (34)

6242

90

04-02-1814

Abrahams Cornelis te Hindelopen,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen, een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6028

810

13-11-1817

Abrahams David Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6005

938 blz. 4v

30-11-1815

Abrahams David Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (2)

6838

7-A bijl. 1

Mannen

Huis Arrest

26-03-1824

Abrahams David, 70 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6016

707

21-11-1816

Abrahams David, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

5997

307

31-03-1815

Abrahams Davids is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    203

6028

810

13-11-1817

Abrahams Hiltje Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

5997

307

31-03-1815

Abrahams Hiltje is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  53

6087

948-3

11-10- 1827

Abrahams Hiltje staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6005

938 blz. 6

30-11-1815

Abrahams Hiltje Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6838

7-A bijl.2

Vrouwen

Huis Justitie

26-03-1824

Abrahams Hiltje, 13 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijl. 1

Vrouwen

Correctie

26-03-1824

Abrahams Hiltje, 294 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6016

707

21-11-1816

Abrahams Hiltje, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6242

90

04-02-1814

Abrahams Jelle te Hindelopen,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen, een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6254

140-B-blz. 27

17-01-1815

Abrahams Johannes de erven Huur uit een huis in de Sacrementstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6245

399-5

10-05-1814

Abrahams Johannes, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd  Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6838

7-A bijl. 1

Vrouwen

Huis Arrest

26-03-1824

Abrahams Sophia, 198 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6032

201

24-03-1818

Abrams Enne, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen  enz. enz.  bij besluit  18 Januari 1815  No. 20  geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen  enz. enz. gezonden zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.  jaar 1818 (3)

6414

27

15-01-1817

Abrassart Joseph ---- A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires…………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz………………..

VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6683

2 deel 1

Blz. 11

04-01-1819

Abresch ….? tot Classificaal Gecommitteerde in de Classis van Middelstum Provincie Groningen als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2,

blz. 17

22-01-1818

Abresch F. J. te Eenrum Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6655

399 blz. 7

29-08-1816

Abresch F. J. te Eenrum predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6683

2 deel 2, 19

04-01-1819

Abresch F. J. te Eenrum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 19

06-02-1824

Abresch F. J. te Garmerwolde, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6683

2 deel 1

Blz. 5

04-01-1819

Abresch F. L. Predikant te IJsselstein tot Scriba voor de Classis van Utrecht als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2,

blz. 13

22-01-1818

Abresch F. L. Scriba Classikale Bestuur van de provincie Utrecht en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6833

38-D deel 2

Blz. 14

06-02-1824

Abresch F. L. te IJselstein, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6671

54 deel 2

 blz. 13

22-01-1818

Abresch F. L. te IJsselstein Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 17

22-01-1818

Abresch F. L. te IJsselstein Predikant Classis van Utrecht wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 13

04-01-1819

Abresch F. L. te IJsselstein wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Abresch F. L. te IJsselstein, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Abresch F. L. te IJsselstein, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6709

36 deel 2  

blz. 14

16-01-1822

Abresch F. L. te IJsselstein, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 blz. 10

22-01-1818

Abresch F. W. te Eenrum Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 21

22-01-1818

Abresch T. J. te Eenrum Predikant Classis van Middelstum wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 8

22-01-1818

Abresch T. L. te IJsselstein Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Abresch W. te Zuidwolde, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Abresch W. te Zuidwolde, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6833

38-D deel 1

Blz. 10

06-02-1824

Abresch W. te Zuidwolde, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 13

16-01-1822

Abresch W. te Zuidwolde, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 17

22-01-1818

Abresch W. te Zuidwoude Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 21

22-01-1818

Abresch W. te Zuidwoude Predikant Classis van Middelstum wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 10

22-01-1818

Abresch W. te Zuidwoude Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 19

04-01-1819

Abresch W. te Zuidwoude wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 20

06-02-1824

Abresch W. te Zuidwoude, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2

blz. 20

16-01-1822

Abresch W. te Zuidwoude, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6631

1076

02-09-1814

Abring B. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6418

255-BB

01-06-1817

Abringa Pieter Lucas 101 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6007

70

30-01-1816

Academie Een declaratie met de kosten van de reparatie aan  de Academie gebouwen van Franeker jaar 1816 (1)

5997

218

10-03-1815

Academie Franeker---- Wybrandus L. opzichter bij de werken aan de Academie gebouwen te Franeker jaar 1815 (2)

6004

873

21-10-1815

Academie Franeker----Wybrandus L. opzichter hij krijgt de opdracht direct met de reparatieen te beginnen aan de Academie te Franeker met een bijlage met specifique nota van kosten die niet overschreden mag worden enz. enz. jaar 1815 (8)

5997

205 en 255

06-03-1815

Academie te Franeker---- Allardi C. Oud Hoogleraar aan de voormalige Academie te Franeker, een handgeschreven brief met zijn handtekening, hij verzoekt zijn oude post weer te mogen bekleden enz. jaar 1815 (2)

6414

27

15-01-1817

Accarin Joseph ---- A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires…………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz………………..

VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6865

19-C

15-01-1825

Achenbach Hendrik Andreas  en Terpstra Folkert Cornelis  Onderwerp; Militie  zij worden niet vermeld na onderzoek op de Missieve staten  1814 en 1816 enz. enz. jaar 1825 (1)

6864

21-C

07-01-1825

Achenbach Hendrik Andreas  geboren 21-01-1794 te Woerden  zoon van Andreas Georg en Benders Grietje,  hij heeft zijn verplichtingen  wegens de Militie niet voldaan jaar 1825 (5)

6020

136

03-03-1817

Achlum de Circumscriptie van de  binnen linie , de binnen linie lopende over de grietenijen, de linie  door de grietenij Wonseradeel, begin der Linie bij enz, eind der linie enz., in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen, (6

6258

630-15

17-04-1815

Achonius Leuke.---- Campen F. of P. als opvolgend Kerkvoogd is hem de administratie overhandigd en goedgekeurd en getekend (in Copie) door  Tiboel D., Odolphi F.,  Hoekema P.,  Dijk van K,  Zee van der J.,  Coeverden van E.,  Velde v.d. J.,  Campen Petrus,  en komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (2) dossier  (45)

6025

526

08-08-1817

Achter Sytze Klazes ---- Canczinus  Johannes, deurwaarder heeft goederen in  beslag genomen van Achter Sytze Klazes  enz. jaar 1817 (1)

6871

22-03-1825

11/1-C

Achter Wijbe Sijtzes te Aengwirden staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6871

22-03-1825

11/2-C

Achter Wijbe Sytses staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)

8257

69/20, 3

nummer 20

20-01-1840

Achter Wybe Sijzes te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

8096

 

624/2

31-01-1838

Achteren Peter Geb. Helmond, laatst gewoond hebbende te Helmond.Jager Overleden te Salatiga  1837, komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)  totale lijst overledenen (7)

6096

621

08-07-1823  

Achtkarspelen---- Augustinusga, Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de Gemeente en dorpen enz. enz. jaar 1823 (2)

6087

972

19-10-1822

Achtkarspelen---- Dantumadeel Onderwerp: grensscheiding tussen Achtkarspelen en Dantumadeel met vermelding van  herkenningspunten,  hier wordt ook vermeld de kaart van Schotanus,  jaar 1822 (2)

9178

108-a

29-01-1914

Achtkarspelen---- een verslag van de rondreis (Controle) van de Commissaris der Koningin in de Provincie Friesland in genoemde Gemeente en Kollumerland en Nieuwkruisland, Achtkarspelen,  Barradeel,  Menaldumadeel,  Leeuwarderadeel,   Het Bildt,  Dantumadeel in het jaar 1913, jaar 1914  (26)

9188

440

07-04-1919

Achtkarspelen een verzoek tot vergunning voor het verharden en aansluiten van de gemeente weg  “ Damwedze” op een rijksweg met een tekening (Blauwdruk) van de situatie jaar 1919 (9)

6019

81

05-02-1817

Achtkarspelen---- Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen, Kollumerland,   Dantumadeel, Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz.   in 1811, jaar 1817 (9) dossier (48)

6097

779

16-08-1823  

Achtkarspelen---- Onderwerp ene veranderde grensscheiding tussen Dantumadeel en voornoemde gemeente  enz. jaar 1823 (2)

8386

951/7

25-09-1841

Achtkarspelen---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)

9182

113-a

15-01-1916

Achtkarspelen---- Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters van de  gemeenten  aan de Comm. van de Koningin,  en opgaven van verloren gegane dieren,  veevoeders, hooi,  lijsten met namen van de getroffenen  (onder familienaam opgenomen in deze index) de  gemeenten  zijn; Achtkarspelen, Utingeradeel,  Aengwirden, Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum,  Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag, Schiermonnikoog, Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst   jaar 1916 (1)

6095

509

14-06-1823 

Achtkarspelen staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks)  van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook Het Bildt wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar 1823 (8)

8380

833/2

24-08-1841

Achtkarspelen---- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 

9126

1517

15-10-1879

Achtkarspelen---- Verslag van een rondreis van de Commissaris des Konings in Friesland  door Friesland,  de reis is aangevangen op 4 Juni ophet Eiland Ameland, Wymbritseradeel,  Lemsterland ,  Dantumadeel, Achtkarspelen en  eindigde op 15 oktober. jaar 1879 (48)

6092

241

21-03-1823

Achtkarspelen---- Verveening: Onderwerp, de Bepalingen en Voorzorgen  enz. enz. verleend wordt  tot het voortzetten  der in de Gemeente Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen,  Dantumadeel  bestaande verveeningen  jaar 1823 (8)

9186

435

10-04-1918

Achtkarspelen---- Woningstichting  Achtkarspelen te Buitenpost,  Jonker O. secretaris ,  Bakker P. S. voorzitter een handgeschreven brief met hun  handtekening verzoekt  vergunning tot slootdemping van een uitweg naar de rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Buitenpost met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming ,  voor de bouw van een aantal woningen  jaar  1918 (10)

9188

612

23-05-1919

Achtkarspelen---- Woningstichting Achtkarspelen te Buitenpost een handgeschreven brief met de handtekening  van de Voorzitter Eringa P. en secretaris Jonker O.verzoekt vergunning tot het dempen van een sloot. perceel kadastraal bekend te Twijzel enz. enz.  , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (10)

9187

1114

07-08-1918

Achttien Geert, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8379

814/13

18-08-1841

Achttien Jeen Jans te Twijzel * 03-08-1804 Surhuisterveen, Barteling Pieter Arnoldus te Harlingen * 11-03-1797, Petit Johan Louis te Leeuwarden * 22-02-1814 Leeuwarden, ze komen voor in een dossier op een Staat van Instructie van requesten om plaatsing als commies, met vermelding beroep, gehuwd, aantal kindern en nog 3 kolommen met opmerkingen en van elk  een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (6)

8379

814-13

18-08-1841

Achttien Jeen Jans te Twijzel * 03-08-1804 Surhuisterveen, Barteling Pieter Arnoldus te Harlingen * 11-03-1797, Petit Johan Louis te Leeuwarden * 22-02-1814 Leeuwarden, ze komen voor in een dossier op een Staat van Instructie van requesten om plaatsing als commies, met vermelding beroep, gehuwd, aantal kindern en nog 3 kolommen met opmerkingen en van elk  een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (19)

5997

217

10-03-1815

Achttienhoven P.  wordt aangesteld tot Controleur der Belastingen in de provincie Zuid Holland enz. jaar 1815 (3)

8285

615-2, 28

19-06-1840

Ackema? R. L. ? te Bakkeveen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6393

188

15-03-1815

Acker Gerardus---- Luppes Catharina weduwe van Acker Gerardus in leven officier bij de Friesche Garde geeft met eerbied te kennen dat haar dochter Acker Titia Ada zich gaarne in het huwelijk zoude begeven met Corbelijn Godart Jacobus Captein in het negende Bataillon Infanterie van Linie thans in Garnizoen te Leeuwarden enz. Maar dat haar dochter bij erfopvolging aanmerkelijke gedoeren te wachten heeft onder andere van  de Heer Acker Gosewinus te Groningen  en dat zij enz. jaar 1815 (2)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Acker Gerardus, 99 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6393

188

15-03-1815

Acker Gosewinus---- Luppes Catharina weduwe van Acker Gerardus in leven officier bij de Friesche Garde geeft met eerbied te kennen dat haar dochter Acker Titia Ada zich gaarne in het huwelijk zoude begeven met Corbelijn Godart Jacobus Captein in het negende Bataillon Infanterie van Linie thans in Garnizoen te Leeuwarden enz. Maar dat haar dochter bij erfopvolging aanmerkelijke gedoeren te wachten heeft onder andere van  de Heer Acker Gosewinus te Groningen  en dat zij enz. jaar 1815 (2)

6393

188

15-03-1815

Acker Titia Ada---- Luppes Catharina weduwe van Acker Gerardus in leven officier bij de Friesche Garde geeft met eerbied te kennen dat haar dochter Acker Titia Ada zich gaarne in het huwelijk zoude begeven met Corbelijn Godart Jacobus Captein in het negende Bataillon Infanterie van Linie thans in Garnizoen te Leeuwarden enz. Maar dat haar dochter bij erfopvolging aanmerkelijke gedoeren te wachten heeft onder andere van  de Heer Acker Gosewinus te Groningen  en dat zij enz. jaar 1815 (2)

6419

287-C 1e  Bataillon

28-06-1817

Ackerhoff F. F. 519 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6243

191-5

06-03-1814

Ackeringa G., Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8361

434-2

03-05-1841

Ackerlin Johan Philip, Eau de Cologne fabrikant te Rotterdam Onderwerp vervalsing van zijn Etiketten jaar 1841 (6)

6243

191-24?

06-03-1814

Ackerman H., Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6864

26-3-C

07-01-1825

Ackerman Hendrik  soldaat  bij het 23e bataillon in Oost Indie jaar 1825 (1)

6294

332

29-04-1819

Ackerman J. terugzending van zijn  van de hand gewezen request   wegens o.a. zijn slordige levenswijze en  dat hij wegens dronkenschap de poort niet wilde open enz. enz. jaar 1819 (2)

6378

23

07-12-1813

Ackerman Jan Andries * 1793, wonende te Heerenveen, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig voor den dienst hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3)

6410

358

22-10-1816

Ackerman Johan Hendrik---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Ackerman Johan Hendrik gepensioneerd 1e Luitenant bij de Artillerie de 21e dezer in Leeuwarden is overleden  enz. jaar 1816 (1)

6410

358

22-10-1816

Ackerman Johan Hendrik gepensioneerd 1e Luitenant bij de Artillerie de 21e dezer in Leeuwarden is overleden  enz. jaar 1816 (1)

6258

630-37, 40

17-04-1815

Ackringa  R.,  Coevorden van A.,   Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum   ontvangt   huur van enz.  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

6258

630-17,

20-21

17-04-1815

Ackringa A. of R  (Predikant) komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (4) dossier   (45)

6622

2048

04-12-1813

Acronius T. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Arrest en Huis van Justitie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)

6044

201

30-03-1819

Acronius T. voor brooden----   Eekma J. Vice President van het College van de gevangenen huizen te Leeuwarden en Smeding H, Feddes C. C.,  en Koumans Smeding P.  en Beekkerk H. leden van gemeld college in vergadering bijeen, enz. enz. onderwerp het aanbesteden van levering van voedsel aan de gevangenis aldaar aan voornoemde,  jaar 1819 (4)

5983

76

27-01-1814

Acronius T., wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien en Verschotten in den maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar 1814 (4)

6623

67

06-01-1814

Acroonius T. van beroep Mr. Bakker te Leeuwarden dat hij Requestrant in de maand maart 1813 bij de publique besteding van levensmiddelen voor het Lands Tucht en Blokhuis heeft aangenomen  het leeveen van het benodigde brood voor de tijd van 9 maanden  maar dat hij enige dagen voor ’t eindigen van de leeverantie door de Heeren Raden van voornoemde Tucht en Blokhuis is opgeroepen geworden enz. jaar 1814 (4)

6282

764

23-07-1817

Adama  D.(Dirk ook Theodorus) ----  Baunach Johannes wonende te Coudum  maar nu naar Hindelopen vertrokken en Quarré Rein Jeremias knecht bij de Dominee Adama  D.(Dirk ook Theodorus)  alhier zijn aangesteld tot Deurwaarder Executant  enz. enz.  Reneman F. Z.  heeft tijdens waarneming geschreven dat hij in sombere Experentie gebaart betrekkelijk tot  Baunach Johannes  en  Quarré Rein Jeremias  blijkt niet geschikt en zodoende stelt hij voor om Hooren van Johan Christoffel Executeur alhier  enz. enz bij  de Contributie van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde enz. enz. jaar 18171 (2)

6654

380

14-07-1816

Adama  D.(Dirk ook Theodorus) betreft een toelage aan de Nieuw beroepen leeraar Ds. Adama  D. (Dirk ook Theodorus) te Workum thans nog predikant te Koudum met lijst van  54 namen als voorstanders en 18 namen als tegenstander  jaar 1816 (7)

6646

916

01-12-1815

Adama  D.(Dirk ook Theodorus) Predikant bij de Hervormde Gemeente te Koudum schrijft en ondertekend een document aan de Gouverneur van Vriesland dat toen in het jaar 1809 het zo voordelig beroep bij de Hervormde Gemeente te Berlikum door het afsterven van P. (Petrus) Nota vacant geworden enz. hij dsaar naar toe moest maar omdat hij al 25 jaar in Koudum woont wil hij dat niet maar er waren enz. verder genoemd in de bijlage een document van 1809 met de benoeming  Kerkvoogden van Koudum Wouters Eelke en Jans Dirk, Soethout Haye ondertekend door Bere de A. J. C., Keuchenius G.,  Dirk Jans, Rengers L. A. F.  jaar 1815 (10)

6101

1338

23-12-1823

Adama ….? Steenkoper van beroep, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch  van beroep Kostschoolhouder  te Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten tot onderhoud van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5)

9419

12-09-1914

1043

Adama A. Veldwachter Boornbergum,  jaar 1914

6422

458 1e Bataillon

06-10-1817

Adama B. Franeker heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

6631

1114

1e blz.

15-09-1814

Adama B. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6082

453

03-05-1822

Adama Barro, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6271

602 -3

18-06-1816

Adama C. B. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6868

21-02-1825

18-A-4

Adama D. D., Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Leeuwarden  enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Adama Epke Adrianus, 45 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6871

29-03-1825

16-A

Adama H. betaling voor geleverd kalksteen over 1824 F. 43.67½ enz. jaar 1825 (4)

6872

05-04-1825

51-C

Adama H. J. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad Leeuwarden  met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5)

6834

20-C

21-02-1824

Adama H. J. hij zal zich op 21 februari in uniform melden op het Gouvernementshuis teneinde als majoor de eed af te leggen enz. jaar 1824 (2)

6093

320

16-04-1823 

Adama H., Onderwerp: een declaratie die teruggezonden wordt  jaar 1823 (2)

6413

21

16-01-1817

Adama Harmanus Jongers hij wordt voorgedragen---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag  van IJpeij L. een naamlijst der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor  de vacature wegens het ontslag van  IJpeij L. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Adama Harmanus Jongers, 353 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6418

255-BB

01-06-1817

Adama Jacob Jacobs 275 Arum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

255-BB

01-06-1817

Adama Johannes 341 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Adama Johannes 51 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6380

108

18-02-1814

Adama Lollius  Mr.  Hij geeft in een brief die hij ondertekend met eerbied te kennen dat hij eene aanstelling heeft bekomen toto Sustituut Officier bij de Rechtbank en vanwege deze functie verzoekt hij eerbiedig ontslagen te worden als Capitein bij de Nationale Garde enz. jaar 1814 (2)

6099

973

06-10-1823  

Adama R. A.  gewezen commies der belastingen,  te Leeuwarden wonende  verzoekt en krijgt pensioen met een jaarlijkse toelage van, enz. enz. jaar 1823 (1)

6098

869

10-09-1823  

Adama Ruurd martens een ingezonden request aan de koning voor een pensioen, volgens ingewonnen info.  Is hij een persoon van goed burgerlijk en zedelijk gedrag enz.  jaar 1823 (1)

6096

591

02-07-1823 

Adama Ruurd Martens, Commies bij de belastingen  te Leeuwarden en aldaar wonende  verzoekt om met pensioen begunstigd te worden ook een handgeschreven brief met zijn naam eronder. Jaar 1823 (3)

9725

Deel I 

Blz. 36

00-00-1869

Adama Ruurd, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 41

00-00-1870

Adama Ruurd, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 49

00-00-1871

Adama Ruurd, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)

6628

825 blz. 2>

23-05-1814

Adama T. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz., de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6830

18-A blz. 20

21-01-1824

Adama Th. de weduwe te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6052

811,9,11-12

13-11-1819

Adama Th. Eccls hij komt voor in een correspondentie betreffende de financieen enz. van de Kerkenraad van de  Hervormde Gemeente te Koudum jaar 1819 (3) dossier (13)

6628

825 blz. 5

23-05-1814

Adama Th. ondertekend mede een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz., de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum  enz. jaar 1814 (17)

6636

111          

31-01-1815

Adama Th. Te Koudum  ondertekend een door hem geschreven brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende enz. jaar 1815 (2)

6258

627-5

21-06-1815

Adama Th. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6646

916

01-12-1815

Adama Theodorus Predikant bij de Hervormde Gemeente te Koudum schrijft en ondertekend een document aan de Gouverneur van Vriesland dat toen in het jaar 1809 het zo voordelig beroep bij de Hervormde Gemeente te Berlikum door het afsterven van P. (Petrus) Nota vacant geworden enz. hij dsaar naar toe moest maar omdat hij al 25 jaar in Koudum woont wil hij dat niet maar er waren enz. verder genoemd in de bijlage een document van 1809 met de benoeming  Kerkvoogden van Koudum Wouters Eelke en Jans Dirk, Soethout Haye ondertekend door Bere de A. J. C., Keuchenius G.,  Dirk Jans, Rengers L. A. F.  jaar 1815 (10)

6271

602 -4

18-06-1816

Adama W. S. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Adama Willem, 467 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8199

729/5, 290

Bladz. 19-v

17-07-1839

Adama Zijlstra P. te Harlingen is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Adams A. te Dronrijp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Adams A. te Dronrijp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 25

Bladzijde 2

26-09-1839

Adams A. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 25,2

19-06-1840

Adams A. te Dronrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6282

737-19

07-07-1817

Adams Andries, Schoenmaker te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6286

50 / 49

18-12-1817

Adams Fedde ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden. .  tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809, voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen   jaar 1817 (33)     

6252

1179-47

08-11-1813

Adams Fedde de weduwe  wegens H?opzakken te Anjum, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor Militairen,  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6252

1180-5

29-07-1814

Adams Fedde te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11)

6252

1179-65

08-11-1813

Adams Fedde voor leverantien en Arbeidslonen aan Casernen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6383

64

02-04-1814

Adams Gjalt te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6840

36-A

blz. 33

22-04-1824

Adams Gouke Landbouwer  van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6026

652

23-09-1817

Adams Joh. staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817, 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

Adamse A. G. te Idaard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

881/14, 13

27-08-1839

Adamse A. G. te Idaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8220 

1137/14

06-11-1839

Adamse Adam G. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Sneek,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8197

701-23

10-07-1839

Adamse J. G. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)

8376

30-07-1841

744/15-7

Adbold C. L. Kapitein op de Gezina jaar 1841 (4)

8291

22-07-1840

728/12

Adboll C. L. Batavia Kapitein op de Gesina,  jaar 1840 (Schoterland ), 

8268

12-03-1840

253/14, 286

Addicks G. Harlingen Schipper op de Harmonie jaar 1840

5996

139

17-02-1815

Adée ….? 1e Luitenant hij ontvangt geld betreffende de voorgeschoten kosten gemaakt voor de Landmilitie wegens het enz. van Heerenveen naar Kampen enz. jaar 1815 (3)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Adelaar E. M., 378 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Adelaar Eliazar Meijer, 431 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9184

442

10-04-1917

Adelaar Karel Willem te Utrecht----Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw Kruisland jaar 1917 (2)

6636

166

21-02-1815

Adelaar M. B.  lid van het gewezen Consistorie der Israeliten van Vriesland  en de Wester Eems  gecharcheerd met de Liquidatie van de financieen ondertekend ook namens Coevorden van  M. J. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat er  nog onbetaalde resten  (rekeningen) zijn van  Swart B. S.,  Haan de Moses, Messel van M. S., Engelsman Joseph, Vries de Noag  Joseph, Capasicum  E., Lapdaise  Meyer,  Vries de Isaac Salomon  enz. jaar 1815 (5)

6631

1208

20-09-1814

Adelaar M. B.  te Leeuwarden  voormalig President van het  Israëlische  consistorie het betreft de Kerkelijk Belasting  en verzoekt dan ook enz. deze brief is door hem ondertekend  en door Dupare J. S. enz. jaar 1814 (3)

6626

455

05-04-1814

Adelaar M. B. (Ancien)  geeft in een door hem ondertekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de Israëlische Gemeente te Bolsward ook betrefende hun request enz. jaar 114 (1)

6645

896

08-11-1815

Adelaar M. B. te Leeuwarden wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Adelaar Meijer, 430 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6682

579

00-00-1818

Adelaar, Meijer Benedictus Koopman te Leeuwarden,  onderwerp; verzoek tot het verkopen (splitter) van loten Handgeschreven brief met zijn handtekening (3) jaar 1818

8093

565/6

11-06-1838

Adelberg, van Isaak Geb. Maas-Bommel, laatst gewoond hebbende te Breda. Constructeur 3e klasse Overleden te Makassar (Id) 1836

6000

593

22-06-1815

Adeler Frans Borg voor een  leverancier betreffende een Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied  met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)

6068

 

193

07-03-1821

Adema ….?- Eekma ….?  Onderwerp een maandstaat  Tucht en Blokhuis die ingezonden wordt door Adema ….? betreffende de ongesteldheid van Eekma ….?  en zijn minder bekendheid met de Huishoudelijke administratie enz. jaar 1821 (2))

6254

140-A blz.44

17-01-1815

Adema ….? Uit een huis en schuur bij de Hoeksterpoort, wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6380

13, v.a. 36

29-01-1814

Adema ….?---- Visser Jan Ymkes te Akkrum, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen van de Compagnie van den heer Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6)

6252

1186-6

29-11-1814

Adema A. E., Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

8374

691/12

15-07-1841

Adema A. Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen benodigd voor de aanleg van den Grote weg van Leeuwarden naar Harlingen,  jaar 1841 (5)

9414

133

14-09-1914

Adema A. te Boornbergum hij staat op een lijst met benoemde onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij zullen worden beedigd enz. jaar 1914 (1)

8211

988-3, 25

Bladzijde 2

26-09-1839

Adema A. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6381

136 nr. 229

17-03-1814

Adema Aalze Gialts te Oudega, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6865

1-C no. 45

24-01-1825

Adema Aan Dirks, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

9465

Deel 2, 77

31-10-1866

Adema Abe Aukes te Menaldum, Beurt en Veerdienst van Menaldum op Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    (vergunning reeds sinds 12-02-1789)

9184

27

08-01-1917

Adema Albert, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6840

36-A

blz. 49            

22-04-1824

Adema Andries Schoenmaker van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8378

777/2

09-08-1841

Adema Anna  ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma, Klaasje Wiggles Jongsma, en Durkje Wiggles Jongsma, een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4)

6382

81, 82, 83

02-04-1814

Adema Anna weduwe van Nicolai Petrus te Leeuwarden zij ondertekend een request dat haar enige zoon Nicolai Sytze is opgeroepen dat zij op grond van de wet enz. meent dat hare enige zoon onontbeerlijk is voor haar bestaan enz. als bijlage een ondersteunende verklaring van  alle vallende in de term onder de Militie  Jansen L. nr. 473, Ysen Lauws nr. 388, Ewoldt Pieter nr. 353 enz. jaar 1814 (6)

6871

22-03-1825

11/1-C

Adema Anne Aukes te Achtkarspelen staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

8172

06-03-1839

250/10, 211

Adema Anne Schipper, jaar 1839

6840

36-A

blz. 48

22-04-1824

Adema Ate Schoenmaker van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6838

7-A bijl. 1

Mannen

Huis Arrest

26-03-1824

Adema Auke T., 59 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8257

74/14

43-48

21-01-1840

Adema Auke Thijzes hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

5990

602

02-08-1814

Adema B.---- Herbell J. F. M. President der regtbank te Sneek ondertekend een brief waarin hij o.a. schrijft dat Brender a Brandis als griffier niet alleen geene legale kennis heb ontvangen maar dat ik ook thans niet anders legaal weet dat Brender a Brandis nog werkelijk griffier bij het Vredegeregt van het Canton Rauwerd  maar dat deze aan de Vrederegter Adema B. per missive had kennis geeven dat hij om particuliere zaken naar Holland moest verterkken enz. enz. enz. jaar 1814 (4)

5986

287-C

Lijst 2

16-04-1814

Adema B. hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Sneek met derzelve onbetaalde  tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 24-v

17-07-1839

Adema B. R. te Kubaard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

5989

574

15-07-1814

Adema B.---- Tuinhout W. Mr. van beroep griffier bij het Vredegeregt te Sneek heeft waargenomen de post van Griffier aldaar i.p.v. de Heer Brender a Brandis G. en daar is gerequeerd door de Vredergter Adema B.  verder genoemd Tibma J. M.  die de tractementen en onkosten moet betalen maar dat enz. jaar 1814 (2)

6008

93

07-02-1816

Adema B.---- Wiersma J. J. Notaris te Sneek  woont in het huis te Sneek  in eigendom van Adema B. Onderwerp opzegging/recht  van huur enz. enz.  jaar 1816 (2)

6051

 

734

11-10-1819

Adema B.----Beyma P. J. benoemd tot Vrederechter te Rauwerd i.p.v. Adema B. die naar elders is verhuist jaar 1819 (3)

5998

353

14-04-1815

Adema B.----Palstra S. G. te Oudega, onderwerp geleverde turf  aan de gewezen Ontvanger Tibma J. M en zal dus ten laste komen van zijn Compagnon Adema B.   enz. enz. jaar 1815 (2)

6048

448, 1-7

+ 11-12

06-07-1819

Adema Barro Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (9) hele dossier (30)

6027

718-b

14-10-1817

Adema Barro Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Sneek met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6015

608-c

11-10-1816

Adema Barro---- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Sneek met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. een handtekening en aanmerkingen jaar 1816 (4)

6070

424-2         

25-05-1821

Adema Barro hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6018

38-C

17-01-1817

Adema Barro hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Sneek, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4)

6047

379

03-06-1819

Adema Barro Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6024

437-C

08-07-1817

Adema Barro te Rauwerd  staat vermeld op een lijst met  zittende ambtenaar op het gerechtshof arrondisement Sneek jaar 1817 (3)

6036

493-B

 13-07-1818

Adema Barro te Rauwerd Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. Jaar 1818 (4)

6042

44-B

20-01-1819

Adema Barro te Rauwerd, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6021

252, 1,

14-18

17-04-1817

Adema Barro wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) dossier (18) 

6033

263-a

15-04-1818

Adema Barro,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Sneek jaar 1818 (4)

6034

398

30-05-1818

Adema Barro, hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6030

53-b

23-01-1818

Adema Barro, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Sneek,  jaar 1818 (4)

6039

771-b

16-10-1818

Adema Barro, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Sneek over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6013

401-c

09-07-1816

Adema Benno Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Sneek met vermelding van Kwaliteiten, Tractement    tevens aanmerkingen,jaar 1816 (4)

8199

729/5, 290

Bladzijde 8-v

17-07-1839

Adema Binnert R. te Wommels is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8375

708-5_18a

20-07-1841

Adema C. B. te Cubaard staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

Adema C. B. te Cubaard staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

Adema C. B. te Cubaard staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 18

Bladzijde 1

26-09-1839

Adema C. B. te Cubaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 18

Bladzijde 2

26-09-1839

Adema C. B. te Cubaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 18

19-06-1840

Adema C. B. te Cubaard wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8386

949/18

20-09-1841

Adema C. B. te Cubaard,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 18

22-05-1840

Adema C. B. te Hennaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

517-11, 22

19-05-1840

Adema C. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8378

777/2

09-08-1841

Adema Catharina---- Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma, Klaasje Wiggles Jongsma, en Durkje Wiggles Jongsma, een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4)

6054

63 blz. 45,

76, 77

27-01-1820

Adema Catharina geboren Tigchelaar te Sneek als koper vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de finale akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema   en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit

6264

1149- 5

21-11-1815

Adema Corn’s Aukes komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6028

810

13-11-1817

Adema Cornelis R. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6642

698

18-08-1815

Adema D. M. Handgeschreven brief met handtekeningen van D. M. Adema, K. D. Zijlstra, W. J. Sybrandy, T. W. Kuipers, D. G. Zijlstra, R. A. Nikolai, F. Rispens, O. Binnes Sipma, H. G. Zijlstra, W. Kuipers, S. J. Brouwers H. S. Uwma, J. H. van der Hout, J. S. van de Veen, K. S. Heijdema, betreft verzoek om de Veemarkt te Buitenpost op de Maandagen te mogen behouden Jaar 1815 (4)

6642

687

04-08-1815

Adema D. M.,   Handgeschreven brief met handtekeningen van D. M. Adema, K. D. Zijlstra, W. J. Sybrandy, T(?) W. Kuipers, D. G. Zijlstra, R. A. Nikolai, F. Rispens, O. Binnes Sipma, H. G. Zijlstra, W. Kuipers, S. J. Brouwers,  H. S. Uwma, J. H. van der Hout, J. S. van de Veen, K. S. Heijdema, betreft verzoek om de Veemarkt te Buitenpost op de Maandagen te mogen behouden Jaar 1815

6863

23-A

23-12-1824

Adema de Gezusters, een procesverbaal van ontzegelijng van de Branderijen van hen. En de weduwe Roukes G., en Lolcama W. en de wed. Ebeling, te Leeuwarden ook Meinardy Johs. te Kollum jaar 1824 (4)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Adema de weduwe te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Adema de weduwe te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8378

777/2

09-08-1841

Adema Diderieka---- Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma, Klaasje Wiggles Jongsma, en Durkje Wiggles Jongsma, een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4)

8379

815/20 blz 29

19-08-1841

Adema E. te Rauwerd, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (3)

8379

815-20 blz 29

19-08-1841

Adema E. te Rauwerd, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (3)

8378

777/2

09-08-1841

Adema Epke---- Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma, Klaasje Wiggles Jongsma, en Durkje Wiggles Jongsma, een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4)

3594

Map 88-F

1876-1878

Adema F.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6028

844

27-11-1817

Adema Folkert Gerbens---- Dijk van Jan Koops, Kalkbrandersknecht te Workum en gehuwd met de enigst nagelaten dochter van Wijlen Sybolts Jacob in leven vuilnisvoerder en reiniger der enz. enz., dat mijn schoonvader heeft gekocht van Adema Folkert Gerbens in de jare 1794 enz. enz. jaar 1817 (2)

8210

966/7 en

881/14,7>>

27-08-1839

Adema G. S. de weduwe te Allingawier staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6395

457

13-05-1815

AdemA Gerben J. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

9182

24

06-01-1916

Adema Gerrit,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

9187

1787-A

05-12-1918

Adema Gerrit, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9185

1472

07-11-1917

Adema Gerrit, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6658

575 blz. 2

25-11-1816

Adema Gjalt staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

5666

 

1

16-04-1891

Adema H. te Stroobos Ondernemer Stoombootdienst Blauwverlaat Groningen Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken bereffende deze publikaties, jaar 1891 (8)

8257

74/14

13-18

21-01-1840

Adema Hendrik hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

5666

1

00-00-1891

Adema Hermanus---- Broersma Feddrik  en Adema Hermanus ondernemers aan eener Stoombootdienst wonende te Stroobos brengen ter algemeene kennis dat zij hunner Stoombootdienst tussen Blauwverlaat en Groningen zullen varen met vermelding van de tussen stops de vertrektijden en de kosten enz. jaar 1891 (5)

6026

650

23-09-1817

Adema Hilbrand Eelkes, Klein Pieter A. en Visser Hendrik W. alle Schelpvissers, zij halen uit een wrak liggende op de IJzer en Noordplaat tusschen Terschelling en Vlieland en brengen aan te Makkum eem partij Rum, en een partij Koffiebonen bij Ladenius Harmanus Hendrikus Commis te paard bij de indirecte belastingen, en bij Proost Harmen en Nijman Gerrit beide commissen te voet bij desselve belastingen en de heer  Assessor van Wonseradeel  Schwartzenberg en Hohenlansberg  J. J. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe Grietman ven deze gemeente, komt voor in de ingekomen stukken Divisie van Financiën enz. jaar 1817 (4)

8375

708-5_22

20-07-1841

Adema Hora te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6381

171-C 

22-03-1814

Adema Hubert plaatsvervanger van Douwes Marten, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

6034

395

30-05-1818

Adema Hubert, Tapper, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen, en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Adema Hubertus, 148 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8380

828/10

23-08-1841

Adema J. Hora Militie Commissaris te Menaldum onderwerp; Schuttersraad jaar 1841 (2)

8380

828-10

23-08-1841

Adema J. Hora Militie Commissaris te Menaldum onderwerp; Schuttersraad jaar 1841 (4)

8280

517-11,

34-36

19-05-1840

Adema J. J. te Sint Johannisga wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8210

966/7 en

881/14, 8

27-08-1839

Adema J. P. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8280

517-11,

34-36

19-05-1840

Adema J. S. te Sint Johannisga wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6833

27-A, 4

06-02-1824

Adema J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

8380

833-2

24-08-1841

Lemsterland

Adema J. te Lemmer staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Lemsterland

Adema J. te Lemmer staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6830

18-A blz. 32

21-01-1824

Adema Jacob te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8384

904/7

13-09-1841

Adema Jan (de erven) --- Johan Sjerps, hij heeft benoemd Poelsma Hjerre Harmens als taxateur van gronden die voor de weg van Leeuwarden naar Harlingen nodig zijn en met de eigenaren enz. enz.  de eigenaren zijn; Bohm Wentholt ten Pieter, Huber Lambert Joh.,  Dijkstra Gerben Jans,  Fontein Freerk Jans (de weduwe),  Buwalda Anne Jouwes, Andringa Aane Pieters,  Anema Minne Wybes, Fontein zijn weduwe Ingerna Hannema, Ypma Jelle Jans, Dijkstra Gerben Jans, Adema Jan (de erven) jaar 1841 (6)

6278

194-4

20-02-1817

Adema Jan Johannes een Boerderij te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

6281

583- 169

05-06-1817

Adema Jan Johannes, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

9180

42

07-01-1915

Adema Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

9187

1644

06-11-1918

Adema Jan, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6378

33

08-12-1813

Adema Jebele Jans oud ongeveer 40 jaar, wonende te Heerenveen hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig voor den dienst onder Z.D.H. den Prince van Oranje in Holland hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (2)

8257

69/20, 2

nummer 126

20-01-1840

Adema Jelle Jans te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz., jaar 1840 (6)

5993

958-A

26-11-1814

Adema Jelt Jans---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem ondertekend, aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen die worden gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz.  en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum woonachtig, Visser Pieter Wigles van Bollum, Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum, Koeha Jan Gerrits  van St. Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald  Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen, Postelein Marcus, Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga  Witteveen W. G.  Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas,  Jong de Hoite Riekeles van van Franeker gehaald en naar het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W.,  Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen,  Tosma J. van Ferwerd,     enz. enz.  jaar 1814 (16)

6838

7-A bijl. 2

Mannen

Huis Justitie

26-03-1824

Adema Job J., 55 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijl. 1

Mannen

Crimineel

26-03-1824

Adema Job J., 88 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6087

948-1

11-10-1827

Adema Job Jelles staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

9725

Deel 2

Blz.24

00-00-1880

Adema Joh’ s Georg, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

8257

69/20, 2

nr.167

20-01-1840

Adema Joh’s Sijskes te Rottum hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. jaar 1839 (6)

6385

54-3

14-07-1814

Adema Joh’s staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3)

8378

777/2

09-08-1841

Adema Johan Hora ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma, Klaasje Wiggles Jongsma, en Durkje Wiggles Jongsma, een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4)

6381

153 en 154

15-03-1814

Adema Johannes Arnoldus---- Pabst van (F.E.v.L.?) Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat Vries de Pieter Tjeerds van Hindelopen en een brief van de Chirurg Rauen J. A. bij zijn Corps fungerende, remplacant van Adema Johannes Arnoldus in het Canton Bolsward getrokken heeft enz. geheel buiten staat is bij de Armee te kunnen dienen wegens bloedspugen uit de long voorkomende  en daarvoor enz. jaar 1814 (3)

6277

30-11

09-01-1817

Adema Johannes moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6383

48

05-05-1814

Adema Johannes Nolles, wordt genoemd in een document van de Commanderend officier van het 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie Pabst ….? te Kampen, die schrijft dat hij eerstgenoemde heeft doen vertrekken uit den dienst om zig te melden in Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Adema Johannes, 761 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6836

27-C

10-03-1824

Adema Joseph Adams wordt vermeld in een document 1e afdeling Infanterie Nominative staat betreffende overgang naar een ander korps met 5 kolommen informatie enz. jaar 1824 (4)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

Adema K. B. te Cubaard staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

Adema K. B. te Cubaard staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/18

20-09-1841

Adema K. B. te Kubaard,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_18

20-07-1841

Adema K. te Cubaard staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 18

Bladzijde 1

26-09-1839

Adema K. te Cubaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 18

19-06-1840

Adema K. te Cubaard wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8280

526-1, 18

22-05-1840

Adema K. te Hennaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/18

20-09-1841

Adema K. te Kubaard,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6864

11-A

06-01-1825

Adema Kornelis Binnerts  te Cubaard betreffende de nalatenschap van Kuperus Menten Binnerts Hij wordt vermeld in een document, staat van boeten  van zegelrecht/registratie en successie van 4e kwartaal  1824  vermindering of kwijtschelding met in de kolommen; de overtreding, het boetebedrag, vermindering/kwijtscelding en aanmerkingen jaar 1825 (3)

6854

16-09-1824

6-A

Adema Kornelis Binnerts Cubaard Schipper, jaar 1824

6624

294

16-02-1814

Adema L. Bz. Mr. wordt benoemd  door de Prinse van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden enz. tot Substitut van den Officier  in plaats van Mr. Idsinga van S. P. die benoemd is tot Advocaat fiscaal over de Middelen te Lande in Friesland enz. jaar 1814 (2)

6009

184

15-03-1816

Adema L. door zijn overlijden is de post van Dijksgedeputeerde alsmede ter vervulling van Drie commissien enz. van de Rekenkamer door het overlijden van  de heeren Koopmans S. M. en Boer de J. A. en voor het vervullen vandeszelfs post van Tibma J. M. enz. jaar 1816 (2)

6389

33-34

02-11-1814

Adema L. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde tweede Bataillon, Onderwerp:  geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)

5986

317

28-04-1814

Adema L. Mr., bij koninklijk besluit zijn benoemd en hebben alle de eed afgelegd, a. tot substituut van den officier en b. Kratzch D. C. T. tot officier en c. Nauta R. Mr. Tot Regter van Instructie, allen  bij de Regtbank te Heerenveen jaar 1814 (4)

8380

833-2

24-08-1841

Schoterland

Adema L. te Heerenveen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Schoterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Schoterland

Adema L. te Heerenveen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Schoterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6389

34

02-11-1814

Adema L., ---- Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde, Onderwerp:  geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz.  onder commando van de volgende officieren, Beekkerk H., Orie N., Veen van der L., Adema L., Schaap Bote, Overveldt van S. J., Schaap L.T., Schellema J., met vermelding van hun officiersrang enz. jaar 1814 (5)