Home

 

Invt.

Stuk

Toegang 11 **

 

 

‘’Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

8210

966/7 en 881/14,9>>

27-08-1839

Agema A. J. te Edens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9465

Deel 2, 73

29-07-1845

Agema Age te Kampen , Beurt en Veerdienst van Lemmer naar Kampen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1845 (8)   

6243

191-8

06-03-1814

Agema B. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8356

328/27- 9

03-04-1841

Agema B. nr. 30 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6830

18-A blz. 29

21-01-1824

Agema Bee de weduwe te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6830

18-A blz. 29

21-01-1824

Agema Bee de weduwe te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6418

255-BB

01-06-1817

Agema Dirk  151 Leeuwarden is zijn volgNR. en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het  Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Agema Dirk 14 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6381

171-C 

22-03-1814

Agema Dirk, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Harlingen die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

6633

1376

24-10-1814

Agema Eesge Sijmens---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland ,  verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel  Scheltes, Obes Postma  en Pijtter Jans Buwalda te Arum, de Predikant S. Verwey en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-

            deel

Agema G. D. te Driesum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8375

708-5_8

20-07-1841

Agema G. D., te Driesum staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

9187

1341

06-09-1918

Agema Hotze, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8308

1070-8

709-731

28-10-1840

Agema J.  te Edens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6840

36-A

blz. 49            

22-04-1824

Agema Jan M. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 49            

22-04-1824

Agema Jan R. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6282

737-20

07-07-1817

Agema Jan Rients, Boer te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de HuisNR.s enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

3577

15 en 16

09-08-1830

Agema Jeldert Ages Veer van het Hesses Doekle , Reitsma Sybren, Agema Jeldert Ages alle Beurtschippers varende van  Amsterdam op Workum. Onderwerp: Ontheffing van betaling va nbuiten tol ook een sommatie in naam van het Stadsbestuur van Workum enz. jaar 1830 (8)

6401

 

871-D-E-F

25-09-1815

Agema Joh’s hij wordt vermeld in een brief aan de Heer IJpey M. Secretaris Generaal te Leeuwarden  ondertekend door Rodenhuis P. betreffende Militaire zaken waarin worden vermeld de  benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks Schutterij  te Harlingen enz. jaar 1815 (6)

6414

39

20-02-1817

Agema Johannes---- Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van Leeuwarden en Blok K.   ter ord’tie van deselve ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat door de benoeming van Houtsma W. S. tot L: Kwartiermeester bij de Rustende Schutterij wordt voorgedragen voor de ontstane vacature Agema Johannes en Popta Pieter enz. jaar 1817 (1)

6401

 

871-C

21-09-1815

Agema Johannes hij wordt vermeld in het document>> Blok K. (Klaas) President Burgemeester van  Harlingen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de  de benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks Schutterij enz. jaar 1815 (1)

6407

193

29-04-1816

Agema Johannes---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat benoemd zijn de heer Agema Johannes en Popta Pieter tot enz. jaar 1816 (2)

6408

289

02-08-1816

Agema Johannes---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat i.p.v. de heer Agema Johannes de heer  Postma tot 1e Luitenant voorgedragen wordt enz. jaar 1816 (2)

6421

393

03-09-1817

Agema Johannes---- Rodenhuis Y. Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Agema Johannes tot Officier bij de Schutterij alhier een nieuwe staat van voordracht enz. jaar 1817 (1)

6411

368

05-11-1861

Agema Johannes Sergeant hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen Corporaal bij de 2e Compagnie  tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel van >> Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer Blok en Boer de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming  van Ruitinga Johannes tot Capitein ter opklimming wordt voorgedragen en en welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4)

6383

96   

23-04-1814

Agema Johannes te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6243

191-4

06-03-1814

Agema Johannes, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8356

328/27-9

3 + 11

03-04-1841

Agema Johs. wonende in wijk B. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

9181

2110

08-12-1915

Agema Marten,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9184

155

03-02-1917

Agema Marten, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

9187

1341

06-09-1918

Agema Marten, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6395

457

13-05-1815

Agema Meinte M. te Peins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6034

398

30-05-1818

Agema Meinte S. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6082

453

03-05-1822

Agema Meinte Sikkes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6840

36-A

blz. 48

22-04-1824

Agema Pieter R. Slager van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 49            

22-04-1824

Agema R. de weduwe zonder bedrijf , wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)                                 

9181

1751

06-10-1915

Agema Rients Sjoerds,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6840

36-A

blz. 50            

22-04-1824

Agema S. (Sikke?) Koopman van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8210

966/7 en 881/14,4>>

27-08-1839

Agema S. H. te Ferwoude staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9184

442

10-04-1917

Agema S. te Opmeer-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw Kruisland jaar 1917 (2)

6060

480

06-07-1820

Agema Sibble Simons, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Agema Sible  Simons Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-1      

25-05-1821

Agema Sible Simons hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6070

424-2        

 25-05-1821

Agema Sible Simons hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Agema Sible Symons, hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6865

19-A

14-01-1825

Agema Theunis Douwes, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  en betaling 4e kwartaal 1824,  jaar 1825 (4)

6865

6-A

20-01-1825

Agema Theunis Douwes, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  jaar 1825 (4)

6264

1149-2

21-11-1815

Agema Willem M. komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6264

1149- 5

21-11-1815

Agema Wybe Meiles? komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6089

1194 blz.18

23-12-1822

Ageme Symon Jacobs te Witmarsum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6082

453

03-05-1822

Agena Sible Symons, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6388

51          

08-10-1814

Agens (Ages?) Sydze Tjeerds---- Yntema Reinder H. hij is als voorgedragen Kapitein bij de 4e Comp. 5e batt.  Maar daarvoor afgekeurd in zijn plaats  gaat Kuipers Cornelis te Ferwoude enz. verder zijn verkozen bij de 5e Comp. tot Kapitein, Kuipers Hedde Yzaks, Jong de Pier Pieters tot 1e Luitenant en Sijsling Hans Jans tot 2e Luitenant en bij de 2e Comp. 8e batt. Andrae G. 2e Luitenant heeft vrijstelling en in zijn plaats Ages (Agens?) Sydze Tjeerds enz. jaar 1814 (3)

6420

375

23-08-1817

Agerica? Johannes---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Houtsma Willem door zijn ontslag van hem bij de dienstdoende schutterij wordt er voorgedragen Agerica? Johannes enz.  jaar 1817 (1)

6388

51          

08-10-1814

Ages (Agens?) Sydze Tjeerds---- Yntema Reinder H. hij is als voorgedragen Kapitein bij de 4e Comp. 5e batt.  Maar daarvoor afgekeurd in zijn plaats  gaat Kuipers Cornelis te Ferwoude enz. verder zijn verkozen bij de 5e Comp. tot Kapitein, Kuipers Hedde Yzaks, Jong de Pier Pieters tot 1e Luitenant en Sijsling Hans Jans tot 2e Luitenant en bij de 2e Comp. 8e batt. Andrae G. 2e Luitenant heeft vrijstelling en in zijn plaats Ages (Agens?) Sydze Tjeerds enz. jaar 1814 (3)

6378

60

16-12-1813

Ages Andries, Staat op een lijst kosten gevallen op het vervoeren van Buskruit Kogels en Geweren van Harlingen naar Leeuwarden enz. met het bedrag wat hij tegoed heeft enz. jaare 1813 (2)

6288

309-9

09-04-1818

Ages C, in de Lemmer ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13)

6651

209

01-05-1816

Ages Dirk---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28)

6251

1073

30-10-1814

Ages F. , voor Kostgelden van Armenweezen enz. in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

8199

729/5, 290

Bladz. 24-v

17-07-1839

Ages F. H. te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6044

206

31-03-1819

Ages Hendrik F.,  voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd:  Staat  van veranderingen van Eigenaars  in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom overgang in het jaar 1819 (4)

6388

46         

05-10-1814

Ages Hessel de weduwe  te Sloten wegens Winkelwaren enz. , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz. jaar 1814 (4)  dossier 12

6242

90

04-02-1814

Ages Hiltje te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6252

1186-7

29-11-1814

Ages Jan, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6250

962

10-10-1814

Ages Klaas, Castelein te  in de Wildeman te Lemmer ontvangt een aandeel in de kosten betreffende de vertering der Landmilitiekas enz. enz. jaar 1814 (2)

6008

82 blz. 3

03-02-1816

Ages M. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6245

399-13

10-05-1814

Ages Piebe, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (3)

6262

946-4

30-09-1815

Ages Pieter moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Gaast) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6282

737-14

07-07-1817

Ages Rein, Koemelker te Britswerd met (22 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de HuisNR.s enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6419

317

18-07-1817

Ages Rinze---- Boer de Jan Aukes ( Betreft verzoek van de Minister om advies) dienstknecht bij Ages Rinze van beroep Landman onder Menaldum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij volgens zijn geboorte in het jaar 1797 dat hij wegens het domicilie van zijn ouders zich heeft moeten inschrijven op het eiland Schiermonnikoog en dat hij enz. temeer daar zijn ouders behoeftig zijn  enz. jaar 1817 (2)

6418

243

09-06-1817

Ages Rinze---- Boer de Jan Aukes dienstknecht bij Ages Rinze van beroep Landman onder Menaldum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij volgens zijn geboorte in het jaar 1797 dat hij wegens het domicilie van zijn ouders zich heeft moeten inschreven op het eiland Schiermonnikoog en dat hij enz. temeer daar zijn ouders behoeftig zijn  enz. jaar 1817 (2)

6242

90

04-02-1814

Ages Rutger te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

8199

729/5, 290

Bladz. 24-v

17-07-1839

Ages S. te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 30

17-07-1839

Ages Sietze te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Ages Sijtte hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk  in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

8217

1083/2, 29

22-10-1839

Ages Sijtze Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)

6261

878-5

11-08-1815

Ages Sjoerd de weduwe, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6284

1099 blz. 5

31-10-1817

Ages Sjoerd de weduwe, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6271

586-6

01-07-1816

Ages Sjoerd in leven gehuwd met Postma Gerritje Gerrits weduwe van Ages Sjoerd moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

8224

1244

06-12-1839

Ages Sytze wordt vermeld in een document betreffende de staat der  openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer  enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr.  63/9751 jaar 1839 (3)

6262

952-14

28-09-1815

Ages T. A. de weduwe heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1812 (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6262

952-15

28-09-1815

Ages T. de weduwe heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6262

946-4

30-09-1815

Ages Thomas moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Gaast) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 30

17-07-1839

Ages Tiemen H. te Lemmer is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6251

1078

30-11-1814

Ages Tjeerd te Balk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)

6261

878-2

11-08-1815

Ages Tjeerd, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6242

90

04-02-1814

Ages Wiebe te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6271

602 -4

18-06-1816

Agesma A. J. staat vermeld op het document samen met 9 inwoners van Edens : Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6271

602 -2

18-06-1816

Agesma A. R.  staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8308

1070-8

665-708

28-10-1840

Agesma R. A. te Wommels staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

deradeel

Agesma R. te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6020

136

03-03-1817

Aggema Oud, (het huisgenaamd) de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Wonseradeel, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6

6053

958

27-12-1819

Aglarides Wierd Pieters  Landbouwer hij wordt vermeld in het document van de personen die hunne bijdrage  voor het fonds van weldadigheid aan de gouveneur hebben voldaan. Jaar 1819 (2)

6249

828

06-09-1814

Agricola B. Y. ondertekend samen met de Schout en leden van de Gemeente Langweer----- Weide van der Gijsbert bode bij de schout te Langweer een tractement van 100 guldens per jaar maar klaagt dat hij daar met zijn huisgezin niet van kan leven  en verzoekt dan ook dat zijn tractement 200 guldens wordt wat hij ook in zijn vorige functie  te Doniawerstal heeft genoten enz.tevens een document met de toewijzing van zijn verzoek ondertekend door de Schout en leden van de Gemeente Langweer enz. jaar 1814 (2)

6871

28-03-1825

33/1-C

Agricola Bruin Ydes te Doniawerstal, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6712

276

00-00-1822

Agricola Bruin Ydzes te St. Nicolaasga, Lijst met 16  namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee beesten verloren zijn met het aantal gestorven beesten (paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in Doniawerstal Jaar 1822 (2)

6101

1311

16-12-1823

Agricola Bruinerius J. te Sint Nicolaasga , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6712

276

00-00-1822

Agricola Isjen Ides wed, T. Tinga, Lijst met 16  namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee beesten verloren zijn met het aantal gestorven beesten (paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in Doniawerstal Jaar 1822 (2)

9134

1566

23-11-1883

Agricola J. K. Te Sint Nicolaasga en anderen: een handgeschreven brief met zijn en de navolgende personen hun handtekening.  Rees de Ybe, Rees de J. H?., Bles K. B. Postma Eelke E., Postma Siemen E.,   Werkman J. H. en   Boing G. J.,  Onderwerp: een klacht over de waterleiding jaar 1883 (3)

3700

10-C

01-02-1837

Agricola Rienk Bruins , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8)

3699

A-10

17-02-1834

Agricola Rienk Bruins, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)

3700

10-A

06-02-1835

Agricola Rienk Bruins, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

3700

10-B

05-02-1836

Agricola Rienk Bruins, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (5)

3700

10-B

05-02-1836

Agricola rijntje Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (5)

6050

637

02-09-1819

Agricola Staat Rienks B., betreft de stukken land die in zijn bezit zijn en verzoekt verandering in het releve van onbebouwde eigendommen van Sint Nicolaasga, ook genoemd de erven van de heer Hijlckema ….? Die een plaats verkopenjaar 1819 (2)

3698

B-46, 3

17-02-1832

Agricola Trijntje Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (2)

3699

A-10

17-02-1834

Agricola Trijntje Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)

3700

10-A

06-02-1835

Agricola Trijntje Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

3700

10-C

01-02-1837

Agricola Trijntje Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8)

3698

B-46, 3

15-03-1832

Agricola Willem Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (2)

3699

A-10

17-02-1834

Agricola Willem Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)

9183

1055

04-07-1916

Agter- de Leeuw Lummigje, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6018

36

14-01-1817

Agterberg Wouter wordt vermeld op een document Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Z.M. besluit van den 18e januari 1815 no. 20 geeft aan de hiernagenoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen, dat de enz. naar de Rentmeester Sloet tot Westerholt ….? van  het Rentambt van Vollenhoven  zijn gezonden enz. jaar 1817 (3)

6840

36-A

blz. 31

22-04-1824

Agterom Pieter Schoenmakersknecht van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Ahrends J. H. Kapitein met het schip de Gustave Adolphe van Antwerpen naar Malanzas staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8228

1306/25

27-12-1839

Ahrens Isaak,  dat  Isak Lazarus Drielsma, geb. Embden, eigenlijk heet Isaak Ahrens alhier( Leeuwarden) aangekomen vanuit Jever nov. 1838 vertrokken is in 1839 naar Amsterdam  jaar 1839

9182

07-02-1916

285/17

Aije Yska WarnsVeldwachter Met Signalement, jaar 1916

6631

1125

14-09-1814

Aijta Rijnthie Folkerts---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

6631

1125

14-09-1814

Aijta Seerp Folkerts---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

6631

1125

14-09-1814

Aijta Viglius L?uiehenius ab---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

6631

1125

14-09-1814

Aijtes---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

6060

480

06-07-1820

Ailva H. W. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Ailva van H. W. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-1        

25-05-1821

Ailva van H. W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6414

27

15-01-1817

Aimé Nicolas ---- A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires…………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz………………..

VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6026

595

02-09-1817

Aises Hendrik---- Jans Ytske , weduwe van Aises Hendrik en Friesoma Fokke staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4)

8386

949/25

20-09-1841

Aisma E. K. van te Beetgum  , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6047

379

03-06-1819

Aisma Evert K. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Aisma Evert Klazes , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-1        

25-05-1821

Aisma Evert Klazes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6082

453

03-05-1822

Aisma Evert Klazes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6060

480

06-07-1820

Aisma Evert, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8285

611-22

615-3

18-06-1840

Aisma J. J. van Beroep Landbouwer en voogd van het Armenhuis wonende te Beetgumermolen wordt vermeld in----Busscher R. van beroep geneesheer hij deeld mede dat in het Armhuis te Beetgum onder de aldaar gehuisveste Armen een besmettelijke ziekte heeft geopenbaard en sedert 12 mei j.l. 58 personen daar aan geleden hebben waarvan 7 gestorven, 32 hersteld en 19 nog ziek welke de geneesheer eene Rheumatisch galachtigde koorts noemt verder een uitgebreid verslag van hem enz. jaar 1840 (14)

6068

239

27-03-1821

Aisma v. E. K.,  Staat vermeld als zetter met zijn handtekening  op een document van Landeigenaren  te Menaldum met vermelding van soort land, hoe groot en klasseNR.. Jaar 1829 (6)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Aisma v. J. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6255

272

18-03-1815

Aisma van E. K. ondertekend samen met de andere leden van de Raad der Gemeente Menaam een document betreffende de oude schulden van de Armen van Beetgum enz. jaar 1815 (2

6871

28-03-1825

33/1-C

Aisma van Evert Klaas te Menaldumadeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6089

1194 blz. 13   

23-12-1822

Aisma van Evert Klazes  te Menaldum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

8383

894/26

09-09-1841

Aitema P. J. onderwijzer der Jeugd onderwerp; aanvraag verlof jaar 1841 (2)

8373

677/8

10-07-1841

Aitema Pieter J. Onderwijzer te Tjerkwerd hij verzoekt om 14 dagen verlof enz. Jaar 1841 (2)

6082

453

03-05-1822

Aitsma E.  Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Aitsma Evert  K. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6683

2 deel 1

Blz. 6

04-01-1819

Aitton R. O. Predikant te Aalten tot Classificaal Secundus Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2, 7

04-01-1819

Aitton R. O. te Aalten wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 7

06-02-1824

Aitton R. O. te Aalten, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2 

blz. 7

16-01-1822

Aitton R. O. te Aalten, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Aitzes Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Aizes Bonne, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

2e blz. van kolommen

03-10-1814

Aizes Siebe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6100

1215-10v

29-11-1823

Aizma van Evert Klazes ,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Beetgum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6078

95-14

25-01-1822

Aizma van Evert Klazes te Menaldum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Beetgum  enz. enz. jaar 1822 (2)

5998

405-B

29-04-1815

Akademiegebouwen te Franeker een specificatie Begroting van kosten aan der nodige Reparatieen aan ’s Lands Akademie Gebouwen te Franeker over de jaren 1815 en aan de woning van voormalige professor (Allardi C. ? Oud Hoogleraar)    enz.ook aanwezig een plattegrond van de Academie gebouwen gemaakt door de Conducteur Boling C. in 1812 getekend in kleur  jaar 1815 (26)

6045

219

06-04-1819

Akarich (Stefano) Kapitein op het  gestrande Oostenrijks schip de Sollicitudine komen de uit Triest Gestrand op het Eiland Rottum ook wel vermeld Rotten bij Dokkum 21-11-1818 verder genoemd de Strandvonder Fenenga R. H. en de Consul Generaal Carli de B. (Ridder) , Monterossi Ch. enz.  jaar 1819  (4)

6049

574

16-08-1819

 

Akarich Stefano Kapitein i.p.v. de de Kapitein Pelosi Antonio op het Oostenrijksche Schip de Sollicitudine komende van Triest en Patrasse naar Hamburg verongelukt in de maand November op het eiland Rottum het betreft aangespoelde en geborgen goederen, een volmacht aan de heer Abegg P. J. te Emden van de eigenaren Stresow & Gries Kooplieden te Hamburg tevens over de goederen van de heer Janisch C. R. getekend door de Conculair Agent van Oostenrijk voor de Provincie Groningen Vos. P. J.  te Delfzijl verder een akte voor Langhans Johann Hermann und Moller Johan Heinrich Notarien in Hamburg, de heer Stresow Fransz Nicolas, ook genoemd Heise T. H. Secretaris te Hamburg , verder een Franse akte waarin voorkomen Parnell Thomas,  Afferino Caratelli , Schielin Henry, Rittmeijer F. E. & Co., Gewald J., Dull C., Carli De B. Consul Generaal , Monterossi Ch. i.p.v. de Consul Generaal , Masch J. G. Notaris,  Vos J. J. Burgemeester van Delfzijl enz.  jaar 1819 (16)

6043

115

15-02-1819

Akarich Stefano Kapitein op de Sollicitudine,  jaar 1819

6043

115, 10

15-02-1819

Akarich Steff---- Visser Ate Jans en Visser Auke Aukes beide wonende te Pasens hebben aangebracht aangespoelde goederen van het verbrijzelde schip de  Sollicitudine met als kapitein Akarich Steff  op de stranden van Oostdongeradeel jaar 1819 (1)

6262

952-12

28-09-1815

Akeles Tijske heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6378

9 en 14

03-12-1813

Aken van Franciscus Gerardus, Fuselier 3e Regiment,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)

6709

36 deel 2 

blz. 21

16-01-1822

Aken van J. te Boxtel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 blz. 21

22-01-1818

Aken van J. te Michielsgestel Predikant Classis van ’s Hertogenbosch wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 19

04-01-1819

Aken van J. te Michielsgestel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6045

240

13-04-1819

Aker Klaas,   Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Noord Holland en Utrecht jaar 1818 (4)

6418

248-C 1e bat

10e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Akerhof  F. J. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het  en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

8376

728/7-c

26-07-1841

Akerman G. E. te Makkinga,   Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en  het aantal en soort van dieren,  Jaar 1841  (5)

8211

988-3, 27

Bladzijde 3

26-09-1839

Akinga G. de weduwe te Oosterwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_27b

20-07-1841

Akinga G. J. de weduwe staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 27, 3

22-05-1840

Akinga G. J. de weduwe te Oosterwolde, Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_27a

20-07-1841

Akinga te Oosterwolde staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

6018

36

14-01-1817

Akke Frans en Kienstra P. J. wordt vermeld op een document Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Z.M. besluit van den 18e januari 1815 no. 20 geeft aan de hiernagenoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen, dat de enz. naar de Rentmeester Boelens F. A. van  het Rentambt van Vriesland, Groningen en Drente zijn gezonden enz. jaar 1817 (3)

6280

339

18-03-1817 

Akkema Mr. Bakker te Heerenveen Onderwerp: zijn request ter zake ene competentie op de Algemeene Armenvoogdij van Terband, De Grietman schrijft dat hij heeft ontdekt dat dit request reeds in het voorjaar van 1816 is ingediend maar dat er nog steeds geen enz. enz. jaar 1817 (2)

6424

584

02-12-1817

Akker Albert Hendr’s 3 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel  Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Akker Albert Hendrik 106 Bergum is zijn volgNR. en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het  Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6385

139

06-07-1814

Akker den Leendert Jaspers te Berlicum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8204

841/17, 282

17-08-1839

Akker Jacob W.  van beroep Schipper hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  (3)

9725

Deel 2

Blz. 68

00-00-1887

Akker Jan,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887 (2)

6395

506

21-05-1815

Akker Johannes staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Officieren bij de Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3)

6424

618

18-12-1817

Akker Sake Hendriks---- Sminia W. L. (Willem Livius) Grietman van Tietjerksteradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat van Akker Sake Hendriks * december 1791 volgens akte van bekendheid opgemaakt te Bergum enz. jaar 1817 (1)

6840

36-A

blz. 26

22-04-1824

Akker Sijbe Jans Timmerknecht van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6070

424-2         

25-05-1821

Akker Tiede Leenderts hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Akker Tiede Leenderts, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Akker Tiede Leenderts, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6282

737-12

07-07-1817

Akker v.d. Gatse, Gardenier te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de HuisNR.s enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6418

248-A

 11e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Akker v.d. Jacob Annes * Idskenhuizen bij de Joure wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het  Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6840

36-A

blz. 26

22-04-1824

Akker v.d. Jan Sijbes Timmerknecht van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6675

198

10-05-1818

Akker v.d. Michael te Makkum staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Aartspr. Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4)

6418

255-A

00-05-1817

Akker van den Adrianus 12 is zijn volgNR. en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het  der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6101

1271

10-12-1823

Akker van den Arjen Gerrits Rentenier te Akkrum , Hij is benoemd als Bijschatter der Belastingen te Oldeboorn enz. jaar 1823 (3)

8224

1216-14, 1

29-11-1839

Akker van den Heerke H. staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie Vriesland van de ligtingen  1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen  informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)

6418

255-B

01-06-1817

Akker van den Hessel Hend’k 12 is zijn volgNR. en Bozum zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het  Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6716

16-07-1823

157, 302a

Akker van den J. Beetgum Velwachter te Wier, jaar 1823

6418

255-B

01-06-1817

Akker van den Jacob A. 476 Oldeouwer is zijn volgNR. en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het  Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Akker van den Jakob Annes 389 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6294

375-16, 18

17-05-1819

Akker van den Jan Keimpes betaald fl. 135.= voor huur van een plaats te Nijehorne, komt voor  in een document Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (9) dossier (24)

6383

61

02-04-1814

Akker van den M. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6000

589

21-06-1815

Akker van den Pieter Dirks tapper van beroep wonende in huizing 66 te Jelzum de Herberg Bontekoe genaamd,  en Tullener Willem Johannes Gardenier van beroep aldaar bij zijn schoonvader inwonende geweest verklaren op verzoek van de schout dat de schade welke dor hun is geleden wegens de brand in de nacht van de 20e op de  21e mei etc. dan volgt een berekening van de schade , enz. Tania Frans Rinzes Mr. Timmerman, oud 74 jaar en Reitsma Jacob Ydes voorheen Timmerman thans rentenier oud 83 jaar dit document wordt ondertekend door de Schout van Jelzum de heer Boersma K. J., Tullener Johannes, Beekkerk Haije, Feddes Claas Cornesz., Wageningen van G. .en  jaar 1815 (5)

6004

839

06-10-1815

Akker van den Pieter Durks  te Jelzum wonende  een verzoek om kwijtschelding van belastingen  o.a. door het afbranden van zijn huis tussen de 20e en 21e  Mey j.l. enz. enz. jaar 1815  (3)

6022

334

23-05-1817

Akker van den Pieter een onderzoek naar zijn vermogen en vermeldingen van zijn bezittingen. Jaar 1817 (2)

6078

95-14

25-01-1822

Akker van den Teete Leenderts te Berlikum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Beetgum  enz. enz. jaar 1822 (2)

6100

1215-10v

29-11-1823

Akker van den Tiede Leenderts ,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Berlikum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6628

765

09-06-1814

Akker van der A. G. ---- Heegstra Sipke Pieters Winkelier, Boxum Rienk Hindriks Koopman , Tempel van der Johannes Martens Scheepstimmerman en Hoekstra Eesge Jentjes Brander alle woonachtig te Akkrum  verklaren zeer wel gekend te hebben de persoon van Gatzonides Hinderik Dirks in leven alhier woonachtig en dat deze reeds voor het huwelijk met Pieters Jantje onderstand genoot wat onafgebroken heeft voortgeduurd tot aan zijn dood de eerst genoemde 4 ondertekenen dit document ook een begeleidende ondertekende brief van Hoytema P. S. Schout van Akkrum tevens een brief van de Armenvoogden van den Dorpe Harich dat zij geen onderstand kunnen geven gezien enz. deze brief is ondertekend door Finnema Auke H. , Akker van der A. G.  enz. jaar 1814 (5)

6418

248-b 3e bat

3e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Akker van der Jacob Annes 339 is zijn volgNR. bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagNR. heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie  Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-E

3e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

Akker van der Jacob Annes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie  Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag NR. hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6382

133

12-04-1814

Akker van der Jan Sybes---- Pabst van H.L? Luitenant Colonel van ‘t 3e  Infanterie te Campen enz schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen van Vriesland dat Galijma Abraham Jans plaatsvervanger van no. 38 te Rauwerd Akker van der Jan Sybes werkelijk bij enz. enz. jaar 1814 (1)

6089

1194 blz. 13   

23-12-1822

Akker van der Tiede Leenderts te Berlikum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

8375

716-3_1N

22-07-1841

Akker van Hend’k 28-06-1825 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8386

945/10

24-09-1841

Akker van Hermen Johannes,  verlofganger der nationale Militie dienende bij 1e Regiment Zware Dragonders jaar 1841 (2)

8375

716-3_1N

22-07-1841

Akker van IJtje Sakes 05-10-1828 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

3698

A-22

08-10-1828

Akker van IJtje Sakes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3-v

17-07-1839

Akker van J. H. te Bergum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 13-v

17-07-1839

Akker van Johannes H. te Bergum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6835

9-A

28-02-1824

Akker van Sake Hendriks geb. en wonende te Bergum, Schavotstraf  gewijzigde veroordeling e betaling van de kosten jaar 1824 (3)

6424

594

05-12-1817

Akker van Sake Hendriks---- Sminia van W. L. (Willem Livius) Grietman van Tietjerksteradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Akker van Sake Hendriks arbeider te Bergum verlangt ten huwelijk te worden aangetekend dog is niet in staat het vereischte certificaat van voldoening aan de Nationale Militie waar hij volgens zijne zeggen in 1814 enz. jaar 1817 (1)

3698

A-22

08-10-1828

Akker van Sake Hendriks†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

8375

716-3_1E

22-07-1841

Akkerboom (op het?) Rein 26-04-1838 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6838

7-A bijl. 2

 

Huis Justitie

26-03-1824

Akkerboom Fredrik D., 6 is het gevangen (order) NR. van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6840

3-A

15-04-1824

Akkerboom Fredrik geb. Harlingen Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof het vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf,  de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het gedrag Jaar 1824  (6)

6087

948-5

11-10-1827

Akkerboom Fredrik staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangenNR. en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A bijl. 1

 Crimineel

26-03-1824

Akkerboom Fredrik, 24 is het gevangen (order) NR. van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6383

97   

23-04-1814

Akkerboon [Oolgaard A. geboren Akkerboon] te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8257

61/6

15-01-1840

Akkerboorn  Cornelis de weduwe het betreft een request van haar en het advies van de Burgemeester van Harlingen is dat haar verzoek en zij met haar 8 kinderen  niet ongepast is aangezien haar overleden man door het militaire leven ziek is geworden  en in het Hospitaal te Utrecht is gestorven enz. jaar 1840 (4)

8280

517-11,

46-48

19-05-1840

Akkeren J. te IJlst wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8204

829/20, 264

Blz. 7

12-08-1839

Akkeren van Dirk Jans hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

8364

489-6

1+13 en 14

18-05-1841

Akkeren van Jacob staat in een document Controle Sneek met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

8385

932/13

20-09-1841

Akkeren van Jacob te Sneek.---- Gaastra A. P. , Een dossier betreffende de functie van Deurwaarder i.v.m. het overlijden van de Deurwaarder Gaastra A. P. te Sneek (nog een handgeschreven brief met zijn handtekening vlak voor zijn overlijden) , met een lijst van sollicitanten waarin hij is vermeld met zijn tegenwoordige beroep, woonplaats, gehuwd, aantal kinderen,  en opmerkingen met b.v. of hij bekwaam, braaf, werkaam enz.  is,  ook van iedere sollicitant een handgeschreven brief met zijn handtekening en  er worden voorgedragen Tromp Age Ages te Woudsend (18)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Akkeren van Johannes staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8364

489-6

1+17

18-05-1841

Akkeren van staat in een document Controle Bolsward met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden Jacob ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (2)

8375

719-5

22-07-1841

Akkerhof J. J. te Hallum 23 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

     radeel

Akkerhoff  P. K.  te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 11

Bladzijde 2

26-09-1839

Akkerhoff F. F. te Hallum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 11-1

19-06-1840

Akkerhoff F. te Hallum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8297

857/11

27-08-1840

Akkerhoff Tjalling Folkerts,   27-08-1840  Handgeschreven brief met handtekening van Tjalling Folkerts Akkerhoff, Slachtveeschatter te Hallum en Marrum. (met dossier 8)

9180

283

09-02-1915

Akkerman  J. H. te Oosterzee ,  hij is benoemd als zetter der belastingen en in een handgeschreven brief met  zijn handtekening  waarin hij de aansteling aanneemt enz. ,  jaar 1915 (4)

8257

69/20, 1

NR. 81

20-01-1840

Akkerman ….? de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

3575

16

11-11-1878

Akkerman A. , aan de Marrumer Herenweg, Schipper en  Eigenaar van de Goede Hoop,  jaar 1878 vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)

6382

40 en 43

30-03-1814

Akkerman Anne Tjeerds---- Akkerman Sijge Annes zoon van Akkerman Anne Tjeerds en Sijgers Gooske,  Pabst van Lawick schrijft en stuurt aan de Commissaris Generaal van Vriesland aan een aantal extracten met duidelijke signalementen zoals militaire functie van de manschappen die gedeserteerd zijn hij is daar als deserteur in vermeld enz. jaar 1814 (2)

3699

A-16

15-02-1834

Akkerman Antje Hilberts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)

9465

Deel 2, 28

22-12-1819

Akkerman Auke S. te Marrum Beurt en Veerdienst van de Marrumer Heerenweg naar Leeuwarden  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1819 (8).

8295

822/8

18-08-1840

Akkerman Catharina,  Handgeschreven brief   met  Handtekening van Catharina Akkerman te Jorwerd betreft een erfenis.

6654

372 blz. 3

09-08-1816

Akkerman E. G. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6843

30-C

gehuwdenD

21-05-1824

Akkerman Frans, 810 als volgNR., hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6378

9 en 14

03-12-1813

Akkerman Gerardus, Matroos,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)

6654

372 blz. 5

09-08-1816

Akkerman Gerrit Everts te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

5675

60 en 74

07-03-1918

Akkerman H. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

6654

372 blz. 5

09-08-1816

Akkerman Hendrik G. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik). te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6644

799

nrs. 46-74

25-09-1815

Akkerman Hendrik Gerrits te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

8257

69/20, 1

NR. 82

20-01-1840

Akkerman Hilbert hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

8315

14-12-1840

254 ,

1231/13

Akkerman I. Amsterdam Schipper op de Catharina,  jaar 1840

8257

69/20, 1

NR. 43

20-01-1840

Akkerman J. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

8257

69/20, 1

nr. 115

20-01-1840

Akkerman J. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

9180

258

04-02-1915

Akkerman J. H. te Oosterzee hij wordt benoemd als zetter der belastingen in Oosterzee i.p.v. de heer Koopman K. H. aldaar die in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt om ontslag enz. jaar 1915 (4)

8210

966/7 en

881/14, 2

27-08-1839

Akkerman J. H. te Woudsend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

3701

31-D

05-02-1842

Akkerman J. R. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (10)

6424

609

10-12-1817

Akkerman Jacob 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

9181

1645

03-09-1915

Akkerman Jacobus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9185

1612

05-12-1917

Akkerman Jacobus, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

8257

69/20, 2

NR. 8

20-01-1840

Akkerman Jan Harmens de weduwe te Rotserhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)

6624

224

27-01-1814

Akkerman Jan Johannes---- Visser Wigle Annes schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij geëxcuseerd wil worden voor de functie van Schoutambt van Heeg ondanks zijn Vaderlandsliefde enz. en wil dan ook voordragen Roukema Hannes Geerts tot het waarnemen van de functie van de Schout van Heeg bij zijn afwezigheid enz. en dat Akkerman Jan Johannes wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (5)

8257

69/20, 2

NR. 141

20-01-1840

Akkerman Jan Paulus te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

8257

69/20, 2

NR. 32

20-01-1840

Akkerman Joh’s Jans te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

8308

1066-13

28-10-1840

Akkerman Johannes * 1798 Vere staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. jaar 1840 (6)

6273

731

03-09-1816

Akkerman Johannes hij  tekent mede hier navermelde document;   Jetten Roelof Klazes, Veenwerker wonende te Sint Johannesga  Hij schrijft en ondertekend een brief aan den Heer Gouveneur van Vriesland dat hij door schulden  al zijn onroerende en roerende goederen inncl. Meubelen en Huisgeraden enz. enz, en hij daardoor in armoedige omstandigheden leeft met zijn talrijk gezin enz. enz. hij ondertekend als Yetten Roelof Klazes,  tevens een beoordeling Gemeenteraad en van de Schout van Sint Johannesga aan de Gouveneur enz. jaar 1816 (2)

6256

393

21-02-1815

Akkerman Johannes ondertekend als Raadslid van de Gemeente St. Johannesga een brief met als onderwerp;  Jongsma F. A. Gemeente Ontvanger van van St. Johannesga over de jare 1813 opgemaakte Rekening en Verantwoording enz. enz. jaar 1815 (2)

8211

975/19

23-09-1839

Akkerman Luichien Willems Veearts te Oldeberkoop heeft bij het vee van Gerrit EvertsBarghof ontdekt dat de z.g.n. Tongblaar of het Mondzeer heeft geopenbaard en drie van zijne Koijen aan deze ziekte enz. jaar 1839 (3)

8211

988-3, 27

Bladzijde 3

26-09-1839

Akkerman M. E. te Oldeberkoop wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

517-11, 5

19-05-1840

Akkerman Marten Klazes wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in de gemeente Giekerk Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6418

255-A

00-05-1817

Akkerman Melchior 158 is zijn volgNR. en Lexmond zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het  der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

9182

07-02-1916

285/15

Akkerman Paulus Harlingen Politieagent Met Signalement,  jaar 1916

8376

30-07-1841

744/15-11

Akkerman Pieter Pieters* 01-08-1821, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen.Zeeman, Matroos op de

Catharina Jaar 1841 (4)

8257

69/20, 2

NR. 20

20-01-1840

Akkerman Rinzo Jans te Rotserhaule hij wordt vermeld op een document samen met188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen enz. jaar 1840 (6)

3701

31-D

05-02-1842

Akkerman S. R., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (10)

6257

410-2

28-04-1815

Akkerman Siebren Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6382

40 en 43

30-03-1814

Akkerman Sijge Annes zoon van Akkerman Anne Tjeerds en Sijgers Gooske,  Pabst van Lawick schrijft en stuurt aan de Commissaris Generaal van Vriesland aan een aantal extracten met duidelijke signalementen zoals militaire functie van de manschappen die gedeserteerd zijn hij is daar als deserteur in vermeld enz. jaar 1814 (2)

6668

380 blz. 4

04-10- 1817

Akkerman T. A. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6386

3

27-08-1814

Akkerman Tierk P. ----Pieters Hienke , Gelezen het request van Pieters Hienke alsmede de declaratie van Ruijter de G. J., de Schout van Ameland en de declaratie van Akkerman Tierk P. het verzoek van Pieters Hienke betreffende haar verzoek vrijstelling voor haar zoon enz. jaar 1814 (1)

6273

803-4

17-09-1816

Akkerman Tjeerd Annes Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) enz. jaar 1816 (9)

6643

753, blz 3

kolommen

11-09-1815

Akkerman Tjeerd Annes staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus). enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

8257

69/20, 3

NR. 20

20-01-1840

Akkerman Tjeerd Annes te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6386

134 en 135

01-07-1816

Akkerman Tjerk Pieters---- Pieters Hinke weduwe van Zwart Tjalling Kersjes wonende op het eiland Ameland geeft met eerbied te kennen dat hare zoon Zwart Jacob Tjallings in de Landmilitie gedesigneerd zijnde 1e Bat. Inft. Omdat zij 63 jaar is en zij in eene volstrekts armoedige en bekrompen omstandigheden enz. enz. maar haar andere zoon Zwart Pieter Tjallings is indertijd verongelukt enz. enz. ook een verklaring onder eede van Akkerman Tjerk Pieters Zeeman  wonende te Hollum  dat in de maand Meij van 1813 met een Zweeds convooi van Gottenburg naar Straalzond varende hij heeft gezien dat Pieter Zwart over boord is gevallen en verongelukt ook een verklaring van de Schout van Ameland enz. jaar 1814 (3)

9187

1644

06-11-1918

Akkerman Trijntje vrouw van Vries de Marten, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6100

1215-29

29-11-1823

Akkerman Wiebe Eiles te Hemrik , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Lippenhuizen  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6089

1194 blz. 29

23-12-1822

Akkerman Wiebe Eiles te Hemrik Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6078

95-31

25-01-1822

Akkerman Wybe Eiles Landeigenaar te Hemrik ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Lippenhuizen enz. enz. jaar 1822 (3)

6654

372 blz. 5

09-08-1816

Akkerman Zander Everts te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6088

1088

18-11-1822

Akkermans A. P. , ---- Mebius  Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van Reneman L.  CS ale ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren enz. enz. deze handgeschreven brief is ondertekend door;  Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F., Boersma G. O. ,  Leistra F. W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W.,  Faminga D. F.,  Westra K. A., Rijpstra A. B., Husinga  H. J., Wouda T. P., Faber A. S.  jaar 1822 (8)

6394

373

25-04-1815

Akkermans G.---- Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Akkermans G.  no. 152 getrokken hebbende en het mij onbewust is of zodanige enz. jaar 1815 (1)

8280

517-11, 24

19-05-1840

Akkermans K. S. te Genum wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met geringe huurwaarde beneden de belastbaarheid dienst 1839/40  enz. Gemeente Blija, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6080

247 

09-03-1822

Akkermans M. S. ---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans liggende te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch Keizerlijk Consulair agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende de geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en Rittenberg Jacobus Policedienaar,   enz. jaar 1822 (8)

6057

263

12-05-1820

Akkermans Marten Symons ----  Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweeden hij is Kapitein komende van Lands Krona van het gezonken schip de Hoffnung een geschreven brief ondertekend door Zeilenga E. A. die gemachtigd is om de geborgen goederen van genoemd schip volgens procuratie van Trip Herman Notaris te Groningen, ook genoemd de secretaris Fenenga R. H. die een brief schrijft en ondertekend tevens als getuigen Wilkens Theodorus en Hommes Reinier, ook genoemd Akkermans Marten Symons Executeur en Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider beide te ternaard en alhier als getuige  enz. Jaar 1820 (8)

6054

29

11-01-1820

Akkermans Marten Symons.---- Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweden en zig thans bevindende ten huize van den Logementhouder  Tjaden Jan Arends te Groningen, hij was de  Schipper (Scheepskapitein) van het gezonken schip de driemaster de Hoffnung laatstleden 7 ooctober op Schiermonnikoog gestrand en het betreft alle geborgene goederen ondertekend door Fenenga R. M. en Zeilinga E.A. beide op Schiermonnikoog wonende op 27 december verder een notarieele akte van Notaris Trip Herman  te Groningen met als getuigen Hommes R. en Wilkens T. allen onderteken dit stuk, verder een stuk getekend door Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider beide te TernaardKlazes Jan (Notaris), Akkermans Marten Symons Executeur en Fockema E. Jaar 1820 (4)

5664

274-a, 8

28-02-1918

Akkerwoude , Zuivelfabriek Akkerwoude, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

9182

592

01-04-1916

Akkerwoude---- Broek onder Akkerwoude, onderwep Oud Gereformeerde Kerk aldaar enz. jaar 1916 (2)

6419

287-D

17-07-1817

Akkringa A. Pieters 24 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Akkringa Gosling 339 Harlingen is zijn volgNR. en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het  Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8199

725-13

17-07-1839

Akkringa Jan 75 jaar Veldwachter in de grieternij Leeuwarderadeel en wonende te Lekkum  hij is op het huis der gemeente binnen Leeuwarden gecompareerdals bij het bestuur bekend zijnde als ter goede naam en faam staande ingezetene der gemeente dewelk verklaard wel te kennen Gerdner John Hinderich van beroep Wever thans wonende te Lekkum zoon van Gerdner Johan Hinderich overleden en van Drekman Enne Weversche wonende te Burgsteinfurt geboren te Burgsteinfurt den 25-01-1798 en dat hij vreemdeling zijnde van zijn 18 tot 23e jaarals Weversknecht enz. jaar 1839 (7)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Akkringa Johannes, 71 als volgNR., hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9183

1618

08-11-1916

Akkrum---- Boerema T. Voorzitter en Veltstra P. secretaris Wijkverpleging en Tuberculosebestrijding  “Utingeradeel” te Akkrum een handgeschreven brief met hun handtekening verzoekt  vergunning tot het maken van  uitwegen op hun eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Akkrum sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (11)

9181

1992

12-11-1915

Akkrum---- Terpstra K. directeur van de Cooperatieve Stoomzuivelfabriek Utingeradeel hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot het behouden of maken van een steiger met een situatieschets (blauwdruk)  jaar 1915 (11)

9183

946

03-06-1916

Akkrum---- Twijnstra U. , Oliefabrieken te Akkrum, een handgeschreven met de  handtekeningen van de directie verzoekt vergunning tot het maken van een overbrugging van de bermsloot op zijn  in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Akkrum sectie  enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (10))

9183

1166

28-07-1916

Akkrum, onderwerp het onheus bejegenen van toeristen aldaar na een klacht van de heer Kruseman Aretz G. J. wonende P. C. Hooftstraat 175 Amsterdam dat hij met een drietal vrienden  a/b van de Kotter “ Friesland ”  zeer vele steden in zuid Friesland bezocht heeft maar dat in Akkrum en Bolsward zeer onheus bejegend zijn, een brief van hem ondertekend enz. enz.  jaar 1916 (5)

6834

7-A

18-02-1824

Akkrum, twee staten met 29 Schatplichtigen , met woning en/of gebouw en de taxatie jaar 1824  (6)

8224

1241/7

06-12-1839

Akspel Pieter oud 25 jaar hij is uit de bedelaarsgestichten gedeserteerd en staat met zijn signalement in een document dat in verband met de publieke veiligheid hij enz. jaar 1839 (4)

9181

1413

06-08-1915

Akstra Jurjen,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8386

949/25

20-09-1841

Al;berda S, te Menaldum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6034

398

30-05-1818

Alardi Christiaan, hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

5667

10 blad 8

00-00-1880

Alba….? H.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

6256

337

04-04-1815

Albaada Tietje D. ondertekend een document samen met leden van de Gemeenteraad en Notabele ingezetenen van de Vlek Balk  betreffende de kwijting van de achterstallige schulden ten laste van het Vlek Balk tevensa ondertekend de Schout Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, enz  jaar 1815 (3) 

6396

539

29-05-1815

Albaada Tjeetje? Douwes Koopman en Mr. Slagter te Balk geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat in de jare 1814 hij door de Maire Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, ontboden is geworden en dat er 4 dragonder paarden door de gemeente geleverd moesten worden en verzogt of hij deze wilde kopen voor de gemeente maar ondanks diverse aanmaningen nog steeds geen betaling ontvangen enz. jaar 1815 (1)

6261

879

10-08-1815

Albaada Tjietie Douwes---- Elseloo van J. F.  betreffende zijn teruggezonden request dat hij niet accoord gaat met een betalingsregeling van de schulden die de gemeente Balk aan hem heeft enz, terwijl de mede crediteuren dat wel willen over een langere termijn en deze zijn: Veldkamp Jan,  Poppes Bauke Pieters,   Albaada Tjietie Douwes,  aanwezig een lijst met de crediteuren van de gemeente Balk met de sommen van de schulden en wel:   Elseloo van J. F.  ,  Tuyneir Wander Annes,  Visser Tjeerd Harmens, Dijkstra Jacob Everts, Visser Pijtter Jans ,  Mekes? Pijtter, Fokkes F. W., Jonker A. L.,  Meines Sake, Huisman te Wijckel jaar 1815 (3)

6634

1525

08-12-1814

AlbaadaTjeetje T., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

8285

615-2, 26,1

19-06-1840

Albada ….? de weudwe te Morra wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

6241

19

12-01-1814

Albada Bauke Douwes ---- Joghoms Hilke, Albada Bauke Douwes , Schots Anders Annekes, Stegenga Age Popkes en Visser Jan Diddes  Onderwerp: dat zij door de Municipale ontvanger  de inwoners van Colderwolde aanmaant te betalen , maar er is een overschot van de jaren 1811-1812 en zij hebben uit eigen zak betaald enz. enz. getekend door allen enz, jaar 1814 (2)

6050

668

14-09-1819

Albada Bruno Lieuwes is benoemd als scoolonderwijzer 2e rang  te Oud Bildzijl  enm aanvaard jaar 1819 (1)

6049

617

28-08-1819

Albada Bruno Lieuwes, hij wordt aangesteld als schoolonderwijzer te Oude Bildzijl jaar 1819 (1)

6426

57

04-02-1818

Albada F?. D.  Assessor van Gaasterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1)

6426

70

07-02-1818

Albada F?. D. Assessor van Gaasterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Wit de Pieter Jans wonende te Balk loteling van de militie getrokken heeft no. 9 zich heden bij mij als vrijwilliger heeft aangediend enz. jaar 1818 (1)

6426

71

07-02-1818

Albada F?. D. Assessor van Gaasterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dijkstra Jolle Jacobs oud 30 jaren wonende te Mirns en Bakhuizen sedert verscheidene jaren aanbeide ogen blind is deze verzoekt mij te proclameren dat hij in het huwelijk wil treden met eene Dienstmaagd enz. jaar 1818 (2)

8206

882/7, 129

28-08-1839

Albada Feike Baukes te Rijs wonende staat vermeld op het document met 20 Hengstenhouders in Friesland, Onderwerp; de keuring der Dekhengsten en Veulendragende Merries met 10 kolommen informatie, ook komen ze in aanmerking voor een premie en ook een beschrijving van het paard enz. jaar 1839 (5)

6633

1421

12-11-1814

Albada Jelgersma P. Boekhouder van de Roomsch Catholijke Armbezorgers ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat een zekere Camper Tetje Willems weduwe van Schoemans Johannes het betreft de kosten door de kerk te betalen voor haar begrafenis en enz. ook aanwezig een brief  met een specificatie van kosten gevallen bij de dood van Tetje Willems Camper helemmaal gespecifiseert jaar 1814 (5)

3594

Map 88-F

1876-1878

Albada Jelgersma P. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6632

 

 

1240

08-10-1814

 

Albada Jelgersma T. Boekhouder  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en geeft te kennen samen met de Armenbezorgers van de R.K. Gemeente te Bolsward dat zij de eigenaar zijn van twee derde  in eene Zathe en Landen met Huizinge en Schure en Watermolen cum anexis het Ronde Huis genaamd  en gelegen in Oldeklooster enz. thans Jentjes Grietje voorheen weduwe van Sipkes Karst doch hertrouwd met Boomsma Sjouke Aukesals huurder tot St. petri en Mei 1815 bewoond en waarvan de overige een derde behoort in eigendom aan Cornelis Taeke Huisman  woonachtig te Veenwouden maar dat er in 1815 enz. jaar 1814 (3)

6632

 

 

1240

08-10-1814

 

Albada Jelgersma T. Boekhouder  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en geeft te kennen samen met de Armenbezorgers van de R.K. Gemeente te Bolsward dat zij de eigenaar zijn van twee derde  in eene Zathe en Landen met Huizinge en Schure en Watermolen cum anexis het Ronde Huis genaamd  en gelegen in Oldeklooster enz. thans Jentjes Grietje voorheen weduwe van Sipkes Karst doch hertrouwd met Boomsma Sjouke Aukesals huurder tot St. petri en Mei 1815 bewoond en waarvan de overige een derde behoort in eigendom aan Cornelis Taeke Huisman  woonachtig te Veenwouden maar dat er in 1815 enz. jaar 1814 (3)

6632

 

 

1240

08-10-1814

 

Albada Jelgersma T. Boekhouder  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en geeft te kennen samen met de Armenbezorgers van de R.K. Gemeente te Bolsward dat zij de eigenaar zijn van twee derde  in eene Zathe en Landen met Huizinge en Schure en Watermolen cum anexis het Ronde Huis genaamd  en gelegen in Oldeklooster enz. thans Jentjes Grietje voorheen weduwe van Sipkes Karst doch hertrouwd met Boomsma Sjouke Aukesals huurder tot St. petri en Mei 1815 bewoond en waarvan de overige een derde behoort in eigendom aan Cornelis Taeke Huisman  woonachtig te Veenwouden maar dat er in 1815 enz. jaar 1814 (3)

6632

 

 

1240

08-10-1814

 

Albada Jelgersma T. Boekhouder  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en geeft te kennen samen met de Armenbezorgers van de R.K. Gemeente te Bolsward dat zij de eigenaar zijn van twee derde  in eene Zathe en Landen met Huizinge en Schure en Watermolen cum anexis het Ronde Huis genaamd  en gelegen in Oldeklooster enz. thans Jentjes Grietje voorheen weduwe van Sipkes Karst doch hertrouwd met Boomsma Sjouke Aukesals huurder tot St. petri en Mei 1815 bewoond en waarvan de overige een derde behoort in eigendom aan Cornelis Taeke Huisman  woonachtig te Veenwouden maar dat er in 1815 enz. jaar 1814 (3)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Albada Jelgersma T. G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

9190

622

19-05-1920

Albada Jelgersma te Bolsward , een handgeschreven brief met zijn handtekening Hij neemt zijn benoeming als  lid van het college van zetters te Bolsward niet aan jaar 1920 (9)

6100

1192-27

26-11-1823

Albada T. D. en  Swinderen van W. en Hemsing W. J. zij zijn als Schatters  over 1824 te Balk gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6090

100

31-01-1823

Albada T. D. ----Stoffelsma T. S. Assessor als lid van de commissie om gezamenlijk aan te wijzen Ambtenaren, Schatters en Bijschatters en voor te dragen de heren Burmania Rengers R. H., Albada T. D. Assesor enz. jaar 1823 (1)

8308

1070-8

665-708

28-10-1840

Albada T. D. te Balk  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6864

60-C-26

13-01-1825

Albada T. D. te Balk Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

8210

966/7

en 881/14, 3

27-08-1839

Albada T. D. te Balk staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6271

586-7

01-07-1816

Albada Tj(eetje?). D., Hij is als gemeenteraadslid een van de mede ondertekenaars van het document als volgt ;  Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6640

542

13-06-1815

Albada Tjetie Douwes---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het voorstel om i.p.v. zijn verzoek ontslagen Binkes Rinke te proponeren Poppes Bauke Pijtters en Albada Tjetie Douwes enz. jaar 1815 (1)

6284

1099 blz. 5

31-10-1817

Albada Tjietje D. , Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6261

878-7

11-08-1815

Albada Tjietje D. hij ondertekend samen met de andere leden van de Minicipaale Raad van de Gemeente Balk op den Raadhuize den twee en twintigste julij 1815 het volgende document;  eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6394

257 deel 1

31-03-1815

Albada v. T. hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van,  Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal  der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal  van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6049

547

07-08-1819

Albada van Bruins  Lieuwes provicioneele onderwijzer te Oud Bildzijl  aangesteld na een examen in de openbare school aldaar, onder het document staan de namen van Huber J. L. (Johannes Lambertus)., Jong de R. T. als Grietman en Assessor van het Bildt en als Gecommitteerden uit de Ingezetenen van het Dorp Vrouwen Parochie Schuiling R., Noord van L. P., Stinstra Tjitse J. en Polstra J. T. jaar 1819 (1)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Albada van Bruno, 111 als volgNR., hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Albada van Geert, 112 als volgNR., hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8308

1079-11

31-10-1840

Albade Bauke Te Rijs dat zijn Bruine Hengst afgekeurd is geworden en op de 15e dezer gesneden is Leeuwarden enz. jaar 1840 (7)

6394

257 deel 1

31-03-1815

Albade Gerrit Pijtters hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal  der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal  van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6271

586-5

01-07-1816

Albade Tiettje Douwes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6394

257 deel 1

31-03-1815

Albade Willem Pijters hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal  der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal  van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6087

996

25-10-1822

Albarda  ….? Van beroep Secretaris van Ferwerderadeel (met handtekening)----Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum  en Martin Thomas Francois in een request maken ze bezwaar tegen het releve van landen van 1821  en de belastingaanslag daarop verder is in dit dossier aanwezig de handgeschreven brieven van beide met hun handtekeningen , de kennisgeving van de aanslagen enz. enz., worden ook in genoemd Looxma, Roorda, Meij van der, Buma, Boer de Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en Westerhuis met de vermelding van het aantal pondematen land wat zij bezitten enz.  jaar 1822  (7)  (dossier 25)

6090

42

14-01-1823

Albarda  Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Sneek  zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6096

609

07-07-1823

Albarda  Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6099

1016

14-10-1823

Albarda  Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6000

583

20-06-1815

Albarda ….? Controleur der belasting  in het district Dockum heeft zig begeven naar de gemeente Hallum waar hij zig vervoegd heeft bij de Schout Arentsma M. I. G. (Martin Isaac Gijsbert) en ter zijne overstaan het percepteur van overgedragen aan Meister Gerrit Koenraads benoemd tot provisioneele waarnemer van Ontvanger van de afgaande Ontvanger Rochus Wiebren aldaar ondertekenen dit document enz. allenook een klein briefje met de handtekening van Stelwagen J. jaar 1815 (5)

8285

615-2, 26,4

19-06-1840

Albarda ….? de weduwe te Morra wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8375

708-5_25d

20-07-1841

Albarda A. te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

      madeel

Albarda A. te Berlikum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 25

Bladzijde 4

26-09-1839

Albarda A. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Albarda Antoon, 561 als volgNR., hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6836

14-C

09-03-1824

Albarda B. te Leeuwarden, het betreft zijn Request dat hij bezwaar heeft over zijn Schutterlijken dienst  en verzoekt om vernietiging en een antwoord op zijn Request enz. jaar 1824 (8)

6098

933

27-09-1823

Albarda C. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten  van de regtbanken en Vredegeregten enz.  met vermelding van woonplaats,  functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14)

6869

03-03-1825

6-A blad 3

Albarda C. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)

6865

19-A

20-01-1825

Albarda C. komt voor in opgave van schulden welke door de heren  Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begroting over 1824 zijn gecontracteerd enz. enz.  jaar 1825 (3)

6871

21-03-1825

15-A

Albarda C. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8

6830

7-A

21-01-1824

Albarda C. te Hindelopen staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4)

6830

7-A

21-01-1824

Albarda C. te Hindelopen staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4)

6027

718-b

14-10-1817

Albarda Cornelis Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Sneek met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6049

548

07-08-1819

Albarda Cornelis Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Sneek enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6018

38-C

17-01-1817

Albarda Cornelis hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Sneek, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4)

8356

324-18,2

03-04-1841

Albarda Cornelis hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8)

8356

324-18,2

03-04-1841

Albarda Cornelis Kantonregter te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8)

6042

44-B

20-01-1819

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6057

261-B

11-04-1820

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6060

494-A

12-07-1820

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6066

53-C

22-01-1821

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (4)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6072

549-B

10-07-1821

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 3e kwartaal   Jaar 1821 (3)

6075

771

11-10-1821

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3)

6865

10-3A

14-01-1825

Albarda Cornelis te Hindelopen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1825(4)

6036

493-B

 13-07-1818

Albarda Cornelis te Hindelopen Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

6024

437-C

08-07-1817

Albarda Cornelis te Hindelopen staat vermeld op een lijst met  zittende ambtenaar op het gerechtshof arrondisement Sneek jaar 1817 (3)

6045

238

13-04-1819

Albarda Cornelis te Hindelopen,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6052

793

05-11-1819

Albarda Cornelis te Hindelopen,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4)

6054

34-B

12-01-1820

Albarda Cornelis te Hindelopen,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6865

10-3-A

14-01-1825

Albarda Cornelis te Hindelopen,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Sneekenz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6084

649

09-07-1822

Albarda Cornelis te Hindelopen, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Sneek  van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6050

657 en 692

11-09-1819

27-09-1819

Albarda Cornelis te Workum  24 jaar solliciteerd---- Tuinhout Wybo , Vrederechter te Hindelopen en overleden 30 Juli 1819 en ter vervulling van zijn enz. enz. een lijst met Candidaten/sollicitanten voor zijn functie. jaar 1819 (4)

6050

692

27-09-1819

Albarda Cornelis---- Tuinhout Wybe, wegens zijn overlijden is zijn functie als Vrederegter in het Canton Hindelopen vacant geworden en er worden voorgedragen Beijma van Julius Matthijs oud 37 jaar. Ontvanger van diverse middelen, Kingma  R. J. (Robijn Jans) Burgemeester van de Stad Workum  en  Albarda Cornelis oud bijna 24 jaar Griffier bij het Vredegeregt in het Canton Hindelopen Jaar 1819 (2)

8197

687-17_2

06-07-1839

Albarda Cornelis vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

8197

687-17_2

06-07-1839

Albarda Cornelis vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

6087

950

15-10-1822

Albarda Cornelis wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6021

252, 1,

14-18

17-04-1817

Albarda Cornelis wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) dossier (18) 

6839

4-A blz. 4

06-04-1824

Albarda Cornelis wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 17 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Sneek en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6063

703

11-10-1820

Albarda Cornelis,  hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Sneek die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (4)

6033

263-a

15-04-1818

Albarda Cornelis,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Sneek jaar 1818 (4)

6102

43

12-01-1824

Albarda Cornelis,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Sneek die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6018

6

04-01-1817

Albarda Cornelis, hij heeft de eed voor de rechtbank afgelegd  voor zijn fuctie als griffier van het Vredegeregt te Hindlopen in plaats van Kuipers H die tot een andere functie is geroepen enz. jaar 1817 (2)

6030

53-b

23-01-1818

Albarda Cornelis, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Sneek,  jaar 1818 (4)

6017

775 en 776

27-12-1816

Albarda Cornelis, Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Rauwerd  jaar 1816  (5)

6081

366

11-04-1822

Albarda Cornelis, hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het Kanton Hindelopen, arrondissement  Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6090

42

14-01-1823

Albarda Cornelis, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Sneek  zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6093

299

11-04-1823

Albarda Cornelis, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Sneek  zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6096

609

07-07-1823

Albarda Cornelis, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6099

1016

14-10-1823

Albarda Cornelis, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6039

771-b

16-10-1818

Albarda Cornelis, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Sneek over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6623

41

07-08-1813

Albarda Cornelis, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6249

 

883

17-09-1814

Albarda H. heeft geld tegoed en wordt vermeld in een document genaamd Staat en Opgave van zodanige Uitgaven welke over den jaare 1812 wegens administratie kosten in de Gemeente van Stavoren zijn gevallen enz. jaar 1814 (2)

6240

1079-a

29-11-1813

Albarda H. J. .---- Ruitinga W. D.  en  Horst ten Johannes Griffier wordt benoemd  als Hoofdcommies, ook komt voor  Ruitinga W. D. die de perceptie van Octrooi zal waarnemen , verder wordt er gesproken over en aantal besluiten die wetten terugdraaien zoals dat het Bier, Olij en Zeep van Octrooi worden ontheven  idem de nugteren kalveren en  Fabrieks Turf enz. dit document is ondertekend door de 18 leden van de Municipale Raad van Leeuwarden ingevolge oproeping van de heer Maire Vergaderd ten getale van achtien leden. jaar 1813 (13)

6631

1076

02-09-1814

Albarda H. J. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6008

82 blz. 2

03-02-1816

Albarda H. J. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6631

1123

17-09-1814

Albarda H. J. zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten betreffende een lijst met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn enz. jaar 1814 (2)

8380

822-4

20-08-1841

Albarda Hendrik wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4)

6865

16-A

14-01-1825

Albarda Henricus Julius ---- Alberda Willem  lid van de Raad van de Stad Leeuwarden Onderwerp een request betreffende akte van Borgtocht  enz. Enz. Den bloten eigendom der nalatenschap van vrouwe Hoitinga van Wiarda Trijntje tevens genoemd Albarda Henricus Julius  te Leeuwarden  overl. 26-09-1820 enz.  jaar 1825 (2)

6656

490 blz. 3

15-10-1816

Albarda Henricus Julius staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

6623

118

06-01-1814

Albarda Horatius---- Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) is met genoegen aangenomen als Burgemeester der Stad Stavoren  en als Secretaris dezer Stad wordt voorgedragen Albarda Horatius en alhier woonachtig is  enz. jaar 1814 (2)

6420

343

29-07-1817

Albarda Horatius---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het request van Duif Sijbren Heeres te Coudum ingediend op vrijdag 18 juli 1817 en dat wij aan uwe exelentie aanbieden het verbaal dat Polma Rein Lammerts van bedrijf Boer te Warns  en zijn zoon Polma Fokke Reins die geboren is in 1799 en   Boereknegt te Stavoren enz. verder vermeld de  getuigen op een verklaring Sjoerds IJpe, Sijbrens Baukje weduwe van Wijtzes Atze en Ypes Antje tevens Fokkes Alid,  Hendriks Grietje weduwe van Heineman Claas Borres, ook een verklaring van naamsaanneming met 4 zonen Lammert 20 jaar, Fokke 12 jaar,  Beeuwe 10 jaar en Douwe 5 jaar de naam Polma aanneemt en een notaris akte van Albarda Horatius  de meeste personen ondertekenen diverse documenten enz.  jaar 1817 (7)

6632

1290

19-10-1814

Albarda Horatius---- Walta Bauke Ages Boekhouder van de Roomsch Catholique armbezorgers te Workum schrijft een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat zij in hun qualiteit in eigendom bezitten zeker elf pondematen greidland gelegen  onder de dorpe Ferwoude en zij willen dat door den Notaris Albardal Horatius per veiling willen verhuren enz. jaar 1814 (3)

6246

497

08-06 -1814

Albarda J---- Bloemsma W. R. hij is als Ontvanger der Gemeente Hallum ontslagen in zijn plaats is aangesteld Albarda J. die deze brief aan de Gouverneur schrijft en ook ondertekend en at hij dit aanvaard onder voorwaarde enz. jaar 1814 (1)

6284

1119-25

03-06-1817

Albarda J.  Thesaurier ontvangt een jaar Tractement komt voor op : Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (1) dossier (36)

8211

988-3, 23

Bladzijde 4

26-09-1839

Albarda J. A. te Cornjum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

Albarda J.---- Attema M. A. E. fungerend officier bij de Regtbank van eersten aanleg te Sneek geass. met de Heer Albarda J. Vrederegter van het Kanton Bolsward benevens Kok de Petrus Griffier bij gemeld Vredegeregt hebben wij ons op 22 october begeven na Makkum teneinde enige inlichtingen en informatieen te nemen over zekere uitdrukkingen welke door Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum op dien avond van den 21e april 1814 in de Herberg de Zwaan: Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout F. IJ. Tichelaar voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

6631

1125

14-09-1814

Albarda J.---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

5986

287-C

Lijst 2

16-04-1814

Albarda J. hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Sneek met derzelve onbetaalde  tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (5)

8361

 

433-12

04-05-1841

Albarda J.---- Kammen van O. S. van beroep Boedelredder ondertekend dit document,  het betreft het St. Jacobs of St Jops Leen te Oldenhove  de commissie nodigd uit de bezitters van het Testament van Juwsma Jelle overleden te Leeuwarden in 1497 of die van elk ander stuk tot het hiervoren bedoeld Leen  de voorzitter Albarda J.  verteld dat ik O. van Kammen van Surhuisteveen was en ik de originele stukken van het St Anna Leen te Oldenhove  bij mij had enz. in het Logement vertoonde ik ten eerste een brief van Plazet voor Aaldrig Jan , getekend door Harens v. W. (jaar 1723). Vrieswijk H., ten tweede de brief van Plazet door Friso Willem Karel Hendrik op Christoffel Hans Poul den 18e juli 1737 getekend Weerden van J. , Not. 1737 Pub. Segilli Locus , den derden brief van Plazet op Fisker Poul Daniel  in het jaar 1774 Willem de vijfde Prins van Oranje Nassou, ook aanwezig een brief ondertekend door Wielinga Huber U. H.  waarin wordt vermeld St Anna Leenlanden en Echten van H. P. C.  enz. jaar 1841 (5)

6015

590

07-10-1816

Albarda J.---- Muntingh H., Deurwaarder Executant der Directe Belastingen te Hallum zig in een request beklagende dat zoo wel tot de Perceptie als tot het plaatselijke ontvang der agterstallige ingezetenen met voorbij gaan van zijn persoon, den Deurwaarder Duif Eildert te Ferwerd wordt gebruikt enz. enz. Wijdens wat het plaatselijk ontvang betreft als geene Gemeentens Ontvanger zijnde door diens zulks door de Heer Albarda J. wordt waargenomen enz. jaar 1816 (2)

8211

988-3, 22

Bladzijde 1

26-09-1839

Albarda J. te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6624

208

26-01-1814

Albarda Jan ---- Arentsma M. I. G. (Martin Isaac Gijsbert) Schout der Gemeente Hallum ondertekend een document dat de Heer Rijnks Johannes Rienks lid van de Raad dezer gemeente vanwege zijn hoge jaren en uitgestrekte Boerderij graag uit zijn functie als Lid dezer Raad ontslagen te worden  en voor te dragen Zijlstra  J. W. (Jan Wijnzens) voorheen Adjunct Maire dezer Gemeente en als Secretaris Albarda Jan  voorheen Secretaris bij de Maire dezer Gemeente enz. jaar 1814 (2)

6624

207

26-01-1814

Albarda Jan ---- Bosch D. L. Schout der Gemeente Marrum ondertekend een document dat de Heer Ewal Dirk Pieters lid van de Raad dezer gemeente vanwege zijn hoge leeftijd graag uit zijn functie als Lid dezer Raad ontslagen te worden  en voor te dragen Zijlstra  J. W. (Jan Wijnzens) voorheen Adjunct Maire dezer Gemeente en als Secretaris Albarda Jan  voorheen Secretaris bij de Maire dezer Gemeente enz. jaar 1814 (2)

6624

206

26-01-1814

Albarda Jan---- Crol D. Schout van de Gemeente Ferwerd ondertekend een document dat de Heer Bos Evert vanwege zijn hoge leeftijd graag uit zijn functie als Lid dezer Raad ontslagen te worden  en voor te dragen Kuipers Aise Hendriks voorheen Adjunct Maire van Ferwerd en als Secretaris Albarda Jan voorheen Secretaris bij de Maire dezer Gemeente enz. jaar 1814 (2)

8220 

1137/10

06-11-1839

Albarda Jan een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Leeuwarden no. 2 , jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

6081

404

22-04-1822

Albarda Jan Horatius zoon  heeft verzocht om tot Notaris benoemd te worden in  het Kanton Leeuwarden no. 2  en om zijn residentie in Huizum te mogen vestigen jaar 1822 (1)

6063

723 en 731

16-10-1820

Albarda Jan Hz.---- Martin Pieter Francois , hij heeft bedankt voor de post van Griffier bij het Vredegerecht kanton Hallum enz. en voor zijn functie wordt voorgedragen Plantenga Pieter 26 jaar, Albarda Jan Hz. 23 jaar  , Reneman Jacob 23 jaar en Lycklama Andreas 23 jaar , jaar 1820 (4)

8364

498/10, 2

21-05-1841

Albarda Jan Hz. staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale NR., huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8359

377/28, 1

19-04-1841

Albarda Jan Jans wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6393

144

25-02-1815

Albarda Jan Jz. thans gedesigneerd als schutter in de Compagnie van Bolsward wordt benoemd tot Luitenant Kwartiermeester tevens secretaris van de Krijgsraad van het 4e  Landstorm in het arrondisement Sneek i.p.v. Ykema Yke Theodorus Junior wonende te Westhem enz. Jaar 1815 (3) 

6394

285

10-04-1815

Albarda Jan Jz. wordt voorgedragen door de Luitenant Collonel van het 4e battaillon Landstorm in het Arrondissement  Sneek de Gouverneur van Vriesland enz. Gedesigneerd tot Schutter in plaats van IJkema Theodorus Senior van beroep Boer te Westhem jaar 1815 (3)

6402

 

922-1+6

09-12-1815

Albarda Jan staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6385

142

06-07-1814

Albarda Jan te Marrum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8359

377/28, 1

19-04-1841

Albarda Jan wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 10

19-04-1841

Albarda Jan wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte  sum van f. 200.= aan Grondlasten betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6082

453

03-05-1822

Albarda Jan, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6245

353 en 389

28-04-1814

Albarda Jan, secretaris van Hallum, hij wordt voorgesteld als waarnemer  Ontvanger der administratie van Hallum enz. jaar 1814 (3)

8364

502-495-16

21-05-1841

Albarda Janhij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)

8375

716-3_2b

22-07-1841

Albarda Joh’s Wilh’s Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6042

44-B

20-01-1819

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6057

261-B

11-04-1820

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6060

494-A

12-07-1820

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6066

53-C

22-01-1821

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (4)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6072

549-B

10-07-1821

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 3e kwartaal   Jaar 1821 (3)

6075

771

11-10-1821

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3)

6865

10-3A

14-01-1825

Albarda Johannes  te Bolsward, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1825(4)

6084

649

09-07-1822

Albarda Johannes  te Bolsward, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Sneek  van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6049

548

07-08-1819

Albarda Johannes Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Sneek enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6018

38-C

17-01-1817

Albarda Johannes hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Sneek, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4)

6024

437-C

08-07-1817

Albarda Johannes te Bolsward  staat vermeld op een lijst met  zittende ambtenaar op het gerechtshof arrondisement Sneek jaar 1817 (3)

6036

493-B

 13-07-1818

Albarda Johannes te Bolsward Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

6045

238

13-04-1819

Albarda Johannes te Bolsward,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6865

10-3-A

14-01-1825

Albarda Johannes te Bolsward,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Sneekenz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

8375

716-3_3B

22-07-184 1

Albarda Johannes Wilhelmus, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

6087

950

15-10-1822

Albarda Johannes wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6021

252, 1,

14-18

17-04-1817

Albarda Johannes wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) dossier (18) 

6839

4-A blz. 4

06-04-1824

Albarda Johannes wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 17 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Sneek en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6063

703

11-10-1820

Albarda Johannes,  hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Sneek die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (4)

6033

263-a

15-04-1818

Albarda Johannes,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Sneek jaar 1818 (4)

6102

43

12-01-1824

Albarda Johannes,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Sneek die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6030

53-b

23-01-1818

Albarda Johannes, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Sneek,  jaar 1818 (4)

6081

366

11-04-1822

Albarda Johannes, hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het Kanton Bolsward, arrondissement  Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6039

771-b

16-10-1818

Albarda Johannes, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Sneek over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6015

608-c

11-10-1816

Albarda Johannes----hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Sneek met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. een handtekening en aanmerkingen jaar 1816 (4)

6394

382

20-04-1815

Albarda Jz.  Schutter wordt voorgesteld tot Luitenent Quatiermeester bij het battaillon Landstorm en Boers Wigger Arnoldus Sergeant Majoor  verder genoemd Buising A.  en Antonides A. deze worden ook voorgedragen tot 1e Luitenant en Jorssen J. tot 2e Luitenant enz. jaar 1815 (2)

6055

107

15-02-1820

Albarda Jz. ….?----- Baker James Cooper Engeland Kapitein op de Three Johns gestrand bij Wierum met als onderwerp de geborgen kolen enz. verder genoemd Loots Cornelis te Amsterdam die schrijft en ondertekend een brief dat de lading door assurantie is gedekt en een ondertekende  brief van Suverkrop J. D. uit Londen  dat de assuradeur Buck John de verzekerde som heeft bezorgt en opdracht geeft het geborgene uit de lading te verkopen het document is getekend door Visser Barend & Zoonen , verder een brief ondertekend door Albarda Jz. ….? namens het Geregt te Harlingen en Wijma Sjoerd Simon Openbaar Notaris te Harlingen Jaar 1820 (9)

6623

42

07-08-1813

Albarda Kornelis, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

43

07-08-1813

Albarda Kornelis, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6243

191-6

06-03-1814

Albarda L., Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6383

85    

23-04-1814

Albarda S. H. te Leeuwarden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8211

988-3, 11

Bladzijde 1

26-09-1839

Albarda S. te Marrum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

5667

10 blad 8

00-00-1880

Albarda Sijbout.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

8210

966/7 en

881/14, 12

27-08-1839

Albarda T. G. te IJsbrechtum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Albarda te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_20a

20-07-1841

Albarda te Marrum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6257

457

12-05-1815

Albarda Tjietje D.., Hij heeft samen met anderen een document getekend  als algemeene Armvoogd  van de Flekke Balk dat de Armehuizen te Balk door bouwvalligheid ingestort  voor herbouw een bestek en tekening is ontworpen samen met de Schout enz. enz. en zij vinden het vreemd dat de opbouw uit de Gemeente kas moet komen enz. enz. jaar 1815 (2)

8381

852/8

28-08-1841

Albarda van B. L.  Schoolonderwijzer  te Workum een handgeschreven brief met zijn handtekening ten zake een schuldvordering op  op de Commies Beer de Lucas. O. Bzn.  te Oldeboorn  met de gespecificeerde nota erbij enz. jaar 1841 (5)

3622

A-3

blz. 6

05-01-1848

Albarda van Ekenstein Willem Nom. ux. , wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en NR., alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 6

31-12-1852

Albarda van Ekenstein Willem Nom. ux. , wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en NR., alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

3622

A-3

blz. 4

05-01-1848

Albarda van Ekenstein Willem, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en NR., alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 4

31-12-1852

Albarda van Ekenstein Willem, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en NR., alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

6284

1119-

18, 21,

24, 29, 31

03-06-1817

Albarda W.  De secretaris opgenomen en gaande houding van f. 1000  en ontvangt ook tractement komt voor op : Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e januari 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (36)

6057

310

28-04-1820

Albarda W.  te Hallum Vrederechter bij het Vredegerecht aldaar Onderwerp: een betaling jaar 1820 (2)

6632

1308

19-10-1814

Albarda W. (Mr)---- Tolsma Jan Baukes Huisman te Wanswerd, het betreft zijn ingezonden rekwest aan de Schout van Blija als Administrerend Kerkvoogd te Wanswerd   dat zij onlangs hebben ontdekt dat de verhuuring van de Zathe en Landen in 1812 op last van de Kerkvoogden van Wanswerd door Albarda W. (Mr)  voor 5  jaren met Pot Jetze Pieters aangegaan ofschoon strijdig enz. Verder genoemd een onderhandse akte; ondertekend door Pot Jetze Pieters en Kingma de Thomas en Kingma de F.  dat zij Kooplieden wonende te Baard en Wanswerd ter eene en Pot Jitze Pieters Huisman te Wanswerd  overeengekomen te zijn enz. alle drie  ondertekenen deze verklaring verder genoemd Kingma Jan Johannes hij ondertekend ook een verklaring en de Notaris Andrae Pieter en de Kerkvoogd  Teitsma Sijbren Jans enz. jaar 1814 (15)

6063

687 + 708

05-10-1820

Albarda W.---- Bosch Douwe Lieuwes. benoemd tot  Plaatsvervanger  in het Vredegerecht  Kanton Hallum  hij is benoemd i.p.v. Albarda W. die op zijn eigen verzoek is ontslagen enz. jaar 1820 (1)

6096

579-a

01-07-1823 

Albarda W. hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur dat het voor hem een eer is dat hij benoemd wordt als Lid van de Kommissie van Administratie over het huis van reclusie en tuchtiging in Leeuwarden maar dat hij vanwege een ongelukkig toeval op zijne ogen het gebruik van dat zintuig enz. en daarvoor moet bedanken enz. jaar 1823 (1)

6060

480

06-07-1820

Albarda W. Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6284

1119-27

03-06-1817

Albarda W. ondertekend mede de Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (1) dossier (36)

6013

401-a

09-07-1816

Albarda Willem    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten, Tractement     tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)

6086

877

22-09-1822

Albarda Willem  .---- Nicolai R.  treed af als secretaris der kommissie van Landbouw en is benoemd in deze functie Beucker Andrea D. H. maar enz.  worden als vervanging voorgesteld een drietal heren en wel Feenstra T. (Thijs ) lid van de Staten van Vriesland en Burgemeester van Leeuwarden, Tromp Tiete Jolkes Regter te Leeuwarden

6061

537,538,

558, 559

02-08-1820

Albarda Willem 56 jaar Hij staat vermeld op een document met 5 kolommen informatie van voordracht voor de functie van Plaatsvervanger in de Rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Bergsma Johannes Casparius is overleden op 9 Juli j.l.   enz. enz. hij is benoemd maar bedankt voor de functie  jaar 1820 (8)

6027

718-a

14-10-1817

Albarda Willem Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Leeuwarden met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6015

608-b

11-10-1816

Albarda Willem---- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Leeuwarden met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)

6049

548

07-08-1819

Albarda Willem Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6018

38-A, 6

14-01-1817

Albarda Willem hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)

6276

1102-2

18-12-1816

Albarda Willem moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6631

1202

25-09-1814

Albarda Willem Mr.---- Tolsma Jan Baukes Huisman wonende te Wanswerd in qualiteit als administrerende Kerkvoogd  aldaar geeft zeer eerbiedig te kennen dat de Requestrant en Kingma Jan Johannes  in hunne qualiteit als  Kerkvoogden van Wanswerd  in den jare 1812 hebben gelastigd Albarda Willem Mr.  te marrum om namens hun voor 5 jaren in te gaan op St. Petri en den 12e mei 1813 te verhuren aan  Pot Jetse Pieters Huisman destijds te Wijns eener zathe en Landen met Huis en Schuur enz. verder genoemd de 2e Kerkvoogd  Teitsma Sybren Jans  en  Kingma  de Thomas en F.  verder diverse verklaringen enjaar 1814 (18).

8364

498/10, 2

21-05-1841

Albarda Willem staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale NR., huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6054

34-C

12-01-1820

Albarda Willem te Hallum, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6385

142

06-07-1814

Albarda Willem te Marrum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8359

377/28, 1

19-04-1841

Albarda Willem wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6021

252, 1, 5-6

11-12

17-04-1817

Albarda Willem wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) dossier (18) 

8359

377/28, 24

19-04-1841

Albarda Willem wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6033

263-c

15-04-1818

Albarda Willem,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 (4)

6082

453

03-05-1822

Albarda Willem, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6024

437-b

08-07-1817

Albarda Willem, Vrederegter te Hallum, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6)

6654

372 blz. 3

09-08-1816

Albartema Barteld A. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6644

799

nrs. 1-19

25-09-1815

Albartema Barteld Alberts te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6054

56

25-01-1820

Albbinga van Humalda J. Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. jaar 1820 (1)

8375

708-5_25d

20-07-1841

Albeda S. te Mealdum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6089

1199 blz. 27

26-12-1822

Albeda T. B. , hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6036

493-C

 13-07-1818

Alberada Willem te Hallum Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

5667

10 blad 9

00-00-1880

Alberda  F. Jelgermanzoon , Koopman,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

6383

97   

23-04-1814

Alberda [Nooten van T. J. geboren Alberda] te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8211

988-3, 26

Bladzijde 5

26-09-1839

Alberda …. ? de weduwe te Morra wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6632

1288

09-10-1814

Alberda ….?---- Asbeck tot Berge en Munsterhausen G. F. Baron van,  Schout van Ameland,ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland   het betreft een klacht van wat de controleur Alberda ….? hem heeft aangedaan op de 7e dezer hij werd gewaar dat de Percepteur der Gemeente Ameland  Meijer F.  zig had geabsenteerd en de controleur gelast was om de voortvlugtige Meijer enz. jaar 1814 (3)

5987

383

20-05-1814

Alberda ….? Controleur de Belastingen  in de controle Dokkum heeft zig vervoegd ten huize van de heer Beintema J. M. (Johannes Meinerts) Schout van Dokkum en hem verzocht mee te gaan naar den heer Heemstra van ….? Afgaande percepteur waar aanwezig was Plantinga Johannes aangesteld tot percepteur der belastingen in de Gemeente Oudwoude  om  kas te opnemen enz. enz. met vermelding van de resultaten en door de drie genoemden ondertekend jaar 1814 (4)

6000

541

06-06-1815

Alberda ….? Controleur de Belastingen heeft overgedragen  het percept van de gemeente Schiermonnikoog ten overstaan van Meijer Jacob Tammes Schout van Schiermonnikoog aan de heer Rosier Johannes die benoemd is in de functie van waarnemend Ontvanger deze Gemeente nadat de Controleur eerst de kas van 1812 heeft laten aanvullen door den voormalige ontvanger Jongh de J. K. dit document wordt door de drie eerstgenoemden ondertekend enz. Jaar 1815 (6)

8211

988-3, 26

Bladzijde 4

26-09-1839

Alberda ….? de weduwe te Morra wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6380

34

02-02-1814

Alberda ….? En Cats ….? Kapiteins van het Legioen National Gardes te Friesland , zij vertrekken naar Appingedam  Onderwerp betaling Soldijen voor het Detachement Appingedam enz. jaar 1814 (1)

6053

870

03-12-1819

Alberda ….? Jz---- Parker David wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden, ook een notarieele akte gepasseerd voor de notaris Posthuma Gerhardus Wiebes waarin genoemd worden Nauta Wiebe Paulus Zeilmaker en Rijsinga Jan Paulus Korfmaker als getuigen enz. verder Scherr Georg August Koopman te Hamburg,  Knorre Gustaaf Koopman te Hamburg voor de firma Rucker Conrad en Knorre bij de notarissen Wulbern Hein en Hilgenfeldt Joachim Christiaan te Hamburg gepasseerd verder genoemd Alberda ….? Jz. ,  Brink Evert, Boumans C. en Wijma Sjoerd S. Notaris jaar 1819 (25)

5986

285

15-04-1814

Alberda ….? Meijer Jacob Tammes Schout van de gemeente Schiermonnikoog wordt door de Controleur de Belastingen  van Dockum geïnviteerd zig te vervoegen in de gemeente Anjum om present te zijn bij de overdracht van het percept zijner gemeente maar deze was niet aanwezig daarna is de Controleur de Belastingen  naar het huis van Rosier J. afgaande percepteur gegaan  alwaar aanwezig was de heer Ropke Frederik P. de nieuw aangestelde percepteur en heeft aldaar de Rollen en Kas overgedragen aan de nieuw aangestelde enz. enz. een lijst met wat er aanwezig was, is ook in het dossier het document is ondertekend door beide percepteurs en de ontvanger Alberda? jaar 1814 (7)

6026

597

02-09-1817

Alberda ….? Notaris te Stavoren betreft de verkoop van  strandgoederen enz., verder wordt er betaald aan Kok Joseph voor het in bewaring en calfateren van de Chaloup enz. jaar 1817 (3)

8211

988-3, 22

Bladzijde 2

26-09-1839

Alberda ….? te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6380

13

29-01-1814

Alberda ….?---- Wendelaar Teunis Fokkes te Blija, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Alberda ….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)

6381

193

25-03-1814

Alberda ….?, Onderwerp: Omdat wij in de maand December verplicht waren het departement Groningen te hulpe te komen enz.  werd bij de officieren eene bepaling opgenomen  dat wij elkander per 14 dagen zouden aflossen  enz. enz.  welke door de Overste Beekkerk….? ….?, de heeren Capiteins Noyon ….? en Haan de ….?, hebben zich  ziek voorgewend, en de Heer capitein Alberda ….?, heeft zich allerschandelijkst gedragen enz.  die is vertrokken enz. en dus als Deserteur moet worden beschouwd verder genoemd de Luitenants Haan de Jacob en Metz ….?, de heeren adj. Majoor Plaats van der ….?, en de luitenant Hannema ….? En Scheltema ….? Getekend door de Commandant van het Detachement de Vriesche Gardes te Appingedam Overveldt S. J. en fungeerend adj. Kapitein der 2e Comp. Schaaf Bote enz. jaar 1814 (4)

8386

949/25

20-09-1841

Alberda A. A. te Berlikum , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 25

Bladzijde 3

26-09-1839

Alberda A. A. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Alberda A. G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

881/14

Bladz. 11>>

27-08-1839

Alberda A. G. te Tirns staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Alberda A?. J. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Alberda Albert Gerrits hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk  in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6025

584

28-08-1817

Alberda Albert lid der vroedschap te Bolsward Hij is Kandidaat voor de vacature van 2e plaatsvervanger van den vrederechter bij de rechtbank  te Bolsward door de demissie van de heer Fockens L. jaar 1817 (2)

6025

592

30-08-1817

Alberda Albert lid der vroedschap te Bolsward Hij is Kandidaat voor de vacature van 2e plaatsvervanger van den vrederechter bij de rechtbank  te Bolsward door de demissie van de heer Fockens L. jaar 1817 (2)

6669

415-b

27-10-1817

Alberda Albert Lid van de Raad van Bolsward staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6039

797

28-10-1818

Alberda Albert te Bolsward ontvangt een Gratificatie van fl. 200 in eens voor zijn Pensioen enz. jaar 1818 (2)

6871

28-03-1825

33/1-C

Alberda Albert te Bolsward, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6646

957 lijst 2

20-12-1815

Alberda Albert wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Bolsward enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-G        

05-01-1816

Alberda Albert wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Bolsward enz. jaar 1816 (6)

6101

1340

24-12-1823

Alberda Bauke Alberts , hij wordt ingeschreven  in het grootboek van Militaire pensioenen  van 46 guldens  wegens zijn overlijden op 5 december 1823 oud 25 jaren,  zoon van Albert Baukes en Pietje Anskes wonende te Dronrijp  enz. jaar 1823 (2)

6424

609

10-12-1817

Alberda Bauke Alberts 31 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

8197

692-24

06-07-1839

Alberda C.---- Buma W. W. Lid van de Gedeputeerde Staten van Vriesland het betreft zijn benoeming tot Regter Plaatsvervanger te Leeuwarden tevens vermeld Wijckerhold Bisdom Mr. A. C. en Alberda C .tot Regters in dezelve regtbank enz. jaar 1839 (4)

8375

708-5_26b

20-07-1841

Alberda de weduwe te Morra staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

        radeel

Alberda de weduwe te Morra staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 26

2, 5

22-05-1840

Alberda de weduwe te Morra, Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Alberda Dedde, 741 als volgNR., hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6385

54-11

14-07-1814

Alberda Doede staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3)

6095

488

10-06-1823 

Alberda E.  ---- Vitringa Coulon, Feddes C. C. , Mulier G. N. en Risselada T.  Waren benoemd tot leden der Commissie van adm.  Huis van Reclusie enz. enz. maar hebben bedankt daarvoor in de plaats zijn benoemd Alberda E.  Vrederechter, Tromp T. S.  lid van de rechtbank, Gratama T. bewaarder  der Hypotheken  en  Klomp A. Rentenier jaar 1823 (4)

6640

527

08-06-1815

Alberda E. J.---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de klagten die worden ingebracht door de Trekschippers varende van Dockum op Leeuwarden dat het schip van Groningen naar Stroobos komende vaak te laat is zodat zij enz. tevens een brief ondertekend door Alberda E. J. secretaris en voor Kopij conform Slooten van A. jaar 1815 (4)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Alberda E. J. te Hichtum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

9180

42

07-01-1915

Alberda Fokje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6631

1115

15-09-1814

Alberda H---- Leegens Hessel Wiebes  Raad en Vroedschap en Koopman  te Hindelopen  geeft met alle eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  voor zich en medeeigenaars  en geinteresseerden van de Olij en Koren molen aldaar enz. doch de afbraak van de knechts woningen  met graanzolders en stalling tevens een door hem geschreven en ondertekende brief, ook een aanplakbiljet  (A-5) Publieke verkooping van eene uitmuntende Olij en Roggemolen te Hindelopen  op zeer aantrekkelike termijnen van betaling ten huize van Jilderts Wybren Jans Kastelein in de Stadherberg te Hindelopen tevens genoemd de Notarissen Alberda H. te Stavoren, Stoffels S. te Workum en Kuijper H. te Hindelopen enz. jaar 1814 (18)

6034

398

30-05-1818

Alberda H. J. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6082

453

03-05-1822

Alberda H. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6830

18-A blz. 45

21-01-1824

Alberda H. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6830

18-A blz. 45

21-01-1824

Alberda H. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6251

1106

06-11-1814

Alberda H. Westendorp J. hij schrijft aan de Gouveneur van Vrieslan een brief die hij ook tekent met als Onderwerp: wegens  zijn reis naar Stavoren Trip Hendrik, plaatselijke onvanger  van Stavoren, ook wordt genoemd Alberda H. Secretaris van Stavoren alwaar de gezochte stukken thuis bij hem waren, ook genoemd Cate ten J. W. voorheen te Sneek wonende  doch thans secretaris van de legatie van    Z. K. H. den Souverein bij de Verenigde staten van Noord Amerika ook genoemd Freerks Jan dit i.v.m. interest op een door hem gezette obigatie enz. enz ook een extra brief getekend door Lootsma J. A. aan  Westendorp J. dat die op egen gezag de rekening heeft gemaakt maar dat… enz. enz.  (12)

6070

424-2 

5-05-1821

Alberda H.J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Alberda Hendrikus Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6865

13-A

20-01-1825

Alberda Henricus Julius---- Alberda Willem  gehuwd met Looxma Janke een request  betreffende de nalatenschap van Hoitinga van Wiarda Trijntje overl. 26-09-1820,  huisvrouw van Alberda Henricus Julius  jaar 1825 (2)

6029

919

30-12-1817

Alberda--- Hora Buma Johan benoemd bij koninklijk besluit  tot ontvanger der belastingen te Holwerd door het overlijden van de heer Attema E. ook wordt genoemd Rosier Johannes, ontvanger te Anjum en Schiermonnikoog, tevens de overdracht van het kantoor met de daarin bevindende stukken enz.  met de handtekeningen van Hora Buma, Rosier J. en Alberda (de controleur)  jaar 1817  (7)

6629

842

01-07-1814

Alberda Hortatius benoemd voor de Stad Stavoren wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6050

659

11-09-1819

Alberda J. A.  hij ondertekend mede als zetter der belastingen een document betreffende een herziening van het in 1815 opgemaakte releve der Landerijen van Wijmbritseradeel, overwegende dat er meermalen gegronde klachten over de onevenredige aanslagen enz. jaar 1819 (7)

6100

1215-18

29-11-1823

Alberda J. A. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Nijland in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

8210

966/7 en

881/14, 11

27-08-1839

Alberda J. A. de weduwe te Loenga staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6048

448, 1-7 +

10, 27, 32

06-07-1819

Alberda J. A. Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (10) hele dossier (30)

6078

95-21

25-01-1822

Alberda J. A. te Nijland, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Nijland  enz. enz. jaar 1822 (2)

6627

584, 1-2, 12

30-04-1814

Alberda J. A. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4)

6840

36-A

blz. 18

22-04-1824

Alberda J. Bakker van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8308

1070-8

580-622

28-10-1840

Alberda J. de weduwe te Loinga (Loёnga)  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

958/2 211

Bladz. 6>>

17-09-1839

Alberda J. J. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8375

708-5_26d

20-07-1841

Alberda J. M. te Engwierum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 26

Bladzijde 4

26-09-1839

Alberda J. te Morra wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6282

737-23

07-07-1817

Alberda Jacobus, Bakker te Hijlaa