Home

Invt.

Stuk

Toegang 11 **

 

 

‘’Musquetier Anton Gerrit * 2 augustus 1942 te Apeldoorn wonende te Sneek samensteller van deze index

6254

140-B-blz. 28

17-01-1815

Amama Klaas uit een huis in de Speelmanstraat wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

8042

29-03-1837

309/2781

Aman W. J. H. Schipper op het schip de Jonge Hendrik, jaar 1837

8096

28-06-1838

626/20,

260 nr.59

Aman Wopke H. Kapitein op het schip de Jonge Hendrik, jaar 1838

6071

460

05-06-1821

Ambrosius Ayls, Maatschappij van Weldadigheid een Nominative lijst der heren Leden van de commissie van Landbouw in Friesland  en Leden van de Maatschappij van Weldadigheid Sederius Meinardus, Kolk van der Hendrik Willem,  Hylarides Wierd Pieters , Fontein Pieter, Gasinjet Paulus, Andree Daniel Beucker, Ambrosius Ayls, Nicolai Rein, jaar 1821 (2)

8351

204/13

00-00-1841

Ambrosius C. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie ( dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841

8376

30-07-1841

7441/5-13

Ambsbergen ….? Kapitein op het schip de Flevo jaar 1841 (4)

6101

1344

25-12-1823

Ambtenaren---- Provisionele Instructie voor de administrateurs van ’ s Rijks schatkist in de Provincieen en  Bepalingen wegens de overgang der Administratie van de Ontvangers Generaal en Particulier op ultimo December 1823 enz. ook Schets der Schrifturen van de Administrateurs van ’s Rijks schatkist in de provinciendit zijn  ambtelijke stukken zonder familienamen enz. jaar 1823 (27)

8093

565/6

11-06-1838

Ameiden, van Pieter Geb. Dordrecht, laatst gewoond hebbende te Weltevreden. Fourier Overleden te Semarang (Id) 1836, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6418

255-A

00-05-1817

Ameijde van Hendrik 19 is zijn volgnummer en Krimpen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6073

656

30-08-1821

Ameland  ----  Woude van der Inze Pieters rustend leraar is beroepen door den kerkenraad van de Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente te Nes en Hollum op het eiland Ameland  enz. jaar 1821 (1)

6045

209

03-04-1819

Ameland ---- Laag van der Drieuwes K. & Co.  wonende op het Eyland Ameland Onderwerp Strandvonderij betreffende Adroen Arnout Capitein van het vergane schip (16-11-1816) met een lading balken van Drammen naar Amsterdam en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Bakker Hendrik B. van Koningsbergen naar Rotterdam, en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Mesenbroek Jan van Riga naar Schiedam  de goederen van deze schepen (het 1e Okt. 1817 3n de 2e  en 3e Febr. 1818 zijn publiek verkogt geworden  door de strandvonder Hekeren van W. R. J. D. jaar 1819 (4)

6865

5-A

18-01-1825

Ameland  Onderwerp; Het verlies door de ingezetenen van Ameland van hun Rundvee tengevolge van de Storm  en Hoogen Vloed in de nacht van 14 Oktober 1825  enz. enz. dat zij aanspraak kunnen maken op het Erlangen van Onderstand uit het 1/3 van het Fonds van Kwade Posten  enz. enz. jaar 1825 (4)

6045

262

19-04-1819

Ameland ---- Visser Barend & Zoon te Harlingen en Laag van der Drieuwes K. & Co.  wonende op het Eyland Ameland Onderwerp Strandvonderij betreffende Adroen Arnout Capitein van het vergane schip (16-11-1816) met een lading balken van Drammen naar Amsterdam en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Bakker Hendrik B. van Koningsbergen naar Rotterdam, en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Mesenbroek Jan van Riga naar Schiedam ,  de goederen van deze schepen (het 1e Okt. 1817 3n de 2e  en 3e Febr. 1818 zijn publiek verkogt geworden  door de strandvonder Hekeren van W. R. J. D. jaar 1819 (3)

6059

416

12-06-1820

Ameland---- , Beer Douwe J. , Scheltema Jan S.  en Kuitert J. A. Kerkpastoryvoogden te Nes op het eiland Ameland  enz. , Onderwerp reparatieen aan de kerk en de pastorie in den dorpe Nes dat deze in een zeer vervallen staat  dat men deze beter van de grond af opnieuw kan bouwen enz. enz. jaar 1820 (4)

6093

267 en 268

02-04-1823

Ameland---- Aanbesteding; een origineel aanplakbiljet van de aanbesteding van  vrijdag 18 april 1823 het doen van eenige reparatien en vernieuwingen aan den dorps toren te Hollum op Ameland tevens bestek en voorwaarden dezer aanbesteding enz. jaar 1823 (11)

6042

53

25-01-1819

Ameland---- Algemene begroting van Staatsbehoeften voor den jare 1819 van het departement van den Waterstaat en Publieke werken zeewerken, zeehavens en duinbeplanting (een opgave wat er gebeuren moet met de kosten)   jaar 1819 (12)

6867

11-02-182

5 9-A

Ameland---- Breekwolst J. Capitein, er is gevonden door visschers van Ameland een kist met als inhoud veertig stukjes linnen en een korf enz. van een schip Ever komende van Hamburg met bestemming Amsterdam en nog vele andere zaken jaar 1825 (3)

6866

27-01-1825

13-A

Ameland---- Bruin Cornelis en Jong de Sipke Gerbrands hebben aangenomen de duinbeplanting op het Eiland Ameland, ehebben dit correct en op tijd gedaan enz. ook vermeld de bedragen wat het heeft gekost  jaar 1825 (3)

9187

1352

05-09-1918

Ameland ----Buren  een voorstel van de gedeputeerde staten  voor een aanvullende subsidie voor de aanleg van de straatweg van Buren  naar Hollum enz. enz. 1918 (9)

9188

62

11-01-1919

Ameland de  gehele duinvoet is weggeslagen bij strandpaal 7-8, gemiddeld 4 meter enz., jaar 1919

6072

555

11-07-1821

Ameland de kerkvoogden te Nes op het Eiland Ameland en wel de heren Beer de Douwe J. , Scheltema J., geven met den diepsten eerbied te kennen dat hun Pastorij in eenen zeer vervallen toestand zijn en verzoeken zijn Majesteit dan ook om deze gebouwen te laten repareren aangezien er geen inkomsten zijn om het gebouw te laten repareren enz. jaar 1821 (2)

6260

782-6

04- 08-1815

Ameland de schout Ruijter de G. J. (Gerbrandsz J.) en de Raad van Ameland tekenen een gemeentelijks stuk waarin gespecificeerd staat wat de tekorten in Amaland zijn en verzoeken dan ook aan de Gouveneur van Vriesland een reparatie hiervan enz. jaar 1815 (4)

9134

620 en 725

21-0-1883

Ameland--- Doopsgezinde Gemeente te Ballum op Ameland betreft de nieuw opgerichte voornoemde gemeente jaar 1883 (6)

9134

620 en 724

21-04-1883

Ameland--- Doopsgezinde Gemeente te Hollum op Ameland betreft de nieuw opgerichte voornoemde gemeente jaar 1883 (6)

9183

1272 +1626

25-06-1916

Ameland---- Duijsen van C. H. te Leeuwarden hij ontvangt een bedrag voor het leveren van straatklinkers op Ameland tevens gaat het over subsidie voor aanleg van wegen  jaar 1916 (15)

6048

501 en 502

23-07-1819

Ameland een aanplakbiljet  ( groot een ruime A-3) voor de aanbesteding op 6 augustus 1819 van het stellen van enige  merkpalen op de eilanden Ameland en Vlieland enz. tevens de namen van lokalen enz. door heel nederland waar ze aangeplakt moesten worden enz.  ook het bestek en conditieen is aanwezig jaar 1819 (9)

6868

17-02-1825

5-A

Ameland en Holwerd, Onderwerp de overstroming van Februari en het dichten van de zware dijkbreuk in de Wester Polderzeedijk te stoppen met ongeveer 100 stuks balken en dat enz. jaar 1825 (7)

6867

11-02-1825

7-A

Ameland---- Het Engelsche Brik schip de Anne of Sunderland is in de nacht van 5 op 6 februari gestrand op Ameland komen de van Hul met Ballast gedisteneerd na Rotterdam met als Capitein Kee (Kie?) Geveke en het Ponkschip de Dores met als Capitein Lufstaduis Jonas komende van Vlia Borij in Rus Venland beladen met teer enz. bestemming Londen enz. jaar 1825 (1)

6869

03-03-1825

6-A blad 4

Ameland---- Hollum en Ballum op Ameland de Diaconen der Herv. Germeente zij worden als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)

9178

79

07-01-1914

Ameland---- Houwing Wessel Herman ontvanger der registratie Contractant ter eene zijde en  Beijaard Wouter Machinist op de motorboot Ameland vast en wal, Jongsma Klaas Kapitein op gemelde boot, Molenaar Douwe Machinist op gemelde boot, Bosman Wybe,  Schilder en Brink van den Johannes,  Schoenmaker tezamen uitmakende het bestuur van den IJsvereniging “ Met Frisschen Moed”  te Nes op Ameland Contractant ter andere zijde onderwerp; Een vergunning voor de aanleg van een ijsbaan in de duinen op Ameland, met een kaart van Ameland waarin getekend de IJsbaan en een geen bezwaar verklaring en de toestemming enz. enz. Jaar 1913 (15)

6249

799

24-08-1814

Ameland---- Huisma Heerke Hendriks en Glazenier Andries in qualiteit als Armvoogden in den dorpe Nes op Ameland, zij melden dat den ellendigen toestand van de staat hunne administratie  en Armen enz. enz. en dat eerstgenoemde reeds 77 jaar is en van zijn post ontheven wenst te worden en de laatstgenoemde onderwijzer is en  enz. enz,  dit stuk is getekend door Huisma Heerke Hendriks jaar 1814 (3)

6867

11-02-1825

6-A

Ameland---- Jong de Dirk H. Capitein op het Cofschip de Vrouw Engelina komende van Mandal in Noorwegen naar Amsterdam maar gestrand op Ameland beladen met Balken zoals gezegd wordt tuis behorende in Oude Pekela enz. enz. jaar 1825 (1)

6865

19-A

20-01-1825

Ameland---- Kerken= de diakenen van de Hervormde gemeente Hollum en Ballum op Ameland komt voor in opgave van schulden welke door de heren  Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begroting over 1824 zijn gecontracteerd enz. enz.  jaar 1825 (3)

9126

1084

08-07-1879

Ameland Lang v.d. F. K., ---- Stender A. L., Lang v.d. F. K.,  Boer de B. H. en Visser F. J.  Een handgeschreven brief met de hantekening van alle vier,  Onderwerp  Bedijking en  een onverdeelde gemeenschapelijke beweiding op Ameland enz.  jaar 1879 (7)

6072

565-a

13-07-1821

Ameland---- Nes  de Waterlandsche Doopsgezinden te Nes en Hollum aangezien de heer  Halzinga? Van hier naar Grouw en wij een nieuwe leeraar enz. enz.  verzoeken om een toelage voor enz. enz.  en de leeraar Woude van de P. J. van Oldeboorn in het Oude Huis  naar ons is  is beroepen de brief is getekend door  Bakker Cornelis , Dirks Symon, Grutter O. (Oeps?) Sierds , Zeba Jan Heddes .  jaar 1821 (3)

6062

630

12-09-1820

Ameland Onderwerp: dat voor de tijd van 5 jaren  van de belasting van alle ongebouwde  eigendommen enz. enz.  en met innig leedwezen dat alle ingezetenen  in dezelfde omstandigheden verkeren ook al omdat te veel van de vermogende bewoners het eiland verlaten hebben enz. enz. jaar 1820 (2)

8386

951/7

25-09-1841

Ameland---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)

9184

297

03-03-1917

Ameland onderwerp; subsidie aan B & W betreffende de aanleg van straatwegen, jaar 1917 (6)

6009

157 en 158

07-03-1816

Ameland---- Peereboom J. Ingenieur en Cef 7e district, onderwerp begroting en kosten  wegens onderhoud duinbeplanting op Ameland enz. jaar 1816 (6)

6072

608

29-07-1821

Ameland---- Polet Ismael thans  Ontvanger op Ameland ,  Zeper Jan  thans klerk bij de Alg. Rekenkamer vervangt hem daar  en Ypey Frederik  hij worden benoemd tot  ontvanger der belastingen   in plaats van Heeckeren van  W. R. J. D.  die  vrijwillig enz. enz. jaar 1821 (4)

9126

887

24-05-1879

Ameland---- Scheepsramp, Het verslag omtrent de zeeramp overkomen aan het schip Mary and Mathilda met alle gegevens van het schip, de lading,  Norton John gezagvoerder  en Smith J. eigenaar van ,  jaar 1879 (4)

6063

735

20-10-1820

Ameland---- Schots Jan J.   Onderwerp: Instructeur voor de Zeevaart op het Eiland Ameland , maar sinds zijn request om instructeur te mogen worden is zijn gezichtsvermogen zeer verzwakt en dat hij thans enz.  jaar 1820 (1)

6054

17

10-01-1820

Ameland---- Schots Jan Jacobs , zijn verzoek om tegen een behoorlijk jaarwedde als Instructeur in de Navigatie op het eiland Ameland  te worden aangesteld enz. enz.  ,     en dat  op de school in Hollum zeer wenselijk zou zijn enz. enz.  jaar 1820 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Ameland----- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 

6866

02-02-1825

12-A

Ameland---- Visser Barend & zoon Kooplieden te Harlingen  als gelastigde van Kapitein Larzen C.  te  vergunnen de verkoop van het op het Amerlander strand  zittende Galjas Schip Marianna ten behoeve van de eigenaren enz. enz. jar 1825 (5)

9183

1139

24-07-1916

Ameland,  de  Duinen op Ameland zijn door de jongste stormen  zeer geteisterd en over de gehele lengte van het eiland (20 k.m. )  en wel 1.600.000 m3 zand enz. enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie, en een stukje uit het Nieuwsblad van riesland van 29-02-1916l , jaar 1916 (11)

6099

1026

16-10-1823  

Ameland,  de bewoners krijgen vrijstelling van te betalen grondbelasting enz. jaar 1823  (2)

8372

653/4

00-00-1841

Ameland,  een verzoek tot het aanleggen van een veilige haven of veilige ligplaats , en betreft ook stormschaden aan huizen, en de aanleg van veilige dijken,  met een 2 tal brieven met duidelijk te lezen handtekeningen van 84 personen die het verzoek doen. Jaar 1841 (13)

6865

12-A

22-01-1825

Ameland,  Onderwerp; Duinbeplanting  ---- Scheltema Jan wonende te Ameland  wil voor fl. 3000 de Duinbeplanting van Ameland doen bij aanbesteding terwijl Bruin Cornelis het voor fl. 2800 na gemijnd te zijn enz. enz. borgen voor em zijn Jong de S. G. mede te Ameland en Pettinga G. te Harlingen  jaar 1825 (3)

6057

242-e

05-04-1820

Ameland, aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

8352

220/18

00-00-1841

Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers, jaar 1841 (8)

6059

402 en 404

07-06-1820

Ameland, Extract uit de berekeningen  strekkende tot basis enz. enz. Zeehavens en Zeewerken ,  Onderwerp; de duinbeplanting op Ameland  jaar 1820 (2)

6074

669

03-09-1821

Ameland, het Eiland een opgave der benodigde reparatieen  aan het Hervormde kerkgebouw te Nes op het eiland Ameland totale kosten fl. 2323.= enz. enz.  tevens een opgave der benodigde reparatieen  aan de pastorie van de  Hervormde Gemeente te Nes op het eiland Ameland totale kosten fl. 2323.=  aldus opgemaakt bij ons ondergetekenden Diaconen en Kerkvoogden  Veer de Douwe J. en Scheltema J. en Mr. Timmerman Mosterman Leendert J. enz. jaar 1821 (3)

6063

695

07-10-1820

Ameland, Onderwerp  aan de ingezetenden van Ameland is vrijdom verleend van de grondbelasting op gebouwde eigendommen enz. enz. jaar 1820 93)

6080

269

16-03-1822

Ameland, Onderwerp: de aanbesteding voor de Duinbeplantingen aldaar per opbod te doen plaats hebben van het drie jarig onderhoud jaar 1822 (6)

6867

09-02-1825

9-A

Ameland, Onderwerp: Overstroming van de 3e en de 4e febr. j.l. alle dijken rondom de bouw en weilanden door het hooge water weggespoeld en met zout water enz.  en vele huizen hierbij ingestort te Hollum en bij Metz Douwe  de pachter der Domein Hoeve al zijn schapen ter getale van 94 heeft verloren en ten huize van de secretaris Schots ….? Kwam het water met een zodanige  drift alle deuren binnen lopen dat hij naar de zolder gevlugt is. Verder een beschrijving van de overstroming jaar 1825 3)

8372

636/17

29-06-1841 

Ameland, Onderwerp; Zeeweringen, Het aanleggen van hoofden op het eiland Ameland, wordt in genoemd de Balg, het Molengat, de opzichter Hansum A. eneen begroting van kosten  een berekende kostenplaatje   met een specificatie enz. enz. (20)

6099

982

07-10-1823  

Ameland: het illigaal steken en vervoeren van het z.g.n. Wildrijs uit de groene duinen, er moet krachtiger worden opgetreden enz. jaar 1823 (1)

6047

434

29-06-1819

Ameland; Bestek en Conditien  betrffende het onderhoud der duinbeplanting gedurende 1819, 1820, 1821. jaar 1819 (7)

6047

428

28-06-1819

Ameland; Onderhoud aan de Duinbeplanting, aanwezig het aanplakbiljet in ruim A-3 formaat betreffende deze aanbesteding en de plaatsen waar het opgehangen is geweest zoals in den Haag en Brussel, Logementen en Koffiehuizen te Amsterdam te Dokkum te Hindelopen enz. enz.  jaar 1819 (3)

6867

14-02-1825

17-A

Ameland----Betreft de R. K.Pastoor aldaar en zijn request bij de Koning betreffende zijn tractement van 200 guldens en dat de R. K. Pastoor te Schokland en van de Kuinder een hoger tractement hebben er is door de  enz. wordt ondertekend door de Aartsp. Haan de H. jaar 1825 (4)

6276

1102-14

18-12-1816

Amelander Bokke J. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

9126

1517

15-10-1879

Ameland----Verslag van een rondreis van de Commissaris des Konings in Friesland  door Friesland,  de reis is aangevangen op 4 Juni ophet Eiland Ameland, Wymbritseradeel,  Lemsterland  ,  Dantumadeel, Achtkarspelen en  eindigde op 15 oktober. jaar 1879 (48)

6387

118

22-08-1814

Ameling? G. , .---- Schoenmakers: een document van de Luitenant Colonel Commanderende het 3e Bat. Inf. der Landmilitie te Kampen Pabst v. ?. L. waarin vermeld dat de slegte schoenen geleverd zijn en de leverancier der schoenen beroept zig enz. enz. de Kapiteins van voornoemd Bat. Schrijven hierover o.a. dat den soldaat of barrevoets of wel met klompen op den marsch van Kampen naar Ossendrecht enz. enz. dan volgen een 10tal niet erg duidelijke handtekeningen Cooy ….? Ameling? G. , Arensma ….? Vogel B.? , Muller ….? Tormijn of Formijn , Herckenrath ….?, Schönstadt ….?, Hoff of Haff v. den B?   jaar 1814 (2)

8214

1027/28

07-10-1839

Ament H. T.---- Draisma de Vries en Comp. te Achlum het betreft de inslag van  13000 tonnen Turf voor hunne Pannenbakkerij onder genot van vrijdom van accijns ondertekend door de Ontvanger Ament H. T. enz. jaar 1839 (5)

8386

949/34

20-09-1841

Amersfoordt H. te Sneek,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Sneek als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6868

16-02-1825

30-B

Amersfoordt Hendrik, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Latijnsche Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

8285

611-6

18-06-1840

Amersfoordt….?---- Bekrus J. H. , Lector aan ’s Rijks Atheneum te Franeker hij is benoemd in plaats van de Heer Heppener als Lid der Provinciale Commissie van Onderwijs en Schoolopziener enz. ook genoemd de Heer Amersfoordt tijdelijk waarnemer enz. jaar 1840 (2)

9189

984

22-08-1919

Amersfoort--- ANWB , een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een verkeersbord (Wegwijzer) aan de Rijksweg Leeuwarden naar Groningen  ten oosten van Zwartkruis aan het begin van de weg naar Veenklooster , met een tekening (Blauwdruk) met de situatie ter plaatse, en een voorbeeld bord ( Model-Wegwijzer zoals er geplaatst gaat worden met de plaatsnamen   Lage Vuursche, Baarn, Amersfoort , Utrecht , Laren,  Huizen paal no. 2017. jaar 1919 (14)

8211

988-3, 34

26-09-1839

Amersfoort H. te Sneek wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6870

15-03-1825

3-A

Amersfoort Henricus---- Schippers S. W. door zijn overlijden is de post van rector der Latijnsche scholen in Franeker opengevallen en worden nu voorgedragen Wieringhem Borski van Gerard, candidaat in de letteren thans conrector in voornormfr scholen, Amersfoort Henricus rector der Latijnsche school in Sneek enz. en Terpstra Jacobus doctor in de letteren enz. jaar 1825 (2)

9181

 

2265

30-12-1915

Amersfoort, ------ Vercomst Arthur Drukker geboren te Bailleul (Belgie) onderwerp het verbod van toegang van in staat van beleg verklaarde  gebieden, hem wordt de toegang ontzegd  en wel Harderwijk, Ermelo, Elburg, Oldebroek, Doornspijk, Gaasterland, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde,  Lemsterland, Stavoren, Sloten, Amersfoort, Leusden,  Soest en Zeist, jaar 1915 (3)

5995

37

14-01-1815

Amersfoort, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

8214

1024/4

07-10-1839

Amersfoortz H.---- Bijerinck J. A. wordt vermeld in een document, de Agenda van de vergadering der Provinciale Commissie van Onderwijs in Friesland ondertekend door de Secretaris Amersfoortz H., ook wordt vermeld Biben A. als schrijver van een boek de Heer van Meerwijk en zijne zonen of het verderfelijke van Sterke Dranken enz. jaar 1839 (5)

6395

402

01-05-1815

Ameshoff A. , een document waar zijn naam onder staat betreffende de Nederlandsche Krijgslieden, Brave verdedigers van het Vaderland, getrouw aan uwer Koning  Staat gij gereed, om, onder de Vanen van Willem van Oranje, te strijden enz. jaar 1815 (2)

9187

890

04-07-1918

Amiabel Bertus Klaas,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9921

14-A

19-10-1882

Amiabel Hendrik Agent 1e Klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Amiabel Hendrik, 240 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6629

842

01-07-1814

Amkes J. (Jacob) als Burgemeester benoemd voor de Stad Stavoren wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6254

140-B-blz. 27

17-01-1815

Amma ….? Huur uit een huis in de Sacrementstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

9184

839

03-07-1917

Ammermann Hendrik Steven, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

6098

849

05-09-1823  

Amoraal A. C. voor aardappelen,  Onderwerp: algemene maandelijkse betalingen voor de voorgenoemde leverantie aan de gevangen huizen enz. jaar 1823 (4)

6030

7

02-01-1818

Amoraal M. C. .----Romkes Johannes  President van het College van Regenten voor de  gevangenhuizen te Leeuwarden en  Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon J., Smeding H, Feddes C. C. , Giffen van N. en Koumans Smeding P. leden van dat college verenigd in dev ergaderzaal  en na voorlezing van de conditieen voor de  aanbesteding van voedsel (alles met name genoemd) de leveranciers worden;  Feenstra H. Brood, Dijkstra R. Rundervleesch en Rundervet, Steunebrink J.  , Erwten, Bonen, Gerst, Meel en Doppen. Amoraal M. C. Aardappelen enz. , Zetstra R. Kool en Wortelen, Ottema T. de weduwe  Peper, Zout, Olie en Kaarsen. Wijsma H. Baardscheren. enz.  jaar 1818 (5)

6101

1354

27-12-1823

Amoraal M. C. Aardappelen ,Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding  voor Levensmiddelen aan de gevangenissen voor gemeld product enz.  tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie de leverantie krijgt enz.  jaar 1823 (13)

6089

1218

31-12-1822

Amoraal M. C. Gevangenissen te Leeuwarden;  Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin staat de goederen en de prijs die hij voor de Aardappelen bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)

6100

1098         

07-11-1823  

Amoraal M. C. Hij staat vermeld in de Staat van den stand van het Crediet voor den dienst van het Huis van Reclusie  en Tuchtiging te Leeuwarden  met vermelding van de door hem geleverde goederen en het ontvangen bedrag. Enz. jaar 1823 (4)

6065

 

906

20-12-1820

 Amoraal M. C. ----Romkes Johannes , President van het College  van Regenten over de Gevangenishuizen van Leeuwarden, Eekma J. Vice Precident, Vitringa Coulon J,  Smeding H.  , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H. leden van genoemd college  bijeen in de vergaderzaal in het Tuchthuis van Leeuwarden betreffende Contract van aanbesteding , de navolgende inschrijvers  kunnen leveren: Dirks N. J. Brood,  met als borg Feenstra H. Douwes Ynze Aardappelen, met als borg Amoraal M. C. Elzinga Otte  Rundvlees en Rundvet met als borg Plantinga P. , Dirks N. J.  Gerst,  Erwten en Meel,  met als borg Nolledis, Zijlstra R. J, Witte Kool en Wortelen met als borg Zijlstra W. ,  Ottema T. de weduwe  Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg Appelhof T., ,   Wijsma H. Bewassen en Baardscheren met als borg Pas T., jaar 1820 (8)

6095

569

30-06-1823 

Amoraal M. C. voor Aardappelen Onderwerp: een proces Verbaal van gehouden aanbesteding betreffende levering van goederen enz. tevens wordt er vermeld wie de laagste inschrijver was en de producten worden per stuk behandeld  jaar 1823 (10)

6099

1006

11-10-1823  

Amoraal M. C. voor Aardappelen wordt vermeld op de Algemeene Maandstaat der gedane betalingen voor hiervoor vermelde goederen aan de Gevangenhuizen van Leeuwarden enz. jaar 1823 (2)

6044

201

30-03-1819

Amoraal M. C. voor Aardappels---- ----   Eekma J. Vice President van het College van de gevangenen huizen te Leeuwarden en Smeding H, Feddes C. C. ,  en Koumans Smeding P.  en Beekkerk H. leden van gemeld college in vergadering bijeen , enz. enz. onderwerp het aanbesteden van levering van voedsel aan de gevangenis aldaar aan voornoemde ,jaar 1819 (4))

6097

759

12-08-1823  

Amoraal M. C. voor geleverde Aardappelen   , hij komt voor op de crediteutrenlijst van van de gevangen huizen van Reclusie, Tuchtiging en Arrest en Justitie  jaar 1823 (4) 

6093

281

07-04-1823

Amoraal M. C. wegens geleverde Aardappelen  , Hij wordt vermeld in een document , Staat van den stand van het crediet voor den dienst van het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden  voor Januari en Februari dezes jaars enz. enz. jaar 1823 (4)

6094

367-A

02-05-1823 

Amoraal M. C. wegens geleverde aardappelen, Hij komt voor op een document genaamd; Staat van den stande van het crediet voor den dienst van het Huis van  Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz.  met maand van geleverde goederen en het bedrag wat hij tegoed heeft,  jaar 1823 (4)

6094

367-A

02-05-1823 

Amoraal M. C. wegens geleverde aardappelen, Hij komt voor op een document genaamd; Staat van den stande van het crediet voor den dienst van het Huis van  Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz.  met maand van geleverde goederen en het bedrag wat hij tegoed heeft,  jaar 1823 (4)

6095

469

05-06-1823 

Amoraal M. G. wegens Aardappelen, hij wordt vermeld op een Algemeene Maandstaat van betalingen voor geleverde goederen zoals hiervoor vermeld  voor de Gevangenhuizen te Leeuwarden gedurende de April 1823 enz. jaar 1823 (4)

6101

1266

09-12-1823

Amoraal M. O. Hij wordt vermeld in  de Algemeene Maandstaat der gedane betalingen wegens leveranties aan voornoemde persoon ook vermeld wat ze leverden en het bedrag enz. jaar 1823 (4)

6102

28

07-01-1824

Amoraal M. O. Hij wordt vermeld op de algemene maandstaat van betalingen wegens geleverde goederen aan de gevangenis te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (7)

6096

592              

03-07-1823 

Amoraal M. O. hij wordt vermeld op een maandstaat der gedane betalingen voor leverantie aan de Gevangenis te Leeuwarden enz. jaar 1823 (4)

6836

8-A

08-03-1824

Amoraal M. O? of C.? wegens geleverde Aardappelen aan de gevangenishuizen van Leeuwarden ten bedrage van enz. jaar 1824 (6)

6072

521

02-07-1821

Amoraal Minne C.    ---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen  te Leeuwarden , Vitringa Coulon J.  , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding vanleverng van  Levensmiddelen enz.  en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren  Feenstra Hille hij levert Brood met als borg  Dirks N. J.  , Amoraal Minne C.    levert Aardappelen met als borg  Meindertsma Eeke, Miedema Berend levert Rundvlees en Rundvet met als borg  Bartele van Martinus D. ,   Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel  en Doppen met als borg  Feenstra Hille, Kaastra Sierp T.  ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle,  Ottema T. de weduwe levert Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg  Appelhof T.  Woude van der Jan S. levert  LangeTurf met als borg  Woude van der Sjoerd J.  , Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg  Woude van der Jan J .  , Wijsma Hans levert de Bewassing en Baardscheren met als borg  Pas T.  jaar 1821 (7)

6060

515

22-07-1820

Amoraal. M.  ---- Ultrich P.   President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P.,  en Beeker H. leden van dat College. Onderwerp aanbesteding van en toewijzing   Brood aan Dirks N. J.  Borg Feenstra H. ,  Aardappels aan Douwes Ynze , zijn Borg Amoraal. M.  , Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H.  en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J.  zijn borg Reerink J. en  Kool en Wortelen Zijlstra R. J.  zijn borg Zijlstra W.   Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der G. J.  en Turf Eizes Pieter zijn borg is Leertouwer B. J.  en Bewassing en  Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F.  jaar 1820 (9)

6397

694

29-07-1815

Ampt Luitenant ter Zee is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6397

694

29-07-1815

Ampt Majoor adjunct van de Prins van Oranje is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6648

66 blz. 4

14-02-1816

Amshof J. P. te Emmen Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54,deel 2,

blz 20

22-01-1818

Amshoff J. P. te Emmen Assessor Classikale Bestuur van de provincie Drente en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2, 4

22-01-1818

Amshoff J. P. te Emmen Predikant Classis van Coevorden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 4

04-01-1819

Amshoff J. P. te Emmen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2 ,21

04-01-1819

Amshoff J. P. te Emmen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 4

06-02-1824

Amshoff J. P. te Emmen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 22

06-02-1824

Amshoff J. P. te Emmen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 23

16-01-1822

Amshoff J. P. te Emmen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 4

16-01-1822

Amshoff J. P. te Emmen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6020

158

15-03-1817

Amsink ….?, hij heeft de voorkeur uit drie personen voor de vacerende post van Commissaris ter declaratie te Sloten (fr) enz. jaar 1817 (1)

5982

1750

16-12-1813

Amsink jr. ….? te Akkerum, Staat vermeld in een document  De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen en ook een Lijst der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement Vriesland   jaar 1813 (7)

5982

1750

16-12-1813

Amsink sr. ….? te Gordijk, Staat vermeld in een document  De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen en ook een Lijst der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement Vriesland   jaar 1813 (7)

6027

737

18-10-1817

Amsink van J is op zijn verzoek als Commissaris der declaratieen te Sloten ontsloten jaar 1817 (1)

6020

191

31-03-1817

Amsink van J. gewezen ontvanger van het middel op de Turf te wolvega  , hij is benoemd als commissaris ter overneming der declaratieen te Slooten jaar 1817 (1)

6027

769

31-10-1817

Amsink van J.---- Siegmans Arnoldus  gewezen commies 3e klasse is benoemd als  commies enz. i.p.v. Amsink van J. enz. jaar 1817 (1)

5666

 

2

24-01-1884

Amsterdam  Pieter Hindelopen Beurtschipper Hindelopen Sneek , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties, jaar 1884

5711

6-c

18-09-1899

Amsterdam Een lijst Binnen Vaartuigen ingericht Voor vervoer van personen De naam van het schip met de Technische gegevens, j, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier . jaar 1899 Dossier (44)

6095

503

12-06-1823 

Amsterdam---- Greuve de Jan Karel Veearts der 1e klasse  eerste rang te Leeuwarden verzoekt  om zodanig naar Amsterdam te worden overgeplaatst  ter vervanging van  de aldaar overleden Veearts Wagelmans J. te vervangen enz. enz. jaar 1823 (2)

6098

872

11-09-1823  

Amsterdam---- Koepokinenting  Onderwerp: Natuurlijke kinderziekte , dat in Amsterdam deze ziekte weer heeft plaatsgevonden , en dat alle onderwijzers en onderwijzeressen  aan de belofte te zullen onderworpen dat zij van geene kinderen  op hunne scholen ontvangen  die niet voorzien zijn van het bewijs van Koepokinenting of de natuurlijke kinderziekte gehad hebben  enz. enz. jaar 1823 (2)

6001

627

06-07-1815

Amsterdam---- Luden Anthony te Amsterdam zijn goederen worden in beslag genomen   jaar 1815 (2)

5666

2

00-00-1884

Amsterdam Pieter, een advertentie van hem dat het Beurtschip van Hindelopen op Sneek zal varen  met vermelding van alle plaatsen die hij zal aandoen de dienstregeling en de prijs enz. jaar 1884 (3)

3580

51, 52

05-12-1845

Amsterdam---- Reglement en Vrachtlijst voor het Beurtveer tusschen Sneek en Amsterdam enz. jaar 1845 (17)

6386

97

15-08-1814

Amsterdam Wiggert Pieters hij heeft zich vervoegd te Sneek met het verzoek toegelaten te worden tot de loting enz. jaar 1814 (1)

6384

85, 92

06-06-1814

Amsterdam, 1e battaillon Infanterie Landmilitie een opgave met lijst van kleding van dit Batt. Zoals kledingstukken: vesten, borstels, ruimnaalden, petjes enz. jaar 1814 (5)

6384

4

22-05-1814

Amsterdam, Onderwerp het opheffen van de Nationale Garde belast zijn met ene bezwarendienst van welke het te billijken is dezelve te ontheffen omdat de formatie dier Corpsen onder fransch gezag enz. enz. jaar 1814 (5)

6864

28-A

05-01-1825

Amsterdam,---- Prijscourant 1e kwartaal 1825 betreffende Specerijen en Kruiden, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch Baarden en Droogerijen opgemaakt door Waaijenburg van H.,  Ysendyk van E. G.,  Staedel P. J. ,  Vries de G.,  Calkoen P. ,   Romijn P.,  Scholten J. R. ,  Spreekens van B.  allen te Amsterdam wonende  jaar 1825 (3)

6044

169

20-03-1819

Amsterdamsche Kunst Cement Fabriek---- Boijs Asschenberg de en de weduwe Cazius en zonen  van de Amsterdamsche Kunst Cement Fabriek jaar 1819 (2)

3586

34 t/m 39

30-04-1828

Amsterdamsche Stoomboot Mij. wordt een consessie verleend voor het aanleggen eener Stoomboot tusschen Amsterdam en Lemmer via Harderwijk en de mond van het Keteldiep voor Kampen enz. ook aanwezig het reglement en tarieflijst enz., Vissingen van ….? De gebroeders en Liedermooij Didericus Bernhardus Directeuren van de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij, een request jaar 1828 (48)

3585

78

17-07-1834

Amsterdamsche Stoombootmaatschappij---- Meij van der D.M. Beurtschipper tusschen Amsterdam op Harlingen, houdende afwijzing van zijn verzoek dat de aan de directie van de Amsterdamsche Stoombootmaatschappij verleende concessie voor ene stoombootdienst enz. jaar 1834 (2)

3585

69, 74-76, 85- 88

05-10-1837

Amsterdamsche Stoombootmaatschappij---- Vlissingen P. Directeur der Amsterdamsche Stoombootmaatschappij verzoekende een concessie voor voor de vaart eener stoombootmaatschappij tusschen Amsterdam en Harlingen enz. jaar 1837 (36)

5666

 

1

20-02-1903

Amsterdamse Motorbootdienst Amsterdam  Veerdienst Schiermonnikoog-Oostmahorn, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties, 20-02-1903 (8)

5664

30-A

16-09-1903                  

Amsterdamse Motorbootdienst te Amsterdam, , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-09-1903                  

5664

29, 12

16-04-1903

Amsterdamse Motorbootdienst te Oostmahorn Schip de Harmonie, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

8283

09-06-1840

579/14

Amsterdamse Stoombootredery Amsterdam, jaar 1840

5675

43

01-12-1916

Amsterdamse Super Phosfaatfabriek te Amsterdam Tankschip de Assem II,  jaar 1916

8101

21-07-1838

109 714/15

Amstrong J. C. Hellevoetsluis Commissaris van Politie, jaar 1838

8223

23-11-1839

1199/11,

Amstrong Tho’s Rotterdam Kapitein op de Tiberias, jaar 1839

6396

612

23-06-1815

Anastius J. W.---- Sluis van der Harmen Koenraad ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en Geeft onderdanig te kenen dat hij als Lid van de Landstorm en wonende te Nijega dat hij ene stijven en wel de middelste vinger van de linker hand waardoor hij niet in staat is als Piekenier enz. tevens aanwezig een medische verklaring van Anastius J. W. Medicinia Doctor enz.  jaar 1815 (3)

6031

125, 14-15

23-02-1818

Ancker & Brouwer te Amsterdam hij reclameerd goederen die op een document staan waarin door de gemeente Barradeel vermeld wordt wat er  aangespoeld/in zee opgevist is en de goederen die zijn aangebracht enz. jaar 1818 (3)

6024

477, 483, 484 en 485

22-07-1817

Ancker Jan ---- Brouwer en Anker, Kooplieden en als zodanig behoorlijk gepatenteerd wonende te Amsterdam met als onderwerp: de houtwaren uit het gezonken schip de twee gezusters met als Schipper Adroen Arne Andersen , Vergaan de 16e november 1816 op het Bornrif tussen Terschelling en Ameland  ( gezonken  1816) . enz. ook aanwezig een Notariële akte van Dorper Salomon openbaar notaris te Amsterdam en Meijer Jan Fredrik, notaris waar in Ancker Jan, Koopman op de naam van zijn firma verklaard magtig te maken de heren Laag van der Drewes K. en Nagtegaal Jan B. & Comp. te Ameland om de zaken te regelen betreffende voornoemde houtwaren en balken uit het schip de Twende Sostre (twee gezusters) bij kapitein Adroen Anne Andersen op de reise van Drammen naar Amsterdam die verklaarde onder dek te hebben van de heer Söberg Peder en dan volgt de lijst met lading  jaar 1817 (12)

6025

537-e.v.

14-08-1817

Ancker Jan, ---- Adroen Arne Andersen, woont Nötteröe Kapitein op de Twee Gezusters vergaan en verbrijzeld op het Bornrif Ameland ( gezonken  1816) verder Brouwer en Anker, Kooplieden en als zodanig behoorlijk gepatenteerd wonende te Amsterdam met als onderwerp: de houtwaren uit het gezonken schip de twee gezusters met als Schipper Adroen Arne Andersen , Vergaan de 16e november 1816 op het Bornrif tussen Terschelling en Ameland  ( gezonken  1816) . enz. ook aanwezig een Notariële akte van Dorper Salomon openbaar notaris te Amsterdam waar in Ancker Jan, Koopman op de naam van zijn firma verklaard magtig te maken de heren Laag van der Drewes K. en Nagtegaal Jan B. & Comp. te Ameland om de zaken te regelen betreffende voornoemde houtwaren en balken uit het schip de Twende Sostre (twee gezusters) bij kapitein Adroen Anne Andersen op de reise van Drammen naar Amsterdam die verklaarde onder dek te hebben van de heer Söberg Peder en dan volgt de lijst met lading  jaar 1817 (13)

8285

611-2

18-06-1840

Andel Beets van den, Bedelaars Colonist no. 1635 heeft zijn domicilie in de Gemeente Middelharnis, hij is bij vergissing enz. jaar 1840 (2)

9185

1612

05-12 1917

Andel Christina vrouw van Gerbens Dirk, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

5673

 

152

28-01-1905

Andel van Adrianus---- Bakker A. Directeur van de Deutsch Hollandische Baugesellschaft verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief  (2 maal) om met de Sleepboot “Deutsch Hollandische Baugesellschaft no. 9” de Friesche wateren te mogen bevaren  om naar Dordrecht te gaan voor het inbouwen van een nieuwe motor, tevens wordt vermeld dat de vergunning wordt verleend aan de Kapitein Andel van Adrianus te Sliedrecht die ook een brief schrijft en ondertekend, verder een handgeschreven brief van Kraaijeveld A. liggende met het  schip“Deutsch Hollandische Baugesellschaft no. 10” voor de sluis te Nieuwe Zijlen enz. als antwoord op zijn brief een telegram jaar 1904 (9)

6709

36 deel 2  blz. 2

16-01-1822

Andel van den H. M. (Mr.) te Brielle, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2, 10

04-01-1819

Andel van H. (Mr.) te Brielle wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Andel van H. M. Mr. Oud Ouderling te Brielle, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 deel 2

blz. 9

22-01-1818

Andel van H. M. Mr. te Brielle Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 14

22-01-1818

Andel van H. M. Mr. te Brielle Oud Ouderling Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 7

22-01-1818

Andel van H. M. Mr. te Brielle Oud Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 1

blz. 2

16-01-1822

Andel van H. M. te Brielle wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 1,

Blz. 7

04-01-1819

Andel van H. Ouderling te Brielle tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

5666

4

00-00-1909

 

Andela ….?---- Stastra J. Houder van een Stoomboot  te Langweer maakt bekend  in een  door hem ondertekende brief   en  in een advertentie dat hij ingaande 8 Maart 1909 in werking zal stellen een Stoombootdienst van Langweer-Sneek naar Harlingen met een stoomboot voor 100 personen enz. met vermelding van alle plaatsjes waar hij stopt tevens de dienstregeling en tarieven pasagiers en goederen en stopt te Sneek bij het veerhuis van Meulen van der H. aan de Kleine Palen, te Oosterlittens bij het Koffiehuis Andela ….? te Winsum bij het Logement van Visser ….?  Enz. jaar 1909 (6)

9465

Deel 2 , 17

10-11-1857

Andela Abraham Jans te Bolsward Beurt en Veerdienst van Bolsward naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8).

8377

759/15

04-08-1841

Andela Douwe Joh. te Franeker, Zijn grond wordt gewaardeerd dit  i.v.m. de onteigening van zijn gronden  voor de aanleg van de weg naar Harlingen jaar 1841 (2)

8214

1035/11

09-10-1839

Andela G. L. te Workum en Knol J. S. te Lemmer het betreft een document waarop vermeld dat hun bekeuringen enz. jaar 1839 (5)

8308

1070-8

408-450

28-10-1840

Andela J. U. te Wons staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14,4>>

27-08-1839

Andela J. U. te Wons staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6830

18-A blz. 3

21-01-1824

Andela Jan Klazes te Parraga wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9465

Deel 2, 116

31-10-1866

Andela Jan te Zurich, Beurt en Veerdienst van Zurich op Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    

9465

Deel 2, 116

31-10-1866

Andela Jan te Zurich, Beurt en Veerdienst van Zurich op Makkum, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    

9465

Deel 2, 118

25-08-1842

Andela Jan te Zurich, Beurt en Veerdienst van Zurich op Makkum, zij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    

9183

1731

05-12-1916

Andela Jentje, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6626

454

23-04-1814

Andela Johannes Watzes---- Giffen W.  geeft eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de Diacony der Gereformeerde Christelijke Gemeente te Lollum dat in het begin van de jare 1800 en twaalf onder aprobatie van de fungerende prefect van dit Departement door de Notaris Wierdsma J. J. te Sneek verhuurd heeft voor de tijd van negen jaar aan Schaafsma Andres Sijdses eene Zathe en Landen aldaar enz. er zijn moeilijkheden met de verhuring betreffende de betaling en zij willen het nu overdagen aan Andela Johannes Watzes mede te Lollum wonende  enz. jaar 1814 (3)

6626

545

22-04-1814

Andela Johannes Watzes---- Schaafsma Andries Sydses, de Landerijen thans door hem gehuurd van de Kerkvoogden van Lollum mogen worden overgedaan aan Andela Johannes Watzes op dezelfde conditiën  volgens een document ondertekend door Olivier W. Commissaris in het Arrondissement van Sneek enz. jaar 1814 (2)

8375

708-5_40a

20-07-1841

Andela K. J. te Pingjum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Andela K. J. te Pingjum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 40-2

19-06-1840

Andela K. J. te Pingjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/40

20-09-1841

Andela K. J. te Pingjum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 40

1, 2

22-05-1840

Andela K. J. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 40-1

19-06-1840

Andela K. te Pingjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

6830

18-A blz. 15

21-01-1824

Andela Keimpe F.? van beroep Dagloner  te Zurich wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6022

306

09-05-1817

Andela Keimpe Jans  Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen Jan Jurris Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af ,  verzogt door de bediende van Visscher Barend & zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong de R. klerk van voornoemde, Onderwerp; Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds schoenerschip genaamd Basen liggende op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , tevens genoemd Popta Hendrik Jakobs van beroep Schoolmeester en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide wonende te Zurich als speciaal verzogte getuigen en Camstra Douwe Ales, Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle inwoners van den dorpe Zurich die verklaarden dat in den Herberg waar zij ook aanwezig waren de heren Binkes en de Jong hiervoor genoemd en  Bakker Symon Pieters, Schaaf Klaas Gerlofs tevens in den Herberg aangekomen Fontein Jan Pz. Ontvanger der belastingen en eene Everdingen ….? Commies te Paard beide te Makkum  in het kort er is een meningsverschil en ruzie tussen Binkes en Fontein hiervoor genoemd of het schip geladen was met boomoly of met bronwater , verder Boer de Cornelis Douwes, Boer de Sybolt Piers en Schaafsma Andries Gerbens  allen arbeiders onder de dorpe Zurich woonachtig en Jong de Ruurd van beroep Klerk en Jorna Ale Murks bode beide wonende te Bolsward, ook genoemd dat Andrea G. dit heeft geregistreerd verder worden genoemd jaar 1817 (26)

6830

18-A blz. 32

21-01-1824

Andela Klaas te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

5666

 

4

18-03-1909

Andela Koffiehuis te Oosterlittens Ligplaats Stoombootdienst Langweer Sneek Harl Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken bereffende deze publikaties, jaar 1909 (8)

6830

18-A blz. 33

21-01-1824

Andela Rein W. te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6830

18-A blz. 43

21-01-1824

Andela Rense te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6251

1092

09-11-1814

Andela Ulbe Hantjes---- Flapper Iette Jacobs in  Qualiteit  als Geministrerende en Andela Ulbe Hantjes als Adjungerende Armbezorgers van den Dorpe Burgwerde , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16)

6251

1092

09-11-1814

Andela Ulbe Hantjes, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16)

6422

458 3e Bataillon

06-10-1817

Andele G. L. Wijmbritseradeel heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

8285

615-2, 25,2

19-06-1840

Andeles L. de weduwe te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6053

956 =tussen 949 en 950

26-12-1819

Anderea H. J.---- Masdorp J. L. volgens zijn mondelinge verklaring van de Expresse en opzichter Masdorp J. L. anders geen mogelijkheid is de lading te bergen van het op schiermonikoog gestrande schip hoewel het schip niet komt uit een besmette plaats en geladen is met Stokvis en  Mos (een verfstof) verder wordt genoemd de Heelmeester Schultze ….? Oud 80 jaar, die een rapport moet opstellen als hij ontdekt dat eene ziekte bij de schipbreukelingen mocht openbaren ook genoemd  de 3 apothekers te Dokkum Beintema J. W., Cocq J. en Anderea H. J. en dat bij het lot één van de drie te gelastenzich dadelijk naar Schiermonnikoog te begeven enz. jaar 1819 (3)

6299

 

416-10

10-05-1821

Anders Klaas wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)

6382

160

17-04-1814

Anders Volkert ---- Muelen van der Andries Volkerts, geboren te Bolsward 23 jaar, zoon van Volkert Anders en Hinke Sjoerds, hij is gedeserteerd en wordt gezocht, op de staat is vermeld zijn Signalement en verder gegegevens van/over hem. enz. jaar 1814 (2)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Andersen J. Kapitein met het schip de Waldemar van Fécamp naar Christiansand  staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

9725

Deel 2

10-07-1894

 

Anderson ….? Leeuwarden Kapitein op de Bearoen Light komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1894 (2)

7977

 

152-10

11-02-1837

Anderson J. Schip de Parraga staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen informatie zoals van welk land het schip de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7)

6245

399-14

10-05-1814

Andnes Jan, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (3)

6401

 

857

10-10-1815

Andra D. H?.  Gz. wordt vermeld  met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nominatien voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (5

6839

4-A blz. 1

06-04-1824

Andra Daniel Hermannus Beucker wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6044

206

31-03-1819

Andrae A. J. , voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd:  Staat  van veranderingen van Eigenaars  in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom overgang in het jaar 1819 (4)

6262

952-10

28-09-1815

Andrae A. J. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

8225

1253-13, 11 10-12-1839

Andrae Andries Roelofs te Ferwerderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

9187

1114

07-08-1918

Andrae Antje gehuwd met Velde van der S. , komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6096

598             

04-07-1823 

Andrae D. H. Z.  geb. 27-03-1800 Leeuwarden, Hij staat vermeld op een Tableau van voordracht voor de functie van  Ontvanger der registratie te Bolsward een documet met 9 kolommen met informatie enz. enz. jaar 1823 (3)

6388

51         

08-10-1814

Andrae G. ---- Yntema Reinder H. hij is als voorgedragen Kapitein bij de 4e Comp. 5e batt.  Maar daarvoor afgekeurd in zijn plaats  gaat Kuipers Cornelis te Ferwoude enz. verder zijn verkozen bij de 5e Comp. tot Kapitein, Kuipers Hedde Yzaks, Jong de Pier Pieters tot 1e Luitenant en Sijsling Hans Jans tot 2e Luitenant en bij de 2e Comp. 8e batt. Andrae G. 2e Luitenant heeft vrijstelling en in zijn plaats Ages (Agens?) Sydze Tjeerds enz. jaar 1814 (3)

6243

191-10

06-03-1814

Andrae G. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6385

27

27-06-1814

Andrae G. hij wordt aangenomen door AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout der Gemeente Lemmer als 2e Luitenant voor den 2e Comp. Landstorm enz. enz. jaar 1814 (10)

8380

833-2

24-08-1841

Gaasterland

Andrae G. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Gaasterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6095

556

27-06-1823 

Andrae Gajus Henri, hij wordt benoemd  tot bewaarder der hypotheken enz. te Sneek jaar 1823 (2)

6096

598            

04-07-1823 

Andrae Gajus Henricus , Hij staat vermeld op een Tableau van voordracht voor de functie van  Ontvanger der registratie te Bolsward een documet met 9 kolommen met informatie enz. enz. jaar 1823 (3)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Andrae Gajus hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6390

95

17-11-1814

Andrae H. J. Stellingwerf S. Broers hij wordt vermeld met zijn militaire rang en in welke compagnie van het 8e Bataillon hij  wordt  voorgedragen door de Luitenant Colonel 8e Bataillon Landstorm  Andringae de Kempenaer S. A. enz. jaar 1814 (3)

8280

526-1, 9

22-05-1840

Andrae H. J. te Dockum als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9126

735

17-04-1879

Andrae J. L. te Harlingen Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere Burgerscholen in Friesland met enige wijzigingen jaar 1879 (4)

5996

120

11-02-1815

Andrae J. te Nijland Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren en venstergeld jaar 1815 (2)

5991

691 en 720

06-09-1814

Andrae Johannes te Nijland hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6)

6632

1308

19-10-1814

Andrae Pieter---- Tolsma Jan Baukes Huisman te Wanswerd, het betreft zijn ingezonden rekwest aan de Schout van Blija als Administrerend Kerkvoogd te Wanswerd   dat zij onlangs hebben ontdekt dat de verhuuring van de Zathe en Landen in 1812 op last van de Kerkvoogden van Wanswerd door Albarda W. (Mr)  voor 5  jaren met Pot Jetze Pieters aangegaan ofschoon strijdig enz. Verder genoemd een onderhandse akte; ondertekend door Pot Jetze Pieters en Kingma de Thomas en Kingma de F.  dat zij Kooplieden wonende te Baard en Wanswerd ter eene en Pot Jitze Pieters Huisman te Wanswerd  overeengekomen te zijn enz. alle drie  ondertekenen deze verklaring verder genoemd Kingma Jan Johannes hij ondertekend ook een verklaring en de Notaris Andrae Pieter en de Kerkvoogd  Teitsma Sijbren Jans enz. jaar 1814 (15)

8285

615-2,

22, 1-2

19-06-1840

Andraea….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6422

499

17-10-1817

Andraee Gajus H. staat vermeld in een door Lijcklama a Nijeholt de Militiecommissaris over een Militie Kanton in Vriesland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht van enige personen tot Officieren  van enige Vacerende Plaatsen bij de Rustende Schutterij met vermelding welk Bataillon en Compagnie, wanneer voornoemde uit den dienst is getreden en om welke reden. enz. jaar 1817 (6)

8296 

837/7

21-08-1840

Andre, 16 eigenaren van panden in Dokkum  (lijst van zodanige personen die hun huis te laag in huurwaarde hebben aangegeven .

Familienamen zijn: (Fochteloo, Beekkerk, Slooten, Steenwijk, Andree, Helder, van der Weide, Talma, Faber, van der Weide, Gratama, Klaver, Vries en Posthuma)

6054

63 blz. 53, 59

27-01-1820

Andrea  Arnoldus Johannes  ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz. en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 6- dossier 92 )

6070

424-1          25-05-1821

Andrea  D. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6021

234

14-04-1817

Andrea  Daniel Hermannus Gajus Zoon hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland gefungeerd hebben. jaar 1817 (5)

6003

803

19-09-1815

Andrea ….? ----Breet de Jan Ontvanger van de registratie in het Zegel te Harlingen wordt in opdracht door de Directeur der registratie in Vriesland  de heer Andrea ….? gearresteerd uit hoofde van een bevonden defict ter somma van ruim drieduizend gulden enz. jaar 1`814 (1)

6870

18-03-1825

8-A

Andrea ….? Inspecteur, hij wordt vermeld op de staat waarin vereld staat zijn functioneren in zijn werk zoals vlijt, bekwaamheid enz. enz. jaar 1825 (3)

5982

1757

18-12-1813

Andrea ….? te Lemmer, vermeld op de staat der ontvangers van de Enregistratie en de Domeinen in het Departement Vriesland welke bij hunne Bureaux gebleeven zijn, tijdens den aftogt der Franschen enz. jaar 1813 (7)

5982

1750

16-12-1813

Andrea ….? vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)

6029

878

13-12-1817

Andrea A. D., directeur der belastingen te Leeuwarden betreft het domicilie gekozen wordt ook Andreas Gajus  komt er in voor enz. enz. jaar 1817 (4)

6094

430

23-05-1823 

Andrea A. J.---- Carbasius A. J. hij is aangesteld als Verificateur der registratie der Domeinen in Friesland thans Ontvanger der Registratie te ’ s Gravenhage i.p.v. Andrea A. J. enz. jaar 1823 (2)

6065

 

885

14-12-1820

Andrea A. J.---- Fortuin C. D. , Conducteur aan de Lemmer dat het bestuur van de Domeinen voornemen was het buitenland gelegen ten westen van de haven en bekend onder de benaming vanb de Zandbanken te verkopen en te informeren bij de heer Andrea A. J. Verificateur bij de Domeinen  enz. jaar 1820 (3)

6864

10-A

06-01-1825

Andrea A. J. Hij staat in een lijst met Hoofdambtenaren der Registratie van Vriesland over het jaar 1824 , met de datum eedaflegging, tijd van dienst, betalingen enz. jaar 1825 (2)

8285

615-2, 28

19-06-1840

Andrea A. te Beetsterzwaag wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6021

234

14-04-1817

Andrea Arnold Jean hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland gefungeerd hebben. jaar 1817 (5)

8364

498/10, 14

21-05-1841

Andrea Arnold staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Beetsterzwaag die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

6086

827 en 829

06-09-1822

Andrea Arnoldus Johannes  thans Verificateur enz. wordt benoemd tot Inspecteur der registratie enz. enz. ter vervanging van Dnessen Antonius die is overleden jaar 1822 (4)

6084

711

29-07-1822

Andrea Arnoldus Johannes * 23 mei 1782---- Driessen Antonides* 23-05-1782 en  overleden 24-07-1821 Inspecteur der registratie en Domeinen door zijn overlijden is zijn post vacant en worden er een aantal andere personen voorgedragen waaronder eerstgenoemde enz. jaar 1822 (3)

6284

1119-32

03-06-1817

Andrea---- Beucke Andrea D. H. ondertekend mede de Rekening  ( deel 2 )gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (1) dossier (36)

6284

1119-27

03-06-1817

Andrea Beucker D. H. ondertekend mede de Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (1) dossier (36)

6284

1119-21, 31

03-06-1817

Andrea---- Beueker Andrea  D. H. ontvangt een jaar Tractement van f.  als baljuw van Ferwerderadeel enz.  en komt voor op : Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e januari 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (2) dossier (36)

6034

398

30-05-1818

Andrea D. H. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6082

453

03-05-1822

Andrea D. H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

3622

A-10, 1, 2

Regist.9168      22-02-1873

Andrea D. H.---- Eskes Petronella Maria vrouw van, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-10, 2, 2

Regist. 9170

15-03-1873

Andrea D. H.---- Eskes Petronella Maria vrouw van, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 2

24-03-1868

Andrea D. H.---- Eskes Petronella Maria vrouw van, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

6050

667

14-09-1819

Andrea D. H. Gz. hij komt voor in : Meer van der Tjipke Lammerts te Suameer  onderwerp; bewijs van een  een niet bestaande hypothecaire inschrijving te Leeuwarden, enz.  enz. enz. jaar 1819 (17)

6401

 

870

11-11-1815

Andrea D. H. Gz. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)

6396

619F

23-06-1815

Andrea D. H. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

8285

615-2, 28

19-06-1840

Andrea D. H. te Beetsterzwaag wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

5982

1757

18-12-1813

Andrea D. H. te Leeuwarden, vermeld op de staat der ontvangers van de Enregistratie en de Domeinen in het Departement Vriesland welke bij hunne Bureaux gebleeven zijn, tijdens den aftogt der Franschen enz. jaar 1813 (7)

6085

795

26-08-1822

Andrea D. W. Z?. Gajus * 27 Maart 1800 te Leeuwarden hij staat vermeld op een document van voordracht voor de functie van  Ontvanger van Registratie en Domeinen te Gorredijk i.p.v. Glinstra de Zwart Vincentius die ontslag heeft genomen jaar 1822 (3)

6063

703

11-10-1820

Andrea Danel Hermannus Beucker, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3)

6053

958

27-12-1819

Andrea Daniel Beucker Griffier te Leeuwarden, hij wordt vermeld in het document van de personen die hunne bijdrage  voor het fonds van weldadigheid aan de gouveneur hebben voldaan. Jaar 1819 (2)

6081

366

11-04-1822

Andrea Daniel Hermannus Beucker , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6072

549-A

10-07-1821

Andrea Daniel Hermannus Beucker te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6084

649

09-07-1822

Andrea Daniel Hermannus Beucker te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6087

950

15-10-1822

Andrea Daniel Hermannus Beucker wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6102

43-B

12-01-1824

Andrea Daniel Hermannus Beucker,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6090

42

14-01-1823

Andrea Daniel Hermannus Beucker, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6093

299

11-04-1823

Andrea Daniel Hermannus Beucker, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6096

609

07-07-1823

Andrea Daniel Hermannus Beucker, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6099

1016

14-10-1823

Andrea Daniel Hermannus Beucker, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6094

392

12-05-1823 

Andrea Daniel Hermannus Gajuszn. Tusschen de here Staatsraad enz. gerepresenteerd door  voorgenoemde heer der registratie der Domeinen,  ter eenre  zijde  Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs Veenlieden en Boetje Auke Klazes en ten andere zijde Vegelin van Claerbergen  Jonkheer Valerius Lodewijk en Abinga van Humalda  Jonkheer Idserd Onderwerp: voor het daadelijk herstel van  der Kerk en Toren  der Hervormede gemeente van Haskerdijken enz. enz. jaar 1823 (2)

6093

323

17-04-1823 

Andrea Daniel Hermanus  Gajuszn.  Directeur de registratie en Domeinen in Friesland komt voor in een stuk,   een contract met de Hervormede Gemeente te Haskerdijken  jaar 1823 (3)

6866

30-01-1825

17-3-A

Andrea Daniel Hermanus Gz. ---- Limburg Stirum van A. D. Ontvanger der registratie in Vriesland te Leeuwarden  op zijn verzoek opneming door Andrea Daniel Hermanus Gz. Directeur der registratie in Vriesland te Leeuwarden van gezegeld papier enz. beide zetten hun handtekening, jaar 1825 (5)

6866

30-01-1825

17-2-A

Andrea Daniel Hermanus Gz. Directeur der registratie in Vriesland te Leeuwarden en Gratama Tjepke Bewaarder der Hypotheken te Leeuwarden Onderwerp: het voorhanden zijnde gezegeld papier enz. jaar 1825 (3)

6047

379

03-06-1819

Andrea Daniel Hermanus Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

3622

A-9  

27-12-1867

Andrea Daniel Hermanus---- Velkers Christoffel te Kollum, hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis   met als borg Andrea Daniel Hermanus en Ritsma Pieter  ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 1868-1873  dossier (25)

6865

10-1-A

14-01-1825

Andrea Daniel Hermanuus Beucker te Leeuwarden,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6419

301

18-07-1817

Andrea G.---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de 1e klasse Nat. Mil. en hij voor ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts Landbouwer  van Fokkes Alent te Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft laten inschrijven maar opzettelijk heeft verzwegen  verder een Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens werduwe van Simonides Doede van beroep vroedvrouw te Hindelopen  die verklaart dat genoemde geboorte enz. en ondertekend samen met Wal van der Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris Keuchenius* Gosinus dat de navolgende getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes *weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes Lijsberd* weduwe van Scheltes Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes  zegt dat zij een zoon heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks die ook in 1798 is geboren en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was maar thans wonende  te Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt  dat zij eene zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze verder tekenen deze akte  Hanewinckel Steph. en Woudstra E. S., Andrea G.    jaar 1817 (9)

6866

30-01-1825

17-6-A

Andrea G. H. Ontvanger der registratie te Sneek op zijn verzoek wordt samen met de Burgemeester dezer stad Vlink I. (Izaak) het gezegelde papier ten zijn kantore geteld enz. beide zetten hun handtekening jaar 1825 (5)

6866

25-01-1825

12-A

Andrea G. H. Ontvanger te Bolsward, Onderwerp: dat er geen termen bestaan om van de directeur Andrea G. Z. der registratie in Vriesland om een certificaat te moeten uitreiken enz. jaar 1825 (1)

6870

16-03-1825

9-1+3-A

Andrea G.---- Limburg Stirum van A. D. hij heeft van voorganger 2 akten overgenomen op de naam van wijlen Posthumus F. N. als gewezen ontvanger der verponding enz. te Dokkum verder worden genoemd Tadema Wielandt J. en  Andrea G. enz. jaar 1825 (7)

8386

949/34

20-09-1841

Andrea G. M. te Sneek,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Sneek als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6870

16-03-1825

9-2-A

Andrea G.---- Rengers Jhr. W. F. L.  Curator van s’Rijks Atheneeum te Franeker wordt vermeld in een document Staat der voor de Ontvanger der Registratieen gedurende 1824 voor pgave enz. dep. van Financieen enz. als getuige genoemd Limburg Stirum van A. D. verder worden genoemd Tadema Wielandt J. en  Andrea G. enz. jaar 1825 (6)  Jaar 1825 (6)

6872

05-04-1825

20-A

Andrea G. verzoekt in een door hem geschreven en ondertekende brief wegens familieaangelegenheden vrij voor een kort tijdsbestek enz. jaar 1825 (3)

6866

25-01-1825

12-A

Andrea G. Z.---- Andrea G. H. Ontvanger te Bolsward, Onderwerp: dat er geen termen bestaan om van de directeur Andrea G. Z. der registratie in Vriesland om een certificaat te moeten uitreiken enz. jaar 1825 (1)

8285

617-5

19-06-1840

Andrea Gajus (Mr) Hij krijgt eervol ontslag als ontvanger van de Registratie te Veendam en met toekenning en aanspraak op pensioen ten bedrage van enz. jaar 1840 (3)

6412

388

22-11-1816

Andrea Gajus H. staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken dat voormelde naar aanleiding van een request met goedvinding van ons hun ontslag te verlenen bij de Schutterijen (functie en district vermeld) enz. jaar 1816 (3)

6012

345

19-06-1816

Andrea Gajus Henricus ---- Alberda Jan  en Andrea Gajus Henricus, Actueel fungerende als Ontvanger bij de kantoren  te Bolsward en op de Lemmer zij zijn candidaat voor het kantoor van Harlingen enz. verder dat de heer Albarda gedwongen is geweest tijdens de regering van Napoleon als Garde de Bonneur te dienen en de heer Andrea in 1815 als Vrijwillige Jager onder de Compagnie Vriesche Jagers enz. jaar 1816 (4)

6086

829

07-09-1822

Andrea Gajus Henricus * 24 Mei 1794 Lutjewoude staat vermeld op een document; voordracht van personen ter vervulling van de post Verificateur een document met 10 kolommen info. Enz. jaar 1822 (3)

6014

532

16-08-1816

Andrea Gajus Henricus benoemd tot Ontvanger van de registratie in Bolsward jaar 1816 (2)

6013

457

25-07-1816

Andrea Gajus Henricus Ontvanger te Lemmer benoemd als Ontvanger te Bolsward i.p.v. Alberda  Jan,   jaar 1816 (2)

6870

11-03-1825

3-A

Andrea Gajus Henricus wordt vermeld in een document Generale Directie der Indirecte Belastingen in de provincie Vriesland op den laatste van het 2e half jaar van 1824 om volgens bestaande instructies enz., Jaar 1825 (7)

6864

5-A

05-01-1825

Andrea Gajus in kwaliteit als Ontvanger de Registratie  te Bolsward , tevens genoemd  de verificateur  Carbasius  Boudewijn Francois, die van voornoemde zijn administratie heeft gecontroleerd in zijn kantoor te Wijk B. 191 aldaar  en een misrekening enz. enz.  jaar 1825 (6)

8197

687-17_3

06-07-1839

Andrea Gajus Pz. vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met functie en tractementen en waar en zijn handtekening enz. jaar 1839 (6)

6402

 

922-1+ 9

09-12-1815

Andrea Gajus staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6830

18-A blz. 25

21-01-1824

Andrea Gajus te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8225

1253-13, 22

10-12-1839

Andrea Gajus te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Andrea Gajus, 160 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6864

10-A

06-01-1825

Andrea Gz, Hij staat in een lijst met Hoofdambtenaren der Registratie van Vriesland over het jaar 1824 , met de datum eedaflegging, tijd van dienst, betalingen enz. jaar 1825 (2)

6840

36-A

blz. 27

22-04-1824

Andrea H. Gereformeerd Predikant van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6251

1115

24-11-1814

Andrea H. S. , Een document waar hij op vermeld staat als Debiteur met de tekst staat voor onvoorziene uitgaven van Oosterzee enz. jaar 1814 (2)

6053

880

06-12-1819

Andrea J.  Ontvanger van Belastingen te Nijland  hij gaat verhuizen van Bolsward naar Sneek met Mei a.s. jaar 1819 (1)

5993

919

14-11-1814

Andrea J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging over het 2e Trimester

enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1814 (2)

5996

99

06-02-1815

Andrea J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging 3e Kwartaal 1814 enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1815 (2)

5997

223

11-03-1815

Andrea J. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2)

6072

581

17-07-1821

Andrea J. te te Nijland staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

5996

151-a,

rij 3  namen

20-02-1815

Andrea Johannes hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6076

912 + 922

23-11-1821

Andrea Johannes Ontvanger der Directe Belastingen van de gemeente Nijland sedert eenige tijd laboreerende aan eene Zenuw Ziekte (een ondertekende verklaring van de arts Vries de P. is ook aanwezig ) waardoor ik een gedeelte van de dag te bed moet blijven verzoektin een door hem ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland of in dit buitengewone geval zijn Klerk Wouters Idsko Harings tot het tekenen der kwitanties, tevens het antwoord dat er geen bedenkingen zijn om dat toe te staan enz. jaar 1821 (3)

5984

130

18-02-1814

Andrea Johannes Percepteur te  Nijland---- Sminia van H. wegens zijn besluit als Raad van Prefecture enz. twee Tableaux betrekkelijk de processen verbaal bereffende de Roles der patenten wegens het laatste Tremester van 1813 enz. jaar 1814 (3)

6386

8

26-08-1814

Andrea Johannes Percepteur te Nijland Onderwerp: een aanslag en verkoop van paarden tevens het in beslag nemen van goederen toe gerechtelijk vervolgd Bangma Hayo, Boer de Sytze Haantjes, Bruinsma Fedde Oeges, Abma Ruurd Freerks, Schuurmans Hendrik en Rollema Dirk Eeltjes allen ingezetenen van Nijland gemelde personen zich intussen enz. enz. dit stuk is geschreven en ondertekend door de Deurwaarder in het arr. Sneek Donker J. R. jaar 1814 (2)

5983

57

22-01-1814

Andrea Johannes, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd Tableau van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het personeel en mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3)

6830

18-A blz. 25

21-01-1824

Andrea Johs. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6284

1119-32

03-06-1817

Andrea P, Advocaat ontvangt salaris komt voor op : Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (2) dossier (36)

6401

 

870

11-11-1815

Andrea P. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)

6383

29

03-05-1814

Andrea P.---- Katwinkel ….? , De President Burgemeester van Leeuwarden schrijft dat eerstgenoemde Luitenant Colonel belast met de regeling van de Landstorm enz. verder genoemd Let van der C. N. 2e Luitenant, die gereclameerd heeft van deze benoeming te worden ontslagen uit hoofd van zijn zwak gestel enz. en de President Burgemeester van Leeuwarden stelt voor in zijn plaats te benoemen Idzardi L. en Alberda van Ekenstein W. i.p.v. de 2e Luitenant Andrea P. jaar 1814 (2)

6396

619F

23-06-1815

Andrea P. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

8224

1231-1

03-12-1839

Andrea P. te Leewarden en  Schaaf  Gratama M. te Groningener wordt vermeld in een document ondertekend door De Bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Leeuwarden dat zij nog  ongehuwd zijn  enz. jaar 1839 (4)

5984

110

31-01-1814

Andrea Pieter---- Pieters Sieds & zoon te Leeuwarden  zij hebben ver beneden de waarde spullen verkocht die eigendom van de staat zijn o.a. masten, teer en andere voorwerpen van de Marine Inmiddels is het van uiters belang dat tegen alle verdonkering van die objekten wordt gewaakt enz. en Pieters Gerben wonende Gragtswal en het pakhuis de Doele aldaar bij Leeuwarden in perzoon verklaard dat niet zijn huis van Negotie maar hijzelf op persoonlijke titel  uit handen van de Russische commandant  de Baron Rosen te Groningen en dat ten huize van Blom Dirk Wytzes te Harlingen in de nacht van 27 december `1813 aldaar verkocht is op last van de Baron Rosen enz. enz. verder worden genoemd Ruiter de Abraham , Galama Jan, Overdijk Klaas,  Salomons Moses Kooplieden te Harlingen en Andrea Pieter Notaris te Leeuwarden, Buma Bernhardus, Nijsloot Jelle Annes Deurwaarder en Roep Johan Andreas Meester Kleermaker beide als getuige en wonende te Leeuwarden ook een lijst van de betreffende goederen overgeladen uit de schepen van Kast Eise Jans, Breeland J. A., Visser Jan,  Flik D. J. , Vries de C. J., jaar 1814 (15)

8364

498/10, 2

21-05-1841

Andrea Pieter staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8257

68/2

20-01-1840

Andrea Pieter te Leeuwarden staat vermeld op een document Extract uit het register der resolutien van de minister van financiën betreffende zijn borgtogt tot zekerheid enz. jaar 1840 (4)

6034

398

30-05-1818

Andrea Pieter, hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6625

375

11-03-1814

Andrea Tamara Margaretha---- Nollides Johannes en Andrea Tamara Margaretha echtelieden gewoond hebbende te Harlingen en aldaar overleden hebben een Legaat geschonken van Duizend Guldens aan de Stads Algemeene Armen kamer te Harlingen en zij mogem deze van Z.M. de Koning accepteren dezae is door de Procureur Feddema Ype en vier getuigen behoorlijk getekend  enz. jaar 1814 (2)

6840

36-A blz. 9

22-04-1824

Andrea Tjitse Tielens van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Andrea Wassenberg Arnold, 453 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8211

988-3, 22

Bladzijde 1

26-09-1839

Andrea….? te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

3580

71

09-06-1846

Andreæ  H. I. (Harco Ilpsema) ---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request  met antwoord en beslissing betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier aanwezig een brief met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J. Apotheker, Dreide van der Tuttel M,  Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen J. H., Lang de F., Werffers van der ….?, Gorter K.,  Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C.,  Siersma D., Gelder van N. N?., Haikema D., Ruurdsma J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan  jaar 1846 (10)

6032

147

02-03-1818

Andreæ  H. I. (Harco Ilpsema) hij staat in een document als beroepen Hervormde  Predikant te Warga, Warstiens, en Wartena nu predikant te Steggerda en Finkega   jaar 1818 (3)

6691

245

00-00-1819

Andreæ  H. I. (Harco Ilpsema) Predikant te Warga, met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening,   hij beklaagd zich over de kerkvoogd  G.van Asperen jaar 1819 (11)

6382

20 nr. 277

29-03-1814

Andreæ  H. I. (Harco Ilpsema) staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)

6830

18-A blz. 17

21-01-1824

Andreae A. J. te Lemmer wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8214

1026/1-3

07-10-1839

Andreae C. A. de weduwe van Sloterdijck van Jan zonder beroep, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

3622

A-6

blz. 2

12-01-1858

Andreae D. H. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

3622

A-6

blz. 7         12-01-1858

Andreae D. H. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

6383

1

29-04-1814

Andreae D. H. Beuker, Kapitein hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)

6386

118       

11-08-1814

Andreae D. H. Gz. bij de 3e compagnie, hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. met hun rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Opsterland

Andreae D. H. te Beetsterzwaag staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

3622

A-10, 2, 7

Regist.9170

15-03-1873

Andreae D. H. x Eskes Petronella Maria, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 7

24-03-1868

Andreae D. H. x Eskes Petronella Maria, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10, 1, 7

Regist.9168

22-02-1873

Andreae D. H. x Eskes Petronella Maria, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

6402

 

922-1+2

09-12-1815

Andreae D. M. Gz. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Dienstdoende Schutterij van Leeuwarden, ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6099

1000

11-10-1823  

Andreae D. W. Beucker Onderwerp: een Mandaat en Kwitantie een document met 7 kolommen info enz. Jaar 1823 (1)

6395

505

21-05-1815

Andreae D.A. Gz. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met vermelding van rang enz. jaar 1815  (5)

6624

146

27-01-1814

Andreae Daniel Beucker te Leeuwarden hij is benoemd als lid van de Commissie van Landbouw in Vriesland met als reden het droevige bericht dat er in Utrecht een ziekte onder het Rundvee is uitgebarsten en de commissie van de Zuiderzee heeft erkend als de Runderpest enz. jaar 1814 (2)

3622

A-6

23-12-1857

Andreae Daniel Hermannus---- Brouwer Lieuwkje Weduwe van Sminia Klaas Klazes te Driesum wonende zij is de hoogs biedende voor het VIERDE perceel en wel de pacht van het tolhek  genaamd Driesumer Tolhek met als borg Andreae Daniel Hermannus en Sijtzama Baron van Douwe Jan Vincent, de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1858-1863 (24)

3622

A-9  

27-12-1867

Andreae Daniel Hermanus---- Stienstra Albert Gerbens te Driesum, hij is de hoogs biedende voor het VIERDE perceel en wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek  met als borg Sijtzama Baron Douwe Jan Vincent en Andreae Daniel Hermanus ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1868-1873  dossier (25)

6395

423

03-05-1815

Andreae Daniel Hermanus, 1e Luitenant staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren welke Burgemeesteren van Leeuwarden enz. van een vijfde en zesde Compagnie bij de dienstdoende Schutterij hier aan te beiden. enz. jaar 1815 (3)

3622

A-3

blz. 2

05-01-1848

Andreae Daniel Hermanus, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 2

31-12-1852

Andreae Daniel Hermanus, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

6397

662

13-07-1815

Andreae G. H. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4)

6097

749

12-08-1823  

Andreae G. H. thans Ontvanger der req. En Dom. Te Bolsward hij is benoemd  tot Hypotheekbewaarder en ontvanger te Sneek enz. jaar 1823 (3)

6097

749

12-08-1823  

Andreae Gajus , advocaat te Leeuwarden hij wordt benoemd tot  Ontvanger enz. jaar 1823 (3)

6404

58-2

02-02-1816

Andreae Gz. Daniel Hermanus staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4)

6413

11

08-01-1817

Andreae H. J. staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken dat hij is benoemd en aangesteld bij den Schutterij te Dokkum met vermelding van rang enz. jaar 1817 (3)

6408

304

23-08-1816

Andreae Hendrik Johanus---- Klaver H. F. fungerend President van den Raad van Dokkum  een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Heeringa Gozewinus thans 1e Luitenant wordt voorgedragen voor de functie van  Kapitein , Ploegsma Albert thans 2e Luitenant tot 1e Luitenant , Schonegevel  thans Sergeant  Majoor tot 2e Luitenant, Andreae Hendrik Johanus thans oudste Sergeant tot Auditeur  enz. jaar 1816 (2)

6411

383

27-11-1816

Andreae Hendrik Johgannes staat vermeld op het document Voordragt ter vervulling van vacerende Officiers plaatsen bij de Schutterij te Dokkum als bijlage bij de brief van>> Goslings O. (Oege) Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816  (3)

6408

290

06-08-1816

Andreae Hendrik Julianus tot 2e Luitenent voorgedragen en de Minister van Binnenlandsche zaken wil een onderzoek of hij samen met de andere voorgedragene personen overeenkomstig het gemeld besluit tot de vacerende Charges gerechtigd zijn enz. jaar 1816 (4)

3622

A-3

blz. 6

05-01-1848

Andreae nom. ux. , wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 6

31-12-1852

Andreae nom. ux. , wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

6386

118       

11-08-1814

Andreae P. bij de 2e compagnie, hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. met hun rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2)

6395

505

21-05-1815

Andreae P. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij dGorter F. O. er Stad Leeuwarden met vermelding van rang enz. jaar 1815  (5)

6402

 

922-1+2

09-12-1815

Andreae P. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Dienstdoende Schutterij van Leeuwarden, ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6383

1

29-04-1814

Andreae P., Tweede Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)

6401

 

857

10-10-1815

Andreae P?. of F?. wordt vermeld  met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nominatien voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (5

6404

58-2

02-02-1816

Andreae Pieter staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4)

6644

848

21-10-1815

Andreae Pieter---- Terpstra Jacob IJmes van beroep Boer en Schors van der Jan Dirks Koopman beide te Surhuisterveen dat door de voorgangers Veenstra Gerken Louwrens Veenstra Tjisger? Tjipkes als Armvoogden  aan de Notaris Andreae Pieter te Leeuwarden wegens het onderhoud van Eits Evert verder ook ondertekend door Deinema W. T. als gelastigde enz. jaar 1815 (2)

6029

878

13-12-1817

Andreas Gajus----- Andrea A. D., directeur der belastingen te Leeuwarden betreft het domicilie gekozen wordt ook Andreas Gajus  komt er in voor enz. enz. jaar 1817 (4)

6864

21-C

07-01-1825

Andreas Georg---- Achenbach Hendrik Andreas  geboren 21-01-1794 te Woerden  zoon van Andreas Georg en Benders Grietje,  hij heeft zijn verplichtingen  wegens de Militie niet voldaan jaar 1825 (5)

8204

829/20, 9

18-07-1839

Andree Anne Roelofs hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13)

6071

460

05-06-1821

Andree Daniel Beucker ,  Maatschappij van Weldadigheid een Nominative lijst der heren Leden van de commissie van Landbouw in Friesland  en Leden van de Maatschappij van Weldadigheid Sederius Meinardus, Kolk van der Hendrik Willem,  Hylarides Wierd Pieters , Fontein Pieter,  Gasinjet Paulus,  Andree Daniel Beucker ,  Ambrosius Ayls, Nicolai Rein,    , jaar 1821 (2)

6082

458

04-05-1822

Andree Gajus * 27-03-1800 Leeuwarden, komt voor in een document Tableau (9 kolommen)  met veel informatie, behelzende  voordracht van personen , ter vervulling van de post Ontvanger der registratie en domeinen te Lemmer, i.p.v.  Wijndels David Georg jaar 1822  (3)

6082

458

04-05-1822

Andree Gz. Hij beveelt zijn zoon voor de functie aan ---- Andree Gajus * 27-03-1800 Leeuwarden, komt voor in een document Tableau (9 kolommen)  met veel informatie, behelzende  voordracht van personen , ter vervulling van de post Ontvanger der registratie en domeinen te Lemmer, i.p.v.  Wijndels David Georg jaar 1822  (3)

6626

487  blz. 5

07-04-1814

Andree Jan Andries wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

8373

676/1

10-07-1841

Andreie J. P.  (+) een verjaarde successie boete kantoor Harlingen jaar 1841 (1)

6081

351

09-04-1822

Andres Gajus * 27-03-1800 hij staat op een lijst van voordracht (met veel extra informatie zoals geboorte enz.) der personen voor de functie van Ontvanger der Registratie enz.  te Franeker jaar 1822 (3)

8201

785/9, 2

07-05-1839

Andresen C. Kapitein met het schip de Isabella van Bremen naar New York  staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8309

1115-16

10-11-1890

Andresen Hans---- Wiarda J. & S. gevestigd te Harlingen van beroep Cargadoors geven met verschuldigde eerbied te kennen namens Andresen Hans Denemarken Kapitein op het Deense Schip de Drie Gezusters geladen met Chichorij enz. jaar 1840 (3)

6070

424-1          25-05-1821

Andrfinga Joh’s N. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6633

1457 +1458

19-11-1814

Andries Antje 57 jaar Bolsward Schuitevaarder X Tamme Jacobs Veenstra, komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam in vermeld wordt met als onderwerp;  dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke waarschuwing is te kennen gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende   zoufden hebben te onthouden om eenige persoonen en goederen van derden met hun lieden enz. ook het regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten van enz. jaar 1814 (51)

6623

205

31-10-1813

Andries Bouwe staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6250

968

14-10-1814

Andries Bouwe, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

5994

999/1

12-12-1814

Andries Dooytje te Stavoren , Opgaaf van achterstallige verponding bij excecutie zijn geveild doch niet verkocht jaar 1814 (2) Dossier (19)

6245

399-62

10-05-1814

Andries Douwe, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6245

399-66

10-05-1814

Andries Douwe, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6392

69 + 73

31-01-1815

Andries Folkert  (van der Meulen)i n leven gehuwd met Sjoerds Hinke---- Sjoerds Hinke weduwe van Andries Folkert, het betreft dat de Schout Kingma H. S. L. van Makkum de Bode Schaaf Klaas Gerlofs  naar eerstgenoemdes huis heeft gestuurd om te onderzoeken of  Meulen van der Andries Folkertszich aldaar ophield maar de moeder wist niet waar Andries was maar dat na een beetje doorvragen Andries ineens wel aanwezig was en zig enz., dat hij als de Deserteur 3e Batt. Landmilitie enz. jaar 1815 (3)

6387

22-23

07-09-1814

Andries Folkert---- Meulen van der Hinke Sjoerds weduwe Andries Folkert te Sneek geeft te kennen dat haar oudste zoon nummer 54 in Bolsward heeft getrokken voor de Militie en dat hij is itgetrokken en zij verzoekt dan ook enz. enz. tevens een verklaring is de oudste zoon ene weduwe van een sedert 4 jaar verlatene vrouw en van ene gesepareerde vrouw enz. de verklaring is ondertekend door Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum, Tigchelaar Jelmer Pieters, Britzel Frans Jurgens,  Tigchelaar Jan Pieters, Ysbrands Lucas alle Diacenen der Doopsgezinden en Tigchelaar Sjoerd Poppes, Drost Hendrik Melle, en Tjerks Haaye Jaar 1814 (3)

6622

2125

00-12-1813

Andries Freerk hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Andries Giesbert staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

5994

1028

21-12-1814

Andries Gooitzen,  Een relaas betreffende de Wacht van de Landstorm te Nes, waarbij vele onbehoorlijkheden heben platsgevonden  een sekere Yntes Sape tegen de verschillende beambten verklaarde van de waarneming van vele onbehoorlijkheden en weerstand enz, enz, er worden in genoemd de volgende personen; Bonga Evert Jacobs Wendelaar Controleur der belastingen, , Schultz Epharim Jacob Commies bij de recherche, Hemminga Adolf Commies bij de recherche , Vogelzang Pieter Meinderts  Commies bij het korps surveillance, Mollema Balling Idzes Veldwachter, Doedema Romke W. Bode bij het Gemeentebestuur,  Kromsigt Johannes, Commies bij het korps surveillance, zij hebben zig begeven naar Moddergat onder Nes, en met het oogmerk gestolen goederen op te kopen zagen ze dat  Date Douwe een allerslechtse Sujet en Sluikhandelaar en in de wacht vonden ze Buwalda Gerrit U Koopman en Werf Sake Jans van der Schuitmaker beide onder Aalsum,  Hartma Meles Wijnia (Wijnia Hartma Meles??) kapitein aan de wacht, Jans Meindert, Ietses Douwe, Sytses Tjeerd, Andries Gooitzen, Heerkes Wybren, Doekes Wiltje, allen woonachtig in Moddergat onder Nes.en allen manschappen van de wacht jaar 1814 (5)

6636

148

12e  blz. van kolommen

10-02-1815

Andries Grietjen de meid van Prakken Theunis Jannes  te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Andries Harmen staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

9725

Deel I 

Blz. 33

00-00-1868

Andries Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Huis Arrest

26-03-1824

Andries Hendrikje, 188 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6864

18-C

07-01-1825

Andries Hubert *  01-05-1803 Thienen;   hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

5982

1752

13-12-1813

Andries Jac. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6262

946-4

30-09-1815

Andries Jacob moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Allingawier) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6628

797

22-06-1814

Andries Jan---- Teunis Dirk Cum S. wordt vermeld in een document als woonachtig onder de dorpe Pietersbierum en terugzending van het rekest van de Kerkeraad en vijf gegoede ingezetenen  en dat Dirk Teunis zich beklaagd met Atte Heerkes C.S. en anderen als bezitters enz. verder genoemd Scheltes Jan en Andries Jan en dat Jobs Gerrijt eene Zathe in buur heeft en dat Bouritius Rienk zig behoorde te schamen enz. en dat Jans Job en Ates Pieter  enz. ondertekend door Donia M. S. adj. Schout van Sexbierum enz. jaar 1814 (3)

6628

774

06-06-1814

Andries Jan---- Teunis Dirk, Scheltes Jan, Andries Jan en Jobs Gerrit van beroep Huislieden, Bouricius Rienk van beroep Strandmeester, Jans Job van beroep Boerenarbeider en Ates Pieter Vrijgezel alle wonende onder de Dorpe Pietersbierum geven met de meeste eerbied te kennen dat de achterstallige tractementen der Gereformeerde Predikanten enz. verder dat Teunis Dirk  is gelijk gesteld met Heerkes Ate, de weduwe van Gerlofs Freerk voor zich en haar mans boedel, en met Steffens Pieter, Teunis bezit eene kleine met schulden bezwaarde plaats enz. ondertekend in copie door Nauta J. A., Nauta J. J., Hibma J. S., Hofstra P. A.. Meij van der Durk Teunis enz. jaar 1814 (2)

6276

1102-8

18-12-1816

Andries Jan,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6636

148

3e blz. van kolommen

10-02-1815

Andries Jannes te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6840

36-A

blz. 36

22-04-1824

Andries Jetske Winkeliersche van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6632

1262,

4e blz. van kolommen

03-10-1814

Andries Kornelis, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

5e blz. van kolommen

03-10-1814

Andries Lijcklen Albert, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6251

1142

08-09-1814

Andries Marijke wordt vermeld als debiteur in Huisma Heerke Hendriks,  Onderwerp: dat hij de post heeft bekleed als lid van de gemeente Nes enzz.  en zodoende de administratie enz., en benoemd als Schoolmeester enz. enz.ook lijsten aanwezig met de administratie die achter is met de Debiteuren enz.  jaar 1814 (6)

8047

1229/479,2

01-06-1837

Andries Menno, Schipper, jaar 1837

6252

1186-6

29-11-1814

Andries Nutte weduwe, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

5997

307

31-03-1815

Andries Pieter  is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer 2

6021

201, 10 + 11

03-04-1817

Andries Pieter van beroep Schelpvisser te Makkum komt voor op een document van de Grietman van Wonseradeel betreffende Staat der strandingen, aanspoelingen en bergingen gedurende het jaar 1816 in zijn gemeente met gevonden goederen vann het Engels Schip de Mary met als Kapitein Scott J. waarvan de heren Visser Barend & zoon niet willen dat het als een strandvonds aangemerkt wordt aangezien de kapitein nog op het schip was, maar de bergers verklaren dat de Kapitein niet meer op het schip was enz. enz. , jaar 1816 (2)

6283

1018

11-10-1817

Andries Pieter, Advocaat te Leeuwarden in de zaak tegen de Kerkmeesters van de Hervormde Kerk alhier, wordt ook in genoemd Pierson Lambertus , Kratzsch ….? Thans te Heerenveen  enz. jaar 1817 ( 1)

6636

148

2e blz. van kolommen

10-02-1815

Andries Roelof te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6246

481, 13

06-06-1814

Andries Sippe wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6246

481, 6

06-06-1814

Andries Sippe, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

6243

191-9

06-03-1814

Andries Susanna, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6388

45          

05-10-1814

Andries Tjalling te Lemmer wegens Logement enz. , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz. jaar 1814 (4)  dossier 12

6636

148

4e blz. van kolommen

10-02-1815

Andries Trijntje te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6719

6

00-00-1823

 

Andries, Jan., wonende te Weidum onderwerp Armvoogdij. Jaar 1823 (3)

6840

36-A

blz. 37

22-04-1824

Andriese Jeen C.Grutter van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6384

112, 113

08-06-1814

Andriesen Johannes Julius, geboren te Middelburg, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2)

5673

 

70

11-04-1904

Andriesma A. te Bolsward, een verleende vergunning (Oranje) om met  het schip de “Wommels“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1)

6840

36-A

blz. 42

22-04-1824

Andriesse Corn´s Grutter van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8204

841/17, 282

17-08-1839

Andriesse J. K. van beroep Grutter hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  (3)

6840

36-A

blz. 39

22-04-1824

Andriesse Joh. De weduwe Naaister van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6056

233

30-03-1820

Andriesse K. J.  ---- Jelles Gerben Jelles aangesteld bij Kon. Besl. Als plaatsvervanger bij het Vredegerecht te Rauwert i.p.v. Andriesse K. J.  die overleden is enz. jaar 1820 (4)

6049

548

07-08-1819

Andriesse Klaas Johannes Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Sneek enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6045

238

13-04-1819

Andriesse Klaas Johannes te Rauwerd, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6840

36-A

blz. 42

22-04-1824

Andriesse Sybren Grutter van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8214

1028/12

08-10-1839

Andriessen Doeke Andries 64 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

6871

22-03-1825

11/1-C

Andriessen Haantje Doekes te Het Bildt staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6383

186

24-05-1814

Andriessen J. Julius---- Guilerit F. A. Luitenant Colonel commanderende het 1e Bataillon Landmilitie geeft kennis dat Andriessen J. Julius gedeserteerd was enz. alsmede nog 2 remplaçanten en wel Storm Jacob geboren te Braunshart die gedeserteerd is hij was remplaçant van Slager Jan Alberts te Dragten die ten spoedigste enz. en Brink Ariaan die gedeserteerd is en remplaçant van Hoekstra Ulbe Gosse die ten spoedigste enz. en er wordt opsporing verzocht  enz. enz. jaar 1814 (2) (dossier 4)

6010

208

03-04-1816

Andriessen K. Y. ---- Asperen van G., Binnis Gerben en Zonen, Binnerts Eeltje Tjallling, Andriessen K. Y. en Boonstra Eedsge de weduwe allen kooplieden in Boter, Kaas, Spek, Vlees en Granen wonende te Grouw zij verzoeken een restitutie van een reeds betaalde aanslag der belastingen enz. enz. jaar 1816 (2)

6053

902

11-12-1819

Andriessen Klaas Johannes  door zijn overlijden is de post van Plaatsvervanger van het Vredegerecht te Sneek vacant geworden jaar 1819 (2)

6053

916

14-12-1819

Andriessen Klaas Johannes  door zijn overlijden is de post van Plaatsvervanger van het Vredegerecht te Sneek vacant geworden jaar 1819 (2)

5989

576 4e lijst

26-07-1814

Andriessen Sijbr. te Grouw staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

8280

517-11, 20

19-05-1840

Andriessen Sj. D. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Andriezen Jan hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6383

79     

23-04-1814

Andrijs Ane te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6864

10-A

05-01-1825

Andrijs Hendrik , hij is overleden en daardoor wordt zijn Burgerlijk Pensioen van Fl. 114 sjaars ingetrokken enz. jaar 1825 (2)

6864

12-A

06-01-1825

Andrijs Hendrik hij staat in een document van overleden Gepensioneerden  met bedrag enz. jaar 1825  (2)

6073

646

18-08-1821

Andringa  Arjen Lambertus Ontvanger te Vrouwenparochie dat Binnema Jippe Tjipkes te Vrouwenparochiedat ter zijner name enz. enz.  en Terpstra Saapke Luitjes zijn vrouw een aanslag der kohieren enz. enz.  en dat op 9 Mei door den heer Loon van J. Notaris te St. Annaparochie alle desselfs roerende goederen  zijn verkocht bij een publieke Boelgoed enz. enz.  jaar 1821 (2)

8375

712-10

21-07-1841

Andringa  de Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht van geschikte personen voor de vacante bediening  als Veldwachter te Langweer i.p.v. Weide van der Gijsbert  die met pensioen gaat en wel Frankena Meije Lammerts Werkman te Langweer en Visser Rimmelt Piers enz. jaar 1841 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Het Bildt

Andringa  de Kempenaer van T. Grietman van Het Bildt ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4)

6243

240

23-03-1814

Andringa  van A.  secretaris van de schout, Wordt vermeld op een staat van uitgaven gemeente Vrouwenparochie over 1813 enz. enz. jaar1814 (4)

6402

 

922-1+ 11

09-12-1815

Andringa  van Hylcama Tinco staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6293

177

24-02-1819

Andringa ….?, Hoitsma J. J. en Slim Wybe Ates ondertekenen als leden van de Commissie geroepen tot het mede opmaken eener Kwotisatie over alle de ingezetenenn van Vrouwenparochie enz. jaar 1819 (1)

6871

25-03-1825

13-A

Andringa a Kempenaar van  Jr. O. R. van beroep Advocaat---- Bouricius Louis Ontvanger te Baard, hij staat op het document Alphabetische staat behelzende voordragt van Kandidaten voor den post van Controler van de Directe Belastingen in en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Controle Leeuwarden No. 2, de aftredende ambtenaar is Rengers (Regnerus) Hendrik van Burmania Baron enz. op deze lijst geboortedatum en plaats, burgelijke staat, welke talen hij spreekt, aanmerkingen en een uitvoerige kolom algemeene aanmerkingen enz.  jaar 1825 (7)

6293

163-a

01-03-1819

Andringa A. betreft personele omslag dienst 1818 van den dorpe Wijnjeterp en dat enz. ook begrepen onder deze post is Heeres Andries de weduwe enz. jaar 1819 (1)

6383

72

23-04-1814

Andringa A. L. te Vrouwenparochie, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6624

316

28-02-1814

Andringa A. S. Floreenpligtige Ingezetene van Wirdum---- Palsma Andle Hendriks,  en Piersma Pieter Sierks Kerkvoogden van de Hervormde Kerk te Wirdum geven met eerbied te kennen  dat hunne Kerkvoogdij staat zeer agterlijk\en met veel schulden bezwaard is enz. ook wordt hen de agthonderd gulden geleend door den Heer Buma B. terug gevraagd en boovendien eischt Oevering Nolke te Warga de somma van vijfhonderd vijftig guldens op en dat zij hunne eigendommen enz.  ook een brief ondertekend door de Floreenpligtige Ingezetenen van Wirdum betreffende de schulden en de verkoop van o.a. het Dorps Veerschip van Wirdum  jaar 1814 (6)

8376

728/7-a

26-07-1841

Andringa A?. J. te Vrouwenparochie  , Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4)

6385

144

06-07-1814

Andringa Aan S. te Jelsum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6401

 

859-1+4

10-10-1815

Andringa Aan Sijbrens staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

8384

904/7

13-09-1841

Andringa Aane Pieters--- Johan Sjerps, hij heeft benoemd Poelsma Hjerre Harmens als taxateur van gronden die voor de weg van Leeuwarden naar Harlingen nodig zijn en met de eigenaren enz. enz.  de eigenaren zijn; Bohm Wentholt ten Pieter, Huber Lambert Joh. ,  Dijkstra Gerben Jans,  Fontein Freerk Jans (de weduwe),  Buwalda Anne Jouwes, Andringa Aane Pieters,  Anema Minne Wybes, Fontein zijn weduwe Ingerna Hannema, Ypma Jelle Jans, Dijkstra Gerben Jans, Adema Jan (de erven) jaar 1841 (6)

6402

 

922-1+ 8

09-12-1815

Andringa Aar Sijbrens staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6868

21-02-1825

31-A

Andringa Andries Klazes---- Ozinga Johannes Sjoerds zetter in het district van ontvang Beetgum en Veeman Sjoerd Lijbes zetter in het ontvang van deinum  beide in het verlopen jaar overleden daarom worden voorgedragen Meulen van der Auke Bouwes en Andringa Andries Klazes beide te Menaldum wonende, en Talma Sape Gerbens te Marssum wonende en Hogt van der Marten Annes te Deinum enz. jaar 1825 (3)

6872

05-04-1825

57-C

Andringa Andries Sybes---- Andringa Sybe Andries en Miedema Antje Pieters echtelieden wonende te Winsum, de man Boerenknegt, het is gebleken dat zij hunne zoon Andringa Andries Sybes * 16-03-1806 te Oosterlittens van beroep Boereknegt voor de ligting der Militie jaar 1825 niet hebben doen inschrijven en alzoo schuldig hebben gemaakt aan eene overtreding waarvoor een proces verbaal enz. jaar 1825 (5)

6870

15-03-1825

28-C

Andringa Andries Sybes te Spannum geboren te Oosterlittens zoon van Andringa Sybe Andries en Miedema Antje Pieters, dat hij nalatig is geweest voor de inschrijving der Nationale Militie hetwelk veroorzaakt is door de ziekte van zijn moeder en zijne vader boerenknecht zijnde en zelden te huis komende enz. enz. ook aanwezig zijn miltie staat waarop alle gegevens van hem ook aanmerkingen jaar 1825 (6)

8086

30-04-1838

34

Andringa Ane Pieters Franeker Trekschuit, jaar 1838

5982

1752

13-12-1813

Andringa B. D. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6078

95-31

25-01-1822

Andringa Bonne Andries Landeigenaar te Wijnjeterp ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Lippenhuizen enz. enz. jaar 1822 (3)

9187

1475

05-10-1918

Andringa Bote, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8359

377/28, 3

19-04-1841

Andringa---- Burmania Andringa de Kempenaer van van J. wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 3

19-04-1841

Andringa---- Burmania Andringa de Kempenaer van van J. wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6034

398

30-05-1818

Andringa D. B. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6385

54-10

14-07-1814

Andringa D. F?. staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3)

6034

398

30-05-1818

Andringa D. S. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6082

453

03-05-1822

Andringa D. S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6624

316

28-02-1814

Andringa D. S. Floreenpligtige Ingezetene van Wirdum---- Palsma Andle Hendriks,  en Piersma Pieter Sierks Kerkvoogden van de Hervormde Kerk te Wirdum geven met eerbied te kennen  dat hunne Kerkvoogdij staat zeer agterlijk\en met veel schulden bezwaard is enz. ook wordt hen de agthonderd gulden geleend door den Heer Buma B. terug gevraagd en boovendien eischt Oevering Nolke te Warga de somma van vijfhonderd vijftig guldens op en dat zij hunne eigendommen enz.  ook een brief ondertekend door de Floreenpligtige Ingezetenen van Wirdum betreffende de schulden en de verkoop van o.a. het Dorps Veerschip van Wirdum  jaar 1814 (6)

6070

424-1          25-05-1821

Andringa D. S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8350

183-18, 2

22-02-1841

Andringa de Carpentier Tinco schrijft een sollicitatiebrief door hem ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland, wordt vermeld op een document Collectie van Apostillaire Dispositien enz. als sollicitant naar de post van Ontvanger van de Directe Belastingen en Accijnsen te IJlst enz. jaar 1841 (4)

6251

1110

23-10-1814

Andringa de Kempenaar , de douariere Onderwerp: een huisje dat door haar vehuurd wordt aan de Wagt enz. jaar 1814 (1)

6385

27

27-06-1814

Andringa de Kempenaar A. A. hij wordt voorgedragen door AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) Schout der Gemeente Lemmer als Luitenant Kolonel voor den Landstorm enz. enz. jaar 1814 (10)

6869

04-03-1825

1-A

Andringa de Kempenaar O. R. hij is op deszelfs verzoek als Controleur der belastingen te Leeuwarden te worden benoemd maar er is te kennen gegeven dat gemeld verzoek voor als nog niet in aanmerking kan komen enz. enz. jaar 1825 ( 4)

8376

728/7-a

26-07-1841

Andringa de Kempenaar T.  te Sint Annaparochie, Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4)

6044

206

31-03-1819

Andringa de Kempenaar van A. A. , voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd:  Staat  van veranderingen van Eigenaars  in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom overgang in het jaar 1819 (4)

6632

 

1248

05-10-1814

Andringa de Kempenaar van A. A. hij wordt benoemd als Lid voor het Collegie van Gedeputeerde Staten  van Vriesland bij Koninklijk Besluit enz. jaar 1814 (3)

8361

434/6 sectie B, E, F.

04-05-1841

Andringa de Kempenaar van O. R. te Leeuwarden staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10)

5989

553

18-07-1814

Andringa de Kempenaer  van ….? hij heeft niet geantwoord op een missive van de Zetters der Belasting van de Gemeente Leeuwarden betreffende de vraag over Paarden, Dienstboden dat de inschrijving moet geschieden ter plaatse van het Winterverblijf enz. jaar 1814 (5)

5987

391

21-05-1814

Andringa de Kempenaer A. A. Onderwerp: dat zijn dienstboden zouden worden aangeslagen waar zij ingeschreven staan enz. enz. jaar 1814 (2)

6631

1123

17-09-1814

Andringa de Kempenaer A. A. zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten betreffende een lijst met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn enz. jaar 1814 (2)

6394

295

10-04-1815

Andringa de Kempenaer A. Luitenant Colonel van het 8e Bataillon Landstorm Arrondissement Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat bij zijn bataillon de exercitie ten sterktste hebben aanbevolen en in de eerste plaats alle manschappen in ppersoon hebben geïnspecteerd en de 1e -2e-3 en 6e  Compagnie enz. verder hebben 144 man verlangd met geweren gewapend te worden. enz. jaar 1815 (2)

6396

607

16-06-1815

Andringa de Kempenaer A.A. Luitenant  Collonel Commanderende het 8e Battaillon Landstorm arr. Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Lemstra Sibbele Jelles betreffende zijn rekwest en dat het beroep van de Suppl. als Beurtschipper van de Lemmer op Sneek  denzelve veroligt dagelijks tusschen de Lemmer en Sneek te varen en alsoo gegronde reden oplevert om  omtrent de absentie bij de exercitie te zijn enz. en dat zijn compagnon Koe de Greelt van beurt mag houden zodat een der beiden aan boord kan blijven  enz. jaar 1815 (3)

3586

31

13-05-1839

Andringa de Kempenaer de familie---- Sijtzama  Baron van  M. P. D een verleende consessie voor eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam enz. jaar 1839 (3)

3586

 

4 t/m 8,

12 t/m 18

26-05-1842

Andringa de Kempenaer de R. L.---- Camstra Tjalling Aurelia Wilhelmina Baronnesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Douariere van wijlen Andringa de Kempenaer R. L.  onderwerp een request Vriesche Stoomboot Maatschappij houdende het in werking brengen van van harer dienst tusschen Amsterdam en Harlingen enz  ook het reglement en tarieflijst aanwezig jaar 1842 (81)

8350

175/27-9

21-02-1841

Andringa de Kempenaer Jonkheer Mr. Onno Reins van, met volmagt van Lemsterland wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Zeven Grietenijen & de Stad Sloten Contributie/Zeedijken bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz. jaar 1841 (12)

8382

870/12

03-09-1841

Andringa de Kempenaer O. R. (jonkheer) Benoemd in de Orde van de Nederlandsche Leeuw jaar 1841 (4)

3586

32, 33

04-04-1839

Andringa de Kempenaer R. L---- Camstra Tjallinga Aurelia Wilhelmina Baronnesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Douariere van wijlen Andringa de Kempenaer R. L, jaar 1839 (4)

3586

24-A t/m 30

19-09-1839

Andringa de Kempenaer R. L---- Camstra Tjallinga Aurelia Wilhelmina Baronnesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Douariere van wijlen Andringa de Kempenaer R. L, verzoekende het in werking stellen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam  over de Zuiderzee enz. ook aanwezig een vrachtlijst van de beurtschepen van Amsterdam op de Lemmer  in de vorm van een boekje enz.(35)

3586

19, 19a-b

10-01-1840

Andringa de Kempenaer R. L.  ----vermeld in  Andringa de Kempenaer de G. J. vrouwe van. Douariere van  Welderen W. C. G. Baron Rengers, Burmania van Andringa  de Kempenaer J.  te Lemmer, Andringa  de Kempenaer van W. te Lemmer gezamenlijk verzoek om een concessie tot het aanleggen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam  enz. jaar 1840 (13)

3586

32, 33

04-04-1839

Andringa de Kempenaer Regnerus Livius  ---- Camstra Tjallinga Aurelia Wilhelmina Baronnesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Douariere van wijlen Andringa de Kempenaer R. L, jaar 1839 (4)

3586

24-A t/m 30

19-09-1839

Andringa de Kempenaer Regnerus Livius  ---- Camstra Tjallinga Aurelia Wilhelmina Baronnesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Douariere van wijlen Andringa de Kempenaer R. L, verzoekende het in werking stellen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam  over de Zuiderzee enz. ook aanwezig een vrachtlijst van de beurtschepen van Amsterdam op de Lemmer  in de vorm van een boekje enz.(35)

3586

22, 23

07-11-1839

Andringa de Kempenaer Regnerus Livius  ---- Camstra Tjallinga Aurelia Wilhelmina Baronnesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Douariere van wijlen Andringa de Kempenaer R. L. het in werking stellen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam  enz.  jaar 1839 (9)

8375

724-1

24-07-1841

Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van, Grietman van  het Bildt ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het Onderstandsdomicilie van de bedelaars Kolonisten Molenaar Jacob Alberts en Mulder Jacob enz. jaar 1841 (3)

5984

117a

10-02-1814

Andringa de Kempenaer v. A. A. heeft ontvangen een mandaat van 80 francs enz., jaar 1814 (2)

8375

708-5_10

20-07-1841

Andringa de Kempenaer v. J. B. te langweer  staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8308

1067-4

28-10-1840

Andringa de Kempenaer vam R. L.---- Camstra F. A. W. Vrouwe Baronnesse thoe Schwartsenberg en Hohenlansberg, douaieire van Andringa de Kempenaer van R. L.  heeft zig bij rekweste tot zijne Majesteit gewend  met als onderwerp het aanleggen der Stoomvaartdienst tusschen Amsterdam en lemmer enz. jaar 1840 (3)

6389

23

28-10-1814

Andringa de Kempenaer van A. A.  luitenant Colonel van het 8e Bataillon Landstorm draagt voor tot Adjudant van hem Poppes B. oorspronkelijk aangesteld als Kapitein bij de 1e Comp. en tot Luitenant Kwartiermeester de heer Bualda C. oorspronkelijk voorgesteld als 2e Luitenant bij de 3e Compagnie, en als Kapitein de heer Heux Le H. oorspronkelijk als Kapitein bij de 3e Compagnie en de heer Stellingwerf Sijbe B. als Kapitein bij de 3e Compagnie en Ferdinands M. tot 1e Luitenant bij de 3e Compagnie enz. jaar 1814 (3)

8375

724-1

24-07-1841

Andringa de Kempenaer van A. A. (Antoon Anne) Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het Onderstandsdomicilie van de bedelaars Kolonist Hoekstra Inske Pieters enz. jaar 1841 (3)

6624

161

31-01-1814

Andringa de Kempenaer van A. A. (Antoon Anne) Jhr.---- Rengers L. J. J.  gewezen Maire van Lemmer heeft kennis gegeven dat er in de Gemeente geen Schout bevind en er wordt voorgedagen de heer Andringa de Kempenaer van A. A. (Antoon Anne) Jhr. enz. jaar 1814 (1)

6631

1076

02-09-1814

Andringa de Kempenaer van A. A. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6624

287

10-02-1814

Andringa de Kempenaer van A. A. schrijft en ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland met het verzoek hem de post van Schout in Lemmer op te dragen enz. jaar 1814 (3)

9126

737 + 860

29-04-1879

14-05-1879

Andringa de Kempenaer van I. J. W. H. (Imilius Josinus Willem Hendrik) zijn eervol ontslag als Burgemeester van Ferwerderadeel enz. jaar 1879 (3)

3622

B, 1 en 2

11-05-1843

Andringa de Kempenaer van Onno Reint en Mr. Buma Wiardes Willem leden van het College van Gedeputeerde Staten van Vriesland verklaren in genoemde hoedanigheid dat wege de provincie in pacht af t staan aan Halbesma Harke van beroep Landbouwer wonende bij de Klaarkamsterbrug onder Rinsumageest en met toestemming van zijne vader Halbesma Halbe Johannes te Rinsumageest enz. enz. jaar 1843 en 1850 (3)

6282

687-a-b

03-07-1817

Andringa de Kempenaer van Regnerus Livius heeft tegoed fl. 1000 met 5 % interest vanaf 14 Maart 1810, komt voor op de staat der door het voormalige District Doniawerstal genegotieerde en op den 31 Juli 1813 nog verschuldigde Kapitalen en Interesten enz. jaar 1817 (8)

8359

377/28, 3

19-04-1841

Andringa de Kempenaer van T. A. wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)M. A.

8359

377/28, 3

19-04-1841

Andringa de Kempenaer van T. A. wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8350

175/27-15

21-02-1841

Andringa de Kempenaer van Tjeerd Anne Marius Albert met volmacht voor het dorp Nijkerk wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Zeedijksbestuur van Ferwerderadeel ,  jaar 1841 (6)

3586

19, 19a-b

10-01-1840

Andringa de Kempenaer van W. te Lemmer ---- Andringa de Kempenaer de G. J. vrouwe van. Douariere van  Welderen W. C. G. Baron Rengers, Burmania van Andringa  de Kempenaer J.  te Lemmer, Andringa  de Kempenaer van W. te Lemmer gezamenlijk verzoek om een concessie tot het aanleggen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam  enz. jaar 1840 (13)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Andringa de Kempenaer van,  Antoon Anne hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6839

21-A

06-04-1824

Andringa de Kempenaer van, Regnerus L.-----Meijering Gerrit Jans hij is als borg voor de Impost van Turf, (17 April 1818) van Hendrik Smit wordt ook als koper in genoemd de weduwe van ,  Andringa de Kempenaer van, Regnerus L.  enz. enz. (13) jaar 1824

6415

64

12-03-1817

Andringa de Kempenaer W. (Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (2)

8379

802-9

16-08-1841

Andringa de Kempenaer W. (Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Koopmans Klaas Siemens Werkman te Lemmer onderwerp; vrijwilliger bij de infanterie tijdens de Belgischen Opstand en verzoekt om enz. jaar 1841 (5)

6033

300

28-04-1818

Andringa de Kempenaer W. (Wilco) van Jhr. in kwaliteit als Grietman  van Lemsterland (ambshalve brief)  jaar 1818 (3)

8350

175/27-9

21-02-1841

Andringa de Kempenaer W. (Wilco) van Jhr. met volmagt van Lemsterland wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Zeven Grietenijen & de Stad Sloten Contributie/Zeedijken bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz. jaar 1841 (12)

8309

1107-28 

09-11-1840  

Andringa de Kempenaer W. (Wilco) van Jhr..---- Stellingwerff  S. B. (Sybe Broers) Assessor van Lemsterland zal tijdelijk de fuctie waarnemen van de Grietman van Lemsterland Andringa de Kempenaer W. (Wilco) van Jhr. enz. jaar 1840 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Lemsterland

Andringa de Kempenaer W. van te Lemmer staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8309

1107-15, 3

09-11-1840  

Andringa de Kempenaer Wilco te Lemmer staat vemeld in een document Rustende Schutterij hij wordt voorgedragen als Kapitein Adjudant bij de derde afdeling enz. jaar 1840 (4)

8356

303-22, 8             25-03-1841

Andringa de Kempenaer Wilco te Lemsterlandn staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)  document (9)

5988

490

22-06-1814

Andringa de Kempenar van A. A. , hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf  in gevolge artikel 4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)

8211

988-3, 24

Bladzijde 2

26-09-1839

Andringa de Kempenar van te Lemmer wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Lemsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met  kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

Lemsterland

Andringa de Kermpenaar W. Grietman van Lemsterland ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)

6060

480

06-07-1820

Andringa Dirk B. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Andringa Dirk B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6395

457

13-05-1815

Andringa Dirk B. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6070

424-1          25-05-1821

Andringa Dirk B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Andringa Dirk B. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Andringa Doeke S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Andringa Doekle S. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8280

517-11, 20

19-05-1840

Andringa Douwe W. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1

17-07-1839

Andringa E. S. te Huizum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6385

140

06-07-1814

Andringa Fedde te Franeker hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6424

609

10-12-1817

Andringa Folkert 7 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Andringa Folkert Aukes 169 Tzummarum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6840

36-A

blz. 16

22-04-1824

Andringa H.  van beroep wordt vermeld samen met 8 andere inwoners van Lijons Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6390

38

20-09-1814

Andringa H. A. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

8257

70/1, 28

21-01-1840

Andringa H. van Opsterland, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

6282

737-22

07-07-1817

Andringa Harmen A., Boer te Lions met (6 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Andringa Heere Andries hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6402

 

922-1+ 12

09-12-1815

Andringa Heere Andries staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6078

95-32

25-01-1822

Andringa Heere Andries te Wijnjeterp ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Lippenhuizen  enz. enz. jaar 1822 (4)

6054

56

25-01-1820

Andringa Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. jaar 1820 (1)

6060

480

06-07-1820

Andringa J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Andringa J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Andringa J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 4-v

17-07-1839

Andringa J. J. te Jelsum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6034

398

30-05-1818

Andringa J. N. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6627

618

31-04-1814

Andringa J. N. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)

8210

966/7 en 881/14,13

27-08-1839

Andringa J. S. te Roordahuizum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6034

398

30-05-1818

Andringa Jacob S. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-1          25-05-1821

Andringa Jacob S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Andringa Jacob Seyes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

9465

Deel 2, 13

26-03-1857

Andringa Jan te Nieuwebildtzijl Beurt en Veerdienst van Nieuwebildtzijl naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8).

8308

2086-13

01-11-1840

Andringa Jildert Simmes staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6627

663

06-05-1814

Andringa Joh’s N. en Slim Wybe Ales ondertekenen ook namens zes en twintig eigenaren van het Oud Bild onder Vrouwenparochie dat de ondergetekenden hiermede hunne bedenkingen hebben omtrent het Weeshuis op de Oude Bildzijl enz. jaar 1814 (3)

6380

22

00-02-1814

Andringa Johan Nammens---- Tanja Jarig Piers van beroep Boer en Vries de Cornelis Jans van beroep Boer,  heden heb ik (de Schout) beide municipale raden van mijner gemeente Vrouwenparochie heb ik heden ontboden om mij volstrekt en onpartijdig een opgave te doen of zij ook konden stellen dat het paard van Andringa Johannes Nammens in het gepasseerde jaar in een requeste (is aanwezig) gesteld door hem getekende,  eenige meerdere waarde had enz. enz. zij schrijven de opgave en ondertekenen deze beide enz. jaar 1814 (11)

9465

Deel 2, 113

31-10-1866

Andringa Johanne te Arum s, Beurt en Veerdienst van Arum op Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) 

6628

731

19-05-1814

Andringa Johannes Nammens---- Jong de R. T. Schout van Vrouwenparochie zegt met overzending van bijgaande deductie van  Andringa Johannes Nammens  en Resupsie van Wiglama Atte Klases  en dat het hem bevreemd dat er zoveele personen in zijne gemeente gevonden worden enz. ook komt voor Slim Wijbe Ates en Polsma Jan Andles Kerk en Armen voogden van Vrouwen Parochie en Siderius Gerrijt Bockes en Tanja Jarig Piers (de laatstgenoemde 4 ondertekenen ook het document) dat het hun leed doet om de aanklacht van Johannes Nammens Andringa  jaar 1814 (15)

6379

101

20-01-1814

Andringa Johannes Nammens Onderwerp zijn request betreffende de verkoop van zijn paard en dat hij wordt beschuldigd enz. ook is s’mans caracter hier in de gemeente overbekend, enz. tevens wordt hem gelast om den 12e febr. 1813 s’morgens 9 uur aan het wagentje bij de Vrouwenpoort te bezorgen de 5 jarige zwarte ruin enz. tevens genoemd  Wiglama Atte Klazes,  benevens  een onsers Municipale Raden te Vrouwenparochie de Heer Vries de Cornelis Jans ook genoemd de Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes hij wordt ook gelast om den 12e febr. 1813 s’morgens 9 uur daar aanwezig te zijn, ook genoemd Jong de R. F. deze ondertekend samen met Bijlsma Jentje Eeltjes deze documenten.  Er zijn veel problemen rond deze leverantie enz. jaar 1814 (10)

9465

Deel 2, 113

31-10-1866

Andringa Johannes te Arum, Beurt en Veerdienst van Arum op Bolsward, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) 

9465

Deel 2, 113

31-10-1866

Andringa Johannes te Arum, Beurt en Veerdienst van Arum op Franeker, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (10) 

8285

615-2, 6-1 19-06-1840

Andringa K. J. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

8386

949/6

25-09-1841

Andringa K. P. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 )

8375

708-5_6

20-07-1841

Andringa K. T. te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6

5673

 

41

02-05-1901

Andringa K. te Grouw , een verleende vergunning (Rose) voor het schip de “Noordster II“tot het  Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1901 (1)

5664

29, 9

16-04-1903

Andringa K. te Grouw Schip de Kollumerland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

6396

554

06-06-1815

Andringa Kempenaer A. A. Luitenant  Collonel het 8e Battaillon Landstorm te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland met ondererp de Landstorm enz. jaar 1815 (2)

8214

1026/1-3

07-10-1839

Andringa---- Kempenaer de Quirina Jacoba van Andringa Douariere van Welderen Rengers zonder beroep, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

8359

377/28, 3

19-04-1841

Andringa---- Kempenaer de W. van Andringa wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

9187

1114

07-08-1918

Andringa Klaas, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8211

988-3, 6

Bladzijde 3

26-09-1839

Andringa N. te Vrouwenparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6300

106

24-01-1822

Andringa P. H---- Leistra Hein en Andringa P. H namens de Kerk en Armenvoogden van het Dorp Finkum schrijven een brief aan Zijne Majesteit als volgt dat de gecombineerde Kerken Armenvoogdij reeds sedert ettelijk jaren bezwaard is enz. enz. en dat het men hun schulden reeds zover is gekomen dat de schuldeisers hun geduld verliezen en met name de Timmerman Reitsma Jacob Iedes Stiens na voorafgegaan regterlijk vonnis enz. enz.  en zij verzoeken of zijne majesteit hen de helpende hand toe te reiken enz.  tevens een aanbevelingsbrief van de Grietman van Leeuwarderadeel Tour  J. N. (Jacob Nanning) Baron du, ook toegevoegd de staat met schulden van totaal fl. 6477.80  en buiten genoemde ook aan; Deinema Jacob Doekes te Hijum,  Passamier Gellius Andreas.te Vrouwenparochie,  Dijkstra Waling Keimpes te Vrouwenparochie, Twijnstra Jan Jacob te Finkum Boer de Pieter Jans te Finkum,  Twijnstra Jacob, Twijnstra Jacob ,  Geerlings Geert 1822 (14

6632

1276

3e blz. van kolommen

14-10-1814

Andringa P. H., ondertekend de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6623

206

31-10-1813

Andringa Pieter H. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6300

281c           

29-04-1822

Andringa Pieter Harmens----  Porte M. J. (Meindert Jans) Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij Leeuwarderadeel in de Dorpskerk te Finkum  en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij advertentien in de Leeuwarder Courant van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene Floreenplichtigen  zonder onderscheid van godsdienst enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk enz. er zijn benoemd gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob Doekes en uit de hoofden van de Huisgezinnen , Andringa Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was getekend door:  Rijnks R. S., Hommema P. L. uit naam des Moeders,  Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart J. P., Sevenster S. J., Twijnstra J. J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D., Sytsema G., Cats J. Epz. P.p. de weduwe Cats E. jaar 1822 (3)

6250

968

14-10-1814

Andringa Pieter Harmens, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

6048

448, 1-7

+ 11, 13

06-07-1819

Andringa Pieter Simmes te Folsgare Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (7) hele dossier (30)

9187

1475

05-10-1918

Andringa Pieter, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Andringa Pijter H., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6299

 

551            

05-10-1821

Andringa Pyter H.---- Reitsma Jacob Tedes Timmerman te Stiens , De  Kerk en Armen voogden van FinkumLeistra Hein en Andringa Pyter H. schrijven een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat zij geldnodig hebben omdat de eerdere genoemde Timmerman al via de regter beslag heeft laten leggen op de goederen van de Kerk enz. jaar 1821 (1)

5990

663 en 675

26-08-1814

 

Andringa Ruurd T. ---- Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) de  Schout,  Tichelaar Jelmer P., Houtsma Evert O., Sloof Sytze F., Kingma Hylke Jan L., Stellingwerff Pieter A., Andringa Ruurd T. allen lid van het gemeente bestuur van Makkum enTichelaar Jan P., Bakker Jan C., Eekma S. van beroep Zetters een brief aan de Gouveneur enz.. schrijven eenbetreft de financiën en belastng van Makkum en Humalda van J. F schrijft dat aan hun verzoek niet kan worden voldaan enz. jaar 1814 (5)

6250

983

15-10-1814

Andringa Ruurd T. Hij tekent als Gemeenteraadslid van de Gemeente Makkum,  de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m 1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814  (11)

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Andringa S. A. te Roordahuizum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14, 13

27-08-1839

Andringa S. A. te Roordahuizum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6422

458 1e Bataillon

06-10-1817

Andringa S. D. Franekeradeel heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

9187

25-06-1918

863

Andringa S. Leeuwarden Veldwachter te  Leeuwarden (3)

6840

36-A

blz. 10

22-04-1824

Andringa S. Tjipkes Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Friens Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6628

817

31-05-1814

Andringa S. V?. hij ondertekend als Lid der Kerkeraad een document betreffende de achterstallige tractementen van de predikanten in de Stad Workum enz. jaar 1814 (4)

8285

623-21

22-06-1840

Andringa Sijbrens te Cornjum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)

8220 

1137/14

06-11-1839

Andringa Sjoerd Andeles een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Sneek,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward, (17)

6870

15-03-1825

28-C

Andringa Sybe Andries---- Andringa Andries Sybes te Spannum geboren te Oosterlittens zoon van Andringa Sybe Andries en Miedema Antje Pieters, dat hij nalatig is geweest voor de inschrijving der Nationale Militie hetwelk veroorzaakt is door de ziekte van zijn moeder en zijne vader boerenknecht zijnde en zelden te huis komende enz. enz. ook aanwezig zijn miltie staat waarop alle gegevens van hem ook aanmerkingen jaar 1825 (6)

6872

05-04-1825

57-C

Andringa Sybe Andries en Miedema Antje Pieters echtelieden wonende te Winsum, de man Boerenknegt, het is gebleken dat zij hunne zoon Andringa Andries Sybes * 16-03-1806 te Oosterlittens van beroep Boereknegt voor de ligting der Militie jaar 1825 niet hebben doen inschrijven en alzoo schuldig hebben gemaakt aan eene overtreding waarvoor een proces verbaal enz. jaar 1825 (5)

9189

652

30-05-1919

Andringa Sytse, Hulpcontroleur bij de levensmiddelenvoorziening  zijn aanstelling als veldwachter in de gemeente Leeuwarden jaar 1919 (3)

6383

74

23-04-1814

Andringa T. G. te Oosterbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8308

1074-9

29-10-1840

Andringa T. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

6840

36-A

blz. 28

22-04-1824

Andringa Tjeerd Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

5995

20

12-01-1815

Andringa Tjeerd Gerbens, Oosterbierum,  De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het halen in het donker van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de volgende dorpelingen; Donia Jochem Harmens, Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, Faber Pieter Arjens, Andringa Tjeerd Gerbens, Herrema Jacob J., Bosmey  Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma Klaas P., Terpstra Jochum Symons, Haima Jacob Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans H. F? of T?, Bakels Adrianus, Boersma D. Meinderts, jaar 1815 (3)

6424

609

10-12-1817

Andringa U. T. 48 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6262

952-15

28-09-1815

Andringa van  de Kempenaer A. H.  heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6089

1216

30-12-1822

Andringa van  Hylckama F. te Dokkum Hij is benoemd tot conroleur der  der directe belastingen , In en Uitgaande rechten in voornoemde standplaats enz. jaar 1822 (3)

6258

630-21, 

23-25

17-04-1815

Andringa van  S komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (5) dossier   (45)

6636

159-a-b-c

11-02-1815

Andringa van A.---- Brunger P.,  Sluijterman A. F. ,  Schoonhoven W. A.  en  Bergh v.d. H. Ouderlingen en de Diaconen Visser L., Passing Harm,  Goedhart S. J. en Deinum P. T. der Hervormde Kerk van de Stad Workum ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Meiners Meinardus Predikant alhier verder genoemd Andringa van S.  enz. jaar 1815 (10)

8214

1036/14

10-10-1839

Andringa van A. hij zweere getrouwheid aan den Koning en gehoorzaamheid aan de wetten van den staat, alsmede dat ik om te bekomen mijne bediening als klerk enz. zal ik dit document ondertekenen  enz. jaar 1839 (4)

6632

1318

23-10-1814

Andringa van A. L.  ---- Jong de R. T. Schout van Vrouwen Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  heb ik Informatie samen met mijnen Secretaris Andringa van A. L.  gevolge van uw aanschrijving wegens het vervoeren van arbeider en vrouw van eene Tijssen Rienk  wonende onder Hallum naar Barttelehiem ten dat het betwiste geval zich niet zodanig hebben toegedragen enz.  dat men ten aanzien van de ongelukkig ziek geworden arbeider en vrouw geheel anders had behoren te behamdelen enz. en deze zorg had Rienks Rienk Tijssen  ondertekend als Rijnts R. T. als een meer vermogend mensch ook moeten bezielen enz.  aanwezig een document Leij van der Jan Jans van beroep Chirurgijn woonachtig op de Leije onder den Dorpe Finkum oud 38 jaar verklaarde onder eede dienstbaar geweest te zijn op de plaats van  Tijssen Rienk en ondertekend deze verklaring, ook een ondertekende verklaring van Hoekstra Tiete Jochums van beroep meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 38 jaar, ook een verklaring van Eeltjes Jacob  van beroep Arbeider bij de Meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 44 jaar  en een verklaring van Kas Hendrik Johannes  van beroep Schipper oud 34 jaar verder een verklaring van Lautenbach  Beerent Cornelis oud 20 jaren  van beroep Schipper , een andere verklaring van Pijtters Jetske gehuwd met Tiete Jochums Hoekstra oud 36 jaar , en van Gerrijts Sijtske huisvrouw van Loon van Jacob Eeltjes van beroep arbeiders aldaar  en de Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes  wordt genoemd  en ondertekend ook een verklaring jaar 1814 (19)

6089

1186        

21-12-1822

Andringa van A. L. hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6072

581

17-07-1821

Andringa van A. L. te Vrouwen Parochie staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

5996

151-a 

rij 2  namen

20-02-1815

Andringa van Arjan Lambertus hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6099

1066

31-10-1823

Andringa van Arjen Lamberts, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6066

 

92 + 93

31-01-1821

Andringa van Arjen Lambertus ---- Bruinsma Jan Beerends* van beroep Deurwaarder  die na behoorlijk sommatie op 28-12-1820 en daarop gevolgde Renovatie tegen Terpstra Saapke* de Ecploiten enz. enz. aan hare man Binnema Jippe Tjipkes gegeven maar de Deurwaarder  gaat met getuigen en wel  de Veldwachter  Tuinman  Jan Taekes* en Santhuizen J. G.*  naar hun huis om beslag te leggen en op zolder van Terpstra Jouke Luitzens liggende tarwe verder genoemd de Ontvanger der Gemeente Andringa van Arjen Lambertus. * ondertekenen dit document  enz. jaar 1820  (12)

6100

1087

04-11-1823

Andringa van Arjen Lambertus Controle Leeuwarden   Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6833