Home

Invt.

Stuk

Toegang 11 **

 

 

‘Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

5675

60 en 74

07-03-1918

Apallius H. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8)  dossier (15)

8169

21-02-1839

194/22

Apallius Hendrik Sakes Terhorne Veldwachter, jaar 1839

5673

 

133

09-05-1904

Apeldoorn C. J. ----Veen van der Andries J., Beurtschipper Oosterwolde op Leeuwarden schrijft in een door hem ondertekende brief, dat het hem zeer aangenaam zou zijn indien het college  gunstig zal beschikken op zijn verzoek betreffende het in de vaart brengen van een motorvaartuig  enz. enz. om de meest geïsoleerde gemeenten enz. ook de handel in vee en varkensteelt gaat met ongeëvenaarde moeilijkheden vanwege de geïsoleerde gemeenten enz. enz. verder een dossier met correspondentie daarover  ook diverse ander brieven van b.v.   Houtstra Joh. W. te Gorredijk  dat hij heeft gehoord van de aanvraag der vergunning en hij dat ook wel wil enz. enz., Landmeter F. J. Sluiswachter te Gorredijk,  Fenenga G. G.,ook een aanbevelingsbrief getekend door de directie Coop. Zuivelfabriek Oosterwolde en Omstreken in persoon van Gorter W. , de directie Coop. Zuivelfabriek het Klaverblad te Donkerbroek. in persoon van Hartmans M?? (handtekening is zeer onduidelijk) , de directie Coop. Zuivelfabriek De Vooruitgang te Wijnjeterp  in persoon van Berg v.d. B. K en de directie Coop. Zuivelfabriek De Nijverheid te Hemrik in persoon van Boersma W?. enz. verder een aanbevelingsbrief getekend door: Apeldoorn C. J. Weperen van K. A., Vondeling Auke A., Mulder de gebr., Vondeling Anne A., Bosch v.d. J. F., Bosch v.d. F. F., Zwart F.,  Stoker H. H?,  Seidel J. J., Luiting K. J., Horst v.d. E. F., Bosch v.d. J. F?., Siesinga P. J., Luiting J.,  Witvoet J., Weperen van S. Alb., Gunters?? ….?,  Meet O.M.?  tevens het complete  Friesch Weekblad van 12 Maart 1904  jaar 1904 (21)

9182

285/28

07-02-1916

Apeldoorn van Albert Gorredijk Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

9180

330-28

17-02-1915

Apeldoorn van Albert Met signalement Veldwachter Opsterland, jaar 1915 (3)

8224

1229-1

02-12-1839

Apeldoorn van Anna Dorothea x Terpstra Jan Pieters staat vermeld op een Nota aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van Onderstand van eenige in de maand September 1839 nieuw opgenomen Bedelaars Kolonisten met 8 kolommen informatie zoals geboorte of doop datum, van waar opgezonden, Domicilie van onderstand enz. jaar 1839 (6)

8033

1276-13

27-06-1838

Apers Johan Hendrik , Fuselier Algemeen depot der Landmagt no. 33 * 23-03-1800 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6264

1149- 6

21-11-1815

Apollius Hend’k S. komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Welsrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6679

402

00-00-1818

Apothekers , Instructie voor de Medicine Doctors in het Koninkrijk der Nederlanden i.v.m. de wet van 12 Maart 1818 A. (10) idem voor Heelmeesters B.  (11) idem voor Heelmeesters ten Platten lande  C.  (15) idem voor de Vroedmeesters  D. (10) idem voor de Apothekers E.  (11) idem voor de Vroedvrouwen  F. (9) idem voor de Drogisten G. (8) jaar 1818

6680

418

07-10-1818

Apothekers, Lijst van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers, Leden der Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek jaar 1818 (14)

8355

294-33

26-03-1841

Appa Adam Fidelius,  Fuselier 8ste   Afdeeling infanterie * 30-12-1820 Groningen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

8355

294-33

26-03-1841

Appel Salomon Jochem,  Fuselier 8ste   Afdeeling infanterie * 24-06-1818 Cuilenbuurg (Culemborg) ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6623

206

31-10-1813

Appeldoorn G. Reinders staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

5673

 

143-B en C

26-09-1907

Appeldoorn G.. eigenaar van de motorboot “Henriette”  groot 6 ton wonende Noordvliet te Leeuwarden verzoekt in een handgeschreven en door hem getekende brief om een vergunning om met het bootje te Amsterdam gekocht door  enz. enz.  in het dossier aanwezig  een overzicht van de gegevens van een proefvaart met genoemde boot op 17-06-1907 met vaartijd evt zuiging, golfslag enz.  de verleende vergunning (Oranje) en verdere correspondentie jaar 1907 (16)

6250

968

14-10-1814

Appeldoorn Gerben Reinders, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

6632

1276

1e blz.

 kolom

14-10-1814

Appeldoorn Gerben Reinders, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

9184

1031

01-08-1917

Appeldoorn Hnedrik, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

  6380

1

31-01-1814

Appeldoorn J. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)

8356

328/27-3

03-04-1841

Appeldoorn J. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6399

785

19-09-1815

Appeldoorn Jan  van beroep Apothecar te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hem door de Commissie der Stedelijke schutterij een Contributie is opgelegd maar dat hij enz. jaar 1815 (1)

9182

07-02-1916

285/9

Appeldoorn Johanes Ph. Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

9180

17-02-1915

330-9

Appeldoorn Johannes P. Met signalement Politiebediende Dokkum, jaar 1915  (3)

9465

Deel 2, 70

31-10-1866

Appeldoorn Pieter Reinders te Finkum, Beurt en Veerdienst van Leije naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)   

8280

526-1, 23

22-05-1840

Appeldoorn R. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 4-1

19-06-1840

Appelhof  de weduwe te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

6005

933

27-11-1815

Appelhof  Jan Gerrits te Buitenpost staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 (11)

6625

429

28-03-1814

Appelhof  T. van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche Postwezen aan de Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken  en dat de talrijke Beurtschepen niet anders als brieven en passagiers enz. jaar 1814 (5)

6401

 

857

10-10-1815

Appelhof  T. wordt vermeld  met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nominatien voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (5

8285

615-2, 6-3

19-06-1840

Appelhof  Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)

6254

140-B-blz. 29

17-01-1815

Appelhof A. de erven uit een huis bij de Put,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

8280

526-1, 11

22-05-1840

Appelhof de weduwe te Leeuwarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 4

22-05-1840

Appelhof de weduwe te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 393

26-09-1839

Appelhof de weduwe te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_20

20-07-1841

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_20a

20-07-1841

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_23a

20-07-1841

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_23b

20-07-1841

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_27a

20-07-1841

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de  Plaatselijke  Ontvangers enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_36a

20-07-1841

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_36a

20-07-1841

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_38

20-07-1841

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van J. S. (Johan Sippo) Baron van, Grietman van Westdongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_6a

20-07-1841

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Acht-

   karspelen

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Baarderadeel

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Haskerland

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Haskerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarde-

          radeel

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Ooststel-

      lingwerf

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Opsterland

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Rauwer-

       derhem

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Smallinger-

            land

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Tietjerkste-

         radeel

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Westdonge-

        radeel

Appelhof de weduwe te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Westdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 8-1

19-06-1840

Appelhof de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Drank wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, Likeur en gedistilleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2,

20, 2, 3

19-06-1840

Appelhof de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 27,1

19-06-1840

Appelhof de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8285

615-2, 38

19-06-1840

Appelhof de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Westdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 39-2

19-06-1840

Appelhof de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 27

22-05-1840

Appelhof de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 28

22-05-1840

Appelhof de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 36

22-05-1840

Appelhof de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 20

22-05-1840

Appelhof de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Appelhof de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Appelhof de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 26

22-05-1840

Appelhof de weduwe te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/26

20-09-1841

Appelhof de weduwe te Leeuwarden,    komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/36

20-09-1841

Appelhof de weduwe te Leeuwarden,   komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/23

20-09-1841

Appelhof de weduwe te Leeuwarden,   komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/27

20-09-1841

Appelhof de weduwe te Leeuwarden,   komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/19

20-09-1841

Appelhof de weduwe te Leeuwarden,  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/6

25-09-1841

Appelhof de weduwe te Leeuwarden,  Staat in een document als afzender op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 )

8285

615-2,

36, 1, 2

19-06-1840

Appelhof de weduwe Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke Dranken en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8386

949/38

20-09-1841

Appelhof de weduwe. te Leeuwarden , wordt vermeld op:  Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken enz.  als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

4894

2306

27-06-1899

Appelhof J. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

6839

5-A blz. 3

08-04-1824

Appelhof Jan Geerts opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)

6006

954-6

06-12-1815

Appelhof Jan Geerts te Buitenpost staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr. Leeuwarden voor de maand November van het jaar 1815 (1)

6864

14-A

11-01-1825

Appelhof Jan Geerts te Buitenpost, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5)

6029

896

17-12-1817

Appelhof Jan Gerrits Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Buitenpost arr. Leeuwarden. Jaar 1817 (2)

6018

34

14-01-1817

Appelhof Jan Gerrits te Buitenpost, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3)

6387

131

26-09-1814

Appelhof Klaas Sijtzes, hij wordt voorgesteld en benoemd als Stafofficier bij het 6e Bat. Landstorm in de gemeente Augustinusga enz. in het document wordt zijn rang genoemd en de plaats waar gelegerd enz. jaar 1814 (1)

8210

958/2 211

Blz.2

17-09-1839

Appelhof S. K. te Augustinusga, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6627

602

30-04-1814

Appelhof Sijtze Gerrits Kerkvoogd speciaal voor deze commissie verzogt voor deze commissie gedecorneerd  hij wordt vermeld als een der ondertekenaars van een document betreffende de circulaire van den Commissaris Generaal van Binnenlandche zaken uit Den Haag d.d. 20-01-1814 en haasten zij zig te antwoorden welke maatregelen er genomen zouden kunnen worden om het nog ontbrekende aan de Tractements betaling van onzen Predikant over de jaren 1811-1812-1813 tot de somma van twaalhonderd achtien guldens en veertien cents enz. jaar 1814 (3)

6072

521

02-07-1821

Appelhof T.    ---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen  te Leeuwarden , Vitringa Coulon J.  , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding vanleverng van  Levensmiddelen enz.  en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren  Feenstra Hille hij levert Brood met als borg  Dirks N. J.  , Amoraal Minne C.    levert Aardappelen met als borg  Meindertsma Eeke, Miedema Berend levert Rundvlees en Rundvet met als borg  Bartele van Martinus D. ,   Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel  en Doppen met als borg  Feenstra Hille, Kaastra Sierp T.  ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle,  Ottema T. de weduwe levert Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg  Appelhof T.  Woude van der Jan S. levert  LangeTurf met als borg  Woude van der Sjoerd J.  , Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg  Woude van der Jan J .  , Wijsma Hans levert de Bewassing en Baardscheren met als borg  Pas T.  jaar 1821 (7)

6044

201

30-03-1819

Appelhof T. ----   Eekma J. Vice President van het College van de gevangenen huizen te Leeuwarden en Smeding H, Feddes C. C. ,  en Koumans Smeding P.  en Beekkerk H. leden van gemeld college in vergadering bijeen , enz. enz. onderwerp het aanbesteden van levering van voedsel aan de gevangenis aldaar hij is borg voor een van de leveranciers,  jaar 1819 (4)

5994

1061

31-12-1815

Appelhof T.  hij is borg voor Ottema T. (de weduwe) Zij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Raapolie, Zout, Peper en Kaarsen  aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (4)

6077

982, 1-4

10-12-1821

Appelhof T. hij staat borg voor de weduwe T. Ottema betreffende hij is een der aannemers en compareerd voor>>---- Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de aannemers van onderscheiden Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz. jaar 1821 (4)

5988

512

28-06-1814

Appelhof T.---- Ottema T. de weduwe Aanbesteding voor Oly 140 halve kan, zout 370 lb, peper 30 lb.voor de gedetineerden te Leeuwarden, met vermelding van de prijs waarvoor de aannemimg geschied en de prijs voor de totale aanneming zijn borg is Appelhof T. Jaar1814 (4)

6065

 

906

20-12-1820

Appelhof T. ----Romkes Johannes , President van het College  van Regenten over de Gevangenishuizen van Leeuwarden, Eekma J. Vice Precident, Vitringa Coulon J,  Smeding H.  , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H. leden van genoemd college  bijeen in de vergaderzaal in het Tuchthuis van Leeuwarden betreffende Contract van aanbesteding , de navolgende inschrijvers  kunnen leveren: Dirks N. J. Brood,  met als borg Feenstra H. Douwes Ynze Aardappelen, met als borg Amoraal M. C. Elzinga Otte  Rundvlees en Rundvet met als borg Plantinga P. , Dirks N. J.  Gerst,  Erwten en Meel,  met als borg Nolledis, Zijlstra R. J, Witte Kool en Wortelen met als borg Zijlstra W. ,  Ottema T. de weduwe  Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg Appelhof T., ,   Wijsma H. Bewassen en Baardscheren met als borg Pas T., jaar 1820 (8)

6402

 

922-1+2

09-12-1815

Appelhof T. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Dienstdoende Schutterij van Leeuwarden, ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

5986

238

01-04-1814

Appelhof T. staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat hij borg staat  enz.  jaar 1814 (5)

6258

574

07-06-1815

Appelhof T., Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz.  jaar 1815 (3)

6404

58-2

02-02-1816

Appelhof Taeke staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4)

8211

988-3, 36

Blz.3

26-09-1839

Appelhof te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9184

27

08-01-1917

Appelhof Tjisse, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8386

949/6-4

25-09-1841

Appelhoff  de weduwe te Leeuwarden   staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

8211

988-3, 4

Blz.2

26-09-1839

Appelhoff …. ? de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 20

Blz.2

26-09-1839

Appelhoff ….?  de weduwe en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 11

Blz.2

26-09-1839

Appelhoff ….?  de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 23

Blz.1

26-09-1839

Appelhoff ….?  de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 25

Blz.3

26-09-1839

Appelhoff ….?  de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 8

Blz.1

26-09-1839

Appelhoff ….?  de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 1

Blz.2

26-09-1839

Appelhoff ….? de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 1

Blz.3

26-09-1839

Appelhoff ….? de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 11

Blz.1

26-09-1839

Appelhoff ….? de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 23

Blz.3

26-09-1839

Appelhoff ….? de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 25

Blz.1

26-09-1839

Appelhoff ….? de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 4

Blz.3

26-09-1839

Appelhoff ….? de weduwe te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 26

Blz.5

26-09-1839

Appelhoff ….? de weduwe te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 27

Blz.1

26-09-1839

Appelhoff ….? De weduwe te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 28

Blz.1

26-09-1839

Appelhoff ….? de weduwe te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 331

26-09-1839

Appelhoff ….? de weduwe te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 36

Blz.1

26-09-1839

Appelhoff ….? de weduwe te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 36

Blz.2

26-09-1839

Appelhoff ….? de weduwe te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 1

19-06-1840

Appelhoff ….? de weduwe te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8280

526-1, 1

22-05-1840

Appelhoff ….? te Leeuwarden de weduwe als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/6-1

25-09-1841

Appelhoff de weduwe te  Leeuwarden  staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

8280

526-1, 6

22-05-1840

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden als afzender wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_1

20-07-1841

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8375

708-5_11+

11a

20-07-1841

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_25

a+b+c

20-07-1841

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (9)

8375

708-5_26d

20-07-1841

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostdongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_28

20-07-1841

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco) Grietman van Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_33a

20-07-1841

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van M. P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_37

20-07-1841

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_4

20-07-1841

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8285

615-2,

11-1, 2

19-06-1840

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 18

19-06-1840

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2,

25, 1, 2

19-06-1840

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 28

19-06-1840

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 33,1

19-06-1840

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8386

949/25

20-09-1841

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden,    komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/28

20-09-1841

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden,   komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Opsterland als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/11

20-09-1841

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als uitvoerder van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )  

8386

949/33

20-09-1841

Appelhoff de weduwe te Leeuwarden, zij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Smallingerland als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2,

23, 1, 3

19-06-1840

Appelhoff de weduwe Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6395

505

21-05-1815

Appelhoff F. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met vermelding van rang enz. jaar 1815  (5)

6396

619F

23-06-1815

Appelhoff S. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

6386

118       

11-08-1814

Appelhoff T. bij de 4e compagnie, hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. met hun rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2)

6401

 

870

11-11-1815

Appelhoff T. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)

9183

1597

06-11-1916

Appelman Douwe, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9184

839

03-07-1917

Appelman Jacob, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

6243

159

08-03-1814

Appelmeeter---- Harlingen, Instructie voor den Appelmeeter en Marktmeester te Harlingen jaar 1814 (15)

6098

940

29-09-1823  

Appelscha---- Doldersum,  Siccama, Controleur van beroep en Meijer belast met de metingen voor het kadaster in de Provincie Drente, waarbij de heer Prakken assessor , de heer schout van Dieveren , komt in voor Boijl,  Appelscha enz. enz. en dat er grenspalen zullen worden geslagen op kosten van de aangrenzende gemeenten enz. jaar 1823 (2)

6056

157 + d

03-03-1820

Appelscha een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de  jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (3)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Appenga Pier, 495 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8257

69/20, 2

nummer 24

20-01-1840

Apperloo Wieger Reinderste Rotserhaule hij wordt vermeld op een document samen met188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen enz. jaar 1840 (6)

6384

19

26-05-1814

Appijl Jan, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)

8315

14-12-1840

1231/13              

Appleton J. Amsterdam Schipper op de Sunneside, jaar 1840

4635

Groen    

27-11-1879

Appleton J. Kapitein op de Cleveland , betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

6385

140

06-07-1814

Appollius 2de Luit. hij behoord tot de staf van het 12e Bataillion Landstorm 1e Compagnie jaar 1814 (1)

8257

61/18

15-01-1840

Appollius Sjoerd Hendriks staat vermeld  op de Nominative Staat der verlofgangers der Nationale Militie uit de provincie Vriesland , 3e Bataillon Artillerie met 10 kolommen informatie, die naar hunne Haardsteden vertrokken zijn en verschoond zijn van de bijwoning van der najaars exercitie deze jare enz. jaar 1840 (4)

6278

195-5

20-02-1817

Ardema Janke Dirks, Winkelierske te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6640 

504 + 505

31-05-1815

Ardesch A.---- Asbeck van G. F. Schout van de Gemeete Ameland  Ardesch A., Fonteijn P., Siderius M. President van de Commissie, Twijnstra J. J. allen ondertekenen een brief en/of document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende ten einde op kosten van den Lande aan te kopen een Holsteinsche Hengst ten dienste van de de Stoeterij op Ameland een totaal dossier jaar 1815 (25)

6859

2/C

16-11-1824

Ardesch Karel Johannes,  geboren Zwolle 1796 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)

9921

34

19-10-1882

Arema Anne, Agent van Politie 2e Klasse te Sneek gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6418

248-A

1e blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Arema Siebe Pieters * Woudsend wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Arema Siebe Pieters 375 Woudsend is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-b 3e bat

 2e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Arema Sijbe Pieters 535 is zijn volgnummer bij de 5e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-E

2e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

Arema Wijbe (Sijbe?) Pieters staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6397

694

29-07-1815

Aremberg de prins van Adjudant van Z.K.M. is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6636

148

3e blz. kolom

10-02-1815

Arend (is voornaam) hij is de knecht van Johannes Barber te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

8378

787/5-1

11-08-1841

Arendje Annes------ Wierstra Jacob Uilkes en Schuit van der Arendje Annes , onderwerp gaat over hun echtscheiding te Gaasterland jaar 1841  (4)

8309

1106-14

09-11-1840

Arends  Gepke en Lemes Roelf staan vermeld als ouders in een Nominative Staat met 10 kolommen informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen enz. jaar 1840 (7) dossier (18)

8365

24-05-1841

507/21

Arends ….? Aan het Haringvliet Scheeps-bevrachter, jaar 1841

6284

1099 blz. 2 

31-10-1817

Arends Arent S. de weduwe, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

8280

517-11,

34-35,

40-41

19-05-1840

Arends B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6680

440

00-00-1818

Arends Dina,    Lambermon Dina 27 jaar geboren te Groningen dochter van Johannes Lambermon en Dina Arends thans in het huis van correctie te Leeuwarden bij zich hebbende  een kind en wel Johannes Postmus 1 jaar oud doch in onegt geteeld bij Gerrit Postmus enz. (1) jaar 1818

6380

12

02-02-1814

Arends Frerik, een brief van Oevering N. de Schout van de Gemeente Roordahuizum aan de Comissaris Generaal van Friesland :  Op uwer orde heb ik de noodige wagens en Paarden ter uwer dispositie te Leeuwarden beschikt  , doch heden verschijnd bij mij een der voerlieden die met zijn lading te Nijega is gekomen en zijne wagen is aldaar gebroken enz. enz. jaar 1814 (2)

6018

36

14-01-1817

Arends Frouke---- Arends Pieter als voogd over Arends Frouke wordt vermeld op een document Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Z.M. besluit van den 18e januari 1815 no. 20 geeft aan de hiernagenoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen, dat de enz. naar de Rentmeester Boelens F. A. van  het Rentambt van Vriesland, Groningen en Drente zijn gezonden enz. jaar 1817 (3)

6081

376

13-04-1822

Arends Grietje ---- Loon van Jan Everhardus ,  Notaris te Sint Anna Parochie een getekende brief door  Arends Grietje  weduwe van Hollner Toinjes Jansen in leven schipper ook wordt genoemd in een getekende brief door  Hinnes Berends Brahms Onderwerp een lading van een vergaan schip genaamd Vrouw Margaretha tevens een lakzegel met  een springend paard  met opschrift Koeningl Grossbrit  Hannov. jaar 1822 (9)

9921

11

19-10-1882

Arends H., Gemeenteveldwachter te Blija gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6630

1017B, 2

22-08-1814

Arends Hans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6398

696

02-08-1815

Arends Hendrik---- Wijbrands Reintje zijn Plaatsvervanger Arends Hendrik door de Militieraad aangenomen is heden in den dienst gesteld enz. jaar 1815 (1)

3598

113 = Map,

34

29-11-1877

Arends Hendrik, jaar 1877 (3)>>> Wal van der Foeke Gerrits Schipper en Koopman vroeger te Koudum thans te Nijega  en Bouma Cornelis Sjoukes te Koudum Schipper, Stukken rakende het verzoek van hem om concessie voor eene stoombootdienst tusschen Koudum, Sneek en Leeuwarden , verder wordt er gsproken over dat het stoomschip Willem III  in het Heegermeer gezonken op den 16e dezer is geligt en dat dit schip veelste rank is om daar vee mee te vervoeren  verder komen voor  Roos Tjitte Cornelis,   Hornstra Lieuwe  Temmes , Kooistra Bouwe, ook genoemd de veldwachters van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde , Buwalda Schelte Sijtzes en Arends Hendrik jaar 1875  (229)

8280

522-10

21-05-1840

Arends Hidser Johannes---- Arends Johannes Tjeerds van beroep Huisman te Dragten houdende een verzoek nog voor zijn zoon Arends Hidser Johannes loteling uit de Grieteny Smallingerland ingelijfd bij de 8e Afd. Infanterie om een plaatsvervanger te mogen stellen enz. jaar 1840 (4)

8356

320-14, 1

02-04-1841

Arends Hidze Johannes ligting 1840 gemeente Smallingerland wordt vermeld in een document genaamd; Aanschrijving van Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Maart enz. jaar 1841 (5)

5989

576 3e lijst

26-07-1814

Arends Hipke de weduwe te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

8280

517-11,

34-35, 38

19-05-1840

Arends J. T. te Dragten wordt vermeld als schatter in de Gemeente Gorredijk  en Langezwaag in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69

6034

395

30-05-1818

Arends Jan de weduwe,  Debiet 1e, 2e en 3e soort, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

8096

 

624/2

31-01-1838

Arends Jan Hendrik Geb. te Den Ham, laatst gewoond hebbende te Den Ham. Korporaal Overleden te Weltevreden  1837, komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)  totale lijst overledenen (7)

6632

1262,

4e blz.kolom

03-10-1814

Arends Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6299

 

424

19-07-1821

Arends Johanes---- Roos de Pieternel  dogter van Arends Johanes en van Berghout Leentje geboren te Harlingen volgens opgave , de Hoofdbestuurders van het Bedelaarsgesticht te Hoorn verklaren dat zij is opgenomen sinds December 1802 enz. enz., de opgave is niet volgens de waarheid gedaan  en dat haar geboorte te Harlingen daar onbekend is  enz. enz. jaar 1821 (2)

8364

489-6

1+21-23

18-05-1841

 

Arends Johannes Tjeerds staat in een document Controle Gorredijk met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (4)

6393

134

28-02-1815

Arends Johannes Tjeerds Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

8280

522-10

21-05-1840

Arends Johannes Tjeerds van beroep Huisman te Dragten houdende een verzoek nog voor zijn zoon Arends Hidser Johannes loteling uit de Grieteny Smallingerland ingelijfd bij de 8e Afd. Infanterie om een plaatsvervanger te mogen stellen enz. jaar 1840 (4)

6389

2

29-10-1814

Arends Johannes Tjeerds, Sergeant hij wordt voorgesteld aan de Gouverneur van Vriesland door de Luitenant Kolonel Eysinga van B. P. als lid van de Krijgsraad van het 8e Bataillon van de Landstorm te Dragten enz. jaar 1814 (1)

6018

36

14-01-1817

Arends Pieter als voogd over Arends Frouke wordt vermeld op een document Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Z.M. besluit van den 18e januari 1815 no. 20 geeft aan de hiernagenoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen, dat de enz. naar de Rentmeester Boelens F. A. van  het Rentambt van Vriesland, Groningen en Drente zijn gezonden enz. jaar 1817 (3)

6661

137 blz. 7

19-03-1817

Arends Pieter de weduwe te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6018

36

14-01-1817

Arends Pieter wordt vermeld op een document Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Z.M. besluit van den 18e januari 1815 no. 20 geeft aan de hiernagenoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen, dat de enz. naar de Rentmeester Boelens F. A. van  het Rentambt van Vriesland, Groningen en Drente zijn gezonden enz. jaar 1817 (3)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Arends Pieter, 80 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

3698

B-39

18-02-1832

Arends Roelofje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)

3699

A-39

15-02-1834

Arends Roelofje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

8199

729/5, 290

Bladz. 24-v

17-07-1839

Arends S. te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

9187

06-07-1918

908

Arends Siebren Dokkum Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918  (1)

 

6866

02-02-1825

18-A

Arends Sijtze, Hij staat op een document van verstrekte (gezegelde) Buitenlandsche reispapieren gedurende het vierde kwartaal van 1824 enz. met de plaats van bestemming, jaar 1825 (2)

6380

26 en 27

27-01-1814

Arends Simon en Nammen Fredrik, De Generaal Commenderende het agste militaire Arrondisement Otto Grade van Limburg Stirum residerende te Groningen hij heeft laten onderzoeken den staat en de beschuldiging der gevangen miltaren Arends Simon  Appointe Corporaal bij de Kustkannonniers en Nammen Fredrik  Tamboer bij hetzelfde corps gestationeerd zij worden beschuldigd voor manslag te Harlingen en ik meen dat dit  een zaak van de Burgelijke rechtbank is enz. enz. jaar 1814 (4)

8199

729/5, 290

Bladz. 29-v

17-07-1839

Arends Sytse te Balk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6284

1099 blz. 3 

31-10-1817

Arends Sytse, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6628

744

04-06-1814

Arends Tjeerd Provisionele Schout van Dragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat hij als plaatsvervanger wegens zijn absentie voorstelt Brandsma Hendrik Annes jaa 1814 (1)

6398

712

09-08-1815

Arends Tjeerd Schout van de Gemeente Dragten  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het getal van de Compagnie van  89 op 100 is gebragt enz. ook dat er Trommels en Fluiten en bekwame Tamboers en Pijpers enz. jaar 1815 (3)

6394

294

02-04-1815

Arends Tjeerd Schout van de Gemeente Dragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en deeld mede dat slechts 12 personen tot dezen dienst van de Schutterij  hebben aangeboden  enz. jaar 1815 (1)

6830

18-A blz. 30

21-01-1824

Arends Tjitske te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6854

23-09-1824

36-A

Arends Uilke of Wilke, Veendam, Schipper op de Goede Hoop, jaar 1824

 

8380

822-4

20-08-1841

Arends Wietske wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4)

8289

696/1

13-07-1840

Arends,  Jan Arends , gedomicileerd te Sleen (Prov. Drente), jaar 1840

6254

188-3

23-02-1815

Arendsma Pieter, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

6645

896

08-11-1815

Arendson P. A. te Amersfoort wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6020

180

28-03-1817

Arendsz F. staat vermeld op een voordragt ter vervulling van de vacatures in ondescheidene Vredegeregten is hij benoemd enz. er wordt vermeld zijn functie, plaats enz. jaar 1817 (2)

6395

506

21-05-1815

Arendsz Johannes Tkeerds staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Officieren bij de Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3)

6087

977

21-10-1822

Arendsz Tjeerd  wegens zijn overlijden worden voor zijn functie van Vrederegter in Beetsterzwaag voorgedragen Steensma Petrus Gerhardus, Taekema Jeen Taekes, Boelens van Boelardus Augustinus dit document heeft 6 kolommen met informatie o.a. tegenwoordige functie enz. enz.  jaar 1822 (3)

6086

865 en 872

16-09-1822

Arendsz Tjeerd---- Foekema Jeen Foekes te Ureterp van Competenten ouderdom, komt voor op de lijst van candidaten tot Vrederechter van het Kanton Beetsterzwaag i.p.v. de heer Arendsz Tjeerd die is overleden op den 22e augustus . Jaar 1822 (4)

6052

793

05-11-1819

Arendsz Tjeerd Hij staat op een lijst met  het personeel der regtelijke ambtenaren van het arr. Heerenveen. Jaar 1819 (4)

6399

764

03-09-1815

Arendsz Tjeerd Schout van de Gemeente  Dragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van van de Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Weemen van Henke Egberts  dat zijn overlegde acte, volgens welke van Weemen in 1791 zoude geboren zijn  moet worden gehouden voor verdagt om de loting van de Nationale Militie te ontduiken enz. jaar 1815 (3)

6399

783

14-09-1815

Arendsz Tjeerd Schout van de Gemeente  Dragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van van de Vriesland betreffende Militaire zaken  enz. jaar 1815 (1)

6054

34-A

12-01-1820

Arendsz Tjeerd te Beetsterzwaag,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk   ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  12-01-1820 (4)

6057

261-A

11-04-1820

Arendsz Tjeerd te Beetsterzwaag,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  11-04-1820 (4)

6060

494

12-07-1820

Arendsz Tjeerd te Beetsterzwaag,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  12-07-1820 (4)

6066

53-A

22-01-1821

Arendsz Tjeerd te Beetsterzwaag,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  22-01-1821 (4)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Arendsz Tjeerd te Beetsterzwaag,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  over het 2e kwartaal   10-04-1821 (4)

6072

549-C

10-07-1821

Arendsz Tjeerd te Beetsterzwaag,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het derde kwartaal  10-07-1821 (3)

6075

771

11-10-1821

Arendsz Tjeerd te Beetsterzwaag,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 4e kwartaal  11-10-1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Arendsz Tjeerd te Beetsterzwaag,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal  09-01-1822 (3)

6024

437-a

08-07-1817

Arendsz Tjeerd Vrederechter te Beetsterzwaag, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Heerenveen  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, 08-07-1817 (4)

6021

252, 1-4

17-04-1817

Arendsz Tjeerd wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. 17-04-1817 (4) dossier (18) 

6062

639

18-09-1820

Arendsz Tjeerd,  zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland  en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op den Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. 18-09-1820 (2)

6030

53-a

23-01-1818

Arendsz Tjeerd, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen,  23-01-1818 (4)

6039

771-a

16-10-1818

Arendsz Tjeerd, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Heerenveen over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. 16-10-1818 (4)

5993

872

02-11-1814

Arendsz. Dirk te Joure en Pel Klaas Pieters te Drachten worden voorgedragen voor de post van  Regulateur van het recht van successie enz. jaar 1814 (1)

8308

1090-8

03-11-1840

Arendsz. Johannes Tjeerds---- Wijk van der Roel M. het betreft een belastingdossier ter zake een door de Schatters der Personele Belasting over den Dienstjaar 1840/41 tegen hem  opgemaakte Procesverbaal van de Huurwaarde van een kamer te Lippenhuizen no. 103  tevens een Procesverbaal  van herziening d.d. 5 augustus 1840 door Arendsz. Johannes Tjeerds  en Zwanenburg Fedde Gooitzens ook een Sommatie beide laatste ondertekenen een document enz. jaar 1840  (12)

6021

196

03-04-1817

Arendsz. T.---- Jager D. H. Vrederegter te Oldeberkoop en Prakken A. B. als Griffier en Arendsz. T. Vrederegter van Beetsterzwaag alle beedigd op 17 maart 1817 jaar 1817 (1)

6420

378

29-08-1817

Arendsz. Tjeerd   Assessor van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij Spaanstra Klaas die nog meer dan een uur van deze Grietenij af woont op te sporen  om hem  enz. jaar 1817 (1)

6015

608-a

11-10-1816

Arendsz. Tjeerd----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Heerenveen  met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. handtekeningen  en aanmerkingen jaar 1816 (5)

6036

493-A

 13-07-1818

Arendsz. Tjeerd te Akkrum Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

6042

44-C

20-01-1819

Arendsz. Tjeerd te Beetsterzwaag Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar in het district Heerenveen, met zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6084

649

09-07-1822

Arendsz. Tjeerd te Beetsterzwaag wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Heerenveen  van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6065

 

902

19-12-1820

Arendsz. Tjeerd, Onderwerp de Grensscheiding tussen  Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant van Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van  Martens Sytze enz. enz. en tot aan het weiland van de weduwe Martens Pieter  enz. enz.  tot aan de Botmeer  ten Oosten van de Weilanden  van  Lyclama a Nijeholt   en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit document wordt getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., Boer de T. J.,    , Asperen van  G?,  Sjollema Klaas P.,  Koldijk M. G.,  Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820  (3)

6090

35

10-01-1823

Arendz F.---- Taekema J. F., hij is benoemd tot Vrederechter kanton Beetsterzwaag i.p.v. Arendsz F. Die overleden is en benoemd tot plaatsvervanger kanton Franeker Alma S. (Samuel) assessor in de Grieteny Franekeradeel i.p.v. Klas van der W. die overleden is enz. jaar 1823 (1)

6404

58-1

04-02-1816

Arendz Johannes 2e Luit. komt voor op>> Meulen van der  Johannes E.. Kapitein en Kommandant der Dienstdoende Schutterij te Dragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de gevraagde staten  van de Officieren zal opzenden enz. jaar 1816 (4)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Arendz P. T. te Boornbergum wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

6624

189-v

29-01-1814

Arendz T. (Tjeerd) en Brandsma H. A. (Hendrik Annes) gewezen adjunct Maires en nu benoemde leden tot de Raad der Gemeente  zij worden voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout der Gemeente Dragten Vierssen van L bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (2)

6081

366

11-04-1822

Arendz T. (Tjeerd) hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het  Kanton Beetsterzwaag , arrondissement  Heerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6378

19

06-12-1813

Arendz T. (Tjeerd) Maire van Joure schrijft en tekend een brief aan Sminia van H. van de Raad van Prefecture waarnemende deze functie enz. meld aan 13 vrijwilligers ,en dat zij ware Vriezen zijn en dat zij genegen zijn hun bloed op te offeren als soldaten om de zolang gewenste onafhankelijkheid enz. enz. jaar 1813 (2)

6642

705

21-08-1815

Arendz T. (Tjeerd) Schout van de gemeente Dragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Armvoogden van Ureterp hun request dat het onderhoud van Kornelis Engeltje weduwe van Lubberts Halbe en hare drie kinderen enz. jaar 1815 (1)

6644

852

20-10-1815

Arendz T. (Tjeerd) Schout van de gemeente Dragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Heppener H.  zijn requeste Hervormd Predikant alhier als administrator met een door de Predikant ondertekende bijlage enz. jaar 1815 (6)

6027

718-c

14-10-1817

Arendz Tjeerd Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Heerenveen met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6049

548

07-08-1819

Arendz Tjeerd Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Heerenveen  enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6018

38-B

17-01-1817

Arendz Tjeerd hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Heerenveen, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4)

6395

506

21-05-1815

Arendz Tjeerd Schot van de gemeente Dragten ondertekend het navolgende document >>>van  voor te dragen personen als Onder  Officieren bij de Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3)

6389

730

17-08-1815

Arendz Tjeerd Schout van de Gemeente Dragten  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de personen Veen van der J. en Pel K. P. voor te dragen tot de benoeming van Auditeur enz. jaar 1815 (2)

6397

689

22-07-1815

Arendz Tjeerd Schout van de Gemeente Dragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (3)

6045

238

13-04-1819

Arendz Tjeerd te Beetsterzwaag,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6063

703

11-10-1820

Arendz Tjeerd,  hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Heerenveen die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (4)

6033

263-b

15-04-1818

Arendz Tjeerd,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Heerenveen jaar 1818 (4)

6418

248-C 1e bat

8e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Arenhorn N. R. G. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6394

356

22-04-1815

Arenhorn van Nauta A. een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje  waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig heeft laten inschrijven in het register in Leeuwarden  om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers  en als zodanig geformeerd te worden maar enz. jaar 1815 (2)

6086

857

16-09-1822

Arenk B. een voorlopige verevening wegens reparatie aan de Burwerder Pijp, Kiestrazijl en Pingjumerbrug enz. jaar 1822 (2)

8093

565/6

11-06-1838

Arens Roelff Pieter Geb. Rhoden, laatst gewoond hebbende te Rhoden. Flankeur Overleden a/b van de brik “Tarta” 1836 ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6387

118

22-08-1814

Arensma ….? .---- Schoenmakers: een document van de Luitenant Colonel Commanderende het 3e Bat. Inf. der Landmilitie te Kampen Pabst v. ?. L. waarin vermeld dat de slegte schoenen geleverd zijn en de leverancier der schoenen beroept zig enz. enz. de Kapiteins van voornoemd Bat. Schrijven hierover o.a. dat den soldaat of barrevoets of wel met klompen op den marsch van Kampen naar Ossendrecht enz. enz. dan volgen een 10tal niet erg duidelijke handtekeningen Cooy ….? Ameling? G. , Arensma ….? Vogel B.? , Muller ….? Tormijn of Formijn , Herckenrath ….?, Schönstadt ….?, Hoff of Haff v. den B?   jaar 1814 (2)

6396

587

06-06-1815

Arensma T. C.  ---- Kruisinga Hendrik Wouters heeft zig schuldig gemaakt aan Desertie en hij nu voor de Krijgsraad staat maar een valse naam heeft opgegeven van Asma Johannes Harmens  geboren te Balk en eigenlijk heet hij Kruisinga Hendrik Wouters staat vermeld in een ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland van de Luitenant  Collonel Pabst E. L.  Commanderende het  Battaillon Infanterie no. 3  enz. ook een  brief waarin compareerden de Kapitein Muller J. A.,  1e Luitenant Oosthout P.  en benoe ter zake met tot de informatie Asma Johannes Harmens en  Ploegstra Hesse Jacobs dewelke verklaarde dat voornoemde Fuselier niet Asma Johannes Harmens  is maar zijn naam is Hendrik Wouters, ook de kapitein Arensma T. C. enz. dat Bosma Bauke Sikles dewelke verklaarde dat voornoemde Fuselier niet Asma Johannes Harmens  is maar zijn naam is Hendrik Wouters verder een vragenlijst met antwoorden aan Hendrik Wouters jaar 1815 (8)

6084

636

03-07-1822

Arental Judic---- Boschhuizen Coenraad gepensioneerde tamboer wordt ingeschreven wegens overlijden in het grootboek Militaire Pensioenen enz. enz. overleden 28e Juni, oud 79 jaar  geboren te Arnhem wonende te Leeuwarden man van Vries de Anna en zoon van Boschhijsen Dames en Arental Judic , jaar 1822 (2)

3662

151

15-08-1839

Arenthmans Claus ----Rickmers Hendrik Braas Kommandeur op het schip de Spitsbergen en als Stuurman  Urerthmann Claus jaar 1839 (2)

6271

586-3

01-07-1816

Arents Aarnt Sijdzes in leven gehuwd met Cramer Maria weduwe van Arents Aarnt Sijdzes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6388

64        

14-10-1814

Arents Jan---- Arents Sijtze wonende in de Vlekke Balk en behorende tot de Landstormschrijft en ondertekend samen met zijn broer dit request dat aldaar hem tijdend zijn dringend afwezigheid de rang van Korporaal is opgedrongen enz.  dat hij heeft geprotesteerd maar dat daar geen gehoor aan gegeven wordt en dat hij schipper is met zijn broer Arents Jan als knegt en dat hij voor zijn vader Sijtzes Arent, koopman van beroep graan moet vervoeren enz. en dat hij een vrouw en drie kindertjes heeft enz. dat Goot van der Jan Brants tot Kapitein is aangesteld enz.  jaar 1814 (4) 

6834

2-A

14-02-1824

Arents Jan Jans te  Nieuwe Pekela thans liggend te Harlingen eigenaar en kapitein van de Vrouw Lummegina verzoekt om een Zeebrief enz.  jaar 1824 (3)

6423

541D

17-10-1817

Arents Janke---- Stachouwer Andr. Karels * 10-10-1795 z.v. Stachouwer Willem Andries en Arents Janke 19 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6654

372 blz. 9

09-08-1816

Arents Klaas zijn knecht en zijn meid, te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (6) dossier (11)

5987

386

20-05-1814

Arents Sake---- Pool Pieter Klazes, Arents Sake, Drost Jan Jacob, Bijzit Hendrik Ferdinant, Jans Jan, Wiegers Klaas en Spaanstra Jan Iebeles allen te Dragten wonende  er is besloten tot verkoop van hun in beslag genomen goederen enz. jaar 1814 (1)

6388

64        

14-10-1814

Arents Sijtze wonende in de Vlekke Balk en behorende tot de Landstormschrijft en ondertekend samen met zijn broer dit request dat aldaar hem tijdend zijn dringend afwezigheid de rang van Korporaal is opgedrongen enz.  dat hij heeft geprotesteerd maar dat daar geen gehoor aan gegeven wordt en dat hij schipper is met zijn broer Arents Jan als knegt en dat hij voor zijn vader Sijtzes Arent, koopman van beroep graan moet vervoeren enz. en dat hij een vrouw en drie kindertjes heeft enz. dat Goot van der Jan Brants tot Kapitein is aangesteld enz.  jaar 1814 (4)

6271

586-3

01-07-1816

Arents Zijtze moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

8307

21-10-1840

1045/10,

Arentsen  P. Noorwegen Kapitein op de Venus, jaar 1840

6833

9-A blz. 3

09-02-1824

Arentsma Isaac Gijsbert Marten te Hallum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6006

960

08-12-1815

Arentsma Isaac Gijsbert Martin  ---- Rochus W. Ontvanger der Belastingen te Hallum heeft opdesselfs gedane verzoek ontslag gekregen en de heer Martin  Isaac Gijsbert Arentsma Ontvager der Directe Belastingen is in deze functie benoemd enz. jaar 1815

6000

583

20-06-1815

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) ---- Albarda ….? Controleur der belasting  in het district Dockum heeft zig begeven naar de gemeente Hallum waar hij zig vervoegd heeft bij de Schout Arentsma M. I. G. (Martin Isaac Gijsbert) en ter zijne overstaan het percepteur van overgedragen aan Meister Gerrit Koenraads benoemd tot provisioneele waarnemer van Ontvanger van de afgaande Ontvanger Rochus Wiebren aldaar ondertekenen dit document enz. allenook een klein briefje met de handtekening van Stelwagen J. jaar 1815 (5)

6001

650

14-07-1815

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) ------ Rochus Bloemsma Willem hij verzoekt ontslag en zijn opvolger als Ontvanger der Bel. te Hallum is Arentsma M. I. G. (Martin Isaac Gijsbert) jaar 1815 (4)

6388

109        

17-10-1814

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) ---- Velden van Antonij, de Schout van Hallum Arentsma M. I. G. (Martin Isaac Gijsbert) vermeld in een door hem getekend document dat eerstgenoemde zich vrijwillig heeft laten inschrijven bij de Landmilitie voor Vaderland en Oranje enz. jaar 1814 (1)

6099

1066

31-10-1823

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6276

1102-20

18-12-1816

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document;  Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6276

1102-12

18-12-1816

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document;  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21))

6276

1102-6

18-12-1816

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6242

56

01-02-1814

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) hij ondertekend samen met 9 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Hallum een document betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz. 1814 (2)

6089

1186        

21-12-1822

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

8350

175/27-15

21-02-1841

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) met volmacht voor het dorp Marrum wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Zeedijksbestuur van Ferwerderadeel ,  jaar 1841 (6)

6015

590

07-10-1816

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) Ontvanger der Directe Belastingen te Hallum, ondertekend het volgende document: Muntingh H., Deurwaarder Executant der Directe Belastingen te Hallum zig in een request beklagende dat zoo wel tot de Perceptie als tot het plaatselijke ontvang der agterstallige ingezetenen met voorbij gaan van zijn persoon, den Deurwaarder Duif Eildert te Ferwerd wordt gebruikt enz. enz. Wijdens wat het plaatselijk ontvang betreft als geene Gemeentens Ontvanger zijnde door diens zulks door de Heer Albarda J. wordt waargenomen enz. jaar 1816 (2)

6034

313-b

01-05-1818

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) Ontvanger der Directe Belastingen te Hallum schrijft en ondertekend een ambtelijke brief enz. jaar 1818 (2)

6101

1257

06-12-1823

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) Ontvanger te Hallum een door hem getekend brief, Onderwerp; uitgevaardigde Dwangbevelen tegen Hoekstra Hessel Tjeerds, Guardenier en Voerman te Hallum en dat de deurwaarder Bruinsma Jan Berends  te Vrouwenparochie wonende  op de 17e dezer maand de betaling enz. enz.  ook aanwezig het  arrest van in beslagneming uitgereikt met de getuigen  Swart P. S. en Vierssum Alle Dirks , met de beschrijving van zijn goederen die hij in zijn huis heeft, jaar 1823 (6)

6624

208

26-01-1814

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) Schout der Gemeente Hallum ondertekend een document dat de Heer Rijnks Johannes Rienks lid van de Raad dezer gemeente vanwege zijn hoge jaren en uitgestrekte Boerderij graag uit zijn functie als Lid dezer Raad ontslagen te worden  en voor te dragen Zijlstra  J. W. (Jan Wijnzens) voorheen Adjunct Maire dezer Gemeente en als Secretaris Albarda Jan voorheen Secretaris bij de Maire dezer Gemeente enz. jaar 1814 (2)

5990

613

05-08-1814

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) Schout van de gemeente Hallum en de Ontvanger Particuler de heer Teitsma ….? te  Leeuwarden van beroep te Leeuwarden betreft het afgeven van kwitantieen en gestorte bedragen betreffende de Landmilitie enz. jaar 1814 (1)

6641

568

20-06-1815

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) schout van de gemeente Makkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de onderwijzer van Finkum  en dat e Schoolopziener en door de Schout van Stiens en dat het Woonhuis en de Tuimn hoezeer aan de Kerkvoogden en Diakenen van Finkum in eigendom behoren heeft daar altijd de onderwijzer enz. jaar 1815 (2)

6642

658

03-08-1815

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zijlstra Jan Wijnsens thans Adjunct Schout en Lid van de Raad dezer gemeente wordt aanbevolen enz. jaar 1815 (1)

6871

28-03-1825

33/1-C

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) te Ferwerderadeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6385

142

06-07-1814

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) te Hallum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8257

70/1, 11

21-01-1840

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) van Ferwerderadeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

8364

481-12

17-05-1841

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) Voordracht tot vervulling van Officiersplaatsen bij de Schutterij met gegevens over de persoon. Jaar 1841 (4)

8359

377/28, 11

19-04-1841

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte  sum van f. 200.= aan Grondlasten betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6642

677

08-08-1815

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert)---- Zijlstra  J. W. (Jan Wijnzens) Schout van de gemeente Hallum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn benoeming tot Schout dezer Gemeente en dat hij voordraagt tot Adjunct Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) voorheen Schout dezer gemeente enz. jaar 1815 (1)

5999

484

22-05-1815

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert)----Bendt  Inspecteur de belastingen  hij gaat eerst naar Arentsma M. I. G. (Martin Isaac Gijsbert) te  Hallum  schout aldaar samen begevende naar  Bloemsma W. Rochus ontvanger om zijn kas te controleren , het stuk is getekend door  2 eerstgenoemde enz. enz. jaar 1815 (3)

6002

701

03-08-1815

Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert)----Zijlstra Jan Wijnzens Onderschout te Hallum  draagt het Percept van de gemeente over aan Arentsma Martin Isaac Gijsberten Rochus W. B. wordt vermeld als gewezen ontvanger jaar 1815 (3)

6382

79 nr. 75

31-03-1814

Arets Jan, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

9725

Deel 2

28-11-1892

 

Argdrager ….? Harlingen Kapitein op de Prins Willem I komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1892 (2)

6251

1061

07-09-1814

Argtuma? Jop Drewis? Hij zet zijn handtekening samen met anderen onder het navolgende stuk: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Gemeente Almenum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

9134

727

16-05-1883

Argus---- Vissersvloot, Zijne Majesteits Schepen de  Bonaire, Marnux en Argus varen uit om de Nederlandsche Vissersvloot te beschermen tegen de Engelse Vissers , jaar 1883 (2)

6396

618

22-06-1815

Arien Jans x Jans Trijntje ---- Heemstra van W. H. Majoor van het 1e Batt. Inf. der Landmilitie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Tuinstra Jan Arjens zoon van Arien Jans en  Jans Trijntje (overl) wonende te Tzummarum geboren 30-04-1739 die als plaatsvervanger van Wijbrands Reintje van Terschelling blijkt te zijn vertrokken en niet bij het Batt. is aangekomen zodoende kan eerstgenoemde niet worden vrijgesteld enz. ook genoemd Wijnjes Remmert Tjerks enz.  jaar 1815 (2)

8386

949/6-4

25-09-1841

Ariens P. te Hijlaard Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

6089

1192       

23-12-1822

Arink B. , Een voorlopige verevening van de Algemene Rekenkamer voor  Onderhoud van de Koudumer Slapersdijk groot fl. 633.33 enz. enz. jaar 1822 (2)

6863

3/1-A

22-12-1824

Arink B. , Hij komt voor in het dossier  van de algemene rekenkamer die finaal verevenende declaratieen betreffende de herstellingen  van de storm in december 1823 verricht. (tevens wat voor werkzaamheden heeft gedaan en het bedrag.) jaar 1824 (8)

6243

191-10

06-03-1814

Arink B. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6096

593             

03-07-1823 

Arink B. een door de rekenkamer afgegeven finale verevening wegens meerder leveranties  en herstellingen aan de havenwerken van Harlingen  van fl. 212.50  en de Koudumer Slaperdijk voor fl. 316.67 enz. jaar 1823 (2)

6088

1029

02-11-1822

Arink B. een voorlopige verevening over het tijdperk  enz. enz. wegens gedane reparatieen aan de Burgwerder Pijp Kiestrazijl en Pingjumerbrug   groot fl.  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6098

826

01-09-1823  

Arink B. een voorlopige verevening van de alg. rekenkamer   wegens werken aan de sluisdeur van  Kiestrazijl enz. jaar 1823 (2)

6865

19-A

20-01-1825

Arink B. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3)

6100

1090            

05-11-1823  

Arink Beerend fl. 416.67 voor de werkzaamheden  aan de Koudumer Slaperdijk , hij ontvangt  betaling door de algemene rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld  enz. enz. Jaar 1823 (4)

6085

779

19-08-1822

Arink Beerend te Harlingen  ontvangt fl. 285.= voor het gewoon onderhoud van de havenwerken enz. jaar 1822 (1)

6080

253

13-03-1822

Arink Berend  een declaratie wegen gedane herstellingen aan de Zuiderzeewering van Harlingen  enz. jaar 1822 (1)

6087

945

11-10-1822

Arink Berend , betaling van fl. 212.50 voor de 1e termijn van herstellingen aan de Havenwerken van Harlingen jaar 1822 (2)

6078

89

24-01-1822

Arink Berend , Onderwerp: zijn declaratie wegens herstellingen van de Zeeweringen  enz. jaar 1822 (2)

6081

416

23-04-1822

Arink Berend hij ontvangt betaling wegens reparatie door den storm van 14 en 15 januari aan de kistwerken der zeeweringen ten Z.O. van de Stad Harlingen enz. jaar 1822 (1)

8224

1240/7

05-12-1839

Arink J. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 (3)

8355

294-33

26-03-1841

Arink Johannes, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 01-10-1818 Groenlo,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

8379

795-1

13-08-1841

Arink Lijda te Harlingen wonende wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreffende extract vonnissen met de certificaten van onvermogen afgegeven door het Stedelijk bestuur van Harlingen enz. jaar 1841 (2)

6262

946-4

30-09-1815

Arjans Jan moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Gaast) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6253

57

16-01-1815

Arjens Andries, Wordt vermeld in een staat der uitgaven op de generale kosten voor het huishoudelijk plaatselijk Bestuur vanb Dronrijp enz. wegens geleverde goederen/diensten, enz jaar 1815 (7)

6385

54-4

14-07-1814

Arjens Anth. Joh’s staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3)

6859

9-A

17-11-1824

Arjens Arjen te Ballum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)

3700

16-C

03-02-1837

Arjens Baukjen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8)

6383

94   

23-04-1814

Arjens Cornelis te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6385

54-6

14-07-1814

Arjens Dirk staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3)

6383

75

23-04-1814

Arjens Douwe te Pietersbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6243

191-13

06-03-1814

Arjens G. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6633

1457 +1458

19-11-1814

Arjens Grijtje weduwe Jan Dirks eigenaar veer St. Annaparochie , komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam in vermeld wordt met als onderwerp;  dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke waarschuwing is te kennen gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende   zoufden hebben te onthouden om eenige persoonen en goederen van derden met hun lieden enz. ook het regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten van enz. jaar 1814 (51)

6255

265-8

13-03-1815

Arjens H’k , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen  omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815  (7)  dossier (10)

6247

640

29-06-1814

Arjens Hans, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

6242

79

04-02-1814

Arjens Hk (Hendrik) , Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)

8225

1245-8a

41-50

07-12-1839

Arjens Jaantje staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

6243

245

10-03-1814

Arjens Klaas wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de Gereformeerde Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6)

8280

517-11,

34-35, 37

19-05-1840

Arjens L. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Akkrum in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6255

265-8

13-03-1815

Arjens Lolke de weduwe , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen  omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815  (7)  dossier (10)

6258

627-11

21-06-1815

Arjens Lolke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6242

79

04-02-1814

Arjens Lolke, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)

6242

90

04-02-1814

Arjens Lyckle te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6251

1049

28-10-1814

Arjens Meinou (wed) , Staat vermeld op een documen tgenaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5)

6834

7-A blz. 3

18-02-1824

Arjens N. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der  Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie  en namen der kwaliteiten  der Schatplichtigen  8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en  beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

8375

708-5_4

20-07-1841

Arjens P. te Hijlaard staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

6018

36

14-01-1817

Arjens Simon wordt vermeld op een document Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Z.M. besluit van den 18e januari 1815 no. 20 geeft aan de hiernagenoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen, dat de enz. naar de Rentmeester Boelens F. A. van  het Rentambt van Vriesland, Groningen en Drente zijn gezonden enz. jaar 1817 (3)

6276

1102-11

18-12-1816

Arjens Tjalling,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6249

 

829

05-09-1814

Arjens Tjitske, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand G.  en  Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)

6246

462

02-06-1814

Arjens Wytze de weduwe---- Heinsius Pieter Rommerts, Veldwachter te Stavoren , Onderwerp het Exploiteren van een geregtelijke akte nopens invordering Gemeentelijke belasting begeeft zig naar Warns geassisteerd met Ysbrandi Ysbrand Dirks te Stavoren en Passing Jan te Workum, dwangbevelen te brengen en goederen te verkopen in de Herberg de Witte Arend van Arjens Wytze de Weduwe en Karstens Rimmer de weduwe beide boerinnen en Steffens  Hanke en Jans Durk Huislieden te Warns, onderweg naar de huizinge ontmoete hij Scholtens Jan Abes Oud Groot Schipper te warns wonende  en Bruinsma Sybren Gerryts die mededeelde staakt de executie wij zullen onder protest betalen met de kosten , de deurwaarder Passing Pier moest gehaald worden,  enz. enz. enz. verder worden genoemd Vries de Duye Douwes Huisman te Scharl, Bousma Durk Jans Huisman, te Warns , Trip Hendrik jaar 1814  (12)

6258

627-8

21-06-1815

Arjens Wytze de weduwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6016

707

21-11-1816

Ark v.d. Pietje Sjoerds, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6623

41

07-08-1813

Ark v.d. Sybe Pieters , staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

43

07-08-1813

Ark v.d. Sybe Pieters, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6276

1102-2

18-12-1816

Ark van de Meindert P. moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

8308

1066-4

28-10-1840

Ark van der Hiltje---- Heerings Jacob wordt als Bedelaar  naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en inlichtingen lijst met persoonlijke informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz hij is  geboren  3 maart 1816 Leeuwarden zoon van Heerings Joseph Christiaans en Ark van der Hiltje enz.  jaar 1840 (3)

6418

248-C 1e bat

bijlage

09-06-1817

Ark van der Jan Jacob * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot – Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie welke van Ligchaamsgebreken, vijfjarige dienst en/of wettige Vrijstelling ingevolge Art. 44 van zijner Majesteits besluit van den 22e december enz. jaar 1817 (3)

6418

248-DD

Depot

4e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Ark van der Jan Jacob staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Ark van der Jan Jacobs 187 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Ark van der Jan Jacobs 512 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6050

689

25-09-1819

Ark van der Jan Schipper---- Storey G. G. Koopman te Amsterdam met ene Greaner J.  particulier op 19-02-1817 in de herberg “ Benthem” te Leeuwarde van een partij manifacturen uit Engeland  welke door de schipper Ark van der Jan , enz. enz. enz. ook de deurwaarder Gerbenson….?  wordt genoemd  jaar 1819 (4)

6028

810

13-11-1817

Ark van der Pietje S. Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6026

652

23-09-1817

Ark van der Pietje staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6866

30-01-1825

15-A

Arkema ….?---- Hulshof Geertje Abrahams  wed. Arkema ….? te Groningen voor zich en haar zuster Hulshof Bregtje A. aldaar gedaan te Groningen. Onderwerp: Borgtochten betreffende de legaten der nalatenschap van Wouters Tjetske Mentjes huisvrouw van Alring Berend, jaar 1825 (3)

9126

1016

21-06-1879  

Arkema D. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Wijmbrit-

      seradeel

Arkema G. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6244

306

04-04-1814

Armenstaatsvoogden---- Bakker Jan C.  President Voogd te Makkum, een brief door hem ondertekend  van de Algemeene Armenstaatsvoogden aldaar gezien de deplorable toestant der Financieen voor de armen  enz. enz. jaar 1814 (3)

6245

399, 1-73

10-05-1814

Armenvoogdij een Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (73)

6247

640

29-06-1814

Armenzorg---- Ee en Aengwierum, een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813. jaar 1814 (9)

6247

634

14-07-1814

Armenzorg---- Kollum , een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. jaar 1814 (5)

6046

328-31

11-05-1819

Armernvoogdij van Balk wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)

6046

328-31

11-05-1819

Armernvoogdij van Oude Mirdum wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)

6251

1078

30-11-1814

Armes Wander (Tuinier te Balk),  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)

6070

362

05-05-1821

Armstrong & Co.---- Blauwpot Willem van beroep Koopman te Groningen geeft eerbiedig te kennen in een door hem ondertekend request dat hij houder van een Cognossenment waarbij de schipper Noorda H. J. het  Schip de Goede Hoop gevoerd en op de banken van Ameland vergaan heeft erkent ontvangen te hebben negen vaten traan om deselve uit te leveren aan de Heeren Armstrong & Co. te Nieuw Castel in Engeland, enz. enz.  Jaar 1821 (4)

8315

14-12-1840

1231/13              

Armstrong ….? Amsterdam Schipper op de Mars, jaar 1840

8201

785/9

Blz.3

07-05-1839

Armstrong J. Kapitein is met zijn schip de Tiberius te Helvoet op 3 mei gearriveerd  komende vanuit Sunderland staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6013

448, 54-55

17-07-1816

Armvoogdij   is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4)

8093

565/6

11-06-1838

Arneman Karel Arnould Lodewijk Geb. Zutphen, laatst gewoond hebbende te Zutphen. Sergeant Overleden te Koempoelang (Id) 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

5995

37

14-01-1815

Arnhem, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

6631

1085

08-09-1814

Arnold IJgrum wordt vermeld op een brief  van Hibma T. K. Administrerend Diaken van Nijland (Hibma schrijft en ondertekend de brief)  aan de Gouverneur van Vriesland  met de mededeling in welk huis op welk perceel eerstgenoemde huur betaald, op de enveloppe staat geschreven Op de Dille van het Schip gegeven enz. jaar 1814 (2)

6871

28-03-1825

51-C

Arnold Johannes Onderwerp Militie dat een Certificaat voor hem reeds is ontvangen enz. jaar 1825 (2)

9180

1246

05-07-1915

Arnolda Euphemia,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8088

07-05-1838

444/4

Arnoldus A. Politiebediende, jaar 1838

6389

4

28-10-1814

Arnoldus A., ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)

6385

54-1

14-07-1814

Arnoldus Anthoon staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3)

8123

08-11-1838

1109/16          

Arnoldus Antoon Leeuwarden Politiebediende, jaar 1838

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Arnoldus Antoon, 726 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6389

4

28-10-1814

Arnoldus M., ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)

3600

10

16-04-1875

Arnoud D.  hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. ja6414ar 1875 (4) dossier 16

5662

26

03-06-1880

Arnoud D. te Balk Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier;  Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880

3600

13

20-06-1878

Arnoud D. te Balk, Schip de Onderneming,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

6397

670

15-06-1815

Arnould 1e Luitenant bij de Kavallerie 2e regiment Karabiniers hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6675

199

07-05-1818

Arnould Antoine Vincent met signalement beschrijving staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5) 

6680

418 blz. 8

07-10-1818

Arnould J. te Neufchateau, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6671

54 blz. 12

22-01-1818

Arntzen G. H. te Ermelo Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 7

22-01-1818

Arntzen G. H. te Ermelo Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6655

399 blz. 2

29-08-1816

Arntzen G. H. te Ermelo, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6709

36 deel 2 

blz. 21

16-01-1822

Arntzen G. H. te Woudrichem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 1

Blz. 7

06-02-1824

Arntzen J. A. te Wormer, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 11

06-02-1824

Arntzen S. A. te Wormer, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 8

16-01-1822

Arntzen S. H. te Wormer, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2 

blz. 11

16-01-1822

Arntzen S. H. te Wormer, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2 

blz. 5

16-01-1822

Arntzenius R. (Mr.) te Haarlem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 1

blz. 4

16-01-1822

Arntzenius R. H. (Mr.) te Haarlem wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6094

372

02-05-1823 

Arondeau---- Bergen in Henegouwen naar de Schelde,  Conditien en Voorwaarden bereffend ehet graven van een nieuw te graven vaart, zal zijn een kanaal die aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen boven de sluis de vaart zal lang worden omstreeks 25. 000 ellen  verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het kanaal langs komt enwel ; Rosoir, Bury, Peruwelz, Sirault,  Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, Grandchamp, Calenelle, Leuze, Arondeau, Fontain, Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, Conde, Schelde, Henegouwen  met vetrnoeming van Sluizen en Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Arrema Sijbo Pieters 535 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6864

51-D

05-01-1825

Arrigade D. Medecine Docter te Namen, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.  jaar 1825 (2)

6381

171-D 

22-03-1814

Arrone Antone, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden no. 2 die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

8108

863-12

01-09-1838

Arsen van den Adriaan, Tamboer-Schutter 1ste afdeeling Mobiele Geldersche schutterij * 20-01-1816 Woue,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Arsoni Anthonij, 396 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8096

 

624/2

31-01-1838

Art, van Jan Geb. Bergen op Zoom, laatst gewoond hebbende te Bergen op Zoom. Kanonnier Overleden te Soerabaja  1837, komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)  totale lijst overledenen (7)

8315

14-12-1840

1231/13              

Arthur G. Rotterdam Kapitein op de Temis Conta, jaar 1840

6625

366

11-02-1814

Arts Christiaan---- Loon van Folkert ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland betreffende de post van Genees Heel en Vroedmeester in Rauwerd genoemd wordt Reneman Idzerda H. wonende te Wirdum  die een tractement van twee honderd guldens wat voorheen aan zijn voorganger Arts Christiaan is betaald enz. jaar 1814 (5)

6070

424-1         

25-05-1821

Artsma Evert hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6624

317

27-02-1814

Artz C.  ---- Sipkes Tjeerd wordt vermeld in een brief van een geneeskundig onderzoek betreffende  besmettelijke ziekte Rauwerd en dat er in het Arm Huisgezin van voornoemde 10 personen aan voormelde enz. waarvan drie gestorven  en dat hij en zijn vrouw nog levensgevaarlijk ziek lagen en dan ook de volgende dag overleden  en dat dan ook ten spoedigste het huis gereinigd is en dat zij binnen 24 uur begraven moeten zijn enz. en ook bij het armoedige gezin van Watzes Ruurd  is deze ziekte uitgebroken verder worden genoemd Reneman Idzerda H.  Heel en Vroedmeester ook Artz C.  Heel en Vroedmeester is overleden dit document is ondertekend door Vitringa Coulon R?.  enz. jaar 1814 (4)

6240

1097

10-12-1813

Arum ---- Willemsen P. W.  inwonewr van Franeker, mede op zijn inschrijving enz. verder verhuurd een Zathe  en Lande genaamd Klein Saxen Oord gelegen onder Arum  thans bewoond door Dijkstra Sybren Klases  en Leeuwes Jantje voor 7 jaren enz. enz. jaar 1813 (2)

6020

136

03-03-1817

Arum de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Wonseradeel, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6

6064

 

845

28-11-1820

Arum de Kerk----- Olingius Hette Petrus  van beroep kooltjer te Arum, hij krijgt een deurwaarder aan de deur wegens een schuld van fl. 26,24 aan de belastng over zijn bouwland grenzend te Oosten,  Houtsma Evert Ottes en ten Zuiden Blanksma Pieter en ten Westen de kerk te Arum en ten Noorden  de erven Eeringa Scholte Hommes links  enz. enz. jaar 1820 (1)

9725

Deel I 

Blz. 75

00-00-1875

Arum v. Pier, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)

6243

191-21

06-03-1814

Arum van  Jan Piers, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8308

1087-11, 8

03-11-1840

Arum van Jan Piers van de ligting 1836 wegens Lichaams-gebreken staat vermeld in een document Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie waarvan zijn ingekomen  gedurende de maand  october enz jaar 1840  (8)

9725

Deel 2

Blz. 9

00-00-1877

Arum van Pier, Zeemilitie   en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

9725

Deel 2

Blz.3

00-00-1876

Arum van Pier, Zeemilitie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

9725

Deel I 

Blz. 62

00-00-1873

Arum van Pier, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)

9725

Deel I 

Blz. 66

00-00-1874

Arum van Pier, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

8356

328/27-4

 03-04-1841

Arum van T. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6830

18-A

21-01-1824

Arum,  59 personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824

9134

993

17-07-1883

Arum, ---- Hamelink S. Directeur der Nederlandsche Tramweg Mij. te Utrecht, er wordt een vergunning verleend door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid voor het  aanleggen van Electrische geleiding tussen de stations  Harlingen, Arum, Witmarssum, Bolsward en Sneek en  Tussen Joure Heerenveen, Langezwaag, Gorredijk, Beetsterzwaag en Drachten jaar 1883 (13) 

6675

184

Jaar 1818

As van Cornelis----Monkel Reinder Hendriks Meester Timmerman te Sneek een request als grootvader van de twee minderjarige kinderen van Cornelis van As overleden en  Wytske Monkel gevangene in lands tuchthuis te Leeuwarden enz, enz.    (3) jaar 1818

8378

777/2

09-08-1841

Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles Jongsma , en Durkje Wiggles Jongsma , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4)

8214

1026/1-3

07-10-1839

Asbeck Baronnesse van Anna Clara Electa Douariere d’Escury zonder beroep, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

6082

453

03-05-1822

Asbeck Jhr. Watse W. van, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6060

480

06-07-1820

Asbeck Jonkheer W. W. van , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8356

328/27-4

03-04-1841

Asbeck P. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6632

1288

09-10-1814

Asbeck tot Berge en Munsterhausen G. F. Baron van, Schout van Ameland,ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland   het betreft een klacht van wat de controleur Alberda ….? hem heeft aangedaan op de 7e dezer hij werd gewaar dat de Percepteur der Gemeente Ameland  Meijer F.  zig had geabsenteerd en de controleur gelast was om de voortvlugtige Meijer enz. jaar 1814 (3)

6633

1462

24-11-1814

Asbeck tot Berge en Munsterhausen G. F. Baron van, Schout van het Eiland Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en rapporteerd  dat op het request van de kerkvoogden en diaconen van de Gereformeerde gemeente van Nes dat hij alles heeft onderzogt en  dat hetgeen in het request staat de zuivere waarheid is enz. jaar 1814 (1)

6412

398

03-12-1816

Asbeck van ….? staat vermeld in een ondertekende brief van de Staatsraad van de Administratie van Oorlog aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende soldij staten en de algemene rekenkamer enz. jaar 1816 (4)

6413

17-10

31-12-1816

16-01-1817

Asbeck van ….? staat vermeld met  bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon Vriesche Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording  over de ontvangen Soldijen  en declaraties ten behoeve van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817  (10) dossier (19)

6034

398

30-05-1818

Asbeck van B. J. G. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6864

60-C-24

13-01-1825

Asbeck van F. M. W. te Koudum,  Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6378

46

15-12-1813

Asbeck van G.---- Brouwer ….? Boekverkoper te Leeuwarden, een brief geschreven en getekend door Asbeck van G. dat voornoemde Brouwer  mij op ene zeer brutale en impirerende  wijze heeft behandeld  en vele harde en sterke uitdrukkingen tegen mij heeft gebezigd en ik verzoek u ( Commissaris Generaal van Friesland) dan ook hem op passende wijze te onderhouden enz. enz. jaar 1813  (2)

6379

82

19-01-1814

Asbeck van G. F.  ---- Stirum van Otto (Graave) Generaal commanderende het 8e Territoriaale Militaire Devisie te Groningen in dato dezer den 17e  aan sw Colonel Sytzama van …. ? van het 2e regiment aangeworven Dragonders Commandant der Cavalerie in Vriesland  enhet commando is overgedragen  aan Beekkerk Haye enz. enz. getekend door Asbeck van G. F.  jaar 1814 (2)

6622

2040

25-11-1813

Asbeck van G. F.  Commandant van het Departement Vriesland, Onderwerp; De rechtbank in eerste aanleg te Heerenveen,  een proclamatie van de Russisch Keizerlijken Overste Baron Rosen ….? enz. jaar 18133)

6631

1076

02-09-1814

Asbeck van G. F.  hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

8364

499-10-

7 - 8

23-07-1840

Asbeck van G. F.  is  vermeld op de Staat van Betaalde Los en Lijfrenten welke in de Gem. Rekening 1833, van Stavoren zijn opgenomen, namens de Raad (Burgemeester en Wethouders) der Stad Stavoren ondertekend Swalue S. G. samen met Okkes Mr. S.  deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (3) dossier (22)

6392

97

14-02-1815

Asbeck van G. F. ---- Minnnes Hendrik van beroep Schipper wonende op het Vliet bij Leeuwarden het betreft een geleide van het request van hem,  met  eals bijlage en rapport van de  heer Antonides J. door hem ondertekend en geadresseerd aan de Burgemeester van Leeuwarden waarin  ook genoemd wordt Asbeck van G. F.  enz. jaar 1815 (4)

6240

1079

29-11-1813

Asbeck van G. F.  Onderwerp: een ambtelijk stuk , op zijn Autorisatie worden o.a. uitbetaald  wachtdoenden der Nationale Garde van Leeuwarden enz. Jaar 1813  (3)

6636

103  

01-02-1815

Asbeck van G. F.  Opperstrandvonder van Ameland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de regeling en bepalingen van zijn tractement enz. jaar 1815 (2)

6034

398

30-05-1818

Asbeck van G. F. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

5991

737

20-09-1814

Asbeck van G. F. Comandant en Chef van ’t Departement Vriesland  als daartoe geautoriseerd door de Russische Overst Rosen ….? Uit zijn kas met militaire executie is geligt f. 1400 en door de Heer Walker ….? Commies bij den Heeren enz.f. 600 enz. jaar 1814 (2)

6242

82,1-7a+18

07-02-1814

Asbeck van G. F. Commandant van het Departement , Onderwerp: de kosten van de inscheping en vervoering van de Artillerie enz. van Harlingen naar Delfzijl enz. jaar 1814 (12)

8364

499-10-

4 -5 - 6

21-08-1840

Asbeck van G. F. douariere te Leeuwarden vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van 1840 wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren ondertekend Swalue S. G. samen met Jong de H. F.  deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (6) dossier (22)

6021

202, 3

04-04-1817

Asbeck van G. F.---- Heeckeren van W. R. J. D.  Strandvonder van Ameland , Betreft de verkoop van de geborgen goederen van het schip de Jonge Theodoor, genoemd is ook Ypma B. Notaris en Asbeck van G. F. ondertekend door Heeckeren van W. R. J. D.  enz. jaar 1817 (1) 

6381

43

09-02-1814

Asbeck van G. F.---- Hes J. Agent der Casernering heeft mij (de Burgermeester van Leeuwarden) te kennen gegeven dat hij op last van de commandant der nationale garde de Heer Asbeck van G. F. op kosten van de daarbij gemelde  gemeentens de nodige klederen voorzien enz. van Plaizier Jan Jurjens van Hindelopen en Lantinga Jacobus van Wolvega enz. jaar 1814 (2)

6389

34 en 90

02-11-1814

Asbeck van G. F.---- Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde , Onderwerp:  geeft te kennen Asbeek van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz.  onder commando van de volgende officieren, Beekkerk H., Orie N., Veen van der L., Adema L., Schaap Bote, Overveldt van S. J., Schaap L.T., Schellema J., met vermelding van hun officiersrang enz. jaar 1814 (7)

6379

39

06-01-1814

Asbeck van G. F. Jhr.  Ritmeester en Guerin W.  Luitenant Colonel zij hebben een kennisgeving ontvangen dat zij onmiddellijk op de hun aangewezen post te begeven enz. jaar 1814 (2)

6378

88

24-12-1813

Asbeck van G. F. Kommandant der National garde in het departement Vriesland gelast de Maire van Huizum, Jelsum, Wirdum en Stiens  om in de Posthoorn te Leeuwarden dagelijks 16 paarden enz. enz. jaar 113 (2)

6622

2123

20-12-1813

Asbeck van G. F. Legioens Chef hij heeft een klacht over de Commissaris van Politie te Leeuwarden de heer Steurbroek ….? dat deze enz. jaar 1813 (3)

6641

605

13-07-1815

Asbeck van G. F.---- Schets Jacob Jacobs Secretaris van het Eijland Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de  Heer Asbeck van G. F. onderigt dat W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, zoude zijn aangesteld als Schout en Secretaris van dit Eijland enz. jaar 1815 (1)

6640 

504 + 505

31-05-1815

Asbeck van G. F. Schout van de Gemeete Ameland  Ardesch A., Fonteijn P., Siderius M. President van de Commissie, Twijnstra J. J. allen ondertekenen een brief en/of document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende ten einde op kosten van den Lande aan te kopen een Holsteinsche Hengst ten dienste van de de Stoeterij op Ameland een totaal dossier jaar 1815 (25)

6385

117

22-07-1814

Asbeck van G. F.?  Colonel aan den Majoor Kemperman ….? Op order van de Russische overste Rosen ….? Zijn 227 geweren afgegeven enz. jaar 1814 (1)

6379

20

29-12-1813

Asbeck van G. F.?  Ritmeester als Raadsman wordt hij geplaatst in het Departement van Friesland en wel in de Hoofdplaats enz. Jaar 1813 (2)

6378

38

06-12-1813

Asbeck van G. F.?---- Verdooren ….? Admiraal en de Commandant Asbeck van G. F.?  Onderwerp een Missieve dat de magazijnen te Harlingen door een Russische officier zijn verzegeld enz. en dat de Russische Overste Rosen  de aanwezige Artillerie en Ammunitie op zijne eerste aanvrage naar Groningen wordt getransporteerd enz. enz. jaar 1813 (2)

6383

30,31,32,33

20-04-1814

Asbeck van G. F.?----Stucker Christiaan, Pikeur te Leeuwarden,  Onderwerp: dat op orde van de colonel der Nationale Guarde  Asbeck van G. F.?  door hem worden gestald en onderhouden 3 paarden die voor Delfzijl bestemd waren dat voorts nog op orde van de Luitenant Colonel Beekkerk ….? enz. enz. jaar 1814 (5)

6047

379

03-06-1819

Asbeck van Gerrit Ferdinant Jhr. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6639

18-05-1815

453

Asbeck van Gerrit Ferdinant Jhr. Opperstrandvonder Betreft Vergaan op Ameland schip de  Jonge Theodoor, jaar 1815

6638

03-04-1815

320

Asbeck van Gerrit Ferdinant Jhr. Opperstrandvonder Schip de Jonge Theodoor, jaar 1815 Afschrift 28 bladzijden, jaar 1815

6639

453 + 490
18-05-1815

Asbeck van Gerrit Ferdinant Opperstrandvonder ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat heden bij hem heeft vervoegt de gelastigde van de lading van het schip de  Jonge Theodoor die is vergaan op Ameland enz. jaar 1815 (2)

8280

526-1, 31

22-05-1840

Asbeck van te Oudeschoot, Schoterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6656

490 blz. 2

15-10-1816

Asbeck van Tjalling Menno Watze staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

6034

398

30-05-1818

Asbeck van W. W. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Asbeck van Watze Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6047

379

03-06-1819

Asbeck van Wytze Watze Jhr.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6840

40-D

13-04-1824

Asbeck van, Evarda Johanna Maria, weduwe van de heer Rotte, Onderwerp een verzoek tot onderzoek enz.(2) Jaar 1824

6070

424-2         

25-05-1821

Asbeck W. W. van hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6249

812

00-10-1814

Asbeck zu Berge und Munsterhausen G. F. Baron van, ---- Ruiter Jacob Martens  te Hollum op Ameland , hij is in 1800 aangesteld als geregtsdienaar te Hollum en in 1813 als Veldwachter  aldaar tot dat hij op 11 juli 1814 op wederregtelijke wijze zijn ontslag heeft gekregen, maar dat hij zijn post altijd goed heeft waargenomen op getuigenis van de Drost de Heer Tieboel thans in Den Haag wonende, en de Bailjuw thans schout van Ameland  de heer Asbeck zu Berge und Munsterhausen G. F. Baron van, enz. enz. een door hem geschreven brief met handtekening enz. enz. jaar 1814 (2)

6639

406
29-04-1815

Asbeck zu Berge und Munsterhausen G. F. Baron van, Grietman van Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het rekeste van Sorgdrager Cornelis Pieters te Hollum Leeraar en Opziender bij de Doopsgezinden enz. jaar 1815 (2)

6640 

516

03-06-1815

Asbeck zu Berge und Munsterhausen G. F. Baron van, Schout van Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Huisman D. geweezen Leeraar der Waterlandsche Doopsgezinden enz. jaar 1815 (1)

6640

518

05-06-1815

Asbeck zu Berge und Munsterhausen G. F. Baron van, Schout van Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Heeckeren van  W. R. J. D. Rentmeester der Domeinen en Strandvonder van Ameland enz. jaar 1815 (2)

6639

479
19-05-1815

Asbeck zu Berge und Munsterhausen G. F. Baron van, Schout van de gemeente Ameland hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Paardenstoeterij op het eiland Ameland enz. jaar 1815 (1)

6642

675 + 702

05-08-1815

Asbeck zu Berge und Munsterhausen G. F. Baron van, Schout van de gemeente Ameland ondertekend een brief aan de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken betreffende zijn aanstelling als Drost, Rentmeester der Domeinen en Strandvonder op dit Eiland enz. jaar 1815 (6)

5993

958-A

26-11-1814

Asbeck….?  ---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem ondertekend , aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen die worden gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz.  en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha Jan Gerrits  van St. Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald  Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen , Postelein Marcus, Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga  Witteveen W. G.  Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas,  Jong de Hoite Riekeles van van Franeker gehaald en naar het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. ,  Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen,  Tosma J. van Ferwerd,     enz. enz.  jaar 1814 (16)

8376

728/7-c

26-07-1841

Asbeer te Oudeschoot,   Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en  het aantal en soort van dieren,  Jaar 1841  (5)

6626

506

11-04-1814

Aschenberg ….?---- Stralen Hend’k H. Commissaris Generaal voor de Binnenlandsche zaken ondertekend een brief dat voor zoo veel nodig enz. aan de Booys ….?, Aschenberg ….? En de weduwe Casius en Zoonen  gezamenlijk eigenaars van de Amsterdamsche Kunstcement fabriek een octrooi verleend is voor 20 jaar om te mogen fabriceren enz. jaar 1814 (6)

6045

238

13-04-1819

Aslbarda Willem te Hallum,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6060

480

06-07-1820

Aslstorphuis H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

9180

17-02-1915

330-14

Asma Harmen Met signalement Veldwachter Gaasterland , jaar 1915 (3)

9414

145,

147 -  149            

19-02-1914

Asma Harmen, ook ambtenaar belast met beteekening van stukken enz. en Beimers G., Rekers P. allen Veldwachters te Gaasterland,  zij mogen als nevenwerkzaamheden uitvoeren tegen een vaste vergoeding mensen te helpen een kleine jachtakte aan te vragen, wordt ook in genoemd Brandwaarborgmaatschappij te Woudsend enz. jaar 1900, 1914 (6)

8224

1216-14, 7

29-11-1839

Asma Jacob Dirks in de  Gemeente Hennaarderadeel is Loteling bij de Nationale Militie ligting 1834 een verzoek van de Kommanderende Officier bij de Hoofdadministratie van het Regiment Lanciers de Luitenant Kolonel het betreft zijn militie paspoort en zijn functie enz. jaar 1839 (4)

6865

1-C no. 6

24-01-1825

Asma Jan Jans---- Postma Jan Gerlofs plaatsvervanger van Asma Jan Jans, 8e afd. Infanterie, wegens lighaamsgebreken op 22-06-1824 te Groningen,  hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die op de 1sten Januari 1825 aan het genoemde militiekorp ontbreekt, zoo door desertie, overlijden als andersints. Jaar 1825 (4)  

6396

587

06-06-1815

Asma Johannes Harmens  ---- Kruisinga Hendrik Wouters heeft zig schuldig gemaakt aan Desertie en hij nu voor de Krijgsraad staat maar een valse naam heeft opgegeven van Asma Johannes Harmens  geboren te Balk en eigenlijk heet hij Kruisinga Hendrik Wouters staat vermeld in een ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland van de Luitenant  Collonel Pabst E. L.  Commanderende het  Battaillon Infanterie no. 3  enz. ook een  brief waarin compareerden de Kapitein Muller J. A.,  1e Luitenant Oosthout P.  en benoe ter zake met tot de informatie Asma Johannes Harmens en  Ploegstra Hesse Jacobs dewelke verklaarde dat voornoemde Fuselier niet Asma Johannes Harmens  is maar zijn naam is Hendrik Wouters, ook de kapitein Arensma T. C. enz. dat Bosma Bauke Sikles dewelke verklaarde dat voornoemde Fuselier niet Asma Johannes Harmens  is maar zijn naam is Hendrik Wouters verder een vragenlijst met antwoorden aan Hendrik Wouters jaar 1815 (8)

6395

514-A

20-05-1815

Asma Johannes Harmens Fuselier staat vermeld in een brief van de Luitenant  Collonel Pabst Commanderende het  Battaillon Infanterie no. 3  dat hij is gedeserteerd enz. jaar 1815 (1)

6407

198-1-2-3

04-05-1816

Asma Johannes staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6424

609

10-12-1817

Asma Leuwes Harmens 128 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6406

175-1+4-5

09-04-1816

Asma Lieuwe Harmens staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Asma Lieuwe, 267 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8308

1070-8

623-665

28-10-1840

Asma van B. L. te Lemmer staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

3701

24-D

08-02-1842

Asma van Cornelis Jans---- Postma Hendrik Sietses en Asma van Cornelis Jans Armvoogden bij de Roomsch Catholijke Gemeente in de Lemmer verklaren in een door hen getekende brief dat Molenaar Jantje Keimpes vroeger door de kerkadministratie onderhouden maar thans niet meer omdat zij als werkmeid dienende in haar eigen onderhoud voorziet , wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

8285

615-2, 39-2

19-06-1840

Asma van L. B. te Wolvega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

6836

14-A

10-03-1824

Asma W. H., Veenman, betreft achterstallige betaling van Turfimpost jaar 1824  (8)

6082

494

20-05-1822

Asman & Swalue---- Kuiken Rein Gaukes, Rosendal de weduwe en Jong de Dirk Sybes in hun stallen te Sint Anna Parochie  bevinden zig  paarden  met een besmettelijke ziekte, gelukkig is het bij deze 3 gebleven en is de ziekte niet verspreid enz. enz. enz. tevens worden genoemd de Apothekers Swalue & Asman een rekening voor medicijnen op order van de Heer Anee geleverd en een notitie betreffende de beroking van de paarden door Frank P. C.  jaar 1822 (2)

6087

1009

29-10-1822

Asman & Swalue wordt vermeld in de mandaten en kwitanties een document met 7 kolommen informatie) jaar 1822 (1)

6077

948

01-12-1821

Asman ….?---- Greuve de ….? van beroep Veearts  het betreft zijn deklaratie wegens reis en verblijfskosten alsmede de deklaratie van de  Apothekars Zwalue ….? en Asman ….? voor geleverde geneesmiddelen enz. jaar 1821 (2)

6074

737

29-09-1821

Asman ….? van beroep Apotheker te Leeuwarden  onderwerp; een resolutie betreffende geleverde Geneesmiddelen  jaar 1821 (2)

8214

1026/1-3

07-10-1839

Asman Albertus in leven gehuwd met Swalue Catharina, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

6078

40

09-01-1822

Asman en  Swaluwe Onderwerp: een lijst van Mandaten en Kwitantien op een document overeenkomstig de Missive van de Minister van Binnenlandsche zaken van den 13 maart 1815 nr. 38b  een mandaat ten zijne gunste enz , jaar 1822 (1)

8383

876/4

04-09-1841

Asman Fokke Jacobs----- Tempel Yge Martens rentenier te Weidum en zijn vrouw Theunis Sjoukje  zij erven een huis volgens testament bij Noaris Adema d.d. enz. enz.  het pand staat op de verkeerde naam van Asman Jacob  tevens een handgeschreven brief met de handtekeningenm van Tempel Yge Martens, Asman Fokke Jacobs schoenmaker te Terhorne  te Akkrum,  Asman Jacob Jacobs te Akkrum,   enz. enz. jaar 1841 (6)

6036

479

07-07-1818

Asman Gerardus gehuwd geweest met Posthuma Roelofjen (wijlen) Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Vollenhove  der Domeinen  Stoet tot Westerholt ,  jaar  1818 (3)

8383

876/4

04-09-1841

Asman Jacob Jacobs----- Tempel Yge Martens rentenier te Weidum en zijn vrouw Theunis Sjoukje  zij erven een huis volgens testament bij Noaris Adema d.d. enz. enz.  het pand staat op de verkeerde naam van Asman Jacob  tevens een handgeschreven brief met de handtekeningenm van Tempel Yge Martens, Asman Fokke Jacobs schoenmaker te Terhorne  te Akkrum,  Asman Jacob Jacobs te Akkrum,   enz. enz. jaar 1841 (6)

8383

876/4

04-09-1841

Asman Jacob----- Tempel Yge Martens rentenier te Weidum en zijn vrouw Theunis Sjoukje  zij erven een huis volgens testament bij Noaris Adema d.d. enz. enz.  het pand staat op de verkeerde naam van Asman Jacob  tevens een handgeschreven brief met de handtekeningenm van Tempel Yge Martens, Asman Fokke Jacobs schoenmaker te Terhorne  te Akkrum,  Asman Jacob Jacobs te Akkrum,   enz. enz. jaar 1841 (6)

6405

116

29-02-1816

Asman W. A. staat vermeld in een door de Burgemeester van Meppel ondertekende brief van de aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verzoekt om aan hem te zenden de certificaten van vrijstelling van voornoemde enz. jaar 1816 (1)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Asman Wilhelmus Albertus, 126 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6020

178

24-03-1817

Aspeglagh Joseph Ferdinand staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Franeker in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

6840

36-A

blz. 21

22-04-1824

Asperen Anske Boer  van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8380

833-2

24-08-1841

Idaarde-

         radeel

Asperen v P. te Warga staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Idaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6065

 

902

19-12-1820

Asperen van  G?,  Onderwerp de Grensscheiding tussen  Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant van Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van  Martens Sytze enz. enz. en tot aan het weiland van de weduwe Martens Pieter  enz. enz.  tot aan de Botmeer  ten Oosten van de Weilanden  van  Lyclama a Nijeholt   en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit document wordt getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., Boer de T. J.,    , Asperen van  G?,  Sjollema Klaas P.,  Koldijk M. G.,  Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820  (3)

6671

54 blz. 19

22-01-1818

Asperen van  J. A. (Jacob Antonie ) te Beesterzwaag Predikant Classis Heerenveen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 15

22-01-1818

Asperen van  J. A. (Jacob Antonie ) te Beesterzwaag Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 16

04-01-1819

Asperen van  J. A. (Jacob Antonie ) te Beetsterzwaag wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 17

06-02-1824

Asperen van  J. A. (Jacob Antonie ) te Beetsterzwaag, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2

blz. 17

16-01-1822

Asperen van  J. A. (Jacob Antonie ). te Beesterzwaag, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Asperen van Bauke Aukes (Anskes) 62 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

8217

1083/2, 16

22-10-1839

Asperen van Durk Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)

8224

1232-5

01-12-1839

Asperen van Durk wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog openstaande artikelen op het Memoriaal en in  debet genomen zegel en registratie regten  op 30 augustus 1839 en zaken betreffende de Directe belastingen enz. jaar 1839 (4)

6624

221

27-01-1814

Asperen van G. ---- Cannegieter Hendrik Notaris te Grouw wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout Asperen van G. van de Gemeente Grouw  bij zijn afwezigheid enz. en dat Bokma Bokke Klazes wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)

6415

59

08-03-1817

Asperen van G.  te Idaarderadeel en Cannegieter H. ter ordonnantie van Deselve  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)

6416

166K

14-04-1817

Asperen van G. , Grietman van Idaarderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat er geen manschappen zijn die redenen hebben voor vrijstelling van de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)

6691

245

00-00-1819

Asperen van G.---- Andreæ  H. I. (Harco Ilpsema) Predikant te Warga, met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening,   hij beklaagd zich over de kerkvoogd  G.van Asperen jaar 1819 (11)

6631

1151

07-09-1814

Asperen van G. is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op Vrijdag weder zoals voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de ooghouding van de belangens der Handeldrijvende en Neringdoende Ingezetenen  deze Stad U deswegen te dienen enz. jaar 1814 (8)

6626

541

18-11-1813

15-04-1814

Asperen van G. Maire van Grouw ondertekend een brief aan de Heere Rijks Baron Ridder van het Legioen van Eer enz.  dat de requeste van de Armvoogden van Kollum betrekkelijk de verpligting ter Alimentatie van Roelofs Ritskje weduwe van Sijnes Jetze gelijk mede de Contra reseripsie van Diaken voornoemd enz. het request is aanwezig ondertekend door de Diaconen van de Gereformeerde Gemeete van Grouw als President Vries de F. K. en Sjollema Claas P. enz. jaar 1814 (3)

6834

7-A blz. 3

18-02-1824

Asperen van G. S. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der  Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie  en namen der kwaliteiten  der Schatplichtigen  8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en  beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

5989

576 4e lijst

26-07-1814

Asperen van G. te Grouw staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6010

208

03-04-1816

Asperen van G., Binnis Gerben en Zonen, Binnerts Eeltje Tjallling, Andriessen K. Y. en Boonstra Eedsge de weduwe allen kooplieden in Boter, Kaas, Spek, Vlees en Granen wonende te Grouw zij verzoeken een restitutie van een reeds betaalde aanslag der belastingen enz. enz. jaar 1816 (2)

6628

742

04-06-1814

Asperen van Gabe en Sjollema Klaas Piers  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland, waarin hij met verschuldigde eerbied geeft te kennen dat zij in functie als Kerkvoogden van Grouw dat zij genoodzaakt zijn enz. , Jaar 1814 (1)

6053

902

11-12-1819

Asperen van Gabe Koopman te Grauw  hij is candidaat voor de post van Plaatsvervanger van het Vredegerecht te Sneek jaar 1819 (2)

6053

916

14-12-1819

Asperen van Gabe Koopman te Grauw  hij is candidaat voor de post van Plaatsvervanger van het Vredegerecht te Sneek jaar 1819 (2)

6840

36-A

blz. 39

22-04-1824

Asperen van Gabe Koopman van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8199

725-1_6

17-07-1839

Asperen van Gerben Sijmens---- Bruinsma Sjouke Rienks Winkelier en Tapper x Sijbolts Sipkje  wonende te TerHorne het betreft een Procesverbaal gegeven door de Comissen van de Plaatselijke Meulen van der Pieter en Rooker Roelof en Boverman Wilhelm allen wonende te Oldeboorn zij begeven zich naar Asperen van Gerben Sijmens Ontvanger te TerHerne zij ontvangen een Concent om die uit te voeren enz. jaar 1839 (4)

8199

725-1_6

17-07-1839

Asperen van Gerben Sijmens---- Vries de Klaas Jacobus de weduwe van beroep Schippersche wonende te TerHorne het betreft een Procesverbaal gegeven door de Comissen van de Plaatselijke Belastingen Meulen van der Pieter en Rooker Roelof en Boverman Wilhelm Rutgerus allen wonende te Oldeboorn zij begeven zich naar Asperen van Gerben Sijmens Ontvanger te TerHerne zij ontvangen een Concent om die uit te voeren en ook genoemd haar 2 zonen Vries de Klaas Jr. en Vries de Beerend enz. jaar 1839 (4)

8224

1237-9

04-12-1839

Asperen van I. Kz.  Wijlen Ingenieur van de Waterstaat der 2e klasse wordt vervangen door Ingenieur van de Waterstaat der 1e klasse Bolten C. J. enz. jaar 1839 (3)

6062

639

18-09-1820

Asperen van J. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland  en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op den Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2

5666

5

00-00-1890

Asperen van Jan---- Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris  der Stoombootrederij “Warga” zend stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en Leeuwarden verder een folder waarin het volgende vermeld:  De ondergetekenden Zwart Sijbren Theunis (zonder beroep), Hoekstra Abraham Keimpes (Timmerman en Wethouder),  Rosier Ids Jans  (Timmerman), Hoogterp Bauke Dirks (Mr. Bakker), Asperen van Jan (Olieslager), Hansma Reitze (Geneesheeer), Hoekstra Keimpe Klazes (Olieslager), Terpstra Pieter Easges (Landgebruiker), Dijkstra Heert (Hoofd der School) , Jong de Johannes Sjoerds, Schuurmans Wouter Hendriks, Castelein Marten Arends, Jong de Cornelis Sjoerds, Eijzinga Wijbren Gerrits, Kooistra Franke Johannes,  Kooistra Hendrik Johannes allen Landgebruikers, Wijngaarden van Sijbren Sijes (Koopman),  Bottema Meint Willems (Koffiehuishouder), Boorsma Hillebrand (Winkelier)  allen te Warga,  Bergsma Petrus Adrianus, (Gemeente Secretaris te Leeuwarden) voor zich en als Vader en Voogd over zijn minderjarige dochter Bergsma Jetske Wiskia, Boer de Jan Sipkes (Landgebruiker te Warstiens) die tot bestuurders hebben gekozen  Kooistra H. J. -Voorzitter, Hoekstra A. K.-Onder Voorzitter  en Hoogterp B. D., Haar ter D. –Boekhouder,  het schip de Warga zal stilhouden bij den Logementhouder Bottema ….? te Hempens en het Hoofdkantoor is gevestigd bij Notaris Haar ter ….?. te Warga en de dienst zal beginnen 14-11-1890 met vermelding van  vertrektijden en tarieven enz. jaar 1890 (4)

5666

 

5

13-11-1890

Asperen van Jan,  Reder te Warga , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1890

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Asperen van Jan, 957 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8228

1315-22

09-10-1839

Asperen van Jan, Lancier Regiment Lanciers no. 10 * 15-09-1813 Oud-Alblas,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

8199

729/5, 290

Bladzijde 5

17-07-1839

Asperen van P. te Warga is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 27-v

17-07-1839

Asperen van P. te Warga is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8210

966/7 en

881/14

Blz.13

27-08-1839

Asperen van P. te Warrega (Warga) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8204

829/20, 264

Blz. 6

12-08-1839

Asperen van Rienk hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

8061

18-12-1837

263/11068

Asperen van Rinze Jans, Veldwachter, jaar 1837

8061

18-12-1837

1271/21  

Asperen van Rinze Jans, Veldwachter, jaar 1837

6627

719

11-05-1814 

Asperen van T.---- Ploeg van der J.  c.a. Lid van de Kerkenraad der Doopsgezinde Gemeente van Grouw het betreft hun request o.a. met een onderwerp dat hunne gemeente  reeds vroeg binnen hun Kerkgebouw verzameld waren maar naar mijn ( Asperen van T. de schout) bedunken is het niets anders als een Uijtvloeisel van haat en afgunst  waarmede zij jegens de Hervormden bezield zijn enz. jaar 1814 (3)

6021

218 2e deel

10-04-1817

Asperenvan I. ,  Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

6303

532-kj     

10-09-1823

Aspes Jan Harmens 36 jaar  verder geboorteplaats enz. enz.  hij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar  Ommerschans enz. jaar 1823 (2)

8223

23-11-1839

1199/11

Aspling J. Nieuwenbrug-Asd. Kapitein op de Ansara, jaar 1839

6424

609

10-12-1817

Asscher Moses S. M. 20 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

9182

07-02-1916

285/22

Asselman Riekele Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

9180

17-02-1915

330-22

Asselman Riekele Met signalement  Politiedienaar Leeuwarden, jaar 1915  (4)

8372

651/11

00-00-1841

Assen  van  Sjerp, geb. 18-12-1811 Leeuwarden,   2 handgeschreven brieven met zijn handtekening onderwerp; sollicitatiebrief om als commies geplaatst te worden jaar 1841 (6)

9184

902

11-07-1917

Assen------ ANWB een verzoek tot vergunning van het plaatsen van bordjes voor een wandelroute van Leeuwarden en Heerenveen naar Assen en Groningen enz. jaar 1917 (7)

8308

1079-2

31-10-1840

Assen G. Riemersma van---- Riemersma van Assen Gerhardus Genees Heel en Vroedmeester te Donkerbroek het betreft zijn request  door hem ondertekend nopens ene pretentie van f. 5.- ten laste van de Diakenen van de Hervormde gemeente aldaar betreffende de in barendsnood zijnde vrouw van Nijhold Jan Jellen  deze Diaken dat moesten weigeren de Diaken Boekhouder is Bosma Andries G. enz. en dat de Geneesheer Brouwer A. enz. jaar 1840 (5)

6261

888

09-09-1815

Assen hij wordt vermeld  als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling  uit het fonds  onvoorziene uitgaven  van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)

8364

498/10, 4

21-05-1841

Assen Johannes de weduwe staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Harlingen die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6405

115

22-02-1816

Assen van  J. Schout van de Gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld het opzenden van de trommen naar het Kleedingmagazijn te Delft enz. jaar 1816 (1)

6624

235

10-02-1814

Assen van ….? ---- Dijkstra T. W. als Schout van de Gemeente Belkum (Berlicum) schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij doet toekomen het berigt op het Request van Deinema H. J. hierbij aanwezig die zig schuldig maakt aan eene  grove en Algemeene bekende Logentaal wanneer hij zegt den post ala Secretaris en griffier bij de heer van Assen en mijn persoon enz. verder wordt er genoem de Heer Hoogterp B. en dat de schout Kiestra Olphert als zijn Secretaris wil benoemen en Jaar 1814 (3)

8211

988-3, 4

Blz.4

26-09-1839

Assen van ….? te Jorwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6082

453

03-05-1822

Assen van A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6013

448, 54-55

17-07-1816

Assen van A. H. hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4)

6254

140-A blz.14

17-01-1815

Assen van A. heeft jaarlijks te hoeden uit een Hoekhuis op het Groot Kerkhof Huis in de Groote Kerkstraat enz. wordt vermeld in de Eeuwige Renten  wordt vermel die weer staan  op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60)

6254

140-A blz.13

17-01-1815

Assen van A.---- Jansma L.,  Daalman C de erven en Assen van A. heeft jaarlijks te hoeden uit een Huis in de Groote Kerkstraat enz. wordt vermeld in de Eeuwige Renten  wordt vermel die weer staan  op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60)

6379

71

18-01-1814

Assen van Anthoon---- Plantinga Broer Pijters (de weduwe), en Ferwerda Jan, Assen van Anthoon, Pruis Carel en Heuveldop Johannes Gerardus alle Burgers en Kooplieden wonende te Leeuwarden een handgeschreven brief door allen ondertekend dat er zeer waarschijnlijk een leverantie aan militaire kleeding enz. enz. jaar 1814 (1)

6243

191-9

06-03-1814

Assen van D. Johannes, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

9190

497

13-04-1920

Assen van D. te Dokkum een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het aanleggen van een bruggetje op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Akkerwoude, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (10)

8386

949/40

20-09-1841

Assen van D. te Longerhouw wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/40

20-09-1841

Assen van Do. Tye Longerhouw wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6243

191-6

06-03-1814

Assen van E. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8257

70/1, 15

21-01-1840

Assen van E. te Harlingen, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

8356

328/27-

4 + 11

03-04-1841

Assen van E. wonende in wijk F. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6871

28-03-1825

33/1-C

Assen van Ernst te Harlingen, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6378

76-77

20-12-1813

Assen van Ernst, Apothecar  te Harlingen, hij moet in dienst tegen de vijand opmarcheren maar  hij schrijft in een door hem getekende brief dat volgens hem dat niet kan omdat men niet van hem kan verlangen dat hij als Medicijn en Heelmeester zijn Patienten en zijn zieken zal verwaarlozen enz. enz. jaar 1813 (6)

6251

1061

07-09 -1814

Assen van Ernst, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

6254

151

06-02-1815

Assen van F. wegens Tractement van   1 September 1811 tot en met  Ultimo December 1811  enz. ,  Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813   jaar 1815 (10)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Assen van Frans, 447 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6623

79

05-01-1814

Assen van H. (Hotse) ---- Goslings O. (Oege) Schrijft en ondertekend een brief dat hij benevens de heren Schonegevel T. (Taco), Assen van H. (Hotse) en Vries de J. (Jetse) J met het vertrouwen vereerd te worden om tot Burgemeester van de Stad Dockum benoemd te worden enz. jaar 1814 (2))

6648

50-C

22-01-1816

Assen van H.---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad  om in de plaats van Assen van H. en Fockema IJ.  Voor te dragen Fockema Eelco Ontvanger der registratie, Weide van der Willem Roelof Midicinae Doctor, Posthumus Frans Nicolaas Ontvanger der belastingen en Schaaf van der IJpe Fabrikeur van Kalk en Cement enz. jaar 1816 (1)

6246

 

543

25-06 -1814

Assen van H. hij ondertekend samen met anderen van de Vroedschap van Dockum een documet betreffende het Reglement in en uitvoer van de in de Stad Dockummet Additionele Stuivers te Ponde belaste middelen van het gemaal, Beestiaal, Wijn, Jeneven en Brandewijn enz. jaar 1814 (7)

8309

1107-25  

09-11-1840  

Assen van Hermanus Hz. geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekende uitgebreide brief dat hij thans zonder betrekking is wonende te Duurswoude en dat hij bij de Belgischen Opstand zich vrijwillig heeft aangegeven ter verdediging van zijn dierbare geboortegrond enz. en gaar weer zijn vorige functie akls Commies Griffier te Sneek  enz.  en dat hij zig tahns bedrogen voelt enz. verder worden genoemd de Heeren Meurs President en Haagsma Officier en Binkes regter ook Keuchenius Mr. W. F. enz. jaar 1840 (10)

3698

B-12

27-02-1832

Assen van Hillebrand, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6623

157-158

08-01-1814

Assen van Hotse, staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum maken bij deze aan de Ingezetenen bekand  dat door de Heer Commissaris Generaal van het Departement Vriesland enz. zijn aangesteld tot Provisionele Burgemeesteren de heeren Goslings O. (Oege) , Klaver A. F. (Alle Franzen), Land J. P. (Jan Pieter), Assen van H. (Hotse) en tot Provisionele Vroedslieden Helder Pieter, Riemersma Gerhardus, Fontein Duurd, Flierl Harm, Vries de Rinze Jetzes, Beintema Jan Wessels, Helbach Adam Coenraad, Schaaf van der Ype, Posthumus Frans Nicolaas, Fockema Ynso, Schilsma Ieme Klazes, Kock Johannes enz. jaar 1814 (2)

6646

957 lijst 4

20-12-1815

Assen van Hotze wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Dockum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6646

957 lijst 5

20-12-1815

Assen van Hotze wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Dockum en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-F          

05-01-1816

Assen van Hotze wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Dockum enz. jaar 1816 (9)

6647

6-F          

05-01-1816

Assen van Hotze wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Dockum en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1816 (9)

6034

398

30-05-1818

Assen van J.  hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Assen van J.  Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Assen van J.  Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6251

1073

30-10-1814

Assen van J.  leverantie in 1811 van Houtwaren voor de enz. , hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

6633

1375

09-11-1814

Assen van J.  Schout van de Gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat binnen de gemeente een dolle hond is enz. en dat de honden die gebeten zijn heb laten doden en samen met de dolle hond begraven enz. jaar 1814 (1)

6633

1401

03-11-1814