Home

Invt.

Stuk

Toegang 11 **

8386

949/8

20-09-1841

B???kma G. K. te Valom  , Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

5665

35

18-03-1881

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, jaar 1881 (4)

5665

6

06-01-1881

Barneveld Jan Lambertus Bestuurslid Nieuwe Dockumer Stoomboot Mij. , jaar 1881 Dossier (7)    

8375

716-3_3E

22-07-184 1

B??us?o?n? Cornelia Jacoba, Heerenveen is de plaats van waar opgezonden en Lemsterland is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

B…them J. te Morra staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

6283

1005

03-09-1817

Ba?aux A. G. Secretaris  van het Gemeentebestuur van Ooststellingwerf wordt vermeld op de Debet rekening van de kosten van  bestuur 1e Kapittel en ontvangt fl. 47-10-00 enz. jaar 1817 (5) 

6383

49

05-05-1814

Baaden Hendrik Fuselier bij de 1e Compagnie, de Chirurgijns van het 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie te Campen Tuinhout J. L. en Rauen S. A. ondertekenen een document dat eerstgenoemde niet bekwaam is voor den dienst wegens Vornitus Crusentus? enz.enz. jaar 1814 (1)

6383

48

05-05-1814

Baaden Hendrik remplacant van Broersma Broer Annes, wordt genoemd in een document van de Commanderend officier van het 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie Pabst ….? te Kampen, die schrijft dat hij eerstgenoemde heeft doen vertrekken uit den dienst om zig te melden in Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)

6382

197

14-04-1814

Baaden Hendrik, ---- Rauen J. A. een attest van deze Chirurgijn  der 2e Klasse bij de Infanterie enz. dat de personen die volgen onbekwaam voor de dienst zijn en wel Heijnsius Arien Pieters, Kraayer Lieben Hendrik,  Baaden Hendrik, Vries de Pier Tjers en Ronner Johannes Riens enz. jaar 1814 (1

6093

339

23-04-1823

Baagma Jouke Ottes,  Hij wordt vermeld op een lijst van personen  die meer dan 100 gulden over 1822  in de gemeente Balk wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2)

8257

61/15

15-01-1840

Baaijema J. J. en Visser P. R.  Miliciens over hen is een rapport ontvangen dat zij bij de gemeenschappelijke dispositien van 17/31 augustus enz. jaar 1840 (4)

6394

257 deel 1

31-03-1815

Baaijma Jacob Jacobs hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6628

722-B

07-05-1814

Baaijma Otte Jacobs, Huisman te Warns schrijft samen met anderen een brief aan de Commissarissen generaal van Vriesland dat lieden door de ontvanger hunner gemeente met executoriale middelen gedreigd worden tot betalen van het enz.  over de jare 1812 maar dat het gedrag van de Gemeente Stavoren enz. jaar 1814 (4) dossier (27)

6711

248 blz. 3

07-09-1822

Baaima Gaele Ottes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 4

07-09-1822

Baaima Gaele Ottes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 5

07-09-1822

Baaima Gaele Ottes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 2

07-09-1822

Baaima Geele Ottes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6101

1311

16-12-1823

Baaima Geele Ottes te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6241

36

27-01-1814

Baaima J.---- Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Coudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma J. D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7)

6241

36

27-01-1814

Baaima R. J.---- Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe, Vries de B. G., Boelsma H. J., Groenhof H. G.,  Kooyker de weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Coudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma J. D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7)

6081

359

10-04-1822

Baak Jan---- Berkenbosch Blok Symon en door de Commissaris van Politie van Scheveningen de heer Varkevisser Cornelis afgegeven eigendomsbewijs aan voornoemde wegens de geborgen goederen  van het  verongelukte schip de Jonge Dirk Koek  gevoerd door de Stuurman Baak Jan en onderste boven is komen aandrijven op Ameland enz. jaar 1822 (2)

6026

595

02-09-1817

Baak van A. de erfgenamen staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4)

6683

2 deel 1

Blz. 11

04-01-1819

Baak van J. H. Ouderling te Heusden tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Noord Braband als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2, 20

04-01-1819

Baak van J. H. te Heusden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 1

Blz. 10

06-02-1824

Baak van J. H. te Heusden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 21

06-02-1824

Baak van J. H. te Heusden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

Blz.14

16-01-1822

Baak van J. H. te Heusden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2

blz. 21

16-01-1822

Baak van J. H. te Heusden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 blz. 22

22-01-1818

Baak van J. te Heusden Oud Ouderling Classis van Heusden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 10

22-01-1818

Baak van J. te Heusden Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Baak van J. te Heusden Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6093

339

23-04-1823

Baakema Rink Baukes,  Hij wordt vermeld op een lijst van personen  die meer dan 100 gulden over 1822  in de gemeente Balk wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2)

6402

 

922-1+5

09-12-1815

Baaker G. A. Murcaij staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6050

 

670

17-09-1819

Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de Assessor Hartmans H. D. (Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat Engelsche Brikschip gestrand bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat  Bosch van der Freerk Pieters en Zee van der Jan Eintes beide Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e  ten een uur het schip is komen aanzeilen en op genoemd rif is gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen, verder genoemd;  Heezes A. Commies, Swart de R. Commies,   Zwart Adolf Heeres Sybren  , commies van de in en uitgaande regten en accijnsen en namen van bergers Hoekstra Christ. Jan,  Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje Arends,  Jong de Age Nuttes, Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis,  en als getuige Ros van der F. P. , Foekema E. verder genoemd Zwart Adolf Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter  en Glint Lume Andreas Commiesen van in en uitgaande regten, ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en  Hartmans Durk Hartmans  enz.   jaar 1819 (7)

6713

1

00-00-1823

Baakman H. Med. Doctor te Amsterdam,  Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband, Gelderland, Holland,  Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen, Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen,  en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)

5990

610

03-08-1814

Baaksma B. tot Commies Ontvanger te Blokzijl is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten bij Koninklijk besluit enz. jaar 1814 (4)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Baaksma Klaas Gerbens 56 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolom informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6418

255-B

01-06-1817

Baal ter Bruin 193 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6240

1100

15-11-1813

Baalen van Hendrik Aukes-----  Baaten van Hendrik Aukes (hij tekent met van Baalen) een handgeschreven brief door hem ondertekend , Onderwerp; verweer tegen een te hoge opgelegde belasting aanslag, wordt ook in genoemd Sybes Homme en Douwes Andries ook een weigering tot betalen van Armengeld tevens een lijstje  genaamd reparatie de som van 3350 franc enz, waar voorgenoemde Baaten van Hendrik Aukes op voorkomt en ook Knijpstra Cornelis Meinderts, Schroor Durk Gurbes,  Siebinga Gerrit Hommes, Bosscher, Harmen Pieters,  Haantjes Sjoerd Jacobs , Halinga  van Jan Ottes   enz. enz. jaar 1813 (6)

3594

Map 88-B

1876--1878

Baam v.d. J. D. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3)

6025

541

15-08-1817

Baan Cornelis wonen de te Sliedrecht  aannemer van het bezinken van den kop aan de buitenzijde enz. enz. te Ameland zijn borgen zijn Schram Jan te Sliedrecht en Visser Adriaan Azn.   jaar 1817 (3)

6274

891

15-10-1816

Baan of Laan van der J. weduwe van Schaaf H., Tekend mede een document door  Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz.  een lijst met hun namen  jaar 1816 (4)

6424

584

02-12-1817

Baan v.d. A. B. 26 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6424

609

10-12-1817

Baan v.d. Albert Jacobs 61 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

3594

Map 88-B

1876--1878

Baan v.d. D. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3)

6242

90

04-02-1814

Baan v.d. de weduwe te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

8220 

1137/13, 2

06-11-1839

Baan v.d. J. D. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8308

1070-8

365-407

28-10-1840

Baan v.d. J. D. te Parrega staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8386

949/19

20-09-1841

Baan v.d. J. F. te Hindeloopen,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6277

30-15

09-01-1817

Baan van de Auke D. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8350

171-5A

19-02-1841

Baan van der F. A. hij is opgenomen in de maand december als bedelaar kolonist, zijne geboorteplaats Benedenknijpe heeft hij nimmer verlaten uigtgezonderd dat hij van 1825-1840 bij het regimet enz. jaar 1841 (4)

8375

716-3_2d

22-07-184 1

Baan van der Fredrik Aukes de Gemeente Schoterland is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8375

716-3_3E

22-07-184 1

Baan van der Fredrik Aukes Heerneveen is de plaats van waar opgezonden en Schoterland  is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

8285

623-24

22-06-1840

Baan van der Jan Douwes verlofganger der Militie behoorende tot het 1e batt. der 3e afd. Infanterie is met zijn verlofpas uitgereist als wenschende gebruik te maken van enz. omdat hij niet in staat is door handen arbeid in zijn behoeften te voorzien enz. jaar 1840 (3)

8308

2086-14

01-11-1840

Baan van der Jetze D. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

8285

614-8

18-06-1840

Baan van der N. R.  door zijn overlijden is zijn functie als Controleur vacant geworden en de ontvanger stelt voor om in desselfs plaats te benoemen Reitsma Marten Hendriks thans provisioneel schoolonderwijzer te Scharnegoutum enz. jaar 1840 (3)

6089

1155

11-12-1822

Baan van der N. R. , ---- Visser Wybe Annes 2e rang van schoolonderwijzer, Onderwerp: een op 5 November gehouden  vergelijkend examen  voor de school van Follega waarbij hij tot de school van Follega is gestemd verder worden er  een tal van stukjes geschreven waarom hij deze functie krijgt zoals o.a. bekwaamheid, goed en voorbeeldig gedrag enz. enz.  verder worden er genoemd de onderwijzer  , Slageren van B. M.,  Maan van der L. ,  Wassenaar J. T., Baan van der N. R. , Kluwer K. H., Donker T. ,  Ringers Minse, Vries de Hendrik, Prikken H. , Simonides M. , Meulen van der T.,  Koopmans Anske , Pietersen H., Fortuin K. H., Zijlstra Y. F., met hun rang als onderwijzer vermeld en een heel verhaal daarover. Jar 1822 (10)

6062

601

04-09-1820

Baan van der Namme Rintje  Hij is aangesteld als onderwijzer der jeugd te Goingarijp  en de functie werkelijk aanvaard op 7 augustus. Jaar 1820 (1)

6063

684

04-10-1820

Baan van der Namne  Rintjes , Onderwijzer der Jeugd te Goingarijp, zijn naam moet zijn Baan van der Namne  Rintjes i.p.v. het foutief genoteerde bij zijn examen enz. enz. jaar 1820 (1)

6872

07-04-1825

9-B

Baan van der Nanne R. van beroep Schoolonderwijzer te Goingarijp aan zijne Majesteit gepresenteerd request betreffende zijn jaarwedde van een honderd guldens enz. jaar 1825 (3)

6868

16-02-1825

30-B

Baan van der Nanne Rintjes, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolom info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

6060

513

22-07-1820

Baan van der Rintje Namles, bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is benoemd te Goingarijp, ook genoemd de schoolopziener Visser H. W. C. A. en hij zijn post heeft aanvaard jaar 1820 (1)

8093

565/6

11-06-1838

Baan, de Gerrit Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Breda. Fuselier Overleden te Muntok (Id) 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6418

248-b 3e

bat 3e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Baansdtra Teunis Pols 329 is zijn volgnummer bij het Depot en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

8280

517-11, 44

19-05-1840

Baanstra C. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6838

7-A bijl.2

Mannen

Huis Justitie

26-03-1824

Baanstra Dirk R., 102 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijl.1

Mannen

Correctie

26-03-1824

Baanstra Dirk R., 135 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Baanstra Jelle pols (Pals?) 335 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6419

287-A_ 3e

Compagnie

23-06-1817

Baanstra Jelle wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3)

6383

75

23-04-1814

Baanstra Ruurd P. te Sexbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6418

255-B

01-06-1817

Baanstra Teunes Pols 538 Workum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-E

3e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Baanstra Teunis J?. staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolom informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Baanstra Teunis Pals (Pols?) 329 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-A

 11e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Baanstra Teunis Pols * Idskenhuizen wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6418

248-A

 11e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Baanstra Teunis Pols * Workum wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

9725

Deel 2

Blz.53

00-00-1884

Baantjer Jan naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1884 (2)

9725

Deel 2

Blz.52

00-00-1884

Baantjer Jan naar Sundsvall,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1884 (2)

9725

Deel 2

Blz.50

00-00-1884

Baantjer Jan,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1884 (2)

9186

244

05-03-1918

Baantjer Jane, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

3700

15-C, 9-16

04-02-1837

Baantjer Janke Alberts, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 9-16 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)

9187

1787-A

05-12-1918

Baantjes Albert, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6028

795

11-11-1817

Baantjes J.---- Pieters P. weduwe van Baantjes J. te Harlingen een rekwest aan Z. M. ingediend enz. jaar 1817 (1)

9187

1787-A

05-12-1918

Baantjes Jane, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6632

1276 1e blz.

van kolom

14-10-1814

Baar de Gerlof, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

5675

60 en 74

07-03-1918

Baar J. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

6840

36-A

22-04-1824

Baard  Lijst met  340 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of  bekende verhuringen  van woningen en gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Is niet geïndexeert wegens bijna niet te lezen. Jaar 1824 (8)

6056

193

18-03-1820

Baard aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

9183

756

03-05-1916

Baard Alexander Francois,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6418

255-A

00-05-1817

Baard Joost 82 is zijn volgnummer en Delft  zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolom vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6864

60-C-7

13-01-1825

Baard van Sminia Hobbe, te Bergum, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

8308

1062-14

27-10-1840

Baard van Sminis Hobbo en Limburg Stirum Louis Gaspard Adrien (Grave van ) de openstaande vacatures in de Tweede Kamer van de Staten Generaal worden door hen  vervuld enz. jaar 1840 (3)

8309

1102-12

06-11-1890

 

Baard W. H. staat vermeld op een document betreffende een bekeuring op de wet op de Turf het betreft een onderzoek enz. Heerenveen jaar 1840 (4)

6851

24-D

17-08-1824

Baard,----- Jorwerd, Een staat met totaal 52 namen van  boeren die zieke varkens hebben en zijn verloren door een ziekte in 1824 in de plaatsen   Mantgum, Oosterwierum, Bozum, Britswerd, Wieuwerd, Winsum,  Baard , Huins, Lyons , Hylaard,  en Beers Jaar 1824 (3)

6839

6-A

09-04-1824

Baard, Lijst met 18  namen  van personen  die schatplichtig zijn betreffende  huurwaarde over hun bezit, met het nummer van de gebouwen en de huurwaarde, (7) jaar 1824

8280

526-1, 40,2

22-05-1840

Baarda  E?. W. de weduwe te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolom  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6070

424-3

25-05-1821

Baarda A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6242

97

09-02-1814

Baarda Age , Koopman van beroep, Onderwerp een request en  in 1811 heeft hij voor 375 guldens geleverd aan de Armvoogdij te Stiens geleverd, dat deze wanbetaling enz. Stuk is ondertekend door de Schout van de Gemeente Stiens de heer Porte Meindert Jans jaar 1814 (3)

6623

284

19-01-1814

Baarda Age van beroep Koopmarn wonende te Stiens schrijft en ondertekend een brief aan de Rijks Baron van het Departement Vriesland dat hij wegens geleverde Winkelwaar aan het Armenhuis aldaar voor 375 caroli guldens heeft geleverd maar na herhaalde aanvraag om betaling enz. jaar 1814 (1)

6060

480

06-07-1820

Baarda Age, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Baarda Age, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9183

1198

05-08-1916

Baarda Atte, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6830

18-A blz. 3

21-01-1824

Baarda Cornelis W. Wd. te Tjerkwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

3594

Map 88-F

1876-1878

Baarda D. E. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6390

19

08-12-1814

Baarda D. J. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Baarda Engele 385 Tjerkwerd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Baarda F. J. 16 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

3594

Map 88-C

1876--1878

Baarda G. H.(of G. A.) Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)

6255

272

18-03-1815

Baarda G. S. ondertekend samen met de andere leden van de Raad der Gemeente Menaam een document betreffende de oude schulden van de Armen van Beetgum enz. jaar 1815 (2

6087

936

11-10-1822

Baarda Gerlof Sijbes---- Jacobs Klaas (de weduwe van) te Menaldum  van haar een reclamatie tegen te hoge aanslag wegens  haren Landerijen  en heeft zij tot taxateur benoemd Baarda Gerlof Sijbes wonende te Menaldum enz. jaar 1822 (1)

6623

205

31-10-1813

Baarda Gerlof Sipkes staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6623

60

31-12-1813

Baarda Gerlof Sipkes, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4)

6250

968

14-10-1814

Baarda Gerlof Sipkes, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

6624

148

01-02-1814

Baarda Gerlof Sybes---- Meulen van der Auke Bauwes Mr. Bakker te Menaldum ondertekend een brief  dat hij door de heeren Commissaris Generaal benoemd en aangesteld om de functie van Schout waar te nemen zolang de Schout Schwartzenberg en Hohenlansberg  Georg Frederik  Baron thoe, maar dat daarvoor nimmer opgeleid is en zijn kostwinning Bakker zijnde dit niet enz. maar hij neemt de vrijheid voor te dragen de heer Baarda Gerlof  Sybes jaar 1814 (2)

8210

966/7 en

881/14,7>>

27-08-1839

Baarda H. l. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6060

480

06-07-1820

Baarda H. S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Baarda H. S. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3). S,HG. S.H. S.

6034

398

30-05-1818

Baarda H. S. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-4

25-05-1821

Baarda Hessel hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6261

900-3

04-09-1815

Baarda Hessel S. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6082

453

03-05-1822

Baarda Hessel S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6259

746-b

18-07-1815

Baarda Jan  veldwachter van Almenum wegens het o.a. transporteren van Sprait Joh’s  naar het Blokhuis , hij wordt vermeld op een specifike Staat der schulden van de Gemeente Almenum op het fonds van onvoorziene  uitgaaf der Gemeente voor den dienst over 1815 (2)

6261

897-9

02-09-1815

Baarda Jan Feikes te Almenum ,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen der School Onderwijzers ),  jaar 1815 (2) (9

6261

897-8

02-09-1815

Baarda Jan Feikes te Almenum,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen aan Dorpsregters ), akte jaar1815 (2) (9

6261

896-21

02-09-1815

Baarda Jan Feikes Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 (4) (24)

6840

36-A

blz. 42

22-04-1824

Baarda Jan J. Wolkammer van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6261

897-5

02-09-1815

Baarda Jan,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen en Bureaukosten over 1811), akte jaar1815 (2) (9)

6254

182

20-02-1815

Baarda Johannes S. Komt voor op een document met als onderwerp: Specificatie van kosten gemaakt wegens gerequeerde paarden voor transport enz. enz. wegens de gemeente Dronrijp. Enz. jaar 1815 (8)

9181

1413

06-08-1915

Baarda Klaas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9725

Deel 2

Blz. 192

00-00-1899

Baarda Klaas, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1899 (2)

6034

398

30-05-1818

Baarda M. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-2

25-05-1821

Baarda Marten R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8077

 

264, 257/17

15-03-1838

Baarda Otto Sjoerds Makkum Matroos op de Jonge Dirk, jaar 1838

6077

1044

27-12-1821

Baarda Petrus---- Popta Hendrik Jacobs er wordt kennis gegeven aan den Gouverneur dat hij is overleden op de 28e der verlopen maand en de school te Surig vacant geworden is en dat die post wordt vervuld door Baarda Petrus te Almenum jaar 1821 (1)

6830

18-A blz. 14

21-01-1824

Baarda Rienk te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Baarda S. A. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolom o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_23a-v

20-07-1841

Baarda S. A. te Stens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 23

Bladzijde 4

26-09-1839

Baarda S. A. te Stiens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolom informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 23,2

19-06-1840

Baarda S. A. te Stiens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolom informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8386

949/23

20-09-1841

Baarda S. A. te Stiens, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/23

20-09-1841

Baarda S. A. te Stiens, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/25

20-09-1841

Baarda S. G. te Menaldum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

5663

 

1

30-03-1898

Baarda S. Harlingen Schip de Veehandel I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898

5663

 

30

20-04-1899

Baarda S. Harlingen Schip de Veehandel I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

5663

 

17 + 14

08-04-1897

Baarda S. Harlingen Schip de Veehandel I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897

5664

 

20

10-05-1900

Baarda S. Harlingen Schip de Veehandel I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

 

296

16-04-1903

Baarda S. Harlingen Schip de Veehandel I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

 

375

01-04-1910

Baarda S. Harlingen Schip de Veehandel I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

9126

1043-26

1879/1880

Baarda Siek Simon te Metslawier Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

9134

1081-26

19-04-1883

Baarda Siek Simon te Metslawier; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)

9185

1144

05-09-1917

Baarda Sietse, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolom onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

8214

1024/26+27

07-10-1839

Baarda Sijbe Gerlofs---- Koopmans O. Veearts 1e Klasse schrijft in een door hem ondertekende brief dat bij  Baarda Sijbe Gerlofs van beroep Landbouwer  onder Menaldum twee jonge runderen onderzocht en is aangetast door een ziekte enz. jaar 1839 (9)

6407

198-1+6-7

04-05-1816

Baarda Wiebe Jans staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolom informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6378

41

03-12-1813

Baarden Dourlag ---- Stellingwerf Broer Durks wonende te Nijehaske 47 jaar meld zig vrijwillig aan om de vijand over onze grenzen te jagen enz.  hij heeft 6 jaar gediend bij de Heer Prince van Oranje als soldaat in het Regiment van Z. H. de Prins Baarden Dourlag (Prins van Baden Dourlag)  enz. enz. jaar 1813 (2)

8386

951/7

25-09-1841

Baarderadeel---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)

8380

833-2

24-08-1841

Baarderadeel----- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 

6097

740

11-08-1823  

Baarderadeel wordt genoemd in >> Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van Wymbritseradeel, Sneek, IJlst, Workum en Bolsward  enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2)

6406

175-1+8-9

09-04-1816

Baarendsma Andries Jans staat vermeld in een document met 8 kolom informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

9189

984

22-08-1919

Baarn, ---- ANWB , een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een verkeersbord (Wegwijzer) aan de Rijksweg Leeuwarden naar Groningen  ten oosten van Zwartkruis aan het begin van de weg naar Veenklooster , met een tekening (Blauwdruk) met de situatie ter plaatse, en een voorbeeld bord ( Model-Wegwijzer zoals er geplaatst gaat worden met de plaatsnamen   Lage Vuursche, Baarn, Amersfoort , Utrecht , Laren,  Huizen paal no. 2017. jaar 1919 (14)

6281

529-3, 5

19-05-1817  

Baars W. A. hij is debiteur van  district Wonseradeel  en komt voor in een document Observatien van den Onderprefect van het Arrondisement Sneek  op de liquidatie van het voormalige district Wonseradeel enz. jaar 1817 (4) dossier (9)

8370

602/8

21-06-1841

Baars Wigger Arn.,  Hij wordt vermeld op een staat met Solicitanten voor Onderwijzer te Hallum, dit is een staat met hun gegevens en een staat met de uitslag en cijfers van het examen voor deze functie jaar 1841 (7)

6395

428

12-05-1815

Baars Wiggert Arnoldus voorgedragen tot Luitenant Quatiermeester door de Luitenant Collonel voor het 4e Bataillon Landstorm in het Arr. Sneek enz. jaar 1815 (1)

9180

264

06-02-1915

Baars Wolter Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8300

922/15

16-09-1840

Baars, Lijst met 34 sollicitanten voor de functie van Onderwijzer  openbare school  te Koudum,  en hunne beoordeling in de te les gevende vakken de familienamen zijn; Baars, Broos, Bijlsma, Cock, Dijkstra, Fekkes, Fiers, Heroma, Hoekstra, Jansen, Jongbloed, Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkema, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga, Smith, Snijder, Sterringa,  v.d. Veen, Veere, Visser, Vries (diverse namen komen meerder malen voor met ander voornamen, jaar 1840 (9)

6418

255-A

00-05-1817

Baarslag Egbert 357 is zijn volgnummer en Hardenberg zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolom vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6257

410-2

28-04-1815

Baarsma Aise H. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17) )

5664

 

372

01-04-1910

Baarsma G. Birdaard Schip de Tilly, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

8359

376-4B

17-04-1841

Baarsma Hendrik A. te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij misschien aanspraak mag maken op een post als Commies, Tolgarder, Sluiswachter of iets dergelijks enz. jaar 1841 (4)

8359

376-5, 1, 2

17-04-1841

Baarsma Hendrik Aises * 1805 wordt vermeld in een document met 12 kolom informatie zoals b.v. Beroep, gehuwd, hoeveel kinderen wat gedaan in de militaire dienst een kolom met advies van den Arrondissemensinspecteur enz. genaamd Staat van Instructie van Requesten om Plaatsing, houdende verzoek om plaatsing, geïnstrueerd op bijgevoegde Staat enz. jaar 1841 (7)

8359

376/5

17-04-1841

Baarsma Hendrik Aises te Leeuwarden, Handgeschreven Sollicitatiebrief  voor de functie van Commies bij de belastingen te Leeuwarden, met zijn handtekening,  jaar 1841 (9)

5664

 

162,   8

27-02-1917

Baarsma L. Zwaagwesteinde Schipper, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

8211

983/7

Deel 1

24-09-1839

Baarsma R., 36 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)     

8377

775/1

07-08-1841

Baart Carel Jan van Slangenburg----- Brouwer Johan Willem , Boekverkoper te Leeuwarden, een  handgeschreven brief met zijn handtekening , Brouwer Trijntje,  Brouwer Jacobus,  Brouwer Anna Juliana gehuwd met Baart Carel Jan van Slangenburg kunstschilder te Utrecht  zijn allen erfgenamen van hunne broeder  Brouwer Pieter Vroumans,  onderwerp ;  Recht van successie jaar 1841 (3)

6628

798

23-06-1814

Baartes Auke in leven gehuwd met Jentjes Klaaske----Veenstra T. S. en Veer van der G. R. als ondergetekenden in qualiteit als hier toe versogt door Jentjes Klaaske weduwe van Baartes Auke woonachtig onder het behoor van Heerenveen dat zij door het overlijden hare man met hare 4 kleine kinderen in de grootste armoede is gedompeld enz. getekend te Akkrum jaar 1814 (1)

6843

20-A

Bladzijde 4

21-05-1824

Baartes Rinderd de erven verhuurders en Hofman A. B. Arbeider Huurder te Beetsterzwaag onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

9180

264

06-02-1915

Baas Andries,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9184

155

03-02-1917

Baas Andries, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolom onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

8356

307-19

29-03-1841

Baas Antje Hendriks ---- Holtrop IJde IJpes komt voor in een document met als onderwerp dat Baas Antje Hendriks en  Poutsma Lijkle Sakes bij het Arrest op de goederen van eerstgenoemde wegens een schuld aan huur bij beide tezamen f. 550.=  verder een document tegen de uitbetaling der verkogte goederen van  Holtrop IJde IJpes te Delfstrahuizen als borg voor Ketellapper Jochum Berends van beroep veenman te Rotsterhaule enz. jaar 1841 (6)

6630

1017B,

 blz.  2

22-08-1814

Baas Barteld Bartelds staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A,

blz. 2

22-08-1814

Baas Barteld Bartelds wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6242

124-10

19-02-1814

Baas de Christoffel hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 16-4 wegens reiskosten ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6842

3-A

11-05-1824

Baas Dirk Foppes---- Duiff Riets Reinders huisvrouw van Baas Dirk Foppes te Hindelopen, onderwerp de nalatenschap van haar moeder Heijes Jarig Sierds overleden in 1823 , jaar 1824 (4)

6830

18-A blz. 30

21-01-1824

Baas Dirk Foppes te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6000

586

21-06-1815

Baas Frederik Hendriks te Luinjebert  wordt aangeslagen voor het Dienstbodengeld (Belasting)  met aantal dienstboden, bedrag aanslag en Aanmerkingen jaar 1815 (4)

6249

828

06-09-1814

Baas H. L. ondertekend samen met de Schout en leden van de Gemeente Langweer----- Weide van der Gijsbert bode bij de schout te Langweer een tractement van 100 guldens per jaar maar klaagt dat hij daar met zijn huisgezin niet van kan leven  en verzoekt dan ook dat zijn tractement 200 guldens wordt wat hij ook in zijn vorige functie  te Doniawerstal heeft genoten enz.tevens een document met de toewijzing van zijn verzoek ondertekend door de Schout en leden van de Gemeente Langweer enz. jaar 1814 (2)

6070

424-7

25-05-1821

Baas Hendrik Lucas hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Baas Hendrik Lucas, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6630

1017B

blz. 6

22-08-1814

Baas Jacob Bartelds staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A

 blz. 5

22-08-1814

Baas Jacob Bartelds wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6830

15-A_h

17-01-1824

Baas Jacob Jans te Oosterwolde. Onderwerp Transactie van de inspecteur van de personele belastingen wegens in boete vervallen wegens aangifte van de Huurwaarde hunne woningwen door de Schatters van het Personeel verhoogd enz. jaar 1824 (2)

8257

69/20, 2

nummer 23

20-01-1840

Baas Klaas Wiegers de weduwe te Rotserhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolom informatie enz. jaar 1840 (6)

6047

379

03-06-1819

Baas Otte J. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8257

69/20, 1

nummer 73

20-01-1840

Baas Roelof H. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolom informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1839 (6)

6055

140

26-02-1820

Baas Roelof Hendriks  ---- Boer de A. Y.  Deurwaarder bij de belastingen en hij verzoekt de goeuveneur toestemming om de in beslag genomen goederen van Baas Roelof Hendriks  te Tjallebert te mogen verkopen enz. jaar 1820 (1)

8061

 

263/11223

22-12-1837

Baas Roelof Hendriks Politiebeambte, jaar 1837

7974

 

94/10               

27-01-1837

Baas Roelof Hendriks Tjallebert Veldwachter

6257

410-3

28-04-1815

Baasma Rein Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6418

255-BB

01-06-1817

Baastra Douwe Sjoerd 284 Bolsward is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6243

191

06-03-1814

Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6240

1100

15-11-1813

Baaten van Hendrik Aukes (hij tekent met van Baalen) een handgeschreven brief door hem ondertekend , Onderwerp; verweer tegen een te hoge opgelegde belasting aanslag, wordt ook in genoemd Sybes Homme en Douwes Andries ook een weigering tot betalen van Armengeld tevens een lijstje  genaamd reparatie de som van 3350 franc enz, waar voorgenoemde Baaten van Hendrik Aukes op voorkomt en ook Knijpstra Cornelis Meinderts, Schroor Durk Gurbes,  Siebinga Gerrit Hommes, Bosscher, Harmen Pieters,  Haantjes Sjoerd Jacobs , Halinga  van Jan Ottes   enz. enz. jaar 1813 (6)

6631

1066

02-09-1814

Baates Ayse geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20)

6086

876

22-09-1822

Baayema Otte J. komt voor in : Brunger de weduwe  Petrus . is vrijsteling verleend van Grondbelasting voor de Landerijen en gebouwde eigendommen  in de Stavorensche Zuidermeer enz. enz. jaar 1822 (3)

6060

480

06-07-1820

Baayema Otte Jacobs, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6424

609

10-12-1817

Baben (Baken) v M. 7 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6046

357

24-05-1819

Babrahn & Sohn---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21)

6082

453

03-05-1822

Babtist J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6671

54 deel 2

blz. 20

22-01-1818

Babut de Mares P. Mr. te Maastricht Lid van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 22

04-01-1819

Babut du Mares P. (Mr.) te Maastricht wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6396

546

04-06-1815

Bachem van Arend Johannes---- Guerin W. Generaal Majoor en Commandant der Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Militieraad geïnformeerd is dat Groot de Nicolaas van Jorwerd, Turkstra Anne Rientjes van Bergum, Bachem van Arend Johannes te Leeuwarden en Haag v. Jan Engberts uit de Ge1815 meente Oudwoude nadat zij vrijwillig dienst hebben genomen  en dat enz.  en verder worden genoemd de Werfofficier Luitenenan Workum van en Luitenant Generaal Baron Sweerts de Landes ….? enz. jaar 1815 (2)

8280

526-1, 6

22-05-1840

Bachems van S. te Sint Anna Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolom o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6078

86

23-01-1822

Bachman ….?---- Visser Barend & zn. te Harlingen reclameren het Chaloupje en enig oud hout behorende bij het Schip de Frederica gevoerd door de Kapitein Bachman ….? Deze worden genoemd in een brief van de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, aan de Gouverneur van Vriesland  verder worden genoemd de Commies Kamphuizen ….? ,  Heminga J. F.,  En de secretaris Kuijper Hendrik die ten huize van Kamphuizen dit zocument heeft voorgelezen en de memorie heeft laten afschrijven waarin voorkomen Kok Joseph, Heijes Albert Heijes, Bok Sijbolt, Zeldenrust Okke Okkes en Jong de Abe Fongers  alle wonende te Molkwerum welke aanbragten en verklaarden dat zij zondag den 2e dezer omstreeks zeven uren ten benoorden der Zeesluis aan het srand tegen de palen hebben zien drijven enz.  en opgevischt en in bewaring gegeven bij Schultze Corneli Welhelm in kwaliteit als Veldwachter van Molkwerum  jaar 1822 (8)

9182

 

285/7

07-02-1916

Bachofner Johan Emanuel Bolsward Politieagent Met Signalement, jaar 1916

9180

 

330-7

17-02-1915

Bachofner Johan Emanuel Met signalement Inspecteur van Politie Bolsward (3)

 

6396

540

01-06-1815

Bachum van Arend Joh’s van Leeuwarden hij is absent gebleven bij de oproeping van het actif Contingent der nationale Militie over 1815 deze onttrekking is strijdig met de bepaling enz. jaar 1815 (1)

8285

615-2, 6-2

19-06-1840

Bachum van S. te Sint Anna Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolom informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

8211

988-3, 6

Bladzijde 3

26-09-1839

Bachum van S. te Sint Annaparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolom informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 20, 1

19-06-1840

Backer  & Modderman te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolom informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6853

42-A

10-09-1824

Backer Foppe B. een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9)

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

Backer Huite Karstens, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

3698

B-15,42-53

15-02-1832

Backer IJtje D. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolom zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3698

B-15,42-53

15-02-1832

Backer Jacob R. gehuwd met Backer Trijntje Y. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolom zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6244

280

04-04-1814

Backer Rinze Yppes---- Veen van’t Doekle Hisses en Backer Rinze Yppes (tekent als Rense Ypes Bakker) en Althuises Atze Willems  beurtschippers van Workum op Amsterdam wonende te Workum zij worden door de gemeente aangemaandom betaling van twee jaren , zij schrijven een request dat zij alle drie ondertekenenenz. enz. jaar 1814 (8)

6241

48

24-01-1814

Backer Rinze Yppes---- Veer van het Doekle Hisses, Althuizes Atze Willems en Backer Rinze Yppes allen Beurtschippers van Workum op Amsterdam en alle te Workum wonende, het betreft hun request om te worden bevrijd van het betalen van twee jaren achterstallige pacht der aan hun verhuurde Buitentol te Workum over 1811 en 1812 zoland de Stad enz. jaar 1813 (3)

3698

B-15,42-53

15-02-1832

Backer Trijntje Y. gehuwd met Backer Jacob R. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolom zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Backers Albartus, 591 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolom met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Backers Jacobus, 336 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolom met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8386

949/6

25-09-1841

Backum van S. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Anna Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 )

8211

988-3, 18

Bladzijde 2

26-09-1839

Badelaar S. te Wommels wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolom informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6401

 

886

06-11-1815

Baden Jan  J. ---- Blok K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld een Declaratie wegens het leveren van 12 vaten Buskruit ten dienste van de Vestingen Delfzijl en Coeverd ook een mede ondertekenaar Baden Jan  J. die in een brief schrijft dat hij door Armoede gedwongen  de vrijheid neemt om het vatje kruid van 24 lb hetwelk in zijn magazijn was  enz.  enz. jaar 1815 (6)

6648

51

03-02-1816

Bader Jan J. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij door grooten nood gedwongen is zijn toevlucht te nemen tot u daar ik achterstallige oorlogs belasting aan den lande heb voldaan en ik nog geen 3 gulden deze winter heeft verdiend en zijn vrouw in kraam legt en haar kind na 5 dagen in de eeuwigheid is overgegaan verzoekt enz. jaar 1816 (1)

6100

1147

18-11-1823

Bader Jan Johannes en Blink Aurelia Siberens  zij schenken voor de verjaardag een schilderij van het paleis te Leeuwarden enz.  verder in de brief Daar ik mijn benevens huisgezin in groote armoede bevind door het vele zukkelen  en sterfgevallen alles hebben bijgezet, naakt en bloot zijnde  verzoek ik te mogen worden geplaatst als opzichter  geplaats te worden in de kolonieen  Fredriks of Williams  enz. enz.  jaar 1823 (2)

6100

1200

27-11-1823

Bader Jan Johannes oud 34 jaar in Leeuwarden geboren en nog belast met een vrouw en kind  dat hij kinderspeelgoed maakt , maar kan daar niet van bestaan en hijn thans nog enige onderstand in zijn vorige woonplaats Harlingen geniet, en dat hij als Militair dienende wegens insubordinatie waarschijnlijk voorgekomen uit het misbruik van drank voor de tijd van 13 maanden gestraft is geweest en hij maar naar een kolonie moet enz. enz. enz. jaar 1823 (1)

6415

55

06-03-1817

Bader Jan Johannes zoon van BaderJohannes en Lammerts Helena hij is één der vermiste manschappen>> Guuleris?....? Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij genoemde Signalement van 3 a 4 dezer vermiste manschappen enz. jaar 1817 (2)

6415

55

06-03-1817

Bader Johannes---- Bader Jan Johannes zoon van Johannes en Lammerts Helena hij is één der vermiste manschappen>> Guuleris?....? Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij genoemde Signalement van 3 a 4 dezer vermiste manschappen enz. jaar 1817 (2)

6418

248-b 1e bat

1e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Baed? Jan Coenraad 17 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6261

900-5

04-09-1815

Baeda H., Hij is lid der raad der Gemeente Oosterend en tekend mede het document betreffende; Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

8285

619-16

19-06-1840

Baelen van …. Administrateur van ’s Rijksschatkist in Friesland deeld mede in een door hem getekend document dat tijdens zijn verlof zijn Boekhouder de heer Bruining Ismael de functie zal waarnemen enz. jaar 1840 (3)

8315

 

1232/7

15-12-1840

Baelen van Arjen S. Irnsum Scheeps -Timmerman, jaar 1840.

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Baelen van Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend   de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)

8093

565/6

11-06-1838

Baene, de Karel Geb. Grave, laatst gewoond hebbende te Poperinghe. Fuselier Overleden te Kedong Kebo (Id) 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

9182

24

06-01-1916

Baerdt Sminia Hobbe van Jhr. ,  Komt voor op een  document (blz.1)   der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

8283

585/5

10-06-1840

Baersma Roelof Lourens,  Dijkstra Neeltje Klazes, betreft erfenis van Roelof Lourens Baersma, , Luitzen Klazes Dijkstra, Neeltje Klazes Dijkstra, Tjomme Klazes Dijkstra te Dokkum , jaar 1840.

 

6871

22-03-1825

11/1-C

Baet Jan Jurjen te Leeuwarden staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6262

946-4

30-09-1815

Baetloos  (Bartlers?)  Marten moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Allingawier) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6393

134

28-02-1815

Baetsma Roel Jochums,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Bagchum van Wijbrandus, 465 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolom zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9725

Deel 2

Blz. 203

00-00-1899

Baggerman Arie, Zeemilitie   ,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolom info. jaar 1899 (2)

9190

228

12-02-1920

Baggermolen------------ Zeeramp met de baggermolen de Polux 4  op 9 febr. 1920  met de gezagvoerder Goedhart Z. te Herwijnen , eigenaar schip Breejen van den Bout te Nijmegen, werdt gesleept door de Joca met kapitein Zwart J. te Delfzijl gered door de reddingsboot van Hindlopen jaar 1920 (4)

8223

1207-

11 + 12

26-11-1839

Bagman ….? Lijst met  28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe belastingen en Accijnsen te Gorredijk,  Pel, Buwalda, Le Maire, Bagman, Puiseau, Nederveen, Overbeek, Carpentier, Molanus, Wygersma, Reeding, Weenink, Voerman, Thurbecke. enz.  jaar 1839

6383

140

03-05-1814

Bagman Daniël en Sakes Pietje echte Leden wonende te Leeuwaarden dat hun eenige zoon Bagman Eltje vallende in de termen van de Landmilitie enz. en dat hij onontbeerlijk is voor hen ook al door hun klimmende jaren, hij dus vrijgesteld is maar toch wordt opgeroepen, ook aanwezig een Certificaat van waarheid door de burgemeester ondertekent en. jaar 1814 (6)

6384

1

26-05-1814

 Bagman Eeltze Soldaat bij het 1e Bataillon Infanterie te Amsterdam, wordt uit den dienst ontslagen enz. jaar 1814 (2)

6383

140

03-05-1814

Bagman Eltje---- Bagman Daniël en Sakes Pietje echte Leden wonende te Leeuwaarden dat hun eenige zoon Bagman Eltje vallende in de termen van de Landmilitie enz. en dat hij onontbeerlijk is voor hen ook al door hun klimmende jaren, hij dus vrijgesteld is maar toch wordt opgeroepen, ook aanwezig een Certificaat van waarheid door de burgemeester ondertekent en. jaar 1814 (6)

8218

1099/3         

26-10-1839

Bagman G. M., 7 als volgnummer  wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie ingekomen Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, met vermelding  van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6)

6855

21-A

02-10-1824

Bagman Gijsbert Matthijs Commies te Stavoren Een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp; dat hij tot in het jaar 1810 te Amsterdam in fondsen handelde enz. enz jaar 1824 (2)

6081

326

01-04-1822

Bagman---- Keuchenius AE, E. hij is overleden en er wordt een plaatsvervanger gezocht  en worden voorgesteld als kandidaat (met uitvoerige gegevens) Hingst Klaas 37 jaar, Bouwmeester Hendrik 35 jaar,  Kamphuis Jacob 41 jaar,  Stoffels Tjitte 30 jaar, Vellinga Minne 52 jaar en de requesten van  Suidersma ,Berehuis   en Fiehne zijn alhier onbekend verder wordt genoemd  de ontvanger Jong T. T. P. en de commiesen Gronemeyer en Bagman enz. enz.  jaar 1822 (4)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Bagman of Bugman Eeltje, 135 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolom zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8378

777/2

09-08-1841

Bahe Hendrik ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles Jongsma , en Durkje Wiggles Jongsma , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Bahl H. Kapitein is met zijn schip de Forsögel vanuit Brevig geladen met Hout op 6 Mei te Amsterdam gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6417

211

15-05-1817

Bahlo (Baklo?) Oene 34 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolom informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6)

8210

966/7 en

881/14,3>>

27-08-1839

Baijema H. O. te Warns staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6070

424-7

25-05-1821

Baijema Otte J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8359

377-21

19-04-1841

Baijes..Titie Gerbens---- Heeringa Watze Jelles, Loteling staat in een document extract Lotingsregisster met  16 kolom informatie zoals geboren 14-12-1820 Bierum wonende te Groningen zoon van Heeringa Jelle Watzes en Baijes..Titie Gerbens, beroep reden van vrijstelling enz. jaar 1841 (9)

6397

670

15-06-1815

Baillet 2e Luitenant Regiment Hussaren no. 1 hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

8093

565/6

11-06-1838

Baillon, van Joseph Locus Geb. Merxplas (Be), laatst gewoond hebbende te Breda. Korporaal Overleden te Soerabaja (Id) 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

8195

 

661/16, 254

28-06-1839

Bainbridge Rotterdam/Friesl. Schip de Robert, jaar 1839

6285

1247- 178

18-12-1817

Bainga Tjebbe J. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6078

21

05-01-1822

Bajema A. J. Onderwerp: een bewijs van voorlopige verevening van fl. 200,=  wegens reparatieen  wegens onderhoud aan het Stavorensche  Zuidermeer  jaar 1822 (2)

9189

1244

21-10-1919

Bajema Anne A. Te Warns, zittende  Zetter van de gemeente Oldephaert c.a. jaar 1919 ( 4)

6623

166-167

11-01-1814

Bajema Ate Jacobs, hij ondertekend mede een request voorgedragen door de ingezetenen van de dorpen Warls en Scharl Gemeente Stavoren om de Gemeente op de oude voet weder te herstellen enz. jaar 1814 (2)

6389

98

19-11-1814

Bajema G. O. per order G. O. Bajema ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4)

9183

941

03-06-1916

Bajema H. te Rauwerd, een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het maken van een uitweg op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Scharnegoutum  enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (10)

6389

98

19-11-1814

Bajema Jacob Ottes ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4)

6389

98

19-11-1814

Bajema Jouke Ottes ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4)

6869

03-03-1825

6-A blad 4

Bajema O. J. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolom informatie) jaar 1824 (6)

6865

19-A

20-01-1825

Bajema O. J. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3)

6623

109

08-01-1814

Bajema Otte Jacobs---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

6086

833

07-09-1822

Bajema Otte Jacobs,  een handgeschreven brief met de handtekeningen van Bajema Otte Jacobs, Domna P. de weduwe Brunger P. en Faber J. S. en Postema Arend A. zij verzoeken restitutie en vrijdom van grondlasten voor de landerijen gelegen in het Stavorensche Zuidermeer enz. enz.  jaar 1822 (8)

6249

 

829

05-09-1814

Bajema Otte Jacobs, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand G.  en  Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)

6248

689

30-07-1814

Bajema Otto Jacobs,Hij is bewoner van Warns en Scharl en ondertekenaar, zij bedanken de Gouveneur van Vriesland voor de bescherming in hun geschil met de stad Stavoren  en verzoeken na te zien welke schulden er waren toen zij nog samen met Stavoren één gemeente waren enz. enz. jaar 1814 (3)

5675

5

27-06-1912

Bajema R. A. , Veehouder te Molkwerum hij is 1 van de 14   ondertekenaars ----Visser K. D. te Koudum Motorschipper ondernemer  met de stoomboten “ Concurrent I ”  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt om te mogen varen in het water Koudum Molkwerum enz. ook een brief met 14 handtekeningen van belang hebbenden  met beroep en woonplaats, tevens de correspondentie aanwezig jaar 1912 (6)

9189

1244

 

Bajema R. K. Te Koudum aanbevolen als Zetter van de gemeente Oldephaert c.a. jaar 1919 ( 4)

8380

835-4

05-07-1841

Bajema R. O. te Malquerum wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane Taxatien en Submissien , met 7 kolom info. jaar 1841 (5)

6397

694

29-07-1815

Bajonet Kanonnier van de Rijdende Artillerie 8e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6099

956

01-10-1823  

Bajum,---- Varkensziekte  deze heeft zig geopenbaard  in Welsrijp, Bajum, Spannum maar omdat de Veearts 1e klasse Greuve verlof heeft en zig te Amsterdam bevind wordt er voorgesteld de Veearts 2e klasse Pas E. te Hallum beschikbaar te stelllen enz. enz. jaar 1823 (2)

6865

4-A

21-01-1825

Bajuma O. J.  ---- Rengens de Doairere geboren van Lijnden , Bajuma O. J. en Postema A. A.  een document van de algemene rekenkamer finaal verrekende  declaratieen van hen  als gezamenlijk eigenaren van de Stavorensche Zuidermeer tot support van de kostbaar onderhoud der dijken van dezen ingedijkten polder ten bedrage van fl. 200  en ene  ten behoeve van Brandsma Wybe Rommerts wegens vernieuwing van het Paalwerk van het westerhaven hoofd aan de Lemmer over de lengte van 20 ellen  ten bedrage van fl. 1125 en eene ten behoeve van Zaagma Gosse Sjoerds  wegens het repareren  van de Zeesluis genaamd Molkwerinnerzijl ten bedrage van fl. 295 enz. enz. enz. jaar 1825 (5)

6074

684

10-09-1821

Bake Alexander  thans Conrector te Rotterdam  hij wordt aangesteld als  Rector der Latijnsche school te Leeuwarden enz.  en door deze benoeming is het verzoekschrift van Slothouwer  J. C.  vervallen enz. ,  jaar 1821 (1)

6868

16-02-1825

30-B

Bake Alexander Josias Jacques, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Latijnsche Scholen (4 kolom info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Bake Alexander, 796 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolom met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5995

20

12-01-1815

Bakels Adrianus, Oosterbierum,  De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het halen in het donker van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de volgende dorpelingen; Donia Jochem Harmens, Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, Faber Pieter Arjens, Andringa Tjeerd Gerbens, Herrema Jacob J., Bosmey  Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma Klaas P., Terpstra Jochum Symons, Haima Jacob Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans H. F? of T?, Bakels Adrianus, Boersma D. Meinderts, jaar 1815 (3)

9725

 

Deel 2

01-10-1892

 

Bakema ….? Harlingen Kapitein op de Ariel komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1892 (2)

9725

 

Deel 2

05-03-1892

 

Bakema ….? Harlingen Kapitein op de Ariel komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1892 (2)

9725

 

Deel 2

10-01-1893

 

Bakema ….? Harlingen Kapitein op de Ariel komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1893 (2)

9725

 

Deel 2

10-11-1892

 

Bakema ….? Harlingen Kapitein op de Ariel komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1892 (2)

9725

 

Deel 2

14-06-1892

Bakema ….? Harlingen Kapitein op de Ariel komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1892 (2)

9921

22

20-10-1882

Bakema H. Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9725

Deel 2

04-09-1892

 

Bakema J. Schiermonnikoog Kapitein op de Ondine komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1892 (2)

5675

60 en 74

07-03-1918

Bakema K.Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

7974

 

114/12

01-02-1837

Bakema P. J. [1] Kapitein op het schip de Maas, jaar 1837

7983

 

250/1

10-03-1837

Bakema P. J. [2] Kapitein op de Maas, jaar 1837

7993

 

72/15

20-01-1837

Bakema P. J. [3] Kapitein op de Maas, jaar 1837

7993

 

85/13                 

23-01-1837

Bakema P. J. [4] Kapitein op de Maas, jaar 1837

8042

 

282,  2624

23-03-1837

Bakema P. J. [5]Kapitein op de Maas, jaar 1837

6424

609

10-12-1817

Baken (Baben?) v. M. 7 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6055

107

15-02-1820

Baker James Cooper Engeland Kapitein op de Three Johns gestrand bij Wierum met als onderwerp de geborgen kolen enz. verder genoemd Loots Cornelis te Amsterdam die schrijft en ondertekend een brief dat de lading door assurantie is gedekt en een ondertekende  brief van Suverkrop J. D. uit Londen  dat de assuradeur Buck John de verzekerde som heeft bezorgt en opdracht geeft het geborgene uit de lading te verkopen het document is getekend door Visser Barend & Zoonen , verder een brief ondertekend door Albarda Jz. ….? namens het Geregt te Harlingen en Wijma Sjoerd Simon Openbaar Notaris te Harlingen Jaar 1820 (9)

6061

543

03-08-1820

Baker James Cooper Engeland Kapitein op het Engelsc Brikschip de Tree Johns, Jaar 1820 (1)

6053

928

17-12-1819

Baker James Cooper gevoerd hebbende het Brikschip The Three Johns beladen met steenkolen gekomen van Sunderland naar Amsterdam en gestrand en verbrijzeld op rif van het het Pinkegat  nevens het dorp Wierum enz. verder wordt genoemd Wijma  Sjoerd Simons Notaris te Harlingen, Visser Barend & zoon Kooplieden te Harlingen en Rodenhuis Bouwe British Consular agent enz. jaar 1819 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Bakerius Jan Kaspers 50 is zijn volgnummer en Joure zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6243

191-23

06-03-1814

Bakhuis Atze L.   , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8210

958/2 211

1>>

17-09-1839

Bakhuis H. E. de weduwe te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6835

18-A

03-03-1824

Bakhuis Harm E. Bakker te Munnekenzijl,  Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   jaar 1824 (2)

6278

194-3

20-02-1817

Bakhuis Harmen Eelkes Bakker  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

6281

583- 118

05-06-1817

Bakhuis Harmen Eilkes, Bakker ,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6288

308

10-04-1818

Bakhuis Harmen Eilkes, Bakker te Munnekezijl naast zijn huis is een slijter van brood in de Provincie Groningen  alwaar het brood goedkoper is enz. en dat de boerearbeiders brood meenemen uit Groningen en daar eerst een stuk afsnijden zodat het lijkt dat het voor onderhoud is enz. jaar 1818 (2)

6013

448, 76/77

17-07-1816

Bakhuizen de Diaconie hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Stavoren enz. met de bedragen,  jaar 1816 (3)

6012

372

28-06-1816

Bakhuizen en Hemelum---- Goudschaal H. (Hendrik) Predikant, Feenstra G. Ulkes, Jong de Sybolt Ykes, Wilde de Jan Willems, Boustra Otte R. en Kuelen Ferdinant H. alle leden van de Kerkeraad  te Hemelum en Bakhuizen, dat het Kerkgebouw en de Predikantswoning  tijdens de Franse overheersing  bouwvallig geworden zijn en verzoeken enz. jaar 1816 (4)

6066

 

3

02-01-1821

Bakhuizen---- Hemelum: Onderwerp het verbouwen van de School aldaar dat sinds de school van Bakhuizen vacant blijft het aantal van ruim 50 kinderen  waardoor de school te klein is enz. enz. jaar 1821 (2)

6243

191-7

06-03-1814

Bakke Jan A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6424

609

10-12-1817

Bakkelo Haije 144 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Infanterie 1  wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Bakkelo Haije, 305 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolom met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6250

1006

18-10-1814

Bakken Ebe C. ,  Hij ondertekend als lid van de Vroedschap van IJlst een brief aan de Koning waarin staat dat deze stad slechts elfhonderd zielen telt en door de drukkende fransche regering  en door de vervallen Scheepsbouw  en dat zij wegens een tekort daarom verzoeken enz.enz. jaar 1814 (3)

9187

908

06-07-1918

Bakkenes Hendrik Utrecht Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)

 

6244

331

21-04-1814

Bakkenux? Evert R. wegens huur aan de barak te Metslawier , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier afgegeven  staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers in 1812 en 1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5)

5664

24

17-04-1913

Bakker   Langweer Schip de de Thea-Lotte, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5672

3

07-04-1881

Bakker  Albert Sjoerds en Hoekstra Pieter Jolles beide Schippers en eigenaars van  de Stoomboot de Eendracht, zij  schrijven en tekenen een brief aan de Gedeputeerde Staten dat zij hun dienst tussen Langweer en Sneek, Joure op L eeuwarden dat zij hun route naar Sneek zouden moeten nemen enz. enz. jaar 1881 (7)

8049

286/5795

05-07-1837

Bakker  G. O. Groningen Kapitein op de Swantina, jaar 1837

9126

1043-11

1879/1880

Bakker  Jan Pieters te Werwerd Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6020

139

04-03-1817

Bakker  Klaas  de weduwe wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de heer Vermaten G.  enz. jaar 1817 (3)

6077

1014

18-12-1821

Bakker ….?   Gaastra P.  gekwalificeerden tot de waarneming der functie van Ontvanger Particulier te Sneek maar dat Speelman Wobma H. M. en den 1e januari 1822 in functie zal treden en dat de administratie zal moeten worden enz. verder wordt genoemd de weduwe van den wijlen Ontvanger Particulier Bakker ….?  jaar 1821 (8)

6381

175

16-03-1814

Bakker ….? , te Leeuwarden, hij wordt vermeld op een Staat of Opgave van het overeenkomstige aanschrijving van de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland betreffende het ontvangen Buskruid zoo van Gemeentens als Particulieren enz. jaar 1814 (2)

6032

192

19-03-1818

Bakker ….?---- Ferwerda, commies der belastingen  en belast met de administratie van  de voormalige ontvanger Tibma…. ?  te Sneek, dat er in de boedel van Tibma ….?  geen enz. enz.  wordt verder in genoemd de ontvanger particulier te Sneek Bakker ….? enz. enz. jaar 1818 (3)

8309

1106-14

09-11-1840

Bakker ….? Kapitein Bark Schip Anna Catharina---- Geertzema Galtje Tammes * 27-01-1821 Midwolde zoon van Geertzema Tamme Galtjes† en Burema Etjen Tonnis†  zijn voogd is Geertzema Pieter Galtjes staat in een Nominative Staat met 10 kolom informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen is vertrokken met het Bark Schip Anna Catharina met Kapitein Bakker  enz. jaar 1840 (7) dossier (18)

5993

891

05-11-1814

Bakker ….? Ontvanger der Belastingen  als mede ten aanzien van de goederen van de ontvanger Tibma enz. jaar 1814  (1)

5984

125,125G-1

16-02-1814

Bakker ….? te Leeuwarden voor papier pennen enz. , wordt vermeld op de staat van ontvang en uitgaaf ter zake van  het geen nog wegens de menues depenses der regtbank van Koophandel zitting houdende te Leeuwarden enz. jaar 1814 (4)

5673

6

18-06-1891

Bakker A te Emden, Sleepboot no. 9. , jaar 1891

6424

584

02-12-1817

Bakker A. A. 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Doniawerstal Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

5673

 

152

28-01-1905

Bakker A. Directeur van de Deutsch Hollandische Baugesellschaft verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief  (2 maal) om met de Sleepboot “Deutsch Hollandische Baugesellschaft no. 9” de Friesche wateren te mogen bevaren  om naar Dordrecht te gaan voor het inbouwen van een nieuwe motor, tevens wordt vermeld dat de vergunning wordt verleend aan de Kapitein Andel van Adrianus te Sliedrecht die ook een brief schrijft en ondertekend, verder een handgeschreven brief van Kraaijeveld A. liggende met het  schip“Deutsch Hollandische Baugesellschaft no. 10” voor de sluis te Nieuwe Zijlen enz. als antwoord op zijn brief een telegram jaar 1904 (9)

6067

 

117

05-02-1821

Bakker A. G.  ,  Ontvanger der In en Uitgaande Regten en Accijnsen  door zijn overlijden is deze post te Koudum vacant geworden, van onderscheidende is de Directeur van tijd tot tijd gebleken dat Scheltema Nicolaas Everts van Ontvanger voornoemde middelen te Dokkum voor die post aldaar niet is berekend , het is een braaf oud man die wegens zijne omstandigheden medelijden verdient maar hij kan enz. verder worden voorgedragen voor deze post Ladenius Hermanus Hendricus oud 29 jaar wonende te Alkmaar en gehuwd. Smith Jan oud 26 jaar wonende te Harlingen Ongehuwd maar is wegens zijn gestel niet geschikt, Nederveen Johannes Jacobus oud 26 jaar en gehuwd, Vellinga Menno oud 51 jaar te Leeuwarden en gehuwd, Bouwmeester Hendik te Heerenveen enz. jaar 1821 (5)

6006

995

27-12-1815

Bakker A. G.----Bontjema Theunis is benoemd als commies 3e klass i.p.v. Bakker A. G. omdat deze is benoemd tot controleur jaar 1815 (2)

6005

929

23-11-1815

Bakker A. G.----Vos C. J. Controleur van de 1e klasse bij de indirecte belastingen in Vriesland op derzelfs gedaan verzoek te worden ontslagen en er wordt dan benoemd tot Controleur der 2e klasse de heer Bakker A. G. enz. jaar 1815 (2)

8280

517-11,

34-36

19-05-1840

Bakker A. J. te Tjalleberd wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8356

328/27- 9

03-04-1841

Bakker A. L. nr. 34 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

5673

 

122

13-07-1901

Bakker A. Opzichter Provinciale Waterstaat , hij schrijft en ondertekend een brief betreffende het Engelsche Stoomjacht niet te diep is bevonden en door kon varen (hij schrijft dit aan de achterkant van een Prijscourant van de Maatschappij “Nutricia”)  waarvan de depothouder is Hoekstra G. A.  wonende hoek Prins Hendrikstraat en Turfmarkt enz. enz. verder aanwezig een Rijkselegram en een groene enveloppe met stempels enz. jaar 1901 (6)

5662

270

24-04-1884

Bakker A. S. Langweer Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884

5662

29

01-04-1885

Bakker A. S. Langweer Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend,  jaar 1885

5672

74

28-01-1892

Bakker A. S. Langweer Schip de Eendracht, jaar 1892 (5) (Dossier 14)

5663

17 + 18

08-04-1897

Bakker A. S. Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897

5664

 

37, 3

01-04-1910

Bakker A. S. Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

 

37, 3

01-04-1910

Bakker A. S. Langweer Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5673

 

109 Blz.

1 t/m 8, 19

05-02-1900

Bakker A. S. te Langweer, Eendracht I , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekend  door Nieveen R. briefje dat aan het verzoek is voldaan  jaar 1900 (12)

8210

966/7 en

881/14,5>>

27-08-1839

Bakker A. T. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6093

302-2

11-04-1823

Bakker A.---- Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft, Onderwerp: Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresterd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

9187

1114

07-08-1918

Bakker Aaltje, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6000

586

21-06-1815

Bakker Aart Jans  te Luinjebert  wordt aangeslagen voor het Dienstbodengeld (Belasting)  met aantal dienstboden, bedrag aanslag en Aanmerkingen jaar 1815 (4)

6830

18-A blz. 33

21-01-1824

Bakker Aebe te Kimswert wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6628

825 blz. 4

23-05-1814

Bakker Albert en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

5672

31

04-03-1891

Bakker Albert Sjoerds Langweer Behandelde vergunning tot het varen met  het Schip de Eendracht, jaar 1891 (3) dossier (7)

5664

 

41

15-09-1903

Bakker Albert Sjoerds Langweer Openbaar Personen Vervoer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

3

20-04-1916

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht  II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

7

17-04-1913

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht I komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

3

20-04-1916

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

27, 3

16-04-1914

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5662

101

01-04-1881

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

5662

 

13, 48=Min

28-04-1887

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887

5662

38

27-04-1882

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

5662

16

26-04-1883

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5663

25

30-03-1898

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898

5663

26

20-04-1899

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

5663

17 +1A+10

08-04-1897

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897

5663

10+32=Min

19-04-1888

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888

5663

44  en 10

17-04-1890

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890

5663

10+66=Min

18-04-1889

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889

5663

142 en 10

16-04-1891

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891

5664

A.3 Bijl. 10

27-04-1911

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

24

10-05-1900

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

29, 3

16-04-1914

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

A.3 Bijl. 10

27-04-1911

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

3

20-04-1916

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

7

17-04-1913

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend jaar 1913

5664

A.5 Bijl.10

25-04-1912

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

27, 3

16-04-1914

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de Volharding II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

A.5 Bijl.10

25-04-1912

Bakker Albert Sjoerds Langweer Schip de, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5667

 

6

00-00-1881

Bakker Albert Sjoerds Langweer, het schip is gebouwd bij de werf van Roon Molema te Hoogezand Veerschipper  met drie geregelde stoombootdiensten Langweer-Sneek Langweer-Joure en Langweer-Leeuwarden met het schip de Eendracht Dossier (37) Reglement en tarief (39),

9180

264

06-02-1915

Bakker Albert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9181

1645

03-09-1915

Bakker Albert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8161

79-4

22-01-1839

Bakker Albertus,  Den Haag is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolom informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6383

77      

23-04-1814

Bakker Ale de weduwe te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6868

22-02-1825

29-C

Bakker Ale Sjoerds staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolom met informatie) Jaar 1825 (2)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Bakker Andries Foppes 59 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6422

458 3e Bataillon

06-10-1817

Bakker Andries Foppes staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

6418

248-A

 7e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Bakker Andries T. * Nije Haske wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6419

287-A_4 e

Compagnie

23-06-1817

Bakker Andries wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3)

6066

 

79

27-01-1821

Bakker Anne Gerbens---- Dinckgreve Hermannus Gerhardus  wonende te Makkum  , in een handgeschreven brief met zijn handtekening het volgende: in de voorliggende jaren heeft zijn echtgenote enz. enz. enz. en nu door het overlijden van  Bakker Anne Gerbens Ontvanger der Impost  op de Turfverveening  en het lastgeld teKoudum   verzoekt hij Z.M. om deze functie te mogen bekomen  enz. enz. jaar 1821 (1)

6257

410-2

28-04-1815

Bakker Anne H. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6418

255-BB

01-06-1817

Bakker Anne Onnes 310 Idsingahuizen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6397

648 + 660

04-07-1815

Bakker Anne Pijters---- Kolk van der H. W. Schout van de Gemeente  Wommels ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vrieslanddat hij vernomen heeft dat bij de weduwe Bakker Anne Pijters een Militair bevond welke op den 16e juni bij Nivelle geblesseerd zoude zijn, en hij heeft gezegd genaamd te zijn Veen van der Folkert Pijtersenz. jaar 1815 (3)

3701

28-C

08-02-1839

Bakker Anteje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

6836

22-C

10-03-1824

Bakker Anthoon Hartmans te Sloten staat in een document vermeld in een lijst met 8 kolommen informatie zoals o.a. geboorte datum dat zij aan den dienst hebben voldaan enz. jaar 1824 (8)

6841

14-A

03-05-1824

Bakker Antje Geerts Dienstmaagd te Den Haag .  Onderwerp;  verbeurde boete en erfgenaam van Bakker Jan Geerts overleden Spaarndam jaar 1824 (1)

6847

12-A

05-07-1824

Bakker Antje Geerts te Den Haag---- Kwijtschelding van een boete verleend jaar 1824 (2)

6843

7-A

25-05-1824

Bakker Antje Geerts, te Den Haag verzoekt kwijtschelding van 250 gulden betreffende de memorie van de nalatenschap van  Bakker Jan Geerts overleden Spaarndam 13 april 1822  ,  jaar 1824 (3)

3698

B-23

15-02-1832

Bakker Antje Harings, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolom zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7)

3699

A-23,1-6

15-02-1834

Bakker Antje Harings, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)

3700

23-A, 1-6

05-02-1835

Bakker Antje Harings, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)

3700

28-A

05-02-1835

Bakker Antje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3700

28-B

04-02-1836

Bakker Antje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

6844

6-A

01-06-1824

Bakker Antje Jans---- Hemminga Crijse ?? aanstelling als onderwijzer te IJlst    en Bakker Antje Jans tot Schoolhouderesse  jaar 1824 (2)

6841

2-A

05-05-1824

Bakker Antje Jans, haar benoeming tot Schoolonderwijzeres binnen de Stad IJlst  jaar 1824 (4)

3698

B-43

17-02-1832

Bakker Antje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolom zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3699

A-28

17-02-1834

Bakker Antje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

9181

2110

08-12-1915

Bakker Antje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

3700

28-C

04-02-1837

Bakker Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat  127-54  der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3701

28-D

07-02-1842

Bakker Antje† x Posthuma Jurrit Jurrits†, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (11)

8375

716-3_2c

22-07-1841

Bakker Antonia kind van Bakker Dirk Jans en Harms Dirkje Leeuwarden is haar Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8375

716-3_3C

22-07-184 1

Bakker Antonia kind van Harms Dirkje en van Bakker Dirk Jans, is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

6381

199-A

26-03-1814

Bakker Arnoldus Wijbes, hij wordt vermeld op een lijst van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Bolsward niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

8376

728/7-a

26-07-1841

Bakker Auke te Sint Annaparochie,  Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veear                                     ts Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4)

8308

1070-8

709-731

28-10-1840

Bakker B. A. te Spannum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8088

11-05-1838

254, 465/22             

Bakker B. J. Schipper op de Het Vertrouwen, jaar 1838

6271

602 -4

18-06-1816

Bakker B. S. staat vermeld op het document samen met 20 inwoners van Spannum: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8199

729/5, 290

Bladzijde 2-v

17-07-1839

Bakker B. S. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8210

966/7 en

881/14,9>>

27-08-1839

Bakker B. S. te Spannum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

4894

2306

27-06-1899

Bakker B. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

6028

827

20-11-1817

Bakker Baltus staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Alkmaar de heer Z. van Foreest  Jaar 1817 (3)

3580

61-64

27-04-1846

Bakker Bauke ---- Vlietstra Popke Feikes Raerd Beurtschipper en Brouwer Rinse tevens Bakker Bauke schippers te Oosterend het verzoek betreffende hunne veren op Leeuwarden tevens een brief met zijn handtekening enz. jaar 1846 (8)

9182

441

08-03-1916

Bakker Bauke Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 8-v

17-07-1839

Bakker Bauke S. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6095

522

19-06-1823 

Bakker Bauke Sybrens  Boer te Spannum na het overlijden van Engga Foeke Epkes wordt hij daarvoor voorgedragen enz. jaar 1823 (1)

6100

1215-16

29-11-1823

Bakker Bauke Sybrens te Spannum, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Wommels in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

8096

28-06-1838

626/20,.59

Bakker Bauke Tjeerdsen Schiermonnikoog Zeeman, jaar 1838

8047

260/4839

02-06-1837

Bakker Bauke Tjeersen Zeeman, jaar 1837

6082

453

03-05-1822

Bakker Baukes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

3701

40-C    

08-02-1839

Bakker Baukje Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid   met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (8)

9185

1472

07-11-1917

Bakker Beerened, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

9180

42

07-01-1915

Bakker Berina? ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

8096

28-06-1838

626/20, 1

Bakker Bote Doekes Ballum Matroos op de Twee Cornelissen, jaar 1838

6869

28-02-1825

8-A

Bakker Bote Kornelis---- Petrie George, Kapitein van het Schip Anna of Sunderland op 6 februari j.l. vergaan bij het eiland Ameland komende van Hull gedisteneerd na Rotterdam , een lijst met geborgen scheepslading enz. van dit schip wat door de Strandvonder van Ameland, Heeckeren van Walrave Robbert Jacob Dirk en wonende in Ballum aldaar verder vermeld als getuigen en ondertekenaars Schots Jacob Jacobs (Secretaris), Vries de Douwe Dirks (Castelijn) beide te Ballum woonagtig verder aangebrachte goederen (bij de naam vermeld welke) door de vonders te Ballum, Vries de Dirk Pieters, Boer de Abram J. en Bakker Bote Kornelis en de vonders te Hollum Bakker Jan F., Ypes Hendrik D., Jurjens Johannes, Redder Jan Pieters, jaar 1825 (7)

6242

124-9

19-02-1814

Bakker Bote Martins hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 7  wegens gedane diensten als schipper ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Bakker Broer T. van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6282

737-15

07-07-1817

Bakker Broer T., Boer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6101

1293

13-12-1823

Bakker Broer Tjeerds, Schatter te Jorwerd, Huisman te Oosterlittens, Hij staat op een lijst van benoeming in voornoemde plaats  van Schatters en Bijschatters bij de Belastingen  enz. jaar 1823 (2)

6401

 

859-1+4

10-10-1815

Bakker Broor Tjeerds staat vermeld met 5 kolom info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

6022

324

17-05-1817

Bakker C.  en Poel van der C. onderwerp; een ordonnantie jaar 1817  (1)

9126

1016

21-06-1879  

Bakker C. D. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

6034

365

18-05-1818

Bakker C. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (1)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Bakker C. K.  te Blija staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8375

708-5_11a

20-07-1841

Bakker C. K. te Blija  staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_11a

20-07-1841

Bakker C. K. te Blija  staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_11

20-07-1841

Bakker C. K. te Blija staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8356

328/27- 9

03-04-1841

Bakker C. P. nr. 36 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6424

609

10-12-1817

Bakker C. S. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)

6243

191-4

06-03-1814

Bakker C. W. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6872

01-04-1825

43-A/1+5

Bakker C. W.---- Tichelaar Eeltje C. van beroep Kuiper , Bakker C. W., Boer de J. , Monsma D. B.  en Burgerhof W. alle te Harlingen onderwerp; hun requesten,  zo mede de requesten van Terpstra Jouke Luitjens , Ruth van H. F.  en Vellinga Wijbren G.  onderwerp; er wordt verzogt dat zij de vacerenden post van schatter van het slagtvee te Harlingen mogen worden begunstigd enz. jaar 1825 (5)

6872

01-04-1825

43-A1+5

Bakker C. W., Tichelaar Eeltje C. van beroep Kuiper , Bakker C. W., Boer de J. , Monsma D. B.  en Burgerhof W. alle te Harlingen onderwerp; hun requesten,  zo mede de requesten van Terpstra Jouke Luitjens , Ruth van H. F.  en Vellinga Wijbren G.  onderwerp; er wordt verzogt dat zij de vacerenden post van schatter van het slagtvee te Harlingen mogen worden begunstigd enz. tevens een handgeschreven en door hem ondertekende brief of hij (Bakker C. W) met voorspraak of getuigschrift van de heeren Rodenhuis P,  Zielstra D. J., Rodenhuis Y.,  Olingies S., Rook de A., Miedema J., Popta J. en Blok K.  enz. enz  jaar 1825 (5)

6406

175-1-2-3

09-04-1816

Bakker Christoffel staat vermeld in een document met 8 kolom informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6418

255-BB

01-06-1817

Bakker Christoffer Sijkes 300 Hallum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6383

95   

23-04-1814

Bakker Coenraad W. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6072

565-a

13-07-1821

Bakker Cornelis  ---- Nes  de Waterlandsche Doopsgezinden te Nes en Hollum aangezien de heer  Halzinga? Van hier naar Grouw en wij een nieuwe leeraar enz. enz.  verzoeken om een toelage voor enz. enz.  en de leeraar Woude van de P. J. van Oldeboorn in het Oude Huis  naar ons is  is beroepen de brief is getekend door  Bakker Cornelis , Dirks Symon, Grutter O. (Oeps?) Sierds , Zeba Jan Heddes .  jaar 1821 (3)

9134

1081-22

23-04-1883

Bakker Cornelis ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)

6639

408
26-04-1815

Bakker Cornelis Dirks, Dirks Sijmon en Grutters Oeps Sierds ondertekenen een namens de Kerkenraad van de Waterlandsche Gemeente van Nes en Hollum op Ameland aan de secretaris van Staat voor Binnenlandsche zaken betreffende dat zij jaarlijks 230 guldens tot onderstand van den Predikant genieten uit Rijks Kas enz. het slecht gedrag van haren Leeraar Huisman Dirk wegens dronkenschap, ook een brief van Huisman Dirk dat hij willekeurig van zijn Predikantsambt is ontslagen en wat niet kan omdat ik niet dronken op de Predikstoel ben verschenen  en 7 kinderen en een vrouw heb en geen middelen van bestaan (doodarm) en mijn jaren tussen de 50 en 60 opgeklommen enz. jaar 1815 (7)

6859

9/A

17-11-1824

Bakker Cornelis Jacobs te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)

8270

298/16-9

25-03-1840

Bakker Cornelis Pieters, Winkelier,  Handgeschreven brief , Jaar 1840

9126

1043-22

1879/1880

Bakker Cornelis te Leeuwarden Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

8225

1245-8b  

31-40

07-12-1839

Bakker Cornelis x Wagenaar Pietje  staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolom informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

9186

10

03-01-1918

Bakker Cornelis, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6418

248-C 1e bat

2e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Bakker D.  Roses staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolom informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

9126

1016

21-06-1879  

Bakker D. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

6058

386

29-05-1820

Bakker D. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1)

6868

16-02-1825

22-A

Bakker D. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4)

5984

103

08-02-1814

Bakker D. .---- Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en Werkhuis te Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz. tevens verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)

8224

1225-3

02-12-1839

Bakker D. A. hij is mede ondertekenaar van een request betreffende  dat zij het belang hunner schooljeugd in aanmerking nemende tevens de onmogelijkheid inziende voor eene enkele onderwijzer en dat zij een verzoek aan het grietenij bestuur van Opsterland hebben gedaan maar dat die niet bij magte is enz. daarom dit request aan den Gouverneur Staadsraad van Vriesland enz. jaar 1839 (5)

6419

287-C 1e  Bataillon

28-06-1817

Bakker D. B. 98 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6022

324

17-05-1817

Bakker D. een ordonnantie ten gunste van hem voor bindlonen,  jaar 1817  (1)

8210

966/7 en 881/14,

11>>

27-08-1839

Bakker D. G. te Tjalhuizen staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

3579

100

30-01-1843

Bakker D. H. ---- Beyma thoe Kingma Mr. C. L. en Willems W.  van de Vriesche  Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij Onderwerp een protest van de gezamenlijk Trekschippers van Sneek op Leeuwarden in een door hun allen ondertekende request, Dalsen van D., Ruiter W. D., Cate ten IJ., Stelma IJ., Jongstra B., Bakker D. H., Boomsma F., Somler J., Repko J., enz. jaar 1843 (2) dossier  (30)

4894

2306

27-06-1899

Bakker D. H. te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

6046

364

26-05-1819

Bakker D. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordnnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1819 (1)

6255

208

01-03-1815

Bakker D. J. Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, De Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  jaar 1815 (4)

8376

731/15

26-07-1841

Bakker D. J. Stoffenverwer en Garenbleeker te Sneek Onderwer; Accijns op zeep jaar 1841 (2)

6281

47614

10-04-1817  

Bakker D. komt voor op de Rekening van verantwoording  van Menaldumadeel en zijn rekening voor Drukken en leveranties van 1811 wordt betaald  voor leverantie van 7 boeken enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (16)

4635

A-1,  61

16-05-1895

Bakker D. Makkum Kapitein op de Vijf Gebroeders, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

9126

1016

21-06-1879  

Bakker D.---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

8308

1070-8

365-407

28-10-1840

Bakker D. T. te Exmorra  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

881/14,7>>

27-08-1839

Bakker D. T. te Exmorra staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6070

414

22-05-1821

Bakker D. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze  aan de belanghebbenden zoals voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz.  jaar 1821 (1)

6034

398

30-05-1818

Bakker Daan Jelles hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

9186

146

06-02-1918

Bakker David, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

5664

 

162, 10

27-02-1917

Bakker de  Gebroeders Langweer Schip de Eendracht I, en de Eendracht II  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

8280

526-1, 4

22-05-1840

Bakker de weduwe te Jorwerd als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolom o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Lemsterland

Bakker de weduwe te Joure staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6417

211

15-05-1817

Bakker Derk 5 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolom informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6)

3700

14-A

04-02-1835

Bakker Dieuwke Klaz’s, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

3699

A-13

17-02-1834

Bakker Dieuwke Klazee, wordt vermeld in een document; staat der kinderen welke in de termen zouden hebben gevallen om naar de colonieen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgenomen met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (11)

3700

13-C

31-01-1837

Bakker Dieuwke Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

6424

609

10-12-1817

Bakker Dirk 12 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franekeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6838

7-A bijl. 1

Mannen

Crimineel

26-03-1824

Bakker Dirk J., 89 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6870

15-03-1825

22-2-C

Bakker Dirk Jans---- Bakker Dirk Jans die te Mons overleden zou zijn komt niet voor in de Stamboeken maar bij de afdeling is wel bekend eene Bakker Dirk Jans uit de Gemeente Harlingen edoch die militair is niet overleden en wel gevonden een Ridder Tjeerd Jans uit de Gemeente Hallum welke op den 12 October 1815 in het Hospitaal te Mons is overleden enz. jaar 1825 (2)

8214

1036/3

10-10-1839

Bakker Dirk Jans---- Bakker Jan zoon van Bakker Dirk Jans en Harmens Dirkje wordt vermeld als dat 4 kinderen door de Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden naar de Maatschappij van Weldadigheid te Veen huizen zijn gezonden enz. jaar 1839 (3)

6870

15-03-1825

22-2-C

Bakker Dirk Jans die te Mons overleden zou zijn komt niet voor in de Stamboeken maar bij de afdeling is wel bekend eene Bakker Dirk Jans uit de Gemeente Harlingen edoch die militair is niet overleden en wel gevonden een Ridder Tjeerd Jans uit de Gemeente Hallum welke op den 12 October 1815 in het Hospitaal te Mons is overleden enz. jaar 1825 (2)

8375

716-3_2c

22-07-1841

Bakker Dirk Jans Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6872

05-04-1825

48-C

Bakker Dirk Jans, de Grietman van Ameland Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, verzoekt in een door hem getekende brief aan de Gouverneur nadere opgave te doen van het overlijden van eerstgenoemde  alsulks de naam niet voorkomt van te Mons overleden maar dat hij niet te Mons is overleden maar te Deventer in Garnizoen aldaar op den 13-12-1823 enz. jaar 1825 (3)

8375

716-3_3C

22-07-184 1

Bakker Dirk Jans, Vledder is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

8197

700-14

09-07-1839

Bakker Dirk Jetzes Garenverver en verzoekt om vrijstelling voor den Accijns op Zeep voor zijn Garen verwerij enz. jaar 1839 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Bakker Dirk Sibles 98 en Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6406

175-1-2-3

09-04-1816

Bakker Dirk staat vermeld in een document met 8 kolom informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6087

948-1

11-10-1827

Bakker Dirk staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolom zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A bijl.2

Mannen

Justitie

26-03-1824

Bakker Dirk T., 55 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

9182

24

06-01-1916

Bakker Dirk te Ballum,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

6841

2-A

28-04-1824

Bakker Dirk,  betreft een gewezen vonnis, jaar 1824 (6)

9465

Deel 2, 39

02-09-1865

Bakker Dirk, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Sexbierum,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9183

1731

05-12-1916

Bakker Dirk, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand November met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9187

1787-A

05-12-1918

Bakker Dirk, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolom onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3575

4

18-11-1878

Bakker Dirkje Vrouwenparochie Veerdienst,  jaar 1878 vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolom informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 (3)

6066

 

16

08-01-1821

Bakker Dirks---- Eisveld J. Landmeter 1e klasse    , hij wordt van de Provincie Drente en Groningen naar Vriesland verplaatst , wordt in genoemd Bakker Dirks of Dirks Bakker Lndnmeter 2e klasse jaar 1821 (3)

9465

Deel 2, 7

02-09-1865

Bakker Doede te Tzummarum, Beurt en Veerdienst van Tzummarum op Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 7

02-09-1865

Bakker Doede te Tzummarum, Beurt en Veerdienst van Tzummarum op Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 7

02-09-1865

Bakker Doede te Tzummarum, Beurt en Veerdienst van Tzummarum op Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9725

Deel I 

Blz. 10

00-00-1864

Bakker Doede, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolom info. jaar 1864 (2)

9183

922

06-06-1916

Bakker Doede, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9184

839

03-07-1917

Bakker Doede, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolom onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

9725

Deel I 

Blz. 15

00-00-1865

Bakker Doede, Zeemilicien,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1865 (2)

9725

Deel I 

Blz. 16

00-00-1865

Bakker Doede, Zeemilicien,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1865 (2)

9725

Deel I 

Blz. 25

00-00-1867

Bakker Doede, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1867 (2)

9725

Deel I 

Blz. 8

00-00-1863

Bakker Doede, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolom info. jaar 1863 (2)

9725

Deel I 

Blz. 13

00-00-1865

Bakker Doede, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1865 (2)

8352

220/18

Bakker Doeke C. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers jaar 1838-1839-1840-1841 (8)

8220 

1137/13, 1

06-11-1839

Bakker Dooije T. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8308

2086-14

01-11-1840

Bakker Dooye T. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6281

484-6

11-04-1817  

Bakker Douwe  ontvangt betaling voor geleverde boeken en komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert  in leven Rentmeester van Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de finale liquidatie enz. enz. jaar 1817 (6)  dossier (13)

8197

703-2

10-07-1839

Bakker Douwe Gerrits---- Velsen van Simon te Wanswerd en Bakker Douwe Gerrits te Tjalhuizum wegens het houden ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten is deze bij de regtbank te Sneek behandeld wegens het houden van een ongeoorloofde bijeenkomst enz. jaar 1839 (4)

8375

715-12

21-07-1841

Bakker Douwe K.---- Boer de J. M.  Rijksontvanger te Makkum staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een dubbel accijns biljet van Bakker Douwe K. te Makkum voor 535 ponden Rogge enz. jaar 1841 (8)

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

Bakker Douwe Karstens, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

6390

29 en 98

26-11-1814

Bakker Douwe Meinderts---- Meinderts Douwe, Bakker te Oosterbierum dat hij ingedeeld is in de nachtwachten maar dat hij zwaargebroken is ook volgens de heer Stelwagen G. van beroep Chirurgijn en Vroedmeester te Leeuwarden en hij verzoekt enz. jaar 1814 (2)

3700

40-B

05-02-1836

Bakker Douwe Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Wonseradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3701

40-C    

08-02-1839

Bakker Douwe Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid   met 8 kolom zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (7)

9725

Deel I 

Blz. 60

00-00-1873

Bakker Douwe,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1873 (2)

9725

Deel I 

Blz. 63

00-00-1873

Bakker Douwe,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1873 (2)

9725

Deel I 

Blz. 35

00-00-1869

Bakker Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 39

00-00-1869

Bakker Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 41

00-00-1870

Bakker Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 47

00-00-1871

Bakker Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1871 (2)

9725

Deel I 

Blz. 54

00-00-1872

Bakker Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolom info. jaar 1872 (2)

8373

677/6

10-07-1841

Bakker Durk  J. Garenverver te Sneek, onderwerp accijns op Zeep enz. enz. jaar 1841 (3)

9465

Deel 2, 8

02-09-1865

Bakker Durk te Sexbierum, Beurt en Veerdienst van Sexbierum naar Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 8

02-09-1865

Bakker Durk te Sexbierum, Beurt en Veerdienst van Sexbierum naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 9

02-09-1865

Bakker Durk te Sexbierum, Beurt en Veerdienst van Sexbierum naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

8201

785/9, 4

07-05-1839

Bakker E. A. Kapitein is met zijn schip de Louise te Pillau op 29 april  gearriveerd  komende vanuit Newcastle staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Bakker E. D. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

9134

1081-30

25-04-1883

Bakker E. F. te Schiermonnikoog ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)

8280

517-11,

34-35,

39-40

19-05-1840

Bakker E. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Oldeberkoop in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8211

988-3, 29

Bladzijde 1

26-09-1839

Bakker E. te Eduard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolom informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9126

1043-30

1879/1880

Bakker E. te Schiermonnikoog Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3

6250

964

05-10-1814

Bakker Ebe C. ---- Jorritsma Sijbren T. (President Burgemeester) hij ondertekend een document als lid van de raad van de Stad IJlst  met als onderwerp:  een opgave wegens agterstallige schulden dier Stad van 1811-1812-1813 enz.  jaar 1814 (7)

6265

2

29-12-1815

Bakker Ebe C. Hij is één der ondertekenaars van een brief aan de heer Aebinga van Humalda  J. Gouveneur van de Provincie Vriesland dat zij hun drukkend bezwaar  en of het mogelijk is uwer Raad en Bijstand te verwerven enz. In den jaren voor 1802 werd er een Stedelijke belasting van Land en Huijseigenaren gezamenlijk van hun landen en  en huijsen geheven dan de landeigenaar hebben in den jare 1802  door haren invloed zonder een wettig ontslag  te weeg gebragt dat den Ontvanger ook de belasting op de enz. enz.  omdat de grote landeigenaren wel zagen dat het oogmerk dat zij hun oogmerk om de landen van de belasting bevrijd te krijgen  enz. enz.  Nu mijnheer de Gouveneur worden de Huijseigenaen alleen en niet de landeigenaren  belast enz, enz.  terwijl  ook op brood en  turf  voor de armen en rijken een zware belasting wordt geheven  daar vermogende een huisgezin hebben van 2 tot 3 personen  en de behoeftige dagloners met 7 tot 8 kinderen  en dus veel meer brood enz. enz. wij  verwachten van U en Bidden en Smeken dat u daar een eind aan maakt enz. enz. jaar 1815 (4)

6252

1144

29-11-1814

Bakker Ebe C. hij is mede ondertekenaar als lid van  de Vroedschap van IJlst, Onderwerp:  een brief geschreven aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de bestrijding der behoeften over 1815 alleen moeten worden gevonden door de middelen enz. jaar 1814 (2

6248

782

27-08-1814

Bakker Ebe C. hij ondertekend samen met de Burgemeester en Vroedschap der Stad IJlst een verzoek aan de Gouverneur van Vriesland om voor het volgend jaar verschoond te blijven van aanslagen enz. jaar 1814 (1)

6253

16

02-01-1815

Bakker Ebe C. hij ondertekend samen met de Burgemeesteren en Vroedschapleden van IJlst een document betreffende de Algemeene Armenvoogden en te kennis geven aan den Gouverneur van Vriesland dat zij hunne subsidien andersinds op de begroting enz. jaar 1815 (4)

6254

129

25-01-1815

Bakker Ebe C. ondertekend samen met de Burgemeester en andere eden van de Vroedschap van IJlst een document betreffende de Armenkas en de Algemeene Armenvoogden enz. jaar 1815 (2)

6629

842

01-07-1814

Bakker Ebe Cornelis als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad IJlst  wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6251

1099

17-11-1814

Bakker Ebe. C. hij ondertekend een document als lid van de Vroedschap van IJlst onder voorzitterschap van den President Burgemeester. Met als onderwerp; een Proces Verbaal aangaande de Stadsbelasting zoals b.v. op het Rund Slagtvee enz. jaar 1814 (5)

6395

457

13-05-1815

Bakker Eelze H. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

8204

829/20, 7

12-08-1839

Bakker Egbert Harms hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

5664

3, 10

20-04-1916

Bakker en Deken de Schiermonnikoog Schip de Schiermonnikoog I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

A10 Bijl. 2

27-04-1911

Bakker en Deken de Schiermonnikoog Schip de Thea Lotte, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

37,  9

01-04-1910

Bakker en Deken de Schiermonnikoog Schip de Thea Lotte, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5672

53

02-06-1891

Bakker en Hoekstra Fabrikant Molema de Cock  Boon van Schepen te  Hoogezand Geeft verklaring af dat  in 1888 genoemd schip  van De heren Bakker en Hoekstra St.Boot My.  nieuw was De Eendracht, jaar 1891  (5)

8285

615-2, 23,2

19-06-1840

Bakker F R. te Oudelei wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolom informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

9182

630

05-04-1916

Bakker F.  te Steenwijkerwold, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Baarderadeel (5 kolom met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

6247

650

09-07-1814

Bakker F. ,  Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van Langezwaag betreffende de staat van begroting enz. jaar 1814 (3)

8386

949/23

20-09-1841

Bakker F. H. te Finkum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_23a-v

20-07-1841

Bakker F. H. te Oude Leije staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 23

Bladzijde 2

26-09-1839

Bakker F. H. te Oude Leije wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolom informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8199

729/5, 290

Bladz. 20-v

17-07-1839

Bakker F. H. te Sexbierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6709

36 deel 1

blz. 2

16-01-1822

Bakker F. te Bommel wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2

blz. 1

16-01-1822

Bakker F. te Harderwijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

9126

1043-21

1879/1880

Bakker F. te Kollum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6251

1061

07-09 -1814

Bakker Fedde te Franeker, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

6418

255-BB

01-06-1817

Bakker Feike Durk 450 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolom informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-C 1e bat

11e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Bakker Feit Oekes? staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolom informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Bakker Folkert Thijsses hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6402

 

922-1+ 9

09-12-1815

Bakker Folkert Thijsses staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6381

171-B 

22-03-1814

Bakker Foppe Dirks, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Harlingen die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

3698

A-17

08-10-1828

Bakker Foppe Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolom zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

9181

1645

03-09-1915

Bakker Frans,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolom onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8376

744/8

30-07-1841

Bakker Frederik * Groningen , Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolom  Jaar 1841  (3)

9184

1031

01-08-1917

Bakker Frederik Hendrik, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolom onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

6864

26/1-C, 50

07-01-1825

Bakker Fredrik te Harlingen   8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

9134

1081-21

20-04-1883

Bakker Fredrik te Kollum ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)

6865

1-C no. 31

24-01-1825

Bakker Fredrik, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolom informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6626

487  blz. 16

07-04-1814

Bakker Freerk Heins wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding de