Home

 

Invt.

Stuk

Toegang 11 **

8364

497-5

21-05-1841

Beackens Braunius H. W.  (Notaris) dat hen aangewezen is de residentie Driesum maar zo als het geval schijnt te zijn eigenlijk te Akkerwoude verblijft enz. jaar 1841 (3)

6834

21-C

21-02-1824

Bearda (Bejarda, Bejarde) Rinze Reits---- Toutenburg Johannes en Bearda (Bejarda, Bejarde) Rinze Reits voor 1 jaar vrijgestelden voor de ligting van 1824 enz. jaar 1824 (2)

6047

379

03-06-1819

Bearda Marten R. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6021

201-v

03-04-1817

Beart Stuurman Benjamin Kapitein op de Latona, Vergaan op Terschelling

6671

54 deel 2

blz. 9

22-01-1818

Beaufar A. T. te Groot Ammers Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 9

04-01-1819

Beaufar A. T. te Groot Ammers wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 25

06-02-1824

Beaufort de W. H. Lid der Gedeputeerde Staten te Utrecht, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6671

54 blz. 14

22-01-1818

Beausar A. T. te Groot Ammers Predikant Classis van Gouda wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Beausar A. T. te Groot Ammers, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6833

38-D deel 2

Blz. 13

06-02-1824

Beausar A. T. te Ritthem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 9

16-01-1822

Beausar A. T. te Ritthem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 13

16-01-1822

Beausar A. T. te Ritthem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6655

399 blz. 7

29-08-1816

Beausar J. te Heusden, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6683

2 deel 1

Blz. 7

04-01-1819

Beausar Predikant te Groot Ammers tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6020

178

24-03-1817

Beavervoorde Bernarde Philippe staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Heerenveen in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

6626

456

04-04-1814

Beck H. Commissaris in het Arr. Sneek geeft in een door hem getekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat Haitsma J. (Johannes) benoemd is op de 16e  tot Burgemeester van Bolsward en op de 28e is Geïnstalleerd enz. jaar 1814 (1)

6631

1114

1e blz. van kolommen

15-09-1814

Beck H. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6070

424-5

25-05-1821

Beck Heeronimus hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Beck Herminus Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6034

398

30-05-1818

Beck Hieronijmus hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6669

415-d

29-10-1817

Beck Hieronimus Lid van de Raad van Sneek staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6623

58

02-01-1814

Beck Hieronimus---- Olivier Willem  wonende te Sneek  als oudste in jaren de heren Vlink Yzaak, Beck Hieronimus en Alzing Berent mede te Sneek woonachtig en de leden van de Vroedschap dezer stad zijn nu,  Buwalda Ane, Gongrijp Tjalling, Wouters Beerend Wijbes, Haga Jan, Rienstra Jan, Gent van Coenraad, Giffen van Rinnert, Bleeker Wybe Steevens, Jorritsma Anastatius Antonius, Bloemen Petrus H., Kate ten Ysack, Noyon Petrus, Buwalda Ane, Born Johannes, Hofstra Sake, Meurs Wicher, Nijland Jurjen  enz. jar 1814 (3)

6623

58

02-01-1814

Beck Hieronimus---- Olivier Willem  wonende te Sneek  als oudste in jaren de heren Vlink Yzaak, Beck Hieronimus en Alzing Berent mede te Sneek woonachtig en de leden van de Vroedschap dezer stad zijn nu,  Buwalda Ane, Gongrijp Tjalling, Wouters Beerend Wijbes, Haga Jan, Rienstra Jan, Gent van Coenraad, Giffen van Rinnert, Bleeker Wybe Steevens, Jorritsma Anastatius Antonius, Bloemen Petrus H., Kate ten Ysack, Noyon Petrus, Buwalda Ane, Born Johannes, Hofstra Sake, Meurs Wicher, Nijland Jurjen  enz. jar 1814 (3)

6656

490 blz. 4

15-10-1816

Beck Hieronimus staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

6871

28-03-1825

33/1-C

Beck Hieronimus te Sneek, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6646

957 lijst 4

20-12-1815

Beck Hieronimus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Sneek enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-H      

05-01-1816

Beck Hieronimus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Sneek enz. jaar 1816 (2)

9725

Deel 2

22-04-1891

 

Beck K. te Franeker Kapitein op de Adriana Hendrika komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)

6020

139

04-03-1817

Beck van Jacob wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Den Briel de heer Lit van H.  enz. jaar 1817 (3)

6052

826

20-11-1819

Beckendorff  Johan Nicolaas Peter  ---- Heeker & Co. geven met eerbied te kennen dat zij als ondergetekenden en gapatenteerde Kooplieden te Groningen dat in de nacht tussen 7 en 8 oktober 1819 op het eiland Schiermonnikoog is komen te stranden het schip de Hoffnung  gevoerd door Prahm Jacob voornamelijk geladen met hout komende uit de haven Stokholm & gedestigneerd op Londen en dat de eigenaren Ron de Jacob & Sons te Stokholm hebben dit overgedragen aan  de heer Godeffroy Peter Jr. Koopman te Hamburg  uit wiens naam met een notarieele volmacht d.d. 9-11-1819 die vertaald is door Rutgers Z. F. J. te Groningen en daarvoor ondertekend, tevens wordt vermeld de namen Beckendorff  Johan Nicolaas Peter , Lucas Johan Christian,  Baugeman Huygens C. D. R. M.? enz.  jaar 1819 (6)

6396

560

04-06-1815

Becker Johann Gerhard Heinrich---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende twee leden van de Schutterij en wel Beekmans Jacob en Becker Johann Gerhard Heinrich (geboren in het Graafschap Lingen in Pruissen)  deze hebben geweigerd enz. jaar 1815 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Becker te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6631

1114

11e blz. van kolommen

15-09-1814

Beckering ….? De weduwe wegens leverantie van Wijn bij ‘t Wagt  onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1812  jaar 1814 (7) dossier (18)

3600

3

13-03-1874

Beckering J. Stoombootdienst Lemmer  naar Amsterdam, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Beckering W. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

3580

71

09-06-1846

Beckerzonen J. H. ---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request  met antwoord en beslissing betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier aanwezig een brief met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J. Apotheker, Dreide van der Tuttel M,  Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen J. H., Lang de F., Werffers van der ….?, Gorter K.,  Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C.,  Siersma D., Gelder van N. N?., Haikema D., Ruurdsma J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan  jaar 1846 (10)

6264

1149- 4

21-11-1815

Beckhof ….? komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

8380

833-2

24-08-1841

Wijmbrit-

      seradeel

Becking De\ Dominee te Goenga staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6088

1043

05-11-1822

Becking Gerhardus Hermanus oud 35 jaar hij staat vermeld als kandidaat voor de functie van Controleur van het Postkantoor te Leeuwarden i.p.v. Storm van  s’ GravenzandeC. S. S.,  een document met 4 kolommen met veel info zoals vorige betrekking enz. jaar 1822 (2)

6833

38-D deel 2

Blz. 7

06-02-1824

Becking H. G. J. te Heerewaarden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6871

19-03-1825

2-A

Becking J. W. (Jan Willem,Willem Arnzn) Predikant te Oostermeer en Eestrum een brief aan de gouveneur en als onderwerp o.a. beroepingsbrieven jaar 1825 (5)

8285

615-2, 42-1

19-06-1840

Becking W. A. te Goenga wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

6013

472

30-07-1816

Becks Willem geb. Moergestel, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,  welke zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4)

6378

50

14-12-1813

Bedaard Durk Douwes, Matroos van de 71e Equipagie, wonende te Anjum die in genoemde qualiteit in den Franschen dienst is geweest en nu wenst buiten dienst te verblijven en dat hij zijn paspoort zal verkrijgen ingevolge de order van Rosen P?  de Russische Keizerlijke Overste enz. jaar 1813 (2)

8382

853/1

30-08-1841

Bedelaars en Kolonisten een lijst wat zoal de bedelaars in het algemeen de maatschappij koste in 1840  , Jaar 1841   (8)

6677

287

08-07-1818 

Bedelaars, Bij de eerste vergadering van de My. Van Weldadigeheid  op 22-06-1818  te Den Haag Kommissie van Weldadigheid heeft besloten om over te gaan tot ene proeve om een aantal huigezinnen op de nog onbebouwde gronden  van ons Vaderland over te brengen enz. enz. (11) Jaar 1818 en 1840

6093

302-2

11-04-1823

Bedjes Jacob J. Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

8120

1072/14

29-10-1838

Bee W te Rotterdam Schipper op de Beey & Wingijeth, jaar 1838

6019

134

28-02-1817

Beek ..? een ordonnancie ten zijne gunste voor Reis en Verblijfkosten enz. jaar 1817 (1)

3580

71

09-06-1846

Beek G.---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request  met antwoord en beslissing betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier aanwezig een brief met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J. Apotheker, Dreide van der Tuttel M,  Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen J. H., Lang de F., Werffers van der ….?, Gorter K.,  Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C.,  Siersma D., Gelder van N. N?., Haikema D., Ruurdsma J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan  jaar 1846 (10)

6631

1076

02-09-1814

Beek H. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6382

19

01-04-1814

Beek H.---- Schultz ….?  Een Ambtelijke (Militaire zaken)  brief van de commissaris van Sneek Beek H. aan de Commissarissen van Vriesland enz. jaar 1814 (2)

5986

322

28-04-1814

Beek H.----Vlink Y. wordt vermeld in een Proces verbaal en hij is als lid van de Raad der gevangenhuizen in het Arrondissement Sneek aanwezig bij de aanbesteding der fournitures voor de Gevangenen in dit document wordt ook het dagmenu met recept vermeld van alle dagen in de week enz. ondertekend door voornoemde en ook door Wiersma J. J. , Napjus H. en de Aannemer Kambach P., Beek H. Bergsma E. H. en Sminia van H. worden vermeld jaar 1814 (5)

6082

453

03-05-1822

Beek Hieronijmus, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6394

282

11-04-1815

Beek Hieronimus Burgemaaster van Sneek wordt benoemd in de Militieraad 3e militie district Hoofdplaats Heerenveen enz. jaar 1815 (2)

6622

2158

12-11-1813

Beek Jan---- Greveling Jan Tjerks hij is voorgesteld als Veldwachter van den dorpe Wijnaldum aldaar slechts als Adjunct Schoolonderwijzer die post waarneemt, dat eene Beek Jan ten genoemde dorpr sedert veel jaren en nog als effective Schoolonderwijzer  pringeert dog welke uit hoofde van zijn vergevorderde leeftijd en zwakheid van lichaam enz. jaar 1813 (2)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Beek v.d. W. G. de weduwe te Ferwoude staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14,4>>

27-08-1839

Beek v.d. W. G. de weduwe te Ferwoude staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6048

519

28-07-1819

Beek v.d. Willem Geerts, hij was een van de ondertekenaars als hoofd van een huisgezin in ’t Heidenschap in Friesland gelegen tusschen de steden Workum en  Hindelopen en de dorpen Koudum en Gaastmeer hoe dat zij voor hunne kinderen onderwijs ten enemaal verstoken zijn omdat de kinderen niet over het water naar een andere enz. jaar 1819 (7)

8099

684-14

13-07-1838

Beek van der Johannes , Kanonnier 1e Bataillon Veldartillerie  * 26-12-1809 Kampen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6277

30-16

09-01-1817

Beek van der Willem G. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6260

813

16-08-1815

Beek van der Zamina---- Roos Jantje weduwe van Camphoff Fredrik  en  Beek van der Zamina weduwe van Schaik Gijsbert beide beddeverkoopsters   wonende te Groningen geven eerbiedig te kennen dat in een door beide getekend request dat zij op het eiland Schiermonnikoog  hebben vehuurd gehad 10 stellen enz. voor een bedrag van fl. 130.-  en dat zij sinds 2 jaar geen enz. Jaar 1815 (2)

6418

255-A

00-05-1817

Beek van Ernst 215 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6402

 

901

27-11-1815

Beek van Evert Jan---- Beek van Frederik uit de Gemeente Voorst in de Provincie Gelderland gelegen  heeft zig voor eenige tijd nadat hij venomen had dat zijner plaatsvervanger was gedeserteerd hij uit zijn woonplaats is verwijder en zijn familie zeh=ggede ook niet te weten waar hij is en wordt nu als deserteur aangemerkt en als hij wordt ontdekt moet hij worden overgeeven aan enz. ook aanwezig een document met zijn signalement zoals o.a. geboren 24-02-2796 Voorst winkelbediende en zoon van Beek van Evert Jan en Lettink Fijke jaar 1815 (3)

6680

418 blz. 2

07-10-1818

Beek van F. G. te Zutphen, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6402

 

901

27-11-1815

Beek van Frederik uit de Gemeente Voorst in de Provincie Gelderland gelegen  heeft zig voor eenige tijd nadat hij venomen had dat zijner plaatsvervanger was gedeserteerd hij uit zijn woonplaats is verwijder en zijn familie zeh=ggede ook niet te weten waar hij is en wordt nu als deserteur aangemerkt en als hij wordt ontdekt moet hij worden overgeeven aan enz. ook aanwezig een document met zijn signalement zoals o.a. geboren 24-02-2796 Voorst winkelbediende en zoon van Beek van Evert Jan en Lettink Fijke jaar 1815 (3)

9187

735

07-06-1918

Beek van Joh’s R. gehuwd met Leeuwen van Maria Magdalena Désiré (Desire) , komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Beek van Pieter 165 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6032

201

24-03-1818

Beeke Simon, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen  enz. enz.  bij besluit  18 Januari 1815  No. 20  geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen  enz. enz. gezonden zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.  jaar 1818 (3)

6406

175-1+8-9

09-04-1816

Beekema Jepe Oenes staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6834

25-C

17-02-1824

Beekema Pier Jentjes wordt vermeld als nummerwisselaar voor de Militie i.p.v. Kooi van der Iedes Tackes in 1823 enz. jaar 1824 (5)

6865

1-C no. 22

24-01-1825

Beekema Pier Jentjes, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6378

62

14-12-1813

Beekerk H.---- Zee van der B. Feddes, Hij schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal van Vriesland  o.a. dat zijn hart ontbrand van waare vaderlandsliefde enz. bij het lezen van uw proclamatie enz. en ik kan niet bij de landmacht omdat ik ben opgeleid  tot Zeeman toen ik nog geen 20 jaren oud zijnde scheepskapitein op Moscavien, in die qualiteit het zij op welk schip ook enz. enz. voor informatie kunnen de heeren informeeren bij: Beekerk H. en Haan de Jacob die mij kennen enz. enz. jaar 1813 (2)

6036

477

07-07-1818

Beekerk H.,  ---- Romkes Johannes President van het college van Regenten over de gevangenissen  te Leeuwarden en Eekma J. Vice president van hier voor gemelde, Vitringa Coulon  J. , Smeding H. ,  Feddes C. C. , Beekerk H.,  Koumans Smeding P. leden van dit college, onderwerp de aanbesteding van  levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden, en de aannemers voor levering  jaar 1818 (4)

6405

135

14-03-1816

Beekerk Haije---- Reinalda Petrus Godefrides ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij dienende is als Sergeant bij het depot van het 39e Bataillon Infanterie en later als  Sergeant Majoor en Honorabel ontslagen en zig in 1816 voor de 2e maal in dienst begeven enz. . tevens een verklaring  ondertekend door de Commandant Beekerk Haije dat hij door zijn uitstekende gedrag bij het fortresse Delfzijl en blijken van Dapperheid enz. jaar 1816 (2)

6383

83    

23-04-1814

Beekhof J. J. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6418

255-BB

01-06-1817

Beekhof Seije 4 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Beekhof Sije 3 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Beekhof Sije, 454 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6098

855

06-09-1823  

Beekhof Theunis te Sneek,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)

6087

967

19-10-1822

Beekhof Theunis Yde  te Balk  Deurwaarder en Executant verzoekt in een door hem ondertekende brief,  te mogen worden ontslagen omdat hij enz. enz. en hij stelt voor om dan te benoemen Koopmans Tymen Jacobs te Sloten enz. jaar 1822 (2)

6032

176

11-03-1818

Beekhof Theunis Ydes deurwaarder der belastingen van Sloten, Balk, Lemmer, Oosterzee en Langweer, hij  blijft nalatig in zijn functie om deze met ijver te beoefenen enz. enz.  is er door de ontvanger Bakker Jan M.   het dringend verzoek aan Velde v.d. J  ontvanger der belastingen     enz. enz. verder wordt voorgrdragen voor de Deurwaardersfunctie Zandstra Geert Wybren die enz. enz. jaar 1818  (1)

6394

257 deel 2

31-03-1815

Beekhof Theunis Ydes hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

5999

467

17-05-1815

Beekhof Theunis Ydes---- Mulder Ysbrand Klazes 23 jaar  ongehuwd te Sloten en  Beekhof Theunis Ydes te Balk gehuwd en 5 kinderen , en Sterkenburg J.J. te Balk zij worden voorgedragen voor de post van Deurwaarder  i.p.v. Schmits S. enz. enz. jaar 1815 (2)

9182

605

05-04-1916

Beekhuis Berend,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6067

 

94

01-02-1821

Beekhuis Hermanus---- Foekens L. (Lukas) Predikant te Sneek, in een handgeschreven brief met zijn handtekening het volgende: een bericht van ontvangst ten fine wegens schoolgeld van zijn vijfden zoon Fockens Gerhard Regnier die thans zijn 10e verjaardag beleeft  thans leerling op de bovenste orde van 2e klasse der Latijnsche scholen  alhier enz. wordt in genoemd Cloecq J. D.  weduwe van wijlen de Predikant Beekhuis W.  waar een misrekening heeft plaatsgehad enz. en wegens zijn zoon Beekhuis Hermanus  als zijnde boven de 20 jaar enz. enz. Jaar 1821 (7)

8383

894-5

09-09-1841

Beekhuis J. S. C. komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

6840

36-A

blz. 42

22-04-1824

Beekhuis Jan Kastmaker van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8386

949/23

20-09-1841

Beekhuis Th.  Wirdum, Hij  komt voor in ee, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)n document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Beekhuis Th. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6627

680

11-05-1814 

Beekhuis W.  Predikant in de Hervormde gemeente van Garijp, Eernewoude en Suameer hij ondertekend een document als berigt op het request van de leden van de Hervormde Gemeente te Suameeren met name Boer de Albert Jelmes, Kuiper Johannes Klazen en Hiddema Johannes Hedzers (en als bijlage een brief van de Schout Haisma J. van Bergum door hem ondertekend waarin vermeld dat het de Gereformeerde gemeente is.) het betreft achterstallig Tractement enz. jaar 1814 (4)

6639

413
25-04-1815

Beekhuis W. (Willem Herm. zoon) Predikant te Garijp staat vermeld in een brief van de secretaris van Staat voor Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij benoemd is als Schoolopziener van het vijfde district van Vriesland en voorgedragen als Predikant te Garijp is Witteveen Cornelis komende van Boornbergum enz. jaar 1815 (2)

6639

414
01-05-1815

Beekhuis W. (Willem Herm. zoon) te Garijp---- Visser H. W. C. A. Secretaris der Provinciale Commissie van Onderwijs in1 Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Beekhuis W. (Willem Herm. zoon) te Garijp hun op 28 februari overleden waardig medelid tevens Schoolopziener van het 5e district enz. jaar 1815 (2)

6067

 

94

01-02-1821

Beekhuis W.---- Foekens L. (Lukas) Predikant te Sneek , in een handgeschreven brief met zijn handtekening het volgende:   een bericht van ontvangst ten fine wegens schoolgeld van zijn vijfden zoon Fockens Gerhard Regnier  die thans zijn 10e verjaardag beleeft  thans leerling op de bovenste orde van 2e klasse der Latijnsche scholen  alhier  enz. enz. . wordt in genoemd Cloecq J. D.  weduwe van wijlen de Predikant Beekhuis W.  waar een misrekening heeft plaatsgehad enz.  en wegens zijn zoon Beekhuis Hermanus  als zijnde boven de 20 jaar enz. enz. Jaar 1821 (7)

6641

633

18-07-1815

Beekhuis W.---- Siderius M. te Wolvega hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn benoeming tot Schoolopziener in het 5e district van Vriesland in plaats van de overleden heer Beekhuis W. jaar 1815 (2)

5985

190

16-03-1814

Beekhuis W. te Garijp hij heeft nog geld te onvangen van zijn Tractement e.a. uit 1811, 1812 en 1813 en wordt vermeld in een document genaamd Staat der ingelevrede Declaratien bij het Commissariaat Generaal van Binnenlandsch zaken jaar 1814 (8)

6632

1293

19-10-1814

Beekhuis Willem Predikant bij de Hervormde gecombineerde Gemeente van Garijp, Eernewoude en Suameer schrijft een brief aan de Gouverneur van Vriesland  het betreft zijn tractement enz. jaar 1814 (3)

9182

285/22

07-02-1916

Beekhuizen Arend Leeuwarden Politiedienaar, met Signalement, jaar 1916

9180

330-22

17-02-1915

Beekhuizen Arend met signalement Politiedienaar Leeuwarden, jaar 1915 (4)

6627

618

31-04-1814

Beekius A. D. hij is mede ondertekenaar (als lid van de Municipale Raaden en andere Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)

6627

618

31-04-1814

Beekius A. D. hij is mede ondertekenaar (als lid van de Municipale Raaden en andere Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)

6060

480

06-07-1820

Beekius D. A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Beekius D. A. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6047

379

03-06-1819

Beekius J. D. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6382

79 nr. 69

31-03-1814

Beekjes Otto, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

6381

96 en 111

10-03-1814

 

Beekkerk (Beekerk) Haije (Hoija), Luitenant Colonel Commandant van de Vriesche Gardes schrijft en tekend een brief dat alle beschuldigingen tegen hem enz. enz. ook een andere brief van de Colonel Gunkel ….? Commandant de Vestigingen Delfzijl en Coevorden dat er tekort is aan o.a. geweeren en buskruit enz.   jaar 1814 (4)

6378

101

29-12-1813

Beekkerk (Haye) Luitenant Colonel Commandant van het departement Vriesland hij schrijft en tekend een brief aan de commissaris generaal van hetzelfde departement dat hij door ongesteldheid wegens een bezetting op de borst enz.  Onderwerp: de Vriesche Gardes te Appingedam enz. jaar 1813 (2)

6378

80

22-12-1813

Beekkerk (Haye) ----Rosen P?  de Russische Keizerlijke Overste , Baron en Ridder van onderscheidene Russische Keizerlijke Militaire Ordens,   aan de Commissaris Generaal van Vriesland  daar hij er van overtuigd is dat de Nationale Garde te Appingedam Cantonerende enz. enz.  de soldij en kledingstukken aan den heer Beekkerk (Haye) Luitenant Colonel enz. jaar 1813 (1)

6379

13

03-01-1814

Beekkerk (Haye?) Luitenant Colonel (Commandant ad Interim) aan hem zijn gexonden 10 geweeren, 4 Patroontassen, 5b Bajonetten enz. jaar 1814 (2)

6391

15

24-12-1814

Beekkerk ….?----  Bijlsma Jacob Jz. te Harlingen  dat hij opgeroepen is als Schutter deze Stad en daar hij gevolge bijgaand  bewijs afgegeven door de Lt. Colonel Tjallingii T. in het gepasseerde jaar opgeroepen is voor den dienst der Nationale garde en geduren de de doortogt der Franschen in den maand november van  1813 en dat hij  als Fourier Amunitie heeft getransporteerd voor het beleg van de Vesting Delfzijl eat de commandant Beekkerk ….? kan getuigen enz. was getekend J. Bijlsma Jz. tevens brieven van Tjallingii Pz. ,  Schaap Bote en Orie N.  jaar 1814 (8)

6391

15

24-12-1814

Beekkerk ….?----  Bijlsma Jacob Jz. te Harlingen  dat hij opgeroepen is als Schutter deze Stad en daar hij gevolge bijgaand  bewijs afgegeven door de Lt. Colonel Tjallingii T. in het gepasseerde jaar opgeroepen is voor den dienst der Nationale garde en geduren de de doortogt der Franschen in den maand november van  1813 en dat hij  als Fourier Amunitie heeft getransporteerd voor het beleg van de Vesting Delfzijl eat de commandant Beekkerk ….? kan getuigen enz. was getekend J. Bijlsma Jz. tevens brieven van Tjallingii Pz. ,  Schaap Bote en Orie N.  jaar 1814 (8)

6870

18-03-1825

8-A

Beekkerk ….? Ferificateur, hij wordt vermeld op de staat waarin vereld staat zijn functioneren in zijn werk zoals vlijt, bekwaamheid enz. enz. jaar 1825 (3)

6262

952-14

28-09-1815

Beekkerk ….? heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6867

09-02-1825 8-A

Beekkerk ….?---- Meines van Pieter Jettes wonende te Beetsterzwaag verzoekende regstelling van betalingen van dubbel dregt enz. enz  en dat de heer Beekkerk ….? Verificateur van Sloterdijk ten tijde van de vorige ontvanger Zwart ….?  Is ontdekt dat eene overgang van een huis te Beetsterzwaag enz door Hamburg Jan Adolf (overl. 08-01-1821) aldaar aan Reines van Pieter Jettes en Hamburg Margaretha echtelieden te Beetsterzwaag heeft plaats gehad enz. jaar 1825 (3)

6622

2153

16-12-1813

Beekkerk ….? Ontvanger van het voormalig Enregistrement door het sluiten van zijn bureau zijn er geen betalingen enz. Tiberghien F. I.  officier  bij de regtbank te Leeuwarden verzoekt in een door hem ondertekende brief betalingen enz.  jaar 1813  (2)

6383

30, 31, 32, 33.

20-04-1814

Beekkerk ….?---- Stucker Christiaan, Pikeur te Leeuwarden,  Onderwerp: dat op orde van de colonel der Nationale Guarde  Asbeck ….? door hem worden gestald en onderhouden 3 paarden die voor Delfzijl bestemd waren dat voorts nog op orde van de Luitenant Colonel Beekkerk ….? enz. enz. jaar 1814 (5)

5982

1757

18-12-1813

Beekkerk ….? te Leeuwarden, vermeld op de staat der ontvangers van de Enregistratie en de Domeinen in het Departement Vriesland welke bij hunne Bureaux gebleeven zijn, tijdens den aftogt der Franschen enz. jaar 1813 (7)

5982

1750

16-12-1813

Beekkerk ….? vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)

6248

732

31-08-1814

Beekkerk ….?---- Waart de Lourens van beroep Geweermaker te Leeuwarden  geeft eerbiedig te kennen aan de Gouverneur van Vriesland dat hij nog tegoed heeft  fl. 300 wegens gedane reparaties  voor de gewapende Burgerwacht van gewerenb en sabels en dit breeds in 1813 en hij de rekening toen heeft ingeleverd bij de heer Beekkerk die maar zegt dat er geen geld in kas is enz. was getekend door  Schultze C.  jaar 1814  (2)

6262

952-12

28-09-1815

Beekkerk A. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6866

25-01-1825

16-A

Beekkerk en Bloembergen heeft tegoed f. 1380 wegens Wol,  hij wordt vermeld in een document van declaraties waar hij nog tegoed heeft voormeld bedrag wegens leveranties enz. jaar 1825 (2)

6077

983

10-12-1821

Beekkerk H. ----  Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie  en na gedane bekendmakingen en het voorlezen der Conditiën aan de gegadigden tot de aanbesteding van Lange en Baggelaar Turf in de Huizen van Arrest, Justitie, Coorectie en Detentie te Leeuwarden  enz. jaar 1821 (4)

6391

42 en 52

15-01-1815

Beekkerk H.  Luitenant Colonel aan hem moeten per direct alle geweeren aanwezig in de stad Leeuwarden ingeleverd worden en dat er aan het vervoer zijn kosten verbonden die de burgemeester van Workum Everts E. A.  (Evert Arend) verzoekt aan de Gouverneur om deze van de onvoorziene uitgaven enz. jaar 1815 (2)

6077

982

10-12-1821

Beekkerk H. ---- Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de aannemers van onderscheiden Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz. jaar 1821 (4)

6060

515

22-07-1820

Beekkerk H. ---- Ultrich P.   President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P.,  en Beeker H. leden van dat College. Onderwerp aanbesteding van en toewijzing   Brood aan Dirks N. J.  Borg Feenstra H. ,  Aardappels aan Douwes Ynze , zijn Borg Amoraal. M.  , Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H.  en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J.  zijn borg Reerink J. en  Kool en Wortelen Zijlstra R. J.  zijn borg Zijlstra W.   Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der G. J.  en Turf Eizes Pieter zijn borg is Leertouwer B. J.  en Bewassing en  Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F.  jaar 1820 (9)

6385

51

09-07-1814

Beekkerk H.  voormalig Lt. Colonel Commandant van de Nationale Garde van Leeuwarden hij is diverse malen geïnviteerd om het aantal geweren enz. jaar 1814 (1)

6402

 

898

20-11-1815

Beekkerk H. (Mr.) ----Idzardi Lamb. Gemeente Ontvanger van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Beekkerk H. (Mr.) wonende  in het huis Wijk F. no. 22 de verschuldigde belasting voor de Stedelijke Schutterij niet heeft voldaan en de gemeente ontvamger wil arrest op de goederen doen enz. jaar 1815 (1)

6060

480

06-07-1820

Beekkerk H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6044

201

30-03-1819

Beekkerk H.---- Eekma J. Vice President van het College van de gevangenen huizen te Leeuwarden en Smeding H, Feddes C. C. ,  en Koumans Smeding P.  en Beekkerk H. leden van gemeld college in vergadering bijeen , enz. enz. onderwerp het aanbesteden van levering van voedsel aan de gevangenis aldaar aan voornoemde, jaar 1819 (4)

6085

753

12-08-1822

Beekkerk H.---- Gevangenissen, Onderwerp:  de gehouden aanbesteding van Turf in de gevangenissen te Leeuwarden met als verzoek om  van deze goedkeuring de aannemer Dros Pieter Dirks (borg Woude v.d. Sjoerd J.) en Woude van der Jan Sjoerd  (borg Woude v.d. Sjoerd J.) te doen onderigten ten einde zich dien overeenkomtig te gedragen enz. enz. ook genoemd de President van het Collegie der Regenten Romkes Johannes  en de vice president van het Collegie der Regenten Feddes C. C. , Koumans Smeding en Beekkerk H. leden en van het Collegie der Regenten jaar 1822 (4)

6030

15

07-01-1818

Beekkerk H. H. .------ With de M.  hij wil bekoming van zijn ontslag als ontvanger enz. enz. tevens solliciteren naar deze functie; de Heren Speelman, Wobma en Mulier  tevens Boelens van H., Beekkerk H. H. , Jongsma H. , Doesburgh van H., jaar 1818 (1)             

6413

17-13

31-12-1816

16-01-1817

Beekkerk H. staat vermeld met  bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon Vriesche Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording  over de ontvangen Soldijen  en declaraties ten behoeve van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817  (10) dossier (19)

6384

9

30-05-1814

Beekkerk H. te Leeuwarden Luitenant Kolonel, Onderwerp de aan hem opgezonden geweren van de voorheen bestaande Nationale Garde enz. jaar 1814 (1)

6053

966

28-12-1819

Beekkerk H., ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en Eekma J.  vice president van genoemd college , Vitringa Coulon J.,  Smeding H.,  Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H., Leden van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de gevangenissen aldaar met vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood.  Met Borg Reerink Jan, Visser Ulbe voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees  en Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst meel en erwten met Borg  Gorter F. de weduwe,  Kaastra S. T. voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. voor zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F.,  met Jaar 18191 (4)

6400

 

820

16-09-1815

Beekkerk Haije  ---- Visser W. Schout van de Gemeente Heeg ondertekend een brief aan de Gouverneur van van de Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de heer Beekkerk Haije  Old Luitenant  Colonel Commandant van het Detachement Vriesche Garde enz.  en dat Fortuin Gerrit Anskes te Heeg en Haaitsma Willem Haitses te Zandvirden die Ganze Roeren de eerste gemerkt GAF, HEEG en de laatste WHH, HEEG  deze eigenaars menschen zijde welke grootendeels met het schieten van Watervogels enz. jaar 1815 (2)

6000

589

21-06-1815

Beekkerk Haije  Akker van den Pieter Dirks tapper van beroep wonende in huizing 66 teJelzum de Herberg Bontekoe genaamd,  en Tullener Willem Johannes Gardenier van beroep aldaar bij zijn schoonvader inwonende geweest verklaren op verzoek van de schout dat de schade welke dor hun is geleden wegens de brand in de nacht van de 20e op de  21e mei etc. dan volgt een berekening van de schade , enz. Tania Frans Rinzes Mr. Timmerman, oud 74 jaar en Reitsma Jacob Ydes voorheen Timmerman thans rentenier oud 83 jaar dit document wordt ondertekend door de Schout van Jelzum de heer Boersma K. J., Tullener Johannes, Beekkerk Haije, Feddes Claas Cornesz., Wageningen van G. .en  jaar 1815 (5)

6400

 

824

06-10-1815

Beekkerk Haije  Old Luitenant  Colonel Commandant van de voormalige gewapende Burgerij en Nationale Gardes in de Stad Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij bijkans 20 jaren in deze rang gediend en dat hij nu aangeslagen is in de Contributie voor de Stedelijke Schutterij over den jare 1814 maar dat enz. jaar 1815 (3)

6400

 

818

02-10-1815

Beekkerk Haije  Old Luitenant  Colonel Commandant van het Detachement Vriesche Garde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nog onbetaalde soldij over de maand en dze ten spoedigste aan de manschappen welke in de Blokkade voor Delfzijl hebben gediend enz. jaar 1815 (3_

6399

787

19-09-1815

Beekkerk Haije---- Bekuer F. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld Hursker Bernardus, Hollinga Petrus Sijmon en Schotanus Jan? alle wonende te Leeuwarden alle onderofficieren van de 1e. 2e en 3e compagnie Nationale Garde gedient hebbende  bij het Blookade Corps van de Vestin Delfzijl enz. het betreft hun soldij over 1814 verder genoemd de Luitenant Collonel Commandant der onlangs ontbonden enz. Beekkerk Haije enz. jaar 1815 (1)

6382

67 en 94

30-03-1814

Beekkerk Haije Luitenant Colonel Commandant van het Legioen Nationale Garde in Vriesland, Onderwerp: een door hem getekend document, de klachten van de officieren vanwege de onregelmatige aflossing te Delfzijl jaar 1814 (6)

6413

17

31-12-1816

16-01-1817

Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon Vriesche Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording  over de ontvangen Soldijen  en declaraties ten behoeve van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817  (19)

6423

525

28-10-1817

Beekkerk Haije Oud L. Collonel en Commandant van het Detachement Nationale enz. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de soldij gelden ten behoeve van het Detachement Nationals Vriesche Gardes  in der tijd in de Blokkade voor delfzijl gediend hebbende enz. enz. jaar 1817 (3)

6401

 

844

26-10-1815

Beekkerk Haije Oud Luitenant  Colonel der Nationale Garde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat deuitgegeven gelden ten behoeve van het dechatemend Vriesche Garde gediend hebbende in de Blokkade van Delfzijl tot betaling der soldijen  opgemaakt door Veen van der ….? Capitein Commandant van het Detachement en Schaap Bote Capitein, Cats J. Sz.  Old Capitein  enz. jaar 1815 (3)

6384

3

22-05-1814

Beekkerk Haye ---- Delfzijl, Beekkerk Haye  Commandant van het Legioen Nationale Garde van Vriesland deelt in een door hem getekend document mede dat op 22 mei 1814 in de Waterpoort van de Fortresse Delfzijl zijn ingemarcheerd een compagnie Nationale Gardes van het 9e Bataillon van Ligne van Holland en dat op de 19e des s’ avonds éénhonderd en één salvo’s uit het geschut van de Wallen van Delfzijl zijn gevallen waarvan tengevolge de witte vlag wet gehesen en de gewezen Napoleons Tricolore enz. enz. jaar 1814 (3)

6379

82

19-01-1814

Beekkerk Haye ---- Stirum van Otto (Graave) Generaal commanderende het 8e Territoriaale Militaire Devisie te Groningen in dato dezer den 17e  aan sw Colonel Sytzama van …. ? van het 2e regiment aangeworven Dragonders Commandant der Cavalerie in Vriesland  enhet commando is overgedragen  aan Beekkerk Haye enz. enz. getekend door Asbeck van G. F.  jaar 1814 (2)

6382

94

03-04-1814

Beekkerk Haye Commandant van de Nationale Garde in Vriesland schrijft en tekent een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland  met als onderwerp dat de Heer Capitein Cats ….? , met een betaling van de soldij der Nationale Garde is gechargeerd voor de soldijen van februari en maart van f. 5000.= enz. jaar 1814 (3)

6383

175, 176

23-05-1814

Beekkerk Haye Commandant van het Legioen Nationale Gardes in Vriesland deelt aan de gouverneur mede in een door hem getekend document dat hij heden is gearriveerd te Appingedam en dat hij morgen zal terugmarcheren met het Vriesche detachement Nat. Gardes en hoopt tegen de middag binnen te marcheren en de orderloop enz. enz. jaar 1814 (1)

6383

175

23-05-1814

Beekkerk Haye---- Delfzijl; Beekkerk Haye Commandant van het Legioen Nationale Gardes in Vriesland deelt aan de gouverneur mede in een door hem getekend document dat de Franschen Bezetting uit Delfzijl vertrokken is naar Veendam en vervolgens hunne mars zullen nemen door het Landschap van Drente en Gelderland naar Antwerpen en heb met 4000 man heden 12.00 uren de vesting in bezit genomen enz. verder een heel verhaal hoe de verovering is gegaan met scherpschutters enz. jaar 1814 (2)

6021

234

14-04-1817

Beekkerk Haye hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland gefungeerd hebben. jaar 1817 (5)

6035

425

10-06-1818

Beekkerk Haye hij wordt benoemd voor de post bij het college van Regenten over de Gevangenissen te Leeuwarden i.p.v. Giffen van  Nicolaas  (wijlen) Juni 1818 (2)

6034

385

26-05-1818

Beekkerk Haye hij wordt voorgedragen voor de post bij het college van Regenten over de Gevangenissen te Leeuwarden i.p.v. Giffen van  N.  (wijlen) jaar 1818 (1)

6405

144 + 146

27-03-1816

Beekkerk Haye Oud Lieutenant Colonel enz. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Reinalda Petrus Godefrides bevorderd is bij het beleg van Delfzijl tot Sergeant Majoor enz. jaar 1816 (3)

6405

108

26-02-1816

Beekkerk Haye Oud Lieutenant Colonnel en Commandant der Nationale Vriesche Garde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de achterstallige soldijen voor de soldaten enz. jaar 1816 (3)

6412

398

03-12-1816

Beekkerk Haye staat vermeld in een ondertekende brief van de Staatsraad van de Administratie van Oorlog aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende soldij staten en de algemene rekenkamer enz. jaar 1816 (4)

6628

755

06-06-1814

Beekkerk Haye---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni 1812 ( een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd aan het het Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en Bonske te Amsterdam  groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening der successie  verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en Brienen van W. en zoon  allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de navolgende getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert  Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert  Professionele Deurwaarders bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus,  Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer Bau Hermanus  President Weesvoogd  voor afgifte enz.  jaar 1814 (6)

6628

755

06-06-1814

Beekkerk Haye---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni 1812 ( een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd aan het het Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en Bonske te Amsterdam  groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening der successie  verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en Brienen van W. en zoon  allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de navolgende getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert  Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert  Professionele Deurwaarders bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus,  Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer Bau Hermanus  President Weesvoogd  voor afgifte enz.  jaar 1814 (6)

6385

85

20-07-1814

Beekkerk Haye voormaals Luitenant Colonel, Commandant van het Legioen Nationale Garde te Leeuwarden geïnviteerd om mij op de spoedigste wijze enz. enz. wordt verder in genoemd Abinga van Humalda J. Gouveneur van Vriesland, Horst ter J. secretaris Onderwerp: de opgezonden geweren naar Groningen enz. jaar 1814 (4)

6385

96,107,116

22-07-1814

Beekkerk Haye voormaals Luitenant Colonel, Commandant van het Legioen Nationale Garde te Leeuwarden enz. dat in de maand april 1813 door een fransche officier van de toenmaals bestaande gewapende burgerwacht van hier (Leeuwarden) naar Naarden zijn weggevoerd 4 stukken metaal geschut enz. jaar 1814 (6)

6406

171-2

08-04-1816

Beekkerk Haye---- Werf van der Jouke Ruurds van beroep Huisman onder Stiens  geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een notariële akte van de Notaris Hanekamp van Harinxma J. D. die ook ondertekend, dat hij ten tijde toen Delfzijl  door de Fransen nog enz.  op requeste van de Schout Porte Meindert Jans van  een zwaar geweer aan de heer Beekkerk Haye te Leeuwarden heeft opgebracht  en verzoekt nu betaling enz. jaar 1816 (2)

6043

130

23-02-1819

Beekkerk Haye,  komt voor in het document ---- Ulrich Paulus , Fabrikant gechargeerd om de gevangenen in het huis van Correctie en Detentie werk te verschaffen en aan het huis te doen leveren van de benoodigde Kleedingstukken  enz. enz. jaar 1819 (6)

6380

32 en 33

02-02-1814

Beekkerk Haye, ---- Plantinga P. B. Sergeant Majoor die geen dienst presteerd en dus geene reden van klagen over den dienst kan hebben, doch zijn oproerig gedrag heeft bij de compagnie op den 30e Januari 1814 zeggende onder andere dat men alle wapenen moest terug brengen en hij als men hem wilde enz. enz. hij heeft de anderen opgeroepen tot insubordinatie enz. , de Grenadiers Schoonlingen ….?, Bosker….?, en Ramkema….?, de laatste clerk bij de ontvanger Ruitinga ….? Presteren geen dienst en laten zich in alle gevallen enz. enz. en zijn in alles onwillig en dat ik Beekkerk Haye  Commandant National Garde te Leeuwarden enz. vind dat deze vijf gestraft moeten worden enz. jaar 1814 (3)

8374

697/5

16-07-1841

Beekkerk Haye, een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt plaatsing in Friesland hij schrijft ook dat hij de Franse , Engelse en Hoogduitse taal machtig is., tevens  een verklaring (Getuigschrift) van de ontvanger der belastingen van Oldeberkoop en Leeuwarden,  dat hij als Klerk werkzaam is geweest te enz. enz. jaar 1841 (5)

6034

398

30-05-1818

Beekkerk Haye, hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6835

9-A

01-03-1824

Beekkerk Haye, zijn weduwe Sloterdijk van Sytske overzicht van zijn Pensioen jaar 1824 (4)

6389

34

02-11-1814

Beekkerk Haye., ---- Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde , Onderwerp:  geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz.  onder commando van de volgende officieren, Beekkerk H., Orie N., Veen van der L., Adema L., Schaap Bote, Overveldt van S. J., Schaap L.T., Schellema J., met vermelding van hun officiersrang enz. jaar 1814 (5)

6423

565

17-11-1817

Beekkerk Oud Luitenant Kolonel der voormalige Nationale Garde Beekkerk betreffende de blokkade van delfzijl staat in een door de Staadsraad Interdant Generaal van de Administratie van Oorlog ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat een mandaat voor de Soldij betaling enz. jaar 1817 (7)

3600

3

13-03-1874

Beekkerk- Postma A. Beurtschipper te Lemmer , wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)

8386

949/9

20-09-1841

Beekkerk S. v. S. te Dokkum, Komt voor in een document; Staat van alle bij de belasting Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van de stad Dockum   (als aan hem wordt geleverd/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

8280

526-1, 9

22-05-1840

Beekkerk S. v. S: te Dockum als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 9

19-06-1840

Beekkerk S. v. S?. wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 9

19-06-1840

Beekkerk S. v. S?. wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

6388

114 t/m 16

21-10-1814

Beekkerk S. van S. ---- Haan de S. Fz. Negociant in Houtwaren op het Zuidvliet bij Leeuwarden Letter L. nr. 76, een geschreven en door hem getekende brief met als onderwerp: hij heeft ruim 4 jaar gediend als Kapitein Luitenant en Kommandant ener compagnie Artillerie d’Elite gedetacheerd aan het Bataillon gewapende Burgerwacht der stad Leeuwarden enz. enz. hij heeft ook geleverd en voorgeschoten aan 81 man enz. totaal voorgeschoten een honderd acht en dertig guldens en acht stuivers enz. enz. verder wordt genoemd de Heer Beekkerk S. van S. Lt. Kwartiermeester ook een plan van formatie voor ene divisie Artillerie enz. door de Haan getekend, verder een Generale staat en Verantwoording van geleverde wapenen en kleding (vermeld bij de persoon) aan enz. getekend door de Haan en Faber Dirk B. en Boer de Lodewijk twee sergeanten der compagnie, voor 4 corporaals Lubach Johannes, Meulen van der Joh. H., Hendriks Hendrik en Filbach David, voor den Tamboer Ghijs Tamme voor een uniform en maakloon betaald aan Dupont Johannes en voor de Tamboer Boekholt Joh. een pantalon enz. voor de 2e Pijper Strakbeen Joh.  een blauw uniform enz. en voor de Luitenant Haan de J. F. en de Sous Luitenant Jong de G. C. een zwart rode enz. en voor de sergeanten Noordhof P. S. en Bruinszward Lieuwe artillerie Uniformen enz. jaar 1814 (13)

5982

1784

30-12-1813

Beekkerk Simon provisioneel vertificateur bij de registratie Onderwerp; afgifte zegels enz. jaar 1813 (1)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Beekkerk Wouter, 533 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8296

837/7

21-08-1840

Beekkerk, 16 eigenaren van panden in Dokkum  (lijst van zodanige personen die hun huis te laag in huurwaarde hebben aangegeven .Familienamen zijn: (Fochteloo, Beekkerk, Slooten, Steenwijk, Andree, Helder, van der Weide, Talma, Faber, van der Weide, Gratama, Klaver, Vries en Posthuma) , jaar 1840

6381

193

25-03-1814

Beekkerk….?Onderwerp: Omdat wij in de maand December verplicht waren het departement Groningen te hulpe te komen enz.  werd bij de officieren eene bepaling opgenomen  dat wij elkander per 14 dagen zouden aflossen  enz. enz.  welke door de Overste Beekkerk….? ….?, de heeren Capiteins Noyon ….? en Haan de ….?, hebben zich  ziek voorgewend, en de Heer capitein Alberda ….?, heeft zich allerschandelijkst gedragen enz.  die is vertrokken enz. en dus als Deserteur moet worden beschouwd verder genoemd de Luitenants Haan de Jacob en Metz ….?, de heeren adj. Majoor Plaats van der ….?, en de luitenant Hannema ….? En Scheltema ….? Getekend door de Commandant van het Detachement de Vriesche Gardes te Appingedam Overveldt S. J. en fungeerend adj. Kapitein der 2e Comp. Schaaf Bote enz. jaar 1814 (4)

8308

2086-15

01-11-1840

Beekma Watze Hessels staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6263

1066

08-11-1815

Beekman Anthoon wonende op den Heerenwal onder Nieuwe Haske , hij schrijft en ondertekend een brief aan de Heer Gouveneur van Vriesland dat hij zig bij dezen aanslag zeer bezwaard voelt enz. enz. ook al omdat hij een zeer talrijk huisgezin heeft enz.  ook aanwezig  de kennisgeving dat hij moet betalen voor Repartitie van de Ingezetenen van de Gemeente Haske enz. en een Extract uit dat register jaar 1815 (3)

8093

565/6

11-06-1838

Beekman Carl Frederich Geb. Stettin (Pl), laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur Overleden te Soerabaja (Id) 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6243

191-6

06-03-1814

Beekman H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Beekman Hendrik Carel, 699 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6100

1215-36

29-11-1823

Beekman Johannes , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Dokkum 1823 maar hij wil geecuseerd worden van deze betrekking enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6420

361

18-08-1817

Beekman Johannes---- Goithals Ch. de  2e  Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat  het proces verbaal der visitatie van Beekman Johannes  * 3 maart 1798 Nijehaske blijkt volgens het aanwezige en ondertekend door de Officier van gezondheid Bleisen van J’s dat hij ongeschikt is voor de militairen dienst enz. jaar 1817 (2)

6073

659

31-08-1821

Beekman Pier Jentjes de weduwe Geeft met  eerbied te kennen enz. dat  zij enz. enz  een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. haar handtekening

Jaar 1821 (4)

6396

560

04-06-1815

Beekmans Jacob---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende twee leden van de Schutterij en wel Beekmans Jacob en Becker Johann Gerhard Heinrich (geboren in het Graafschap Lingen in Pruissen)  deze hebben geweigerd enz. jaar 1815 (3)

6255

232-10

02-03-1815

Beekmans Jacob voor een reis naar Leeuwarden als escorte met het vervoeren van de Geweeren, Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)

6396

551

05-06-1815

Beekmans Jakob van bedrijf Verwer en Glazenmaker wonende te Dockum geeft met eerbied te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat dat hij door de Burgemeesteren deze stad is designeerd geworden tot lid der Stedelijke Schutterij aldaar en heeft verzocht daarvan vrijgesteld te worden enz.jaar 1815 (1)

6078

95-39

25-01-1822

Beekmans Johannes , Verwer en Glazenmaker te Dokkum , hij staat in een document als voorgedragen zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Dokkum enz. enz. jaar 1822 (3)

6089

1194 blz.38

23-12-1822

Beekmans Johannes , Verwer Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6078

31

08-01-1822

Beekmans Johannes, hij wordt voorgedragen volgens de Burgemeesteren van Dokkum als de meest daartoe geschikte ingezetene van de stad Dokkum als Zetter voor dien stad over den dienst van 1822 (1)

8375

716-3_2b

22-07-1841

Beekmans Sophia weduwe van Bloemsma N?. Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

9182

317

15-02-1916

Beeksma B. Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 in Oldeboorn met een gespecificeerde  omschrijving van de schade jaar 1916 (1)

9182

113-a / 37

15-01-1916

Beeksma B. te Oldeboorn hij komt voor op de staat van schade van de Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 met het verloren gegane en  de waarde enz. enz. jaar jaar 1916 (5)

8280

526-1, 4

22-05-1840

Beeksma H. te Sneek als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

5763

3

02-12-1890

Beeksma Wisse Visser te Grouw  Idaarderadeel Brief met zijn en 36  Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)

6630

1017B

blz. 4

22-08-1814

Beeldje Haje Baukes staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A

blz. 4

22-08-1814

Beeldje Haje Baukes wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

8161

79-4

22-01-1839

Beele Pieter ,  Heemstede is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

8383

883-11, 1

07-09-1841

Beeling Johanna -----Hoegen Johanes Lambertus geboren te Leeuwarden 05-06-1825 zoon Hoegen Carelvan Koopman in kaas en van Beeling Johanna, Een dossier met aspiranten naar een kwekelingsplaats aan de rijks veeartsen school. Te Utrecht jaar 1841 (3)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Beeling Willem, 232 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6020

154

14-03-1817

Beelnerts Jhr. A. wordt vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Dordrecht de heer Sterling H. U.  enz. jaar 1817 (3)

8093

565/6

11-06-1838

Beelo Jan Lodewijk Geb. Buren, laatst gewoond hebbende te Buren. Flankeur Verdronken te Batavia (Id) 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6038

650

02-09-1818

Beels Marten Adriaan, Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)

6418

248-A

 9e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Beelsma Harmen Martens * Workum wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

8224

1216-14, 1

29-11-1839

Beelstra A(nne?) Wijtzens staat vermeld in 1830 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie Vriesland van de ligtingen  1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen  informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)

6393

134

28-02-1815

Beeltje Klaas Baukes Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6622

2103

20-12-1813

Beeltje Marten Johannes en zijn vrouw Gerrits Geeske---- op maandagavond ongeveer 6 uren begonnen eenige kinderen op straat Oraje boven te roepen hetgeen de Veltwagter trachte te verhinderen, doch enige volwassenen verzetten zig hiertegen, schoon alleen met woorden zeggende dat een ieder dat vrij mag doen verder verliep de avond rustig af, Dinsdag 16 november des voormiddags was het wat woelig, Zoethout Migchiel Hayes, Nauta Haring Jelles, Bok Haring Ide en meer anderen kwamen aan het huis van Jong de Jetze Jelles, meester Timmerman ordeneeren hem om de vlaggestok van de toren te halen enz. in de middag kwamen aan de schepen van Sneek en de Lemmer versierd met vlaggen en oranje linten in zeer uitgelaten vreugde door het roepen van Oranje boven enz.  en de vlaggestok in de school verbrand enz. en waar byzonder veel jenever werdt gebruikt enz. Noot;( zo gaat het nog een aantal pagina’s voort)  verder worden genoemd Wytzes Fokke, Aukes Albert A., Ates Gerben, Visser Wieger W. deze werden opgehaald naar de school om op de gezondheid van de Prins van Oranje te drinken enz. verder Rijmersma Pieter Jelles en Beeltje Marten Johannes en zijn vrouw Gerrits Geeske, Hemnis Rintje, Haga Job Jans als de Maire niet op de gezondheid zou drinken ging hij naar het Hondegat verder genoemd Gerrits Willem, Althuizius Arjen Johannes, Zijtzes Jentje, Jans Johannes en Annes Pier, Romkes Romke H. het komt er op neer dat er veel geweld is geweest enz. enz. jaar 1813 (10)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Beem Jacob, 355 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Huis Arrest

26-03-1824

Beem Rien, 146 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6830

29-D

20-01-1824

Beemen M. geboren Ruil, Koster te Harlingen  thans te Amsterdam wonende Onderwerp een request dat haar man in Harlinen Koster is geweest, Jaar 1824 (3)

6834

24-D

13-02-1824

Beemen Servaas, Koster te Harlingen, een request----- Beemen van M. , geboren Ruil, thans wonende te Amsterdam, een request, komt ook in voor Beemen Servaas, Koster te Harlingen jaar 1824 (5)

8211

988-3, 4

Bladzijde 2

26-09-1839

Beemen van ….? te Weidum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 4

Bladzijde 2

26-09-1839

Beemen van ….? te Weidum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 4

Bladzijde 3

26-09-1839

Beemen van ….? te Wirdum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 4

Bladzijde 3

26-09-1839

Beemen van ….? te Wirdum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6243

191-20

06-03-1814

Beemen van A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6425

30

07-01-1818

Beemen van A. Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie en verzoekt om 12 personen als musikanten bij het Bataillon aan te stellen waarvan eerstgenoemde er 1 is enz. jaar 1818 (3)

6418

248-A

6e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Beemen van Age te Harlingen wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6243

191-19

06-03-1814

Beemen van B. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6380

1

31-01-1814

Beemen van C. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)

6380

13 Lijst 1

29-01-1814

Beemen van Corn’s J. te Harlingen, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)

6243

191-22

06-03-1814

Beemen van Cornelis Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

5664

35

16-04-1903

Beemen van Folkert te Weidum, Rijtuigverhuurder , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903 (2)

6243

191-19

06-03-1814

Beemen van H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8386

949/6-4

Beemen van J. , wonende in de  Gemeente Baarderadeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)

8194

641/6, 34

22-06-1839

Beemen van Jacob te Leeuwarden Schipper van Wirdum op Leeuwarden, jaar 1839

9465

Deel 2, 30

29-12-1856

Beemen van Jacobus te Weidum, Beurt en Veerdienst van Weidum naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8).

8361

428-25

03-05-1841

Beemen van Johannes verzoekt vergunning voor zijnen  zoon Beemen Jacobus Johannes  die als milicien bij het 7e regiment infanterie is ingedeeld om zich alsnog in den dienst te laten vervangen door een plaatsvervanger enz. jaar 1841 (5)

6243

191-9

06-03-1814

Beemen van Johannes, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6834

24-D

13-02-1824

Beemen van M. , geboren Ruil, thans wonende te Amsterdam, een request, komt ook in voor Beemen Servaas, Koster te Harlingen jaar 1824 (5)

6243

191-22

06-03-1814

Beemen van Servaas Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6385

39

05-07-1814

Beemer(s) Age---- Meyer Joh’s Berends als fuselier dienst bij de 9e Compagnie van dit Bataillon en hij verklaard geen plaatsvervanger te zijn van Beemer(s) Age omdat deze enz. enz. jaar 1814 (1)

8211

982/5

24-09-1839

Been Hendrik Pieters wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4)

8211

982/5

24-09-1839

Been Hendrik Pieters wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4)

6285

1247- 96

18-12-1817

Been Jacobus A. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

9187

1475

05-10-1918

Been Warmolt, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Beene Nicolaas 379 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6839

29-C

09-04-1824

Beenen  Geert Jans  en Beenen Feike Jans wonend e te Hallum en Knijpe, arbeider en fuselier, hij wordt beschuldigd van een diefstal  bij Lokkes Johannes Cornelis, (7) jaar 1824

6393

134

28-02-1815

Beenen Bonne Geerts Staat vermeld als Plaatsvervanger  op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6393

134

28-02-1815

Beenen Bonne Geerts Staat vermeld als Plaatsvervanger  op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6873

09-04-1825

25/6-C

Beenen Feike Jans dat hij zig niet bij zijn Corps heeft vervoegd maar nog een schuld van enz. heeft achtergelaten jaar 1825 (3)

6869

02-03-1825

26-C 

Beenen Feike Jans, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen info) van de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz.  jaar 1825 (4)

6630

1017B

blz. 7

22-08-1814

Beenen Fokke Reinders staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A

blz. 6

22-08-1814

Beenen Fokke Reinders wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

8257

69/20, 3

nummer 37

20-01-1840

Beenen H. J. te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

8376

728/7-c

26-07-1841

Beenen H. K. te Oranjewoud,   Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en  het aantal en soort van dieren,  Jaar 1841  (5)

5997

307

31-03-1815

Beenen Hendrik G. is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  300

8342

37/1-13

12-01-1841

Beenen Jacob te Langezwaag, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. Jaar 1841 (9)  

9185

1144

05-09-1917

Beenen Jacob, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

9187

1787-A

05-12-1918

Beenen Jan, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9183

756

03-05-1916

Beenen Johannes,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6409

331 + 332

16-09-1816

Beenen Jorrijt----  Lang G. F. Policie Agent  te Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij met zijn Dienaar Vrij Pieter alle Coffijhuizen en Herbergen in deze stad  naar 10 uuren alles welbevonden hebbende maar afgaande op rumoer vond ik voor de deur van Boerum van Jan Symons enige enz.  en er werd op de deur geslagen door Beenen Jorrijt en Dirks Thijs fuseliers Landmilitie en Tjeerds Klaas Schippesknegt verder genoemd Aukes Taeke  het is een rapport van arrestatie enz. jaar 1816 (9)

9187

1341

06-09-1918

Beenen Pieter, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6261

894 en 925

02-09-1815

 

Beenen Roelof Klazes , Arbeider te Mildam,  hij schrijft een brief en ondertekend deze ook hij is aangeslagen voor de belasting reparatie Mildam voor het enz.  maar hij is ook aangeslagen voor deze belasting in Tjalleberd en hij verzoekt dan ook enz. Tevens het sdvies van de Schout aan de  Gouveneur van Vriesland enz.  jaar 1815 (4)

6261

925

20-09-1815

Beenen Roelof Klazes van beroep Arbeider thans woonachtig te Mildam nopens den aanslag in de Repartitie over de Ingezetenen van  Gersloot enz. de Schout vermeld dat voornoemde tot Mei 1814 in de Gemeente Tjalleberd heeft gediend als Boerenknecht na dit dienstverband heeft hij zig opgehouden als Arbeider en Visscher als aangevoerd dat hij om mei 1814 getrouwd is te Mildam is een infame leugen enz. jaar 1815 (1)

6388

95          

18-10-1814

Beenen van Daniel---- Boquette Th., Dublinga Daniel, Beenen van Daniel getrokken hebbende de nrs. 102, 135 en 175 zijn door de President Burgemeester van Harlingen gelast om zich morgen enz. enz. jaar 1814 (2)

6661

137 blz. 7

19-03-1817

Beenen van Frank Annes te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6258

627-9

21-06-1815

Beens Albert wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6257

410-10

28-04-1815

Beens Harmen K. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6245

399-27

10-05-1814

Beens Jetske, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  jaar 1812 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Beentjes Jannes 585 Arjeveen (Wanneperveen) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6422

473

07-10-1817

Beentjes Jannes staat in een door de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof zijn gegaan, maar dat hij met verlof is agtergebleven enz. jaar 1817 (3)

3699

A-39

15-02-1834

Beer Annigje Garbrands, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

6632

 

 

1316 lijst 2_L.

22-10-1814

Beer d: D: Leendert te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

3700

39-A

04-02-1835

Beer de  Annigje Gerbrands, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

6089

1194 blz.46

23-12-1822

Beer de  Douwe J. te Nes op Ameland Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Beer de Abraham Mozes 84 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Crimineel

26-03-1824

Beer de Akke A., 210 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6087

948-3

11-10-1827

Beer de Akke staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis Justitie

26-03-1824

Beer de Akke, 8 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6277

30-6

09-01-1817

Beer de Albert moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6632

 

 

1316 lijst 2_L.

22-10-1814

Beer de Albert P. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

3698

B-39

18-02-1832

Beer de Annigje Arends, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)

3701

39-D

09-02-1842

Beer de Annigje Garbrands, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3701

39-C

08-02-1839

Beer de Annigje Gerbrands, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

39-B

04-02-1836

Beer de Annigje Gerbrands, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3698

B-39

18-02-1832

Beer de Annigjen Garbrands, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)

6049

554

09-08-1819

Beer de B. te Harlingen, een reclamatie betreffende het betalen van belasting enz. enz. jaar 1819 (2)

6048

450

12-07-1819

Beer de Bauke  Winkelier te Harlingen,    zijn aanslag is bij resolutie van de Ged. Staten no. 3 dat hij vermindering krijgt tot   fl. enz. enz. 1819 (2)

6408

308

26-08-1816

Beer de Bauke---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Koger Jan Jansen, Hilles M. en  Taele Jan Jans, Beer de Bauke, Jacobs Michiel  en Swart de Rein enz. jaar 1816 (1)

6383

94   

23-04-1814

Beer de Bauke te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6048

 

443

05-07-1819

Beer de Bauke Winkelier te Harlingen betreft zijn rekwest tenderende om te verkrijgen moderatie van hunnen aanslag in het Patentrecht enz. jaar 1819 (1)

6243

191-10

06-03-1814

Beer de Bauke, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6021

218

10-04-1817

Beer de C. te Brielle Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

6284

1099 blz. 3 

31-10-1817

Beer de Douwe H?. , Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6072

555

11-07-1821

Beer de Douwe J. ---- Ameland de kerkvoogden te Nes op het Eiland Ameland en wel de heren Beer de Douwe J. , Scheltema J., geven met den diepsten eerbied te kennen dat hun Pastorij in eenen zeer vervallen toestand zijn en verzoeken zijn Majesteit dan ook om deze gebouwen te laten repareren aangezien er geen inkomsten zijn om het gebouw te laten repareren enz. jaar 1821 (2)

6100

1192-31

26-11-1823

Beer de Douwe Jacobs  en Scheltema Jan  beide te Nes wonende, zij zijn als Schatters  over 1824 te Ameland  gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6864

60-C-13

13-01-1825

Beer de Douwe Jacobs  te Ameland , Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6020

184

28-03-1817

Beer de Douwe Jacobs---- Heeckeren van Walraven  Robbert  Jacob Dirk, Strandvonder van het Eijland Ameland betreft de verantwoording van de inventaris van de geborgen goederen van het Tjalkschip de Goede Eendragt te Ameland gestrand en gevoerd geweest door  de Schipper Vroom Arend Hendrik ende verkoop van de geborgen balken van het op de 16e oktober  1816 op den buitengronden van Ameland gestrande driemast Pinkschip de Twee Gezusters enz. verder genoemd als getuige Beer de Douwe Jacobs en Scheltema Jan leden der Grieteny raad van Ameland  jaar 1817 (3)

6100

1215-43

29-11-1823

Beer de Douwe Jacobs te Nes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Ameland in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6089

1199 blz. 31

26-12-1822

Beer de Douwe Jans te Nes op Ameland,   hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6383

84    

23-04-1814

Beer de E. D. te Rijperkerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6243

191-23

06-03-1814

Beer de G. de weduwe, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8224

1229-1

02-12-1839

Beer de G. G.  (Gosse Gerrits) heeft tot in het begin van 1839 steeds te Dokkum gewoond zijnde zijn vrouw Keuning W. S.  met drie kinderen aldaar bij de Alphen Poort nog enz. staat vermeld op een Nota aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van Onderstand van eenige in de maand September 1839 nieuw opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1839 (6)

6623

207

31-10-1813

Beer de gerlof R. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6623

207

31-10-1813

Beer de gerlof R. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Beer de Gerlof Rinses, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6401

 

859-1+4

10-10-1815

Beer de Gerlof Rinzes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

6250

968

14-10-1814

Beer de Gerlof Rinzes, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

6385

144

06-07-1814

Beer de Gerlof te Stiens hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6258

639

27-06-1815

Beer de Gerlof wordt betaald voor leverantie van  een trom enz.enz. jaar 1815 (1)

6255

232-7

02-03-1815

Beer de Gerrit , Kastelein  wegens stalling en fouragie , Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)

8356

328/27-4               03-04-1841

Beer de J. L. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

9414

75

28-12-1927

Beer de J. Onderwerp: benoemd als Veldwqachter in 1924 is niet in het bezit van dispensatie enz. jaar 1927 (2)

6394

257 deel 2

31-03-1815

Beer de J. ottes hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

8309

1103-9

07-11-1840

Beer de Jacob L. een document betreffende de gedelegueerden van de 2e klasse der Koninklijke Nederlandsche Loterijen bij voordragt ingediend door Loncq G. J.  Ontvanger der Koninklijke Nederlandsche Loterijen te Harlingen enz. jaar 1840 (5)

6870

17-03-1825

17-A

Beer de Jacob Levie---- Noorden van Pieter, Ruiter de Abraham, Beer de Jacob Levie, Beer de Mozes Levie en Spiers Jesaius onderwerp: een request van hen aan de Gouveneur om admissie te mogen erlangen als debitant te Harlingen voor de 132 en 133e Koninklijke Nederlandsche loterijen enz. jaar 1825 (4)

6830

18-A blz. 42

21-01-1824

Beer de Jan A. te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6830

18-A blz. 42

21-01-1824

Beer de Johs. A. te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6044

206

31-03-1819

Beer de Jouke L. , voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd:  Staat  van veranderingen van Eigenaars  in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom overgang in het jaar 1819 (4)

6277

30-6

09-01-1817

Beer de L. de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8373

673/11

09-07-1841

Beer de L. O.----- Bosma Aatze Douwes Slager te Workum met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening houdende verzoek tot inhouding op het tractement van Beer de L. O. te Oldeboorn wegens verschuldigde bedrag van fl. 5.52  met een lijst waarop de schulden met artikelen vermeld worden jaar 1841 (3)

8373

673/9

09-07-1841

Beer de L. O.------ Heersma Ebe Johannes te Ureterp met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening houdende verzoek tot inhouding op het tractement van Beer de L. O. te Oldeboorn wegens verschuldigde huishuur van dertig gulden  enz. enz. jaar 1841 (3)

8373

673/10

09-07-1841

Beer de L. O.------ Meer van der Rienk Beerends te Ureterp met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening houdende verzoek tot inhouding op het tractement van Beer de L. O. te Oldeboorn wegens verschuldigde bedrag van fl. 14.55  met een lijst waarop de schulden met artikelen vermeld worden jaar 1841 (5)

8351

207/6 en 7

00-00-1841

Beer de L. O.,  Coeraad  Simmer boerenarbeider en winkeler , met o.a handgeschreven brieven met de handtekeningen van beide Onderwerp een request betreffen de een te vorderen schuld van L. O. de Beer commies met een lijstje van de schulden (8) jaar 1841

8381

852/8

28-08-1841

Beer de Lucas. O. Bzn----- Albarda van B. L.  Schoolonderwijzer  te Workum een handgeschreven brief met zijn handtekening ten zake een schuldvordering op  op de Commies Beer de Lucas. O. Bzn.  te Oldeboorn  met de gespecificeerde nota erbij enz. jaar 1841 (5)

8356

328/27- 9            03-04-1841

Beer de M. W. nr. 216

6870

17-03-1825

17-A

Beer de Mozes Levie---- Noorden van Pieter, Ruiter de Abraham, Beer de Jacob Levie, Beer de Mozes Levie en Spiers Jesaius onderwerp: een request van hen aan de Gouveneur om admissie te mogen erlangen als debitant te Harlingen voor de 132 en 133e Koninklijke Nederlandsche loterijen enz. jaar 1825 (4)

6424

584

02-12-1817

Beer de P. 7 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3  hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

5674

71

26-10-1911

Beer de R.  te Tzummarum verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om een vergunning om van 30 October tot 1 November gebruik te mogen maken van de Compagnonsvaart met zijn Motorboot “Noord Fries I ” volgens meetbrief enz. enz. om een verhuisboedel van Donkerbroek naar Tzummarum te vervoeren, tevens de verdere correspondentie betreffende deze aanvraag , jaar 1911  (4)

8300

905/11, 97

11-09-1840

Beer de Rinnert Scheeps Timmermansknecht., jaar 1840

6632

1276

3e blz. van kolommen

14-10-1814

Beer de Rinse Gerlofs, ondertekend de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6623

206

31-10-1813

Beer de Rinze G. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6623

206

31-10-1813

Beer de Rinze G. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6250

968

14-10-1814

Beer de Rinze Gerlofs, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

8270

298/16 –34

25-03-1840

Beer de Salomon Moozes, Handgeschreven brief van de Koopman Salomon Moozes de Beer te Leeuwarden, Jaar 1840

6243

191-9

06-03-1814

Beer de T. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6059

416

12-06-1820

Beer Douwe J. , Scheltema Jan S.  en Kuitert J. A. Kerkpastoryvoogden te Nes op het eiland Ameland  enz. , Onderwerp reparatieen aan de kerk en de pastorie in den dorpe Nes dat deze in een zeer vervallen staat  dat men deze beter van de grond af opnieuw kan bouwen enz. enz. jaar 1820 (4)

8376

728/7-a

26-07-1841

Beer? de  G. te Sint Annaparochie,  Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4

3622

A-10-5, 2

regist. 9170

15-03-1873

Beerda Eelkje Julles weduwe van Postma H. B. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 5

24-03-1868

Beerda Eelkje Julles weduwe van Postma H. B. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10-1, 5

regist.9168

22-02-1873

Beerda Eelkje Julles weduwe van Postma H. B. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 5 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

6076

895

19-11-1821

Beerda J. F. bezitten 3e den Rang tot Schoolonderwijzer, hij wordt autorisatie verleend ter vervulling van de Schoolmeestersplaats te Kollummerzwaag en de Distriks Schoolopziener Ferf H. N. te Bergum zal moeten mededelen op welke dag de onderwijzer zijn post zal hebben aanvaard enz. Jaar 1821 (1)

9189

859, 1 en 2

26-07-1919

Beerda J. G. te Zwagerveen Voorzitter waterschap Triemen en  Schaaf v.d. Sj.  S. te Triemen  Secetaris waterschap Triemen verklaren voor zich als voor hunne rechtverkrijgene de voorwaarden aan te nemen enz. enz. een door de secretaris handgeschreven brief waarop ook zijn handtekening jaar 1919 (2)

6077

987 + 996

12-12-1821

Beerda J. T. bezittende de derde rang als Schoolonderwijzer is aangesteld als Schoolonderwijzer te Kollumerwaag en heeft heden zijn functie aanvaard en dat hij zijn tractement van f.100.= per jaar enz. jaar 1821 (2)

9189

859 no. 5

26-07-1919

Beerda J.G.  te Zwagerveen, onderwerp het maken van een waterkering,  handgeschreven brief waarop ook zijn handtekening,  jaar 1919 (1) ----Waterschap  de Triemen----Het grondplan van  het Waterschap De Triemen schaal  1: 5000 begrenst door de weg van Zwaagveen naar  Veenklooster genaamd ( Kunstweg van Zwagerveen naar Veenklooster) , de Monniklaan, Kanaal Dokkum naar Stroobos en de Kollumzwaagster of Triemer Kruisweg ook een Blauwdruk met de situatie van de vergunningen . Jaar 1919 (kaart 5)  (dossier totaal met kaart 26)

6868

16-02-1825

30-B

Beerda Julle Taekes, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

8383

894/6

09-09-1841

Beerda R. T. , een request;  een handgeschreven brief met zijn  handtekening waarin hij verteld dat hij de molen heeft overgenomen maar dat deze te klein is om hem enz. enz.  tevens het antwoord op zijn request , jaar 1841 (7)

6868

16-02-1825

30-B

Beerda Reint Taekes, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

6869

03-03-1825

33-B

+3 g-B

Beerda Rient Taekes Onderwijzer te Zuidwoude komt voor in een dossier van Onderwijzers van het Ministerie van Binnenlandsche zaken, Onderwijs en Waterstaat. Onderwijs Kunsten en Wetenschappen enz. jaar 1825 (5) dossier (11)

6257

410-15

28-04-1815

Beerda T. R. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6395

402

01-05-1815

Beerenbroek R. , een document waar zijn naam onder staat betreffende de Nederlandsche Krijgslieden, Brave verdedigers van het Vaderland, getrouw aan uwer Koning  Staat gij gereed, om, onder de Vanen van Willem van Oranje, te strijden enz. jaar 1815 (2)

6643

687                 19-09-1815

Beerends Antje Beerends,  Handgeschreven brieven betreffende het onderhoud van de Krankzinnige,  Antje Beerends en Johan Hendrik Dauwig  jaar 1815 (7)

6251

1061

07-09 -1814

Beerends Geert, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

8383

894-5

09-09-1841

Beerends H. Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Huis Arrest

26-03-1824

Beerends Hendrik, 149 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8285

611-19, 1

18-06-1840

Beerends Hermanus staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)

8285

611-19, 1

18-06-1840

Beerends Hermanus staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)

8270

298/16-14

25-03-1840

Beerends J. Winkelier, Broodverkoper en Kroeghouder, Handgeschreven brief, jaar 1840

6243

191-11

06-03-1814

Beerendsen B. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6055

123

21-02-1820

Beerenstein van Otterloo O. 1e Commies  (secretaris) betreft declaratie van uitgaven buiten zijn reiskosten enz. jaar 1820 (3)

6056

203

21-03-1820

Beerenstein van Otterloo O. een ordonnancie van betaling met 3 kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1)

8224

1216-14, 1

29-11-1839

Beerents Christiaan staat vermeld in 1832 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie Vriesland van de ligtingen  1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen  informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)

8225

1253-13, 22

10-12-1839

Beerents Franciscus te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

9182

441

08-03-1916

Beerents Hendricus Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

9187

1787-A

05-12-1918

Beerents Hendricus Johannes, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9180

420

05-03-1915

Beerents Hendrik Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming, jaar1915 (3)

6382

117

09-04-1814

Beerents Hendrik----- Prakken  A. B.  (Albert Berends) de Schout van Oosterwolde schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland dat Beerents Hendrik, Vrijgezel en wonende te Oosterwolde no. 82 heeft getrokken voor de militie en dat wij andermaal die persoon niet hebben kunnen traceren enz. verder dat de opgeroepen persoon Hof Wytse Rinkes no. 298 is getrouwd en 13e maart 1803 en deze vrijstelling reclameert enz. jaar 1814 (2)

6671

54 deel 2

blz. 18

22-01-1818

Beerestein van J. te Vucht Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 21

22-01-1818

Beeresteyn van J. te Vucht Ouderling Classis van ’s Hertogenbosch wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 19

04-01-1819

Beeresteyn van J. te Vucht wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6658

575 blz. 3

25-11-1816

Beerligs Kornelis staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

6085

763

13-08-1822

Beernink M. Onderwerp: een voorlopige verevening van fl. 1822.=   wegens vernieuwing der bestrating over de oude zijl te Dokkumjaar 1822 (2)

6622

2125

00-12-1813

Beernts Hendrik hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4)

6056

193

18-03-1820

Beers aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6866

25-01-1825

17-A

Beers G. J. heeft tegoed f. 127-15 wegens geleverde grondstoffen, hij wordt vermeld in een document van declaraties waar hij nog tegoed heeft voormeld bedrag wegens leveranties enz. jaar 1825 (3)

8285

626-16

22-06-1840

Beers G. J. van beroep Azijnmaker een extract uit het register der resolutien van de Minister van Financiën enz. jaar 1840 (4)

8285

626-16

22-06-1840

Beers G. J. van beroep Azijnmaker een extract uit het register der resolutien van de Minister van Financiën enz. jaar 1840 (4)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Beers Petrus, 57 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6840

36-A

22-04-1824

Beers,  Lijst met  23 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of  bekende verhuringen  van woningen en gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (3)

8368

562/7

00-00-1841

Beers, G. J. Azijnfabrikant te Leeuwarden , een handgeschreven brief met zijn handtekening ,   Onderwerp; een request betreffende de Accijns. 9 Juni 1841 (3)

6851

24-D

17-08-1824

Beers,---- Jorwerd, Een staat met totaal 52 namen van  boeren die zieke varkens hebben en zijn verloren door een ziekte in 1824 in de plaatsen   Mantgum, Oosterwierum, Bozum, Britswerd, Wieuwerd, Winsum,  Baard , Huins, Lyons , Hylaard, Jellum en Beers Jaar 1824 (3)

5995

37

14-01-1815

Beers, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

6418

248-b 1e bat 1e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Beersema Hendrik Rienk 23 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-DD

1e Compag.

1e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Beersma Hendrik Rienk staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Beersma Hendrik Rientes 23 Suameer is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8280

522-1

21-05-1840

Beersma J.  Pastoor der R. K. gemeente te Blaauwhuis onder Sensmeer, over 1839 ontvangt hij f. 300 wegens gemis aan landelijke bezoldiging enz. jaar 1840 (2)

8211

988/4

26-09-1839

Beersma J.  Pastoor in de R.K. Gemeente te Blaauwhuis of  Sensmeer een besluit van Z.M. de Koning dat hij een tegemoetkoming krijgt van f. 150.= wegens gemiste landelijke bezoldiging over 1838 enz. jaar 1839 (3)

8211

988/4

26-09-1839

Beersma J.  Pastoor in de R.K. Gemeente te Blaauwhuis of  Sensmeer een besluit van Z.M. de Koning dat hij een tegemoetkoming krijgt van f. 150.= wegens gemiste landelijke bezoldiging over 1838 enz. jaar 1839 (3)

8379

815-20 blz 31

19-08-1841

Beersma Roelof te Heerenveen , onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (5)

5995

37

14-01-1815

Beert, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

8201

785/9, 3

07-05-1839

Beerta  O. K. Kapitein is met zijn schip de Vr. Catharina te Bremerhaven op 1 mei  gearriveerd  komende vanuit Groningen staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6871

29-03-1825

21+21/4-B

Beerta Rient Taekes en Hijlkama Pieter Tjalles (en niet Jalles)  alsnog geene aanstelling tot Onderwijzers te Suawoude en Eestrum hebben bekomen maar dat deze scholen al provisioneel door hen wordt waargenomen beide worden vermeld in een dossier van de Gouveneur van Vriesland   vermeld  enz. jaar 1825 (5)

6093

301

10-04-1823

Beerta, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)

6249

826 bis

08-09-1814

Beerts Gosse te Janum hij wordt genoemd (met vermelding van zijn bezit in guldens) in het bezwaarschrift van Stein Willem  Chirurgijn te Rinsumageest , hij wordt aangeslagen voor de belasting over het jaar 1814  en tekent bezwaar aan omkleed met redenen waarom hij dit niet wil betalen enz. enz. jaar 1814  (4)

6276

1102-10

18-12-1816

Beerts Gosse,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6417

211

15-05-1817

Beesterveld Hendr’k 36 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6)

6419

287-D

17-07-1817

Beesterveld J. Hend’k 16 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

6418

248-D

09-06-1817

Beesterveld Jak’s Hend. staat vermeld in een brief ondertekend door de Opstall van Luitenant Kolonel en Chef van het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6057

253

10-04-1820

Beestiaal---- Hoitsma Jacobus Johannes Grietenij Ontvanger in Het Bildt te Vrouwenparochie, een handgeschreven bref met een handekening  dat hij in het jaar 1785 is aangesteld door Aylva Baron van Hans Willem als Collecteur  van het gemaal Beestiaal en Waugregt  in de plaats van Kooystra Ate en in 1795 Grietenij Ontvanger en afgezet door de Fransen omdat hij een liefhebberen aanklever was van het huis van Oranje Nassau en in 1799 hebben de landeigenaren hem enz. enz. en dit bedient tot 1805 enz. enz. en hij verzoekt de Koning dat hij zijn zoon Hoitsma Jacob Jacobus oud 23 jaar met een ambt te begiftigen  hij is ruim 5 jaar als Winkelknecht en schrijver bij een voornaam Koopman in Leewarden enz. enz. jaar 1820 (4)

6276

1102-2

18-12-1816

Beet?elts Joh’ moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6276

1102-2

18-12-1816

Beet?elts Mart’ moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

9184

935

16-07-1917

Beetgum---- Afslagvereniging Beetgumermolen een handgeschreven brief met de handtekening van de voorzitter Bouma Tj. En de secretaris Dijkstra H. J. verzoeken vergunning voor veilingen op de Noordelijke berm  van de weg Marssum-Beetgum te Beetgumermolen enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10). 

6081

436

29-04-1822

Beetgum---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen  en het bezwaar van de zetters van St. Annaparocie en Vrouwenparochie  met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de bepaling waar de boerdrijen staan,  Toerenburg,  Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe, Zwager J. D.,  Koopal Joh.,  Siderius D. D. de weduwe ,  Tanje D. D. , Aderhout,  Rinsma F. F. , Kuiken B.,  Gorter J. J.,  Wal de F. E. & Comp.,  Vries de T. K.,  Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7)

6101

1251

06-12-1823

Beetgum---- Kerken: een verzoek van de Kerkeraad van Beetgum om verhoging van het predikants tractement enz. jaar 1823 (2)

8386

949/25

20-09-1841

Beetgum---- Kerkvoogdij van Beetgum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

9184

935

16-07-1917

Beetgumermolen---- Afslagvereniging Beetgumermolen een handgeschreven brief met de handtekening van de voorzitter Bouma Tj. En de secretaris Dijkstra H. J. verzoeken vergunning voor veilingen op de Noordelijke berm  van de weg Marssum-Beetgum te Beetgumermolen enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10). 

6421

434 3e Bataillon

18-09-1817

Beetjes Jannis * Nijeveen 10 is zijn nummer,( is Krank hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 5 kolommen bij de brieven van de Luitenant Colonel Commanderende het Depot  der 8e Afdeling Infanterie batt. Nr. 1 ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat van gemelde Bataillon teruggebleven Verlofgangers  enz. jaar 1841 (3)

9186

385

03-04-1918

Beets ---- Opsterland; een demonstratie van 500 tot 600 personen  veenarbeiders en vrouwen voor het gemeetehuis van Beets en Tijnje en de demonstranten willen meer eten (de burgemeester verklaarde daar niet aan kunnen voldoen omdat een lading spek nog niet was gearriveerd) de menigte nam en dreigende houding aan  en de vrouwen waren het meest opruiend, de  burgemeester  liet 2 vrouwen hun verhaal doen en ook zij eiste Spek, aardappeen, Brood en Kleren,  enz. enz. jaar 1918 (2)

6389

102-103

16-11-1814

Beets---- Beetsterzwaag, Beets, Olterterp, Reglement op het wachthouden in de dorpen hiervoor genoemd enz. jaar 1814 (5)

6683

2 deel 1

Blz. 8

04-01-1819

Beets M. M. Ouderling te Haarlem tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6713

1

00-00-1823

Beets M. N.  Apotheker te Haarlem, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband, Gelderland, Holland,  Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen, Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen,  en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)

6864

51-D

05-01-1825

Beets M. N. Apothecar te Haarlem , Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.  jaar 1825 (2)

6671

54 blz. 2

22-01-1818

Beets M. N. te Haarlem Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2, 2

22-01-1818

Beets M. N. te Haarlem Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Beets M. N. te Haarlem Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 2, 10

04-01-1819

Beets M. N. te Haarlem wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6680

418 blz. 3

07-10-1818

Beets M. N. te Haarlem, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6833

38-D deel 1

Blz. 7

06-02-1824

Beets M. N. te Haarlem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 11

06-02-1824

Beets M. N. te Haarlem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 8

16-01-1822

Beets M. N. te Haarlem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 11

16-01-1822

Beets M. N. te Haarlem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8159

51/3, 10/8

15-01-1839

Beets P. J. Schipper te Leeuwarden, jaar 1839

8211

988-3, 28

Bladzijde 1

26-09-1839

Beets P. te Meppel is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 28

Bladzijde 1

26-09-1839

Beets P. te Meppel is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8383

894-5

09-09-1841

Beets Pieter Jacobs komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

8199

725-1_1

17-07-1839

Beets Pieter Jacobs wonende te Meppel Schipper van beroep  het betreft een bekeuring te Leeuwarden op de Grachtswal gegeven door de Commiesen van de Belastingen  voor invoer van Wijn enz. jaar 1839 (4)

6034

397

30-05-1818

Beets Simon Theodorus---- Ruygh C.  schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven Narva Balken op den Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R.  volgens hierover gelegde documneten namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) gevoerd door de Kapitein Engels Aldert Jan  welke den 18e der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz. ook aanwezig een notarisakte van de Notaris Beets Simon Theodorus met de navolgende getuigen Haas de Tijs en Zunderdorp Cornelis  voor den zelfde firma Haas en Zunderdorp wonende beide heren aan het Schild binnen de gemeente van Texel in quqliteit bij een notarisakte bij notaris Meyes Reinier en zijn ambtgenoot te Amsterdam waarin genoemd wordt Lammerts Anne Sytses van beroep Koopman wonende binnen de stad Amsterdam in qualiteit en gemagtigde van de heeren Nap Harm Harms wonende te Groningen en Post Eisse Schout der Gemeente Winschoten en Tonkes Eppe Edies Schout der Gemeente Zuidbroek aldus procuratie bij de notaris Sitter de Rudolf residerende te Winschotenwaarin magtig gemaakt is de heer Ruygh C.  voornoemd in tegenwoordigheid van Grooff Reijer van beroep Koopman en Disper Mees van beroep Sjouwerman verder genoemd openbaar notaris te Winschoten Sitter de R. en Wessemann Friedrich Heinrich en Larche Klaas Pieter beide wonendete Winschoten verder Dorper S. Notaris te Amsterdam, Bommel van B. vanwege de Regtbank en Helder J. Ck. Griffier jaar 1818 (13)

6293

47-16

07-10-1818

Beets van ….? & IJzebrand,   Hoeksma tot Amsterdam ,  Bootsman P. op reis naar Uitregt ontvangt een som van fl.330 enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45)

6057

244

05-04-1820

Beets, aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6057

282 en 299

19-04-1820

Beets, aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband en een overzicht van de ontvangsten jaar 1820 (2)

6843

20-A

21-05-1824

Beets,----Lijst met 90 namen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde jaar 1824. (14 )

6424

584

02-12-1817

Beetsma A. 53 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6254

188-5

23-02-1815

Beetsma E. Halbes, hij tekend als lid van de raad mede met anderen het navolgende stuk, Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

8211

988-3, 28

Bladzijde 2

26-09-1839

Beetsma H. te Beetsterzwaag wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 28

Bladzijde 2

26-09-1839

Beetsma H. te Beetsterzwaag wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6418

255-B

01-06-1817

Beetsma Hidde Johannes 560 Beetsterzwaag is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6870

17-03-1825

19-D

Beetsma Hidde te Beetsterzwaag, onderwerp: een request van hem aan de Gouveneur om admissie te mogen erlangen als debitant in deze grietenij Opsterland voor de volgende Koninklijke Nederlandsche loterijen enz. jaar 1825 (3)

6285

1247- 15

18-12-1817

Beetsma Jan Rinses,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

5987

346

06-05-1814

Beetsma Joch. Halb. te Beetsterzwaag---- Hij komt voor in een document genaamd  Lijst  van declaratien van Onderwijzers in Friesland wegens verschuldigde tractementen uit lands kas over de maand December 1813 nog tegoed hebben  jaar 1814 (3)

6834

7-A blz. 3

18-02-1824

Beetsma Jochem J. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der  Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie  en namen der kwaliteiten  der Schatplichtigen  8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en  beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

5997

261

20-03-1815

Beetsma Jochum Halberts te Beetsterzwaag, Hij is Onderwijzer aldaar en staat op de Tractement lijst met het door hem verdiende salaris en wanneer in dienst gekomen  jaar 1815 (3)

5999

424

06-05-1815

Beetsma Jochum Halberts, Hij staat op een lijst van onderwijzers met District, plaats, datum wanneer in dienst gekomen en het tractement , jaar 1815 (2)

6868

16-02-1825

30-B

Beetsma Jochum Halbes, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

8385

929/28

20-09-1841

Beetsma Jochum---- Hij staat op de lijst met sollicitanten voor de functie van onderwijzer op de scholen van de dorpen Nes en Wierum  met de daarbij behorende lijst van het examen , vrij gekomen door het bedanken van Jager Willem Dirks te Nes en  door het overlijden van Meinema Jan Franzen  tevens zijn aanstelling op de school te Nes enz. jaar 1841 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Beetsolts de weduwe te Marrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 11

22-05-1840

Beetsolts de weduwe te Marrum, Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6057

244

05-04-1820

Beetsterzwaag , aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6057

282 en 299

19-04-1820

Beetsterzwaag , aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband en een overzicht van de ontvangsten jaar 1820 (2)

6389

102-103

16-11-1814

Beetsterzwaag, Beets, Olterterp, Reglement op het wachthouden in de dorpen hiervoor genoemd enz. jaar 1814 (5)

6843

20-A

21-05-1824

Beetsterzwaag,----Lijst met 90 namen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde jaar 1824. 14( )

9186

548

04-05-1918

Beetstra Jacob, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6833

14-A, 3

12-02-1824

Beetstra W. R. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie meY. J. de weduwet vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

5673

 

123

25-10-1901

Beetwortel Suikerfabriek Nederland te Leur Gemeente Etten en Leur: Onderwerp dat hun schepen langer zijn dan 30 meter en dat zij dan ook verzoeken enz. enz. onderdertekend met 2 onleesbare handekeningen van de Voorzitter en Secretaris enz. jaar 1901 (5)

8211

988-3, 11

Bladzijde 1

26-09-1839

Beetzolts ….? de weduwe te Marrum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 11

Bladzijde 1

26-09-1839

Beetzolts ….? de weduwe te Marrum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

7999

565-1

08-06-1837

Beeuwkes Adam Geb. Apeldoorn, laatst gewoond hebbende te Apeldoon. Flankeur 17-6-1836 Overleden te Soerabaja (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

8285

615-2, 39-1

19-06-1840

Begeman ….? te Wolvega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 39-3

19-06-1840

Begeman ….? te Wolvega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 39-1

19-06-1840

Begeman ….? te Wolvega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 39-3

19-06-1840

Begeman ….? te Wolvega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

6671

54 deel 2

blz. 17

22-01-1818

Begeman F. A. te Midwolde Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 20

22-01-1818

Begeman F. A. te Midwolde Predikant Classis van Winschoten wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 10

22-01-1818

Begeman F. A. te Midwolde Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Begeman F. A. te Midwolde Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 2, 18

04-01-1819

Begeman F. A. te Midwolde wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 1

Blz. 11

04-01-1819

Begeman J. Predikant te Siddeburen tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Groningen als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2, 18

04-01-1819

Begeman J. te Siddebure wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6671

54 blz. 20

22-01-1818

Begeman J. te Siddeburen Predikant Classis van Appingedam wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 17

22-01-1818

Begeman J. te Siddeburen Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6655

399 blz. 6

29-08-1816

Begeman J. te Siddeburen, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

8369

580/5

00-00-1841

Begeman L. G. W. een handgeschreven brief met  zijn handtekening---- Habbema J. een handgeschreven brief met  zijn handtekening ook met een originele rekening van zijn bedrijf J. Habbema Bzn. Onderwerp ; request  betreft een niet betaalde rekening door  Begeman L. G. W. jaar 18421 (4)

6648

66 blz. 4

14-02-1816

Begeman S. A. H. te Norch Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 blz. 4

22-01-1818

Begeman S. H. A. te Norch Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 4

22-01-1818

Begeman S. H. A. te Norch President van het Provinciaal Kerkbestuur van Drente en Predikant Classis van Assen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 5

22-01-1818

Begeman S. H. A. te Norch wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 4

04-01-1819

Begeman S. H. A. te Norch wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 1

Blz. 1

06-02-1824

Begeman S. H. A. te Norch, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 4

06-02-1824

Begeman S. H. A. te Norch, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6648

66 blz. 4

14-02-1816

Begeman S. H. A. voor Drente, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van  President van genoemde provincie enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

8350

174-5

19-02-1841

Begeman---- Scheltinga Joh. Koopman van beroep er zijn inlichtingen over hem gevraagd wonende te Wolvega en eigenaar van het huis  hetwelk thans door de heer Begeman als huurder wordt bewoond  het betreft het verlaten van het huis door de huurder wegens vertrek, dat is aan de Maire gemeld door Scheltinga maar de Maire heeft geantwoord dat hij geen gebruik meer wilde maken van het huis enz. en wat betreft de woning van de heer Jong de P. O.  dat deze minder geschikt is voor enz.  jaar 1841 (13)

6709

36 deel 2  blz. 19

16-01-1822

Begemann F. A. te Midwolde, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 4

16-01-1822

Begemann F. A. te Midwolde, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 19

06-02-1824

Begemann J. te Siddeburen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 20

16-01-1822

Begemann J. te Siddeburen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 1

Blz. 1

04-01-1819

Begemann S. H. A. Predikant te Norch, tot President van het Provinciale Kerkbestuur van Drente als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6833

38-D deel 2

Blz. 26

06-02-1824

Begemann S. H. A. President van het Provinciale Kerkbestuur van  Drenthe, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 26

16-01-1822

Begemann S. H. A. te Drente lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 19

22-01-1818

Begemann S. H. A. te Norch Praeses Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 1

blz. 1

16-01-1822

Begemann S. H. A. te Norch wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 1

Blz. 4

06-02-1824

Begemann S. H. A. te Norch, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 22

06-02-1824

Begemann S. H. A. te Norch, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 22

16-01-1822

Begemann S. H. A. te Norch, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 4

16-01-1822

Begemann S. H. A. te Norch, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2, 20

04-01-1819

Begemann S. H. A. wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6385

82

19-07-1814

Beggendorp Andries staat op een lijst de nadere te designeren Schutters in plaatze van de geroijeerden op de primitieve Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden wegens gegronde reclames, ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (1)

6840

36-A

blz. 42

22-04-1824

Begsma Sybren J., wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6054

34-A

12-01-1820

Behm te Wentholt Pieter te Heeerenveen,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4))

6036

493-A

 13-07-1818

Behm ten Wentholt Pieter Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

6007

8

05-01-1816

Behm ten Wentholt Pieter hij wordt door zijn vader Wentholt L. R. (ondertekend deze brief)  de Minister gequalificeerd tot de mede ondertekening der Recepissen voor den oorlog belasting van den jare 1815  enz. jaar 1816 (1)

6102

43-A

12-01-1824

Behm ten Wentholt Pieter ten Behm----,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6045

238

13-04-1819

Behm ten,   zie daarvoor bij Wentholt te Heerenveen,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

8356

324-18, 4

03-04-1841

Behm---- Wentholt Pieter Ten Behm hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer  de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van  de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info., ook zijn handtekening staat op dit document Jaar 1841 (6)

6018

38-A, 4

14-01-1817

Behm Wentholt Pieter ter hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)

6033

263-b

15-04-1818

Behm Wentholt Pieter,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Heerenveen jaar 1818 (4)

6017

775 en 776

27-12-1816

Behm Wentholt ten Pieter, Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van  Heerenveen    jaar 1816  (5)

6081

366

11-04-1822

Behm Wentholt ten Pieter, hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het  arrondissement  Heerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

8376

 

747/20

31-07-1841

Behnken Marten * ca. 1798 wonende te Bilohe in Hannover Onderwerp; er is een onbekende persoon overleden waarschijnlijk is hij dat, verder  een  dossier onder Almenum gevonden een lijk van een onbekend persoon in mansklederen naar alle schijn door een ongeluk verdronken  bij welk lijk zijn gevonden de papieren  alsmede geld (er is in het dossier aanwezig een lijst van zijn bezittingen, een Paffrr Schein no. 27 en een andere no. 32 een Legitimations Schein met daarop zijn persoonsbeschrijving, een brief en nog een briefje  jaar 1841 (10)

6021

218

10-04-1817

Behr de J. J. A. te Luxemburg Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

8262

135/5, 105

07-02-1840

Behr E. Kapitein op het schip de Maria, jaar 1840

8096

 

624/2

31-01-1838

Behrens Christoffel Heinrich Geb. Straalsund (De), laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Flankeur Overleden te Fort de Kock  1837, komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)  totale lijst overledenen (7)

3592

39

00-00-1869

Behrns J. F. V. ---- Harlingen Sneker Stoomboot Mij., stukken betrefende het verzoek van de directie der Harlingen Sneeker Stoomboot Maatschappij, om concessie voor eene stoombootdienst tusschen Harlingen en Leeuwarden ook aanwezig reglement en tarieflijst voor eene Schroefstoomboot-dienst tot het vervoeren van personen en goederen enz. gedrukt door Behrns J. F. V. te Harlingen jaar jaar 1869 (22) dossier (28)

6632

1279

13-10-1814

Bei van der Douwe R., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3)

8210

958/2, 1>>

17-09-1839

Beiboer A. L. de weduwe te Augsbuurt, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6087

920

05-10-1822

Beiboer Auke Luitjes onder Kollum staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen  betreffende de verpachting op 26 September 1822  van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5)

8210

958/2, 2

17-09-1839

Beiboer H. L. , te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8210

958/2, 2>>

17-09-1839

Beiboer J. L. de weduwe, te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6632

1279

13-10-1814

Beiboer L. L., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3)

6087

920

05-10-1822

Beiboer Luitjen Lulofs  onder Augusbuurt  staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen  betreffende de verpachting op 26 September 1822  van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5)

6242

124-13

19-02-1814

Beidschat  Sytze hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 60  wegens schadevergoeding van een paard  ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6243

191-22

06-03-1814

Beidschat Cornelis Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6243

191-23

06-03-1814

Beidschat J. de weduwe, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8224

1240/7

05-12-1839

Beidschat J. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 (3)

8214

1027/17

07-10-1839

Beidschat J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)

8214

1027/17

07-10-1839

Beidschat J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)

6243

191-17

06-03-1814

Beidschat S. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8224

1240/7

05-12-1839

Beidschat S. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 (3)

8356

328/27-5               03-04-1841

Beidschat S. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

8214

1027/17

07-10-1839

Beidschat S. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)

8214

1027/17

07-10-1839

Beidschat S. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)

6422

458 3e Bataillon

06-10-1817

Beidstra O. W. Gaasterland heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

6278

195-5

20-02-1817

Beij van der Fokke Siemons, Arbeider te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

9180

264

06-02-1915

Beij van der Klaas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6839

10-A-13

03-04-1824

Beij van der Oebele S. , Koopman te Kollum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen (2 )jaar 1824

9184

27

08-01-1917

Beijaard Douwe, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9725

Deel 2

Blz.5

00-00-1876

Beijaard Hendrikus Theodorus, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

9725

Deel I 

Blz. 72

00-00-1874

Beijaard Hendrikus Theodorus, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel I 

Blz. 70

00-00-1873

Beijaard Hendrikus,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel I 

Blz. 30

00-00-1868

Beijaard Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

9725

Deel I 

Blz. 33

00-00-1868

Beijaard Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

9725

Deel I 

Blz. 41

00-00-1870

Beijaard Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 44

00-00-1870

Beijaard Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 48

00-00-1871

Beijaard Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Beijaard Tjipke Tjeerd 47 Burum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9178

79

07-01-1914

Beijaard Wouter---- Houwing Wessel Herman ontvanger der registratie Contractant ter eene zijde en  Beijaard Wouter Machinist op de motorboot Ameland vast en wal, Jongsma Klaas Kapitein op gemelde boot, Molenaar Douwe Machinist op gemelde boot, Bosman Wybe,  Schilder en Brink van den Johannes,  Schoenmaker tezamen uitmakende het bestuur van den IJsvereniging “ Met Frisschen Moed”  te Nes op Ameland Contractant ter andere zijde onderwerp; Een vergunning voor de aanleg van een ijsbaan in de duinen op Ameland, met een kaart van Ameland waarin getekend de IJsbaan en een geen bezwaar verklaring en de toestemming enz. enz. Jaar 1913 (15)

6632

1279

13-10-1814

Beijber L. L., ondertekend de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3)

6278

195-8

20-02-1817

Beijboer Jan Luitjens, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

5666

6

00-00-1902

Beijer ….?---- Nieveen Harm.,  te Lemmer  maakt bekend  en een geschreven en door hem getekende brief  en een advertentie dat  hij met de stoomboot de “Willem III”  een dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee   tusschen Leeuwarden, Sneek, Meppel, Zwolle en Kampen v.v. en wel geheel binnendoor langs de trekvaart enz. enz. enz. agent te Leeuwarden is Wijbrandi Blok, te Sneek Nieveen ….?  te Meppel Beijer ….? , te Zwolle Visscher ….?,  en te Kampen Haan de Zeger enz.  ook wordt vermeld de  vertrektijden  jaar 1902 (5)

5675

40

28-07-1916

Beijer E. Directeur der Drentsche Stoombootmaatschappij te Meppel in een handgeschreven en door hem ondertekende brief ( 2 stuks waarvan 1 met een gedrukt briefhoofd) verzoekt hij om te mogen varen met de  Motorboot de No. 1, 3, 8, 6 en 9 door de Provinciale wateren van Friesland omdat de Drentsche Hoofdvaart is afgesloten enz. jaar 1916 (5)

6282

682

28-06-1817

Beijer J. C. ---- Visser Antje Annes weduwe van Poppes Poppe Jans,  Koopman te Lemmer wonende schrijft en ondertekend een brief aan  de Prefect van Leeuwarden ook voor haar minderjarige kinderen  dat zij van Lemsterland  ten 1e een somma van vijftien honderd carole guldens als reste van enz. enz. 2e  een somma van eenduizend caroli guldens   de 1e sedert 1811 en de 2e sedert 1809  enz. ook geen interest enz. ( ook aanwezig 2 maal een notariële akte van het tegoed gepasseerd bij Notaris Ruardi uit 1812 jaar enz. zij schakeld de  Provinciale deurwaarder    Vries de Egb. in , er  worden ook in genoemd Witteveen Cornelis Ontvanger Generaal en Schaper Lykle Jans te Oudemirdum,  Beijer J. C. ondertekend een document van de Deurwaarder enz. jaar 1817 (13)

6003

784 blad 3

06-09-1815

Beijer J. C.---- deel 1Ankringa Jan Dirks Dirkse benoemd tot Griffier Vredegerecht van het Canton Lemmer i.p.v. Beijer J. C. jaar 1815(5)

6001

688

06-09-1815

Beijer J. C.---- deel 2 Ankringa Jan Dirks Dirkse benoemd tot Griffier Vredegerecht te Lemmer i.p.v. Beijer J. C. jaar 1815 (5)

6282

684

28-06-1817

Beijer J. C.---- Sleeswijk Fetje weduwe van Sleeswijk Cornelis wonende te Lemmer schrijft en ondertekend een brief  aan de Prefect van het Departement Vriesland dat zij in de maand November 1810 aan de toenmalige Baljuw van Lemsterland, er is aan hem voorgeschoten een bedrag van fl. 1000.= maar aangezien zij geen betaling heeft ontvangen  enz. stuurt zij een Deurwaarde, deze Provinciale Deurwaarder Vries de Egb. die de gemeente Lemmer een dwangbevel overhandigd maar de Maire vind dat zij enz. enz. ( ook aanwezig een notariële akte van het tegoed gepasseerd bij Notaris Ruardi uit 1812 jaar enz   jaar 1817 (9)

5996

92

02-02-1815

Beijer S. C.  hij heeft zijn post als Griffier van het Vredegeregt van het Canton Lemmer nedergelegd en zig reeds in den begin van den vorige maand naar zijn nieuwe post bij de Artillerieschool te Delft heeft begeven enz. de 2e plaatsvervanger de heer Hettinga van Tjitte neemt zijn functie waar enz. jaar 1815 (1)

6386

139

06-08-1814                       

Beijer ten Berge ….? Officier belast met de directie der werving te Leeuwarden zich op vrijdag avond den 5e dezer een weinig voor zeeven uren met een pistool heeft doodgeschoten enz. enz. hij is nog gezien door de werklieden  bij de molen van den huisman Schaafsma Jurre  enz. jaar 1814 (1)

6390

75 en 76

31-05-1814

Beijer Tengbergen de G. A. 1e Luit. belast met de algemeene werving enz. een stuk over de werving van militairen enz. jaar 1814 (3)

6384

26-31 + 50

03-06-1814

Beijer Tengbergen de G. A. 1e Luitenant belast met de algemene werving in Vriesland schrijft en ondertekend een document aan de Gouverneur van Vriesland dat door de Burgemeester Goslings O. (Oege) enz. alsmede en brief voor den Sergeant Goeij de W?. G  op werving te Dokkum enz. jaar 1814 (5)

6384

140-141

22-6-1814

Beijer Tengbergen de G. A. den 1e Luitenant belast me de directe werving in Vriesland schrijft en ondertekend een brief dat in een lijst (bijgevoegd) met manschappen uit den Franschen dienst komende enz. jaar 1814 (3)

6021

218

10-04-1817

Beijerinck F. te Arnhem Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

8386

941/10

23-09-1841

Beijerinck M.  Ingenieur , onderwerp het splitsen van vertrekken,  een onderzoek wat hij moet doen in opdracht van de Hoofdingenieur van waterstaat van Friesland jaar 1841 (2)

6021

218

10-04-1817

Beijerinck M. G. te Nijmegen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

8373

674/12

10-07-1841

Beijerinck M. Ing.  Betreft zijn verblijfskosten jaar 1841 (1)

8364

486-10

18-05-1841

Beijerinck M. Ingenieur, het onderwerp is; een Proefheijing tot fundering  der brug over de Engelumervaart in den weg van Leeuwarden naar Harlingen enz. jaar 1841 (4)

8377

768/16 en 772/22

06-08-1841

Beijerinck M. Rijks Ingenieur, een lager profiel dan het bestek voorschrijft, met een begroting van kosten, jaar 1841 (8)

8364

494-3

21-05-1841

Beijerinck M. van beroep Rijks Ingenieur  het betreft een betaling van f. 568-75 enz. jaar 1841 (3)

8382

862/10

01-09-1841

Beijerinck Rijks Ingenieur Onderwerp de achterstallige betaling aan de opzichter Sluis van der D. bij de bouw van de gevangenis te Sneek en wiens echtgenote tengevolge haar bevalling aldaar en dus in een  vreemde plaats overleden is enz. enz. jaar 1841 (2)

8373

679/11

12-07-1841

Beijerink M. Rijks Ingenieur  van de waterstaat  hij doet verslag van lekkage in het huis van tuchtiging enz. jaar 1841 (2)

8373

678/18

12-07-1841

Beijerink M. Rijks Ingenieur  verzoekt  uitbreiding van opzichters voor de toezicht  bij de bouw van bruggen  in de weg Leeuwarden Harlingen enz. en stelt voor Meer van der Tjeerd te Leeuwarden reeds eerder opzichter bij de architect Rollema en Andringa van Klaas S. aan de Lemmer, enz. enz jaar 1841 (3)

8280

517-11, 42

19-05-1840

Beijert H. G. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Beijert Tieke Henkes 123 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

8351

204/13

00-00-1841

Beijl B. Z. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie, jaar 1841 (3)  ( dossier 9)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Beijl G. te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8271

320/31

01-04-1840

Beijl Grietje Handgeschreven brief van de Logementhoudster te Joure Grietje Beijl weduwe Lambertus Zeveryn, jaar 1840

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Beijl te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8351

204/13

00-00-1841

Beijl Z. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie, jaar 1841 (3)  ( dossier 9)

7977

158-6, 34

14-02-1837

Beijlhout Antoon, Sneek, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6864

60-C-9

13-01-1825

Beijma  E. M. (Eduard Marius) van, Grietman te Franeker,  Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6089

1199 blz. 13      26-12-1822

Beijma  E. M. (Eduard Marius) van, Grietman van Franekeradeel , hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6291

834-4, 7,

14

01-10-1818

Beijma  E. M. (Eduard Marius) van, Grietman van Franekeradeel geass. met den secretaris Wybenga S.   Onderwerp: van de dorpe Herbayum  de stemgerechtige Floreenplichtige zonder onderscheid godsdienstige gezindheid enz.enz. verder gaat het over Bouwland toebehorende aan de Armenvoogdij, wat door  Bouma Wybren Gerrits in huur wordt gebruikt enz. dit document wordt ondertekend door Cuperus Klaas, Terpsma Pier G., Kistma P. D., Pars J. J., Viersen Fedde J., Renses Gerrit, Staag v.d. Sybren D., Dijkstra Reinder Hans?, Keui??huis, Lan? Klaas Boukes, Hijtsma C.,   Beyma van Eduard Marius,  Wybenga S. verder genoemd Attes Claas de weduwe, Bergma Daniel,   Sytzema Cornelis Zijtes, Beyma van Thoe Kingma  c.s. Boer de  Sjoerd Ymes, Haanstra Andries Ages, Bouwma Wytze Gerrits,  Hoop de Jakle Everts enz. jaar 1818  (7) dossier (19)

6403

13

02-01-1816

Beijma ….?---- Heemstra v. C. S.  Militie Commissaris van het 1e district ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Donia Jelle Jochems benoemd is tot 2e Luitenant maar dat die tot deze post niet bevoegd rekende omdat hij Huisknegt bij de Heer Beijma is enz. jaar 1816 (1)

6418

255-B

01-06-1817

Beijma Berend Ruurd 520Heerenvee  is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8197

687-17_2

06-07-1839

Beijma Coerty Lambertus van vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

6416

132

03-04-1817

Beijma Eduard Marius van Grietman van Franekeradeek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie  enz. jaar 1817 (1)

6426

58B

29-01-1818

Beijma Eduard Marius van, Grietman van Franekeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1)

6417

176

3e Bataillon

22-04-1817

Beijma Haaije Sjerks 22 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

9190

132

23-01-1920

Beijma J. M. ---- Dronrijp, Gasthuis Vredenhof , Beijma J. M. een handgeschreven brief met zijn handtekening,  administrateur verzoekt vergunning voor een uitweg te maken naar de straatweg kadastraal bekend onder enz. enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie jaar, met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (11)

6632

 

 

1316 lijst 1_R.

22-10-1814

Beijma J. M?. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

8197

687-17_2

06-07-1839

Beijma Julius Mathijs van vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

6873

08-04-1825

2-A

Beijma Petrus Joannes van beroep Vrederegter kanton Rauwerd en Gosliga Pieter Johannes wonende te Beers als testamantaire executeurs  van de nalatenschap van Jans Tjetsche weduwe van Tuininga Klaas Wijbes den 4 april te Jorwerd overleden zij verzoeken kwijtschelding van de boete van het te laat aangeven van enz. jaar 1825 (4)

6641

642

31-07-1815

Beijma thoe Kingma---- Alma S. A. (Samuel A.) Schout van Tzum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Bekker B. (Bernardus) Predikant te Peins en Zweins zijn request waartegen bedenkingen zijn en daarover een door Beijma thoe Kingma en Swart de J. ondertekende brief enz. jaar 1815 (6)

6636

151

15-02-1815

Beijma thoe Kingma C. L.---- Bekker B. Dos. Te Peins het betreft een request en verdere stukken die door de Schout van Tzum in een door hem ondertekende een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijnde het lange achterblijven van deze stukken enz. ook een  ondertekend d brief van de heeren Beijma en de J. de Swart  aan de Schout van de gemeente Tzum  betreffende dat zij het merendeel van de Grond eigendom in Peins en Zweins bezittende en dat de Ds. Bekker in het op zijn wijze van dat stuk niet zeer nauwkeurig is geweest  enz. jaar 1815 (6)

3597

 

Map 1550

1840--1843

Beijma thoe Kingma C. L. en Willems Willem beide directeur van de Vriesche Meer en Kanaal Stoomboot Maatschappij te Joure met diverse diensten zoals tussen Sneek over Oude Horne, Irnsum, Grouw en Bergum naar Strobos, ook o.a. een dienst Joure tussen Sneek enz. en de Lemmer enz tussen Sneek over Oudeschouw, Irnsum, Grouw en Bergum naar Stroobosch enz. verder komen voor  Camstra T. A. W. Baronnesse Thoe Schwartzenberg de weduwe van Andringa van Kempenaer de R. L. jaar 1840-1843 (62)

9126

1845

23-12-1879

Beijma thoe Kingma C. L., (Coert Lambertus) zijn benoeming als burgemeester van Lemsterland, zijn eedsaflegging  jaar 1879 (3)

3597

Map 1551

1840--1842

Beijma thoe Kingma Coert Lambertus Directeur ----Vriesche Meer en Kanaal Stoomboot Maatschappij te Joure met diverse diensten zoals Harlingen – Leeuwarden naar Sneek, Leeuwarden – Groningen naar Delfzijl, Delfzijl – Embden  naar Leer.(44) 

3597

Map 1551a

00-00-1842

Beijma thoe Kingma Coert Lambertus---- Vriese Meer en Kanaal Stoom Boot Rederij te Joure dienst van Heerenveen – Sneek op Lemmer jaar 1842 (17)

8309

1103-13

07-11-1840

Beijma thoe Kingma Mr. Sijbrand Willem Hensdrik Adriaan hij is bij Koninklijk Besluit benoemd als 2e Luitenant bij de Dienstdoende Schutterij te Leeuwarden en heden in handen van den Burgemeester den eed hebben afgelegd enz. jaar 1840 (3)

8308

1066-9

28-10-1840

Beijma thoe Kingma Sijbrand Willem  Hendrik Adriaan , 2e Luitenant in de voormalige Mobiele Vriesche Schutterij wordt benoemd en aangesteld  bij de Schutterij als 2e Luitenant  enz. jaar 1840  (6)

8197

687-17_2

06-07-1839

Beijma thoe Kingma Sijbrand Willem Hendrik Adriaan van vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

8356

303-22, 5              25-03-1841

Beijma thoe Kingma te Franekeradeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)  document (9)

8364

495- 12-14

21-05-1841

Beijma Thoe Kingma van C. L.---- Vlissingen van Paul en Dudok van Heel te Amsterdam: Onderwerp de constructie des Stoomketels en er al enige vertraging is brief is ondertekend door Beijma Thoe Kingma van C. L. en Willems W.  enz. jaar 1841 (5)

6087

959

17-10-1822

Beijma thoe Kingma van J. M. lid van de Commissie van Landbouw te Leeuwarden  Onderwerp. De contributie aan de Mij. Van Weldadigheid jaar 1822 (1)

6838

25-D

29-03-1824

Beijma thoe Kingma van J. M----Workum, benoeming van de leden van de raad , Schols J., Kannegieter J. , Hoekema S. J., van Beijma thoe Kingma J. M., Lamoraal Sluijterman A.E., Kingma R. J., Troste C.,  Koelman J. Bergh van den H.,  Bronger K. E. en als burgemeester Schols J. (Jurjen) en wethouders Kannegieter J. en Hoekema S. J. …Wij Willem bij de gratie gods Koning der Nederlanden enz. (10) jaar 1824

8350

175/27-1

21-02-1841

Beijma thoe Kingma van Julius Mathijs wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur  in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Harlingen Binnensdijks bestaat uit enz.  jaar 1841 (6)

8285

615-2, 22,1

19-06-1840

Beijma v. ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 22,1

19-06-1840

Beijma v. ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6009

150

27-02-1816

Beijma v. C. L. Advocaat Fiscaal en Roode de A. Equipagemeester dat hem door de municpaliteit de vrijheid gegeven is  om enz. in ’t Bolwerk agter s’Lands Werf betreft een extract uit het resolutieboek van 7 december 1795 van de stad Harlingen is aanwezig enz. jaar 1816 (5)

6633

1427

14-11-1814

Beijma v. H. in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat als inwoner van de Stad Workum met bevreemding zig even als ledematen der Hervormde Kerk aangeslagen hebbende voor de bataling van het achterstallige tractement van de Hervormde Predikant enz. jaar 1814 (1)

8350

175/27-2

21-02-1841

Beijma van  Coert Lambertus wordt vermeld als Ontvanger Generaal van het Dijkbestuur  in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Harlingen Buitendijks bestaat uit enz.  jaar 1841 (6)

6852

25-A

25-08-1824

Beijma van  te Workum J. M. een handgeschreven brief met zijn handtekening en Reclamatieen over de aanslag in de grond en personele belasting jaar 1824 (5)

8375

708-5_25d

20-07-1841

Beijma van C. L. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 25

Bladzijde 4

26-09-1839

Beijma van C. L. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 25

Bladzijde 4

26-09-1839

Beijma van C. L. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8356

324-18,2

03-04-1841

Beijma van Coert Lambertus Kantonregter te Berlicum hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8)

6383

95   

23-04-1814

Beijma van Coert Lambertus te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8356

303-22, 2              25-03-1841

Beijma van Coert Lambertus te Menaldumadeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4) document (9)

6406

172

27-01-1816

Beijma van E. M---- Heemstra v  C. S.  Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het nevens ingediende request (aanwezig)  van Donia Jelle Jochems Boerenknegt om ontslag als 2e Luitenant  bij Beijma van E. M. verzoekt omdat hij eerste knecht is bij voornoemde op de Boerderij verder een  door Heemstra v  C. S ondertekend document Dubbeltal van geschikte personen voor de functie van 2e luitenant enz, waarin genoemd Bakker Sijbren Louws te Lollum  en Tijmstra Sjoers Reinders te Arum enz. jaar 1816  (4)

8214

1036/23

10-10-1839

Beijma van Egidius Daniel 28 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de Gemeente Leeuwarden  vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)

8214

1036/23

10-10-1839

Beijma van Egidius Daniel 28 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de Gemeente Leeuwarden  vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)