Home

 

Invt.

Stuk

Toegang 11 **

 

 

‘’Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

8375

708-5_22a

20-07-1841

Bi?dam te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8214

1024/4

07-10-1839

Biben A.----Bijerinck J. A. wordt vermeld in een document, de Agenda van de vergadering der Provinciale Commissie van Onderwijs in Friesland ondertekend door de Secretaris Amersfoortz H., ook wordt vermeld Biben A. als schrijver van een boek de Heer van Meerwijk en zijne zonen of het verderfelijke van Sterke Dranken enz. jaar 1839 (5)

6683

2 deel 2

Blz. 18

04-01-1819

Bibingh J. te Stedum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6059

443

21-06-1820

Bichz.  de  S. C. Schipper op de  Goede Hoop er bestaan geen bedenkingen om de door de grietman van Westdongeradeel verstrekte autorsatie enz. , Jaar 1820 (1)

6046

357

24-05-1819

Bicker Caarten H. &. A.---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21)

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Bidley Liepke Krijnes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

8308

1066-13

28-10-1840

Bie de Jacobus * 1816 Dordrecht staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. jaar 1840 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Biedsma J. F. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8380

822-4

20-08-1841

Biegel Antoon wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4)

6838

7-A bijl.1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Biegel Jan, 151 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl.1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Biegel Joseph, 128 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6087

948

11-10-1827

Bieka  v.d. Machiel staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

8375

712-4

21-07-1841

Biekonch S. en kind wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende staat vermeld op de staat van personen der van het Gouvernement overgenomen Bedelaars Colonisten over de maand maart 1841enz. jaar 1841 (3)

6254

140-A blz.43

17-01-1815

Biekonet , uit een huis in de Kleine Kerkstraat,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6407

198-1+6-7

04-05-1816

Bieliam Jan Jans staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6865

1-C no. 63

24-01-1825

Bielsma  Douwe Durks, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6418

248-E

1e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Bielsma  Wiewger J. staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6424

609

10-12-1817

Bielsma Berend 17 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Bielsma Berend Franses? 428 Cornjum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

255-B

01-06-1817

Bielsma Bote Meinderts 266  Makkum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Bielsma D. IJ. 6 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

Bielsma de weduwe te Cubaard staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6402

 

922-1+7

09-12-1815

Bielsma Doeke Isaks staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6401

 

859-1+10

10-10-1815

Bielsma Doeke Isaks staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6418

248-A

 7e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Bielsma Folkert Jans * Gordijk (Gorredijk) wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Bielsma Folkert Jans 76 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-E

3e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Bielsma Folkert Jans staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

248-b 3e bat 3e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Bielsma Folkert? Jans 74 is zijn volgnummer bij het Depot en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6867

08-02-1825

38-A

Bielsma H. M., ---- Molenaar Hylke Wybes van beroep Scheepstimmerbaas wonende te Lemmer, in een handgeschreven en door hem ondertekende brief geeft met eerbied te kennen dat hij bij Procesverbaal van 23-12-1824 een som van dertig guldens enz.  en voor gefraudeerde regten betreffende werklieden bij hem in dienst een som van enz. maar dat hem dit wel erg hoog lijkt (verder een hele uitleg wat zijn werk betreft) verder aanwezig een ondertekende verklaring van Biljon Hendrik, Ages Jimke, Atses Johannes, Atsma Hielke Andries, Bielsma H. M., Feybes Roelf, Harmens Hyelk en Martens Marten dat zij nimmer in vaste dienst zijn geweest of nog zijn maar bij gebrek aan werk rond lopende Timmerlieden zijn die enz. ook in het dossier het proces verbaal en een Transactie enz.,  jaar 1825 (1) (dossier10)

6419

287-A_ 1e

Compagnie

23-06-1817

Bielsma Harmen wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3)

6418

248-C 1e bat

3e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Bielsma Joh’s Hendr’k  * Noordwolde staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

248-b 3e bat 2e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Bielsma Marten M. 385 is zijn volgnummer bij de 5e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-E

2e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Bielsma Marten M. staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

248-A

 11e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Bielsma Marten Martens * Workum wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Bielsma Marten Martens 385 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Bielsma Murk Martens 358 Lemmer zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

255-B

01-06-1817

Bielsma Otte Abeles 393 Gorredijk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

255-B

01-06-1817

Bielsma Schelte Martens 359 Lemmer is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-b 3e bat 1e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Bielsma Wieger G. 91 is zijn volgnummer bij de 2e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-A

 7e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Bielsma Wieger Jans * Beneden Knijpe wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Bielsma Wieger Jans 104 en Kniepe is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Bielsma Wigert Jans 91 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6424

584

02-12-1817

Bielssma O. H. 34 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6424

584

02-12-1817

Bielstra A. 12 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9182

609

04-04-1916

Biema K. B. in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij ontslag als lid van het college van zetters der belasting te Barradeel jaar 1916 (4)

8212

992/2, 58

27-09-1839

Biemolt Geert te Groningen Schipper, jaar 1839

6048

448, 1-7,

30

06-07-1819

Bienema  weduwe, Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (8) hele dossier (30)

6288

309-1

09-04-1818

Bienema ….? Waliar ….?  Dat tijdens een gehouden conferentie met hem op den 20e Januari l.l.  dat aan hem te kennen is g egeven  dat uit hoofde de Boeijer van Mevrouw Bienema ….? Welke te zaterdags naar Leeuwarden gaat vertrekken  en die mij een kistje met papieren enz. jaar 1818 (2) dossier (13)

6048

448, 1-7

+ 11-12

06-07-1819

Bienema de weduwe E. Jan Hendriks Breuker zij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (9) hele dossier (30)

8378

777/2

09-08-1841

Bienema Dirkje ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles Jongsma , en Durkje Wiggles Jongsma , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4)

8378

777/2

09-08-1841

Bienema Dodenea Jacoba ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles Jongsma , en Durkje Wiggles Jongsma , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4)

6075

 

774

11-10-1821

Bienema E. R?.  ---- Boer de A. Chicory fabrikeur te Leeuwarden, Bottinga Wiebe Oenes te Deinum, Swart de Isaac  Ontvanger der Belastingen  te Tzum en de weduwe Bienema E. R?.  geboren Bergsma te Oudeschoot zij hebben allen geklaagd wegens de onevenredige aanslag  in de Grond belasting enz. enz. en zij hebben tot hun taxateur benoemd Ploeg van der Rein  jaar 1821 (1)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Bienema Edger, 435 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6385

54-19

14-07-1814

Bienema Eesge staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3)

8378

777/2

09-08-1841

Bienema Elbri ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles Jongsma , en Durkje Wiggles Jongsma , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4)

6418

248-b 1e bat 4e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Bienema Elger 513 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-C 1e bat

1e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Bienema Esger * Rinsumageest  staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Bienema Esger 112 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Bienema Esger 513 Rinsumageest is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6001

667

22-07-1815

Bienema F.  ---- Speelman Wobma ….? Fungerend Controleur der directe belastingen controle Heerenveen heeft zig begeven en vervoegd bij de Schout Luxwolda M. van de Gemeente Akkrum en samen begeven naar het kantoor der belastingen aldaar waar aanwezig was Eyck van W. Provisioneel belast geweest met de waarneming der functie van Ontvanger de Directe Belastingen en de heer Bienema F.  de Nieuw aangestelde ontvanger enz. zijn wij tot overdragt van dat kantoor overgegaan met vermelding wat er in kas was en welke documenten er aanwezig waren enz. jaar 1815 (7)

6016

715

26-11-1816

Bienema F.  wordt benoemd als Ontvanger der Directe Belastingen in de Gemeente Knijpe , Mildam en Tjalleberd in plaats van de heer Hemkes K welke in plaats van voornoemde Bienema wordt aangesteld als Ontvanger der Directe Belastingen in Ackrum enz. enz. jaar 1816 (2)

6047

379

03-06-1819

Bienema F. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6076

921

27-11-1821

Bienema F. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te Heerenveen vermeld  met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6)

6034

398

30-05-1818

Bienema F. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-6          25-05-1821

Bienema F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

514

22-07-1820

Bienema F. Ontvanger der belastingen  van Knijpe en Mildam en Tjalleberd, hij is door huishoudelijke omstandigheden  verhinderd om van het verlof enza. enz. jaar 1820 (2)

6096

617

08-07-1823  

Bienema F. Ontvanger der Directe Belastingen en Accijnsen te Knijpe, Mildam en Tjalleberd zich voor den termijn van 11 dagen  in te gaan op de 16e dezer van zijn kantoor wenst weg te gaan en heeft verzogt om autorisatie als vervanger zijn geëmployeerde Valk M. enz. jaar 1823 (1)

6015

627-a+b

en 647

19-10-1816

Bienema F. Ontvanger der Directe en Indirecte Belastingen te Akkrum en  Hemkes Klaas Ontvanger der Directe en Indirecte Belastingen te Knijpe Mildam en Tjallebert enz. een handgeschreven brief met beider  handtekening, onderwerp; een schikking tussen beide enz. jaar 1816 (3)

6294

375-20

17-05-1819

Bienema F. ontvangt fl. 216.15 voor verponding, komt voor  in een document Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier (24)

6244

295

05-04-1814

Bienema F. Siebenga A. , Brouwer G. D., Heida R. P., Bartjes van F. P., Boer de H. W., Heida P. M., Douwenga A. D.,  Jansma K. J., Jong de H. H. zij zijn aanwezig als gecommiteerden op het Gemeentehuis van Oudeschoot en de beide leden Bienema F. en  Siebenga H. zijn absent gebleven  Onderwerp de vergadering onder voorzitterschap van  Vierssen van P. O. betreffende  de staat van begroting post voor post enz. enz. verder komt voor de onkosten van  de Landstorm,  Cabarets, Veldwachters, Ambtenaren  enz. enz. jaar 1814 (5)

6072

581

17-07-1821

Bienema F. te Knijpe Mildem en Tjalbert staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

6101

1275

10-12-1823

Bienema F. te Knijpe, Mildam en Tjallebert   , Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig geweest het verschuldigde eerste termijn te voldoen. Enz. jaar 1823 (2)

6054

63 blz. 85, 86

Bienema Fokke ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92 )

6000

577

17-06-1815

Bienema Fokke ,   wordt benoemd als ontvanger te Akkrum   i.p.v. Haga A. P. enz. enz. jaar 1815 (3)

8308

1085-4

02-11-1840

Bienema Fokke---- Bienema van Frans Hendrik wonende te Heerenveen zoon van wijlen de heer Bienema Fokkei in leven lid van de Gedeputeerde Staten van Vriesland en van wijlen vrouwe Swart de Amelia Wiskje in leven te Oudeschoot dat eerstgenoemde schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij de talen nederlandsch en fransch te hebben magtig gemaakt en gedurende 1 jaar heeft gewerkt bij de Notaris Albarda te Leeuwarden maar dat hij graag geplaatst wil worden enz. jaar 1840 (4)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Bienema Fokke hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6001

654

15-07-1815

Bienema Fokke Ontvanger der Directe Belastingen in de Gemeente Akkrum met als onderwerp zijn benoeming enz. jaar 1815 (2)

6402

 

922-1+ 11

09-12-1815

Bienema Fokke staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6833

9-A

blz. 13

09-02-1824

Bienema Fokke te Knijpe, Mildam en Tjalleberd, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

8378

777/2

09-08-1841

Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles Jongsma , en Durkje Wiggles Jongsma , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4)

6099

1066

31-10-1823

Bienema Fokke, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen te Knijpe en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6099

1066

31-10-1823

Bienema Fokke, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen te Mildam en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6082

453

03-05-1822

Bienema Fokke, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6100

1087

04-11-1823

Bienema Fokke,Controle  Heerenveen , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6049

545

07-08-1819

Bienema gehuwd met Cats J. ---- Bonsma Henrik C.  en Schwartzenberg thoe en Hohenlandsberg   J. S. T. C. , Cats Pieter, Cats J. wed. Bienema, Bruinsma Bruin G.  En Haersma de weduwe  alle landeigenaren onder Wirdum die wegens onevenredige aanslag hunnen landerijen enz. enz. jaar 1819 (1)

8378

777/2

09-08-1841

Bienema Grietje ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles Jongsma , en Durkje Wiggles Jongsma , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4)

6034

398

30-05-1818

Bienema J. B. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8378

777/2

09-08-1841

Bienema Petronella Adriana ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles Jongsma , en Durkje Wiggles Jongsma , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4)

6017

769

21-12-1816

Bienema T.  Ontvanger der Directe Belastingen te Knijpe. Onderwerp Ambtverwisseling fungerende eerstgenoemde voor Ackrum met Bienema T. voor Knijpe  enz. jaar 1816 (2)

6015

647

26-10-1816

Bienema T. Ontvanger der Directe Belastingen te Ackrum onderwerp een teruggaande Missive en hoezeer zonder vrugt om eene geschikte woning voor zich en zijn huisgezin te Ackrum te vinden en dat Remkes K. Ontvanger der Directe Belastingen te Knijpe Mildam en Tjalbert, hij heeft de gelegenheid om zich een woning aan te schaffen  en dat de voorgedragen schikking enz enz. jaar 1816 (1)

6385

54-18

14-07-1814

Bienema Taco staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Bienema Take, 522 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5988

490

22-06-1814

Bienema van ….? de weduwe, zij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf  in gevolge artikel 4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)

6383

84    

23-04-1814

Bienema van E. R. Mevrouw de weduwe voor zich en hare gezamelijke kinderen te Leeuwarden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8379

804-5

16-08-1841

Bienema van E?. R.---- Boer de Klaas Hanzes wordt vermeld in een door de Klager Bienema van E?. R. bij het Kantongeregt Heerenveen dat hij gisteren in vrijheid is gesteld jaar 1841 (3)

8378

777/2

09-08-1841

Bienema van Epke Roos------- Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles Jongsma , en Durkje Wiggles Jongsma , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4)

8308

1085-4

02-11-1840

Bienema van Frans Hendrik wonende te Heerenveen zoon van wijlen de heer Bienema Fokkei in leven lid van de Gedeputeerde Staten van Vriesland en van wijlen vrouwe Swart de Amelia Wiskje in leven te Oudeschoot dat eerstgenoemde schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij de talen nederlandsch en fransch te hebben magtig gemaakt en gedurende 1 jaar heeft gewerkt bij de Notaris Albarda te Leeuwarden maar dat hij graag geplaatst wil worden enz. jaar 1840 (4)

8359

377/28, 34

19-04-1841

Bienema van Sjirke Roos wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Rauwerdehem omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (5)

8359

377/28, 1

19-04-1841

Bienema vsan Epke Roos wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6048

448, 1-7

+ 11-13

06-07-1819

Bienema wed. Ulbe Hessels Breuker† zij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (10) hele dossier (30)

8378

777/2

09-08-1841

Bienema Wilhelmina   ------ Bienema Fokke voogd en vader van Bienema van Epke Roos,  Adema Lollius voogd en vader van Epke, Anna Adema, Catharina Adema,  Sara Susanna Adema,  Diderieka Adema,  Johan Hora Adema en Wilhelm Romelius Adema, en Bienema Dodenea Jacoba gehuwd met Jentje Cats, Bienema Petronella Adriana weduwe van Ypeij Eco, Bienema Elbrig gehuwd met  Asbeck  Baron van Tjalling Minne Watze,, Bienema Grietje gehuwd met Heloma van Nicolaas,, Bienema Dirkje gehuwd met Zeper Dirk,, Bienema Wilhelmina  gehuwd met  Johan Hora Adema een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Belkmeer Klaaske weduwe van  Menalda  Simon, tevens  Brunger Hendrik, Schutte Berend beide wonende te Pruissen en hun zaakwaarnemer Bahe Hendrik en Jansema Klaas Jans   als voogd over de kinderen van Jongsma Wiggle Remmerts  en Jansma Jeltje Klazes en wel    Akke Wiggles Jongsma , Klaasje Wiggles Jongsma , en Durkje Wiggles Jongsma , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen hen en alle crediteuren van Bootsma  Jentje Lieuwes    onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,  jaar 1841 (4)

6089

1186        

21-12-1822

Bieneman F. te Knijpe,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6089

1186        

21-12-1822

Bieneman F. te Mildam,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6089

1186        

21-12-1822

Bieneman F. te Tjallebert,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6095

470

05-06-1823 

Bienfort Louis en zoon---- Ris & Valentijn, Scheepsmakelaars te Enkhuizen en gemagtigden van de Heren Louis Bienfort en zoon te Amsterdam betreft het schip henriette gevoerd bij Kapitein Schneebeeke Jan Evert het betreft het aangebrachte tuigage enz. van genoemd schip te Stavoren enz. met handekeningen van Ris & Valentijn en Bienfort Louis en zoon ednz. Jaar 1823 (4)

6393

134

28-02-1815

Biening Jan Freerks Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6417

177

26-04-1817

Bienings Jan Freerks 4 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6262

946-2

30-09-1815

Bienkes Meinte moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Hieslum) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6418

248-DD

Depot

4e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Biensema? Esger staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6257

410-13

28-04-1815

Bienses Dedde Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6245

399-27

10-05-1814

Bienzes Folkert de weduwe, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  jaar 1812 (3)

6245

399-63

10-05-1814

Bienzes Folkert, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6683

2 deel 2

Blz. 3

04-01-1819

Bier de J. B. te Marrum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

8211

988-3, 40 Bladzijde 3 26-09-1839

Bier de N. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8224

1232-5

01-12-1839

Bier Kompas Taeke A. wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog openstaande artikelen op het Memoriaal en in  debet genomen zegel en registratie regten  op 30 augustus 1839 en zaken betreffende de Directe belastingen enz. jaar 1839 (4)

8384

911/8

14-09-1841

BierbaumVietor N. B. te Dronrijp, Onderwerp  een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij het heeft over inhouding op het  tractement van de commies Antonius Rood te Sexbierum wegens schulden (bijgevoegd ook de schuldbekentenissen door hem ondertekend) ,  en ook van hem een handgeschreven brief met zijn handtekening , wordt verder genoemd Molenman L. te Lemmer en Battema H. J. dossier jaar 1841 (8)

6833

16-A

09-02-1824

Bierbrouwer---- Brouwer Rinze Hendriks,  Bierbrouwer te Bergum, een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp; een proces verbaal en het  betreft het aanhouden van een paard voor zijn stokerij en rijtuig waarvoor belasting is verschuldigd enz. enz. Jaar 1824  (6)

6082

471

13-05-1822

Bierema Oosting Johannes---- Overveld Sjoerd Jacobus van 32 jaren komt voor in een document (4 kolommen met info) van candidaten ter voordracht voor de functie van  Plaatsvervanger in de rechtbank van eerste aanleg enz.  i.p.v.  Bierema Oosting Johannes die benoemd is als rechter aldaar. Jaar 1822  (2)

8386

949/26

20-09-1841

Bierema te Engwierum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6709

36 deel 2  blz. 7

16-01-1822

Bierhaus G. G. te Warnsveld, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6862

1-A

14-12-1824

Bierhoven Vietor Neno, ontvanger, te Dronrijp hij is Candidaat en sollicitant voor de functie van Plaatsvervanger van de Vrederechter  te Dronrijp wegens de benoeming van Hylarides Wierd Pieters tot Vrederechter. Jaar 1824 (4)

6418

257

14-06-1817

Bierma  (Assessor te Westdongeradeel)---- Hoekstra Albert ten Broeke Grietman van Westdongeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat IJpma Pieter Jakles wonende te Holwert ingeschreven in de 2e klasse is geboren in 1796 en dat Doedenga Pieter Doedes behorende tot de 4e klasse niet in het register is ingeschreven hij is knecht en wonende  bij den Assessor Bierma  enz. jaar 1817 (1)

9182

24

06-01-1916

Bierma Anne,  Komt voor op een  document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

9186

358

26-03-1918

Bierma en Vlessing Gebr. te St. Anna Parochie,  Bierma H. D. een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt  vergunning tot het aanleggen van een uitweg naar de rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Franeker met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden, voor de bouw van een groentedrogerij, wordt ook in genoemd Bierma P. D (nu wijlen)  ., Miedema J   te St. Jacobaparochie, Rienks K. J. te Tzummarum    jaar  1918 (13)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3

17-07-1839

Bierma G. te Holwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 16-v

17-07-1839

Bierma G. te Holwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

3622

C stuk 3

05-05-1856

Bierma Geert Jorrits---- Meirink Fokke Bartels hij is de hoogs biedende voor de pacht van de Passagie van de Brug en het Tolhek der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Bierma Geert Jorrits en Bierma Jan Jorrits genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1856 (3)

8364

498/10, 11

21-05-1841

Bierma Gerlof J. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8364

498/10, 11

21-05-1841

Bierma Gerlof J. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

9186

358

26-03-1918

Bierma H. D  ----- Bierma en Vlessing Gebr. te St. Anna Parochie,  Bierma H. D. een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt  vergunning tot het aanleggen van een uitweg naar de rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Franeker met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden, voor de bouw van een groentedrogerij, wordt ook in genoemd Bierma P. D (nu wijlen)  ., Miedema J   te St. Jacobaparochie, Rienks K. J. te Tzummarum    jaar  1918 (13)

6871

28-03-1825

31-A

Bierma H. I. ---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere gebruikers inwoners van de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 1825 (7)

6624

210

31-01-1814

Bierma H. I. ---- Kleffens van N. ( Nicolaas) voorheen Adjunct Maire dezer Gemeente wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van Bierma H. J. (Hessel Idses) Schout van de Gemeente Holwert bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1)

6862

9-A

17-12-1824

Bierma H. I. (Hessel Idses) 56 jaar voorheen schout van Holwerd thans assessor te Westdongeradeel en landbouwer onder Holwerd, Voordracht tot kandidaat voor de post van Plaatsvervanger in het Vredegerecht te Holwert jaar 1824 (2)

6071

457

04-06-1821

Bierma H. I. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel  Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor een onderwijzer  te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van  Brantgum enz. enz.  getekend door  en commissarissen Stinstra Jan Tomas,  Hiemstra G. F? ,  Jong de J. B. , Bergmans  J. J. ,  Bosch P. D.  Mellema Hoite Jacobs,  Bijlstra G. G.  Meinema J. K., Wouda J. G. D.  , Jong de F. A. ,  Braaksma  Sjoerd,  Popke Jacob  Sjoerds  ,   en de secretaris Klaassesz Jan.   jaar 1821 (4)

6409

327A

18-09-1816

Bierma H. I. (Hessel Idses) Schout van de Gemeente Holwert ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)

6624

210

31-01-1814

Bierma H. I. (Hessel Idses)---- Stelwagen Dirk voorheen en thans nog waarnemend Secretaris wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente Holwert door Bierma H. I. (Hessel Idses)de Schout van de gemeente jaar 1814 (1)

6864

60-C-2

13-01-1825

Bierma H. I. (Hessel Idses)en Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessoren te Ternaard,  Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6100

1192-3

26-11-1823

Bierma H. I. (Hessel Idses)en Hartmans H. D. (Hartman Dirks) te Ternaard zij zijn als Schatters  over 1824 te Ternaard gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6632

 

 

1228+1244

26-09-1814

Bierma H. I. (Hessel Idses)en Idzardi W. J. beide Schout van de Gemeente Holwert en Ternaard  ondertekende een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende dat zij heden de kerkvoogden  en kerkenraden  van de Hervornmde gemeenten Hiaure en Bornwird en van Foudgum en Raard hebben opgeroepen ten einde met elkander te Delibereeren over de agterstallige tractementen van de Heeren Predikanten enz. jaar 1814 (2)

6251

1055

02-11-1814

Bierma H. I. (Hessel Idses)----Klinkhamer Beerend Johannes , Hij is ontboden op 1 Nov. 1814  door de schout van Holwert Bierma H. J. (Hessel Idses) om met het boek te komen ten huize van de secretaris Stelwagen D. maar hij is niet gekomen  Klinkhamer Beerend Johannes , vertelde later dat hij het boek niet had en het bij zijn vader te Oude Bildzijl was maar dit is ongeloofwaardig  en de secretaris Stelwagen D. is gegaan naar Tasman Johannes Horlogemaker te Holwert die het uurwerk der toren in 1811 heeft gerepareerd om van hem te vernemen wat  Klinkhamer Beerend Johannes in die tijd nog Smid enz. enz. jaar 1814 (2)

6249

 

870-B

15-09-1814

Bierma H. I. (Hessel Idses)ondertekend een document als Schout, Onderschout en Gemeente Raden van Holwert betreffende gemeente Goederen, Belasting, Armenbestuur enz. jaar 1814 (2)

6011

305

29-05-1816

Bierma H. I. (Hessel Idses)Schout van de Gemeente Holwert--- Joha A. de controleur Alberda heeft zig samen met de Schout Bierma H. J. (Hessel Idses) ten  huize van Joha A.  begeven om de boeken en kohieren enz. over te dragen aan de nieuwe ontvanger te Holwert Attema Eile, met de handtekeningen van alle vier onder het stuk,  jaar 1816 (3)

6403

29

18-01-1816

Bierma H. I. (Hessel Idses)----Sijtzama van J. G.  Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Schouten van diverse Plattelands Gemeenten een verregaande traagheid tonen bij het opsporen van Deserteurs vooral de Schout van Holwert welke gedurende 5 weken een deserteur met name Heringa….? in zijn gemeente verder is er een nota van overnachting van de Wachtmeester die de Deserteur ophaalt ondertekend door  Bierma H. J. (Hessel Idses) Schout van Holwert  en de Herbergier Zwanenburg  J. B.  enz. jaar 1816 (4)

6645

904

17-11-1815

Bierma H. I.. (Hessel Idses) Schout van de gemeente Holwert ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Schoolonderwijzer Smidt Kornelis Wopkes zijne post op den 13e november heeft aanvaard enz. jaar 1815 (1)

6636

152

13-02-1815

Bierma H. J.  Schout van de Gemeente  Holwert ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  dat door het versterven van Heeringa Pieter Gosses en het benoemen van Kleffens van Nicolaas tot onderschout en het vertrek van Tolsma Reindert Jans naar Hallum en het bedanken van Idsardij Ids  en daar Heeringa Dirk Gosses ongeveer een jaar de vergaderingen niet heeft bijgewoond en een man is van zeer slecht levensgedrag en altijd beschonken  enz. jaar 1815 (1)

6868

17-02-1825

5-A

Bierma H. J. Dijkgraaf te Ameland---- Ameland en Holwerd, Onderwerp de overstroming van Februari en het dichten van de zware dijkbreuk in de Wester Polderzeedijk te stoppen met ongeveer 100 stuks balken en dat enz. jaar 1825 (7)

6266

71

30-01-1816

Bierma H. J. hij ondertekend het navolgend document >> Rintjema Binne Tjerks, van beroep  Huisman te Bornwird , Hij ontvangt zijn request terug met als antwoord dat  zij van oordeel zijn dat de aanslag  waarover hij zig beklaagd wel en Billijk is  omdat als een huisgezin van woonplaats veranderd naar een andere plaats zij de voor en nadeelen daarvan moeten dragen ondertekend door de Schout en Gemeentenraden van de Gemeente Holwert enz. jaar 1816 (1)

6245

430

16-05-1814

Bierma H. J. hij ondertekend samen met de Schout en de Leden van de Raad der Gemeente Holwert een document betreffende een reglement ter bestrijding der uitgaven van genoemde gemeente enz. jaar 1814 (3)

6070

424-4          25-05-1821

Bierma H. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6250

927

27-09-1814

Bierma H. J. Hij wordt vermeld in een document van de Schout van Holwert aan de Gouveneur van Vriesland  over de Dienst van 1813 hij ontvangt geld voor geleverde diensten en wel enz. enz. voor fl. enz. jaar 1814 (2)

6396

573

12-06-1815

Bierma H. J. Luitenant  Collonel Commanderende het 19e Battaillon Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragt van de Chirurgijn Major Stelwagen D. en tot Onder Adjudant Jonker K. J.  enz. jaar 1815 (1)

6261

932

26-09-1815

Bierma H. J. ondertekend namens de gemeente Holwert het navolgende document>> Beistra A. R. , van beroep Meester Bakker wonende te Betterwird en Faber Pieter Klazes zonder beroep wonende te Aalzum en het betreft een request van  beide die ongegrond verklaard worden, als zijnde wel waar Gorter Gerben Cornelis, Roelofs Johannes enz. jaar 1815 (2)

6260

771

31-07-1815

Bierma H. J.---- Rintjema Binne Tjerks, Vries de Wiebe Paulus  en Jilderda  Jan Lolkes alle ingezetenen van den Dorpe Bornwird betreft hun request en een advies van de Schout Bierma H. J. (Hessel Idses) van Holwert aan de Gouverneur dat hij vindt dat het gestelde der rekestanten Leugenachtig en Valsch is en dat er nimmer uit het enzx. Jaar 1815 (3)

6099

965

06-10-1823  

Bierma Hessel Idses 56 jaar is candidaat voor de functie van Plaatsvervanger van het Vredegeregt  te Holwert =1    i.p.v. de overleden Kleffens van Nicolaas Eelkes enz. jaar 1823 (2)

6099

987

07-10-1823  

Bierma Hessel Idses 56 jaar is candidaat voor de functie van Plaatsvervanger van het Vredegeregt  te Holwert = 2    i.p.v. de overleden Kleffens van Nicolaas Eelkes enz. jaar 1823 (2)

6865

2-A

15-01-1825

Bierma Hessel Idses Hij staat vermeld in een document van voordracht voor  de benoeming van rechtelijke ambtenaren   met 6 kolommen informatie  voor  Plaatsvervanger van de Vrederechter  in het Kanton Holwerd, jaar 1825 (4)

6385

143

06-07-1814

Bierma Hessel Idses hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6862

10-A

14-12-1824

Bierma Hessel Idses, Kandidaat voor de post van  plaatsvervanger in het vredegerecht  te Holwert i.p.v. de heer Hartmans Hartman Durks jaar 1824 (3)

6100

1157

19-11-1823

Bierma Hessel Idzes Hij is candidaat voor Plaatsvervanger Vrede Regter te Holwerd .ip.v. de overleden Kleffens Nicolaas Eelkes  enz. jaar 1823 (2)

6849

4-A

27-07-1824

Bierma Hessel Idzes---- Posthumus Rense Candidaten voor de post van Vrederechter in Holwerd i.v.m. het overlijden van Posthumus Rense, Hartmans Hartman Dirks, Peima van Worp,  Bierma Hessel Idzes met vermelding leeftijd voormalige beroepen woonplaats en aanmerkingen jaar 1824 (2)

6871

28-03-1825

33/1-C

Bierma Hessel Idzes te Westdongeradeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6082

453

03-05-1822

Bierma Hessel Idzes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6849

5-A

27-07-1824

Bierma Hessel Idzes----Posthumus Rense Candidaten voor de post van Vrederechter in Holwerd i.v.m. het overlijden van Posthumus Rense, Hartmans Hartman Dirks, Peima van Worp,  Bierma Hessel Idzes met vermelding leeftijd voormalige beroepen woonplaats en aanmerkingen jaar 1824 (2) deel2

6086

845

11-09-1822

Bierma Hessel Jetzes, ---- Haer van der B.  Lid van het Colegie Gedeputeerde Staten en de navolgende gecommitteerden zijn bijeengekomen Westenberg Christiaan, Meij van der Foppe Jans, Westra Klaas Abes, Crol Dirk, Bosch Douwe Lieuwes, Wijnia Anne Melis, Posthuma Cornelis Jorrits, Meester Gerrit Coenraads Leden van de raad van  Ferwerderadeel en de Heeren; Bierma Hessel Jetzes, Kleffens van Nicolaas, Hiddema Abe Pieters leden van de raad van Westdongeradeel Onderwerp die onderling hebben gesproken over enige verschillen  der grensbepaling van Westdongeradeel en Ferwerderadeel  en wel  bij het weiland van Wiersma Lieuwe Goffes (Gosses?)  enz. verder staan hun handtekeningen onder dit stuk aar 1822 (3)

8210

958/2 211

Bladz. 6>>

17-09-1839

Bierma I. I. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8374

693/1 - 4

15-07-1841

Bierma Ids Hessels landbouwer te Aalsum,  Een bekeuring wegens het niet voldoen aan de verplichting om een steiger  enz. enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens,  jaar 1841 (4)

8210

958/2 211

Bladzijde 7

17-09-1839

Bierma J. H. te Aalsum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8210

958/2 211

Bladz. 9>>

17-09-1839

Bierma J. H. te Waaxens vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten e verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6385

143

06-07-1814

Bierma J. J. te Holwerd hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8211

988-3, 26

Bladzijde 3

26-09-1839

Bierma J. J. te Nieuwezijl wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 26,2

19-06-1840

Bierma J. te Aalsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8386

949/26

20-09-1841

Bierma J. te Aalsum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 26

Bladzijde 1

26-09-1839

Bierma J. te Aalzum  wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 26

Bladzijde 3

26-09-1839

Bierma J. te Engwier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 26,1

19-06-1840

Bierma J. te Engwierum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8280

517-11, 12

19-05-1840

Bierma J. te Hollum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Ballum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6260

786

07-08-1815

Bierma J. W.---- Eenhorst Geertruida ons (de schout Bierma J. W. van Ameland) ten hand gesteld  een rekest van eerstgenoemde  door de commissie van geneeskundig bestuur in Vresland dat de geexamineerde Eenhorst Geertruida wonende te Holwerteen buitengewoon bekwaam vroedvrouw is enz. jaar 1815 (1)

3622

C stuk 3

05-05-1856

Bierma Jan Jorrits---- Meirink Fokke Bartels hij is de hoogs biedende voor de pacht van de Passagie van de Brug en het Tolhek der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Bierma Geert Jorrits en Bierma Jan Jorrits genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1856 (3)

6868

21-02-1825

18-A-1

Bierma Jorrit Idzes , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Holwerd enz. (7) dossier met alle branders van Friesland (40)

6853

28-A

02-09-1824

Bierma Jorrit Idzes Brander te Holwerd een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6871

28-03-1825

31-A

Bierma Jorrit Idzes---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere gebruikers inwoners van de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 1825 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Bierma Jorrit J. te Engwierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

9126

1043-38

1879/1880

Bierma Jorrit J., Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6260

812

16-08-1815

Bierma Jorrit wegens  geleverde Turf en andere zaken; Staat vermeld op de staat van schulden van de gemeente Holwert enz. jaar 1815 (1)

6424

584

02-12-1817

Bierma P. 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9186

358

26-03-1918

Bierma P. D. ----- Bierma en Vlessing Gebr. te St. Anna Parochie,  Bierma H. D. een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt  vergunning tot het aanleggen van een uitweg naar de rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Franeker met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden, voor de bouw van een groentedrogerij, wordt ook in genoemd Bierma P. D (nu wijlen)  ., Miedema J   te St. Jacobaparochie, Rienks K. J. te Tzummarum    jaar  1918 (13)

6418

255-B

01-06-1817

Bierma Pieter 165 Tjerkwerd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6251

1060

03-11-1814

Bierma Pieter Dirks Onderwijzer te Exmorra  en Allingawier hij schrijft en ondertekend een brief  naar de Gouveneur van Vriesland omdat hij minder tractement heeft ontvangen dan afgesproken  enz en hij verzoekt dus ook om het hem onbetaalde gedeelte van het tractement sind 1806 te betalen (is ingesloten een opgave en berekening van de tractementen 1806 t/m  1812 enz. jaar 1814 (6)

9183

1198

05-08-1916

Bierma Pieter mer vrouw en 1 kind, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8375

708-5_26c

20-07-1841

Bierma te Aalsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_26d

20-07-1841

Bierma te Aalsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Bierma te Aalsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3

17-07-1839

Bierma W. H. te Holwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 16-v

17-07-1839

Bierma W. H. te Holwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8210

958/2 211

Bladzijde 7

17-09-1839

Bierma W. H. te Holwerd staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8364

502-495-16

21-05-1841

Bierma Watse Hessels hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)

8364

498/10, 11

21-05-1841

Bierma Watze H. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8350

175/27-14

21-02-1841

Bierma Watze Hessels Gekommitteerde wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijksgerecht van de Wester Polder onder Holwerd ,  jaar 1841 (6)

8359

377/28, 1

19-04-1841

Bierma Watze Hessels wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 14

19-04-1841

Bierma Watze Hessels wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland  de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel  met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (5)

9182

24

06-01-1916

Bierma Wigger,  Komt voor op een document (blz.1) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

8285

615-2, 21

19-06-1840

Bierman & Comp. te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6089

1199 blz. 3       26-12-1822

Bierman H. J. te Ternaard, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

8218

1099/3         

26-10-1839

Bierman H., 31 als volgnummer  wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie ingekomen Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, met vermelding  van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6)

9725

Deel I 

Blz. 18

00-00-1866

Bierman Hendrik Lykele, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9725

Deel I 

Blz. 12

00-00-1865

Bierman Hendrik Lykele, Zeemilitie,   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

8380

836-12

24-08-1841

Bierman Hendrik Ontvanger Belastingen te Hijum hij wordt vermeld in een ondertekend document van de Arrondissements Inspecteur aan de Gouverneur van Vriesland betreffende enz. onderwerp; een request en dat de adressant zoo wel door zijn ordelijk gedrag enz.jaar 1841 (5)

8356

323-2

02-04-1841

Bierman Hendrik van beroep Ontvanger van de Directe Belastingen en Accijnsen wordt vermeld in een document Extract uit het register der Resolutien van den Minister van Financiën enz. jaar 1841 (3)

6255

300- 2

24-03-1815

Bierman J. J. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 1815  (3)

6255

300-3

24-03-1815

Bierman J. J. voor Fournituren aan de Nagtwagt is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens betaalden zommen op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van 1814 gemeente Holwert jaar 1815 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Bierman Philippus Gerard, 622 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5665

20-11-1880

akte  30

Biermann Ferd.---- Jong de Pieter Pz. te IJlst,  Onderwerp:  een aankondiging van zijn Stoombootdienst  met zijn schip van Sneek naar Amsterdam, wat ook in een advertentie  (1 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld ,  ook aanwezig een  aanplakbiljet, het hoofdkantoor is gevestigd te Amsterdam ten huize van Biermann Ferd. Westerhoofd no. 8. jaar 1880 (4)

5665 

30

02-12-1880

Biermann Ferd. Westerhoofd 8 te Amsterdam Hoofdkantoor Stoombootdienst Sneek Amsterdam. , jaar 1880 (5)

8372

643/1

Bierschenk   Saara ----Metz de, M. , Winkelier, Koffiehuishouder en Tapper te  Leeuwarden met 2 kinderen , onderwerp een procesverbaal, betreft een bij hem inwonende “ belastbare” vrouwlijke dienstbode en wel Bierschenk   Saara dat zij regelmatig is gesignaleerd werk doende enz. enz. enz.  jaar 1841 (17)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Bierschenk Koopman, 489 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6069

279-A

09-04-1821

Biersma Auke , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1)

6401

 

859-1+10

10-10-1815

Biersma Foppe Vitro staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Biersma Hend’k Riek 84 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6263

1069

11-11-1815

Biersma Hendrik  wonende te Knijpe, hij schrijft en ondertekend een brief met o.a.  dat  zijn broer Biersma Roelof die alsin dienst van zijne Majesteit vrijwilligge Jager  en dat hij= (  Hendrik ) sedert 12 juli   1815 den post van Commies Griffier ad Interem bij den regtbank voor zijne broeder  tot op desselfs terugkomst heeft waargenomen  enz. enz. jaar 1815 (3)

8315

1236/11

16-12-1840

Biersma Hendrik Langweer Politieagent, Jaar 1840

8211

987/11

25-09-1839

Biersma Hendrik thans wonende te Langweer, oud 44 jaar geboren Beneden Knijpe geeft in een door hem ondertekende brief met eerbied te kennen aan de Gouverner dat hij in den loop van het jaar 1832 aan het Parket van Justitie van den regtbank van Heerenveen bij den heer Mr. Kratzsch ….? is werkzaam geweest tot dat deze enz. en hij hierdoor zonder bestaan geraakt zijnde verzoekt tot commies te worden aanesteld enz. jaar 1839 (7)

6402

 

922-1+6

09-12-1815

Biersma Jorrit staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6017

773

27-12-1816

Biersma R.  te Heerenveen Onderwerp. Zijn tractement van de Griffierspost enz. enz. wordt ook in genoemd Wielandt J. T. jaar 1816 (6)

6098

933

27-09-1823  

Biersma R. . Hij wordt vermeld in de staat der Jaarlijkse kleine onkosten  van de regtbanken en Vredegeregten enz.  met vermelding van woonplaats,  functie, aanmerkingen, bedragen enz. jaar 1823 (3) (dossier 14)

6869

03-03-1825

6-A blad 3

Biersma R. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)

6866

02-02-1825 16-A

Biersma R. Hij wordt genoemd in een document van bewijzen van vereveningen rakende de dienst van het justitieele Policie met zijn functie, plats en te ontvangen bedrag in het jaar 1824  enz. jaar 1825 (2)

6865

19-A

20-01-1825

Biersma R. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3)

6871

21-03-1825

15-A

Biersma R. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8

6830

7-A

21-01-1824

Biersma R. te Heerenveen staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4)

5984

125, 125E-3

16-02-1814

Biersma R. te Heerenveen, wordt vermeld op de staat van het geen nog wegens de menues depenses en frais de parquet van den regtbank van eersten instantie zitting houdende te Heerenveen over het jaar 1813 moet worden uitbetaald enz. jaar 1814 (5)

6018

38-B

17-01-1817

Biersma Roelof (met handtekening) hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Heerenveen, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4)

6021

252, 1-4

17-04-1817

Biersma Roelof (met handtekening) wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (4) dossier (18) 

6024

437-a

08-07-1817

Biersma Roelof , Commis Griffier, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Heerenveen  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (4)

6081

366

11-04-1822

Biersma Roelof , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het  Kanton Heerenveen, arrondissement  Heerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6263

1069

11-11-1815

Biersma Roelof---- Biersma Hendrik  wonende te Knijpe, hij schrijft en ondertekend een brief met o.a.  dat  zijn broer Biersma Roelof die alsin dienst van zijne Majesteit vrijwilligge Jager  en dat hij= (  Hendrik ) sedert 12 juli   1815 den post van Commies Griffier ad Interem bij den regtbank voor zijne broeder  tot op desselfs terugkomst heeft waargenomen  enz. enz. jaar 1815 (3)

6052

785

01-11-1819

Biersma Roelof hij is beedigd als Griffier bij het Vredegerecht te Heerenveen jaar 1819 (2)

6027

718-c

14-10-1817

Biersma Roelof Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Heerenveen met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6052

793

05-11-1819

Biersma Roelof Hij staat op een lijst met  het personeel der regtelijke ambtenaren van het arr. Heerenveen. Jaar 1819 (4)

6015

608-a

11-10-1816

Biersma Roelof----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Heerenveen  met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. handtekeningen  en aanmerkingen jaar 1816 (5)

6049

548

07-08-1819

Biersma Roelof Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Heerenveen  enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6036

493-A

 13-07-1818

Biersma Roelof Hij staat vermeld op een document  als Gerechts ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

8356

324-18, 4

03-04-1841

Biersma Roelof hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer  de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van  de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info.,  Jaar 1841 (6)

5986

287-B, 2

16-04-1814

Biersma Roelof hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Heerenveen met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (5)

6054

34-A

12-01-1820

Biersma Roelof te Heeerenveen,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6057

261-A

11-04-1820

Biersma Roelof te Heeerenveen,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6060

494

12-07-1820

Biersma Roelof te Heeerenveen,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6066

53-A

22-01-1821

Biersma Roelof te Heeerenveen,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1821 (4)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Biersma Roelof te Heeerenveen,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6072

549-C

10-07-1821

Biersma Roelof te Heeerenveen,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het derde kwartaal  Jaar 1821 (3)

6075

771

11-10-1821

Biersma Roelof te Heeerenveen,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Biersma Roelof te Heeerenveen,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3)

6865

10-2A

14-01-1825

Biersma Roelof te Heeerenveen,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1825 (4)

6045

238

13-04-1819

Biersma Roelof te Heerenveen,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6045

238

13-04-1819

Biersma Roelof te Heerenveen,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6084

649

09-07-1822

Biersma Roelof te Heerenveen, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Heerenveen  van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6087

950

15-10-1822

Biersma Roelof wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6013

401-b

09-07-1816

Biersma Roelof,   Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen  met vermelding van Kwaliteiten, Tractement  en zijn Handtekening  tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)

6063

703

11-10-1820

Biersma Roelof,  hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Heerenveen die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (4)

6033

263-b

15-04-1818

Biersma Roelof,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Heerenveen jaar 1818 (4)

6102

43-A

12-01-1824

Biersma Roelof,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6047

411

21-06-1819

Biersma Roelof, Hij staat in een document van voordracht voor de post van Griffier bij het Vredegerecht te Heerenveen,  met o.a. voormalig en tegenwoordig beroep,   woonplaats en een kolom met aanmerkingen i.p.v. Goinga Jan Pieters die afstand van deze post heeft gedaan,  jaar 1819 (3)

6030

53-a

23-01-1818

Biersma Roelof, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen,  jaar 1818 (4)

6090

42

14-01-1823

Biersma Roelof, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6096

609

07-07-1823

Biersma Roelof, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6099

1016

14-10-1823

Biersma Roelof, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6039

771-a

16-10-1818

Biersma Roelof, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Heerenveen over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6093

299

11-04-1823

Biersma Roelof, Hij wordt vermeld op de Staat2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6042

44-C

20-01-1819

Biersma Roelof, te Heerenveen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar, met zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6865

10-2-A

14-01-1825

Biersma Roelof, te Heerenveen,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Heerenveen enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

8376

744/8

30-07-1841

Bierstee Hendrik * Amsterdam, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

8228

1315-22

09-10-1839

Bierstee Hnedrik , Marinier Korps Mariniers * 20-11-1820 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

6051

 

734

11-10-1819

Biersum Roelof is aangesteld als Griffier bij het Vredegerecht  i.p.v. Goinga S. P.  die benoemd is tot Notaris jaar 1819 (3)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Bierukerk? Abraham, 245 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8220 

1137/10

06-11-1839

Bierum Oosting Joh’s de weduwe een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Leeuwarden no. 2, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

6424

609

10-12-1817

Bieruma Jacob Klazes 15 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6865

1-A

15-01-1825

Bieruma Oosting  Johannes  Hij staat vermeld in een document van voordracht voor  de benoeming van rechtelijke ambtenaren  met 6 kolommen informatie  tot  President van de Rechtbank aldaar i.p.v. Gosliga Petrus (Overl.) jaar 1825 (4)

6082

452

02-05-1822

Bieruma Oosting  Johannes , hij is benoemd van plaatsvervanger in de rechtbank te Leeuwarden tot Rechter aldaar,  enz. jaar 1822 (2)

8224

1224-17+18

02-12-1839

Bieruma Oosting ….?---- Swart Hille (Hijlle) te Kollum een stuk dat gaat over het oprichten van  Duiventillen en dat hij in bezit moet zijn van eene hoeveelheid land tevens vermeld op een apart document Cats S. Weduwe Bieruma Oosting te Leeuwarden en wordt verzocht als voorstaand  enz. jaar 1839 (5)

6084

625

02-07-1822

Bieruma Oosting J.---- Fockema N. benoemd tot Plaatsvervanger in de Rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Bieruma Oosting J. die benoemd is tot Rechter aldaar  jaar 1822 (2)

6081

320

01-04-1822

Bieruma Oosting J. hij wordt aangesteld als plaatsvervanger in de Rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Wielandt T. die eervol ontslag is verleend jaar 1822  (2)

6861

5-A

11-12-1824

Bieruma Oosting, Johannes---- Oosting Johannes Bieruma 33 jaar te Leeuwarden, Voordracht als candidaat voor de post van  Vice Precident van de rechtbank te Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus jaar 1824 (3)

6861

6-A

11-12-1824

Bieruma Oosting, Johannes---- Oosting Johannes Bieruma 33 jaar te Leeuwarden, Voordracht als candidaat voor de post van  Vice Precident van de rechtbank te Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus jaar 1824 (8)

6839

4-A blz. 1

06-04-1824

Bieruma>> Oosting Johannes Bieruma wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

8099

684-14

13-07-1838

Bierwolf David, Grenadier bij de afdeeling Grenadiers * 03-09-1816 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6257

410-3

28-04-1815

Bies de Dirk M. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6257

410-3

28-04-1815

Bies de Jacob Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6830

18-A blz. 11

21-01-1824

Bies Douwe te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

3701

28-D

07-02-1842

Bies Hendrikjen Luitzens, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (11)

3701

28-C

08-02-1839

Bies Hendrikjen Luitzens, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

9191

929

21-07-1920

Bies Jantje,----- Wiering Foppe. (de familie) een dossier wegens hun verzet tegen de Politie Onderwerp; de nieuw aan te leggen weg Haulerwijk, Wittehuis, Rolpaal, Veenhuizen met een zijtak naar de Koumansburg, onderwerp het kappen van bomen, en dat 1 veldwachter niet voldoende was  de tegenstand te overwinnen van de familie, verder verklaart de Opperwachtmeester Zoethout Jurjen, Meijer Eize Rijksveldwachter en  Faber Wytze Gemeente en Rijksveldwachter, dat de familie gewapend met een Hooivork en schop een emmer kokend water een bijl om te voorkomen dat de Lindebomen gekapt werden aangerend de vrouw des huizes Bies Jantje, de zoons Wiering Bocke, Wiering Jan, Wiering Engbert,zij hun revolvers hebben genomen en ieder een schot in de lucht hebben geschoten , en verder vielen er 2 schoten waardoor Foppe Wiering  op de grond zeeg   enz. enz. enz.  tevens een tekening met de situatie van het huis en de bomen wordt ook in genoemd de Gemeente architect Noorman Jitze  jaar 1920 (14)

6256

338

21-02-1815

Bies Klaas Luitjens geleverde winkelwaren, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8)

6087

970

19-10-1822

Bies L. K.   ---- Stroobos, Onderwerp: aanbesteding  der verbetering van de weg van Stroobos naar Leeuwarden de aannemingssommen voor verbetering zijn door Bies L. K.   fl. 1755.= en voor reparatien aan Brandsma W. R.  fl. 1147,50 enz. jaar 1822 (2)

6088

1095

19-11-1822

Bies L. K. , aannemer een certificaat van betaling van fl. 1755,-  wegens 1e termijn  van het herstellen van de zijtak des grote weg tussen Leeuwarden en Stroobos enz. enz. jaar 1822 (3)

6091

122

04-02-1823

Bies L. K.---- Brandsma W. R.  en Bies L. K. Aannemers een certificaat voor betaling van het 2e kwartaal betreffende reparatien enz. enz.  voor de sommen van enz. enz. jaar 1823 (1)

3701

28-C

08-02-1839

Bies Luitzen Jans , wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3701

28-D

07-02-1842

Bies Luitzen Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (11)

6393

134

28-02-1815

Bies Luitzen Klazes Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

5664

27

21-09-1903

Bies Siebren Haulerwijk Trekschuit, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

6393

134

28-02-1815

Biese Albert Jans Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

8225

1245-8a

11-20

07-12-1839

Biesen van Catha’, staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

6016

707

21-11-1816

Biesen van der Magiel, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

8211

988-3, 23

Bladzijde 4

26-09-1839

Biesma ….? te Lekkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9921

31

19-10-1882

Biesma Arjen Louwes Dienaar van Politie te Dragten gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Biesma H. J. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_23a-v

20-07-1841

Biesma H. J. te Lekkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 23,4

19-06-1840

Biesma H. J. te Lekkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8386

949/23

20-09-1841

Biesma H. J. Te Lekkum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8385

929/28

20-09-1841

Biesma Hedde---- Hij staat op de lijst met sollicitanten voor de functie van onderwijzer op de scholen van de dorpen Nes en Wierum  met de daarbij behorende lijst van het examen , vrij gekomen door het bedanken van Jager Willem Dirks te Nes en  door het overlijden van Meinema Jan Franzen enz. jaar 1841 (7)

6849

38-A

19-07-1824

Biesma Hylke Jelles, Bakker onder Lekkum---- een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens tarwe die aanwezig is zonder enz. jaar 1824 (3)

9188

570

15-05-1919

Biesma J. Den Haag Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel) , jaar 1919

8375

708-5_23a-v

20-07-1841

Biesma J. te Lekkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 23,2

19-06-1840

Biesma J. te Lekkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6626

487  blz. 8

07-04-1814

Biesma Sietze Jans wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

9184

442

10-04-1917

Biesma Sytse Rinze te Schoonhoven----Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw Kruisland jaar 1917 (2)

9181

1413

06-08-1915

Biessum van Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6047

379

03-06-1819

Biestenbos F. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6643

753, 6

kolommen

11-09-1815

Biesterbos Anthoon staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6668

380 blz. 6

04-10- 1817

Biesterbosch A. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6273

803-7

17-09-1816

Biesterbosch Anthony Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Oudehaske (120)  en  Haskerhorne (20)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) enz. jaar 1816 (9)

8201

785/9

Bladzijde 4

07-05-1839

Bieze F. F. Kapitein is met zijn schip de Herstelling op 26 april vanuit Dantzig vertrokken naar Holland, staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land   enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8223

1199/11

23-11-1839

Bieze F. F. Oosterdok Asd. Kapitein op de Heutelling, jaar 1839

8315

1231/13

14-12-1840      

Bieze Harm H. Amsterdam Schipper op de Elsina, Jaar 1840

6838

7-A bijl. 2 Mannen

Huis Justitie

26-03-1824

Bieze v.d. Machiel, 63 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

8211

988-3, 34

26-09-1839

Biezema H. B. de weduwe te Sappemeer is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_9

20-07-1841

Biezeman H. B. de weduwe te Sappemeer staat als uitvoerder vermeld in een door Weide van der W. R. (Willem Roelof) namens Burgemeester en Wethouders van Dockum  en ter ordonnantie van dezelven Slooten van A. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8386

949/21

20-09-1841

Biezeman H. B. de weduwe te Sappemeer Zij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland (als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3),

6028

810

13-11-1817

Biezen  van der Migchiel Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Biezen v.d. Machiel, 28 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

5997

307

31-03-1815

Biezen van de Machiel is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    168

6005

938 blz. 4v

30-11-1815

Biezen van der Machiel Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6718

254 en 260

00-00-1823

Bigault ,Nicolas Joseph de.,  te Parijs verzoekt om een  afschrift van zijn geboorteakte  met als bijlage genoemde akte met vermelding ouders.  Aanvraag, Jaar 1823 (3)

6680

418 blz. 8

07-10-1818

Biggel P. te Arlon Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6418

255-A

00-05-1817

Biggelaar Arie 49 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6087

962

18-10-1822

Bigot  Jonkheer C.---- Tresling N.  oud 68 jaar wonende t/o de Fransche Kerk in Leeuwarden, Hij heeft in het jaar 1785 de ouders van de koning mogen ontmoeten in Leeuwarden en hen 3 bloemstukken met waterverf  op perkament getekend aangeboden  welke stukken naar het Loo zijn vervoerd, en in 1794 heeft de koning samen met  Bigot  Jonkheer C.  ontmoet en zijn huisvrouw heeft door wijlen Hambroeck Jonkheer W.  van,  een fraaie zilveren theepot enz. enz.  hij tijdens de Franse tijd geen verklaring wilde tekenen enz.  hij verzoekt aldus om een pensioen enz. enz.    jaar 1822 (4)

6628

825 blz. 3

23-05-1814

Bij de Age en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6840

36-A

blz. 46

22-04-1824

Bij de Hendrik  Kuiper  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8308

1070-8

408-450

28-10-1840

Bij de Weg P. M. te Cornwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

9182

605

05-04-1916

Bij Gerben van der,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6262

978-2

13-10-1815

Bij v.d. Bastiaan hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

8199

729/5, 290

Bladzijde 5-v

17-07-1839

Bij v.d. J. H. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8210

958/2 211

Bladzijde 9

17-09-1839

Bij v.d. J. T. te Hiaure vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6840

36-A

blz. 46

22-04-1824

Bij v.d. Jochem  Boer  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8386

949/40

20-09-1841

Bij v.d. P. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 40,2

22-05-1840

Bij v.d. P. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8370

602/8

21-06-1841

Bij v.d. Th. Joh. , Hij wordt vermeld op een staat met Solicitanten voor Onderwijzer te Hallum, dit is een staat met hun gegevens en een staat met de uitslag en cijfers van het examen voor deze functie jaar 1841 (7)

6021

256 brief

na no. 21

12-04-1817

Bij van de Johannes Thomas.------ Jacobs Anna Marenske weduwe van Holwerda K. W. te Brantgum dat haar man sedert jaren schoolonderwijzer is geweest  maar in juli 1816 is overleden  en zij met 4 kinderen zonder middelen van bestaan is, en zij verzoekt om al haar voorregten te laten behouden, deze brief is getekend door de vornaamste ingezetenen van Brantgum ter hare ondersteuning en wel Mellema B. S., Martens Anne Martens , Terpstra Wytze Broers,  Boeles Jan Jans,  Zijlstra Jasper Pijters,  Dijkstra Pijter Jacobs, Hannema de Weduwe, Giwijtsen?  D. G. ,  Bij van de Johannes Thomas  jaar 1817 (2)

6245

399-5/v

10-05-1814

Bij van der Badstiaan Tjeerds, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6257

410-8

28-04-1815

Bij van der Bastiaan, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6639

418
01-05-1815

Bij van der F.---- Keuchenius J. A. Boekhouder der Doopsgezinde Gemeente ondertekend een brief aan zijne Majesteit de Koning namens de Heeren Burgemeester en en Kerkenraad in de Stad Workum betreffende het agterstallig Tractement der heeren Predikanten tevens behorende bij dit dossier een brief ondertekend door de leden van de Kerkenraad bestaande uit de Ingezetenen  der Hervormde Gemeente van Workum en wel Andringa van S. (Sibe), Meiners Meinardus, Brouwer Alle S., Annema F. A., Brunger R., Hermanides R., Mossel Bastiaan F., Deinum Andris C., Visser L., Deinum R. T., Sluiterman A. H. en  Stoffels S. tevens wordt in een door Britzel F. Ondertekende brief aan Schout van de Geeente Makkum vermeld de Leraar Vries de Bijtze en de voormalige Leeraar Bij van der F.  verder Britzel Frans Doopsgezind Leeraar te Makkum jaar 1815 (16)

6285

1247-38

18-12-1817

Bij van der Freerk P. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

8225

1253-13, 4  10-12-1839

Bij van der Hendrik Jochums te Baarderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

9180

42

07-01-1915

Bij van der Jelle,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

8199

729/5, 290

Bladz. 33-v

17-07-1839

Bij van der Jochem U?. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6865

8-A

20-01-1825

Bij van der Johannes---- Waardt van Johannes Onderwijzer te Oostrum en zoor zijn overlijden op 15-12-1824 is zijn post vacant geworden en Bij van der Johannes neemt daar waar als Onderwijzer  enz. enz. jaar 1825 (2)

9180

420

05-03-1915

Bij van der Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming, jaar1915 (3)

9187

1114

07-08-1918

Bij van der Johannes, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3575

7

07-11-1878

Bij van der Luitje Luitjes Akkerwoude Schipper op het Veer,  jaar 1878 vermeld in een document Staat houdende opgave van de in de gemeente Dantumadeel aanwezige veren, een staat met 10 kolommen informatie enz. jaar 1878 (4) dossier (8)

9465

Deel 2, 20

31-10-1866

Bij van der Luitje Luitjes te Akkerwoude Beurt en Veerdienst van Akkerwoude naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. opgemaakt 31-10-1866 (8). ( 1e consessie 23-04-1762)

6257

410-8

28-04-1815

Bij van der Marten, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8374

693/1 - 6

15-07-1841

Bij van der Pieter Sjoerds  te Makkum ,Een bekeuring wegens het niet strooien  der straat voor zijn huis  door vorst glad geworden op den morgen van den ,enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens,  jaar 1841 (4)

9180

264

06-02-1915

Bij van der Wiebe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming, jaar 1915 (3)

9126

1016

21-06-1879  

Bijaard J. .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

9126

1016

21-06-1879  

Bijaard K. .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

6424

609

10-12-1817

Bijaard Tjepke T. 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)

6858

9-A

04-11-1824

Bijdeweg Poppe M. een transactie ter voorkoming van vervolging wegens een proces verbaal wegens het niet aangeven voor de belasting van een paard jaar 1824 (3)

6068

 

246

30-03-1821

Bije de ….?,  hij wordt genoemd in een ambtelijk stuk omdat hij verlangde dat de bij de invulling van de vorige staten enz.  de bedelde staat (= aanwezig) betreft Getal van Getalswijze opgave der gevangenen die zich in het Huis van Arrest & Justitie en Correctie & Detentie op den 1e maart 1821 bevinden (3

6069

 

333

25-04-1821

Bije de P. J.  hij is namens de commissie van de Noord Nederlandsche Provincie wegens de toestand in de gevangenis te Leeuwarden benoemd maar zijn wij niet in staat om aan dit verlangen van de heer Bije te voldoen daar wij moeten betuigen als gene bouwkundige enz. jaar 1821 (3)

6090

72

21-01-1823

Bije de P. J. vice president van de raad van administratien over de burgelijke en militaire gevangenissen betrfet de kosten van afbraak van het mannen hospitaal en  en het stenen schavot enz. enz. Jaar 1823 (6)

6090

87

27-01-1823

Bije P. J. Staatssecretaris Onderwerp: de burgelijke en militaire gevangenissen  onderwerp de uitbreiding van het gesticht  met een uitvoerig rapport, jaar 1823 (7)

8214

1024/4

07-10-1839

Bijerinck J. A. wordt vermeld in een document, de Agenda van de vergadering der Provinciale Commissie van Onderwijs in Friesland ondertekend door de Secretaris Amersfoortz H., ook wordt vermeld Biben A. als schrijver van een boek de Heer van Meerwijk en zijne zonen of het verderfelijke van Sterke Dranken enz. jaar 1839 (5)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Bijgel Jan, 265 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6632

1262,

2e blz. van kolommen

03-10-1814

Bijkeles Uilke, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6406

175-1+4-5

09-04-1816

Bijker Barteles Pieters staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

8308

1079-10

31-10-1840

Bijker Binne Binnes  te Siegerswold wordt vermeld  op en document genaamd lijst van  aangekochte Merrie Veulens met de naam van de koper en verkoper ook de koopprijs  enz. jaar 1840 (7)

8295

813/7, 

68-231

15-08-1840

Bijker Binnes Bijker,  Handgeschreven brief   met  Handtekening van Binne Binnes Bijker Landbouwer te Siegerswold, Jaar 1840

 

8224

1236/6

nummer 28

00-12-1839

Bijker de Binne de weduwe te Beetsterzwaag wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)

9180

330-2

17-02-1915

Bijker Ekke Met signalement Veldwachter te Tjalleberd, jaar 1915

6393

134

28-02-1815

Bijker Ekke Reins Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

9182

285/2

07-02-1916

Bijker Ekke Tjalleberd Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

6872

07-04-1825

7-B

Bijker J. R. en Noordwal Philip te Gorredijk ten verzoeke van hen welke opposanten gesteld hebben  tegen het arrest en dwangbevel tegends denzelve uitgevaardigd en een dagvaarding voor het Vredegergt Canton Beetsterzwaag te verschijnen enz. jaar 1825 (9)

6873

09-04-1825

13-B

Bijker J. R.---- Noordwal Philip en Bijker J. R. Onderwerp: invordering van het door hun verschuldigde voor de vernieuwing der straat te Gorredijk en dat de door de regter verleende uitstel van 5 weken nu is afgelopen enz. jaar 1825 (3)

9186

10

03-01-1918

Bijker Jan, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)

6631

1189 lijst 1

26-09-1814

Bijker Lambert Jannis staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6630

1017B,  5

22-08-1814

Bijker Rinke Abels staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A, 5

22-08-1814

Bijker Rinke Abels wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017B, 2

22-08-1814

Bijker Thomas Jacobs staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A, 2

22-08-1814

Bijker Thomas Jacobs wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6867

11-02-1825 10-A en Bijl. 8

Bijker Thomas Jacobs, Landbouwer te Noordwolde, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief wegens aanslagen in de Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (18)

6654

372 blz. 2

09-08-1816

Bijker Tjibbe Jacobs te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

9181

1645

03-09-1915

Bijker Wietze,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9181

1413

06-08-1915

Bijkerk Albert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6081

377

13-04-1822

Bijkerk C. H. ,  Onderwerp het geringe salaris en getuige taxe uit s’lands kas enz. een stuk  wat gaat over getuigenissen en gerechtelijke zaken ook wat de functionaren wel en niet mogen doen Jaar 1822 (2) ( dossier 12)

6087

948-2

11-10-1827

Bijkerk Corn. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A bijl. 2 Mannen

Huis Justitie

26-03-1824

Bijkerk Corn’s,  36 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Bijkerk Geert Jacons 26 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6840

36-A

blz. 48

22-04-1824

Bijkerk Jacob Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6282

737-10

07-07-1817

Bijkerk Jacob G., Boer te Oosterwierum met (30 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6631

1189 lijst 1

26-09-1814

Bijkerk Jan Lourens staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6833

14-A, 7

12-02-1824

Bijkerk K. H. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6631

1189 lijst 1

26-09-1814

Bijkerk Karste Pieters staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Bijkerk kornelis H., 60 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6631

1189 lijst 2

26-09-1814

Bijkerk Pieter Arends staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6253

28 blz.3

04-01-1815

Bijkerk Rein Jelles, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

9185

1612

05-12-1917

Bijkerk Sieger, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6251

1092

09-11-1814

Bijkersma A. voor Schoenmaken  ten dienste van Murks Namke enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Bijkersma Doede staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

9180

42

07-01-1915

Bijkersma Durk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1915 (2)

4894

2306

27-06-1899

Bijkersma P. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

8386

949/42

20-09-1841

Bijkersma T. te IJsbrechtum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8197

705-13

11-07-1839

Bijkersma Tjitske---- Haas de Simon Harmens moet zig melden behoorlijk gekleed en bewapend bij het Gouvernementshuis maelden  maar de vroedmeester heeft hedenmorgen afgegeven een verklaring (= aanwezig) van de Vroedmeester Risselada R. dat zijn huisvrouw Bijkersma Tjitske zich in de zevenda maand van haren zwangerschap bevind enz. jaar 1839 (4)

6385

82

19-07-1814

Bijkman Hendrik staat op een lijst de nadere te designeren Schutters in plaatze van de geroijeerden op de primitieve Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden wegens gegronde reclames, ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (1)

8257

69/9

20-01-1840

Bijl ….? van beroep Voetbode (Postloper) te Leeuwarden het betreft zijn declaratie jaar 1840 (4)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Bijl Bart, 154 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8280

517-11,

34-35, 37

19-05-1840

Bijl D. S. te Oldelamer wordt vermeld als schatter in de Gemeente Wolvega in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6078

95-34

25-01-1822

Bijl Dirk Steffens  Eigenerfde te Oldelamer, hij staat in een document, als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Sonnega enz. enz. jaar 1822 (4)

6100

1215-31

29-11-1823

Bijl Dirk Steffens Eigenerfde te Oldelamer, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Sonnega in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6089

1194

blz. 31+ 32       23-12-1822

Bijl Dirk Steffens Eigenerfde te Oldetrijne Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (4) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

8364

489-6

1+18-20

18-05-1841

 

Bijl Dirk Steffens staat in een document Controle Heerenveen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (4)

8381

841/10-E

26-08-1841

Bijl Doeye Jans , Een staat van Miliciens dienende  in het Corps Rijdende Artillerie,  waarin vermeld de namen van soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)

9186

146

06-02-1918

Bijl Egbert, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6833

27-A, 2

06-02-1824

Bijl H. S. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6830

7-A

20-01-1824

Bijl Hans Steffens in leven gehuwd met Jochems Antje te Heerenveen staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende hun aanslagen in de belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8)

6383

81      

23-04-1814

Bijl Harmen te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

3576

61-a

14-10-1828

Bijl Harmen van beroep Schipper is één van de 19 ondertekenaars----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz. inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als beurtschipper voor  ondergetekenden  (19 handtekeningen)  bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman  in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28)

9921

22              20-10-1882

Bijl J., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9182

285/9

07-02-1916

Bijl Jacob Dokkum PolitiedienaarMet Signalement, jaar 1916

8214

1026/1-17a

07-10-1839

Bijl Klaas Folkerts Schipper te Groningen, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5)

5673

 

114

13-09-1900

Bijl L. te Dordrecht Eigenaar en kapitein  van de Sleepboot “de Wacht no. 2” een verzoek om direct te mogen doorvaren van Lemmer Frisland in enz. enz.  een correspondentie daarover tevens wat gedrukte stukken enz  Jaar 1900 (9)

8280

526-3, 2

21-05-1840

Bijl Sibbele Dirks te Weststellingwerf staat in een document met de naam Staat van Miliciens voor welke geene paspoorten van de Corpsen zijn ontvangen en ook niet bekend dat ze bij de staande armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd uit den dienst zijn gegaan met 6 kolommen  info enz. jaar 1840 (4)

9187

1475

05-10-1918

Bijl v.d. J. gehuwd met Nogt Lisette, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Bijl van der ….? Alefszoon staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Bijl van der Alef staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

9182

285/21

07-02-1916

Bijl van der Brant Burum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

9180

330-21

17-02-1915

Bijl van der Brant Met signalement Politiedienaar Kollumerland, jaar 1915  (3)

9921

21

20-10-1882

Bijl van der D.  Politiebeambte te Kollum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6677

316

22-07-1818

Bijl van der Geert Jacobs, Mr. Slager, Huis 64, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

6381

47-48-49

09-02-1814

Bijl van der Johannes Willems---- Johannes Geeske weduwe van Bijl van der Willem Constants wonende te Dockum, geeft in een handgeschreven brief (Request)  gehoorzaam te kennen dat  zij moeder is van 4 zonen alle ongehuwd dat de oudste dezer zonen is Innocent dat de 2e zoon Bijl van der Johannes Willems hare affaires van Koperslagerij waarneemt de 3e 14 jaar is en de jongste 10 jaar dat de 2e in loting van de landmilitieheeft getrokken nr. 269 in de loting der Landmilitie en dus enz. ook al omdat de oudste zoon onnozel is enz. zij vraagt dus aan de Milietiraad vrijstelling enz. verder aanwezig een geschreven verklaring  ter ondersteuning van het request ondertekend door nagenoemden Slooten van Adrianus en Pivé Theodorus en Steenwijk van Benedictus jaar 1814 (7)

9183

756

03-05-1916

Bijl van der Sijbold,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6381

47-48-49

09-02-1814

Bijl van der Willem Constants---- Johannes Geeske weduwe van Bijl van der Willem Constants wonende te Dockum, geeft in een handgeschreven brief (Request)  gehoorzaam te kennen dat  zij moeder is van 4 zonen alle ongehuwd dat de oudste dezer zonen is Innocent dat de 2e zoon Bijl van der Johannes Willems hare affaires van Koperslagerij waarneemt de 3e 14 jaar is en de jongste 10 jaar dat de 2e in loting van de landmilitieheeft getrokken nr. 269 in de loting der Landmilitie en dus enz. ook al omdat de oudste zoon onnozel is enz. zij vraagt dus aan de Milietiraad vrijstelling enz. verder aanwezig een geschreven verklaring  ter ondersteuning van het request ondertekend door nagenoemden Slooten van Adrianus en Pivé Theodorus en Steenwijk van Benedictus jaar 1814 (7)

5984

125+d,1v

16-02-1814

Bijl van der Y. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 – 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)

5984

125 + a, 6

16-02-1814

Bijl van der Y. Boekhouder te Sneek, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)

6418

255-A

00-05-1817

Bijl Vergulde van de Teunis 175 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6301

413

16-07-1822 

Bijl W. G. hij tekend  (was getekend) mede een brief geschreven door Kerk en Armvoogden van Wijns aan de Dockumer Ee tellende 132 zielenaan de schoolopziener, dat zij graag willen een goed onderwijs en brave opvoeding der jeugd  maar dat wij steeds het klagen van onze onderwijzer enz. die klagten heeft over zijner bekrompen en Armoedige toestand enz. tevens de brief van de schoolopziener Ferf H. N. aan de Minister voor het Publieke Onderwijs  dat de onderwijzer Calsbeek ….?  Bij wien ik in oktober 1815 en april 1816  de school in een beklagenwaardigsten toestand zijnde het onderwijs daar geheel  enz. enz. enz. jaar 1822 (7)

7977

158-6, 9

14-02-1837

Bijl Wilhelmus Willems, Dockum, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (3)

8385

932/8

20-09-1841

Bijlaard  van den J. L. te Leeuwarden, hij wil een betalingvan fl. 10  ontvangen van de commies Breebaard A. S.  enz. enz. jaar 1841 (4)

8350

171-8

19-02-1841

Bijlaard (vrouw van) zij ondertekend een request dat haar man een reeks van jaren in Koninklijken dienst bij den Rijdende Artillerie heeft gediend en ongelukkiglijk blind is geworden door twee vriesche schutters en zijn kleine pensioen niet enz. jaar 1841 (7)

6418

248-C 1e bat

11e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Bijlaard van den Jacob * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Bijlaart van den Johannes, 477 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6651

209

01-05-1816

Bijlama Aant M. ---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28)

8211

982/4

24-09-1839

Bijlama Meintje te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend wordt er verzocht door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3)

5674

26

26-04-1911

Bijland Graaf van H. te Zoeterwoude gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend  om met zijn motorboot “Albatros”  enz. enz.   (vergunning Oranje)  Jaar 1911 (1)

6397

694

29-07-1815

Bijland Halt van F. S. Vice Admiraal  is benoemd tot Kommandeur der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6397

694

29-07-1815

Bijland van---- Rendorp Kapitein bij den Staf van den Gen. Majoor van Bijland is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6397

670

15-06-1815

Bijlandt van, Genl Mafoor2e Divisie Generaale Staf hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Bijlard van den Jacob’s 735 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 19-v

17-07-1839

Bijlema D. C. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6710

137

14-05-1822

Bijlenga Cornelis Andries Sneek Schipper,  jaar 1822

9191

1487

06-12-1920

Bijleveld L. Leeuwarden Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)

9921

12

19-10-1882

Bijlevelt v. G. J. Inspecteur van Politie te Franeker gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8204

829/20, 6v

12-08-1839

Bijliam Andries Pieters hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6054

63 blz. 40

27-01-1820

Bijliam Klas Wiebes Houtbaas te Knijpe koper van het 11 e perceel    ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 92 )

6388

99          

19-10-1814

Bijlinga Andries en Meulen van der Johannes Hanzes en Martens Gosse alle Schippers woonachtig op het Vliet bij Leeuwarden ieder ene somma van vijf en zestig caroli guldens  wegens Transport van militaire bagage en Hospitaal van Leeuwarden tot Leijden enz. enz. jaar 1814 (1)

6388

132

26-10-1814

Bijlinga Cornelis Andries, Meulen van der Johannes Hanses en Martens Gosse Schippers van beroep alle wonende op het Vliet hebben een request ingestuurd en ontvangen hier het antwoord betreffende een rekening van ieder 165 gulden en dit zal direct aan hen betaald worden enz. jaar 1814 (1)

8280

524-3

21-05-1840

Bijlsma  Klaas Berends te Dragten staat vermeld op een document Concept Dwangbevelen tot invordering van Boeten en Justitiekosten tegen hem enz. jaar 1840 (2)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Bijlsma  Manus Eelkes (Eeukes) 82 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

5666

1

18-02-1904

Bijlsma  P. J. Franeker aan de Zuiderkade Aangifte voor vrachten Stad Franeker III, Dossier  met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

8376

728/12

26-07-1841

Bijlsma  S. J.,  Vlas de J. F.---- Fijnja W. S. Boer,  Vlas de J. F. Boer,  Enga S. F. Schipper Koopman,  Enga  G. F. Winkelier,  Schaaf van der Pieter, Schaaf van der Reinder,  Bijlsma  S. J.,  Bos Berend,  Ypma Yepe Tjallings alle arbeiders en allemaal inwoners van het dorp Lollum. een handgeschreven brief met de handtekeningen van voorgenoemde daar onder zij vinden dat de onderwijzer Bouwstra met pensioen moet omdat hij oud en afgeleefd is, en dat de leerlingen een verre achterswtand hebben ten opzichte van andere scholen en. Enz. jaar 1841 (7)

9182

285/5

07-02-1916

Bijlsma  Wilem Tzummarum Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

5993

958-C/5

26-11-1814

Bijlsma ….? van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)

8211

975/8

23-09-1839

Bijlsma A. A. te Leeuwarden wordt vermeld op een Staat van Mutatien in het Personeel van het Couvernement overgenomen Bedelaars, Colonisten over de maand juli 1839 van Vriesland enz. jaar 1839 (4)

8280

517-11, 20

19-05-1840

Bijlsma Aaltje T. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6838

7-A bijl. 1 Vrouwen

Crimineel

26-03-1824

Bijlsma Antje M., 207 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl. 2 Vrouwen Huis Justitie

26-03-1824

Bijlsma Antje M., 5 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6679

398

00-00-1818

 

Bijlsma Antje Martens 29 jaar geb. te Workum  d.v. Marten Martens Bijlsma en van Zwaantje Scheltes wonende te Lemmer,  die zich bevind in het tuchthuis te Leeuwarden  en daar een kind bij zich heeft en wel Femmetje Klazes Koopmans geb. Lemmer doch in onegt geteeld bij Klaas Sijmons Koopmans geb. en wonende te Lemmer mede alhier gedetineerd enz.  (1)  jaar 1818

6087

948-4

11-10-1827

Bijlsma Antje staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

8225

1245-8b   61-69        07-12-1839

Bijlsma Arjaan Jans staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

8363

459/8

Bijlsma Ate Ates, een Geneeskundige verklaring  afgegeven te Groningen jaar 1841 (2)

3698

B-47

15-04-1831

Bijlsma Ate Baukes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1831 (4)

8308

1079-8

31-10-1840

Bijlsma B. H. Rundvleesch geleverd wordt vermeld in de Staat van den Stand van het crediet voor den dienst van het Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van de Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden ten kantore van de Heer Administrateur van ’s Rijks Schatkist aldaar, geopend in de maand Augustus 1840 ook wordt er vermeld welk bedrag volgens declaratie is uitbetaald enz. jaar 1840 (4)

8224

1229-6

02-12-1839

Bijlsma B. H. wordt vermeld in een document genaamd Staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens wegens leverantie voor het onderhoud der gevangenen in het huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering  te Leeuwarden gedurende de maand november 1839 van voornoemde persoon jaar 1839 (2)

8308

1087-7

03-11-1840

Bijlsma B. H. wordt vermeld op de Staat der Benoodigde fondsen tot het doen betalen wegens het onderhoud der Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden gedurende de maand October met vermelding van wat hij geleverd heeft en het bedrag enz. jaar 1840 (4)

6424

584

02-12-1817

Bijlsma B. M. 23 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6840

36-A

blz. 48

22-04-1824

Bijlsma B. P. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8225

1245-8b  

31-40

07-12-1839

Bijlsma B. x Terpstra Lipkjen Blokkes staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

6830

18-A blz. 42

21-01-1824

Bijlsma Bauke Kl? te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6626

487  blz. 3

07-04-1814

Bijlsma Bauke Pieters wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6424

609

10-12-1817

Bijlsma Bote Meinderts 49 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6424

609

10-12-1817

Bijlsma C. P. 11 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

3701

6-D

03-02-1842

Bijlsma Cornelis Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

6281

545-4

04-11-1813

Bijlsma Cornely Dirk te Rauwerd hij is Schuldeischer van  de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op den laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (6) dossier (23)

8308

1070-8

665-708

28-10-1840

Bijlsma D. T. te Wommels staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 9

27-08-1839

Bijlsma D. T. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8211

988-3, 7

Bladzijde 2 26-09-1839

Bijlsma D. te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 18

22-05-1840

Bijlsma de weduwe te Cubaard Hennaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_18

20-07-1841

Bijlsma de weduwe te Cubaard staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8386

949/18

20-09-1841

Bijlsma de weduwe te Kubaard,  Zij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

3699

A-23,7-13

15-02-1834

Bijlsma Dirk Doekes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)

3700

23-A,7 - 10

05-02-1835

Bijlsma Dirk Doekes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)

6418

255-BB

01-06-1817

Bijlsma Dirk Idze er stond eerst Bielsma maar dat is veranderd 214 Vrouwebuurt Kanton Hallum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

3701

23-C, 1-8

09-02-1839

Bijlsma Doeke F. , wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)

3699

A-23,7-13

15-02-1834

Bijlsma Doeke Isaacs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)

3700

23-A,7 - 10

05-02-1835

Bijlsma Doeke Isaacs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)

3700

23-C

nrs. 1 - 7

04-02-1837

Bijlsma Doeke Isaacs, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 1-7 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)

6385

142

06-07-1814

Bijlsma Doeke Izaaks te Vrouwenparochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8309

 

1112-3

10-11-1840

Bijlsma Douwe Freerks---- Hofken Kornelis Reinders Schoenmakersknecht, Loteling voor de Nationale Militie thans wonende aan de Heerenlaan te Sappemeer en daarvoor te Cornjum Leeuwarderadeel  verzoekt in een door hem ondertekende brief een certificaat van zijn geboorteakte, maar er is een akte van bekentenis in dit dossier van hem Verklaren Ritsma Jan Cornelis Veldwachter te Cornjum, Westra Lieuwe Hinnes, Ritsma Cornelis Jans en Bijlsma Douwe Freerks de laatste drie  Guadinier te Cornjum  verklaren dat Hofken Kornelis Reinders zoon van Hofken Reinder Cornelis overleden en Pieters IJnske werkvrouw dat hij dezedlfde persoon is die bekend is onder de naam Hof Kornelis Reinders, tevens een certificaat van onvermogen ondertekend door Ritsma Jan Cornelis en Hiemstra Pieter Eelzes beide Veldwachter  enz. jaar 1840 (8)

6243

191-20

06-03-1814

Bijlsma E. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6840

36-A

blz. 12

22-04-1824

Bijlsma E. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6069

279-C

09-04-1821

Bijlsma Eelke Sjoerds komt voor in een Misisve van den Minister van Binnenlandsche zaken betreffende een mandaat en kwitantie enz. jaar 1821 (1)

6282

737-3

07-07-1817

Bijlsma Eelse S., Boer te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6867

11-02-1825 10-A en Bijl. 6

Bijlsma Elias te Harlingen, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief wegens aanslagen in de Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (13)

6281

529-6

19-05-1817  

Bijlsma F. Fongers ontvangt betaling wegens het maken van wegwijzers en komt voor in een document Observatien van den Onderprefect van het Arrondisement Sneek  op de liquidatie van het voormalige district Wonseradeel enz. jaar 1817 (4) dossier (9)

6271

602 -2

18-06-1816

Bijlsma F. G.  staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8379

819-13

19-08-1841

Bijlsma F. W. kantoorbediende te Oldeboorn, voor 14 dagen beheerder der kantoorzaken van de ontvanger aldaar jaar 1841 (3)

6261

900-4

04-09-1815

Bijlsma Feike J., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

9134

1081-42

02-04-1883

Bijlsma Feike te Woudsend; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

9126

1043-42

1879/1880

Bijlsma Feike, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

9187

1475

05-10-1918

Bijlsma Feike, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6838

7-A bijl. 1 Vrouwen

Crimineel

26-03-1824

Bijlsma Folkertje W., 241 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl. 2 Vrouwen Huis Justitie

26-03-1824

Bijlsma Folkertje W., 31 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

9186

10

03-01-1918

Bijlsma Frederik, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

8356

328/27- 6            03-04-1841

Bijlsma G. E. nr. 120 in wijk C. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6271

602 -3

18-06-1816

Bijlsma G. F. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8280

517-11,

34-35, 40

19-05-1840

Bijlsma G. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9180

264

06-02-1915

Bijlsma Gaauwe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming, jaar 1915 (3)

3701

22a-D

09-02-1842

Bijlsma Geertje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 70/167 der kinderen in de Gemeente IJlst opgegeven om naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

3699

A-43

14-02-1834

Bijlsma Geertje Jans†,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)

3701

43-C

08-02-1839

Bijlsma Geertje Jans†, wordt vermeld Nominatieve staat no.32/70 der kinderen in de Gemeente IJlst in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)

3700

43-A

05-02-1835

Bijlsma Geertje Jans†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

3700

43-B

03-02-1836

Bijlsma Geertje Jans†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Crimineel

26-03-1824

Bijlsma Gerrit W., 126 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl. 2 Mannen

Huis Justitie

26-03-1824

Bijlsma Gerrit W., 76 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6677

316

22-07-1818

Bijlsma Gerrit Willems, Schippersknecht, Huis 133, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

8225

1245-8b  

31-40

07-12-1839

Bijlsma Grietje kind van Bijlma B. x Terpstra Lipkjen Blokkes staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

8280

517-11, 42

19-05-1840

Bijlsma H. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6840

36-A

blz. 13

22-04-1824

Bijlsma H. S. Arbeidster van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6838

7-A bijl.  1 Mannen

Huis Arrest

26-03-1824

Bijlsma Harmen D., 157 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijl. 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Bijlsma Harmen D., 272 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Bijlsma Harmen Martens 179 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

9725

Deel 2

Blz. 77

00-00-1889

Bijlsma Harmen naar Engeland,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)

9725

Deel 2

Blz. 82

00-00-1889

Bijlsma Harmen,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)

8386

951/1

25-09-1841

Bijlsma Hedman Annes---- Faber Anne Bouwes Grofsmid te Beetsterzwaag en Bijlsma Hedman Annes te Beetsterzwaag Wagenmaker , een handgeschreven brief met hun handtekeningen   een request  Onderwerp:   zij hebben gekocht een grofsmederij en een huizinge grenzende aan Dijkstra Sipke Eizes  bij publieke verkoop, zij komen nu tot de ontdekking dat  bij het kadaster het door hen gekochte op naam staat van Bolleman Jan Binnes Houtkoper te Drachten met zijn handtekening   enz. enz. jaar 1841 (3)

6044

141

01-03-1819

Bijlsma Hendrik Dirks, hij is uitgeschreven i.v.m. zijn overlijden uit het burgelijk pensioenregister no. 57 ten bedrage van fl. 114 per jaar enz. jaar 1819 (1)

6380

13 Lijst 1v

29-01-1814

Bijlsma Hendrik Jans te Beetsterzwaag, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)

6843

30-C

gehuwden D

21-05-1824

Bijlsma Hendrik, 233 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6383

65

02-04-1814

Bijlsma Hotze T. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6418

255-B

01-06-1817

Bijlsma IJpe 486 Heerenveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8375

712-5

21-07-1841

Bijlsma J. J. wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat voornoemde wees die nog niet van verlof in het gesticht van de  Gestichten der Maatschappij van Weldadigheid zijn teruggekeerd jaar 1841 (2)

8361

432-26

03-05-1841

Bijlsma J. W. Kantoorbediende, de Arrondissements Inspecteur gaat voor 14 dagen met verlof en wil de werkzaamheden op kantoor door voornoemde laten waarnemen enz. jaar 1841 (3)

8218

1099/3         

26-10-1839

Bijlsma J., 35 als volgnummer  wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie ingekomen Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, met vermelding  van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6)

6385

139

06-07-1814

Bijlsma Jacob Feytes te Oosterend hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6411

368

05-11-1861

Bijlsma Jacob Fourier hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen Corporaal bij de 2e Compagnie  tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel van >> Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. (Klaas) Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer Blok en Boer de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming  van Ruitinga Johannes tot Capitein ter opklimming wordt voorgedragen en en welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4)

6035

463-C

25-06-1818

Bijlsma Jacob Gerrits---- Dirks Fodde de weduwe, er wordt beslag gelegd op de goederen van haar door Baunach J. Deurwaarder en Executant met als getuigen Bijlsma Jacob Gerrits en Veltheer Douwe Pieters die alle drie het document ondertekenen, de goederen zijn gespecificeerd op dit formulier,  jaar 1818 (4)

6094

429

23-05-1823 

Bijlsma Jacob Gerrits---- Duif Cornelis Pieters voor zig zelf en alsoo voor Duif Pieter, Jappe en Geert niet heeft voldaan  aan de betaling van de belastingen  en er nu door de deurwaarder vergezeld door de getuigen Wiggerts Symen en Bijlsma Jacob Gerrits tevens wordt er beschreven op welke voorwerpen  er beslag is gelegd,  enz. jaar 1823 (4)

6035

463-A

25-06-1818

Bijlsma Jacob Gerrits---- Hillebrands Tamme, er wordt beslag gelegd op de goederen van hem door Baunach J. Deurwaarder en Executant met als getuigen Bijlsma Jacob Gerrits en Veltheer Douwe Pieters die alle drie het document ondertekenen, de goederen zijn gespecificeerd op dit formulier,  jaar 1818 (4)

6242

90

04-02-1814

Bijlsma Jacob Gerrits te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6035

463-B

25-06-1818

Bijlsma Jacob Gerrits---- Wijngaarden Cornelis A. , er wordt beslag gelegd op de goederen van hem door Baunach J. Deurwaarder en Executant met als getuigen Bijlsma Jacob Gerrits en Veltheer Douwe Pieters die alle drie het document ondertekenen, de goederen zijn gespecificeerd op dit formulier,  jaar 1818 (4)

6008

111

16-02-1816

Bijlsma Jacob Gerrits, benoemd als Waagmeester te Hindelopen i.p.v.  Zwart Douwe Ottes te Hindelopen  jaar 1816 (2)

6391

15

24-12-1814

Bijlsma Jacob Jz. te Harlingen  dat hij opgeroepen is als Schutter deze Stad en daar hij gevolge bijgaand  bewijs afgegeven door de Lt. Colonel Tjallingii T. in het gepasseerde jaar opgeroepen is voor den dienst der Nationale garde en geduren de de doortogt der Franschen in den maand november van  1813 en dat hij  als Fourier Amunitie heeft getransporteerd voor het beleg van de Vesting Delfzijl eat de commandant Beekkerk ….? kan getuigen enz. was getekend J. Bijlsma Jz. tevens brieven van Tjallingii Pz. ,  Schaap Bote en Orie N.  jaar 1814 (8)

8211

982/5

24-09-1839

Bijlsma Jacob Lijkles wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4)

6867

11-02-1825 5-A

Bijlsma Jacob Onderwerp: hij is niet benoemd als Schatter bij de belastingen van Franeker enz. jaar 1825 (7)

6100

1212

29-11-1823

Bijlsma Jacob Sipkes is in 1824 eigenaar van een gedeelte van nagenoemd land met vermelding van de hoeveelheid enz. enz. ---- Tjepkema Sybe is de eigenaar van 61 ¼  pondematen land dit wordt verkocht,  en jaar 1823 (6)

3698

B-25     

 16-02-1832

Bijlsma Jacob Sipkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6259

746-b

18-07-1815

Bijlsma Jacob wegens geleverde verversingen  enz. aan de wacht te Midlum, hij wordt vermeld op een specifike Staat der schulden van de Gemeente Almenum op het fonds van onvoorziene  uitgaaf der Gemeente voor den dienst over 1815 (2)

8285

615-2, 21

19-06-1840

Bijlsma Jacobus te Muntjezijl (Munnekezijl) wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6623

43

07-08-1813

Bijlsma Jakob Jans, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

42

07-08-1813

Bijlsma Jan Kornelis, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

43

07-08-1813

Bijlsma Jan Kornelis, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Bijlsma Jan Kornelis, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

8257

69/20, 1

nummer 21

20-01-1840

Bijlsma Jan P. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6282

737-20

07-07-1817

Bijlsma Jan S., Timmerman te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

9725

Deel I

Blz. 32

00-00-1868

Bijlsma Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

8225

1245-8b  

31-40

07-12-1839

Bijlsma Jantje kind van Bijlma B. x Terpstra Lipkjen Blokkes staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

6277

2-A

01-01-1817

Bijlsma Jarig H.,  Hij ondertekend samen met de andere Bakkers van Zuid en Noorddragten een brief aan de  Gedeputeerde Staten van  Vriesland met de mededeling dat wij op den 1sten van dit jaar 1817 op het onverwagts zijn ontwaar geworden eene Belasting op het Gemaal en deze zo hoog is dat zij daardoor erg in hun bestaan worden gekort enz. enz.de ondertekenaars zijn, Haan de W. W., Meulen v.d. E. D?., Haan de Wiebe, Wieling K. E., Molen van der J. W., Bijlsma Jarig H., Kijlstra E., Dijkstra H. F., Molen v.d. C. W. en  Lantenberg H.  jaar 1817  (2)

5763

3

02-12-1890

Bijlsma Jelle S. Grouw  Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)

6840

36-A

blz. 41

22-04-1824

Bijlsma Jelle S. Timmerknecht van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6254

161

15-02-1815

Bijlsma Jentje Eeltjes  ---- , Onderwerp: zij worden genoemd als leden enz.  ene quotisatie tot vinding van den achterstand der Gemeente Vrouwenparochie enz. voorts tot vinding van den achterstand voor  Bloemsma  Binne Jans  Schoolonderwijzer enz.  en tevens Bijlsma Jentje Eeltjes hij wordt gelast om als Veldwachter de genoemde leden te inviteren in naam van de Gouveneur de op hun verleende commissen ten uitvoer te brengen binnen acht dagen enz. enz.  jaar 1815 (5)

6379

101

20-01-1814

Bijlsma Jentje Eeltjes  ---- Andringa Johannes Nammens Onderwerp zijn request betreffende de verkoop van zijn paard en dat hij wordt beschuldigd enz. ook is s’mans caracter hier in de gemeente overbekend, enz. tevens wordt hem gelast om den 12e febr. 1813 s’morgens 9 uur aan het wagentje bij de Vrouwenpoort te bezorgen de 5 jarige zwarte ruin enz. tevens genoemd  Wiglama Atte Klazes,  benevens  een onsers Municipale Raden te Vrouwenparochie de Heer Vries de Cornelis Jans ook genoemd de Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes hij wordt ook gelast om den 12e febr. 1813 s’morgens 9 uur daar aanwezig te zijn, ook genoemd Jong de R. T. deze ondertekend samen met Bijlsma Jentje Eeltjes deze documenten.  Er zijn veel problemen rond deze leverantie enz. jaar 1814 (10)

6254

161

15-02-1815

Bijlsma Jentje Eeltjes  Veldwachter een brief door hem geschreven en getekend , Onderwerp:  Bloemsma  Binne Jans  Schoolonderwijzer te Oude Bildtzijl en dat  Tanja Jarig Piers geen kinderen had dus ook niet enz. enz. jaar 1815 (1) dossier (5)

6632

1318

23-10-1814

Bijlsma Jentje Eeltjes,  Jong de R. T. Schout van Vrouwen Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  heb ik Informatie samen met mijnen Secretaris Andringa van A. L.  gevolge van uw aanschrijving wegens het vervoeren van arbeider en vrouw van eene Tijssen Rienk  wonende onder Hallum naar Barttelehiem ten dat het betwiste geval zich niet zodanig hebben toegedragen enz.  dat men ten aanzien van de ongelukkig ziek geworden arbeider en vrouw geheel anders had behoren te behamdelen enz. en deze zorg had Rienks Rienk Tijssen  ondertekend als Rijnts R. T. als een meer vermogend mensch ook moeten bezielen enz.  aanwezig een document Leij van der Jan Jans van beroep Chirurgijn woonachtig op de Leije onder den Dorpe Finkum oud 38 jaar verklaarde onder eede dienstbaar geweest te zijn op de plaats van  Tijssen Rienk en ondertekend deze verklaring, ook een ondertekende verklaring van Hoekstra Tiete Jochums van beroep meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 38 jaar, ook een verklaring van Eeltjes Jacob  van beroep Arbeider bij de Meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 44 jaar  en een verklaring van Kas Hendrik Johannes  van beroep Schipper oud 34 jaar verder een verklaring van Lautenbach  Beerent Cornelis oud 20 jaren  van beroep Schipper , een andere verklaring van Pijtters Jetske gehuwd met Tiete Jochums Hoekstra oud 36 jaar , en van Gerrijts Sijtske huisvrouw van Loon van Jacob Eeltjes van beroep arbeiders aldaar  en de Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes  wordt genoemd  en ondertekend ook een verklaring jaar 1814 (19)

6830

18-A blz. 34

21-01-1824

Bijlsma Jochum te Lollum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

3701

13-D

07-02-1842

Bijlsma Jogchum Sippes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (10)

9921

7

24-10-1882

Bijlsma Johannes Agent van Politie 2e klasse te Bolsward  gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6418

248-b 1e bat 4e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Bijlsma Johannes Hend’k  539 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Bijlsma Johannes Hendrik 539 Rottevalle is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6840

36-A

blz. 28

22-04-1824

Bijlsma Johannes Scheepstimmerman van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8204

829/20, 4v

14-08-1839

Bijlsma Johannes Schipjes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

8375

716-3_1L

22-07-1841

Bijlsma Juliana Jacobs 12-06-1830 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6271

602 -2

18-06-1816

Bijlsma K. E. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6840

36-A

blz. 12

22-04-1824

Bijlsma K. S. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9725

Deel 2

Blz. 139

00-00-1894

Bijlsma Katrinus,  Korps Pontonniers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

6282

737-4

07-07-1817

Bijlsma Keimpe D., Verwer en Glazemaker te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6626