Home

 

Invt.

akte

Toegang 11 **

 

 

‘’ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

6089

1194 blz. 44

23-12-1822

Boa Jan Roelofs hij bedankt en komt voor in; functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6645

896

08-11-1815

Boasson B. Parnas Tresorier te Middelburg wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6424

609

10-12-1817

Boch Jan 24 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

3598

Map 90

05-01-1878

Bochardt August Wilhelm Friedrich----   Makkumerstoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst tusschen Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd Brouwer Wybe Jans, Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs  Schipper te Makkum voor de helft en Velding Cornelis Candidaat Notaris ,  Tichelaar Pieter Jan25-05-1821sz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes Houthandelaar, Kingma Tjeerd Herre  Kassier en Olieslager, Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries de Anne  Fabrikant,   Kingma Herrius  Fabrikant, Kingma Marten Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans  Rentenier, Kalverboer Garbe   Grossier en Koopman, Schepers Ebe Atzes   Grutter alle wonende te Makkum alle gezamenlijk voor de andere helft  van een overdekte ijzeren schroefstoomboot genaamd Reserve I (later  omgedoopt naar de Flevo) op de werf van Boon Cornelis Jan Scheepsbouwer te Hoogezand  gebouwd  en ingebrand met nummer 2467 Groningen 1871 jaar 1878 (58)

8280

526-1, 37

22-05-1840

Bochardt te Akkrum, Utingeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6014

5151821

05-08-1816

Bocholt ….? Controleur Surnumerair te Zuid Holland en Noord Brabant welke overleden is enz. jaar 1816 (3)

6073

659

31-08-1821

Bock de Haring Geeft met  eerbied te kennen enz. dat  hij enz. enz  een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening

Jaar 1821 (4)

6395

494

24-05-1815

Bock de Steven---- Zomer J. Burgemeester van de Stad Steenwijk  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en bericht dat Bock de Steven woonachtig te Steenwijk heeft doen aanzeggen zich met en benevens de persoon voor hem als plaatsvervanger  in de Fransche  enz. jaar 1815 (1)

9185

1612

05-12-1917

Bock de Wijbe, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

3699

B-4

08-04-1834

 

Bock Jelle Melis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (6)

8285

615-2, 23,1

19-06-1840

Bockh v.d. J. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8201

785/9

Bladzijde 1

07-05-1839

Böckhoff A. Kapitein van Antwerpen naar Petersburg met het schip de Christina staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben heeft na schade opgelopen te hebben teruggekomen in Antwerpen enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6864

26/1-C

no.  46

07-01-1825

Bocma Hendrik Hanzes te Franekeradeel  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6655

398 blz. 1

29-08-1816

Bodde D. predikant te Heenvliet hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit enz. hebben goedgevonden en verstaan hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Schuring J. D.  enz.  jaar 1816 (4)

6671

54 deel 2

blz. 9

22-01-1818

Bodde D. te Heenvliet Assessor Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 2

22-01-1818

Bodde D. te Heenvliet Predikant voor de Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 2

22-01-1818

Bodde D. te Heenvliet Predikant voor de Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 2

04-01-1819

Bodde D. te Heenvliet wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2

Blz. 10

04-01-1819

Bodde D. te Heenvliet wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Bodde D. te Heenvliet, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6655

399 blz. 3

29-08-1816

Bodde L. te Amstelveen, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6709

36 deel 2  blz. 10

16-01-1822

Bodde te Heenvliet, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 2

16-01-1822

Bode D. te Heenvliet, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6841

10-A

05-05-1824

Bode Johannes , een aanstelling tegen een tractement van 300 gulden per jaar, jaar 1824

6843

4-A

26-05-1824

Bode Johannes, zijn aanstelleng als commies 4e klasse voor fl. 300 jaars enz. jaar 1824 (3)

6046

357

24-05-1819

Bode N. H. & Zoon---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21)

9190

29

29-12-1919

Bodegom J. A. te Spijkenisse een aanvraag voor een voetbrug en uitweg naar de rijksweg Drie Romers te Lemmer , met een handgeschreven brief  met zijn handtekening met een mooi gedrukt briefhoofd Alb. Van Bodegom & Co Betonfabriek te Spijkenisse,   met een aantal tekeningen  waaronder 1 (Blauwdruk) van de situatie , met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (13)

8021

1020-19

09-08-1837

Bodegraven Nicolaas * 03-04-1800 Harenswoude, Mineur, Korps Mineur en Sapp. , Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad tot de doodstraf met de strop veroordeeld maar zijn straf is omgezet in 15 jaar kruiwagenstraf enz. en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

6680

418 blz. 3

07-10-1818

Bodel J., vaste President te Dordrecht, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6834

7-A blz. 6

18-02-1824

Bodenberg G. G. te Akkrum, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

6840

36-A

blz. 37

22-04-1824

Bodenhausen G?.  Arbeider van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8211

987/2

25-09-1839

Bodenhausen Georg Hendrik Christiaan ---- Hooiring Pieter  Schipper op de Pallas groot 7 tonnen te Tzummarum  is de 7e dezer door den ambtenaren Bodenhausen Georg Hendrik Christiaan  en Veen van der Pieter Jans commiesen der 2e en 4e klasse te Sexbierum bekeurd aldaar in de Dorpsvaart een overdekt Snikschip nadat aan de schipper vertoning van Patent en Meetbrief is gevraagd endeze niet had enz. jaar 1839 (6)

8224

1240/7

05-12-1839

Bodenhauzen ….? maakt een Proces Verbaal op en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Bodenhauzen Christiaan Willem, 863 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5665

13-11-1880

akte  18

Bodenhauzen Johan Wilhelm---- Visser Eelo Jacobus, Bodenhauzen Johan Wilhelm en Weeretsma IJpe, maken bekend in een kranten advertentie dat zij een Trekschuitdienst zal varen van Leeuwarden naar Sneek ingericht voor  110 plaatsen wat zij ook in advertentie in de Leeuwarder Courant aangekondigd  hebben (1stuks in dossier aanwezig)   tevens een folder aanwezig met deze aankondiging   enz. enz. jaar 1897 (4)

6406

175-1-2-3

09-04-1816

Bodenhuis Gevnystaat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

8197

687-17_4

06-07-1839

Bodens Christiaan Hendrik Sophias van vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met functie en tractementen en waar en zijn handtekening enz. jaar 1839 (6)

6854

30-C

23-09-1824

Bodens Jan Franciscus geb. 18-07-1795 Ninove ,Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

6389

5

28-10-1814

Bodenstaf Sjors---- Kundig M. Huisvrouw van Bodenstaf Sjors van beroep Schoenmaker te Leeuwarden schrijft en tekend een brief dat haar man is uitgetrokken als remplacant voor Kus Jan van beroep Huisman te Weidum en zulks voor een somma van 1500 car. Guldens van welk bedrag 500 guldens betaald zijn en de rest in obligaties maar nu mijn man 3 jaar geleden vertrokken is en aldus 1 jaar over tijd is dat de obligatie met interesten moest betaald zijn en omdat de Boer niet aan te spreken is , is mijn vader naar Sneek gegaan en daar advocaat Spree ….? Last gegeven de obligatie enz. enz. maar dat er nu aan list gedagt wordt enz. verder een heel verhaal waar de obligatie is gebleven en dat het voor het gerecht komt enz. jaar 1814 (3)

5675

87

12-01-1917

Bodewes De Gebr. G. & H te Martensbroek  prov. Groningen later genaamd N.V. Scheepswerven v.h. Bodewes De Gebr. G. & H heeft volbouwt de sleepboot “Hans”met Kapitein Zuilen van P. zij verzoeken vergunning tot doorvaart op de hoofdkanalen Dokkum, Leeuwarden, Harlingen ook aanwezig de meetbrief van het schip, enz. jaar 1917 (4)

5674

40

08-04-1909

Bodewes G & H.  de Gebroeders, Scheepsbouwmeesters wonende te Martenshoek die verzoeken in een handgeschreven en door hen ondertekende brief om hen toestemming te verlenen dat de door hun nieuw gebouwde Sleepkaan (die zij in Amsterdam moeten leveren) door Friesland van Dokkum naar Harlingen  enz. enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 1909 (4)

6414

27

15-01-1817

Bodremans Antoine A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)

 VERTALING;

 A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6284

1119-10

03-06-1817

Bodus Trijntje ontvangt  f. 600.-.-  van de Gemeente Marrum op 25-11-1812 enz. wegens tegoed van het voormalige district Ferwerderadeel  jaar 1817 (2)

5982

1750

16-12-1813

Boe ….? vermeld in een document genaamd, Staat der Hoofdambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)

9182

605

05-04-1916

Boecker Maria Juliana Martha gehuwd met Koller Joseph Leonard,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

9184

699

05-06-1917

Boecker Maria Juliana Martha vrouw van Kaller Joseph Leonard, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

5667

Jaar 1879

akte 11

Boei d. P. Beurtschipper van Blokzijl op Sneek---- Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een document met als onderwerp: dat dat erbij vernieuwing op den 17e dezer (Juni) een stoomboot op de waterweg  van Blokzijl-Steenwijk naar Sneek  in werking is gebracht  welke boot volgens vertrouwde opgave geregeld als stoombootdienst  zal werkzaam zijn en zijn de ondertekenden goed ingeligt dat de dienst geen concessie heeft enz. enz. jaar 1879 ( 3)

5667

15

24-06-1879

Boei de   P. Blokzijl  Beurtschipper Op Blokzijl-Steenwijk-Sneek 

6060

480

06-07-1820

Boei S. A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6418

248-C 1e bat

1e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Boeijing Pieter Arnoldus * Kollum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

8093

565/6

11-06-1838

Boeijink Barend Jan Geb. Winterswijk, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Jager Overleden te Salatiga (Id) 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6418

248-b 1e bat 2e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Boeijink Pieter Arnold 181 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Boeijink Pieter Arnoldus 181 Kollum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

255-BB

01-06-1817

Boek Jacob Fredrik 446 Nijkerk (fr) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6840

36-A

blz. 29

22-04-1824

Boekama Klaas Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6834

16-C

20-02-1824

Boekel ten James---- Kootstra Matthijs Matroos een dossier met o.a. een Certificaat van de Kapitein Boekel ten James van de Brick de Hoop dat voornoemde zich gedurende het jaar 1814 tot den 20 oktober 1821 altijd getrouw en eerlijk heeft gedragen enz jaar 1824 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Boekelaar Adrianus 229 is zijn volgnummer en Ter Goes (zh) zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

5995

37

14-01-1815

Boekelt, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

5664

A.7

27-04-1911

Boekema  J.  Wartena  Schip de Friso II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

5664

29

16-04-1914

Boekema  J.  Wartena  Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

5664

3,   7

20-04-1916

Boekema  J. Wartena  Schip de Friso II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5664

162,  19

27-02-1917

Boekema  J. Wartena  Schip de Friso II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

5664

274-a, 19

28-02-1918

Boekema  J. Wartena  Schip de Friso II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

5664

20

17-09-1903

Boekema  J. Wartena  Stoomboot, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-09-1903

5664

A.7

27-04-1911

Boekema  K. Wartena  Schip de Friso II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918

5664

3, 7

20-04-1916

Boekema  K. Wartena  Schip de Friso II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

5664

274-a, 19

28-02-1918

Boekema  K. Wartena  Schip de Friso II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

5664

20

17-09-1903

Boekema  K. Wartena  Stoomboot, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-09-1903

5664

37,   7

1910+1911

Boekema  K. Wartena Schip de Friso II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1910+1911

9186

146

06-02-1918

Boekema Bauke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

8199

729/5, 290

Bladzijde 6-v

17-07-1839

Boekema J. J. te Wirdum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8161

79-4

22-01-1839

Boekema Jacob Joannes,   Leek is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

5664

15

17-04-1913

Boekema Jan Wartena  Schip de Friso, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5664

20

17-09-1903

Boekema K & J. Wartena Stoomboot, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-09-1903

5666

Jaar 1902

akte 1

Boekema K. D. en Boekema Jan D. delen mede dat zij eigenaar zijn geworden van de stoomboot “De Ruiter” en een voorlopige Dienstregeling van Wartena op Leeuwarden enz. jaar 1902 ( 3)

5666

1

21-01-1902

Boekema K. Harkema  Voorlopige dienstregeling  Schip de Admiraal de Ruiter, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5674

40 en 50

10-05-1910

Boekema K. te Wartena verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief  om een vergunning te mogen bevaren de Harlingervaart tot Baard en dat eenmalig  met zijn stoomboot de “Friso II”  teneinde te vervoeren ene inboedel van Wartena naar Baard enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 1910  (5)

5664

27

16-04-1914

Boekema Klaas Wartena  Schip de Friso II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

5664

A.10 Bijl.20

25-04-1912

Boekema Klaas Wartena Schip de Friso II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5664

15

17-04-1913

Boekema Klaas Wartena Schip de Friso, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5994

1061

31-12-1815

Boekema W. J.  Hij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Witte Kool  aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (4)

6000

593

22-06-1815

Boekema W. J. Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied  met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)

5988

512

28-06-1814

Boekema W. J. Aanbesteding voor Witte kool 6500lb, Wortelen 7000 lb voor de gedetineerden te Leeuwarden, met vermelding van de prijs waarvoor de aannemimg geschied en de prijs voor de totale aanneming zijn borg is Huisinga Jan Fokkes Jaar1814 (4), 

8204

829/20, 264

Blz. 3

14-08-1839

Boekholt Gerrit hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Flankeur Bataillon der 8e afd. Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend op 15 Juli dezes , jaar 1839 (5) dossier (13)

6026

649

23-09-1817

Boekholt H. Hij wordt vermeld als belastingschuldigde over gebouwde eigendommen jaar 1817 (4)

6388

114

t/m 116

21-10-1814

Boekholt Joh. ---- Haan de S. Fz. Negociant in Houtwaren op het Zuidvliet bij Leeuwarden Letter L. nr. 76, een geschreven en door hem getekende brief met als onderwerp: hij heeft ruim 4 jaar gediend als Kapitein Luitenant en Kommandant ener compagnie Artillerie d’Elite gedetacheerd aan het Bataillon gewapende Burgerwacht der stad Leeuwarden enz. enz. hij heeft ook geleverd en voorgeschoten aan 81 man enz. totaal voorgeschoten een honderd acht en dertig guldens en acht stuivers enz. enz. verder wordt genoemd de Heer Beekkerk S. van S. Lt. Kwartiermeester ook een plan van formatie voor ene divisie Artillerie enz. door de Haan getekend, verder een Generale staat en Verantwoording van geleverde wapenen en kleding (vermeld bij de persoon) aan enz. getekend door de Haan en Faber Dirk B. en Boer de Lodewijk twee sergeanten der compagnie, voor 4 corporaals Lubach Johannes, Meulen van der Joh. H., Hendriks Hendrik en Filbach David, voor den Tamboer Ghijs Tamme voor een uniform en maakloon betaald aan Dupont Johannes en voor de Tamboer Boekholt Joh. een pantalon enz. voor de 2e Pijper Strakbeen Joh.  een blauw uniform enz. en voor de Luitenant Haan de J. F. en de Sous Luitenant Jong de G. C. een zwart rode enz. en voor de sergeanten Noordhof P. S. en Bruinszward Lieuwe artillerie Uniformen enz. jaar 1814 (13)

8225

1253-13, 21

10-12-1839

 

Boekholt Luurt Jacobs te Kollumerland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

8225

1253-13, 21

10-12-1839

Boekholt Luurt Jacobs te Kollumerland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6636

148

2e blz. van kolommen

10-02-1815

Boekholt Mello te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6834

41-A-5

23-02-1824

Boekhorst Andries Alles te Elsloo betreft een proces verbaal en  een transactie met de belastingen jaar 1824 (5)

6419

287-A_6 e

Compagnie

23-06-1817

Boekhoud Sjoerd wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3)

6424

609

10-12-1817

Boekhoudt Barteld 25 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6418

248-A

 13e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Boekhout  Sjoerd Joh’s  * Joure wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

9414

225

17-02-1921

Boekhout ….?---- Koenot Adolf Harmanus en Putten van Gerrit  geven in een door hun getekende brief  met eerbied aan de gedeputeerde staten  te kennen in hunne hoedanigheid van Voorzitter en Secretaris van de Bond  van Veldwachters gevestigd Zocherstraat 81 en 75 huis te Amsterdam, waarvan de statuten goedgekeurd zijn op 19 Juli 1818 bij K. B. no. 61, omvattende ruim 5200 Politieambtenaren onder uw aandacht te brengen dat de Gemeenteraad van Schiermonnikoog in gebreke is gebleven te voldoen aan de wenschen van enz. enz.  en dat het aanvangsalaris voorstaan eene regeling van fl. 1600.= minimum tot fl. 2100 maximum  bedraagt enz. enz.  met als bijlage een Memorie van Toelichting enz.  de wethouder Karst F.  wordt geantwoord dat het prestige niet had te lijden al was de Veldwachter ok een Kolenwerker enz.  de andere wethouder Boekhout ….? Gaf te kenen dat er geen rekening kan worden gehouden met het verlanglijstje van de Veldwachter enz.  jaar 1919 (25)

8285

622-1

20-06-1840

Boekhout Goikjen---- Blauw Jacob te Dockum betreft een radiatie van de Hypothecaire inschrijving voor de firma Blauw Sijbrand Jacobs en Boekhout Goikjen echteleiden, Handelaar in het groot in Binnenl. Gedistilleerd staande in Wijk D. no. 136 verschuldigde accijns enz. ook een door hem ondertekende brief als Handelaar in Wijn en Sterke Dranken te Dockum, een Notarisakte bij Mr. Slooten van Adrianus, ook wordt zijn schoonbroeder Gatsonides Hendrik IJsbrands genoemd, verder eene huizing staande in de Keppelstraat te Dokkum tevens genoemd de heer Jong de Jacob aan den Uithoorn gevestigd tevens wordt de waarde van het onroeren goed enz. vermeld  jaar 1840 (9)

7977

137-14

08-02-1837

Boekhout Harmanus Klaasensz.,  Notaris te Ternaard  een verzoekschrift en verklaring door hem ingediend  betreffende de geborgen goederen van het schip de Laura te Westdongeradeel namens de Burgemeester van  Stettin waaruit blijkt dat Melle van Georg  aldaar eigenaar is geweest van het schip Laura  op de Engelsmansplaat verongelukt enz. jaar 1837 (5)

6385

54-15

14-07-1814

Boekhout J. staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Boekhout Johannes, 738 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6830

18-A blz. 45

21-01-1824

Boekhout S. J. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Boekhout Sjoerd Johannes 438 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6256

334

10-04-1815

Boekhout Wouter, Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)

8131

1281-9

27-12-1838

Boekhoven van Hendricus, , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 29-05-1803,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6036

477

07-07-1818

Boekkema W. Jans, Witte Kool en Wortelen,  ,   Onderwerp: de aanbesteding van  levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden, met zijn handtekening onder het aanbestedingscontract,  jaar 1818 (4)

6047

379

03-06-1819

Boekkerk Haye Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6404

72

08-02-1816

Boekma H. J.  Kapitein der 3e Compagnie  6e Bataillon Landstorm van het voormalige Arrondissement Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de officieren de onder hun bevel hebbende manschappen aan te sporen enz. jaar 1816 (2)

6859

32-A

10-11-1824

Boekweit J. A. Schipper te Rotterdam.------ Bakker J. P. Schipper te Sneek, onderwerp een transactie ter voorkoming van een een vervolging wegens het niet hebben van een document voor het vervoerde binnenlands gedistilleerd wordt ook in genemd Lange de P. J.  Albada Jelgersma P, of Jelgersma Albada P. en de rotterdamse Schipper  Boekweit J. A. enz. enz. jaar 1824 ( 6)

6418

248-b 3e bat 1e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Boekweit Jacob A. 674 is zijn volgnummer bij de 1e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-E

1e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Boekweit Jacob A. staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6381

136 nr. 1  4e kolom

17-03-1814

Boekweit Jacob Abeles, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6382

20 nr. 1

29-03-1814

Boekweit Jacob Abeles, Plaatsvervanger van Ruardi Regnerus Reinders staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Akkrum, jaar 1814 (4)

6418

248-A

 3e blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Boekweit Jacob Ables  * Lemmer wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Boekweit Jacob Ables 674 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Boekweit Jacob Alles 4 is zijn volgnummer en Joure zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Boekweit Jan R., 133 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Boekweit Jan R., 253 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Boekweit Jan R., 277 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Boekweit Regnerus J. 140 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6625

330

28-02-1814

Boekweit Regnerus Jans---- Reneman F. Eerste Plaatsvervanger van den Vrederegter van het Canton Lemmer schrijft en ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland  dat gepasseerde saterdag hier gekomen zijnde om de gewone Regtdag te houden enz. fat de Zeilmakers Sleeswijk Rienk en Sleeswijk Sjoerd alhier, suspicie hadden, dat hunne Meesters Zeilmakers knegt Haagsma Hendrik Kornelis zich heimelijk meester gemaakt hadde van  Zeilmakers goederen uit hunnen winkel en deze Sleeswijk Rienk en Sleeswijk Sjoerd verklaard hebbende veel der gevonden goederen het hunne zijn enz. heb ik genoemde Haagsma Hendrik Kornelis in verzekerde bewaring genomen enz. er kwamen twee buren met name Visser Jacob Franzes en Hunsma Siemen zeggen dat Bootsma Gerben Gaukes geheel over de drank zijne huisvrouw zwaar mishandeld hadde enz. ik daar aanwezig was en na een gesprek er uit gegooit werdt en dat momet voor mij levensgevaarlijk was enz. terwijl hij gearresteerd was en overgebracht wilde zijn vriend Bontekoe Hette Innes hem bevrijden uit de handen van Boekweit Regnerus Jans maar de Velwachter Boer de Jan wist dat te voorkomen, verder een gedetailleerd verslag van wat er precies is gebeurd enz. jaar 1814 (7)

6394

221

30-03-1815

Boelaarts van Blokland onder inspecteur der Administratie bij de Armee wordt genoemd in een brief van de Luitenent Generaal Commissaris Generaal voor het departement van Oorlog enz. Feddes Cornelis J. ondertekend een brief met als onderwerp Op uw vriendelijk uitnodiging om mongeveer een honderd lasten voerhaver voor het gouvernement aan te kopen  enz.  en willen graag een crediet ontvangen of een Last in Amsterdam van f. 9000 te openen enz. jaar 1815 (4)

5986

309

26-04-1814

Boelardus Augustinus Boelens van, Onderwerp; Procesverbaal van opneming,  de controleur der belastingen heeft zig begeven naar het huis van voornoemde persoon en hem verzogt hem te vergezellen ten huize van de heer Mulier Pieter de afgaande persepteur ten einde de voorgestelde opneming te doen en aldaar aanwezig ook de heer Boelens van Boelardus Augustinus benoemd tot provisionele waarneming der functie van Percepteur enz. enz. en heeft aldaar de Rollen en Kas overgedragen aan de nieuw aangestelde enz. enz. een lijst met wat er aanwezig was, is ook in het dossier het document is ondertekend door beide percepteurs en de ontvanger jaar 1814 (7)

6646

926

25-11-1815

Boele Adriaan & zoon in Comp en nog 13 andere Kooplieden in Amsterdam in Kaas handelende dat van de Vriesche kanter Kaas zonder Komijn op grond van eene resolutie van de Staten Generaal van 15 december 1766 enz.  was ondertekend in copie  door de medeleden van de commissie van Landbouw in Vriesland  Fontein P., Hijlarides Wierd P., Siderius M. Rendent der Commissie enz. jaar 1815 (12)

6095

496, 1-3

12-06-1823 

Boelema Ritske Gasthuis--- Cuperus Cornelia wonende in het Ritske Boelema Gasthuis een request aan de koning dat wijlen haar zuster Cuperus Janke bij resolutie van 7-12-1781 aangesteld tot opzienersche in het Tuchthuis en  en Werkhuis te Leeuwarden  dat zij ontslagen is en haar zuster moest ondehouden enz. enz.  en zij 74 jaar is en zwaar doof  verzoekt dan ook om ondersteuning enz. enz. , Jaar 1823 (3)

8375

708-5_9

20-07-1841

Boelen J. te Amsterdam staat als uitvoerder vermeld in een door Weide van der W. R. (Willem Roelof) namens Burgemeester en Wethouders van Dockum  en ter ordonnantie van dezelven Slooten van A. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek

Boelen J. te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente  Sneek  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

Boelen J. te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 30

22-05-1840

Boelen J. te Amsterdam uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

723-5

23-07-1841

Boelen J. te Amsterdam wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger van In en Uitgaande Regten en Accijnsen te Franeker  dat door Boelen J. te Amsterdam is afgezonden 438 kan fijne wijn  aan Tiemstra ….? en Wal v.d. H. en daarvan betaling van accijns enz. jaar 1841 (3)

6381

136 nr.250 4e kolom

17-03-1814

Boelen Jan Hendriks , Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6392

65 + 78

27-01-1815

Boelen P. R. Capitein een document aan de Gouverneur van het Landschap Drente, waarin hij genoemd wordt door de Griffier bij de Staten van Drente en een brief ondertekend enz. jaar 1815 (2)

8375

708-5_12

20-07-1841

Boelen te Amsterdam staat als uitvoerder vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6382

20 nr. 250

29-03-1814

Boelen Thijs Hendr’s ---- Boelens Jan Hendr’s plaatsvervanger van Boelen Thijs Hendr’s  staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)

6381

136 nr. 250

17-03-1814

Boelen Thijs Hendriks te Noordwolde, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6102

43-A

12-01-1824

Boelen van Boelardus Augustinus,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6416

103

20-03-1817

Boelen Willem * 17-04-1799 Maastricht wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand Januari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (3)

6852

34-C

30-08-1824

Boelends van George Hendrik geb. 1794  Een opgave van personen welke niet in de termen vallen om bij de Militie te worden ingelijfd met geboortedatum,beroep en met ouders en waar ze zich in 1824 bevinden en aanmerkingen.enz. jaar 1824 (4)

6097

710

02-08-1823  

Boelends van J. H., op den avond van den laatsten Juli 1823 waren in zijn kas aanwezig , Munten en Bankbiljetten enz (gespecificeerd) jaar 1823 (1)

5664

40,  274-a

28-02-1918

Boelens  A.  Pingjum  Schip de Pingjum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

5664

40,  162

27-02-1917

Boelens  A.  Pingjum  Schip de Pingjum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

6096

666

22-07-1823  

Boelens , Commissaris een enveloppe met veel tekst en een rode lakzegel van Amt Norden  verzonden aangetekend uit Nieuwe Schans op 19-07-1823 met schuit no. 2,  Boelens , Commissaris. En Luining Commissaris schuit 1.  verder genoemd Eskes K.  enz. verder een Duitse brief met onderwerp: de lading van een vergaan schip  met een Inventaris en Specificatie oook met een lakzeget van Amt Nord, tevens komen voor, Visser Remke Reinders, schipper,  Dijk van Klaas Klaassen, Jellen Jurgen op Schiermonnikoog, Ubbens Vogd de Strandvonder zijn rekening, Claessen Claas,  Jurgens Foike  een rekening met zijn handtekening,  jaar 1823 (16)

6871

26-03-1825

2-A

Boelens ….?  Provinciale Administrateur enz. een resolutie aan hem gestuurd betreffende Bruining Ismael enz. jaar 1825 (2)

6047

379

03-06-1819

Boelens Abrosius Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

7977

158-6, 26

14-02-1837

Boelens Ale Minnes te Oostdongeradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6385

71 en 71-B             15-07-1814

Boelens Ambrosius Aiso---- Boelens van Hendrik 20 jaar oud zoon van Boelens Ambrosius Aiso en Trotz Susanna Cornelia hij wordt vermeld op de Rensigsements Staat der Heeren uit de provincie Vriesland  welke onder de Gardes d’Honneur hebben gediend en verzoeken om geplaatst te worden een lijst met 13 kolommen informatie over hem enz. jaar 1814 (3)

6060

480

06-07-1820

Boelens Ambrosius, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Boelens Ambrozius hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6000

609

29-06-1815

Boelens B. A.  geeft een volmacht aan Steringa Roelof te Rinsumageest Ontvanger der Belastingen enz. Jaar 1815 (2)

6086

872

19-09-1822

Boelens Boelardus Augustinus van te Rinsumageest wonende oud 31 jaar wordt vermeld op een document candidaten tot Vrederegter in het kanton Beetsterzwaag i.p.v. de Heer Arendsz. Tjeerd† met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1822 (2)

6285

1247- 39

18-12-1817

Boelens Boele P. ,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6658

575 blz. 4

25-11-1816

Boelens Boele staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

6096

671

22-07-1823  

Boelens---- Boelens , Commissaris een enveloppe met veel tekst en een rode lakzegel van Amt Norden  verzonden aangetekend uit Nieuwe Schans op 19-07-1823 met schuit no. 2,  Boelens , Commissaris. En Luining Commissaris schuit 1.  verder genoemd Eskes K.  enz. verder een Duitse brief met onderwerp: de lading van een vergaan schip  met een Inventaris en Specificatie oook met een lakzeget van Amt Nord, tevens komen voor, Visser Remke Reinders, schipper,  Dijk van Klaas Klaassen, Jellen Jurgen op Schiermonnikoog, Ubbens Vogd de Strandvonder zijn rekening, Claessen Claas,  Jurgens Foike  een rekening met zijn handtekening,  jaar 1823 (18)

6038

716

24-09-1818

Boelens F. A ----Olivier Louw Alefs Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3)

6071

489 + 500 en 517

19-06-1821

Boelens F. A. ---- Mulier  P. Ontvanger in het district Tjerkwerd en tevens is de administratie door de heer Boelens F. A. overgedragen  jaar 1821 (2)

6098

936

27-09-1823  

Boelens F. A.----  Sytzes Afke (zij tekend als Afke Sytes)  weduwe van Vries de Pieter, Boelens F. A. Ontvanger wil de in beslag genomen goederen verkopen met een lijst van de goederen van haar waar beslag op is gelegd jaar 1823 (4)

6018

36

14-01-1817

Boelens F. A.---- Ates Baukje weduwe van wijlen Pieters Lammert en hare kinderen wordt vermeld op een document Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Z.M. besluit van den 18e januari 1815 no. 20 geeft aan de hiernagenoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen, dat de enz. naar de Rentmeester Boelens F. A. van  het Rentambt van Vriesland, Groningen en Drente zijn gezonden enz. jaar 1817 (3)

6022

294

05-05-2817

Boelens F. A.---- Hindriks Zijtze wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente Boelens F. A. te Groningen1817 (3)

6044

179

24-03-1819

Boelens F. A. Ontvanger der belastingen te Makkum en Burggraaf F.  ontvanger over Arum en Witmarssum hij zou fl. 3500 per jaar ontvangen terwijl eerstgenoemde maar fl. 350 ontvangen zou enz. enz.  jaar 1819 (3)

6039

792

27-10-1818

Boelens F. A.---- Poppes Neeltje Idskes en haar broer Poppes Poppe Idskes,Hij komt voor in het document Departement der Domeinen  als reclemant van Schorren en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester  der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen Boelens F. A. te Beetsterzwaag   jaar 1818

6070

440 

29-05-1821

Boelens F. A. thans ontvanger  der belastingen te Makkum  wordt benoemd tot  ontvanger te Haske en Joure i.p.v. de overleden  Eyck van Wieger enz. enz. jaar 1821 (3)

6070

443

29-05-1821

Boelens F. A. thans ontvanger  der belastingen te Makkum  wordt benoemd tot  ontvanger te Haske en Joure i.p.v. de overleden  Eyck van Wieger en in de plaats van Boelens krijgt Mulier T.  de functie van ontvanger  der belastingen te Makkum  enz. enz. jaar 1821 (3)

6038

650

02-09-1818

Boelens F. A.,  ,  Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3)

8377

762/3

04-08-1841

Boelens Ferdinand Adriaan van  te Beetsterzwaag , een Chigoreidrogerij later Firma F. A. Boelens & Comp. een request voor gedeeltelijke vrijdom accijns 3500 tonnen turf enz. jaar 1841 (2)

8197

687-17_4

06-07-1839

Boelens Ferdinand Adriaan van vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

8377

762/3

04-08-1841

Boelens Firma F. A. & Comp.---- Boelens Ferdinand Adriaan van  te Beetsterzwaag , een Chigoreidrogerij later Firma F. A. Boelens & Comp. een request voor gedeeltelijke vrijdom accijns 3500 tonnen turf enz. jaar 1841 (2)

6830

27-C

21-01-1824

Boelens Frans Godard Aijso (Jr) Baron van Lijnden Lid der Staten te Beetsterzwaag staat vermeld in een document van Wij Willem bij de gratie Gods Koning de Nederlanden enz.  betrefende de  benoeming van de Civiele leden in de Militie Raden enz. jaar 1824 (7)

6866

01-02-1825

4-1-C

Boelens Frans Godard Ayso Jonkheer Baron van Lijnden te Beetsterzwaag---- Volkhamer J. Commanderende het 3e/2e/ Bat. 8e afd. inf. in Garnizoen te Leeuwarden/Coevorden, hij wordt vermeld op de staat houdende benoeming der Civiele Leden in de Miliecieraden voor de ligting van 1825, jaar 1825 (7)

6864

26/1-C

no.  183

07-01-1825

Boelens Gerben Jans te Wymbritseradeel  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

8280

517-11, 46

19-05-1840

Boelens J. B. te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6407

198-

1+10-11

04-05-1816

Boelens Jan Bards staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6382

20 nr. 250

29-03-1814

Boelens Jan Hendr’s plaatsvervanger van Boelen Thijs Hendr’s  staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)

6028

788

06-11-1817

Boelens Jan Hendrik 26 jaar Hij staat op een staat van candidaten voor de post van Rechter te Leeuwarden i.vm. met het overlijden van Driessen Antonius   jaar 1817 (3)

6405

130

12-03-1816

Boelens Jan Hendrik te Leeuwarden wordt vermeld in een ducument van de Minister van Binnenlandsche zaken betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat voornoemde verzoekt om op grond van art. 12 letter c der wet op de Schutterijen  als Schutter wordt vrijgesteld enz. Jaar 1816 (3)

6040

817 en 821

07-11-1818

Boelens Jan Hendriks Provinciaal ontvanger wordt benoemd als Ontvanger Generaal i.v.m.  met een salaris van fl. 10.000 per jaar, het overl. van With de Magchiel,  tevens overdracht van kantoor,   ook genoemd  heer Ferwerda jaar 1818 (5)

6407

198-

1+12-13

04-05-1816

Boelens Jan Hendriks staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6265

10

29-12-1815

Boelens Jan Jans, ---- Martens Anne Mertens, Mellema Boele Sybes, Damsma Dirk Folkerts , Boelens Jan Jans, Zijlstra Jasper Pieters, Bosch Saakje Douwes en  Koopmans Syds Harmens  alle Landbouwers e Brantgum dat zij schrijven in een brief door allen ondertekend dat zij zich zeer bezwaard vinden  in de onder de gemeente Ternaard omgeslagen personele omslag  over de jare 1814 en 1815  enz. enz. ook is er geen geld om de bouwvallige  Dorps Toren te herstellen, dat hun belasting betaald over Branthum allemaal gaat naat Ternaard enz.  enz. jaar 1815 (4)

6285

1247- 95

18-12-1817

Boelens Jan Pieters,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6015

608-a

11-10-1816

Boelens Jan Sambrosius Aiso hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Heerenveen  met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. handtekeningen  en aanmerkingen jaar 1816 (5)

8280

517-11, 16

19-05-1840

Boelens Jan wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Nes Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6631

1066-17

02-09-1814

Boelens Jan Ymters hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

9187

890

04-07-1918

Boelens Jan,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9190

83

16-01-1920

Boelens Jannes Agent van Politie te Rotterdam, verzoekt inrekking van zijn aanstelling als veldwachter  Smallingerland jaar 1920 (3)

9189

729

23-06-1919

Boelens Jannes geb. 24-04-1892, arbeider te Drachten zijn benoeming tot Veldwachter te Drachten jaar 1919 (2)

9921

38

20-10-1882

Boelens Joh’s, Onbezoldigd Rijksveldwachter te Nes  gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6830

18-A blz. 43

21-01-1824

Boelens N. A. te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6385

54-21

14-07-1814

Boelens Pieter staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3)

8280

517-11, 27

19-05-1840

Boelens Romkje J. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6285

1247- 40

18-12-1817

Boelens Siebe P. ,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6077

997

15-12-1821

Boelens T. A. hij wordt genoemd als een der ondertekenaars van een Proces Verbaal betreffende het niet gedane onderhoud aan Kerk en Pastorij huizinge te Koudum de opgave is gedaan op 29 juli 1819 en wegens de verergerde situatie dier gebouwen, op 7 december 1821 zijn samengekomen op Huiskondiging door de Velwachter en op orde van de rietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde verrigt aan de floreenpligtigen der Hervormde Gemeente van de Dorpe Hemelum enz. enz. jaar 1821 (12)

8280

526-1, 31

22-05-1840

Boelens te Heerenveen, Schoterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 22,2

19-06-1840

Boelens v.  .….? te Heerenveen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Boelens v.  Ferdinand Adriaans hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6843

20-A

Bladzijde 8

21-05-1824

Boelens v. B. A.----  Posthumusz F. T.  Notaris en verhuurder aan Boelens v. B. A  Vrederegter  te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6395

399

29-04-1815

Boelens v. B. A. zijn naam staat onder de  navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij wonende te Leeuwarden dat hij bij besluit van 13e j.l.  aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij  officier is geweest bij de Lanciers  ook aanwezig een verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)

8211

988-3, 28

Bladzijde 2

26-09-1839

Boelens v. F. H. te Beetsterzwaag wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 1

22-05-1840

Boelens v. G. A.  als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6243

255

27-03-1814

Boelens van  A. A.  ---- Hiddinga Elias  te Heerenveen een document met zijn handtekening , Onderwerp;  betaling van contributien voor 1813 door, Tuymelaar H. , Haeften van J. , Boelens van  A. A. en Nauta H. met de te betalen bedragen en de bedragen die zij in 1812 hebben betaald enz. enz. jaar 1814 (3)

6053

958

27-12-1819

Boelens van  Aijs Ambrosius te Olterterp, President van de rechtbank, hij wordt vermeld in het document van de personen die hunne bijdrage  voor het fonds van weldadigheid aan de gouveneur hebben voldaan. Jaar 1819 (2)

6036

493-A

13-07-1818

Boelens van  Ambrosiua Ayso Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

6082

453

03-05-1822

Boelens van  Ambrosius A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6057

261-A

11-04-1820

Boelens van  Ambrosius Aiso te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (1)

6060

494

12-07-1820

Boelens van  Ambrosius Aiso te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6066

53-A

22-01-1821

Boelens van  Ambrosius Aiso te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1821 (4)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Boelens van  Ambrosius Aiso te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6072

549-C

10-07-1821

Boelens van  Ambrosius Aiso te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het derde kwartaal  Jaar 1821 (3)

6075

771

11-10-1821

Boelens van  Ambrosius Aiso te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Boelens van  Ambrosius Aiso te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3)

6865

10-2A

14-01-1825

Boelens van  Ambrosius Aiso te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het 1e kwartaal  Jaar 1825 (4)

6248

754 Bijl. A.

12-08-1814

Boelens van  Ambrosius Aiso, President van het Tribunaal te Heerenveen Tuimelaar Hendrik,  Koopman Hij staat op een lijstje genaamd: Geextratieerd uit de Repartike over de ingezetenen van de Gemeente Heerenveen tot vinding van het tekortkomende op de behoeften dier genoemde gemeente voor het jaar 1813 aangeslagen voor fl. enz. enz jaar 1814 (1)

6242

82,1-7a+12               07-02-1814

Boelens van  Ambrosius Aizo  Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens en een request,  jaar 1814 (3) 

6072

581

17-07-1821

Boelens van  B. A. te Rinsumageest staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

6041

891

14-12-1818

Boelens van  F. A. Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen de heer Boelens van  F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818 (3)

6101

1334

22-12-1823

Boelens van  J. C. Ontvanger Generaal in Friesland  hij wordt benoemd als Administrateur van s’ Rijks Schatkist enz. jaar 1823 (1)

6259

708

13-07-1815

Boelens van ,….?  ---- Metz Petrus Johannes Hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij voor enige tijd een request heeft ingediend  waarbij hij zig beklaagde wegens een dubbele personele aanslag omdat hij te Haske en Heerenveen moet betalen maar dta hij te Heerenveen werkt en te Haske woont en ter staving hiervan volgt een lijst met namen en bedragen van Boelens van ,….? Nauta R., Haeften van Jr….?.,  Adema.….?,  Kool ….?,  Wildeman ….?, Mollema W. enz. enz. jaar 1815 (5)

6385

70

15-07-1814

Boelens van ….? Hij wordt vermeld als Gardes d’Honneur gedesigneerd om bij de cavalerie geplaatst te worden enz. jaar 1814 (1)

6056

157 + a

03-03-1820

Boelens van ….? ontvanger particulier heeft overgestort  fl. 14.253.25-1/2 voor de  jongste overstroming enz. enz. jaar 1820 (4)

6843

20-A

Bladzijde 9

21-05-1824

Boelens van A. ,  Lijst van Koopcontracten in de Gemeente Beetsterzwaag  en gedane verkoopingen van woningen en gebouwen en het bedrag van den koopprijs in kooppenningen, en in bezwaren en lasten, à 5 percent tot kapitaal gebragt, volgens artikel 11 van het reglement, dato 27 October 1823 met vermelding van soort woning het huisnummer, jaar van aankoop enz. jaar 1824 (9) dossier (16)

6071

477

16-06-1821

Boelens van A. A.  Maatschappij van Weldadigheid  lid van de commissie van Landbouw in Friesland  en Leden van de Maatschappij van Weldadigheid , jaar 1821 (1)

6047

379

03-06-1819

Boelens van A. A. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6258

575

07-06-1815

Boelens van A. A. dat hij in 1814 aangeslagen is geworden  even alsof dezelve geen andere domicilie hadden dan Olteterp enz. jaar 1815 (1)

6868

16-02-1825

11-A

Boelens van A. A. hij staat op de naamlijst der Heeren Leden van de Kommissie van Landbouw in Friesland waarvoor de Kontributie over 1823 en 1824 nog moet worden ingevordert enz. jaar 1825 (3)

6868

16-02-1825

11-A

Boelens van A. A. hij staat op de naamlijst der Heeren Leden van de Kommissie van Landbouw in Friesland waarvoor de Kontributie over 1823 en 1824 nog moet worden ingevordert enz. jaar 1825 (3)

6869

03-03-1825

6-A blad 3

Boelens van A. A. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)

6866

02-02-1825

 16-A

Boelens van A. A. Hij wordt genoemd in een document van bewijzen van vereveningen rakende de dienst van het justitieele Policie met zijn functie, plats en te ontvangen bedrag in het jaar 1824  enz. jaar 1825 (2)

6865

19-A

20-01-1825

Boelens van A. A. komt voor in opgave van schulden welke door de heren  Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begroting over 1824 zijn gecontracteerd enz. enz.  jaar 1825 (3)

6087

959

17-10-1822

Boelens van A. A. lid van de Commissie van Landbouw te Leeuwarden  Onderwerp. De contributie aan de Mij. Van Weldadigheid jaar 1822 (1)

5988

429

06-06-1814

Boelens van A. A. President van de regtbank vaan eersten aanleg zitting houdende te Heerenveen een ordonnantie voor kleine onkosten enz. jaar 1814 (1)

6008

82 blz. 2

03-02-1816

Boelens van A. A. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6034

398

30-05-1818

Boelens van A. A. te Beetsterzwaag hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6830

7-A

21-01-1824

Boelens van A. A. te Heerenveen staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4)

6076

921

27-11-1821

Boelens van A. B. A. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te Heerenveen vermeld  met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6)

6865

19-A

20-01-1825

Boelens van A. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3)

6843

20-A

Bladzijde 8

21-05-1824

Boelens van A. President van de Regtbank te Heerenveen verhuurder en Herder H. E. Timmerknegt huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6385

54-31

14-07-1814

Boelens van A. staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden, jaar 1814 (3)

6843

20-A

Bladzijde 3

21-05-1824

Boelens van A. te Olterterp onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6843

20-A

Bladzijde 8-A

21-05-1824

Boelens van A. verhuurder en Huisman J. J. Arbeider en  huurder te Olterterp, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6843

20-A

Bladzijde 8-A

21-05-1824

Boelens van A. verhuurder en Jellema H. J. Arbeider en Tapper huurder en  huurder te Olterterp, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6843

20-A

Bladzijde 8-A

21-05-1824

Boelens van A. verhuurder en Nicolai J. M. Arbeider en  huurder te Olterterp, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6843

20-A

Bladzijde 8-A

21-05-1824

Boelens van A. verhuurder en Veen van der H. R. Schaapherder en  huurder te Olterterp, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

5986

287-B

Lijst 1

16-04-1814

Boelens van Aijso hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Heerenveen met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (5)

6257

498

25-05-1815

Boelens van Ambrosius  Aijso President der regtbank van 1e aanleg te Heerenveen  een antwoord op zijn request dat hij is aangeslagen enz. hij was te hoog door een misrekening aangeslagen enz. jaar 1815 (2)

6030

53-a

23-01-1818

Boelens van Ambrosius  Ayso , Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen,  jaar 1818 (4)

6256

350

13-04-1815

Boelens van Ambrosius Aijso (Mr.) wonende te Heerenveen  geeft met verschuldigde eerbied in een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur te kennen dat hij door de Municipale Raad der gemeente Heerenveen tot vinding van het deficit dier gemeente over 1813 gesteld is op f. 19-1-2 dat hij ingevolge enz. jaar 1815 (2)

6021

252, 1-4

17-04-1817

Boelens van Ambrosius Aijso wordt vermeld (met handtekening) in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (4) dossier (18) 

6102

43-A

12-01-1824

Boelens van Ambrosius Aiso ,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

8364

498/10, 14

21-05-1841

Boelens van Ambrosius Aiso de erven staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Beetsterzwaag die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

6070

424-7

25-05-1821

Boelens van Ambrosius Aiso hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6084

649

09-07-1822

Boelens van Ambrosius Aiso te Heerenveen, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Heerenveen  van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6087

950

15-10-1822

Boelens van Ambrosius Aiso wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6839

4-A blz. 6

06-04-1824

Boelens van Ambrosius Aiso wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 17 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Heerenveen en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6063

703

11-10-1820

Boelens van Ambrosius Aiso,  hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Heerenveen die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (4)

6081

366

11-04-1822

Boelens van Ambrosius Aiso, hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het  arrondissement  Heerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6090

42

14-01-1823

Boelens van Ambrosius Aiso, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6093

299

11-04-1823

Boelens van Ambrosius Aiso, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6096

609

07-07-1823

Boelens van Ambrosius Aiso, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6099

1016

14-10-1823

Boelens van Ambrosius Aiso, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6018

38-B

17-01-1817

Boelens van Ambrosius Ayso  (met handtekening) hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Heerenveen, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4)

6024

437-a

08-07-1817

Boelens van Ambrosius Ayso , President van de rechtbank, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Heerenveen  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (4)

6049

548

07-08-1819

Boelens van Ambrosius Ayso Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Heerenveen  enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6054

34-A

12-01-1820

Boelens van Ambrosius Ayso te Heeerenveen,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6042

44-C

20-01-1819

Boelens van Ambrosius Ayso te Heerenveen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar, met zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6054

63, blz. 81, 82

Boelens van Ambrosius Ayso, ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92 )

6013

401-b

09-07-1816

Boelens van Ambrosius Ayso, Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen  met vermelding van Kwaliteiten, Tractement     tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)

6052

793

05-11-1819

Boelens van Ambrosius Ayso, Hij staat op een lijst met  het personeel der regtelijke ambtenaren van het arr. Heerenveen. Jaar 1819 (4)

6033

263-b

15-04-1818

Boelens van Ambrosius Ayso, Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Heerenveen jaar 1818 (4)

6039

771-a

16-10-1818

Boelens van Ambrosius Ayso, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Heerenveen over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6045

238

13-04-1819

Boelens van Ambrosius Ayso, te Heerenveen,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6865

10-2-A

14-01-1825

Boelens van Ambrosius te Heerenveen,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Heerenveen enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6027

718-c

14-10-1817

Boelens van Ambrosius, Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Heerenveen met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6096

609

07-07-1823

Boelens van Augustinus, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6037

643

31-08-1818

Boelens van Ayso Ambrosius hij wordt vermeld  in de brief: Wij ondergetekenden * verklaren het Lidmaatschap van de My. Van Weldadigheid aanvaard te hebben op voorwaarde bij het reglement der My der weldadigheid. Jaar 1818 (2)

6395

459

11-05-1815

Boelens van B. A.  staat in een document aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden enz. dat hij samen met  20 anderen ondertekend betreffende het goed ontvangen gunstige Appointement van den 1 mei j.l.  om zig te mogen formeren tot ene Compagnie Jagers te voete enz. jaar 1815 (2)

6394

356

22-04-1815

Boelens van B. A. een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje  waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig heeft laten inschrijven in het register in Leeuwarden  om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers  en als zodanig geformeerd te worden maar enz. jaar 1815 (2)

5996

151-a 

2e rij namen

20-02-1815

Boelens van B. A. hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6397

662

13-07-1815

Boelens van B. A. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4)

6397

662

13-07-1815

Boelens van B. A. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4)

6093

354

29-04-1823 

Boelens van B. A. hij wordt benoemd tot Vrederegter voor het Kanton Beetsterzwaag i.p.v. Tackema J. T.  die bedankt heeft enz. jaar 1823 (1)

6623

272

26-01-1814

Boelens van B. A. ondertekend een brief betreffende dat hij een missive heeft ontvangen en  uit dezelfe zijn ontslag als Maire van de Gemeente Lippenhuizen vernomen en opnieuw de aanstelling als Schout in gemelde gemeente maar dat hij voor die post moet bedanken met als reden dat hij geen woonplaats in die gemeente heeft en ander half uur van Lippenhuizen woont en hij  enz. jaar 1814 (2)

6624

292

11-02-1814

Boelens van B. A. Schout van de Gemeente Lippenhuizen ondertekend een brief en wil voordragen Jelksma Sake Jelkes om hem te vervangen bij zijn afwezigheid of andere beletselen enz. jaar 1814 (1)

6395

521

25-05-1815

Boelens van B. A. tot Corporaal benoemd>>> Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de benoemingen van Onderofficieren en Corporaals enz. jaar 1815 (2

6395

513

25-05-1815

Boelens van B. A. van Olderterp hij is een der ondertekenaars van>> Haga B. Capitein der Vrijwillige Jagers te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Capitein van de Compagnie Vrijwillige Jagers betreffende Militaire zaken enz. met een lijst van 12 ondertekenaars jaar 1815 (3)

6394

356

22-04-1815

Boelens van B. A. van Olterterp een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje  waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig heeft laten inschrijven in het register in Leeuwarden  om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers  en als zodanig geformeerd te worden maar enz. jaar 1815 (2)

6843

20-A

Bladzijde 6

21-05-1824

Boelens van B. A. Vrederegter te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6095

538

24-06-1823 

Boelens van B. B.  ----- Wentholt Jacobus hij wordt benoemd als  Ontvanger der belastingen te Berdaard  i.p.v Boelens van B. B.  jaar 1823 (4)

6089

1186        

21-12-1822

Boelens van B. B. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6402

 

922-1+ 12

09-12-1815

Boelens van Boelandus Augustinus staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6099

1016

14-10-1823

Boelens van Boelandus Augustinus, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Boelens van Boelardus Augus hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6091

148 en 149

14-02-1823

Boelens van Boelardus Augustinus  woont te Birdaard oud 31 jaar  Ontvanger der belastingen, Hij staat vermeld op een lijst van kandidaten tot Vrederegter te Beetsterzwaag  i.p.v. Tackema Jeen Taekes die benoemd was maar bedankt heeft enz. jaar 1823 (6)

6264

1127

15-11-1815

Boelens van Boelardus Augustinus , Ontvanger der Directe Belastingenvan de gemeente Rinsumageest  geeft met eerbied te kennen  dat hij zelf is aangeslagen voor f 30 dat hij deze aanslag te hoog vind, hij geeft een aantal namen die meer dan hem inkomen hebben en minder betalen. Zoals Rotte de M. C. F. J. Jonkheer (Maurits Galixtus Franciscus Johannes) Schout, Voormeulen ….? Secretaris , Halbesma H. Mun : raad, Viersen J. J. Mun : raad, Westra Jan Mun : raa d Enz. jaar 1815 (3)

6087

977

21-10-1822

Boelens van Boelardus Augustinus---- Arendsz Tjeerd  wegens zijn overlijden worden voor zijn functie van Vrederegter in Beetsterzwaag voorgedragen Steensma Petrus Gerhardus, Taekema Jeen Taekes, Boelens van Boelardus Augustinus dit document heeft 6 kolommen met informatie o.a. tegenwoordige functie enz. enz.  jaar 1822 (3)

6389

17

31-10-1814

Boelens van Boelardus Augustinus hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 7e Bataillon Landstorm Arr. Heerenveen enz. jaar 1814 (2)

6865

10-2-A

14-01-1825

Boelens van Boelardus Augustinus te Beetsterzwaag,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Heerenveen enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6086

865 en 872

16-09-1822

Boelens van Boelardus Augustinus te Rinsumageest oud 31 jaren, komt voor op de lijst van candidaten tot Vrederechter van het Kanton Beetsterzwaag i.p.v. de heer Arendsz Tjeerd die is overleden. Jaar 1822 (4)

6398

707

02-08-1815

Boelens van Boelardus Augustinus wonende te Leeuwarden gediend hebbende als Garde ‘d Honneur in Franschen Dienst heeft verzogt om aangesteld te worden enz. jaar 1815 (1)

5986

309

26-04-1814

Boelens van Boelardus Augustinus, Onderwerp; Procesverbaal van opneming,  de controleur der belastingen heeft zig begeven naar het huis van voornoemde persoon en hem verzogt hem te vergezellen ten huize van de heer Mulier Pieter de afgaande persepteur ten einde de voorgestelde opneming te doen en aldaar aanwezig ook de heer Boelens van Boelardus Augustinus benoemd tot provisionele waarneming der functie van Percepteur enz. enz. en heeft aldaar de Rollen en Kas overgedragen aan de nieuw aangestelde enz. enz. een lijst met wat er aanwezig was, is ook in het dossier het document is ondertekend door beide percepteurs en de ontvanger jaar 1814 (7)

6033

248

10-04-1818

Boelens van Boulandin A.  ------ Haer van der Daniel Bonifacius  te Arum, hij is aftredend ontvanger der belastingen omdat hij is aangesteld tot Griffier der Staten van Friesland  voor zijn functie worden voorgedragen, Bintsma Michiel Albertus  te Harlingen geb. 18 Juni 1794 aldaar, Gaastra Roelof te Sneek geb. 10 Augustus 1798 aldaar,  Haafkens Hendrik te Sneek geb. 12-12-1778 te Utrecht,  Let van der Klaas Nicolaides te Leeuwarden geb. 25 Juli 1768 te Lekkum,  Ringnalda Klaas Hotzes te IJlst  geb. 2 Februari 1789 aldaar,  Visser Tammerus Canter te Bolsward geb. 9 Januari 1763 te Negapaman op de kust van Coromandel, Zeper Jan te Den Haag geb. 4 Maart 1783 te Leeuwarden ,  Simon Gerad Donis te Holwerd geb. 12 –11-1791 te Zeeland,  Boelens van Boulandin A. te Rinsumageest geb. 18 Jyli 1796 Leeuwarden jaar 1818 (12)

8375

708-5_31

20-07-1841

Boelens van C. H. S. te Heerenveen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de Boer de B. W. Grietman (L.G.) van Schoterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de duplicaatbilletten van ingevoerde wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8356

324-18, 4

03-04-1841

Boelens van Christiaan Hendrik Sophias hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer  de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van  de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info., ook zijn handtekening staat op dit document Jaar 1841 (6)

6098

 

941

29-09-1823

Boelens van F. A.  ---- Terwisga van Gozen neemt de functie van ontvanger Boelens van F. A.  tijdelijk waar wegens afwezigheid van Boelens om familie te bezoeken van  de 2e tot  enz. enz. jaar 1823 (3)

6099

 

963

03-10-1823

Boelens van F. A.  ---- Terwisga van Gozen neemt de functie van ontvanger Boelens van F. A.  tijdelijk waar wegens afwezigheid van Boelens om familie te bezoeken van  de 2e tot  enz. enz. jaar 1823 (3)

6101

1296

13-12-1823

Boelens van F. A. ---- Canter Visscher Tammerus jr., Fabriquer te Bolsward, hij is benoemd tot Schatter voor het District van Ontvang  Joure Boelens van F. A. Ontvanger van Joure en Haske enz.  jaar 1823 (4)

6037

 

605

18-08-1818

Boelens van F. A.  Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester van Friesland, Groningen en Drente  der Domeinen  Boelens van F. A.  te Beetsterzwaag ,  jaar  1818 (3)

6045

294

29-04-1819

Boelens van F. A.  Ontvanger over de voormalige perceptie Makkum en over de voormalige perceptie Tjerkwerd Mullier P. en over de voormalige perceptie Langweer Jongbloed J.  tevens over de voormalige perceptie Arum en Witmarsum Burggraaf F. en over de voormalige perceptie Sloten en Balk  Jelle M. enz. jaar 1819 (5)

6072

581

17-07-1821

Boelens van F. A.  te Haske en Joure staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

8379

819-12

19-08-1841

Boelens van F. A. & Comp. Chicorei drogerij verzoeken gedeeltelijke vrijdom van accijns op 3500 tonnen turf jaar 1841 (7)

6073

625

03-08-1821

Boelens van F. A. de certificeert dat dat hij hij zig als Ontvanger der Directe Belastingen te Joure en Haske heeft neergezet enz. jaar 1821 (2)

6071

516

27-06-1821

Boelens van F. A. de perceptie van Joure en Haske is aan hem overgedragen bij besluit van zijne Majesteit enz. jaar 1821 (1)

6043

133

24-02-1819

Boelens van F. A. gewezen Rentmeester der Domeinen van Makkum , onderwerp:  het besluit van Z.M. d.d. 31 januari 1819 no. 9  betreffende benoemingen van Ontvangers der belastingen enz. enz. enz. i.p.v. Engelman J. R. die tot een andere functie is geroepenenz. jaar 1819 (7)

6865

3-A

21-01-1825

Boelens van F. A. gewezen Rentmeester van Groningen, Drente en Friesland  onderwerp het Sald van de Domeinen  rekening van de beide sloten ten laste van genoemde enz. enz. jaar 1825 (5)

8197

687-1

06-07-1839

Boelens van F. A. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)

6050

680

21-09-1819

Boelens van F. A. Ontvanger der Belastingen te Makkum  en aldaar wonende enz. jaar 1819 (2)

6030

70

31-01-1818

Boelens van F. A. Rentmeester der Domeinen in Vriesland, Groningen en Drente geeft te kennen dat Wassenaar K. A. gewezen Schout der gemeente St. Jacob Parochie hem heeft geïnformeerd dat in zijn gemeente gestrand zijn de Tjalkschepen Le Groininque nr. 348 en de Vrouw Catharina enz. jaar 1818 (1)

6032

201

24-03-1818

Boelens van F. A. Rentmeester der Domeinen van Vriesland Groningen en Drente,  Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen  enz. enz.  bij besluit  18 Januari 1815  No. 20  geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen  enz. enz. gezonden zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.  jaar 1818 (3)

6022

294

05-05-1817

Boelens van F. A. Rentmeester van de Domeinen te Groningen Onderwerp; De Raad en Rekenkamer der Domeinen  geeft aan de reclamant enz. enz. jaar 1817 (3)

6049

561

10-08-1819

Boelens van F. A.---- Spree S.  Controleur der dienst wordt vermeld in een Verivifatie van  Overdragt der administratie van  Ontvang der Directe belastingen wegens de Gemeente Mackum dat hij zig heeft begeven naar Mackum ten einde de overdragt aan den heer Boelens van F. A. door den afgaande ontvanger Engelman J. Roel vergezeld met de Assessor van de Grietman van Wonseradeel Kingma H. J. L. (Hylke Jans Leendertsz.) allen ondertekenen dit document jaar 1819 (4)

6026

595

02-09-1817

Boelens van F. A. ----staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4)

6028

827

20-11-1817

Boelens van F. A. staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (3)

6040

837

17-11-1818

Boelens van F. A. te Beesterzwaag , , Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  Rentmeester der Domeinen van Vriesland, Groningen en Drente  jaar 1818 (3)

6072

581

17-07-1821

Boelens van F. A. te Makkum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

6020

139

04-03-1817

Boelens van F. A.---- wordt vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Groningen Boelens van F. A. enz. jaar 1817 (3)

6089

1186        

21-12-1822

Boelens van F. A.. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6100

1087

04-11-1823

Boelens van Ferd. Adrian,Controle  Heerenveen , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6833

9-A blz. 14

09-02-1824

Boelens van Ferdinand Adrianus te Joure en Nijehaske, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6099

1066

31-10-1823

Boelens van Ferdinand Adrianus, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen  te Joure en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6099

1066

31-10-1823

Boelens van Ferdinand Adrianus, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen te Nijhaske en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6388

97          

17-10-1814

Boelens van Ferdinandus---- Huisinga Siebe Pieters 2e Luitenant bij de 1e Compagnie is niet goedgekeurd voor de enz. en Smid Klaas Pieters is eenpariglijk aangenomen den Sergeant Majoor tot Adjudant, en  in plaats van de heer Boelens van George Hendrik, Boelens van Ferdinandus enz. jaar 1814 (2)

8356

324-18, 4

03-04-1841

Boelens van Ferdinant Adriaan hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer  de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van  de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info.,  Jaar 1841 (6)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Boelens van Ferdinant Adrianus hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

8257

70/1, 1

21-01-1840

Boelens van Georg Hendriks te Buitenpost, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

6853

38-C

08-09-1824

Boelens van George Hendrik  geb. 1794 de staat  betrekkelijk de niet inschrijving militie door hem, met ouders, wat hij gedaan heeft enz, enz. jaar 1824 (3)

6388

97           

17-10-1814

Boelens van George Hendrik---- Huisinga Siebe Pieters 2e Luitenant bij de 1e Compagnie is niet goedgekeurd voor de enz. en Smid Klaas Pieters is eenpariglijk aangenomen den Sergeant Majoor tot Adjudant, en  in plaats van de heer Boelens van George Hendrik, Boelens van Ferdinandus enz. jaar 1814 (2)

6082

453

03-05-1822

Boelens van H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6030

15

07-01-1818

Boelens van H. .------ With de M.  hij wil bekoming van zijn ontslag als ontvanger enz. enz. tevens solliciteren naar deze functie; de Heren Speelman, Wobma en Mulier  tevens Boelens van H., Beekkerk H. H. , Jongsma H. , Doesburgh van H., jaar 1818 (1)             

6070

424-7

25-05-1821

Boelens van H. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6389

33-34

02-11-1814

Boelens van H. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde eerste Bataillon, Onderwerp:  geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)

6385

71 en 71-B             15-07-1814

Boelens van Hendrik 20 jaar oud zoon van Boelens Ambrosius Aiso en Trotz Susanna Cornelia hij wordt vermeld op de Rensigsements Staat der Heeren uit de provincie Vriesland  welke onder de Gardes d’Honneur hebben gediend en verzoeken om geplaatst te worden een lijst met 13 kolommen informatie over hem enz. jaar 1814 (3)

3586

31

13-05-1839

Boelens van J. H---- Sijtzama  Baron van  M. P. D een verleende consessie voor eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam enz. jaar 1839 (3)

3586

24-A t/m 30

19-09-1839

Boelens van J. H. ---- Camstra Tjallinga Aurelia Wilhelmina Baronnesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Douariere van wijlen Andringa de Kempenaer R. L, verzoekende het in werking stellen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam  over de Zuiderzee enz. ook aanwezig een vrachtlijst van de beurtschepen van Amsterdam op de Lemmer  in de vorm van een boekje enz.(35)

6101

1220

01-12-1823

Boelens van J. H.  een opgaaf van wat hij aan bankbiljetten  als Ontvanger in kas heeft enz. jaar 1823 (1)

3583

1

09-09-1841

Boelens van J. H. ---- Vriesche Meer en Kanaal Stoom Boot Rederij te Joure daar worden genoemd Camstra Baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlantsberg Douairierre van Andringa van de Kempenaer B. L. te Lemmer en Boelens van J. H. te Leeuwarden enz. jaar 1841 (2)

8379

801-2

16-08-1841

Boelens van J. H. (Jan Hendrik) Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Brand Pieter enz. jaar 1841 (3)

8380

833-10

24-08-1841

Boelens van J. H. (Jan Hendrik) Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad  Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelve Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Lang de Fokke, die verzoekt om een gratificatie enz. jaar 1841 (2)

6383

1

29-04-1814

Boelens van J. H. , Eerste Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)

6386

166

01-08-1814                       

Boelens van J. H. als 1e Luitenant wordt hij voorgedragen als lid bij de Krijgsraad van het Batt. Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)

3586

20, 21

26-11-1839

Boelens van J. H. dienst tusschen Amsterdam en Harlingen enz  onderwerp: reglement en tarieflijst aanwezig jaar 1842 (2))

6401

 

870

11-11-1815

Boelens van J. H. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)

6057

247

07-04-1820

Boelens van J. H. Ontvanger der Belastingen enz.  onderwerp een taxatie jaar 1820 (1)

8364

498/10, 2

21-05-1841

Boelens van J. H. staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

3586

9 t/m 11

10-02-1842

Boelens van J. H. te Leeuwarden en Sijtzama M. P. D  Baron van, te Friens Vriesche Stoomboot Maatschappij gevestigd te Leeuwarden Onderwerp; tot het aanleggen van ener stoomboot tusschen Amsterdam en Harlingen enz. jaar 1842 (7)

6383

84    

23-04-1814

Boelens van J. H. te Leeuwarden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

3586

19, 19a-b

10-01-1840

Boelens van J. H. ----vermeld in  Andringa de Kempenaer de G. J. vrouwe van. Douariere van  Welderen W. C. G. Baron Rengers, Burmania van Andringa  de Kempenaer J.  te Lemmer, Andringa  de Kempenaer van W. te Lemmer gezamenlijk verzoek om een concessie tot het aanleggen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam  enz. jaar 1840 (13)

6401

 

857

10-10-1815

Boelens van J. H. wordt vermeld  met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nominatien voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (5

6868

16-02-1825

31-B

Boelens van J.H., ---- Dalmolen H. W. (Henricus Walradus) Assessor te Nijehaske waarnemende de functie van Grietman van Haskerland is uit het midden van de bevolking benoemd bij hoofdelijke stemming  commissie enz. enz. Onderwerp: de in de gemeente Oude en Nijehaske door het Zeewater van have en goed beroofd in enkele hoger gelegen woningen en schepenen enz. Onderwerp: de overstroming enz. de navolgende personen ondertekenen dit document Boelens van J.H., Waal de G., Terwisga van A., Tuijmelaar Siebe, Gerritsma G. E., Tieleman F., Bruijn de H., Hemmenga J. H., Sjollema D.  jaar 1825 (4)

3587

1 t/m 28

24-04-1843

Boelens van Jan Hendrik ---- Vriesche Meer en Kanaalstoomboot Maatschappij te Joure in het vaarwater tussen Lemmer en Stroobos,  Lemer en Groningen, ook naar Amsterdam, veenhuizen en vele ander plaatsen,  Schip de Willem I en II, Schip de Admiraal Tjerk Hiddes, ook wordt er gesproken over een Proeftogt verder een hele correspondentie over diverse zaken die de maatschappij aan gaan met de provincie ook diverse requesten ook aanwezig de Reglementen en tarieflijsten jaar 1843 (181)

3586

22, 23

07-11-1839

Boelens van Jan Hendrik---- Camstra Tjallinga Aurelia Wilhelmina Baronnesse thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg Douariere van wijlen Andringa de Kempenaer R. L. het in werking stellen van eene stoombootdienst tussen Lemmer en Amsterdam  enz.  jaar 1839 (9)

3585

61, 89, 90

23-09-1828    

Boelens van Jan Hendrik en Sytzama van M. P. D. Baron een verzoek ter bekoming van concessie tot het oprigten eener stoomvaartdienst tusschen de Lemmer en Amsterdam enz. verder genoemd Fontein F. D. als vertegenwoordiger der Vriesche Stoombootreederij te Harlingen enz.jaar 1839 (20

3585

46, 47, 52 t/m 60

03-09-1851    

Boelens van Jan Hendrik---- Harmens Cornelis en Fontein Dirk Fz.en Boelens van Jan Hendrik commissarissen der Friesche Stoomboot reederij te Harlingen verzoeken  om een vergunning tot het aanleggen eener tweede stoomboot in de vaart tusschen Amsterdam en Harlingen ook zijn aanwezig de reglementen en tarieven van deze enz. enz. (61)

6031

88

09-02-1818

Boelens van Jan Hendrik hij is benoemd tot Ontvanger der Belastingen te Leeuwarden i.p.v. With de M. die benoemd is als Ontvanger Generaal enz.   jaar 1818 (2)

6404

58-2

02-02-1816

Boelens van Jan Hendrik staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4)

6656

490 blz. 5

15-10-1816

Boelens van Jan Hendrik staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

8257

70/1, 22

21-01-1840

Boelens van Jan Hendrik van Leeuwarden, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Boelens van Jan Hendrik, 358 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

3585

91, 92

29-01-1828

Boelens van Jan Hendrik, Administrateur van ’s rijks schatkist in de provincie Vriesland, hij is medeoprigter van de  naamloze maatschappij genaamd de Vriesche Stoomboot Maatschappij daarin wordt ook vermeld met welke stoomboten zij welke diensten willen gaan aanleggen enz. jaar 1828 (28)

6399

806

18-09-1815

Boelens van Jan Hendriks---- Overveldt vasn Sjoerd Jacobus en Boelens van Jan Hendrik advokaten te Leeuwarden  vermelden in  een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij door de commmissie ter regeling der Stedelijke Schiutterij alhier  als gemeen schutter zijn gedesigneerd maar zij menen dat enz.  ook de naam Bollard H. A. Procureur staat onder het document enz. jaar 1815 (7)

6402

 

922-1+2

09-12-1815

Boelens van L. H. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Dienstdoende Schutterij van Leeuwarden, ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6014

519

17-08-1816

Boelens van Lijnden F. G. A. voor reis en verblijfkosten, staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een uitbetaling met het bedrag  enz. jaar 1816 (1)

6017

781

28-12-1816

Boelens van Lijnden F. G. A. voor reiskosten hij wordt vermeld op een staat vande Minister van Binnenlandsche Zaken met een Ordonnancie te zijne gunste enz. jaar 1816 (1)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Boelens van Lijnden Frans Godard Aijso  hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6422

493

16-10-1817

Boelens van Lijnden Frans Godard Aijso---- Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Ooststellingwerf ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Menno Coehoorn van Scheltinga  Luitenant Colonel en de Majoor Boelens van Lijnden Frans Godard Aijso tevens de Luitenant Kwartiermeester Douwma Isaak uit de nominative staat van Officieren en dat enz. jaar 1817 (1)

6402

 

922-1+ 12

09-12-1815

Boelens van Lijnden Godard Aijso staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6047

379

03-06-1819

Boelens van Lijnden Jhr. Frans G. A.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

5998

363-A

17-04-1815

Boelens van Lynden Frans Godard Ayso hij verklaard te resigneren aan de post van Vrederegter van nhet Kanton Beetsterzwaag enz. jaar 1815 (1)

5986

287-B

Lijst 3

16-04-1814

Boelens van Lynden Frans Godard Ayso hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Heerenveen met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (5)

6070

353

01-05-1821

Boelens van M. J. H. te Leeuwarden betreft een Numerair wat hij opmaakt en ondertekend hetwelk op den avond van den laatsten april 1821 in de kas van den ondergetekende enz. jaar 1821 (1)

6101

1275

10-12-1823

Boelens van T? of F.  A. te Joure en Nijehaske, Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig geweest het verschuldigde eerste termijn te voldoen. Enz. jaar 1823 (2)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Boelens van te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

517-11, 45

19-05-1840

Boelens W. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6418

255-B

01-06-1817

Boelens Willem Gijzen 522 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6422

458 3e Bataillon

06-10-1817

Boelens Willem Thijsens staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

6418

248-b 3e bat 3e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Boelens Willem Thijssenis 356 zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-A

 13e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Boelens Willem Thijsses * Sneek wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6418

248-E

3e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Boelens Willem Tijsses staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6098

928

27-09-1823  

Boelens, ---- Nieuwenhuis W. S.   is benoemd tot  percepteur in de gemeente van Ternaard door zijn vertrek als Onderwijzer te Oenkerk is deze post vacant geworden en voorgesteld voor deze post zijn: Koopman A. en Wal van der A. J.,  Brouwer J. L. die zeer geschikt lijkt door Huizinga  Y. R  , er wordt ook in genoemd Habbema B. H., mevr. Heemstra,  de heer Boelens, de heer Wilhelmy,   de schoolopziener  4e district Ferf H. N.er is veel verschil van mening wie deze post zal krijgen en dat wordt uitvoerig verteld in dit document jaar 1823 (8)

6718

250

00-00-1823

 

Boelens, A.A. van, Landbouw,  Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823  tot de najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet  J.J.,  Feenstra  Thijs, Beucker D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H.,  Boelens A.A. van,  Berghof L.W., Koumans Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E.,  Hylarides W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P.,  Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe Kingma J. M. van.,  Woudsma Fake Hendriks.,  Feenstra  Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,  Greuve J. K. de,  Pas, E.  jaar 1823 (47)

5672

148

24-03-1898

Boeles B.  en Boeles J. Beurtschippers te Steenwijk wier verzoek  in een handgeschreven door hen ondertekende brief (2 stuks) om een Petroleummotervaatuig de rivier de Linde te mogen bevaren is afgewezen door enz. enz.  maar zij verzoeen nu om het schip met paarden en menschenkracht te mogen enz. ook een handgeschreven brief en ondertekend door Meesters J.  met hetzelfde verzoek  jaar 1898 dossier (11)           

5672

148

24-03-1898

Boeles J.  en Boeles B. Beurtschippers te Steenwijk wier verzoek  in een handgeschreven door hen ondertekende brief (2 stuks) om een Petroleummotervaatuig de rivier de Linde te mogen bevaren is afgewezen door enz. enz.  maar zij verzoeen nu om het schip met paarden en menschenkracht te mogen enz. ook een handgeschreven brief en ondertekend door Meesters J.  met hetzelfde verzoek  jaar 1898 dossier (11)           

6021

256 brief

na no. 21

12-04-1817

Boeles Jan Jans,  .------ Jacobs Anna Marenske weduwe van Holwerda K. W. te Brantgum dat haar man sedert jaren schoolonderwijzer is geweest  maar in juli 1816 is overleden  en zij met 4 kinderen zonder middelen van bestaan is, en zij verzoekt om al haar voorregten te laten behouden, deze brief is getekend door de vornaamste ingezetenen van Brantgum ter hare ondersteuning en wel Mellema B. S., Martens Anne Martens , Terpstra Wytze Broers,  Boeles Jan Jans,  Zijlstra Jasper Pijters,  Dijkstra Pijter Jacobs, Hannema de Weduwe, Giwijtsen?  D. G. ,  Bij van de Johannes Thomas  jaar 1817 (2)

6628

788-4

16-06-1814

Boeles Jitse staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)

8376

744/15-13

30-07-1841

Boelet L. A. Kapitein op de Anna Geertruida

8210

958/2 211

Bladzijde 4

17-09-1839

Boelings A. T. te Damwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6257

410-6

28-04-1815

Boelings Tabe, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6671

54 deel 2

blz. 20

22-01-1818

Boelken J. B. te Borger Secundi Classikale Bestuur van de provincie Drente en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 21

04-01-1819

Boelken J. P. te Borger wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 1

Blz. 12

04-01-1819

Boelken J. R. Predikant te Borger, tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Drente als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 blz. 22

22-01-1818

Boelken J. R. te Borger Predikant Classis van Coevorden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 2  blz. 23

16-01-1822

Boelken J. R. te Borger, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6425

33

14-01-1818

Boellaard B.----Meulen van der Pieter van beroep Grietenije Ontvanger van Utingeradeel wonende te oldeboorn wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken  betreffende zijn en door hem ondertekend request (=aanwezig) dat hij niet kan aannemen de functie als Officier van de burgerwacht mede ondertekend door Boellaard B. soliliciteur enz. jaar 1818 (4)

6651

214

17-05-1816

Boellaard P.---- Jans Jacob wonende aan de Lemmer wordt vermeld in een door de Minister voor Marine ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende jaarlijkse pensioen tevens zijn request dat hij ondertekend samen met de solliciteur Boellaard P. waarin staat dat hij 47 jaren oud is en dat hij in 1799  heeft gediend als matroos bij de enz. jaar 1816 (4)

5672

73

04-03-1891

Boelman  Kranenborg   J  voorzitter Groningen Lemmer Stoom Boot Mij.  ,  komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en wel de Hunze I, II, III, IV, V, VI en VII en het advies van de Hoofdingenieur enz. jaar 1891 ( 3) dossier (9)

6255

232-9

02-03-1815

Boelmans Jacob voor het transport van 2 krijgsgevangenen enz. , Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)

6086

897

30-09-1822

Boelop Jan, De landerijen staande op de Releve van Buitenpost  en Augustinusga op naam van voornoemde verdeeld en gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters  van gemelde enz. enz.  jaar 1822 (3)

6241

36

27-01-1814

Boelsma de weduwe , Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Coudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7)

6636

188

19-02-1815

Boelsma H. de weduwe staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6241

36

27-01-1814

Boelsma H. J.,  Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Coudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7)

6388

69      

04-10-1814

Boelsma H. Kapitein bij de 4e Compagnie, hij is benoemd in voorvermelde functie door 59 mannen van de Landstorm omdat deze mannen het niet eens waren met de benoeming van Officieren door de Gouveneur van Vriesland enz. aldus gestemd in tegenwoordigheid van ons schout enz. van Koudum jaar 1814 (5)

6633

1403

03-11-1814

Boelsma H.---- Kesler  P. M. (Paulus Matthias) Predikant bij de Hervormde Gemeente te Nijega  en Elahuizen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en geeft met verschuldigde eerbied te kennen  dat al reeds zes weken verlopen zijn dat de conferentie tusschen  den here Schout  onzer Gemeente en den Kerkenraad  teneide finale schikkingen te maken betreffende zijn achterstallig Tractement en dat de bijeenkomst zoo ongeregeld asl onstuimig heeft plaatsgehad dat zij  hebben afgezonden  Boelsma H. administrerende Diaken en Koe de A.  tweeden Kerkvoogd wantrouwende de orders van den Vorst en dat hij smeekende  zijner echtgenoote en kinderen en dat die onwillige  diaken Boelsma H. administrerende Diaken genoodzaakt enz.

6640 

544, 2

15-06-1815

Boelsma H. te Elahuizen staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler  P. M. (Paulus Matthias) Jaar 1815 (4)

6640 

544, 2

15-06-1815

Boelsma H. te Elahuizen staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Boelsma Harmen hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6636

188

19-02-1815

Boelsma Harmen staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6258

627-14

21-06-1815

Boelsma Harmen wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Elahuizen in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6640 

544, 1

15-06-1815

Boelsma J. H. te Nijega de weduwe staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler  P. M. (Paulus Matthias) Jaar 1815 (4)

6640 

544, 1

15-06-1815

Boelsma J. H. te Nijega de weduwe staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6101

1311

16-12-1823

Boelsma Joh’s H. De weduwe te Nijega, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6394

257

31-03-1815

Boelsma Menje Klases hij zet een kruisje (dit is zijn eigengezette merk) onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

9186

548

04-05-1918

Boelstra Joh. Pieter, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8372

644/21

Boelstra Pieter Tjeerds---- Bottinga  Thomas Jelles, en Boelstra Pieter Tjeerds Landbouwers te Stiens een handgeschreven brief met hun handtekening: verzoeken  hun landen gezamenlijk in een polder enz. enz. jaar 1841 (2)

6419

287-C 1e  Bataillon

28-06-1817

Boelstra S. 414 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6385

144

06-07-1814

Boelstra Sieds te Stiens hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6402

 

922-1+ 8

09-12-1815

Boelstra Sijds Johannes staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6034

398

30-05-1818

Boelstra T. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-3

25-05-1821

Boelstra Tjeerd hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Boelstra Tjeerd Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6078

95

25-01-1822

Boelstra Tjeerd S. , Huisman te Stiens, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang  District  Stiens jaar 1822 (2)

6047

379

03-06-1819

Boelstra Tjeerd S. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6089

1194 blz. 1

23-12-1822  

Boelstra Tjeerd S. Huisman te Stiens Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

8359

377/28, 1

19-04-1841

Boelstra Tjeerd Siedses wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8206

882/7, 129

28-08-1839

Boelstra Tjeerd Siedzes te Stiens wonende staat vermeld op het document met 20 Hengstenhouders in Friesland, Onderwerp; de keuring der Dekhengsten en Veulendragende Merries met 10 kolommen informatie, ook komen ze in aanmerking voor een premie en ook een beschrijving van het paard enz. jaar 1839 (5)

8359

377/28, 7

19-04-1841

Boelstra Tjeerd Siedzes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van de Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot uitoefening van het Kiesersschap voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6100

1215-1

29-11-1823

Boelstra Tjeerd Sietses te Stiens en Huisman  aldaar, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Stiens in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

9183

1055

04-07-1916

Boelstra van Duisen  Alberdina, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6401

 

859-1+4

10-10-1815

Boelstra Zijds? Johannes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

6397

670

15-06-1815

Boeltjes 1e Luitenant5e  Batt: Land Militie N. N.  hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6411

368

05-11-1861

Boemen van Cornelis Sergeant hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen Corporaal bij de 2e Compagnie  tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel van >> Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer Blok en Boer de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming  van Ruitinga Johannes tot Capitein ter opklimming wordt voorgedragen en en welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4)

6424

584

02-12-1817

Boen H. J. 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Hindelopen Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6865

1-C no. 55

24-01-1825

Boender Lammert Pieter, nummerverwisselaar voor Hornstra Rein Gerrits  , 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappee overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Boens Willem Tijses 530 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8257

69/20, 3

nummer 31

20-01-1840

Boensma Harmen  te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

8033

1276-14

27-06-1838

Boentjes Jan,  Fuselier 2e afdeeling infanterie * 25-01-1812 Beverwijk,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

 

Home