Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

6060

480

06-07-1820

Boer de Nanne G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Boer de Nanne G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Boer de Nanne G. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-2                  25-05-1821

Boer de Nanne G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Boer de Nanne G. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6870

17-03-1825

20-D blz. 15

Boer de Nanne te Huizum hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

6250

1022-1024

24-10-1814

Boer de Nanne, hij wordt vermeld  als Debiteur op een staat van  uitgaven gedaan door den Schout van Jelsum i.v.m. de manschappen der Landstorm geposteerd op de Zwarteweg enz. jaar 1814 (2)

3698

A-12

08-10-1828

Boer de Nanning C., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)

9181

1645

03-09-1915

Boer de Nicolaas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

3580

11, 12, 27-h

26-03-1845

Boer de Nulle----Hoften van M., wonende te Harlingen met een Bargedienst van  Harlingen  naar Leeuwarden en van de gezamelijke Trekbeurtschippers alhier te Harlingen. Onderwerp: een request betreffende een overgedragen consessie enz. jaar 1845 (19)

5664

3,  11

20-04-1916

Boer de O. Drachten Schip de Orion II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5664

27, 10

16-04-1914

Boer de O. Drachten Schip de Orion II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

5664

37, 11

1910+1911

Boer de O. Drachten Schip de Orion, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1910+1911

8211

988-3, 21

Bladzijde 1

26-09-1839

Boer de O. J. te Burum Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8210

958/2 211

Bladz 1>>

17-09-1839

Boer de O. J. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6385

136

06-07-1814

Boer de O. J. te Surhuizum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8380

833-2

24-08-1841

 

Boer de O. J.te Burum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

<<<Kollumer-land en Nieuw    Kruisland

8285

615-2, 21

19-06-1840

Boer de O. te Burum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

7977

158-6, 8

14-02-1837

Boer de Oebele Tjeerds te Dantumadeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6388

128

26-10-1814

Boer de Oege Jans, hij is samen met andere officieren en onderofficieren erkend en benoemd bij het 7e Bat. Landstorm door enz. in het document wordt tevens hun rang vermeld. Enz. jaar 1814 (1)

9725

Deel 2

Blz. 88

00-00-1890

Boer de Oege,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)

9725

Deel 2

Blz. 68

00-00-1887

Boer de Oege,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887 (2)

9725

Deel 2

Blz. 76

00-00-1889

Boer de Oege,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)

5664

28

17-04-1913

Boer de Oene Drachten Schip de Orion II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5664

A.14 Bijl.33

25-04-1912

Boer de Oene Drachten Schip de Orion II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5664

162, 33

27-02-1917

Boer de Oene Drachten Schip de Orion II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

5664

A.11 Bijl.33

27-04-1911

Boer de Oene Drachten Schip de Orion, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

6850

16-A

31-07-1824

Boer de Oepke Pieters dagloner te Makkum, een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring wegens vervoer van Binnenlands gedistilleerd zonder een vergunning  jaar 1824 (2

8356

328/27- 6            03-04-1841

Boer de Okke nr. 127 in wijk C. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

7970

119,  30/7   

09-01-1837           

Boer de Op den Abt Equipage op de Vriesland jaar 1837

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Boer de Otte, 40 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6385

140

06-07-1814

Boer de Ouwe Martens te Minnertsga hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

3598

Map 77-A

in map 77

00-00-1877

Boer de P.  ---- Poel de F.  en Boer de P.  een handgeschreven brief dat zij bezwaar aantekenen tegen de door hun met concessie bevaren route Stroobos, Leeuwarden, Groningen zonder vergunning wordt gevaren door Visser Garmt M.   enz. jaar 1877 (16) dossier (58)

3600

10

16-04-1875

Boer de P.  hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

3598

Map 72

00-00-1875

Boer de P. ---- Poel de F.  en Boer de P.  te  Stroobos , Stoombootondernemers,  Stukken betreffende het verzoek van hen om een concessie voor rrnr stoombootdienst tusschen Stroobosch en Leeuwarden, aanwezig een boekje met reglementen en tarieven voor de stoombootdienst voor vervoer van Personen, Goederen en Vee, jaar 1875 (20)

6243

191-3

06-03-1814

Boer de P. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8047

522/9,  1884757

31-05-1837

Boer de P. A. Kwartiermeester op het Klaringsvaartuig jaar 1837

8280

517-11, 46

19-05-1840

Boer de P. A. te IJlst wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9725

Deel 2

23-11-1877

Boer de P. A. Wijmbritseradeel Schip de Stad Haarlem komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1877 (2)

5664

162, 1

27-02-1917

Boer de P. Augustinusga Schip de Admiraal de Ruiter, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

5664

A.1 , Bijl. 1

25-04-1912

Boer de P. Augustinusga Schip de Pelikaan, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5664

1

17-04-1913

Boer de P. Augustinusga Schip de Pelikaan, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5664

3,  1

20-04-1916

Boer de P. Augustinusga Schip de Pelikaan, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5667

15

24-06-1879

Boer de P. Blokzijl Beurtschipper Op Blokzijl-Steenwijk-Sneek 

6855

32-A

02-10-1824

Boer de P. C. Doctor te Sappemeer, onderwerp een appel voor de rechtbank te Leeuwarden jaar 1824 (2)

8210

958/2 211

Bladzijde 1

17-09-1839

Boer de P. F. te Oudwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8201

785/9 Blz.

4 midden

07-05-1839

Boer de P. J.  Kapitein is met zijn schip de Hoop te Cardiff op 27 april  gearriveerd  komende vanuit Belfast staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

5667

Jaar 1880

akte 10 blad 9

Boer de P. J. , Koopman,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Boer de P. J. te Beetgumermolen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122) de weduwe um ela

8386

949/25

20-09-1841

Boer de P. J. te Beetgumermolen, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/25

20-09-1841

Boer de P. J. te Beetgumermolen, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8210

958/2 211

Bladzi.2. >>

17-09-1839

Boer de P. K. te Oenkerk, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6060

480

06-07-1820

Boer de P. L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Boer de P. L. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6034

398

30-05-1818

Boer de P. L. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-4              25-05-1821

Boer de P. L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6271

602 -3

18-06-1816

Boer de P. L. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8210

958/2 211

Bladz. 2>>

17-09-1839

Boer de P. M. te Oudkerk, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8210

966/7 en

 881/14

Bladz.  11>>

27-08-1839

Boer de P. M. te Wolsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

3575

16

11-11-1878

Boer de P. Marrum-Nijkerk Schipper op de Geduld,  jaar 1878 vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Westdonge-

        radeel

Boer de P. O. te Holwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Boer de P. S. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

881/14

Bladzijde 11

27-08-1839

Boer de P. S. te Nijland staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

3600

13

20-06-1878

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

5662

101

01-04-1881

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881

5662

108

22-04-1881

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1881

5662

270,  81

24-04-1884

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884

5662

29

01-04-1885

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885

5662

38

27-04-1882

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882

5662

49 en 5

22-04-1886

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886

5662

16-a

17-03-1883

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos, komt voor in een Dossier;  Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-03-1883

5662

20-B

00-00-1885

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos, komt voor in een Dossier;  Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885

5662

26

03-06-1880

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880

5663

20

30-03-1898

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898

5663

21

20-04-1899

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899

5663

1, ook 32 =Minuut

19-04-1888

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888

5663

17, 23

08-04-1897

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897

5663

44

17-04-1890

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890

5663

1, ook 66 =Minuut

18-04-1889

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889

5663

142, 1

16-04-1891

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891

5664

37, 1

01-04-1910

Boer de P. Stroobos Schip de Stroobos, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

5662

16

26-04-1883

Boer de P. StroobosSchip de Stroobos, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883

6060

480

06-07-1820

Boer de P. V. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8280

526-1, 38

22-05-1840

Boer de P. V. te Westdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8364

498/10, 11

21-05-1841

Boer de P. voorhoek staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6047

379

03-06-1819

Boer de P. Voorhork Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8308

1070-8

408-450

28-10-1840

Boer de P. W. te Schraard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

881/14

Bladz. 4>>

27-08-1839

Boer de P. W. te Schraard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6099

1034

18-10-1823  

Boer de P. W. wegens 1 paard heeft begraven  en dat hij daarvoor geen vergoeding heeft gehad    enz. enz. een heel verhaal over het wel en wee van ook het veefonds enz. enz. jaar 1823 (7)

8280

517-11, 44

19-05-1840

Boer de P. Y. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

5664

274-a, 2

28-02-1918

Boer de P.Augustinusga Schip de Admiraal de Ruiter, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

5664

29, 1

16-04-1914

Boer de P.Stroobos Schip de Stroobos, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

3594

Map 88-F

1876-1878

Boer de P?. J.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

9921

7

24-10-1882

Boer de Paulus Agent van Politie 2e klasse te Bolsward  gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6629

842

01-07-1814

Boer de Paulus als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Harlingen  wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6383

93   

23-04-1814

Boer de Paulus C of G? te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6242

117

17-02-1814

Boer de Paulus G.  Slager.   Hij staat op een document (wat hij ook tekent) waarin verzocht wordt tot vermindering van het stadsoctrooi op de Kalvers enz. enz. aar 1814 (3)

6255

254

10-03-1815

Boer de Paulus G. , Hij tekent mede een stuk als lid van de navolgende Vroedschap, Copie van de Memorie van de Vroedschap der Stad Harlingen betrekkelijk de liquidatie van de agterstand of schulden ten laste van gemelde Stad, De Vroedschap op voorstel van de President Burgemeester der Stad Harlingen gedelibereerd  enz. enz.  Hebben na examinatie bevonden dat dezelven somma van fl. 12922-16 stuivers en 14 penningen  enz. enz. Jaar 1815 (15)

6244

320

24-03-1814

Boer de Paulus G. Hij behoort tot de Vroedschap der stad Harlingen  enz.  en tekent een bijlage van----Harlingen: een geschreven en  een gedruk boekje met  Ordonnantie en Artikelen  op het leggen , uit en in vaaren van de schepen in de havens der stad Harlingen . Sampt Het sluiten en ontsluiten van de bruggen , waarna ieder, als mede de Havenmeester, zig zal moeten reguleeren gedrukt door  de stadsdrukker Plaats van der V. op 6 Maart 1787 , jaar 1814 (1) en dossier (31)

6242

124-14

19-02-1814

Boer de Paulus hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 60  wegens schadevergoeding van een paard  ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6385

143

06-07-1814

Boer de paulus hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6669

415-f

23-10-1817

Boer de Paulus Lid van de Raad van Harlingen staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6257

470

19-05-1815

Boer de Paulus te Harlingen, de inwoners van den Dorpe Hurbayum hebben zig bij de schout beklaagd dat blijkens de advertentie in de Leeuwarder Courant van 17 Mei 1815 de Pastorie Huizinge ten instantie van voornoemde de Boer als Eischer op Dinsdag de 23e dezer op het voormalige Landshuis te Leeuwarden bij Executie staat te worden verkocht enz. enz. en dat de obligatie schuld bedraat fl. 2195.= ten voordeel van Bergman Daniel maar bij overdracht nu van Boer de Paulus is  enz. enz. jaar 1815 (4)

6646

957 lijst 5

20-12-1815

Boer de Paulus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Harlingen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-A             

05-01-1816

Boer de Paulus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Harlingen enz. jaar 1816 (8) 

6245

386

08-05-1814

Boer de Paulus Wytses, hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij over 1813  te hoog en onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz.  jaar 1814 (4)

6388

26

05-10-1814

Boer de Paulus, hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met vermelding van zijn rang) van het 21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)

9186

146

06-02-1918

Boer de Paulus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6261

900-3

04-09-1815

Boer de Peter S., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

9725

Deel I 

Blz. 16

00-00-1865

Boer de Petrus 7e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

6622

2109

22-12-1813

Boer de Petrus hij beledigd  op de publieke straat de Agent van Politie zeer gruwelijk en daarom heeft de Maire van Dockum Schonegevel T. (Taco) zich op 29 november l.l. naar Leeuwaren begeven verder een verslag over hoe de omwenteling van de Fransche overheersing  naar de Prins van Oranje is gegaan en eenige dagen na het vertrek der Franschen  had men op komst der kozakken twee vlaggen uit het venster van de Herberg eertijds door Rijpma H. bewoond een aantal bewoners wilden niet dat de vlag uit de toren werdt gehaald maar door tussenkomst van Sminia van H. wel is gebeurd verder was muziek op de straat verboden maar slimme jongens gingen toen op een schip want op het water was het volgens hen niet verboden enz. enz. jaar 1813 (8 )

6028

775 en 779

04-11-1817

Boer de Petrus Voorhoek 32  jaar Hij staat op een staat van candidaten voor de post van Plaatsvervanger van de Vrederechter te Holwert  i.vm. met het overlijden van  Cocq Jacobus jaar 1817 (4)

8359

377/28, 14

19-04-1841

Boer de Petrus Voorhoek wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland  de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel  met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (5)

8359

377/28, 1

19-04-1841

Boer de Petrus Voorhoek wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6082

453

03-05-1822

Boer de Petrus Voorhoek, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9725

Deel I 

Blz. 5

00-00-1862

Boer de Petrus, 7e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1862 (2)

9725

Deel I 

Blz. 6

00-00-1862

Boer de Petrus, 7e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1862 (2)

9725

Deel I 

Blz. 8

00-00-1863

Boer de Petrus, 7e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1863 (2)

9725

Deel I 

Blz. 10

00-00-1864

Boer de Petrus, 7e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1864 (2)

9725

Deel I 

Blz. 17

00-00-1865

Boer de Petrus, 7e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

9725

Deel I 

Blz. 10

00-00-1864

Boer de Petrus, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1864 (2)

6388

98                     19-10-1814

Boer de Pier---- Antonides Andries en Buising Albertus zijn nadat gebleken is dat zij reeds gediend hebben geroyeerd van de lijst van schutters van Bolsward. Zo ook de persoon Boer de Pier welke volgens de verklaringen van de chirurgins tot den dienst ongeschikt is  enz. jaar 1814 (1)

6387

65

13-09-1814

Boer de Pier---- Antonides Andries, Buising Albertus en Boer de Pier zij hebben geweigerd de eed af te leggen om reden dat eerst genoemde Luitenant bij de nationale Garde enz. Buising Albertus dat hij tevoren Officier is geweest enz. en Boer de Pier is niet geschikt voor de dienst enz. jaar 1814 (1)

6044

206

31-03-1819

Boer de Pier Willems de erven van, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd:  Staat  van veranderingen van Eigenaars  in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom overgang in het jaar 1819 (4)

6044

206

31-03-1819

Boer de Pier Willems de weduwe van, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd:  Staat  van veranderingen van Eigenaars  in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom overgang in het jaar 1819 (4)

9187

1341

06-09-1918

Boer de Pieter  , komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Boer de Pieter 99 en Bolsward is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9725

Deel 2

Blz. 107

00-00-1891

Boer de Pieter de Lijn van Rotterdam naar Batavia, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

6406

185

20-04-1816

Boer de Pieter Durks staat vermeld in een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken van de Luitenant  Colonel Commandant de Depots 8e afdeling Infanterie enz. jaar 1816 (1)

6282

737-5

07-07-1817

Boer de Pieter J., Boer te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8220 

1137/15

06-11-1839

Boer de Pieter Jans een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8386

937/13

22-09-1841

Boer de Pieter Jans Herbergier te Beetgumermolen  het verzoek in een handgeschreven brief met zijn handtekening  om de harddraverij evt. te verplaatsen naar enz. enz. jaar 1841 (1)

6300

106

24-01-1822

Boer de Pieter Jans---- Leistra Hein en Andringa P. H namens de Kerk en Armenvoogden van het Dorp Finkum schrijven een brief aan Zijne Majesteit als volgt dat de gecombineerde Kerken Armenvoogdij reeds sedert ettelijk jaren bezwaard is enz. enz. en dat het men hun schulden reeds zover is gekomen dat de schuldeisers hun geduld verliezen en met name de Timmerman Reitsma Jacob Iedes Stiens na voorafgegaan regterlijk vonnis enz. enz.  en zij verzoeken of zijne majesteit hen de helpende hand toe te reiken enz.  tevens een aanbevelingsbrief van de Grietman van Leeuwarderadeel Tour  J. N. (Jacob Nanning) Baron du, ook toegevoegd de staat met schulden van totaal fl. 6477.80  en buiten genoemde ook aan; Deinema Jacob Doekes te Hijum,  Passamier Gellius Andreas.te Vrouwenparochie,  Dijkstra Waling Keimpes te Vrouwenparochie, Twijnstra Jan Jacob te Finkum Boer de Pieter Jans te Finkum,  Twijnstra Jacob, Twijnstra Jacob ,  Geerlings Geert 1822 (14)

6276

1102-2

18-12-1816

Boer de Pieter Jans moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6300

184

04-04-1822

Boer de Pieter Jans---- Reitsma  Jacob Iedes, Twijnstra J. J., Deinma J. D., Passamier G. A. , Dijkstra Waling Keimpes, Boer de Pieter Jans, Geerlings Geert, Reitsma J. J.Deinum S. D. Onderwerp: Hun tegoeden van de Kerk, de Grietman van Leeuwarderadeel schrijft daarover in een brief aan de Gouveneur dat hij dus pogingen aangewend heeft om van de crediteuren te verkrijgen een enz. enz. jaar 1822 (5)

6078

95-18

25-01-1822

Boer de Pieter Jans, Huisman te Weidum Hij staat in een document als voorgedragen  zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Jorwerd enz. enz. jaar 1822 (1)

9725

Deel 2

Blz. 90

00-00-1890

Boer de Pieter naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)

9725

Deel 2

Blz. 134

00-00-1893

Boer de Pieter naar Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 75

00-00-1888 

Boer de Pieter naar Noorwegen,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)

9725

Deel 2

Blz. 101

00-00-1891

Boer de Pieter naar Oost Indie,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 111

00-00-1891

Boer de Pieter naar West Indie, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 112

00-00-1891

Boer de Pieter nar Batavia, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

6654

372 blz. 3

09-08-1816

Boer de Pieter Roelofs te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6644

799 nrs. 1-19

25-09-1815

Boer de Pieter Roelofs te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6276

1102-4

18-12-1816

Boer de Pieter T. moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

9414

187                     21-07-1914

Boer de Pieter te Amsterdam, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en Congierge  in de Gemeente Utingerdeel,  Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld jaar  1914 (3) dossier (8)

9181

1413

06-08-1915

Boer de Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9725

Deel 2

Blz. 83

00-00-1890

Boer de Pieter,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)

9725

Deel 2

Blz. 70

00-00-1888

Boer de Pieter,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)

9725

Deel 2

Blz. 77

00-00-1889

Boer de Pieter,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)

9183

1055

04-07-1916

Boer de Pieter, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9185

1144

05-09-1917

Boer de Pieter, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

9185

1144

05-09-1917

Boer de Pieter, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

9725

Deel 2

Blz. 132

00-00-1893

Boer de Pieter, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

6093

302-2

11-04-1823

Boer de PieterJak Leendert Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

6390

39

20-09-1814

Boer de Pijter Jans hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

5675

60 en 74

07-03-1918

Boer de Q Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

8211

988-3, 18

Bladzijde 1

26-09-1839

Boer de R.  te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

Haskerland

Boer de R.  te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Haskerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

3594

Map 88-C

1876--1878

Boer de R. (T of P?) Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)

8384

923/5

17-09-1841

Boer de R. B.----- Boer de Merius Gerrits te Franeker zich gedragende als eigenaar voor dre helft enz. Boer de R. B. en Boer de A.  tezamen eigenaar van ¾ deel  der wederhalft verkocht aan Boer de Gerhardus enz. enz. worden verder genoemd; Boer de Johannes G. (overleden) de vader van deze heeft nog 5 andere inderen nagelaten enz. waaruit dus blijkt dat Boer de Merius Gerrits erfopvolger is enz. jaar 1841 (4)

8308

1074-9

29-10-1840

Boer de R. D. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8280

526-1, 28

22-05-1840

Boer de R. D. te Dragten uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Boer de R. D. te Dragten wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

3594

Map 88-F

1876-1878

Boer de R. E.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

5667

Jaar 1880

akte 10 blad 9

Boer de R. E., Koopman,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

8214

1027/28

07-10-1839

Boer de R. en G. te Franeker het betreft de inslag van  12000 tonnen Turf voor hun Pan en Estrik Fabrijk onder genot van vrijdom van accijns enz. jaar 1839 (5)

9181

 

2058

29-11-1915

Boer de R. H. ------ Mulder Douwe Betreft zijn benoeming tot zetter der Rijksbelastingen ter vervulling van de ontstane functie wegens het vertrek van Boer de R. H. te Stavoren hij  bedankt in een handgeschreven brief met zijn handtekening voor de functie als zetter jaar 1915 (4)

8210

966/7 en

881/14

Bladz.12>>

27-08-1839

Boer de R. H. te Sijbrandaburen staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9725

Deel 2

16-02-1882

Boer de R. Harlingen Gezagvoerder Adelaar komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1882 (2)

9725

Deel 2

07-06-1882

Boer de R. Harlingen Kapitein op de Adelaar komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1882 (2)

9725

Deel 2

28-07-1882

Boer de R. Harlingen Kapitein op de Adelaar komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1882 (2)

8308

1074-9

29-10-1840

Boer de R. J.  in leven gehuwd met  Jong de L. W. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8308

1070-8

150-192

28-10-1840

Boer de R. M. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6034

398

30-05-1818

Boer de R. P. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-5              25-05-1821

Boer de R. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Boer de R. S. te makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8210

966/7 en

881/14

Bladzijde 5

27-08-1839

Boer de R. S. te Makkum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8285

615-2, 40-2

19-06-1840

Boer de R. S. te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 40,1

22-05-1840

Boer de R. S. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 33,2

22-05-1840

Boer de R. T. te Smallingerland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 16

19-06-1840

Boer de R. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland de maand Mei 1840 met  7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8280

526-1, 30

22-05-1840

Boer de R. te Sneek als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 7

22-05-1840

Boer de R. te Sneek als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer  Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 12

Bladzijde 2

26-09-1839

Boer de R. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 7

Bladzijde 1

26-09-1839

Boer de R. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 29

Bladzijde 1

26-09-1839

Boer de R. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 37 Bladzijde 2

26-09-1839

Boer de R. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 18

19-06-1840

Boer de R. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 29

19-06-1840

Boer de R. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 35

19-06-1840

Boer de R. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Stavoren in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8285

615-2, 37

19-06-1840

Boer de R. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8285

615-2, 42-1

19-06-1840

Boer de R. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 29

22-05-1840

Boer de R. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 34

22-05-1840

Boer de R. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 34

19-06-1840

Boer de R. te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

8211

988-3, 16

Bladzijde 1

26-09-1839

Boer de R. uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

517-11,

34-35, 40

19-05-1840

Boer de R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6047

379

03-06-1819

Boer de Rauke Jans Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6050

652

10-09-1819

Boer de Rein Heddes onlangs te Warns overleden, zijn erfgenamen zijn aangeslagen voor zijn bezit wat 6 pondematen Greidland enz. enz. jaar 1819 (1)

6053

918

14-12-1819

Boer de Rein Hiddes---- Bruinsma Sijbrand Gerrits, Boer Haring Pieters, Zijp van der Wijtze Atzes, Boer de Rein Hiddes†, Bouma Douwe Jelgers, Haagsma Sybe Jetzes, Munts ….? de erven, Zuiderveld Walter Reins, Meines Aant, Kolde van O. F. de erven, Baukema Rinke Baukes, Berg v.d. Uilke Luitjes,  volgens de zetters van Koudum behoren zij in de relevee gebragt te worden enz. jaar 1819 (2)

6262

978-2

13-10-1815

Boer de Reinder hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

8364

502-495-16

21-05-1841

Boer de Reinder hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Boer de Reinder Jans 64 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

8359

377/28, 10

19-04-1841

Boer de Reinder Pieters wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte  sum van f. 200.= aan Grondlasten betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

8350

175/27-15

21-02-1841

Boer de Reinder Pieters,  Ord’ris Gedeputeerde wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Zeedijksbestuur van Ferwerderadeel ,  jaar 1841 (6)

6254

140-B-blz. 24

17-01-1815

Boer de Reinder uit een huis aan de Zuidkant van de Nieuwebuurt,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

8359

377/28, 1

19-04-1841

Boer de Reinder wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 14

19-04-1841

Boer de Reinder wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland  de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel  met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (5)

8220 

1137/12

06-11-1839

Boer de Renze Foppes een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Gorredijk, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

6418

270

21-06-1817

Boer de Rienk Aukes---- Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Oost Stelligwerf ondertekend een brief aan de * 7 januari 1791 Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zich bij hem heeft aangediend Boer de Rienk Aukes  Veenbaas te Haulerwijk zoon van Boer de Auke Rienks en Wijk van Jakobije Alles te Haulerwijk wonende en deze verzocht een certificaat om in het huwelijk te gaan enz. jaar 1817 (1)

6418

255-BB

01-06-1817

Boer de Rijkle Bonnes 50  Ureterp is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

3698

A-12

08-10-1828

Boer de Rimkje R., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)

6418

255-BB

01-06-1817

Boer de Rinder Arend 14 Dokkum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6868

19-02-1825

22-C

Boer de Rinke Binkes, Nummerwisselaar voor Bunk ten Johannes Gerardus, jaar 1819 gemeente Workum nummer 11 enz. staat vermeld op een Opgave der manschappen van de 8e Afd. Infanterie een ducument met 7 kolommen info.  jaar 1825 (5)

6060

480

06-07-1820

Boer de Rinse P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Boer de Rinse Pieters Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8009

760, 227

29-07-1837

Boer de Rintje Hendriks Harlingen Schipper jaar 1837

6388

96                     17-10-1814

Boer de Rinze Diemers---- Brouwer Lammert Minnes 1e Luitenant bij de 2e Compagnie heeft ontslag gevraagd wegens ongeschiktheid enz en Boer de Rinze Diemers 2e Luitenant wegens ongemak aan de onderlip enz. volgens verklaring van de Medicus Simon ….? te Leeuwarden  enz. jaar 1814 (1)

6100

1215-8

29-11-1823

Boer de Rinze Dumers Lndbouwer op een gehuurde plaats ,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Drachten  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6384

19

26-05-1814

Boer de Rinze Foppe, Sergeant , hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)

6384

19

26-05-1814

Boer de Rinze Foppes, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)

6384

19

26-05-1814

Boer de Rinze Foppes, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Boer de Rinze, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6028

810

13-11-1817

Boer de Roel H. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6256

338

21-02-1815

Boer de Roel Jans wegens geleverde doodskleding  voor de  Gealimenteerde wijlen Baukes Dieuke, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8)

6016

707

21-11-1816

Boer de Roelof Harmens, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

8220 

1137/12

06-11-1839

Boer de Romke Jeens de weduwe een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Gorredijk, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

6658

575 blz. 3

25-11-1816

Boer de Romke staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

8378

777/2

09-08-1841

Boer de Rouke Jans---- Prom Aaltje te Nieuwhuizen een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen Aaltje Prom weduwe van Boer de Rouke Jans, onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart , wordt ook  genoemd Bouma Douwe Jeljers rentenier te Sneek betreffende de gepasseerde koopbrief tussen de hiervoorgenoemden  bij de notaris  te Sneek op  enz. enz. enz , Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,   jaar 1841   jaar 1841 (15)

5995

59

23-01-1815

Boer de S. A. ---- Zijlstra H. D. van beroep Aannemer te Franeker hij wordt beschuldigt van frauduleus waarop het metselwerk en reparatieen aan de Kapitale Zee Sluis genaamd de Noieuwe Zijlen  waar zig bevonden als opzigter (Conducteur) Kuijpers D.  en  en de Pikeur Nauta K. en de aannemer met desselfs borgt Boer de S. A. enz. verder vermeld Goudriaan A. T. Inspecteur Generaal,  jaar 1815 (5)

6034

398

30-05-1818

Boer de S. A. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8308

1074-9

29-10-1840

Boer de S. A. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

6383

89    

23-04-1814

Boer de S. A. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8280

526-1, 1

22-05-1840

Boer de S. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6262

952-14

28-09-1815

Boer de S. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1812 en 1813  (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Boer de S. IJ. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 40 Bladzijde 3       26-09-1839

Boer de S. IJ. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 40-2

19-06-1840

Boer de S. IJ. te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

6034

398

30-05-1818

Boer de S. J. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6271

602 -3

18-06-1816

Boer de S. J. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

5663

17, 23

08-04-1897

Boer de S. J. Stavoren Schip de Stad Stavoren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897

8210

966/7 en

881/14

Bladzijde 14

27-08-1839

Boer de S. J. te Lemmer staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. zijn  reclame tegen de aanslag is afgewezen enz.jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

5672

45

18-06-1891

Boer de S. J. te Stavoren staat vermeld met zijn Boot de “Stavoren” op een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Boer de S. L. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

9191

1487

06-12-1920

Boer de S. Losser Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1920  (5)

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Boer de S. M. te Warga  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

 881/14

Bladz.13>>

27-08-1839

Boer de S. M. te Warrega (Warga) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

5672

84

15-11-1894

Boer de S. M.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V. “Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer  die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)

6833

27-A, 2

06-02-1824

Boer de S. R. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

8210

958/2 211

Bladzi. 4>>

17-09-1839

Boer de S. T. te Driesum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8210

966/7 en

881/14

Bladzijde 11

27-08-1839

Boer de S. T. te Goenga staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6101

1315

18-12-1823

Boer de S. W. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)

8308

1070-8

236-278

28-10-1840

Boer de S. W. te Burgwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

 881/14

Bladz. 5>>

27-08-1839

Boer de S. W. te Hichtum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Boer de S. W. te Pingjum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8280

517-11, 45

19-05-1840

Boer de S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8386

949/40

20-09-1841

Boer de S. Y. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 40,3

22-05-1840

Boer de S. Y. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6089

1206

28-12-1822

Boer de S?. W. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)

3699

A-23

nrs. 20-26

15-02-1834

Boer de Saapke Jans), wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)

3701

23-C

nrs. 9-15

09-02-1839

Boer de Saapke Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)

3701

23-D

nr. 1-4

02-02-1842

Boer de Saapke Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

3698

B-23

15-02-1832

Boer de Saapke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7)

3700

23-A

nrs. 20 - 24

05-02-1835

Boer de Saapke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)

3700

23-C

nrs. 14 - 20

04-02-1837

Boer de Saapke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 14-20 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)

3700

23-C

nrs. 21 - 26

04-02-1837

Boer de Saapke Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 21-26 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)

6277

30-11

09-01-1817

Boer de Sake P. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8382

858/1

30-08-1841

Boer de Sasker Sallings 27 jaar geb. Stavoren is veroordeeld tot 8 dagen enz. jaar 1841 (1)

3698

B-41

15-02-1832

Boer de Schelte Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6390

39

20-09-1814

Boer de Schilte? Fokels hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

8257

74/14

1-6

21-01-1840

Boer de Seerp Andries hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

9182

285/17

07-02-1916

Boer de Sibbele Oudega Politiedienaar jaar 1916

9414

167                    24-03-1911

Boer de Sibbele Veldwachter te Hem. Oldephaert wonende te Noordwolde in een door hem geschreven en ondertekende brief verzoekt hij aan de  Heer Commissaris van Friesland ontheffing van enz. om zijn nevenfunctie als dagelijksche opzichter (Bode) van de grooten Noordwolder enz hij krijgt ontheffing van enz. om zijn nevenfunctie als plaatselijke Deurwaarder enz. jaar 1911 (5)

9921

14

19-10-1882

Boer de Sibble Annes  Gemeenteveldwachter te Bakhuizen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1918 (7)

9191

1014

13-08-1920

Boer de Siebe * 25-01-1879  St. Nicolaasga Veldwachter jaar 1920  (4)

9725

Deel I 

Blz. 49

00-00-1871

Boer de Siebe,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)

9725

Deel I 

Blz. 51

00-00-1871

Boer de Siebe,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)

9725

Deel I 

Blz. 59

00-00-1873

Boer de Siebe,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)

9725

Deel I 

Blz. 66

00-00-1874

Boer de Siebe,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel I 

Blz. 69

00-00-1874

Boer de Siebe,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9181

1645

03-09-1915

Boer de Siebe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9725

Deel I 

Blz. 75

00-00-1875

Boer de Siebe, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)

4894

2306

27-06-1899

Boer de Siebolt te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

6277

30-3

09-01-1817

Boer de Siebren Jelles moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6661

137 blz. 9

19-03-1817

Boer de Sijbren Thomas te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6082

443

01-05-1822

Boer de Sijs Cornelis hij is borg voor; Kramer Bauke te Koudum Hij pacht  land  op de Koudumer Slaperdijk in de gemeente Hemelumer Oldephaert enz. met vermelding van Rendement voorgaande verpachting, tegenwoordige taxatie en rendement laatste verpachting enz. jaar 1822 (3)

6082

443

01-05-1822

Boer de Sijs Cornelis te Koudum Hij pacht  land  op de Koudumer Slaperdijk in de gemeente Hemelumer Oldephaert enz. met vermelding van Rendement voorgaande verpachting, tegenwoordige taxatie en rendement laatste verpachting enz. jaar 1822 (3)

6383

93   

23-04-1814

Boer de Sijtze Feekes te Driesum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6384

138

21-6-1814

Boer de Sijtze Hantjes Boer---- Bangma  H. (Haye) Predikant bij de Gereformeerden, Rollema Dirk Eeltjes Boer,  Boer de Sijtze Hantjes Boer alle te Nieuwland (Nijland), Bruinsma Fedde Oeges Boer, Abbema Ruurd Freerks, Schurmans Berent Hendriks Boer alle ingezetene van Folsgare schrijven in een document dat zij door de Schout van de gemeente Nieuwland Ykema Yke Johannes zijn aangesproken om betaling pro quota van een paard enz. enz jaar 1814 (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Boer de Sijtze, 135 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Boer de Sikke Eeltjes † 115 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

8203

264, 820/28

12-08-1839

Boer de Sikke Eeltjes Harlingen Zeevarende jaar 1839

8356

320-14,

7, 8

02-04-1841

Boer de Sikke Eeltjes wordt vermeld in een document genaamd; Aanschrijving van Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Maart enz. jaar 1841 (7)

3698

B-41

15-02-1832

Boer de Simentje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6249

 

878

21-09-1814

Boer de Simke J. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3)

6395

457

13-05-1815

Boer de Simke J. te Herbaijum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

8129

174,

1238/10    

13-12-1838       

Boer de Simon Siemons Dantumadeel Veldwachter jaar 1838

9183

756

03-05-1916

Boer de Simon,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9185

1144

05-09-1917

Boer de Simon, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

6070

 

405

18-05-1821

Boer de Sipke Ates Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven Runderbeesten in den jare 1819  en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te weinig hebben gehad van de totale som fl. 14.250,00, jaar 1821 (2)

6069

279-B

09-04-1821

Boer de Sipke Attes, Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1)

6060

480

06-07-1820

Boer de Sipke L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Boer de Sipke S. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6034

398

30-05-1818

Boer de Sipke S. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6061

538 en 559

02-08-1820

 

Boer de Sipke Sjoerds 64 jaar, Hij staat vermeld op een document met 5 kolommen informatie van voordracht voor de functie van Plaatsvervanger in de Rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Albarda Willem die bedankt voor de functie  jaar 1820 (4)

6065

 

893

16-12-1820

Boer de Sipke Sjoerds hij bedankt voor de post  van Plaatsvervanger van het Vredgerecht en er wordt een document met 5 kolommen info over hem,  met candaten opgesteld waar op hij ook vermeld is. Jaar 1820  (2)

6382

79 nr. 81

31-03-1814

Boer de Sipke, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

6082

453

03-05-1822

Boer de Sipke, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6261

900-3

04-09-1815

Boer de Sjerk D. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6026

652

23-09-1817

Boer de Sjerk staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

3701

13-D

07-02-1842

Boer de Sjieuwkje Luitzens, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/64 der kinderen in de Gemeente Franekeradeel in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (10)

3701

1-C

blz. 2

01-03-1839

Boer de Sjieuwkjen Luitzens te Franekeradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

5995

36 en 59

14-01-1815

Boer de Sjoerd Aukes.,---- Kuypers D. , (conducteur)  hij wordt genoemd als een  ontrouwe opzichter , een proces verbaal wegens frauduleus handelen wegens metselwerk aan de Zeesluis te Harlingen,   , tevens genoemd Nauta Klaas (Pikeur)  en de Inspecteur Generaal Goudriaan A. F, de aannemer Boer de Sjoerd Aukes als Borg.,   Zijlstra H? D.enz. enz  jaar 1815 (14)

6069

279-B

09-04-1821

Boer de Sjoerd B. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1)

5672

38

26-02-1891

Boer de Sjoerd Jacobs Stavoren Gezagvoerder op het schip de Twee gezusters Een dossier  met allemaal handgeschreven brieven van Schippers etc. met de maten van de boten enz. (3)  dossier (19)

5663

44  en 35

17-04-1890

Boer de Sjoerd Jacobs Stavoren Schip de Stad Stavoren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890

5663

35, 66

 =Minuut

18-04-1889

Boer de Sjoerd Jacobs Stavoren Schip de Stad Stavoren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889

5663

142, 29

16-04-1891

Boer de Sjoerd Jacobs Stavoren Schip de Stad Stavoren, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891

5672

73

04-03-1891

Boer de Sjoerd Jacobs te Stavoren, hij komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3) dossier (9)

6262

980

16-10-1815

Boer de Sjoerd Jans , Huisman te Hemrik---- Bouwer Gerit Foekes, Huisman te Wijnjeterp, Hij ontvangt uit de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Lippenhuizen  waarop door de ondergetekende  Schout van den zelve gemeente ter betaling uit het nog Disponible fonds voor onvoorziene uitgaven  dienstjaar 1814 enz. jaar 1815 (2)

6418

248-C 1e bat

1e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Boer de Sjoerd Johannes * Kortezwaag staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

248-b 1e bat 1e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Boer de Sjoerd Johannes 53  is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Boer de Sjoerd Johannes 53 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-DD

1e Compag.

1e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Boer de Sjoerd Johannes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

9184

447

10-04-1917

Boer de Sjoerd Joure Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland jaar 1917 (1)

8356

328/27- 9            03-04-1841

Boer de Sjoerd nr. 45 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6852

26-A

23-08-1824

Boer de Sjoerd Oenes Schipper, jaar 1824

6864

26/1-C

no.  55

07-01-1825

Boer de Sjoerd te Harlingen  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6395

457

13-05-1815

Boer de Sjoerd W. te Boer hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6636

100    

25-01-1815

Boer de Sjoerd Wijtses  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij als Floreenpligtigen enn Hoofd van een Huisgezin in den Dorpe Boer  en dat de Schioolonderwijzer wegens zijn ouderdom enz. en dat nu de scholen van de dorpen Ried en Boer  zouden worden verenigd en dat het tractement van de enz. jaar 1815 (4)

6291

834-18

01-10-1818

Boer de Sjoerd Ymes,---- Beijma  E. M. (Eduard Marius) van,, Grietman van Franekeradeel geass. met den secretaris Wybenga S.   Onderwerp: van de dorpe Herbayum  de stemgerechtige Floreenplichtige zonder onderscheid godsdienstige gezindheid enz.enz. verder gaat het over Bouwland toebehorende aan de Armenvoogdij, wat door  Bouma Wybren Gerrits in huur wordt gebruikt enz. dit document wordt ondertekend door Cuperus Klaas, Terpsma Pier G., Kistma P. D., Pars J. J., Viersen Fedde J., Renses Gerrit, Staag v.d. Sybren D., Dijkstra Reinder Hans?, Keui??huis, Lan? Klaas Boukes, Hijtsma C.,   Beyma van Eduard Marius,  Wybenga S. verder genoemd Attes Claas de weduwe, Bergma Daniel,   Sytzema Cornelis Zijtes, Beyma van Thoe Kingma  c.s. Boer de  Sjoerd Ymes, Haanstra Andries Ages, Bouwma Wytze Gerrits,  Hoop de Jakle Everts enz. jaar 1818  (7) dossier (19)

6030

20-B

09-01-1818

Boer de Sjouke Hanzes, Hij staat op een naamlijst  van gevangenen welke in de maand december 1817 in het arresthuis te Sneek gedetineerd geweest zijn geweest  met aantal dagen en vertrek of ontslag jaar 1818 (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Boer de Sjouke Sjoerd 524 Woudsend is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8341

5/1

04-01-1841

Boer de Sjoukje   Dossier betreft gevangenneming van diefstal verdachte  Louis Simons Sandbrink, Jan de Boer en Sjoukje de Boer in onecht levende met een zekere Jan de Boer een kind van 5 jaar verlaten , een zekere Harmen Hendriks Steneker, Veenwerker begaan met het kind heeft zig voorlopig belast met de verzorging van het kind, Jaar 1841  (7)

3701

13-C

31-01-1839

Boer de Sjoukjen Luitzens, wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van  kinderen die onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van opzending naar de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz enz. 1839 (7)

6627

584, 1-2, 20

30-04-1814

Boer de Sybe Kornelis wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)

8047

260/4839

02-06-1837

Boer de Sybe Willems  *8-10-1814 Matroos op de Drie Gebroeders jaar 1837

7983

260, 260/11

14-03-1837

Boer de Sybe Willems HarlingenBuitenlandsch Zeevarende jaar 1837

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

Boer de Sybert Jettses, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

6242

124-11

19-02-1814

Boer de Sybren J. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 20 wegens wagenhuur  ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6677

316

22-07-1818

Boer de Sybren Thomas, Stads Majoor, Huis 129, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement van Dobelman J. (Jan)spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

6251

1078

30-11-1814

Boer de Symen Tjeerds Mr. Timmerman te Balk  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)

6841

2-A

29-04-1824

Boer de Symon Fokkes, verzoek geplaats te worden in de Pistole door het aan hen opgelegde detentie enz. jaar 1824 (6)

6255

269

13-03-18

Boer de Sytse Wobbes ---- Veenland Jakob Ubeles onderwerp een request van de Armenkas te Lippenhuizen waarin hij als boekhouder wordt genoemd , verder een Berigt van de Kerkvoogden van de Hervormde Floreenpligtige ingezeenen van den dorpe Lippenhuizen op de requeste van  de Armenkas getekend door Boer de Sytse Wobbes  en Jelksma Sake Jelkes enz. jaar 1815 (10)

6257

410-8

28-04-1815

Boer de Sytse, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

3698

B-16

Nrs. 1-11

15-02-1832

Boer de Sytske Jelles kind van de vader onbekend en de moeder Bos Lijsberth Rienks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6624

277

18-02-1814

Boer de Sytze Feikes---- Jong de Pieter Sytzes wordt door de Schout van Veenwouden voorgedragen tot Lid van den Raad van dezer Gemeente en in plaats van Sijtzama van J. G. die benoemd is tot Lieutenant Collonel bij de Dragonders, tot Lid van de Raad  Boer de Sytze Feikes te Driesum enz. jaar 1814 (3)

6078

95-8

25-01-1822

Boer de Sytze Feikes te Driessum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Veenwouden enz. enz. jaar 1822 (3)

6100

1215-7

29-11-1823

Boer de Sytze Feikes te Driesum,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Veenwouden in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6047

379

03-06-1819

Boer de Sytze Haantjes Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-6              25-05-1821

Boer de Sytze Haantjes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6386

8

26-08-1814

Boer de Sytze Haantjes, ---- Andrea Johannes Percepteur te Nijland Onderwerp: een aanslag en verkoop van paarden tevens het in beslag nemen van goederen toe gerechtelijk vervolgd Bangma Hayo, Boer de Sytze Haantjes, Bruinsma Fedde Oeges, Abma Ruurd Freerks, Schuurmans Hendrik en Rollema Dirk Eeltjes allen ingezetenen van Nijland gemelde personen zich intussen enz. enz. dit stuk is geschreven en ondertekend door de Deurwaarder in het arr. Sneek Donker J. R. jaar 1814 (2)

6060

480

06-07-1820

Boer de Sytze Haantjes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Boer de Sytze Hantjes hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6262

978-2

13-10-1815

Boer de Sytze hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6662 

4

28-04-1887  48=Minuut

Boer de T. (P?) te Stroobos Schipper op het schip de Stroobos 28-04-1887 

5664

3,  1

20-04-1916

Boer de T. Augustinusga Schip de Admiraal de Ruiter, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

3594

Map 88-B

1876--1878

Boer de T. G. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Boer de T. H te Burgwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

 881/14

Bladzi. 5>>

27-08-1839

Boer de T. H. te Burgwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Boer de T. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

580-622

28-10-1840

Boer de T. J. te Scharnegoutum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

881/14

Bladz. 11>>

27-08-1839

Boer de T. J. te Westhem staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6062

639

18-09-1820

Boer de T. J. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland  en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op den Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2

6065

 

902

19-12-1820

Boer de T. J.,    Onderwerp de Grensscheiding tussen  Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant van Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van  Martens Sytze enz. enz. en tot aan het weiland van de weduwe Martens Pieter  enz. enz.  tot aan de Botmeer  ten Oosten van de Weilanden  van  Lyclama a Nijeholt   en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit document wordt getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., Boer de T. J.,    , Asperen van  G?,  Sjollema Klaas P.,  Koldijk M. G.,  Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820  (3)

8350

175-5

20-02-1841

Boer de T. M. .---- Terwisscha G. W. staat vermeld dat hij mede heeft ondertekend als Kerkvoogd van Blesdijke en Peperga een document betreffende het verzoek de herstellingen aan het Kerkgebouw door de Timmerman Zwaag van der ….? dat begroot is op f. 600 goed te keuren terwijl er op de 20e ten huize van de Kastelein Smit J. te Blesse ten einde te besluiten of het ingestorte kerkgebouw te Blesse zal  enz. jaar 1841 (8)

6833

14-A, 3

12-02-1824

Boer de T. R. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Boer de T. T. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

 881/14

Bladzijde 10

27-08-1839

Boer de T. T. te Abbega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

5667

Jaar 1880

akte 10 blad 9

Boer de T. Y.  ,Koopman,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

5675

51

10-08-1917

Boer de T., een vergunning om te mogen varen met het schip de Admiraal de Ruiter voor een pleziertocht met een gezelschap van  Grouw naar Heerenveen jaar 1917 )1)

6261

900-3

04-09-1815

Boer de Tade K. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

8257

74/14

1-6

21-01-1840

Boer de Taeke Pieters  zijn plaatsvervanger is Schuurmans Siemon Pieters  hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

9725

Deel I 

Blz. 19

00-00-1866

Boer de Taeke, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

8361

434/6 sectie

B, E, F.

04-05-1841

Boer de Taije A. te Deersum vrouw van Siderius G. T. (F?) staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Boer de te Marrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 11

22-05-1840

Boer de te Marrum, Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

3698

B-15

nrs1-14

15-02-1832

Boer de Teeke Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6284

1099 blz. 4 

31-10-1817

Boer de Teeke Siemons, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

9465

Deel 2, 118

24-06-1830

Boer de Theodorus, Beurt en Veerdienst van Workum naar Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1830 (8)    

6645

879 + 898

07-11-1815

Boer de Theunis Jans Arbeider en Jans Hankje Echtelieden te Franeker dat zij in de nacht  Van De 1e op de 2e november dooe eene noodlottige brand hebben verloren hunne Huizinge staande aan het Kaatsveld  No. C. onder Franeker en hun wintervoeding voor 3 koebeesten enz. jaar 1815 (5)

6380

13 nr. 20

29-01-1814

Boer de Theunis Klazes, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen  van de Compagnie van den heer Lohman ….? Enz. Jaar 1814 (6)

9185

1312

05-10-1917

Boer de Theunis,  komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6062

628

12-09-1820

Boer de Thijs H---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van Westdongeradeel en tevens Strandvonder met als onderwerp: door enige vissers van het Moddergat onder Nes aangebrachte  Rogge opgevist uit het verongelukte schip waarvan hen de naam onbekend is zijnde aan land gebracht door Post Weeltje A. , Vanger Age Lieuwes, Vanger H. D., Visser Jan Douwes, Boer de Thijs H., Tietes Gerlof, Basteleur Goijtzen Jelles Kastelein in het Moddergat enz. jaar 1820 (3)

6063

709 + 736

20-10-1820