Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

6631

1066-17

02-09-1814

Boer ? Bonne Rijses hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

8280

517-11, 22

19-05-1840

Boer A. W. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6060

480

06-07-1820

Boer Abe Jacobs, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6864

38-A

13-01-1825

Boer Ale Klasen  op het eiland Ameland, een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake vervoer van 22 ponden meel zonder gedekt te zijn enz. enz. hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.    jaar 1825 (2)

6865

21-A

21-01-1825

Boer Ale Klazen te Ameland   een proces verbaal van bekeuring  ter zake vervoer van 28 ponden meel zonder vergunning  enz. jaar 1825 (2)

6082

453

03-05-1822

Boer Ate Piebes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6060

480

06-07-1820

Boer Atze Piebes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8059

1176/1,   

197/10276

22-11-1837

Boer B. A. het betreft een Klaringsvaartuig in het jaar 1837

5664

26,  274-a

28-02-1918

Boer B. Lioessens  Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

5664

26,  162

27-02-1917

Boer B. Lioessens  Schip de Voorwaarts, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

6833

27-A blz. 8

06-02-1824

Boer d. Pieter te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

5664

5

17-04-1913

Boer de & van der Meer Akkerwode Schip de Dockumer Walden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5664

A.3  Bijl. 8

25-04-1912

Boer de & van der Meer Akkerwode Schip de Dockumer Walden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5711

3

28-08-1902

Boer de ? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt voor het amendement , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier . jaar 1902  (32)

6634

1580

12-12-1814

Boer de ?. T. Moddergat / Paessens Redding schip de vrouw Catarijna,  jaar 1814

8211

988-3, 20

Blz. 1

26-09-1839

Boer de ….? te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6253

57

16-01-1815

Boer de ….? van beroep IJzerkramer te Leeuwarden, Wordt vermeld in een staat der uitgaven op de generale kosten voor het huishoudelijk plaatselijk Bestuur vanb Dronrijp enz. wegens geleverde goederen/diensten, enz jaar 1815 (7)

6253

66

16-01-1815

Boer de ….? Wegens geleverde Pieken, Vermeld op een document genaamd  Staat van uitgaven gedaan op de  van post  onvoorziene uitgaven  bestemd over de jare 1814  Gemeente Wirdum enz. enz. jaar 1814  (3)

8285

615-2, 27,1

19-06-1840

Boer de A. A. te Haulerwijk wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8280

517-11, 41

19-05-1840

Boer de A. A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6075

 

774

11-10-1821

Boer de A. Chicory fabrikeur te Leeuwarden, Bottinga Wiebe Oenes te Deinum, Swart de Isaac  Ontvanger der Belastingen  te Tzum en de weduwe Bienema E. R?.  geboren Bergsma te Oudeschoot zij hebben allen geklaagd wegens de onevenredige aanslag  in de Grond belasting enz. enz. en zij hebben tot hun taxateur benoemd Ploeg van der Rein  jaar 1821 (1)

8210

966/7 en

 881/14

Bladz.  11>>

27-08-1839

Boer de A. G. te Nijland staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

958/2 211

Blz. 8>>

17-09-1839

Boer de A. G. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6082

453

03-05-1822

Boer de A. H.  Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Boer de A. H. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-6         

25-05-1821

Boer de A. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6250

985

20-10-1814

Boer de A. H. Hij wordt vermeld op een staat van rekeningen aan de stad Leeuwarden met geleverde goederen/diensten en het te ontvangen bedrag enz. jaar 1814 (2)

6255

300- 2

24-03-1815

Boer de A. H. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 1815  (3)

9134

1556

21-11-1883

Boer de A. H.---- Ley G.  vroeger zeeman en Engels verstaande: onderwerp het betalen van bruggeld door een Engels schip wat hij vertaalde , dat ze 10 cent te weinig betaalde ook op de terugweg, het kwam tot een handgemeen, er werdt met scherp geschoten en de geneesheer Boer de A. H. behandelde  enz. enz. jaar 1883 (3)

6250

960

10-10-1814

Boer de A. H. onderwerp: dat ten spoedigste gevraagt te autoriseren een mandaat van een betaling van F. 260.= aan hem voor levering van 100 pieken jaar1814 (1)

6254

183

20-02-1815

Boer de A. H. ontvangt betaling voor het leveren van Pieken, Staat in een document Specifique Opgave der uit het fonds der onvoorziene uitgaven dezer gemeente Rinsumageest dienst 1814 gedane betalingen enz., jaar 1815 (2)

8308

1074-9

29-10-1840

Boer de A. H. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

6258

643-2

28-06-1815

Boer de A. H. te Leeuwarden , voor geleverde Pieken, Komt voor op de Staat van reeds gedane betalingen enz. jaar 1815 (4)

6253

59

12-01-1815

Boer de A. H. te Leeuwarden , wordt vermeld in de staat van betaalde posten wegens hetgeen volgens ingekomen rekeningen wegens geleverde goederen  betaald moet worden   enz. enz. jaar 1815 (3)

6261

899-6

18-09-1815

Boer de A. H. te Leeuwarden Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van door den Heer Schout van de Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvoorziene uitgaven  voor den dienst van 1814  naar aanleiding van het besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland  van den 14e Maart 1814  no. 166 enz. jaar 1815 (8)

6255

262

13-03-1815

Boer de A. H. te Leeuwarden voor 150 pieken enz,  Hij wordt betaald uit de post voor onvoorziene uitgave van Aalsum voor geleverde Goederen/Diensten zoals eerder genoemd enz. jaar 1815 (3)

6258

577-4

13-06-1815

Boer de A. H. te Leeuwarden voor 170 Pieken, Vermeld op het Document Nota wegens betaalde gelden van de drie Compagnien Landstorm in de gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4)

6256

384

24-04-1815

Boer de A. H. te Leeuwarden voor de leverantie van 180 en 75 Pieken enz., Hij wordt vermeld op een document van de Gemeente Veenwouden  genaamd  Staat van de reeds uit het fonds van onvoorziene uitgaven van 1814 gedane betalingen jaar 1815 (2)

6258

643-2

28-06-1815

Boer de A. H. te Leeuwarden wordt betaald uit het fonds van Onvoorziene uitgaven van Hardegarijp naar aanleiding van het besluit van de Commissaris Generaal in de Provincie Vriesland met vermelding welk bedrag en waarvoor enz. jaar 1815 (4)

6249

808

03-09-1814

Boer de A. H. te Leeuwarden, Hij wordt vermeld als Debiteur in een stuk over geleverdeen getransporteerde Pieken voor de Landstorm  enz. enz. Jaar 1814 (1)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Boer de A. H. te Opeinde wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek

Boer de A. H. te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8210

966/7 en

881/14

Blz. 14

27-08-1839

Boer de A. H. te Sneek staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. zijn  reclame tegen de aanslag is afgewezen enz.jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

958/2 211

Blz. 3

17-09-1839

Boer de A. H. te Surhuizum te Buitenpost, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6255

300-3

24-03-1815

Boer de A. H. voor 150 Pieken is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens betaalden zommen op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van 1814 gemeente Holwert jaar 1815 (3)

6253

96

25-01-1815

Boer de A. H. voor geleverde Pieken, Wordt vermeld op de staat van Uitgaaf  gedaan op de post van onvoorziene uitgaven over 1814  op de begrooting van den Gemeente   Huizum enz. jaar 1815 (4)

6253

92

23-01-1815

Boer de A. H. voor levering van 120 pieken,   Komt voor als crediteur voor op Specifiqu staat van gedane en nog te doene uitgaven in de Gemeente Almenum  over den dienst van 1814 enz. jaar 1815 (5)

6254

103

22-01-1815

Boer de A. H. wegens 265 Pieken, Wordt vermeld als Crediteur op de staat van Uitgaaf  gedaan op de post van onvoorziene uitgaven over 1814  op de begrooting van den Gemeente   Sint Anna Parochie enz. jaar 1815 (2)

6261

888

09-09-1815

Boer de A. H. Wordt vermeld  als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling  uit het fonds  onvoorziene uitgaven  van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)

6255

227

06-03-1815

Boer de A. H. wordt vermeld op een document genaamd Gedetailleerde Staat van Rekeningen welke nog door de Gemeente Ee moeten betaald worden voor den Dienst van 1814 als aan, jaar 1815 (2)

6251

1037

27-10-1814

Boer de A. H. wordt vermeld op een staat ingevolge eene Missiven van den voormalige heer prefect van Friesland van den 13e November 1813 als Debiteur voor geleverde waren/diensten  met de vermelding van de waren/diensten  en het bedrag enz. jaar 1814 (7)

6258

577-4

13-06-1815

Boer de A. H., Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van woonplaats en bedrag van de geleverde Waren en/of Diensten ten behoeve van de Compagnien Landstorm) en wordt vermeld op de Staat van Schulden  van onvoorziene uitgaven ten laste van de Gemeente Sexbierum over 1811 enz. jaar 1815 (4)

6070

424-3

5-05-1821

Boer de A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6270

476

07-05-1816

Boer de A. J.  ---- Kuipers J. K. , Boer de A. J. en Goinga P. S., wonende te Suameer  Onderwerp: betreft hun request voor het verkopen van Bosch enz. jaar 1816 (2)

5664

29, 12

16-04-1903

Boer de A. J. Amsterdam Schip de Harmonie, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

8285

615-2, 20,2

19-06-1840

Boer de A. J. te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8375

708-5_36b

20-07-1841

Boer de A. J. te Oenkerk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

6840

36-A

blz. 44

22-04-1824

Boer de A. K. Boer van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8375

708-5_36b

20-07-1841

Boer de A. K. te Wijns staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8093

566/13, 

 1012/1433

11-06-1838

Boer de A. L. Harlingen Schipper jaar 1838

3585

81

26-06-1834

Boer de A. L. hij tekend mede een verzoek aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlandensamen mat de gezamelijke Beurtschippers varende in het ordinarisveer tusschen de steden Amsterdam en Harlingen en aldaar woonachtig dat zij wegens de achteruitgang door de vernietiging van de gulden en vermeerderd met de investeringen enz. enz. jaar 1834 (6)

6418

248-C  1e

bat 6e  blz.

 om. Staat

09-06-1817

Boer de A. L. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6101

1315

18-12-1823

Boer de A. P. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)

6866

04-02-1825

 29-B

Boer de A. P. Onderwerp: de waarde van de grond die in erfpacht aan hem is afgestaan jaar 1825 (1)

8280

517-11,

34-36

19-05-1840

Boer de A. P. te Knijpe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6099

1034

18-10-1823  

Boer de A. P. te Smallebrug met 1 koe heeft begraven  en dat hij daarvoor geen vergoeding heeft gehad    enz. enz. een heel verhaal over het wel en wee van ook het veefonds enz. enz. jaar 1823 (7)

6089

1206

28-12-1822

Boer de A. P. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)

6242

57

01-02-1814

Boer de A. S. ---- hij ondertekend samen met 10 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Ferwerd een document betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz. tevens ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) mede  jaar 1814 (3)

6419

287-C 1e  Bataillon

28-06-1817

Boer de A. S. 249 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6855

14-A

01-10-1824

Boer de A. S.---- Luxwolda Sipke Wisses Veenbaas te Langezwaag, betreft een procesverbaal van arrest van goederen en betaling aan de arbeiders  wordt ook in genoemd Boer de A. S. en als getuigen Munek Johan Georgius , Compaan Douwe Klazen met hun beide handtekeningen onder een geschreven brief. enz., jaar 1824 (6)

6258

603

20-06-1815

Boer de A. te Leeuw. Voor 290 geleverde Pieken voor de Landstorm enz, Vermeld op de Staat van Begroting  voor onderhoud van gebouwen te Metslawier  en gedane uitgaven enz. enz.  jaar 1815 (2)

8280

526-1, 30

22-05-1840

Boer de A. te Sneek als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 20, 1

19-06-1840

Boer de A. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8386

949/34

20-09-1841

Boer de A. te Sneek,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Sneek als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6631

1187

26-09-1814

Boer de A. Willems  Ouderling ondertekend het navolgende document als lid van de Kerkeraad van Veenwouden>> Wiersma G. S. Schout der Gemeente Veenwouden door hem is te kennen gegeven  dat bij hem ontvangen was een missive betreffende de maatregelen tot afbetaling der achterstallige Predikants traktementen enz. jaar 1814 (2)

8280

517-11, 21

lijst 1

19-05-1840

Boer de A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6017

762

17-12-1816

Boer de A. Y.  --- Feddema Fedde Jentjes  te St. Johannesga van hem zijn door de deurwaarders Canerius J. en Boer de A. Y.  enige goederen in beslag genomen enz enz  jaar 1816 (1)

6055

140

26-02-1820

Boer de A. Y.  Deurwaarder bij de belastingen en hij verzoekt de goeuveneur toestemming om de in beslag genomen goederen van Baas Roelof Hendriks  te Tjallebert te mogen verkopen enz. jaar 1820 (1)

6030

31

13-01-1818

Boer de A. Y. Deurwaarder die enige goederen in arrest genomen ten huize van Mevrouw de weduwe van Idema van M. B.  te Heerenveen, en ook bij de heer Leer Benjamin Zadoc  te Heerenveen  i.v.m. verschuldigde lasten tot verkoop van in beslag genomen goederen enz. jaar 1818 (1)

9134

1081-35

28-04-1883

Boer de A. Y. te Stavoren; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

8384

923/5

17-09-1841

Boer de A.----Boer de Merius Gerrits te Franeker zich gedragende als eigenaar voor dre helft enz. Boer de R. B. en Boer de A.  tezamen eigenaar van ¾ deel  der wederhalft verkocht aan Boer de Gerhardus enz. enz. worden verder genoemd; Boer de Johannes G. (overleden) de vader van deze heeft nog 5 andere inderen nagelaten enz. waaruit dus blijkt dat Boer de Merius Gerrits erfopvolger is enz. jaar 1841 (4)

5673

 

45

25-07-1901

Boer de A.G. te Franeker, een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Stad Franeker II “tot het Varen en Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1)    

6255

271

15-03-1815

Boer de A.H. voor 130 Pieken, Komt voor op een staat met rekeningen ten laste van de Gemeente Surhuizum op het fonds van onvoorziene uitgaven door genoemde gemeente enz. jaar 1815 (7)

5666

1

20-02-1903

Boer de A.J. Amsterdam  Directeur Asd. Motorbootdienst , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (5)

5664

30-A     

16-09-1903           

Boer de A.J. Amsterdam,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-09-1903           

8045

458/12

34/4143

12-05-1837

Boer de A.J. Sneek – Asd. Beurtschipper jaar 1837

5666

Jaar 1903

akte 1

Boer de A.J.---- Visser D. T. te Schiermonnikoog Agent voor Schiermonnikoog Oostmahorn, De N. V. Amsterdamsche Motordienst, Directeur Boer de A.J.  gevestigd te Amsterdam  delen  o.a. in een advertentie mede dat vanaf 1 Maart een geregelde personendienst tweemaal daags tussen  Schiermonnikoog en  Oostmahorn openen,  ook wordt vermeld de tarieven  en vertrektijden  enz. en een door hem getekende brief   jaar 1903 (3)

9181

1751

06-10-1915

Boer de Aan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6838

3-A

24-03-1824

Boer de Aant Sytzes  arbeider en Dijkstra Gerit Oedses Schipper beide te Twijzel, verzoeken ter zake mishandeling  tijdens hun detentie in de Pistole geplaatst te worden enz. (3) jaar 1824

6840

36-A

blz. 34

22-04-1824

Boer de Abe A. Landbouwer  van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8359

377/28, 1

19-04-1841

Boer de Abe Goffes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 14

19-04-1841

Boer de Abe Gosses wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland  de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel  met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (5)

6068

214

17-03-1821

Boer de Abe Hendriks, Hij staat vermeld als eigenaar  op een document  Staat van de Reclames over ongebouwde eigendommen waartvan Taxatie gevraagd is in de controle Rauwerd  enz. jaar 1821 (2)

6034

398

30-05-1818

Boer de Abe J. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Boer de Abe Jacobs Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-6

25-05-1821

Boer de Abe Jakobs hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6042

22

13-01-1819

Boer de Abraham , Pakhuis gecommitteerde van het dorp Ballum---- Heeckeren van W. R. J. D. strandvonder op Ameland ondertekend een document waarin hij vermeld welke Pakhuis gecommitteerden, Bergers en Wagenaars hij uitbetaald voor berglonen van gestrande goederen heeft enz. jaar 1819 (2)

6869

28-02-1825

8-A

Boer de Abram J. ---- Petrie George, Kapitein van het Schip Anna of Sunderland op 6 februari j.l. vergaan bij het eiland Ameland komende van Hull gedisteneerd na Rotterdam , een lijst met geborgen scheepslading enz. van dit schip wat door de Strandvonder van Ameland, Heeckeren van Walrave Robbert Jacob Dirk en wonende in Ballum aldaar verder vermeld als getuigen en ondertekenaars Schots Jacob Jacobs (Secretaris), Vries de Douwe Dirks (Castelijn) beide te Ballum woonagtig verder aangebrachte goederen (bij de naam vermeld welke) door de vonders te Ballum, Vries de Dirk Pieters, Boer de Abram J. en Bakker Bote Kornelis en de vonders te Hollum Bakker Jan F., Ypes Hendrik D., Jurjens Johannes, Redder Jan Pieters, jaar 1825 (7)

6069

279-A

09-04-1821

Boer de Adam D. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1)

9184

839

03-07-1917

Boer de Aebe, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

6402

 

922-1+5

09-12-1815

Boer de Age Jans staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6401

 

859-1+6

10-10-1815

Boer de Age Jans staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)

9725

Deel 2

Blz. 103

00-00-1891

Boer de Age,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

3698

A-6

28-10-1828

Boer de Albert Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (7)

6630

1017B blz. 7

22-08-1814

Boer de Albert Jacobs staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6267

160

28-02-1816

Boer de Albert Jelmers---- Kuipers Johannes Klazes, Algra Bonne Pieters, Boer de Albert Jelmers en  Goinga van Pieter Siedzes allen wonende te Suameer  schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveneur van Vriesland met als onderwerp: geven met eerbied te kennen  dat zij lieden  door de heer Schout van Tietjerksteradeel op verzoek van de Diakenen van Suameer  zijn aangemaand ener quotisatie van f. 300 over de ingezetenen aldaar enz. enz. jaar 1816 (2)

6627

680

11-05-1814 

Boer de Albert Jelmes---- Beekhuis W. (Willem Herm. zoon) Predikant in de Hervormde gemeente van Garijp, Eernewoude en Suameer hij ondertekend een document als berigt op het request van de leden van de Hervormde Gemeente te Suameeren met name Boer de Albert Jelmes, Kuiper Johannes Klazen en Hiddema Johannes Hedzers  (en als Bijl. een brief van de Schout Haisma J.  van Bergum door hem ondertekend waarin vermeld dat het de Gereformeerde gemeente is.) het betreft achterstallig Tractement enz. jaar 1814 (4)

6630

1017B blz. 4

22-08-1814

Boer de Albert Klasen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz. 4

22-08-1814

Boer de Albert Klasen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6382

20 nr.  342

29-03-1814

Boer de Albert Klazen---- Langelaar Jan Roels plaatsvervanger van Boer de Albert Klazen staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)

6381

136 nr. 342

17-03-1814

Boer de Albert Klazes te Langezwaag, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

5665

06-01-1881

akte 9 t/m 14

Boer de Albert---- Knipper Anne op de Heiligeweg  en Boer de Albert beide wonende te Harlingen Ondernemers van de Trekschuitdienst Tussen Harlingen en Franeker, te Franeker ook kantoor houdende bij Brouwer B. in de “Prins” enz.  Onderwerp:  o.a. handgeschreven brief , met  Boer de Albert  zijn handtekening ,  een aankondiging van hun Dienstregeling, wat ook in een advertentie  (2 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd tevens het Tarief voor Personen en Bagage, jaar 1881 (8)

9180

264

06-02-1915

Boer de Albert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6407

198-1+4-5

04-05-1816

Boer de Ale staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

9187

1787-A

05-12-1918

Boer de Ale, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6840

36-A

blz. 50            

22-04-1824

Boer de Alger Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8285

623-20

22-06-1840

Boer de Alle te Sneek de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)

5665

13-01-1881

akte 47 t/m 50

Boer de Alle, ---- Jongerhuis Petrus, Johannesma Gerrit, Hergaarden Gerrit, Boer de Alle, Boer de Johannes, Post Hendrik, IJsselmuiden Petrus, Nauta Frans, Vries de Sipke allen Trekschippers wonende te Franeker Onderwerp:  o.a. handgeschreven brieven met hun handtekeningen , een aankondiging van hun trekschuitdienst  tussen Franeker en Leeuwarden met hun 5 Jaagschuiten , wat ook in een advertentie  (2 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld   jaar 1881 (5)

8280

526-1, 15

22-05-1840

Boer de als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6054

63 blz.?

27-01-1820

Boer de Andreas koper van een perceel ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  . en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92 )

7982

244, 55/63

07-03-1837

Boer de Andries Edzers Drachten Schipper jaar 1837

9187

1644

06-11-1918

Boer de Andries gehuwd met Hemmersbach Katharina, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9187

1475

05-10-1918

Boer de Andries, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6830

18-A blz. 37

21-01-1824

Boer de Anne D. te Gaast wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6277

81

18-01-1817 

Boer de Anne Douwes en Meulen van der Sjouke Piekes beide Korenmolenaars wonend op de Joure dat beide een document tekenen waarin zij bij deze aan de Grietman en Assessoren die mede tekenen beloven en zich solidair verbinden om de op de som waarop zij  ter zake het graan  door hun te gebruiken de Bakkerijen  over den jare 1817 gemalen wordt de Grietman is Vegelin van Claerbergen P. B. J. (Pieter Benjamin Johan) en de Assessoren Everts A. (Arend) , Krijns Wyberen,  Dalmolen  H.   jaar 1817 (4)

6034

398

30-05-1818

Boer de Anne Douwes hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6259

759

24-07-1815

Boer de Anne H. heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  van  de gemeente Augustinusga wordt vermeld op de Staat van schulden ten laste van de Gemeente Augustinusga over de jare 1814 waarop Authorisatie wordt verzogt om dezelve te mogen voldoen uit de kas van onvoorziene uitgaven enz. jaar 1815 (3)

9182

285/19

07-02-1916

Boer de Anne Hindelopen Hulpagent Met Signalement  jaar 1916

6269

398

04-05-1816

Boer de Anne Hobbes , Koopman te Leeuwarden wonende, hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat hij ondanks verzoeken aan de gemeente nog steeds niet betaald is wegens levering pieken in 1814 enz. jaar 1816 (1)

6390

19

21-11-1814

Boer de Anne Hobbes : onderwerp de afgeleverde Pieken, dat deeze aan geene wrakheid enz. maar de rapporten bevestigen dat er bij de 4e comp. 13, 5e Comp. 21 en 6e Comp. 16 Pieken onbruikbaar zijn enz. maar ze zullen wel niet goed bewaard zijn enz. ondertekend door de schout van de Gemeente Ee,  Assen van J.  enz. jaar 1814 (2)

6258

553+578

08-06-1815

Boer de Anne Hobbes betreft een betaling van fl. 975.= maar dat er in degemeente kas van Vrouwenparochie geen geld meer is en dat hij maar  moet wachten enz. jaar 1815 (3)

6389

69

08-11-1814

Boer de Anne Hobbes hij heeft nog tegoed van Leeuwarden  f. 210.= voor de levering van 150 Pieken maar dat er een aantal wrak en ongeschikt waren enz. jaar 1814 (1)

6252

1153

29-11-1814

Boer de Anne Hobbes hij vezoekt  om betaling van 260 guldens wegens geleverde pieken enz. jaar 1814 (1)

6258

578

18-06-1815

Boer de Anne Hobbes wegens herhaalde aanmaningen  voor zijn geleverde Pieken aan de Gemeente Franeker enz. enz. jaar 1815 (1)

6259

739

21-07-1815

Boer de Anne Hobbes wegens het leveren van 220 Pieken tot wapenen der manschappen der Landstorm en wordt daarvoor betaald  uit de kas van onvoorziene uitgaven van de Gemeente Burum over den jare 1814 , jaar 1815 (2)

6257

494

26-05-1815

Boer de Anne Hobbes wegens leverantie van 150 Pieken en 120 Pieken ,  wordt vermeld op een staat der reeds gedane betaling uit het fonds van Onvoorziene uitgaven  van den dienst van 1814 wegens de Gemeente Anjum enz. jaar 1815 (2)

6258

630-32

17-04-1815

Boer de Anne Hobbes,   Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum   ontvangt   jaarpagt van de Stadshuis  ,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

6843

30-C

Gehuwd-D

21-05-1824

Boer de Anne Hobbes, 672 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6294

375-14

17-05-1819

Boer de Anne Jans betaald fl. 5.92 voor Sooden steken, komt voor  in een document Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier (24)

6255

201

25-02-1815

Boer de Anne Jans,  Huisman te Lippenhuizen , Hij tekent met anderen in qualiteit  als gecomiteerde van de Armenkas van Beetsterzwaag zij beklagen zig dat ze geen antwoord hebben ontvangen van de Gouveneur van Vriesland op hunne klacht van 28 Mei 1814 ook al omdat er in 1798 een duidelijk accoord is gemaakt enz. enz. jaar 1815 (5)

6089

1194 blz. 8

23-12-1822

Boer de Anne Jeens te Drachten  Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6389

2

29-10-1814

Boer de Anne Jeens, 2e Luitenant hij wordt voorgesteld aan de Gouverneur van Vriesland door de Luitenant Kolonel Eysinga van B. P. als lid van de Krijgsraad van het 8e Bataillon van de Landstorm te Dragten enz. jaar 1814 (1)

6078

95-10

25-01-1822

Boer de Anne Jeins te Drachten, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang  Opeinde enz. enz. jaar 1822 (1)

9180

330-19

17-02-1915

Boer de Anne Met signalement Hulp Agent van Politie Hindelopen jaar 1915  (2)

9181

1413

06-08-1915

Boer de Anne,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

1114

07-08-1918

Boer de Anne, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9186

10

03-01-1918

Boer de Anne, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

3700

39-C

06-02-1837

Boer de Annigjen Gerbrands, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3701

1-C

blz. 2

01-03-1839

Boer de Antje Luitzens te Franekeradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

8361

436-3

04-05-1841

Boer de Antje Tjallings betreft een aantekening van de Ontvanger van Sneek voor bewijzen van onvermogen enz. jaar 1841 (2)

8305

1010/17

12-08-1840

Boer de Antonius, Fuselier 6e Afdeeling Infanterie * 28-12-1820 Alkmaar,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1840  (4)

6093

302-2

11-04-1823

Boer de Arend Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

6870

18-03-1825

11/2-A

Boer de Arend J. te Heerenveen hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

6382

20 nr.  302

29-03-1814

Boer de Arend Jans---- Klazen Paulus plaatsvervanger van Boer de Arend Jans staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)

6381

136 nr. 302

17-03-1814

Boer de Arend Jans te Dragten, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

5987

377-a

10-05-1814

Boer de Arend Yntzes Deurwaarder geeft te kennen dat hij geïnformeerd is dat de Deurwaarder Executant enz. jaar 1814 (1)

6098

855

06-09-1823  

Boer de Arend Ynze te Heerenveen,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)

6870

18-03-1825

11/3-A

Boer de Arend Ynzes te Heerneveen hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Heerenveen jaar 1825 (2)

6070

 

405

18-05-1821

Boer de Ate Piebes Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven Runderbeesten in den jare 1819  en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te weinig hebben gehad van de totale som fl. 14.250,00, jaar 1821 (2)

6028

801

12-11-1817

Boer de Ates Piebe hij staat op een lijst met voorbeeld van ongeluk gunstige beoordelingen  voor gelijk belaste percelen na aftrek van enz. Dijk en Polderlasten op de lijst  diverse waarden van het bezit en een kolom met aanmerkingen jaar 1817 (10)

6262

952-11

28-09-1815

Boer de Atje S. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6250

984

18-10-1814

Boer de Atje S., hij staat vermeld op de Staat van uitgaven voor Publieke feesten in Lemmer jaar 1814 , 4 kolommen met o.a. de geleverde goederen en aanmerkingen enz. jaar  1814 (3)

3698

A-17

08-10-1828

Boer de Atje Sjeerps, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

6047

379

03-06-1819

Boer de Atte Pieters Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6069

279-B

09-04-1821

Boer de Atte Pjebes, Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1)

6070

424-7

25-05-1821

Boer de Atte Siebes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8179

366-20

08-04-1839

Boer de Attjen Seerps---- Ellinkhuizen Seerp Jarig * 05-01-1820 Oudeschans z.v. Ellinkhuizen Hendrik en Boer de Attjen Seerps Beide overleden ,  Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie de Stad Hindelopen  en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen  enz. jaar 1839   (8) (17)

6423

541F

20-10-1817

Boer de Atze Joostes * 24-03-1798 zoon van Boer de Joost en Pieters Trijntje staat vermeld op een Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend aan boord van de vrouw Grietje   met als kapitein Jensma Jurjen enz. jaar 1817 (4)

6838

7-A Bijl. 1

Mannen

Correctie

26-03-1824

Boer de Atze S., 108 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

9725

Deel 2

Blz. 88

00-00-1890

Boer de Auke  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

Boer de Auke Annes, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Tichelaar die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

6101

1311

16-12-1823

Boer de Auke F.  te IJlst, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

8308

2086-12

01-11-1840

Boer de Auke H. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

9134

1507

10-11-1883

Boer de Auke---- Jong de Frans hij is benoemd als lid der zetters in  Workum i.p.v. Boer de Auke, enz. enz.  jaar 1883 (4)

6282

737-11

07-07-1817

Boer de Auke K.,  Boer te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6285

1247-72

18-12-1817

Boer de Auke L. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

9725

Deel 2

Blz. 102

00-00-1891

Boer de Auke naar de Middelandsche Zee, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 103

00-00-1891

Boer de Auke naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 105

00-00-1891

Boer de Auke naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 110

00-00-1891

Boer de Auke naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 117

00-00-1892

Boer de Auke naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 90

00-00-1890

Boer de Auke naar de Oostzee, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)

9725

Deel 2

Blz. 126

00-00-1893

Boer de Auke naar Java, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

6631

1066

02-09-1814

Boer de Auke Rienks geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20)

6418

270

21-06-1817

Boer de Auke Rienks---- Willinge J. A. (Jan Albert) Grietman van Oost Stelligwerf ondertekend een brief aan de * 7 januari 1791 Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zich bij hem heeft aangediend Boer de Rienk Aukes  Veenbaas te Haulerwijk zoon van Boer de Auke Rienks en Wijk van Jakobije Alles te Haulerwijk wonende en deze verzocht een certificaat om in het huwelijk te gaan enz. jaar 1817 (1)

6254

188-4

23-02-1815

Boer de Auke Rienks, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

6422

475

14-10-1817

Boer de Auke Sjoerds * 18-03-1794 Woudsend zoon van Boer de Sjoerd Aukes en IJdes Wijbkjen (zie ook onder Bouma Auke * 20-03-1794) staat in een door de door de Militie Commissaris (Heemstra v. C. S.)  over de 8 eerste Kantons in Vriesland ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland (ook de Militie Commissaris Lijcklama a Nijeholt wordt genoemd) betreft een Nominative Staat met 13 kolommen informatie enz. jaar 1817 (5)

6422

461

29-09-1817

Boer de Auke Sjoerds---- Dotinga D. T. plv Grietman van Rauwerderhem ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Boer de Auke Sjoerds wegens het niet uitschrijven van hem enz. jaar 1817 (1)

6422

500

17-10-1817

Boer de Auke Sjoerds---- Eijsinga  T. A. J. (Tjalling Aedo Johan )van  Grietman van Rauwerderhem ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Boer de Auke Sjoerds alleen bij hen bekend zijn  omdat hij zich in de trouw aangaf en bij die gelegenheid ontdekt dat hij niet in 1815 had geloot enz. jaar 1817 (1)

9725

Deel 2

Blz. 145

00-00-1894

Boer de Auke T. ,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2 Blz..

112, 123,

00-00-1894

Boer de Auke,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (14)

 

9725

Deel 2 Blz..

156, 157,

00-00-1894

Boer de Auke,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (14)

 

9725

Deel 2 Blz..

159, 160

00-00-1894

Boer de Auke,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (14)

 

9725

Deel 2 Blz..

163

00-00-1894

Boer de Auke,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (14)

 

9725

Deel I  Blz.

57, 66,

Jaar 1872,

1873-1874

Boer de Auke, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

9725

Deel I 

Blz. 68, 70

Jaar 1872,

1873-1874

Boer de Auke, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

3698

B-41

15-02-1832

Boer de Aukje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6869

26-02-1825

21-A

Boer de B. A. Schipper hij staat op een document met 5 kolommen informatie dat hij bekend ontvangen te hebben (en zet zijn handtekening daarvoor) van de Commisen Visiteurs aan boord van ’s Rijks Uitlegger Boreas bij de Engelsmansplaats de somma van enz. jaar 1825 (2)

6866

04-02-1825

28-B

Boer de B. A., Hij wordt vermeld op het document Rekening en Verantwoording welke zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. jaar 1825 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Westdonge-

        radeel

Boer de B. B. te Holwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8308

1070-8

236-278

28-10-1840

Boer de B. D. te Burgwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1074-9

29-10-1840

Boer de B. F. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8210

966/7 en

881/14

Blz. 3>>

27-08-1839

Boer de B. F. te Koudum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9126

1016

21-06-1879  

Boer de B. H. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

9126

1084

08-07-1879

Boer de B. H. Lang v.d. F. K., ----- Stender A. L., Lang v.d. F. K.,  Boer de B. H. en Visser F. J.  Een handgeschreven brief met de hantekening van alle vier,  Onderwerp  Bedijking en  een onverdeelde gemeenschapelijke beweiding op Ameland enz.  jaar 1879 (7)

8096

914/362

28-06-1838

Boer de B. J. Kapitein op de Dorothea jaar 1838

6646

918

28-11-1815

Boer de B. R. ---- Boer Michiel Egberts van beroep Huisman te Smallinger Opeinde het betreft een antwoord aan de Gouverneur van de gecommitteerden van het Vallaat in de Rottevalle opzijn ingediende Request dat hij is aangeslagen voor 3 Campen land gelegen bij het Vallaat van Rottevalle zij (= Boer de B. R., Bakker J. H., Veen v.d. W. W.) ondertekenen dit document, verder aanwezig een verklaring bij de Notaris Wilhelmij Gerrit te Bergum afgelegd door Meer van der Minne Teekes oud 60 jaren en Arbeider, Gorter Rommert Aukes (hij ondertekend ook)  oud 60 jaren en van beroep Meester Gortmaker, Sijtsma Gauke Jans (ondertekend als Sietzema G. IJ)  oud 53 jaren van beroep Huisman, Leij van der Rindert Geerts (hij ondertekend ook)  oud 50 jaren van beroep Huisman,Veenstra Klaas Brandjes (hij ondertekend ook) oud 46 jaar van beroep Castelijn en Henstra Johannes Heinses oud 44 jaar van beroep Arbeider welke eenstemmig verklaarden waar te zijn dat hun zeer bekend is de drie Campen enz. zij ondertekenen alle dit document verder wordt genoemd Linden van ….? te Beetsterzwaag, Geukes Jan als landeigenaar verder ondertekend de Castelijn Wadmans Jan en Westra Cornelis vanb beroep Commies wonende te Bergum ook dit document enz. jaar 1815 (12)

6644

850

20-10-1815

Boer de B. R. ---- Egberts Migchiel van beroep Boer en Huisman te Smallinger Opeinde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij ten onregte wordt vervolgt om te betalen ter zake contributie voor het hernieuwen van de Sluis in de Rottevalle tevens een Quotisatie op de omslag tot het hernieuwen van deze Sluis waar in genoemd Gorter Rommert Aukes, Boer de B. R., Veen van der E. Y., Bakker J. H., Veen van der H. H., Lambarts Wietze L., Veenstra A. K., Camminga R. J., Sietzema G. J., Leeuwen van E. L. Deurwaarder, de navolgende personen onderteken Veen van der Kartst Jans Notaris, Pol Pieter Andries 66 jaar, Veenstra Roel Durks 58 jaar, Boer de Jan Sietzes 55 jaar alle Huislieden te Smallinger Opeinde, Zaveele J. S., Haersma van Vierssen H. L. (Hector Livius) de Grietman enz. jaar 1815 (8)

5998

312-A

03-04-1815

Boer de B. R. .---- Brantsma W. T. staat vermeld in een document als benoemd in de vacerende zettersplaatsen te Oudega als Zetter samen met  Rensma J. H., Boer de B. R., Jong de T. H., Faber M. H. ondertekend door de van de Gemeente Oudega enz. jaar 1815 (1)

5996

127

13-02-1815

Boer de B. R. hij ondertekend namens de Gemeente Oudega navolgend document>> Folkersma Sipke Folkerts, Kastelein in de Rottevalle, tot vinding ener scheiding  van de z.g. Speklaan beginnend aan de westkant van de Vier Roeden en tot aan de sloot  ten westen en het land van Bakker Jan Hendriks enz. enz. jaar 1815 (2)

8375

708-5_14

20-07-1841

Boer de B. te Sondel staat als aan wien wordt uitgevoerd de wijn en gedistilleerd vermeld in een door Swinderen van G. R. G. (Gerard Reinier Gerlacius) Jhr. Grietman van Gaasterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6631

1066-17

02-09-1814

Boer de B. U. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

6100

1215-8

29-11-1823

Boer de Bareld Rienks ,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Oudega  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6089

1194 blz. 8

23-12-1822

Boer de Bareld Rienks te Oudega (Sm) Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6078

95-10

25-01-1822

Boer de Bareld Rienks te Oudega ,Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang  Opeinde enz. enz. jaar 1822 (1)

6632

1335

22-10-1814

Boer de Bareld Rienks---- Veen van der Eedsge Iemes en Boer de Bareld Rienks beide wonende te Rottevalle en gecommitteerden uit de Grondeigenaren van  Rottevalle  ondertekenen een document betreffende  de betaling en het herstel van de vallaat in de Rottevalle zo aan geleverd Hout-IJzerwerk en Arbeid enz. jaar 1814 (5)

9187

1787-A

05-12-1918

Boer de Barend, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6631

1117

15-09-1814

Boer de Bartel Rienks wonende te Rottevalle, geef samen met anderen met eerbied te kennen dat zij door alle Grondeigenaren van de Rottevalle benoemd zijn enz. om de herstellinging der Vallaten en Vaarten in de Rottevalla te handelen en zo mogelijk enz. jaar 1814 (4)

6087

948-2

11-10-1827

Boer de Barteld L. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A Bijl. 2

Mannen

Justitie

26-03-1824

Boer de Bartele L., 60 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A Bijl. 1

Mannen

Crimineel

26-03-1824

Boer de Bartele L., 93 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6243

191-16

06-03-1814

Boer de Bauke F. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6405

122

04-03-1816

Boer de Bauke Freerks---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester en Blok K. (Klaas) de Secretaris van  de Stad Harlingen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het request van Boer de Bauke Freerks dat zijn zoon  Boer de Freerk Baukes en zou geboren zijn in het jaar 1797 maar na onderzoek blijkt dat uit het Doopboek dat hij geboren is op 20 januari 1876 endat hij dus uit onwetendheid een nummer heeft geloot voor de Militie enz. jaar 1816 (2)

6404

99

21-02-1816

Boer de Bauke Freerks van beroep Schuitschipper wonende te Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zijn zoon Boer de Freerk Baukes die bij hem vaart als Schippersknegt in het jaar 1815 verpligt is geweest om mede te hebben geloot voor de Landmilitie en hij gedacht had dat zijn zoon vrij was van de opschrijving voor dat jaar enz. jaar 1816 (4)

6060

480

06-07-1820

Boer de Bauke Jans , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-6

25-05-1821

Boer de Bauke Jans hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6082

453

03-05-1822

Boer de Bauke Jans, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

5664

274-a, 41

28-02-1918

Boer de Bauke Workum  Schip de Geertruida, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

5664

162, 41

27-02-1917

Boer de Bauke Workum Schip de Geertruida, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

3701

1-C

blz. 3

01-03-1839

Boer de Baukje Keimpes te Leeuwarderadeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

23-C

nrs. 9-15

09-02-1839

Boer de Baukje Keimpes, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)

3698

B-23

15-02-1832

Boer de Baukje Keimpes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7)

3699

A-23

nrs. 14-19

15-02-1834

Boer de Baukje Keimpes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)

3700

23-A

nrs. 16-19

05-02-1835

Boer de Baukje Keimpes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)

3700

23-C

nrs. 14 - 20

04-02-1837

Boer de Baukje Keimpes, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 14-20 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)

6021

212, 1-7

09-04-1817

Boer de Berend Harmens---- Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen met de getuigen Oostra Jurjen, van beroep Stuurman van de Pekel, Jong de Dirk Bouwes van de Pekel Matroos, Botrema Botrema Johannes van Balk Matroos varende met het Smakschip de Vrouw Elsina waarop als Schipper Commanderende Boer de Berend Harmens van de Peel verklaren allen dat het schip is beladen te Harlingen in de maand december 1816 met Tarwe en Haver met bestemming Londen en het schip goed was beladen naar de geldende regels en vertrokken met een zuid westen wind ten drie a vier uren enz. enz. en zij de 29e in een vliegende storm terecht kwamen een orkaan  gelijk en dreef van zijn ankers weg direct naar het Galjasschip genaamd Anna Maria met als Capitein Woodard John enz. enz. verder aanwezig als getuige bij de Notaris Brink Evert en Boumans Cornelis enz. jaar 1817 (4)

6041

896

16-12-1818

Boer de Bernardus H. te Lemmer,  onderwerp: zijn huis enz. jaar 1818 (2)

9187

1644

06-11-1918

Boer de Bernardus, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6630

974

00-08-1814

Boer de Betting  . Harlingen Schuitschipper

6243

191-14

06-03-1814

Boer de Betting A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6869

03-03-1825

27-A 

Boer de Betting Alberts wordt vermeld in een document; eene opgaaf van het personeel der ambtenaren gestationeerd op s’Rijks uitlegger in het Vriesche Gat, bezuiden de Engelsmansplaat met bijvoeging hunner functie en tractementen jaar 1825 (2)

8356

328/27- 9

 03-04-1841

Boer de Betting nr. 185 in wijk H. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6285

1247- 34

18-12-1817

Boer de Bocke Aizes,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

8285

611-19, 1

18-06-1840

Boer de Boetius Renoldus staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)

6387

73 en 113

14-09-1814

Boer de Boijen Pieters, Huisman en wonende te Stiens dat hij heeft een breuk, dat deze lichaamskwaal hem ongeschikt maakt voor den dienst enz. tevens het bericht dat hij wel goedgekeurd kan worden ook al omdat hij o.a. paard kan rijden zonder zadel enz. enz.  jaar 1814 (3)  

6387

113

20-09-1814

Boer de Boijen Pieters, Huisman en wonende te Stiens dat hij heeft een breuk, dat deze lichaamskwaal hem ongeschikt maakt voor den dienst enz. tevens het bericht dat hij wel goedgekeurd kan worden ook al omdat hij o.a. paard kan rijden zonder zadel enz. enz.  jaar 1814 (3)  

6264

1149- 4

21-11-1815

Boer de Bokke H. komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6636

121

01-02-1815

Boer de Bokke Uiltje---- Kate ten Pieter  President Burgemeester van de Stad IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de verregaande ongeregeldheden  door zeer kwade personen  bedreigd werden enz. zoals Faber Okke Sjoerds  Sergeant bij de Landstorm in de herberg de Stads Dienaar een slag toegebracht deze beledigde is Boer de Bokke Uiltje arbeider bij de heer rengers, en glazen ingeslagen bij Teerns van Jelle Sipkes en laatstleden zondag door  Faber Okke Sjoerds en Carolus Jelle Jelles (de Jonge) Fourier bij de Landstorm  beschuldigd (ieder) een meisje geweldig geschonden of verkracht te hebben  verder genoemd de personen die alhier doorgaand last heeft zijn Kuiper Harmen Corporaal,  Faber Okke Sjoerds ,  Carolus Jelle Jelles (de Jonge) en Carolus Pieter Corporaal enz. jaar 1815 (2)

6384

47

04-06-1814

Boer de Bokma (Bokma Boer de Meind.)---- Suringar P. J. Majoor van het 2e Bataillon Landstorm, Onderwerp:  de President Burgemeester van Leeuwarden informeert de Gouveneur dat eerstvermelde enz. heeft geproponeerd om nademaal aan de heer Feddes C. C. als Kapitein bij het 2e Bataillon Landstorm zijn ontslag is verleend en de Kapitein Pieters Gerben  te verplaatsen  enz. en mede  de 1e Luitenant Wijbrandi P. enz. en Feits L. Kapitein  den 2e luitenant Wicheren van H. als 1e luitenent en Bokma Boer de Meind. Enz. enz. jaar 1814 (1)

6285

1247-69

18-12-1817

Boer de Bonne A. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6285

1247-25

18-12-1817

Boer de Bonne U. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6091

111

01-02-1823

Boer de Bonne Wiegers  Huisman te Brongerga, Hij is lid van het collegien van Zetters  van Mildam enz. jaar 1823 (3)

6054

63 blz. 70, 71

27-01-1820

Boer de Bonne Wiegers hij is borg voor  Libbenga  Marten Pieters te Oudeschoot als koper vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de finale akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92 )

6054

63 blz. 70, 71

27-01-1820

Boer de Bonne Wiegers huisman te Brongerga  koper van een perceel  no. 5( en  het vijfde na 12e = 2 e deel)   ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoopen de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 92 )

6078

95-26

25-01-1822

Boer de Bonne Wiegers Landeigenaar en Huisman te Brongerga hij is benoemd als zetter der belastingen jaar 1822 (3)

6872

06-04-1825

82-A

Boer de Bonne Wiegers te Brongerga staat vermeld in een document dat hij als schatter voor de belasting op het personeel dienst 1823 resp. benoemd, beedigd en werkzaam geweest is enz. jaar 1825 (6)

6054

63 blz. 29-

34-39-46-

70-71

27-01-1820

Boer de Bonne Wiegers vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de finale akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92)

6100

1215-26

29-11-1823

Boer de Bonne Wiegers, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Mildam in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

9186

153

05-02-1918

Boer de Bonne, ----- Houwen Jacob Menno Arr. Schoolopziener,  lid van het college der zetters van de belastingen i.v.m. het overlijden van Boer de Bonne op 05-02-1918 jaar jaar 1918 (2)

8355

294/18

00-00-1841

Boer de Boote Jentjes Pottebaker te Workum  ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp sollicitatie als Postdistribiteur te  Workum (2) jaar 1841

9182

285/17

07-02-1916

Boer de Botte Hemelum Politiedienaar Met Signalement jaar 1916

3698

A-12

08-10-1828

Boer de Bouke K., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)

6423

541D

17-10-1817

Boer de Bouke Tijmons * 11-10-1794 z.v. Boer de Tijmon Dirks en Cornelis Aaltje 25 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6082

453

03-05-1822

Boer de Bouwe A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6100

1215-9

29-11-1823

Boer de Bouwe Annes ,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Roordahuizum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6047

379

03-06-1819

Boer de Bouwe Annes Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6089

1194 blz. 10

23-12-1822

Boer de Bouwe Annes Huisman te Roordahuizum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6078

95-12

25-01-1822

Boer de Bouwe Annes Huisman te Roordahuizum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Roordahuizum  enz. enz. jaar 1822 (1)

6060

480

06-07-1820

Boer de Bouwe Annes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8359

377/28, 1

19-04-1841

Boer de Bouwe Broers wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 31

19-04-1841

Boer de Bouwe Broers wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van de bevoegden tot het kiezerschap in de  Grietenij Idaarderadeel opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van deze Gemeente enz. jaar 1841 (5)

6830

18-A blz. 9

21-01-1824

Boer de Bouwe S. te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8199

729/5, 290

Bladz. 29

17-07-1839

Boer de Bouwe S. te Sloten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8364

498/10, 3

21-05-1841

Boer de Bouwe staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8379

797-21

14-08-1841

Boer de Bouwe Sybrands kastelein te Sondel,------ Hottinga  van Willem Hanses,  beurtschipper van Sloten op  Amsterdam  , Onderwerp ;  het verschepen van 22 runderen  komende van de Beemster veemarkt enz. enz. verder de gevreesde longziekte enz. enz. de koeien zijn van de navolgende personen,  Boer de Bouwe Sybrands kastelein te Sondel, Tromp Rintje Klazes Landbouwer te Nijemirdum, Wanders Dirk Landbouwer te Nijemirdum, Jong de Douwe koopman te Sloten bij Amsterdam,  worden verder nog genoemd Goot van der Bauke te Sondel, Gerrits Hendrik  in de wouden achter Balk,  Geerts Harmen  te Amsterdam , Boersma Lieuwe Simons kastelein en koopman te Workum, Schubard Johannes schipper , Kramer Bauke,   Koopmans Ulbe Alberts te Oosterzee,  jaar 1841 (7)

9183

1597

06-11-1916

Boer de Brant J. , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8291

728/12

22-07-1840

Boer de C. Amsterdam Neuv…... Kapitein op de  Concordia jaar 1840 (Schiermonnikoog)

6628

825 blz. 2

23-05-1814

Boer de C. Bouwes staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6070

424-5

25-05-1821

Boer de C. E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

9126

1016

21-06-1879  

Boer de C. J. , .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

6289

529

11-06-1818

Boer de C. J.---- Trip H. De gefailleerde Ontvanger, Onderwerp de President Burgemeester Haytema S. P. (Salling Pieters) van Stavoren en de Burgemeester Siedses G. S. van Stavoren verzoekt om een Extract Vonnis  dezer zaak enz. enz. wordt verder in genoemd Keuchenius G. Ontvanger der Belastingen en Boer de C. J. Gemeenteontvanger Haga ….? Advocaat te Sneek  enz. jaar 1818 (9)

3698

B-15

nrs 1-14

15-02-1832

Boer de Christoffel M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

9725

Deel 2

Blz.3

00-00-1876

Boer de Corn’s Tijs , 1e Regiment Infanterie   en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

6393

151

08-03-1815

Boer de Cornelis Bouwes---- Jaarsma Gerben Willems  en Boer de Cornelis Bouwes het betreft arresten wegens verschuldigde belastingen en er wordt verzocht door de ontvanger Tresling ….? te Koudum de in beslag genomen goederen te mogen verkopen enz. jaar 1815 (1

6038

650

02-09-1818

Boer de Cornelis Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)

6423

541G

25-10-1817

Boer de Cornelis Jansen---- Boer de Jan Cornelis * 07-11-1794  z.v. Boer de Cornelis Jansen en Tjeerds Martjen 21 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6423

541G

25-10-1817

Boer de Cornelis Jansen---- Boer de Tjeerd Cornelis * 20-11-1796 z.v. Boer de Cornelis Jansen en Tjeerds Martjen 7 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

9725

Deel 2

Blz.44, 46

00-00-1883

Boer de Cornelis naar Indie,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (4)

9725

Deel 2

Blz.48

00-00-1883

Boer de Cornelis naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)

9725

Deel 2 Blz.

50, 54, 55

00-00-1884

Boer de Cornelis naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (6)

9725

Deel 2

Blz.57

00-00-1885

Boer de Cornelis naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)

9725

Deel 2 Blz.61

00-00-1886

Boer de Cornelis naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1886 (2)

9725

Deel 2

Blz. 9

00-00-1877

Boer de Cornelis Thijs, 7 e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

8376

744/15-9

30-07-1841

Boer de Cornelis Tijmens Kapitein op de Concordia jaar 1841 (4)

9725

Deel 2

Blz.15

00-00-1878

Boer de Cornelis Tijs  , 7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

9725

Deel I 

Blz. 70

00-00-1873

Boer de Cornelis Tijs ,  Depot 7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel 2

Blz.6

00-00-1876

Boer de Cornelis Tijs, 7e Regiment Infanterie  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

9725

Deel I 

Blz. 78

00-00-1875

Boer de Cornelis Tijs, 7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1875 (2)

9725

Deel I 

Blz. 74

00-00-1875

Boer de Cornelis Tijs, Dept 7e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)

6047

379

03-06-1819

Boer de Cornelis Y. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Boer de Cornelis Yntes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9185

1312

05-10-1917

Boer de Cornelis,  komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6243

191-25?

06-03-1814

Boer de Cornelis, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

9183

1306

06-09-1916

Boer de Cornelis, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9184

1031

01-08-1917

Boer de Cornelis, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

9187

1787-A

05-12-1918

Boer de Cornelis, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9187

1644

06-11-1918

Boer de Cornelis, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9186

146

06-02-1918

Boer de Cornelis, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

3698

A-12

08-10-1828

Boer de Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)

5675

9

05-12-1912

Boer de D. ---- Boer de  Gebroeders, Scheepsbouwers te Lemmer een handgeschreven brief  ondertekend door Boer de D.  die kennis geven dat op hun werf worden gebouwd  vier sleepkanen die te groot zijn om door de Tuitjezijlsbrug te varen daarom het verzoek dat deze via Stavoren mogen varen enz. jaar 1912 (5)

8210

966/7 en

 881/14

Blz. 4

27-08-1839

Boer de D. D. de weduwe te Schettens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8386

949/36

20-09-1841

Boer de D. de weduwe  te Bergum,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

9126

1016

21-06-1879  

Boer de D. H. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

9126

1016

21-06-1879  

Boer de D. H. , .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

9725

Deel 2

Blz. 136

00-00-1893

Boer de D. H. , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

6830

18-A blz. 36

21-01-1824

Boer de D. H. te Burgwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6425

30

07-01-1818

Boer de D. Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie en verzoekt om 12 personen als musikanten bij het Bataillon aan te stellen waarvan eerstgenoemde er 1 is enz. jaar 1818 (3)

3594

Map 88-F

1876-1878

Boer de D. J. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Boer de D. J. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Boer de D. J. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Boer de D. J. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Boer de D. J. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Boer de D. J. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

881/14

Blz. 3>>

27-08-1839

Boer de D. J. te Schettens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

322-364

28-10-1840

Boer de D. K. te Arum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

81/14

Blz. 6

27-08-1839

Boer de D. K. te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Boer de D. M. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en

881/14

Bladz.  11>>

27-08-1839

Boer de D. M.de weduwe te Wolsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8280

517-11, 46

19-05-1840

Boer de D. S. te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8211

988-3, 36

Blz. 2

26-09-1839

Boer de D. te Bergum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

9126

1016

21-06-1879  

Boer de D. W. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

8356

328/27-3

03-04-1841

Boer de D. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

9725

Deel 2 Blz.59

00-00-1885

Boer de Daniel naar de Oostzee,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)

9725

Deel 2 Blz.59

00-00-1885

Boer de Daniel naar de Oostzee,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)

9725

Deel 2 Blz.61

00-00-1886

Boer de Daniel naar de Oostzee,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1886 (2)

9725

Deel 2 Blz.62

00-00-1886

Boer de Daniel,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1886 (2)

5674

39

16-12-1908

Boer de de Gebroeders---- Nieveen H.  Directeur van de Groninger – Lemmer Stoomboot My. Kantoor houdende te Groningen die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (2 stuks) ( waarvan 1 met een gedrukt Briefhoofd) om de Zeeboten  die de dienst tussen Amsterdam en Lemmer onderhouden en wel de  “Amsterdam” , “Lemmer”, Groningen III” en “Groningen IV”  voor onderhoud naar de Werf van de Gebroeders de Boer en dit niet anders kan dan bij afwisseling  enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 1908 (9)

5674

37

26-08-1908

Boer de de Gebroeders---- Wassenaar H. Schipper van de bij de Gebroeders de Boer te Lemmer in aanbouw zijnde  sleepkast lang 39 meter breed 6.50 meter die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om door de Tuitjezijl naar zee te mogen varen met het schip de “Dorothea”waarvan de eigenaar is Althuisius K. G. enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 1908 (4)

8375

708-5_22

20-07-1841

Boer de de weduwe  te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek

Boer de de weduwe te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/23

20-09-1841

Boer de de weduwe te Stiens, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6830

18-A blz. 32

21-01-1824

Boer de Dieuwke te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6246

477

19-04-1814

Boer de Dirk ---- Vlieland, een document dat gaat over het  Armen Weeshuis  dat sinds 1689 bestaat  dat zij van die tijd het octrooi hebben om van iedere buitenschipper op den eiland wonende 6 guldens mag heffen na een behouden reis dit document is te Den Haag ondertekend door Bleiswijk P., Colterbooke C. en Blok B. enz.  tevens een brief van de Maire en leden van de Raad betreffende het onderhoud van de Equipagien van het Smakschip de Vrouw Geerdina en het Brikschip de Hoffnung tesamen 11 personen ondertekend door Wiggerts C., Boer de Dirk en Blom A. enz.  Jaar 1814 (7)

9182

285/34

07-02-1916

Boer de Dirk Agent van Politie Sneek Met Signalement jaar 1916

3698

A-12

08-10-1828

Boer de Dirk C., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)

6830

18-A blz. 28

21-01-1824

Boer de Dirk J. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6383

181

24-05-1814

Boer de Dirk Martens Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een request aan enz. dat hare minderjarige enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen in de termen Landmilitie met no. 456 en opgeroepen is, zij verzoekt zijne vrijstelling en bijgaand een behoorlijk gelegaliseerd attest ondertekend door de navolgende personen Buisman Jan Dirks, Boer de Dirk Martens, Metzelaar Klaas Pieters  allen ongehuwd wonende te Harlingen vallende in de termen van de Landmilitie  en Zee van der Bart Feddes van beroep Koopman, Buma Aardenburg Sybout onderwijzer der jeugd, Feenstra Roelof Mr. Hovenier, Cuipers Henricus IJzerkramer,  Hoeve van der Cornelis Piers Slotmaker, Lautenbach Cornelis Dirks Mr. Schoenmaker, Dijkstra Johannes Klaases Mr. Bakker, Hamstra Geert Roelof Winkelier allen gehuwd en wonende te Harlingen verklaren dat Braam Jan Jurjens Timmerknegt enz. eenigste zoon en kind is van Rooij de Marijke Jochems en Braam Jurjen Jans die zig schuldig heeft gemaakt aan langdurige openbare dronkenschap en zeer slordige levenswijze en zijn vrouw reeds in Maart 1813 heeft verlaten en naar St. Jacobi Parochie is gegaan enz. enz. enz.  jaar 1814 (9)

9180

330-34

17-02-1915

Boer de Dirk Met signalement   Agent van Politie Sneek jaar 1915   (3)

9725

Deel 2

Blz.29

00-00-1880

Boer de Dirk naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

9725

Deel 2

Blz.33

00-00-1881

Boer de Dirk naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel 2

Blz.45

00-00-1883

Boer de Dirk naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)

9725

Deel 2

Blz.26

00-00-1880

Boer de Dirk naar de Oostzee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

9725

Deel 2

Blz.41

00-00-1882

Boer de Dirk naar Hamburg,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

7977

157-9, 10

13-02-1837

Boer de Dirk P. de weduwe, wordt vermeld in een akte betreffende dat zij is aangemaand om binnen 14 dagen te betalen aan de ontvanger Rijksbelastingen te Bolsward haar schuld over 1835 en 1836  te voldoen en zij heeft enz. Jaar 1837 (7)

8309

 

1112-17

10-11-1840

Boer de Dirk Pieters, Schutter uit Baarderadeel zou niet naar Leeuwarden maar naar Leeuwarderadeel ter woon zijn vertrokken enz. jaar 1840 (6)

3698

B-15

nrs 1-14

15-02-1832

Boer de Dirk T. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3594

Map 58

00-00-1872

Boer de Dirk te  Groningen, (buiten de Ellingsplaat),  Stukken betreffende de  Stoombootdienst  van voornoemde varende  van Workum over Bolsward  naar Sneek, ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten jaar 1872 (37)

6390

78-79-85-

86-87-88

07-12-1814

Boer de Dirk---- Wiensjes Tienks  geboren 03-01-1790 opTerschelling van beroep Grofsmid te Arum,  zoon van Rimmerts Tjerk en Pieters Doetje fuselier bij het 1e Bat. Infanterie  Onderwerp: zijn request om van den dienst onslagen te mogen worden aangezien hij te Arum woont  enz., verder de Gouveneur van Vriesland vraagt advies betreffende de vrijstelling van de Militaire dienst van Wijnjes Rimmert Tjerk  verder een brief waarin hij genoemd wordt Winjes Rimmert Tierks, ook een certificaat van de schout van Terschelling, ook een verklaring dat hij de enigste zoon is die voor zijn vader het brood moet winnen ondertekend door Groeneveldt Hend’k, Pasma Hendrik J. en Boer de Dirk jaar 1814 (2) dossier (12)

9182

284

09-02-1916

Boer de Dirk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6843

30-C

Gehuwd-D

21-05-1824

Boer de Dirk, 102 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6243

191-7

06-03-1814

Boer de Dirk, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

9725

Deel I 

Blz. 34

00-00-1868

Boer de Dirk, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

9725

Deel I 

Blz. 43

00-00-1870

Boer de Dirk, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 45

00-00-1870

Boer de Dirk, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 49

00-00-1871

Boer de Dirk, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)

9725

Deel I 

Blz. 52

00-00-1871

Boer de Dirk, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)

9725

Deel I 

Blz. 55

00-00-1872

Boer de Dirk, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

9725

Deel I 

Blz. 66

00-00-1874

Boer de Dirk, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

6418

248-A

1e blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Boer de Doede Gerbens * Oppenhuizen wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Boer de Doede gerbens 446 Hommerts is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Boer de Doede Gerbens 555 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-b 3e bat

3e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Boer de Doede Gerbens 555 is zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-E

3e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Boer de Doede Gerbens staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6078

95-5 en 6

25-01-1822

Boer de Doeke Idserts , meer dan 60 jaar oud te Burum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Kollum, enz. enz. jaar 1822 (2)

6254

126-b

16-01-1815

Boer de Doeke Idzerds, Landbouwer te Burum betaald voor 3  Kerkegraven op het Kerkhof, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (5) (dossier 15)

6281

583- 166

05-06-1817

Boer de Doeke Idzers, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6278

194-4

20-02-1817

Boer de Doeke Idzerts een Boerderij te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

6070

424-6

 25-05-1821

Boer de Douwe Annes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

3574

1

22-05-1855

Boer de Douwe Attes Landbouwer te Smallebrugge Onderwerp; Het plaatsen van houten bakens voor het Slotermeer op zijn land,  jaar 1855 (4)

8204

829/20, 264

Blz. 4

14-08-1839

Boer de Douwe Cornelis hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6385

140

06-07-1814

Boer de Douwe Cornelis te Almenum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8225

1253-13, 6

10-12-1839

Boer de Douwe Douwes te Het Bildt wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

9725

Deel 2

Blz. 158

00-00-1895

Boer de Douwe H , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 137

00-00-1893

Boer de Douwe H.     , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 90

00-00-1890

Boer de Douwe H. ,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)

9725

Deel 2

Blz. 92

00-00-1891

Boer de Douwe H. ,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 107

00-00-1891

Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 110

00-00-1891

Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 120

00-00-1892

Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 125

00-00-1892

Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 129

00-00-1893

Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 130

00-00-1893

Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 133

00-00-1893

Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 135

00-00-1893

Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 145

00-00-1894

Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 147

00-00-1894

Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 148

00-00-1894

Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 165 

00-00-1896

Boer de Douwe H. , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 152

00-00-1895

Boer de Douwe H. naar N. A. , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 104

00-00-1891

Boer de Douwe H. naar New York,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2

9725

Deel 2

Blz. 132

00-00-1893

Boer de Douwe H. naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 119

00-00-1892

Boer de Douwe H. naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 153

00-00-1895

Boer de Douwe H. naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 155

00-00-1895

Boer de Douwe H. naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 116

00-00-1892

Boer de Douwe H. naar Noord Amerika, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 117

00-00-1892

Boer de Douwe H. naar Noord Amerika, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 127

00-00-1893

Boer de Douwe H. naar Noord Amerika, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 140

00-00-1894

Boer de Douwe H. naar Noord Amerika, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 141

00-00-1894

Boer de Douwe H. naar Noord Amerika, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 151

00-00-1894

Boer de Douwe H. naar Noord Amerika, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

27-03-1893

Boer de Douwe H. Schiermonnikoog 3e Officier op Obdam komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

17-05-1892

Boer de Douwe H. Schiermonnikoog 4e Officier op Werkendam komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1892 (2)

6830

18-A blz. 35

21-01-1824

Boer de Douwe H. te Balk wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6383

64

02-04-1814

Boer de Douwe H. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

9725

Deel 2

Blz. 138

00-00-1893

Boer de Douwe Hendrik  , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 114

00-00-1892

Boer de Douwe Hendrik naar Amerika, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 122

00-00-1892

Boer de Douwe Hendrik naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 109

00-00-1891

Boer de Douwe Hendrik, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 113

00-00-1892

Boer de Douwe Hendrik, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

5763

3

02-12-1890

Boer de Douwe J. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)

6036

532

22-07-1818

Boer de Douwe J. wordt vermeld als lid van de Grietenije Raad van het eiland Ameland  met als onderwerp vrijdom van de grondlasten voor onbebouwde eigendommen enz. jaar 1818 (3)

6276

1102-19

18-12-1816

Boer de Douwe J., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6271

586-2

01-07-1816

Boer de Douwe Jans moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6634

1525

08-12-1814

Boer de Douwe Jans, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

3622

A-3

blz. 7

05-01-1848

Boer de Douwe Jans, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-10, 2

blz. 7

regist. 9170

15-03-1873

Boer de Douwe Jans, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-5

blz. 7

31-12-1852

Boer de Douwe Jans, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

3622

A-6 blz. 7

2-01-1858

Boer de Douwe Jans, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

3622

A-9

blz. 7

24-03-1868

Boer de Douwe Jans, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

6284

1099 blz. 2 

31-10-1817

Boer de Douwe Jans, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

3622

A-10, 1

blz. 7

register 9168

22-02-1873

Boer de Douwe Jans, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

6388

58

10-10-1814

Boer de Douwe Korn’s te Achlum, 2e Luitenant als zodanig voorgedragen bij de krijgsraad van het 13e Bataillon enz. jaar 1814 (2)

6071

467

07-06-1821

Boer de Douwe L. en Rijsen van H. J. beide borgen voor Bouwstra Lieuwe Roelofs ,Hij is pachter van een perceel aan der Koudumer  Slaperdijk  te Noordwolde gemeente Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen)  met o.a.   Omschrijving van het gepachte met naam en groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg,  rendement en een kolom met interessante aanmerkingen jaar 1821 (3)

6242

90

04-02-1814

Boer de Douwe Lyckles te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6302

62

07-02-1823

Boer de Douwe Martens ,  hij wordt  vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan  in den jare 1822 met in diverse kolommen de vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823  (7)

3622

B  Stuk 4

22-12-1856

Boer de Douwe Martens hij is de hoogst biedende voor de pacht van de Hooge- of Klaarkampsterbrug over de Dokkumer Ee of Trekvaart van Leeuwarden naar Dokkum met als borgen Osinga Pier Nammes en Gatsonides Hendrik IJsbrand enz. jaar 1856 (5)

8342

37/1-9

12-01-1841

Boer de Douwe Mertens, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. (9)   

8356

328/27- 7

 03-04-1841

Boer de Douwe nr. 153 in wijk C. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6850

2-A

30-07-1824

Boer de Douwe Olieslager te Sijbrandahuis. Hij wordt vermeld in een lijst van Proces verbaal van bekeuringen jaar 1824 (5)

6087

966

19-10-1822

Boer de Douwe Pieters zijn erven , de eigendommen ( een halve Morgen Bouwland) zijn niet ingeschreven en zij verzoeken enz. enz. jaar 1822 (1)

6087

915

05-10-1822

Boer de Douwe Pieters zijn erven , Onderwerp een zeker stukje bouwland op het Oude Bildt onder Sint Jacobi Parochie wat gebruikt wordt door Kuiken Pieter Jans  deze handgeschreven brief is ondertekend door de zetters der belastingen Wassenaar Sjoerd Pieters, Koning Ouwe W. , Schenhuis J. J. , Wassenaar K. B., Wassenaar C. W. , Wassenaar K. A.  jaar 1822 (1)

6855

35-A

02-10-1824

Boer de Douwe S. te Sijbrandaburen Onderwerp een procesverbaal wegens verkeerde aangifte van zijn Paard jaar 1824 (4)

8342

37/7

12-01-1841

Boer de Douwe Sjoerd,   Handgeschreven brief met handtekening van Douwe Sjoerd de Boer te Leeuwarden en daarvoor in de Provincie Groningen en Utrecht (3)

6628

811

08-05-1814

Boer de Douwe staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd  Oneides C. (Catrinus) , Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)

6258

630-32

17-04-1815

Boer de Douwe Symons (Vroedsman)  ,  Boer de Anne Hobbes,   Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum    ontvangt  van eerstgenoemde jaarpagt van de Stads Boterwaag,  ,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

6276

1102-10

18-12-1816

Boer de Douwe T.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6626

487  blz. 14

07-04-1814

Boer de Douwe Tjeerks wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6847

1-A

01-07-1824

Boer de Douwe,  Olijslager te Sijbrandahuis, gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens verkeerde aangifte van een paard jaar 1824 (2)

9187

1787-A

05-12-1918

Boer de Douwe, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9725

Deel 2

Blz. 143

00-00-1894

Boer de Douwe, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 150

00-00-1894

Boer de Douwe, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9186

188

16-01-1918

Boer de Durk Oudehorne Veldwachter te Schoteland jaar 1918(5)

6840

36-A

blz. 48

22-04-1824

Boer de Durk S. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 48

22-04-1824

Boer de Durk S. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9189

1434

08-12-1919

Boer de Durk te Oudehorne  zijn aanstelling als Veldwachter van Schoterland jaar 1919 (2)

6424

584

02-12-1817

Boer de E. 24 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

5666

6

10-08-1894

Boer de E. Dronrijp Ligplaats Nieuw te openen dagelijksche dienst  Schip de Prins van Oranje , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier (7)

9181

1751

06-10-1915

Boer de E. gehuwd met Hylkema Akke Hettes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8210

966/7 en

881/14

Blz. 8

27-08-1839

Boer de E. H. Hieslum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

5674

14

02-09-1909

Boer de E. J. , Koopman te Joure gezien zijn verzoekschrift wordt er vergunning verleend  om met zijn motorboot “Zwaluw IV”  enz. enz.   (vergunning Rose)  Jaar 1909 (1)

8376

728/7-c

26-07-1841

Boer de E. J. te Elsloo,   Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en  het aantal en soort van dieren,  Jaar 1841  (5)

8376

728/7-c

26-07-1841

Boer de E. J. te Oldeberkoop,   Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Barghof Luichien Willems te Oldeberkoop van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en  het aantal en soort van dieren,  Jaar 1841  (7)

6401

 

859-1+4

10-10-1815

Boer de E. P. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

6407

198-1+6-7

04-05-1816

Boer de Ebbe Jans de staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6830

18-A blz. 22

21-01-1824

Boer de Eebe J. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8285

623-21

22-06-1840

Boer de Eelke Annes te Joure de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)

9180

818

05-05-1915

Boer de Eelke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

7977

158-13

14-02-1837

Boer de Eeltje Klazen, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge van enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 1837 (6)

8118

34, 1041/4

20-10-1838

Boer de Eeltje Paulus Schelpenvisser jaar 1838

3622

Dossier

A-2

30-12-1837

Boer de Eert Egberts---- Sikkema Betske Timmes weduwe van Haak van der Pieter Eerents van beroep Tapperske wonende te Wouterswoude zij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouter Wouds Tolhek  met als borg Boer de Eert Egberts en Sikkema Elto Timmes ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 1838-1843 dossier (59)

8206

882/7, 129

28-08-1839

Boer de Eert Egberts te Kollum wonende staat vermeld op het document met 20 Hengstenhouders in Friesland, Onderwerp; de keuring der Dekhengsten en Veulendragende Merries met 10 kolommen informatie, ook komen ze in aanmerking voor een premie en ook een beschrijving van het paard enz. jaar 1839 (5)

3622

Dossier

A-1

30-10-1832

Boer de Eert Eyberts---- Haak van der Pieter Ernst wonende te Wouterswoude hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouter Wouds Tolhek  met als borg Boer de Eert Eyberts en Ritsma Klaas ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 1832-1838 dossier (50)

8356

316-8

01-04-1841

Boer de Eerts Egberts---- het betreft het uitreiken van een jonge Merrie Veulen om gedekt te worden en mag gedekt worden  bij de vierjarige Hengst Boer de Eerts Egberts te Kollum enz. jaar 1841 (4)

6285

1247- 30

18-12-1817

Boer de Egbert Teijes,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6383

68

02-04-1814

Boer de Egbert Teyes, te Duurswold Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6278

195-7

20-02-1817

Boer de Egberts Eerts, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6830

18-A blz. 43

21-01-1824

Boer de Eibert L. te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9725

Deel 2

Blz. 138

00-00-1893

Boer de Elle (Eile?) , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 134

00-00-1893

Boer de Elle naar Croonstadt, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 131

00-00-1893

Boer de Elle naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 124

00-00-1892

Boer de Elle, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 126

00-00-1893

Boer de Elle, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 142

00-00-1894

Boer de Elle, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 145

00-00-1894

Boer de Elle, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

8214

1024/19-a

07-10-1839

Boer de Ellert Willems wordt vermeld in een document met 6 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van stortingen voor de Nationale Militie van den 14 september 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)

8280

517-11, 15

19-05-1840

Boer de Eltje J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Holwerd Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6830

18-A blz. 27

21-01-1824

Boer de Ernst F. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6285

1247- 172

18-12-1817

Boer de Errit Pieters, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6381

61

08-03-1814

Boer de Eugenius, Sergeant Majoor der Nationale Guerde wordt genoemd in een brief dat de Colonel Commandant 1e Bataillon een telling bij zijn manschappen heeft gedaan en dat het er 134 zijn enz. jaar 1814 (2)

6285

1247-52

18-12-1817

Boer de Evert D. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6068

214

17-03-1821

Boer de Evert Hendriks, Hij staat vermeld als eigenaar  op een document  Staat van de Reclames over ongebouwde eigendommen waartvan Taxatie gevraagd is in de controle Rauwerd  enz. jaar 1821 (2)

9725

Deel I 

Blz. 77

00-00-1875

Boer de Evert, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1875 (2)

9126

1016

21-06-1879  

Boer de F. , .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

3594

Map 88-B

1876--1878

Boer de F. B. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3)

6252

1169

25-11-1814

Boer de F.---- Durks Pieter, van Oosterbierum, een beroepsbrief voor hem als Schoolmeester Coster en Voorzanger te Exmorra en Allingawier, alsoo door het weijgeren der verklaaring van Mr. Wiersma Tiete Baukes Schoolmeester Coster en Voorzanger te Exmorra en Broersma Broer  Coster en Voorzanger te Allingawier, de gemelde bediening zijn komen te vaceren enz, was ondertekend door de secretaris van Tjerkwerd Boer de F. en Jacobs Eit enz. jaar 1814 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 23-v

17-07-1839

Boer de F. F. te Abbega is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6830

18-A blz. 16

21-01-1824

Boer de F. F. te Lemmer wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

4894

2306

27-06-1899

Boer de F. H. te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

9184

765/33

27-06-1917

Boer de F. J.  te Boornbergum De grootste verveener ter plaatse jaar 1917 (2)

6074

693

13-09-1821

Boer de F. R. Kerkmeester---- Steggerda Onderwerp: de klachten van de kerkraad over de vervallen staat der kerkgebouwen door ouderdom enz. enz. jaar 1821 (4)

9134

1081-30

25-04-1883

Boer de F. te Schiermonnikoog ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

9126

1043-30

1879/1880

Boer de F. te Schiermonnikoog Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3

8380

835-4

05-07-1841

Boer de F. W. te Westergeest wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5)

6424

584

02-12-1817

Boer de F. Y. 8 is zijn volgnummer in de Stad Stavoren bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8224

1216-14, 3

29-11-1839

Boer de Feijke Dirks, 27 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4)

9126

1043-19

1879/1880

Boer de Feike Douwes Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

8047

260/4839

02-06-1837

Boer de Feike FeikesKapitein op de Standfries jaar 1837

9134

1081-19

01-05-1883

Boer de Feike te Hindelopen; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

8359

377/28, 7

19-04-1841

Boer de Feike Tjesses wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van de Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot uitoefening van het Kiesersschap voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

8359

377/28, 1

19-04-1841

Boer de Feike Tjisses (nom Ux.) wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Boer de Feitz Onnes 128 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-C 1e bat

1e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Boer de Feitze Oenes * Kortezwaag staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

248-b 1e bat

1e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Boer de Feitze Oenes 103 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-DD

2e Compag.

1e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Boer de Feitze Oenes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

9181

1645

03-09-1915

Boer de Fetje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9725

Deel I 

Blz. 13

00-00-1865

Boer de Foeke, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

6087

948-3

11-10-1827

Boer de Foekje staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A Bijl. 1

Vrouwen

Correctie

26-03-1824

Boer de Foekje, 292 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A Bijl. 2

Vrouwen

Justitie

26-03-1824

Boer de Foekje, 6 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6277

30-17

09-01-1817

Boer de Fokke S. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6271

586-5

01-07-1816

Boer de Fokke Sijmens moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6089

1194 blz. 6v

23-12-1822

Boer de Fokke Tjebbes onder Kollum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6278

195-9

20-02-1817

Boer de Fokke Tjebbes, Koemelker moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6658

575 blz. 5

25-11-1816

Boer de Foppe staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

6393

134

28-02-1815

Boer de Franke Pieters staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6654

372 blz. 5

09-08-1816

Boer de Franke Pieters te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6644

799

nrs.75-103

25-09-1815

Boer de Franke Pieters te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6393

134

28-02-1815

Boer de Frans Hendriks staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6830

18-A blz. 32

21-01-1824

Boer de Frans te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6834

7-A blz. 2

18-02-1824

Boer de Frans W. te Akkrum, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der  Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie  en namen der kwaliteiten  der Schatplichtigen  8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer soms beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

5993

877

03-11-1814

Boer de Frans, hij is in gebreke gebleven  om zijn verschuldige belasting te betalen daarom zijn er goederen in arrest gesteld teneinde de daaruit achterstalige enz. enz. jaar 1814 (2)

9183

1198

05-08-1916

Boer de Frederik, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6404

99

21-02-1816

Boer de Freerk Baukes---- Boer de Bauke Freerks van beroep Schuitschipper wonende te Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zijn zoon Boer de Freerk Baukes die bij hem vaart als Schippersknegt in het jaar 1815 verpligt is geweest om mede te hebben geloot voor de Landmilitie en hij gedacht had dat zijn zoon vrij was van de opschrijving voor dat jaar enz. jaar 1816 (4)

6405

122

04-03-1816

Boer de Freerk Baukes---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester en de Secretaris Blok K. (Klaas) van  de Stad Harlingen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het request van Boer de Bauke Freerks dat zijn zoon  Boer de Freerk Baukes en zou geboren zijn in het jaar 1797 maar na onderzoek blijkt dat uit het Doopboek dat hij geboren is op 20 januari 1876 endat hij dus uit onwetendheid een nummer heeft geloot voor de Militie enz. jaar 1816 (2)

9187

1475

05-10-1918

Boer de Freerk, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9185

1472

07-11-1917

Boer de Freerk, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

5662

228

21-04-1881

Boer de G. Bolsward  Schip de  Burg. M.A. Jentink,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881

5662

38

27-04-1882

Boer de G. Bolsward Schip de  Stad Leeuwarden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882

5662

101

01-04-1881

Boer de G. Bolsward Schip de Burg. M. A.Jentink,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881

5662

16

26-04-1883

Boer de G. Bolsward Schip de Burg. M. A.Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883

5662

38

27-04-1882

Boer de G. Bolsward Schip de Burg. M.A. Jentink,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882

5662

101

01-04-1881

Boer de G. Bolsward Schip de Stad Leeuwarden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881

5662

16

26-04-1883

Boer de G. Bolsward Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883

5662

228

21-04-1881

Boer de G. BolswardSchip de  Stad Leeuwarden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881

8214

1027/28

07-10-1839

Boer de G. en R. te Franeker het betreft de inslag van  12000 tonnen Turf voor hun Pan en Estrik Fabrijk onder genot van vrijdom van accijns enz. jaar 1839 (5)

6640 

539

14-06-1815

Boer de G. G. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren enz. jaar 1815 (4)

6830

18-A blz. 45

21-01-1824

Boer de G. G. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6085

748

10-08-1822

Boer de G. H.   eigenaar van een perceel enz. dat hij verzocht aan  de landmeter van Giezen   dat het perceel nagemeten moet worden  en dat hij de Ontvanger verzoekt om de landmeter Holsten dat voor hen opmeet enz. jaar 1822 (1)

6871

28-03-1825

31-A

Boer de G. J. ---- hij ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland samen met 19 andere gebruikers inwoners van de overstroomde Landen gelegen in de Wester polder te Holwerd Grietenij Westdongeradeel enz. jaar 1825 (7)

8199

729/5, 290

Bladzijde 6

17-07-1839

Boer de G. J. te Makkum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Boer de G. J. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 40

Blz. 1

26-09-1839

Boer de G. J. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8211

988-3, 40

Blz. 2

26-09-1839

Boer de G. J. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 40-2

19-06-1840

Boer de G. J. te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/40

20-09-1841

Boer de G. J. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 40,3

22-05-1840

Boer de G. J. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

Boer de G. Joukes, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Tichelaar voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

6060

480

06-07-1820

Boer de G. L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8210

966/7 en

881/14

Blz. 4

27-08-1839

Boer de G. L. de weduwe te Witmarsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6070

424-5

25-05-1821

Boer de G. L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6090

36

11-01-1823

Boer de G. M. Hij wordt vermeld op een document genaamd Klerken bij de Verificateurs den Comptabiliteit enz. enz. jaar 1823 (2)

8285

615-2, 40-3

19-06-1840

Boer de G. M. te Parrega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

6424

584

02-12-1817

Boer de G. P. 12 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8308

1070-8

236-278

28-10-1840

Boer de G. P. te Oosterend staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Blz. 7>>

27-08-1839

Boer de G. P. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8356

328/27-5

03-04-1841

Boer de G. P. wonende in wijk F. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

8210

966/7 en 8

81/14

Blz. 4>>

27-08-1839

Boer de G. p. yte Makkum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

5675

56

6-12-1917

Boer de G.---- Poorter de Jos te Rotterdam, een correspondentie over een telegrafische vergunning om te mogen slepen met de lichter genaamd “Voorzorg”  over Stavoren naar Delfzijl beide schepen zijn volgeladen met kolen hierin wordt genoemd Wagenborg E., Evers B.,  de scheepsramp met de “Pauline” en  met de “ Ora et Labora”  ook de “Helena” , “Time is Mony” en de “Drie Gebroeders”  de Heer Hartman ….? , Snijders ….? Boer de G. Bondscontroleu,  de firma Lugt van der W. & zoon te Rotterdam, Telegram is aanwezig,  jaar 1917 (7)

6628

825 blz. 3>

23-05-1814

Boer de G. S. staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

5675

19

15-07-1913

Boer de G. ----Smit A. de weduwe en Boer de G.  Beide Beurtschippers varende tussen Assen en Amsterdam dat zij wegens stremming van de Drentsche Hoofdvaart genoodzaakd zullen zijn door Friesland te varen en zij vragen in een handgeschreven brief en door hen beide ondertekend,  daarvoor dan ook een vergunning met hunne vaartuig ,  enz. jaar 1913 (6)

8375

708-5_33a

20-07-1841

Boer de G. te Dragten staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van M. P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

9187

780

10-06-1918

Boer de G. te Oldeholtwolde een handgeschreven brief met de handtekening  van hem hij verzoekt een uitweg te maken   op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Wolvegaenz. enz.   , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (10)

9126

680

07-04-1879

Boer de G. W. te Lieve Vrouwenparochie------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde leeftijd enz. enz., jaar 1879 (4)

8386

949/6-5

Boer de G. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

5673

 

144

20-11-1907

Boer de Gebr ----Westers F. Schipper geeft te kennen dat de door hem gebouwde ijzeren rijnschip gebouwd op de werf van Boer de,  Gebr. te Lemmer klaar is en hij thans naar Holland wil vertrekken en verzoekt om vrijstelling tot doorvaart van de Truitjezijlsbrug om zo zee te kiezen nz. Jaar 1907 (8)

5674

32

02-06-1908

Boer de gebroeders---- Althuisius K. G. te Lemmer die verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief  om met de bij de Gebroeders de Boer te Lemmer gebouwde Sleepkast  met de maten enz. enz.  vrijstelling te krijgen om door de Truitjezijlsbrug te mogen varen en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1908 (7)

5674

70

03-10-1911

Boer de Gebroeders---- Fokkens A. te Lemmer verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om met de bij de firma Gebroeders  de Boer  Scheepsbouw te Lemmer gebouwde Sleepkastje 2.25 lang 46 meter, breed 6 meter en diep meter  groot 440 ton, vergunning te krijgen om te mogen varen door de Tuitjezijlsbrug enz tevens de verdere correspondentie betreffende deze aanvraag , jaar 1911  (20)

5674

29

25-03-1908

Boer de Gebroeders---- Jong de ….? Kapitein van de Stoomboot de Amsterdam , Een telegram en een verzoek om  te mogen varen van de haven te Lemmer naar de helling van de gebroeders de Boer aldaar en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. (4)

5675

9

05-12-1912

Boer de Gebroeders, Scheepsbouwers te Lemmer een handgeschreven brief  ondertekend door Boer de D.  die kennis geven dat op hun werf worden gebouwd  vier sleepkanen die te groot zijn om door de Tuitjezijlsbrug te varen daarom het verzoek dat deze via Stavoren mogen varen enz. jaar 1912 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 31-v

17-07-1839

Boer de Gerben J. te Makkum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8374

693/1 - 6

15-07-1841

Boer de Gerben Joukes  te Makkum ,Een bekeuring wegens het niet strooien  der straat voor zijn huis  door vorst glad geworden op den morgen van den ,enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens,  jaar 1841 (4)

6082

453

03-05-1822

Boer de Gerben L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Boer de Gerben L. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

9182

24

06-01-1916

Boer de Gerben te Snikzwaag,  Komt voor op een  document (blz.1)   der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

8384

923/5

17-09-1841

Boer de Gerhardus------ Boer de Merius Gerrits te Franeker zich gedragende als eigenaar voor dre helft enz. Boer de R. B. en Boer de A.  tezamen eigenaar van ¾ deel  der wederhalft verkocht aan Boer de Gerhardus enz. enz. worden verder genoemd; Boer de Johannes G. (overleden) de vader van deze heeft nog 5 andere inderen nagelaten enz. waaruit dus blijkt dat Boer de Merius Gerrits erfopvolger is enz. jaar 1841 (4)

6631

1125

14-09-1814

Boer de Gerke---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

6077

1046

27-12-1821

Boer de Gerlof Sytzes Visser te Moddergat/Paesens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)

6258

630-20, 21

17-04-1815

Boer de Gerrit  Cornelis komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

6418

255-A

00-05-1817

Boer de Gerrit 197 is zijn volgnummer en Briele zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6424

609

10-12-1817

Boer de Gerrit 55 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6087

996

25-10-1822

Boer de Gerrit---- Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum  en Martin Thomas Francois in een request maken ze bezwaar tegen het releve van landen van 1821  en de belastingaanslag daarop verder is in dit dossier aanwezig de handgeschreven brieven van beide met hun handtekeningen , de kennisgeving van de aanslagen enz. enz., worden ook in genoemd Looxma, Roorda, Meij van der, Buma, Boer de Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en Westerhuis met de vermelding van het aantal pondematen land wat zij bezitten enz.  jaar 1822  (7)  (dossier 25)

6425

23

08-01-1818