Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

6841

2-A

29-04-1824

Boffoort Sybren, verzoek geplaats te worden in de Pistole door het aan hen opgelegde detentie enz. jaar 1824 (6)

8099

684-14

13-07-1838

Bogaarden van den Jacobus , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33,  * 25-02-1809 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

8033

1276-13

27-06-1838

Bogaart Jacobus , Schutter Plaatsvervanger afd. mobile Zeeuwsche schutterij * 28-12-1803 Middelburg,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6418

255-A

00-05-1817

Bogaarts Samuel 75 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8294

780/18

06-08-1840

Bogart Godefridus van den Bogart Flankeur geboren 08-12-1809 Teeffelen veroordeeld tot de doodstraf met den strop maar, enz. met signalement  

6252

1196

08-12-1814

Bogboer A. L. wegens gemaakte verteringen en transport schepen bijde doortogt naar de Vesting van Delfzijl en Koevorden, hij staat als crediteur op de Staat en Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude  enz. jaar 1815 (4)

6034

398

30-05-1818

Bogel van G. W. te Oosterwolde hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6405

113

27-02-1816

Bogema Marten Geerts---- Martens IJnske thams huisvrouwe van Engeling Berend Harmens wonende in de Zuiderdragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hare zoon Bogema Marten Geerts is ingelijfd geworden in de Nationale Militie en nu reeds 2 jaar dient en de rang van Korporaal heeft bij de  enz.  en verzoekt onslag omdat hij haar enigst zoon is enz. zij ondertekend als IJenske Martens jaar 1816 (2)

6407

198-1+6-7

04-05-1816

Bogema Marten Geerts staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

9184

155

03-02-1917

Boggeman Gerhard Carl, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

9180

420

05-03-1915

Boggemann Gerhard Carl,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

8285

615-2, 23,3

19-06-1840

Bogstra A. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8386

949/8

20-09-1841

Bogstra H. te Franeker, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als vervoerder van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

6394

257 deel 2

31-03-1815

Bogstra Huyte Hoitzes hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6868

21-02-1825

18-A-8

Bogstra J. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Franeker enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)

8007

718, 154

17-07-1837

Bogstra J. Kapitein jaar 1837

6401

 

859-1+7

10-10-1815

Bogstra J. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon Schutters No. 2  geformeerd in de Militie Cantons Franeker en Harlingen No. 3 en 5  enz. 1815 (2) Dossier (15)

6087

1000

+1012

26-10-1822

Bogstra Jan  51 jaar---- Klas van der Willem Plaatsvervanger bij het Vredegerecht te Franeker, wegens zijn overlijden op 2 oktober 1822 is zijn post vacant en de volgende personen worden voorgedragen  Alma Samuel Adrianus 48 jaar, Bogstra Jan  51 jaar, Jellema Dirk 33 jaar (een document met 4 kolommen informatie) enz. enz. jaar 1822 (4)

6038

699

21-09-1818

Bogstra Jan 47 jaren, Hij is candidaat voor de post van  Plaatsvervanger van den Vrederechter te Franeker wegens de benoeming van Stinstra Joannes tot griffier aldaar (met meerder gegevens van hem) 21-09-1818 (2)

6038

705

22-09-1818

Bogstra Jan 47 jaren, Hij is candidaat voor de post van  Plaatsvervanger bij het Vredegerecht te Franeker wegens het bedanken voor de post van Banga Jelle (met meerder gegevens van hem) 22-09-1818 (2)

6401

 

871-B

19-09-1815

Bogstra Jan Kapitein hij wordt vermeld in het document>> Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) President Burgemeester van  Franeker ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de  de benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks Schutterij enz. jaar 1815 (1)

6402

 

922-1+3

09-12-1815

Bogstra Jan staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Dienstdoende Schutterij van Franeker  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

8386

949/6-2

25-09-1841

Bogstra N. te Franeker Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

8285

615-2, 16

19-06-1840

Bogstra N. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland de maand Mei 1840 met  7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 17

19-06-1840

Bogstra N. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 19

19-06-1840

Bogstra N’s te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Hindelopen in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6831

11-A

00-00-1824

Bogstra P.,  Verweider te Franeker, een aangeboden transactie ter voorkoming van een proces verbaal, jaar 1824 (2)

6401

 

859-1+7

10-10-1815

Bogstra Petrus staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon Schutters No. 2  geformeerd in de Militie Cantons Franeker en Harlingen No. 3 en 5  enz. 1815 (2) Dossier (15)

6385

140

06-07-1814

Bogstra Pieter te Franeker hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

5675

4

13-06-1912

Bogt v.d.  D. te Leeuwarden en Pot G. H. te Dokkum  Stoombootdienst ondernemers  met de stoomboten “Tjerk Hiddes I” en “Admiraal Tromp” in een handgeschreven en door beide ondertekende brief verzoeken zij om harder te mogen varen dan het Provinciaal reglement voorschrijft enz. tevens de correspondentie aanwezig jaar 1912 (6)

5664

274-a, 9

28-02-1918

Bogt v.d. D. Dockum Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

5664

40

19-09-1903

Bogt v/d D. Dokkum Openbaar Personen Vervoer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-09-1903

5664

3, 2

20-04-1916

Bogt van der D. Dokkum Schip de Admiraal Tromp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5664

6

17-04-1913

Bogt van der D. Dokkum Schip de Admiraal Tromp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5664

A.2 Bijl. 9

27-04-1911

Bogt van der D. Dokkum Schip de Admiraal Tromp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

5664

A.4  Bijl. 9

25-04-1912

Bogt van der D. Dokkum Schip de Admiraal Tromp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5664

27. 2

16-04-1914

Bogt van der D. Dokkum Schip de Admiraal Tromp, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

5664

27, 2

16-04-1914

Bogt van der D. Dokkum Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

5664

3, 2

20-04-1916

Bogt van der D. Dokkum Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5664

A.4  Bijl. 9

25-04-1912

Bogt van der D. Dokkum Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5664

A.2 Bijl.  9

27-04-1911

Bogt van der D.Dokkum Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

5664

37, 2

01-04-1910

Bogt van der D.Dokkum Schip deTjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

6020

139

04-03-1817

Bogtman Jan wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de heer Vermaten G.  enz. jaar 1817 (3)

8280

526-1, 4

22-05-1840

Bogtstra  N ’s  te Franeker als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 22

Bladzijde 1

26-09-1839

Bogtstra ….? te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 4

Bladzijde 4

26-09-1839

Bogtstra ….? te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 6

Bladzijde 2

26-09-1839

Bogtstra ….? te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6386

90

13-08-1814

Bogtstra J---- Scheltema Evert Nicolaas hij is benoemd door de mannen van de schutterij tot 2e Luitenant en de Capitein heeft benoemd Ens S. tot Sergeant Majoor, Hanenburg T. en Hannema L. tot Sergeanten en Kienneé Frans tot Fourier en tot Corporaals Jouwersma A., Bos Joh’s., Jellema D. en Lolcama P. verder is het plaatselijk bestuur de Capitein Bogtstra J., Stinstra A. 1e Luitenant, Scheltema P. 2e Luitenant, Ens J. Sergeant, Broersma A. Sergeant, Harcama J. Corporaal, Haas de G. Schutter, Wijbenga S. Auditeur, Strik W. secretaris enz. jaar 1814 (3)

6386

151

03-08-1814                       

Bogtstra J. Kapitein van de schutterij te Franeker dat hij met de schutterij niet verder wil enz. jaar 1814 (1)

6845

23-A

14-06-1824

Bogtstra J. te Franeker,--- Roukes Thomas Brander te Leeuwarden, wordt ook in genoemd; Bogtstra J. te Franeker, Jong de W. & zoon te Leeuwarden ,  Bruining….? Allen Branders  onderwerp; het verzegelen van de branderij van Thomas Roukes staande tussen de Branderij van de weduwe Roukes en van Bruining. En van Bogtstra te Franeker, Jong de W. & zoon te Leeuwarden jaar 1824 (4)

6398

701B

02-08-1815

Bogtstra Jan  ---- Feenstra G.  Kapitein Kommandant der Schutterij te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  de opgave van de sterkte enz. ook aanwezig de originele staat van de Sterkte van de Schutterij door hem ondertekend en een staat ondertekend door Bogtstra Jan  Kommandant van Franeker enz. jaar 1815 (9)

6089

1150

09-12-1822

Bogtstra Jan  , Koopman te Franeker, Hij staat op een lijst (met 7 kolommen info)  van voordracht,  wegens het overlijden van Klas van der Willem is de vacature van de Plaatsvervanger van den Vrederegter te Franeker vacant enz.  jaar 1822 (2)

6396

598-C

19-06-1815

Bogtstra Jan  Commmanderende Officier van de Schutterij van Franeker  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de sterkte van het Battaillon met een staat enz. jaar 1815 (3)

6385

20

04-07-1814

Bogtstra Jan  Koopman te Franeker is door Banga J. (Jelle) President Burgemeester van Franeker benoemd tot Kapitein der Compagnie Schutterij op voordracht van de onderofficieren enz. enz. jaar 1814 (2)

6678

337

 

Bogtstra Jan  Lijst met de Negen der aanzienlijksten Kooplieden binnen Franeker  jaar 1818 (1)

6853

28-A

02-09-1824

Bogtstra Jan Brander te Franeker een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6389

728A

16-08-1815

Bogtstra Jan Capitein der Schutterij te Franeker ondertekend een Staat van de sterkte der dienstdoende Schutterij te Franeker enz. jaar 1815 (4)

6399

752B

28-08-1815

Bogtstra Jan Commandant der  Schutterij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de sterkte der dienstdoende Schutterij te Franeker jaar 1815 (5)

6397

640-D

01-07-1815

Bogtstra Jan Commandant der Dienstdoende  Schutterij van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken  een staat van de sterkte van het Bataillon enz. jaar 1815 (4)

6401

 

852C

01-11-1815

Bogtstra Jan Commandant der Schutterij te  Franeker  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar jaar 1815  (4)

6401

 

889

27-11-1815

Bogtstra Jan Commandant der Schutterij te  Franeker  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  Militaire zaken waarin vermeld  het opsenden der overkomplete Koperen Trommen  enz. jaar 1815  (1)

6400

 

822E

07-10-1815

Bogtstra Jan Commandant van de Schutterij der Stad Franeker een brief aan de Gouverneur van Vriesland  Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar jaar 1815 (6)

6419

298

18-07-1817

Bogtstra Jan Commandant van de werkende Schutterij van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)

6402

 

900-3

02-12-1815

Bogtstra Jan Commanderende Officier der Dienstdoende Schutterij te Franeker ondertekend een staat van de Sterkte der Dienstdoende Schutterij te Franeker zoo als denzelve op den 2 december 1815 enz. Jaar 1815 (4)

6402

 

916-3

08-12-1815

Bogtstra Jan de Capitein Commandant der Schutterij van de Stad Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat bij de Schutterij aanwezig zijn diverse zaken zoals Trommen enz.  jaar 1815 (1)

6385

73             18-07-1814

Bogtstra Jan hij is benoemd tot Kapitein van de Schutterij van Franeker , met enige zwarigheid te maken heeft hij deze post geaccepteerd vermits hij  in de stedelijke schutterij in een hogere rang wordt geplaats enz. jaar 1814 (2)

6385

141

06-07-1814

Bogtstra Jan hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6394

339

17-04-1815

Bogtstra Jan Kapitein, hij wordt in die functie voorgedragen door Boer de M. G. (Mevius Gerrit) President Burgemeester van Franeker die ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende deze voordracht van voornoemde Officier bij de Dienstdoende Schutterij van Franeker enz. jaar 1815 (1)

6408

281B

22-01-1816

Bogtstra Jan Kommandant der Schutterij van Franeker  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft opgestuurd naar de Magazijnen te Delft diverse artikelen waaronde de Koperen trommen enz. jaar 1816 (1)

6407

200C

17-04-1816

Bogtstra Jan Kommandant der Schutterij van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld Scheltema Jacobus Nicolaas en Vries de Jacobus enz. jaar (1)

6404

58-5

01-02-1816

Bogtstra Jan staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Franeker aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt. Kommandant Bogtstra Jan der Diendstdoende Schutterij te Franeker enz. jaar 1816 (4)

6396

619C

23-06-1815

Bogtstra Jan staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Bogtstra Jan te Franeker, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6830

26-A 11

Jaar 1824

Bogtstra Jan te Franeker, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4)

6421

422

02-03-1817

Bogtstra Jan---- Tjallingii Pz. Luitrenant Colonel van het 2e Bataillon ondertekend een brief aan de Militie Commisaris van het 1e District Schutterij in Vriesland waar in ook vermeld dat voornoemde aanklaagt Bogtstra Jan Kapitein van de 3e dienstdoende Compagnie  Schutterij te Franeker wegens halsstarrig plichtsverzuim enz. jaar 1817 (6)

6383

88    

23-04-1814

Bogtstra Klaas de weduwe te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8386

949/6-5

Bogtstra N. te Franeker ,  voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

8280

526-1, 13

22-05-1840

Bogtstra N. te Franeker als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Bogtstra N. te Franeker als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8199

725-13_1

17-07-1839

Bogtstra N. te Franeker een consent biljet wegens uitvoer van wijn aan Lijclama … Mevrouw te Heerenveen is bij den ontvanger niet binnengekomen enz. jaar 1839 (2)

8211

988-3, 13

Bladzijde 1

26-09-1839

Bogtstra N. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 13

Bladzijde 2

26-09-1839

Bogtstra N. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 18

Bladzijde 1

26-09-1839

Bogtstra N. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 26

Bladzijde 3

26-09-1839

Bogtstra N. te Franeker is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132

8375

708-5_13 + a

20-07-1841

Bogtstra N. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)                          

8375

708-5_4

20-07-1841

Bogtstra N. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek

Bogtstra N. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente  Sneek  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Bogtstra N. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Franekera-

           deel

Bogtstra N. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Franekeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

Bogtstra N. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Bogtstra N. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Smallinger-

            land

Bogtstra N. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Bogtstra N. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Franekera-

           deel

Bogtstra N. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Franekeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

Bogtstra N. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Bogtstra N. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Smallinger-

            land

Bogtstra N. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Bogtstra N. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Bogtstra N. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Bogtstra N. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 13-2

19-06-1840

Bogtstra N. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 29

19-06-1840

Bogtstra N. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 31

19-06-1840

Bogtstra N. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Schoterland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 37

19-06-1840

Bogtstra N. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8280

526-1, 29

22-05-1840

Bogtstra N. te Franeker uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 30

22-05-1840

Bogtstra N. te Franeker uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 17

22-05-1840

Bogtstra N. te Franeker uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 18

22-05-1840

Bogtstra N. te Franeker uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Bogtstra N. te Franeker uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Bogtstra N. te Franeker uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/31

20-09-1841

Bogtstra N. te Franeker, Hij  komt voor in een document;  van de dubbelen der Concent biljetten  van uit anderen binnen deze Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken  in de Grietenij Schoterland als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/23

20-09-1841

Bogtstra N. te Franeker, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8379

815/20 blz 13

19-08-1841

Bogtstra N. te Franeker, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (3)

8379

815-20 blz 13

19-08-1841

Bogtstra N. te Franeker, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (3)

8386

949/6-4

Bogtstra N. te Franeker, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)

8211

988-3, 25

Bladzijde 4

26-09-1839

Bogtstra N. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 13-1

19-06-1840

Bogtstra N. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8386

949/13

20-09-1841

Bogtstra N., te Franeker  Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als leverancier  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_29

20-07-1841

Bogtstra N.’s te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn  met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8386

949/16

20-09-1841

Bogtstra N? te Franeker, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Haskerland    (als leverancier van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/25

20-09-1841

Bogtstra N’ s, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 4-2

19-06-1840

Bogtstra N’s  te Franeker, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 34

26-09-1839

Bogtstra N’s te Franeker is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_18a

20-07-1841

Bogtstra N’s te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_26d

20-07-1841

Bogtstra N’s te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostdongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_31

20-07-1841

Bogtstra N’s te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de heer Boer de B. W. Grietman (L.G.) van Schoterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de duplicaatbilletten van ingevoerde wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_34

20-07-1841

Bogtstra N’s te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S. (Steven)  Burgemeester van Sneek  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelden van uitvoer-biljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni  enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Hindelopen

Bogtstra N’s te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Hindelopen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (2) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Hindelopen

Bogtstra N’s te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Hindelopen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (2) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 18

19-06-1840

Bogtstra N’s te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 25,3

19-06-1840

Bogtstra N’s te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 5-1

19-06-1840

Bogtstra N’s te Franeker Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8375

708-5_25d

20-07-1841

Bogtstra N’s te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

7977

145-1

10-02-1837

Bogtstra P. H. Peerdemans Genees Heel en Vroedmeester hij is belast als Heel en Vroedkundige der armen in de dorpen in diverse dorpen in Baarderadeel,  jaar 1837 (4)

8375

708-5_4

20-07-1841

Bogtstra P. H. T?. te Jorwerd staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8225

1253-13, 4  10-12-1839

Bogtstra Petrus Heillarius te Baarderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6388

19

03-10-1814

Bogtstra Pieter hij wordt voorgedragen door de President Burgemeester van Franeker als officier van de Landstorm met vermelding van zijn rang enz. jaar 1814 (1)

6830

7-A

20-01-1824

Bogtstra Pieter te Franeker staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende hun aanslagen in de belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8)

8375

708-5_22

20-07-1841

Bogtstra te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 22,1

19-06-1840

Bogtstra te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8386

949/22

20-09-1841

Bogtstra te Franeker, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

9184

155

03-02-1917

Bogtstra Willem (Lucas?) , Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

8363

476/8-a

00-00-1841

Bogtstra, Nicolaas,  Grossier in sterke dranken te Franeker, een request, dossier met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening, een schets (plattegrondje van de indeling van zijn woning/berijfsruimte) jaar 1841 (9)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Bohemen van Jacob, 129 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Bohemen van Jacob, 184 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6859

2/C

16-11-1824

Bohlin Christiaan , geboren Thurnen 1802 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)

8384

904/7

13-09-1841

Bohm Wentholt ten Pieter ----Jellema Johan Sjerps, hij heeft benoemd Poelsma Hjerre Harmens als taxateur van gronden die voor de weg van Leeuwarden naar Harlingen nodig zijn en met de eigenaren enz. enz.  de eigenaren zijn; Bohm Wentholt ten Pieter, Huber Lambert Joh. ,  Dijkstra Gerben Jans,  Fontein Freerk Jans (de weduwe),  Buwalda Anne Jouwes, Andringa Aane Pieters,  Anema Minne Wybes, Fontein zijn weduwe Ingerna Hannema, Ypma Jelle Jans, Dijkstra Gerben Jans, Adema Jan (de erven) jaar 1841 (6)

9184

699

05-06-1917

Bohme Johanna vrouw van Koopmans J. W. , komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz.,  jaar 1917 (4)

8201

785/9

Bladzijde 1

07-05-1839

Bohn Claus Kapitein op het Everschip die Elbe, vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen, Schip in Lading liggende met bestemming Hamburg en Altona enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8096

 

624/2

31-01-1838

Bohrs Jan Geb. Boerhaven, ( is BURHAVE in Duitsland) laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Fuselier Overleden te Kedong Kebo  1837, komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)  totale lijst overledenen (7)

6020

178

24-03-1817

Boi Sebastien staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten in de Provincier  Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 18

6424

584

02-12-1817

Boieng H. 9 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6402

 

922-1+6

09-12-1815

Boijens Wassenaar Klaas staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Boijing Pieter Arnold 26 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-DD

3e Compag.

2e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Boijink Pieter Arnoldus staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6056

193

18-03-1820

Boijl aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6098

940

29-09-1823  

Boijl---- Doldersum,  Siccama, Controleur van beroep en Meijer belast met de metingen voor het kadaster in de Provincie Drente, waarbij de heer Prakken assessor , de heer schout van Dieveren , komt in voor Boijl, Appelscha enz. enz. en dat er grenspalen zullen worden geslagen op kosten van de aangrenzende gemeenten enz. jaar 1823 (2)

6046

328-39v

11-05-1819

Boijl---- Kerk van Boijl wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)

8372

636-10

30-06-1841

Boijrie la Pieter, Lancier 1ste regiment lanciers * 25-10-1820 Den Haag,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6044

169

20-03-1819

Boijs Asschenberg de en de weduwe Cazius en zonen  Amsterdamsche Kunst Cement Fabriek jaar 1819 (2)

8007

713/12, 35

17-07-1837

Boimer Roelof Gerrits Ternaard Turfschipper  jaar 1837

8280

517-11, 20

19-05-1840

Boimers G. G. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9134

1566

23-11-1883

Boing G. J.,  ---- Agricola J. K. Te Sint Nicolaasga en anderen: een handgeschreven brief met zijn en de navolgende personen hun handtekening.  Rees de Ybe, Rees de J. H?., Bles K. B. Postma Eelke E., Postma Siemen E.,   Werkman J. H. en   Boing G. J.,  Onderwerp: een klacht over de waterleiding jaar 1883 (3)

8345

70/4

21-01-1841 

Boing Geert Geerts Boing ,Tapper. Belasting dossier wegens niet betalen van zijn verschuldigde belastingen van de  Veenman Jan Martens Groen  en zijn borgen, Franke K. Smit Grofsmid (wordt ook in genoemd zijn zoon Kornelis Frankes Smit) en Geert Geerts Boing Tapper allen te St. Johanesga. Met o.a. diverse  proces verbaal van verkoop (met lijst van bezittingen) voor de huizing van Jan Martens Groen voor de vaart en eindelijk in de polder bij de Vierhustersloot (35)

8257

69/20, 2

nr. 171

20-01-1840

Boing Geert Geerts hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

8350

174-4

19-02-1841

Boing Geert Geerts van beroep Tapper te Sint Johannesga en Smit Franke Kornelis als borgen voor Groen Jan Martens  Veenbaas te Rohel ook genoemd Smit Kornelis Frankes enz. jaar 1841 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Boing Hendrik 157 St. Jansga is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6005

938 blz. 5

30-11-1815

Bointje Roelof Hermanus Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

8384

921/6

17-09-1841

Bois de Johannes Milicien uit Zuid Holland vroeger bestedeling te Veenhuizen en thans  enz. enz. jaar 1841 (1)

6013

399

08-07-1816

Bois Dirk,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

6418

255-A

00-05-1817

Bois du Nicolaas 309 is zijn volgnummer en ‘s Gravenhage zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8345

79-32

25-01-1841

Boisma Dirk Harmen, Fuselier 6e Afdeeling Infanterie * 19-04-1818 in de Grietenij Ooststellingwerf,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

5673

 

149

18-08-1906

 

Boissevain A. A. H. wonende te Lage Vuursche naby Baarn een getypte brief door hem ondergetekend dat hij zig wenst te begeven met zijn motorjacht genaamd de “Meeuw” lang 17 meter breed 3 meter diepgang 80 cm.  hij naar Lemmer vertrekt en verzoekt vergunning om de Friesche wateren te mogen bevaren enz. jaar 1906 (3)

8375

708-5_5b

20-07-1841

Boitschut S. te Almenun staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6252

1186-5

29-11-1814

Boitsma D. J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6631

1142

13-09-1814

Boitsma Doede Johannes ---- Wijnia H. M. Schout van de gemeente Nes ondertekend een brief aan de Gouverneur dat Boitsma Doede Johannes  lid der Raad van Nes bij zijn afwezigheid zijn functie moet waarnemen maar dat hij volgens de Bode “het verdoemde om te komen “ en dat in derzelve plaats zal komen Hartmans Hartman Jorrits tot Adjunct Schout enz. jaar 1814 (1)

6632

 

 

1216

29-09-1814

Boitsma Doede Johannes---- Wijnia H. M. Schout van de Gemeente Nes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende dat hij zwarigheid moet maken om den persoon van Boitsma Doede Johannes in de Municipalen Raad door een ander persoon te doen vervangen omdat iemand die weigert als lid der Raad enza. jaar 1814 (1)

8285

613-1

18-06-1840

Boitsma Jacob Doedes het betreft een aantekening van een attest van onvermogen in den dorpe Anjum enz. jaar 1840 92)

8211

988-3, 26

Bladzijde 2

26-09-1839

Boitsma S. te Anjum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/26

20-09-1841

Boitsma S. te Anjum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 26,3

19-06-1840

Boitsma S?. te Anjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

6078

86

23-01-1822

Bok  (Book) Sijbolt Douwes---- Visser Barend & zn. te Harlingen reclameren het Chaloupje en enig oud hout behorende bij het Schip de Frederica gevoerd door de Kapitein Bachman ….? Deze worden genoemd in een brief van de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der,  aan de Gouverneur van Vriesland  verder worden genoemd de Commies Kamphuizen ….? ,  Heminga J. F.,  En de secretaris Kuijper Hendrik die ten huize van Kamphuizen dit zocument heeft voorgelezen en de memorie heeft laten afschrijven waarin voorkomen Kok Joseph, Heijes Albert Heijes, Bok Sijbolt, Zeldenrust Okke Okkes en Jong de Abe Fongers  alle wonende te Molkwerum welke aanbragten en verklaarden dat zij zondag den 2e dezer omstreeks zeven uren ten benoorden der Zeesluis aan het srand tegen de palen hebben zien drijven enz.  en opgevischt en in bewaring gegeven bij Schultze Corneli Welhelm in kwaliteit als Veldwachter van Molkwerum  jaar 1822 (8)

3698

A-5

11-10-1828

Bok de Foeken Gijze Jan, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

9465

Deel 2, 46

04-09-1866

Bok de Frans Reins te Hemelum, Beurt en Veerdienst van Hemelum naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8). 

6628

825 blz. 2>

23-05-1814

Bok de H. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6388

134 tot en met 146

05-10-1814

Bok de Haring Jacobus---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van Woudsend deelt de Gouverneur van Vriesland mede dat door 30 manschappen van de 4e Compagnie Landstorm de voorgedragen officieren Velderen Rengers ….?, Luitenant Colonel  en Engelman Ruel J. A., ….? Luitenant Quartiermeester, Walraad van Weldren Rengers Bernhard , Tromp Walle Solkes Kapitein der Compagnie , Oppedijk Pier Johannes 1e Luitenant afkeuren en tegen hun is,   en dat zij de voorkeur (zeer vele verlangden) geven aan Bakker Jan Minnes  als Luitenant Colonel  maar dat de burgemeester enz. en vervoegden er bij mij Schout van Woudsend de volgende personen van de Landstorm Schotanus Gerrit Nolles, Bok de Haring Jacobus, Reidsma Ate Alles, Vries de Sijbold Ottes en Vries de Tjeerd Ottes welke mij ten kennen gaven , dat zij lieden en vele anderen  gansch geen genoegen in deze mijne voorstelling  om de afkeuring der officieren  ten mijne kantore en heb ik 2 personen moeten voorstellen en wel ; Schuit van der Hidde Obbes Kapitein en Aukes A. Aukes 1e Luitenant waarmede zij alle tevreden zouden zijn enz verder diverse correspondentie hier over en een naamlijst van de Landstorm die tot de 4e Compagnie behoren van het 2e Bataillon tot kiezing van de Kapitein, 1e en 2e Luitenant en wel de stemhebbende Lolkes Lourens, Vries de Sible A., Storm Sijze L., Jonkman Hendrik T., Oppedijk Pier J., Tromp Jan Solkes, Auke A. Aukes, Reidinga Ate Pieters, Tromp Age Hijlkes, Overzee Jan Aukes verder worden genoemd Visser Wieger W. en Persoer? Luitsen A?des enz. jaar 1814 (28)

3698

A-5

11-10-1828

Bok de Jan Jansen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

3698

A-5

11-10-1828

Bok de Johanna Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

8375

708-5_21v

20-07-1841

Bok de P. K. te Munnekezijl staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland  ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8058

1126/12      

34/9769

09-11-1837

Bok de R. H.Schipper jaar 1837

6252

1179-75

08-11-1813

Bok Freerk wegens geleverde Haakstokken, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor Onderhoud van Publieke Werken en Gebouwen,  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6622

2103

20-12-1813

Bok Haring Ide---- op maandagavond ongeveer 6 uren begonnen eenige kinderen op straat Oraje boven te roepen hetgeen de Veltwagter trachte te verhinderen, doch enige volwassenen verzetten zig hiertegen, schoon alleen met woorden zeggende dat een ieder dat vrij mag doen verder verliep de avond rustig af, Dinsdag 16 november des voormiddags was het wat woelig, Zoethout Migchiel Hayes, Nauta Haring Jelles, Bok Haring Ide en meer anderen kwamen aan het huis van Jong de Jetze Jelles, meester Timmerman ordeneeren hem om de vlaggestok van de toren te halen enz. in de middag kwamen aan de schepen van Sneek en de Lemmer versierd met vlaggen en oranje linten in zeer uitgelaten vreugde door het roepen van Oranje boven enz.  en de vlaggestok in de school verbrand enz. en waar byzonder veel jenever werdt gebruikt enz. Noot;( zo gaat het nog een aantal pagina’s voort)  verder worden genoemd Wytzes Fokke, Aukes Albert A., Ates Gerben, Visser Wieger W. deze werden opgehaald naar de school om op de gezondheid van de Prins van Oranje te drinken enz. verder Rijmersma Pieter Jelles en Beeltje Marten Johannes en zijn vrouw Gerrits Geeske, Hemnis Rintje, Haga Job Jans als de Maire niet op de gezondheid zou drinken ging hij naar het Hondegat verder genoemd Gerrits Willem, Althuizius Arjen Johannes, Zijtzes Jentje, Jans Johannes en Annes Pier, Romkes Romke H. het komt er op neer dat er veel geweld is geweest enz. enz. jaar 1813 (10)

VERTALING;

 A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6385

138

06-07-1814

Bok Hendrik Jans te Burum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6252

1193-33, 35

29-11-1814

Bok Jan  zijn rekening wordt betaald wegens geleverd hout aan de Caserne te Munnikkezijl enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

6848

22-A

16-07-1824

Bok Jan H. , Kuiper, Hout en Steenkoper te Munikkezijl een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het verkeerd aangeven van een paard voor de belastingen, jaar 1824 (2)

6278

194-3

20-02-1817

Bok Jan Hendriks Houtkoper en Wagenmaker  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

6254

126-4

16-01-1815

Bok Jan Hendriks, Coopman in Houtmaterialen te Burum, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (5) (dossier 15)

6281

583- 113

05-06-1817

Bok Jan Hendriks, Houtkoper & Wagenmaker,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

8343

43/5-389

14-01-1841

Bok Jan Winkelier te Munnekezijl,  Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der plaatselijke belastingen en Johannes Schettens Scherper Timmerknecht bij Rienk Bok te Munnekezijl en Abraham Harms  Knaap te Grijpskerk  

6281

583- 121

05-06-1817

Bok Klaas Hendriks de weduwe, Grofsmidske ,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6089

1194 blz. 6v     23-12-1822

Bok Klaas Hendriks te Kollum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1215-5v

29-11-1823

Bok Klaas Jans  te Kollum,  hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Kollum enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

8201

785/9

Bladzijde 4

07-05-1839

Bok O. J. Kapitein is met zijn schip de Anja te Swinemunde op 28 april  gearriveerd  komende vanuit Nantes staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6262

952-12

28-09-1815

Bok Pieter heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

7977

149-12

11-02-1837

Bok Pieter Johan heeft op 3 mei 1836 de kolonie Frederiksoord verlaten en zig naar Groningen begeven enz. jaar 1837 (3)

8285

615-2, 21

19-06-1840

Bok Pieter Kl. te Muntjezijl (Munnekezijl) wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8211

988-3, 21

Bladzijde 1

26-09-1839

Bok Pieter Kl. te Muntjezijl Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 21

22-05-1840

Bok Pieter Klases te Kollumerland en Nieuwkruisland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6830

18-A blz. 21

21-01-1824

Bok S. D. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6380

50

04-02-1814

Bok Sikke Meintes---- Telting  Isaac Notaris van beroep welke zich reeds den vorigen dag in zeer driftige termen beklaagd had dat hij met een gemeen arm houder van Paarden Sikke Meintes Bok  gelast was ieder een Paard te leveren enz. enz. dit wordt allemaal vermeld in een getekende brief van  De President Burgemeester van Franeker de heer Haisma J. (Johannes) jaar 1814 (2)

6632

1262,

2e blz. van kolommen

03-10-1814

Bokes Douwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

1e blz. van kolommen

03-10-1814

Bokes Evert, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

2e blz. van kolommen

03-10-1814

Bokes Frans, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

1e blz. van kolommen

03-10-1814

Bokes Jelke, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

1e blz. van kolommen

03-10-1814

Bokes Linse, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

1e blz. van kolommen

03-10-1814

Bokes Sieger, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

2e blz. van kolommen

03-10-1814

Bokes Wijtske, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

8257

69/20, 3

nummer 29

20-01-1840

Bokje Harm Wiegers te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

5664

35

00-00-1903

Bokke Wal van der Oosterlittens Stoombootdienst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1903

6843

27-C

25-05-1824

Bokkel  Hendrik Willems----- Bakker Jan Dirks, Bokkel ten Hendrik Willems hebben zig niet ingeschreven voor de Militie, maar  enz.  jaar 1824 (7)

6671

54 deel 2

blz. 6

22-01-1818

Bokkel Huininck ten S. te Winterswijk Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6833

38-D deel 2

Blz. 7

06-02-1824

Bokkel Huinink ten A. te Winterswijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

5673

11

27-04-1899

Bokkel Huinink ten S. te Ubbergen  , een verleende vergunning (Blauw) voor het schip de “Leentje“ tot het Varen en  Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1899 (1)

6671

54 blz. 12

22-01-1818

Bokkel Huinink ten S. te Winterswijk Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Bokkel Huinink ten S. te Winterswijk, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

5673

124

31-10-1902

Bokkel Huinink ten Salomon , Aannemer van Waterwerken te Ubbergen  , verzoekt  in een door hem geschreven en getekende brief vergunning in het begin der maand November 1902voor de baggermachine “Nieuwe Maasmond IV” lang 40 meter en breed enz. van de Dokkumer Nieuwezijlen naar Harlingen te mogen slepen enz. jaar 1902 (5)

6026

595

02-09-1817

Bokkel te Theodorus---- Haarsma van  Isabella Hurelie weduwe van Bokkel te Theodorus staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4)

6683

2 deel 1

Blz. 8

04-01-1819

Bokkel Ten ….? voor de Classis van Edam tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2

blz. 11

22-01-1818

Bokkel ten L. te Monnickendam Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 15

22-01-1818

Bokkel ten L. te Monnikendam Predikant Classis van Edam wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 7

22-01-1818

Bokkel ten L. te Monnikendam Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 11

04-01-1819

Bokkel ten L. te Monnikendam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Bokkel ten L. te Monnikendam, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6709

36 deel 1

blz. 9

16-01-1822

Bokkel ten L. te Monnikendam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 12

16-01-1822

Bokkel ten L. te Monnikendam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

4635

E-3, 56

08-10-1914

Bokkel ten Martinus Wieringen Vissersboot, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

6671

54 blz. 12

22-01-1818

Bokkel ten S. te Aalten Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 6

22-01-1818

Bokkel ten S. te Aalten Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6020

136

03-03-1817

Bokkema Dirk Bokkes, hij en zijn   huis  te  Zwartewoude wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Ferwerderadeel,, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten,  Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle Grietenijen , (6)

6245

399-64

10-05-1814

Bokkes Beitske , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6250

947

08-10-1814

Bokkes Gerke in leven gehuwd met  Bruin de Jitske Anskes ----  Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een antwoord op haar request betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van de helft van het veer varende op Amsterdam door haar oudste minderjarige zoon enz. enz.  dit document wordt ondertekend door Dalmolen H. Schout van Haske en de navolgende allen leden van de raad van haske en wel: Lieappens?  And. , Knobbs R. K. , Loo F. J. C., Homans C., Kooiker S. G.,  Terwisga van N., Euperman Jan, Loff J. Jacobs  ook haar request in een zelf geschreven brief met haar handtekening waarin zij o.a. vermeld dat de navolgende personen ter staving van enz. enz. en wel  Boon van Johannes Martens, Knobbe Roelof Koops, Smijnga Gerben Aukes, Haga Adam Johannes, Boetje Hendrik, Vries de Anne Haitzes  jaar 1814 (7)

6245

399-64

10-05-1814

Bokkes Gerrit, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6281

474

10-04-1817 

Bokkes Gooy de weduwe en Lolkes Pieter het betreft de door hen ingediende declaratie enz. jaar 1817 (1)

8379

801-4

16-08-1841

Bokkes IJtze * 11-11-1782 wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat deze persoon in de Ommerschans is opgenomen enz. jaar 1841 (5)

8199

725-22

17-07-1839

Bokkes Johannes Jr.---- Heuning Christina gescheiden huisvrouw van Bokkes Johannes verzoekende om alsnog voor hare zoon Bokkes JohannesMilicien der ligting van het jaar 1839 voor hem een plaatsvervanger te mogen aanstellen enz. jaar 1839 (4)

8199

725-22

17-07-1839

Bokkes Johannes Sr.---- Heuning Christina gescheiden huisvrouw van Bokkes Johannes verzoekende om alsnog voor hare zoon Bokkes JohannesMilicien der ligting van het jaar 1839 voor hem een plaatsvervanger te mogen aanstellen enz. jaar 1839 (4)

8214

1024/19-a

07-10-1839

Bokkes Johannes wordt vermeld in een document met 6 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van stortingen voor de Nationale Militie van den 14 september 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Bokkes Johannes, 528 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6258

627-4

21-06-1815

Bokkes Lol wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6296

 

 

262

11-04-1820

 

Bokkes Pieter te Blija,  Mr. Timmerman  Hij wordt door het bestuur van Hollum (Ameland) verzocht over te komen en voor de opbouw van een nieuw school vertrek, enige huizen in Hollum te bezichtigen  welke hiertoe het huis van Hannema Hendrik S. als het geschikts hem voorkomen , tevens gaat het ook over de begroting , bestek en tekening enz. enz.  jaar 1820 (4)

6297

 

 

340

26-06-1820

 

Bokkes Pieter te Blija,  Mr. Timmerman  Hij wordt door het bestuur van Hollum (Ameland) verzocht over te komen en voor de opbouw van een nieuw school vertrek, enige huizen in Hollum te bezichtigen  welke hiertoe het huis van Hannema Hendrik S. als het geschikts hem voorkomen , tevens gaat het ook over de begroting , bestek en tekening enz. enz.  jaar 1820 (4)

6251

1073

30-10-1814

Bokkes U. , de erven voor geleverde Winkelwaren voor de Armen in 1812, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

6641

616

17-07-1815

Bokkes Wigle---- Goudschaal H. (Hendrik) Predikant en Jelles Sieger, Willems Jan en Bokkes Wigle van de Kerkenraad van het Hervormd Kerkgenootschap te Hemelum ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat tijdens de Fransche Overheersing het onderhoud van Lands wege is opgehouden aan de Kerkgebouwen enz. jaar 1815 (2)

6258

627-4

21-06-1815

Bokkes Wigle wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Hemelum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaald & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

8380

822/4

20-08-1841

Bokkinga Hendrik Onderwerp: Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (3)

8380

822-4

20-08-1841

Bokkinga Hendrik wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Bokkinga Otte Hendrik 558 Blija is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Bokkinga Otte Hendriks 38 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6297

357

19-07-1820

Bokkinga P. B., Architect Onderwerp: op 12 April j.l. werden bestek en tekening voor een nieuwe opterigten School gebouw in Hollum op Ameland in handen gesteld aan het Grietenij Bestuur en de kosten zijn begroot op fl. 2200.= enz. jaar 1820 (3)

6276

1102-14

18-12-1816

Bokkinga Pieter B. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6298

 

222- 286

18-04-1821

Bokkinga Pieter Bokkes, Mr. Timmerman te Blija  hij wil het werk wel chargeren op de gestelde voorwaarden heeft hij aan de Schoolopziener Martens M.vermeld  enz.  tevens wordt hij voorgedragen als opzigter over het werk aan de nieuw te bouwen school, jaar 1821 (1)

6276

1102-14

18-12-1816

Bokkinga Pijtje B. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6840

36-A

blz. 13

22-04-1824

Boklsma K. D. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8224

1216-14, 3

29-11-1839

Bokma  van Wolter Cool (Kool) 43 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel en dat hij zich met onbepaald verlof te Sneek bevindt enz. jaar 1839 (5)

6056

213

25-03-1820

Bokma ….?  hij staat vermeld op een document van zodanige vaste goederen  enz. enz. enz.  ten oosten op de zwarte weg  te Leeuwarden van enz. enz. jaar 1820  (7)

6631

1114-11e +

13e blz. kol.

15-09-1814

Bokma A. hij heweft Brood geleverd en heeft nog geld  tegoed van onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813,  jaar 1814 (9) dossier (18)

6840

36-A

blz. 22

22-04-1824

Bokma Albert B. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6626

487  blz. 14

07-04-1814

Bokma Albert B. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6276

1102-10

18-12-1816

Bokma Albert B.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Bokma Ate hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6409

319

06-09-1816

Bokma Ate wordt vermeld op een naamlijst der geëmployeerden van de Algemeene Aannemers van Subsistentien voor den Dienst van Vivres & Fourrages enz. jaar 1816 (2)

6646

945

12-12-1815

Bokma Auke Watzes ---- Molen van der Reinder Sjoerds,  Beslaglegging door de Deurwaarder Executant te Sneek Gorcum van C.  van de belasting bij Reinder van der Molen, en dat op den 14e november 1815 ten nademiddag 4 uren voor het huis der Gemeente IJlst te zullen verkopen enige meubelen van eerstgenoemde enz. ter voldoening van de niet voldoening van de quotisatie van het Predikants Tractement enz. ook wordt de Deurwaarder Executant  Bouma Jan Ruurds genoemd die ter plaatse wilde protesteren , maar de bewaarder Molen van der Reinder heeft zijn post hernomen na het protest, verder genoemd Bokma Auke Watzes en Spuijring  Sijbren J., Draaysma Ype als getuigen, ook een brief aan Talsma Ubbe dat hij ontslagen is als bewaarder enz. Jaar 1815 (9)

6646

945

12-12-1815

Bokma Auke Watzes ---- Molen van der Reinder Sjoerds,  Beslaglegging door de Deurwaarder Executant te Sneek Gorcum van C.  van de belasting bij Reinder van der Molen, en dat op den 14e november 1815 ten nademiddag 4 uren voor het huis der Gemeente IJlst te zullen verkopen enige meubelen van eerstgenoemde enz. ter voldoening van de niet voldoening van de quotisatie van het Predikants Tractement enz. ook wordt de Deurwaarder Executant  Bouma Jan Ruurds genoemd die ter plaatse wilde protesteren , maar de bewaarder Molen van der Reinder heeft zijn post hernomen na het protest, verder genoemd Bokma Auke Watzes en Spuijring  Sijbren J., Draaysma Ype als getuigen, ook een brief aan Talsma Ubbe dat hij ontslagen is als bewaarder enz. Jaar 1815 (9)

6626

487  blz. 10

07-04-1814

Bokma B. A. de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6261

885

26-06-1815

Bokma B. D. (Bokke Dirks) in leven Maire te Holwerd en lid van het gemeentebestuur en met voorkennis van hetzelfde en de Rentmeeser Stellema D. A.  heeft uit zijn privébeurs  betaald f. 304-1-2 enz. enz.  en  Stellema over 1814 nog geen rente heeft ontvangen enz. jaar 1815 (2)

6250

1001         

20-10-1814

Bokma B. D. (Bokke Dirks)---- Klinkhamer Berend Johannes , hij schrijft een brief en ondertekend deze met als tekst: voorheen Meester Grofsmid  en thans Voorman te Holwert dat hij ten laste van het dorp Holwert ene rekening heeft wegens geleverde IJzerwaren aan de Armenhuizen  groot fl… enz.  hij had al betaling verzogt aan de overleden Maire Bokma B. D. (Bokke Dirks) overleden 18-05-1813 Holwert  maar dat is niet geschied hij voegt de rekeningen bij enz. enz. jaar 1814 (6)

6270

518

02-05-1816

Bokma B. D. (Bokke Dirks)----Bruinsma Sijtze Klazes zijn request wordt wettig verklaard alleen de 50 gulden over de eerste 6 maanden  van 1812 niet omdat hij door de toenmaige Maire Bokma B. D. (Bokke Dirks) als Veldwachter in deze gemeente is aangesteld enz. jaar 1816 (1)

6255

259

11-03-1815

Bokma B. D.---- Bonga Monte Johannes hij tekent als Diacen een request voor de Diaconie der Gemeente te Holwerd, Onderwerp: Dat hunne voorgangers  in November 1811 aan Bokma B. D. lid gemeentebestuur West Dongeradeel enz. wegens de regeling van Inquartiering der Franschen en zij hebben verhuurd ee schone huizing  de Nieuwe Beyer genaamd enz. en dat zij de huurpenningen enz. enz. jaar 1815 (4)

6639

417
01-05-1815

Bokma Baukje Klases---- Fontein R.  (Reinier) President Burgemeester van de Stad Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Cuipers Jan Dirks wonende te Scharnegoutumdie hem een bewijs hadde geproduceerd waarui bleek dat Steenbergen Simen Hendriks en Bokma Baukje Klases echtelieden in voornoemd dorp aan hem en zijn echtgenote aldaar een kamer en half voorhuis verhuurd hadde voor ene somma van enz. jaar 1815 (3)

6384

47

04-06-1814

Bokma Boer de Meind.---- Suringar P. J. Majoor van het 2e Bataillon Landstorm, Onderwerp:  de President Burgemeester van Leeuwarden informeert de Gouveneur dat eerstvermelde enz. heeft geproponeerd om nademaal aan de heer Feddes C. C. als Kapitein bij het 2e Bataillon Landstorm zijn ontslag is verleend en de Kapitein Pieters Gerben  te verplaatsen  enz. en mede  de 1e Luitenant Wijbrandi P. enz. en Feits L. Kapitein  den 2e luitenant Wicheren van H. als 1e luitenent en Bokma Boer de Meind. Enz. enz. jaar 1814 (1)

6840

36-A

blz. 37

22-04-1824

Bokma Bokke K?. Pl. Ambtenaar van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6624

222

27-01-1814

Bokma Bokke Klazes ---- Feenstra Pieter Wijbes, Coopman te Warga wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout Oevering N. van de Gemeente Roordahuizum bij zijn afwezigheid enz. en dat Bokma Bokke Klazes wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)

8379

815/20 blz 20

19-08-1841

Bokma Bokke Klazes  te Grouw,  onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (5)

8379

815-20 blz 20

19-08-1841

Bokma Bokke Klazes  te Grouw,  onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (5)

6624

221

27-01-1814

Bokma Bokke Klazes---- Cannegieter Hendrik Notaris te Grouw wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout Asperen van G. van de Gemeente Grouw  bij zijn afwezigheid enz. en dat Bokma Bokke Klazes wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)

6028

811

14-11-1817

Bokma Bokke Klazes----- Loon van F.  te Irnsum en Bokma Bokke Klazes grietenij ontvanger Idaarderadeel als gelastigde van Schelven van Leonardus Ontvanger te Grouw thans benoemd tot hospitaalmeester te Bergen op Zoom enz. enz.   benevens Idzerda Otto  ontvanger der belastingen Roordahuizum onderwerp; overdracht van de stukken van Schelven van Leonardus   aan Idzerda Otto  enz. enz. jar 1817 (5)

6244

314

14-04-1814

Bokma Bokke Martens Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief  met als onderwerp de achterstand van het tractement van de gewezen School Onderwijzer  van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en het vaststellen van een tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz.  en het verbeteren vanb de huidige schoolhuizinge  enz. enz. jaar 1814 (4)

9187

1341

06-09-1918

Bokma Bokke, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8214

1027/16

bl. 3 nr. 464

07-10-1839

Bokma C. S. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

6030

34

17-01-1818

Bokma de Boer M. A. benoemd tot plaatsvervanger vrederechter te Leeuwarden jaar 1818 (2)

6402

 

922-1+7

09-12-1815

Bokma de Boer M. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

8359

372-13

16-04-1841

Bokma de Boer Schelte M. van beroep Winkelier, Koopman en Tabakskerver te Leeuwarden en heeft de affaires overgenomen van Bijmholt E. staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (28)

6276

1102-9

18-12-1816

Bokma Dirk B.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6269

373

01-05-1816

Bokma Dirk Bokkes---- Rinsma Folkert Pieters, Heidanus Sierd Abrahams, Jensma Gosse Gellofs, Postma Gerit Gerrits Junior, Bosch Feike Hendriks en  Bokma Dirk Bokkes allen Landbouwers te Hallum schrijven en tekenen  een brief aan de Gouveneur van Vriesland   dat zij in 1813 ieder ten dienste van de Russische Armee een paard hebben geleverd zonder enige betaling ontvangen te hebben enz. enz. jaar 1816 (2)

6626

487  blz. 12

07-04-1814

Bokma Dirk Bokkes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6034

398

30-05-1818

Bokma F. D. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8211

988-3, 10

Bladzijde 1

26-09-1839

Bokma F. te Langweer, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

3700

43-B

03-02-1836

Bokma Fetje Jeltes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3699

A-43

14-02-1834

Bokma Fettje Jeltes,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)

3700

43-A

05-02-1835

Bokma Fettje kind van Bokma Jelte Pieters† en Dijkstra Hinke Paulus†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

3698

B-43

17-02-1832

Bokma Fettje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6060

480

06-07-1820

Bokma Freerk D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Bokma Freerk D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Bokma Freerk D. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-7          25-05-1821

Bokma Freerk D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis van Arrest

26-03-1824

Bokma Geeske A., 195 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Bokma Geeske A., 304 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6060

480

06-07-1820

Bokma H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Bokma H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Bokma H. B. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Bokma H. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6034

398

30-05-1818

Bokma H. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-4          25-05-1821

Bokma H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6070

424-5          25-05-1821

Bokma H. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6383

79     

23-04-1814

Bokma H. P. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6060

480

06-07-1820

Bokma Hage B. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-4          25-05-1821

Bokma Hage B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Bokma Haye B. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6395

457

13-05-1815

Bokma Haye B. te Peins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6082

453

03-05-1822

Bokma Haye, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 4>>

27-08-1839

Bokma J. J. te Piaam staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8199

729/5, 290

Bladzijde 4-v

17-07-1839

Bokma J. P. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 26-v

17-07-1839

Bokma J. P. te IJlst is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8377

770/4

06-08-1841

Bokma J. S. , een gelezen request wegens kwijtschelding van fl. 50.- enz. jaar  1841 (2)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Bokma Jacob de weduwe zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8374

706/4

19-07-1841

Bokma Jacob Sibles Notaris te Akkrum, hij krijgt een boete van fl. 50.-  i.v.m. niet aangeven van een verkoop jaar 1841 (2)

8308

1079-10

31-10-1840

Bokma Jan Johannes te Piaam wordt vermeld  op en document genaamd lijst van  aangekochte Merrie Veulens met de naam van de koper en verkoper ook de koopprijs  enz. jaar 1840 (7)

3699

A-43

14-02-1834

Bokma Jelte Pieters†,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)

3701

43-C

08-02-1839

Bokma Jelte Pieters†, wordt vermeld Nominatieve staat no.32/70 der kinderen in de Gemeente IJlst in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)

3700

43-A

05-02-1835

Bokma Jelte Pieters†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

3700

43-B

03-02-1836

Bokma Jelte Pieters†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3698

B-43

17-02-1832

Bokma Jeltje Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6626

487  blz. 17

07-04-1814

Bokma Jieppe Bokkes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis van Arrest

26-03-1824

Bokma Jitske R., 218 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Bokma Joh’s A., 256 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

9187

1114

07-08-1918

Bokma Johannes gehuwd met Kreuder Johanna Klara Ottilie, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9180

642

07-04-1915

Bokma Johannes Gererbens, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6277

30-13

09-01-1817

Bokma Johannes S. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

5994

1034

23-12-1814

Bokma Jouke Pieters, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse kolommen met o.a.  welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz.  Jaar 1814 (2)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Bokma Klaaske, 349 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Bokma Klaaske, 45 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

3575

4

18-11-1878

Bokma Marten Oudebiltzijl Veerboot vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 (3)

9180

42

07-01-1915

Bokma Marten,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6082

453

03-05-1822

Bokma P. P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-4          25-05-1821

Bokma P. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

3699

A-43

14-02-1834

Bokma Pietje Jeltes,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)

3701

43-C

08-02-1839

Bokma Pietje Jeltes, wordt vermeld Nominatieve staat no.32/70 der kinderen in de Gemeente IJlst in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)

3700

43-A

05-02-1835

Bokma Pietje kind van Bokma Jelte Pieters† en Dijkstra Hinke Paulus†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

3701

1-C

blz. 5

01-03-1839

Bokma Pietje te IJlst, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3698

B-43

17-02-1832

Bokma Pietje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6383

80     

23-04-1814

Bokma Renske te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6870

15-03-1825

35-C

Bokma Ritske Dirks---- Haringa Jan Klazes , nummerwisselaar voor Bokma Ritske Dirks bij de 8e afd. Infanterie, komt voor in een document Opgave der Militiens welke in gevolge konings besluit enz. jaar 1825 (5)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Bokma S. A. te Hartwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 5>>

27-08-1839

Bokma S. A. te Hartwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9182

44/605

30-12-1915

Bokma S.------- Doeven A. wed. Bokma S. heeft bezwaar terwijl alle aanliggende eigenaren hebben geen bezwaar tegen de volgende vergunning : : (maar geeft later toch toestemming)

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

3572

44-c

26-08-1822

Bokma Sible Schipper van IJlst op Leeuwarden dat hij gehouden zou zijn op de Leeuwarder Marktdagen af te varen enz. jaar 1822 (3)

6628

788-4

16-06-1814

Bokma Sijbren staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)

6381

22

25-02-1814

Bokma Teunis Watzes, , volgens een brief van de Luitenant Colonel Sijtzama van J. G. van het 2e Regiment Dragonders te Leeuwarden aan de leden van de Militie Raad  dat hij geen lijst met manschappen kan samenstellen aangezien de manschappen naar huis zijn met verlof uitgezonderd eerstgenoemde   enz. jaar 1814 (2)

6028

810

13-11-1817

Bokma Theunis W. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6381

199-A

26-03-1814

Bokma Theunis Watzes, hij wordt vermeld op een lijst van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Bolsward niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Bokma Tjetske, 343 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis van Arrest

26-03-1824

Bokma Tjitske, 192 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Bokma Tosijn (Tussijn?) hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8359

372-13

16-04-1841

Bokma Trijntje weduwe van Meer van der Machiel  Tapper en Winkelier te Leeuwarden staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door haar ondertekend enz. jaar 1841 (30)

6386

150

01-08-1814                       

Bokma Tussijn---- Feenstra G. Kapitein bij de schutterij van Sneek dat de acten van aansteling zijn afgegevenb en dat enz. en dat zijn benoemd tot leden van de Krijgsraad eerstgenoemde en Kapitein Feickens A., de 1e Luitenant Houwink C., de 2e Luitenant Gongrijp Teetze, de Sergeanten Hesseling A. en Bruinings Y. de korporaal Bokma Tu…..? en de schutter WarrenW. G. en Wiersma J. J. Mr. Capitein Commandant en tot secretaris Meurs W. Mr. En dat de heer Joustra M. mede gedesigneerd schutter enz. jaar 1814 (2)

9184

1031

01-08-1917

Bokma van Johannes Gehuwd met Kreuder Johanna Klara Ottilie, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

6278

194-3

20-02-1817

Boks Klaas Hendrik de weduwe Grofsmidske  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

8384

920-20

17-09-1841

Bokx Petrus * Oud Gastel oud 30 jaren, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

8056

286/9092

18-10-1837

Bol E. E. Schipper jaar 1837

9184

276

05-03-1917

Bol Hubertus Marinus gehuwd met Muller Agnes met 2 kinderen, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

9186

146

06-02-1918

Bol Hubertus Marinus gehuwd met Muller Agnes, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9185

1144

05-09-1917

Bol Hubertus Marinus, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

9185

1144

05-09-1917

Bol Hubertus Marinus, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

8056

286/ 9092

18-10-1837

Bol J. E Schipper  jaar 1837

6418

255-A

00-05-1817

Bol Johannis 311 is zijn volgnummer en Poortugal zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

9186

146

06-02-1918

Bol Willebrordius, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6714

na 72

26-02-1823

Bol Willem Everts Zoutkamp Schipper jaar 1823

6020

178

24-03-1817

Bolbergen Philippe staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Workum in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

6622

2048

04-12-1813

Bolder H. G. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Correctie en Huis van Detentie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 4e  Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)

6042

 6

08-01-1819

Bolder Jan Beerends hij is gedurende de maand December van zijn functie als Gerechtsdienaar gesuspendeerd geweest met verstek van zijn tractement jaar 1819 (1)

6018

34

14-01-1817

Bolder Jan Beerends te Leeuwarden, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3)

5997

307

31-03-1815

Boldig Harmen G. is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    247

6006

954-6

06-12-1815

Bolding  Jan Berends te Leeuwarden staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr. Leeuwarden voor de maand November van het jaar 1815 (1)

6005

938 blz. 4v

30-11-1815

Bolding Harmen Geerts Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6063

697

10-10-1820

Bolding Jan Beerends  Gerechtsdienaar te Leeuwarden  is op den 28e September uit den dienst getreden enz. jaar 1820 91)

6029

908

23-12-1817

Bolding Jan Beerends Gerechtsdienaar te Leeuwarden, Onderwerp; vervoer van gevangenen  en een declaratie jaar 1817 (1)

6029

896

17-12-1817

Bolding Jan Beerends Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Leeuwarden  arr. Leeuwarden. Jaar 1817 (2)

6066

 

23

09-01-1821

Bolding Jan Beerends---- Metz Bauke Sybrandus  Hij staat in een document vermeld van veranderingen binnen de Provincie:  dat hij op 15 Oktober 1820  i.p.v. Bolding Jan Beerends benoemd is tot gerechtsdienaar te Leeuwarden jaar 1821 (1)

5988

449a, b

11-06-1814

Bolding Jan Berends---- Draaisma Klaas, Kingma Auke en Bolding Jan Berends geven met verschuldigde eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief dat zij aangesteld zijn geweest in het huis van Correctie en Detentie als Garcons de Service maar dat zij weder benoemd zijn als dienaen van Justitie verzoeken zij om hen te ontslaan enz. jaar 1814 (3)

6622

2070

13-12-1813

Bolding Jan Berends Garcon de Service ondertekend een verklaring---- Zijlstra Take Jans, correctionele gevangene staat vermeld in een brief Informatien genomen betreffende het voorgevallene in de gevangenissen van Leeuwarden in den avond van den 10e december 1813 in het huis van Correctie. Trefwoorden: Vrolijkheid voor de regelruiten met kaarsen voor de ramen, ongeoorloofd gedrag, de gevangenen ondertekenen alle een brief waarin zij klagen geslagen te zijn enz. enz. jaar 1813 (9)

6005

933

27-11-1815

Bolding Jan Berends te Leeuwarden Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 (11)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Bolding Jan Berends, 253 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6418

255-A

00-05-1817

Bolding Roelof 407 is zijn volgnummer en Haren zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Bolding Roelof B., 97 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6383

162, 162-b

19-05-1814

Boldje Mijndert Everts---- Hondje Cornelis Willems zoon van Hondje Willem IJsbrands en Annes Japikje hij wordt vermeld als Deserteur en gezocht. aanwezig een extract uit het stamboek met een uitgebreid signalement en hij was Remplaçant voor Boldje Mijndert Everts in de Boven Knijpe enz. jaar 1814 (2)

3575

4

18-11-1878

Boldt de Dirk S. VrouwenparochieVeerboot vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 (3)

6020

178

24-03-1817

Boleau Constant staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Leeuwarden  in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

6070

400 + 401

+ 439

17-05-1821

Boles et Goetzee & Comp.---- Tjarks Tjarke Foeken , op vrijdag den elfden dezer in het gezicht van Oostmahorn onder Anjum op de Punt van het zogenaamde Brakzand is gestrand en vervolgens aan stukken geslagen een Oostvriesch Motschip de Twee Vrienden genaamd komende van Schiedam op weg naar Reisterzijlh zijnde bevaren geweest door de Schipper Tjarks Tjarke Foeken en beladen met 118 hoofden Genever en Kummel enz. deze lading was afgezonden door de heren Boles et Goetzee & Comp. te Schiedam aan den heer Hillerns H. H. te Jever enz. jaar 1821 (7)

6259

746-b

18-07-1815

Bolgen J. M. Stadsmajoor te Franeker wegens het halen van   Alhoma Ruurd  en Hondema Wiebe op 18 april enz. , hij wordt vermeld op een specifike Staat der schulden van de Gemeente Almenum op het fonds van onvoorziene  uitgaaf der Gemeente voor den dienst over 1815 (2)

6249

 

877, 1, 6

15-09-1814

Bolger …. Logementhouder te Franeker, wordt vermeld in een document de heer Schout van Jorwerd verlangd dat uit de onvoorziene uitgaven dienst 1813 enige kosten voor de arrestatie van eerst genoemde worden voldaan  enz. jaar 1814 (3)

6872

01-04-1825

22-A

Bolger C. T. wordt vermeld in een document genaamd; Lijst door den Gouverneur geverifieerde en geviseerde declaratien van Justiteele Ambtenaren in de Provincie Vriesland gedurende de maanden januari, februari en maart in het jaar 1825 met vermelding van functie en bij welke rechtbank en bedrag van de Declaratie, jaar 1825 (3)

8379

810/17

18-08-1841

Bolger C. te Franeker----- Hanekuik J., nabij Midlum betreft waardering der gronden (de z.g.n. Slagtedijk) voor de onteigening voor de grote weg Leeuwarden naar Harlingen  de belanghebbende eigenaren zijn: Pars Jan Johannes te Herbaijum, Hofstra Sybrens Martens te Achlum, Okkinga Klaas Ottes (de weduwe) te Wijnaldum, Hellema Sybren T. te Herbaijum, Staag van der S. D. te Herbaijum, Bolger C. te Franeker, Z(S)einstra Dirk W. te Pietersbierum, Bruinia Kornelis Rinzes te Herbaijum, Rodenhuis P. (de erven), Hanekuik Jacob te Harlingen, Cats Sjuwke weduwe Oosting te Leeuwarden Jaar 1841 (2)

8379

810-17

18-08-1841

Bolger C. te Franeker----- Hanekuik J., nabij Midlum betreft waardering der gronden (de z.g.n. Slagtedijk) voor de onteigening voor de grote weg Leeuwarden naar Harlingen  de belanghebbende eigenaren zijn: Pars Jan Johannes te Herbaijum, Hofstra Sybrens Martens te Achlum, Okkinga Klaas Ottes (de weduwe) te Wijnaldum, Hellema Sybren T. te Herbaijum, Staag van der S. D. te Herbaijum, Bolger C. te Franeker, Z(S)einstra Dirk W. te Pietersbierum, Bruinia Kornelis Rinzes te Herbaijum, Rodenhuis P. (de erven), Hanekuik Jacob te Harlingen, Cats Sjuwke weduwe Oosting te Leeuwarden Jaar 1841 (4)

6015

655 en 657

30-10-1816

Bolger J. M. , Stads Majoore en tevens Deurwaarder te Franeker dat de stad sedert 1814 van zijn wederaanstelling zeer geringe dienst heeft gehad en ook niet heeft kunnen hebben uit hoofde van zijn bezigheden als Deurwaarder bij het Vredegergt en dat beide posten door dezelfde persoon nimmer naar behoren vervuld kan worden enz. deze brief is ondertekend door Banga J. (Jelle) Pres. Burgemeester van  de Stad Franeker , jaar 1816 (4)

6265

13

22-12-1815

Bolger J. M., Stadsmajoor  te Franeker zijn rekwest wordt van advies voor de Gouveneur voorzien door de Burgemeester van Franeker die dit ook ondertekend  de heer Wentholt L.R. zijn ingediende declaratie heeft hij nooit op orde van het Stadsbestuur gedaan enz. enz. jaar 1815 (1)

6853

28-A

02-09-1824

Bolger T of F. C. Brander te Franeker een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6067

 

118

07-02-1821

Bolhuis ….? van beroep deurwaarder hij verzoekt dat hem mogen worden goedgedaan de kosten van Sommatie, Renovatie Procesverbaal van Onvermogen der nalatige belastingschuldige enz. jaar 1821 (2)

6243

191-16

06-03-1814

Bolhuis A. de weduwe , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6633

1384 ingebonden tussen 1377 en 1378

24-10-1814

Bolhuis A. G. ---- Boer de Jelle Ykes en Zuidersma Abraham Sytzes (ondertekend als Abraham Sijtses Suderma) Diakenen en Armbezorgers te Gerkesklooster dat zij sedert 3 jaren onderhouden  de weduwe en kinderen van Clases Jan maar dat zij van de Gemeente Augustinusga de helft moeten dragen omdat enz. Jan Clases  zig  van meet af aan te Gerkesklooster zig heeft opgehouden en getrouwd met Jillings Jeltje aldaar geboortig en aldaar 4 kinderen heeft verwekt enz. verder een verklaringe  ondertekend door Boer de Jelle Ykes dat Poepkes Jan Klasens in 1763 in dat dorp gewoond heeft en dat tussen beide plaatsen nooit een enz. en zijn  zoon Poepkes K. H. met zijn vrouw enz. verder een verklaring van de inwoners van Gerkesklooster Suderma A. S. Diaken, Boer de J. IJ. , Diaken, Boersma M. W., Sijtsma R. R., Veen v.d. W. D., Meinardy J. L., Klooster van R. H. (Municipaal), With de F., Dijk van K. R. (Ouderling) Bolhuis A. G. (Ouderling) en door allen ondertekend en die verklaren  dat Jan Clases tot aan zijn dood te Gerkesklooster heeft gewoond jaar 1814 (6)

6631

1201

25-09-1814

Bolhuis A. G. Ouderling ondertekend een request aan de Gouverneur van Vriesland namens de Kerkenraad van de Hervormde Kerk en eenige voornaamste Hervormde Ingezetenen van Gerkesklooster het betreft te voldoen aan hunne geweezen Leeraar  Predikant Assen van P. ( Petrus) die vertrokken is  het laatst van de maand December 1811 enz. maar dat de wezenlijk behoeftige Gemeente aan de “Vrekheid” eene Rijke Predikant voldaan behoud te worden?” en hun tegenwoordige Predikant Waringa A. (Albertus) wiens bekrompen toestand enz. jaar 1814 (6)

6383

90  

23-04-1814

Bolhuis A. G. te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6661

126 blz. 8

26-02-1817

Bolhuis A. G. Zijn handtekening staat onder het navolgende document; de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. ( Petrus)  als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6646

960

14-12-1815

Bolhuis Abel de weduwe van Hanekuijk Pieter---- Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn in qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma aldaar dat zij graag wilen geautoriseerd  tot de verkoop der vastigheid & effecten van’t Huis en Hof Roma tevens een Rekening Bewijs en Relqua welke bij dezen zijn doende beide genoemden mitsgaders Hanekuijk Pieter als Rentmeester van’t Huis en Hof Roma te Harlingen, Ontvang van de heer Buisma L. J. f .31-10, Noort van der G. A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis Abel de weduwe van o.a.  f. 250.-, Lantinga Sybren f. 1177.-, Buisman Leendert J. f. 700.-, Uitgaaf;  Nooten….?, Roorda Jacob, Wildschut J., de Percepteur Wendtholt ….?, Hanekuijk W. J.,  Hanekuijk J. W.  jaar 1815 (12)

6646

960

14-12-1815

Bolhuis Abel de weduwe van Hanekuijk Pieter---- Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn in qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma aldaar dat zij graag wilen geautoriseerd  tot de verkoop der vastigheid & effecten van’t Huis en Hof Roma tevens een Rekening Bewijs en Relqua welke bij dezen zijn doende beide genoemden mitsgaders Hanekuijk Pieter als Rentmeester van’t Huis en Hof Roma te Harlingen, Ontvang van de heer Buisma L. J. f .31-10, Noort van der G. A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis Abel de weduwe van o.a.  f. 250.-, Lantinga Sybren f. 1177.-, Buisman Leendert J. f. 700.-, Uitgaaf;  Nooten….?, Roorda Jacob, Wildschut J., de Percepteur Wendtholt ….?, Hanekuijk W. J.,  Hanekuijk J. W.  jaar 1815 (12)

6661

126 blz. 6

26-02-1817

Bolhuis Abel Gerrits Schoenlapper, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6401

 

860-1-3+6

31-10-1815

Bolhuis Fokke Everts hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6098

855

06-09-1823  

Bolhuis---- Gerbenzon en  Bolhuis te Leeuwarden en Harlingen  dat zij 7 dagen werkzaam geweeest zijn als Deurwaarder en  ontvangen enz. jaar 1823 (6)

6047

379

03-06-1819

Bolhuis H. J. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6836

26 A

11-03-1824

Bolhuis J. J. Schipper op zijn Tjalkschip genaamd Roelphina op de reede vasn Makkum enz. jaar 1824 (2)

6837

21-A

18-03-1824

Bolhuis J. K---- Kingma H. M. Koopman te Makkum, Bolhuis J. K. Schipper op de Roelfina, Boon J. J. schipper op de Vrouw Annegina betreft het laden van Dakpannen en Koeien jaar 1824  (1)

6836

13-A

09-03-1824

Bolhuis J. K.---- Kingma Hijlke Martens geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij als Koopman wonende te Makkum dat hij met eene lading dakpannen bestemd naar Memel wenscht te verzenden en ene Vriesche Koe enz. met het schip de vrouw Roelfina met schipper Bolhuis J. K., Kingma ondertekend deze brief en tevens een brief van de Gouverneur enz. jaar 1824 (4)

6837

21-A

18-03-1824

Bolhuis J. K. Zie ook toevalsvondsten Schipper op de Vrouw Roelfina, jaar 1824

5675

60 en 74

07-03-1918

Bolhuis J. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

9182

284

09-02-1916

Bolhuis Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6425

30

07-01-1818

Bolhuis K. Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie en verzoekt om 12 personen als musikanten bij het Bataillon aan te stellen waarvan eerstgenoemde er 1 is enz. jaar 1818 (3)

3622

A-10, 2

blz. 2

register 9170

15-03-1873

Bolhuis Klaas Willems de weduwe en kinderen, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-10, 2

blz. 3

register 9170

15-03-1873

Bolhuis Klaas Willems de weduwe en kinderen, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 3

24-03-1868

Bolhuis Klaas Willems de weduwe en kinderen, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10, 1

blz. 2

register 9168      22-02-1873

Bolhuis Klaas Willems de weduwe en kinderen, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-10, 1

blz. 3

register 9168

22-02-1873

Bolhuis Klaas Willems de weduwe en kinderen, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-6

blz. 1

12-01-1858

Bolhuis Klaas Willems jaar 1858, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

3622

A-10, 2

blz. 1

register 9170

15-03-1873

Bolhuis Klaas Willems, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 1

24-03-1868

Bolhuis Klaas Willems, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10, 1

blz. 1

register 9168

22-02-1873

Bolhuis Klaas Willems, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 2

24-03-1868

Bolhuis Klas Willems de weduwe en kinderen, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

6070

369

07-05-1821

Bolhuis R. deurwaarder der belastingen te Harlingen wil een behoorlijk beloning voor het opmaken van enz. jaar  1821 (2)

6038

677

14-09-1818

Bolhuis Reinder---- Tamboezer H. (Deurwaarder) zijner post ontslagen zijn en  de ontvanger zou gaarne wensen dat Bolhuis Reinder te Harlingen  deze post zal vervullen jaar 1818 (1)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Bolhuis Reinder, 658 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6066

 

82

30-01-1821

Bolhuis Rinderd, van beroep Deurwaarder  der Belastingen te Harlingen , in een handgeschreven brief met zijn handtekening het volgende:  dat er 400 gebrekkige betalingen zijn en hij enz. enz.  en dat Z. M. een  proces verbaal van onvermogen enz. tevens nog een brief van de Staatsraad van Noord Holland  jaar 1821 (6)

6068

 

230

22-03-1821

Bolhuis Rindert ,  Deurwaarder of Vorster Der Directe belastingen te Harlingen hij verzoekt een schadeloosstelling van de Belastingen enz. wegens ongeveer 400 gebrekige Contribuabelen  omdat het eene jaar minder het andere meer aan hem in zijne kwaliteit ter Sommatie en Excuiteere vervolging worden opgedragen er zig doorgaans wel 87 onder bevinden waarvan niets enz. jaar 1821 (3)

6855

14-A

05-10-1824

Bolhuis Rindert Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement. Jaar 1824 (2)

6833

12-A

09-02-1824

Bolhuis Rindert Onderwerp betaling van zijn tractement 1e kwartaal  enz. Jaar 1824  (2)

6872

31-03-1825

16-A

Bolhuis Rindert staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)

6098

855

06-09-1823  

Bolhuis Rindert te Leeuwarden,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)

6872

01-04-1825

19-A

Bolhuis Rindert wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter Provinciale Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8)

6060

480

06-07-1820

Bolhuis van H. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6661

126 blz. 5

26-02-1817

Bolhuis Willem Klazes Mr. Smit, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. ( Petrus) als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

3622

A-3

blz. 1

05-01-1848

Bolhuis Willem Klazes, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 1

31-12-1852

Bolhuis Willem Klazes, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

9180

106

14-12-1914

Bolier J. Drachten Veldwachter te  Smallingerland jaar 1914 (3)

 

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Bolin J. Kapitein met het schip de   staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6075

824

27-10-1821

Boling A.,  Onderwerp; een declaratie  wegens kosten van opmeting bij Woudsend in Juni 1821  jaar 1821 (2)

3698

B-15

nrs.  28-41

15-02-1832

Boling Arjen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

5991

757/a

28-09-1814

Boling C,---Tierens de Ingenieur en  Boling C, Conducteur en Landmeter, onderwerp de gevaarlijke toestand der noordermuur of stenen zeewering te Harlingen . jaar 1814 (7)

5998

405-B

29-04-1815

Boling C.---- Akademiegebouwen te Franeker een specificatie Begroting van kosten aan der nodige Reparatieen aan ’s Lands Akademie Gebouwen te Franeker over de jaren 1815 en aan de woning van voormalige professor (Allardi C. ? Oud Hoogleraar)    enz.ook aanwezig een plattegrond van de Academie gebouwen gemaakt door de Conducteur Boling C. in 1812 getekend in kleur  jaar 1815 (26)

5984

154

26-02-1814

Boling C. Landmeter hij staat vermeld op de Nota van Declaratien van den Ing. Chef Ing. En Conducteurs van de Waterstaat ten Dienste der Departementale gebouwen in Vriesland de jaren 1811, 1812 en 1813 met de bedragen die hij tegoed heeft,  jaar 1814 (5)

5999

427

06-05-1815

Boling C. van beroep Conducteur te Harlingen heeft de Ingenieur Chef Peereboom J. Bz. Bericht dat de persoon van Deurnat J. bewoner van het huisje  behorende van de Domeinen weigerachtig scheen om niettegenstaande de aanzegging van den heer Burgemeester te Harlingen enz. jaar 1815 (2)

3698

B-15

nrs.  28-41

15-02-1832

Boling IJda A. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

8173

264/14, 144

11-03-1839

Boling Kornelis * 1819 Matroos op de Kenau Hasselaar jaar 1839

8093

565/6

11-06-1838

Bolink Jacob Geb. Zwartsluis, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Fuselier Overleden te Semarang (Id) 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6418

255-A

00-05-1817

Bolis Herman 11 is zijn volgnummer en Amsterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6623

224-225

22-01-1814

Bolk H. L.---- Bolk Johan Jacob inwoner op het eiland Terschelling zoon van wijlen Bolk H. L. in leven Secretaris der Stad Enkhuizen schrijft en ondertekend een request dat hij in den jare 1793 de eer had als Garde du Coops te dienen en hij door een ongemak opgelopen in de dienst ontslagen is en op genoemd eiland sedert 18 jaren woont maar in zeer bekromnpen omstandigheden met zijn vrouw en drie kinderen en verzoekt verkrijging van enige middelen van bestaan enz. jaar 1814 (2)

6394

234

06-03-1815

Bolk Jan Jacob (is getrouwd voor het besluit enz.)  staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling behorende tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)

6623

224-225

22-01-1814

Bolk Johan Jacob inwoner op het eiland Terschelling zoon van wijlen Bolk H. L. in leven Secretaris der Stad Enkhuizen schrijft en ondertekend een request dat hij in den jare 1793 de eer had als Garde du Coops te dienen en hij door een ongemak opgelopen in de dienst ontslagen is en op genoemd eiland sedert 18 jaren woont maar in zeer bekromnpen omstandigheden met zijn vrouw en drie kinderen en verzoekt verkrijging van enige middelen van bestaan enz. jaar 1814 (2)

9725

Deel 2

08-07-1885

Bolker B. Schiermonnikoog Kapitein op deVrachtzoeker komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1885 (2)

6020

136

03-03-1817

Bolkezijl,  de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Bildt Het ,begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6)

9183

756

03-05-1916

Boll Johannes Adrianus,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9186

374

04-04-1918

Boll Peter Johann Marinus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)

6058

352

17-05-1820

Bolland Peter Pz. bevattende zijn benoeming als de 2e rang van Schoolmeester te Franeker wordt ook genoemd de Schoolopziener Buijsing G. te Leeuwarden jaar 1820 (2)

6060

484

08-07-1820

Bolland Pieter Pz.  hij is benoemd als onderwijzer  op de Departementsschool te Franeker en heeft zijn functie aanvaard op de 8e van de maand Juli jaar 1820 (1)

6382

20 nr. 248

29-03-1814

Bollard ….? plaatsvervanger van Meulen v.d. Folkert Wilts staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)

6399

806

18-09-1815

Bollard H. A.---- Overveldt vasn Sjoerd Jacobus en Boelens van Jan Hendrik advokaten te Leeuwarden  vermelden in  een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij door de commmissie ter regeling der Stedelijke Schiutterij alhier  als gemeen schutter zijn gedesigneerd maar zij menen dat enz.  ook de naam Bollard H. A. Procureur staat onder het document enz. jaar 1815 (7)

9186

244

05-03-1918

Bolle Willem, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9186

10

03-01-1918

Bollema Jacob, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6840

36-A

blz. 48

22-04-1824

Bollema Klaas geen beroep , wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

Bollema O. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

Bollema O. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

9725

Deel I 

Blz. 22

00-00-1866

Bollema Oege, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9725

Deel I 

Blz. 29

00-00-1867

Bollema Oege, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

9725

Deel I 

Blz. 33

00-00-1868

Bollema Oege, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

8211

988-3, 12

Bladzijde 2

26-09-1839

Bollema P. H. te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/12

20-09-1841

Bollema P?. H te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Bollema S. D. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6424

609

10-12-1817

Bollema W. H. 12 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Bollema Wijtze Hendriks 228 FGraneker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8377

754/6-5

02-08-1841

Bolleman  Jan Binnes te Drachten Hij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten der taxatien van onroerende goederen en eigendom enz. enz. jaar 1841 (4)

3598

Map 11

1863-1870 e.v.

Bolleman B. J. ----- Roos de Tjitte Cornelis te Stavoren met het Schip de Stad Stavoren  en de Willem III, het nieuwe schip wordt gebouwd aan de fabriek van de Heere Christie David & Co. te Kralingen onder Rotterdam, er wordt gesproken over een borgtogt van f. 500.= verleend door Taekema T. J. te Ureterp ten behoeve van Meer van der Poppe  bij notaris Blom van J. G.  te Dragten genoemden zijn bestuurders der Dragtster Stoomboot Reedery  ook aan wezig het reglement en de tarieflijst  van 12-05-1863 jaar 1863-1870 e.v  (93)

8359

371-4

16-04-1841

Bolleman J. B. te Dragten staat vermeld in een document Extract uit het register der resolutien van de Minister van Financiën met als onderwerp; inzending en goedkeuring van een acte van Submissie enz. jaar 1841 (3)

8386

951/1

25-09-1841

Bolleman Jan Binnes---- Faber Anne Bouwes Grofsmid te Beetsterzwaag en Bijlsma Hedman Annes te Beetsterzwaag Wagenmaker , een handgeschreven brief met hun handtekeningen   een request  Onderwerp:   zij hebben gekocht een grofsmederij en een huizinge grenzende aan Dijkstra Sipke Eizes  bij publieke verkoop, zij komen nu tot de ontdekking dat  bij het kadaster het door hen gekochte op naam staat van Bolleman Jan Binnes Houtkoper te Drachten met zijn handtekening   enz. enz. jaar 1841 (3)

8359

377/28, 29

19-04-1841

Bolleman Jan Binnes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Smallingerland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (5)

8359

377/28, 1

19-04-1841

Bollemans Jan Bienes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8308

1066-13

28-10-1840

Bollen Huibertus Wilhelmus staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. jaar 1840 (6)

6418

244

06-06-1817

Bollen Jean * 12-05-1792 Maastricht wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5)

6419

287-D

17-07-1817

Bollen Pieter 13 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

6096

647

15-07-1823  

Bolling A. een voorlopige verevening van de algemene rekenkamer wegens indemniteit voor gehouden opzigt na den laatsten Juni  1822 jaar 1823 (1)

8093

565-6

00-00-1836

Bolling Reinhard Frederich Geb. Esens, laatst gewoond hebbende te Utrecht. Tweede luitenant 12-9-1836 Overleden te Bonjol (Id) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6390

35

29-01-1815

Bollinga Mr. Vleeschouwer in de Groote Hoogstraat tot Leeuwarden en verder aan Veenstra A. Zilversmids-knecht op de Oostwal te Kollum een los stukje papier met deze vermelding Jaar 1814 (2)

6383

94   

23-04-1814

Bolma Albert te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

3699

B-14

21-04-1834

 

Bolma Bouwkje Egberts---- Groot de Egbert Hotzes kind van Groot de Hotze Gosses en Bolma Bouwkje Egberts , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (3)

3699

B-14

21-04-1834

 

Bolma Bouwkje Egberts---- Groot de Jacob Hotzes kind van Groot de Hotze Gosses en Bolma Bouwkje Egberts , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (3)

6034

398

30-05-1818

Bolma J. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8285

615-2, 25,3

19-06-1840

Bolma J. te Menaldum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8386

949/25

20-09-1841

Bolman  A. & Zn. , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6390

72

30-11-1814

Bolman ….? ---- Swalve H. B. Koopman en wonende te Leeuwarden bij request vraagt hij ontslagen te worden als 1e Lieutenant bij het 2e Bataillon Landstorm enz. uit hoofde van de post van Kapitein door de benoeming van de heer Cats J. tot Majoor hij ten onregte gepasseerd is enz. verder genoemd de Luit. Colonel Katwinkel belast met de regeling van de Landstorm enz. de overleden heer Suringar P. J. verder wordt de heer Krak Borghuis bevorderd tot 1e Luit.  De heer Bolman tot 2e Luit. enz. jaar 1814 (3)

6622

2095

20-12-1813

Bolman ….? Luitenant der Nationale Garde van Leeuwarden, Onderwerp een geemploijeerde van de Franse Douane deze is hier teruggebleven op de 15e november en ik Banga J. (Jelle) Maire van Franeker heb hem de 18e van de maand november verzocht de stad te verlaten, maar zijn zwangere vrouw met haar kinderen is achter gebleven enz. enz. jaar 1813 (7)

6243

191-3

06-03-1814

Bolman A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6401

 

855

12-10-1815

Bolman A. komt voor en  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende dat er in allerijl de navolgende Hoepitalen goederen moeten wordenz.  verzonden en Houten Kribben, Stroozakken, Matrassen, Linnen Lakens en van Harlingen naar Deventer enz. jaar 1815 (10)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Bolman A. te Harlingen als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6042

71

29-01-1819

Bolman Albert,---- Komst  Jan Baukes , de ontvanger der belastingen verzoekt autorisatie aan de Gouveneur  tot toestemming tot het verkopen van het pand  Wijk F. no 107 eigendom van voorgenoemde, wegens het niet voldoen aan zijn financieele verplichtingen enz. enz. de hypotheekgever (20-09-1811)  en schuldeiser is Bolman Albert, Koopman en wonende aan de Noordkant op de Voorstraat binnen Harlingen, wordt ook in genoemd  Embden Pieter Barends wonende  in de Bagijnestraat letter F. no. 334 te Leeuwarden,   en Roosen Hinke Abrahams echtlieden te Harlingen  volgens obligatie datum d.d. 15-12-1804 tevens Roorda Jacob, Sandt van Noten Wm. Te Harlingen,  Komsma  Jan Baukes , Metsens van Michiel te Harlingen,  Smits Hendrik J. ,  ook wordt vermeld wie eigenaar is van…… enz. enz. jaar 1819 (6)

9725

Deel I 

Blz. 20

00-00-1866

Bolman Albert, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9725

Deel I 

Blz. 14

00-00-1865

Bolman Albert, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

8375

708-5_5b

20-07-1841

Bolman en Zn. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6386

79

19-08-1814

Bolman H. ---- Suringar P. J. Majoor bij het 2e Bat. Landstorm wegens zijn overlijden wordt voorgedragen Cats Sz. J. Kapitein bij de compagnie en  tot Kapitein de heer Berghuis Krak ….? En tot Luitenanten de heeren Bruinsma E. en Bolman H. verder wordt genoemd Katwinkel ….? Luitenant Colonel belast met de regeling van de landstorm enz. jaar 1814 (1)

6082

453

03-05-1822

Bolman H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6254

140-B-blz. 33

17-01-1815

Bolman H. heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit enig Stadsgrond aan’t Hoekster Kerkhof , wordt vermeld in de Eeuwige Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)  jaar 1815.

6389

33-34

02-11-1814

Bolman H. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde eerste Bataillon, Onderwerp:  geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)

6092

248

24-03-1823

Bolman H.---- Overdijk Tijmen Aukes hij huurt van de staat 2 percelen greidland gelegen  onder Leeuwarden nabij het Hollandershuis, ten oosten de dijk naar het Hollandshuis,  en ten westen Bolman H. ten noorden de Sneekerdijk en ten zuiden Romkes F. en Jansma G. enz. verder worden vermeld de huursommen enz. jaar 1823  (3)

8364

498/10, 2

21-05-1841

Bolman H. staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6625

429

28-03-1814

Bolman H. van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche Postwezen aan de Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken  en dat de talrijke Beurtschepen niet anders als brieven en passagiers enz. jaar 1814 (5)

6854

11-A

23-09-1824

Bolman Hajanides Koopman en Landgebruiker te Leeuwarden Een handgeschreven brief met zijn handtekening,  Onderwerp;  een aanslagbiljet betrefende zijn paarden in prive gebruik en zakelijk jaar 1824(6)

6641

637

28-07-1815

Bolman Hajonides---- Lobrij N. Predikant, Wielinga van Scheltinga E. E. Ouderling en  Brouwer J. Diaken van de Gecommitteerde Kerkenraad van de Nederduitsche Gemeente te Leeuwarden ondertekeneneen brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Heer Bolman Hajonides tot Diaken is verkozen maar deze bedankt voor deze post omdat hij reeds Bekkenvoogd Schutter-Officier onder de Schutterij enz. is en wij ons dus over deze weigering beklagen enz. jaar 1815 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Bolman Hajonides, 879 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9134

1647

12-12-1883

Bolman I. (Isaac) zijn benoeming en beediging tot Burgemeester van Leeuwarderadeel  jaar 1883 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Bolman IJbo Wijbes, 289 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5991

686

05-09-1814

Bolman Isaac en Smeding Hermanus en Koers Jan, wonende te Leeuwarden Administrateuren van een fonds tot ondersteuning der behoeftigen verzoeken enz. enz.  jaar 1814 (2)

5991

686

05-09-1814

Bolman Isaac en Smeding Hermanus en Koers Jan, wonende te Leeuwarden Administrateuren van een fonds tot ondersteuning der behoeftigen verzoeken enz. enz.  jaar 1814 (2)

5990

666

26-08-1814

Bolman Isaac, ----Koers Jan,  te Leeuwarden  een handgeschreven brief die ondertekend is door Smeding Hermanus, Bolman Isaac, Koers Jan,   Onderwerp; dat Nieuwenhuis Johanna  bij haar testament dd. 25-01-1766, er worden de volgende personen genoemd met diverse legaten enz. Smeding Hermanus, Bolman Isaac, Coenen van Christiaan, Noorda Gerrijt, Tickens Hermanus, Koopman van beroep, Kempenaar de Jan, Fagel Jacoba, Nieuwenhuis Johanna, jaar 1814 (4)

6060

480

06-07-1820

Bolman J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Bolman J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

5988

443

09-06-1814

Bolman J. Preses namens de Kerkmeesteren der Hervormde Nederduitsche Gemeente te Leeuwarden ondertekend een brief betreffende het fonds van de kerkgemeenschap enz. jaar 1814 (2)

6642

669

03-08-1815

Bolman J?. gecommitterde van de Kerekenraad der Hervormden te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij o.a. 6 jaren als Buitenvoogd hadde gedragen enz. en hij de post van diaken niet zoude kunnen waarnemen en voor deze\ post hebben al bedankt de Hr. Apothecar Kuipers ….? ,Hamstra….?, Berghuis Krak en Haan de F. enz. jaar  1815 (3)

8356

328/27-5               03-04-1841

Bolman Jan wonende in wijk G. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

8354

269/10

00-00-1841

Bolman Jan, Koopman te Harlingen,   Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (21)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Bolman Klaas, 364 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6383

97   

23-04-1814

Bolman Klaaske geboren Sasburg te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6254

140-B-blz. 23

17-01-1815

Bolman T. H. uit een huis aan de Noordkant van de Nieuwe Buuren,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6070

424-2          25-05-1821

Bolman U. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8386

948/12

24-09-1841

Bolman Y. W. Hij staat in een document met een staat aanwijzende het bedrag der kwitantien van door de ontvanger genoten beloning voor de perceptie van het Veefonds over 1844 enz. enz. jaar 1841 ( 2)

8384

919/11

16-09-1841

Bolman Y. W. Ontvanger der Rijksbelastingen  te Noordwolde onderwerp een betaling jaar 1841 (2)

6856

1-A

09-10-1824

Bolman Ybo Wiebes, Roeijer te Leeuwarden een handgeschreven brief met zijn Handtekening, onderwerp verzoek tot behoud tractement, wordt ook als Roeijer in genoemd Westink F? T? en  enz. jaar 1824 (2)

6034

398

30-05-1818

Bolman Ysaac hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Bolman Ysaac Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Bolman Ysk, 3 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9186

448

13-04-1918

Bolomey J. B. W. (Johan Benjamin William) (deel 1) opnieuw benoemd en beedigd als Burgemeester van Ameland jaar 1918 (4)

9186

480

13-04-1918

Bolomey J. B. W. (Johan Benjamin William) (deel 2)  opnieuw benoemd en beedigd als Burgemeester van Ameland jaar 1918 (4)

6034

398

30-05-1818

Bols W. N. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8175

292/11

174

18-03-1839

Bolsen Thomas Engeland Stuurman jaar 1839

6680

418 blz. 1

07-10-1818

Bolsius J. te ’s Hertogenbosch, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Bolsma Jan Roelof 388 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-A

 11e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Bolsma Jan Roelofs * St. Jansga bij ’t Heerenveen  (St. Johannesga) wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6418

248-b 3e bat 2e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Bolsma Jan Roelofs 388 is zijn volgnummer bij de 5e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6054

32

12-01-1820

Bolsma Sjouke Pubes , Deurwaarder bij het vredegerecht te Bolsward Onderwerp; verjaarde gerechtskosten enz. jaar 1820 (2)

6628

757

06-06-1814

Bolsma Tomas Willems---- Bransma Johannes Hendriks heeft van het Oud Burger Weeshuis te Sneek een Wandelkoop aan gegaan  van vijf tegen negen pondematen Greidland gelegen onder de dorpe Nieuwland (Nijland) ook aanwezig een document dat  het Oud Burger Weeshuis te Sneek in een Zathe te Nieuwland (Nijland)  bij Bolsma Tomas Willems in gebruik een stuk van 15 pondematen land enz. dat door de huurder dezer zathe nog gebruikt kon worden 4 pondematen en dat aan de eigenaar Bransma Johannes Hendriks betaald wordt enz.  dirt stuk is ondertekend door Nijland Jurjen, Feenstra G. Boekhouder en Stam W. Administrerend  van enz. jaar 1814 (4)

7977

162-11

13-02-1837

Bolsman Y. W. ---- Fellinga T. J.  te Harlingen van beroep Rijksroeijer ,bij controle is gebleken dat hij als zodanig gepatenteerd is geworden maar zijn ambtgenoot Bolman Y. W. te Leeuwarden schijnt beschouwd te zijn geworden als patentplichtige tewezen enz. jaar 1837 (4)

6418

255-B

01-06-1817

Bolsnia Jan Roelofs 433 Lemmer is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

255-A

00-05-1817

Bolstier Pieter 60 is zijn volgnummer en Leijden zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6418

248-C 1e bat

8e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Bolstra  S. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6254

140-1440

blz. 1-11

17-01-1815

Bolsward  ---- Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden, Geseculariseerde goederen te Sneek en de Benificiale beurs te Bolsward  jaar 1815  (11)

9134

993

17-07-1883

Bolsward ---- Hamelink S. Directeur der Nederlandsche Tramweg Mij. te Utrecht, er wordt een vergunning verleend door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid voor het  aanleggen van Electrische geleiding tussen de stations  Harlingen, Arum, Witmarssum, Bolsward en Sneek en  Tussen Joure Heerenveen, Langezwaag, Gorredijk, Beetsterzwaag en Drachten jaar 1883 (13) 

6097

740

11-08-1823  

Bolsward  wordt genoemd in >> Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van Wymbritseradeel, Sneek, IJlst, Workum en Bolsward  enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2)

9183

1166

28-07-1916

Bolsward---- Akkrum, onderwerp het onheus bejegenen van toeristen aldaar na een klacht van de heer Kruseman Aretz G. J. wonende P. C. Hooftstraat 175 Amsterdam dat hij met een drietal vrienden  a/b van de Kotter “ Friesland ”  zeer vele steden in zuid Friesland bezocht heeft maar dat in Akkrum en Bolsward zeer onheus bejegend zijn, een brief van hem ondertekend enz. enz.  jaar 1916 (5)

6056

173g

11-03-1820

Bolsward een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de  jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (1)

5667

10 stuk 8, 9 23-04-1880

Bolsward Een document ondertekend door 120 Kooplieden Winkeliers van Leeuwarden en Bolsward Die de cessieaanvraag steunen van Simons Wouter , en Nauta Abel Baukes die een stoombootdienst willen aanleggen tussen Bolsward en Leeuwarden

6669

415-b

27-10-1817

Bolsward Lijst met de namen van Burgemeesteren, Leden van de Raad, Gemeente Ontvanger  en  Secretaris van de Stad Bolsward  jaar 1817 (2)

8386

951/7

25-09-1841

Bolsward---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)

3572

17

30-09-1822

Bolsward---- Reglement  en vrachtlijst voor de Trekschippers en Veerschippers varende van Bolsward op Harlingen en van Harlingen op Bolsward beide ac Vice Versa met een lijst van pasagiers en vragt gelden enz.gedrukt te Workum bij de Boekdrukker Brandenburgh te Workum jaarr 1821 (20)

3572

1

31-01-1810

Bolsward---- Reglement voor de Trekschippers varende van Bolsward op Leeuwarden ac Vice Versa met een lijst van pasagiers en vragt gelden enz.gedrukt te Workum bij de Boekdrukker Annema F. A.  jaar 1816 (18)

6015

661

31-10-1816

Bolsward St. Antoni Gasthuis---- Cantor Visscher T. als boekhouder van het St. Antoni Gasthuis te Bolsward dewelke aan de Rentmeester van de Benificialen van Bolsward heeft verkogt enz.enz.  Een rekwest omdat zijn aanslag voor een ander is bestemd wegens enz. enz. jaar 1816 (3)

8380

833/2

24-08-1841

Bolsward----- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 

8380

833-2

24-08-1841

Bolsward----- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 

6830

18-A

21-01-1824

Bolsward,  147 personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824

6683

13

00-00-1819

Bolsward,  Kok de P. ( Petrus) zijn benoeming tot Burgemeester van Bolsward, jaar 1819 (1)

8285

619-1

19-06-1840

Bolsward, Marktprijzen in een dossier van Granen, Voeder, Levensmiddelen en andere voorwerpen ter markt verkocht van Balk, Bolsward, Franeker, Gorredijk, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Lemmer en Sneek jaar 1840

9182

113-a

15-01-1916

Bolsward, Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters van de  gemeenten  aan de Comm. van de Koningin,  en opgaven van verloren gegane dieren,  veevoeders, hooi,  lijsten met namen van de getroffenen  (onder familienaam opgenomen in deze index) de  gemeenten  zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel,  Aengwirden, Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum,  Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst   jaar 1916 (1)

6383

168

09-04-1814

Bolsward: Een concept Reglement voor de Schutterij van Bolsward. jaar 1814 (25

8217

1083/2

22-10-1839

Bolsward; staten van de drie ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)

8280

513-5

18-05-1840

Bolsward----Volkstelling, in deze documeten worden het aantal zielen vermeld die in de elf steden van Friesland woonden in het jaar 1840 (3)

6262

978-2

13-10-1815

Bolt ….? de weduwe hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6257

410-8

28-04-1815

Bolt ….? De weduwe, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8280

517-11, 42

19-05-1840

Bolt H. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6040

807

03-11-1818

Bolt Jan , kandidaat bij het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen jaar 1818 (2)

9184

416

08-04-1917

Bolt Jan----- Bouwer Franciscus, Veldwachter te Buitenpost , een ingediende klacht tegen hem van vermeende  beinvloeding van getuigen in de strafzaak(het proces verbaal  opgemaakt door Bolt Jan Rijksveldwachter wonende te Kolhorn is ook in dit dossier)  tegen Heide van der Bareld i.v.m. mishandeling van  Dootjes Wiebe , wordt ook in genoemd Hoeksma Lolkje jaar ,  Sloterdijk vrouw van Tabak Hendrik wonend te Surhuisterveensterheide, ook Tabak Arend en Dootjes Wiebe beide wegens meineed veroordeeld tot  acht maanden en een Wietske, Meer de Pieter, Poppinga, met getekende verklaringen van Tabak Roelof, Boer de Koop, en Bouwer Franciscus als Veldwachter getekend (een pracht dossier)  jaar 1918  (15)

9183

1055

04-07-1916

Bolt Jantje echtg. van Moorlag E. , Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8342

37/1

12-01-1841

Bolt Maria Cornelis, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. Maria Cornelis Bolt 45 jaar huisvrouw van Anske W. Postma   Jaar 1841 (9)

6046

317

08-05-1819

Bolt Theodorus---- Pot Marta weduwe van Bolt Theodorus zij is overleden en uitgeschreven op het grootboek van kerkelijke pensioenen van fl. 125 onder no. 306 enz. jaar 1819 (1)

6262

978-2

13-10-1815

Bolt W. N. hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6053

907/20

13-12-1819

Bolt W. N. Predikant te Akkerwoude hij doet een verzoek tot verhoging van zijn Tractement jaar 1819 (1)

6383

73

23-04-1814

Bolt W. N. te Akkerwoude, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6833

38-D deel 2

Blz. 17

06-02-1824

Bolt W. N. te Akkerwoude, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 17

16-01-1822

Bolt W. N. te Akkerwoude, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6257

410-8

28-04-1815

Bolt W. N., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

7993

227, 86/25        

25-01-1837

Bolte De Weduwe Groningen Eigenaar van de Hendrika gezonken jaar 1837

6864

18-C

07-01-1825

Bolte Hendrik * 15-03-1799 Amsterdam Dragonder;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

3574

1, 2, 3

22-05-1855

Bolten C. I. (Christiaan  Isaac) Hoofd Ingenieur van de Waterstaat 2e district als gemagtigde enz. een Notaris akte Onderwerp; Het plaatsen van houten bakens voor het Slotermeer jaar 1855 ,  jaar 1855 (4)

3622

C stuk 1, 3, 4 en 5

05-05-1856

Bolten C. I. (Christiaan Isaac) Hoofdingenieur verpacht namens de provincie Vriesland aan Meirink Fokke Bartels en Siebesma Meindert Botes enz. ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1856 (9)

8224

1237-9

04-12-1839

Bolten C. J.---- Asperen van I. Kz.  Wijlen Ingenieur van de Waterstaat der 2e klasse wordt vervangen door Ingenieur van de Waterstaat der 1e klasse Bolten C. I. (Christiaan Isaac) enz. jaar 1839 (3)

6626

487  blz. 4

07-04-1814

Boltes Pieter wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6060

480

06-07-1820

Bolth W. N. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Bolth W. N. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

9187

1830

12-12-1918

Boltje G. W. een   brief met zijn handtekening  Hij neemt de benoemd als lid der zetters der belastingen aan  jaar 1918 (2)

9191

1015

05-08-1920

 Boltje G. W. en Buwalda P. (Betonbouw te Heerenveen ) te Nijehaske wonende,  een verzoekschrift voor een uitweg te maken met een dam bij hun perceel noordelijk enz. enz. met een tekening erbij, (Blauwdruk) met een handgeschreven brief met zijn (Buwalda) handtekening  jaar 1920 (10)

6252

1186-5

29-11-1814

Boltje M. G. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6418

255-BB

01-06-1817

Boltje Pieter Siebe 578 Nijkerk (fr) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6864

26/1-C

no.  162

07-01-1825

Boltje Pieter Sybes te Westdongeradeel , afdeling Cur. no. 3 Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6866

01-02-1825

9-4-C

Boltje Pieter Sybes van hem is er in dit dossier sprake van een Attest opgestuurd door de Kolonel Kommanderende der afdeeling Kurassiers No. 3 te Deventer jaar 1825 (1)

6395

506

21-05-1815

Boltjes Jakob Kamminga staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Onder  Officieren bij de Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3)

6631

1125

14-09-1814

Boltjes Jan ---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van