Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

6623

41

07-08-1813

Boo Johannes Annes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Boo Siebe Annes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

8315

1231/13

14-12-1840

Boocark ? S. Amsterdam Schipper op de Margaretha jaar 1840 

8386

949/6-5

Boodsma (Booaxma?) K. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

9183

1198

05-08-1916

Boogaard Willem Jacob, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9921

22             

20-10-1882

Boogaart v.d. J. M., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6256

334

10-04-1815

Boogerman L. , Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)

8345

79-32

25-01-1841

Boogert van den Rampe Tomas, Kanonnier 1e bataillon veldartillerie * 05-04-1813 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6037

636

28-08-1818

Boogh Bleeker van der J.---- Velden van P. (Paulus) Predikant te Stavoren , in een handgeschreven brief met hun handtekeningen ;  de curatoren Hanewinckel S. (Stephanus)Predikant te Warns en Boogh Bleeker van der J.  leeraar der Doopsgezinden te Stavoren  van de Latijnsche school aldaar deeld mede dat vooornoemde zijn post heeft aanvaard op 24 Augustus j.l. enz. enz. jaar 1818 (1)

6242

124-11

19-02-1814

Boogstra Hinne Zytzes hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 21 wegens wagenhuur  ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

9180

420

05-03-1915

Booi Andries,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

9180

642

07-04-1915

Booi Freerk, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Booij Alle Roelofs 445 Tjalleberd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-b 3e bat  2e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Booij Andele? Hanzes 195 is zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6424

584

02-12-1817

Booij de T. S. 39 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Booij Fedde Hanses 195 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-E

3e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

Booij Fedde Hanzes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

                                                                                                                                                                                                                                                                               

8257

69/20, 3

nummer 19

20-01-1840

Booij Fedde Hanzes te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

9186

10

03-01-1918

Booij Gerrit, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

3701

24-D

nrs 1-7

08-02-1842

Booij Saske Hanzes wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

3701

24-C

nrs. 1-10

09-02-1839

Booij Saske Hanzes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)

6418

255-B

01-06-1817

Booij Tidde Harms 443 Sonnega is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9134

1081-26

19-04-1883

Booijenga Dirk Willem te Metslawier; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

9134

1040 +1057

27-07-1883

Booijenga Jan Willems te Metslawier is benoemd als lid der zetters te Oostdongeradeel i.p.v. Helder P.  die overleden is, Jaar 1883 (3)

6257

410-8

28-04-1815

Booijinga (Booyinga) Johannes, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6651

190 + 204

29-04-1816

Booiman A. (Albertus) Predikant der Hervormde Gemeente van Wijckel gemeente Sloten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn dringende verzoek om uitbetaling enz. jaar 1816 (3)

6268

 

354

29-04-1816

Booiman A. (Albertus) Predikant te Wijckel  hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland   dat hij nog geld tegoed heeft van de Stad Sloten maar ondanks smeekbeden heeft hij nog niets ontvangen enz. jaar 1816 (4)

6270

477

28-05-1816

Booiman A. (Albertus) Predikant te Wijckel  hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland   dat hij nog geld tegoed heeft van de Stad Sloten maar ondanks smeekbeden heeft hij nog niets ontvangen enz. jaar 1816 (4)

6632

1296

19-10-1814

Booiman A. (Albertus) Predikant te Wijckel Gemeente Sloten hij schrijft een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat het hem verheugd en dankbaar is dat hij aanspraak heeft op zijn achterstallig tractement van 1811-1812 en 1813 enz. jaar 1814 (3)

9921

21

20-10-1882

Booisma T.  Politiebeambte te Kollumerpomp gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Booitsma  Siebrigje, 345 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis van Arrest

26-03-1824

Booitsma Siebrige P., 191 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis van Arrest

26-03-1824

Booitsma Sybrigje T., 213 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6632

 

 

1226

27-09-1814

Booling A.---- Uitterdijk J. geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekende een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat hij vernomen hebbende dat de Post van Conducteur bij de Waterstaat door het Overlijden van Booling A. te Harlingen opengevallen is zoo is het dat hij enz. jaar 1814 (2)

6683

2 deel 1

Blz. 8

04-01-1819

Boom B. Ouderling te Zierikzee tot Classificaal Gecommitteerde Secundus te Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 blz. 16

22-01-1818

Boom B. te Zierikzee Ouderling Classis van Zierikzee wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 12

22-01-1818

Boom B. te Zierikzee Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 12

04-01-1819

Boom B. te Zierikzee wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

5675

57

04-02-1918

Boom C. een Briefkaartje met gedrukt briefhoofd Algemeen Rijnschippersbond Prins Alexanderstraat 19 Rotterdam deze verzeken permissie voor een reis van vornoemde schipper met het schip “Willempje”  enz. jaar 1917  (2)

6854

20-A

25-09-1824

Boom Eeuwe Hotzes, een verzoek tot vrijstelling van patent jaar 1824 (2)

9725

Deel 2

05-09-1876

Boom G. J.  Hennaarderadeel Schip de Stad Amsterdam komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1876 (2)

8376

744/8

30-07-1841

Boom Henricus * Vlijmen, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

6424

584

02-12-1817

Boom Johannes 1 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8375

716-3_2d

22-07-184 1

Boom Leentje Hotzes gemeente Westdongeradeel is haar Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8257

69/20, 1

nummer 31

20-01-1840

Boom ten F. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6424

609

10-12-1817

Boom v.d. Abraham 139 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 1   wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6406

175-1+8-9

09-04-1816

Boom v.d. Hendrik staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Boom v.d. Joh’s, 68 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6840

3-A

15-04-1824

Boom v.d. Johannes Martens geb. Leeuwarden Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof het vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf,  de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het gedrag Jaar 1824  (6)

6087

948-6

11-10-1827

Boom v.d. Johannes staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Boom v.d. Johannes, 109 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8375

716-3_3A

22-07-184 1

Boom v.d. Leentje Hotzes vrouw van Sinderen van S. Vledder enWeststellingwerf is de plaats van waar opgezonden en is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

6287

206-A

19-02-1818

 

Boom van den ….? 2e Luitenant Commandant officier van de afd. Infanterie Detachement Lotelingen uit de Provincie Vriesland  Een ontvangstbewijs dat hij heeft betaald vier gulden twintig cents voor de Tolhekken voor 3 wagens ieder bespannen met 2 paarden in de gemeente Achtkarspelen enz. jaar 1818  (4)

6283

1080-12,19

15-10-1817

Boom van den ….? 2e Luitenant Kommandant 8e afdeling Infanterie Detachement Lotelingen uit de Provincie Vriesland,  de Burgemeester van Buitenpost  verklaard van hem te hebben ontvangen Achtien Guldens voor drie wagens met Twee paarden tot transport van hetzelve detachement naar Groningen  enz. Jaar 1817 (3) met verklaringen met en zonder naam (34)

5675

77

22-08-1918

Boom van den Gebroeders verzoeken Brief  met gedrukt briefhoofd om te mogen varen in het water Harlingen, Nieuwe Zijlen naar Delfzijl  met het schip”Johannetta Margretha” enz. enz. ook aanwezig een telegram jaar 1918 (5)

6417

211

15-05-1817

Boom van der Abraham 47 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Boom van der Abraham, 889 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Boom van der Christiaan, 263 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6424

584

02-12-1817

Boom van der F. L. 2 is zijn volgnummer in de Stad Stavoren bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Boom van der Frans, 141 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8379

810-25

18-08-1841

Boom van der Georgius, Oppasser te Leeuwarden wonende oud 34 jaar, onderwerp: hij zou graag de functie van Tolgaarder willen hebben, jaar 1841 (3)

8285

611-19, 1

18-06-1840

Boom van der Hendrikus staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)

8376

744/8

30-07-1841

Boom van der Jochem * Leek, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

6417

176

1e Bataillon

22-04-1817

Boom van der Johannes M. 10 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6417

176

1e Bataillon

22-04-1817

Boom van der Johannes Marle 10 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

8177

329/7, 56

28-03-1839

Boom van der Pieter Baas jaar 1839

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Boom van der Willem, 566 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6026

617

06-09-1817

Boom..? Sijmon ---- Egberts W. Schip.. van Zoltkamp door hem wordt van het venduehuis te Harlingen overgenomen 1 vat Harst uit zee opgevist enz. verder wordt daar aangekocht door Bartles W. van Beroep Schipper 1 vat olie en 1 jol of boot en Vleu… Willem (Vlerk?) schipper van beroep 1 vat Olie en door Boom..? Sijmon van beroep Schipper 1 vat Olie enz. jaar 1817 (2)

8177

333/15, 286

28-03-1839

Boomgaard G. A. Groningen Kapitein op de Vrouw Margaretha Baas jaar 1839

7996

492/8, 287

19-05-1837

Boomgaard G. A. Kapitein op de Margrieta jaar 1837

8361

415-21

28-04-1841

Boomgaard G. A.---- Walkers & Co. Zoutbranders te Groningen  verzoeken vergunning enz. het Kofschip de Sjourmenta met de kapitein Schultens H. H.  Kapitein Boomgaard G. A.  met de zuiger de Vrouw Margaretha en de  Kapitein Boer de J. F. met het schip de Vrouw Gioma om te varen langs het Groninger Diep bij langs de Zoutkamp te doen opkomen enz. jaar 1841 (4)

9725

Deel I 

Blz. 66

00-00-1874

Boomgaard Ritso Eltje Zwaal Douwe, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel 2

Blz.4

00-00-1876

Boomgaard Ritso Eltje, Zeemilitie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

6013

399

08-07-1816

Boomgaarden  Willem,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

6426

67 + 76

06-02-1818

Boomgart Johannes---- Rodenhuis Y. Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Boomgart Johannes is gearresteerd enz. jaar 1818 (1)

6865

19-A

14-01-1825

Boomhouër  Cornelis Hendrik Lambertus, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  en betaling 4e kwartaal 1824,  jaar 1825 (4)

6865

6-A

20-01-1825

Boomhouer Cornelis Hendrik Lambertus te Leeuwarden  wordt genoemd als Ambtenaar in een  naamlijst der provincie Friesland als geëployeerde bij de gevangenissen met zijn beroep, jaar 1825 (4)

6866

29-01-1825

7-A

Boomhouwer C. H. L.---- Sotteau A. J. H. en Collart J. Officier van gezondheid worden naar elders verplaatst en voor de waarneming in de gevangenissen te Leeuwarden worden benoemd en aangesteld tot officier van gezondheid Seelig J. H.  en tot ass. Chirurgijn Boomhouwer C. H. L. op een toelage van enz. jaar 1825 (6)

6406

175-1-2-3

09-04-1816

Boomhouwer Joseph staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 1e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6392

113

20-02-1815

Boomkamp Antje---- Balen van Gerardus * 03-01-1793 Leeuwarden hij is gedeserteerd en moet worden opgespoord, gediend hebbende als Fuselier bij de 5e Kompagnie 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie en op 11-01-1815 net verlof is gegaan maar niet is teruggekomen zoon van Balen van Machiel en Boomkamp Antje met een volledig signalement enz. Jaar 1815 (2)

6671

54 deel 2

blz. 11

22-01-1818

Boomkamp W. te Edam Scriba Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 11

04-01-1819

Boomkamp W. te Edam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Boomkamp W. te Edam, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6833

38-D deel 2

Blz. 12

06-02-1824

Boomkamp W. te Edam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 12

16-01-1822

Boomkamp W. te Edam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 1

Blz. 7

06-02-1824

Booms B. te Enkhuizen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 12

06-02-1824

Booms B. te Enkhuizen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

3700

25-C

04-02-1837

Boomsa Hendrik Franzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8)

6401

 

871-D-E-F

25-09-1815

Boomsma  B. Onder Adjudant hij wordt vermeld in een brief aan de Heer IJpey M. Secretaris Generaal te Leeuwarden  ondertekend door Rodenhuis P. betreffende Militaire zaken waarin worden vermeld de  benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks Schutterij  te Harlingen enz. jaar 1815 (6)

3701

1-C

blz. 4

01-03-1839

Boomsma  Frans Franzen te Menaldumadeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

6254

140-A blz.41

17-01-1815

Boomsma ….? , uit een Kamer bij de Doele,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

8280

526-1, 5

22-05-1840

Boomsma A. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6868

16-02-1825

22-A

Boomsma A. D. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4)

8375

708-5_5b

20-07-1841

Boomsma A. te Sexbierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Boomsma A. te Sexbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 5

Bladzijde 4

26-09-1839

Boomsma A. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/6-5

Boomsma A. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

6070

414

22-05-1821

Boomsma A. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze  aan de belanghebbenden zoals voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz.  jaar 1821 (1)

3698

A-23

08-10-1828

Boomsma Aaltje Fransen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (6)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Boomsma Abraham Dirks, 114 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9465

Deel 2, 76

31-10-1866

Boomsma Andela Jans te Berlikum, Beurt en Veerdienst van Berlikum naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)  (vergunning reeds op 11-03-1740)

5662

25

31-03-1882

Boomsma Andela Thomas Oosterlittens Schip de Berlikum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 31-03-1882

5666

16

30-03-1882

Boomsma Andele Thomas Oosterlittens Schip de Berlikum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 31-03-1882

5666

Jaar 1882 akte 16

Boomsma Andele Thomas, aannemer te Oosterlittens  en Berg Roelof Harm  Schipper te Berlikum geven kennis dat de Stoombootdienst Berlikum Leeuwarden voor Pasagiers en Goederen een aanang zal nemen 30 Maart 1882 met het Nieuw gebouwde schip de “Berlikum”, aanwezig 2 advertenties1x  met de Dienstregeling en tarieven en 1 maal  dat de Firma Boomsma & Berg  vanaf heden als enige eigenaar heeft de ondergetekende , en tijdelijk aangesteld de gezagvoerder Abering B.  en dat  het Hoofdkantoor te  Leeuwarden bij Tolsma H. , Groot Schavernek enz. jaar 1882 (4)

9186

146

06-02-1918

Boomsma Arend, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6865

21-C

18-01-1825

Boomsma Ate Uilkes---- Boomsma Tijs Uilkes hij is soldaat maar wegens het overlijden van zijn broer  Boomsma Ate Uilkes op 24-10-1824 is hij enigst zoon geworden en krijgt hij enz. enz. jaar 1825 (2)

8211

982/4

24-09-1839

Boomsma Auke Bernardus te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend wordt er verzocht door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 4-v

17-07-1839

Boomsma B. A. te Nijland is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6833

27-A, 2

06-02-1824

Boomsma B. de weduwe te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6243

191-14

06-03-1814

Boomsma B. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6401

 

859-1+7

10-10-1815

Boomsma B. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het Bataillon Schutters No. 2  geformeerd in de Militie Cantons Franeker en Harlingen No. 3 en 5  enz. 1815 (2) Dossier (15)

8211

988-3, 13

Bladzijde 2

26-09-1839

Boomsma B. te Tzum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8308

1073-1

29-10-1840

Boomsma Bernardus Pieters---- Feijen Jan en  Boomsma Bernardus Pieters in den  nacht van den 22e op de 23e dezer bij de Houtmolen van Gorter K. H.  twee paarden zijn geweid maar volgens de ordonnantie van de Politie enz. jaar 1840 (2)

6390

70 en 71

10-12-1814

Boomsma Broer Jelles wonende te Harlingen geeft eerbiedig te kennen dat hij te voren aangesteld is geweest als Sergeant Majoor bij de gewapende Burgerwacht van Harlingen en vervolgens als zodanig bij de Nationale Garde blijkens bijgaand bewijs van de Colonel Asbeck  o.a. dat hij een braaf militair was enz. Verder worden genoemd de Luitenant Colonel Tjallingii ….? Pz. en Capitein Veen van der L. jaar 1814 (5)

6411

368

05-11-1861

Boomsma Broer Sergeant hij wordt vermeld op de Nominatielijst van personen welke in plaats van Boer de Jan Jansen Corporaal bij de 2e Compagnie  tot 2e Luitenant hadden behoren voorgedragen te worden enz. is een aanhangsel van >> Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. (Klaas) Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat ter vervulling van de vacature de heer Blok en Boer de door het bekomen ontslag van Rodenhuis Pieter en de benoeming  van Ruitinga Johannes tot Capitein ter opklimming wordt voorgedragen en en welke in de plaats van Boer de Jan Jansen enz. jaar 1816 (4)

6089

1186       

21-12-1822

Boomsma D. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6243

191-4

06-03-1814

Boomsma D. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6076

921

27-11-1821

Boomsma D. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te Heerenveen vermeld  met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6)

6642

662

04-08-1815

Boomsma D.---- Wassenaar T. (Tiete) Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij de broeders van Siebrens Trijntje heeft geconvoceerd  met alle inlichtingen de broeders met name Anema Jan, Anema Tjeerd, Anema Leuwe alle Timmerlieden te Midlum zij arbeiden wel maar kunnen onvermogend worden genoemd en geen bijdrage verder genoemd Poppes Abel zijn onderhoud door de armenvoogden die reeds zijn vrouw en vier kinders ten laste hebben enz. ondertekend door  Boomsma D. President Diaken jaar 1815 (3)

6383

17, 18

30-04-1814

Boomsma D., ---- Straten van Wijbrandus Christiaans van beroep Schipper te Harlingen Hij ondertekend een brief met o.a. dat hij vader is van acht kinderen waar van de oudste in termen van de Landmilitie valt en in het Garnizoen te Leeuwarden enz. en vraagt of zijn zoon Straten van Christiaan Wijbrandus vrijstelling van de Landmilitie kan krijgen, ook een verklaring ondertekend door Plantinga F., Jeltes Jan, Boomsma D., Oolgaard D., Kroon M. J.,  Romkes Joh. Broer, Fontein D. Pietersz. Alle Burgers van Harlingen dat de vader het werk zeer bezwaarlijk enz. jaar 1814 (6)

6264

1216

08-12-1815

Boomsma D..---- Douwes Aaltje weduwe van Boomsma B. zij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland met als onderwerp:  betreft de  de aanslag van de belastingen op de huurwaarde van de Tuinen  van haar en de andere ingezetenen  maar dat zij als weduwvrouw met haar hoog gevorderde jaren niet zelf met de burgemeester enz. kan spreken enz. heeft zij haar oudste zoon Boomsma D. verzogt heeft dat te doen enz. enz.  zo door hem als door de heer  Smith . J. H. J. maar dat de burgemeester enz. een geheel verkeerde stelling hebben ingenomen enz. ook van Dijk R. wordt te hoog aangeslagen en Fontein ….?  Enz.  Lambsma G. de commissaris van verponding gelast een hertaxatie enz. jaar 1815  (3)

8375

708-5_25c

20-07-1841

Boomsma de weduwe te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8386

949/25

20-09-1841

Boomsma de weduwe te Berlikum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6100

1087

04-11-1823

Boomsma Douwe , Controle Sneek    , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6261

896-3,  12

02-09-1815

Boomsma Douwe te Almenum Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 (8) (24)

6830

18-A blz. 27

21-01-1824

Boomsma Douwe te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6383

94   

23-04-1814

Boomsma Douwe te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6833

9-A blz. 9

09-02-1824

Boomsma Douwe te Nieuwland, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

9181

1413

06-08-1915

Boomsma Douwe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6099

1066

31-10-1823

Boomsma Douwe, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

5666

7

21-12-1882

Boomsma en Berg,  FirmaSchip de Berlikum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

16

30-03-1882

Boomsma en Berg, Firma Schip de Berlikum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

3579

100

30-01-1843

Boomsma F. ---- Beyma thoe Kingma Mr. C. L. en Willems W.  van de Vriesche  Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij Onderwerp een protest van de gezamenlijk Trekschippers van Sneek op Leeuwarden in een door hun allen ondertekende request, Dalsen van D., Ruiter W. D., Cate ten IJ., Stelma IJ., Jongstra B., Bakker D. H., Boomsma F., Somler J., Repko J., enz. jaar 1843 (2) dossier  (30)

6864

6-A

10-01-1825

Boomsma F. H. te Goenga, Hij komt voor in een dossier en  wordt voorgedragen als  Schatter, maar er waren voorheen klachten  dat de schatters verbazend hoog taxeerden enz.  maar dat de leden van bestuur te Sneek een onbepaald vertrouwen enz. enz.  jaar 1825 (dossier 9)

6424

609

10-12-1817

Boomsma Fokke 19 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

3700

25-A

05-02-1835

Boomsma Frans Franzen kind van Feenstra Antje Jacobs en de vader onbekend, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (9)

3699

A-25

14-02-1834

Boomsma Frans Franzen kind van Feenstra Antje Jacobs en vader onbekend, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

25-A

05-02-1835

Boomsma Frans Franzen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (9)

3701

25-C

07-02-1839

Boomsma Frans Franzes kind van Feenstra Antje Jacobs en vader onbekend, wordt vermeld Nominatieve staat no.120/282 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

25-C

04-02-1837

Boomsma Frans Franzes kind van Feenstra Antje Jacobs vader onbekend, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8)

3700

25-B

08-02-1836

Boomsma Frans Franzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (6)

3700

25-B

08-02-1836

Boomsma Frans Sjoerds vader onbekend en de moeder Feenstra Antje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (6)

3701

25-C

07-02-1839

Boomsma Frans Sjoerds, wordt vermeld Nominatieve staat no.120/282 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3699

A-25

14-02-1834

Boomsma Frans Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

25-A

05-02-1835

Boomsma Frans Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (9)

3700

25-C

04-02-1837

Boomsma Frans Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8)

6255

208

01-03-1815

Boomsma Freerk Symens Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, De Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  jaar 1815 (4)

9187

1909-2

31-12--1918

Boomsma G. L ----- Kamer van Koophandel en Fabrieken  Franeker, Barradeel en Menaldumadeel de samenstelling der kamer; Koopmans R.,  Fontein D  ,   Schoot v.d. Johan,  Burggraaf J.  Lettinga A. ,  Oberman H. F.,  Plat J.,  Boomsma G. L., Veeman R. M.,  Stienstra N. jaar 1918( 2)

9183

1827/2

00-12-1916

Boomsma Gatze L. Olieslager te Franeker, ---- Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel aldaar  jaar 1916 (4)

6278

195-5

20-02-1817

Boomsma Geert Pieters, Hovenier te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

8049

34/5654,

638/1

30-06-1837

Boomsma H. G. Woont op schip Schipper jaar 1837

6245

413

19-05-1814

Boomsma H. L.  hij ondertekend samen met de andere leden van het Plaatselijk Bestuur van Berlikum een document betreffende de  belasting op Wijn, en andere dranken, Brood, Turf op het Gemaal enz. jaar 1814 (4)

6241

27

20-01-1814

Boomsma H. L. hij ondertekend samen met de Burgemeester Dijkstra T. W. en andere leden van de Raad van Belkum (Berlikum) een document betreffende het invoeren van het fransche stelsel door het afschaffen van belasting op sterke dranken, grondlasten en andere vaste panden tot op slechts f. 533.= enz. jaar 1813 (4)

6404

83

17-02-1816

Boomsma H. L. lid van de Gemeenteraad van Berlikum, hij ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij  hunne bezwaren open leggen aangezien de drie geleverde Artillerie paarden  ingevolge aanschrijving enz. en verzoeken nu volledige betaling enz. jaar 1816 (2)

8285

615-2, 5-3

19-06-1840

Boomsma H. te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

6393

134

28-02-1815

Boomsma Harmen Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6382

104

09-04-1814

Boomsma Hebe Jans, en de schout van Oudega, Vierssen H. L. (Hector Livius) Haersma van, schrijft en tekent een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland met als onderwerp dat de eerstgenoemde na een gesprek met de schout en een aanschrijving van de Collonel Poolman ….? Commanderende de enz. te Leijden aan den Schout van Dragten enz. heb ik (de schout van Oudega) deze persoon Boomsma Hebe Jans laten arresteren en overgebracht naar Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)

6417

176

1e Bataillon

22-04-1817

Boomsma Hendrick Sjoerds14 is zijn volgnummer staat vermeld in een  document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6423

541B

16-10-1817

Boomsma Hendrik---- Boomsma Jan * 00-00-1794 z.v.Boomsma Hendrik en Hendriks Jantje 15 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4)

3701

1-C

blz. 4

01-03-1839

Boomsma Hendrik Franzen te Menaldumadeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3699

A-25

14-02-1834

Boomsma Hendrik Franzen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3701

25-C

07-02-1839

Boomsma Hendrik Franzes, wordt vermeld Nominatieve staat no.120/282 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

25-B

08-02-1836

Boomsma Hendrik Franzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (6)

3700

25-A

05-02-1835

Boomsma Hendrikje Franzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (9)

6678

337

 

Boomsma J.    Lijst met de Zestien der voornaamste  Kooplieden binnen Harlingen jaar 1818 (1)

8224

1229-1

02-12-1839

Boomsma J. (Jan)   de laatste acht jaar tot in het begin van 1839 te Dokkum gewoond het laatst bij de Houtpoort zijn vrouw is enz. staat vermeld op een Nota aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van Onderstand van eenige in de maand September 1839 nieuw opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1839 (6)

6243

191-11

06-03-1814

Boomsma J. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6709

36 deel 1

blz. 9

16-01-1822

Boomsma J. F. te Purmerend, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 12

16-01-1822

Boomsma J. F. te Purmerend, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6251

1130

21-11-1814

Boomsma J.---- Velde van der J. Ontvanger te Lemmer  schrijft en tekent een stuk met als onderwerp: dat hij op 23 september j.l. in zijn kwaliteit,  de Schout en Municipale raden van Lemmer Rekening en verantwoording gedaan enz. ook komt in dit stuk voor: Sleeswijk R. en Rengers deze hadden tot 1812 de administratie in handen enz.  komt voor de overleden Boomsma J. waarvan in 1813 de laatste overdracht enz.  jaar 1814 (5)

8280

517-15,1

19-05-1840

Boomsma J. W.  te Huizum staat vermeld in een document aanschrijving 26 maart 1825 het doen van opgave van ingekomen  reclames tegen aanslagen voorkomende in de 2e Suplitoire Patent kohieren 1839 en 1840 enz. jaar 1840 (3)

6423

541B

16-10-1817

Boomsma Jan * 00-00-1794 z.v.Boomsma Hendrik en Hendriks Jantje 15 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4)

6424

609

10-12-1817

Boomsma Jan 21 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Boomsma Jan 394 Ee is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6627

610

30-04-1814

Boomsma Jan Klaases---- Beista Sjoerd M. en  Boomsma Jan Klaases geven als Kerkvoogden van Cubaard met eerbied te kennen in een door beide ondertekende brief dat zij die qlt bezitten eene Zathe en landen gelegen onder Cubaard enz. bij Tuinen van Klaas Jacobs in huur en het Huurcontract aanwezig ondertekend door Martens Sjoerd, Klaases Jan, Jacobs Klaas en Kolk v.d. J. W.  enz. jaar 1814 (6)

6254

140-B-blz. 28

17-01-1815

Boomsma Jan uit een huis in de Holmakerstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Boomsma Jan, 283 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

3700

15-B

nrs. 21

03-02-1836

Boomsma Jan, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10)

8375

716-3_1D

22-07-1841

Boomsma Jantje 21-04-1836 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

3700

15-B

nrs. 11 - 20

03-02-1836

Boomsma Jantje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10)

6255

254-7

10-03-1815

Boomsma Jelle B.  geleverde Kaarsen in 1811,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)

6389

51 en 110-111

31-10-1814

14-11-1814

Boomsma Jetse. Onderwerp: zijn requeste en er bestaan geen redenen om hem te onslaan van dienst ondanks dat enz. jaar 1814 (6)

6388

100-101-102           20-10-1814

Boomsma Jetze B. , Koopman te Harlingen ondertekend een request dat hij heeft bewijs getekend door Tjallingii P. Z. en de voormalige commandant Orie N. dat hij in de Nationale Garde heeft gediend als Supplee voor Werff van der Douwe Gosses bij de Blokkade van Delfzijl en zig als een braaf man heeft gedragen en dat hij nu als schutter in de Stedelijke Schutterij van Leeuwarden enz. jaar 1814 (5)

6243

191-6

06-03-1814

Boomsma Jetze, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6627

668

09-05-1814 

Boomsma K. K.---- Idzardi W. J. Schout van Ternaard ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van de Armvoogden  Boomsma K. K., Douma D. J. beide ondertekenen het request als Armvoogden van Betterwerd/Hantum betreffende het onderhoud van Dirks Aukjen  jaar 1814 (2)

8285

615-2, 25,3

19-06-1840

Boomsma K. L. te Belkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8211

988-3, 25

Bladzijde 4

26-09-1839

Boomsma L. A. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9126

1043-25

1879/1880

Boomsma Lolke Gatses te Berlikum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6661

137 blz. 9

19-03-1817

Boomsma Louw Rommerts te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6628

825 blz. 4>

23-05-1814

Boomsma M. vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6248

783-E

00-08-1814

Boomsma Marten Jochum , hij verklaart en tekent  een document dat de zogenaamde Sijmke Wal te Koudum  nooit walgeld is betaald en dat deze wal voor de bewoners van de grote straat enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (14)

6047

379

03-06-1819

Boomsma P. (senior) Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Boomsma P. B.  , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Boomsma P. B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-3          25-05-1821

Boomsma P. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8211

988-3, 6

Bladzijde 1

26-09-1839

Boomsma P. W. , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

Het Bildt

Boomsma P. W. te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6390

7

28-11-1814

Boomsma Pieter G., Sergeant, Hij staat op een lijst van de voorgedragen leden der Krijgsraad voor het 2e Bataillon Landstorm enz.,  jaar 1814 (2)

6256

353

13-04-1815

Boomsma Pieter Gerrits te Abbega, Hij tekent een brief  samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz.  en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega  enz. enz. en dat zij bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3)

6271

574-10

06-07-1816

Boomsma Pieter Junior, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Boomsma Pieter Pieters 148 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6271

574-10

06-07-1816

Boomsma Pieter Senior, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

8199

729/5, 290

Bladz. 27-v

17-07-1839

Boomsma R. A. te Tirns is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6382

20 nr.  73

29-03-1814

Boomsma Rein plaatsvervanger van Lijnden van Frans G. A. B. staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)

6406

175-1+6-7

09-04-1816

Boomsma Rein staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Boomsma Rein, 558 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6419

301

18-07-1817

Boomsma Sietske Martens---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de 1e klasse Nat. Mil. en hij voor ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts Landbouwer  van Fokkes Alent te Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft laten inschrijven maar opzettelijk heeft verzwegen  verder een Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens werduwe van Simonides Doede van beroep vroedvrouw te Hindelopen  die verklaart dat genoemde geboorte enz. en ondertekend samen met Wal van der Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris Keuchenius* Gosinus dat de navolgende getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes *weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes Lijsberd* weduwe van Scheltes Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes  zegt dat zij een zoon heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks die ook in 1798 is geboren en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was maar thans wonende  te Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt  dat zij eene zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze verder tekenen deze akte  Hanewinckel Steph. en Woudstra E. S., Andrea G.    jaar 1817 (9)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Boomsma Sijbrigje., 368 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6420

356 + 357

20-08-1817

Boomsma Sijtske Martens---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) de Grietman van Hemelumer Oldephaaart en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij aan de ontvangen last heeft voldaan aan de Excecuteur Hooren van J. C. en de navolgende order gegeven om Polma Rein Lammerts  van beroep Boer te Warns vader van de gedenonceerde verzwegene voor de Militie Polma Fokke Reins en Boomsma Sijtske Martens weduwe van Simonides Doede Vroedvrouw te Hindelopen te doen gelasten om met de geboorte gegevens te Leeuwarden  enz. jaar 1817 (1)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis van Arrest

26-03-1824

Boomsma Sybrigje, 215 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6034

398

30-05-1818

Boomsma ten P. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8225

1253-13,40 10-12-1839

Boomsma Thijs Uilkes te Wonseradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6870

15-03-1825

34-C

Boomsma Tijl Uilkes, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6)

6865

21-C

18-01-1825

Boomsma Tijs Uilkes hij is soldaat maar wegens het overlijden van zijn broer  Boomsma Ate Uilkes op 24-10-1824 is hij enigst zoon geworden en krijgt hij enz. enz. jaar 1825 (2)

8375

716-3_1D

22-07-1841

Boomsma Tjietske 21-04-1836 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

3700

15-B

nrs. 21

03-02-1836

Boomsma Tjietske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10)

9465

Deel 2, 77

31-10-1866

Boomsma Ulbe te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)   (vergunning reeds sinds 20-03-1722)

9465

Deel 2, 77

31-10-1866

Boomsma Ulbe te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)   (vergunning reeds sinds 20-03-1722)

9465

Deel 2, 77

31-10-1866

Boomsma Ulbe te Dronrijp, Beurt en Veerdienst van Dronrijp naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)   (vergunning reeds sinds 20-03-1722)

8224

1229-8, 12

02-12-1839

Boomsma Ulbe te Leeuwarden Staat vermeld op een Nominative Staat van miliciens met 11 kolommen informatie die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz.  jaar 1839 (7)

6264

1149- 5

21-11-1815

Boomsma W. T. komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6282

688-½

03-07-1817

Boomstra B.---- Haersma S.(Sijbrand) van, Grietman van Achtkarspelen ondertekend een verklaring dat de Corporaal Boomstra B. Commandant van het Detachement 3e afd. 1ste Eskradon, 2e Komp. Kurrassiers  verklaard te hebben ontvangen van deze Corporaal een bedrag van drie gulden en vijftig cents voor verstrekte voeding en huisvesting aan 7 manschappen voor 1 nacht getekend de 1e April 1817 enz. enz. jaar 1817 (3)

9126

680

07-04-1879

Boomstra D. te Leeuwarden------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde leeftijd enz. enz., jaar 1879 (4)

9187

735

07-06-1918

Boomstra Doede gehuwd met Graafsma Riemke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9181

1805

09-10-1915

Boomstra F. te Goenga verklaart in een  handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een concessie heeft Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (9)

9181

1413

06-08-1915

Boomstra Geert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9183

1306

06-09-1916

Boomstra Geert, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8377

754/5

02-08-1841

Boomstra J. R. te Franeker ,  Staat van Procesverbaal  met verschuldigd bedrag dagtekening enz. enz. jaar 1841 (1)

6418

255-B

01-06-1817

Boomstra Johannes 347 Nijland is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8285

615-2, 25,1

19-06-1840

Boomstra K. L. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 25,2

19-06-1840

Boomstra K. L. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8211

988-3, 25

Bladzijde 4

26-09-1839

Boomstra L. K. wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9181

1805

09-10-1915

Boomstra P. te Goenga verklaart in een  handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een concessie heeft Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (9)

9183

1731

05-12-1916

Boomstra Paulus, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9181

1645

03-09-1915

Boomstra Rintje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9183

1306

06-09-1916

Boomstra Rintje, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6661

137 blz. 9

19-03-1817

Boomstra Rommert Louwes te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6424

584

02-12-1817

Boomstra S. 21 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9181

1805

09-10-1915

Boomstra S. te Goenga verklaart in een  handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een concessie heeft Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (9)

9181

1645

03-09-1915

Boomstra Sije,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Boomstra Tjitze Fokkes 254 Langezwaag is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Acht-

   karspelen

Boomstra W. J. te te Surhuizum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

9181

1805

09-10-1915

Boomstra W. te Rotterdam te Goenga verklaart in een  handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een concessie heeft Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (9)

9181

1805

09-10-1915

Boomstra W. te Sijbrandaburen te Goenga verklaart in een  handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een concessie heeft Onderwerp dossier: Een vergunning tot het behouden of maken van uitwegen, jaar 1915 (9)

6418

255-B

01-06-1817

Boomstra Wiebe Rommerts 368 Parrega is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9134

1081-42

02-04-1883

Boomstra Willem te Goenga; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

9181

1413

06-08-1915

Boomstra Willem,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9126

1043-42

1879/1880

Boomstra Willem, Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

5672

77

07-07-1892

Boon & Molema, Bruinsma Pieter te Leeuwarden, geeft te kennen in een handgeschreven door hem ondertekende brief dat zijn nieuwe boot de “Veehandel IV  gebouwd op de werf van Boon en Molema Fabrikanten te Hoogezand ongeveer 1 mei in de vaart zal enz. enz.  Jaar 1892 (11)

6661

126 blz. 8

26-02-1817

Boon (r) Y. Y. D. Zijn handtekening staat onder het navolgende document; de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

5672

20

17-07-1890

Boon , Molema & de Kock Scheepswerf te  Hoogezand Betreft een te laten bouwen van een boot  Door  Bruinsma Pieter dezelfde afmetingen als Stoomboot de Hunze II (7)

8106

150, 812/7

18-08-1838

Boon Adrianus Rotterdam en op Reis naar de Oost-Indien Zeeman jaar 1838

6093

302-2

11-04-1823

Boon Baart Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en G Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

5673

 

68

10-03-1904

Boon C. Jbz. te Bovenkarspel, een verleende vergunning (Oranje) om met  het schip de “Vrouwe Sophia“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1)

3598

Map 90

05-01-1878

Boon Cornelis Jan  ----   Makkumerstoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst tusschen Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd Brouwer Wybe Jans, Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs  Schipper te Makkum voor de helft en Velding Cornelis Candidaat Notaris ,  Tichelaar Pieter Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes Houthandelaar, Kingma Tjeerd Herre  Kassier en Olieslager, Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries de Anne  Fabrikant,   Kingma Herrius  Fabrikant, Kingma Marten Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans  Rentenier, Kalverboer Garbe   Grossier en Koopman, Schepers Ebe Atzes   Grutter alle wonende te Makkum alle gezamenlijk voor de andere helft  van een overdekte ijzeren schroefstoomboot genaamd Reserve I (later  omgedoopt naar de Flevo) op de werf van Boon Cornelis Jan Scheepsbouwer te Hoogezand  gebouwd  en ingebrand met nummer 2467 Groningen 1871 jaar 1878 (58)

7993

105, 72/16

20-01-1837

Boon Delfshaven Scheepsmeter jaar 1837

8356

305-3

29-03-1841

Boon Douwe Gerrits te Dragten staat vermeld op een document genaamd Staat met 11 kolommen informatie van boeten en Justitiekosten waarvan de overbrenging op het memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uithoofde van Onvermogen der Debiteuren enz. jaar 1841 (4)

6711

248 blz. 4

07-09-1822

Boon Gelke Gerbens te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6101

1311

16-12-1823

Boon Gelke Gerbens te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Boon Hidde J., 23 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Boon Hidde J., 34 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6087

948-1

11-10-1827

Boon Hidde staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6060

480

06-07-1820

Boon J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8076

253/15, 286

13-03-1838

Boon J. G. Kapitein op deJacoba Hazewinkel jaar 1838

6837

21-A

18-03-1824

Boon J. J---- Kingma H. M. Koopman te Makkum, Bolhuis J. K. Schipper op de Roelfina, Boon J. J. schipper op de Vrouw Annegina betreft het laden van Dakpannen en Koeien jaar 1824  (1)

8201

785/9

Bladzijde 1

07-05-1839

Boon J. J. Kapitein van Suriname naar Amsterdam met het schip de West Indien staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

5666

Jaar 1886

akte 5

Boon J. ----Suyver H. & J. fabrikanten van Stoomketels en Andere Werktuigen te Amsterdam  brengen ter algemene kennis dat zij de Stoombootdienst Harlingen, Enkhuizen en Amsterdam vroeger uitgeoefend  door den 1e januari 1886 ontbonden Harlinger Stoomboot Maatschappij enz. zal voortzetten onder den naam van Stoomvaart Harlingen Amsterdam en dat Rodenhuis Pieter Ypeuszoon zal te Harlingen het Boekhouderschap waarnemen en de dienst zal uitgevoerd worden met de ijzeren Raderstoomschepen Willem III  (voor 500 personen) en Minister Fock voor 300 personen met een folder waarop de vertrektijden de tarieven en deze aankondiging enz. en dat de Agent te Stavoren zal zijn Boon J. jaar 1886 enz. enz.  (3)

8291

728/12

Lemsterland

22-07-1840

Boon J.Texel / Batavia Kapitein op de  West Indie jaar 1840

6038

650

02-09-1818

Boon Jan  , Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)

6028

810

13-11-1817

Boon Jan Tjeerds Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

8309

1111-24

09-11-1840  

Boon L. G. ondertekend een brief geschreven aan den Minister dat het blijkt dat de zeebrief van het schip de Mentor niet is uitgereikt en dat het schip enz. jaar 1840 (3)

8376

744/15-13

30-07-1841

Boon Lipo Kapitein op de Mentor jaar 1841 (4)

8310

1123/6, 284

12-11-1840

Boon Lips J. IJlst Kapitein op de Mentor jaar 1840

8309

1098-11

05-11-1890

Boon Lips Jans---- Bonke & Co. te Rotterdam heeft op zijn request antwoord gekrene dat de vereischte Zeebrief is verleend voor het Schip de Mentor  met als Kapitein Boon Lips Jans thans liggende te IJlst enz. jaar 1840 (3)

6683

2 deel 1

Blz. 7

04-01-1819

Boon Mesch van der ….? (Mr.) Ouderling te Delft tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2

Blz. 8

04-01-1819

Boon Mesch van der ….? (Mr.) te Delft wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6671

54 deel 2

blz. 8

22-01-1818

Boon Mesch van der ….? Mr. te Delft Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 13

22-01-1818

Boon Mesch Van der te Delft Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

5672

53

30-09-1891

Boon Molema & Cock ----Bruinsma  P. Stoombootkapitein  te Dokkum  schrijft een door hem getekende brief aan de gedeputeerde Staten  en verzoekt een vergunning tot bevaren met zijne stoomboot “Veehandel III” enz.  enz. en de fabrikant Boon Molema & Cock schrijft  brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend  dat hij verklaard dat in hun fabriek is gebouwd het schip de Hunze II in 1888 afgeleverd aan de Groninger Rotterdam Stoomboot Mij,  in 1889 de Libra  aan de heer Plantenga H. P. te Joure   en in 1889 de Stad IJlst aan de heer Jong de P, Pzn. Te IJlst in 1890 de Eendracht aan de heeren Bakker & Hoekstra te Langweer, verder een correspondentie daarover,  jaar 1891 (6)

5672

20 en 36

17-07-1890

24-02-1891

Boon Molema---- Bruinsma  Pieter te Dokkum schrijft een brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend  met het verzoek dat wegens het toenemend gebruik van zijn schepen de Veehandel I en II in de vaart Dokkum – Leeuwarden—Harlingen  hij een derde boot laat bouwen bij de Firma Boon Molema te Hoogezand  met dezelfde afmeteingen als de Hunze II in 188 op dezelfde werf gebouwd hij vraagt nu enz. het schip voert dan de naam Veehandel III, enz. jaar 1890 2 dossiers  (12)

9187

890

04-07-1918

Boon Pieter, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6872

05-04-1825

15-A

Boon Sijmon , (ondertekend met Simon Boon) onderwerp: de Grietman Huber J. L. (Johannes Lambertus) van het Bildt neemt de vrijheid om aan de Gouverneur van Vriesland voor te dargen om aan het verzoek vaan eerstvermelde te voldoen betreffende de laatste watervloed enz. enz.handgeschreven en een ondertekende brief door Simon Boon jaar 1825 (5)

7993

105 , 72/5

20-01-1837

Boon Simon Scheepsreder jaar 1837

6872

06-04-1825

5-A

Boon Simon van beroep Zeehandelaar wonende te Harlingen. Onderwerp de Tonnae dat die weggespoeld zijn wegens de laatste Watervloed enz. jaar 1825 (3)

8356

328/27-5               03-04-1841

Boon Simon wonende in wijk I. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6871

22-03-1825

11/7-C

Boon van den Hendrik Hanses vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de Provincie Vriesland  dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2)

6673

118 + 71

Jaar 1818

Boon van der , Metch  A. S. Doctor te Delft Toegekend de Gouden Medaille  ter waarde van 10 ducaten  (3) jaar 1818

6871

22-03-1825

11/1-C

Boon van der Hendrik Hanzes te Kollumerland en Nieuwkruisland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6250

947

08-10-1814

Boon van Johannes Martens, ----  Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een antwoord op haar request betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van de helft van het veer varende op Amsterdam door haar oudste minderjarige zoon enz. enz.  dit document wordt ondertekend door Dalmolen H. Schout van Haske en de navolgende allen leden van de raad van haske en wel: Lieappens?  And. , Knobbs R. K. , Loo F. J. C., Homans C., Kooiker S. G.,  Terwisga van N., Euperman Jan, Loff J. Jacobs  ook haar request in een zelf geschreven brief met haar handtekening waarin zij o.a. vermeld dat de navolgende personen ter staving van enz. enz. en wel  Boon van Johannes Martens, Knobbe Roelof Koops, Smijnga Gerben Aukes, Haga Adam Johannes, Boetje Hendrik, Vries de Anne Haitzes  jaar 1814 (7)

6833

27-A blz.12

06-02-1824

Boon van Mart te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

8199

729/5, 290

Bladz. 37-v

17-07-1839

Boon van Piebe Joh’s te Haske is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

9725

Deel 2

16-07-1890

Boon Wijmbritseradeel Kapitein op de Albatros komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1890 (2)

6408

287

02-08-1816

Boon wordt alleen met de familienaam vermeld in een document Commissariaat Generaal voor de Liquadatien met de Fransche Zaken die aan de heer Commissaris te Parijs zijn overhandigd als Pensions de la Hollande betreffende Pensioenen onder het Fransche Bestuur betaald enz. jaar 1816 (3)

6833

38-D deel 1

Blz. 6

06-02-1824

Boonders Molenaar J. S. te Puttershoek, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 9

06-02-1824

Boonders Molenaar J. S. te Puttershoek, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

9414

188             21-07-1914

Boone Jan te Breda, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en Congierge  in de Gemeente Utingerdeel,  Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld jaar  1914 (3) dossier (8)

8306

1025/4, 22-A

15-10-1840

Boone P. Op de Abt Chalouproeyer jaar 1840

6866

04-02-1825 28-B

Boone P. wegens 13 dagen kostgeld over de enz. Hij wordt vermeld op het document Rekening en Verantwoording welke zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. jaar 1825 (6)

6869

26-02-1825

21-A

Boone Paulus Chalouproeijer hij staat op een document met 5 kolommen informatie dat hij bekend ontvangen te hebben (en zet zijn handtekening daarvoor) van de Commisen Visiteurs aan boord van ’s Rijks Uitlegger Boreas bij de Engelsmansplaats de somma van enz. jaar 1825 (2)

8375

716-3_3F

22-07-184 1

Boone? V.d. Leentje Hotzes vrouw van S. van Sinderen , Vledder is de plaats van waar opgezonden en Westdongeradeel is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

8257

65/29

20-01-1840

Boonemmer  J. W.hij is de Nieuw benoemde Onderwijzer op de Hoofdschool te Haulerwijken dat hij zal worden uitbetaald de Rijks Jaar wedde aan die school verbonden enz. jaar 1840 (4)

6382

20 nr.  230

29-03-1814

Boonemmer Auke Uilkes plaatsvervanger van Zee van der Jelger Jans staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Akkrum, jaar 1814 (4)

8224

1241/19

06-12-1839

Boonemmer Jochum Wijtzes hij is benoemd als onderwijzer in de Hoofdschool te Haulerwijk en op de 2e der maand december in functie getreden en dat Cats Kornelis Lieuwes toenmalig Winterschoolhouder enz. jaar 1839 (3)

6840

36-A

blz. 39

22-04-1824

Boonemmer U Onderwijzer van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6080

283

20-03-1822

Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met hunne handtekening) van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is willen hun kinderen dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 1822 (6)

6397

670

15-06-1815

Boonen 1e Luitenant bij de Kavallerie 1e regiment Karabiniers hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6854

30-C

23-09-1824

Boonen Philipp Jaques geb. 09-04-1802 Geetbetz ,Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

6274

902

20-03-1816

Boonsma A. L. Hij ondertekend mede als lid van de Gemeenteraad van Berlikum een brief aan de Gouveneur van Friesland bereffende geleverde paarden enz. enz. jaar 1816 (2)

6250

1021

24-10-1814

Boonsma Jan van beroep Tapper te Huizum, hij wordt vermeld  als Debiteur op een staat van  uitgaven gedaan door den Schout van Huizum i.v.m. de manschappen der Landstorm  geposteerd op de Zwarteweg enz. jaar 1814 (2)

5666

25

22-11-1883

Boonsma S. Oostermeer Stoombootonderneming, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 22-11-1883

6254

140-B-blz. 28

17-01-1815

Boonsma Sybout Sjoerds de erven uit een huis in de Speelmanstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6418

255-B

01-06-1817

Boonstra  Egen Jacobs 270 Dragten is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9186

188

16-01-1918

Boonstra  Jalte Jubbega Schurega Veldwachter te Schoteland jaar 1918 (2)

6261

896-17

02-09-1815

Boonstra A.  Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 (4) (24)

7977

140-7

08-02-1837

Boonstra A. en R.  te Harlingen wordt vermeld in een staat van Requesten om vrijdom van den Accijns op Turf voor zijn Kalkbranderijvoor 20.000 Tonnen enz.  jaar 1837 (5)

6623

109

08-01-1814

Boonstra A. F.---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

8210

958/2 211

Bladzijde 2

17-09-1839

Boonstra A. L. , te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

9181

1923

01-11-1915

Boonstra Age,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6243

191-24?

06-03-1814

Boonstra Albert F. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6051

 

777

30-10-1819

Boonstra Albert Harrijts----  Bos P. H. welke tot pikeur 2e klas enz. afstand heeft gedaan ten behoeve van  Brandsma Jan Hellebrands te Surhuizum  hij heeft dit jaar aangenomen het werk aan de  binnen en buitensluis  genaamd Munnekezijlen met als zijn borgen  Boonstra Albert Harrijts,  Boonstra Harrijts Albert enz. 1819 (4)

9725

Deel 2

Blz. 168

00-00-1896

Boonstra Albert,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9180

264

06-02-1915

Boonstra Albert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9181

2110

08-12-1915

Boonstra Albert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6256

313

29-03-1815

Boonstra Albert,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

9725

Deel 2

Blz. 125

00-00-1892

Boonstra Albert, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 127

00-00-1893

Boonstra Albert, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel I 

Blz. 4

00-00-1862

Boonstra Albert, 7e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1862 (2)

9725

Deel 2

Blz. 121

00-00-1892

Boonstra Albert, 7e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

6698

338

00-11-1820

Boonstra Alle Sakes Ferwerd Snikschipper jaar 1820

8168

170/18, 264

15-02-1839

Boonstra Alle Sakes Marrum Schipper Baas jaar 1839

8356

320-3

02-04-1841

Boonstra Anne Folkerts ---- Boonstra Arjen Johannes * ca. 1800 zoon van Boonstra Anne Folkerts en Jong de Antje wordt vermeld in een document staten van inlichtingen en  op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar gedoopt en opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4)

3622

A-10, 2

blz. 1

register 9170

15-03-1873

Boonstra Anne Harrits, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 1

24-03-1868

Boonstra Anne Harrits, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10, 1

blz. 1

register 9168

22-02-1873

Boonstra Anne Harrits, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

8356

320-3

02-04-1841

Boonstra Arjen Johannes * ca. 1800 zoon van Boonstra Anne Folkerts en Jong de Antje wordt vermeld in een document staten van inlichtingen en  op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar gedoopt en opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4)

6833

27-A blz.12

06-02-1824

Boonstra Arjen te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6407

190A

29-04-1816

Boonstra Auke G’ts staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. de geboortplaats enz. genaamd Nominative Staat der Manschappen van het Bataillon Artillerie Nationale Militie nr. 1 enz. jaar 1816 (2) dossier (12)

6040

843

20-11-1818

Boonstra B. P. Doopsgezind Leeraar te Britswerd een request om verhoging van zijn tractement enz. jaar 1818 (1)

9187

1644

06-11-1918

Boonstra Berend, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6848

12-A

10-07-1824

Boonstra Boer Pieters Leraar der Doopsgezinden op Terschelling verzoekt vrijstelling van een boete enz (1) jaar 1824

6380

13 nr. 79

29-01-1814

Boonstra Bonne Hendr. te Gorredijk, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen van de Compagnie van den heer Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6)

9181

1645

03-09-1915

Boonstra Brant,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6041

919

25-12-1818

Boonstra Broer Pieters doopsgezind leeraar te Britswerd verzoekt verhoging van zijn Tractement omdat het ledental enz. enz.  en dat de fl. 400 die hij nu heeft niet voldoende is voor de stand enz. enz. jaar 1818 (1)

6852

4-A

31-08-1824

Boonstra Broer Pieters, Leeraar der doopsgezinden op Terschelling verzoekt kwijtschelding van de boete die zij heeft gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van Strikwerda Jan Pieters, jaar 1824 (3)

6424

584

02-12-1817

Boonstra C. 7 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8356

328/27- 6            03-04-1841

Boonstra C. A. nr. 116 in wijk A. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

7977

141-1

09-02-1837

Boonstra Cele---- Boonstra Hendrika Sakes of Damstra ….? een Koninklijke magtiging en bepaling dat als zij volharden bij hare vroegere onwil mogt weigeren om zich met haren op gelijke wijze verpleegd wordende oudste kinderen  Sake en Cele te begeven te Veenhuizen enz. enz maar dat zij vindt zelf in het onderhoud van haar en are kinderen enz. jaar 1837 (8)

6378

23

07-12-1813

Boonstra Corn’s Gooijes * 1795, wonende te Heerenveen, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig voor den dienst hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3)

8383

883/17

07-09-1841

Boonstra Cornelis Alberts,  veranderingen in de zomerstelling der schutters gedurende augustus 1841 (3)

9134

1081-15

19-04-1883

Boonstra Daniel Timmerman te Harlingen ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

9126

1043-15

1879/1880

Boonstra Daniel Timmerman te Harlingen Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

8204

829/20, 264

Blz. 7

12-08-1839

Boonstra Dirk Berends hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

9182

285/22

07-02-1916

Boonstra Dirk Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement jaar 1916

9180

330-22

17-02-1915

Boonstra Dirk Met signalement  Politiedienaar Leeuwarden jaar 1915  (4)

9184

155

03-02-1917

Boonstra Doede, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

8309

1111-18

09-11-1840  

Boonstra E. E.  te Hardegarijp een aantekening betrefende zijn Reclame wegens de Personele Belasting enz. jaar 1840 (3)

6840

36-A

blz. 38

22-04-1824

Boonstra E. H. de weduwe Renteniersche, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6424

584

02-12-1817

Boonstra E. J. 12 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel  Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 27-v

17-07-1839

Boonstra E. S. te Poppingawier is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8199

729/5, 290

Bladzijde 5

17-07-1839

Boonstra E. S. te Rauwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 14-v

17-07-1839

Boonstra E. X. te Bierum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6010

208

03-04-1816

Boonstra Eedsge de weduwe---- Asperen van G., Binnis Gerben en Zonen, Binnerts Eeltje Tjallling, Andriessen K. Y. en Boonstra Eedsge de weduwe allen kooplieden in Boter, Kaas, Spek, Vlees en Granen wonende te Grouw zij verzoeken een restitutie van een reeds betaalde aanslag der belastingen enz. enz. jaar 1816 (2)

6424

584

02-12-1817

Boonstra Eelke Jacobs 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Utingeradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8225

1253-13, 22

10-12-1839

Boonstra Eelke te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6393

183

18-03-1815

Boonstra Eerke Jacobus komt voor  op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel  Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant.  Der Land. Mil. te Bergen op Zoom  en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met spoed enz. Jaar 1815 (3)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Boonstra Egbert  Zweetzes 77 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6404

80

08-2-1816

 Boonstra Eise Gerrits wordt vermeld op bedoelde lijst>>> Jongh de C. C. Schout van de Gemeente Tjallebert  een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Nominative opgave der Manschappen ingelijfd in de byzondere Corpsen der Nationale Militie, die door overlijden van broeders en anderszins wettige gronden van vrijstelling hebben verkregen (een document met 12 kolommen informatie) enz. jaar 1816  (3)

8379

806-9

17-08-1841

Boonstra F.  de weduwe wordt vermeld in een  document van de Minister van Justitie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende enz. jaar 1841 (3)

6016

716

27-11-1816

Boonstra F. A.  een brief betrefende zijn tractement over het 3e kwartaal van 1816 wat hij nog steeds niet heeft ontvangen wordt ook in genoemd de heer Sippama ….? Die de goedheid heeft gehad om  gemeld Tractement te avanceeren enz. brief onderteend door de dienaar van justitie Otterloo van G. J. op verzoek van Boonstra F. A.  die verklaard  dat hij niet kan schrijven enz. jaar 1816 (1)

8210

958/2 211

Bladzijde 1

17-09-1839

Boonstra F. K. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6840

36-A blz. 8

22-04-1824

Boonstra Feike de weduwe Boerin van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6401

 

859-1+4

10-10-1815

Boonstra Feike staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

6385

144

06-07-1814

Boonstra Feike te Huizum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6278

195-9

20-02-1817

Boonstra Frans Tjebbes, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6632

1279

13-10-1814

Boonstra Frans Tjebbes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3)

6383

75

23-04-1814

Boonstra G. A. te Sexbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6833

27-A blz.13

06-02-1824

Boonstra G. de weduwe te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

9187

1644

06-11-1918

Boonstra Geert, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9181

1413

06-08-1915

Boonstra Gerben Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6261

897-4

02-09-1815

Boonstra Gerrijt,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen en Bureaukosten over 1811), akte jaar1815 (2) (9)

6426

93

24-02-1818

Boonstra Gerrit Klazes---- Kannegieter J. President Burgemeester van Workum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Boonstra Gerrit Klazes  * 14-08-1799 welke op het register enz. jaar 1818 (1)

8257

69/20, 3

nummer 35

20-01-1840

Boonstra Gerrit L. te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6378

95

22-12-1813

Boonstra Gerrit Renses, Koopman te Heerenveen hij heeft nog tegoed  twaalf guldens voor huur van de paarden welke door Rosen P?  de Russische Keizerlijke Overste zijn gebruikt  en ook nog een bedrag van vijf en twintig guldens twee stuivers en acht penningen  van de   van de Gemeente Haske enz. enz. jaar 1813 (2)

5664

162, 38

27-02-1917

Boonstra H Holwerd Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

8280

526-1, 1

22-05-1840

Boonstra H. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

5664

274-a, 3

27-02-1917

Boonstra H. Holwerd Schip de Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Boonstra H. J. te Warga  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 13

27-08-1839

Boonstra H. J. te Warrega (Warga) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8211

988-3, 1

Bladzijde 3 26-09-1839

Boonstra H. te Drogeham, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6259

709

13-07-1815

Boonstra Harich Dirk  te Bergum, hij heeft wegens gegeven Onderwijs  aan de Pijpers van de Landstorm een rekening gestuurd van een tegoed aan de Schout van Bergum enz. jaar 1815 (2)

9180

330-22

17-02-1915

Boonstra Harm Met signalementstaat van hem in zijn beroep als Politiedienaar te Leeuwarden jaar 1915  (4)

9182

285/22

07-02-1916

Boonstra Harm wonende te Leeuwarden wordt vermel;d als Politiedienaar Met Signalement jaar 1916

6254

145

09-02-1815

Boonstra Harrijt Dirks  Wegens geleverde dwarsfluiten,  Wordt vermeld als Crediteur op een staat van niet gedane en nog te doene uitgaven van  de Gemeente Bergum enz. Jaar 1815 (1)

6051

 

777

30-10-1819

Boonstra Harrijts Albert ----  Bos P. H. welke tot pikeur 2e klas enz. afstand heeft gedaan ten behoeve van  Brandsma Jan Hellebrands te Surhuizum  hij heeft dit jaar aangenomen het werk aan de  binnen en buitensluis  genaamd Munnekezijlen met als zijn borgen  Boonstra Albert Harrijts,  Boonstra Harrijts Albert enz. 1819 (4)

6397

674

12-07-1815

Boonstra Harrit Dirks---- Sijtzama van  ….? Luitenant  Collonel Commanderende het 9e Battaillon Landstorm te Bergum ondertekend een brief dat gij zelf niet aanwezig is geweest bij het genoemde geval maar dat hij bij zig heeft geroepen en voor hem Compareerden en de verklaring allen ondertekenen en wel: Brouwer Hendrik Rinzes eerste Luitenant, Steensma Gerardus Jacobus  Tweede Luitenant, Jager Dirk Pieters Sergeant, Boonstra Harrit Dirks  Korporaal, Pietersma Sije Dirks Piekenier alla van de tweede compagnie wonende te Bergum dewelke verklaarden dat op dat op zaterdag 3 juni  Braunius Arent die zig op het exercitie veld vervoegde en dat hij ondanks door de Kapitein verzocht wierd enz. en dat Braunius Arent daarop IJzelijk begon te vloeken en te Schelden enz.  jaar 1815 (4)

3622

A-3

blz. 7

05-01-1848

Boonstra Harrit Fokkes, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-10, 2

blz. 7

register 9170

15-03-1873

Boonstra Harrit Fokkes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-5

blz. 7

31-12-1852

Boonstra Harrit Fokkes, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

3622

A-6

blz. 7         12-01-1858

Boonstra Harrit Fokkes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

3622

A-9

blz. 7

24-03-1868

Boonstra Harrit Fokkes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10, 1

blz. 7

register 9168

22-02-1873

Boonstra Harrit Fokkes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

6871

22-03-1825

11/2-C

Boonstra Heere Pieters staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)

6871

22-03-1825

11/1-C

Boonstra Heere Pieters te Opsterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

5675

12

27-02-1913

Boonstra Heinze J. en  Zweitsche G.,  beide en gezamelijke vrachtschippers , in een handgeschreven en door hen ondertekende brief   verzoeken zij om een vergunning om met 14 dagen een verhuisboedel naar Ureterp langs de vaart Drachten Ureterp te mogen vervoeren, tevens de correspondentie daarover jaar 1913 (5)

8211

982/5

24-09-1839

Boonstra Hendrik Nuttes wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4)

7977

141-1

09-02-1837

Boonstra Hendrika Sakes of Damstra ….? een Koninklijke magtiging en bepaling dat als zij volharden bij hare vroegere onwil mogt weigeren om zich met haren op gelijke wijze verpleegd wordende oudste kinderen  Sake en Cele te begeven te Veenhuizen enz. enz maar dat zij vindt zelf in het onderhoud van haar en are kinderen enz. jaar 1837 (8)

6418

255-BB

01-06-1817

Boonstra Hijlke Johannes 183 Grouw is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

3701

16-D

10-02-1842

Boonstra Hinke Wisses, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Boonstra Hotse Alles, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6623

205

31-10-1813

Boonstra Hotze A. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6382

20 nr.  50

29-03-1814

Boonstra Hotze Sjoukes----Haan de Klaas Hettes plaatsvervanger van Boonstra Hotze Sjoukes staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Heerenveen, jaar 1814 (4)

6840

36-A

blz. 23

22-04-1824

Boonstra Hylke de weduwe Arbeidster van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 25

22-04-1824

Boonstra Hylke J. Bakker van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6419

287-D

17-07-1817

Boonstra IJsse Gerrits 13 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

8280

526-1, 36,1

22-05-1840

Boonstra J. E. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6302

62

07-02-1823

Boonstra Jacob Feikes,  hij wordt  vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan  in den jare 1822 met in diverse kolommen de vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823  (7)

6382

7 nr. 15

10-03-1814

Boonstra Jacob Roels, Hij staat op een document van de Loting der Landmilitie van Beetsterzwaag met certificaat van het bewijs van dat hij al voor de 20e December 1813 reeds getrouwd was enz. jaar 1814 (2)

9182

441

08-03-1916

Boonstra Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

9182

243

01-02-1916

Boonstra Jacobus te Leiden hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)

9181

2030

25-11-1915

Boonstra Jacobus te Leiden, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)

8345 

79-33

27-11-1840    

Boonstra Jan Georg Geb. 21-4-1807 Heerenveen. Flankeur bij het 5e Bat. infanterie van het Indisch leger  15-12-1834 “Bij vonnis van den krijgsraad te Semarang, ter zake van insubordi-natie, tot doodstraf met den kogel veroordeeld zijnde, is dit vonnis bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof van Neerlandsch Indië, van den 13den Maart 1835, gecorrigeerd, en de beklaagde veroordeeld tot vijf jaren kruiwagenstraf, met vervallen verklaring van den militairen stand”. Is na geëindigde kruiwagen straf , met het schip  “Oost-Indië” naar Nederland terug gezonden. jaar 1841  (4)

9181

1413

06-08-1915

Boonstra Jelke Ruurds,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6840

36-A

blz. 38

22-04-1824

Boonstra Jelle K. Schipper van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6404

82

17-02-1816

Boonstra Jetske---- Olivier W. (Willem) Burgemeester van  Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat eene Boonstra Jetske weduwe van  Nagel Johannes dat haar eenige zoon Nagel Gerrit Johannes bij de loting van de Landmilitie en dat enz. jaar 1816 (2)

8270

298/16,

Blauw 14

25-03-1840

Boonstra Jochem Gaukes Huizum Schipper jaar 1840

6418

255-BB

01-06-1817

Boonstra Johannes Folkers 175 Huizum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6393

134

28-02-1815

Boonstra Johannes Piers Staat vermeld als Plaatsvervanger  op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6840

36-A

blz. 27

22-04-1824

Boonstra Johannes Timmerknecht van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9725

Deel 2

Blz. 140

00-00-1894

Boonstra Johannes,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9180

1054

05-06-1915

Boonstra Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

890

04-07-1918

Boonstra Johannes,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6381

106 en 127

10-03-1814

16-03-1814

Boonstra Johannes----Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer Jan Andries bevind  buiten het Heerenveen  remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek  angenomen en goedgekeurd door Lijcklama ….? Commissaris te Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz.  d.d. 30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot en gegeseld is geweest en deze persoon den lande niet kan dienen, de Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp: zig allen bevonden hebbende ten huize van de Kastelein Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard wilde rijden enz. enz. waarin vermeld de navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden onder Langezwaag oud 26 jaar , Ds. Wierdsma  Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, Jans Harmen, Huisman onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles Johannes, een Daniels Jan, een Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters Gerhardus,  jaar 1814 (10)

6383

82     

23-04-1814

Boonstra K. A. te Suawoude Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6070

424-3          25-05-1821

Boonstra K. G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Boonstra Kl: (q?) hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Boonstra Klaas Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6278

194-4

20-02-1817

Boonstra Klaas Tjebbes de erven Landbouwer  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

6281

583- 137

05-06-1817

Boonstra Klaas Tjebbes de erven, Landbouwer,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6060

480

06-07-1820

Boonstra Klaas, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Boonstra Klaas, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6278

195-9

20-02-1817

Boonstra Klaas, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

8050

34/6122,

699/6

14-07-1837

Boonstra L.  J. Roordahuizum Beurtschipper Lwd. op Sneek jaar 1837

6631

1066-17

02-09-1814

Boonstra L. E. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3-v

17-07-1839

Boonstra L. K. te Burum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6424

609

10-12-1817

Boonstra Lieuwe Jochems 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Boonstra Lieuwe Jochum 105 Marrum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6871

22-03-1825

11/1-C

Boonstra Lieuwe Wobbes te Ferwerderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Boonstra Lieuwe, 48 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6285

1247- 63

18-12-1817

Boonstra Linse E. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Boonstra Lucas, 21 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8199

729/5, 290

Bladz. 13-v

17-07-1839

Boonstra Luitjen K. te Burum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6382

79 nr. 88

31-03-1814

Boonstra M. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

6830

18-A blz. 15

21-01-1824

Boonstra M. P.  te Zurich wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8280

517-11, 6

19-05-1840

Boonstra M. R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in  het Kantoor Hardegarijp, Gemeente Bergum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6390

37

20-09-1814

Boonstra Menne Pyters, hij wordt vermeld in een Extract uit eene bekendmaking door de Provisionele Schout der gemeente Jorwert die aan de mannen van het 10e Bataillon van de Landstorm ter goedkeuring wordt voorgedragen  als officier met vermelding van rang en plaats waar gelegerd/wonende samen met anderen enz. jaar 1814 (3)

6417

176

3e Bataillon

22-04-1817

Boonstra Mijle Jacobs 1 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6407

198-1-2-3

04-05-1816

Boonstra Mijle jacobs staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6840

36-A

blz. 27

22-04-1824

Boonstra Minne P. Timmerman van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9188

615 1e afd.

02-05-1919

Boonstra Oege Dokkum Zijn eervol ontslag als Veldwachter van Dokkum jaar 1919  (2)

5664

3, 13

20-04-1916

Boonstra P. A. Molenend onder Oenkerk   Schip de Trijnwouden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5664

37, 13

01-04-1910

Boonstra P. A. Oenkerk - Molenend Schip de Trijnwouden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

5664

29, 16

16-04-1903

Boonstra P. A. Oenkerk / Molenend Schip deTrijnwouden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

5664

30

17-04-1913

Boonstra P. A. Oenkerk ~ Molenend Schip deTrijnwouden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5664

A.17 Bijl.35

25-04-1912

Boonstra P. A. Oenkerk naar Molenend Schip de Trijnwouden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5664

A.Bijl. 35

27-04-1911

Boonstra P. A. Oenkerk naar Molenend v.v., Schip de Trijnwouden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

8214

1027/16

bladzijde 4

07-10-1839

Boonstra P. M. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (5)

8280

526-1, 6

22-05-1840

Boonstra P. W.  te Sint Jacobi Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9181

2110

08-12-1915

Boonstra Pieter Cornelis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6840

36-A

blz. 39

22-04-1824

Boonstra Pieter J. Timmerman van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6871

22-03-1825

11/1-C

Boonstra Pieter Johannes te Leeuwarden staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

8224

1236-5

00-12-1839

Boonstra Pieter M. wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen van het Kantoor Franeker,  Betaalde en Gedane  posten op Memoriaal  van Franeker  jaar 1839 (3)

8280

517-11, 47

19-05-1840

Boonstra R. de weduwe te Lemmer wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

7977

140-7

08-02-1837

Boonstra R. en A. te Harlingen wordt vermeld in een staat van Requesten om vrijdom van den Accijns op Turf voor zijn Kalkbranderijvoor 20.000 Tonnen enz.  jaar 1837 (5)

6840

36-A

blz. 23

22-04-1824

Boonstra Reinder Winkelier van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6393

134

28-02-1815

Boonstra Rinse Gerrits Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

8200

738/10, 264

20-07-1839

Boonstra Rinse Martens Lemmer Zeevarende Baas jaar 1839

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Boonstra Roelof, 121 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6424

584

02-12-1817

Boonstra S. 14 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6856

19-A

13-10-1824

Boonstra S. E. te Garijp een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens verzuim aangifte van zijn knechts in het patentrecht jaar 1824 (2)

6845

32-A

12-06-1824

Boonstra S. R. een request van veenlieden en de borgen van hen waar hij ook in genoemd wordt jaar 1824 (9)

7977

141-1

09-02-1837

Boonstra Sake---- Boonstra Hendrika Sakes of Damstra ….? een Koninklijke magtiging en bepaling dat als zij volharden bij hare vroegere onwil mogt weigeren om zich met haren op gelijke wijze verpleegd wordende oudste kinderen  Sake en Cele te begeven te Veenhuizen enz. enz maar dat zij vindt zelf in het onderhoud van haar en are kinderen enz. jaar 1837 (8)

9184

839

03-07-1917

Boonstra Sije, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

6418

255-B

01-06-1817

Boonstra Sipke M. 514 Lemmer is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6257

410-11

28-04-1815

Boonstra Sybe Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6032

170

09-03-1818

Boonstra T. A. te Leeuwarden  betreft declaratieen (met bedragen) van defroyementen van de Gerectsdienaren jaar 1818 (3

6424

584

02-12-1817

Boonstra T. F. 23 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6383

62

02-04-1814

Boonstra Teede Noisses te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6851

26-A

10-08-1824

Boonstra Teede te Joure , Een afschrift van gedaan arrest(beslaglegging)  door den Deurwaarder Canerinus Joh. Een beschrijvinsbiljet  met de schuld en de beschrijving van de boedel  waarop beslag is gelegd jaar 1824 (4)

3701

16-D

10-02-1842

Boonstra Teede Wisses, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

9182

284

09-02-1916

Boonstra Tiede,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

9184

276

05-03-1917

Boonstra Tiede, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, Annade maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

6100

1215-5vv

29-11-1823

Boonstra Tjeble Klaases  te Burum,  hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Kollum enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6066

 

23

09-01-1821

Boonstra Tjeerd Alberts  ---- Vries de Sybren Oeges  Hij staat in een document vermeld van veranderingen binnen de Provincie:  dat hij op 1 November 1820   i.p.v. Boonstra Tjeerd Alberts  benoemd is tot assistent van de Scherprechter te  Leeuwarden jaar 1821 (1)

6006

954-5

06-12-1815

Boonstra Tjeerd Alberts  te Leeuwarden staat vermeld als Geregtsdienaar in een staat van Tractementen in het Arr. Leeuwarden voor de maand November van het jaar 1815 (1)

6064

776

01-11-1820

Boonstra Tjeerd Alberts , Gerechtsdienaar te Leeuwarden is op de 27e der maan d Oktober aangesteld als assistent van den Scherprechter  i.p.v. Draaisma Klaas die op den 23e Oktober  overleden is  enz. jaar 1820 (1)

6029

896

17-12-1817

Boonstra Tjeerd Alberts Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Leeuwarden  arr. Leeuwarden. Jaar 1817 (2)

6026

665

26-09-1817

Boonstra Tjeerd Alberts,  Onderwerp: wegens het gedane transport van gevangenen enz. jaar 1817  (1)

9725

Deel 2

Blz. 144

00-00-1894

Boonstra Tjisse,  4e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9181

1413

06-08-1915

Boonstra Tjitse,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9186

10

03-01-1918

Boonstra Tjitze, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

3575

16

11-11-1878

Boonstra W. Hallum Schipper op de Hoop vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)

4635

A-1, 45

28-06-1904

Boonstra W. J. Pingjum Veldwachter   Betreft Schip De Hoop, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

9414

190, 191             18-02-1922

Boonstra W. J., Dijkstra  A., Vries de J.  , en Feenstra H. , allen Veldwachters binnen de Gemeente Wonseradeel  deze vragen wat aan de Burgemeester  en Wethouders wat buiten hun bevoegdheden valt, het verzoek is om de verleende ontheffing uit te breiden  enz.  verder de Salarissen zijn met fl. 50 verhoogd naar fl. 1900 per jaar plus kindergeld en vergoeding kleding enz. jaar 1922 (11)

8285

615-2, 1

19-06-1840

Boonstra W. te Surhuizum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Achtkarspelen als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 37 Bladzijde 1

26-09-1839

Boonstra Wijtze F. te Oldeboorn wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

9180

330-40

17-02-1915

Boonstra Willem Met signalement Veldwachter Wonseradeel jaar 1915 (3)

9182

285/40

07-02-1916

Boonstra Willem Witmarsum Veldwachter Met Signalement jaar 1916

3701

16-D

10-02-1842

Boonstra Wisse Taedes, wordt vermeld Nominatieve staat no.44/12 der kinderen in de Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

9187

1644

06-11-1918

Boonstra Wisse, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6626

487  blz. 8

07-04-1814

Boonstra Wobbe Lieuwes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

5664

162, 9

27-02-1917

Boonstra Z. Dokkum Schip de Juliana I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

5664

274-a, 9

28-02-1918

Boonstra Z. Dokkum Schip de Juliana I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

3575

16

11-11-1878

Boonstra Z. E. Blija Schip deJonge Gosse vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)

9465

Deel 2, 26

31-03-1856

Boonstra Zweite E. te Blija Beurt en Veerdienst van Blija Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8).

6303

532

17-07-1823

Boont Corneliske Hendriks----   Hanzes Hemke 15 jaren en Boont Corneliske Hendriks 13 jaren,   verder geboorteplaats enz. enz.  zij staan vermeld op een staat van  gearresteerde en opgezonden bedelaars naar de  Ommerschans enz. jaar 1823 (3)

6833

14-A, 7

12-02-1824

Boontje F. de weduwe te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6005

938 blz. 5

30-11-1815

Boontje Roelof Hermanus Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

9181

1923

01-11-1915

Boontje Sjouke gehuwd met  Steigenga Antje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9181

1923

01-11-1915

Boontje Sytske,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6383

65

02-04-1814

Boontje Thomas T. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

9181

1923

01-11-1915

Boontje Trijntje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6830

7-A

15-01-1824

Boontje W.---- Idsardi W. I. (Willem Idzes) Grietman van Westdongerradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een zzebrief uitgegeven aan Haantje Johan Schipper op de Kornelia, een Meetbrief aan Visser Wigle Anne & zn. te Workum Eigenaar van de Kornelia en Boontje W. te Texel Stuurman op de Kornelia enz. jaar 1824 (3)

6293

46

30-12-1818

Boontje Wiebe Abes   hij is aangeslagen voor de som van fl. 9.=  ter repartitie ter vinding van het achterstallig Predicants Tractament over den jare 1817 en hij heeft zig beklaagd en zal daarvan door zijn request van verschoond worden enz. jaar 1818 (2)

6661

137 blz. 7

19-03-1817

Boontje Wiebe Abes te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6677

316

22-07-1818

Boontje Wiebe Abes, Schippersknecht, Huis 98, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement van de Predikant Dobelman J. (Jan)spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van de Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

9181

1923

01-11-1915

Boontje Wiebe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 9

27-08-1839

Boor de S. W. te Waaxens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

3288

1-21

10-04-1833

Boorn de Rivier---- een dossier met een profiel tekening 25 ellen van de ophaalbrug No. 2 van enige ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833  Dossier  27

6843

20-A

21-05-1824

Boornbergum---- Lijst met 90 namen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde jaar 1824. (14 )

6056

218

27-03-1820

Boornbergum,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

9134

1081-25

14-04-1883

Boornsma Lolke Gatses te Berlikum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

6833

27-A, 3

06-02-1824

Boornstra J. J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

9182

285/9

07-02-1916

Boorsma  Hendrik J.Hzn Dokkum Politiedienaar Met Signalement jaar 1916

9181

1645

03-09-1915

Boorsma Anne,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6840

36-A blz. 6

22-04-1824

Boorsma Auke Kornelis Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

3622

A-3

blz. 1

05-01-1848

Boorsma Corneliske Marks huisvrouw van Smedes Jan Melles, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 1

31-12-1852

Boorsma Corneliske Marks huisvrouw van Smedes Jan Melles, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

6383

80     

23-04-1814

Boorsma F. F. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

5664

3, 9

20-04-1916

Boorsma F. Irnsum Schip de Irnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5673

 

87

29-03-1906

Boorsma F. te Irnsum, een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “Irnsum“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1906 (1)

5664

23

17-04-1913

Boorsma Folkert Irnsum Schip de Irnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5664

27, 8

16-04-1914

Boorsma Folkert Irnsum Schip de Irnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

5664

37, 9

01-04-1910

Boorsma Folkert Irnsum Schip de Irnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

5664

A.10 Bijl.28

27-04-1911

Boorsma Folkert Irnsum Schip de Irnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

5664

A.13 Bijl.29

25-04-1912

Boorsma Folkert Irnsum Schip de Irnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5673

 

97

18-10-1906

Boorsma Folkert te Irnsum, een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “Irnsum“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1905 (1)

6424

609

10-12-1817

Boorsma G. F. 9 is zijn volgnummer in de de Gemeente Idaarderadeel bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)

6257

438

12-05-1815

Boorsma G. J. , Wegens onderwijs  in de exercitien, wordt vermeld op een Staat der Kosten gemaakt ten dienste van den Landstorm in de Gemeente Anjum geduurende de jare 1814 enz. jaar 1815 (4)

6258

603

20-06-1815

Boorsma G.----, Vermeld op de Staat van Begroting  voor onderhoud van gebouwen te Metslawier  en gedane uitgaven enz. enz.   jaar 1815 (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Boorsma Gabe Sike  576 Veenwouden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Boorsma Gabe Sikkes 19 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6398

715                05-08-1815

Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Boorsma Gabriel 499 Warga is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

3574

12

18-04-1862

Boorsma Geerd Lieuwes te Kollum staat vermeld in een document Openbare Aanbesteding met bestek en voorwaarden  wegens het plaatsen van bakens langs de Geul van het vaarwater de EIJDE EE ten westen van Bergumerdam Gem. Tietjerksteradeel met het bedarg van inschrijving enz.  jaar 1862  (9)

3574

13

21-07-1865

Boorsma Geerd Lieuwes te Kollum staat vermeld in een document Openbare Aanbesteding met bestek en voorwaarden  wegens het plaatsen van bakens aan het Westeinde van het Bergumerdam Gem. Tietjerksteradeel met het bedarg van inschrijving enz.  jaar 1865 (9)

6034

318

04-05-1818

Boorsma Geert---- Faber Hendrik Gerbens en Faber Jelte Gerbens, tegen beide is een vonnis gewezen door de rechtbank te Leeuwarden zij moeten 3 dagen in het zogenaamde “ Hondengat” te Kollum opgesloten worden , er komt een rekening voor verzorging van fl. 3.50 door de Kastelein  Boorsma Geert en de Grietman vind dat enz. enz. jaar 1818 (3)

6383

128

10-05-1814

Boorsma Geert Jacobs te Collum  benoemd tot bestuurder der exercitiën van de Landstorm in de Gemeente Anjum hij niet beschikt over de bekwaamheid enz. er wordt voorgesteld dat ene Hieltjes ….? Voorheen Gardiaan van de Batterij op Oostmahorn enz. jaar 1814 (1)

6245

399-7

10-05-1814

Boorsma Geert, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6278

195-3

20-02-1817

Boorsma Geert, Kastelein te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

8280

517-15,1

19-05-1840

Boorsma H. J. te Leeuwarden staat vermeld in een document aanschrijving 26 maart 1825 het doen van opgave van ingekomen  reclames tegen aanslagen voorkomende in de 2e Suplitoire Patent kohieren 1839 en 1840 enz. jaar 1840 (3)

9180

330-9

17-02-1915

Boorsma Hendrik JHzn. Met signalement Politiebediende Dokkum (3)

5666

Jaar 1890

akte 5

Boorsma Hillebrand----  voor de volledige tekst zie bij Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris  der Stoombootrederij “Warga” zend stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en Leeuwarden verder een folder waarin het volgende vermeld:  )

5666

5

13-11-1890

Boorsma Hillebrand Warga Stoomvaart Reder en Winkelier, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

3580

71

09-06-1846

Boorsma J. ---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request  met antwoord en beslissing betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier aanwezig een brief met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J. Apotheker, Dreide van der Tuttel M,  Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen J. H., Lang de F., Werffers van der ….?, Gorter K.,  Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C.,  Siersma D., Gelder van N. N?., Haikema D., Ruurdsma J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan  jaar 1846 (10)

6253

96

25-01-1815

Boorsma J.  voor Pieken met het Verven, Wordt vermeld op de staat van Uitgaaf  gedaan op de post van onvoorziene uitgaven over 1814  op de begrooting van den Gemeente   Huizum enz. jaar 1815 (4)

8199

729/5, 290

Bladz. 21-v

17-07-1839

Boorsma J. Koopman te Vollendam (Volendam valt onder de hogere gemeente Amsterdam)  is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Boorsma Jacob F., 119 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6382

114

09-04-1814

Boorsma Jacob Takes--- Marcus Jacob Samuel hij wordt opgeroepen om ingelijfd te worden van het bataillon Landmilitie maar dat hij niet te Dockum te vinden is en dat de persoon van Werf van der Walle Melis enz. en geruild heeft met Boorsma Jacob Takes uit de Gemeente Ee enz. jaar 1814 (2)

9180

420

05-03-1915

Boorsma Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9182

284

09-02-1916

Boorsma Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Boorsma Jacob, 883 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9187

1644

06-11-1918

Boorsma Jacob, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8102

34 , 744/8

30-07-1838

Boorsma Jan Douwes Schingen Schipper jaar 1838

5664

162, 29

27-02-1917

Boorsma Jan Irnsum Schip de Irnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

5664

274-a, 29

28-02-1918

Boorsma Jan Irnsum Schip deIrnsum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

8383

874/9 no. 15

04-09-1841

Boorsma Johan Fredriks--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3)

6840

36-A blz. 3

22-04-1824

Boorsma K. J. Timmerman van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8199

729/5, 290

Bladzijde 6

17-07-1839

Boorsma K. W. te Minnertsga is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 20-v

17-07-1839

Boorsma K. W. te Minnertsga is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8375

708-5_5

20-07-1841

Boorsma K. W. te Tzummarum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

3622

M

Stuk  2

26-01-1877

 

Boorsma Klaas is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, geheven wordende bij de doorvaart van de ophaalbrug genaamd de Kingmatille gelegen over de Leeuwarden Harlinger Trekvaart in de gemeente Franekersadeel met als borg Anema Sipke en Span Hylke ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1877 (5)

3622

M

Stuk  2

26-01-1877

 

Boorsma Klaas is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, geheven wordende bij de doorvaart van de ophaalbrug genaamd de Kingmatille gelegen over de Leeuwarden Harlinger Trekvaart in de gemeente Franekersadeel met als borg Anema Sipke en Span Hylke ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1877 (5)

3622

M

Stuk  2

26-01-1877

 

Boorsma Klaas is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, geheven wordende bij de doorvaart van de ophaalbrug genaamd de Kingmatille gelegen over de Leeuwarden Harlinger Trekvaart in de gemeente Franekersadeel met als borg Anema Sipke en Span Hylke ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1877 (5)

6830

18-A blz. 22

21-01-1824