Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

8386

949/26

20-09-1841

Braak de J. te  Oostrum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_26b

20-07-1841

Braak de J. te Oostrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Braak de J. te Oostrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 26

Bladzijde 1

26-09-1839

Braak de J. te Oostrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 26,2

19-06-1840

Braak de J. te Oostrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

6871

22-03-1825

11/1-C

Braak de Pieter Jarigs te Oostdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

8359

373-20

17-04-1841

Braak Dirk te Franeker (Gemeente) komt voor op een Nominatieve Staat van Lotelingen der ligting 1841 welke door den Militie Raad voor altijd zijn vrijgesteld en die in het geval verkeerden van slechts een jaar vrijgesteld te worden enz. jaar 1841 (8)

6047

379

03-06-1819

Braak F. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-7        

25-05-1821

Braak F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Braak F. Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Braak F. Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Braak Foekje Renteniersche van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6282

737-16

07-07-1817

Braak Foekje, Renteniersche te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6401

 

859-1+3

10-10-1815

Braak J. H. staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (2) Dossier (15)

6870

11-03-1825

2-A

Braak J. hij wordt benoemd als Predikant der Hervormde Gemeente van Hollum en Ballum jaar 1825 (3)

6830

18-A blz. 2

21-01-1824

Braak ter Gerryt H. te Greonterp wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (2) dossier (45)

8280

517-11, 22

19-05-1840

Braak van  Jan (Huisvrouw van) wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6018

3

03-01-1817

Braak Willem, hij aanvaard zijn functie als onderwijzer der Nederduitsche Stadsschool te Franeker, jaar 1817  (1)

8280

526-1, 26,2

22-05-1840

Braak? de J. te Oostrum,  Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6277

30-11

09-01-1817

Braakhuis Alberet moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6034

398

30-05-1818

Braaks F. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6071

457

04-06-1821

Braaksma  Sjoerd----Bierma H. I. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel  Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor een onderwijzer  te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van  Brantgum enz. enz.  getekend door  en commissarissen Stinstra Jan Tomas,  Hiemstra G. F? ,  Jong de J. B. , Bergmans  J. J. ,  Bosch P. D.  Mellema Hoite Jacobs,  Bijlstra G. G.  Meinema J. K., Wouda J. G. D.  , Jong de F. A. ,  Braaksma  Sjoerd,  Popke Jacob  Sjoerds  ,   en de secretaris Klaassesz Jan.   jaar 1821 (4)

5989

576 1e lijst

26-07-1814

Braaksma A. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

5989

576 2e lijst

26-07-1814

Braaksma A. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6383

65

02-04-1814

Braaksma Anne H. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6242

115

19-02-1814

Braaksma Anne Haantjes---- Zathe Klein Saxenoord, een document waarin gesproken wordt over publieke verhuring en het bleek dat Braaksma Anne Haantjes onder Dongjum de pondematen beschreven had op 11 gulden en Kooistra Sjerk Willems de pondematen beschreven had op 7 gulden en 10 stuivers enz. enz.  jaar 1814 (2)

5994

1043

24-12-1814

Braaksma Anne Koopman, in een dossier zit ook een handgeschreven brief met zijn handtekening een  request jaar 1814 (3)

5664

274-a, 25

28-02-1918

Braaksma D. Berlikum Schip de Twee Gebroeders  , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

5664

162, 25

27-02-1917

Braaksma D. Berlikum Schip de Twee Gebroeders, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

6252

1186-5

29-11-1814

Braaksma D. T. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6262

978-3

13-10-1815

Braaksma Douwe J. hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

9725

Deel I 

Blz. 7

00-00-1863

Braaksma Douwe, 6e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1863 (2)

9725

Deel I 

Blz. 8

00-00-1863

Braaksma Douwe, 6e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1863 (2)

6864

26/1-C

 no.  31

07-01-1825

Braaksma Durk Johannes  te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

9187

735

07-06-1918

Braaksma Fedde, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6257

410-6

28-04-1815

Braaksma Fedde, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6251

1073

30-10-1814

Braaksma G. A. wegens Kamerhuur in 1812 enz. , hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Brantgum over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

8211

988-3, 26

Bladzijde 4

26-09-1839

Braaksma G. te Niawier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6250

971

04-10-1814

Braaksma H.  wegens geleverd brood aan de armen hij wordt vermeld in een document van Oldeboorn bereffende Algemeene achterstallige schulden enz. enz. jaar 1814 (7)

6424

609

10-12-1817

Braaksma H. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Braaksma Hendrik Wijtze 84 Engwierum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6277

87

29-01-1817 

Braaksma Hille Andries  hij wordt benoemd als Gaarder bij de Molen in de Benedenknijpe op een tractement van  150 – 175 guldens enz.  En door voorts alle de Veldwachters Policie bedienden te Gelasten om tevens tegen alle overtredingen en fraudes van de Molenaars te waken enz jaar 1817 (2)

9187

1644

06-11-1918

Braaksma Iede, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6051

710

06-10-1819

Braaksma J.  commies te voet van de 3e klasse  de in en uitgaande rechten te Tacozijl  een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij  o.a. schrijft dat hij altoos zijn bestendige ijver en vigilantie  des rijks belangen al enz. enz, jaar 1819 (2)

8280

526-1, 1

22-05-1840

Braaksma J. F. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/6-1

25-09-1841

Braaksma J. F. te Surhuisterveen Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

8359

373-20

17-04-1841

Braaksma Jacob Jacobs te Dantumadeel  (Gemeente) komt voor op een Nominatieve Staat van Lotelingen der ligting 1841 welke door den Militie Raad voor altijd zijn vrijgesteld en die in het geval verkeerden van slechts een jaar vrijgesteld te worden enz. jaar 1841 (8)

8380

828-19

23-08-1841

Braaksma Jacobus Boeles gewezen commies der belastingen  te Surhuisterveen een verzoek om een gratificatie enz. jaar 1841 (3)

6626

487  blz. 16

07-04-1814

Braaksma Jan Cornelis wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6277

77-c-6

21-01-1817

Braaksma Jan L. hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en wordt vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)

8214

1028/12

08-10-1839

Braaksma Jan Sipkes 66 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

6262

978-2

13-10-1815

Braaksma Jelke hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

9186

548

04-05-1918

Braaksma Jelke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6257

410-8

28-04-1815

Braaksma Jelke, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6407

196

02-05-1816

Braaksma Jelle Hilles geboortig van Heerenveen wordt vermeld in een ondertekende brief van de Kapitein Kommanderende  het depot van het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat voornoemde onbekwaam zijn verklaard  wegens de Hoofdplaag (Hoofdzeer) enz. jaar 1816 (1)

9465

Deel 2, 89

13-02-1854

Braaksma Jelte te Nijehaske, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1854 (8) 

9465

Deel 2, 90

31-10-1866

Braaksma Jelte te Nijehaske, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Sneek, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).

6252

1186-5

29-11-1814

Braaksma Joh’s J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6392

106

15-02-1815

Braaksma Johannes , Sergeant bij den Krijgsraad door zijn overlijden wordt ter vervulling van zijn plaats Brouwer Geert Lamberts voorgedragen enz. jaar 1815 (1)

6630

1017B blz. 6

22-08-1814

Braaksma Johannis staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz. 6

22-08-1814

Braaksma Johannis wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

5664

162, 25

27-02-1917

Braaksma L.  Berlikum Schip de Twee Gebroeders, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

9465

Deel 2, 76

31-10-1866

Braaksma Lieuwe Sytzes te Berlikum, Beurt en Veerdienst van Berlikum naar Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)  (vergunning reeds op 11-03-1740)

6837

19-A

18-03-1824

Braaksma Meinardus Hendrikus---- Smit Johannes Schoolonderwijzer te Blesdijke, Poppe Jan werkzaam bij het grieternij bestuur, Braaksma Meinardus Hendrikus., Bouwmeester Hendrik onderwerp voordracht van de functie van Ambtenaar i.p.v. Dekker Engbert Johannes  met verklaringen van hun kunnen en gedrag jaar 1824  (7)

9465

Deel 2, 76

31-10-1866

Braaksma Ruurd Sytzes te Berlikum, Beurt en Veerdienst van Berlikum naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)  (vergunning reeds op 11-03-1740)

8386

948/12

24-09-1841

Braaksma S. Hij staat in een document met een staat aanwijzende het bedrag der kwitantien van door de ontvanger genoten beloning voor de perceptie van het Veefonds over 1844 enz. enz. jaar 1841 ( 2)

8375

708-5_7

20-07-1841

Braaksma S. te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6840

36-A

blz. 13

22-04-1824

Braaksma Sikke Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6838

7-A bijlage 1

Mannen

H.van Arrest

26-03-1824

Braaksma Sutze M., 14 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6837

22-A

18-03-1824

Braaksma Sybe te Grouw---- Proost Harmen te Gorredijk en Braaksma Sybe te Grouw---- verzoeken in een handgeschreven brief met beider handtekeningen willen van standplaats ruilen jaar 1824  (1)

6838

7-A bijlage 1

Mannen H. J

ustitie

26-03-1824

Braaksma Sytse M., 238 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2

Mannen

H. Justitie

26-03-1824

Braaksma Sytse, 113v is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1

Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Braaksma Sytze M., 142 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6252

1186-5

29-11-1814

Braaksma T. S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

8375

708-5_1

20-07-1841

Braaksma te S-Veen staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

9191

923

22-07-1920

Braaksma Tjeerd, geb 1890 Rinsumageest gehuwd 1 kind,  Agent van Politie te Haarlem voorheen te Gouda zijn aanstelling als gediplomeerd Veldwachter te Gaasterland , wordt ook in genoemd  als kandidaten Louwsma Anne, Agent van Politie te Woerden,   Schouwerwou Jan Veldwachter te Kesteren jaar 1920 (4)

8377

751/16

02-08-1841

Braaksma Tjepke Dirks------ hij staat op de lijst met militairen die  wegens lichaamsgebreken ongeschikt zijn om te dienen ( met de gebreken er bij vermeld ) en verdere info. Jaar 1841 (5)

6626

487  blz. 2

07-04-1814

Braaksma Wiebe Jelles wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

9180

330-38

17-02-1915

Braaksma Wiers Met signalement Politiedienaar Westdongeradeel (3)

5664

274-a, 25

28-02-1918

Braaksma, L. D. Berlikum Schip de Twee Gebroeders  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

 

6626

560

23-04-1814

Braaksma.Jan Lubberts---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief (Request) aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de jaren 1808 enz. dat de gedaagden zouden worden gecondenneerd om Eeltjes Jan† 21-01-1809  en Gerbens Doetjen (Echtelieden) behoren volgens de eisers van Niawier enz. verder aanwezig een aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier is geboren verder dat Idzes Jan Armvoogd te Niawier is  en Klazes Jan Fiscaal,   en dat Jan en Doetje te Metslawier meer dan 5 jaar hebben ingewoond, tevens notarieele stukken van de Notaris Klaasesz Jan residerende te Dockum dat de na te noemen getuigen Wijtsma Tjomme Tjerks  te Niawieran beroep Gardenier te Niawier, Herberg van der Jan Sakes Kastelein te Niawier, Braaksma.Jan Lubberts Gardenier beide te Niawier verklaren en ondertekenen en Wiersma Jilles Symon Veldwachter en Armvoogd verklaard dat hij een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij Gerbens Neeltje (ondertekend als Nellij) weduwe van Thijssens Willem te Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden daar zouden wonen enz. Dat de mede Armvoogd Bartels Willem, Huisman van beroep te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  en Talsma Henne Sytzes van beroep Schoolmeester te Niawier en Woude van der Jan Sijpts, Rentenier te Niawier welke verklaard dat de begravenis van Schilt Johannes overleden te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe Zaken voor den Hove van Vriesland den 16e van de Bloeimaand 1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin genoemd de heer Joha A. eerste Deurwaarder enz. jaar 1814 (43)

8260

110-18

08-11-1839

Braaksmaq Dirk Johannes , Kanonnier Bataillon vrijwillige Artilleristen * 16-06-1802 Leeuwarden,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

8376

731/11

26-07-1841

Braam Albert te Sneek , Kopergieterij vrijdom voor inslag 1000 tonnen Turf en 64 mudden Maatkolen  enz. jaar 1841 (8)

8373

677/7

10-07-1841

Braam Albert, eigenaar Kopergieterij te Sneek  onderwerp accijns op de turf en steenkolen enz. jaar 1841 (3)

6277

30-9

09-01-1817

Braam Evert J. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6253

70

17-01-1815

Braam Foppe Goitsens---- Aylva van D. F.  en Sminia van J. als commissarissen  en gezien het verbaal enz. enz. tussen Bontekoe Hendrik Jansen  Coopman te Dockum en de heer Sminia van Hessel enz. enz. verder worden genoemd: Mahiu Reyer Arjens , Braam Foppe Goitsens, beide Cooplieden zij zijn crediteuren van de stad Dockum enz. enz. jaar 1815 (9)

8375

708-5_4

20-07-1841

Braam H. te Oosterlittens staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8308

1087-11, 4

03-11-1840

Braam Hendrik staat vermeld in een document Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie waarvan zijn ingekomen  gedurende de maand  october enz jaar 1840  (9)

6632

 

 

1316 lijst 3-L.

22-10-1814

Braam J. weduwe & Zoonen te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6406

175-1+4-5

09-04-1816

Braam Jan Jurgens staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6384

23, 59, 67

01-06-1814

Braam Jan Jurjens---- Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een request aan enz. dat hare minderjarige enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen in de termen Landmilitie met no. 456 en opgeroepen is, zij verzoekt zijne vrijstelling , een volgend document van de Burgemeester van Harlingen, dat de vrouw bekend staat als voor eene wier zaaken vooral niet ongunstig enz. en dus hij schrijft dat de hulp van hare zoon niet nodig heeft en de aanvraag van de hand wordt gewezen enz. jaar 1814 (5)

6383

181

24-05-1814

Braam Jan Jurjens Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een request aan enz. dat hare minderjarige enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen in de termen Landmilitie met no. 456 en opgeroepen is, zij verzoekt zijne vrijstelling en bijgaand een behoorlijk gelegaliseerd attest ondertekend door de navolgende personen Buisman Jan Dirks, Boer de Dirk Martens, Metzelaar Klaas Pieters  allen ongehuwd wonende te Harlingen vallende in de termen van de Landmilitie  en Zee van der Bart Feddes van beroep Koopman, Buma Aardenburg Sybout onderwijzer der jeugd, Feenstra Roelof Mr. Hovenier, Cuipers Henricus IJzerkramer,  Hoeve van der Cornelis Piers Slotmaker, Lautenbach Cornelis Dirks Mr. Schoenmaker, Dijkstra Johannes Klaases Mr. Bakker, Hamstra Geert Roelof Winkelier allen gehuwd en wonende te Harlingen verklaren dat Braam Jan Jurjens Timmerknegt enz. eenigste zoon en kind is van Rooij de Marijke Jochems en Braam Jurjen Jans die zig schuldig heeft gemaakt aan langdurige openbare dronkenschap en zeer slordige levenswijze en zijn vrouw reeds in Maart 1813 heeft verlaten en naar St. Jacobi Parochie is gegaan enz. enz. enz.  jaar 1814 (9)

6383

181

24-05-1814

Braam Jurjen Jans---- Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een request aan enz. dat hare minderjarige enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen in de termen Landmilitie met no. 456 en opgeroepen is, zij verzoekt zijne vrijstelling en bijgaand een behoorlijk gelegaliseerd attest ondertekend door de navolgende personen Buisman Jan Dirks, Boer de Dirk Martens, Metzelaar Klaas Pieters  allen ongehuwd wonende te Harlingen vallende in de termen van de Landmilitie  en Zee van der Bart Feddes van beroep Koopman, Buma Aardenburg Sybout onderwijzer der jeugd, Feenstra Roelof Mr. Hovenier, Cuipers Henricus IJzerkramer,  Hoeve van der Cornelis Piers Slotmaker, Lautenbach Cornelis Dirks Mr. Schoenmaker, Dijkstra Johannes Klaases Mr. Bakker, Hamstra Geert Roelof Winkelier allen gehuwd en wonende te Harlingen verklaren dat Braam Jan Jurjens Timmerknegt enz. eenigste zoon en kind is van Rooij de Marijke Jochems en Braam Jurjen Jans die zig schuldig heeft gemaakt aan langdurige openbare dronkenschap en zeer slordige levenswijze en zijn vrouw reeds in Maart 1813 heeft verlaten en naar St. Jacobi Parochie is gegaan enz. enz. enz.  jaar 1814 (9)

6384

23, 59, 67

01-06-1814

Braam Jurjen Jans---- Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een request aan enz. dat hare minderjarige enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen in de termen Landmilitie met no. 456 en opgeroepen is, zij verzoekt zijne vrijstelling , een volgend document van de Burgemeester van Harlingen, dat de vrouw bekend staat als voor eene wier zaaken vooral niet ongunstig enz. en dus hij schrijft dat de hulp van hare zoon niet nodig heeft en de aanvraag van de hand wordt gewezen enz. jaar 1814 (5)

8285

615-2, 4-1

19-06-1840

Braam v. H. te Oosterlittens wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

6418

255-A

00-05-1817

Braam van Pieter 328 is zijn volgnummer en Kampen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6082

443

01-05-1822

Braamberg Johannes Gerrits te Bakhuizen hij is borg voor; Keulen Jan Hendriks te Hemelum Hij pacht  land  op de Koudumer Slaperdijk in de gemeente Hemelumer Oldephaert enz. met vermelding van Rendement voorgaande verpachting, tegenwoordige taxatie en rendement laatste verpachting enz. jaar 1822 (3)

8211

988-3, 15

Bladzijde 1

26-09-1839

Braams ….? te Harlingen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8308

1078-5

29-10-1840

Braams en Schaafsma wordt vermeld in een document genaamd Staat van Requesten om gedeeltelijken vrijdom van den Accijns op de Turf een document met 7 kolommen informatie zoals woonplaats, soort van Fabrijk, hoeveelheid Turf, Advies van de Inspecteur en Advies van de Gouverneur enz. jaar 1840 (4)

6081

376

13-04-1822

Braams Hendrik Berends Warfingsveen (Oost Friesland) ---- Loon van Jan Everhardus ,  Notaris te Sint Anna Parochie een getekende brief door  Arends Grietje  weduwe van Hollner Toinjes Jansen in leven schipper ook wordt genoemd in een getekende brief door  Hinnes Berends Brahms Onderwerp een lading van een vergaan schip genaamd Vrouw Margaretha tevens een lakzegel met  een springend paard  met opschrift Koeningl Grossbrit  Hannov. jaar 1822 (9)

6843

9-A

25-05-1824

Braams Jean Baptiste,  in leven Visiteur, de minderjarige wezen van hem ontvangen een pensioen van 213 gulden jaar 1824  (4)

8214

1027/30

07-10-1839

Braams P. A. te Harlingen het betreft de inslag van  500 mudden kolengruis  voor zijne Ankersmederij onder genot van vrijdom van accijns enz. jaar 1839 (5)

7977

140-7

08-02-1837

Braams P. A. te Harlingen wordt vermeld in een staat van Requesten om vrijdom van den Accijns op den Steenkolen voor zijn Ankersmederij voor 500 mudden kolengruis enz. jaar 1837 (5)

8356

328/27-3

03-04-1841

Braams P. A. wonende in wijk B. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6834

7-A blz. 4

18-02-1824

Braarsma Jan A. (Bakkersknegt) te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

5675

62

08-04-1918

Braat A.,  schipper verzoekt in een handgeschreven en door hem getekende brief om een vergunning voor een motorboot genaamd “PieterLeendert” om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen met een diepgang van enz.  jaar 1918 (2)

6659

11

30-12-1816

Brabant (Belgie) Liste Alphabetique des  Communes  Gouvernement du Brabant Meriodional

Alphabetische Naamlijst der  gemeenten het Gouvenerment Brabant (nu Belgie) zoals dat was in 1816. (11) jaar 1816

6864

26/1-C

no.  78

07-01-1825

Brack (Broek?) te Westdongeradeel   8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6060

480

06-07-1820

Brada A. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 6

27-08-1839

Brada J. S. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6034

398

30-05-1818

Brada S. J. , hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-7          25-05-1821

Brada S. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Brada Sjerp J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6872

05-04-1825

27-A

Braderup Peter Jacobsen van beroep Schipper, wonende te Flensburg als Kapitein op het schip de vrouw Anne.  Onderwerp: zijn request dat hij op zijn reis van Lissabon zeeschade en lekkage  bekomen hebbende genoodzaakt is geworden dit rijk aan te doenen naar Harlingen is opgezeild , Wijma Sjoerd S. schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dit schip. enz. enz. jaar 1825 (6)

6859

22-A

19-11-1824

Braderup Peter Jacobus Schipper op de  Vrouw Anna, jaar 1824  (5)

6870

12-03-1825

24-A

Braderup Pieter Jacobus Kapitein op het schip de Vrouw Anna, te kenne gevende dat hij beladen met Tarwe, Boter en enige stuk goederen op zijn reis van Fleurburg naar Lissabon door stormwinden en onweders overvallen enige schade en lekkage heeft enz. en daardoor in Terschelling is ingeklaard enz. ook wordt zijn lading gespecificeerd vermeld vermeld jaar 1825 (6)

5672

132

30-12-1896

Bradford  John, Directeur der teerfabriek,  Heeren Burt ….?, Boulton….? en Haywood….?  te Selzaete (Belgie) ook kantoor houdende te Londen, Parijs en Riga. Zij hebben een  klein Stoomschip genaamd “Congo” en willen varen van Groningen naar Rotterdam, ook hun schip de “Hunze IV” met de afmetingen van enz. enz. jaar 1896 dossier (7)

6068

 

208,

211 en 234

13-03-1821

 

Bradje ‘t  Klooster  aan de Wal in de Boterhoek---- Hendriks Jacoba, zij is gedetineerde in de gevangenis te Leeuwarden en verklaart nooit haar vader en moeder gekent te hebben, maar dat haar wel eens verteld is dat haar moeder haar heeft verlaten toen zij 2 jaren was , en dat zij door een vrouw is opgenomen in de Burmaniestraat te Leeuwarden, maar dat zij altijd een zwervend bestaan heeft gehad en meerder kinderen heeft gehad en nu weer zwanger was.  Enz. enz., maar het college van regenten heeft bij toeval ontdekt dat zij een verkeerd bericht aan hen heeft gegeven betreffende  de geboorteplaats vann haar kind een zeker Haas de Salomon (een Jood) Renplacant bij de Landmilitie in garnizoen te Groningen  tahns met verlof alhier en wonende in ’ t Bradje Klooster  aan de Wal in de Boterhoek heeft bekent dat hij niet met haar is gehuwd maar  wel vader is van het kind geboren te Groningen en 30-11-1819 in de R. K. Kerk is gedoopt aldaaren genaamd  Jozef de Haas (akte is erbij)en dat zij thans weer van hem zwanger is enz. enz. enz. jaar 1821 (6)

6864

18-C

07-01-1825

Braeckmans Jean Baptiste * 09-07-1795, Lansier;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6071

454

04-06-1821

Brag van der Klaas Melles te Heeg was verleend een schadevergoeding van f. 500 hij wordt vermeld op een documet wat betreft de bezwaren van de Veehouders van Lemsterland ten aanzien van de Geringe restitutie aan hun verleend tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven Runderbeesten hebbende ik (Gouverneur) gemeend enz. enz. jaar 1821 (4)

6844

32-A

10-06-1824

Brahms  H. H. ingeklaard met zijn schip te Antwerpen met verklaringen, wat de lading is en de bestemming van het schip en thuishaven enz. jaar 1824  (15)

6850

19-A

03-081824

Brahms H. H Kapitein op de Vrouw Margaretha, jaar 1824

3701

39-C

08-02-1839

Brak Fokke Frankes onecht kind van Brak Franke Andries en Molen van der Martzen Fokkes, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3701

1-C

blz. 5

01-03-1839

Brak Fokke Frankes te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

8225

1245-8a

21-30

07-12-1839

Brak Frank Andries, staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

3701

39-D

09-02-1842

Brak Franke Andries , wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3701

39-C

08-02-1839

Brak Franke Andries , wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

8375

716-3_2d

22-07-184 1

Brak Franke Andries gemeente Weststellingwerf is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8375

716-3_3F

22-07-184 1

Brak Franke Andries Wolvega is de plaats van waar opgezonden en Weststellingwerf is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

8309

1095-2

05-11-1840

Brak Frauke Andries * 1799 staat in een document met 8 kolommen informatie vermeld genaamd: Nota aanwijzende eenige byzonderheden nopens het Domicilie van Onderstand van voornoemde persoon in de maand augustus 1840 opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1840 (5)

3701

39-D

09-02-1842

Brak van der Fokke Frankes onecht kind van Brak Franke Andries en Molen v.d. M. F. , wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

6675

198

10-05-1818

Brake ten Johannes te Ameland staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Aartspr. Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4)

6654

372 blz. 3

09-08-1816

Brakel Luite Roelofs te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff ….? te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6644

799 nrs. 1-19

25-09-1815

Brakel Luite Roelofs te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

8361

434-7

04-05-1841

Brakel van ….? Mevrouw het betreft een verzoekschrift omtrent de verandering in de richting der Straatswegs tussen het Dorp Midlum en de Stad Harlingen    in zoverre dit het eigendom van Mevrouw van Brakel is enz. er wordt ook genoemd de taxateur Poelsma die doorgaans voor de eigenaar gekozen was enz. jaar 1841 (5)

5995

37

14-01-1815

Brakel, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

9921

30

19-10-1882

Brakes Johannes H. , Nachtwacht te Heerenveen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8201

785/9

Bladzijde 1

07-05-1839

Brakke H. H. Kapitein van Cardiff naar Rotterdam met het schip de Hillegina staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ide 1e mei  bij Brixsey Point gestrand doch weder af in zinkende staat te Cardiff teruggebracht enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6246

498

11-06 -1814

Brakken Ebe C. hij ondertekend samen met anderen als Burgemeesteren en Vroedschap van de Stad IJlst een document betreffende de begroting van den jare 1814 met vermelding van enz. jaar 1814 (3)

9181

1751

06-10-1915

Brakus Agenatus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6420

376

20-08-1817

Bralts Fokke Wijbes---- Kallenkoot Albert het betreft een door hem ondertekend request aan de Koning der Nederlanden dat hij met de meeste eerbied geeft te kenen dat hij van beroep is Schipper en in 1817 heeft getroken bij de loting der Militie nr. 21 en dus tot werkelijk dienst enz. maar dat hij een groot huisgezin heeft en gene ruime omstandigheden bevindende en door eigen lichaamlijke gebreken als zijnde dubbel gebroken en om iemand anders te vinden voor zijn zoon Kallenkoot Jacob Alberts en het geluk iemand te treffen met name Bralts Fokke Wijbes Timmerknegt te Noordwolde  die met zijn zoon wil verwisselen maar enz.  jaar 1817 (3)

9181

1645

03-09-1915

Bramble Maud gehuwd met Vries de Y. ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

3594

Map 88-F

1876-1878

Brameijer D. L. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

9183

922

06-06-1916

Brameijer Lieuwe, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8214

1024/19-b

07-10-1839

Bramenburgh L. H. wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van Lotelingen der Militie voor hrt regt van Plaatsvervanging van den 13 eptember 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)

6840

4-A

23-04-1824

Bramer Baukje weduwe van Jong de W.W----Ingediend Request betreffende onderhoud voor haarzelf en een dochtertje waarin zij als weduwe van Jong de W.W. zelf niet kan voorzien jaar 1824 (3)

8361

415-19

28-04-1841

Bramer O. de Rijksadvocaat schrijft aan de Gouverneur dat op zijn herhaalde schrijven aan de procureur Jongstra te Heerenveen heeft hij eindelijk bericht ontvangen betrekkelijk de Executie op vast goed van O. Bramer dat de som thans wel is betaald enz. jaar 1841 (3)

8356

328-4

03-04-1841

Bramer Otto staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de Civiele Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats en de reden waarvoor hij voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7)

8224

1236/6

nummer 1, 4 00-12-1839

Bramer Otto te Oldemarkt wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)

8364

499-13

22-05-1841

Bramsma ,T. S.,    Meer  S. R. van der, Schipper, Procesverbaal, onderwerp, een aanvaring en de kosten daaruit aan de brug te Kiestrazijl, wordt ook in genoemd  de Sluis Brugwachter T. S. Bramsma, Gratema, 22-05-1841 (5)

6414

27

15-01-1817

Brand Auguste A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)

VERTALING;

 A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

8372

636-10

30-06-1841

Brand Hendrik, Fuselier 7de regiment  infanterie * 00-00-1819 Den Haag (oud 22 jaar in 1841) ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

8112

945-10

25-09-1838

Brand Hendrik, Fuselier 9e afdeling Infanterie  * 18-06-1818 Den Haag,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

8379

801-2

16-08-1841

Brand Pieter---- Boelens van J. H. (Jan Hendrik) Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Brand Pieter enz. jaar 1841 (3)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Brand Sijbe aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9190

122

21-01-1920

Brandaris Stoomreddingsboot van Terschelling, verslag van een een zeeramp, het schip de Liberty Glo is op een zeemijn gelopen en ontploft met aan boord 44 bemangingsleden, enz. enz.  bergingsmij. De Zwager Dirk. Een verslag met de plaats, de oorzaak, de redding, dse lading enz. enz. jaar 1920 (4)

6865

16-A

18-01-1825

Brandenburg ?ey Hessels----- Dikkerboom (ook Dikkenboom) Antje Ernst weduwe van Nauta Gosse Baukes  te Workum overleden 19 Juli 1824, dat zijn testament  niet alleen vrij onduidelijk is enz. enz. , de wet op het successierecht is de nalatenschapfl. 18060, 35,  zijn vrouw krijgt behalve het legaat ook  de Huisinge enz.  ook de Diaconie de Hervormden aldaar ontvangen een legaat van 255 , een wekelijks legaat van fl. 1  totaal fl. 52  aan Foekes Haete geboren  3 januari 1744, aan Nauta Sybrig Hanses fl. 6000.- ., Brandenburg ?ey Hessels fl. 5300.-  enz. enz. jaar 1825 (3)

8386

949/19

20-09-1841

Brandenburg A. te Lemmer,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als leverancier van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

9183

756

03-05-1916

Brandenburg Abele,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9180

420

05-03-1915

Brandenburg Abele,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9184

699

05-06-1917

Brandenburg Abele, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

9725

Deel 2

Blz. 121

00-00-1892

Brandenburg Eeltje naar de Oostzee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 142

00-00-1894

Brandenburg Eeltje naar Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 151

00-00-1894

Brandenburg Eeltje, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 154

00-00-1895

Brandenburg Eeltje, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

6388

45           05-10-1814

Brandenburg H. te Lemmer wegens Vertering enz. , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz. jaar 1814 (4)  dossier 12

6298

 

198

29-03-1821

Brandenburg H. zijn weduwe ---- Cancrinus Joh’s , Deurwaarder der directe Belastingen heeft een sommatie gedaan aan de weduwe Brandenburg H.  te Nijehaske tot betaling van eene som van fl. 2,55 van de Jare 1820 enz. jaar 1821 (2)

8292

759/11

30-07-1840

Brandenburg H.,   Handgeschreven brief met  Handtekeningen van de zetters H. Brandenburg,   J. H. van Wekinga,   Wopke Brouwer,   Jan T. van der Brug, te Workum (6)

6633

1427

14-11-1814

Brandenburg J. in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat als inwoner van de Stad Workum met bevreemding zig even als ledematen der Hervormde Kerk aangeslagen hebbende voor de bataling van het achterstallige tractement van de Hervormde Predikant enz. jaar 1814 (1)

8309

1103-1

07-11-1840

Brandenburg J. R.  het betreft dat hij ain zijne hoedanigheid als Aannemer der nieuw te bouwen R. C. Kerk en Pastorie te Heerenveen beklaagd zich over de handelingen van de Grietman van Schoterland met de strekking dat deze de bouwing wil tegen houden enz. jaar 1840 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 18-v

17-07-1839

Brandenburg J. R. te Knijpe is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6623

226-227

22-01-1814

Brandenburg J.---- Ruijg Cornelis oud 35 jaren echtgenoot en vader van 4 kinderen lid van den Municipalen Raad van Terschelling dat hij 11 jaren op dezen eiland geweest is dat de heer Secretaris Brandenburg J. den post van Notaris bekomen heeft verzoekt hij om de Post van Secretaris enz. jaar 1814 (2)

5989

552

18-07-1814

Brandenburg J. staat vermeld op een document als gewezene Regulateur der voormalige belasting op ’t regt van Successie over  Terschelling jaar 1814 (1)

6632

 

 

1316 lijst 1_R.

22-10-1814

Brandenburg J. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6629

842

01-07-1814

Brandenburg Jan benoemd voor de Stad Workum wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6382

20 nr.  160

29-03-1814

Brandenburg Jan Harmens----Meijers Abeles plaatsvervanger van Brandenburg Jan Harmens staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Heerenveen, jaar 1814 (4)

8199

729/5, 290

Bladz. 38-v

17-07-1839

Brandenburg Jan Roelofs te Knijpe is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6407

198-1-2-3

04-05-1816

Brandenburg Jan staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6646

957 lijst 8

20-12-1815

Brandenburg Jan wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Workum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-D          

05-01-1816

Brandenburg Jan wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Workum enz. jaar 1816 (3)

6385

132

06-07-1814

Brandenburg Johannes, Kapitein vermeld op een document staat van voorgedragen Officieren 2e Compagnie voor de onderscheidene bataillons van den Landstorm in het Arr. Leeuwarden dat de schout van genoemde gemeente Terschelling en Vlieland verzoekt voor 2 compagnies op Terschelling enz. enz. Jaar 1814 (8) dossier (25)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 3

27-08-1839

Brandenburg K. S. te Nijega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6380

73,74 en 75

07-02-1814

Brandenburg Klaas Sytzes Boer te Terband  en één uit Het Meer en wel Meyerinck Gerrit en genoemd de heer Berg van der  G. C. : Onderwerp; het transporteren van haver van Heerenveen naar enz en wat er fout is gegaan,  jaar 1814 (6)

8285

615-2, 24

19-06-1840

Brandenburg R. H. te Lemmer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Lemsterland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6255

292

20-03-1815

Brandenburg R. J., ---- Slinger J. G., Brandenburg R. J., Bakker Thijs H. van beoep Kasteleins voor gemaakte verteringen door de Schout en Zetters wegens  enz. enz.  voor de somma van Fl. enz. enz.. Gedetailleerde Staat den door den schout van de gemeente Knijpe gedane betalingen uit het fonds voor Onvoorziene uitgaven  dienst 1814 , jaar 1815 (3)

8386

949/17

20-09-1841

Brandenburg R. Lemmer , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (alsleverancier van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 39

 Bladzijde 2

26-09-1839

Brandenburg R. te Lemmer is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_14

20-07-1841

Brandenburg R. te Lemmer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Swinderen van G. R. G. (Gerard Reinier Gerlacius) Jhr. Grietman van Gaasterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)          

8375

708-5_17

20-07-1841

Brandenburg R. te Lemmer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend namens de Grietman Nauta  G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_34

20-07-1841

Brandenburg R. te Lemmer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S. (Steven)  Burgemeester van Sneek  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelden van uitvoer-biljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_39b

20-07-1841

Brandenburg R. te Lemmer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heloma van N. (Nicolaas), Grietman van Weststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_41

20-07-1841

Brandenburg R. te Lemmer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.) Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Lemsterland

Brandenburg R. te Lemmer staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Weststel-

      lingwerf

Brandenburg R. te Lemmer staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 14

19-06-1840

Brandenburg R. te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Gaasterland in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 17

19-06-1840

Brandenburg R. te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 39-2

19-06-1840

Brandenburg R. te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 41-1

19-06-1840

Brandenburg R. te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden

8280

526-1, 30

22-05-1840

Brandenburg R. te Lemmer uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 39

22-05-1840

Brandenburg R. te Lemmer uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 41

22-05-1840

Brandenburg R. te Lemmer uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 2

19-06-1840

Brandenburg R. te Lemmer, , Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Aengwirden in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8386

949/39

20-09-1841

Brandenburg R. te Lemmer, wordt vermeld op:  Staat van de dubbelen der Consent  billetten vanuit andere binnen deze gemeente Weststellingerwerf  ingevoerde Wijn en Sterke drank in de maand Augustus 1841  als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 24

22-05-1840

Brandenburg R. te Lemsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Lemsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_10

20-07-1841

Brandenburg R. te Lemsterland staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8386

949/10

20-09-1841

Brandenburg R. te Lemsterland, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Doniawerstal.   (als uitvoerder van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841  (3 )  

8285

615-2, 10

19-06-1840

Brandenburg R. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Doniawerstal in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8380

828-7

23-08-1841

Brandenburg Roelof Hesselius , zijn benoeming als Griffier Kantongerecht Lemmer i.p.v. Eyck van W. die overleden is jaar 1841 (4)

6054

63 blz. 85, 86

Brandenburg Roelof Jansvermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de finale akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema en Andrea Arnoldus Johannes in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92)

8375

708-5_22a

20-07-1841

Brandenburg te Lemmer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6863

8-A

31-12-1824

Brandenburg V? H. Nauta Gosse Baukes, onderwerp de memorie van aangifte van zijn nalatenschap , wordt in genoemd Brandenburg V? H. en Dikkerboom A?. E. en Nauta S. H. jaar 1824 (1)

6683

2 deel 1

Blz. 7

04-01-1819

Brandenburg van D. J. Predikant te Delfshaven tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2

blz. 8

22-01-1818

Brandenburg van D. J. te Delfshaven Gecommiteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 13

22-01-1818

Brandenburg van D. J. te Delfshaven Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Brandenburg van D. J. te Delfshaven, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

8386

945/14

24-09-1841

Brandenburgh H---- Brouwer J. W. en Brandenburgh H. te Workum , onderwerp een request , jaar 1841 (1)

6253

83

11-01-1815

Brandenburgh J. hij ondertekend een document samen met de Burgemeesteren en leden van de Vroedschap van de Stede Workum met als onderwerp het de omslag voor Lantaarns, Brandspuiten en Klapgelden jaar 1815 (3)

6277

30-18

09-01-1817

Brandenburgh J. Hij ondertekend mede als lid van de gemeenteraad van Workum het volgende document; Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6279

322+ 324

20-03-1817 

Brandenburgh J. hij ondertekend samen met de burgemeesteren en Raad van Workum het stuk>> Sluyterman P. A. Mr.---- Koopmans H. Excepteur der Belastingen  van Workum een Ambtelijke brief waarin ook genoemd Sluyterman P. A. Mr. Jaar 1817 (4)

6089

1194 blz. 47       23-12-1822

Brandenburgh J. Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

3594

Map 88-F

1876-1878

Brandenburgh J. jr. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6633

1387

09-11-1814

Brandenburgh J.---- Oppedijk Cornelis H., Jonkman Simon J. en Velde v.d. Tjibe K. Armenvoogden van de Stad IJlst ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij in de jare 1813 uit hoofde van eene zware ziekte  en de daarop gevolgde armoede van Eldering Roelof J. Timmerknecht geboren te Workum doch woonachtig te IJlst en zij hebben de de Maire van Workum om dat gezin onderstand te verlenen enz. verder aanwezig in dit dossier een ondertekende brief van Everts E. A. (Evert Arend) Maire van Workum aan de Armvoogden van  IJlst en een brief ondertekend door Brandenburgh J. de Adjunct Maire van Workum enz. jaar 1814 (6)

6669

415-k

29-10-1817

Brandenburgh Jan Lid van de Raad der Stad Workum staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6277

30-4

09-01-1817

Brandenburgh Jan moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6078

95-42

25-01-1822

Brandenburgh Jan te Workum , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Workum enz. enz. jaar 1822 (3)

6078

95-42

20-12-1821

Brandenburgh Jan,  Hij wordt vermeld in een document als Zetter der Belastingen  van de Stad Workum jaar  (3) ,  Hij wordt vermeld in een document als Zetter der Belastingen  van de Stad Workum jaar 1821 (3)

6251

1040

22-10-1814

Brandenburgh Jan.---- Stelwagen J. J. ,  Hij ondertekend als lid van de vroedschap van de Stad Workum een  document dat aan de Gouveneur van Vriesland gestuurd wordt betreffende , zij verwonderen zig over de belasting op de huurwaarde van ongebouwde eigendommen van 25 %  enz. enz. enz.  tevens een  extract uit de Notulen van de Vroedschap  waarin genoemd Abinga van Humalda Jonkheer J ,  en de Burgemeester Everts E. A. (Evert Arend) i.v.m. met een benoeming van een belangrijke post door Abinga van Humalda Jonkheer J . , en getekend door Brandenburgh J. President en Potma A. L.  (secretaris) ,  Koelman Jan.,   Stelwagen J. J., Trony J., tevens een handgeschreven en ondertekende brief van  Sluijterman L. A. F.  waar hij klaagt over het gedrag van de Burgemeester Everts E. A. (Evert Arend) jaar 1814 (9)

8308

1070-8

580-622

28-10-1840

Brandenburgh K. S. te Nijega staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8211

988-3, 41

Bladzijde 1

6-09-1839

Brandenburgh R. te Lemmer is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

3594

Map 88-F

1876-1878

Brandenburgh Simon Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6833

38-D deel 2

Blz. 8

06-02-1824

Brandenburgh van D. J. Delfshaven, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6683

2 deel 2

Blz. 8

04-01-1819

Brandenburgh van D. J. te Delfshaven wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 2  blz. 8

16-01-1822

Brandenburgh van D. J. te Delfshaven, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 9

16-01-1822

Brandenburgh van D. J. te Delfshaven, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8280

524-3

21-05-1840

Brander Jouke Harmens te Dragten staat vermeld op een document Concept Dwangbevelen tot invordering van Boeten en Justitiekosten tegen hem enz. jaar 1840 (2)

8211

988-3, 10

Bladzijde 1

26-09-1839

Brander R. te Burgum uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6868

21-02-1825

18-A-1

Branderijen: Alle Branders van Friesland, Documenten vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Holwerd enz. (7) dossier met alle branders van Friesland (40)

6868

21-02-1825

18-A-1

Branderijen: Alle Branders van Friesland, Documenten vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Holwerd enz. (7) dossier met alle branders van Friesland (40)

9725

Deel 2

15-09-1882

Brandes Harlingen Kapitein op de Vesta komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1882 (2)

6020

136

03-03-1817

Brandgum----- Broers Wietze, hij en zijn   boerenhuis bij  Brandgum wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Westdongeradeel,  begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten,  Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle Grietenijen , (6)

9187

1787-A

05-12-1918

Brandi Barend, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9725

Deel I 

Blz. 19

00-00-1866

Brandi Willem, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9725

Deel I 

Blz. 21

00-00-1866

Brandi Willem, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9725

Deel I 

Blz. 56

00-00-1872

Brandij Willem , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

9725

Deel I 

Blz. 60

00-00-1873

Brandij Willem, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)

9725

Deel I 

Blz. 76

00-00-1875

Brandij Willem, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)

9725

Deel I 

Blz. 77

00-00-1875

Brandij Willem, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  5 kolommen info. jaar 1875 (2)

9180

264

06-02-1915

Brandinga Andries,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6033

276

20-04-1818

Brandinga Wytze Klazes staat  vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie te Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving,  Comp. Schoterland is de laatste woonplaats voor de gevangenis jaar 1818 (2)

6680

418 blz. 6

07-10-1818

Brandner de C. A. te Brussel, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

9182

243

01-02-1916

Brands Adrianus te Harderwijk hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)

9181

2030

25-11-1915

Brands Adrianus te te Harderwijk, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekkiing van  Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)

6255

292

20-03-1815

Brands B. J.---- Bijsert D. F. en  Brands B. J. , Grofsmeden voor het maken van 200 Pieken de somma van Fl. enz. enz.. Gedetailleerde Staat den door den schout van de gemeente Knijpe gedane betalingen uit het fonds voor Onvoorizene uitgaven  dienst 1814 , jaar 1815 (3)

6838

7-A bijlage 1

Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Brands Fredericus U.?, 96 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Brands Frederik, 273 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6013

399

08-07-1816

Brands Fredrik Willem,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

6090

32

08-01-1823

Brands H. Secretaris  bij de Hervormde Gemeente Roswinkel---- Vissing A. C., Dominee en als Leeraar te Roswinkel, maar daar weer vetrokken en gegaan naar de gemeente van Sint Jansga    enz. enz. enz.  verder zijn erbij  een memorie van kosten die de gemeente Roswinkel door domineeVissing A. C. van Emmelenkamp af te halen en naar Roswinkel over te brengen alles gespecificeerd met bedragen enz. jaar 1823 (6)

6261

878-2

11-08-1815

Brands Hendrik, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

5666

5

15-06-1898

Brands J. E. Hervatting van de dienst Groningen Op Schiermonnikoog met het Schip de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

10

12-09-1898

Brands J. E. Ingaande 11 september is de dienst gestaakt Schip de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

3

27-06-1901

Brands J. E. Zoutkamp Hervatting op 1 juli van de dienst tussen Groningen en  Schiermonnikoog met het Schip de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

7

28-06-1894

Brands J. E. Zoutkamp Hervatting stoombootdienst Groningen Schiermonnikoogmet het Schip de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

6

08-06-1896

Brands J. E. Zoutkamp Hervatting van de Dienst  Schip de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

2

25-06-1900

Brands J. E. Zoutkamp Hervatting van de dienst tussen Groningen en Schiermonnikoog met het Schip de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

4

03-09-1900

Brands J. E. Zoutkamp Staking van de dienst tussen Groningen en Sophia Schiermonnikoog , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

10

16-09-1897

Brands J. E. ZoutkampStaking dienst Groningen -Zoutkamp –Oostmahorn Schip de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

Jaar 1895

akte 5

Brands Jan E. te Groningen, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend in een door hem getekende folder met een afbeelding van een (de?) stoomboot dat hij de dienst hervat op 26 juni 1895 en wel 4 maal per week met Radarstoomboot  tussen Groningen en Noordzeebad-Schiermonnikoog  met vermelding van  vertrektijden en tarieven enz. jaar 1895  (3)

5666

Jaar 1900

akte 2, 4

Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoomboot dienst Groningen-Schiermonnikoog , genaamd Noordzeebad Schiermonnikoog maakt bekend  dat hij de met de Stoomboot “Sophia” de dienst hervat op den 30e Juni   tussen Groningen en Schiermonnikoog  en een door hem getekend foldertje  tevens een akte dat de dienst wordt gestaakt op 1 september, jaar 1900  (2 akten) (8)

5666

Jaar 1901

akte 2

Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoomboot dienst Groningen-Schiermonnikoog , genaamd Noordzeebad Schiermonnikoog maakt bekend in een advertentie dat hij de met de Stoomboot “Sophia” de dienst hervat op den 1e Juli   van  Groningen via Zoutkamp Oostmahorn naar Schiermonnikoog in een door hem getekend foldertje   jaar 1901  (4)

5666

Jaar 1887

akte 7

Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend op een door hem ondertekend gedrukt aanplakbiljet dat hij in dienst zal stellen een Radarstoomboot tussen Groningen en Schiermonnikoog met de boot Sophia met vermelding van tussenstops, vertrektijden en tarieven enz. jaar 1887 (4)

5666

Jaar 1888

akte 3

Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend dat met  Radarstoomboot tussen Groningen en Schiermonnikoog met de boot Sophia  voor het Badseizoen aanvangende 10 Juni 1888 met vermelding van tussenstops, vertrektijden en tarieven enz. jaar 1888 (3)

5666

Jaar 1889

akte 6

Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend in een door hem getekende folder dat hij de dienst hervat op 5 Juni tot 1 juli 1889 en wel 3 maal per week met Radarstoomboot tussen Groningen en Noordzeebad-Schiermonnikoog  met vermelding van  vertrektijden en tarieven enz. jaar 1889 (3)

5666

Jaar 1890

akte 2

Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend in een door hem getekende folder dat hij de dienst hervat op 15 juni 1890 en wel 3 maal per week met Radarstoomboot tussen Groningen en Noordzeebad-Schiermonnikoog  met vermelding van  vertrektijden en tarieven enz. jaar 1890 (3)

5666

Jaar 1891

akte 3

Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend in een door hem getekende folder dat hij de dienst hervat op 15 juni 1891 en wel 3 maal per week met Radarstoomboot tussen Groningen en Noordzeebad-Schiermonnikoog  met vermelding van  vertrektijden en tarieven enz. jaar 1891  (3)

5666

Jaar 1892

akte 2

Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend in een door hem getekende folder dat hij de dienst hervat op 25 juni 1892 en wel 4 maal per week met Radarstoomboot de Sophia tussen Groningen en Noordzeebad-Schiermonnikoog  met vermelding van  vertrektijden en tarieven enz. jaar 1891  (3)

5666

Jaar 1893

akte 2

Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend in een door hem getekende folder dat hij de dienst hervat op Zaterdag 17 juni 1893 en wel 4 maal per week met Radarstoomboot de Sophia tussen Groningen en Noordzeebad-Schiermonnikoog  met vermelding van  vertrektijden en tarieven enz. jaar 1893  (3)

5666

Jaar 1894

akte 6

Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend in een door hem getekende folder met een afbeelding van een (de?) stoomboot dat hij de dienst hervat op 23 juni 1894 en wel 4 maal per week met Radarstoomboot de Sophia tussen Groningen en Noordzeebad-Schiermonnikoog  met vermelding van  vertrektijden en tarieven enz. jaar 1894  (3)

5666

Jaar 1896

akte 6 , 7

Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend in een door hem getekende folder met een afbeelding van een (de?) stoomboot Sophia dat hij de dienst hervat op 15 juni 1896 en wel 4 maal per week met Radarstoomboot  tussen Groningen en Noordzeebad-Schiermonnikoog  met vermelding van  vertrektijden en tarieven enz. jaar 1895  (2 akten) (6)

5666

Jaar 1897

akte 10

Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen—Schiermonnikoog maakt bekend  dat hij de dienst staakt op 10 september  tussen Groningen via Zoutkamp Oostmahorn  jaar 1897 (3)

5666

Jaar 1898

akte 5, 10

Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen-Schiermonnikoog , genaamd Noordzeebad Schiermonnikoog maakt bekend  dat hij de met de Stoomboot “Sophia” de dienst hervat op 19 Juni  tussen Groningen via Zoutkamp Oostmahorn naar Schiermonnikoog  tevens een advertentie en een door hem getekend foldertje dat hij deze dienst per 11 september staakt,  jaar 1898 ( 2 akten) (6)

5666

Jaar 1899

akte 5

Brands Jan E. te Zoutkamp, Ondernemer van de Stoombootdienst Groningen-Schiermonnikoog , genaamd Noordzeebad Schiermonnikoog maakt bekend  dat hij de met de Stoomboot “Sophia” de dienst hervat op den 1e Juli  tussen Groningen via Zoutkamp Oostmahorn naar Schiermonnikoog  tevens een advertentie en een door hem getekend foldertje jaar 1898  (3)

6261

878-5

11-08-1815

Brands Jan, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6261

878-5

11-08-1815

Brands Marten, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

5997

307

31-03-1815

Brands Pieter  is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  47

6005

938 blz. 4

30-11-1815

Brands Pieter Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6026

652

23-09-1817

Brands Pieter staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6016

707

21-11-1816

Brands Pieter, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6397

694

29-07-1815

Brands Wachtmeester bij de Ligte Dragonders No. 5 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6864

60-C-34

13-01-1825

Brandsma  Hendrik Annes te Drachten Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

8281

537/8

25-05-1840

Brandsma  Jorrit A.  Handgeschreven brief met handtekening te Sneek  jaar 1840

6396

597

19-06-1815

Brandsma  Marten Lourens---- Vierssen van P. O. ondertekend namens de Militieraad van het 3e district hoofdplaats Heerenveen een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Jager Uilke Wolters tegen Spinmuis Jan Ages en Vries de Evert Aukes bij de gedeputeerde staten aanhankelijk enige klagten zijn ingebracht door de navolgende; Weemen Hinke Egberts wegens de Gemeente Dragten en Brandsma  Marten Lourens wegens de Gemeente Wolvega enz. jaar 1815 (1)

5999

421

03-05-1815

Brandsma ….?---- Breugel ….? Controleur der Belastingen een proces verbaal door hem opgemaat en de heer Brandsma ….? Betreffende een somma van fr. 1312 en 08 cent enz. enz. aldus uit deze nieuwe oponeming en waarvan dus de Valsiliditeit ten alle tijden kon bewezen worden enz.  dit document is ondertekend door Manger D. G. enz. jaar 1815 (4)

8285

615-2, 13-2

19-06-1840

Brandsma ….? te Ried wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6065

 

902

19-12-1820

Brandsma A. H., Onderwerp de Grensscheiding tussen  Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant van Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van  Martens Sytze enz. enz. en tot aan het weiland van de weduwe Martens Pieter  enz. enz.  tot aan de Botmeer  ten Oosten van de Weilanden  van  Lyclama a Nijeholt   en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit document wordt getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., Boer de T. J.,    , Asperen van  G?,  Sjollema Klaas P.,  Koldijk M. G.,  Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820  (3)

8211

988-3, 39

Bladzijde 2

26-09-1839

Brandsma A. S. te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8211

988-3, 39

 Bladzijde 1

26-09-1839

Brandsma A. te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8211

988-3, 39

Bladzijde 2

26-09-1839

Brandsma A. te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Brandsma Abe Sioerds hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6402

 

922-1+ 10

09-12-1815

Brandsma Abe Sjoerds staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

9185

1612

05-12-1917

Brandsma Antoon, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6294

375-19

17-05-1819

Brandsma B. hij ontvangt fl. 375.= voor predikbeurten in de ring van Heerenveen, komt voor  in een document Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier (24)

6844

10-A

10-06-1824

Brandsma B. R. hij staat op een lijst met namen (met byzonderheden) van belanghebbenden op de begroting van de provinciale begroting jaar 1824 (4)

6671

54 blz. 19

22-01-1818

Brandsma B. te Wijnjeterp Predikant Classis Heerenveen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6655

399 blz. 6

29-08-1816

Brandsma B. te Wijnjeterp, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6833

38-D deel 1

Blz. 9

06-02-1824

Brandsma B. te Wijnjeterp, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 17

06-02-1824

Brandsma B. te Wijnjeterp, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 17

16-01-1822

Brandsma B. te Wijnjeterp, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

3622

A-6

blz. 3

12-01-1858

Brandsma Bareld Teijes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Brandsma Benedict Annes te Smallingerland, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

9185

1612

05-12-1917

Brandsma Cornelis, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6671

54 deel 2

blz. 15

22-01-1818

Brandsma D. te Wijnjeterp Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

5674

51

14-05-1910

Brandsma De Firma Franeker Scheepswerf Schip de Juliana (8)

9185

1612

05-12-1917

Brandsma Eelke, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6833

14-A, 3

12-02-1824

Brandsma F. Y. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

9183

922

06-06-1916

Brandsma Feike, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6418

255-B

01-06-1817

Brandsma Feitze Haring 389 Heerenveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6034

398

30-05-1818

Brandsma G. S. te te Sonnega hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6006

997

27-12-1815

Brandsma Gerardus Samuel benoemd tot rechter in de rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Mr. Wal de G. enz.  jaar 1815 (1)

6661

137 blz. 8

19-03-1817

Brandsma Gerben Scheltes te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6047

379

03-06-1819

Brandsma Gozaed Samuel Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

9465

Deel 2, 41

21-09-1825

Brandsma Greelt Teijes te Joure, Beurt en Veerdienst van Joure naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1825 (8).

6062

639

18-09-1820

Brandsma H. A. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland  en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op den Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Brandsma H. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.  11>>

27-08-1839

Brandsma H. J. te Nijland staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Brandsma H. M. te Ugoklooster staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 5>>

27-08-1839

Brandsma H. M. te Ygoklooster (Ugoklooster) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6838

7-A bijlage 1

Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Brandsma Halbe R., 78 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6091

148 en 149

14-02-1823

Brandsma Hendrik Annes  te Drachten, van competenten Ouderdom  2e plaatsvervangend Vrederregter, Hij staat vermeld op een lijst van kandidaten tot Vrederegter te Beetsterzwaag  i.p.v. Tackema Jeen Taekes die benoemd was maar bedankt heeft enz. jaar 1823 (6)

6628

744

04-06-1814

Brandsma Hendrik Annes---- Arends Tjeerd Provisionele Schout van Dragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat hij als plaatsvervanger wegens zijn absentie voorstelt Brandsma Hendrik Annes jaa 1814 (1)

6624

189-v

29-01-1814

Brandsma Hendrik Annes---- Arendz T. (Tjeerd) en Brandsma H. A. (Hendrik Annes) gewezen adjunct Maires en nu benoemde leden tot de Raad der Gemeente  zij worden voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout der Gemeente Dragten Vierssen van L bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (2)

6100

1192-9

26-11-1823

Brandsma Hendrik Annes---- Douma Isaac en Brandsma Hendrik Annes zij zijn benoemd als schatter te Drachten enz. jaar 1823 (1)

6089

1199 blz. 9      26-12-1822

Brandsma Hendrik Annes. Lid van de Raad van Opeinde, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

3589

1

19-06-1865

Brandsma Hendrik Wiebe te Lemmer ---- Wouda Baukje Hanzes Weduwe van Carst Dirks Fortuin, Winkeliersche te Lemmer  en Brandsma Hendrik Wiebe Koopman  te Lemmer  betreft het aanleggen van eene stoombootdienst tuschen Lemmer en Sneek en Sneek op Joure maar zij hebben hier va n afgezien en verzoeken en zij dan ook op de vergadering zijn ontboden omdat de concessie al is verleend met reglementen en tariefljsten maar dat zij enz. ook een brief door beide voornoemde genoemd ondertekend jaar 1865 (43)

9921

30

19-10-1882

Brandsma Hendrik, Politiedienaar te  Heerenveen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 5

27-08-1839

Brandsma J. A. Schraard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

408-450

28-10-1840

Brandsma J. A. te Schraard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6070

386

11-05-1821

Brandsma J. H.  hij staat in een document van de algemene rekenkamer en een voorlopig bewijs van vereevening van fl. 215 wegens  onderhoud van enz. enz.  en een van fl. 645 enz.  en nog een van fl. 215 voor enz. enz. jaar 1821 (2)

6074

687

11-09-1821

Brandsma J. H.  zijn declaratie van fl. 215 wegens onderhoud van de trekweg langs het kanaal van Dokkum naar Stroobos is door de rekenkamer  geliquideerd terug enz. jaar 1821 (1)

6082

453

03-05-1822

Brandsma J. H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8197

687-1

06-07-1839

Brandsma J. H. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)

8375

708-5_24

20-07-1841

Brandsma J. te Lemmer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer W. (Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8386

949/24

20-09-1841

Brandsma J. te Lemmer, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  in de Grietenij Lemsterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8378

785/2

11-08-1841

Brandsma Jan  ----- Harkema H.B. te Warfhuizen (Prov. Groningen) de laagste inschrijver bij een aanbesteding voor het aanleggen van een aarden baan tot de bestrating van  de weg Leeuwarden Lemmer voor 42.900 gulden , verder gemijnd door Mijnlief J. te Krimpen aan de Ijssel  voor fl. 39.600 en tot borgen gesteld  Blokland Jan te Hardinxveld  en Blokland Symen te Giessendam , verder voor dat zelfde werk maar een minder zomerpeil enz. Houten van P. de laagste inschrijver  voor fl. 34. 000.= en gemijnd door Kat A. J.  te Hindelopen  en tot borg Brandsma Johannes te Lemmer en Brandsma Jan  te Lemmer , en voor het bouwen van een Tolgaarderswoning  de laagste inschrijver Vellinga Abe. J. te Dronrijp, gemijnd door Bennink G. te Franeer met borgen Hoven van G. te Franeker en  Brouwer H. R. te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (3)

6100

1215-40

29-11-1823

Brandsma Jan  , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Workum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen, maar hij wil stoppen  enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6051

 

777

30-10-1819

Brandsma Jan Hellebrands----  Bos P. H. welke tot pikeur 2e klas enz. afstand heeft gedaan ten behoeve van  Brandsma Jan Hellebrands te Surhuizum  hij heeft dit jaar aangenomen het werk aan de  binnen en buitensluis  genaamd Munnekezijlen met als zijn borgen  Boonstra Albert Harrijts,  Boonstra Harrijts Albert enz. 1819 (4)

8380

824-14

21-08-1841

Brandsma Jan---- Kat Abe Jochums wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Proces Verbaalvoor de bestrating des Grooten Weegs van Leeuwarden naar de Lemmer hij neemt het werk voor het plaatsen van duikers aan onder borgstelling van Brandsma Johannes en Brandsma Jan enz. jaar 1841 (5)

9182

284

09-02-1916

Brandsma Jan Sipke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

9184

839

03-07-1917

Brandsma Jan, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

6071

485

19-06-1821

Brandsma Jeltje, zij is ontvlucht uit de gevangenis van Heerenveen door Braak moeten er enige reparatien verricht worden enz. jaar 1822 (1)

6034

398

30-05-1818

Brandsma Joh’s Hend’ks hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-6          25-05-1821

Brandsma Joh’s Hendr’s hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

9187

1341

06-09-1918

Brandsma Johan, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8309

1098-3

05-11-1890

Brandsma Johannes & C. ---- Visser Simon Wiegers  Zeilmaker en Landbouwer te Lemmer een compleet dossier onderwerp: er is ten laste van hem opgemaakt procesverbaal wegens overtredeing van de wet op het personeel,  dat de persoon van Vries de Willem Zeilmakersknecht van bekeurde en dat hij tevens de paarden poetst voor rijtuig op riemen enz. aanwezig een brief van de Rijksadvocaat waarin o.a. vermeld wordt de firma Fortuin en Visser,  een brief van de Arr. Inspecteur te Sneek  waarin vermeld Vries de Willem Teunis knecht van de bekeurde, een brief van de Controleur in de Lemmer waarin genoemd de bekeurde en Fortuin Carst als Compagnon opgegeven, de genoemde knecht was dikwijls in diens als sjouwerman om de schepen van schippers mede binnen te brengen en de houtwaren aan de Heeren Brandsma Johannes & C. te bezorgen, verder een declaratie der verschuldigde kosten voor Visser Simon Wiegers ook staat zijn handtekening onder een document, verder de ambtenaar van bekeuring Diekstra Auke, Regnier Pierre en Pontier….?   enz. jaar 1840 (24)

8378

785/2

11-08-1841

Brandsma Johannes----- Harkema H.B. te Warfhuizen (Prov. Groningen) de laagste inschrijver bij een aanbesteding voor het aanleggen van een aarden baan tot de bestrating van  de weg Leeuwarden Lemmer voor 42.900 gulden , verder gemijnd door Mijnlief J. te Krimpen aan de Ijssel  voor fl. 39.600 en tot borgen gesteld  Blokland Jan te Hardinxveld  en Blokland Symen te Giessendam , verder voor dat zelfde werk maar een minder zomerpeil enz. Houten van P. de laagste inschrijver  voor fl. 34. 000.= en gemijnd door Kat A. J.  te Hindelopen  en tot borg Brandsma Johannes te Lemmer en Brandsma Jan  te Lemmer , en voor het bouwen van een Tolgaarderswoning  de laagste inschrijver Vellinga Abe. J. te Dronrijp, gemijnd door Bennink G. te Franeer met borgen Hoven van G. te Franeker en  Brouwer H. R. te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (3)

8380

824-14

21-08-1841

Brandsma Johannes---- Kat Abe Jochums wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Proces Verbaal voor de bestrating des Grooten Weegs van Leeuwarden naar de Lemmer hij neemt het werk voor het plaatsen van duikers aan onder borgstelling van Brandsma Johannes en Brandsma Jan  enz. jaar 1841 (5)

5664

50

17-09-1903

Brandsma Johannes OosterendWagendienst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-09-1903

5664

35

16-04-1903

Brandsma Johannes te Winsum , Rijtuigverhuurder jaar 1903 (2) , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

9181

1413

06-08-1915

Brandsma Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6060

480

06-07-1820

Brandsma Johs hendrik, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

9182

194

22-01-1916

Brandsma K.----- Brandsma S. te Terband en Brandsma K. te Oudehaske, een handgeschreven brief met beider handtekeningen, Onderwerp;  een aanvraag voor een vergunning voor een slootdemping ten behoeve van hun nieuw te bouwen Nikkelinrichting ,  ook is er in het dossier een tekening (blauwdruk) van de situatie ter plaatse en de goedkeureing van de aanvraag) enz.  jaar 1841 (10)

3622

A-10, 2

blz. 4

register 9170

15-03-1873

Brandsma Kornelis Alderts, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 4

24-03-1868

Brandsma Kornelis Alderts, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10, 1

blz. 4

register 9168

22-02-1873

Brandsma Kornelis Alderts, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 4 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

8386

949/33

20-09-1841

Brandsma L of S. te Drachten, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Smallingerland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8197

687-1

06-07-1839

Brandsma L. W. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)

8199

729/5, 290

Bladzijde 5

17-07-1839

Brandsma L. W. te Dragten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 41-v

17-07-1839

Brandsma Lammert W. te Drachten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6100

1215-8

29-11-1823

Brandsma Lammert Wietzes ,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Drachten  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6089

1194 blz. 8     23-12-1822

Brandsma Lammert Wietzes te Drachten  Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6078

95-10 en 11

25-01-1822

Brandsma Lammert Wietzes Winkelier en Koopman te Noorderdrachten  Hij staat in een document als voordracht tot  zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang  Opeinde enz. enz. jaar 1822 21)

6082

453

03-05-1822

Brandsma M. H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-5          25-05-1821

Brandsma M. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Brandsma Meris Hendrik Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8225

1253-13, 22

10-12-1839

Brandsma Murk Riautzes? (Rintzes?) te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

3701

38-D

Nrs. 17-24

08-02-1842

Brandsma Otte Reinders, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

8280

526-1, 31

22-05-1840

Brandsma P. te Heerenveen, Schoterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9181

1751

06-10-1915

Brandsma Petrus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9181

1413

06-08-1915

Brandsma Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6378

9 en 14

03-12-1813

Brandsma Pieter, Fuselier Gew. Burg,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)

6833

14-A, 9

12-02-1824

Brandsma R?. Y. van beroep Bolloopster te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

3701

38-D

Nrs. 17-24

08-02-1842

Brandsma Reinder, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

9465

Deel 2, 70

31-10-1866

Brandsma Romke Ytsens te Stiens, Beurt en Veerdienst van Stiens naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)   

6101

1314

17-12-1823

Brandsma Rommerts (wijlen)  fl. 222 wegens onderhoud van de Statendijk,  Onderwerp: een door de Alg. Rekenkamer finaal verevende certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (1)

6382

79 nr. 53

31-03-1814

Brandsma S. Jacobs, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

6833

27-A blz. 5

06-02-1824

Brandsma S. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

9182

194

22-01-1916

Brandsma S. te Terband en Brandsma K. te Oudehaske, een handgeschreven brief met beider handtekeningen, Onderwerp;  een aanvraag voor een vergunning voor een slootdemping ten behoeve van hun nieuw te bouwen Nikkelinrichting ,  ook is er in het dossier een tekening (blauwdruk) van de situatie ter plaatse en de goedkeureing van de aanvraag) enz.  jaar 1916 (10)

8257

69/20, 1

nummer 5

20-01-1840

Brandsma Sijtze hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6380

13 nr. 53

29-01-1814

Brandsma Sijtze Stevens te Heerenveen , Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen van de Compagnie van den heer Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6)

6833

27-A blz. 5

06-02-1824

Brandsma Sipke te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

8375

719-5

22-07-1841

Brandsma T. IJ. te Oldeboorn 41 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)

8375

708-5_24

20-07-1841

Brandsma te Lemmer staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer W. (Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841  (6)

8285

615-2, 13-2

19-06-1840

Brandsma te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8379

815-20 blz 33

19-08-1841

Brandsma Teye Hedzers te Drachten, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (5)

6840

36-A

blz. 16

22-04-1824

Brandsma Tjeerd rentenier wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6282

737-6

07-07-1817

Brandsma Tjeerd, Old Excecuteur te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

9184

93

17-01-1917

Brandsma van G. te Peperga een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot slootdemping op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Blesdijke enz. enz.   , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10)

6020

180

28-03-1817

Brandsma W. F. staat vermeld op een voordragt ter vervulling van de vacatures in ondescheidene Vredegeregten is hij benoemd enz. er wordt vermeld zijn functie, plaats enz. jaar 1817 (2)

6872

01-04-1825

35-A

Brandsma W. of H.? Schatter voor het slagtvee te  te Oldeberkoop verzoekt om zig voor eenige tijd met verlof van zijn standplaats te verwijderen en in zijn afwezigheid voor te dragen Duursma Jan Foppen van beroep Landbouwer te Oldeberkoop enz. enz. jaar 1825 (4)

6087

970

19-10-1822

Brandsma W. R.  ---- Stroobos, Onderwerp: aanbesteding  der verbetering van de weg van Stroobos naar Leeuwarden de aannemingssommen voor verbetering zijn door Bies L. K.   fl. 1755.= en voor reparatien aan Brandsma W. R.  fl. 1147,50 enz. jaar 1822 (2)

6097

819

30-08-1823  

Brandsma W. R.  een voorlopige verevening van de alg. rekenkamer voor drie jarig onderhoud van de Statendijk enz. jaar 1823 (1)

6091

122

04-02-1823

Brandsma W. R.  en Bies L. K. Aannemers een certificaat voor betaling van het 2e kwartaal betreffende reparatien enz. enz.  voor de sommen van enz. enz. jaar 1823 (1)

6088

1095

19-11-1822

Brandsma W. R. , aannemer een certificaat van betaling van fl. 1147,50  wegens 1e termijn  van het herstellen van de zijtak des grote weg tussen Leeuwarden en Stroobos enz. enz. jaar 1822 (3)

6863

3/1+ 3/2-A

22-12-1824

Brandsma W. R. , Hij komt voor in het dossier  van de algemene rekenkamer die finaal verevenende declaratieen betreffende de herstellingen  van de storm in december 1823 verricht. (tevens wat voor werkzaamheden heeft gedaan en het bedrag.) jaar 1824 (10)

6087

945

11-10-1822

Brandsma W. R. betaling van fl. 248 voor de 1e termijn van herstellingen aan de Havenwerken van Lemmer jaar 1822 (2)

8309

1091-9

04-11-1840

Brandsma W. R. de erven te Lemmer het betreft een Ordonnantie van betaling ten behoeve van de erven van f. 160,56½ wegens schadeloosstelling voor ingenomen gronden ten behoeve van de Zeedijken enz. jaar 1840 (4)

6092

229

18-03-1823

Brandsma W. R. een  verevening gestuurd door de algemene Rekenkamer van fl. 202.- wegens 3e onderhoudsjaar van den Statendijk enz.  jaar 1823 (1)

6096

593              03-07-1823 

Brandsma W. R. een door de rekenkamer afgegeven finale verevening wegens meerder leveranties  en herstellingen aan de havenwerken van Lemmer van fl. 248.=  enz. jaar 1823 (2)

6848

19-A

12-07-1824

Brandsma W. R. Een opgave over de  Maand Juni 1824 van de schulden welke op de provincie begroting zijn geconstateerd en is gedisponeerd  met bedragen enz. jaar 1824, (4).

6099

1010

13-10-1823  

Brandsma W. R. een voorlopige  verevening  wegens 1e termijn  wegwns onderhoud Statendijk te bedrage van fl. 222 enz. jaar 1823 (1)

6088

1028

02-11-1822

Brandsma W. R. een voorlopige verevening over het tijdperk  enz. enz. wegens het onderhoud van de Statendijk groot fl.  enz. enz. jaar 1822 (2)

6869

03-03-1825

6-A blad 4

Brandsma W. R. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)

6869

03-03-1825

6-A blad 5

Brandsma W. R. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)

6864

13-A

07-01-1825

Brandsma W. R. Hij wordt vermeld in een document  waarover gesproken wordt van uitbetaling voor vernieuwing van het paalwerk aan het wester haven te Lemmer  met bedragen. Jaar 1825 (1-dossier 3)

6865

19-A

20-01-1825

Brandsma W. R. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3)

6871

21-03-1825

15-A

Brandsma W. R. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8

6085

803

31-08-1822

Brandsma W. R. staat vermeld in een document als ontvanger van fl. 248.=  als voorlopige vereevening voor het onderhoud en reparatien  aan de haven te Tacozijl  enz. enz. jaar 1822 (2)

6848

1-A

12-07-1824

Brandsma W. R. van betaling voor onderhoud van Havenwerken, met bedragen enz. jaar 1824(5)

6869

28-02-1825

1-A

Brandsma W. R. voor den 2e termijn van de vernieuwing enz. van het Westerhavenhoofd in de Lemmer enz. met vermelding van bedragen wordt vermeld op een document door de Algemeene Rekenkamer finaal verevende declaratien jaar 1825 (8)

6839

3-A

05-04-1824

Brandsma W. R.,---- Haasdijk A. L.  betreft vervening en het vernieuwen van de beschoeing enz. wordt ook in genoemd, Oldenburger C.,   Brandsma W. R.,   Stuiving J ,  Houten van H.,  Hansum H., Duijf W. S., Elsinga R.,  Fortuin C. D. (7) jaar 1824

6070

424-5          25-05-1821

Brandsma W. S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6062

639

18-09-1820

Brandsma W. T. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland  en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op den Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2

6830

17-A

17-01-1824

Brandsma Wiebe Willems---- Koopstra Egbert Teunis Schatter van het Slagtvee in het district van Oudeberkoop voornemens om deze provincie te verlaten en wil van deze bediening bedanken enz. en in zijn plaats wordt Brandsma Wiebe Willems te Oudeberkoop benoemd ondertekend door de Arondissements Inspecteur Siderius H. jaar 1824 (5)

6658

575 blz. 3

25-11-1816

Brandsma Wietze T. staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

6401

 

860-1-3+6

31-10-1815

Brandsma Wijbe Rommerts hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6077

1050

28-12-1821

Brandsma Wijbe Rommerts ontvangt een certificaat van betaling voor het 1e termijn  zijner aannemingspenningen  wegens enige reparatien  aan de havenwerken van Lemmer enz. jaar 1821 (2)

6418

255-B

01-06-1817

Brandsma Willem Rientzes 256 IJlst is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6100

1090            05-11-1823  

Brandsma Wybe Rommerts fl. 273.50  wegens werk aan  dehavenwerken te Lemmer, hij ontvangt  betaling door de algemene rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld  enz. enz. Jaar 1823 (4)

6026

594

02-09-1817

Brandsma Wybe Rommerts onderwerp; het verlenen van een borgtocht jaar 1817 (1)

6865

4-A

21-01-1825

Brandsma Wybe Rommerts---- Rengens de Doairere geboren van Lijnden , Bajuma O. J. en Postema A. A.  een document van de algemene rekenkamer finaal verrekende  declaratieen van hen  als gezamenlijk eigenaren van de Stavorensche Zuidermeer tot support van de kostbaar onderhoud der dijken van dezen ingedijkten polder ten bedrage van fl. 200  en ene  ten behoeve van Brandsma Wybe Rommerts wegens vernieuwing van het Paalwerk van het westerhaven hoofd aan de Lemmer over de lengte van 20 ellen  ten bedrage van fl. 1125 en eene ten behoeve van Zaagma Gosse Sjoerds  wegens het repareren  van de Zeesluis genaamd Molkwerinnerzijl ten bedrage van fl. 295 enz. enz. enz. jaar 1825 (5)

6084

682

16-07-1822

Brandsma Wyke Rommerts hij ontvangt via de algemene rekenkamer zijn declaratie wegens reparatieen en onderhoud aan de Havenwerken aan de Lemmer enz. jaar 1822 (2)

6247

630

15-07-1814

Brandspuit , de Schout van de Gemeente Joure geeft te kennen dat er 300 gulden is gereserveerd voor het onderhoud van de Brandspuit jaar 1814 (2)

8352

224/4

00-00-1841

Brandspuit Beschrijving en tekening van eene verbeterde Aanjager of zuig en perspomp BRANDSPUIT door W. van der Os Brandspuit fabrkant te Vlissingen  jaar 1841 (22)

6060

480

06-07-1820

Brandstra M. H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8201

785/9

Bladzijde 3

07-05-1839

Brandt F. Kapitein is met zijn schip de Minerva  komende van Amsterdam vanuit Ameland op 29 April vertrokken naar Hamburg staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8201

785/9

Bladzijde 3

07-05-1839

Brandt F. Kapitein is met zijn schip de Minerva te Hamburg op 3 mei  gearriveerd  komende vanuit Amsterdam staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8108

863-12

01-09-1838

Brandtligt C.----    Hij wordt vermeld op een Nominative Staat ( met ca. 15) kolommen info van gestraften in Nederlandsch Indie die na geeindigde “”kruiwagen straf”” met vervallen verklaring van den militairen stand,  met het schip de Rhijn met Schipper Brandtligt C. naar Nederland teruggezonden en den 28e Mei 1838 in het Nieuwe diep aangekomen. Jaar 1838 (4)

5666

2

19-06-1890

Brandts J. E.  Zoutkamp Radarboot de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

3

18-06-1891

Brandts J. E. Groningen Kapitein en Eigenaar Stoombootdienst Groningen op  Schiermonnikoog, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

6

06-06-1889

Brandts J. E. Groningen Kapitein en Eigenaar Stoombootdienst Groningen op  Schiermonnikoog, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

2

30-06-1892

Brandts J. E. Groningen Kapitein en Eigenaar, Hervatting Stoombootdienst Groningen op  Schiermonnikoog, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1892-1918

5666

7

24-06-1887

Brandts Jan E. Zoutkamp Radarboot de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

3

14-06-1888

Brandts Jan E. Zoutkamp Wijziging Dienstregeling Radarboot de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

9414

145, 146           19-02-1914

Brandwaarborgmaatschappij te Woudsend.,----  Asma Harmen, Beimers G., Rekers P. allen Veldwachters te Gaasterland,  zij mogen als nevenwerkzaamheden uitvoeren tegen een vaste vergoeding mensen te helpen een kleine jachtakte aan te vragen, wordt ook in genoemd Brandwaarborgmaatschappij te Woudsend enz. jaar 1914 (4)

9184

765

00-06-1917

Brandweer Opsterland Verordening ter voorziening tegen en bij brand in de gemeente Opsterland jaar 1917 (13)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Brandwerd Sander Jans 650 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

5673

 

33

05-02-1900

Brandwijk C---- Noordenne van J.,  Aannemer te Utrecht, Groningen III, staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekende brief (3 stuks) dat aan het verzoek is voldaan ook genoemd Brandwijk C die een brief ondertekend,  jaar 1900  (4) dossier , zie onder Noordenne (16)

6406

175-1+4-5

09-04-1816

Brandy Willem staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

9725

Deel I 

Blz. 68

00-00-1874

Brandy Willem, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

6858

12-A

03-11-1824

Branets Christoffer Emers Gestrand schip Stuurman op de Louisa Augusta, jaar 1824  (5)

5666

2

15-06-1893

Branols J. E. Groningen hervattiung dienst Groningen Schiermonnikoog Schip de Sophia, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

8294

780/18

06-08-1840

Brans  Petrus Alexander Brans, Korporaal geboren 11-12-1816 Amsterdam veroordeeld tot de doodstraf met den strop maar, enz. met signalement 

6059

408

09-06-1820

Brans Jaannem Hennecum gepensioneerd soldaat wordt wegens overlijden ingeschreven in het Grootboek van Militaire Pensioenen enz. jaar 1820 (1)

7977

158-6, 3

14-02-1837

Brans Willem---- Klaasesz. Jan Secretaris van Westdongeradeel wonende te Ternaard  geeft met eerbied te kennen dat hij ontvangen heeft van Prins Jan Roelofs Schipper te Veendam als voogd en grootvader van moederszijde over de minderjarige nagelaten kinderenen Jantje  genaamd Harm van wijlen Hoetjer Abraham Harms en Prins Ikien Jans in leven egtelieden op den 29e  november l.l. door het omslaan van zijn Tjalkschip schip de Vrouwe Ikien verongelukt op het wad tussen Wierum en Paesens samen met hunne overige nog minderjerige kinderen en als toeziend voogd Hoetjer Jacob Harms, Schipper wonende te Veendam verder genoemd als getuigen dezer akte Giezen Tjarke Jans Burgemeester en  Brans Willem, Koopman beide te Veendam enz. jaar 1837 (7)

6269

422

30-04-1816

Bransen J. W.  te Leeuwarden wegens geleverde schrijfmiddelen vermeld op een staat van Pretentien  tot betaling enz. jaar 1816  (6)

6671

54 blz. 9

22-01-1818

Bransma B. te Wijnjeterp Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 1

blz. 12

16-01-1822

Bransma B. te Wijnjeterp, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2

Blz. 16

04-01-1819

Bransma D. te Wijnjeterp wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

8358

368/5

00-00-1841

Bransma IJsbrand Johannes Korenmolenaar te Sneek, verzoek om vergunning jaar 1841 (3)

6628

757

06-06-1814

Bransma Johannes Hendriks heeft van het Oud Burger Weeshuis te Sneek een Wandelkoop aan gegaan  van vijf tegen negen pondematen Greidland gelegen onder de dorpe Nieuwland (Nijland) ook aanwezig een document dat  het Oud Burger Weeshuis te Sneek in een Zathe te Nieuwland (Nijland)  bij Bolsma Tomas Willems in gebruik een stuk van 15 pondematen land enz. dat door de huurder dezer zathe nog gebruikt kon worden 4 pondematen en dat aan de eigenaar Bransma Johannes Hendriks betaald wordt enz.  dirt stuk is ondertekend door Nijland Jurjen, Feenstra G. Boekhouder en Stam W. Administrerend  van enz. jaar 1814 (4)

8117

35, 1021/1

16-10-1838

Branst Teede F.Paesens Schipper  jaar 1838

8364

482-1

17-05-1841

Brant M. staat vermeld op een document van de Lt. Kolonel bij de Hoofdadministratie van het regiment Artillerie enz. jaar 1841 (2)

6071

457

04-06-1821

Brantgum Bierma---- Bierma H. I. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel  Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor een onderwijzer  te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van  Brantgum enz. enz.  getekend door  en commissarissen Stinstra Jan Tomas,  Hiemstra G. F? ,  Jong de J. B. , Bergmans  J. J. ,  Bosch P. D.  Mellema Hoite Jacobs,  Bijlstra G. G.  Meinema J. K., Wouda J. G. D.  , Jong de F. A. ,  Braaksma  Sjoerd,  Popke Jacob  Sjoerds  ,   en de secretaris Klaassesz Jan.   jaar 1821 (4)

6072

547

10-07-1821

Brantgum, Onderwerp, dat het dorp geen nadeel ondervind van het sluiten van de school aldaar enz. enz. en de kinderen in Brantgum naar school kunnen gaan enz.  jaar 1821 (3)

6252

1218-23

12-12-1814

Brantjes Klaas wegens vertering voor een Comp. Franschen in Rottevalle, hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)

8224

1236-5

00-12-1839

Brants F. B. wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen van het Kantoor Franeker,  Betaalde en Gedane  posten op Memoriaal  van Franeker  jaar 1839 (3)

8375

708-5_26c

20-07-1841

Brants H. S. te Oostrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

6252

1218-2

12-12-1814

Brants J. wegens arbeidslonen hij staat als crediteur op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)

6013

399

08-07-1816

Brants Jan Willem,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

6257

410-14

28-04-1815

Brants Rieman Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6635

42

19-01-1815

Brantsen E. J,   een boekje waarin de Staat van de Landbouw in Nederland gedurende den jare 1813 wordt beschreven door Dep. van Binnenlandse zaken, en een weerkundige waarnemingen te Arnhem, in het jaar 1813 gedaan en opgemaakt door E. J. Brantsen  Jaar 1815

6683

2 deel 1

Blz. 6

04-01-1819

Brantsen E. J. (Mr.) Ouderling te Arnhem tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2

blz. 6

22-01-1818

Brantsen E. J. Mr. te Arnhem Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 5

22-01-1818

Brantsen E. J. Mr. te Arnhem Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 11

22-01-1818

Brantsen E. J. Mr. te Arnhem Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Brantsen E. J. Ouderling te Arnhem, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 2

Blz. 6

04-01-1819

Brantsen E. J. te Arnhem wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6383

1

29-04-1814

Brantsma  G. J. , Eerste Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)

6093

294 en 296

10-04-1823

Brantsma  Gerardus Samuel in leven Regter te Leeuwarden is overleden op 30 Maart 1823 enz. jaar 1823 (3)

6039

771-c

16-10-1818

Brantsma  Gerardus Samuel, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4

6011

278

06-05-1816

Brantsma ….?  Ontvanger der Belastingen te Veenwoude en Hardegarijp gesuciedeerd was geworden door Vitus Valerius van Camminga J. onder betaling van borgtogt enz. jaar 1816 (2)

6623

41

07-08-1813

Brantsma Aafke Luitzens, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

43

07-08-1813

Brantsma Abele Brants, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Brantsma Abele Brants, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

43

07-08-1813

Brantsma Afke Luitzens, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

8214

1027/16

bladzijde 4

07-10-1839

Brantsma F. B. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (5)

6096

590

02-07-1823 

Brantsma G. J.---- Tromp T. J.  thans regter in die regtbank wordt benoemd tot Regter ter Instructie te Leeuwarden i.p v.  Brantsma G. J.  enz. en in plaats van Tromp Le Maire J. thans Plaatsvervanger enz. jaar 1823 (1)

6010

242

16-04-1816

Brantsma G. S.---- Cammingha Vitus Valerius van, hij wordt aangesteld als rechter te Leeuwarden i.p.v. Brantsma G. S. jaar 1816 (2)

6008

88-1

05-02-1816

Brantsma G. S. is op 8 januari 1816 in functie getreden als rechter te enz. Enz. i.p.v. Wal de G. Jaar 1816 (1)

5996

151-a 

2e rij namen

20-02-1815

Brantsma Gerard Samuel hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6007

37

17-01-1816

Brantsma Gerard Samuel is bij koninklijk besluit aangesteld als Regter in de Regtbank van eerste aanleg te Leeuwarden enz. jaar 1816 (1)

6063

703

11-10-1820

Brantsma Gerardus Samuel , hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3)

6081

366

11-04-1822

Brantsma Gerardus Samuel , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. 11-10-1820 (4)

6090

42

14-01-1823

Brantsma Gerardus Samuel , Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement 14-01-1823 (4) 

6027

718-a

14-10-1817

Brantsma Gerardus Samuel Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Leeuwarden met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen 14-10-1817 (4)

6049

548

07-08-1819

Brantsma Gerardus Samuel Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. 07-08-1819 (4)

6036

493-C

 13-07-1818

Brantsma Gerardus Samuel Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz. 13-07-1818 (4)

6018

38-A, 3

14-01-1817

Brantsma Gerardus Samuel hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)

6093

314

12-04-1823 

Brantsma Gerardus Samuel---- Jongsma Ernestus 47 jaar,  Hij staat vermeld op een document, Voordragt van Candidaten ter vervulling van den post van Regter ter Instructie in de regtbank te Leeuwarden enz. Enz. i.p.v. de overleden  Brantsma Gerardus  met voormalig beroep, woonplaats en aanmerkingen, Samuel Jaar 1823 (2)

6052

793

05-11-1819

Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  05-11-1819 (4)

6054

34-C

12-01-1820

Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen. 12-01-1820 (4)

6042

44-A

20-01-1819

Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement 20-01-1819 (4)

6057

261-C

11-04-1820

Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement 11-04-1820 (4)

6060

494-B

12-07-1820

Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  12-07-1820 (4)

6066

53-B

23-01-1821

Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement 23-01-1821 (3)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   10-04-1821 (4)

6072

549-A

10-07-1821

Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 3e kwartaal   10-07-1821 (3)

6075

771

11-10-1821

Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  11-10-1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  09-01-1822 (3)

6045

238

13-04-1819

Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6084

649

09-07-1822

Brantsma Gerardus Samuel te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  13-04-1819 (3)

6013

393

05-07-1816

Brantsma Gerardus Samuel---- Wartena L. D.  (+) Rechter ter Instructie te Leeuwarden in zijn plaats benoemd Brantsma Gerardus Samuel thans rechter in de rechtbank aldaar en in Brantsma zijn plaats benoemd Schultz Cornelis thans Advocaat en Notaris aldaar jaar 1816 (2)

6087

950

15-10-1822

Brantsma Gerardus Samuel wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6021

252, 1, 5-8

17-04-1817

Brantsma Gerardus Samuel wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) dossier (18) 

6033

263-c

15-04-1818

Brantsma Gerardus Samuel,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 (4)

6093

300

11-04-1823

Brantsma Gerardus Samuel, Hij staat vermeld op de lijst van Voordragt van de Candidaten ter vervulling van de post van Regter in de Regtbank van Eersten Aanleg te Leeuwarden met vermelding van zijn voormalige en tegenwoordige functie’s  zijn Woonplats en een kolom met aanmerkingen, door het overlijden op 30 Maart 1823 van Mr. Gerardus Samuel Bountsma jaar 1823 (2)

6024

437-b

08-07-1817

Brantsma Gerardus Samuel, Regter van instructie, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6)

6015

608-b

11-10-1816

Brantsma Gerhardus Samel----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Leeuwarden met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)

6013

401-a

09-07-1816

Brantsma Gerhardus Samuel    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten, Tractement  en zijn Handtekening  tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)

6623

42

07-08-1813

Brantsma Oebele Brants, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

9921

22             

20-10-1882

Brantsma P., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8356

324-18, 4

03-04-1841

Brantsma Petrus hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer  de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van  de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info., ook zijn handtekening staat op dit document Jaar 1841 (6)

8356

303-22, 7            

25-03-1841

Brantsma Petrus te Schoterland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)  document (9)

8197

687-17_4

06-07-1839

Brantsma Petrus vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met functie en tractementen en waar en zijn handtekening enz. jaar 1839 (6)

6424

584

02-12-1817

Brantsma W. 6.is zijn volgnummer in de Gemeente IJlst Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

5998

312-A

03-04-1815

Brantsma W. T. staat vermeld in een document als benoemd in de vacerende zettersplaatsen te Oudega als Zetter samen met  Rensma J. H., Boer de B. R., Jong de T. H., Faber M. A? of H?. ondertekend door de Schout van de Gemeente Oudega enz. jaar 1815 (1)

8355

286/15

Brantsma Ysbrand Johannes en Jan Willems Molenaar (een handgeschreven brief met handtekening van Ysbrand Johannes Brantsma)  beide Rogmolenaars te Sneek (5) jaar 1841

6030

53-c

23-01-1818

Branysma Gerardus Samuel, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4)

6036

479

07-07-1818

Braspot Frans Willem Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Vollenhove  der Domeinen  Stoet tot Westerholt ,  jaar  1818 (3)

8376

728/7-a

26-07-1841

Brasse K. B. te Sint Jacobiparochie Hij komt voor op het Halfjarig  verslag van de Zieke dieren behandeld door de Veearts Kim K. A. te Sint Anna Parochie van 01-01-1841 tot en met 30-06-1841 met de aard der ziekte en de vermoedelijke oorzaak tevens de wijze van behandeling en een kolom aanmerkingen. Jaar 1841  (4)

6013

399

08-07-1816

Brassem Jan Cornelis,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

5986

262 lijst 1

08-04-1814

Brattinga Sjoerd Sijbolts hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5)

6047

379

03-06-1819

Brattinga Sjoerd Sybolts Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-6          25-05-1821

Brattinga Sjoerd Sybolts hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Brattinga Sjoerd Syds, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6045

285

26-04-1819

Brauer J. W. , hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (2)

8285

619-5

19-06-1840

Brauers Gerard---- Meijeringh Ernst Flideries toen wonende te Ambt Ommen  en Brauers Gerard ook bekend onder de naam als Dekler Gerhard toen te Middelburg wonende de brieven van Naturalisatie worden ingetrokken enz. jaar 1840 (2)

6243

191-10

06-03-1814

Braumeyer Berend, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6026

601 e.v.

02-09-1817

Braumsberg en Compagnie---- Scheltema Jan S. wonende te Nes op Ameland een rekwest daarbij als procuratiehouder van Vroom Arend Hendriks van Saapmeer Schipper op het Tjalk schip de Goede Eendragt betreft de goederen van gestrande schip voornoemd op Ameland enz. ook een brief genummerd 527 van 08-08-1817 door Scheltema Jan ondertekend, ook een document ondertekend door Ypma B. met rode lakzegel verder genoemd Fockema E., aldus is dit  stuk is gegaan bij  Vellema David Andries van beroep Kastelein te Nes op Ameland jaar tevens getuige en Polet Ismael als getuige en Bosche van den Petrus vader en zoon, de lading ter hand te stellen aan de heer Braumsberg en Compagnie tot Amsterdam 1817 (12)

8093

565/6

11-06-1838

Braun Christiaan Wilhelm Frederik Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Korporaal Overleden te Koempoelang (Id) 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6416

164

19-04-1817

Braun Johan Adam---- Eijsinga F. J. J. van (Frans Julius Johan) Grietman van Doniawerstal ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de Heer Braun Johan Adam gepensioneerd Officier genietende een pensioen van enz. is overleden op de 11e april te Langweer enz. jaar 1817 (1)

9187

1341

06-09-1918

Braun Johannes, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6631

1114

10e blz. van kolommen

15-09-1814

Braunius ….? De weduwe wegens leverantie van Brood onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1811  jaar 1814 (7) dossier (18)

6396

611

23-06-1815

Braunius A. B.---- Nidek van Braunius Capitein Commandant der Compagnie Vrijwillige Jagers ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Heer Braunius A. B. vrijwillig ingeschrevene door een zekere Capitein van de Landstorm te Bergum op eene verregaande wijze is beledigd geworden enz. jaar 1815 (1)

6396

544

01-06-1815

Braunius A.---- Sijtzama van ….? Luitenant  Collonel Commanderende het 3e Battaillon Landstorm te Bergum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Braunius A. 2e Luitenant  bedankt voor de functie als Vrijwilliger enz. en draagt deze functie dan op aan de perzoon van Riemersma Melle Folkerts thans Sergeant enz. jaar 1815 (1)

6401

 

864

07-11-1815

Braunius Arend Beukers---- Beukens Braunius Arend  oud 23 jaar wonende te Bergum gewezen Jager bij de gelicentieerde Vrijwillige Jagers komt voor in een brief van de Commissaris van Oorlog  verzoekende als Luitenant bij de Nederlandsche Armee , ook een brief met dat verzoe3k ondertekend door Jongh Persijn van Nauta de A. J. enz. jaar 1815  (2)

6385

135

06-07-1814

Braunius Arend te Bergum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6397

674

12-07-1815

Braunius Arent---- Sijtzama van  ….? Luitenant  Collonel Commanderende het 9e Battaillon Landstorm te Bergum ondertekend een brief dat gij zelf niet aanwezig is geweest bij het genoemde geval maar dat hij bij zig heeft geroepen en voor hem Compareerden en de verklaring allen ondertekenen en wel: Brouwer Hendrik Rinzes eerste Luitenant, Steensma Gerardus Jacobus  Tweede Luitenant, Jager Dirk Pieters Sergeant, Boonstra Harrit Dirks  Korporaal, Pietersma Sije Dirks Piekenier alla van de tweede compagnie wonende te Bergum dewelke verklaarden dat op dat op zaterdag 3 juni  Braunius Arent die zig op het exercitie veld vervoegde en dat hij ondanks door de Kapitein verzocht wierd enz. en dat Braunius Arent daarop IJzelijk begon te vloeken en te Schelden enz.  jaar 1815 (4)

6282

830

14-08-1817

Braunius Ceberius H. Ontvanger der gemeente te Bosward (=belanghebbende) Dienst 1814 , De Algemene Rekenkamer der Nederlanden  verlangt dat de gemotiveerde staat bij de rekening enz. enz. dan volgt een reglement  er wordt ook gesproken over Wagt en Brandspuitgelden enz. jaar 1817  (10)

6247

650

09-07-1814

Braunius D. D. ,  Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van Langezwaag betreffende de staat van begroting enz. jaar 1814 (3)

6624

261

03-02-1814

Braunius Dirk Drifhout---- Jongh de G. T. Schout van de Gemeente Langerzwaag draagt voor in een door hem ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Dirk Drifhout Braunius, Lid van de Raad der Gemeente als waarnemer bij absentie van de Schout enz. jaar 1814 (1)

6244

338

21-04-1814

Braunius Harmanus F.  wegens geleverd enz. in 1811,  Hij staat op een lijst van schuldeisers  van de gemeente Joure als volgt: wordt ondertekend (als leden der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7)

8384

908/8

14-09-1841

Braunius Hermanius Wilhelm Binckens Notaris te Driesum een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij  verzoekt hem te ontslaan en zijn candidaat Eerdmans Martin Alberts zijn functie te verlenen  jaar 1841 (2)

8211

990/3

26-09-1839

Braunius Hermannus Wilhelm Beuckens Notaris te Dockum komt voor op een documet van Declaratoiren van onvermogen voorkomende op het memoriaal 18 enz. jaar 1839 (2)

8364

498/10, 3

21-05-1841

Braunius Lamberthus Drijfhout staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6282

677

24-06-1817

Braunius Oeberius H. ---- of Oeberius Braunius H.,  een aantekening dat zijn rekening is gequoteerd enz. jaar 1817 (1)

6266

72

04-02-1816

Braunius Oeberius H. Gemeente Ontvanger van de Stad Bolsward hij ondertekend een Ambtelijke brief aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1816 (2)

6628

730

08-05-1814

Braunius Oeberius H.---- Haitsma J., Fockends L, Lijclama a Nijholt T. en Braunius  Oeberius H.  geven met verschuldigde eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij op 23 februari 1802 voor de Ledematemn van de Gereformeerde Kerkgenootschap en de zulks welke de Hervormde Godsdienst zijn toegedaan enz. en dat er een personeelen omslag op de Ledematen wegens de bealstingen en dat er een request is gezonden naar de Prefect van Vriesland op 10 juni 1812 enz. ook een request naar de Gemeente Bolsward op den 24e van de Grasmaand 1809 maar dat echter alles Vrugteloos is geweest aangezien het kwaad dagelijks verergerd enz. ook wordt genoemd Muntz R. die mede ondertekend  enz. jaar 1814 (11)

3579

16

03-06-1842

Braunius Oeberius S.---- Buhone van IJsselmonde M. C. Storm van ’s Gravenzande van de Raad van Rotterdamen  en Hoeksma T. met Braunius Oeberius S. van de Raad van Bolsward enz. jaar 1842 (3)

6624

256

13-02-1814

Braunius P. M. B.---- Fontein P. ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland  betreffende enige verhuringen van perceelen vastigheden behorende aan de Kerkvoogden, Armvoogden en Diaconen van Kerkwoude en Murnmerwoude door Notaris Braunius P. M. B.te Bergum enz. jaar 1814 (1)

6624

139

29-01-1814

Braunius P. M. B. van beroep Notaris  Door hem worden bepaalde goederen gesteld onder de Gestichten van Liefdadigheid en Onderwijs een request inhouden klagten over hen lieden van het niet doen verhuren  enz. dit is een stuk over onenigheid betreffende de verhuur ondertekend door Sikkema Jan Az. en Hoekstra Gerk Hepkes jaar 1814 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Bolsward

Braunius S. B. Secretaris van de Stad Bolsward ondertekend ter ordonnantie>>> Hoeksma T. Burgemeester van de Stad Bolsward ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (2)

8204

829/20, 264

Blz. 4v

14-08-1839

Braunius Sipke Durks hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6645

896

08-11-1815

Braunsberg H. Parnas Tresorier te Nijmegen wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6833

38-D deel 1

Blz. 8

06-02-1824

Brave J. te Maarsen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 14

06-02-1824

Brave J. te Maarsen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 10

16-01-1822

Brave J. te Maarsen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 14

16-01-1822

Brave J. te Maarsen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6854

30-C

23-09-1824

Brebrant Felix geb. 06-10-1794 Bergen ,Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

8201

785/9

Bladzijde 3

07-05-1839

Breckwold J. Kapitein is met zijn schip die 3 Gebrüder komende van Amsterdam vanuit Ameland op 29 April vertrokken naar Hamburg  staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6297

 

 

639

04-12-1820

 

Breda ….? Professor van beroep ----Eisinga E. Fabrikant Bij de plegtige uitdeling der Medailles te Gent is voornoemde niet geweest en heeft deze ook niet naderhand opgevraagd enz. , tevens een brief dat hij alsnog verzoekt de Medaille te mogen ontvangen er wordt in genoemd Breda ….? Professor van beroep, Tours ….?  Griffier bij de Staten van Oostvlaanderen te Gent enz. en hij verlangt zeer dat zijn ingezonden tekening van het Planetarium  dat met zeer veel moeite samen met Sannes K is gemaakt  enz.jaar 1820 en 1821 (2)

6298

 

 

48

18-01-1821

 

Breda ….? Professor van beroep ----Eisinga E. Fabrikant Bij de plegtige uitdeling der Medailles te Gent is voornoemde niet geweest en heeft deze ook niet naderhand opgevraagd enz. , tevens een brief dat hij alsnog verzoekt de Medaille te mogen ontvangen er wordt in genoemd Breda ….? Professor van beroep, Tours ….?  Griffier bij de Staten van Oostvlaanderen te Gent enz. en hij verlangt zeer dat zijn ingezonden tekening van het Planetarium  dat met zeer veel moeite samen met Sannes K is gemaakt  enz.jaar 1820 en 1821 (2)

5998

320

05-04-1815

Breda F. J. wordt voorgedragen voor de post van Controleur de Belastingen te harlingen en hij is een der geremoveerde (afgezette) ambtenaren in de jaren 1795 en 1796 door de Franschen enz. jaar 1815 (2)

6680

418 blz. 4

07-10-1818

Breda van J. G. S. Hoogleeraar te Franeker, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

8093

565/6

11-06-1838

Breda, van Mathijs Gerardus Geb. Leur, laatst gewoond hebbende te Leur. Brigadier Overleden te Semarang (Id) 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6871

22-03-1825

11/1-C

Bredee Arjen Cornelis te Bolsward staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

5667

Jaar 1880

akte 10 blad 8

Bredemeyer W.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz. jaar 1880 (2)   

6671

4

30-12-1817

Bredenkamp G. Ouderling der Hervormde Gemeente van Workum betreffende dat de Tractementen der Predikanten aldaar,  van ’s Lands wege zoodanig mogen worden verhoogd als de omvang van de werkzaamheden enz. met o.a. de namen van de Ouderlingen en Diakenen  van de Hervormde kerk te Workum  met 2000 zielen die de Hervormde Godsdienst toegedaan zijn  (onderwerp o.a. aanstelling nieuwe Leeraar der Kerk jaar 1817 (5)

6274

891

15-10-1816

Bredenkamp G.,  Hij ondertekend  mede een document met andere Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz.  een lijst met hun namen  jaar 1816 (4)

6277

30-7

09-01-1817

Bredenkamp Godfried moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6709

36 deel 1

blz. 5

16-01-1822

Brederode L. te Slijk-Ewijk wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 6

16-01-1822

Brederode L. te Slijk-Ewijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6871

22-03-1825

11/5-C

Bredze Arsen Cornelis staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale Infanterie 1e Bataillon waarmede geheel is afgerekend en op den 10e maart aanstaande met paspoort afgegaan jaar 1825 (2)  (dossier 5)

6389

41

05-11-1814

Bredzel Cornelis Arjens, Piekenier, hij wordt benoemd als lid van de Krijgsraad 4e Bataillon Landstorm arrondisement Sneek enz. jaar 1814 (2)

6424