Home

 

Invt.

Akte

‘Toegang 11 **

 

 

‘Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

8211

988-3, 4

Bladzijde 4

26-09-1839

Bru de R. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

5995

37

14-01-1815

Bruchem, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

8021

1020-19

09-08-1837

Bruens Henrikus * 20-11-1814 Bergh Kannonier Bat. Vrijwllige Artillerie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  Tot 10 jaar kruiwagenstraf veroordeeld  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoalsGent  lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

5711

12

29-12-1899

Brug en Kanaalgeld En invordering  Kanaal en Bruggeld Een ambtelijk stuk Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jar 1899   (22)

8346

109/23

00-00-1841

Brug in de Grote weg Leeuwarden Harlingen en wel over de Engelumervaart met ontwerp tekeningen jaar 1841 (11) 

6654

372 blz. 3

09-08-1816

Brug Lambert Ages te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

8285

615-2, 17

19-06-1840

Brug S. L. te Koudum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6418

255-A

00-05-1817

Brug ten Berend 374 is zijn volgnummer en Delden zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Brug ter Hermanus, 153 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8280

517-11, 45

19-05-1840

Brug v.d. B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8308

1074-9

29-10-1840

Brug v.d. G. H. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Brug v.d. G. H. te Opeinde wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

8308

2086-12

01-11-1840

Brug v.d. Gurbe H. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6840

36-A

blz. 48

22-04-1824

Brug v.d. Joh’s. B. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 48

22-04-1824

Brug v.d. Joh’s. B. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6692

274

Wymbrits.

28-09-1819

Brug v.d. Klaas Hilles te Oudega, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6)

8280

517-11, 42

19-05-1840

Brug v.d. T. K. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8380

835-4

05-07-1841

Brug van de J. J. te Harlingen wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5)

6047

430

29-06-1819

Brug van de Klaas Hilles ; een mandaat voor betaling van fl. 623 jaar 1819 (1)

6418

255-A

00-05-1817

Brug van den Aart 395 is zijn volgnummer en Hoogland zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6658

575 blz. 5

25-11-1816

Brug van der Gurbe staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

8309

1103-21,

1, 6

07-11-1840

Brug van der Harmen Rinses staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op een lijst met 6 kolommen informatie zoals huwelijksdatum en hoeveel kinderen enz. jaar 1840 (6)

8356

328/27-4               03-04-1841

Brug van der J. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

9180

330-31

17-02-1915

Brug van der Jalke Met signalement Veldwachter Schoterland jaar 1915 (3)

9180

1094

09-06-1915

Brug van der Jalke te Bovenknijpe hij vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening   zijn ontslag  als veldwachter deze functie bekleed hij al sinds 1875 enz. enz. jaar 1915 (3)

9921

30

19-10-1882

Brug van der Jalke, Veldwachter te Benedenknijpe gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9921

30

19-10-1882

Brug van der Jan Sijtzes, Veldwachter te Jubbega Schurega gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8292

759/11

30-07-1840

Brug van der Jan T. ,   Handgeschreven brief met  Handtekeningen van de zetters H. Brandenburg,   J. H. van Wekinga,   Wopke Brouwer,   Jan T. van der Brug, te Workum (6)

6069

279-A

09-04-1821

Brug van der Klaas H. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1)

6048

 497

22-07-1819

Brug van der Klaas Wilkes, hij ontvangt een schadeloosstelling wegens gestorven koebeesten van fl. enz. enz. jaar 1819 (1)

6644

799

nrs. 20-45

25-09-1815

Brug van der Lambert Ages te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

3622

A-7 stuk19, 20, 21, 22

22-05-1863

Brug van der Luitjen Tjerks van beroep Sluiswachter,  er bestaan geen bedenkingen tegen hem om de inning der schutgelden aan de Nieuwe Zijlen enz. jaar 1863 (16)

6628

825 blz. 2>

23-05-1814

Brug van der T. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 10

27-08-1839

Brug van G. S. te Heeg staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8280

517-11, 47

19-05-1840

Brug van J. C. te Heeg wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9188

358

21-03-1919

Brug van Wieger Woudsend Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Nijland met persoonsgegevens (1)

6027

735

18-10-1817

Brugge (Belgie) onderwerp; de reparatie aan de toren van de Lieve Vrouwenkerk enz. jaar 1817 (2)

6842

22-C

17-05-1824

Brugge Joh. Kapitein op de Dolphien---- Prose Ebele Roels, opsporing voor de militie maar hij is vetrokken met het schip de Dolphien onder Kapitein Brugge Joh. Wordtn enoemd zijn oom Jansma Doeke Sjoerds  jaar 1824 (2)

6842

22-C

17-05-1824

Brugge Joh. Zie ook toevalsvondsten Kapitein op de Dolphien, jaar 1824

9180

827

05-05-1915

Brugge L. hij vraagt  een vergunning tot het maken van een  duiker door Statendijk bij Slijkenburg  met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie  enz. jaar 1915 (5)

6397

670

15-06-1815

Brugge van der, Kapitein in het Batt. L.M. No. N. hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

5711

6-d

18-09-1899

Bruggen Een bestek en voorwaarden wegens het tweejarig Onderhoud van wegen, bruggen,  sluizen, duikers en kanaalwerken In Friesland, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier Jaar 1899  (22) Dossier (44)

5711

41

12-05-1895

Bruggen Een overzicht van Alle provinciale Tolheffingen  van Bruggen en Sluizen met vermelding van De te betalen bedragen aan tol, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1895 (27)

5711

41

31-12-1900

Bruggen Een overzicht van Alle provinciale Tolheffingen  van Bruggen en Sluizen met vermelding van De te betalen bedragen aan tol (27)

8375

708-5_1

20-07-1841

Bruggen v W. te S-Veen staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

5711

3

28-08-1902

Bruggen van ….? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (32)

8099

684-14

13-07-1838

Bruggen van der Johannes Cornelis , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33,  * 30-12-1815 Vucht,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

8308

2086-12

01-11-1840

Bruggen van Fokke A. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

3622

A-10, 1

blz. 7

register 9168

22-02-1873

Bruggen van Heiltje Alberts weduwe van Buma P. H. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-10, 2

blz. 7

register 9170

15-03-1873

Bruggen van Heiltje Alberts weduwe van Buma P. H. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 7

24-03-1868

Bruggen van Heiltje Alberts weduwe van Buma P. H. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10, 1

blz. 3

register 9168

22-02-1873

Bruggen van Hieltje Alberts weduwe van Buma P. H. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-10, 2

blz. 3

register 9170

15-03-1873

Bruggen van Hieltje Alberts weduwe van Buma P. H. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 3

24-03-1868

Bruggen van Hieltje Alberts weduwe van Buma P. H. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

8210

958/2 211

Bladzijde 6>>

17-09-1839

Bruggen van W. A. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8199

729/5, 290

Bladz. 16-v

17-07-1839

Bruggen van W. te Ee wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8386

949/26

20-09-1841

Bruggen van W. te Engwierum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/26

20-09-1841

Bruggen van W. te Engwierum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/6-1

25-09-1841

Bruggen van W. te Surhuisterveen Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

8364

498/10, 15

21-05-1841

Bruggen van Wytske A. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Surhuizum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

6636

148

12e  blz. van kolommen

10-02-1815

Bruggen Willem Egberts te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

9191

1165

21-09-1920

Bruggen; Hoogebrug over Ouddeel  in de Rijksweg Leeuwarden Groningen met bestek en voorwaarden en  een getekende kaart  (Blauwdruk) en de Schanserbrug  bij de kleine wielen , en een aanplakbiljet van Aanbesteding door Rijkswaterstaat jaar 1920 (18)

9185

1472

07-11-1917

Bruggenkamp Jan, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Bruggens van W. te Engwierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8093

565/6

11-06-1838

Brugghen, van der D.A.J Geb. Groningen, laatst gewoond hebbende te Groningen. Sergeant Overleden te Soerabaja (Id) 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6837

9-A

22-03-1824

Brugho(e)?(tho)?  Foppe---- Haan de Tamme Foppes predikant te Herwijnen in Gelderland betreft aangifte van een nalatenschap van Brugho(e)?(tho)?  Foppe jaar 1824   (1)

6018

46

26-01-1817

Brughuis Hendrikus geb. Tubbergen ca, 21 jaar, Hij heeft zig onttrokken aan de verplichting tot dienst en wordt dan ook gezocht door de Politie,  met 14 kolommen signalement enz.  jaar 1817 (3)

6709

36 deel 1

blz. 8

16-01-1822

Brugman G. G. te Beverwijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2

 blz. 11

16-01-1822

Brugman G. G. te Beverwijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)            

8355

294-33

26-03-1841

Brugman Gradus,  Fuselier 3de Afdeeling infanterie * 23-10-1804 Nijmegen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6424

609

10-12-1817

Brugman H. 110 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Brugman Hendrik Leeuwarden 521 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Brugman Hnedrik, 519 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9921

6

20-10-1882

Brugman J. H. Rijksveldwachter te St. Jacobiparochie gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6833

38-D deel 2

Blz. 24

06-02-1824

Brugman J. Lid van het Provinciaal Kerkbestuur te Noord Holland, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6671

54 deel 2

blz. 10

22-01-1818

Brugman J. te Westzaandam Assessor Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 2

14-02-1816

Brugman J. te Westzaandam Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 deel 2

blz. 2

22-01-1818

Brugman J. te Westzaandam PredikantClassis van Haarlem wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 2

04-01-1819

Brugman J. te Westzaandam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2

Blz. 10

04-01-1819

Brugman J. te Westzaandam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 2

06-02-1824

Brugman J. te Westzaandam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 11

06-02-1824

Brugman J. te Westzaandam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 11

16-01-1822

Brugman J. te Westzaandam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 2

16-01-1822

Brugman J. te Westzaandam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

9921

34

19-10-1882

Brugman Jacob Teunis, Agent van Politie 1e Klasse te Sneek gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9134

1046

28-07-1883

Brugman Jacob Theunis Hij staat op een document als aanbeveling voor Veldwachter in de gemeente het Bildt met personalia en aanmerkingen i.v. met  het  vertrek van Feenstra Otto  die eervol ontslag is toegekend wegens zijn benoeming in Menaldumadeel enz. jaar 1883 (4)

8207

898-17

30-08-1839

Brugmans Hendrik Klein * 06-02-1812 Leeuwarden , Fuselier Garnizoenstroepen te Amsterdam, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad, briefje wegens aanhoudend alsmaar slecht gedrag  met een  tot  vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)

6066

 

31

11-01-1821

Brugmans Joh. ---- Zeef van der G. wonende te Leeuwarden  wijk L. no. 18 ter bekoming van het aan den lande verschuldigde door hem heb ik Roorda E. Ontvanger der Directe Belastingen te Leeuwarden mij verpligt om na gedane sommatie, wil gaan verkopen zijn boedel en heeft de Deurwaarder Huizinga K. S. vergezeld door de getuigen Brugmans Joh. en Weeber Joh. J. begeven naar eerstgenoemde woonplaats dan volgt een lijst van in beslag genomen te verkopen goederen enz. jaar 1821 (4)

6066

 

31

11-01-1821

Brugmans Joh.---- Terpstra P. D., wonende te Leeuwarden wijk A no. 57 ter bekoming van het aan den lande verschuldigde door hem heb ik Roorda E. Ontvanger der Directe Belastingen te Leeuwarden mij verpligt om na gedane sommatie, wil gaan verkopen zijn boedel en heeft de Deurwaarder Huizinga K. S. vergezeld door de getuigen Brugmans Joh. en Weeber Joh. J. begeven naar eerstgenoemde woonplaats dan volgt een lijst van in beslag genomen te verkopen goederen enz. jaar 1821 (4)

6418

255-B

01-06-1817

Brugmans Johannes 438 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6416

166D

14-04-1817

Brugmans Johannes---- Buijsing R. Burgemeester van  de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende request voor ontslag uit de Nationale Militie van 1e Fogteloo Frederik Soldaat zoon van Fogteloo Jan  en Frederiks Elisabeth en 2e Brugmans Johannes Corporaal zoon van Brugmans Jurjen en Johannes Aukje 3e Schreinhout Jan Johannes  Tamboer zoon van Schreinhout Johannes Kroes Geertje Jans en enz. jaar 1817 (2)

6421

419

15-09-1817

Brugmans Johannes wordt vermeld in een document genaamd Nominative Staat der manschappen welke  overeenkomstig het besluit Zijner Majesteit van enz. door Honorabele paspoorten uit den dienstder nationale Militie zijn ontslagen met 7 kolommen informatie over de persoon, ondertekend door de Luitenant Colonel Comm Infanterie Bat. Nat. Mil. no. 3  Rost van Tonningen enz. jaar 1817 (3)

6417

204

13-05-1817

Brugmans Johannes wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  Persoonen voor hun zelve bij de Militie dienende welke tengevolge van art. 21 der Wet op de Militie van 8 januari aan de Plaatselijke Besturen enz. om op grond van dat artikel en van de door hun overgelegde bewijzen uit den dienst te worden ontslagen enz. jaar 1841 (7)

6416

166D

14-04-1817

Brugmans Jurjen gehuwd met Johannes Aukje---- Buijsing R. Burgemeester van  de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende request voor ontslag uit de Nationale Militie van 1e Fogteloo Frederik Soldaat zoon van Fogteloo Jan  en Frederiks Elisabeth en 2e Brugmans Johannes Corporaal zoon van Brugmans Jurjen en Johannes Aukje 3e Schreinhout Jan Johannes  Tamboer zoon van Schreinhout Johannes Kroes Geertje Jans en enz. jaar 1817 (2)

6418

248-DD

Depot

4e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Brugsma  G. Piers staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

8211

988-3, 25

Bladzijde 2

26-09-1839

Brugsma J. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Brugsma J. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Brugsma Jurre, 134 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6644

833

13-10-1815

Brugt en Reinders Geeske---- Jongh de G. T. (Gerrit Tammes) Schout van de gemeente Langezwaag  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het onderhoud van Brugt en Reinders Geeske enz. jaar 1815 (1)

6840

36-A

blz. 29

22-04-1824

Brugt Epema Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8211

982/4

24-09-1839

Brugt van der Klaas te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend wordt er verzocht door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3)

6836

8-A

08-03-1824

Brugte J. wegens geleverde gepelde Garsten aan de gevangenishuizen van Leeuwarden ten bedrage van enz. jaar 1824 (6)

6870

17-03-1825

20-D blz. 9

Brugts de J. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

6089

1218

31-12-1822

Brugts J. ---- Gevangenissen te Leeuwarden;  Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin staat de goederen en de prijs die hij voor Gerst, erwten meel enz. bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)

6864

3-A

06-01-1825

Brugts J. ,  gerstemeel, gepelde gerst of gort. Grauwe en groene erwtwn, een aanbesteding van voornoemde goederen ter verpleging der gevangenen  te Leeuwarden gedurende de eerste 6 maanden van 1825 met vermelding van prijzen  jaar 1825 (4) (Dossier 15)

5989

576 3e lijst

26-07-1814

Brugts J. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6093

281

07-04-1823

Brugts J. wegens geleverde Gepelde Gerst, Hij wordt vermeld in een document , Staat van den stand van het crediet voor den dienst van het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden  voor Januari en Februari dezes jaars enz. enz. jaar 1823 (4)

6849

6-A

20-07-1824

Brugts J., Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe,  Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., Miedema B., Horst van der  S..,  Dirks N. J., Gorter W. O.,   Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R.,  Zijlstra R. S., Zijlstra W. J.,  Ottema F. de weduwe,  Brinksma J.,  Wilde de H. H.,  Walle J. K. F.,  Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger S. R. ,  Kroontje A. A., Schut D. G.,  Vries de G.J.,  Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H.,  Hazelhoff F.,  Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y.,  Visser U., Wiemers H.,  Swarts  F. J.,   Lubberts F.,  Douwes Y.,  Visser U.,  Horst van der J.,  Brugts J.,  Zijlstra R. J.,  jaar 1824 (21)

8127

1191/3, 150

30-10-1838

Brugts Jan Amsterdam Zeeman * 25-09-1819  Haarlem  jaar 1838

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Brugts Jan Willem, 307 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6072

521

02-07-1821

Brugts Johannes---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen  te Leeuwarden , Vitringa Coulon J.  , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding vanleverng van  Levensmiddelen enz.  en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren  Feenstra Hille hij levert Brood met als borg  Dirks N. J.  , Amoraal Minne C.    levert Aardappelen met als borg  Meindertsma Eeke, Miedema Berend levert Rundvlees en Rundvet met als borg  Bartele van Martinus D. ,   Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel  en Doppen met als borg  Feenstra Hille, Kaastra Sierp T.  ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle,  Ottema T. de weduwe levert Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg  Appelhof T.  Woude van der Jan S. levert  LangeTurf met als borg  Woude van der Sjoerd J.  , Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg  Woude van der Jan J .  , Wijsma Hans levert de Bewassing en Baardscheren met als borg  Pas T.  jaar 1821 (7)

6077

982, 1-4

10-12-1821

Brugts Johannes hij is een der aannemers en compareerd voor>>---- Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de aannemers van onderscheiden Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz. jaar 1821 (4)

6640 

544,3

15-06-1815

Brugts Trijntje te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6833

38-D deel 1

Blz. 9

06-02-1824

Bruijn de ….? te Delden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6868

16-02-1825

31-B

Bruijn de H., ---- Dalmolen H. W. (HenricusWalradus), Assessor te Nijehaske waarnemende de functie van Grietman van Haskerland is uit het midden van de bevolking benoemd bij hoofdelijke stemming  commissie enz. enz. Onderwerp: de in de gemeente Oude en Nijehaske door het Zeewater van have en goed beroofd in enkele hoger gelegen woningen en schepenen enz. Onderwerp: de overstroming enz. de navolgende personen ondertekenen dit document Boelens van J.H., Waal de G., Terwisga van A., Tuijmelaar Siebe, Gerritsma G. E., Tieleman F., Bruijn de H., Hemmenga J. H., Sjollema D.  jaar 1825 (4)

9181

1413

06-08-1915

Bruijn de Leendert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9725

Deel 2

18-09-1891

Bruijn Harlingen Kapitein op de Gerhardus komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

16-09-1891

Bruijn Harlingen Kapitein op de Gerhardus komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)

6833

38-D deel 2

Blz. 11

06-02-1824

Bruijns B. te Schoorl, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

8346

104/23

00-00-1841

Bruijns Hendrik te Amsterdam Handgeschreven brief met handtekening  jaar 1841 (4)

6628

722-A

07-05-1814

Bruijnsma Sijbrand G ----Visser H. W. C. A.  ondertekend een document gericht aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp de Dorpen Warns en Scharl met als onderwerp de schulden die de Stad Stavoren enz. tevens een brief ondertekend door Bruijnsma Sijbrand G. en Scholtse Jan A.  die als commissieen benoemd zijn voor genoemde dorpen en vinden zig nogmaals verpligt zig tot U te wenden met verzoek aan hen te vergunnen de opschorting der bedreigde executie waarmede wij door Staveren worden aangevallen enz. jaar 1814 (3) zit in een dossier  (23)

6628

722-B

07-05-1814

Bruijnsma Sijbrand G., gewezen Groot Schipper schrijft samen met anderen een brief aan de Commissarissen generaal van Vriesland dat lieden door de ontvanger hunner gemeente met executoriale middelen gedreigd worden tot betalen van het enz.  over de jare 1812 maar dat het gedrag van de Gemeente Stavoren enz. jaar 1814 (4) dossier (27)

3581

32, 33

30-06-1849

Bruin Anne JansHollum Schipper op een Jachtscheepje en wonende in eigen bedrijve  in de overvaart van Nes op Holwerd ten kennis gevende aan Z.M. dat de Grietman van Ameland den schipper Colmer C. in welk schip heeft aangesteld tot Postschipper tussen het eiland en Holwerd en dat hij daardoor schade heeft en daarvoor een vergoeding wil enz. enz. jaar 1848 (9)

6046

303-b

01-05-1819

Bruin Christiaan Pieter gepensioneerd van de Marine  een document dat zijnde hij is overleden zijn militaire pensioen van fl. 156 per jaar  met no. 1181 is gequoteerd  01-05-1819

6866

27-01-1825

13-A

Bruin Cornelis en Jong de Sipke Gerbrands hebben aangenomen de duinbeplanting op het Eiland Ameland, ehebben dit correct en op tijd gedaan enz. ook vermeld de bedragen wat het heeft gekost  jaar 1825 (3)

6868

22-02-1825

3-A

Bruin Cornelis hij heeft aangenomen volgens aanbesteding het driejarig onderhoud van der Duinbeplanting van het eiland Ameland voor een somma van twee duizend achthonderd gulden s’ jaars en die tot borgen heeft gesteld Pettinga Gerbrand te Harlingen en Jong de Sipke Gerbrand te Ameland verder wordt genoemd de Hoofdingenieur Wellenberg P. en de Staadsraad Inspecteur Generaal Blanken ….? , Vegelin P. E. A. van Claerbergen (Jhr) Lid der Gedeputeerde Staten enz. jaar 1825 (6)

9921

33

20-10-1882

Bruin Cornelis Johannes Politiebediende te  Hollum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9921

3

20-10-1882

Bruin Cornelis Johannes Politiebediende te Hollum  gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6671

54 blz. 18

22-01-1818

Bruin de ….? Ds. Predikant Classis van Harlingen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6092

249

24-03-1823

Bruin de A. de weduwe, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet  8 kolommen o.a. beroep,  veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz. jaar 1823 (5) dossier (9)

8375

708-5_3

20-07-1841

Bruin de A. J. te Ameland staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heeckeren van (D. W. (Daniel Wigbold) Crommelin Baron van, Grietman van Ameland  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Ameland

Bruin de A. J. te Ameland staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar Ameland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 3

Bladzijde 3

26-09-1839

Bruin de A. J. te Ameland wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ameland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8199

729/5, 290

Bladz. 18-v

17-07-1839

Bruin de A. J. te Ballum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 16-v

17-07-1839

Bruin de A. J. te Ballum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

4635

A-1, 24

14-08-1902

Bruin de A. Makkum Veldwachter Betreft schip de Suzanne, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

9126

1611

08-11-1879

Bruin de Adrianus Leeuwarden Veldwachter Zijn benoeming met personalia jaar 1841 (4)         

7977

157-9

13-02-1837

Bruin de Andries P.  de weduwe, wordt vermeld in een akte betreffende dat zij is aangemaand om binnen 14 dagen te betalen aan de ontvanger Rijksbelastingen te Bolsward haar schuld over 1835 en 1836  te voldoen en zij heeft enz. Jaar 1837 (5)

8352

220/18, 278

05-03-1841

Bruin de Anne J. Ameland wordt vermels als Schipper jaar 1841

6871

22-03-1825

11/3-C

Bruin de Anne Jans staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)

6871

22-03-1825

11/1-C

Bruin de Anne Jans te Westdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

9725

Deel 2

Blz.16

00-00-1878

Bruin de Anne, 1e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

9725

Deel 2

Blz.22

00-00-1879

Bruin de Anne, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)

6020

139

04-03-1817

Bruin de Cornelis Teunisse wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Dordrecht de heer Aerling H. U.  enz. jaar 1817 (3)

8210

958/2 211

Bladzijde 5>>

17-09-1839

Bruin de D. F. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8377

774/4

07-08-1841

Bruin de D. J. te Hollum en Feddema R. te Nes Ameland , Een standplaats wisseling tussen hen . jaar 1841 (5)

4894

2306

27-06-1899

Bruin de D. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

8356

328/27- 8            03-04-1841

Bruin de F. nr. 29 in wijk F. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8211

988-3, 8

Bladzijde 3

26-09-1839

Bruin de F. T. te Zwaagwesteinde, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6671

54 deel 2

blz. 7

22-01-1818

Bruin de F. te Eck en Wiel Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 7

04-01-1819

Bruin de F. te Eck en Wiel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6671

54 blz. 12

22-01-1818

Bruin de F. te Eck en Wiell Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Bruin de F. te Zwaagwesteinde staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Bruin de F. te Zwaagwesteinde uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/8

20-09-1841

Bruin de F. teZwaagwesteinde, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

6683

2 deel 1

Blz. 6

04-01-1819

Bruin de F. tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

8210

958/2 211

Bladzijde 5

17-09-1839

Bruin de G. F. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8351

204/13

00-00-1841

Bruin de G. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie ( dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841

8362

450-25

08-05-1841

Bruin de Gradus , Kanonnier 1ste bataillon veldartillerie *  23-12-1808 Groesbeek,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

8210

958/2 211

Bladzijde 5

17-09-1839

Bruin de H. F. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Bruin de H. J. te Wommels, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

9921

22              20-10-1882

Bruin de H., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Bruin de Hartog Jonas, 547 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9186

374

04-04-1918

Bruin de Hein, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9725

Deel 2

Blz. 72

00-00-1888

Bruin de Hendrik, Zeevisserij op de Noordzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)

9186

146

06-02-1918

Bruin de IJetse, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Bruin de Isaac Jonas, 546 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9126

1016

21-06-1879  

Bruin de J. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

8375

719-5

22-07-1841

Bruin de J. D. te Ballum 10 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)

9191

1547

21-12-1920

Bruin de J. H. Harlingen Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert (3)

8308

1087-10

03-11-1840

Bruin de J. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde  aan de 2e Klasse voor de 183e en 184e   Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)

8131

1281-9

27-12-1838

Bruin de Jacob , Kanonnier Bataillon vrijwillige Artilleristen * 26-11-1811 Vlieland,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Bruin de Jacob 456 Vlieland is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9182

285/12

07-02-1916

Bruin de Jacob Franeker Nachtagent Met Signalement jaar 1916

9180

330-12

17-02-1915

Bruin de Jacob Met signalement Agent van Politie Franeker jaar 1915 (3)

6418

255-A

00-05-1817

Bruin de Jacobus 167 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6075

 

809

23-10-1821

Bruin de Jan Ages , Pannebakkersknecht te Franeker, na onderzoek is gebleken dat hij i.v.m. zijn toelage zijne omstandigheden naar waarheid heeft opgegeven enz. enz. in een handgeschreven brief verteld hij o.a. dat zijn vrouw Perk van der Elske  net bevallen is vsan een drieling en wel zijnde een zoon en 2 dochters  en hij zelf al 2 vorkinderen heeft en zijn vrouw uit haar 1e  huwelijk met wijlen Ferwerda Gerrit  ook nog 2 kinderen heeft  en dus gezamlijk 7 kinderen hebben  enz. enz. enz. jaar 1821 (3)

6076

849

03-11-1821

Bruin de Jan Ages pannebakkersknecht te Franeker  hij ontvangt gezien het rapport van de 23e Oktober op zijn verzoek een gratificatie voor eens van fl.  50.= en het wordt later enz. enz.  jaar 1821 (2)

9181

1923

01-11-1915

Bruin de Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Bruin de Joseph, 804 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6080

285

20-03-1822

Bruin de Jurre Ages Huisonderwijzer te Franeker is benoemd op 12 Maart 1822 op de school te Zurich de brief is ondertekend door de Schoolopziener van het 2e district van Vriesland, jaar 1822 (1)

6082

462

06-05-1822

Bruin de Jurre Ages is benoemd als onderwijzer te Zurich en aanvaard bij deze zijn functie jaar 1822 (1)

6081

331

02-04-1822

Bruin de Jurre Ages zijn aanstelling als onderwijzer der 3e rang op de school te Zurich ook genoemd de schoolopziener Bruining Alb. Te Pietersbierum enz. jaar 1822 (1)

8210

958/2 211

Bladzijde 5>>

17-09-1839

Bruin de K. D. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8280

517-11, 11

19-05-1840

Bruin de K. S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Anjum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6397

694

29-07-1815

Bruin de Kolonel van het regiment Carabinier no. 2 is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6424

609

10-12-1817

Bruin de L. F. 10 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Bruin de Lammert 230 Veenwouden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9187

1909-4

31-12-1918

Bruin de Lolke----- Kamer van Koophandel en Fabrieken   te Harlingen en een lijst met  zijn leden waarop geboorte woonplaats beroep enz, Blok Abraham, Wal van der Arnoldus, Meter Andries, Alkema Hendrik fzn., Bruin de Lolke, Nieuwenhuis Pieter Adriaan jaar 1918 (4)

9183

1827/4

00-12-1916

Bruin de Lolke, Koopman te Harlingen, Hij is benoemd als lid van de Kamer van Koophandel  jaar 1916 (4)

8099

684-14

13-07-1838

Bruin de Matheus, Marinier bij het Corps mariniers * 24-02-1803 Terheiden,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

8204

829/20, 264

Blz. 9

18-07-1839

Bruin de Meindert hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Bruin de Mozes Jonas, 545 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8210

958/2 211

Bladzijde 2

17-09-1839

Bruin de P. F. te Drogeham, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8210

958/2 211

Bladzijde 5>>

17-09-1839

Bruin de P. F. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

9725

Deel 2

Blz. 192

00-00-1899

Bruin de Piet , 1e Regiment Infanterie, ,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 205

00-00-1899

Bruin de Pieter , 1e Regiment Infanterie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

6075

 

800

20-10-1821

Bruin de Pieter gepensioneerd Soldaat wegens zijn overlijden op de 16’ oktober 1821  wordt hij ingeschreven in het Grotboek Hoofdafdeling Militaire Pensioenen  onder no. 555  enz. jaar 1821 (1)

9725

Deel 2

Blz. 176

00-00-1897

Bruin de Pieter hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

6396

558 + 627

07-06-1815

Bruin de Pieter---- Kruseman P. J. N. Kapitein Commanderende het depot van het Battaillon infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Bruin de Pieter geboren te Stavoren  laatst gewoond hebbende te Franeker is afgevoerd als Deserteur enz. tevens een brief ondertekend door Kamstra van W. H. Majoor Commanderende het depot van het Battaillon infanterie Nationale Militie  enz. jaar 1815 (2)

9725

Deel 2

Blz. 124

00-00-1892

Bruin de Pieter naar Bilbao, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 117

00-00-1892

Bruin de Pieter naar de Oostzee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 131

00-00-1893

Bruin de Pieter naar Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 137

00-00-1893

Bruin de Pieter naar Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 142

00-00-1894

Bruin de Pieter naar Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 147

00-00-1894

Bruin de Pieter naar Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 152

00-00-1894

Bruin de Pieter naar Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 155

00-00-1895

Bruin de Pieter naar Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 159

00-00-1895

Bruin de Pieter naar Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 118

00-00-1892

Bruin de Pieter op de Haringvisserij, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

6396

608

16-06-1815

Bruin de Pieter---- Wentholt L. R. (Ludolf Reinier) President Burgemeester van Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland omtrent de Vrijwilliger Bruin de Pieter en dat de naspeuringen vrugteloos enz. jaar 1815 (1)

9725

Deel 2

Blz. 157

00-00-1895

Bruin de Pieter,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9180

264

06-02-1915

Bruin de Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9725

Deel 2

Blz. 204

00-00-1899

Bruin de Pieter, 1e Regiment Infanterie ,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 209

00-00-1900

Bruin de Pieter, 1e Regiment Infanterie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1900 (2)

9725

Deel 2

Blz. 187

00-00-1898

Bruin de Pieter, 1e Regiment Infanterie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 192

00-00-1899

Bruin de Pieter, 1e Regiment Infanterie, ,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 189

00-00-1898

Bruin de Pieter, 1e Regiment Infanterie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 128

00-00-1893

Bruin de Pieter, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 166

00-00-1896

Bruin de Pieter, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 175

00-00-1897

Bruin de Pieter1e Reg. Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9126

1016

21-06-1879  

Bruin de S. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

9182

24

06-01-1916

Bruin de Simon Julius,  Komt voor op een  document (blz.1)   der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

6655

399 blz. 2

29-08-1816

Bruin de T. A. te Eck en Wiel, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

8210

958/2 211

Bladzijde 5>>

17-09-1839

Bruin de T. S. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

9187

1475

05-10-1918

Bruin de Wabe, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8207

898-17

30-08-1839

Bruin de Wilhelmus * 06-08-1816 Helmond, Fuselier 5e Afd. Infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  tot  vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)

8380

822-4

20-08-1841

Bruin de Willem wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4)

9182

605

05-04-1916

Bruin de Willem,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6418

255-A

00-05-1817

Bruin Douwe Freerk 439 is zijn volgnummer en Stiens zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6424

609

10-12-1817

Bruin Douwe Freerks 21 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel bij het Bataillon Artillerie 4  wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

9184

276

05-03-1917

Bruin Gerbrand, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

9191

1487

06-12-1920

Bruin J. H Harlingen Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel 21-12-1920  (5)

6418

255-B

01-06-1817

Bruin Jacob 163 Oldemarkt is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6406

175-1+8-9

09-04-1816

Bruin Jacob Jans staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

8060

249/105, 23

30-11-1837

Bruin JohannesKornelis Kollum Ameland Veldwachter jaar 1837

6082

453

03-05-1822

Bruin sma Anne T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8352

220/18

00-00-1841

Bruin v.d. G. A. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers jaar 1838-1839-1840-1841 (8)

9191

1487

06-12-1920

Bruine de H. Emmen Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel 06-12-1920 (5)

5667

15

24-06-1879

Bruinekers A. Beurtschipper Op Blokzijl-Steenwijk-Sneek 

8285

615-2, 34

19-06-1840

Bruineman ….? te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek

Bruineman te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

5667

Jaar 1879

akte 11

Bruinenberg A.---- Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een document met als onderwerp: dat dat erbij vernieuwing op den 17e dezer (Juni) een stoomboot op de waterweg  van Blokzijl-Steenwijk naar Sneek  in werking is gebracht  welke boot volgens vertrouwde opgave geregeld als stoombootdienst  zal werkzaam zijn en zijn de ondertekenden goed ingeligt dat deze dienst geen concessie heeft enz. enz. jaar 1879 ( 3)

6393

134

28-02-1815

Bruinenborg Aalbert,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6000

569 blz. 2

14-06-1815

Bruinewold  Riedel Johannes -Pebius  rector der Latijnsche school te Joure  onderwerp;  tractement van drie honderd guldens, jaar 1815 (2)

6418

255-B

01-06-1817

Bruinewold IJnse Jans 458 Wolvega is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9180

420

05-03-1915

Bruinewoud Geert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6418

248-A

 3e blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Bruinewoud IJnze Jans * Wolvega wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6418

248-b 3e bat 3e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Bruinewoud IJnze Jans 723 is zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-E

3e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Bruinewoud IJnze Jans staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Bruinewoud Jense Jans 723 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6424

584

02-12-1817

Bruinewoud T. S. 24 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6833

38-D deel 1

Blz. 4

06-02-1824

Bruinier J. B. H. te Eck en Wiel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 7

06-02-1824

Bruinier J. B. H. te Eck en Wiel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6841

4-A

05-05-1824

Bruining A Schoolopziener te Achlum Jaar 1824 (4)

6709

36 deel 1

blz. 11

16-01-1822

Bruining A. (Albertus) Pietersbierum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

5985

190

16-03-1814

Bruining A. (Albertus) te Pietersbierum hij heeft nog geld te onvangen van zijn Tractement e.a. uit 1811, 1812 en 1813 en wordt vermeld in een document genaamd Staat der ingelevrede Declaratien bij het Commissariaat Generaal van Binnenlandsch zaken jaar 1814 (8)

6655

399 blz. 5

29-08-1816

Bruining A. (Albertus) te Pietersbierum, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6833

38-D deel 2

Blz. 16

06-02-1824

Bruining A. (Albertus) te Pietersbierum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 16

16-01-1822

Bruining A. (Albertus) te Pietersbierum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6076

882

13-11-1821

Bruining A. (Albertus). Predikant te Pietersbierum hij schrijft in een request aan de Koning geeft met verschuldigde eerbied  te kennen dat hij reeds dertig jaren in dienst is geweest en de Oudste Predikant van Barradeel is maar egter de enigste Predikant in die Grieteny is welke tot dusver over een gering inkomen van slechts zeshonderd guldens per jaar heeft terwijl de andere Predikanten een hogere inkomsten genieten enz. tevens wordt als mede getekende genoemd Schepman Welborn enz. jaar 1821 (3)

6664

223

jaar 1817

Bruining A. (Albertus)----Veen van der, Joh  hij laat beslag leggen wegens een schuld van  fl.496 op het Tractement van Bruining A. (Albertus) Predikant te Pietersburen  enz. jaar 1817 ( 20)

6061

592

28-08-1820

Bruining A.---- Buijsing G.  Schoolopziener in het 9e district der Provincie Friesland is overleden en er wordt geinformeert hoe deze vacante plaats ingevuld moet worden  en dat als tijdelijke waarnemer is aangesteld Bruining A.  enz. jaar 1820 (2)

6646

936

28-11-1815

Bruining A. is Schoolopziener geworden in het 2e Schooldistrict van Vriesland bij de Schooldistrictsverdeling  met vele scholen genoemd met plaatsnaam enz. jaar 1815 (7)

6051

728

09-10-1819

Bruining A.---- Mulder Berend is aangesteld als Onderwijzer op de school te Midlum, wordt genoemd de school opziener Bruining A. ,  jaar 1819 (1)

6002

719

11-08-1815

Bruining A. Schoolopziener te Pietersbierm een ordonnantie van uitbetaling ten zijner gunste van f. 40.=  enz. jaar 1815 (1)

6861

3-A

11-12-1824

Bruining A.---- Smit Jan Lykles , zijn aanstelling als Schoolonderwijzer te Kimswerd, wordt ook in genoemd Bruining A. te Pietersburen als schoolopziener jaar 1824 (3)

6856

2-A

11-10-1824

Bruining A.---- Stiersma  J. M. zijn aanstelling als onderwijzer te Peins, wordt ook in genoemd de Districts Schoolopziener Bruining A. te Pietersbierum jaar 1824 (3)

8211

988-3, 36

Bladzijde 2

26-09-1839

Bruining A. te Garijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6051

713 - 715

06-10-1819

Bruining A. te Pietersbierum van beroep Districts-school-opziener betreft de aanstelling van drie onderwijzers jaar 1819 (4)

6645

881

07-11-1815

Bruining A.Districts Schoolopziener te Pietersbierun wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1815 (1)

6028

777

03-11-1817

Bruining A.----Veen van Joh. Koopman te Leeuwarden, een verzoek om korting op het tractement  van de Predikant Bruining A. te Pietersburen enz. enz. jaar 1817 (2)

9180

264

06-02-1915

Bruining Age,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6631

1056

30-08-1814

Bruining Alb. ---- Jellema J. Onderwijzer te Boer hij vertrekt aldaar omdat hij geen betaling op de verschenen termijnen  ontving uit hoofde van schaarsheid van penningen bij de Kerkebeurs, de brief aan de Gouverneur is ondertekend door de Schoolopziener  van het IV District in Vriesland Bruining Alb.  enz. jaar 1814 (3)

6081

322

01-04-1822

Bruining Alb. ---- Visser Pieter Ales , Schoolonderwijzer der 3e rang zijn aanstellingals onderwijzer in de school te Pingjum, wordt ook in genoemd de schoolopziener Bruining Alb.  Te Pietersbierum jaar 1822 (1)

6080

285

20-03-1822

Bruining Alb.---- Bruin de Jurre Ages Huisonderwijzer te Franeker is benoemd op 12 Maart 1822 op de school te Zurich de brief is ondertekend door de Schoolopziener van het 2e district van Vriesland, jaar 1822 (1)

6081

331

02-04-1822

Bruining Alb.---- Bruin de Jurre Ages zijn aanstelling als onderwijzer der 3e rang op de school te Zurich ook genoemd de schoolopziener Bruining Alb. Te Pietersbierum enz. jaar 1822 (1)

6869

26-02-1825

3-A

Bruining Alb.---- Meulen van der Tjitze hij wordt aangesteld als Schoolonderwijzer te Wijnaldum de Scoolopziener aldaar is Bruining Alb. Wonende te Pieters-bierum jaar 1825 (5)

6050

642

06-09-1819

Bruining Alb.---- Mulder Berend , Onderwijzer te Boornbergum  hij is benoemd als  Onderwijzer te Midlum i.p.v.  Zetstra Romke  die naar Akkrum gaat als Onderwijzer  getekend door de schoolopziener Bruining Alb.  jaar 1819 (1)

6093

260

01-04-1823

Bruining Alb. Schoolopziener van het 2e district een door hem geschreven en ondertekende brief het betreft de schoolonderwijzers enz. jaar 1823 (1)

6840

6-A

14-04-1824

Bruining Alb. Schoolopziener van het 2e district van Vrieslands een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp examen der sollicitanten voor de school van Kimswerd (5) Jaar 1824

6644

819

07-10-1815

Bruining Alb. Schoolopziener van het 2e Schooldistrict in Vriesland ondertekend brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Berg van den Pieter Meintes Provisionel Schoolonderwijzer in de Bovenknijpe tot Schoolonderwijzer te Ried en Boer tevens dat hij als Organist kan fungeren document ondertekend door Alma S. Schout, Anema Wijbe M., Nicolay R., Bonnema Tiete en Wiersma Jan Takels allen Gecommitteerden uit de Ingezetenen van Riedt en Boer enz. jaar 1815 (4)

6080

285

20-03-1822

Bruining Alb.---- Visser Pieter Alef  professioneele onderwijzer is te Pingjum geplaatst op 12 Maart 1822 op voordracht van de Grietman van Wonseradeel de brief is ondertekend door de Schoolopziener Bruining Alb. van het 2e district van Vriesland, jaar 1822 (1), jaar 1822 (1)

6868

21-02-1825

18-A-4

Bruining B. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Leeuwarden  enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)

6868

21-02-1825

18-A-4

Bruining B. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Leeuwarden  enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)

5995

65-b

25-01-1815

Bruining B.---- Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W. Branders te Leeuwarden , Buitinga W. en de commisen Schulte en Nauta. Onderwerp: Een Willekeurige order om hun fabrieken te laten stilstaan enz. (een handgeschreven brief met de handtekeningen van Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W.

jaar 1815 (3)

5996

89

02-02-1815

Bruining B.,---- Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W. Branders te Leeuwarden , het door hun ingediende request  geretourneerd met de bslissing jaar 1815 (4)

6853

28-A

02-09-1824

Bruining Berend Brander te Leeuwarden  een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

9181

1413

06-08-1915

Bruining Bordze Thomas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9180

264

06-02-1915

Bruining Eelke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

5664

37, 2

01-04-1910

Bruining F. Rinsumageest Schip de Rinsumageest, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

9180

264

06-02-1915

Bruining Fokke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

5664

A.2,  7

27-04-1911

Bruining Folkert Rinsumageest Schip de Rinsumageest, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

6631

1114

4e blz. kolommen     15-09-1814

Bruining Frans hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8364

498/10, 3

21-05-1841

Bruining G. W. de erven staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8350

175/27-8

21-02-1841

Bruining Harm Jakobs van beroep Landbouwer en ondertekend het volgende document>> wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur van Visvliet in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Visvliet en Gerkesklooster  bestaat uit enz.  jaar 1841 (7)

9725

Deel 2

Blz.26

00-00-1880

Bruining Hendrik  naar Noorwegen, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

9725

Deel 2

Blz.33

00-00-1881

Bruining Hendrik,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

6871

26-03-1825

2-A

Bruining Ismael---- Boelens ….?  Provinciale Administrateur enz. een resolutie aan hem gestuurd betreffende Bruining Ismael enz. jaar 1825 (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Bruining Ismael, 184 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6088

1116

29-11-1822

Bruining J.  Predikant---- Kerken en Predikanten Onderwerp: Achterstalige Predikanten Tractementen in de Nederlanden over de jaren 1811, 1812 en 1813 een heel verhaal, verder wordt er genoemd Donker Cartius ? B.  Directeur der Posterijen te Amsterdam die het mandaat tot uitbetaling enz. enz.  betreft een somma van 114,922.29 , verder een lijst met Predikanten van Vriesland die uitbetaald krijgen een lijst met 7 kolommen informatie de gemeente, acherstand en het toegekende aandeel in de achterstand enz. enz.  jaar 1822 (4) hele dossier (21)

8280

517-11, 44

19-05-1840

Bruining J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Bruining Jan, 535 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6624

229

27-01-1814

Bruining Kornelis Gerardus---- Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) Schout van Makkum schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij als fungerende Schout van Makkum  Kingma Marten H.  in verband met eenige onaangenaamheden welke de raad door de omslag van het tekort op het Budget door eenige Kwaadwilligers bejegende enz. en deze volgens hem zelf ontslag heeft genomen verzoek ik als schout hem te ontslaan en in deszelfs plaats als Gemeente Raad te benoemen  Kingma Hylke Jan Leendsrtsz. tot het waarnemen van de functie van de Schout bij zijn afwezigheid enz. en dat Tichelaar Jelmer Pieters als Kingma Hylke Jan Leendertsz. Niet benoemd wordt deze post kan hebben en Bruining Kornelis Gerardus voor te dargen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (5)

5672

107

26-03-1896

Bruining P. & Westra J. beide te Leeuwarden een  verleende vergunning (Rose)  tot  het Sleepen in Friesland met de “Friso “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)

8093

565-6

00-00-1836

Bruining van der Let Judocus Geb. Leeuwarden, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden. Eerste luitenant-adjudant 27-8-1836 Overleden te Bonjol (Id) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Bruining Willem hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6664

241-A

jaar 1817

Bruining, Alb., Sollicitanten  naar de baan van Onderwijzer van de school te Gersloot  waar hij  Schoolopziener is (3) Jaar 1817

6845

23-A

14-06-1824

Bruining….?---- Roukes Thomas Brander te Leeuwarden, wordt ook in genoemd; Bogtstra J. te Franeker, Jong de W. & zoon te Leeuwarden ,  Bruining….? Allen Branders  onderwerp; het verzegelen van de branderij van Thomas Roukes staande tussen de Branderij van de weduwe Roukes en van Bruining. En van Bogtstra te Franeker, Jong de W. & zoon te Leeuwarden jaar 1824 (4)

6633

1376

24-10-1814

Bruining….? van beroep Schoolopziener---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland ,  verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel  Scheltes,  Obes Postma  en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W.  (Samuel Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31)

6628

825 blz. 2>

23-05-1814

Bruininga S. vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Bruininga Ype hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6017

775 en 776

27-12-1816

Bruinings Georg Willem, Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Hindelopen   jaar 1816  (5)

6051

 

706 en 772

28-10-1819

Bruinings J. C.---- Staak Tietje (Tijtje) Jurjens wonende te Sneek  oud 73 jaar weduwe van  Bruinings J. C.  Predikant te Herwen en Harst en aldaar overleden  25 Oktober 1794   waarin zij ontvangt een weduwen pensioen van fl. 100 en zij woont in bij haar zoon en dochter welke ook zelve een matig bestaan hebben enz. enz. jaar 1819 (5)

6082

453

03-05-1822

Bruinings Willem, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6865

1-C no. 14

24-01-1825

Bruins Bruin Harmen, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6866

29-01-1825

33-C

Bruins Geert dienende  alg. depot der landmagt te Harderwijk Onderwerp: Militie enz. jaar 1825 (1)

6868

19-02-1825

24-C

Bruins Geert, onderwerp: vermelding in een brief van zijn Attest, (attest is er niet bij) jaar 1825 (1)

9725

Deel 2

01-11-1880

Bruins Harlingen Kapitein op de Princes Marie komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 01-11-1880 (2)

9725

Deel 2

05-03-1877

Bruins Harlingen Schip de Koning der Nederlanden komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 05-03-1877 (2)

9725

Deel 2

07-10-1878

Bruins Harlingen Schip de Koning der Nederlanden komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 07-10-1878 (2)

9725

Deel 2

12-07-1877

Bruins Harlingen Schip de Koning der Nederlanden komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 12-07-1877 (2)

9725

Deel 2

13-12-1877

Bruins Harlingen Schip de Nederland komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. 13-12-1877 (2)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Crimineellen

26-03-1824

Bruins Jantje P., 253 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis Justitie

26-03-1824

Bruins Jantje P., 42 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis Justitie

26-03-1824

Bruins JantjeP., 292 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8228

1315-22

09-10-1839

Bruins Johannes , Fuselier 9e afdeeling infanterie *13-04-1814 Den Haag,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Corr’tioneel

26-03-1824

Bruins Roelof, 123 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

9189

1398 + 1453

27-11-1919

Bruins Slot A. (Albertus) zijn benoeming als Burgemeester van Smallingerland 27-11-1919 (4)

6418

255-B

01-06-1817

Bruins Teunis Folkerts 363 Blokziel is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6421

404

11-09-1817

Bruins Willem---- Buijsing R. President Burgemeester van de Stad Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de Loteling Bruins Willem getrokken hebbende no. 65 voor de Militie  hij zich binnen deze gemeente niet ophoud en zijn ouders zijn verblijfplaats onbekend is en hij is als Schippersknecht vertrokken enz. jaar 1817 (1)

6873

09-04-1825

25/1-C

Bruins Willem---- Steenstra Gerrit als Verlofganger zegt naar Groningen geweest te zijn maar geen geld genoeg had gehad om zijner schulden te verevenendat Hemkes Willem heeft afgerekend, dat Jong de Jan Jans zegt twee maal naar Groningen geweest te zijn en hem zijne goederen aldaar alle zijn afgehouden en dat Bruins Willem in het Tuchthuis binnen Leeuwarden is gedetineerd enz. jaar 1825 (2)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Bruins Willem, 120 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Bruins Willem, 284 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6869

02-03-1825

26-C 

Bruins Willem, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen info) van de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz.  jaar 1825 (4)

9725

Deel 2

14-11-1876

Bruins….? Harlingen Schip de Astica komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1876 (2)

9725

Deel 2

16-05-1878

Bruins….? Harlingen Schip de Koning der Nederlanden komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1878 (2)

8308

1070-8

665-708

28-10-1840

Bruinsa P. H. te Waaxens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 5>>

27-08-1839

Bruinsma  F. M. de weduwe te Ygoklooster (Ugoklooster) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Bruinsma  H. F. te Arum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8353

241/2

00-00-1841

Bruinsma  Hette Rienks Winkelier bij de Nieuwe Brug onder Haskerdijken betreft alimentatie voor zijn zuster Geertje Rienks Bruinsma met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (4)

6623

285

29-10-1813

28-01-1814

Bruinsma  Metzelaar Jacobus wonende te Leeuwarden geeft in requeste te kennen dat aan hem de algemene Armrnvoogdij te Heerenveen competeerd 5/4 jaar kostgeld a een gulden per week en bij het jaar 2 hemden volgens indertijd gemaakte accoord wegens zijn vrouws moeder genaamd Lammerts Sjoukje weduwe van Jans Jurjen maar dat hij enz. jaar 1814 (1)

5672

53

30-09-1891

Bruinsma  P. Stoombootkapitein  te Dokkum  schrijft een door hem getekende brief aan de gedeputeerde Staten  en verzoekt een vergunning tot bevaren met zijne stoomboot “Veehandel III” enz.  enz. en de fabrikant Boon Molema & Cock schrijft  brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend  dat hij verklaard dat in hun fabriek is gebouwd het schip de Hunze II in 1888 afgeleverd aan de Groninger Rotterdam Stoomboot Mij,  in 1889 de Libra  aan de heer Plantenga H. P. te Joure   en in 1889 de Stad IJlst aan de heer Jong de P, Pzn. Te IJlst in 1890 de Eendracht aan de heeren Bakker & Hoekstra te Langweer, verder een correspondentie daarover,  jaar 1891 (6)

5662

49 en 26

22-04-1886

Bruinsma  Pieter Sneek Schip de Veehandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886

5672

51

30-07-1891

Bruinsma  Pieter te Dokkum dat hem vergunning is verleend om met zijn  schepen enz. maar dat hij ook Twee ijzeren bakken genaamd  “De Hoop I en II” zal bevaren door Zee van der R.  schrijft een door hem getekende brief aan de gedeputeerde Staten met het verzoek hem een vergunning te verlenen  enz. enz. ook vermeld Veldhuis U.  jaar 1891 (4)

5672

60

19-03--1891

Bruinsma  Pieter te Dokkum een  verleende vergunning (Wit)  tot het Varen in Friesland met de “Veehandel I “ met het reglement enz. jaar 1891 (1)

5672

63

19-03--1891

Bruinsma  Pieter te Dokkum met  de Stoomboot  “De Veehandel II “ een  verleende vergunning (Wit)  tot het Varen in Friesland ,  met het reglement enz. jaar 1891 (1)

5672

47 en 53

02-06-1891

Bruinsma  Pieter te Dokkum met zijn schip de Veehandel III, Eendracht,  de  Stad IJlst  en de Libra  verzoekt alsnog vergunning te mogen ontvangen  voor het bevaren van de diverse vaarwaters enz. enz. verder ook  correspondentie daarover enz.   jaar 1891 (13)

5672

20 en 36

17-07-1890

24-02-1891

Bruinsma  Pieter te Dokkum schrijft een brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend  met het verzoek dat wegens het toenemend gebruik van zijn schepen de Veehandel I en II in de vaart Dokkum – Leeuwarden—Harlingen  hij een derde boot laat bouwen bij de Firma Boon Molema te Hoogezand  met dezelfde afmeteingen als de Hunze II in 188 op dezelfde werf gebouwd hij vraagt nu enz. het schip voert dan de naam Veehandel III, enz. jaar 1890 2 dossiers  (12)

6081

377

13-04-1822

Bruinsma  S.  Politiedienaar,  Onderwerp het geringe salaris en getuige taxe uit s’lands kas enz. een stuk  wat gaat over getuigenissen en gerechtelijke zaken ook wat de functionaren wel en niet mogen doen Jaar 1822 (2) ( dossier 12)

8211

988-3, 37 Bladzijde 1

26-09-1839

Bruinsma (Brouwer) te Terhorne wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8211

988-3, 26

Bladzijde 1

26-09-1839

Bruinsma ….? de weduwe te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 42-1

19-06-1840

Bruinsma ….? wellingerga wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8364

493-6

19-05-1841

Bruinsma ….? zijn weduwe Rozee ….? heeft bij missive van 25 december 1840 verzogt een onbepaald uitstel voor haar verschuldigde directe belasting enz. jaar 1841 (3)

5673

 

146

28-09-1899

Bruinsma A.  en 18 anderen scheepsjagers op het trekpad van Leeuwarden over Franeker naar Harlingen die een allen een brief ondertekenen met het verzoek om de boten die geen sleepboot zijn (maar wel slepen) hun vergunning in te trekken aangezien zij (scheepsjagers) anders broodeloos worden de brief wordt ondertekend door; Poelsma P., Wiebinga J., Wiebinga J. B., Wiebinga Jan, Bruinsma A. allen te Leeuwarden, Lodewijk M., Vries de P., Bonnema R., Meijer K., Visser J., Roelofsen B., Miedema R., Wal v.d. T. J. allen te Franeker, Boer E(ike?) te Dronrijp, Bossma G. te Dronrijp, Laanstra T. te Dronrijp, Feitsma J. en Walstra Kof H? Tolgaarder allen Ritzumaziel enz. jaar 1899 (6)

6060

476+ 483

04-07-1820

Bruinsma A.  Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Oenkerk schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur met het verzoek om toestemming te geven om 14 dagen buiten de provincie en wel naar Holland te mogen begeven. En de toestemming Jaar 1820 (2)

6631

1151

07-09-1814

Bruinsma A. & Jac’s is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op Vrijdag weder zoals voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de ooghouding van de belangens der Handeldrijvende en Neringdoende Ingezetenen  deze Stad U deswegen te dienen enz. jaar 1814 (8)

6089

1186         21-12-1822

Bruinsma A. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

5988

490

22-06-1814

Bruinsma A. , hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf  in gevolge artikel 4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)

6060

480

06-07-1820

Bruinsma A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Bruinsma A. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6863

21A

28-12-1824

Bruinsma A. heer ontvanger te Giekerk , hij wil gedurende 4 weken zijn post verlaten en de heer Habbema J. zijn kantoorbediende in zijn plaats stellen en dient daarvoor een verzoek in enz. jaar 1824 (3)

6050

667

14-09-1819

Bruinsma A. hij komt voor in : Meer van der Tjipke Lammerts te Suameer  onderwerp; bewijs van een  een niet bestaande hypothecaire inschrijving te Leeuwarden, enz.  enz. enz. jaar 1819 (17)

6056

213

25-03-1820

Bruinsma A. hij staat vermeld op een document van zodanige vaste goederen  enz. enz. enz.  ten zuiden op de Marssumer Dijk  te Leeuwarden van enz. enz. jaar 1820  (7)

6090

7

02-01-1823

Bruinsma A. Hij verzoekt ontslag als Ontvanger der Belastingen te Giekerk en er wordt voorgedragen voor professionele waarneming van genoemde plaats  de heer Jaarda die heden als Ontvanger der Belastingen te Bergum en Akkerwoude. Enz. jaar 1823 (1)

8364

493-7

19-05-1841

Bruinsma A. J.  te Leeuwarden wonende heeft in een door hem ondertekende brief verzogt zijner verschuldigde directe belasting ongemoeid te laten omdat zijn salaris als directeur niet wordt uitbetaald en hij zijn ntalrijk gezin enz. jaar 1841 (7)

8362

442/5

00-00-1841

Bruinsma A. J. betreft vergoeding van Brandschade in zijn Katoenfabriek,  door de Brand Waarborgmaatschappij te Amsterdam onder directie van der Vies jaar 1841 (3)

8257

74/10

22-01-1840

Bruinsma A. J.---- Heesen Philip Joseph van beroep Directer der Katoenfabriek van Bruinsma A. J.  te Leeuwarden  met als onderwerp dat ’s Konings tusschenkomst wordt ingeroepen in een regtsgeding door hem tegen de Directie dier fabriek aangespannen enz. jaar 1840 (6)

8211

988/5

26-09-1839

Bruinsma A. J.---- Heesen Philippus Josephus Directeur der Katoen Fabrijk te Leeuwarden hij ondertekend een brief betreffende, dat hij benoemd is als Directie der Katoen Fabrijk van den Heer Bruinsma A. J. te Leeuwarden indertijd een contract heeft afgesloten waarbij partijen zig hebben verbonden enz. verder een brief ondertekend door Leeuwen van Jacob Griffier van de regtbank te Leeuwarden en ondertekend door Maheu Frans Joseph Directeur van den Arbeid van het Huis van reclusie en tuchtiging alhier en Koumans Smeding Pieter enz. jaar 1839 (6)

8373

661/18

07-07-1841

Bruinsma A. J. Hij is leverancier van  Ongebluste Kalk voor het huis van Tuchtiging te Leeuwarden en staat op een lijst van leveranciers met het geleverde bedrag  jaar 1841 (1)

8199

725-A_8

17-07-1839

Bruinsma A. J. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat het voor hem onbegrijpelijk is dat de Directie van de Fabrijk enz. jaar 1839 (4)

8373

661/16

7-07-1841

Bruinsma A. J. stuurt een declaratie in wegens geleverde goedern aan de gevangenis te Leeuwarden jaar 1841 (2)

8210

958/2 211

Bladzijde 3

17-09-1839

Bruinsma A. S. te Buitenpost, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6392

84

02-02-1815

Bruinsma A.---- Schaapman G. E.  Schoolmeester te Hardegarijp, de Schout schrijft dat betrekkelijk de Nachtwachten uit den Landstorm in den School aldaar  en dat hij dagelijks hoort de klagten van de ingezetenen over de Schoolmeester wegens het gedrag en pligtverzuim van deze schoolmeester en het houden der nagtwachten  en dat de schoolmeester klaagt dat zijn slaapkamer enz. verder genoemd Reitsma Harmen Douwes (met handtekening) administrerende Kerkvoogd van Hardegarijp en Wal v.d. Auke Alles.  Mr. Timmerman van beroep, (met handtekening)  Wadman Jan Hendriks oud 36 jaar van beroep Boerderijhouder 31 jaar (met handtekening) en Veeninga  Dieuke Pieters. (met handtekening) en de Capitein van de Landstorm Reitsma A. G.  en Bruinsma A. van beroep Auditeur Militair bij de Krijgsraad en ondertekend door de Schout van Hardegarijp Reitsma G. G.  enz. jaar 1815  (5)

8211

988-3, 36

Bladzijde 1

26-09-1839

Bruinsma A. te Giekerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

5994

1059

31-12-1814

Bruinsma A. te Giekerk, Hij wordt aanbevolen voor de post van Ontvanger te Heerenveen jaar 1814 (3)

6072

581

17-07-1821

Bruinsma A. Te Oenkerk staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

8280

526-1, 36,2

22-05-1840

Bruinsma A. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6015

658

30-10-1816

Bruinsma A. zijn benoeming als Ontvanger der belastingen te Oenkerk i.p.v. Jonkheer J. N. Tour du (Jacob Nanning ) die benoemd is als Grietman van Leeuwarderadeel  jaar 1816 (3)

9186

362

28-03-1918

Bruinsma Aant  Apeldoorn /Maassluis Politieagent te Apeldoorn jaar 1918  (6)

9182

734

27-04-1916

Bruinsma Aant te Maassluis, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

9182

630

05-04-1916

Bruinsma Aant te Massluis, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

6047

379

03-06-1819

Bruinsma Abraham Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8308

1066-9

28-10-1840

Bruinsma Abraham Fredericus Anastatius 2e  Luitenant , wordt benoemd en aangesteld  bij de Schutterij als 1e Luitenant  enz. jaar 1840  (6)

8214

1036/23

10-10-1839

Bruinsma Abraham Fredericus Anestatius 27 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de Gemeente Leeuwarden  vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)

6624

290

16-02-1814

Bruinsma Abraham---- Heemstra van C. S. Schout van de gemeente Oenkerk ondertekend een brief en stelt voor Bruinsma Abraham om hem te vervangen bij zijn afwezigheid of andere beletzelen enz. jaar 1814 (1)

6401

 

859-1+2

10-10-1815

Bruinsma Abraham staat vermeld met 6 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor de beide Compagnies No. 5 en 6 Rustende Schutters behorende bij het Bataillon No. 4 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 4 en 3 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

6833

9-A blz. 8

09-02-1824

Bruinsma Abraham te Giekerk, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6060

480

06-07-1820

Bruinsma Abraham, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Bruinsma Abraham, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6418

248-A

1e blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Bruinsma Age Edjes * IJlst wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Bruinsma Age Edjes 563 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-b 3e bat 3e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Bruinsma Age Edjes 563 is zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-E

3e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Bruinsma Age Eeltjes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

255-B

01-06-1817

Bruinsma Age Fetjes 449 Drielst=IJlst is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6060

480

06-07-1820

Bruinsma Anne F. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Bruinsma Anne F. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

5763

3

02-12-1890

Bruinsma Arjen S. Grouw Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)

5763

3

02-12-1890

Bruinsma Arjen S. Grouw Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Bruinsma Auke hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6060

480

06-07-1820

Bruinsma B. G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Bruinsma B. G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8199

729/5, 290

Bladz. 20-v

17-07-1839

Bruinsma B. G. te Tzum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

5763

3

02-12-1890

Bruinsma B. J. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)

5763

3

02-12-1890

Bruinsma B. J. Grouw Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)

6047

379

03-06-1819

Bruinsma Binne G. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6047

379

03-06-1819

Bruinsma Bote Gosses Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8356

303-22, 5              25-03-1841

Bruinsma Bote Gosses te Franekeradeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)  document (9)

6840

36-A

blz. 22

22-04-1824

Bruinsma Bruin Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6049

545

07-08-1819

Bruinsma Bruin G.  ---- Bonsma Henrik C.  en Schwartzenberg thoe en Hohenlandsberg   J. S. T. C. , Cats Pieter, Cats J. wed. Bienema, Bruinsma Bruin G.  En Haersma de weduwe  alle landeigenaren onder Wirdum die wegens onevenredige aanslag hunnen landerijen enz. enz. jaar 1819 (1)

6082

453

03-05-1822

Bruinsma Bruin G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8211

988-3, 25

Bladzijde 4

26-09-1839

Bruinsma C. te Slappeterp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

5664

274-a, 40

28-02-1918

Bruinsma C. Zurich Schip deZurich, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

9182

605

05-04-1916

Bruinsma Cornelis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

5674

56

30-08-1910

Bruinsma D. C.---- Kalma A. en Bruinsma D. C.  en Lodewijk B.  te Franeker verzoeken in een handgeschreven en door hen ondertekende brief om een vergunning voor Motorboot genaamd “De Tijd II” de Provinciale wateren  en de Stadsgracht van Franeker te mogen bevaren  enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag  en de vergunning (rose) aanwezig enz.  jaar 1910  (8)

5664

3, 3

20-04-1916

Bruinsma D. Franeker Schip deTijd  II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5664

274-a,12

28-02-1918

Bruinsma D. Franeker Schip deTijd  II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

5664

162, 12

27-02-1917

Bruinsma D. Franeker Schip deTijd II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

6424

584

02-12-1817

Bruinsma D. IJ. 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Rauwerderhem Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Bruinsma D. J. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8377

759/8

04-08-1841

Bruinsma D. J. Wonende in zijn schip onderwerp, Een handgeschreven brief met zijn handtekening waar in hij verzoekt  om vrijstelling van het patentregt en antwoord, enz. jaar 1841 (7)

8308

2086-14

01-11-1840

Bruinsma D. T. de weduwe staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 7>>

27-08-1839

Bruinsma D. T. de weduwe te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1

17-07-1839

Bruinsma D. T. te Huizum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Bruinsma D. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_23b-v

20-07-1841

Bruinsma D. te Stiens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

9465

Deel 2, 108

31-03-1859

Bruinsma De weduwe van Bauke S. , Beurt en Veerdienst van Holwerd op Dokkum en Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8) 

3600

10

16-04-1875

Bruinsma derk hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

9186

548

04-05-1918

Bruinsma Dirk gehuwd met Polnik Auguste, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9183

756

03-05-1916

Bruinsma Dirk,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9180

420

05-03-1915

Bruinsma Dirk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6424

609

10-12-1817

Bruinsma Douwe 36 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6418

255-B

01-06-1817

Bruinsma Douwe IJpes 202 Eernsum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

255-BB

01-06-1817

Bruinsma Douwe Jacobs 248 Vrouwenbuurt is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6416

147

14-04-1817

Bruinsma Douwe Jacobs---- Huber J. L. (Johannes Lambertus) Grietman van het Bildt  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het ontslag van Klein Fokke Christoffel, Siderius Heere Foppes en Bruinsma Douwe Jacobs enz. jaar 1817 (1)

6416

166G

23-04-1817

Bruinsma Douwe Jacobs---- Santhuizen C. G. Assessor van het Bildt ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij heeft ontvangen de aanvragen (van de laatste 2 ondertekend aanwezig)   van Klein Fokke Christoffel, Siderius Heere Foppes zoon van Siderius Foppe Everts werkman te St. Anna Parochie en van  Heeres Tjitske (wijlen)  en Bruinsma Douwe Jacobs zoon van Douwes Jacobs en  Pieters Baukje beide overleden te Oude Bildzijl om zonder loting uit de Nationale Militie ontslagen te worden  enz jaar 1817 (3

6417

204

13-05-1817

Bruinsma Douwe Jacobs wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  Persoonen voor hun zelve bij de Militie dienende welke tengevolge van art. 21 der Wet op de Militie van 8 januari aan de Plaatselijke Besturen enz. om op grond van dat artikel en van de door hun overgelegde bewijzen uit den dienst te worden ontslagen enz. jaar 1841 (7)

8199

725-1_13

17-07-1839

Bruinsma Douwe T.---- Breebaard Abraham Samuels en Waringa Freerk Dirks Commiesen te Leeuwarden gestationeerd hebben opgemaakt een Proces Verbaal tegen Bruinsma Douwe T. te Leeuwarden wegens een grote hoeveelheid gerookt spek enz. jaar 1839 (5)

8378

777/2

09-08-1841

Bruinsma Douwe Thijsses ,----- Haitsma Jetske Haitzes, en Haitsma Scheltje Haitzes een bewijs dat er geen inschrijving van Hypotheek bestaat tegen hun, Haitsma Aaltje Haitzes weduwe van Damstra Jan Gosses , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen haar, ook een Haitsma Willem Haitzes genoemd, ook een Haitsma Martjen Haitzes weduwe van   Yntema Tjerk Gatzes, Bosma Gatze Jacobs is de voogd van Aaltje Tjerks Yntema 14 jaar, Haize Tjerks Yntema 12 jaar en  GatzeTjerks Yntema 10 jaar Hypotheekgevers , en Bruinsma Douwe Thijsses te Tjerkwerd voogd  over  Thijs en Folkert Foppes Thijsses Bruinsma  kinderen van Foppe Thijsses Bruinsma  en Dijkstra Corneliske Folkerts en Hypotheekgevers , ook een Hylkema Marten Hylkes Huisman te  Idzega Hypotheekgever, onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,   jaar 1841 (16)

9190

426

31-03-1920

Bruinsma E. een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt ontslag als Veldwachter te Warns jaar 1920 (3)

8341

06-01-1841 17/22

Bruinsma E. J,   Dossier betreft personele belasting van E. J. Bruinsma gepatenteerd verhuurder van rijtuigen  onder Huizum incl. brief van hem met handtekening, Jaar 1841  (18)

8224

1228-16

02-12-1839

Bruinsma E. J.   schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij aan de verpligting van de belastingen hadt kunnen voldoen maar dat hij enz. jaar 1839 (4)

9184

38

24-02-1917

Bruinsma Enne Leeuwarden Sollicitatie naar de functie van Veldwachter te Lemsterland (3)

9182

285/22

07-02-1916

Bruinsma Enne LeeuwardenPolitiedienaar Met Signalement jaar 1916

9182

734

27-04-1916

Bruinsma Enne te Leeuwarden, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

9180

330-22

17-02-1915

Bruinsma EnneMet signalement  Politiedienaar Leeuwarden jaar 1915  (4)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 10>>

27-08-1839

Bruinsma F. F. te Oudega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 4

27-08-1839

Bruinsma F. J. te Witmarsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8280

510-2

18-05-1840

Bruinsma F. L.  het betreft een verlofpas voor hem als Milicien van de ligting van 1840  die met lichaamsgebreken in de Garnizoes Infirmone is opgenomen  en nu hersteld en ontslagen enz. jaar 1840 (2)

6395

457

13-05-1815

Bruinsma Feike F. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6852

1-A

26-08-1824

Bruinsma Feike Hillebrands landbouwer te Tzum, hij heeft bedrog gepleegd vanwege een verkoop van een vat boter, geldboete , gevangenis, enz. jaar 1824 (3)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 3>>

27-08-1839

Bruinsma G. A. te Schettens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6089

1206

28-12-1822

Bruinsma G. O. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)

5999

475

19-05-1815

Bruinsma G. T. ., is belastingschuldige maar heeft zig beklaagd wegens te hoge aanslag en dat hij een hertaxatie wil door hen aangestelde  Taxateur Zijtsma Tjeerd Johannes,  enz. enz. jaar 1815 (1

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Bruinsma Gabriel, 81 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6864

26/1-C

no.  67

07-01-1825

Bruinsma Geert Bruins te Ferwerderadeel  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

9181

1751

06-10-1915

Bruinsma Geert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9183

1306

06-09-1916

Bruinsma Geert, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9187

1114

07-08-1918

Bruinsma Geert, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8224

1241/1

06-12-1839

Bruinsma Geertje---- Buinsma Hette Rientzes van beroep Koopman wonende bij de Nieuwe Brug onder Nijehaske een request door hem  geschreven en ondertekend betreffende de alimentatie van zijne zuster Bruinsma Geertje, maar dit verzoek moet volgend de Grietman van Utingeradeel van de hand gewezen worden enz. jaar 1839  (4)

8375

716-3_3F

22-07-184 1

Bruinsma Geertje Riencks,  Oldeboorn is de plaats van waar opgezonden en Utingeradeel is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

8353

241/2

00-00-1841

Bruinsma Geertje Rienk----Bruinsma  Hette Rienks Winkelier bij de Nieuwe Brug onder Haskerdijken betreft alimentatie voor zijn zuster Geertje Rienks Bruinsma met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (4)

8375

716-3_2d

22-07-184 1

Bruinsma Geertje Rienks gemeente Utingeradeel  is haar Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8359

377/28, 1

19-04-1841

Bruinsma Gerben Bruins wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 31

19-04-1841

Bruinsma Gerben Bruins wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van de bevoegden tot het kiezerschap in de  Grietenij Idaarderadeel opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van deze Gemeente enz. jaar 1841 (5)

6864

26/1-C

no.  121

07-01-1825

Bruinsma Gerlof Annes te Wonseradeel  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6419

287-D

17-07-1817

Bruinsma Gorens 4 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

6395

457

13-05-1815

Bruinsma Gosse B. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6401

 

859-1+8

10-10-1815

Bruinsma Gosse staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor  de 3 Compagnien No. 4-5 en  6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2 geformeerd  in de Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15)

9180

420

05-03-1915

Bruinsma Gurbe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 12

27-08-1839

Bruinsma H. M. te Wolsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

5993

958-A

26-11-1814

Bruinsma H. R.   ---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem ondertekend , aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen die worden gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz.  en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha Jan Gerrits  van St. Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald  Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen , Postelein Marcus, Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga  Witteveen W. G.  Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas,  Jong de Hoite Riekeles van van Franeker gehaald en naar het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. ,  Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen,  Tosma J. van Ferwerd,     enz. enz.  jaar 1814 (16)

8211

988-3, 40 Bladzijde 2 26-09-1839

Bruinsma H. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6830

18-A blz. 32

21-01-1824

Bruinsma Haje te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9180

264

06-02-1915

Bruinsma Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6622

2128

24-12-1813

Bruinsma Hette Rienks---- Hoekstra Johannes Hartmans en Jong de Pieter Hanzes wonende te Terhorne, in november is er een proces verbaal tegen hen opgemaakt wegens Klopperij aan eene Woudstra Frankes Wybes wonende te ter Caple hetgeen byzonder hard is aangekomen enz. ook wordt er gesproken over een Proces verbaal wegens schieten met geweer waarin genoemd wordt Bruinsma Hette Rienks daarin ook genoemd Riekes Aaltje huisvrouw van Haayes Geert , Kerkhof Johannes Hendriks , Hiemstra Sybold Sipkes, Zeinstra Wybe Baukes en Meulen van der Wouter Piekes wonende te Akkrum verklarende dat genoemde Hette achter het secreet van zijn vader  een snaphaan heeft gelost enz. mede getekend door de Maire van Akkrum Hoytema P. S. ( Pieter Sijbrens) enz. jaar 1813 (5)

6406

175-

1+10-11

09-04-1816

Bruinsma Hidde  Ariens staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

8364

498/10, 1

21-05-1841

Bruinsma Hillebrand R. staat vermeld op een document met 18 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Jelsum die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8280

517-11, 23

19-05-1840

Bruinsma IJ . P.  wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6870

18-03-1825

11/2-A

Bruinsma J. B. te Hijum hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

8280

517-11,

34-35, 39

19-05-1840

Bruinsma J. B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Beetsterzwaag in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8375

719-5

22-07-1841

Bruinsma J. C. te Beetsterzwaag 45 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)

8211

988-3, 5

Bladzijde 3

26-09-1839

Bruinsma J. F. te Tzummarum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

3594

Map 88-C

1876--1878

Bruinsma J. J. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag GEEN bezwaren hebbenen  vinden dat deze stoombootdienst wel in eene behoefte voorziet enz. jaar 1877 (3)

8280

517-11, 42

19-05-1840

Bruinsma J. L. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6870

09-03-1825

39-C

Bruinsma Jacobus---- Belkmeer Gabe, Kleermakersknecht wonende in het Roomsch Catholijk Weeshuis te Leeuwarden en Nauta Sijbrandus oud 48 jaar, Hoekstra Willem oud 52 jaar en Bruinsma Jacobus oud 53 jaar allen regenten van het genoemd weeshuis te Leeuwarden en aldaar alle geboren beklaagden voor de Regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden wegens terzake van verzuim van aangifte voor de Nationale Militie de straf is een geldboete of gevangenisstraf enz. enz. jaar 1825 (3)

8296

841/10

22-08-1840

Bruinsma Jacobus, Handgeschreven brief met handtekening van H. M. Rozee weduwe Jacobus Bruinsma met belasting dossier.(11)

6870

18-03-1825

11/3-A

Bruinsma Jan B te Hijum hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle Leeuwarden jaar 1825 (3)

6870

18-03-1825

11/3-A

Bruinsma Jan B. te Vrouwenparochie hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle Leeuwarden jaar 1825 (3)

6066

 

92 + 93

31-01-1821

Bruinsma Jan Beerends* van beroep Deurwaarder  die na behoorlijk sommatie op 28-12-1820 en daarop gevolgde Renovatie tegen Terpstra Saapke* de Ecploiten enz. enz. aan hare man Binnema Jippe Tjipkes gegeven maar de Deurwaarder  gaat met getuigen en wel  de Veldwachter  Tuinman  Jan Taekes* en Santhuizen J. G.*  naar hun huis om beslag te leggen en op zolder van Terpstra Jouke Luitzens liggende tarwe verder genoemd de Ontvanger der Gemeente Andringa van Arjen Lambertus. * ondertekenen dit document  enz. jaar 1820  (12)

6014

510

13-07-1816

Bruinsma Jan Berends---- Noord van Lourens Poppes thans als Deurwaarder executant te Vrouwenparochie fungerende voelt zich bezwaard\ deze post waar te nemen en verzoekt daarom ook enz.  en de persoon van Bruinsma Jan Berends thans Veldwachter in gemelde gemeente voorgedragen als een braaf en eerlijk caracter en zeer bevoegd voor deze post enz. jaar 1816 (1)

6860

33-A

30-11-1824

Bruinsma Jan Berends, Hij komt voor in een dossier met voordrachten voor diverse  functie’ s  jaar 1824 (7)

6060

480

06-07-1820

Bruinsma Jan F. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Bruinsma Jan F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Bruinsma Jan F. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Bruinsma Jan H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Bruinsma Jan H. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6089

1194 blz. 1        23-12-1822

Bruinsma Jan H. Huisman te Britsum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6078

95

25-01-1822

Bruinsma Jan H. Huisman te Britsum, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang  District  Jelsum, jaar 1822 (2)

9188

228-a

19-02-1919

Bruinsma Jan S. Midlum Veldwachter te Franekeradeel  jaar 1919 (3)

6060

480

06-07-1820

Bruinsma Jan T. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Bruinsma Jan T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Bruinsma Jan Tjeerds Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

9187

1475

05-10-1918

Bruinsma Jarig, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8364

498/10, 14

21-05-1841

Bruinsma Jeen S. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Beetsterzwaag die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

6843

20-A

Bladzijde 7

21-05-1824

Bruinsma Jelke B. te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6843

20-A

Bladzijde 4

21-05-1824

Bruinsma Jelko B.---- Vissia A. M. Boer verhuurder en Meulen v.d. E. D. Schipper en Bruinsma Jelko B. huurders te Beetsterzwaag onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6395

457

13-05-1815

Bruinsma Jelle H. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6395

457

13-05-1815

Bruinsma Jelle P. Visser Tjeerd W. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

8280

517-11,

34-35, 37

19-05-1840

Bruinsma K. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9725

Deel 2

Blz.3

00-00-1876

Bruinsma Klaas Pieters, Noorwegen, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

9725

Deel 2

Blz. 8

00-00-1877

Bruinsma Klaas, Engeland Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

9725

Deel 2

Blz.12

00-00-1877

Bruinsma Klaas, Zeemilitie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

3698

A-24

08-10-1828

Bruinsma Luutske Oedses, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (4)

6060

480

06-07-1820

Bruinsma Minne J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Bruinsma Minne T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Bruinsma Minne T. Buma Jan Sierks Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

9126

1016

21-06-1879  

Bruinsma N. K. J. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

5667

Jaar 1880

akte 10,

blad 10-a

Bruinsma Nicolaas Laurentius  Jacobus----Keilman Gerrit cigarenfabrikant en Simons Wouter, Koopman en Nauta Abel Baukes Koopman allen te Bolsward,  staan in een Notarieele akte van Notaris Bruinsma Nicolaas Laurentius Jacobus stellen zich borg voor een bedrag van fl. 1000.= van  Simons Wouter en  Nauta Abel Baukes als Concessionaaren ter oprichting ener stoombootdienst als getuigenn treden op; Postma Jan, Tuinman en Dijk van Johannes, Klerk enz. jaar 1880 (3)

6643

753

3e blz. van kolommen

11-09-1815

Bruinsma Oeble staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. ( Jelto Hermannus) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6833

27-A blz. 8

06-02-1824

Bruinsma Oeble te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

3698

A-24

08-10-1828

Bruinsma Oeds J.† , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (4)

9180

642

07-04-1915

Bruinsma Otto, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

5672

45

18-06-1891

Bruinsma P.  met zijn schip de “Veehandel I”  , hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Bruinsma P. G. hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6394

387

25-04-1815

Bruinsma P. G.---- Olivier W. Collonel van het  Batt Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende de voordracht van de Chirurgijn Majoor of Onder Adjudant dat niemand tegen is, Bruinsma P. G. en Steffinga G. K.  enz. jaar 1815 (1)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 9

27-08-1839

Bruinsma P. H. te Waaxens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8374

691/12

15-07-1841

Bruinsma P. S. Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen benodigd voor de aanleg van den Grote weg van Leeuwarden naar Harlingen,  jaar 1841 (5)

8308

1070-8

365-407

28-10-1840

Bruinsma P. T. . de weduwe te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8220 

1137/13

Blz. 1

06-11-1839

Bruinsma P. T. de weduwe een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8308

2086-14

01-11-1840

Bruinsma P. T. de weduwe staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 8

27-08-1839

Bruinsma P. T. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

5672

154

18-08-1898

Bruinsma P. te Leeuwarden,   verleende vergunning (Rose)  tot  Sleepen in Friesland met de “Simson ” met het reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1)

6871

22-03-1825

11/5-C

Bruinsma Peter Arjens staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale Infanterie 1e Bataillon waarmede geheel is afgerekend en op den 10e maart aanstaande met paspoort afgegaan jaar 1825 (2)  (dossier 5)

5672

36

24-02-1891

Bruinsma Pieter Dokkum Kapitein  en mede eigenaar van de schepen Schepen deVeehandel  I, II en III jaar 1891

5673

 

117

03-07-1902

Bruinsma Pieter Jans oud 44 jaar geboren te Akkrum 24-11-1857 , Stoombootkapitein  van de Sleepboot “Simson” aan hem is uitgereikt door de Rijksveldwachter Sytema Mattheus te Tietjerk op last van de Burgemeester een schrijven om te verschijnen in de vergadering  (een oproeping) van 3 Juli 1902  des namiddags ten ene ure , tevens een stuk van de Off. Van Justitie waarin staat dat de beklaagde niet is verschenen, hij op 3 mei 1902  de Brugwachter  Borkhuis Ludolf te enz. beledigd heeft  met o.a. je bent een kale jakhals en bandiet enz. enz.  een getuige Wind de  Jan tevens aanwezig het  proces verbaal, het gewezen vonnis van de kantonrechter te Lemmer enz. enz.verder nog een strafzaak wegens het niet stoppen voor een veer en niet voor de brug ondanks waarschuwingwn van de brugwachter Herschoe voor het schip van Combrink Casper enz. jaar 1902 (22)

5662

19,

48= Minuut

28-04-1887

Bruinsma Pieter Lemmer Schip de Veehandel I en II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887

5662

49 en 21

22-04-1886

Bruinsma Pieter Lemmer Schip de Veehandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886

5663

23

66 =Minuut

18-04-1889

Bruinsma Pieter Lemmer Schip de Veehandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889

5663

23,

32=Minuut

19-04-1888

Bruinsma Pieter Lemmer Schip de Veehandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888

5663

44 en 29

17-04-1890

Bruinsma Pieter Lemmer Schip de Veehandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890

5672

77

07-07-1892

Bruinsma Pieter te Leeuwarden, geeft te kennen in een handgeschreven door hem ondertekende brief dat zijn nieuwe boot de “Veehandel IV  gebouwd op de werf van Boon en Molema Fabrikanten te Hoogezand ongeveer 1 mei in de vaart zal enz. enz.  Jaar 1892 (11)

5672

76

12-03-1892

Bruinsma Pieter te Leeuwarden, hij zou een boot huren voor tijdelijk in de vaart te brengen, genaamd “De Volharding “ maar na het doormeten is gebleken dat het schip niet in goede staat was en het dus niet door gaat. Jaar 1892 (2)

6830

18-A blz. 42

21-01-1824

Bruinsma Pieter te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9414

133

14-09-1914

Bruinsma R. te Nijega hij staat op een lijst met benoemde onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij zullen worden beedigd enz. jaar 1914 (1)

8280

526-1, 34

22-05-1840

Bruinsma R. te Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

5993

958-A

26-11-1814

Bruinsma R. W.    ---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem ondertekend , aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen die worden gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz.  en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha Jan Gerrits  van St. Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald  Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen , Postelein Marcus, Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga  Witteveen W. G.  Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas,  Jong de Hoite Riekeles van van Franeker gehaald en naar het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. ,  Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen,  Tosma J. van Ferwerd,     enz. enz.  jaar 1814 (16)

8280

517-11,

34-35,

40-41

19-05-1840

Bruinsma R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

5993

958-C/1

26-11-1814

Bruinsma Rienk Wijbrens en Bruinsma Hette Rienks beide van het Blokhuis naar het Heerenveen getransporteerd Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)

6622

2128

24-12-1813

Bruinsma Rienk Wijbrens----Hoekstra Johannes Hartmans en Jong de Pieter Hanzes wonende te Terhorne, in november is er een proces verbaal tegen hen opgemaakt wegens Klopperij aan eene Woudstra Frankes Wybes wonende te ter Caple hetgeen byzonder hard is aangekomen enz. ook wordt er gesproken over een Proces verbaal wegens schieten met geweer waarin genoemd wordt Bruinsma Hette Rienks daarin ook genoemd Riekes Aaltje huisvrouw van Haayes Geert , Kerkhof Johannes Hendriks , Hiemstra Sybold Sipkes, Zeinstra Wybe Baukes en Meulen van der Wouter Piekes wonende te Akkrum verklarende dat genoemde Hette achter het secreet van zijn vader  een snaphaan heeft gelost enz. mede getekend door de Maire van Akkrum Hoytema P. S. ( Pieter Sijbrens) enz. jaar 1813 (5)

6840

36-A blz. 8

22-04-1824

Bruinsma Rients H. Boer  van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9181

1645

03-09-1915

Bruinsma Rinze,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6830

18-A blz. 13

21-01-1824

Bruinsma Rommert te Makkum te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6623

122

06-01-1814

Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) ---- Lootsma J. A  (Jacob Aukes) als President der Burgemeesteren van Stavoren enz. op den Raadhuis dezer Stad den heeren Janzen Pieter Cornelis, Pieters Salling, Doornbos E. G., Werf van der S. H., Jong de H. H., Trip Hendrik, Reiniers Hidde en Suidman J. B. E. (Jacobus Bernardus Egbertus)als benoemde leden van de Vroedschap en in tegenwoordigheid van de mede Burgemeesters Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) en Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) voornoemde geinstatalleerd enz. de drie Burgemesteren ondertekenen dit document enz. jaar 1814 (2)

6627

686

16-05-1814 

Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) Burgemeester van de Stad Stavoren, het betreft zijn request aan de Gouverneur van Vriesland aangaande de beledigingen hem aangedaan door een zijner ambtgenoten en wel de Burgemeester  Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) enz. jaar 1814 (2)

6623

118

06-01-1814

Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) is met genoegen aangenomen als Burgemeester der Stad Stavoren  en als Secretaris dezer Stad wordt voorgedragen Albarda Horatius en alhier woonachtig is  enz. jaar 1814 (2)

6623

120

06-01-1814

Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts)--- Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) ondertekend een proces verbaal dat hij als eerstgenoemde en oudste der verkozen Burgemeesters  van Stavoren verschenen op den Raadhuis van deze Stede en zijn Lootsma J. A  (Jacob Aukes) en Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) mede benoemd als Burgemeesters van Stavoren enz. dat de Heer Lootsma J. A  (Jacob Aukes) die ook ondertekend samen met Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) enz. jaar 1814 (2)

8210

958/2 211

Bladzijde 9>>

17-09-1839

Bruinsma S. K. te Waaxens vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten e verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8220 

1137/14

06-11-1839

Bruinsma S. O. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Sneek,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Bruinsma S. O. te Roordahuizum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6834

7-A blz. 5

18-02-1824

Bruinsma S. O. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

5993

958-A

26-11-1814

Bruinsma S. R. ---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem ondertekend , aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen die worden gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz.  en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha Jan Gerrits  van St. Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald  Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen , Postelein Marcus, Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga  Witteveen W. G.  Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas,  Jong de Hoite Riekeles van van Franeker gehaald en naar het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. ,  Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen,  Tosma J. van Ferwerd,     enz. enz.  jaar 1814 (16)

6853

18-A

11-09-1824

Bruinsma S. R. te Akkrum Betreft een door de Gouveneur gelezen  en antwoord op,  reclame op de  aanslag op de personele belasting  jaar 1824 (6)

8280

517-11, 48

19-05-1840

Bruinsma S. te Workum wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

5667

Jaar 1880

akte 10 blad 9

Bruinsma S., Manufactuur,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

9186

10

03-01-1918

Bruinsma Schwibettus, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)

6626

527

18-04-1814