Home

 

Invt.

Akte

‘Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

6100

1081         

01-11-1823  

Caan H. J., ---- Brocx A., Jonkheer Caan H. J., Ewijk H. Nieuwenhuizen B.,  Jonkheer Poll van der A. , Previnaire E. J., Schneiter J. J. Vollenhoven C. , referendarissen enz. enz. jaar 1823 (2)

8096

 

624/2

31-01-1838

Caarels Karel Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur Overleden te Semarang  1837, komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)  totale lijst overledenen (7)

6046

357

24-05-1819

Caarten Herman Carel Bicker---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21)

6256

334

10-04-1815

Caco ….?, Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)

8377

766/8

05-08-1841

Caderius G. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2)

6020

139

04-03-1817

Cadwoude ….? Dijkgraaf en Heemraaden van de Polder wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de heer Vermaten G.  enz. jaar 1817 (3)

5672

84

15-11-1894

Cae….J. (Carstens?) >>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V. “Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer  die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)

8096

 

624/2

31-01-1838

Cageling Marinus Arnoldus Geb. Maastricht, laatst gewoond hebbende te Harderwijk Flankeur Overleden te Padang  1837, komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)  totale lijst overledenen (7)

6651

209

01-05-1816

Cahai I. S.---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Cahais (Dominee) te Witmarsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

6655

398 blz. 1

29-08-1816

Cahais A. C. benoemd tot Assessor van het Classikaal Bestuur van Harlingen i.p.v. de naar Dordrecht vertrekkende predikant Tijdeman B. F. (Barend Frederik) als lid van het Provinciaal Kerkbestuur optreedt: den Heer Koning P. (Pibo) Predikant te Dronrijp enz.  jaar 1816 (4)

6284

1119-22, 32

03-06-1817

Cahais G. M. Boekverkoper voor levering van de Amsterdamsche Courieren  komt voor op : Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (2) dossier (36)

5984

125, 125F-1

16-02-1814

Cahais G. M. Boekverkoper, wordt vermeld op de staat van ontvang en uitgaaf ter zake van  het geen nog wegens de menues depenses en frais de parquet van den regtbank van eersten instantie zitting houdende te Leeuwarden enz. jaar 1814 (4)

6046

364

26-05-1819

Cahais G. M. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordnnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1819 (1)

6052

861

29-11-1819

Cahais G. M. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (1)

6388

27

06-10-1814

Cahais G. M.---- Jonker Cornelis en Cahais G. M. hebben zich vrijwillig aangegeven  als leden van de stedelijke schutterij van Leeuwarden en zij enz. enz. jaar 1814 (1)

6082

453

03-05-1822

Cahais G. M. Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8285

615-2, 25,2

19-06-1840

Cahais G. M. te Deinum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6281

545-4, 18

04-11-1813

Cahais G. M. te Leeuwarden hij is Schuldeischer van  de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op den laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (8) dossier (23)

6014

483

27-07-1816

Cahais G. M. voor geleverde registers op het staatsblad der Vereenigde Nederlanden, staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een uitbetaling met het bedrag  enz. jaar 1816 (1)

6242

113

19-02-1814

Cahais G. M. voor Papier staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken voor de Gemeente Oosterend enz. jaar 1814 (3)

6252

1179-61

08-11-1813

Cahais G. M. wegens geleverde Couranten (de Courier van Amsterdam) ,  hij komt voor  op de Rekening van Inkomsten en Pretensien, Caserneringen en fournituurgelden Scheep en Wagenvragten van Militairen,  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

5984

125, 125G-1

16-02-1814

Cahais G. M. wordt vermeld op de staat van ontvang en uitgaaf ter zake van  het geen nog wegens de menues depenses der regtbank van Koophandel zitting houdende te Leeuwarden enz. jaar 1814 (4)

6034

398

30-05-1818

Cahais G. M.te Ternaard hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Cahais Gerhardus Magnus, 826 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6648

66 blz. 3

14-02-1816

Cahais H. C. te Witmarsum Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6257

410-2

28-04-1815

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) de Dominee te Witmarsum is Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

8285

615-2, 40-3

19-06-1840

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) de Dominee te Witmarsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8359

377-12

19-04-1841

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) Predikant te Witmarssum een pensioen van f. 600 wordt vermeld in een document De Minister van Staat belast met de Generale Directie voor de zaken van de Hervormde Kerk heeft de eer enz. 

Jaar 1841 (5) 

6671

54 deel 2

blz. 14

22-01-1818

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum Praeses Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 3

22-01-1818

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum Predikant Classis van Harlingen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 3

22-01-1818

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 3

04-01-1819

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2

Blz. 15

04-01-1819

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 2  blz. 3+ 16

16-01-1822

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (10) dossier (43)

6833

38-D deel 1

Blz. 3

06-02-1824

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 3

06-02-1824

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 16

06-02-1824

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) te Witmarsum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6053

973

30-12-1819

Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon)----Benthem A. (Arnoldus) Predikant te Schingen en Slappeterp en  Dominee Wassenbergh A. (Arnoldus) is in de jaren 1814 beroepen. Onderwerp het tractement per jaar met bedragen en vrijwillige afstand was alleen van kracht voordat enz. enz.  in een brief van het Classikaal bestuur  getekend Cahais I. S.( Izaak Samuel zoon) en Cloppenburgh B. M.  jaar 1819 (8)

6054

48

20-01-1820

Cahais I.---- Wassenbergh A. (Arnoldus) Predikant hij is beroepen te Veenwouden en is losgemaakt van Schingen en Slappeterp op 22-11-1819 en de kerkenraad vergadering heeft gevraagd om een handopening voor de gemeente te vragen enz. enz. verder ondertekenen Cahais I. en Tuuk van der Gerh namens het Provinciaal Kerkbestuur  jaar 1820 (3)

6102

1                   02-01-1824

Cahais Samuel---- Burmania Rengers  van te Leeuwarden en Cahais Samuel te Sneek en Barends J. te Heerenveen  worden benoemd al Agenten van Algemene Nederlandsche Maatschappij ter begunstiging van den Volksvlijt enz. enz. jaar 1824 (2)

6102

13

03-01-1824

Cahais Samuel--- Vlink I. (Izaak) op heden den 31e december 1893 heb ik burgemeester van Sneek begeven naar het kantoor van de heer Speelman Wobma Helenus Marinustot dusverre ontvanger Particulier te Sneek teneinde aldaar tegenwoordig te zijn bij de overgave van alle zig daar bevindende gelden en waarden aan den heer Cahais Samuel benoemden agent van den Algemeene Nederlandsche dit stuk is door de drie genoemde ondertekend enz. jaar 1824 (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Cahais Samuel, 918 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6021

218 2e deel

10-04-1817

Caland A. te Breskens,  Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

8106

 

150,  812/7

18-08-1838

Calander Johannes Rotterdam en op Reis naar de  Zeeman Oost-Indien

6025

557

21-08-1817

Calcar Jan  leeraar der Doopsgezinden te Heerenven Onderwerp: zijn middelen van bestaan jaar 1817 (1)

6024

488

26-07-1817

Calcar van J. Leeraar van de Doopsgezinde gemeente te Heerenveen een handgeschreven brief met zijn handtekening aan de Gouveneur van de Provincie Frieland jaar 1817 (1)

6024

475

22-07-1817

Calcar van Jan Leeraar der Doopsgezinde Gemeente te Heerenveen schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij geen middelen doch bestaan hebbende en eeniglijk en alleen in zijn hoogbejaarden ouderdom met zijn vrouw en kinderen moeten leven van een jaarlijks tracement van vierhonderd en vijftig guldens, enz. jaar 1817 (2

6394

257 deel 2

31-03-1815

Caldewaijer Ronnke Oukers hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6094

372

02-05-1823 

Calenelle---- Bergen in Henegouwen naar de Schelde,  Conditien en Voorwaarden bereffend ehet graven van een nieuw te graven vaart, zal zijn een kanaal die aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen boven de sluis de vaart zal lang worden omstreeks 25. 000 ellen  verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het kanaal langs komt enwel ; Rosoir, Bury, Peruwelz, Sirault,  Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, Grandchamp, Calenelle, Leuze, Arondeau, Fontain, Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, Conde, Schelde, Henegouwen  met vetrnoeming van Sluizen en Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9)

6022

294

05-05-2817

Caleveld Egbert wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen te Vollenhoven Sloet tot Westerholt ….? 1817 (3)

6022

294

05-05-2817

Caleveld Jan wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen te Vollenhoven Sloet tot Westerholt ….? 1817 (3)

9725

Deel 2

Blz. 142

00-00-1894

Calf Jan,  5e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

8270

298/16-42 

25-03-1840

Calfsbeck van W.W. Handgeschreven brief van de Winkelier/Tapper en Broodverkoper W.W. van Calfsbeck te Leeuwarden    jaar 1840  

8224

1229-14

03-12-1839

Calfsbeek van Hendrkje huisvrouw van Veen van der Tamme  te Leewarden het betreft een  door haar geschreven en ondertekend request dat hare man als plaatsvervanger in dienst bevind voor Tromp Tjerk  woonachtig te Hollum op het eiland Ameland maar dat Tromp in geen deelen voldoet aan de bepalingen bij het contract van plaatsvervanging vastgesteld en dat hij in gebreke blijft en zij verzoekt de Gouverneur of hij Tromp wil bevelen enz. jaar 1839 (5)

6864

28-A

05-01-1825

Calkoen P. ,---- Prijscourant 1e kwartaal 1825 betreffende Specerijen en Kruiden, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch Baarden en Droogerijen opgemaakt door Waaijenburg van H.,  Ysendyk van E. G.,  Staedel P. J. ,  Vries de G.,  Calkoen P. ,   Romijn P.,  Scholten J. R. ,  Spreekens van B.  allen te Amsterdam wonende  jaar 1825 (3)

6872

05-04-1825

40-A

Calkoen P. hij is samen met 7 anderen degene die de driemaandelijkse prijscourant heeft opgemaakt in voldoening artikel 123 der wet op den ophef der inkomende en uitgaande regten en accijnsen van 26-08-1822 enz. in deze prijscourant staan ca. 75 diverse goederen vermeld zoals een groep Specerijen en Kruidenierijen, Droogerijen, Verfwaren, Gehekeld Vlas, Walvisch Baarden enz. enz. de uitgifte dezer prijscourant is uitsluitend opgedragen aan de Boekverkopers Smit J. W. de weduwe en Koning de G. woonachtig op den O. Z. Voorburgwal bij de Halsteeg enz. jaar 1825 (4)

6671

54 blz. 20

22-01-1818

Calkoen P. J. te Genemuiden Predikant Classis van Kampen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 16

22-01-1818

Calkoen P. J. te Genemuiden Secundi Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 17

04-01-1819

Calkoen P. J. te Genemuiden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6655

399 blz. 6

29-08-1816

Calkoen P. J. te Genemuiden, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6092

191 en 192

05-03-1823

Calland Keppel  ….?----  Brons  Knottnerus W. predikant in Oostvriesland  en kandidaat voor de sinds 1821 vacante plaats  te Nes  op Ameland enz. de 1e brief wordt ondertekend door de Staadsraad Directeur generaal voor de zaken der Hervormde Kerk de heer Calland Keppel  ….? En de 2e brief door de Scriba van Dokkum Adriani  Ar(v?)ius  met als onderwerp; een verbeterde Predikant woning enz. en gaat naar Leeuwarden om zijn kinderen en kindskinderen eens te zien en zal dan bij zijn schoonzoon Fockema N. zijn, jaar 1823 (6)

6709

36 deel 1

blz. 10

16-01-1822

Callenfels G. W. te Sluis, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 14

16-01-1822

Callenfels G. W. te Sluis, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 1

Blz. 8

06-02-1824

Callenfels H. A. te Oostburg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 14

06-02-1824

Callenfels H. A. te Oostburg, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Calp Tabe, 859 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6871

21-03-1825

17-B

Calsbeek (Kalsbeek) Grietje Jalkes een request houdende verzoek dat haar man Rintsma Albert Alles van beroep Schoenmaker welke naar de Kolonie Ommerschans is getransporteerd daar uit moge worden ontslagen, in het antwoord o.a. dat hij enige jaren is beschouwd niet bij zijn verstand te zijn maar dat hij niet boosaardig was maar in tegendeel vrolijk enz. de grietman beveeld aan om hem terug te laten gaan naar zijn gezin enz. jaar 1825 (8)

6301

413

16-07-1822 

Calsbeek ….?  ---- Sinnema S.  hij tekend  (was getekend) mede een brief geschreven door Kerk en Armvoogden van Wijns aan de Dockumer Ee tellende 132 zielenaan de schoolopziener, dat zij graag willen een goed onderwijs en brave opvoeding der jeugd  maar dat wij steeds het klagen van onze onderwijzer enz. die klagten heeft over zijner bekrompen en Armoedige toestand enz. tevens de brief van de schoolopziener Ferf H. N. aan de Minister voor het Publieke Onderwijs  dat de onderwijzer Calsbeek ….?  Bij wien ik in oktober 1815 en april 1816  de school in een beklagenwaardigsten toestand zijnde het onderwijs daar geheel  enz. enz. enz. jaar 1822 (7)

6382

20 nr.  63

29-03-1814

Calsbeek Goose Dirks plaatsvervanger van Haan de Minze Ybeles staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Akkrum, jaar 1814 (4)

9185

 

1145

04-09-1917

Calsbeek Jelle  * 29 juli 1867 Lemmer Directeur Visafslag en Veldwachter te Lemsterland (8)

6098

832

01-09-1823  

Calsbeek van W. H. gewezen Logementhouder , Onderwerp: een transactie met de Raad van Haskerland enz. jaar 1823 (1)

6096

644

15-07-1823  

Calsbeek van W. H. voormalig Logementhouder te Joure , Onderwerp een Request , hij heeft de pretentie om van het gemeentebestuur van Haskerland te eisen dat hij moet ontvangen fl. 1700.= en hij  maar slechts fl. 270.= heeft ontvangen enz. enz. verder wordt er vermeld dat hij een onbeschaamde leugentaal uit enz. enz. jaar 1823 (2)

8359

372-13

16-04-1841

Calsbeek Willem Henderik Willem van beroep Koopman en tapper enz. te Leeuwarden staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (28)

6864

18-C

07-01-1825

Calsem van Barthelomeus * 22-02-1802 Amsterdam,  Tamboer;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

8308

1087-10

03-11-1840

Cam M. A. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde  aan de 2e Klasse voor de 183e en 184e   Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)

6641

597 + 598 + 630

15-07-1815

Cambaceres---- Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van deze Stad een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende twee fransche Krijgsgevangen Officieren genaamd Cambaceres en Moulin Du op order van de Luitenant Generaal Sweerts de Landas op gisteren hier zijn aangebragt geworden maar de vele anti Fransgezinden zijn zo geschokt enz. jaar 1815 (8)

6036

536

23-07-1818

Cambach ….? Aannemer, betreft de aanbesteding van voedingswaren voor de gevangenen, en aangezien hij de enigste is die heeft gereageerd moet volgens het Collegie van Regenten van de gevangenis te Sneek getekend door Vlink Y. op de onaagenaamste wijze et de3ze Cambach samenwerken enz. jaar 1818 (3)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Cambach Joh. staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6008

121

20-02-1816

Cambach L  voor het onderhoud der gevangenen, Het Collegie van Regenten over de gevangenissen te Sneek heeft drie ordonnanties afgegeven enz. ten name van hem enz. jaar 1816 (1).

6034

358

na akte 361

16-05-1818

Cambach P---- Mulder H. J. te Heerenveen en Cambach P. te Sneek onderwerp; een ordonnantie ter hunne gunste enz. jaar 1818 (1)

6037

 

574 en 578

04-08-1818

Cambach P, Aannemer Onderwerp; leverantie aan de gevangenis betreft verpleging te Sneek, jaar 1818 (3)

6020

161

15-03-1817

Cambach P. ---- aanbesteding van het onderhoud der gevangenen te Sneek, hierbij zit ook een weekmenu waaruit men zien wat de gevangenen in 1817 te eten kregen, enz. aanwezig zijn de heren Vlink Y., Attema A. E., Noijon P., Nijland J., Warren W., Napjus H. en Haga van A. B. leden van de Raad der Gevangenhuizen te Sneek,  tevens Cambach P. en allen ondertekenen dit document jaar 1817 (5)

6020

153

13-03-1817

Cambach P.  betreft een ordonnantie ter uitbetaling aan hem enz. jaar 1817 (1)

6042

33 en 63

15-01-1819

27-01-1819

Cambach P.  een ordonnantie ten zijne voordele voor verpleging der gevangenen te Sneek en een ten name van  Eekma K. Gz.  Wegens geleverde medicamenten enz. enz. jaar 1819 (3)

6018

21 en 68

08-01-1817

Cambach P.  een ordonnantie ter betaling voor hem  wegens geleverd voedzel aan de gevangenen te Sneek en voor de maand november 1816  voor verpleging van de gevangenen  enz. jaar 1817 (2)

6048

517

27-07-1819

Cambach P.  een ordonnantie van betaling  te Sneek enz. jaar 1819 (1)

6048

 495

22-07-1819

Cambach P.  een ordonnantie van betaling wegens verpleging der gevangenen  en eene voor Eerdmans J. als Medicus van de gevangenen te Sneek enz. jaar 1819 (1)

6053

869

02-12-1819

Cambach P.  een ordonnantie voor verpleging der gevangenen te Sneek jaar 1819 (1)

6055

92

08-02-1820

Cambach P.  Ordonnantie betreffende verpleging van de  gevangenen van Sneek. van fl. enz. jaar 1820 (1)

6050

656

11-09-1819

Cambach P.  te Sneek een ordonnantie  voor verpleging van de gevangenen aldaar jaar 1819 (1)

6035

457

22-06-1818

Cambach P.  te Sneek Onderwerp; een ordonnantie voor verpleging van gevangenen enz., Eekma K. voor geleverde medimacenten aan de gevangenen  enz. jaar 1818 (1)

6010

251

17-04-1816

Cambach P.  voor ordonnantie van zijn rekening wegens geleverde goederen aan de gevangenis te Sneek jaar 1816 (1)

6012

363

26-06-1816

Cambach P. betreft een ordonnantie ter zijne gunste van f. 70-3.- voor mondbehoeften voor de gevangenen te Sneek enz. jaar 1816 (1)

6041

889

11-12-1818

Cambach P. een contract, aannemer betreffende de bezorging van de mondbehoeften en wijdere diensten ten behoeve der gevangenen te Sneek enz. jar 1818 (2)

6053

944

24-12-1819

Cambach P. Een misseve wegens verpleging der gevangenen in de maand Augustus jaar 1819 (1)

6003

780

06-09-1815

Cambach P. een ordonnancie betreffende geleverde Noodwendigheden  enz. jaar 1815 (1)

6040

827

12-11-1818

Cambach P. een ordonnantie afgegeven ten bedrage van f. 159.80 gedurende de maand juli voor verpleging der gevangenen te Sneek enz. jaar 1818 (1)

6056

208

24-03-1820

Cambach P. een ordonnantie afgegeven voor verpleging der gevangenen te Sneek van fl. 67.32,   jaar 1820  (1)

6009

173

12-03-1816

Cambach P. een ordonnantie ten bedrage van f. 188-17-:  wegens geleverde goederen

6012

 

330

11-06-1816

Cambach P. een ordonnantie ter uitbetaling van f. 153-:-: voor geleverde Mondbehoeften  aan de gevangenen te Sneek jaar 1816 (1)

6003

793-1

13-09-1815

Cambach P. een ordonnantie van f. 100-8-  voor geleverdeNoodwendigheden jaar 1815 (1)

6045

239

13-04-1819

Cambach P. een Ordonnantie voor verpleging der gevangenen over januari groot f. 143.82 enz. en Vlink Y ondertekend dit document namens het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Sneek jaar 1819 (1)

6045

253

16-04-1819

Cambach P. een Ordonnantie wegens verpleging der gevangenen over de maanden November en Decdember 1818 van fl. 166.60  jaar 1819 (1)

6039

745

07-10-1818

Cambach P. hij krijgt de leverantie---- Gevangenissen; Proces Verbaal van aanbesteding voor het leveren van  voedsel aan de gevangenis te Sneek (met de menu’ s wat ze te eten krijgen ) er worden in vermeld Vlink Y, Attema A. E., Warren W. G., Napjus H. , Noyon P., Haga van A. B.  Allen leden van de Raad der Gevangenishuizen en Banning H. en Cambach P. als inschrijvers  jaar 1818 (4)

6036

489

10-07-1818

Cambach P.---- Olivier W.,  Warren W. G., Napjus H., Haga van A. B. , Nijland Jurjen,   Noyon P.  leden van de raad van de gevangenishuizen  te Sneek onderwerp de aanbesteding van de voeding  en de weekmenu’ s  jaar 1818 (5)

6030

16

08-01-1818

Cambach P. Onderwerp: een afgegeven ordonnantie wegens geleverde goederen/tractement aan de gevangenis . jaar 1818 (1)

6008

99

12-02-1816

Cambach P. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde zegel en leges gelden van de Ordonnantiën enz. jaar 1816 (2)

6008

113

17-02-1816

Cambach P. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde zegel en leges gelden van de Ordonnantiën enz. jaar 1816 (2)

6007

69

30-01-1816

Cambach P. Onderwerp: Nota der aan hetMinisterie van Justitie verschuldigde zegel en leges van de Ordonnantiën enz. jaar 1816 (2)

6022

300

07-05-1817

Cambach P. Onderwerp;  afgifte van 2 stuks ordonnantiën door de minister van Justitie aan hem voor de verpleging van gevangenen  te Sneek en aan Farx U. S. voor leverantie van arbeidsloon enz. jaar 1817 (1)

6049

555

09-08-1819

Cambach P. te Sneek  een ordonnantie voor het verplegen van de gevangenen enz. jaar 1819 (1)

6004

858

14-10-1815

Cambach P. te Sneek  f. 92.16 Staat vermeld op het document van Ordonnancien uit te betalen ten zijne gunste van hem voornoemd bedrag enz. jaar 1815

6043

132

23-02-1819

Cambach P. te Sneek  zijn rekening van fl. 113:56 voor verpleging der gevangenen te Sneek  in de maand oktober 1818 jaar 1819 (1)

6011

292

17-05-1816

Cambach P. te Sneek een afgegeven  Ordonnantie voor geleverde mond behoeften van negentien stuivers wegens enz. jaar 1816 (1)

6026

637

19-09-1817

Cambach P. te Sneek een ordonnantie ten zijne gunste voor kosten van de verpleging der gevangenen gedurende mei en juni en een ordonnantie ten name van Eekma K. enz. jaar 1817 (1)

6047

372

01-06-1819

Cambach P. te Sneek een ordonnantie ten zijne name groot f. 131.92 voor verpleging van de gevangenen te Sneek enz. jaar 1819 (1)

6027

702

08-10-1817

Cambach P. te Sneek Onderwerp verpleging gevangenen jaar 1817 (1)

6032

200

24-03-1818

Cambach P. te Sneek onderwerp; een ordonnantie groot fl. 515: 25 voor verpleging van gevangenen enz. jaar 1818 (1)

6038

670

10-09-1818

Cambach P. te Sneek, een toestemming voor betaling aan hem wegens  verpleging der gevangenen in Sneek jaar 1818( 1)

6021

224, 240

11-04-1817

Cambach P. van beroep aannemer stuurt een rekening in aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een vorderingober de maand september 1816 van f. 99 jaar 1817 (2)

6036

499

14-07-1818

Cambach P.---- Vlink Y. ondertekend een brief namens het Collegie regenten over de gevangenishuizen te Sneek dat de heer Cambach P. een betaling krijgt van f. 138.= voor verpleging der gevangenen enz. jaar 1818 (1)

6053

913

13-12-1819

Cambach Paulus ---- Olivier W., Attema A. E. ,  Warrens W. G., Nijland J. , Napjus H., Haga van A. B. , Noijon P.  Leden van het college van regenten over de gevangenishuizen in Sneek  hebben met de persoon  Cambach Paulus te Sneek  overeengekomen voor de leverantie van  benodigdheden  van Onderhoud enz. enz. jaar 1819 (5)

5992

775

03-10-1814

Cambach Paulus,--- Vries de Jan Wybes Cipier der gevangenissen te Sneek is overl. 29 September j.l. zijn geschikte vervangers zijn  Banning Harmanus  en Cambach Paulus, jaar 1814 (3)

5992

793        10-10-1814

Cambach Paulus,--- Vries de Jan Wybes Cipier der gevangenissen te Sneek is overl. 29 September j.l. zijn geschikte vervangers zijn  Banning Harmanus  en Cambach Paulus, jaar 1814 (3)

5992

802

14-10-1814

Cambach Paulus,--- Vries de Jan Wybes Cipier der gevangenissen te Sneek is overl. 29 September j.l. zijn geschikte vervangers zijn  Banning Harmanus  en Cambach Paulus, jaar 1814 (3)

6041

920

29-12-1818

Cambach Poulus betreft een aanbesteding der Fournitures (gespecificeerd) voor de gevangenen te Sneek gedurende 1819 door de navolgende leden van de raad der gevangenishuizen . Alring B.  Attema A. E.,  Warren W. G.   Nijland J.  , Napjus H.  Haga van A. B. , Noyon P.  En gegund aan Cambach Poulus jaar 1818 (4)

6077

982, 1, 5-8

10-12-1821

Cambach Poulus---- Olivier W. , Attema A. G., Warren W. G., Napjus H., Buwalda van Haga A., Noyon T.leden van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Sneek een contract van aanbesteding met Cambach Poulus te Sneek bereffende de levering der benodigdheden tot onderhoud der gevangenen er wordt vermeld in de vorm van een Menu wat de gevangenen dagelijks te eten krijgen wat hij moet leveren enz. jaar 1821 (5)

6052

810

13-11-1819

Cambach Poulus wordt opnieuw voor het jaar 1820 opnieuw geaccordeerd voor het leveren van de benodigdheden voor de gevangenis te Sneek enz. jaar 1819 (1)

6032

182

16-03-1818

Cambach Poulus, aannemer der levensmiddelen voor de gevangenen te Sneek hij heeft zig herhaalde malen vervoegd bij het college van regentenvan de gevangenissen te Sneek zig beklagende over de niet voldoening van zijn declaraties over de maanden oktober, november en december 1817 enz. enz. jaar 1818 (1)

6023

409

28-06-1817

Cambach R.  te Sneek  een vergoeding voor de verpleging van gevangenen enz. jaar 1817 (1)

6013

460

25-07-1816

Cambach S. te Sneek een ordonnatie ten gunste van hem groot f. 59-2-: enz. jaar 1816 (1)

6058

322

03-05-1820

Cambach T. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde Zegel en Leges Gelden betreft een Ordonnantie van betalingaan voornoemde  jaar 1820 (2)

6034

355-a

14-05-1818

Cambacht P. te Sneek voor levering  aan de gevangenhuizen enz. jaar 18181 (1)

6017

741

05-12-1816

Cambagt P.  een ordennantie voor geleverde levensmiddelen aan  de gevangenhuizen te Sneek, jaar 1816 (1)

6015

642

24-10-1816

Cambagt P.  te Sneek een betaling wegens gedane levering aan de gevangenis te Sneek gedurende de maand augustus dezes jaar enz. jaar 1816 (1)

6683

2 deel 1

Blz. 6

04-01-1819

Cambier J. (Mr.) Ouderling te Arnhem tot Classificaal Secundus in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2

Blz. 6

04-01-1819

Cambier J. (Mr.) te Arnhem wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6680

418 blz. 7

07-10-1818

Cambier J. B. te Lens, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6100

1186

25-11-1823

Camerijk, Majoor Chirurg,   wegens zijn overlijden is de post als officier van gezondheid  bij de strafgevangenis vacant en zal worden waargenomen door  Collard J. officier van gezondheid en Sotheau A. J. H. officier van gezondheid , beide officieren bij de 8e afdeling Infanterie  enz. jaar 1823 (4)

6092

255

25-03-1823

Camerik A.  Chirugijn Majoor, hij neemt waar de functie van Geneeskundige dienst in het huis van Reclucie enz.  er wordt gesproken over zijn aanstelling,  tractement en pensioen enz.  jaar 1823 (5)

6095

485

09-06-1823 

Camerik A. een declaratie wegens reiskosten voor zijn verplaatsing van Haarlem naar Leeuwarden als officier van gezondheid van gevangenis enz. jaar 1823 (2)

6095

565 + 575

28-06-1823 

Camerik Abel Doctor (officier van gezondheid der 1e Klasse)  der Gevangenen te Leeuwarden in een document wordt vermeld dat hij is overleden op 24 juni  en aangezien hij al sedert 1 april epensioneerd is met eene jaarlijkse som enz. jaar 1823 (2)

8364

493-12

19-05-1841

Cammans P. P. Meter Taxateur van den Turf te Surhuisterveen het betreft een kwitantie wegens contributie ten behoeve van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds enz. jaar 1841 (4)

6628

785

09-05-1814

Camme van Johannes O.---- Cornelis Ieme, Eeltjes Hendrik, Jongeboer Cornelis J. Ouderlingen te Terschelling en Strandjerdt Hendrik T. , Ree Reyn W. beide Diaken van Terschelling en Jonge Anne Cornelis Kerkmeester te Terschelling en Eschauzier (Pierre) Schout van Terschelling ondertekenen een brief aan de Commissaris in het Arr. Leeuwarden het betreft achterstallig tractement van Camme van Johannes O.   jaar 1814 (7)

8280

517-11, 20

19-05-1840

Cammenga Andreis te Deinum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9921

13

19-10-1882

Cammenga Johannes Veldwachter te Achlum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

5667

Jaar 1880

akte 10 blad 8

Cammenga? H.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,   aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2) allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz. jaar 1880 (2)

6397

694

29-07-1815

Cammers van de Art. trein bij de 1e Comp. Kavalerie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

8361

434/6 sectie B, E, F.

04-05-1841

Camming Wijbe te Sneek staat vermeld op een lijst met 166 namen van Grondeigenaren in Rauwerderhem betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van Leeuwarden naar Sneek vanaf De Drie Romers met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (10)

8364

489-6

1+4 en 5

18-05-1841

Camminga Andries staat in een document Controle Leeuwarden  Inspectie Dronrijp met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

8280

517-11, 31

19-05-1840

Camminga Andries te Deinum wordt vermeld als Schatter de Belastingen op een document genaamd:  Staat houdende opgave wegens kosten van Schatting en Telling van Perceelen beneden de belastbaarheid gebleven te Vrouwen Parochie enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Camminga Christiaan, 182 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9184

155

03-02-1917

Camminga Ellert, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

6640 

499

31-05-1815

Camminga---- Gasinjet J. Ontvanger voor de Rijks Directe Belastingen  en Accijnsen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Turf Impost aan de Draaibrug te Dragten hij was te dicht bij de huizen en een steen enz. de chirurgijn Camminga en ook genoemd de heer Suringar enz. jaar 1815 (1)

6258

627-5

21-06-1815

Camminga J. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Camminga Jildert, 200 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6644

850

20-10-1815

Camminga R. J.---- Egberts Migchiel van beroep Boer en Huisman te Smallinger Opeinde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij ten onregte wordt vervolgt om te betalen ter zake contributie voor het hernieuwen van de Sluis in de Rottevalle tevens een Quotisatie op de omslag tot het hernieuwen van deze Sluis waar in genoemd Gorter Rommert Aukes, Boer de B. R., Veen van der E. Y., Bakker J. H., Veen van der H. H., Lambarts Wietze L., Veenstra A. K., Camminga R. J., Sietzema G. J., Leeuwen van E. L. Deurwaarder, de navolgende personen onderteken Veen van der Kartst Jans Notaris, Pol Pieter Andries 66 jaar, Veenstra Roel Durks 58 jaar, Boer de Jan Sietzes 55 jaar alle Huislieden te Smallinger Opeinde, Zaveele J. S., Haersma van Vierssen H. L. (Hector Livius) de Grietman enz. jaar 1815 (8)

6076

914

24-11-1821

Camminga Sijmon Hendrik---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de ambtenaren Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat  onder Nes aan land gebracht van een op het Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg naar Havre de Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is  gevoerd geweest door de Kapitein Morin J., de bergers van de goederen zijn;  Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes,  Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L. Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft geborgen aan goederen  ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9)

6631

1076

02-09-1814

Camminga van J. J. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6089

1186        

21-12-1822

Camminga van V. V.  ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6095

538

24-06-1823 

Camminga van Vetus Valerus thans ontvanger te Hardegarijp en Veenwoude hij wordt benoemd als  Ontvanger der belastingen i.p.v.  Gongrijp Hermanus die daarvoor heeft bedankt enz. jaar 1823 (4)

8359

377/28, 2

19-04-1841

Camminga van Vitis Valerius wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6385

144

06-07-1814

Camminga van Vitus Valerius hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6011

278

06-05-1816

Camminga van Vitus Valerius J. Jonkheer---- Brantsma ….?  Ontvanger der Belastingen te Veenwoude en Hardegarijp gesuciedeerd was geworden door Vitus Valerius van Camminga J. onder betaling van borgtogt enz. jaar 1816 (2)

6089

1186        

21-12-1822

Camminga van W. V.  ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

5985

159

01-03-1814

Camminga Wijtse Valerius van berep Advokaat wordt benoemd  tot Griffier der Regtbank van Simple Policie in de plaats van Depret ….? die ontslagen is enz. jaar 1814 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarde-

          radeel

Cammingha   namens het Bestuur van Leeuwarderadeel ondertekend hij de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)

6072

581

17-07-1821

Cammingha  van V. V. te Veenwouden staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

8211

988-3, 23

Bladzijde 2

26-09-1839

Cammingha v. Fr. te Goutum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 23,2

19-06-1840

Cammingha v. Fr. te Goutum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8211

988-3, 23

Bladzijde 2

26-09-1839

Cammingha v. Jr te Huizum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_23b-v

20-07-1841

Cammingha v. te Huizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6098

911

22-09-1823  

Cammingha V. V, benoemd als ontvanger der belastingen te  Venewoude en Hardegarijp  in plaats van  Cammingha V. V. enz. enz.  jaar 1823 (3)

6299

 

393

30-03-1821

Cammingha van (Mr. Le Baronon)  ---- Eisinghga (Mr. Le B”on)  een in het frans geschreven document waarin hij en Vigliens ….? wordt genoemd met als onderwerp: l’instrution Publique l’Industrie Nationale et les Colonies   enz. jaar 1821 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarde-

          radeel

Cammingha van Fr. te Goutum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6015

575 deel 1

17-09-1816

Cammingha van J. J. of W. te Veenwouden en Hardegarijp, wordt vermeld op een staat van zodanige Ontvangers der directe belasting, welke op of zedert 1 januari 1816 zijn aangesteld met hoe groot zijn betaalde borgtocht is enz. jaar 1816 (15)

8359

377/28, 7

19-04-1841

Cammingha van Jhr. Vitus Valerius wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van de Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot uitoefening van het Kiesersschap voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6053

943

24-12-1819

Cammingha van V. V---- Vries de Minze Joukes opneming en overdracht van  de overleden ontvanger hiervoor genoemd  van Damwoude  aan Jonkheer Cammingha van V. V.  Ontvangervte Veenwouden en Hardegarijp met lijsten van aanwezige papieren en contanen enxz. Enz. jaar 1819  (6)

8379

789-6_1

12-08-1841

Cammingha van V. V. (Vitus Valerius)---- Groenewoud Nanne Theunes staat vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) de Grietman van Leeuwarderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  aanschrijving als Milicien enz. jaar 1841 (3)

6830

22-D1

16-01-1824

Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) heeft op den 2e januari 1824 zijn functie Als Grietman van Leeuwarderadeel aanvaard  enz. jaar 1824 (2)

8211

976/8

23-09-1839

Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) ----Palsma Andele Hendriks hij neemt de werkzaamheden van de Grietman waar wordt vermeld in de aanvraag tot verlof van de Grietmanvan Leeuwarderadeel Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) van enz. jaar 1839 (3)

6833

9-A blz. 3

09-02-1824

Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) te Huizum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6101

1316

19-12-1823

Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) van thans Ontvanger te Huizum wordt benoemd als Grietman van Leeuwarderadeel en  er wordt voorgesteld als provisionele waarnemeing van de post Ontvanger te Huizum op te dragen aan Maire Le Louis Francois  enz. jaar 1823 (1)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarde-

          radeel

Cammingha van V. V. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6100

1087

04-11-1823

Cammingha van Vetus Valerius Controle Leeuwarden   Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6402

 

922-1+ 8

09-12-1815

Cammingha van Vitus Valerius staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6422

480

16-10-1817

Cammingha van Vitus Valerius wordt vermeld in een bijlage genaamd Staat der officieren bij de rustende Schutterij van Heemstra C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)

6053

912

13-12-1819

Cammingha van Vries de Minse Joukes , ontvanger der belastingen,  die overleden is en in zijn plaats de heer  Cammingha van ontvanger te Veenwouden  voorgesteld jaar 1819 (1)

6401

 

859-1+4

10-10-1815

Cammingha Vitus Valerius staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

6010

242

16-04-1816

Cammingha Vitus Valerius van, hij wordt aangesteld als rechter te Leeuwarden i.p.v. Brantsma G. S. jaar 1816 (2)

6099

1066

31-10-1823

Cammingha Vitus Valerius, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6055

80

03-02-1820

Cammingha….?  hij word genoemd als  ontvanger en een voordracht enz. enz.  en de verdeling van taken enz. jaar 1820 (4)

6046

357

24-05-1819

Camp de la J. J. ---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21)

9182

24

06-01-1916

Camp van der Hendricus ( de C is door de K geschreven) ,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

6709

36 deel 1

blz. 6

16-01-1822

Campagne C. te Tiel wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 1

Blz. 5

06-02-1824

Campagne C. te Tiel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 7

06-02-1824

Campagne C. te Tiel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 7

16-01-1822

Campagne C. te Tiel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6680

418 blz. 2

07-10-1818

Campagne P. J. te Tiel, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6294

341

13-04-1819

Campen A. G.---- Boer de  Mevius Gerrits (c.s.) thans nog te Franeker aanwezige leden der voormalige commissie tot de reparatie en perceptie van nhet aandeel dier gemeente in de heffing van de fl. 3.000.000,= enz. enz. De ondergetekenden ( Boer de Mevius Gerrits, Eisinga E., Peerdemans Jan, Pierson Tholen P., Sannes Klaas ….? en Campen A. G.) uitmakende een gedeelte der commissie in den jare 1808 van deze commissie is afwezig Scheltema N. C?. te Dokkum, Fontein D’ k.,  Haytsma P., Jong de Feddes de laatste 3 reeds overleden enz. enz. verklaren dat de te innen som wel 10 maal hoger geweest had kunnen zijn als jaar 1819 (9)

6068

 

224

21-03-1821

Campen J. (Johannes)---- Bakker J. (Jan) een request aan de Koning van hem en Foekens H. F. T. ( Herman Fredrik Theodoor) te Gongrijp en Broek, Wassenbergh A. (Arnoldus) te Veenwouden en Schingen, Slomp  L. W. (Luchien Willems) te Surhuisterveen, Snethlage J. W. (Jan Willem) te Augustinusga en Zuiderhuizum ,  Campen J. (Johannes) te Gerkesklooster , Damsté  J. S. (Jan Sinninghe) te Burum en Munnikezijl, allen predikanten enz. dat Talma P. (Pibo) van zijne dienst ontslagen  maar hij mag wat hen betreft weer wegens zijn genezing van krankzinnigheid als predikant aan de slag te Augsbuur enz. jaar 1821 (4)

6046

 347

19-05-1819

Campen J. (Johannes) hij is kandidaat bij het Provinciale Kerkbestuur van Groningen, hij is heden Herv. Predikant te Gerkesklooster onder de classe van Dokkum enz. jaar 1819 (1)

6258

630-14

17-04-1815

Campen P. (Petrus) als opvolgend Kerkvoogd is hem de administratie overhandigd en goedgekeurd en getekend (in Copie) door  Tiboel D., Odolphi F.,  Hoekema P.,  Dijk van K,  Zee van der J.,  Coeverden van E.,  Velde v.d. J.,  Campen Petrus,  en komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (2) dossier  (45)

6709

36 deel 2  blz. 17

16-01-1822

Campen van G. te Gerkesklooster, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6001

688

28-07-1815

Camper A. G.---- Crane de Jan Willem benoemd tot vrederechter  te Franeker  i.p.v. Camper A. G.  jaar 1815 (3)

6647

29

17-01-1816

Camper A. G. Curator van Vrieslands Atheneum te Franeker ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zoover wij kunnen nagaan in vroeger tijden Houwink Dominus en naderhand Verweij (Ds.) de bedoelde f 100 hebben genoten enz. jaar 1816 (3)

5991

717

13-09-1814

Camper A. G. eerste inspecteur der Groninger Accademie hem de nodige executie te geven, wordt ook in genoemd Grouwstra Pieter Johannes wonende te Poppingawier  hij begroot reparaties op fl. 1125 en fl. 900 enz. jaar 1814 (3)

5991

717

13-09-1814

Camper A. G. eerste inspecteur der Groninger Accademie hem de nodige executie te geven, wordt ook in genoemd Grouwstra Pieter Johannes wonende te Poppingawier  hij begroot reparaties op fl. 1125 en fl. 900 enz. jaar 1814 (3)

6632

 

 

1214

01-10-1814

Camper A. G. hij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende dat hij ontslagen is van zijne voormalige betrekkingen niet alleenig tot de Groningenr Academie in de strikte zin genomen  enz. jaar 1814 (2)

6070

424-7          25-05-1821

Camper A. G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6631

1076

02-09-1814

Camper A. G. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6047

379

03-06-1819

Camper A. G. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6628

826

23-06-1814

Camper A. G. Ondertekend als De eerste Inspecteur der Groninger Academie een document betreffende het toezicht over de goederen toebehorende aan de voormalige universiteit van Franeker enz. jaar 1814 (2)

6642

692

19-08-1815

Camper A. G. Opziener en Bewaarder der roerende goederen van de Vriesche Hooge Scholen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Opziener der Academiegebouwen Wijbrandus L. heeft aan het verzoek van de Ingenieur Peereboom J. Bz. voldaan zonder mijn toestemming enz. jaar 1815 (7)

6383

86    

23-04-1814

Camper A. G. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

5990

610

03-08-1814

Camper A. G. tot Commis generaal  is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten te Harlingen bij Koninklijk besluit enz. jaar 1814 (4)

6293

231

06-03-1819

Camper A. G.)---- Scheltema N. E. de ondergetekenden ( Boer de Mevius Gerrit, Eisinga E., Peerdemans Jan, Pierson Tholen J., Sannes Klaas Johannes en Camper A. G.) verklaren dat van de 10 leden der commissie in den jare 1808 tot de Repartitie en perceptievan het aandeel deze gemeente Franeker in de heffing van 3 miljoenen guldens  enz. enz.  Scheltema N. E. is afwezig te Dokkum en de leden Fontein D’k., Haitsma P’s en Jong de Feddes Cl.  Zijn overleden enz. jaar 1819 (6)

6008

82 blz. 4        03-02-1816

Camper Ad : Gillesstaat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6633

1421

12-11-1814

Camper Tetje Willems---- Albada Jelgersma P. Boekhouder van de Roomsch Catholijke Armbezorgers ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat een zekere Camper Tetje Willems weduwe van Schoemans Johannes het betreft de kosten door de kerk te betalen voor haar begrafenis en enz. ook aanwezig een brief  met een specificatie van kosten gevallen bij de dood van Tetje Willems Camper helemmaal gespecifiseert jaar 1814 (5)

6631

1109

12-09-1814

Campferbeek von Eichstorf Duco Anthon (Baron)  laatst woonachtig geweest te Dockum en thans in dienst als Capitein onder de Landmilitie, ook aais van nwezig  een door hem ondertekende brief en een bref waarin staat dat hij geboren is 14-09-1771 en zoon  is van Eichstorf von Burclard Hartwich Friedriech  in leven Luitenant  Colonel in dienst van  deze Staat en van Haan de Elisabeth en gehuwd met Suiderbaan Hendrina Geertruid geboren in Dockum  enz. jaar 1814 (3)

6261

864

25-08-1815

Camphof ….?---- Roos Jantje weduwe van Camphof ….? te  Schiermonnikoog  het betreft haar binnengekomen request betrefffende nimmer is eenige aanmaning omtrent hunne pretentie aan mij (de Schout van Schiermonnikoog  Meijer Jacob Tammes die tevens ondertekend ) betrekkelijk enz. jaar 1815 (1)

6260

813

16-08-1815

Camphoff Fredrik---- Roos Jantje weduwe van Camphoff Fredrik  en  Beek van der Zamina weduwe van Schaik Gijsbert beide beddeverkoopsters   wonende te Groningen geven eerbiedig te kennen dat in een door beide getekend request dat zij op het eiland Schiermonnikoog  hebben vehuurd gehad 10 stellen enz. voor een bedrag van fl. 130.-  en dat zij sinds 2 jaar geen enz. Jaar 1815 (2)

5673

 

1

26-02-1907

Camphuis  & Dikema Groningen Sleepboot de Biene 5

6830

18-A blz. 23

21-01-1824

Camphuis ….? van beroep Veerschipper te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6013

448 blz 54/55

17-07-1816

Camphuis Jacob hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4)

6872

01-04-1825

22-A

Camphuis S. wordt vermeld in een document genaamd; Lijst door den Gouverneur geverifieerde en geviseerde declaratien van Justiteele Ambtenaren in de Provincie Vriesland gedurende de maanden januari, februari en maart in het jaar 1825 met vermelding van functie en bij welke rechtbank en bedrag van de Declaratie, jaar 1825 (3)

9725

Deel 2

Blz. 183 

00-00-1898

Camphuis Sijtze Jurjen , Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

8308

1075-15

29-10-1840

Camphuis Thomas van Beroep Deurwaarder over de Gemeenten Beetgum, Berlicum en Dronrijp wonende te marssum dat hij een klein rekwestje heeft ingeleverd bij de Grietman  met de volgende inhoud dat Vries de Tjipke Pieters Agent van Politie zijn ontslag heeft aangevraagd zou hij als Deurwaarder die post graag bekleed zien omdat de post van deurwaarder niet voldoende opbrengt om van te bestaan evt. inlichtingen kunnen gehaald worden bij de Arr. Inspecteur Sitter de J. ook aanwezig een getuigschrift ondertekend door Keth de F. , Hamerster A. J. en Oosterhoff K. dat hij van Best en Zedelijk allerzints onberispelijk en volkomen lofwaardig enz. jaar 1840 (4)

6624

311

26-02-1814

Camphuis Watze te Vrouwen Parochie wordt vermeld in een document Extract uit het Register van Doctoren in de Medicijnen, Chirurgijns en Apothekers enz. jaar 1814 (2)

5673

 

153

26-02-1907

Camphuis& Dikema, er wordt verzocht om een vergunning voor de Sleepboot “Biene 5” voor de Provinciale wateren van van Stroobos naar Harlingen , de vergunning wordt verleend aan Hemsoth Wilh. te Dordmund enz.  verder een handgeschreven en ondertekende brief met een gedrukt briefhoofd van Dikema & Camphuis, Hoofdagenten van de Steenkolen-Handelsvereniging te Utrecht   Telephoon no. 23 enz. ook aanwezig een telegram , ook 2 getypte ondertekende brieven Hoofd Agenten van de SteenkiH met gedrukt briefhoofd Wilh.Hemsoth  Rhederei – Schiffahrt – Spedition met een vlag waarin de letters W. H. (2 verschillende lettertypen) ook een handgeschreven en ondertekende brief van Boer J. C. die met het schip de “Biene 5” in de haven van Lemmer ligt enz. jaar 1907 (9)

6101

1338

23-12-1823

Camstra ….? Voor 2000 stenen, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch  van beroep Kostschoolhouder  te Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten tot onderhoud van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5)

6034

398

30-05-1818

Camstra A. P.te Witmaessum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-8          25-05-1821

Camstra Ale Pieters hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Camstra Ale Pieters Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Camstra Ale Pieters, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

3583

1

09-09-1841

Camstra Baronesse thoe Schwartzenberg en Hohenlantsberg Douairierre----

8280

526-1, 4

22-05-1840

Camstra de weduwe te Mantgum   als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Baarderadeel

Camstra de weduwe te Mantgum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6022

306

09-05-1817

Camstra Douwe Ales  ---- Andela Keimpe Jans  Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv. en Reen Jan Jurris Schipper varende van Zurich op Harlingen en Makkum vv geven een verklaring af ,  verzogt door de bediende van Visscher Barend & zoon, tevens de heer Binkes Christoffel secretaris van Wonseradeel., benevens Jong de R. klerk van voornoemde, Onderwerp; Notaris Rolsma Gabe Sjoukes Berging van goederen van een gestrand schip , een zweeds schoenerschip genaamd Basen liggende op het strand bij Zurich enz. ook genoemd Weijma ….? Notaris , tevens genoemd Popta Hendrik Jakobs van beroep Schoolmeester en Rienstra Rients Jans van beroep Arbeider beide wonende te Zurich als speciaal verzogte getuigen en Camstra Douwe Ales, Wijbrands Oene en Wijbrens Aukjen alle inwoners van den dorpe Zurich die verklaarden dat in den Herberg waar zij ook aanwezig waren de heren Binkes en de Jong hiervoor genoemd en  Bakker Symon Pieters, Schaaf Klaas Gerlofs tevens in den Herberg aangekomen Fontein Jan Pz. Ontvanger der belastingen en eene Everdingen ….? Commies te Paard beide te Makkum  in het kort er is een meningsverschil en ruzie tussen Binkes en Fontein hiervoor genoemd of het schip geladen was met boomoly of met bronwater , verder Boer de Cornelis Douwes, Boer de Sybolt Piers en Schaafsma Andries Gerbens  allen arbeiders onder de dorpe Zurich woonachtig en Jong de Ruurd van beroep Klerk en Jorna Ale Murks bode beide wonende te Bolsward, ook genoemd dat Andrea G. dit heeft geregistreerd verder worden genoemd jaar 1817 (26)

8308

1067-4

28-10-1840

Camstra F. A. W. Vrouwe Baronnesse thoe Schwartsenberg en Hohenlansberg, douaieire van Andringa de Kempenaer van R. L.  heeft zig bij rekweste tot zijne Majesteit gewend  met als onderwerp het aanleggen der Stoomvaartdienst tusschen Amsterdam en lemmer enz. jaar 1840 (3)

6082

453

03-05-1822

Camstra P. A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6251

1092

09-11-1814

Camstra Schwartzenberg en Hohenlandsberg J. H?. Hij tekent mede als lid der raad van de gemeente Witmarsum, wordt vermeld op de Staat van Opgaven der schulden betrekkelijk de Algemeene Voogdij van den Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende voogd Iete Jacobs Flapper welke ten bewijse dies de rekeningen heeft overlegd en vertoond aan den Schout en Leden van den raad der gemeente van Witmarsum en zulks over de jare 1811 enz. , jaar 1814 (4) dossier 16

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Camstra---- Schwartzenberg en Hohenlandsberg Jhr. Jansens Camstra hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Camstra Sijbe, 389 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8308

1087-4

03-11-1840

Camstra W. D. te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd Staat van Mutatien in het personeel der van het Gouvernement overgenomen Bedelaars-Colonisten over de maand augustus Provincie Vriesland enz. jaar 1840 (3)

6418

255-A

00-05-1817

Camu Dirk Jansen 136 is zijn volgnummer en Vianen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6288

309-5

09-04-1818

Cancinius Johannes ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13)

6067

 

147

17-02-1821

Cancrinus  J.  Deurwaarder Executant bij de Directe belastingen deelt mee in een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur dat hij in beslag heeft genomen de goederen van Klopper Pieter B.  bestaande in een Gouden Oorijzer en de deurwaarder verzoekt aan de Gouverneur of hij dit kan verkopen enz. jaar 1821 (1)

6073

638, 1-7

14-08-1821

Cancrinus J.  Deurwaarder  te Heerenveen heeft in arrest genomen de goederen van Busaan Jan A.  onder Oudehoorn  en Vries de Auke Martens  te Jubbega Schurega wegens nalatigheid van beide in de betaling van belasting enz. enz. ook aanwezig de lijst waar op vermeld wordt welke goederen er in beslag genomen zijn. jaar 1821  (4)

6833

27-A, 4

06-02-1824

Cancrinus J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6091

172

24-02-1823

Cancrinus Joh.’s Deurwaarder Executant heeft een Arrest gedaan ten huize van Jong de Minne Cornelis tot verkoop van in beslag genomen goederen, in deze inbeslagname een mooi overzicht wat de Jong zoal in huis had als inventaris enz. met als getuige Dekker Jan en Hoeksma Syte M.  jaar 1823 ( 4)

6871

25-03-1825

15-A

Cancrinus Joh.s ---- Jong de Jacob te Joure , Onderwerp: de deurwaarder executant Canerinus Joh.s te Heerenveen verzoekt verkoop van de gearresteerde goederen enz. jar 1825 (3)

6298

 

198

29-03-1821

Cancrinus Joh’s , Deurwaarder der directe Belastingen heeft een sommatie gedaan aan de weduwe Brandenburg H.  te Nijehaske tot betaling van eene som van fl. 2,55 van de Jare 1820 enz. jaar 1821 (2)

6043

76

01-02-1819

Cancrinus Johannes , Deurwaarder te Heerenveen neemt enige goederen in Beslag van Wesseling  Freerk Hendrik te Heerenveen wegens verschuldigde enz. enz. jaar 1918 (1)

6830

7-A

20-01-1824

Cancrinus Johannes te Heerenveen staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende hun aanslagen in de belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8)

6025

526

08-08-1817

Canczinus  Johannes, deurwaarder heeft goederen in  beslag genomen van Achter Sytze Klazes  enz. jaar 1817 (1)

6416

166K

14-04-1817

Canegieter H. ondertekend ter Ordonnantie>> Asperen van G.,  Grietman van Idaarderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat er geen manschappen zijn die redenen hebben voor vrijstelling van de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)

6870

18-03-1825

11/2-A

Canerinus J. te Heerenveen hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

6067

 

127

12-02-1821

Canerinus Johannes  Deurwaarder van beroep enige roerende goederen in arrest hebbende  ten huize van  Laan van der Sjoerd Feijes  te Heerenveen  Onderwerp verkoop der goederen wegens belastingschuld  jaar 1821 (1)

6273

818

25-09-1816

Canerinus Johannes, Deurwaarder Executant heeft enige goederen in arrest genomen van Kracht Jan Pieters en Vries de Willem Hepkes beide te Sint Johannesga enz. jaar 1816 (1)

6870

18-03-1825

11/3-A

Canerinus Johannis te Heerenvee, hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Heerenveen jaar 1825 (2)

6017

762

17-12-1816

Canerius J--- Feddema Fedde Jentjes  te St. Johannesga van hem zijn door de deurwaarders Canerius J. en Boer de A. Y.  enige goederen in beslag genomen enz enz  jaar 1816 (1)

6834

19-C

21-02-1824

Caneunus Johannes Pieter staat vermeld op een document 10e afdeling Infanterie Nominative Staat der Miliciens herkomstig uit de provincie Vriesland  enz. jaar 1824 (4)

5989

547 en 564

16-07-1814

Canirinus Johannes---- Brouwer P. G. door zijn vertrek als de Deurwaarder Executant wordt voorgedragen voor deze post Canirinus Johannes woonachtig te Heerenveen enz. jaar 1814 (2)

8120

 

254,

1072/14

29-10-1838

Cannaly T. Rotterdam Schipper op de Northumbra

6254

140-A

 blz.17 + 18

17-01-1815

Cannart H. de erven betalen jaarlijks fl.  enz. uit zes kamers biij de Pijlsteeg  enz. en wordt vermeld in de Grote Grondpachten  die weer staan  op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (3) dossier (60)

5614

1, 2 en 3

29-01-1911

Canne & Balwe te Amsterdam----Puister P .Zuidbroek Schipper  op de Wilhellmina, dat hij met zijn Aakschip Wilhelmina groot 123  tons bij het doorvaren van de brug te Oudeschouw averij heeft belopen enz. van Zuidbroek varende naar Valenciennes in Frankrijk geladen met aardapelen gesleept in linie met 4 andere schepen enz.  verder komt voor zijn Agent der vezekeringen Blaess A. en de expert om de schade op te nemen Leenaerts A. van de assurantie Mij. Canne & Balwe te Amsterdam

6026

660

25-09-1817

Canne D. (Daniël) Predikant te Tzummarum antwoord op zijn rekwest van  5 juli dezes jaar ,  betrefende een vergoeding  enz. jaar 1817 (2)

6024

447

02-07-1817

Canne D. (Daniël) Predikant te Tzummarum om een toelaag wegens zijn combinatie met Firdgum jaar  1817 (5)

6383

81     

23-04-1814

Canne D. (Daniël) te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6026

628

13-09-1817

Canne D. (Daniël) te Tzummarum, Sloten van W. , Martini W. alle drie predikanten  betreft het niet door hen genoten tractement enz. jaar 1817 (5)

8374

691/6

15-07-1841

Cannegieter  Geneesheer te Hallum een rapport dat er bij drie gezinnen te Hallum  de kinderziekte is ontstaan jaar 1841 (1)

8211

988-3, 25

Bladzijde 3

26-09-1839

Cannegieter …? te Marssum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6047

379

03-06-1819

Cannegieter ……… Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6709

36 deel 1

blz. 7

16-01-1822

Cannegieter D. te Hendrik Ido Ambacht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (10) dossier (43)

6709

36 deel 2

blz. 9

16-01-1822

Cannegieter D. te Hendrik Ido Ambacht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (10) dossier (43)

8375

708-5_25b

20-07-1841

Cannegieter de weduwe te Marssum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8386

949/25

20-09-1841

Cannegieter de weduwe te Marssum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/40

20-09-1841

Cannegieter Do. te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8384

908/3

14-09-1841

Cannegieter Dominicus, Onderwerp: overlijden van hem jaar 1841 (2)

8364

490-6

19-05-1841

Cannegieter H. (Hendrik JJz.) Predikant te Schingen c.a. , een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij uit zeer goede bronnen dat het tractement enz. jaar 1841 (3)

6641

579

03-07-1815

Cannegieter H. (Hermanus)---- Bergsma W. B. ondertekend een document aan de Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende Simons Thomas te Greonterp die in qualitiet wegens de ingezetenen aldaar verzoekt te worden gehoord ten einde deze Roomschgezinde ingezetenen niet door de Hervormden van Parrega. Hieslum en Tjerkwerd onderdrukt zullen worden en hun agterstallig Tractement te betalen van Ds. Cannegieter H. (Hermanus)  enz. jaar 1815 (9)

6641

587

06-07-1815

Cannegieter H. (Hermanus)---- Oneides C. (Catrinus) Schout van de gemeente Tjerkwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Diakenen en Kerk of Dorpsvoogden van Parrega, Hieslum en Greonterp worden geordonneerd om dadelijk aan de Predikant in de hervormde gemeente uitbetaling te doen verder nog een brief door de Schout ondertekend dat de deurwaarder Rolsma Sjouike Gabes bij het Vredesgeregt te Bolsward uit name en vanwege Sijmons Thomas als Arm en Dorpsvoogd als mede Melis Gerben en Pieters Sjeuke als gecommitteerden van Greonterp om aan Cannegieter H. (Hermanus)  Predikant aldaar enz. jaar 1815 (9)

6632

1271

06-10-1814

Cannegieter H. (Hermanus) Predikant bij de Hervormde Gemeente te Parrega, Hieslum en Greonterp en geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland   dat zijn achterstallig tractement over 1811-1812 en 1813 alleen door de onhandelbaarheid van den Kerkvoogd van Greonterp Simons Thomas enz. jaar 1814 (2)

6065

 

889

15-12-1820

Cannegieter H. (Hermanus) Predikant te Parrega, Hieslum en Greonterp  een request in een Handgeschreven brief  dat zijn oudste dochter Simontje genaamd diep ongelukkig  is door gebrek  aan het gezicht  nabij ene volkomen blindheid van hare vroege jeugd reeds gehad enz. enz. en deze dochter op 2 maart 1820  den ouderdom van 22 jaren  heeft bereikt  en alzo de toelage van kindergeld  van fl. 25 .= enz. enz.  jaar 1820 (3)

6065

 

927

28-12-1820

Cannegieter H. (Hermanus) Predikant te Parrega, Hieslum en Greonterp. Onderwerp: het kindergeld voor zijn oudste dochter hoewel zij 22 jaar is geworden  verzoekt hij of dat te Continueren  is,  en het antwoord op zijn brief,  jaar 1820/1821 (5)

6066

 

57

23-01-1821

Cannegieter H. (Hermanus) Predikant te Parrega, Hieslum en Greonterp. Onderwerp: het kindergeld voor zijn oudste dochter hoewel zij 22 jaar is geworden  verzoekt hij of dat te Continueren  is,  en het antwoord op zijn brief,  jaar 1820/1821 (5)

6671

54 deel 2

blz. 14

22-01-1818

Cannegieter H. (Hermanus) te Parraga Assessor Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 3

22-01-1818

Cannegieter H. (Hermanus) te Parrega Predikant Classis van Sneek wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 3

04-01-1819

Cannegieter H. (Hermanus) te Parrega wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2

Blz. 15

04-01-1819

Cannegieter H. (Hermanus) te Parrega wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 2  blz. 16

16-01-1822

Cannegieter H. (Hermanus) te Parrega, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 3

16-01-1822

Cannegieter H. (Hermanus) te Parrega, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6415

59

08-03-1817

Cannegieter H.---- Asperen van G. en Cannegieter H. ter ordonnantie van de Grietman van Idaarderadeel ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)

6709

36 deel 2  blz. 20

16-01-1822

Cannegieter H. G. te Garrelsweer, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8375

708-5_11a

20-07-1841

Cannegieter H. G. te Hallum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6632

 

 

1227

28-09-1814

Cannegieter H. in een brief aan zijn Hoogheid Souverain Vorst der Verenigde Nederlandengeeft met diepst ontzag en eerbied nemende Ingezetenen en Landeigenaren van den Dorpe Greonterp dat in den jare 1633 uitb de Sensmeer ingedijkt gelegen is in de grietenij van Wonseradeel de vrijmoedigheid nadat zij zich eerst aande Gouverneur hebben enz. door den persoon vanb hun Dorpsvoogd Simons Thomas om bescherming verzoekende enz. ook vermeld Bergsma U. B. als Advocaat en als gelastigde van de ingezetenen van Greonterp als (was get.) en idem Meinsma  A. Solliciteur enz. jaar 1814 (12)

6840

36-A

blz. 37

22-04-1824

Cannegieter H. Notaris van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 38

22-04-1824

Cannegieter H. Notaris van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Cannegieter H. te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6648

66 blz. 3

14-02-1816

Cannegieter H. te Parrega Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6648

66 blz. 3

14-02-1816

Cannegieter H. te Winschote Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 deel 2

blz. 4+  17

22-01-1818

Cannegieter H. te Winschoten Praeses Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (10) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 4

04-01-1819

Cannegieter H. te Winschoten wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2

Blz. 18

04-01-1819

Cannegieter H. te Winschoten wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 4

06-02-1824

Cannegieter H. te Winschoten, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 19

06-02-1824

Cannegieter H. te Winschoten, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 19

16-01-1822

Cannegieter H. te Winschoten, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 4

16-01-1822

Cannegieter H. te Winschoten, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6008

82 blz. 2

03-02-1816

Cannegieter H’k staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6390

37

20-09-1814

Cannegieter Hendrik , hij wordt vermeld in een Extract uit eene bekendmaking door de Provisionele Schout der gemeente Jorwert die aan de mannen van het 10e Bataillon van de Landstorm ter goedkeuring wordt voorgedragen  als officier met vermelding van rang en plaats waar gelegerd/wonende samen met anderen enz. jaar 1814 (3)

8220 

1137/10

06-11-1839

Cannegieter Hendrik de weduwe een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Leeuwarden no. 2, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

6624

221

27-01-1814

Cannegieter Hendrik Notaris te Grouw wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van de Schout Asperen van G.  van de Gemeente Grouw  bij zijn afwezigheid enz. en dat Bokma Bokke Klazes wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)

6281

505

02-02-1815

Cannegieter Hendrik Secretaris Liquidateur (met handtekening) van het voormalige district Idaarderadeel  nog te doen uitgaven op den laatsten ( 31e juli) 1813 enz. jaar 1817 (7)  

6402

 

922-1+ 9

09-12-1815

Cannegieter Hendrik staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6262

946-3

30-09-1815

Cannegieter Hermanus moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6063

716

14-10-1820

Cannegieter Hoorsma (Horensma) (R. (Ritske) hij is als predikant beroepen naar Steggerda Classis  Heerenveen  enz. jaar 1820 (1)

6094

418

20-05-1823 

Cannegieter Hoorsma (Horensma) (R. (Ritske) predikant te Steggerda en Finkega is beroepen op Jelsum enz.,  jaar 1823 (1)

6629

842

01-07-1814

Cannegieter J. (Johannes) als Burgemeester benoemd voor de Stad Workum wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

9126

1137

22-07-1879

Cannegieter J. J. (Johannes Jacobus) . Zijn benoeming tot Burgemeester van Ferwerderadeel en zijn beediging tevens zijn instalatie,  jaar 1879 (4)

9180

726

20-04-1915

Cannegieter J. J. (Johannes Jacobus) zijn eervol ontslag als Burgemeester van Ferwerderadeel enz. jaar 1915 (2)

9180

1055

08-06-1915

Cannegieter J. J. (Johannes Jacobus) zijn herbenoeming als Burgemeester van Ferwerderadeel enz. jaar 1915 (2)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Cannegieter J. Solwert, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 deel 2

blz. 17

22-01-1818

Cannegieter J. te Solwert Scriba Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 18

04-01-1819

Cannegieter J. te Solwert wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 2  blz. 19

16-01-1822

Cannegieter J. te Solwert, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6646

957 lijst 7

20-12-1815

Cannegieter Johannes wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Workum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6646

957 lijst 8

20-12-1815

Cannegieter Johannes wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Workum en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-D          

05-01-1816

Cannegieter Johannes wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Workum enz. jaar 1816 (3)

6647

6-D          

05-01-1816

Cannegieter Johannes wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Workum en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1816 (3)

6833

38-D deel 2

Blz. 19

06-02-1824

Cannegieter N. te Solwert, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6301

316-10, 11     

 01-07-1822

Cannegieter R. J. wed. Nauta R. O---- Kool van Heerens W. B. Notaris te Heerenveen, een Rekeningen en verantwoording door hem gemaakt betreffende de likwidatie der zaken van het voormalige District Engwirden waar in voorkomt Nauta R.O.als schuldenaar , en als schuldeisers Jong de Klaas Jr. te Gersloot, Wal van der Klaas Roelofs , Cannegieter R. J. wed. Nauta R. O. overl. 26-11-1811,  Jager Barteld Popkes, Vuur Johannes Hendriks, jaar 1822 ( 17)

6871

19-03-1825

14-A

Cannegieter Rachel Johanna wed. Nauta te Franeker, Onderwerp vrijstelling van verbeurde boete betreffende dat zij erfgenaam is geworden van hare tante Cannegieter Reinouw Maria overleden 25 mei 1824 te Bolsward en dat zij heeft genoten van het bedrag van f. 4543.17 een bedrag van 757.172 2/3 enz. jaar 1821825 (5 (4)

6871

19-03-1825

14-A

Cannegieter Reinouw Maria---- Cannegieter Rachel Johanna wed. Nauta te Franeker, Onderwerp vrijstelling van verbeurde boete betreffende dat zij erfgenaam is geworden van hare tante Cannegieter Reinouw Maria overleden 25 mei 1824 te Bolsward en dat zij heeft genoten van het bedrag van f. 4543.17 een bedrag van 757.172 2/3 enz. jaar 1825 (4)

6065

 

889

15-12-1820

Cannegieter Simontje---- Cannegieter H. (Hermanus) Predikant te Parrega, Hieslum en Greonterp  een request in een Handgeschreven brief  dat zijn oudste dochter Simontje genaamd diep ongelukkig  is door gebrek  aan het gezicht  nabij ene volkomen blindheid van hare vroege jeugd reeds gehad enz. enz. en deze dochter op 2 maart 1820  den ouderdom van 22 jaren  heeft bereikt  en alzo de toelage van kindergeld  van fl. 25 .= enz. enz.  jaar 1820 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Hemelumer

Oldephaert

       en

Noordwolde

Cannegieter te Hemelum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert  en Noordwolde in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

9187

 

908

06-07-1918

Cannegieter Willem Den Haag Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)

5990

617

06-08-1814

Canneman ….? Commissaris generaal een ambtelijke brief betreft een Dwangbevel getekend door Roorda E. Ontvanger der Directe Belastingen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)

6020

178

24-03-1817

Canquizel Joseph staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Rauwert in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

5982

1750

16-12-1813

Canquizel Joseph vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)

8280

526-1, 40,3

22-05-1840

Canrinius J. W. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_40a

20-07-1841

Canrinus J. W. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Canrinus J. W. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 40 Bladzijde 1 26-09-1839

Canrinus J. W. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 40-2

19-06-1840

Canrinus J. W. te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/40

20-09-1841

Canrinus J. W.te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6075

740

01-10-1821

Canrinus Joh.---- Tiedes Sjoerd de weduwe  op haar spullen is beslag gelegd door de deurwaarder Canrinus Joh.----. vergezeld door Hoeksma Syte en Cornello Jurjen enz. ook in het dossier aanwezig een lijst waarin de huisraad enz. beschreven worden   jaar 1821 (5)

6036

481

10-07-1818

Canscrinus J.---- Feddema Fedde Jentjes en Sloothaak  Albert Lammets te St. Johannesga, de deurwaarder Canscrinus J. heeft enige roerende goederen in beslag genomen jaar 1818 (1)

8384

920-20

17-09-1841

Cante Johan David * Den Bosch 28-02-1822, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

8199

725-24

17-07-1839

Cante Johannes David * 28-02-1822 ’s Hertogenbosch staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden  of bij regterlijke vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij  is met een briefje van ontslag weggezonden ter zake van een vroeger tegen hem gewezen vonnis enz. jaar 1839 (5)

6671

54 blz. 15

22-01-1818

Canter Alta F, te Purmerland Predikant Classis van Edam wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 1

Blz. 8

04-01-1819

Canter Alta F. Predikant te Purmerland tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2

blz. 11

22-01-1818

Canter Alta F. te Purmeland Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 11

04-01-1819

Canter Alta F. te Purmerland wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6655

399 blz. 4

29-08-1816

Canter Alta F. te Purmerland, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6709

36 deel 2  blz. 12

16-01-1822

Canter Alta F. te Purmerland, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Canter Barend Levij, 458 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6246

531

20-06 -1814

Canter Vischer T. hij is gewezen Boelontvanger en wordt genoemd  in een document waarin hij nog 400 gulden schuldig zou zijn enz. enz. ook wordt genoemd Westendorp M. wegens een proces tegen hem  wegens verschuldigde pagtpenningen  zijn advocaat Haga B. te Sneek  wordt verzocht de zaak te bespoedigen enz. enz. jaar 1814 (3)

6277

83

25-01-1817 

Canter Visscher F. (Mr.) documenten door hem ondertekend het betreft een staat van alle ontvangene Aditioneel geheven op de Oude Hollandsche verponding ten behoeve van de Vlekke makkum van den Jjare 1807 tot en met 1813 enz. jaar 1817 (4)

6830

18-A blz. 29

21-01-1824

Canter Visscher F. hij ondertekend als Ontvanger de Belastingen van Bolsward een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6011

302

28-05-1816

Canter Visscher T. ---- Jorissen Jacob Jz. Controleur der belastingen heeft in tegenwoordigheid van de Heer Schout van Bolsward aan den Heer Visscher T. C. ontvanger te Bolsward het ontvang overgedragen verder heeft hij zig begeven naar ten huize van de Heer Kingma H. S. L. Schout van deze gemeente en samen hebben zij zig begeven naar het huis van Eekma Saco Ontvanger der Directe Belastingen ten einde desselfs boeken en kas op te nemen  om deze over te dragen aan de heer Canter Visscher T. in de te overdragen papieren worden vermeld; Harings Cornelis, Doekles Sjoerd de weduwe, Ottes Sjoerd, Sjoerds Wiebren, Taetzes Pietre, Vecht van der J. M., Wielenga Cornelis Jan, Zijlstra Jan T., Wiersma Otte Jans enz. jaar 1816 (7)

6007

39

18-01-1816

Canter Visscher T. Sr. Schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur Aebinga van Humalda J. met de vraag of zijn zoon Canter Visscher Tammerus commies ter zijne kantoor voor te dragen enz. jaar 1816 (1)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 6

27-08-1839

Canter Visscher T. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6099

1066

31-10-1823

Canter Visscher Tamerus, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

8309

1111-22

09-11-1840  

Canter Visscher Taminerus---- Kleinhouwer Willem Monsma van beroep Pottenfabrikeur  te Lemmer  en Canter Visscher Taminerus Pottenfabrikeur te Bolsward houdende verzoek van accijnsvrije inslag van Turf voor hun Pottenbakkerij enz. jaar 1840 (5)

6071

455

04-06-1821

Canter Visscher Tammerus  ,Ontvanger der Belastingen  te Bolsward , hem wordt toegastaan nog 1 jaar deze functie naast die van Notaris te mogen vervullen. Enz. enz. jaar 1821 (3)

6007

39

18-01-1816

Canter Visscher Tammerus---- Canter Visscher T. Sr. Schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur Aebinga van Humalda J. met de vraag of zijn zoon Canter Visscher Tammerus commies ter zijne kantoor voor te dragen enz. jaar 1816 (1)

6101

1296

13-12-1823

Canter Visscher Tammerus jr., Fabriquer te Bolsward, hij is benoemd tot Schatter voor het District van Ontvang  Joure Boelens van F. A. Ontvanger van Joure en Haske enz.  jaar 1823 (4)

5992

866

31-10-1814

Canter Visscher Tammeus,---- Canter Visscher Tammerus jr.  , een handgeschreven brief door hem ondertekend,  commies ten kantore van zijn vader Canter Visscher Tammerus   sr. Solliciteerd naar de vacantie functie als ontvanger in het arr. Sneek i.p.v. de heer Bakker Jan Minnes jaar 1814 (1)

6633

1396

09-11-1814

Canter Visser T.---- Attema  A. ?. Fungeerende Officier bij de Regtbank van eersten aanleg te Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zijn advies op de requeste van de heer Canter Visser T.  het komt mij voor dat de wet enz. en indien hij het Notarisambt wil obteneeren zij overeenkomstig dere wetten enz. jaar 1814 (2)

5983

57

22-01-1814

Canter Visser Tamerus, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd Tableau van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het personeel en mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3)

6632

1341

28-10-1814

Canter Visser Tammerus (Mr.)  wonende te Bolsward (was) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat hij  zedert 5 oktober 1784 Advocaat van de Hove van Vriesland  en voorheen tevens voor zeven onderscheidenen Nedergerechten als voor de Steden enz. en dat hij het Notarisschap heeft enz. jaar 1814 (3)

6089

1186         21-12-1822

Canter Visser? F. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6245

399-61

10-05-1814

Cantijn J. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6255