Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘’ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

8385

928/5

18-09-1841

Coehoorn Gerben Jans, slagter te Oosterzee hij wordt beschuldigd van Frauduleuse slachting enz. een procesverbaal door de Deurwaarder Koe de Anne Haring te Lemmer  jaar 1841 (dossier,  36)

9187

1341

06-09-1918

Coehoorn Trijntje, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6426

49

31-01-1818

Coehoorn van Schelitinga M. Lid der Staten wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat hij wordt benoemd en aangesteld als voornoemd enz. jaar 1818 (3)

5664

274-a, 25

28-02-1918

Coehoorn W.  Beetgum Schip de Aurora, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

5664

162, 25

27-02-1917

Coehoorn W. Beetgum Schip de Aurora, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

6633

1415

31-10-1814

Coehoorns Tjamkjen Cornelis---- Steensma L. Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de armrnvoogden van Opeinde willen de op en de tegens bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen op dien kan worden staat gemaakt enz.  als daar is de depositie van Christoffels  Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te Rottevalle en Jans Jouke met zijne vrouw ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond enz. het zelfde getuigd  Heide van der Sieds Renderts en Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, Coehoorns Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft volgens haar nooit enige onderstand gehad sinds haar man is vertrokken welke wordt bevestigd door haar dochter Joukes Tjetske en eindelijk ook Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries wonende te Bolsward verklaren dat Jouke Jans  nog voor zijn huwelijk met Trijntje Steffens in de maand Maart 1790 aangegaan en nadat hij bij zijn vrouw had verwekt toen het kind 13 weken was in het voklgend jaar 1791 haar verlaten had enz. ook een notarieele verklaring voor notaris Meijer Nicolaas ondertekend door Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries ook genoemd de Maire Fockens L. en de getuigen Wouters Idske Kantoorbediende en Reinsma Gabe Pannebakker beide ondertekenen, een getekende verklaring bij de notaris  Rolsma Gabe Sjoukes ondertekend door Joukes Tjitske oud 23 jaar  verder genoemd Christoffels Eelkjen  huisvrouw van Heide van der Sieds Reinders, Reinsma Sieberen Gabes Tapper van beroep en Wassenaar Ate Rintjes beide onderteken nog een verklaring waarin genoemd Steffens Trijntje weduwe van Jong de Steffen Steffens,, Coehoorn Tjamkje Cornelis weduwe Reins Sjoerd, Steffens Pietje weduwe Reins,  Ate Piso Lieuwe Douwes, Wassenaar Ate Rintjes, Reinsma Sieberen Gabes deze laatste drie ondertekenen, verder een laatste verklaring ondertekend door Weersma Bauke, Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen Herv. Gem. Bolsward enz. jaar 1814 (17)

6418

255-A

00-05-1817

Coekuit Nicolaas 58 is zijn volgnummer en Alphen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8381

845/11

27-08-1841

Coelder van Andries  te Leeuwarden Komt voor op een document, met toestemingen om als Militair  een wettelijk huwelijk te mogen aangaan , getekend door De Luitenant Kolonel  Hoop van der, Kommanderende het reserve Bat. des 7e regiment Inft  te Zwolle, jaar 1841 (2)

8088

254

11-05-1838

Coeledge F. Schipper op het schip de Electra 11-05-1838

6379

21

04-01-1814

Coeman Manus, komt uit Gelderland, Weversknegt wonende te Sint Anna Parochie,  hij heeft geweigerd als ongehuwde manspersoon zijn naam op te geven voor de Militaire Raad en hij meld dat hij niet aan het besluit zal voldoen wegens enz. enz.enz. jaar 1814 (2)

6864

18-C

07-01-1825

Coen de Adrien * 21-07-1792 Oultret;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6397

670

15-06-1815

Coenegracht Luitenant Generaal bij de Kavallerie 1e regiment Karabiniers hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6258

520-2

31-05-1814

Coenen Jannes  te Wolvega wegens expresse reizen naar Steenwijk  wordt ook in genoemd de weduwe Spanjaard ….?,  zijn declaratie wordt vermeld in een document genaamd Declaratie van Kosten opgemaakt bij mij schout van de Gemeente Wolvega wegens onderscheidene verschoten zo van transporteren van reisende persoonen Sampt expressen als andere kleinigheden jaar 1815 (3) dossier (23)

6683

2 deel 1

Blz. 6

04-01-1819

Coenen M. Predikant te Gend tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2

blz. 6

22-01-1818

Coenen M. te Gend Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 11

22-01-1818

Coenen M. te Gend Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 6

04-01-1819

Coenen M. te Gend wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6655

399 blz. 2

29-08-1816

Coenen M. te Gend, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6833

38-D deel 2

Blz. 6

06-02-1824

Coenen M. te Gent, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 6

16-01-1822

Coenen M. te Gent, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

5990

666

26-08-1814

Coenen van Christiaan, ----Koers Jan,  te Leeuwarden  een handgeschreven brief die ondertekend is door Smeding Hermanus, Bolman Isaac, Koers Jan,   Onderwerp; dat Nieuwenhuis Johanna  bij haar testament dd. 25-01-1766, er worden de volgende personen genoemd met diverse legaten enz. Smeding Hermanus, Bolman Isaac, Coenen van Christiaan, Noorda Gerrijt, Tickens Hermanus, Koopman van beroep, Kempenaar de Jan, Fagel Jacoba, Nieuwenhuis Johanna, jaar 1814 (4)

6683

2 deel 2

Blz. 7

04-01-1819

Coenen W. H. te Tuil wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 1

Blz. 5

06-02-1824

Coenen W. N. te Herveld, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 6

06-02-1824

Coenen W. N. te Herveld, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6648

66 blz. 4

14-02-1816

Coenen W. N. te Tiel, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 deel 2

blz. 7

22-01-1818

Coenen W. N. te Tuil Scriba Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 2  blz. 7

16-01-1822

Coenen W. N. te Tuil, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6426

64

31-01-1818

Coenes Abele Jans  ---- Haersma S. (Sijbrand) van, Grietman van Achtkarspelen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Boetes Johannes Meines en Coenes Abele Jans een brief heeft ontvangen van Coenes Klaas Jans van beroep Schipper laatst gewoond hebbende te Augustinusga enn thans liggende mat zijn schip te Amsterdam  dat zijn zoon Coenes Jan Claasses * 1799 met hem op zijn schip varende enz. jaar 1817 (2)

6426

64

31-01-1818

Coenes Jan Claasses---- Haersma S. (Sijbrand) van, Grietman van Achtkarspelen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Boetes Johannes Meines en Coenes Abele Jans een brief heeft ontvangen van Coenes Klaas Jans van beroep Schipper laatst gewoond hebbende te Augustinusga enn thans liggende mat zijn schip te Amsterdam  dat zijn zoon Coenes Jan Claasses * 1799 met hem op zijn schip varende enz. jaar 1817 (2)

6426

64

31-01-1818

Coenes Klaas Jans---- Haersma S. (Sijbrand) van, Grietman van Achtkarspelen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Boetes Johannes Meines en Coenes Abele Jans een brief heeft ontvangen van Coenes Klaas Jans van beroep Schipper laatst gewoond hebbende te Augustinusga enn thans liggende mat zijn schip te Amsterdam  dat zijn zoon Coenes Jan Claasses * 1799 met hem op zijn schip varende enz. jaar 1817 (2)

6855

5-A

30-09-1824

Coenes Willem---- Nussing (Nussen) van Jan Gijsberts Koopman te Bolsward in hoedanigheid als erfgenaam abintestato van Nussing  (Nussen)van  Jiskje Gijsberts die erfgenaam op testamento was van Coenes Willem waarbij vrijstelling wordt gevraagd van boete wegens verzuim van aangifte enz. met een handgeschreven brief met de handtekening van Nussing (Nussen) van Jan Gijsberts, en een dwangschrift departement Domeinen enz.,  jaar 1824 (5)

6628

825 blz. 3

23-05-1814

Coenraads J. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6628

825 blz. 3

23-05-1814

Coenraads J. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

3698

B-15

nrs.  28-41

15-02-1832

Coenraads Marijke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3700

15-A

31-01-1835

Coenraads Marijke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3699

A-15

15-02-1834

Coenraads marijke., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13)

6423

541H

05-11-1817

Coenraads Oeble * 1795 z.v. Coenraads Oeble  en Sijbes …lkje? is zijn volgnummer, hij staat ermeld in een door Stellingwerf S. B. Assessor plv Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6417

187

03-05-1817

Coenraads Oeble---- Stelingwerff  S. B.  Assessor vam Lemsterland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat na het sluiten van alle registers voor de Loting Voorman Sijbren Anneste lemmer woonachtig en Coenraads Oeble  geboren in het jaar 1795 uit Oebles Coenraad en Sijbes Uilkjen  enz. jaar 1817 (1)

6423

541H

05-11-1817

Coenraads Oeble x Sijbes …lkje?---- Coenraads Oeble * 1795 z.v. Coenraads Oeble  en Sijbes …lkje? is zijn volgnummer, hij staat ermeld in een door Stellingwerf S. B. Assessor plv Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6416

104

27-03-1817

Coenraads Paul te Sneek wordt vermeld in een ondertekende brief van Thiennes Le ete de Chambre des Etas-Généraux, Grand’Croix de l’Ordre du Lion=Belgique jaar 1817 (1)

8345

79-32

25-01-1841

Coenraads Wilhelmus, Kanonnier 6de bataillon artillerie nationale militie * 1821 Vlissingen (oud 20 jaar in 1841) ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

3698

B-15

nrs. 15-27

15-02-1832

Coenrades Marijke Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

9187

1341

06-09-1918

Coenradi Christiaan, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6087

934

09-10-1822

Coenradi Hendrik geboren 12-12-1752 in leven gepensioneerd regter in Franeker wonende is ingeschreven in het Grootboek van Burgelijke Pensioenen enz. jaar 1822 (1)

6865

1-C no. 60

24-01-1825

Coens Andries Philippus , plaatsvervanger voor Kuiper Jan Cornelis Haga, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6864

11-A

06-01-1825

Coens Willem  Hij wordt vermeld in een document , staat van boeten  van zegelrecht/registratie en successie van 4e kwartaal  1824  vermindering of kwijtschelding met in de kolommen; de overtreding, het boetebedrag, vermindering/kwijtschelding en aanmerkingen jaar 1825 (3)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 8

27-08-1839

Coeperus R. M. te Hieslum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6423

541D

17-10-1817

Coerkamp Feije Remts * 14-09-1795 z.v. Coerkamp Remt Remts en Gillot Elsje is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6858

15-A

03-11-1824

Coerkamp Nicolaas Remts Schipper op de Cornelia , jaar 1824 (6)

6058

381

26-05-1820

Coerkamp R. R---- Vries de Pieter de weduwe en  & Meynts een door hen ondertekende brief betreffende >> Oltmans  J. T.  wonende te Jeverland Schipper op de Vrouw Margrieta komende van van Bremen Gedistineerd naar Amsterdam geladen met Raapzaad en 5 vaten enz., ook aanwezig een document met de inventaris van het schip getekend door de strandvonder van Schiermonnikoog Fenenga R. M.ook een brief betreffende Coerkamp R. R. , en Jaar 1820 (2)

6080

239

08-03-1822

Coerkamp R. R. geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief dat hij heeft ontvangen van Meijer Gebroeders te Amsterdam Kooplieden een machtiging om de goederen van het Schip de Hoffnung af te nemen enz., jaar 1822 (1)

6853

42-A

10-09-1824

Coerkamp Rempt B. een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9)

6073

624

03-08-1821

Coerkamp Remt R. ---- Altmans J. T., (ook geschreven in andere akten als Oltmans) Schipper op het te Schiermonnikoog gestrand Tjalkschip de Margrieta d.d. 16-05-1820 betreft de verkochte scheepsgoederen en een quitantie uitbetaald aan de gelastigde Coerkamp Remt R. , jaar 1821   (1)

6081

417

24-04-1822

Coerkamp Remt Remts , een handgeschreven brief met zijn handtekening  27 maart  1822 te Schiermonnikoog Onderwerp: de lading van het gestrande schip der Hoffnung welke in oktober 1819 aldaar is gestrand jaar 1822 (3)

6423

541D

17-10-1817

Coerkamp Remt Remts---- Coerkamp Feije Remts * 14-09-1795 z.v. Coerkamp Remt Remts en Gillot Elsje is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6059

395

03-06-1820

Coerkamp Remt Remts---- Vries de Pieter de weduwe en Meijnts Kooplieden te Amsterdam  ondertekenen een brief en geven reverentelijk te kennen dat bij hun ontvangen zijnde resolutie op hun request niet wordt geaccodeerd om reedenen er geen enkel bewijs van eigendom of regt is overlegd, ook genoemd hun gevolmagtigde Coerkamp Remt Remts te Schiermonnikoog  enz. het betreft>> Oltmans  J. T.  wonende te Jeverland Schipper op de Vrouw Margrieta komende van van Bremen Gedistineerd naar Amsterdam geladen met Raapzaad en 5 vaten enz., Jaar 1820 (2)

6059

414

12-06-1820

Coerkamp Remt Remts woonachtigb te Schiermonnikoog geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief dat  hij gemagtigd is door de Schipper Altmans J. T. Schipper op het Tjalkschip de  Vrouw Margrietha de 16e  mei dezes jaar gestrand op Schiermonnikoog om het geborgene van de Scheepsvleet de om enz. de door Altmans J. T. ondertekende volmagt is ook aanwezig enz. jaar 1820 (2)

6062

650

21-09-1820

Coerkamp Romt Romts Eigenaar  van het Tjalkschip de Vrouw Margrietha  geladen met Koolzaad dat hij 2/3 deel van het batig saldo een document betrefende de afhandeling van vergane schepen enz., Jaar 1820 (4)

6243

191-15

06-03-1814

Coersen Saverus, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6389

73

10-11-1814

Coersen Zweeris wonende te Leeuwarden dat hij door het gemis van een vinger in den dienst verminkt is geworden en ontslagen is en dat zijn huis altijd een werfhuis is geweest maar dat enz. enz. jaar 1814 (1)

8361

42-20

01-05-1841

Coersman Evert * Utrecht staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot de Nationale Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (6)

8201

785/9

Bladzijde 3

07-05-1839

Coertsen ….? Luitenant is met Z.M. Stoomschip, staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8201

785/9 Blz.

4 midden

07-05-1839

Coertsen ….? Luitenant is met Z.M. Stoomschip, staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Coese Albartus, 209 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8225

1253-13, 22

10-12-1839

Coets Dirk te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6870

15-03-1825

27-C

Coets Dirk te Leeuwarden, hij heeft zig te laat ingeschreven voor de militie maar dit verzuim is niet opzettelijk gedaan want het is ontdekt toen hij zig vrijwillig kwam aangeven enz. enz. jaar 1825 (7)

6869

02-03-1825

16-C

Coets Dirk te Leeuwarden, Onderwerp: een ontvangen requeste wegens te late aangave ter inschrijving voor de Militie en daar opgevolgde inlijving enz. jaar 1825 (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Coets Jan, 425 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8225

1245-8a   

1-10

07-12-1839

Coetsier Anna x Willem Meijer, staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

6249

 

861

17-09-1814

Coeverden van ….? Baronnesse---- Stein Willem van beroep Chirurgijn te Rinsumageest beklaagd zig dat hij naar evenredigheid van anderen tot vinding van het Deficit der gemeentens Inkomsten over den jaare 1814 te hoog is aangeslagen enz. , maar de Schout en Leden van den Raad der gemeente Rinsmageest schrijven in een brief dat hij zedert jaren huishoudt met eene Baronnesse van Coeverden huisvrouw van eenen Heer Roest ….?  Welke dame een zeer aanzienlijk vermogen bezit en onder zijn aanslag begrepen is enz.  dit document wordt ondertekend door genoemde Schout en leden van de raad jaar 1814 (1)

6397

670

15-06-1815

Coeverden van 1e Luitenant bij de Kavallerie 1e regiment Karabiniers hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6258

630-14,    17, 21

17-04-1815

Coeverden van E.---- Campen F. of P. als opvolgend Kerkvoogd is hem de administratie overhandigd en goedgekeurd en getekend (in Copie) door  Tiboel D., Odolphi F.,  Hoekema P.,  Dijk van K,  Zee van der J.,  Coeverden van E.,  Velde v.d. J.,  Campen Petrus,  en komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (5) dossier  (45)

6645

896

08-11-1815

Coeverden van S. J. te Groningen wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6397

694

29-07-1815

Coeverden van, 1e Luitenant van de Art. te velde is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6386

26

18-08-1814

Coevoet Jan Tekeles---- Jappes Euke oud 23 jaar zoon van Eukes Jappe en Jacobs Anke wordt vermeld als Remplaçant van Coevoet Jan Tekeles te Bolsward wonende , op een Nominative lijst (met 7 kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie zich bevinden en na nauwkeurig onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire betrekking van dienst te zijn. Jaar 1814 (3)

6860

4-A

25-11-1824

Coevorden tot Rande van, Johanna Anna Baronesse geb. in Drente,  overleden 1824 staat ingeschreven in het grootboek der lijfrenten enz. jaar 1824 (2)

6636

166

21-02-1815

Coevorden van  M. J.---- Adelaar M. B.  lid van het gewezen Consistorie der Israeliten van Vriesland  en de Wester Eems  gecharcheerd met de Liquidatie van de financieen ondertekend ook namens Coevorden van  M. J. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat er  nog onbetaalde resten  (rekeningen) zijn van  Swart B. S.,  Haan de Moses, Messel van M. S. , Engelsman Joseph, Vries de Noag  Joseph, Capasicum  E., Lapdaise  Meyer,  Vries de Isaac Salomon  enz. jaar 1815 (5)

6258

630-37

17-04-1815

Coevorden van A.,   Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum   ontvangt   van de weduwe van de Oldbode Heegon? K.  als collecteur van de Stadswaag enz.  ,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

6388

133

26-10-1814

Coevorden, een document betreffende de bezettingen van Delfzijl en Coevorden door den Franschen  enz. jaar 1814 (2)

6855

17-A extra

05-10-1824

Cohaas Bernhard Koopman te Stadlohn in Pruissen onderwerp een conflict tussen Guttenhoven Theodorus en Snijbosch Hubertus Johannes ambtenaren bij de in en uitgaande rechten en accijnsen te Gelderland jaar 1824 (6)

6839

41-D

05-04-1824

Cohen  Juda Aron en Cohen Jozeph Aron, Kooplieden te Gorredijk een verzoek om als debitanten de Kon. Ned. Loterij te worden aangesteld (2) jaar 1824

9190

412+553

20-03-1920

Cohen A.  Benoeming tot lid der zetters de belastingen i.p.v. Brunger K. E. te Leeuwarden  en Oosterhoff  J. i.p.v. Sloterdijck van L. H. + jaar 1920 (7)

8356

328/27- 7            03-04-1841

Cohen A. nr. 35 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6020

178

24-03-1817

Cohen Ab’r Joseph staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Dragten  in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

8224

1236/6

nummer 33

00-12-1839

Cohen Abraham Jozephus te Gorredijk wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Cohen Benedictus Abraham, 520 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6418

255-BB

01-06-1817

Cohen Benjamin 490 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Cohen Benjamin 74 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6381

171-D 

22-03-1814

Cohen Benjamin Wolf, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Cohen Benjamin, 722 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6243

191-20

06-03-1814

Cohen H. B. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8308

1087-10

03-11-1840

Cohen H. M. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde  aan de 2e Klasse voor de 183e en 184e   Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)

6645

896

08-11-1815

Cohen H. te Nijmegen wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Ouderling der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6034

398

30-05-1818

Cohen J. . te Gordijk hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8211

975/11

23-09-1839

Cohen J. H. ---- Frijda A. Lid en Secretaris van de Israëlische Godsdienstige scool Commissie te Leeuwarden het betreft een briefwisseling betreffende zijn verzoek om eervol ontslag, verder wordenn genoemd Cohen J. H. en Drielsma J. H. enz. jaar 1839 (7)

8308

1087-10

03-11-1840

Cohen J. H. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde  aan de 2e Klasse voor de 183e en 184e   Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)

6645

896

08-11-1815

Cohen J. M. te Groningen wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6871

21-03-1825

19-D

Cohen Jacob Wolf van beroep Koopman wonende te Leeuwarden verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief,  te mogen worden de Splitter van de twee eerstvolgende Koninklijke Nederlandsche Loterijen enz. jaar 1825 (5)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Cohen Jacob Wolf, 794 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6834

18-D

19-02-1824

Cohen Jacob Wolf, verzoekt in een door hem ondertekende brief als splitter van de loten van de Koninklijke Nederlandsche Loterijen voor de eerstvolgende loterijen enz. jaar 1824 (4)

6872

31-03-1825

34-D

Cohen Joseph Juda te Gorredijk verzoek als debitant voor de twee eerstvolgende Koninklijke Nederlandsche Loterijen goed gekeurd enz. jaar 1825 (3)

6839

41-D

05-04-1824

Cohen Jozeph Aron,---- Cohen  Juda Aron en Cohen Jozeph Aron, Kooplieden te Gorredijk een verzoek om als debitanten de Kon. Ned. Loterij te worden aangesteld (2) jaar 1824

6872

31-03-1825

34-D

Cohen Juda Aron te Gorredijk verzoek als debitant voor de twee eerstvolgende Koninklijke Nederlandsche Loterijen goed gekeurd enz. jaar 1825 (3)

9187

735

07-06-1918

Cohen Karel gehuwd met Meijer Esther Emmy, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9186

244

05-03-1918

Cohen Karel, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6413

17-19

31-12-1816

16-01-1817

Cohen M. J. Corporaal staat vermeld met  bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon Vriesche Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording  over de ontvangen Soldijen  en declaraties ten behoeve van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817  (10) dossier (19)

8308

1087-10

03-11-1840

Cohen M. J. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde  aan de 2e Klasse voor de 183e en 184e   Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Cohen Marcus Levij A., 517 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6424

609

10-12-1817

Cohen Meijer Abrahams 62 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6380

1

31-01-1814

Cohen Moses J. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)

8364

481-6

17-05-1841

Cohen N. wordt vermeld in een dossier van het 3e regiment Infanterie Reserve Bataillon met Geneeskundige verklaringen enz. jaar 1841 (4)

8033

1276-14

27-06-1838

Cohen Nathan Juda , Lancier Regiment Lanciers no. 10 * 11-01-1800 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

9126

735

17-04-1879

Cohen S. J. te Leeuwarden Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere Burgerscholen in Friesland met enige wijzigingen jaar 1879 (4)

8214

1027/16

bl. 2 nr. 362

07-10-1839

Cohen S. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

6645

896

08-11-1815

Cohen Salomon Parnas Tresorier te Amersfoort wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

8197

697-6

09-07-1839

Cohen Stuart J. Inspecteur Generaal het betreft een Missive van Binnenlandsche Zaken dat zijne Majesteit een magtiging heeft verleend om een verzamelin Arresten en Vonnissen enz. jaar 1839 (6)

7995

476/13, 227

16-05-1837

Cointes Brian Engeland Kapitein op de Brik H & M

8008

726, 227

20-07-1837

Cointes Brian Engeland Kapitein op de Brik H & M

8046

480/17

254 /4357

19-05-1837

Cointes Brian Engeland Kapitein op de Brik H & M

8072

227, 164/12

16-02-1838

Cointes Brian Engeland Kapitein op de Brik H & M

8201

785/9

Bladzijde 1

07-05-1839

Cointo ….? Kapitein van Bordeaux naar Hamburg met het schip de Marie Anne staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6245

399-9

10-05-1814

Cok J. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6865

7-A

14-01-1825

Coldemeijer S. F. Armvoogd van de R.C. Gemeente te Bakhuizen  verzoekt kwijtschelding ten bedrage van fl. 3100.= wegens het niet afleggen van de eed enz. enz. enz. jaar 1825 (4)

6641

638

25-07-1815

Coldenwaayer Sipkjen Pieters---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Grietman van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Coldenwaayer Sipkjen Pieters cum fam. te Balk dat wegens de R. C. Armenbezorgers te Balk tot hun onderhoud en het is gebleken dat zij net zoals haar ouders en haar man Brouwer Kornelis Baukes Roomsch gezind was en is gebleven hieruit blijkt dat de Roomsch Catholieke Gemeente te Balk gehouden is tot hare alimentatie enz. jaar 1815 (3)

6058

379

26-05-1820

Coldewij Symon Schipper op het gestrande Motschip op de Westpunt van Brakzand op de 16e dezer  geladen met Garst enz. jaar 1820 (1)

6021

256, 44-47

19-04-1817

Coldweij Sjouke Franks hij ondertekend mede een brief gezien de aanschrijvinge van 17 februari 1817 over de vakante schoolen int lager onderwijs en door de Grietman enz. in de dorpen Mirns en Bakhuizen dat voor het jaar 1793 weet hij dat er een school en onderwijs in gemelde dorpen was, enz enz. enz. jaar 1817 (4)

3699

A-43

14-02-1834

Colee Jantje Ottes arbeidster te IJlst,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)

3700

43-B

03-02-1836

Colee Jantje Ottes arbeidster te IJlst, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3700

43-A

05-02-1835

Colee Jantje Ottes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

6409

321

04-09-1816

Colefus….? staat vermeld in---- Nauta R.  Ontvanger der Patenten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de ingekomen posten onbekend zijn het betreft de Staat van Pensioenen in het Grootboek van de Franse Pensioenen enz. jaar 1816 (2)

8226

1272/18,286

14-12-1839

Coleman S. Londen Kapitein op de Fame

6409

322-2

27-08-1816

Colerus Hessel---- Bakker Sijmon S. Adjunct bij absentie van de Schout van de Gemeente Tjerkwerd  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de reclame van Colerus H. (Hessel) Emeritus Predikant van Schraard enz. jaar 1816 (1)

6408

292

12-08-1816

Colerus Hessel wonende te Exmorra wordt vermeld in de Staat van Personen ingeschreven  in het Grootboek der Pensioenen van Frankrijk ondertekend door Bakker Jan M. Ontvanger Particulier van het Arrondissement Sneek en brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1816 (2)

6408

287

02-08-1816

Colerus wordt alleen met de familienaam vermeld in een document Commissariaat Generaal voor de Liquadatien met de Fransche Zaken die aan de heer Commissaris te Parijs zijn overhandigd als Pensions de la Hollande betreffende Pensioenen onder het Fransche Bestuur betaald enz. jaar 1816 (3)

6864

18-C

07-01-1825

Colet Izaak 25-12-1805 Leyden ;   hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6422

460

02-10-1817

Colff v.d. L. J. Secretaris van Delft ondertekend ter Ordonnantie>>Espaul ‘Z de P. Burgemeester van de Stad Delft ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij verzoekt om een certificaat van voldoening Militie van Roock de Gerhard Johan Diederik geboren 3 juli 1792 te Deventer van beroep Midicine Doctor te Birdaard doch thans te Delft bevindende zoon van Roock de Johan Frederik rustend Leeraar der Hervormde Gemeente te Sneek en van Froulja Alexandrina wonende te Birdaard die in het huwelijk wil treden enz. jaar 1817 (2)

6655

399 blz. 7

29-08-1816

Colff van der H. junior te Woudrichem, ouderling hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6671

54 blz. 22

22-01-1818

Colff van der H. te Woudrichem Ouderling Classis van Heusden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 18

22-01-1818

Colff van der H. te Woudrichem Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6833

38-D deel 1

Blz. 10

06-02-1824

Colff van der H. te Woudrichem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 14

16-01-1822

Colff van der H. te Woudrichem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 21

16-01-1822

Colff van der H. te Woudrichem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8386

949/16

20-09-1841

Colgaardsz D. te Harlingen , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Haskerland    (als leverancier van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 22

Bladzijde 1

26-09-1839

Colgaase?  te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6063

725

17-10-1820

Collaard J. Onderwerp: Ordonnantie Min. Van Justitie ter betaling enz. jaar 1820 (2)

6397

694

29-07-1815

Collaert---- Crooy den.  Majoor Adjudant van den Luitenant Generaal Collaert is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

5982

1757

18-12-1813

Collard ….? te Franeker, vermeld op de staat der ontvangers van de Enregistratie en de Domeinen in het Departement Vriesland welke bij hunne Bureaux gebleeven zijn, tijdens den aftogt der Franschen enz. jaar 1813 (7)

5982

1750

16-12-1813

Collard ….? vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)

6242

113

19-02-1814

Collard ….? Voor Burgelijke Registers staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken voor de Gemeente Oosterend enz. jaar 1814 (3)

6060

511

22-07-1820

Collard F. , Cathechiseermeester onzer Gevangenhuizen te Leeuwarden, hij heeft nog geen geld ontvangen enz. enz. jaar 1820 (1)

6020

178

24-03-1817

Collard Isaac staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Sneek in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

6051

 

739

12-10-1819

Collard J.  een Ordonnantie ten zijne voordeel van f. 76.25  jaar 1819 (1)

6087

957

16-10-1822

Collard J. ,  Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde enz. enz.  een Ordonnantie jaar 1822 (2)

6061

544

02-08-1820

Collard J. , Ziekentrooster te Leeuwarden, een Ordonnantie ten zijne gunste enz. ,  jaar 1820 (1)

6100

1186

25-11-1823

Collard J.---- Camerijk, Majoor Chirurg,   wegens zijn overlijden is de post als officier van gezondheid  bij de strafgevangenis vacant en zal worden waargenomen door  Collard J. officier van gezondheid en Sotheau A. J. H. officier van gezondheid , beide officieren bij de 8e afdeling Infanterie  enz. jaar 1823 (4)

5995

12

11-01-1815

Collard J. een bezwaar van de regenten van de gevangenishuizen (getekend door de president S. Cats,) tegen de verlaging van het tractement van J. Collard Cathegiseermeester in het Tuchthuis alhier volgens een nieuwe wet, ook een omschrijving van wat hij dagelijks doet, tevens een staat van tractementen van andere functies in de gevangenis te Leeuwarden, jaar 1815 (19)

6072

552

10-07-1821

Collard J. een Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde zegelgelden enz. jaar 1821 (2

6045

225

08-04-1819

Collard J. een ordonnantie ten behoeve van hem enz. jaar 1819 (1)

5996

131

15-02-1815

Collard J. Protestants Cathegiseermeester in het tuchthuis te Leeuwarden hij wordt genoemd in een dossier waarin hem een salaris van 305 gulden per jaar wordt betaald. Jaar 1815 (8)

6383

87    

23-04-1814

Collard J. Q. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6066

 

24

09-01-1821

Collard J. te Leeuwarden , Onderwerp een Ordonnantie van fl.  enz.  jaar 1821 (1)

6093

262

01-04-1823

Collard J. te Leeuwarden staat vermeld op Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde Zegel en Legesgelden van de genoemde Ordonnatie enz. jaar 1823 (2)

6068

 

248

30-03-1821

Collard J. te Leeuwarden, hij wordt vermeld op een document en wel:  Nota  der aan het Minesterie van Justitie verschuldigde Zegel en Leges Gelden van de hier nn genoemde Ordonnantien. Jaar 1821 (2)

6084

648

09-07-1822

Collard J. te Leewarden de Minister van Justitie heeft aan de Gouverneur doen toekomen een aantal Ordonnantiën waaronder die van genoemde jaar 1822 (1)

6030

11

07-01-1818

Collard J.---- Veltman J.,  R.C. Pastoor Onderwerp het vermeerderen van zijn tractement en dat de beloning van Fl. 75 in aanmerking nemende het tractement van de heer Collard J. enz. enz. jaar 1818 (3)

6253

57

16-01-1815

Collard J. Z. te Franeker, Wordt vermeld in een staat der uitgaven op de generale kosten voor het huishoudelijk plaatselijk Bestuur vanb Dronrijp enz. wegens geleverde goederen/diensten, enz jaar 1815 (7)

6021

234

14-04-1817

Collard Jean Hubert Quirijn hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland gefungeerd hebben. jaar 1817 (5)

6086

867, 1, 3, 4

17-09-1822

Collard Jilles Cathegizeermeester der Gevangenishuizen,  komt voor in een document met 7 kolommen met veel info,  van de namen van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te Leeuwarden en van de beambtes en geemployeerden enz. enz. jaar 1822 (6)

6855

11-A

08-10-1824

Collard Jilles, een  lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

6865

19-A

14-01-1825

Collard Jilles, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  en betaling 4e kwartaal 1824,  jaar 1825 (4)

6865

6-A

20-01-1825

Collard Jilles, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  jaar 1825 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Collard Joseph, 328 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6414

27

15-01-1817

Collard Nicolas A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)

VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

8359

372-13

16-04-1841

Collard Sophia Christina weduwe van Rinke Lam zonder bedrijf---- Lam Rinke van beroep in leven gehuwd met  Collard Sophia Christina Koek en Banket Bakker en Winkelier e Leeuwarden staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (28)

6397

670

15-06-1815

Collart de Baron Luitenant Generaal  bij de Kavallerie 1e regiment Karabiniers hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

5998

343

13-04-1815

Collart J. Cathechizeermeester der Hervormden in het Tuchthuis, Ulrich Paulus Werkmeester in het tuchthuis, Boschgra Hendrik , als knecht,  Woude van der Hans Paulus als knecht, zij klagen over hun tractement, jaar 1815 (1)

6866

29-01-1825

7-A

Collart J.---- Sotteau A. J. H. en Collart J. Officier van gezondheid worden naar elders verplaatst en voor de waarneming in de gevangenissen te Leeuwarden worden benoemd en aangesteld tot officier van gezondheid Seelig J. H.  en tot ass. Chirurgijn Boomhouwer C. H. L. op een toelage van enz. jaar 1825 (6)

6855

11-A

08-10-1824

Collart J., een  lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

6856

9-A

16-10-1824

Collart----- Wolter Willems, de uit Amsterdam gebrachte zeer zieke hier voor genoemde gevangene door de doktoren heen gezonden met de mededeling dat aan hem toch niets te doen was.  En hij daarop 3 tot 4 weken heeft doorgebracht boven op de winkel enz.  en op dringend verzoek van de Congierge Op de ziekenzaal is opgenomen maar 2 dagen daarna is overleden verder in dit document Feith Janna gevangene in de vrouwengevangenis met een ongemak aan haar been, enz, verder in het kort; de heer Collart neemt haar bij de arm en geeft haar enige slagen in het gezicht en schopt haar   tot afgrijzen van de getuigen Geest van der Wopke Portier van beroep, Draaijer Minke, Ziekenoppaster, Vink Froukje Ziekenoppaster jaar 1824 (7)

6864

26/1-C

no.  194

07-01-1825

Colle Harmen Pieters te Schiermonnikoog   8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4

7977

158-6, 30

14-02-1837

Colle Harmen Pieters te Schiermonnikoog, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde eiland en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6097

713

02-08-1823  

Colle Jantje Pieters---- Visser Remke Reinders zijn erfgenamen zijn zijn weduwe Colle Jantje Pieters die de heer Zeilinga E. A. gemachtigd heeft tot het ontvangen der gelden , ook zou Jelles Jurjen op Schiermonnikoog enige aandeel in die gelden hebben maar hij woont daar niet maar op Borkum en die ook de heer Zeilinga E. A. gemachtigd heeft tot het ontvangen der gelden enz. wordt gesproken over een  een zak met geld afkomstig uit het Koninklijke Groot Brittannische Hanoversche  ambt te Norden  enz. jaar 1823 (1)

3698

B-43

17-02-1832

Collee Jantje Otes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

7984

211, 278/10

18-03-1837

Collee Pieter Jans Reder Schip de Dolfijn

8285

611-19, 1

18-06-1840

Collet Gerben Desire staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)

8361

427-3

01-05-1841

Collet Gerben Diezoree Commies der 4e klasse te Bergum hij zet zijn handtekening en heeft op de 1e april zijn functie aanvaard , staat vermeld in een documet genaamd betrekkelijk het inzenden van staten van handtekeningen van benoemde ambtenaren ingekomen in de maand april enz. jaar 1841 ( 5)

8033

1276-14

27-06-1838

Collewijn Jan ,  Fuselier 10e afdeeling infanterie * 21-03-1800 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

7973

227, 77/23

23-01-1837

Collier Jonathan 

6382

79 nr. 16

31-03-1814

Collier Nicolaas, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

8214

1026/1-3

07-10-1839

Collot d’ Escury ---- Asbeck Baronnesse van Anna Clara Electa Douariere d’Escury zonder beroep, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

6087

996

25-10-1822

Collot d’ Escury  D.----Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum  en Martin Thomas Francois in een request maken ze bezwaar tegen het releve van landen van 1821  en de belastingaanslag daarop verder is in dit dossier aanwezig de handgeschreven brieven van beide met hun handtekeningen , de kennisgeving van de aanslagen enz. enz., worden ook in genoemd Looxma, Roorda, Meij van der, Buma, Boer de Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en Westerhuis met de vermelding van het aantal pondematen land wat zij bezitten enz.  jaar 1822  (7)  (dossier 25)

6087

996

25-10-1822

Collot d’ Escury ----Bosch Jan Lieuwes Landbouwer te Marssum  en Martin Thomas Francois in een request maken ze bezwaar tegen het releve van landen van 1821  en de belastingaanslag daarop verder is in dit dossier aanwezig de handgeschreven brieven van beide met hun handtekeningen , de kennisgeving van de aanslagen enz. enz., worden ook in genoemd Looxma, Roorda, Meij van der, Buma, Boer de Gerrit, Hoekstra Atze en Tromp en Westerhuis met de vermelding van het aantal pondematen land wat zij bezitten enz.  jaar 1822  (7)  (dossier 25)

6001

661

17-07-1815

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron) betreft een ordonnancie van betaling van f. 306.- betreffende Reis en Verblijfkosten in de maand Maart 1815  enz. jaar 1815 (1)

5989

553

18-07-1814

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron) hij heeft niet geantwoord op een missive van de Zetters der Belasting van de Gemeente Leeuwarden betreffende de vraag over Paarden, Dienstboden dat de inschrijvingf moet geschieden ter plaatse van het Winterverblijf enz. maar het blijkt dat zijn winterverblijf onder Minnersga valtjaar 1814 (5)

6631

1076

02-09-1814

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron) hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6632

 

1248

05-10-1814

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron) hij wordt benoemd als Lid voor het Collegie van Gedeputeerde Staten  van Vriesland bij Koninklijk Besluit enz. jaar 1814 (3)

6047

379

03-06-1819

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron) Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron) Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6381

175

16-03-1814

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron) hij wordt vermeld op een Staat of Opgave van het overeenkomstige aanschrijving van de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland betreffende het ontvangen Buskruid zoo van Gemeentens als Particulieren enz. jaar 1814 (2)

6405

133

15-03-1816

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron) Luitenant  Colonel Commandant van het 14e Bataillon Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (2)

6406

156

31-03-1816

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron) Schout van de Gemeente Minnertsga ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (2)

6070

424-7          25-05-1821

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron) staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6383

81     

23-04-1814

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron) te Minnertsga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

5982

1752

13-12-1813

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron) vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners   die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6015

615

14-10-1816

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron) wordt vermeld op een ordonancie te weten nr. 2004 ad. f. 10.= enz. jaar 1816 (1)

5988

490

22-06-1814

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron), hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf  in gevolge artikel 4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)

6022

286

02-05-1817

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron). ---- Adroen Arne Andersen Kapitein op de Twee Gezusters ( Twende Sostre) Vergaan op het Bornrif tussen Terschelling en Ameland en gezonken november 1816 op de reis van Drammen naar Amsterdam beladen met hout en Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron) Grietman over Baradeel (2) dossier (42) jaar 1817

6405

133

15-03-1816

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron). Luitenant  Colonel Commandant van het 14e Bataillon Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (2)

6656

490 blz. 3

15-10-1816

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst) staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

8364

498/10, 8

21-05-1841

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst) staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Minnertsga die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6385

141

06-07-1814

Collot d’ Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst) te Tzum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

5982

1752

13-12-1813

Collot d’ Escury----Bos Klaas als gebruiker der plaats van des Heeren Escury d’ ….? vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Herbaijum die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie  en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 1813 (12)

6631

1076

02-09-1814

Collot d’Escury C. E hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6632

 

1248

05-10-1814

Collot d’Escury C. E. ) hij wordt benoemd als Lid voor het Collegie van Gedeputeerde Staten  van Vriesland bij Koninklijk Besluit enz. jaar 1814 (3)

5982

1752

13-12-1813

Collot d’Escury C. E. C. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners   die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6633

1433

17-11-1814

Collot d’Escury C. E. E. (Carel Emilius Elst Baron Collot d’) Schout van de Gemeente Minnertsga (Barradeel)  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende zijn bezoek aan de school Tjummarum met zijn adjudant en 2 Gecommitteerden om aldaa het examen van de sollicitanten enz. jaar 1814 (3)d

6001

661

17-07-1815

Collot d’Escury C. E. E. betreft een ordonnancie van betaling van f. 306.- betreffende Reis en Verblijfkosten in de maand Maart 1815  enz. jaar 1815 (1)

6082

453

03-05-1822

Collot d’Escury C. E. E. Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6656

490 blz. 3

15-10-1816

Collot d’Escury Carel Emilius E. Collot staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

6385

141

06-07-1814

Collot d’Escury Carel Emilius) te Tzum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8211

988-3, 5

Bladzijde 4

26-09-1839

Collot d’Escury M. de weduwe te Pietersbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6387

107-108

30-07-1814

Collum---- Augustinusga, Buitenpost, Anjum, Collum, Leeuwarden een staat van Leverantien aan de Geallieerde legers bij het doortrekken van Russisch Keizerlijke Kozakken in het laatst van 1813 en het begin van 1814 ter voldoening enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (12)

8352

220/18

Colmer C. C. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers jaar 1838-1839-1840-1841 (8)

3581

32, 33

30-06-1849

Colmer C. Postschipper---- Bruin Anne JansHollum Schipper op een Jachtscheepje en wonende in eigen bedrijve  in de overvaart van Nes op Holwerd ten kenis gevende aan Z.M. dat de grietman van Ameland den schipper Colmer C. in welk schip heeft aangesteld tot Postschipper tussen het eiland en Holwerd en dat hij daardoor schade heeft en daarvoor een vergoeding wil enz. enz. jaar 1848 (12)

9725

Deel 2

Blz. 174

00-00-1897

Colmer Cornelis  naar Java, Corps Ponteniers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 144

00-00-1894

Colmer Cornelis,  Korps Pontonniers  hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 158

00-00-1895

Colmer Cornelis, Korps Pontonniers  hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

5666

Jaar 1903

akte 6

Colmer Klaas en Toren Sijbrand, Postschippers wonende te Nes op Ameland delen mede dat met hun motorboot waarin plaats is voor 100 personen een dienst tussen Nes (Ameland) en Holwerd wordt geopend per 18 November 1903 enz. met vermelding in de advertentie van de Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1903 (5)

5666

6

26-11-1903

Colmer Klaas Nes Ameland Postschipper , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier (5)

5664

34-A

19-09-1903

Colmer Klaas Nes Ameland Postschipper, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-09-1903

9725

Deel 2

Blz. 145

00-00-1894

Colmert Cornelis naar Java,  Korps Pontonniers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

6424

609

10-12-1817

Colmjon P. 46 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Colmjon Pieter, 147 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6683

2 deel 1

Blz. 2

04-01-1819

Colmschate C. Predikant te Goes tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2

blz. 12

22-01-1818

Colmschate C. te Goes Assessor Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2 blz. 2

22-01-1818

Colmschate C. te Goes Predikant Classis van Goes wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 3

14-02-1816

Colmschate C. te Goes Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6709

36 deel 1

blz. 2

16-01-1822

Colmschate C. te Goes wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2

Blz. 2

04-01-1819

Colmschate C. te Goes wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2

Blz. 12

04-01-1819

Colmschate C. te Goes wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 2

06-02-1824

Colmschate C. te Goes, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 13

06-02-1824

Colmschate C. te Goes, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 13

16-01-1822

Colmschate C. te Goes, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 2

16-01-1822

Colmschate C. te Goes, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6870

17-03-1825

8-A

Colom van der A. hij wordt vermeld in een document betreffende lijsten van ordonnantiën betreffende de indirecte belastingen enz. jaar 1825 (5)

8093

565/6

11-06-1838

Colombo Francis Geb. Milaan (It), laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur Overleden te Koempoelang   1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6830

 

25-C

17-01 1824

Colonia Cornelis---- Colonia Franciscus Fuselier staat vermeld in een ondertekende brief van de Kolonel Kommandant 2e Regiment Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een extract uit het Stamboek van de 2e afd. Infanterie met 8 kolommen waaruit blijkt dat hij de zoon is van Colonia Cornelis en Kolvenbach Antje   en dat hij geboren is 10-09-1801 te Breda verder zijn signalement en meerdere gegevens enz. jaar 1824 (3)

6830

 

25-C

17-01 1824

Colonia Franciscus Fuselier staat vermeld in een ondertekende brief van de Kolonel Kommandant 2e Regiment Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een extract uit het Stamboek van de 2e afd. Infanterie met 8 kolommen waaruit blijkt dat hij de zoon is van Colonia Cornelis en Kolvenbach Antje   en dat hij geboren is 10-09-1801 te Breda verder zijn signalement en meerdere gegevens enz. jaar 1824 (3)

8093

565/6

11-06-1838

Colonia, de A.J. Geb. ‘s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Fuselier Overleden te Palimanan (Id) 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6254

188-4

23-02-1815

Colsbeek Jochum Johannes, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

6420

333

07-08-1817

Colsbeek Kornelis---- Sijtsema E. Assessor van Opsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de achtergebleven loteling Colsbeek Kornelis zig heeft aangemeld en terstond is opgezonden naar Leeuwarden  enz. jaar 1817 (1)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Colsma Jan P. staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6414

27

15-01-1817

Colson Philippe-Joseph A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)

VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Colstra Anne  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6246

477

19-04-1814

Colterbooke C. ---- Vlieland, een document dat gaat over het  Armen Weeshuis  dat sinds 1689 bestaat  dat zij van die tijd het octrooi hebben om van iedere buitenschipper op den eiland wonende 6 guldens mag heffen na een behouden reis dit document is te Den Haag ondertekend door Bleiswijk P., Colterbooke C. en Blok B. enz.  tevens een brief van de Maire en leden van de Raad betreffende het onderhoud van de Equipagien van het Smakschip de Vrouw Geerdina en het Brikschip de Hoffnung tesamen 11 personen ondertekend door Wiggerts C., Boer de Dirk en Blom A. enz.  Jaar 1814 (7) 

8257

77/4, 3

22-01-1840

Colthof A. B. het betreft de bepleiting voor de Regtbank te Heerenveen wegens vervolging in regte bij vroegere beschikkingen enz. jaar 1840 (4)

6683

11

Colthof Jacob Arons Onderwerp Nederlandsche Loterijen Handgeschreven brief met zijn Handtekening jaar 1819 (2)

6407

198-1-2-3

04-05-1816

Colthof Lambertus staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6833

27-A, 2

06-02-1824

Coltof J. A. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6857

15-D

21-10-1824

Coltof Jacob Aarons , koopman te Heerenveen, Splitter in de Kon. Ned. Loterijen, een handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1824 (3)

5673

 

117

03-07-1902

Combrink Casper---- Bruinsma Pieter Jans oud 44 jaar geboren te Akkrum 24-11-1857 , Stoombootkapitein  van de Sleepboot “Simson” aan hem is uitgereikt door de Rijksveldwachter Sytema Mattheus te Tietjerk op last van de Burgemeester een schrijven om te verschijnen in de vergadering  (een oproeping) van 3 Juli 1902  des namiddags ten ene ure , tevens een stuk van de Off. Van Justitie waarin staat dat de beklaagde niet is verschenen, hij op 3 mei 1902  de Brugwachter  Borkhuis Ludolf te enz. beledigd heeft  met o.a. je bent een kale jakhals en bandiet enz. enz.  een getuige Wind de  Jan tevens aanwezig het  proces verbaal, het gewezen vonnis van de kantonrechter te Lemmer enz. enz.verder nog een strafzaak wegens het niet stoppen voor een veer en niet voor de brug ondanks waarschuwingwn van de brugwachter Herschoe voor het schip van Combrink Casper enz. jaar 1902 (22)

6833

27-A blz.12

06-02-1824

Comello Jurjen te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6680

418 blz. 6

07-10-1818

Comhaire J. N. Hoogleeraar te Luik, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6080

273

17-03-1822

Cominck de Antoin en Mulie(r?)  Buijze Pierre, Harlingen,   Onderwerp de zaak tussen de Sluiswachter te Haerleboken en de eigenaren van de Molens op de Rivier de Leije omtrent het emplooy van het water van de rivier (een Franse Akte) jaar 1822 (17)

3662

173

17-09-1840

Commandeur van het Schip de Dirkje Adama  teruggekomen in de maand Augustus uit Groenland, jaar 1840 (2)

6387

59

06-09-1814

Compaan Cornelis Hendriks---- Dijkstra Jentje Jochums te Leeuwarden wonende is als plaatsvervanger voor Compaan Cornelis Hendriks opgeschreven in de Landmilitie no. 135 te Delfzijl bij het 2e Bat. Inf. Landm. En 26 juli gedeserteerd en er een opsporingsbericht is uitgegaan enz. jaar 1814 (2)

6855

14-A

01-10-1824

Compaan Douwe Klazen---- Luxwolda Sipke Wisses Veenbaas te Langezwaag, betreft een procesverbaal van arrest van goederen en betaling aan de arbeiders  wordt ook in genoemd Boer de A. S. en als getuigen Munek Johan Georgius , Compaan Douwe Klazen met hun beide handtekeningen onder een geschreven brief. enz., jaar 1824 (6)

6257

402-2 en 4

02-05-1815

Compaan Douwe te Gorredijk voor het onderwijs van 12 Tamboeren enz. , hij komt voor op de Staat van reeds gedane en nog te doene  uitgaven  wegens de gemeente Dragten over den dienst van 1814 jaar 1815 (3 ) totaal (5)

8383

894-5

09-09-1841

Compaan Jan Aukes komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

8214

1028/12

08-10-1839

Compaan Johannes Douwes 72 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Compaan te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6254

140-B-blz. 28

17-01-1815

Comprecht Abraham uit een huis in de Holmakerstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6626

542

15-04-1814

Comri Jarig Wijbes (hij ondertekend als J. W. Comrij) schrijft en ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland en geeft met diepste eerbied te kennen dat hij als Huisman en Hengstehouder woonachtig te Feenklooster onder Oudwoude Gemeente Oudwoude   dat hij zeer geneegen was om Sprenhengsten tot dekking van Merrien te houden enz. jaar 1814 (2)

6626

542

15-04-1814

Comrij Jarig Wijbes---- Comri Jarig Wijbes (hij ondertekend als J. W. Comrij) schrijft en ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland en geeft met diepste eerbied te kennen dat hij als Huisman en Hengstehouder woonachtig te Feenklooster onder Oudwoude Gemeente Oudwoude   dat hij zeer geneegen was om Sprenhengsten tot dekking van Merrien te houden enz. jaar 1814 (2)

8161

79-4

22-01-1839

Comte le Frans Frederik, Hasselt is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6094

372

02-05-1823 

Conde---- Bergen in Henegouwen naar de Schelde,  Conditien en Voorwaarden bereffend ehet graven van een nieuw te graven vaart, zal zijn een kanaal die aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen boven de sluis de vaart zal lang worden omstreeks 25. 000 ellen  verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het kanaal langs komt enwel ; Rosoir, Bury, Peruwelz, Sirault,  Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, Grandchamp, Calenelle, Leuze, Arondeau, Fontain, Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, Conde, Schelde, Henegouwen  met vetrnoeming van Sluizen en Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9)

8375

708-5_17

20-07-1841

Conee J. te Koudum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend namens de Grietman Nauta  G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6019

121

25-02-1817

Conijn A. vader van Conijn Cornelis wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de Heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)

6019

121

25-02-1817

Conijn Cornelis per order voor zijn vader Conijn A. wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de Heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)

6833

38-D deel 2

Blz. 17

06-02-1824

Coninck Liefsting J. te Hellendoorn, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 3

06-02-1824

Coninck Liefsting te Hellendoorn, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6671

54 blz. 19

22-01-1818

Coninck Westenbergh J. C. te Goor Predikant Classis van Deventer wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 16

22-01-1818

Coninck Westerbergh J. C. te Goor Secundi Classikale Bestuur van de provincie Overijssel en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 17

04-01-1819

Coninck Westerbergh J. C. te Goor wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6414

27

15-01-1817

Coning Jean A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)

VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6866

27-01-1825

12-A

Conpani J.?---- Bloemsma R. P., Zijlstra L. J., Conpani J.? ondertekenen een document waarin vermeld staan alle getransporteerde brieven waarvoor de schippers van Hallum op Leeuwarden een vergoeding wensen omdat zij dit al jaar in jaar uit voor vergeefs hebben gedaan enz. jaar 1825 (7)

6021

218 2e deel

10-04-1817

Conrad J. W. te Bergen,  Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

6414

27

15-01-1817

Conrade Jean A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)

VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6671

54 deel 2

blz. 11

22-01-1818

Conradi A. Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6060

480

06-07-1820

Conradi A. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Conradi A. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-8          25-05-1821

Conradi A. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Conradi A. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6403

32

18-01-1816

Conradi A. J.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van de Stad Harlingen  en Conradi A. J. ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Rasschen Albertus thans fungerende Auditeur  en Jacobi Jacob  zijn bij de Schtterij benoemd enz. jaar 1816 (1)

6008

82 blz. 2

03-02-1816

Conradi A. J. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6383

94   

23-04-1814

Conradi A. J. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6243

191-3

06-03-1814

Conradi A. S. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6034

398

30-05-1818

Conradi A. S. te Harlingen hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6671

54 blz. 15

22-01-1818

Conradi A. te Oostwoud Predikant Classis van Hoorn wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 7

22-01-1818

Conradi A. te Oostwoud Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6651

199

04-05-1816

Conradi A. te Oostwoud Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit enz. der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (4) 

6683

2 deel 2

Blz. 11

04-01-1819

Conradi A. te Oostwoud wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 1

blz. 9

16-01-1822

Conradi A. te Oostwoud, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 12

16-01-1822

Conradi A. te Oostwoud, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 1

Blz. 8

04-01-1819

Conradi A. voor de Classis van Hoorn tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6063

686

05-10-1820

Conradi Albertus Jacobus  hij is op zijnh verzoek ontslagen  als curator van het Atheneum te Franeker en Scheltinga  Lid der Staten Generaal en Rengers W. F. L.  zijn aangesteld in die functie enz. jaar 1820 (2)

6629

842

01-07-1814

Conradi Albertus Jacobus benoemd voor de Stad Harlingen  wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6623

63

03-01-1814

Conradi Albertus Jacobus hij wordt voorgedragen om te worden benoemd tot Secretaris der Stad Harlingen welke daarvoor een geschikt persoon is enz. jaar 1814(1)

8285

615-2, 5-1

19-06-1840

Conradi Flokstra? P. te Oosterbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

9183

1198

05-08-1916

Conradi Jeltje vrouw van Hunneman Geert, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6709

36 deel 1

blz. 8

16-01-1822

Conradi P. J. in den Bommel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 10

16-01-1822

Conradi P. J. in den Bommel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 blz. 16

22-01-1818

Conradi P. J. te Baarland Predikant Classis van Goes wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 12

22-01-1818

Conradi P. J. te Baarland Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 12

04-01-1819

Conradi P. J. te Baarland wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6655

399 blz. 4

29-08-1816

Conradi P. J. te Schore en Vlake, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

8294 

792/17

10-08-1840

Conradi Sijke Handgeschreven brief   met  Handtekening van Sijke Conradi weduwe van Klaas Klazes Postma te Dokkum

9185

1472

07-11-1917

Conradie Christiaan, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6843

15-A-1/3

28-05-1824

Constand Jan, bediende bij de strafgevangenis te Leeuwarden met vermelding van tractement  jaar 1824 (13)

6397

694

29-07-1815

Constand Villors Luitenant Generaal is benoemd tot Kommandeur der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6855

11-A

08-10-1824

Constant Jan, een  lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

6865

19-A

14-01-1825

Constant Jan, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  en betaling 4e kwartaal 1824,  jaar 1825 (4)

6865

6-A

20-01-1825

Constant Jan, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  jaar 1825 (4)

6397

694

29-07-1815

Constant Rebecque Generaal Majoor is benoemd tot Kommandeur der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6397

694

29-07-1815

Constent Rebergen 1e Luitenant van den Staf van Gen. M. de Ghigny is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6383

1

29-04-1814

Consul J. A. Ockerse, Tweede Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)

5983

23

10-01-1814

Contanein Louis Joseph te Bolsward, staat vermeld op een document Tableau van zoodanige financieele ambtenaren welke bij het vaderland zo gezegende omwending van zaken hunne posten hebben verlaten met vermelding oz zij hunne boeken/administratie hebben achtergelaten of meegevoerd jaar 1814 (3)

6020

178

24-03-1817

Contannin Louis Joseph staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Bolsward in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

6833

38-D deel 1

Blz. 10

06-02-1824

Contenet C. te Westerembden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 19

06-02-1824

Contenot C. te Westerembden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 13

16-01-1822

Contenot C. te Westerembden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 20

16-01-1822

Contenot C. te Westerembden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

7986

260

01-04-1837

Conter B. J. Zeevarend op het Schip  Kenan Hasselaar 01-04-1837

8134

151/29

15-02-1838

Conter C. A. Bolsward Visser 15-02-1838

6423

541D

17-10-1817

Conter Jan Gerrits---- Conter Reinder Jans * 05-03-1796 z.v. Conter Jan Gerrits en Visser Geertje Reinders 12 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)

6423

541D

17-10-1817

Conter Reinder Jans * 05-03-1796 z.v. Conter Jan Gerrits en Visser Geertje Reinders 12 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)

7986

260

01-04-1837

Conter T. J. Zeevarend op het Schip  Kenan Hasselaar 01-04-1837

6034

398

30-05-1818

Contribuabelen---- een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats (zie ook onder de familienamen in de index) , jaar 1818 (20)

6397

670

15-06-1815

Convede 2e Luitenant in het 2e Bataillon Regiment No. 21 hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

8195

254

28-06-1839

Cook J. Rotterdam/Friesl. Schip de Mill-Hull  28-06-1839

8015

886

01-09-1837

Cook R. Schipper op het Schip de Albion  01-09-1837

8120

254

29-10-1838

Cook Rob Rotterdam Schipper op het Schip de Albion 29-10-1838

8108

863/12

10-08-1838

Cooke Willem Adolph Erkelens Geb. 24-3-1804 Rotterdam. Gepasporteerd fuselier “Deze persoon, den 21. januarij 1832, in Oost-Indië  gepasporteerd zijnde, is

daarna, uit hoofd van aldaar rondzwerven zonder middel van bestaan, en dronkenschap, naar Nederland teruggezonden. Aldus opgemaakt, naar de opgaven van den Minister van Koloniën ontvangen. ‘s- Gravenhage, den 10. augustus 1838. De Directeur-Generaal van Oorlog H.R. Trip.

8112

945-10

25-09-1838

Cooke Willem Adolph Erkelens, Gepasporteerde fuselier 4e Bat. Infanterie van het Indische leger * 24-03-1804 Rotterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

8285

615-2, 34

19-06-1840

Cool  T. te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

8280

517-11,

34-36

19-05-1840

Cool C. L. te Sint Johannisga de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8096

43, 621/43

26-06-1838

Cool C. Schipper

8356

328/27-5               03-04-1841

Cool P. wonende in wijk G. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Cool Rients staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Cool W. zijn vrouw  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

5667

14

04-06-1880

Coolegem J. Amsterdam Verzoek tot stoombootdienst over alle kanalen Uitgezonderd in Friesland Dossier (5)

5667

Jaar 1880

akte 14

Coolegem J. er is aan hem een vergunning verleend tot uitoefenen van eene Stoomsleepbootdienst enz. jaar 1880 (5)

8209

927023, 109

09-09-1839

Coolen J. B. Dokkum Visiteur

8350

187-5

23-02-1841

Coolen J. B.---- Nauta Peters M. Medicinae Doctor te Harlingen schrijft ern ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vresland  dat hij reeds sedert de jaren 1837, 38 en 1839 heeft te vorderen van de heer Coolen J. B. thans Visiteur op het Klaringsvaartuig op de Engelsmansplaat en wel een som van 32 gulden wegens Genees enVerloskunde vermeederd met kosten op het tractement in te houden enz. jaar 1841 (5)

8197

700-17

09-07-1839

Coolen J. B. Visiteur op de Engelsmansplaats een aantekening hij verzoekt verlof van 8 dagen enz. jaar 1839 (3)

8295

812/18, 268

14-08-1840

Coolen J. B. Visiteur op het Klaringsvaartuig

9725

Deel 2

Blz. 175

00-00-1897

Coolen Lambertus , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 183 

 00-00-1898

Coolen Lambertus , Zeemilitie, gaat naar Bilbao, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 182  

00-00-1898

Coolen Lambertus , Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 164

00-00-1896

Coolen Lambertus naar Croonstad, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

05-11-1897

Coolen Lambertus Schiermonnikoog 2e Stuurman op Arunolo komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 204

00-00-1899

Coolen Lambertus, Zeemilitie gaat naar de Middelandsche Zee,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 166

00-00-1896

Coolen Lambertus, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 187

00-00-1898

Coolen Lambertus, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 178

00-00-1897

Coolen Lambertus, Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 182   00-00-1898

Coolen Lambertus, Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

6004

861

16-10-1815

Coolsma A.  Aannemer met als onderwerp het retoerneren van het certificaat van betaling ten gunste van genoemde en dat hij maar 1/3 gedeelte heeft ontvangen i.p.v. de het geheel voor het voltooide werk enz. jaar 1815 (1)

6060

480

06-07-1820

Coolsma A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6005

894

03-11-1815

Coolsma A. Aannemer wordt betaald voor zijn werk aan het Collegies Lands Huis voor de 2e termijn van Zevenhonderd drie en Dertig guldens en Zes Stuivers enz. jaar 1815 (1)

6006

1004

30-12-1815

Coolsma A. betreft de aannemer der reparatieen s’ Landshuis te Leeuwarden j en de Ingenieur Ordinair Poel van der ….? Mag de betaling van f. 733-7 worden verleend jaar 1815 (1)

6004

828

01-10-1815

Coolsma A. betreft verslag door de opziener Overnij  W. over de vordering van werkzaamheden aan het Collegie en Landshuis te Leeuwarden enz. jaar 1815 (1)

6005

936

28-11-1815

Coolsma A. betreft verslag door de opziener Overnij W .over de vordering van werkzaamheden aan het Collegie en Landshuis te Leeuwarden en betaling 2e termijn van f. 733-7.- enz. jaar 1815 (4)

6006

1001

27-12-1815

Coolsma A. een ordonnantie ten bedrage van f. 733-6 aan hem te betalen wegen gedane werkzaamheden jaar 1815 (1)

6034

398

30-05-1818

Coolsma A. te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6010

249

17-04-1816

Coolsma A. wgees gedane werkzaamheden, staat op een document van wegens gedane Leveranties ontvangt hij een ordonnantie van uitbetaling enz. jaar 1816 (2)

6047

379

03-06-1819

Coolsma Anske Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6007

61

27-01-1816

Coolsma Anske te Leeuwarden terugzending een Missive ten fine van betaling ingezonden declaratie enz. jaar 1816 (1)

6003

773

02-09-1815

Coolsma Anske Timmerman te Leeuwarden hij neemt aan de reparatie van het collegie en Landshuis voor 2200 gulden jaar 1815 (1)

5988

490

22-06-1814

Coop F. E. samen  met anderen ondertekend hij dit document>>één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf  in gevolge artikel 4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)

6383

93   

23-04-1814

Coop Klaas te Veenwouden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

5675

88

16-11-1916

Coop.  Stoomzuivelfabriek Hoop op Zegen Haulerwijk een ondersteuning voor een verzoek van Beurtschippers Bakkeveen, Drachten op Leeuwarden (8)

9181

1674

16-09-1915

 Coop. Electr. Verlichting---- Feitsma J. P. voorzitter van de Coop. Electr. Verlichting te Ee en Engwierum c.a. verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening vergunning voor het plaatsen van palen voor electrische geleidingen op Rijksgrond  ook aanwezig een kaart van het geheel en een verslag van de ve reniging over 1912-1913, Jaar 1915 (24)

8285

615-2, 25,1

19-06-1840

Coopal C. S. te Engelum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8386

949/25

20-09-1841

Coopal C. S. te Engelum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6276

1102-8

18-12-1816

Coopal Doeke R.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6627

618

31-04-1814

Coopal M. C. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)

6055

132, 1-4

15-02-1820

Cooper Baker James Engeland Kapitein op het Brikschip de Tree Johns vergaan op 4 september 1819 op het Rif van het Pinkegat onderweg van Sunderland naar Amsterdam tevens vermeld de geborgen goederen die later zijn verkocht enz., Jaar 1820 (4)

8049

527/18

266/ 5660

30-06-1837

Cooper E. L. Engeland Schipper op het Schip de Mignet 30-06-1837

8384

907-16

13-09-1841

Cooper W. J. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2)

9181

1992

12-11-1915

Cooperatieve------ Terpstra K. directeur van de Cooperatieve Stoomzuivelfabriek Utingeradeel hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot het behouden of maken van een steiger met een situatieschets (blauwdruk)  jaar 1915 (11)

8201

785/9

Bladzijde 1

07-05-1839

Coopman en de With en Lenaertz vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8386

949/7

25-09-1841

Coopman H te Workum Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (3 ) 

6840

36-A

blz. 26

22-04-1824

Coopman Jentje Slagter van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6062

629

02-09-1820

Coopmans ….?  ontvanger der belastingen  te Workum  heeft aangeboden de door ongesteldheid van de ontvanger der belastingen  te Koudum deze te vervangen enz. jaar 1820 (2)

6261

878-6

11-08-1815

Coopmans ….? de weduwe, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6254

140-B-blz. 19

17-01-1815

Coopmans ….? Ds. De erven uit een huis op de Ewal,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6251

1118

20-11-1814

Coopmans A---- Focke F. W. Chirurgeijn te Balk  , dat hij de armen in allle opzichten behandeld heeft na door den Armenvoogden enz. enz. en dat in Balk bijna niemand enig geloof sloegen aan het zeggen van Focke  dat hij van Balk wilde vertrekken enz. enz. verder wordt vermeld dat de heer Reneman als gecommitteerde van het Gemeentebestuur van Gaasterland  enz. dat Dr. Coopmans A. dat hij bij de bediening van zieke personen enz. jaar 1814 (4)

6250

944

10-10-1814

Coopmans A.---- Focke F. W. Chirurgeijn te Balk  van de eersten Mei 1797 tot 1 November 1800 een tractement heeft genoten van  de gemeente Balk van fl…… enz. enz.  en van 17-01-1801 tot 06-01-1810 uit de Armenkas fl…… enz.  , Verder is er een Med. Doctor aangesteld Coopmans A. welke bij publicatie van het dep. Van Vriesland d.d. 06-06-1805 verplicht werd enz. en dat  Focke F. W. dan enz. enz. jaar 1814 (2)

6261

893

02-09-1815

Coopmans A.---- Focke F. W. te Balk, Chirurgijn aldaar , bij opmaking van het Budget der Gemeente voor de jare 1811 is geen  remarque gevallen voor het tractement van voornoemde enz.  en dat zijn Tractement van fl. 50.-  hem beloofd zijn als chirurgijn zonder enige conditie nopens de behandeling voor de armen en de 2e fl. 50. is relatief de armen enz. verder genoemd dr. Coopmans A.  betaald voor medicijnen en visites der armen in 1811 en een restant van 1810 enz. en idem voor  Dr. Florisson ….? over 1813 zodat dit bewijst dat enz. jaar 1815 (3)

5662

22

00-00-1883

Coopmans A. Schip de Jonge Willem Albert, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1883

6385

35

05-07-1814

Coopmans Albert te Balk vermeld op een staat der personen welke door de onderscheidene Plaatselijke besturen in het Arrondisement Sneek gearresteerd en getransporteerd zijn gedurende de maand Juni met een aantal kolommen met informatie enz. jaar 1814 (2)

6284

1099 blz. 6

31-10-1817

Coopmans Charlotta, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6089

1194 blz. 1v        23-12-1822

Coopmans Cornelis T. Huisman te Huizum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6078

95

25-01-1822

Coopmans Cornelis T. Koopman te Huizum, hij is benoemd als zetter der belastingen voor het ontvang  District  Huizum, jaar 1822 (2)

6100

1215-1v

29-11-1823

Coopmans Cornelis. Kopman te Huizum , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Huizum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6034

398

30-05-1818

Coopmans D. D. te Marrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6389

4

28-10-1814

Coopmans F., ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)

6865

31-A

20-01-1825

Coopmans H.  Ontvanger der Belastingen te Workum een Ambtelijk stuk jaar 1825 (5) 

6089

1186         21-12-1822

Coopmans H. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6266

104

08-02-1816

Coopmans H. Gemeente Ontvanger van de Stad Workum hij ondertekend een Ambtelijke brief aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1816 (2)

6647

8

03-01-1816

Coopmans H. Gemeente Ontvanger van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn verzoek om aanstelling enz. jaar 1816 (3)

6277

30-18

09-01-1817

Coopmans H. Hij ondertekend mede als lid van de gemeenteraad van Workum het volgende document; Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

5993

919

14-11-1814

Coopmans H. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1814 (2)

5996

99

06-02-1815

Coopmans H. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging 3e Kwartaal 1814 enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1815 (2)

6277

30-12

09-01-1817

Coopmans H. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6091

162 + 166

18-02-1823

Coopmans H.---- Motman van G. W. Controleur en den Ontvanger Coopmans H. beide te Workum wonende commissarissen ter benoeming van Schatters enz. enz. jaar 1823 (4)

5984

130

18-02-1814

Coopmans H. Percepteur te  Workum---- Sminia van H. wegens zijn besluit als Raad van Prefecture enz. twee Tableaux betrekkelijk de processen verbaal bereffende de Roles der patenten wegens het laatste Tremester van 1813 enz. jaar 1814 (3)

6268

254

09-03-1816

Coopmans H.---- Sluijterman P. A. wonende te Workum geeft met de diepste eerbied te kennen Dat hij op den 2e Januari 1816 bij de organisatie van de tegenwoordige stadsregering enz. en benoeming van  de stedelijke ambtenaren dat de anderen niet bekend zijnm met enz. enz. edn dat de voormalige Ontvanger Coopmans H. zich bij request aan de koning  enz. enz. jaar 1816 (4)

5997

223

11-03-1815

Coopmans H. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2)

5996

120

11-02-1815

Coopmans H. te Workum Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren en venstergeld jaar 1815 (2)

6072

581

17-07-1821

Coopmans H. te Workum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

6100

1087

04-11-1823

Coopmans Haeble Controle  Workum, Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6833

9-A blz. 11

09-02-1824

Coopmans Haeble te Workum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6099

1066

31-10-1823

Coopmans Haeble, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6669

415-k

29-10-1817

Coopmans Hebbe Gemeente Ontvanger der Stad Workum staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

5986

243

02-04-1814

Coopmans Heble---- Cate ten Teunis. Onderwerp; een proces verbaal van Arrest of Beslag op verzoek van Coopmans Heble ontvanger der Belasting, van meubelen en goederen van voornoemd persoon wonende te Workum inzake wanbetaling zijne verschuldigden contributien over 1812 en 1813 door den deurwaarder executant Raunach Johannes gedaan vergezeld van Klapper Jan en Nachtegaal Willem beide dienaar der Policie (ondertekenen ook) van de Stede Workum, deze ten Cate is volgens de wet behoorlijk gewaarschuwd en ook genoemd Hingst van Klaas Gerrits deze ondertekend ook enz. jaar 1814 (5)

8379

815-20 blz 41

19-08-1841

Coopmans Heble te Workum, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (3)

5991

691 en 720

06-09-1814

Coopmans Heebele te  Workum hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6)

5991

691 en 720

06-09-1814

Coopmans Heebele te  Workum hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6)

6863

34-A

28-12-1824

Coopmans Heebele, ontv. Der. Bel. Te Workum, ,een handgeschreven brief van hem met zijn handtekening onderwerp hij moet de rijkskas aanvullen wegens een tekort jaar 1824 (2)

5996

151-a 

3e rij namen

20-02-1815

Coopmans Heeble hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

8280

526-17

21-05-1840

Coopmans Heeble van beroep Kapitein Kommandant der diensdoende Schutterij van Workum geboren te Sneek oud 57 jaar verder worden er  vermeld zijn al zijn officiersrangen en waar hij dienst heeft gedaan enz. jaar 1840 (5)

5983

57

22-01-1814

Coopmans Heeble, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd Tableau van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het personeel en mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3)

6278

194-2

20-02-1817

Coopmans Hendrik Everts de weduwe Vetweider en Landbouwer  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

6281

583- 16

05-06-1817

Coopmans Hendrik Everts zijn weduwe, Landbouwersche, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6388

14

29-09-1814

Coopmans Hibbe---- Tenijoe? Gauke Sikkes en Lohman F. zij zijn van de functie 1e en 2e Luitenant ontslagen komt ook in voor Coopmans Hibbe en Hoekema Sjoerd Jacob en Kingma Gerben Jans en Losman Christiaan Fredrik die allemaal met hun functie benoemd worden enz. jaar 1814 (1)

6034

398

30-05-1818

Coopmans Hyltje G. te Holwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Coopmans Hyltje Gerbens Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8386

949/12

20-09-1841

Coopmans J.  te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6413

17-19

31-12-1816

16-01-1817

Coopmans J. Corporaal staat vermeld met  bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon Vriesche Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording  over de ontvangen Soldijen  en declaraties ten behoeve van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817  (10) dossier (19)

6626

485

09-04-1814

Coopmans J.---- Rinsma Grietje weduwe van Doeke Ritskes Smeding, Handgeschreven brief met handtekening betreft een erfenis, waarin genoemd worden o.a. Margaretha Ferwerda, Abraham Ferwerda, Benjamin Douglas Siccama wed. Adrianus Veth, Doetje Ferwerda,  Jan Koopmans, Abel Siccama, Rinse Siccama, S. Haakma Tresling, Maria Ferwerda, met handtekeningen van Grietje Rinsma weduwe van Doeke Ritskes Smeding, Benjamin Douglas Siccama wed. Adrianus Veth, M. B. Hilarius, J. Coopmans en ….? Tresling , Jaar 1814

6383

87    

23-04-1814

Coopmans J. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6271

602 -5

18-06-1816

Coopmans P. H. staat vermeld op het document samen met 20  inwoners van Spannum: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6640 

544,25

15-06-1815

Coopmans Pieter Annes te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler  P. M. (Paulus Matthias)  Jaar 1815 (4)

6640 

544,25

15-06-1815

Coopmans Pieter Annes te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

3572

44-c

26-08-1822

Coopmans R. Schipper van IJlst op Leeuwarden dat hij gehouden zou zijn op de Leeuwarder Marktdagen af te varen enz. jaar 1822 (3)

6388

46           05-10-1814

Coopmans Tijmen Jacobs, Bakker te Sloten wegens Brood, wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz. jaar 1814 (4)  dossier 12

8358

356/9

Coopmans Tymen Jacobs, Deurwaarder dossier  met een brief met zijn handtekening jaar 1841 (2)

8204

841/17, 282

17-08-1839

Coopmans Visser Ruurt van beroep Koopman hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  (3)

6869

03-03-1825

33-B+33d-B

Coopmans Wietze Jentjes (ook Koopmans) Onderwijzer te Broek komt voor in een dossier van Onderwijzers van het Ministerie van Binnenlandsche zaken, Onderwijs en Waterstaat. Onderwijs Kunsten en Wetenschappen enz. jaar 1825 (4) dossier (11)

6871

29-03-1825

21+21/1-B

Coopmans Wietze Jentjes Onderwijzer te Broek , hij wordt vermeld in een dossier van de Gouveneur van Vriesland zijn naam is Coopmans en niet Koopmans enz jaar 1825 (5)

6868

16-02-1825

30-B

Coopmans Wietze Jentjes, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

6640 

544,25

15-06-1815

Coopmans? Rinze hij staat vermeld onder hetzelfde nummer als Coopmans Pieter Annes te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler  P. M. (Paulus Matthias) Jaar 1815 (4)

6640 

544,25

15-06-1815

Coopmans? Rinze hij staat vermeld onder hetzelfde nummer als Coopmans Pieter Annes te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

8093

565/6

11-06-1838

Coops Mauricius Gerhard Geb. Doetinchem, laatst gewoond hebbende te Doetinchem. Korporaal Overleden te Semarang (Id) 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Cooten van Jan R. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6253

25

07-01-1815

Cootstra O.  De weduwe van maar thans hertrouwd met Bree van Willem Onderwerp haar request van 31 december 1814 enz. jaar 1815 (1)

6387

118

22-08-1814

Cooy ….? .---- Schoenmakers: een document van de Luitenant Colonel Commanderende het 3e Bat. Inf. der Landmilitie te Kampen Pabst v. ?. L. waarin vermeld dat de slegte schoenen geleverd zijn en de leverancier der schoenen beroept zig enz. enz. de Kapiteins van voornoemd Bat. Schrijven hierover o.a. dat den soldaat of barrevoets of wel met klompen op den marsch van Kampen naar Ossendrecht enz. enz. dan volgen een 10tal niet erg duidelijke handtekeningen Cooy ….? Ameling? G. , Arensma ….? Vogel B.? , Muller ….? Tormijn of Formijn , Herckenrath ….?, Schönstadt ….?, Hoff of Haff v. den B?   jaar 1814 (2)

5663

15

30-03-1898

Cop J. A. Bergum Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898

5664

29, 16

16-04-1903

Cop J. A. Bergumerdam Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

5663

17 +27

08-04-1897

Cop J. A. Suameer Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897

5663

45

20-04-1899

Cop J. A. Suameer Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899

5664

10-05-1900

Cop J. A. Suameer Schip de Bergum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900

5672

123

30-04-1896

Cop J. te Suameer & Brongersma S. te Leeuwarden, een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Bergum “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)

5984

128

17-02-1814

Copes van Cattenburch Inspecteur Generaal, wordt genoemd in extract uit het register der besluiten van den commissaris generaal tot de zaken der financiën van de verenigde Nederlanden jaar 1814 (4)

5997

307

31-03-1815

Copieters Joh. is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer   71

8096

 

624/2

31-01-1838

Copij Johannes Geb. Leiden, laatst gewoond hebbende te Leiden. Fuselier Overleden te Koempoelang  1837, komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)  totale lijst overledenen (7)

8172

247-15

06-03-1839

Coppens Bernardus Willebrordus, Sappeur2de Afdeeling Infanterie *  25-08-1809 Den Bosch,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

6864

60-C-27

13-01-1825

Coppes B. te Leeuwarden Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6271

586-7

01-07-1816

Coppes Bauke C., Hij is als gemeenteraadslid een van de mede ondertekenaars van het document als volgt ;  Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Coppius W. J. te Blijham, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

8120

254

29-10-1838

Coqint J. Rotterdam Schipper op het schip de Aerial 29-10-1838

6680

418 blz. 7

07-10-1818

Coquiart N. te Binch, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6393

188

15-03-1815

Corbelijn Godart Jacobus---- Luppes Catharina weduwe van Acker Gerardus in leven officier bij de Friesche Garde geeft met eerbied te kennen dat haar dochter Acker Titia Ada zich gaarne in het huwelijk zoude begeven met Corbelijn Godart Jacobus Captein in het negende Bataillon Infanterie van Linie thans in Garnizoen te Leeuwarden enz. Maar dat haar dochter bij erfopvolging aanmerkelijke gedoeren te wachten heeft onder andere van  de Heer Acker Gosewinus te Groningen  en dat zij enz. jaar 1815 (2)

6418

255-A

00-05-1817

Corbeth Christoffel 181 is zijn volgnummer en Schiedam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8214

1036/16

10-10-1839

Corbie Berend Hendrik---- Corbie Martinus een bewijs van Ontslag uit den dienst bij den Mobiele Schutterij 1e Bataillon der 1e Afdeling Mobiele Friesche Schutterij waar hij als vrijwilliger heeft gediend uit de Stad Leeuwarden met een Signalementslijst van hem  waarop o.a. vermeld zijn ouders Corbie Berend Hendrik en Harmens Leentje, geboren 10 april 1803 te Leeuwarden enz. jaar 1839 (4)

8214

1036/16

10-10-1839

Corbie Martinus een bewijs van Ontslag uit den dienst bij den Mobiele Schutterij 1e Bataillon der 1e Afdeling Mobiele Friesche Schutterij waar hij als vrijwilliger heeft gediend uit de Stad Leeuwarden met een Signalementslijst van hem  waarop o.a. vermeld zijn ouders Corbie Berend Hendrik en Harmens Leentje, geboren 10 april 1803 te Leeuwarden enz. jaar 1839 (4)

7977

158-6, 22

14-02-1837

Corbie Martinus, Leeuwarden, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6418

255-A

00-05-1817

Corbijn Bastiaan 188 is zijn volgnummer en Buitesluis zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Corbijn Pieter 141 is zijn volgnummer en Buitesluis zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6411

382

18-11-1861

Corboraal  T. R. Ambrosiua Ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij gediend heeft als onderofficier enschutter in het detachement Vriesche nationale garde in de Blokkade der vesting Delfzijl en dat zijn huisgezin enz. jaar 116 (3)

6675

199

07-05-1818

Corcelles de Claude Labore met signalement beschrijving staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5) 

9418

2320, 259

09-11-1865

Corchuan Francois Vincent Kapitein op de Le Jeune Louise

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Cordaat Johannes 288 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-b 3e bat 1e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Cordaat Johannes 288 is zijn volgnummer bij de 2e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-E

1e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Cordaat Johannes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

248-A

 11e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Cordaat Johannis * Rotterdam wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6418

255-B

01-06-1817

cordaatJohannes 95 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

3698

A-12

08-10-1828

Cordel Johanna, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)

6078

103

28-01-1822

Corder Jan & Co Cargadoor---- Dik J. E. Schipper op de Vrouw Jantina op het Griend verongelukt op reis van Sint Petersburg naar Amsterdam en waarvan te Harlingen is aangebragt 21 karns en enige ton Talk, enz. jaar 1822 (4)

6075

749

03-10-1821

Cordes & Comp---- ---- Spanjaard Pieter, commissionair te Enkhuizen, een handgeschreven brief met zijn handtekening in kwaliteit als gelastigde van de heeren Cordes & comp. te Amsterdam  volgens onderhandse Procuratie d.d. 22e september dezer jaars geregistreerd te Dokkum worden ook in genoemd Leuning (Luning) Gogel & Comp te Antwerpen en de Kapitein Osterbladh Jacob gevoerd hebbende het Brikschip de Thetis genaamd op weg van Gamla Carlebij op weg naar Antwerpen en de 13e september zijn schip heeft verloren nevens het dorp Wierum op de zogenaamde Henstewal, de procuratie is ook aanwezig, als getuigen hebben ondertekend Nauta Wiebe Paulus van beroep Zeilmaker en Rijzenga Jan Paulus van beroep Korfmaker, verder genoemd Schelle van G.  als ontvangen te Dokkum voor regt , enz. jaar 1821 (9)

6414

27

15-01-1817

Cordier Dominique A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)

VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6871

22-03-1825

11/1-C

Core Louw te Dokkum staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6848

11 -A

14-07-1824

Coree Dirk een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het ontduiken van een patent. Jaar 1824 (4)

6870

18-03-1825

11/2-A

Corée F. J. te Dronrijp hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

6098

855

06-09-1823  

Coree Feije Jeremias te Leeuwarden,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)

6101

1354

27-12-1823

Coree J. voor  Granen en Erwten , Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding  voor Levensmiddelen aan de gevangenissen voor gemeld product enz.  jaar 1823 (13)

6628

755

06-06-1814

Coree Jeremias---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni 1812 ( een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd aan het het Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en Bonske te Amsterdam  groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening der successie  verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en Brienen van W. en zoon  allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de navolgende getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert  Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert  Professionele Deurwaarders bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus,  Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer Bau Hermanus  President Weesvoogd  voor afgifte enz.  jaar 1814 (6)

6870

18-03-1825

11/3-A

Coree Teije Jeremias te Dronrijp hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle Leeuwarden jaar 1825 (3)

6709

36 deel 1

blz. 6

16-01-1822

Corell ….? te Buren wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 7

06-02-1824

Corell J. te Avezathen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 7

16-01-1822

Corell J. te Avezathen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8260

110-18

08-11-1839

Corlaar Teunis Teunisse, Matroos 1e klasse op Z.M. schip de Zeeuw * 30-05-1802 Amsterdam ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

8380

833-2

24-08-1841

Haskerland

Cornel A.  te Joure staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Haskerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/16

20-09-1841

Cornel A. , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Haskerland    (als kopervan  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 16

22-05-1840

Cornel A. te Haskerland is degene die de drank ontvangt en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Haskerland zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_16

20-07-1841

Cornel A. te Joure staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 16

Bladzijde 1

26-09-1839

Cornel A. te Joure,, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

5993

889

04-11-1814

Cornel Durk Franses vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2)

8224

1236/6

nummer 8

00-12-1839

Cornel H. J. te Dragten wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)

6383

61

02-04-1814

Cornel Hein M. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6833

27-A blz. 9

06-02-1824

Cornel Hein te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6383

60

02-04-1814

Cornel Jan M. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6423

541F

20-10-1817

Cornel Jan Wijbes * 06-11-1798 zoon van Cornel Wijbe en Jans Willemke staat vermeld op een Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend aan boord van de Juffr. Akke  met als kapitein Tijleman Elias enz. jaar 1817 (4)

8199

728-24_7

17-07-1839

Cornel M. J. staat vermeld in het Register der Resolutien van den Minister van Financien Directe Belastingen, In en Uitgaande Regten en Accijnsen enz. jaar 1839 (9)

8214

1027/16

bl. 2 nr. 426

07-10-1839

Cornel M. J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

7982

244, 56/3

07-03-1837

Cornel Marten Heins domicilie te Joure van beroep  Zeeman07-03-1837

6414

27

15-01-1817

Cornel Pierre-Joseph A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)

VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6833

27-A blz. 9

06-02-1824

Cornel Wiebe te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6423

541F

20-10-1817

Cornel Wijbe---- Cornel Jan Wijbes * 06-11-1798 zoon van Cornel Wijbe en Jans Willemke staat vermeld op een Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend aan boord van de Juffr. Akke  met als kapitein Tijleman Elias enz. jaar 1817 (4)

6046

357

24-05-1819

Cornelder Christiaan Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21)

6046

357

24-05-1819

Cornelder Jan Frans Hzn.---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21)

8112

945-10

25-09-1838

Cornelies Leonard, Jager bij het Corps Jagers van Cleerens *  1814 (oud 24 jaar in 1838) Drongen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6423

541D

17-10-1817

Cornelis Aaltje---- Boer de Bouke Tijmons * 11-10-1794 z.v. Boer de Tijmon Dirks en Cornelis Aaltje 25 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6053

967

28-12-1819

Cornelis Auke,  hij is één van de vissers die op het zeestrand van Schiermonnikoog zijn komen te vervallen met Snikkenschip en alle negen thuis behorende in Paesens en zijn door het invallen van de nagt met stilte en holle zee het Vriesche gat mis geraakt enz. jaar 1819 (2)

6252

1193-30

29-11-1814

Cornelis Cornelis  zijn rekening wordt betaald wegens Aardewerk (Graafwerk) te Texel  enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

6423

541G

25-10-1817

Cornelis Dieuke---- Zeeba Hendrik Clasen * 06-05-1798 z.v. Zeeba Klaas Hiddes en Cornelis Dieuke 2 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6638

320

03-04-1815

Cornelis Dirk Vergaan op Ameland Schip de Jonge Theodoor Afschrift,  28 bladzijden

6378

60

16-12-1813

Cornelis Dirk, Staat op een lijst kosten gevallen op het vervoeren van Buskruit Kogels en Geweren van Harlingen naar Leeuwarden enz. met het bedrag wat hij tegoed heeft enz. jaare 1813 (2)

6282

737-16

07-07-1817

Cornelis Dirkje, Winkeliersche te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6251

1061

07-09-1814

Cornelis Douwe wegens kosten van een gealimenteerde Haayer P. voor schoolgelden enz. , hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Achlum over de jaren 1812 en 1813 opgemaakt te Almenun Jaar 1814 (7) dossier (13)

6417

177

26-04-1817

Cornelis E. M. 10 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6243

191-18

06-03-1814

Cornelis Eeltje, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6019

121

25-02-1817

Cornelis Evert wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Groningen de Heer Boer van F. A. enz. jaar 1817 (3)

3699

A-15

15-02-1834

Cornelis Fokeltje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13)

3699

A-15

15-02-1834

Cornelis Fokeltje., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13)

3698

B-15

nrs. 15-27

15-02-1832

Cornelis Folkertje Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3698

B-15

nrs.s 42-53

15-02-1832

Cornelis Folkertje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3700

15-A

31-01-1835

Cornelis Folkertje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3701

5-C

06-02-1839

Cornelis Gettje, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10)

3700

5-C

04-02-1837

Cornelis Gettje, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

6257

410-14

28-04-1815

Cornelis Golt Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6054

28

11-01-1820

Cornelis H.  ,---- Ringnalda Hotze Klazes, Bouma Jan Ruurds, Kuperius Okke  D., ouderlingen en Oppedijk Cornelis H.  Diaken  samen de Leden van de Kerkenraad van de Hervormde gemeente van IJlst enz. enz. dat de beroepen Predikant Rodenburg R. (Rutgerus) wel genegen souden sijn om de post van Rector van de Latijnsche school te aanvaarden jaar 1829 (2)

6246

481, 11

06-06-1814

Cornelis Haije wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6641

628

25-07-1815

Cornelis Harmen---- Dalmolen H. W. (Henricus Walradus) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) Predikant te Haskerhorne betreft zijn request dat  hij reeds een geruime tijd niet dan met zeer veel moeite zijn Tractement kan innen  verder een brief ondertekend door de Notaris Eijck van Wieger waarin  de getuigen Thijsses Feyke  en Frankes Thee beide te Haskehorne en Jakobs Tijmen en Cornelis Harmen te Oude haske Leeden des Kerkenraads  enz. jaar 1815 (4)

6276

1102-7

18-12-1816

Cornelis Harmen,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6258

630-34

17-04-1815

Cornelis Hendrik  wegens   leverantie ontvangt hij fl.   enz.  ,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

6628

785

09-05-1814

Cornelis Ieme, Eeltjes Hendrik, Jongeboer Cornelis J. Ouderlingen te Terschelling en Strandjerdt Hendrik T. , Ree Reyn W. beide Diaken van Terschelling en Jonge Anne Cornelis Kerkmeester te Terschelling en Eschauzier (Pierre) Schout van Terschelling ondertekenen een brief aan de Commissaris in het Arr. Leeuwarden het betreft achterstallig tractement van Camme van Johannes O.   jaar 1814 (7)

8285

615-2, 26,1

19-06-1840

Cornelis J. te Aalsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

6257

410-16

28-04-1815

Cornelis Jacob Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6423

541G

25-10-1817

Cornelis Janke---- Tromp Cornelis Tijmens * 18-12-1797 z.v. Cornelis Janke (vader niet vermeld) 4 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6830

18-C

16-01-1824

Cornelis Jetske---- Klasinga Hendrik Jans wonende te Tienaarloo in Drente geboren 7 Januari 1789 Rottevalle en gedoopt 1 februari 1789, overleden te Rottevalle voor ongeveer 13 jaren, zijn vader is Klasinga Jan Jans en zijn moeder is Cornelis Jetske wonende te Heerenveen  met als onderwerp; dat hij voor zijn huwelijk nodig heeft een enz Jaar 1824 (6)

6020

139

04-03-1817

Cornelis Jette wordt vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Groningen Boelens van F. A. enz. jaar 1817 (3)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Cornelis Joh’s staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

3572

14-e

24-09-1822

Cornelis Lieuwe---- Foekes Ype, Cornelis Lieuwe en Luitjens Frans alle Schippers van Ferwerd op Leeuwarden. Onderwerp;  betreft hun Octrooij, een gezamenlijk request dat zij eenige tijd herwaarts hunne veeren rustig en vredig hebben bevaren en dat er maar 6 beurtschepen in de veer mogen enz. jaar 1822 (17)

6631

1114

11e blz. van kolommen

15-09-1814

Cornelis Liske wegens leverantie van ? onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1812  jaar 1814 (7) dossier (18)

6252

1193-31

29-11-1814

Cornelis Loun zijn rekening wordt betaald wegens een reis naar Usquert tot oproeping van den Consent Willems Jacob enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

5986

238

01-04-1814

Cornelis M. staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat hij borg staat  enz. jaar 1814 (5)

6383

60

02-04-1814

Cornelis Marten te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6244

338

21-04-1814

Cornelis Meindert wegens geleverd enz. in 1811,  Hij staat op een lijst van schuldeisers  van de gemeente Joure als volgt: wordt ondertekend (als leden der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7)

6382

153

16-04-1814

Cornelis Pieter Willem, hij is gedeserteerd en de Luitenant van het Bataillon Mariniers meld dat hij thans is gearresteerd enz. jaar 1814 (1)

6243

191-24?

06-03-1814

Cornelis Pieter, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6250

994

08-10-1814

Cornelis Pieter.---- Wielstra Koert Eilerts, hij heeft lange jaren als stuurman gevaren en althoos zeer ijverig en oppassend is en dat hij nu een zeer sober bestaan heeft doordat enz. enz. verder wordt genoemd Bruining J. Leeraar der hervormde gemeente, Tjalkes Yke met een talrijk huisgezin en hij enz. enz., IJges Cornelis heeft wel de naam  van Tinmmermansbaas maar enz. enz.   Cornelis Pieter is wel een Grootschipper maar heeft niet gelukkig gevaren doordat hij enz. enz.,  Dorenbosch E. G. hij is geenszins een Groot Coopman maar een winkelier in kruidenierswaren  en hij met de boot van zijn zoon enz. enz. , Fresling Thomas dat hij maar een klein winkeltje heeft en hij daardoor enz. enz. jaar 1814

5992

805-A

16-10-1814

Cornelis Poppe, Tapper van Gedistilleerde Wateren te Lemmer , een handgeschreven brief door hem ondertekend Onderwerp;  Hij heeft de eed afgelegd maar andere Tappers enz. jaar 1814 (2)

6257

410-14

28-04-1815

Cornelis Pytter Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van