Home

 

 

Invt.

Akte

‘Toegang 11 **

 

 

‘’Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

6425

22

10-01-1818

D’union Louis Ignace * 14-05-1799 Dubefe  wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand november 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1818 (3)

6842

11-A

11-05-1824

Daakler Klaas Hendriks----Kanger Meijndert Lolkes, Een handgeschreven brief met diverse handtekeningen waaronder die van hem,onderwerp, Ballumer Schapen, alle Landbouwers te Hollum jaar 1824 (2)

8381

841/10-E

26-08-1841

Daalen van Isaak, Een staat van Miliciens dienende  in het Corps Rijdende Artillerie,  waarin vermeld de namen van soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)

6864

18-C

07-01-1825

Daalen van Pieter *26-11-1802 Leeuwarden ;   hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6254

140-A blz.13

17-01-1815

Daalman C ---- Jansma L.,  Daalman C de erven en Assen van A. heeft jaarlijks te hoeden uit een Huis in de Groote Kerkstraat enz. wordt vermeld in de Eeuwige Renten  wordt vermel die weer staan  op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60)

8384

920-20

17-09-1841

Daalmeijer Evert * Amersfoort 08-07-1817, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

6280

340-A

18-03-1817 

Daam W. R.---- Haaksma Uilke Klaases,  Smid Klaas Harmens,  Haaksma Witzen Klaas ,  Herberg v.d. Teeke Pijtters, Hoefhamer Pijter Klaasses ,  Sonnema A. F.,  Daam W. R.,  Plagter Jacob Jans,  Frans Kienstra , allen te Dockum wonende  zij ondertekenen een request betreffende dat zij in den jare 1810 ten behoeve van het voormalige district Oostdongeradeel verscheidene leveranties aan de Militairen hebben gedaan en verzoeken nu betaling met een behoorlijke rente ter vergoeding van de kosten enz. jaar 1817 (4)

6030

69

30-01-1818

Daams Johannes Andries---- Cardinaal Doetje Everds weduwe van  Daams Johannes Andries te Leeuwarden welke haar man aan de gevolgen van enz. betreft een jaarlijkse gratificatie enz. jaar 1818 (3)

9921

11

19-10-1882

Daan A. ,Gemeenteveldwachter te Marrum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6066

 

42

16-01-1821

Daan C. Hij is een van de ondertekenaars van een document als volgt:  van dat zij als gerechtsdienaren zeer in het nauw en in verlegenheid zijn gebracht  dat hun tractement  enz. enz.  jaar 1821 (1)

6022

290

03-05-1817

Daan Cornelis Leeuwarden is aangesteld in de functie van  Gerechtsdienaar te Leeuwarden i.p.v. Lichtevoort Jacob (1)

 6864

14-A

11-01-1825

Daan Cornelis ofte deszelfs Erfgenamen te Leeuwarden, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5)

6839

5-A blz. 3

08-04-1824

Daan Cornelis opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)

 6864

14-A

11-01-1825

Daan Cornelis,  gerechtsdienaar te Leeuwarden  een document waarin vermeld dat hij op 26-12-1824 overleden getekend door de Procureur Criminele in de provincie Vriesland jaar 1825 (1)

6855

5-A

08-10-1824

Daan Cornelis, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824 (4)

8280

517-11, 46

19-05-1840

Daantje J. te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6029

896

17-12-1817

Daas Cornelis Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Leeuwarden  arr. Leeuwarden. Jaar 1817 (2)

6060

480

06-07-1820

Dadema J. M. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Dadema J. M. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-8          25-05-1821

Dadema J. M. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Dadema J. M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6034

398

30-05-1818

Dadema Jan M. Te St. Anna parochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Dadema T. M. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6683

2 deel 1

Blz. 8

04-01-1819

Daeij M. A. (Mr.) Ouderling te Alkmaar tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2

blz. 10

22-01-1818

Daeij M. A. Mr. te Alkmaar Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 7

22-01-1818

Daeij M. A. Mr. te Alkmaar Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

8384

920-20

17-09-1841

Daemen Hendrik * Maarssen 20-10-1821, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

6279

203

24-02-1817 

Daesburgh….?  Controleur op’t Heerenveen,   Onderwerp:  dat de belastingdienst  het oude materiaal te doen verkopen maar dat er in zijn bezit zijn 5Molenbuisen  enz. jaar 1817 (2)

6683

2 deel 1

Blz. 2

04-01-1819

Daey M. A. (Mr.) Ouderling te Alkmaar tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2

Blz. 2 + 11

04-01-1819

Daey M. A. (Mr.) te Alkmaar wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (10) dossier (22)

6671

54 blz. 15

22-01-1818

Daey M. A. Mr. te Alkmaart Ouderling Classis van Alkmaar wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6303

390a

13-08-1823

Dagen Dirk Foddes en Koopmans Albert, drie declaratie’s over 1820 en 1821 van de Hoofdbestuurders van het Bedelaars Gesticht te Hoorn wegens verplegingskosten van voornoemden enz. enz  aan het bestuur van de Stad Hindelopen, Jaar 1823   (1)

6303

532-f en 533

31-07-1823

15-10-1823

Dagen Dirk Foddes ----Vorderda Dirk oud 2 of 33 jaar hij wordt in een document vermeld als opgezonden getransporteerde bedelaar naar de My. Van Weladigheid  enz  verder nog gegevens over hem,  in een ander document wordt vermeld dat hij een verkeerde naam heeft opgegeven en hij werkelijk heet Dagen Dirk Foddes  jaar 1823 (4) 

6301

436

11-09-1822 

Dagen Dirk Foudes in het Bedelaarsgesticht te Hoorn, een ingezonden declaratie aan de Gemeente Hindelopen enz. jaar 1822 (1)

6006

982

20-12-1815

Dagen Sierd Dirks  te Hindelopen In naam van de Overheid voornoemde heeft niet voldaan aan den inhoud van de sommatie op de 2e november 1815 aan hem geexploicteerd  enz. de Ontvanger particulier enz de Deurwaarder Executant Baunach ….? gaat vergezeld van Jans Coenraad en Bakker Tjeerd Hylkes als getuigen begeven naar de woonplaats van eerstgenoemde enz. en heeft de na te noemen goederen (een hele lijst) in beslag genomen de bewaring van deze meubelen en goederen zijn toevertrouwd aan Jans Coenraad die allen dit document ondertekenen Dwangbevel jaar 1815 (4)

6242

90

04-02-1814

Dagen Sierd Dirks te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

5993

889

04-11-1814

Dagen Sjoerd Dirks vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2)

6833

38-D deel 2

Blz. 11

06-02-1824

Dagevos D. te Driehuizen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 13

06-02-1824

Dagevos J. te Kruiningen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

9180

264

06-02-1915

Dagles? Reitje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Dahl D. Kapitein is met zijn schip de Försoget  vanuit Brevig op 2 Mei te Vlieland  gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8

7977

 

152-10

11-02-1837

Daintjer H. H. Schipper op de Catharina staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen informatie zoals van welk land het schip de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7)

9184

557

03-05-1917

Dalebout Jannetje Pieternella, komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand April met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

6424

609

10-12-1817

Dalen v. Witze Hendriks 60 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Dalen van Dirk 263 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6407

198-

1+12-13

04-05-1816

Dalen van Jan Gerrits staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6868

22-02-1825

29-C

Dalen van Martin staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolommen met informatie) Jaar 1825 (2)

6868

22-02-1825

29-C

Dalen van Martin staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolommen met informatie) Jaar 1825 (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Dalen van Wietze Hendriks 410 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Dalen van Wijtze, 179 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6022

294

05-05-2817

Dalfsen Mergien Harmens weduwe Peters van Jacob wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen te Vollenhoven Sloet tot Westerholt ….? 1817 (3)

6020

139

04-03-1817

Dalfsen van J. J. vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Vollenhoven de heer Sloet tot Westerholt ….?  enz. jaar 1817 (3)

9180

818

05-05-1915

Daligman Daniel ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

3698

B-12

27-02-1832

Daling Maria Philippina, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

8308

1066-13

28-10-1840

Dallien Andreas * 1816 Amsterdam staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. jaar 1840 (6)

6277

81

18-01-1817 

Dalmolen  H. ,---- Boer de Anne Douwes en Meulen van der Sjouke Piekes beide Korenmolenaars wonend op de Joure dat beide een document tekenen waarin zij bij deze aan de Grietman en Assessoren die mede tekenen beloven en zich solidair verbinden om de op de som waarop zij  ter zake het graan  door hun te gebruiken de Bakkerijen  over den jare 1817 gemalen wordt enz. Grietman Vegelin van Claerbergen (Pieter Benjamin Johan) en Assessoren zijn Everts A. (Arend), Krijns  W. (Wyberen), Dalmolen  H. jaar 1817 (4)

6864

60-C-37

13-01-1825

Dalmolen  Henricus Walradus  te Joure Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (3)

6250

947

08-10-1814

Dalmolen H.----  Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een antwoord op haar request betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van de helft van het veer varende op Amsterdam door haar oudste minderjarige zoon enz. enz.  dit document wordt ondertekend door Dalmolen H. Schout van Haske en de navolgende allen leden van de raad van haske en wel: Lieappens?  And. , Knobbs R. K. , Loo F. J. C., Homans C., Kooiker S. G.,  Terwisga van N., Euperman Jan, Loff J. Jacobs  ook haar request in een zelf geschreven brief met haar handtekening waarin zij o.a. vermeld dat de navolgende personen ter staving van enz. enz. en wel  Boon van Johannes Martens, Knobbe Roelof Koops, Smijnga Gerben Aukes, Haga Adam Johannes, Boetje Hendrik, Vries de Anne Haitzes  jaar 1814 (7)

6263

1066

08-11-1815

Dalmolen H.  komt voor in een dossier en vermeld op een Extract uit het register der  Repartitie van de Ingezetenen van de Gemeente Haske enz. jaar 1815 (3)

6255

250-7

10-03-1815

Dalmolen H. (de Schout van Haske)  heeft tegoed voor verschotten , Staat vermeld op een Document genaamd; Lijst van de uitgaven gedaan op autorisatie uit de onvoorziene uitgaven van de Gemeente Haske   ter beschikking van de departementalen ambtenaar enz. jaar 1815 (7)

6633

1374+1459

06-11-1814

Dalmolen H.---- Drees H. en Vrieze de Halbe Diakenen van de Hervormde Gemeente van Heerenveen sturen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat zij doen toekomen een extract uit de registers der vier specien van het district Haskeland (=aanwezig) afgegeven door de Schout waaruit de vijfjarige inwoning van Patroon Hendrik Ekkes en huisvrouw in de gemeente Nijehaske met vermelding van huisnummers en jaren enz. verder worden in de vier specien vermeld Jans Jurjen 1798 en gaat naar Heerenveen, Johannes Lammert 1802 en gaat naar Sloten enz. ook een verklaring van Bouwma Arjen Anthonie Mr. Slager , Kempes Hendrik Mr. Weever en Zweep van der Piebe Elings die alle drie de verklaring ondertekenen betreffende Patroon Hendrik Ekkes Arbeider en zijn huisvrouw Hendriks Minke laatselijk alhier enz. verder een document ter beantwoording ondertekend door de Schout van de gemeente Haske Dalmolen H. en de Diakenen van Nijehaske Ramkema Jan Gerbens en  Laan van de Hans Sijtses  jaar 1814 (10)

6094

370

02-05-1823 

Dalmolen H. Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden  van de hervormde gemeente en hoofden der huisgezinnen  te Haskerdijken  naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz. verklaren uit ons midden te commiteren  en te benoemen  de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs  beide Veenlieden  en Boetje Auke Klazes  alle te Haskerdijken  ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper  Euverman Hendrik Jans den 27e april  ,  jaar 1823 (4)

6259

707

13-07-1815

Dalmolen H. hij ondertekend als lid van de Gemeente Haske: Metz Petrus Johannes , Regter bij de Regtbank te Heerenveen  wonende te Oudehaske  Gemeente Haske dat in de reparatie tot vinding van het tekortkomende gelden in 1814  Ondertekend door het Gemeentebestuur van Heerenveen enz. jaar 1815 (2)

6624

180

23-01-1814

Dalmolen H. ondertekend een brief  als Schout van de Gemeente Haske  dat hij zijn post heeft geconstitueerd heeft en heeft hij de voldoening voor te dragen Lieuwes Andries erfgezetene en Lid van den Raad der gemeente enz. jaar 1814 (2)

6247

605

13-07 -1814

Dalmolen H. Ondertekend samen met  leden van de Raad der Gemeente de Memorie van de Schout van de Gemeente Haske betreffende de ingestorte gemeente huizen en de daarop volgende onvermijdelijke kosten enz. en aldus voorgedragen bij de Raad der Gemeente enz. jaar 1814 (4)

6632

 

 

1210

28-09-1814

Dalmolen H.---- Patroon Hendrik Ekkes te Heerenveen woonachtig het betreft zijn onderhoud door de Hervormde Gemeente van Nijehaske dit document is ondertekend door De Schout van de Gemeente Haske Dalmolen H.  De Diakenen van de Hervormde Gemeente van Nijehaske Ramkema Jan Gerbens en Laan van der Hans Sijtses ondertekenen  een brief aan de Gouverneur betreffende eerstgenoemde (hij wordt daar genoemd Ekkes Hendrik) enz. jaar 1814 (3)

6647

30

21-02-1816

Dalmolen H. Schout van de gemeente Haske ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het teruggezonden ondertekende Request Van Rodenburg R. Predikant te Haskerdijken en Nijehaske dat de Kerkenraad een jaarlijkse toelage van f 40 enz. ook een document van 10-01-1805 ondertekend door de Ledematen van de Hervormde Gemeente van Haskerdijken  Wijbrens Tjeerd Ouderling, Kornelis W. Diaken, Klazes Auke, Pijters Kerst, Wijbes Sijtze, Wijtzes Abe, Romkes Kornelis enz. jaar 1816 (9)

6388

117

22-10-1814

Dalmolen H.---- Sijtgen George , het retoer gezonden overlijdensextract enz. en de Commissaris van Heerenveen schrijft dat waarschijnlijk Sijtgen George dezelfde is als Sijtzes Sjoers zoals door de schout van de Gemeente Haske Dalmolen H. is aangegeven en wel  door hem gevonden in het doopboek van Nijehaske hij geboren meot zijn 27-12-1774 en zoon is van Hessels Sijtze en Sjoerd Antje maar Sijtgen George heeft zich ook wel geschreven als Groot de Sjoerd Sijtzes en hij heeft een breder op het Heerenveen met de name Groot de Hessel Sijtzes enz. jaar 1814 (2)

6250

935

04-10-1814

 

Dalmolen H.---- Veldstra Fokke Meints, Huisman te Haskehorne en de Schout Dalmolen H. van de gemeente Haske Onderwerp; Het Dragonderpaard en een schadeloosstelling. enz. enz.beide ondertekenen het document, jaar 1814 (5)

6641

628

25-07-1815

Dalmolen H. W. (Henricus Walradus) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) Predikant te Haskerhorne betreft zijn request dat  hij reeds een geruime tijd niet dan met zeer veel moeite zijn Tractement kan innen  verder een brief ondertekend door de Notaris Eijck van Wieger waarin  de getuigen Thijsses Feyke  en Frankes Thee beide te Haskehorne en Jakobs Tijmen en Cornelis Harmen te Oude haske Leeden des Kerkenraads  enz. jaar 1815 (4)

6866

25-01-1825

25-D

Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Assessor  wordt genoemd in een document jaar 1825 (1)

6668

380 blz. 1+ 8

04-10- 1817

Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Assessor hij ondertekend samen met anderen het document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6868

16-02-1825

31-B

Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Assessor te Nijehaske waarnemende de functie van Grietman van Haskerland is uit het midden van de bevolking benoemd bij hoofdelijke stemming  commissie enz. enz. Onderwerp: de in de gemeente Oude en Nijehaske door het Zeewater van have en goed beroofd in enkele hoger gelegen woningen en schepenen enz. Onderwerp: de overstroming enz. de navolgende personen ondertekenen dit document Boelens van J.H., Waal de G., Terwisga van A., Tuijmelaar Siebe, Gerritsma G. E., Tieleman F., Bruijn de H., Hemmenga J. H., Sjollema D.  jaar 1825 (4)

6302

165

10-10-1822

Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Grietman en Assessoren, Hij ondertekend mede in copie en als Floreenpligtige Ingezetenen van de Hervormde Godsdienst en respectieve hoofden der Huisgezinnen van den Dorpe Snikzwaag Onderwerp: het Onderwijs  enz. jaar 1823 (7)

6303

412

12-10-1822

Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) in der tijd (1813) Maire van de Gemeente van de Haske, wordt genoemd in een document van de Grietman en Assessoren van Schoterland met als onderwerp de schulden veroorzaakt door het verblijf van eene detachement Kozakken te Heerenveen  in November en December 1813 enz. enz. jaar 1823 (11)

6088

1098

19-11-1822

Dalmolen H. W. (HenricusWalradus)----Haskerdijken , onderwerp: het  een aanbod om den afkoop van het onderhoud van den Hervormde Kerk en de Toren aldaar enz. enz.  ten huize van Euverman  Hendrik Jans  Tapper te Haskerdijken zijn aanwezig  de heer Grietman van  Haskerland namens de heer staatsraad Scholten Fannirus er  is een 1e  aanbod en een 2e aanbod enz. enz.  tevens aanwezig Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Assessor van de Grietenij Haskerland   verder aanwezig de leden van de kerkeraad die teenen als volgt: Moed R. Jans , Dijk van W. L., Groot de W. A., Boetje Auke Klazes, Veen van der J. W., Moed H. Jans, Hoekstra B. Henderijk, Veen van der J. W., Dijk van P. L., Romkema Kornelis Romkes,  jaar 1822 (6)

6643

753

7e blz. van kolommen

11-09-1815

Dalmolen H. zijn handtekening staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6077

1015

18-12-1821

Dalmolen H., het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en waarvan Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze overeenkomst is opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn op uitnodiging aanwezig de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz. jaar 1821 (9)

6830

27-C

21-01-1824

Dalmolen Henricus Walradus Assessor te Haskerland staat vermeld in een document van Wij Willem bij de gratie Gods Koning de Nederlanden enz.  betrefende de  benoeming van de Civiele leden in de Militie Raden enz. jaar 1824 (7)

6100

1192-24

26-11-1823

Dalmolen Henricus Walradus---- Krijns Wybren  en Dalmolen Henricus Walradus zij zijn als Schatters  over 1824 te Joure gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6866

01-02-1825

4-1-C

Dalmolen Henricus Walradus te Haske---- Volkhamer J. Commanderende het 3e/2e/ Bat. 8e afd. inf. in Garnizoen te Leeuwarden/Coevorden, hij wordt vermeld op de staat houdende benoeming der Civiele Leden in de Miliecieraden voor de ligting van 1825, jaar 1825 (7)

6089

1199 blz. 24

26-12-1822

Dalmolen Henricus Walradus te Joure, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6401

 

860-1-3+6

31-10-1815

Dalmolen Lodewijk hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

8356

303-22, 4              25-03-1841

Dalsen Fontein van Augustus Goetius te Menaldumadeel  staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)  document (9)

5982

1752

13-12-1813

Dalsen v. A. R---- Simmes Klaas als gebruiker der plaats van Dalsen v. A. R. staat vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Tzum die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie  en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 1813 (12)

6082

453

03-05-1822

Dalsen van A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Dalsen van A. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6243

191-1

06-03-1814

Dalsen van A. R. Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

5982

1752

13-12-1813

Dalsen van A. R. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners  die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6383

94   

23-04-1814

Dalsen van Augustus Robbertus te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

3579

100

30-01-1843

Dalsen van D. ---- Beyma thoe Kingma Mr. C. L. en Willems W.  van de Vriesche  Meer en Kanaal Stoom Boot Maatschappij Onderwerp een protest van de gezamenlijk Trekschippers van Sneek op Leeuwarden in een door hun allen ondertekende request, Dalsen van D., Ruiter W. D., Cate ten IJ., Stelma IJ., Jongstra B., Bakker D. H., Boomsma F., Somler J., Repko J., enz. jaar 1843 (2) dossier  (30)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Dalsen van Dirk  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8381

851/4

28-08-1841

Dalsen van Fontein A. G. een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp;  een request om kwijtschelding van van 2 boeten ad. 10 gulden enz. jaar 1841 (3)

6864

26/1-C

no.  134

07-01-1825

Dalsen van Jan  te Sneek   8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Dalsen? Fontein van te Dronrijp, Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Dalsma Brugt  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Dalsma Jan  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6402

 

922-1+ 12

09-12-1815

Dalsmolen Lodewijk staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6060

480

06-07-1820

Dalzen van A. R. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Dalzen van R.  te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6034

398

30-05-1818

Dalzum van A. te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6852

27-A

25-08-1824

Dam A. G.---- Feijer Klaas te Tjallebert betreft een procesverbaal van bekeuring overtreding wet op het patent wegens het in bezit (gebruik) hebben van een vaartuig zonder patent, wordt ook in genoemd Dam A. G. de eigenaar en den de huurder Ruiter  R. W. jaar 1824 (4)

8290

727/11

21-07-1840

Dam Douwe Hendriks, Handgeschreven brief met handtekening van de Veenman te Terwispel Douwe jaar 1840Hendriks van Dam 

9181

1413

06-08-1915

Dam Durk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8257

69/20, 1

nr. 118

20-01-1840

Dam Gerrit S. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en/ of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

8257

69/20, 1

nr. 118

20-01-1840

Dam Gerrit S. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en/ of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6852

26-A

23-08-1824

Dam Gerrit Siemons Schipper, jaar 1824

6848

15-A

14-07-1824

Dam H. G. Luinjebert Scheeps-timmermanSchip de Bot, jaar 1824

9191

1429

20-11-1920

Dam Harmen * 13-09-1850 Luinjebert Beetsterzwaag Veldwachter jaar 1920  (2)

9921

28

19-10-1882

Dam Harmen Everts  Veldwachter te Ureterp gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6844

14-A

02-06-1824

Dam Harmen Gerrits, Scheepstimmerman  bereft het eigendomsrecht van een schip worden ook in genoemd, Schipper Wieger Geerts Veenbaas te Tjalberd, Ruiter  Rein Wygers te Talleberd ,jaar 1824 (5)

6842

8-A

17-05-1824

Dam Harmen Gerrits, Scheepstimmerman te Luinjebert, betreft het hebben van een vaartuig zonder patent, en Jong de Jeep Douwes Slater in het Meer wegens Fraude, jaar 1824 (2)

8225

1253-13, 2 10-12-1839

Dam Harmen Hendriks te Aengwirden  wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

9185

1612

05-12 1917

Dam Hartog gehuwd met Hes Magda, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6378

66

17-12-1813

Dam Hendrik Douwes, Veenbaas te Gorredijk, de heer Maire van Gorredijk klaagt dat zig ondergaande Beijegeningen door voornoemde enz. enz. en dat hij dat naar de regtbank te Heerenveen heeft gezonden enz. jaar 1813 ( 2)

6865

1-C no. 21

24-01-1825

 Dam Hendrik Willems---- Hoornstra Wytse Loukes plaatsvervanger voor Dam Hendrik Willems, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6668

380 blz. 3

04-10- 1817

Dam J. H. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6303

608

20-08-1823

Dam J. R.---- Schreurs S. W. hij wordt samen met Krikke S. Jan , Dam W. W., Simon H. J., Dam J. R.als Kerkeraadlid der Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert, Luinjebert en Gersloot genoemd in een document  ende de schulden die de gemeente heeft en zij een brief schrijven aan de Gouveneur van de provincie Vriesland voor ondersteuning enz. enz. verder als bijlage een Staat van Behoeften der  Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert,  waarin vermeld de heer Schreurs J. W. die geld leent aan de d.g. gemeente en Koers J. G.  die nog een rekening heeft openstaan enz.  jaar 1823 (4)

8361

432-20

03-05-1841

Dam J. S.  en Kelderhuis J.  beide Veenklieden te Tjallebert rekenpligtig ten kantore Knijpe het betreft een request verzoekende voor twee in 1839 geveende en bedorven partijen enz. jaar 1841 (4)

6273

803-3

17-09-1816

Dam Jan Hendriks Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

6643

753

2e blz. van kolommen

11-09-1815

Dam Jan Hendriks staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6623

199

16-01-1814

Dam Jan Hendriks, ---- Glasius Wierd, Heslinga Auke, Post van der Folkert, Wiegersma Douwe, Rekker Freerk, IJzema Dirk Douwes, Dam Jan hendriks, Zijlstra Jan, Visser Albert Dirks, Veen van der Pieter, Schaaf van der Folkert, Poutsma Rienk, Nagel van der Lijkle, Vries de Saapke Feddes weduwe van Tjammes Jan, Dijkstra Gerrijt en Westra Pieter alle Rogge en Kleinbrood Bakkers te Dockum geven onderdanig te kennen dat ten gevolge van de belasting op het Gemaal welke op den eerste januari 1814 is ingevoerd en dat zij door hun een Declarator van het gemalen Graan enz. jaar 1814 (3)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Dam Jan Roelofs 643 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6281

583- 120

05-06-1817

Dam Klaas Jans ,Arbeider,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6833

27-A blz.13

06-02-1824

Dam Koop te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

8375

708-5_2

20-07-1841

Dam R. H. Assessor---- Hilligenberg v.d. te Rotterdam staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Dam R. H. Assessor van Engwirden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Ǽngwirden

Dam R. H. Assessor van Ǽngwirden ondertekend namens de Grietman bij diens afwezigheid de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)

8379

802-12

16-08-1841

Dam R. H. Assessor van Engwirden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Wijndels David George, zijn benoeming en installatie als Assessor enz. jaar 1841 (3)

5673

 

128

18-07-1903

Dam R. H.---- Elst van der & Matthes Firma, te Amsterdam , in een handgeschreven brief  met een gedrukt briefhoofd en een stempel met het adres Salmiakfabriek Korte Bleekerspad 64 met zijn Handtekening waarin hij schrijft dat   de stoomboot “Adele”  al 25 jaar de de Friese Wateren bevaart nu wordt verhinderd het vaarwater enz. enz., want de Brug/Sluiswachter Dam R. H. de opmerking maakte dat het schip daar niet mocht varen, verder een correspondentie daarover, ook aanwezig een brief waarin deze dat ontkent enz. 1903 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Ǽngwirden

Dam R. H. te Tjalleberdstaat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ǽngwirden  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8225

1252-14   09-12-1839

Dam R. H. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)

9184

447

10-04-1917

Dam Simon Rotterdam Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland jaar 1917  (1)

9182

630

05-04-1916

Dam Simon te Rotterdam,  Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

6830

18-A blz. 19

21-01-1824

Dam ten D. D. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6628

825 blz. 2

23-05-1814

Dam ten D. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6628

825 blz. 3

23-05-1814

Dam ten D. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6258

627-5

21-06-1815

Dam ten Doede D. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6628

825 blz. 5

23-05-1814

Dam ten Doede Dirks ondertekend mede een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum  enz. jaar 1814 (17)

6628

825 blz. 3

23-05-1814

Dam ten Doede en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6080

224

04-03-1822

Dam ten Durk Doedes---- Koudum, Onderwerp:  dat op 14 januari 1822 ten 8 1\2 uur s’ avonds bij een hevige storm uit het Noord Noordwesten vergezeld met  bliksem enz. enz. is ingeslagen in de kerk van Koudum  en 3 duim heeft doen inbranden enz. enz.  dat de Executuur Hemminga enz. en een bliksemstraal in het huis van de deurwaarder Quarre Rein Jeremias  , en dat hij direct naar de toren is gegaan enz. enz.  gelijk ook Heijde van der Hendrik Jaspers van beroep Slagter,  Zaagsma Gosse Sjoerds van beroep Timmerman, Hofman Johannes Walters van beroep Arbeider dog thans gedetineerd,  Dam ten Durk Doedes Timmermansknegt,  die met Quarre Rein Jeremias   de klok hebben geklipt en door een toeschietende menigte enz. enz.  en dat genoemden  emmers en lantaarns verzamelden en dat  Jaarsma G. W. de Assessor enz.  en van Postma Lolke Lolkes van beroep Schoenmaker en dat  Werf van der Walle te Koudum de tweede enz. enz.  en de tweede emmer door Rampeon Jan boerenknegt bij Aasma Johannes Namles te Koudum  en dat de toren toen brandvrij was enz. (een mooi lang verhaal) jaar 1822 (3)

6628

825 blz. 4

23-05-1814

Dam ten Rink  vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6258

627-6

21-06-1815

Dam ten Rink wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6424

609

10-12-1817

Dam v H. 53 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6383

58

02-04-1814

Dam v. Auke Alberts te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

5997

307

31-03-1815

Dam v. Gerrit Jacobus    is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer 286

5711

2 staat E

28-08-1902

Dam v. H. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de De Hoop Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16)

8197

687-1

06-07-1839

Dam v. JOH.  mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)

8211

988-3, 16

Bladzijde 1

26-09-1839

Dam v. K. J. uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

5664

37-9

01-04-1910

Dam van  H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

5672

31

00-00-1891

Dam van  Hendrik te Gorredijk  met zijn boten de “Tjerk Hiddes”en de “De Hoop” staat vermeld op de Staat van Behandelde Adressen om vergunningen tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland enz. Jaar 1891 (3) hele dossier (7)

5663

142-25

16-04-1891

Dam van & Co. Gorredijk Schip de De Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891

5666

2

20-02-1904

Dam van & Co. Reederi Lemmer Heropening direnst Lemmer Sneek met  het Schip de De Hoop, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

Jaar 1904

akte 2

Dam van & Co. Reederij te Lemmer brengen ter kennis dat zij een geregelde dagdienst beginnen op 22 Februari 1904 met de stoomboot de “Hoop” enz. jaar 1904 (3)

8375

708-5_34

20-07-1841

Dam van & Co. te Utrecht staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S. (Steven)  Burgemeester van Sneek  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelden van uitvoer-biljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni  enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 34

19-06-1840

Dam van & Co. te Utrecht Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek

Dam van & Comp. te Utrecht staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente  Sneek  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8374

703/1

19-07-1841

Dam van Akke, ------- Feddes Aaltje, Plantinga Barbera, Hegemans Mietje, Schreuder Catharina, Gerrits Johanna, Dam van Akke, Dreunhuizen Hendrika, Dreunhuizen Jantje,  Vries de Catharina, Drost Antje,  Bron Mietje,  Mensing Sietske, Meyer Geeske,  Lambrecht Geertrui,  Ulrichs Getje en Steen van der Pietje alle verkoopsters van Visch aan de gewone vischmarkt te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (2)

5997

307

31-03-1815

Dam van Albert Jac. is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    278

6033

276

20-04-1818

Dam van Albert Jacobs staat  vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie te Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving,  Leeuwarden is de laatste woonplaats voor de gevangenis jaar 1818 (2)

6005

938 blz. 5

30-11-1815

Dam van Albert Jacobus Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6028

810

13-11-1817

Dam van Albertus J. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6253

45

13-01-1815

Dam van Aldert Aukes, Grofsmid te Joure wegens geleverde Pieken, Vermeld op een document genaamd Specifieke staat van uitgaven gedaan op het fonds van onvoorziene uitgaven van Joure enz. enz. jaar 1815  (4)

6833

27-A blz. 8

06-02-1824

Dam van Aldert te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

8376

744/8

30-07-1841

Dam van Arend * Groningen, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

8377

766-8

05-08-1841

Dam van C. J. W, , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)

8377

766/8

05-08-1841

Dam van C. J. W. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2)

8257

69/8

20-01-1840

Dam van Cornelis Jan  het betreft den borgtogt in twee en een half per cents Nationale werkelijke rentgevende schuld enz. jaar 1840 (2)

8257

69/8

20-01-1840

Dam van Cornelis Jan  het betreft den borgtogt in twee en een half per cents Nationale werkelijke rentgevende schuld enz. jaar 1840 (2)

8356

328/27-3

03-04-1841

Dam van D. wonende in wijk A. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6294

375-13

17-05-1819

Dam van den Brand Jans betaald fl. 3.50 voor een jaar pagt, komt voor  in een document Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier (24)

6389

63-67

01-11-1814

Dam van der Gerrit Branik? hij is overleden in een Frans Hospitaal en bijgaande een Acte de Déces (overlijdensakte) jaar 1814 (2)

6419

287-D

17-07-1817

Dam van der Romke 9 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

8225

1252-14   09-12-1839

Dam van Douwe H. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)

6868

21-02-1825

18-A-4

Dam van G. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Leeuwarden  enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)

6868

21-02-1825

18-A-4

Dam van G. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Leeuwarden  enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)

6836

12-A

04-03-1824

Dam van G. Jenever Brander te Leeuwarden verzoekende aan de Gouverneur om de declaratie mogen worden afgetrokken de Beslagkuipen wegens het rapport van de Arrondissements inspecteur  enz. jaar 1824 (5)

8285

623-2

22-06-1840

Dam van Geertje Salomons---- Brook Abraham , Cornelia en Sabine kinderen van Brook Bonefang Hartog en Dam van Geertje Salomons de kinderen zijn door Sneek gestuurd naar de gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid en de laatsgenoemde naar Veenhuizen tevens een document met 9 kolommen gegevens enz. jaar 1840 (6)

8359

369-6

16-04-1841

Dam van Geertje Samuels ---- Brook Eva * 8-11-1821 Sneek dochter van Brook Bonefang Hartog en Dam van Geertje Samuels  het betreft haar opzending naar de instelling Frederiksoord ook aanwezig een signalementslijst met al haar gegevens enz. jaar 1841 (3)

8308

1079-3

31-10-1840

Dam van Geertje Samuels---- Brook Cornelia * 07-08-1820  heeft zonder te hebben gebedeld zich vrijwillig ter opzending hebbende aangeboden naar de Kolonie Frederiksoord, een lijst met Signalement en Inlichtingen aanwezig waaruit o.a. blijkt dat haar ouders zijn Brook Bonefang Hartog en Dam van Geertje Samuels enz. jaar 1840 (6)

8308

1079-3

31-10-1840

Dam van Geertje Samuels---- Brook Sabine * 08-12-1822 heeft zonder te hebben gebedeld zich vrijwillig ter opzending hebbende aangeboden naar de Kolonie Veenhuizen, een lijst met Signalement en Inlichtingen aanwezig waaruit o.a. blijkt dat haar ouders zijn Brook Bonefang Hartog en Dam van Geertje Samuels enz. jaar 1840 (6)

6016

707

21-11-1816

Dam van Gerrit J. , staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6028

810

13-11-1817

Dam van Gerrit J. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Dam van Gerrit J., 50 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Dam van Gerrit J., 78 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6005

938 blz. 5

30-11-1815

Dam van Gerrit Jacobus Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

5985

203

19-03-1814

Dam van Gornpregt Heiman een kennisgeving der directe belastingen te Leeuwarden maar hij houd zig op te Departement de Monden van de Maas te Rotterdam De Ontvanger van de directe belastingen deelt mede dat genoemde persoon zich aldaar bevind., enz. jaar 1814 (2

5985

203

19-03-1814

Dam van Gornpregt Heiman---- Heiman van Dam Gornpregt Heiman een kennisgeving der directe belastingen te Leeuwarden maar hij houd zig op te Departement de Monden van de Maas te Rotterdam, enz. jaar 1814 (2)

5663

142

25

16-04-1891

Dam van Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891

6853

28-A

02-09-1824

Dam van Gosse Brander te Leeuwarden  een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

5662

21, 48= Minuut

28-04-1887

Dam van H & Co Gorredijk Schip de De Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887

5662

49 en 23

22-04-1886

Dam van H & Co Gorredijk Schip de De Hoop,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886

5662

19

00-00-1885

Dam van H & Co Gorredijk Schip de De Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885

5663

17 +23+26

08-04-1897

Dam van H & Co Gorredijk Schip de De Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897

5663

25, 66 =Minuut

18-04-1889

Dam van H & Co Gorredijk Schip de De Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1888-1899, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889

5663

44  en 26

17-04-1890

Dam van H & Co Gorredijk Schip de De Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890

5672

45

18-06-1891

Dam van H, Fzn. Gorredijk Directeur Stoombootmy. Schip de Hoop,  de Tjerk Hiddes 18-06-1891 (Dossier14)

5664

37-9

01-04-1910

Dam van H. & Co. Gorredijk Schip de De Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

5664

11

10-05-1900

Dam van H. & Co. Gorredijk Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900

5664

29, 11

16-04-1903

Dam van H. & Co. Gorredijk Schip de Hoop, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

5663

39

20-04-1899

Dam van H. & Co. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899

5663

9

30-03-1898

Dam van H. & Co. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898

5664

29-11

16-04-1903

Dam van H. & Co. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

6845

32-A

12-06-1824

Dam van H. D. een request van veenlieden en de borgen van hen waar hij ook in genoemd wordt jaar 1824 (9)

5662

21, 48= Minuut

28-04-1887

Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887

5662

27

01-04-1882

Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1882

5662

49 en 23

22-04-1886

Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886

5662

19

00-00-1885

Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885

5663

17+23

08-04-1897

Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897

5663

25, 32

=Minuut

19-04-1888

Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888

5663

25, 66

 =Minuut

18-04-1889

Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889

5663

39

20-04-1899

Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899

5663

44  en 26

17-04-1890

Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890

5663

9

30-03-1898

Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898

5664

11

10-05-1900

Dam van H. Fz. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900

5664

29-11

16-04-1903

Dam van H. Fz. Gorredijk Schip deTjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

5673

 

109 Blz.

1 t/m 8, 39

05-02-1900

Dam van H. Fzn.---- Stoombootonderneming  van Gorredijk op Leeuwarden en Sneek te Gorredijk, de Tjerk Hiddes II en De Hoop II,  staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een vergunning (19 Maart 1891) tot varen en sleepen (blauw) verleend aan Dam van H. Fzn. directeur der onderneming voor de Tjerk Hiddes jaar 1900 (12)

3288

2 en 3

10-04-1833

Dam van H. H. Schipper en Veenbaas hij ondertekend samen met 13 anderen   ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833  (5)  Dossier  68

3288

2 en 11

10-04-1833

Dam van H. H. staat in een dossier van enige ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833 (3)  Dossier  68

9184

276

05-03-1917

Dam van Haije gehuwd met Stapert Dieuwke Catharina  , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, Annade maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

6381

130 en 130f

15-03-1814

Dam van Hans Jarigs,---- Pabst van (F.E.v.L.?) Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat hij meestuurd 6 extracten uit het stamboek der gedeserteerden soldaten(aanwezig) met name Velde van der Johanes Wigers, Haas de Wolter Hendriks, Feenstra Fokke Rinses, Duursma Libbe Jans, Haan de Tijs Annes en Dam van Hans Jarigs als volgt; een signalement zoals kleur ogen, haar enz.nog veel meer info enz. jaar 1814 (3) (dossier 12)

9725

Deel 2

12-08-1878

Dam van Harlingen Schip de Florenc komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1878 (2)

9183

1597

06-11-1916

Dam van Hartog gehuwd met Hes Magda, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9180

1246

05-07-1915

Dam van Hartog,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8225

1252-14   09-12-1839

Dam van Hendrik D. de erven van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)

6263

1099

05-11-1815

Dam van Hendrik Douwe  van beroep Veenbaas   te Gorredijk schrijft en onderteend een brief aan de Gouveneur van Vriesland, dat hij over de jaren  1814 en 1815 door de gemeente Langezwaag is aangeslagen in de Personele Omslag maar dat hij dat al betaald heeftenz.  jaar 1815 (2)

6864

45-A

13-01-1825

Dam van Hendrik Douwe, Veenbaas te Gorredijk een procesverbaal van Bekeuring hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.  jaar 1825 (2)

6264

1161

07-12-1815

Dam van Hendrik Douwes  een ingediend requeste inhoudende klagte over zijn aanslag over zijn huizinge en veenderij binnen Langezwaag enz. , het antwoord van de Schout is dat hij daar wel het grootste gedeelte van het jaar woont en zelfs al zijn affaires van veenbaas ,molenaar van een watermolen, winkelier in tabak, ,  koffie en thee Kruidenierswaren zout en zeep enz. enz. ofschoon hij on de winter zijn intrek heeft te Gorredijk enz.ez. jaar  jaar 1815 (3)

6267

 

 

 

158 + 250

21-02-1816

 

Dam van Hendrik Douwes  geeft te kennen dat hij onlangs heeft ingediend een  requeste inhoudende klagte over zijn aanslag  1814 en 1815 over zijn huizinge en veenderij binnen Langezwaag enz. , het antwoord van de Schout is dat hij daar wel het grootste gedeelte van het jaar woont en zelfs al zijn affaires van veenbaas ,molenaar van een watermolen, winkelier in tabak, ,  koffie en thee Kruidenierswaren zout en zeep enz. enz. ofschoon hij on de winter zijn intrek heeft te Gorredijk  en dat hij daar voor het hele jaar heeft betaald enz.enz.  tevens een brief  van de Schout der Gemeente Gorredijk dat van dam altijd is beschouwd als wonende te Gorredijk , verder een brief waarin hem wordt medegedeeld  dat hem het teveel betaalde wordt teruggegeven enz.jaar 1816 (5)

6268

 

 

 

267

04-04-1816

 

Dam van Hendrik Douwes  geeft te kennen dat hij onlangs heeft ingediend een  requeste inhoudende klagte over zijn aanslag  1814 en 1815 over zijn huizinge en veenderij binnen Langezwaag enz. , het antwoord van de Schout is dat hij daar wel het grootste gedeelte van het jaar woont en zelfs al zijn affaires van veenbaas ,molenaar van een watermolen, winkelier in tabak, ,  koffie en thee Kruidenierswaren zout en zeep enz. enz. ofschoon hij on de winter zijn intrek heeft te Gorredijk  en dat hij daar voor het hele jaar heeft betaald enz.enz.  tevens een brief  van de Schout der Gemeente Gorredijk dat van dam altijd is beschouwd als wonende te Gorredijk , verder een brief waarin hem wordt medegedeeld  dat  het teveel betaalde wordt teruggegeven enz.jaar 1816 (5)

6862

21-A

14-12-1824

Dam van Hendrik Douwes en Lageveen Fedde Ates Veenbazen  te Gorredijk  beide een procesverbaal wegens het niet aangeven voor de belasting van een paard, jaar 1824 (5)

6862

21-A

15-12-1824

Dam van Hendrik Douwes Veenbaas te Gorredijk een proces verbaal wegens het gebruik van paarden voor zijn rijtuig maar niet opgegeven enz. enz. jaar 1824 (2)

8224

1236/6

nummer 26

00-12-1839

Dam van Hendrik Douwes wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)

5672

40

19-03-1891

Dam van Hendrik Fz. Gorredijk Directeur van ene stoomboot my met het schip de Tjerk Hiddes  (7)

5665

03-05-1881

akte

227 t/m 231

Dam van Hendrik Fzn. Verveener, Posthuma Job Engberts Koopman te Gorredijk, Boer de Hans Hanses Koopman te Gorredijk, Boer de Hate Hanses  Koopman te Gorredijk, Ondernemers der Nieuwe Stoombootdienst Gorredijk, Oldeboorn, Akkrum, Sneek en Leeuwarden  met de Stoomboot de “Tjerk Hiddes”,  maken bekend in een handgeschreven brief die zij ondertekenen  en een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) dat de Stoombootdienst voornoemd, vanaf 6 Mei enz. ,  tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (7)

8199

729/5, 290

Bladz. 40-v

17-07-1839

Dam van Hendrik H. te Gorredijk is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8225

1252-14   09-12-1839

Dam van Hendrik H. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)

6872

05-04-1825

51-C

Dam van J. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad Leeuwarden  met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5)

8382

853/1

30-08-1841

Dam van J. .---- Bisschop Catharina zij wordt genoemd in een  Bedelaars Colonisten Vestigings en onderhoudskosten te Harlingen,     verder worden er genoemd Jager de K. te Barradeel,  Staats Aaltje te Leeuwarden, Gebel R. C.,  Dam van J. beide te  te  Schoterland,  Elsinga F. R, te Weststellingwerf  tevens een lijst wat zoal de bedelaars in het algemeen de maatschappij koste in 1840  , Jaar 1841 (4) met de lijst van kosten totaal (8

6680

418 blz. 3

07-10-1818

Dam van J. Lector te Alkmaar, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

8199

729/5, 290

Bladzijde 7

17-07-1839

Dam van J. te Leeuwarden is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8214

1036/23

10-10-1839

Dam van Jacob 42 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de Gemeente Leeuwarden  vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Dam van Jacob, 98 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8375

716-3_2d

22-07-184 1

Dam van Jacobus de Gemeente Schoterland is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6028

810

13-11-1817

Dam van Jacobus J. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6005

938 blz. 4v

30-11-1815

Dam van Jacobus Jans Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (2)

5997

307

31-03-1815

Dam van Jacobus Jans is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    237

8375

716-3_3E

22-07-184 1

Dam van Jacobus, Heerenveen is de plaats van waar opgezonden en Schoterland  is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

6016

707

21-11-1816

Dam van Jacobus, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6252

1176-23

06-12-1814

Dam van Jan Tietes hij ondertekend als Armvoogd van Raard de administrative rekening van de Dorpe Raard van  de jare 1812 als volgt; : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Raard over voorgaande jaren  benevens die van 1814  te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)

6385

82

19-07-1814

Dam van Johannes staat op een lijst de nadere te designeren Schutters in plaatze van de geroijeerden op de primitieve Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden wegens gegronde reclames, ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (1)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Dam van Johannes, 298 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6655

399 blz. 4

29-08-1816

Dam van L. B. te Schoorl, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6683

2 deel 2

Blz. 11

04-01-1819

Dam van L. J. in de Beemster wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 12

06-02-1824

Dam van L. J. te Beemster, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 12

16-01-1822

Dam van L. J. te Beemster, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8199

729/5, 290

Bladzijde 7

17-07-1839

Dam van L. J. te Leeuwarden is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6671

54 blz. 15

22-01-1818

Dam van L. W. te Schoorl Predikant Classis van Alkmaar wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 10

22-01-1818

Dam van L. W. te Schoorl Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6389

17

31-10-1814

Dam van Michiel Jans, 1e Luitenant hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 7e Bataillon Landstorm Arr. Heerenveen enz. jaar 1814 (2)

9184

155

03-02-1917

Dam van Michiel, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

5989

576 1e lijst

26-07-1814

Dam van P. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6407

198-

1+12-13

04-05-1816

Dam van Pieter staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6407

198-1+8-9

04-05-1816

Dam van Schelte Albert staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6393

183

18-03-1815

Dam van Schelte Alberts komt voor  op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel  Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant.  Der Land. Mil. te Bergen op Zoom  en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met spoed enz. Jaar 1815 (3)

5664

29-15

16-04-1903

Dam van Swart & Co. Gorredijk Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

5664

37-12

01-04-1910

Dam van Swart. & Co. Sneek Schip de Tjerk Hiddes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

6830

18-A blz. 29

21-01-1824

Dam van Sybren te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6830

18-A blz. 19

21-01-1824

Dam van T. P. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6025

591

30-08-1817

Dam van Willem----  Zunderdorp Cornelis Commissionaris wonende op het eiland Texel Onderwerp; het stranden van het schip de Jonge Engelina met schipper Paap Reindert Jans (ook Jean) op Texel komende van Calais met bestemming Altona geladen met vaten olie enz. enz. die overal zijn aangespoeld en verkocht maar dat hij is gelastigd van de geinteresseerden der lading de heeren Dam van Willem  en Smeer Frans beide Kooplieden te Rotterdam de lading reclameren , ook genoemd Bernard & zoon, Smissen & zoon  enz. jaar 1817 (6)

8354

269/10

Dam van, Dirk  Chirurgijn en Vroedmeester te Harlingen  Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (21)

6833

18-A

09-02-1824

Dam van, Gosse Brander te Leeuwarden een handgeschreven brief met zijn handtekening. Jaar 1824  (2)

6397

694

29-07-1815

Dam van, Majoor Titulair van de Ligte Dragonders No. 4 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6420

368

13-08-1817

Dam vn Lammert Jans plaatsvervanger voor Kuiper Albert Gerrit wordt vermeld op een Nominative Lijst van het 1e Bat. Art. Nat. Mil. No. 3 der manschappen dewelke op 31 mei 1817 in het jaarlijkse ontslag begrepen en zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (2)

6303

608

20-08-1823

Dam W. W., ---- Schreurs S. W. hij wordt samen met Krikke S. Jan , Dam W. W., Simon H. J., Dam J. R.als Kerkeraadlid der Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert, Luinjebert en Gersloot genoemd in een document  ende de schulden die de gemeente heeft en zij een brief schrijven aan de Gouveneur van de provincie Vriesland voor ondersteuning enz. enz. verder als bijlage een Staat van Behoeften der  Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert,  waarin vermeld de heer Schreurs J. W. die geld leent aan de d.g. gemeente en Koers J. G.  die nog een rekening heeft openstaan enz.  jaar 1823 (4)

8290

727/11

21-07-1840

Dam Wieger Harmens, Handgeschreven brief met handtekening van de Veenman te Langezwaag Wieger Harmens Dam  jaar 1840

6840

36-A

blz. 43

22-04-1824

Dam Wybe P?. Leerlooyer van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6080

283

20-03-1822

Dam Wybe R. ---- Boonemmer W. U. Schoolmeester te Grouw, een request van een aantal inwoners (met zijn handtekening) van Grouw die hunne kinderen niet meer bij genoemde onderwijzer op school willen hebben omdat hij erg slordig is willen hun kinderen dan ook  naar den tweeden Onderwijzer Sjollema A. brengen maar zonder extra betaling enz. enz. jaar 1822 (6)

6840

36-A

blz. 42

22-04-1824

Dam Wybe R. Leerlooyer van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8204

841/17, 282

17-08-1839

Dam Wybe R. van beroep Zeilmaker hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  (3)

6242

123

19-02-1814

Daman Coert x Bakker Jouke  ---- Bakker Jouke  wed. Daman Coert  Onderwerp: een request  wegens een uitkering over 1812 waar haar man de post van Turfmeter had enz. enz. jaar 1814 (3)

3594

Map 88-F

1876-1878

Damave F.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

9180

42

07-01-1915

Damave Folquinus Jacob Maria,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

7977

158-6, 7

14-02-1837

Damave Jean , Bolsward, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (3)

8033

1276-15

27-06-1838

Damen Christoffel , Fuselier 2e afdeeling Infanterie * 30-04-1809 Breda,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

8199

725-24

17-07-1839

Damen Gerardus * 02-02-1815 Loon op Zand staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden  of bij regterlijke vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij  is veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop enz. jaar 1839 (5)

8356

328/27- 6            03-04-1841

Damen H. nr. 10 in wijk B. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8356

328/27-5               03-04-1841

Damen J. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6418

255-BB

01-06-1817

Damen Johannes 2 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8298 

879/4

03-09-1840

Damen Johannes Handgeschreven brief met handtekening van Johannes Damen of Damin  Deurwaarder te Harlingen  jaar 1840

6060

479

05-07-1820

Damen Johannes hij is aangesteld als gerechtsdienaar te Leeuwarden i.p.v. de overleden Kuipers Jan Jansen jaar 1820 (1)

6839

5-A blz. 3

08-04-1824

Damen Johannes opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)

 6864

14-A

11-01-1825

Damen Johannes te Harlingen, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5)

6855

5-A

08-10-1824

Damen Johannes, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

6397

694

29-07-1815

Damerslaan Kanonnier van de Rijdende Artillerie 3e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6386

32

18-08-1814

Dames Johannes  uit de gemeente Leeuwarden die op 1 april dezes jaars in het Hospitaal te Groningen is overleden aan de gevolgen zijner wonden enz. enz. nalatende 1 vrouw en 4 onmondige kinderen die enz. jaar 1814 (1)

6385

86

16-07-1814

Dames Johannes de weduwe, Onderwerp: een request van haar dat haar man als vrijwilliger bij de blokkade van Delfzijl gesneuveld  enz. en dat zij aanspraak kan maken op het pensioen van Weduwen en Weezen enz. jaar 1814 (1)

6385

37-38

05-07-1814

Dames Johannes---- Kardinaal Doetje Everts weduwe Dames Johannes wonende te Leewarden wijk letter J. no. 295, een verzoek van haar aan de Gouveneur van Vriesland dat haar man den 28e januari 1814 is opgeroepen in de Nationale Garde  om de vesting Delfzijl mede te belegeren enz. enz. en haar man 12 februari 1814 is gekwetst en den 17e april te Groningen is overleden zij is weduwe met 4 kleine kinderen enz. enz. tevens een Nominative lijst van hem met info jaar 1814 (4)

5994

1034

23-12-1814

Dames Johannes, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse kolommen met o.a.  welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz.  Jaar 1814 (2)

7977

158-6, 22

14-02-1837

Dames Josephus, Leeuwarden, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Damflé J. J. in de Meden, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6853

42-A

10-09-1824

Damhof Rempt F. een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9)

5994

1034

23-12-1814

Damhuis Andries, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse kolommen met o.a.  welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz.  Jaar 1814 (2)

6424

584

02-12-1817

Damhuis D. 20 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Damhuis D. H. te Steggerda wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

6418

255-B

01-06-1817

Damhuis David 427 Noordwolde is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8361

412-16

28-04-1841

Damhuis Feike Poppe wonende te Franeker, ondertekend een brief aan de Gouverneur met het verzoek omdat hij in eene hoogst moeijlijke en treurige omstandigheid verkeerd en dat zijn zoon Damhuis Poppe F. loteling voor de nationale Militie en a.s. donderdag ingelijfd gaat worden en door het overlijden van zijn vrouw en haar heden er aarde besteld enz. jaar 1841 (6)

8361

412-17

28-04-1841

Damhuis Feike Poppe wonende te Franeker, ondertekend een brief aan de Gouverneur met het verzoek omdat hij in eene hoogst moeijlijke en treurige omstandigheid verkeerd en dat zijn zoon Damhuis Poppe F. loteling voor de nationale Militie en a.s. donderdag ingelijfd gaat worden en door het overlijden van zijn vrouw en haar heden er aarde besteld enz. jaar 1841 (6)

8383

883/8

07-09-1841

Damhuis Feike Poppes terugzending van een request van hem Onderwerp;  dat  hij zijn zoon Damhuis Poppe als loteling mag laten vervallen enz. jaar 1841 (2)

8385

929/23

20-09-1841

Damhuis H. P. te Franeker onderwerp een request waarin hij voor zijn zoon Damhuis Poppe een vervanger wil enz. enz. jaar 1841 (3)

6271

586-5

01-07-1816

Damhuis Harmen Hendriks moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6261

878-5

11-08-1815

Damhuis Harmen, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

9184

155

03-02-1917

Damhuis Hendrik, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

9186

10

03-01-1918

Damhuis Petrus Matheus, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

8383

883/8

07-09-1841

Damhuis Poppe----- Damhuis Feike Poppes terugzending van een request van hem Onderwerp;  dat  hij zijn zoon Damhuis Poppe als loteling mag laten vervallen enz. jaar 1841 (2)

8385

929/23

20-09-1841

Damhuis Poppe------ Damhuis H. P. te Franeker onderwerp een request waarin hij voor zijn zoon Damhuis Poppe een vervanger wil enz. enz. jaar 1841 (3)

8361

412-16

28-04-1841

Damhuis Poppe F.---- Damhuis Feike Poppe wonende te Franeker, ondertekend een brief aan de Gouverneur met het verzoek omdat hij in eene hoogst moeijlijke en treurige omstandigheid verkeerd en dat zijn zoon Damhuis Poppe F. loteling voor de nationale Militie en a.s. donderdag ingelijfd gaat worden en door het overlijden van zijn vrouw en haar heden er aarde besteld enz. jaar 1841 (6)

8211

990/3

26-09-1839

Damien Johannes Deurwaarder te Harlingen het betreft zijn request houdende verzoek om kwijtschelding van f. 50.= enz. enz. jaar  1839 (4)

8298

879/4

03-09-1840

Damin Johannes Handgeschreven brief met handtekening van Johannes Damen of Damin  Deurwaarder te Harlingen   jaar 1840

8364

498/10, 16

21-05-1841

Damkot? Dirk Warns staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

8285

615-2, 26,1

19-06-1840

Damma J. te Oostmahorn wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

9180

420

05-03-1915

Damman Aldert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6675

199

07-05-1818

Damme van ….?, staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5) 

8021

1020-19

09-08-1837

Damme van Karel   28-04-1807 Dortmund, Fuselier in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  ,  uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Hoop van Alblasserdam in 1837  enz.,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

6083

562

11-06-1822

Dammers Johanna weduwe van Kemp oud 78 jaar geboren te Leeuwarden en zij sinds de dood van haar man in een lagere toestand gevallen en zij van burger ouders is, en haar vader  Koetssemaker is geweest van de vorsten van Oranje die in Leeuwarden enz. enz. zij nu een zwervend bestaan heeft en zij verzoekt (biddende) dat zij enig reijspenning kan krijgen enz. enz.  en ik van mijn zwerbving ontheven kan worden want mijn slaapstede enz. enz. haar adres is bij de weduwe  de Wit in het Lamgroen L. M. no. 10 jaar 1822 (3)

6083

602

22-06-1822

Dammers Johanna weduwe van Kemp oud 78 jaar geboren te Leeuwarden zij blijkt 4 tot 5 jaar in het R.C. Armenhuis te Leeuwarden vertoeft te hebben en onderhouden en zij daar waarschijnlijk te lastig is geweest enz. enz.  maar dat zij zig wel zedig en stil gedraagd en bij vrienden soms zonder te bedelen geld vraagt en dat zij nu vanuit Den Haag weer in Leeuwarden is   (((( en zij sinds de dood van haar man in een lagere toestand gevallen en zij van burger ouders is, en haar vader  Koetssemaker is geweest van de vorsten van Oranje die in Leeuwarden enz. enz. zij nu een zwervend bestaan heeft en zij verzoekt (biddende) dat zij enig reijspenning kan krijgen enz. enz.  en ik van mijn zwerbving ontheven kan worden want mijn slaapstede enz. enz. haar adres is bij de weduwe  de Wit in het Lamgroen L. M. no. 10 ))) jaar 1822 (1)

6085

786

24-08-1822

Dammers Kemp J. de weduwe Kemp te Leeuwarden , haar verzoek is voor vervallen gehouden enz. jaar 1822 (1)

9414

49 en 50

26-04-1919

Dammers P. J. en Remmelink ….? Voorzitter en Secreataris van  het bestuur der Broederschap van Commissarissen  van Politie in Nederland enz. een brief betreffende o.a. de onzekere tijden in Nederland en dat de Geneeskunde vergoed wordt, aan de nagelaten weduwen en weezen worden gewaarborgd dat zij het volle pensioen  enz. enz. jaar 1919 (3)

6029

870

10-12-1817

Damoni----- Wagenaar Klaas , het is de waarheid dat hij heeft gefungeerd als  executeur en deze post in 1796 heeft verloren omdat hij de beruchte helse verklaring  door Damoni opgesteld heeft geweigerd te onderekenen  (   de verklaring van eeuwige haat aan het Stadhouderschap en het huis van Oranje) enz. enz.  jaar 1817 (2)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Damsma Asmus K., 31 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

9180

818

05-05-1915

Damsma Cornelis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3

17-07-1839

Damsma D. F. te Ternaard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 16-v

17-07-1839

Damsma D. F. te Ternaard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6265

10

29-12-1815

Damsma Dirk Folkerts , ---- Martens Anne Mertens, Mellema Boele Sybes, Damsma Dirk Folkerts , Boelens Jan Jans, Zijlstra Jasper Pieters, Bosch Saakje Douwes en  Koopmans Syds Harmens  alle Landbouwers e Brantgum dat zij schrijven in een brief door allen ondertekend dat zij zich zeer bezwaard vinden  in de onder de gemeente Ternaard omgeslagen personele omslag  over de jare 1814 en 1815  enz. enz. ook is er geen geld om de bouwvallige  Dorps Toren te herstellen, dat hun belasting betaald over Branthum allemaal gaat naat Ternaard enz.  enz. jaar 1815 (4)

8214

1028/12

08-10-1839

Damsma Douwe Jacobs 43 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

6263

1032

30-10-1815

Damsma Durk Folkerts---- Hannema Willem Johannes , Mellema Boele Sybes, Terpstra Wytze Broers en Damsma Durk Folkerts, zij staan vermeld op de convocatie door ingezetenen van Bantgum Hoofden der Huisgezinnen zijnde  uit hun midden zijn benoemd voorvermelden personen om met ons en Miedema Jan Takes de nodige schikkingen  voor afbetaling der schulden enz. jaar 1815 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Damsma F. A. te Beetgumermolen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Damsma F. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8361

408-13

27-04-1841

Damsma Folkert, hij ondertekend een brief aan de gouverneur dat hij van beroep is Mr. Timmerman Metselaar en Staartvloerder oud 37 jaar dat hij 5 jaren als milicien gediend heeft en verzoekt om een enz. ook wordt in de brief vemeld waar hij heeft gediend in de Zeedienst en Militie enz.  de burgemeester en wethouders van de Stad Dockum schrijven aan de Gouverneur dat het gedrag van voormelde van dien aard is dat zij hem niet kunnen aanbevelen tot waarneming van eenige opziener of straatmaker enz. jaar 1841 (7)

6088

1088

18-11-1822

Damsma G. W.,  ---- Mebius  Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van Reneman L.  CS ale ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren enz. enz. deze handgeschreven brief is ondertekend door;  Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F., Boersma G. O. ,  Leistra F. W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W.,  Faminga D. F.,  Westra K. A., Rijpstra A. B., Husinga  H. J., Wouda T. P., Faber A. S.  jaar 1822 (8)

8280

517-11, 13

19-05-1840

Damsma G. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Kantoor Dockum in de  Gemeente Dockum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6835

18-A

03-03-1824

Damsma Hendrik F. te Beetgum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   jaar 1824 (2)

6870

09-03-1825

41-C

Damsma Klaas Folkerts te Dokkum houdende verzoek dat zijn zoon Damsma Folkert van de reserve weder huiswaarts moge keeren enz. jaar 1825 (1)

6060

480

06-07-1820

Damsma P. W. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Damsma P. W. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6395

486

17-05-1815

Damsma P. W. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende >> Santhuizen C. G. Schout van de Gemeente St. Anna Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat er 6 Artillerie paarden ten behoeve van het Russische leger geleverd zijn aan  Rozen ….? (Baron) te Groningen maar dat er nog steeds niet betaald is enz. jaar 1815 (9)

6034

398

30-05-1818

Damsma P. W. te Blija hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6276

1102-18

18-12-1816

Damsma Pieter W., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6089

1194 blz. 2        23-12-1822

Damsma Pieter Wybrens te Blija Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6626

497

07-04-1814

Damsma Pieter Wybrens---- Wijnia A. M. Schout van de Gemeente Blija ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland  dat  hij retourneerd het Request van Damsma Pieter Wybrens Cum S. enz. jaar 1814 (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Damsma Schelte 233 Dokkum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6070

424-8          25-05-1821

Damsma T. W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6687

138

00-00-1819

Damsté  J. S. (Jan Sinninghe) Predikant te Jutrijp geeft te kennen dat de kerk van Jutrijp door bouwvalligheid in de winter buiten staat was, enz. enz. met een handgeschreven brief met zijn handtekening , jaar 1819 (4)

6045

241

13-04-1819

Damsté  J. S. (Jan Sinninghe) Predikant te Jutrijp hij wordt beroepen als Predikant naar Burum en Munnekezijl Jaar 1819  (2)

6068

 

224

21-03-1821

Damsté  J. S. (Jan Sinninghe)----Bakker J. (Jan) een request aan de Koning van hem en Foekens H. F. T. ( Herman Fredrik Theodoor) te Gongrijp en Broek, Wassenbergh A. (Arnoldus) te Veenwouden en Schingen, Slomp  L. W. (Luchien Willems) te Surhuisterveen, Snethlage J. W. (Jan Willem) te Augustinusga en Zuiderhuizum ,  Campen J. (Johannes) te Gerkesklooster , Damsté  J. S. (Jan Sinninghe) te Burum en Munnikezijl, allen predikanten enz. dat Talma P. (Pibo) van zijne dienst ontslagen  maar hij mag wat hen betreft weer wegens zijn genezing van krankzinnigheid als predikant aan de slag te Augsbuur enz. jaar 1821 (4)

8280

526-1, 20

22-05-1840

Damsté H. B.  te Groningen uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6833

38-D deel 2

Blz. 20

06-02-1824

Damsté J. J. te Meden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 20

16-01-1822

Damste J. J. te Meden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 17

22-01-1818

Damsté J. J. te Meeden Assessor Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 4

04-01-1819

Damsté J. J. te Meeden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2

Blz. 18

04-01-1819

Damsté J. J. te Meeden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 4

06-02-1824

Damste J. J. te Meeden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 4

16-01-1822

Damsté J. J. te Meeden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 17

16-01-1822

Damsté J. S. te Burum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

7977

141-1

09-02-1837

Damstra ….?---- Boonstra Hendrika Sakes of Damstra ….? een Koninklijke magtiging en bepaling dat als zij volharden bij hare vroegere onwil mogt weigeren om zich met haren op gelijke wijze verpleegd wordende oudste kinderen  Sake en Cele te begeven te Veenhuizen enz. enz maar dat zij vindt zelf in het onderhoud van haar en are kinderen enz. jaar 1837 (8)

8308

1074-9

29-10-1840

Damstra A. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Damstra A. J. te Knijpe wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

9180

642

07-04-1915

Damstra Adrianus Melle, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6424

584

02-12-1817

Damstra C. P. 14 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6867

11-02-1825 10-A bijlage 11-a

Damstra Cornelis Pieters van beroep Arbeider hij wordt als huurder van een gedeelte van een woning genoemd in een dossier betreffende  Age Pieters Vellinga enz. jaar 1825 (15)

6830

18-A blz. 42

21-01-1824

Damstra Cornelis te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Damstra Doeke S., 158 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6386

141

01-08-1814                       

Damstra Fekke Gelfs---- Vries Gompert Izaak, geeft te kennen in een request wat hij ook ondertekend dat hij met voorkennis van zijn Overste Guicherit ….?  Dat hij als requestrant is geboren te Leeuwarden als dat zijn broeder Vries Barent Izaak in de Landmilitie zijn gevallen en te Leeuwarden geloot hebbeb enz. enz. dat hij thans bij het 1e Batt. 5e Comp. Inft. Landm. Alhier en zijn broeder te Leiden  in garnizoen bij ‘t 3e Batt. 4e Comp.  Dragonders enz.  welke zijn nummer heeft geruild et ee dragonder Damstra Fekke Gelfs thans meede alhier in ’t Haage enz. en hij nog een broeder heeft Vries Abraham Izaak deze is bij de Fransche gevallen en dat Vries Barent Izaak de kost moet winnen bij zijn grijze vader  van 72 jaren en een oude moeder van 62 jaren die nu in de diepste armoede zijn gedompeld enz. 1814 (2)

6086

897

30-09-1822

Damstra Fokke Annes De landerijen staande op de Releve van Buitenpost  en Augustinusga op naam van Blocq Van Haersma  Daniel verdeeld en gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters  van gemelde enz. enz. omtrent een plaats van verkoop en van voornoemde enz. enz. jaar 1822 (3)

6424

609

10-12-1817

Damstra Frans 3 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6256

353

13-04-1815

Damstra G. R. te  Oosthem , Hij tekent een brief  samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz.  en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega  enz. enz. en dat zij bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 10>>

27-08-1839

Damstra G. R. te Oosthem staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6082

453

03-05-1822

Damstra Gosse R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Damstra Gosse R. te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-9          25-05-1821

Damstra Gosse Roelofs hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Damstra Gosse Roelofs Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Damstra Gosse Roelofs, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6101

1311

16-12-1823

Damstra Gosse Roels te Oosthem , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6711

248 blz. 5

07-09-1822

Damstra Gosse Roels te Oosthem hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6419

287-C 1e  Bataillon

28-06-1817

Damstra H. G. 738 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8285

615-2, 1

19-06-1840

Damstra H. K. te Kollum, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

6644

810

06-10-1815

Damstra Harmen Cornelis---- Witte de B. Schout van de gemeente Witmarsum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Douwma Sjierk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden  te Hiemert onder de Dorpe Burgwerd betrekkelijk de bepoldering aan de Hiemertelaan dat de Molen in de Polder onder de benaming Kriete door Douwma Sjierk Jelles in gebruik is verder genoemd als eigenaren van land Schuurmans Otte Jans, Rijpma Johannes Ulbes, Schuurmans Thomas Jetses, Taekema Taeke Dirks en de overige erven van Taekema Dirk Taekes, Damstra Harmen Cornelis als gelastigde van Obbema Gorrijs Douwes allen ondertekenen dit document enz. Jaar 1815 (7)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Damstra J. G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6271

574-3

06-07-1816

Damstra Jacob Botes  , moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6868

19-02-1825

39

Damstra Jacob Coerts en Ekamp Albert Tjerks Onderwerp: Certificaten L.L. om te zenden aan de Burgemeester van Rotterdam jaar 1825 (1)

8378

777/2

09-08-1841

Damstra Jan Gosses ,----- Haitsma Jetske Haitzes, en Haitsma Scheltje Haitzes een bewijs dat er geen inschrijving van Hypotheek bestaat tegen hun, Haitsma Aaltje Haitzes weduwe van Damstra Jan Gosses , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen haar, ook een Haitsma Willem Haitzes genoemd, ook een Haitsma Martjen Haitzes weduwe van   Yntema Tjerk Gatzes, Bosma Gatze Jacobs is de voogd van Aaltje Tjerks Yntema 14 jaar, Haize Tjerks Yntema 12 jaar en  GatzeTjerks Yntema 10 jaar Hypotheekgevers , en Bruinsma Douwe Thijsses te Tjerkwerd voogd  over  Thijs en Folkert Foppes Thijsses Bruinsma  kinderen van Foppe Thijsses Bruinsma  en Dijkstra Corneliske Folkerts en Hypotheekgevers , ook een Hylkema Marten Hylkes Huisman te  Idzega Hypotheekgever, onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,   jaar 1841 (16)

6422

463

06-10-1817

Damstra Jan J.---- Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Damstra Jan J. het betreft dat ik de moeder heb voorgesteld een ander in desselfs plaats te stellen enz. jaar 1817 (1)

6421

418

en na 419

13-09-1817

Damstra Jan Jacobs----  Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militiedat hij niets onbeproeft gelaten heeft om Damstra Jan Jacobs op te sporen, tevens de Burgemeester v Boetzelaer van P. A. an Amsterdam geschreven die antwoorde dat hij niet meer in Amsterdam bevind  verder een ondertekende brief van de Commissaris van Politie Aardenburg van te Amsterdam  dat hij onderzoek heeft gedaan naar  Damstra Jan Jacobs en aan den Capitein P. Stachouwer met wien hij van Suriname was gekomen enz. jaar 1817 (5)

6420

355

11-08-1817

Damstra Jan Jacobs---- Stachouwer J. (Johan) Grietman van Schiermonnikoog ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de loteling Damstra Jan Jacobs heeft alle mogelijke opsporingen enz. maar zijn moeder antwoorde dat zij in persoon te Leeuwarden bij den Heer Schultze ….? is geweest om enige dagen  plaatsvervanger voor haar zoon i.v.m. een prolongatie te bekomen enz.  jaar  1817 (2)

6870

09-03-1825

23-C

Damstra Jan Jacobs van Schiermonnikoog gediend bij het voormalige 9e Bat. Inf. van Lignie en Hartogs Hesse plaatsvervanger van 1814 voor Gebel Sijbren van Harlingen behoort hebbende tot het 1e Bat. Inft. Jaar 1825 (1)

9181

1413

06-08-1915

Damstra Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

5672

84

15-11-1894

Damstra K. G.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V. “Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer  die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)

6278

195

20-02-1817

Damstra Klaas Kollum Schipper jaar 1817

6278

195-3

20-02-1817

Damstra Klaas, Schipper te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6378

75

16-12-1813

Damstra Marten---- Johannes Hotze in de Rottevalle, de Gendarmerie heeft achtergelaten in de kazerneering 4 a 5 duizend ponden hooi en enige korven baggelaar dat het hooi is aangekocht door de Gendarmerie van eerstgenoemde en de baggelaar van Damstra Marten te Rottenvalle en deze weer hebben teruggegeven omdat het niet betaald was enz. enz. jaar 1813 (2)

6867

11-02-1825 10-A  bijlage 11-a

Damstra Marten Pieters van beroep Arbeider hij wordt als huurder van een gedeelte van een woning genoemd in een dossier betreffende  Age Pieters Vellinga enz. jaar 1825 (15)

6276

1102-6

18-12-1816

Damstra Oeds A.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6626

487  blz. 3

07-04-1814

Damstra Oeds wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6082

453

03-05-1822

Damstra P. W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6251

1092

09-11-1814

Damstra Pieter Cornelis voor geleverde Aardappelen, wordt vermeld op de Staat van Opgaven der schulden betrekkelijk de Algemeene Voogdij van den Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende voogd Iete Jacobs Flapper welke ten bewijse dies de rekeningen heeft overlegd en vertoond aan den Schout en Leden van den raad der gemeente van Witmarsum en zulks over de jare 1811 enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16 

6624

307

26-02-1814

Damstra Pieter Wijbrens , Leij van der Waling Freerks en Joha Pieter Aukes wonende te Reitsum Handgeschreven Request met hunne handtekening geven zeer eerbiedig te kennen dat ingevolge Dispotitie van de Heer Prefect van Friesland  d.d. 10-01-1813 enz. de dorpsvaart van Reitzum  geslat enz. maar dat zij de kosten  onbillijk hoog zijn en zij zig wel kunnen verenigen met de kosten die reeds van oudsher in gebruik zijn enz. jaar 1814 (4)

6100

1215-2v

29-11-1823

Damstra Pieter Wybrens door zijn overlijden is er een plaats vacant gekomen in het District van ontvang Blija  enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

9181

1413

06-08-1915

Damstra Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6424

609

10-12-1817

Damstra S. H. 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

8280

517-11, 13

19-05-1840

Damstra S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Kantoor Dockum in de  Gemeente Dockum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8383

894-5

09-09-1841

Damstra Sape Daams komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

8375

716-3_1i

22-07-1841

Damstra Wikke Dates 31-11-1829 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6671

54 blz. 21

22-01-1818

Damstse ….? Ds. Predikant Classis van Middelstum wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

9188

440

07-04-1919

Damwedze---- Achtkarspelen een verzoek tot vergunning voor het verharden en aansluiten van de gemeente weg  “ Damwedze” op een rijksweg met een tekening (Blauwdruk) van de situatie jaar 1919 (9)

6387

141

27-09-1814

Damwoude---- Driesum, In de gemeente Veenwouden behorende tot het 4e Bat. Heeft zig n.l. een groot deel der ingezetenen van Driesum verklaard tegen de Kapitein Halbesma Anne Douwes en de beide eerste Lieutenants Dijkstra Douwe Uilkes en Siccama Klaas Andries behorende allen tot de gemeente Damwoude envan de Doopsgezinde religie zijnde enz. jaar 1814 (3)

6395

402

01-05-1815

Danckerts J. , een document waar zijn naam onder staat betreffende de Nederlandsche Krijgslieden, Brave verdedigers van het Vaderland, getrouw aan uwer Koning  Staat gij gereed, om, onder de Vanen van Willem van Oranje, te strijden enz. jaar 1815 (2)

6414

27

15-01-1817

Danekart Pierre-Augustin A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)

6671

54 deel 2

blz. 4

22-01-1818

Danfie J. J. te Meeden Predikant Classis van Midelstum wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

7977

158-13

14-02-1837

Danhof Teunis Remts, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge van enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 1837 (6)

6254

184

21-02-1815

Danhuma R. P. ontvangt betaling wegens huur van het Exercitieveld voor de Compagnie te Wouterswoude, Staat in een document Specifique Opgave der uit het fonds van onvoorziene uitgaven dezer gemeente Dantumawoude , dienst 1814 gedane betalingen enz., jaar 1815 (3)

6257

410-11

28-04-1815

Danieks Alle de weduwe Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8376

744/8

30-07-1841

Daniels Anthonie* Nunen, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

6257

410-13

28-04-1815

Daniels Ate Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Daniels Hein T., 89 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

5673

66

21-01-1904

Daniels J. A. te Appingedam, een verleende vergunning (Oranje) om met  het schip de “Appingedam“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1)

6381

106 en 127

10-03-1814

16-03-1814

Daniels Jan  ----Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer Jan Andries bevind  buiten het Heerenveen  remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek  angenomen en goedgekeurd door Lijcklama ….? Commissaris te Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz.  d.d. 30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot en gegeseld is geweest en deze persoon den lande niet kan dienen, de Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp: zig allen bevonden hebbende ten huize van de Kastelein Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard wilde rijden enz. enz. waarin vermeld de navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden onder Langezwaag oud 26 jaar , Ds. Wierdsma  Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, Jans Harmen, Huisman onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles Johannes, een Daniels Jan, een Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters Gerhardus,  jaar 1814 (10)

6632

 

 

1316 lijst 2_L.

22-10-1814

Daniels Jan te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6252

1186-7

29-11-1814

Daniels Jan, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Daniels Klaas staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6033

276

20-04-1818

Daniels Nootje staat  vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie te Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving,  Hallum is de laatste woonplaats voor de gevangenis jaar 1818 (2)

8308

1087-10

03-11-1840

Daniels R. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde  aan de 2e Klasse voor de 183e en 184e   Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Daniels Roelof  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Daniels te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8225

1253-13,20  10-12-1839

Danig Hendrik Jans te Idaarderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6840

36-A blz. 6

22-04-1824

Danig Jan Hendriks Winkelier van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6060

480

06-07-1820

Dankers J. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Dankert J. D. te Huizum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Dankert J. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-8          25-05-1821

Dankert Jacob J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6633

1457 +1458

19-11-1814

Dankert Theunis Jacobs St. Annaparochie Snikschipper Met handtekening, komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam in vermeld wordt met als onderwerp;  dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke waarschuwing is te kennen gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende   zoufden hebben te onthouden om eenige persoonen en goederen van derden met hun lieden enz. ook het regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten van enz. jaar 1814 (51)

5993

958-C/3

26-11-1814

Danne Laes van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)

5993

958-C/2

26-11-1814

Danne Lois van het Blokhuis gehaald en naar het Hof van Assises gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)

8285

615-2, 6-2 19-06-1840

Dannema H. te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)

8224

1220-4

30-11-1839

Dannenbargh Herman Willem Hoseas kandidaat bij het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen zijn beroep door den kerkenraad van Noordwolde wordt goedgekeurd enz. jaar 1839 (4)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Dannenberg Anthoon, 178 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8093

565/6

11-06-1838

Danner Samuel Geb. Makewijl (?), laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur Overleden te Semarang  1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6243

191-10

06-03-1814

Danswijk van G. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6245

399-73

10-05-1814

Dantema P. F. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

9181

1751

06-10-1915

Dantinge Johannes Arend,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6262

946-3

30-09-1815

Dants SytzeHotzes Sjouwke moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6261

899-6

18-09-1815

Dantuma  Eiles Regnerius Mr. Verwer te Hardegarijp  Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van door den Heer Schout van de Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven  voor den dienst van 1814  naar aanleiding van het besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland  van den 14e Maart 1814  no. 166 enz. jaar 1815 (8)

6662

48= Minuut

28-04-1887

Dantuma  Jan J. Driessum Schip de De Tee Gezusters

5662

49

22-04-1886

Dantuma  Jan J. Driessum Schip de De Tee Gezusters,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886

6383

73

23-04-1814

Dantuma Albert R. te Wouterswoude, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6257

410-5

28-04-1815

Dantuma Albert R., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6100

1215-7

29-11-1823

Dantuma Albert Roelofs  te Wouterswoude,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Dantumawoude in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6868

21-02-1825

32-A

Dantuma Albert Roelofs lid van het College van Zetters voor de gemeente Dantumawoude, aangezien hij is overleden wordt in zijn plaats voorgesteld Zandijk Gerben Pieters, Landbouwer te Wouterswoude en Wiegersma Foppe Martens Landbouwer te Murmerwoude enz. jaar  1825 (2)

6868

21-02-1825

32-A

Dantuma Albert Roelofs lid van het College van Zetters voor de gemeente Dantumawoude, aangezien hij is overleden wordt in zijn plaats voorgesteld Zandijk Gerben Pieters, Landbouwer te Wouterswoude en Wiegersma Foppe Martens Landbouwer te Murmerwoude enz. jaar  1825 (2)

6078

95-8

25-01-1822

Dantuma Albert Roelofs te Wouterswoude, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Dantumadeel  enz. enz. jaar 1822 (3)

6257

410-7

28-04-1815

Dantuma Binne H., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6383

84    

23-04-1814

Dantuma C. A. te Hardegarijp Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6258

643-3

28-06-1815

Dantuma Eilef Regnerus van beroep Mr. Verwer te Hardegarijp wordt betaald uit het fonds van Onvoorziene uitgaven van Hardegarijp naar aanleiding van het besluit van de Commissaris Generaal in de Provincie Vriesland met vermelding welk bedrag en waarvoor enz. jaar 1815 (4)

6257

410-7

28-04-1815

Dantuma Geeske, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8342

37/1-9

12-01-1841

Dantuma Hessels Roelofs te Damwoude, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. Jaar 1841 ( 9)

5666

5

29-03-1884

Dantuma J. Driessum Beurtschipper Dokkum   Leeuwarden. , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5664

37, 2

01-04-1910

Dantuma J. J. Driessum Schip de Driessum, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

5711

2 staat E

28-08-1902

Dantuma J. J. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Twee gezusters Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16)

5672

45

18-06-1891

Dantuma J. J. te Driesum met  de Stoomboot  ““De twee Gezusters””  hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13)

5672

98

26-03-1896

Dantuma J. J., een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met  “De Twee Gezusters “ met het reglement en de maten van het schip zijn ook genoemd enz. jaar 1896 (1)

5666

Jaar 1884  akte 5

Dantuma J. te Driessum en Algra W. te Huisternoord Beurtschippers kondigen aan dat in een poster dat zij per 1 April een stoombootdienst in werking zullen stellen van Dockum naar  Groningen,  Huisternoord naar Dockum en  Huisternoord naar  Leeuwarden met vermelding van de  vertrek en aankomsttijden en een tarieflijst door beide getekend jaar 1884 (4)

5666

Jaar 1884  akte 6

Dantuma J. te Driessum en Algra W. te Huisternoord Beurtschippers kondigen aan dat in een poster dat zij per 1 April een stoombootdienst in werking zullen stellen van Dockum naar  Groningen,  Huisternoord naar Dockum en  Huisternoord naar  Leeuwarden met vermelding van de  vertrek en aankomsttijden en een tarieflijst door beide getekend jaar 1884 (4)

5662

22-A

31-03-1885

Dantuma Jan J. Driessum Schip de 2 Gezusters, komt voor in een Dossier;  Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 31-03-1885

5672

38

26-02-1891

Dantuma Jan J. Driesum Gezagvoerder op het schip de Twee gezusters Een dossier  met allemaal handgeschreven brieven van Schippers etc. met de maten van de boten enz. 26-02-1891 (19)

5664

29-2 en 39

16-04-1903

Dantuma Jan J. Driesum Schip de Twee Gezusters, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

9465

Deel 2, 20

31-10-1866

Dantuma Jan Jans te Driesum Beurt en Veerdienst van Driesum naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. opgemaakt 31-10-1866 (8). ( 1e consessie 23-04-1762)

6401

 

859-1+6

10-10-1815

Dantuma Jan Meinderts staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6385

136

06-07-1814

Dantuma Jan Meinderts te Damwoude hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

5672

31

00-00-1891

Dantuma Jan te Driessum staat vermeld met zijn Boot de “De twee Gezusters”op de Staat van Behandelde Adressen om vergunningen tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland enz. Jaar 1891 (3) hele dossier (7)

8386

937/8

22-09-1841

Dantuma Johannes Oedzes, Onderwerp Paspoort wegens Plaatsvervanger enz. jaar 1841 (1)

6100

1215-3

29-11-1823

Dantuma Johannes Roelofs  te Bettewird ,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Holwert in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6089

1194 blz. 3     23-12-1822

Dantuma Johannes Roelofs Landbouwer te Betterwird Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6078

95-3

25-01-1822

Dantuma Johannes Roelofs te Betterwird, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Holwert , enz. enz. jaar 1822 (2)

6070

424-8          25-05-1821

Dantuma M. R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6840

36-A

blz. 50            

22-04-1824

Dantuma Marten Bakker van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6383

73

23-04-1814

Dantuma Meindert R. te Wouterswoude, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6257

410-5

28-04-1815

Dantuma Meindert R., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6034

398

30-05-1818

Dantuma Meindert te Dantumawoude hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6029

904

23-12-1817

Dantuma Oeds R. Leeraar de Doopsgezinden in Terhorne met terugzending van zijn Request met als onderwerp kindertoeslag, jaar 1817 (3)

8293 

779/12

Dantuma Oeds Roelofs,  Handgeschreven brief met  Handtekening van Oeds Roelofs Dantuma oud 76 jaar  Leeraar der doopsgezinden  te Terhorne ook zijn zoon Bokke Oedzes Dantuma wordt genoemd. (6) 05-08-1840

6257

410-6

28-04-1815

Dantuma Pieter D., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6383

73

23-04-1814

Dantuma Pieter R. te Wouterswoude, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6257

410-5

28-04-1815

Dantuma Pieter R., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6257

410-7

28-04-1815

Dantuma Pieter R., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8341

04-01-1841

9/5

Dantuma Pieter Roels, Betreft Bekeuring tegen Pieter Roels Dantuma onder Akkerwoude, Jaar 1841  (4)

6082

453

03-05-1822

Dantuma R. M. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8210

958/2 211

Bladzijde 4>>

17-09-1839

Dantuma R. S. D. te Wouterswoude staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8211

988-3, 36

Bladzijde 3

26-09-1839

Dantuma R. Y. te Hardegarijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6850

26-A

06-08-1824

Dantuma Roelof Oedses, Bakker en Tapper te Nes Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor het niet aangeven van een vrouwelijke Dienstbode jaar 1824 (2)

6257

410-6

28-04-1815

Dantuma Roelof P., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6385

136

06-07-1814

Dantuma Roelof T. te Damwoude hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6257

410-5

28-04-1815

Dantuma Sybe M., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6850

41-A

04-08-1824

Dantuma Teunis  Oedzes Bakker te Terhorne een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring wegens verkeerde aangifte van een  vrouwelijke dienstbode jaar 1824 (5)

6257

410-7

28-04-1815

Dantuma Tjalling J., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6019

81

05-02-1817

Dantumadeel ---- Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz.   in 1811 , jaar 1817 (9) dossier (48)

6097

779

16-08-1823  

Dantumadeel---- Achtkarspelen Onderwerp ene veranderde grensscheiding tussen Dantumadeel en voornoemde gemeente  enz. jaar 1823 (2)

6087

972

19-10-1822

Dantumadeel Onderwerp: grensscheiding tussen Achtkarspelen en Dantumadeel met vermelding van  herkenningspunten,  hier wordt ook vermeld de kaart van Schotanus,  jaar 1822 (2)

6087

971

19-10-1822

Dantumadeel Onderwerp: grensscheiding tussen Kollum en Dantumadeel met vermelding van  herkenningspunten  enz. enz.,  jaar 1822 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Dantumadeel---- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 

9126

1517

15-10-1879

Dantumadeel---- Verslag van een rondreis van de Commissaris des Konings in Friesland  door Friesland,  de reis is aangevangen op 4 Juni ophet Eiland Ameland, Wymbritseradeel,  Lemsterland  ,  Dantumadeel, Achtkarspelen en  eindigde op 15 oktober. jaar 1879 (48)

6092

241

21-03-1823

Dantumadeel---- Verveening: Onderwerp, de Bepalingen en Voorzorgen  enz. enz. verleend wordt  tot het voortzetten  der in de Gemeente Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen,  Dantumadeel  bestaande verveeningen  jaar 1823 (8)

9178

108-a

29-01-1914

Dantumadeel----;  een verslag van de rondreis (Controle) van de Commissaris der Koningin in de Provincie Friesland in genoemde Gemeente en Kollumerland en Nieuwkruisland , Achtkarspelen,  Barradeel,  Menaldumadeel,  Leeuwarderadeel,   Het Bildt ,  Dantumadeel in het jaar 1913, jaar 1914  (26)

6087

973 en 974

19-10-1822

Dantumadeel----Ferwerderadeel ,Onderwerp: grensscheiding tussen Ferwerderadeel en Dantumadeel met vermelding van  herkenningspunten  enz. enz.,  jaar 1822 (4)

8386

951/7

25-09-1841

Dantumadeel----Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)

9183

881

26-05-1916

Dantzig van Jan Hardenberg Solliciteerd naar de functie  van Veldwachter  teOoststellingwerf jaar 1916 (3)

6683

2 deel 1

Blz. 12

04-01-1819

Danzman ….? , Classificaal Gecommitteerde tot Praeses in de Classis van Maasticht en Brussel Provincie Limburg als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2

Blz. 5

04-01-1819

Danzman F. W. te Maastricht wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 1

blz. 15

16-01-1822

Danzman F. W. te Maastricht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6655

399 blz. 1

29-08-1816

Danzman F. W., Hoogduitsch predikant te Maastricht i.p.v. de heer Verloren ….? wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het provinciaal kerk bestuur van Limburg enz. enz. jaar 1816  (11)

6683

2 deel 2

Blz. 21

04-01-1819

Danzmann F. W. Predikant bij de Hoogduitsche Gemeente te Maastricht wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 2  blz. 23

16-01-1822

Danzmann F. W. Predikant bij de Hoogduitsche Gemeente te Maastricht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 20

22-01-1818

Danzmann F. W. te Maastricht Lid van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 5

22-01-1818

Danzmann F. W. te Maastricht Predikant Classis van Maastricht wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6833

38-D deel 2

Blz. 23

06-02-1824

Danzmann F. W. te Maastricht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 5

16-01-1822

Danzmann F. W. te Maastricht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 1

Blz. 4

04-01-1819

Danzmann F. W.---- Verlooren J. Emeritus Predikant wordt vervangen door deszelfs Secundus Danzmann F. W. Hoogduitsch Predikant te Maastricht van de Commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

8195

661/16, 254

28-06-1839

Darison R. Amsterdam/Friesland. Schip de Sunderland

8195

661/16, 254

28-06-1839

Darison W. Amsterdam/Friesland Schip de William & Jane

8345 

79-33

27-11-1840    

Darragas Petrus Geb. 31-8-1806 Maeter. Kanonnier bij het personeel der artillerie van het Indisch leger 1837  “Is bij vonnis van den krijgsraad te Semarang, van den 21sten Maart 1837, geconfirmeerd bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof van Neerlandsch Indië, van den 11den April daaraanvolgende, ter zake van diefstal in de Chambrée en het verkopen van klein équipement, veroordeeld tot drie jaren kruiwagenstraf, met vervallen verklaring van den militairen stand”. Is na geëindigde kruiwagen straf, met het schip  “Oost-Indië” naar Nederland terug gezonden. , jaar 1841 (4)

6864

51-D

05-01-1825

Darrigade Medecine Docter te Namen, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.  jaar 1825 (2)

6713

1

00-00-1823

Darrigade, Med. Doctor te Namen, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband, Gelderland, Holland,  Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen, Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen,  en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)

6680

418 blz. 8

07-10-1818

Darrigarde P. te Namen, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

3699

A-39

15-02-1834

Das Antje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

39-A

04-02-1835

Das Antje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3700

39-B

04-02-1836

Das Antje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3698

B-39

18-02-1832

Das Antjen Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)

9181

1413

06-08-1915

Das Gerrit,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9183

1454

07-10-1916

Das Gerrit, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

3701

39-D

09-02-1842

Das Harmtje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3701

39-C

08-02-1839

Das Harmtje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

39-C

06-02-1837

Das Harmtje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3700

39-B

04-02-1836

Das Harmtje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

6423

541G

25-10-1817

Das Heeke Andries---- Zaag v. der Douwe Dreves * 09- 02-1794 z.v. Zaag v. der Dreves Keimpes en Das Heeke Andries 22 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

8280

526-3, 2

21-05-1840

Das Jan Jetzes te Ooststellingwerf staat in een document met de naam Staat van Miliciens voor welke geene paspoorten van de Corpsen zijn ontvangen en ook niet bekend dat ze bij de staande armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd uit den dienst zijn gegaan met 6 kolommen  info enz. jaar 1840 (4)

6872

06-04-1825

51-A

Das Jetse Jans  gekwalificeerde Ontvanger te Noordwolde in zijn plaats is aangesteld den persoon van Smit Jacob Jans en sulks op een beloning van  enz. jaar 1825 (4)

6624

286

15-02-1814

Das Jetse Jans---- Bovenkamp A.L.  ondertekend een brief als Provisionele  Schout van de Gemeente Noordwolde dat zijn Secretaris Das Jetse Jans tot rijdende Commies te Harlingen benoemd is en draagt voor deze functie aan Bovenkamp Laurens Alberts enz. jaar 1814 (1)

6414

27

15-01-1817

Dasque (Colonel du 93e de Ligne A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)

6833

38-D deel 1

Blz. 9

06-02-1824

Dassen H. J. te Zwolle, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 17

06-02-1824

Dassen H. J. te Zwolle, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6271

624

20-07-1816

Dassevael S. ----  Steenwijk van B. Gemeente Ontvanger der stad Dockum  het is een ambtelijke brief enz. van de Algemeene Rekenkamer der Nederlanden,   Dassevael S. komt voor in  dit stuk als was getekend jaar 1816 (4)

5994

1028

21-12--1814

Date Douwe,  Een relaas betreffende de Wacht van de Landstorm te Nes, waarbij vele onbehoorlijkheden heben platsgevonden  een sekere Yntes Sape tegen de verschillende beambten verklaarde van de waarneming van vele onbehoorlijkheden en weerstand enz, enz, er worden in genoemd de volgende personen; Bonga Evert Jacobs Wendelaar Controleur der belastingen, , Schultz Epharim Jacob Commies bij de recherche, Hemminga Adolf Commies bij de recherche , Vogelzang Pieter Meinderts  Commies bij het korps surveillance, Mollema Balling Idzes Veldwachter, Doedema Romke W. Bode bij het Gemeentebestuur,  Kromsigt Johannes, Commies bij het korps surveillance, zij hebben zig begeven naar Moddergat onder Nes, en met het oogmerk gestolen goederen op te kopen zagen ze dat  Date Douwe een allerslechtse Sujet en Sluikhandelaar en in de wacht vonden ze Buwalda Gerrit U Koopman en Werf Sake Jans van der Schuitmaker beide onder Aalsum,  Hartma Meles Wijnia (Wijnia Hartma Meles??) kapitein aan de wacht, Jans Meindert, Ietses Douwe, Sytses Tjeerd, Andries Gooitzen, Heerkes Wybren, Doekes Wiltje, allen woonachtig in Moddergat onder Nes.en allen manschappen van de wacht jaar 1814 (5)

9725

Deel 2

25-11-1879

Datema Kapitein op de Kortenaer komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1879 (2)

3582

5

26-04-1864

Dates Thijs te Dragten, gezien het octrooi van de Staten van Friesland van den 23 februari 1773 geinterrineerd bij het Hof van Friesland  den 20 december 1774 waarbij aan een zekere Thijs Dates voor zich en zijne erven of die zijn regt mag bekomen het veer van Zuider en Noorder Dragten op Harlingen en vice versa te exerceren en bevaren mits het regt de stad Harlingen om daar tegens een schip te mogen aanleggen enz. enz. jaar 1864 (18)

6419

285

30-06-1817

Dauby Jean Baptiste * Anlo  wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand mei 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

6425

22

10-01-1818

Dauby Joseph wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand november 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1818 (3)

6243

191-7

06-03-1814

Daum D. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

3698

A-27

15-10-1828

Dauphine Berentje Lammers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (2)

6420

338

05-08-1817

Dauville Jan Baptiste 15-05-1785 Brussel wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juni 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

8375

708-4

20-07-1841

Dauwe Bernard Henrich geb. 26-12-1803 Witteringen in Pruissen, onderwerp een request betreffende Nationale Militie jaar 1841 (7)

6643

687                 19-09-1815

Dauwig Johan Hendrik ,  Handgeschreven brieven betreffende het onderhoud van de Krankzinnige,  Antje Beerends en Johan Hendrik Dauwig  jaar 1815 (7)

8214

1036/14

10-10-1839

Dauzon H. J. hij zweere getrouwheid aan den Koning en gehoorzaamheid aan de wetten van den staat, alsmede dat ik om te bekomen mijne bediening als klerk enz. zal ik dit document ondertekenen  enz. jaar 1839 (4)

6389

96

17-11-1814

Daverveld ….? Poppes B.  Hij wordt voorgedragen bij het 8e Bataillon Landstorm als Adjudant en tot Luitenant Kwartiermeester Buwalda C. en 8e Bataillon Landstorm 1e Comp.  tot Kapitein Heux Le H. 3e Comp. tot Kapitein Stellingwerf Sybe Broers en tot 2e Luitenent 3e Comp. Ferdinants M. en tot Capitein bij de 1e Comp. Daverveld ….?  Enz. jaar 1814 (2)

6380

13 nr. 57

29-01-1814

Daverveld van Isaac Lambertus te Lemmer, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Noyon ….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)

6388

24

01-10-1814

Daverveld van L. J. ---- hij ondertekend een document samen met Siersma Abe Lubberts, Wijnhout Sikke Foukes, Seldentuis Jan Wijbrands dat zij behorende tot de Landstorm in de Lemmer daar wij op de 25e juni enz. enz. door de schout AA van der C. P .E. (Christiaan Petrus Eliza Robidé) de 3e Comp. Landstorm enz stelde de schout ons voor als tot Heux H. L.,  Daverveld van L. J., Buwalda van C., Vries de Jan Gilles, Vries de Meinse Ferdinant en dat zij hebben gestemd en dat enz. jaar 1814 (3)

6385

27

27-06-1814

Daverveld van---- Witteveen Jouwert Frederiks, Schout der Gemeente Lemmer  schrijft dat hij heeft zig zeer oproerig gedragen  wat uit het proceaverbaal zal blijken omdat hij zeker wil om in deze klasse als officier enz. hij heeft ook getragd een sekere Tendemans Meinze Klein Horlogie reparateur en één zijner knechts Vries de Jan Geles op te dringen bij de 5e Compagnie tot officier  enz. enz. wetende dat alles dan in de war zal lopen maar wij dragen voor tot Capitein Heur le H. en tot 1e Luitenant Daverveld van ….? Tot 2e Luitenant Buwalda C. enz. enz. jaar 1814 (10)

6382

115

09-04-1814

Davids Haye Pieters en Davids Pieter en Gorter Barend Jansen alle drie op Ameland woonachtig , zij zijn teruggekomen door de gelukkige verandering in nhet vaderland terwijk hun familie hun reeds voor overleden had gehouden en zij dus ook niet in de Landmlitie zijn opgenomen maar dat zij dat wel willen enz. jaar 1814 (3)

6639

420
29-04-1815

Davids Hendrik---- Eekma J. Fungerend Officier bij de Regtbank te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Poppes Abel oud 32 jaren schoenmaker van beroep wonende te Harlingen die uit hoofde van zijn zinneloosheid een jaar naar een verbeterhuis moet enz. als bijlge een klein briefje met de namen van Berends Antje te Leeuwarden, Davids Hendrik  aldaar Zijlstra Eelse H. te Lioessens en Sijbrens Trijntje te Midlum jaar 1815 (4)

6866

04-02-1825 28-B

Davids K. J. te Zoltkamp Hij wordt vermeld op het document Rekening en Verantwoording welke zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. jaar 1825 (6)

6645

896

08-11-1815

Davids L. te Rotterdam wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6382

115

09-04-1814

Davids Pieter---- Davids Haye Pieters en Davids Pieter en Gorter Barend Jansen alle drie op Ameland woonachtig , zij zijn teruggekomen door de gelukkige verandering in nhet vaderland terwijk hun familie hun reeds voor overleden had gehouden en zij dus ook niet in de Landmlitie zijn opgenomen maar dat zij dat wel willen enz. jaar 1814 (3)

6386

109 en 110

05-08-1814

Davids Sara---- Vries de D. M. . Onderwerp een rekwest van zijn moeder Davids Sara weduwe van Levie Isaac voor vrijstelling van haar zoon en bij inlichtingen genomen bij de burgemeesteren van Amsterdam blijkt dat hij inderdaad enigst zoon is, en hij te Hindelopen woonachtig was enz. enz. jaar 1814 (2)

8309

1095-2

05-11-1840

Davids Simon Bartel * 1791 staat in een document met 8 kolommen informatie vermeld genaamd: Nota aanwijzende eenige byzonderheden nopens het Domicilie van Onderstand van voornoemde persoon in de maand augustus 1840 opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1840 (5)

8375

716-3_2a

22-07-1841

Davids Simon Bartel Haskerland is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Davidson R. Kapitein is met zijn schip de Sunderland vanuit Sunderland geladen met Steenkolen op 6 Mei te Amsterdam gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6632

1262,

5e blz. van kolommen

03-10-1814

Davidts Hendrik, de knegt, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

4e blz. van kolommen

03-10-1814

Davidts Rense, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

3662

Hele dossier

31-01-1827

Davis….? Visscherij Sociëteit te Harlingen  Directeur der Groenlandsen straat Divis Visscherij Sociëteit te Harlingen  betreft de uitrusting van de Schepen Willem de Eerste, Nederland en Spitsbergen enz. jaar 1827 (220)

5675

95

02-11-1914

Day Thomas, Kapitein op een Amerikaansche motorboot “Detroit” van New York naar Petersburg verzoekt per Telegram om van Harlingen naar Delfzijl te varen enz. jaar  1914 (2)

8285

615-2, 37

19-06-1840

De Bordes Heijsterman te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

5674

83

14-07-1909

De Clercq Marcel, Advocaat te Gent verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief  om vergunning om met de Motorboot “Dreamer” te mogen varen in de provinciale wateren  en wel van Stavoren naar enz. enz. jaar 1911 (3)

6867

11-02-1825 4-A

de Heer Swart de J.---- Sloterdijck van Wijbrandia weduwe van wijlen Schippers Sijtze Willem in leven Rector aan de Latijnsche Scholen te Franeker een verzoek van haar ter bekoming van een pensioen of gratificatie verder wordt er in een document ondertekend door de Burgemeester de Heer Swart de I. (Isaak) en Wethouders van Franeker  zeer lovend over hem gesproken van een deel van zijn jonge leven en hij veel lof heeft gehaald enz.enz. omdat hij pas 31 jaar oud was.  jaar 1825 (7)

6020

178

24-03-1817

De Jong Jaques staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te St. Jacob  in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

6868

19-02-1825

7-A

De Jonge Juffrouw Sara---- Schip: De Jonge Juffrouw Sara gevoerd door Kapitein Sluik Albert liggende te Nantes gedestigneerd naar Cadiz verder genoemd Visser Barend & zoon te Harlingen een verzoek enz. jaar 1825 (3)

6868

19-02-1825

7-A

De Jonge Juffrouw Sara---- Schip: De Jonge Juffrouw Sara gevoerd door Kapitein Sluik Albert liggende te Nantes gedestigneerd naar Cadiz verder genoemd Visser Barend & zoon te Harlingen een verzoek enz. jaar 1825 (3)

6096

621

08-07-1823  

De Leye---- Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de Gemeente en dorpen enz. enz. jaar 1823 (2)

6095

509

14-06-1823 

De Leye staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks)  van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook Het Bildt wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar 1823 (8)

6675

199

07-05-1818

De Saintes Garnier staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5)