Home

 

Invt.

Akte

‘Toegang 11 **

 

 

‘’ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

6867

10-02-1825 1-A

Dijks Horne---- Overstroming: de doorbraak van de oude dijk van het Workumer Nieuwland bij de zogenaamde Dijks Horne ten Noord Oosten van de slapende dijk  enz. jaar 1825 (2)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Dijks van Jan H., 219 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42

6631

1114

4e blz. van kolommen

15-09-1814

Dijks van P., vrouw zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

5984

103

08-02-1814

Dijksma ….? ----Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en Werkhuis te Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz. tevens verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)

8210

958/2 211

Bladzijde 8

17-09-1839

Dijksma G. B. te Nijawier staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6385

48

09-07-1814

Dijksma Gerben Joris, Hij is met meerderheid van stemmen benoemd als 1e Luitenant der 1e Compagnie Landstorm  enz. enz. jaar 1814 (2)

6855

16-A

06-10-1824

Dijksma Willem Willems te Tjalbert impost op turf verschuldigd fl. 467.05, jaar 1924 (2)

6830

7-A

21-01-1824

Dijksra D. te Mr. Smid wegens gedane reparatien  aan de Kagchels in het locaal staat vermeld in een door de Gouverneur van vriesland ondertekend document betreffende de kleine onkosten van de regtbank te Leeuwarden over 1823 enz. jaar 1824 (4)

5666

Jaar 1896

akte 1

Dijksterhuis  M. te Groningen maakt bekend dat hij een stoombootdienst van Surhuisterveen naar Leeuwarden v.v. zal beginnen op 21 februari met een schip voor 50 personenen enz. met vermelding tussenstops en tarieflijst enz. jaar 1896 (4)

5666

1

13-02-1896

Dijksterhuis M. Groningen In werking stellen dienst Surhuisterveen Leeuwarden  Stoombootdienst, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1896

4635

E-3, 31

19-02-1900

Dijkstr Arend Franeker Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. jaar 1900

9180

43

07-01-1915

Dijkstra  C. Veldwachter te Achtkarspelen jaar 1915 (6)

5664

37, 13

01-04-1910

Dijkstra  De weduwe  J. M. Oldeboorn Schip de Telephoon III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

3701

5-C

06-02-1839

Dijkstra  Femma Elisabeth, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10)

8290

724/13, 35

21-07-1840

Dijkstra  J. Bolsward van beroep Schipper  jaar 1840

8280

517-11,

34-35, 40

19-05-1840

Dijkstra  J. J. te Oosterwolde wordt vermeld als schatter in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8283

585/5

10-06-1840

Dijkstra  Neeltje Klazes, betreft erfenis van Roelof Lourens Baersma, , Luitzen Klazes Dijkstra, Neeltje Klazes Dijkstra, Tjomme Klazes Dijkstra te Dokkum , Handgeschreven brief met handtekening

8346

99/9

29-01-1841

Dijkstra …. ? Dossier met beschrijvingsbiljet en handgeschreven brief met handtekening van Sies Ulbes Dijkstra , Landbouwer  te Sexbierum jaar 1841  (14)

5666

Jaar 1890

akte 1

Dijkstra ….?---- Houkes H. te Haulerwijk geeft ter kennis dat hij de dienst Haulerwijk Assen zal beginnen en de aanlegplaats in Haule zal zijn bij Vries de ….? De weduwe en het Witte Huis te Assen t/o de gezusters Dijkstra ….? met vermelding  op een gedrukt foldertje van vertrektijden en tarieven enz. jaar 1889 (4)

8210

958/2 211

Bladzijde 3>>

17-09-1839

Dijkstra A. A. te Marsum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

4635

A-1, 23

24-12-1908

Dijkstra A. Arum Veldwachter, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. jaar 1908

4635

A-1, 30

27-07-1911

Dijkstra A. Arum Veldwachter, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. jaar 1911

4635

A-1, 59

27-03-1913

Dijkstra A. Arum Veldwachter, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. jaar 1913

8209

932/8, 211

06-09-1839

Dijkstra A. B. te Spanga wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

9414

190, 191             18-02-1922

Dijkstra A.---- Boonstra W. J., Dijkstra  A., Vries de J.  , en Feenstra H. , allen Veldwachters binnen de Gemeente Wonseradeel  deze vragen wat aan de Burgemeester  en Wethouders wat buiten hun bevoegdheden valt, het verzoek is om de verleende ontheffing uit te breiden  enz.  verder de Salarissen zijn met fl. 50 verhoogd naar fl. 1900 per jaar plus kindergeld en vergoeding kleding enz. jaar 1922 (12)

8380

833-2

24-08-1841

Bolsward

Dijkstra A. H. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Dijkstra A. H. te Pietersbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 5-3

19-06-1840

Dijkstra A. H. te Pietersbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 5

Bladzijde 5

26-09-1839

Dijkstra A. H. te Pietersbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6047

379

03-06-1819

Dijkstra A. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Dijkstra A. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-9         

25-05-1821

Dijkstra A. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8375

708-5_25c

20-07-1841

Dijkstra A. J. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8386

949/25

20-09-1841

Dijkstra A. J. te Dronrijp, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 16

22-05-1840

Dijkstra A. J. te Haskerland is degene die de drank ontvangt en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Haskerland zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6840

22-A

13-04-1824

Dijkstra A. molenaarsknecht van  den korenmolenaar Westerbaan S. te Bolsward (5) jaar 1824

4635

A-1, 45

28-06-1904

Dijkstra A. Politiedienaar, onderwerp: Schip de Betty, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. jaar 1904

6424

609

10-12-1817

Dijkstra A. T. 44 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

8375

708-5_37

20-07-1841

Dijkstra A. te Akkrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 37 Bladzijde 1

26-09-1839

Dijkstra A. te Akkrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8211

988-3, 37 Bladzijde 2

26-09-1839

Dijkstra A. te Akkrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 37

19-06-1840

Dijkstra A. te Akkrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

5673

 

109

Blz.1 t/m 8

05-02-1900

Dijkstra A. te Doezem, Eendracht II , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)

8285

615-2, 16

19-06-1840

Dijkstra A. te Joure wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland de maand Mei 1840 met  7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 16

Bladzijde 1

26-09-1839

Dijkstra A. te Joure,  , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_26c

20-07-1841

Dijkstra A. te Oostrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8308

1074-9

29-10-1840

Dijkstra A.B. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

5673

 

143-A en C

26-09-1907

Dijkstra A.en Voordewind T. eigenaren en gezagvoerders van de motorboot “Koningin Wilhelmina”  groot 14 ton wonende Hovenierstraat no. 19 te Leeuwarden verzoeken in een handgeschreven en door hen getekende brief (3 stuks) dat hun motorboot weinig golfslag heeft en dat zij dan sneller willen varen van 8 km per uur enz. enz. verder in het dossier aanwezig  een overzicht van de gegevens van een proefvaart met genoemde boot op 2-8-1907 met vaartijd evt zuiging, golfslag enz.  de verleende vergunning (geel) en een vergunning tot varen en slepen (Blauw) en verdere correspondentie jaar 1907 (24)

8375

716-3_3E

22-07-184 1

Dijkstra Aafje vrouw van Jellema Harmen Douwes , Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarderadeel is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

8308

1083-1

02-11-1840

Dijkstra Aafke Abes  dochter van Dijkstra Abe Douwes en Harmens Klaaske opgezonden naar het Bedelaars Etablissement te Ommerschans ook aan wezig hun Sinalementslijst waarop hun persoonlijke gegevens zoals ouders, geboorte datum enz. jaar 1840 (4)

8308

1083-1

02-11-1840

Dijkstra Aafke Abes---- Jellema Douwe zoon van Jellema Haring Douwes en Dijkstra Aafke Abes opgezonden naar het Bedelaars Etablissement te Ommerschans ook aan wezig hun Sinalementslijst waarop hun persoonlijke gegevens zoals ouders, geboorte datum enz. jaar 1840 (4)

3700

13-A

07-02-1835

Dijkstra Aafke IJmes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3701

13-C

31-01-1839

Dijkstra Aafke Ymes , wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van  kinderen die onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van opzending naar de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz enz. 1839 (7)

3701

1-C

blz. 2

01-03-1839

Dijkstra Aafke Ymes te Franekeradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3699

A-13

17-02-1834

 

Dijkstra Aafke Ymes, wordt vermeld in een document; staat der kinderen welke in de termen zouden hebben gevallen om naar de colonieen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgenomen met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (11)

3700

13-C

31-01-1837

Dijkstra Aafke Ymes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3700

13-B

05-02-1836

Dijkstra Aafke Ymes, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

7977

137-7, 13

08-02-1837

Dijkstra Aagje Sjerps * 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt ontslag enz. jaar 1837 (8)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Dijkstra Aaltje A., 376 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

3700

39-C

06-02-1837

Dijkstra Aaltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3698

B-39

18-02-1832

Dijkstra Aaltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)

3699

A-39

15-02-1834

Dijkstra Aaltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

39-A

04-02-1835

Dijkstra Aaltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3700

39-B

04-02-1836

Dijkstra Aaltje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

9187

1341

06-09-1918

Dijkstra Aaltje vrouw van Brussen Gerard Johan, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8308

1083-1

02-11-1840

Dijkstra Abe Douwes ---- Dijkstra Aafke Abes  dochter van Dijkstra Abe Douwes en Harmens Klaaske opgezonden naar het Bedelaars Etablissement te Ommerschans ook aan wezig hun Sinalementslijst waarop hun persoonlijke gegevens zoals ouders, geboorte datum enz. jaar 1840 (4)

3701

22a-D

09-02-1842

Dijkstra Abe Harmen Douwes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 70/167 der kinderen in de Gemeente IJlst opgegeven om naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

3701

1-C

blz. 5

01-03-1839

Dijkstra Abe Harmens te IJlst, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

43-C

08-02-1839

Dijkstra Abe Harmens, wordt vermeld Nominatieve staat no.32/70 der kinderen in de Gemeente IJlst in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)

3700

43-B

03-02-1836

Dijkstra Abe Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3700

43-A

05-02-1835

Dijkstra Abe kind van Dijkstra Harmen Douwes† en Jongsma Bottje Botes†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

9187

1341

06-09-1918

Dijkstra Abel, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9185

1472

07-11-1917

Dijkstra Abel, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

8225

1253-13, 7

10-12-1839

Dijkstra Adam Annes te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

8356

312-11

31-03-1841

Dijkstra Aebele Jans staat in een document oproeping onder de wapenen van verlofgangers ligtingen 1838 en 1839 komt voor bij de Divisie Pontonniers enz. jaar 1841 (5)

6395

457

13-05-1815

Dijkstra Age L. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Dijkstra Age Sibbes 386 Rauwerd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

584

02-12-1817

Dijkstra Age Sijbes 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Rauwerderhem Bataillon Inf. 1 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6830

18-A blz. 39

21-01-1824

Dijkstra Albert O. te Follega wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

3698

A-12

08-10-1828

Dijkstra Albertje Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)

3700

15-B

nrs. 11 - 20

03-02-1836

Dijkstra Albertje Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10)

6389

41

05-11-1814

Dijkstra Alle Abeles, Corporaal, hij wordt benoemd als lid van de Krijgsraad 4e Bataillon Landstorm arrondisement Sneek enz. jaar 1814 (2)

7977

 

153-24

11-02-1837

Dijkstra Alle Dirks wordt vermeld in een document genaamd Extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland en het betreft het ontslag van Schutter op grond van 34 jarigen ouderdom met vermelding in welke gemeente hij schutter is wanneer in dienst gekomen en bij welk  onderdeel enz. jaar 1837 (6)

6261

900-4

04-09-1815

Dijkstra Alle K., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

8285

611-22

615-3

18-06-1840

Dijkstra Alle Thomas de weduwe te Beetgum wonende wordt met haar gezin vermeld in----Busscher R. van beroep geneesheer hij deeld mede dat in het Armhuis te Beetgum onder de aldaar gehuisveste Armen een besmettelijke ziekte heeft geopenbaard en sedert 12 mei j.l. 58 personen daar aan geleden hebben waarvan 7 gestorven, 32 hersteld en 19 nog ziek welke de geneesheer eene Rheumatisch galachtigde koorts noemt verder een uitgebreid verslag van hem enz. jaar 1840 (14)

6661

126 blz. 3

26-02-1817

Dijkstra Alte Ebeles Koopman, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. (Petrus) als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

8342

37/1-9

12-01-1841

Dijkstra Andries Wiegers Rinsumageest, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz.  Jaar 1841 dossier (14) (3) 

9180

1054

05-06-1915

Dijkstra Andries,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

1787-A

05-12-1918

Dijkstra Andries, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3698

B-40

18-02-1832

Dijkstra Anna Lolkes,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Dijkstra Anne 430 Heerenveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6385

35

05-07-1814

Dijkstra Anne Feijkes te Bolsward vermeld op een staat der personen welke door de onderscheidene Plaatselijke besturen in het Arrondisement Sneek gearresteerd en getransporteerd zijn gedurende de maand Juni met een aantal kolommen met informatie enz. jaar 1814 (2)

6424

609

10-12-1817

Dijkstra Anne Gerbens 8 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franekeradeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Dijkstra Anne Germens 525 Tzum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6623

41 + 42

07-08-1813

Dijkstra Anne Lieuwes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (7)

6415

81

15-03-1817

Dijkstra Anne Piers---- Remmerts Roelof  hij is Plaatsvervanger van Dijkstra Anne Piers zijnde eerstgenoemde  op 26 febr. uit het kwartier vermist en op de 12e maart als deserteur afgevoerd tevens een Signalementstaat met 9 kolommen gegevens zoals de ouders Roelofs Remmert en Weert de Jantje Hendriks en hij te Groningen geboren is op 28-10-1791, kleur ogen enz. jaar 1817 (2)

6251

1061

07-09 -1814

Dijkstra Anne, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

3698

B-39

18-02-1832

Dijkstra Annigje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)

3699

A-39

15-02-1834

Dijkstra Annigje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

9187

1341

06-09-1918

Dijkstra Anno, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8224

1216-14, 1

29-11-1839

Dijkstra Anske staat vermeld in 1831 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie Vriesland van de ligtingen  1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen  informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)

8375

716-3_2d

22-07-1841

Dijkstra Antje Ates kind van de gemeente Leeuwarderadeel is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

3701

25-D

nrs 1-7

10-02-1842

Dijkstra Antje Meinderts, wordt vermeld Nominatieve staat no. 42-u/80 der kinderen in de Gemeente Menaldumadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12)

3698

A-26

08-10-1828

Dijkstra Antje Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (5)

3701

6-D

03-02-1842

Dijkstra Antje Willems, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

9186

588

10-05-1918

Dijkstra Arend Seijes Ameland Veldwachter te Ameland jaar 1918  (2)

9184

348

21-03-1917

Dijkstra Arend Syes Aannemer en Veldwachter te Ameland jaar 1917  (2)

6250

968

14-10-1814

Dijkstra Arjen P. , Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

6623

206

31-10-1813

Dijkstra Arjen P. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Dijkstra Arjen Pijtters, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6623

60

31-12-1813

Dijkstra Arjrn P., door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4)

6078

95-38

25-01-1822

Dijkstra Ate Bokkes te Sneek , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Sneek enz. enz. jaar 1822 (3)

6089

1194 blz. 36        23-12-1822

Dijkstra Ate Bokkes te Sneek Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1215-35

29-11-1823

Dijkstra Ate Bokkes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Sneek in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

9182

285/28

07-02-1916

Dijkstra Atse Langezwaag HoofdVeldwachter Met Signalement jaar 1916

9180

330-28

17-02-1915

Dijkstra Atse Met signalement Veldwachter Opsterland  jaar 1915  (3)

9182

441

08-03-1916

Dijkstra Augustinus  ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6424

609

10-12-1817

Dijkstra Auke 24 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Dijkstra Auke 388 St. Annaparochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6834

23-C

20-02-1824

Dijkstra Auke---- Bakker Gosse Feijes is als nummerwisselaar de plaatsvervanger bij de 7e Afdeeling Infanterie voor Dijkstra Auke enz. jaar 1824 (3)

8270

298/16

Blauw 14

25-03-1840

Dijkstra Auke Harmens Pietersbierum Schipper op het Schip de Hoop jaar 1840

6046

307

03-05-1819

Dijkstra Auke---- Idsarsi W. J. (Willem J.) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van de weduwe van Thijssens Marten  en ten huize van Jong de Freerk Sipkes waaronder een bijbel met Gouden haken  op de eene Haas d. A.  en de andere anno 1726  zijnde deze goederen geborgen door Schregardus Frederik Eelzes. Post Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk Sipkes, Zeilinga Minne Martens, Mans Willem Riemerens, Vries de Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, Post Weeltje Arends, Visser Ate Jans en Visser Auke Cornelis en ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de in en uitgaande regten te Pazens en Zandbergen van Michiel, Hayema Marten Hayes commissen bij de accijnsen afgesloten enz  jaar 1819 (13) 

6070

424-9          25-05-1821

Dijkstra Auke Johannes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

9180

330-40

 17-02-1915

Dijkstra Auke Met signalement Veldwachter Wonseradeel  jaar 1915   (3)

9182

285/40

07-02-1916

Dijkstra Auke te Arum Veldwachter met een lijst van zijn Signalement  zoal kleur haar, ogen enz. jaar 1916

6870

15-03-1825

34-C

Dijkstra Auke Wijbes, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6)

9187

1475

05-10-1918

Dijkstra Auwert, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6840

36-A blz. 8

22-04-1824

Dijkstra B. Hessels Boer van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

5990

667

26-08-1814

Dijkstra B. R. ,  hij is een der ondertekenaars als lid van de Raad van de Gemeente Schiermonnikoog houdende een aanslag van f. 550.= verhoging van f. 100.= en een voor de kosten van het equepement der Landmilitie in dit departement enz. jaar 1814  (4)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Dijkstra B. T. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 10

27-08-1839

Dijkstra B. T. te Abbega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8224

1220-2, 4

30-11-1839

Dijkstra Barend Houttuin Gerbens er wordt bericht dat hij  binnen de Stad Workum zijn domicilie heeft enz. jaar 1839 (3)

6251

1128

12-11-1814

Dijkstra Bartel L. Zijn handtekening staat op een stuk wat hij mede tekent  als  lid van de raad der gemeente  Schiermonnikoog enz. jaar 1814 (1)

6242

93

20-01-1814

Dijkstra Barteld R., ---- Schiermonnikoog een Missive van de Raad van enz.  met  de Handtekeningen van  Toorn Y Jansz., Melonia? Ate T., Borst Teunis T., Kruizinga  Marten S., Feninga Ruurd Melles, Dijkstra Barteld R., Mastdorp Jacob E?,  Hoeksma Jan E., Zeilenga Ede A..,  jaar 1814  (1)

6661

137 blz. 8

19-03-1817

Dijkstra Bartle Engeles te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6417

176

1e Bataillon

22-04-1817

Dijkstra Bauke 13 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6277

30-16

09-01-1817

Dijkstra Bauke Jacobs moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6383

76                

23-04-1814

Dijkstra Bauke P. te Wijnaldum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

7977

158-6, 15

14-02-1837

Dijkstra Bauke Sakes, Harlingen, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6424

609

10-12-1817

Dijkstra Bauke willems 11 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Dijkstra Bauke Willems 359 Stiens is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6381

171-B 

22-03-1814

Dijkstra Bauke Willems, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Franeker die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

9187

890

04-07-1918

Dijkstra Bauke, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8386

941/8

23-09-1841

Dijkstra Baukje Jacobs ----  Roorda Gosse Alberts Landbouwer te Schenkeschans onder Deinum verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening  tegen een billijke betaling over te nemen een  klein gedeelte afgesneden weg aan de straatweg onder Marssum bij de Zwettedijk enz. enz. mewt een tekening van de situatie, hierin wordt genoemd de belendende personen: Miedema Klaas Nannes te Leeuwarden, Miedema Klaas Nannes te Leeuwarden en Dijkstra Baukje Jacobs   jaar 1841 (4)

9185

1312

05-10-1917

Dijkstra Baukje,  komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

9187

1644

06-11-1918

Dijkstra Baukje, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6865

1-C no. 65

24-01-1825

Dijkstra Berend , plaatsvervanger voor Bleeker Jan P., 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

8225

1253-13, 5

10-12-1839

Dijkstra Berend Sybrens te Barradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

3622

A-3

blz. 3

05-01-1848

Dijkstra Berendje Jans huisvrouw van Groeneveld Poppe Jelles, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 3

31-12-1852

Dijkstra Berendje Jans huisvrouw van Groeneveld Poppe Jelles, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

6257

410-10

28-04-1815

Dijkstra Berent Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8386

948/9

24-09-1841

Dijkstra Bindert Jans, Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing , ( een document waar hij op staat vermeld met zijn persoonsgegevens en van zijn evt. gezin enz. verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening  , dat tengevolge van de Belgische onlusten hij in den jare 1833 ter verdediging van het vaderland  in militaire dienst   is getreden hij verzoekt nu om een functie als ambtenaar enz. enz.  jaar 1841 (6)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Dijkstra Bonifacius Jacob, 138 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8257

69/20, 2

nummer 15

20-01-1840

Dijkstra Bonne Johannes te Rotserhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen enz. jaar 1840 (6)

3701

1-C

blz. 4

01-03-1839

Dijkstra Bonne Sijtzes te Opsterland, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

28-C

08-02-1839

Dijkstra Bonne Sytzes, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

8225

1253-13, 24 10-12-1839

Dijkstra Bote Klazes te Oostdongeradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6395

457

13-05-1815

Dijkstra Botte W. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6840

36-A

blz. 35

22-04-1824

Dijkstra Bouke C.  Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6034

398

30-05-1818

Dijkstra Bouwe S.  te Oosterzee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6082

453

03-05-1822

Dijkstra Bouwe S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-9          25-05-1821

Dijkstra Bouwe Syb hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6070

397

17-05-1821

Dijkstra Bouwe Sybolts ---- Tolman Pieter Wybes,  Knol Simen Jans,  Gaast van der Pieter Eiles, Dijkstra Bouwe Sybolts zij willen een schadeloosstelling voor de door ziekte gestorven koebeesten , zij menen het recht te hebben zig te beklagen maar enz. enz. komt verder in voor de plotseling overleden Kolk van der H. W.  in leven lid van de geneskundige  commissie enz. enz. jaar 1821 (1)

8375

708-5_11

20-07-1841

Dijkstra C. A. te Hallum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

9186

146

06-02-1918

Dijkstra Catrinus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6070

384

10-05-1821

Dijkstra Cornelis Harmens , Arbeider onder Oudwoude , Hij is weigerachtig  om zijn aanslag van onbebouwde eigendommen  van de jare 1820 omdat deze aanslag gebracht is op de naam Vischjager Cornelis Harmens enz. enz. ook nog een  staat der Hypthecaire inschrijving met als schuldeiser Jonkheer  Willem Hendrik van Heemstra  voorheen te Leer in Ost Friesland  thans onder Veenklooster  de akte is verleden bij notaris  Nicolaas Fokkema  te Leeuwarden ten laste van Dijkstra Cornelis Harmens  en Durks Antje echtgenoten te Oudwoude  enz. enz. jaar 1821 (5)

6071

514

26-06-1821

Dijkstra Cornelis Harmens Arbeider onder Oudwoude dewelk weigeragtig is om zijn verschuldigde belastingover het jaar 1820 te betalen enz. verder  komt voor de Assessor van Kollumerland Klaver T. J. (Tjerk Jans) en Heemstra W. H. (Willem Hendrik) Baron van, Grietman van Kollumerland enz. . jaar 1821 (3)

6841

10-A

26-04-1824

Dijkstra Cornelis Harmens is mede eigenaar van onroerende goederen. Onderwerp een beslaglegging jaar 1824 (2)

9180

330-1

17-02-1915

Dijkstra Cornelis Met signalement Veldwachter te Achtkarspelen  jaar 1915  (3)

9182

285/1

07-02-1916

Dijkstra Cornelis Surhuizen Veldwachter Met Signalement jaar 1916

6419

314

17-07-1817

Dijkstra Cornelis Thomas---- Schwartzenberg en Hohenlansberg  J. J. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe, Grietman van Wonseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat een Dijkstra Cornelis Thomas boerenknegt te Pingjum geloot hebbende de 2e klasse dat dezelve geboren is in 1798 en dit door de moeder Pieters (Piers) Jetske is opgegeven de vader is Dijkstra Thomas Cornelis enz. jaar 1817 (2)

6420

320

29-07-1817

Dijkstra Cornelis Thomas---- Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dijkstra Cornelis Thomas zig ten onrechte voor den Militie van dezen jaren enz. jaar 1817 (1)

6420

342

06-08-1817

Dijkstra Cornelis Thomas---- Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dijkstra Cornelis Thomas,  Zee van der Sikke Sasses, Klein Marten Jans allen in verkeerde klassen zijn ingeschreven en dat enz. jaar 1817 (2)

6420

342-A

06-08-1817

Dijkstra Cornelis Thomas----Schwartzenberg en Hohenlansberg  J. J. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe, Grietman van Wonseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Dijkstra Cornelis Thomas geloot hebbende 2e klasse maar dat hbij geboren is 24-03-1798 door zijn moeder Pieters Jetske aan ons bevestigd en volgens bijgaand Doopextract enz. jaar 1817 (2)

9184

155

03-02-1917

Dijkstra Cornelis, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

8378

777/2

09-08-1841

Dijkstra Corneliske Folkerts,----- Haitsma Jetske Haitzes, en Haitsma Scheltje Haitzes een bewijs dat er geen inschrijving van Hypotheek bestaat tegen hun, Haitsma Aaltje Haitzes weduwe van Damstra Jan Gosses , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen haar, ook een Haitsma Willem Haitzes genoemd, ook een Haitsma Martjen Haitzes weduwe van   Yntema Tjerk Gatzes, Bosma Gatze Jacobs is de voogd van Aaltje Tjerks Yntema 14 jaar, Haize Tjerks Yntema 12 jaar en  GatzeTjerks Yntema 10 jaar Hypotheekgevers , en Bruinsma Douwe Thijsses te Tjerkwerd voogd  over  Thijs en Folkert Foppes Thijsses Bruinsma  kinderen van Foppe Thijsses Bruinsma  en Dijkstra Corneliske Folkerts en Hypotheekgevers , ook een Hylkema Marten Hylkes Huisman te  Idzega Hypotheekgever, onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,   jaar 1841 (16)

8378

777/2

09-08-1841

Dijkstra Corneliske Folkerts,----- Haitsma Jetske Haitzes, en Haitsma Scheltje Haitzes een bewijs dat er geen inschrijving van Hypotheek bestaat tegen hun, Haitsma Aaltje Haitzes weduwe van Damstra Jan Gosses , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen haar, ook een Haitsma Willem Haitzes genoemd, ook een Haitsma Martjen Haitzes weduwe van   Yntema Tjerk Gatzes, Bosma Gatze Jacobs is de voogd van Aaltje Tjerks Yntema 14 jaar, Haize Tjerks Yntema 12 jaar en  GatzeTjerks Yntema 10 jaar Hypotheekgevers , en Bruinsma Douwe Thijsses te Tjerkwerd voogd  over  Thijs en Folkert Foppes Thijsses Bruinsma  kinderen van Foppe Thijsses Bruinsma  en Dijkstra Corneliske Folkerts en Hypotheekgevers , ook een Hylkema Marten Hylkes Huisman te  Idzega Hypotheekgever, onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,   jaar 1841 (16)

6090

64

20-01-1823

Dijkstra D.  Meester Smid van beroep, onderwerp een ordonnantie wegens reparatieen aan de kachels enz. jaar 1823 (1)

6028

809

13-11-1817

Dijkstra D.  Mr. Smid van beroep, onderwerp het aanleggen van pijpen voor de verwarming in de gevangenis te Leeuwarden , in een handgeschreven brief met zijn handtekening de begroting van de kosten  enz.  jaar 1817 (2)

6063

767

31-10-1820

Dijkstra D. ,  onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1)

6042

38

18-01-1819

Dijkstra D. , hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen  Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1)

6055

150

29-02-1820

Dijkstra D. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1)

6058

386

29-05-1820

Dijkstra D. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (1)

6868

16-02-1825

22-A

Dijkstra D. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4)

6868

16-02-1825

22-A

Dijkstra D. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4)

5984

125, 125F-1v

16-02-1814

Dijkstra D. , wordt vermeld op de staat van ontvang en uitgaaf ter zake van  het geen nog wegens de menues depenses en frais de parquet van den regtbank van eersten instantie zitting houdende te Leeuwarden enz. jaar 1814 (4)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 7

27-08-1839

Dijkstra D. D. te Hijdaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6027

761

28-10-1817

Dijkstra D.------- Haitsma F. en Ypey M. een uitbetaalde douceur  aan  Tidden van J.  voor geleverde kaarsen en Alma H. W. voor  geleverde Lamppitten, Vlieger S. R. voor geleverde Turf,  Wiarda C.  voor  geleverde schrijfbehoeften, Brouwer J. W.  voor Druklonen, Meeth C. voor bindlonen , Lubach H. voor geleverde inktkokers, Dijkstra D.  voor leverantie van arbeidslonen , , Swalve H. B.  voor geleverde Laken en Linnen,  Scheltinga van Heemstra  C.  voor reis en verblijfkosten, Proost J. voor druklonen  en voor Lyclama a Nijeholt F. M. voor reis en verblijfkosten jaar 1817 (2)

6866

25-01-1825

17-A

Dijkstra D. heeft tegoed f. 23-30 wegens geleverde grondstoffen, hij wordt vermeld in een document van declaraties waar hij nog tegoed heeft voormeld bedrag wegens leveranties enz. jaar 1825 (3)

6026

621

09-09-1817

Dijkstra D. Hij staat in en lijst van Ordonnancie met de door hem geleverde producten en kosten enz. enz.,  jaar 1817 (2)

6031

135

24-02-1818

Dijkstra D. Hij staat op een  lijst van de minister van binnenlandsche zaken  wegens een Ordonnancie met de te ontvangen bedragen, zegel en leges geld Jaar 1818 (1)

6045

285-b

26-04-1819

Dijkstra D. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1)

6046

364

26-05-1819

Dijkstra D. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordnnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1819 (1)

6034

365

18-05-1818

Dijkstra D. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (1)

6051

718

06-10-1819

Dijkstra D. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (1)

6052

861

29-11-1819

Dijkstra D. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (1)

6869

03-03-1825

6-A blad 4

Dijkstra D. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)

6864

15-A

13-01-1825

Dijkstra D. J.   Vleeshouwer te Leeuwarden een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake zijn bedrijf als Inlandsche Kramer uitoefende in een overdekte stal terwijl hij is gepatenteerd  voor een onoverdekte stal enz. enz. hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.  jaar 1825 (3)

6264

1183

07-12-1815

Dijkstra D. K. hij is Dijksgedeputeerde van Oostdongeradeel  en was op aanzegging van den Dijkgraaf  om 10 uur ten huize van  Keuning Pijter Wybes   waar echter de heer Dijkgraaf absent bleef  ofschoon deze zig te Dockum bevond  en dat hij aan het de ontvanger van het dijksbestuur een bedrag schuldig is van  achtduizend gulden en de ondergetekende verzoeken de Gouveneur dan ook deze Dijkgraaf te dwingen enz. enz. jaar 1815 (2)

6034

398

30-05-1818

Dijkstra D. K. te Anjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6865

19-A

20-01-1825

Dijkstra D. komt voor in opgave van schulden welke door de heren  Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begroting over 1824 zijn gecontracteerd enz. enz.  jaar 1825 (3)

6077

993

14-12-1821

Dijkstra D. M.  het betreft een door de Algemeee Rekenkamer verevende specificatie wegens het herstellen der buiten hooge Vloeddeuren in de Groote Zeesluis genaamd de Nieuwe Zijlen onder Engwierum enz. jaar 1821 (2)

6070

387

14-05-1821

Dijkstra D. M. hij staat in een document van de algemene rekenkamer en een voorlopig bewijs van vereevening van fl. 500 wegens  onderhoud van enz. enz.  en een van fl. 450 enz.   jaar 1821 (4)

6865

4-A

14-01-1825

Dijkstra D. mr. Smid en Slotenmaker, voor werkzaamheden in de gevangenis, een verevening ter betaling jaar 1825 (2)

6001

661

17-07-1815

Dijkstra D. Mr. Smid te Leeuwarden betreft een ordonnancie van betaling van f. 28.18 betreffende reparatie aan het locaal van de regtbank aldaar enz. jaar 1815 (1)

5985

191

16-03-1814

Dijkstra D. Mr. Smid----Bergsma E. H., en Sminia van H.  dit document is een Declaratie van beide genoemde in de functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende Bureau Onkosten en Tractementen.van geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3)

5984

144

21-02-1814

Dijkstra D. Mr. Smit hij staat vermeld op de Nota van Pretentien van diverse persoonen wegens ten dienste van s’ Lands Gebouwen te Leeuwarden in den jaare 1811 tot 1813 gedaane Arbeid en Leverantie tevens de bedragen hiervoor enz. Jaar 1814 (5)

5984

144

24-02-1814

Dijkstra D. Mr. Smit staat vermeld op de Nota van Pretentien van Diverse personen wegens ten dienste van s’Lands gebouwen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (5)

8224

1236-10

04-12-1839

Dijkstra D. R. te Dockum wordt vermeld in een aanteening van de Arrondissements Inspecteur te Leeuwarden jaar 1839 (3)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 4

27-08-1839

Dijkstra D. R. te Pingjum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6622

2048

04-12-1813

Dijkstra D. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Arrest en Huis van Justitie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)

6271

602 -3

18-06-1816

Dijkstra D. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8375

708-5_37

20-07-1841

Dijkstra D. te Akkrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8210

958/2 211

Bladzijde 6

17-09-1839

Dijkstra D. te Dokkum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8280

526-1, 18

22-05-1840

Dijkstra D. te Hennaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 25

Bladzijde 1

26-09-1839

Dijkstra D. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 25

Bladzijde 2

26-09-1839

Dijkstra D. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 25,4

19-06-1840

Dijkstra D. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Dijkstra D. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/6

25-09-1841

Dijkstra D. te Leeuwarden,  Staat in een document als afzender op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Hier wordt vermeld geleverd  50 N b? Spek Jaar 1841  (4 )

8386

949/25

20-09-1841

Dijkstra D. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_18

20-07-1841

Dijkstra D. te Rien staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 18

Bladzijde 1

26-09-1839

Dijkstra D. te Rien wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6014

483

27-07-1816

Dijkstra D. voor Leverantien en Arbeidslonen, staat op een document Ordonnacien ten zijne name betreft een uitbetaling met het bedrag  enz. jaar 1816 (1)

6419

287-D

17-07-1817

Dijkstra D. Walling 19 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

6070

414

22-05-1821

Dijkstra D. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze  aan de belanghebbenden zoals voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz.  jaar 1821 (1)

6066

 

56

23-01-1821

Dijkstra D. wordt vermeld op een document met als onderwerp Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 13e Maart 1815 enz. een Ordonnantie ten zijne gunste te betalen  met vermelding van het bedrag enz.  jaar 1821 (1)

6090

9

02-01-1823

Dijkstra D., Smid Onderwerp zijn declaratie van fl. 52.= wegens gedane reparatieen aan enz. in de rechtbank te Leeuwarden hij heeft nog steeds geen geld gehad terwijl de rekening al 6 maanden geleden is ingediend enz.  jaar 1823 (1)

6101

1254

06-12-1823

Dijkstra D., van beroep Smid, een begroting voor de reparatie van kachels in de vertrekken van het Landshuis  te Leeuwarden , met zijn handtekening onder de begroting.  Enz. jaar 1823 (2)

8280

517-11, 30

19-05-1840

Dijkstra D.P. wordt vermeld als Belastingschuldige  op een document genaamd:  De Ontvanger van Marum heeft den Eer den Heer Controleur te Dronrijp enz.  dat de percelen beneden de termen van belastbaarheid zijn gebleven over de jaren 1839-1840 bedragen dertien dus eene somma van Een Gulden dertig Ct. enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6021

203

05-04-1817

Dijkstra D.wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van Vriesland te doen toe komen  de navolgende Ordonnancien nummer 399 waarbij ook voornoemde vermeld wordt voor uitbetaling van zijn declaratie met vermelding waarvoor betaald wordt,  jaar 1817 (4)

9182

605

05-04-1916

Dijkstra de Vries Tetje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

5663

46

20-04-1899

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899

5664

29

16-04-1903

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899

5662

2, 48

= Minuut

28-04-1887

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887

5662

270-81

24-04-1884

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884

5662

29

01-04-1885

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885

5662

37

00-00-1885

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885

5662

49 en 37

22-04-1886

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886

5663

16

30-03-1898

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898

5663

44

17-04-1890

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890

5663

17 +28

08-04-1897

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897

5663

30, 32

 =Minuut

19-04-1888

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888

5663

29, 66

=Minuut

08-04-1889

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1889

5663

142, 31

16-04-1891

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891

5664

6

10-05-1900

Dijkstra de weduwe Ebele Jans Oldeboorn Schip de Telephoon, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900

9465

Deel 2, 1

19-12-1856

Dijkstra De weduwe Luitjen , te Buitenpost, van Buitenpost naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8)

8375

708-5_25b

20-07-1841

Dijkstra de weduwe te Marssum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Dijkstra de weduwe te Marssum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8386

949/25

20-09-1841

Dijkstra de weduwe te Marssum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6048

448, 1-7,

11, 24, 25

06-07-1819

Dijkstra de weduwe zij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (10) hele dossier (30)

6839

11-A-7

07-04-1824

Dijkstra Dedde E.,---- Meulen van der Jacob E. Molenaarsknecht namens Dijkstra Dedde E. Korenmolenaar te Giekerk, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824

8172

250/10, 211

06-03-1839

Dijkstra Dedde S. Makkum Schipper  jaar 1839

6257

410-6

28-04-1815

Dijkstra Dedde, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8179

366-20

08-04-1839

Dijkstra---- Deinstra (Dijkstra volgens Tresoar) Antje Pieters ---- Faber Tjitze Eeltjes * 26-10-1820 te Akkrum  z.v. Wijberen Eeltjes en Deinstra (Dijkstra volgens Tresoar)  Antje Pieters, Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Utingeradeel en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personen  enz. jaar 1839   (8) (17)

3698

B-40

18-02-1832

Dijkstra Dieuwke Taekles,  wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5)

9181

1413

06-08-1915

Dijkstra Dirk Aukes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6424

609

10-12-1817

Dijkstra Dirk E. 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

3698

B-39

18-02-1832

Dijkstra Dirk Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (8)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Dijkstra Dirk Jochems, 553 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Dijkstra Dirk Kempes 100 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

8197

697-16_1

09-07-1839

Dijkstra Dirk Pieters wordt vermeld in een document het opgeven der veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen met vermelding der Mutatien, vrijwilliger of dienstplichtig en de Gemeente enz. jaar 1839 (4)

6261

900-3

04-09-1815

Dijkstra Dirk S. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6251

1092

09-11-1814

Dijkstra Dirk Sikkes, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16)

6864

19-C +22-A

07-01-1825

18-01-1825

Dijkstra Dirk Sjabbes Soldaat bij de 3e Comp.  1e bat. 8ste afd. Infanterie thans met groot verlof en arbeider  te Blija , 22 jaar geb. te Hallum,  hij heeft zich schuldig gemaakt aan het schandelijk beledigen en bespotten van de Grietman,  een proces verbaal  houdende klachten tegen de Militie verlofganger ook  aanwezig vonnis rechtbank hij krijgt 1 maand gevangenisstraf enz. jaar 1825 (8)

6855

34-C

05-10-1824

Dijkstra Dirk Sjabes  Nationale Militie, een originele verlofpas op zijn  naam van jaar 1824 (2)

6855

34-C

05-10-1824

Dijkstra Dirk Sjabes, een verklaring dat hij zig goed heeft gedragen enz. een originele verlofpas met zijn signalement,  dat hij van Groningen naar Friesland kan gaan. Jaar 1824 (9)

8075

233/1, 34

07-03-1838

Dijkstra Dirk Sjoukes Oudebildzijl Schipper jaar 1838

8225

1253-13, 22

10-12-1839

Dijkstra Dirk te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6424

609

10-12-1817

Dijkstra Dirk Willems 12 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

9180

420

05-03-1915

Dijkstra Dirk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

9181

1413

06-08-1915

Dijkstra Dirk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6634

1525

08-12-1814

Dijkstra Doede Jans, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

6284

1099 blz. 6

31-10-1817

Dijkstra Doede Jans, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6271

586-6

01-07-1816

Dijkstra Doede Johannes moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

9921

36

19-10-1882

Dijkstra Doeke S. Onbezoldigd Rijksveldwachter te Wijns gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

3698

B-46, 9

14-03-1832

Dijkstra Dooitse Annes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (5)

3699

A-40

24-02-1834

 

Dijkstra Dooitse Annes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5)

3700

40-A

09-02-1835

Dijkstra Dooitse Annes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

6631

1114

1e blz. van kolommen

15-09-1814

Dijkstra Dooitze de weduwe zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

9725

Deel 2

Blz. 106

00-00-1891

Dijkstra Dooitze, Korps Torpodisten,  hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

8356

316-4

01-04-1841

Dijkstra Douwe  Hanzes  Vleeshouwer te Joure  betreft Accijns op niet aangegeven Schaapsvlees, ook Handgeschreven brief met zijn handtekening, komen verder in voor Gerben Abrahams Dijkstra ook Handgeschreven brief met zijn handtekening en Watze  Jarigs van der Veen ook Handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (8)

6840

36-A

blz. 41

22-04-1824

Dijkstra Douwe A. Koemelker van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Dijkstra Douwe Aeges, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

8375

708-2_1

20-07-1841

Dijkstra Douwe Hanzes,  Slagter te Joure, een Transactie ter voorkoming van vervolging enz. met een aantal kolommen met informatie jaar 1841 (2)

3700

43-B

03-02-1836

Dijkstra Douwe Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

8309

1103-21,

1, 5

07-11-1840

Dijkstra Douwe Hilles staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op een lijst met 6 kolommen informatie zoals huwelijksdatum en hoeveel kinderen enz. jaar 1840 (6)

3700

43-A

05-02-1835

Dijkstra Douwe kind van Dijkstra Harmen Douwes† en Jongsma Bottje Botes†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

6661

137 blz. 8

19-03-1817

Dijkstra Douwe P. te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6060

480

06-07-1820

Dijkstra Douwe Sybolts, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6424

609

10-12-1817

Dijkstra Douwe T. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6830

18-A blz. 42

21-01-1824

Dijkstra Douwe te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6406

175-1+8-9

09-04-1816

Dijkstra Douwe Teunis staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6418

255-BB

01-06-1817

Dijkstra Douwe Thomes 174 Drogeham is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

5997

307

31-03-1815

Dijkstra Douwe Tjerks is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  310

6385

136

06-07-1814

Dijkstra Douwe U. te Damwoude hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6387

141

27-09-1814

Dijkstra Douwe Uilkes ---- Driesum, In de gemeente Veenwouden behorende tot het 4e Bat. Heeft zig n.l. een groot deel der ingezetenen van Driesum verklaard tegen de Kapitein Halbesma Anne Douwes en de beide eerste Lieutenants Dijkstra Douwe Uilkes en Siccama Klaas Andries behorende allen tot de gemeente Damwoude envan de Doopsgezinde religie zijnde enz. jaar 1814 (3)

6401

 

859-1+6

10-10-1815

Dijkstra Douwe Uilkes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)

9186

548

04-05-1918

Dijkstra Douwe, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3622

A-3

blz. 1

05-01-1848

Dijkstra Durk Menses, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 1

31-12-1852

Dijkstra Durk Menses, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

3622

A-6

blz. 1

12-01-1858

Dijkstra Durk Menses, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

6074

696

14-09-1821

Dijkstra Durk Menzes---- Schaafsma Sjoerd Obbes  en Kat Abe Jochums  en Buwalda C.  Onderwerp certificaten van betaling voor onderhoud van Havenwerken te Harlingen, Stavoren en Lemmer en Dijkstra  Durk Menzes voor werkzaamheden  te Munnikenzijlen  en Saengwierum enz.  enz. jaar 1821 (2)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Dijkstra Durk Oeges, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

5665

23-12-1881

akte

303 t/m 307

Dijkstra E. J.---- Zwart Jan J. Beurtschipper  en Dijkstra E. J. Koopman en Boekhouder beide te Oldeboorn  waarvan het hoofdkantoor zal zijn gevestigd bij  Meijer H, Logementhouder aldaar  ondernemers der Stoomboot “Oldeboorn ”    maken bekend in een advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier)   dat de dienstregeling voornoemd per 9 december zal voortzetten enz.  tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (6)

6076

880

13-11-1821

Dijkstra E. M. staat vermeld op een document ontvangen de voorlopige verevene certificaten van betaling aan hem groot f.  80 enz. jaar 1821 (2)

8380

828-23

23-08-1841

Dijkstra E. R.  staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel Kommandant van het Res. Batt.  Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij is waarschijnlijk ongeschikt voor dienst is enz. jaar 1841 (3)

6254

182

20-02-1815

Dijkstra E. W. in leven gehuwd met  Hoekstra J. J.  ---- Hoekstra J. J.  wed. Dijkstra E. W. Komt voor op een document met als onderwerp: Specificatie van kosten gemaakt wegens gerequeerde paarden voor transport enz. enz. wegens de gemeente Dronrijp. Enz. jaar 1815 (8)

9134

1081-32

01-05-1883

Dijkstra E?. P.  te Sloten; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

8379

793-10_2

13-08-1841

Dijkstra Ebe Rienks---- Lycklama à Nijeholt  J. A. (Jan Anne) Jhr. wegens absentie van de Grietman van Opsterland ondertekend hij een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Dijkstra Ebe Rienks die alsnog niet in staat is om zich naar Leeuwarden te kunnen begeven teneinde enz. jaar 1841 (4)

8376

 

732/10

27-07-1841

Dijkstra Ebe Rinks militair lichting 1840 is  ziek achtergebleven en worden gelast als hij beter is  zig bij zijn corps te vervoegen enz. enz. jaar 1841 (2)

6836

1-A

09-03-1824

Dijkstra Ebele Altes te Gerkesklooster----- Dijkstra Ybeltje Ebeles huisvrouw van Berend van der Heiden te Buitenpost, Dijkstra Wiggele Ebeles te Augustinusga en Dijkstra Ebele Altes te Gerkesklooster verzoeken om een kwijtschelding van 1000 gulden betreffende de memorie van de nalatenschap van Dijkstra Wypkjen Ebeles enz. jaar 1824 43)

5662

37

00-00-1883

Dijkstra Ebele jans Oldeboorn Schip de Oldeboorn,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1883

5662

43

00-00-1882

Dijkstra Ebele Jans Oldeboorn Schip de Oldeboorn,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1882

6394

257 deel 1

31-03-1815

Dijkstra Eebold Thijzen hij zet een kruisje (dit is zijn eigen gezette merk) onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

9126

1043-32

1879/1880

Dijkstra Eelke P. Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

9187

1475

05-10-1918

Dijkstra Eelke, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6830

18-A blz. 4

21-01-1824

Dijkstra Eelse Lolkes te Parraga wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6087

948-1

11-10-1827

Dijkstra Eelse staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6424

609

10-12-1817

Dijkstra Eeltje 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Dijkstra Eeltje Freriks 436 Ee is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6628

788-4

16-06-1814

Dijkstra Eeltje Minnes staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)

3701

5-D

nrs. 16-17

10-02-1842

Dijkstra Eeltje Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

6276

1102-4

18-12-1816

Dijkstra Eeltje T. moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Dijkstra Eelze H., 10 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Dijkstra Eelze H., 5 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6418

248-A

 3e blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Dijkstra Egbert Hend’k * Oosterwolde wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6381

136 nr. 149

17-03-1814

Dijkstra Egbert Hend’k te Oosterwolde, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6418

248-E

1e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Dijkstra Egbert Hend’s staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

 

                                                                                                                              

6418

248-b 3e bat 1e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Dijkstra Egbert Hendr’k is zijn volgnummer bij de 1e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

255-B

01-06-1817

Dijkstra Egbert Hendrik 36 is zijn volgnummer en Oosterwolde zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Dijkstra Egbert Hendriks 718 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6382

20 nr. 149

29-03-1814

Dijkstra Egbert Hendriks staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)

8214

1028/12

08-10-1839

Dijkstra Egbert Jacobs 44 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

6631

1189 lijst 2

26-09-1814

Dijkstra Egbert Kleisen staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

8280

517-11, 22

19-05-1840

Dijkstra Elias T. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

3699

B-1

15-05-1834

 

Dijkstra Emke Bijltjes uit Menaldumadeel, wordt vermeld in het dossier Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  enz. jaar 1834 (10)

3699

A-25

14-02-1834

Dijkstra Emke Hijltjes kind van Dijkstra Grietje Hendriks vader onbekend jaar 1834

3699

B-4 en 13

08-04-1834

03-05-1834

Dijkstra Emke Hyltjes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3699

B-1

15-05-1834

 

Dijkstra Emke Hyltjes----Bakker Hijltje die zig als vader van het kind no.121 ( Dijkstra Emke Hyltjes) verklaart , wordt vermeld in het dossier Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  enz. jaar 1834 (10)

9184

155

03-02-1917

Dijkstra Emko gehuwd met Pol van der Trijntje, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Dijkstra Engel H., 20 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Dijkstra Engel H., 27 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6087

948-1

11-10-1827

Dijkstra Engel staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6016

707

21-11-1816

Dijkstra Engeltje J. , staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6005

938 blz. 6v

30-11-1815

Dijkstra Engeltje Jetzes   Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

5997

307

31-03-1815

Dijkstra Engeltje Jetzes is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    128

9188

570

15-05-1919

Dijkstra Etten Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel) (4)

6277

30-2

09-01-1817

Dijkstra Evert Jarigs moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

9180

264

06-02-1915

Dijkstra Evert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 4-v

17-07-1839

Dijkstra F. A. te Oldeboorn is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8285

615-2, 37

19-06-1840

Dijkstra F. A. te Oldeboorn wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

8366

530/7

Dijkstra F. E.  een klacht tegen hem in zijn functie als Koster en voorzanger van de kerk te Nes  Ameland, hij is  tevens onderwijzer der jeugd, 01-06-1841 (6)

8372

652/23

Dijkstra F. E., Onderwijzer , den zijn vrouw Dellen van Tjitske R., Onderwerp: ; een beknopt verhaal der beleediging gepleegd door Dirk Andries de Weert aan den Onderwijzer en diens huisvrouw. Enkele passages vermld ik hier; hij begint op ontzettende wijze egen de onderwijzer uit te braken  “ die beroerde bliksem, die dweeper”  heeft mijn jongen geknepen en ik wil niet  en ik wil mijn jongen niet van die beroerde bliksem geknepen hebben enz, ik zal die beroerde bliksem opzitten leeren enz. enz. en de onderwijzersvrouw  pas 20 dagen geleden bevalen  spreekt, als gij niets aders te vertellen ebt Dirk dan verzoek ik U vriendelijk dat gij er uit gaat. Want zo krijgt gij de meester niet te spreken, maar Dirk begon des te heviger te worden  enz. enz. verder als bijlagen erbij;  een getekende handgeschreven brief van de Predikant Roorda J. (Jan) wonende te Nes op Ameland , een getekende handgeschreven brief van de baker Johannes  Dirkje weduwe van Ral  Douwe, wonende te Nes op Ameland  een getekende handgeschreven brief van de Genees, Heel en Vroedkundige op Ameland Reichard  J. H. verder een brief met de handtekeningen van  30 ouders van kinderen die bij de onderwijzer op school gaan met de verklaring dat  zij de onderwijzer steunen omdat hij met zachtheid en vaderlijke liefde onderwijst en bestuurd, verder een brief met de getuigen die alles gezien en gehoord hebben en hebben deze brief ondertekend Vries de  Bote, Mosterman Arend L., Mosterman Tietje Arends, verder een brief met getuigen en hun handtekening  Mosterman Tietje Arends en   Meij van der Trijntje Leenderts jaar 1841 (10)

8308

1070-8

64-106

28-10-1840

Dijkstra F. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8211

988-3, 38

26-09-1839

Dijkstra F. J. te Moddergat wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 38

19-06-1840

Dijkstra F. J. te Moddergat wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Westdongeradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

8210

958/2 211

Bladzijde 8

17-09-1839

Dijkstra F. J. te Nijkerk (Fr) vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8280

526-1, 38

22-05-1840

Dijkstra F. J. te Westdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8210

958/2 211

Bladzijde 5>>

17-09-1839

Dijkstra F. J. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8280

517-11, 3

19-05-1840

Dijkstra F. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst  1839/40 enz.  in het Kantoor Burum  in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9188

570

15-05-1919

Dijkstra F. Meppel Sollicitatie voor  eldwachter te    (Ferwerderadeel) (4)

6262

946-5

30-09-1815

Dijkstra F. P. , Hij ondertekend mede als Gemeenteraadslid van Tjerkwerd het navolgende document;  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

8280

517-11, 44

19-05-1840

Dijkstra F. R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8211

988-3, 26

Bladzijde 5

26-09-1839

Dijkstra F. te Nijkerk (Fr)  wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_26b

20-07-1841

Dijkstra F. te Nijkerk (fr) staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 26,1

19-06-1840

Dijkstra F. te Nijkerk (Fr) wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8280

526-1, 38

22-05-1840

Dijkstra F. te Westdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6402

 

922-1+ 8

09-12-1815

Dijkstra F. W. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

9182

285/9

07-02-1916

Dijkstra Fedde Dokkum Politiedienaar Met Signalement jaar 1916

8204

829/20, 264

Blz. 9

18-07-1839

Dijkstra Fedde Wybrens hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13)

8225

1253-13, 22

10-12-1839

Dijkstra Feite Jacobs te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

9187

908

06-07-1918

Dijkstra Femme Hilvarenbeek Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)

6398

715                05-08-1815

Dijkstra Femme Jans---- Boorsma Gabe Sikkes van Zwaagwesteinde dient een request in  dat hij zich bezwaard voelt, dat hij in de termen van de Nationale Militie vallende heeft moeten marcheren terwijl zekere Dijkstra Femme Jans mede van Zwaagwesteinde zich aan de loting heeft weten te onttrekken enz. hij ondertekend met een X en de getuigen Venekamp T. M.  en Venekamp B. M. ondertekenen al getuigen dat Boorsma Gabe Sikkes zijn kruisje heeft gezet enz. jaar 1815 (5)

9181

1413

06-08-1915

Dijkstra Femmigje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6082

453

03-05-1822

Dijkstra Fieder K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6692

282

07-10-1819

Dijkstra Foeke Bouwes te Delfstrahuizen staat vermeld op een document met namen van Landlieden in Delfstrahuizen en Knijpe met de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals, hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, jaar 1819 enz. Jaar 1816 (3)

6095

566

28-06-1823 

Dijkstra Foeke Bouwes, ---- Visser Hylke Johannes , Huisman te Delfstrahuizen en dat hij mede ten behoeve van Wind Jacob Freerks, Gaast van der Eile Alberts, Blom de Wubbe Pieters de weduwe, Dijksra Foeke Bouwes, Haan de Roelof Thijsses allen te Delfstrahuizen  verzoekt rechtstreeks aan de gouveneur mogen opzenden enz. enz. jaar 1823 (2)

6836

4-A

04-03-1824

Dijkstra Foeke Douwes, deel 1. Kooiker onder Anjum betreft verkoop van losse goederen en belasting. Jaar 1824 (6)

6836

9-A

06-03-1824

Dijkstra Foeke Douwes, deel 2. Kooiker onder Anjum betreft verkoop van losse goederen en belasting. Jaar 1824 (14)

9134

1130

16-08-1883

Dijkstra Foeke Jentjes---- Schilstra Alle Ales te Langweer hij is benoemd als Lid van het Collegie  der Zetters der belastingen i.p.v. Dijkstra Foeke Jentjes te Langweer die de 30e Juli j.l. is overleden, en een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij de functie aanvaard,  jaar 1883 (3)

9134

1097

08-08-1883

Dijkstra Foeke Jentjes, een kennisgeving van zijn overlijden als lid van de Zetters enz.  in zijn plaats wordt benoemd Schilstra Anne Ales te Langweer jaar 1883 (3)

6381

50-51-52

09-02-1814

Dijkstra Fokje weduwe van Swerms Jan Wijgerus wonende te Bolsward schrijft en ondertekend een request  dat zij heeft een enigste zoon met name Swerms Wijgerus Jans welke heeft getrokken het nummer 43 in de loting der Landmilitie Dat zij beroepkasthoudster van Goud en Zilverwerken en naaister zijnde haar zoon volstrekts onmisbaar is enz. en dat hij biujna vrijstelling had enz. maar dat er een brutaal jong met de naam Visscher Tamerus Canther te Bolsward verklaarde dat haar zoon wel gemist kon worden enz. tevens een verklaring ter ondersteuning in een handgeschreven door nagenoemde ondertekende brief van Bakker Oets Geerts,  Hollander Karst Douwes beide bakkersknegt en  Seldentuis Jacob Horlogeriemaker enz. tevens de verklaring van vrijstelling van jaar 1814 (6)

8199

729/5, 290

Bladz. 35-v

17-07-1839

Dijkstra Fokke Atzes te Oldeboorn is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6395

457

13-05-1815

Dijkstra Fokke R. te Schalsum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

3575

4

18-11-1878

Dijkstra Fokke Veer St. Jacobiparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 (3)

9187

1114

07-08-1918

Dijkstra Folkert Alberts , komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9181

1413

06-08-1915

Dijkstra Folkert AlbertsDouma Wytse,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8370

602/8

21-06-1841

Dijkstra Folkert Eltjen,  Hij wordt vermeld op een staat met Solicitanten voor Onderwijzer te Hallum, dit is een staat met hun gegevens en een staat met de uitslag en cijfers van het examen voor deze functie jaar 1841 (7)

8370

602/9

Dijkstra Folkert Eltjens,  Onderwijzer te Nes op Ameland  tevens 6 jaren Koster, Voorzanger en Voorlezer in de kerk aldaar  wordt ook in genoemd de Predikant Roorda J. (Jan)  enz. Onderwerp een geschil met de Predikant en list en boosheid, bittere haat en veelvuldige beleedigingen ondergaan  hij ondertekend de handgeschreven brief met de diep ongelukkige onderwijzer Dijkstra,  enz. enz jaar 1841 (10)

6060

480

06-07-1820

Dijkstra Folkert P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Dijkstra Folkert P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Dijkstra Folkert P. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6034

398

30-05-1818

Dijkstra Folkert P. te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6424

609

10-12-1817

Dijkstra Folkert Pieters 26 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6070

424-9          25-05-1821

Dijkstra Folkert Pieters hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6252

1186-6

29-11-1814

Dijkstra Foppe D. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6252

1186-6

29-11-1814

Dijkstra Foppe Joh.’s , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

9134

1081-22

23-04-1883

Dijkstra Frans ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

5988

503

25-06-1814

Dijkstra Frans Durks ----Bosgraaf Hendrik Tietes, Woude van der Hans Paulus, Harmens Jan en  Dijkstra Frans Durks van hen een verklaring van goed gedrag , en de  benoeming in het tuchthuis als knechts en congierge jaar 1814 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Dijkstra Frans Hessels, 751 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9126

1043-22

1879/1880

Dijkstra Frans te Leeuwarden Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

9187

908

06-07-1918

Dijkstra Freerk Meppel Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland  jaar 1918  (1)

9180

42

07-01-1915

Dijkstra Freerk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

8285

623-21

22-06-1840

Dijkstra Frouke Rientzes te Achlum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)

8210

958/2 211

Bladzijde 7>>

17-09-1839

Dijkstra G. I. te Nes staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6418

248-C 1e bat

2e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Dijkstra G. J. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

8199

729/5, 290

Bladz. 16-v

17-07-1839

Dijkstra G. J. te Nes is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6251

1073

30-10-1814

Dijkstra G. J., voor Kostgelden van Armenweezen enz. in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

6264

1149- 4

21-11-1815

Dijkstra G. Jans komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Dijkstra G. L. te Dronrijp staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 25

Bladzijde 2

26-09-1839

Dijkstra G. L. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 25,2

19-06-1840

Dijkstra G. L. te Dronrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8386

949/25

20-09-1841

Dijkstra G. L. te Dronrijp, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8214

1027/16

bladzijde 4

07-10-1839

Dijkstra G. L. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (5)

5664

162, 40

27-02-1917

Dijkstra G. Lollum Schip de Juliana, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

5664

274-a, 40

28-02-1918

Dijkstra G. Lollum Schip de Juliana, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

8210

958/2 211

Bladzijde 1>>

17-09-1839

Dijkstra G. M. te Nieuwkruisland, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

5673

 

107

03-12-1907

Dijkstra G. P. te Grouw, een verleende vergunning (Oranje) om met  het schip de “Grouw“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1)

8199

729/5, 290

Bladz. 27-v

17-07-1839

Dijkstra G. S. te Sneek is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8308

1070-8

1-20

28-10-1840

Dijkstra G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8375

708-5_26c

20-07-1841

Dijkstra G. te ee staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Dijkstra G. te Ee staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 26

Bladzijde 2

26-09-1839

Dijkstra G. te Ee wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.13>>

27-08-1839

Dijkstra G. te Sneek staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8199

729/5, 290

Bladzijde 6-v

17-07-1839

Dijkstra G. W. te Hijum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8374

702/18

17-07-1841

Dijkstra Geert Jans 38 jaar wonende te Ee verzoekt relf dagen verlof jaar 1841 (1)

9180

42

07-01-1915

Dijkstra Geert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

3701

13-C

31-01-1839

Dijkstra Geertske Annes, wordt vermeld op de Lijst Nominatieve staat 89/533 van de Gemeente Franekeradeel van  kinderen die onderstand genieten van de gesubsidieerden Armen Administratie welke zullen vallen in de termen van opzending naar de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz enz. 1839 (7)

6255

284

18-03-1815

Dijkstra Gelof  S. ,  Komt voor op een document genaamd Notitie van verschotten van    Dijkstra Gelof  S. , Winkelier te IJlst ten behoeve van de regering aldaar hij ondertekend een gespecificeerde lijst enz. jaar 1815 (3) dossier (6)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Dijkstra Gerardus B., 263 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8383

894-5

09-09-1841

Dijkstra Gerben A. Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

8356

316-4

01-04-1841

Dijkstra Gerben Abrahams,     Dijkstra Douwe  Hanzes  Vleeshouwer te Joure  betreft Accijns op niet aangegeven Schaapsvlees, ook Handgeschreven brief met zijn handtekening, komen verder in voor Gerben Abrahams Dijkstra ook Handgeschreven brief met zijn handtekening en Watze  Jarigs van der Veen ook Handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1841 (8) 

9186

244

05-03-1918

Dijkstra Gerben gehuwd met Keimpken Katharina, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9184

27

08-01-1917

Dijkstra Gerben gehuwd met Kempken Katharina, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8384

904/7

13-09-1841

Dijkstra Gerben Jans--- Johan Sjerps, hij heeft benoemd Poelsma Hjerre Harmens als taxateur van gronden die voor de weg van Leeuwarden naar Harlingen nodig zijn en met de eigenaren enz. enz.  de eigenaren zijn; Bohm Wentholt ten Pieter, Huber Lambert Joh. ,  Dijkstra Gerben Jans,  Fontein Freerk Jans (de weduwe),  Buwalda Anne Jouwes, Andringa Aane Pieters,  Anema Minne Wybes, Fontein zijn weduwe Ingerna Hannema, Ypma Jelle Jans, Dijkstra Gerben Jans, Adema Jan (de erven) jaar 1841 (6)

8384

904/7

13-09-1841

Dijkstra Gerben Jans--- Johan Sjerps, hij heeft benoemd Poelsma Hjerre Harmens als taxateur van gronden die voor de weg van Leeuwarden naar Harlingen nodig zijn en met de eigenaren enz. enz.  de eigenaren zijn; Bohm Wentholt ten Pieter, Huber Lambert Joh. ,  Dijkstra Gerben Jans,  Fontein Freerk Jans (de weduwe),  Buwalda Anne Jouwes, Andringa Aane Pieters,  Anema Minne Wybes, Fontein zijn weduwe Ingerna Hannema, Ypma Jelle Jans, Dijkstra Gerben Jans, Adema Jan (de erven) jaar 1841 (6)

9181

1413

06-08-1915

Dijkstra Gerben,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Dijkstra Gerhard B., 152  is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Dijkstra Gerhardus B., 30 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Dijkstra Gerhardus P., 271 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

3-A

24-03-1824

Dijkstra Gerit Oedses---- Boer de Aant Sytzes  arbeider en Dijkstra Gerit Oedses Schipper beide te Twijzel, verzoeken ter zake mishandeling  tijdens hun detentie in de Pistole geplaatst te worden enz. (3) jaar 1824

6424

609

10-12-1817

Dijkstra Gerlof 16 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Dijkstra Gerlof 399 Marsum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6868

25-02-1825

13-C

Dijkstra Gerlof Hendriks ---- Dijkstra Klaas Gerlofs hij is voor enige tijd geleden overleden in de stad Leeuwarden verlofganger van het 3e Bataillon der 8e afd. Nat. Inf. ook aanwezig een Extract uit het register met 17 kolommen informatie over hem waar o.a. in vermeld dat bhij schippersknecht bij zijn vader Dijkstra Gerlof Hendriks was enz. enz. jaar 1825 (3)

6868

25-02-1825

13-C

Dijkstra Gerlof Hendriks ---- Dijkstra Klaas Gerlofs hij is voor enige tijd geleden overleden in de stad Leeuwarden verlofganger van het 3e Bataillon der 8e afd. Nat. Inf. ook aanwezig een Extract uit het register met 17 kolommen informatie over hem waar o.a. in vermeld dat bhij schippersknecht bij zijn vader Dijkstra Gerlof Hendriks was enz. enz. jaar 1825 (3)

6083

594

20-06-1822

Dijkstra Gerlof Hendriks te  Paesens Schipper  geeft eerbiedig te kennen in een door hem ondertekende brief (tekent als Dijckstra)  aan de Gouverneur van Vriesland dat hij voor eenige weken van den heer Harmens Harmanus van Harlingen heeft aangenomen om  van het Moddergat naar Harlingen te vervoeren een partij goederen geborgen uit het het Russische Brikschip de Ajax doch dat de Strandvonder hem verboden heeft te vertrekken en al 8 dagen stil ligt enz. , jaar 1822 (2)

8220 

1137/9

blz. 2

06-11-1839

Dijkstra Gerret Jans een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

6623

199

16-01-1814

Dijkstra Gerrijt ---- Glasius Wierd, Heslinga Auke, Post van der Folkert, Wiegersma Douwe, Rekker Freerk, IJzema Dirk Douwes, Dam Jan hendriks, Zijlstra Jan, Visser Albert Dirks, Veen van der Pieter, Schaaf van der Folkert, Poutsma Rienk, Nagel van der Lijkle, Vries de Saapke Feddes weduwe van Tjammes Jan, Dijkstra Gerrijt en Westra Pieter alle Rogge en Kleinbrood Bakkers te Dockum geven onderdanig te kennen dat ten gevolge van de belasting op het Gemaal welke op den eerste januari 1814 is ingevoerd en dat zij door hun een Declarator van het gemalen Graan enz. jaar 1814 (3)

6251

1090

14-11-1814

Dijkstra Gerrijt Jans Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4)

9921

14-A

19-10-1882

Dijkstra Gerrit Agent 2e Klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6873

09-04-1825

 5-A

Dijkstra Gerrit Alles---- Maneveld Hendrik Albert wonende te Gaastmeer verzoekt eene nieuwe Zeebrief voor het schip de Vrouw Dieuwke gevoerd door Teppema K. B. door een gedeeltelijke verandering van eigendom, en gevoerd gaat worden door Kapitein Dijkstra Gerrit Alles enz. jaar 1825 (3)

6252

1186-5

29-11-1814

Dijkstra Gerrit J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

8224

1236-5

00-12-1839

Dijkstra Gerrit L. wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen van het Kantoor Franeker,  Betaalde en Gedane  posten op Memoriaal  van Franeker  jaar 1839 (3)

8380

822-4

20-08-1841

Dijkstra Gerrit wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4)

9187

1341

06-09-1918

Dijkstra Gerrit, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3700

13-A

07-02-1835

Dijkstra Gerritske Annes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Dijkstra Gjalt Dooijes 83 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

8214

1028/12

08-10-1839

Dijkstra Gjalt Teyes 6 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

3699

A-13

17-02-1834

 

Dijkstra Gooitske Annes, wordt vermeld in een document; staat der kinderen welke in de termen zouden hebben gevallen om naar de colonieen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provincien te worden opgenomen met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen. jaar 1834 (11)

3700

13-C

31-01-1837

Dijkstra Gooitske Annes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 33-69 der kinderen van de Gemeente Franekeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3700

13-B

05-02-1836

Dijkstra Gooitske Annes, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3700

13-B

05-02-1836

Dijkstra Gooitske Annes, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny Franekeradeel, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3699

A-25

14-02-1834

Dijkstra Grietje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

9180

1246

05-07-1915

Dijkstra Grietje Sjoerds,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9180

642

07-04-1915

Dijkstra Grietje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

9182

 

285-29

07-02-1916

Dijkstra H.  ------ Groenveld J. hij neemt  de  functie van Veldwachter te Sijbrandaburen niet aan  , en zijn huurovereenkomst te Sijbrandaburen wordt beeindigd,  en Dijkstra H.  thans te Irnsum veldwachter wordt overgeplaatst naar Sijbrandaburen jaar 1916 (3)

5665

24-12-1880

akte

72 t/m 77

Dijkstra H. , Directeur-Boekhouder van de Grouwster Stoomboot-Reederij , Onderwerp:  o.a. handgeschreven brieven met zijn handtekening , een aankondiging van de Stoombootdienst Grouw Leeuwarden en Grouw Sneek  met de schroefstoomboot “de Grouw”  wat ook in een advertentie  (2 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage,   en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1880 (8)

6424

584

02-12-1817

Dijkstra H. D. 18 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8280

517-11, 22

19-05-1840

Dijkstra H. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8375

708-5_14

20-07-1841

Dijkstra H. F. te Sondel staat als aan wien wordt uitgevoerd de wijn en gedistilleerd vermeld in een door Swinderen van G. R. G. (Gerard Reinier Gerlacius) Jhr. Grietman van Gaasterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6277

2-A

01-01-1817

Dijkstra H. F.,  Hij ondertekend samen met de andere Bakkers van Zuid en Noorddragten een brief aan de  Gedeputeerde Staten van  Vriesland met de mededeling dat wij op den 1sten van dit jaar 1817 op het onverwagts zijn ontwaar geworden eene Belasting op het Gemaal en deze zo hoog is dat zij daardoor erg in hun bestaan worden gekort enz. enz.de ondertekenaars zijn, Haan de W. W., Meulen v.d. E. D?., Haan de Wiebe, Wieling K. E., Molen van der J. W., Bijlsma Jarig H., Kijlstra E., Dijkstra H. F., Molen v.d. C. W. en  Lantenberg H.  jaar 1817  (2)

6390

19

08-12-1814

Dijkstra H. G. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

8210

958/2 211

Bladzijde 1

17-09-1839

Dijkstra H. G. te Kollumerzwaag, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

5672

31

00-00-1891

Dijkstra H. ----Grouster Stoom Boot  Rederij , Meer v.d. W. G., Dijkstra  H.te Grouw  secretaris Boekhouder van de Grousterstoombootrederij staat vermeld met zijn Boot de “de Grouw”op de Staat van Behandelde Adressen om vergunningen tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland enz. tevens nog een handgeschreven door beide ondertekende brief  met verzoek om vergunning enz. , Jaar 1891 (4) hele dossier (8)

5672

38

26-02-1891

Dijkstra H. Grouw Boekhouder van een rederij met  het schip de Grouw Een dossier  met allemaal handgeschreven brieven van Schippers etc. met de maten van de boten enz. (3) en dossier (19)

6060

480

06-07-1820

Dijkstra H. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Dijkstra H. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9184

935

16-07-1917

Dijkstra H. J.---- Afslagvereniging Beetgumermolen een handgeschreven brief met de handtekening van de voorzitter Bouma Tj. En de secretaris Dijkstra H. J. verzoeken vergunning voor veilingen op de Noordelijke berm  van de weg Marssum-Beetgum te Beetgumermolen enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10). 

5666

6

08-09-1892

Dijkstra H. J. Grouw  Verkoop stoomboot de Grouw , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

6

08-09-1892

Dijkstra H. J. Grouw Ontbinding Grouwster Stoombootrederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

Jaar 1892

akte 6

Dijkstra H. J.---- Meer van der en Dijkstra H. J. beide te Grouw maken bekend dat van de Grouwsterstoombootreederij heeft verkocht de stoomboot “Grouw” aan Kingma Merk onder Nes bij Akkrum en aan Sietema Hendrik te Grouw enz. jaar 1892 (4)

8210

958/2 211

Bladzijde 1>>

17-09-1839

Dijkstra H. J. te Nieuwkruisland, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8280

526-1, 28

22-05-1840

Dijkstra H. J. te Schoterland uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

517-11,

34-35, 37

19-05-1840

Dijkstra H. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Akkrum in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 3

19-05-1840

Dijkstra H. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in het Kantoor Burum  in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6381

135

10-03-1814

Dijkstra H. Koenderts hij is één der ondertekenaars van de verklaring dat Koopm….Jan Alberts (zijkant document beschadigd bij achternaam) woonachtig te Munnikeburen vallende in de loting met nr. 48 thans niet in staat is om de reise te kunnen doen en dat hij veel sukkelende is enz. jaar 1814 (1)

6096

604                    04-07-1823 

Dijkstra H. M. te Menaldum. Onderwerp: 5 Pondematen  bouwland op het releve van onbebouwde Eigendommen enz. enz. jaar 1823 (2)

6271

602 -2

18-06-1816

Dijkstra H. O. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8280

517-11, 49

19-05-1840

Dijkstra H. P. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 7

27-08-1839

Dijkstra H. S. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6262

946-5

30-09-1815

Dijkstra H. S., Hij ondertekend mede als Gemeenteraadslid van Tjerkwerd het navolgende document;  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

8211

988-3, 26

Bladzijde 2

26-09-1839

Dijkstra H. te Anjum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 7

22-05-1840

Dijkstra H. te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer  Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_7

20-07-1841

Dijkstra H. te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 7

Bladzijde 1

26-09-1839

Dijkstra H. te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

5672

45

18-06-1891

Dijkstra H. te Grouw  Bestuurder van de Grouwsterstoombootrederij staat vermeld met zijn Boot de “Grouw” op een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13)

8280

526-1, 26,2

22-05-1840

Dijkstra H. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 26,1

19-06-1840

Dijkstra H. te Oostmahorn wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8375

708-5_26c

20-07-1841

Dijkstra H. te Oostrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 14

19-06-1840

Dijkstra H. te Tacozijl wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Gaasterland in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6070

360 en 377

02-05-1821

Dijkstra H. W.  Ontvanger der belastingen te Berlikum verzoekt 6 tot  7 dagen verlof  om zich naar Groningen te begeven enz. enz., jaar 1821 (2)

6077

1013+1037

18-12-1821

Dijkstra H. W. ---- Osinga J. A. het betreft de perceptie van Menaldum van voornoemde die door zijn overlijden vacerende is samen te laten gaan met Berlikum en dien Ontvanger de heer Dijkstra H. W. te Berlikum de controleur der belastingen is samen met Osinga Arjen Jans als mede erfgenaam naar Dijkstra gegaan om de administratie over te gevenb en te controleren  enz. jaar 1821 (13)

6089

1186         21-12-1822

Dijkstra H. W. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6082

505

25-05-1822

Dijkstra H. W. Ontvanger der Belastingen te Berlikum en Menaldum verzoekt  5  tot 6 dagen om zig naar de provincie Groningen te begeven  enz. jaar 1822 (2)

6095

473

06-06-1823 

Dijkstra H. W. Ontvanger der Directe Belastingen en Accijnsen in het distrikt van ontvang Berlikum heeft te kennen gegeven om na de 8e juni voor vijf dagen gaarne wenscht te absenteren  naar de Provintie Groningen om negotie zaken enz. Jaar 1823 (1)

6076

915 + 924

24-11-1821

Dijkstra H. W. Ontvanger der Directe Belastingen te Berlikum verzoekt om de post van de overleden Osinga Jan Arjens van Percepteur van de Gemeente Menaldum die is komen te Vaceeren met zijn Perceptie mag worden gecombineerd, tevens het antwoord, enz. jaar 1821 (4)

6095

494

11-06-1823 

Dijkstra H. W. ontvanger van Belkum (Berkilum)  er bestaan een bedenkingen tegen zijn aanvraag voor verlof jaar 1823 (1)

6075

820

27-10-1821

Dijkstra H. W.---- Osinga Johannes Arjens  Ontvager te Menaldum zijn zoon heeft bericht dat zijn vader ziek is en heeft vertoont een verklaring van de geneesheer Vitringa Coulon  en er wordt voorgesteld om Dijkstra H. W. Ontvanger te Berlikum  om deze functie tijdelijk waar te nemen enz. jaar 1821 (1)

6085

797

27-08-1822

Dijkstra H. W.---- Sippama   Wm. Rein , een proces verbaal van Opneming  en Overdrachtvan het kantoor van Dijkstra H. W. laatstelijk geweest Provinciaal waarnemende Ontvanger enz.  jaar 1822 (5)

6072

581

17-07-1821

Dijkstra H. W. te Berlikum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

8285

615-2, 25,1

19-06-1840

Dijkstra H. W. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6424

609

10-12-1817

Dijkstra Haije G. 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Dijkstra Haije Gerlofs 38 Paesens is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6079

186

18-02-1822

Dijkstra Halbe Jans , 37 jaar,  Slagersknecht te Birdaard door Straatsma Maaike Tjeerds Kasteleinsche op Nieuw Tergragt onder Hallum huisvrouw van Kingma Romke Jacobs  Kastelein aan de Trekweg te op Nieuw Tergragt onder Hallum  en desselfs Dienstmeid Tuinstra Tjeerdje Sjoukes 18 jaar , de Grietman van Ferwerderadeel heeft de ingewonnen verklaringen over hen opgestuurd aan enz. enz.  Onderwerp: het slechte weer, Noodweer, zinken schip, en redden van de schipper enz. enz. een zeer interessant stuk, jaar 1822 (7)

6256

313

29-03-1815

Dijkstra Halbe,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

6034

395

30-05-1818

Dijkstra Halbe, Goud en Zilversmid, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

6417

176

3e Bataillon

22-04-1817

Dijkstra Hamke 17 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6418

225

26-05-1817

Dijkstra Hamke---- Eijsinga F. J. J. van (Frans Julius Johan). Grietman van Doniawerstal ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat door de vermissing van den Vrijwilliger Dijkstra Hamke dat hij niet voor de gemeente Langweer maar voor de gemeente Joure is uitgetrokken enz. jaar 1817 (1)

6419

282

28-06-1817

Dijkstra Hamke---- Veenstra P. R.  toegewezen vrijwilliger aan de gemeente Heerenveen Grietenij Schoterland niet is geleverd Dijkstra Hamke vrijwilliger aan de Grietenij Doniawerstal maar dat hij bij Waterloo is geblesseerd en aan zijne bekomen wonden in een van de Rijkshospitalen overleden moet zijn enz. jaar 1817 (3)

6418

231

05-06-1817

Dijkstra Hamke---- Vegelin van Claerbergen V. L.  (Valerius Lodewijk Grietman van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de vrijwilliger Dijkstra Hamke in 1815 werkelijk als vrijwilliger voor Joure enz. jaar 1817 (12

6395

457

13-05-1815

Dijkstra Hans R. te Schalsum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6380

13 nr. 20

29-01-1814

Dijkstra Harmen Brand te Anjum, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Jong de ….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)

6100

1215-38

29-11-1823

Dijkstra Harmen Cornelis, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Stavoren in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

3701

22a-D

09-02-1842

Dijkstra Harmen Douwes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 70/167 der kinderen in de Gemeente IJlst opgegeven om naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

3701

43-C

08-02-1839

Dijkstra Harmen Douwes†, wordt vermeld Nominatieve staat no.32/70 der kinderen in de Gemeente IJlst in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)

3700

43-A

05-02-1835

Dijkstra Harmen Douwes†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

3700

43-B

03-02-1836

Dijkstra Harmen Douwes†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

6424

609

10-12-1817

Dijkstra Harmen H. 1 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1  wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Dijkstra Harmen Hessels 18 Vrouwenbuurt Kanton Hollum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9187

1475

05-10-1918

Dijkstra Harmen, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6271

574-6

06-07-1816

Dijkstra Hedde Oedzes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6833

9-A blz. 4

09-02-1824

Dijkstra Heerk Willems te Berlicum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6100

1087

04-11-1823

Dijkstra Heerke Willems Controle Leeuwarden   Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6099

1066

31-10-1823

Dijkstra Heerke Willems, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

5666

Jaar 1890

akte 5

Dijkstra Heert----  voor de volledige tekst zie bij Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris  der Stoombootrederij “Warga” zend stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en Leeuwarden verder een folder waarin het volgende vermeld: 

5666

5

13-11-1890

Dijkstra Heert Warga Stoomvaart Reder en Hoofd ener School, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

8211

988-3, 7

Bladzijde 1

26-09-1839

Dijkstra Hen’k te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6418

255-BB

01-06-1817

Dijkstra Hen’k? Willems 360 Finkum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8364

498/10, 3

21-05-1841

Dijkstra Hend’k Corn’s staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6424

609

10-12-1817

Dijkstra Hend’k Jans 138 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 1  (behoort onder Kollumerland onder het Buitenpost op de Inspectie geweest) wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

8375

708-5_7

20-07-1841

Dijkstra Hend’k te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Dijkstra Hendik Douwes, 619 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6417

211

15-05-1817

Dijkstra Hendrik 44 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6)

9182

285/29

07-02-1916

Dijkstra Hendrik Irnsum Veldwachter Met Signalement jaar 1916

6064

 

839

27-11-1820

Dijkstra Hendrik Jans , wonende te Nijkerk in de Gemeente Nijelamer een Beslag op zijn Goederen in naam der Hoge Overheid enz. enz. gaat over een schuld van 5 gulden en 80 cent aan de belastingen. Enz.  Jaar 1820 (3)

9180

330-29

17-02-1915

Dijkstra Hendrik Met signalementVeldwachter Rauwerderhem jaar 1915  (3)

8386

949/7

25-09-1841

Dijkstra Hendrik te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid  Jaar 1841  (3 ) 

8308

1079-4

31-10-1840

Dijkstra Hendrik Tjitzes van beroep Arbeider wonende te Zwaagwesteinde dat hij is aangehouden in Kollumerhoek en dat hij is veroordeeld voor bedelarij te Hantum en een tuchthuisstraf van 5 jaren enz. jaar 1840 (2)

3622

A-3

blz. 1

05-01-1848

Dijkstra Hendrik Wiebes, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 1

31-12-1852

Dijkstra Hendrik Wiebes, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

3622

A-6

blz. 1

12-01-1858

Dijkstra Hendrik Wijbes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

6623

42

07-08-1813

Dijkstra Hendrikje Wijtzes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

5993

958-A

26-11-1814

Dijkstra Henne Klazes ---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem ondertekend , aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen die worden gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz.  en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha Jan Gerrits  van St. Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald  Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen , Postelein Marcus, Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga  Witteveen W. G.  Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas,  Jong de Hoite Riekeles van van Franeker gehaald en naar het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. ,  Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen,  Tosma J. van Ferwerd,     enz. enz.  jaar 1814 (16)

5996

151-a 

1e rij namen

20-02-1815

Dijkstra Herke Willem hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

9180

264

06-02-1915

Dijkstra Herman Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6028

810

13-11-1817

Dijkstra Herne Kl. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6026

652

23-09-1817

Dijkstra Herre K. staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6005

938 blz. 4v

30-11-1815

Dijkstra Herre Klazes Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6016

707

21-11-1816

Dijkstra Herre Klazes, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5))

8379

795-1

13-08-1841

Dijkstra herre te Harlingen wonende wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreffende extract vonnissen met de certificaten van onvermogen afgegeven door het Stedelijk bestuur van Harlingen enz. jaar 1841 (2)

6028

810

13-11-1817

Dijkstra Hessel |H. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Dijkstra Hessel Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6033

276

20-04-1818

Dijkstra Hessel staat  vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie te Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving,  Oostmahorn is de laatste woonplaats voor de gevangenis jaar 1818 (2)

8383

874/9 no. 6

04-09-1841

Dijkstra Hilbrand Douwes--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (6)

3700

43-A

05-02-1835

Dijkstra Hinke Paulus†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

9180

1054

05-06-1915

Dijkstra Hinkje gehuwd met Gaasterland Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9181

1413

06-08-1915

Dijkstra Hnedrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Dijkstra Holke Bouwes 402 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

584

02-12-1817

Dijkstra Holke Jans naast 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Hennaarderadeel Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6830

18-A blz. 15

21-01-1824

Dijkstra Holke S. te Idzingahuizen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8204

829/20, 264

Blz. 6

12-08-1839

Dijkstra Hoppe Sierps hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6850

14-A

04-08-1824

Dijkstra Hotze M. Winkelier te Menaldum een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring wegens het verkeerd  aangeven van een paard, jaar 1824 (2)

6095

538

24-06-1823 

Dijkstra Hotze Melles  te Menaldum , in een door hem geschreven en getekende brief: dat hij zeker 5 pondematen  bouwland  tot Greide wilde veranderen enz. enz. hij verzoekt de zetters van de belasting dan ook om enz. jaar 1823 (1)

8364

494-20, 3

21-05-1841

Dijkstra Hotze Melles---- Dijkstra Lammert Jacobs  hij is één der eigenaren genoemd in Jellema Johan Sjerps is benoemd als taxateur van s’Rijksweegen en Poelsma Hjerre Harmens Taxateur van de zijde der eigenaren van de gronden welke zullen moeten dienen en onteigend voor de aanleg der aarden baan voor  den Grooten weg van Harlingen naar Leeuwarden enz. jaar 1841 (12)

6095

537

23-06-1823 

Dijkstra Hotze Melles geeft met eerbied te kennen dat hij wonende te Menaldum zekere vijf Pondematen Bouwland tot Greide wilde doen veranderen maar dat het Collegie van Zetters van Menaldum geen vrijheid vermeent te hebben enz. jaar 1823 (2)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Dijkstra Ide Wiepkes 531 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

9187

1475

05-10-1918

Dijkstra Ids Jacob, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6839

8-A

03-04-1824

Dijkstra Ids Jacobs,  Vleeshouwer te Kollum,  Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen wegens het slachten van een schaap enz.  (2) jaar 1824

6250

968

14-10-1814

Dijkstra Iede Pieters, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Dijkstra Iede Pijtters, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

8220 

1137/13

Blz. 1

06-11-1839

Dijkstra IJ. K. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8308

1070-8

365-407

28-10-1840

Dijkstra IJ. K. te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8280

517-11, 47

19-05-1840

Dijkstra IJ. M. te Roordahuizum wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

3700

13-A

07-02-1835

Dijkstra IJme Lieuwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3698

A-23

08-10-1828

Dijkstra IJmkjen Martens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (6)

6418

248-A

2e blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Dijkstra IJnze  Wiepkes te Woudsend wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6395

457

13-05-1815

Dijkstra IJpke W. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

8211

988-3, 26

Bladzijde 4

26-09-1839

Dijkstra J.  te Oostdongeradeel wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

517-11, 49

19-05-1840

Dijkstra J. A.  te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8210

958/2 211

Bladzijde 5

17-09-1839

Dijkstra J. A. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

4635

E-1, 27

02-09-1915

Dijkstra J. Akkrum Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz. jaar 1915

6627

608

30-04-1814

Dijkstra J. D. Diacon, hij is mede ondertekenaar van een document dat betreft dat de Schout van Oudwoude ter regeling relatijf het agterstallige tractement voor den Hervormden Leraar Hagen van H.  in de Gemeente Oudwoude en Westergeest (als zijnde gecombineerd) enz. jaar 1814 (4)

6627

584, 1-5

30-04-1814

Dijkstra J. D. ondertekend mede een brief als lid van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Morrha en Lioessens een brief aan de Gecommitteerden der E: Klassis van Dokkum het betreft het achterstallige Tractement van de Predikant ten bedrage van zestienhonderd en negen en tachtig gulden, zeventien stuivers en veertien penningen en dat de gemeente geen fondsen heeft maar dat deze met vrijwillige bijdragen zal