Home

 

Invt.

Akte

‘ Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

9921

6

20-10-1882

Dokter A. Onbezoldigd Politiedienaar te Vrouwenparochie gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6627

618

31-04-1814

Dokter F. G. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)

6627

618

31-04-1814

Dokter H. G. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)

6627

618

31-04-1814

Dokter Jacob G. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)

6627

618

31-04-1814

Dokter Jan G. hij is mede ondertekenaar (als lid van de Municipale Raaden en andere Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)

6294

375-14

17-05-1819

Dolder Klaas Jans betaald 5 maal  fl. 12.- voor huur van Losland van 1814-1818, komt voor  in een document Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier (24)

6683

2 deel 1

Blz. 9

04-01-1819

Dolder van J. W. Predikant te Neerlangbroek tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Utrecht als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 blz. 17

22-01-1818

Dolder van J. W. te Nederlangbroek Predikant Classis van Wijk wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6651

199

04-05-1816

Dolder van J. W. te Nederlangbroek Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit enz. der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (4) 

6671

54 deel 2

blz. 13

22-01-1818

Dolder van J. W. te Neerlangbroek Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 14

04-01-1819

Dolder van J. W. te Neerlangbroek wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 1

Blz. 1

06-02-1824

Dolder van J. W. te Wageningen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 1

06-02-1824

Dolder van J. W. te Wageningen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 6

06-02-1824

Dolder Van J. W. te Wageningen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6644

804

18-08-1815

Doldersum Klaas Jans---- Schotanus J. K. (Jelle Klazes) Schout van de gemeente Mildam ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bezittingen van de Pastorie van Nieuwe Horne cum anexis waarin o.a. vermeld worden Scheltinga Menno Coehoorn van zijn land en Boer de Wiebe Jans als gebruiker , Roijen van J. los land in gebruik bij Doldersum Klaas Jans Scheltinga,  Menno Coehoorn van zijn land en de gebruiker Oosterwoud Leffert Hendriks, Faber Douwe Gaeles 1 gulden pagt, schuld aan van  715 guldens wegens leverantie materialen aan Siebega Andries van beroep Koopman,  dit stuk is ondertekend door Jong de Klaas Klaases enz. Jaar 1815 (6)

6098

940

29-09-1823  

Doldersum,  Siccama, Controleur van beroep en Meijer belast met de metingen voor het kadaster in de Provincie Drente, waarbij de heer Prakken assessor , de heer schout van Diever , komt in voor Boijl, Appelscha enz. en dat er grenspalen zullen worden geslagen op kosten van de aangrenzende gemeenten enz. jaar 1823 (2)

9180

330-27

17-02-1915

Dolfing Addeke Met signalement Veldwachter Ooststellingwerf jaar 1915 (3)

9182

285/27

07-02-1916

Dolfing Addeke Oosterwolde Rijksveldwachter Met Signalement jaar 1916

9181

2030

25-11-1915

Dolfing Addeke te Oosterwolde, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)

9182

727

26-04-1916

Dolfing Addeke,  vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening   eervol ontslag als veldwachter van  Oosterwolde i.v.v. zijn benoeming tot Rijksveldwachter jaar 1916 (3)

8274

377/8, 174

16-04-1840

Dolk A. Balk Schipper op deVrouw Aagje jaar 1840

9465

Deel 2, 12

13-07-1863

Dolket Gerrit te St. Jacobiparochie, Beurt en Veerdienst van St. Jacobiparochie, Oosthoek naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).

6852

7-A

23-08-1824

Dollart Hendrik----- Hiddinga Herman Curator over de vacante boedel van wijlen Dollart Hendrik verzoekt kwijtschelding van de boete die zij heeft gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van Dollart Hendrik jaar 1824 (4)

6396

599

19-06-1815

Dolleman ….? Luitenant  Colonel Commanderende der Stad Leeuwarden aan hem is gezonden een Certificaat van Reisgelden voor 14 manschappen door de Fungerende Onder Inspecteur in de Provincie Groningen , Friesland en Drente de heer Schokker. ….? enz. jaar 1815 (1)

6397

660 + 664

13-07-1815

Dolleman ….? Luitenant Kolonel Kommandant van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Veen van der Volkert Pieter aan hem is overgedragen en overgebragt naar het provoosthuis enz. jar 1815 (2)

6402

 

904

08-12-1815

Dolleman ….?---- van J. R.  Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij een Rapport heeft ontvangen van  den Lt. Kolonel Dolleman Plaatselijk Commandant te Leeuwarden en zig beklaagd over de swaare dienst zijner manschappen enz. jaar 1815 (3)

6389

723

11-08-1815

Dolleman G. M. ---- Bronerius van Hidek F. Kapitein der Compagnie Vrijwillige Jagers van Vriesland ondertekend een brief aan de Generaal Majoor Commandant van de Provincie Vriesland dat de Corporaal Breugel van ….? in het Hospitaal te Brussel is agtergebleven enz. tevens ondertekend door Dolleman G. M. Luitenant Kolonel Kommandant van Leeuwarden enz. jaar 1815 (2)

6400

 

836

11-10-1815

Dolleman G. M.  Luitenant  Colonel  fungerend Provinciaal Commant ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat 30 manschappen  van het 3e Bat. Inf. Nat. Militie te Sneek onder geleide van een Sergeant naar het enz. jaar 1815 (1)

6400

 

838

20-10-1815

Dolleman G. M.  Luitenant  Colonel  fungerend Provinciaal Commant ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Luitenant Generaal Baron Sweerts de Landes ….? heeft geantwoord dat de Militaire Arrestanten over Zwolle naar Vriesland of Groningen enz. en dat Deserteurs niet door Piekeniers mnaar door Agenten enz. jaar 1815 (1)

6401

 

865

13-11-1815

Dolleman G. M.  Luitenant  Kolonel  fungerend Provinciaal Commant ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken dat er eerdaag zal binnenkoomen het Regiment Carabiniers No. 3 met 150 paarden  enz. jaar 1815 (1)

6389

717

09-08-1815

Dolleman G. M. Luitenant Kolonel Kommandant van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Generaal Majoor Guerin W.  heeden morgen ¼ voor 1 uuren  overleden is enz. jaar 1815 (1)

6389

7179

15-08-1815

Dolleman G. M. Luitenant Kolonel Kommandant van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin verme3ld dat op 13 augustus van Sneek naar het veld 13e batt vertrokken is een Detachement enz. jaar 1815 (1)

6398

713              

10-08-1815

Dolleman G. M. Luitenant Kolonel Kommandant van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de Generaal Majoor Guerin  W. zich voor zijn aanhoudende en steeds erger wordende ongesteldheid mitsgeders zijn verzwakte geest vermogens enz. jaar 1815 (1)

6400

 

808

30-09-1815

Dolleman G. M. Luitenant Kolonel Kommandant van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de manschappen van de Landstorm die deserteurs van het ene dorp naar het andere dorp transporteren  enz. jaar 1815 (1)

6385

72             16-07-1814

Dolleman Sijds Mauritz onder de Gardes d’Honneur hebben gediend , hij is totaal niet bekend bij en niet aanwezig te Harlingen enz. en volgens bericht vertrokken naar Overijssel jaar 1814 (3)

6401

 

872

17-11-1815

Dolleman….?---- Sijtzama van J. G. Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij op de 17e dezer het Commando van de Lt. Kolonel Dolleman heeft overgenomen enz. jaar 1815 (1)

9181

1413

06-08-1915

Doller Pieter Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Dolsma Engbert hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8368

567/3

Dolstra , Aaltje Jochums, Stukken betreffende een bedreiging van de betrekkingen van Dolstra , Aaltje Jochums, komt in voor Meyer Jan Jacobs.  Oppersma Jan Egberts Armvoogd  en boer te Langezwaag, Krol, Lubbert Dirks, Vries, Thijsjen Hendriks de gehuwd met Joustra Berend Jans, Dolstra Jochem Oenes,  14 Juni 1841 (10) en zie ook op de site    

www.dollenindetijd.nl   onder de link artikelen en dan no.3. Hoe zwangere Aaltje Jochums Dolstra ( 1818 - 1898) over de grens van Opsterland werd gedeporteerd. 

3700

24-A

nrs. 1 - 11

08-02-1835

Dolstra Anne Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

9186

374

04-04-1918

Dolstra Anne, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)

6079

149

10-02-1822

Dolstra B. O.  hij ontvangt betaling van het Ministerie van Binnenlandsche zaken enz.,  voor geleverde Turf van fl. 500.=  enz. jaar 1822 (3)

6846

19-A

26-06-1824

Dolstra B. O. , bedenking tegen zijn request van  wegens verschuldigde belasting  met bedragen enz. jaar 1824 (6)

9186

244

05-03-1918

Dolstra Barteld gehuwd met Mink Albertje, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6393

134

28-02-1815

Dolstra Bauke Oenes,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document , Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

9187

890

04-07-1918

Dolstra Bauke,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9921

22              20-10-1882

Dolstra F., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1918 (7)

6418

255-B

01-06-1817

Dolstra Geert Venes? 211 Langweer is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

7974

211, 114/9

01-02-1837

Dolstra H. O., Schipper   jaar 1837

9725

Deel 2

Blz.42

00-00-1882

Dolstra Hielke naar Bristol,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

3700

24-A

nrs. 1 - 11

08-02-1835

Dolstra Jan Geerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

6871

22-03-1825

11/1-C

Dolstra Jan Hendriks te Schoterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

8280

525-A, 4

21-05-1840

Dolstra Jan staat vermeld in een document dat hij  op 2 mei 1835 naar de staande Armee is overgegaan enz. jaar 1840 (1)

8368

567/3

Dolstra Jochem Oenes ---- Dolstra , Aaltje Jochums, Stukken betreffende een bedreiging van de betrekkingen van Dolstra , Aaltje Jochums, komt in voor Meyer Jan Jacobs.  Oppersma Jan Egberts Armvoogd  en boer te Langezwaag, Krol, Lubbert Dirks, Vries, Thijsjen Hendriks de gehuwd met Joustra Berend Jans, Dolstra Jochem Oenes,  14 Juni 1841 (10)

9180

1246

05-07-1915

Dolstra Marten,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9186

244

05-03-1918

Dolstra Mattheus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9185

1612

05-12-1917

Dolstra Pieter, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6623

43

07-08-1813

Dolstra Trijntje Gerrits, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

8361

424-17

01-05-1841

Dolzen van Laurens staat vermeld op de Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot de Nationale Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (6)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis van Arrest

26-03-1824

Dom van Petronella, 176 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Crimineellen

26-03-1824

Dom van Petronella, 252 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Dom van Petronella, 294 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6414

27

15-01-1817

Domeyer François A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)

VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

8093

565-6

00-00-1836

Dominicus Gerhardus Geb. Goes. Tweede luitenant 5-9-1836 Overleden te Koempoelang (Id) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Dommelaar Jan, 361 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6086

833

07-09-1822

Domna P. ,  een handgeschreven brief met de handtekeningen van Bajema Otte Jacobs, Domna P. de weduwe Brunger P. en Faber J. S. en Postema Arend A. zij verzoeken restitutie en vrijdom van grondlasten voor de landerijen gelegen in het Stavorensche Zuidermeer enz. enz.  jaar 1822 (5)

6048

458

12-07-1819

Domna Popke Dionisius  ---- Stavorensche Zuidermeer; Onderwerp dat de eigenaresse (Popke Dionisius  Domna weduwe van Brunger Petrus ) van het drooggemaakte Stavorensche Zuidermeer nog 12 jaar vrijdom van grondlasten heeft enz. enz. ook gaat het over het eeuwig durende vrijdommen  jaar 1819  (5)

6385

132

06-07-1814

Domna Tjallingius 1e Luitenant vermeld op een document staat van voorgedragen Officieren 2e Compagnie voor de onderscheidene bataillons van den Landstorm in het Arr. Leeuwarden dat de schout van genoemde gemeente Terschelling en Vlieland verzoekt voor 2 compagnies op Terschelling enz. enz. Jaar 1814 (8) dossier (25)

6407

198-1+6-7

04-05-1816

Domp van der Jan Brands staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6709

36 deel 1

blz. 5

16-01-1822

Dompeling J. A. Classis van Zierikzee wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 12

22-01-1818

Dompeling J. A. te Zierikzee Scriba Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 12

04-01-1819

Dompeling J. A. te Zierikzee wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Dompeling J. A. te Zierikzee, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6709

36 deel 2  blz. 13

16-01-1822

Dompeling J. A. te Zierikzee, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6423

541D

17-10-1817

Donama Auktje Douwes---- Zee v.d. Douwe Tjerks * 23-05-1798 z.v. Zee v.d. Tjerk Jannekes en Donama Auktje Douwes 4 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)

6675

199

07-05-1818

Donay van Merlin staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5) 

8096

 

624/2

31-01-1838

Donders Petrus Geb. Tilburg, laatst gewoond hebbende te Tilburg, Fuselier Overleden te Fort de Kock  1837, komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)  totale lijst overledenen (7)

8096

626/20

260 nr.59

28-06-1838

Donem Takle Douwes Schiermonnikoog Matroos op de Hoop en Vrede jaar 1838

8376

744/15-9

30-07-1841

Donema Douwe Botes * 04-02-1822, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen  Kok op de Meinsina (4)

7977

158-6, 30

14-02-1837

Donema Douwe Hend’k te Schiermonnikoog, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde eiland en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

8376

744/15-9

30-07-1841

Donema Foppe Geerts Douwes * 23-08-1821, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Matroos op de Gezusters (4)

6853

42-A

10-09-1824

Donema Hendrik D de weduwe, een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9)

6853

42-A

10-09-1824

Donema P? D. een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9)

8047

260, 4839

02-06-1837

Donema Teunis Jans * 06-03-1814  Matroos op de Jan de With jaar 1837

7983

260, 260/11

14-03-1837

Donema Theunis Jans Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende jaar 1837

8047

260/4839

02-06-1837

Donema Tjark Reinders * 25-6-1818 Matroos op de Jonge Hendrik jaar 1837

8096

626/20

260 nr.59

28-06-1838

Donema Tjarks Reinder Botes Schiermonnikoog Kok Jonge Hendrik jaar 1838

8376

744/15-9

30-07-1841

Donema Tjerk Reinders Botes * 25-06-1818, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Matroos op de Jonge Willem (4)

7978

260

18-02-1837

Donema W. B. Schiermonnikoog Buitenlands Zeevarende  jaar 1837

6257

494

26-05-1815

Donga A. J. te Anjum  voor het verwen van 262 pieken ,  wordt vermeld op een staat der reeds gedane betaling uit het fonds van Onvoorziene uitgaven  van den dienst van 1814 wegens de Gemeente Anjum enz. jaar 1815 (2)

6271

574-2

06-07-1816

Donga J. M. Assen van J. Hij ondertekend mede al lid van de Gemeenteraad Ee het  navolgende document; Een quotisatia van de vermelde Begoedigste Ingezetenen (195 gezinshoofden)  dezer Gemeente Ee, een Staat van Pretensien wegens Paarden geleverd door Romkes Egbert, Meinderts Pieter Meinderts, Hofman Auke Taekes ten Dienste der Russische Legers door de Gemeente Ee in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6246

492

28-05-1814

Donga Jan J. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz. jaar 1814 (8)

6244

331

21-04-1814

Donga Jan J. wegens geleverde stenen linnen en lakens enz.  aan de barak te Metslawier , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier afgegeven  staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers in 1812 en 1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5)

6078

95-4

25-01-1822

Donga Jan Janzen  te Metslawier Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Anjum , enz. enz. jaar 1822 (1)

6100

1215-4

29-11-1823

Donga Jan Janzen ,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Metslawier in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6624

228

24-01-1814

Donga Jan Janzen---- Bergsma H. Schout van Metslawier schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij als fungerende Schout van Metslawier wil voordragen Reiding Jan Pieters lid van de Raad der gemeente en te Metslawier woonachtig tot het waarnemen van de functie van de Schout bij zijn afwezigheid enz. en dat Donga Jan Janzen tot heden als secretaris gefungeerd en wordt weer voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (2)

6089

1194  blz. 4      23-12-1822

Donga Jan Janzen te Metsalawier Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6271

574-5

06-07-1816

Donga Jan Minnes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6267

213

20-03-1816

Donge Jan J.  wegens uitschot van zegels, de schout van de gemeente Metslawier verzoekt aan de Gouveneur of hij dit mag uitbetalen uit de enz. Jaar 1816 (3)

6243

191-22

06-03-1814

Dongen van Jan Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6426

63

09-02-1818

Dongen van Petrus---- Rodenhuis Y. Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Nauta Eeltje volgens verklaring van de Chirurgijn Popta  niet in staat is om zig op het Stadhuis te Leeuwardebn te melden en van Dongen van Petrus zich te Coevorden bevindende in activen dienst is geen bewijs ingekomen enz. jaar 1818 (1)

7999

565-1

08-06-1837

Dongen, van Marinus Geb. Noordgaauw, laatst gewoond hebbende te Ommerschans 16-5-1836 Verdronken (in Indonesië?) , wordt  vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

6424

609

10-12-1817

Dongeren v. Antoon 21 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. Brugman Johannes 22 No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

9189

982

23-08-1919

Dongjum---- Franekeradeel, de staking van Landarbeiders in Dongjum, Boer en Ried is beeindigd de arbeiders gaan accoord met 10 % loonsverhoging enz. enz. jaar 1919 (3)

6271

574-10

06-07-1816

Dongma J. M. Ondertekend als lid van de Gemeenteraad van Ee volgend document;  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6261

900-4

04-09-1815

Donia Ane G., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

8361

410-1

27-04-1841

Donia Bauke Ruurds een aantekening een ontwerp dwangbevel betrekkelijk extract vonnis enz. jaar 1841 (2)

6082

453

03-05-1822

Donia Binnert T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6422

458 3e Bataillon

06-10-1817

Donia G. A. Hennaarderadeel heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

6069

 

258

03-04-1821

Donia H. P.  hij is aangesteld tot plaatsvervanger in het Vredegerecht Kantoor Hallum i.p.v. Boer de J. J. die op eigen verzoek ontslag heeft genomen. Jaar 1821 (2)

6060

480

06-07-1820

Donia H. P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Donia H. P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6076

936

30-11-1821

Donia H. P. hij ondertekend als Zetter der Gemeente St. Anna Parochie een document betreffende een zeker Cavel lanbd genaamd de Putcavel gelegen op de Bildt Polder en dat een landmeting enz. jaar 1821 (2)

6070

424-8          25-05-1821

Donia H. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Donia H. P? Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6100

1215-21

29-11-1823

Donia Harmen P. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Annaparochie in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6065

 

893

16-12-1820

Donia Harmen Pieters 43 jaar---- Boer de Sipke Sjoerds hij bedankt voor de post  van Plaatsvervanger van het Vredgerecht en er wordt een document met 5 kolommen info over hem,  met candaten opgesteld waar op hij ook vermeld is. Jaar 1820  (2)

6385

142

06-07-1814

Donia Harmen Pieters te Sint Anna Parochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6078

95-23

25-01-1822

Donia Harmen Pieters te St. Anna Parochie , Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang St. Anna Parochie enz. enz. jaar 1822 (2)

6065

 

896

18-12-1820

Donia Harmen Pieters, 43 jaar,  Hij staat in een document vermeld als candidaat  voor de post van Plaatsvervanger bij het Vredegerecht Kanton Hallum  door het bedanken van Boer de Sipke Sjoerds jaar 1820 (2)

6830

18-A blz. 19

21-01-1824

Donia J. G. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8199

729/5, 290

Bladz. 20-v

17-07-1839

Donia J. J. (firma Donia & Comp.) te Ried is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6060

480

06-07-1820

Donia J. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Donia J. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8199

729/5, 290

Bladzijde 6-v

17-07-1839

Donia J. J. te Ried is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6070

424-8          25-05-1821

Donia Jacob D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Donia Jacob J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6388

58           10-10-1814

Donia Jacob J. te Almenum, man van den Landstorm als zodanig voorgedragen bij de krijgsraad van het 13e Bataillon enz. jaar 1814 (2)

6006

949

06-12-1815

Donia Jacob Jakles Hij tekend een brief van de schout ondertekend door een aantal inwoners van  Almenum aan  de Gouverneur, dat hun  gemeente onder de franse bezetting  zeer veel geleden heeft zelfs oneindig  veel meer dan anderen  en het stilstaan van de fabrieken enz. enz. jaar 1815 (4)

6251

1061

07-09-1814

Donia Jacob Jakles Hij zet zijn handtekening samen met anderen onder het navolgende stuk: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Gemeente Almenum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

6078

95-15

25-01-1822

Donia Jacob Jakles te Almenum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Almenum  enz. enz. jaar 1822 (2)

6249

795

24-08-1814

Donia Jacob Jakles,  Hij ondertekend een document samen met andere Plaatselijke Bestuursleden van Almenum betreffende de grote armoede die voortspruit dat de eigenaren van de fabrieken alle te Harlingen wonen en aldaar worden aangeslagen enz. enz. Jaar 1814 (7)

8375

716-3_1C

22-07-1841

Donia Jacob Pieters 02-06-1831 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6034

398

30-05-1818

Donia Jacobte Almenum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6089

1194 blz. 14     23-12-1822

Donia Jakob Jakles onder Almenum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

9181

2110

08-12-1915

Donia Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6409

317 + 317A

26-08-1816

Donia Jelle J.---- Heemstra v.  C. S.  Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het request van Donia Jelle J.  en omtrent de requesten van Buwalda P. Z.  en Muray Bakker G. A.  enz. jaar 1816 (3)

6408

284

30-07-1816

Donia Jelle Jochems  ondertekend een brief aan de Z.M. de Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij Boerenknegt woenende te Sweins bij Beijma van E. M. aangesteld is maar wegens de werkzaamheden op de uitgestrekte boerderij met landen enz. medeondertekend door de Solliciteur Meinsma A. enz. tevens een brief ondertekend door de Schout van Franeker Atma S.  en voor legalisatie van deze handtekening ondertekenen Vierssen van M. en Leeuwen van J.  en een brief ondertekend door de Luitenant Colonel Tjallingii Pz. jaar 1816 (4)

6406

172

27-01-1816

Donia Jelle Jochems---- Heemstra v  C. S.  Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het nevens ingediende request (aanwezig)  van Donia Jelle Jochems Boerenknegt om ontslag als 2e Luitenant  bij Beijma van E. M. verzoekt omdat hij eerste knecht is bij voornoemde op de Boerderij verder een  door Heemstra v  C. S ondertekend document Dubbeltal van geschikte personen voor de functie van 2e luitenant enz, waarin genoemd Bakker Sijbren Louws te Lollum  en Tijmstra Sjoers Reinders te Arum enz. jaar 1816  (4)

6403

13

02-01-1816

Donia Jelle Jochems---- Heemstra v. C. S.  Militie Commissaris van het 1e district ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Donia Jelle Jochems benoemd is tot 2e Luitenant maar dat die tot deze post niet bevoegd rekende omdat hij Huisknegt bij de Heer Beijma is enz. jaar 1816 (1)

6402

 

922-1+6

09-12-1815

Donia Jelle Jochems staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6401

 

859-1+8

10-10-1815

Donia Jelle Jochems staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor  de 3 Compagnien No. 4-5 en  6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2 geformeerd  in de Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6412

387

22-11-1816

Donia Jelle Jochums staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken dat voormelde naar aanleiding van een request met goedvinding van ons hun ontslag te verlenen bij de Schutterijen (functie en district vermeld) enz. jaar 1816 (3)

6385

140

06-07-1814

Donia Jelle Jochums te Tzum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

5995

20

12-01-1815

Donia Jochem Harmens, Oosterbierum,  De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het halen in het donker van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de volgende dorpelingen; Donia Jochem Harmens, Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, Faber Pieter Arjens, Andringa Tjeerd Gerbens, Herrema Jacob J., Bosmey  Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma Klaas P., Terpstra Jochum Symons, Haima Jacob Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans H. F? of T?, Bakels Adrianus, Boersma D. Meinderts, jaar 1815 (3)

8379

793-10_1

13-08-1841

Donia M.  wegens absentie van de Grietman van Barradeel ondertekend hij een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Haitsma van Willem Rinzes behorende tot de reserve ligting 1840 die door ziekte aan de oproepin enz. jaar 1841 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Donia M. ondertekend bij absentie van de grietman de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)

6082

453

03-05-1822

Donia M. S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8379

801-2

16-08-1841

Donia M. S. Assessor van Wonseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Bouwma Klaas Stazes die is aangekomen in het Bedelaars Etablisement aan de Ommerschans en opgenomen onder nummer enz. jaar 1841 (3)

8379

802-7

16-08-1841

Donia M. S.---- Haer H. B.  (Hendrik Bonifacius van der) Grietman van Barradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn verlof en dat Donia M. S. Assessor zijn functie zal waarnemen enz. jaar 1841 (3)

6034

398

30-05-1818

Donia M. S. te Sexbierum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Donia M. te Sexbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6060

480

06-07-1820

Donia Meindert P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Donia Meindert S. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6401

 

859-1+8

10-10-1815

Donia Meindert Sjoerd staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor  de 3 Compagnien No. 4-5 en  6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2 geformeerd  in de Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6624

263

08-02-1814

Donia Meindert Sjoerds---- Fopma J. L. Schout van de Gemeente Sexbierum draagt voor in een door hem ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Donia Meindert Sjoerds Erfgezeten Huisman onder Sexbierum als waarnemer bij absentie van de Schout, tevens stelt hij voor als Secretaris Smith Hendrik wonende te Harlingen, oud Griffier  enz. jaar 1814 (2)

6078

95-16

25-01-1822

Donia Meindert Sjoerds te Sexbierum  , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Sexbierum enz. enz. jaar 1822 (2)

6385

140

06-07-1814

Donia Meindert Sjoerds te Sexbierum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6402

 

922-1+5

09-12-1815

Donia Meindert Sjoerts staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6261

900-3

04-09-1815

Donia Minnert F. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6034

398

30-05-1818

Donia Piewter H. te Menaldum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Donia R. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Donia R. J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6840

36-A

blz. 46

22-04-1824

Donia R. T.  Boer  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8199

729/5, 290

Bladzijde 6-v

17-07-1839

Donia R. T. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6034

398

30-05-1818

Donia Rimert F. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-8          25-05-1821

Donia Rinnert F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

3698

A-24

08-10-1828

Donia Sibbeltje†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (4)

8204

829/20, 264

Blz. 3

14-08-1839

Donia Sjoerd Gerlofs hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Flankeur Bataillon der 8e afd. Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend op 15 Juli dezes , jaar 1839 (5) dossier (13)

6840

36-A

blz. 46

22-04-1824

Donia T. R.  Boer  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8199

729/5, 290

Bladz. 10-v

17-07-1839

Donia Thomas R. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

7977

137-7, 6

08-02-1837

Donia Tietje Pieters * 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt ontslag enz. jaar 1837 (8)

6841

4-A

05-05-1824

Donia Ulrich Harmens benoeming als schoolonderwijzer te Achlum Jaar 1824 (4)

6839

7-A

09-04-1824

Donia Ulrich Harmens---- Robijn Pieter Hayes, Onderwijzer te  Achlum, en wegens zijn overlijden de nieuwe Onderwijze  r Donia Ulrich Harmens (5) jaar 1824

6099

997

10-10-1823  

Donia Ulrich N.  Onderwijzer 3e rang  en tot nu toe ondermeester te Pietersbierum hij is door de schoolopziener benoemd  als school onderwijzer te Achlum na het overlijden van Robijn Pieter Hayes enz. jaar 1823 (1)

6840

36-A

blz. 46

22-04-1824

Donia W. S.  Boer  van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Britswerd en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6692

274

28-09-1819

Doniawerstal  Lijst met namen van  28 Landlieden en hun woonplaatsen en de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 enz. Jaar 1816 (6)

6071

516

27-06-1821

Doniawerstal---- Onderwerp:  Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel,  bewijzen en inlichtingen  dienende tot staving van de grenzen  tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e  bewijzen noiet alleen de gedrukte kaarten van Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718  en  tot bewijs dat Lycklama a Nijeholt  Jonkheer,  verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar of kamp, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, Idaarderadeel, Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland  en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., Boersma P. S., Rijpkema T. T. , Hesling W of H. ,  Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M.   jaar 1821 (7)

8386

951/7

25-09-1841

Doniawerstal---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)

8380

833-2

24-08-1841

Doniawerstal----- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 

6097

740

11-08-1823  

Doniawerstal wordt genoemd in >> Giezen van ….? , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van Wymbritseradeel, Sneek, IJlst, Workum en Bolsward  enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2)

6092

258

28-03-1823

Doniawerstal,  Verveening Provinciale bepalingen  en Voorzorgen met 13 artikelen onder welke kracht enz.  de verveeningen in de gemeente  Haskerland, Schoterland , Aengwirden, Opsterland, Smallingerland, Utingeradeel Hemelumer Oldephaert en Noordwolde,  Gaasterland, Doniawerstal, Lemsterland en Weststellingerwerf  jaar 1823 (13)

6013

448 blz 54/55

17-07-1816

Donjema G. F. hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4)

6418

255-A

00-05-1817

Donk Cornelis 139 is zijn volgnummer en Lexmond zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8275

404/32, 229

25-04-1840

Donk van Marinus * 09-08-1804 Alphen weggezonden uit den dienst wegens berispelijk zedeloos gedrag.  jaar 1840

8225

1253-13,40 10-12-1839

Donkelenburg Gerke Hendrik te Wonseradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

8225

1253-13, 41

10-12-1839

Donkelenburg Gerke Hendriks te Workum wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6683

2 deel 1

Blz. 7

04-01-1819

Donker ….? tot Classificaal Gecommitteerde in de Classis Gouda in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6254

140-B-blz. 27

17-01-1815

Donker ….? Uit een kamer in de opgang van de Nieuwebuuren,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6046

357

24-05-1819

Donker A.---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21)

6016

707

21-11-1816

Donker Albert D. , staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6028

810

13-11-1817

Donker Albert D. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Donker Albert D., 264 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Donker Albert D., 40 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8350

167-24

18-02-1841

Donker Anna---- Donker J. R. weduwe Dichibutice der Koninklijke Posterijen te Bolsward vraagt in een door haar ondertekende brief verlof aan voor 4 weken en dat haar inwonende dochter Donker Anna haar kan vervangen enz. jaar 1841 (3)

6632

 

 

1316 lijst 1_R.

22-10-1814

Donker Anne J. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6277

30-4

09-01-1817

Donker Anne Jans moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8309

1107-23

09-11-1840  

Donker Arend Directeur der Posterijen te Edam, geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief dat hij reeds vele pogingen heefr aangewend om overgeplaatst te worden en  hij thans vernemende dat de Heer Bungenberg Directeur der Posterijen te Sneek elders verplaatst is en hij dan wel enz. jaar 1840 (5)

6088

1116

29-11-1822

Donker Cartius ? B.  ---- Kerken en Predikanten Onderwerp: Achterstalige Predikanten Tractementen in de Nederlanden over de jaren 1811, 1812 en 1813 een heel verhaal, verder wordt er genoemd Donker Cartius ? B.  Directeur der Posterijen te Amsterdam die het mandaat tot uitbetaling enz. enz.  betreft een somma van 114,922.29 , verder een lijst met Predikanten van Vriesland die uitbetaald krijgen een lijst met 7 kolommen informatie de gemeente, acherstand en het toegekende aandeel in de achterstand enz. enz.  jaar 1822 (4) hele dossier (21)

6671

54 deel 2 blz. 1

22-01-1818

Donker Curtius H. H. Dr. te Arnhem secretaris van het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland (1816) wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 1

14-02-1816

Donker Curtius H. H. te Arnhem Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 2

Blz. 1

04-01-1819

Donker Curtius H. H. te Arnhem wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 1

06-02-1824

Donker Curtius H. H. te Arnhem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 1

16-01-1822

Donker Curtius H. H. te Arnhem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8345

79-32

25-01-1841

Donker de Alexander Willem, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 09-03-1816 Ninove,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6076

865

08-11-1821

Donker H. B. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de zelve spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)

6671

54 deel 2

blz. 9

22-01-1818

Donker H. te Oudenkerk aan den IJssel Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 14

22-01-1818

Donker H. te Ouderkerk aan den IJssel Predikant Classis van Gouda wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 7

22-01-1818

Donker H. te Ouderkerk aan den IJssel Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 9

04-01-1819

Donker H. te Ouderkerk aan den IJssel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Donker H. te Ouderkerk aan den IJssel, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

8214

1026/1-13

07-10-1839

Donker Hemke Hendriks  24 jaar te Makkinga, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5)

9465

Deel 3, 5

29-01-1859

Donker Hendrik Willem te Dokkum , Trekschuiten en Barges van Dokkum naar Groningen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8) 

9465

Deel 3, 5

29-01-1859

Donker Hendrik Willem te Dokkum, Trekschuiten en Barges van Dokkum naar Groningen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8)

8355

294/27

00-00-1841

Donker Hermanus te Workum,  ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp sollicitatie als Postdistribiteur te  Workum  jaar 1841 (6)

6712

276

00-00-1822

Donker Hessel K. Lijst met 16  namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee beesten verloren zijn met het aantal gestorven beesten (paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in Doniawerstal Jaar 1822 (2)

6101

1311

16-12-1823

Donker Hessel Klazes te Idskenhuizen, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6076

870

10-11-1821

Donker J. den neef van den Majoor der Stad Workum blijkt dat de Burgemeesteren en Gecommitteerden dezer Stad hem door te vergaand medelijden wellicht gedreven aan hem de voorkeur hebben gegeven voor de functie op de nieuw opgerigte school in het Heidenschap maar dat de Grietman van Hemelumer Oldephaert ons verpligt gerekend hebben om aan den sollicitant Hollinga ….? Ondermeester bij den onderwijzer Burggraaf ….? te Leeuwarden de voorrang dien hij in alle opregten enz. maar dat de eerstgenoemde door zijn ongemeene gemaaktheid enz. dit document is ondertekend door de Schoolopziener Visser H. W. C. A.  jaar 1821 (2)

3581

19, 20, 20-A

10-06-1848

Donker J. H., Landbouwer hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar  te mogen afvaren teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers  en ingezetenen van Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz.  om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden  te bewegen  om de beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen  enz. enz. de 65 ondertekenaars  worden vermeld onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21)

6092

249

24-03-1823

Donker J. R  Deurwaarder der Directe Beastingen , hij schrijft een brief met zijn handtekening waarinn hij vermeld dat hij niet blij is met zijn ontslag de aanleiding daartoe was tot verdediging van mijner eer  welke door een zeer onvriendelijk behandeling van den Ontvanger Visser F. C. te Bolsward enz. enz. enz. en hij zo zeer is beledigd enz. enz.   terwijl  zijn post is verleend aan Zeylstra Hylke S.  een  een Gunsteling van de Ontvanger en desselfs zoon  enz. enz.  verder wordt genoemd Douwes Lolke,  Vlagsma Hendrik Gerrits , Visscher Wolter  Synes  (Potschipper)  enz. jaar 1823 (dossier 9) 

6021

200

03-04-1817

Donker J. R te Bolsward  , Baunach te Hindelopen,   Quarau  R. J. te Koudum,   Sterkenburg J.J. te Balk,  Steenbeek J. te Heeg ,  Joustra  H. M. te Sneek,  Sikkema E. F. te Grouw,  Sybrandius Tjeerd S. te Oosterwierum  een handgeschreven brief met al hun handtekeningen aan de Gouverneur van Vriesland waarin zij vermelden dat hun inkomsten van den lande zelfs bij de meest mogelijke bezuinigingen niet toereikend zijn om een gezin van te kunnen bekostigen enz. enz. jaar 1817 (2)

6018

50

23-01-1817

Donker J. R.  Deurwaarder te Bolsward en Joustra H. M. Deurwaarder te Sneek een handgeschreven brief door beide ondertekend met als inhoud; uitvaardiging van dwangbevelen en verzoeken een Volledige Instructie in Forma enz. jaar 1817 (6)

6073

632

06-08-1821

Donker J. R. ---- Olingius Hette Petrus te Arum wonende, hij heeft zijn aanslag der belastingen niet voldaan  ondanks het dwangbevel van 7 juli j.l.  door de deurwsaarder Donker J. R. te Bolsward wonende hij heeft nog 3 dagen de tij enz. enz.  maar er is beslag gelegd op een aantal spullen die genoemd worden in dit stuk enz. jaar 1821 (2)

6869

26-02-1825

37-A-1

Donker J. R. hij staat vermeld op een document; Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen in het Arrondissement Sneek met vermelding van de voorraden, jaar 1825 (8)

6869

26-02-1825

37-A-2

Donker J. R. Staat met het resultaat der Peilingen zoo van Gedistilleerd als van Meel in de Branderijen in het Arrondissement Sneek Controle Workum met vermelding van de voorraden, jaar 1825 (8)

8350

167-24

18-02-1841

Donker J. R. weduwe Dichibutice der Koninklijke Posterijen te Bolsward vraagt in een door haar ondertekende brief verlof aan voor 4 weken en dat haar inwonende dochter Donker Anna haar kan vervangen enz. jaar 1841 (3)

6386

8

26-08-1814

Donker J. R.,---- Andrea Johannes Percepteur te Nijland Onderwerp: een aanslag en verkoop van paarden tevens het in beslag nemen van goederen toe gerechtelijk vervolgd Bangma Hayo, Boer de Sytze Haantjes, Bruinsma Fedde Oeges, Abma Ruurd Freerks, Schuurmans Hendrik en Rollema Dirk Eeltjes allen ingezetenen van Nijland gemelde personen zich intussen enz. enz. dit stuk is geschreven en ondertekend door de Deurwaarder in het arr. Sneek Donker J. R. jaar 1814 (2)

5986

242

02-04-1814

Donker Jan  hij wordt benoemd als Deurwaarder  Executeur in het Canton Bolsward enz. jaar 1814 (1)

6841

2-A

29-04-1824

Donker Jan Annes, verzoek geplaats te worden in de Pistole door het aan hen opgelegde detentie enz. jaar 1824 (6)

6850

14-A

05-08-1824

Donker Jan R. te Bolsward een Branderij--- Vermeld in een Staat der Branderijen , Brouwerijen en Azijnmakerijen;  met de straat waar gevestigd, omschrijving van de aanwezige gereedschappen in de fabriek, dezelvers ruimte en datum van de laatste roering jaar 1824 (4)

6830

18-A blz. 29

21-01-1824

Donker Jan R. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6092

227

18-03-1823

Donker Jan Remmert  van beroep Deurwaarder is door de Conroleur verscheidene malen gevraagd ten kantore te Bolsward te komen maar enz. enz. tevens wordt er verzocht hem te ontslaan en aan te bevelen een ander en wel Zeijlstra Hijlke te Bolsward wonende enz. enz. jaar 1823 (4)

6651

209

01-05-1816

Donker Jan---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28)

5985

194

16-03-1814

Donker Jan wordt benoemd tot Deurwaarder Executant in het Canton van Bolsward in plaats van Tolmers ….? Welke laatste meermalen gemankeerd heeft zijne post niet tegenstaande mijne aanmaningen naar enz. jaar 1814 (1)

8088

188, 465/18

11-05-1838

Donker Jochem Jeens 41 jaar Politiedienaar jaar 1838

8254

6/12, 172

03-01-1840

Donker Jochem Jeens Politieagent te Lemsterland  jaar 1840

6300

112, 193

20-02-1822

23-03-1822

Donker Klaas Hessels en Kampen Jan, belast met de dorpszaken en Armvoogdij administratie van Idskenhuizen  en dat zij op de wezenlijke bezwaren van  de Schoolopziener  zich aangespoord vinden om de oude en veel te kleine school met des onderwijzerswoning te Idskenhuizen te vernieuwen enz. enz. tevens een geleide brief van de Grietman bij hun request  betreffende een verzoek om fl. 1150.= voor de opbouwing eener school enz.  jaar 1822 (7)

6417

176

3e Bataillon

22-04-1817

Donker Roel Folkers 15 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6417

176

3e Bataillon

22-04-1817

Donker Roelof Volkers 15 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6089

1155

11-12-1822

Donker T. ,  ---- Visser Wybe Annes 2e rang van schoolonderwijzer, Onderwerp: een op 5 November gehouden  vergelijkend examen  voor de school van Follega waarbij hij tot de school van Follega is gestemd verder worden er  een tal van stukjes geschreven waarom hij deze functie krijgt zoals o.a. bekwaamheid, goed en voorbeeldig gedrag enz. enz.  verder worden er genoemd de onderwijzer  , Slageren van B. M.,  Maan van der L. ,  Wassenaar J. T., Baan van der N. R. , Kluwer K. H., Donker T. ,  Ringers Minse, Vries de Hendrik, Prikken H. , Simonides M. , Meulen van der T.,  Koopmans Anske , Pietersen H., Fortuin K. H., Zijlstra Y. F., met hun rang als onderwijzer vermeld en een heel verhaal daarover. Jar 1822 (10)

6636

148

6e blz. van kolommen

10-02-1815

Donker Trijntje Hendriks te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

8214

1026/1-13

07-10-1839

Donker Wolter Hendriks 29 jaar te Makkinga, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Donker Wybe hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6056

157 + d

03-03-1820

Donkerbroek een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de  jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (3)

6046

328-36

11-05-1819

Donkerbroek---- Kerk van Donkerbroek wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)

8260

110-18

08-11-1839

Donkerloo Pieter, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 14-10-1816 Haarlem,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

8195

661/16, 254

28-06-1839

Donkin J. Amsterdam/Friesl. Schip de Pyren jaar 1839

8120

254,

1072/14

29-10-1838

Donkin J. West Christan jaar 1838

8099

684-14

13-07-1838

Donnars ,  Schutter (Plaatsvervanger) 4e Afd. mobiele Zuidhollandsche schutterij* 28-03-1804 Den Haag,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6021

218

10-04-1817

Donnay L. F. te Charleroy Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

5997

307

31-03-1815

Donne Louis is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    160

8356

319-11

01-04-1841

Donz Georg geboren 25-11-1805 Dalvatze Canton Graauwbunden in Zwitserland hij is de nieuw benoemde tijdelijke Commies der 4e klasse der Directe Belastingen en zijn staat van dienst is ook aanwezig  voormalig beroep is  en ook zijn militaire carrier staat daar in enz. jaar 1841 (7)

6830

17-C

15-01-1824

Dönz Georg geboren te Luzein op 23-11-1805, en inwonende bij zijn oom te Sneek onderwerp; dat hij hier in de  Nationale militie moet maar….enz. o.a. zijn ouders leven nog en wonen  in Zwitserland. Jaar 1824 (5)

6865

1-C no. 64

24-01-1825

Donz Georg---- Hofmeyer Jacobus Johannes, nummerverwisselaar voor Donz Georg  , 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

8201

785/9

Bladzijde 4

07-05-1839

Dood J. R. Kapitein is met zijn schip de Vrouw Christina op 26 april vanuit Dantzig vertrokken naar Amsterdam, staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land   enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6840

36-A

blz. 40

22-04-1824

Doodinga Lammert G. Slagter van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6866

01-02-1825

12-C

Doodkorte Carolus Wilhelmus er wordt verzocht door de Gouveneur om een Certificaat van eerstgenoemde die op den 29 oktober 1815 met het schip Evertsz? naar den Oost Indien vertrokken is en die in 1819 sergeant was bij het 2e bat. 5e Co. te Sourabaija enz. jaar 1825 (1)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Doodkorte Joh’s Hendrikus, 539 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Doodkorte Johannes, 493 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8092

6, 544/18

05-06-1838

Doods B. Rotterdam Schipper op de Olivas jaar 1838

6867

11-02-1825 5-A

Dooijema Douwe Minks te Hitzum zijn benoeming tot Bij-Schatter bij de belastingen van Franeker enz. jaar 1825 (7)

6034

398

30-05-1818

Dooijema J. te Franeker hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8375

708-5_26d

20-07-1841

Dooijers en Pruimer te Zwolle staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostdongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_41

20-07-1841

Dooijers en Pruimer te Zwolle staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.) Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)

6661

126 blz. 4

26-02-1817

Dooijes Hylke Arbeider, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Dooitjens Jan staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6261

878-6

11-08-1815

Dooitjes Betze, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

3698

A-2

07-10-1828

Dooitses Jitske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1828 (5)

6262

946-3

30-09-1815

Dooitses Klaas moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Groenterp) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6397

686

25-07-1815

Dooitzens Klaas---- Robert J. B.  Majoor Commanderende het Depot van ’t bataillon Nationale Militie N. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur waarin vermeld de Fuselier Dooitzens Klaas  welke zedert de 21e  is vermist en opgespoord moet worden enz. jaar 1815 (1)

6245

399-67

10-05-1814

Doojes Sjoerd, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

8386

949/13

20-09-1841

Doolgaard  & zn. , te Franeker  Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als leverancier  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/34

20-09-1841

Doolgaard & Zn. te Harlingen, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Sneek als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 38

26-09-1839

Doolgaarde & Zn. te Harlingen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8033

1276-15

27-06-1838

Doon Pieter, Fuselier 5e afdeeling Infanterie *  15-12-1815 Den Haag,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6418

255-A

00-05-1817

Doon Willem 290 is zijn volgnummer en  zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

7977

158-6, 2

14-02-1837

Doop Gerrit Jans te Aengwirden, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

8386

949/14

20-09-1841

Dooper S. ; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Gaasterland  zijn ingevoerd.  (als koper  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8381

841/10-C

26-08-1841

Dooper, Luitje Johannes, Een staat van Miliciens dienende  in het Alg. Depot Landmacht no. 33,  waarin vermeld de namen van soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)

6086

853

13-09-1822

Doopsgezind---- Douwen J. W. Doopsgezinde Leeraar te Workum een verzoek tot Kinder en Academiegeld aan de koning voor zijn dochter van 19 jaar en een zoon van 14 jaar  welke Griekse en Latijnse talen studeerd, eerstgenoemde heeft 36 jaar in 4 gemeente en wel aan den  Hoorn bij Wijhe in ‘t Groningerland, te Nieuwstad Goederij te Oostvriesland , Stavoren en thanste Workum enz. enz. jaar 1822 (5)

6049

600

23-08-1819

Doopsgezind----- het besluit van de ontvanger om  de leeraar te Oude Bildzijl fl. 200, en  Veenwouden fl. 200 en Britzwerd fl. 200  en Sneek op het Kleinzand  fl. 300 en Oldeboorn en Harlingen kunnen zich zelf wel onderhouden enz. enz. jaar 1819 (4)

6049

630

31-08-1819

Doopsgezind, een verzoek om een toelage voor de Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert getekend door de Grietman van Aengwirden Schenck van Nijdeggen H. F. J. (Henricus Franciscus Josephus van) en Poutsmsa J.   jaar 1819 (3)

6681

460

00-00-1818

Doopsgezind----Bakker G., Doopsgezind Predikant te Oldeboorn, en Hayma  K. (Klaas) Doopsgezind Predikant te Oldeboorn met een handgeschreven brief van G. Bakker met zijn handtekening, jaar 1818 (2)

6049

594

20-08-1819

Doopsgezinde Gemeente---- Schreurs T. W. leeraar en lid van de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente van Tjallebert, zij verzoeken uit de rijkskas fl. 400 omdat er reparatieen enz. enz. jaar 1819 (4)

9134

620 en 725

21-0-1883

Doopsgezinde Gemeente te Ballum op Ameland betreft de nieuw opgerichte voornoemde gemeente jaar 1883 (6)

6053

900

10-12-1819

Doopsgezinde Gemeente te Berlikum. Onderwerp; een request van de diakenen  om subsidie met toegevoegd een lijst van uitgaven jaar 1819 (4)

9134

620 en 724

21-04-1883

Doopsgezinde Gemeente te Hollum op Ameland betreft de nieuw opgerichte voornoemde gemeente jaar 1883 (6)

6244

293

05-04-1814

Doopsgezinde Gemeente te Makkum , een handgeschreven brief met de handtekeningen van Tichelaar Jan J?. in qualiteit als boekhouder en Britzel  Frans als Diaken  Onderwerp:  dat zij maar  slegts het 1/3  van de interesten hebben ontvangen over 1812 en 1813 enz. jaar 1814 (2)

6097

798

23-08-1823  

Doopsgezinde gemeente van Kromwal te Britswerd Onderwerp: een ambtelijke brief enz. jaar 1823 (1)

6048

 493

22-07-1819

Doopsgezinde Gemeente---- Woude van der Jense, hij tekend een brief  kerkvoogd van de Doopsgezinde gemeente  te Woudsend dat door het vertrek van hun vorige D.G. Leeraar Woude van der Jense deze post enige maandan vacant is geweest en zij graag  door een braaf leeraar vervult  enz. enz.  tevens een document met de financieele toestand der D.G. gemeente Woudsend jaar 1819 (4)

6081

419

24-04-1822

Doopsgezinde Kerk te Britswerd----, een handgeschreven brief van de Kerkenraad aldaar om  subsidie voor ene te beroepen Leeraar ook al omdat hunne leeraar vertrokken is naar het eiland Terschelling, de doopsgezinde gemeente te Britserd heeft 150 zielen en deze het tractement niet kunnen opbrengen enz. enz. ondertekend door den leden van de kerkenraad Schilstra Jouke L., Dijk van H. U., Meer v.d. H. J., Pieksma L. H. en Son van P. T. Jaar 1822 (3)

6073

660

31-08-1821

Doopsgezinde Kerkraad van Baard Onderwerp: een tractement voor een Doopsgezinde Leeraar temeer daar Blessum een uur van Baard is enz. enz. jaar 1821 (3)

6073

656

30-08-1821

Doopsgezinde---- Woude van der Inze Pieters rustend leraar is beroepen door den kerkenraad van de Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente te Nes en Hollum op het eiland Ameland  enz. jaar 1821 (1)

6065

 

864

06-12-1820

Doopsgezinden ---- Zwaagwesteide De Doopsgezinde Gemeente, Onderwerp: een verzoek om toelage voor leeraren Tractement,  Daar nu Zwaagwesteinde hebbende eene bevolking van nabij de 600 zielen tevens een   beschrijving dat de bevolking enz. enz. jaar 1820 (2)

6008

94

07-02-1816

Doopsgezinden---- Fontein Agge, hij is benoemd en beedigd als Vrederechter te Franeker enz. worden ook in genoemd Eekma J. en  Goslinga P. Onderwerp ambseed in manieren als zulks aan  Doopsgezinden vrijstaat in de volgende bewoordingen  Ik belove aan de mijne opgedragen enz. enz. jaar 1816 (3)

6072

565-a

13-07-1821

Doopsgezinden---- Nes  de Waterlandsche Doopsgezinden te Nes en Hollum aangezien de heer  Halzinga? Van hier naar Grouw en wij een nieuwe leeraar enz. enz.  verzoeken om een toelage voor enz. enz.  en de leeraar Woude van de P. J. van Oldeboorn in het Oude Huis  naar ons is  is beroepen de brief is getekend door  Bakker Cornelis , Dirks Symon, Grutter O. (Oeps?) Sierds , Zeba Jan Heddes .  jaar 1821 (3)

6383

3

26-04-1814

Doopsgezinden---- Sijmensma Ruurd Sijmons, Smid Johannes Obes en Smid Meine Obes ondertekenen een brief aan de Landvoogd van het vrije land; wij als verenigde Doopsgezinden sijnde tot Balk wij bekennen geerne dat het werelijke  reglement een instelling van God is  enz. enz. enz daarom nemen wij onse toevlugt tot de Prins van Oranje gelijk onze voorouderen gedaan hebben in het jaar 1577 den 26e Januari jaar 1814 (4)

6081

403

22-04-1822

Doopsgezinden----de President en Predikant Reinema L. C. en Hoekstra Lible W.  Kerkvoogd , hun kerkgebouw te IJlst is in een beklagen waardige toestands, ook de Hervormden maken gebruik van hun gebouw maar deze hebben 800 menschen en het gebouw is te klein en eigenlijk maar voor 400 menschen geschikt, tevens een verklaring van Burgemeester en de Raad van IJlst Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings). Burgemeester,  de raadsleden zijn: Dijk van L. G. ,  Ringnalda Hotse,  Stellingwerf  Broer S. , Buitenhoff Jan Y.?  met hun handtekeningen en ook een lakzegel van de stad IJlst enz. enz.  jaar 1822 (5)

3581

00-00-1841

Door het Hele dossier heen Beurtschepen Tarieven en  Reglementen van  Veer en  Beurtschepen jaar 1848

6081

387

16-04-1822

Doorebos W. betreft een voorlopige verevening ten zijne gunste ad. f. 36. 69 wegens in 1821 gedane reparatien aan de Nesserzijl enz. jaar 1822 (1)

6034

395

30-05-1818

Doorema Reinier,  Potten en Pannen, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

8285

615-2, 37

19-06-1840

Doorenbos F. te Oldeboorn wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

9184

276

05-03-1917

Doorenbos Freerk met vrouw en 1 kind, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, Annade maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

6631

1189

26-09-1814

Doorenbos H. (Hieronimus) ---- Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6631

1189 lijst 3

26-09-1814

Doorenbos H. ondertekend de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6052

811, 10

13-11-1819

Doorenbos J. Qucestor van het Klassikaal Bestuur van Sneek, hij komt voor in een correspondentie betreffende de financieen enz. van de Kerkenraad van de  Hervormde Gemeente te Koudum jaar 1819 (1) dossier (13)

6671

4

30-12-1817

Doorenbos J. Scriba---- Visser H. W. C. A. Preeses  van het Klassikaal Bestuur van Sneek en Doorenbos J. Scriba van het Klassikaal Bestuur van Sneek ondertekenen een document i.p. van de President Burgemeester van Workum betreffende dat de Tractementen der Predikanten aldaar,  van ’s Lands wege zoodanig mogen worden verhoogd als de omvang van de werkzaamheden enz. met o.a. de namen van de Ouderlingen en Diakenen  van de Hervormde kerk te Workum  met 2000 zielen die de Hervormde Godsdienst toegedaan zijn  (onderwerp o.a. aanstelling nieuwe Leeraar der Kerk jaar 1817 (5)

8384

908/1

14-09-1841

Doorenbos P.----- Beyerinck M. Rijks Ingenieur, een betaling van 2e termijn aan  de aannemers Mijnlieff J. Az. Te Krimpen aan de IJssel  en Doorenbos P. te Oldeboorn jaar 1841 (1)

8280

517-11,

47 + 48

19-05-1840

Doorenbos P. te Oldeboorn wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het bedrag der Belooning  van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-1840 wegens Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der Perceelen in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8380

829-10

23-08-1841

Doorenbos Paulus----- Heide van Jarig  Onderwerp; Onderhandse aanbesteding van het onderhoud aan de  Brug over de Nieuwe Wetering aan de Oude Schouw in den weg naar Overijssel , Hij kan het doen voor fl. 1190.= onder borg van Blokland Symen  aannemer te te Giesendam en Doorenbos Paulus te Oldeboorn, komen ook in voor Wal van der Pieter Jans en Wal van der Jan  jaar 1`841  (9)

8364

489-6

1+13 en 14

18-05-1841

 

Doorenbos Paulus staat in een document Controle Sneek met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

6078

21

05-01-1822

Doorenbos W.  Onderwerp: een bewijs van voorlopige verevening van fl. 477,60  wegens reparatieen  wegens onderhoud aan het Kolonelsdiep jaar 1822 (2)

6044

144

05-03-1819

Doorenbos W. aannemer te Oldeboorn heeft aangenomen de reparatieen en het onderhoud van de Metzel en Timmerwerken behorende tot het kanaal van Dokkum naar Stroobos gedurende het jaar 1819 voor een somma van fl. 4300.= en tot borgen zijn gesteld Keyszer Y. H. en Bijlsma W. F. beide te Oldeboorn wonende en en idem het Kolonelsdiep tevens uitdieping van het kanaal  door Nauta S. te Oostermeer wonende gedurende het jaar 1819 voor een somma van fl. 1000.= en tot borgen zijn gesteld Doorenbos W. te Oldenboorn en Zijlstra J. F. te Nieuwerzijlen jaar 1819 (3)

6074

695

14-09-1821

Doorenbos W.---- Haaksma U. K.  een  geliquideerde terug te zenden de navolgende declaratieen van hem en Doorenbos W. wegens werken  aan het Kolonelsdiep enz. enz. jaar 1821 (1)

6085

724

01-08-1822

Doorenbos W.---- Haaksma U. K. Onderwerp: een voorlopige verevening van fl. 277.50 wegens onderhoudwerken op het Kanaal van Dokkum naar Stroobos en Doorenbos W. fl. 119.40 wegens onderhoudwerken op het Kolonelsdiep jaar 1822 (2)

5664

162, 5

27-02-1917

Doorenbos W. Sexbierum Schip de Johannes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

274-a,  5

28-02-1918

Doorenbos W. Sexbierum Schip de Johannes, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

6046

296

01-05-1819

Doorenbos W.---- Stolte F. K.  van St. Anna Parochie en Doorenbos W. van Oldeboorn en  Haaksma U. K. van Anjum, betreft een onderhandsche aanbesteding van  reparatieen en onderhoud over 1819  der Timmer en Metselwerkrn  op het kanaal van Dokkum naar Stroobos, eerstgenoemde heeft ingeschreven voor  fl. 4000 enz. jaar 1819 (1)

6092

228

18-03-1823

Doorenbos W. voor de complete voldoening,   gestuurd door de algemene Rekenkamer van fl. 120.-  . wegens reparatie der brug in de Leegte over de Rivier de Laauwersenz.  jaar 1823 (2)

6101

1271

10-12-1823

Doorenbos Willem  Timmerman te Oldeboorn, Hij is benoemd als Bijschatter der Belastingen te Akkrum en Terhorne enz. jaar 1823 (3)

6840

4-A

15-04-1824

Doorenbos Willem en Rypkema T. T. Onderwerp Rijksschatter ontvank Oldeboorn. (2) Jaar 1824

6839

8-A

05-04-1824

Doorenbos Willem,----Greydanus J. J. neemt ontslag als controleur per 28 maart 1824 en er komt een nieuwe stemming enz. worden ook in genoemd Hemminga Sjoerd Hendriks,  Doorenbos Willem,  Rypkema T. T.,  Lycklama A. G., Hoekstra Gerrit Tjallings, Visser S. M.,  Doesburgh  van W., (9) jaar 1824

9188

81

15-01-1919

Doorenspleet Jan * Balk Voordracht tot benoeming en de benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden jaar 1918  (3)

6284

1099 blz. 4 

31-10-1817

Doorenspleet Jan Stoffels, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6407

198-1+6-7

04-05-1816

Doorenstouter Pieter staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6414

27

15-01-1817

Doorfall Dominique A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)

VERTALING;

A.Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6623

53

03-01-1814

Doorhand Willem is volgens zeggen opgevoed geweest in het Aalmoezeniers Weeshuis te Amsterdam en gebrekkig van ligchaam en hebbende geen vaste woonplaats  oud 33 jaren  is bij vonnis 24 september 1813 van de regtbank te Sneek terzake van enz. veroordeeld tot 3 maanden in het huis van correctie enz. jaar 1814 (1)

6397

694

29-07-1815

Doorman Luitenant Kolonel is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6019

121

25-02-1817

Doorn van Cornelis wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te ’s Gravenhage de Heer Jorissen H. C.  enz. jaar 1817 (3)

6833

38-D deel 2

Blz. 24

06-02-1824

Doorn van H. J. Gouverneur, President te Zeeland, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 25

16-01-1822

Doorn van H. J. in Zeeland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8362

450-25

08-05-1841

Doorn van Johannes, Mineur Korps mineurs en sappeurs * 13-05-1813 Bunnik,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6271

574-8

06-07-1816

Doornbos Albert Hend’r, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6293

137

10-02-1819

Doornbos E. G.  (Eling Gerrits) ---- Haytema S. P. (Salling Pieters) Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) beide Burgemeester van de Stad Stavoren, Janssen Pieter Cornelis en Doornbos E. G.  (Eling Gerrits) Raden der stad Stavoren die met Lootsma J. A  (Jacob Aukes) en Jong de Hessel H. het bestuur van genoemde stad uitmaken dog de beide laatste niet aanwezig ,  dat  Jong de Hessel H.  heeft zig door zijn hoog gaand slordig gedrag van al omtrent 2 jaren de vergaderingen niet heeft bij gewoond en verklaarde dat ook niet meer te willen enz. een advies betreffende zijn ontslag enz. jaar 1819 (5)

6100

1192-39

26-11-1823

Doornbos E. G.  (Eling Gerrits) en Veen v.d. Sjoerd Ebes, zij zijn als Schatters over 1824 te Stavoren gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6250

994

08-10-1814

Doornbos E. G.  (Eling Gerrits) hij ondertekend als lid van de Vroedschap der Stad Stavor een document betreffende ---- Wielstra Koert Eilerts, hij heeft lange jaren als stuurman gevaren en althoos zeer ijverig en oppassend is en dat hij nu een zeer sober bestaan heeft doordat enz. enz. verder wordt genoemd Bruining J. Leeraar der hervormde gemeente, Tjalkes Yke met een talrijk huisgezin en hij enz. enz., IJges Cornelis heeft wel de naam  van Tinmmermansbaas maar enz. enz.   Cornelis Pieter is wel een Grootschipper maar heeft niet gelukkig gevaren doordat hij enz. Doornbos E. G.  (Eling Gerrits) hij is geenszins een Groot Coopman maar een winkelier in kruidenierswaren  en hij met de boot van zijn zoon enz. enz. , Fresling Thomas dat hij maar een klein winkeltje heeft en hij daardoor enz. enz. jaar 1814

6669

415-g

29-10-1817

Doornbos E. G.  (Eling Gerrits) Lid van de Raad van Stavoren staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6623

122

06-01-1814

Doornbos E. G.  (Eling Gerrits)---- Lootsma J. A  (Jacob Aukes) als President der Burgemeesteren van Stavoren enz. op den Raadhuis dezer Stad den heeren Janzen Pieter Cornelis, Pieters Salling, Doornbos E. G.  (Eling Gerrits), Werf van der S. H., Jong de H. H., Trip Hendrik, Reiniers Hidde en Suidman J. B. E. (Jacobus Bernardus Egbertus)als benoemde leden van de Vroedschap en in tegenwoordigheid van de mede Burgemeesters Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) en Bruinsma S. G. (Sybrand Gerrijts) voornoemde geinstatalleerd enz. de drie Burgemeesteren ondertekenen dit document enz. jaar 1814 (2)

6249

 

866

15-08-1814

Doornbos E. G.  (Eling Gerrits) ondertekend als lid van de Vroedschap van Stavoren een document betreffende de voordragt van den heer Siedses G. S. tenderende tot het bekomen van Pagtpenningen  van het Haven, Vuur en Baken geld te Stavoren lopende van den 1e mei 1812 tot 1e mei 1813 enz. jaar 1814 (4)

6249

 

857

02-08-1814

Doornbos E. G.  (Eling Gerrits) ondertekend als lid van de Vroedschap van Stavoren het navolgende document,  Pietersen H. R. hij ondertekend samen met de andere Voogden van de Algemeene Armestaat te Stavoren  een Rekwest aan de Heer Commissaris in het Arrondissement Sneek met het verxzoek om subsidie enz. verder ondertekenen de leden van de Vroedschap van Stavoren een bijgaand document jaar 1814 (6)

6089

1199 blz. 39

26-12-1822

Doornbos E. G.  (Eling Gerrits) te Stavoren,   hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6290

748

04-07-1818

 

Doornbos E. G.  (Eling Gerrits) te Stavoren, een brief aan de Koning van het Satdsbestuur van Stavoren , enkele citaten uit de brief zijn; Het van ouds beroemde Stavoren alwaar zelfs de zetel der Koningen was enz. dat de stad thans zo erg verminderd en verarmd en dat dat veel Noabele inwoners naar elders zijn vertrokken en er daardoor minder enz. getekend (in copie) Doornbos E. G.  (Eling Gerrits),  Lootsma J. A  (Jacob Aukes), Haytema S. P. (Salling Pieters) Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) enz. jaar 1818 (4)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Doornbos E. G.  (Eling Gerrits) te Stavoren, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6271

599-2

15-07-1816

Doornbos E. G.  (Eling Gerrits) wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is vermeld op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de interessen van 1811  en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald  enz. jaar 1816 (4)

6062

658

26-09-1820

Doornbos E. G.  (Eling Gerrits)----Fortuin Jakob Hijltjes, hij wordt aangesteld tot onderwijzer te Stavoren een uitgebreid document, wordt getekend door de schoolopziener Visser  H. W. C. A. en de burgemeesters van Stavoren Haytema S. P. (Salling Pieters) en Doornbos E. G.  (Eling Gerrits) jaar 1820 (3)

6095

546

25-06-1823 

Doornbos E. G.---- Hilverda Jouke gewezen Stadsmajoor van Stavoren betreft zijn request, de Burgemeester van Stavoren Doornbos E. G. antwoord in een brief aan de Gouverneur dat voornoemde Hilverda zijn vader in de Post van Stadsmajoor is opgevolgd, zonder juist te kunnen bepalen hoe lang den Suppliant daar in heeft gefungeerd en hij in bekrompen toestand leeft enz. jaar 1823 (2)

6383

178

21-05-1814

Doornbos E. G. stuurt en request tot vrijstelling voor zijn zoon Doornbos Gerrit Elings, een melding. Jaar 1814 (1)

6384

32, 33

28-05-1814

Doornbos E. G. te Stavoren, onderwerp een request van hem voor vrijstelling van zijn zoon Doornbos Gerrit Elings en er verwordt vermeld dat zijn request geaccordeert kan worden Enz. jaar 1814 (3)

6864

60-C-30

13-01-1825

Doornbos E. G. Wethouder te Stavoren Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

8376

744/15-13

30-07-1841

Doornbos Eltje Dina X Egbert Hubertus Borchers (4)

8280

526-1, 37

22-05-1840

Doornbos G. te Utingeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8120

244               

1068/17

29-10-1838

Doornbos Geert Elings Stavoren Matroos op Oost-Indie jaar 1838

6383

178

21-05-1814

Doornbos Gerrit Elings---- Doornbos E. G. stuurt en request tot vrijstelling voor zijn zoon Doornbos Gerrit Elings, een melding. Jaar 1814 (1)

6384

32, 33, 104

28-05-1814

Doornbos Gerrit Elings---- Doornbos E. G. te Stavoren, onderwerp een request van hem voor vrijstelling van zijn zoon Doornbos Gerrit Elings en er verwordt vermeld dat zijn request geaccordeert kan worden, later een document dat hij per 20-12-1813 behoort te worden vrijgesteld Enz. jaar 1814 (4)

6852

18-A

30-08-1824

Doornbos H. W. Kramer te Smallingerland Onderwerp; bekeuring wegens het niet kunnen produceren van een Patent als Kramer op de jaarmarkt te Norg jaar 1824 (7)

6671

54 blz. 22

22-01-1818

Doornbos J. B. te Beilen Predikant Classis van Assen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6052

811, 13

13-11-1819

Doornbos J. Scriba van het Klassifikaal bestuur van Sneek, hij komt voor in een correspondentie betreffende de financieen enz. van de Kerkenraad van de  Hervormde Gemeente te Koudum jaar 1819 (1) dossier (13)

5675

60 en 74

07-03-1918

Doornbos K.  Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

8210

958/2 211

Bladzijde 6>>

17-09-1839

Doornbos K. J. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6271

574-7

06-07-1816

Doornbos Klaas Jak’s, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

8280

517-11,

34-35, 37

19-05-1840

Doornbos P.  te Joure wordt vermeld als schatter in de Gemeente Haske in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 46

19-05-1840

Doornbos P. te Oldeboorn wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het bedrag der Belooning  van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-1840 wegens Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der Perceelen in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8364

489-6

1+18-20

18-05-1841

 

Doornbos Paulus staat in een document Controle Heerenveen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (4)

6395

457

13-05-1815

Doornbos Wijbe H. te Herbaijum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6249

 

878

21-09-1814

Doornbos Wybe H. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3)

8342

37/1-9

12-01-1841

Doornbos, Cornelis te Engwierum  Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. Jaar 1841 (9)

6629

842

01-07-1814

Doornbosch Eilje als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Stavoren wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6639

439 + 490
02-05-1815

Doornbosch Gerrit Libbes hert betreft zijn request als Schipper van het Schip genaamd de Jonge Theodoor en de Coopman Wit de & Lenaertsz te Amsterdam als gemagtigden van de geinteresseerden in de lading van het  op Ameland vergane Schip enz jaar 1815 (7)

6683

2 deel 2

Blz. 15

04-01-1819

Doornbosch J. (Jan) te Deersum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 16

06-02-1824

Doornbosch J. (Jan) te Deersum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6671

54 deel 2

blz. 14

22-01-1818

Doornbosch J. (Jan) te Deursum (Deersum) Scriba Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 2  blz. 16

16-01-1822

Doornbosch J. , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 1

Blz. 11

04-01-1819

Doornbosch J. P. Ouderling te Obergum tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Groningen als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 1

Blz. 12

04-01-1819

Doornbosch J. P. Predikant te Beilen, tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Drente als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2

Blz. 20

04-01-1819

Doornbosch J. P. te Beilen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Doornbosch J. P. te Beilen, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 deel 2

blz. 19

22-01-1818

Doornbosch J. P. te Hoogeveen  Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Drente en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 21

22-01-1818

Doornbosch J. P. te Obergum Ouderling Classis van Middelstum wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 17

22-01-1818

Doornbosch J. P. te Obergum Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 19

04-01-1819

Doornbosch J. P. te Obergum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Doornbosch J. te Deersum, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6385

139

06-07-1814

Doornbosch Klaas Jacobs te Ee hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6709

36 deel 1

blz. 11

16-01-1822

Doornbosch te Oosthem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6655

398 blz. 1

29-08-1816

Doorne van ….?---- Bussingh ….? Predikant te Gouda hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit enz. hebben goedgevonden en verstaan hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Doorne van ….? Beroepen naar Amsterdam enz.  jaar 1816 (4)

6683

2 deel 1

Blz. 7

04-01-1819

Doorne van J. C. Predikant te Rheuwijk tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2

Blz. 9

04-01-1819

Doorne van J. C. te Rheeuwijk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6671

54 blz. 14

22-01-1818

Doorne van W. G. te Amsterdam Predikant Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 10

22-01-1818

Doorne van W. G. te Amsterdam Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 10

04-01-1819

Doorne van W. G. te Amsterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 4

14-02-1816

Doorne van W. G. te Gouda, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6870

15-03-1825

11-A

Doornseiffer W. F. Boekhouder en Westerkamp A. Magazijnmeester over den arbeid in het Huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Onderwerp: 37 boeseroenen of wollen hemdrokken op een gezamenlijk enz. jaar 1825 (5)

9181

 

2265

30-12-1915

Doornspijk, ------ Vercomst Arthur Drukker geboren te Bailleul (Belgie) onderwerp het verbod van toegang van in staat van beleg verklaarde  gebieden, hem wordt de toegang ontzegd  en wel Harderwijk, Ermelo, Elburg, Oldebroek, Doornspijk, Gaasterland, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde,  Lemsterland, Stavoren, Sloten, Amersfoort, Leusden,  Soest en Zeist, jaar 1915 (3)

6271

586-4

01-07-1816

Doornspleet Jan Stoffels moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6671

54 deel 2

blz. 9

22-01-1818

Doorslag van den G. H. te Dordrecht Praeses Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2 blz. 2

22-01-1818

Doorslag van den G. H. te Dordrecht Predikant Classis van Dordrecht wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 2

04-01-1819

Doorslag van den G. H. te Dordrecht wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2

Blz. 9

04-01-1819

Doorslag van den G. H. te Dordrecht wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 2

14-02-1816

Doorslag van den J. H. te Dordrecht Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

5984

125,

125b-1v +

125d-1+ 12

16-02-1814

Doos Jan, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (11)

6381

171-C 

22-03-1814

Doos Nicolaas, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Harlingen die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

8211

988-3, 27

Bladzijde 1

26-09-1839

Dooten J. te Donkerbroek wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6271

602 -2

18-06-1816

Dooters  F. J.  staat vermeld op het document: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

9180

264

06-02-1915

Dootjes Auke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9180

264

06-02-1915

Dootjes Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9180

264

06-02-1915

Dootjes Sietze,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9184

416

08-04-1917

Dootjes Wiebe----- Bouwer Franciscus, Veldwachter te Buitenpost , een ingediende klacht tegen hem van vermeende  beinvloeding van getuigen in de strafzaak(het proces verbaal  opgemaakt door Bolt Jan Rijksveldwachter wonende te Kolhorn is ook in dit dossier)  tegen Heide van der Bareld i.v.m. mishandeling van  Dootjes Wiebe , wordt ook in genoemd Hoeksma Lolkje jaar ,  Sloterdijk vrouw van Tabak Hendrik wonend te Surhuisterveensterheide, ook Tabak Arend en Dootjes Wiebe beide wegens meineed veroordeeld tot  acht maanden en een Wietske, Meer de Pieter, Poppinga, met getekende verklaringen van Tabak Roelof, Boer de Koop, en Bouwer Franciscus als Veldwachter getekend (een pracht dossier)  jaar 1918  (15)

9180

264

06-02-1915

Dootjes Wiebe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6047

379

03-06-1819

Dooyema Douwe M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Dooyema Jacob M. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Dooyema Jacob M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Dooyema Jacob, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8285

615-2, 4-2

19-06-1840

Dooyer en Pruimers te Zwolle, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

6262

946-3

30-09-1815

Dooyer Thomas moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Longerhouw) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6839

3-A

06-04-1824

Dooyes K. J. Hoogezand Kapitein op de Eendracht, jaar 1824

9191

1487

06-12-1920

Dooyewaart v. E. Amsterdam Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1920 (5)

6251

1078

30-11-1814

Doper Jacob Johannes te Balk, in 1811 zijn de achterstallige schulden gemaakt en de heren  Meurs ...? ,   Fiberthien …?   ,  Helsen …? Getrachtb te spreken maar enz. Enz.  Verder wordt er over de armen in Balk gesproken en de schulden van de Vekke Balk , ook aanwezig de staat met schulden met name genoemd (in deze index weer terug te vinden) enz.  Jaar 1814 (12)

6251

1078

30-11-1814

Doper Jacob Johannes, zijne kinderen overboord en verdronken geschouwd door de Med. Doctor Koopmans A. en  Hofstra …? Chirurgijn te Balk en   Focke F. W. Voorschotten ,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)

6871

22-03-1825

11/1-C

Dopheide Theodorus Jacobus te Leeuwarderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6871

22-03-1825

11/7-C

Dopheide Theodorus Jacobus vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de Provincie Vriesland  dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2)

8007

713/13, 35

17-07-1837

Dopma Jan Schipper van Marrum op Leeuwarden jaar 1837

8007

713, 35

17-07-1837

Dopma Jan te Marrum Veerschipper jaar 1837

9180

42

07-01-1915

Dopstra Gjalt,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6423

541B

16-10-1817

Dor?ens….? Douwe---- Dor?ens….? Siebe * 30-01-1798 z.v. Dor?ens….? Douwe en Siebes Antje 3 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4)

6423

541B

16-10-1817

Dor?ens….? Siebe * 30-01-1798 z.v. Dor?ens….? Douwe en Siebes Antje 3 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4)

9182

44 / 616

30-12-1915

Dorama J. K.  Te Sneek hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

9182

44 / 616

30-12-1915

Dorama W. Weduwe van Hesselink J. te Sneek zij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met haar handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

6034

398

30-05-1818

Dorbout G. D.  te Akkrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6039

792

27-10-1818

Dordrecht ---- Broers Joost , Hij komt voor in het document Departement der Domeinen  als reclemant van Schorren en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester  der Domeinen  Dordrecht, Sterling H. U.  te Dordrecht ,jaar 1818 ( 3)

8378

776/6

09-08-1841

Dordrecht ---- Penn J. J.  Architect te Dordrecht , een bericht je over  het Handboek Schone Bouwkunst jaar 1841 (1)

6028

827

20-11-1817

Dordrecht  staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van de heer Sterling H. U. Jaar 1817 (3)

6001

618

04-07-1815

Dordrecht ----. betreft levering  ladingen Voerhaver te Dordrecht door hem ondertekend jaar 1815 (5)

9181

 

2219

23-12-1915

Dordrecht----- Rottier Alphons te Dordrecht, ongehuwd,  Hij staat vermeld in  de Staat van aanbeveling voor Veldwachter in de Gemeente Dantumadeel, en zijn benoeming. Met personalia ,jaar 1915  (3)

6026

595

02-09-1817

Dordrecht staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht  de heer Sterling H. U. Jaar 1817 (4)

8378

776/1

09-08-1841

Dordrecht----- Steenbakkers langs de Goudschen IJssel de Maas en de Noord bij Dordrecht Onderwerp: Inlandse steensoorten en het klein formaat enz. jaar 1841 (3)

6060

480

06-07-1820

Dorema R. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Dorema R. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Dorema R. J. hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Dorema Rinse Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6835

18-A

03-03-1824

Dorenbos Abele W. Hoef en Grofsmid te Kollum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   jaar 1824 (2)

6646

957 lijst 6

20-12-1815

Dorenbos Eling Gerrits wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Stavoren enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-C            

05-01-1816

Dorenbos Eling Gerrits wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Stavoren enz. jaar 1816 (3) 

6380

109

15-02-1814

Dorenbos Gerrijt Elings te Stavoren , een brief van de Burgemeester Lootsma J. A  (Jacob Aukes) van Stavoren aan de Commissaris Generaal van Vriesland , dat de eerstgenoemde van de Franschen alhier is teruggekomen en dat enz. ez. jaar 1814 (1)

6635

81

23-01-1815

Dorenbos Gerrit Lippes Vergaan op Ameland Schipper op de Jonge Theodoor 23-01-1815

6637

282

17-03-1815

Dorenbos Gerrit Lippes Vergaan op Ameland Schipper op de Jonge Theodoor 17-03-1815

6638

320, 439

03-04-1815

Dorenbos Gerrit Lippes Vergaan op Ameland Schipper op de Jonge Theodoor (7) dossier (28)  jaar 1815

6635

74

13-01-1815

Dorenbos Gerrit Vergaan op Ameland Schipper op de Jonge Theodoor 13-01-1815

6637

210

04-03-1815

Dorenbos Gerrit Vergaan op Ameland Schipper op de Jonge Theodoor 04-03-1815

6833

38-D deel 2

Blz. 22

06-02-1824

Dorenbos H. te Smilde, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

8280

524-3

21-05-1840

Dorenbos Hendrik Willems te Dragten staat vermeld op een document Concept Dwangbevelen tot invordering van Boeten en Justitiekosten tegen hem enz. jaar 1840 (2)

9725

Deel I 

Blz. 69

00-00-1874

Dorenbos Klaas,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel I 

Blz. 75

00-00-1875

Dorenbos Klaas, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)

9725

Deel 2

Blz.1

00-00-1875

Dorenbos Klaas, Stockholm, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)

9725

Deel I 

Blz. 66

00-00-1874

Dorenbos Klaas, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

8225

1245-8a

11-20

07-12-1839

Dorenbos Marijke x Jelle M?eijers, staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

8280

526-1, 13

22-05-1840

Dorenbos N. te Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8345

79-32

25-01-1841

Dorenbos Willem Hendriks, Grenadier afd. Grenadiers * 06-05-1818 In de Grietenij Smallingerland ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6024

454

14-07-1817

Dorenbos Willem---- Kat Abe Jochums te Hindelopen, hij neemt aan de reparatie van de havenwerken  Harlingen, voor een som van fl. 2900.= zijn borg is Laan van der Jan Piebes te

Makkum en Dorenbos Willem te Oldeboorn jaar 1817 (4)

6383

64

02-04-1814

Dorenbos Willem te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6250

994

08-10-1814

Dorenbosch E. G..---- Wielstra Koert Eilerts, hij heeft lange jaren als stuurman gevaren en althoos zeer ijverig en oppassend is en dat hij nu een zeer sober bestaan heeft doordat enz. enz. verder wordt genoemd Bruining J. Leeraar der hervormde gemeente, Tjalkes Yke met een talrijk huisgezin en hij enz. enz., IJges Cornelis heeft wel de naam  van Tinmmermansbaas maar enz. enz.   Cornelis Pieter is wel een Grootschipper maar heeft niet gelukkig gevaren doordat hij enz. enz.,  Dorenbosch E. G. hij is geenszins een Groot Coopman maar een winkelier in kruidenierswaren  en hij met de boot van zijn zoon enz. enz. , Fresling Thomas dat hij maar een klein winkeltje heeft en hij daardoor enz. enz. jaar 1814

6634

1525

08-12-1814

Dorenspleet Jan Stoffels, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

8356

328-4

03-04-1841

Dorenveld H. J. staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de Correctioneele Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats en de reden waarvoor hij voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7)

8374

694/8

15-07-1841

Dorenveld H. J. wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te Leeuwarden genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem,   jaar 1841 (7)

8361

423-9

30-04-1841

Dorenveld Hans Jans  van beroep Vleeschouwer en Spekslager te Minnertsga bekeurd bij een Proces verbaal van den 21 november 1840 ter zake overtreding der wet op het geslacht enz. jaar 1841 (3)

6867

11-02-1825 7-A

Dores---- Het Engelsche Brik schip de Anne of Sunderland is in de nacht van 5 op 6 februari gestrand op Ameland komen de van Hul met Ballast gedisteneerd na Rotterdam met als Capitein Kee (Kie?) Geveke en het Ponkschip de Dores met als Capitein Lufstaduis Jonas komende van Vlia Borij in Rus Venland beladen met teer enz. bestemming Londen enz. jaar 1825 (1)

6073

659

31-08-1821

Dorhaud A. Geeft met  eerbied te kennen enz. dat  hij enz. enz  een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening

Jaar 1821 (4)

6082

453

03-05-1822

Dorhout  A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6870

17-03-1825

20-D blz. 10

Dorhout ….? (Mr.) te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

3288

1-IV en V

28-05-1833

Dorhout ….? staat in een lijst van enige ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833 (3)  (dossier 11)

6060

480

06-07-1820

Dorhout A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6640

543

13-06-1815

Dorhout A.---- Douma Sjerk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden te Burwerd en gebruiken van landerijen ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de kerkvoogden van Schalsum en den heer Dorhout A. te Leeuwarden en  Giffens van R. te Sneek en Schuurmans Otte Jans en Eelkema Jarichius en Sjoerds Pier te Witmarsum en Rijpma Johannes Ubbes aldaar die de landerijen in eigendom behoren maar dat enz. jaar 1815 (3)

6045

277

26-04-1819

Dorhout A.---- Swart Ype Jans hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Leeuwarden voor de tijd van 7 jaren voor fl. 2150.= zijn buren zijn  ten O. Scheltinga van E. W.  ten W. Bouma Durk de weduwe,   ten Z de Ringsloot en ten N. Dorhout A. enz. jaar 1819 (5)

6046

337

17-05-1819

Dorhout A.---- Swart Ype Jans hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Leeuwarden voor de tijd van 7 jaren voor fl. 2150.= zijn buren zijn  ten O. Scheltinga van E. W.  ten W. Bouma Durk de weduwe,   ten Z de Ringsloot en ten N. Dorhout A. enz. jaar 1819 (5)

6034

398

30-05-1818

Dorhout Ambrosius te Stiens hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-8          25-05-1821

Dorhout Ambrozius hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Dorhout Anbrosius Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8308

1074-9

29-10-1840

Dorhout B.  ondertekend als Lid der Gedeputeerde Staten> een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

6872

05-04-1825

51-C

Dorhout B. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad Leeuwarden  met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5)

8350

167-8

18-02-1841

Dorhout B. (Mr) Lid van Gedeputeerde Staten van Vriesland wordt benoemd (opnieuw) in het Proviniale Collegien van Toezxigt op de Kerkelijke Administratie der Hervormden enz. jaar 1841 (5)

6254

140-A blz.23

17-01-1815

Dorhout B. de erven,   ---- Zwart Jacob Jans heeft in Huur Greide aan de Zwette naast de plaats van de Heer Zeper J. D. en behorende 3 pondematen aan Dorhout B. de erven,   enz. en wordt vermeld in de Grote Grondpachten  die weer staan  op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (3) dossier (60)

6872

05-04-1825

9 en 13-A

Dorhout Bernardus 28 jaar, hij is candidaat voor het vervullen van de post van Plaatsvervangend Rechter in de Rechtbank van Leeuwarden door de benoeming van Fockema Nicolaas als rechter in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (7)

6855

9-A

01-10-1824

Dorhout Bernardus------- HalbesmaLieuwe Johannes, Een Lijst met Kandidaten ter vervulling van de post van Vrederechter te Bergum, met leeftijd, voormalige en tegenwoordige kwaliteiten, woonplaats en aanmerkingen,  i.p.v. de overleden Haersma Wicherus Henricus jaar 1824 (3)

8359

377/28, 24

19-04-1841

Dorhout Bernardus wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Dorhout Bernardus, 210 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8359

377/28, 2

19-04-1841

Dorhout Bernhardus wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

9921

22              20-10-1882

Dorhout D., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6047

379

03-06-1819

Dorhout Fokke G. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Dorhout G. D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-9          25-05-1821

Dorhout G. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Dorhout G. D. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Dorhout G. IJ. te Warga  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 13

27-08-1839

Dorhout G. Y. te Warrega (Warga) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6412

388

22-11-1816

Dorhout G. Ypes staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken dat voormelde naar aanleiding van een request met goedvinding van ons hun ontslag te verlenen bij de Schutterijen (functie en district vermeld) enz. jaar 1816 (3)

6840

36-A

blz. 21

22-04-1824

Dorhout Gjalt Sipkes Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6390

37

20-09-1814

Dorhout Gjalt Ypes, hij wordt vermeld in een Extract uit eene bekendmaking door de Provisionele Schout der gemeente Jorwert die aan de mannen van het 10e Bataillon van de Landstorm ter goedkeuring wordt voorgedragen  als officier met vermelding van rang en plaats waar gelegerd/wonende samen met anderen enz. jaar 1814 (3)

6840

36-A

blz. 21

22-04-1824

Dorhout Gjalts Ypes Boer van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6401

 

859-1+4

10-10-1815

Dorhout Gjolt IJpes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

6402

 

922-1+ 8

09-12-1815

Dorhout Gjolt Upes staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6840

36-A

blz. 23

22-04-1824

Dorhout Hendrik de weduwe Rentenierske, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Dorhout IJ. G. te Warga  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8364

498/10, 2

21-05-1841

Dorhout Lambertus staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Dorhout S. S. te Warga  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6626

487  blz. 3

07-04-1814

Dorhout Sieds Foekes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

8386

945/10

24-09-1841

Dorhout Sipke Dirks,  verlofganger der nationale Militie dienende bij 1e Regiment Zware Dragonders jaar 1841 (2)

8375

708-5_20a

20-07-1841

Dorhout W. G. te Warga staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

3594

Map 88-B

1876--1878

Dorhout Y. G. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.13>>

27-08-1839

Dorhout Y. G. te Warrega (Warga) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6840

36-A

blz. 24

22-04-1824

Dorhout Ype de weduwe Rentenierske, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6857

1-A

25-10-1824

Doris Simon Gerard te Sneek----- Hij staat op de lijst met kandidaten voor Arr. Inspecteur te Heerenveen i.p.v. de met eervol ontslag aftredende Sederius Meinardus met een jaarlijkse beloning van fl. 2400.=, plaats van geboorte, eerdere posten, welke buitenlandse talen ze machtig zijn, aanmerkingen enz jaar 1824 (dossier 8 stuks)

6414

27

15-01-1817

Dormie Pierre Joseph A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)

VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6418

248-DD

5e Compag.

3e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Dorn A. Stevens staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

248-b 1e bat 3e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Dorn Anthoon 343 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Dorn Anton 782 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Dorn Antoon 343 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Dorn van Petronelle, 42 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

5984

125, 125E-2v

16-02-1814

Dornceiffen Johannes te Heerenveen, wordt vermeld op de staat van het geen nog wegens de menues depenses en frais de parquet van den regtbank van eersten instantie zitting houdende te Heerenveen over het jaar 1813 moet worden uitbetaald enz. jaar 1814 (5)

6855

11-A

08-10-1824

Dorncijffen W. F. een  lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

6082

453

03-05-1822

Dornhout G. D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6242

82,1-7a+14               07-02-1814

Dornseiffen J. wonende op ’t Heerenveen Onderwerp: een handgeschreven brief met zijn handtekening een verzoek tot enz. beslissing op zijn request betreft aangeslagen voor belastingen enz. jaar 1814 (10) 

6242

82,1-7a+15               07-02-1814

Dornseiffen Johannes. Apothecar, komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken  waarop de personele omslag enz. enz. jaar 1814 (10)

6872

05-04-1825

18-A

Dornseiffen W. F. Commies of Boekhouder bij de Directie over den arbeid in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden. Onderwerp: antwoord op zijn request enz. jaar 1825 (4)

6101

1370               30-12-1823

Dornseiffen W. F.---- Dornseyffen W. F.  (Dornseiffen) te Utrecht , hij wordt benoemd als 1e commies of Boekhouder  in de gevangenis van Leeuwarden op een jaarlijks tractement van fl. 600.=  en tot Magazijnmeester benoemd Schaai van H. J. te Rotterdam op een jaarlijks tractemet van fl. 500.= enz. jaar 1823 (4)

6871

25-03-1825

3-A

Dornseiffen Wilhelmus Fredericus van beroep Boekhouder bij de directie over den arbeid in de Strafgevangenis te Leeuwarden geeft te kennen dat hij nog niet in de gemelde gevangenis gehuisvest enz. jaar 1825 (4)

8356

303-22, 8             25-03-1841

Dornseiffer Nicolaas te Schoterland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)  document (9)

6830

4-A

15-01-1824

Dornseiffer W. F.---- Schaaij van H. J. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij te Rotterdam bij den Slappengang des Koophandels aldaar is  en dat hij enz. verder vermeld  in een brief van de Gouverneur van Vriesland aan het Departement van Binnenlandsche zaken de Heer Dornseiffer W. F. te Utrecht en de Heer Westenkamp A. te Leeuwarden  jaar 1824 (8)

6830

5-A

15-01-1824

Dornseiffer W. F.---- Velthuizen van Pleun is aangesteld tot Directeur over den Arbeid en de Heer Dornseiffer W. F. te Utrecht tot eersten Commies of Boekhouder en de Heer Schaaij van H. J. ook Schaai te Rotterdam tot Magazijnmeester maar deze heeft voor deze post bedankt en de Heer Westerkamp A. wordt nu voorgedragen alsmede de Meesterknecht Ulrich P. allen staan in een brief van de Commissie van Administratie over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz. jaar 1824 (3)

6865

6-A

20-01-1825

Dornseijffen  Wilhelmus Fredericus te Leeuwarden  wordt genoemd als Ambtenaar in een  naamlijst der provincie Friesland als geëployeerde bij de gevangenissen met zijn beroep, jaar 1825 (4)

6101

1370               30-12-1823

Dornseyffen W. F.  (Dornseiffen) te Utrecht , hij wordt benoemd als 1e commies of Boekhouder  in de gevangenis van Leeuwarden op een jaarlijks tractement van fl. 600.=  en tot Magazijnmeester benoemd Schaai van H. J. te Rotterdam op een jaarlijks tractemet van fl. 500.= enz. jaar 1823 (4)

6865

19-A

14-01-1825

Dornseyffen, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  en betaling 4e kwartaal 1824,  jaar 1825 (4)

8257

69/20, 1

nr. 110

20-01-1840

Dorp Jan Gerrit hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en/ of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6060

480

06-07-1820

Dorpen en Steden: ---- Friesland ; een lijst met meer dan 1000 familienamen  van personen die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (11)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Dorpen Hans D., 78 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6098

938

27-09-1823  

Dorpen in Friesland---- Kadaster een Generale staat van de meest geschikte verdeling voor het kadaster van alle Grietenijen  en Steden in Friesland gelegen enz. jaar 1823 (35)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Dorpen van Hans D., 177 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

5997

307

31-03-1815

Dorpen van Hans Douwes is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    248

8356

328/27-4               03-04-1841

Dorpen van P. wonende in wijk D. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6243

191-8

06-03-1814

Dorpen vanD. H. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6034

397

30-05-1818

Dorper S.---- Ruygh C.  schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven Narva Balken op den Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R.  volgens hierover gelegde documneten namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) gevoerd door de Kapitein Engels Aldert Jan  welke den 18e der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz. ook aanwezig een notarisakte van de Notaris Beets Simon Theodorus met de navolgende getuigen Haas de Tijs en Zunderdorp Cornelis  voor den zelfde firma Haas en Zunderdorp wonende beide heren aan het Schild binnen de gemeente van Texel in quqliteit bij een notarisakte bij notaris Meyes Reinier en zijn ambtgenoot te Amsterdam waarin genoemd wordt Lammerts Anne Sytses van beroep Koopman wonende binnen de stad Amsterdam in qualiteit en gemagtigde van de heeren Nap Harm Harms wonende te Groningen en Post Eisse Schout der Gemeente Winschoten en Tonkes Eppe Edies Schout der Gemeente Zuidbroek aldus procuratie bij de notaris Sitter de Rudolf residerende te Winschotenwaarin magtig gemaakt is de heer Ruygh C.  voornoemd in tegenwoordigheid van Grooff Reijer van beroep Koopman en Disper Mees van beroep Sjouwerman verder genoemd openbaar notaris te Winschoten Sitter de R. en Wessemann Friedrich Heinrich en Larche Klaas Pieter beide wonendete Winschoten verder Dorper S. Notaris te Amsterdam, Bommel van B. vanwege de Regtbank en Helder J. Ck. Griffier jaar 1818 (13)

6020

141

04-03-1817

Dorper Salomon ---- Anker Jan gepatenteerd Koopman te Amsterdam negoteerende op de naam en firma van Brouwer reclamanten van de balken welke geladen zijn geweest op de Twee Gezusters dat op de 16e is verongelukt is hun eigendom gepasseerd voor de notaris Dorper Salomon en Meijer Jan Fredriks residerende te Amsterdam  enz. jaar 1817 (6)

6024

477, 483, 484 en 485

22-07-1817

Dorper Salomon ---- Brouwer en Anker, Kooplieden en als zodanig behoorlijk gepatenteerd wonende te Amsterdam met als onderwerp: de houtwaren uit het gezonken schip de twee gezusters met als Schipper Adroen Arne Andersen , Vergaan de 16e november 1816 op het Bornrif tussen Terschelling en Ameland  ( gezonken  1816) . enz. ook aanwezig een Notariële akte van Dorper Salomon openbaar notaris te Amsterdam en Meijer Jan Fredrik, notaris waar in Ancker Jan, Koopman op de naam van zijn firma verklaard magtig te maken de heren Laag van der Drewes K. en Nagtegaal Jan B. & Comp. te Ameland om de zaken te regelen betreffende voornoemde houtwaren en balken uit het schip de Twende Sostre (twee gezusters) bij kapitein Adroen Anne Andersen op de reise van Drammen naar Amsterdam die verklaarde onder dek te hebben van de heer Söberg Peder en dan volgt de lijst met lading  jaar 1817 (12)

6025

537-e.v.

14-08-1817

Dorper Salomon---- Adroen Arne Andersen, woont Nötteröe Kapitein op de Twee Gezusters vergaan en verbrijzeld op het Bornrif Ameland ( gezonken  1816) verder Brouwer en Anker, Kooplieden en als zodanig behoorlijk gepatenteerd wonende te Amsterdam met als onderwerp: de houtwaren uit het gezonken schip de twee gezusters met als Schipper Adroen Arne Andersen , Vergaan de 16e november 1816 op het Bornrif tussen Terschelling en Ameland  ( gezonken  1816) . enz. ook aanwezig een Notariële akte van Dorper Salomon openbaar notaris te Amsterdam waar in Ancker Jan, Koopman op de naam van zijn firma verklaard magtig te maken de heren Laag van der Drewes K. en Nagtegaal Jan B. & Comp. te Ameland om de zaken te regelen betreffende voornoemde houtwaren en balken uit het schip de Twende Sostre (twee gezusters) bij kapitein Adroen Anne Andersen op de reise van Drammen naar Amsterdam die verklaarde onder dek te hebben van de heer Söberg Peder en dan volgt de lijst met lading  jaar 1817 (13)

6252

1218-18 en 21

12-12-1814

Dorpregter Abel Gerits te Strobos  wegens door hem gedane voorschotten betrefende de Militairen, hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (5) dossier (26)

6252

1218-14

12-12-1814

Dorpregter Abel Gerits van Gerkesklooster  wegens kosten van Inkwartiering en Casernering op Strobos  , hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)

6293

47-1, 2,13

07-10-1818

Dorpregter Luitjen Jans hij betaald een som van fl. 389 enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45)

6099

955

01-10-1823  

Dorpstertil---- Sietsema Harm Jans wonende onder Gerkesklooster hij heeft een dam in het water gelegd bij den Dorpstertil  nabij Stroobosch , omdat het water niet verder kan enz.  en hij wil deze niet weghalen wordt hij gedwongen enz. jaar 1823 (1) 

9725

Deel 2

09-09-1889

Dorr Lemsterland Kapitein op de Prins Willem komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)

8308

1070-8

1-20

28-10-1840

Dort van G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.13>>

27-08-1839

Dort van G. te Sneek staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Dortenaar Jakob  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

5711

46

05-07-1900

Dortmund-Eemskanaal Een boekje over de Nederlandsche Transito Handel i.v.m. het Dortmund-Eemskanaal en deuitbreiding der havens te Emden en te Delfzijl  , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen  jaar 1900 (18)

6047

379

03-06-1819

Dortor J. G. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

5675

60 en 74

07-03-1918

Dost (Drost?) J. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

9725

Deel 2

17-02-1897

Dotema Barradeel Kapitein op de Friocolne ? komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1897 (2)

6422

461

29-09-1817

Dotinga D. T. plv Grietman van Rauwerderhem ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Boer de Auke Sjoerds wegens het niet uitschrijven van hem enz. jaar 1817 (1)

6424

641A

08-12-1817

Dotinga D. T. plv Grietman van Rauwerderhem ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Bleker K. A. te Wartena mij heeft geïnformeerd dat hij reeds op de 5e dezer ontslag enz. jaar 1817 (1)

6301

464

01-10-1822 

Dotinga D. T.,  hij ondertekend mede een document aan de Gouveneur van Vriesland namens de Kerk en Armenvoogdij betreffende Plan tot Afscheiding van de Kerk en de Armenvoogdij te  Poppingawier en een voorstel om enz. enz. jaar 1822 (6

6034

398

30-05-1818

Dotinga Doeke Th.   te Rauwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8359

377/28, 2

19-04-1841

Dotinga Doeke Thomas wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 34

19-04-1841

Dotinga Doeke Thomas wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Rauwerdehem omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (5)

6082

453

03-05-1822

Dotinga Doeke Thomas, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Dotinga Doeke Tomas Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Dotinga Doeke, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-9          25-05-1821

Dotinga Doekle Thomas hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Dotinga Pieter T. te Rauwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

9187

1475

05-10-1918

Dotinga Pieter, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6281

545-23

04-11-1813

Dotinga S. F. hij  ondertekend mede navolgend document; Staat aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op den laatsten Juni 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (8) dossier (23)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.12>>

27-08-1839

Dotinga S. T. te Rauwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6627

643

05-05-1814

Dotinga T. S. ondertekend mede als Kerkeraadslid van Deerzum en Poppingawier een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp; achterstallige Tractament van de Predikant  enz. jaar 1814 (3)

6034

398

30-05-1818

Dotinga Tjerk T. te Rauwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6864

26/1-C

no.  133

07-01-1825

Dotinga W. M. te Rauwerderhem  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6641

593

06-07-1815

Dou??ra? S. J. (handtekening onduidelijk)---- Jong de Foppe Piers en Dou??ra? S. J. (handtekening onduidelijk) ondertekenen en brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij als Landeigenaren in een request betreft bepoldering zouden moeten zijn Takema Dirk Takes erven, Schuurmans Thomas Jetzes, Obbema Gorrijt Douwes en de Kerk te Oosterend met vermelding van het aantal \pondematen van elks enz. jaar 1815 (1)

6247

609-A

14-07 -1814

Douaniers (Fransche) , een dossier dat gaat over de kosten, leveranties enz. in de periode van de Fransche tijd zoals lijst van Caserneringskosten, leverantiekosten, onbetaald gebleven kosten enz. jaar 1814 (28)

8201

785/9

Bladzijde 3

07-05-1839

Dougal W. Kapitein is met zijn schip de Robin Hood te Helvoet op 2 mei gearriveerd  komende vanuit Hull staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8384

907-16

13-09-1841

Douglas Saap, Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2)

6854

30-C

23-09-1824

Doukes Jetske geb. 27-07-1803 Groningen, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Douma  Jeltje Douwes Moddergat Rechtsvermoeden    Overlijden Staats Courant No. 348,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

6421

382

27-08-1817

Douma (Douwe Jans)  in leven gehuwd met Sijens Grietje---- Sijens Grietje weduwe Douma (Douwe Jans) te Noordwolde wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende haar request (=aanwezig)  dat zij als Turfschippersche, dat haar zoon Douma Reinder geloot heeft voor de Nat. Mil.  maar dat haar zoon in zijn beroep voor haar volstrekts onmisbaar is en zij een plaatsvervanger wil aanstellen maar dat enz, jaar 1817 (3)

6421

409

10-09-1817

Douma (Douwe Jans) in leven gehuwd met Sijens Grietje---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Grietman van Stellingwerf Westeinde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Sijens Grietje weduwe Douma (Douwe Jans) te Noordwolde moeder is van zeven in leven zijnde kinderen waarvan 2 zoons een eigen bestaan op zig zelf hebben  en één dochter bij een van hun medevaart terwijl nog twee andere zoons met de requestrante  en een dogter oud 12 en een zoontje oud 7 jaar enz. jaar met de zelve varen dat de jongste van deze 2 Douma Reinder enz. 1817 (2)

9188

488

24-04-1919

Douma , Aannemers (de gebroeders ) te Oosterwierum  een handgeschreven brief met de handtekening van P. Douma  verzoekt vergunning tot het bouwen van een dubbel woonhuis en het leggen van een tijdelijk bruggetje enz. enz. jaar 1919 (7)

6420

362

29-07-1817

Douma ….?  Assessor van Smallingerland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie  dat Roos de Douwe zig  voor de Militie van Smallingerland te Heerenveen  op den 1e augustus  enz. jaar 1817 (2)

6424

617

18-12-1817

Douma † in leven gehuwd met Grietje Sijen---- Sijen Grietje weduwe Douma te Noordwolde Een request  dat haar zoon Douma Reinder  loteling van de jare 1817 en dienende bij de Nationale Militie wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817 (3)

6424

609

10-12-1817

Douma A. P. 11 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

8380

835-4

05-07-1841

Douma A. R. te Akkerwoude wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5)

6834

12-A

20-02-1824

Douma Aafke Rinzes---- Douma Anskje Douwes verzoekt in een request vrijstelling wegens ener boete wegens het te laat aangeven van de nalatenschap van Douma Aafke Rinzes te Bergum . dit is een antwoord op zijn request waaruit blijkt dat zij de dochter is van eene vooroverledene zuster van de overledene van enz. jaar 1824 (3)

6837

1-A

18-03-1824

Douma Aafke Rinzes overleden 19-08-1823 Bergum-- Douma Anske Douwes,  te Nijtap Drente, gehuwd met Oenes Berend Jans  een kwijtschelding  verleend, bereft de nalatenschap van Douma Aafke Rinzes overleden 19-08-1823 Bergum jaar 1824  (5)