Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

8364

498/10, 8

21-05-1841

Eassenaar Corn’s L. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Minnertsga die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8125

150               

1149/14

19-11-1838

Eb van der Johannes Jacobus  *04-11-1817 Sprang  Zeeman jaar 1838

6407

198-1+6-7

04-05-1816

Ebbe de Jans de Boer staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

9184

276

05-03-1917

Ebbeling Corn. gehuwd met Bakker Sietske, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

9184

155

03-02-1917

Ebbeling Cornelis met vrouw en 1 kind, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

9184

276

05-03-1917

Ebbeling Trijntje, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

6636

148

10e  blz. van kolommen

10-02-1815

Ebben Jan te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue J. C. (Johannes Cornelis) jaar 1815 (5) alle namen (15)

6636

148

10e  blz. van kolommen

10-02-1815

Ebben Kornelis Jans de zoon van Jan Ebben te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue J. C. (Johannes Cornelis) jaar 1815 (5) alle namen (15)

6409

321

04-09-1816

Ebbenmeijer Wd  Tuuk v.d.….? staat vermeld in---- Nauta R.  Ontvanger der Patenten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de ingekomen posten onbekend zijn het betreft de Staat van Pensioenen in het Grootboek van de Franse Pensioenen enz. jaar 1816 (2)

6408

287

02-08-1816

Ebbenmeijer Wd. Tuuk v.d  wordt alleen met de familienaam vermeld in een document Commissariaat Generaal voor de Liquadatien met de Fransche Zaken die aan de heer Commissaris te Parijs zijn overhandigd als Pensions de la Hollande betreffende Pensioenen onder het Fransche Bestuur betaald enz. jaar 1816 (3)

6408

292

12-08-1816

Ebbenmeijer Wd. Tuuk v.d. wordt alleen met de familienaam vermeld in de Staat van Personen ingeschreven  in het Grootboek der Pensioenen van Frankrijk ondertekend door Bakker Jan M. Ontvanger Particulier van het Arrondissement Sneek en brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1816 (2)

8284

610/5

17-06-1840

Ebbens  Christiaan  Harmens te Hallum Handgeschreven brief met handtekening jaar 1840

 

8172

247-15

06-03-1839

Ebbens Adriaan Jacobs, Flankeur 8de Afdeeling Infanterie *  13-12-1806 Hallum,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

6626

487  blz. 8

07-04-1814

Ebbens Jacob Christiaan wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

8214

1028/12

08-10-1839

Ebbens Jo….? Hermans 27 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

6019

121

25-02-1817

Ebeles Cornelis wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Groningen de Heer Boer van F. A. enz. jaar 1817 (3)

6632

1262,

5e blz. van kolommen

03-10-1814

Ebeles Egbert, de knegt, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6245

399-22

10-05-1814

Ebeles Haaye hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  jaar 1812 (3)

6285

1247- 154

18-12-1817

Ebeles Jan, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6632

1262,

2e blz. van kolommen

03-10-1814

Ebeles Sophia, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6257

410-13

28-04-1815

Ebeles Wybe Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6064

809 + 840

13-11-1820

Ebeling & Broms---- Sundman Joh. Erich †, het Pinkschip de Jagarn gevoerd geweest door de wijlen kapitein Sundman Joh. Erich †,  vergaan op Ameland varende van Christinestad op Amsterdam geladen met Teer en Houtwaren en de geborgen goederen zijn aangebracht op de eilanden Schiermonnikoog en Ameland  als aan de Vriesche kust onder Oost en Westdongeradeel verder wordt genoemd eene procuratie van de Heeren Laurin & Co. te Amsterdam en eene van Broms en Ebeling te Amsterdam idem van de stuurman Clijs Joh. H. enz. ook genoemd Visser Barend en Zoon te Harlingen, jaar 1820 (3)

6863

23-A

23-12-1824

Ebeling de wed.----Adema de Gezusters, een procesverbaal van ontzegeling van de Branderijen van hen. En de weduwe Roukes G., en Lolcama W. en de wed. Ebeling, te Leeuwarden ook Meinardy Johs. te Kollum jaar 1824 (4)

9725

Deel 2

Blz.30

00-00-1880

Ebeling Frederik naar Amerika,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

9725

Deel 2

Blz.38

00-00-1882

Ebeling Frederik naar de Middelandsche Zee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

9725

Deel 2 Blz. 33+35+36+51

00-00-1881

Ebeling Frederik naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (8)

9725

Deel 2

Blz.43

00-00-1882

Ebeling Frederik naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

9725

Deel 2

Blz.44

00-00-1883

Ebeling Frederik naar Noord Amerika,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)

9725

Deel 2

Blz.45

00-00-1883

Ebeling Frederik naar Oost Indie,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)

9725

Deel 2

Blz.42

00-00-1882

Ebeling Frederik naar Petersburg,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

9725

Deel 2

13-10-1876

Ebeling Harlingen Schip de Margaretha komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1876 (2)

6020

136

03-03-1817

Ebels Meindert hij en zijn  boerenhuis te Kollum wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Kollumerland, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten,  Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle Grietenijen , (6)

6255

208

01-03-1815

Ebenga van Humalda J.  ---- Buma Schrijver J. J. Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, De Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  jaar 1815 (4)

8285

615-2, 22,1

19-06-1840

Eberdman? te Arnhem Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6397

670

15-06-1815

Eberhard 1e Luitenant in het 2e Bataillon Regiment No. 21 hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6034

395

30-05-1818

Eberlein T. , weduwe, Schoorsteenvegersbaas, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

6101

1338

23-12-1823

Eberling ….? Smid van beroep, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch  van beroep Kostschoolhouder  te Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten tot onderhoud van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5)

6281

484-10

11-04-1817  

Eberling J. Grofsmid  ontvangt betaling voor materiaal en werklonen en komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert  in leven Rentmeester van Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de finale liquidatie enz. enz. jaar 1817 (6)  dossier (13)

6060

480

06-07-1820

Eberling J. P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Eberling J. P. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6853

28-A

02-09-1824

Eberling Johan Philip Brander te Leeuwarden  een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6868

21-02-1825

18-A-4

Eberling P. J. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Leeuwarden  enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)

6868

21-02-1825

18-A-4

Eberling P. J. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Leeuwarden  enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Eberling Philip, 523 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8386

949/42

20-09-1841

Ebersen W. P. te Arnhem wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 37

19-06-1840

Ebersum H. P. te Arnhem Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

9725

Deel 2

16-07-1891

Ebes Ameland Kapitein op de Allegonda Jacoba komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)

6383

77      

23-04-1814

Ebes Dirk te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8134

286/1101

09-02-1838

Ebes H. H. Kapitein op het Schip Het Toeval  jaar 1838

8161

72/17, 286

19-01-1839

Ebes H. H. Kapitein op Het Toeval  jaar 1839

8134

286/1102

09-02-1838

Ebes H. H. Schip de Het Toeval  jaar 1838

8315

286,

1227/18

12-12-1840

Ebes H. H. Schip de Mana jaar 1840

9725

Deel 2

26-03-1889

Ebes Harlingen Kapitein op de Margartetha komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1889 (2)

8071

286, 141/16

09-02-1838

Ebes Hendrik Schip de Het Toevalinmv jaar 1838

9725

Deel 2

Blz.30

00-00-1881

Ebes Hindrik naar de Middelandse Zee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

6632

1262,

1e blz. van kolommen

03-10-1814

Ebes Jelle, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

9725

Deel I 

Blz. 28

00-00-1867

Ebes Klaas, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

9725

Deel I 

Blz. 31

00-00-1868

Ebes Klaas, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

9725

Deel I 

Blz. 35

00-00-1869

Ebes Klaas, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 41

00-00-1870

Ebes Klaas, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 49

00-00-1871

Ebes Klaas, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)

6632

1262,

4e blz. van kolommen

03-10-1814

Ebes Oene de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

9725

Deel 2

24-08-1882

Ebes van K. Harlinge Kapitein op de Allegonda Jacoba komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1882 (2)

9725

Deel 2

04-03-1884

Ebes van K. HarlingenKapitein op de Allegonda Jacoba komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1884 (2)

6626

487  blz. 3

07-04-1814

Ebes Willem de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6843

20-A

Bladzijde 9

21-05-1824

Ebinga C. J.  Lijst van Koopcontracten in de Gemeente Beetsterzwaag  en gedane verkoopingen van woningen en gebouwen en het bedrag van den koopprijs in kooppenningen, en in bezwaren en lasten, à 5 percent tot kapitaal gebragt, volgens artikel 11 van het reglement, dato 27 October 1823 met vermelding van soort woning het huisnummer, jaar van aankoop enz. jaar 1824 (9) dossier (16)

6002

715

10-08-1815

Ebmeijer Johannes te Zaandam en Niekerk van Dominicus te Nieuwkoop beide Korenmolenaars en Tappers  verzoek om enz. enz. jaar 1815  (4)

6287

131

09-02-1818

Ebres Jan te Leeuwarden hij wordt vermeld op de staat van kwitantien welke tegens art. 30 van het reglement op het Provinciaal Gemaal door de heer onder vermelde ontvangers te onregt zijn afgegeven enz. jaar 1818 (3)

6095

538

24-06-1823 

Ebringa H. L.---- Bouricius Louis Gerard  gewezen 1e Luitenant hij wordt benoemd als  Ontvanger der belastingen te Baard  i.p.v Ebringa H. L. jaar 1823 (4)

6407

198-1+6-7

04-05-1816

Ebzinga Pieter Jacobus staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6840

36-A

blz. 19

22-04-1824

Echebius T. Predikant van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8383

89 /3

08-09-1841

Echstein en Velde van der Commissarissen te Rotterdam onderwerp; het gezonken Deense  schip de Fortuna Kapitein Kroger L. jaar 1841 (3)

9185

1652

00-12-1917

Echten C =Polderbesturen en Veenpolders----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en gemeentebesturen van Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917

8375

708-5_5a

20-07-1841

Echten van D. te Sexbierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6098

881

12-09-1823  

Echten van Fisken Paul Daniel----- Fisken van Echten  Paul Daniel, Onderwerp een gevraagd request enz. jaar 1823 (1)

6834

5-A

14-02-1824

Echten van Fisker P. D. onderwerp een bericht op een Request van hem enz. jaar 1824 (4)

8361

 

433-12

04-05-1841

Echten van H. P. C.---- Kammen van O. S. van beroep Boedelredder ondertekend dit document,  het betreft het St. Jacobs of St Jops Leen te Oldenhove  de commissie nodigd uit de bezitters van het Testament van Juwsma Jelle overleden te Leeuwarden in 1497 of die van elk ander stuk tot het hiervoren bedoeld Leen  de voorzitter Albarda J.  verteld dat ik O. van Kammen van Surhuisteveen was en ik de originele stukken van het St Anna Leen te Oldenhove  bij mij had enz. in het Logement vertoonde ik ten eerste een brief van Plazet voor Aaldrig Jan , getekend door Harens v. W. (jaar 1723). Vrieswijk H., ten tweede de brief van Plazet door Friso Willem Karel Hendrik op Christoffel Hans Poul den 18e juli 1737 getekend Weerden van J. , Not. 1737 Pub. Segilli Locus , den derden brief van Plazet op Fisker Poul Daniel  in het jaar 1774 Willem de vijfde Prins van Oranje Nassou, ook aanwezig een brief ondertekend door Wielinga Huber U. H.  waarin wordt vermeld St Anna Leenlanden en Echten van H. P. C.  enz. jaar 1841 (5)

6276

1102-10

18-12-1816

Echten van Klaas M.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6830

18-A

21-01-1824

Echten,  14 Personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824

6867

14-02-1825 21-A

Echten, ---- Overstroming;  de ramp van de 4e op de 5e februari waarin genoemd worden de plaatsen met schade enz. Rottum, St. Johannesga, Delfstrahuizen, Wolvega, Heerenveen, Nijholtwoude, Rotsterhaule, Rohel, Oosterzee, Echten, Eesterga, Kuinre, Blankenham, Oldemarkt jaar 1825 (12)

9180

420

05-03-1915

Eck  van Jacobus Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6256

313

29-03-1815

Eck van  Alle,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

6833

38-D deel 2

Blz. 7

06-02-1824

Eck van A. te Tuijl, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 1

Blz. 4

06-02-1824

Eck van A. te Tuil, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6385

82

19-07-1814

Eck van Hendrik staat op een lijst de nadere te designeren Schutters in plaatze van de geroijeerden op de primitieve Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden wegens gegronde reclames, ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (1)

8381

841/5

26-08-1841

Eck van Hendrikus en zijn huisvrouw Klinkenbosch Johanna (beide overleden)  is hun zoon Eck van Wilhelmus Nicolaas Servasius zig thans bevindende in in de My van Weldadigheid en wees is geworden  en na de voogd te hebben gehoord enz. jaar 1841 (1)

6709

36 deel 2  blz. 25

16-01-1822

Eck van J. C. (Jonkheer) in Gelderland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 24

06-02-1824

Eck van J. C. (Jonkheer) Lid der Gedeputeerde Staten te Gelderland, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6076

921

27-11-1821

Eck van J. W. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te Heerenveen vermeld  met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6)

6833

38-D deel 2

Blz. 14

06-02-1824

Eck van P. te Hontenisse, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 14

16-01-1822

Eck van P. te Hontenisse, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 6

06-02-1824

Eck van S. (Jonkheer) te Velp, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 1

Blz. 5

06-02-1824

Eck van S. te Velp (Jonkheer) , wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

8381

841/5

26-08-1841

Eck van Wilhelmus Nicolaas Servasius----- Eck van Hendrikus en zijn huisvrouw Klinkenbosch Johanna (beide overleden)  is hun zoon Eck van Wilhelmus Nicolaas Servasius zig thans bevindende in in de My van Weldadigheid en wees is geworden  en na de voogd te hebben gehoord enz. jaar 1841 (1)

6256

313

29-03-1815

Eck van Willem,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

6866

26-01-1825

15-C

Eckhart C.---- Champenooij Coenraad, de majoor Komm. Eckhart C. van het Alg. Depot Landmagt no. 33 te Vlissingen verklaard dat hij niet onder zijn devisie bekend is jaar 1825 (2)

6053

867

01-12-1819

Eckhoven Jean Joseph gepensioneerd Soldaat is in het grootboek van militaire pensioenen  no. 549 ingeschreven als overleden op den 27e  November 1819 te Leeuwarden jaar 1819 (1)

6059

458

27-06-1820

Eckringa Hermanus----- Feltz van der Richard Antoon  in leven ontvanger der Convoyen en Licenten en als militair gediend  in 1774 en op 20 april dezes jaar  aangesteld als Vaandrig bij het 2e bataillon  van het Regiment van de generaal Lewe,  aangesteld als Kapitein  bij het 2e bataillon  van het Regiment van de generaal Lewe en den 25 Juli 1777  den dienst verlaten  en overleden in 1781 wordt ook genoemd zijn Schoonvader Eckringa Hermanus,  de weduwe Eckringa verzoekt in een handgeschreven brief met haar handtekening om met een jaarlijks pensioen begunstigd te worden enz. jaar 1820 (4)

8093

565/6

11-07-1838

Eckrodt Pieter Godlieb Geb. Greplen(?), laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur 25-11-1836 Overleden te Soerabaja (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836(20)

8214

1027/16

bl. 1 nr. 36

07-10-1839

Eckstein M. E. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

8383

894-5

09-09-1841

Eckstein M. komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

6005

938 blz. 4

30-11-1815

Eclair L’  Jean Batist Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

5997

307

31-03-1815

Eclair L’ Jan Batist is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer   75

5997

307

31-03-1815

Eclair L’ Jan Batist is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer   75

6005

938 blz. 4

30-11-1815

Eclair L’ Jean Batist Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6683

2 deel 1

Blz. 11

04-01-1819

Ecoma E. J. J. Predikant te Gastel tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Noord Braband als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 blz. 21

22-01-1818

Ecoma E. J. J. te Gastel Predikant Classis van Breda wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 18

22-01-1818

Ecoma E. J. J. te Gastel Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 19

04-01-1819

Ecoma E. J. J. te Gastel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 21

06-02-1824

Ecoma E. J. J. te Gastel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 21

16-01-1822

Ecoma E. J. J. te Gastel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8201

785/9

Bladzijde 4

07-05-1839

Eddes F. H. Kapitein is met zijn schip de Concordia op 5 mei vanuit Helvoet vertrokken naar Riga, staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6095

472

06-06-1823 

Ede Sibille---- Regenbogen R. te Mackum het betreft zijn verzoek waarbij hij als voogd over twee minderjarige broederen het voortdurende enz. verzoekt hij een pensioen van f. 500.= hetwelk zijne moeder als weduwe van de voormalig Leijdsch Hoogleeraar uit ‘r ijks kas enz. is besloten dat Ede Sibille weduwe van Regenbogen Johannes Henrikus heeft nagelaten 4  vier kinderen alle zonen waarvan de oudste het beroep van Medicine Doctor te Makkum uitoefend de 2e zoon zonder beroep en de derde is geboren 2 augustus 1808 en de vierde 8 februari 1811 enz. jaar 1823 (2)

6094

396

12-05-1823 

Ede Sibille---- Regenbogen Reinier te Makkum  Medisch Doctor , Onderwerp: zijn request in een handgeschreven brief met zijn handtekening,  van hem ook als voogd over zijn 2 minderjarige  broers met name Hendricus en Philippus verzoekt om het voortdurend genot van  van het pensioen van fl. 500.= van zijn overleden moeder Ede Sibille als wed. van een voormalig Leydsch Hoogleeraar  Professor Regenbogen Johannes Hendricus enz. enz. 1823 (3)

6683

2 deel 1

Blz. 8

04-01-1819

Edel W. Ouderling te Zwaag tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2

Blz. 11

04-01-1819

Edel W. te Zwaag wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

9187

735

07-06-1918

Edelman Henderikus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)   

6069

 

306

16-04-1821

Edema  Rombartus  --- Hiddinga Elias hij is als  administrator van enz. enz.  ingesteld door wijlen Edema  Rombartus  en Schreuder Anna  gereclameerd hebbende  tegen een onevenredige aanslag enz. enz. en van zijne zijde aangesteld de taxateur Brouwer Jan Lammerts wonende te Mildam voor een hertaxatie enz. jaar 1821 (1)

6390

127

28-12-1814

Edema (Eedema) van Rombartus Wigeri omdat hij bij verschillende reizen over een aantal kleinigheden enz. enz. wil hij van de post als Kapitein ontslagen worden want dat hij een vallende ziekte heeft en hij heft dat in kwade uitdrukkingen enz. enz. jaar 1814 (2)

6252

1176-10

06-12-1814

Edema D. S. hij ondertekend als Armvoogd van Bornwird de administrative rekening van de Dorpe Bornwerd van  de jare 1812 als volgt; : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Bornwerd over voorgaande jaren  benevens die van 1814  te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)

6631

1203

25-09-1814

Edema Douwe Sjoerds hij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland als lid van de Hervormde Kerkenraad van de dorpen Hiaure en Bornwird en Betterwird als gecombineerde Hervormde gemeente enz.  aan de Leraar Kiers J. door den dorpe  Hiaure  vierhonderd en negentien guldens  en Betterwird  vierhonderd en vijftig guldens  en Bornwird Drie honderd en vijftig guldens enz. jaar 1814  (4)

8342

37/1-9

12-01-1841

Edema Douwe Sjoerds te Dokkum, (Edema of Jedema)  Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. Jaar 1841 ( 9)

6263

1088

18-11-1815

Edema Douwe Sjoerds voormalig Armvoogd te Bornwird  geeft te kennen dat er over 1814 geen armen bij de dorpskas te  onderhouden waren enz. en dat zij lieden echter tot nu toe nalatig zijn gebleven enz. jaar 1815 (1)

9183

1055

04-07-1916

Edema Elisabeth, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6060

480

06-07-1820

Edema Prombartus, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Edema R. W. te Wolvega hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Edema Rombartus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-9          25-05-1821

Edema Rombartus hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6082

453

03-05-1822

Edema Rombartus, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6060

480

06-07-1820

Edema van  Rombartus  Wigeri, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Edema van R. W.   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8033

1276-13

27-06-1838

Eden van Johannes , Marinier Korps Mariniers * 14-09-1819 Den Haag,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

9180

42

07-01-1915

Eden van Marie,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6628

811

08-05-1814

Edes Fekke staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd  Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)

6005

938 blz. 4

30-11-1815

Edes Gerke Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

5997

307

31-03-1815

Edes Gerke is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer 3

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Edes Gerke, 157 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

9725

Deel I 

Blz. 13

00-00-1865

Edes Lolke, Grenadiers en Jagers  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Edes Tjepke Jacobs 34 Hallum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6651

209

01-05-1816

Edgers Aemijlius---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28)

6258

630-34

17-04-1815

Edgers Hidde wegens   leverantie ontvangt hij fl.   enz.  ,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

6631

1189 lijst 2

26-09-1814

Edinga Harmen Egberts staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Hieronimus) Predikant, Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6854

23-A

23-09-1824

Edinga Harmen Egberts te Blesse, Hij wordt uitgenodigd om persoonlijk zijn benoeming als Rijksambtenaar kennis te doen dragen  en na de eedsaflegging de nodige instructies zullen ontvangen jaar 1824 (3)

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Edsgers Hinke, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

9187

908

06-07-1918

Edskes Berend Zwolle Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  teKollumerland en Nieuwkruisland jaar 1918 (1)

6420

338

05-08-1817

Edyk Hendrik * 01-03-1797 Utrecht is met een paspoort van de Marine onder de naam Frans de Heer op den 20 Jan. LL andermaal gedeserteerd wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juni 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

6830

3-A

15-01-1824

Edzardt Tjarda van Starkenborg Stachouwer---- Talma Sape staat vermeld in een document ondertekend door de Minister van Staat belast met de Generale Directie der Ontvangsten en op zijn rekest samen met Talma Lamberta Huisvrouw van Edzardt Tjarda van Starkenborg Stachouwer, in de Provincie Groningen betreffende de nalatenschap van Talma P. (Pibo) in leven Predikant enz. jaar 1824 (4)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Edzes Anthoon S., 179 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6020

136

03-03-1817

Ee de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Oostdongeradeel , begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6)

6247

640

29-06-1814

Ee en Aengwierum, een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813. jaar 1814 (9)

9181

1674

16-09-1915

Ee----- Feitsma J. P. voorzitter van de Coop. Electr. Verlichting te Ee en Engwierum c.a. verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening vergunning voor het plaatsen van palen voor electrische geleidingen op Rijksgrond  ook aanwezig een kaart van het geheel en een verslag van de vereniging over 1912-1913, Jaar 1915 (24)

8386

949/26

20-09-1841

Ee---- Gemeente Ee, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6057

242-a

05-04-1820

Ee,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

9725

Deel 2

Blz.29

00-00-1880

Eebes Hendrik, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

9725

Deel 2

Blz.17

00-00-1878

Eebes Hindrik naar de Oostzee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

9725

Deel 2 Blz. 21 + 22 + 23

00-00-1879

Eebes Hindrik naar de Oostzee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (6)

9725

Deel 2

Blz.25

00-00-1880

Eebes Hindrik naar Sunderland, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)

9725

Deel 2

Blz.16 + 18

00-00-1878

Eebes Hindrik naar Sundswal, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (4)

6285

1247-30

18-12-1817

Eebes Zweitze wed. , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

5675

1

17-09-1912

Eeckeren Peters van Adriana Klaverstraat E. 167 te Bergen op Zoom Schip van een Kermis expl. Carousel à Vapeur het Schip de Lina van een Kermisexploitant

Met briefpapier met een afbeelding van het  Stoomcarroussel   Een zeer interessant Dossier(27)

6007

60

27-01-1816

Eeckma Idsert---- Hijmolen en de Jong Kooplieden te Amsterdam,  Aannemers met als onderwerp de aanneming voor de levering van kledingstukken in de gevangenissen te Leeuwarden  terwijl Plantenga P., Plantenga F., Ulrich P., Dames C. en Feddema J. deze kledingstukken mede leveren voor do somma van enz., aanwezig de Burgemeester Romkes J. (Johannes) van Leeuwarden President van het Collegie van Regenten over de Gevangenissen aldaar, Eeckma Idsert Officier bij de Regtbank Vice President, Vitringa Coulon Julius, Smeding Harmanus, Feddes Claas Cornz., Koumans Smeding Pieter en Giffen van Nicolaas alle leden van voornoemde Collegie enz. met een beschrijving hoe de stoffen er uiy moeten zoien, de hoeveelheden en de prijs,  jaar 1816 (12)

6006

945

05-12-1815

Eeckma J’t. ---- Cats S. President van het Collegie van regenten over de Gevangen Huizen te Leeuwraden en de heer Eeckma J’t. Vice President van gemeld Collegie. Vitringa Coulon J., Smedink H’k , Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Giffen van N.  leden van gemeld Collegie enz. aanbesteding voor enz. Elzenga J. Hij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Vlees en Rundervet  aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (6)

6631

1114

15-09-1814

Eecoma …. ? de weduwe wegens leverantie van Medicinen onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 12e blz. van kolommen  (7) dossier (18)

6631

1114

15-09-1814

Eecoma ….? De weduwe, Medicijnen geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 181413e blz. van kolommen (7) dossier (18)

8214

1028/12

08-10-1839

Eedema Douwe Sjoerds 61 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

6392

75

30-01-1815

Eedema van R.  Kapitein van het 4e Batt. Landstorm te Heerenveen, een document betreffende de Krijgsraad waarin hij verklaard zijn post als Kapitein te willen behouden en dat hij zich niet weder van ongepaste uitlatingen meer zal bedienen enz. jaar 1815 (1)de Stad aan de palen

6709

36 deel 1

blz. 6

16-01-1822

Eeden van W. A. te Opijnen wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 1

Blz. 5

06-02-1824

Eeden van W. A. te Opijnen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 7

06-02-1824

Eeden van W. A. te Opijnen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 7

16-01-1822

Eeden van W. A. te Opijnen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

9134

1081-36

10-04-1883

Eedering Hermanus te Suameer; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Eedes Gerke, 104 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6859

9/A

17-11-1824

Eedes Jacob Pieters t te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1

6424

609

10-12-1817

Eedes Tjepke jacobs 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)

8099

684-14

13-07-1838

Eek van Jan , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt, no. 33,  * 12-04-1818 Hilversum,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6381

199-B

26-03-1814

Eek van Wieger Jelkes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Rauwerd niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

8101

34,728/3

25-07-1838

Eekamp K….?. Schiermonnikoog jaar 1838

8364

498/10, 11

21-05-1841

Eekema Klaas Sipkes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6101

1311

16-12-1823

Eekema Uiltje te Oosthem, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

8356

328/27-4               03-04-1841

Eeken van A. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

8047

260, 4839

02-06-1837

Eeken van Adse Jacobs * 31-03-1818 Ligtmatroos op Wilhelmina jaar 1837

6243

191-6

06-03-1814

Eeken van Albert, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6251

1061

07-09 -1814

Eeken van J. , Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

6243

191-12

06-03-1814

Eeken van Jan, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

5675

1

19-07-1910

Eekeren van A. weduwe van Peeters J. J.  wonende in de Klaverstraat E-167 te Bergen op Zoom in een handgeschreven en door haar ondertekende brief (met de afbeelding van het bereffende Caroussel a Vapeur verzoekt zij om een vergunning om met haar Klipperaakschip de “Lina”  de kanalen van Friesland mag bevaren, ook in het dossier een vergunning van de Burgemeester van Haskerland om gedurende de kermis te Joure van 26 tot en met 30 september  een staanplaats voor haar Stoomcaroussel is verleend enz. tevens correspondentie over deze aanvraag enz. jaar 1910 (25)

6032

201

24-03-1818

Eekhard  Wilhelmina Johanna---- Fontaine P. Ides in kwaliteit als administrateur den boedel en nalatenschap wijlen Johana Maria Dutrij weduwe van Dievon de Jan Frederik, en en waarnemens de balangen van Eekhard  Wilhelmina Johanna, verder Leent van Arie, Leent van Aren, Leent van Amplonia weduwe van Emaus Jan enz.  jaar 1818 (3)

6419

287-A

Depot

23-06-1817

Eekhardt C.---- Jong de Gerrit wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor C. Eekhardt van het  Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Depot te Groningen bevinden enz. jaar 1841 (2)

6419

287-A

23-06-1817

Eekhardt---- Christe Dirk wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Eekhof IJnze, 817 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6861

21-A

02-12-1824

Eekhof Jan Alberts, Hij komt voor op een lijst met overleden gepensioneerden met het soort pensioen en het bedrag van het pensioen jaar 1824 (2)

6833

27-A blz. 9

06-02-1824

Eekhof Jan te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

8225

1245-8b   61-69        07-12-1839

Eekhof Johanna staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

9921

22              20-10-1882

Eekhof M., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6424

609

10-12-1817

Eekhof Marinus 89 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

9180

330-22

17-02-1915

Eekhof Marinus Met signalement Politiedienaar Leeuwarden  jaar 1915 (4)

6385

82

19-07-1814

Eekhof Marinus staat op een lijst de nadere te designeren Schutters in plaatze van de geroijeerden op de primitieve Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden wegens gegronde reclames, ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (1)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Eekhof Marinus, 832 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6417

176

3e Bataillon

22-04-1817

Eekhof Roelof Jans 9 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Eekhof Theodorus, 147 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8224

1229-1

02-12-1839

Eekhof Willemijntje staat vermeld op een Nota aanwijzende eenige bijzonderheden noopens het Domicilie van Onderstand van eenige in de maand September 1839 nieuw opgenomen Bedelaars Kolonisten met 8 kolommen informatie zoals geboorte of doop datum, van waar opgezonden, Domicilie van onderstand enz. jaar 1839 (6)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Eekhoff IJnze, 181 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6418

255-BB

01-06-1817

Eekhoff Marinus 580 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9725

Deel 2

Blz. 138

00-00-1893

Eekhoff Pieter,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

8378

781/5

10-08-1841

Eekhoff W.  Boekhandelaar te Leeuwarden verzoekt de Staatsraad Gouveneur  op het tractement van  Pol van der E. te Veearts  Witmarssum in te houden een schuld wegens niet betaalde boeken ter waarde van fl. 41 .=  volgens en bijgevoegde rekening met gedrukt briefhoofd enz. 1841 (2)

8379

793-4

13-08-1841

Eekhoff W.  Staat vermeld in een Staat van Declaratien wegens gedane leveranties ten dienste van de Huishoudelijke dienst in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding van het geleverde product en het bedrag enz. jaar 1841 (3)

8377

763/7

05-08-1841

Eekhoff W. Betaling wegens zijn leverantie van Bureaubehoeften  aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2)

8285

615-2, 22,1

19-06-1840

Eekhoff….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Eekhout Casper, 342 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6022

328

19-05-1817

Eekhout G. W.---- Burghgraaf Wilke Jacobs, 30 jaar en de jongste zoon van den Oud Kapitein Burghgraaf F. H. te Gaast wonende  hoe dezae zijn vader voor 1795 gediend heeft en door dit beroep kon hij  zijn vrouw en 8 kinderen een fatsoenlijk bestaan geven maar door de revolutie heeft hij enz. enz. hij heeft daarna gewerkt bij de prefect  Modderman Jonkheer J. R. en als eerste klerk bij de advocaat Eekhout G. W. en wederom als klerk bij de heer Wildeboer E. K. enz. enz.  en hij verzoekt nu voor zijn vader een andere post enz.  jaar 1817 ( 5)

6407

198-1+4-5

04-05-1816

Eekhoven Dirk staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6099

1016

14-10-1823

Eekma  Idsert, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6413

20

22-01-1817

Eekma  Idzert fungerend Officier van de Regtbank ter Eerste Instantie (zijn handtekening staat onder diverse documenten)  te Leeuwarden heeft van de Schoolonderwijzer A. van Steenderen te Harlingen  een schriftelijke en ondertekende klagt ontvangen dat Plaats van der Meile hem op een willekeurige wijze heeft enz. ook wordt gedagvaard Pettinga G.erardus, Commies te Harlingen ondertekend door Tuinenga Bote L.  verder worden er gedagvaard Holstein L., Holstein Jan ,Broodkorf J.,  Schreuder Catharina ,Windt de Hendrik alle te Harlingen wonende  jaar 1817 (14)

6263

1029

28-10-1815

Eekma …..?  Geld van een boete van hem ontvangen  wegens fraude door Dijkstra J. P., staat vermeld in een stuk over de gemeente rekening van  Nes over 1814  jaar 1815 (1)

6277

65-1

10-01-1817 

Eekma ….?----   Visscher F. Canter. gewezen ontvanger der Verponding arr. Bolsward een document Nota en ilusidatien op de aanmerkingen van zijne ex. De Gouveneur van Vriesland  enz. gemaakt op de rekening van Makkum over 1814 enz. wordt ook in genoemd Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) de toenmalige Schout en Eekma ….? Ontvanger en de opvolger van Visscher F. Canter is Kingma H. S. L. ? enz. jaar 1817 (5) dossier 10

6068

 

193

07-03-1821

Eekma ….?  Onderwerp een maandstaat  Tucht en Blokhuis die ingezonden wordt door Adema ….? betreffende de ongesteldheid van Eekma ….?  en zijn minder bekendheid met de Huishoudelijke administratie enz. jaar 1821 (2)

6060

480

06-07-1820

Eekma B. D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Eekma B. D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-9          25-05-1821

Eekma B. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6393

134

28-02-1815

Eekma Bauke te Akkrum (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6047

379

03-06-1819

Eekma Broer D. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6038

728

29-09-1818

Eekma D. B. Hij wil  een tweede taxateur voor de hertaxatie van hun landen  met vergelijking van anderen te Wirdum  en wegens enige belastingschulden enz. jaar 1818 (1)

6034

398

30-05-1818

Eekma D. B. te Wirdum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8220 

1137/15

06-11-1839

Eekma Foppe Broers een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Eekma Gerben & zoon  zij staan vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6027

720-a

14-10-1817

Eekma Gz. Te Sneek, Apothecar onderwerp geleverde medicijnen aan de gevangenis, jaar 1817 (1)

6251

1119

21-11-1814

Eekma H. L., Een document waar hij op vermeld staat als Debiteur met de tekst staat voor onvoorziene uitgaven van Ureterp enz. jaar 1814 (2)

6008

132

22-02-1816

Eekma H. te Sneek Onderwerp; een ordonnantie betreffende zegelgelden enz. jaar 1816 (1)

6086

867, 1-2

17-09-1822

Eekma Idserd Officiere van Justitie bij de rechtbank te Leeuwarden en  Vice President Collegie van Regenten , komt voor in een document van de namen van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te Leeuwarden en van de beambtes en geemployeerden enz. enz. jaar 1822 (6)

6034

399

30-05-1818

Eekma Idsert ---- Oosting Johannes Bieruma oud 26 jaar, hij wordt voorgedragen als candidaat voor de post van substituut officier bij den rechtbank te Leeuwarden i.p.v.  Eekma Idsert dier benoemd is tot Officier bij den rechtbank te Leeuwarden Mei  1818 (2)

6035

417

06-06-1818

Eekma Idsert ---- Oosting Johannes Bieruma oud 26 jaar, hij wordt voorgedragen als candidaat voor de post van substituut officier bij den rechtbank te Leeuwarden i.p.v.  Eekma Idsert dier benoemd is tot Officier bij den rechtbank te Leeuwarden Juni 1818 (2)

6081

366

11-04-1822

Eekma Idsert , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6015

608-b

11-10-1816

Eekma Idsert----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Leeuwarden met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)

6049

548

07-08-1819

Eekma Idsert Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6052

793

05-11-1819

Eekma Idsert te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4)

6054

34-C

12-01-1820

Eekma Idsert te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6042

44-A

20-01-1819

Eekma Idsert te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6057

261-C

11-04-1820

Eekma Idsert te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6060

494-B

12-07-1820

Eekma Idsert te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6066

53-B

23-01-1821

Eekma Idsert te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (3)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Eekma Idsert te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6072

549-A

10-07-1821

Eekma Idsert te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6075

771

11-10-1821

Eekma Idsert te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Eekma Idsert te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3)

6865

10-1A

14-01-1825

Eekma Idsert te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal   Jaar 1825 (4)

6045

238

13-04-1819

Eekma Idsert te Leeuwarden,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6084

649

09-07-1822

Eekma Idsert te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6072

521

02-07-1821

Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen  te Leeuwarden , Vitringa Coulon J.  , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding vanleverng van  Levensmiddelen enz.  en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren  Feenstra Hille hij levert Brood met als borg  Dirks N. J.  , Amoraal Minne C.    levert Aardappelen met als borg  Meindertsma Eeke, Miedema Berend levert Rundvlees en Rundvet met als borg  Bartele van Martinus D. ,   Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel  en Doppen met als borg  Feenstra Hille, Kaastra Sierp T.  ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle,  Ottema T. de weduwe levert Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg  Appelhof T.  Woude van der Jan S. levert  LangeTurf met als borg  Woude van der Sjoerd J.  , Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg  Woude van der Jan J .  , Wijsma Hans levert de Bewassing en Baardscheren met als borg  Pas T.  jaar 1821 (7)

6087

950

15-10-1822

Eekma Idsert wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6033

263-c

15-04-1818

Eekma Idsert,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 (4)

6102

43-B

12-01-1824

Eekma Idsert,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6063

703

11-10-1820

Eekma Idsert, hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3)

6096

609

07-07-1823

Eekma Idsert, Hij wordt vermeld op de Staat  3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6090

42

14-01-1823

Eekma Idsert, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6093

299

11-04-1823

Eekma Idsert, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6039

771-c

16-10-1818

Eekma Idsert, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6032

199

24-03-1818

Eekma Idzerd benoemd tot Officier bij de rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Tiberghien F. J. jaar 1818 (1)

6018

38-A, 3

14-01-1817

Eekma Idzerd hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)

6865

10-1-A

14-01-1825

Eekma Idzerd te Leeuwarden,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6024

437-b

08-07-1817

Eekma Idzerd, Officier, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6)

6013

401-a

09-07-1816

Eekma Idzert    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten, Tractement  en zijn Handtekening  tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)

6027

718-a

14-10-1817

Eekma Idzert Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Leeuwarden met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6036

493-C

 13-07-1818

Eekma Idzert Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

8356

324-18,1

03-04-1841

Eekma Idzert hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van het Provinciale Geregtshof van Friesland te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 2e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (5)

8197

687-17_1

06-07-1839

Eekma Idzert staat vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Vriesland  met functie en tractementen enz. jaar 1839 (6)

6404

58-2

02-02-1816

Eekma Idzert staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4)

6021

252, 1, 5-8

17-04-1817

Eekma Idzert wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) dossier (18) 

6839

4-A blz. 1

06-04-1824

Eekma Idzert wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6395

423

03-05-1815

Eekma Idzsert, 1e Luitenant staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren welke Burgemeesteren van Leeuwarden enz. van een vijfde en zesde Compagnie bij de dienstdoende Schutterij hier aan te beiden. enz. jaar 1815 (3)

6015

601

11-10-1816

Eekma J ----Vries de Hendrik Wijbes, Onderwerp: de Officier van Justitie te Appingadam  heeft de Officier te Leeuwarden geinformeerd dat tot zake van Bigamie gedetineerde Hendrik Wijbes de Vries hem heeft greconfiteerd dat hij onder de naam van Hendrik Wijbes van Makkum voor zekere hem onbekend enz. ondertekend door de Fungerend Officier Eekma J.,  jaar 1816 (1)

6053

966

28-12-1819

Eekma J.  ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en Eekma J.  vice president van genoemd college , Vitringa Coulon J.,  Smeding H.,  Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H., Leden van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de gevangenissen aldaar met vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood.  Met Borg Reerink Jan, Visser Ulbe voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees  en Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst meel en erwten met Borg  Gorter F. de weduwe,  Kaastra S. T. voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. voor zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F.,  met Jaar 18191 (4)

6077

983

10-12-1821

Eekma J. ----  Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie  en na gedane bekendmakingen en het voorlezen der Conditiën aan de gegadigden tot de aanbesteding van Lange en Baggelaar Turf in de Huizen van Arrest, Justitie, Coorectie en Detentie te Leeuwarden  enz. jaar 1821 (4)

6060

515

22-07-1820

Eekma J.  ---- Ultrich P.   President van het College vann Regenten van de Gevangenhuizen in Leeuwarden, Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon, Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P.,  en Beeker H. leden van dat College. Onderwerp aanbesteding van en toewijzing   Brood aan Dirks N. J.  Borg Feenstra H. ,  Aardappels aan Douwes Ynze , zijn Borg Amoraal. M.  , Rundvlees Dijkstra R. zijn borg Bottinga H.  en Erwten , Gort, Meel enz. Dirks N. J.  zijn borg Reerink J. en  Kool en Wortelen Zijlstra R. J.  zijn borg Zijlstra W.   Zout, Peper, Olie enz. Hommes W. H. zijn borg Meer van der G. J.  en Turf Eizes Pieter zijn borg is Leertouwer B. J.  en Bewassing en  Baardscheren Wijsma H. de borg is Pas F.  jaar 1820 (9)

6416

169

29-04-1817

Eekma J.  Fungerend Officier Rechtbank 1e instantie te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Stinsta Johannes oud 27 jaar, Strick Willem oud 43 jaar beide plaatsvervanger van de Heer Vrederegter en Scheltema Petrus Nicolaas oud 29 jaar  allen te Franeker wonende en worden voorgedragen enz. jaar 1817 (1)

5983

56

22-01-1814

Eekma J.  Percepteur der Gemeente Makkum, hij schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris generaal dat hij in ongunstige omstandigheden bevind ten opzigte der directe belastingen terwijl in deze gemeente perzonen zijn die zeer wel kunnen betalen maar dat de Deurwaarder Jolmers Douwe wonende te Bolsward zijn ambt hier niet durft uit te oeffenen zoals hij mij te kennen heeft gegeven omdat hij zig daar niet veilig acht enz. jaar 1814 (2)

6077

982

10-12-1821

Eekma J. ---- Romkes Johannes President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden , Eekma J. Vice President, Smeding H., Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Beekkerk H. leden van gemeld Collegie de aannemers van onderscheiden Noodwendigheden voor diensten en voedsel enz. jaar 1821 (4)

6872

05-04-1825

51-C

Eekma J. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad Leeuwarden  met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5)

6036

477

07-07-1818

Eekma J. ,  ---- Romkes Johannes President van het college van Regenten over de gevangenissen  te Leeuwarden en Eekma J. Vice president van hier voor gemelde, Vitringa Coulon  J. , Smeding H. ,  Feddes C. C. , Beekerk H.,  Koumans Smeding P. leden van dit college, onderwerp de aanbesteding van  levensmiddelen voor de gevangenissen te Leeuwarden, en de aannemers voor levering  jaar 1818 (4)

6043

130

23-02-1819

Eekma J. ,  komt voor in het document ---- Ulrich Paulus , Fabrikant gechargeerd om de gevangenen in het huis van Correctie en Detentie werk te verschaffen en aan het huis te doen leveren van de benoodigde Kleedingstukken  enz. enz. jaar 1819 (6)

6030

7

02-01-1818

Eekma J. .---- Romkes Johannes  President van het College van Regenten voor de  gevangenhuizen te Leeuwarden en  Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon J., Smeding H, Feddes C. C. , Giffen van N. en Koumans Smeding P. leden van dat college verenigd in dev ergaderzaal  en na voorlezing van de conditieen voor de  aanbesteding van voedsel (alles met name genoemd) de leveranciers worden;  Feenstra H. Brood, Dijkstra R. Rundervleesch en Rundervet, Steunebrink J.  , Erwten, Bonen, Gerst, Meel en Doppen. Amoraal M. C. Aardappelen enz. , Zetstra R. Kool en Wortelen, Ottema T. de weduwe  Peper, Zout, Olie en Kaarsen.

 Wijsma H. Baardscheren. enz.  jaar 1818 (5)

8382

870/12

03-09-1841

Eekma J. Benoemd als ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw jaar 1841 (4)

6386

118        11-08-1814

Eekma J. bij de 1e compagnie, hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. met hun rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2)

5998

352

14-04-1815

Eekma J.---- Cats S. President en Eekma J. Vice President, Vitringa Coulon J. , Smeding H., Feddes C. C., Giffen van N., Koumans Smeding P. alle leden van het Collegie van Regenten over de gevangen huizen te Leeuwarden zijn bijeen in een vergadering betreffende de Aanbesteding van de benodigde Turf in de Gevangen huizen van Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)

6008

94

07-02-1816

Eekma J.---- Fontein Agge, hij is benoemd en beedigd als Vrederechter te Franeker enz. worden ook in genoemd Eekma J. en  Goslinga P. Onderwerp ambseed in manieren als zulks aan  Doopsgezinden vrijstaat in de volgende bewoordingen  Ik belove aan de mijne opgedragen enz. enz. jaar 1816 (3)

6639

419
25-04-1815

Eekma J. Fungerend Officier bij de Regtbank te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zijlstra Eelke Herkes van beroep Molenaar te Lioessens, Berends Antje alhier te Leeuwarden en Postma Hendrik Davids mede alhier wonende zij zijn ter verzekerde bewaring genomen wegens  zinneloosheid Postma is naar het tuchthuis overgebracht omdat er geen verbeterhuis in Vriesland is enz. Jaar 1815 (2)

6639

420
29-04-1815

Eekma J. Fungerend Officier bij de Regtbank te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Poppes Abel oud 32 jaren schoenmaker van beroep wonende te Harlingen die uit hoofde van zijn zinneloosheid een jaar naar een verbeterhuis moet enz. als bijlge een klein briefje met de namen van Berends Antje te Leeuwarden, Davids Hendrik  aldaar Zijlstra Eelse H. te Lioessens en Sijbrens Trijntje te Midlum jaar 1815 (4)

6628

766 + 782

13-06-1814

Eekma J. fungerend Officier bij de Regtbank ter eerste instantie te Leeuwarden dat een request van de inwoners van Ameland dat Reichard Johan Herman Praktisijn in de Geneeskunde  op Ameland moge worden vrijgesteld van de Correctionele Gevangenis waartoe hij bij vonnis enz. jaar 1814 (2)

6030

34

17-01-1818

Eekma J. fungerende Officier jaar 1818 (2)

6091

156

15-02-1823

Eekma J. hij ondertekend mede een Proces Verbaal als Lid van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden betreffende de Administratie zoals aantal gevangenen, Registers en Boeken, Keukengereedschappen  enz. voor overgave aan De Commissie van Administratie over de Gevangenhuizen te Leeuwarden enz.  jaar 1823 (3)

6401

 

870

11-11-1815

Eekma J. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)

6002

727

14-08-1815

Eekma J.---- Hoekstra Pieter Pieters Slager te Bolsward  hij is veroordeeld te Sneek voor een half jaar in een Verbeterhuis en moet opgenomen worden in het huis van correctie te Leeuwarden maar het Collegie van Regenten (getekend door Eekma J.) willen zodanige Sujetten niet aangenomen kunnen worden enz. enz. jaar 1815 (4)

6000

593

22-06-1815

Eekma J. lid van het Collegie van Regenten over de Gevangehuizen binnen Leeuwarden met als onderwerp de aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied  met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)

6866

27-01-1825

12-A

Eekma J. Officier bij de Rechtbank te Leeuwarden ondertekend een brief betreffende het dossier: Bloemsma R. P., Zijlstra L. J., Conpani J.? ondertekenen een document waarin vermeld staan alle getransporteerde brieven waarvoor de schippers van Hallum op Leeuwarden een vergoeding wensen omdat zij dit al jaar in jaar uit voor vergeefs hebben gedaan enz. jaar 1825 (7)

5988

413--415

05-06-1814

Eekma J. Officier der regtbank  hij is geïnstalleerd als lid van het Collegie van Regenten van de Gevangenissen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)

5998

317

05-04-1815

Eekma J. ondertekend nagenoemd document als lid van het College van Regenten >> Ulrich Paulus  een Contract tussen het College van Regenten en voorgenoemde  omtrent het Fabriekwezen in het Tuchthuis te Leeuwarden met vermelding van de zaken die gemaakt worden en  de beloning daarvoor, jaar 1815 (12)

6632

1301

22-10-1814

Eekma J.---- Plaats van der ….? en Martens ….? dat voor zo verre de Officier bij den Regtbank  Eekma J.  zijn er nimmer enige klagten ten laste van voornoemde Schoolopzieners gebleken, in tegendeel is bij ondervinding mij gebleken dat zij zeer wekzaam zijn in hun Posten enz. jaar 1814 (2)

6048

470

15-07-1819

Eekma J.---- Romkes Johannes President van het College  van regenten over de gevangenishuizen  te Leeuwarden en Eekma J. Vice President,  Vitringa Coulon J.,  Smeding H. en Feddes C. C. leden van genoemd college, in de vergaderzaal aanwezig en de llaagst ingeschrevene mogen de Turf leveren voor de huizen van Arrest met de bedragen van inschrijving en wel de heer  Woude van der Sjoers zowel voor de lange turf als voor enz. enz. jaar 1819 (3)

6395

505

21-05-1815

Eekma J. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met vermelding van rang enz. jaar 1815  (5)

6402

 

922-1+2

09-12-1815

Eekma J. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Dienstdoende Schutterij van Leeuwarden, ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6396

619F

23-06-1815

Eekma J. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

6026

657

24-09-1817

Eekma J.---- Strik Wilhelmus , zijn  benoeming tot Griffier bij het vredegerecht Franeker wordt in genoemd de fungeerende Officier Eekma J.   en Viersschen van  M. M. enz. jaar 1817 (2)

6019

81 blz. 15, 20, 53 t/m 62

05-02-1817

Eekma J. Subst Keiz. Procr , zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48)

6044

201

30-03-1819

Eekma J. Vice President van het College van de gevangenen huizen te Leeuwarden en Smeding H, Feddes C. C. ,  en Koumans Smeding P.  en Beekkerk H. leden van gemeld college in vergadering bijeen , enz. enz. onderwerp het aanbesteden van levering van voedsel aan de gevangenis aldaar, jaar 1819 (4)

6401

 

857

10-10-1815

Eekma J. wordt vermeld  met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nominatien voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (5

6063

708

11-10-1820

Eekma J., Gosliga P.  en Bosch Douwe Lieuwes, Plaatsvervanger  in het Vredegerecht  Kanton Hallum  hij is benoemd i.p.v. Albarda W. die op zijn eigen verzoek is ontslagen enz.  tevens zijn beediging, wordt in genoemd Eekma J. en Gosliga P.  jaar 1820 (4)

6013

395

05-07-1816

Eekma Jake  hij wordt onslagen van zijn verantwoordelijkeden te Makkum jaar 1816 (2)

5986

287-A

Lijst 1

16-04-1814

Eekma Jo.. rt hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (6)

6007

1

01-01-1816

Eekma Jt. ---- Cats S. President van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Leeuwarden, Eekma Jt. Vice President, Vitringa Coulon J., Smeding Hk, Feddes C. C., Koumans Smeding P. en Giffen van N.,  Allen leden van dat Collegie verenigd in de vergaderzaal int Tuchthuis te Leeuwarden met als onderwerp de Aanbesteding van Brood, Aardappelen, Vleesch enz. enz.  jaar 1816 (6)

6286

50 / 49

18-12-1817

Eekma K.   ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden en een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouverneur ook de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809   , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen enz. jaar 1817 (33)

6039

773

19-10-1818

Eekma K.  een ordonnantie ten gunste van hem ten bedrage van f. 31.=  wegens geleverde medicijnen over de periode het twwed kwartaal jaar 1818 (1)

6049

577, 1, 3

16-08-1819

Eekma K.  Gz. Apotheker te Sneek  onderwerp; en declaratie wegens leverantie van medicijnen aan de gevangenen te Sneek enz. jaar 1819 (2)

6008

113

17-02-1816

Eekma K.  Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde zegel en leges gelden van de Ordonnantiën enz. jaar 1816 (2)

6008

121

20-02-1816

Eekma K.  te Sneek voor geleverde medicijnen der gevangenen, Het Collegie van Regenten over de gevangenissen te Sneek heeft drie ordonnanties afgegeven enz. ten name van hem enz. jaar 1816 (1).

6090

85

27-01-1823

Eekma K. Apotheker Onderwerp zijn ingezonden declaratie enz. jaar1823 (1)

6055

92

08-02-1820

Eekma K. Apotheker te Sneek  bvoor geleverde medicijnen aan gevangenen van Sneek. van fl. enz. jaar 1820 (1)

6023

401

23-06-1817

Eekma K. Apotheker te Sneek . Ondererp; een declaratie wegens geleverde medicijnen aan de gevangenis. Wordt ook in genoemd Wijndels apotheker te Heerenveen enz. ook de weduwe Kromhout W. B.  een declaratie wegens geleverde reparatieen aan de gevangenis te Sneek en van Wierdsma J. R.  Timmerman te Sneek  een declaratie wegens geleverde  Kledingstukken  en Dekens voor de gevangenen  enz 1817 (4)

6030

41

19-01-1818

Eekma K. appotheker te Sneek  een ordinantie van betaling  jaar 1818 (1)

6035

457

22-06-1818

Eekma K.---- Cambach P  te Sneek Onderwerp; een ordonnantie voor verpleging van gevangenen enz., Eekma K. voor geleverde medimacenten aan de gevangenen  enz. jaar 1818 (1)

6026

637

19-09-1817

Eekma K.---- Cambach P. te Sneek een ordonnantie ten zijne gunste voor kosten van de verpleging der gevangenen gedurende mei en juni en een ordonnantie ten name van Eekma K. enz. jaar 1817 (1)

6045

253

16-04-1819

Eekma K. een Ordonnancie wegens geleverde medicijnen voor de gevangenen van fl. 9.25  jaar 1819

6053

869

02-12-1819

Eekma K. een ordonnantie voor geleverde medicijnen der gevangenen te Sneek jaar 1819 (1)

6042

33 en 63

15-01-1819

27-01-1819

Eekma K. Gz.  ---- Cambach P.  een ordonnantie ten zijne voordele voor verpleging der gevangenen te Sneek en een ten name van  Eekma K. Gz.  Wegens geleverde medicamenten enz. enz. jaar 1819 (3)

6021

224, 240, 249

11-04-1817

Eekma K. Gz. Apothekar stuurt een rekening in aan de Gouverneur van Vriesland betreffende gedane leverantie van medicijnen aan de gevangenhuizen te Sneek over de maanden januari, februari en maart 1817 e.v., jaar 1817 (3)

6036

517-a

20-07-1818

Eekma K. Gz. Apotheker te Sneek  betreft geleverde medicijnen aan de gevangenis te Sneek enz. jaar 1818 (1)

6030

67

28-01-1818

Eekma K. Gz. Apotheker te Sneek betreft een ordonnantie van een rekening van hem wegens geleverde medicijnen aan de gevangenis te Sneek jaar 1818 (1)

6033

257

13-04-1818

Eekma K. Gz. te Sneek een ordonnantie van f. 28.= ten zijne gunste voor enz. jaar 1818 (1)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek

Eekma K. Gz. te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 34

19-06-1840

Eekma K. Gz. te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

6626

439

26-03-1814

Eekma K.---- Jong de C. C. sr. Schout van de Gemeente Tjallebert Ondertekend een brief betreffende  de kopij brief = aanwezig van de te overleggen de Floreenpligtigen ingezetenen van het voormalige district  Aengwirden enz. in de kerk bijeengekomen en Na ter presentatie van den Veldwachter Ros Tjeerd Christiaan verder de Kerkvoogden van Tjallebert en Gersloot en voorts de personen van Brouwer Wijtse Tjeerds , Vries de Jouke Geelen,  uit het midden der vergadering gecommitteerd deze brief is ondertekend (in Copy) door Eekma K., Niks Berend Jakobs, Vries de Jouke Geelen, Meester R. Jakobs, Kool W. B. en Barbier C.  jaar 1814 (7)

6012

 

330

11-06-1816

Eekma K. te Sneek een ordonnantie ter uitbetaling van f. 17-:-: voor geleverde medicamenten aan de gevangenen te Sneek jaar 1816 (1)

6030

41

19-01-1818

Eekma K.appotheker te Sneek  een ordinantie van betaling  jaar 1818 (1)

6019

126

27-02-1817

Eekma Klaas  is gemachtigde  van Voss van Sophia Angenis Beatrix weduwe van Idema van Martinus Bourins die weer de voogd over haar minderjarige kinderen is  Onderwerp;   een Huurcontract  aan de Schout en leden van de raad van Heerenveen  van 4 lokalen en zolder enz. enz.  Huizing 34 te Heerenveen uitzicht hebben de op de Koemarkt enz. enz. jaar 1817 (6)

6648

74

12-02-1816

Eekma Klaas hij is een der Diakenen van de hervormde gemeente te Sneek die een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekenen betreffende dat Vries de Jacob in 1815 door de Schout van Grouw als Karknecht is geengageerd enz. maar hij te Sneek woonde en in dienst is getreden in gemelde gemeente maar heft achtergelaten een vrouw met twee kinderen en kort na zijn vertrek in armoede vervallen enz. jaar 1816 (2)

8211

988/14

26-09-1839

Eekma Klaas is benoemd tot Procureur  en wordt als zodanig vermeld op een document dat wij Willem, bij de Gratie Gods enz. hebben goedgevonden de benoemingen  bij de Arrondissements Regtbank te Heerenveen enz. jaar 1839 (5)

6010

219

08-04-1816

Eekma Klaas Procureur treed als gemachtigde op---- Voss van Sophia Angenis Beatrix weduwe van Idema van Martinus Bouricins,  Eekma Klaas Procureur treed als gemachtigde op, onderwerp een  huurcontract  van de lokalen in huizinge no. 34  Heerenveen ten bedrage van fl. enz. enz. jaar 1816 (6)

8280

526-1, 9

22-05-1840

Eekma P. H. te Dockum als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

5997

223

11-03-1815

Eekma P. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2)

6058

322

03-05-1820

Eekma R. Gz. Onderwerp: Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde Zegel en Leges Gelden betreft een Ordonnantie van betalingaan voornoemde  jaar 1820 (2)

6284

 

 

 

1151

03-11-1817

 

 

Eekma S.  Onderwerp de stukken en kwitantien betreffende het Cantonnement van Eekma S. enz. ook is hij niet in staat om het nadelig saldo in de kas aan te zuiveren  evenmin heeft hij bloedverwanten de enigste die dit zou kunnen doen is zijn schoonvader maar deze zal dat niet doen omdat hij al zoveel schade bij Eekma geleden heeft en op dit ogenblik nog hem  en zijn vrouw en kinderen geheel moet onderhouden enz. enz  jaar 1817 (4)

6285

 

 

 

1161

25-11-1817

 

Eekma S.  Onderwerp de stukken en kwitantien betreffende het Cantonnement van Eekma S. enz. ook is hij niet in staat om het nadelig saldo in de kas aan te zuiveren  evenmin heeft hij bloedverwanten de enigste die dit zou kunnen doen is zijn schoonvader maar deze zal dat niet doen omdat hij al zoveel schade bij Eekma geleden heeft en op dit ogenblik nog hem  en zijn vrouw en kinderen geheel moet onderhouden enz. enz  jaar 1817 (4)

5996

120

11-02-1815

Eekma S.  te Makkum  Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren en venstergeld jaar 1815 (2)

5990

663 en 675

26-08-1814

30-08-1814

Eekma S. ---- Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) de  Schout,  Tichelaar Jelmer P., Houtsma Evert O., Sloof Sytze F., Kingma Hylke Jan L., Stellingwerff Pieter A., Andringa Ruurd T. allen lid van het gemeente bestuur van Makkum enTichelaar Jan P., Bakker Jan C., Eekma S. van beroep Zetters een brief aan de Gouveneur enz.. schrijven eenbetreft de financiën en belastng van Makkum en Humalda van J. F schrijft dat aan hun verzoek niet kan worden voldaan enz. jaar 1814 (5)

6286

94 / 95

20-12-1817

Eekma S. de Grietman van Wonseradeel schrijft dat het nadelig saldo van de Kas van Makkum door eerstgenoemde  aan zijn schoonvader voorgesteld om voorstaand nadelig saldo te betalen enz. jaar  1818 (2)

5993

919

14-11-1814

Eekma S. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1814 (2)

5996

99

06-02-1815

Eekma S. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging 3e Kwartaal 1814 enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1815 (2)

5986

240

01-04-1814

Eekma S.---- Jolmers Douwe Deurwaarder wonende te Bolsward, er zijn reeds klagten ingediend door Eekma S. de Ontvanger in de Gemeente Makkum, dat Jolmers Douwe geenzins bevoegd is de exemplaren in deze gemeente voorhanden af te leveren en zelfs weigerachtig is dezelve te volbrengen enz. jaar 1814 (2)

6286

50 / 49

18-12-1817

Eekma S. Onderwerp de stukken en kwitantien betreffende het Cantonnement van Eekma S. enz. ook is hij niet in staat om het nadelig saldo in de kas aan te zuiveren  evenmin heeft hij bloedverwanten de enigste die dit zou kunnen doen is zijn schoonvader maar deze zal dat niet doen omdat hij al zoveel schade bij Eekma geleden heeft en op dit ogenblik nog hem  en zijn vrouw en kinderen geheel moet onderhouden enz. enz  jaar 1817 (4)

6015

595

08-10-1816

Eekma Saco---- Engelman J. R. benoemd als Ontvanger der Directe Belastingen i.p.v. Eekman Saco die uit zijn post is ontslagen enz. jaar 1816 (2)

5996

151-a 

3e rij namen

20-02-1815

Eekma Saco hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6011

302

28-05-1816

Eekma Saco---- Jorissen Jacob Jz. Controleur der belastingen heeft in tegenwoordigheid van de Heer Schout van Bolsward aan den Heer Visscher T. C. ontvanger te Bolsward het ontvang overgedragen verder heeft hij zig begeven naar ten huize van de Heer Kingma H. J. L.  Schout van deze gemeente en samen hebben zij zig begeven naar het huis van Eekma Saco Ontvanger der Directe Belastingen ten einde desselfs boeken en kas op te nemen  om deze over te dragen aan de heer Canter Visscher T. in de te overdragen papieren worden vermeld; Harings Cornelis, Doekles Sjoerd de weduwe, Ottes Sjoerd, Sjoerds Wiebren, Taetzes Pietre, Vecht van der J. M., Wielenga Cornelis Jan, Zijlstra Jan T., Wiersma Otte Jans enz. jaar 1816 (7)

6045

248

14-04-1819

Eekma Saco---- Odding J. Onderwijzer op de School te Makkum in de 2e klas vertrekt omdat hij onderwijzer wordt te Veendam en zijn waarnemer te Makkum wordt Eekma Saco aldaar jaar 1819  (1)

6005

899

07-11-1815

Eekma Saco Ontvanger der Directe Belastingen te Makkum heeft niet tegenstaande menigvuldigde zo mondelijk als schriftelijke aanmaningen is hij in gebreke gebleven om de zchterstallige belsatingen deze jare aan te zuiveren maar zelfs om dwangbevelen enz. enz. jaar 1815 (1)

6284

1081

29-10-1817

Eekma Saco te Makkum gewezen ontvanger van Bolsward, Onderwerp: het Rembours zenden van de administratie enz. jaar 1817 (1)

5983

57

22-01-1814

Eekma Saco, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd Tableau van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het personeel en mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3)

5991

691 en 720

06-09-1814

Eekma Sacote Makkum hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6)

5991

691 en 720

06-09-1814

Eekma Sacote Makkum hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Eekma Sake Jhr. hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6010

248 en 259

17-04-1816

Eekma Sake te Makkum Ontvanger der Directe Belastingen aldaar, hij is in gebreke gebleven om zijne ontvang wegens de oorlogsbelasting over de maand maart tot nu toe enz. en de Ontvanger Particulier in Sneek Bakker Jan M?.  is in persoon naar de eerstgenoemde gegaan en ondertekend de brief jaar 1816 (2)

6011

280

08-05-1816

Eekma Sakete  te Makkum is in gebreke gebleven om zijn ontvang wegens de oorlogsbelasting enz. over te storten enz. jaar 1816 (2)

8364

112-4

17-05-1841

Eekma Stam G. Med. Doctor betreft klacht over een Deurwaarder der Belastingen met een handgeschreven brief met zijn  handtekening (18) jaar 1841

6864

6-A

10-01-1825

Eekma(n?) U. wonend e op de Nieuwe Zijl onder Oosthem, Hij komt voor in een dossier en  wordt voorgedragen als  Schatter, maar er waren voorheen klachten  dat de schatters verbazend hoog taxeerden enz.  maar dat de leden van bestuur te Sneek een onbepaald vertrouwen enz. enz.  jaar 1825 (dossier 9)

6030

53-c

23-01-1818

Eekman Idsert   , Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4)

8061

286/111, 86, 87

21-12-1837

Eekmeyer E. F. Harlingen Kapitein op het Schip de Volharding 21-12-1837

8057

1099/13

286/9449

30-10-1837

Eekmeyer E. F. Harlingen Kapitein op het Schip de Volharding 30-10-1837

8132

1316/4

03-01-1838

Eekmeyer E. F. Kapitein op het Schip de Volharding 03-01-1838

8132

1316/4

03-01-1838

Eekmeyer N. M. Kapitein op het Schip de Volharding  03-01-1838

8374

698/5

16-07-1841

Eekstein & van der Velde te Rotterdam een verzoek om een partij zink te mogen vervoeren  afkomstig van het verongelukte schip de Fortuna Kapitein Kroger L. van Harlingen naar Roterdam enz. jaar 1841 (2)

6039

776

20-10-1818

Eele ….?,  van beroep Timmerman te Assen,  Onderwerp Kosten voor het vervaardigen van een schavot enz. jaar 1818 (1)

8211

988-3, 1

Bladzijde 3 26-09-1839

Eelens E. te Kooten, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8383

874/9 no. 12

04-09-1841

Eelerie Pieter--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (4)

6246

481, 6

06-06-1814

Eelges Pieter, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

8365

511/2

Eelhart J. te Ternaard,  koopman en schipper, onderwerp; bekeuring betreffende patentrecht van een Jachtschip , 25Mei 1841 (8)

6640

543

13-06-1815

Eelkema Jarichius---- Douma Sjerk Jelles en Jong de Foppe Piers beide Huislieden te Burwerd en gebruiken van landerijen ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de kerkvoogden van Schalsum en den heer Dorhout A. te Leeuwarden en  Giffens van R. te Sneek en Schuurmans Otte Jans en Eelkema Jarichius en Sjoerds Pier te Witmarsum en Rijpma Johannes Ubbes aldaar die de landerijen in eigendom behoren maar dat enz. jaar 1815 (3)

6417

176

1e Bataillon

22-04-1817

Eelkema Olferd Jelles 20 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

8199

725-1_4

17-07-1839

Eelkema Sjoerd wonende te Deventer Deventer Beurtschipper van Deventer op Leeuwarden het betreft een bekeuring te Leeuwarden  gegeven door de Commiesen van de Belastingen Plantinga Broer Fz. en Faber Jacob voor invoer van Spek enz. jaar 1839 (4)

6258

627-14

21-06-1815

Eelkes Andries wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Elahuizen in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Eelkes Berend staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6632

 

 

1316 lijst 4-R

22-10-1814

Eelkes Douwe te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6257

410-13

28-04-1815

Eelkes Douwe Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6257

410-14

28-04-1815

Eelkes Eke Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6257

410-15

28-04-1815

Eelkes Gerben Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6245

399-8

10-05-1814

Eelkes Gerrit, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6245

399-50

10-05-1814

Eelkes Harke de weduwe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

6245

399-48

10-05-1814

Eelkes Harke, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

6245

399-49

10-05-1814

Eelkes Harke, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

6252

1193-33

29-11-1814

Eelkes Harmen  zijn rekening wordt betaald wegens een geleverde koperen aker aan de Caserne te Munnikkezijl enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

6252

1186-7

29-11-1814

Eelkes Jan de weduwe, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6622

2125

00-12-1813

Eelkes Trijntje weduwe van Koning Jan hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4)

6628

825 blz. 4>

23-05-1814

Eelkes Wybe vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6005

938 blz. 6v

30-11-1815

Eelsema Antje Hilbrands Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6005

938 blz. 6v

30-11-1815

Eelsema Trijntje Hilbrands Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6016

707

21-11-1816

Eelsma Antje Hilbrands, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6016

707

21-11-1816

Eelsma Trijntje Hilbrands, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6395

457

13-05-1815

Eelties Bauke de weduwe te Herbaijum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

8096

626/20, 260

28-06-1838

Eeltje Kapitein   jaar 1838

6249

 

878

21-09-1814

Eeltjes Bauke de weduwe staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3)

6252

1174-4

27-02-1810

Eeltjes Gerben, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9)

6252

1174-5

27-02-1810

Eeltjes Gerben, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9)

6628

785

09-05-1814

Eeltjes Hendrik---- Cornelis Ieme, Eeltjes Hendrik, Jongeboer Cornelis J. Ouderlingen te Terschelling en Strandjerdt Hendrik T. , Ree Reyn W. beide Diaken van Terschelling en Jonge Anne Cornelis Kerkmeester te Terschelling en Eschauzier (Pierre) Schout van Terschelling ondertekenen een brief aan de Commissaris in het Arr. Leeuwarden het betreft achterstallig tractement van Camme van Johannes O.   jaar 1814 (7)

6632

1291

19-10-1814

Eeltjes Hidde---- Velde v.d. Joh’s Boekhouder der Voogden van het weeshuis te Bolsward  dat zij enige stukken losland gelegen onder de Stad Bolsward welke op St. Petri en Meij 1815 vrij van Huuringe zijn en deze publiekelijk willen verhuren de zittende huurders zijn Siebrens Doekle, Eeltjes Hidde en Douwes Murk enz. jaar 1814 (2)

6632

1318

23-10-1814

Eeltjes Jacob  ---- Jong de R. T. Schout van Vrouwen Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  heb ik Informatie samen met mijnen Secretaris Andringa van A. L.  gevolge van uw aanschrijving wegens het vervoeren van arbeider en vrouw van eene Tijssen Rienk  wonende onder Hallum naar Barttelehiem ten dat het betwiste geval zich niet zodanig hebben toegedragen enz.  dat men ten aanzien van de ongelukkig ziek geworden arbeider en vrouw geheel anders had behoren te behamdelen enz. en deze zorg had Rienks Rienk Tijssen  ondertekend als Rijnts R. T. als een meer vermogend mensch ook moeten bezielen enz.  aanwezig een document Leij van der Jan Jans van beroep Chirurgijn woonachtig op de Leije onder den Dorpe Finkum oud 38 jaar verklaarde onder eede dienstbaar geweest te zijn op de plaats van  Tijssen Rienk en ondertekend deze verklaring, ook een ondertekende verklaring van Hoekstra Tiete Jochums van beroep meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 38 jaar, ook een verklaring van Eeltjes Jacob  van beroep Arbeider bij de Meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 44 jaar  en een verklaring van Kas Hendrik Johannes  van beroep Schipper oud 34 jaar verder een verklaring van Lautenbach  Beerent Cornelis oud 20 jaren  van beroep Schipper , een andere verklaring van Pijtters Jetske gehuwd met Tiete Jochums Hoekstra oud 36 jaar , en van Gerrijts Sijtske huisvrouw van Loon van Jacob Eeltjes van beroep arbeiders aldaar  en de Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes  wordt genoemd  en ondertekend ook een verklaring jaar 1814 (19)

6383

81     

23-04-1814

Eeltjes Jacob te Hirdgum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6626

560

23-04-1814

Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief (Request) aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de jaren 1808 enz. dat de gedaagden zouden worden gecondenneerd om Eeltjes Jan† 21-01-1809  en Gerbens Doetjen (Echtelieden) behoren volgens de eisers van Niawier enz. verder aanwezig een aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier is geboren verder dat Idzes Jan Armvoogd te Niawier is  en Klazes Jan Fiscaal,   en dat Jan en Doetje te Metslawier meer dan 5 jaar hebben ingewoond, tevens notarieele stukken van de Notaris Klaasesz Jan residerende te Dockum dat de na te noemen getuigen Wijtsma Tjomme Tjerks  te Niawieran beroep Gardenier te Niawier, Herberg van der Jan Sakes Kastelein te Niawier, Braaksma.Jan Lubberts Gardenier beide te Niawier verklaren en ondertekenen en Wiersma Jilles Symon Veldwachter en Armvoogd verklaard dat hij een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij Gerbens Neeltje (ondertekend als Nellij) weduwe van Thijssens Willem te Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden daar zouden wonen enz. Dat de mede Armvoogd Bartels Willem, Huisman van beroep te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  en Talsma Henne Sytzes van beroep Schoolmeester te Niawier en Woude van der Jan Sijpts, Rentenier te Niawier welke verklaard dat de begravenis van Schilt Johannes overleden te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe Zaken voor den Hove van Vriesland den 16e van de Bloeimaand 1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin genoemd de heer Joha A. eerste Deurwaarder enz. jaar 1814 (43)

6633

1380

31-10-1814

Eeltjes Jan in leven gehuwd met Gerbens Doetje---- Bergsma H.  Schout van Metslawier ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de Armverzorgers van Metslawier  dat aldaar Gerbens Doetje weduwe van Eeltjes Jan de Alementatie over te nemen van Niawier verder een brief ondertekend door Posthumus Klaas Klaases Deurwaarder dat op verzoek Herberg van den Pieter Jans  en Westra Pieter Willems als Armvoogden van Niawier  gesommeerd aan Jaspers Hijlke als Armvoogd van Metslawier enz. jaar 1814 (4)

6383

77      

23-04-1814

Eeltjes Marten te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6692

274

Wymbrits.

28-09-1819

Eeltjes Pieter te Heeg, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6)

6381

171-C 

22-03-1814

Eeltjes Ritske, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Harlingen die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

6262

946-4

30-09-1815

Eeltjes Willem moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Gaast) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6628

811

08-05-1814

Eeltjes Willem staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd  Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)

6252

1218-20

12-12-1814

Eelzes Gerrit wegens het transporteren van een Franse Oficier naar enz. enz. , hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)

6851

39-A

20-08-1824

Eelzes H, Molenaarsknecht te Paessens Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor overtreding wegens vervoer van Rogge enz. jaar 1824 (3)

6849

38-A

19-07-1824

Eelzes Harmen, Korenmolenaarsknecht te Paessens een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens vervoer van Meel jaar 1824 (3)

6245

399-11

10-05-1814

Eelzes Henke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (3)

6245

399-50

10-05-1814

Eelzes Jan de weduwe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

6866

29-01-1825

13-A

Eema K. Gz. Apotheker te Sneek voor leverancien van medicijnen huis van arrest te Sneek, hij wordt vermeld op de lijst van declaratien (6 kolommen) rakende de dienst der gevangenissen in Friesland  over de maand december 1824 enz. jaar 1825 (5)

8280

517-11, 48

19-05-1840

Eems v.d. J. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

3701

16-C

14-03-1839

Eems van der Aaltje Cornelis, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6)

3701

16-C

14-03-1839

Eems van der Antje Cornelis, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6)

3581

34 en 34-a, 42

08-01-1850

Eems van der Cornelis Cornelis Schipper ---- Brouwer Rinse Siebrens, Veerschipper Oosterend op Leeuwarden en Sneek , Onderwerp: zijn request dat hij een klacht heeft over Eems van der Cornelis Cornelis dat deze ook vragt, personen en brieven over en weer vervoert en dat enz. de verdere corespondentie over de klacht is in het dossier aanwezig jaar 1850 (20

9181

2110

08-12-1915

Eems van der Djurre Cornelis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9465

Deel 2, 48

31-10-1866

Eems van der Douwe te IJtens, Beurt en Veerdienst van Hennaard en IJtens naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8). 

9183

922

06-06-1916

Eems van der Jan, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

5711

46

05-07-1900

Eemskanaal Een boekje over de Nederlandsche Transito Handel i.v.m. het Dortmund-Eemskanaal en de uitbreiding der havens te Emden en te Delfzijl, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen  jaar 1900  (18)

9187

890

04-07-1918

Eemstra Geert,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6028

810

13-11-1817

Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn jaar 1817 (6)

9190

597

 jaar 1920

Een pamflet  Waarschuwing voor de arbeiders die in Duitschland willen gaan werken enz. enz. jaar 1920 (1)

9183

1696

24-11-1916

Eendracht---- Zuivelfabriek de “ Eendracht”  te Twijzel een handgeschreven brief van Radema A. (Voorzitter) en Sipkema Tj. ( secretaris)  met hun handtekening verzoekt  vergunning om de klinkerbestrating door te trekken tot aan de straatweg en op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Kooten sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (11)

6260

784

19-07-1815

Eenhorst Geertruida ons (de schout Bierma J. W. van Ameland) ten hand gesteld  een rekest van eerstgenoemde  door de commissie van geneeskundig bestuur in Vresland dat de geexamineerde Eenhorst Geertruida wonende te Holwerteen buitengewoon bekwaam vroedvrouw is enz. jaar 1815 (1)

6834

7-A blz. 2

18-02-1824

Eenhuistra Klaas P. te Akkrum, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der  Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats vornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie  en namen der kwaliteiten  der Schatplichtigen  8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer soms beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

6846

8-A

25-06-1824

Eennes Roel,----- Blinksma Johannes Timmerman te Leeuwarden een beslissing op een  request om vrijstelling van een boete  voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Eennes Roel, in leven Mr. Schoenmaker te Heerenveen  wordt ook in genoemd Knegt Trijntje Andries en haar man Blinksma  Hendrik Ates jaar 1824 (3)

6387

137 en 138

24-09-1814

Eenoog Jan---- Westra Wieger, Fuselier bij het 1e Bat. Inft. Landm., hij is gedeserteerd en gesignaleerd bij een boer genaamd Eenoog Jan voerman onder Sumeer en er wordt bijgevoegd een signalementlijst van Wiegre Westra waaruit o.a. blijkt dat hij zoon is van Roelofs Wieger en Wijtses Heemke en geboren 12 april 1769 te Oudega en nog veel meer. Enz. jaar 1814 (2)

8280

517-11,

34-35, 37

19-05-1840

Eenshuistra A. A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Akkrum in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6418

248-D

09-06-1817

Eenstroom Berend * Amsterdam staat vermeld in een brief ondertekend door de Opstall van Luitenant Kolonel en Chef van het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

8346

108/15

Eenstroom Johannes, sergeant infanterie  Handgeschreven brief met handtekening  jaar 1841 (2)

8355

294-33

26-03-1841

Eerbeek Johan Daniel,  Fuselier 9ste   Afdeeling infanterie * 07-06-1817 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6395

505

21-05-1815

Eerdans Albertus Bernardus staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad  Bolsward met vermelding van rang enz. jaar 1815  (5)

6845

17-D

23-06-1824

Eerde Ioanne. Rudolpho Academia Groningae, Rectore Magnifico, een Latijns gedrukt stuk formaat ca. A-2 jaar 1824 (6)

8377

764/1

05-08-1841

Eerde van Wouter Turfschipper te Harlingen verzoekt om bijstand tot het terug bekomen van papieren die strekken moeten om een uitbetaling te doen van een bedrag dat hem is toegewezen bij een proces enz. enz, wordt ook als getuige (zwart op wit geschreven) genoemd de brievenbesteller der Diligence Heide van der Douwe jaar 1841 (3)

8280

517-11, 49

19-05-1840

Eerdekens J. G.  te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6261

900-2

04-09-1815

Eerdekens Japke F., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

8280

517-11, 49

19-05-1840

Eerdekens W. S. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8379

791-1

12-08-1841

Eerdmans  Henricus Goud en Zilversmid te Bolsward  verzoekt een nieuwe vergunning om  een goud en zilverwerken te mogen  verloten enz. deze brief is ondertekend door Hoeksma T. (Thomas) de Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Bolsward een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende enz. jaar 1841 (2)

5996

119

11-02-1815

Eerdmans  Jacob te Sneek  zijn aanstelling als medicus in de gevangenis te Sneek, aar 1815 ( 1)

6396

619A

23-06-1815

Eerdmans Albert Bernardus staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van Bolswarde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

6401

 

871-H-I-J

25-09-1815

Eerdmans Albert hij staat vermeld in>> Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld om in voordragt te doen van Officieren voor de Schutterij alhier en tegelijk kenbaar te maken  de Officieren die Ontslag verlangen enz. jaar 1815 (3)

6402

 

922-1+3

09-12-1815

Eerdmans Albert staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Dienstdoende Schutterij van Bolsward ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6404

58-6

05-02-1816

Eerdmans Albert staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Bolsward der Diendstdoende Schutterij Bolsward enz. jaar 1816 (3)

8356

328/27-4               03-04-1841

Eerdmans B. D. wonende in wijk D. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

5667

Jaar 1880

akte 10 blad 9

Eerdmans B. D., Koopman,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

6830

18-A blz. 25

21-01-1824

Eerdmans Corn. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6424

584

02-12-1817

Eerdmans Cornelis Dirks 38 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Artil. no. 1 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Eerdmans D. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8214

1030/1

08-10-1839

Eerdmans H. wonende te Bolsward verzoekt een in een door hem ondertekende brief om vergunning voor een Loterij van eenige Goud en Zilverwerken ter waarde van 1000 guldens met een lijst van voorwaarden waaronder de loterij wordt toegestaan en een lijst met de voorwerpen die verloot gaan wordenenz. jaar 1839 (6)

6395

505

21-05-1815

Eerdmans Hendricus Bernardus staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad  Bolsward met vermelding van rang enz. jaar 1815  (5)

6404

58-6

05-02-1816

Eerdmans Hendricus staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Bolsward aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt. Kommandant Johannes van derVelde der Diendstdoende Schutterij Bolsward enz. jaar 1816 (3)

6396

619A

23-06-1815

Eerdmans Hendrik Bernardus staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Haitsma J. (Johannes)President Burgemeester van Bolswarde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

6401

 

871-H-I-J

25-09-1815

Eerdmans Hendrik hij staat vermeld in>> Haitsma J.  President Burgemeester van de Stad Bolsward ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld om in voordragt te doen van Officieren voor de Schutterij alhier en tegelijk kenbaar te maken  de Officieren die Ontslag verlangen enz. jaar 1815 (3)

6402

 

922-1+3

09-12-1815

Eerdmans Hendrik staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Dienstdoende Schutterij van Bolsward ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6030

16

08-01-1818

Eerdmans J.   Onderwerp: een afgegeven ordonnantie wegens geleverde goederen/tractement aan de gevangenis . jaar 1818 (1)

6096

621

08-07-1823  

Eerdmans J.  Medicina Doctor een ordonnantie afgegeven  als zijn tractement als medici der gevangenen enz. enz. jaatr 1823 (1)

6022

301

08-05-1817

Eerdmans J. Doctor over de gevangenen in Sneek, betreft zijn Tractement over het 1e kwartaal van 1817 enz. jaar 117 (1)

6018

21

08-01-1817

Eerdmans J. een ordonnantie ter betaling voor het laatste kwartaal van 1816 Tractement enz. jaar 1817 (1)

6096

619

08-07-1823  

Eerdmans J. het betreft de Ordonnantie bij het Ministerie van Justitie ten zijne namen als Medicine Doctor voor tractement als medicus der gevangenen 2e kwartaal enz. jaarv 1823 (1)

6055

92

08-02-1820

Eerdmans J. Med. Doctor over de gevangenen van Sneek. Ordonnantie betreffende  zijn tractement over het 4e kwartaal van fl. enz. jaar 1820 (1)

6051

 

745

16-10-1819

Eerdmans J. Medicus over de gevangenen  te Sneek een ordonnantie van fl. 25 enz. jaar 1819 (1)

6033

227

02-04-1818

Eerdmans J. Medicus over de gevangenen te Sneek betreft een ordonnantie ten gunste van hem voor zijn tractement enz. jaar 1818 (1)

6045

239

13-04-1819

Eerdmans J. Medicus van de Gevangenhuizen te Sneek een Ordonnantie voor zijn Tractement over januari groot f. 25.=  enz.  en Vlink Y ondertekend dit document namens het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Sneek jaar 1819 (1)

6087

957

16-10-1822

Eerdmans J. Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde enz. enz.  een Ordonnantie jaar 1822 (2)

6084

648

09-07-1822

Eerdmans J. te Sneek de Minister van Justitie heeft aan de Gouverneur doen toekomen een aantal Ordonnantiën waaronder die van genoemde jaar 1822 (1)

6093

262

01-04-1823

Eerdmans J. te Sneek staat vermeld op Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde Zegel en Legesgelden van de genoemde Ordonnatie enz. jaar 1823 (2)

6068

 

248

30-03-1821

Eerdmans J. te Sneek, hij wordt vermeld op een document en wel:  Nota  der aan het Minesterie van Justitie verschuldigde Zegel en Leges Gelden van de hier nn genoemde Ordonnantien. Jaar 1821 (2)

6048

 495

22-07-1819

Eerdmans J.----Cambach P.  een ordonnantie van betaling wegens verpleging der gevangenen  en eene voor Eerdmans J. als Medicus van de gevangenen te Sneek enz. jaar 1819 (1)

6855

11-A

08-10-1824

Eerdmans Jacob, een  lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

6865

19-A

14-01-1825

Eerdmans Jacob, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  en betaling 4e kwartaal 1824,  jaar 1825 (4)

6865

6-A

20-01-1825

Eerdmans Jacob, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  jaar 1825 (4)

8384

908/8

14-09-1841

Eerdmans Martin Alberts----- Braunius Hermanius Wilhelm Binckens Notaris te Driesum een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij  verzoekt hem te ontslaan en zijn candidaat Eerdmans Martin Alberts zijn functie te verlenen  jaar 1841 (2)

9183

1412

27-09-1916

Eerdmans Matthijs * 12-09-1881 wonende Bolsward,  zijn benoeming als zetter bij de belastingen van Bolsward  en een handgeschreven  brief  (met zijn briefhoofd M. B. Eerdmans Sigarenhandel te Bolsward Telefoon no. 31 Postbus no. 6) met zijn handtekening waarin hij de benoeming aanvaard i.p.v. overleden Harkema W.  jaar 1916 (7)

6093

279

07-04-1823

Eerdmans Med. Doctor voor de gevangenen  een ordonnantie van het 1e kwartaal groot fl. 25 enz. jaar 1823 (1)

6252

1218-11

12-12-1814

Eerds Jan wegens leverantie van een Reis met Palen na de Bruglaan , hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)

6252

1218-17 en 19 en 20 en 23

12-12-1814

Eerds Jelle wegens het Transporteren van Bagage naar Leeuwarden en Strobos, hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (67 dossier (26)

6418

255-A

00-05-1817

Eerhard Alewijn 83 is zijn volgnummer en ‘s Gravenhage zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6285

1247- 36

18-12-1817

Eeringa Focke A. ,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

8199

729/5, 290

Bladzijde 5-v

17-07-1839

Eeringa L. P. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 33-v

17-07-1839

Eeringa Lieuwe P. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6424

584

02-12-1817

Eeringa Lieuwe Pieters 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Hennaarderadeel Bataillon Inf. 1 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6064

 

845

28-11-1820

Eeringa Scholte Hommes---- Olingius Hette Petrus  van beroep kooltjer te Arum, hij krijgt een deurwaarder aan de deur wegens een schuld van fl. 26,24 aan de belastng over zijn bouwland grenzend te Oosten,  Houtsma Evert Ottes en ten Zuiden Blanksma Pieter en ten Westen de kerk te Arum en ten Noorden  de erven Eeringa Scholte Hommes links  enz. enz. jaar 1820 (1)

9725

Deel 2

Blz. 102

00-00-1891

Eerligh Bernhard H. ,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 104

00-00-1891

Eerligh Bernhard,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2

8372

653/1

Eernewoude---- Staphorsius  J. J.,   Vegter A. R.,  Keimpema van J. S., Hylkema   K. F.,  een handgeschreven brief met hun handtekeningen met het verzoek om  een Veldwachter te aanstellen in hun dorp Eernewoude , verder een handtekening van Veenstra Anne, en  Veenstra  D.  jaar 1841 (6)

9187

1114

07-08-1918

Eerten van Berend, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6671

54 blz. 17

22-01-1818

Eerten van F. L. W. te Nieuwvliet Predikant Classis van IJzendijke wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 12

22-01-1818

Eerten van J. L. W. Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 13

04-01-1819

Eerten van J. L. W. te Nieuwvliet wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6671

54 blz. 8

22-01-1818

Eerten van T. L. W. te Nieuwvliet Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6246

481, 13

06-06-1814

Eesges Pieter wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6840

36-A

blz. 17

22-04-1824

Eesma M. van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6247

640

29-06-1814

Ee----Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

6830

18-A

21-01-1824

Eesterga,  6 personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824

6867

14-02-1825 21-A

Eesterga, ---- Overstroming;  de ramp van de 4e op de 5e februari waarin genoemd worden de plaatsen met schade enz. Rottum, St. Johannesga, Delfstrahuizen, Wolvega, Heerenveen, Nijholtwoude, Rotsterhaule, Rohel, Oosterzee, Echten, Eesterga, Kuinre, Blankenham, Oldemarkt jaar 1825 (12)

6840

36-A

blz. 12

22-04-1824

Eestra D. E. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Eestra Durk staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

9190

261

20-02-1920

Eestrum---- Kloosterman Binne , een handgeschreven brief met zijn handtekening opzichter en molenaar verzoek en een bezwaar tot onbezoldigd Veldwachter te Eestrum verder ook een brief van het Waterschap Eestrum te Bergum met een gedrukt briefhoofd, enz. enz. jaar 1920 (5)

5995

37

14-01-1815

Eethem, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

6418

255-B

01-06-1817

Eets Meine Jans 518 Noordwolde is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6028

810

13-11-1817

Eeuwes Albert Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6632

1262,

5e blz. van kolommen

03-10-1814

Eeuwes Foke, de knegt, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

6e blz. van kolommen

03-10-1814

Eeuwes Hoine, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6628

745

04-06-1814

Eeuwes Job---- Hove ten Helena de Adjunct Schout Hoogterp Harke H. van Almenum ondertekend een document waarin vermeld wordt de Alimentatie en onderhoud van haar door de Stad Franeker moet worden betaald enz. en dat zeer teregt is dat de kinderen van Hove ten Karel niet door de Armenvoogdij van Midlum is aangenomen ondertekend door Eeuwes Job en Fekkes Ofke jaar 1814 (3)

5983

68

26-01-1814

Eeuwes Johannes ---- Velde van der M. Ontvanger der directe belastingen van de gemeente Sloten op zijn verzoek, ter zake hebbende de heren Eeuwes Johannes in Comp. te Koudum niet voldaan hebben  aan de herhaaldelijke waarschuwingen en andere middelen van dwang , enz.  de ondergetekende van deze brief de deurwaarder Baunerts Johannes deurwaarder houdende dwangbevelen vergezeld met Hottinga van W. H. (Willem Hanzes) Maire ad. Intrem van Sloten en Velde van der Melis Ontvanger der Directe belastingen aldaar  begeven zig naar Wijckel no. 32  het eigendom van Eeuwes Johannes enz. en wij hebben tot bewaarder aangesteld Goot van der Berend Martens te Wijckel wonende enz. jaar 1814 (3)

5986

262 lijst 3.

08-04-1814

Eeuwes Johannes & Comp. hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor Gebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5)

6258

627-7

21-06-1815

Eeuwes Johannes wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6632

1262,

4e blz. van kolommen

03-10-1814

Eeuwes Koene, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6258

627-7

21-06-1815

Eeuwes Meindert wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

9725

Deel 2

25-11-1893

Eeuwes P. Schiermonnikoog Kapitein op de Iris komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1893 (2)

6849

2-A

19-07-1824

Eeuwes Roel----- Blinksma Johannes, Timmerman te Leeuwarden betreft een verzoek om vrijstelling  betreffende te laat aangifte doen van een erfenis van Eeuwes Roel overleden 22-10-1810 Heerenveen,  Jaar 1824 (3)

6834

7-A

20-02-1824

Eeuwes Roel in leven Schoenmaker te Heerenveen----- Kleinstra Andries Jans, Huisman te Oudehorne betreft de nalatenschap van  Eeuwes Roel in leven Schoenmaker te Heerenveen betreft een proces verbaal wegens het niet op tijd aanmelden enz. jaar 1824 (4)

6838

3-A

29-03-1824

Eeuwes Roel---- Kleinstra Andries Jans te Oudehorne verzoekt om kwijtschelding van en boete van 25 gulden,  betreffende memorie van aangifte van de nalatenschap van Eeuwes Roel te Heerenveen overleden 24 –10-1810, en Oebeles Feikjen overleden 09-03-1823 (3) jaar 1824

6845

7-A

19-06-1824

Eeuwes Roel-----Blinksma Johannes, een request om vrijstelling van een boete  voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Eeuwes Roel overleden 22-10-1810 , Knegt Trijntje Andries huisvrouw van Blinksma Hendrik Ates jaar 1824 (3)

6240

1100-2

15-11-1813

Eeuwezens= Everens Anne---- Abeles (Abels)  Lamkjen Weduwe van Eeuwezens= Everens Anne een handgescheven brief met haar handtekening, Onderwerp:  dat zij voor de herindeling op Heerenveens grondgebied woonde en nu in Knijpe zij een  aanslag kreeg die haar bevreemd ook omdat zij nog 2 minderjarige kinderen moet onderhouden en haar inkomen komt uit een kleine boerderij met 8 mel koeien welke zij op eigen land kan weiden enza. enz.  zij vind dat zij niet aangeslagen moet worden voor het zelfde bedrag als de vermogende  lieden zoals b.v. Vierssen van P. O.   , Boer de Homme Wiegers  en Siebenga Andries enz. enz. jaar 1813 (4)

6060

480

06-07-1820

Eewal D. P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Eewald D. P.  te Marrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8308

1087-11, 11

03-11-1840

Efde Hidde staat vermeld in een document  (met  9 kolommen informatie) Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie waarvan zijn ingekomen  gedurende de maand  october die om verschillende reden de dienst zijn uitgeraakt enz jaar 1840  (6)

8280

517-11, 46

19-05-1840

Efdee W. de weduwe te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8364

501-5

22-05-1841

Effecten en Obligatie’ s, een prijscourant uitgegeven 25-04-1841 met Binenlandse en Buitenlandse Effecten, 22-05-1841 (3)

8386

939/7

22-09-1841

Effecten----- Prijscouranten van Effecten van 30 Augustus en 6 en 13 September 1841  op last van zijn Majesteit enz.,  jaar 1841 (6)

8099

684-14

13-07-1838

Effen van  Hendrik Glabbeek, Korporaal bij Id. Ligte Dragonders no. 4 , * 25-02-1813 Ysselstein,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

5995

37

14-01-1815

Efscharen, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

6298

 

141

12-03-1821

Eg Munke  Hij komt voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 )

6418

255-A

00-05-1817

Egberink Gerardus 349 is zijn volgnummer en  zijn Usselo woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6283

1005

03-09-1817

Egbert Pier uit Langedijken  wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente  van Ooststellingwerf betreft de kosten van  bestuur 2e Kapittel en ontvangt  fl. 2-10  wegens Tractement als Dorpsregter enz. jaar 1817 (5) 

6633

1396

09-11-1814

Egberts Albert ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. (Willem) Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)

6636

148

10e  blz. van kolommen

10-02-1815

Egberts Alle te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue J. C. (Johannes Cornelis) jaar 1815 (5) alle namen (15)

6045

240

13-04-1819

Egberts Anje  gehuwd met Lamberts Lubbert Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Groningen jaar 1818 (4)

6020

136

03-03-1817

Egberts Atte hij en zijn   boerenhuis bij  Peyma wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Westdongeradeel,  , begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten,  Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle Grietenijen , (6)

6419

287-C 1e  Bataillon

28-06-1817

Egberts D. K?. 354 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-C 1e bat

6e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Egberts D. R. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

5989

576 1e lijst

26-07-1814

Egberts D. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6383

60

02-04-1814

Egberts Douwe de weduwe te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6252

1193-29

29-11-1814

Egberts Geert zijn rekening wordt betaald wegens Aardewerk (Graafwerk)  enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

6636

148

1e blz. van kolommen

10-02-1815

Egberts Geesje de moeder van Egbert Harms te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue J. C. (Johannes Cornelis) jaar 1815 (5) alle namen (15)

6636

148

11e  blz. van kolommen

10-02-1815

Egberts Gosse de knecht van de weduwe van Jacobs Reint Geert te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue J. C. (Johannes Cornelis) jaar 1815 (5) alle namen (15)

6636

148

9e  blz. van kolommen

10-02-1815

Egberts Hendrik de knecht van Eizinga Harmen Eizes te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue J. C. (Johannes Cornelis) jaar 1815 (5) alle namen (15)

6028

827

20-11-1817

Egberts Jacob staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (3)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Egberts Klaas de weduwe staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6020

154

14-03-1817

Egberts Klaas wordt vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Vollenhove de heer Sloet tot Westerholt ….?   enz. jaar 1817 (3)

6636

148

11e  blz. van kolommen

10-02-1815

Egberts Lense te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue J. C. (Johannes Cornelis) jaar 1815 (5) alle namen (15)

6644

850

20-10-1815

Egberts Migchiel van beroep Boer en Huisman te Smallinger Opeinde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij ten onregte wordt vervolgt om te betalen ter zake contributie voor het hernieuwen van de Sluis in de Rottevalle tevens een Quotisatie op de omslag tot het hernieuwen van deze Sluis waar in genoemd Gorter Rommert Aukes, Boer de B. R., Veen van der E. Y., Bakker J. H., Veen van der H. H., Lambarts Wietze L., Veenstra A. K., Camminga R. J., Sietzema G. J., Leeuwen van E. L. Deurwaarder, de navolgende personen onderteken Veen van der Kartst Jans Notaris, Pol Pieter Andries 66 jaar, Veenstra Roel Durks 58 jaar, Boer de Jan Sietzes 55 jaar alle Huislieden te Smallinger Opeinde, Zaveele J. S., Haersma van Vierssen H. L. (Hector Livius) de Grietman enz. jaar 1815 (8)

6261

878-2

11-08-1815

Egberts Oeds , hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6636

148

7e blz. van kolommen

10-02-1815

Egberts Pier te Langedijke staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue J. C. (Johannes Cornelis) jaar 1815 (5) alle namen (15)

6271

586-4

01-07-1816

Egberts Rinse in leven gehuwd met  Korenstra Geeske Jacobs weduwe van  Egberts Rinse moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6261

878-4

11-08-1815

Egberts Rinze de weduwe, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6417

220

27-05-1817

Egberts Sijbrand---- Lijcklama a  Nijeholt Militie commissaris over de acht laaste Kantons van Vriesland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. dat Sijbrandus Egbert van Haulerwijk  van beroep Arbeider zoon van Egberts Sijbrand  overleden en van Trijntie ……. Arbeidster aldaar  in de Militie documeten staat dat hij in 1795 is geboren maar geeft zelf aan in 1796 geboren te zijn  jaar 1817 (1)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Egberts Sytze staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6252

1218-4

12-12-1814

Egberts Tjerk Ontvangen van de Extr. Egberts Tjerk  het additioneel op het zegel enz.  van 1809, hij staat  op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)

6252

1218-15

12-12-1814

Egberts Tjerk, de executeuer van Achtkarspelen volgens quitantie no. 22, hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)

5989

576 1e lijst

26-07-1814

Egberts W. D. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6026

617

06-09-1817

Egberts W. Schip.van Zoltkamp door hem wordt van het venduehuis te Harlingen overgenomen 1 vat Harst uit zee opgevist enz. verder wordt daar aangekocht door Bartles W. van Beroep Schipper 1 vat olie en 1 jol of boot en Vleu… Willem (Vlerk?) schipper van beroep 1 vat Olie en door Boom..? Sijmon van beroep Schipper 1 vat Olie enz. jaar 1817 (2)

6031

125, 4, 5

23-02-1818

Egberts Willem van de Zoutkamp betreft een document waarin door de gemeente Harlingen vermeld wordt wat er  aangespoeld/in zee opgevist is en de goederen die hij heeft aangebracht enz. jaar 1818 (3)

6671

54 blz. 13

22-01-1818

Egelin L. te Leiden Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 1

Blz. 7

04-01-1819

Egeling L. Predikant te Leyden tot Classificaal Gecommitteerde in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2

blz. 8

22-01-1818

Egeling L. te Leiden Gecommiteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 9

04-01-1819

Egeling L. te Leiden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6655

399 blz. 3

29-08-1816

Egeling L. te Leiden, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6833

38-D deel 2

Blz. 9

06-02-1824

Egeling L. te Leyden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 9

16-01-1822

Egeling L. te Leyden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6397

662

13-07-1815

Eger R. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4)

6671

54 blz. 17

22-01-1818

Egerding J. P. te Renswoude Predikant Classis van Wijk wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6655

399 blz. 5

29-08-1816

Egerding J. P. te Renswoude, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6709

36 deel 2  blz. 15

16-01-1822

Egerding J. P. te Renswoude, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6022

294

05-05-2817

Eggers Antje weduwe van Klasen Willem wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente Boelens F. A. te Groningen1817 (3)

6841

19-C

05-05-1824

Eggers Bareld Pieters opgave dat hij in 1797 is geboren maar in werkelijkheid is hij geboren op 3 April 1796 lijst met signalement, ouders enz., een extract van zijn doopakte. Jaar 1824 (5)

6867

05-02-1825

9-1-B

Eggers Bareld Pieters, Hij wordt vermeld op de staat van Opgaaf van Personen als niet ingeschrevenen in dienst gesteld enz. Militie Cantons 9-16,  jaar 1825 (2)

6842

12-C

15-05-1824

Eggers Barteld Piebers,  een request wordt ook in genoemd zijn vader Eggers Pieber Hendriks, onderwerp militie van zijn niet inschrijving enz. jaar 1824 (6)

6849

34-C

22-07-1824

Eggers Barteld Pieters onderwerp Armrnvoogdij jaar 1824 (4)

6843

10-C

28-05-1824

Eggers Barteld Pieters, een request wat teruggezonden is onderwerp Militie jaar 1824 (2)

9186

146

06-02-1918

Eggers Femke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6381

171-C 

22-03-1814

Eggers Frederik Wijbes, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Holwerd die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

9186

10

03-01-1918

Eggers Hendrik, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)

8093

565/6

11-06-1838

Eggers Michaël Cornelis Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Fuselier Overleden te Semarang  1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6842

12-C

15-05-1824

Eggers Pieber Hendriks, ---- Eggers Barteld Piebers,  een request wordt ook in genoemd zijn vader Eggers Pieber Hendriks, onderwerp militie van zijn niet inschrijving enz. jaar 1824 (6)

6020

154

14-03-1817

Eggers R. wordt vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de heer Vermooten G.  enz. jaar 1817 (3)

6626

487  blz. 7

07-04-1814

Eglij Hend’k wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

8384

907-16

13-09-1841

Egremont de Earl van, Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Egten van D. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 5-2

19-06-1840

Egten van D. K. te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 5

Bladzijde 3

26-09-1839

Egten van D. K. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Egten van D. te Sexbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/6-5

Egten van D. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

8225

1253-13, 5

10-12-1839

Egten van Doeke Klases te Barradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6626

487  blz. 15

07-04-1814

Egten van Klaas Martens wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6840

36-A

22-04-1824

Egum  , Lijst met  8 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of  bekende verhuringen  van woningen en gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (5)

9184

992

30-07-1917

Ehlhard Johannes * 12-02-1866 Veldwachter te Opsterland  en Smallingerland (3)

9725

Deel 2

Blz. 162

00-00-1896

Ehlhardt Willem,  Korps Ponteniers, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 139

00-00-1894

Ehlhardt Willem,  Korps Pontonniers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 156

00-00-1895

Ehlhardt Willem,  Korps Pontonniers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

8201

785/9

Bladzijde 3

07-05-1839

Ehren von H. Kapitein is met zijn schip die Frau Elisabeth vanuit Bremen op 27 April te Ameland gearriveerd en vertrekken weer naar Amsterdam staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6854

30-C

23-09-1824

Ehrensperger Heinrich geb. 30-04-1803 Oberwintherhur ,Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

6245

399-47

10-05-1814

Eibers Jan de weduwe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

8383

894-5

09-09-1841

Eibes Albert Dirk komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

8380

822-4</