Home

 

Inv

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ ‘Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

6864

60-C-25

13-01-1825

Eijsinga  S. H. (Schelte Hessel) Roorda van (Jhr) Grietman te Langweer Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

8359

377/28, 2

19-04-1841

Eijsinga  S. H. (Schelte Hessel) Roorda van Jhr) wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6271

586-8

01-07-1816

Elzeloo Jacob Frankes  109 guldens 1 stuiver en 8 penningen, Dit heeft hij nog tegoed van de Gemeente Balk en wordt vermeld in  Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk enz. enz. waar ingesloten deze Staat der nog ongeliquideerde schuld ten laste der Algemene Armedirectie te Balk antericus den jare 1813 enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6000

593

22-06-1815

Elzenga A. Borg voor een  leverancier betreffende een Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied  met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)

6378

50

14-12-1813

Elzenga Douwe Gerbens, Kustkannonnier onder de 2e Compagnie, wonende te Anjum die in genoemde qualiteit in den Franschen dienst is geweest en nu wenst buiten dienst te verblijven en dat hij zijn paspoort zal verkrijgen ingevolge de order van Rosen P?  de Russische Keizerlijke Overste enz. jaar 1813 (2)

6006

945

05-12-1815

Elzenga J. Hij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Vlees en Rundervet  aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (6)

6390

38

20-09-1814

Elzenga J. R. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

6830

18-A blz. 33

21-01-1824

Elzenga Jacob te Kimswert wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6626

487  blz. 16

07-04-1814

Elzenga Jelle R. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Elzenga M. te Blija staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6000

593

22-06-1815

Elzenga O. Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied  met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)

6282

737-24

07-07-1817

Elzenga Pieter A. ,Winkelier te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Elzenga T. te Zwaagwesteinde staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8375

708-5_11a

20-07-1841

Elzenga W. E. te Blija staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Elzer Gabe  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8204

829/20, 264

Blz. 6v

12-08-1839

Elzer Jan Rinkerts hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Elzer Joh’s staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6247

640

29-06-1814

Elzes hattem, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

6840

36-A

blz. 17

22-04-1824

Elzing A. R. Tapper van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A blz. 2

22-04-1824

Elzing H. P. Schoenmakersknecht van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9134

798

30-05-1883

Elzing R. J. Timmerman  te Irnsum, een request in een brief met zijn handtekening om de wegruiming te bevorderen voor het hek op de oostelijke berm des wegen aldaar dat geplaatst werd door de Weduwe Fokma T. J. , enz. enz. met een tekening van het dorp Irnsum enz. enz.  jaar 1883 (10)

9181

2110

08-12-1915

Elzinga  Dieuwke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8211

988-3, 22

Blz. 1

26-09-1839

Elzinga ….? de weduwe te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 22

Blz. 2

26-09-1839

Elzinga ….? de weduwe te Leeuwarden wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8377

771/6

06-08-1841

Elzinga A. A. te Gaastmeer, onderwerp; bekeuring , jaar 1841 (2)

8374

694/8

15-07-1841

Elzinga A. A. wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te Leeuwarden genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem,   jaar 1841 (7)

8204

829/20, 264

Blz. 9

18-07-1839

Elzinga Aan Annes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13)

9182

285/34

07-02-1916

Elzinga Albert Agent van Politie Sneek Met Signalement  jaar 1916

9180

330-34

17-02-1915

Elzinga Albert Met signalement Agent van Politie Sneek jaar 1915  (3)

6406

175-1+8-9

09-04-1816

Elzinga Andries Dirks staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

9184

276

05-03-1917

Elzinga Anna vrouw van Suierveld Ype, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Februari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

6836

6-A

08-03-1824

Elzinga B. (ook Elsinga) wonende aan de Blesse hij wordt aangesteld als opzichter ter vergroting van het Tuchthuis te Leeuwarden tegen een beloning van f. 90 per maand  enz. jaar 1824 (6)

6837

36-D

17-03-1824

Elzinga Bauke Jacobs te Kimswerd debitant der nederlandsche loterij enz jaar 1824  (2)

3622

I Stuk 2

01-10-1833

Elzinga Betje Klazes---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14

5984

144

21-02-1814

Elzinga C. Mr. Verwer en Glasemaker hij staat vermeld op de Nota van Pretentien van diverse persoonen wegens ten dienste van s’ Lands Gebouwen te Leeuwarden in den jaare 1811 tot 1813 gedaane Arbeid en Leverantie tevens de bedragen hiervoor enz. Jaar 1814 (5)

5984

144

24-02-1814

Elzinga C. Mr. Verwer en Glasemaker staat vermeld op de Nota van Pretentien van Diverse personen wegens ten dienste van s’Lands gebouwen te Leeuwarden enz. jaar 1814 (5)

6062

654

25-09-1820

Elzinga Cornelis te Leeuwarden een verzoek ter bekoming van een pensioen, aanbeveling van de burgemeester van Leeuwarden is dat zijn request bevat de waarheid en heeft zijn posten  altijd tot genoegen vervuld en hij verdiend het om met enig pensieon begunstigd te worden enz. jaar 1820 (2)

6069

 

284

09-04-1821

Elzinga D. hij ondertekend samen met meerdere personen een document als lid van de Grietenye Raad van Utingeradeel en Engwierden in de laatst genoemde Grietenij in de Terbansterschans bijeen gekomen  betreffende de aanscherping door de heer Gouverneur van Vriesland  in dato den 24e maart 1821 en er bestaat nu een verschil betreffende de grenswijziging enz. verder wordt verwezen naar de kaarten van Schotanus ….? en Halma ….? jaar 1821 (3)

6864

60-C-36

13-01-1825

Elzinga D. te Terband Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6089

1199, 22-A

26-12-1822

Elzinga D. te Terband, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

8280

526-1, 26,3

22-05-1840

Elzinga de weduwe te Anjum, Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Elzinga de weduwe te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_22

20-07-1841

Elzinga de weduwe te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6100

1192-22

26-11-1823

Elzinga Dirk en Terwisga Lykele Markus zij zijn als Schatters  over 1824 te Terband gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Elzinga Dirk te Aengwirden, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6424

584

02-12-1817

Elzinga E. A. 25 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

3575

16

11-11-1878

Elzinga E. W. Blija Schipper op de Jonge Gosse vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)

9465

Deel 2, 26

18-06-1860

Elzinga Eelke W. te Blija Beurt en Veerdienst van Blija naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1860 (8).

8210

958/2 211

Blz. 8

17-09-1839

Elzinga F. J. te Nijkerk (Fr) vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1-v

17-07-1839

Elzinga F. J. te Stiens is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8162

98/7, 244

28-01-1839

Elzinga Folkert Jans Stiens Schipper en Koopman jaar 1839

6840

36-A

blz. 42

22-04-1824

Elzinga Folkert Y. Arbeider van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Elzinga Frans, 106 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6871

22-03-1825

11/1-C

Elzinga Freerk Johannes te Barradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

8210

958/2 211

Blz. 5

17-09-1839

Elzinga G. H. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

9180

818

05-05-1915

Elzinga Geert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

890

04-07-1918

Elzinga Geert,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6871

22-03-1825

11/1-C

Elzinga Gerrit Klazes te Westdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

9465

Deel 2, 108

31-03-1859

Elzinga Gerrit L. , Beurt en Veerdienst van Ternaard op Dokkum en Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8) 

6093

333

19-04-1823 

Elzinga H.  Ontvanger der belastingen enz. te Baard  hij is in den avond van de 15e April overleden  en er wotrdt voorgesteld voor zijn post als waarnemer de ontvanger Tjaarda te Jorwerd enz. jaar 1823 (1)

8211

988-3, 38

26-09-1839

Elzinga H. D. te Holwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

5993

958-C/4

26-11-1814

Elzinga H. Een wagen en een los Paard declaratie door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)

5994

1061

31-12-1815

Elzinga H. hij is borg voor Elzinga O. Hij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Vlees en Rundervet  aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (3)

5993

919

14-11-1814

Elzinga H. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1814 (2)

5996

99

06-02-1815

Elzinga H. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging3e Kwartaal 1814  enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1815 (2)

5998

385

22-04-1815

Elzinga H. L. Onderwijzer der Jeugd te Bozum onderwerp de Schoolpopziener Visser H. W. C. A.  schrijft in een brief dat hij naar waarheid naar waarheid meot vermelden dat Elzinga H. L. zig heeft toegelegd op de verbetering van het onderwijs en dat zijn ijver is thans onvermoeid en heeft altijd een bekrompen bestaan gehad en nu reeds 70 jaar is en hij tot ontvanger van’s Lands middelen aangesteld enz. enz. maar dat een dubbele post te zwaar is op zijn leeftijd en hij reeds 50 jaar onderwijzer is enz. jaar 1815 (4)

6276

1102-15

18-12-1816

Elzinga H. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

5997

223

11-03-1815

Elzinga H. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2)

5996

120

11-02-1815

Elzinga H. te Bozum Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren en venstergeld jaar 1815 (2)

8211

988-3, 8

Blz. 2

26-09-1839

Elzinga H. te Zwaagwesteinde, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9182

284

09-02-1916

Elzinga Haaie,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

3701

5-C

06-02-1839

Elzinga Haantje, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10)

5996

151-a 

2e rij namen

20-02-1815

Elzinga Haend Leenderts hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

5983

57

22-01-1814

Elzinga Harend Leendert, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd Tableau van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het personeel en mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3)

6840

36-A

blz. 24

22-04-1824

Elzinga Hendrik H. Kuipersknecht van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6252

1176-7

06-12-1814

Elzinga Hendrik te Blija: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Bornwerd over voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)

3701

5-C

06-02-1839

Elzinga Hendrik, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10)

8380

822-4

20-08-1841

Elzinga Hermen wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4)

6007

1

01-01-1816

Elzinga J.   betreft het aannemen van het leveren van Vlees en Rundervet in de gevangenishuizen van Leeuwarden jaar 1816 (6)

5983

76

27-01-1814

Elzinga J. ., wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien en Verschotten in den maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar 1814 (4)

6622

2048

04-12-1813

Elzinga J. E. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Arrest en Huis van Justitie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 3e Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)

8280

517-11, 11

19-05-1840

Elzinga J. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Anjum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8050

34/5957

678/5

10-07-1837

Elzinga J. K. Surhuisterveen Open Vaartuig jaar 1837

9184

548

30-04-1917

Elzinga J. K. te Buitenpost een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot slootdemping op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Buitenpost enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10)

9187

1475

05-10-1918

Elzinga Jacobus, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9188

487

26-04-1919

Elzinga Jan  Kollum (28 jaar) Veldwachter teKollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1919  (3)

6243

223-2

21-03-1814

Elzinga Jan Durks  behorende tot de Nationale Garde nog geld tegoed   enz. enz.  jaar 1814 (3)

6251

1073

30-10-1814

Elzinga Jan Gerrits,  wegens gedane voorschotten voor Johannes Lutske in 1811 te Blija voor de enz. enz. , hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

8225

1253-13, 24 10-12-1839

Elzinga Jan Joh’s te Oostdongeradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

9180

420

05-03-1915

Elzinga Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6285

1247-56

18-12-1817

Elzinga Jochum, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6418

255-BB

01-06-1817

Elzinga Johanes Tjeerd 160 Foudgum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6389

3

29-10-1814

Elzinga Johannes---- Pieters Sieds, Koopman te Leeuwarden dat hij door Elzinga Johannes van beroep Slager te Leeuwarden gedagvaard is voor den Vrederegter wegens betaling van enz. jaar 1814 (1)

6008

129

21-02-1816

Elzinga Johannes---- Schut (Schiet?) Hylk huisvrouw van Elzinga Johannes Mr. Vleeschhouwer te Leeuwarden aannemer van rundervlees en rundvet voor de gevangenis te Leeuwarden, ook genoemd  de  deurwaarder  Harmenzon

6261

897-7

02-09-1815

Elzinga Johannes te Firdgum,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen aan Dorpsregters ), akte jaar1815 (2) (9

6418

248-C 1e bat

3e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Elzinga Johannes Tjeerds staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

5665

30-12-1880

akte

95 t/m 99

Elzinga K.---- Brouwer Jan van beroep Tapper, Wijnands Boei van beroep Tapper, Althuizius Dirk zonder beroep, Miedema ….? , de weduwe zonder beroep, Wit de Frans , de weduwe Modiste. Repko Jan  van beroep Trekschipper,  Bouwmeester Wieberen van beroep Trekschipper, Monkel Henderikus  van beroep Trekschipper, allen eigenaars van het vaste Veer tusschen Sneek en Leeuwarden  aangevangen in het jaar 1663 wonende te Sneek , Onderwerp:  o.a. handgeschreven brief met al hunne handtekeningen ,een aankondiging van hun Trekschuitendienst van Sneek op Leeuwarden, wat ook in een advertentie  (3stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, het Hoofdkantoor is te Sneek en te Leeuwarden bij Elzinga K. op het Schavernek, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld,   jaar 1880 (4)

6251

1073

30-10-1814

Elzinga K. G. , voor geleverde en gemaakte schoenen aan de Armen enz. in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

6383

89    

23-04-1814

Elzinga K. S. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6872

01-04-1825

22-A

Elzinga K. S. wordt vermeld in een document genaamd; Lijst door den Gouverneur geverifieerde en geviseerde declaratien van Justiteele Ambtenaren in de Provincie Vriesland gedurende de maanden januari, februari en maart in het jaar 1825 met vermelding van functie en bij welke rechtbank en bedrag van de Declaratie, jaar 1825 (3)

8383

894-5

09-09-1841

Elzinga Klaas Klazes komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

3622

I Stuk 2

01-10-1833

Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14

3622

I Stuk 2

01-10-1833

Elzinga Klaas Sjoukes---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14

3622

I Stuk 1

18-01-1817

Elzinga Klaas Sjoukes---- Oedses Antje weduwe van Zuidema Albert Hendriks, Kasteleinske te Suameer, ten hare huize op vordering van Hettema Walter Douwes rentenier te Suameer is door Meester Beuckens Braunius Paulus Marinus Openbaar Notaris te Bergum de gedane aankondigingen van een veiling enz. enz.  van een Huizinge, Schuure, Hovinge met bomen aan den Ouden Dam te Suameer hebbende Kuiper Sieppe Jans  ten oosten Zandstra Jan Jacobs en Elzinga Klaas Sjoukes ten zuiden en de vaart ten westen en de gehele steeg ten noorden is verhuurd aan Meulen van der Wybe Pieters enz. jaar 1817 (9)

6385

138

06-07-1814

Elzinga Klaas Sybrens te Buitenpost hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6061

579

21-08-1820

Elzinga Kornelis ,  wonende in de wijk H.no. 73 oud 65 jaren Collecteur en Gaarder en thans zonder middelen van bestaan te Leeuwarden in 1807 aangestels als taxateur te Maasland  enz. enz. Onderwerp een request, jaar 1820 (3)

6061

580

21-08-1820

Elzinga Kornelis wonende te Leeuwarden betreft zijn request hij is oud ambtenaar en omdat de omstandigheden waarin hij actueel verkeerd enz. jaar 1820 (1)

6254

151

06-02-1815

Elzinga L. K. 9 febr. En 8 juni 1811 voor Hout enz. , 2e Hoofdstuk over 1811 en Later,  Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813   jaar 1815 (10)

6628

825 blz. 4

23-05-1814

Elzinga L. vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6833

14-A, 9

12-02-1824

Elzinga L. W. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

8211

988-3, 11

Blz. 1

26-09-1839

Elzinga M. D. te Blija, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 11

Blz. 2

26-09-1839

Elzinga M. D. te Blija, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/11

20-09-1841

Elzinga M. D. te Blya, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 11

22-05-1840

Elzinga M. D. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6244

331

21-04-1814

Elzinga Marten J.  Wegens aanhalen van bouwmaterialen aan de barak te Pazens , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier afgegeven  staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers in 1812 en 1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5)

6246

492

28-05-1814

Elzinga Marten J. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz. jaar 1814 (8)

6282

737-22

07-07-1817

Elzinga Meike J., Boer te Huins met (17gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6252

1186-7

29-11-1814

Elzinga Melle J. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

9725

Deel I 

Blz. 19

00-00-1866

Elzinga Melle, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9725

Deel I 

Blz. 24

00-00-1867

Elzinga Melle, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

9725

Deel I 

Blz. 29

00-00-1867

Elzinga Melle, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

5994

1061

31-12-1815

Elzinga O. Hij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Vlees en Rundervet  aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (3)

6380

1

31-01-1814

Elzinga O. Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)

6065

 

906

20-12-1820

Elzinga Otte  Rundvlees en Rundvet----Romkes Johannes , President van het College  van Regenten over de Gevangenishuizen van Leeuwarden, Eekma J. Vice Precident, Vitringa Coulon J,  Smeding H.  , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H. leden van genoemd college  bijeen in de vergaderzaal in het Tuchthuis van Leeuwarden betreffende Contract van aanbesteding , de navolgende inschrijvers  kunnen leveren: Dirks N. J. Brood,  met als borg Feenstra H. Douwes Ynze Aardappelen, met als borg Amoraal M. C. Elzinga Otte  Rundvlees en Rundvet met als borg Plantinga P. , Dirks N. J.  Gerst,  Erwten en Meel,  met als borg Nolledis, Zijlstra R. J, Witte Kool en Wortelen met als borg Zijlstra W. ,  Ottema T. de weduwe  Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg Appelhof T., ,   Wijsma H. Bewassen en Baardscheren met als borg Pas T., jaar 1820 (8)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Elzinga Otto, 432 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6089

1218

31-12-1822

Elzinga P. ---- Gevangenissen te Leeuwarden;  Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin staat de goederen en de prijs die hij voor het vlees bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)

6840

36-A

blz. 18

22-04-1824

Elzinga P. A. Schoenmaker van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8199

729/5, 290

Bladzijde 5-v

17-07-1839

Elzinga P. A. te Jorwerd is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

9188

570

15-05-1919

Elzinga P. Tilburg Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel) jaar 1919  (4)

9191

1487

06-12-1920

Elzinga P. Tilburg Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel jaar 1920 (5)

8285

615-2, 8-2

19-06-1840

Elzinga P?. of J.?  te Zwaagwesteinde wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

6384

70, 77

06-06-1814

Elzinga Philipp Jans geboren te Harlingen , Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2)

6848

13-A

16-07-1824

Elzinga Pieter Jochums---- Faber Oege Eeltjes, , Faber Eerde Eeltjes , Faber Akke Eeltjes , huisvrouw van   Elzinga Pieter Jochums  , Faber Eerde Eeltjes   request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Faber Eerde Eeltjes  jaar 1824 (1)

6849

8-A

27-07-1824

Elzinga Pieter Jochums---- Faber Oege Eeltjes, , Faber Eerde Eeltjes , Faber Akke Eeltjes , huisvrouw van   Elzinga Pieter Jochums  , Faber Eerde Eeltjes terugzending van hun request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Faber Eerde Eeltjes  jaar 1824 (1)

9191

1547

21-12-1920

Elzinga Pieter Tilburg Nijverstraat 116 , Sollicitatie voo Veldwachter te Hemelum,  jaar 1920 Oldephaert (3)

6098

823

01-09-1823  

Elzinga R.   een voorlopige verevening van de alg. rekenkamer wegens  daggelden met vermelding periode en bedrag  enz. jaar 1823 (2)

6631

1189

26-09-1814

Elzinga R.---- Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6093

311

12-04-1823

Elzinga R. een voorlopige verevening  van fl. 135.=  wegens daggelden als opzichter bij de Havenwerken te Harlingen   enz.  jaar 1823 (2)

6101

1372             30-12-1823

Elzinga R. fl. 299.= wegens Tractement  als Opzichter,  Onderwerp: een door de Alg. Rekenkamer finaal verevende certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (2)

6866

04-02-1825 18A

Elzinga R. hij staat op een document dat hij geld tegoed heeft (ontvangt) van de Heer Inspecteur Generaal Administratien van den Waterstaat enz. jaar 1825 (1)

6631

1189 lijst 3

26-09-1814

Elzinga R. ondertekend de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6871

21-03-1825

15-A

Elzinga R. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8)

8378

780/5

09-08-1841

Elzinga Reinder Matthijs  Broodbakker te Oudeschoot sedert Mei 1841, een handgeschreven brief met zijn handtekening met een request  en een  terugzending van een request van hem betreffende de afstand naar het gemaal enz. enz. enz. jaar 1841 (6)

9188

81

15-01-1919

Elzinga Romke * Garijp Voordracht tot benoeming en de benoeming totVeldwachter te Leeuwarden jaar 1919  (3)

8204

829/20, 264

Blz. 6v

12-08-1839

Elzinga Romke Klazes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6424

609

10-12-1817

Elzinga S. 28 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6424

609

10-12-1817

Elzinga S. 4 is zijn volgnummer in de de Gemeente Idaarderadeel bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)

6836

11-A

12-03-1824

Elzinga Sake Jans dewelke op den 29 April 1822 bij vrijwillig enz. en zijnde plaatsvervanger voor Folkerts Klaas Ottes uit de Gemeente Wonseradeel en bij vonnis van de Krijgsraad enz. jaar 1824 (5)

6836

11-A

12-03-1824

Elzinga Sake Jans dewelke op den 29 April 1822 bij vrijwillig enz. en zijnde plaatsvervanger voor Folkerts Klaas Ottes uit de Gemeente Wonseradeel en bij vonnis van de Krijgsraad enz. jaar 1824 (5)

6302

62

07-02-1823

Elzinga Sape Metkes,  hij wordt  vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan  in den jare 1822 met in diverse kolommen de vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823  (7)

8377

754/6-3

02-08-1841

Elzinga Sape Metskes Elzinga Arbeider te Zwaagwesteinde------ Hij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten der taxatien van onroerende goederen en eigendom enz. enz. jaar 1841 (3)

3698

B-5

14-02-1832

Elzinga Sijbrigje Johs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6388

57           10-10-1814

Elzinga Sije---- Kant de Jan,  Hoekstra Rintje, Hulscher Bernardus en Elzinga Sije hebben zich vrijwillig aangemeld om in de schutterij van de Stad Leeuwardenn te dienen enz. jaar 1814 (1)

6418

255-BB

01-06-1817

Elzinga Sije Sijbrens 239 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-C 1e bat

7e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Elzinga Simon * Dokkum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

3622

I Stuk 2

01-10-1833

Elzinga Sjouke Klazes---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans als moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14

9180

264

06-02-1915

Elzinga Sybe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

3622

I Stuk 2

01-10-1833

Elzinga Tepske Klazes---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Frijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Frijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14

8377

754/6-3

02-08-1841

Elzinga Tjeerd Hendriks Koopman te Zwaagwesteinde------ Hij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten der taxatien van onroerende goederen en eigendom enz. enz. jaar 1841 (3)

6420

367

09-08-1817

Elzinga Tjeerd Johannis wordt vermeld op een Nominative Staat van het Bat. Inf. Nat. Mil. No. 1 der manschappen uit de ligting van 1814 die op de 31e mei 1817 uitgeloot zijn en zich tot hier nog niet gepresenteerd hebben bij het depot van de afdeling en nog geen paspoort hebben ontvangen enz. jaar 1817 (3)

9180

1054

05-06-1915

Elzinga Tjeerd,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

3622

I Stuk 2

01-10-1833

Elzinga Trijtzen Klazes---- Kutsz Jan Carel Openbaar Notaris te Leeuwarden met als verder genoemde personen Attema Reitze Procureur, Tinga Douwe Jans Timmerman, Tinga Jan Jans Timmerman, Tinga Bindert Jans Schilder, Tinga Hiltje Jans zonder beroep,  Elzinga Klaas Sjouke Landbouwer, Tinga A. Jans meerderjarig Dienstbaar, Elzinga Trijtzen Klazes zonder beroep, Elzinga Sjouke Klazes Arbeider, Elzinga Betje Klazes, Elzinga Klaas Sjoukes als vader en voogd van  Elzinga Tepske Klazes en de 4 genoemde kinderen Trijtzen, Sjouke, Betje en Tepske Klazes Elzinga kinderen van wijlen Tinga Swaantje, Ringnalda Lijsbeth weduwe van Tinga Jan Jans aqls moeder en voogd van haar zoon Tinga Klaas Jans, zij zijn alle erfgenaam enz. van hun grootvader Tinga Jan Jans opzichter van Strijkwerken te Den Briel en erfgenamen van hunne broeder en oom Tinga Wander Jan Timmerknecht te Veenwouden verder genoemd Tinga Oeds Jans overleden in Den Briel, Elzinga Klaas Sjoukes (een procesverbaal van verkoop) jaar 1833 (14

9180

818

05-05-1915

Elzinga Willem,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

890

04-07-1918

Elzinga Wopke, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6032

201

24-03-1818

Emaus Jan---- Fontaine P. Ides in kwaliteit als administrateur den boedel en nalatenschap wijlen Johana Maria Dutrij weduwe van Dievon de Jan Frederik, en en waarnemens de balangen van Eekhard  Wilhelmina Johanna, verder Leent van Arie, Leent van Aren, Leent van Amplonia weduwe van Emaus Jan enz.  jaar 1818 (3)

6042

71

29-01-1819

Embden Pieter Barends,---- Komst  Jan Baukes , de ontvanger der belastingen verzoekt autorisatie aan de Gouveneur  tot toestemming tot het verkopen van het pand  Wijk F. no 107 eigendom van voorgenoemde, wegens het niet voldoen aan zijn financieele verplichtingen enz. enz. de hypotheekgever (20-09-1811)  en schuldeiser is Bolman Albert, Koopman en wonende aan de Noordkant op de Voorstraat binnen Harlingen, wordt ook in genoemd  Embden Pieter Barends wonende  in de Bagijnestraat letter F. no. 334 te Leeuwarden,   en Roosen Hinke Abrahams echtlieden te Harlingen  volgens obligatie datum d.d. 15-12-1804 tevens Roorda Jacob, Sandt van Noten Wm. Te Harlingen,  Komsma  Jan Baukes , Metsens van Michiel te Harlingen,  Smits Hendrik J. ,  ook wordt vermeld wie eigenaar is van…… enz. enz. jaar 1819 (6)

6418

255-A

00-05-1817

Embden van Isaac 170 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Embdenaar Barend, 2 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Embdenaar Barend, 71 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8356

303-7

29-03-1841

Embdenaar Bernardina er wordt aan de Gouverneur door de Burgemeester van Leeuwarden berigt dat haar onderstands domicilie te Leeuwarden is enz. jaar 1841 (3)

6038

687

16-09-1818

Embdenaar P. K., ---- Gosliga P. ,  Noord van A., Cats J., Embdenaar P. K., Romkema de weduwe, Jansma de weduwe, Ploeg van der Rein en Groot de Douwe J,  Huisman te Teers  alle landeigenaren onder de Gemeente Huizum gebruik makende van hun recht om hertaxatie te vragen van hun landen enz. enz. aar 1818 (1)

5711

46

05-07-1900

Emden Een boekje over de Nederlandsche Transito Handel i.v.m. het Dortmund-Eemskanaal en de uitbreiding der havens te Emden en te Delfzijl, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen  jaar 1900  (18)

6245

399-12

10-05-1814

Emkes Durkjen, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1814 (2)

6245

399-11

10-05-1814

Emkes Geeske, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1814 (2)

6245

399-23 + 27

10-05-1814

Emkes Sjouke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  jaar 1814 (6)

6245

399-24+26+28

10-05-1814

Emkes Sjoukje, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  jaar 1812 (9)

6091

158

17-02-1823

Emmelenkamp.----Vissing A. C. Dominee vertrokken van Emmelenkamp naar de Gemeente Roswinkel  Onderwerp de  verhuiskosten van  fl. 389,.50 wie dat zal betalen enz. enz.  ook een brief met lakzegel van de grietman Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) van Schoterland jaar 1823 (7)

6090

32

08-01-1823

Emmelenkamp----Vissing A. C., Dominee en als Leeraar te Roswinkel, maar daar weer vetrokken en gegaan naar de gemeente van Sint Jansga    enz. enz. enz.  verder zijn erbij  een memorie van kosten die de gemeente Roswinkel door domineeVissing A. C. van Emmelenkamp af te halen en naar Roswinkel over te brengen alles gespecificeerd met bedragen enz. jaar 1823 (6)

6070

424-9          25-05-1821

Emmenga Albert Rietzes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

9183

1597

06-11-1916

Emmerik Christiaan, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

5984

125, 125a-11

16-02-1814

Emmerik E. L., staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)

9921

22              20-10-1882

Emmerik N., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9182

285/22

07-02-1916

Emmerik Nicolaas Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement jaar 1916

9180

330-22

17-02-1915

Emmerik Nicolaas Met signalement Politiedienaar Leeuwarden jaar 1915  (4)

5984

125 en 125a

16-02-1814

Emmerik van C. L. staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)

5984

125, 125d-1v

16-02-1814

Emmerik van E. L. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 – 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)

5995

37

14-01-1815

Emmikhoven, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

6034

398

30-05-1818

Emminga Alb. R.  Te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Emminga Albert Rientses  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Emminga Albert Rientzes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6086

894

30-09-1822

End van der Jannes Eigenaar te Amsterdam, Komt voor in de legger voor het kohier der belastingen op de  gebouwde en ongebouwde eigendommen te Amsterdam jaar 1823 enz. jaar 1822 (dossier 19)

9185

1144

05-09-1917

End van der Wilhelmina vrouw van Rijke R. , komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

8210

966/7 en 881/14

Blz. 12

27-08-1839

Ende v.d. E. J. te IJsbrechtum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6671

54 blz. 2

22-01-1818

Ende van de P. te Rotterdam tot provinciale Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6636

157

14-02-1815

Ende van den A.---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en een brief van  Ende van den A.  de Commissaris  tot de zaken van het middelbaar lager onderwijs ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende enz. jaar 1815 (4)

6640

529

10-06-1815

Ende van den A.---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de School te Warns dat door het overlijden van IJgens A. deze plaats vacant is ook (get.) Ende van den A. jaar 1815 (2)

6632

 

 

1239

29-09-1814

 

Ende van der A.---- Jonker A. L. nopens de herstelling  van hem als openbaar Schoolonderwijzer te Balk op advies van de Schout van Balk enz. verder aanwezig een document ondertekend door Ende van der A. Commissaris tot de zaken van het Middelbaar en Lager Onderwijs  dat in het aanzienlijke dorp Balk in het jaar 1808 bijna 1000 zielen wonen en drie scholen eene openbare waar Meinesz. Jelle fungeerde en bij de tweede Jonker Albert Lucas  dat  Meinesz. Jelle in het voorjaar van 1812 tot percepteur voor de Mairie van Balk is benoemd is deze vacature vacant geworden  en onder de 4 sollicitanten o.a. Zevenhuijzen P. maar dat in de plaatselijke school van Muiden ontslag heeft gekregen  en voor de kleine kinderschool Reinia G.  ook een uitgebreid document waarin vermeld dat een examen is afgenomen van IJgens A. IJ. 48 jaar te Warns, Salverda J. C. P. 29 jaar te Wons, Siegersma H. J.  27 jaar te Doniaga en Zevenhuijzen Pieter. 32 jaar te Amsterdam samen met de resultaten voor elk vak ook de Maire Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, van Balk ondertekend een document, ook aanwezig diverse getuigschriften uit Muiden zowel van de school als de kerk, Zevenhuijzen Pieter  was getekend door Muntendam S. en Notaris Ruardi H. te Sloten jaar 1814 (32)

9180

1054

05-06-1915

Ende van der Entje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6251

1135

26-11-1814

Ende van der Johannes Wytzes wonende onder de Gemeente Oldeboorn ,Onderwerp: Vrijstelling van  de hem opgelegde belastingen  enz. Enz. jaar 1814(1)

8285

615-2, 5-2

19-06-1840

Ende van G. te Harlingen Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8287

659/3, 95,

02-07-1840

Endegeest het Kasteel,  Jhr. Mr. D. T. Gevers op het Kasteel Endegeest betreft levering grijs laken door de gevangenis te Leeuwarden

6631

1114 blz. 12

kolommen

15-09-1814

Endig  J. wegens leverantie van Docters Tractement onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18)

8257

69/6

20-01-1840

Endig Holkamp van Jan  ----- Kuipers Jan van beroep Vleeschhouwer te Dragten het betreft een procesverbaal en bekeuring opgemaakt door Rooster Hendrik en Endig Holkamp van Jan   gestationeerd te Dragten wegens twee zijden nog versche en nog onafgehakte spek zonder waardeermerk enz. ook een document Weersma Roelof commies van de eerste klasse bij de Rijksbelastingen die aan eerstgenoemde uitbetaald het bedrag van de opbrengst van twee zijden nog versche en nog onafgehakte spek legaal verkocht door de commiessen onder toezicht van Boer de M. de ontvanger aan  Jager A. J. , Lang de W. , Nijhof  L., Meter P., Wijbinga H., Schaaf v.d. T. A., Kloekman W. alle te Dragten  en Jonkman A. te Noordwolde,  enz. jaar 1840 (26)

8356

315-6

31-03-1841

Endig Holtkamp van Jan --- Vries de Anne P. van beroep Mr. Brood en Beschuit Bakker te Marssum zijn bij Proces Verbaal van den  9e maart bekeurd wegens het bij hem in huis vinden van  200lb Rogge met Zand gemengd bestemd voor Beestevoeder enz. is door de commiessen  Smits Johannes en Endig Holtkamp van Jan  te Dronrijp bekeurd wegens het vinden van voorstaand in zijn woonhuis verder een uitvoerig  proces verbaal is aanwezig ook een door Vries de Anne P.  geschreven en ondertekende brief enz. jaar 1841 (22)

5982

1752

13-12-1813

Endsma Joh.´s vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners   die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

8361

424-9

01-05-1841

Endten J. A.---- Wal van der Jackle Tjipkes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij Mr. Timmerman van beroep ten einde uit enen hoogst treurige omstandigheid gered moge worden, reeds lange tijd sukkelt hij aan een toenemende verzwakking en niet meer in staat is om op zijn werkvolk toe te zien  zijn oudste zoon Wal van der Ruurd Jackeles kan hem hierin van hulp zijn maar is goedgekeurd voor de Nationale militie en verzoekt dan ook uitstel voor zijn zoon, ook aanwezig een medische verklaring van de Medicine Doctor Endten J. A. te Sneek  enz. jaar 1841 (6)

6631

1114

15-09-1814

Endtz S. hij ondertekend samen met de andere Diakenen een verzoek aan de Burgemeester van de Stad Sneek namens de diakonie der Gereformeerde Gemeente binnen Sneek om te mogen inzamelen van Penningen   voor de Armen Diakonie en evt, de onwilligen desnoods met parate executie tot betaling te mogen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1114

9e blz. van kolommen

15-09-1814

Endtz S. Ouderling ondertekend als lid van de Kerkenraad de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

5995

71/9

27-01-1815

Endtz Samuel---- Hylekama van B. A. in qualiteit als Regter Commissaris, Dobbe Bernard Johan Koopman en Endtz Samuel Medicinal Doctor te Sneek in qualiteit als Curatoren over de gefailleerde boedel van  de gewezen Bankhouder Susting ….? Geadtisteerd met den heer Vermey Icaac Mr. Griffier enz. enz. welke slechts onder bewaring van de heer Tibma J. M. was gestreld enz. enz. en ten einde aan de nieuw benoemde Cassier Schilstra Yme Lourens ter bewaring te worden gegeven enz.  en de Heer Gaastra Roelof bewaarder in deze boedel mede gecompareerd zijnde verklaard in het huwelijk te zijn getreden met Tibma Grietje Joukes dochter van Tibma Jouke Minks en als gelastigde van zijn schoonbroeder Tibma Fekke Joukes Huisman te Goyinga  enz. enz. staande egt met wijlen zijn eerste vrouw Gronsma Eelkjen enz. de Deurwaarder Sybrandi Klaas  verklaart dat bovenstaande enz. jaar 1815 (2) Document (9) Dossier  (45)

8386

949/34

20-09-1841

Endtze J. A. te Sneek,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Sneek als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 34

19-06-1840

Endtzo? J. A. te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

8211

988-3, 6

Blz. 1

26-09-1839

Enee B. W. S. , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8376

728/12

26-07-1841

Enga  G. F. Vlas de J. F.---- Fijnja W. S. Boer,  Vlas de J. F. Boer,  Enga S. F. Schipper Koopman,  Enga  G. F. Winkelier,  Schaaf van der Pieter, Schaaf van der Reinder,  Bijlsma  S. J.,  Bos Berend,  Ypma Yepe Tjallings alle arbeiders en allemaal inwoners van het dorp Lollum. een handgeschreven brief met de handtekeningen van voorgenoemde daar onder zij vinden dat de onderwijzer Bouwstra met pensioen moet omdat hij oud en afgeleefd is, en dat de leerlingen een verre achterswtand hebben ten opzichte van andere scholen en. Enz. jaar 1841 (7)

6034

398

30-05-1818

Enga F. E. Te Arum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-9          25-05-1821

Enga Foeke E. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Enga Foeke Epkes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Enga Foeke Epkes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Enga Foeke Epkes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8220 

1137/15

06-11-1839

Enga Pier Epkes een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

7996

174/2

116/1779

18-02-1837

Enga Rienk Epkes Hallum Trekschipper jaar 1837

8376

728/12

26-07-1841

Enga S. F Vlas de J. F.---- Fijnja W. S. Boer,  Vlas de J. F. Boer,  Enga S. F. Schipper Koopman,  Enga  G. F. Winkelier,  Schaaf van der Pieter, Schaaf van der Reinder,  Bijlsma  S. J.,  Bos Berend,  Ypma Yepe Tjallings alle arbeiders en allemaal inwoners van het dorp Lollum. een handgeschreven brief met de handtekeningen van voorgenoemde daar onder zij vinden dat de onderwijzer Bouwstra met pensioen moet omdat hij oud en afgeleefd is, en dat de leerlingen een verre achterswtand hebben ten opzichte van andere scholen en. Enz. jaar 1841 (7)

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Engbert Siebe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

2e blz. van kolommen

03-10-1814

Engberts Abele, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6087

948-4

11-10-1827

Engberts Antje staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Engberts Bonne, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6636

148

1e blz. van kolommen

10-02-1815

Engberts Jan de knecht van Mulder Pieter Jans te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6636

148

1e blz. van kolommen

10-02-1815

Engberts Klaas te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Engberts Siebe van beroep Wever of Wever Siebe Engberts, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6636

148

4e blz. van kolommen

10-02-1815

Engberts Steeven de knecht te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6850

15-A

31-07-1824

Engberts Steven, Korenmolenaar te  Duurswoude een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring wegens vervoer van rogge zonder  enz.   jaar 1824 (2)

6009

182

15-03-1816

Engberts Zytske Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2) 

6623

41

07-08-1813

Engbrenghof Jetske Gerrits, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

8280

517-11, 30

19-05-1840

Engbrenhof M. wordt vermeld als Belastingschuldige  op een document genaamd:  De Ontvanger van Marum heeft den Eer den Heer Controleur te Dronrijp enz.  dat de percelen beneden de termen van belastbaarheid zijn gebleven over de jaren 1839-1840 bedragen dertien dus eene somma van Een Gulden dertig Ct. enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9184

1031

01-08-1917

Engbringhof Gerrit, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Engbringhoff Marten Gerrit 86 Marsum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6623

43

07-08-1813

Engbrinhof Jetske, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Engbrink van Klaas 189 Kampen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6623

42

07-08-1813

Engbrinkhof Jetske Gerrits, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6424

609

10-12-1817

Engbrinkhof Marten 4 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

8386

949/40

20-09-1841

Engeberg C. te Groningen wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_11b

20-07-1841

Engebr. en Comp. te Groningen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6013

401-c

09-07-1816

Engeen Daniel Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Sneek met vermelding van Kwaliteiten, Tractement    tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)

6397

670

15-06-1815

Engel 1e Luitenant in het Bataillon 2e regiment No. 21 hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

4635

A-1, 29

18-11-1909

Engel Abraham Kolhorn Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

8308

1087-11, 11

03-11-1840

Engelaar Lourens staat vermeld in een document  (met  9 kolommen informatie) Nominative Staat van gevonnisde Miliciens voor de Krijgsraad tot 1 jaar en vervallen van de Militaire stand enz jaar 1840  (6)

6871

22-03-1825

11/1-C

Engelaar Petrus te Leeuwarden staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

8095

105, 604/5

21-06-1838

Engeland 150 schepen Royal  Yacht Squardron Scheepsnamen en Eigenaar jaar 1838

6675

198

10-05-1818

Engeland Joannes te Bolsward staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Aartspr. Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4)

6414

27

15-01-1817

Engelbert Henry A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)

VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6020

178

24-03-1817

Engelbert van ….? staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Heerenveen in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

5993

887

04-11-1814

Engelbert van Bevervoorde---- Bevervoorde van Engelbert B. P. geb. 1789 Voordracht en sollicitatie tot ontvanger turfimpost te Workum met tegenwoordig beroep, op en aanmerkingen, i.p.v. Gerlsma S?   jaar 1814 (2)

5994

1026

20-12-1814

Engelbert van Bevervoorden B. P.----- Bevervoorden B. P. Engelbert van, een honorabel ontslag verleend op zijn verzoek, jaar 1814 (3)

6385

71 en 71-A              15-07-1814

Engelbert van Bevervoorden Bernard Fhilip----   Engelbert van Bevervoorden Petrus Albertus 18 jaar geboren te Urecht zoon van Bernard Fhilip Engelbert van Bevervoorden en van Maria Angelina Catharina Josepha Klaassens hij wordt vermeld op de Rensigsements Staat der Heeren uit de provincie Vriesland  welke onder de Gardes d’Honneur hebben gediend en verzoeken om geplaatst te worden een lijst met 13 kolommen informatie over hem enz. jaar 1814 (3)

6385

71 en 71-A              15-07-1814

Engelbert van Bevervoorden Petrus Albertus 18 jaar geboren te Urecht zoon van Bernard Fhilip Engelbert van Bevervoorden en van Maria Angelina Catharina Josepha Klaassens hij wordt vermeld op de Rensigsements Staat der Heeren uit de provincie Vriesland  welke onder de Gardes d’Honneur hebben gediend en verzoeken om geplaatst te worden een lijst met 13 kolommen informatie over hem enz. jaar 1814 (3)

6395

513

25-05-1815

Engelberts ….? van Heerenveen hij is een der ondertekenaars van>> Haga B. Capitein der Vrijwillige Jagers te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Capitein van de Compagnie Vrijwillige Jagers betreffende Militaire zaken enz. met een lijst van 12 ondertekenaars jaar 1815 (3)

6039

792

27-10-1818

Engelberts Jan de weduwe Zij komt voor in het document Departement der Domeinen  als reclemant van Schorren en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester  der Domeinen van Haarlem  Schmidt J. H. ,jaar 1818 ( 3)

6397

662

13-07-1815

Engelberts van Bevervorden B. P. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4)

5982

1750

16-12-1813

Engelberts….? te Heerenveen, Staat vermeld in een document  De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen en ook een Lijst der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement Vriesland   jaar 1813 (7)

5982

1750

16-12-1813

Engelbertus ….? vermeld in een document genaamd, Staat der Hoofdambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)

6020

154

14-03-1817

Engelbronner Jean Conradt wordt vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de heer Vermooten G.  enz. jaar 1817 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarde-

          radeel

Engelen  secretaris van Leeuwarderadeel namens het Bestuur van Leeuwarderadeel ondertekend hij ter Ordonnantie  de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)

8211

988-3, 15

Blz. 1

26-09-1839

Engelen ….? te Groningen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6046

340

15-05-1819

Engelen Aldert J. ---- Potma Rienk Teekes wonende te Workum geeft in een door hem ondertekende brief met gepaste eerbied te kennen  dat hij gelastigde is van de heeren  Haas en Zunderdorp te Texel (volmacht aanwezig en getekend door Schols Jurjen  betreffende de geborgen balken Sparren van het op 18-12-1817 vergane Fluitschip de Bosch en Hoven gevoerd door Engelen Aldert J. varende van Nerva naar Amsterdam enz. jaar 1819 (2

6043

115, 8

15-02-1819

 

Engelen Aldert J. Kapitein op het het schip de Bosch en Hoven betreft aangespoelde goederen in de gemeente Workum uit dit schip verder genoemd de Majoor Rienk Postma als last hebbende bij missive van de heren Haas de ….? en Zunderdorp te Texel wonende enz. jaar 1819 (1)

8376

744/8

30-07-1841

Engelen Angelius * Nijmegen, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

6871

22-03-1825

11/1-C

Engelen Antoon te Leeuwarden staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6089

1186        

21-12-1822

Engelen D. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

9126

1016

21-06-1879  

Engelen D. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

8285

615-2, 25,4

19-06-1840

Engelen D. F. te Groningen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Engelen D. F. te Groningen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke Dranken en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6018

6

04-01-1817

Engelen D.---- Gosliga Toussaint,  hij heeft de eed voor de rechtbank afgelegd  voor zijn fuctie als griffier van het Vredegeregt te Rauwert  in plaats van Engelen D. die tot een andere functie is geroepen enz. jaar 1817 (

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Engelen D. hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6017

775 en 776

27-12-1816

Engelen D. Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Rauwerd  jaar 1816  (5)

6868

16-02-1825

3-A

Engelen D. Ontvanger der Directe belastingen te Heeg, deze post is vacant wegens het verleende ontslag aan eerstgenoemde  en op deze post is benoemd Molière H. C. jaar 1825 (8)

6868

16-02-1825

3-A

Engelen D. Ontvanger der Directe belastingen te Heeg, deze post is vacant wegens het verleende ontslag aan eerstgenoemde  en op deze post is benoemd Molière H. C. jaar 1825 (8)

6055

151

29-02-1820

Engelen D. Ontvanger der Directe Belastingen van Heeg. Onderwerp: Duiker Jacob Gerrits  Deurwaarder te Heeg en Woudsend en omdat er vele klachten over hem zijn kan hij zijn functie enz. enz. en wij dragen voor Buma Feike Douwes te Oudega enz. jaar 1820 (1)

6001

654

15-07-1815

Engelen D. Ontvanger der Indirecte Belastingen in de Gemeente Heeg met als onderwerp zijn benoeming enz. jaar 1815 (2)

6034

316

04-05-1818

Engelen D. Ontvanger Ontvanger der Directe Belastingen van de Gemeente Heeg schrijft en ondertekend een brief met het verzoeken om 3 weken verlof omdat hij naar Nijmegen moet enz. jaar 1818 (2)

6048

448, 1-7,

11, 26

06-07-1819

Engelen D. secretaris van Nijland hij staat vermeld als heeft getekend een staat  berekening van de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (9) hele dossier (30)

8280

526-1, 9

22-05-1840

Engelen D. te Grouw als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6072

581

17-07-1821

Engelen D. te Heeg staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de grootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

6002

744

19-08-1815

Engelen Daniel---- Ankringa Jan Dirks Dirkse is benoemd bij Kon. Besluit tot Griffier van het Vredegeregt in het Canton Lemmer en de heer Engelen Daniel is benoemd bij Kon. Besluit tot Griffier van het Vredegeregt in het Canton Rauwert en hebben de 15e dezer de eed afgelegd enz. jaar 1815 (2)

5998

370

17-04-1815

Engelen Daniel---- Bakker Jan Minnes een door hem ondertekend document van een door hem gedane overdragt van alle stukken van het percept der Directe Belastingen van de Gemeente Heeg betreffende aan de Heer Engelen Daniel (ondertekend mede dit document)  bij koninklijk besluit d.d. 21 maart benoemd  tot ontvanger der Belastingen enz. enz. tevens ondertekenen de Controleur der belastingen Loon van Folkert en Visser W. de Schout van Heeg   jaar 1815 (3)

6001

688

28-07-1815

Engelen Daniel benoemd tot Griffier Vredegerecht te Rauwert i.p.v. Brender G. jaar 1815 (3)

8356

324-18, 4

03-04-1841

Engelen Daniel hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer  de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van  de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info.,  Jaar 1841 (6)

6003

784 blad 3

06-09-1815

Engelen Daniel oud griffier vredegerecht van het Canton Rauwerd wordt beedigd als enz. enz. i.p.v. Brender a Brandis J. jaar 1815 (1)

6833

9-A blz. 9

09-02-1824

Engelen Daniel te Heeg, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

8197

687-17_4

06-07-1839

Engelen Daniel vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

5997

304

31-03-1815

Engelen Daniel Zijn aanstelling als ontvanger bij de belastingen te Sneek en zijn beëdiging, jaar 1815 (3)

6100

1087

04-11-1823

Engelen Daniel, Controle Sneek    , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6099

1066

31-10-1823

Engelen Daniel, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6843

2-A

26-05-1824

Engelen Daniel, onderwerp; ontslag als ontvanger der directe belastingen te Heeg jaar 1824 (3)

6015

608-c

11-10-1816

Engelen Daniel.----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Sneek met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. een handtekening en aanmerkingen jaar 1816 (4)

8224

1229-3

02-12-1839

Engelen J.---- Sanders P. assistent of Kapelaan van Engelen J.,  R. K. Pastoor te Bolsward het betreft zijn request deze brief is geschreven en ondertekend door Simons J. aartspriester dez schrijft dat de Kapelaan Sanders  vroeger bij de pastoor Vlaming J.  R. K. Pastoor te Franeker en heeft in die betrekking genoten een gratificatie maar dat enz. aar 1839 (2)

8375

708-5_4

20-07-1841

Engelen te Groningen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Engelen te Groningen staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 26,4

19-06-1840

Engelen te Groningen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Engelen van ….? hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6846

21-A

28-06-1824

Engelen van Daniel eervol ontslag verleend als Ontvanger in Heeg,  jaar 1824 (4)

6854

30-C

23-09-1824

Engelen van Jan geb. 06-12-1792 Den Haag ,Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

8308

1071-17

29-10-1840

Engelen Willem Engelbert---- Adema J. Hora  (Hora Adema J.)  krijgt eervol ontslag als secretaris der Grietenij Leeuwarderadeel en benoeming als zodanig van Engelen Willem Engelbert  enz. jaar 1840 (4)

5672

14

10-08-1888

Engelenkamp A. J. A. ----Popma Keimpe  boekhouder der Bergumer Stoomrederij te Bergum wonende wordt vermeld in een stuk betreffende het verzoek van Engelenkamp A. J. A. om  van Grouw naar Leeuwarden te mogen varen in het nieuwe kanaal om  goederen aan te voeren voor de aanleg van de nieuwe Waterleiding van Grouw naar Leeuwarden enz. jaar  1888 (6)

6840

36-A

blz. 25

22-04-1824

Engelents Gerhardus Linnenwever van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Engeler  & Co. te Groningen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Engeler & Co. te Groningen als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 27

22-05-1840

Engeler D. F.  & Co. te Groningen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 28

22-05-1840

Engeler D. F.  & Co. te Groningen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 31

22-05-1840

Engeler D. F.  & Co. te Groningen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 33  22-05-1840

Engeler D. F.  & Co. te Groningen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (45 complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 2

22-05-1840

Engeler D. F. & C. te Groningen als uitvoerder  wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ǽngwirden  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 9

Blz. 1

26-09-1839

Engeler D. F. te Groningen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 33 Blz. 1

26-09-1839

Engeler D. F. te Groningen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9183

1454

07-10-1916

Engeler Lodewijk, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8375

708-5_15

20-07-1841

Engeler te Grouw staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die namens Burgemeester en Wethouders  van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 7

19-06-1840

Engeles D. F. te Groningen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Stedelijke belastingen van de Stad Bolsward in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8285

615-2, 1

19-06-1840

Engeles v. (D.F.)  te Groningen, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

5673

 

137

30-09-1904

Engelhart J. te Groningen, schrijft en ondertekend een brief voor een vergunning om met zijn Motor Jacht genaamd “Maria Augusta” voor een reis van Stroobos naar Lemmer ook aanwezig de Meetbrief van het schip (Schiffs-Messbrief) Nationaliteit Deutsch , Heimatshafen is Bremen verder materialen waaruit het schip bestaat de grote van het schip, de machinekamer enz. enz. jaar 1904 (5)

6405

113

27-02-1816

Engeling Berend Harmens---- Martens IJnske thams huisvrouwe van Engeling Berend Harmens wonende in de Zuiderdragten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hare zoon Bogema Marten Geerts is ingelijfd geworden in de Nationale Militie en nu reeds 2 jaar dient en de rang van Korporaal heeft bij de  enz.  en verzoekt onslag omdat hij haar enigst zoon is enz. zij ondertekend als IJenske Martens jaar 1816 (2)

6021

229

12-04-1817

Engelman  Johannes Antonius te Makkum, Verwey Isaac te Sneek, Jonge de Marinus Johannes te Sneek  worden voorgedragen voor de functie van Griffier bij het Vredegeregt te Sneek i.p.v. Tuinhout Wybe die  Vrederegter te Hindelopen is geworden jaar 1817 (2)

6032

180

13-03-1818

Engelman  Johannes Ruel, betreft overdracht van het ontvang en archief van Grouw, wordt verder in genoemd Idzerda Otto Ontvanger te Roordahuizum die tijdelijk het ontvang heeft  waargenomen jaar 1818 (4)

6089

1186         

21-12-1822

Engelman J. A. R. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6072

581

17-07-1821

Engelman J. A. R. te Grouw staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

8218

1099/3         

26-10-1839

Engelman J. A. R., 26 als volgnummer  wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie ingekomen Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, met vermelding  van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6)

6015

595

08-10-1816

Engelman J. R. benoemd als Ontvanger der Directe Belastingen i.p.v. Eekma Saco die uit zijn post is ontslagen enz. jaar 1816 (2)

6043

133

24-02-1819

Engelman J. R.---- Boelens van F. A. gewezen Rentmeester der Domeinen van Makkum , onderwerp:  het besluit van Z.M. d.d. 31 januari 1819 no. 9  betreffende benoemingen van Ontvangers der belastingen enz. enz. enz. i.p.v. Engelman J. R. die tot een andere functie is geroepenenz. jaar 1819 (7)

6049

561

10-08-1819

Engelman J. Ruel---- Spree S.  Controleur der dienst wordt vermeld in een Verivifatie van  Overdragt der administratie van  Ontvang der Directe belastingen wegens de Gemeente Mackum dat hij zig heeft begeven naar Mackum ten einde de overdragt aan den heer Boelens van F. A. door den afgaande ontvanger Engelman J. Roel vergezeld met de Assessor van de Grietman van Wonseradeel Kingma H. J. L. (Hylke Jans Leendertsz.) allen ondertekenen dit document jaar 1819 (4)

6833

9-A blz. 11

09-02-1824

Engelman Joh Antonius Ruel te Grouw, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6871

25-03-1825

13-A

Engelman Johan A. Ontvanger te Grouw---- Bouricius Louis Ontvanger te Baard, hij staat op het document Alphabetische staat behelzende voordragt van Kandidaten voor den post van Controler van de Directe Belastingen in en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Controle Leeuwarden No. 2, de aftredende ambtenaar is Rengers (Regnerus) Hendrik van Burmania Baron enz. op deze lijst geboortedatum en plaats, burgelijke staat, welke talen hij spreekt, aanmerkingen en een uitvoerige kolom algemeene aanmerkingen enz.  jaar 1825 (7)

6857

2-A

25-10-1824

Engelman Johan A. R. te Grouw---- Hij is een van de kandidaten voor de post Controleur der Directe Belastingen te Dokkum voor de aftredende  Loon van Folkert Nicolaas met signalement,    jaar  1824 (dossier 10)

6100

1087

04-11-1823

Engelman Johan A. Rud. , Controle Sneek    , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6099

1066

31-10-1823

Engelman Johan A. Ruel, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6021

215

10-04-1817

Engelman Johannes Antonius Quel---- Tuinhout W. aangesteld tot Vrederechter van Hindelopen vertrekt aldaar en er worden voor zijn functie aanbevolen Verwey Izaak  te Sneek, Engelman Johannes Antonius Quel te Makkum en Jonge de  Johannes Marinus te Sneek jaar 1817 (3)

6028

780

04-11-1817

Engelman Johannes Antonius Ruez ontvanger der belastingen te Makkum Onderwerp een door hem geschreven brief mat handtekening,  een inkomen waarvan het niet mogelijk is als fatsoenlijke ambtenaar te bestaan. Jaar 1817 ( 1)

6848

31-A

12-07-1824

Engelman P. H. Schipper op de Goede Verwachting, jaar 1824

8181

406/14   

Engelman R. te Amsterdam, Directeur van een Toneelgezelschap, beklaagd zig wegens in Juli 1838 in de Schouwburg van Leeuwarden enz. 28-08-1839 

6388

134 tot en met 146

05-10-1814

Engelman Ruel J. A ----  Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van Woudsend deelt de Gouverneur van Vriesland mede dat door 30 manschappen van de 4e Compagnie Landstorm de voorgedragen officieren Velderen Rengers ….?, Luitenant Colonel  en Engelman Ruel J. A., ….? Luitenant Quartiermeester, Walraad van Weldren Rengers Bernhard , Tromp Walle Solkes Kapitein der Compagnie , Oppedijk Pier Johannes 1e Luitenant afkeuren en tegen hun is,   en dat zij de voorkeur (zeer vele verlangden) geven aan Bakker Jan Minnes  als Luitenant Colonel  maar dat de burgemeester enz. en vervoegden er bij mij Schout van Woudsend de volgende personen van de Landstorm Schotanus Gerrit Nolles, Bok de Haring Jacobus, Reidsma Ate Alles, Vries de Sijbold Ottes en Vries de Tjeerd Ottes welke mij ten kennen gaven , dat zij lieden en vele anderen  gansch geen genoegen in deze mijne voorstelling  om de afkeuring der officieren  ten mijne kantore en heb ik 2 personen moeten voorstellen en wel ; Schuit van der Hidde Obbes Kapitein en Aukes A. Aukes 1e Luitenant waarmede zij alle tevreden zouden zijn enz verder diverse correspondentie hier over en een naamlijst van de Landstorm die tot de 4e Compagnie behoren van het 2e Bataillon tot kiezing van de Kapitein, 1e en 2e Luitenant en wel de stemhebbende Lolkes Lourens, Vries de Sible A., Storm Sijze L., Jonkman Hendrik T., Oppedijk Pier J., Tromp Jan Solkes, Auke A. Aukes, Reidinga Ate Pieters, Tromp Age Hijlkes, Overzee Jan Aukes verder worden genoemd Visser Wieger W. en Persoer? Luitsen A?des enz. jaar 1814 (28)

6030

23

10-01-1818

Engelman Ruel---- Ruitinga Douwe , hij wordt benoemd als ontvanger der belastingen te Hindelopen i.p.v. Trip H.  welke zijne post heeft verlaten,  Engelman Ruel tot ontvanger te Grouw i.p.v. Schelven van L. die tot Hospitaalmeester te Bergen op Zoom is benoemd jaar 1818 (3)

6030

35

17-01-1818

Engelman Ruel zijn benoeming tot Ontvanger der Directe Belastingen te Grouw, i.p.v. Schelven van L.  die door een andere functie is beroepen ,  jaar 1818 (3)

6624

265

10-02-1814

Engelman Ruil---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van de Gemeente Woudsend draagt voor in een door hem ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Bouman P. D. (Pier Douwes) gewezen Adjunct Maire dezer Gemeente als waarnemer bij absentie van de Schout, tevens stelt hij voor als Secretaris Engelman Ruil enz. jaar 1814 (2)

8208

211, 914/9 e.v. ,

28-08-1839

Engelman,  R.   Wonende te Amsterdam Directeur van en Toneelgezelschap beklaagt zig. (vervolg)

5711

3

28-08-1902

Engelman….?  Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hijstemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (32)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Engelmoer Jacob, 97 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6082

453

03-05-1822

Engelo D. T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6405

110

27-02-1816

Engels Adrianus Willems---- Brouwer J. H.  Schultes van de Gemeente Ruinerwold ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij namens Weijde Arent Nollers geboren 19-06-1795 te Ruinerwold  en daar wonende  van beroep Landbouwer zoon van Weijde Nolle Freriks en Pel Jentje Arends welke bij de loting in Meppel enz.  en als plaatsvervanger heeft gesteld  Engels Adrianus Willems enz. jaar 1816 (1)

6033

225

02-04-1818

Engels Aldert Jan ---- Ruig C. van Terschelling als gesubstitueerde van Zunderdorp C. op Texel de heren eigenaren van een lading balken uit het Fluitschip Bone en Hoven (Boschenhoven) met Capitein Engels Aldert Jan  van Norva op de Haaks van Texel verongelukt in Dec. 1818  enz. jaar 1818 (1)

6033

269

17-04-1818

Engels Aldert Jan---- Haas en Zunderdorp wonende op het eiland Texel als eigenaren van de lading Balken liggende op het eiland Ameland van het gestrande schip de Boschenhoven gevoerd door Engels Aldert Jan op de Haaks van Texel verongelukt in Dec. 1818  (1)

6034

397

30-05-1818

Engels Aldert Jan---- Ruygh C.  schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven Narva Balken op den Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R.  volgens hierover gelegde documneten namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) gevoerd door de Kapitein Engels Aldert Jan  welke den 18e der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz. ook aanwezig een notarisakte van de Notaris Beets Simon Theodorus met de navolgende getuigen Haas de Tijs en Zunderdorp Cornelis  voor den zelfde firma Haas en Zunderdorp wonende beide heren aan het Schild binnen de gemeente van Texel in quqliteit bij een notarisakte bij notaris Meyes Reinier en zijn ambtgenoot te Amsterdam waarin genoemd wordt Lammerts Anne Sytses van beroep Koopman wonende binnen de stad Amsterdam in qualiteit en gemagtigde van de heeren Nap Harm Harms wonende te Groningen en Post Eisse Schout der Gemeente Winschoten en Tonkes Eppe Edies Schout der Gemeente Zuidbroek aldus procuratie bij de notaris Sitter de Rudolf residerende te Winschotenwaarin magtig gemaakt is de heer Ruygh C.  voornoemd in tegenwoordigheid van Grooff Reijer van beroep Koopman en Disper Mees van beroep Sjouwerman verder genoemd openbaar notaris te Winschoten Sitter de R. en Wessemann Friedrich Heinrich en Larche Klaas Pieter beide wonendete Winschoten verder Dorper S. Notaris te Amsterdam, Bommel van B. vanwege de Regtbank en Helder J. Ck. Griffier jaar 1818 (13)

6034

397-ev

30-05-1818

Engels Aldert Jan Verongelukt  Dec.1818 Texel Kapitein op de Bossenhoven,  Jaar 1818

6034

397-ev

30-05-1818

Engels Aldert Jan Verongelukt  Dec.1818 Texel Kapitein op de Bossenhoven,  Jaar 1818

6242

90

04-02-1814

Engels Aldert Jans te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6298

 

141

12-03-1821

Engels Hendrik Jansen  huurt een stuk Land gelegen in de Heerstwiere in de Mieden onder Hollum  enz. enz. Hij komt voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 )

6859

9/A

17-11-1824

Engels Hendrik Jansen te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)

8093

565/6

11-06-1838

Engels J.T. Geb. Zwolle, laatst gewoond hebbende te Zwolle. Flankeur Overleden te Koempoelang 1836,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6381

199-A

26-03-1814

Engels Jan Alderts, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Hindeloopen niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

6683

2 deel 1

Blz. 11

04-01-1819

Engels R. Predikant te Midwoldehamrik tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Groningen als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2

blz. 17

22-01-1818

Engels R. te Midwolderhamrik Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 20

22-01-1818

Engels R. te Midwolderhamrik Predikant Classis van Winschoten wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Engels R. te Midwolderhamrik Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 2

Blz. 18

04-01-1819

Engels R. te Midwolderhamrik wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 2  blz. 19

16-01-1822

Engels R. te Midwolderhamrik, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 19

06-02-1824

Engels R. te Nieuwolde, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 13

16-01-1822

Engels R. te Scheemda, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

14-A, 4

12-02-1824

Engelsma  Y. J. de weduwe te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6832

18-A

00-00-1824

Engelsma  Yde Jacobus,  de weduwe, een aangeboden transactie ter voorkoming van een proces verbaal, jaar 1824 (8)

9187

735

07-06-1918

Engelsma Akke gehuwd met Boersma TJ. , komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9181

1751

06-10-1915

Engelsma Ate,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8280

517-11, 49

19-05-1840

Engelsma B.  te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6867

09-02-1825 40-1+2C

Engelsma Engele Ales, Schipper met zijn gezin in het schip wonende enz. enz. hij is loteling en nadat zijn vader gewaarschuwd is door de  Grietman van Utingeradeel heeft hji zich aangegeven voor de Militie maar zijn vrouw is bevallen te Terhorne in 1822 en zijn woonplaats was toen stilzwijgend enz. jaar 1825 (4)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 4>>

27-08-1839

Engelsma F. A. te Schraard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6303

403 en 404

17-10-1822

Engelsma F. J---- Faber J., Jongh de G. F. en Engelsma F. J. , uit de Grietenijeraad van Opsterland,  Hartmans Tjbbe Cornelis, Venema Jan Lubbartus uit de ingezetenen allen wonende op de Gorrediijk benoemd hebbende om naar de noodzakelijkheid van de meer doelmatige inrigting der school te Gorredijk enz. enz. dat het geenzins het verlangen is van de inwoners van Gorredijk om de school te vernieuwen enz. enz. tevens de maten van het gebouw en de Staat van kosten tot opbouw van de school jaar 1823 (11)

6383

55

02-04-1814

Engelsma F. J. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

9725

Deel 2

04-07-1877

Engelsma H. Hennaarderadeel Schip de Hannegie komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1877 (2)

6834

19-A

23-02-1824

Engelsma IJ. J. de weduwe te Oldeboorn een proces verbaal ten laste van haar wegens het gebruik van 2 paarden voor eene wagen enz. jaar 1824 (4)

6424

584

02-12-1817

Engelsma J. 8 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6834

7-A blz. 5

18-02-1824

Engelsma J. E. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

6424

584

02-12-1817

Engelsma Jacob Martens (bij no. 29) is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9180

818

05-05-1915

Engelsma Jacob Wouter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Engelsma Jacobus 344 Oudehorne is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8369

576/2

Engelsma Jitske Teedes haar oom is Veenstra, Sijte Klazes, een onderzoek door de Armvoogden naar het domicilie van  Jitske Teedes Engelsma jaar 1841 (10)

9183

1597

06-11-1916

Engelsma Marcus A. , Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9181

1413

06-08-1915

Engelsma Marcus Ales,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

1644

06-11-1918

Engelsma Marcus Ales, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6833

14-A, 9

12-02-1824

Engelsma T. D. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6027

755

25-10-1817

Engelsma T. J.  Hij is een van de zetters der belastingen van Gorredijk  en  ondertekenaar van een handgeschreven brief met als onderwerp; onderzoek, betalingen, klachten enz. jaar 1817 (6)

6250

971

04-10-1814

Engelsma T. Tekent een document als lid der Gemeenteraad van Oldeboorn bereffende Algemeene achterstallige schulden enz. enz. jaar 1814 (7)

6100

1215-29

29-11-1823

Engelsma Tade Jacobus te Gorredijk , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Gorredijk in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6089

1194 blz. 29    23-12-1822

Engelsma Tade Jacobus te Gorredijk Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

8280

526-3, 2

21-05-1840

Engelsma Taede Thomas te Utingeradeel staat in een document met de naam Staat van Miliciens voor welke geene paspoorten van de Corpsen zijn ontvangen en ook niet bekend dat ze bij de staande armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd uit den dienst zijn gegaan met 6 kolommen  info enz. jaar 1840 (4)

6383

64

02-04-1814

Engelsma Teede D. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Engelsma Teede Jacobus te Opsterland, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6078

95-32

25-01-1822

Engelsma Tiede Jacobus te Gorredijk,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Gorredijk enz. enz. jaar 1822 (4)

6393

134

28-02-1815

Engelsma Wiebe Gerrits,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

9725

Deel 2

12-03-1878

Engelsman H. Harlingen Schip de Hannechien komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1878 (2)

6423

541D

17-10-1817

Engelsman Jacob Pieters---- Engelsman Pieter Jacobs * 31-03-1795 z.v. Engelsman Jacob Pieters en Huisman Gritje Ariens 21 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

5999

519

31-05-1815

Engelsman Jacob Pieters----Jaski Christiaan Jans,  Engelsman Jacob Pieters te Schiermonnikoog  betreft de verkoop door de deurwaarder van hun spullen omdat ze achterstallig zijn met hun betalingen aan de beslastingen over de jaren 1813, 1814 en 1815  maarv aangezien er bij Engelsman weinig goederen aanwezig zijn verzoekt de deurwaarder om zijn huizinge te mogen verkopen enz. enz. jaar 1815 (2)

6636

166

21-02-1815

Engelsman Joseph---- Adelaar M. B.  lid van het gewezen Consistorie der Israeliten van Vriesland  en de Wester Eems  gecharcheerd met de Liquidatie van de financieen ondertekend ook namens Coevorden van  M. J. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat er  nog onbetaalde resten  (rekeningen) zijn van  Swart B. S.,  Haan de Moses, Messel van M. S. , Engelsman Joseph, Vries de Noag  Joseph, Capasicum  E., Lapdaise  Meyer,  Vries de Isaac Salomon  enz. jaar 1815 (5)

6423

541D

17-10-1817

Engelsman Pieter Jacobs * 31-03-1795 z.v. Engelsman Jacob Pieters en Huisman Gritje Ariens 21 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

4635

E-3, 41

03-10-1918

Engeltje IJmuiden Zeevisserij Mij. , betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

6680

418 blz. 2

07-10-1818

Engeltrum J. N. te Amsterdam, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6021

218

10-04-1817

Engelvaart J. te Tholen Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

5672

4

09-03-1883

Engering & Co. Expediteurs te Rotterdam zij verzoeken in een door Engering getekende brief aan de Gedeputerde Staten  of er bezwaren bestaan dat zij een dienst tssen Lemmer-Harlingen en Stavoren tot aan de Groninger Grenzen  enz. enz. jaar 1883 (6)

8033

1276-14

27-06-1838

Engert Friedrich Adam, Marinier bij het Korps Mariniers * 05-04-1804 Hamburg,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6271

602 -4

18-06-1816

Engga F. E. staat vermeld op het document samen met 20 inwoners van Spannum: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6271

602 -5

18-06-1816

Engga Foeke E. Ondertekend als Lid van de Gemeenteraard van Wommels mede het stuk , Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. met inwoners van Spannum (20), Edens (9), Hennaard ,(11), Wommels (56), Cubaart 37) en Waaxens (7):  jaar 1816 (5)

6095

522

19-06-1823 

Engga Foeke Epkes---- Bakker Bauke Sybrens  Boer te Spannum na het overlijden van Engga Foeke Epkes wordt hij daarvoor voorgedragen enz. jaar 1823 (1)

6847

11-A

03-07-1824 

Engga Foeke Epkes ----deel 1, Engga Froukjen Foekes  huisvrouw  van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes, Engga Pietje Foekes, zijn mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een  request om vrijstelling van een boete  voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_

6847

25-A

12-07-1824 

Engga Foeke Epkes ----deel 2, -Engga Froukjen Foekes  huisvrouw  van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes, Engga Pietje Foekes, zijn mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een  request om vrijstelling van een boete  voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_

6851

7 -A

11-08-1824

Engga Foeke Epkes---- Engga Froukje huisvrouw van Nauta de Ytings Gerben, Engga Ritje Foekes huisvrouw van Jongema Agi Pieters en van Engga Gerrit Foekes beide te Wommels, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes overl. te Spannum op 14-05-1823, jaar 1824 (3)

6089

1194 blz. 17     23-12-1822

Engga Foeke Epkes te Spannum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6078

95-19

25-01-1822

Engga Foeke Epkes te Spannum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Wommels enz. enz. jaar 1822 (1)

6851

7 -A

11-08-1824

Engga Froukje huisvrouw van Nauta de Ytings Gerben, Engga Ritje Foekes huisvrouw van Jongema Agi Pieters en van Engga Gerrit Foekes beide te Wommels, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes overl. te Spannum op 14-05-1823, jaar 1824 (3)

6847

11-A

03-07-1824 

Engga Froukjen Foekes deel 1,  huisvrouw  van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes, Engga Pietje Foekes, zijn mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een  request om vrijstelling van een boete  voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_

6847

25-A

12-07-1824 

Engga Froukjen Foekes deel 2,   huisvrouw  van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes, Engga Pietje Foekes, zijn mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een  request om vrijstelling van een boete  voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_

8308

1070-8

322-364

28-10-1840

Engga G. F. te Lollum  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8310

1119/7

11-11-1840

Engga G. F.,   Belastingdossier  wegens reclame op de personele belasting van  G. F. Engga te Lollum (12)

6851

7 -A

11-08-1824

Engga Gerrit Foekes---- Engga Froukje huisvrouw van Nauta de Ytings Gerben, Engga Ritje Foekes huisvrouw van Jongema Agi Pieters en van Engga Gerrit Foekes beide te Wommels, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes overl. te Spannum op 14-05-1823, jaar 1824 (3)

6847

11-A

03-07-1824 

Engga Gerrit Foekes----deel 1, Engga Froukjen Foekes  huisvrouw  van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes, Engga Pietje Foekes, zijn mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een  request om vrijstelling van een boete  voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_

6847

25-A

12-07-1824 

Engga Gerrit Foekes----deel 2,  Engga Froukjen Foekes  huisvrouw  van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes, Engga Pietje Foekes, zijn mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een  request om vrijstelling van een boete  voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_

6847

25-A

12-07-1824 

Engga Pietje Foekes, ----deel 2,  Engga Froukjen Foekes  huisvrouw  van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes, Engga Pietje Foekes, zijn mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een  request om vrijstelling van een boete  voor memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_

6847

11-A

03-07-1824 

Engga Pietje Foekes,---- Engga Froukjen Foekes  huisvrouw  van Jongema Age Pieters en Engga Gerrit Foekes, Engga Pietje Foekes, zijn mede erfgenamen van hun vader Engga Foeke Epkes, een beslissing op een  request om vrijstelling van een boete  voor m----deel 1, emorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes jaar 1824 (1)_

6851

7 -A

11-08-1824

Engga Ritje Foekes---- Engga Froukje huisvrouw van Nauta de Ytings Gerben, Engga Ritje Foekes huisvrouw van Jongema Agi Pieters en van Engga Gerrit Foekes beide te Wommels, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes overl. te Spannum op 14-05-1823, jaar 1824 (3)

8308

1070-8

665-708

28-10-1840

Engga S. F. te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Blz. 9

27-08-1839

Engga S. F. te Cubaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9465

Deel 2, 113

07-07-1840

Engga Simon te Lollum, Beurt en Veerdienst van Lollum naar Bolsward, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1840 (8) 

9465

Deel 2, 113

07-07-1840

Engga Simon te Lollum, Beurt en Veerdienst van Lollum naar Franeker, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1840 (8) 

9465

Deel 2, 113

07-07-1840

Engga Simon te Lollum, Beurt en Veerdienst van Lollum naar Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1840 (8) 

8384

907-16

13-09-1841

Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB, Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2)

6070

424-9          25-05-1821

Engwerda  Frans Manderts hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Engwerda Age H. Rauwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Engwerda Age Harmens  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-9          25-05-1821

Engwerda Age Harmens hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Engwerda Frans M. te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6048

448

06-07-1819

Engwerda Frans Meinderts Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (7) hele dossier (30)

6047

379

03-06-1819

Engwerda Frans Meinderts Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

9188

481-a

25-04-1919

Engwerda M. Huizum Benoeming en beediging als  Veldwachter van Leeuwarderadeel jaar 1919  (4)

6048

448, 1-7,

11, 25

06-07-1819

Engwerda Meindert Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (9) hele dossier (30)

8210

966/7 en 881/14

Blz. 12

27-08-1839

Engwerda S. A. te Poppingawier staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

966/7 en 881/14

Blz. 12

27-08-1839

Engwerda S. A. te Rauwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

966/7 en 881/14

Blz. 11

27-08-1839

Engwerda S. T. te Scharnegoutum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9181

1674

16-09-1915

Engwierum----- Feitsma J. P. voorzitter van de Coop. Electr. Verlichting te Ee en Engwierum c.a. verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening vergunning voor het plaatsen van palen voor electrische geleidingen op Rijksgrond  ook aanwezig een kaart van het geheel en een verslag van de vereniging over 1912-1913, Jaar 1915 (24)

6247

640

29-06-1814

Engwierum----, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v.

9185

1652

00-12-1917

Engwierumpolder----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en gemeentebesturen van Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917

6060

480

06-07-1820

Engwirda Age Harmens, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Engwirda Frans M. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6060

480

06-07-1820

Engwirda Frans Meinderts, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8386

951/7

25-09-1841

Engwirden---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)

6057

242-a

05-04-1820

Engwirdum,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6833

38-D deel 1

Blz. 5

06-02-1824

Enklaar C. te Nijmegen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 6

06-02-1824

Enklaar C. te Nijmegen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6261

897-3

02-09-1815

Ennema Aggeus te Franeker,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor leverantie van voornoemde van Allen Aard Militaire over 1810), akte jaar1815 (2) (9)

8211

982/2

24-09-1839

Ennema IJbeltje---- Schaaf van der G. het betreft een gevraagde goedkeuring door de Ontvanger der Belastingen aan de Gouverneur voor een akte van Submissie betreffende de nalatenschap van Ennema IJbeltje betreffende de verkoop van erfrecht door Penninga E. J.  enz. jaar 1839 (3)

6857

18-A

29-10-1824

Ennema J. P. ----- o.a. een handgeschreven brief van de Zetters van Tzum  met o.a. zijn handtekening Onderwerp; aanslag van verponding op een zathe  onder Herbaijum, jaar 1824 (8)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Ennema Johannes Paulus te Franekeradeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

8257

70/1, 13

21-01-1840

Ennema Johannes Paulus van Franekeradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

6866

02-02-1825 6-1-A

Ennema Johannes Paulus, Boer te Dongjum hij word door het Grietenye bestuur van de Gemeente Tzum en de ambtenaar van de administratie Conroleur Gier de ….? En de Ontvanger Wentholt ….?   voorgedragen als Schatter enz. jaar 1825 (4) 

6866

02-02-1825 6-2-A

Ennema Johannes Paulus, Hij wordt voorgedragen als één der Schatters van de Personele Belastingen voor 1825 in dienst van de ontvanger van Tzum enz. jaar 1825 (2)

6866

02-02-1825 6-3-A

Ennema Johannes Paulus, Hij wordt voorgedragen als één der Schatters van de Personele Belastingen voor 1825 in dienst van de ontvanger van Almenum enz. jaar 1825 (2)

6078

95-15

25-01-1822

Ennema Johannes te Dongjum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Almenum  enz. enz. jaar 1822 (2)

6395

457

13-05-1815

Ennema Johannes te Dongjum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6089

1194 blz. 14     23-12-1822

Ennema Johannes te Dongjum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

3701

5-D

laatste lijst

10-02-1842

Ennema Liskje Tjerks, , wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

3701

5-D

nrs. 7-15

10-02-1842

Ennema Liskje Tjerks, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

6093

301

10-04-1823

Ennemaborg, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)

6636

188

19-02-1815

Ennes Dirk staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6636

188

19-02-1815

Ennes Foeke staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Ennes Haje, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Ennes Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6028

827

20-11-1817

Ennes Meintje gehuwd met Klaasen Jan  staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (3)

6640 

544, 8

15-06-1815

Ennes Nus te Elahuizen staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6258

627-13

21-06-1815

Ennes Rein wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

8210

966/7 en 881/14

Blz. 6>>

27-08-1839

Ennga G. F. te Lollum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6243

191-21

06-03-1814

Enninga h. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

3698

B-15

nrs1-14

15-02-1832

Enninga Hendericus kind van vader onbekend en moeder Enninga Riemkje Heres, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6262

947

30-09-1815

Enninga J.  wegens een vierde anker jenever geleverd aan de wacht te Minnertsga en Firdgum, Wordt vermeld op de Specifieke staat der schulden  bij de gemeente Minnertsga aanwezig  wegens kosten gemaakt ten behoeve  van de Landstorm in 1814 (2)

3698

B-15

nrs1-14

15-02-1832

Enninga Riemkje Heres, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

8375

716-3_1C

22-07-1841

Ennings Hend’k 09-02-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6082

453

03-05-1822

Ens  (Professor) , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6636

149

13-02-1815

Ens ….? Professor te Franeker---- Kooij v.d. Binne Heel en Vroedmeester te Dronrijp geeft met eerbied te kennen en  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende dat in de zomer  van 1814  een tractement van f 150.= is gesteld enz. verder genoemd Professor Ens te Franeker en dat en de heeren Medici Van Leeuwarden en Franeker kunnen getuigen hoe hij zich in de behandeling van de Patienten  in het toedienen van medicijnen en dat hij de verlossing van enige vouwen enz.  jaar 1815 (2)

6386

90

13-08-1814

Ens J. ---- Scheltema Evert Nicolaas hij is benoemd door de mannen van de schutterij tot 2e Luitenant en de Capitein heeft benoemd Ens S. tot Sergeant Majoor, Hanenburg T. en Hannema L. tot Sergeanten en Kienneé Frans tot Fourier en tot Corporaals Jouwersma A., Bos Joh’s., Jellema D. en Lolcama P. verder is het plaatselijk bestuur de Capitein Bogtstra J., Stinstra A. 1e Luitenant, Scheltema P. 2e Luitenant, Ens J. Sergeant, Broersma A. Sergeant, Harcama J. Corporaal, Haas de G. Schutter, Wijbenga S. Auditeur, Strik W. secretaris enz. jaar 1814 (3)

6254

140-A blz.18

17-01-1815

Ens P. (Petrus) dominee te Ureterp-Siegerswoude- Burum-Munnekezijl en Arum, zijn erven betalen jaarlijks fl. enz. uit een huis in de Schoolstraat  enz. en wordt vermeld in de Grote Grondpachten  die weer staan  op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. jaar 1815 (3) dossier (60)

6053

901

10-12-1819

Ens P. (Petrus) Emeritus Predikant en als zodanig gepensioneerd met een pensioen van fl. enz. enz. jaar 1819 (1)

6383

87    

23-04-1814

Ens P. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8356

328/27-4               03-04-1841

Ens P. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6047

379

03-06-1819

Ens Petrus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6034

398

30-05-1818

Ens Petrus te Bozum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Ens Petrus, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

7977

149-13

11-02-1837

Ens Reinder Student in de Godsgeleerdheid aan de Hoge school te Groningen verzoekt aan zijne Majesteit  om gedurende de tijd van  1 jaar te mogen blijven buiten de Nationale Militie enz. Jaar 1837 (5)

6386

90

13-08-1814

Ens S. ---- Scheltema Evert Nicolaas hij is benoemd door de mannen van de schutterij tot 2e Luitenant en de Capitein heeft benoemd Ens S. tot Sergeant Majoor, Hanenburg T. en Hannema L. tot Sergeanten en Kienneé Frans tot Fourier en tot Corporaals Jouwersma A., Bos Joh’s., Jellema D. en Lolcama P. verder is het plaatselijk bestuur de Capitein Bogtstra J., Stinstra A. 1e Luitenant, Scheltema P. 2e Luitenant, Ens J. Sergeant, Broersma A. Sergeant, Harcama J. Corporaal, Haas de G. Schutter, Wijbenga S. Auditeur, Strik W. secretaris enz. jaar 1814 (3)

6628

792

14-06-1814

Ens S. ---- Wassenbergh E., Crane de W.J., Pierson Tholen, Allardi C. en Ens S. geven in een brief te kennen dat zij als Professoren der gesupprimeerde Academie van Franeker  alle achtergebleven zijn en zijn nu maar de helft van hun Tractement hebben enz. jaar 1814 (13)

6412

394

05-12-1816

Ens S.---- Steenderen van Andries ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  tevens ondertekenen Ens S. Med. Prof en Chirurg Majoor en Nieubuur D. Med. Doctor en Ypey M. diverse documenten, het betreft het vervolg op het document  van 07-10-1816 >>>>Steenderen van Andries Onderwijzer der Jeugd en Schutter ondertekend een brief aan de  Minister van Binnenlandsche zaken betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij sedert 1809 Fransch en nederlandsch Onderwijzer te Harlingen en beedigd vertaler dat hij door de Krijgsraad enz.  maar dat hij vind wegens incompetentie van de Krijgsraad enz. verder ondertekende Broodkorf  Johannes van beroep Tamboer en Bode bij de Krijgsraad van de Schutterij te Harlingen enz. en  tevens ondertekend Baschen Albertus Auditeur bij de dienstdoende schutterij te Harlingen en verder ondertekenen Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester der Stad en Blok K. (Klaas) secretaris der stad enz. jaar 1816 (8)

6680

418 blz. 4

07-10-1818

Ens S. te Leeuwarden, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6625

339

05-03-1814

Ens S. wordt vermeld in een document  van het departementale van geneeskundig onderzoek enz. aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland als lid van enz. jaar 1814 (2)

6402

 

922-1+5

09-12-1815

Ens Sicco staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6401

 

859-1+7

10-10-1815

Ens Sicco staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon Schutters No. 2  geformeerd in de Militie Cantons Franeker en Harlingen No. 3 en 5  enz. 1815 (2) Dossier (15)

9184

447

10-04-1917

Ens van Jan * Oldemarkt woont Staat van voordracht met  persoonsgegevens  voor Veldwachter  te Schoterland jaar 1917 (4)

9184

447

10-04-1917

Ens van Jan Amsterdam Solliciteerd naar de functie  van   Veldwachter te Schoterland jaar 1917 (1)

9187

908

06-07-1918

Ens van Jan Amsterdam Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland jaar 1918  (1)

9182

243

01-02-1916

Ens van Jan te Amsterdam hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)

9182

630

05-04-1916

Ens van Jan te Amsterdam, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

6830

4-A

16-01-1824

Enschede d’ Loen (Baron) hij is benoemd tot administrateur van het District No. 3 staat vermeld in een brief van de Permanente Commissie  van het Authorisatie Syndicaat ondertekend door  Boetzelaer van P. A. enz. jaar 1824 (3)

6051

735

11-10-1819

Enschedé Johannes †  in leven gehuwd met Swaving Johanna Elisabeth wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Noord Holland en Utrecht  jaar 1819 (4)

8197

687-17_2

06-07-1839

Enschut Jan Frans van vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

8375

726-4

24-07-1841

Enschut van J. F. Griffier bij het Geregt te Harlingen staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1841 (3)

8356

324-18,2

03-04-1841

Enschut van Jan Frans hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8)

6857

20A

22-10-1824

Enschut van W. J. Visiteur , hij heeft een ongeluk gehad en daarbij zijn linkerbeen gebroken, en stelt vor om  in zijn plaats tijdelijk aan te nemen  Jans Folkert (Chalouproeyer) jaar 1824 (4)

8285

615-2, 15

19-06-1840

Enschut….? te Harlingen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6417

194

12-05-1817

Ensdorf Adam geboren  25-12-1795 te Utrecht van beroep Kleermaker zoon van Ensdorf Joseph en Snip Anou beide overl. die zig niet heeft opgegeven voor de Militie in 1814 een gevangenisstraf van 2 jaar in het Correctie huis te Leeuwarden enz. jaar 1817 (1)

5997

307

31-03-1815

Ensdorf Adam is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    264

6417

194

12-05-1817

Ensdorf Joseph---- Ensdorf Adam geboren  25-12-1795 te Utrecht van beroep Kleermaker zoon van Ensdorf Joseph en Snip Anou beide overl. die zig niet heeft opgegeven voor de Militie in 1814 een gevangenisstraf van 2 jaar in het Correctie huis te Leeuwarden enz. jaar 1817 (1)

6005

938 blz. 5

30-11-1815

Ensdorff Adam Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

8093

565/6

11-07-1838

Ensinck Jan Willem Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Amsterdam. Flankeur7-10-1836 Overleden te Weltevreden (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836(20)

5673

 

109 Blz.

1 t/m 8, 31, 32, 42

05-02-1900

Ensing & Co ----Botje Ensing & Co. ----Strikwerda D.te Leeuwarden, Hoendiep I,   staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekend  briefje dat de dienst is gestaakt en het schip terug is bij de fabrikant Botje Enzing & Co. , een brief met briefhoofd van deze dat de schepen de Hoendiep en de Admiraal Tromp niet meer in de vaart zijn zijn de vergunningen hierbij inleveren (zijn aanwezig) en jaar 1900 (5)  dossier (16)

9184

729-2

04-06-1917

Ensing Joseph Christiaan  ----------   Prins L. P. te Hilversum (Oud Inspecteur van het gevangeniswezen) een handgeschreven brief met zijn handtekening,  Onderwerp het onbruikbaar geworden van de uitweg van een hem toebehorend stuk hooiland ter Wolvega   naar de rijksweg Leeuwarden Overijsselsche grens door de verbetering van den oprit in dien weg liggende brug genaamd Blessebrug, en dat de wegens hem begane rechtskrenking alsnog wordt goedgemaakt door enz. enz. enz. komen in voor Haan de Jan Tobias 56 jaar geb. te Leeuwarden ontslagen Notaris, omdat hij geld van zijn clienten Woudsma Feike,  Koopman te Wolvega, Ensing Joseph Christiaan   Boer te Peperga , Deking Dura  J. C. te Dordrecht, Pallandt van Baron S. J. heeft verduisterd, verder komt er in voor Woudstra H. Th te Wolvega  enz.  ,  jaar 1917 (3)

5673

 

109

Blz.1 t/m 8

05-02-1900

Ensing----Botje, Ensing & Co.  te Groningen, Hoendiep II,   staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Enstra Durk  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6418

255-B

01-06-1817

Enstra Willem Hend’k  193 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-b 3e bat 2e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Enstra Willem Joh’s 252 is zijn volgnummer bij de 3e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-E

2e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Enstra Willem Joh’s staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

248-A

 9e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Enstra Willem Johannes * Sneek wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Enstra Willem Johannes 252 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6640 

507

27-05-1815

Ent Roelof Jacobs---- Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van Oldeberkoop ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Ent Roelof Jacobs dat hij met vrouw en kind zig tegenwoordig ophoud bij zijn kinderen in Noordwolde en dat de Diaken van Boijl niet gelast kunnen worden om hem van huisvesting te voorzien enz. jaar 1815 (2)

6639

463
08-05-1815

Ent Roelof Jacobs van beroep Arbeider wonende te Buil Gemeente Berkoop ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij nog geen onderstand van enige Diaconie Kas heeft genoten tot nu toe maar hij zich buiten staat bevind om voor hem, vrouw en kinderen eene woning te bekomen en dat de Diaconie weigert hem enz. jaar 1815 (2)

6648

73

12-02-1816

Ent Roelof Jakobs---- Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van de gemeente Oldeberkoop ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Ent Roelof Jakobs over wiens onderhoud tusschen beide gemeenten (Boijl en Appelscha) verschil is een geboren Drent mag wezenuit de Cohieren der 5 specien van Ooststellingwerf is gebleken dat hij in de jaren 1783 tot 1797 als gehuwd Boer op een plaats te Appelscha heeft gewoond met een gezin enz. jaar 1816 (3)

6381

171-D 

22-03-1814

Enter van Albert---- Wijne Evert plaatsvervanger voor Enter van Albert, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

6383

74

23-04-1814

Enters Wiltje te Oosterbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6243

191-24?

06-03-1814

Entes Ayke, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

5982

1752

13-12-1813

Entes Jelle vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners   die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6709

36 deel 2  blz. 7

16-01-1822

Entinck W. E. te Brdevoort, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2

Blz. 7

04-01-1819

Entink W. E. Bredevoort wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 1

Blz. 6

04-01-1819

Entink W. L. Predikant te Bredevoort tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6631

1114

1e blz. van kolommen

15-09-1814

Entz S. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6859

9/A

17-11-1824

Entzen Romke Romkes te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)

6271

574-8

06-07-1816

Eoos de Harke Andries, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6404

59

05-02-1816

Epeij E. Mr.  Lid der Staten van Vriesland wordt benoemd als Lid van de Militie Raad in het Eerste Militiedistrict enz. jaar 1816 (2)

6426

61

10-02-1818

Epeij E. President van de Militieraad over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1)

6426

68A

10-02-1818

Epeij E. President van de Militieraad over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1)

6426

78A

16-02-1818

Epeij E. President van de Militieraad over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (1)

6426

86A

20-02-1818

Epeij E. President van de Militieraad over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Staat van het getal van manschappen  hetwelke door elke stad en grietenij  de acht eerste Militie Kantons in Vriesland enz. jaar 1818 (5)

6426

97

28-02-1818

Epeij E. President van de Militieraad over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Jacobs Hans uit de Bildt is ingeschreven enz. jaar 1818 (1)

6656

490 blz. 2

15-10-1816

Epeij Eco staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

8375

719-5

22-07-1841

Epema A. J. te Warga 29 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)

6840

36-A

blz. 32

22-04-1824

Epema Anne J. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6382

153

16-04-1814

Epema Jochum Brugts, De schout Oevering N. van de Gemeente Roordahuizum meld dat Epema Jochum Brugts Huisman te Idaard tijdens het transport van 300 lasten haver naar Zwolle het ongeluk heeft gehad zijn Paard tijdens de reis te verliezen en dat er is getaxeerd dat de schade is f. 165.= en dat dit voor deze geringe boer enz. enz. jaar 1814 (2)

6840

36-A blz. 9

22-04-1824

Epema S. Brugts Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8210

966/7 en 881/14

Blz. 13

27-08-1839

Epema T. G. te Idaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

Epema T. J. te Idaard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6840

36-A blz. 9

22-04-1824

Epema T. Jochems Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8308

2086-13

01-11-1840

Epema Tiemen J. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

8220 

1137/14

06-11-1839

Epema Tijmen J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Sneek,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

9181

1751

06-10-1915

Epema Trijntje gehuwd met Dijhkstra G. ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6840

36-A blz. 9

22-04-1824

Epema W. Brugts Schoolmeester van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6833

38-D deel 2

Blz. 5

06-02-1824

Epen van C. te Maastricht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 23

06-02-1824

Epen van C. te Maastricht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6683

2 deel 2

Blz. 18

04-01-1819

Epen van C. te Veendam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

8376

 

743/18

29-07-1841

Epen van G.  --- Rijsoort van W. W. Controleur te Amsterdam een handgeschreven brief met zijn handtekening, Epen van G. Chirurgijn van het Buitengasthuis te Amsterdam een handgeschreven brief met zijn handtekening waarinn hij  verklaart de aard van de ongesteldheid van de commies Pontier jaar 1841 (5)

8380

836-18

24-08-1841

Epen van G.----- Pontier R. P. hij is ziek geworden tijdens zijn verlof, de chirurgijn Epen van G. te Amsterdam verklaart in een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij daar nog enige tijd moet verblijven. Jaar 1841 (4)

8384

915/11

15-09-1841

Epen van J. Geneesheer te Amsterdam  verklaart dat de Commies 2e klasse Pontier Reinier Pierre te Buitenpost  geneeskundige hulp zou  kunnen ontberen jaar 1841 (3)

6680

418 blz. 3

07-10-1818

Epenhuijzen van A. P. te Dordrecht, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6833

9-A blz. 5

09-02-1824

Epeus Johannes Petrus te Harlingen en Almenum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6099

1066

31-10-1823

Epeus van Altena Johannes Petrus, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6424

584

02-12-1817

Epinga C. 35 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

5987

346

06-05-1814

Epkema F. te Zwichem---- Hij komt voor in een document genaamd  Lijst  van declaratien van Onderwijzers in Friesland wegens verschuldigde tractementen uit lands kas over de maand December 1813 nog tegoed hebben  jaar 1814 (3)

5999

425

06-05-1815

Epkema, Hij staat op een lijst met vacatures van Onderwijzersplaatsen met de namen der  vertrokken onderwijzers de plaats van de school en en oorzaak der vakaturen Zoals Overlijden en vertrokken tevens een kolom met Aanmerkingen, jaar 1815 (2)

6268

324

12-04-1816

Epkes Oene---- Sekema Geert Brugts voortijds executeur van Westdongeradeel , Epkes Oene en Bruinsma Sytse Klases adsesenten en Gerbens Ebeltje weduwe van Patroulle Pieter Sybes in leven mede adsistent schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveer van Vriesland dat zij hun Tractementen ontvingen van Leeuwarden  maar dat niet het gehele jaar 1808 of 1809 enz. enz. dat 13 weken voor  Patroulle Pieter Sybes onbetaald is gebleven en datb van de anderen het jaar 1811 niet is betaald enz. enz.  Ebeltje Gerbens verklaard niet te kunnen schrijven omdat zij dat niet geleerd heeft en presentie van mij Dieme F. H. enz. jaar 1816 (4)

6631

1144

23-09-1814

Epkte Spannum es Foeke  wordt vermeld in een document van het Olde  Burger Weeshuis te Leeuwarden die verzoeken aan de Gouvernerner van Vriesland enz. met als onderwerp het verhuren van een aantal percelen land was  ondertekend door de rentmeester Haen van der B.  enz. jaar 1814 (6)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Eppenga Hendricus, 236 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6867

15-02-1825

12-D

Eppenga Jacobus te Arum en Schaaf Klaas Gerlofs te Makkum zij worden herbenoemd als debitanten van loten enz. enz. van de Koninklijke Nederlandsche Loterijen enz. jaar 1825 (2)

9181

2030

25-11-1915

Eppenga Johannes te Zeist, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)

6658

575 blz. 4

25-11-1816

Eppenga Lubbert staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

6830

18-A blz. 43

21-01-1824

Eppenga Thomas te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6255

201

25-02-1815

Eppenga Wytse Jeens ( Yppenga Wytse Jeens),  Huisman te Lippenhuizen , Hij tekent met anderen in qualiteit  als gecomiteerde van de Armenkas van Beetsterzwaag zij beklagen zig dat ze geen antwoord hebben ontvangen van de Gouveneur van Vriesland op hunne klacht van 28 Mei 1814 ook al omdat er in 1798 een duidelijk accoord is gemaakt enz. enz. jaar 1815 (5)

6383

84    

23-04-1814

Eppens M. te Leeuwarden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Eppens M. te Leeuwarden, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6838

8-A

31-03-1824

Eppinga  G. J. Een Procesverbaal  van Bekeuring , Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   (2) jaar 1824

9180

264

06-02-1915

Eppinga Binne,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9182

284

09-02-1916

Eppinga Binne,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

9183

1597

06-11-1916

Eppinga Binne, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6418

255-B

01-06-1817

Eppinga Cornelis 395 Lippenhuizen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9180

264

06-02-1915

Eppinga Freerk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Eppinga Hendricus, 143 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Eppinga Hendricus, 5 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8204

829/20, 264

Blz. 4

14-08-1839

Eppinga Jelle Pieters hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6284

1099 blz. 2 

31-10-1817

Eppinga Krijn J?. , Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6271

586-3

01-07-1816

Eppinga Krijn moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

9180

642

07-04-1915

Eppinga Meint, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6261

878-5

11-08-1815

Eppinga Quirijn, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6628

825 blz. 4

23-05-1814

Erasmus B. de weduwe vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6258

627-5

21-06-1815

Erasmus B. de weduwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6840

36-A

blz. 18

22-04-1824

Erasmus H. T. Arbeider  van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6390

38

20-09-1814

Erasmus H. T. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

8112

945-10

25-09-1838

Erbt Johann Willem, Kanonnier der 2e klasse, Personeel der artillerie  * 22-04-1799 Dipppolderwalde (Saxe) ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6035

459

22-06-1818

Erdmans J.---- Wijndels J. H. en  Erdmans J. Medicine Doctor der gevangenis te Heerenveen en Sneek . Onderwerp een ordonnantie betreffende ractement over enz. jaar 1818 (1)

6424

609

10-12-1817

Erich Franciscus 24 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

9182

24

06-01-1916

Erikis Klaas,  Komt voor op een  document (blz.1)   der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

9183

1597

06-11-1916

Eriks Klaas, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

7978

264, 166/15

16-02-1837

Erin Klaas Buitenvaarder jaar 1837