Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘’Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

6424

609

10-12-1817

Faaber D. H. 25 is zijn volgnummer in de  Gemeente Barradeel bij het 1e Trein Bataillon  wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

9921

42

19-10-1882

Faas Arie ,Veldwachter/Policebeambte te Nijland gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6830

18-A blz. 8

21-01-1824

Faas Hein Wed. te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8093

565/6

11-07-1838

Faas Hendrik Geb. Haarlem, laatst gewoond hebbende te Haarlem. Flankeur 17-12-1836 Overleden te Soerabaja (3)  totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836,  jaar 1838 (20)

8379

802-15

16-08-1841

Faas Jan Simons Schipper en Winkelier te Dronrijp  een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin als onderwerp een partij vervoerd graan , waarvoor hij gedagvaard is te Leeuwarden en een gevangenisstraf krijgt tevens een handgeschreven brief   met  zijn handtekening van de Predikant Zwaag van der W. G. (Wicherus Cornelius) die verklaart dat Jan Faas een braaf, eerlijk en bescheiden burger is  enz. jaar 1841 (8)

8379

801-5

16-08-1841

Faas Jan Simons winkelier te Dronrijp, daarvoor Dronrijpsterveer Schipper enz. een handgeschreven brief met  zijn handtekening waarin als onderwerp een partij vervoerd graan enz. jaar 1841 (3)

6624

147

26-01-1814

Faas Pieter geboren te Sohe bij Antwerpen  in dienst der Keizerlijke enz.  hij is gedeserteerd  uit Deventer en voorzien van een nieuw paspoort enz. jaar 1814 (1)

6837

10-A

18-03-1824

Fabaeick Sierd Klazes te Knijpe, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen jaar 1824   (3)

6383

60

02-04-1814

Fabe Ynze A. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

9725

Deel 2

Blz. 9

00-00-1877

Fabeer Dirk naar Noorwegen, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

9190

589

07-05-1920

Faber  A. Leeuwarden Agent van Politie jaar 1920 (1)

6831

20-A

00-00-1824

Faber  F. J. Slachter te Oosterlittens, Onderwerp een proces verbaal jaar 1824 (2)

5673

 

29

19-07-1900

Faber  F. te Workum een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Stad Bolsward II“tot het Varen en Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1)

5672

2

15-11-1880

Faber  Freerk---- Sangers Jan  en  Meer van der Obe wonende te Bolsward , Faber Freerk wonende te Workum en de schippers Boer de Gerrit en Faber Lieuwe te Bolsward wonende in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten die allen ondertekenen van de Trekveren tusschen Bolsward en Leeuwarden dat de door de thans varende Stoomboten hen veel schade wordt berrokkend enz. enz. jaar 1880 (7)

5673

 

134

18-01-1904

Faber  Freerk te Workum, schrijft en ondertekend een brief voor een vergunning van zijn geregelde stoombootdienst  van Workum naar Bolsward in correspondentie met de Trein te Nijehuizum en de Tram te Bolsward  enz. enz. met correspondentie enz. waarbij hij vergunning krijgt om met zijn beide boten een snelheid van enz. jaar 1904 (12)

5672

2

15-11-1880

Faber  Lieuwe---- Sangers Jan  en  Meer van der Obe wonende te Bolsward , Faber Freerk wonende te Workum en de schippers Boer de Gerrit en Faber Lieuwe te Bolsward wonende in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten die allen ondertekenen van de Trekveren tusschen Bolsward en Leeuwarden dat de door de thans varende Stoomboten hen veel schade wordt berrokkend enz. enz. jaar 1880 (7)

8211

988-3, 41 Bladzijde 2 26-09-1839

Faber ….? de weduwe te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

3594

Map 88-F

1876-1878

Faber ….? De weduwe zij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6294

349

01-05-1819

Faber ….? en Haga ….? Gewezen ontvangers van Kollum en van Ackrum Onderwerp de borgtogten van genoemde ontvangers tegen het in derzelve kassen bevonden tekort enz. enz. jaar 1819 (2)

6001

630

08-07-1815

Faber ….? gecondemneerden ontvanger  te Kollum Onderwerp zijn kas en zijn onkosten  jaar 1815 (4)

6291

844

14-10-1818

Faber ….? Ontvanger te Kollum op zijn kantoor bevind zig nog een bedrag van fl. 364-4  van het jaar 1814 enz. enz.  en dat deze nog onverdeeld is gebleven en de Grietman dit bedrag verdeeld onder enz. ook genoemd  Groenman E. K. te Kollum, in 1814 is onder hem gedeponeerd  een bedrag van fl. 364-4  enz.   Jaar 1818 (6)

5986

316

28-04-1814

Faber ….? Percepteur te Kollum, zijn verschuldigde op de Roles der directe Belastingen van 1814 over de maand maart nog niet ten kantore enz. ondanks de Deurwaarder zonder dat hij zich daar aan stoort enz. jaar 1814 (1)

6388

65-66         14-10-1814

Faber ….?---- Scheltus Ludolph Jacobus Hendrik, Directeur der Posterijen te Dokkum, Een request door hem ondertekend dat hij gedesigneerd is als schutter aldaar maar wegens zijn functie en ook al omdat in de provincie Zeeland en Holland en anderen daarvan vrijgesteld voor den Landstorm enz. en hij wegens plichtsverzuim reeds verscheidene keren voor de schutterlijke krijgsraad is geciteerd enz. en hij heeft ook al de functie als Veldpostmeester bij het Engelsche leger aan het enz.  van de Luitenant Generaal Sir Gouham Thomas thans Lord Lijnedock genaamd enz. tevens een brief ook door hem ondertekend waarin vermeld Schik ….? Mevrouw en de heer Capitein Faber ….?  en de Heer Joha ….?  Die hij om hulp vraagt omdat hij bedreigd wordt met provoost straf en zijn huwelijk ook al enz. enz. jaar 1814 (11)

8386

949/6-4

Faber A. , wonende in de  Gemeente Baarderadeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)

8386

949/41

20-09-1841

Faber A. G. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

7977

145-13

10-02-1837

Faber A. H.  hij is vrijwilliger Jager en verzoekt ontslag uit den dienst dat wordt toegstaan maar hij moet zijnwapenen. Kloeding en paspoort inleveren te Den Haag en maakt aanspraak op reisgeld enz. jaar 1837 (4)

6259

759

24-07-1815

Faber A. H., ---- Nicolay A. Majoor van het 6e Bataillon Landstorm  heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten) wegens verschotene penningen aan Faber P. W, Smit M, Faber A. H., Ruwersma P. W.,  Verbeek ….?  van  de gemeente Augustinusga wordt vermeld op de Staat van schulden ten laste van de Gemeente Augustinusga over de jare 1814 waarop Authorisatie wordt verzogt om dezelve te mogen voldoen uit de kas van onvoorziene uitgaven enz. jaar 1815 (3)

3581

82

06-06-1857

Faber A. J. .---- Fopma Fopkje Jans Wommels Beurtschipper  van Wommels op Leeuwarden, hij geeft met de meeste eerbied ten kennen aan de gedeputeerde staten van Friesland dat tengevolge van eenige bepalingen naar waar zich als Veerschipper te gedragen of aantehouden dat er voor hen zeer veel moeilijkheden zijn ontstaan  zo ten aanzien van den uren van afvaart voor winkeliers, kooplieden en particulieren en dat hij door de Burgemeester der Stad Leeuwarden geheel van zijne legplaats is ontzegd en daardoor tijdens de markdagen midden in het water moet liggen enz. enz.  deze brief is mede ondertekend met de handtekeningen van de andere betrokkenen  Fopma F. J., Faber D. K.,  Keilman H., Faber A. J. en Boer de M. alle Schippers van Bolsward en Brouwer S. R. te Oosterend. Tuinstra M. T. te Oosterend, Tuinen van P.,  te Oosterlittens en Frederici Jan D. te Baard. Enz. jaar 1857  (36)

6840

36-A

blz. 13

22-04-1824

Faber A. J. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8211

988-3, 41 Bladzijde 1 26-09-1839

Faber A. J. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6424

609

10-12-1817

Faber A. Jacobs 13 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6840

36-A

blz. 16

22-04-1824

Faber A. R. Schipper van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6088

1088

18-11822

Faber A. S. ---- Mebius  Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van Reneman L.  CS ale ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren enz. enz. deze handgeschreven brief is ondertekend door;  Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F., Boersma G. O. ,  Leistra F. W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W.,  Faminga D. F.,  Westra K. A., Rijpstra A. B., Husinga  H. J., Wouda T. P., Faber A. S.  jaar 1822 (8)

6060

480

06-07-1820

Faber A. S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-10          25-05-1821

Faber A. S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8380

833-2

24-08-1841

Bolsward

Faber A. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6034

398

30-05-1818

Faber A. T. te Blija hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8285

615-2, 41-2

19-06-1840

Faber A. T. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8211

988-3, 7

Bladzijde 1

26-09-1839

Faber A. te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 7

Bladzijde 1

26-09-1839

Faber A. te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_5b

20-07-1841

Faber A. te Wijnaldum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Faber A. te Wijnaldum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 5

Bladzijde 5

26-09-1839

Faber A. te Wijnaldum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_41

20-07-1841

Faber A. te Workum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.) Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 41 Bladzijde 2 26-09-1839

Faber A. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8386

949/6-5

Faber A. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

3594

Map 34

00-00-1868

Faber A.L. de weduwe Bolsward Veerschipper---- Sangers J. Bolsward Veerdienst Bolsward-Leeuwarden, Stukken betrekkelijk de aan voornoemde verleende concessie voor eene stoombootdienst tusschen Workum en Leeuwarden, ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten enz jaar 1868 (46)

8364

498/10, 1

21-05-1841

Faber Abe Tjeerds staat vermeld op een document met 18 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Jelsum die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6047

379

03-06-1819

Faber Abraham  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6830

 

5-A

17-01 1824

Faber Abraham Sijbrens---- Feenstra Aaltje Jans weduwe van Wijnsen Klaas staat vermeld in een document van de Directeur der registratie in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland en Faber Abraham Sijbrens betreffende Huisman onder Ligtaard een dagvaardiging en een memorie er wordt gesproken over f. 13.000 enz. jaar 1824 (3)

6276

1102-18

18-12-1816

Faber Abraham, Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6848

13-A

16-07-1824

Faber Akke Eeltjes ,  ---- Faber Oege Eeltjes, , Faber Eerde Eeltjes , Faber Akke Eeltjes , huisvrouw van   Elzinga Pieter Jochums  , Faber Eerde Eeltjes   request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Faber Eerde Eeltjes  jaar 1824 (1)

6849

8-A

27-07-1824

Faber Akke Eeltjes ,  ---- Faber Oege Eeltjes, , Faber Eerde Eeltjes , Faber Akke Eeltjes , huisvrouw van   Elzinga Pieter Jochums  , Faber Eerde Eeltjes terugzending van hun request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Faber Eerde Eeltjes  jaar 1824 (1)

9182

624

04-04-1916

Faber Albert----- Betten Thijs te Oosterwolde en Faber Albert  te Oudkerk, benoemd tot Politiedienaren te Leeuwarden, ook een staat met personalia  jaar 1916 (3)

6301

413

16-07-1822  

Faber Albert Jans hij tekend  (was getekend) mede een brief geschreven door Kerk en Armvoogden van Wijns aan de Dockumer Ee tellende 132 zielenaan de schoolopziener, dat zij graag willen een goed onderwijs en brave opvoeding der jeugd  maar dat wij steeds het klagen van onze onderwijzer enz. die klagten heeft over zijner bekrompen en Armoedige toestand enz. tevens de brief van de schoolopziener Ferf H. N. aan de Minister voor het Publieke Onderwijs  dat de onderwijzer Calsbeek ….?  Bij wien ik in oktober 1815 en april 1816  de school in een beklagenwaardigsten toestand zijnde het onderwijs daar geheel  enz. enz. enz. jaar 1822 (7)

9187

 

908

06-07-1918

Faber Albert Leeuwarden Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland jaar 1918    (1)

9189

1400

28-11-1919

Faber Albertr Leeuwarden Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter  te Tietjerksteradeel  jaar 1919  (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Faber Ale Jacobs 377 Berlikum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Faber Andries, 945 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8386

951/1

25-09-1841

Faber Anne Bouwes Grofsmid te Beetsterzwaag en Bijlsma Hedman Annes te Beetsterzwaag Wagenmaker , een handgeschreven brief met hun handtekeningen   een request  Onderwerp:   zij hebben gekocht een grofsmederij en een huizinge grenzende aan Dijkstra Sipke Eizes  bij publieke verkoop, zij komen nu tot de ontdekking dat  bij het kadaster het door hen gekochte op naam staat van Bolleman Jan Binnes Houtkoper te Drachten met zijn handtekening   enz. enz. jaar 1841 (3)

8364

498/10, 14

21-05-1841

Faber Anne Bouwes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Beetsterzwaag die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

6254

144

04-02-1815

Faber Anne Bouwes wegens geleerde Pieken, Wordt vermeld als Crediteur op een staat van niet gedane en nog te doene uitgaven van  de Gemeente Oudega enz. Jaar 1815 (3)

3698

A-7

09-10-1828

Faber Anne Hendriks, wordt vermeld als vader op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden enz.jaar 1828 (5)

6087

975-11

19-10-1822

Faber Anne Klases is vermeld op een staat  als ingezetenen van Rinsumageest  aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die belasting betalen enz.  voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19)

8309

1110-2

09-11-1840  

Faber Anne van beroep Kastelein te Workum het betreft een aantekening van een dwangschrift jaar 1840 (2)

9180

264

06-02-1915

Faber Anne,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming  jaar 1915 (3)

8290

724/13

35(afschrift)

21-07-1840

Faber Arend Bolsward Schipper  jaar 1840

8290

724/14, 7

21-07-1840

Faber Arend Lieuwes Bolsward Schipper jaar 1840

6253

45

13-01-1815

Faber Arjen Ynzes, Grofsmid te Joure wegens geleverde Pieken, Vermeld op een document genaamd Specifieke staat van uitgaven gedaan op het fonds van onvoorziene uitgaven van Joure enz. enz. jaar 1815  (4)

6252

1179-36

08-11-1813

Faber Ate Dirks  wegens geleverd vleesch aan de militairen te Paezens, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

9465

Deel 2, 10

02-09-1865

Faber Ate Fatses te Wijnaldum ,Beurt en Veerdienst van Wijnaldum op Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 10

02-09-1865

Faber Ate Fatses te Wijnaldum ,Beurt en Veerdienst van Wijnaldum op Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 10

02-09-1865

Faber Ate Fatses Wijnaldum, Beurt en Veerdienst van Wijnaldum op Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 39

02-09-1866

Faber Ate, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Wijnaldum,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Faber Atte aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

7977

158-6, 43

14-02-1837

Faber Auke Aukes te IJlst, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6384

112, 117

08-06-1814

Faber Auke Sietje zoon van Faber Sietje geboren te Harlingen plaatsvervanger voor Bensma Cornelis Gerrits, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2) 

8280

526-1, 35

22-05-1840

Faber Auke te Stavoren als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Stavoren zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6631

1114

9e blz. van kolommen

15-09-1814

Faber B, Ouderling ondertekend als lid van de Kerkenraad de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6703

131

18-05-1821

Faber B. Sneek Commissaris van Politie te Sneek jaar 1821

6271

574-3

06-07-1816

Faber Barre Sjoerds, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6844

8-A

02-06-1824

Faber Bauke Dirks te Workum onderwerp een staat van boeten en zaken van successie jaar 1824 (2)

6277

30-7

09-01-1817

Faber Bauke Durks moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Faber Bauke hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6840

36-A

blz. 50             

22-04-1824

Faber Berend J. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

3701

28-D

07-02-1842

Faber Bettje, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (11)

8285

621-2

20-06-1840

Faber Beukema Fredericus van beroep heel en Vroedmeester te Niezijl het betreft een boete voor hem wegens het vonnis van het Kantongeregt te Dockum wegens zig schuldig gemaakt hebbende aan het uitoefenen van de Medicinale Practijk te Munnekezijl enz. jaar 1840 (4)

9186

10

03-01-1918

Faber Bindert, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6008

82 blz. 5        03-02-1816

Faber Bouke Dirks staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6835

11-A

24-02-1824

Faber Bouke Dirks,  Uitdrager te Workum , een handgeschreven brief met zijn handtekening. Betreffende erfgenaam van Ruardi Ybeltje Ruurds zijn huisvrouw jaar 1824 (4)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3

17-07-1839

Faber C. R. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8361

434/6 sectie A. – B.

04-05-1841

Faber Corn’s Reimers te Scharnegoutum staat vermeld op een lijst met 71 namen van Grondeigenaren langs de weg in de Grietenij van  Wijmbritseradeel betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (6)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Faber Cornelis  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Faber Cornelis Dirks 140 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6261

900-3

04-09-1815

Faber Cornelis F. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

8199

729/5, 290

Bladzijde 8-v

17-07-1839

Faber Cornelis R. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Faber Cornelis R., 119 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6254

140-B-blz. 28

17-01-1815

Faber Cornelis uit een huis in de Speelmanstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6631

1114

10e blz. van kolommen

15-09-1814

Faber Corneliswegens leverantie van werk als Smid onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1811  jaar 1814 (7) dossier (18)

6418

255-B

01-06-1817

Faber Cornelus Rinkes 409 Steenwijk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8375

708-5_36a

20-07-1841

Faber D. A. te Oenkerk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_36b

20-07-1841

Faber D. A. te Oenkerk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

6840

36-A

blz. 18

22-04-1824

Faber D. B. Smid van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

3594

Map 34

00-00-1868

Faber D. Bolsward Veerschipper ---- Sangers J. Bolsward Veerdienst Bolsward-Leeuwarden, Stukken betrekkelijk de aan voornoemde verleende concessie voor eene stoombootdienst tusschen Workum en Leeuwarden, ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten enz jaar 1868 (46)

8285

615-2, 5-3

19-06-1840

Faber D. G. te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

6100

1214

29-11-1823

Faber D. J. (Douwe Jans) Kandidaat bij het provinciale kerkbestuur te Groningen is beroepen als predikant te Molkwerum enz. jaar 1823 (1)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Faber D. J. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_5a

20-07-1841

Faber D. J. te Sexbierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Faber D. J. te Sexbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/6-5

Faber D. J. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

3581

82

06-06-1857

Faber D. K.---- Fopma Fopkje Jans Wommels Beurtschipper  van Wommels op Leeuwarden, hij geeft met de meeste eerbied ten kennen aan de gedeputeerde staten van Friesland dat tengevolge van eenige bepalingen naar waar zich als Veerschipper te gedragen of aantehouden dat er voor hen zeer veel moeilijkheden zijn ontstaan  zo ten aanzien van den uren van afvaart voor winkeliers, kooplieden en particulieren en dat hij door de Burgemeester der Stad Leeuwarden geheel van zijne legplaats is ontzegd en daardoor tijdens de markdagen midden in het water moet liggen enz. enz.  deze brief is mede ondertekend met de handtekeningen van de andere betrokkenen  Fopma F. J., Faber D. K.,  Keilman H., Faber A. J. en Boer de M. alle Schippers van Bolsward en Brouwer S. R. te Oosterend, Tuinstra M. T. te Oosterend, Tuinen van P. te Oosterlittens en Frederici Jan D. te Baard. Enz. jaar 1857 (36)

8375

708-5_36a

20-07-1841

Faber D. te Oenkerk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 36,2

22-05-1840

Faber D. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

5664

14

01-04-1910

Faber D. Workum Schip de Johanna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

8214

1024/19-a

07-10-1839

Faber de Andries wordt vermeld in een document met 6 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van stortingen voor de Nationale Militie van den 14 september 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)

8079

260, 300/11

27-03-1838

Faber de Andries zoon v. Betje de Rijk Zeeman jaar 1838

8280

526-1, 12

22-05-1840

Faber de F. te Franeker als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

Faber de J. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2,

12,1-2

19-06-1840

Faber de J. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8257

74/9

22-01-1840

Faber de R. J. van  beroep R. K. Pastoor te Dronrijp het betreft zijn request om een gratificatie maar de Aartspriester Simons J. schrijft en  ondertekend een brief dat hij geene redenen bekend, maar dat dee pastoor wel een gratificatie nodig heeft enz. jaar 1840 (2)

6864

15-A

13-01-1825

Faber de T.  Vleeshouwer te Wirdum een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake zijn bedrijf als Inlandsche Kramer uitoefende in een overdekte stal terwijl hij is gepatenteerd  voor een onoverdekte stal enz. enz. hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.  jaar 1825 (3)

9725

Deel 2

Blz.1

00-00-1875

Faber Dirk  Stockholm, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)

6627

584, 1-2, 20

30-04-1814

Faber Dirk Aukes wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)

6388

114

t/m 116         21-10-1814

Faber Dirk B. ---- Haan de S. Fz. Negociant in Houtwaren op het Zuidvliet bij Leeuwarden Letter L. nr. 76, een geschreven en door hem getekende brief met als onderwerp: hij heeft ruim 4 jaar gediend als Kapitein Luitenant en Kommandant ener compagnie Artillerie d’Elite gedetacheerd aan het Bataillon gewapende Burgerwacht der stad Leeuwarden enz. enz. hij heeft ook geleverd en voorgeschoten aan 81 man enz. totaal voorgeschoten een honderd acht en dertig guldens en acht stuivers enz. enz. verder wordt genoemd de Heer Beekkerk S. van S. Lt. Kwartiermeester ook een plan van formatie voor ene divisie Artillerie enz. door de Haan getekend, verder een Generale staat en Verantwoording van geleverde wapenen en kleding (vermeld bij de persoon) aan enz. getekend door de Haan en Faber Dirk B. en Boer de Lodewijk twee sergeanten der compagnie, voor 4 corporaals Lubach Johannes, Meulen van der Joh. H., Hendriks Hendrik en Filbach David, voor den Tamboer Ghijs Tamme voor een uniform en maakloon betaald aan Dupont Johannes en voor de Tamboer Boekholt Joh. een pantalon enz. voor de 2e Pijper Strakbeen Joh.  een blauw uniform enz. en voor de Luitenant Haan de J. F. en de Sous Luitenant Jong de G. C. een zwart rode enz. en voor de sergeanten Noordhof P. S. en Bruinszward Lieuwe artillerie Uniformen enz. jaar 1814 (13)

6243

191-22

06-03-1814

Faber Dirk Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6395

457

13-05-1815

Faber Dirk J. te Dongjum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

9725

Deel 2

Blz.15

00-00-1878

Faber Dirk naar de Oostzee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

9725

Deel 2

Blz.20

00-00-1879

Faber Dirk naar Noorwegen, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)

6419

287-D

17-07-1817

Faber Dirk Sietzes 25 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

9465

Deel 3, 1

09-06-1859

Faber Dirk te Bolsward, Trekschuiten en Barges van Bolsward naar Leeuwarden, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. De concessie is door de gemeente Bolsward kort na het jaar 1648 daargesteld omdat toen ook het octrooi voor de trekweg is gegeven. En later is er octrooi gegeven 13 maart 1711 datum akte jaar 1859 (8)

9725

Deel 2

Blz.4

00-00-1876

Faber Dirk, Oudsoon, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

5982

1752

13-12-1813

Faber Doede vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners   die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

9183

1055

04-07-1916

Faber Doede, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9184

27

08-01-1917

Faber Doede, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9921

7

24-10-1882

Faber Douwe Agent van Politie 2e klasse te Bolsward  gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6282

737-24

07-07-1817

Faber Douwe B., Grofsmid te Jellum met (12 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6388

59           06-10-1814

Faber Douwe Berends te Jellum, man van de Landmacht als zodanig verkoozen door de Luitenant Colonel Hogenbrug Egge Oenes en vermeld in een door hem getekende brief bij de krijgsraad van het 10e Bataillon enz. jaar 1814 (1)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Faber Douwe Freerks, 478 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6644

804

18-08-1815

Faber Douwe Gaeles---- Schotanus J. K. (Jelle Klazes) Schout van de gemeente Mildam ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bezittingen van de Pastorie van Nieuwe Horne cum anexis waarin o.a. vermeld worden Scheltinga Menno Coehoorn van zijn land en Boer de Wiebe Jans als gebruiker , Roijen van J. los land in gebruik bij Doldersum Klaas Jans Scheltinga,  Menno Coehoorn van zijn land en de gebruiker Oosterwoud Leffert Hendriks, Faber Douwe Gaeles 1 gulden pagt, schuld aan van  715 guldens wegens leverantie materialen aan Siebega Andries van beroep Koopman,  dit stuk is ondertekend door Jong de Klaas Klaases enz. Jaar 1815 (6)

6294

375-19, 21

17-05-1819

Faber Douwe Gales fl. 25.72 wegens levering ijzerwerk, komt voor  in een document Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (9) dossier (24)

6246

492

28-05-1814

Faber Douwe H. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz. jaar 1814 (8)

6244

331

21-04-1814

Faber Douwe H. wegens geleverde ijzerwaren aan de barak te Pazens , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier afgegeven  staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers in 1812 en 1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5)

6417

176

1e Bataillon

22-04-1817

Faber Douwe Hendriks 6 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Faber Douwe Jans 33 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Faber Douwe Jans 515 Belkum (Berlikum) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6857

48-B

26-10-1824

Faber Douwe Jans------ Steensma Jetse S?. Een handgeschreven brief met handtekeningen (waaronder die van hem) van diverse slagters en vleeschhouwers te Witmarssum, Pingjum en Arum , onderwerp een request  over ingevorderde belastingen enz. jaar 1824 (9)

9180

330-35

17-02-1915

Faber Douwe Met signalement Politiedienaar Stavoren jaar 1915  (3)

6381

199-B

26-03-1814

Faber Douwe Piebes, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Rauwerd niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

9182

285/35

07-02-1916

Faber Douwe Politiedienaar en Veldwachter Stavoren Met Signalement jaar 1916

6626

487  blz. 16

07-04-1814

Faber Douwe Rinzes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6276

1102-10

18-12-1816

Faber Douwe Rinzes,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

5664

162, 41

27-02-1917

Faber Durk Workum Schip de Gerard, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

5664

274-a, 41

28-02-1918

Faber Durk Workum Schip de Gerard, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

5664

3, 15

20-04-1916

Faber Durk Workum Schip de Johanna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5664

33

17-04-1913

Faber Durk Workum Schip de Johanna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5664

27, 12

16-04-1914

Faber Durk Workum Schip de Johanna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

5664

A.14Bijl. 41

27-04-1911

Faber Durk Workum Schip de Johanna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

5664

A.20 Bijl.41

25-04-1912

Faber Durk Workum Schip de Johanna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5664

162, 41

27-02-1917

Faber Durk Workum Schip de Johanna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

5664

274-a, 41

28-02-1918

Faber Durk Workum Schip de Johanna Jacoba, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

5664

162, 41

27-02-1917

Faber Durk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

5664

274-a, 41

28-02-1918

Faber Durk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

8356

328/27- 7            03-04-1841

Faber E. P. nr. 37 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

3698

A-26

08-10-1828

Faber Eeltje Wijbrens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (5)

6848

13-A

16-07-1824

Faber Eerde Eeltjes--- Faber Oege Eeltjes, , Faber Eerde Eeltjes , Faber Akke Eeltjes , huisvrouw van   Elzinga Pieter Jochums  , Faber Eerde Eeltjes   request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Faber Eerde Eeltjes  jaar 1824 (1)

6849

8-A

27-07-1824

Faber Eerde Eeltjes--- Faber Oege Eeltjes, , Faber Eerde Eeltjes , Faber Akke Eeltjes , huisvrouw van   Elzinga Pieter Jochums  , Faber Eerde Eeltjes terugzending van hun request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Faber Eerde Eeltjes  jaar 1824 (1)

6840

36-A

blz. 50            

22-04-1824

Faber Eize G. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

5664

3, 15

20-04-1916

Faber F, Sr. Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918

3600

10

16-04-1875

Faber F.  (2) te Workum hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

3600

10

16-04-1875

Faber F. (1) hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

6252

1186-6

29-11-1814

Faber F. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

8308

1070-8

665-708

28-10-1840

Faber F. A. weduwe E. S. Postma te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8317

286

1274/22

00-12-1840

Faber F. D. Workum Schipper op de Johanna Mulder jaar 1840

5662

101

01-04-1881

Faber F. F . Sneek Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881

5672

45

18-06-1891

Faber F. F.  Szn. met zijn schip “Stad Leeuwarden”e Workum, hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13)

5666

2

30-03-1899

Faber F. F. IJlst Secretaris IJlster Stoomboot Mij. N.V. Een geregelde dienst tussen IJlst en Sneek, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier (6)

5666

7

05-08-1902

Faber F. F. IJlst Secretaris Stoombootdienst, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

Jaar 1899

akte 2

Faber F. F.---- Langhout W. Voorz., Vries de S. O., Nooitgedacht J.,  A. J., Spijksma Joh., en Faber F. F. Secr. Boekhouder samen het Bestuur van de IJlster Stoomboot Maatschappij te IJlst delen  o.a. in een advertentie mede dat zij een dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van  IJlst op Sneek  l . met ingerichte schroefstoomboot, ook wordt vermeld de tarieven  en vertrektijden en alle stopplaatsen enz. jaar 1899 (5)

5673

 

109 Blz.

1 t/m 8, 24

05-02-1900

Faber F. F. Sz. Te Workum Stad Bolsward II,  staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en getekend  briefje dat aan het verzoek is voldaan  jaar 1900 (12) 

5672

114

26-03-1896

Faber F. F. te Workum , een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Stad Bolsward II “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)

5666

Jaar 1902

akte 7

Faber F. F.----Langhout W. Voorz., Vries de S. O., Nooitgedacht J.,  A. J., Spijksma Joh., en Faber F. F. Secr. Boekhouder samen het Bestuur van de IJlster Stoomboot Maatschappij te IJlst delen  o.a. in een advertentie mede dat zij een geregelde Stoombootdienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van  IJlst op Sneek  l . met ingerichte schroefstoomboot, ook wordt vermeld de tarieven  en vertrektijden  tevens wordt het stuk door alle genoemden ondertekend  enz. jaar 1902 (4)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Faber F. J. te  Birdaard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 11-2

19-06-1840

Faber F. J. te Birdaard wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

5662

 

228

21-04-1881

Faber F. Workum Schip de Eendracht,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881

5662

16

26-04-1883

Faber F. Workum Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883

5662

 

26

03-06-1880

Faber F. Workum Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880

5662

 

101

01-04-1881

Faber F. Workum Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881

5662

 

38

27-04-1882

Faber F. Workum Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882

5662

7

08-04-1882

Faber F. Workum Schip de Prins van Oranje komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1882

5662

101

01-04-1881

Faber F. Workum Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881

5662

228

21-04-1881

Faber F. Workum Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881

5662

38

27-04-1882

Faber F. Workum Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882

5662

 

16

26-04-1883

Faber F. Workum Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883

5662

 

17

00-00-1838

Faber F. Workum Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1838

5662

 

26

03-06-1880

Faber F. Workum Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880

3600

13

20-06-1878

Faber F. Workum Schip de Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

5662

3,48= Min.

28-04-1887

Faber F. Workum Schip de Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887

5662

270, 81

24-04-1884

Faber F. Workum Schip de Stad Leeuwarden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884

5662

29

21-04-1881

Faber F. Workum Schip de Stad Leeuwarden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881

5662

40-A

00-00-1885

Faber F. Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885

5664

37, 14

01-04-1910

Faber F. Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

5711

17

19-05-1900

Faber F. Workum, Voorzitter van de Bond Friesche  Stoomvaart belangen, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier  jaar 1900 (9)

3600

13

20-06-1878

Faber F.-1 Workum Schip de Eendracht,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

5672

 

42

04-03-1891

Faber F.-1 Workum Schip de Friesland Vaste beurtveer Sneek op Bolsward, er zijn klachten over hem en zijn compagnons  jaar 1891(14)

6253

64

18-01-1815

Faber Feike , Declaratie van gedane en nog te doene uitgaven in de Gemeente Nes  over den dienst van 1814 enz. jaar 1815 (5)

6034

395

30-05-1818

Faber Feike Debiet , 1e, 2e en 3e soort, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

6251

1090

14-11-1814

Faber Feyke, Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Faber Fokke Slager van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6864

26/1-C

no.  41

07-01-1825

Faber Frans Jelles  te Franeker   8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6424

609

10-12-1817

Faber Frans Jelles 3 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6422

458 1e Bataillon

06-10-1817

Faber Frans Jelles staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

5665

25-11-1880

akte  23

Faber Freerk  Freerks---- Kampen van Lieuwe Sijbrandes te Sneek en Sangers Jan Taekes te Bolsward.Faber Freerk  Freerks te Workum, Ondernemers van de Stoombootdienst Sneek-Bolsward, Bolsward-Workum –Workum op Sneek v.v. een aankondiging met  de Diestregeling , jaar 1810 (6)

3594

Map 89

1877--1878

Faber Freerk ---- Meer van der Obe  S., In een door hen ondertekende brief doen zij een verzoek om vergunning tot het in de vaart brengen van eene stoomboot tusschen Workum en Sneek   

Aanwezig het reglement en tarieflijst jaar 1878 (80)

3594

Map 83

1877--1878

Faber Freerk ---- Meer van der Obe te Workum en Faber Freerk Bolsward Stukken betreffende eene stoombootdienst tusschen  Sneek en Bolsward met het Schip de Prins van Oranje , ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten jaar 1877 (30)

3594

Map 88

1876--1878

Faber Freerk Bolsward ---- Idzerda Sjoerd Aurelius Wonende te Haarlem nu aanwezig te Bolsward, Meer van der Obe te Workum, Kampen van L. en Faber Freerk F. Bargeschippers, Stukken betreffende een verzoek van voornoemden om concessie voor een stoombootdienst van Bolsward naar Workum ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten en brieven met hun handtekeningen enz. Enz. jaar 1876-1878 ook wordt genoemd Fortuin Anne Carstes die het patent heeft als vaste gebruiker enz. ook aanwezig een advertentie uit een courant jaar 1876-1878 (271)

5672

32

26-02-1891

Faber Freerk F. Sz.,  Stoomboot Kapitein  wonende te Workum  geeft met eerbied te kennen in een handgeschreven brief  (2 stuks) aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend dat hij ondernemer is van een Stoombootdienst van Workum op Bolsward met twee booten genaamd ”de Stad Leeuwarden” en “de Stad Bolsward” dat deze boten lang en breed zijn n enz. enz. jaar 1891 (5)

5672

16

29-10-1888

Faber Freerk F. te Workum , schrijft een brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend  met het verzoek in een byzonder geval vrijstelling om te mogen varen met zijn schip van Bolsward naar Workum omat zijn schip iets te groot is, maar met een kleiner schip ksn hij niet enz enz. jaar 1888 (6)

5666

Jaar 1882 akte 15

Faber Freerk Freeks  ----  Kampen van Lieuwe Sijbrandus te Sneek, Sangers Jan Taekes te Bolsward, Koch Jan Jurjens te Workum en Faber Freerk Freeks te Workum alle ondernemers van de Stoombootdienst Workum-Enkhuizen-Amsterdam brengen in kennis dat de voornoemde dienst zal worden uitgevoerd door het Stoomschip “Workum Packet”tevens de Diensregeling en prijzen enz. en het hoofdkantoor is gevestigd te Workum ten huize van Jong de J. R. jaar 1882 (3) 

5665

23-06-1881

akte

246 t/m 250

Faber Freerk Freerks te Sneek---- Kampen van Lieuwe Sijbrandus te Workum, Faber Freerk Freerks te Sneek, Sanger Jan Taekes, Meer van der Obe Simmes. Boer de Gorrit Minnes en Faber Lieuwe Arends de laatste 4 te Bolsward en allen Schippers,  Stoombootdienst  Leeuwarden-Sneek met de Stoomboot de “Burgemeester van Sneek”,  maken bekend in een      advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier en 1 aanplakbiljet)  tevens tekenen zij alle 6 het aanplakbiljet, dat enz.   tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (7)

5665

40

07-07-1881

Faber Freerk Freerks Workum Schipper op de Dragtster Stoomboot My. , jaar 1881 (4)

5665

40

07-07-1881

Faber Freerk Freerks Workum Schipper op de Dragtster Stoomboot My. , jaar 1881 (4)

5666

15

24-03-1882

Faber Freerk Freerks Workum Schipper op de Workum Packet, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5665

23

25-11-1880

Faber Freerk Freerks Workum Stoombootdienst Eendracht, jaar 1880  (4)

5665

23

25-11-1880

Faber Freerk Freerks Workum Stoombootdienst Friesland , jaar 1880  (4)

5665

23

25-11-1880

Faber Freerk Freerks Workum Stoombootdienst Prins van Oranje, jaar 1880  (4)

5664

274-a, 41

28-02-1918

Faber Freerk j.r. Workum Schip de Burgemeester  Jonkheer Quarles van Ulford, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

5664

162, 41

27-02-1917

Faber Freerk j.r. Workum Schip de Burgemeester Jonkheer Quarles van Ulford, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

5664

A.20 Bijl.41

25-04-1912

Faber Freerk jr. Workum Schip de Mintje jaar 1912, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5664

33

17-04-1913

Faber Freerk jr. Workum Schip de Mintje jaar 1913, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5664

27, 12

16-04-1914

Faber Freerk jr. Workum Schip de Mintje jaar 1914, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

5664

3, 15

20-04-1916

Faber Freerk jr. Workum Schip de Mintje jaar 1916, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5664

162, 41

27-02-1917

Faber Freerk jr. Workum Schip de Mintje jaar 1917, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

5664

274-a, 41

28-02-1918

Faber Freerk jr. Workum Schip de Mintje jaar 1918, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

3600

11

06-07-1878

Faber Freerk met het Schip de Eendracht komt voor in een document Tabbellarische opgaaf der veranderingen gedurende 1877 voorgevallen in de lijst der stoombootdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland Domicilie hebben enz. jaar 1878 (4)

5672

5

20-02-1884

Faber Freerk Ondernemer van een Stoomboot in de vaart tusschen Workum en Bolsward en wonende te Workum en schrijft een brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend , dat hij voornemens is een 2e stoomboot  in de vaart te brengen en dat hij enz. enz. ook worden de maten van het schip enoemd  jaar 1884 (9)

3594

Map103

1878--1879

Faber Freerk---- Sangers Jan , Ondernemer wonende te Bolsward, Onderwerp: Middelen van vervoer te water, stukken betreffende de Stoombootdienst  Bolsward naar Workum, een Extract uit het resolutie- boek van het collegie van heeren gedeputeerde staten der provincie Friesland geadresseerd aan de heren Sangers J., Meer van der Obe beide te Bolsward en Kampen van Lieuwe te Sneek en Faber Freerk te Workum, verder aanwezig de dienstregeling dagen en tijden  en een boekje met de reglementen en tarieven voor de schroefstoombootdienst tusschen Bolsward en Workum en de tarieven enz. jaar 1878--1879 (22)

5662

29

20-03-1882

Faber Freerk Sneek Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-03-1882

5662

29

20-03-1882

Faber Freerk Sneek Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-03-1882

5662

29

27-04-1882

Faber Freerk Sneek Schip de Friesland,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882

5664

A.20 Bijl.41

25-04-1912

Faber Freerk sr. Workum bSchip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5664

27, 12

16-04-1914

Faber Freerk Sr.. Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

5664

41-A

15-09-1903

Faber Freerk Stoomboot Dienst , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 15-09-1903

5672

73

04-03-1891

Faber Freerk te Workum, hij komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. 04-03-1891 ( 3) dossier (9)

5662

41

00-00-1883

Faber Freerk Workum Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1883

5662

41 en 42

22-04-1881

Faber Freerk Workum Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1881

5663

18

30-03-1898

Faber Freerk Workum Schip de Stad Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898

5663

17+30

08-04-1897

Faber Freerk Workum Schip de Stad Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897

5663

48

20-04-1899

Faber Freerk Workum Schip de Stad Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899

5663

142, 33

16-04-1891

Faber Freerk Workum Schip de Stad Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891

5664

4

10-05-1900

Faber Freerk Workum Schip de Stad Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900

5664

29, 18

16-04-1903

Faber Freerk Workum Schip de Stad Bolsward, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

5664

29, 18

16-04-1903

Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden jaar 1903, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

5664

A.14 Bijl.41

27-04-1911

Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden jaar 1911, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

5664

33

17-04-1913

Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden jaar 1913, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5662

49 en 40

22-04-1886

Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886

5663

18

30-03-1898

Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898

5663

30

66 =Minuut

18-04-1889

Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889

5663

41

32 =Minuut

19-04-1888

Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888

5663

17+30

08-04-1897

Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897

5663

48

20-04-1899

Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899

5663

44  en 41

17-04-1890

Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890

5663

142, 33

16-04-1891

Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891

5664

4

10-05-1900

Faber Freerk Workum Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900

9187

1644

06-11-1918

Faber Freerk, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9183

1731

05-12-1916

Faber Froukje, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Faber G.  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6271

602 -2

18-06-1816

Faber G. A.  staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 8>>

27-08-1839

Faber G. A. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8375

708-5_38

20-07-1841

Faber G. B. te Brantgum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van J. S. (Johan Sippo) Baron van, Grietman van Westdongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8280

517-11, 50

19-05-1840

Faber G. K. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6632

 

 

1316 lijst 3-R.

22-10-1814

Faber G. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

8280

517-11, 45

19-05-1840

Faber G. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9183

1731

05-12-1916

Faber Gabriel, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9186

146

06-02-1918

Faber Ganriel, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

8342,

37/1-13

12-01-1841

Faber Geel Douwes te Langezwaag, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz.  jaar 1841 (9)

6257

410-3

28-04-1815

Faber Gerben E. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

8199

729/5, 290

Bladz. 33-v

17-07-1839

Faber Gerben J. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6394

240

04-04-1815

Faber Gerrit---- Everts E. A. (Evert Arend) President Burgemeester van Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Faber Gerrit niettegenstaande tot stemming van Subalterne Officieren opgeroepen is en dat hij de eed als Schutter niet wenst af te leggen enz. jar 1815 (1)

9725

Deel 2 Blz.58

00-00-1885

Faber Gerrit F. naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)

6277

30-11

09-01-1817

Faber Gerrit moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

9725

Deel 2

Blz.48

00-00-1883

Faber Gerrit naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)

9725

Deel 2

Blz.54

00-00-1884

Faber Gerrit Th. naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)

9725

Deel 2

Blz.44

00-00-1883

Faber Gerrit,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1883 (2)

9725

Deel 2

Blz.49

00-00-1884

Faber Gerrit,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1884 (2)

9725

Deel 2

Blz.55

00-00-1885

Faber Gerrit,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)

9187

735

07-06-1918

Faber Gerrit, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8375

716-3_1E

22-07-1841

Faber Gerritje 27-04-18737 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

3700

15-C

nrs 17 - 21

04-02-1837

Faber Gerritje, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 17-21 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)

6274

891

15-10-1816

Faber Goskit, Hij staat op de lijst met namen,  en tekend mede een document getekend door  Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz.  een lijst met hun namen  jaar 1816 (4)

9465

Deel 2, 3

29-12-1856

Faber Gosse te Weidum, Beurt en Veerdienst van Weidum naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8).

3698

A-7

09-10-1828

Faber Grietje Annes een brief van de Genees Heel en Vroedmeester dat zij geruime tijd behandeld is  en dat zij enz, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden enz.jaar 1828 (5)

6840

36-A

blz. 12

22-04-1824

Faber H. B. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1

17-07-1839

Faber H. G. te Huizum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8280

526-1, 6

22-05-1840

Faber H. G. te Vrouwen Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 25

Bladzijde 3

26-09-1839

Faber H. J. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

517-11, 29

19-05-1840

Faber H. J. te Berlikum wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Sint Jacobi Parochie, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Faber H. J. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6668

380 blz. 5

04-10- 1817

Faber H. K. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Faber H. te Belkum (Berlikum) staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 25

Bladzijde 3

26-09-1839

Faber H. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 25

Bladzijde 4

26-09-1839

Faber H. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 25,3

19-06-1840

Faber H. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8386

949/25

20-09-1841

Faber H. te Berlikum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 5-3

19-06-1840

Faber H.? te Wijnaldum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8096

626/20

260 nr.59

28-06-1838

Faber Haaike Klazen Schiermonnikoog Kok op de Jonge Jeltje jaar 1838

8376

744/15-9

30-07-1841

Faber Haaike Klazes * 06-04-1819, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Matroos op de Margarethe Agnes jaar 1841   (4)

6643

753

7e blz. van kolommen

11-09-1815

Faber Harm Cornelis zijn handtekening staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6418

248-A

 14e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Faber Harm Gooijtzes te Rauwerd te Sneek wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6273

803-5

17-09-1816

Faber Harmen Cornelis Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

6643

753

5e blz. van kolommen

11-09-1815

Faber Harmen Cornelis staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Faber Harmen Goetses 420 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6255

292

20-03-1815

Faber Haye Jans  te Knijpe voor het Onderwijs aan de beide pijpers  de somma van Fl. enz. enz.. Gedetailleerde Staat den door den schout van de gemeente Knijpe gedane betalingen uit het fonds voor Onvoorziene uitgaven  dienst 1814 , jaar 1815 (3)

6415

55

06-03-1817

Faber Hein Lieuwes zoon van Faber Lieuwe en Wijbes Tjitske hij is één der vermiste manschappen>> Guuleris?....? Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij genoemde Signalement van 3 a 4 dezer vermiste manschappen enz. jaar 1817 (2)

6417

176

1e Bataillon

22-04-1817

Faber Hendrik 6 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

8211

979/3

23-09-1839

Faber Hendrik Annes---- Meulen van der Anne Sanders van beroep Korenmolenaar te Rottevalle onder Smallinger Opeinde het betreft een bekeuring om bij minnelijke schikking te beeindigen maar dat blijkt vruchteloos te zijn geweest en er nu en boete van f. 200 open staat op een stuk weilande ganaamd de Fok ter groote van enz. gelegen te Rottevalle met belend ten noorden Dijkstra Linze Theunis te oosten Faber Marten Annes ten zuiden de wijk en ten westen Faber Hendrik Annes en een stuk land ten noorden de wijk ten oosten Heide van der Rintje Jans, ten zuiden de Volgeralaan en ten westen de erven van Jiskes Jogchum ook een notaris akte voor notaris Veen van der Karst Jans  betreffende het patent en accijns op het gemaal (was) ondertekend door Meulen van der A. S., de getuigen Nieuwenhuis Bareld Hanzes van beroep Arbeider te Opeinde., Kuipers Johannes Rienks Koopman in de Zuiderdragten en de Notaris enz.  verder in dit complete dossier Proces-Verbaal gemaakt door de commiessen der 2e klasse Heide van der Jan  en Zavel Sierd Jans, Borgstelling van Dijk van T. A. een brief ondertekend door de bekeurde, ook stukken van Valsheid, enz.  jaar 1839 (44)

6082

453

03-05-1822

Faber Hendrik B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6282

737-4

07-07-1817

Faber Hendrik B., Boer te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6034

318

04-05-1818

Faber Hendrik Gerbens en Faber Jelte Gerbens, tegen beide is een vonnis gewezen door de rechtbank te Leeuwarden zij moeten 3 dagen in het zogenaamde “ Hondengat” te Kollum opgesloten worden , er komt een rekening voor verzorging van fl. 3.50 door de Kastelein  Boorsma Geert en de Grietman vind dat enz. enz. jaar 1818 (3)

6868

22-02-1825

29-C

Faber Hendrik Jans staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolommen met informatie) Jaar 1825 (2)

6868

22-02-1825

29-C

Faber Hendrik Jans staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolommen met informatie) Jaar 1825 (2)

6854

4-A

25-09-1824

Faber Hendrik Wiebes Zilversmid te Joure betreft een overtreding jaar 1824 (2)

6855

6-A

08-10-1824

Faber Hendrik Wiebes Zilversmid te Joure, bij vonnis van de rechtbank 22 juni 1824 een boete van fl. 236.25 enz. enz. jaar 1824 (5)

6857

4-A

28-10-1824

Faber Hendrik Wiebes, Zilversmid te Joure Onderwerp ; een overtreding op de wet van het middel van de waarborg, jaar 1824 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Faber Hendrik, 840 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6383

61

02-04-1814

Faber Hendrik, te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

9921

30

19-10-1882

Faber Hendrik, Veldwachter te Heerenveen  gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6047

379

03-06-1819

Faber Hewndrik  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8285

615-24

19-06-1840

Faber Hidde Tjeerds het betreft zijn verzoek om een Gratificatie hij is uitgetrokken in november 1830 als vrijwillige schutter daarna overgegaan bij de kanonniers enz. en met onbepaald verlof huiswaarts gezonden is gehuwd geen kinderen en  heeft een laboreert aan een kwade borst die hij volgens hem in dienst heeft gekregen en zeer behoeftig enz. jaar 1840 (4)

9182

285/27

07-02-1916

Faber Hijtze Haulerwijk Rijksveldwachter Met Signalement jaar 1916

5993

877

03-11-1814

Faber Hille Jans, hij is in gebreke gebleven  om zijn verschuldige belasting te betalen daarom zijn er goederen in arrest gesteld teneinde de daaruit achterstalige enz. enz. jaar 1814 (2)

8364

489-6

1+4 en 5

18-05-1841

 

Faber Hobbe Jans staat in een document Controle Leeuwarden  Inspectie Dronrijp met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

8280

517-11, 31

19-05-1840

Faber Hobbe Jans te Berlicum wordt vermeld als Schatter de Belastingen op een document genaamd:  Staat houdende opgave wegens kosten van Schatting en Telling van Perceelen beneden de belastbaarheid gebleven te Vrouwen Parochie enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6830

18-A blz. 22

21-01-1824

Faber Ide B. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9187

1644

06-11-1918

Faber IJde, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9185

1612

05-12 1917

Faber IJmkje, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6253

44

13-01-1815

Faber IJnze Arjen, Staat vermeld in de staat wegens hetgeen volgens ingekomen rekeningen wegens geleverde goederen  betaald moet worden op het onderhoud van de toren Nr. 30 van de staat van de Gemeente Joure over 1814 enz. enz. jaar 1815 (2

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Faber Inte S., 44 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8257

70/1, 28

21-01-1840

Faber J. (Jacobus) Assessor van Opsterland  het betreft de  benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

6866

30-01-1825

17-10-A

Faber J. (Jacobus) Assessor van Opsterland  wonende te Gorredijk  ten verzoeke van Merens Jan Christiaan Ontvanger der registratie en Domijnen te Gorredijk zijn zij overgegaan tot de telling van in natura aanwezig zijnde gezegeld papier enz. beide zetten hun handtekening jaar 1825 (6)

6068

 

175

01-03-1821

Faber J. (Jacobus)de Grietman van Opsterland schrijft en ondertekend een brief waarin verklaard wordt dat Ratelaar Jacobs Cornelis te Gorredijk van beroep Scheeps Timmerknegt van een goed  en onbesproken gedrag is  dat hij vrijwillig van 1814 tot 1820 het vaderland heeft gediend enz. en dat zijn Stijfvader reeds boven de 80 en egte moeder boven de 60 jaren oud is en daarom ziet de Grietman graag dat enz.  en verder verklaart de Grietman dat Hoornstra Jacobs Jans Gorredijk Schipper en Jong de Albert Andries Gorredijk Veerschipper allen wonende te Gorredijk lieden zijn die bekend staan ter goeder naam en faam enz. jaar 1821 (6)

9188

613

23-05-1919

Faber J. A---- Waterschap de Twee Provincieen, te Grijpskerk en Stroobos, een handgeschreven brief met de handtekening  van de voorzitter Faber J. A en. secretaris Stuiveling G. onderwerp ; het verharden van de straatweg Stroobos Schalkendam  lopende vanaf de Rijkstrekweg Dokkum naar Stroobos bij de Draaibrug te Stroobos met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1919 (10) 

5667

Jaar 1880

akte 10 blad 9

Faber J. B., Mr. Smid,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

8386

949/23

20-09-1841

Faber J. D. te Lekkum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_33a

20-07-1841

Faber J. G. te Dragten staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van M. P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Smallinger-

            land

Faber J. G. te Dragten staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6422

458 1e Bataillon

06-10-1817

Faber J. H. Barradeel heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

3594

Map 88-F

1876-1878

Faber j. H. F. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

8386

949/11

20-09-1841

Faber J. J. te Blija, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 2-v

17-07-1839

Faber J. J. te Boxum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8386

949/36

20-09-1841

Faber J. J. te Rottevalle e Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_36c

20-07-1841

Faber J. J. te Rottevalle staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Tietjerkste-

         radeel

Faber J. J. te Rottevalle staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Faber J. J. te Rottevalle Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke Dranken en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8280

526-1, 36

22-05-1840

Faber J. J. te Rottevalle uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 5-1

19-06-1840

Faber J. J. te Wijnaldum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8356

328/27-4               03-04-1841

Faber J. J. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6251

1073

30-10-1814

Faber J. J., wegens geleverd IJzerwerk enz. in 1812, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Hiauw over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

8356

328/27-

4 + 11               03-04-1841

Faber J. L. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

8280

517-11, 21

lijst 1

19-05-1840

Faber J. M. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8197

687-1

06-07-1839

Faber J. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)

6254

140-B-blz. 20 en 43 en 44

17-01-1815

Faber J. O. uit een Woning omtrent de Bontemansteeg,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (4) dossier (34) jaar 1815.

6254

140-B-blz. 19 en 44

17-01-1815

Faber J. O. uit twee kamers in de Bontemansteeg,wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten,, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (4) dossier (34) jaar 1815.

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 6

27-08-1839

Faber J. R. te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6086

833

07-09-1822

Faber J. S. ,  een handgeschreven brief met de handtekeningen van Bajema Otte Jacobs, Domna P. de weduwe Brunger P. en Faber J. S. en Postema Arend A. zij verzoeken restitutie en vrijdom van grondlasten voor de landerijen gelegen in het Stavorensche Zuidermeer enz. enz.  jaar 1822 (8)

3594

Map 88-F

1876-1878

Faber J. S. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6833

27-A, 4

06-02-1824

Faber J. S. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6386

129 en 130     

04-08-1814                       

Faber J. Schoonlingen Orie N. en Germeraad H. Mr. Schoenmakers te Leeuwarden (Hans Willem Germeraad afkomstig van Leeuwarden huwt
Maria Bleker afkomstig van Leeuwarden?) Onderwerp dat hun schoenen niet goed zouden zijn:  zij verklaren dat de schoenen die zij hebben gemaakt hebben laten zien aan de Heer Commissaris en dat deze het bovenleder volmaakt goed vond en dat enz. enz. ook willen zij dit onder ede bevestigen, jaar 1814 (3)

6395

446

08-05-1815

Faber J. Schout van de Gemeente Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de Heeren capiteins van 9e Batt. Landstorm de wekelijkse exercitie hebben bepaald op Zondagen en van de Officieren op zaterdag volgens Posthuma Suardus Heelmeester te Gorredijk enz. jaar 1815 (2)

6632

1282

14-10-1814

Faber J. Schout van de Gemeente Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat Zeilstra Jan Everts en Glasz Menno Rienks van beroep Veerschippers van Gorredijk op Leeuwarden enz. het  betreft hun request dat namenlijk een Gorter Jan Egberts te Gorredijk op het aan hun verkregen regt van Octrooi inbreuk zou maken  omdat hij wekelijk naar en van Leeuwrden goederen vervoerd en. jaar 1814 (2)

6633

1454

17-11-1814

Faber J. Schout van de Gemeente Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland het betreft  het terug bekomen request van Zeilstra Jan E. en Glasz M. R. ook wordt genoemd Gorter Jan E.  enz. jaar 1814 (1)

6644

809

0410-1815

Faber J. Schout van de gemeente Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het onderhoud van Ferwerda Atse Sikkes door de Armenvoogdij van Gorredijk enz. jaar 1815 (1)

8210

958/2 211

Bladzijde 1

17-09-1839

Faber J. T. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6840

36-A

blz. 15

22-04-1824

Faber J. Tapper van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Faber J. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 21

22-05-1840

Faber J. te Kollumerland en Nieuwkruisland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 23

Bladzijde 4

26-09-1839

Faber J. te Lekkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 23,2

19-06-1840

Faber J. te Lekkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6255

262

13-03-1815

Faber J. te Oostrum  wegens  wegens Uitschotten enz,  Hij wordt betaald uit de post voor onvoorziene uitgave van Aalsum voor geleverde Goederen/Diensten zoals eerder genoemd enz. jaar 1815 (3)

6243

191-10

06-03-1814

Faber J. W. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8386

949/8

20-09-1841

Faber J. W. Te Veenwouden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

8280

517-11, 44

19-05-1840

Faber J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Faber J., 466 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6303

403 en 404

17-10-1822

Faber J., Jongh de G. F. en Engelsma F. J. , uit de Grietenijeraad van Opsterland,  Hartmans Tjbbe Cornelis, Venema Jan Lubbartus uit de ingezetenen allen wonende op de Gorrediijk benoemd hebbende om naar de noodzakelijkheid van de meer doelmatige inrigting der school te Gorredijk enz. enz. dat het geenzins het verlangen is van de inwoners van Gorredijk om de school te vernieuwen enz. enz. tevens de maten van het gebouw en de Staat van kosten tot opbouw van de school jaar 1823 (11)

9183

1041

26-06-1916

Faber Jacob  23 Mei 1890 Oudkerk Veldwachter te Leeuwarden (3)

6277

30-12

09-01-1817

Faber Jacob  moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8199

725-1_4

17-07-1839

Faber Jacob---- Eelkema Sjoerd wonende te Deventer Deventer Beurtschipper van Deventer op Leeuwarden het betreft een bekeuring te Leeuwarden  gegeven door de Commiesen van de Belastingen Plantinga Broer Fz. en Faber Jacob voor invoer van Spek enz. jaar 1839 (4)

6256

353

13-04-1815

Faber Jacob N. te Abbega, Hij tekent een brief  samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz.  en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega  enz. enz. en dat zij bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3)

6383

55

02-04-1814

Faber Jacob S. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6632

 

 

1316 lijst 3-R.

22-10-1814

Faber Jacob te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6281

583- 84

05-06-1817

Faber Jacob Tietes, Dorpwagter,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

9180

264

06-02-1915

Faber Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6274

891

15-10-1816

Faber Jacob, Hij staat op de lijst met namen,  en tekend mede een document getekend door  Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz.  een lijst met hun namen  jaar 1816 (4)

9184

1031

01-08-1917

Faber Jacob, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

6852

19-A

30-08-1824

Faber Jacobus Brouwer te Gorredijk een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing jaar 1824 (4)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Faber Jacobus hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

7977

158-6, 13

14-02-1837

Faber Jacobus te Franekeradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6424

609

10-12-1817

Faber Jan 26 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Faber Jan 570 Nijland is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6255

232-3

02-03-1815

Faber Jan Aukes voor reparatiewerk, Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)enz. jaar 1815 (4) dossier (16)

8375

708-5_23b-v

20-07-1841

Faber Jan D. te Lekkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6628

788-3

16-06-1814

Faber Jan Douwes staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)

6852

18-A

30-08-1824

Faber Jan Douwes te Gorredijk Kramer   Onderwerp; bekeuring wegens het niet kunnen produceren van een Patent als Kramer op de jaarmarkt te Hoogeveen jaar 1824 (7

6276

1102-19

18-12-1816

Faber Jan F., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6250

983

15-10-1814

Faber Jan H. Hij word vermeld als Debiteur  op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m 1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814  (11)

8350

184-11, 7

23-02-1841

Faber Jan Haaijens staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden uitgereikt afdeling Grenadiers enz. jaar 1841 (5)

3622

A-3

blz. 1

05-01-1848

Faber Jan Harmens de erven, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 1

31-12-1852

Faber Jan Harmens de erven, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

3622

A-6

blz. 1

12-01-1858

Faber Jan Harmens de erven, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 1 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

6243

191-23

06-03-1814

Faber Jan J. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6868

21-02-1825

8-A

Faber Jan J., Brander,  kantoor te Rottevalle Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11

6868

21-02-1825

8-A

Faber Jan J., Brander,  kantoor te Rottevalle Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11

6852

19-A

30-08-1824

Faber Jan Jelkes Brander te Rottevalle een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6278

195-7

20-02-1817

Faber Jan Joh´s , Smid moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6383

81     

23-04-1814

Faber Jan Joh’s te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6383

76                

23-04-1814

Faber Jan Joh’s te Wijnaldum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6391

21 en 36

07-01-1815

Faber Jan Johannes van beroep Mr. Grofsmid te Wijnaldum en dat hij 45 jaar oud zijnde in de termen valt van den effectiven dienst doch dat hij daarvan is vrijgesteld op grond van een attest van de Chirurgijn Popta ….?  omdat hij een lichaamsgebrek heeft, was getekend Faber Jan Johannes tevens het antwoord ondertekend door de Schout van Sexbierum Fopma J. L.  enz. jaar 1815 (4)

6243

191-2-v

06-03-1814

Faber Jan L. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6383

94   

23-04-1814

Faber Jan L. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8383

883/11 no. 3

07-09-1841

Faber Jan Lieuwes 17 jaar en kweekling op de stads Frans Nederduitsche school te Bolsward en bezit enz. enz.   zoon van Faber Lieuwe Douwes schipper in trekvoer tussen Leeuwarden en Bolsward enz. enz. Een dossier met aspiranten naar een kwekelingsplaats aan de rijks veeartsen school. Te Utrecht jaar 1841 (3)

8384

912/7

15-09-1841

Faber Jan Lieuwes te Bolsward, Een dossier waar hij in voorkomt , het is een verslag wegens een examen voor toelating als kwekeling op de Veeartsenijschool te Utrecht, ook het door hem gemaakte examen mat daaronder zijn handtekening is aanwezig,  met een lijst met uitslag van examen enz. enz.  jaar 1841

6278

195-3

20-02-1817

Faber Jan Luitjens, Zilversmid te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6393

179

17-03-1815

Faber Jan Luitjes ---- Hannema Jacobus van beroep Apothecar en Zoutbrander en Faber Jan Luitjes Koopman en Banketbakker te Harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief dat zij volgens kennisgeving van de heer Rodenhuis ….? President van de raad van administratie der Schutterij zijn aangeslagen over 1814 en voelen zig bezwaard enz.  jaar 1815 (2)

6388

26

05-10-1814

Faber Jan Luitjes, hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met vermelding van zijn rang) van het 21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)

6830

18-A blz. 28

21-01-1824

Faber Jan O. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6419

290

04-07-1817

Faber Jan---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een brief dat sedert de oprigting dezer Schutterij na de omwenteling is hier nimmer eenige Nagtwagtsdienst door derzelveleden gepresteerd maar have en goed der ingezetenen altijd toevertrouwd aan de waakzaamheid der gewone Nagtwagten (Ratellieden) enz.  onder deze brief staan de namen van de Wagtdoende Officieren en Onder Officieren der Dienst doende Schutterij van Sneek en wel Nijland Jurjen, Gonggrijp Teetse, Rienstra P. Bleeker M. W., Wouters J., Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier. enz. jaar 1817 (6)

3700

24-A

nrs. 12 - 21

08-02-1835

Faber Jan Pieters , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

3700

24-B

nrs. 12 - 20

03-02-1836

Faber Jan Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

3700

24-C

nrs. 12 - 17

05-02-1837

Faber Jan Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357-v der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Faber Jan R. te Arum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8364

498/10, 6

21-05-1841

Faber Jan Sjoerds staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolsward  die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6864

26/1-C

no.  51

07-01-1825

Faber Jan te Barradeel 8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6034

398

30-05-1818

Faber Jan te Bozum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6383

87    

23-04-1814

Faber Jan te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6004

836

04-10-1815

Faber Jan te Ureterp , Onderwerp de verkoop van zijn in beslag genomen goederen enz. jaar 1815 (1)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Faber Jan Teekes  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6424

584

02-12-1817

Faber Jan uit Leeuwarderadeel 35 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3  hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6419

293

02-07-1817

Faber Jan---- Vlink IJ. Burgemeester van  de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie  betreffende de klagten van de leden der Schutterij dat zij de nagtwagten wederom weer te zullen waarnemen was getekend door. Nijland Jurjen, Gonggrijp Taatse, Rienstra P.,  Bleeker M. W., Wouters J.,Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier enz. jaar 1817 (2)

8214

1026/1-8+a

07-10-1839

Faber Jan Wijbes te Veenwouden, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

6254

145

09-02-1815

Faber Jan Wijtzes  wegens  gemaakte Pieken’ Wordt vermeld als Crediteur op een staat van niet gedane en nog te doene uitgaven van  de Gemeente Bergum enz. Jaar 1815 (1)

6257

410-10

28-04-1815

Faber Jan Wybes     Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8364

498/10, 16

21-05-1841

Faber Jan Wytzes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

6243

191-19

06-03-1814

Faber Jan Y. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6855

11-A

08-10-1824

Faber Jan, een  lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

6245

399-68

10-05-1814

Faber Jan, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6865

19-A

14-01-1825

Faber Jan, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  en betaling 4e kwartaal 1824,  jaar 1825 (4)

6865

6-A

20-01-1825

Faber Jan, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  jaar 1825 (4)

3700

15-C

nrs 17 - 21

04-02-1837

Faber Jan, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 17-21 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)

8359

381-19

19-04-1841

Faber Janke Jans---- Wereldsma Wietze wonende in de Vlasstraat Wijk Dn 34 te Dockum, in zijn zaak de executie kosten worden door de Deurwaarder Ferquin Jochem Obbes aangeboden in een door hem ondertekende brief, Wereldsma Wijtze is op grond van een proces verbaal van bekeuring als Logementhouder wegens de wet op de personele belasting (het verzwijgen van een vrouwelijke werkbediende veroordeeld tot een geldboete van f. 20.-  verder een verklaring van de Burgemeester van de Stad Dockum dat Wereldsma Wijtze Trekschipper geene Onroerende Goederen bezit dit is een compleet dossier incl. de rechtbankstukken waarin ook genoemd Werff van de Anne  Hijlkes weduwe Kasteleinsche en de Kostvrouw van de Logementhouder Ekelkamp Marijke. in het Proces verbaal worden genoemd Haan de Schelto Fongers  en Melis Jan  Commiesen der 2e en 4e klasse de bekeurders die tevens het stuk ondertekenen en ook de Huishoudster/ Dienstbode Faber Janke Jans, en zijn dochter Wereldsma Grietje, Werff van der Isaak Hendriks Deurwaarder bij het Kantongeregt van Dockum wonende aldaar ondertekend de dagvaardiging  enz. jaar 1841 (49)

3622

C

stuk 4 t/m 7

05-05-1856

Faber Jelke Hendriks---- Siebesma Meindert Botes van beroep Sluiswachter, hij is de hoogs biedende voor de pacht van de Schut en Tolgelden der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Rispens Willem Rinzes van beroep Vleeschhouwer en Faber Jelke Hendriks van beroep Beurtschipper genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1856 (12)

6853

28-A

02-09-1824

Faber Jelle Brouwer te Ee  een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

8356

312-10

31-03-1841

Faber Jelle Douwes staat vermeld in een document Waardering van onteigeningen ten dienste van den grooten weg van Leeuwarden op Harlingen enz. jaar 1841 (4)

6271

574-4

06-07-1816

Faber Jelle Siebrens, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6034

318

04-05-1818

Faber Jelte Gerbens en Faber Hendrik Gerbens, tegen beide is een vonnis gewezen door de rechtbank te Leeuwarden zij moeten 3 dagen in het zogenaamde “ Hondengat” te Kollum opgesloten worden , er komt een rekening voor verzorging van fl. 3.50 door de Kastelein  Boorsma Geert en de grietman vind dat enz. jaar 1818 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 9-v

17-07-1839

Faber Jentje J. te Deinum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6282

737-23

07-07-1817

Faber Jentje, Boer te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6388

149 

20-10-1814

Faber Job Harmens ---- Jonghoff Albert Heerkes schrijft een brief aan zijne Koninklijke Hoogheid Souvereine vorst enz. dat hij gediend heeft van 1788 tot en met 1794 onder Uwe vaders vane onder her egiment van de Generaal Majoor Petit ….? Onder de compagnie van de Majoor Dinter van Hesselt de veldtogten tegen Frankrijk en in 1794 krijgsgevangen is geraakt, getransporteerd naar Vrankrijk en aldaar in de zomer van 1795 ontslagen toen geretourneerd naar Breda hij zig nimmer laf heeft getoond enz. enz.  maar dat hij het niet verkroppen kan dat een boer een oud militair zijn eer zal krenken enz. enz. verder een ondertekende brief aanwezig van de Predikant en ouderlingen der Hervormde Gemeente te Winzum en wel Smith Jan Hoytes, Faber Job Harmens en Meijer J. W. (Johannes Wilhelmus Laurentius zoon) dat eerstgenoemde Jonghoff Albert Heerkes Onderwijzer der Jeugd en Koster der Hervormde Kerk sedert 1 November 1800 onder ons heeft gewoond als een vreedzaam man enz. enz. jaar 1814 (4)

5674

81

16-08-1908

Faber Joh. Ferd.  Wonende Austrasze 12 Duisburg een getypte brief door hem ondertekende brief (met gedrukt briefhoofd)  waarin hij verzoekt met zijn Motor Yacht “Mathilde” de kanalen van de provicie Friesland enz. jaar 1909 (2)

6276

1102-19

18-12-1816

Faber Joh’s Jans, Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

8225

1245-8a  

51-55

07-12-1839

Faber Joh’s Lodewijk staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Faber Jorrit Sijtzes 38 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

3700

40-A

09-02-1835

Faber Joukje Jurres, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3701

15-C

09-02-1839

Faber Joukjen Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)

3699

A-40

24-02-1834

 

Faber Joukjen Jurres---- Faber Jurre kind van vader onbekend en Faber Joukjen Jurres, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5)

3700

40-B

05-02-1836

Faber Joukjen Jurres, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Wonseradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3700

40-B

05-02-1836

Faber Jurre kind van Faber Joukjen Jurres en de vader onbekend, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Wonseradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3699

A-40

24-02-1834

 

Faber Jurre kind van vader onbekend en Faber Joukjen Jurres, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5)

3700

40-A

09-02-1835

Faber Jurre kind van vader onbekend moeder Faber Joukje Jurres, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3573

1627

23-04-1852

Faber K. D. als ondertekenaar met nog 4 anderen van een brief  met onderwerp: Ondergetekenden alle zeevarenden te Schiermonnikoog verklaren naar waarheid enz. Ondererp: het loodswezen in het Friesche Gat enz. jaar 1852 (5)

8197

687-1

06-07-1839

Faber K. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)

6843

14-A-3

25-05-1824

Faber K. Rinkes---- Schutten Hendrik Durks een procesverbaal van bekeuring omdat hij als Smit gepatenteerd staan maar zig niet als koopman van  Slijpstenen en ijzer hadden gepattenteerd een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring.  enz. enz. jaar 1824 (4)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Faber K. te Marssum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 25

Bladzijde 3

26-09-1839

Faber K. te Marssum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6830

18-A blz. 26

21-01-1824

Faber Kl. Hanses te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

3580

19, 20

17-05-1845

Faber Klaas D. Hij ondertekend samen met Faber Lieuwe D. , Jorna K.en Keilman G. alle Scippers van het trekveer Bolsward op Leeuwarden een brief aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland betreffende het transport met hunne Jaagschepen enz. jaar 1845 (4)

8364

498/10, 13

21-05-1841

Faber Klaas Rinkes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Wolvega die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6830

24-A-c

20-01-1824

Faber Klaas Rinkes te Mildam Winkelier in waren van de 1e en 2e soort staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  het resultaat van opneming aan de huizen van Patentpligtigen enz. jaar 1824 (5)

8361

411-21

27-04-1841

Faber Klaas te Marssum Zaakwaarnemer staat vermeld in een dossier genaamd Extract uitb het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met reclame op enig patent 1840/1841 met aangiftebiljet, een door hem ondertekende brief enz. jaar 1841 (17)

9187

1114

07-08-1918

Faber Klaas, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9187

1341

06-09-1918

Faber Klaas, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9185

1612

05-12 1917

Faber Klaas, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

5662

42

00-00-1881

Faber Koch & Co. Workum Schip de Workum Pakket I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1881

6253

66

16-01-1815

Faber Kornelis Exercitiemeester en levering van enz., Vermeld op een document genaamd  Staat van uitgaven gedaan op de  van post  onvoorziene uitgaven  bestemd over de jare 1814  Gemeente Wirdum enz. enz. jaar 1814  (3)

6855

27-A

07-10-1824

Faber Kornelis Harmens, Winkelier te Oudehaske, Een aangeboden transactie wegens een procesverbaal om vervolging te voorkomen, wegens verkeerd aangeven van een paard, jaar v1824 (3)

6079

209

28-02-1822

Faber L. ---- Huizinga Ybele Rienks bezittende de 2e rang tot schoolonderwijzer te Kollum  de gecommitteerden uit den stemgerechtigde ingezetenen van Kollum ten einde eene onderwijzer aldaar te benoemen voor de bestaande vacaturen en alsoo intrekt de vroegere verleende autorisatie tot het benoemen en aanstellen van Jongerhuis F. D. tot Schoolonderwijzer aldaar en om te persisteeren de benoeming van Sluiter L. J. enz. (was getekend) de stemgeregtigden, Swart Holle, Faber L., Stuur R. C., Gorter H., Heemstra van W. H., Eskes B., Klaver T. J., Wiersma L. R. en de secretaris Ypey L. enz. jaar 1822 (3)

5662

7

08-04-1882

Faber L. Bolsward Schip de Burg. M.A. Jentink komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1882

5662

16

26-04-1883

Faber L. Bolsward Schip de Burg. M.A. Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883

5662

101

01-04-1881

Faber L. Bolsward Schip de Burgemeester M.A. Jentink,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881

5662

228

21-04-1881

Faber L. Bolsward Schip de Burgemeester M.A. Jentink,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881

5662

270, 81

24-04-1884

Faber L. Bolsward Schip de Burgemeester M.A. Jentink,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884

5662

29

01-04-1885

Faber L. Bolsward Schip de Burgemeester M.A. Jentink,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885

5662

38

27-04-1882

Faber L. Bolsward Schip de Burgemeester M.A. Jentink,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882

5662

17

00-00-1883

Faber L. Bolsward Schip de Burgemeester M.A. Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1883

5662

270, 81

24-04-1884

Faber L. Bolsward Schip de Burgemeester van Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884

5662

29

01-04-1885

Faber L. Bolsward Schip de Burgemeester van Sneek,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885

5662

228

21-04-1881

Faber L. Bolsward Schip de Stad Leeuwarden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881

5662

38

27-04-1882

Faber L. Bolsward Schip de Stad Leeuwarden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882

5662

16

26-04-1883

Faber L. Bolsward Schip de Stad Leeuwarden, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883

5662

101

01-04-1881

Faber L. BolswardSchip de Stad Leeuwarden,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881

8199

729/5, 290

Bladz. 25-v

17-07-1839

Faber L. G. te Bozum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

3594

Map 88-F

1876-1878

Faber L. H.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6252

1193-1

29-11-1814

Faber L.---- hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

8377

775/3

07-08-1841

Faber L. J. Overleden, geboren te Rinsumageest, Komt voor op een lijstje met personen; onderwerp Boete en Justitiekosten jaar 1841 (1)

8280

517-11, 21

lijst 2

19-05-1840

Faber L. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6252

1193-19

29-11-1814

Faber L. Rentmeester zijn rekening wordt betaald voor het Vleesch Fonds  enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

6640 

545

17-06-1815

Faber L.---- Stuur R. C.  Schout van de gemeente Kollum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij heeft goed gevonden dat door het overlijden van Beystra R. A.  en de benoeming van Faber L. tot Adjunkt Schout twee vacatures in den raad dezer gemeente zijn opengevallen en er worden voorgedragen Eskes B. afgetreden Schout en Meinardi Joh’s Distelateur enz. jaar 1815 (1)

8386

949/7

25-09-1841

Faber L. te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid  Jaar 1841  (3 ) 

8199

729/5, 290

Bladz. 33-v

17-07-1839

Faber Lammert G. te Baard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8370

606/12

00-00-1841

Faber Laurens te Kollum---- Land  Addick Adrianus te Dokkum, een handgeschreven brief met zijn handtekening,   solliciteerd naar de functie van de overleden notaris Laurens Faber te Kollum,  of de functie van de overleden notaris Wilhelmy Gerrit te  Bergum jaar 1841 (3)

8096

626/20, 5

28-06-1838

Faber Leendert Klazen Schiermonnikoog Kok op de * 30-09-1819 Geertruida jaar 1838

8096

626/20

260 nr.59

28-06-1838

Faber Leendert Klazen Schiermonnikoog Kok op de Geertruida jaar 1838

8376

744/15-9

30-07-1841

Faber Leendert Klazes * 30-09-1819, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Matroos op de Alida jaar 1841  (4)

5666

17

27-09-1883

Faber Lieuwe Arends Bolsward Kapitein, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5665

47

07-07-1881

Faber Lieuwe Arends Bolsward Ondernemer op de Burg. van Sneek, jaar 1881  Dossier (6)

5665

23-06-1881

akte

246 t/m 250

Faber Lieuwe Arends---- Kampen van Lieuwe Sijbrandus te Workum, Faber Freerk Freerks te Sneek, Sanger Jan Taekes, Meer van der Obe Simmes. Boer de Gorrit Minnes en Faber Lieuwe Arends de laatste 4 te Bolsward en allen Schippers,  Stoombootdienst  Leeuwarden-Sneek met de Stoomboot de “Burgemeester van Sneek”,  maken bekend in een      advertentie (1 stuks aanwezig in het dossier en 1 aanplakbiljet)  tevens tekenen zij alle 6 het aanplakbiljet, dat enz.   tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld jaar 1881 (7)

5666

Jaar 1883  akte 17

Faber Lieuwe Arends, Stoomboot Kapitein wonende te Bolsward, een andgeschrevenb en ondertekende brief waarin hij kennis geeft van de Dienst Bolsward\ Leeuwarden met zijn schip “de Burgemeester M. A. Jentink” met dienstregeling en tarieven enz. jaar 1883 (3)

6418

248-C 1e bat

9e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Faber Lieuwe Berend * Harlingen staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

248-b 1e bat 4e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Faber Lieuwe Berend 540 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Faber Lieuwe Berend Harlingen 540 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-DD

Depot

4e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Faber Lieuwe Berend staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Faber Lieuwe Berends 560 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

5662

23

00-00-1885

Faber Lieuwe Bolsward Schip de Burgemeester M.A. Jentink, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885

3580

19, 20

17-05-1845

Faber Lieuwe D. ---- Faber Klaas D. Hij ondertekend samen met Faber Lieuwe D. , Jorna K.en Keilman G. alle Scippers van het trekveer Bolsward op Leeuwarden een brief aan de Gedeputeerde Staten van Vriesland betreffende het transport met hunne Jaagschepen enz. jaar 1845 (4)

8383

883/11 no. 3

07-09-1841

Faber Lieuwe Douwes----- Faber Jan Lieuwes 17 jaar en kweekling op de stads Frans Nederduitsche school te Bolsward en bezit enz. enz.   zoon van Faber Lieuwe Douwes schipper in trekvoer tussen Leeuwarden en Bolsward enz. enz. Een dossier met aspiranten naar een kwekelingsplaats aan de rijks veeartsen school. Te Utrecht jaar 1841 (3)

8364

498/10, 6

21-05-1841

Faber Lieuwe Douwes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolsward  die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

5665

03-12-1880

akte  42

Faber Lieuwe en Meer van der Obe en Boer Garrit Dz. , Bargeschippers alle te Bolsward wonende Ondernemers en Bestuurders van een Bargedienst van Bolsward op Leeuwarden met hun Bargeschepen “De Stad Leeuwarden”,  “De Stad Bolsward”  en  “De Stad Workum”, met plaats voor 35 personen wat ook in een advertentie  (1stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief   voor Personen en bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld ,  jaar 1880 (4)

6415

55

06-03-1817

Faber Lieuwe---- Faber Hein Lieuwes zoon van Faber Lieuwe en Wijbes Tjitske hij is één der vermiste manschappen>> Guuleris?....? Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij genoemde Signalement van 3 a 4 dezer vermiste manschappen enz. jaar 1817 (2)

6864

26/1-C

no.  184

07-01-1825

Faber Lieuwe Hanzes te Wymbritseradeel  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

5662

23

00-00-1885

Faber Lieuwe Sneek Schip de Burgemeester van Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885

5662

29

20-03-1882

Faber Lieuwe Sneek Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-03-1882

5662

29

27-04-1882

Faber Lieuwe Sneek Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882

6639

442
10-05-1815

Faber Lourens Openbaar Notaris wordt voorgedragen door Stuur R. C. Schout van de gemeente Kollum als Adjudant Schout in de Gemeente Kollum enz. jaar 1815 (1)

6640

537

17-06-1815

Faber Lourens---- Stuur R. C.  is de Schout van de gemeente Kollum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Faber Lourens Openbaar Notaris enz. jaar 1815 (1)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Faber Lourens te Kollumerland en Nieuwkruisland, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6278

195-6

20-02-1817

Faber Lourens, Notaris moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

5998

312-A

03-04-1815

Faber M. A.---- Brantsma W. T. staat vermeld in een document als benoemd in de vacerende zettersplaatsen te Oudega als Zetter samen met  Rensma J. H., Boer de B. R., Jong de T. H., Faber M. A. ondertekend door de Schout van de Gemeente Oudega enz. jaar 1815 (1)

8386

949/13

20-09-1841

Faber M. E. te Achlum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als ontvanger  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

5989

543 en 546

14-07-1814

Faber M.---- Faber P. gewezen Ontvanger van de directe belasting te Kollum thans gedetineerd in het Huis van Arrest te Leeuwarden schrijft een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat betreffende een tekort in zijn kas van 1200 Kar. Gulden enz. enz. maar dat hij vertelde dat dat behoorde tot de Gemeente kas enz. zijn broer Faber M. en zijn zwager Jansonius G. B. zullen het bedrag van 1200 Kar. Gulden aanbieden en ter dispositie stellen enz. tevens een brief van de advocaat fiscaal Idsinga van S. P. van Vriesland dat het verzoek van Faber P  in een request neergelegd is geweezen van de hand jaar 1814 (5)

9185

1612

05-12-1917

Faber M. gehuwd met Schneider Maria Margaretha, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

8210

958/2 211

Bladzijde 7>>

17-09-1839

Faber M. S. te Betterwird staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8211

979/3

23-09-1839

Faber Marten Annes---- Meulen van der Anne Sanders van beroep Korenmolenaar te Rottevalle onder Smallinger Opeinde het betreft een bekeuring om bij minnelijke schikking te beeindigen maar dat blijkt vruchteloos te zijn geweest en er nu en boete van f. 200 open staat op een stuk weilande ganaamd de Fok ter groote van enz. gelegen te Rottevalle met belend ten noorden Dijkstra Linze Theunis te oosten Faber Marten Annes ten zuiden de wijk en ten westen Faber Hendrik Annes en een stuk land ten noorden de wijk ten oosten Heide van der Rintje Jans, ten zuiden de Volgeralaan en ten westen de erven van Jiskes Jogchum ook een notaris akte voor notaris Veen van der Karst Jans  betreffende het patent en accijns op het gemaal (was) ondertekend door Meulen van der A. S., de getuigen Nieuwenhuis Bareld Hanzes van beroep Arbeider te Opeinde., Kuipers Johannes Rienks Koopman in de Zuiderdragten en de Notaris enz.  verder in dit complete dossier Proces-Verbaal gemaakt door de commiessen der 2e klasse Heide van der Jan  en Zavel Sierd Jans, Borgstelling van Dijk van T. A. een brief ondertekend door de bekeurde, ook stukken van Valsheid, enz.  jaar 1839 (44)

6406

175-1+8-9

09-04-1816

Faber Marten Douwes staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6654

372 blz. 6

09-08-1816

Faber Marten Fockes, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Faber Marten Fokkes, 54 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6260

775

01- 08-1815

Faber Marten Jans  te Oostrum , Wordt vermeld op een staat van rekeningen   wegens geleverde Jenever aan de Nagtwacht van de Landstorm ten laste van de Gemeente Ee. Enz. Jaar 1815 (3)

6271

574-9

06-07-1816

Faber Marten Joh’s, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Faber Marten L. Smid van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6278

195-4

20-02-1817

Faber Menne, Koopman te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6089

1194 blz. 6v     23-12-1822

Faber Minne te Kollum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1215-5v

29-11-1823

Faber Minne,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Kollum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

9180

420

05-03-1915

Faber Minne,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Faber Minne, 80 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Faber Minne, 99 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

9187

890

04-07-1918

Faber Minne,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6830

18-A blz. 37

21-01-1824

Faber Monse D. te Gaast wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

5987

331

02-05-1814

Faber O. Kapitein Commanderende het depot van het 8e Bataillon Landmilitie Onderwerp: de leverantie van o.a. 200 paaren schoenen en enz. jaar 1814 (1)

8354

269/10

00-00-1841

Faber Oege  zijn weduwe….. Elsinga, Tapper  Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (21)

6848

13-A

16-07-1824

Faber Oege Eeltjes, , Faber Eerde Eeltjes , Faber Akke Eeltjes , huisvrouw van   Elzinga Pieter Jochums  , Faber Eerde Eeltjes   request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Faber Eerde Eeltjes  jaar 1824 (1)

6849

8-A

27-07-1824

Faber Oege Eeltjes, , Faber Eerde Eeltjes , Faber Akke Eeltjes , huisvrouw van   Elzinga Pieter Jochums  , Faber Eerde Eeltjes terugzending van hun request verzoekende vrijstelling boete van de nalatenschap van Faber Eerde Eeltjes  jaar 1824 (1)

6645

907

23-11-1815

Faber Okje---- Everts E. A. (Evert Arend) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het onderhoud door de Armen voogden voor Faber Okje weduwe van Gaastra Douwe Simons enz. jaar 1815 (1)

6633

1351

31-10-1814

Faber Okke Sjoerds---- Kate ten P. (Pieter) Burgemeester van IJlst ondertekend een brief en Procesverbaal aan de Gouverneur van Vriesland  dat heden zondag den 30e october 1814 eene klagte aangehoord van Teerns van Jelle Sipkes Leeraar der Nieuwe Doopsgezinde Gemeente te IJlst oud 76 jaar van gewalten en Verbale enz. welke aan zijn huis en persoon zouden zijn geschied in de Kermis in de nacht van de 29e op de 30e  door een zekere Kuiper Harmen Tuinierknegt in gezelschap van Carolus Jelle (de jonge) en Faber Okke Sjoerds beide vrolijke knapen en zij de glazen van zijn huis en riepen leuzen die ook in de jare 1787 hier geroepen werden enz. jaar 1814 (2)

3701

5-D

nrs. 1-6

10-02-1842

Faber Olfert Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

6254

140-B-blz. 29

17-01-1815

Faber Onias  de erven uit een huis bij de Put,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

8257

70/1, 9

21-01-1840

Faber Onias te Dockum, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Faber Onias te Dokkum, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

5999

437

09-05-1815

Faber P. gewezen ontvanger te Kollum onderwerp de executie van zijn boedel , wordt ook genoemd Huizinga R,  Deurwaarder en Gorter H, Timmerman jaar 1815 (1)

5989

543 en 546

14-07-1814

Faber P. gewezen Ontvanger van de directe belasting te Kollum thans gedetineerd in het Huis van Arrest te Leeuwarden schrijft een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat betreffende een tekort in zijn kas van 1200 Kar. Gulden enz. enz. maar dat hij vertelde dat dat behoorde tot de Gemeente kas enz. zijn broer Faber M. en zijn zwager Jansonius G. B. zullen het bedrag van 1200 Kar. Gulden aanbieden en ter dispositie stellen enz. tevens een brief van de advocaat fiscaal Idsinga van S. P. van Vriesland dat het verzoek van Faber P  in een request neergelegd is geweezen van de hand jaar 1814 (5)

6001

682

27-07-1815

Faber P.---- Huizinga R.  van beroep Deurwaarder bij de Directe Belastingen en een door hem ingeleverde declaratie wegens het controleren van de divisie Hindelopen ook vermeld uitbetaald aan de heer Jorissen ….? Controleur wegens reiskosten gemaakt wegens de verificatie van de Kas van de toenmalige Ontvaner Faber P. enz. jaar 1815 (2)

5675

25

08-01-1914

Faber P. ----Reidsma Manus en Koopmans Wiebe , Motorondernemers te Workum , in een handgeschreven en door beide ondertekende brief verzoeken zij , dat zij in de gelegenheid zijnde voor de Beurtvaart Workum-Bolsward-Harlingen een motorboot aan te kopen enz. maar dat dit schip enz., maar dat een verzoek van Faber P. te Makkum met de boot “Groot Makkum”is afgewezen enz.  jaar 1914 (8)

8386

949/42

20-09-1841

Faber P. te IJsbrechtum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

5674

53

08-07-1910

Faber P. te Makkum, beurtschipper verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (2 stuks) om een vergunning voor zijn motorschip de “Groot Makkum”  klaar om proef te stomen en de Provinciale wateren te mogen bevaren  enz.  aanwezig de vergunning (rose) en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 1910  (15)

6259

759

24-07-1815

Faber P. W, ---- Nicolay A. Majoor van het 6e Bataillon Landstorm  heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten) wegens verschotene penningen aan Faber P. W, Smit M, Faber A. H., Ruwersma P. W.,   Verbeek ….? van  de gemeente Augustinusga wordt vermeld op de Staat van schulden ten laste van de Gemeente Augustinusga over de jare 1814 waarop Authorisatie wordt verzogt om dezelve te mogen voldoen uit de kas van onvoorziene uitgaven enz. jaar 1815 (3)

5997

307

31-03-1815

Faber Petrus is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    249

5987

332, 376, 400

30-04-1814

Faber Petrus---- Jorissen Jacob Sz. Controleur de Belastingen  in de controle Hindelopen heeft zig vervoegd ten huize van de heer Eskes Bote Schout van Hindelopen en hem verzocht mee te gaan naar den heer Faber Petrus ontvanger ten einde deszelfs kas te opnemen en zijn lijsten of kohieren van de Grondbelasting, Perzoneel en Mobilair, Deuren en Vensters der patenten natezien enz. enz. met vermelding van de resultaten en door de drie genoemden ondertekend jaar 1814 (7)

5993

879

03-11-1814

Faber Petrus te Kollum  betreft de goederen van de reeds gevonnisde Ontvanger der Belastingen hiervoor genoemd en alsmede die van den fugitifen Ontvanger van dezelfde belastingen Meijer ….? op Ameland enz. jaar 1814 (1)

5988

489, 510,

18-06-1814

Faber Petrus Zilversmid te Kollum Ongehuwd  zig thans gedetineerd in het huis van arrest te Leeuwarden schrijft dat dat hij sinds enige tijd de instantie van de directe belastingen enz.  jaar 1814 (2)

5988

521b

30-06-1814

Faber Petrus Zilversmid te Kollum Ongehuwd  zig thans gedetineerd in het huis van arrest te Leeuwarden, een brief van de Advocaat Fiscaal Idsinga van S. P. dat in het bijzijn van de Schout van Kollum, Vening A. J. Provinciaal Inspecteur der belastingen en Mulier G. N. Controleur der gezegelde bealstingen  dat de ontzegeling van de kas en stukken heeft plaats gehad  en het geld in gezegelde enveloppen enz een overzicht van de aanwezige zaken enz. dit stuk is ondertekend door Idsinga van S. P. , Vening A. J., Mulier G. N., Eskes B., Jorissen Jacob Vz.  Controleur der Belastingen en Groenman E. K. jaar 1814 (5)

5983

8

03-01-1814

Faber Petrus, Percepteur der gemeente Kollum, de Maire van van Kollum Eskes B. (Bote) begeeft  zig samen met  Controleur der belastingen  Breugel F.  naar het kantoor van eerstgenoemde ter controle van enz. jaar 1814 (4)

8260

110/18

08-11-1839

Faber Pierre Marie Napoleon  Geb. 18-3-1806 Tone (Savoije).  Fuselier bij het Algemeen Depôt van

het leger in Oost-Indië  “Is, bij vonnis van den Krijgsraad te Weltevreden, van den 16den Januarij 1833, geconfirmeerd bij sententie van het hoog militair geregtshof in Neerlands Indië, van den 20sten Maart daaraanvolgende, ter zake van desertie in complot, met medeneming van vuurwapenen, ammunitie, kleeding, équipementstukken en kazernering-effecten, veroordeeld tot zes jaren kruiwagenstraf, met vervallen-verklaring van den militairen stand”. 1839

5995

20

12-01-1815

Faber Pieter Arjens, Oosterbierum,  De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het halen in het donker van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de volgende dorpelingen; Donia Jochem Harmens, Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, Faber Pieter Arjens, Andringa Tjeerd Gerbens, Herrema Jacob J., Bosmey  Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma Klaas P., Terpstra Jochum Symons, Haima Jacob Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans H. F? of T?, Bakels Adrianus, Boersma D. Meinderts, jaar 1815 (3)

9725

Deel I 

Blz. 78

00-00-1875

Faber Pieter gaat naar Cardif, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  5 kolommen info. jaar 1875 (2)

6271

574-3

06-07-1816

Faber Pieter Jans, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

3700

24-A

nrs. 12 - 21

08-02-1835

Faber Pieter Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

3700

24-B

nrs. 12 - 20

03-02-1836

Faber Pieter Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

3700

24-C

nrs. 12 - 17

05-02-1837

Faber Pieter Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357-v der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

6261

932

26-09-1815

Faber Pieter Klazes---- Beistra A. R. , van beroep Meester Bakker wonende te Betterwird en Faber Pieter Klazes zonder beroep wonende te Aalzum en het betreft een request van  beide die ongegrond verklaard worden, als zijnde wel waar Gorter Gerben Cornelis, Roelofs Johannes enz. jaar 1815 (2)

6261

887-1

+ 932

08-09-1815

 

Faber Pieter Klazes zonder beroep  thans wonende onder Aalzum geeft te kenen dat hij sinds 12 Mei 1814  woonachtig is geweest te Betterwird Onderwerp: dat hij belasting moet betalen over het hele jaar en dat er anderen zijn die minder betalen zoals Gorter Gerben Cornelis en Roelofs Johannes  eigenaars van een Zathe enz.   een andere brief ondertekend door de schout en gemeenteraad van Holwert dat hij is een begeodigd man en dat de klachten van hem ongegrond zijn en teregt aangeslagen is enz.   zijn   jaar 1815 (3) 

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Faber Pieter P., 168 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6383

89    

23-04-1814

Faber Pieter te Dockum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

3701

5-D

nrs. 1-6

10-02-1842

Faber Pieter Tjeerds, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

3701

5-C

06-02-1839

Faber Pieter Tjeerds, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10)

6246

492

28-05-1814

Faber Pieter W. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz. jaar 1814 (8)

6244

331

21-04-1814

Faber Pieter W. wegens geleverd ijzerwerk aan de barak te Pazens , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier afgegeven  staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers in 1812 en 1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5)

6388

128

26-10-1814

Faber Pieter Wijbes, hij is samen met andere officieren en onderofficieren erkend en benoemd bij het 7e Bat. Landstorm door enz. in het document wordt tevens hun rang vermeld. Enz. jaar 1814 (1)

6870

15-03-1825

22-3-C

Faber Pieter Ydes---- Jong de Cornelis, Posthumus Jacobus Wijnandus, Nicolai Jacob en Faber Pieter Ydes Onderwerp: certificaten jaar 1825 (2)

9725

Deel 2

Blz. 9

00-00-1877

Faber Pieter, Zeemilitie en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

9725

Deel I  <