Home

 

Invt.

Stuk

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

6019

131

28-02-1817

Fey Klaas gewezen  Deurwaarder te Wommels vertrekt naar Leeuwarden waar hij Keurmeester der Botervaten waarnam   en Algera Sjoerd Halbes wordt  wordt voorgedragen voor de post van deurwaarder enz. jaar 1817 (1)

6867

08-02-1825

38-A

Feybes Roelf, ---- Molenaar Hylke Wybes van beroep Scheepstimmerbaas wonende te Lemmer, in een handgeschreven en door hem ondertekende brief geeft met eerbied te kennen dat hij bij Procesverbaal van 23-12-1824 een som van dertig guldens enz.  en voor gefraudeerde regten betreffende werklieden bij hem in dienst een som van enz. maar dat hem dit wel erg hoog lijkt (verder een hele uitleg wat zijn werk betreft) verder aanwezig een ondertekende verklaring van Biljon Hendrik, Ages Jimke, Atses Johannes, Atsma Hielke Andries, Bielsma H. M., Feybes Roelf, Harmens Hyelk en Martens Marten dat zij nimmer in vaste dienst zijn geweest of nog zijn maar bij gebrek aan werk rond lopende Timmerlieden zijn die enz. ook in het dossier het proces verbaal en een Transactie enz.,  jaar 1825 (1) (dossier10)

8224

1216-14, 1

29-11-1839

Feyema (Teyema?) Hendrik Siemens staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie Vriesland van de ligtingen  1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen  informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)

6243

190-7

14-03-1814

Feyen  Hendrik  komt voor in een document, Opgave van de verschotten  gelden wegens porten van brieven en pakketten over de jare 1813  (1) dossier (9)

7981

286, 228/21

04-03-1837

Feyen H. A. Harlingen Kapitein op de Maria von Cammenga ,  jaar 1837

                                                                                                                         

6633

1377

24-10-1814

Feyens Ate Gerlofs , Swart Meindert Martens geadmittteerde Beurtschippers te Oosterwierum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreft de vaart van Oosterwierum op Leeuwarden en Sneek dat zij benadeeld worden door eene Roorda Albert Gosses en Douwma Douwe Tjerks beide Slagers te Oosterwierum welke een Jagtschip hebben aangelegd en daarmee vervoeren enz. jaar 1814 (2)

6047

379

03-06-1819

Feyens Dominicus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6099

1016

14-10-1823

Feyens Georgius Lambertus, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6099

1031

18-10-1823  

Feyens Georgius wordt voorgedragen voor de functie van  regter in de regtbank te Leeuwarden  i.v.m. het desistement van  Vierssen van Willem Livius  een document van 4 kolommen met info. Enz. jaar 1823 (2)

6276

1102-8

18-12-1816

Feyens Hend’r,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6060

480

06-07-1820

Feyens L., Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Feyens Lodewijk  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6646

957 lijst 2

20-12-1815

Feyens Lodewijk wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot Bestuurslid of Lid van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6622

2143-E

31-12-1813

Feyens Lodewijk, hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden  op heden 31e  december 1813   bij koninklijk besluit  enz. jaar 1813 (2)

6093

300

11-04-1823

Feyens Mr. Georgius Lambertus 29 jaar, Hij staat vermeld op de lijst van Voordragt van de Candidaten ter vervulling van de post van Regter in de Regtbank van Eersten Aanleg te Leeuwarden met vermelding van zijn voormalige en tegenwoordige functie’s  zijn Woonplats en een kolom met aanmerkingen, door het overlijden op 30 Maart 1823 van Mr. Gerardus Samuel Bountsma jaar 1823 (2)

8364

498/10, 14

21-05-1841

Feyens van Saco staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Beetsterzwaag die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctie

26-03-1824

Feyerabend Cornelis, 55 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

7983

260, 260/11

14-03-1837

Feyes Feye Remts  Schiermonnikoog , Buitenlandsch  Zeevarende 14-03-1837

8047

260,  4839

02-06-1837

Feyes Feye Remts * 30-08-1816 Kok op de Pieternella 02-06-1837

8201

785/9

Bladzijde 4

07-05-1839

Feyes M. G. Kapitein is met zijn schip de Jonge Hero te Pillau op 27 april  gearriveerd  komende vanuit Hamburg staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8048

5388

600/5

21-06-1837

Feyes M. Schiermonnikoog Schipper,  21-06-1837

8047

4632

506/4

23-05-1837

Feyes N. G. Schiermonnikoog Schipper Open Sloep onder de 4 ton, 23-05-1837

6101

1292

13-12-1823

Feyfer de Jan Jansz. Hartmans Hartman Dirks  waarnemend Strandvonder enz. enz.  in bijzijn van Feyfer de Jan Jansz. en Kamminga Simon Hendrik commiessen bij de belastingen te Wierum zijn overgegaan tot het inventariseren van een partij losse tabaksbladen  geheel nat en door het zeewater beschadigd enz.  geborgen door Dijk van Lieuwe Doekes, Boer de Johannes Atzes, Jong de Ulrik Christiaans , Visser Gerlof Tietes, Wieringa Gerlof Sytzes,  Mans Willem Riemerens , Schregardus Frederik Eelzes, Jong de Louw Ates, Kleine de Age Alofs,  Zee van der Einte Jans , bij elke berger staat wat hij geborgen heeft uit zee enz. enz. jaar 1823 (4)

6840

36-A

blz. 12

22-04-1824

Feyhans S. H. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8204

829/20, 264

Blz. 4v

14-08-1839

Feykema Fede Aukes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6060

480

06-07-1820

Feykema Jan D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6033

248-b

10-04-1818

Feykema Jan Douwes te Arum hij solliciteerd in een handgeschreven brief met zijn handtekening  naar de post van  Ontvanger te Arum  omdat Haer van der Daniel Bonifacius  te Arum  als griffier is benoemd jaar 1818 (1)

6033

248-a

10-04-1818

Feykema Yeb Douwes te Arum hij solliciteerd in een handgeschreven brief met zijn handtekening  naar de post van  Ontvanger te Arum  omdat Haer van der Daniel Bonifacius  te Arum  als griffier is benoemd jaar 1818 (1)

6047

379

03-06-1819

Feykens Sipke Annes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6257

410-12

28-04-1815

Feys Frans Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6419

279

27-06-1817

Feyt Francois Joseph---- Rodenhuis Y. President Burgemeester van  de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat opo den 21e dezer alhier is overleden Feyt Francois Joseph enz. jaar 1817 (1)

6087

948-4

11-10-1827

Feyt Janna G. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6865

47-C

20-01-1825

Feytsma Klaas Hilbrand hij is Milicien Jager te Deventer  van lichting 1820 is overleden 19-12-1824 te Franeker jaar 1825 (1)

6099

998

11-10-1823  

Feytzes ….?, Congiere van beroep  in het Huis van reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden  Onderwerp:  het leveren van ververschings middelen aan de zieken enz. jaar 1823 (3)

6088

1039

05-11-1822

Feytzes J te Leeuwarden, een ordonnantie ten zijne gunste jaar 1822 (2)

6082

460

06-05-1822

Feytzes J.  een ordonnantie te Leeuwarden jaar 1822 (1)

6070

394

16-05-1821

Feytzes J.  hij ontvangt een ordonnantie te betalen wegens schrijflonen en  betaalde weeklonen ,  enz.  enz. jaar 1821 (1)

6053

974

30-12-1819

Feytzes J. ---- Romkes Johan hij ondertekend een document als President van het Collegie van Regenten betreffende kleding voor de gevangenen in het Huis van Correctie en detentie te Leeuwarden, ook genoemd de fabrikant Ulrich Paulus die gecontracteerd is om  de kledingstukken te leveren ook ondertekend de Cogierge Feytzes J.  dit document enz. jaar 1819 (4)

6087

957

16-10-1822

Feytzes J. ,  Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde enz. enz.  een Ordonnantie jaar 1822 (2)

6000

593

22-06-1815

Feytzes J. Borg voor een  leverancier betreffende een Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied  met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)

6072

552

10-07-1821

Feytzes J. een Nota der aan het Ministerie van Justitie verschuldigde zegelgelden enz. jaar 1821 (2)

6058

339

12-05-1820

Feytzes J. Onderwerp zijn declaratie wegens verschoten voor de zieken in  Januari 1820 enz. enz.  jaar 1820 (2)

6855

11-A

08-10-1824

Feytzes J., een  lijst met opgave van geemployeerden bij de gevangenissen in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

6028

810

13-11-1817

Feytzes Janke Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

5997

307

31-03-1815

Feytzes Jeltje is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  377

6005

938 blz. 6v

30-11-1815

Feytzes Jeltje Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6016

707

21-11-1816

Feytzes Jeltje, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6865

19-A

14-01-1825

Feytzes Jochum, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  en betaling 4e kwartaal 1824,  jaar 1825 (4)

6865

6-A

20-01-1825

Feytzes Jochum, Hij wordt vermeld op een document met Ambtenaren en Geémploijeerden bij de gevangenissen in de Provincie Vriesland met vermelding van functie en standplaats,  jaar 1825 (4)

6834

9-A

21-02-1824

Feyver de J. Jzn het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5)

6060

480

06-07-1820

Fherl H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6675

199

07-05-1818

Fhibandeau ….?, staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5) 

6251

1078

30-11-1814

Fiberthien …? ---- Doper Jacob Johannes te Balk, in 1811 zijn de achterstallige schulden gemaakt en de heren  Meurs ...? ,   Fiberthien …?   ,  Helsen …? Getrachtb te s preken maar enz. Enz.  Verder wordt er over de armen in Balk gesproken en de schulden van de Vekke Balk , ook aanwezig de staat met schulden met name genoemd (in deze index weer terug te vinden) enz.  Jaar 1814 (12)

9180

264

06-02-1915

Ficher Benzon Margaretha Rothilde von ,gehuwd met  Visser Bauke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9186

548

04-05-1918

Ficher Benzon Von Margaretha vrouw van Visser Bouke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9184

400

02-04-1917

Ficher von Benzon Margarethe Bothilde vrouw van Visser Bouke, , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

8375

719-5

22-07-1841

Fiddema R. te Nes Ameland 11 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)

8187

496/19

119

13-05-1839

Fiddens ….? Schipper op de Vriendschap,  jaar 1839

6254

140-B-blz. 27

17-01-1815

Fiddens Jan (Tiddens?) de erven uit een huis in de opgang van de Nieuwebuuren,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6045

285-b

26-04-1819

Fiddens van J. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (1)

6854

30-C

23-09-1824

Fidom Jan Meines geb. 11-07-1802 Hoogeveen, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

6081

326

01-04-1822

Fiehne---- Keuchenius AE, E. hij is overleden en er wordt een plaatsvervanger gezocht  en worden voorgesteld als kandidaat (met uitvoerige gegevens) Hingst Klaas 37 jaar, Bouwmeester Hendrik 35 jaar,  Kamphuis Jacob 41 jaar,  Stoffels Tjitte 30 jaar, Vellinga Minne 52 jaar en de requesten van  Suidersma ,Berehuis   en Fiehne zijn alhier onbekend verder wordt genoemd  de ontvanger Jong T. T. P. en de commiesen Gronemeyer en Bagman enz. enz.  jaar 1822 (4)

6258

630-21

17-04-1815

Fiekema G. C. komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

6053

915

14-12-1819

Fielding ….?  ---- Posthumus Rense wordt als Vrederechter van het kanton Holwert  geass. met den Griffier ten huize van Wiedema Bauke Scheltes Kastelein te Wierum de zig noemende David Parker van het Smakschip Albion thans met averij liggende te Nieuwezijlen benevens de stuurman Baxter Georg en Sutherland Peter Timmerman, Watson James, Kean John en Geddes Thomas alle drie Matroosen van hetzelfde schip, verder  Bersma Henry  in Britsche Majesteits dienst dan volgt een verklaring per dag genoemd waar en wat er is gebeurd----Sekema Geert Brugts van beroep Deurwaarder schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij zig heeft vervoegd bij Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel wonende te Nes  als waarnemende Strandvonder van Westdongeradeel en gevraagd of hij genegen is om de stukgoederen welke uit het schip de Albion,  Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden,  er was ook een passagier aan boord en wel Fielding ….?  Verder genoemd Visser Age Pieters Capitein wonende te Wierum, de heer Heep J. J.  Griffier te Ternaard  en Fockema E.  enz.  jaar 1819 (39)

6851

2-b-A

18-08-1824

Fierens S.  Struiving J., Keuchenius…..?,  Junrsma M. J., Zijlstra W. D., Fortuin C. D., Houten van H.,  Hansum A., Duif W. S.,  Elsenga R.  betreft een door de rekenkamer finaal verevende declaratieen, jaar 1824 (2)

6863

3/1-A

22-12-1824

Fierens S. , Hij komt voor in het dossier  van de algemene rekenkamer die finaal verevenende declaratieen betreffende de herstellingen  van de storm in december 1823 verricht. (tevens wat voor werkzaamheden heeft gedaan en het bedrag.) jaar 1824 (8)

6865

19-A

20-01-1825

Fierens S. komt voor in opgave van schulden welke door de heren  Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begroting over 1824 zijn gecontracteerd enz. enz.  jaar 1825 (3)

6018

32

13-01-1817

Fiers ….? Van beroep Rijdende Commies de Convoijen en Licenten heeft de eed afgelegd bij de Grietman van Barradeel enz Jaar 1817 (2)

8375

708-5_5b

20-07-1841

Fiers M. (Furo?) te Pietersburen staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6872

01-04-1825

38-A

Fiers Pieter---- Foekens Jan Cornelis, Commies van den 1e klasse en Fiers Pieter Commies van den 3e klasse  beide bij de in en uitgaande regten en accijnsen te Controle Dockum te Oostmahorn. Onderwerp zij schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij s’maandelijkse betalingen willen enz. jaar 1825 (3)

8300

922/15

16-09-1840

Fiers, Lijst met 34 sollicitanten voor de functie van Onderwijzer  openbare school  te Koudum,  en hunne beoordeling in de te les gevende vakken de familienamen zijn; Baars, Broos, Bijlsma, Cock, Dijkstra, Fekkes, Fiers, Heroma, Hoekstra, Jansen, Jongbloed, Jonkers, Kluiver, Kuiper, Kijlstra, Meeter, Rouwkema, Ruiter, Schoonhoven, Siefenga, Smith, Snijder, Sterringa,  v.d. Veen, Veere, Visser, Vries (diverse namen komen meerder malen voor met ander voornamen, jaar 1840 (9)

9186

95 + 137

23-01-1918

Fierstra Gerrit Cafehouder te Deinum   lid van het college der zetters van de belastingen i.v.m. het overlijden van Hoitenga Nanne jaar 1918  (7)

6034

398

30-05-1818

Fierstra P. te Hallum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Fietjero Johannes Josephus (er stond Fitjeroo Johannes en is door de ambtenaar aangepast) 286 Leeuwarden  is veranderd in Fietjero Johannes Josephus  is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8201

785/9

Bladzijde 4

07-05-1839

Fife J. Kapitein is met zijn schip de Ocean, (St) te Vlissingen op 3 mei gearriveerd  komende vanuit London op doorreis naar Antwerpen staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

5984

154

26-02-1814

Figge de J. Conducteur hij staat vermeld op de Nota van Declaratien van den Ing. Chef Ing. En Conducteurs van de Waterstaat ten Dienste der Departementale gebouwen in Vriesland de jaren 1811, 1812 en 1813 met de bedragen die hij tegoed heeft,  jaar 1814 (5)

6622

2041

22-11-1813

Figge Johannes---- Peereboom J. Bz. Ingenieur en Chef, Onderwerp: Berekening van kosten voor een dubbel gebouw voor het Oranjewoud en  te tekenen en dat op het laatst is toegevoegd de Conducteur Kuypers Dirk ook een brief ondertekend door  Figge Johannes Conducteur betreffende het tekenen voor  Insumerzijl met bestek enz. jaar 1813 (4)

6386

57

18-08-1814

Fijken Jan---- Jansen Jan geboren 28-10-1781 Harlingen  zoon van Fijken Jan en Rus Aagje Eerstgenoemd is  gedeserteerd enz. verder een notitie met zijn Signalement enz. jaar 1814 (2)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Fijlstra Abe. Y. staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8280

517-11, 20

19-05-1840

Fijlstra Aukje wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6661

137 blz. 6

19-03-1817

Fijlstra Jakob Jans te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

8308

1070-8

322-364

28-10-1840

Fijnia S. W. de weduwe te Lollum  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

322-364

28-10-1840

Fijnia W. S. te Lollum  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 6>>

27-08-1839

Fijnia W. S. te Lollum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8376

728/12

26-07-1841

Fijnja W. S. Boer,  Vlas de J. F. Boer,  Enga S. F. Schipper Koopman,  Enga  G. F. Winkelier,  Schaaf van der Pieter, Schaaf van der Reinder,  Bijlsma  S. J.,  Bos Berend,  Ypma Yepe Tjallings alle arbeiders en allemaal inwoners van het dorp Lollum. een handgeschreven brief met de handtekeningen van voorgenoemde daar onder zij vinden dat de onderwijzer Bouwstra met pensioen moet omdat hij oud en afgeleefd is, en dat de leerlingen een verre achterswtand hebben ten opzichte van andere scholen en. Enz. jaar 1841 (7)

5666

4

05-04-1906

Fikkeman Hendrik Willem Gerard IJsbrechtum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

Jaar 1906

akte 4

Fikkeman Hendrik Willem Gerard kondigt een Stoombootdienst aan in een door hem geschreven en getekende brief voor het vervoer van personen en goederen   ingaande 3 April 1906 van Langweer naar Sneek  via IJsbrechum  met vermelding tussenstops,  ook een  advertentie met Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1906 (4)

8159

51/3,  10/8

15-01-1839

Fikkert H. te Leeuwarden,  Schipper,  jaar 1839

8129

10/957            

1247/4

15-12-1838

Fikkert H. Zwolle-Leeuwarden Schipper,  jaar 1838

8211

988-3, 28

Bladzijde 1

26-09-1839

Fikkerts H. te Zwolle is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 28

Bladzijde 1

26-09-1839

Fikkerts H. te Zwolle is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6077

991 + 999 1001+1024 1035+1054

13-12-1821

Filaloff Nicander Luitenant (ook genoemd Fitalof Frederik) Heeft gevoerd het Russische Oorlogschip de Ajax dat op 7 dezember gestrand is op een rif benoorden de Engelsmansplaat op weg van Petersburg naar Kamschatka en van de bemanning bestaande uit 25 man zijn er 22 met het groots gevaar gered door de vissers uit Moddergat enz.  Posthumus Rense Vrederegter geass. met de griffier samen ten huize van Basteleur Gooijtzen Kastelein te Moddergat is  Filaloff Nicander  geass. met de heer Harmens Harmanus en in naam van de heer Harmens Wijger Russisch Consulair Agent, een der 5 geredde matrozen met name Steffensen Marene verklaarden dat zij veel geld aan boord haddenen dat geld werdt door den officier Muller ….? in een verzegeld vaatje met een lijn naar het schip van de reddende visschers aangehaald en deze visschers dit geen geld genoeg vonden en aan boord zijn geklommen en direct naar de Kajuit zijn gegaan enz.   verder worden genoemd de matrosen Bourlakof ….?, Cousnezof ….?, Semonof ….? En de Loots Cramer van Elveneur ….? En de visschers roofden alles van het schip terwijl de Schildwacht bij de kajuit met een mes van zijn post gejaagd en een rapport van de Assessor van Westdongeradeel wat er allemaal nadien gebeurde, ook zijn een zestal in Hechtenis genomen ingevolge huiszoekingen ten aanzien van diefstal jaar 1821 (20)

6081

374

13-04-1822

Filatof Nicander De lieutenant wordt genoemd in een brief omdat hij zig niet heeft aangemeld 13-04-1822 (1)

6084

677

16-07-1822

Filatof Nicander Kronstadt Luitenant Ridder Commandant op de  Ajax (oorlogsschip) Vergaan  06-12-1821, datum document 16-07-1822

6082

485

17-05-1822

Filatoff Luitenant Ridder, uit  Rusland Commandant op de Ajax  een Russisch Oorlogsschip 17-05-1822

6080

247 en 265

09-03-1822

Filatoff Nicander  Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans liggende te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch Keizerlijk Consulair agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende de geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en Rittenberg Jacobus Policedienaar, enz. jaar 1822 (10)

6077

1046

27-12-1821

Filatoff Nicander---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)

6079

204, 7-9

27-02-1822

Filatoff Nicander Kapitein op het Oorlogs Brikschip de Ajax, wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene summiere vermelding der strandingen aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 in Ternaard hebben plaatsgehad enz.  jaar 1822 (3)

6078

15

05-01-1822

Filatoff Nicander Luitenant Ridder Commandant op de Russische Brik de Ajax (oorlogsschip) Vergaan  06-12-1821 nevens het Moddergat onder Nes gestrand een document waarin geschreven wordt wat er precies? is gebeurd want daar zijn twijfels over bij de Grietman en Assessor van Westdongeradeel want waarom als het de waarheid is wat de capitein verteld hetgeen hij zo geheel koel weg poogt aan te tonen enz. , jaar 1822 (3)

6388

114

t/m 116         21-10-1814

Filbach David---- Haan de S. Fz. Negociant in Houtwaren op het Zuidvliet bij Leeuwarden Letter L. nr. 76, een geschreven en door hem getekende brief met als onderwerp: hij heeft ruim 4 jaar gediend als Kapitein Luitenant en Kommandant ener compagnie Artillerie d’Elite gedetacheerd aan het Bataillon gewapende Burgerwacht der stad Leeuwarden enz. enz. hij heeft ook geleverd en voorgeschoten aan 81 man enz. totaal voorgeschoten een honderd acht en dertig guldens en acht stuivers enz. enz. verder wordt genoemd de Heer Beekkerk S. van S. Lt. Kwartiermeester ook een plan van formatie voor ene divisie Artillerie enz. door de Haan getekend, verder een Generale staat en Verantwoording van geleverde wapenen en kleding (vermeld bij de persoon) aan enz. getekend door de Haan en Faber Dirk B. en Boer de Lodewijk twee sergeanten der compagnie, voor 4 corporaals Lubach Johannes, Meulen van der Joh. H., Hendriks Hendrik en Filbach David, voor den Tamboer Ghijs Tamme voor een uniform en maakloon betaald aan Dupont Johannes en voor de Tamboer Boekholt Joh. een pantalon enz. voor de 2e Pijper Strakbeen Joh.  een blauw uniform enz. en voor de Luitenant Haan de J. F. en de Sous Luitenant Jong de G. C. een zwart rode enz. en voor de sergeanten Noordhof P. S. en Bruinszward Lieuwe artillerie Uniformen enz. jaar 1814 (13)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Filbach David, 559 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5997

307

31-03-1815

Filippus Arendje is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  19

6005

938 blz. 6

30-11-1815

Filippus Arendje Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6634

1525

08-12-1814

Filling---- Jilling (Filling, Dilling?) Gerrit Binnes,, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

6101

1344

25-12-1823

Financien---- Provisionele Instructie voor de administrateurs van ’ s Rijks schatkist in de Provincieen en  Bepalingen wegens de overgang der Administratie van de Ontvangers Generaal en Particulier op ultimo December 1823 enz. ook Schets der Schrifturen van de Administrateurs van ’s Rijks schatkist in de provinciendit zijn  ambtelijke stukken zonder familienamen enz. jaar 1823 (27)

8061

1283/14

286/11167

20-12-1837

Finch J. H. te Londen Kapitein op de Lively,  20-12-1837

8059

1184/28

286/10309

23-11-1837

Finch J. H. te Londen Schip de Lively,  23-11-1837

7980

286, 211/13

28-02-1837

Finch J. H. van Engeland Kapitein op de Lively,  28-02-1837

8353

252/19, 286

13-03-1841

Finch S. H. Engeland Kapitein op de Eclipse, 13-03-1841

8346

112/13, 286

02-02-1841

Finch S. H. van Engeland Kapitein op de Eclipse, 02-02-1841

6424

609

10-12-1817

Finia S. S. 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6254

140- B/17

17-01-1815

Fink Benjamin een kamer in de Schoolstraat komt voor op;   Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz. Als Groote Grondpachter  jaar 1815 (3) dossier (34)

6254

140-B-blz. 20

17-01-1815

Fink Benjamin uit een kamer omtret de Schoolstraat,wordt vermeld als debiteur in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6282

737-11

07-07-1817

Fink Jacob S., Casteleyn te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

9183

1198

05-08-1916

Fink Jouke, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8386

949/23

20-09-1841

Finkum de Kerkvoogdij  van, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6632

1276

14-10-1814

Finkum, een lijst met ca.120 Hervormde ingezetenen van Finkum en  Hijum (familienaam zie onder indexletter) betreft Tractement van de Predikant Jaar 1814

8195

661/16, 254

28-06-1839

Finn William vaart van  Amsterdam op Friesland met het Schip de Curlen,  jaar 1839

6628

765

09-06-1814

Finnema Auke H.---- Heegstra Sipke Pieters Winkelier, Boxum Rienk Hindriks Koopman , Tempel van der Johannes Martens Scheepstimmerman en Hoekstra Eesge Jentjes Brander alle woonachtig te Akkrum  verklaren zeer wel gekend te hebben de persoon van Gatzonides Hinderik Dirks in leven alhier woonachtig en dat deze reeds voor het huwelijk met Pieters Jantje onderstand genoot wat onafgebroken heeft voortgeduurd tot aan zijn dood de eerst genoemde 4 ondertekenen dit document ook een begeleidende ondertekende brief van Hoytema P. S. Schout van Akkrum tevens een brief van de Armenvoogden van den Dorpe Harich dat zij geen onderstand kunnen geven gezien enz. deze brief is ondertekend door Finnema Auke H. , Akker van der A. G.  enz. jaar 1814 (5)

6093

301

10-04-1823

Finsterwolde, Onderwerp: een rapport betreffende de verveeningen in de provincie Groningen enz. jaar 1823 (8)

6257

410-2

28-04-1815

Finstra Lammert L. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

8123

136,

1109/16

08-11-1838

Firgum  Jochem B. Leeuwarden Politiebediende,  jaar 1838

6285

1247- 129

18-12-1817

Fischer Harmen, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6285

1247-15

18-12-1817

Fischer J. C.  staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6627

633

28-04-1814

Fischer J. C. (Johannes Coenraad) (J.Czn.) Predikant te Ureterp en Siegerswoude ondertekend een staat wegens agterstand van zijn Tractement totaal f. 1002-5- en de Schout van de Gemeente Ureterp Harkema J. ondertekend een begeleidende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland enz. jaar 1814 (3)

6053

929/f

17-12-1819

Fischer J. C. (Johannes Coenraad) (J.Czn.) Predikant te Ureterp, hij doet een verzoek tot verhoging van zijn Tractement jaar 1819 (1)

9187

1114

07-08-1918

Fischer Lina vrouw van Feenstra K. , komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9185

1472

07-11-1917

Fischer Margaretha vrouw van Hoekstra Jurjen, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

7977

145-11, 4

10-02-1837

Fischer Stephanus Jacobus---- Vries de Cornelis Adams Schutter hij bevind zig nog in een ziekelijke toestand volgens medische verklaring van Fischer Stephanus Jacobus Heel en Vroedmeester te Gorredijk enz. jaar 1837 (5)

9182

605

05-04-1916

Fischer von  Benzon Margaretha Bathilde gehuwd met Visser B. A. ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

8161

68/12, 227

19-01-1839

Fise Thomas Kapitein op de The Damsel of Great Yarmouth,  jaar 1839

6098

881

12-09-1823  

Fisken van Echten  Paul Daniel, Onderwerp een gevraagd request enz. jaar 1823 (1)

6834

5-A

14-02-1824

Fisker P. D. van Echten onderwerp een bericht op een Request van hem enz. jaar 1824 (4)

8361

 

433-12

04-05-1841

Fisker Poul Daniel---- Kammen van O. S. van beroep Boedelredder ondertekend dit document,  het betreft het St. Jacobs of St Jops Leen te Oldenhove  de commissie nodigd uit de bezitters van het Testament van Juwsma Jelle overleden te Leeuwarden in 1497 of die van elk ander stuk tot het hiervoren bedoeld Leen  de voorzitter Albarda J.  verteld dat ik O. van Kammen van Surhuisteveen was en ik de originele stukken van het St Anna Leen te Oldenhove  bij mij had enz. in het Logement vertoonde ik ten eerste een brief van Plazet voor Aaldrig Jan , getekend door Harens v. W. (jaar 1723). Vrieswijk H., ten tweede de brief van Plazet door Friso Willem Karel Hendrik op Christoffel Hans Poul den 18e juli 1737 getekend Weerden van J. , Not. 1737 Pub. Segilli Locus , den derden brief van Plazet op Fisker Poul Daniel  in het jaar 1774 Willem de vijfde Prins van Oranje Nassou, ook aanwezig een brief ondertekend door Wielinga Huber U. H.  waarin wordt vermeld St Anna Leenlanden en Echten van H. P. C.  enz. jaar 1841 (5)

6099

961

02-10-1823  

Fisker van Echten P. D. te Embden een verzoek om het achterstallige enz.  wegens leen onder Oldenhoven  enz. jaar 1823 (1)

6378

26

07-12-1813

Fisscher Melle Meinderts te Buitenpost, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig voor den dienst onder Z.D.H. den Prince van Oranje in Holland hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3)

6262

952-13

en 16

28-09-1815

Fisser F. R.(gemeenteraadslid) Hij ondertekend mede navolgend document: Diverse leveranciers met name genoemd  hebben tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6393

134

28-02-1815

Fisser Pieter Jakeles Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6251

1090

14-11-1814

Fissev Japik Knilles,  Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4)

6381

136 nr. 204

17-03-1814

Fissia Jacob Pieters, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6644

799

nrs. 20-45

25-09-1815

Fissia Jakob Pieters te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6077

991 + 999, 1001

13-12-1821

Fitalof Frederik---- Filaloff Nicander Luitenant (ook genoemd Fitalof Frederik) Heeft gevoerd het Russische Oorlogschip de Ajax dat op 7 dezember gestrand is op een rif benoorden de Engelsmansplaat op weg van Petersburg naar Kamschatka en van de bemanning bestaande uit 25 man zijn er 22 met het groots gevaar gered door de vissers uit Moddergat enz.  Posthumus Rense Vrederegter geass. met de griffier samen ten huize van Basteleur Gooijtzen Kastelein te Moddergat is  Filaloff Nicander  geass. met de heer Harmens Harmanus en in naam van de heer Harmens Wijger Russisch Consulair Agent, een der 5 geredde matrozen met name Steffensen Marene verklaarden dat zij veel geld aan boord haddenen dat geld werdt door den officier Muller ….? in een verzegeld vaatje met een lijn naar het schip van de reddende visschers aangehaald en deze visschers dit geen geld genoeg vonden en aan boord zijn geklommen en direct naar de Kajuit zijn gegaan enz.   verder worden genoemd de matrosen Bourlakof ….?, Cousnezof ….?, Semonof ….? En de Loots Cramer van Elveneur ….? En de visschers roofden alles van het schip terwijl de Schildwacht bij de kajuit met een mes van zijn post gejaagd jaar 1821 (11)

6381

171-D 

22-03-1814

Fitjero Joh’s Josephs---- Veen v.d. Heere IJdes plaatsvervaner voor Fitjero Joh’s Josephs, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

6418

255-BB

01-06-1817

Fitjeroo Johannes----Fietjero Johannes Josephus (er stond Fitjeroo Johannes en is door de ambtenaar aangepast) 286 Leeuwarden  is veranderd in Fietjero Johannes Josephus  is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6833

38-D deel 1

Blz. 7

06-02-1824

Fitzner F. te Zierikzee, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 13

06-02-1824

Fitzner F. te Zierikzee, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 13

16-01-1822

Fitzner F. te Zierikzee, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 1

Blz. 8

04-01-1819

Fitzner J. Ouderling te Zierikzee tot Classificaal Gecommitteerde Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2

Blz. 12

04-01-1819

Fitzner J. te Zierikzee wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 1

blz. 9

16-01-1822

Fitzner J. te Zierikzee, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6070

424-10          25-05-1821

Fkkema Joh’s hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

9190

558

28-04-1920

Flach J. A.--- Flach P. Adr.  en Flach J. A. een handgeschreven brief met hun handtekening op briefpapier met een mooi briefhoofd (Drukkerij Flach Sneek) Blauw en Goud, verzoekt vergunning tot het mogen doortrekken van de walbeschoeiing op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Sneek, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (11)

9183

1456

04-10-1916

Flach Jac. A.----- Flach P. A. en Flach Jac. A. beide te Sneek , een handgeschreven brief met hun handtekening verzoekt vergunning tot het maken van een uitweg op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Sneek sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (10)

9183

1456

04-10-1916

Flach P. A. en Flach Jac. A. beide te Sneek , een handgeschreven brief met hun handtekening verzoekt vergunning tot het maken van een uitweg op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Sneek sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (10)

9190

558

28-04-1920

Flach P. Adr.  en Flach J. A. een handgeschreven brief met hun handtekening op briefpapier met een mooi briefhoofd (Drukkerij Flach Sneek) Blauw en Goud, verzoekt vergunning tot het mogen doortrekken van de walbeschoeiing op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Sneek, met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (11)

8285

615-2, 22,2

19-06-1840

Flacke ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

9181

1413

06-08-1915

Flacke Sophia Paula   ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6859

2/C

16-11-1824

Flamion Pierre,  geboren  Termes in Luxenburg 1791 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)

9187

1475

05-10-1918

Flaper Okke, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6840

36-A

blz. 45

22-04-1824

Flapper A. A. Arbeider van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6631

1114

4e blz. van kolommen

15-09-1814

Flapper Auke A. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6640 

513

29-05-1815

Flapper Auke Annes---- Ykema Y. J. (Yke Johannes) Schout van de gemeente Nijland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Flapper Auke Annes en Oneides O. als gecommitteerden van Wiardema Zijl en Zijltie Staten om gemelde te laten repareren enz. jaar 1815 (1)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Flapper D. IJ. de weduwe te Hartwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

4894

2306

27-06-1899

Flapper D. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 5>>

27-08-1839

Flapper D. Y. de weduwe te Hartwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Flapper G. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.  11>>

27-08-1839

Flapper G. T. te Wolsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

3594

Map 88-F

1876-1878

Flapper H.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6245

424

23-05-1814

Flapper Ide J.---- Steensma Marten Wybrens, administreerend dorpsgecommiteerde, onderwerp, uitbetaling aan de Schoolmeester met achterstallige schulden enz. zowel van de armvoogd Flapper Ide J. enz. jaar 1814 (2)

6245

424

23-05-1814

Flapper Ide Jacobs, Huisman  wonende in het Oldeclooster onder Hartwerd  dat hij in 1811 Armbezorger in Burgwerd was enz. enz.  jaar 1814 (4)

6251

1092

09-11-1814

Flapper Iete Jacobs---- wordt vermeld op de Staat van Opgaven der schulden betrekkelijk de Algemeene Voogdij van den Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende voogd Iete Jacobs Flapper welke ten bewijse dies de rekeningen heeft overlegd en vertoond aan den Schout en Leden van den raad der gemeente van Witmarsum en zulks over de jare 1811 enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16 

6251

1092

09-11-1814

Flapper Iette Jacobs , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16)

6251

1092

09-11-1814

Flapper Iette Jacobs in  Qualiteit  als Geministrerende en Andela Ulbe Hantjes als Adjungerende Armbezorgers van den Dorpe Burgwerde , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.  11>>

27-08-1839

Flapper J. D. te Westhem staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Flapper J. IJ. te Hichtum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

580-622

28-10-1840

Flapper J. J. te Workum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 5>>

27-08-1839

Flapper J. Y. te Oldeklooster staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9725

Deel 2

Blz. 153

00-00-1895

Flapper Jentje, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

Flapper M. D. te Witmarsum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

9184

1031

01-08-1917

Flapper Maria Trijntje, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

8381

841/10-A

26-08-1841

Flapper Meye Gerrits,  Een staat van Miliciens dienende Regiment Lanciers no. 10  waarin vermeld de namen van soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)

9186

10

03-01-1918

Flapper Okke, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9180

715

16-04-1915

Fledderus H. P. (Hette Paulus) zijn benoeming en beediging tot burgemeester van IJlst jaar 1915 (4)

5667

Jaar 1879

akte 11

Fledderus J. Beurtschipper te Oldemarkt---- Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een document met als onderwerp: dat dat erbij vernieuwing op den 17e dezer (Juni) een stoomboot op de waterweg  van Blokzijl-Steenwijk naar Sneek  in werking is gebracht  welke boot volgens vertrouwde opgave geregeld als stoombootdienst  zal werkzaam zijn en zijn de ondertekenden goed ingeligt dat deze dienst geen concessie heeft enz. enz. jaar 1879 ( 3)

5667

15

24-06-1879

Fledderus J. Oldemarkt Beurtschipper Op Blokzijl-Steenwijk-Sneek   jaar 1879

8280

514-4

19-05-1840

Fleerkamp Grietje---- Eilers Roelof Harmens van beroep Timmerknegt te Bakhuizen * 15-08-1813 te Wehm in het Koninkrijk Hannover en gedoopt  in de R. C. Kerk te Weult zoon van Eilers Harmen (overleden) in 1828 te Wehm en van Fleerkamp Grietje zonder bedrijf te Wehm hebbende voldaan aan de wet op de Nationale Militie ondertekend een brief waarin hij schrijft vrijgesteld te zijn als Schutter maar enz.  en hij Wenschende een huwelijk aan te gaan  met Kempe Jantje Durks enz. jaar 1840 (3)

8096

626/20

260-150

28-06-1838

Flens C. Kapitein op de Vrienden,  jaar 1838

4635

A-1, 50

14-02-1884

Flens H. Schipper op de Lichtstraal, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

8047

260,  4839

02-06-1837

Flens Kornelis Kapitein op deVrienden ,  jaar 1837

9414

194             21-02-1911

Fleskens ….?, Treub ….?, en Pollema ….?,   in de vergadering van 16 december 1910 hebben deze leden opgemerkt dat  enz. verder in de 2e kamer is aangedrongen dat de gemeenteveldwachters  enz. enz.  jaar 1911 (2)

6406

185

20-04-1816

Fleur Elisabeth---- Afrolder Jan Nicolaas staat vermeld in een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken van de Luitenant  Colonel Commandant de Depots 8e afdeling Infanterie ook aanwezig een extract uit het Stamboek enz met zijn signalement enz. o.a. dat hij zoon is van Afrolder Nicolaas en Fleur Elisabeth en geboren te ’s Hertogenbosch op 27 augustus 1793 enz. jaar 1816 (2)

6097

820

30-08-1823  

Fleur Johan Daniel  hij is ingeschreven als gepensioneerde Militair en zijn pensioen was ingeschreven onder no. 1228 ten bedrage van fl. 91 per jaar enz. jaar 1823 (1)

6268

325

30-12-1815

Fleur la D.  de weduwe te Firdgum zij staat op de lijst van nog niet betaalde schulden van de Gemeente Minnertsga  wegens een leverantie en/of diensen over het jaar 1813, . Jaar 1816 (12)

6247

609-C-v

14-07 -1814

Fleur la D. de weduwe een rekening ter hare voordele wegens Huur enz. jaar 1814 (2) totale dossier Douaniers (28)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Fleur La D. S. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 5-2

19-06-1840

Fleur La D. S. te Tzummarum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8386

949/6-5

Fleur la D. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

6383

79     

23-04-1814

Fleur la Daniel de weduwe te Firdgum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6261

896-15

02-09-1815

Fleur la Daniel te Firdgum Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 (4) (24)

6261

896-15

02-09-1815

Fleur la Jan te Tzummarum   Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 (4) (24)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Fleur La R. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_5a

20-07-1841

Fleur La R. te Tzummarum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6383

79     

23-04-1814

Fleur la Rinnert te Firdgum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6383

81     

23-04-1814

Fleur La S. L. te Tjummarum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6261

897-2

02-09-1815

Fleur la Sikke , Kastelein te Tzumarum,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor leverantie van voornoemde van Allen Aard Militaire over 1810), akte jaar1815 (2) (9)

5564

36

16-04-1903

Fleur la Willem Sexbierum Openbare middelen tot vervoer van Personen, Stukken betreffende een concessie aanvraag van A. L. Sanders te Amsterdam tot indijking en inpoldering van een deel van de Friese Wadden , jaren 1913 - 1918

6028

810

13-11-1817

Fleur Willem A. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6026

652

23-09-1817

Fleur Willem staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6247

609-A

14-07 -1814

Fleury , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar 1813. , jaar 1814 (2)

9189

1109

25-09-1919

Flevo----- Wierdsma Gerardus  geb. 8 juni 1885 Lemmer R.K. van beroep Slager een handgeschreven brief met zijn handtekening, verzoekt als veldwachter te mogen worden aangesteld enz. enz., ook heeft hij een  enige politieonderwijs genoten van zijn broer die chef veldwachter te Nijmegen is,  hij  is aangesteld als veldwachter van de gemeente Lemsterland voor de tijd van 1 jaar na de eedsaflegging, omdat Verbeek J. nog niet als veldwachter in dienst kan treden wegens een uitgebroken staking der Alg. Scheepvaart Mij. Flevo enz. enz. jaar 1919 ( dossier (10) Flevo alleen (1)

6101

1311

16-12-1823

Fliedstra Jelle Franses de weduwe te Ypekolsga , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6631

1175

17-09-1814

Flieger Christiaan te Dockum komt voor in een dossier , op een document Staat van personen die ten gevolge der Revolutie van 1795 van hunner bedieningen ontzet, thans weder verzorgd of schadeloos gesteld zijn met 7 kolommen info o.a. hun beroep enz. jaar 1814 (4)

6632

 

 

1316 lijst 3-R.

22-10-1814

Flieger Feddrik IJeges te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

8375

708-5_12

20-07-1841

Flier de weduwe te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6256

334

10-04-1815

Flier H. Hij ondertekend de volgende brief  De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)

6256

334

10-04-1815

Flier Harmen, Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)

6256

334

10-04-1815

Flier Kornelis, Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Flieringa Christiaan, 573 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6034

398

30-05-1818

Flierl  H. te Ee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6853

28-A

02-09-1824

Flierl George Brander te Dokkum een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6246

 

543

25-06 -1814

Flierl H.  hij ondertekend samen met anderen van de Vroedschap van Dockum een documet betreffende het Reglement in en uitvoer van de in de Stad Dockummet Additionele Stuivers te Ponde belaste middelen van het gemaal, Beestiaal, Wijn, Jeneven en Brandewijn enz. jaar 1814 (7)

6047

379

03-06-1819

Flierl H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6383

151

15-05-1814

Flierl H.  lid van de Vroedschap van Dockum, zijn rekwest wordt geretourneerd, de Burgemeester van Dockum schrijft en ondertekend een verklaring dat Flierl H. reeds verre in jaren gevorderd is en dat indien deszelfs zoon Flierl Laurens het geluk mocht hebben van den Militaire dienst ontslagen enz. jaar 1814 (1)

6070

424-10          25-05-1821

Flierl H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6623

157-158

08-01-1814

Flierl Harm, staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum maken bij deze aan de Ingezetenen bekand  dat door de Heer Commissaris Generaal van het Departement Vriesland enz. zijn aangesteld tot Provisionele Burgemeesteren de heeren Goslings O. (Oege), Klaver A. F. (Alle Franzen), Land J. P. (Jan Pieter), Assen van H. (Hotse) en tot Provisionele Vroedslieden Helder Pieter, Riemersma Gerhardus, Fontein Duurd, Flierl Harm, Vries de Rinze Jetzes, Beintema Jan Wessels, Helbach Adam Coenraad, Schaaf van der Ype, Posthumus Frans Nicolaas, Fockema Ynso, Schilsma Ieme Klazes, Kock Johannes enz. jaar 1814 (2)

6669

415-e

23-10-1817

Flierl Harmen Lid van de Raad van Dokkum staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6382

146, 147, 148

11-04-1814

Flierl Harmen lid van de Vroedschap der Stad Dockum geeft te kennen dat zijn zoon Flierl Lourens in Febr. 1812 is vertrokken  en naar Rusland opgemarcheerd en bij Smollensko krijgsgevangene gemaakt dat hij daarna in Pruisische dienst is overgegaan en in Duitsland bij het Legioen van uwe Koninklijke Hoogheid is geplaatst nu ineens opgeroepen wordt om bij de Kolonel Kock….? Enz. enz. vraagt nu vrijstelling enz. Meinsma A. vermeld dat hij wel een ander geschikt persoon zal moeten leveren enz. jaar 1814 (7)

6646

957 lijst 5

20-12-1815

Flierl Harmen wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Dockum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-F          

05-01-1816

Flierl Harmen wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Dockum enz. jaar 1816 (9)

6641

574

01-07-1815

Flierl Hermanus---- Westkoop Christiaan te Dokkum wonende geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een door de Notaris Hanekamp van Harinxma J. D. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij door Flierl Hermanus Cum Soc.van de Comm. van de Roomsche Catholijke Gemeente te dokkum is gesteld op een stuiver weeks enz. jaar 1815 (2)

6383

151

15-05-1814

Flierl Laurens---- Flierl H.  lid van de Vroedschap van Dockum, zijn rekwest wordt geretourneerd, de Burgemeester van Dockum schrijft en ondertekend een verklaring dat Flierl H. reeds verre in jaren gevorderd is en dat indien deszelfs zoon Flierl Laurens het geluk mocht hebben van den Militaire dienst ontslagen enz. jaar 1814 (1)

6382

146, 147, 148

11-04-1814

Flierl Lourens---- Flierl Harmen lid van de Vroedschap der Stad Dockum geeft te kennen dat zijn zoon Flierl Lourens in Febr. 1812 is vertrokken  en naar Rusland opgemarcheerd en bij Smollensko krijgsgevangene gemaakt dat hij daarna in Pruisische dienst is overgegaan en in Duitsland bij het Legioen van uwe Koninklijke Hoogheid is geplaatst nu ineens opgeroepen wordt om bij de Kolonel Kock….? Enz. enz. vraagt nu vrijstelling enz. Meinsma A. vermeld dat hij wel een ander geschikt persoon zal moeten leveren enz. jaar 1814 (7)

3588

54 t/m 61 en

69 t/m 72

25-03-1856

Flierl R. C. ---- Keuning E. J. , Osinga P. H., Buwalda J. P., Flierl R. C., Hoogterp S., Dijkstra M. T., Fennema J. W., Hoedemaker K., Visser M. alle Concessionarissen en Trekschippers van  Leeuwarden op Dokkum  en alle wonende te Dokkum. in welke dienst voortaan 2 stoomboten zullen varen enz., tevens een ondertekende briefje van Keuning E. J. ook aanwezig de reglementen en tarieflijst ook wordt er gesproken over de Rijn en IJsselstoombootmaatschappij te Kampen  die de benodigde stoomboot zal leveren jaar 1856 (61)

3588

64, 66, 68

31-01-1853

Flierl R. C. .---- Keuning E. J. c.s. =( , Osinga P. H., Buwalda J. P., Flierl R. C., Hoogterp S., Dijkstra M. T., Fennema J. W., Hoedemaker K.,) Visser M.) alle Concessionarissen en Trekschippers van  Leeuwarden op Dokkum  en alle wonende te Dokkum. Zij verzoeken een concessie om het in werking brengen van schroefstoomvaartuig  van ca. dertig tonnen last tussen Dockum en Leeuwarden enz. jaar 1853 (22)

6868

21-02-1825

18-A-9

Flierl van der Veen, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Dokkum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)

6868

21-02-1825

18-A-9

Flierl van der Veen, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Dokkum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)

6629

842

01-07-1814

Fliert Herman als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Dokkum wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6282

737-12

07-07-1817

Flietstra Dirk P., Kuiper te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

5992

781

05-10-1814

Flietstra Dirk Poppes , hij staat op een lijst van de bij de Commissaris in het Arrondisement te Sneek ingediende reclamatieen wegens te hoge en of dubbele aanslag in het Patentregt jaar 1814 (2)

6840

36-A

blz. 45

22-04-1824

Flietstra Durk P. Kuiper van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8285

615-2, 42-2

19-06-1840

Flietstra P. W. te Heeg wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

6253

28 blz.2

04-01-1815

Flietstra Pieter Willems, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6277

30-16

09-01-1817

Flietstra Pieter Y. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6048

519

28-07-1819

Flietstra Pieter Ynzes, hij was een van de ondertekenaars als hoofd van een huisgezin in ’t Heidenschap in Friesland gelegen tusschen de steden Workum en  Hindelopen en de dorpen Koudum en Gaastmeer hoe dat zij voor hunne kinderen onderwijs ten enemaal verstoken zijn omdat de kinderen niet over het water naar een andere enz. jaar 1819 (7)

6261

900-4

04-09-1815

Flietstra S. de weduwe, zij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

5984

110

31-01-1814

Flik D. J. ---- Pieters Sieds & zoon te Leeuwarden  zij hebben ver beneden de waarde spullen verkocht die eigendom van de staat zijn o.a. masten, teer en andere voorwerpen van de Marine Inmiddels is het van uiters belang dat tegen alle verdonkering van die objekten wordt gewaakt enz. en Pieters Gerben wonende Gragtswal en het pakhuis de Doele aldaar bij Leeuwarden in perzoon verklaard dat niet zijn huis van Negotie maar hijzelf op persoonlijke titel  uit handen van de Russische commandant  de Baron Rosen te Groningen en dat ten huize van Blom Dirk Wytzes te Harlingen in de nacht van 27 december `1813 aldaar verkocht is op last van de Baron Rosen enz. enz. verder worden genoemd Ruiter de Abraham , Galama Jan, Overdijk Klaas,  Salomons Moses Kooplieden te Harlingen en Andrea Pieter Notaris te Leeuwarden, Buma Bernhardus, Nijsloot Jelle Annes Deurwaarder en Roep Johan Andreas Meester Kleermaker beide als getuige en wonende te Leeuwarden ook een lijst van de betreffende goederen overgeladen uit de schepen van Kast Eise Jans, Breeland J. A., Visser Jan,  Flik D. J. , Vries de C. J., jaar 1814 (15)

9182

44 / 615

30-12-1915

Flink  A. T. te Hommerts-- hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

8093

565/6

11-07-1838

Flink Cornelis Jacobus Geb. Middelburg, laatst gewoond hebbende te Middelburg. Sergeant 27-9-1836 Overleden te Soerakarta  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836(20)

6271

599-3

15-07-1816

Flink F. wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is vermeld op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de interessen van 1811  en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald  enz. jaar 1816 (4)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Flink Godert  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Flink Jan hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6302

62

07-02-1823

Flint Marten Jans,  hij wordt  vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan  in den jare 1822 met in diverse kolommen de vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823  (7)

9180

1054

05-06-1915

Flisijn Frederik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

735

07-06-1918

Flisijn Frederik, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Flo.t  Jan Jans 660 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

3701

39-D

09-02-1842

Flobbe Broer Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3701

39-D

09-02-1842

Flobbe Harmtje Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3701

39-D

09-02-1842

Flobbe Hinkje Jacobs, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

6407

198-

1+12-13

04-05-1816

Flobbe Jacob Geerts staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6418

255-B

01-06-1817

Flobbe Jacob Harm 234 Wolvega is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

3701

39-D

09-02-1842

Flobbe Jacob Harmens, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

6424

584

02-12-1817

Flobbe Jacob Harms 29 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6630

1017B blz. 8

22-08-1814

Flobbe Jan Geerts staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz. 8

22-08-1814

Flobbe Jan Geerts wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

9187

890

04-07-1918

Flokstra Dirkje,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9186

146

06-02-1918

Flokstra Elisabeth, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9185

1472

07-11-1917

Flokstra Hendrika, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Flokstra Jan 159 Diever is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9187

890

04-07-1918

Flokstra Katharina,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9187

890

04-07-1918

Flokstra S. gehuwd met Remeker van Catharina,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9185

1472

07-11-1917

Flokstra Siebrand  , komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6088

1061

10-11-1822

Flonson W. S. B. Candidaat bij hete. Classis van Leeuwarden dat hij ontvangen hebbende een Dispositie, een getekende brief van hem aan de Gouverneur van Friesland jaar 1822 91)

6382

177

22-04-1814

Floo de Johan---- Binnes Hendrik, wonende te Buitenpost, de schout van Burum is onderrigt geworden  dat voornoemde naar de Vesting in Delfzijl is vertrokken verder wordt voorgedragen Floo de Johan enz. jaar 1814 (1)

6643

753

1e blz. van kolommen

11-09-1815

Floo Tiemen Jacobs staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

8257

74/14

1-6

21-01-1840

Flootman Tjeerd Harmens  Nummerverwisselaar van Boer de Wouter Jorris Fokkes hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

6871

22-03-1825

11/1-C

Floppe Jacob Harmens te Weststellingwerf staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

5983

23

10-01-1814

Florenier ….? Te Lemmer,  staat vermeld op een document Tableau van zoodanige financieele ambtenaren welke bij het vaderland zo gezegende omwending van zaken hunne posten hebben verlaten met vermelding oz zij hunne boeken/administratie hebben achtergelaten of meegevoerd jaar 1814 (3

6401

 

860-1-3+6

31-10-1815

Floreson J. H. hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6286

50 / 49

18-12-1817

Floriam Grietje   ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809 , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen        jaar 1817 (33)

5999

425

06-05-1815

Florijn H  , Hij staat op een lijst met vacatures van Onderwijzersplaatsen met de namen der  vertrokken onderwijzers de plaats van de school en en oorzaak der vakaturen Zoals Overlijden en vertrokken tevens een kolom met Aanmerkingen, jaar 1815 (2)

6020

178

24-03-1817

Florimer Josep Marie staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Lemmer in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

8375

708-5_8a

20-07-1841

Floris de weduwe te Damwoude staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 8

Bladzijde 2

26-09-1839

Floris S. de weduwe te  Damwoude, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 8

Bladzijde 2

26-09-1839

Floris S. de weduwe te  Damwoude, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Florison  P. C. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6628

788-3

16-06-1814

Florison J. W. (Johannes Wibrandus) Joh. Jac.zoon (Predicant geroijeerd) staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (4)

6671

54 blz. 18

22-01-1818

Florison J. W. (Johannes Wibrandus) Joh. Jac.zoon te Lekkum Predikant Classis Leeuwarden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 14

22-01-1818

Florison J. W. (Johannes Wibrandus) Joh. Jac.zoon te Lekkum Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 14

04-01-1819

Florison J. W. (Johannes Wibrandus) Joh. Jac.zoon te Lekkum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6087

1002

28-10-1822

Florison W. S. B. (Wopko Sybaldus Buma) ---- Starkenburg van Stachouwer tot Wehe E. F.  Primarius Collator te Schiermonnikoog ,Onderwerp: de vacature van een Hervormde Predikant op Schiermonnikoog zijn tractement enz. wegens het vertrek van de dominee Hazellhoff  H. W. (Hemmo Wilhelmus) en sedert geruime tijd  door den kandidaat Florison W. S. B. (Wopko Sybaldus Buma) is de Godsdienstoefening bediend enz. jaar 1822 (3)

6087

906

01-10-1822

Florison W. S. B. (Wopko Sybaldus Buma) Candidaat tot den Heiligen dienst dat hij in 1821  enz. te Schiermonnikoog hij heeft geen betalingen ontvangen enz. enz.  een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1822 (1)

6087

1004

28-10-1822

Florison W. S. B. (Wopko Sybaldus Buma) een ingediend request met de klacht dat hij van april tot 18 augustus geen betaling van tractement aan hem is gedaan Jaar 1822 (3)

6261

893

02-09-1815

Florisson ….? ---- Focke F. W. te Balk, Chirurgijn aldaar , bij opmaking van het Budget der Gemeente voor de jare 1811 is geen  remarque gevallen voor het tractement van voornoemde enz.  en dat zijn Tractement van fl. 50.-  hem beloofd zijn als chirurgijn zonder enige conditie nopens de behandeling voor de armen en de 2e fl. 50. is relatief de armen enz. verder genoemd dr. Coopmans A.  betaald voor medicijnen en visites der armen in 1811 en een restant van 1810 enz. en idem voor  Dr. Florisson ….? over 1813 zodat dit bewijst dat enz. jaar 1815 (3)

6271

574-4

06-07-1816

Floriszon L. J., moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

8373

678/5

12-07-1841

Flotting Christina  ----- Krisky Jan (Johan) hetwelk van het Zwitsers regiment Schmidt afkomstig zijn te wezen maar de doopregisters van Maastricht zeer onvolledig is en , met 1 januari 1787 sluit , in dat register vonden de ambtenaren  wel  in 1784 een dochter gedoopt Krisky  Catharina Wilhelmina  en in 1786 een zoon Krisky  Christiaan Jacob is geboren. Kinderen van den Soldaat Johan  Krisky   En  hij verklaard dat zijn vader  Johannes Kriski gehuwd met Flotting Christina  uit russisch polen afkomstig is Johan is gehuwd met Kingma Hinke te Wilharnas en heeft 3 kinderen uit den diensyt ontslagen te Brielle , verder een overzicht van de kosten van de armvoogden van Nieuweschoot wegens verpleging van dit gezin enz. enz. , Jaar 1841   (8)

6258

627-7

21-06-1815

Flottouw Barend G. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

8285

615-2, 8-2

19-06-1840

Flous ….? de weduwe te Damwoude wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

9725

Deel 2

16-11-1877

Fluchmacher ….?  te Harlingen Kapitein op de Harlingen komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1877 (2)

9725

Deel 2

15-12-1881

Fluchmacher J.  te Harlingen Kapitein op de Harlingen komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel 2

22-11-1880

Fluchmacher J.  te Harlingen Kapitein op de Harlingen komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1880 (2)

9126

761

23-04-1879

Fluessen.----Heeckeren S. O. J. (Sybrandus Obbo Jan) Crommelin Baron van, Baron, Burgemeester van Koudum, hij is op 22 april 1879 vanuit Elanuizen geheel alleen in een zeilbootje de Fluessen opgegaan  om naar Koudum te varen maar hij is daar nooit aangekomen zijn bootje werd leeg teruggevonden en zijn hoed is gevonden op laag land enz. enz.  getekend de Burgemeester Kat J. A. van Hem. Oldep. en Noordwolde jaar 1879 (1)

8280

526-1, 15

22-05-1840

Flugler D. & Comp. te Groningen uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9180

264

06-02-1915

Fluit Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9182

605

05-04-1916

Fluit Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

9184

557

03-05-1917

Fluit Jan, komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand April met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

8285

623-18

22-06-1840

Fluitman Franciscus Jans  ---- Oostinga Riemke G. weduwe van Meer van der S. J. het  betreft haar request strekkende dat haar zoon Meer van der Gerben Simmes uit de dienst mag worden ontslagen omdat zij in behoeftige omstandigheden leeft en 2 van haar zonen  oud 21 jaar op den 13e april en de ander oud 18 jaar op den 6e mei beide van dit jaar door den dood heeft verloren enz. zij heeft ook nog 5 dochters Meer van der Ymkje Simmes gehuwd aan Fluitman Franciscus Jans oud 23 jaar, Meer van der Trijntje Simmes dienstmeid oud 16 jaar,  Meer van der Jeltje Simmes oud 13 jaar, Meer van der Gatske Simmes 10 jaar en Meer van der Marijke Simmes 7 jaar, enz.  jaar 1840 (8)

6870

15-03-1825

34-C

Fluitman Gerben Jans, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6)

6381

136 nr. 103

17-03-1814

Fluitman Sijbrand Harings te Wolvega, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6258

530

29-05-1815

Fluitman Sybren Verwer---- Buth Abraham Andries wonende te Leeuwarden Gewezen Kust Kannonnier nog Competeerende op 1 Juni 1815 wegens de Gemeente Noordwolde Oldeberkoop en Wolvega  en hij nog tegoed heeft van het op 1 juni 1812 gemaakte accoord (een Notariële akte bij Notaris Bergsma Johan Caspar en Wierdsma Jentje Dominicus beide Keizerlijke Notarissen = aanwezig in het dossier daar in worden genoemd Stellingwerf Bennier Leffers en Fluitman Sybren  te Wolvega beide gec. Van Oldeberkoop en Elsinga Cornelis , Janzen Cornelis  )  enz. jaar 1815  (3)

6255

254-8

10-03-1815

Fluks F, reparatie aan IJzerwerk aan de Brandspuiten in 1811,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)

6243

191-12

06-03-1814

Fluks F. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8356

328/27-4               03-04-1841

Fluks H. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

7999

565-1

08-06-1837

Flun Willem  Geb. Zutphen, laatst gewoond hebbende te Zutphen. Fuselier2-5-1836 Overleden te Serang (Bantam) (Id) , wordt  vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

8214

1027/15

07-10-1839

Fobbens of Tobbens H. D. wonende te  Memel van beroep Schipper het betreft een opgemaakt Proces Verbaal door de beambten gestationeerd te Engelmansplaat enz. jaar 1839 (4)

6056

157 + d

03-03-1820

Fochteloo een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de  jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (3)

8364

498/10, 5

21-05-1841

Fochteloo Jan staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8296 

837/7

21-08-1840

Fochteloo, 16 eigenaren van panden in Dokkum  (lijst van zodanige personen die hun huis te laag in huurwaarde hebben aangegeven .

Familienamen zijn: (Fochteloo, Beekkerk, Slooten, Steenwijk, Andree, Helder, van der Weide, Talma, Faber, van der Weide, Gratama, Klaver, Vries en Posthuma)

6020

154

14-03-1817

Fochter Evert Ihnen wordt vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Groningen de heer Boelens van F. A..  enz. jaar 1817 (3)

8211

988-3, 15

Bladzijde 1

26-09-1839

Fock ….? te Groningen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6402

 

922-1+4

09-12-1815

Fockama Eelco staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6410

355

09-10-1816

Fockama S.---- Wijnsma Klaas Andries staat vermeld in een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken dat als hij geen voldoende redenen van vrijstelling kan aanvoeren hij onverwijld aan dat corps moet worden enz. tevens een medische verklaring van Simon M. dat voornoemde wegens zijne lichamelijke zwakheid ongeschikt is enz. mede ondertekend door  Fockama S. 1816 (3)

6251

1078

30-11-1814

Focke F. W te Balk.---- wegens geleverde medicijnen,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens  leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)

6251

1078

30-11-1814

Focke F. W te Balk.----Doper Jacob Johannes, zijne kinderen overboord en verdronken geschouwd door de Med. Doctor Koopmans A. en  Hofstra …? Chirurgijn te Balk en  Focke …? Voorschotten ,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)

6251

1118

20-11-1814

Focke F. W. Chirurgeijn te Balk  , dat hij de armen in allle opzichten behandeld heeft na door den Armenvoogden enz. enz. en dat in Balk bijna niemand enig geloof sloegen aan het zeggen van Focke  dat hij van Balk wilde vertrekken enz. enz. verder wordt vermeld dat de heer Reneman als gecommitteerde van het Gemeentebestuur van Gaasterland  enz. dat Dr. Coopmans A. dat hij bij de bediening van zieke personen enz. jaar 1814 (4)

6250

944

10-10-1814

Focke F. W. Chirurgeijn te Balk  van de eersten Mei 1797 tot 1 November 1800 een tractement heeft genoten van  de gemeente Balk van fl…… enz. enz.  en van 17-01-1801 tot 06-01-1810 uit de Armenkas fl…… enz.  , Verder is er een Med. Doctor aangesteld Coopmans A. welke bij publicatie van het dep. Van Vriesland d.d. 06-06-1805 verplicht werd enz. en dat  Focke F. W. dan enz. enz. jaar 1814 (2)

6261

 

 

893

02-09-1815

 

Focke F. W. te Balk, Chirurgijn aldaar , bij opmaking van het Budget der Gemeente voor de jare 1811 is geen  remarque gevallen voor het tractement van voornoemde enz.  en dat zijn Tractement van fl. 50.-  hem beloofd zijn als chirurgijn zonder enige conditie nopens de behandeling voor de armen en de 2e fl. 50. is relatief de armen enz. verder genoemd dr. Coopmans A.  betaald voor medicijnen en visites der armen in 1811 en een restant van 1810 enz. En idem voor  Dr. Florisson ….? over 1813 zodat dit bewijst dat enz.tevens meerdere brieven hierover  jaar 1815 (6)

6260

831

12-08-1815

Focke F. W. te Balk, de schout van de gemeente Balk Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, schrijft aan de Gouveneur dat hij voldaan heeft aan het gerequeerde missieve van 26 september no. 932 enz. enz. jaar 1815 (1)

6263

1065

06-11-1815

Focke F. W. van beroep Chirurgijn te Balk dat hij over de jaren 1812-1813-1814 onder kortinge nogtans van zoodanige gelden, welke hij reeds van de Armenvoogden van Balk voor gedane enz. jaar 1815 (2)

6262

981

07-10-1815

Focke F. W. van beroep Chirurgijn te Balk de armenvoogden verklaren dat hij geen visites gelden maar alleen betaling van de te leveren medicijnen maar voornoemde heeft zulks genegeerd en zelfs tegengesproken enz. jaar 1815 (1)

6271

586-8

01-07-1816

Focke Fredrik Wilhelm   28 guldens 14 stuivers en 0 penningen, Dit heeft hij nog tegoed van de Gemeente Balk en wordt vermeld in  Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk enz. enz. waar ingesloten deze Staat der nog ongeliquideerde schuld ten laste der Algemene Armedirectie te Balk antericus den jare 1813 enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6394

223

03-04-1815

Focke….? E.---- Slooten van Adrianus is benoemd tot Kapitein van de mannen van de 2e Compagnie van het 10e Bataillon Lnadstorm in het Arrondissement van Leeuwarden ondertekend door de Luitenant Kolonel van genoemd Bataillon Focke….? E. enz. jaar 1815 (1)

6860

10A  + 11-A

27-11-1824

Fockema  Nicolaas, Kandidaten ter vervulling van de post van rechter te Leeuwarden met diverse persoonlijke gegevens jaar 1824 (2)

6383

56

02-04-1814

Fockema A. F. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8386

949/33

20-09-1841

Fockema D. T. te Drachten, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Smallingerland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6628

755

06-06-1814

Fockema D.---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni 1812 ( een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd aan het het Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en Bonske te Amsterdam  groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening der successie  verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en Brienen van W. en zoon  allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de navolgende getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert  Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert  Professionele Deurwaarders bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus,  Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer Bau Hermanus  President Weesvoogd  voor afgifte enz.  jaar 1814 (6)

8359

377/28, 2

19-04-1841

Fockema Daam en mede Eigenaars wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6669

415-a

22-10-1817

Fockema Daam Mr. Lid van de Raad te Leeuwarden staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

8359

377/28, 24

19-04-1841

Fockema Daam wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6628

755

06-06-1814

Fockema Daan---- Voorda Johan Hendrik Oud Professor in de Rechten laatst aan ’s Lands Universiteit te Franeker, dog nu woonachtig geweest te Leeuwarden en aldaar overleden in de maand maart bij testamentaire dispositie van den 11 den juni 1812 ( een afschrift van zijn testaent waarin ook de voorwaarden en onderhoud van zijn graf vermeld staan) heeft gelegateerd aan het het Weeshuijs van de stad Harlingen een certificaat van Associatie afgegeven door de Heer, Ketwich, Voornberg en Bonske te Amsterdam  groot een kapitaal van enz. in dit document (copie) komt voor als ondertekenaar Spoelstra B. wegens de voldoening der successie  verder genoemd de Comp. van de heren Reutz, Smette, Hope verder Willink J., Willink W., Hodscher J. en zoon en Brienen van W. en zoon  allen te Amsterdam enz. in de acte staa dat deze ondertekend is door de comparant en de navolgende getuigen; Fockema Daan als Notaris, Schaaf Folkert  Koopman, Bruinsma Zacharias, Postma Evert  Professionele Deurwaarders bij den Regtbank, Coree Jeremias Stads Makelaar, Leners Egbertus,  Oud Kamerbewaarder en Hagen Johannes Pruikmaker wonende te Leeuwarden Beekkerk Haye en Fockema D. ondertekenen voor de registratie, Wijma Sjoerd S. tekent op verzoek van de Heer Bau Hermanus  President Weesvoogd  voor afgifte enz.  jaar 1814 (6)

6046

357

24-05-1819

Fockema E---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21)

6255

285

23-03-1815

Fockema E.  ---- Eisma van Loon Jacobus te Sneek , geeft in met eerbied te kennen dat tot zijn grote verwondering  dat in de Quotisatie tot afbetaling der schulden opgelegd ten behoeve van de armen te Sneek dat hij is aangeslagen voor enz. enz. en ten opzigte van Olivier Willem,  Trouljaerd Jan D. , Buwalda Ane, Gongrijp Tjalling, Giften van Rinnert,  Nijland Jurjen,  allen te Sneek en dat zij allen enz. enz. Document is getekend door Fockema E.  jaar 1815 (1)

6025

555

20-08-1817

Fockema E. ---- Adroen Arne AndersenWoont Nötteröe Kapitein op het Driemast Pinkschip de Twee Gezusters vergaan op de reis van Dramme naar het Nieuw Diep beladen met houtwaren enn vergaan het Bornrif Ameland ( gezonken  1816) verder, voor ons Notaris Ypma Biense enz. met als getuige Laag van der Drevis Keimpes (ook Drewis) van beroep Zeekapitein en Nagtegaal Jan Barends verder genoemd Foekema (Fockema?) E. en in tegenwoordigheid van Wijgers Jan (ook Wiegers) Landbouwer en Rijs van Wouter (ook van Rees)  geëmployeerde bij de waterstaat  jaar 1817 (6)

6051

775

29-10-1819

Fockema E. ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van westdongeradeel  is met de secretaris vergegaan tot inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum gestrande Smakschip de Albion  gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt  Boer Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra Christ Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te Wierum verder wordt genoemd Heer  Frederik en Esq te  Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg  Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs, Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, Mans Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder  lijsten met de geborgen ten lading  overstaande van diverse commiesen en getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz Jan  en Fockema E. jaar 1819 (12)

6053

915

14-12-1819

Fockema E. ---- Posthumus Rense wordt als Vrederechter van het kanton Holwert  geass. met den Griffier ten huize van Wiedema Bauke Scheltes Kastelein te Wierum de zig noemende David Parker van het Smakschip Albion thans met averij liggende te Nieuwezijlen benevens de stuurman Baxter Georg en Sutherland Peter Timmerman, Watson James, Kean John en Geddes Thomas alle drie Matroosen van hetzelfde schip, verder  Bersma Henry  in Britsche Majesteits dienst dan volgt een verklaring per dag genoemd waar en wat er is gebeurd----Sekema Geert Brugts van beroep Deurwaarder schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij zig heeft vervoegd bij Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel wonende te Nes  als waarnemende Strandvonder van Westdongeradeel en gevraagd of hij genegen is om de stukgoederen welke uit het schip de Albion,  Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden,  er was ook een passagier aan boord en wel Fielding ….?  Verder genoemd Visser Age Pieters Capitein wonende te Wierum, de heer Heep J. J.  Griffier te Ternaard  en Fockema E.  enz.  jaar 1819 (39)

6392

118

22-02-1815

Fockema E. ---- Weide van der Willem Roelof,  Medicina Doctor te Dokkum wordt voorgerdagen als Chirurgijn Majoor bij het 10 Bat. Landstorm te Dokkum door de Luitenant Colonel van het 1e e Bat. in het Arr. Leeuwarden Fockema E.  die het document ondertekend enz. jaar 1815 (1)

6024

484

25-07-1817

Fockema E. ---- Ypma Biense Openbaar Notaris te Holwerd met nagemelde getuigen, Laag van der Drevis Keimpes van beroep Zeekapitein wonende te Hollum op Ameland welke heeft vertoond een procuratie aan hem en Nagtegaal Jan B. tezamen afgegeven door Adroen Anne Andersen Kapitein van het verongelukte Driemast Pinkschip de twee gezusters enz. enz. en geregistreerd te Dockum door Fockema E. verklaren in tegenwoordigheid van de getuigen Wijgers Jan van beroep Landbouwer en Rijs van Wouter Geëmployeerde bij de Waterstaat beide wonende te Hollum op Ameland enz. getekend door Laag van der Drevis K, Wiegers P., Rees van Wouter en Ypma B. aldus gepasseerd in presentatie van de Grietman Heeckeren van W. R. J. D.  (Walraven Robert Jacob Dirk) (Baron) jaar 1817 (5)

6683

2 deel 2

Blz. 15

04-01-1819

Fockema E. (Mr.) te Dokkum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 1

blz. 12

16-01-1822

Fockema E. (Mr.) te Dokkum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 17

16-01-1822

Fockema E. (Mr.) te Dokkum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6394

378

21-04-1815

Fockema E.---- Beintema Anne Wesels verzoekt vrijsteling van den dienst wegens Lichaamgebreken, maar Fockema E. Lieutenant Colonel voor het 10e Bataillon Landstorm schrijft dat hij nog wel in saat is de dienst te doen enz. jaar 1815 (1)

6393

148

04-03-1815

Fockema E.---- Heringa Gosewinus Kapitein bij de Landstorm te Dokkum heeft in een request verzocht ontslagen te worden van deze functie, maar de Luitenant Colonel Fockema E. van het 10e Bataillon Landstorm in het arrondissement Leeuwarden maak daar bezwaar tegen in een door hem ondertekend document enz. jaar 1815 (1)

6834

17-B

17-02-1824

Fockema E. is een der leden van het Provinciaal College der Hervormden van toezicht met hun functie enz. jaar 1824 (2)

6833

38-D deel 2

Blz. 25

06-02-1824

Fockema E. Lid der Gedeputeerde Staten te Vriesland, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6054

29

11-01-1820

Fockema E.---- Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweden en zig thans bevindende ten huize van den Logementhouder  Tjaden Jan Arends te Groningen, hij was de  Schipper (Scheepskapitein) van het gezonken schip de driemaster de Hoffnung laatstleden 7 ooctober op Schiermonnikoog gestrand en het betreft alle geborgene goederen ondertekend door Fenenga R. M. en Zeilinga E.A. beide op Schiermonnikoog wonende op 27 december verder een notarieele akte van Notaris Trip Herman  te Groningen met als getuigen Hommes R. en Wilkens T. allen onderteken dit stuk, verder een stuk getekend door Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider beide te TernaardKlazes Jan (Notaris), Akkermans Marten Symons Executeur en Fockema E. Jaar 1820 (4)

6026

601 e.v.

02-09-1817

Fockema E.---- Scheltema Jan S. wonende te Nes op Ameland een rekwest daarbij als procuratiehouder van Vroom Arend Hendriks van Saapmeer Schipper op het Tjalk schip de Goede Eendragt betreft de goederen van gestrande schip voornoemd op Ameland enz. ook een brief genummerd 527 van 08-08-1817 door Scheltema Jan ondertekend, ook een document ondertekend door Ypma B. met rode lakzegel verder genoemd Fockema E., aldus is dit  stuk is gegaan bij  Vellema David Andries van beroep Kastelein te Nes op Ameland jaar tevens getuige en Polet Ismael als getuige en Bosche van den Petrus vader en zoon, de lading ter hand te stellen aan de heer Braumsberg en Compagnie tot Amsterdam 1817 (12)

6870

17-03-1825

20-D blz. 13

Fockema E. te Dokkum hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

6290

663

24-08-1818

Fockema E. Wordt vermeld in  een document genaamd Extract Notulen gehouden wordenede voor de vergadering van den raad der Stad Dokkum enz.  hij is van mening dat de Raad bij het opmaken dier batige sloten voor den jaar 1818 enz. enz. jaar 1818 (4)

6647

2

04-01-1816

Fockema E.? ---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van de kerkenraad der Hervormden alhier voor het beroepen van een Predikant i.p.v. de overleden Weide van der L. W.  ondertekend door Botma T.? C., Adriani A., Beintema J. W., Fockema E.?, Posthumus Frans N., Reitsma J. T., Harkema W. D., Cock Joh’s, Bonner P. J., Keuchenius J. A. enz. jaar  1816 (4)

6648

50-C

22-01-1816

Fockema Eelco---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad  om in de plaats van Assen van H. en Fockema IJ.  Voor te dragen Fockema Eelco Ontvanger der registratie, Weide van der Willem Roelof Midicinae Doctor, Posthumus Frans Nicolaas Ontvanger der belastingen en Schaaf van der IJpe Fabrikeur van Kalk en Cement enz. jaar 1816 (1)

6669

415-e

23-10-1817

Fockema Eelco Lid van de Raad van Dokkum staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

8364

498/10, 5

21-05-1841

Fockema Eelco staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6070

388

14-05-1821

Fockema Eelke te Dokkum 22 dezember benoemd als notaris  en ze zoeken een vervanger voor de functie Ontvanger der Domeinen en benoemd wordt  Schelle van Gijsbert  enz. jaar 1821 (2)

8375

708-5_8

20-07-1841

Fockema H. te Birdaard staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6060

480

06-07-1820

Fockema Hidzert, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6648

50-C

22-01-1816

Fockema IJ.---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad  om in de plaats van Assen van H. en Fockema IJ.  Voor te dragen Fockema Eelco Ontvanger der registratie, Weide van der Willem Roelof Midicinae Doctor, Posthumus Frans Nicolaas Ontvanger der belastingen en Schaaf van der IJpe Fabrikeur van Kalk en Cement enz. jaar 1816 (1)

7977

140-7

08-02-1837

Fockema J.  te Dockum wordt vermeld in een staat van Requesten om vrijdom van den Accijns op Turf voor zijn Steenfabrijk voor 13.300 Tonnen enz.  jaar 1837 (5)

6631

1076

02-09-1814

Fockema J. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6247

582

26-06 -1814

Fockema J. wonende te Dockum betrefende enen teruggezonden request van hem,  Octrooi over de Olie en dit wel door hem betaald moet worden enz. enz. jaar 1814 (1)

6047

379

03-06-1819

Fockema Johannes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6629

842

01-07-1814

Fockema Johannes benoemd voor de Stad Dokkum wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6656

490 blz. 7

15-10-1816

Fockema Johannes staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

8364

498/10, 5

21-05-1841

Fockema Johannes staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6060

480

06-07-1820

Fockema Johannes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6683

2 deel 1

Blz. 10

04-01-1819

Fockema M. E. Ouderling te Dokkum tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

8359

377/28, 24

19-04-1841

Fockema M. E. wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

8280

526-1, 9

22-05-1840

Fockema Mev. te Dockum als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6082

452

02-05-1822

Fockema Mr. Nicolaas  38 jaren  te Leeuwarden,  hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van plaatsvervanger in de rechtbank te Leeuwarden met een kolom Voormalige en tegenwoordige qualiteiten en Aanmerkingen enz. jaar 1822 (2)

6093

300

11-04-1823

Fockema Mr. Nicolaus 29 jaar, Hij staat vermeld op de lijst van Voordragt van de Candidaten ter vervulling van de post van Regter in de Regtbank van Eersten Aanleg te Leeuwarden met vermelding van zijn voormalige en tegenwoordige functie’s  zijn Woonplats en een kolom met aanmerkingen, door het overlijden op 30 Maart 1823 van Mr. Gerardus Samuel Bountsma jaar 1823 (2)

6092

191 en 192

05-03-1823

Fockema N. ----  Brons  Knottnerus  W. predikant in Oostvriesland  en kandidaat voor de sinds 1821 vacante plaats  te Nes  op Ameland enz. de 1e brief wordt ondertekend door de Staadsraad Directeur generaal voor de zaken der Hervormde Kerk de heer Calland Keppel  ….? En de 2e brief door de Scriba van Dokkum Adriani A. met als onderwerp; een verbeterde Predikant woning enz. en gaat naar Leeuwarden om zijn kinderen en kindskinderen eens te zien en zal dan bij zijn schoonzoon Fockema N. zijn, jaar 1823 (6)

6636

172

21-02-1815

Fockema N.  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Kerkeraad van de Doopsgezinde Gemeente op het eiland Ameland bekend onder de naam van Jan Jacobs Gezinden  dat Reinders Jantje in leven wonende te Blija voornoemde gemeente heeft geconstitueerd tot hare erfgenaam en dat Rinia Anne Melis Huisman te Blija  gemelde nalatenschap onder zich heeft en niet genegen is om enz. jaar 1815 (2)

6084

625

29-06-1822

Fockema N. benoemd tot Plaatsvervanger in de Rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Bieruma Oosting J. die benoemd is tot Rechter aldaar  jaar 1822 (2)

6246

527

17-06 -1814

Fockema N.---- Fokkema Johannes van beroep Zeepzieder te Dockum hij zig door de toepassing van de Stedelijke Octrooien in zeer onaangename omstandigheden bevind ook al omdat het Octrooi op Olie enz. enz. hij tekend als N. Fockema jaar 1814 (2)

6869

01-03-1825

3-A

Fockema N. hij is benoemd tot regter van de regtbank te Leeuwarden i.p.v. wijlen Jongsma E. enz. jaar 1825 (3)

6401

 

870

11-11-1815

Fockema N. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. President Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)

6396

619F

23-06-1815

Fockema N. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B.. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

6082

471

13-05-1822

Fockema Nicolaas  38 jaren komt voor in een document (4 kolommen met info) van candidaten ter voordracht voor de functie van  Plaatsvervanger in de rechtbank van eerste aanleg enz.  i.p.v. Bierema Oosting die benoemd is als rechter aldaar. Jaar 1822  (2)

6033

243 en 247

09-04-1818

Fockema Nicolaas 34 jaar---- hij is candidaat voor de post van Plaatsvervanger  in de Rechtbank te Leeuwarden  i.v.m. de benoeming van Oosting Johannes Bieruma tot rechter jaar 1818 (2)

6061

537 en 558

02-08-1820

11-08-1820

Fockema Nicolaas 36 jaar, Hij staat vermeld op een document met 5 kolommen informatie van voordracht voor de functie van Plaatsvervanger in de Rechtbank te Leeuwarden i.p.v. Bergsma Johannes Casparius is overleden op 9 Juli j.l.   enz. enz. jaar 1820 (4)

6093

296

10-04-1823

Fockema Nicolaas 39 jaar ,  Hij staat op een document van voordracht voor de post van Regter te Leeuwarden i.p.v. Brantsma  Gerardus Samuel met vermelding van voormalige en tegenwoordige beroep woonplaats en een kolom aanmerkingen jaar 1823 (2)

6861

6-A

03-12-1824

Fockema Nicolaas 40 jaar hij is candidaat voor de post van rechter  Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus, met zijn voormalige posten en kwaliteiten enz. enz.  jaar 1824 (2)

8382

870/12

03-09-1841

Fockema Nicolaas Benoemd als ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw jaar 1841 (4)

8356

324-18,2

03-04-1841

Fockema Nicolaas hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8)

6865

10-1-A

14-01-1825

Fockema Nicolaas te Leeuwarden,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6865

10-3-A

14-01-1825

Fockema Nicolaas te Leeuwarden,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden  enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6872

05-04-1825

9 en 13-A

Fockema Nicolaas---- Welderen Rengers van Edzard Reint 23 jaar, hij is candidaat voor het vervullen van de post van Plaatsvervangend Rechter in de Rechtbank van Leeuwarden door de benoeming van Fockema Nicolaas als rechter in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (7)

6872

05-04-1825

10, 12, 13-A

Fockema Nicolaas, hij is candidaat voor het vervullen van de post van Rechter van Instructie in de Rechtbank van Leeuwarden door de benoeming van Tromp Tiete Lolkes als vice President (ook tot Rechter) in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (7)

8201

785/9 Blz.

2  midden

07-05-1839

Fockema O. F. Kapitein is met zijn schip de 4 gebroeders vanuit Texel op 5 Mei vertrokken naar Londen staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

9183

1597

06-11-1916

Fockema R. A. gehuwd met Sytzama M. C. F. Baronesse van, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6682

490 en 502

00-00-1818

Fockema S.   Med. Doctor te Leeuwarden Toekenning van de Gouden medaille wegens het  grootste aantal vaccinaties in 1817 die hij zonder enige beloning hebben gedaan enz. jaar 1818 (6)

6017

759

16-12-1816

Fockema S. een aan hem toekomende Ordonnantie ter uitbetaling enz. jaar 1816 (1)

6713

33

00-00-1823

Fockema S. Med. Doctor te Leeuwarden, Toekenning van een Gouden medaille wegens de inzet voor belangeloze IJver ter bevordering van de Koepokinentingen over het jaar 1819. Jaar 1823 (2)

6625

339

05-03-1814

Fockema S. Secretaris wordt vermeld in een document  van het departementale van geneeskundig onderzoek enz. aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland als lid van enz. jaar 1814 (2)

6024

487 e.v.

25-07-1817

Fockema S.---- Simon M. Medicina Doctor en Vice President der Provinciale Geneeskundige Commissie en Fockema S. Medicina Doctor onderwerp: Vitringa Coulon J.  President van voornoemde commissie en medicus van de gevangenhuizen te Leeuwraden zig allen begeven hebben naar het voormalige tugthuis, huis van correctie en dedentie en hebben geconstateerd dat deze ruimte bij lange na niet geschikt is voor 350 gevangenen enz. namend het Collegie van Regenten over deze gevangenhuizen tekend de President, Romkes Johan jaar 1817 (4)

6870

17-03-1825

20-D blz. 9

Fockema S. te Leeuwarden   hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

6680

418 blz. 4

07-10-1818

Fockema S. te Leeuwarden, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6010

249

17-04-1816

Fockema S. voor Vacatiegelden, staat op een document van wegens gedane Leveranties ontvangt hij een ordonnantie van uitbetaling enz. jaar 1816 (2)

6066

 

40

16-01-1821

Fockema---- Schelle    hij wordt voorgedragen voor de post van Ontvanger der registratie  der Domeinen te Dokkum enz. i.p.v. de Heer Fockema die tot Notaris is benoemd   jaar 1821 (1)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Fockema te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6246

 

543

25-06 -1814

Fockema Y. hij ondertekend samen met anderen van de Vroedschap van Dockum een documet betreffende het Reglement in en uitvoer van de in de Stad Dockummet Additionele Stuivers te Ponde belaste middelen van het gemaal, Beestiaal, Wijn, Jeneven en Brandewijn enz. jaar 1814 (7)

6389

33-34

02-11-1814

Fockema Y. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde eerste Bataillon, Onderwerp:  geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)

6380

107

18-02-1814

Fockema Ynse Koopman te Dockum  schrijft en ondertekend een brief dat hij provisioneel is benoemd door den voormaligen Prefect van het Departement van Vriesland tot eerste luitenant van een compagnie der Nationale Garde, dat hij heeft bereikt de leeftijd van 33 jaren  en dus ten opzigt van zijn leeftijd enz. enz. jaar 1814 (3)

6623

157-158

08-01-1814

Fockema Ynso, staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum maken bij deze aan de Ingezetenen bekand  dat door de Heer Commissaris Generaal van het Departement Vriesland enz. zijn aangesteld tot Provisionele Burgemeesteren de heeren Goslings O. (Oege), Klaver A. F. (Alle Franzen), Land J. P. (Jan Pieter), Assen van H. (Hotse) en tot Provisionele Vroedslieden Helder Pieter, Riemersma Gerhardus, Fontein Duurd, Flierl Harm, Vries de Rinze Jetzes, Beintema Jan Wessels, Helbach Adam Coenraad, Schaaf van der Ype, Posthumus Frans Nicolaas, Fockema Ynso, Schilsma Ieme Klazes, Kock Johannes enz. jaar 1814 (2)

6646

957 lijst 5

20-12-1815

Fockema Ynto wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Dockum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-F          

05-01-1816

Fockema Ynto wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Dockum enz. jaar 1816 (9)

8285

615-2, 22,1

19-06-1840

Fockema….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8359

381-24

19-04-1841

Focken Fredrik Willem Genees Heel en Vroedmeester te Balk , Onderwerp: Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent,  Dossier met een brief met zijn handtekening, jaar 1841 (29)

6628

730

08-05-1814

Fockends L---- Haitsma J., Fockends L, Lijclama a Nijholt T. en Braunius  Oeberius H.  geven met verschuldigde eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij op 23 februari 1802 voor de Ledematemn van de Gereformeerde Kerkgenootschap en de zulks welke de Hervormde Godsdienst zijn toegedaan enz. en dat er een perso omslag op de Ledematen wegens de bealstingen en dat er een request is gezonden naar de Prefect van Vriesland op 10 juni 1812 enz. ook een request naar de Gemeente Bolsward op den 24e van de Grasmaand 1809 maar dat echter alles Vrugteloos is geweest aangezien het kwaad dagelijks verergerd enz. ook wordt genoemd Muntz R. die mede ondertekend  enz. jaar 1814 (11)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Fockens Do. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

3600

3

13-03-1874

Fockens F.  te Harlingen met het Schip de Harlingen, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)

8383

874/9 no. 22

04-09-1841

Fockens Focko --Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3)

6067

 

94

01-02-1821

Fockens Gerhard Regnier  ---- Foekens L. (Lukas) Predikant te Sneek , in een handgeschreven brief met zijn handtekening het volgende:   een bericht van ontvangst ten fine wegens schoolgeld van zijn vijfden zoon Fockens Gerhard Regnier  die thans zijn 10e verjaardag beleeft  thans leerling op de bovenste orde van 2e klasse der Latijnsche scholen  alhier  enz. enz. . wordt in genoemd Cloecq J. D.  weduwe van wijlen de Predikant Beekhuis W.  waar een misrekening heeft plaatsgehad enz.  en wegens zijn zoon Beekhuis Hermanus  als zijnde boven de 20 jaar enz. enz. Jaar 1821 (7)

6067

 

164

27-02-1821

Fockens Gerhard Regnier---- Fockens L.  Predikant te Sneek , hij wordt geaccordeerd voor schoolgeld van zijn zoon Fockens Gerhard Regnier overde jaren enz. enz. jaar 1821 (3)

6040

842

19-11-1818

Fockens H. F. F. Predikant te Hallum, hij is beroepen in de gemeente van Opwijzel en Koten jaar 1818 (2)

6866

30-01-1825

23-A

Fockens J. C. Commies te Oostmahorn , hij schrijft en ondertekend een brief met het verzoek omdat hij steeds als 2e commies wordt betaald maar dat hij 1e commies is sinds 15-01-1823 dit te veranderen enz. jaar 1825 (2)

6254

115

31-01-1815

Fockens L. (Lukas) ---- Muntz R., Fockens L. (Lukas), Lijcklama a Nijeholt T., Oeberius H. Braunius, Haitsma J. allen te Bolsward als.gecommiteerden uit het Gereformeerde Kerkgenootschap enz. verzoeken tot instandhouding der Diaconiekas enz. dat zij onwillige ledematen hebben die niet willen betalen enz. tevens een brief  van Serinelius Petrus  dat hen gesommeerd is binnen drie dagen  wegens enz.   jaar 1815 (5)

6631

1114

15-09-1814

Fockens L. (Lukas) hij ondertekend samen met de andere Diakenen een verzoek aan de Burgemeester van de Stad Sneek namens de diakonie der Gereformeerde Gemeente binnen Sneek om te mogen inzamelen van Penningen   voor de Armen Diakonie en evt, de onwilligen desnoods met parate executie tot betaling te mogen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6067

 

164

27-02-1821

Fockens L. (Lukas) Predikant te Sneek , hij wordt geaccordeerd voor schoolgeld van zijn zoon Fockens Gerhard Regnier overde jaren enz. enz. jaar 1821 (3)

6067

 

94

01-02-1821

Fockens L. (Lukas) Predikant te Sneek , in een handgeschreven brief met zijn handtekening het volgende:   een bericht van ontvangst ten fine wegens schoolgeld van zijn vijfden zoon Fockens Gerhard Regnier  die thans zijn 10e verjaardag beleeft  thans leerling op de bovenste orde van 2e klasse der Latijnsche scholen  alhier  enz. enz. . wordt in genoemd Cloecq J. D.  weduwe van wijlen de Predikant Beekhuis W.  waar een misrekening heeft plaatsgehad enz.  en wegens zijn zoon Beekhuis Hermanus  als zijnde boven de 20 jaar enz. enz. Jaar 1821 (7)

6628

826

23-06-1814

Fockens L. (Lukas). ----- Roock de J. F. en Fockens L. (Lukas) Predikanten der Hervormde Gemeente te Sneek geven met diepe eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij herhaalderlijk bij hunne kerkeraad en de Heren Burgemeesteren der Stad Sneek om uitbetaling van hun agterstallig Tractement maar enz. jaar 1814 (2)

6631

1114

9e blz. van kolommen

15-09-1814

Fockens L. (Lukas). Predikant ondertekend als lid van de Kerkenraad de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6633

1422

10-11-1814

Fockens L. (Lukas).---- Roock de J. F.  en Fockens L. (Lukas). beide Predikant ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hunne Tractement in de jare 1811-1812-1813 onder het Fransche Bewind niert betaald zou worden aangezuiverd en heeft de kerkeraad enz. jaar 1814 (4)

6025

584

28-08-1817

Fockens L.---- Jakles Dirk meester in de rechten Hij is Kandidaat voor de vacature van 2e plaatsvervanger van den vrederechter bij de rechtbank  te Bolsward door de demissie van de heer Fockens L. jaar 1817 (2)

6025

592

30-08-1817

Fockens L.---- Jakles Dirk meester in de rechten Hij is Kandidaat voor de vacature van 2e plaatsvervanger van den vrederechter bij de rechtbank  te Bolsward door de demissie van de heer Fockens L. jaar 1817 (4)

6633

1415

31-10-1814

Fockens L. R. (Livius Regnerus) ---- Steensma L. Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de armrnvoogden van Opeinde willen de op en de tegens bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen  op dien kan worden staat gemaakt enz.  als daar is de depositie van Christoffels  Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te Rottevalle  en Jans Jouke met zijne vrouw ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond enz. het zelfde getuigd  Heide van der Sieds Renderts

en Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, Coehoorns Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft volgens haar nooit enige onderstand gehad sinds haar man is vertrokken welke wordt bevestigd door haar dochter Joukes Tjetske en eindelijk ook Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries wonende te Bolsward verklaren dat Jouke Jans  nog voor zijn huwelijk met Trijntje Steffens in de maand Maart 1790 aangegaan en nadat hij bij zijn vrouw had verwekt toen het kind 13 weken was in het voklgend jaar 1791 haar verlaten had enz. ook een notarieele verklaring voor notaris Meijer Nicolaas ondertekend door Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries ook genoemd de Maire van Bolsward Fockens L. R. (Livius Regnerus) en de getuigen Wouters Idske Kantoorbediende en Reinsma Gabe Pannebakker beide ondertekenen, een getekende verklaring bij de notaris  Rolsma Gabe Sjoukes ondertekend door Joukes Tjitske oud 23 jaar  verder genoemd Christoffels Eelkjen  huisvrouw van Heide van der Sieds Reinders, Reinsma Sieberen Gabes Tapper van beroep en Wassenaar Ate Rintjes beide onderteken nog een verklaring waarin genoemd Steffens Trijntje weduwe van Jong de Steffen Steffens,, Coehoorn Tjamkje Cornelis weduwe Reins Sjoerd, Steffens Pietje weduwe Reins,  Ate Piso Lieuwe Douwes, Wassenaar Ate Rintjes, Reinsma Sieberen Gabes deze laatste drie ondertekenen, verder een laatste verklaring ondertekend door Weersma Bauke, Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen Herv. Gem. Bolsward enz. jaar 1814 (17)

8364

498/10, 6

21-05-1841

Fockens L. R. (Livius Regnerus) de weduwe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolsward  die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6047

379

03-06-1819

Fockens L. R. (Livius Regnerus) Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6625

369

12-03-1814

Fockens L. R. (Livius Regnerus) President Burgemeester der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het overlijden van Muntz Rudolphus in leven President Burgemeester dezer Stad en in zijn plaats benoemd Fockens Livius Regnerus enz. jaar 1814 (1)

6623

71

04-01-1814

Fockens L. R. (Livius Regnerus) wordt benoemd tot Burgemeester van de Stad Bolsward en President Burgemeester voor de maand Januari, Muntz Rudolphus voor de maand Februari,  Romkes Frans voor de maand Maart,  Hoeksma Thomas voor de maan Fockens L. R. (Livius Regnerus) d April enz. jaar 1814 (3)

6625

369

12-03-1814

Fockens L. R. (Livius Regnerus)----President Burgemeester der Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het overlijden van Muntz Rudolphus in leven President Burgemeester dezer Stad en in zijn plaats benoemd Fockens L. R. (Livius Regnerus) enz. jaar 1814 (1)

6646

957 lijst 2

20-12-1815

Fockens Livius Regnerus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Bolsward enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-G        

05-01-1816

Fockens Livius Regnerus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Bolsward enz. jaar 1816 (6)

8214

1027/16

bl. 2 nr. 437

07-10-1839

Fockens S. J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

8280

526-1, 30

22-05-1840

Fockens S. te Sneek als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6100

1215-3

29-11-1823

Fockens Thomas te Wierum,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Nes in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6632

1262,

5e blz. van kolommen

03-10-1814

Fockes Roel, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

8386

949/34

20-09-1841

Focking te Amsterdam, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Sneek als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 37

22-05-1840

Focking W. te Amsterdam  uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_34

20-07-1841

Focking W? te Amsterdam staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S. (Steven)  Burgemeester van Sneek  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelden van uitvoer-biljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni  enz. jaar 1841 (6)

6624

238, 238v

08-02-1814

Fockma Doeke Wijberens van beroep landbouwer---- Ferwerda Pieter Alberts van beroep Meester Verwer te Morra schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij in de Gemeente Anjum waartoe hij behoort eene vrijwillige inteekening heeft plaats gehad tot ondersteuning der armen welke in het dorp Morra meer dan genoegzaam is bevonden enz. en dat hij naar zijn vermogen heeft enz.verder verklaard Dijkstra Klaas Tjallings samen met Fockma Doeke Wijberens, Koopmans Ype Doekes, K. T.  en Meindersma Jan Wiggerts allen woonachtig te Morra en van Competenten Ouderdom ten verzoeke van Verwerda Pieter Alberts Meester Verwer dat hij aan de Armen Kas enz. jaar1814 (3)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctie-

26-03-1824

Foddersdage ? Dirk, 68 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

3600

10

16-04-1875

Foeckens  J. hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

6261

878-6

11-08-1815

Foeke F. W., hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6395

457

13-05-1815

Foekema  Fedde A. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6256

338

21-02-1815

Foekema Albert Foekes geleverde Kalk, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8)

9180

42

07-01-1915

Foekema Bauke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6050

 

670

17-09-1819

Foekema E. ---- Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de Assessor Hartmans H. D. (Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat Engelsche Brikschip gestrand bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat  Bosch van der Freerk Pieters en Zee van der Jan Eintes beide Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e  ten een uur het schip is komen aanzeilen en op genoemd rif is gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen, verder genoemd;  Heezes A. Commies, Swart de R. Commies,   Zwart Adolf Heeres Sybren  , commies van de in en uitgaande regten en accijnsen en namen van bergers Hoekstra Christ. Jan,  Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje Arends,  Jong de Age Nuttes, Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis,  en als getuige Ros van der F. P. , Foekema E. verder genoemd Zwart Adolf Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter  en Glint Lume Andreas Commiesen van in en uitgaande regten, ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en  Hartmans Durk Hartmans  enz.   jaar 1819 (7)

6401

 

859-1+5

10-10-1815

Foekema Eelco staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 1  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 1 en 2 enz. 1815 (2) Dossier (15)

6385

139

06-07-1814

Foekema Eelco te Dronrijp hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6678

355

Foekema IJnzo Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de regtbank enz, enz,, (3) jaar 1818

8375

708-5_26c

20-07-1841

Foekema J. te Aalsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

6406

170

08-04-1816

Foekema Jan Foekes  ---- Albertsma Harmen Alberts voorheen Herbergier te Ureterp thans Mr. Bakker  te Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld en geeft met eerbied te kennen dat hij nog steeds geen betaling heeft ontvangen betrefende het jaar 1811 in de Fransche Tijd een Brigade Gensdarmerie in de Gemeente Ureterp gestationeerd wierd  en dat  zij ingekwartiert moesten worden en dat Foekema Jan Foekes toenmalig lid van het gemeentebestuur enz. jaar 1816 (2)

6086

865 en 872

16-09-1822

Foekema Jeen Foekes te Ureterp van Competenten ouderdom, komt voor op de lijst van candidaten tot Vrederechter van het Kanton Beetsterzwaag i.p.v. de heer Arendsz Tjeerd die is overleden. Jaar 1822 (4)

6418

248-A

 11e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Foekema Jelle Tjeerds * Bolsward wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Foekema Jelle Tjeerds 258 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6419

287-A_4 e

Compagnie

23-06-1817

Foekema Jelle wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3)

6383

88    

23-04-1814

Foekema Joh’s te Dockum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6386

118        11-08-1814

Foekema N. bij de 1e compagnie, hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. met hun rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2)

6402

 

927

13-12-1815

Foekema N.---- Posthuma Jan  , Docter wonende te Dragten dat hij sedert enige tijd is benoemd en aangesteld als Lid der Schutterij  maar dat hij wegens zijn zwak lichaamsgestel en dat hij van tijd tot tijd bloedspuwingen heeft zig buiten staat voelt enz. deze brief iaan de Gouverneur van Vriesland is ondertekend door Foekema N. jaar 1815 (1)

6395

505

21-05-1815

Foekema N. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met vermelding van rang enz. jaar 1815  (5)

8197

687-17_2

06-07-1839

Foekema Nicolaas vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Foekema Nicolaus, 754 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8199

729/5, 290

Bladz. 23-v

17-07-1839

Foekema O. S. te Abbega is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6682

490 en 502

00-00-1818

Foekema S. of Fockema Med. Doctor te Leeuwarden Toekenning van de Gouden medaille wegens het  grootste aantal vaccinaties in 1817 die hij zonder enige beloning hebben gedaan enz. jaar 1818 (6)

6385

139

06-07-1814

Foekema Ynso te Dockum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6718

250

00-00-1823

 

Foekema, E., Landbouw,  Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823  tot de najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet  J.J.,  Feenstra  Thijs, Beucker D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H.,  Boelens A.A. van,  Berghof L.W., Koumans Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E.,  Hylarides W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P.,  Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe Kingma J. M. van.,  Woudsma Fake Hendriks.,  Feenstra  Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,  Greuve J. K. de,  Pas, E.  jaar 1823 (47)

8280

517-11, 27

19-05-1840

Foeken Dirk O. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8350

174-13

19-02-1841

Foeken F. W. te Balk komt voor in een document Advies gegeven door het Collegie van Zetters in het District van Ontvang Balk op het rekwest van voornoemde reclamerende wegens verhooging der Belastin op het personeel van de enz. jaar 1841 (9)

6243

191-14

06-03-1814

Foekens A. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8356

328/27- 9            03-04-1841

Foekens A. S. nr. 68 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

9190

22

19-12-1919

Foekens Adr. Expediteur en Cargadoor te Harlingen, en brief met zijn handtekening en gedrukt briefhoofd, een aanvraag voor vergunning om een luifel te bouwen van een Loods enz.  aan de Oostzijde van de Wilemshaven  te Harlingen enz. met een aantal tekeningen (Blauwdruk) van de situatie , met de toestemming en de bouwvoorwaarden, jaar 1920  (25)

3600

1

22-01-1874

Foekens F   Directeur Stoomboot Mij. Schip de  Telegraaf,  Staat vermeld in een document opgave betreffende de veranderingen gedurende het jaar 1873 voorgevallen enz. jaar 1874 (4)

3600

10

16-04-1875

Foekens F. hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

5662

26

03-06-1880

Foekens F. te Harlingen Schip de Burg. Zijlstra, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880

3600

2

03-02-1873

Foekens F. te Harlingen Schip de Minister Fock, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)

3600

3

13-03-1874

Foekens F. te Harlingen Schip de Minister Fock, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)

3600

13

20-06-1878

Foekens F. te Harlingen Schip de Telegraaf,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

5662

15,  45

00-00-1882

Foekens F. te Harlingen Schip de Telegraaf,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1882

5662

15,  45

00-00-1883

Foekens F. te Harlingen Schip de Telegraaf,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1883

5662

230

21-04-1881

Foekens F. te Harlingen Schip de Telegraaf,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881

5662

26

03-06-1880

Foekens F. te Harlingen Schip de Telegraaf,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880

5662

29

01-04-1885

Foekens F. te Harlingen Schip de Telegraaf,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885

5662

45

01-04-1881

Foekens F. te Harlingen Schip de Telegraaf,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881

5662

15-B

00-00-1885

Foekens F. te Harlingen Schip de Telegraaf, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885

3600

2

03-02-1873

Foekens F. te Harlingen Schip de Willem III, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)

3600

3

13-03-1874

Foekens F. te Harlingen Schip de Willem III, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)

6068

 

224

21-03-1821

Foekens Herman Fredrik Theodoor---- Bakker J. (Jan) een request aan de Koning van hem en Foekens H. F. T. ( Herman Fredrik Theodoor) te Gongrijp en Broek, Wassenbergh A. (Arnoldus) te Veenwouden en Schingen, Slomp  L. W. (Luchien Willems) te Surhuisterveen, Snethlage J. W. (Jan Willem) te Augustinusga en Zuiderhuizum ,  Campen J. (Johannes) te Gerkesklooster , Damsté  J. S. (Jan Sinninghe) te Burum en Munnikezijl, allen predikanten enz. dat Talma P. (Pibo) van zijne dienst ontslagen  maar hij mag wat hen betreft weer wegens zijn genezing van krankzinnigheid als predikant aan de slag te Augsbuur enz. jaar 1821 (4)

5665

15-10-1881

akte

269 t/m 271

Foekens J.  van de Harlinger-Sneeker Stoomboot-Maatschappij met het schip de “Aurore”  Onderwerp:  maakt bekent dat  de dienstregelig is gewijzigd  van  Sneek naar Harlingen via enz. met zijn schip wat ook in een advertentie ( 1 stuks aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (4) 

6872

01-04-1825

51-A

Foekens J. C. te Oostmahorn, Kommies aldaar. Onderwerp probleem met zijn Tractementbetalingen enz. jaar 1825 (4)

9465

Deel 1,  1.

13-01-1864

Foekens J. Harlingen Stoombootdienst  van Harlingen  naar  Amsterdam, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1864 (6)

9465

Deel 1,  1.

06-06-1855

Foekens J. Harlingen Stoombootdienst  van Harlingen  naar  Zwolle en Kampen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen,  dagen van vertrek enz. jaar 1855 (6)

3584

2

22-02-1849

Foekens J.---- Oppen van  & zoon en Foekens J. en  Robinson ….? te Harlingen Onderwerp: scheepsdienst van Harlingen op Londen  en van Rotterdam op Londen enz. jaar 1849 (5)

3595

Map 24 en 24-A

1866--1867

Foekens J. te Harlingen  Stukken betreffende de Stoombootdienst van Harlingen naar Sneek Concessionarissen zijn Foekens J.,  Schouwenburg  H. Jacobsz. , Slooten van G. A. , ook een dossier dat er klachten van andere schippers  zijn tegen de Gezagvoerder van het Schip de Aurora en dat de verschillende klachten al door de politie in onderzoek zijn, Reglementen en tarieflijsten aanwezig ook een lijst van bestaande breedte en diepte der Sneeker-Franeker-Zeilvaart enz. jaar 1866-1867 (72)

3595

Map 25

1866--1867

Foekens J. te Harlingen  Stukken betreffende de Stoombootdienst van Harlingen over Franeker, Welsrijp, Winsum, Oosterlittens, Kromwal, Rien en Tirns naar Sneek Concessionarissen zijn Foekens J.,  Schouwenburg  H. Jacobsz. , Slooten van G. A. ,  jaar 1866-1867 (12) 

3584

56

26-01-1847 

Foekens J. te Harlingen  varende de Stoomschepen van Rotterdam en Amsterdam en vele andere havens. De  Onderwerp: de schade die hij in 1847 heeft ondervonden enz. komt in het hele dossier voor jaar 1849 (14)

3584

3, 4

10-02-1849

Foekens J. te Harlingen Schip de Cargadoor en door Robinson A. G. te Londen varende de Stoomschepen van Rotterdam en Amsterdam en vele andere havens. De  Onderwerp: de schade die hij in 1847 heeft ondervonden enz. jaar 1849 (14)

3584

3, 4

10-02-1849

Foekens J. te Harlingen Schip de Cargadoor en door Robinson A. G. te Londen varende de Stoomschepen van Rotterdam en Amsterdam en vele andere havens. De  Onderwerp: de schade die hij in 1847 heeft ondervonden enz. jaar 1849 (14)

3600

2

03-02-1873

Foekens J. te Harlingen Schip de Harlingen, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)

3600

3

13-03-1874

Foekens J. te Harlingen Schip de Harlingen, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)

5666

Jaar 1882 akte 13

Foekens J., Directeur van de  Harlinger Sneeker Stoomboot Maatschappij met het Stoomschip de “Aurora” een aankondiging dat de dienst Harlingen Sneek wordt opgeheven enz. jaar 1812 (3)

5665

20-11-1880

akte  31

Foekens J., Slooten van G. A. en Snijder A. A. alle te Harlingen wonende,  Onderwerp:  een aankondiging van zijn Stoombootdienst  met zijn schip genaamd de

 “ Aurora ” van Harlingen op Sneek  tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en bagage, ook aanwezig een aanplakbiljet, jaar 1880 (3)

6872

01-04-1825

38-A

Foekens Jan Cornelis, Commies van den 1e klasse en Fiers Pieter Commies van den 3e klasse  beide bij de in en uitgaande regten en accijnsen te Controle Dockum te Oostmahorn. Onderwerp zij schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zij s’maandelijkse betalingen willen enz. jaar 1825 (3)

3600

2

03-02-1873

Foekens Jan Harlingen Schip de Burg. Zijlstra, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)

3600

3

13-03-1874

Foekens Jan Harlingen Schip de Burg. Zijlstra, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)

3584

57, 58

16-01-1847

Foekens Jan, Cargadoor te Harlingen als Agent van Laming W. O. & Co. reeder wonende te Londen is voornemens om een geregelde vaart met een schroefstoomboot tussen Harlingen en Londen aanteleggen ook genoemd de heer Robinson ….? En Moens Bernelot dat aan hen dat ook is verleend enz. jaar 1847 (4)

3584

59, 60, 61

16-01-1847

Foekens Jan, Cargadoor te Harlingen als Agent van Laming W. O. & Co. reeder wonende te Londen is voornemens om een geregelde vaart met een schroefstoomboot tussen Harlingen en Londen aanteleggen enz. jaar 1847 (8)

8350

175/27-23 21-02-1841

Foekens Kornelis Jans Gevolmachtigde wordt vermeld als lid van het Dijks Bestuur van den Anjumer en Lioessenser Polder in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijks Bestuur van den Anjumer en Lioessenser Polder bestaat uit enz., jaar 1841 (6)

6251

1092

09-11-1814

Foekens L.  voor Intrest van een Obligatie enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16

6834

29-A

23-02-1824

Foekens L. R. de weduwe te Bolsward ter zake een te hoge aanslag der belastingen op het personeel wegens hare  paarden enz. jaar 1824 (4)

6070

424-10          25-05-1821

Foekens R. L. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Foekens te Berlikum  staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

6089

1194 blz. 3     23-12-1822

Foekens Thomas Landbouwer te Wierum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6078

95-46

25-01-1822

Foekerts Gerrit te Hindelopen , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Hindelopen  enz. enz. jaar 1822 (3)

6246

481, 5

06-06-1814

Foekes Auke, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 enz.  jaar 1814 (3) dossier (32)

6388

46           05-10-1814

Foekes Bauke Mr. Bakker te Sloten wegens Brood enz. , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz. jaar 1814 (4)  dossier 12

6258

627-13

21-06-1815

Foekes Enne wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Nijega in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6859

9/A

17-11-1824

Foekes Jan te Ballum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)

8214

1036/16

10-10-1839

Foekes Sjoeke---- Pletting Jetze een bewijs van Ontslag uit den dienst bij den Mobiele Schutterij 1e Bataillon der 1e Afdeling Mobiele Friesche Schutterij waar hij als vrijwilliger heeft gediend uit de Stad Leeuwarden met een Signalementslijst van hem  waarop o.a. vermeld zijn ouders Pletting Lieuwe en Foekes Sjoeke, geboren 6 december 1797 te Leeuwarden enz. jaar 1839 (4)

6258

627-12

21-06-1815

Foekes Titte wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

3572

14-e

24-09-1822

Foekes Ype, Cornelis Lieuwe en Luitjens Frans alle Schippers van Ferwerd op Leeuwarden. Onderwerp;  betreft hun Octrooij, een gezamenlijk request dat zij eenige tijd herwaarts hunne veeren rustig en vredig hebben bevaren en dat er maar 6 beurtschepen in de veer mogen enz. jaar 1822 (17)

8211

988-3, 34

26-09-1839

Foeking N. te Amsterdam is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6257

410-12

28-04-1815

Foekstra Jan Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6262

952-10

28-09-1815

Foelkama ….? de weduwe heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

8224

1236-8

04-12-1839

Foens Simon Brood en beschuit Bakker een dossier betreffende reclamatie wegens personeele belasting diens 1838/39, beschrijvingsbiljet,  geteld 21 deuren en vensters enz. ook een brief van Foens Simon  door hem ondertekend  ook een aanslagbiljet enz. jaar 1839  (18)

6384

66, 66-b

07-06-1814

Foerman H.---- Voerman H. (ondertekend Foerman H.) Lemmersche Veerman een door hem getekend ontvangsbewijs voor levering van aan het 3e Bataillon te Campen aan de  Groenwegen ….? 1e Luitenant officier der kleding enz. jaar 1814 (2)

9185

1410

29-10-1917

Fogelsanghstate------ Kuipers Pieter Piers, 41 jaar * Hardegarijp,  huisknecht te huize van mevr. Van Heemstra op het Buitengoed Fogelsanghstate te Veenklooster is aangesteld als Veldwachter te Veenklooster  jaar 1917 (8)

8375

708-5_12

20-07-1841

Fogteloo F. IJ. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 12,1

19-06-1840

Fogteloo F. IJ. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7

8211

988-3, 12

Bladzijde 1

26-09-1839

Fogteloo F. IJ. te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 12

22-05-1840

Fogteloo F. J. te Franeker als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/12

20-09-1841

Fogteloo F. Y. te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6416

166D

14-04-1817

Fogteloo Frederik---- Buijsing R. Burgemeester van  de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende request voor ontslag uit de Nationale Militie van 1e Fogteloo Frederik Soldaat zoon van Fogteloo Jan  en Frederiks Elisabeth en 2e Brugmans Johannes Corporaal zoon van Brugmans Jurjen en Johannes Aukje 3e Schreinhout Jan Johannes  Tamboer zoon van Schreinhout Johannes Kroes Geertje Jans en enz. jaar 1817 (2)

6417

204

13-05-1817

Fogteloo Frederik Freerks wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  Persoonen voor hun zelve bij de Militie dienende welke tengevolge van art. 21 der Wet op de Militie van 8 januari aan de Plaatselijke Besturen enz. om op grond van dat artikel en van de door hun overgelegde bewijzen uit den dienst te worden ontslagen enz. jaar 1841 (7)

6416

166D

14-04-1817

Fogteloo Jan gehuwd met Frederiks Elisabeth  ---- Buijsing R. Burgemeester van  de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende request voor ontslag uit de Nationale Militie van 1e Fogteloo Frederik Soldaat zoon van Fogteloo Jan  en Frederiks Elisabeth en 2e Brugmans Johannes Corporaal zoon van Brugmans Jurjen en Johannes Aukje 3e Schreinhout Jan Johannes  Tamboer zoon van Schreinhout Johannes Kroes Geertje Jans en enz. jaar 1817 (2)

6100

1215-36

29-11-1823

Fogteloo Jan,  Hij wordt voorgedragen als Zetter in het District van ontvang van Dokkum 1823  i.p.v. Schaafsma Bote  enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

9725

Deel 2

Blz.13

00-00-1877

Fok Bernardus naar de Oostzee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

9725

Deel 2

Blz.17

00-00-1878

Fok Bernardus naar Oost Indie, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

9725

Deel 2

Blz.29

00-00-1880

Fok Bernardus naar Soerabaja,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

9725

Deel 2

Blz.14

00-00-1877

Fok Bernardus nar Suriname, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

9725

Deel 2

Blz.26

00-00-1880

Fok Bernardus op de Wilde Vaart, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

6416

158

21-04-1817

Fok de H. Burgemeester van Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat het gtal der ingeschrevenen personen en Attesten voor de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)

6026

652

23-09-1817

Fok Jan staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6028

810

13-11-1817

Fok Jantje J. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6299

 

416-13

10-05-1821

Foke? Johannes wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)

6296

265

15-03-1820

Fokes Foke---- Eijck van W. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Haskerland,  Onderwerp:  Het Tractement van de  Baljuw enz., ook een staat van Credit en debet betrekkelijk de Districts Kas van haskerland over 1811  die betreffen een aantal rekeningen daarin genoemd :  Borger J. de weduwe   betreft haar rekening, wat niet beschouwt kan worden als een particuliere zaak tussen hem en de Ritmeester Aardenburg  vermits op order van de toenmalige Municipaliteit van Joure en wel Schaap Harmen L. en Liewes Murk ten dienste van het 2e regiment Cavallarien door haar man is  geleverd en verhuurd een stallinge voor 8 paarden en nog een rekening voor geleverde vervrissingen aan de Militairen bij Sytzes Jeen, Wijnsma Johannes wegens vertering door de Chandarmes,   Cornelis Ruurd wegens wagen vragten,  Harmens Heinte en Fokes Foke,Oenes Jochum , Reinders Pieter, Pieters Sierd  allen voor Wagenvragten, zij hebben allen nog geld tegoed enz.enz. enz.jaar 1820 (8)

6632

1262,

4e blz. van kolommen

03-10-1814

Fokes Hielke, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Fokes Jogchem, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6005

938 blz. 5

30-11-1815

Fokje Jan Johannes Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6423

566

19-11-1817

Fokke Arnoldus Harme---- Kuijtenbrouwer Luitenant Kolonel Kommandant Bat. Art. Nat. Militie no. 4 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat Fokke A. H. Kannonnier  welke zich met groot verlof in Vriesland bevind en verzoekt de Gouverneur deze te gelasten zich bij zijn bat. te vervoegen en  de Kannonnier Bontekoe Gerrit is gergtigd dat hij op groot verlof is verder genoemd de Geremplaceerde Woudsma Hesse Lijkles enz. jaar 1817 (2)

6841

29-A

03-05-1824

Fokke F. N (?) te Balk Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824

6269

422

30-04-1816

Fokke F. W. Chirurgijn wordt betaald over de jaren 1812 , 1813 en 1814 enz. vermeld op een staat van Pretentien  tot betaling enz. jaar 1816  (6)

3662

71

25-06-1833

Fokke F. W. Ondererp: afschrift van het vonnis door het hooggerechtshof te ’s Gravenhage gewezen in zijn zaak maar het is weer enz. jaar 1833 (1)

6264

1123

23-11-1815

Fokke F. W., Chirurgijn staat vermeld in een lijst van Pretentien  over 1813  waarin vermeld wordt hoeveel geld hij nog tegoed heeft van de gemeente Balk en bij diversen ook wat er geleverd is enz. jaar 1815 (5)

6271

586-6

01-07-1816

Fokke Frederik Wilhelm moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

3698

A-27

15-10-1828

Fokke Fredrik Wilhelm van beroep Heelmeester, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (3)

6249

 

878

21-09-1814

 

Fokke Fredrik Willem van beroep Chirurgijn te Balk schrijft en ondertekend een request dat hij in den jare 1801 op het verzoek van de gezamelijke ingezetenen van Balk heeft doen afzien van de hem doen aangebodene zeer voordelige post van Chirurgijn ter zee waarvoor de gemeente jaarlijks 50 gulden zal betalen voor het verzorgen van de armen enz. enz. jaar 1814 (2)

6634

1525

08-12-1814

Fokke Fredrik Willem, (Chirurgijn?) ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

6260

773

02- 08-1815

Fokke Fredrik Willem, Chirurgijn te Balk , hij schrijft en ondertekend  een brief  aan de Gouveneur van Vriesland  o.a. dat hij in oktober 114 een request heeft gezonden  waarin hij schreef dat zijn tractemet als chirurgijn jaarlijks was vastgesteld p honderd caroli guldens maar dat hij slechts enz. jaar 1815 (1)

8380

833-2

24-08-1841

Baarderadeel

Fokke J. C. te Mantgum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6015

644

25-10-1816

Fokke Jacomina J---- Fokke L. Wegens Ordonantien ter zake het adsisteren bij de militaire raad gedurende het jaar 1815 met geliquideerde declaratie met de handtekening van Fokke Jacomina J. wegens afwezigheid van haar man jaar 1816 (2)

8308

2086-11

01-11-1840

Fokke Joh’s  C of O. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6017

781

28-12-1816

Fokke L. voor Vacatie gelden hij wordt vermeld op een staat vande Minister van Binnenlandsche Zaken met een Ordonnancie te zijne gunste enz. jaar 1816 (1)

6015

644

25-10-1816

Fokke L. Wegens Ordonantien ter zake het adsisteren bij de militaire raad gedurende het jaar 1815 met geliquideerde declaratie met de handtekening van Fokke Jacomina J. wegens afwezigheid van haar man jaar 1816 (2)

6015

614

14-10-1816

Fokke L. wordt vermeld op een ordonancie te weten nr. 1945 ad. f. 42.= enz. jaar 1816 (1)

6018

8

04-01-1817

Fokke L., Geneeskundige te Heerenveen, betreft een door hem samen met Mann J. C., en Wijndels A W. ondertekende brief   jaar 1817 (2)

6240

1100-3

15-11-1813

Fokke Lykeles van beroep Houtbaas, ---- Veer van der Sytse Douwes  en Veer van der Pier Douwes beide wonende in de Knijpe huis no. 150 , dat zij aangeslagen zijn voor enz. enz.  en ook aan de Ontvanger Hemkes Klaas  enz.  ook genoemd de aangeslagenen Hendriks Jouke een gezeten boerFokke Lykeles van beroep Houtbaas, Ates Roel van beroep Houtbaas, Klazes Jolle  van beroep Meester Schoenmaker en Hommes Sybe een gezeten Boer enz. jaar 1813 (4)

6070