Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘’ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

6418

255-A

00-05-1817

Gaag van der Cornelis 54 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6658

575 blz. 3

25-11-1816

Gaaikema Klaas staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

9180

330-34

17-02-1915

Gaalen van  Johannes Met signalement Agent van Politie te Sneek enz. jaar 1915  (3)

9182

285/34

07-02-1916

Gaalen van Johannes Agent van Politie te Sneek Met Signalement lijst van hem jaar 1916

6418

255-A

00-05-1817

Gaalen van Pieter 105 is zijn volgnummer en  Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6840

36-A

blz. 24

22-04-1824

Gaarda Hijltje Jans Kuiper van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9187

735

07-06-1918

Gaarman Margaretha Johana, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6075

 

805-b

22-10-1821

Gaarta T.---- Speelman Wobma H. M.  hij wordt aangesteld als Ontvanger Particulier te Sneek met een salaris van fl. 4000.= per jaar en een borgtocht van fl. 18000.= i.p.v. Bakker J. M. die overleden is wordt ook in genoemd Gaarta T. waarnemende het kantoor Particulier te Sneek  jaar 1821 (1)

6718

250

00-00-1823

 

Gaast ,E. A. van der,  Landbouw,  Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823  tot de najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet  J.J.,  Feenstra  Thijs, Beucker D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H.,  Boelens A.A. van,  Berghof L.W., Koumans Smeding P., Fontein P., Bonnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E.,  Hylarides W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P.,  Bosch D. L.,   Beyma Thoe Kingma.,  J. M. van.,  Woudsma Fake Hendriks.,  Feenstra  Thijs.,   de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,  Greuve J. K. de,  Pas, E.  jaar 1823 (47)

6867

09-02-1825 31-B

Gaast de, ---- Overstroming,  Onderwerp: de dijkbreuken op verschillende punten die noodlottige gevolgen hebben gehad door de onbegrijpelijke spoedige aanwas van water van Blankenham uit Overijssel en tegelijk van de Lemmer heeft in verscheidene streken zoals Spanga, , Scherpenzeel, Munnekeburen,  Oldelamer, Nijelamer, Oldeholtwolde, Nijeholtwolde, Delfstrahuizen, Rohel, Schoteruiterdijken, Sint Johannesga, Rotsterhaule Gaast de, Rottum daar vluchten schier ondoenlijk was zijn menschen en dieren een prooi der vloeden geworden verder een uitgebreide beschrijving enz. jaar 1825 (5)

8211

988-3, 26

Bladzijde 3

26-09-1839

Gaast en Co.? te Engwier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9183

1454

07-10-1916

Gaast v.d. Bauke, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8308

1070-8

623-665

28-10-1840

Gaast v.d. D. P. te Tjerkgaast staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 3

27-08-1839

Gaast v.d. D. P. te Tjerkgaast staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9183

1198

05-08-1916

Gaast v.d. Tjietse, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6101

1311

16-12-1823

Gaast van den  Pieter Eeles te Follga, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6101

1315

18-12-1823

Gaast van der E. A. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)

6089

1206

28-12-1822

Gaast van der E. A. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)

6095

566

28-06-1823 

Gaast van der Eile Alberts, ---- Visser Hylke Johannes , Huisman te Delfstrahuizen en dat hij mede ten behoeve van Wind Jacob Freerks, Gaast van der Eile Alberts, Blom de Wubbe Pieters de weduwe, Dijksra Foeke Bouwes, Haan de Roelof Thijsses allen te Delfstrahuizen  verzoekt rechtstreeks aan de gouveneur mogen opzenden enz. enz. jaar 1823 (2)

5999

474-b,blz. 96

19-05-1815

Gaast van der Jetse Hendriks Landeigenaar te Boornbergum hij komt voor Sinnema Diemer Jans in de plaats als Zetter omdat deze is overleden enz. jaar 1815 (1)

6254

188-4

23-02-1815

Gaast van der Jitse H. , Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

6070

397

17-05-1821

Gaast van der Pieter Eiles---- Tolman Pieter Wybes,  Knol Simen Jans,  Gaast van der Pieter Eiles, Dijkstra Bouwe Sybolts zij willen een schadeloosstelling voor de door ziekte gestorven koebeesten , zij menen het recht te hebben zig te beklagen maar enz. enz. komt verder in voor de plotseling overleden Kolk van der H. W.  in leven lid van de geneskundige  commissie enz. enz. jaar 1821 (1)

6850

35-C

06-08-1824

Gaast van der Ruurd Mozes geb. IJlst 29-10-1795, Buitenvaarder , wonend Harlingen  staat van personeel die ten deele voor de nat. Militie hebben ingeschreven  enz. enz. jaar 1824 (7)

9465

Deel 2, 24

18-05-1855

Gaast van der Thoe---- Thoe van der Gaast te Idskenhuizen Beurt en Veerdienst van Idskenhuizen naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (8).

6830

18-A

21-01-1824

Gaast,  22 personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824

6627

584, 1-2, 15

30-04-1814

Gaasterland K. D. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4)

8210

958/2 211

Bladzijde 8>>

17-09-1839

Gaasterland K. S. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

3622

K Stuk 1

13-02-1875

L Stuk

1, 9, 20

30-12-1875

Gaasterland Klaas Tjibbes een repertoir betreffende het Driesumer Tolhek te Driesum. Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. met als borgen Kiersma Ritske Jans en Sijtzama Baron van Douwe Jan Vincent jaar 1875-1876 (12)

8386

951/7

25-09-1841

Gaasterland---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)

8285

615-2, 26,3

19-06-1840

Gaasterland T. te Engwierum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Gaasterland te Engwierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Gaasterland----- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 

9180

330-26

17-02-1915

Gaasterland Yme Met signalement Politiedienaar te Oostdongeradeel (3)

9182

285/26

07-02-1916

Gaasterland Yme te Oostrum Rijksveldwachter Met Signalement

9181

 

2265

30-12-1915

Gaasterland, ------ Vercomst Arthur Drukker geboren te Bailleul (Belgie) onderwerp het verbod van toegang van in staat van beleg verklaarde  gebieden, hem wordt de toegang ontzegd  en wel Harderwijk, Ermelo, Elburg, Oldebroek, Doornspijk, Gaasterland, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde,  Lemsterland, Stavoren, Sloten, Amersfoort, Leusden,  Soest en Zeist, jaar 1915 (3)

6092

258

28-03-1823

Gaasterland, ,  Verveening Provinciale bepalingen  en Voorzorgen met 13 artikelen onder welke kracht enz.  de verveeningen in de gemeente  Haskerland, Schoterland , Aengwirden, Opsterland, Smallingerland, Utingeradeel Hemelumer Oldephaert en Noordwolde,  Gaasterland, Doniawerstal, Lemsterland en Weststellingerwerf  jaar 1823 (13)

9184

170

06-02-1917

Gaasterland, onderwerp:  Interneringsdepot met in het najaar 1914,  2500  ingekwartierde Belgen, Militair Gezag, Veldwachters Carelse P. te Bakhuizen en  Huisman J. te Wijckel, Pel,  Commandant van de Belgische groep gehuwde geinterneerden in Gaasterland, Bijlsma cafehouder te Oudemirdum enz enz. een dossier  jaar 1917 (21)

6097

740

11-08-1823  

Gaasterland, wordt genoemd in >> Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van Wymbritseradeel, Sneek, IJlst, Workum en Bolsward  enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2)

6691

246

00-00-1819

Gaastmeer Lijst met namen van de eigenaren van aan Miltvuur gestorven Koeien, in Oudega, Idzega, Gaastmeer, Heeg, Hommerts, Jutrijp, Indijken, Smallebrugge, Broek, Tjerkgaast, Teroele, Follega. Jaar 1819 (8) (zie ook onder Miltvuur)

5666

Jaar 1898

akte 10

Gaastra  D.---- Nieveen J.  en Gaastra  D. Woonplaats en wonende te Lemmer  maken bekend dat de geregelde stoomdienst Lemmer Joure v.v. in verbinding  te Lemmer met de Nachtboten van en op Amsterdam en te Woudsend met de Balksterboot op Sneek vanaf de 26e September  zullen vertrekken  enz. jaar 1889 (5)

5711

3

28-08-1902

Gaastra ….? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (32)

8385

932/13

20-09-1841

Gaastra A. P. , Een dossier betreffende de functie van Deurwaarder i.v.m. het overlijden van de Deurwaarder Gaastra A. P. te Sneek (nog een handgeschreven brief met zijn handtekening vlak voor zijn overlijden) , met een lijst van sollicitanten waarin hij is vermeld met zijn tegenwoordige beroep, woonplaats, gehuwd, aantal kinderen,  en opmerkingen met b.v. of hij bekwaam, braaf, werkaam enz.  is,  ook van iedere sollicitant een handgeschreven brief met zijn handtekening en  er worden voorgedragen Tromp Age Ages te Woudsend (21)

8380

836-13

24-08-1841

Gaastra A. P. Deurwaarder te Sneek  en IJlst is overleden  wordt voorgesteld om Smit Jan die een braaf en eerlijk is aan te stellen als Deurwaarder jaar 1841 (3)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 8>>

27-08-1839

Gaastra A. T. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8383

894/22

09-09-1841

Gaastra A. wordt genoemd als Overleden Deurwaarder van Sneek, jaar 1841 (2)

5663

17 + 1

08-04-1897

Gaastra B. D.te Grouw Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897

6830

18-A blz. 45

21-01-1824

Gaastra B. F. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8199

728-24_4

17-07-1839

Gaastra B. S. te Workum staat vermeld in het Register der Resolutien van den Minister van Financien Directe Belastingen, In en Uitgaande Regten en Accijnsen enz. jaar 1839 (9)

8162

92/3,  34

25-01-1839

Gaastra B. S. Veerschipper Workum, via Joure op Lemmer

8214

1027/16

bl. 2 nr. 415

07-10-1839

Gaastra B. S. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

8224

1232-5

01-12-1839

Gaastra Bauk wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog openstaande artikelen op het Memoriaal en in  debet genomen zegel en registratie regten  op 30 augustus 1839 en zaken betreffende de Directe belastingen enz. jaar 1839 (4)

6632

 

 

1316 lijst

 4-L.

22-10-1814

Gaastra Bauke L. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

8214

1035/12

09-10-1839

Gaastra Bauke S. Koopman te Workum bij welke behoorlijk executie is gelegd betreffende de verschuldigde boeten en kosten verder een extract duplicaat quitantie dat de heer Vlieg T.  te Sloten een som van f. 19, 24 heeft betaald voor accins van 247 pond geraffineerd zout in 10 zakken uit het huis van Berg van S. te Sloten enz. contra Gaastra B. enz. jaar 1839 (5)

6277

30-4

09-01-1817

Gaastra Bauke S. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8217

1083/2

no. 1 en 19

22-10-1839

Gaastra Bauke S. Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)

8217

1083/2 no. 8

22-10-1839

Gaastra Bauke S. Registratiekantoor te Sneek wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der registratie met 16 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)

8224

1244

06-12-1839

Gaastra Bauke S. wordt vermeld in een document betreffende de staat der  openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer  enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr.  63/9751 jaar 1839 (3)

8224

1232-5

01-12-1839

Gaastra Bauke S. wordt vermeld in en document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog openstaande artikelen op het Memoriaal en in  debet genomen zegel en registratie regten  op 30 augustus 1839 en zaken betreffende de Directe belastingen enz. jaar 1839 (4)

8224

1240-6

01-12-1839

Gaastra Bauke Sijmons te Workum wordt vermeld op een document met 7 kolommen informatie o.a. aard der acten enz.  genaamd:  Staat der onaangezuiverde Zegel en registratie regten ten Kantore te Sneek in zaken betreffende  de Adm. Der Dir. Belastingen  bij missive  d.d. 26 October j.l. No. 63/9751 enz. jaar 1839 (5)

6632

 

 

1316 lijst 2_L.

22-10-1814

Gaastra Bauke T. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

5672

129

13-08-1896

Gaastra D.  & Nieveen H.  beide te Lemmer een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Willem III“ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)

5672

118

26-03-1896

Gaastra D. en Nieveen H., een  verleende vergunning (Wit)  tot Varen  in Friesland met de “Willem III “ met het reglement en de maten van het schip enz. jaar 1896 (1)

5666

11

19-09-1898

Gaastra D. Lemmer Kapitein op de Willem III,  de dienst Lemmer Joure met  aansluiting te op de nachtboot op Amsterdam, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier (5)

5666

Jaar 1895

akte 3

Gaastra D.---- Nieveen H. ,Stoombootkapitein en Gaastra D. beide te Lemmer wonende delen mede dat zij  een dagelijkse stoombootdienst beginnen van Lemmer op Heerenveen  met de stoomboot Willem III enz. enz. jaar 1895 (4)

5666

3

02-05-1895

Gaastra D. te Lemmer Een dagelijkse dienst door de Stoomboot Kapitein  op de Willem III, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

3594

Map 31

1868-1870

Gaastra Dedde Simons te Workum Schipper en Koopman, Stukken betrekkelijk een adres van eerst genoemde  getekende brief verzoekende om concessie voor eene schroefstoomboot, tusschen Workum en Leeuwarden en Workum en Sneek over Bolsward. Ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten ook aanwezig een afschrift van een notarisakte waarin staat dat Gaastra Tacke Siemens Grutter en Koopman te Workum mde concessionair is enz. Jaren 1868-1870 (48)

9465

Deel 2, 118

31-10-1866

Gaastra Dedde Simons, Beurt en Veerdienst van Workum naar Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    

3594

Map 88-F

1876-1878

Gaastra Dirk Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

5663

7 + 10

30-03-1898

Gaastra Doede te Lemmer met het Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898

5663

37 + 40

20-04-1899

Gaastra Doede te Lemmer met het Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899

5663

17 + 21

08-04-1897

Gaastra Doede te Lemmer met het Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897

5664

10

10-05-1900

Gaastra Doede te Lemmer met het Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900

5664

29,  10

16-04-1903

Gaastra Doede te Lemmer met het Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

6645

907

23-11-1815

Gaastra Douwe Simons---- Everts E. A. (Evert Arend) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het onderhoud door de Armen voogden voor Faber Okje weduwe van Gaastra Douwe Simons enz. jaar 1815 (1)

6424

584

02-12-1817

Gaastra F. T.  15 is zijn volgnummer in de Gemeente Wonseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9186

10

03-01-1918

Gaastra Gerrit, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)

5664

3,  6

20-04-1916

Gaastra H. Grouw Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5664

37,  6

01-04-1910

Gaastra H. J. Grouw Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

6864

20-A

05-01-1825

Gaastra Heere Tjaikes----- Breebaard A. S. en Rode J. W.  te Bolsward  zij hebben een procesverbaal opgemaakt tegen Gaastra Heere Tjaikes wegens het slagten van een varken zonder enz. enz. voor de somma van fl. 25 .= enz. jaar 1825 (2)

5664

A.6  Bijl.20

27-04-1911

Gaastra Hendrik Johannes Grouw Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

5664

15

17-04-1913

Gaastra Hendrik te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5664

A.9 Bijl.20

25-04-1912

Gaastra Hendrik te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5664

27,  6

16-04-1914

Gaastra Hendrik te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

5664

162,  19

27-02-1917

Gaastra Hendrik te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

5664

274-a,  19

28-02-1918

Gaastra Hendrik te Grouw, Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

3698

B-41

15-02-1832

Gaastra Hitje Siemons, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

3698

B-41

15-02-1832

Gaastra Hitje Simons, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6261

900-4

04-09-1815

Gaastra Ids F, , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Gaastra J. T. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.  11>>

27-08-1839

Gaastra J. T. te Nijland staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6383

65

02-04-1814

Gaastra Jacob S. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Gaastra Jacob Sioerds hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6848

32-A

12-07-1824

Gaastra Jacob Sjoerds te Oldeboorn een transactie ter voorkoming van de gevolgen van een procesverbaal wegens patent, jaar 1824 (2)

6830

24-A-b

20-01-1824

Gaastra Jacob Sjoerds Waagmeester te Gemeente Oldeboorn staat vermeld in; Siderius H. Arrondissements Inspecteur ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  het resultaat van opneming aan de huizen van Patentpligtigen enz. jaar 1824 (4)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Gaastra Jan  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

9465

Deel 2, 89

13-02-1854

Gaastra Jan Faber te Nijehaske, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1854 (8) 

9465

Deel 2, 90

31-10-1866

Gaastra Jan Fabes te Nijehaske, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Sneek, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).

3594

Map 88-F

1876-1878

Gaastra Jan Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6001

654

15-07-1815

Gaastra Jan te Sneek een rekwest van hem betreffende de te betalen belasting op het Personeel en Mobilair en dat de Ontvanger en de Zetters niet in staat zijn om zijn aanslag enz.  jaar 1815 (4)

3596

Map  69

00-00-1874

Gaastra Johannes Grouw Reder, Goud en  Zilversmid , Stkken betreffende het verzoek van hem aan de Grouwsterstoombootrederij concessie te verlenen voor eene schroefstoombootdienst tusschen Grouw-Leeuwarden en Grouw Sneek ook het Reederij Contract is aanwezig en ook de reglementen en Tarieven jaar 1874 (33)

8380

833-2

24-08-1841

Smallinger-

            land

Gaastra M. S. te Dragten staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6383

58

02-04-1814

Gaastra M. S. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6093

282

07-04-1823

Gaastra Minne Sjoerds  ---- Munnik H.  Commies der Directe Belastingen enz. Onderwerp:  de verregaande feitelijke mishandeling van hem te Drachten gedaan den 14e April dezes jaars en wordt de Gouverneur geinformeerd verder is het opmerkelijk dat een man zoals hij een goed mens tevens van onberispelijk zedelijk gedrag enz.  door den Brood Bakker,  Wieling Cornelis Ebeles  hem aangedaan enz. het originele Proces Verbaal is ingesloten  waarin precies wordt vermeld hoe alles is gebeurd, daarin wordt ook genoemd als getuige  de Tapper Sluiter Gerrit en de knecht van Kijlstra Gerben P.  die de commies beledigde verder vermeld zijn ambtgenoot waarmede hij op weg was en wel Gosses Anne  ook vermeld een aantal van zijn aanvallers en wel: de korenmolenaar Molen van der Petrus Wiebes, Wielinga  Jetse Jans Veerschipper op Drachten van Leeuwarden,  de Tapper,  Sluiter Gerrit, Meijer Jacob Sjoerd,    alle wonende te Drachten, in tegenwoordigheid van de Kastelein  Gaastra Minne Sjoerds de navolgend epersonen kwamen hen helpen : Spaanstra Jan Jebeles Goud en Zilverkashouder,  Kalt Karel vooormalig opzichter over de Korenmolen alhier en Bakker Klaas Ruurds Logementhouder alle drie te Drachten, Nagtwagt  Meine van beroep Ratel of Nagtwagt en dat de ambtenaar Munnik Hermanus  geen zwarigheid te mogen veronderstellen dat de nagtwagt is omgekocht enz.  jaar 1823 (8)

6072

603

27-07-1821

Gaastra P.  ---- Bakker J. M.  Ontvanger te Sneek  wegens zijn overlijden enz. enz.  een verstrekte last op Gaastra P.  1e Commies bij de overleden ontvanger enz. jaar 1821 (2)

6077

1014

18-12-1821

Gaastra P.  gekwalificeerden tot de waarneming der functie van Ontvanger Particulier te Sneek maar dat Speelman Wobma H. M. en den 1e januari 1822 in functie zal treden en dat de administratie zal moeten worden enz. verder wordt genoemd de weduwe van den wijlen Ontvanger Particulier Bakker ….?  jaar 1821 (8)

6081

329

02-04-1822

Gaastra P.  zijn handtekening is bij Notarieele procuratie van den 28e dezer gekwalificeerd  voor het uitoefenen van zijn functie enz. jaar 1822 (1)

6072

526

03-07-1821

Gaastra P. Commies ten kantore Ontvanger Particulier schrijft en ondertekend een brief dat Bakker Jan M.  Ontvanger Particulier te Sneek hedenmorgen na een lange ongesteldheid ten 6 uren is overleden  jaar 1821 (1)

6081

363

10-04-1822

Gaastra P. geemployeerde ten kantore particulier te Sneek  aan mij hebbende ingezonden eene Notarieele procuratie door den ontvanger particulier Speelman Wobma als door eene ziekte zijn de de mazelen zijn waarneming enz. enz. jaar 1822 (1)

6084

692

22-07-1822

Gaastra P. hij neemt de post van de Ontvanger Particulier te Sneek voor 3 weken waar, de Minister heeft daar geen bezwaar tegen enz. jaar 1822 (2)

5996

173

25-02-1815

Gaastra P.---- Tibma ….? Ontvanger Particulier een ambtelijk stuk betreffende een declaratie voor ondertekenden Gaastra P. en Tjalsma H. S. wegens werkzaamheden in de zaak van eerstgenoemde enz. jaar 1815 (1)

6869

01-03-1825

4-A

Gaastra Pieter Flink wordt vermeld op een lijst voordracht van kandidaten voor de administratie der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen met vermelding van functie, vacante functie in de gemeente, met 7 kolommen info o.a. geboortedatum en plaats enz. enz. jaar 1825 (6)

6631

1114 3e blz. kolommen

15-09-1814

Gaastra Pieter hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6848

29-A

12-07-1824

Gaastra Pieter----- Noyon P.  een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp; dat hij i.v.m. zijn gezondheid  4 weken afwezig , verzoekt of zijn 1e klerk Gaastra Pieter  zijn plaats enz. jaar 1824 (3)

5992

831 en 839

24-10-1814

Gaastra Pieter---- Tibma Jouke Minks.  , Ontvanger van Arr. Sneek ,  betreft het onaangename gedrag van hem en dat hij een greep in de kas heeft gedaan ten bedrage van Franse Franc 49057-47 cent . tevens een proces verbaal dat hij is gesuspendeerd en  Bakker Jan Minnes zijn functie ad intrum waarneemt, en tot Sequesters der Boedel van Tibma  zijn aangesteld Haagsma Sjoerd en Hogenbrug Oene , ook wordt genoemd Reinbach W. M. rechter en Verwey H. griffier, waarbij de eed is afgelegd , en Teitsma Jouke Keimpes Ontvanger Generaal , Gaastra Pieter en Tjalsma Hayke deze twee laatste zijn geemloyeerden van Tibma  enz.  jaar 1814 (16)

6254

188-5

23-02-1815

Gaastra R. B. , hij tekend als lid van de raad mede met anderen het navolgende stuk, Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

5663

17 + 1 + 24

08-04-1897

Gaastra R. Grouw Schip de Willem III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897

6254

188-5

23-02-1815

Gaastra R. H. , hij tekend als lid van de raad mede met anderen het navolgende stuk, Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

8379

815-20 blz 42

19-08-1841

Gaastra R. te Sneek, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (3)

6038

725

29-09-1818

Gaastra Roel Baukes---- Reindertsma Oene Reinderts eigenaar onder Boornbergum heeft bezwaar en  verzoekende dat de belastbare opkomst is gebragt op drie en zeventig guldens en zeven en dertig cents enz. in vergelijking tot de opkomst en groote van zijn Hooilanden  in vergelijking aan Schuurman Lenze Bokes die heeft te Ureterp enz. heeft zig naar de gemeente begeven met Vries de Pieter Gooitzens Taxateur van de Gouverneur en Wieland Meine Taekes Taxateur benoemd door den klager verder wordt er twee zetters genoemd en wel Gaastra Roel Baukes en Buursma Tjeerd A. en de Assessor Sytsema Erryt enz. alle genoemden ondertekenen dit document enz. jaar 1818 (8)

6089

1194 blz. 29    23-12-1822

Gaastra Roel Baukes te Boornbergum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6254

188-4

23-02-1815

Gaastra Roel Baukes, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

6100

1215-29

29-11-1823

Gaastra Roel Baukes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Boornbergum  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6033

248

10-04-1818

Gaastra Roelof  ------ Haer van der Daniel Bonifacius  te Arum, hij is aftredend ontvanger der belastingen omdat hij is aangesteld tot Griffier der Staten van Friesland  voor zijn functie worden voorgedragen, Bintsma Michiel Albertus  te Harlingen geb. 18 Juni 1794 aldaar, Gaastra Roelof te Sneek geb. 10 Augustus 1798 aldaar,  Haafkens Hendrik te Sneek geb. 12-12-1778 te Utrecht,  Let van der Klaas Nicolaides te Leeuwarden geb. 25 Juli 1768 te Lekkum,  Ringnalda Klaas Hotzes te IJlst  geb. 2 Februari 1789 aldaar,  Visser Tammerus Canter te Bolsward geb. 9 Januari 1763 te Negapaman op de kust van Coromandel, Zeper Jan te Den Haag geb. 4 Maart 1783 te Leeuwarden ,  Simon Gerad Donis te Holwerd geb. 12 –11-1791 te Zeeland,  Boelens van Boulandin A. te Rinsumageest geb. 18 Jyli 1796 Leeuwarden jaar 1818 (12)

6027

716

13-10-1817

Gaastra Roelof  ,  voorgedragen voor de post als ontvanger der belastingen te Sneek met een staat met personalia, jaar 1817 (2)

6058

363 en 364

23-05-1820

Gaastra Roelof 30 jaar te Sneek wonende , staan op een documet als candidaat voor de post van griffier bij het Vredegerecht te Sneek i.v.m. het overlijden van Jonge de M. J. jaar 1820 (4)

6070

424-11          25-05-1821

Gaastra Roelof hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6631

1114

4e blz. van kolommen

15-09-1814

Gaastra Roelof hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

5995

71/9

27-01-1815

Gaastra Roelof---- Hylekama van B. A. in qualiteit als Regter Commissaris, Dobbe Bernard Johan Koopman en Endtz Samuel Medicinal Doctor te Sneek in qualiteit als Curatoren over de gefailleerde boedel van  de gewezen Bankhouder Susting ….? Geadtisteerd met den heer Vermey Icaac Mr. Griffier enz. enz. welke slechts onder bewaring van de heer Tibma J. M. was gestreld enz. enz. en ten einde aan de nieuw benoemde Cassier Schilstra Yme Lourens ter bewaring te worden gegeven enz.  en de Heer Gaastra Roelof bewaarder in deze boedel mede gecompareerd zijnde verklaard in het huwelijk te zijn getreden met Tibma Grietje Joukes dochter van Tibma Jouke Minks en als gelastigde van zijn schoonbroeder Tibma Fekke Joukes Huisman te Goyinga  enz. enz. staande egt met wijlen zijn eerste vrouw Gronsma Eelkjen enz. de Deurwaarder Sybrandi Klaas  verklaart dat bovenstaande enz. jaar 1815 (2) Document (9) Dossier  (45)

8350

175/27-6

21-02-1841

Gaastra Roelof Secretaris wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Wijmbritseradeel Cum Annexus Contributie Zeedijken de Steden Sneek en IJlst daaronder begrepen bestaat uit enz.  jaar 1841 (7)

6048

448, 1-7

+ 11, 27

06-07-1819

Gaastra Roelof te Sneek Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz.  jaar 1819  (9) hele dossier (30)

5992

867

31-10-1814

Gaastra Roelof thans commies te Sneek een handgeschreven brief door hem ondertekend,  Solliciteerd naar de vacantie functie als ontvanger in het arr. Sneek i.p.v. de heer Bakker Jan Minnes jaar 1814 (1)

8217

1083/2 no.  1-3 t/m/ 9

22-10-1839

Gaastra S. Bauke Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)

5664

3,  6

20-04-1916

Gaastra S. Grouw Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5664

29,  8

16-04-1903

Gaastra S. J. Grouw Schip de Grouw en Oostergoo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

5664

37,  6

01-04-1910

Gaastra S. J. Grouw Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

3594

Map 88-F

1876-1878

Gaastra S. S. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 7>>

27-08-1839

Gaastra S. T.  te Hijdaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8280

525-A, 2

13-30a

16-05-1840

Gaastra Sake Jacobs hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz. jaar 1840 (4)

5711

2 staat E

28-08-1902

Gaastra Sj. H. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de  Oostergoo Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16)

5664

20

17-09-1903

Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw  een Stoomboot Dienst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-09-1903

5663

4

30-03-1898

Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw,  Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898

5663

34

20-04-1899

Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw,  Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899

5663

17 + 18

08-04-1897

Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw,  Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897

5664

15

17-04-1913

Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw,  Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5664

16

10-05-1900

Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw,  Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900

5664

A.6 Bijl. 20

27-04-1911

Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw,  Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

5664

A.9 Bijl. 20

25-04-1912

Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw,  Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5664

27,  6

16-04-1914

Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw,  Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

5664

162,  19

27-02-1917

Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw,  Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918

5664

274-a,  19

28-02-1918

Gaastra Sjoerd Johannes te Grouw,  Schip de Oostergo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

6277

30-11

09-01-1817

Gaastra Symon Baukes moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6867

15-02-1825

13-D

Gaastra Sytse---- Frijda (Freijda) Joseph Aron, Koopman te Sneek wonende, verzoekt Autorisatie als Splitter van loten enz. enz. van de Koninklijke Nederlandsche Loterijen enz. ook aanwezig een een getuigenverklaring van goed gedrag door Druten van Wilhelmus geemplojeerde ter Secretarie en Gaastra Sytse Stadsbode ondertekend enz. jaar 1825 (4)

9465

Deel 3, 16

15-12-1860

Gaastra T. (de weduwe) Trekschuiten en Barges van Sneek op Leeuwarden, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1860 (8) 

5989

576 2e lijst

26-07-1814

Gaastra T. S. te Heerenveen staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

5994

1043

24-12-1814

Gaastra Tabe Sjoerd,  s Koopman en Winkelier te Heerenveen in een dossier zit ook een handgeschreven brief met zijn handtekening een  request jaar 1814 dossier (20)

3594

Map 31

1868-1870

Gaastra Tacke Siemens---- Gaastra Dedde Simons te Workum Schipper en Koopman, Stukken betrekkelijk een adres van eerst genoemde  getekende brief verzoekende om concessie voor eene schroefstoomboot, tusschen Workum en Leeuwarden en Workum en Sneek over Bolsward. Ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten ook aanwezig een afschrift van een notarisakte waarin staat dat Gaastra Tacke Siemens Grutter en Koopman te Workum mde concessionair is enz. Jaren 1868-1870 (48)

6261

900-4

04-09-1815

Gaastra Tjalke de weduwe, zij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Gaastra Tjeerd Tjerkes 239 Tjerkwerd  is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6628

825 blz. 4

23-05-1814

Gaastra Ulbe vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6257

410-16

28-04-1815

Gaatse Ale de weduwe Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6252

1218-19 en 23

12-12-1814

Gaatzen Andrijs Gediend hebbende als loods met Fransche miliairen naar Leeuwarden enz. , hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (5) dossier (26)

6631

1125

14-09-1814

Gabbema ?uismerus---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

6423

541D

17-10-1817

Gabbes Jan Cornelis * 02-11-1796 z.v. Gabbes Jan Cornelis en Klazen Lollina 15 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)

6423

541D

17-10-1817

Gabbes Jan Cornelis---- Gabbes Jan Cornelis * 02-11-1796 z.v. Gabbes Jan Cornelis en Klazen Lollina 15 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)

6251

1142

08-09-1814

Gabbes Teunis wordt vermeld als debiteur in Huisma Heerke Hendriks,  Onderwerp: dat hij de post heeft bekleed als lid van de gemeente Nes enzz.  en zodoende de administratie enz., en benoemd als Schoolmeester enz. enz.ook lijsten aanwezig met de administratie die achter is met de Debiteuren enz.  jaar 1814 (6)

8383

878/15

06-09-1841

Gabel 1----- Leeuwarden , een  bestek en tekening van het te bouwen Tolhuis aan de Straatweg Leeuwarden Marssum  een mooie tekening van de woning en een platte grond van het terrein waarop ingetekend waar het tolhuis komt te staan  Genaamd Gabel 1Jaar 1841 (9)

6833

27-A blz. 9

06-02-1824

Gabes Antje te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6830

18-A blz. 25

21-01-1824

Gabes Auke te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6285

1247- 103

18-12-1817

Gabes Faje, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6258

627-7

21-06-1815

Gabes Jacob wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6262

946-4

30-09-1815

Gabes Jan moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Piaam) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6830

18-A blz. 11

21-01-1824

Gabes Jan te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6245

399-46

10-05-1814

Gabes Jippe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

6626

543

23-11-1813

15-04-1814

Gabes Pieter---- Fopma J. L. Maire van de Gemeente Sexbierum ondertekend een brief aan de Heere Rijks Baron Ridder van het Legioen van Eer enz., dat de requeste van de Diaconen der Hervormde Gemeente van Pietersburen enz. alles betrekkelijk de verpligting ter Alimentatie Fredriks Marijke cum Familia daar de man van haar Gabes Pieter bij het aangaan van hun huwelijk van zijn geboorte Stad Sneek volgens opgave enz. en ten opzigte van het uit dat huwelijk geboren kind enz. verder genoot Gabes Pieter onderstand van Sneek tot aan zijne dood volgens een door Zwart G. F. en Stellingwerf J. R. ondertekend document enz. jaar 1814 (3)

6692

274

Doniawerst.

28-09-1819

Gabes Taeke in de Broek, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6)

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Gabes Teije, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6252

1179-19

08-11-1813

Gables Douwe wegens geleverde zeepwaren aan de Barak te Paezens, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6264

1149- 6

21-11-1815

Gadema Corn’s Botes komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Welsrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

8211

988-3, 9

Bladzijde 1

26-09-1839

Gadsonides H. IJ. te Dockum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_11a

20-07-1841

Gadsonides H. te Dockum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Gadsonides H. te Dokkum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8375

708-5_21

20-07-1841

Gadsonides te Dockum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland  ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_26

a+b

20-07-1841

Gadsonides te Dokkum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostdongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

5993

959

28-11-1814

Gaedzes Trijntje, de belasting wil zijn meubels te verkopen wegens een schuld, jaar 1814 (1)

6426

90 + 95

20-02-1818

Gaele Imkje x Houten van Lieuwe Jans---- Brouwer G. J. Assessor van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Houten van Gaele Lieuwes Boere Arbeider thans te beilen in Drente geboren in de Compagnie van Jubbega Schurerga den 26-06-1799 zoon van Houten van Lieuwe Jans gedetineerd in het Tuchthuis te Leeuwarden en van Gaele Imkje  het land doorlopend te bedelen dat hij in zijn woonplaats behoorde te zijn ingeschreven enz. jaar 1818 (3)

6256

338

21-02-1815

Gaeles Ymkjen----, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815  (8)

8308

1066-13

28-10-1840

Gaemers Cornelis * 1819 Den Bosch staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. jaar 1840 (6)

8359

377/28, 19 

19-04-1841

Gaevarts Jhr. Robert wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (5)

6397

670

15-06-1815

Gagerrn van, Kapitein 2e Divisie Generaale Staf hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6397

694

29-07-1815

Gahlen van, 1e Luitenant van de Art. trein bij de Brigade Kavalerie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

8351

204/13

00-00-1841

Gaijkema C. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie ( dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Gaijkema Cornelis, 91 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8093

565/6

11-07-1838

Gaijkema Dirk Geb. Haarlem, laatst gewoond hebbende te Haarlem. Sergeant-majoor 23-8-1836 Overleden te Koempoelang (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836(20) 

6424

609

10-12-1817

Gaijkema Jan Egberts 146 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Infanterie 1  wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Gaijkema Jan, 837 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6833

38-D deel 2

Blz. 24

06-02-1824

Gaijmans A. A. Lid der Gedeputeerde Staten te Gelderland, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6391

35

17-01-1815

Gaikema Fokke en de weduwe Heidelberg Eelse Reinders beide onder Bergum wonende,  Onderwerp: de leverantie van 2 artillerie paarden voor de troupes van zijne Russische Keizerlijke Majesteit het document is ondertekend door de Schout van Bergum de heer Haisma J. .enz. jaar 1815 (2)

6100

1215-12v

29-11-1823

Gaikema Fokke te Bergum , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Bergum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Gaikema Fokke te Tietjerksteradeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6278

194-3

20-02-1817

Gaikema Hendrik Harkes Landbouwer  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

6418

248-C 1e bat

bijlage

09-06-1817

Gaikema Liebe Johannes staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot – Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie welke van Ligchaamsgebreken, vijfjarige dienst en/of wettige Vrijstelling ingevolge Art. 44 van zijner Majesteits besluit van den 22e december enz. jaar 1817 (3)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Gaikema M. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6069

 

342, 4, 12

28-04-1821

Gaikema T. hij ondertekende samen met de Grietman, Raden en Secretaris van Tietjerksteradeel nagenoemd document; de  Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14)

8093

565-6

00-00-1836

Gaillard Adrianus Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Gorinchem. Tweede luitenant 29-10-1836 Overleden te Koempoelang (Id) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

8356

324-18, 3

03-04-1841

Gajus Andrea Pz. hij wordt vermeld met zijn handtekening in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info.,  Jaar 1841 (5)

8197

697-16_2

09-07-1839

Gal Samuel wordt vermeld in een document het opgeven der veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen met vermelding der Mutatien, vrijwilliger of dienstplichtig en de Gemeente enz. jaar 1839 (4)

8308

1070-8

580-622

28-10-1840

Galama F. M. te Workum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6277

30-16

09-01-1817

Galama Fokke M. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6277

30-16

09-01-1817

Galama Geele Y. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6418

255-BB

01-06-1817

Galama Hijltje 140 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6624

163

01-02-1814

Galama Jan---- Es van P. Constructeur, komt voor in een documet ondertekend door de Burgemeester van Harlingen met als onderwerp de opgave door hem  aan de Admiraal Verdonen ….? wegens de verloop der lopende Tuig en Zeilen van 3 gedesarmeerde Fransche Brikken,  ook wordt er gesproken over een koets met 2 paarden en dat de heer Kersjes ….? Zig beklaagd over het harde van de maatregel enz. ook genoemd den majoor Robienouw ….? , Stroband ….? Ook de Stadsbode Jacobi J.  en de  kopers van de bijna volledige Tuigagie van 3 Fransche Brikken Galama Jan, Ruiter de A., Salomons ….? enz. jaar 1814 (8)

5985

233

30-03-1814

Galama Jan------- Ruiter de A. & comp. een handgeschreven brief met zijn handtekening ,hij tekent A. F. de Ruiter en zijn compagnon Galama Jan tekent ook, ook o.a. een staat van uitgaaf bereffende het in de brief genoemde touwwerk hier worden ook  genoemd Overdijk Klaas, Wessel van Moses Salomons alle te Harlingen en Kersjes N. J. comm. der speciale Police, jaar 1814 (10)

8308

2086-14

01-11-1840

Galama Jan Y. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

5984

110

31-01-1814

Galama Jan, ---- Pieters Sieds & zoon te Leeuwarden  zij hebben ver beneden de waarde spullen verkocht die eigendom van de staat zijn o.a. masten, teer en andere voorwerpen van de Marine Inmiddels is het van uiters belang dat tegen alle verdonkering van die objekten wordt gewaakt enz. en Pieters Gerben wonende Gragtswal en het pakhuis de Doele aldaar bij Leeuwarden in perzoon verklaard dat niet zijn huis van Negotie maar hijzelf op persoonlijke titel  uit handen van de Russische commandant  de Baron Rosen te Groningen en dat ten huize van Blom Dirk Wytzes te Harlingen in de nacht van 27 december `1813 aldaar verkocht is op last van de Baron Rosen enz. enz. verder worden genoemd Ruiter de Abraham , Galama Jan, Overdijk Klaas,  Salomons Moses Kooplieden te Harlingen en Andrea Pieter Notaris te Leeuwarden, Buma Bernhardus, Nijsloot Jelle Annes Deurwaarder en Roep Johan Andreas Meester Kleermaker beide als getuige en wonende te Leeuwarden ook een lijst van de betreffende goederen overgeladen uit de schepen van Kast Eise Jans, Breeland J. A., Visser Jan,  Flik D. J. , Vries de C. J., jaar 1814 (15)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Galama Jan, 117 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6243

191-4

06-03-1814

Galama Jan, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6271

602 -3

18-06-1816

Galama M. G. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6243

191-20

06-03-1814

Galama P. D. de weduwe  , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6258

630-28  e.v.

17-04-1815

Galama van G.  Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum betaald  voor het witten van de kerk,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1645 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (6) dossier   (45)

8197

696-10

08-07-1839

Galama Weltje Winkeliersche te Harlingen vraagt in een door haar ondertekende brief met verschuldigde eerbied te kennen aan de Gouverneur van Vriesland  dat haar Competeerd Otma Nicolaas Reins Commies vroeger te Harlingen thans te Sneek de som van axchttien guldens acht en negentig een tweede cents ter zake aan hem verkochte en geleverde winkel waren in 1835 blijkens bijgaande rekening en dat dit op zijn Tractement wil inhouden ook een brief van  Otma dat hij een huisgezin heeft met 5 kinderen enz. en de rekening met alle gespecificeerde waren is ook aanwezig enz. jaar 1839 (9)

6243

191-15

06-03-1814

Galama Weltje, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

9188

597

20-05-1919

Galama Ysbrand J. Zijn aanstelling als zetter bij de belastingen enz. Jaar 1919 (2)

5994

980

06-12-1814

Gale S. A.    zijn benoeming als inspecteur de directe belastingen van   Overijssel , jaar 1814 (2)

3594

Map 88-F

1876-1878

Gale v.d. Taeke Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Galema  IJ. M. te Burgwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8096

626/20

43/455

28-06-1838

Galema Auke Jans te Harlingen Matroos op de Diligence

5982

1752

13-12-1813

Galema E. L. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners  die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6261

900-2

04-09-1815

Galema Fedde D. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6276

1102-4

18-12-1816

Galema Frans Ysbrands moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6246

500

20-05 -1814

Galema Gale Ysbrand, ---- Stellingwerf  Sjoerd Broers, hij huurde van de gemeente Workum  de Sluis het Sluishuis, de Herberg en  Visserij voor 4 jaren  voor fl. 816 per jaar enz. enz. wordt ook in genoemd,  getekend door het Gemeentebestuur van Workum en ?:  Hoekema P.? , Stelwagen J. J. , Visser L, Schol Jurjen, Kingma Gerben Jans,  Zee van der Jelmer, Sluijterman P. F., Kannegieter J., Mossel? Bastiaan F.,  Galema Gale Ysbrand, Brunger E. K., Kingma Robijn enz.   jaar 1814 (12)

6070

424-11          25-05-1821

Galema Geele Y. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6424

609

10-12-1817

Galema Hijltje 6 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6070

424-11          25-05-1821

Galema J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8280

526-1, 11

22-05-1840

Galema J. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8359

377/28, 2

19-04-1841

Galema Jan Fransen wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 10

19-04-1841

Galema Jan Fransen wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte  sum van f. 200.= aan Grondlasten betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

8364

502-495-16

21-05-1841

Galema Jan Franzen hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)

6830

18-A blz. 22

21-01-1824

Galema Lieuwe te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6254

122

29-01-1815

Galema Livius  en Meulen v.d. Teunis  Onderwerp: een request van hen enz. jaar 1815 (2)

6389

4

28-10-1814

Galema Lutmers, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)

6631

1125

14-09-1814

Galema Otte---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

6070

424-11          25-05-1821

Galema Otte IJsbrands hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8364

498/10, 10

21-05-1841

Galema Otte Y. de erven staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Nijland die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 9>>

27-08-1839

Galema P. K. te Welsrijp staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

732-754

28-10-1840

Galema P.K. te Welsrijp staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6070

424-11          25-05-1821

Galema Y. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 6

27-08-1839

Galema Y. K. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 5>>

27-08-1839

Galema Y. M. te Hichtum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6276

1102-4

18-12-1816

Galema Ysbrand F. moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

8364

498/10, 9

21-05-1841

Galema Ysbrand K. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Tjerkwerd die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6277

30-16

09-01-1817

GalemaYsbrand M. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6397

670

15-06-1815

Galen van, Luitenant bij de Artillerie hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6865

5-C

24-01-1825

Gales Gale  ---- Posthuma Jacob Gules te Rinsumageest zoon van Gales Gale en Schaafsma Grietje Jacobs  beide overl. zijn voogd is Spoor Auke Tjippes , van beroep Bijker, hij heeft zich niet gemeld voor de nationale militie omdat hij meende in 1806 geboren te zijn (een doopakte van 08-10-1805 is in het dossier aanwezig) maar is wel in de dienst gegaan jaar 1825 (4)

6865

12-C

24-01-1825

Gales Gale---- Posthuma Jacob Gales geb. 08-10-1805 te Driessum,   Smidsknecht,  z.v. Gale Gales en Grietje Jacobs Schaafsma hij heeft zich  niet ingeschreven voor de nat. Militie jaar 1824 en zich aldus schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf enz. enz.  jaar 1825 (3)

8375

716-3_1D

22-07-1841

Gales Jelke Wiebrens 18-05-1833 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

9414

17

18-09-1920

Galien v. der Hendrik te  Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1920 (1)

6257

410-9

28-04-1815

Galien v.d. Hend´k S. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6262

978-3

13-10-1815

Galien v.d. Hendr’k S. hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

9191

1149

16-09-1920

Galien van der Hendrik * 09-11-1886 Akkerwoude Politiedienaar (3)

6257

410-8

28-04-1815

Galien van der Sybe , Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6262

978-2

13-10-1815

Galien van der Sybe hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6382

133

12-04-1814

Galijma Abraham Jans---- Pabst van H.L? Luitenant Colonel van ‘t 3e Bataillon Infanterie te Campen enz schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen van Vriesland dat Galijma Abraham Jans plaatsvervanger van no. 38 te Rauwerd Akker van der Jan Sybes werkelijk bij enz. enz. jaar 1814 (1)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Galjema Douwe Jans, 445 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6683

2 deel 2

Blz. 13

04-01-1819

Gallandat J. H. (Dr.) te Hulst wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6671

54 deel 2

blz. 12

22-01-1818

Gallandat J. H. Dr. te Hulst Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 1

blz. 10

16-01-1822

Gallandat J. H. te Hulst , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 blz. 17

22-01-1818

Gallandat J. H. te Hulst Ouderling Classis van IJzendijke wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6680

418 blz. 4

07-10-1818

Gallandat J. H. te Hulst, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6709

36 deel 2  blz. 14

16-01-1822

Gallandat J. H. te Hulst, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8313

286, 1183/2

30-11-1840

Gallaway A. Harlingen Kapitein op de Union

8271

310/17, 286

28-03-1840

Gallaway A. te Harlingen Kapitein op de Union., jaar 1840

8353

248/17, 286

12-03-1841

Gallaway A. van Engeland Kapitein op de Union

8308

1078-8

29-10-1840

Gallaway A. voerende het Schoenerschip de Union met eenlading boter bestemd voor Londen geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur enz. maar door het stormachtige en slecht weder vereiste uitklaring enz. jaar 1840 (3)

6297

642

25-09-1820

Gallenkamp  & Jacobs te Amsterdam een Franse akte betreffende het Schip de Christina met als Kapitein Runhert W. enz , jaar 1820 (3)

6298

 

66

10-01-1821

Gallenkamp ….? en Jacobs …? ----  Reinhert  ….? Kapitein van het schip vrouw Christina van Gent   vertrokken  vertrokken 20e september en te Amsterdam aangekomen tusschen de 26e September en 6 Oktober  met de vragt  voor de heeren Gallenkanp ….? en Jacobs …?  Amsterdam  enz. enz. jaar 1821 (1)

6298

 

164-164a

182, 197

10-02-1821

 

Gallenkamp ….? en Jacobs …?----  Eisinga E. te Franeker , Onderwerp een medaillon wegens een tentoonstelling in Gent enz. ook genoemd Loon van T. N. te Irnsum, Raveschoot de Piers te Gent welke als voorzitter  bij de Stedelijke Commissie voor de Tentoonstelling enz. enz. en door de tussenkomst van de Scheepsmakelaar Spillebaut de Berlaere ….? Zijn aan boord gebracht van het schip de Vrouw  Christina  met Kapitein Reinhert ….?   vertrokken 20e september en te Amsterdam aangekomen tusschen de 26e September en 6 Oktober  met de vragt  voor de heeren Gallenkanp ….? en Jacobs …?   Loon van T. N.  een document met een kleine bijlage waarop de tekening van het medaillon rond met and in het midden T. N. van Loon te Irnzum  Gent 1820 .jaar 1821  (7)

7978

260

18-02-1837

Galles J. R. J. te Schiermonnikoog Buitenlands Zeevarende

6397

670

15-06-1815

Galliere de,  Majoor Titulair  bij de Kavallerie 3e regiment Karabiniers hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6384

131

18-6-1814

Gallieres de N. C. ---- Assen van J. schout van de Gemeente Ee schrijft en tekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat op 17 juni des avonds 10 uren bij hem vervoegde de persoon uitgevende voor een Wachtmeester met de naam Rietveld Jan Alberts en vertoon de mij de hier bijgaande order getekend door de Luitenant Colonel Gallieres de N. C. bij het 3e regiment Dragonders (is aanwezig) om te arresteren de persoon van Werf van der Jan Sakes in dienst bij het 3e regiment Dragonders en gedeserteerd, die hij hier reeds alhier te Veenwouden gevonden had en de Schout vond dat hij niet mocht weigeren enz. enz. en gaf de wachtmeester de Veldwachter en nog 5 man van de Landstorm mee enz. en hem een nachtverblijf in de Herberg Altena gegeven verder een heel verhaal over dat de Wachtmeester gen vertrouwen in de meegegeven mannen had en van der Werf als Deserteur beschouwd moet worden enz. ook wordt de naam Mulslegel Theodis Jacob bij het bij het 3e regiment Dragonders genoemd jaar 1814 (5)

6397

694

29-07-1815

Gallierls Majoor Titulair van het Regiment Carabniere No. 3 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

8302

962/24, 227

28-08-1840

Gallowaij ….? Kapitein

6629

842

01-07-1814

Galudanus Thomas benoemd voor de Stad Harlingen  wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

5995

37

14-01-1815

Gameren, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

8260

110-18

08-11-1839

Gamper Hans Jacob, Korporaal Afdeeling Grenadiers * 10-01-1808 Hettford (Zwitserland) ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

6393

134

28-02-1815

Gampert Pierre Staat vermeld als Plaatsvervanger  op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6833

38-D deel 1

Blz. 5

06-02-1824

Ganderheijden J. te Rossum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 7

06-02-1824

Ganderheijden J. te Rossum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Gandinga ….? De weduwe zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6252

1186-8

29-11-1814

Gang v.d. Gerrit Jans , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6252

1186-5

29-11-1814

Gang van der G. S. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jae 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814 1814  (6) dossier (11)

8280

517-11, 16

19-05-1840

Gang van der Gerrit  wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Nes Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6252

1186-5

29-11-1814

Gang van der Jan L. ,  Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

8172

247-15

06-03-1839

Gankema Hendrik Harms , Fuselier 7de Afdeeling Infanterie *  06-03-1809 Kropwolde,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

6424

584

02-12-1817

Gans van A. 16 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Crimineellen

26-03-1824

Gans van Agnietje P., 238 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Gans van Agnietje T., 32 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Gans van Andries T., 131 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Gans van Andries T., 134 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Gans van Andries T., 202 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Gans van Andries T., 290 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6087

948-4

11-10-1827

Gans van Angnietje staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

9187

1787-A

05-12-1918

Gans van Freerk, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3698

A-6

28-10-1828

Gans van Johannes Tylemans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (7)

6098

860

08-09-1823  

Gans van Tielemans, Hij is uit de gevangenis door middel van braak ontvlucht samen met een paar andere gevangen enz.. jaar 1823 (1)

3698

A-6

28-10-1828

Gans Van Tyleman, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (7)

8207

898-17

30-08-1839

Gansebeke van Pierre * ..-12-1807 Godveerdegem , Jager bij het Korps Jagers van Cleerens, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  tot enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)

8211

988-3, 26

Bladzijde 3

26-09-1839

Ganzenga G. J. te Ee  wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Ganzinga G. te Ee staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 26

Bladzijde 2

26-09-1839

Ganzinga G. te Ee wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 26,2

19-06-1840

Ganzinga G. te Ee wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8285

615-2, 26,4

19-06-1840

Ganzinga G. te Ee wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

6271

574-5

06-07-1816

Ganzinga Jitze Gerkes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

9182

285/26

07-02-1916

Ganzinga Sjoerd Anjum Rijksveldwachter Met Signalement

9180

330-26

17-02-1915

Ganzinga Sjoerd Met signalement Veldwachter te Oostdongeradeel (3)

8375

708-5_26b

20-07-1841

Ganzinga te Ee staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8280

517-11, 49

19-05-1840

Garda D. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6635

89

00-01-1815

Garda Pieter Oeges ,   Handgeschreven brief met  Handtekening van Pieter Oeges Garda  Kuipersbaas te Rien Jaar 1815

8354

277/14

00-00-1841

Garda Pieter Oeges Kuiper te Rien Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (17)

6378

9 en 14

03-12-1813

Gardama Willem Hendrks, Matroos,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)

8315

254

1231/13

14-12-1840

Gardena William (Gardener Wilham?)  te Rotterdam Kapitein op de Echo

9184

442

10-04-1917

Gardenier Dirk te Metslawier-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw Kruisland jaar 1917 (2)

6406

175-

1+10-11

09-04-1816

Gardenier Marten Frances staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

8211

990/3

26-09-1839

Gardenier Pieter Pieters Landbouwer te Kollum komt voor op een documet van Declaratoiren van onvermogen voorkomende op het memoriaal 18 enz. jaar 1839 (2)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Garling P. Kapitein met het schip de Sophia te Leverpool heeft den 30e aanvang gemaakt met het laden van het schip voor Ostende staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6252

1186-7

29-11-1814

Garnier D. T. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6424

609

10-12-1817

Garnierda Romke 12 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6675

199

07-05-1818

Garrau….?, staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5) 

6871

22-03-1825

11/1-C

Garsonides Dirk Hendriks te Utingeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

8286

647/18

29-06-1840

Garst,  Willem Garst * 01-11-1815 Hillegom, Lancier Tot den doodstraf met den Strop veroordeeld, maar.. met Signalement

8093

565/6

11-07-1838

Garsten Hendrikus Geb. Hoeven, laatst gewoond hebbende te Hoeven. Fuselier24-11-1836 Overleden te Fort de Kock (Sumatra) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

5666

Jaar 1900

akte 3

Gase Joh. A. Jr. wonende Krommedaal 14 te Amsterdam Onderwerp: een opening van een Stoombootdienst tussen Amsterdam en Harlingen met de stoomschepen “Stad Zwolle”  en  “Prins van Oranje”  enz. jaar 1900 (3)

5666

Jaar 1895

akte 4

Gase Joh. A.---- Strikwerda Daniel Stoombootkapitein en en Feenstra Jan beide te Leeuwarden  maken bekend in een  poster dat zij  met de Stoomboot”Hoendiep” een dagelijkse Dienst behalve op Zondag  zullen uitvoeren tussen Leeuwarden en Harlingen met een aansluiting op de Stoombootdienst Harlingen op Amsterdam van Gase Joh. A. enz. jaar 1895  (4)

6089

1186        

21-12-1822

Gasignet P. te Noordwolde,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6089

1186        

21-12-1822

Gasignet P. te Oosterwolde,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6633

1463

24-11-1814

Gasinjes P.---- Nicolai R., Siderius M. en Gasinjes P.  een document waar hun naam onder staat als gecommitteerden bij resolutie der Commissie om te examineren de missive van de heer Pel K. P.  geschreven te Dragten 10 mei j.l.  het betreft de klagten over de onevenredigheid van de impost op het middel van de Turf  onder de missive staan de handtekeningen van  Nicolai R  en Pel K. P.  enz. jaar 1814 (23)

6640 

499

31-05-1815

Gasinjet J. Ontvanger voor de Rijks Directe Belastingen  en Accijnsen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Turf Impost aan de Draaibrug te Dragten hij was te dicht bij de huizen en een steen enz. de chirurgijn Camminga en ook genoemd de heer Suringar enz. jaar 1815 (1)

6254

151

06-02-1815

Gasinjet M. Logies van2 geaprehendeerde vrouwen ‘snachts van 14 tot 15 Januari 1809, 1e Hoofdstuk over 1810 en vroeger,  Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813   jaar 1815 (10)

6634

1525

08-12-1814

Gasinjet M., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

6388

45           05-10-1814

Gasinjet Matthijs, Kastelein te Balk, wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz. jaar 1814 (4)  dossier 12

6101

1295

13-12-1823

Gasinjet P---- Visser Jan Pieters Lid van de Raad van Loting van het district van Ontvang van Johannesga is benoemd tot Bijschatter voor de Personele en Mobilaire Belasting in het ontvang van Knijpe, Mildam en Tjallebirdt dit document is ondertekend door Doesburgh van W.  Controleur der Directe Belastingen enz. voor de ontvang van Wolvega, Oudetrijnrijne, Noordwolde en Blesdijke, ook Riesen van J. W. Ontvanger te Wolvega, Tietema L. B. Ontvanger Oudetrijne, Gasinjet P. Ontvanger te Noordwolde, Smit Js. Ontvanger te Blesdijke enz. jaar 1823 (4)

5982

1785

31-12-1813

Gasinjet P.---- Breugel van ….? Directeur der Directe Belastingen  geeft kennis van het overlijden van de heer Veening ….? Percepteur te Noordwolde en Oosterwolde vraagt ter vervulling van die vacature voor de heer Attema E. wordt ook genoemd de heer Gasinjet P. Oud Inspecteur van het middel op Turf enz. jaar 1813 (3)

5983

17

08-01-1814

Gasinjet P. er bestaan geen redenen tegen de voordracht van hem als percepteur over Noordwolde en Oosterwolde enz. jaar 1814 (1)

6264

1224

23-12-1815

Gasinjet P. Gemeente Ontvanger  Onderwerp : de ontvangsten over 1814 enz. jaar 1815 (1)

6076

921

27-11-1821

Gasinjet P. hij staat in een document op de lijst van sollicitanten om den post van Ontvanger Particulier te Heerenveen vermeld  met vermelding van zijn Tegenwoordige Qualiteiten (Beroep) enz. jaar 1821 (6)

6868

16-02-1825

11-A

Gasinjet P. hij staat op de naamlijst der Heeren Leden van de Kommissie van Landbouw in Friesland waarvoor de Kontributie over 1823 en 1824 nog moet worden ingevordert enz. jaar 1825 (3)

6868

16-02-1825

11-A

Gasinjet P. hij staat op de naamlijst der Heeren Leden van de Kommissie van Landbouw in Friesland waarvoor de Kontributie over 1823 en 1824 nog moet worden ingevordert enz. jaar 1825 (3)

6071

477

16-06-1821

Gasinjet P. Maatschappij van Weldadigheid  lid van de commissie van Landbouw in Friesland  en Leden van de Maatschappij van Weldadigheid , jaar 1821 (1)

5984

120

14-02-1814

Gasinjet P.---- Riesen van J. W., Percepteur te Noordwolde en Oosterwolde en de tot Percept provisioneel gequalifiseerde Heer Gasinjet P. en Riesen van J. W. heeft overgedragen enz.  tevens staan hun handtekeningen onder dit document enz.jaar 1814 (3)

6101

1275

10-12-1823

Gasinjet P. te Oosterwoude , Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig geweest het verschuldigde eerste termijn te voldoen. Enz. jaar 1823 (2)

6718

250

00-00-1823

 

Gasinjet P., Landbouw,  Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823  tot de najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet  J.J.,  Feenstra  Thijs, Beucker D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H.,  Boelens A.A. van,  Berghof L.W., Koumans Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E.,  Hylarides W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P.,  Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe Kingma J. M. van.,  Woudsma Fake Hendriks.,  Feenstra  Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,  Greuve J. K. de,  Pas, E.  jaar 1823 (47)

6100

1087

04-11-1823

Gasinjet Pau…s,Controle  Heerenveen , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

5996

151-a 

2e rij namen

20-02-1815

Gasinjet Paulus hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6070

424-12          25-05-1821

Gasinjet Paulus hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6037

643

31-08-1818

Gasinjet Paulus hij wordt vermeld  in de brief: Wij ondergetekenden * verklaren het Lidmaatschap van de My. Van Weldadigheid aanvaard te hebben op voorwaarde bij het reglement der My der weldadigheid. Jaar 1818 (2)

6053

958

27-12-1819

Gasinjet Paulus Landbouwer te Oosterwolde, hij wordt vermeld in het document van de personen die hunne bijdrage  voor het fonds van weldadigheid aan de gouveneur hebben voldaan. Jaar 1819 (2)

6833

9-A blz. 15

09-02-1824

Gasinjet Paulus te Oosterwolde en Noordwolde, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

5983

41

17-01-1814

Gasinjet Paulus---- Vening J. G. door zijn overlijden is er een vacature ontstaan van percepteur der directe belastingen in Oosterwolde en Noordwolde en er wordt voorgedragen Gasinjet Paulus gewezen inspecteur van het middel op de Turf en hij wordt provisioneel gequalificeerd tot de waarnemeing enz. jaar 1814 (1)

6099

1066

31-10-1823

Gasinjet Paulus, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen te Noordwolde en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6100

1087

04-11-1823

Gasinjet Paulus,Controle  Gorredijk , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6098

845

04-09-1823  

Gasinjet---- Smit G.  wegens afwezigheid van zijn vader neemt hij het belastingkantoor te Donkerbroek waar voor 10 dagen, ook genoemd Falkama  de Burgh? Aldaar en de ontvanger Gasinjet enz. jaar 1823 (1)

6036

546

27-07-1818

Gasinjet T.  hij neemt 14 dagen verlof om familiezaken in Amsterdam en Hoorn te regelen tijdens zijn afwezigheid wordt zijn kantoor waargenomen door Smit Klaas Lykles zijn geemployeerde jaar 1818 (1)

6080

316

30-03-1822

Gasinjet T. hij verzoekt een verlof voor 18 dagen in de maand april en de Grietman van Ooststellingwerf geeft het advies aan de Gouverneur dit toe te staan enz.  en Smit Klaas Lykeles neemt kantoor  der Belastingen voor 18 dagen waar i.v.m. het verlof van de ontvanger Gasinjet T. die naar Holland moet jaar 1822 (2)

7977

148-21

10-02-1837

Gaspard Louis Adrien Graaf van Limburg Stirum enz.  gecompareerd Bonnes Jan oud 55 jarenTimmerman te Kollum en Keuning Andries 38 jaar Timmerman aldaar geburen der overledene welke ons verklaard hebbende dat Alstorphuis Willem Gerard oud 80 jaren zonder beroep te Kollum weduwnaar van Gerbens Pietje geboren te Appingadam en zoon zijner wijlen ouders Alstorphius Hendrik en Wastenberg Anna Maria op den 19e dag der maand januari in den huizing nummer enz. te Kollum is overleden enz. jaar 1837 (4)

8161

79-4

22-01-1839

Gassman Anton, Alteshoven is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

3594

Map 88-F

1876-1878

Gast J. Mz. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6871

28-03-1825

2-A

Gast Lammert Everts wonende te Pekela op zijn requeste is goedbevonden voor het schip de Vrouw Gerdina met Kapitein Lammert Everts Gast thans liggende te Harlingen een Zeebrief te verstrekken enz. jaar 1825 (3)

9180

1327

19-07-1915

Gasthuis---- St. Anthony Gasthuis te Leeuwarden zij vragen in een handgeschreven brief met daaronder de handtekeningen van Voorzitter en Secretaris  een vergunning voor slootdemping en een uitweg enz.   naar de rijksweg  met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)  enz.  jaar 1915 (11)

6015

661

31-10-1816

Gasthuis St. Antoni Gasthuis--- Cantor Visscher T. als boekhouder van het St. Antoni Gasthuis te Bolsward dewelke aan de Rentmeester van de Benificialen van Bolsward heeft verkogt enz.enz.  Een rekwest omdat zijn aanslag voor een ander is bestemd wegens enz. enz. jaar 1816 (3)

6044

149

08-03-1819

Gasthuis-- St. Antony Gasthuis, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Friesland   jaar 1819 (4)

9190

132

23-01-1920

Gasthuis Vredenhof---- Dronrijp, Gasthuis Vredenhof , Beijma J. M. een handgeschreven brief met zijn handtekening,  administrateur verzoekt vergunning voor een uitweg te maken naar de straatweg kadastraal bekend onder enz. enz. ,  jaar, met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (11)

9186

339

21-03-1918

Gasthuis, St. Anthony Gasthuis te Leeuwarden het bestuur  verzoekt vergunning tot het aanleggen van een bruggetje op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Deinum met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar  1918 (10)

6243

191-11

06-03-1814

Gastrik H. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6714

99

00-00-1823

Gates Iemke-- Harms Wiepke geboren en gewoond hebbende te Horden vrouw van Gerrit Fohs Harms en van Iemke Gates vrouwe van Jan van Houten geboren en woonachtig te Leerenveen ? (Heerenveen?) en in het tuchthuis te Vilvorden overleden jaar 1823 (1)

6859

9/A

17-11-1824

Gatjes Lolke (de weduwe) te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1

6258

630-31

17-04-1815

Gatses Lieuwe ,  Thuinhout A. Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum  ontvangt   jaarpagt van de Stadshuis  van eerst genoemde,  ,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

8348

138/7-1

00-00-1841

Gatsonides  Tjepke Ijsbrands  wonende op het Zuidvliet te Leeuwarden,  Sollicitatie als Deurwaarder Directe Belastingen te Leeuwarden , met een staat van  kennis enz. ook met een handgeschreven brief met zijn  handtekening jaar 1841(11)

6869

02-03-1825

26-C 

Gatsonides Dirk Hendriks, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen info) van de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz.  jaar 1825 (4)

8280

517-11, 29

19-05-1840

Gatsonides F. Y. te Leeuwarden wordt vermeld als schatter in een document genaamd Staat van kosten van Schatting en telling welke de Schatters over het jaar 1839-1840 aankomen, voor zodanige Percelen welke buiten die termen van belastbaarheid zijn gebleven in de Gemeente St. Jacobi Parochie enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8375

708-5_8a

20-07-1841

Gatsonides H. te Dockum staat als afleveraar van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Gatsonides H. te Dockum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Gatsonides H. te Dockum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 8-1

19-06-1840

Gatsonides H. te Dockum Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Drank wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, Likeur en gedistilleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 8-2

19-06-1840

Gatsonides H. te Dockum Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Drank wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, Likeur en gedistilleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 21

19-06-1840

Gatsonides H. te Dockum Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8380

833-2

24-08-1841

Kollumer-

land en Nieuw

   Kruisland

Gatsonides H. te Dokkum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Gatsonides H. te Dokkum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8285

615-2,

26, 2, 3

19-06-1840

Gatsonides H. te Dokkum Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

3622

B  Stuk 4

22-12-1856

Gatsonides Hendrik IJsbrand---- Boer de Douwe Martens hij is de hoogst biedende voor de pacht van de Hooge- of Klaarkampsterbrug over de Dokkumer Ee of Trekvaart van Leeuwarden naar Dokkum met als borgen Osinga Pier Nammes en Gatsonides Hendrik IJsbrand enz. jaar 1856 (5)

8361

427-5, 2

01-05-1841

Gatsonides Hendrik IJsbrand,  Handelaar in het groot, staat vermeld in het Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland  het betreft Aangifte Biljet wegens het Patentregt voor het jaar 1840/1841 hetwelk iedere Patentschuldigde Gemeente Dockum zal behooren in te vullen  ook een door hem geschreven en ondertekende brief in het dossier enz. jaar 1841 (14)

8285

622-1

20-06-1840

Gatsonides Hendrik IJsbrands ---- Blauw Jacob te Dockum betreft een radiatie van de Hypothecaire inschrijving voor de firma Blauw Sijbrand Jacobs en Boekhout Goikjen echteleiden, Handelaar in het groot in Binnenl. Gedistilleerd staande in Wijk D. no. 136 verschuldigde accijns enz. ook een door hem ondertekende brief als Handelaar in Wijn en Sterke Dranken te Dockum, een Notarisakte bij Mr. Slooten van Adrianus, ook wordt zijn schoonbroeder Gatsonides Hendrik IJsbrands genoemd, verder eene huizing staande in de Keppelstraat te Dokkum tevens genoemd de heer Jong de Jacob aan den Uithoorn gevestigd tevens wordt de waarde van het onroeren goed enz. vermeld  jaar 1840 (9)

6627

621+667

02-05-1814

Gatsonides Hendrik---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het rekeste van de Armenvoogden van den Dorpe Akkrum betrekkelijk de verpligting ter aliementatie van Pieters Janke ook Jantje weduwe van Gatsonides (Gatzonides) Hendrik maar ten laste van Harich zou komen maar dat zij wel vijf jaren enz. tevens een brief van de Armenvoogden van Harich ondertekend door Bosma Meinse Alles en Jong de Meinse Robijns  jaar 1814 (7)

6855

14-A

05-10-1824

Gatsonides Jouke Jelgershuis Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement. Jaar 1824 (2)

6833

12-A

09-02-1824

Gatsonides Jouke, Onderwerp betaling van zijn tractement 1e kwartaal 1824 enz. Jaar 1824  (2)

8280

517-11, 23

19-05-1840

Gatsonides T. H. te Leeuwarden wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 24

19-05-1840

Gatsonides T. IJ. te Leeuwarden wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met geringe huurwaarde beneden de belastbaarheid dienst 1839/40  enz. Gemeente Blija, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 27v

19-05-1840

Gatsonides T. IJ. wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11,

27 + 27v

19-05-1840

Gatsonides T. IJ. wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6059

440

20-06-1820

Gatsonides Tjepke IJsbrands , hij heeft zijn functie als  onderwijzer te Boornbergum en Kortehemmen heeft aangenomen enz. jaar 1820 (1)

6057

257

11-04-1820

Gatsonides Tjepke IJsbrands bezittende de 3e rang van Schoolonderwijzer is benoemd op de school te Boornbergum en Kortehemmen enz. jaar 1820 (1)

6053

951

25-12-1819

Gatsonides Tjepke is aangesteld als onderwijzer 3e klasse te Lutkewierum, wordt ook genoemd de schoolopziener Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum   jaar 1819  (1)

6857

6-A

26-10-1824

Gatsonides Tjepke Ysbrands aanvaard zijn functie als schoolonderwijzer te Rinsumageest jaar 1824 (2)

6853

1-A

03-09-1824

Gatsonides Tjepke Ysbrands zijn aanstelling als schoolonderwijzer te Rinsumageest jaar 1824 (3)

8364

489-6

1+10-12

18-05-1841

 

Gatsonides Tjipke Hendriks staat in een document Controle Harlingen met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (4)

8280

517-11, 25

19-05-1840

Gatsonides Tjipke IJsbrands te Leeuwarden wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in het Kantoor Deinum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9126

812-6

08-05-1879

Gatsonides Ysbrandus Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Beetsterzwaag met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (4)

8380

832-9

23-08-1841

Gatsoniedes Tjepke Ysbrandes  gepensioneerd schoolonderwijzer te Leeuwarden, hij solliciteerd naar een ander functie enz. jaar 1841 (3)

6622

2125

00-12-1813

Gatzes Gerrit---- Taekes Syke weduwe van Gatzes Gerrit hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4)

6262

946-3

30-09-1815

Gatzes Klaas moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Dedgum) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6636

188

19-02-1815

Gatzes Luitjen staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6262

946-2

30-09-1815

Gatzes Sybreg moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Hieslum) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

8378

777/2

09-08-1841

GatzeTjerks Yntema,----- Haitsma Jetske Haitzes, en Haitsma Scheltje Haitzes een bewijs dat er geen inschrijving van Hypotheek bestaat tegen hun, Haitsma Aaltje Haitzes weduwe van Damstra Jan Gosses , een staat der Hypothecaire inschrijvingen tegen haar, ook een Haitsma Willem Haitzes genoemd, ook een Haitsma Martjen Haitzes weduwe van   Yntema Tjerk Gatzes, Bosma Gatze Jacobs is de voogd van Aaltje Tjerks Yntema 14 jaar, Haize Tjerks Yntema 12 jaar en  GatzeTjerks Yntema 10 jaar Hypotheekgevers , en Bruinsma Douwe Thijsses te Tjerkwerd voogd  over  Thijs en Folkert Foppes Thijsses Bruinsma  kinderen van Foppe Thijsses Bruinsma  en Dijkstra Corneliske Folkerts en Hypotheekgevers , ook een Hylkema Marten Hylkes Huisman te  Idzega Hypotheekgever, onderwerp Schadeloosstelling wegens onteigening voor de verwijding van de Nijbuurumervaart, Overal staat bij een omschrijving van het gekochte en bij welke Notaris en waar  en tegen welk bedrag,   jaar 1841 (16)

8364

489-6

1+6 en 7

18-05-1841

 

Gatzonides F. IJ. staat in een document Controle Bergum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

8356

328-18

03-04-1841

Gatzonides H. IJ. van beroep Handelaar te Dockum het betreft de toestemming voor 920 kannen Wijn uitgegeven te Rotterdam enz. jaar 1841 (3)

6626

514

12-04-1814

Gatzonides Hendrik---- Pieters Jantje zich thans bevindende te Ackrum aldus geven de Armvoogden van Ackrum met alle eerbied te kennen in een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland en aldaar onderhouden geworden en in het huwelijk zijn geweest met Gatzonides Hendrik nu Hendrik is overleden en Jantej te Harich geboren moet zij aldaar worden onderhouden enz. jaar 1814 (1)

6627

621+667

02-05-1814

Gatzonides Hendrik---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het rekeste van de Armenvoogden van den Dorpe Akkrum betrekkelijk de verpligting ter aliementatie van Pieters Janke ook Jantje weduwe van Gatsonides (Gatzonides) Hendrik maar ten laste van Harich zou komen maar dat zij wel vijf jaren enz. tevens een brief van de Armenvoogden van Harich ondertekend door Bosma Meinse Alles en Jong de Meinse Robijns  jaar 1814 (7)

6628

765

09-06-1814

Gatzonides Hinderik Dirks---- Heegstra Sipke Pieters Winkelier, Boxum Rienk Hindriks Koopman , Tempel van der Johannes Martens Scheepstimmerman en Hoekstra Eesge Jentjes Brander alle woonachtig te Akkrum  verklaren zeer wel gekend te hebben de persoon van Gatzonides Hinderik Dirks in leven alhier woonachtig en dat deze reeds voor het huwelijk met Pieters Jantje onderstand genoot wat onafgebroken heeft voortgeduurd tot aan zijn dood de eerst genoemde 4 ondertekenen dit document ook een begeleidende ondertekende brief van Hoytema P. S. Schout van Akkrum tevens een brief van de Armenvoogden van den Dorpe Harich dat zij geen onderstand kunnen geven gezien enz. deze brief is ondertekend door Finnema Auke H. , Akker van der A. G.  enz. jaar 1814 (5)

8364

489-6

1+2 en 3

18-05-1841

 

Gatzonides J. H.  staat in een document Controle Leeuwarden met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

6872

31-03-1825

16-A

Gatzonides Jouke Jelgershuis staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)

6872

01-04-1825

19-A

Gatzonides Jouke Jelgershuis wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter Provinciale Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Gatzonides Jouke, 439 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8224

1236-8

04-12-1839

Gatzonides T. H. ---- Meindersma J.  Brood en beschuit Bakker een dossier betreffende reclamatie wegens personeele belasting diens 1838/39, beschrijvingsbiljet, door de Rijksschatters  Gatzonides T. H. en Hanius J.  geteld 22 deuren en vensters enz. ook een brief van Meindersma J. door hem ondertekend  ook een aanslagbiljet enz. jaar 1839  (19)

8280

517-11, 28

19-05-1840

Gatzonides T. H.  te Leeuwarden wordt vermeld als schatter in een document genaamd Staat van kosten van Schatting en telling welke de Schatters over het jaar 1839-1840 aankomen, voor zodanige Percelen welke buiten die termen van belastbaarheid zijn gebleven in de Gemeente St. Jacobi Parochie enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 33

19-05-1840

Gatzonides T. H. Schatter der Belastingen in een document genaamd Taxatie Kosten wegens onbelastbare perceelen opgemaakt ten behoeve der Schatters van de Gemeente Leeuwarden over het Dienstjaar 1839-1840 enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8364

489-6

1+2 en 3

18-05-1841

 

Gatzonides T. IJ. staat in een document Controle Leeuwarden met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

6054

52

24-01-1820

Gatzonides T. zijn benoeming en aanstelling als schoolonderwijzer te Lutkewierum en ziijn post heeft aanvaard enz. jaar 1820 (1)

8364

489-6

1+4 en 5

18-05-1841

 

Gatzonides Tjepke Hendriks staat in een document Controle Leeuwarden  Inspectie Dronrijp met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

8348

138/7 -11

00-00-1841

Gatzonides Tjepke Hendriks winkelier te Leeuwarden,  Sollicitatie als Deurwaarder Directe Belastingen te Leeuwarden , met een staat van kennis enz. ook met een handgeschreven brief met zijn  handtekening jaar 1841 (11)

8364

489-6

1+4 en 5

18-05-1841

 

Gatzonides Tjepke IJsbrands staat in een document Controle Leeuwarden  Inspectie Dronrijp met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

6867

09-02-1825 25-A

Gauci? M.?---- Tjerpstra Tjebbe, Vleeschhouwer te Wirdum Onderwerp: proces verbaal van bekeuring tegen hem opgemaakt door Commiessen Duisenberg J. C. en Gauci? M.?   ten zake als Inlandsch Kramer niet behoorlijk te zijn gepatenteerd er wordt hem een transactie aangeboden ter voorkoming van vervolging  jaar 1825 (2)

6414

27

15-01-1817

Gaudin Jean- François A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)

VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

8375

716-3_1L

22-07-1841

Gaukes Akke 08-10-1828 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

3698

A-4

08-10-1828

Gaukes Akke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1828 (3)

6262

952-14

28-09-1815

Gaukes G. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

5997

307

31-03-1815

Gaukes Grietje is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  358

3698

A-4

08-10-1828

Gaukes Grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1828 (3)

6258

630-23

17-04-1815

Gaukes Sikke komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

6285

1247- 25

18-12-1817

Gaukes Wierd, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6262

946-3

30-09-1815

Gaukes Wopke moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6833

27-A blz. 6

06-02-1824

Gauma F. S. te St. Johannesga staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

8214

1028/12

08-10-1839

Gaun Jacob Jans 84 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

6021

234

14-04-1817

Gauthier Pierre Joseph hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland gefungeerd hebben. jaar 1817 (5)

5991

708

12-09-1814

Gauthier Pierre te Sneek, Gewezen ontvanger der registratie te Sneek, de ontvanger der Directe Belastingen Jongbloed J. schrijft en ondertekend een brief waarin hij vermeld dat hij nog 29 paspoorten van eerstgenoemde in zijn bezit eeft enz. jaar 1814 (1)

6249

 

877, 1, 4-5

15-09-1814

Gauthier Pierre te Sneek, heeft tegoed wegens zegels voor de burgelijke registers , wordt vermeld in een document de heer Schout van Jorwerd verlangd dat uit de onvoorziene uitgaven dienst 1813 enige kosten voor de arrestatie van eerst genoemde worden voldaan  enz. jaar 1814 (3)

5983

23

10-01-1814

Gauthier Pierre te Sneek, staat vermeld op een document Tableau van zoodanige financieele ambtenaren welke bij het vaderland zo gezegende omwending van zaken hunne posten hebben verlaten met vermelding oz zij hunne boeken/administratie hebben achtergelaten of meegevoerd jaar 1814 (3

5982

1750

16-12-1813

Gauthier Pierre te Sneek, vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)

5982

1757

18-12-1813

Gauthier Pierre te Sneek, vermeld op de staat der ontvangers van de Enregistratie en de Domeinen in het Departement Vriesland welke bij hunne Bureaux gebleeven zijn, tijdens den aftogt der Franschen enz. jaar 1813 (7)

8172

247/15

06-03-1839

Gauthrein François Geb.6-4-1797 Pralen. Gegageerd Korporaal bij het Oost-Indisch leger   “Heeft door eigendunkelijk verblijf buitens’lands het genot van het aan hem verleend gagement verbeurd”. 1839

6639

429
05-05-1815

Gauw J.---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ontvangen missive van de Burgemeester van Workum dat de personen Gauw J. en Radersma K. P. en na het bedanken van de heer Gauw dat Radersma de geschikte persoon is enz. verder genoemd Schuitemaker J. die zij hadden voorgedragen enz. jaar 1815 (2)

6855

2-A

08-10-1824

Gauw Jan te Joure benoemd tot schoolonderwijzer te Joure en zijn functie aanvaard, jaar 1824 (2)

6868

16-02-1825

30-B

Gauw Jan, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

6849

1-A

27-07-1824

Gauw Jan, zijn aanstelling als Schoolonderwijzer te Joure jaar 1824  (3)

6632

1262,

6e blz. van kolommen

03-10-1814

Gauwes Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

7977

 

152-10

11-02-1837

Gaven H. C. Schipper op de Drie Vrienden staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen informatie zoals van welk land het schip de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7)

6381

97

14-03-1814

Gavere de A.  (Amelius) Schout van Oosterend schrijft en tekend een brief aan de Commissaris Generaal van Vriesland Onderwerp: dat de Kust Cannonniers niet Cantons maar Ringsgewijze is geschied en dat enz. jaar  1814 (2)

6624

204

29-01-1814

Gavere de A.  Amelius)----Steeg Jan Janzen van beroep Huisman te Oosterend, Lid van de Municipale Raad van Oosterend  wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van Gavere de A. (Amelius) de Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1)

6011

 

311

31-05-1816

Gavere de A. (Amelius).----Jelles Douwe Jelles, Rispens K. R. en Jan Jans H….?  Ondertekend een brief samen met de Schout Gavere de A. (Amelius) en met enkele andere zetters dat zij liever als zetter ontslag nemen dan blootgesteld te zijn om werk door ons op hogere autoriteit verrigt zonder dat ons in ons zelve enige abuis is aangewezen enz. enz. jaar 1816 (3)

6624

204

29-01-1814

Gavere de A. (Amelius).----Kolk van der Hendrik Willem te Wommels voormalig Secretaris wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente  Oosterend door Gavere de A. (Amelius) de Schout van de gemeente jaar 1814 (1)

6070

424-11          25-05-1821

Gavere de Auke hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6385

151

25-07-1814

Gavere? De A.---- Landung Hendrik te Oosterend ophoudende, De schout van Oosterend Gavere de A.  (Amelius)  schrijft en ondertekend een document aan de Gouveneur van Vriesland dat hij eerstgenoemde moest opsporen, arresteren en transporteren naar Leeuwarden en eene Smidstra Eeltje Henkes te Hijdaard, houdende hij daaraan heeft voldaan en nu de kosten in rekening brengt enz. enz. jaar 1814 (1)

6281

583- 73

05-06-1817

Gaykema Hendrik Harkes, Landbouwer, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6709

36 deel 2  blz. 25

16-01-1822

Gaymans A. A. in Gelderland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

5666

3

05-07-1900

Gaze Joh. A. Schip de Prins van Oranje, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

3

05-07-1900

Gaze Joh. A. Schip de Stad Zwolle, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

6395

457

13-05-1815

Gealama Joost hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6387

107-108

30-07-1814

Geallieerde legers---- Augustinusga, Buitenpost, Anjum, Collum, Leeuwarden een staat van Leverantien aan de Geallieerde legers bij het doortrekken van Russisch Keizerlijke Kozakken in het laatst van 1813 en het begin van 1814 ter voldoening enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (12)

6418

248-DD

6e Compag.

3e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Geameraad M(arcus?) staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6013

448 blz 54/55

17-07-1816

Gebel A. (de weduwe) zij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4)

6864

26-3-C

07-01-1825

Gebel Johannes gediend hebbende bij het alg. depot Landmacht op 07-01-1824 met het schip de Vrouw Maria naar Oost Indie vertrokken kapitein van het schip is van den Boy jaar 1825 (1)

6243

191-20

06-03-1814

Gebel Johannes, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis van Arrest

26-03-1824

Gebel Oeke, 214 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8382

853/1

30-08-1841

Gebel R. C.,  .---- Bisschop Catharina zij wordt genoemd in een  Bedelaars Colonisten Vestigings en onderhoudskosten te Harlingen,     verder worden er genoemd Jager de K. te Barradeel,  Staats Aaltje te Leeuwarden, Gebel R. C.,  Dam van J. beide te  te  Schoterland,  Elsinga F. R, te Weststellingwerf  tevens een lijst wat zoal de bedelaars in het algemeen de maatschappij koste in 1840  , Jaar 1841 (4) met de lijst van kosten totaal (8

8375

716-3_2d

22-07-184 1

Gebel Rinkje Christiaan de Gemeente Schoterland is zijn/haar Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8375

716-3_3E

22-07-184 1

Gebel Rinkje Christiaans, Oudeschoot is de plaats van waar opgezonden en Schoterland  is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

8356

328/27- 9            03-04-1841

Gebel S. nr. 65 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6870

09-03-1825

23-C

Gebel Sijbren---- Damstra Jan Jacobs van Schiermonnikoog gediend bij het voormalige 9e Bat. Inf. van Lignie en Hartogs Hesse plaatsvervanger van 1814 voor Gebel Sijbren van Harlingen behoort hebbende tot het 1e Bat. Inft. Jaar 1825 (1)

8359

373-20

17-04-1841

Gebel Willem Pieter te Leeuwarden (Gemeente) komt voor op een Nominatieve Staat van Lotelingen der ligting 1841 welke door den Militie Raad voor altijd zijn vrijgesteld en die in het geval verkeerden van slechts een jaar vrijgesteld te worden enz. jaar 1841 (8)

5711

2

28-08-1902

Ged. Staten Inkomsten en uitgaven tevens opbrengsten van de kanaal brug en  opslaggelden van 1 mei 1898 tot en met 30 april 1899 met vermelding van de naam van de bruggen ook een staat van het aantal stoomschepen en schepen gedurende juni 1898 – mei 1899 door de bruggen gevaran en julli en oktober 1898 door de bruggen gevaren Dossier (16)

6053

915

14-12-1819

Geddes Thomas---- Posthumus Rense wordt als Vrederechter van het kanton Holwert  geass. met den Griffier ten huize van Wiedema Bauke Scheltes Kastelein te Wierum de zig noemende David Parker van het Smakschip Albion thans met averij liggende te Nieuwezijlen benevens de stuurman Baxter Georg en Sutherland Peter Timmerman, Watson James, Kean John en Geddes Thomas alle drie Matroosen van hetzelfde schip, verder  Bersma Henry  in Britsche Majesteits dienst dan volgt een verklaring per dag genoemd waar en wat er is gebeurd----Sekema Geert Brugts van beroep Deurwaarder schrijft in een door hem ondertekende brief dat hij zig heeft vervoegd bij Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel wonende te Nes  als waarnemende Strandvonder van Westdongeradeel en gevraagd of hij genegen is om de stukgoederen welke uit het schip de Albion,  Parker David Leith wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden,  er was ook een passagier aan boord en wel Fielding ….?  Verder genoemd Visser Age Pieters Capitein wonende te Wierum, de heer Heep J. J.  Griffier te Ternaard  en Fockema E.  enz.  jaar 1819 (39)

5664

162,  38

27-02-1917

Geeder J. C? Nes Schip de  Onderneming, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

6013

399

08-07-1816

Geel van Marijn,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

5664

162,  25

27-02-1917

Geele de D. te Berlikum Schip de Koopmans Welvaren V, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

5664

274-a,  25

28-02-1918

Geele de D. te Berlikum Schip de Koopmans Welvaren V, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

6418

244

06-06-1817

Geelen Machiel Antoon * 24-01-1796 Maastricht wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5)

6866

04-02-1825 5-A

Geelen van P. , Landmeter van beroep, Hij staat vermeld op een document van De Staadsraad Administrateur betreffende door hem te ontvangen geld van de belastingen in en uitgaande rechten en accijnsen wegens wegens enz. ook het bedrag wordt vermeld enz. jaar 1825 (4)

7999

565-1

08-06-1837

Geelen, van Arie Geb. Woerden, laatst gewoond hebbende te Woerden. Brigadier10-5-1836 Overleden te Makassar (Id) , wordt  vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

6632

1262,

2e blz. van kolommen

03-10-1814

Geeles Hijlke, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6286

50 / 49

18-12-1817

Geeles Jouke   ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809   , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen      jaar 1817 (33)

8201

785/9

Bladzijde 1

07-05-1839

Geelkerken van L. Kapitein van Rotterdam naar Batavia staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

9725

Deel 2

Blz. 181 

00-00-1898

Geelof Anne , 7e Reg. Veldartillerie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 185

00-00-1898

Geelof Anne,  7e Regiment Infanterie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 207

00-00-1899

Geelof Anne, 7e Regiment Infanterie gaat naar gaat naarde Middelandsche Zee, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 187

00-00-1898

Geelof Anne, 7e Regiment Infanterie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

8356

328/27- 9            03-04-1841

Geelof Johs.  nr. 207 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

9725

Deel 2

Blz. 204

00-00-1899

GeelofAnne, 7e Regiment Infanterie gaat naar Engeland,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

8280

526-1, 17

22-05-1840

Geelsma J. A.  (Gerlsma?) te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Hemelumer

Oldephaert

       en

Noordwolde

Geelsma J. te Koudum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert  en Noordwolde in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6418

248-A

 8e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Geelstra Postma Gerben te Dragten wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6037

 

605

18-08-1818

Geelvinck Margaretha Lievina x Heufft Daniel Gerrits de erven van, Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te Haarlem  Schmidt J. H. ,  jaar  1818 (3)

6037

 

605

18-08-1818

Geelvink Agnes Maria de erven  van, Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te Haarlem  Schmidt J. H. ,  jaar  1818 (3)

7973

227, 69/16

20-01-1837

Geelvink Hibrich Kapitein op de Maria Louisa

6418

255-A

00-05-1817

Geen Butter Geel 272 is zijn volgnummer en Ouwerkerk zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6833

38-D deel 1

Blz. 8

06-02-1824

Geer de ….? aan de Vuursche, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6683

2 deel 2

Blz. 7

04-01-1819

Geer de B. R. (Jonkheer) te Lienden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 2  blz. 7

16-01-1822

Geer de B. R. (Jonkheer) te Lienden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 15

06-02-1824

Geer de B. R. (Jonkheer) te Vreeland, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6671

54 deel 2

blz. 7

22-01-1818

Geer de B. R. Jr. te Lienden Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6089

1216

30-12-1822

Geer de J. H. te Harlingen Hij is benoemd tot conroleur der  der directe belastingen , In en Uitgaande rechten in voornoemde standplaats enz. jaar 1822 (3)

6671

54 blz. 12

22-01-1818

Geer Jr. B. R. te Lienden Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6418

255-B

01-06-1817

Geerdersma Jedie Fedie Gedie? 450 Franeker  is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6018

46

26-01-1817

Geerdink Hendrikus Jacobus geb. Amsterdam ca 21 jaar, Hij heeft zig onttrokken aan de verplichting tot dienst en wordt dan ook gezocht door de Politie,  met 14 kolommen signalement enz.  jaar 1817 (3)

6418

255-A

00-05-1817

Geerink Hendrik 369 is zijn volgnummer en Wolde (ov) zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6383

63

02-04-1814

Geerks---- Gerks of Geerks Auke te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6391

7-b

31-12-1814

Geerligs G.  te Dragten Kapitein der 2e Compagnie van het 8e Bataillon Landstorm die een brief schrijft en ondertekend aan Eijsing  van B. P.  Lt. Kolonel van het 8e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)

6390

12

30-11-1814

Geerligs G. , Capitein 2e Comp. Landstorm te Dragten hij schrijft een brief aan de Schout van Dragten en ondertekend deze betreffende het verloop van de Wagt te Dragten enz. jaar 1814 (2)

8308

1074-9

29-10-1840

Geerligs G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

5664

37,  10

01-04-1910

Geerligs G. te Drachten Schip de Fortuna, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

5664

3,  11

20-04-1916

Geerligs G. te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5664

27,  9.

16-04-1914

Geerligs G. te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

5664

29,  12

16-04-1903

Geerligs G. te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

6391

7

31-12-1814

Geerligs G.., ---- Eijsing  van B. P.  Lt. Kolonel van het 8e Bataillon Landstorm te Beetsterzwaag verzoekt hoe hij moet handelen ten 1e om de Veerschippers enz. en ten 2e omtrent de officieren en onderofficieren die weigeren de vereischte distintive tekenen aan te schaffen enz. verder worden genoemd Bosma….?, Geerligs G ., Veenstra H, s., Kielstra E. R., IJest K. D. en Schurer B. enz.. jaar 1814 (9)

5664

33-A                  

15-09-1903

Geerligs Geert te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918

5664

28

17-04-1913

Geerligs Geert te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5664

A.14 Bijl.33

25-04-1912

Geerligs Geert te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5664

162,  32

27-02-1917

Geerligs Geert te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

5664

274-a,  33

28-02-1918

Geerligs Geert te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

6399

786

19-09-1815

Geerligs H. ---- Geerligs Petrus Clemend wonende te Dragten benoemd tot een persoonlijken activen Schutterlijken dienst in Dragten en wil vrijstelling enz. verder genoemd de Kapitein  Meulen v.d. Joahannes enz. hij ondertekend met H. Geerligs enz. jaar 1815 (3)

6005

932

25-11-1815

Geerligs Harmen Hendriks, hij blijft nalatig in het betalen van zijn aanslag in de Directe Belastingen over de jare 1815 en reeds door de Deurwaarder van Leeuwen te Beetsterzwaag enz. enz. jaar 1815 (1)

6100

1215-8

29-11-1823

Geerligs Harmen Hendriks, Winkelier,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Drachten  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

8199

729/5, 290

Bladzijde 5

17-07-1839

Geerligs M. te Dragten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8375

708-5_33a

20-07-1841

Geerligs M. te Dragten staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van M. P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Opsterland

Geerligs M. te Dragten staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8199

729/5, 290

Bladz. 41-v

17-07-1839

Geerligs Minne te Drachten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

5997

246

17-03-1815

Geerligs Petrus Clemend---- Pel K. P. Ontvanger der Belastingen te Dragten verzoekt verzoekt tot tijdelijke waarneming ook al i.v.m. zijn ikomen voor een gezin met 11 kinderen, tevens beveelt hij zijn stiefzoon Geerligs Petrus Clemend aan voor enz. enz. jaar 1815 (1)

6395

506

21-05-1815

Geerligs Petrus Clemend staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Officieren bij de Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3)

6399

786

19-09-1815

Geerligs Petrus Clemend wonende te Dragten benoemd tot een persoonlijken activen Schutterlijken dienst in Dragten en wil vrijstelling enz. verder genoemd de Kapitein  Meulen v.d. Joahannes enz. hij ondertekend met H. Geerligs enz. jaar 1815 (3)

6020

178

24-03-1817

Geerling Jean Frederic staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Franeker in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

8372

636-10

30-06-1841

Geerling Laurens, Kanonnier 2ste regiment artillerie * 30-08-1816 Rotterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6389

2

29-10-1814

Geerlings ….? Luitenant Kwartiermeester tot secretaris van de Krijgsraad hij wordt voorgesteld aan de Gouverneur van Vriesland door de Luitenant Kolonel Eysinga van B. P. als lid van de Krijgsraad van het 8e Bataillon van de Landstorm te Dragten enz. jaar 1814 (1)

8280

517-11, 33

19-05-1840

Geerlings G. Schatter der Belastingen in een document genaamd Taxatie Kosten wegens onbelastbare perceelen opgemaakt ten behoeve der Schatters van de Gemeente Leeuwarden over het Dienstjaar 1839-1840 enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6300

106

24-01-1822

Geerlings Geert---- Leistra Hein en Andringa P. H namens de Kerk en Armenvoogden van het Dorp Finkum schrijven een brief aan Zijne Majesteit als volgt dat de gecombineerde Kerken Armenvoogdij reeds sedert ettelijk jaren bezwaard is enz. enz. en dat het men hun schulden reeds zover is gekomen dat de schuldeisers hun geduld verliezen en met name de Timmerman Reitsma Jacob Iedes Stiens na voorafgegaan regterlijk vonnis enz. enz.  en zij verzoeken of zijne majesteit hen de helpende hand toe te reiken enz.  tevens een aanbevelingsbrief van de Grietman van Leeuwarderadeel Tour  J. N. (Jacob Nanning) Baron du. ook toegevoegd de staat met schulden van totaal fl. 6477.80  en buiten genoemde ook aan; Deinema Jacob Doekes te Hijum,  Passamier Gellius Andreas.te Vrouwenparochie,  Dijkstra Waling Keimpes te Vrouwenparochie, Twijnstra Jan Jacob te Finkum Boer de Pieter Jans te Finkum,  Twijnstra Jacob, Twijnstra Jacob ,  Geerlings Geert 1822 (14)

6395

506

21-05-1815

Geerlings Geert staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Officieren bij de Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3)

5664

A.11 Bijl.33

27-04-1911

Geerlings Geert te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

6300

184

04-04-1822

Geerlings Geert,---- Reitsma  Jacob Iedes, Twijnstra J. J., Deinma J. D., Passamier G. A. , Dijkstra Waling Keimpes, Boer de Pieter Jans, Geerlings Geert, Reitsma J. J.Deinum S. D. Onderwerp: Hun tegoeden van de Kerk, de Grietman van Leeuwarderadeel schrijft daarover in een brief aan de Gouveneur dat hij dus pogingen aangewend heeft om van de crediteuren te verkrijgen een enz. enz. jaar 1822 (5)

8093

565/6

11-07-1838

Geerlings Hendrikus Geb. Schiedam, laatst gewoond hebbende te Delft. Flankeur6-12-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Geerlings Pieter Cornelis hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

5664

37,  10

01-04-1910

Geerlins G. te Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

6840

36-A

blz. 13

22-04-1824

Geerp T. de weduwe Arbeidster van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6393

134

28-02-1815

Geersma Alle Heines Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6281

583- 129

05-06-1817

Geersma Gerlof Egberts, Arbeider ,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6303

532-m

04-11-1823

Geert Gales Koolstra 9 jaar hij staat vermeld op een document  van opgezonden bedelaars naar het Bedelaarsgesticht te Ommerschans enz. jaar 1823 (2)

6636

148

4e blz. van kolommen

10-02-1815

Geert Jannesjen de dochter te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

9725

Deel 2

Blz. 176

00-00-1897

Geert v.d. Teunes Zeemilitie  hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

5982

1750

16-12-1813

Geerts  ….? te Joure, Staat vermeld in een document  De Ouder-Prefect van het Arrondissement Heerenveen en ook een Lijst der Ontvangers pp’l en Ontvangers Buxalistes der Vereenigde regten in het Departement Vriesland   jaar 1813 (7)

6622

2045

29-11-1813

Geerts ….? Sergeant De vrouw van hem blijft agter met 3 kinderen na zijn vertrek met de  Kustkannonniers van Oostmahorn  zij hoort thuis te Leeuwarden enz. jaar 1813 (2)

6668

380 blz. 3

04-10- 1817

Geerts A. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant J. H. Dijkhuizen te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6383

57

02-04-1814

Geerts A. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6636

148

11e  blz. van kolommen

10-02-1815

Geerts Albert te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

5997

307

31-03-1815

Geerts Albertje is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    138

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Geerts Anne Geerts hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6393

134

28-02-1815

Geerts Anne Geerts,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6298

 

141

12-03-1821

Geerts Anthoon huurt een stuk Land gelegen  in de Mieden onder Hollum  enz. enz. Hij komt voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 )

6298

 

141

12-03-1821

Geerts Antoon  huurt een stuk Land gelegen  in de verdeling van Foppen Eg onder  enz. enz. Hij komt voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 )

6298

 

141

12-03-1821

Geerts Antoon huurt een stuk Land gelegen  in de verdeling van Jelmer Eg onder  enz. enz. Hij komt voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 )

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Geerts Berend, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6418

244

06-06-1817

Geerts Dirk * 20-11-1796 Beilen in Drente wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5)

6254

188-3

23-02-1815

Geerts Durk, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

6278

195-2

20-02-1817

Geerts Eelkjen weduwe van Wildriks P. Winkelierske te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6242

85

09-02-1814

Geerts G. en Geerts S. het betreft hun ontvangen request houdende verzoek om afbetaling van 500 cum intrest wegens hunne Pretentie op deze gemeente Joure het betreft het opbouwen van een openbare school enz. ook genoemd Jong de Klaas Klazes van beroep Coopmante Joure die een obligatie van 1812 ten laste van de gemeente Joure enz. brief is ondertekend door de Schout van Joure Everts A. (Arend) jaar 1814 (1)

6243

136

28-02-1814

Geerts G.---- Geerts S.,  Geerts G. en Jong de Klaas Klazes,  de Schout van de gemeente Joure heeft voorgedragen om aan voornoemden de mandaten af te geven  ter mondante van 2100 franken wegens aflossing van capitaal enz. jaar 1814 (2)

6383

58

02-04-1814

Geerts G. S. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6252

1193-34

29-11-1814

Geerts Geert zijn rekening wordt betaald wegens Militaire Transporten enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

6257

410-14

28-04-1815

Geerts Gerlof Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6019

87

07-02-1817

Geerts Gerrit  te Joure voormalig adjunct schout aldaar wordt voorgedragen voor de functie van tot Zetter i.p.v.  Pot  Sjoerd Mintjes enz. jaar 1817 (1)

6299

 

416-5

10-05-1821

Geerts Gerrit  wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)

6244

338

21-04-1814

Geerts Gerrit Hij ondertekend (als lid der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7)

6241

42

27-01-1814

Geerts Gerrit---- Rinkes Jan Jans,  Haan de Auke,  Jong de Klaas Klazes,  zij brengen samen op fl.3500.= tot aankoop van een huizing  zijnde naastgelegen  aan de oude kinderscholen op de Joure zonder welke aankoop de Nieuwe scholen enz. enz. ,Onderwerp een Obligatie enz. een brief op gezegeld papier wordt gesproken over intrest enz. deze brief is getekend door Geerts Siemon en Geerts Gerrit enz. jaar 1814 (7)

6383

57

02-04-1814

Geerts Gerrit te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6244

338

21-04-1814

Geerts Gerrit wegens geleverd enz. in 1810,  Hij staat op een lijst van schuldeisers  van de gemeente Joure als volgt: wordt ondertekend (als leden der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7)

6299

 

416-7, 11, 13, 14, 15

10-05-1821

Geerts Gerrit wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (8) dossier (21)

6295

752-4, 8, 12-14

05-12-1819

Geerts Gerrit, ---- Eyck van Wieger  voormalig Secretaris  en Districts Kassier De voormalige leden van het Gemeente bestuur van Haskerland schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveneur dat zij nog een tractement van Juli tot en met december 1811 tegoed hebben  en wel per lid fl. 75.= en dat de betaling nog niet is geschied en dat zij dat niet begrijpen omdat bij voornoemde Kassier voor het grootste deel de penningen in kas aanwezig zijn enz. enz. dit stuk is ondertekend door  Geerts Gerrit,  Kornelis W. K., Haan de Feijte Aukes, Vries de Hendrik Annes , Oosting Freike F deze kan uit hoofde van Ouderdom en Blindheid zijn naam niet schrijven enz. jaar 1819 (16)

8379

797-21

14-08-1841

Geerts Harmen  te Amsterdam    ,------ Hottinga  van Willem Hanses,  beurtschipper van Sloten op  Amsterdam  , Onderwerp ;  het verschepen van 22 runderen  komende van de Beemster veemarkt enz. enz. verder de gevreesde longziekte enz. enz. de koeien zijn van de navolgende personen,  Boer de Bouwe Sybrands kastelein te Sondel, Tromp Rintje Klazes Landbouwer te Nijemirdum, Wanders Dirk Landbouwer te Nijemirdum, Jong de Douwe koopman te Sloten bij Amsterdam,  worden verder nog genoemd Goot van der Bauke te Sondel, Gerrits Hendrik  in de wouden achter Balk,  Geerts Harmen  te Amsterdam , Boersma Lieuwe Simons kastelein en koopman te Workum, Schubard Johannes schipper , Kramer Bauke,   Koopmans Ulbe Alberts te Oosterzee,  jaar 1841 (7)

6627

584, 1-2, 9

30-04-1814

Geerts Harmen wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4)

6393

134

28-02-1815

Geerts Hette Sijmons Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

8280

526-1, 8

22-05-1840

Geerts J. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6252

1179-22

08-11-1813

Geerts Jacob  wegens geleverde steengoed voor de barak te Paezens, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)