Home

 

Invt.

Akte

Tegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

8285

615-2, 5-1

19-06-1840

Goodijk J. te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

9185

1612

05-12-1917

Goodijk Klaas, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

9465

Deel 2, 9

02-09-1865

Goodijk Philippus te Sexbierum, Beurt en Veerdienst van Sexbierum naar Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 8

02-09-1865

Goodijk Philippus te Sexbierum, Beurt en Veerdienst van Sexbierum naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 39

02-09-1865

Goodijk Philippus, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Sexbierum,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9126

680

07-04-1879

Goodijk W.  te Sexbierum------ Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde leeftijd enz. enz., jaar 1879 (4)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Goodwin T. Kapitein met het schip de Candidate van Rotterdam naar Kaap de Goede Hoop staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

5667

Jaar 1880

akte 10 blad 8

Gooi? van der H.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

9181

1737

02-10-1915

Gooitsen Nicolai ----- Veen van der Jan Jetzes----- Vos de Wobbe,  Rijksveldwachter, onderwerp zijn evt.  eervol onslag, hij krijgt geen pensioen omdat hij enz. ook krijgt hij een strenge berisping en een maand wordt geschorst wegens plichtsverzaking enz.  in het dossier komen voor;  Veen van der Jan Jetzes, Wal van der Simon, Woude van der Sjoerd deze drie verklaren dat op de avond van 11 september met de veldwachter Vos aanwezig te zijn geweest ten sterfhuize van , Wal van der, en dat er een opstootje heeft plaatsgehad, enz. enz.  tevens Nicolai Gooitsen hij woont 100 meter van de ned. Herv. Kerk maar hij heeft niets gehoord, en Meindersma hoofd der openbare school te Drogeham wonende aan de zijde van de pastorie maar hij heeft niets gehoord, de navolgende personen ondertekenen deze brief met de mededeling dat alle genoemde personen enz. Hoek A. Fabriekschef, Vries de J. Y. Brievengaarder, Postumus M. , Raadslid,  Vries de G. Kerkvoogd, Wielenga L. Kerkvoogd, Hansma A. Kerkvoogd, Veenstra J. G. Raadslid. Bosma Herbergier, Nicolai Metske,  jaar 1915 (dossier 17)

6631

1114 6e blz. kolommen

15-09-1814

Gooitsens Sijbren staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6257

410-15

28-04-1815

Gooitsens Wyger Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6393

134

28-02-1815

Gooitzens Fedde te Beetsterzwaag (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6631

1114 6e blz. kolommen

15-09-1814

Gooitzens Gerben staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6246

481, 13

06-06-1814

Gooitzens Jan wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6246

481, 6

06-06-1814

Gooitzens Jan, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

9185

1472

07-11-1917

Goor van A. M. gehuwd met Veen van der Grietje Martha, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

4894

2306

27-06-1899

Goor van der W?. te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

6418

255-B

01-06-1817

Goor van Gerrit Hend’k 66 is zijn volgnummer en Wijk ook Wijck (fr) kanton Meppel zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8161

79-4

22-01-1839

Goor van Oosterling den C. T, Leijerdorp is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

3576

61-a

14-10-1828

Goos Klaas van beroep Schipper is één van de 19 ondertekenaars----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz. inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als beurtschipper voor  ondergetekenden  (19 handtekeningen)  bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman  in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28)

8093

565/6

11-07-1838

Goosen Arnold Joseph Geb. Orsbeek, laatst gewoond hebbende te Wijnenswade. Jager 9-7-1836 Overleden te Salatiga (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836(20)

6631

1068

07-09-1814

Goosen Joseph en enige andere Houtkopers binnen  ’S Gravenhage zich bij requeste aan Z.K. Hoogheid  het verzoek dat de Brandhout negotie op geene andere plaats  binnen de stad zal mogen uitgeoefend worden  dan op de Houtmarkt tusschen de twee steenen bruggen enz. jaar 1814 (9)

6835

15-A

28-02-1824

Goosens Jan Berents Pekela Schipper op de Vrouw Lammegina, jaar 1824

8315

254

1231/13

14-12-1840

Goossens Jan J. te Amsterdam Schipper op de Vrouw Jantina jaar 1840

6082

453

03-05-1822

Goot  v/d Pieter G. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8380

833-2

24-08-1841

Gaasterland

Goot & Co. v.d. M. te Balk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij  Gaasterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6034

398

30-05-1818

Goot Brand H. te Sloten hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6100

1215-2

29-11-1823

Goot de Sjoerd Tomas ,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Ferwerd in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

8356

328/27- 8            03-04-1841

Goot de Y. nr. 84 in wijk F. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8224

1244

06-12-1839

Goot v. d.  Brant H. wordt vermeld in een document betreffende de staat der  openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer  enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr.  63/9751 jaar 1839 (3)

6070

424-11          25-05-1821

Goot v. d. Pieter Gorrits hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8285

615-2, 37

19-06-1840

Goot v.d.  M. en Comp. te Balk Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8211

988-3, 34

26-09-1839

Goot v.d.  M. te Balk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/34

20-09-1841

Goot v.d.  M. te Gaasterland, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Sneek als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Goot v.d. A. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6840

36-A

blz. 37

22-04-1824

Goot v.d. Auke S?. Rentenier, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8217

1083/2

no.43 en 45

22-10-1839

Goot v.d. B. H. Registratiekantoor te Lemmer wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 30 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)

6634

1525

08-12-1814

Goot v.d. B. H., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

6284

1099 blz. 5

31-10-1817

Goot v.d. Brand Hendr. , Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6251

1078

30-11-1814

Goot v.d. Brand Hendriks  te Balk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens rente op kapitaal van enz. enz. jaar 1814 (9)

6651

209

01-05-1816

Goot v.d. Brand Hendriks Brander 69 jaar ---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28)

8375

708-5_37

20-07-1841

Goot v.d. D. H. te Akkrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 37 Bladzijde 1

26-09-1839

Goot v.d. D. te Akkrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 10

27-08-1839

Goot v.d. G. J. te Gaastmeer staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 11

27-08-1839

Goot v.d. G. P. te Folsgare staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6034

398

30-05-1818

Goot v.d. Gerrit P. te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8211

988-3, 37 Bladzijde 1

26-09-1839

Goot v.d. H en Comp. te Balk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 2

19-06-1840

Goot v.d. H. & C. te Balk, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Aengwirden in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8375

708-5_29

20-07-1841

Goot v.d. H. & Comp. te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn  met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8199

729/5, 290

Bladzijde 4-v

17-07-1839

Goot v.d. H. S. te Akkrum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

9184

958

23-07-1917

Goot v.d. H. te Irnsum Veldwachter te Smallingerland jaar 1917  (3)

6251

1078

30-11-1814

Goot v.d. Hendrik Brands te Balk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)

8197

701-23

10-07-1839

Goot v.d. J. A. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)

8199

729/5, 290

Bladzijde 4-v

17-07-1839

Goot v.d. J. S. te Akkrum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8380

833-2

24-08-1841

Utinge-

         radeel

Goot v.d. J. S. te Akkrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6070

 

405

18-05-1821

Goot v.d. Jakob Gerrits Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven Runderbeesten in den jare 1819  en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te weinig hebben gehad van de totale som fl. 14.250,00, jaar 1821 (2)

6633

1398

09-11-1814

Goot v.d. Jan Brands en Tromp Age Machiels beide wonende te Balk in quqliteit van Algemene Armvoogden van den Vlekke Balk dat Offes Tijtske zij hierbij jaren te Balk woonachtig als Dienstmaagd en alzoo te Balk elders niet verjaarde is in Sloten de plaats hare geboorte zijnde en dus door de Armbezorgers van Sloten enz.  en zij bij Cramer Arjen Pijtters Mr. Schoenmaker en Jong de Eelke Offes echtelieden die een verklaring daarover ondertekend een weekgeld van 30 stuivers verdiend verder wordt genoemd Dobelman J. dat die een briefje ondertekend zou hebben waarin de armvoogden van Sloten enz. jaar 1814 (3)

6284

1099 blz. 5

31-10-1817

Goot v.d. Jan Brands, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

8211

988-3, 16

Bladzijde 1

26-09-1839

Goot v.d. M. & Bach en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/41

20-09-1841

Goot v.d. M. & C te Balk wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_40c

20-07-1841

Goot v.d. M. & C. te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 41-1

19-06-1840

Goot v.d. M. & C. te Balk Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Goot v.d. M. & Co te Balk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 10

22-05-1840

Goot v.d. M. & Co. te Balk als Uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Doniawerstal ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 40 Bladzijde 3 26-09-1839

Goot v.d. M. & Co. te Balk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 41 Bladzijde 1 26-09-1839

Goot v.d. M. & Co. te Balk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_10

20-07-1841

Goot v.d. M. & Co. te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_16

20-07-1841

Goot v.d. M. & Co. te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_34

20-07-1841

Goot v.d. M. & Co. te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cate ten S. (Steven)  Burgemeester van Sneek  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelden van uitvoer-biljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni  enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Ǽngwirden

Goot v.d. M. & Co. te Balk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ǽngwirden in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Haskerland

Goot v.d. M. & Co. te Balk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Haskerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarde-

          radeel

Goot v.d. M. & Co. te Balk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek

Goot v.d. M. & Co. te Balk staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente  Sneek  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Workum

Goot v.d. M. & Co. te Balk staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 34

19-06-1840

Goot v.d. M. & Co. te Balk Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8285

615-2, 42-2

19-06-1840

Goot v.d. M. & Co. te Balk Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wijmbritseradeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 34

22-05-1840

Goot v.d. M. & Co. te Balk uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 16

22-05-1840

Goot v.d. M. & Co. te Balk uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Haskerland zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 10

Bladzijde 1

26-09-1839

Goot v.d. M. & Co. te Balk uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Doniawerstal ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/40

20-09-1841

Goot v.d. M. & Co. te Balk wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/42

20-09-1841

Goot v.d. M. & Co. te Balk wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Utinge-

         radeel

Goot v.d. M. en C. te Balk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8375

708-5_37

20-07-1841

Goot v.d. M. en Comp. te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8199

729/5, 290

Bladz. 26-v

17-07-1839

Goot v.d. M. S. te Abbega is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8199

729/5, 290

Bladzijde 4-v

17-07-1839

Goot v.d. M. S. te Heeg is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8375

708-5_17a

20-07-1841

Goot v.d. M. te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend namens de Grietman Nauta  G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_41

20-07-1841

Goot v.d. M. te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.) Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 17

19-06-1840

Goot v.d. M. te Balk Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 29

19-06-1840

Goot v.d. M. te Balk Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 40-3

19-06-1840

Goot v.d. M. te Balk Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 30

22-05-1840

Goot v.d. M. te Balk uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 41

22-05-1840

Goot v.d. M. te Balk uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 17

22-05-1840

Goot v.d. M. te Balk uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 17

Bladzijde 1

26-09-1839

Goot v.d. M. te Balk uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/17

20-09-1841

Goot v.d. M. te Balk, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (alsleverancier van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Goot v.d. Marten Brands hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

8224

1244

06-12-1839

Goot v.d. R. H. wordt vermeld in een document betreffende de staat der  openstaande artikelen in het Memoriaal van en debet met gestelde regten, de Ontvanger der registratie van het Kantoor Lemmer  enz. met missive d.d. 26 october j.l. Nr.  63/9751 jaar 1839 (3)

8308

1074-9

29-10-1840

Goot v.d. S. A. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8375

708-5_25d

20-07-1841

Goot v.d. S. H. te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 10

27-08-1839

Goot v.d. S. P. te Abbega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8386

949/6-4

Goot v.d. te Balk, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 10>>

27-08-1839

Goot v.d.H. P. de weduwe te Sandfirden staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

5664

3,  4

20-04-1916

Goot van de J.  te Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5664

11

17-04-1913

Goot van de J.  te Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5664

A.4  Bijl.15

27-04-1911

Goot van de J.  te Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

5664

A.6 Bijl. 15

25-04-1912

Goot van de J.  te Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5664

27,  4

16-04-1914

Goot van de J.  te Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

5664

37,  5

01-04-1910

Goot van de J.  te Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

5664

162,  15

27-02-1917

Goot van de J.  te Harlingen Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

6069

279-B

09-04-1821

Goot van de Jacob G. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1)

8385

928/16

18-09-1841

Goot van den J. H. Rijksontvanger te Hindelopen verzoekt ontheven te worden van betaling ene boete van fl. 10. enz. jaar 1841 (2)

8211

988-3, 19

Bladzijde 1

26-09-1839

Goot van der  ….? te Hindelopen wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Hindelopen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6648

66 blz. 2

14-02-1816

Goot van der  G. te Noordscharwoude Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6060

480

06-07-1820

Goot van der A. S. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Goot van der A. S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-11          25-05-1821

Goot van der A. S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Goot van der Auke S.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8364

498/10, 12

21-05-1841

Goot van der Auke Synes staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Grouw die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8379

797-21

14-08-1841

Goot van der Bauke te Sondel,------ Hottinga  van Willem Hanses,  beurtschipper van Sloten op  Amsterdam  , Onderwerp ;  het verschepen van 22 runderen  komende van de Beemster veemarkt enz. enz. verder de gevreesde longziekte enz. enz. de koeien zijn van de navolgende personen,  Boer de Bouwe Sybrands kastelein te Sondel, Tromp Rintje Klazes Landbouwer te Nijemirdum, Wanders Dirk Landbouwer te Nijemirdum, Jong de Douwe koopman te Sloten bij Amsterdam,  worden verder nog genoemd Goot van der Bauke te Sondel, Gerrits Hendrik  in de wouden achter Balk,  Geerts Harmen  te Amsterdam , Boersma Lieuwe Simons kastelein en koopman te Workum, Schubard Johannes schipper , Kramer Bauke,   Koopmans Ulbe Alberts te Oosterzee,  jaar 1841 (7)

6060

480

06-07-1820

Goot van der Brand  Hendriks, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Goot van der Brand H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6093

339

23-04-1823 

Goot van der Brand H. ,  Hij wordt vermeld op een lijst van personen  die meer dan 100 gulden over 1822  in de gemeente Balk wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2

6082

453

03-05-1822

Goot van der Brand H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-11          25-05-1821

Goot van der Brand H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6046

328-31v

11-05-1819

Goot van der Brand Hen driks Hij wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3) Hij wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)

6078

95-29

25-01-1822

Goot van der Brand Hendriks ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Balk enz. enz. jaar 1822 (3)

6628

819

30-04-1814

Goot van der Brand Hendriks---- Aarnts  Sitzes Aarnt, Handgeschreven brief met handtekening van, Takle Jans Poppes , Brand Hendriks van der Goot en  Aldert Lucas Jonker, verder vermeld Drijfhout Halbe Hanzes, Jong de Otte Jans, Lam Holle Jans, Hoek op den Siemen Tjeerds, Bergstra Jan Jacobs,  Sietsma Jan Gellofs, Wierstra Uilke Luijens, Stoffelsma Jan Stoffels, Steginga Kornelis Wiebes, Reneman F. ondertekend ook, met als onderwerp; De Hervormde Gemeente van Balk en Harich en dat er geen maatregelen zijn genomen om het agterstallige Tractement hunner leeraar aan te zuiveren enz.   Jaar 1814 (5)

6271

586-5

01-07-1816

Goot van der Brant Hendriks  moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6100

1215-28

29-11-1823

Goot van der Brant Hendriks , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Balk  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

8375

708-5_37

20-07-1841

Goot van der D. te Akkrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8199

729/5, 290

Bladz. 38-v

17-07-1839

Goot van der Douwe Hiddes te Akkrum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6683

2 deel 1

Blz. 2

04-01-1819

Goot van der G. Predikant te Noordscharwoude tot Lid van het Provinciale Kerkbestuur van Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2

blz. 10

22-01-1818

Goot van der G. te Noordscharwoude Praesese Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2 blz. 2

22-01-1818

Goot van der G. te Noordscharwoude Predikant Classis van Alkmaar wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 1

blz. 2

16-01-1822

Goot van der G. te Noordscharwoude wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2

Blz. 2

04-01-1819

Goot van der G. te Noordscharwoude wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2

Blz. 11

04-01-1819

Goot van der G. te Noordscharwoude wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 2

06-02-1824

Goot van der G. te Noordscharwoude, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 11

06-02-1824

Goot van der G. te Noordscharwoude, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 11

16-01-1822

Goot van der G. te Noordscharwoude, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6394

315

15-04-1815

Goot van der H. B.---- Eijsinga van H. R. Luitt. Collonel van het 7e Battaillon Landstorm Arr. Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het teruggezonden request van Goot van der H. B.  en alschoon hij niet alle gronden van de requestant kan toestemmen zijn er wel genoegzame termen  om gedane verzoek tot ontslag enz. jaar 1815 (1)

9180

404

03-03-1915

Goot van der H. M te Warga en Goot van der Minne landbouwer te Buitenpost, zij vragen in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning aan tot het rooien van hakhout voor zijne woning met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)  enz. jaar 1915 (11)

8211

988-3, 37 Bladzijde 1

26-09-1839

Goot van der H. S. te Akkrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8386

944/2

23-09-1841

Goot van der Hendrik B.  te Balk bepaling van de huurwaarde jaar 1841 (4)

6284

1099 blz. 3 

31-10-1817

Goot van der Hendrik B. , Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6857

30-A

20-10-1824

Goot van der Hendrik Brands een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens verkeerde aangifte personele belasting betreffende  zijn rijtuig jaar 1824 (2)

6391

9

03-01-1815

Goot van der Hendrik Brants Koopman te Balk die een brief schrijft en  was door hem ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland dat hij bij de organisatie van den Landstorm van Balk is benoemd tot Adjudant bij het 7e Bataillon samengesteld uit Balk en Langweer enz. maar dat zijn beroep en zijn talrijk huisgezin dat hij deze post niet kan combineren enz. jaar 1815 (2)

6271

586-3

01-07-1816

Goot van der Hendrik Brants moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

8199

729/5, 290

Bladz. 35-v

17-07-1839

Goot van der Hidde Sijnes te Akkrum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 35-v

17-07-1839

Goot van der J. H. S. (firma) te Akkrum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6691

238

00-00-1819

Goot van der Jacob Gorrits Boer te Gaastmeer,  opgave aan het Venijn(Miltvuur)  gestorven beesten. Jaar 1819 (2)

8211

988-3, 37 Bladzijde 1

26-09-1839

Goot van der Jacob J. te Akkrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8199

729/5, 290

Bladz. 35-v

17-07-1839

Goot van der Jacob Sijnes te Akkrum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Goot van der Jan Brands hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6425

5

02-01-1818

Goot van der Jan Brands ----Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Molenaar Hijlke Wijbes Houtkoper ter Lemmer en Posthuma Arend Arends te Stavoren en Goot van der Jan Brands te Balk het betreft hun request enz. jaar 1818 (1)

6425

12

07-01-1818

Goot van der Jan Brands---- Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Goot van der Jan Brands te Balk zijn ondertekende request (aanwezig) aan Zijne Majesteit de Koning dat hij ootmoedig verzoekt ontslagen te worden van zijn post als 2e luitenant om reden dat hij Brandmeester te Balk is enz. jaar 1818 (4)

6424

596

03-12-1817

Goot van der Jan Brandts te Balk wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817 (1)

6388

64         14-10-1814

Goot van der Jan Brants---- Arents Sijtze wonende in de Vlekke Balk en behorende tot de Landstormschrijft en ondertekend samen met zijn broer dit request dat aldaar hem tijdend zijn dringend afwezigheid de rang van Korporaal is opgedrongen enz.  dat hij heeft geprotesteerd maar dat daar geen gehoor aan gegeven wordt en dat hij schipper is met zijn broer Arents Jan als knegt en dat hij voor zijn vader Sijtzes Arent, koopman van beroep graan moet vervoeren enz. en dat hij een vrouw en drie kindertjes heeft enz. dat Goot van der Jan Brants tot Kapitein is aangesteld enz.  jaar 1814 (4)

6271

586-6

01-07-1816

Goot van der Jan Brants moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6402

 

922-1+ 10

09-12-1815

Goot van der Jan Brants staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

8199

729/5, 290

Bladz. 38-v

17-07-1839

Goot van der Jan Jacobs te Akkrum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8386

949/10

20-09-1841

Goot van der M. & co te Balk, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Doniawerstal.   (als uitvoerder van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841 (3 )  

6634

1525

08-12-1814

Goot van der M. B., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

8375

708-5_4

20-07-1841

Goot van der M. te Balk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

9180

404

03-03-1915

Goot van der Minne---- Goot van der H. M te Warga en Goot van der Minne landbouwer te Buitenpost, zij vragen in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning aan tot het rooien van hakhout voor zijne woning met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)  enz. jaar 1915 (12)

6631

1113

24-09-1814

Goot van der Nanne Martens ----Drijfhout Halbe Hanzes en Jong de Otte Jans geven met verschuldige eerbied te kennen in een door hun ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat beide wonende te Balk en  in de hoedanigheid van Diakenen der Hervormde kerk aldaar enz. tot beramen van een plan samen met de andere  leden en de Schout van een plan tot betaling aan den Leeraar der Hervormde kerk van het agterstallig en landsweze onbetaald tractement 1811-1812 en 1813 hen toestemming te geven tot verkoopen van eenige huizingen met de letter B no. 98 thans bewoond door Ottema Rimmer Reins hebbende ten Noord Oosten Veldkamp Jan en ten Zuid Westen de Roomsch Katholieke gemeente verder ene woning  no. 10A bewoond door de weduwe Gerrits Jans en ten Noord Oosten Goot van der Nanne Martens en ten Zuid Westen de Gemeente Balk  en de woning no. 164 door Kunst Johannis in gebruik  hebbende en ten Zuid Oosten de gemeente Balk  ten Noord Westen de weduwe Vries de Haaije Jacobs enz. jaar 1814 (5)

6271

586-5

01-07-1816

Goot van der Nanne Martens moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6634

1525

08-12-1814

Goot van der Nanne Martens ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

6284

1099 blz. 4 

31-10-1817

Goot van der Nanne Martens, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6047

379

03-06-1819

Goot van der Pieter Gerrits  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Goot van der Pieter Gerrits, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

9181

1923

01-11-1915

Goot van der Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6078

95-29

25-01-1822

Goot van der Rintje Hendriks ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Balk enz. enz. jaar 1822 (3)

8211

979/1

23-09-1839

Goot van der Rintje Hendriks te Balk, het betreft strekkende tot bekoming van ontheffing van Boete & Kosten wegens vermeende te lage aangifte voor de persoonele belasting een compleet dossier met o.a. ook de Sommatie het Beschrijvingsbiljet waaruit blijkt dat hij woont in een huis te Balk genummerd 25 en van beroep Bakker is  ook zijn handtekening komt voorenz. jaar 1839 (24)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Goot van der Rintje Hendriks te Gaasterland, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6100

1215-28

29-11-1823

Goot van der Rintje Hendriks, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Balk  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Goot van der S. A. te Akkrum wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

3588

17

05-10-1871

Goot van der S.--- Bateles J. Mz. Stukken betreffende de aanvrag om concessie voor eene stoombootdienst tusschen Leeuwarden en Dokkum ook genoemd Goot van der S. c.s. onder Lekkum en Wijns dat hij wil dat de stoomboten slechts met een vierde gedeelte der kracht langs Snakkerburen en Wijns zullen varen jaar 1871 (35)

6034

398

30-05-1818

Goot van der S. J. te Akkrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8285

615-2, 25,3

19-06-1840

Goot van der S. K. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

9126

931

04-06-1879

Goot van der S. te Irnsum hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot het maken van een dam,   met de toestemming en de voorwaarden  jaar 1915 (8)

8214

1026/1-15

07-10-1839

Goot van der Schelte Pieters te Abbega, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5)

5763

3

02-12-1890

Goot van der T. J. te Grouw   gemeente Idaarderadeel,  Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)

6709

36 deel 2  blz. 2

16-01-1822

Goot van der te Noordscharwoude, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

9188

358

21-03-1919

Goot van der W. te Nijland Neemt ontslag als Veldwachter  te Nijland  jaar 1919 (1)

9187

1694

27-11-1918

Goot van der W. te Sneek Veldwachter te Sneek jaar 1918 (4)

9180

330-42

17-02-1915

Goot van der Wiepke Met signalement Veldwachter in de gemeente Wijmbritseradeel jaar 1915 (3)

9182

285/42

07-02-1916

Goot van der Wiepke te Nijland Veldwachter Met Signalement jaar 1916

6288

248

27-03-1818

Gooten J. D. te Sneek van beroep Meelverkoper , Onderwerp: zijn request wegens granen te doen breken op zodanige molen binnen of buiten hunne Gemeente enz. Jaar 1818 (1)

6839

10-A-14

03-04-1824

Gooter of Gorter Louw Klazes Landbouwer te Kootstertille, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen (2 )jaar 1824

6835

18-A

03-03-1824

Gooter W. O., Koopman te Leeuwarden, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   jaar 1824 (2)

8367

541/6

Gooting, Johannes Veenman te Munnikeburen wonende te Amsterdam, request van,  met verzoek tot betaling, 03-06-1841 (2)

8386

949/7

25-09-1841

Gootr v.d. H. te Balk Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid  Jaar 1841  (3 ) 

8386

949/16

20-09-1841

Goots v.d. M. te Balk & co. , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Haskerland    (als leverancier van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6680

418 blz. 1

07-10-1818

Gooyaarts J. A. te ’s Hertogenbosch, Medicinale Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6074

720

20-09-1821

Gooyenga streng.---- Utingeradeel en Aengwirden Onderwerp: de bepaling van de grensscheidingen  waarin ok genoemd wordt als grensbepaling de sloot voorbij het land van Lyclama a Nijeholt T. M. tot aan dat van de erven  Hommes Jacob, en tussen het weiland  van de erven Waltzes ten noorden van het weiland van de Gooyenga Strang, weduwe Idema Luxwolda, Jong de Jacob, Watzes Ruurd de erven, Vierssen P. O., Veenland Jacob Oebles, Rengers , Ynskes Jochum, Bottema F. J., en de erven Muurling en diverse benamingen van b.v. weilanden, sloten en dorpen enz. enz. jaar 1821 (9)

6418

255-B

01-06-1817

Gorb Jan Jcobs 457 Wolvega is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6015

629

19-10-1816

Gorcum Klaas van Deurwaarder  bij de belastingen  hij bedankt voor zijn post omdat hij naar Assen vertrekt en draagt voor Joustra Hendrik M., Kestens Jodocus en Vries de Johannes Egberts jaar 1816 (1)

6000

606

29-06-1815

Gorcum van  C. ---- Heijes Albert van beroep Koopman hij heeft een somma van 134 guldens e n  11 stuivers en twee penningen belastingschuld  en er wordt een beslaglegging uitgevoerd  door de deurwaarder Gorcum van  C.    bijgestaan door de getuigen Ysbrandy Ysbrand D .  en Cuperus R. F. . Jaar 1815 (4)

6646

945

12-12-1815

Gorcum van C.  ---- Molen van der Reinder Sjoerds,  Beslaglegging door de Deurwaarder Executant te Sneek Gorcum van C.  van de belasting bij Reinder van der Molen, en dat op den 14e november 1815 ten nademiddag 4 uren voor het huis der Gemeente IJlst te zullen verkopen enige meubelen van eerstgenoemde enz. ter voldoening van de niet voldoening van de quotisatie van het Predikants Tractement enz. ook wordt de Deurwaarder Executant  Bouma Jan Ruurds genoemd die ter plaatse wilde protesteren , maar de bewaarder Molen van der Reinder heeft zijn post hernomen na het protest, verder genoemd Bokma Auke Watzes en Spuijring  Sijbren J., Draaysma Ype als getuigen, ook een brief aan Talsma Ubbe dat hij ontslagen is als bewaarder enz. Jaar 1815 (9)

6244

313

14-04-1814

Gorcum van C. , Deurwaarder te IJlst,  Onderwerp: Executie tegen de onwillige Contribualen  aldaar ondertekend door de Ontvanger Ringnalda K. enz. jaar 1814 (2)

5984

125, 125b-1 + 125b-7 + 125c-1, 3

16-02-1814

Gorcum van C. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (13)

6281

529-6

19-05-1817  

Gorcum van C. ontvangt betaling wegens Druklonen en komt voor in een document Observatien van den Onderprefect van het Arrondisement Sneek  op de liquidatie van het voormalige district Wonseradeel enz. jaar 1817 (4) dossier (9)

6281

47614

10-04-1817  

Gorcum van C. te Sneek  komt voor op de Rekening van verantwoording  van Menaldumadeel en zijn rekening van 1811 wordt betaald  wegens missives tot oproeping der zeelieden enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (16)

6247

595

07-07 -1814

Gorcum van C. van beroep Boekhandelaar staat vermeld op de Staat van de nog doene betalingen in de Gemeente Nijland over het dienstjaar 1813 welke verzogt worden uit de onvoorziene uitgaven te voldoen, hij heeft tegoed f. 24, 15, jaar 1814 (2)

6252

1172

02-12-1814

Gorcum van Claas  Mr. Boekdrukker en Boekverkoper te Sneek, dat hem van diverse voorgaande Gemeentebesturen enz. enz. hij nog steeds 550 guldens tegoed heeft wegens leverantie enz. enz. jaar 1814  (4)

6397

670

15-06-1815

Gorcum van Kapitein 5e  Batt: Land Militie N. N. hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6040

854

24-11-1818

Gorcum van P. (Petrus) Johannis zoon Hervorm Predikant te Welsrijp en Bayum verzoekende om het Emiraat met een pensioen van fl. 700, daar alsoo deze meer dan zeventig jaar oude grijsaard meer dan 41 jaar lang enz. enz. jaar 1818 (2)

6042

 5

04-01-1819

Gorcum van P. (Petrus) Johannis zoon Predikant te Welsrijp en Baijum, hij heeft 41 jaar de dienst gedaan en is nu 71 jaar en  terwijl de verzwakking van ligchaams krachten hem verhindert ez. enz. en hij ontvangt op zijn request dit antwoord met en jaarlijks pensioen van fl. 600, jaar 1819 (3)

6039

800

30-10-1818

Gorcum van P. (Petrus) Johannis zoon Predikant te Welsrijp en Bayum, een request in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij voor Emeritaat en Pensioen wegens zwakheid van lichaam enz. enz.  jaar 1818 (3)

6861

21-A

02-12-1824

Gorcum van P. (Petrus) Johannis zoon, Hij komt voor op een lijst met overleden gepensioneerden met het soort pensioen en het bedrag van het pensioen jaar 1824 (2)

6393

183

18-03-1815

Gorcum van Willem komt voor  op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel  Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant.  Der Land. Mil. te Bergen op Zoom  en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met spoed enz. Jaar 1815 (3)

6394

218

30-03-1815

Gorcum van Willem----Olivier W. (Willem) Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat hij Nagel Gerrit Johannes  en Gorcum van Willem gelast zich dadelijk op marsch naar hun Corps te begeven  en Moorema Dirk Doekes bevind zig niet in Sneek enz. jaar 1815 (1)

3699

A-29

15-02-1834

 

Gordij Grietje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

29-A

02-02-1835

Gordy Grietje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

6864

26/1-C

 no. 10

07-01-1825

Gorgan Carel te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

8161

79-4

22-01-1839

Gorgan Karel, Groningen is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

5995

37

14-01-1815

Gorinchem, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

8111

927/11,  34

19-09-1838

Goris Hendrikus te Hardenberg Schipper

6033

301-a

28-04-1818

Gorkum Geert en Ploeg van der Sake  beide verklaren in een handgeschreven brief met hun handtekening  dat de wal bij de Hoofdwagt enz. enz. jaar 1818 (1)  (dossier 5)

8280

517-11, 45

19-05-1840

Gorkum v.  J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6424

584

02-12-1817

Gorkum v. W. 24 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3  hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6388

81         15-10-1814

Gorkum van ….? ---- Feltrop ….? Van beroep Wagtmeester, er staat nog een rekening open bij de Kastelein van Dockum die verscheidene malen klagtig is geweest enz.  waar hij zijn Werfhuis heeft gehad en hij tot heden toe in gebreke is gebleven deze te betalen enz.  de rekening is gestuurd naar de heer Gorkum van ….? 1e Luit. Distr. Directeur om deze van zijn tractement in te houden enz. maar dat hij reeds enige tijd ontslagen is enz. jaar 1814 (1)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Gorkum van C.  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6299

 

416-6

10-05-1821

Gorkum van C.  wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)

5984

125, 125d-1

16-02-1814

Gorkum van C. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 – 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)

5984

125, 125d-1v

16-02-1814

Gorkum van C. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 – 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)

5984

125, 125a-2

16-02-1814

Gorkum van C. Boekdrukker te Sneek, staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)

5984

125, 125E-2v

16-02-1814

Gorkum van C. Boekdrukker, wordt vermeld op de staat van het geen nog wegens de menues depenses en frais de parquet van den regtbank van eersten instantie zitting houdende te Heerenveen over het jaar 1813 moet worden uitbetaald enz. jaar 1814 (5)

6281

545-4, 18

04-11-1813

Gorkum van C. te Sneek hij is Schuldeischer van  de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op den laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (7) dossier (23)

8364

498/10, 3

21-05-1841

Gorkum van D. staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Gorkum van Dirk hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8364

498/10, 3

21-05-1841

Gorkum van Dirk staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6254

140-A blz.44

17-01-1815

Gorkum van Geert uit een Woning omtrent de Pottebakkers Pijp,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6254

140-B-blz. 20

17-01-1815

Gorkum van Geert uit een Woning omtrent de Pottersbakkerspijp,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6281

545-8, 15

04-11-1813

Gorkum van H. schuldenaar  van  de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op den laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (7) dossier (23)

6830

18-A blz. 32

21-01-1824

Gorkum van Hendr. te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6281

545-4

04-11-1813

Gorkum van Hendrik te Rauwerd hij is Schuldeischer van  de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op den laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (6) dossier (23)

8108

863-12

01-09-1838

Gorkum van Jan, Fuselier 6de kompagnie 2de battailjon infanterie van het Indische leger * 11-01-1812 Utrecht,  Na het beeindigen van zijn Kruiwagenstraf >>((De kruiwagenstraf bestaat in het plaatsen des veroordeelden in eene militaire straf gevangenis voor den tijd van drie tot vijftien jaren, ten einde aldaar, vervolgens de voor veroordeelten den landmagt bestaande veroordelingen, aan het verrigten van arbeid te worden ontworpen.  Aan de kruiwagenstraf gaat bij dek- en onderofficieren steeds degradatie, bedoeld in art. 41 lit. a des wetboeks, bij mindere schepelingen de vervallen verklaring van den militaire stand, vooraf....))>>is hij met het schip de Rhijn, schipper C. Brandligt naar Nederland teruggezonden, en den 28. Mei ll., in het Nieuwe diep aangekomen, ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

9186

146

06-02-1918

Gorkum van Klaas, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9187

1114

07-08-1918

Gorkum van Klaas, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9180

642

07-04-1915

Gorkum van Klaas, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6264

1149- 6

21-11-1815

Gorkum van Petr’s komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Welsrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6710

93

00-00-1822

Gorkum van Petrus bericht op het request van hem betreffende zijn Geneeskundige kwaliteiten enz. dat hij meerder ingrepen doet dan wat hij mag doen en voor sommige zaken strafbaar is enz. enz jaar 1822 (14)

9187

735

07-06-1918

Gorkum van Pieter, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Gorkum van Willem 447 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9182

441

08-03-1916

Gorp van Joanna Francisca Elisabeth,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

8305

1010/17

12-08-1840

Gorp van Pieter, Marinier Korps mariniers * 22-12-1814 Namen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1840  (4)

3288

1-21

10-04-1833

Gorredijk---- een dossier met een profiel tekening 25 ellen van de ophaalbrug No. 2 van enige ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833  Dossier  68

9180

463

11-03-1915

Gorredijk----- Kerk, de gereformeerde kerk van Gorredijk heeft te kennen gegeven dat zij behoren tot het kerkverband der gereformeerde kerken in nederland enz. jaar 1915 (1)

6300

283           16-05-1822

Gorredijk---- Korff J. F. Schoolopziener, Onderwerp een brief gaande over de school in Gorredijk enkele trefwoorden zijn, een goede onderwijzer,  vergroting van de school wegens de bekrompenheid en de gezondheid der kinderen en onderwijzer, een adviesbrief van de Grietenij van Opsterland,  ook een  brief van de Commissie van Toezigt te Gorredijk, dat ook de lokaalen te laag zijn, de slecht ingerichte banken en tafels in geheel van geen inktpotten zijn voorzien enz. enz. ook een tekening van de school en klaslokaal aanwezig enz.  tevens een brief dat de aanvraag wordt afgewezen  als een voor ons  bedroevend besluit jaar 1822 (27)

6057

244

05-04-1820

Gorredijk, aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

8285

619-1

19-06-1840

Gorredijk, Marktprijzen in een dossier van Granen, Voeder, Levensmiddelen en andere voorwerpen ter markt verkocht van Balk, Bolsward, Franeker, Gorredijk, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Lemmer en Sneek jaar 1840

6623

164

12-01-1814

Gorrels Tjitske----- Zomer Jan Oepkes  en Postma Lammertje zijn op advies van de Medicus en met toestemming van de Officer bij de Regtbank van Leeuwarden uit de gevangenis aldaar vertrokken  en is eerstgemelde naar het huis van zijn ouders alhier gegaan en de laatste naar haar familie te Bolsward vertrokken verder zijn Correctioneel gevonnisd Gorrels Tjitske wonende te Leeuwarden welke dan ook door haar man Barrabaij Frans uit het correctie huis is afgehaald enz. jaar 1814 (1)

6622

2083

16-12-1813

Gorrelts Tjitske, sedert enige dagen  schijnt zich eene ziekte te ontstaan onder de vrouwen criminelen en dat zij enz. jaar 1813 (4)

5995

37

14-01-1815

Gorsel, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

8254

9/5, 57, 119

03-01-1840

Gort A. R. Betaalstaten Chalouproeyer Boreas

6869

26-02-1825

21-A

Gort A. R. Chalouproeijer hij staat op een document met 5 kolommen informatie dat hij bekend ontvangen te hebben (en zet zijn handtekening daarvoor) van de Commisen Visiteurs aan boord van ’s Rijks Uitlegger Boreas bij de Engelsmansplaats de somma van enz. jaar 1825 (2)

8109

268, 895/23

10-09-1838

Gort A. R. Chalouproeyer Klaringsvaartuig

6866

04-02-1825 28-B

Gort A. R. wegens 31 dagen kostgeld over de enz. Hij wordt vermeld op het document Rekening en Verantwoording welke zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. jaar 1825 (6)

6869

03-03-1825

27-A 

Gort Albert Roelofs wordt vermeld in een document; eene opgaaf van het personeel der ambtenaren gestationeerd op s’Rijks uitlegger in het Vriesche Gat, bezuiden de Engelsmansplaat met bijvoeging hunner functie en tractementen jaar 1825 (2)

7990

119, 30/7

09-01-1837

Gort Alert op de Engelsmanplaat Chalouproeier Boreas

6631

1189 lijst 3

26-09-1814

Gort Jacob Luiten staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6382

20 nr. 129

29-03-1814

Gort Jan Jacobs plaatsvervanger van Gort Luite Jacobs staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)

6381

136 nr.129 4e kolom

17-03-1814

Gort Jan Jacobs, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6631

1189 lijst 2

26-09-1814

Gort Jan Luiten staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6278

195-10

20-02-1817

Gort Jan Takes, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

9181

1645

03-09-1915

Gort Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6382

20 nr. 129

29-03-1814

Gort Luite Jacobs---- Gort Jan Jacobs plaatsvervanger van Gort Luite Jacobs staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)

6381

136 nr. 129

17-03-1814

Gort Luite Jacobs te Noordwolde, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

9184

699

05-06-1917

Gort Wilhelmina Dina vrouw van Oeveren van Abraham, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

8355

294-33

26-03-1841

Gort Wilhelmus Christianus,  Fuselier 8ste   Afdeeling infanterie * 22-04-1821 Groningen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

7977

 

152-10

11-02-1837

Gorte? L. J. Schipper op de Onderneming staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen informatie zoals van welk land het schip de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7)

8375

708-5_26d

20-07-1841

Gorter  D. L. te Kooten staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostdongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

9126

680

07-04-1879

Gorter  G. F. te Dokkum----Hij staat op de lijst van voordrachten voor de functie van Rijks Schatters voor de Personele Belasting i.v.m. het overlijden van de schatter Burg C. en ter vervanging van Pruis R.  die door ziekte en gevorderde leeftijd enz. enz., jaar 1879 (4)

6839

11-A-4

07-04-1824

Gorter  Hauke, Boekweitmolenaar te Kollum, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824

6625

429

28-03-1814

Gorter  Oene N. van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche Postwezen aan de Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken  en dat de talrijke Beurtschepen niet anders als brieven en passagiers enz. jaar 1814 (5)

8285

615-2, 9

19-06-1840

Gorter  te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Dockum  in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8280

526-1, 38

22-05-1840

Gorter  te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

5711

2 staat E

28-08-1902

Gorter & Co Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3  Schip de Stad Franeker nderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (2) Dossier (16)

5673

 

109

Blz.1 t/m 8

05-02-1900

Gorter & Co---- Werf van der, Gorter & Co te Harlingen, Concordia I., staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)

5672

103

26-03-1896

Gorter & Co, Werff van der Gebr. te Harlingen , een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen Slepen en in Friesland met de “Stad Franeker   “ met het reglement enz. jaar 1896 (1)

5663

30

20-04-1899

Gorter & Co. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899

5664

29,  5

16-04-1903

Gorter & Co. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

8211

988-3, 22

Bladzijde 1

26-09-1839

Gorter ....? te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 22,2

19-06-1840

Gorter …..? te Kooten Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad  Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

5662

15,  45

00-00-1883

Gorter ….? te Harlingen Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5662

15-B

00-00-1885

Gorter ….? te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1885

8211

988-3, 36

Bladzijde 2

26-09-1839

Gorter ….? te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 34

26-09-1839

Gorter ….? te Sneek wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

5672

146

10-03-1898

Gorter ….? Werf van der en Gorter en Co.  een  verleende vergunning (Wit)  tot Varen in Friesland met de “Concordia ” met het reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Gorter A. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

6254

135

11-02-1815

Gorter AlleDia cen van de Hervormde Gemeente te Dokkum, zij dienen in een Request door hem getekend  dat zij op de 25e dezer hebben opgemaakt een staatwegens Impost enz. enz. jaar 1815 (4)

8214

1026/1-13

07-10-1839

Gorter Antje Jacobs 25 jaar geboren te Oosterwolde Dienstmeid te Makkinga, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (5)

8211

988-3, 11

Bladzijde 2

26-09-1839

Gorter B. te Dockum en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 6

22-05-1840

Gorter B. te Sneek als afzender wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6382

115

09-04-1814

Gorter Barend Jansen---- Davids Haye Pieters en Davids Pieter en Gorter Barend Jansen alle drie op Ameland woonachtig , zij zijn teruggekomen door de gelukkige verandering in nhet vaderland terwijk hun familie hun reeds voor overleden had gehouden en zij dus ook niet in de Landmlitie zijn opgenomen maar dat zij dat wel willen enz. jaar 1814 (23

8257

70/1, 16

21-01-1840

Gorter Bauke Pieters van Haskerland, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teek enen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

5673

154

22-08-1917

Gorter C. , Illusionist , een handgeschreven en ondertekenden brief dat hij vergunning heeft voor de grote wateren in Friesland maar dat hij gaag naar Oldeboorn wil stoomen naar de kermis , verder aanwezig een aanplakbiljet (rose van kleur met drie foto’s “” 2 vrouwen en 1 man denkelijk Gorter met zijn vrouw en dochter””) met o.a. de tekst dat de familie Gorter is gearriveerd welke vertonen Daphne Nimpf van Diane en dochter van Pencus of Ladon werdt door Apollo vervolgd en vluchte voor hem enz. enz. en zij veranderd in een laurierboom tot slot laat den directeur zijn vrouw veranderen in een groote standaart met schoone bloemen enz.  waarmede hij is bekroond te Weenen en Parijs jaar 1917 (5)

6385

138

06-07-1814

Gorter Claas Louws te Buitenpost hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Gorter Cornelis Gerrits, 495 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6623

75

24-12-1813

Gorter Cornelis onder zijn burustende Hingst wordt door de nieuw aangestelde bediendens tot de convoijen  en licenten is gerequreerd enz. jaar 1813 (1)

9725

Deel I 

Blz. 17

00-00-1865

Gorter Cornelis, 7e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9725

Deel I 

Blz. 6

00-00-1863

Gorter Cornelis, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1863 (2)

9725

Deel I 

Blz. 8

00-00-1863

Gorter Cornelis, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1863 (2)

8386

949/16

20-09-1841

Gorter D. , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Haskerland    (als kopervan  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 36

22-05-1840

Gorter D. G. te Koten uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Tietjerkste-

         radeel

Gorter D. L.  te Koten staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Smallinger-

            land

Gorter D. L. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8375

708-5_36c

20-07-1841

Gorter D. L. te Kooten  staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 8

22-05-1840

Gorter D. L. te Kooten als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 8

Bladzijde 3

26-09-1839

Gorter D. L. te Kooten en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_8b

20-07-1841

Gorter D. L. te Kooten staat als afleveraar van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_21

20-07-1841

Gorter D. L. te Kooten staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland  ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Gorter D. L. te Kooten staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Gorter D. L. te Kooten staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 8-2

19-06-1840

Gorter D. L. te Kooten Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Drank wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, Likeur en gedistilleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8280

526-1, 21

22-05-1840

Gorter D. L. te Kooten uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/36

20-09-1841

Gorter D. L. te Koten e Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 36

Bladzijde 2

26-09-1839

Gorter D. L. te Koten is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 36

Bladzijde 3

26-09-1839

Gorter D. L. te Koten is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Gorter D. L. te Koten Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke Dranken en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8211

988-3, 26

Bladzijde 2

26-09-1839

Gorter D. L.te Kooten is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 16

19-06-1840

Gorter D. te Joure wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland de maand Mei 1840 met  7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 21

Bladzijde 1

26-09-1839

Gorter D. te Kooten en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9414

22, 23, 24,

01-11-1922

Gorter D. van beroep Gemeenteveldwachter te Hollum enz., de Burgemeester van Ameland  bericht de voorzitter van de Raad van Arbeid te Leeuwarden om voornoemde geen dispensatie te verlenen  voor enz. enz. 1922 (3)

6397

662

13-07-1815

Gorter de D. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4)

6081

377

13-04-1822

Gorter de J. ,  Onderwerp het geringe salaris en getuige taxe uit s’lands kas enz. een stuk  wat gaat over getuigenissen en gerechtelijke zaken ook wat de functionaren wel en niet mogen doen Jaar 1822 (2) ( dossier 12)

9725

Deel I 

Blz. 55

00-00-1872

Gorter Doede,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

9725

Deel I 

Blz. 60

00-00-1873

Gorter Doede,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)

9725

Deel I 

Blz. 69

00-00-1874

Gorter Doede,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel 2

Blz.1

00-00-1875

Gorter Doede, Suriname, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)

3701

3-D

09-02-1842

Gorter Doede, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (9)

9180

330-3

17-02-1915

Gorter Douwe Met signalement Veldwachter te Hollem (3)

9182

285/3

07-02-1916

Gorter Douwe te Hollum Veldwachter Met Signalement

9414

30 t/m 44

29-09-1918

Gorter Douwe van beroep Gemeenteveldwachter te Hollum enz., een verzoekschrift van hem dat het Levensmiddelenbedrijf in deze gemeente enz. enz.  en een akte waarin toestemming voor hem om tegelijk lid te zijn der commissie voor het  Levensmiddelenbedrijf  op Ameland enz.  tevens vergunning om Kassier en Boekhouder te zijn van de Boerenleenbank enz., tevens Controleur bij de Roomboterfabriek “Ameland” op vele stukken staat zijn Handtekening, jaar 1918  (16)

6381

20

02-03-1814

Gorter Durk Lauwes  te Buitenpost volgens een brief van de Luitenant Colonel Sijtzama van J. G. van het Regiment Dragonders te Leeuwarden aan de Raaden van de Landmilitie, ontbreekt hij op de ingezonden staat van 1 Maart j.l.  en omdat ze gedetacheerd zijn bij het Regiment Dragonders verzoekt hij eerstgenoemde te royeren bij de Landmilitie enz. jaar 1814 (2)

6086

897

30-09-1822

Gorter Durk Louws, De landerijen staande op de Releve van Buitenpost  en Augustinusga op naam van voornoemde verdeeld en gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters  van gemelde enz. enz.  jaar 1822 (3)

8210

958/2 211

Bladzijde 8>>

17-09-1839

Gorter E. E. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8211

983/7

Deel 1

24-09-1839

Gorter E. E., 37 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)     

8304

989/9

05-10-1840

Gorter Evert Ewalds, Dossier (procesverbaal) Evert Ewalds Gorter Korenmolenaar Ternaard jaar 1840 (16)

6868

16-02-1825

22-A

Gorter F. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4)

6053

966

28-12-1819

Gorter F. de weduwe,  ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en Eekma J.  vice president van genoemd college , Vitringa Coulon J.,  Smeding H.,  Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H., Leden van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de gevangenissen aldaar met vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood.  Met Borg Reerink Jan, Visser Ulbe voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees  en Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst meel en erwten met Borg  Gorter F. de weduwe,  Kaastra S. T. voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. voor zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F.,  met Jaar 18191 (4)

8308

1079-8

31-10-1840

Gorter F. O.  de weduwe Erwten geleverd wordt vermeld in de Staat van den Stand van het crediet voor den dienst van het Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van de Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden ten kantore van de Heer Administrateur van ’s Rijks Schatkist aldaar, geopend in de maand Augustus 1840 ook wordt er vermeld welk bedrag volgens declaratie is uitbetaald enz. jaar 1840 (4)

6386

118        11-08-1814

Gorter F. O. bij de 3e compagnie, hij staat in een document van opgave benoemde en verkozen Stafofficieren, Kapiteins enz. met hun rang vermeld bij de schutterj van Leeuwarden jaar 1814 (2)

6413

21

16-01-1817

Gorter F. O.---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag  van IJpeij L. een naamlijst der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor  de vacature wegens het ontslag van  IJpeij L. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)

8383

891-7

09-09-1841

Gorter F. O. de weduwe , Gort door hem geleverd in de maand Juni 1841, komt voor als belanghebbende  op een algemene Maandstaat tot het doen der betalingen met het bedrag  wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (4)

8382

866-5

02-09-1841

Gorter F. O. de weduwe , Gort door hem geleverd, komt voor als belanghebbende  in een staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (2)

8377

756/5

03-08-1841

Gorter F. O. de weduwe Betaling wegens zijn leverantie van Gort aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2)

8383

894-5

09-09-1841

Gorter F. O. de weduwe komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

8356

308-11

30-03-1841

Gorter F. O. de weduwe wordt vermeld in een document Algemeene Maandstaat der gedane betalingen door de Commissie van Administratie over de Gevangenissen gedurende de maand Januari wegens verpleging en onderhoud der Gevangenen in het Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering aldaar  met vermelding van de geleverde goederen en het te ontvangen bedrag daarvoor tevens een kolom aanmerkingen enz.  jaar 1841 (6)

8356

320-7

02-04-1841

Gorter F. O. de weduwe wordt vermeld in een document; Staat van  de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding wat er is geleverd en het bedrag wat er uitbetaald wordt in maart 1841 enz. jaar 1841 (4)

8308

1087-7

03-11-1840

Gorter F. O. de weduwe wordt vermeld op de Staat der Benoodigde fondsen tot het doen betalen wegens het onderhoud der Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden gedurende de maand October met vermelding van wat zij geleverd heeft en het bedrag enz. jaar 1840 (4)

8361

428-7

03-05-1841

Gorter F. O. de weduwe wordt vermeld op een staat der benodigde fondsen over het dienstjaar 1841 tot het doen der betalingen wegens het onderhoud der Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden zowel Burgerlijk als Militair wegens geleverde goederen enz. jaar 1841 (4)

6401

 

870

11-11-1815

Gorter F. O. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)

6631

1151

07-09-1814

Gorter F. O. is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op Vrijdag weder zoals voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de ooghouding van de belangens der Handeldrijvende en Neringdoende Ingezetenen  deze Stad U deswegen te dienen enz. jaar 1814 (8)

6402

 

922-1+2

09-12-1815

Gorter F. O. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Dienstdoende Schutterij van Leeuwarden, ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6396

619F

23-06-1815

Gorter F. O. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

6034

398

30-05-1818

Gorter F. O. te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6401

 

857

10-10-1815

Gorter F. O. wordt vermeld  met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nominatien voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (5

8343

43/6-2/A

14-01-1841

Gorter Foeke Martens Bakker te Woudsend  Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der plaatselijke belastingen (3),

6678

335

Gorter Folkert Oenes       Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2)

6404

58-2

02-02-1816

Gorter Folkert Oenes staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4)

8383

878-3

06-091841

Gorter G. & T. Raapolie en Talk door hem geleverd in de maand Augustus 1841, komt voor als lewverancier van grondstoffen  voor de fabriek van het gevangeniswezen te Leeuwarden jaar 1841 (2)

8224

1241/9

06-12-1839

Gorter G. & T. wordt vermeld in geleidende declaratien wegens gedane leveranties met vermelding van wat er geleverd wordt ten dienste der fabriek in het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden enz. Jaar 1839 (4)

6868

16-02-1825

22-A

Gorter G. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4)

6626

515

12-04-1814

Gorter G. C.---- Herkes Dirk met zijn vrouw Foekjen, gedurende hun huwelijk te Hantum zijn verjaard aldus geven de Armvoogden Gorter G. C. en Idsardi J. T.   van Betterwird met alle eerbied te kennen in een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat zij uit dien hoofde ondehoud hebben genoten en dat zij vervolgens van daar zijn vertrokken naar Betterwird enz. en dat gedurende hun verblijf te Beterwird hunner dochter Aukje is geboren en Dirk Herkes aldaar is overleden en dat de weduwe met haar dochter weer naar Hantum is vertrokken enz. jaar 1814 (5)

6868

16-02-1825

22-A

Gorter G. en F. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4)

8356

323-8, 8

02-04-1841

Gorter G. en T. staat vermeld in een document Extract uit het register der Resolutien van den Minister van Financiën  met als onderwerp; gedeeltelijke vrijdom van accijns op den Turf voor zijn Oliemolen te Leeuwarden   enz. jaar 1841 (8)

8309

1103-5

07-11-1840

Gorter G. H.  in een document Staat geleidende de Declaratien wegens gedane Leverancien ten behoeve der fabriek in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)

8280

517-11,

34-35,

39-40

19-05-1840

Gorter G. H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Oldeberkoop in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8373

661/16

07-07-1841

Gorter G. stuurt een declaratie in wegens geleverde goedern aan de gevangenis te Leeuwarden jaar 1841 (2)

8373

661/18

07-07-1841

Gorter G. T.Hij is leverancier van  Raapolie voor het huis van Tuchtiging te Leeuwarden en staat op een lijst van leveranciers met het geleverde bedrag  jaar 1841 (1)

6870

17-03-1825

20-D blz. 15

Gorter G. W. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

8214

1027/16

bl. 1 nr. 324

07-10-1839

Gorter G. W. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

6261

932

26-09-1815

Gorter Gerben Cornelis---- Beistra A. R. , van beroep Meester Bakker wonende te Betterwird en Faber Pieter Klazes zonder beroep wonende te Aalzum en het betreft een request van  beide die ongegrond verklaard worden, als zijnde wel waar Gorter Gerben Cornelis, Roelofs Johannes enz. jaar 1815 (2)

6261

887-2

08-09-1815

Gorter Gerben Cornelis---- Faber Pieter Klazes zonder beroep  thans wonende onder Aalzum geeft te kenen dat hij sinds 12 Mei 1814  woonachtig is geweest te Betterwird Onderwerp: dat hij belasting moet betalen over het hele jaar en dat er anderen zijn die minder betalen zoals Gorter Gerben Cornelis en Roelofs Johannes  eigenaars van een Zatheenz. jaar 1815 (1)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Gorter Gerrit, 81 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6252

1176-15

06-12-1814

Gorter Gl. hij ondertekend als Armvoogd van Betterwird de administrative rekening van de Dorpe Betterwird van  de jare 1812 als volgt; : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Betterwird over voorgaande jaren  benevens die van 1814  te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)

8359

381-29

19-04-1841

Gorter Gosse J. te Sneek van beroep heeft hij een Zeepziederij ten behoeve van de fabrijkage van Zachte Zeep  verzoekt hij om vrijdom van Accijns op den Turf enz. jaar 1841 (5)

8361

437-6

04-05-1841

Gorter Gosse te Sneek Cichoreidroogerij aldaar, wordt genoemd in een document Inslag van Turf als Staat aanwijzende bij Resolutie 30 april 1841 no. 41 verleende vergunningen tot de inslag van Turf enz. jaar 1841 (6)

5999

437

09-05-1815

Gorter H,----Faber P. gewezen ontvanger te Kollum onderwerp de executie van zijn boedel , wordt ook genoemd Huizinga R,  Deurwaarder en Gorter H, Timmerman jaar 1815 (1)

6079

209

28-02-1822

Gorter H. ---- Huizinga Ybele Rienks bezittende de 2e rang tot schoolonderwijzer te Kollum  de gecommitteerden uit den stemgerechtigde ingezetenen van Kollum ten einde eene onderwijzer aldaar te benoemen voor de bestaande vacaturen en alsoo intrekt de vroegere verleende autorisatie tot het benoemen en aanstellen van Jongerhuis F. D. tot Schoolonderwijzer aldaar en om te persisteeren de benoeming van Sluiter L. J. enz. (was getekend) de stemgeregtigden, Swart Holle, Faber L., Stuur R. C., Gorter H., Heemstra van W. H., Eskes B., Klaver T. J., Wiersma L. R. en de secretaris Ypey L. enz. jaar 1822 (3)

8386

949/31

20-09-1841

Gorter H. te Sneek, Hij  komt voor in een document;  van de dubbelen der Concent biljetten  van uit anderen binnen deze Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken  in de Grietenij Schoterland als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6089

1194 blz. 6v     23-12-1822

Gorter Haike te Kollum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6047

379

03-06-1819

Gorter Harke  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6252

1193-35, 36

29-11-1814

Gorter Harke  zijn rekening wordt betaald wegens geleverd hout voor de handwijzers  enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

6078

95-6

25-01-1822

Gorter Harke Klaases te Kollum, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Kollum, enz. enz. jaar 1822 (1)

6278

195-3

20-02-1817

Gorter Harke, Houtkoper te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6386

103

10-08-1814

Gorter Harmen Folkerts, ---- Jorna Wopke een request van hem, dienende als soldaat bij de 6e Comp. van het 5e  Batt. Landm. In garnizoen te Den Haag maar dat hij als enigste zoon  van een oude moeder ( Rinsche Sijberens weduwe van Sijbren Jorna)zijnde in een noodlottige en armoedige omstandigheden enz. enz. verzoekt vrijsteling enz. verder aanwezig een getekende verklaring van de omstandigheden enz. getekend door  Meindersma B., Schaafsma Beerret, Jongma Ype Douwes, Schaafsma Frans B. (Wijkmeester), Miedema Jan P. (Wijkmeester)  Gorter Harmen Folkerts enz. jaar 1814 (2)

3698

B-15

nrs.  28-41

15-02-1832

Gorter hendrikje J. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

8309

1103-21,

1, 7

07-11-1840

Gorter Hijlle staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op een lijst met 6 kolommen informatie zoals huwelijksdatum en hoeveel kinderen enz. jaar 1840 (6)

3699

A-15

15-02-1834

Gorter IJtje Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13)

5989

576 4e lijst

26-07-1814

Gorter J. D. te Sneek te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6830

12-A

19-01-1824

Gorter J. E. te Gorredijk betreft de Huurwaarde van zijn woning vermeld in een door de Arrondissements Inspecteur Siderius H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende enz. jaar 1824 (3)

6833

14-A, 7

12-02-1824

Gorter J. F. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6076

865

08-11-1821

Gorter J. G. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de zelve spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)

8308

1074-9

29-10-1840

Gorter J. H. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8199

725-17

17-07-1839

Gorter J. J.  Commies van Landbouw in Vriesland betreft mandaat en Quitantie enz. jaar 1838 (2)

6081

436

29-04-1822

Gorter J. J. ---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen  en het bezwaar van de zetters van St. Annaparocie en Vrouwenparochie  met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de bepaling waar de boerdrijen staan,  Toerenburg,  Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe, Zwager J. D.,  Koopal Joh.,  Siderius D. D. de weduwe ,  Tanje D. D. , Aderhout,  Rinsma F. F. , Kuiken B.,  Gorter J. J.,  Wal de F. E. & Comp.,  Vries de T. K.,  Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7)

6047

379

03-06-1819

Gorter J. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Gorter J. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8386

949/19

20-09-1841

Gorter J. J. te Grouw,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Smallinger-

            land

Gorter J. K. te Oudega staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6053

966

28-12-1819

Gorter J. O. ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en Eekma J.  vice president van genoemd college , Vitringa Coulon J.,  Smeding H.,  Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H., Leden van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de gevangenissen aldaar met vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood.  Met Borg Reerink Jan, Visser Ulbe voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees  en Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst meel en erwten met Borg  Gorter F. de weduwe,  Kaastra S. T. voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. voor zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F.,  met Jaar 18191 (4)

6082

453

03-05-1822

Gorter J. O. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-11          25-05-1821

Gorter J. O. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8384

921/7

17-09-1841

Gorter J. S. Landbouwer en Pel Aaltje weduwe van Sjoerds Sikke beide wonende onder het behoor van Leeuwarden, request in  een handgeschreven brief met hun  handtekening  zij beklagen zich over het schieten naar de schijf in het exercitie veld door de militairen alhier, met het antwoord dat het verhoogd en verbreed gaat worden enz. enz. jaar 1841  (6)

8285

615-2, 20, 1

19-06-1840

Gorter J. te Grouw wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8386

949/19

20-09-1841

Gorter J. te Grouw,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 33 Bladzijde 1

26-09-1839

Gorter J. te Oudega wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

626-6

22-06-1840

Gorter J. W. van beroep koornmolenaar te Grouw doet een bekeuring af met een transactie van f. 200.= enz. jaar 1840 (3)

8204

841/17, 282

17-08-1839

Gorter J. W. van beroep Molenaar hij is samen met 40 personen alle wonende te Grouw, die bezwaar makende tegen de aanleg van de bouw van een brug  over de wetering bij de Oude Schouw i.p.v. het bestaande pontveer aldaar jaar 1839  (3)

9921

22              20-10-1882

Gorter J., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8376

744/15-11

30-07-1841

Gorter Jacob Kapitein op de Phenix jaar 1841 (4)

6636

148

4e blz. van kolommen

10-02-1815

Gorter Jakob Gerkes te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

8342

37/1-11

12-01-1841

Gorter Jan Alles te Dokkum, Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. (4) jaar 1841 dossier (11)

6633

1454

17-11-1814

Gorter Jan E.---- Faber J. Schout van de Gemeente Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland het betreft  het terug bekomen request van Zeilstra Jan E. en Glasz M. R. ook wordt genoemd Gorter Jan E.  enz. jaar 1814 (1)

6632

1282

14-10-1814

Gorter Jan Egberts---- Faber J. Schout van de Gemeente Gorredijk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat Zeilstra Jan Everts en Glasz Menno Rienks van beroep Veerschippers van Gorredijk op Leeuwarden enz. het  betreft hun request dat namenlijk een Gorter Jan Egberts te Gorredijk op het aan hun verkregen regt van Octrooi inbreuk zou maken  omdat hij wekelijk naar en van Leeuwrden goederen vervoerd enz. jaar 1814 (2)

6631

1053

12-08-1814

Gorter Jan Egberts---- Glasz. Menno Rienks en  Zeilstra Jan Everts  te Gorredijk Veerschippers  van de Gorredijk op Leeuwarden, een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij door aankoop eigenaars zijn geworden van het Geoctrooide Veerschip maar  eene Winkelier Gorter Jan Egberts en Veerschipper van Gorredijk op Grauw die durft zich te verstouten om te Leeuwarden allerlei manschappen in te laden en koopmanschappen  onder andere voor Meints Ymkje, Sipkes Jan en Michiel Setske alle wonende te Gorredijk enz.  jaar 1814 (5)

6850

11-A

31-07-1824

Gorter Jan Egberts te Gorredijk Een vonnis van de rechtbank te Heerenveen op 22 juli 1824 gewezen, wegens aangifte  van de personele belastingen, jaar 1824 (4

5994

983

07-12-1814

Gorter Jan Egberts te Gorredijk, Een accoord over het middel op de ronde maat met de ontvanger Steensma jaar 1814 (1)

6840

36-A

blz. 39

22-04-1824

Gorter Jan Job Koopman  van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8285

615-2, 33,2

19-06-1840

Gorter Jan K. te Oudega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6840

36-A

blz. 39

22-04-1824

Gorter Jan T. Kleinhandelaar van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6388

28          06-10-1814

Gorter Jan---- Veen van der Martinus en Gorter Jan beide te Leeuwarden zij zijn gesteld geworden onder de erewacht van Z.K. Hoogheid enz.  maar dat zij ook te Leeuwarden bij de Schutterij moeten enz. maar dat zij echter van den heer Swartzenberg van en Hohenlandsberg J.  enz. enz. jaar 1814 (3)

6395

423

03-05-1815

Gorter Jan, 2e Luitenant staat vermeld op een document Nominatie van een dubbeld tal Officieren welke Burgemeesteren van Leeuwarden enz. van een vijfde en zesde Compagnie bij de dienstdoende Schutterij hier aan te beiden. enz. jaar 1815 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Gorter Jan, 375 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6078

95-23

25-01-1822

Gorter Jarig  Johannes te Vrouwen Parochie, Hij staat in een document van voordracht als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Vrouwen Parochie enz. enz. jaar 1822 (2)

6034

398

30-05-1818

Gorter Jarig J. te Sint Anna Parochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6100

1215-21

29-11-1823

Gorter Jarig Johannes te Vrouwenparochie ,  hij heeft bedankt voor de functie van zetter te Koudum , , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van St. Annaparochie in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

8350

175/27-19

21-02-1841

Gorter Jarig Johannes wordt vermeld als lid van het Dijksbestuur van St. Jacobi Parochie in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijksbestuur van St. Jacobi Parochie enz.,  jaar 1841 (6)

3698

B-15

nrs. 15-27

15-02-1832

Gorter Jetske Dirks Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6242

124-13

19-02-1814

Gorter Joh.    hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 20  wegens vervoer  ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6840

36-A

blz. 35

22-04-1824

Gorter Joh’Jans Timmerknecht  van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8364

498/10, 5

21-05-1841

Gorter Joh’s Alles staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

9725

Deel 2

Blz. 104

00-00-1891

Gorter Johannes  , 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

6252

1176-19

06-12-1814

Gorter Johannes Alles wegens geleverde Kleding: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Raard over voorgaande jaren  benevens die van 1814   te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)

6242

124-14

19-02-1814

Gorter Johannes hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 60  wegens schadevergoeding van een paard  ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

 6864

14-A

11-01-1825

Gorter Johannes Jans  te Rauwerd Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5)

6006

954-3 en 4

06-12-1815

Gorter Johannes Jans Geregtsdienaar te Rauwerd staat vermeld in een document Dienst der Justitie  in het Arr. Sneek een opgave voor hun Tractement wegens de maand November 1815 met vermelding van de bedrag wat hij ontvangt enz. jaar 1815 (4)

6029

896

17-12-1817

Gorter Johannes Jans Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Rauwert  arr. Sneek. Jaar 1817 (2)

6839

5-A blz. 5

08-04-1824

Gorter Johannes Jans Opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)

6018

34

14-01-1817

Gorter Johannes Jans te Rauwert, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3)

6005

933

27-11-1815

Gorter Johannes Jans teRauwert Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 (11)

6855

5-A

08-10-1824

Gorter Johannes Jans, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

6385

102, 104

22-07-1814

Gorter Johannes---- Kief J. voor de stad Harlingen  wegens vervoeren van kruit naar Leeuwarden enz. f. 12  wordt genoemd Gorter Johannes voor zijn boerenwagen f. 3 enz. jaar 12814 (2)

9725

Deel 2

Blz. 130

00-00-1893

Gorter Johannes,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 76

00-00-1889

Gorter Johannes,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)

9180

264

06-02-1915

Gorter Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9725

Deel 2

Blz. 85

00-00-1890

Gorter Johannes,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)

9725

Deel 2

Blz. 117

00-00-1892

Gorter Johannes, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

6378

85

26-12-1813

Gorter Johannes, De Maire van de Stad Harlingen heeft de eer om onder geleide van voornoemde te doen toekomen de gerequeerde twee paarden door de Heer Kersjes ….? Volgens desselfs opgaaf van de Franschen gekocht enz.enz. jaar 1813 (2)

6243

191-10

06-03-1814

Gorter Johannes, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

3698

B-15

nrs.  28-41

15-02-1832

Gorter Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3699

A-15

15-02-1834

Gorter Johannes., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13)

3580

71

09-06-1846

Gorter K. ---- Keuning E. J. Schipper en Koopman. Onderwerp: terugzending van zijn request  met antwoord en beslissing betreffende om een veerschip te mogen aanleggen van kier op Groningen en terug enz. ve3rder in het dossier aanwezig een brief met 24 handtekeningen van belanghebbende voor de vaart naar Groningen en dat zijn: Andrea H. J. Apotheker, Dreide van der Tuttel M,  Steenwijk van & zoon, Posthuma A., Werff van der J. Jacobs, Weilter J. B., Beckerzonen J. H., Lang de F., Werffers van der ….?, Gorter K.,  Boorsma J., Wiersma M., Rouing H., Morst?? J. C.,  Siersma D., Gelder van N. N?., Haikema D., Ruurdsma J., Buigemann J. E., Beek G., Siersma Jan  jaar 1846 (10)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Gorter K. A. te Donkerbroek wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

8199

729/5, 290

Bladz. 16-v

17-07-1839

Gorter K. G. te Dockum  is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3

17-07-1839

Gorter K. G. te Dockum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8308

1073-1

29-10-1840

Gorter K. H.  ---- Feijen Jan en  Boomsma Bernardus Pieters in den  nacht van den 22e op de 23e dezer bij de Houtmolen van Gorter K. H.  twee paarden zijn geweid maar volgens de ordonnantie van de Politie enz. jaar 1840 (2)

8285

615-2, 8-1

19-06-1840

Gorter K. H. te Damwoude wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

5664

3,  13

20-04-1916

Gorter K. O. te Garijp Schip de Princes Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5664

27,  11

16-04-1914

Gorter K. O. te Garijp Schip de Princes Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

5664

162,  36

27-02-1917

Gorter K. O. te Garijp Schip de Princes Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

5664

274-a,  36

28-02-1918

Gorter K. O. te Garijp Schip de Princes Wilhelmina, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Gorter K. te Damwoude staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/8

20-09-1841

Gorter K. te Damwoude, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

8280

526-1, 8

22-05-1840

Gorter K. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6864

18-C

07-01-1825

Gorter Klaas * 21-08-1803 Leer;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6078

31

08-01-1822

Gorter Klaas hij wordt voorgedragen volgens de Burgemeesteren van Dokkum als de meest daartoe geschikte ingezetene van de stad Dokkum als Zetter voor dien stad over den dienst van 1822 (1)

6833

27-A blz. 9

06-02-1824

Gorter Klaas te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6076

865

08-11-1821

Gorter L. G. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de zelve spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)

5994

983

07-12-1814

Gorter L. J. de weduwe, Een accoord over het middel op de ronde maat met de ontvanger Steensma jaar 1814 (1)

6383

90  

23-04-1814

Gorter L. K. en zoon te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

9126

1671

19-11-1879

Gorter L. K. Landbouwer te Westergeest,  in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hij  een boom te mooien rooien ten einde een betere passage naar zijn woning te bekomen enz.  tevens de toegestane vergunning met de voorwaarden enz.  jaar 1879 (7)

6259

759

24-07-1815

Gorter L. K. Stoker van beroep te Kootstertille heeft geld tegoed (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  van  de gemeente Augustinusga wordt vermeld op de Staat van schulden ten laste van de Gemeente Augustinusga over de jare 1814 waarop Authorisatie wordt verzogt om dezelve te mogen voldoen uit de kas van onvoorziene uitgaven enz. jaar 1815 (3)

6383

89    

23-04-1814

Gorter l. K. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8285

615-2, 1

19-06-1840

Gorter L. K. te Kooten wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Achtkarspelen als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

6250

999

17-10-1814

Gorter L. K., ---- Nieuwenhuis Jan Oenes, een antwoord op zijn request bereffende beklag over de repartitie enz. enz. ondertekend door de gemeenteraadsleden; Kuypers W., With de J. M., Rispens F., Gorter L. K., Boer de L? A., Sipkema R. P., Rinsema S., Koning T. F., Kuypers D. D. , Sybrandy W. J.  jaar 1814 (2)

8386

949/8

20-09-1841

Gorter L. L. te Kooten, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als vervoerder van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

8308

1074-7

29-10-1840

Gorter L. R. te Kooten wordt vermeld in een document Ontzegeling der Kuipen no. 7-8 en 9 in zijn Branderij enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 43 26-09-1839

Gorter L. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad IJlst ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6840

36-A

blz. 45

22-04-1824

Gorter L. Z?. Rentenier van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6636

148

2e blz. van kolommen

10-02-1815

Gorter Lambert Gerkes te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

9187

1475

05-10-1918

Gorter Lodewijk, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6853

28-A

02-09-1824

Gorter Louw Klazes Brander te Kootstertille een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6868

21-02-1825

18-A-10

Gorter Louw Klazes te Koten, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen in de controle Bergum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)

6258

574

07-06-1815

Gorter Louw Klazes, Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz. jaar 1815 (3)

6833

27-A blz. 9

06-02-1824

Gorter Melle te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

5988

490

22-06-1814

Gorter O. G. , hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf  in gevolge artikel 4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)

5990

607

03-08-1814

Gorter O. G. te Leeuwarden  De Directeur van de Directe Belastingen nodigd hem als Zetter uit hem te informeren over zijn Paarden en

Dienstboden   binnen een tijd van 8 dagen  maar hij heeft niet geantwoord enz. jaar 1814  (3)

6625

429

28-03-1814

Gorter O. G. van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche Postwezen aan de Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken  en dat de talrijke Beurtschepen niet anders als brieven en passagiers enz. jaar 1814 (5)

6870

17-03-1825

20-D blz. 11

Gorter O. W. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

6250

1019

25-10-1814

Gorter Oene Gerrits  wonende te Leeuwarden , hoe hij werdt aangesproken door de Gemeenteontvanger Cloppenburg Jan te Stiens en twee maal door de deurwaarder  Munting H. en gesommeerd te betalen enz. enz. jaar 1814 (2)

6251

1052

04-11-1814

Gorter Oene Gerrits, Koopman en  eigenaar en gebruiker van een zeer aanzienlijk Tichelwerk te Leeuwarden dat hij daar meer dan 3 maanden woonachtig is  een Dienstmeid in de rol van werkbladen enz. enz. jaar 1814 (2)

6001

618

04-07-1815

Gorter Oene W. betreft levering  ladingen Voerhaver te Dordrecht door hem ondertekend jaar 1815 (5)

6396

579

02-06-1815

Gorter Oene W. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij tot deezen tijd toe vergeefs gewagt hebbende om de betaaling voor de geleeverde Haver volgens ingeleverde rekening enz. jaar 1815 (1)

6839

10-A-14

03-04-1824

Gorter of Gooter Louw Klazes Landbouwer te Kootstertille, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824

8380

833-2

24-08-1841

Haskerland

Gorter P. P.  ( L. G.zn?) Grietman van Haskerland ondertekend de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)

9921

14-A

19-10-1882

Gorter Pieter Agent 1e Klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9180

330-15

17-02-1915

Gorter Pieter Simon Met signalement  Agent van Politie te Harlingen jaar 1915 (3)

9182

285/15

07-02-1916

Gorter Pieter Simon te Harlingen Politieagent Met Signalement

9187

1341

06-09-1918

Gorter Pieter, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8364

498/10, 2

21-05-1841

Gorter Pietje en Tetje Oenes staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8386

949/16

20-09-1841

Gorter R.  te Sneek, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Haskerland    (als leverancier van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/9

20-09-1841

Gorter R. , Komt voor in een document; Staat van alle bij de belasting Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van de stad Dockum   (als uitvoerder/verkoper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

9126

1016

21-06-1879  

Gorter R. S. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

8285

615-2, 16

19-06-1840

Gorter R. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Haskerland de maand Mei 1840 met  7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8386

949/15

20-09-1841

Gorter R. te Sneek , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen   (als leverancier  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 30

22-05-1840

Gorter R. te Sneek als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 2

22-05-1840

Gorter R. te Sneek als uitvoerder  wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ǽngwirden  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 7

22-05-1840

Gorter R. te Sneek als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer  Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 12

22-05-1840

Gorter R. te Sneek als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 9

22-05-1840

Gorter R. te Sneek als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 4

22-05-1840

Gorter R. te Sneek als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Gorter R. te Sneek als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 1

Bladzijde 3 26-09-1839

Gorter R. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 18

Bladzijde 1

26-09-1839

Gorter R. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 4

Bladzijde 4

26-09-1839

Gorter R. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 5

Bladzijde 2

26-09-1839

Gorter R. te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/6-1

25-09-1841

Gorter R. te Sneek Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

8211

988-3, 27

Bladzijde 3

26-09-1839

Gorter R. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 28

Bladzijde 1

26-09-1839

Gorter R. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 29

Bladzijde 1

26-09-1839

Gorter R. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 33 Bladzijde 1

26-09-1839

Gorter R. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 37 Bladzijde 2

26-09-1839

Gorter R. te Sneek is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

5994

1043

24-12-1814

Gorter R. te Sneek Onderwerp; het uitstellen van het advies op hun request en vele andere correspondentie met/van de belastingen enz. ook een handgeschreven brief met zijn handtekening,   jaar 1814 dossier (20)

8375

708-5_18

20-07-1841

Gorter R. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_28

20-07-1841

Gorter R. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco) Grietman van Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_29

20-07-1841

Gorter R. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn  met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_37

20-07-1841

Gorter R. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_43

20-07-1841

Gorter R. te Sneek staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ringnalda W. H. (Willem Hotzes) Burgemeester van IJlst ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)

5989

576 3e lijst

26-07-1814

Gorter R. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

5989

576 4e lijst

26-07-1814

Gorter R. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek

Gorter R. te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Gaasterland

Gorter R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Gaasterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Idaarde-

         radeel

Gorter R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Idaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Rauwer-

       derhem

Gorter R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Schoterland

Gorter R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Schoterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Utinge-

         radeel

Gorter R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Wijmbrit-

      seradeel

 

Gorter R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wijmbritseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Gorter R. te Sneek staat vermeld als uitvoerder naar Leeuwarden in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 25

Bladzijde 4

26-09-1839

Gorter R. te Sneek te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 6-2 19-06-1840

Gorter R. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 28

19-06-1840

Gorter R. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 29

19-06-1840

Gorter R. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Gorter R. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke Dranken en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 43

19-06-1840

Gorter R. te Sneek Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger der Plaatselijke belastingen van de Stad IJlst in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8280

526-1, 29

22-05-1840

Gorter R. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 31

22-05-1840

Gorter R. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 33  22-05-1840

Gorter R. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (45 complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 37

22-05-1840

Gorter R. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 16

22-05-1840

Gorter R. te Sneek uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Haskerland zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 18

22-05-1840

Gorter R. te Sneek uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 24

22-05-1840

Gorter R. te Sneek uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Lemsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Gorter R. te Sneek uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/42

20-09-1841

Gorter R. te Sneek wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/28

20-09-1841

Gorter R. te Sneek, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Opsterland als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/29

20-09-1841

Gorter R. te Sneek, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Rauwerderhem als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/33

20-09-1841

Gorter R. te Sneek, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Smallingerland als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/12

20-09-1841

Gorter R. te Sneek, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als uitvoerder van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/13

20-09-1841

Gorter R. te Sneek, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als leverancier  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 4-2

19-06-1840

Gorter R. te Sneek, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8386

949/6-4

Gorter R. te Sneek, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaat 1841 (4)

8384

911/11

14-09-1841

Gorter ROEL Koopman en Grossier te Sneek  hij beklaagd zich in een handgeschreven brief met zijn handtekening  tegen naar zijns inziens te  hoge aanslag met de uitspraak op zijn beklag (dossier 21)

8364

498/10, 3

21-05-1841

Gorter Roel staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6631

1114

1e blz. van kolommen

15-09-1814

Gorter Roelof hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8217

1083/2 no.13

22-10-1839

Gorter Roelof Registratiekantoor te Sneek wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der registratie met 16 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)

8224

1240-6

01-12-1839

Gorter Roelof te Sneek wordt vermeld op een document met 7 kolommen informatie o.a. aard der acten enz.  genaamd:  Staat der onaangezuiverde Zegel en registratie regten ten Kantore te Sneek in zaken betreffende  de Adm. Der Dir. Belastingen  bij missive  d.d. 26 October j.l. No. 63/9751 enz. jaar 1839 (5)

6646

918

28-11-1815

Gorter Rommert Aukes---- Boer Michiel Egberts van beroep Huisman te Smallinger Opeinde het betreft een antwoord aan de Gouverneur van de gecommitteerden van het Vallaat in de Rottevalle opzijn ingediende Request dat hij is aangeslagen voor 3 Campen land gelegen bij het Vallaat van Rottevalle zij (= Boer de B. R., Bakker J. H., Veen v.d. W. W.) ondertekenen dit document, verder aanwezig een verklaring bij de Notaris Wilhelmij Gerrit te Bergum afgelegd door Meer van der Minne Teekes oud 60 jaren en Arbeider, Gorter Rommert Aukes (hij ondertekend ook)  oud 60 jaren en van beroep Meester Gortmaker, Sijtsma Gauke Jans (ondertekend als Sietzema G. IJ)  oud 53 jaren van beroep Huisman, Leij van der Rindert Geerts (hij ondertekend ook)  oud 50 jaren van beroep Huisman,Veenstra Klaas Brandjes (hij ondertekend ook) oud 46 jaar van beroep Castelijn en Henstra Johannes Heinses oud 44 jaar van beroep Arbeider welke eenstemmig verklaarden waar te zijn dat hun zeer bekend is de drie Campen enz. zij ondertekenen alle dit document verder wordt genoemd Linden van ….? te Beetsterzwaag, Geukes Jan als landeigenaar verder ondertekend de Castelijn Wadmans Jan en Westra Cornelis vanb beroep Commies wonende te Bergum ook dit document enz. jaar 1815 (12)

6644

850

20-10-1815

Gorter Rommert Aukes---- Egberts Migchiel van beroep Boer en Huisman te Smallinger Opeinde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij ten onregte wordt vervolgt om te betalen ter zake contributie voor het hernieuwen van de Sluis in de Rottevalle tevens een Quotisatie op de omslag tot het hernieuwen van deze Sluis waar in genoemd Gorter Rommert Aukes, Boer de B. R., Veen van der E. Y., Bakker J. H., Veen van der H. H., Lambarts Wietze L., Veenstra A. K., Camminga R. J., Sietzema G. J., Leeuwen van E. L. Deurwaarder, de navolgende personen onderteken Veen van der Kartst Jans Notaris, Pol Pieter Andries 66 jaar, Veenstra Roel Durks 58 jaar, Boer de Jan Sietzes 55 jaar alle Huislieden te Smallinger Opeinde, Zaveele J. S., Haersma van Vierssen H. L. (Hector Livius) de Grietman enz. jaar 1815 (8)

5662

29 + 45

01-04-1885

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885

5662

49 en 2

22-04-1886

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886

5662

15

45

00-00-1882

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1882

5662

15

48= Minuut

28-04-1887

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887

5662

15-B

00-00-1885

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885

5663

1

30-03-1898

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898

5663

15

32 =Minuut

19-04-1888

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888

5663

15

66 =Minuut

18-04-1889

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889

5663

17 + 14

08-04-1897

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897

5663

44  en13

17-04-1890

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890

5663

142,  15

16-04-1891

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891

5664

20

10-05-1900

Gorter S. te Harlingen Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900

5662

270,  81

24-04-1884

Gorter S. te Sneek Schip de Aurora,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884

5672

45

18-06-1891

Gorter S. te Sneek Schip de Stad Franeker jaar 1891 (5)  Dossier (14)

5664

29,  5

16-04-1903

Gorter S. te Sneek Schip de Stad Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

5664