Home

 

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

6397

670

15-06-1815

Haack ….? 2e Luitenant bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4 hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6671

54 deel 2

blz. 10

22-01-1818

Haack P. (De Ridder ) Amsterdam Assessor Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 2

22-01-1818

Haack P. te Amsterdam Predikant voor de Classis van Amsterdam wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 2

14-02-1816

Haack P. te Amsterdam Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 2

Blz. 2

04-01-1819

Haack P. te Amsterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2

Blz. 10

04-01-1819

Haack P. te Amsterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 1

Blz. 2

06-02-1824

Haack P. te Amsterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 2

06-02-1824

Haack P. te Amsterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 10

06-02-1824

Haack P. te Amsterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 10

16-01-1822

Haack P. te Amsterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 2

16-01-1822

Haack P. te Amsterdam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

9465

Deel 2, 8

02-09-1865

Haadsma Age te Oosterbierum, Beurt en Veerdienst van Oosterbierum op Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 8

02-09-1865

Haadsma Jarig te Oosterbierum , Beurt en Veerdienst van Oosterbierum opFraneker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 7

02-09-1865

Haadsma Jarig te Oosterbierum , Beurt en Veerdienst van Oosterbierum op Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 8

02-09-1865

Haadsma Jarig te Oosterbierum, Beurt en Veerdienst van Oosterbierum op Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

6242

90

04-02-1814

Haaf  Fedde Jelles te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6418

255-A

00-05-1817

Haaf ten Albert 53 is zijn volgnummer en Gouda zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8285

625-2

22-06-1840

Haaf ten Wilhelm Frederik te Dokkum staat vermeld op een document Memorialen wordt een verzoek ingediend van voorlopige vernietiging van nhet Memoriaal 18 boeten en Justitiekosten enz. jaar 1840 (2)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Haafkens ….? hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6419

291

12-07-1817

Haafkens H. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een memorie van aantal ledenvan de Dienstdoende schutterij te Sneek waarin zij zig beklagen over het gedrag van de de meste hunne Officieren en Onder Officieren ten aanzien van het weigeren van het houden van de Nagtwagt enz. de ondertekenaars zijn Hogenbrug O., Radersma R., Wouda Sieds N. Corporaal, Feer van der Dirk, Heslinga van H. S. S. Corporaal, Feer van der Geert, Haafkens H., Feenstra H. H., Vlink J. jr. Corporaal, Gent van G.  Corporaal, Koster Z. S., Stam T. gz., Zeilstra Joh’s R., Schuil P. U.  Corporaal, Haanstra IJ., Minnen van Jan E. ,  Hellinga C. S. Corporaal, Dijk van S. of F. Corporaal, Tindersma Albert enz. jaar 1817 (4)

6397

662

13-07-1815

Haafkens H. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4)

6395

469

29-05-1815

Haafkens H. ondertekend samen met anderen een document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zoodra de eerste tijding van nhet gevaar, waarmede de rust van Europa en de vrijheid van het vaderland bedreigd wierd door de bemagtiging van de Fransche Heerschappij door Napoleon enz. jaar 1815 (2)

6394

270

08-04-1815

Haafkens H.----Olivier W. (Willem) Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat Verweij J. S., Hijlekema van B. A., Limburg Styrum van A. D., Jonge de M. J., Haga B. en Haafkens H. zij hebben alle 6 schriftelijk aangeboden zig in te schrijven als Leden de Compagnie Infanterie om vervolgens het beleg van Delfzijl te dienen enz. jaar 1815 (2)

6041

922

29-12-1818

Haafkens Hendrik 2e Klerk te Sneek, Op het request van hem op het verzoek een meer renderende post te mogen hebben enz. jaar 1818 (1)

6039

735

03-10-1818

Haafkens Hendrik 2e klerk te Stads-Secretarie van Sneek, Onderwerp: zijn Request  (hij is van voorbeeldig en goed zedig gedrag)  en aan de stand van zijn geboorte en zijn vrouw beide van een fatsoenlijke en deftige familie enz.  jaar 1818 (1)

6396

537

29-05-1815

Haafkens Hendrik---- Haga Bauke oud 28 jaren, ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland hij heeft zich op 6 april schriftelijk aan de Burgemeesteren der Stad Sneek aangeboden om in de Compagnie Infanterie welke in de Gemeente Sneek zou worden opgerigt van de aanbieding nu onder reserve dat hij nl is gehuwd en heeft 2 kinderen , Praktiseerd als plaatsvervangend regter voor de Regtbank van eersten aanleg te Sneek en dit is zijn enigste middel van bestaan enz.voor  verder komen in de aanbiedingsbrief ondertekend door Olivier W. (Willem) Burgemeester van Sneek voor;  Verweij Isaac oud 38 jaar,   Hijlekama van Bavius Anthonius oud 33 jaar, Limburg Stirum Albert Dominicus oud 27 jaren, Jonge de Marinus Johannes oud 34 jaren, Haafkens Hendrik oud 40 jaren  jaar 1815 (7)

6038

697

19-09-1818

Haafkens Hendrik te Sneek wonende  2e klerk aldaar , een handgeschreven brief met handtekening verteld hij dat hij  tot 1812 geemployeerd is gewsst bij de onbeschreven middelen in Gelderland, en hij een redelijk besaan had aar  bij de invoering van de Franse belastingen heeft moeten plaats maken voor vreemden en hij in eensklaps van zijn bestaan beroofd was  en hij nu  weer in zijn tegenwoordige post is geplaats maar met zijn Friese vrouw en 3 kinderen hij met slechts een jaarinkomen van fl. 300  niet kan enz. enz. enz. jaar 1818 (4)

6851

57-A

20-08-1824

Haafkens Hendrik, Commies bij de belastingen te Makkum een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp:  Sollicitatie, trefwoorden, Hengelo, Fransche belastingen, compagnie Vrijwillige Jagers , een vrouw met drie kinderen enz, jaar 1824 (3)

6033

248

10-04-1818

Haafkens Hendrik----Haer van der Daniel Bonifacius  te Arum, hij is aftredend ontvanger der belastingen omdat hij is aangesteld tot Griffier der Staten van Friesland  voor zijn functie worden voorgedragen, Bintsma Michiel Albertus  te Harlingen geb. 18 Juni 1794 aldaar, Gaastra Roelof te Sneek geb. 10 Augustus 1798 aldaar,  Haafkens Hendrik te Sneek geb. 12-12-1778 te Utrecht,  Let van der Klaas Nicolaides te Leeuwarden geb. 25 Juli 1768 te Lekkum,  Ringnalda Klaas Hotzes te IJlst  geb. 2 Februari 1789 aldaar,  Visser Tammerus Canter te Bolsward geb. 9 Januari 1763 te Negapaman op de kust van Coromandel, Zeper Jan te Den Haag geb. 4 Maart 1783 te Leeuwarden ,  Simon Gerad Donis te Holwerd geb. 12 –11-1791 te Zeeland,  Boelens van Boulandin A. te Rinsumageest geb. 18 Jyli 1796 Leeuwarden jaar 1818 (12)

9180

330-22

17-02-1915

Haafs de Wiebe Met signalement  Politiedienaar Leeuwarden (4)

6383

57

02-04-1814

Haaften v. J. te Heerenveen, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Haaften van Barth. Corn’s Gerardus hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6402

 

922-1+ 11

09-12-1815

Haaften van Bartholomeus Cornelis Gerardus staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6251

1086

11-11-1814

Haaften van Jacob Regter  ---- Hiddinga Elias, Koopman wonende op het Heerenveen, hij schrijft en tekent een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij door de Gemeente Heerenveen wordt aangeslagen voor 205 gulden maar dat volgens de bijlage (aanwezig) blijkt dat de navolgende personenTuijmelaar Hendrik, Haaften van Jacob Regter  , Nauta Ruardus Regter van Instructie  voor minder zijn aangeslagen en hij vraagt dan ook enz. enz. jaar 1814 (3)

6022

294

05-05-2817

Haaften van Leendert wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht Sterling H. U.  enz.  jaar 1817 (3)

6022

294

05-05-2817

Haaften van Leendert wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht Sterling H. U.  enz.  jaar 1817 (3)

6041

891

14-12-1818

Haaften van Leendert, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Dordrecht  de heer Sterling H. U.   jaar 1818 (3)

6022

294

05-05-2817

Haaften van Wouter wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht Sterling H. U.  enz.  jaar 1817 (3)

6022

294

05-05-2817

Haaften van Wouter wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht Sterling H. U.  enz.  jaar 1817 (3)

6041

891

14-12-1818

Haaften van Wouter, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Dordrecht  de heer Sterling H. U.   jaar 1818 (3)

6089

1186         21-12-1822

Haag A. (?),  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6254

126-11

16-01-1815

Haag A. W. als getuige en Rekenmeester, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (5) (dossier 15)

6254

126-5 en 7

16-01-1815

Haag A. W. Percepteur  der belasting te Burum, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (10) (dossier 15)

6072

581

17-07-1821

Haag A. W. te Burum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

8285

615-2, 21

19-06-1840

Haag A. W. te Burum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6100

1087

04-11-1823

Haag Alb. Willems, Controle Bergum Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

5996

151-a 

1e rij namen

20-02-1815

Haag Albert Willem hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6278

194-3

20-02-1817

Haag Albert Willem Ontvanger der Dir. Bel.  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

6259

739

21-07-1815

Haag Albert Willem voor verschotten kosten tot het Wagtlopen en wordt daarvoor betaald  uit de kas van onvoorziene uitgaven van de Gemeente Burum over den jare 1814 , jaar 1815 (2)

3622

Dossier

A-1

30-10-1832

Haag Albert Willems---- Loonstra Date Dates wonende te Driesum hij is de hoogs biedende voor het VIERDE perceel en wel de pacht van het tolhek genaamd Driesumer Tolhek  met als borg Haag Albert Willems en Ritsma Klaas ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838  dossier (50)

8197

700-15

09-07-1839

Haag Albert Willems Oud Ontvanger, een aantekening de Arr. Inspecteur verzoekt verlof van 8 dagen en voornoemde heeft zich bereid verklaard als vervanger zijn functie waar te nemen enz. jaar 1839 (3)

6833

9-A blz. 8

09-02-1824

Haag Albert Willems te Burum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6099

1066

31-10-1823

Haag Albert Willems, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6281

583- 63

05-06-1817

Haag Albert Willems, Ontvanger der Directe Belastingen, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6632

1279

13-10-1814

Haag Freerk Willems, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3)

9921

22              20-10-1882

Haag J. D. H., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6869

07-03-1825

8-A

Haag Johann Phillipp hij is als gepensioneerde van den staat in het grootboek der Pensioenen onder den Hoofdafdeling Militaire pensioenen op een jaarlijks pensioen van f. 130 uitgeschreven en is den 15e februari 1825 overleden

3622

A-6

blz. 3

12-01-1858

Haag Trijntje Heerts vrouw van Boer de D. I. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

6396

546

04-06-1815

Haag v. Jan Engberts---- Guerin W. Generaal Majoor en Commandant der Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Militieraad geïnformeerd is dat Groot de Nicolaas van Jorwerd, Turkstra Anne Rientjes van Bergum, Bachem van Arend Johannes te Leeuwarden en Haag v. Jan Engberts uit de Ge1815 meente Oudwoude nadat zij vrijwillig dienst hebben genomen  en dat enz.  en verder worden genoemd de Werfofficier Luitenenan Workum van en Luitenant Generaal Baron Sweerts de Landes ….? enz. jaar 1815 (2)

6396

540

01-06-1815

Haag v.d. Jan Engberts van Oudwoude hij is absent gebleven bij de oproeping van het actif Contingent der nationale Militie over 1815 deze onttrekking is strijdig met de bepaling enz. jaar 1815 (1)

9183

1198

05-08-1916

Haag v.d. Pieter, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8280

517-11, 27

19-05-1840

Haag van der Jan W. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1-v

17-07-1839

Haag van der P. J. te Hallum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

9187

1341

06-09-1918

Haag van der Pieter, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9185

1144

05-09-1917

Haag van der Pieter, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

9180

642

07-04-1915

Haag van der Sybe Jacobs, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6647

21

05-01-1816

Haagedoorn Wytze Jans---- Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Strandvonder op het Eiland Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende; Haagedoorn Wytze Jans Kapitein op de Fennegina het schip is vergaan op 20-12-1816 West End Ameland, met de complete inventarislijst jaar 1816 (14)

6256

353

13-04-1815

Haagema Sjerk Jacobs te Abbega, Hij tekent een brief  samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz.  en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega  enz. enz. en dat zij bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3)

5663

43

20-04-1899

Haagen van D. Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899

5664

8

10-05-1900

Haagen van D. Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde ondernemingen chronologisch geordend, jaar

5664

29

16-04-1903

Haagen van D. Drachten Schip de Koningin Emma, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Haager Jelle Jelles, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

8285

615-2, 2

19-06-1840

Haages & Levers te Amsterdam , Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8307

1045/9, 286

21-10-1840

Haagessen C Noorwegen Kapitein op de Argo, jaar 1840

9134

1081-32

01-05-1883

Haagsma  F. H. te Sloten; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1)

6042

44-B

20-01-1819

Haagsma  Sjoerd te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  20-01-1819 (4)

6057

261-B

11-04-1820

Haagsma  Sjoerd te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  11-04-1820 (4)

6060

494-A

12-07-1820

Haagsma  Sjoerd te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  12-07-1820 (4)

6066

53-C

22-01-1821

Haagsma  Sjoerd te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  22-01-1821 (4)

6072

549-B

10-07-1821

Haagsma  Sjoerd te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 3e kwartaal 10-07-1821 (3)

6075

771

11-10-1821

Haagsma  Sjoerd te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  10-11-1821 (5))

6078

35

09-01-1822

Haagsma  Sjoerd te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3)

6865

10-3A

14-01-1825

Haagsma  Sjoerd te Sneek , Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  14-01-1825 (3)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Haagsma  Sjoerd te Sneek, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   10-04-1821 (4)

6006

984

21-12-1815

Haagsma ….? Advocaat te Sneek belast geweest met het protest tegen de verkoop van eenige goederen van de gewezen ontvanger particulier Tibma (J.M.)  instantie van eenen Leider Anthonij aangelagen enz. Jaar 1815 (2)

5995

33  

14-01-1815

Haagsma ….?---- Sijbrandi K. s ’ Lands Deurwaarder thans ten huize van de gedimitteerden Ontvanger Tibma Jouke Minks te Sneek teneinde aldaar tot verkoop van de goederen van dien ontvanger te procederen en hij heeft zig vervoegd bij de heer Haagsma ….? Als een der sequesters van den boedel van Tibma  maar de goederen zijn nog onder bezegeling enz. jaar 1815 (2)

6009

160

08-03-1816

Haagsma ….?---- Tibma J. M.  Gewezen ontvanger  een protest tegen enige verkoop van bepaalde goederen,  ter instantie van eenen Lieder Anthony aangeslagen mij bericht enz. en dat de heer Haagsma ….? niet met nieuwe indtructies enz. jaar 1816 (13)

6627

624

24-04-1814

Haagsma ….?---- Visser H. W. C. A. Predikant en Schoolopziener te IJsbrechtum, Reinbach W. M. Regter ter Instructie over het Arr. Sneek en Haagsma ….? Advokaat bij de Regtbank te Sneek ondertekenen een brief aan de Prins van Oranje betreffende een vrijwillige inzaameling voor ondersteuning van onze zoo lang gefolterde landgenooten enz. jaar 1814 (6)

9134

1081-35

28-04-1883

Haagsma A. M. te Stavoren; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1)

9134

1182 en 1248

27-08-1883

Haagsma A.---- Stavoren : onderwerp overdracht (verkoop)van gronddam in de Blokhuisgracht te Stavoren, en aanbesteding  ook een lijst  : Staat van eigendommen, waarvan de afstand ten behoeve van de staat der Nederlanden  enz. enz.  ook en een tekening  van de situatie, getekend door de Burgemeester  Alberts A. (Albert) en  de wethouder Haagsma A. jaar 1883 (17)

8375

719-5

22-07-1841

Haagsma A. te Franeker 13 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)

8285

615-2, 12,2

19-06-1840

Haagsma A. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8386

949/18

20-09-1841

Haagsma A. te Wommels,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8308

1070-1

28-10-1840

Haagsma Abe---- Hannema Johannes Ulbes Boer  (Landbouwer te Midlum, een compleet dossier betreffende  zijn request, het  betreft zijn verzoek van een proces verbaal van 7 september ingestelde bekeuring  wegens het niet aangeven van een paard in de personeele belasting, ook aanwezig het originele request met zijn handtekening daarin onder andere dat twee achtingwaardige inwoners van Midlum de heren Huidekoper J. J. (Jan J.) Assessor van de Grietenij Franekeradeel en Landbouwer en Aukema IJde Murks  Landbouwer te Midlum een  ondertekende verklaring hebben afgegeven dat hij enz. het proces verbaal is opgemaakt door Breebaard Abraham, Kijlstra Rinze en Haagsma Abe van Kantoot Ried jaar 1840 (18)

8375

720-4

23-07-1841

Haagsma Aggeus staat vermeld in een document van de Minister van Justitie aan de Gouverneur van Vriesland betreffend zijn benoeming tot Notaris i.p.v. Hoekstra Wytze Keimpes overl. jaar 1841 (3)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Haagsma Andries P., 114 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

5997

307

31-03-1815

Haagsma Arend Corn. is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    209

8309

1107-25   09-11-1840  

Haagsma---- Assen van Hermanus Hz. geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekende uitgebreide brief dat hij thans zonder betrekking is wonende te Duurswoude en dat hij bij de Belgischen Opstand zich vrijwillig heeft aangegeven ter verdediging van zijn dierbare geboortegrond enz. en gaar weer zijn vorige functie akls Commies Griffier te Sneek  enz.  en dat hij zig tahns bedrogen voelt enz. verder worden genoemd de Heeren Meurs President en Haagsma Officier en Binkes regter ook Keuchenius Mr. W. F. enz. jaar 1840 (10)

6253

28 blz.2

04-01-1815

Haagsma Ate Jacobs, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

5664

162,  7

27-02-1917

Haagsma Auke Bolsward Schip de Ripos Ailleurs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

274-a,  7

28-02-1918

Haagsma Auke Bolsward Schip de Ripos Tilleurs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

6255

208

01-03-1815

Haagsma B. IJ. Hij zet zijn handtekening als  mede  Burger van IJlst onder de de navolgende brief; aan de Weledele Heer, De Heer Ebenga van Humalda J.  Gouveneur van de Provinsie van Vrijsland: Wij Burgers en ijngeseetene van de Stad IJlst geeven met verschuldigde eerbied te kennen, Also de meeste ijngeseetenen dezer Stad enz. enz. Dat de stad tegenwoordig in een slegte staat is en van het noodige onderhout niet voorsien enz enz. enz.  jaar 1815 (4)

8308

1070-8

408-450

28-10-1840

Haagsma B. IJ. te Schraard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6836

14-A

08-03-1824

Haagsma B. Regter ter Instructie der Rechtbank van 1e aanleg te Sneek ontvangt de gelden van zijn declaratie enz. jaar 1824 (3)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 5

27-08-1839

Haagsma B. Y te Schraard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8257

74/3

22-01-1840

Haagsma Bouwe Jacobs---- Kooiker Akke Jans oud 60 jaren  weduwe van Haagsma Jacob Haagsma geven met eerbied te kennen in een door haar ondertekende brief  dat zij niet meer in staat is om voor haar levensbehoefte en huishuur te kunnen zorgen doch haar zoon Haagsma Bouwe Jacobs heeft nu reeds 2 jaren lang het brood voor haar gewonnen, maar daar hij kleine verdiensten heeft als Touwslagersknecht is hij niet meer in staat om voor zijn moeder  enz. jaar 1840 (7)

6070

424-14         25-05-1821

Haagsma Brant R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6834

7-A blz. 5

18-02-1824

Haagsma Broer B. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

8386

949/6

25-09-1841

Haagsma E. P. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 )

9183

1431

02-10-1916

Haagsma Eelke zijn benoeming als zetter bij de belastingen van Sloten  i.p.v. de overleden Hornstra J. J.  jaar 1916 (3)

6840

36-A

blz. 39

22-04-1824

Haagsma Fedde H. Kuiper van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6003

827

30-09-1815

Haagsma Fedde Harmens is aangesteld als Weger te Grouw i.p.v. de overleden Snoek Hendrik enz. jaar 1815 (2)

9182

441

08-03-1916

Haagsma G. gehuwd met Kuyper Regina Maria Catharina  ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6101

1311

16-12-1823

Haagsma Gerrit Jacobs te Dijken, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6070

385

10-05-1821

Haagsma Gijsbert Jelles  C.S. hij verzoekt om herstel van de evenredigheid van de aanslag van hunne Landerijen in de Grondbelasting enz. enz.  en zij tot taxateur benoemd hebben Pietersma Sjerp Pieters jaar 1821 (1)

8356

328/27- 7            03-04-1841

Haagsma H. C. nr. 119 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 2>>

27-08-1839

Haagsma H. G. te Dijken staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6625

330

28-02-1814

Haagsma Hendrik Kornelis---- Reneman F. Eerste Plaatsvervanger van den Vrederegter van het Canton Lemmer schrijft en ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland  dat gepasseerde saterdag hier gekomen zijnde om de gewone Regtdag te houden enz. fat de Zeilmakers Sleeswijk Rienk en Sleeswijk Sjoerd alhier, suspicie hadden, dat hunne Meesters Zeilmakers knegt Haagsma Hendrik Kornelis zich heimelijk meester gemaakt hadde van  Zeilmakers goederen uit hunnen winkel en deze Sleeswijk Rienk en Sleeswijk Sjoerd verklaard hebbende veel der gevonden goederen het hunne zijn enz. heb ik genoemde Haagsma Hendrik Kornelis in verzekerde bewaring genomen enz. er kwamen twee buren met name Visser Jacob Franzes en Hunsma Siemen zeggen dat Bootsma Gerben Gaukes geheel over de drank zijne huisvrouw zwaar mishandeld hadde enz. ik daar aanwezig was en na een gesprek er uit gegooit werdt en dat momet voor mij levensgevaarlijk was enz. terwijl hij gearresteerd was en overgebracht wilde zijn vriend Bontekoe Hette Innes hem bevrijden uit de handen van Boekweit Regnerus Jans maar de Velwachter Boer de Jan wist dat te voorkomen, verder een gedetailleerd verslag van wat er precies is gebeurd enz. jaar 1814 (7)

6830

18-A blz. 39

21-01-1824

Haagsma Hylke J. te Follega wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

Haagsma IJ. R. te Witmarsum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6830

18-A blz. 4

21-01-1824

Haagsma IJsbrand G. te Allingawier wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8211

988-3, 5

Bladzijde 3

26-09-1839

Haagsma J. A. te Tzummarum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8308

1070-8

623-665

28-10-1840

Haagsma J. G. te Dijken  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8211

988-3, 5

Bladzijde 3

26-09-1839

Haagsma J. te Tzummarum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8257

74/3

22-01-1840

Haagsma Jacob Bouwes---- Kooiker Akke Jans oud 60 jaren  weduwe van Haagsma Jacob Haagsma geven met eerbied te kennen in een door haar ondertekende brief  dat zij niet meer in staat is om voor haar levensbehoefte en huishuur te kunnen zorgen doch haar zoon Haagsma Bouwe Jacobs heeft nu reeds 2 jaren lang het brood voor haar gewonnen, maar daar hij kleine verdiensten heeft als Touwslagersknecht is hij niet meer in staat om voor zijn moeder  enz. jaar 1840 (7)

8211

988-3, 5

Bladzijde 2

26-09-1839

Haagsma Jacob te Tzummarum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6830

18-A blz. 29

21-01-1824

Haagsma Jan te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9921

18

19-10-1882

Haagsma Jelle  Gemeenteveldwachter te Wommels gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

3622

G.

Stuk 1

15-12-1865

Haagsma Jelle Jentjes---- Herschoe Pieter Pieters van beroep kastmaker is tot pachter als hoogstbiedende aangenomen voor de pacht van de Tolgelden, geheven wordende bij de doorvaart van en den opslag aan den ophaalbrug genaamd de Scharsterbrug, gelegen over het vaarwater de Scharsterrijn, in de gemeente Doniawerstal met als borg Herschoe Dirk Pieters , Koopman  en Haagsma Jelle Jentjes beide te Scharsterbrug ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document enz. jaar 1865 (6)

3622

H. 1-8 en

11-17

26-10-1868

Haagsma Jentje---- Herschoe Pieter P.  Brugwachter en Kastelein wonende aan de Scharsterbrug onder Nijega, schrijft in door hem ondertekende brief dat hij in den jare 1865 andermaal pachter is geweest van enz. en nu is ingegaan voor drie jaar van 12-05-1866 tot 12 mei 1869 onder borgstelling van Haagsma Jentje en Herschoe Sake Pieters enz. ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven jaar 1868 (30)

6277

30-7

09-01-1817

Haagsma Jochem C. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

 

6870

15-03-1825

34-C

Haagsma Klaas Gatzes, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6)

6010

267

30-04-1816

Haagsma M Sjoed---- Tibma J. M. gefailleerden ontvanger particulier te Sneek, De Lands Deurwaarder Sybrandi K. geassisterd door de advocaat Haagsma M Sjoed, ook genoemd de  Procureur Zandstra Jacob, Onderwerp  dat de Huizinge en erf staande op de Markstraat  wijk 8 no. 93 en behorende tot de boedel van Tibma J. M. verder worden nog genoemd een 3/8 deel in een Zathe met landen  onder Oudega en nog diverse bezittingen  enz. enz. jaar 1816 (5)

6390

95

17-11-1814

Haagsma M. B. Stellingwerf S. Broers hij wordt vermeld met zijn militaire rang en in welke compagnie van het 8e Bataillon hij  wordt  voorgedragen door de Luitenant Colonel 8e Bataillon Landstorm  Andringae de Kempenaer S. A. enz. jaar 1814 (3)

6865

1-C no. 73

24-01-1825

Haagsma Nanne Gerrytt---- Stormer Anne Jans , plaatsvervanger voor Haagsma Nanne Gerrytt,  afdeling Kurassiers no. 3,, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6424

584

02-12-1817

Haagsma O. E. 21 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8376

744/15 -2   

30-07-1841

Haagsma Pieter Sneek Ligtmatroos op de Triton, jaar 1841 (4) 

6393

156 + 187

10-03-1815

Haagsma S.----  Heunsma Simon geeft te kennen dat hij wonende op de Lemmer dat hij op den avond van den 18e februarij als Sergeant der Landstorm het commando over de wagt op de Lemmer uitoefende en daar een geschil tussen hem en de Luitenant Sleeswijk C. gerezen is  en door de Majoor de Heer Aa van der Robide enz. verder genoemd Haagsma S. als ondertekenaar namens eerst genoemde, verder wordt er gesproken over de ruzie met getrokken sabels en dat de eerstgenoemde zeer driftig was enz. ook een Notariële verklaring  met handtekeningen van Robide van der Aa. M. C. P. E.   en Poppes B. adjudant bij het 8e  Bat. Landstorm, Schaaf van der Dirk Antoons Tamboer bij de 1e Comp.  dewelke ten huize van de Notaris Witteveen A. ook aan Postma Jan Elderts en de Weerd Anne Gosses  jaar 1815 (8)

6419

290

04-07-1817

Haagsma S. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een brief dat sedert de oprigting dezer Schutterij na de omwenteling is hier nimmer eenige Nagtwagtsdienst door derzelveleden gepresteerd maar have en goed der ingezetenen altijd toevertrouwd aan de waakzaamheid der gewone Nagtwagten (Ratellieden) enz.  onder deze brief staan de namen van de Wagtdoende Officieren en Onder Officieren der Dienst doende Schutterij van Sneek en wel Nijland Jurjen, Gonggrijp Teetse, Rienstra P. Bleeker M. W., Wouters J., Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier. enz. jaar 1817 (6)

6419

293

02-07-1817

Haagsma S. ---- Vlink IJ. Burgemeester van  de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie  betreffende de klagten van de leden der Schutterij dat zij de nagtwagten wederom weer te zullen waarnemen was getekend door. Nijland Jurjen, Gonggrijp Taatse, Rienstra P.,  Bleeker M. W., Wouters J.,Feenstra R. J., Reitsma P., Haagsma S., Zandstra J., Faber Jan, Droge J., Dijk van P., Feer van der H., Cate ten J. Fourier enz. jaar 1817 (2)

6001

632

08-07-1815

Haagsma S. Advocaat te Sneek betreft de verkoop van de goederen van Tibma J. M. jaar 1815 (2)

6401

 

871-G

25-09-1815

Haagsma S. hij staat vermeld in>> Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld om in voordragt te doen van Officieren voor de Schutterij alhier en tegelijk kenbaar te maken  de Officieren die Ontslag verlangen enz. jaar 1815 (2)

6631

1114

1e blz. van kolommen

15-09-1814

Haagsma S. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 4>>

27-08-1839

Haagsma S. J. te Ferwoude staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9126

1043-35

1879/1880

Haagsma S. M. , Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6003

814

23-09-1815

Haagsma S.---- Tibma ….? gewezen ontvanger, betreft verkoop van zijn spullen en een protest daar tegen zodat de verkoop wordt opgeschort er wordt ook in genoemd Haagsma S. Advocaat te Sneek, de Deurwaarder Sybrandi ….? en Lieder Anthony jaar 1815 (2)

6872

01-04-1825

22-A

Haagsma S. wordt vermeld in een document genaamd; Lijst door den Gouverneur geverifieerde en geviseerde declaratien van Justiteele Ambtenaren in de Provincie Vriesland gedurende de maanden januari, februari en maart in het jaar 1825 met vermelding van functie en bij welke rechtbank en bedrag van de Declaratie, jaar 1825 (3)

6421

405

12-09-1817

Haagsma Sake Martens---- Olivier W. President Burgemeester van  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de loteling Haagsma Sake Martens thij is volgens opgave van de moeder Schippersknecht bij de Turfschipper Schrik Koop Judecus hans niet in de gemeente aanwezig is enenz. jaar 1817 (1)

6421

427

20-09-1817

Haagsma Sake Martens---- Olivier W. President Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Haagsma Sake Martens  dezer weder in de gemeente is gearriveerd en ik hem gelast heb zich maandag den 22e enz. jaar 1817 (1)

6101

1311

16-12-1823

Haagsma Sjerk Jacobs te Abbega , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6711

248 blz. 3

07-09-1822

Haagsma Sjirk Jacobs te Abbega hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 2

07-09-1822

Haagsma Sjirk Jacobs te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6015

608-c

11-10-1816

Haagsma Sjoerd   .----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Sneek met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. een handtekening en aanmerkingen jaar 1816 (4)

6018

38-C

17-01-1817

Haagsma Sjoerd (met handtekening) hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Sneek, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4)

6063

703

11-10-1820

Haagsma Sjoerd ,  hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Sneek die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (4)

6081

366

11-04-1822

Haagsma Sjoerd , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het arrondissement  Sneek met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6009

187

19-03-1816

Haagsma Sjoerd en Noyon Petrus  aangesteld als plaatsvervangende rechters te Sneek i.p.v. Hylekama ….? en Reinbach ….?  jaar 1816 (2)

6027

718-b

14-10-1817

Haagsma Sjoerd Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Sneek met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6049

548

07-08-1819

Haagsma Sjoerd Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Sneek enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6002

717 blz. 3

10-08-1815

Haagsma Sjoerd---- Hijlckama van B. A.  en Verwey Iz.  zij zijn 13 juli ten dienste van Koning en Vaderland uitgetrokken terwijl hun post wordt waargenomen door Haga B en Haagsma Sjoerd jaar 1815 (1)

8364

498/10, 3

21-05-1841

Haagsma Sjoerd staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6865

10-3-A

14-01-1825

Haagsma Sjoerd te Sneek ,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Sneekenz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6024

437-C

08-07-1817

Haagsma Sjoerd te Sneek staat vermeld op een lijst met  zittende ambtenaar op het gerechtshof arrondisement Sneek jaar 1817 (4)

6054

34-B

12-01-1820

Haagsma Sjoerd te Sneek,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6052

793

05-11-1819

Haagsma Sjoerd te Sneek,  Hij staat vermeld,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Sneek  met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4)

6045

238

13-04-1819

Haagsma Sjoerd te Sneek, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6084

649

09-07-1822

Haagsma Sjoerd te Sneek, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Sneek  van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

5992

831 en 839

24-10-1814

Haagsma Sjoerd---- Tibma Jouke Minks.  , Ontvanger van Arr. Sneek ,  betreft het onaangename gedrag van hem en dat hij een greep in de kas heeft gedaan ten bedrage van Franse Franc 49057-47 cent . tevens een proces verbaal dat hij is gesuspendeerd en  Bakker Jan Minnes zijn functie ad intrum waarneemt, en tot Sequesters der Boedel van Tibma  zijn aangesteld Haagsma Sjoerd en Hogenbrug Oene , ook wordt genoemd Reinbach W. M. rechter en Verwey H. griffier, waarbij de eed is afgelegd , en Teitsma Jouke Keimpes Ontvanger Generaal , Gaastra Pieter en Tjalsma Hayke deze twee laatste zijn geemloyeerden van Tibma  enz.  jaar 1814 (16)

6003

784 blad 4

06-09-1815

Haagsma Sjoerd---- Verwey Izaak Griffier bij de Regtbank te Sneek dat hij ontslag op eigen verzoek heeft gekregen als vrijwillig Jager en dat hij dan weer zijn post kan bekomen die tijdelijk door  Haagsma Sjoerd (Mr.) is bekleed enz. jaar 1815 (1)

6021

252, 1,

14-18

17-04-1817

Haagsma Sjoerd wordt vermeld (met handtekening) in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) dossier (18) 

6087

950

15-10-1822

Haagsma Sjoerd wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6839

4-A blz. 4

06-04-1824

Haagsma Sjoerd wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 17 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Sneek en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6033

263-a

15-04-1818

Haagsma Sjoerd,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Sneek jaar 1818 (4)

6102

43

12-01-1824

Haagsma Sjoerd,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Sneek die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6090

42

14-01-1823

Haagsma Sjoerd, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Sneek  zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6093

299

11-04-1823

Haagsma Sjoerd, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Sneek  zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6099

1016

14-10-1823

Haagsma Sjoerd, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6039

771-b

16-10-1818

Haagsma Sjoerd, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Sneek over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6096

609

07-07-1823

Haagsma Sjoerd, Hij wordt vermeld op de Staat3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Sneek zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6030

53-b

23-01-1818

Haagsma Sjoerd,Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Sneek,  jaar 1818 (4)

6053

918

14-12-1819

Haagsma Sybe Jetzes---- Bruinsma Sijbrand Gerrits, Boer Haring Pieters, Zijp van der Wijtze Atzes, Boer de Rein Hiddes†, Bouma Douwe Jelgers, Haagsma Sybe Jetzes, Munts ….? de erven, Zuiderveld Walter Reins, Meines Aant, Kolde van O. F. de erven, Baukema Rinke Baukes, Berg v.d. Uilke Luitjes,  volgens de zetters van Koudum behoren zij in de relevee gebragt te worden enz. jaar 1819 (2)

3698

B-41

15-02-1832

Haagsma Trientje Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

3698

B-41

15-02-1832

Haagsma Trijntje Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6060

480

06-07-1820

Haagsma U. R. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6252

1185

07-12-1814

Haagsma Uilke Klazes---- Slagter Jacob  Jans en  Haagsma Uilke Klazes, Timmerman wonende beide te Anjum een request van eerstgenoemde voor hen zelve en als gelastigde  van Reiding Jan Pieters Timmerman te Metslawier, Romkes Wopke Timmerman te Ee, Kiestra Frans te Dockum en meerdere anderen dat zij allen Crediteuren zijn  van het voormalige District Oostdongeradeel enz. de schulden zijn ongeveer 15.000 gulden in den jaren 1810 en 1811 opgelegd  enz.enz. jaar 1814 (4)

6264

1189

06-12-1815

Haagsma Uilke Klazes---- Slagter Jacob Jans en Haagsma Uilke Klazes Kooplieden te Anjum  voor zig en als gelastigde van Sytzama Cornelis Edzes Koopman en Herberg van den Taeke Pieters, Haagsma Wytse Klazes te Anjum,  Kienstra R. te Dockum  en Reiding Jan Pieters te Metslawier dat zij zijn crediteren  van het voormaig district Oosdongeradeel  wegens leveranties en fournitares, vivres en materialen enz.  zij nu niet eer kunnen wachten en dringend hun geld willen hebben enz. enz. jaar 1815 (2)

6264

1189

06-12-1815

Haagsma Wytse Klazes te Anjum,  ---- Slagter Jacob Jans en Haagsma Uilke Klazes Kooplieden te Anjum  voor zig en als gelastigde van Sytzama Cornelis Edzes Koopman en Herberg van den Taeke Pieters, Haagsma Wytse Klazes te Anjum,  Kienstra R. te Dockum  en Reiding Jan Pieters te Metslawier dat zij zijn crediteren  van het voormaig district Oosdongeradeel  wegens leveranties en fournitares, vivres en materialen enz.  zij nu niet eer kunnen wachten en dringend hun geld willen hebben enz. enz. jaar 1815 (2)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 4

27-08-1839

Haagsma Y. R. te Witmarsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6047

379

03-06-1819

Haagsma Y. Rientses  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6628

788-4

16-06-1814

Haagstra Klaas staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)

6261

878-6

11-08-1815

Haaijema Haeije, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

8285

615-2, 20, 1

19-06-1840

Haaijes  & Leverts te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)enz. jaar 1840 (6)

6298

 

141

12-03-1821

Haaijes Douwe huurt een stuk Land gelegen  te Blieke onder Hollum het Pakhuis Hiem genaamd enz. enz. Hij komt voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 )

6711

248 blz. 5

07-09-1822

Haaijes Haaije de weduwe te IJpekolsga hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6423

541B

16-10-1817

Haaijes Renske---- Kraamer Haaije * 17-05-1794 z.v. Kraamer Bauke en Haaijes Renske 14 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4)

6423

541B

16-10-1817

Haaijes Rinske---- Kraamer Hessel  * 23-11-1795 z.v. Kraamer Baauke en Haaijes Rinske 9 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4)

6260

812

16-08-1815

Haaijma J. J. wegens het verwen van Pieken; Staat vermeld op de staat van schulden van de gemeente Holwert enz. jaar 1815 (1)

6261

888

09-09-1815

Haaijma J. Wordt vermeld  als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling  uit het fonds  onvoorziene uitgaven  van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)

6626

487  blz. 11

07-04-1814

Haaijstra Pieter Haijes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6423

541D

17-10-1817

Haaikes Remt---- Mellema Remt Remts * 03-08-1797 z.v. Haaikes Remt en Cornelis Remk 7 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)

8377

771/7

06-08-1841

Haaisma S. J. Komt voor op een lijst van personen met een procesverbaal,  jaar 1841 (2)

6261

878-3

11-08-1815

Haaitjes Klaas, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6261

878-4

11-08-1815

Haaitjes Tjeerd, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6840

36-A

blz. 15

22-04-1824

Haaitsma H. E. Boer van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6282

737-6

07-07-1817

Haaitsma Haye E., Koopman te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8308

1070-8

580-622

28-10-1840

Haaitsma S. B. de erven te Workum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6400

 

820

16-09-1815

Haaitsma Willem Haitses ---- Visser W. Schout van de Gemeente Heeg ondertekend een brief aan de Gouverneur van van de Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de heer Beekkerk Haije  Old Luitenant  Colonel Commandant van het Detachement Vriesche Garde enz.  en dat Fortuin Gerrit Anskes te Heeg en Haaitsma Willem Haitses te Zandvirden die Ganze Roeren de eerste gemerkt GAF, HEEG en de laatste WHH, HEEG  deze eigenaars menschen zijde welke grootendeels met het schieten van Watervogels enz. jaar 1815 (2)

6418

255-A

00-05-1817

Haak Matthijs 190 is zijn volgnummer en Hellevoetsluis zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8285

615-2, 8-2

19-06-1840

Haak v.d. ….? de weduwe te Wouterswoude wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

3699

B-12

07-05-1834

 

Haak v.d. Anna Catharina Renzes---- Veen van der Gerlofs Geerts kind van Veen van der Geert Hendriks en Haak v.d. Anna Catharina Renzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (3)

6864

26/1-C

no.  178

07-01-1825

Haak v.d. Anne Rinzes te Kollumerland   8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6831

34-C

27-01-1824

Haak v.d. Jacob Rinses , een document waarin een Certificaat van Militaire dienst verlangd wordt wanneer hij naar Java in de Oost Indien vertrokken is. En het antwoord enz. enz. jaar  1824 (2)

6864

26-3-C

07-01-1825

Haak v.d. Jacob Rinzes bij de West Indische Troepen  in dienst getreden 15-11-1822 ook bekend onder de naam Pater van der Haak, en op de monsterlijst vermeld als Jacob Rinses jaar 1825 (1)

6254

140-B-blz. 28

17-01-1815

Haak v.d. Jacob uit een huis in de Holmakerstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6424

609

10-12-1817

Haak v.d. Jan Riekles 17 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Haak v.d. P. de weduwe  te Wouterswoude staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 8

22-05-1840

Haak v.d. P. de weduwe te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 8

Bladzijde 1

26-09-1839

Haak v.d. P. de weduwe te Wouterswoude, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_8a

20-07-1841

Haak v.d. P. te Wouterswoude staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

3699

A-21

14-02-1834

 

Haak van der Anna Catharina Renses, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3698

B-21

04-02-1832

Haak van der Catharina† 1826---- kinderen, Antje, Anne, Jan, Gerlof en Hendrik, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Haak van der Evert, 310 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

3622

Dossier

A-2

30-12-1837

Haak van der Femme Pieters van beroep Kastelein  hij te Kollum is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis met als borg Lune van der Pieter Jans en Meinardy Sijbren Johannes ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1838-1843 dossier (59)

6830

19-C

16-01-1824

Haak van der Jacob Renses---- Klaver T. J. (Tjerk Jans) Assessor van de gemeente Kollumerland a.c. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Haak van der Jacob Renses  geboren 19-01-1800 te Kollum en zoon van Haak van der Rense Everts en Ellens Janke Jacobs welke  voorleden jaar als Fourier naar de Oost Indien moet vertrokken zijn enz. jaar 1824 (3)

6624

168

05-02-1814

Haak van der Jasper Everts van beroep Trekschipper van Collum op Dokkum v.v. hij wordt genoemd in een document van de Percepteur der Directe Belastingen tevens Ontvanger der Onbeschreven Middelen in de Gemeente Oudwoude dat de post met schepen wordt verzonden maar dat eerstgenoemde  veele ja zelfs Zwanepooten worden afgevorderd enz. jaar 1814 (2)

6278

195

20-02-1817

Haak van der Jasper Kollum Trekschipper jaar 1817

6278

195-6

20-02-1817

Haak van der Jasper, Trekschipper moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

8308

1064-6

27-10-1840

Haak van der Jenne Pieters van beroep Tolpagter en Tapper onder Kollum een tegen hem opgemaakt proces verbaal wegens verbodene afweiding des Trekwegs door runderen aan enz. jaar 1840 (3)

6864

32-A

13-01-1825

Haak van der P. E.  te Kollum , een procesverbaal van Bekeuring  opgemaakt tegen hem  ten zake overtreding op de wet van Geslacht , hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.  Jaar 1825 (2)

8383

893/2

09-09-1841

Haak van der P. E.----- Wal van der L. G. Veldwachter  betreft een handgeschreven  procesverbaal wegens enz. met zijn handtekening tegen Sikkema B. T.  weduwe van P. E. van der Haak Tolgaardersche op het woudter woudscher tolhuis enz. enz. jaar 1841 (2)

6864

26-3-C

07-01-1825

Haak van der Pater---- Haak v.d. Jacob Rinzes bij de West Indische Troepen  in dienst getreden 15-11-1822 ook bekend onder de naam Pater van der Haak, en op de monsterlijst vermeld als Jacob Rinses jaar 1825 (1)

3622

Dossier

A-2

30-12-1837

Haak van der Pieter Eerents---- Sikkema Betske Timmes weduwe van Haak van der Pieter Eerents van beroep Tapperske wonende te Wouterswoude zij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouter Wouds Tolhek  met als borg Boer de Eert Egberts en Sikkema Elto Timmes ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 1838-1843 dossier (59)

8309

1103-4

07-11-1840

Haak van der Pieter Eernst---- Westra Hessel Tjibbes, Adsestent in de Grietenij Dantumadeel te Rinsumageest op last van den Heer Grietman surveillerende op de trekweg van Dockum naar Stroobos ontdekt dat door Sikkema Betske Temmens weduwe van Haak van der Pieter Eernst Tolgaardesche op de enz. jaar 1840 (3)

3622

Dossier

A-1

30-10-1832

Haak van der Pieter Ernst wonende te Wouterswoude hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Wouter Wouds Tolhek  met als borg Boer de Eert Eyberts en Ritsma Klaas ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838  dossier (50)

6278

195-2

20-02-1817

Haak van der Pieter Ernst, Slagter te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

3622

A-4

27-12-1849

Haak van der Pieter Pieters van beroep koemelker wonende te Wouterswoude de hoogs biedende voor de perceelen van de de pacht van het  Tolhek en boom  genaamd het Kollumer Tolhuis met als borg Sikkama Jan Timmes Landbouwer te Burum en ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borg zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1849 dossier (11)

3622

A-5

13-12-1852

Haak van der Pieter Pieters van beroep koemelker wonende te Wouterswoude de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel  van de de pacht van het  Tolhek en boom  genaamd het Wouter Woudster Tolhek met als borg Sikkama Jan Temmes Landbouwer te Burum en Haijema Minne Klazes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borg zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24)

6830

19-C

16-01-1824

Haak van der Rense Everts---- Klaver T. J. (Tjerk Jans) Assessor van de gemeente Kollumerland a.c. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Haak van der Jacob Renses  geboren 19-01-1800 te Kollum en zoon van Haak van der Rense Everts en Ellens Janke Jacobs welke  voorleden jaar als Fourier naar de Oost Indien moet vertrokken zijn enz. jaar 1824 (3)

3698

B-21

04-02-1832

Haak van der Rinze Everts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6386

128     

08-08-1814                       

Haakma Harmanus Horlogeriemaker  wonende te Dockum is benoemd op 6 augustus als 2e Luitenant van de Schutterij der Stad Dockum enz. jaar 1814 (1)

6395

526

24-05-1815

Haakma Harmanus----Goslings O. (Oege) President Burgemeester der Stad Dockum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende nog ene vacante plaats in de Compagnie Schutters door het vertrek van Haakma Harmanus en hij draagd voor de heren Peerlkamp Petrus Hofman en Bakker Sijbrandus Klazes  enz. jaar 1815 (1)

6871

22-03-1825

11/1-C

Haakma Jan Jochums te Oostdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6254

140-B-blz. 18

17-01-1815

Haakma Petrus uit een kamer bij de Perkbrug ,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6243

185

02-03-1814

Haakma S. hij is één der ondertekenaars van een document betreffende de Bank van Leening te Leeuwarden er worden 2 huizen gepacht van de gemeente om een bank van Leening te vestigen enz. 1814 (11)

8210

958/2 211

Bladzijde 4

17-09-1839

Haakma S. J. te Akkerwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6243

256

28-03-1814

Haakma Sicco Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814 (5)

6646

957 lijst 1

20-12-1815

Haakma Sicco wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot Bestuurslid of Lid van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6622

2143-E

31-12-1813

Haakma Sicco, hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden  op heden 31e  december 1813   bij koninklijk besluit  enz. jaar 1813 (2)

6078

31

08-01-1822

Haakma Sikko, hij wordt voorgedragen volgens de Burgemeesteren van Dokkum als de meest daartoe geschikte ingezetene van de stad Dokkum als Zetter voor dien stad over den dienst van 1822 (1)

6864

51-D

05-01-1825

Haakman H. Medecine Docter te Amsterdam, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.  jaar 1825 (2)

6680

418 blz. 2

07-10-1818

Haakman H. te Amsterdam, Medicinale Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

8096

624-2

27-06-1838

Haakman Jan , Fuselier geboren te Rotterdam, Staat op de lijst van overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt, in de Overzeesche Bezittingen, Nederlanders van geboorte, waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1e tot ult. December 1837 een overzicht met 7 kolommen zoals geboortplaats, plaats alwaar of het schip waarop het overlijden is voorgevallen jaar 1838 ( 3)

8096

 

624/2

31-01-1838

Haakman Jan Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Fuselier Overleden te Kedong Kebo 1837, jaar 1838

8211

988-3, 21

Bladzijde 1

26-09-1839

Haaksma ….? de weduwe te Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 21

19-06-1840

Haaksma …? de weduwe te Kollum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Haaksma Andries P., 22 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Haaksma Andries, 95 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

8380

833-2

24-08-1841

Kollumer-

land en Nieuw

   Kruisland

Haaksma de weduwe te Kollum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

 

 

 

                                                                                       

8257

69/20, 3

nummer 4

20-01-1840

Haaksma Kornelis M. te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

8211

988-3, 25

Bladzijde 1

26-09-1839

Haaksma T. R. te Beetgum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6046

296

01-05-1819

Haaksma U. K---- Stolte F. K.  van St. Anna Parochie en Doorenbos W. van Oldeboorn en  Haaksma U. K. van Anjum, betreft een onderhandsche aanbesteding van  reparatieen en onderhoud over 1819  der Timmer en Metselwerkrn  op het kanaal van Dokkum naar Stroobos, eerstgenoemde heeft ingeschreven voor  fl. 4000 enz. jaar 1819 (1)

6074

695

14-09-1821

Haaksma U. K.  een  geliquideerde terug te zenden de navolgende declaratieen van hem en Doorenbos W. wegens werken  aan het Kolonelsdiep enz. enz. jaar 1821 (1)

6086

857 en 858

16-09-1822

Haaksma U. K.  een voorlopige verevening wegens het onderhoud van het Trekpad langs het kanaal van Dokkum naar Stroobos enz.  en het Kolonelsdiep jaar 1822 (4)

6097

776

16-08-1823  

Haaksma U. K.  Onderwerp: een bewijs van verevening  jaar 1823 (1)

6848

19-A

12-07-1824

Haaksma U. K. Een opgave over de  Maand Juni 1824 van de schulden welke op de provincie begroting zijn geconstateerd en is gedisponeerd  met bedragen enz. jaar 1824, (4).

6092

228

18-03-1823

Haaksma U. K. een voorlopige verevening gestuurd door de algemene Rekenkamer van fl. 200.- wegens 3e termijn enz. wegens reparatie en onderhoud van de Trekweg Dokkum naar Stroobosenz.  jaar 1823 (2)

6088

1029

02-11-1822

Haaksma U. K. een voorlopige verevening over het tijdperk  enz. enz. wegens het onderhoud van de Trekweg van het kanaal Dockum naar Stroobos groot fl.  enz. enz. jaar 1822 (2) 

6091

106

01-02-1823

Haaksma U. K. een voorlopige verevening van fl. 600.= wegens reparatien en onderhoud aan de weg van Dokkum naar Stroobos enz. jaar 1823 (1)

6085

784

22-08-1822

Haaksma U. K. hij moet betalen een boete van fl. 55.= wegens  te late oplevering van het onderhoud aan het kanaal van Dokkum naar Stroobos jaar 1822 (1)

6869

03-03-1825

6-A blad 5

Haaksma U. K. hij wordt als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)

6864

13-A

07-01-1825

Haaksma U. K. Hij wordt vermeld in een document  waarover gesproken wordt van uitbetaling voor enige werken langs het Kolonelsdiep   met bedragen. Jaar 1825 (1-dossier 3)

6865

19-A

20-01-1825

Haaksma U. K. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3)

6088

1122

30-11-1822

Haaksma U. K. Onderwerp: betaling wegens werkzaamheden aan het Kolonelsdiep fl. 525,=  jaar 1822 (3)

6871

29-03-1825

15-A

Haaksma U. K. Onderwerp: de laatste twee termijnen der aanneemsom van 1824 ten bedrage van 800 guldens voor het duinonderhoud langs het kanaal van Dockum en het onderhoud der werken enz. ten bedrage van f. 437.60  enz. jaar 1825 (2)

6078

21

05-01-1822

Haaksma U. K. Onderwerp: een bewijs van voorlopige verevening van fl. 1110,=  wegens reparatieen  wegens onderhoud aan het kanaal van Dokkum naar Stroobos  jaar 1822 (2)

6085

724

01-08-1822

Haaksma U. K. Onderwerp: een voorlopige verevening van fl. 277.50 wegens onderhoudwerken op het Kanaal van Dokkum naar Stroobos en Doorenbos jaar 1822 (2)

6085

763

13-08-1822

Haaksma U. K. Onderwerp: een voorlopige verevening van fl. 317.90   wegens onderhoudwerken op het Kanaal van Dokkum naar Stroobos en Doorenbos W. jaar 1822 (2)

6871

21-03-1825

15-A

Haaksma U. K. staat op een document Opgave van Schulden welke door de Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar van 1824 zijn gecontracteerd enz. van de verevening bij de Algemeene rekenkamer op de zelve is gedisponeerd met vermelding van het bedrag wat hij tegoed heeft, jaar 1825 (8

6869

28-02-1825

1-A

Haaksma U. K. voor den 1e termijn van enige vernieuwingen en reparatien enz. op het Kolonelsdiep met vermelding van bedragen wordt vermeld op een document door de Algemeene Rekenkamer finaal verevende declaratien jaar 1825 (8)

6846

3-A

25-06-1824

Haaksma U. K., hem wordt een boete van fl. 775 i.v.m. het niet op tijd opgeleverde werk door hem aan de Klaarkambrug enz. jaar 1824 (4)

6088

1030

02-11-1822

Haaksma U.K. een voorlopige verevening over het tijdperk wegens het onderhoud van de werken behorende bij het Kolonelsdiep groot fl.  enz. enz. jaar 1822 (2)

6280

340-A

18-03-1817 

Haaksma Uilke Klaases,  Smid Klaas Harmens,  Haaksma Witzen Klaas ,  Herberg v.d. Teeke Pijtters, Hoefhamer Pijter Klaasses ,  Sonnema A. F.,  Daam W. R.,  Plagter Jacob Jans,  Frans Kienstra , allen te Dockum wonende  zij ondertekenen een request betreffende dat zij in den jare 1810 ten behoeve van het voormalige district Oostdongeradeel verscheidene leveranties aan de Militairen hebben gedaan en verzoeken nu betaling met een behoorlijke rente ter vergoeding van de kosten enz. jaar 1817 (4)

6101

1289

12-12-1823

Haaksma Uilke Klaasses fl. 860.= wegens onderhoud aan de Nieuwezijle, Onderwerp: een door de Alg. Rekenkamer finaal verevende certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (1)

6851

2-A

18-08-1824

Haaksma Uilke Klasis---- Keuchenius…..?,  Haaksma Uilke Klasis betreft een door de rekenkamer finaal verevende declaratieen enz. Jaar 1824 (3)

6044

182

25-03-1819

Haaksma Uilke Klazes aannemer te Anjum, hij heeft het werk aangenomen voor het repareren  en tot en met december 1819 onderhouden van de grote zeesluis en gebouwen te Engwierum genaamd de Nieuwe Zijlen voor de somma van fl. 1150 en hebbende zig borgen gesteld Zijlstra Jan Tiekes te Nieuwe Zijlen,  en Dijk van Bouwe Hettes te Leeuwarden jaar 1819 (5)

6098

861

08-09-1823  

Haaksma Uilke Klazes een voorlopige verevening ter betaling voor het onderhoud van den Trekweg langs het kanaal van Dokkum naar Stroobos enz. jaar 1823 (1)

6100

1090             05-11-1823  

Haaksma Uilke Klazes fl. 1075.=  voor de werkzaamheden  aan de Nieuwe Zijlen , hij ontvangt  betaling door de algemene rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld  enz. enz. Jaar 1823 (4)

6839

1-A

09-04-1824

Haaksma Uilke Klazes,  Onderwerp een declaratie voor de helft van de aanneemsom bij Waterstaat, verder genoemd Dijk van B. H. idem wegens herstellingen (2) jaar 1824

6839

2-A

09-04-1824

Haaksma Uilke Klazes,  Onderwerp een declaratie voor de helft van de aanneemsom bij Waterstaat, verder genoemd Dijk van B. H. idem wegens herstellingen (2) jaar 1824

6857

2-A

22-10-1824

Haaksma Uilke Klazes.---- Een declaratie door de algemene rekenkamer finaal goedgekeurd met bedragen, voor uitgevoerde werkzaamheden door genoemde persoon  jaar 1824 (4)

5984

95

08-02-1814

Haaksma Uk  neemt aan de door  de directeur van Waterstaat aanbestede diverse reparaties aan waterwerken. Jaar 1814 (2)

6060

480

06-07-1820

Haaksma van H. L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6401

 

859-1+10

10-10-1815

Haaksma Wietze Klaazes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6280

340-A

18-03-1817 

Haaksma Witzen Klaas---- Haaksma Uilke Klaases,  Smid Klaas Harmens,  Haaksma Witzen Klaas ,  Herberg v.d. Teeke Pijtters, Hoefhamer Pijter Klaasses ,  Sonnema A. F.,  Daam W. R.,  Plagter Jacob Jans,  Frans Kienstra , allen te Dockum wonende  zij ondertekenen een request betreffende dat zij in den jare 1810 ten behoeve van het voormalige district Oostdongeradeel verscheidene leveranties aan de Militairen hebben gedaan en verzoeken nu betaling met een behoorlijke rente ter vergoeding van de kosten enz. jaar 1817 (4) 

6385

138

06-07-1814

Haaksma Wytse te Anjum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6858

6-A

09-11-1824

Haaksma Wytze Klazes,  Schatter voor de personele belastingen wonende te Anjum enz. jaar 1824 (2)

5997

307

31-03-1815

Haalsma Jelle R. is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer   81

5997

307

31-03-1815

Haalsma Jelle Rick is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  81

6257

410-7

28-04-1815

Haalstra G. de weduwe, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6262

978-3

13-10-1815

Haalstra Gerrit hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6257

410-5

28-04-1815

Haalstra Jeppe S? of I?, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6257

410-8

28-04-1815

Haalstra Klaas G., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

3622

A-8, 3 en 4

27-12-1867

Haalstra Sikke Andries en Stienstra Albert Gerbens. Onderwerp: zij hebben de resolutie van 12 december ontvangen waarvan een reçu aanwezig met handtekening enz. jaar 1867 (8)

3622

A-7, 10-14

13-02-1863

Haalstra Sikke Andries Pachter van het Wouter Woudster Tolhek, staat vermeld in een dossier: Pachters der Tollen langs het Kanaal van Dokkum naar Stroobos  er wordt  vermeld huur van het huis/herberg en de tuin, Tolgelden, Grasgewas enz. enz. jaar 1863 dossier (32)

3622

A-6

23-12-1857

Haalstra Sikke Andries van beroep Koopman te Wouterswoude hij is de hoogs biedende voor het VIJFDE perceel en wel de pacht van het tolhek en de boom  genaamd Wouter Woudster Tolhek met als borg Waalstra Sijbe Andries en Kuikerk Thijs Jans, de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1858-1863 (24)

6257

410-5

28-04-1815

Haalstra Sikke J., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6871

22-03-1825

11/3-C

Haalstra Tjeerd Jelles staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)

6021

234

14-04-1817

Haamann Jean Andre hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland gefungeerd hebben. jaar 1817 (5)

6870

16-03-1825

6-A

Haan ….?---- Berm H. H. en Karsten P. H. beide te Heerenveen ook wordt genoemd Haitsma ….?  en Haan ….? Beide van het Collegie van gedeputeerde Staten van Vriesland Onderwerp: Reclamatieen wegens aanslagen in de personele belasting enz. jaar 1825 (3)

8381

844/10

26-08-1841

Haan A. F. de , een handgeschreven brief met zijn handtekening  waarin hij verzoekt om verlof voor drie weken terwijl de plaatselijk commies Wilberts zijn taak overneemt. Jaar 1841 (2)

6623

41

07-08-1813

Haan d. Rienk Klazes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

3600

2

03-02-1873

Haan de   F. IJtsens de Joure Schip de Vlekke Joure, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)

3600

3

13-03-1874

Haan de   F. IJtsens de Joure Schip de Vlekke Joure, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)

3600

2

03-02-1873

Haan de  A. IJtsens de Joure Schip de Vlekke Joure, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)

3600

3

13-03-1874

Haan de  A. IJtsens de Joure Schip de Vlekke Joure, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)

9188

228-a

19-02-1919

Haan de  Auke Midlum Veldwachter te Franekeradeel , jaar 1919  (3)

6385

54-34

14-07-1814

Haan de  F. I.,  Kapelmeester staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden, jaar 1814 (3)

6385

54-35

14-07-1814

Haan de  F. Jr. staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden, jaar 1814 (3)

6852

19-A

30-08-1824

Haan de  Foppes Jan  Brander te Gorredijk een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

5711

2 staat E

28-08-1902

Haan de  J. W. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Veehandel VII Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (2) Dossier (16)

5672

108

26-03-1896

Haan de  J. W.een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Veehandel I. “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)

6393

186

18-03-1815

Haan de  Jacob Fongers wonendete Leeuwarden schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat hij tot op de ontbinding der laatst bestaan hebbende Nationale Guardes in onderscheidene rangen heeft gediend en in 1813 ook als 1e Luitenant bij het beleg voor de vesting van Delfzijl volgens de verklaring van den toenmalige Lieutenat Colonel der 2e Cohorte Tjallingii Pz. en verzoekt dan ook om aangesteld te worden als 1e Luitenant enz. jaar 1815 (2)

8280

526-1, 28,1

22-05-1840

Haan de  P?. U. te Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

3600

10

16-04-1875

Haan de & Vries de de firma te Leeuwarden hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten en  aantal personen het aantal pk’s enz. jaar 1875 (4) dossier 16

8285

615-2, 11-2

19-06-1840

Haan de (de Heer) te Birdaard wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8365

508/15

00-00-1841

Haan de ,Rintje, commies bij de belastingen te Dokkumer Nieuwerzijlen een handgeschreven brief met zijn handtekening  25 Mei 1841 (2)

8224

1240/7

05-12-1839

Haan de ….? maakt een Proces Verbaal op en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 (3)

6296

31a -3, 4

03-02-1820

Haan de ….? Sergeant Kommandant 4e Battaillon Artillerie Nationale Militie Detachement Verlofgangers krijgt een ontvangstbewijs dat hij heeft betaald aan de Burgemeester van Heerenveen  fl.3.15 voor huisvesting en voeding van 9 Mei tot 10 Mei voor negen Onderofficieren en Manschappen enz. jaar 1819 (5)

6409

321

04-09-1816

Haan de ….? staat vermeld in---- Nauta R.  Ontvanger der Patenten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de ingekomen posten onbekend zijn het betreft de Staat van Pensioenen in het Grootboek van de Franse Pensioenen enz. jaar 1816 (2)

6380

13 nr. 23

29-01-1814

Haan de ….?---- Woudsma Frederik te Jelsum, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Haan de ….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)

 

6381

193

25-03-1814

Haan de ….?, Onderwerp: Omdat wij in de maand December verplicht waren het departement Groningen te hulpe te komen enz.  werd bij de officieren eene bepaling opgenomen  dat wij elkander per 14 dagen zouden aflossen  enz. enz.  welke door de Overste Beekkerk….? ….?, de heeren Capiteins Noyon ….? en Haan de ….?, hebben zich  ziek voorgewend, en de Heer capitein Alberda ….?, heeft zich allerschandelijkst gedragen enz.  die is vertrokken enz. en dus als Deserteur moet worden beschouwd verder genoemd de Luitenants Haan de Jacob en Metz ….?, de heeren adj. Majoor Plaats van der ….?, en de luitenant Hannema ….? En Scheltema ….? Getekend door de Commandant van het Detachement de Vriesche Gardes te Appingedam Overveldt S. J. en fungeerend adj. Kapitein der 2e Comp. Schaaf Bote enz. jaar 1814 (4)

6397

670

15-06-1815

Haan de 1e Luitenant  5e  Batt: Land Militie N. N. hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

3598

Map 70

00-00-1875

Haan de A. F.---- Plantinga Hijlke Pieters en Trip Jouwert Cornelis te Joure,  Stukken betreffende het verzoek van voornoemden  om concessie voor eene stoombootdienst tusschen Joure en Sneek en Joure, Sneek, IJlst,  Bolsward enz.   met het Schip de Libra  aanwezig een boekje met reglementen en tarieven voor de schroef-stoombootdienst “Libra”  enz  en Haan de A. F. tekent bezwaar aan tegen het verlenen van deze concessie aan hunne vakgenoten daar een dergelijke dienst  reeds bestaat jaar 1875  (36)

8199

729/5, 290

Bladz. 24-v

17-07-1839

Haan de A. G. te Berlikum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

3583

20 en 21

28-09-1871

Haan de A. Joure Schip de Vlekke Joure  wordt vermeld op een document  Staat houdende opgavevan de verleende vergunningen  tot het aanleggen van Stoombootdiensten die de binnenwateren en kanalen in de provincie Friesland bevaren enz. jaar 1871 (7)

5989

576 2e lijst

26-07-1814

Haan de A. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

5665

20-11-1880

akte  26

Haan de A. Y. en Haan de F.Y. betreft de Stoombootdienst  Joure Sneek en Joure Leeuwarden enz. jaar 1880 (3)

9465

Deel 1, 6

09-01-1866

Haan de A. Y. te Joure een Stoombootdienst  van Leeuwarden op Joure, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (6)

5662

101

01-04-1881

Haan de A. Y. te Joure Stoomboot Dienst,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

5662

270, 81

24-04-1884

Haan de A. Y. te Joure Stoomboot Dienst,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884

5662

29

01-04-1885

Haan de A. Y. te Joure Stoomboot Dienst,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

5665

26

26-11-1880

Haan de A. Y. te Joure Stoomboot Dienst, jaar 1880 (4)

3600

13

20-06-1878

Haan de A. Ytzens Joure Schip de Vlekke Joure,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

5662

26

03-06-1880

Haan de A. Ytzens Joure Schip deVlekke Joure,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880

6418

255-A

00-05-1817

Haan de Aart 227 is zijn volgnummer en Schoonhoven zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Haan de Adam Mozes 255 Bolsward is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

3698

B-15

nrs.  28-41

15-02-1832

Haan de Akke Laases, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3700

15-A

31-01-1835

Haan de Akke Lases, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3700

15-B

nrs. 1 - 10

03-02-1836

Haan de Akke Lases, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10)

3699

A-15

15-02-1834

Haan de Akke Lases., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13)

9184

27

08-01-1917

Haan de Ale gehuwd met Prins Tjitske, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8224

1229-8, 15

02-12-1839

Haan de Alle Hendriks te Gaasterland Staat vermeld op een Nominative staat van miliciens met 11 kolommen informatie die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz.  jaar 1839 (7)

8199

729/5, 290

Bladzijde 9-v

17-07-1839

Haan de Andries Gerrits te Berlikum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6418

255-B

01-06-1817

Haan de Anne Gerrits 331 Heerenveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6256

338

21-02-1815

Haan de Anne Klazes voor Kostgeld en Huisvesting  voor de Gealimenteerde Gaeles Ymkjen, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8)

8204

829/20, 264

Blz. 3

14-08-1839

Haan de Anne Polles hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Flankeur Bataillon der 8e afd. Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend op 15 Juli dezes , jaar 1839 (5) dossier (13)

6254

181

21-02-1815

Haan de Anne ter zake uitschotten enz.  wegens de aanbestelde gealimenteerde  Klazes Lieuwes ,  Wordt vermeld als Crediteur op een staat van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne  enz. jaar 1815 (6)

9181

1645

03-09-1915

Haan de Antje gehuwd met Schaap H. D. ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4   kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6424

609

10-12-1817

Haan de Arend Jans 30 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 2 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

236

31-05-1817

Haan de Arij ongehuwd wonende en bestaan hebbende te s’Gravenhage doch m.ens vader te Namen in Guarnisoen is enz. jaar 1817 (1)

6244

338

21-04-1814

Haan de Auke Hij ondertekend (als lid der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7)

7977

158-6, 37

14-02-1837

Haan de Auke Hijltjes te Utingeradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

3576

95

25-08-1929

Haan de Auke Joure Schipper Trek Schipper varende van Franeker op Leeuwarden, op een request die hij samen met nog 14 schippers onderteken. Onderwerp:  daarbij om aangevoerde redenen  verzoekende dat zij bij het afvaren van het laatste schip van Leeuwarden gedurende de zes\zomermaanden niet in in plaats van enz.enz. jaar 1829 (dossier 26)

3698

B-15

nrs. 42-53

15-02-1832

Haan de Auke K. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6383

57

02-04-1814

Haan de Auke te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

9465

Deel 1, 4

09-01-1866

Haan de Auke Y. te Joure Stoombootdienst  van Joure naar Leeuwarden, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (6)

9465

Deel 1, 4

09-01-1866

Haan de Auke Y. te Joure Stoombootdienst  van Joure naar Sneek, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (6)

9465

Deel 1, 4

09-01-1866

Haan de Auke Y. te Joure Stoombootdienst  van Joure naar Sneek, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen ,, dagen van vertrek enz. jaar 1866(6))

5667

Jaar 1879

akte 10

Haan de Auke Ytsens te Joure  Haan de Feike Ytsens te Snikzwaag  zij krijgen de concessie om te mogen varen tussen Grouw-Leeuwarden, Grouw-Sneek enz.  (Dossier betreffende het verlenen van conceccies tot het oprichten van Stoomboot-of Stoomsleepdiensten 1879-1881)  jaar 1879 (3)

3598

Map 21

00-00-1866

Haan de Auke Ytzens----  Haan de Sippe Ytzens Joure en Haan de Auke Ytzens Veehouder te te Snikzwaag en  Haan de Feitze Ytzens te Joure Stoomboot Ondernemer,  Stukken betreffende de stoombootdienst van voornoemden,  aanwezig in het dossier ook het reglement en tarieflijst jaar 1866 (87)

5662

46

21-04-1881

Haan de Auke Ytzens Joure Schip de Vlekke Joure,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1881

5662

49  en 1

22-04-1886

Haan de Auke Ytzens Joure Schip de Vlekke Joure,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886

5663

16

32 =Minuut

19-04-1888

Haan de Auke Ytzens Joure Schip de Vlekke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1888

5662

16, 46

00-00-1882

Haan de Auke Ytzens te Joure Schip de Vlekke Joure,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

5662

16

00-00-1885

Haan de Auke Ytzens te Joure Schip de Vlekke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

5662

16

48= Minuut

28-04-1887

Haan de Auke Ytzens te Joure Schip de Vlekke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887

5662

16-A, 46

00-00-1883

Haan de Auke Ytzens te Joure Schip de Vlekke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1883

6241

42

27-01-1814

Haan de Auke,  ---- Rinkes Jan Jans,  Haan de Auke,  Jong de Klaas Klazes,  zij brengen samen op fl.3500.= tot aankoop van een huizing  zijnde naastgelegen  aan de oude kinderscholen op de Joure zonder welke aankoop de Nieuwe scholen enz. enz. ,Onderwerp een Obligatie enz. een brief op gezegeld papier wordt gesproken over intrest enz. deze brief is getekend door Geerts Siemon en Geerts Gerrit enz. jaar 1814 (7)

6627

643

05-05-1814

Haan de B. H. ondertekend mede als Kerkeraadslid van Deerzum en Poppingawier een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp; achterstallige Tractament van de Predikant  enz. jaar 1814 (3)

9186

434

10-04--1918

Haan de B. te Beetgumermolen ,  een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt  vergunning tot het aanleggen van een uitweg naar de rijksweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Beetgum met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden,    jaar  1918 (10)

8386

952/7

25-09-1841

Haan de B. W. Kooten, gewezen Commies,  onderwerp:  het bekomen van jaarlijkse gratificatie van fl. 60 enz. enz. jaar 1841 (3)

6867

12-02-1825 7-A

Haan de B. W. van beroep Commies hij wordt vermeld op een document Staat van personen aan welke eene Gratificatie over den jare 1824 uit het Pensioenfonds voor den Ambtenaren word verleend enz. jaar 1825 (6)

6631

1189 lijst 1

26-09-1814

Haan de Baarte Andrijs staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6087

1015

30-10-1822

Haan de Barteld Foppes  ---- Haan de Egbert Foppes  Mr. Bakker te Duurswoude  en Haan de Barteld Foppes veenbaas te Duurswoude en Haan de Jan Foppes Mr. Leerlooier te Kortezwaag  broeders van Haan de Tamme Foppes verzoeken een pensioen tot hun broer van zijn Krankzinnigheid hersteld zal zijn thans nog predikant te Herwenen onder Zaltbommel in de provincie Gelderland enz enz.. Jaar 1822 (4)

6424

592

25-11-1817

Haan de Barteld Foppes---- Lijnden van F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens, Baron) Grietman van Opsterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Takema  Jeen Takes Kapitein bij de 6e Comp.  4e Bat.   den Eed in zijne handen heeft gepresteerd en dat Haan de Barteld Foppes 1e Luitenant niet meer in deze Grietenij woonachtig is   enz. jaar 1817 (1)

6388

23

01-10-1814

Haan de Barteld Foppes, de chef van het 10e Bataillon Landstorm. Arr. Heerenveen heeft hem voorgedragen als lid van de Krijgsraad verder wordt genoemd zijn functie (rang) enz. jaar 1814 (3)

6402

 

922-1+ 12

09-12-1815

Haan de Bartele Foppes staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6401

 

860-1-3+6

31-10-1815

Haan de Bartle Foppes hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6423

563

17-11-1817

Haan de Bartle Foppes---- Lijclama a Nijeholt Militie Comissaris ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat Taekema Jeen Teekes en Haan de Bartle Foppes zich niet hebben vervoegd bij de beëdiging als officier enz. jaar 1817 (2)

6866

29-01-1825

21-A

Haan de Bastiaan Annes  , eigenaar van een overdekte praam gebruikt om enz. volgens meetbrief afgegeven door Pied de J. enz. wordt vermeld in het Extract uit de legger der Patentplichtigen van de Gemeente Makkum 1e Kwartaal 1824, (met 17 kolommen informatie) jaar 1825 (6)

6245

386

08-05-1814

Haan de Bastiaan Annes, hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij over 1813  te hoog en onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz.  jaar 1814 (4)

6855

9-A

02-10-1824

Haan de Bauke Hazes----- Vries de Pierkjen Meinders, Dienstmaagd te Harlingen mede erfgenaam van , Haan de Bauke Hazes , dat zij minderjarig was en een aangifte kon den enz., wordt ook in genoemd  de Slager de Boer en Hingst W. G. te Harlingen waar zij inwoonde jaar 1824 (8)

6855

9-A

08-10-1824

Haan de Bauke Klazes----- Vries de Pierkjen Meinderts Dienstmaagd te Harlingen medeerfgenaam voor 1/12 deel  van Haan de Bauke Klazes overl. 10-11-1822 enz. 1824 (2)

9180

42

07-01-1915

Haan de Bauke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

8309

1103-17

07-11-1840

Haan de Broer Wijtzesw * 23-09-1813 Leijmuiden wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen informatie zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van Ontslag weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden komen voor) enz. jaar 1840 (6)

8112

945-10

25-09-1838

Haan de Christiaan , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 24-06-1810 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

8199

729/5, 290

Bladzijde 4

17-07-1839

Haan de D. J. te Kooten is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Haan de D. Jelles 249 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6047

379

03-06-1819

Haan de D. K.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-15         25-05-1821

Haan de D. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Haan de D. K. te Akkrum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8359

381-28

19-04-1841

Haan de D. R. Veenman te Oosterzee het betreft een door hem ingezonden request  betreffende de beschadigde Turf enz. jaar 1841 (3)

8280

526-1, 33,1

22-05-1840

Haan de D. W. te Smallingerland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9921

41

21-10-1882

Haan de D., Beeedigde Nachtwacht te Workum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6395

506

21-05-1815

Haan de Date Willems staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Onder  Officieren bij de Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3)

6871

22-03-1825

11/1-C

Haan de Dedde Gaukes te Westdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

8204

829/20, 264

Blz. 4v

14-08-1839

Haan de Derk Boeles hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Haan de Derk J., 45 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Haan de Dirk J., 69 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6418

248-C 1e bat

5e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Haan de Dirk Jelles * Belsum (Berlikum) staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Haan de Dirk Jelles 487 Tweesel (Twijzel) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-DD

6e Compag.

3e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Haan de Dirk staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6060

480

06-07-1820

Haan de Douwe K. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8199

729/5, 290

Bladz. 12-v

17-07-1839

Haan de Durk Jinnes te Kooten wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8356

319-16

01-04-1841

Haan de Durk R. Veenman te Oosterzee het betreft zijn bedorven turf die nog te velde staat en hij verzoekt een teruggave van de accijns enz. jaar 1841 (5)

8225

1253-13, 12

10-12-1839

Haan de Durk Ruurds te Franeker wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6051

 

748

18-10-1819

Haan de E.  hij heeft zijn functie als schoolonderwijzer op woensdag de 13e heeft aanvaard te Wirdum, jaar 1818 (1)

9184

315

12-03-1917

Haan de E. (+)-----Terpstra Johannes Jzn. Te Bakkeveen benoemd als zetter der belastingen te Opsterland i.p.v. de overleden Haan de E. , komt ook in voor Haan de Foppe  E.,  jaar 1917 (10)

5673

 

109 Blz.

1 t/m 8

05-02-1900  

Haan de E. te Doezem, Eendracht II , staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)

8211

988-3, 16

Bladzijde 1

26-09-1839

Haan de E. te Joure,  , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarde-

          radeel

Haan de E. te Wirdum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6050

677

17-09-1819

Haan de E. wordt aangesteld als onderwijzer 2e klasse te Wirdum de schoolopziener is Buijsing G. jaar 1819 ( 1)

5666

Jaar 1896

akte 5

Haan de Egbert---- Dijkstra Mient, Schipper,  Haan de Egbert, Schipper en Folkerts Abel Commissionair, Ondernemers ener Stoombootdienst alle wonende te Doezem geven kennis dat zij met hun schip de “Eendracht” ingericht voor enz. enz. tevens een folder met de aankondiging, vertrektijden en tarief enz. jaar 1896 (4)

5666

5

09-05-1896

Haan de Egbert Doezum Stoombootdienst Doezum Leeuwarden  Schipper op de Eendracht, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1896

6285

1247- 9

18-12-1817

Haan de Egbert F. ,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6087

1015

30-10-1822

Haan de Egbert Foppes  Mr. Bakker te Duurswoude  en Haan de Barteld Foppes veenbaas te Duurswoude en Haan de Jan Foppes Mr. Leerlooier te Kortezwaag  broeders van Haan de Tamme Foppes verzoeken een pensioen tot hun broer van zijn Krankzinnigheid hersteld zal zijn thans nog predikant te Herwenen onder Zaltbommel in de provincie Gelderland enz enz.. Jaar 1822 (4)

6090

95

30-01-1823

Haan de Egbert Foppes broeder van Haan de Tjamme Foppes Predikant te Heerwenen verzoekt bijstand maar  omdat hij de nalatenschap van zijn vader met zijn drie broers en het kind van zijn overleden zuster  heeft gedeeld is de waarde tussen  6000 en 7000 guldens  zodat hij zich zelf wel kan redden enz. jaar 1823 (2)

6254

188-4

23-02-1815

Haan de Egbert, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

3698

B-15

nrs. 42-53

15-02-1832

Haan de Elisabeth A. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6631

1109

12-09-1814

Haan de Elisabeth---- Campferbeek von Eichstorf Duco Anthon (Baron)  laatst woonachtig geweest te Dockum en thans in dienst als Capitein onder de Landmilitie, ook aais van nwezig  een door hem ondertekende brief en een bref waarin staat dat hij geboren is 14-09-1771 en zoon  is van Eichstorf von Burclard Hartwich Friedriech  in leven Luitenant  Colonel in dienst van  deze Staat en van Haan de Elisabeth en gehuwd met Suiderbaan Hendrina Geertruid geboren in Dockum  enz. jaar 1814 (3)

3698

A-12

08-10-1828

Haan de Elisabeth, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)

8132

268/399

13-01-1838

Haan de Engelsmanplaat Sloeproeyer Klaringsvaartuig, jaar 1838

6393

134

28-02-1815

Haan de Evert Feites te Akkrum (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6029

875

12-12-1817

Haan de Evert Romkes, hij is benoemd tot Schoolonderwijzer te Wijns jaar 1817 (1)

6833

27-A blz. 9

06-02-1824

Haan de Evert te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6383

57

02-04-1814

Haan de F. A. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6244

338

21-04-1814

Haan de F. A., Hij ondertekend (als lid der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7)

6642

669

03-08-1815

Haan de F.---- Bolman J?. gecommitterde van de Kerekenraad der Hervormden te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij o.a. 6 jaren als Buitenvoogd hadde gedragen enz. en hij de post van diaken niet zoude kunnen waarnemen en voor deze\ post hebben al bedankt de Hr. Apothecar Kuipers ….? ,Hamstra….?, Berghuis Krak en Haan de F. enz. jaar  1815 (3)

6060

480

06-07-1820

Haan de F. F.         , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-12          25-05-1821

Haan de F. F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Haan de F. F. te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6872

05-04-1825

51-C

Haan de F. J. ---- staat vermeld in een document genaamd de samenstelling van het corps der dienstdoende schutterij der stad Leeuwarden  met vermelding van zijn functie/rang bij deze Schutterij aldaar enz. jaar 1825 (5)

8254

9/5, 31, 119

03-01-1840

Haan de F. J. Betaalstaten Klaringsvaartuig Vriesland, jaar 1840

3583

20 en 21

28-09-1871

Haan de F. Joure Schip de Vlekke Joure  wordt vermeld op een document  Staat houdende opgavevan de verleende vergunningen  tot het aanleggen van Stoombootdiensten die de binnenwateren en kanalen in de provincie Friesland bevaren enz. jaar 1871 (7)

6048

 471

15-07-1819

Haan de F. overleden---- Siedsma Ille i.p. v. Haan de F. overleden,  benoemd als Vrederechter te Sneek enz. enz. jaar 1819 (3))

8356

316-14

01-04-1841

Haan de F. R. te Akkrum verzoekt in een request om vergunning voor zijn zoon  Haan de Rintje Taedes die als Milicien van de ligting 1840 om deze te doen vervangen door een plaatsvervanger enz. jar 1841 (4)

8382

857/15

27-08-1841

Haan de F. Schipper op het Klaringsvaartuig den Abt (1)

8280

526-1, 41

22-05-1840

Haan de F. te Workum als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 41-1

19-06-1840

Haan de F. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

5665

26

26-11-1880

Haan de F. Y. Joure Stoomboot Dienst, jaar 1880 (4)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 12

27-08-1839

Haan de F. Y. te Irnsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

3600

13

20-06-1878

Haan de F. Ytzens Joure Schip de Vlekke Joure,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

5662

26

03-06-1880

Haan de F. Ytzens Joure Schip de Vlekke Joure,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880

5675

88

16-11-1916

Haan de F.,---- Wal v.d. Gebr. W &  J , Beurtschippers Bakkeveen-Drachten-Leeuwarden v.v., zij zijn genoodzaakt een schip met motor in de vaart te brengen verzoeken in een geschreven brief en getekend door Wal v.d. J. J. en Wal v.d. W. J. daarvoor dan ook een vergunning met hunne vaartuig deze beurtvaart te mogen varen enz. enz. tevens een brief met gedrukt briefhoofd van  de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Hoop op Zegen” en idem van de Stoomzuivelfabriek Friesche palen en ook de Coop Landb. Vereeniging te Bakkeveen tevens een handgeschreven en ondertekende brief van de Landbouwer Terpstra Johannes J. die een steunbetuiging schrijven voor dit beurtveer enz. jaar 1916 (7)

5665

20-11-1880

akte  26

Haan de F.Y.---- Haan de A. Y. en Haan de F.Y. betreft de Stoombootdienst  Joure Sneek en Joure Leeuwarden enz. jaar 1880 (3)

6295

752-4, 8, 12-14

05-12-1819

Haan de Feijte (Feite) Aukes, ---- Eyck van Wieger  voormalig Secretaris  en Districts Kassier De voormalige leden van het Gemeente bestuur van Haskerland schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveneur dat zij nog een tractement van Juli tot en met december 1811 tegoed hebben  en wel per lid fl. 75.= en dat de betaling nog niet is geschied en dat zij dat niet begrijpen omdat bij voornoemde Kassier voor het grootste deel de penningen in kas aanwezig zijn enz. enz. dit stuk is ondertekend door  Geerts Gerrit,  Kornelis W. K., Haan de Feijte Aukes, Vries de Hendrik Annes , Oosting Freike F deze kan uit hoofde van Ouderdom en Blindheid zijn naam niet schrijven enz. jaar 1819 (16)

6299

 

416-5, 6, 12, 15

10-05-1821

Haan de Feike Aukes wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (7) dossier (21)

5667

Jaar 1879

akte 10

Haan de Feike---- Haan de Auke Ytsens te Joure  Haan de Feike Ytsens te Snikzwaag  zij krijgen de concessie om te mogen varen tussen Grouw-Leeuwarden, Grouw-Sneek enz.  (Dossier betreffende het verlenen van conceccies tot het oprichten van Stoomboot-of Stoomsleepdiensten 1879-1881)  jaar 1879 (3)

6383

60

02-04-1814

Haan de Feite te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6838

20-A

31-03-1824

Haan de Feite, Slagter te Joure, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen ,  jaar 1824 (2)

3598

Map 21

00-00-1866

Haan de Feitze Ytzens ---- Haan de Sippe Ytzens Joure en Haan de Auke Ytzens Veehouder te te Snikzwaag en  Haan de Feitze Ytzens te Joure Stoomboot Ondernemer,  Stukken betreffende de stoombootdienst van voornoemden,  aanwezig in het dossier ook het reglement en tarieflijst jaar 1866 (87)

8379

795-1

13-08-1841

Haan de Fokke Johannes te Harlingen wonende wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreffende extract vonnissen met de certificaten van onvermogen afgegeven door het Stedelijk bestuur van Harlingen enz. jaar 1841 (2)

9186

10

03-01-1918

Haan de Folkert gehuwd met Langhout Maaike Reitzes, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Haan de Fonger Fz., 924 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6100

1107                           08-11-1823  

Haan de Fonger Jz. ,  Hij wordt voorgedragen voor de functie in het Collegie van Zetters te Leeuwarden enz. jaar 1823 (1)

6254

140-B-blz. 34

17-01-1815

Haan de Fonger ondertekend een verklaring dat het Originele Rekenboek der geestelijke Goederen van den Jare 1581 en onder ons op het raadhuis berustende  enz. wordt vermeld   in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)  jaar 1815.

6831

11-A

00-00-1824

Haan de Fonger,    Koopman te Leeuwarden, een aangeboden transactie ter voorkoming van een proces verbaal, jaar 1824 (2)

9181

1413

06-08-1915

Haan de Fonger,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9183

1306

06-09-1916

Haan de Fonger, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9187

1114

07-08-1918

Haan de Fonger, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9185

1472

07-11-1917

Haan de Fonger, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

9184

315

12-03-1917

Haan de Foppe  E.---- Terpstra Johannes Jzn. Te Bakkeveen benoemd als zetter der belastingen te Opsterland i.p.v. de overleden Haan de E. , komt ook in voor Haan de Foppe  E.,  jaar 1917 (10)

9180

42

07-01-1915

Haan de Foppe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

8257

69/20, 3

nummer 30

20-01-1840

Haan de Frank B. te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6047

379

03-06-1819

Haan de Frederik F.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6678

355

00-00-1818

Haan de Frederik Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, (3) betreft plaatsvervanger in de regtbank enz, enz,,  jaar 1818

6625

429

28-03-1814

Haan de Frederik van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche Postwezen aan de Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken  en dat de talrijke Beurtschepen niet anders als brieven en passagiers enz. jaar 1814 (5)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Haan de Fredrik Jacobs, 443 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6254

140-A blz.40

17-01-1815

Haan de Freerk Fongers , uit een huis bij de Hoeksterpijp,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6254

140- B/17

17-01-1815

Haan de Freerk Fongers een huis bij het Hoekster Pijp , komt voor op;   Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz. Als Groote Grondpachter  jaar 1815 (3) dossier (34)

5989

576 3e lijst

26-07-1814

Haan de G. Douwes te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

5989

576 4e lijst

26-07-1814

Haan de G. Douwes te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6870

09-03-1825

45-C

Haan de G. Douwes te Sneek, onderwerp: betaling aan hem van den Franschen achterstand van f. 235.63 en f. 888.12 jaar 1825 (2)

6833

27-A, 4

06-02-1824

Haan de G. J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

9181

1413

06-08-1915

Haan de Geert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6623

42

07-08-1813

Haan de Geertje Klazis, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

9126

1043-24

1879/1880

Haan de Gerben te Lemmer Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

9134

1081-24

13-04-1883

Haan de Gerben te Lemmer; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1)

3622

A-10, 2

blz. 2

register 9170

15-03-1873

Haan de Gerrit Harmens, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 2

24-03-1868

Haan de Gerrit Harmens, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10, 1

blz. 2

register 9168      22-02-1873

Haan de Gerrit Harmens, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Haan de Gerrit hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

5997

307

31-03-1815

Haan de Gerrit is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  294

6658

575 blz. 2

25-11-1816

Haan de Gerrit staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

9187

908

06-07-1918

Haan de Gerrlof te Middelaar?? te Minnelaar?, Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)

6623

41

07-08-1813

Haan de Gertje Klaasis, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

43

07-08-1813

Haan de Gertje Klazis, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

9180

420

05-03-1915

Haan de Gooitzen,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

908

06-07-1918

Haan de Gooitzens te Fleringen ?,  Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)

6098

880

12-09-1823  

Haan de H. Aarts Predikant  een handgeschreven brief van hem met handtekening waarin hij naar de gouveneur schrijft, hij is door de gouveneur naar ’ S Herenberg gestuurd om de Kerkadministratis daar na te zien  komt in voor Vigluis ab Ayta,  Ferwerschoof de enz. jaar 1823  (2)

6090

68

21-01-1823

Haan de H. Aartspr. Een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur enz. jaar 1823 (1)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 12

27-08-1839

Haan de H. B. te Poppingawier staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6675

198

10-05-1818

Haan de H.---- Brake ten Johannes te Ameland staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Aartspr. Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Friesland , 5 kolommen info ook hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4)

6866

27-01-1825

11-A

Haan de H.---- Cornelissen J. Pastoor van Oosterwierum Onderwerp: een geschil betreffende een bealing waar hij een klagt over heeft ingediend bij de Aartsp. Haan de H. deze schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland om raad enz. jaar 1825 (1)

6395

505

21-05-1815

Haan de H. F. staat vermeld in een document Nominative Opgave van Officieren bij de Schutterij der Stad Leeuwarden met vermelding van rang enz. jaar 1815  (5)

6396

619F

23-06-1815

Haan de H. F. staat vermeld op de lijst hierna bedoeld>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een lijst (6 kolommen info) met Officieren bij de Schutterij aldaar enz. jaar 1815 (3)

6634  

1505

08-12-1814

Haan de H. Handgeschreven brief met  Handtekening van H. de Haan, Pastoor (Aartspriester) 08-12-1814 (7)

6634  

1568

19-12-1814

Haan de H. Handgeschreven brief met  Handtekening van H. de Haan, Pastoor (Aartspriester) 19-12-1814 met Dossier (8)

6643

687

19-09-1815

Haan de H. Handgeschreven brief met handtekening van H. de Haan Aartspriester van Friesland , betreft Saas Klazes Hooghama enz. Jaar 1815 (7)

6424

609

10-12-1817

Haan de H. J. 37 is zijn volgnummer in de Gemeente Westdongeradeel bij het 1e Trein Bataillon wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6867

14-02-1825 17-A

Haan de H.---- R. K. Pastoor---- Ameland----Betreft de R. K.Pastoor aldaar en zijn request bij de Koning betreffende zijn tractement van 200 guldens en dat de R. K. Pastoor te Schokland en van de Kuinder een hoger tractement hebben er is door de  enz. wordt ondertekend door de Aartsp. Haan de H. jaar 1825 (4)

6383

61

02-04-1814

Haan de H. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

9414

51, 56-57, 68-74

21-03-1913

Haan de Hans ---- Visser Anne te Rinsumageest en Haan de Hans te Dantumawoude en Ruiter Pieter te Driessum, alle Veldwachters de Gemeente Dantumadeelverzoeken in een handgeschreven brief door alle 3 getekend om met ingang van 1 Januari 1914 hun salaris met fl.100.= te verhogen i.p.v. fl. 50.=    jaar 1913 en 1914 (11)

9182

285/8

07-02-1916

Haan de Hans Dantumawoude Veldwachter Met Signalement enz.  jaar 1916

9180

330-8

17-02-1915

Haan de Hans Met signalement Veldwachter Dantumadeel, jaar 1915 (3)

8361

426-3

01-05-1841

Haan de Hans Sjoerd het betreft een rekest van de erven met het verzek om te mogen volstaan met de betaling van het enkelregt van successie voor de meerdere waarde die de onroerende goederen tot de nalatenschap bij openbare verkoping ez. jaar 1841 (5)

6277

30-5

09-01-1817

Haan de Harmen A. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6632

 

 

1316 lijst 2_L.

22-10-1814

Haan de Harmen A. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

3698

B-41

15-02-1832

Haan de Harmen Abels, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

3698

B-41

15-02-1832

Haan de Harmen Abels, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

3698

A-26

08-10-1828

Haan de Harmke Wiebes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (5)

6276

1102-15

18-12-1816

Haan de Hattum P. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

9465

Deel 2, 76

31-10-1866

Haan de Hendrik Andries te Berlikum, Beurt en Veerdienst van Berlikum naar Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8) 

8257

74/14

13-18

21-01-1840

Haan de Hendrik hij is nummerverwisselaar voor Terpstra Anne Wijtzes hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

8270

298/16 -1

25-03-1840

Haan de Hendrika, Handgeschreven brief van de Tappersche Hendrika de Haan weduwe van Hendrik ter Deus te Harlingen, jaar 1840

6858

2-A

04-11-1824

Haan de Henne , slagter te Joure  een proces verbaal wegens het slachten van een schaap zonder belastingbiljet. Jaar 1824  (2)

6860

61-A

30-11-1824

Haan de Henne,  Slager te Joure, Een transactie van een bekeuring om vervolging te voorkomen, jaar 1824   (3)

6830

18-A blz. 13

21-01-1824

Haan de Herman B. te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6281

583- 38

05-06-1817

Haan de Hessel Hendriks, Arbeider, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Haan de Hessel, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

8356

324-18,2

03-04-1841

Haan de---- Hettema Jr. Montanus de Haan hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8)

6675

198

10-05-1818

Haan de Hilarius te Sneek staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Aartspr. Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4)

6018

34

14-01-1817

Haan de IJbel Gerrits te Heerenveen, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3)

7977

158-6, 16

14-02-1837

Haan de IJge Lourens, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6034

395

30-05-1818

Haan de IJtes  ,  Korenmolen, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

6383

58

02-04-1814

Haan de IJzaac Feits te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8348

131/12

00-00-1841

Haan de IJzen (tekend met IJetzen) Handgeschreven brief met handtekening jaar 1841

6833

27-A blz.10

06-02-1824

Haan de Itzen te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6868

21-02-1825

8-A

Haan de J. Brander,  kantoor te Gorredijk Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11

6868

21-02-1825

8-A

Haan de J. Brander,  kantoor te Gorredijk Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11

8209

932/8, 211

06-09-1839

Haan de J. D. te Akkrum wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

8280

517-11,

34-35, 40

19-05-1840

Haan de J. E. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6388

114

t/m 116         21-10-1814

Haan de J. F. ---- Haan de S. Fz. Negociant in Houtwaren op het Zuidvliet bij Leeuwarden Letter L. nr. 76, een geschreven en door hem getekende brief met als onderwerp: hij heeft ruim 4 jaar gediend als Kapitein Luitenant en Kommandant ener compagnie Artillerie d’Elite gedetacheerd aan het Bataillon gewapende Burgerwacht der stad Leeuwarden enz. enz. hij heeft ook geleverd en voorgeschoten aan 81 man enz. totaal voorgeschoten een honderd acht en dertig guldens en acht stuivers enz. enz. verder wordt genoemd de Heer Beekkerk S. van S. Lt. Kwartiermeester ook een plan van formatie voor ene divisie Artillerie enz. door de Haan getekend, verder een Generale staat en Verantwoording van geleverde wapenen en kleding (vermeld bij de persoon) aan enz. getekend door de Haan en Faber Dirk B. en Boer de Lodewijk twee sergeanten der compagnie, voor 4 corporaals Lubach Johannes, Meulen van der Joh. H., Hendriks Hendrik en Filbach David, voor den Tamboer Ghijs Tamme voor een uniform en maakloon betaald aan Dupont Johannes en voor de Tamboer Boekholt Joh. een pantalon enz. voor de 2e Pijper Strakbeen Joh.  een blauw uniform enz. en voor de Luitenant Haan de J. F. en de Sous Luitenant Jong de G. C. een zwart rode enz. en voor de sergeanten Noordhof P. S. en Bruinszward Lieuwe artillerie Uniformen enz. jaar 1814 (13)

6082

453

03-05-1822

Haan de J. F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6389

33-34

02-11-1814

Haan de J. F. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde eerste Bataillon, Onderwerp:  geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Haan de J. F. te Westermeer wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

8210

958/2 211

Bladzijde 5

17-09-1839

Haan de J. F. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

9187

890

04-07-1918

Haan de J. gehuwd met Stimmes Johana, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6060

480

06-07-1820

Haan de J. Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6060

480

06-07-1820

Haan de J. Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Haan de J. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Haan de J. Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6082

453

03-05-1822

Haan de J. Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8197

687-1

06-07-1839

Haan de J. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)

8211

988-3, 16

Bladzijde 1

26-09-1839

Haan de J. te Gordijk uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6034

398

30-05-1818

Haan de J. te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6870

17-03-1825

20-D blz. 10

Haan de J. te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

6034

398

30-05-1818

Haan de J. te Minnertsga hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

5672

117

26-03-1896

Haan de J. W. te Leeuwarden, een  verleende vergunning (Blauw)  tot Varen en Sleepen in Friesland met de “Veehandel II “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1896 (1)

8280

517-11, 23

19-05-1840

Haan de J. W. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6047

379

03-06-1819

Haan de Jacob  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8386

952/1

25-09-1841

Haan de Jacob Gerlofs te Nes, aanvrag vrijstelling patent Zeevisvaartuig enz. jaar 1841 (1)

6243

185

02-03-1814

Haan de Jacob hij is één der ondertekenaars van een document betreffende de Bank van Leening te Leeuwarden er worden 2 huizen gepacht van de gemeente om een bank van Leening te vestigen enz. 1814 (11)

6243

255

27-03-1814

Haan de Jacob Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814 (5)

6070

424-14         25-05-1821

Haan de Jacob hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6669

415-a

22-10-1817

Haan de Jacob Lid van de Raad te Leeuwarden staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6257

410-13

28-04-1815

Haan de Jacob Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6622

2118

20-12-1813

Haan de Jacob wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad Leeuwarden met als onderwerp: vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus) Dat hij als afgevaardige samen met Salverda S. (Suffridus) adj. Maire naar de Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3)

6646

957 lijst 2

20-12-1815

Haan de Jacob wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot Bestuurslid of Lid van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6378

62

14-12-1813

Haan de Jacob---- Zee van der B. Feddes, Hij schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal van Vriesland  o.a. dat zijn hart ontbrand van waare vaderlandsliefde enz. bij het lezen van uw proclamatie enz. en ik kan niet bij de landmacht omdat ik ben opgeleid  tot Zeeman toen ik nog geen 20 jaren oud zijnde scheepskapitein op Moscavien, in die qualiteit het zij op welk schip ook enz. enz. voor informatie kunnen de heeren informeeren bij: Beekerk H. en Haan de Jacob die mij kennen enz. enz. jaar 1813 (2)

6252

1193-34

29-11-1814

Haan de Jacob zijn rekening wordt betaald wegens geleverd e vlaggen enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

6622

2143-E

31-12-1813

Haan de Jacob, hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden  op heden 31e  december 1813   bij koninklijk besluit  enz. jaar 1813 (2)

9186

10

03-01-1918

Haan de Jacob, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)

6863

22-A

30-12-1824

Haan de Jacob, koopman onder Leeuwarden Een transactie ter voorkoming van vervolging betreffende een procesverbaal wegens het uitoefenen van het beroep als Tapper jaar 1824 (2)

6381

193

25-03-1814

Haan de Jacob, Onderwerp: Omdat wij in de maand December verplicht waren het departement Groningen te hulpe te komen enz.  werd bij de officieren eene bepaling opgenomen  dat wij elkander per 14 dagen zouden aflossen  enz. enz.  welke door de Overste Beekkerk….? ….?, de heeren Capiteins Noyon ….? en Haan de ….?, hebben zich  ziek voorgewend, en de Heer capitein Alberda ….?, heeft zich allerschandelijkst gedragen enz.  die is vertrokken enz. en dus als Deserteur moet worden beschouwd verder genoemd de Luitenants Haan de Jacob en Metz ….?, de heeren adj. Majoor Plaats van der ….?, en de luitenant Hannema ….? En Scheltema ….? Getekend door de Commandant van het Detachement de Vriesche Gardes te Appingedam Overveldt S. J. en fungeerend adj. Kapitein der 2e Comp. Schaaf Bote enz. jaar 1814 (4)

6240

1079-a

29-11-1813

Haan de Jacob.---- Ruitinga W. D.  en  Horst ten Johannes Griffier wordt benoemd  als Hoofdcommies, ook komt voor  Ruitinga W. D. die de perceptie van Octrooi zal waarnemen , verder wordt er gesproken over en aantal besluiten die wetten terugdraaien zoals dat het Bier, Olij en Zeep van Octrooi worden ontheven  idem de nugteren kalveren en  Fabrieks Turf enz. dit document is ondertekend door de 18 leden van de Municipale Raad van Leeuwarden ingevolge oproeping van de heer Maire Vergaderd ten getale van achtien leden. jaar 1813 (13)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Haan de Jacobus Jans  9 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Haan de Jakob de weduwe  zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8257

69/24

20-01-1840

Haan de Jakob staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van uitgevoerde droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop anders restitutie wordt verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8)

6658

575 blz. 2

25-11-1816

Haan de Jakob staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

6418

244

06-06-1817

Haan de Jan * 01-06-1786 Amsterdam wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5)

6087

1015

30-10-1822

Haan de Jan Foppes---- Haan de Egbert Foppes  Mr. Bakker te Duurswoude  en Haan de Barteld Foppes veenbaas te Duurswoude en Haan de Jan Foppes Mr. Leerlooier te Kortezwaag  broeders van Haan de Tamme Foppes verzoeken een pensioen tot hun broer van zijn Krankzinnigheid hersteld zal zijn thans nog predikant te Herwenen onder Zaltbommel in de provincie Gelderland enz enz.. Jaar 1822 (4)

6836

33-B

11-03-1824

Haan de Jan Jans---- Groenje AElze Feikes, Jong de Durk E., Boula Jochum Jans, Duinen van Johannes, Haan de Jan Jans en Ruiter de Hendrik Harmens ondertekenen een brief aan Edelemogen Heren van Leeuwarden wij uit het Armhuis van Holwert willen ons beklag te doen omdat wij enz. jaar 1824 (3)

6384

70, 82

06-06-1814

Haan de Jan Sijberens---- Haan de Sijberen Jans zoon van Jan Sijberens en Tjitsken …? Geboren te Dokkum, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2)

6419

287-A_5 e

Compagnie

23-06-1817

Haan de Jan Sjo….wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3)

6418

248-A

 7e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Haan de Jan Sjoerds * Bovenknijpe wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Haan de Jan Sjoerds 116 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8211

988-3, 6

Bladzijde 2

26-09-1839

Haan de Jan te Gordijk en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 37

19-06-1840

Haan de Jan te Gordijk Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8211

988-3, 27

Bladzijde 1

26-09-1839

Haan de Jan te Gorrdeijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 2

22-05-1840

Haan de Jan te Gorredijk als uitvoerder  wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ǽngwirden  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 27

Bladzijde 2

26-09-1839

Haan de Jan te Gorredijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 37 Bladzijde 2

26-09-1839

Haan de Jan te Gorredijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 39 Bladzijde 2 26-09-1839

Haan de Jan te Gorredijk is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_27

a+b

20-07-1841

Haan de Jan te Gorredijk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de  Plaatselijke  Ontvangers enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Ooststel-

      lingwerf

Haan de Jan te Gorredijk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2,

27, 2, 3

19-06-1840

Haan de Jan te Gorredijk Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8280

526-1, 27

22-05-1840