Home

 

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

9465

Deel 3, 18

31-10-1866

Ham Frederik te Bolsward, Trekschuiten en Barges van Bolsward naar Workum  , hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1860 (8) 

6424

609

10-12-1817

Ham v.d. Reinje 28 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Depot Compagnie  wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6384

70, 76

06-06-1814

Ham van der Jacob---- Ham van der Jan Jacobs geboren te Drogeham zoon van Ham van der Jacob, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2)

6384

70, 76

06-06-1814

Ham van der Jan Jacobs geboren te Drogeham zoon van Ham van der Jacob, Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2)

6833

38-D deel 1

Blz. 10

06-02-1824

Ham van E. C. te Winsum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 20

06-02-1824

Ham van E. C. te Winsum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

9465

Deel 3, 1

20-05-1828

Ham van Freerk, Trekschuiten en Barges van Bolsward naar Workum, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. Dit veer dagtekend zeer oud en de artikelen en voorwaarden zijn reeds daargesteld den 6e september 1620 ingevolge een overeenkomst van 24-02-1772 datum akte jaar 1828 (8)

8376

744/8

30-07-1841

Ham van Jan  * Rijsbergen, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

7999

565-1

08-06-1837

Ham, van Jan Geb. Breda, laatst gewoond hebbende te Breda. Huzaar 31-5-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia) (Id) , wordt  vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

6060

480

06-07-1820

Hama Pieter J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8021

1020-19

09-08-1837

Hamacher Johan * 21-01-1805 Duren, Hussaar Oost Indisch leger kavallerie ,  Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  Uit  Oostindie teruggezonden met het schip de Helena in 1835 enz, en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

6622

2056

04-12-1813

Hamann ….?---- Wielandt J. S. Griffier verzoekt (in een sollicitatiebrief door hem ondertekend) waarneming i.v.m. het vertrek van Hamann ….? de Conservateur door zijn vertrek als bewaarder der Hypotheken en. jaar 1813 (3)

6080

290

24-03-1822

Hamann Christiaan  Kapitein op het Galjas Schipvleet de Franciska vergaan op 6 december 1821, staat vermeld op een document betreffende de rekeningen en verantwoordingen van diverse schepen die vergaan zijn op het eiland Schiermonnikoog enz., jaar 1822 (2)

6077

985 + 1058

11-12-1821

Hamann Christiaan---- is op den 6e december 1821 gestrand op het vaste zeestrand drie schepen zijnde de 1e een Engelsch Brik genaamd Suzan gevoerd geweest door den Capitein  Mayn William Sent Eiwerts in de Bristalze Kanaal in Engeland beladen met Hennip,  Talk en enige Posten. Komende van Sint Pietersburg met bestemming Fruro bij Valmont in Engeland  de 2e zijnde een Galjas genaamd Francisca  gevoerd geweest door Hamann Christiaan woonachtig in  Balga bij Koningsbergen beladen met Steenkool komende van Shields bij Niew Kassel in Engeland met bestemming Bourdeaux en de 3e een Brik genaamd Eilart gevoerd geweest door  Born Allan  wonende in Sunderland in Engeland beladen met Steenkool komende van Sunderland met onbekende bestemming enz. jaar 1821 (4)

6078

26 + 77

07-01-1822

Hamann Christiaan Kapitein op het te Schiermonnikoog gestrande Galjasschip de Franciska, het betreft een brief van de strandvonder over de geborgen goederen, ook een door Hamann ondertekende brief aan de Gouverneur dat hij wonende te  Koningsbergen thans verblijvende op het eiland Schiermonnikoog verzoekt hij als gemagtigde om het geborgene van het schip te reclameren of wel de opbrengst na de verkoop enz. jaar 1822 (5)

6079

123

02-02-1822

Hamann Christiaan Kapitein op het te Schiermonnikoog gestrande Galjasschip de Franciska, het betreft de geborgen goederen, wonende te  Koningsbergen thans verblijvende op het eiland Schiermonnikoog verzoekt hij als gemagtigde om het geborgene van het schip te reclameren of wel de opbrengst na de verkoop, dit is het antwoord van de Minister enz. jaar 1822 (2)

6079

204, 16-18

27-02-1822

Hamann Christiaan komt van Koningsbergen Kapitein op het Schip de Franciska, wordt vermeld op eene opgaaf behelzende eene summiere vermelding der strandingen aanspoelingen en bergingen welke in het laatst afgelopen jaar 1821 op het eiland Schiermonnikoog hebben plaatsgehad enz.  jaar 1822 (4)

6082

486, 152

17-05-1822

Hamann Kapitein jaar 1822

6397

670

15-06-1815

Hambel  2e Luitenant in de 2e Divisie Bataillon 2e regiment Nassau  hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6087

962

18-10-1822

Hambroeck Jonkheer W.  van ---- Tresling N.  oud 68 jaar wonende t/o de Fransche Kerk in Leeuwarden, Hij heeft in het jaar 1785 de ouders van de koning mogen ontmoeten in Leeuwarden en hen 3 bloemstukken met waterverf  op perkament getekend aangeboden  welke stukken naar het Loo zijn vervoerd, en in 1794 heeft de koning samen met  Bigot  Jonkheer C.  ontmoet en zijn huisvrouw heeft door wijlen Hambroeck Jonkheer W.  van,  een fraaie zilveren theepot enz. enz.  hij tijdens de Franse tijd geen verklaring wilde tekenen enz.  hij verzoekt aldus om een pensioen enz. enz.    jaar 1822 (4)

6008

82 blz. 4        03-02-1816

Hambroick van Willem H’k (Jonkheer) staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6241

53                    27-01-1814

Hambrouch W. H---- Jong de Klaas Pieters  Onderwerp: het Veerschip van IJlst op Amsterdam, hij verkoopt de helft van dit veer aan Bootsman Jan Wiebes   beide te IJlst wonende enz.  verder wordt genoemd Wouters Andries Koopman te IJlst en Burger van die Stad., Scheltinga D. B. en Hambrouch W. H. , Tillersma  R.  jaar1814 (17)

6254

140-B-blz. 19

17-01-1815

Hambrouck van W. H. uit een huis in de Kleine Kerkstraat,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

3594

Map 88-F

1876-1878

Hamburg F.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

9134

1081-7

26-04-1883

Hamburg Fokke te Bolsward ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)

9126

1043-7

1879/1880

Hamburg Fokke te Bolsward Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6868

19-02-1825

13-A

Hamburg Jan Adolf---- Meines Pieter Tettes, Mr. Timmerman te Beetsterzwaag Onderwerp: Vrijstelling van betalen van dubbel regt van overgang van een bij hem aangekochte Huizinge enz. van Hamburg Jan Adolf ( + 08-01-1821) en Meines Pieter Tettes en Hamburg Margaretha echtelieden aldaar enz. jaar 1825 (3)

6867

09-02-1825 8-A

Hamburg Jan Adolf---- Meines van Pieter Jettes wonende te Beetsterzwaag verzoekende regstelling van betalingen van dubbel dregt enz. enz  en dat de heer Beekkerk ….? Verificateur van Sloterdijk ten tijde van de vorige ontvanger Zwart ….?  Is ontdekt dat eene overgang van een huis te Beetsterzwaag enz door Hamburg Jan Adolf (overl. 08-01-1821) aldaar aan Reines van Pieter Jettes en Hamburg Margaretha echtelieden te Beetsterzwaag heeft plaats gehad enz. jaar 1825 (3)

6870

16-03-1825

1-A

Hamburg Jan Adolf---- Meines van Pieter Tettes van beroep Meester Timmerman wonende te Beetsterzwaag verzoekt vrijstelling van het dubbel regt van registratie door den Ontvanger te Gorredijk enz. ook vermeld dat hij  in Gorredijk et huis nummer 51 in den jare 1820 is aangekocht voor fl. 700.= van wijlen Hamburg Jan Adolf te Beetsterzwaag maar omdat deze snel daarna is overleden is er geen acte van opgemaakt enz. enz. jaar 1825 (6)

6868

19-02-1825

13-A

Hamburg Margaretha---- Meines Pieter Tettes, Mr. Timmerman te Beetsterzwaag Onderwerp: Vrijstelling van betalen van dubbel regt van overgang van een bij hem aangekochte Huizinge enz. van Hamburg Jan Adolf ( + 08-01-1821) en Meines Pieter Tettes en Hamburg Margaretha echtelieden aldaar enz. jaar 1825 (3)

6867

09-02-1825 8-A

Hamburg Margaretha---- Meines van Pieter Jettes wonende te Beetsterzwaag verzoekende regstelling van betalingen van dubbel dregt enz. enz  en dat de heer Beekkerk ….? Verificateur van Sloterdijk ten tijde van de vorige ontvanger Zwart ….?  Is ontdekt dat eene overgang van een huis te Beetsterzwaag enz door Hamburg Jan Adolf (overl. 08-01-1821) aldaar aan Reines van Pieter Jettes en Hamburg Margaretha echtelieden te Beetsterzwaag heeft plaats gehad enz. jaar 1825 (3)

5816

dossier

25-04-1895

Hamel A. Amsterdam Schipbreukeling,  Schipbreukeling, dat deze eerstgenoemde op 13 juni 1894 ’s namiddags van Groningen gekomen, zich bij mij (Burgemeester van Lemsterland Luiking H. (Hendrik) heeft aangemeld om vrije assage naar Amsterdam enz. enz. en dat op kosten van de Gemeente overtocht verleend is naar Amsterdam aan Hamel A., Hamel A. C., Meer van der W. en  Meer van der S.  aangezien schipbreukelingen hier altijd met bijzondere onderscheidenheid worden behandeld en van het nodige voorzien enz. jaar 1895 (14)

5816

dossier

25-04-1895

Hamel A. C. ,  Schipbreukeling, dat deze eerstgenoemde op 13 juni 1894 ’s namiddags van Groningen gekomen, zich bij mij (Burgemeester van Lemsterland Luiking H. (Hendrik) heeft aangemeld om vrije assage naar Amsterdam enz. enz. en dat op kosten van de Gemeente overtocht verleend is naar Amsterdam aan Hamel A., Hamel A. C., Meer van der W. en  Meer van der S.  aangezien schipbreukelingen hier altijd met bijzondere onderscheidenheid worden behandeld en van het nodige voorzien enz. jaar 1895 (14)

6833

38-D deel 1

Blz. 10

06-02-1824

Hamelberg J. H. te Kuik, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 20

06-02-1824

Hamelberg J. H. te Kuik, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

5664

39

17-09-1903

Hamelink C. A. S. Directeur van de Nederlandse Tramweg My. Jaar 1903 (2) , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

9134

993

17-07-1883

Hamelink S. Directeur der Nederlandsche Tramweg Mij. te Utrecht, er wordt een vergunning verleend door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid voor het  aanleggen van Electrische geleiding tussen de stations  Harlingen, Arum, Witmarssum, Bolsward en Sneek en  Tussen Joure Heerenveen, Langezwaag, Gorredijk, Beetsterzwaag en Drachten jaar 1883 (13) 

6048

 471

15-07-1819

Hamenster D. A. benoemt  als Griffier bij het Vredegerecht te Leeuwarden  jaar 1819 (3)

6015

608-b

11-10-1816

Hamer der Dominicus Agaeus----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Leeuwarden met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Hamer Jacobus, 656 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8280

525-A, 2

2-12

16-05-1840

Hamer Johannes hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz. jaar 1840 (4)

6424

609

10-12-1817

Hamer otte 54 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Hamer Otto 346 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9181

1645

03-09-1915

Hamer Trijntje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Hamer Willem, 610 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6277

30-12

09-01-1817

Hamers Klaas moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

5997

307

31-03-1815

Hamers Trijntje is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  56

3700

5-C

04-02-1837

Hamersma Antje Klases, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

3700

5-B

06-02-1836

Hamersma Antje Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4)

6830

18-A blz. 6

21-01-1824

Hamersma D. W. te Stavoren,wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

3701

5-D

nrs. 1-6

10-02-1842

Hamersma Hendrikje K. , wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

3701

5-C

06-02-1839

Hamersma Hendrikje K. , wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10)

3594

Map 88-F

1876-1878

Hamersma J. W.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

5667

Jaar 1880

akte 10 blad 9

Hamersma J. W., Koopman,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

6383

80     

23-04-1814

Hamersma Jan P. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

9186

146

06-02-1918

Hamersma Jan, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6383

80     

23-04-1814

Hamersma Klaas Pieters te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

3700

5-B

06-02-1836

Hamersma Klaas, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4)

3700

5-C

04-02-1837

Hamersma Klaas, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

8380

833-2

24-08-1841

Rauwer-

       derhem

Hamersma L. te Rauwerd staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6047

379

03-06-1819

Hamerster  Dominicus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6033

263-c

15-04-1818

Hamerster  Dominicus Aggaeus,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 (4)

6098

871

10-09-1823  

Hamerster  Ludovicus Adrianus,  24 jaar  hij Staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie over hem tot  voordracht vande functie van Sunumerairen   Directe Belastingen en Accijnsen enz.  te Oosterzee jaar 1823 (3)

6869

26-02-1825

40-A

Hamerster ….? --- Noordt A.  en Hamerster ….?  en Loon van ….? Worden genoemd in een document: Extract uit het register der Resolutien van den Staatsraad, Administrateur der Directe Belastingen, In en Uitgaande Regten en Accijnsen enz. betreft benoemingen jaar 1825 (4)

8211

988-3, 29

Bladzijde 1

26-09-1839

Hamerster ….? te Rauwerd wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/29

20-09-1841

Hamerster ….? te Rauwerd, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Rauwerderhem als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6254

140-B-blz. 24

17-01-1815

Hamerster Agatha uit een huis aan de Zuidkant van de Nieuwebuurt,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6008

82 blz. 4        03-02-1816

Hamerster D. A. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6034

398

30-05-1818

Hamerster D. A. te Marssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

5990

610

03-08-1814

Hamerster D. A. tot Ontvanger te Leeuwarden is hij benoemd bij het Departement der Convoyen en Licenten bij Koninklijk besluit enz. jaar 1814 (4)

8379

793-7

13-08-1841

Hamerster Dijkstra R. L. A. (Rudolphus Ludovicus Adrianus) Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Franeker een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Miedema P. H. zijn gevraagde gratificatie enz. jaar 1841 (4)

5986

287-A

Lijst 2

16-04-1814

Hamerster Dominicus Ageeus (Aggeus) hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (6)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Hamerster Dominicus Agens, 374 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6042

44-A

20-01-1819

Hamerster Dominicus Aggaeus Griffier  te Leeuwarden in Kanton 1., Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6042

44-A

20-01-1819

Hamerster Dominicus Aggaeus Griffier van enkele Politie  te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6027

718-a

14-10-1817

Hamerster Dominicus Aggaeus Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Leeuwarden met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6047

400 en 401 en 408

15-06-1819

Hamerster Dominicus Aggaeus---- Weits Hillebrand Jansonius, 38 jaar,  Hij staat in een document van voordracht voor de post van Griffier bij het Vredegerecht, Griffier van Simple Politie te Leeuwarden     met o.a. voormalig en tegenwoordig beroep, woonplaats en een kolom met aanmerkingen i.p.v. de overleden Hamerster Dominicus Aggaeus  jaar 1819 (7)

6024

437-b

08-07-1817

Hamerster Dominicus Aggaeus,  Griffier te Leeuwarden  kanton no. 1, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6)

6045

238

13-04-1819

Hamerster Dominicus Aggaus (Griffier van enkele Politie te Leeuwarden) Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6018

38-A, 3

14-01-1817

Hamerster Dominicus Aggerius hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)

6013

401-a

09-07-1816

Hamerster Dominicus Aggeus    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten, Tractement     tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)

6036

493-C

 13-07-1818

Hamerster Dominicus Aggeus Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

6030

53-c

23-01-1818

Hamerster Dominicus Aggeus, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4)

6060

480

06-07-1820

Hamerster Dominicus, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6039

771-c

16-10-1818

Hamerster Domminicus Agaus, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6018

38-A, 4

14-01-1817

Hamerster Domminicus Aggaeus hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)

6021

252, 1, 5-6

+ 9-10

17-04-1817

Hamerster Domminicus Aggaeus wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) dossier (18) 

6845

1-A

14-06-1824

Hamerster L. A. de  Ontvanger Belastingen te Heuzen verlangt de byzondere reden waarom Hamerster L. A. speciaal aanbevolen is voor de post van Ontvanger Belastingen jaar 1824 (3)

6834

11-A

13-02-1824

Hamerster L. A., Le Maire L. F. en Kammen van O. J. komen voor in een extract van de Minister van Staat en worden voorgedragen als enz. jaar 1824 (4)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Hamerster Lodewijk, 372 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6851

22-A

16-08-1824

Hamerster Ludovicus Adrianus , Wentholt Jacobus----- Voordracht als kandidaat voor de post  Controleur der directe belastingen In en Uitgaande rechten ,

i.p.v. de aftredende  Wentholt Jacobus te Birdaard,  op de staat ook de geboortedatum en  welke talen ze spreken en welke posten ze al hebben gehad en opmerkingen jaar 1824 (5)

6099

1003 

11-10-1823  

Hamerster Ludovicus Adrianus hij is benoemd als Sunumeraire bij de belastingen  enz. jaar 1823 (2)

6100

1105+1124

08-11-1823 

Hamerster Ludovicus Adrianus ----Jong de K.  Ontvanger te Oostermeer wegens zijn overlijden  wordt de Surnumerair Hamerster Ludovicus Adrianus voorgedragen voor deze post enz. jaar 1823 (2)

6851

22-A

16-08-1824

Hamerster Ludovicus Adrianus te Leeuwarden, Voordracht als kandidaat voor de post  Controleur der directe belastingen In en Uitgaande rechten ,

i.p.v. de aftredende  Wentholt Jacobus te Birdaard,  op de staat ook de geboortedatum en  welke talen ze spreken en welke posten ze al hebben gehad en opmerkingen jaar 1824 (5)

6099

1067

31-10-1823

Hamerster Ludovikus Adrianus surnummeraire hij wordt voorgesteld om gedurende de ziekte van de Gevaarlijk ziek zijnde Ontvanger Jong de K. deze post te waarnemen jaar 1823 (1)

6097

803

26-08-1823  

Hamerster Ludowierus Adrianus te Leeuwarden , Hij staat op een document ( met 4 kolommen info)  voordracht  voor de post van ontvanger der belastingen te Jelsum enz. jaar 1823 (2) (dossier 6)

6868

16-02-1825

2-A

Hamerster S. A.---- Falkama de Buhr J. R. Thans Ontvanger der Belastingen te Makkinga wordt benoemd te Birdaard i.p.v. de Heer Wentholt J. er worden ook genoemd de beide Summanaire Hamerster S. A. en Maire le L. F.  jaar 1825 (8)

6008

82 blz. 3

03-02-1816

Hamerster van D. A. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

8308

1066-13

28-10-1840

Hamersveld van Jacobus * 16-01-1816 Amersfoort staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. jaar 1840 (6)

5674

77

21-04-1911

Hamilton Freer Smith P. Benwell Sunburry Middlesex England Schip de Pleione, jaar 1911(12)

6252

1253

24-12-1814

Hammama Harmen  voor geleverde Pieken, Hij staat op een lijst van betalingenmet te ontvangen bedragen welke uit het fonds der onvoorziene uitgaven dienst 1814 enz. enz. jaar 1814 (2)

9181

1413

06-08-1915

Hammelstein A. H. G. vrouw van  Wilde de A. ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6683

2 deel 1

Blz. 8

04-01-1819

Hammen van der M. P. Predikant te Ilpendam tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 blz. 15

22-01-1818

Hammen van der M. P. te Ilpendam Predikant Classis van Edam wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 11

22-01-1818

Hammen van der M. P. te Ilpendam Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 11

04-01-1819

Hammen van der M. P. te Ilpendam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 2  blz. 12

16-01-1822

Hammen van der M. P. te Ilpendam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

9187

1114

07-08-1918

Hammer Frederik Georg  Cornelis, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6857

16-A

26-10-1824

Hammes Pieter Jochems----- Wunnens ?  van Tietje Heinses huisvrouw van Benedictus Jan Jans te Oostermeer en Jansma Klaas Jans te Rottevalle, Hammes (Hannes) Pieter Jochems en Jansma  Lieuwe Jans  mede aldaar en Jansma Johannes Jans erfgenamen van Johannes Hiltjen in leven gehuwd met Hoeksma Siemen Sierds te Oostermeer ,  wordt ook genoemd Hemsma Johannes Tammes, een uitspraak op hun request jaar 1824 (2)

5666

13

05-07-1918

Hamming de weduwe te Garnwerd  Agent van de Stoombootmy. Schiermonnikoog met het schip de Pionier en Amphibie, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (20)

8381

841/10-E

26-08-1841

Hamming Dirk Reinders, Een staat van Miliciens dienende  in het Corps Rijdende Artillerie,  waarin vermeld de namen van soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)

6868

16-02-1825

30-B

Hamming Geurt, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Latijnsche Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

6845

2-A

12-06-1824

Hamming Geurt, zijn benoeming als rector der Latijnse School te Bolsward jaar 1824 (3)

9465

Deel 2, 1

19-12-1856

Hamming Krijn te Stroobos , Beurt en Veerdienst van Gerkesklooster en Friesch Stoorbos naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8)

6851

39-A

20-08-1824

Hamming R. D.  molenaar te Bozum, Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor overtreding wegens het illigaal malen van graan jaar 1825 (3)

6855

19-A

07-10-1824

Hamming R. D.  Molenaar te Burum een procesverbaal wegens het beroep van commissionaris zonder patent te hebben in 1823, jaar 1824 (6)

6855

17-A A

05-10-1824

Hamming R. D.  Molenaar te Burum een transactie ter voorkoming van vervolging wegens een bekeuring wegens malen van graan zonder document. Jaar 1824 (4)

6856

16-A

13-10-1824

Hamming R. D. Korenmolenaar  te Burum een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens onbelast graan in de molen aanwezig te hebben jaar 1824 (2)

8364

485-3

17-05-1841

Hamming R. D. Korenmolenaar te Burum  hij is bekeurd bij Proces Verbaal  ter zake van het niet met zijne naamteekening van het accijns billet van Rogge enz. jaar 1841 (3)

8306

1029/2

16-10-1840

Hamming R. D. Korenmolenaar te Burum , jaar 1840 (11)

6849

38-A

19-07-1824

Hamming R. D. Korenmolenaar te Burum een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens tarwe die aanwezig is zonder enz. jaar 1824 (3)

8199

729/5, 290

Bladz. 14-v

17-07-1839

Hamming R. D. te Burum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8211

983/7

Deel 2

24-09-1839

Hamming R. D., 14 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Kollum, en debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen ook een kolom met ophelderingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)     

8199

729/5, 290

Bladzijde 3-v

17-07-1839

Hamming R. te Burum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6849

38-A

19-07-1824

Hamming Reinder D. Korenmolenaar te  Burum een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens tarwe die aanwezig is zonder enz. jaar 1824 (3)

6871

26-03-1825

24-A

Hamming Reinder Dirks---- Kamphuis Jacob commies der 1e klasse bij de Directe Belastingen Ingaande en Uitgaande Regten en Accijnsen te  Kollum, onderwerp: een door hem pgamaakt Proces Verbaal tegen Hamming Reinder Dirks, Pel en Koren Molenaar te Burum terzake van eenig bevonden meel op zijn molen zonder gedekt te zijn van en behoorlijk accijns biljet enz. jaar 1825 (5)

6850

2-A

30-07-1824

Hamming Reinder Dirks Koorn en Pelmolenaar te Burum Hij wordt vermeld in een lijst van Proces verbaal van bekeuringen jaar 1824 (5)

6855

35-A

02-10-1824

Hamming Reinder Dirks Korenmolenaar te Bedum Onderwerp een procesverbaal wegens verkeerde aangifte van zijn Paard. Jaar 1824 (4)

8294 

792/17

10-08-1840

Hamming Reinder Dirks,  Handgeschreven brief   met  Handtekening van Riender Dirks Hamming Molenaar te Burum, jaar 1840 (5)

6847

1-A

01-07-1824

Hamming Reinder Dirks, Koorn en Pelmolenaar te Burum gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens verkeerde aangifte van een paard jaar 1824 (2)

6842

13-A

19-05-1824

Hamming Reinder Dirks, Korenmolenaar, een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring. Jaar 1824 (3)

8199

729/5, 290

Bladz. 13-v

17-07-1839

Hamming Reinder te Burum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6418

248-C 1e bat

14e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Hamminga J. J. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6281

583- 14/a

05-06-1817

Hamminga Reinder Durks, Molenaar, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

8280

526-1, 13

22-05-1840

Hamminga S. de weduwe te Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

517-11, 45

19-05-1840

Hamringa K. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6281

476-12

10-04-1817 

Hamstra ….? ,  komt voor op de Rekening van verantwoording  van Menaldumadeel en zijn rekening van 1811 wordt betaald  enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (16)

6642

669

03-08-1815

Hamstra ….?---- Bolman J?. gecommitterde van de Kerekenraad der Hervormden te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij o.a. 6 jaren als Buitenvoogd hadde gedragen enz. en hij de post van diaken niet zoude kunnen waarnemen en voor deze\ post hebben al bedankt de Hr. Apothecar Kuipers ….? ,Hamstra….?, Berghuis Krak en Haan de F. enz. jaar  1815 (3)

8280

517-11, 27v

19-05-1840

Hamstra Antoon wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9921

41

21-10-1882

Hamstra B., Beeedigde Nachtwacht te Workum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6406

175-1+8-9

09-04-1816

Hamstra Bonne Geerts staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Hamstra Coenraad, 756 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9187

735

07-06-1918

Hamstra Doekele, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6830

18-A blz. 38

21-01-1824

Hamstra Fokke S. te Ferwoude wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6251

1073

30-10-1814

Hamstra G. F. , Hij tekent als Gemeenteraadslid  van Westdongeradeel het volgende document: hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Brantgum over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

6257

410-4

28-04-1815

Hamstra Geert Oebles  Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6243

191-19

06-03-1814

Hamstra Geert R. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6383

181

24-05-1814

Hamstra Geert Roelofs Rooij de Marijke Jochems huisvrouw van Braam Jurjen Jans te Harlingen ondertekend een request aan enz. dat hare minderjarige enigste zoon en enigst kind Braam Jan Jurjens Timmermansknecht gevallen in de termen Landmilitie met no. 456 en opgeroepen is, zij verzoekt zijne vrijstelling en bijgaand een behoorlijk gelegaliseerd attest ondertekend door de navolgende personen Buisman Jan Dirks, Boer de Dirk Martens, Metzelaar Klaas Pieters  allen ongehuwd wonende te Harlingen vallende in de termen van de Landmilitie  en Zee van der Bart Feddes van beroep Koopman, Buma Aardenburg Sybout onderwijzer der jeugd, Feenstra Roelof Mr. Hovenier, Cuipers Henricus IJzerkramer,  Hoeve van der Cornelis Piers Slotmaker, Lautenbach Cornelis Dirks Mr. Schoenmaker, Dijkstra Johannes Klaases Mr. Bakker, Hamstra Geert Roelof Winkelier allen gehuwd en wonende te Harlingen verklaren dat Braam Jan Jurjens Timmerknegt enz. eenigste zoon en kind is van Rooij de Marijke Jochems en Braam Jurjen Jans die zig schuldig heeft gemaakt aan langdurige openbare dronkenschap en zeer slordige levenswijze en zijn vrouw reeds in Maart 1813 heeft verlaten en naar St. Jacobi Parochie is gegaan enz. enz. enz.  jaar 1814 (9)

6256

313

29-03-1815

Hamstra Geert,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

3700

22-C

04-02-1837

Hamstra Geertje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

22-B

05-2-1836

Hamstra Geertje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3699

A-22

15-02-1834

Hamstra Geertje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Leeuwarden naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (12)

3700

22-A

05-02-1835

Hamstra Geertje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8)

6863

32-A

23-12-1824

Hamstra Giltje Tjerks, Komt voor op de lijst/dossier; Staat der landerijen zoals deze geboekt zijn en  en op de staat van veranderingen overgeschreven zijn enz. enz.  jaar 1824 (7)

8375

716-3_1O

22-07-1841

Hamstra Grietje 28-04-1838 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6242

57               01-02-1814

Hamstra H. S. ---- hij ondertekend samen met 10 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Ferwerd een document betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz. tevens ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) mede  jaar 1814 (3)

6390

38

20-09-1814

Hamstra H. T. zijn eigen Gesette merk X hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

6381

56

09-02-1814

Hamstra Harmen Sijtzes , Paardedocter te Ferwerd in kwaliteit als voogd van Zwart Andries Jans minderjarig Boerenzoon te Hogebeintum ter eener en Buisma Jan Sijmens, vrijgezel en schipper wonende te Blija  dat zij van nummers zullen ruilen en dat Buisma Jan Sijmensvoor deze ruiling  zal ontvangen zeshonderd en vijftien guldens enz. enz. door beide is deze verklaring getekend enz. jaar 1814 (2)

6089

1194 blz. 2        23-12-1822

Hamstra Harmen Sytzes te Ferwerd Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

8214

1028/12

08-10-1839

Hamstra Hendrik IJtzens 48 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

8161

79-4

22-01-1839

Hamstra Hermen Jannes, Drogham is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6100

1215-2

29-11-1823

Hamstra Hermen Sytzes ,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Ferwerd in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6423

575

24-06-1817

Hamstra J. F. ---- Buijsing R. Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Hamstra J. F.  zig beklagende over zijne Designatie als Schutter en over de betaling van gewone belasting boven de uitkoopgelden enz. jaar 1817 (9)

6426

65

31-01-1818

Hamstra J. F.---- Salverda S. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het request van de Heer Hamstra J. F. over zijn designatie als Schutter en de loteling van gewone belasting  enz. jaar 1817 (2)

6426

65

31-01-1818

Hamstra J. F.---- Salverda S. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het request van de Heer Hamstra J. F. over zijn designatie als Schutter en de loteling van gewone belasting  enz. jaar 1817 (2)

6830

12-A

19-01-1824

Hamstra J. G. te Gorredijk betreft de Huurwaarde van zijn woning vermeld in een door de Arrondissements Inspecteur Siderius H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende enz. jaar 1824 (3)ndertekend door de Arrondissements Inspecteur Siderius H. enz. jaar 1824 (3)

6417

188

09-05-1817

Hamstra J. T.  Koopman te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland geeft te kennen dat hij na meer dan twaalfjarig Personele Schutterlijke dienst in  onderscheidene rangen als Grenadier Luitenant en Kapitein nu weer als schutter is gedesigneerd hij ongenegen is om hier in te berusten enz. jaar 1817 (6)

6417

188

09-05-1817

Hamstra J. T.  Koopman te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland geeft te kennen dat hij na meer dan twaalfjarig Personele Schutterlijke dienst in  onderscheidene rangen als Grenadier Luitenant en Kapitein nu weer als schutter is gedesigneerd hij ongenegen is om hier in te berusten enz. jaar 1817 (6)

8354

273/4

00-00-1841

Hamstra J. T. (wijlen) ……Snethlage A. G. Weduwe van J. T. Hamstra verzoekt inhouding op het tractemant van van R. K. Steinvoorte die haar geld schuldig is Maart 1841 met een handgeschreven brief met haar handtekening (5)

7996

489/2,  4

19-05-1837

Hamstra J. Y. te Nijkerk Schipper

3698

A-19

08-10-1828

Hamstra Jan  , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

6850

11-A

31-07-1824

Hamstra Jan Geerts te Terwispel--- Een vonnis van de rechtbank te Heerenveen op 22 juli 1824 gewezen, wegens aangifte  van de personele belastingen, jaar 1824 (4)

3701

22-C

08-02-1839

Hamstra Jan Jans jr. , wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)

3700

22-C

04-02-1837

Hamstra Jan Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

22-B

05-2-1836

Hamstra Jan Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3699

A-22

15-02-1834

Hamstra Jan jr. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Leeuwarden naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (12)

3700

22-A

05-02-1835

Hamstra Jan jr. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8)

6830

18-A blz. 38

21-01-1824

Hamstra Jan S. te Ferwoude wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

3701

22-C

08-02-1839

Hamstra Jan sr. , wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)

3699

A-22

15-02-1834

Hamstra Jan sr. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Leeuwarden naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (12)

3700

22-A

05-02-1835

Hamstra Jan sr. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (8)

3701

1-C

blz. 3

01-03-1839

Hamstra Jan te Leeuwarden, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3700

22-C

04-02-1837

Hamstra Jan, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

22-B

05-2-1836

Hamstra Jan, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

9185

1716

20-12-1917

Hamstra Klaas   * Kooten 18 juni 1880  zijn aanstelling als Veldwachter te Achtkarspelen met zijn persoonlijke gegevens, ook  een handgeschreven brief (Proces verbaal)  met zijn handtekening   enz. jaar 1917 (5)

6264

1149- 6

21-11-1815

Hamstra Klaas Heins komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Welsrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6257

410-4

28-04-1815

Hamstra Meindert Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6256

313

29-03-1815

Hamstra Meindert,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

9182

285/15

07-02-1916

Hamstra Melle Harlingen Politieagent Met Signalement, jaar 1916

8211

983/7

Deel 1

24-09-1839

Hamstra O. G., 40 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)     

6257

410-4

28-04-1815

Hamstra Oeble G. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6630

943

01-08-1814

Hamstra Oeble Geerts wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner aanslag, tot vinding der kosten gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van Tolsma Gosse Ades gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk enz. jaar 1814 (3)

8356

328/27- 9            03-04-1841

Hamstra P. C. nr. 198 in wijk H. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8386

949/11

20-09-1841

Hamstra P. S. te Ferwerd, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

9725

Deel 2

Blz. 137

00-00-1893

Hamstra Pieter Coenraad, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 124

00-00-1892

Hamstra Pieter, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 141

00-00-1894

Hamstra Pieter, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

3698

A-19

08-10-1828

Hamstra Renske Jans†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

6087

948

11-10-1827

Hamstra Rinske staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

5662

15, 45

00-00-1882

Hamstra S. te  Harlingen Sch ip de Onrust,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

5662

15, 45

00-00-1883

Hamstra S. te  Harlingen Schip de Onrust,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1883

5662

230

21-04-1881

Hamstra S. te  Harlingen Schip de Onrust,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 21-04-1881

5662

45

01-04-1881

Hamstra S. te  Harlingen Schip de Onrust,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881

5662

15, ??

00-00-1885

Hamstra S. te  Harlingen Schip de Onrust, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

8214

1027/16

bl. 2 nr. 420

07-10-1839

Hamstra S. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

9182

24

06-01-1916

Hamstra Sake,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

8386

949/8

20-09-1841

Hamstra te Birdaard, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

6395

457

13-05-1815

Hamstra Tjerk J. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

8211

984/13

25-09-1839

Hamstra Watze 2e Luitenant bij de dienstdoende Schutterij te Leeuwarden (en volgens zijn geboorte akte ook al 35 jaren oud is) en verzoekt in een request uit deze betrekking te worden ontslagen en te ontslaan van alle andere militaire betrekkingen in verband met de dood van zijn jongere broeder enz. jaar 1839 (5)

6254

140-A blz.19

17-01-1815

Hamstra Watze de weduwe betaald jaarlijks fl.  enz. uit een Huis op de Breede Nieuwestad  enz. en wordt vermeld in de Grote Grondpachten  die weer staan  op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (3) dossier (60)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Hamstra Watze, 204 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9181

1645

03-09-1915

Hamstra Wolter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8361

411-29

27-04-1841

Han de S. F.  Commies der 2e Klasse is door ongesteldheid, welke van een bedenkelijkle aard ia vinhinderd enz. jaar 1841 (3)

8033

1276-14

27-06-1838

Hancken Georg Geb. 14-10-1802 Fulda (Hessen). 1e kanonnier der art. bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof in Indië van den 11 maart 1834, veroordeeld tot drie jaten kruiwagenstraf, met vervallen verklaring van den militairen stand, wegens toevalligen doodslag aan den kanonnier Le Cerf, in drift begaan, met verzachtende omstandigheden1834, Naar nederland teruggezonden met het schip “Sumatra”. 2e quartaal 1837,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6243

191-1

06-03-1814

Hanckuik H. Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6243

191-1

06-03-1814

Hanckuik P. Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8093

565/6

11-07-1838

Handel Louis Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Korporaal 7-11-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6424

584

02-12-1817

Handelaar L. W. 12 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6630

1017B blz. 6

22-08-1814

Hander Arend Klasen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz. 6

22-08-1814

Hander Arend Klasen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017B blz. 4

22-08-1814

Hander Marten Jacobs staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz. 4

22-08-1814

Hander Marten Jacobs wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 5

27-08-1839

Handstra B. E. te Cornwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8211

988-3, 25

Bladzijde 4

26-09-1839

Hanebrink B. te Dronrijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6264

1149- 6

21-11-1815

Haneburg Jan J. komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp/Welsrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6396

609

19-06-1815

Hanegraaf A. J. 1e Luitenant, hij wordt benoemd in voornoemde functie op voordragt van de Commissaris Generaal van Oorlog van den 13e Juni 1815 no. 75  tevens wordt genoemd bij welk legeronderdeel, Bataillon en Regiment enz. jaar 1815 (2)

6396

630

30-06-1815

Hanegraaf A. J.---- Guerin W. Generaal Majoor en Commandant der Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Heeren Hanegraaf A. J.  1e Luit. en Lutjes H. J.  geplaatst zijn enz. jaar 1815 (1)

6397

662

13-07-1815

Hanegraaf A. S. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4)

6243

191-21

06-03-1814

Hanekamp J. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8356

328/27- 6            03-04-1841

Hanekamp J. nr. 22 in wijk C. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6013

448 blz 54/55

17-07-1816

Hanekamp Jan hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4)

8364

498/10, 4

21-05-1841

Hanekamp Joh’s staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Harlingen die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6242

124-10

19-02-1814

Hanekamp Johannes hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 124-16-12 wegens geleverde Kaas  ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6242

124-6

19-02-1814

Hanekamp Johannes hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 61-19  wegens geleverde Kaas  ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6243

191-20

06-03-1814

Hanekamp Johannes, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6257

433

09-05-1815

Hanekamp van Harinama J. D---- Doekes Ype,  Oud Koopman  wonende te Morrtra  (Morra)  dat hij in September 1814 een request heeft gestuurd enz. om hem te verlenen authorisatie tot het doen van citatie  tegens de Schouten  om aan hem te betalen  599 Car. Guldens en 19 stuivers enz. enz. dit document is getekend door Notaris Hanekamp van Harinama J. D. enz. tevens het antwoord van de Gouveneur van Vriesland dat wegens reorganisatie hij binnen kort zijn geld zal ontvangen en dat hij niet naar de regter hoeft te gaan maar deze is gedateerd 30-09-1814,  jaar 1815 ( 3)

6079

163

12-02-1822

Hanekamp van Haringsma  Jovius Doeke  geboren te Heeg, Notaris te Leeuwarden , dat hij in de jaren 1786-1788 als onderkoopman in dienst dezer landen  eene reis naar Oost Indie heeft gedaan  en in 1796 is geworden raad enz. en thans 60 jaren is en het ongeluk heeft gehad dat hij door verdikking van het Christallijne vogt zijn gezigt te verliezen enz. zoals blijkt uit de certificaten van de Ocolist Mensert W. te Amsterdam en  van de heer Questius J. W. Medicijne et Chirurgie Docter en President der plaatselijke enz. verder wordt besproken zijn gezin, zijn ziekte enz. verder genoemd de Burgemeester van Amsterdam Hingebandt van H.  en de Burgemeester van Leeuwarden Zeper P. (Pierre), jaar 1822 (4)

6079

188

20-02-1822

Hanekamp van Harinxma  Jovins Dueo Notaris te Leeuwarden, Onderwerp een ambtelijke brief enz. jaar 1822 (1)

9188

88 + 109

16-01-1919

Hanekamp van Harinxma J. C. (Jan Cornelis) Benoemd tot  Burgemeester der gemeente Baarderadeel  jaar 1919 (4)

9190

486

19-04-1920

Hanekamp van Harinxma J. C. (Jan Cornelis) verzoekt ontslag als Burgemeester van Baarderadeel jaar 1920 (3)

6254

140-A blz.13

17-01-1815

Hanekamp van Harinxma J. D. heeft jaarlijks te hoeden uit een Huis in de Groote Kerkstraat enz. wordt vermeld in de Eeuwige Renten  wordt vermel die weer staan  op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60)

6390

31

26-11-1814

Hanekamp van Harinxma J. D.---- Kloosterman Hendrik en Geerts Johannes beide wonende te Leeuwarden en als Kust Kannonniers in ‘s lands dienst geweest  en dat zij voor 6 jaar zijn aangenomen en nog tegoed hebben aan loon de eerste Vijftig Car. Guldens en de laatste Vijf en Twintig Car. Guldens dat zij wegens het naderende winterseizoen enz. enz. en dat in deze de heer Terhorst Joh’s steeds een weigerend enz. gepasseerd bij Notaris Hanekamp van Harinxma J. D.  jaar 1814 (1)

6406

171-2

08-04-1816

Hanekamp van Harinxma J. D.---- Werf van der Jouke Ruurds van beroep Huisman onder Stiens  geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een notariële akte van de Notaris Hanekamp van Harinxma J. D. die ook ondertekend, dat hij ten tijde toen Delfzijl  door de Fransen nog enz.  op requeste van de Schout Porte Meindert Jans van  een zwaar geweer aan de heer Beekkerk Haye te Leeuwarden heeft opgebracht  en verzoekt nu betaling enz. jaar 1816 (2)

6641

574

01-07-1815

Hanekamp van Harinxma J. D.---- Westkoop Christiaan te Dokkum wonende geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een door de Notaris Hanekamp van Harinxma J. D. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij door Flierl Hermanus Cum Soc.van de Comm. van de Roomsche Catholijke Gemeente te dokkum is gesteld op een stuiver weeks enz. jaar 1815 (2)

6084

661

12-07-1822

Hanekamp van Harinxma J. D. zijn verzoek om pensioen is van de hand gewezen enz. jaar 1822 (1)

6241

36

27-01-1814

Hanekamp van Harinxma J. D., Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Koudum  hoe zij van hunne Maire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T., Annekes Andries, Baajma J. enz. jaar 1814 (7)

6034

398

30-05-1818

Hanekruik Hylke te Almenum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6034

398

30-05-1818

Hanekruik W. te Arum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6383

96   

23-04-1814

Hanekruik Wijbe Jacobs te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6082

453

03-05-1822

Hanekruk H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6060

480

06-07-1820

Hanekruk Hylke, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6281

611-612/a-b

04-06-1817

 

Hanekuijk Geertr.  de weduwe van  Lublink Nicol. te Heerenveen haar Request waarin verzocht betaling van de kamerhuur der Fransche Gendarmerie enz. enz. ook twee door haar geschreven en ondertekende brief met lakzegel waarin een wapenenz.  jaar 1817 (6)

6646

960

14-12-1815

Hanekuijk J. W. Hanekuijk Pieter---- Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn in qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma aldaar dat zij graag wilen geautoriseerd  tot de verkoop der vastigheid & effecten van’t Huis en Hof Roma tevens een Rekening Bewijs en Relqua welke bij dezen zijn doende beide genoemden mitsgaders Hanekuijk Pieter als Rentmeester van’t Huis en Hof Roma te Harlingen, Ontvang van de heer Buisma L. J. f .31-10, Noort van der G. A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis Abel de weduwe van o.a.  f. 250.-, Lantinga Sybren f. 1177.-, Buisman Leendert J. f. 700.-, Uitgaaf;  Nooten….?, Roorda Jacob, Wildschut J., de Percepteur Wendtholt ….?, Hanekuijk W. J.,  Hanekuijk J. W.  jaar 1815 (12)

8356

328/27-

5 + 10               03-04-1841

Hanekuijk J. wonende in wijk G. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6395

444-b

08-05-1815

Hanekuijk Jacob in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat vermeld hij Esta van Frans Fokkes Koopman te Harlingen met verschuldigde eerbied te kennen geeft dat het betalen der contributie voor 1814 enz. jaar 1815 (3)

6383

95   

23-04-1814

Hanekuijk Jacob te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6399

773-1 t-m 9

09-09-1815

Hanekuijk Jacob---- Tjallingii  T. Pz.  Koopman  Luitenant Colonel Chef enz.  en Hannema Sjoerd Jacobus, Plaats van der Meile alle te Harling wonende  betreft hun request  = aanwezig  en ondertekend door hem zelf en de Notaris Hanekuijk Jacob en de Solliciteur Meinsma A. houdende verzoek van vrijstelling van den Schutterlijken dienst enz.  worden vermeld in een document van de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche zaken enz. jaar 1815 (8)

6646

960

14-12-1815

Hanekuijk Pieter---- Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn in qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma aldaar dat zij graag wilen geautoriseerd  tot de verkoop der vastigheid & effecten van’t Huis en Hof Roma tevens een Rekening Bewijs en Relqua welke bij dezen zijn doende beide genoemden mitsgaders Hanekuijk Pieter als Rentmeester van’t Huis en Hof Roma te Harlingen, Ontvang van de heer Buisma L. J. f .31-10, Noort van der G. A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis Abel de weduwe van o.a.  f. 250.-, Lantinga Sybren f. 1177.-, Buisman Leendert J. f. 700.-, Uitgaaf;  Nooten….?, Roorda Jacob, Wildschut J., de Percepteur Wendtholt ….?, Hanekuijk W. J.,  Hanekuijk J. W.  jaar 1815 (12)

6646

960

14-12-1815

Hanekuijk Pieter---- Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn in qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma aldaar dat zij graag wilen geautoriseerd  tot de verkoop der vastigheid & effecten van’t Huis en Hof Roma tevens een Rekening Bewijs en Relqua welke bij dezen zijn doende beide genoemden mitsgaders Hanekuijk Pieter als Rentmeester van’t Huis en Hof Roma te Harlingen, Ontvang van de heer Buisma L. J. f .31-10, Noort van der G. A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis Abel de weduwe van o.a.  f. 250.-, Lantinga Sybren f. 1177.-, Buisman Leendert J. f. 700.-, Uitgaaf;  Nooten….?, Roorda Jacob, Wildschut J., de Percepteur Wendtholt ….?, Hanekuijk W. J.,  Hanekuijk J. W.  jaar 1815 (12)

6631

1181

24-09-1814

Hanekuijk W. J.  honorabel als Lid der Vroedschap van deze stad Harlingen is ontslagen en voor te dragen IJzenbeek Jan voor deze functie enz. jaar 1814 (3)

6646

960

14-12-1815

Hanekuijk W. J. Hanekuijk Pieter---- Roorda Jacob en Sandt van Nooten Willem beide wonende te Harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn in qualiteit als bewindhebberende van ’t Huis en Hof Roma aldaar dat zij graag wilen geautoriseerd  tot de verkoop der vastigheid & effecten van’t Huis en Hof Roma tevens een Rekening Bewijs en Relqua welke bij dezen zijn doende beide genoemden mitsgaders Hanekuijk Pieter als Rentmeester van’t Huis en Hof Roma te Harlingen, Ontvang van de heer Buisma L. J. f .31-10, Noort van der G. A. van beroep Makelaar f. 56.-, Bolhuis Abel de weduwe van o.a.  f. 250.-, Lantinga Sybren f. 1177.-, Buisman Leendert J. f. 700.-, Uitgaaf;  Nooten….?, Roorda Jacob, Wildschut J., de Percepteur Wendtholt ….?, Hanekuijk W. J.,  Hanekuijk J. W.  jaar 1815 (12)

6647

44

26-01-1816

Hanekuijk W. J.---- Tijdeman B. F. Scriba en Westra J. J., Hanekuijk W. J. Preeses alle uitmakende de Commissie van het Collegie der Scholarchen van de Latijnsche Scholen te Harlingen gecommitteerd ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een besluit van Zijne Majesteit onzer beminde Koning enz. jaar 1816 (6)

6866

30-01-1825

21-A

Hanekuijk W. J.? Rijksadvocaat in Vriesland en ook genoemd Drabbe ….?  De arrondisements Inspecteur door de ambtenaren te Akkerwoude is procesverbaal opgemaakt tegen de Koornmolenaar Pek (Peek) Johannes Henderikus wegens het niet toegang verlenen aan deze ambtenaren ter controle enz. maar de molenaar verklaard dat de toegang was onbelemmerd enz. jaar 1825 (5)

6631

1078

05-09-1814

Hanekuijk Wijbe  Advocaat Fiscaal  voor de Convoije en Licenten in het Departent Harlingen  verzoekende  te mogen vernemen of hij bij gemelde poste  kan blijven enz. jaar 1814 (3)

6631

1122

15-09-1814

Hanekuijk Wijbren Mr. Advocaat Fiscaal voor de middelen te water te Harlingen  dat hij bij zijn aanvaarding enz. hij schrijft en ondertekend deze brief (request) aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1814 (2)

6648

50-A

11-01-1816

Hanekuik Blok---- Rodenhuis Y. (Ype) Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het gevraagde ontslag van de raden Hanekuik Blok en Hingst ….? Worden de volgende personen onder uw aandacht te brengen en wel Hoornstra Y. en Fontein Bouwe tot Burgemeesteren en tot de raden Houtsma Jan W. Oud Vroedschap, Wijma S. S. Notaris, Popta Sicco Oud Vroedschap, Vink Menno Oud Burgemeester, Veen van der Jan L. Oud Vroedschap enz. jaar 1816 (1)

6070

424-13          25-05-1821

Hanekuik H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6631

1076

02-09-1814

Hanekuik H. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6383

95   

23-04-1814

Hanekuik Hijlke te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6047

379

03-06-1819

Hanekuik Hylke  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8285

615-2, 5-1

19-06-1840

Hanekuik J. te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8379

810-17

18-08-1841

Hanekuik J., nabij Midlum betreft waardering der gronden (de z.g.n. Slagtedijk) voor de onteigening voor de grote weg Leeuwarden naar Harlingen  de belanghebbende eigenaren zijn: Pars Jan Johannes te Herbaijum, Hofstra Sybrens Martens te Achlum, Okkinga Klaas Ottes (de weduwe) te Wijnaldum, Hellema Sybren T. te Herbaijum, Staag van der S. D. te Herbaijum, Bolger C. te Franeker, Z(S)einstra Dirk W. te Pietersbierum, Bruinia Kornelis Rinzes te Herbaijum, Rodenhuis P. (de erven), Hanekuik Jacob te Harlingen, Cats Sjuwke weduwe Oosting te Leeuwarden Jaar 1841 (4)

6632

1297

19-10-1814

Hanekuik Jacob (Mr) openbaar Notaris residerende te Harlingen  in presentie van de getuigen Hakvoort Tijmen Jellis, Nintjes Pieter Jacobs  beide Lootsen en wonende op het eiland Urkrequiranten te eenre en ten andere Vries de Tjerk IJnzes Schipper wonende te Makkum en in dien kwaliteit voerende het Tjalkschip De Jonge Elisabeth, Boussenard Francois Oppergeneesheer van Nolay en Canin Jean Jacques Opper Chirurgijn van Loches de beide laatste als Chefs Commanderende  voor vier en veertig mannen behoorende tot het gewezen garnizoen  der Franschen van Hamburg enz. verder IJpeij M.  Griffier van de Staten van Vriesland en Blok K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen, hun beider naam staat onder een document als was getekend met als onderwerp; Fransche Militairen  van Hamburg met schade hier binnengekomen enz.  verder vermeld  Steenderen van A.  , Hiemstra S. S. , Haefe van der C. P.  Stroband H. Comm. van Politie enz. jaar 1814 (6)

6402

 

923

04-12-1815

Hanekuik Jacob---- Meijer Adolf Mr. Slager te Harlingen  dat hij in het jaar 1814 tot den Schutterlijken dienst deze stad is gedesigneerd en zig dit leten welgevallen  enz. dit document is ondertekend door Hanekuik Jacob jaar 1815 (2)

6396

603

12-06-1815

Hanekuik Jacob----- Posthuma Johannes van beroep Koopman in Hout te Harlingen laat in een brief aan de Gouverneur van Vriesland weten dat hij enige weken geleden voor de Nieuwe Schutterij dezer Stad als Fuselier is gedesigneerd maar dat hij voldoende persoonlijke redenen heeft om van de Schutterij enz. en dat zijn broeder Posthuma Sicco  enz. en onder de brief staat (Get) Hanekuik Jacob jaar 1815 (2)

8379

810-17

18-08-1841

Hanekuik Jacob te Harlingen----- Hanekuik J., nabij Midlum betreft waardering der gronden (de z.g.n. Slagtedijk) voor de onteigening voor de grote weg Leeuwarden naar Harlingen  de belanghebbende eigenaren zijn: Pars Jan Johannes te Herbaijum, Hofstra Sybrens Martens te Achlum, Okkinga Klaas Ottes (de weduwe) te Wijnaldum, Hellema Sybren T. te Herbaijum, Staag van der S. D. te Herbaijum, Bolger C. te Franeker, Z(S)einstra Dirk W. te Pietersbierum, Bruinia Kornelis Rinzes te Herbaijum, Rodenhuis P. (de erven), Hanekuik Jacob te Harlingen, Cats Sjuwke weduwe Oosting te Leeuwarden Jaar 1841 (4)

6383

96   

23-04-1814

Hanekuik Jacob te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6243

191-2-v

06-03-1814

Hanekuik Jacob, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6383

93   

23-04-1814

Hanekuik Pieter te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6055

118

16-02-1820

Hanekuik W.  hij is 26-01-1820 no. 10 benoemd als Rijksadvocaat  van Friesland, bvoormalig  Advocaat Fiscaal enz. enz. jaar 1820 (2)

6243

191-2-v

06-03-1814

Hanekuik W. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6631

1181

24-09-1814

Hanekuik W. J. honorabel als Lid der Vroedschap van deze stad Harlingen is ontslagen en voor te dragen IJzenbeek Jan voor deze functie enz. jaar 1814 (3)

6301

414

05-08-1822 

Hanekuik W. J., ---- Ledeboer A., Rodenhuis P., Hoekstra F., Hanekuik W. J., Fontein F. D., en Reinbach W. M. Bestuurders der Maatschappij tot nut van ’t Algemeen Departement harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen dat zij op den 21-12-1821 zich bij request hebben geadresseerd aan de Burgemeesteren en Raden der Stad Harlingen enz.  verzoekende een jaarlijkse subsidie uit de stadskas ter oprigting enonderhoud van een school van den eersten rang te Harlingen voor de opleiding tot bekwame kooplieden en/of fabrikanten enz. maar dat de latijnsche school weinig leerlingen heeft en veel kost enz. enz.  met bijlagen van de gemeent enz. jaar 1822 (22)

6075

 

806 + 830

22-10-1821

Hanekuik W., te Harlingen  wonende, bezittende een zathe en landen  onder het dorp Kimswerd in de gemeente Witmarssum at deze landen in 1815 veel te laag geclassificeert was door de zetters en dat enz.   jaar 1821 (3)

6383

94   

23-04-1814

Hanekuik Wijbe Jacobs te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6629

842

01-07-1814

Hanekuik Wijbe S. als Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Harlingen  wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6070

424-14         25-05-1821

Hanekuik Wybe hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Hanekuik Wybe, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Hanekuik Wybe, Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6669

415-f

23-10-1817

Hanekuile Wijbo Jacobs Mr. Lid van de Raad van Harlingen staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

8364

498/10, 4

21-05-1841

Hanekuyk Jacob staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Harlingen die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6850

23-A

31-07-1824

Hanekuyk W. J. ,Rijksadvocaat voor Friesland,  Byzonder fonds voor Justitie kosten, hij ontvangt daaruit fl. 575.= jaar   1824 (4)

6646

957 lijst 5

20-12-1815

Hanekuyk Wiebe wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Harlingen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-A             

05-01-1816

Hanekuyk Wiebe wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Harlingen enz. jaar 1816 (8) 

6632

 

1234

03-10-1814

Hanekuyk Wijbe J.---- Vink Menno en IJsenbeek Jan benoemd tot Vroedschap van Harlingen respectivelijk in de plaats van Rodenhuis Y.  (Ype) thans Burgemeester en Hanekuyk Wijbe J. thans Advocaat Fiscaal bij de middelen te water dep. Harlingen enz. jaar 1814 (1)

5999

443

10-05-1815

Hanekuyk Wybe Jacobs advocaat fiscaal voor de middelen te water op deszelfs verzoek ontslag als zetter enz. jaar 1815 (1)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 12

27-08-1839

Hanema H. H. te Rauwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 13

27-08-1839

Hanema H. S. te Roordahuizum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8280

517-11, 48

19-05-1840

Hanema H. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9126

812-3

08-05-1879

Hanema Leendert, Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Harlingen met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (6)

6623

42

07-08-1813

Hanema Roelof Hendriks, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

8375

708-5_18a

20-07-1841

Hanema S. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6251

1073

30-10-1814

Hanema W. J. , Hij tekent als Gemeenteraadslid  van Westdongeradeel het volgende document: hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Brantgum over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

6870

18-03-1825

11/2-A

Hanen J. te Schiermonnikoog  hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

6870

18-03-1825

11/3-A

Hanen Johannes te Schiermonnikoog hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle Dockum jaar 1825 (3)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Hanenburg  Sjoerd Freerks 41 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6383

55

02-04-1814

Hanenburg A. te Beetsterzwaag, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

3701

39-C

08-02-1839

Hanenburg Aafke, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

39-C

06-02-1837

Hanenburg Aafke, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3700

39-B

04-02-1836

Hanenburg Aafke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

9180

1054

05-06-1915

Hanenburg Hidde,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9185

1612

05-12-1917

Hanenburg Hidde, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 9>>

27-08-1839

Hanenburg J. J. de weduwe te Welsrijp staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9725

Deel 2

Blz. 103

00-00-1891

Hanenburg Jan op de Haringvisserij, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

08-04-1891

Hanenburg Jan te  Barradeel Haringvisser komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)

6257

410-5

28-04-1815

Hanenburg Rinze, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 6

27-08-1839

Hanenburg S. T. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6386

90

13-08-1814

Hanenburg T.  ---- Scheltema Evert Nicolaas hij is benoemd door de mannen van de schutterij tot 2e Luitenant en de Capitein heeft benoemd Ens S. tot Sergeant Majoor, Hanenburg T. en Hannema L. tot Sergeanten en Kienneé Frans tot Fourier en tot Corporaals Jouwersma A., Bos Joh’s., Jellema D. en Lolcama P. verder is het plaatselijk bestuur de Capitein Bogtstra J., Stinstra A. 1e Luitenant, Scheltema P. 2e Luitenant, Ens J. Sergeant, Broersma A. Sergeant, Harcama J. Corporaal, Haas de G. Schutter, Wijbenga S. Auditeur, Strik W. secretaris enz. jaar 1814 (3)

6424

609

10-12-1817

Hanenburg T. F. 11 is zijn volgnummer in de de Gemeente Barradeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6383

87    

23-04-1814

Hanenburg T. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

9725

Deel 2

Blz. 72

00-00-1888

Hanenburg Teekele , Zeevisserij op de Noordzee,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)

9725

Deel 2

Blz. 103

00-00-1891

Hanenburg Teekele op de Haringvisserij, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

08-04-1891

Hanenburg Teekele te  Dokkum Haringvisser komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1891 (2)

6830

18-A blz. 25

21-01-1824

Hanenburg Wiebe te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6850

17-A

05-08-1824

Hanenburg Wybe Sipkes Schipper te Bolsward, Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor verkeerde aangifte van zijn Vaartuig,  jaar 1824 (2)

6033

286

21-04-1818

Hanenga R. M---- Nagtegaal en van der Laag een door de strandvonder Hanenga R. M. ondertekend document betreft de verkogte balken in 1817 enz. jaar 1818 (1)

6869

26-02-1825

23-A  

Hanenwijk W. J.---- Ottema Jentje Ottes wonende op Nieuwe Bildzijl. Onderwerp: een procesverbaal van bekeuring opgemaakt 13 dec. 1823 dat hij met zijn Snikscheepje waarmede hij weelijks vaart van Nieuwe Bildzijl op Leeuwarden en dat hij in gebreke is geweest omdat hij enz. deze brief is ondertekend door de Rijksadvocaat Hanenwijk W. J.  jaar 1825 (4)

6869

26-02-1825

24-A

Hanenwijk W. J.---- Pluim Janneke weduwe van Harderwijk van R. wonende in de Schrans no. 113 onder huisnummer over het niet aangeven van een Kegelbaan ten hare huize en ook een Kolfbaan welke zij wel heeft aangegeven en als patentpligtige had zij dit moeten aangeven als overdekte Kolfbaan enz. enz. deze brief is ondertekend door de Rijksadvocaat Hanenwijk W. J. jaar 1825 (3)

6869

26-02-1825

36-A

Hanenwijk W. J.---- Sikkes Sake de weduwe, Onderwerp: een brief geadresseerd aan de Rijksadvocaat Hanenwijk W. J. betreffende eerstgenoemde gaat over een perceel land van 10 pondematen uitmakende een gedeelte van 23½ Ponden land enz. jaar 1825 (3)

9187

890

04-07-1918

Hanewa Wilhelmcker  August Friedrich,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9181

1645

03-09-1915

Hanewacker August Friedrich Wilhelm,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9185

1546

19-11-1917

Hanewald  J. J. te Bergum  gevolmachtigde van de gecommiteerden van “ Het Groot Miedland”  Kadastraal te Oostermeer een vergunning gekregen om een losse brug over de Reed in het Suameer te doen verangen door een vaste brug van 4.50 meter doorvaart enz. enz. jaar 1917 (7)

8386

949/6-4

Hanewald F. , wonende in de  Gemeente Baarderadeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)

8386

949/6-4

25-09-1841

Hanewald F. te Weidum Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

8375

708-5_4

20-07-1841

Hanewald F. te Weidum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8375

708-5_4

20-07-1841

Hanewald F. te Weidum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Baarderadeel

Hanewald F. te weidum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 4

Bladzijde 3

26-09-1839

Hanewald F. te Weidum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 4-1

19-06-1840

Hanewald F. te Weidum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 4

Bladzijde 2

26-09-1839

Hanewald J. te Weidum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6688

160

00-00-1819

Hanewald Petrus , Winkelier te Weidum met een handgeschreven brief met zijn handtekening ,  onderwerp: Loterijen jaar 1819 (2)

6101

1293

13-12-1823

Hanewald Petrus te Baard en Huisman te Weidum, Hij staat op een lijst van benoeming in voornoemde plaats  van Schatters en Bijschatters bij de Belastingen  enz. jaar 1823 (2)

8257

61/21

15-01-1840

Hanewald Petrus van beroep Deurwaarder bij de Rijksbelastingen woonachtig te Weidum verzoekt in een request om opschorting van de verkoop van ee huis te Weidum waarvan hij mede eigenaar is enz. jaar 1840 (3)

8368

555/16

00-00-1841

Hanewald, Johannes.----Jellem, Bauke Justus (wijlen) betreft zijn beroep als schoolmeester en sollicitanten voor zijn betrekking op de school te Hijlaard met de cijfers van  hun examen en wel; Geertsma, K.  Hanewald, Johannes.  Meyer, Tjibbe.   Steegsma, Arjen. 8 Juni 1841 (8)

6088

1116

29-11-1822

Hanewinckel S. (Stephanus), Predikant---- Kerken en Predikanten Onderwerp: Achterstalige Predikanten Tractementen in de Nederlanden over de jaren 1811, 1812 en 1813 een heel verhaal, verder wordt er genoemd Donker Cartius ? B.  Directeur der Posterijen te Amsterdam die het mandaat tot uitbetaling enz. enz.  betreft een somma van 114,922.29 , verder een lijst met Predikanten van Vriesland die uitbetaald krijgen een lijst met 7 kolommen informatie de gemeente, acherstand en het toegekende aandeel in de achterstand enz. enz.  jaar 1822 (4) hele dossier (21)

6037

636

28-08-1818

Hanewinckel S. (Stephanus).---- Velden van P. (Paulus) Predikant te Stavoren , in een handgeschreven brief met hun handtekeningen ;  de curatoren Hanewinckel S. (Stephanus)Predikant te Warns en Boogh Bleeker van der J.  leeraar der Doopsgezinden te Stavoren  van de Latijnsche school aldaar deeld mede dat vooornoemde zijn post heeft aanvaard op 24 Augustus j.l. enz. enz. jaar 1818 (1)

6623

109

08-01-1814

Hanewinckel S.---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

6419

301

18-07-1817

Hanewinckel Steph.---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de 1e klasse Nat. Mil. en hij voor ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts Landbouwer  van Fokkes Alent te Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft laten inschrijven maar opzettelijk heeft verzwegen  verder een Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens werduwe van Simonides Doede van beroep vroedvrouw te Hindelopen  die verklaart dat genoemde geboorte enz. en ondertekend samen met Wal van der Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris Keuchenius* Gosinus dat de navolgende getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes *weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes Lijsberd* weduwe van Scheltes Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes  zegt dat zij een zoon heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks die ook in 1798 is geboren en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was maar thans wonende  te Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt  dat zij eene zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze verder tekenen deze akte  Hanewinckel Steph. en Woudstra E. S., Andrea G.    jaar 1817 (9)

8211

988-3, 4

Bladzijde 3

26-09-1839

Hanewold F. te Weidum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6840

36-A

blz. 19

22-04-1824

Hanewold Frans Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 14

22-04-1824

Hanewold Joh’s Boer van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6639

464
10-05-1815

Hanewold Joh’s---- Gosliga P. J. Schout van de gemeente Jorwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat sedert gepasseerde maandag een week den 8e mei 1815 is een Jonge Meid * op den Sneeker Stal digt bij Leeuwarden in eene ziekelijke omstandigheid gehuisvest bij Hanewold Joh’s op het Weijdermerhout onder Heijdum welke aldaar door de Sneeker Trek Schippers maar dat Hanewold haar niet wil houden gezien als dagelijks haar dood tegemoed enz. jaar 1815 (2)

6249

 

877, 1, 4-5

15-09-1814

Hanewold Johannes heeft tegoed wegens briefporten en opbrengersgeld , wordt vermeld in een document de heer Schout van Jorwerd verlangd dat uit de onvoorziene uitgaven dienst 1813 enige kosten voor de arrestatie van eerst genoemde worden voldaan  enz. jaar 1814 (3)

6840

36-A

blz. 16

22-04-1824

Hanewold P. Kleermaker van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Hang de Baukje J., 341 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Hang de Joh’s J., 50 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Hang de Joh’s, 29 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6297

643

22-12-1820

Hanga C.---- Vries de J. W. voor fl. 254-56 ½  en Vugt van H. voor fl. 14.= en van Hanga C. voor fl. 8-6 ½  betreft Bordehellen enz. jaar 1820 (1)

 

6851

19-A

16-08-1824

Hangelbrock  Op de Lek wonende Schipper, jaar 1824

6847

2-A

01-07-1824

Hangelbroek Heere Schipper, Jaar 1824

8201

785/9

Bladzijde 3

07-05-1839

Hangelbroek K. T. Kapitein is met zijn schip de Eendragt vanuit Groningen in Ostmahorn aangekomen en vertrekt nu op 2 mei naar Londen staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6842

5-A

15-05-1824

Hangelbroek Leek Schipper op de Vrouw Treintje, jaar 1824

8224

1216-14, 5

29-11-1839

Hangoor Sijbren Jacobus in de gemeente Leeuwarderadeel is Loteling bij de Nationale Militie ligting 1834 een verzoek van de Luitenant Kolonel Kommanderende Officier voor het 1e Bataillon Jagers te ‘s Gravenhage,  het betreft zijn militie paspoort en zijn functie enz. jaar 1839 (4)

3698

B-41

15-02-1832

Hania (Hanja) Aaltje Teekes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

8224

1223-10

30-11-1839

Hania ….? (Hanja) ---- Hanja ….? (Hania) de  weduwe wonende te Leeuwarden er blijkt opnieuw de armoede voor de weduwe met haar drie kinderen  als zij geen vrijstelling krijgt zij leeft al in een bekrompen omstandigheid enz. maar de deurwaarder Oosterhoff J.  heeft betreffende de patentpligt enz. jaar 1839 (14)

8280

517-11, 33

19-05-1840

Hania J. Schatter der Belastingen in een document genaamd Taxatie Kosten wegens onbelastbare perceelen opgemaakt ten behoeve der Schatters van de Gemeente Leeuwarden over het Dienstjaar 1839-1840 enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8375

708-5_8a

20-07-1841

Hania J. te Sijbrandahuis staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6385

136

06-07-1814

Hania Jan P. te Rinsumageest hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6070

424-12          25-05-1821

Hania Pieter hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Hania Pieter Jans  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6034

398

30-05-1818

Hania Pieter te Rinsumageest hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6257

410-4

28-04-1815

Hania Pieter Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6047

379

03-06-1819

Hania Puten  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6424

584

02-12-1817

Hania Rinke Sijbrens naast 9 is zijn volgnummer in de Gemeente Hennaarderadeel Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8364

489-6

1+2 en 3

18-05-1841

 

Hania S. staat in een document Controle Leeuwarden met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

8364

489-6

1+4 en 5

18-05-1841

 

Hania Sijtze staat in een document Controle Leeuwarden  Inspectie Dronrijp met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

8280

517-11, 26

19-05-1840

Hania Sijtze te Huizum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in het Kantoor Ferwerd, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 32

19-05-1840

Hania Sijtze wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave der Belooning voor Schattingen  wegens de personele belasting van het kantoor Jelsum van zodanige perceelen welke uit hoofde van derzelver geringe huurwaarde niet in de termen van belastbaarheid zijn gevallen over den  dienst van 1839-1840 enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6013

448 blz 42/43

17-07-1816

Hania Sybren Tjebbes is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Wommels enz. met de bedragen,  jaar 1816 (3)

6249

 

861

17-09-1814

Hania T. J. hij ondertekend samen met de Schout en andere Leden van den Raad der gemeente Rinsmageest volgend document;  Stein Willem van beroep Chirurgijn te Rinsumageest beklaagd zig dat hij naar evenredigheid van anderen tot vinding van het Deficit der gemeentens Inkomsten over den jaare 1814 te hoog is aangeslagen enz. , maar de Schout en Leden van den Raad der gemeente Rinsmageest schrijven in een brief dat hij zedert jaren huishoudt met eene Baronnesse van Coeverden huisvrouw van eenen Heer Roest ….?  Welke dame een zeer aanzienlijk vermogen bezit en onder zijn aanslag begrepen is enz.  dit document wordt ondertekend door genoemde Schout en leden van de raad jaar 1814 (1)

8386

949/8

20-09-1841

Hania te Sijbrandahuis, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

8280

517-11, 30

19-05-1840

Hanias S. te Huizum wordt vermeld als Schatter der Belastingen  op een document genaamd:  De Ontvanger van Marum heeft den Eer den Heer Controleur te Dronrijp enz.  dat de percelen beneden de termen van belastbaarheid zijn gebleven over de jaren 1839-1840 bedragen dertien dus eene somma van Een Gulden dertig Ct. enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8224

1236-8

04-12-1839

Hanius J.---- Meindersma J.  Brood en beschuit Bakker een dossier betreffende reclamatie wegens personeele belasting diens 1838/39, beschrijvingsbiljet, door de Rijksschatters  Gatzonides T. H. en Hanius J.  geteld 22 deuren en vensters enz. ook een brief van Meindersma J. door hem ondertekend  ook een aanslagbiljet enz. jaar 1839  (19)

8224

1223-10

30-11-1839

Hanja ….? (Hania) de  weduwe wonende te Leeuwarden er blijkt opnieuw de armoede voor de weduwe met haar drie kinderen  als zij geen vrijstelling krijgt zij leeft al in een bekrompen omstandigheid enz. maar de deurwaarder heeft betreffende de patentpligt enz. jaar 1839 (14)

8214

1027/16

bl. 2 nr. 363

07-10-1839

Hanja ….? de weduwe wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

8383

894-5

09-09-1841

Hanja de weduwe Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

6424

629

24-12-1817

Hanja J. J.---- wordt vermeld in een document als Deserteur met een signalementslijst met 11 kolommen informatie in een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)

5665

03-12-1880

akte  44

Hanja P. te Sneek  ---- Werf van der IJ. W. Beurtschipper en Gezagvoerder te Franeker Onderwerp:  een aankondiging van zijn Beurtdienst  met zijn schip van Franeker naar Sneek  , wat ook in een advertentie  (3 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld en wel bij Veen v.d. J. J. te Franeker, Wenselaar P. te Welsrijp, Jong de P. te Winsum, Tolsma L. te  Oosterlittens, Mulder de weduwe te Rien, Werf v.d. E. te Tirns en Hanja P. te Sneek  jaar 1880 (8)

6387

131

26-09-1814

Hankel F. J.  hij is op den 23e Sept. 1814 aangekomen in Kampen bij het 3e Bat. Inft. Enz. jaar 1814 (1)

6418

248-A

 5e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Hankel Frans Joseph * Bolsward wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6418

248-A

 5e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Hankel Frans Joseph * Bolsward wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Hankel Frans Joseph 837 Machiels Frans Hendriks 834 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

3700

39-C

06-02-1837

Hankel Fredrik , wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3700

39-A

04-02-1835

Hankel Fredrik Hankel, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3701

39-C

08-02-1839

Hankel Fredrik, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

39-B

04-02-1836

Hankel Fredrik, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3701

1-C

blz. 5

01-03-1839

Hankel Joh’s Fredriks te Weststellingwerf, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3700

39-A

04-02-1835

Hankel Joh’s Fredriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3701

39-C

08-02-1839

Hankel Johannes Fredriks, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

39-C

06-02-1837

Hankel Johannes Fredriks, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3700

39-B

04-02-1836

Hankel Johannes Fredriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

6871

22-03-1825

11/5-C

Hankel Johannes Joostes staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 13e afd. Nationale Infanterie 1e Bataillon waarmede geheel is afgerekend en op den 10e maart aanstaande met paspoort afgegaan jaar 1825 (2)  (dossier 5)

6871

22-03-1825

11/1-C

Hankel Johannes Joostes te Bolsward staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

9187

1341

06-09-1918

Hankel Johannes, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3700

39-C

06-02-1837

Hankel Tjibbe Fredriks, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de Gemeente  Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3700

39-A

04-02-1835

Hankel Tjibbe Fredriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3700

39-B

04-02-1836

Hankel Tjibbe Fredriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

8259

94/11, 144

28-01-1840

Hankes Hendrikus * 26-02-1819 Harl.  Matroos op de Kenau  Hasselaar, jaar 1840

3698

B-15

nrs.  28-41

15-02-1832

Hankes Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3698

B-15

nrs. 28-41

15-02-1832

Hankes Maria Elisabeth, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3698

B-15

nrs.  28-41

15-02-1832

Hankes Petronella, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6399

784A

14-09-1815

Hanly ….? Sergeant ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij Groot verlangen staan ik beveelen te wagten, dan  kastelijn daar ik ben, wil mij niet langer houden, en een woning kan ik niet krijgen enz. jaar 1815 (1)

8315

254

1231/13

14-12-1840

Hann H. te  Amsterdam Schipper op de Remuite, jaar 1840

6277

31

08-01-1817 

Hannama H’k S. hij wordt vermeld als geteekend samen met de andere Grietenij Raad leden van Ameland met omtrent 2000 zielen als inwoners en hun bestaan geheel afhangt van de Zeevaart die door den Oorlog een lange reeks van jaren heeft stilgestaan enz.`de brief is gedateerd op 21-11-1816 jaar 1817 (1)

6260

782,13-15

04- 08-1815

Hannama Hemdrik Siettjes ---- Ameland  de schout Ruijter de G. J.  (Gerbrandsz J.) en de Raad van Ameland tekenen een gemeentelijks stuk waarin gespecificeerd staat wat de tekorten in Amaland zijn en verzoeken dan ook aan de Gouveneur van Vriesland een reparatie hiervan enz. jaar 1815 (4)

6036

532

22-07-1818

Hannama Hend’k S. wordt vermeld als lid van de Grietenije Raad van het eiland Ameland  met als onderwerp vrijdom van de grondlasten voor onbebouwde eigendommen enz. jaar 1818 (3)

6648

77

19-02-1816

Hannama S. H. van beroep Schipper wonende in het Dorp Holm op Ameland ondertekend samen met andere schippers een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij te anker moeten gaan en zij verzoeken om twee Lantaarn Ligten voor de\ in de nagt ter reede kommende schepen enz,.verder een brief van de Minister van Marine dat er controle moet zijn en als er enige vrees voor besmetting zal zijn zijn i.v.m. de in de Stad Noja in het Koninkrijk Napels heersende besmettelijke ziektes zij dan enz. jaar 1816 (5)

6021

235

14-04-1817

Hanne ….? wordt vermeld in een document Nomitrative staat van de Comtable Ambtenaren welke tijdens het Fransch bestuur over de landen bij de adminstratie der Douanen en Regt van Navigatie en deze Procuratie hebben gefubgeerd opgemaakt door den Ontvanger des Convoyen en Licenten voor zoverre hem bekend zijn, een document met 5 kolommen informatie zoals Rang, Plaats en Nationaliteit enz. jaar 1817 (3)

6390

38

20-09-1814

Hannem S. J. zijn eigen Gesette merk X hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

5711

2 +3

28-08-1902

Hannema ….? Bezwaren tegen  Kanaalgeldheffing Ged. Staten Dossier Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (48)

3594

Map 88-B

1876--1878

Hannema A. H. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3

17-07-1839

Hannema B. W. te Ternaard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 16-v

17-07-1839

Hannema B. W. te Ternaard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6243

191-2-v

06-03-1814

Hannema C.  de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6277

12

23-12-1816

 

Hannema D. S. ? ondertekend een brief aan de Burgemeesteren van de Stad Harlingen dat zij gechargeerd zijn met de uitdeling van warme spys aan de armen dat zij hiervoor met de meest mogelijke zuinigheid maar dat zij enz. jaar 1817 (4)

8280

526-1, 15

22-05-1840

Hannema de weduwe als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6021

256 brief

na no. 21

12-04-1817

Hannema de Weduwe, .------ Jacobs Anna Marenske weduwe van Holwerda K. W. te Brantgum dat haar man sedert jaren schoolonderwijzer is geweest  maar in juli 1816 is overleden  en zij met 4 kinderen zonder middelen van bestaan is, en zij verzoekt om al haar voorregten te laten behouden, deze brief is getekend door de vornaamste ingezetenen van Brantgum ter hare ondersteuning en wel Mellema B. S., Martens Anne Martens , Terpstra Wytze Broers,  Boeles Jan Jans,  Zijlstra Jasper Pijters,  Dijkstra Pijter Jacobs, Hannema de Weduwe, Giwijtsen?  D. G. ,  Bij van de Johannes Thomas  jaar 1817 (2)

6282

737-17

07-07-1817

Hannema Epke, Koopman te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Hannema F. H. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Hannema F. H. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Hannema F. H. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Hannema F. H. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Hannema F. H. te Schettens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 4

27-08-1839

Hannema F. H. te Schettens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8375

708-5_40b

20-07-1841

Hannema F. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8386

949/40

20-09-1841

Hannema F. te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

3698

B-12

27-02-1832

Hannema Foeke Tietes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6251

1073

30-10-1814

Hannema G. J. , Hij tekent als Gemeenteraadslid  van Westdongeradeel het volgende document: hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Brantgum over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

6060

480

06-07-1820

Hannema G. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-12          25-05-1821

Hannema G. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8210

958/2 211

Bladzijde 8>>

17-09-1839

Hannema G. J. te Hantum vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6645

861

30-10-1815

Hannema G. J.----Bouwma Folkert---- Idzardi W. J. Adjunct Schout van Ternaard en Bakker P. J., Hiemstra G. F. en Hannema G. J. leden van de Gemeenteraad en Martens M. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekenden een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat ons is gebleken is dat de persoon van Bouwma Folkert wonende te Oudehorne de meest geschikte kandidaat voor de schoolonderwijzer van Foudgum is  i.p.v van de vertrekkende onderwijzer Ploeg van der Tjitse Paulus enz. jaar 1815 (2)

6082

453

03-05-1822

Hannema G. Johannes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6385

143

06-07-1814

Hannema Gosse Johannes te Ternaard hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8308

1070-8

322-364

28-10-1840

Hannema H. F. te Dedgum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 8

27-08-1839

Hannema H. F. te Dedgum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6642

657 + 671

30-07-1815

Hannema H. S.---- Heeckeren van W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Strandvonder van het Eiland Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat op de 28e dezer gestrand is op Born Rif te Ameland Schipper Kappen Berent Harms op het Smakscheepje de Vrouw Hendrikageladen met Rogge komende van Lieboud met bestemming Schiedam en door de Visschers van het dorp zijn geborgen aanwezig een inventaris lijst van de geborgen goederen opgemaakt en ondertekend door Jansen Gerben en Hannema H. S en Heeckeren van W. R. J. D. enz. jaar 1815 (4)

6299

 

483a                30-08-1821

Hannema H. S. Hollum op Ameland   Dienaar tot de school van Hollum op Ameland. Onderwerp verzoek tot afschrift Koopbrief van het huis van eerstgenoemde jaar 1821 (1)

6298

 

130-130a-131-206

25-02-1821

Hannema H. S. Onderwerpde Nieuw te bouwen school, en de aanbesteding van deze school  door Ruijter de Gerbrand  Jansen te Hollum in de gemeente Ameland hij is de Laagst aannemende geweest voor fl. 1900.= en de betaling   komt voor Ypma B, Notaris  enz. te Holwerd te Ameland enz. jaar 1821 (5)

8220 

1137/13

Blz. 1

06-11-1839

Hannema Hantje F. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8308

2086-14

01-11-1840

Hannema Hantje F. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6042

22

13-01-1819

Hannema Hendrik S. , Pakhuis gecommitteerde van het dorp Hollum---- Heeckeren van W. R. J. D. strandvonder op Ameland ondertekend een document waarin hij vermeld welke Pakhuis gecommitteerden, Bergers en Wagenaars hij uitbetaald voor berglonen van gestrande goederen heeft enz. jaar 1819 (2)

6296

262

11-04-1820

Hannema Hendrik S.---- Bokkes Pieter te Blija,  Mr. Timmerman  Hij wordt door het bestuur van Hollum (Ameland) verzocht over te komen en voor de opbouw van een nieuw school vertrek, enige huizen in Hollum te bezichtigen  welke hiertoe het huis van Hannema Hendrik S. als het geschikts hem voorkomen enz. enz.  jaar 1820 (2)

6638

320

03-04-1815

Hannema Hendrik Sijtjes te   Hollum Oud Zeeman Betreft Vergaan op Ameland schip de  Jonge Theodoor (28)

6840

36-A blz. 8

22-04-1824

Hannema Hindr. Boer van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6251

1061

07-09 -1814

Hannema J. , Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

6243

191-13

06-03-1814

Hannema J. P. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

9465

Deel 1,  1

16-07-1851

Hannema J. te  Harlingen Stoombootdienst  van Harlingen  naar  Amsterdam, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1851 (6)

8210

958/2 211

Bladzijde 6>>

17-09-1839

Hannema J. W. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6383

96   

23-04-1814

Hannema Jac. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6034

398

30-05-1818

Hannema Jacobus  te Jorwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6395

444-a

08-05-1815

Hannema Jacobus , Apotheker en Zoutzieder te Harlingen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat geeft hij met verschuldiige eerbied te kennen dat de Apothecar bedienden  enz.  het betreft de Militie enz. jaar 1815 (2)

6631

1092

06-09-1814

Hannema Jacobus Apothecarius en Zoutbrander te Harlingen  geeft in een brief aan de Gouverneur van Vriesland  met eerbied te kennen dat hij sinds 1802 als lid der Regering van Harlingen en nu hij de leeftijd van 62 jaren heeft bereikt worden deze werkzaamheden voor hem moeilijker ook al  omdat de heeren Roock de A. en  Noten van W. S. onlangs hun ontslag bekomen hebben enz.  jaar 1814 (1)

6397

646

04-07-1815

Hannema Jacobus---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens de President Burgemeester van Harlingen dat Hannema Jacobus deze uit beschuldiging  verder genoemd de heer Esta ook staat de naam Rodenhuis namens de Comm. enz. er onder, enz. jaar 1815 (2)

6383

95   

23-04-1814

Hannema Jacobus te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6393

179

17-03-1815

Hannema Jacobus van beroep Apothecar en Zoutbrander en Faber Jan Luitjes Koopman en Banketbakker te Harlingen geven met verschuldigde eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief dat zij volgens kennisgeving van de heer Rodenhuis ….? President van de raad van administratie der Schutterij zijn aangeslagen over 1814 en voelen zig bezwaard enz.  jaar 1815 (2)

6646

957 lijst 5

20-12-1815

Hannema Jacobus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Harlingen enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-A             

05-01-1816

Hannema Jacobus wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Harlingen enz. jaar 1816 (8) 

6243

191-2-v

06-03-1814

Hannema Jacobus, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6047

379

03-06-1819

Hannema Jan  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6047

379

03-06-1819

Hannema Jan  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6258

577-3

13-06-1815

Hannema Jan  wegens levering van Jenever, Vermeld op het Document Nota wegens betaalde gelden van de drie Compagnien Landstorm in de gemeente Sexbierum enz. enz. jaar 1815 (4)

6261

896-16

02-09-1815

Hannema Jan , Brander te Harlingen Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 (4) (24)

6255

254

10-03-1815

Hannema Jan , Hij tekent mede een stuk als lid van de navolgende Vroedschap, Copie van de Memorie van de Vroedschap der Stad Harlingen betrekkelijk de liquidatie van de agterstand of schulden ten laste van gemelde Stad, De Vroedschap op voorstel van de President Burgemeester der Stad Harlingen gedelibereerd  enz. enz.  Hebben na examinatie bevonden dat dezelven somma van fl. 12922-16 stuivers en 14 penningen  enz. enz. Jaar 1815 (15)

6282

737-15

07-07-1817

Hannema Jan , Koopman te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6840

36-A

blz. 16

22-04-1824

Hannema Jan Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6244

320

24-03-1814

Hannema Jan Hij behoort tot de Vroedschap der stad Harlingen  enz.  en tekent een bijlage van----Harlingen: een geschreven en  een gedruk boekje met  Ordonnantie en Artikelen  op het leggen , uit en in vaaren van de schepen in de havens der stad Harlingen . Sampt Het sluiten en ontsluiten van de bruggen , waarna ieder, als mede de Havenmeester, zig zal moeten reguleeren gedrukt door  de stadsdrukker Plaats van der V. op 6 Maart 1787 , jaar 1814 (1) en dossier (31)

6243

191-1

06-03-1814

Hannema Jan Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6070

424-13          25-05-1821

Hannema Jan hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6070

424-14         25-05-1821

Hannema Jan J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6390

32-33-33v-38-39

26-11-1814

Hannema Jan Joh’s---- Koldijk Tabe Martens van Lions,  de schout van de gemeente Jorwerd de heer Gosliga P. J. schrijft aan de Gouveneur van Vriesland dat Koldijk Tabe Martens de aanlegger van dit alles is en eerste ondertekenaar  samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van ’t huis van Oranje enz.enz. jaar 1814 (7)

6282

737-21

07-07-1817

Hannema Jan Joh’s., Boer te Huins met (17gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6242

117

17-02-1814

Hannema Jan Slager.   Hij staat op een document (wat hij ook tekent) waarin verzocht wordt tot vermindering van het stadsoctrooi op de Kalvers enz. enz. aar 1814 (3)

6034

398

30-05-1818

Hannema Jan te Harlingen hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6383

94   

23-04-1814

Hannema Jan te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8285

623-21

22-06-1840

Hannema Jan te Huins de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)

6242

81

07-02-1814

Hannema Jan van beroep Brander te Harlingen  geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een notarieele akte van Notaris Hanekuijk dat hij volgens de wet geen Jenever in een vat van vier Ankers mag uitslaan en dat hij daar bezwaar tegen heeft enz. jaar 1814 (4)

6243

133

24-02-1814

Hannema Jan van beroep Coopman en Brander het betreft een door hem ingediend request  waarbij hij zig beklaagd dat aan hem wordt geweigerd resttutie van het Octrooiregt op de Jenever welke door hem naar buiten wordt uitgevoerd enz. jaar  1814 (3)

6258

550

06-06-1815

Hannema Jan voor geleverde Jenever ten dienste van het wagtvolk gedurende de hele winter enz., Komt voor op een document genaamd: Nota wegens Betaalde gelden ten behoeve van de drie Compagnieën Landstorm in de Gemeene Sexbierum behorende tot het 14e Bataillon  gedaan door de Schout van deze Gemeente. Enz. jaar 1815 (3)

6262

947

30-09-1815

Hannema Jan wegens een half anker jenever geleverd aan de wacht te Tzummarrum, Wordt vermeld op de Specifieke staat der schulden  bij de gemeente Minnertsga aanwezig  wegens kosten gemaakt ten behoeve  van de Landstorm in 1814 (2)

6258

577-2

13-06-1815

Hannema Jan, Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van woonplaats en bedrag van de geleverde Waren en/of Diensten ten behoeve van de Compagnien Landstorm) en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Sexbierum over 1814 enz.  jaar 1815 (4)

6060

480

06-07-1820

Hannema Jan, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Hannema Jan, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6082

453

03-05-1822

Hannema Jan, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6840

36-A

blz. 48

22-04-1824

Hannema Jetske zonder bedrijf, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8384

904/7

13-09-1841

Hannema--- Johan Sjerps, hij heeft benoemd Poelsma Hjerre Harmens als taxateur van gronden die voor de weg van Leeuwarden naar Harlingen nodig zijn en met de eigenaren enz. enz.  de eigenaren zijn; Bohm Wentholt ten Pieter, Huber Lambert Joh. ,  Dijkstra Gerben Jans,  Fontein Freerk Jans (de weduwe),  Buwalda Anne Jouwes, Andringa Aane Pieters,  Anema Minne Wybes, Fontein zijn weduwe Ingerna Hannema, Ypma Jelle Jans, Dijkstra Gerben Jans, Adema Jan (de erven) jaar 1841 (6)

8308

1070-1

28-10-1840

Hannema Johannes Ulbes Boer  (Landbouwer te Midlum, een compleet dossier betreffende  zijn request, het  betreft zijn verzoek van een proces verbaal van 7 september ingestelde bekeuring  wegens het niet aangeven van een paard in de personeele belasting, ook aanwezig het originele request met zijn handtekening daarin onder andere dat twee achtingwaardige inwoners van Midlum de heren Huidekoper J. J. (Jan J.) Assessor van de Grietenij Franekeradeel en Landbouwer en Aukema IJde Murks  Landbouwer te Midlum een  ondertekende verklaring hebben afgegeven dat hij enz. het proces verbaal is opgemaakt door Breebaard Abraham, Kijlstra Rinze en Haagsma Abe van Kantoot Ried jaar 1840 (18)

3585

42 t/m 45

22-01-1855

Hannema Jouke Sjoerds van beroep Frafijkant en Rodenhuis Ypeus Pz.. te Harlinger en Valckenier G., Onderwerp: hunne Stoombootdienst van Harlingen op Amsterdam welk verzoekschrift bij apostille van het departement enz. betreffende vergunning van eenige uitbreiding te moge geve tusschen Amsterdam, Enkhuizen en Harlingen enz. jaar 1855 (11)

3585

42 t/m 45, 48 t/m51

22-01-1855

Hannema Jouke Sjoerds van beroep Frafijkant en Rodenhuis Ypeus Pz.. te Harlinger en Valckenier G., Onderwerp: hunne Stoombootdienst van Harlingen op Amsterdam welk verzoekschrift bij apostille van het departement enz. betreffende vergunning van eenige uitbreiding te moge geve tusschen Amsterdam, Enkhuizen en Harlingen enz. ook het verleende reglement en tarieflijst, jaar 1855 (32)

6386

90

13-08-1814

Hannema L. ---- Scheltema Evert Nicolaas hij is benoemd door de mannen van de schutterij tot 2e Luitenant en de Capitein heeft benoemd Ens S. tot Sergeant Majoor, Hanenburg T. en Hannema L. tot Sergeanten en Kienneé Frans tot Fourier en tot Corporaals Jouwersma A., Bos Joh’s., Jellema D. en Lolcama P. verder is het plaatselijk bestuur de Capitein Bogtstra J., Stinstra A. 1e Luitenant, Scheltema P. 2e Luitenant, Ens J. Sergeant, Broersma A. Sergeant, Harcama J. Corporaal, Haas de G. Schutter, Wijbenga S. Auditeur, Strik W. secretaris enz. jaar 1814 (3)

9465

Deel 1,  1

06-06-1855

Hannema L.  Stoombootdienst  van Harlingen  naar  Zwolle en Kampen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water  Afdeling Stoomboten met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (6)

6853

28-A

02-09-1824

Hannema L. Brouwer te Franeker een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

9190

648

25-05-1920

Hannema L. J.  te Harlingen , hij wordt erkend als Vice Consul van Duitsland  jaar 1920 (3)

5662

26

03-06-1880

Hannema L. te  Harlingen Schip de Burg. Zijlstra,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880

3600

2

03-02-1873

Hannema L. te  Harlingen Schip de Burg. Zijlstra, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)

3600

3

13-03-1874

Hannema L. te  Harlingen Schip de Burg. Zijlstra, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)

3600

2

03-02-1873

Hannema L. te  Harlingen Schip de Harlingen, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)

3600

3

13-03-1874

Hannema L. te  Harlingen Schip de Harlingen, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)

8211

988-3, 6

Bladzijde 1

26-09-1839

Hannema N. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 6

Bladzijde 2

26-09-1839

Hannema N. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 6

Bladzijde 3

26-09-1839

Hannema N. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 28

Bladzijde 1

26-09-1839

Hannema N. te Harlingen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6830

22-A

21-01-1824

Hannema P. J. en alle andere Handelaren in Dranken te Harlingen zig beklagende over de Roei en proeflonen staat vermeld in een document ondertekend door de Minister van Staat belast met de Generale Directie de Ontvangsten betreffende enz, jaar 1824 (3)

9182

441

08-03-1916

Hannema Petrus ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

9180

420

05-03-1915

Hannema Petrus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6099

1021

15-10-1823  

Hannema Ph. .---- Westerdijk lid der Kerkenraad van de Herv. Gemeente te Franeker  dient een request in om verhoging van het predikanten tractement ook al omdat door het overlijden van hun oudsten leeraar de heer Jolink J. H. (Johannes Henricus) en wegens de geringheid van het predikanten tractement kan men geen  enz. ook het antwoord van de burgemeester van Franeker jaar 1823 (10) 

6383

94   

23-04-1814

Hannema Pieter de weduwe te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 6>>

27-08-1839

Hannema R. U. te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8386

949/6-4

Hannema S te Harlingen, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)

8375

708-5_5b

20-07-1841

Hannema S te Harlingen. staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8386

949/13

20-09-1841

Hannema S. , te Franeker  Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als leverancier  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8356

328-4

03-04-1841

Hannema S. de weduwe staat vermeld in een dossier Stand der Civiele en Correctioneele zaken door de Rijksadvocaat en wel de Correctioneele Regtspleging eerste kwartaal 1841 een document met 6 kolommen informatie zoals woonplaats en de reden waarvoor hij voor de regtbank moet verschijnen enz. jaar 1841 (7)

8359

372-10

16-04-1841

Hannema S. de weduwe van beroep Zoutreedersche te Harlingen en dat op grond van een Proces verbaal van Bekeuring wijzende van de regtbank in Strafzaken te Leeuwarden is zij tot een geldboete van f. 3736.- en de kosten f. 287.93  enz. jaar 1841 (4)

8361

437-3

04-05-1841

Hannema S. het betreft een aantekening van de Arrondissements Inspecteur te Leeuwarden een opgamaakte verdeeling van de weduwe voornoemd enz. jaar 1841 (3)

6389

33-34

02-11-1814

Hannema S. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde tweede Bataillon, Onderwerp:  geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)

6402

 

922-1+5

09-12-1815

Hannema S. J. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

9185

1751/4

01-01-1917

Hannema S. Lzn. Voorzitter van de Kamer van Koophandel te Harlingen  jaar 1917 (2)

8280

526-1, 7

22-05-1840

Hannema S. te Bolsward  als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer  Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 6

22-05-1840

Hannema S. te Harlingen  als afzender wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2,

33, 1, 2

19-06-1840

Hannema S. te Harlingen  Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8386

949/25

20-09-1841

Hannema S. te Harlingen , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/6-5

Hannema S. te Harlingen , voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

8280

526-1, 12

22-05-1840

Hannema S. te Harlingen als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 13

22-05-1840

Hannema S. te Harlingen als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 9

22-05-1840

Hannema S. te Harlingen als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 4

22-05-1840

Hannema S. te Harlingen als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Hannema S. te Harlingen als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 12

Bladzijde 1

26-09-1839

Hannema S. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 13

Bladzijde 2

26-09-1839

Hannema S. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 13

Bladzijde 3

26-09-1839

Hannema S. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 2

Bladzijde 2 26-09-1839

Hannema S. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van  Ængwirden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1836 (7) dossier met ca. 1000 namen (132) 1839 (7)

8211

988-3, 20

Bladzijde 3

26-09-1839

Hannema S. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 25

Bladzijde 4

26-09-1839

Hannema S. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 5

Bladzijde 4

26-09-1839

Hannema S. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 5

Bladzijde 4

26-09-1839

Hannema S. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 5

Bladzijde 5

26-09-1839

Hannema S. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 7

Bladzijde 1

26-09-1839

Hannema S. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 29

Bladzijde 1

26-09-1839

Hannema S. te Harlingen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 33 Bladzijde 1

26-09-1839

Hannema S. te Harlingen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 36

Bladzijde 2

26-09-1839

Hannema S. te Harlingen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 40 Bladzijde 2 26-09-1839

Hannema S. te Harlingen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/7

25-09-1841

Hannema S. te Harlingen Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken)  Jaar 1841 (3)

8375

708-5_13 + b

20-07-1841

Hannema S. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_20a

20-07-1841

Hannema S. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_25d

20-07-1841

Hannema S. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_28

20-07-1841

Hannema S. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco) Grietman van Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_29

20-07-1841

Hannema S. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn  met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_4

20-07-1841

Hannema S. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8375

708-5_40

a + b

20-07-1841

Hannema S. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_5a+b

20-07-1841

Hannema S. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (7)

8375

708-5_6b

20-07-1841

Hannema S. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_12

20-07-1841

Hannema S. te Harlingen staat als uitvoerder vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_7

20-07-1841

Hannema S. te Harlingen staat als uitvoerder vermeld in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Baarderadeel

Hannema S. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Hannema S. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Het Bildt

Hannema S. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Franekera-

           deel

Hannema S. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Franekeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

Hannema S. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Hannema S. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Smallinger-

            land

Hannema S. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Tietjerkste-

         radeel

Hannema S. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Hannema S. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Bolsward

Hannema S. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (2) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

Hannema S. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 6-1 19-06-1840

Hannema S. te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 6-2 19-06-1840

Hannema S. te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2,

25, 2, 3

19-06-1840

Hannema S. te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2,

40-1, 2

19-06-1840

Hannema S. te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 12,1

19-06-1840

Hannema S. te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 13-2

19-06-1840

Hannema S. te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 18

19-06-1840

Hannema S. te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 20,3

19-06-1840

Hannema S. te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 29

19-06-1840

Hannema S. te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Hannema S. te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke Dranken en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 7

19-06-1840

Hannema S. te Harlingen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Stedelijke belastingen van de Stad Bolsward in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8280

526-1, 29

22-05-1840

Hannema S. te Harlingen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 40

22-05-1840

Hannema S. te Harlingen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 18

22-05-1840

Hannema S. te Harlingen uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2,

5-2, 3

19-06-1840

Hannema S. te Harlingen Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8386

949/40

20-09-1841

Hannema S. te Harlingen wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als v erkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/42

20-09-1841

Hannema S. te Harlingen wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/19

20-09-1841

Hannema S. te Harlingen,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als leverancier van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/6

25-09-1841

Hannema S. te Harlingen,  Staat in een document als afzender op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 )

8386

949/18

20-09-1841

Hannema S. Te Harlingen, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als leverancier van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/22

20-09-1841

Hannema S. te Harlingen, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/12

20-09-1841

Hannema S. te Harlingen, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als uitvoerder van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 1

19-06-1840

Hannema S. te Harlingen, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 2

19-06-1840

Hannema S. te Harlingen, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Aengwirden in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 4-2

19-06-1840

Hannema S. te Harlingen, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 5

Bladzijde 3

26-09-1839

Hannema S. te Harlingen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 4

Bladzijde 3

26-09-1839

Hannema S. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 36

Bladzijde 3

26-09-1839

Hannema S. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Hannema S. te Sexbierum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8384

911/7

14-09-1841

Hannema S. Zoutzieder heeft aangifte tot uitoefening van zijn bedrijf gedaan jaar 1841 (3)

6853

28-A

02-09-1824

Hannema Sjoerd Brander te Harlingen een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6394

338

18-04-1815