Home

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

6671

54 blz. 15

22-01-1818

Hefs J. te Venhuizen Predikant Classis van Hoorn wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

8033

1276-15

27-06-1838

Heftering Hendrik , Fuselier 5e afdeeling Infanterie *  06-05-1796 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6864

18-C

07-01-1825

Heftij Johan 26-02-1799 Leichtingen , Regiment Zwitsers ;   hij wordt vermeld als soldaat op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Hegemans Evert 29 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Hegemans Evert, 268 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Hegemans Fredrik, 264 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8374

703/1

19-07-1841

Hegemans Mietje, ------- Feddes Aaltje, Plantinga Barbera, Hegemans Mietje, Schreuder Catharina, Gerrits Johanna, Dam van Akke, Dreunhuizen Hendrika, Dreunhuizen Jantje,  Vries de Catharina, Drost Antje,  Bron Mietje,  Mensing Sietske, Meyer Geeske,  Lambrecht Geertrui,  Ulrichs Getje en Steen van der Pietje alle verkoopsters van Visch aan de gewone vischmarkt te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (2)

6401

 

860-1-3+6

31-10-1815

Heggers G. hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

8384

920-20

17-09-1841

Hegman Hendrik * Nijmegen 11-06-1814, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

8257

69/20, 3

nummer 71

20-01-1840

Hei de Gerrit Willems te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

9180

264

06-02-1915

Hei van der Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8204

829/20, 264

Blz. 4

14-08-1839

Hei van der Tjibbe Gerrits hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correctie

26-03-1824

Heibeek Petronella, 365 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6276

1102-14

18-12-1816

Heickman B. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

9187

798

14-06-1918

Heida Anne * 29-11-1886 Mildam Veldwachter te  Leeuwarden , jaar 1918 (3)

9189

800

14-07-1919

Heida Anne controleur bij de brandstofvoorziening , zijn benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden jaar 1919 (2)

8110

34, 903/23

12-09-1838

Heida Anne Steenwijk Schipper, jaar 1838

5664

162, 19

27-02-1917

Heida B. Grouw Kapitein op de Oostergoo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

27, 6

16-04-1914

Heida B. Grouw Kapitein op de Oostergoo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

6393

134

28-02-1815

Heida Boele Pieters Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

9181

1645

03-09-1915

Heida Feiko,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8367

550/8

00-00-1841

Heida Feitze, schipper te Drachten, bij zijn dochter is de natuurlijke pokken geconstateerd 7 Juni  1841 (1)

5664

274-a, 19

28-02-1918

Heida Gebroeders Grouw Schip  de Oostergoo, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

8176

307/14, 286

21-03-1839

Heida H. O. Drachten Schipper op de Drie Gebroeders, jaar 1839

6066

 

36

16-01-1821

Heida Hendrik Koerds (cs)  allen koopers  van de in de jare 1811 verkochte Domein goederen op het Oranjewoud , verder een eisch tot betaling van erfpacht enz. enz. jaar 1821 (1)

6073

653

27-08-1821

Heida Hendrik Koerts (CS)  allen kopers van den in den jare 1811 verkochte domeingoederen  op het Oranjewoud  , wegens een eis van betaling van erfpacht  enz. enz. jaar 1821 (2)

8280

517-11,

34-35, 39

19-05-1840

Heida J. R. te Makkinga  wordt vermeld als schatter in de Gemeente Duurswolde, Beetsterzwaag, Oldeberkoop in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11,

34-35, 40

19-05-1840

Heida J. R. te Makkinga wordt vermeld als schatter in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11,

34-35, 41

19-05-1840

Heida J. R. te Makkinga wordt vermeld als schatter te Oosterwolde en Donkerbroek in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8380

835-4

05-07-1841

Heida J. R. te Makkinga wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5)

9181

 

2123

30-11-1915

Heida J. te Oldeholtwolde hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot het maken van een uitweg naar de rijksweg en een slootdemping, met een situatieschets (blauwdruk)  jaar 1915 (13)

5988

517

30-06-1814

Heida Jan Roels, Een staat met namen van de reclamanten over de directe belastingen met als onderwerp ongebouwde Eigendommen, jaar 1814 (3)

6039

778

20-10-1818

Heida Jan Sipkes die verklaard geen voet gronds in de Gemeente Haske in eigendom te bezitten enz. enz. ,  Hornstra Tjamme Hendriks hij is eigenaar van grond in   de Gemeente Haske enz. jaar 1818 (3)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Heida Jan Sjerps 112 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6054

63 blz. 40-49-51,75, 83-87

27-01-1820

Heida Jeep Jans de weduwe en kinderen eigenaar aangrend door de hele akte heen  ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92 )

8280

526-3, 2

21-05-1840

Heida Jeep Jans te Schoterland staat in een document met de naam Staat van Miliciens voor welke geene paspoorten van de Corpsen zijn ontvangen en ook niet bekend dat ze bij de staande armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd uit den dienst zijn gegaan met 6 kolommen  info enz. jaar 1840 (4)

8364

489-6

1+21-23

18-05-1841

 

Heida Johannes Roelofs staat in een document Controle Gorredijk met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (4)

9181

1413

06-08-1915

Heida Johannes Thomas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6054

63 blz. 30, 32 en 36

27-01-1820

Heida Klaas Sipkes, Boerenzoon te Brongerga genoemd als eigenaar en koper 4e , 7e,   perceel---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92 )

9126

1437

01-10-1879

Heida P. IJ. te Oude Horne , Onderwerp een Volksoploop te Oude Horne voor zijn huis en daar baldadigheden hebben plaats gehad zoals stenen gooien enz. jaar 1879 (2)

6244

295

05-04-1814

Heida P. M., Siebenga A. , Brouwer G. D., Heida R. P., Bartjes van F. P., Boer de H. W., Heida P. M., Douwenga A. D.,  Jansma K. J., Jong de H. H. zij zijn aanwezig als gecommiteerden op het Gemeentehuis van Oudeschoot en de beide leden Bienema F. en  Siebenga H. zijn absent gebleven  Onderwerp de vergadering onder voorzitterschap van  Vierssen van P. O. betreffende  de staat van begroting post voor post enz. enz. verder komt voor de onkosten van  de Landstorm,  Cabarets, Veldwachters, Ambtenaren  enz. enz. jaar 1814 (5)

5988

517

30-06-1814

Heida Piekele P. , Een staat met namen van de reclamanten over de directe belastingen met als onderwerp ongebouwde Eigendommen, jaar 1814 (3)

6054

63 blz. 30, 64

27-01-1820

Heida Pieter Jeeps en belendende  percelen komt voor in; Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de finale akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92 )

6293

47, 1-14

07-10-1818

Heida R. P----   Goinga van Sieds Pieters te Heerenveen Hij schrijft en ondertekend een brief met als onderwerp: dat zijn request van 25-08-1815 in betrekking als gezworen klerk in Schoterland heeft opgemaakt uit de stukken enz. onder hem aanwezig en daar een kastekort is i.v.m. de vrijwillige werving van manschappen in 1809 enz. enz. wordt ook in genoemd: Coehoorn van Scheltinga Menno deze heeft een som geld genegotieerd van  Tuijmelaar Hendrik zonder daarvoor verantwoording te hebben gedaan enz.  en Brouwer G. J. (Gerben Jelzes) Assessor van Schoterland , verder verklaart Berg van den Giel Cornelis  Vrederegter te Heerenveen, te weten dat  in het najaar van 1809  in naam van het bestuur van de heer Willinga J. A. van Oldeberkoop een somma van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen voor transport enz. en dat  de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van  Tuijmelaar Hendrik dat hij ten huize van Fonk Pieter Johannes verder een verklaring van Gorter Wigle Sjoerds Executeur van Schotereland verklaard dat hij weet dat uit het kistje een somma van duizend gulden is genomen door enz. enz. jaar 1818 (14)dossier met verdere administratie zoals de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland (45)

6244

295

05-04-1814

Heida R. P., Siebenga A. , Brouwer G. D., Heida R. P., Bartjes van F. P., Boer de H. W., Heida P. M., Douwenga A. D.,  Jansma K. J., Jong de H. H. zij zijn aanwezig als gecommiteerden op het Gemeentehuis van Oudeschoot en de beide leden Bienema F. en  Siebenga H. zijn absent gebleven  Onderwerp de vergadering onder voorzitterschap van  Vierssen van P. O. betreffende  de staat van begroting post voor post enz. enz. verder komt voor de onkosten van  de Landstorm,  Cabarets, Veldwachters, Ambtenaren  enz. enz. jaar 1814 (5)

6293

47-20 t/m/34

07-10-1818

Heida Rykle P.  ----  Siebes Andries (Overleden) , Scholtema Wobbe Nolles, Tuijmelaar H., Taconis H. en Hogeveen Jacob Klazes allen lid van het bestuur  van een commissie van 5 Notabelen der dorpe Heerenveen alvorens overte gaan tot de werving van enz. enz.  verder wordt genoemdt en ondertekenen dit stuk;  Willinge Jan Albert te Oldeberkoop  als gevolmachtigde van Haren van Onno Zivier,  Scheltinga van M. C. Loze de Jacob Horlogemaker,  Feddema Fedde Jentjes,  Bergh van den G. C.,  Heida Rykle P.  Brouwer Gerrit Durks, Piebenga H.,  Nijenhuis H. T.,  Hoida T. M. , Glu de Jan , Onderwerp; een somma van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen voor transport enz. en dat  de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van enz zie ook voor meer tekst b.v.  Gorter Wigle Sjoerds  jaar 1818 (15) totale dossier (45)

6256

338

21-02-1815

Heida S. J. ondertekend een document als lid van de raad van Mildam betreffende crediteuren op de Staat der achterstallige schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815 (8)

6054

63, blz. 42-43-76-78

27-01-1820

Heida Sipke Jans eigenaar aangrenzend perceel eenige Bosschen (na perceel 12)  ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92 )

6834

23-C

17-02-1824

Heida Sipke Pieters staat in een document van voordragt van vacerende 2e Luitenantsplaatsen bij het 3e Bataillon Rustende Schutterij in het voormalige district van en met vermelding van zijn benoeming in en hogere rang enz. jaar 1824 (5)

9181

1413

06-08-1915

Heida Sjoerd,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6393

134

28-02-1815

Heida Tjeerd Roels Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6407

198-1+6-7

04-05-1816

Heida Wisse Hendrks staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6100

1215-2v

29-11-1823

Heidanus Abraham Sierds hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Blija  enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

8268

257/14, 189

13-03-1840

Heidanus Grouw Scheepsmeter, jaar 1840

6854

9-A

15-09-1824

 Heidanus Jacob Posthumus---- Bakker Jan Foppes,  Bierbrouwer te Sneek in de Brouwerij genaamd De Vriesche Hooijberg,  een proces verbaal  wegens het aan hebben van een vuur onder de ketel zonder daarvoor declaratie enz.  het proces verbaal is een handgeschreven brief ondertekend door de commies Heidanus Jacob Posthumus  jaar 1824  (5)

6623

60

31-12-1813

Heidanus Leendert de weduwe, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4)

6250

968

14-10-1814

Heidanus Leendert de weduwe, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Heidanus Leendert de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6623

207

31-10-1813

Heidanus Leendert zijn weduwe staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6385

142

06-07-1814

Heidanus Pieter Sijds te Hallum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6269

373

01-05-1816

Heidanus Sierd Abrahams, ---- Rinsma Folkert Pieters, Heidanus Sierd Abrahams, Jensma Gosse Gellofs, Postma Gerit Gerrits Junior, Bosch Feike Hendriks en  Bokma Dirk Bokkes allen Landbouwers te Hallum schrijven en tekenen  een brief aan de Gouveneur van Vriesland   dat zij in 1813 ieder ten dienste van de Russische Armee een paard hebben geleverd zonder enige betaling ontvangen te hebben enz. enz. jaar 1816 (2)

6242

56               01-02-1814

Heidanus Sierd H. ---- hij ondertekend samen met 9 andere leden van de Municipalen Raad over de Gemeente Hallum een document betreffende de verdeling der roerende en onroerende goederen van het voormalige district Ferwerderadeel enz. tevens ondertekend de Burgemeester Arentsma Martin. I. G. (Isaac Gijsbert) mede  jaar 1814 (2)

8223

 

1207/13

26-11-1839

Heidanus, Lijst met  28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe belastingen en Accijnsen te Gorredijk Tzum, Jongh, Houtsma, van der Meer, Heidanus, Schelfsma, Meyer, Steringa, Wygersma, Houtsma, Hoornstra, Buisma, Itteme en van Geffen,

8359

373-20

17-04-1841

Heidbuurt Tjeerd Klazes te Tietjerksteradeel (Gemeente) komt voor op een Nominatieve Staat van Lotelingen der ligting 1841 welke door den Militie Raad voor altijd zijn vrijgesteld en die in het geval verkeerden van slechts een jaar vrijgesteld te worden enz. jaar 1841 (8)

6080

224

04-03-1822

Heide (Heijde) van der Hendrik Jaspers---- Koudum, Onderwerp:  dat op 14 januari 1822 ten 8 1\2 uur s’ avonds bij een hevige storm uit het Noord Noordwesten vergezeld met  bliksem enz. enz. is ingeslagen in de kerk van Koudum  en 3 duim heeft doen inbranden enz.  dat de Executuur Hemminga enz. en een bliksemstraal in het huis van de deurwaarder Quarre Rein Jeremias  , en dat hij direct naar de toren is gegaan enz. gelijk ook Heijde van der Hendrik Jaspers van beroep Slagter,  Zaagsma Gosse Sjoerds van beroep Timmerman, Hofman Johannes Walters van beroep Arbeider dog thans gedetineerd,  Dam ten Durk Doedes Timmermansknegt,  die met Quarre Rein Jeremias   de klok hebben geklipt en door een toeschietende menigte enz. enz.  en dat genoemden  emmers en lantaarns verzamelden en dat  Jaarsma G. W. de Assessor enz.  en van Postma Lolke Lolkes van beroep Schoenmaker en dat  Werf van der Walle te Koudum de tweede enz. enz.  en de tweede emmer door Rampeon Jan boerenknegt bij Aasma Johannes Namles te Koudum  en dat de toren toen brandvrij was enz. (een mooi lang verhaal) jaar 1822 (3)

6418

248-A

 8e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Heide Jan Jeps te Mildam wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den die uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6854

23-A

23-09-1824

Heide Jannes Jans te Wolvega, Hij wordt uitgenodigd om persoonlijk zijn benoeming als Rijksambtenaar kennis te doen dragen  en na de eedsaflegging de nodige instructies zullen ontvangen jaar 1824 (3)

9186

548

04-05-1918

Heide ter Lammert, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9183

756

03-05-1916

Heide ter Tjeerd,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9186

548

04-05-1918

Heide ter Tjeerd, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9189

1400

28-11-1919

Heide v .d. Sipke Kampen Sollicitant, met persoonsgegevens  Voor Veldwachter  teTietjerksteradeel, jaar 1919  (2)

6381

45 en 46

10-02-1814

Heide v. d. E. Jans Rodenhuis ….?---- Takes Rintje (Kuiper) een handgeschreven en getekende brief door Kerkhoven E. J. , Heide v. d. E. Jans , Minnema ….? En Ernout Joh’s verklaren dat eerstgenoemde  wegens de Militienummer 149 in de loting der Landmilitie heeft getrokken een zoon is van Rintjes Stijntje en van haar vooroverleden man Halbes Taeke hij zeer onontbeerlijk is voor zijn moeder en zijn minderjarige drie broeders en twee zusters omdat dit gehele gezin door zijn beroep als touwslager enz. enz. tevens verklaard  Rodenhuis ….? dat Takes Rintje bij hem op de lijnbaan zedert 8 jaren werkende is, alles te Harlingen, tevens een handgeschreven brief (requeste) van zijn moeder op de achterkant staat vrijgesteld enz.  jaar 1814 (4)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Heide v. d. Joh’s Sjoerds 139 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

3575

16

11-11-1878

Heide v. Kl. Ferwerd Schipper op de Welvaard vermeld in een document met als onderwerp: Beurtveren met 10 kolommen informatie over de schippers en eigenaren enz. jaar 1878 (3)

3698

A-20

08-10-1828

Heide v.d. Aukje Binderts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

6424

584

02-12-1817

Heide v.d. D. E. 16 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8210

958/2 211

Bladzijde 1

17-09-1839

Heide v.d. D. te Oudwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8308

1087-11, 2

03-11-1840

Heide v.d. Dirk---- Gerritsen Pieter nummerwisselaar met Heide v.d. Dirk . Lot reserve 1840 van de 7eafd . Infanterie gem. Leeuwarden hij is bij  de Staande Armee overgegaan enz. jaar 1840 (5)

9725

Deel 2

Blz. 140

00-00-1894

Heide v.d. Dirk, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

6424

584

02-12-1817

Heide v.d. G. 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Hindelopen Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

3622

A-3

blz. 6

05-01-1848

Heide v.d. Geert Auwerts, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 6

31-12-1852

Heide v.d. Geert Auwerts, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

9921

22              20-10-1882

Heide v.d. H., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8210

958/2 211

Bladzijde 5>>

17-09-1839

Heide v.d. I.(J.?) B. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8210

958/2 211

Bladzijde 5>>

17-09-1839

Heide v.d. J. H. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6834

20-A

13-02-1824

Heide v.d. Jan L. Restant staten op de impost van Turf  kantoor Oostermeer, 1823 , met te betalen bedragen. Jaar 1824 (3)

6251

1061

07-09 -1814

Heide v.d. Jan, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

6424

609

10-12-1817

Heide v.d. Jelle Gaskes 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

9183

1198

05-08-1916

Heide v.d. Klaas, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8285

615-2, 5-3

19-06-1840

Heide v.d. M. te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

9183

1731

05-12-1916

Heide v.d. Melle, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9180

42

07-01-1915

Heide v.d. Michiel Salomon,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

8210

958/2 211

Bladzijde 2

17-09-1839

Heide v.d. O. S, te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6424

584

02-12-1817

Heide v.d. P. E. 5 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6424

609

10-12-1817

Heide v.d. Pieter A. 2 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Heide v.d. Pieter A., 53 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Heide v.d. Pieter A., 92 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6390

19

08-12-1814

Heide v.d. R. B. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Heide v.d. Simon P., 50 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Heide v.d. Simon P., 84 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6406

175-1+4-5

09-04-1816

Heide v.d. Wibren Gosses staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6284

1099 blz. 5

31-10-1817

Heide v.d. Wopke T. , Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6651

209

01-05-1816

Heide v.d. Wopke Tjeerds---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28)

9180

42

07-01-1915

Heide v/d Bareld,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6634

1525

08-12-1814

Heide v/d/ Wopke Tjeerds, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

9180

642

07-04-1915

Heide van de Wytze, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Heide van den Ate, 848 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8369

596/5

00-00-1841

Heide van der  J. te Franeker, Dossier met ook een handgeschreven brief met  zijn handtekening----,Onderwerp;Personele Belasting , een bezwaarschrift jaar 1841 (6)

6075

 

778

13-10-1821

Heide van der A. die als Bijzonder schoolonderwijzer  der 2e klasse  en wordt toegelaten in deze functie te Leeuwwarden wordt ook genoemd de district School opziener Plaats van der H. J. D. jaar 1821 (1)

6644

799

nrs.104-118

25-09-1815

Heide van der Albert Jakobs te Nijeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6393

134

28-02-1815

Heide van der Anne Tierkes Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

9181

1413

06-08-1915

Heide van der Anne Tjeerds,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6074

703

15-09-1821

Heide van der Ate hebbende de 2e rang  als onderwijzer en werkzaam in de school van mejuffrouw de weduwe Rameau  met het verzoek om deze school te mogen overnemen  en dat hij allerzinds zoo wegens zijne bekwaamheid als goed zedelijk gedrag, ook genoemd de heer Walker ….? enz.   jaar 1821 (5)

6077

1022

20-12-1821

Heide van der Ate heeft als bijzonder Onderwijzer der tweede Klasse te Leeuwarden zijn functie op 1 november aanvaard. enz. jaar 1821 (1)

9184

416

08-04-1917

Heide van der Bareld----- Bouwer Franciscus, Veldwachter te Buitenpost , een ingediende klacht tegen hem van vermeende  beinvloeding van getuigen in de strafzaak(het proces verbaal  opgemaakt door Bolt Jan Rijksveldwachter wonende te Kolhorn is ook in dit dossier)  tegen Heide van der Bareld i.v.m. mishandeling van  Dootjes Wiebe , wordt ook in genoemd Hoeksma Lolkje jaar ,  Sloterdijk vrouw van Tabak Hendrik wonend te Surhuisterveensterheide, ook Tabak Arend en Dootjes Wiebe beide wegens meineed veroordeeld tot  acht maanden en een Wietske, Meer de Pieter, Poppinga, met getekende verklaringen van Tabak Roelof, Boer de Koop, en Bouwer Franciscus als Veldwachter getekend (een pracht dossier)  jaar 1918  (15)

6868

22-02-1825

29-C

Heide van der Bauke Gosses staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolommen met informatie) Jaar 1825 (2)

6868

22-02-1825

29-C

Heide van der Bauke Gosses staat vermeld op een document genaamd: Niminatieve staat der Miliciens in Reserve bij de afdeling Kurassiers No. 3 uit de provincie Vriesland dewelke ingevolge aanschrijving van het Departement van Oorlog enz. (5 kolommen met informatie) Jaar 1825 (2)

7977

145-1

10-02-1837

Heide van der Bauke Rijkeles hij is benoemd en aangesteld tot vaste Postbode  op Leeuwarden jaar 1837 (4)

9181

1413

06-08-1915

Heide van der Berend,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9921

20

19-10-1882

Heide van der Bindert Politiebediende te  Warga gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9182

670

13-04-1916

Heide van der Boele---- Velde van S. G. voorzitter van de IJsclub te Surhuisterveensterheide vraagt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning aan voor een feestavend bij Heide van der Boele (verlofhouder) enz. op vrijdag 14 april 1916, maar de vergunning wordt geweigerd op grond van enz. jaar 1916 (3)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Heide van der Bote, 462 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6046

364

26-05-1819

Heide van der C.  hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordnnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1819 (1)

6385

138

06-07-1814

Heide van der Cornelis Douwes te Collum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6046

334

13-05-1819

Heide van der D.---- Burenstein van Otterloo O. en Schultze H. en Heide van der D. aan hen uitbetaalde ordonnancien ten bedrage van enz. jaar 1819  (1)

6030

19

08-01-1818

Heide van der D. een afgegeven ordonnantie wegens reparatieen aan het Gouvenermentsgebouw  van fl. 1150.= jaar 1818 (1)

6039

760

10-10-1818

Heide van der D. Onderwerp; een ordonnancie van fl. 618, jaar 1818 (1)

6279

307

20-03-1817 

Heide van der Dirk en  Plekker Klaas  Mr. Timmerbaasen wonende op het Zuidervliet bij Leeuwarden dat zij wegens aangenomen werken in den jare 1810 voor de stad Leeuwarden ten bedrage van fl. 1134-10-6  als veste van een meerdere somma  van fl. 3020 wegwns ene aanbesteding op den 5e juni enz. enz. enz.  zij schrijven een brief aan de Gouveneur van Vriesland voor betaling jaar 1817 (2)

9725

Deel 2

Blz. 156

00-00-1895

Heide van der Dirk, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 165 

00-00-1896

Heide van der Dirk, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

8377

764/1

05-08-1841

Heide van der Douwe--- Eerde van Wouter Turfschipper te Harlingen verzoekt om bijstand tot het terug bekomen van papieren die strekken moeten om een uitbetaling te doen van een bedrag dat hem is toegewezen bij een proces enz. enz, wordt ook als getuige (zwart op wit geschreven) genoemd de brievenbesteller der Diligence Heide van der Douwe jaar 1841 (3)

8372

636-10

30-06-1841

Heide van der Eelke Hendriks, Kanonnier  regiment rijdende artillerie * 30-01-1817 Koudum,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

9181

1413

06-08-1915

Heide van der Egbert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9180

264

06-02-1915

Heide van der Evert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9180

420

05-03-1915

Heide van der Evert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

9180

264

06-02-1915

Heide van der Foppe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6868

19-02-1825

22-C

Heide van der Frans staat vermeld op een Opgave der manschappen van de 8e Afd. Infanterie een ducument met 6 kolommen info.  jaar 1825 (4)

6868

19-02-1825

22-C

Heide van der Frans staat vermeld op een Opgave der manschappen van de 8e Afd. Infanterie een ducument met 6 kolommen info.  jaar 1825 (4)

6870

09-03-1825

42-C

Heide van der Frans, Loteling hij komt voor op Nominatie Staat militair 3e afd. Infanterlater eerst als dienstplichtige en later als vrijwilliger met datums enz. jaar 1825 (4)

3622

A-8

 stuk 2 en 4

27-12-1867

Heide van der Freerk Geerts en Heide van der G. A.. Onderwerp: dat er een bezwaar is ingebracht enz. jaar 1867 (6)

8383

894/7

09-09-1841

Heide van der G. H. weduwe van Vellinga P. G. wonende onder Hardegarijp dient het verzoek in om kwijtschelding van  een boete van fl. 100 of  1 maand gevangenisstraf wegens het enz. enz. jaar 1841 (2)

3622

A-7 stuk

10 t/m 14 en 29

13-02-1863

Heide van der Geert Auwerts Pachter van het Gerben Alles Verlaat, staat vermeld in een dossier: Pachters der Tollen langs het Kanaal van Dokkum naar Stroobos  er wordt  vermeld huur van het huis/herberg en de tuin, Tolgelden, Grasgewas enz. enz. jaar 1863  dossier (39)

3622

A-6

23-12-1857

Heide van der Geert Auwerts van beroep Landbouwer wonende te Gerkesklooster hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat  met als borg Wal van der Tjerk Lammerts en Zuidersma Willem Popkes aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1858-1863 (24)

3622

A-8

stuk 2 en 4

27-12-1867

Heide van der Geert Auwerts.---- Heide van der F. G. en Heide van der G. A.. Onderwerp: dat er een bezwaar is ingebracht enz. jaar 1867 (6)

3622

A-3

07-12-1847

Heide van der Geert Auwes---- Wal van der Folkerts Lammerts van beroep Schipper wonende te Gerkesklooster hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat met als borg Wal van der Sijtze Lammerts en Heide van der Geert Auwes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1848-1853 dossier (26)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Heide van der Geert, 623 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9190

207

06-02-1920

Heide van der Gerben geb. 1-10-1890 wonende Dragster Compagnie aanstelling als veldwachter, jaar 1920 (2)

9187

890

04-07-1918

Heide van der Gooitzen, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8375

715-1

21-07-1841

Heide van der Grietje Harmens weduwe van Vellinga Pier Gerbens te Hardegarijp Onderwerp; een brief over een request Jaar 1841 (2)

6084

654

09-07-1822

Heide van der H.  de weuwe van beroep Pompmaakster te Leeuwarden,  Tuchthuis te Leeuwarden het plaatsen van een nieuwe pomp op de de plaats vanwege de weduwe Heide van der H. Pompmaakster te Leeuwarden jaar 1822 (1)

8380

833-2

24-08-1841

Ooststel-

      lingwerf

Heide van der H. P. te Oldeberkoop staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6622

2048

04-12-1813

Heide van der H. staat vermeld op een document genaamd Tableau der nog onbekende declaratien van het Huis van Correctie en Huis van Detentie van de gevangenhuisen te Leeuwarden over het 4e  Trimester 1812 met vermelding van b.v. geleverde goederen, gedane reparatien, tractementen enz. jaar 1813 (7)

9190

428

01-04-1920

Heide van der Haaije Brugwachter en Veldwachter te Hooidammen onder Oudega  zijn aanstelling ale Veldwachter jaar 1920 (2)

9182

285/22

07-02-1916

Heide van der Haije Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

9180

264

06-02-1915

Heide van der Harm,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9180

330-22

17-02-1915

Heide van der Haye Met signalement  Politiedienaar Leeuwarden , jaar 1915 (4)

6254

140-B-blz. 25

17-01-1815

Heide van der Hendrik uit een huis aan de Noord Kant aan de Nieuwe Buren ,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815

6870

18-03-1825

11/2-A

Heide van der J. J. te Wolvega hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

6254

151

06-02-1815

Heide van der J. J. wegens Tractement van 1 September 1811 tot en met  19 December 1811 desselfs sterfdag enz. ,  Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813   jaar 1815 (10)

8280

517-11, 9

19-05-1840

Heide van der Jan A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in  het Kantoor Oostermeer, Gemeente Oostermeer, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Heide van der Jan Jans 128 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8211

979/3

23-09-1839

Heide van der Jan---- Meulen van der Anne Sanders van beroep Korenmolenaar te Rottevalle onder Smallinger Opeinde het betreft een bekeuring om bij minnelijke schikking te beeindigen maar dat blijkt vruchteloos te zijn geweest en er nu en boete van f. 200 open staat op een stuk weilande ganaamd de Fok ter groote van enz. gelegen te Rottevalle met belend ten noorden Dijkstra Linze Theunis te oosten Faber Marten Annes ten zuiden de wijk en ten westen Faber Hendrik Annes en een stuk land ten noorden de wijk ten oosten Heide van der Rintje Jans, ten zuiden de Volgeralaan en ten westen de erven van Jiskes Jogchum ook een notaris akte voor notaris Veen van der Karst Jans  betreffende het patent en accijns op het gemaal (was) ondertekend door Meulen van der A. S., de getuigen Nieuwenhuis Bareld Hanzes van beroep Arbeider te Opeinde., Kuipers Johannes Rienks Koopman in de Zuiderdragten en de Notaris enz.  verder in dit complete dossier Proces-Verbaal gemaakt door de commiessen der 2e klasse Heide van der Jan  en Zavel Sierd Jans, Borgstelling van Dijk van T. A. een brief ondertekend door de bekeurde, ook stukken van Valsheid, enz.  jaar 1839 (44)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Heide van der Jan Pieters 13 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

8224

1236/6

nummer 20

00-12-1839

Heide van der Jan Sietzes te Boornbergum wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)

6383

95   

23-04-1814

Heide van der Jan te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6419

287-A_ 1e

Compagnie

23-06-1817

Heide van der Jan wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3)

9725

Deel 2

Blz. 92

00-00-1891

Heide van der Jan,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9187

1114

07-08-1918

Heide van der Jan, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6095

491

10-06-1823 

Heide van der Jannes Jans hij is aangesteld als deurwaarder in Wolvega en Weststellingwerf enz. jaar 1823  (2)

6392

75

30-01-1815

Heide van der Jannes Jans is benoemd als Lid van der Krijgsraad bij het 4e Bataillon Landstorm in het Arrondissement Heerenveen maar uit hoofde van vrijstelling enz. wordt voorgedragen voor deze post Dijk Jan Jans Fuselier bij de 4e Comp. enz. jaar 1815 (1)

6870

18-03-1825

11/3-A

Heide van der Jannes Jans te Wolvega hij wordt vermeld als fungerende Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Heerenveen jaar 1825 (2)

6254

151

06-02-1815

Heide van der Jannes wegens kosten van een reis naar Dinxterveen omtrent Justitie, 1e Hoofdstuk over 1810 en vroeger,  Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813   jaar 1815 (10)

9187

908

06-07-1918

Heide van der Jeen Kollum Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (1)

6418

248-DD

2e Compag.

1e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Heide van der Joh. Sjoerd staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

248-C 1e bat

3e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Heide van der Joh’s Sjoerds * Bergum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

248-b 1e bat 2e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Heide van der Johan Sjoerd 177 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Heide van der Johanes Sjoerds 177 Surhuisterveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8204

829/20, 264

Blz. 9

18-07-1839

Heide van der Johannes Gerrits hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13)

9191

717 blad 1

10-06-1920

Heide van der Jouke hij is een der leden van de Kamer van Koophandel, een lijst met 11 kolommen met veel info  , o.a. Geboortepplaats en datum, huidig beroep, woonplaats, welke andere openbare betrekkingen hij meer bekleed enz. enz/ jaar 1920 (3)

9185

1751/1

01-01-1917

Heide van der Jouke, met persoonlijke gegevens , beroep enz. Lid van de Kamer van Koophandel te Dokkum en omliggende gemeenten  jaar 1917 (3)

9187

1909-1

31-12-1918

Heide van der Jouke, Rogge en Pelmolenaar ---- Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dokkum en een lijst met  zijn leden waarop geboorte woonplaats beroep enz. : Rosingh Izebrand Petrus, Fortuin Dirk,  Demes Hermanus Franciscus Gerardus, Bergmans Jan Romkes, Dijkstra Pieter, Mudda Klaas T., Draisma Jan R., Heide van der Jouke,  Prins Willem Anne,  Bleeker Gabe secretaris der kamer jaar 1918 (4)

9465

Deel 2, 70

31-10-1866

Heide van der Jouwert te Jelsum, Beurt en Veerdienst van Jouwert naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)      

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Heide van der Klaas, 339 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6065

 

882

13-12-1820

Heide van der L.  hij was aannemer  te Leeuwarden , het betreft reparatieen  voor een bedrag van fl. 390.=  een procesverbaal door de opzichter Overney W. jaar 1820 (1)

6078

23 en 24

05-01-1822

Heide van der L. aannemer van beroep Onderwerp: betaling van fl. 645.= betreffende de aannemingsom  wegens reparatieen van het z.g.n. Landshuis te Leeuwarden jaar 1822 (3)

5667

Jaar 1880

akte 10 blad 8

Heide van der L.- Hij ondertekend met meerdere inwoners van Leeuwarden,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Heide van der Lammert, 749 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6064

 

801

09-11-1820

Heide van der Lieuwe----- Gevangenissen te Leeuwarden  wegens ca. 1000 gebroken ruiten en reparatie van de loden goten enz. enz. en verdere defecten ten bedrage van fl. 400.= enz. enz.  en dit is aanbesteed aan Heide van der Lieuwe die als laagste inschrijver voor fl. 390.= zal bekomen jaar 1820 (3

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Heide van der Lieuwe, 91 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6075

 

811

24-10-1821

Heide van der Lieuwe, Aannemer Onderwerp de Reparatieen aan het lokaal van den Rechtbank of het z.g.n. Landshuis te Leeuwarden enz. jaar 1821 (2)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Heide van der M. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8052

34/7120

816/3

15-08-1837

Heide van der M. J. Sexbierum Schipper, jaar 1837

8285

615-2, 5-2

19-06-1840

Heide van der M. te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

9180

264

06-02-1915

Heide van der Maaike,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6654

372 blz. 8

09-08-1816

Heide van der Meeuwes Pieters , te Nijeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6644

799

nrs.75-103

25-09-1815

Heide van der Meeuwes Pieters te Nijeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

9180

420

05-03-1915

Heide van der Minne,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

9187

890

04-07-1918

Heide van der Oebele, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Heide van der Pieter 3 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

255-B

01-06-1817

Heide van der Pieter C. 108 en Donkerbroek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6871

22-03-1825

11/3-C

Heide van der Pieter Everts staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)

6871

22-03-1825

11/1-C

Heide van der Pieter Everts te Ooststellingwerf staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

9184

216

17-02-1917

Heide van der Pieter Haulerwyk Voordracht en benoeming voor  de functie van Veldwachter te Lemsterland, jaar 1917 (3)

6422

458 1e Bataillon

06-10-1817

Heide van der Pieter staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

8280

517-11,

34-35, 39

19-05-1840

Heide van der R. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Rottevalle in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8211

979/3

23-09-1839

Heide van der Rintje Jans---- Meulen van der Anne Sanders van beroep Korenmolenaar te Rottevalle onder Smallinger Opeinde het betreft een bekeuring om bij minnelijke schikking te beeindigen maar dat blijkt vruchteloos te zijn geweest en er nu en boete van f. 200 open staat op een stuk weilande ganaamd de Fok ter groote van enz. gelegen te Rottevalle met belend ten noorden Dijkstra Linze Theunis te oosten Faber Marten Annes ten zuiden de wijk en ten westen Faber Hendrik Annes en een stuk land ten noorden de wijk ten oosten Heide van der Rintje Jans, ten zuiden de Volgeralaan en ten westen de erven van Jiskes Jogchum ook een notaris akte voor notaris Veen van der Karst Jans  betreffende het patent en accijns op het gemaal (was) ondertekend door Meulen van der A. S., de getuigen Nieuwenhuis Bareld Hanzes van beroep Arbeider te Opeinde., Kuipers Johannes Rienks Koopman in de Zuiderdragten en de Notaris enz.  verder in dit complete dossier Proces-Verbaal gemaakt door de commiessen der 2e klasse Heide van der Jan  en Zavel Sierd Jans, Borgstelling van Dijk van T. A. een brief ondertekend door de bekeurde, ook stukken van Valsheid, enz.  jaar 1839 (44)

6271

574-3-A

06-07-1816

Heide van der Rinze Oebele, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

9184

551

02-05-1917

Heide van der S. Kampen Veldwachter te Smallingerland , jaar 1917 (1)

6633

1415

31-10-1814

Heide van der Sieds Reinders---- Steensma L.  Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de armrnvoogden van Opeinde willen de op en de tegens bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen  op dien kan worden staat gemaakt enz.  als daar is de depositie van Christoffels  Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te Rottevalle  en Jans Jouke met zijne vrouw ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond enz. het zelfde getuigd  Heide van der Sieds Renderts

en Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, Coehoorns Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft volgens haar nooit enige onderstand gehad sinds haar man is vertrokken welke wordt bevestigd door haar dochter Joukes Tjetske en eindelijk ook Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries wonende te Bolsward verklaren dat Jouke Jans  nog voor zijn huwelijk met Trijntje Steffens in de maand Maart 1790 aangegaan en nadat hij bij zijn vrouw had verwekt toen het kind 13 weken was in het voklgend jaar 1791 haar verlaten had enz. ook een notarieele verklaring voor notaris Meijer Nicolaas ondertekend door Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries ook genoemd de Maire  Fockens L. R. (Livius Regnerus) en de getuigen Wouters Idske Kantoorbediende en Reinsma Gabe Pannebakker beide ondertekenen, een getekende verklaring bij de notaris  Rolsma Gabe Sjoukes ondertekend door Joukes Tjitske oud 23 jaar  verder genoemd Christoffels Eelkjen  huisvrouw van Heide van der Sieds Reinders, Reinsma Sieberen Gabes Tapper van beroep en Wassenaar Ate Rintjes beide onderteken nog een verklaring waarin genoemd Steffens Trijntje weduwe van Jong de Steffen Steffens,, Coehoorn Tjamkje Cornelis weduwe Reins Sjoerd, Steffens Pietje weduwe Reins,  Ate Piso Lieuwe Douwes, Wassenaar Ate Rintjes, Reinsma Sieberen Gabes deze laatste drie ondertekenen, verder een laatste verklaring ondertekend door Weersma Bauke, Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen Herv. Gem. Bolsward enz. jaar 1814 (17)

6632

1259

10-10-1814

Heide van der Sieds Renderts---- Veen van der Karst Jan Notaris te Dragten  zijn gecompareerd Christoffels Eelkjen huisvrouw van Heide van der Sieds Renderts arbeider en Papa Lijsbert Gerbens weduwe van Jans Jan in leven Schipper beide wonende in de Rottevalle dewelke hebben verklaard dat het hun zeer wel bekend is dat Jans Jouke bevorens Schipper doch thans arbeider in Wolvega wonende  en gehuwd met een vrouw zijnde de Turfmeetersche te Bolsward en sedert ongeveer 24 jaren enz. en dat Jouke Jans bij dezelve vrouw de getuigen de naam niet wetende een dochter heeft genaamd Tjitske (joukes) getuigen bij het ondertekenen zijn Dijkstra Sipke Eizes Grofsmid in de Noorderdragten en Ferwerd Kornelis Harmens Blaauwverwer in de Zuiderdragten en de Adjunkt Schout Douma J. van Oudega verklaard dat Christoffels Eelkjen en Papa Lijsbert en  Heide van der Sieds Renderts ter goeder naam en faam bekend staan enz. jaar 1814 (8)

8285

611-19, 4

18-06-1840

Heide van der Sieger staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Bolsward van welke de indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)

9182

285/33

07-02-1916

Heide van der Sipke Drachten Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

9180

330-33

17-02-1915

Heide van der Sipke Met signalement Politiedienaar Smallingerland jaar 1915 (3)

6383

182

21-05-1814

Heide van der Sophie---- Gelderen van Hendrik 23 jaar, hij heeft zich schuldig gemaakt aan desertie en er wordt informatie over hem gevraagd , bijgevoegd een Extract uit het Stamboek waar in o.a. vermeld dat zijn vader is Ynze ….? En de moeder Heide van der Sophie en verder zijn signalement enz. enz. jaar 1814 (2)

9187

1341

06-09-1918

Heide van der Tjeerd Pieter, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9181

1413

06-08-1915

Heide van der Tjerk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6871

29-03-1825

16-A

Heide van der U. betaling voor Glasruiten in de gevangenis F. 78.95 enz. jaar 1825 (4)

6091

136

08-02-1823

Heide van der W. ----Overneij ….? Opzigter over de werken van de gevangenis te Leeuwarden het betreft het niet overschrijden van het budget voor de gebroken glazen en aan de Glazenmaker Heide van der W. de opdragt gegeven enz. jaar 1823 (2)

5997

307

31-03-1815

Heide van der Wiebren is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  51

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Heide van der Wijbe, 314 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6271

586-6

01-07-1816

Heide van der Wopke Tjeerds moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

9191

1258

11-10-1920

Heide van Gerben Drachten Veldwachter , jaar 1920 (3)

8380

829-10

23-08-1841

Heide van Jarig  Onderwerp; Onderhandse aanbesteding van het onderhoud aan de  Brug over de Nieuwe Wetering aan de Oude Schouw in den weg naar Overijssel , Hij kan het doen voor fl. 1190.= onder borg van Blokland Symen  aannemer te te Giesendam en Doorenbos Paulus te Oldeboorn, komen ook in voor Wal van der Pieter Jans en Wal van der Jan  jaar 1`841  (9)

9180

264

06-02-1915

Heide van Sye,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8363

459/1

00-00-1841

Heide, Jarig van der ,  te Leeuwarden Gouvernementshuis te Leeuwarden een aanbesteding voor onderhoud  jaar 18241(32)

8093

565/6

11-07-1838

Heide, van der Hendrik Geb. Steenwijkerwold, laatst gewoond hebbende te Steenwijk. Flankeur 3-11-1836 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)

6391

35

17-01-1815

Heidelberg Eelse Reinders de weduwe---- Gaikema Fokke en de weduwe Heidelberg Eelse Reinders beide onder Bergum wonende,  Onderwerp: de leverantie van 2 artillerie paarden voor de troupes van zijne Russische Keizerlijke Majesteit het document is ondertekend door de Schout van Bergum de heer Haisma J. .enz. jaar 1815 (2)

9182

285/9

07-02-1916

Heidema Johannes Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 191

9180

330-9

17-02-1915

Heidema Johannes Met signalement Politiebediende Dokkum, jaar 1915  (3)

9181

2110

08-12-1915

Heidema Wytze,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6397

670

15-06-1815

Heiden van Ritmeester Regiment Hussaren no. 6  hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6424

584

02-12-1817

Heidenaar J. J. 40 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6413

21

16-01-1817

Heidenes W.---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag  van IJpeij L. een naamlijst der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor  de vacature wegens het ontslag van  IJpeij L. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)

6386

167 en 168

01-08-1814                       

Heidenis ….? Sergeant hij is Lid van de Krijgsraad, 2e Bataillon Landstorm  te Leeuwarden enz. jaar 1814 (2)

8386

949/7

25-09-1841

Heidenis J. A. te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid  Jaar 1841  (3 ) 

8375

708-5_12

20-07-1841

Heidenis J. A. W. te Bolsward staat als uitvoerder vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_22

20-07-1841

Heidenis te Bolsward staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Heidenis Willem, 771 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9185

1652

00-12-1917

Heidenschapsterveenpolder C =Polderbesturen en Veenpolders----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk en polder besturen en gemeentebesturen van Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917

8280

517-11, 41

19-05-1840

Heidkamp A. A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Oosterwolde in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6636

148

2e blz. van kolommen

10-02-1815

Heidkamp Klaas Aalderts te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

5993

958-C/1

26-11-1814

Heidstra Femke Karels van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)

6028

810

13-11-1817

Heidstra Maayke J. Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6026

652

23-09-1817

Heidstra Maayke staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

8210

958/2 211

Bladzijde 5>>

17-09-1839

Heidstra S. P. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6871

22-03-1825

11/1-C

Heidstra Sjouke Pieters te Dantumadeel  staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

5997

307

31-03-1815

Heidstra Tjemke Corn. is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    151

9182

605

05-04-1916

Heij de Roelof,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

9180

642

07-04-1915

Heij de Roelof, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9134

1081-22

23-04-1883

Heij van der Arjen ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)

6627

673

05-05-1814 

Heij….? S. Heije Everts, Ondertekend mede als Lid van de Kerkenraad en mede de Gecommitteerden van de Hervormde Gemeente van Molkwerum een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende het agterstallig tractement van hunne leeraar in gevolge de aanschrijving van de heer Commissaris van het arr. Sneek enz. daar het willekeurig bestuur van de Franschen en hunne onverschilligheid ten opzigte de Godsdienst enz. Jaar 1814 (5)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis van Arrest

26-03-1824

Heijbeek Petronella, 209 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6626

487  blz. 18

07-04-1814

Heijdanus Sierd A. wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6080

224

04-03-1822

Heijde (Heide) van der Hendrik Jaspers---- Koudum, Onderwerp:  dat op 14 januari 1822 ten 8 1\2 uur s’ avonds bij een hevige storm uit het Noord Noordwesten vergezeld met  bliksem enz. enz. is ingeslagen in de kerk van Koudum  en 3 duim heeft doen inbranden enz. enz.  dat de Executuur Hemminga enz. enz.  en een bliksemstraal in het huis van de deurwaarder Quarre Rein Jeremias  , en dat hij direct naar de toren is gegaan enz. enz.  gelijk ook Heijde van der Hendrik Jaspers van beroep Slagter,  Zaagsma Gosse Sjoerds van beroep Timmerman, Hofman Johannes Walters van beroep Arbeider dog thans gedetineerd,  Dam ten Durk Doedes Timmermansknegt,  die met Quarre Rein Jeremias   de klok hebben geklipt en door een toeschietende menigte enz. enz.  en dat genoemden  emmers en lantaarns verzamelden en dat  Jaarsma G. W. de Assessor enz.  en van Postma Lolke Lolkes van beroep Schoenmaker en dat  Werf van der Walle te Koudum de tweede enz. enz.  en de tweede emmer door Rampeon Jan boerenknegt bij Aasma Joh

6692

289

00-00-1816

Heijde van der  Haje Arjens  onderwerp Armvoogdij van Lutkewierum, Wommels jaar 1819 (2)

8361

42-20

01-05-1841

Heijde van der  Willem * Kampen staat vermeld op de Aanvullings Naamlijst  met 9 kolommen informatie zoals geboortedatum en plaats van de voorgevallen veranderingen onder de Jongens in de Koloniën of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder enz. en in de termen vallen, om van de effective bevolking van voormelde in opzigt tot de Nationale Militie enz. en door welker Godshuizen of Armen-gestichten, de kosten bestreden worden enz. jaar 1841 (6)

6278

195-7

20-02-1817

Heijde van der Cornelis Douwes, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

8308

1087-11, 4

03-11-1840

Heijde van der Dirk staat vermeld in een document Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie waarvan zijn ingekomen  gedurende de maand  october enz jaar 1840  (9)

6278

195-7

20-02-1817

Heijde van der Jan Douwes, Landbouwer en Koopman moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6418

248-A

 9e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Heijde van der Jan Jans * Opeinde bij Dragten wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6418

255-BB

01-06-1817

Heijde van der Jelle Gaukes 371 Augustinusga is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

7999

565-1

00-00-1836

Heijde van der Johannes Geb. Wissekerke, laatst gewoond hebbende te Oost-Kapelle. Korporaal 13-5-1836 Overleden te Kedong Kebo (Bagelen) (Id)

7999

565-1

08-06-1837

Heijde van der Johannes, Korperaal, geboren te Wissekerke, laatst wonende te Oost Kapelle, overleden te Kedong Kebo op 13-03-1836, wordt  vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens, jaar 1837 (6)

6850

17-A

05-08-1824

Heijde van der Joseph  Koopman te Hindelopen Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor het uitoefenen van een Patentplichtig beroep zonder te zijn gepatenteerd,  jaar 1824 (2)

6417

176

1e Bataillon

22-04-1817

Heijdel Gerrit 24 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6406

175-

1+10-11

09-04-1816

Heijdels Gerrit staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6642

698

18-08-1815

Heijdema K. S.----Adema D. M. Handgeschreven brief met handtekeningen van D. M. Adema, K. D. Zijlstra, W. J. Sybrandy, T. W. Kuipers, D. G. Zijlstra, R. A. Nikolai, F. Rispens, O. Binnes Sipma, H. G. Zijlstra, W. Kuipers, S. J. Brouwers H. S. Uwma, J. H. van der Hout, J. S. van de Veen, K. S. Heijdema, betreft verzoek om de Veemarkt te Buitenpost op de Maandagen te mogen behouden Jaar 1815 (4)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Heijden van der A. Kapitein met het schip de l’Union van Liverpool naar Ostende staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

9182

605

05-04-1916

Heijden van der Michiel Salomon,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

9187

1644

06-11-1918

Heijden van der Michiel Salomon, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8178

344/7

02-04-1839

Heijden,  Guillelmus van der Heijden geb. 29-02-1812 Eindhoven  tot den doodstraf met den strop veroordeeld enz. jaar 1839 (7)

8093

565/6

11-07-1838

Heijdoorn T.J. Geb. Haarlem, laatst gewoond hebbende te ’s-Gravenhage. Flankeur 21-9-1836 Overleden te Mningnoe,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6840

36-A

blz. 16

22-04-1824

Heijelink Jan H. Agent van Politie van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6854

14-A

25-09-1824

Heijenga Jacob Sypkes, Schapen Slachter te Ferwerd, een aangeboden transactie teneinde te voorkomen de gevolgen van een bekeuring, wegens een geslacht schaap enz.jaar 1824 (2)

8350

171-6

19-02-1841

Heijer Martens Reitsma 25-06-1796 geboren of gedoopt wordt vermeld in een document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland genaamd Staat van Bedelaars die in de maand december 1840 in de Ommerschans zijn opgenomen en welke ten laste van uw Gemeente en Uwer Provincie gebracht zijn en verzoek U om de desbetreffende besturen ten spoedigste enz. met 8 kolommen informatie enz. jaar 1841 (6)

6834

1-A

23-02-1824

Heijerdahl Thomas Nicolai benoemd als consul van Nederland te Christiaanzand in Noorwegen jaar 1824 (6)

8378

776/27

09-08-1841

Heijers Christiaan geb. 12-01-1799 Rotterdam  een originele proclamatie Wij Willem  bij de gratie gods enz. enz. verklaart dat hij 05-10-1830 gewapend is uitgetrokken als Schutter en als vrijwilliger  van 13-01-1833 tot den 31-08-1839 enz. enz.  en een Origineel Bewijs van Ontslag uit den dienst Mobiele Schutterij jaar 1841 (4)

6078

86

23-01-1822

Heijes Albert Heijes---- Visser Barend & zn. te Harlingen reclameren het Chaloupje en enig oud hout behorende bij het Schip de Frederica gevoerd door de Kapitein Bachman ….? Deze worden genoemd in een brief van de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, aan de Gouverneur van Vriesland  verder worden genoemd de Commies Kamphuizen ….? ,  Heminga J. F.,  En de secretaris Kuijper Hendrik die ten huize van Kamphuizen dit zocument heeft voorgelezen en de memorie heeft laten afschrijven waarin voorkomen Kok Joseph, Heijes Albert Heijes, Bok Sijbolt, Zeldenrust Okke Okkes en Jong de Abe Fongers  alle wonende te Molkwerum welke aanbragten en verklaarden dat zij zondag den 2e dezer omstreeks zeven uren ten benoorden der Zeesluis aan het srand tegen de palen hebben zien drijven enz.  en opgevischt en in bewaring gegeven bij Schultze Corneli Welhelm in kwaliteit als Veldwachter van Molkwerum  jaar 1822 (8)

6000

606

29-06-1815

Heijes Albert van beroep Koopman hij heeft een somma van 134 guldens e n  11 stuivers en twee penningen belastingschuld  en er wordt een beslaglegging uitgevoerd  door de deurwaarder Gorcum van  C.    bijgestaan door de getuigen Ysbrandy Ysbrand D .  en Cuperus R. F. . Jaar 1815 (4)

6640 

539

14-06-1815

Heijes H. A. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren enz. jaar 1815 (4)

8280

526-1, 17

22-05-1840

Heijes H. H. te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 17

Bladzijde 1

26-09-1839

Heijes H. H. te Molkwerum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 17

19-06-1840

Heijes H. te Molkwerum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6842

3-A

11-05-1824

Heijes Jarig Sierds---- Duiff Riets Reinders huisvrouw van Baas Dirk Foppes te Hindelopen, onderwerp de nalatenschap van haar moeder Heijes Jarig Sierds overleden in 1823 , jaar 1824 (4)

5993

889

04-11-1814

Heijes Jelle vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2)

8161

79-4

22-01-1839

Heijgen Pieter, Den Haag is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6418

255-A

00-05-1817

Heijgen van Arnoldus104 is zijn volgnummer en  ‘s Gravenhage zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8386

949/42

20-09-1841

Heijinga S. te Heeg wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6424

609

10-12-1817

Heijma Abe Abes 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Heijma Abe Ables later veranderd in Age Ages 61 Wons West is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

255-BB

01-06-1817

Heijma Age Ages  61 Wons West is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

255-A

00-05-1817

Heijman Johannis 389 is zijn volgnummer en Jutphaas zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Ameland

Heijmans Gz?. Secretaris te Ameland ondertekend ter Ordonnantie de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)

6833

38-D deel 2

Blz. 4

06-02-1824

Heijmans H. A. te Budel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 21

06-02-1824

Heijmans H. A. te Budel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 22

16-01-1822

Heijmans H. A. te Deurne, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6633

1361 + 1370

27-10-1814

26-10-1814

Heijmans Hendrik Berger van Goederen---- Ruijter de G. J. Gesubttiturende van de Schout van Ameland dat de geborgen goederen van het Tjalkschip de Vrouw Jaapie alle in het Pakhuis zijn opgeslagen  dan volgt een ionventaris met alle geborgen goederen stuk voor stuk beschreven en door wie geborgen enz. jaar 1814 (4)1814

6034

395

30-05-1818

Heijmans Jacob , Broodbakker, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

6418

255-A

00-05-1817

Heijmans Pieter Martinus 61 is zijn volgnummer en Leijden zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6841

18-C

05-05-1824

Heijmans Tiede Gerrits, Varensgezel geb. Noordwolde 7 Maart 1790, heeft dispensatie van de gouveneur van Noord Holland enz. jaar 1824 (3)

8356

328/27-4               03-04-1841

Heijmeijer J. L. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6397

694

29-07-1815

Heijmen Majoor van het regiment van Nassau is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

8228

1315-22

09-10-1839

Heijneman Adam , Schutter 2e  afd. Mobiele Geldersche  Schutterij * 12-03-1801 Fokkeuhousen in Nassau,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

6871

22-03-1825

11/1-C

Heijnen Lammert te Harlingen staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6038

716

24-09-1818

Heijnen Roelof Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Vollenhove de Heer Sloet tot Westerholt., jaar 1818 (3)

6830

18-A blz. 10

21-01-1824

Heijnga Freerk Sybr. te Sloten wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6833

38-D deel 1

Blz. 6

06-02-1824

Heijningen van H. te Rijswijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

9181

1645

03-09-1915

Heijnsdijk Jacobus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6382

197

14-04-1814

Heijnsius Arien Pieters, ---- Rauen J. A. een attest van deze Chirurgijn  der 2e Klasse bij de Infanterie enz. dat de personen die volgen onbekwaam voor de dienst zijn en wel Heijnsius Arien Pieters, Kraayer Lieben Hendrik,  Baaden Hendrik, Vries de Pier Tjers en Ronner Johannes Riens enz. jaar 1814 (1

6244

314

14-04-1814

Heijnteris K. J. Hij ondertekend met meerdere personen alle inwoners van Vrouwenparochie een brief  met als onderwerp de achterstand van het tractement van de gewezen School Onderwijzer  van Oude Biltzijl Bloemsma Binne Jans en het vaststellen van een tractement voor de nieuw te benoemen enz. enz.  en het verbeteren van de huidige schoolhuizinge  enz. enz. jaar 1814 (4)

6683

2 deel 2

Blz. 7

04-01-1819

Heijstek C. te Gameren wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

8285

615-2, 37

19-06-1840

Heijsterman---- De Bordes Heijsterman te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8225

1253-13, 22

10-12-1839

Heijsters Theodorus Antonius te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

5984

95

08-02-1814

Heijstra G. A.  neemt aan de door  de directeur van Waterstaat aanbestede diverse reparaties aan waterwerken. Jaar 1814 (2)

6002

739

18-08-1815

Heijstra P. A.  van beroep Aannemer onderwerp onderhands aangenomen de reparatie van de Noorder Zeewering van Harlingen enz. jaar 1815 (2)

5995

30

14-01-1815

Heijstra P. A.---- Peereboom J. Bz.  Ingenieur en Chef  betreft  der bij Heijstra P. A. aangenomen reparatien der Noorder Zeewering te Harlingen enz. jaar 1815 (2)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Heijzer Joh’s Philippus, 483 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8260

110-18

08-11-1839

Heikes Jan, Matroos 3e klasse op Fregat de Rijn * 12-02-1816 Groningen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

6397

670

15-06-1815

Heil 2e Luitenant in het Batt. L.M. No. N. hij wordt vermeld het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6683

2 deel 1

Blz. 11

04-01-1819

Heil J. H. Ouderling te Zevenbergen tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Noord Braband als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2

Blz. 19

04-01-1819

Heil J. H. te Zevenbergen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Heile Hendrik, 326 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8386

949/15

20-09-1841

Heiligenberg v.d.  te Rotterdam , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen   (als leverancier  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/7

25-09-1841

Heiligenberg v.d.  te Rotterdam Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken)  Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 7

Bladzijde 2 26-09-1839

Heiligenberg v.d. te Rotterdam en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

Gaasterland

Heiligenberg v.d. te Rotterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Gaasterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Lemsterland

Heiligenberg v.d. te Rotterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 7

22-05-1840

Heiligenberg van den te Rotterdam als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer  Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 13

22-05-1840

Heiligenberg van den te Rotterdam als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8214

1028/12

08-10-1839

Heilkamp Arent 51 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

3698

B-42

14-02-1832

Heilkes Hendrikje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (2)

6632

1262,

1e blz. van kolommen

03-10-1814

Heilmans Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

8285

615-2, 27,3

19-06-1840

Heilopborg v.d. te Rotterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

6709

36 deel 2  blz. 25

16-01-1822

Heim van der J. A. in Zeeland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 24

06-02-1824

Heim van der J. A. Secretaris en lid der Provinciale Staten van Zeeland, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6021

234

14-04-1817

Heim van der Paul hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland gefungeerd hebben. jaar 1817 (5)

5985

203

19-03-1814

Heiman van Dam Gornpregt Heiman een kennisgeving der directe belastingen te Leeuwarden maar hij houd zig op te Departement de Monden van de Maas te Rotterdam, enz. jaar 1814 (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Heimans Gerhardus, 320 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6070

424-12          25-05-1821

Heimans Y. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6678

335

Heimans Ynzo       Lijst met de Dertig der aanzienlijksten Kooplieden binnen Leeuwarden jaar 1818 (2)

3576

61-b

14-10-1828

Heimens H. Schipper van Amsterdam op de Lemmer hij is is één van de 8 ondertekenaars van een brief liggende in het dossier van ----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz. inliggend een aantal brieven waaronder 2 maal een Certificaat dat hij als beurtschipper voor  ondergetekenden  (27 handtekeningen)  bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman  in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28)

8375

708-5_26b

20-07-1841

Heimstra te Oostrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

3699

A-25

13-02-1834

 

Hein Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

6655

399 blz. 6

29-08-1816

Hein G. H. te Bellingwolde, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6833

38-D deel 2

Blz. 18

06-02-1824

Hein G. H. te Kampen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6871

22-03-1825

11/3-C

Heine Johannes Jans staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)

8280

526-1, 17

22-05-1840

Heineman B. E. de weduwe te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Hemelumer

Oldephaert

       en

Noordwolde

Heineman B. E. de weduwe te Molkwerum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert  en Noordwolde in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 17

Bladzijde 1

26-09-1839

Heineman B. E. de weduwe te Molkwerum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6420

343

29-07-1817

Heineman Claas Borres---- Haer van Campens Nieuwland v.d. D. B. (Haer Daniel Bonifacius van der) Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het request van Duif Sijbren Heeres te Coudum ingediend op vrijdag 18 juli 1817 en dat wij aan uwe exelentie aanbieden het verbaal dat Polma Rein Lammerts van bedrijf Boer te Warns  en zijn zoon Polma Fokke Reins die geboren is in 1799 en   Boereknegt te Stavoren enz. verder vermeld de  getuigen op een verklaring Sjoerds IJpe, Sijbrens Baukje weduwe van Wijtzes Atze en Ypes Antje tevens Fokkes Alid,  Hendriks Grietje weduwe van Heineman Claas Borres, ook een verklaring van naamsaanneming met 4 zonen Lammert 20 jaar, Fokke 12 jaar,  Beeuwe 10 jaar en Douwe 5 jaar de naam Polma aanneemt en een notaris akte van Albarda Horatius  de meeste personen ondertekenen diverse documenten enz.  jaar 1817 (7)

6251

1073

30-10-1814

Heineman J. L. ,voor door Armen bewoond wordende kamers in 1813  , hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

6631

1189 lijst 2

26-09-1814

Heineman Pieter Bouwes staat vermeld op de Repartitie over de Hervormde ingezetenen tot koming van het tractement met vermelding van het te betalen bedrag van>>> Bovenkamp A. L. Schout van de gemeente Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat den Heer Predikant Doorenbos H. (Hieronimus) door gepaste redenen zoekende over te halen om van de gedeeltelijke voldoening van het verschuldigde Tractement af te zien, hij is daartoe wel bereid maar zijn inkomen is niet zo dat hij daar afstand van kan doen, verder de Schout voornoemd benevens de Kerkeraad van de gecombineerde gemeente van Peperga en Blesdijke geassisteerd met Schulting Gerrit Roelofs, Sinstra Albert Sints, Hofman Roelof Jacobs, als meest gequalificeerde ingezeetenen vinden dat het verschuldigde Tractement over 1811-1812 en 1813 bedraagd enz. verder ondertekenen deze verklaring  Doorenbos H. (Pred.) Bovenkamp A. L. (Schout)  de ouderlingen Otten Jan en Elzinga R. , de Diakenen Vries de Y. G., Terwischa L. K. en verder Schulting G. R., Lenstra A. S. en Hofman R. J.  enz. jaar 1814  (9)

6623

43

07-08-1813

Heineman Roelof Hendriks, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Heineman Roelof Willems, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

8383

894-5

09-09-1841

Heineman Tacke B. komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

6630

1017B blz. 7

22-08-1814

Heineman Take Bouwen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz. 6

22-08-1814

Heineman Take Bouwen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6640 

539

14-06-1815

Heinemans B. E?. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren enz. jaar 1815 (4)

6640 

539

14-06-1815

Heinemans M. E?. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren enz. jaar 1815 (4)

9725

Deel 2

13-07-1878

Heinen ….? Harlingen Schip de Electra komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1878 (2)

3700

15-C

nrs 17 - 21

04-02-1837

Heiner Hendrina, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 17-21 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)

8356

328/27-4               03-04-1841

Heiner L. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6694

337

22-11-1819

Heines Aaltje Gehuwd met  Sjoerd Pieters Visser, jaar 1819

6257

410-15

28-04-1815

Heines Geert Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6257

410-15

28-04-1815

Heines Jacob Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6632

1262

6e blz.

kolommen

03-10-1814

Heines Jan, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6284

1099 blz. 3 

31-10-1817

Heines Jelle, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6257

410-13

28-04-1815

Heines Keimpe Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6632

1262,

2e blz. van kolommen

03-10-1814

Heines Kornelis, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6028

810

13-11-1817

Heines Pietje Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6016

707

21-11-1816

Heines Pietje, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6632

1262,

6e blz. van kolommen

03-10-1814

Heines Roel, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6285

1247-24

18-12-1817

Heines Steffen, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6709

36 deel 2  blz. 8

16-01-1822

Heiningen van H. te Rijswijk  , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 blz. 13

22-01-1818

Heiningen van H. te Rijswijk Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 8

22-01-1818

Heiningen van H. te Rijswijk Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 1

blz. 6

16-01-1822

Heiningen van H. te Rijswijk wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2

Blz. 8

04-01-1819

Heiningen van H. te Rijswijk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6655

399 blz. 2

29-08-1816

Heiningen van H. te Rijswijk, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6683

2 deel 1

Blz. 5

04-01-1819

Heiningen van H. tot Secundus voor de Classis van ’s Gravenhage als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6412

397

26-11-1816

Heinmes Popke staa t vermeld in een staat vermeld in een ondertekende brief van de Commissaris generaal van Oorlog aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken die mededeeld dat hij  buiten Europa en behorende tot de O. I. Troepen op den 29 oktober 1815 tot en met 22e juni is overleden en in de Provincie vriesland is geboren met vermelding van overlijdensdatum, geboorteplaats enz. jaar 1816 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Gaasterland

Heins & Schepsma te Zwolle staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Gaasterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Lemsterland

Heins & Schepsma te Zwolle staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

3701

24-D

nrs 1-7

08-02-1842

Heins Antje wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

3701

24-C

nrs. 1-10

09-02-1839

Heins Antje x Wierda Cornelis Jelles, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)

3700

24-A

nrs. 1 - 11

08-02-1835

Heins Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

3700

24-B

nrs. 1 - 11

03-02-1836

Heins Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

3700

24-C

nrs. 1 - 11

05-02-1837

Heins Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

6830

18-A blz. 37

21-01-1824

Heins de Klaas H. te Gaast wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

5672

84

15-11-1894

Heins F.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V. “Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer  die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)

6271

574-7

06-07-1816

Heins Gerrit de weduwe, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6632

1262,

6e blz. van kolommen

03-10-1814

Heins Hendrik de knecht, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

5675

60 en 74

07-03-1918

Heins J.  Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

6252

1179-48

08-11-1813

Heins Jacob Adzistend van de Dorpsregters voor zijn Tractement, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor Militairen,  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6830

18-A blz. 11

21-01-1824

Heins Jacob te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6871

22-03-1825

11/1-C

Heins Johannes Jans te Menaldumadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

5982

1752

13-12-1813

Heins Klaas vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners   die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6623

206

31-10-1813

Heins Knelis staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6623

60

31-12-1813

Heins Knelis, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4)

6261

878-1

11-08-1815

Heins Luitjen, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6394

257 deel 2

31-03-1815

Heins Luttjen hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6834

7-A blz. 6

18-02-1824

Heins M., ..? te Akkrum, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

6840

36-A blz. 2

22-04-1824

Heins Menne Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6633

1457 +1458

19-11-1814

Heins Pieter St. Annaparochie Snikschipper Met handtekening, komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam in vermeld wordt met als onderwerp;  dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke waarschuwing is te kennen gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende   zoufden hebben te onthouden om eenige persoonen en goederen van derden met hun lieden enz. ook het regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten van enz. jaar 1814 (51)

6645

876

31-10-1815

Heins Pietje ----Cats S. President van het Collegie van Regenten over de gevangenhuizen binnen Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een opgave van vrouwen in de gevangenis die een kind bij zig hebben;

In de Gevangenis: 1)  Joukje Willems x Jacob Tuinder (ook in de gevangenis zittende) wiens overige kinderen bij de grootmoeder enz, 2) Grietje Jacobs Hilberda, ongehuwd geb. Makkum  d.v. Jacob Hilberda en Tettje enz., 3) Johanna Brons ongehuwd, geb. Lwd. Dochter van Toontje wed. Brons En in het Blokhuis; Pietje Heins ongehuwd en geb. Lippenhuizen d.v. Hinne Sipkes en Aukje Martens. Jaar 1815 (1)

6026

652

23-09-1817

Heins Pietje staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6623

109

08-01-1814

Heins R.---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

6424

609

10-12-1817

Heins Salomon 24 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Heins Salomon 467 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6636

188

19-02-1815

Heins Syne staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6640 

544,16

15-06-1815

Heins Syne te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

8280

517-11, 47

19-05-1840

Heins W. S. te Nijland wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6243

191-7

06-03-1814

Heinser C. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6271

599-4

15-07-1816

Heinshuis C. R. wordt betaald voor zijn leveranties en/of diensten (zijn gespecificeerd vermeld) aan de Gemeente Stavoren en is vermeld op de Staat van Uitgave wegens de ontvangene Subcidie van Vierduisend guldens die is betaald geworden en de interessen van 1811  en de 2/3 Lijfrente over 1812 die nog dagelijks is opgevraagd worden betaald  enz. jaar 1816 (4)

8364

499-10-2

08-05-1841

Heinsiua J. W. staat vermeld in een document van al de Los en Lijfrenten ten lasteder Stad Stavoren, welke over de verloopen jaren tot  en  met het jaar 1840 ingesloten, onbetaald zijn gebleven aldus opgemaakt  op 18 mei 1841 Namens de Raad der Stad Stavoren  en Sueluw S. G. ondertekend samen met Jong de H. F.  deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (5) dossier (22)

8364

499-10-

7 - 8

23-07-1840

Heinsius A. is  vermeld op de Staat van Betaalde Los en Lijfrenten welke in de Gem. Rekening 1833, van Stavoren zijn opgenomen, namens de Raad (Burgemeester en Wethouders) der Stad Stavoren ondertekend Sueluw S. G. samen met Okkes Mr. S.   deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (3) dossier (22)

8364

499-10-

4 -5 - 6

21-08-1840

Heinsius A. te Amsterdam vermeld in een staat der Lijfrenten ten laste van de Stad Stavoren zoals die op de begrooting van 1840 wordt voorgedragen betreffende nietafgehaalde Lijfrenten over het jaar 1833, Namens de Raad der Stad Stavoren ondertekend Sueluw S. G. samen met Jong de H. F.  deze brief aan de Gouverneur van Vriesland enz jaar 1841 (6) dossier (22)

3576

61-a

14-10-1828

Heinsius A. van beroep Schipper is één van de 19 ondertekenaars----Wouda Anne Hanzes Beurtschipper van Lemmer naar Enkhuizen een request van hem zich beklagende over de handelingen van de Gietman en Assesoren van Lemsterland enz. inliggend een aantal brieven waaronder een Certificaat dat hij als beurtschipper voor  ondergetekenden  (19 handtekeningen)  bekend voor een wellevend Burger en bekwame zeeman  in zijn vak als eene welke op deze plaats vaart door het onstuimige weder van zaterdag enz enz. jaar 1828 (5) dossier (28)

6382

106,107,108

07-04-1814

Heinsius Arjen Pieters, wonende te Stavoren hij heeft getrokken het nummer 37 voor de Landmilitie verklaard word voor onbekwaam om den lande te dienen en de Aide Chirurgijn van het 14e bataillon enz. jaar 1814 (4)

8364

499-10-1

22-05-1841

Heinsius J. W. te Stavoren wordt vermeld in een document Staat aanwijzende de nog onafgehaalde Los en Lijfrenten van vorige jaren (1822-1833) ten laste van Stavoren aldus opgemaakt door ons Staatsraad Gouverneur van Vriesland enz.jaar 1841 (7) dosssier  (21)

6251

1089

02-11-1814

Heinsius P. R. , Veldwachter te Stavoren als aangesteld deurwaarder executant enz. jaar 1814 (2)

6267

156

17-01-1816

Heinsius P. R. vermeld als crediteur wegens geleverde goederen en/of diensten op een staat met uitgaven van de Gemeente Stavoren wegens zodanige posten welke het toegestane op het Budget van 1813 overschreeden enz. enz. jaar 1816 (3)

6023

381

14-06-1817

Heinsius Pieter R.  ---- Brouwer Jan Willems , Scheepstimmerman te Hindelopen, verklaard op verzoek van de schipper Wiggers Jeye Wiggerts van het fluitschip Anna Maria Onderwerp; dat zijn bootje is gevonden door Visser Pier Jekeles verder worden genoemd;  Brouwer Jan Willem en Posthumus Gooyke Schipper te Hindelopen, Heinsius Pieter R.  Stadsmayor Boer de Meyer Wiebes oud Loods bediende beide te Stavoren wonende, Wiggers Jeye Wiggerts , Willems J. (Jan) de Burgemeester,   Lootsma J. A. enz. enz. jaar 1817 (5)

6242

92

10-02-1814

Heinsius Pieter Rauwerts Old Stadsmajor en nog fungerende Veldwachter van de Gemeente Stavoren gecommiteerd om van de nalatige en onwillige Ingezetenen met Middelen van Executie enz. waartoe reeds twee sommaties zijn gedaan enz. jaar 1814 (2)

6249

 

884

17-09-1814

Heinsius Pieter Rommerts als fungerend Veldwachter wordt vermeld in een document genaamd Opgave van het Montant der Kosten gevallen ter gelegenheid van het Dezigeeren van Executie tegen eenige weigerachtigden enz. jaar 1814 (4)

6245

418

23-05-1814

Heinsius Pieter Rommerts---- Trip Hendrik te Staveren,  Gemeente Ontvanger en de Veldwachter Heinsius Pieter Rommerts, betreft een Executie wegens de quoisatie van 1812 ten huize van Nop Broer Clazes en Klifstra Anne Jarigs beide huislieden te Scharl en geassisteerd met de Veldwachter te Warns Ruurdsma Anne Foppes en de Oud assistent Ysbrandy Ysbrand Durks waren zij ten elf uren in de Herberg de Witte Arend  te Stavoren vragende aan zijn meid waar Broer Clazes Nop  was  en kreeg ik ten antwoord dat hij in de schuur was  waarop Hylkema Lolle Rimmers enz .enz. deze kwam uit de schuur en mij tegenstand bood in mijn functie enz. enz. daarna naar het huis van Klifstra Anne Jarigs, maar zijn vrouw vertelde dat hij niet thuis was enz. enz. jaar 1814 (4)

6246

462

02-06-1814

Heinsius Pieter Rommerts, Veldwachter te Stavoren , Onderwerp het Exploiteren van een geregtelijke akte nopens invordering Gemeentelijke belasting begeeft zig naar Warns geassisteerd met Ysbrandi Ysbrand Dirks te Stavoren en Passing Jan te Workum, dwangbevelen te brengen en goederen te verkopen in de Herberg de Witte Arend van Arjens Wytze de Weduwe en Karstens Rimmer de weduwe beide boerinnen en Steffens  Hanke en Jans Durk Huislieden te Warns, onderweg naar de huizinge ontmoete hij Scholtens Jan Abes Oud Groot Schipper te warns wonende  en Bruinsma Sybren Gerryts die mededeelde staakt de executie wij zullen onder protest betalen met de kosten , de deurwaarder Passing Pier moest gehaald worden,  enz. enz. enz. verder worden genoemd Vries de Duye Douwes Huisman te Scharl, Bousma Durk Jans Huisman, te Warns , Trip Hendrik jaar 1814  (12)

6242

93

20-01-1814

Heinsius Pireter Rauwaerts Old Stads majoor en nu fungerende als Veldwachter te Stavoren Onderwerp: het  onwillig zijn om te betalen,  en als hij blijft weigeren dan enz. enz. jaar 1814 (2)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3-v

17-07-1839

Heinsius W. C. te Stavoren is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 29

17-07-1839

Heinsius Willem C. te Stavoren is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6423

541-I

05-11-1817

Heinsius Willem---- Trip Auke Hendriks * 24-07-1797 zoon van Trip Hendrik en Lootsma Wiepkjen staat vermeld op een Nominative Staat met 9 kolommen info van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend aan boord van de Bouwdewina met als capitein Heinsius Willem enz. jaar 1817 (4)

8364

499-10-1

22-05-1841

Heinsius Z. W. te Stavoren wordt vermeld in een document Staat aanwijzende de nog onafgehaalde Los en Lijfrenten van vorige jaren (1822-1833) ten laste van Stavoren aldus opgemaakt door ons Staatsraad Gouverneur van Vriesland enz.jaar 1841 (7) dosssier  (21)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Heinsma Sybe P., 241 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

9182

605

05-04-1916

Heintsma Dieuwke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6243

191-17

06-03-1814

Heinveld G. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6013

399

08-07-1816

Heis George Maurits,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

6049

574

16-08-1819

Heise T. H.(Dr) ---- Akarich Stefano Kapitein i.p.v. de de Kapitein Pelosi Antonio op het Oostenrijksche Schip de Sollicitudine komende van Triest en Patrasse naar Hamburg verongelukt in de maand November op het eiland Rottum het betreft aangespoelde en geborgen goederen, een volmacht aan de heer Abegg P. J. te Emden van de eigenaren Stresow & Gries Kooplieden te Hamburg tevens over de goederen van de heer Janisch C. R. getekend door de Conculair Agent van Oostenrijk voor de Provincie Groningen Vos. P. J.  te Delfzijl verder een akte voor Langhans Johann Hermann und Moller Johan Heinrich Notarien in Hamburg, de heer Stresow Fransz Nicolas, ook genoemd Heise T. H. Secretaris te Hamburg , verder een Franse akte waarin voorkomen Parnell Thomas,  Afferino Caratelli , Schielin Henry, Rittmeijer F. E. & Co., Gewald J., Dull C., Carli De B. Consul Generaal , Monterossi Ch. i.p.v. de Consul Generaal , Masch J. G. Notaris,  Vos J. J. Burgemeester van Delfzijl enz.  jaar 1819 (16)

6870

15-03-1825

34-C

Heistra Anne Pieters, hij staat vermeld in een document genaamd Nominative Staat der Miliciens uit de provincie Vriesland behorende tot de reserve van 1823 en 1824 de welke zich op den 7e maart 1825 niet onder de wapenen hebben vervoegd een document met 4 kolommen in de laatste kolom de redenen waarom zij niet op tijd zijn opgekomen enz. opgemaakt te Groningen door de Kolonel Kommanderende 8e afdeling Infanterie jaar 1825 (6)

9180

264

06-02-1915

Heistra Foppe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6006

951

06-12-1815

Heistra P. onderwerp betaling van 1500 gulden  wegens zijn uitgevoerde en goedgeeurde werk bij de stad tussen het Nooder Havenhoofd en Ooster Bastion jaar 1815 (4)

6047

379

03-06-1819

Heistra Pieter A.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Heistra Pieter A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-13          25-05-1821

Heistra Pieter A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6016

673??????

05-11-1816

Heistra Pieter Annes Hij neemt aan het werk voor reparatieen en voorzieningen aan de Zuiderdijkagie van het Eiland Terschelling  voor de som van fl. 10.000 .= en tot borgen gesteld Rotgans Gerrit C. te Terschelling en Holte Mink Clases te Harlingen jaar 1816 (2)

6016

691

12-11-1816

Heistra Pieter Annes Hij neemt aan het werk voor reparatieen en voorzieningen aan de Zuiderdijkagie van het Eiland Terschelling  voor de som van fl. 10.000 .= en tot borgen gesteld Rotgans Gerrit C. te Terschelling en Holte Mink Clases te Harlingen jaar 1816 (2)

6380

115

22-02-1814

Heite Wiecher Klaas . een brief van de Commissaris en Colonel bij de Landstorm in het Arr. te Heerenveen dat de Schout van Tjallebert nadat deze geïnformeerd had bij de Schout van Giethoorn  (deze brief is ook aanwezig) dat eerstgenoemde  bij de loting voor de Landmilitie  te Heerenveen is gevallen het lotnummer 191 maar dat hij zich in Giethoorn had laten inschrijven voor de Landstorm  en daar no. 51 heeft bekomen enz. ook Mol Jacob Jacobs  heeft nummer 1438 gekregen, maar dat zij als Turfgravers enz. enz. jaar 1814 (5)

6382

89, 90, 91

16-03-1814

Heite Wiecher Klazes  in 1781 geboren heeft getrokken het lotingsnummer 191 te Tjallebert Gem. Heerenveen maar dat hij in Giethoorn Arr. Zwolle enz. een brief van de Schout van Tjallebert en van de Schout van het Arr. Zwolle en volgens hen heeft hij een klein stuk veenland aangekocht dus daar zijn domicilie moet hebben enz. enz. (8)

6382

89, 90, 91

16-03-1814

Heite Wiecher Klazes in 1781 geboren heeft getrokken het lotingsnummer 191 te Tjallebert Gem. Heerenveen maar dat hij in Giethoorn Arr. Zwolle enz. een brief van de Schout van Tjallebert en van de Schout van het Arr. Zwolle en volgens hen heeft hij een klein stuk veenland aangekocht dus daar zijn domicilie moet hebben enz. enz. (8)

6382

20 nr. 191

29-03-1814

Heite Wieger Klazes staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Heerenveen, jaar 1814 (4)

8131

1281/9

08-01-1839

Heitfeld Christiaan Geb. 9-9-1810 Frankfurt aan den Mein. Fuselier bij het Algemeen Depot van het Indische leger   “Is bij vonnis van den Krijgsraad te Amboine van den 29sten April 1835, ter zake van insubordinatie, door den corporaal Mieling aan te grijpen, en zich tegen hem, gewelddadig te verzetten, veroordeeld tot drie jaren kruiwagen straf met vervallen verklaring van den militairen stand.

9182

605

05-04-1916

Heitinga Fokke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6418

248-A

 12e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Heitinga Jurjen Jelles te Tjerkwerd wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

8093

565/6

11-07-1838

Heitink Gerrit Geb. Zutphen, laatst gewoond hebbende te Zutphen. Huzaar 17-9-1836 Overleden te Makassar,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 , jaar 1838 (20)

3698

B-15

nrs. 15-27

15-02-1832

Heitman Aaltje Gerrits Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3698

B-15

nrs. 15-27

15-02-1832

Heitman Gerretje kind van vader onbekend , moeder Heitman Aaltje Gerrits Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

8093

565/6

11-07-1838

Heizbach J.J. Geb. Hamburg, laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur 19-12-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6418

255-BB

01-06-1817

Hek Jouke Jacob 378 Terschelling is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

3698

B-23

15-02-1832

Hek van der Reinder Sjoukes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7)

6378

9 en 14

03-12-1813

Hekelaar Harmen Duis, Fuselier Gew. Burg,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Hekelaar Hendrik Duis, 633 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8224

1216-14, 3

29-11-1839

Hekelaar Jan Joh’s Duis, 36 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Hekema Jan staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6029

881

13-12-1817

Hekeren van ….?  ---- Laag van der Drewes K. en Co. en Nagtegaal  Jan Barends schrijven en ondertekenen een brief als gevolmagtigde per procuratie van de heer Everts Evert Arend boekhouder en eigenaar zijnde van de rederij van het Kofschip de Goede Hoop gevoerd hebbende door Capt. Mesenbroek J. (Mezenbroek)  komende van Riga naar Schiedam met een lading Rogge en Garst is komen te stranden op Ameland  tussen de 21e en 22e augustus 1817 , betreffende de scheepstuigagie die op Ameland is geborgen en door den strandvonder Hekeren van ….?  op den 3 november is verkocht en dat enz. verder genoemd Schotanus Evert Openbaar Notaris te Workum in de akte met gepasseerd ten huize van Nauta Romke Alberts adsistend aan de Waag en als getuigen Kingma Jan Castelein beide binnen deze stad beide ondertekenen ook, jaar 1817 (5)

6029

880

13-12-1817

Hekeren van ….?---- Laag van der Drewes K. en Co. en Nagtegaal  Jan B. schrijven en ondertekenen een brief als gevolmagtigde per procuratie van de heer Metger C. H. Junijor koopman te Emden onder de firma Metger J. H. en zoon Patroon en Boekhouder van het schip Fredriek Herman gevoerd door Cap. Bakker Hendrik Barends vergaan op 22 augustus 1817, betreffende de scheepstuigagie die op Ameland is geborgen en door den strandvonder Hekeren van ….?  op den 3 november is verkocht en dat enz. jaar 1817 (5)

6422

521

27-10-1817

Hekkel ….? Fuselier staat vemeld in een document van verlofpassen ondertekend door de Luitenant Kolonel Commandant van het Depot 8e Infanterie  aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)

6424

584

02-12-1817

Hekkel Johan Georg 17 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6840

3-A

15-04-1824

Hekker Anke geb. Hallum op Ameland Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof het vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf,  de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het gedrag Jaar 1824  (6)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Hekker Antje K., 10 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Crimineellen

26-03-1824

Hekker Antje K., 212 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6087

948-3

11-10-1827

Hekker Antje staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6864

7-B

03-01-1825

Hekker(n?) Anke Klazes, ---- Meer van der wonende in de Oosterstraat te Leeuwarden in 1825 een handgeschreven brief aan Dijkman Jan de weduwe en  Dekker Jan Doudes  Armvoogd tot Ameland en gaat over Hekker(n?) Anke Klazes, zij is meerdere jaren gedetineerd geweest te Leeuwarden wordt ook genoemd  Kouman Smeding P.  enz. jaar 1825 (7)

6418

255-A

00-05-1817

Hekkerl Hendrikus 331 is zijn volgnummer en Den Ham zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Hekkes Hette, 390 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9191

1487

06-12-1920

Hekman H. Groningen Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel , jaar 1920 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Tietjerkste-

         radeel

Hekman P. te Nieuwe Pekela staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 29

Bladzijde 2

26-09-1839

Hekman P. te Pekela is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8199

725-2_2

17-07-1839

Hekman Pieter---- Feenstra Jetze Douwes en Feenstra Luitje Jetzes, het betreft  Hekman Pieter te Pekela Beurtschipper Pekela op Sneek een gesloten transactie om vervolging te voorkomen wegens overtreding op de reglementen van de plaatselijke Belastingen enz. jaar 1839 (5)

9465

Deel 3, 16

08-11-1827

Hekman Pieter Jans te Pekela , Trekschuiten en Barges van Sneek op Pekela, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1827 (8) 

5995

20

12-01-1815

Hekmans H. F? of T?, Oosterbierum,  De inwoners van Oosterbierum. Onderwerp de afstand tussen dorpen i.v.m. het halen in het donker van Concent biljetten en graanhandel op Franeker en Harlingen enz. enz. getekend dor de volgende dorpelingen; Donia Jochem Harmens, Hibma Jan Johannes, Stellingwerf R. J., Steinfort Lieuwe Hessels, Faber Pieter Arjens, Andringa Tjeerd Gerbens, Herrema Jacob J., Bosmey  Jacob , Sey van de Anne Jans, Bosma Klaas P., Terpstra Jochum Symons, Haima Jacob Jacobs, Steinfort H. K., Hekmans H. F? of T?, Bakels Adrianus, Boersma D. Meinderts, jaar 1815 (3)

6383

74

23-04-1814

Hekmans H. J. te Oosterbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6064

781

03-11-1820

Hekta  Wijbee Ebeles---- Wijbinga Dedde Bienses , Hekta  Wijbee Ebeles en Jong de Auke Douwes leden der Doopsgezinde gemeente  en kerkenraad te Zwaagwesteinde  geven te kennen dat Bosma Albert Hendriks geordend als proponent bij de Vriesche Doopsgezinden  societeit  volgens akte afgegeven te Leeuwarden  17 mei 1815  en hunne kerk de enigste te  Zwaagwesteinde is,  een dorp met 595 inwoners en zijne dienst moet waarnemen tegen een geringe jaarlijkse beloning en zij dus dan ook enz. enz. jaar 1820 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Hekter? van Klaas 163 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6384

111

13-06-1814

Hel v.d. Fedde B. , wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende ( 1e Luitenant Beyer Tengbergen G. A.)  hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5

8386

949/40

20-09-1841

Helarides F. P. te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6048

468

15-07-1819

Helarius  Aafke----- Poll Jan , Gepensioneerd Chirurgein 57 jaaren  geb. te Amsterdam man van Helarius Aafke  en zoon van  Poll Barent  en Hoogland Sara  op den tienden dag van de maand July s’ avonds ten 8 ure in het huis no. 238 letter J. is overleden ,  zijn overlijden is ingeschreven in het grootboek van Militaire Pensioenen, een verklaring van de gemeente Extract overlijden  waarin zijn geburen Vaas Jan en Jong de Jan Gerrits bovenvermelde  verklaren jaar 1819 (2)

6624

248

11-02-1814

Helbach A. C.---- Halbersma Sipke hij wordt voorgedragen als Lid van de Vroedschap van Dockum i.p.v. Helbach A. C. omdat deze is benoemd tot 1e Luitenant bij het eerste Batt. Landmilitie Helbach A. C.  ondertekend dit document enz. jaar 1814 (1)

8224

1240/7

05-12-1839

Helbach A. C. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 (3)

8356

328/27-5               03-04-1841

Helbach A. C. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

8214

1027/17

07-10-1839

Helbach A. C. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)

6623

101-A

08-01-1814

Helbach Adam Coenraad---- Bergsma E. H.  schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris Generaal dat hij gaarne wil dat de heeren Goslings O. (Oege voormalige Maire en Schonegevel Taco Adjunct van Dockum voor 2 uur aan zijn Logement kwamen om hem van daar te geleiden naar het Stadhuis waaraan de heeren hebben voldaan enz. de excuses van de heer Schonegevel en Vries de Jetse is gegrond geoordeeld en verder genoemd Vries de Rinze Jetses, Riemersma Gerrit die beide niet aanwezig waren maar te Leeuwarden verbleven en Helbach Adam Coenraad die naar Duitsland is voor Particuliere Affaires en Helder Pieter ook niet vanwege zijn hoge leeftijd verder de benoeming van Klaver A. F. (Alle Franzen) tot Burgemeester waardoor een vacature is ontstaan in de Vroedschap en deze vervuld wordt door Cock Johannes enz. en de benoemingen gedaan van Zand Jan Pieters tot Provisioneel Burgemeester, Klaver A. F. (Alle Franzen) idem, en Cock Johannes tot lid van de Vroedschap en Slooten van Adrianus idem enz. jaar 1814 (8)

6623

157-158

08-01-1814

Helbach Adam Coenraad, staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum maken bij deze aan de Ingezetenen bekand  dat door de Heer Commissaris Generaal van het Departement Vriesland enz. zijn aangesteld tot Provisionele Burgemeesteren de heeren Goslings Oege, Klaver Alle Fransen, Land Jan Pieter, Assen van Hotse en tot Provisionele Vroedslieden Helder Pieter, Riemersma Gerhardus, Fontein Duurd, Flierl Harm, Vries de Rinze Jetzes, Beintema Jan Wessels, Helbach Adam Coenraad, Schaaf van der Ype, Posthumus Frans Nicolaas, Fockema Ynso, Schilsma Ieme Klazes, Kock Johannes enz. jaar 1814 (2)

6394

245

03-04-1815

Helbich Christiaan---- Roberd J. B. Majoor Commanderende ‘t Depot van ‘t 3e Batt. Inf. der Landmilitie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat te Bergen op Zoom is overleden Helbich Christiaan met het verzoek de familieleden te informeren enz. jaar 1815 (1)

9184

975

26-07-1917

Helbig Christiaan * 6 juni 1889 Opende Veldwachter te Smallingerland, jaar 1917  (3)

9414

10

27-07-1917

Helbig Christiaan te  Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1917 (1)

9186

195

14-02-1918

Helbig Hendrik * 11-08-1895 Opeinde Politiedienaar te Leeuwarden, jaar 1918 (3)

6255

232-10

02-03-1815

Helboes A. C. , Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)

6417

177

26-04-1817

Helboezem Gerrit Berend 10 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6407

198-

1+12-13

04-05-1816

Helde Hendrik Jans staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6252

1196

08-12-1814

Helde J. J. hij tekent als  Gemeenteraadslid van Oudwoude het volgende document: , hij staat als crediteur op de Staat en Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude  enz. jaar 1815 (4)

6251

1073

30-10-1814

Helden H. wegens geleverde Bouwmaterialen tot reparatie van de Armen enz. in 1810 en 1811, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Hantum over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

5999

495

24-05-1815

Helden Jacobus Abrahams---- Drost Jan Jacobs en Helden Jacobus Abrahams en Roorda Lammert Pieters  betreft een aanvraag door de Ontvanger der Belastingen te Drachten om de gedwongen verkoop van hun goederen jaar 1815 (1)

5711

3

28-08-1902

Helder ….? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (32)

6839

10-A-8

03-04-1824

Helder Cornelis J.  Houtzaagmolenaar te Birdaard, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824

6383

71

23-04-1814

Helder Cornelis te Sijbrandahuis, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6257

410-4

28-04-1815

Helder Cornelis Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6393

134

28-02-1815

Helder de Abraham Jans Staat vermeld als Plaatsvervanger  op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

8214

1028/12

08-10-1839

Helder Dooitze Symons 11 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

6047

379

03-06-1819

Helder F.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Helder F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9187

1114

07-08-1918

Helder Geert, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

5985

167

04-03-1814

Helder Gerrit Gerkes----- Mulder H. J.  , Taconis H, Tuijmelaar T. H. en Kratsch D. B. F.  ondertekend een staat der gevangenen in de gevangenis te Heerenveen voor uitgaven voedsel met bedragen over de maanden Oktober en November 1813 enz. waarop genoemde gevangene voorkomt. Jaar 1814 (4)

6277

77-c-3

21-01-1817

Helder H. & J. hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en wordt vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)

6251

1073

30-10-1814

Helder H. ,  wegens geleverde materialen voor het repareren van de  school, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Hiauw over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

6625

430

28-03-1814

Helder H. Diacon van den dorpe Aalzum  ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat zij voornemd zijn te verhuren een Huizinge en Tuintje behoorende aan de Diaconie enz. jaar 1814 (1)

6258

593-7

10-06-1815

Helder H. en Helder J. kooplieden wegens geleverde Bouwmaterialen in de Brak te Wierum hij staat  vermeld op de  Staat der schulden van Westdongeradeel enz.  jaar 1815  (2)   dossier (8)

6247

640

29-06-1814

Helder H. J?. Armvoogd te Aalsum , tekent genoemde lijst, , Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Helder H. te Sijbrandahuis staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6627

584, 1-2, 13

30-04-1814

Helder H. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4)

6271

574-3-A

06-07-1816

Helder Harmanus P., moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6382

20 nr.  401

29-03-1814

Helder Hendrik Jans staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)

6385

139

06-07-1814

Helder Hermanus Pieters te Dronrijp hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8210

958/2 211

Bladzijde 5

17-09-1839

Helder J. C. te Sijbrandaburen staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6034

397

30-05-1818

Helder J. Ck.---- Ruygh C.  schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven Narva Balken op den Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R.  volgens hierover gelegde documneten namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) gevoerd door de Kapitein Engels Aldert Jan  welke den 18e der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz. ook aanwezig een notarisakte van de Notaris Beets Simon Theodorus met de navolgende getuigen Haas de Tijs en Zunderdorp Cornelis  voor den zelfde firma Haas en Zunderdorp wonende beide heren aan het Schild binnen de gemeente van Texel in quqliteit bij een notarisakte bij notaris Meyes Reinier en zijn ambtgenoot te Amsterdam waarin genoemd wordt Lammerts Anne Sytses van beroep Koopman wonende binnen de stad Amsterdam in qualiteit en gemagtigde van de heeren Nap Harm Harms wonende te Groningen en Post Eisse Schout der Gemeente Winschoten en Tonkes Eppe Edies Schout der Gemeente Zuidbroek aldus procuratie bij de notaris Sitter de Rudolf residerende te Winschotenwaarin magtig gemaakt is de heer Ruygh C.  voornoemd in tegenwoordigheid van Grooff Reijer van beroep Koopman en Disper Mees van beroep Sjouwerman verder genoemd openbaar notaris te Winschoten Sitter de R. en Wessemann Friedrich Heinrich en Larche Klaas Pieter beide wonendete Winschoten verder Dorper S. Notaris te Amsterdam, Bommel van B. vanwege de Regtbank en Helder J. Ck. Griffier jaar 1818 (13)

6413

17-19

31-12-1816

16-01-1817

Helder J. Corporaal staat vermeld met  bedragen in >>> Beekkerk Haije Oud Collonel van het gelieenlieerde Bataillon Vriesche Gardes ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verhinderd was in het behoorlijk doen van rekening en verantwoording  over de ontvangen Soldijen  en declaraties ten behoeve van de voor Delfzijl Gecantonneerd geweest zijnde Vriesche Nationale Garde en in de bijlage stuurt hij de rekening en verantwoording aan enz. jaar 1817  (10) dossier (19)

6258

593-7

10-06-1815

Helder J.---- Helder H. en Helder J. kooplieden wegens geleverde Bouwmaterialen in de Brak te Wierum hij staat  vermeld op de  Staat der schulden van Westdongeradeel enz.  jaar 1815  (2)   dossier (8)

6047

379

03-06-1819

Helder J. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Helder J. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8210

958/2 211

Bladzijde 1

17-09-1839

Helder J. J. te Westergeest , staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8386

949/8

20-09-1841

Helder J. K. te Sijbrandahuis, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

6383

97   

23-04-1814

Helder J. S. te Westergeest Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8280

526-1, 8

22-05-1840

Helder J. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_8a

20-07-1841

Helder J. te Sijbrandahuis staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 8

Bladzijde 2

26-09-1839

Helder J. te Sijbrandahuis, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9191

1487

06-12-1920

Helder J. Workum Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920  (5)

9187

908

06-07-1918

Helder Jacob Sneek Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918  (1)

9182

630

05-04-1916

Helder Jacob te Minnertsga, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

8280

525-8

21-05-1840

Helder Jan Cornelis Kalkbranderij te Sijbrandahuis, 5500 tonnen enz. wordt vermeld op een document Staat van Requesten om gedeeltelijken vrijdom van den Accijns op de Turf enz. jaar 1840 (4)

8356

323-8

02-04-1841

Helder Jan Cornelis staat vermeld in een document Extract uit het register der Resolutien van den Minister van Financiën  met als onderwerp; gedeeltelijke vrijdom van accijns op den Turf voor zijn Kalkbranderij  enz. jaar 1841 (7)

6385

138

06-07-1814

Helder Jan Jans te Oudwoude  hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6632

1262,

4e blz. van kolommen

03-10-1814

Helder Jan Jans, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

9191

1547

21-12-1920

Helder Jan Minnertsga Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920  (3)

6271

574-3-A

06-07-1816

Helder Jan Pieters, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6252

1176-6

06-12-1814

Helder Jan te Dokkum  : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5)

9187

1114

07-08-1918

Helder Jan, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6285

1247- 150

18-12-1817

Helder Jan, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Helder Johannes, 578 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6303

532-L         11-10-1823

Helder Joukje  Gerkes 58 jaar  verder geboorteplaats enz. enz.  zij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar  Ommerschans enz. jaar 1823 (2)

6303

533-f

23-10-1823

Helder Joukje  Gerkes zij staat vermeld op een document voor de kosten van opgezonden bedelaars naar het Bedelaarsgesticht te Ommerschans enz. jaar 1823 (1)

6252

1176-8

06-12-1814

Helder M. voor geleverd Hout: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Bornwerd over voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)

8356

303-22, 7             25-03-1841

Helder Marten Jans te Schoterland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)  document (9)

9134

1081-11

21-05-1883

Helder Nicolaas Jans  te Marrum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (3)

9126

1043-11

1879/1880

Helder Nicolaas Jans te Marrum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

8285

615-2, 26,2

19-06-1840

Helder P.  te Aalsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

9134

1040

27-07-1883

Helder P.---- Booijenga Jan Willems te Metslawier is benoemd als lid der zetters te Oostdongeradeel i.p.v. Helder P.  die overleden is, Jaar 1883 (2)

6246

 

543

25-06 -1814

Helder P. hij ondertekend samen met anderen van de Vroedschap van Dockum een documet betreffende het Reglement in en uitvoer van de in de Stad Dockummet Additionele Stuivers te Ponde belaste middelen van het gemaal, Beestiaal, Wijn, Jeneven en Brandewijn enz. jaar 1814 (7)

5664

162, 9

27-02-1917

Helder P. Jz. Dokkum Schip de  Johanna , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

274-a, 9

28-02-1918

Helder P. Jz. Dokkum Schip de Johanna, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Helder P. te Aalsum  staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8375

708-5_26b

20-07-1841

Helder P. te Aalsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_26c

20-07-1841

Helder P. te Aalsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_26d

20-07-1841

Helder P. te Aalsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 26,2

19-06-1840

Helder P. te Aalsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8386

949/26

20-09-1841

Helder P. te Aalsum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 26

Bladzijde 1

26-09-1839

Helder P. te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 26

Bladzijde 2

26-09-1839

Helder P. te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

7977

140-7

08-02-1837

Helder P. te Aalzum wordt vermeld in een staat van Requesten om vrijdom van den Accijns op Turf voor zijn Pannenbakkerij voor 10.000 Tonnen enz.  jaar 1837 (5)

8280

526-1, 26,3

22-05-1840

Helder P. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6424

609

10-12-1817

Helder Pieter 32 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Helder Pieter Baukes 430 Jelsum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6623

101-A

08-01-1814

Helder Pieter---- Bergsma E. H.  schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris Generaal dat hij gaarne wil dat de heeren  Goslings O. ( Oege) voormalige Maire en Schonegevel Taco Adjunct van Dockum voor 2 uur aan zijn Logement kwamen om hem van daar te geleiden naar het Stadhuis waaraan de heeren hebben voldaan enz. de excuses van de heer Schonegevel en Vries de Jetse is gegrond geoordeeld en verder genoemd Vries de Rinze Jetses, Riemersma Gerrit die beide niet aanwezig waren maar te Leeuwarden verbleven en Helbach Adam Coenraad die naar Duitsland is voor Particuliere Affaires en Helder Pieter ook niet vanwege zijn hoge leeftijd verder de benoeming van Klaver A. F. (Alle Franzen) tot Burgemeester waardoor een vacature is ontstaan in de Vroedschap en deze vervuld wordt door Cock Johannes enz. en de benoemingen gedaan van Zand Jan Pieters tot Provisioneel Burgemeester, Klaver A. F. (Alle Franzen) idem, en Cock Johannes tot lid van de Vroedschap en Slooten van Adrianus idem enz. jaar 1814 (8)

9126

812-5

08-05-1879

Helder Pieter Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Dokkum met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (6)

9180

330-9

17-02-1915

Helder Pieter Met signalement Politiebediende Dokkum, jaar 1915  (3)

9181

2110

08-12-1915

Helder Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6623

157-158

08-01-1814

Helder Pieter, staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum maken bij deze aan de Ingezetenen bekand  dat door de Heer Commissaris Generaal van het Departement Vriesland enz. zijn aangesteld tot Provisionele Burgemeesteren de heeren Goslings O. (Oege), Klaver A. F. (Alle Franzen), Land J. P. (Jan Pieter), Assen van H. (Hotse)  tot Provisionele Vroedslieden Helder Pieter, Riemersma Gerhardus, Fontein Duurd, Flierl Harm, Vries de Rinze Jetzes, Beintema Jan Wessels, Helbach Adam Coenraad, Schaaf van der Ype, Posthumus Frans Nicolaas, Fockema Ynso, Schilsma Ieme Klazes, Kock Johannes enz. jaar 1814 (2)

6257

410-6

28-04-1815

Helder Rienk, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6837

6-A

22-03-1824

Helder Rienskje Pieters Landbouwersche---- Kleffens van Auke Eelkes Landbouwer  en Helder Rienskje Pieters Landbouwersche  weduwe van Kleffens van Nicolaas Eelkes als voogden over Kleffens Sake, Kleffens Eelke, Kleffens Pieter, betreft een nalatenschap van 13. 000 guldens na hun vader. jaar 1824   (3)

9180

818

05-05-1915

Helder Sieger,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6060

480

06-07-1820

Helder T. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-13          25-05-1821

Helder T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Helder T. te Anjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8380