Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

3618

24

22-03-1877

Hielkema  P. H. te Joure Wagendienst van Joure naar Heerenveen en Akkrum,Wordt vermeld in een dossier Staat van de in de provincie Friesland geconcessioneerde middelen van vervoer van en naar de Stations der Spoorwegen in 1876 enz. jaar 1877 ((5) incl. spoorgids  (63)

9184

400

02-04-1917

Hielkema Akke Wouters weduwe van Geertsma A. , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

5664

41

15-09-1903

Hielkema Auke S. Langweer Openbaar Personen Vervoer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

44

16-09-1903

Hielkema Jacob Balk Openbare middelen tot vervoer van Personen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

9180

264

06-02-1915

Hielkema Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6039

752

09-10-1818

Hielkes Bouwe Fries *  Schipper van 1784-1795 ter Admiraliteit van Friesland

6632

1262,1e blz. kolommen

03-10-1814

Hielkes Foke, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Crimineel

26-03-1824

Hielkes Fokeltje, 239 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6639

466
10-05-1815

Hielkes Gosse---- Sluis van der J. Leraar bij de hervormden te Tjerkgaast ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de schending van de openbaren Godsdienst en de onaangename beledigingen door sommige boeren van Tjerkgaast en er werd in het geheim medewerking vasn den President beraam om enz. op den avond vanm 16 maart j.l. kwamen Teu?es Fedde en zijn broer Teu?es Harmen met den oudste Kerkmeester Wierda Roudolfi Joh. Die zig aan het verwaarlozen van zijn ampt schuldig gemaakt had enz. op 19 Maart kwamen de twee gemelde broers samen met Hielkes Gosse en Scheltes Abe  van Tjerkgaast en Harmens Jan van Idskenhuizen op gebiedende toon zeggen dat het 2e zakje uit de kerk moet en Hessels Klaas enz.\ op 26 maart was de kerkmeester van Doniaga Nannes Marten enz. jaar 1815 (4)

3700

42-C

04-02-1837

Hielkes Hendrikje   , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (6)

3700

42-B

05-02-1836

Hielkes Hendrikje , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (5)

3700

42-A

03-02-1835

Hielkes Hendrikje heeft een kind Lintworm Hielke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

3701

42-C    

08-02-1839

Hielkes Hendrikje---- Lintworm Hielke kind van Hielkes Hendrikje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  te Veenhuizen met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (6)

3700

42-A

03-02-1835

Hielkes Hielke kind van Hielkes Piers en Sjoerds Wietske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

6632

1262,1e blz. kolommen

03-10-1814

Hielkes Hielkien, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

3700

42-B

05-02-1836

Hielkes Pier, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (5)

3700

42-A

03-02-1835

Hielkes Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

3700

42-C

04-02-1837

Hielkes Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (6)

3700

42-A

03-02-1835

Hielkes Sjoerd kind van Hielkes Piers en Sjoerds Wietske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

3700

42-C

04-02-1837

Hielkes Sjoerd kind van Sjoerds Wytske en Hielkes Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (6)

3700

42-B

05-02-1836

Hielkes Sjoerd, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (5)

8220 

1137/12

06-11-1839

Hielstra Broor Reinders een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Gorredijk, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

6383

128

10-05-1814

Hieltjes ….?---- Boorsma Geert Jacobs te Collum  benoemd tot bestuurder der exercitiën van de Landstorm in de Gemeente Anjum hij niet beschikt over de bekwaamheid enz. er wordt voorgesteld dat ene Hieltjes ….? Voorheen Gardiaan van de Batterij op Oostmahorn enz. jaar 1814 (1)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Hieltjes Heert staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Hieltjes Ids, Vrouw hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6048

448, 1-7+

11, 14-15, 30

06-07-1819

Hieltjes Sjoerd (cs) Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (11) hele dossier (30)

6830

18-A blz. 33

21-01-1824

Hiemenga Jan de weduwe te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6261

900-4

04-09-1815

Hiemenga Ulbe J. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Hiemersma Hendrik 85  is zijn volgnummer en Leek zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

3699

A-15

15-02-1834

Hiemert van Catharina H. ., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13)

3699

B-9

23-04-1834

 

Hiemert van Catharina H.---- Schaafsma Anna T. kind van Schaafsma Tjalling T. en Hiemert van Catharina H. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5)

6271

602 -3

18-06-1816

Hieminga J. G? staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6047

379

03-06-1819

Hieminga U. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Hieminga U. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 7

27-08-1839

Hieminga U. J. te Hijdaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6034

398

30-05-1818

Hieminga U. J. te Oosterend hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6082

453

03-05-1822

Hieminga Ulbe J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-13          25-05-1821

Hieminga Ulbe J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6089

1194 blz. 17          23-12-1822

Hieminga Ulbe Jans  te Hijdaard Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6078

95-19

25-01-1822

Hieminga Ulbe Jans te Hijdaard, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Oosterend enz. enz. jaar 1822 (1)

8220 

1137/9

blz. 1

06-11-1839

Hiemsma Uilke Y. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

6040

861

28-11-1818

Hiemsma Y. U. (Yme Uilkes) Assessor in de Grietenije Oostdongeradeel geass. met den secretaris Witteveen F.  ons begeven naar Pasens ten eide daar van de aangebrachte strandgoederen procesverbaal te maken enz. en aangekomen in het huis van Visser Ate Jans van beroep Visscherman wonede in het huis nummer 34 te Pasens waar wegens gebrek aan een andere ruimte de goederen waren opgeslagen daarna begeven wij ons naar het huis nummer 52 van Visser Auke Aukes ook Visschersman verder genoemd Meindersma Ernst Wiggers Bakker aldaar enz. jaar 1818 (5)

6385

138

06-07-1814

Hiemsma Y. U. (Yme Uilkes) te Anjum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6252

1180-4

29-07-1814

Hiemsma Y. U. (Yme Uilkes). te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11)

6840

36-A blz. 9

22-04-1824

Hiemst.. E. Martens Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6395

457

13-05-1815

Hiemstra  Arjen J. te Ried  hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6401

 

859-1+4

10-10-1815

Hiemstra  v. C. S. zo ondertekend hij een document maar komt steeds voor als Heemstra v.  C. S.

8280

526-1, 5

22-05-1840

Hiemstra A. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6840

36-A

blz. 49            

22-04-1824

Hiemstra A. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9180

264

06-02-1915

Hiemstra Age,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Crimineellen

26-03-1824

Hiemstra Akke H., 228 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Hiemstra Akke H., 25 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6087

948-3

11-10-1827

Hiemstra Akke staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6395

457

13-05-1815

Hiemstra Albert P. te Hitzum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

9126

1647

14-11-1879

Hiemstra Ale wonende te Amsterdam Gezagvoerder op het vergane schip de Leeuwarden met een rode band om de schoorsteen , een overzicht van de verzekerde waarde van het schip, de lading, waar het gebeurd is enz.  jaar 1879 (4)

6276

1102-9

18-12-1816

Hiemstra Arjen B.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6626

487  blz. 11

07-04-1814

Hiemstra Arjen Baukes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

8280

526-1, 4

22-05-1840

Hiemstra B. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_4

20-07-1841

Hiemstra B. P. te Winsum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Baarderadeel

Hiemstra B. P. te Winsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Hiemstra B. te Oostrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 26

Bladzijde 1

26-09-1839

Hiemstra B. te Oostrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 26,2

19-06-1840

Hiemstra B. te Oostrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8285

615-2, 26,3

19-06-1840

Hiemstra B. te Oostrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

6626

487  blz. 9

07-04-1814

Hiemstra Bauke Arjens wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6840

36-A

blz. 49            

22-04-1824

Hiemstra Bauke Kastelein van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

3622

C stuk 2

02-03-1853

Hiemstra Berend Sijbes---- Hoekstra Hendrik Uiltjes wonende te Schuilenburg hij is de hoogs biedende voor de pacht van de Schut en Tolgelden der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Zijlstra Durk Taekes te Nieuwezijlen en Hiemstra Berend Sijbes te Kooten genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1853-1856 (7)

9180

264

06-02-1915

Hiemstra Bienze,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9191

1487

06-12-1920

Hiemstra D. Franeker Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel , jaar 1920 (5)

6047

379

03-06-1819

Hiemstra D. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Hiemstra D. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-13          25-05-1821

Hiemstra D. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6271

602 -3

18-06-1816

Hiemstra D. J. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6034

398

30-05-1818

Hiemstra D. J. te Wommels hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8210

958/2 211

Bladzijde 8>>

17-09-1839

Hiemstra D. M. te Hantum vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

9190

437

05-04-1920

Hiemstra D. te Franeker, een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt en wordt benoemd tot Veldwachter en een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij afziet van de functie van Veldwachter omdat er eveel bodediensten gemaakt moeten worden en dat dan de onafhankelijkeid enz. enz. jaar 1920 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Hiemstra den Hr. te Metslawier staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

6418

255-B

01-06-1817

Hiemstra derk M. 169 Bolsdward is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6276

1102-11

18-12-1816

Hiemstra Dirk B.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6626

487  blz. 11

07-04-1814

Hiemstra Dirk Bouwes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

9181

2030

25-11-1915

Hiemstra Douwe te Enschede, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)

9182

734

27-04-1916

Hiemstra Douwe te Enschede, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

9184

442

10-04-1917

Hiemstra Douwe te Enschede-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Kollumerland Nieuw Kruisland jaar 1917 (2)

8373

676/3

10-07-1841

Hiemstra Douwe te Morra en Hiemstra Klaas landbouwer te Anjum , een akte van scheiding  verleden voor de Notaris enz. enz. jaar 1841 (2)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

Hiemstra E. M. te Idaard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 13

27-08-1839

Hiemstra E. M. te Idaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8220 

1137/14

06-11-1839

Hiemstra Evert M. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Sneek,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8210

958/2 211

Bladzijde 7>>

17-09-1839

Hiemstra F. G. te Bornwerd staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8280

526-1, 8

22-05-1840

Hiemstra F. G. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Hiemstra Fokke Jans, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

3622

A-5

13-12-1852

Hiemstra Folkert Gerbens van beroep Landbouwer te Dantumawoude hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat met als borg  Feitsma eeuwe Jans en Valks Eelkje Johannes weduwe van Ritsma Klaas, aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24)

9465

Deel 2, 77

31-10-1866

Hiemstra Foppe Botes te Marssum, Beurt en Veerdienst van Marssum op Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    (vergunning reeds sinds 08-07-1729)

6840

36-A

blz. 15

22-04-1824

Hiemstra G. Boerin van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6060

480

06-07-1820

Hiemstra G. F. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6071

457

04-06-1821

Hiemstra G. F. en  Bierma H. J. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel  Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor een onderwijzer  te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van  Brantgum enz. enz.  getekend door  en commissarissen Stinstra Jan Tomas,  Hiemstra G. F. , Jong de J. B. , Bergmans  J. J., Bosch P. D. Mellema Hoite Jacobs, Bijlstra G. G.  Meinema J. K., Wouda J. G. D. , Jong de F. A., Braaksma  Sjoerd,  Popke Jacob  Sjoerds en de secretaris Klaassesz Jan.   jaar 1821 (4)

6645

861

30-10-1815

Hiemstra G. F.----Bouwma Folkert---- Idzardi W. J. Adjunct Schout van Ternaard en Bakker P. J., Hiemstra G. F. en Hannema G. J. leden van de Gemeenteraad en Martens M. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekenden een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat ons is gebleken is dat de persoon van Bouwma Folkert wonende te Oudehorne de meest geschikte kandidaat voor de schoolonderwijzer van Foudgum is  i.p.v van de vertrekkende onderwijzer Ploeg van der Tjitse Paulus enz. jaar 1815 (2)

6390

19

08-12-1814

Hiemstra G. K. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

8308

1070-8

236-278

28-10-1840

Hiemstra G. M. te Oosterend staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 7

27-08-1839

Hiemstra G. M. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6070

424-12          25-05-1821

Hiemstra G. T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Hiemstra G. T. te Ternaard hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

Hiemstra G. te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6082

453

03-05-1822

Hiemstra G. Tomas, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6257

410-4

28-04-1815

Hiemstra Geert Dirks Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6840

36-A

blz. 36

22-04-1824

Hiemstra Gerben J. Melktapper  van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6395

457

13-05-1815

Hiemstra Gerrit J. te Ried  hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

7977

158-6, 18

14-02-1837

Hiemstra Gerrit Michiels te Hennaarderadeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6047

379

03-06-1819

Hiemstra Gosse F.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8359

377/28, 14

19-04-1841

Hiemstra Gosse Thomas wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland  de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel  met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (5)

8359

377/28, 3

19-04-1841

Hiemstra Gosse Thomas wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

5664

274-a,  4

28-02-1918

Hiemstra H  Oosterlittens Motorschouw Melkvervoer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

8210

958/2 211

Bladzijde 9

17-09-1839

Hiemstra H. G. te Hantumhuizen vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6082

453

03-05-1822

Hiemstra H. Klazes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9188

570

15-05-1919

Hiemstra H. Kollum Sollicitatie voor  Veldwachter te  (Ferwerderadeel), jaar 1919 (4)

6840

36-A

blz. 10

22-04-1824

Hiemstra H. Martens van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

5664

162,  3

27-02-1917

Hiemstra H. Oosterlittens, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

8211

988-3, 36

Bladzijde 1

26-09-1839

Hiemstra H. S. te Oostermeer wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6840

36-A

blz. 17

22-04-1824

Hiemstra H. Y. Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6395

457

13-05-1815

Hiemstra Haantje J. te Hitzum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Hiemstra Heenstra Dirk Pieters 158 Wierum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9191

1547

21-12-1920

Hiemstra Hendrik Bolsward Sollicitatie en voordracht  tot Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920   (3)

6851

10-A

13-08-1824

Hiemstra Hendrik Hendriks----Sjaarda Reinouw Jentjes huisvrouw van Algera Sjoerd Pieters te Dronrijp , Sjaarda Jan, Sjaarda Douwe, te Wirdum, Sjaarda Jeltje Jentjes huisvrouw van Pompstra Jan Jacobs te Munnikezijl, Sjaarda Trijntje Tjeerds uisvrouw van Hiemstra Hendrik Hendriks te Kollum,  Sjaarda Hiltje Tjeerds huisvrouw van Lenstra Albert Hendriks te Buitenpost, Sjaarda Dirk Tjeerds,  te Kollum, Sjaarda Jetze Tjeerds te Munnikezijl,  Sjaarda Ate Tjeerds te Burum,  Sjaarda Cornelis Tjeerds te Kollum alle erfgenamen van Sjaarda Ate Jentjes, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap , jaar 1824 (2)

6257

410-3

28-04-1815

Hiemstra Hendrik Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

9180

42

07-01-1915

Hiemstra Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6256

313

29-03-1815

Hiemstra Hendrik,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

9187

1644

06-11-1918

Hiemstra Hendrik, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6840

36-A

blz. 40

22-04-1824

Hiemstra Hieltje W. Timmerman  van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8377

759/15

04-08-1841

Hiemstra Hijltje Pieters te Franeker, Zijn grond wordt gewaardeerd dit  i.v.m. de onteigening van zijn gronden  voor de aanleg van de weg naar Harlingen jaar 1841 (2)

6047

379

03-06-1819

Hiemstra Hinke H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

5664

35

16-04-1903

Hiemstra Hotze te Oosterlittens, Rijtuigverhuurder jaar 1903 (2) , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

9180

264

06-02-1915

Hiemstra Huite,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6864

26/1-C

no.  182

07-01-1825

Hiemstra J. B. te Leeuwarderadeel  5e Bat. Art. Mil. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6864

26/1-C

no.  181

07-01-1825

Hiemstra J. B. te Leeuwarderadeel, 2e Bat. Veld. Art. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6830

18-A blz. 36

21-01-1824

Hiemstra J. D. te Burgwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8199

729/5, 290

Bladz. 20-v

17-07-1839

Hiemstra J. D. te Tzum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

9190

206

05-02-1920

Hiemstra J. eervol ontslag verleend als Veldwachter jaar 1920 (1 rood 99) totale dossier (10)

6632

1276

3e blz. van kolommen

14-10-1814

Hiemstra J. F., ondertekend de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6840

36-A

blz. 49            

22-04-1824

Hiemstra J. G. de weduwe van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6271

602 -4

18-06-1816

Hiemstra J. G. staat vermeld op het document samen met 20  inwoners van Spannum: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8210

958/2 211

Bladzijde 9

17-09-1839

Hiemstra J. G. te Hiaure vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6271

602 -3

18-06-1816

Hiemstra J. H. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6098

935

27-09-1823  

Hiemstra J. K. Hij is floreenplichtig van het dorp Deinum een brief en staat als ondertekenaar daar op,  wegens een klacht van Groenewoud J. (Johannes) Predikant te Deinum Onderwerp: achterstallig tractement over het jaar 1811, 1812, 1813 enz.  Jaar 1823 (4)

8285

615-2, 26,1

19-06-1840

Hiemstra J. K. te Nijkerk (Fr) wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

6383

82     

23-04-1814

Hiemstra J. P. te Suawoude Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6271

602 -4

18-06-1816

Hiemstra J. R. staat vermeld op het document samen met 11  inwoners van Hennaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8308

1070-8

709-731

28-10-1840

Hiemstra J. R. te Hennaard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 9>>

27-08-1839

Hiemstra J. R. te Hennaard staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8285

615-2, 26,1

19-06-1840

Hiemstra J. te Nijkerk (Fr) wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8280

526-1, 26

3, 4

22-05-1840

Hiemstra J. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9190

461

10-04-1920

Hiemstra Jacob , te Bergumeen,  handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt aanstelling tot Veldwachter maar dit is afgewezen omdat enz. enz. jaar 1920 (6)

9921

7

24-10-1882

Hiemstra Jacob Dirks Agent van Politie 1e klasse te Bolsward  gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6871

29-03-1825

21-B

Hiemstra Jacob Geerts Onderwijzer te Rottevalle, hij wordt vermeld in een dossier van de Gouveneur van Vriesland dat zijn naam Hiemstra is en geen Heemstra enz  jaar 1825 (4)

6868

16-02-1825

30-B

Hiemstra Jacob Geerts, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

6840

36-A

blz. 34

22-04-1824

Hiemstra Jacob J. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6255

201

25-02-1815

Hiemstra Jacob Sierds,  Huisman te Lippenhuizen , Hij tekent met anderen in qualiteit  als gecomiteerde van de Armenkas van Beetsterzwaag zij beklagen zig dat ze geen antwoord hebben ontvangen van de Gouveneur van Vriesland op hunne klacht van 28 Mei 1814 ook al omdat er in 1798 een duidelijk accoord is gemaakt enz. enz. jaar 1815 (5)

6840

36-A

blz. 15

22-04-1824

Hiemstra Jan D. Boer van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6282

737-5

07-07-1817

Hiemstra Jan D., Boer te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Hiemstra Jan Fokkes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6642

680

07-08-1815

Hiemstra Jan Fookes, Jan Fookes Hiemstra, Rinse Tjipkes Tjepkema, Siedes Klaases Straatsma en Johannes Jelles Korsma ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij als Kerkenraad van den dorpe Finkum en Hijum dat de achterstallige Tractementen enz. en dat de deurwaarder Muntings H. enz. jaar 1815 (2)

6047

379

03-06-1819

Hiemstra Jan H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Hiemstra Jan H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-14         25-05-1821

Hiemstra Jan H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6395

457

13-05-1815

Hiemstra Jan H. te Peins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

8386

949/26

20-09-1841

Hiemstra Jan K. te Nijkerk (Fr.) , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6401

 

859-1+6

10-10-1815

Hiemstra Jan Klazes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)

8257

74/14

1-6

21-01-1840

Hiemstra Jan Popes hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

8224

1229-8, 10

02-12-1839

Hiemstra Jan Popes te Oostdongeradeel Staat vermeld op een Nominative Staat van miliciens met 11 kolommen informatie die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz.  jaar 1839 (7)

8385

929/26

20-09-1841

Hiemstra Jan Sybrens te Dronrijp, hij is ontslagen uit den dienst en zit zonder enig middel van bestaan en verzoekt dan ook in een handgeschreven brief met zijn handtekening   om bijstand enz. jaar 1841 (1)

8383

874/9 no. 20

04-09-1841

Hiemstra Jan Sybrens--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (5)

6626

487  blz. 16

07-04-1814

Hiemstra Jarig Gerbens wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

8309

1110-2

09-11-1840  

Hiemstra Jelle Schippersknecht van beroep te Workum het betreft een aantekening van een dwangschrift jaar 1840 (2)

6076

914

24-11-1821

Hiemstra Jelle Thomas---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de ambtenaren Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat  onder Nes aan land gebracht van een op het Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg naar Havre de Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is  gevoerd geweest door de Kapitein Morin J., de bergers van de goederen zijn;  Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes,  Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L. Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft geborgen aan goederen  ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9)

6077

1046

27-12-1821

Hiemstra Jelle Thomas Visser te Wierum---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)

8364

502-495-16

21-05-1841

Hiemstra Jelle Tjebbes hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)

8359

377/28, 2

19-04-1841

Hiemstra Jelle Tjebbes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 8

19-04-1841

Hiemstra Jelle Tjebbes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst opgemaakt ingevolge art. 33 en vastgesteld ingevolge art. 35 van het Reglement omtrent de zamenstelling  der Staten der Provincie Vriesland door het Bestuur van de Gemeente Leeuwarderadeel van de personen, welke volgens deze Gemeente zijn bevoegd tot uitoefening van het Kiesersschap voor den Landelijken Stand der Staten van deze Provincie met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

9465

Deel 2, 28

22-12-1818

Hiemstra Jelle Y. Beurt en Veerdienst van Wanswerd Buurt naar Leeuwarden  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1819 (8).

8372

638/4

Hiemstra Jelle, te Workum,  Veroordeeld tot het betalen van een boete van 6 gulden en een gevangenisstraf van 5 dagen wegens een overtreding enz. enz. jaar 1841 ( 2)

9184

447

10-04-1917

Hiemstra Jentje Amsterdam Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland , jaar 1917 (1)

6840

36-A

blz. 34

22-04-1824

Hiemstra Joh. H. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8211

988-3, 26

Bladzijde 4

26-09-1839

Hiemstra K.  te Oostdongeradeel wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6060

480

06-07-1820

Hiemstra K. K. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-12          25-05-1821

Hiemstra K. K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8210

958/2 211

Bladzijde 9

17-09-1839

Hiemstra K. K. te Hantumhuizen vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8210

958/2 211

Bladzijde 8

17-09-1839

Hiemstra K. K. te Nijkerk (Fr) vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6390

19

08-12-1814

Hiemstra K. L. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

5763

3

02-12-1890

Hiemstra K. S. Grouw - Idaarderadeel Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)

8285

615-2, 26,1

19-06-1840

Hiemstra K. te Nijkerk (Fr) wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

6390

19

08-12-1814

Hiemstra Klaas Gatzes hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

6100

1215-2v

29-11-1823

Hiemstra Klaas Hendriks hij wordt voorgedragen als zetter in het District van ontvang Blija  enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

8373

676/3

10-07-1841

Hiemstra Klaas------- Hiemstra Douwe te Morra en Hiemstra Klaas landbouwer te Anjum , een akte van scheiding  verleden voor de Notaris enz. enz. jaar 1841 (2)

6390

19

08-12-1814

Hiemstra Klaas Jans hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

6098

935

27-09-1823  

Hiemstra L. K. Hij is floreenplichtig van het dorp Deinum een brief en staat als ondertekenaar daar op,  wegens een klacht van Groenewoud J. (Johannes) Predikant te Deinum Onderwerp: achterstallig tractement over het jaar 1811, 1812, 1813 enz.  Jaar 1823 (4)

6864

10-C

03-01-1825

Hiemstra Laas Jans  behorende bij de 13e afd. Nationaloe Inf. 1e Bat. 6de Comp. z.v. Jan H. en Afke Klazes  geb. 27-03-1801 Mantgum met een staat van zijn Signalement en omschrijving, in de brief  staat dat hij is overleden 15? December 1825,   jaar 1825 (2)

8257

69/24

20-01-1840

Hiemstra Lieuwe Thomas staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van uitgevoerde droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop anders restitutie wordt verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8)

5664

274-a,  4

28-02-1918

Hiemstra M  Oosterlittens Motorschouw Melkvervoer, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

8210

958/2 211

Bladzijde 9

17-09-1839

Hiemstra M. A. te Hiaure vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6047

379

03-06-1819

Hiemstra M. D.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Hiemstra M. D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6271

602 -3

18-06-1816

Hiemstra M. D. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6034

398

30-05-1818

Hiemstra M. D. te Wommels hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8308

1070-8

322-364

28-10-1840

Hiemstra M. J. te Arum  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8199

729/5, 290

Bladz. 21-v

17-07-1839

Hiemstra M. J. te Arum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 32-v

17-07-1839

Hiemstra M. J. te Arum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

5664

162,  3

27-02-1917

Hiemstra M. Oosterlittens, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

8308

1070-8

365-407

28-10-1840

Hiemstra M. S. te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6627

584, 1-2, 13

30-04-1814

Hiemstra Menze A. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4)

6261

900-3

04-09-1815

Hiemstra Michiel G. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

8220 

1137/13

Blz. 1

06-11-1839

Hiemstra Murk S. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

6840

36-A blz. 2

22-04-1824

Hiemstra P. J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 6

27-08-1839

Hiemstra P. J. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6417

176

1e Bataillon

22-04-1817

Hiemstra Pier Hend’s 24  is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6264

1149- 4

21-11-1815

Hiemstra Pier Hendriks komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6840

36-A

blz. 29

22-04-1824

Hiemstra Pieter Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6389

4

28-10-1814

Hiemstra Pieter E---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)

6418

255-BB

01-06-1817

Hiemstra Pieter Eeltje Eetje 402 Wierdum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Hiemstra Pieter Eeltjes 14 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

8309

 

1112-3

10-11-1840

Hiemstra Pieter Eelzes---- Hofken Kornelis Reinders Schoenmakersknecht, Loteling voor de Nationale Militie thans wonende aan de Heerenlaan te Sappemeer en daarvoor te Cornjum Leeuwarderadeel  verzoekt in een door hem ondertekende brief een certificaat van zijn geboorteakte, maar er is een akte van bekentenis in dit dossier van hem Verklaren Ritsma Jan Cornelis Veldwachter te Cornjum, Westra Lieuwe Hinnes, Ritsma Cornelis Jans en Bijlsma Douwe Freerks de laatste drie  Guadinier te Cornjum  verklaren dat Hofken Kornelis Reinders zoon van Hofken Reinder Cornelis overleden en Pieters IJnske werkvrouw dat hij dezedlfde persoon is die bekend is onder de naam Hof Kornelis Reinders, tevens een certificaat van onvermogen ondertekend door Ritsma Jan Cornelis en Hiemstra Pieter Eelzes beide Veldwachter  enz. jaar 1840 (8)

6417

176

1e Bataillon

22-04-1817

Hiemstra Pieter Hendriks 24  is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6840

36-A

blz. 48

22-04-1824

Hiemstra Pieter R. Slager van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9187

1644

06-11-1918

Hiemstra Pieter, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6271

602 -4

18-06-1816

Hiemstra R. H. staat vermeld op het document samen met 11  inwoners van Hennaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Hiemstra R. S. te Oostrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 26,3

22-05-1840

Hiemstra R. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6277

30-4

09-01-1817

Hiemstra Rink H. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6060

480

06-07-1820

Hiemstra Rinke H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Hiemstra Rinke H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-15         25-05-1821

Hiemstra Rinke H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8280

517-11, 27v

19-05-1840

Hiemstra Rinze J. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6866

01-02-1825

9-7-C

Hiemstra S. B.---- Sjaarda (ook Sjarda) Jentje Douwes oud 32 jaar geb. Wirdum zoon van Douwes Jentje en Jetjes Sakers is plaatsvervanger van Hiemstra S. B. hij is ingeschreven in het stamboek enz. ook aanwezig een Nationale Militie Attest opgestuurd door de Kolonel Kommanderende het Bataillon Art. Nat. Militie No. 5 Gree la Doudart (laGree Doudart) te Namen  jaar 1825 (3)

6830

18-A blz. 45

21-01-1824

Hiemstra S. F. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8280

517-11, 50

19-05-1840

Hiemstra S. H. te Wommels wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8308

1070-8

709-731

28-10-1840

Hiemstra S. H. weduwe Boer de J. J. te Edens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Hiemstra S. M. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 10>>

27-08-1839

Hiemstra S. M. de weduwe te Idsega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6626

442

31-03-1814

Hiemstra S. P.  en Friesema Jan Pieters kerkvoogden van den dorpe Aalzum ondertekenen een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Friesland het betreft de in eigendom behorende te verhuren enz. jaar 1814 (1)

6632

1297

19-10-1814

Hiemstra S. S.---- Hanekuik Jacob (Mr) openbaar Notaris residerende te Harlingen  in presentie van de getuigen Hakvoort Tijmen Jellis, Nintjes Pieter Jacobs  beide Lootsen en wonende op het eiland Urkrequiranten te eenre en ten andere Vries de Tjerk IJnzes Schipper wonende te Makkum en in dien kwaliteit voerende het Tjalkschip De Jonge Elisabeth, Boussenard Francois Oppergeneesheer van Nolay en Canin Jean Jacques Opper Chirurgijn van Loches de beide laatste als Chefs Commanderende  voor vier en veertig mannen behoorende tot het gewezen garnizoen  der Franschen van Hamburg enz. verder IJpeij M.  Griffier van de Staten van Vriesland en Blok K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen, hun beider naam staat onder een document als was getekend met als onderwerp; Fransche Militairen  van Hamburg met schade hier binnengekomen enz.  verder vermeld  Steenderen van A.  , Hiemstra S. S. , Haefe van der C. P.  Stroband H. Comm. van Politie enz. jaar 1814 (6)

6252

1186-7

29-11-1814

Hiemstra S. T. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6840

36-A

blz. 49             

22-04-1824

Hiemstra Sake Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6261

900-3

04-09-1815

Hiemstra Sible A. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

9180

264

06-02-1915

Hiemstra Siebe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6271

574-3-A

06-07-1816

Hiemstra Simon Pieters, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

8194

641/6, 34

22-06-1839

Hiemstra Sipke Boteste Leeuwarden komt in een document voor als Schipper, jaar 1839

6243

191-22

06-03-1814

Hiemstra Sipke J. Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6047

379

03-06-1819

Hiemstra Sjeerp R.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Hiemstra Sjerp R. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Hiemstra Sjerp R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6252

1186-7

29-11-1814

Hiemstra Sjoerd P. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

8365

516/3

00-00-1841

Hiemstra Sjoerd Rinses zijn weduwe onder Akkerwoude onderwerp wordt ook in genoemd Dijkstra Wyger Berends en  en  Vries Jeltje Jans  de wonende te Veenwouden onmiddellijk aan het bos;  onderwerp; Armvoogdij 27 Mei 1841 (3)

6021

201, 6, 7

03-04-1817

Hiemstra Sjoerd Th. komt voor op de volgende staat, Idsarsi W. J  .van Westdongeradeel, hij maakt een staat van aangespoelde goederen op de kusten van zijn gemeente als volgt geborgen in het Moddergat onder Nes en te Wierum drijvend in zee gevonden zonder te weten van welk schip dit komt enz. jaar 1817 (2)

9187

1644

06-11-1918

Hiemstra Sjoerd, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.6), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8257

70/1, 41

21-01-1840

Hiemstra Sybout Tjepkes te Workum, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

6271

574-10

06-07-1816

Hiemstra Sytze Bienzes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1

17-07-1839

Hiemstra T. A. te Wirdum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8308

1070-8

665-708

28-10-1840

Hiemstra T. D. te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

958/2 211

Bladzijde 9

17-09-1839

Hiemstra T. G. te Hantumhuizen vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8308

1070-8

665-708

28-10-1840

Hiemstra T. J. te Wommels staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 8>>

27-08-1839

Hiemstra T. J. te Wommels staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8375

708-5_9

20-07-1841

Hiemstra T. S. te Dockum staat als aan wien uitgevoerd in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders van Dockum ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_9

20-07-1841

Hiemstra T. S. te Dockum staat als aan wien uitgevoerd in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders van Dockum ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8210

958/2 211

Bladzijde 6>>

17-09-1839

Hiemstra T. S. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Hiemstra T. S. te Hichtum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 5>>

27-08-1839

Hiemstra T. S. te Oldeklooster staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8386

949/9

20-09-1841

Hiemstra T. te Dokkum, Komt voor in een document; Staat van alle bij de belasting Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van de stad Dockum   (als aan hem wordt geleverd/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

6383

82     

23-04-1814

Hiemstra T. W. te Suawoude Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

9180

42

07-01-1915

Hiemstra Taede,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

8375

708-5_8a

20-07-1841

Hiemstra te Birdaard staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Hiemstra te Morra staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8386

949/26

20-09-1841

Hiemstra te Oostrum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Hiemstra Teet…. Rentenier, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Hiemstra Theunis D., 103 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6087

948-2

11-10-1827

Hiemstra Theunis staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

8102

34, 740/7

28-07-1838

Hiemstra Tiete Klazes Lioessens  Schipper, jaar 1838

8224

1216-14, 1

29-11-1839

Hiemstra Tiete Tjeerds staat staat vermeld in 1831 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie Vriesland van de ligtingen  1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen  informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)

6282

737-16

07-07-1817

Hiemstra Tiete, Rentenier te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

9183

1306

06-09-1916

Hiemstra Tjaltje vrouw van Merkus Johannes met kind, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9187

1475

05-10-1918

Hiemstra Tjaltje vrouw van Merkus Johannes, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Hiemstra Tjeerd Fokkes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

3698

B-20

13-02-1832

Hiemstra Tjiske Jelmers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3699

A-20

12-02-1834

 

Hiemstra Tjitske Jelmers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

8285

615-2, 29

19-06-1840

Hiemstra van de Baron te Irnsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Rauwerderhem in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

6034

398

30-05-1818

Hiemstra van J. C. S. te Oenkerk hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8280

517-11,

34-35, 37

19-05-1840

Hiemstra W. A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Wolvega in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9189

1391

26-11-1919

Hiemstra W. te Westergeest, een handgeschreven brief met zijn handtekening, met verzoek om  van Kollumerland & Nieuwkruisland  en zijn  aanstelling als Veldwachter te Cubaart jaar 1919 (3)

6633

1376

24-10-1814

Hiemstra Wiggele Jacobs---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland ,  verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel  Scheltes,  Obes Postma  en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. (Samuel Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31)

6840

36-A

blz. 40

22-04-1824

Hiemstra Wigle N?. Timmermans arbeider van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9187

908

06-07-1918

Hiemstra Willem Leeuwarden / Kollum Solliciteerd naar de functie, zijn voordracht en  benoeming Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland (5)

9182

285/22

07-02-1916

Hiemstra Willem Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1915  (1)

9184

447

10-04-1917

Hiemstra Willem Leeuwarden Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Schoterland , jaar 1917 (1)

9180

330-22

17-02-1915

Hiemstra Willem Met signalement  Politiedienaar Leeuwarden, jaar 1915 (4)

6271

602 -3

18-06-1816

Hiemstra Y. J. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

3699

B-11

19-04-1834

 

Hiemstra Yjiske Jelmers---- Hoek van der Jelle melis kind van Hoek van der Melis Jelmers en Hiemstra Yjiske Jelmers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5)

8342

37/1-11

12-01-1841

Hiemstra, Folkert Gerbens H te Damwoude Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. , jaar 1841 (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 8>>

27-08-1839

Hiemstyra M. S. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6418

255-B

01-06-1817

Hien van Pieter 322 Steenwijk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6282

737-22

07-07-1817

Hienstra Haantje Y., Boer te Huins met (17gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8088

254, 465/22

10-05-1838

Hieres H. P. Schipper op de Annegina Sophia, jaar 1838

6250

983

15-10-1814

Hieringa Sijmon C. Hij word vermeld als Debiteur  op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m 1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814  (11)

6277

77-c-9

21-01-1817

Hierma D. W. Hij ondertekend samen met de andere Gemeenteraadsleden van de Gemeente Metslawier:  de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)

9182

24

06-01-1916

Hieslinga Hessel,  Komt voor op een  document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

6830

18-A

21-01-1824

Hieslum, 3 personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824

8364

498/10, 3

21-05-1841

Hietbrink Beerend staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6636

148

6e blz. van kolommen

10-02-1815

Hietkamp K. A. de knecht van Donker Trijntje Hendriks te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6251

1061

07-09-1814

Higma? Jelle Klaases Hij zet zijn handtekening samen met anderen onder het navolgende stuk: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Gemeente Almenum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

9180

330-14

17-02-1915

Hijckelsma Emilius Met signalement Veldwachter Gaasterland, jaar 1915 (3)

6871

28-03-1825

11-A/3

Hijda Jan wordt vermeld in een document Kassa van den Thesaurier over de gevangenissen als debiteur met vermelding van geleverde goederen en bedragen jaar 1825 (4)

6388

84           17-10-1814

Hijenhuis Pieter IJnzes--- Luxwolda Sipke Wisses bij de 6e Comp. van het 9e Bataillon Landstorm er wordt voorgesteld hem te bevorderen tot Lt. Kwartiermeester en tot 1e Luitenant Hijenhuis Pieter IJnzes thans 2e Luit. En tot 2e Luitenant Boer de Hendrik Sieses thans Sergeant enz. enz. jaar 1814 (1)

6640 

539

14-06-1815

Hijes A. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren enz. jaar 1815 (4)

6627

673

05-05-1814 

Hijes Albert, Ondertekend mede als Floreenschietende van den Dorpe Molkwerum wordt vermeld en ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende het agterstallig tractement van hunne leeraar in gevolge de aanschrijving van de heer Commissaris van het arr. Sneek enz. daar het willekeurig bestuur van de Franschen en hunne onverschilligheid ten opzigte de Godsdienst enz. Jaar 1814 (5)

6056

193

18-03-1820

Hijlaard aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6840

36-A

22-04-1824

Hijlaard,  Lijst met  34 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of  bekende verhuringen  van woningen en gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (4)

8199

729/5, 290

Bladz. 23-v

17-07-1839

Hijlarides P. W. te Heeg is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6868

16-02-1825

11-A

Hijlarides W. P. hij staat op de naamlijst der Heeren Leden van de Kommissie van Landbouw in Friesland waarvoor de Kontributie over 1823 en 1824 nog moet worden ingevordert enz. jaar 1825 (3)

6868

16-02-1825

11-A

Hijlarides W. P. hij staat op de naamlijst der Heeren Leden van de Kommissie van Landbouw in Friesland waarvoor de Kontributie over 1823 en 1824 nog moet worden ingevordert enz. jaar 1825 (3)

6415

57

09-03-1817

Hijlarides Wierd P.  ondertekend bij afwezigheid van de Grietman van  Hennaarderadeel een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (2)

6416

123

02-04-1817

Hijlarides Wierd P. Assessor van Hennaarderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)

6646

926

25-11-1815

Hijlarides Wierd P.---- Boele Adriaan & zoon in Comp en nog 13 andere Kooplieden in Amsterdam in Kaas handelende dat van de Vriesche kanter Kaas zonder Komijn op grond van eene resolutie van de Staten Generaal van 15 december 1766 enz.  was ondertekend in copie  door de medeleden van de commissie van Landbouw in Vriesland  Fontein P., Hijlarides Wierd P., Siderius M. Rendent der Commissie enz. jaar 1815 (12)

6632

 

 

1229

26-09-1814

Hijlarides Wierd P. geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland  in Qlt. als Armvoogd van den Dorpe Wommels dat hij in zijne administratie enz. de armen niet naar behoren kan verzorgen maar dat hij effecten bezit ter waarde van 7860 guldens  en verzoekt deze te gelde te mogen maken enz. jaar 1814 (2)

6271

602 -5

18-06-1816

Hijlarides Wierd P. Ondertekend als Lid van de Gemeenteraard van Wommels mede het stuk , Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. met inwoners van Spannum (20), Edens (9), Hennaard ,(11), Wommels (56), Cubaart 37) en Waaxens (7):  jaar 1816 (5)

6855

8-A

07-10-1824

Hijlarides Wierd Pieters zijn benoeming tot Vrederechter te Dronrijp i.p.v. Huber L. J. die tot notaris is benoemd jaar 1824 (2)

6298

 

216

17-03-1821

Hijlaridus Wierd P.---- Algera Sjoerd Halbes, Onderwijzer der Jeugd , in de vergadering van de Grietenijraad op 5 Maart 1821 is eerstgenoemde voorgedragen voor vereevend en tevens financieel gunstig ontslag te geven ter verbetering van het Schoolonderwijs te Wommels enz. enz.en dat mate algemene stemmen is besloten hem ontslag te geven, verder over zijn betaling,  dit stuk is ondertekend door Eyzinga J. Frans en Hijlaridus Wierd P. tevens aanwezig de Notulen van de vergadering waarbij aanwezig  Hijlaridus Wierd P, Boersma Jan K., Wassenaar A. G., Ferwerda Hans W.,  Hoekstra W. K. Secretaris enz. jaar 1821 (6)

6401

 

855

12-10-1815

Hijlckama  van J. P.  Commissaris Raad van Prefectur komt voor en  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende dat er in allerijl de navolgende Hoepitalen goederen moeten wordenz.  verzonden en Houten Kribben, Stroozakken, Matrassen, Linnen Lakens en van Harlingen naar Deventer enz. jaar 1815 (10)

6397

670

15-06-1815

Hijlckama 2e Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6397

662

13-07-1815

Hijlckama van B. A. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4)

6025

584

28-08-1817

Hijlckama van B. A. Rechter bij de rechtbank van  eerste aanleg te Sneek jaar 1817 (2)

6025

592

30-08-1817

Hijlckama van B. A. Rechter bij de rechtbank van  eerste aanleg te Sneek, hij accepteerd de functie van secretaris te Gaasterland,  jaar 1817 (2)

5995

71/6

27-01-1815

Hijlckama van B. A. te Sneek Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in de boedel van ---- Tibma Jouke Minks  * 14-10-1789,  Gewezen  Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij hem ter huize om zijn goederen te verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en  de Inventaris lijst van zijn bezittingen en huisraad door de deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem verduisterde geld (een bedrag van f. 24529-13-2) er goed van geleefd)  jaar 1815  (2)  dossier (36)

6018

38-C

17-01-1817

Hijlckama van Bavius Antonius (met handtekening) hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Sneek, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4)enz. jaar 1817 (4)

8350

175/27-9

21-02-1841

Hijlckama van Mr. Bavins Antonius wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur van de Stad Sloten in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Zeven Grietenijen & de Stad Sloten Contributie/Zeedijken bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz. jaar 1841 (12)

8285

615-2, 27,2

19-06-1840

Hijlckama van P. A. te Oldeberkoop wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8285

615-2, 27,2

19-06-1840

Hijlckama van T. A. te Oldeberkoop wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8285

615-2, 27,3

19-06-1840

Hijlckama van T. A. te Oldeberkoop wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8386

949/27

20-09-1841

Hijlckama van T. A. te Oldeberkoop, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6050

637

02-09-1819

Hijlckema ….?---- Agricola Staat Rienks B., betreft de stukken land die in zijn bezit zijn en verzoekt verandering in het releve van onbebouwde eigendommen van Sint Nicolaasga, ook genoemd de erven van de heer Hijlckema ….? Die een plaats verkopenjaar 1819 (2)

6005

889,  1 en 3

01-11-1815

Hijlckema van B. A. hij is onlangs uit het veld teruggekomen en ook wederom zitting in de regtbank van eersten aanleg te Sneek genomen enz. jaar 1815 (2)

8386

949/27

20-09-1841

Hijlekama  F. te Makkinga, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6396

537

29-05-1815

Hijlekama Bavius Anthonius---- Haga Bauke oud 28 jaren, ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland hij heeft zich op 6 april schriftelijk aan de Burgemeesteren der Stad Sneek aangeboden om in de Compagnie Infanterie welke in de Gemeente Sneek zou worden opgerigt van de aanbieding nu onder reserve dat hij nl is gehuwd en heeft 2 kinderen , Praktiseerd als plaatsvervangend regter voor de Regtbank van eersten aanleg te Sneek en dit is zijn enigste middel van bestaan enz.voor  verder komen in de aanbiedingsbrief ondertekend door Olivier W. (Willem) President Burgemeester van Sneek voor;  Verweij Isaac oud 38 jaar,   Hijlekama van Bavius Anthonius oud 33 jaar, Limburg Stirum Albert Dominicus oud 27 jaren, Jonge de Marinus Johannes oud 34 jaren, Haafkens Hendrik oud 40 jaren  jaar 1815 (7)

6284

1099 blz. 6

31-10-1817

Hijlekama van B. A. , Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6395

469

29-05-1815

Hijlekama van B. A. ondertekend samen met anderen een document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zoodra de eerste tijding van nhet gevaar, waarmede de rust van Europa en de vrijheid van het vaderland bedreigd wierd door de bemagtiging van de Fransche Heerschappij door Napoleon enz. jaar 1815 (2)

6631

1076

02-09-1814

Hijlekama van J. P. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6633

1409

10-11-1814

Hijlekama van J. P?. ---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bezoldiging der Schoolonderwijzers en een brief ondertekend door Hijlekama van J. P?. Klijnstra J. P., Binkes Rintje, Wierstra Uilkie Luitjens, Baukema B. R?., Kamp v.d. Jan en Hoff v.d. L. G.  Leden van de Gemeenteraad van Balk dat hen o.a.medegedeeld zijnde dat de bezoldiging der Schoolonderwijzers betrekkelijk hun achterstallig Tractement onmogelijk enz. jaar 1814 (2)

6021

252, 1,

14-18

17-04-1817

Hijlekama van Marcus Antonius wordt vermeld (met handtekening) in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817 (5) dossier (18) 

6394

270

08-04-1815

Hijlekema van B. A.---- Olivier W. (Willem) Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat Verweij J. S., Hijlekema van B. A., Limburg Styrum van A. D., Jonge de M. J., Haga B. en Haafkens H. zij hebben alle 6 schriftelijk aangeboden zig in te schrijven als Leden de Compagnie Infanterie om vervolgens het beleg van Delfzijl te dienen enz. jaar 1815 (2)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Hijlkama ….? hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

5985

218

22-03-1814

Hijlkama ….?---- Ypeij ….?, Hijlkama ….?, Bergsma J. J., Fontein P., Haer van der B. De Ontvager Generaal van Vriesland verzoekt aan de Commissaris Generaal van Vriesland om ook de voornoemden te verwittigen dat de betaalrol enz. jaar 1814 (1)

6395

521

25-05-1815

Hijlkama B. A. tot Corporaal benoemd>>> Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de benoemingen van Onderofficieren en Corporaals enz. jaar 1815 (2

6390

1

19-11-1814

Hijlkama Hielke Jeens, Schoolonderwijzer te Sint Nicolaasga Hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij zig daags bezig houdt in zijn schoolwerk en des nachts de wacht op zijn beurt waarneemt en dat de schout nu enz. en dat hij zich moet beklagen enz. jaar 1814 (2)

8257

61/1

15-01-1840

Hijlkama Hieltje Reitzes---- Hijlkema Hijltje  Reitses (ook Hijlkama Hieltje Reitzes en zij ondertekend de door haar geschreven brief met Hijlkema Hieltje Ritsis) woonachtig te Harlingen zij dient eene klagt in over de armvoogden van Weidum en schrijft dat ik in Groote Armoede gedompild bin wegens een oogziekte enz. (een prachtige brief) enz. jaar 1840 (8)

6871

29-03-1825

21+21/4-B

Hijlkama Pieter Tjalles---- Beerta Rient Taekes en Hijlkama Pieter Tjalles (en niet Jalles)  alsnog geene aanstelling tot Onderwijzers te Suawoude en Eestrum hebben bekomen maar dat deze scholen al provisioneel door hen wordt waargenomen beide worden vermeld in een dossier van de Gouveneur van Vriesland   vermeld  enz. jaar 1825 (5)

6395

521

25-05-1815

Hijlkama van F. A. tot Sergeant benoemd>>> Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de benoemingen van Onderofficieren en Corporaals enz. jaar 1815 (2

6395

513

25-05-1815

Hijlkama van T. A. van Oldeberkoop hij is een der ondertekenaars van>> Haga B. Capitein der Vrijwillige Jagers te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Capitein van de Compagnie Vrijwillige Jagers betreffende Militaire zaken enz. met een lijst van 12 ondertekenaars jaar 1815 (3)

6280

359

04-04-1817 

Hijlkckama ….?---- Hij wordt volgens vermelding in dit documet niet genoemd in de Kohieren van Personeele Omslagen en daar voor de Hoofden der huisgezinnen zwaarder aanslaat in evenredigheid van anderen zoals de heeren Hijlkckama ….? en Kolde van ….? enz. jaar 1817 (1)

6070

424-13          25-05-1821

Hijlkema A. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8356

320-9

02-04-1841

Hijlkema A. L.---- Jong de B. B. , Brouwer S. S., Vries de T. J en Hijlkema A. L. alle Miliciens welke ten gevolge van  enz. ter herinversitatie naar Leeuwarden enz. jaar 1841 (3)

6383

55

02-04-1814

Hijlkema A. R. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8359

377/28, 3

19-04-1841

Hijlkema Ǽde Hylkes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6254

166

16-02-1815

Hijlkema Andries Oekes---- Velde van der J. geeft in qualiteit als Gemeente Ontvanger van Oosterzee in een geschreven door hem getekende brief aan dat, Hijlkema Andries Oekes nalatig is geweest  heeft hij de deurwaarder Schmidt Sijbrandus op heden 16 februari 1815 over meten gaan tot het in beslag nemen van een Spiegel, een Pendule een Klok enz  enz. Jaar 1815 (2)

3594

Map 88-F

1876-1878

Hijlkema B.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

9182

317

15-02-1916

Hijlkema B. Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 in Oldeboorn met een gespecificeerde  omschrijving van de schade jaar 1916 (1)

6626

487  blz. 10

07-04-1814

Hijlkema Ede Hijlkes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6383

55

02-04-1814

Hijlkema G. S. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

9921

28

19-10-1882

Hijlkema Gauke  Veldwachter te Beets gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6070

424-15         25-05-1821

Hijlkema H. S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

9182

317

15-02-1916

Hijlkema H. Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 in Oldeboorn met een gespecificeerde  omschrijving van de schade jaar 1916 (1)

8257

61/1

15-01-1840

Hijlkema Hieltje Ritsis---- Hijlkema Hijltje  Reitses (ook Hijlkama Hieltje Reitzes en zij ondertekend de door haar geschreven brief met Hijlkema Hieltje Ritsis) woonachtig te Harlingen zij dient eene klagt in over de armvoogden van Weidum en schrijft dat ik in Groote Armoede gedompild bin wegens een oogziekte enz. (een prachtige brief) enz. jaar 1840 (8)

8257

61/1

15-01-1840

Hijlkema Hijltje  Reitses (ook Hijlkama Hieltje Reitzes en zij ondertekend de door haar geschreven brief met Hijlkema Hieltje Ritsis) woonachtig te Harlingen zij dient eene klagt in over de armvoogden van Weidum en schrijft dat ik in Groote Armoede gedompild bin wegens een oogziekte enz. (een prachtige brief) enz. jaar 1840 (8)

6383

63

02-04-1814

Hijlkema Hylke S. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

8308

1074-9

29-10-1840

Hijlkema J. H. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8308

1070-8

580-622

28-10-1840

Hijlkema J. H. te Loinga (Loёnga)  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6393

134

28-02-1815

Hijlkema Jan Hijlkes te Akkrum Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

8280

517-11, 47

19-05-1840

Hijlkema K. A. te Nijland wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8375

708-5_37

20-07-1841

Hijlkema K. B. te Akkrum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 37

22-05-1840

Hijlkema K. B. te Utingeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Hijlkema K. H. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 10>>

27-08-1839

Hijlkema K. M. te Idsega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8220 

1137/13

Blz. 1

06-11-1839

Hijlkema K. S. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8308

1070-8

408-450

28-10-1840

Hijlkema K. S. te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8211

988-3, 37 Bladzijde 2

26-09-1839

Hijlkema K. te Akkrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8280

526-1, 37

22-05-1840

Hijlkema K. te Utingeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8308

2086-14

01-11-1840

Hijlkema Karst S. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 37-v

17-07-1839

Hijlkema Kerst Bonnes te Akkrum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

9183

1055

04-07-1916

Hijlkema Kingma Engeltje, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

5665

10-02-1881

akte

112 t/m 118

Hijlkema Klaas---- Fokkema Date Thijsses  Beurtschipper te Dragten, Kuipers Sipke Rienks, Koopman onder Lekkum,  Hijlkema Klaas, Landbouwer onder Bergum , Zijlstra Rein Greelts Koopman te Dragten, Zijlstra Greelt Reins , Schipper te Heerenveen, eigenaren van het vaste veer Dragten-Sneek v.v. en Dragten-Leeuwarden v.v.,    Onderwerp:   o.a. handgeschreven brieven met hun handtekeningen , een aankondiging  van voormelde dienst met hun schip genaamd “Boterschip”,  wat ook in een advertentie  (4 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage,  en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld  jaar 1881 (10)

5667

Jaar 1879

akte 3

 

Hijlkema Klaas Tjalles--------  voor meer tekst zie bij  Zijlstra Rein Greelts , Koopman  wonende te Dragten, Zijlstra Greelt Reins Beurtschipper wonende te Nijehaske, Hijlkema Klaas Tjalles eigenaar wonende te Bergum, Kuipers Sipke Rienks eigenaar en Koopman te Hardegarijp in hoedanigheid als gezamelijke eigenaren voor 2/3  in het sedert het jaar 1696 bestaand geoctrooid  beurtveer van Dragten op Leeuwarden en Sneek v.v.  enz.

6830

18-A blz. 6

21-01-1824

Hijlkema L. K. te Warns,wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8308

1070-8

623-665

28-10-1840

Hijlkema L. R. te Stavoren staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6080

315

30-03-1822

Hijlkema Lolle Rimmerse---- Vogelzang Harmen Jans van beroep Arbeider wonende te Laaxum oud 55 jaren, Zee van der Rinke Martens,  Hijlkema Lolle Rimmerse  en Roodklif Jochem Loofs hebben op 26 maart aangifte gedaan bij de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde van een partij boschen geflogten Rijs gevonden zoo aan het strand als drijvende in zee bij Laaxum alles vermeld in het breede Proces Verbaal hierbij aanwezig en dat gisterenavond den 25e  bij hem hebben vervoegd vier personen uit Enkhuizen  welke hen lieten noemen Mantel Jacob, Schuit ….?, Blom ….? Zijnde de naam van de vierde niet levendig  welke de Ries kwamen reclameren omdat enz. jaar 1822 (3)

6691

238

00-00-1819

Hijlkema Marten Martens Boer te Idzega,  opgave aan het Venijn  (Miltvuur)   gestorven beesten. Jaar 1819 (2)

9183

1597

06-11-1916

Hijlkema Martijnus, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8308

1074-9

29-10-1840

Hijlkema P. H. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 29-v

17-07-1839

Hijlkema P. R. te Warns is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8308

1070-8

623-665

28-10-1840

Hijlkema P. R. te Warns staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 3>>

27-08-1839

Hijlkema P. R. te Warns staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6869

03-03-1825

33-B+33g-B

Hijlkema Pieter Jalles Onderwijzer te Eestrum komt voor in een dossier van Onderwijzers van het Ministerie van Binnenlandsche zaken, Onderwijs en Waterstaat. Onderwijs Kunsten en Wetenschappen enz. jaar 1825 (5) dossier (11)

8375

716-3_3C

22-07-184 1

Hijlkema Rienk, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

6389

93

15-11-1814

Hijlkema Sjouke Hijlkes---- Meulen van der W. B. , Capitein,  in zijn plaats wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad bij het 5e Bataillon Landstorm den 1e Luitenant Jong de Dirk Gabes in zijn plaats de 2e Luitenant Velde van der U. W. en den Sergeant Hijlkema Sjouke Hijlkes en de Tamboer Majoor Hoekstra Jentje Eesges enz. jaar 1814 (1)

6424

584

02-12-1817

Hijlkema Tabe Hijlkes 18 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Artillerie 4  hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6423

560

14-11-1817

Hijlkema Tade Hijlkes, Lemmer is de plaats waar hij zich bevind met Groot verlof zoals wordt vermeld op een Nominative Lijst met 12 kolommen informatie van Manschappen welke met Groot Verlof naar Hunne Haardsteden zijn opgezonden, en het Bataillon moeten retourneren, als bijlage van een door Kuijtenbrouwer Luitenant Kolonel Kommandant Bat. Art. Nat. Militie no. 4 ondertekende brief de aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (4)

9187

1787-A

05-12-1918

Hijlkema Willem Gerkes, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6658

604

13-12-1816

Hijlkema,  Verklaring omtrent de schoolonderwijzer Hylke Jeens Hijlkema te St. Nicolaasga met betrekking tot zijn levensgedrag Jaar 1816  (3)

3698

A-23

08-10-1828

Hijlkes Aafke dochter van Hijlkes Aafke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (6)

3698

A-23

08-10-1828

Hijlkes Aafke---- Hijlkes Aafke dochter van Hijlkes Aafke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1828 (4)

6422

489

20-10-1817

Hijlkes Gerbrigje---- Buijsing R. Burgemeester van de Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij opzend een Nominative staat van de nationale militie met 2 personen die zich niet hebben doen inschrijven en wel; Kempers Frans * 09-07-1793 Leeuwarden zoon van Kempers Gerrit en Pijlgers Tetje en Tamsma Arjen Pieters * 25-07-1786 te Leeuwarden zoon van Tamsma Pieter Arjens en Hijlkes Gerbrigje enz. deze staat heeft 12 kolommen met info enz. jaar 1817 (4)

6383

61

02-04-1814

Hijlkes Hendrik te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6632

 

 

1316 lijst 2_L.

22-10-1814

Hijlkes Luuwe te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6628

811

08-05-1814

Hijlkes Sijbold staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd  Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)

3698

B-35

10-02-1832

Hijlkes Tomas zoon van Hijlkes Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (3)

3698

B-35

10-02-1832

Hijlkes Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (3)

6251

1092

09-11-1814

Hijloma Fokele Fongers, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16)

6626

487  blz. 1

07-04-1814

Hijlsma Sjoerd Pieters wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6383

63

02-04-1814

Hijltjes Jouke te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

8350

184-11, 9

19-02-1841

Hijma Abe Rintjes 109 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6698

338

00-11-1820

Hijma Hein Jans Ferwerd Beurtschipper Ferwerd-Leewarden-Dokkum jaar 1820

6276

1102-4

18-12-1816

Hijma Klaas Heins moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6422

499

17-10-1817

Hijmmel Jan Wolters staat vermeld in een door Lijcklama a Nijeholt de Militiecommissaris over een Militie Kanton in Vriesland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht van enige personen tot Officieren  van enige Vacerende Plaatsen bij de Rustende Schutterij met vermelding welk Bataillon en Compagnie, wanneer voornoemde uit den dienst is getreden en om welke reden. enz. jaar 1817 (6)

6011

306

29-05-1816

Hijmolen en de Jong aannemer van het leveren van kledingstukken aan het Tuchthuis te Leeuwarden met bevestiging van het Collegie van Regenten ondertekend door Romkes Johan en Koumans Smeding J. jaar 1816 (2)

6007

60

27-01-1816

Hijmolen en de Jong Kooplieden te Amsterdam,  Aannemers met als onderwerp de aanneming voor de levering van kledingstukken in de gevangenissen te Leeuwarden  terwijl Plantenga P., Plantenga F., Ulrich P., Dames C. en Feddema J. deze kledingstukken mede leveren voor do somma van enz. , aanwezig de Burgemeester Romkes J. (Johannes) van Leeuwarden President van het Collegie van Regenten over de Gevangenissen aldaar, Eeckma Idsert Officier bij de Regtbank Vice President, Vitringa Coulon Julius, Smeding Harmanus, Feddes Claas Cornz., Koumans Smeding Pieter en Giffen van Nicolaas alle leden van voornoemde Collegie enz. met een beschrijving hoe de stoffen er uiy moeten zoien, de hoeveelheden en de prijs,  jaar 1816 (12)

8380

833-2

24-08-1841

Harlingen

Hijn te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Harlingen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6397

694

29-07-1815

Hijnders Wachtmeester van de Art. trein bij de 1e Comp. Kavalerie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6383

49

05-05-1814

Hijnsius Arien Pieters, Fuselier bij de 2e Compagnie, de Chirurgijns van het 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie te Campen Tuinhout J. L. en Rauen S. A. ondertekenen een document dat eerstgenoemde niet bekwaam is voor den dienst wegens een Hernia enz.enz. jaar 1814 (1)

6383

48 

05-05-1814

Hijnsius Arien Pieters, wordt genoemd in een document van de Commanderend officier van het 3e Bataillon Infanterie der Landmilitie Pabst ….? te Kampen, die schrijft dat hij eerstgenoemde heeft doen vertrekken uit den dienst om zig te melden in Leeuwarden enz. jaar 1814 (1))

8280

517-11, 6

19-05-1840

Hijnsma J. J. te Rijperkerk wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in  het Kantoor Hardegarijp, Gemeente Hardegarijp en Bergum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6395

440

07-05-1815

Hijppert (Huppert?) C. W. ---- Vierssen P. O. van (Pompejus Onno) Schout van de Gemeente De Knijpe ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Landstorm in de Gemeente Mildam die zeer weinig aan exercitie geoefend hebbende enz. ook aanwezig een Dagorder van de Luitenant Collonel van het 2e batt. Landstorm arr. Heerenveen Blocq van Scheltinga de akte was ondertekend door de Adjudant Copie Comform Jong de Klaas Jr. waarin vermeld dat Huppert (Hijppert) C. W. Oud Militair Sergeant en Jong de Klaas Jr. als instrukteurs enz. jaar 1815 (5)

6026

595

02-09-1817

Hijstek Symen staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Haarlem de heer Schmidt J. H.  Jaar 1817 (4)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Hijter Christoffel, 274 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6418

248-C 1e bat

4e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Hijting Jacobus staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

9182

24

06-01-1916

Hijtsma Anne,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

6291

834-7, 9,

14

01-10-1818

Hijtsma C.  ,---- Beijma  E. M. (Eduard Marius) van Grietman van Franekeradeel geass. met den secretaris Wybenga S., Onderwerp: van de dorpe Herbayum  de stemgerechtige Floreenplichtige zonder onderscheid godsdienstige gezindheid enz.enz. verder gaat het over Bouwland toebehorende aan de Armenvoogdij, wat door  Bouma Wybren Gerrits in huur wordt gebruikt enz. dit document wordt ondertekend door Cuperus Klaas, Terpsma Pier G., Kistma P. D., Pars J. J., Viersen Fedde J., Renses Gerrit, Staag v.d. Sybren D., Dijkstra Reinder Hans?, Keui??huis, Lan? Klaas Boukes, Hijtsma C.,   Beyma van Eduard Marius,  Wybenga S. verder genoemd Attes Claas de weduwe, Bergma Daniel,   Sytzema Cornelis Zijtes, Beyma van Thoe Kingma  c.s. Boer de  Sjoerd Ymes, Haanstra Andries Ages, Bouwma Wytze Gerrits,  Hoop de Jakle Everts enz. jaar 1818  (7)  dossier (19)

6632

1276

14-10-1814

Hijum, een lijst met  ca. 120 Hervormde ingezetenen van Finkum en  Hijum betreft  Tractement van de Predikant Jaar 1814

8161

79-4

22-01-1839

Hikkens Jille, Harlingen is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

8280

517-11, 13

19-05-1840

Hikkes A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Kantoor Dockum in de  Gemeente Dockum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6100

1215-45

29-11-1823

Hilarides  P. W. te Sneek,   hij staat op een document van Belasting ,  dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is gegeven van betaling enz. enz. jaar 1823 (4) dossier (8)

9725

Deel 2

Blz. 156

00-00-1895

Hilarides  Willem naar Hamburg, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 9>>

27-08-1839

Hilarides D. W. te Spannum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Hilarides F. P. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 6

27-08-1839

Hilarides F. P. te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6034

398

30-05-1818

Hilarides H. Z.  te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6636

130

06-02-1815

Hilarides Heijn---- Bakker Geugjen Albartus Murray  Schout van de Gemeente Arum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een request van de Predikant Kutsch Otto Carel  en een Beroepbrief, waarin wegens vertrek van Putting Gerardus Predikant naar Exmorra deze plaats vacant is en in vergadering bijeen geroepen door Swartzenberg en Hohemlansberg thoe Wilco en ondertekend door Wiarda Hans Willem, Hilarides Heijn, Wiarda Lolle Wierds, Feenstra M. ook genoemd Ales Sampt Pieters enz. jaar 1815 (6)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

Hilarides J en S. te Pingjum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

5673

 

98

28-02-1907

Hilarides L. J. , een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “Frisia“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1907 (1)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 5>>

27-08-1839

Hilarides L. P. te Oldeklooster staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

Hilarides L. S. te Pingjum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 4

27-08-1839

Hilarides L. S. te Pingjum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6624

231

08-02-1814

Hilarides M. S. (Marten Sytzes).---- Alma Samuel A. schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij is ontslagen uit de post van Maire der Gemeente Tzum en volgens desselfs besluit als Schout aldaar is aangesteld en wil voordragen Hilarides M. S. (Marten Sytzes) tot het waarnemen van de functie van de Schout bij zijn afwezigheid enz.. jaar 1814 (2)

6395

457

13-05-1815

Hilarides M. S. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6385

140

06-07-1814

Hilarides Marten S. te Tzum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6393

172

17-03-1815

Hilarides Marten Sijtzes---- Reitsma Keimpe Pieters van beroep Chirurgijn en Vroedmeester te Tzum  er wordt verzocht door den Luitenant Collonel Dijk v. H. M. die dit  document ondertekend om bij de 1e Comp. 13e Bat. voornoemde als Majoor te mogen aanstellen  thans 2e Luitenant en wegens ongeschiktheid van de Chirurgijn Hilarides Marten Sijtzes thans 1e Luitenat 2e Comp. de persoon van Terpstra Abe Klases thans Sergeant enz. jaar 1815 (1)

6394

267

30-03-1815

Hilarides Marten Zijtzes---- Dijk van H. M. Lieutenant Colonel voor het 13e Bataillon Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de geschiktheid van Hilarides Marten Zijtzes bestaat uit het onmatig gebruik van sterken drank enz. jaar 1815 (1)

6281

491-6

11-04-1817  

Hilarides Marten Zytzes ontvangt betaling voor tractement, staat vermeld op de Rekening van het geen door en Secretaris Liquidateur vann het voormalige district Franekeradeel ten behoeve van hetzelve is ontvangen en uitgegeven van en met den 1e januari 1811 tot en met den 31e juli 1813 enz. jaar 1817 (6)  dossier (17)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

Hilarides P. C. te Witmarsum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 4

27-08-1839

Hilarides P. P. te Witmarsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 10

27-08-1839

Hilarides P. W. te Heeg staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6830

18-A blz. 44

21-01-1824

Hilarides Pieter de weduwe te Pingjum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

Hilarides S en J. te Pingjum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6060

480

06-07-1820

Hilarides S. L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Hilarides S. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Hilarides Schelte  L.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-14         25-05-1821

Hilarides Schelte hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Hilarides Schelte L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Hilarides Schelte Lammerts  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8308

1070-8

322-364

28-10-1840

Hilarides T. P. te Arum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8211

988-3, 40 Bladzijde 1 26-09-1839

Hilarides T. P. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8211

988-3, 40 Bladzijde 2 26-09-1839

Hilarides T. P. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8386

949/40

20-09-1841

Hilarides T. P. te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

Hilarides W. J. te Pingjum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6271

602 -3

18-06-1816

Hilarides W. P. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6416

136

10-04-1817

Hilarides Wierd P. Assessor van Hennaarderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland e dat tijdens de inschrijving van de jongelingen voor de Nationale Militie wij hebben bevonden dat  Kuindersma Jan Gabes * 12-12-1797 zoon van Kuindersma Gabe Jans en Holkes Janneke  Timmerknegt wonende bij zijn ouders te Rien enz. enz. jaar 1817 (1)

6018

38-A, 4

14-01-1817

Hilarides Wierd Pieters hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)

6385

139

06-07-1814

Hilarides Wierd Pieters te Wommels hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

9725

Deel 2

Blz. 160

00-00-1895

Hilarides Willem , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 146

00-00-1894

Hilarides Willem Henri naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 138

00-00-1893

Hilarides Willem Henri naar West Indie, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 124

00-00-1892

Hilarides Willem Henri, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 137

00-00-1893

Hilarides Willem Henri, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 148

00-00-1894

Hilarides Willem, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

6082

453

03-05-1822

Hilaridus Schelte, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8285

615-2, 40-2

19-06-1840

Hilaridus T. P. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

6243

191-7

06-03-1814

Hilarius B. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6413

21

16-01-1817

Hilarius P. ---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag  van IJpeij L. een naamlijst der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor  de vacature wegens het ontslag van  IJpeij L. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Hilarius Pieter, 291 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8376

 

743/9

29-07-1841

Hilarius T. Koperslager te Harlingen onderwerp Reparatieen Klaringsvarrtuig ( Koksgereedschappen) jaar 1841  (1)

8356

328/27- 7            03-04-1841

Hilarius T. nr. 123 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8356

328/27- 7            03-04-1841

Hilarius T. nr. 123 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8280

526-1, 40,2

22-05-1840

Hilarius T. P. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_22a

20-07-1841

Hilarius te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

9134

1081-22

23-04-1883

Hilarius Teije te Leeuwarden  ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

6396

565

08-06-1815

Hilarius W.---- Zijlstra D. Luitenant  Collonel Commanderende het 2e Battaillon Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de bevordering van  Veen v.d. L.  Capitein, Houtsma Tj. 1e Luitenant, Hilarius W. 2e Luitenant, Huijdekoper J. enz. jaar 1815 (1)

6387

17

05-09-1814

Hilarius Watze  van beroep Koperslager  te Harlingen  dat hij daar als schutter is aangesteld enz.  maar de exercities enz. kan hij niet aan voldoen uithoofde van een gebrek of verstijving aan de linkerarm blijkens volgens attest van de Heelmeester Schreuder te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)

9725

Deel 2

Blz. 209

00-00-1900

Hilarius Watze , Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1900 (2)

9725

Deel 2

Blz. 169

00-00-1896

Hilarius Watze naar Noord Amerika, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

6388

26

05-10-1814

Hilarius Watze, hij staat op de voordracht van de Burgemeesteren van Harlingen tot officier (met vermelding van zijn rang) van het 21e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (2)

9725

Deel 2

Blz. 168

00-00-1896

Hilarius Watze, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 128

00-00-1893

Hilarodes W. H. naar de Oostzee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

6028

810

13-11-1817

Hilberda Grietje Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

5997

307

31-03-1815

Hilberda Grietje Jacobs is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    280

6645

876

31-10-1815

Hilberda Grietje Jacobs----Cats S. President van het Collegie van Regenten over de gevangenhuizen binnen Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een opgave van vrouwen in de gevangenis die een kind bij zig hebben;

In de Gevangenis: 1)  Joukje Willems x Jacob Tuinder (ook in de gevangenis zittende) wiens overige kinderen bij de grootmoeder enz, 2) Grietje Jacobs Hilberda, ongehuwd geb. Makkum  d.v. Jacob Hilberda en Tettje enz., 3) Johanna Brons ongehuwd, geb. Lwd. Dochter van Toontje wed. Brons En in het Blokhuis; Pietje Heins ongehuwd en geb. Lippenhuizen d.v. Hinne Sipkes en Aukje Martens. Jaar 1815 (1)

6016

707

21-11-1816

Hilberda Grietje, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6383

81     

23-04-1814

Hilberda Lieuwe G. te Tjummarum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8257

70/1, 5

21-01-1840

Hilberda Lieuwe Gerbens te Sexbierum, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

8093

565/6

11-07-1838

Hilberdink Albert Geb. Meppel, laatst gewoond hebbende te Meppel. Fuselier 28-12-1836 Overleden te Semarang,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6424

584

02-12-1817

Hilbersma F. T. 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8280

526-1, 28,1

22-05-1840

Hilbert te Heerenveen,  Opsterland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6633

1396

09-11-1814

Hilberts Luite,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. (Willem) Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)

6078

95-16

25-01-1822

Hilbida Lieuwe Gerbens te Minnertsga , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Minnertsga  enz. enz. jaar 1822 (2)

6385

140

06-07-1814

Hilbida Lieuwe Gerbens te Minnertsga hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6256

334

10-04-1815

Hilboesen Dirk, Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)

6256

334

10-04-1815

Hilboesen Harmen, Hij betaald voor de armen  enz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepen  enz. enz.  zodat er een quotisatie  onder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)

6834

16-A

23-02-1824

Hilbrands …. Vellinga Tjeerd van beroep Roeijer verzoekt verlof voor 10 dagen om e Stad te mogen verlaten en de heer Hilbrands ….van beroep Commies Visiteur hem zal vervangen enz. jaar 1824 (5)

5982

1752

13-12-1813

Hilbrands Feike vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners   die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

5982

1752

13-12-1813

Hilbrands Jelle vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners   die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6383

78      

23-04-1814

Hilbrands Johannes te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6626

487  blz. 2

07-04-1814

Hilbrands Klaas wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

8308

1066-13

28-10-1840

Hilbrink Ten Jan Hendrik * 1807 Aalten staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. jaar 1840 (6)

3575

4

18-11-1878

Hildema Siemen P. Eigenaar veer St.Jacobaparochi vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 (3)

8224

1224-6

02-12-1839

Hilderink W. H. Domicilie van onderstand te Leeuwarden wordt vermeld op een staat van mutatien in het personeel der van het Gouvernement overgenomen Bedelaars en Colonisten van de maand September als overleden 5 september enz. jaar 1839 (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Hildersen Jan Hendriks, 612 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8224

1219-14

29-11-1839

Hildersheim Harm,  Veenman van beroep onder het kantoor Oldetrijne, er wordt gevraagd  aan de ’s Rijksadvocaat in Vriesland of voornoemde vertrokken is naar Duitschland  met het voornemen niet terug te komen  en hij heeft nog een grote schuld uitstaan bij de belasting en zijn borg Zaar van Geert is onlangs overleden enz. jaar 1839 (9)

6836

21-C

09-03-1824

Hildes Albert Hendriks te Harlingen staat vermeld op een Nominative Staat der Miliciens van 1823 welke zich op den 1e maart 1822 niet onder de wapenen hebben vervoegd bij de 8e afd. Infanterie (5)

6865

1-C no. 18

24-01-1825

Hildes Albert Hendriks, nummerverwisselaar voor  Wijga Fedde , 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

3698

A-2

07-10-1828

Hildt Jan Arjeus, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen. jaar 1828 (5)

6053

870

03-12-1819

Hilgenfeldt Joachim Christiaan---- Parker David wonende te Schotland Kapitein op het Engelsche Schip de Albion met goederen van Lieth naar Hamburg is vervallen op de Engelsmansplaat genaamd waardoor hij genoodzaakt geworden is zijn lading te lossen en aan de Vriesche wal te brengen onder het resort van Westdongeradeel enz. deze brief is getekend door Visser Barend & Zoon, maar er is een probleem ontstaan, tevens waren er al Jeversche Visschers aan boord en die in het eerst zowel de Engelschen scheepsvolk weigerden hun Wierumer Visschers aan boord toe te laten om de lading te bergen edoch na enige tijd werdt tusschen beide visschers overeengekomen om de lading gemeenschappelijk te bergen en te Wierum aan wal te brengen hetwelk ook door den Engelschen Kapitein werd goedgekeurd, doch voordat er met de berging werd begonnen begon de de kapitein de beste zeilen van zijn schip in de sloep te bergen enz. verder gaat het document over verklaringen hoe alles in het werk is gegaan, het is een heel conflict geworden, ook een notarieele akte gepasseerd voor de notaris Posthuma Gerhardus Wiebes waarin genoemd worden Nauta Wiebe Paulus Zeilmaker en Rijsinga Jan Paulus Korfmaker als getuigen enz. verder Scherr Georg August Koopman te Hamburg,  Knorre Gustaaf Koopman te Hamburg voor de firma Rucker Conrad en Knorre bij de notarissen Wulbern Hein en Hilgenfeldt Joachim Christiaan te Hamburg gepasseerd verder genoemd Alberda ….? Jz. ,  Brink Evert, Boumans C. en Wijma Sjoerd S. Notaris jaar 1819 (25)

8096

 

624/2

31-01-1838

Hilgenholt Herman Geb. Enschede, laatst gewoond hebbende te Enschede.Fuselier Overleden te Weltevreden  1837, komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)  totale lijst overledenen (7)

8033

1276-13

27-06-1838

Hilgersom Johannes Coenraad , Fuselier Algemeen depot der Landmagt no. 33 * 08-10-1810 Leijdschendam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6389

98

19-11-1814

Hilkea Lolle Rimmers ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4)

6632

1262,

6e blz. van kolommen

03-10-1814

Hilkes Freerk, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

5e blz. van kolommen

03-10-1814

Hilkes Klaske, de meid, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

5997

307

31-03-1815

Hille Folkerts is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  361

8224

1243/1

06-12-1839

Hillebrand Hendrik Mr. Schreinwerker van beroep te Leeuwarden verzoekt om vergunning een loterij te mogen houden van enige Mobilaire goederen enz. jaar 1839 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Hillebrand Hendrik, 525 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8291

728/12

22-07-1840

Hillebrand J. Suriname-Texel Kapitein op de  Julia (Ameland) , jaar 1840

8291

728/12

22-07-1840

Hillebrand Jan Amsterdam-Suriname Kapitein op de  Julia (Ameland) , jaar 1840

6090

36

11-01-1823

Hillebrand W.  te Harlingen , Visiteur, Hij wordt vermeld op een document genaamd Klerken bij de Verificateurs den Comptabiliteit enz. enz. jaar 1823 (2)

6851

17-A

13-08-1824

Hillebrand, Commies te Harlingen een klein handgeschreven briefje met zijn handtekening om verzoek van verlof en hij krijgt verlof voor 10 dagen jaar 1824 (3)

6863

22-A

30-12-1824

Hillebrands Hendrik, Een transactie ter voorkoming van vervolging betreffende een procesverbaal wegens het uitoefenen van het beroep als Inlandsche Kramer jaar 1824 (2)

5997

307

31-03-1815

Hillebrands Jan Adolf is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  338

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Hillebrands Jan Adolf, 543 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6258

627-12

21-06-1815

Hillebrands Luitz wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6651

200

04-05-1816

Hillebrands Neeltie---- Let van der C. N. ondertekend Q. F.een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Post Klaas Klazen Kastelein te Sint Anna Parochie benevens zijn huisvrouw Gelder van Hiske Cornelis geven met eerbied te kennen dat zij op den 3e van Lentemaand 1810 gekogt heeft van Sipkes Sjoerd en Hillebrands Neeltie echtelieden een Herberg ten bedrage van enz.maar dat te leur wordt gesteld omdat Bildt de Klaas Jans gepensioneerd Officier gehuwd met de Dogter van de vader van de verkoper een publieke Herberg op te rigten enz. jaar 1816 (3)

6426

59

09-02-1818

Hillebrands Pieter---- Scheltinga Menno Coehoorn van, Grietman van Schoterland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat  de beschuldigde van desertie Hillebrands Pieter  en gedient hebbende als soldaat onder het vierde Bataillon Infanterie is gearresteerd en overgebracht naar het Huis van Arrest enz. jaar 1818 (1)

6035

463-A

25-06-1818

Hillebrands Tamme, er wordt beslag gelegd op de goederen van hem door Baunach J. Deurwaarder en Executant met als getuigen Bijlsma Jacob Gerrits en Veltheer Douwe Pieters die alle drie het document ondertekenen, de goederen zijn gespecificeerd op dit formulier,  jaar 1818 (4)

8352

220/18

00-00-1841

Hillebrands W. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers jaar 1838-1839-1840-1841 (8)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Hillebrands Ytzen, 266 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

7977

 

156-4

13-02-1837

Hillebrandt Jan Adolff, er is een vordering tegen hem en zijn vrouw ingesteld te Leeuwarden tot bij betaling van regt van registratie acte van cessie den 12-01-1835 enz. jaar 1837 (4)

8380

833-2

24-08-1841

Ameland

Hillebrandt W. te Ameland staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar Ameland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 3

19-06-1840

Hillebrandt W. te Ameland wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Ameland als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8218

1099/3         

26-10-1839

Hillebrandt W., 8 als volgnummer  wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie ingekomen Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, met vermelding  van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6)

6632

1262,

5e blz. van kolommen

03-10-1814

Hillekamp Jan Willems, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6303

532-h

30-08-1823

Hillema Antje Roels 16 jaar verder geboorteplaats enz. enz.  zij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar   Ommerschans enz. jaar 1823 (3)

6401

 

859-1+6

10-10-1815

Hilleman Jans. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6081

352

09-04-1822

Hillen Bernardus  ----- Wenckelbach C. Militie Commissaris zijn declaratie van reis en verblijfkosten wegens de naloting voor de Militie van  Hogerwerf Jacob Faber van Kollum en Hillen Bernardus  overeenkomstig Art. 13 van de wet van den 21e april 1820 enz. jaar 1822 (1)

6081

352

09-04-1822

Hillen Bernardus ---- Wenckelbach C. Militie Commissaris zijn declaratie van reis en verblijfkosten wegens de naloting voor de Militie van  Hogerwerf Jacob Faber van Kollum en Hillen Bernardus  overeenkomstig Art. 13 van de wet van den 21e april 1820 enz. jaar 1822 (1)

6249

 

861

17-09-1814

Hillenga H. T. hij ondertekend samen met de Schout en andere Leden van den Raad der gemeente Rinsmageest volgend document;  Stein Willem van beroep Chirurgijn te Rinsumageest beklaagd zig dat hij naar evenredigheid van anderen tot vinding van het Deficit der gemeentens Inkomsten over den jaare 1814 te hoog is aangeslagen enz. , maar de Schout en Leden van den Raad der gemeente Rinsmageest schrijven in een brief dat hij zedert jaren huishoudt met eene Baronnesse van Coeverden huisvrouw van eenen Heer Roest ….?  Welke dame een zeer aanzienlijk vermogen bezit en onder zijn aanslag begrepen is enz.  dit document wordt ondertekend door genoemde Schout en leden van de raad jaar 1814 (1)

6028

810

13-11-1817

Hiller Hendrik F. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6070

400 + 401

+ 439

17-05-1821

Hillerns H. H.---- Tjarks Tjarke Foeken , op vrijdag den elfden dezer in het gezicht van Oostmahorn onder Anjum op de Punt van het zogenaamde Brakzand is gestrand en vervolgens aan stukken geslagen een Oostvriesch Motschip de Twee Vrienden genaamd komende van Schiedam op weg naar Reisterzijlh zijnde bevaren geweest door de Schipper Tjarks Tjarke Foeken en beladen met 118 hoofden Genever en Kummel enz. deze lading was afgezonden door de heren Boles et Goetzee & Comp. te Schiedam aan den heer Hillerns H. H. te Jever enz. jaar 1821 (7)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Hilles Hielke  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6408

308

26-08-1816

Hilles M.---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Koger Jan Jansen, Hilles M. en  Taele Jan Jans, Beer de Bauke, Jacobs Michiel  en Swart de Rein enz. jaar 1816 (1)

8375

708-5_2

20-07-1841

Hilligenberg v.d. te Rotterdam staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Dam R. H. Assessor van Engwirden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8364

498/10, 12

21-05-1841

Hillinga Wytze G. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Grouw die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6383

55

02-04-1814

Hillingshuizer J. te Beetsterzwaag, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Hillman A. Kapitein met het schip de Fruo Hedwig van New York naar Rotterdam staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8380

833-2

24-08-1841

Franekera-

           deel

Hilma R. A. te Midlum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6388

18

02-10-1814

Hilman Jan Justus hij maakt deel uit van de Krijgsraad van het 3e Bataillon Landstorm. Arr. Leeuwarden Canton Bergum verder wordt genoemd zijn functie en bij welke compagnie hij is enz. jaar 1814 (1)

6277

30-8

09-01-1817

Hilsma Sybren S. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6424

609

10-12-1817

Hilstra Hille 27 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Hilstra Hille Sijbres 454 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6857

18-A

29-10-1824

Hilstra T. T.?---- o.a. een handgeschreven brief van de Zetters van Tzum  met o.a. zijn handtekening Onderwerp; aanslag van verponding op een zathe  onder Herbaijum, jaar 1824 (8)

6855

2-A

06-10-1824

Hilterman J.  ass. Cipier in het huis van arrest te Amsterdam jaar 1824 (5)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Hilting T. Kapitein is met zijn schip de Lisette op den 30e April Rendsburg gepasseerd op zijn reis van Hamburg naar Aarhaus, staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6389

36

05-11-1814

Hiltzen Christiaan hij is geïncorporeerd on der het 1e Bataillon Landmilitie maar dat dat een abuis is enz. jaar 1814 (1)

6395

457

13-05-1815

Hilverda  Jacob J. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6393

134

28-02-1815

Hilverda Auke Annes Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

8375

708-5_23b-v

20-07-1841

Hilverda B. S. te Lekkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

9184

400

02-04-1917

Hilverda Douwe, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz.,  jaar 1917 (4)

8375

708-5_13a

20-07-1841

Hilverda F. te Midlum staat als de ontbieder van  wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6) 

8211

988-3, 13

Bladzijde 2

26-09-1839

Hilverda F. te te Midlum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6834

7-A blz. 5

18-02-1824

Hilverda G. P. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

6834

7-A blz. 5

18-02-1824

Hilverda H. J. de weduwe te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

5982

1752

13-12-1813

Hilverda J. J. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners   die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 4

27-08-1839

Hilverda J. R. te Witmarsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6008

82 blz. 5        03-02-1816

Hilverda J. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

8386

949/13

20-09-1841

Hilverda J. te Midlum , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als ontvanger  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

517-11, 21

lijst 1

19-05-1840

Hilverda J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6395

457

13-05-1815

Hilverda Jacob de weduwe hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6047

379