Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘’ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

6095

509

14-06-1823 

Hogebeintum staat vermeld op een tableau van indeling van de dorpen (26 stuks)  van Achtkarspelen en Ferwerderadeel ook Het Bildt wordt genoemd en districten van ontvang en kadastrale enz. enz. tevens een aantal pagina’ s die hier over gaan.jaar 1823 (8)

6096

659

18-07-1823  

Hogebeintum,  ---- Kadaster,  ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster, Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , Buwe Klooster, Blija, Hogebeintum,  Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum, Jorwerd,  dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter  1e klasse  Dockters van Leeuwen A. H. het District Drogeham, aan de landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J.,  en aan de landmeter der 1e klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar 1823 (3)

6830

18-A blz. 19

21-01-1824

Hogebergen L. D. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6628

825 blz. 4

23-05-1814

Hogeberger S. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6711

248 blz. 4

07-09-1822

Hogeboom Gerben Gaukes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 5

07-09-1822

Hogeboom Gerben Gaukes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6253

28 blz.4

04-01-1815

Hogeboom Gerben Gaukes, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6711

248 blz. 4

07-09-1822

Hogeboom Gerben Gerkes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Hogeboom J. G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8280

517-11,

34-36

19-05-1840

Hogeboom J. te Sint Johannisga wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6054

70

31-01-1820

Hogeboom M. J.  Onderwerp een post van oninbare gelden die in zijn administratire voorkomt  enz. enz. jaar 1820 (1)

6424

584

02-12-1817

Hogeboom N. 25 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6253

28 blz.4

04-01-1815

Hogeboom Pier Sikkes, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6418

255-A

00-05-1817

Hogeboom Pieter 405 is zijn volgnummer en Delfzijl zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

3701

23-C

nr. 25

09-02-1839

Hogeboom PieterTjisses, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)

5667

Jaar 1880

akte 6

Hogeboom Tjeerd Hendriks---- voor meer tekst zie bij  Bakker Albert en Hoekstra Pieter Jolles beide Veerschippers te Langweer geven met de meeste eerbied te kennen dat zij voornemens zijn 3 geregelde stoombootdiensten op te richten tussen Langweer en Sneek, Langweer en Joure en Langweer en Leeuwarden enz. zij zullen voor deze diensten gebruik maken van ene ijzeren Schroefstoomboot genaamd de “Eendracht “  jaar 1880 (3)

9185

1144

05-09-1917

Hogeboom Tjibbele, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

3701

23-C

nr. 25

09-02-1839

Hogeboom Tjisse Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)

6096

621

08-07-1823  

Hogebuntum----Augustinusga , Ferwerd en Hallum betreft opmeting der grenzen met een staat waarop vermeld staat de Gemeente en dorpen enz. enz. jaar 1823 (2)

3698

A-23

08-10-1828

Hogedijk Foppe Minnes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (6)

3698

A-23

08-10-1828

Hogedijk Jan Minnes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (6)

6840

36-A blz. 2

22-04-1824

Hogedijk M. R. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

3698

A-23

08-10-1828

Hogedijk Minne Jans , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (6)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Hogedijk Ruurd, 907 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8308

1087-11, 3

03-11-1840

Hogeland Louis Watzes staat vermeld in een document  (met 7 kolommen info) Nominative Staat van eenen milicien, herkomstig uit Vriesland ten aanzien van welke Mutatien hebben plaats gehad gedurende september enz. jaar 1840 (5)

9187

1341

06-09-1918

Hogeling Andreas Bernardus, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8199

729/5, 290

Bladzijde 2

17-07-1839

Hogema D. te Blija is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6424

609

10-12-1817

Hogema Douwe Alberts 81 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Hogema Douwe Allerts 547 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8309

1095-2

05-11-1840

Hogema Fatske * 1815 staat in een document met 8 kolommen informatie vermeld genaamd: Nota aanwijzende eenige byzonderheden nopens het Domicilie van Onderstand van voornoemde persoon in de maand augustus 1840 opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1840 (5)

6277

30-10

09-01-1817

Hogema Tjalling G. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

5666

Jaar 1898

akte 6

Hogemann ….?---- Pollacsek Dr, ….?  Generaldirektor geeft bekend dat  Hogemann ….? Kapitein op het stoomschip “De Lachs” van de Maatschappij “Norddeutscher Lloyd” varende van Emden, Schiermonnikoog, Borkum op Briefpapier van Nordseebad Insel-Schiermonnikoog tevens aanwezig een  complete Diensregeling vermeld per dag vanaf beginn der Badezeit 1898 den 5e Juni jaar 1898 (4) met boekje (24)

6424

584

02-12-1817

Hogenberg J. A. 10 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Hogenberg Jan Andries 283 Esloo (Elsloo) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6631

1114

15-09-1814

Hogenbringh P. hij ondertekend samen met de andere Diakenen een verzoek aan de Burgemeester van de Stad Sneek namens de diakonie der Gereformeerde Gemeente binnen Sneek om te mogen inzamelen van Penningen   voor de Armen Diakonie en evt, de onwilligen desnoods met parate executie tot betaling te mogen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1114

1e blz. van kolommen

15-09-1814

Hogenbrug ….? De weduwe zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8280

526-1, 4

22-05-1840

Hogenbrug E. de weduwe als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6840

36-A

blz. 15

22-04-1824

Hogenbrug E. O. Boer van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6282

737-5

07-07-1817

Hogenbrug E., Boer te Weidum  met (40 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6390

32-33-33v-38-39

26-11-1814

Hogenbrug Egge O., Luitenant Colonel hij ondertekend samen met nog 12 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar  samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij  delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van ’t huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

6388

59           06-10-1814

Hogenbrug Egge Oenes---- Faber Douwe Berends te Jellum, man van de Landmacht als zodanig verkoozen door de Luitenant Colonel Hogenbrug Egge Oenes en vermeld in een door hem getekende brief bij de krijgsraad van het 10e Bataillon enz. jaar 1814 (1)

6390

37

20-09-1814

Hogenbrug Egge Oenes, hij wordt vermeld in een Extract uit eene bekendmaking door de Provisionele Schout der gemeente Jorwert die aan de mannen van het 10e Bataillon van de Landstorm ter goedkeuring wordt voorgedragen  als officier met vermelding van rang en plaats waar gelegerd/wonende samen met anderen enz. jaar 1814 (3)

6070

424-12          25-05-1821

Hogenbrug Foppe F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6419

291

12-07-1817

Hogenbrug O. ---- Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een memorie van aantal ledenvan de Dienstdoende schutterij te Sneek waarin zij zig beklagen over het gedrag van de de meste hunne Officieren en Onder Officieren ten aanzien van het weigeren van het houden van de Nagtwagt enz. de ondertekenaars zijn Hogenbrug O., Radersma R., Wouda Sieds N. Corporaal, Feer van der Dirk, Heslinga van H. S. S. Corporaal, Feer van der Geert, Haafkens H., Feenstra H. H., Vlink J. jr. Corporaal, Gent van G.  Corporaal, Koster Z. S., Stam T. gz., Zeilstra Joh’s R., Schuil P. U.  Corporaal, Haanstra IJ., Minnen van Jan E. ,  Hellinga C. S. Corporaal, Dijk van S. of F. Corporaal, Tindersma Albert enz. jaar 1817 (4)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Hogenbrug O. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

5987

330

02-05-1814

Hogenbrug O. te Sneek, Rauwert. Bolsward, Hindelopen en de Lemmer, hij is aldaar benoemd tot regulateur de Belastingen in het departement Vriesland enz. jaar 1814 (3)

6037

 

606 en 607

18-08-1818

Hogenbrug Oene hij wordt voorgedragen voor de post van Vrederechter bij het Vredegerecht Sneek i.p.v. Bouwman Pier Douwes  die de de functie Vrederechter te Sneek niet accepteerd. Jaar 1818 (5)

6006

985

21-12-1815

Hogenbrug Oene---- Tibma J. M. De deurwaarder Sijbrandi K. belast met de executie van de boedel van Tibma gewezen ontvanger Particulier te Sneek geprocedeerd hebbende tot verkoop van de Huizinge van gemelden Tibma staande binnen deze stad Leeuwarden met gevolg daarvan dat de heer Hogenbrug Oene daar van koper is geworden  enz. jaar 1815 (2)

5992

831 en 839

24-10-1814

Hogenbrug Oene---- Tibma Jouke Minks.  , Ontvanger van Arr. Sneek ,  betreft het onaangename gedrag van hem en dat hij een greep in de kas heeft gedaan ten bedrage van Franse Franc 49057-47 cent . tevens een proces verbaal dat hij is gesuspendeerd en  Bakker Jan Minnes zijn functie ad intrum waarneemt, en tot Sequesters der Boedel van Tibma  zijn aangesteld Haagsma Sjoerd en Hogenbrug Oene , ook wordt genoemd Reinbach W. M. rechter en Verwey H. griffier, waarbij de eed is afgelegd , en Teitsma Jouke Keimpes Ontvanger Generaal , Gaastra Pieter en Tjalsma Hayke deze twee laatste zijn geemloyeerden van Tibma  enz.  jaar 1814 (16)

6282

737-4

07-07-1817

Hogenbrug P. de weduwe te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6070

424-14         25-05-1821

Hogenbrug Sybren hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6282

737-3

07-07-1817

Hogenbrug Sybren O. , Boer te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6018

30

11-01-1817

Hogenbrugh  O.  Onderwerp hij heeft de kooppenningen van een gekocht huis nog niet voldaan en er wordt ook in genoemd,  de gewezen Ontvanger Tibma,  jaar 1817 (1)

5989

552

18-07-1814

Hogenbrugh O. staat vermeld op een document als gewezene Regulateur der voormalige belasting op ’t regt van Successie over  Wijmbritzeradeel, Sneek en IJlst jaar 1814 (1)

6089

1194 blz. 36        23-12-1822

Hogenbrugh Oene, wegens zijn overlijden  enz. komt voor op: functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6243

191-21

06-03-1814

Hogenburg Johannes R. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Hogendijk F. H. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8383

874/3

04-09-1841

Hogendijk L. K. inwoner van Ferwerd , onderwerp verzoek tot toelating van een christelijke gemeente ook de toestemming van Willem II Koning der Nederlanden , ook Christelijk afgescheiden gemeente van Minnnertsga wordt genoemd enz. enz. jaar 1841 (5)

8375

708-5_25d

20-07-1841

Hogendijk T. H. te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8199

729/5, 290

Bladzijde 2

17-07-1839

Hogendijk T. K. te Ferwerd is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8285

615-2, 11-1

19-06-1840

Hogendijk T. K. te Ferwerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

6671

54 deel 2

blz. 12

22-01-1818

Hogendorp J. te Maartensdijk Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 16

22-01-1818

Hogendorp J. te St. Maartensdijk a Classis van Zierikzee wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Hogendorp J. te St. Martensdijk , Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6407

198-

1+10-11

04-05-1816

Hogendorp Jacob Reinders staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6397

694

29-07-1815

Hogendorp van, Kapitein bij den Staf van den Gen. Majoor van Bijland is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6659

13

04-01-1817

Hogendorp,  boekje met  Ontwerp eener onderlinge waarborging tegen Hooge Broodprijzen ten behoeve van den Nijveren Arbeidsman door Willem van Hogendorp Amsterdam.(22)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Hogenhuis Jacobus, 424 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Hogenhuis Jan, 355 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8380

840-12_3

25-08-1841

Hogenmhuis H. P. te Harlingen een Wolkammerij, Onderwerp; verzoek om vrijdom van accijns op Turf jaar 1841 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Hogenwerf  Dirk Tobias 9 Kollum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-DD

1e Compag.

1e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Hogenwerf  Dirk Tobias staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

248-b 1e bat 1e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Hogenwerf Auk Tobias 9 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6420

373

09-08-1817

Hoger J. J. eene nota rakende de reclamatien wegens het in requisitie stellen vanzijn vaartuig tot transport van Militairen en is schadevergoeding door de maire van Harlingen toegestaan en welke onder dagtekening der 2e dezer maand door de Fransche Commissarissen Liquidateurs zijn toegezonden enz. jaar 1817 (6)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Hogerbeets Frederik Muis, 280 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6865

1-C no. 43

24-01-1825

Hogerbeets Lodewijk , 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Hogerbeets Willem Muis, 279 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Hogerbeets Willem, 541 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6282

737-27

07-07-1817

Hogerbrug S. O. Hij zet zijn handtekening samen met de andere Grietenij raadsleden onder het navolgende stuk;  Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

3701

6-D

03-02-1842

Hogerdijk Wikje, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

3701

6-C

07-02-1839

Hogerdijk Wikje, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)

8211

988-3, 25

Bladzijde 1

26-09-1839

Hogerhuis ….? de weduwe te Menaldum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_25a

20-07-1841

Hogerhuis de weduwe te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_25a

20-07-1841

Hogerhuis de weduwe te Menaldum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Hogerhuis de weduwe te Menaldum, Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6070

424-13          25-05-1821

Hogerhuis G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6070

424-14         25-05-1821

Hogerhuis Gerrit J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8364

498/10, 8

21-05-1841

Hogerhuis Gerrit J. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Minnertsga die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8356

328/27- 8            03-04-1841

Hogerhuis H. nr. 248 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8379

796-12

13-08-1841

Hogerhuis H. P. te Harlingen hij komt voor op een staat met een verzoek om gedeeltelijke vrijdom van den accijns op turf  voor zijn Cichoreidrogerij, met diverse aantekeningen en advies,  jaar 1841 (5)

8211

988-3, 6

Bladzijde 1

26-09-1839

Hogerhuis H. S. , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

517-11, 27

19-05-1840

Hogerhuis Pieter wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8285

615-2, 6-1 19-06-1840

Hogerhuis R. S. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

8375

708-5_6

20-07-1841

Hogerhuis R. te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6020

141

04-03-1817

Hogerhuis Rienik Sydses in de Westhoek onder Sint Jacobi Parochie heeft aangegeven geborgen te hebben  een aangespoeld eind paalbalk enz.  Jaar 1817 (6)

6865

1-C no. 81

24-01-1825

Hogerhuis Syds Wybes,---- Meulen van der Albert Jacobs , nummerverwisselaar voor Hogerhuis Syds Wybes,  afdeling 4e bataillon Artillerie Nat. Militie  hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Armee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

8280

517-11, 22

19-05-1840

Hogerhuis T. W. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839  enz. Gemeente Beetgum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8375

708-5_25b

20-07-1841

Hogerhuis W. te Marssum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Hogerhuis W. te Marssum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 25

Bladzijde 3

26-09-1839

Hogerhuis W. te Marssum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 25,2

19-06-1840

Hogerhuis W. te Marssum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Hogerhuis W. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Hogerhuis W. W. te Marssum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 25,2

19-06-1840

Hogerhuis W. W. te Marssum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Hogerhuis W. W. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Hogerhuis Wijbe Sijdses 3 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

8206

882/7, 129

28-08-1839

Hogerhuis Wybren Wybrens te Marssum wonende staat vermeld op het document met 20 Hengstenhouders in Friesland, Onderwerp; de keuring der Dekhengsten en Veulendragende Merries met 10 kolommen informatie, ook komen ze in aanmerking voor een premie en ook een beschrijving van het paard enz. jaar 1839 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Hogerkamp Gijsbert 416 is zijn volgnummer en Windemeer bij Hogezand zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6382

79 nr. 57

31-03-1814

Hogersma Jacobus, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

6020

136

03-03-1817

Hogertille----- Rutgers de weduwe te Hogertille, zij en haar huis  wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten,  Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle Grietenijen , (6)

6418

248-C 1e bat

1e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Hogerwerf  Dirk Tobias * Kollum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Hogerwerf Dirk Tobis 29 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8351

204/13

Hogerwerf J. Gedrag Lijst van de bewaarders en/of beambten in de gevangenis van Leeuwarden volgens ingewonnen informatie ( dossier 9, persoons vermelding 3) jaar 1841

6081

352

09-04-1822

Hogerwerf Jacob Faber---- Wenckelbach C. Militie Commissaris zijn declaratie van reis en verblijfkosten wegens de naloting voor de Militie van  Hogerwerf Jacob Faber van Kollum en Hillen Bernardus  overeenkomstig Art. 13 van de wet van den 21e april 1820 enz. jaar 1822 (1)

9187

1475

05-10-1918

Hogeterp Franke, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6631

1066-7

02-09-1814

Hogeveen Albert Jans---- Handgeschreven brief met handtekeningen van Albert Jans Hogeveen 62 jaar, Jan Jans Hogeveen 60 jaar en Foeke Jans Hoogeveen 55 jaar  zit in het dossier Meulen v.d. Jan Johannes geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20)

6631

1066-7

02-09-1814

Hogeveen Foeke Jans---- Handgeschreven brief met handtekeningen van Albert Jans Hogeveen 62 jaar, Jan Jans Hogeveen 60 jaar en Foeke Jans Hoogeveen 55 jaar  zit in het dossier Meulen v.d. Jan Johannes geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20)

6631

1066-17

02-09-1814

Hogeveen H. J. hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

6285

1247- 47

18-12-1817

Hogeveen Heinze, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6250

919

23-09-1814

Hogeveen Jacob Klases van beroep Veenbaas wonende te Nijehorne in qualiteit als administrator der Compagnons Dekema, Cuik en Veenen Vooits enz. onderwerp; wegens aan de evengenoemde Compagnons verschuldigde grondpagt van een huizinge staande en gelegen in ’t Meer gequoteerd met No. 54 Gemeente Heerenveen enz. jaar 1814 (3)

6293

47,  20-34

07-10-1818

Hogeveen Jacob Klazes----  Siebes Andries (Overleden) , Scholtema Wobbe Nolles, Tuijmelaar H., Taconis H. en Hogeveen Jacob Klazes allen lid van het bestuur  van een commissie van 5 Notabelen der dorpe Heerenveen alvorens overte gaan tot de werving van enz. enz.  verder wordt genoemdt en ondertekenen dit stuk;  Willinge Jan Albert te Oldeberkoop  als gevolmachtigde van Haren van Onno Zivier,  Scheltinga van M. C. Loze de Jacob Horlogemaker,  Feddema Fedde Jentjes,  Bergh van den G. C.,  Heida Rykle P.  Brouwer Gerrit Durks, Piebenga H.,  Nijenhuis H. T.,  Hoida T. M. , Glu de Jan , Onderwerp; een somma van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen voor transport enz. en dat  de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van enz zie ook voor meer tekst b.v.  Gorter Wigle Sjoerds  jaar 1818 (15) totale dossier (45)

6091

111

01-02-1823

Hogeveen Jacob Klazes lid van de grietenij Raad en Huisman onder Nieuwehorne, Hij is lid van het collegien van Zetters  van Mildam enz. jaar 1823 (3)

6100

1215-26

29-11-1823

Hogeveen Jacob Klazes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Mildam in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6631

1066-7

02-09-1814

Hogeveen Jan Jans----  Handgeschreven brief met handtekeningen van Albert Jans Hogeveen 62 jaar, Jan Jans Hogeveen 60 jaar en Foeke Jans Hoogeveen 55 jaar  zit in het dossier Meulen v.d. Jan Johannes geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20)

8257

69/20, 2

nummer 44

20-01-1840

Hogeveen Jan ziijn vrouw te Rottum zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen enz. , jaar 1840 (6)

6643

753-3e

blz. kolom

11-09-1815

Hogeveen Jannis Jans staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

8070

129/3, 222

06-06-1838

Hogeveen Johannes Eises X Tryntje Wybes  Surhuisterveen – Wagenaar, Schipper, jaar 1838

6388

72           17-10-1814

Hogeveen Klaas Sierds---- Hartmans Tjebbe Cornelis,  de Schout van Gorredijk draagt hem voor ter vervulling van de vacature bij de 2e Comp. 9e Batt. Landstorm veroorzaakt door de benoeming van de Heer Hartmans Tjebbe Cornelis tot Luitenant Kwartiermeester te benoemen tot 1e Luitenant Meulen van der Andries Hendriks thans 2e Luitenant bij dezelfde Comp.  en in zijn plaats tot 2e Luitenant de Sergeant Majoor  Hogeveen Klaas Sierds enz. jaar 1814 (1)

8375

708-5_31

20-07-1841

Hogeveen M. te Heerenveen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de Boer de B. W. Grietman (L.G.) van Schoterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de duplicaatbilletten van ingevoerde wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

6402

 

922-1+ 11

09-12-1815

Hogeveen Manus Klases staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Hogeveen Marcus Jelmers hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6298

 

288c deel 2 blad 5

12-04-1821

Hogeveen Marius J.  wordt vermeld op de Specifieke Staat van de Uitgave van fl. 11.565,60 enz. welke van tijd tot tijd zijn gedaan  uit het provenu der verkochte Hoogeveenen  van Hoornsterzwaag ter zake het aan en oplegen van vaarten, opmaken en begreppelen enz. enz. jaar 1821 (9)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Hogeveen Marten P., 36 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6087

948-2

11-10-1827

Hogeveen Marten staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6871

22-03-1825

11/2-C

Hogeveen Martinus Pieters staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)

6871

22-03-1825

11/1-C

Hogeveen Martinus Pieters te Tietjerksteradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6383

91  

23-04-1814

Hogeveen Rinske Alberts te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Hogeveen Wobbe Sierds hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6418

244

06-06-1817

Hogewerf Gerrit * 29-04-1795 Overschie wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5)

6252

1186-1 t/m 4

29-11-1814

Hogstra B. D.  , Vermeld op een request wat terug is gekomen van  de Gouveneur van Vriesland en daar weer dit antwoord op enz. enz. Het verwonderd ons =(De Schout van de Gemeente Nes) dat er tekenaars gevende worden die zig als voorgangers van anderen hebben verstout om de menigte tot oproer aan te sporen en na dwaas genoeg zijn geweest om te klagen over een onbillijke aanslag en eenige leden van het bestuur gedwongen hebben om de klok te luiden, en de Kasteleins van Nes en Wierum om te Tappen, zoo datzelfs op order van het kleinste kind een borrel moesten tappen en lange pijpen uitreiken en bij Hartmans H. J. te Wierum zijn alle glazen ingeslagen  enz. waarvan Jans Freerk te Wierum de aanvoerder was en ook binnen de huizinge enz. enz. , de jonge vrouw zig zwanger bevindende  heeft hij met moord en  en dood bedreigd enz. enz.  in Nes is onder aanvoering van Reitsma G. P. en Visser Jan Douwes  enz.. heeft de heer Predikant gedwongen om ten kanzel te treeden enz. enz. ook heeft Reitsma G. P de Bode Zoedema R. W. te Knijpen en te dwingen  enz getekend door de Raad der gemeente . Doedema D. W., Hogstra B. D.  Schregardus  Fredrik, Hatmans H. D., Idsardi E. S.?, Bosch K. P., Feenstra S. P., Fokkens Tewes Doedema R. W. en de Schout Wijnia H. M. jaar 1814  (6) dossier(11)

6252

1186-8

29-11-1814

Hogstra B. D. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6252

1186-8

29-11-1814

Hogstra B. D. hij tekent als  Gemeenteraadslid van Nes het volgende document: , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6383

92  

23-04-1814

Hogstra B. D. te Wierum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8210

958/2 211

Bladzijde 3>>

17-09-1839

Hogt v.d. M. A. te Deinum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6390

19

08-12-1814

Hogt van der H. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

6070

424-12          25-05-1821

Hogt van der Marten A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6868

21-02-1825

31-A

Hogt van der Marten Annes---- Ozinga Johannes Sjoerds zetter in het district van ontvang Beetgum en Veeman Sjoerd Lijbes zetter in het ontvang van deinum  beide in het verlopen jaar overleden daarom worden voorgedragen Meulen van der Auke Bouwes en Andringa Andries Klazes beide te Menaldum wonende, en Talma Sape Gerbens te Marssum wonende en Hogt van der Marten Annes te Deinum enz. jaar 1825 (3)

6868

21-02-1825

31-A

Hogt van der Marten Annes---- Ozinga Johannes Sjoerds zetter in het district van ontvang Beetgum en Veeman Sjoerd Lijbes zetter in het ontvang van deinum  beide in het verlopen jaar overleden daarom worden voorgedragen Meulen van der Auke Bouwes en Andringa Andries Klazes beide te Menaldum wonende, en Talma Sape Gerbens te Marssum wonende en Hogt van der Marten Annes te Deinum enz. jaar 1825 (3)

6391

39

18-01-1815

Hogt van der Marten Anneswonende te Deinum laat via zijn Advocaat Notaris,  Plaats van der Jan Daniel weten dat hij is aangesteld als Sergeant van den Landstorm te Deinum maar dat hij al eerder de eer heeft gehad om te dienen als Adjudant bij de halve Batt. Der Bataafsche gewapende Burgerwacht enz. en hij deze keer wil ontslagen worden enz. jaar 1815 (1)

8214

1024/19-b

07-10-1839

Hogus P. K. wordt vermeld in een document met 5 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van Lotelingen der Militie voor hrt regt van Plaatsvervanging van den 13 eptember 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)

6046

 354

22-05-1819

Hohenlandsberg ten M. O. T . een aan hem betaalde ordonnacie jaar 1819  (2)

9187

735

07-06-1918

Hohmeijer Margaretha Katharina gehuwd met Oenema Klaas, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8201

785/9

Bladzijde 4

07-05-1839

Hohorst T. Kapitein is met zijn schip de Pensylvania op 4 mei vanuit Helvoet vertrokken naar Bremen, staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6293

47-20 t/m/34

07-10-1818

Hoida T. M.----  Siebes Andries (Overleden) , Scholtema Wobbe Nolles, Tuijmelaar H., Taconis H. en Hogeveen Jacob Klazes allen lid van het bestuur  van een commissie van 5 Notabelen der dorpe Heerenveen alvorens overte gaan tot de werving van enz. enz.  verder wordt genoemdt en ondertekenen dit stuk;  Willinge Jan Albert te Oldeberkoop  als gevolmachtigde van Haren van Onno Zivier,  Scheltinga van M. C. Loze de Jacob Horlogemaker,  Feddema Fedde Jentjes,  Bergh van den G. C.,  Heida Rykle P.  Brouwer Gerrit Durks, Piebenga H.,  Nijenhuis H. T.,  Hoida T. M. , Glu de Jan , Onderwerp; een somma van fl. 5000 dit aangeleverde geld in diverse Specicedul door ons in een kistje is gedaan met een hangslot daarop en het op een wagen voor transport enz. en dat  de heer Heida R. P. verder gaat het erover dat er geld verdwenen  tevens een getekende verklaring van enz zie ook voor meer tekst b.v.  Gorter Wigle Sjoerds  jaar 1818 (15) totale dossier (45)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Hoijer Albertus, 419 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6709

36 deel 2  blz. 10

16-01-1822

Hoijer W. (Mr.) te Brielle, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6830

18-A blz. 37

21-01-1824

Hoijinga Hendrik A. te Gaast wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6631

1125

14-09-1814

Hoijnck van Papendrecht---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en bij u de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

6830

18-A blz. 37

21-01-1824

Hoijnga Sjoerd H. te Gaast wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6622

2064, 1

12-12-1813

Hoijnk van Papendrecht is benoemd tot Commissaris Generaal van politie van het Koninkrijk Holland , deze brief is getekend door Den commissaris Speciaal van Politie te Harlingen, Treschelling enz. Kersjes Johannes Nicolaas  een aantal certificaten van goed gedrag door o.a. de Vrederegter Westra G. C. J. en de 2e Luitenant chef der 2e Cohorte enz. Tjallingii ….? Blok K. Jaar 1813 (7)

6830

27-C

21-01-1824

Hoijtema P. S. (Pieter Sijbrens) Assessor in Utingeradeel te Akkrum staat vermeld in een document van Wij Willem bij de gratie Gods Koning de Nederlanden enz.  betrefende de  benoeming van de Civiele leden in de Militie Raden enz. jaar 1824 (7)

8361

408-15

27-04-1841

Hoijtema P. S. (Pieter Sijbrens)----Lijcklama a Nijeholt W. … Wil zich 6 weken buiten de grietenij begeven en stelt voor als zijn plaatsvervanger de Heer Assessor Hoijtema P. S. (Pieter Sijbrens) enz. jaar 1841 (35

8285

615-2, 37

19-06-1840

Hoijtema S. te Akkrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

8280

526-1, 37

22-05-1840

Hoijtema S. te Utingeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6393

134

28-02-1815

Hoijtema Siebren Pieters Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

9465

Deel 2, 89

14-02-1857

Hoijtema Siebren te Akkrum, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Akkrum, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8) 

6044

146

07-03-1819

Hoijtema Sijbren Pieters, Beurtschipper er is een zilveren tabaksdoos voor hem vervaardigd  waarde fl. 50.= die nu betaald wordt door het ministerie aan de gouveneur enz. jaar 1819 (1)

6673

146

Hoijtema Sybren Pieters Veerschipper van Akkrum op Sneek en zijn knechten en passagiers

redden  op de 17 Maart 1818  een moeder met zes kinderen  die al sinds de 15e aan de grond waren geraakt met hun schip en het schip lek en volgelopen was en zij dus op het dek moesten vertoeven en dat de moeder nog een zogende baby had en dat twee kinderen bijna naakt aan het dak waren en dat zij dus spoedig door gebrek aan voedsel en de kou zouden omgekomen zijn enz. enz.  (2)

6830

18-A blz. 38

21-01-1824

Hoijtes Fokke te Gaast wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6424

609     brief

10-12-1817

Hoijtsma Lieuwe wordt hij vermeld in een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dienende bij het Bataillon Nat. Mil. No. 1, wonende te Esumazijl enz. jaar 1817 (3)

6251

1090

14-11-1814

Hoikstra (Hoekstra?), Pijter Jans Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4)

5984

103

08-02-1814

Hoitema A. J. ----Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en Werkhuis te Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz. tevens verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)

8211

988-3, 5

Bladzijde 2

26-09-1839

Hoitema D. W. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

Het Bildt

Hoitema H. J. te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6840

36-A

blz. 14

22-04-1824

Hoitema P. Boerin van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6624

178

26-01-1814

Hoitema P. S.---- Haga Abraham Pieters lid van de Raad van Akkrum wordt voorgedragen door Hoytema P. S. ( Pieter Sijbrens)Schout van Akkrum voor de functie van Schout wegens zijn aftreden, en als Secretaris de heer Vegelin van Claerbergen Ph. E. A.  verder genoemd zijn zoon Hoitema  Sybren Pieters enz. jaar 1814 (2)

6070

424-15         25-05-1821

Hoitema P. S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6625

378

11-03-1814

Hoitema P. S. ondertekend een document aan de Heeren Commissarissen in het Arr. Heerenveen als Kerkvoogd van de Gereformeerde Gemeente van Akkrum betreffende het verhuren van landen enz. jaar 1814  (4)

8199

729/5, 290

Bladz. 25-v

17-07-1839

Hoitema S. Pz. te Akkrum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6402

 

922-1+ 9

09-12-1815

Hoitema Sijbren Pieters staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6282

737-3

07-07-1817

Hoitema Sipke, Arbeider te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6249

 

866

15-08-1814

Hoitema Tjalling P. ondertekend als lid van de Vroedschap van Stavoren een document betreffende de voordragt van den heer Siedses G. S. tenderende tot het bekomen van Pagtpenningen  van het Haven, Vuur en Baken geld te Stavoren lopende van den 1e mei 1812 tot 1e mei 1813 enz. jaar 1814 (4)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Hoitenga B. D. te Arum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 4

27-08-1839

Hoitenga F. J. te Pingjum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9186

95

23-01-1918

Hoitenga Nanne----- Fierstra Gerrit Cafehouder te Deinum   lid van het college der zetters van de belastingen i.v.m. het overlijden van Hoitenga Nanne jaar 1918 (3)

6257

410-12

28-04-1815

Hoites Auke Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6383

74

23-04-1814

Hoites Klaas te Oosterbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8280

518-8

20-05-1840

Hoites Leutske---- Visser Lammert * 15 april 1816 te Sneek, een brief van de burgemaaster en wethouders van Sneek staat dat in het certificaat van de Nationale Militie wordt vermeld dat zijn vader Lammert is, maar dat moet zijn Visser Thijs en de moeder Hoites Leutske enz. jaar 1840 (5)

6383

81     

23-04-1814

Hoites Pieter te Tjummarum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6383

96   

23-04-1814

Hoitinga [Paludanus J. geboren Hoitinga] te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6261

900-2

04-09-1815

Hoitinga Age Jans, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 6>>

27-08-1839

Hoitinga B. D. te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6840

36-A blz. 6

22-04-1824

Hoitinga Derk Sipk, Schoenmaker van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A blz. 6

22-04-1824

Hoitinga Dirk Joh. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9183

922

06-06-1916

Hoitinga Durk, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

Hoitinga F. J. te Pingjum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6628

788-4

16-06-1814

Hoitinga Jelle staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)

6840

36-A blz. 6

22-04-1824

Hoitinga Joh. Dirks Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9184

27

08-01-1917

Hoitinga Johannes, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1917 (4)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Hoitinga L. J. Slager van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8379

799-11

14-08-1841

Hoitinga Lolke Jacobs, boer te Oosterlittens als voogd over de kinderen van wijlen Jager de Bartle Keimpes,  Jager de Wybe Keimpes,   onderwerp; kwijtschelding van een boete van fl. 1950.= wegens 26 weken te laat ingediende memorie betreffende de nalatenschap  van Jager de Klaaske Bartelds in leven gehuwd met Boer de Jacob Seyes enz. enz. verder een handgeschreven brief waarin voorkomen met hun handtekeningen Jager de Klaas Barteles, boerenknecht te Oosterlittens, Hoitinga Lolke Jacobs, jaar 1841 (6)

6834

11-A

20-02-1824

Hoitinga Lyckle Jurjens Huisman onder Tjerkwerd verzoekt in een request vrijstelling wegens verbeurde boete enz. dit is een antwoord op zijn request enz. jaar 1824 (3)

6838

3-A

23-03-1824

Hoitinga Lyckle Z?  te Tjerkwerd verzoekt kwijtscheldeing van 50 gulden betreffende memorie nalatenschap Jong de Fokeltje Klazes  overleden 26-08-1823 Tjerkwerd (3) jaar 1824

6833

12-A

09-02-1824

Hoitinga Lykles Jurjens----- Jong de, Fokeltje Klazes in leven gehuwd met Hoitinga Lykles Jurjens als erfgenaam van haar man en geene kinderen hebbende Jaar 1824  (3)

6830

18-A blz. 44

21-01-1824

Hoitinga Pieter te Pingjum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6840

36-A blz. 6

22-04-1824

Hoitinga S. Sipkes Kuiper van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9465

Deel 2, 114

31-10-1866

Hoitinga Saekle, Beurt en Veerdienst van Witmarsum naar Bolsward, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)  

9465

Deel 2, 113

31-10-1866

Hoitinga Saekle, Beurt en Veerdienst van Witmarsum naar Franeker, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)  

9465

Deel 2,114

31-10-1866

Hoitinga Saekle, Beurt en Veerdienst van Witmarsum naar Franeker, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)  

9465

Deel 2, 114

31-10-1866

Hoitinga Saekle, Beurt en Veerdienst van Witmarsum naar Harlingen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)  

8225

1253-13,40 10-12-1839

Hoitinga Take Joukes te Wonseradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6865

13-A

20-01-1825

Hoitinga Trijntje---- Alberda Willem  gehuwd met Looxma Janke een request  betreffende de nalatenschap van Hoitinga van Wiarda Trijntje overl. 26-09-1820,  huisvrouw van Alberda Henricus Julius  jaar 1825 (2)

8308

2086-11

01-11-1840

Hoitinga van Jotinga? P. G. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6867

11-02-1825 1-1-A

Hoitinga van Wiarda Trijntje---- Albarda Willem Lid van de Raad van de Stad Leeuwarden en zijne echtgenote Looxma Janke een request houden de een verzoek  om vernietiging van de Hypothecaire inschrijving  bij de Notaris Kutsch J. C. gedaan op 27-12-1817 en. enz. wegens de nalatenschap van Hoitinga Trijntje en van de nalatenschap van Albarda Hendrikus Julius enz. enz. jaar 1825 (6)

6865

16-A

14-01-1825

Hoitinga van Wiarda Trijntje---- Alberda Willem  lid van de Raad van de Stad Leeuwarden Onderwerp een request betreffende akte van Borgtocht  enz. Enz. Den bloten eigendom der nalatenschap van vrouwe Hoitinga van Wiarda Trijntje tevens genoemd Albarda Henricus Julius  te Leeuwarden  overl. 26-09-1820 enz.  jaar 1825 (2)

8051

34/6533

742/10

26-07-1837

Hoitsma A. Franeker Schipper, jaar 1837

8280

517-11, 20

19-05-1840

Hoitsma Dirk wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1-v

17-07-1839

Hoitsma J. D. te Jelsum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6293

177

24-02-1819

Hoitsma J. J. , Slim Wybe Ates  en  Andringa ….? ondertekenen als leden van de Commissie geroepen tot het mede pmaken eener Kwotisatie over alle de ingezetenenn van Vrouwenparochie enz. jar 1819 (1)

6627

618

31-04-1814

Hoitsma J. J. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)

6008

82 blz. 3

03-02-1816

Hoitsma J. J. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6383

72

23-04-1814

Hoitsma J. J. te Vrouwenparochie, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8308

1084-3

02-11-1840

Hoitsma J. Landmeter  en Diggelen van L. gewezen Landmeter worden door de Ingenieur van Verificateur enz. uitgenodigd om te worden gehoord betreffende enz. jaar 1840 (9)

8285

621-2, 2

20-06-1840

Hoitsma J. Landmeter der Velddienst ten kantore Heerenveen een aanvraag voor reiskosten van f. 130.- enz. jaar 1840 (3)

6057

253

10-04-1820

Hoitsma Jacob Jacobus---- Hoitsma Jacobus Johannes Grietenij Ontvanger in Het Bildt te Vrouwenparochie, een handgeschreven bref met een handekening  dat hij in het jaar 1785 is aangesteld door Aylva Baron van Hans Willem als Collecteur  van het gemaal Beestiaal en Waugregt  in de plaats van Kooystra Ate en in 1795 Grietenij Ontvanger en afgezet door de Fransen omdat hij een liefhebberen aanklever was van het huis van Oranje Nassau en in 1799 hebben de landeigenaren hem enz. enz. en dit bedient tot 1805 enz. enz. en hij verzoekt de Koning dat hij zijn zoon Hoitsma Jacob Jacobus oud 23 jaar met een ambt te begiftigen  hij is ruim 5 jaar als Winkelknecht en schrijver bij een voornaam Koopman in Leewarden enz. enz. jaar 1820 (4)

6058

325

05-05-1820

Hoitsma Jacob Jacobus---- Hoitsma Jacobus Johannes te Vrouwenparochie Onderwerp: een request  dat zijn jongste zoon Hoitsma Jacob Jacobus oud 23 jaren  te begiftigen met een ambt dat voor hem een  behoorlijk bestaan opleverd enz. jaar 1820 (4)

5998

319

05-04-1815

Hoitsma JacobJelsma Dirk Jelles hij wordt voorgedragen voor de post van Commies der derde Klasse te Kollum hij is een der geremoveerde (afgezette) ambtenaren in de jaren 1795 en 1796 door de Franschen enz. jaar 1815 (2)

6057

253

10-04-1820

Hoitsma Jacobus Johannes Grietenij Ontvanger in Het Bildt te Vrouwenparochie, een handgeschreven bref met een handekening  dat hij in het jaar 1785 is aangesteld door Aylva Baron van Hans Willem als Collecteur  van het gemaal Beestiaal en Waugregt  in de plaats van Kooystra Ate en in 1795 Grietenij Ontvanger en afgezet door de Fransen omdat hij een liefhebberen aanklever was van het huis van Oranje Nassau en in 1799 hebben de landeigenaren hem enz. enz. en dit bedient tot 1805 enz. enz. en hij verzoekt de Koning dat hij zijn zoon Hoitsma Jacob Jacobus oud 23 jaar met een ambt te begiftigen  hij is ruim 5 jaar als Winkelknecht en schrijver bij een voornaam Koopman in Leewarden enz. enz. jaar 1820 (4)

6058

325

05-05-1820

Hoitsma Jacobus Johannes Vrouwenparochie Onderwerp: een request  dat zijn jongste zoon Hoitsma Jacob Jacobus oud 23 jaren  te begiftigen met een ambt dat voor hem een  behoorlijk bestaan opleverd enz. jaar 1820 (4)

3575

4

18-11-1878

Hoitsma Jacobus weduwe Vrouwenparochie Eigenaar Veer Vrouwenparochi vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatie  zoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 (3)

9185

1472

07-11-1917

Hoitsma Jacobus, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6383

94   

23-04-1814

Hoitsma Jan Willem Douwes te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6627

618

31-04-1814

Hoitsma Joh. J. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)

6383

72

23-04-1814

Hoitsma Joh’s J. te Vrouwenparochie, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6423

562

14-11-1817

Hoitsma Lieuwe---- Bergsma J. C. (Johannes Casparus) Grietman van Oostdongeradeel  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Vischer Thijs Johannes, Hoitsma Lieuwe, hun verlofpassen foutief zijn enz. jaar 1817 (1)

6418

255-BB

01-06-1817

Hoitsma Liuwe? 415 Jelsum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6243

240

23-03-1814

Hoitsma S. voor schrijflonen , Faber de weduwe voor  de sloten aan de stemkistjes Wordt vermeld op een staat van uitgaven gemeente Vrouwenparochie over 1813 enz. enz. jaar1814 (4)

6840

36-A

blz. 33

22-04-1824

Hok Sikke H. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6416

103

20-03-1817

Hokken Johannes * 02-06-1797 Roermonde wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand Januari 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (3)

6634

1580

12-12-1814

Hokstra T. G. Moddergat / Paessens Redding schip de Vrouw Catarijna,  jaar 1814

6860

26-A

30-11-1824

Hokwerda J. F. Schipper en Broodbakker te Nijland, Een transactie van een bekeuring om vervolging te voorkomen, jaar 1824   (2)

6395

457

13-05-1815

Hokwerda Murk F. te Zweins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6840

36-A

blz. 49            

22-04-1824

Hokwerda P. A. Kleermaker van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6282

737-18

07-07-1817

Hokwerda Pieter, Kleermaker te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

3701

24-C

nrs. 11-15

09-02-1839

Hol van der Foekje Johannes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)

6005

938 blz. 6v

30-11-1815

Holberda  Grietje Jacobs Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

8225

1245-8b  

11-20

07-12-1839

Holbring Aaltje staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

6683

2 deel 1

Blz. 8

04-01-1819

Holck van J. Ouderling te Edam tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2

blz. 11

22-01-1818

Holck van J. te Edam Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 11

04-01-1819

Holck van J. te Edam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6247

640

29-06-1814

Holdenga D. J. Armvoogd te Ee tekent genoemde lijst, , Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

6276

1102-11

18-12-1816

Holder Johannes A.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6626

487  blz. 15

07-04-1814

Holder Johannes Arjens wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6424

609

10-12-1817

Holder Marten Jans 11 is zijn volgnummer in de Gemeente Ferwerderadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Holder Marten Joannes171 Hallum  is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8210

958/2 211

Bladzijde 6>>

17-09-1839

Holdinga D. J. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6385

139

06-07-1814

Holdinga Dirk Jacobs te Dockum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8359

377/28, 3

19-04-1841

Holdinga Dirk Jacobs wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 3

19-04-1841

Holdinga Dirk Jacobs wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 16

19-04-1841

Holdinga Dirk Jacobs wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6271

574-6

06-07-1816

Holdinga Dirk Jakobs, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6070

424-13          25-05-1821

Holdinga J. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

5994

1031

21-12-1814

Holdinga Thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg Wilco hij verzoekt als Controleur in Vriesland benoemd te worden en staat vermeld op het Tableau met 6 kolommen informatie behelzende voordragt van Personen tot Surnumeraira Controleurs enz. jaar 1814 (4)

6385

139

06-07-1814

Holdinga thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg Wilco te Menalum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6627

584, 1-2, 7

30-04-1814

Holdinge Dirk Jacobs wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4)

8132

286/317

10-01-1838

Holeman S. Kapitein op de The Fame, jaar 1838

8132

286/318

10-01-1838

Holeman S. Kapitein op de The Fame, jaar 1838

8059

286, 10067

17-11-1837

Holeman S. Kapitein op het schip The Fame, jaar 1837

8059

286, 10068

17-11-1837

Holeman S. Kapitein op The Fame, jaar 1837

8175

195/26, 286

18-03-1839

Holeman S. Londen Schip de James, jaar 1839

8156

9/20,  286

03-01-1839

Holeman S. Schip de The Fame, jaar 1839

8077

286, 264/15

16-03-1838

Holeman S. Schipper op de The Fame, jaar 1838

8167

164/19, 286

13-02-1839

Holeman Samuel Engeland Kapitein op de The Fame, jaar 1839

8345

95/12,  286

28-01-1841

Holeman Samuel Engeland Kapitein op de The Fame, jaar 1841

8061

286/109, 73

00-00-1837

Holeman Samuel Kapitein  op het schip The Fame, jaar 1837

8061

286/109, 72

00-00-1837

Holeman Samuel Kapitein  The Fame, jaar 1837

7974

286, 97/10

27-01-1837

Holeman Samuel Londen Kapitein op de The Fame, jaar 1837

6649

117

23-03-1816

Holen Kornelis Anjum Schipper op de Vrouw Elisabeth

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

Holferich Jurjen, hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

6830

18-A blz. 32

21-01-1824

Holkebe? Oepke te Arum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 5>>

27-08-1839

Holkeboer J. K. te Hartwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6070

424-14         25-05-1821

Holkeboer J.K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8386

949/6-4

Holkeboer K. , wonende in de  Gemeente Baarderadeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)

8280

526-1, 4

22-05-1840

Holkeboer K. als ontvanger  wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 4

Bladzijde 2

26-09-1839

Holkeboer K. te Baard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 4

Bladzijde 3

26-09-1839

Holkeboer K. te Baard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 4

Bladzijde 3

26-09-1839

Holkeboer K. te Baard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/6-4

25-09-1841

Holkeboer K. te Winsum Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

6633

1376

24-10-1814

Holkeboer Oepke Claases---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland ,  verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel  Scheltes,  Obes Postma  en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. (Samuel Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 8>>

27-08-1839

Holkeboer W. J. te Parrega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8280

526-1, 37

22-05-1840

Holkema A. B. Ds. te Utingeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 37

22-05-1840

Holkema F. (Franciscus) Ds. te Utingeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6053

907/31

13-12-1819

Holkema F. (Franciscus) Predikant te Akkrum en Terhorne hij doet een verzoek tot verhoging van zijn Tractement jaar 1819 (1)

6655

398 blz. 2

29-08-1816

Holkema F. (Franciscus) Predikant te Akkrum hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit enz. hebben goedgevonden en verstaan hem te benoemen tot enz. i.p.v. de heer Korf J. F.   enz.  jaar 1816 (4)

6683

2 deel 2

Blz. 16

04-01-1819

Holkema F. (Franciscus) te Akkrum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 1

blz. 12

16-01-1822

Holkema F. (Franciscus) te Akkrum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 17

16-01-1822

Holkema F. (Franciscus) te Akkrum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6389

29-30-31

02-11-1814

Holkema F. (Franciscus)----IJnzonides Hanseus , s.s. Min. Candidatus te Oldeboorn wonende door hem ingediend en ondertekend  request om vrijgesteld te worden van de Landstorm ook al omdat hij niet op Zondag enz. enz. een antwoordbrief enz. maar er komen bij de wet gene enz.tevens een latijnse brief van het testimonium van de classis van Zedenwouden (Sijldana), Holkema F. (Franciscus) en Ringnalda M. H. enz.  jaar 1814 (3)

6671

54 deel 2

blz. 15

22-01-1818

Holkema F. (Franciscus)te Akkrum Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 19

22-01-1818

Holkema F. (Franciscus)te Akkrum Predikant Classis Heerenveen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 9

22-01-1818

Holkema F. (Franciscus)te Akkrum Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

8380

833-2

24-08-1841

Utinge-

         radeel

Holkema F. te Akkrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 37

19-06-1840

Holkema F. te Akkrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

6830

18-A blz. 8

21-01-1824

Holkema Holke G. te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6661

137 blz. 6

19-03-1817

Holkema Holke Gaukes te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

8199

729/5, 290

Bladzijde 4-v

17-07-1839

Holkema J. te Akkrum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8211

988-3, 37 Bladzijde 1

26-09-1839

Holkema J. te Akkrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 37

19-06-1840

Holkema J. te Akkrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 35-v

17-07-1839

Holkema Jan te Akkrum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8211

988-3, 37 Bladzijde 2

26-09-1839

Holkema Jan te Akkrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

5982

1752

13-12-1813

Holkema K. J. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners   die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6098

931

27-09-1823  

Holkema P. (Petrus) In leven Predikant te Oostrum en Jousweer, de Predikant Groenewoud J. (Johannes) te Deinum heeft zig beklaagd dat hij niet beroepen is geworden en hij nog een achterstalig tractement van fl. 1304.43 tegoed heeft daaronder gerekend enz. enz.  jaar 1823 (4)

6633

1402

05-11-1814

Holkema P. (Petrus) Predikant van de Hervormde Gemeente van Oostrum en Jouswier ondertekend een brief wegens achterstallig Tractement enz. jaar 1814 (3)

6088

1116

29-11-1822

Holkema P. (Petrus), Predikant---- Kerken en Predikanten Onderwerp: Achterstalige Predikanten Tractementen in de Nederlanden over de jaren 1811, 1812 en 1813 een heel verhaal, verder wordt er genoemd Donker Cartius ? B.  Directeur der Posterijen te Amsterdam die het mandaat tot uitbetaling enz. enz.  betreft een somma van 114,922.29 , verder een lijst met Predikanten van Vriesland die uitbetaald krijgen een lijst met 7 kolommen informatie de gemeente, acherstand en het toegekende aandeel in de achterstand enz. enz.  jaar 1822 (4) hele dossier (21)

6271

574-9

06-07-1816

Holkema Petrus, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

8211

988-3, 37 Bladzijde 1

26-09-1839

Holkema v. A. B. te Oldeboorn wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6416

136

10-04-1817

Holkes Janneke---- Hilarides Wierd P. Assessor van Hennaarderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland e dat tijdens de inschrijving van de jongelingen voor de Nationale Militie wij hebben bevonden dat  Kuindersma Jan Gabes * 12-12-1797 zoon van Kuindersma Gabe Jans en Holkes Janneke  Timmerknegt wonende bij zijn ouders te Rien enz. enz. jaar 1817 (1)

8280

517-11, 49

19-05-1840

Holkes W.  te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6677

316

22-07-1818

Holkoma Holke Gaukes, Koopman, Huis 75, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

5664

162, 22

27-02-1917

Holland Friesland Scheepvaartmy. Schip de Stad Franeker II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 22

27-02-1917

Holland Friesland Scheepvaartmy. Schip de Stanfries I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 22

27-02-1917

Holland Friesland Scheepvaartmy. Schip de Stanfries III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 22

27-02-1917

Holland Friesland Scheepvaartmy. Schip de Stanfries III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 22

27-02-1917

Holland Friesland Scheepvaartmy. Schip de Stanfries IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 22

27-02-1917

Holland Friesland Scheepvaartmy. Schip de Stanfries IX, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 22

27-02-1917

Holland Friesland Scheepvaartmy. Schip de Stanfries V, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 22

27-02-1917

Holland Friesland Scheepvaartmy. Schip de Stanfries VI, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 22

27-02-1917

Holland Friesland Scheepvaartmy. Schip de Stanfries VII, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 22

27-02-1917

Holland Friesland Scheepvaartmy. Schip de Stanfries VIII, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 22

27-02-1917

Holland Friesland Scheepvaartmy. Schip de Stanfries X, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

6251

1078

30-11-1814

Holland J. te Balk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)

6640 

539

14-06-1815

Holland S, de weduwe en zoon staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren enz. jaar 1815 (4)

5664

274-a, 21

28-02-1918

Holland Scheepvaartmy Leeuwarden Schip de Stad Franeker II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

274-a, 21

28-02-1918

Holland Scheepvaartmy Leeuwarden Schip de Stanfries I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

274-a, 21

28-02-1918

Holland Scheepvaartmy Leeuwarden Schip de Stanfries II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

274-a, 21

28-02-1918

Holland Scheepvaartmy Leeuwarden Schip de Stanfries III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

274-a, 21

28-02-1918

Holland Scheepvaartmy Leeuwarden Schip de Stanfries IV, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

274-a, 21

28-02-1918

Holland Scheepvaartmy Leeuwarden Schip de Stanfries IX, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

274-a, 21

28-02-1918

Holland Scheepvaartmy Leeuwarden Schip de Stanfries V, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

274-a, 21

28-02-1918

Holland Scheepvaartmy Leeuwarden Schip de Stanfries VI, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

274-a, 21

28-02-1918

Holland Scheepvaartmy Leeuwarden Schip de Stanfries VII, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

274-a, 21

28-02-1918

Holland Scheepvaartmy Leeuwarden Schip de Stanfries VIII, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

274-a, 21

28-02-1918

Holland Scheepvaartmy Leeuwarden Schip de Stanfries X, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

8099

684-14

13-07-1838

Holland van  Gerrit , Korporaal  13e afdeeling Infanterie  * ca. 1817 (21 jaar in 1838) Eede,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6101

1338

23-12-1823

Hollander ….? De weduwe, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch  van beroep Kostschoolhouder  te Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten tot onderhoud van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5)

6422

458 1e Bataillon

06-10-1817

Hollander Cornelis Hendriks staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

6683

2 deel 1

Blz. 8

04-01-1819

Hollander de J. A. Predikant te Barsingerhorn tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 blz. 15

22-01-1818

Hollander de J. A. te Aarswoud Predikant Classis van Hoorn wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 11

22-01-1818

Hollander de J. A. te Aarswoud Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 11

04-01-1819

Hollander de J. A. te Barsingerhorn wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 11

06-02-1824

Hollander de J. A. te Barsingerhorn, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6830

18-A blz. 26

21-01-1824

Hollander Dirk te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8375

708-5_7

20-07-1841

Hollander G. IJ. te Bolsward staat als aan wien den uitvoer is geschied in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8308

1070-8

580-622

28-10-1840

Hollander G. IJ. te Workum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6395

457

13-05-1815

Hollander Gerrit hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6070

424-14         25-05-1821

Hollander Gerrit Y. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

7977

157/9

13-02-1837

Hollander H. ---- Wielinga Marijke T., wordt vermeld in een akte betreffende dat zij is aangemaand om binnen 14 dagen te betalen aan de ontvanger Rijksbelastingen te Bolsward haar schuld over 1835 en 1836  te voldoen en zij heeft enz.  ook Hollander H. komt hier in voor Jaar 1837 (5)

8210

958/2 211

Bladzijde 4

17-09-1839

Hollander H. H. te Damwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8308

1070-8

365-407

28-10-1840

Hollander H. J. te Parrega staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 8

27-08-1839

Hollander H. J. te Parrega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8220 

1137/13

Blz. 1

06-11-1839

Hollander Harig J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8033

1276-15

27-06-1838

Hollander Hermanus , Fuselier 2e afdeeling Infanterie * 01-08-1813 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6855

4-A

06-10-1824

Hollander Hessel Hebbes---- Sikkama Tamme Pieters en Hollander Hessel Hebbes bij vonnis van  de rechtbank te Leeuwarden d.d. 13-12-1823 wegens mishandeling op de openbare weg enz. enz jaar 1824 (2)

6271

574-9

06-07-1816

Hollander Hilbe Hessels, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6070

424-14         25-05-1821

Hollander IJ. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6256

313

29-03-1815

Hollander J. ,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

6709

36 deel 2  blz. 11

16-01-1822

Hollander J. A. te Barsingerhorn, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6043

116

16-02-1819

Hollander J. in leven gehuwd met Spans Maartje, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel   jaar 1819 (4)

8210

958/2 211

Bladzijde 4>>

17-09-1839

Hollander J. P. te Birdaard staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8375

708-5_8a

20-07-1841

Hollander J. te Birdaard staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 18

Bladzijde 1

26-09-1839

Hollander J. te Hijdaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6630

943

01-08-1814

Hollander Jacob Pieters wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner aanslag, tot vinding der kosten gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van Tolsma Gosse Ades gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk enz. jaar 1814 (3)

6257

410-4

28-04-1815

Hollander Jacob Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6256

313

29-03-1815

Hollander Jacob,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

6242

79

04-02-1814

Hollander Jan Doedes Abe zijn weduwe, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)

9187

1114

07-08-1918

Hollander Jan, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8361

428-5

03-05-1841

Hollander Johannes---- Pinkster Gerrit Sieds van beroep tijgelknecht dat hij een huwelijk wil aangaan met Jochems Antje en heeft daartoe nodig een certificaat van voldoening der Nationale Militie, maar hij is naar eigen opgave toen ingeschreven als Linde van der Gerrit Sieds, maar hij is nu algemeen beend onder de naam Pinkster en de ambtenaar om te trouwen maakt nu bezwaar tegen de naam van der Linde verder aanwezig, Extract uit het register van aangenomen Geslachtnamen in de Gemeente Franeker en dat hij dan heeft 2 kinderen Pinkster Gerrit oud 9 jaar * 24-11-1803 en Pinkster Jochum oud 1 jaar en een verklaring van bekendheid, ondertekend door Visser Jan, Hollander Johannes, Kroeger Paulus C., Kroeger Atse C. enz. jaar 1841 (7)

6381

50-51-52

09-02-1814

Hollander Karst Douwes---- Dijkstra Fokje weduwe van Swerms Jan Wijgerus wonende te Bolsward schrijft en ondertekend een request  dat zij heeft een enigste zoon met name Swerms Wijgerus Jans welke heeft getrokken het nummer 43 in de loting der Landmilitie Dat zij beroepkasthoudster van Goud en Zilverwerken en naaister zijnde haar zoon volstrekts onmisbaar is enz. en dat hij biujna vrijstelling had enz. maar dat er een brutaal jong met de naam Visscher Tamerus Canther te Bolsward verklaarde dat haar zoon wel gemist kon worden enz. tevens een verklaring ter ondersteuning in een handgeschreven door nagenoemde ondertekende brief van Bakker Oets Geerts,  Hollander Karst Douwes beide bakkersknegt en  Seldentuis Jacob Horlogeriemaker enz. tevens de verklaring van vrijstelling van jaar 1814 (6)

8257

69/20, 1

nummer 91

20-01-1840

Hollander Koop de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6424

609

10-12-1817

Hollander Machel 116 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6383

76                

23-04-1814

Hollander Maike D. te Pietersbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6242

79

04-02-1814

Hollander P. de weduwe , Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)

6675

198

10-05-1818

Hollander Poppe te Bolsward staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Aartspr. Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4)

6255

265-7

13-03-1815

Hollander S. de weduwe , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen  omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815  (7)  dossier (10)

8259

94/11, 144

28-01-1840

Hollander Steven * 17-08-1823/5? Matroos op de Kenau  Hasselaar, jaar 1840

6406

175-1+4-5

09-04-1816

Hollander Symon staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6256

 

6257

369

20-04-1815

456

17-05-1815

Hollander Sytze Jans in leven gehuwd met Oeges Jantje---- Oeges Jantje weduwe van Hollander Sytze Jans  Winkeliersche te Molkwerum dat haar zelven en de boedelhoudersche  den nalatenschap van haar wijlen man Competant ,  Heyes Albert te Molkwerum  ,  Glaasma Rinder Jans  te Molkwerum, Jansz. Rinke onder Molkwerum Jong de Hessel Hessels te Stavoren  zij de som van 94 Caroly Guldens en acht stuivers enz. enz.. Wegens geleverde Winkelwaren in 1810 en 1811 aan de Militairen enz. maar dat zij na vele vrugteloze enz. enz. tevens het antwoord op haar request waar in o.a. staat dat in die tijd  wel bepaaldelijk de dorpen Molkwerum, Warns, Scharl en Laxum een bezoek van deze onwelkome Gasten (de Fransen) ontvingen en dat  deze niet betaalden maar toen de Fransen wegwaren kwam iedereen met rekeningen die niet betaald waren bij de gemeente aan maar die gaan het op de dorpelingen verhalen maar sommigen waren onwillig enz. enz. enz. jaar 1815 (8)

6258

627-10

21-06-1815

Hollander Sytze wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

8375

708-5_8a

20-07-1841

Hollander te Rinsumageest staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8386

949/6-4

Hollander W. H. , wonende in de  Gemeente Baarderadeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)

8280

526-1, 4

22-05-1840

Hollander W. H. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6251

1092

09-11-1814

Hollander Ype Dirks, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16)

5664

162, 7

27-02-1917

Hollandia Melkproducten Bolsward Schip de Hollandia I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

274-a, 7

28-02-1918

Hollandia Melkproducten Bolsward Schip de Hollandia I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

162, 7

27-02-1917

Hollandia Melkproducten Bolsward Schip de Hollandia II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918

5664

274-a, 7

28-02-1918

Hollandia Melkproducten Bolsward Schip de Hollandia II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

162, 7

27-02-1917

Hollandia Melkproducten Vlaardingen Schip de Hollandia I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 7

27-02-1917

Hollandia Melkproducten Vlaardingen Schip de Hollandia II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

6092

248

24-03-1823

Hollandshuis.---- Overdijk Tijmen Aukes hij huurt van de staat 2 percelen greidland gelegen  onder Leeuwarden nabij het Hollandershuis, ten oosten de dijk naar het Hollandshuis,  en ten westen Bolman H. ten noorden de Sneekerdijk en ten zuiden Romkes F. en Jansma G. enz. verder worden vermeld de huursommen enz. jaar 1823  (3)

7999

565-1

08-06-1837

Hollard van Gothe Martinus Geb. Vlissingen, laatst gewoond hebbende te Appingedam. Fuselier 20-6-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia) (Id) , wordt  vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

8291

743/3

25-07-1840

Holledes O. R.,  Handgeschreven brief met handtekening van O. R. Holledes met een  Dossier betreffende Procesverbaal , jaar 1840 (19)

8372

636-10

30-06-1841

Hollegraaf Jean, Korporaal  4de  regiment  infanterie * 30-12-1816 Oudenaarden,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

8285

615-2, 11-3

19-06-1840

Hollema ….? te Wanswerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

6254

126-4 en 8

16-01-1815

Hollema Geutsen Johannes Meester Timmerman te Munnekezijl, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (10) (dossier 15)

6281

583- 110

05-06-1817

Hollema Goitzen Johannes,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6378

9 en 14

03-12-1813

Hollenberg Joannes, Ruiter,  hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig  hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Hollendijk Jan Willem 193 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6078

38

09-01-1822

Hollenga Daniel Sijmons Onderwijzer in het Heidenschap heeft zijn functie op 1 januari 1822 aanvaard enz. jaar 1822 (1)

6868

16-02-1825

30-B

Hollenga Daniel Sijmons, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

6422

458 3e Bataillon

06-10-1817

Hollenga Jacob staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Hollenga Jacob, 956 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6411

382

18-11-1861

Hollenga P. S. Ondertekend mede een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij gediend heeft als onderofficier enschutter in het detachement Vriesche nationale garde in de Blokkade der vesting Delfzijl en dat zijn huisgezin enz. jaar 116 (3)

6380

1

31-01-1814

Hollevoet Benedictus Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Hollevoet Jacobus, 77 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5983

76

27-01-1814

Hollevoet Joh’s de weduwe., wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien en Verschotten in den maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar 1814 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Hollevoet Johannes, 843 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Holleweg Harmanus, 613 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8375

716-3_2d

22-07-1841

Holleweg Hermanus Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8375

716-3_3D

22-07-184 1

Holleweg Hermanus, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

6076

870

10-11-1821

Hollinga ….?---- Donker J. den neef van den Majoor der Stad Workum blijkt dat de Burgemeesteren en Gecommitteerden dezer Stad hem door te vergaand medelijden wellicht gedreven aan hem de voorkeur hebben gegeven voor de functie op de nieuw opgerigte school in het Heidenschap mar dat de Grietman van Hemelumer Oldephaert ons verpligt gerekend hebben om aan den sollicitant Hollinga ….? Ondermeester bij den onderwijzer Burggraaf ….? te Leeuwarden de voorrang dien hij in alle opregten enz. maar dat de eerstgenoemde door zijn ongemeene gemaaktheid enz. dit document is ondertekend door de Schoolopziener Visser H. W. C. A.  jaar 1821 (2)

6288

309-10

09-04-1818

Hollinga ….? ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13)

8199

729/5, 290

Bladz. 20-v

17-07-1839

Hollinga D. S. te Sexbierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6076

933

29-11-1821

Hollinga Daniel Simons bezittende den derde rang tot schoolonderwijzer,  hij wordt benoemd en aangesteld ter vervulling eener Schoolonderwijzersplaats in het Heideschap onder Workum Distriks Schoolopziener Visser H. W. C. A. te IJsbrechtum zal moeten mededelen op welke dag de onderwijzer zijn post zal hebben aanvaard enz. Jaar 1821 (1)

6399

787

19-09-1815

Hollinga Petrus Sijmon---- Bekuer F. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld Hursker Bernardus, Hollinga Petrus Sijmon en Schotanus Jan? alle wonende te Leeuwarden alle onderofficieren van de 1e. 2e en 3e compagnie Nationale Garde gedient hebbende  bij het Blookade Corps van de Vestin Delfzijl enz. het betreft hun soldij over 1814 verder genoemd de Luitenant Collonel Commandant der onlangs ontbonden enz. Beekkerk Haije enz. jaar 1815 (1)

6080

309

28-03-1822

Hollner T. J., van Wassingveen te Oost Vriesland, Schipper op de Vrouw Margaretha vergaan op de 11e maart onder het behoor van de Strandvonder van St. Annaparochie de lading bestond uit Koolzaad geadresseerd aan Rahusen H. & D.  te Amsterdam, de Grietman schrijft en ondertekend deze brief aan de Gouverneur van Vriesland tevens vermeld hij dat er ook  scheepsonderdelen en de lijfdragt van de drie aangespoelde lijken enz. , jaar 1822 (2)

6081

350

06-04-1822

Hollner Teunis Jansen  een boot tevens een meetbrief Dantzich 19 april 1819 gemerkt met die naam , komt voor in de Inventaris opgemaakt door  de Grietman Westenberg C. (Christiaan)  van gestrande en aangespoelde goederen op en na de 11e maart 1822 onder het Resort der Grietenij Ferwerderadeel enz. jaar 1822 (2)

6091

138 + 140

10-02-1823

Hollner Teunis Jansen Schipper op de Vrouw Margaretha op den 17e maart 1822 vergaan op het zeestrand van de Grietenij Frewerderadeel het betreft geborgen goederen enz., jaar 1823 (2)

6091

146, 1-5

14-02-1823

Hollner Teunis Jansen Schipper op de Vrouw Margaretha, wordt vermeld in een document Staat van Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welke gedurende de jare 1822 te Ferwerderadeel en het Bildt hebben plaatsgehad met vermelding van de geborgen goederen, jaar 1823 (5)

6081

376

13-04-1822

Hollner Tointjes Jansen x Grietje Arends Schip de Margaretha---- Loon van Jan Everhardus ,  Notaris te Sint Anna Parochie een getekende brief door  Arends Grietje  weduwe van Hollner Toinjes Jansen in leven schipper ook wordt genoemd in een getekende brief door  Hinnes Berends Brahms Onderwerp een lading van een vergaan schip genaamd Vrouw Margaretha tevens een lakzegel met  een springend paard  met opschrift Koeningl Grossbrit  Hannov. jaar 1822 (9)

6082

444

01-05-1822

Hollner Touijes Jansen Schipper op het verongelukte schip de Vrouwe Margaretha het betreft een autorisatie voor de verkoop van de geborgen goederen jaar 1822 (1)

6093

267 en 268

02-04-1823

Hollum---- Aanbesteding; een origineel aanplakbiljet van de aanbesteding van  vrijdag 18 april 1823 het doen van eenige reparatien en vernieuwingen aan den dorps toren te Hollum op Ameland tevens bestek en voorwaarden dezer aanbesteding enz. jaar 1823 (11)

9187

1352

05-09-1918

Hollum---- Buren  een voorstel van de gedeputeerde staten  voor een aanvullende subsidie voor de aanleg van de straatweg van Buren  naar Hollum enz. enz. 1918 (9)

9134

620 en 724

21-04-1883

Hollum---- Doopsgezinde Gemeente te Hollum op Ameland betreft de nieuw opgerichte voornoemde gemeente jaar 1883 (6)

6864

17-A

07-01-1825

Hollum en Ballum---- Diaconie der Hervormde Gemeente van Hollum en Ballum te Ameland  .  wordt vermeld in een document  waarover gesproken wordt van uitbetaling  voor enz. enz. met bedragen. Jaar 1825 (1)

6869

03-03-1825

6-A blad 4

Hollum en Ballum op Ameland de Diaconen der Herv. Germeente zij worden als schuldeiser vermeld op een staat genaamd: Opgave van schulden door Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 enz. bij de Algemeene Rekenkamer enz. (een document met 8 kolommen informatie) jaar 1824 (6)

6299

 

483a                30-08-1821

Hollum op Ameland---- Hannema H. S. Hollum op Ameland   Dienaar tot de school van Hollum op Ameland Onderwerp verzoek tot afschrift Koopbrief van het huis van  eerstgenoemde jaar 1821 (1)

9126

887

24-05-1879

Hollum---- Scheepsramp, Het verslag omtrent de zeeramp overkomen aan het schip Mary and Mathilda met alle gegevens van het schip, de lading,  Norton John gezagvoerder  en Smith J. eigenaar van ,  jaar 1879 (4)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Holm ….? Kapitein met het schip de Petrus van Frederikstad naar Cherbourg staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8096

 

624/2

31-01-1838

Holm Dellot Daniel Geb. Ploem, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden, Flankeur Overleden te Soerabaja  1837, komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte (2)  totale lijst overledenen, jaar 1838 (7)

6093

302-2

11-04-1823

Holm Jan Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

8280

517-11, 49

19-05-1840

Holma H. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8199

729/5, 290

Bladz. 23-v

17-07-1839

Holma J. M. te Idsega is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6385

139

06-07-1814

Holma Namme Nammes te Menaldum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6089

1206

28-12-1822

Holma P. J. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)

8359

373-20

17-04-1841

Holsderber Wiebe te Harlingen (Gemeente) komt voor op een Nominatieve Staat van Lotelingen der ligting 1841 welke door den Militie Raad voor altijd zijn vrijgesteld en die in het geval verkeerden van slechts een jaar vrijgesteld te worden enz. jaar 1841 (8)

6834

9-A

21-02-1824

Holsen M. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5)

6395

457

13-05-1815

Holsrijp? van Hendrik P. te Herbaijum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Holst J. M. Kapitein is met zijn schip de Johannes vanuit Ottendorff geladen met Raapzaad op 6 Mei te Amsterdam gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6418

255-A

00-05-1817

Holst van der Hendrik 391 is zijn volgnummer en Eede zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6864

8-A

06-01-1825

Holste Jochem Fredrich  ---- Holste Karel Ludwich  hij is overleden te Beetsterzwaag 3 okt. 1824  nagelatende tot zijn erfgenaam  zijne broeder Holste Jochem Fredrich  wonend te Bloemberg in de graafschap Lippe enz. enz. wordt ook in genoemd de Ontvanger der registratie te Gorredijk de heer Herens van J. C. Jaar 1825 (2)

6863

14-A

28-12-1824

Holste Johan Karel Ludwich overl 03-10-1824 Beetsterzwaag, zijn broeder  Holste Johann Fredrich wonende te Blomberg , Graafschap Lippe is zijn enigste erfgenaam, enz. jaar 1824 (1)

6863

14-A

28-12-1824

Holste Johann Fredrich----- Holste Johan Karel Ludwich overl 03-10-1824 Beetsterzwaag, zijn broeder  Holste Johann Fredrich wonende te Blomberg , Graafschap Lippe is zijn enigste erfgenaam, enz. jaar 1824 (1)

6864

8-A

06-01-1825

Holste Karel Ludwich  hij is overleden te Beetsterzwaag 3 okt. 1824  nagelatende tot zijn erfgenaam  zijne broeder Holste Jochem Fredrich  wonend te Bloemberg in de graafschap Lippe enz. enz. wordt ook in genoemd de Ontvanger der registratie te Gorredijk de heer Herens van J. C. Jaar 1825 (2)

5662

15

48= Minuut

28-04-1887

Holstei P. J. Harlingen Schip de Magnet 2 , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1887

8376

744/15-13

30-07-1841

Holstein  Lieuwe * 01-08-1822, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Matroos op de Eendragt, jaar 1841 (4)

5662

49 en 2

22-04-1886

Holstein  P. J. Harlingen Schip de Magnet 2,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1886

5662

15-B

00-00-1885

Holstein & Co. Harlingen Schip de Magnet 2, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1885

5662

29

00-00-1885

Holstein & Co. P. Harlingen Schip de Magnet 2,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887

6413

20

22-01-1817

Holstein Jan  zonder beroep>> Eekma  Idzert fungerend Officier van de Regtbank ter Eerste Instantie (zijn handtekening staat onder diverse documenten)  te Leeuwarden heeft van de Schoolonderwijzer A. van Steenderen te Harlingen  een schriftelijke en ondertekende klagt ontvangen dat Plaats van der Meile hem op een willekeurige wijze heeft enzook wordt gedagvaard Pettinga G.erardus, Commies te Harlingen ondertekend door Tuinenga Bote L.  verder worden er gedagvaard Holstein L., Holstein Jan ,Broodkorf J.,  Schreuder Catharina ,Windt de Hendrik alle te Harlingen wonende  jaar 1817 (14)

6424

609

10-12-1817

Holstein Jan 61 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6419

319

26-07-1817

Holstein Jan---- Rodenhuis IJ President Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Holstein Jan getrokken heeft no. 23 maar dat  enz. jaar 1817 (2)

8297

857/5, 105

27-08-1840

Holstein Jan Verongelukt schip 19-08  op de westwal bij Harlingen Opkoper Deens schip Carolina, jaar 1840

8297

857/4

27-08-1840

Holstein Jan, Handgeschreven brief met handtekening van Jan Holstein te Harlingen Pachter der Binnenhavengelden. Betreft opgekocht vergaan Deens Schip de Carolina. , jaar 1840

9725

Deel 2

Blz. 205

00-00-1899

Holstein Lieuwe , 1e Regiment Infanterie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

6413

20

22-01-1817

Holstein Lieuwe 43 jaar, Wagtmeester ondertekend zijn verklaring>> Eekma  Idzert fungerend Officier van de Regtbank ter Eerste Instantie (zijn handtekening staat onder diverse documenten)  te Leeuwarden heeft van de Schoolonderwijzer A. van Steenderen te Harlingen  een schriftelijke en ondertekende klagt ontvangen dat Plaats van der Meile hem op een willekeurige wijze heeft enzook wordt gedagvaard Pettinga G.erardus, Commies te Harlingen ondertekend door Tuinenga Bote L.  verder worden er gedagvaard Holstein L., Holstein Jan ,Broodkorf J.,  Schreuder Catharina ,Windt de Hendrik alle te Harlingen wonende  jaar 1817 (14)

9725

Deel 2

Blz. 188

00-00-1898

Holstein Lieuwe, 1e Regiment Infanterie,  hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 190

00-00-1899

Holstein Lieuwe, 1e Regiment Infanterie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2

9725

Deel 2

Blz. 191

00-00-1899

Holstein Lieuwe, 1e Regiment Infanterie, hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9187

735

07-06-1918

Holstein Maria Emma gehuwd met Wolke Herman August, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6277

30-6

09-01-1817

Holsteinder Johan R. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Holsteinder Johan, 814 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9183

1198

05-08-1916

Holstein—Wolke Holstein Maria E. , Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6861

7A

04-12-1824

Holsten J.,   Landmeter van beroep hij krijgt betaald een bedrag enz. jaar 1824 (3)

6062

615

07-09-1820

Holster ….? en Visser ….? beide Landmeters , Onderwerp: verdeling der werkzaamheden  van herzieneing en completering tijdens de Franse tijd enz. enz.  jaar 1820 (2)

6059

436

19-06-1820

Holster ….? en Vissers ….? Beide Landmeter het betreft tijdens de Fransche administratie verichte meeting in Idaarderadeel enz. jaar 1820 (1)

6063

733 + 753

20-10-1820

Holster ….? Van beroep Landmeter betreft dat wegen de toekomstige finantieele verdeeling zal de Kadastrale werkzaamheden in de Gemeente Rinsumageest niet achtereenvolgend enz. jaar 1820 (2)

6065

 

908 + 918

20-12-1820

Holster ….?, Giezen van …..? en Vissers ….? Allen van beroep Landmeters hebben hun werkzaamheden in Bergum, Oenkerk, Veenwoude en dantumawoude zoverre voltooid dat zij naar andere gemeente kunnen zoals Oostermeer, Hardegarijp en Joure enz. jaar 1820 (2)

6059

421 en 436

13-06-1820

Holster J.  Az. te Roordahuizum en Vissers S. J. te Grouw, beide worden genoemd als Landmeters  te Idaarderadeel jaar 1820 (3)

6836

3-A

05-03-1824

Holster J.  Betaling van onkosten van het kadaster aan de landmeter voor de lopende maand maart  jaar 1824 (3)

6096

659

18-07-1823  

Holster J. ---- Kadaster,  ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster, Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , Buwe Klooster, Blija, Hogebeintum,  Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum, Jorwerd,  dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter  1e klasse  Dockters van Leeuwen A. H. het District Drogeham, aan de landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J.,  en aan de landmeter der 1e klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar 1823 (3)

6869

03-03-1825

2-A 

Holster J. ---- Overstroming februari 1825. Onderwerp: Kadastrale opmetingen voor den diensten 1823 en 1824 zijn aangewezen zijn de landmeters buiten staat gesteld en ergens anders enz. , er worden genoemd de Landmeters der 1e Klasse die voorgesteld worden enz. Holster J. , Docters van Leeuwen A. H., Diggelen van L. en de Landmeters der 2e Klasse Rameau J. J. en dat de Landmeter Delimitateur Giezen van A. enz. jaar 1825 (7)

6866

04-02-1825 5-A en 6-A

Holster J.  wegens de meting enz. , Hij staat vermeld op een document van De Staadsraad Administrateur betreffende door hem te ontvangen geld van de belastingen in en uitgaande rechten en accijnsen wegens wegens enz. ook het bedrag wordt vermeld enz. jaar 1825 (7)

6086

882

25-09-1822

Holster J. Az. Landmeter der 1e Klasse heeft van Raamsdonk de treurige mededeeling ontvangen dat zijn vader zich zo ernstig ongesteld bevond dat men enz. en dat hij direct zonder verlof te vragen enz. jaar 1822 (10

6061

596

31-08-1820

Holster J. Az. Landmeter der 1e Klasse het betreft de verdeling van gemeenten met de opneemingen en herziening van daarvan voorhanden zijnde Plans enz. hij krijgt de gemeente Rinsumageest jaar 1820 (2)

6099

1027

17-10-1823  

Holster J. Az. Landmeter der 1e klasse verzoekt om een verlof van 3 weken om een meting in de veenderijen enz. enz. en heeft toestemming voor dat verlof   enz. enz. jaar 1823 (3)

6057

252

10-04-1820

Holster J. Az. Te Jorwerd,  Project verdeling  van Gemeenten met opneming enz. enz. onder de Landmeters jaar 1820 (2)

6054

15

08-01-1820

Holster J.---- Giezen van A., Holster J. en Visser S. J.  er bestaan geen bedenkingen om de werkzaamheden  van de meeting in de gemeente enz. enz.  en dat zij de eed zullen moeten afleggen jaar 1820 (1)

6096

675

23-07-1823  

Holster J. Landmeter der 1e klasse verzoekt een verlof van 3 weken  uit hoofde van Familiezaken enz. jaar 1823 (3)

6096

603                     04-07-1823 

Holster J. Landmeter van beroep hij is voorgedragen als landmeter voor district Drogeham voormalig Augustinusgaenz. jaar 1823 (3)

6871

21-03-1825

2-A

Holster J. Landmeter van de eerste klasse, hij staat met meerdere personen vermeld op een ordonnantie van betaling over de kadastrale diensten van 1820, 21, 22, 23 en 24 met vermelding van de te ontvangen bedragen   enz. Jaar 1825 (5)vermeld worden

6869

01-03-1825

5-A

Holster J. Onderwerp: Ordonnantiën van betaling voor enz. enz. f. 100 jaar 1825 (4)

8380

833-2

24-08-1841

Utinge-

         radeel

Holster J. te Akkrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 37 Bladzijde 2

26-09-1839

Holster J. te Akkrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6864

1-A

06-01-1825

Holster J. te Burum-----  Hij wordt vermeld in een document betreffende betaling voor onkosten en een beloning ten voordele van de Landmeters met de te betalen bedragen achter hun naam enz , jaar 1825  (3)

6082

456

04-05-1822

Holster J. te Burum Landmeter, Komt voor in een document Project Verdeeling der Distrikten, met de opmeting van welke de landmeters  van de eerste klasse zullen kunnen belast worden  jaar 1822 (2)

6053

920

14-12-1819

Holster J. te Jelsum hij is benoemd als Landmeter 1e classe  van de Provincie Friesland enz. enz. jaar 1819 (3)

6864

1-A

06-01-1825

Holster J. te Surhuizum-----  Hij wordt vermeld in een document betreffende betaling voor onkosten en een beloning ten voordele van de Landmeters met de te betalen bedragen achter hun naam enz , jaar 1825  (3)

6087

953

15-10-1822

Holster J.,  Landmeter der 1e Klasse, zijn declaratie voor het hermeten van van percelen ongebouwde eigendom o.a.   sectie K.  onder nummer 696 enz. enz.  de uitkomst is  9 bunders en 80 roeden enz. enz.  voor Boer de Gjalt Hattems , Landbouwer onder Opeinde enz. enz. jaar 1822 (5)

6093

355

29-04-1823 

Holster J., Landmeter der 1e Klasse dat hij samen met Docters van Leeuwen A. H. ook Landmeter der 1e Klasse zo ver met hun werk gevorderd zijn  in Burum en Kollum dat zij nu maar naar Augustinusga moeten gaan ook genoemd Drogeham en Surhuizum jaar 1823 (2)

6052

850

26-11-1819

Holster S. ----  Giezen van A. ,  Landmeter van de 1e klasse samen met Holster S., Visser J. S. en Joosten J. J. en zij zullen aanvangen als eerste in de gemeenten Jeldum, Huizum, Weidum en Stiens betreffende de werkzaamheden ook voor het kadaster enz. jaar 1819 (5)

6393

159

07-03-1815

Holstra Berend Eisen 1e Luitenant verzoekt uit zijn post ontslagen te mogen worden (een bijlage spreekt dat de reedenen die hij opgeeft de waarheid is ondertekend door Terwisscha L. K. )en in  zijn plaats voor te stellen Smit Johannes Jans doch 1 januari j.l. geplaatst als Sergeant Majoor bij de 1e Comp. Landstorm onder de gemeente Oudemarkt Prov. Overijssel enz. jaar 1815 (2)

6393

175

16-03-1815

Holstra Berend Eisen---- Smit Jannes Jans fuselier bij de 6e Comp. 4e Bat. is als 1e Luitenant voorgedragen en wat betreft het verzoek tot ontslag van de 1e Luitenant Holstra Berend Eisen enz. jaar 1815 (3)

6034

395

30-05-1818

Holte Klaas , Mouterij, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

6016

691

12-11-1816

Holte Mink Clases---- Heistra Pieter Annes Hij neemt aan het werk voor reparatieen en voorzieningen aan de Zuiderdijkagie van het Eiland Terschelling  voor de som van fl. 10.000 .= en tot borgen gesteld Rotgans Gerrit C. te Terschelling en Holte Mink Clases te Harlingen jaar 1816 (2)

6867

11-02-1825 5-A

Holte Mink K. ----Onderwerp: benoeming van Schatter bij de belastingen van Franeker enz. jaar 1825 (7)

6097

776

16-08-1823  

Holte T. K. een bewijs van verevening ten behoeve van hem fl. 225 jaar 1823 (1)

6859

2/C

16-11-1824

Holten van Johannes,  geboren Zwolle 1796 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)

6833

38-D deel 2

Blz. 26

06-02-1824

Holthe tot Echten van R. O. Lid der Gedeputeerde Staten van Drenthe, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 26

16-01-1822

Holthe tot Echten van R. O. te Drente lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6070

424-13          25-05-1821

Holthe van  R. O. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6070

424-13          25-05-1821

Holthen van R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6243

191-23

06-03-1814

Holthoff Gepke W. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

9185

1312

05-10-1917

Holthuis Bernard Jan gehuwd met Leij bij de Neeltje,  komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

9187

1341

06-09-1918

Holthuis Bernard Jan gehuwd met Leij bij de Neeltje, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9184

469

16-04-1917

Holthuis Theunis, --------- Vos de Wobbe,  Rijksveldwachter  hij heeft geweigerd een proces verbaal te tekenen in opdracht van de Burgemeester van Buitenpost en hij wil zich persoonlijk verantwoorden tegenover de Commissaris der Koningin van Friesland, wordt ook in genoemd Schepel Aldert chef gemeente en veldwachter te Surhuisterveen, Wobbe de Vos zokomen verder in vooru zich schuldig gemaakt hebben aan openbare dronkenschap en dat enz. enz. verder komen voor Veen van der Jeltje echtgenote van Wind de Rinze, Bekkema Uilke veldwachter en zijn echtgenote Postma Trijntje te Surhuisterveen, Tabak Jan en zijn vrouw Oldenburger Hiltje, en hun dochter Tabak Geertje, Holthuis Theunis en zijn vrouw Pitstra Geeske, jaar 1917 (8)

6048

447, 5-6

06-07-1819

Holtkamp ….? Boekverkoper  betreft zijn declaratie aan de Gouverneur van de Provincie Friesland wegens leverantie van schrijfbehoeften,  jaar 1819 (2)

8309

1103-10

07-11-1840

Holtkamp Folkert er wordt toestemming verzocht op de benoeming van hem tot Gedelegeerde te Sneek der Koninklijke Nederlandsche Loterijen enz. jaar 1840 (3)

6834

25-D

13-02-1824

Holtkamp Folkert,  Brook Hartog Bonevang en Groot de Salomon Isaac, allen Kooplieden te Sneek, onderwerp  Debitanten Koninklijke Nederlandsche Loterij jaar 1824 (3)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Crimineellen

26-03-1824

Holtkamp Stijntje, 230 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6840

3-A

15-04-1824

Holtkamp Trijntje geb. Wijmeer in Oost Friesland Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof het vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf,  de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het gedrag Jaar 1824  (6)

6087

948-3

11-10-1827

Holtkamp Trijntje staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Holtkamp Trijntje, 24 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

8356

315-6

31-03-1841

Holtkamp van Jan Endig---- Vries de Anne P. van beroep Mr. Brood en Beschuit Bakker te Marssum zijn bij Proces Verbaal van den  9e maart bekeurd wegens het bij hem in huis vinden van  200lb Rogge met Zand gemengd bestemd voor Beestevoeder enz. is door de commiessen  Smits Johannes en Endig Holtkamp van Jan  te Dronrijp bekeurd wegens het vinden van voorstaand in zijn woonhuis verder een uitvoerig  proces verbaal is aanwezig ook een door Vries de Anne P.  geschreven en ondertekende brief enz. jaar 1841 (22)

6281

583- 28

05-06-1817

Holtmaker Gerrit Wanders, Timmerman, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6384

112, 115

08-06-1814

Holtman (Hoffman?) Elisabeth---- Storm Jacob zoon van Storm Jacob en Holtman (Hoffman?) Elisabeth geboren 21-10-1789 te Hessendarm?? , Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2)

8096

 

624/2

31-01-1838

Holtmark van Dijkerhoff Gerrit Jan Geb. Dordrecht, laatst gewoond hebbende te Dordrecht, Fuselier Overleden te Weltevreden  1837, komt voor op de Lijst van Overleden Officieren, Onder Officieren en Manschappen van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Mederlanders van geboorte, jaar 1838 (2)  totale lijst overledenen (7)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Holtring Willem, 512 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8285

615-2, 27,2

19-06-1840

Holtrop ….? de weduwe te Oosterwolde wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

6101

1315

18-12-1823

Holtrop B. J. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)

6089

1206

28-12-1822

Holtrop B. J. te Delfstrahuizen   Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)

6077

1015

18-12-1821

Holtrop Bernardus J., het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en waarvan Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze overeenkomst is opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn op uitnodiging aanwezig de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz. jaar 1821 (9)

6692

282

07-10-1819

Holtrop Bernardus Jans te Delfstrahuizen staat vermeld op een document met namen van Landlieden in Delfstrahuizen en Knijpe met de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals, hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, jaar 1819 enz. Jaar 1816 (3)

6252

1247

23-12-1814

Holtrop Br. Bernardus, Hij tekent een geschreven brief als Armvoogd van Delfstrahuizen samen met de Kerkvoogden  aan de Gouveneur van Friesland dat sinds de jaren 1656 en daarna tot de kerke hebben behoort  enz. enz. jaar 1814 (3)

6397

694

29-07-1815

Holtrop de Gignoux Ritmjeester van de Ligte Dragonders No. 4 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

8280

526-1, 27, 2

22-05-1840

Holtrop de weduwe te Oosterwolde, Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6401

 

860-1-3+6

31-10-1815

Holtrop Ernst Arends hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het D Teekes ubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6402

 

922-1+ 12

09-12-1815

Holtrop Ernst Arends staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6013

448 blz 54/55

17-07-1816

Holtrop G. W. hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4)

8356

307-19

29-03-1841

Holtrop IJde IJpes komt voor in een document met als onderwerp dat Baas Antje Hendriks en  Poutsma Lijkle Sakes bij het Arrest op de goederen van eerstgenoemde wegens een schuld aan huur bij beide tezamen f. 550.=  verder een document tegen de uitbetaling der verkogte goederen van  Holtrop IJde IJpes te Delfstrahuizen als borg voor Ketellapper Jochum Berends van beroep veenman te Rotsterhaule enz. jaar 1841 (6)

5662

101

01-04-1881

Holtrop J. B. JoureSchip de Vlekke Joure,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1881

5662

270, 81

24-04-1884

Holtrop J. B. JoureSchip de Vlekke Joure,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1884

5662

29

01-04-1885

Holtrop J. B. JoureSchip de Vlekke Joure,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1885

8211

988-3, 27

Bladzijde 2

26-09-1839

Holtrop J. de weduwe te Oosterwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 27

Bladzijde 3

26-09-1839

Holtrop J. de weduwe te Oosterwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Holtrop J. J. te Delfstrahuizen wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

5662

16-A,  46

00-00-1883

Holtrop Jan Bernardus Joure Schip de Vlekke Joure komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1883

5662

16, 46

00-00-1882

Holtrop Jan Bernardus Joure Schip de Vlekke Joure,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1882

5662

46

01-04-1881

Holtrop Jan Bernardus Joure Schip de Vlekke Joure,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1881

5662

49  en 1

22-04-1886

Holtrop Jan Bernardus Joure Schip de Vlekke Joure,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1886

5662

16

00-00-1885

Holtrop Jan Bernardus Joure Schip de Vlekke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1885

5662

16

48= Minuut

28-04-1887

Holtrop Jan Bernardus Joure Schip de Vlekke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1887

5663

16

32 =Minuut

19-04-1888

Holtrop Jan Bernardus Joure Schip de Vlekke Joure, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, Jaar 1888

8257

74/22

22-01-1840

Holtrop Jan G. (wordt in hetzelfde document genoemd als Holtrop Jan H.) Flankeur 3e afd. Infanterie en hij moet zich aanmelden te Leeuwarden maar volgens attest van de doctor Radijs H. wonende te Noordwolde (ook aanwezig)  kan hij wegens een langdurige reis te  voet ontvellingen  en zwelligen aan beide voeten enz. jaar 1840 (4)

8257

74/22

22-01-1840

Holtrop Jan H. (wordt in hetzelfde document genoemd als Holtrop Jan G)---- Holtrop Jan G. (wordt in hetzelfde document genoemd als Holtrop Jan H.) Flankeur 3e afd. Infanterie en hij moet zich aanmelden te Leeuwarden maar volgens attest van de doctor Radijs H. wonende te Noordwolde (ook aanwezig)  kan hij wegens een langdurige reis te  voet ontvellingen  en zwelligen aan beide voeten enz. jaar 1840 (4)

8225

1253-13, 31 10-12-1839

Holtrop Jan IJpes te Schoterland  wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6077

1015

18-12-1821

Holtrop W. J., het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en waarvan Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze overeenkomst is opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn op uitnodiging aanwezig de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz. jaar 1821 (9)

6101

1315

18-12-1823

Holtrop Y. B. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)

8374

694/8

15-07-1841

Holtrop Y. B.---- Miedema Klaaske weduwe van Holtrop Y. B. worden genoemd genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem,   in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te Leeuwarden jaar 1841 (7)

6089

1206

28-12-1822

Holtrop Y. B. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)

8374

694/8

15-07-1841

Holtrop Y. Y. wordt genoemd in een declaratieformulier van Sleeswijk Vening Cornelis Rijksadvocaat in Friesland te Leeuwarden genoemd i.v.m. een rechtszaak tegen hem,   jaar 1841 (7)

6692

282

07-10-1819

Holtrop Ype Bernardus te Delfstrahuizen staat vermeld op een document met namen van Landlieden in Delfstrahuizen en Knijpe met de staat van de ziekte bij hun Rundvee zoals, hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, jaar 1819 enz. Jaar 1816 (3)

6718

250

00-00-1823

 

Holtrop, B. J. en Y. B , Landbouw,  Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823  tot de najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet  J.J.,  Feenstra  Thijs, Beucker D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H.,  Boelens A.A. van,  Berghof L.W., Koumans Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E.,  Hylarides W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P.,  Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe Kingma J. M. van.,  Woudsma Fake Hendriks.,  Feenstra  Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,  Greuve J. K. de,  Pas, E.  jaar 1823 (47)

6079

172 + 185

+ 202

15-02-1822

Holtzaffel & Nobel Amsterdam Cargadoors komt voor op een document van de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde aan de Gouverneur betreffende de gevonden goederen van Vrijelijk Ges….. Dennis Kapitein op het Engelsche Brikschip de The Thermutis te Laaxum derhalve een Baal Katoen, een Kistje Kamfer gemerkt met enz. tevens een document dat Visser Yke Wigles, Visser Sietze Wigles en Vogelzang Harmen Jans alle geauthoriseerde Strandvonders te Laaxum op de  29-12-1819 enz. , jaar 1822 (7)

6080

256 + 306

14-03-1822

Holtzapffel & Nobel Cargadoors te Amsterdam geven in een door hen ondertekende brief met eerbied te kennen als voor de ontvangers van de lading geweest in het schip genaamd Thermutis gevoerd door de Kapitein Dennes Georg op reize van Londen naar herwaarts geauthoriseerd tot de reclame van de goederen enz., ook een brief ondertekend door Ris & Valentijn betreffende een manifest jaar 1822 (3)

6401

 

859-1+6

10-10-1815

Holverda Jan Gerlofs staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6424

609

10-12-1817

Holvoet Johannes 76 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

8210

958/2 211

Bladzijde 6>>

17-09-1839

Holweda J. J. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6271

574-7

06-07-1816

Holweda Wytze Jakobs, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

9185

1652

00-12-1917

Holwerd  en Oosterpolderzeedijken----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en gemeentebesturen van Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917

6868

17-02-1825

5-A

Holwerd---- Ameland en Holwerd, Onderwerp de overstroming van Februari en het dichten van de zware dijkbreuk in de Wester Polderzeedijk te stoppen met ongeveer 100 stuks balken en dat enz. jaar 1825 (7)

6868

17-02-1825

5-A

Holwerd---- Ameland en Holwerd, Onderwerp de overstroming van Februari en het dichten van de zware dijkbreuk in de Wester Polderzeedijk te stoppen met ongeveer 100 stuks balken en dat enz. jaar 1825 (7)

9185

1652

00-12-1917

Holwerd Westerpolderzeedijken----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en gemeentebesturen van Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917

6832

29-C

00-00-1824

Holwerda  Johannes---- Holwerda Jan Sytses en Symons  Yke, echtlieden te Ee heeft zig schuldig gemaakt aan een overtreding (Misdrijf) art. 35 der wet op de nationale militie betreffende hun zoon  Johannes geboren 11-12-1804 te Anjum  jaar 1824 (4)

8211

988-3, 21

Bladzijde 1

26-09-1839

Holwerda ….? te Kollum Kollum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 21

22-05-1840

Holwerda A. te Kollum Kollumerland en Nieuwkruisland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_21v

20-07-1841

Holwerda A. te Kollum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland  ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8210

958/2 211

Bladzijde 6>>

17-09-1839

Holwerda D. M. te Oosthem staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8211

988-3, 26

Bladzijde 1

26-09-1839

Holwerda D. te Oostrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6062

664

29-09-1820

Holwerda Domenicus Hervormde Predikant wordt beroepen de Predikant voornoemd van Eppenhuizen Gemeente Middelstum naar Vrouwe Parochie enz. jaar 1820 ( 1)

6257

410-4

28-04-1815

Holwerda Douwe Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6256

313

29-03-1815

Holwerda Douwe,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

6252

1180-4

29-07-1814

Holwerda E. de weduwe te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11)

6252

1179-64

08-11-1813

Holwerda E. de weduwe wegens gedane leverantien aan de Casernen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6252

1179-68

08-11-1813

Holwerda Eelke de weduwe wegens huur van een huizinge en stalling tot Caserneering voor Militaren te Anjum enz. , hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6276

1102-2

18-12-1816

Holwerda Eeltje K. moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6623

42

07-08-1813

Holwerda Frans Lieuwes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6261

888

09-09-1815

Holwerda G. H. Wordt vermeld  als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling  uit het fonds  onvoorziene uitgaven  van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)

6255

300- 2

24-03-1815

Holwerda G. is crediteur op de Staat wegens betaalbare sommen voor het huishoudelijke plaatselijk bestuur enz. jaar 1815  (3)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Holwerda G. J.  te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 11

22-05-1840

Holwerda G. J. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6097

797

23-08-1823  

Holwerda G. K.  betreft zijn voordracht voor de openbare school te Foudgum enz. enz. jaar 1823 (1)

6101

1318

19-12-1823

Holwerda G. K. Schoolonderwijzer naar Foudgum., een request om de jeugd van Foudgum naar de School van Brantgum te mogen zenden maar de bewoners hebben liever hun eigen jeugd op enz. enz. jaar 1823 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Holwerda G. te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 11-2

19-06-1840

Holwerda G. te Hallum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

7977

140-10

08-02-1837

Holwerda G. te Kollum wordt vermeld in een staat van Requesten om vrijdom van den Accijns op het Zout voor zijn Huidenzouterij voor 700Tonnen enz.  jaar 1837 (5)

6255

300-3

24-03-1815

Holwerda G. voor Fournituren aan de Nagtwagt is hij betaald en vermeld op het Document genaamd: Staat wegens betaalden zommen op het art. Generalen kosten voor het Huishoudelijk Plaatselijk Bestuur volgens Tableau voor den Dienst van 1814 gemeente Holwert jaar 1815 (3)

3698

B-21

04-02-1832

Holwerda Gerlof oom van Antje, Anne, Jan, Gerlof en Hendrik van der Veen kinderen van     Veen van der Geert Hendriks en Haak van der Catharina  beide † 1826 Holwerda verzorgt Hendrik enz. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6102

22

06-01-1824

Holwerda Gerrit Klazer bezittende de 3e rang tot Schoolonderwijzer is als zodanig aangesteld op de school in Foudgum en daarvan in kennis te stellen de districts School Opziener Martens Ab. te Holwerd die aan het ministerie moet melden op welke dag de schoolonderwijzer is begonnen en z. jaar 1824 (3)

6083

543 + 578

06-06-1822

Holwerda Gerrit Klazes dat hij de enige wettige sollicitant is geweest voor de functie van onderwijzer op de openbare school van den dorpe Foudgum enz. jaar 1822 (4)

6004

833

04-10-1815

Holwerda Gerrit Klazes onderwijzer te Baard doet afstand van zijn functie te Baard op 1 juli jaar 1815 (1)

6385

143

06-07-1814

Holwerda Gerrit te Holwerd hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6252

1176-19

06-12-1814

Holwerda Gerrit wegens schoonmaken schoolbehoeften: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Raard over voorgaande jaren  benevens die van 1814   te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)

6623

42

07-08-1813

Holwerda Grietje Altjes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

43

07-08-1813

Holwerda Grietje Eeltjes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Holwerda Grietje, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

42

07-08-1813

Holwerda Harmen Eeltjes, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

43

07-08-1813

Holwerda Harmen Eeltjes, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Holwerda Harmen Eeltjes, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6866

04-02-1825 28-B

Holwerda J. R. te Anjum Hij wordt vermeld op het document Rekening en Verantwoording welke zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. jaar 1825 (6)