Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘’Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

5982

1750

16-12-1813

Hubar M. A. vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)

8377

766/6

05-08-1841

Hubar Michael Amandus gewezen ontvanger te Bolsward, rekening en verantwoording van zijn boedel jaar 1841 (4)

6021

234

14-04-1817

Hubar Michel Amandus hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland gefungeerd hebben. jaar 1817 (5)

6424

584

02-12-1817

Hubbé Obbe Teunis 38 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 1 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6417

211

15-05-1817

Hubee Obbe T. 24 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6)

6680

418 blz. 8

07-10-1818

Hubens J. B. te Antwerpen Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

8375

708-5_36a

20-07-1841

Huber (Mejuffer) te Hardegarijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

6099

1051

25-10-1823  

Huber ….?----Wouters Idske Harings,  hij vervangt de ontvanger Huber  van Tjerkwerd tijdens zijn afwezigheid van enz.   jaar 1823 (3)

6034

398

30-05-1818

Huber A de Herthoge te Marssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6082

453

03-05-1822

Huber A. C. de Hartoge, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6048

448, 1-7,11 14-15, 30

06-07-1819

Huber A. C. Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (11) hele dossier (30)

6060

480

06-07-1820

Huber A. de Hertoge, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Huber Abraham de Herhoghe  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

9725

Deel 2

Blz. 206

00-00-1899

Huber Antonius , 5e Regiment Infanterie gaat naar gaat naarNew York, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 206

00-00-1899

Huber Antonius , 5e Regiment Infanterie gaat naar New York, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

6082

453

03-05-1822

Huber C. J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6254

140-B-blz. 18

17-01-1815

Huber C. W. de erven uit twee kamers in de Hero Grootstraat,wordt vermeld als debiteur, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6254

140- B/16

17-01-1815

Huber C. W. erven een Huis in de Hero Yvostraat komt voor op;   Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz. Als Groote Grondpachter  jaar 1815 (3) dossier (34)

8161

79-4

22-01-1839

Huber Christiaan, Krommenie is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6070

424-12          25-05-1821

Huber de Abrah. Hartog hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6082

453

03-05-1822

Huber de Abraham, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6254

140-A blz.41

17-01-1815

Huber E. W. de erven , uit twee kamers in de Heer Yvostraat,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

8374

691/12

15-07-1841

Huber E. W. de erven Een proces verbaal van taxatie van zijn eigendommen benodigd voor de aanleg van den Grote weg van Leeuwarden naar Harlingen,  jaar 1841 (5)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis Justitie

26-03-1824

Huber Elizabet, 33 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6872

05-04-1825

15-A

Huber H.---- Boon Sijmon , (ondertekend met Simon Boon) onderwerp: den Grietman Huber J. L. (Johannes Lambertus) van het Bildt neemt de vrijheid om aan de Gouverneur van Vriesland voor te dargen om aan het verzoek vaan eerstvermelde te voldoen betreffende de laatste watervloed enz. enz.handgeschreven en een ondertekende brief door Simon Boon jaar 1825 (5)

6416

147

14-04-1817

Huber J. L. (Johannes Lambertus) Grietman van het Bildt  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat het ontslag van Klein Fokke Christoffel, Siderius Heere Foppes en Bruinsma Douwe Jacobs enz. jaar 1817 (1)

6099

993

09-10-1823  

Huber J. L. (Johannes Lambertus) Grietman van Het Bildt , verzoekt aan de koning dat hij enz. wegens bekommerende toestand waarin hij zig bevindt enz.   in de jare 1769 werd hij aangesteld tot ontvanger der Convoyen enz. hierin staat zo een beetje zijn hele levensverhaal in jaar 1823 (8)

6425

20

10-01-1818

Huber J. L. (Johannes Lambertus) Grietman van het Bildt ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de verlofganger Smits Marten Martens als vrijwilliger de Militie dienende maar dat hij wegens een ongemak aan zijn rechterhand in November j.l. is bekomen en stijfheid aan de vingers enz. jaar 1818 (1)

6426

79

17-02-1818

Huber J. L. (Johannes Lambertus) Grietman van Het Bildt ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Hanzen Janke weduwe van Abes Jacob wonende te vrouwen Parochie  heeft ter mijne kennis gebracht dat haar zoon Jacobs Hans * 13-09-1799 Boereknegt dat de vergeten inschrijving geen onwilligheid is geweest enz. jaar 1818 (1)

6426

92B

20-02-1818

Huber J. L. (Johannes Lambertus) Grietman van Het Bildt ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat enz. jaar 1818 (1)

6866

04-02-1825 25-B

Huber J. L. (Johannes Lambertus) Grietman van het Bildt schrijft een brief aan de Gouveneur dat hem schriftelijk door een der ingezetenen van Oude Bildtzijl te kennis is gegeven dat een zwervelinge genaamd Graaf de Trijntje te Deinum te huis behorende dat zij in een onmenswaardige toestand enz. en dat er maatregelen genomen moet worden enz. en het blijkt dat zij uit ommerschand is gedeserteerd en dat zij behoort teruggezonden te worden enz. (4)

6013

401-a

09-07-1816

Huber J. L. (Johannes Lambertus),Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten, Tractement     tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)

6077

952

03-12-1821

Huber J. L. (Johannes Lambertus)----Pas ….? Veearts te Hallum heeft ingediend bij de Grietman van het Bildt Huber J. L. (Johannes Lambertus) zijne declaratie wegens reis en verblijfkosten benevens verdiend honoraria betrekkelijk de ziekte onder de Paarden welke op den 25e october 1820 te St. Jacoba  Parochie is ontstaan ten bedrage van enz. jaar 1821 (1)

6049

547

07-08-1819

Huber J. L.----- Albada van Bruins  Lieuwes provicioneele onderwijzer te Oud Bildzijl  aangesteld na een examen in de openbare school aldaar, onder het document staan de namen van Huber J. L. (Johannes Lambertus) en Jong de R. T. als Grietman en Assessor van het Bildt en als Gecommitteerden uit de Ingezetenen van het Dorp Vrouwen Parochie Schuiling R., Noord van L. P., Stinstra Tjitse J. en Polstra J. T. jaar 1819 (1)

6251

1045

31-10-1814

Huber J. L. Baljuw van het 7e District in Vriesland  hij antwoord op het request van  Wittermans Carel Jacobus  Schoolmeeester te Boxum  jaar 1814 (4)

6281

476-5

10-04-1817 

Huber J. L.---- Osinga gewezen ontvanger van verponding van het Arrondisement Menaldumadeel schrijft en ondertekend  een brief   aan Huber J. L. voormalig Baljuw van het District Menaldumadeel dat de betaling is geschied enz.  jaar 1817 (5) dossier (16)

6845

10-A

21-06-1824

Huber J. L. verzoek en toekening van een pensioen jaar 1824 (2)

6383

71

23-04-1814

Huber J. L. Vrederegter Canton Dronrijp, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6264

1149- 5

21-11-1815

Huber Joh’s Lamb’s komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6034

398

30-05-1818

Huber Joh’s Lamm. te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8382

856/7

30-08-1841

Huber Johannes Lambertus griffier bij het kantongerecht te Leeuwarden verklaart in een handgeschreven brief met zijn handtekening dat hij een fout heeft begaan voor het verlenen van armregt betreffende  Pasma Klaas te Sneek tegen Batstra Adam te Sneek enz. jaar 1841 (5)

6015

608-b

11-10-1816

Huber Johannes Lambertus----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Leeuwarden met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)

6018

38-A, 5

14-01-1817

Huber Johannes Lambertus hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)

6047

379

03-06-1819

Huber Johannes Lambertus Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8356

324-18,2

03-04-1841

Huber Johannes Lambertus hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8)

8197

687-17_2

06-07-1839

Huber Johannes Lambertus vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

8270

298/16-29

25-03-1840

Huber Johannes Lambertus, Handgeschreven brief van de Griffier van het Kantongerecht te Leeuwarden Johannes Lambertus Huber, jaar 1840

8096

626/20

260-486

28-06-1838

Huber Johannes Sneek Kajuitjongen op Jonge Dirk, jaar 1838

6396

569

08-06-1815

Huber L. J.  ---- Bergsma J. J. Luitenant  Collonel Commanderende het 12e Battaillon Landstorm, het betreft een bricht op het ingediende request van Swart A. S. Cum Soc. Sergeant bij de 2e Comp. over de aanschaffing van de Distinsive teekenen Hoeden Degens of Sabels heeft de eerr hierbij aan te voldoen, Wassenaar K. L.  Kapitein in dit Bataillon verklaard dat een zijn onderhebbende officieren de Hoeden Degens of Sabelsvoldaan uitgezonderd Swart Abraham  Sjoukes, Twijnstra Jacob Jans en Westerveld Tiete Haijes alle Sergeants en wonende te Dronrijp zij worden gedaagd door de Auditeur Huber L. J. en tevens de veroordeling  enz. jaar 1815 (10)

6057

310

28-04-1820

Huber L. J.  te Dronrijp , Vrederechter bij het Vredegerecht aldaar Onderwerp: een betaling jaar 1820 (2)

6385

140

06-07-1814

Huber L. J. Adjudant  hij behoord tot de staf van het 12e Bataillion Landstorm jaar 1814 (1)

6855

8-A

07-10-1824

Huber L. J.---- Hijlarides Wierd Pieters zijn benoeming tot Vrederechter te Dronrijp i.p.v. Huber L. J. die tot notaris is benoemd jaar 1824 (2)

6383

71

23-04-1814

Huber L. J. Notaris te Dronrijp, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6020

180

28-03-1817

Huber L. J. staat vermeld op een voordragt ter vervulling van de vacatures in ondescheidene Vredegeregten is hij benoemd enz. er wordt vermeld zijn functie, plaats enz. jaar 1817 (2)

6624

200

24-01-1814

Huber L. J. van beroep Notaris en thans als fungerende Secretaris dezer Gemeente Dronrijp wordt wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door de Schout van de gemeente Dronrijp jaar 1814 (1)

6855

8-A

01-10-1824

Huber L.J.---- Hylaredes Wierd Pieters zijn benoeming tot Notaris te Dronrijp i.p.v. Huber L.J. jaar 1824 (2)

6246

488

09-06-1814

Huber Lamb. J. ---- Harmens Janna weduwe van Cremer Johan Casper te Leeuwarden wonende, zij wordt vermeld in de aantekening van de notulen van het Vredegerecht te Dronrijp als volgt zij neemt domicilie ten huize van  de deurwaarder Terguin J. te Minaam  als Eiser  contra Andringa van Assen Wybrandus  te Belkum Onderwerp: de dagvaarding van 5 April 1814 betreffende de betaling van 100 guldens en 4 stuivers voor de huur van 4 bedden met toebehorentwee tafels en 2 schragen voor een brigade douaniers enz. enz. en dat de heer Huber Lamb. J. te Dronrijp als gelastigde enz. enz. jaar 1814 (3)

6867

08-02-1825

11-A

Huber Lamb. Joh’s, Notaris te Sneek, hij heeft de inventais van de boedel van wijlen Reinouts Wybren Fegter te Sneek beginnende 20 december 1824 eerst op den 3e januari 1825 niet binnen de termijn van tien dagen heeft laten registreren en dat hij enz. jaar 1825 (2)

6027

718-a

14-10-1817

Huber Lambartus Johannes Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Leeuwarden met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6030

53-c

23-01-1818

Huber Lambartus Johannes, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4)

8384

904/7

13-09-1841

Huber Lambert Joh. --- Johan Sjerps, hij heeft benoemd Poelsma Hjerre Harmens als taxateur van gronden die voor de weg van Leeuwarden naar Harlingen nodig zijn en met de eigenaren enz. enz.  de eigenaren zijn; Bohm Wentholt ten Pieter, Huber Lambert Joh. ,  Dijkstra Gerben Jans,  Fontein Freerk Jans (de weduwe),  Buwalda Anne Jouwes, Andringa Aane Pieters,  Anema Minne Wybes, Fontein zijn weduwe Ingerna Hannema, Ypma Jelle Jans, Dijkstra Gerben Jans, Adema Jan (de erven) jaar 1841 (6)

6063

703

11-10-1820

Huber Lambertus Johannes , hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3)

6049

548

07-08-1819

Huber Lambertus Johannes Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6264

1149- 5

21-11-1815

Huber Lambertus Johannes komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6866

27-01-1825

19-A

Huber Lambertus Johannes Notaris te Sneek verzoekt vrijstelling van boete door hem verbeurd ten zake de invenaris der boedel van wijlen Reinouts Wybren Fegter te Sneek begonnen 20-12-1824 eerst op den 3 janari 1825 heeft enz.enz. jaar 1825 (2)

6626

561

23-04-1814

Huber Lambertus Johannes Openbaar Notaris te Dronrijp schrijft en ondertekend een brief dat hij benoemd tot Notaris der Huringe enz. onsderwerp de verhuring van land voor de armvoogden van Menaam enz. jaar 1814 (2)

6042

44-A

20-01-1819

Huber Lambertus Johannes te Dronrijp Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6057

261-C

11-04-1820

Huber Lambertus Johannes te Dronrijp Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6060

494-B

12-07-1820

Huber Lambertus Johannes te Dronrijp Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6066

53-B

23-01-1821

Huber Lambertus Johannes te Dronrijp Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (3)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Huber Lambertus Johannes te Dronrijp Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6072

549-A

10-07-1821

Huber Lambertus Johannes te Dronrijp Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6075

771

11-10-1821

Huber Lambertus Johannes te Dronrijp Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractementen over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Huber Lambertus Johannes te Dronrijp Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3)

6036

493-C

 13-07-1818

Huber Lambertus Johannes te Dronrijp Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

6045

238

13-04-1819

Huber Lambertus Johannes te Dronrijp,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6052

793

05-11-1819

Huber Lambertus Johannes te Dronrijp, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4)

6054

34-C

12-01-1820

Huber Lambertus Johannes te Dronrijp, Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen. Jaar 1820 (4)

6084

649

09-07-1822

Huber Lambertus Johannes te Dronrijp, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6087

950

15-10-1822

Huber Lambertus Johannes wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6021

252, 1, 5-6

11-12

17-04-1817

Huber Lambertus Johannes wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) dossier (18) 

6839

4-A blz. 2

06-04-1824

Huber Lambertus Johannes wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6033

263-c

15-04-1818

Huber Lambertus Johannes,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 (4)

6021

193

01-04-1817

Huber Lambertus Johannes, hij wordt benoemd en beedigd  tot Vrederegter te Dronrijp jaar 1817 (2)

6081

366

11-04-1822

Huber Lambertus Johannes, hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het Kanton Dronrijp, arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6090

42

14-01-1823

Huber Lambertus Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5) 

6093

299

11-04-1823

Huber Lambertus Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier bij de Rechtbank) en tractement jaar 1823 (5) 

6096

609

07-07-1823

Huber Lambertus Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie   en tractement jaar 1823 (5) 

6099

1016

14-10-1823

Huber Lambertus Johannes, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6039

771-c

16-10-1818

Huber Lambertus Johannes, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6869

02-03-1825

2-A

Huber Lambertus Johannes, Notaris te Sneek verzoekt kwijtschelding van een boete betreffende te late aangifte der memorie van de boedel van wijlen Fegter Reinoud van vijf en twintig gulden enz. jaar 1825 (3)

6848

1-A

13-07-1824

Huber Lambertus Johannes, Notaris te Sneek..Onderwerp Voordracht tot benoeming als Vrederechter in het Kanton Dronrijp, met op en aanmerkingen en bedenkingen worden ook in genoemd, Gratama Hendrik, Hylaridus Wierd Pieters, en Olivier Sipke Tiedes te Dronrijp, jaar 1824 (5)

6024

437-b

08-07-1817

Huber Lambertus Johannes, Vrederegter te Dronrijp, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6)

8211

988-3, 36

Bladzijde 2

26-09-1839

Huber M. J. te Hardegarijp wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

5988

490

22-06-1814

Huber Merr. , hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf  in gevolge artikel 4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)

6083

544

06-06-1822

Huber Ulrich Herman in leven gehuwd met Vlist van der Neeltje ,  Ritmeester bij de Huzaren en gesneuveld in de Russische Campagne bij Wilna en hebbende 14 wonden bekomen , heeft 2 dochters en een zoon de weduwe heeft een pensioen van f. 300.= maar weinig onderstand van de familie enz jaar 1822 (3)

6861

6-A

03-12-1824

Huber Ulrich Herman Wielinga 31 jaar, hij is candidaat voor de post van rechter  Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus, met zijn voormalige posten en kwaliteiten enz. enz.  jaar 1824 (2)

6872

05-04-1825

7 en 11 A

Huber Ulrich Herman Wielinga hij is candidaat voor het vervullen van de post van Vice President door de promotie van Tromp Tiete Solkes als Rechter in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. jaar 1825 (7)

8356

324-18,1

03-04-1841

Huber Ulrich Herman Wielinga hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van het Provinciale Geregtshof van Friesland te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 2e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (5)

8197

687-17_1

06-07-1839

Huber Ulrich Herman Wielinga staat vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Vriesland  met functie en tractementen enz. jaar 1839 (6)

6872

05-04-1825

14-A

Huber Ulrich Herman Wielinga---- Westerveld Sjoerd Haayes 38 jaar, hij is candidaat voor het vervullen van de post van Plaatsvervanger in het Vredegerecht door de benoeming van Hylarides Wierd Pieters tot Vrederegter in de Rechtbank van Leeuwarden en wordt vermeld op een staat met 5 kolommen informatie over hem enz. en het bedanken van Huber Ulrich Herman Wielinga jaar 1825 (4)

8364

498/10, 1

21-05-1841

Huber Ulrich Hermanus Wielinga staat vermeld op een document met 18 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Jelsum die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6861

6-A

03-12-1824

Huber Wielinga Ulrich Herman 31 jaar, hij is candidaat voor de post van rechter  Leeuwarden i.p.v. de overleden Goslinga Petrus, met zijn voormalige posten en kwaliteiten enz. enz.  jaar 1824 (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Huber Willem, 713 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6424

584

02-12-1817

Hubers Berend 40 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Artillerie No. 4 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6252

1174-6

27-02-1810

Hubers Jan, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9)

5673

 

136

15-09-1904

Hubert & Co. W.----Kamstra S. te Dronrijp hij krijgt vergunning om met zijn moterboot  “It Swealtsje” gebruik te maken van de Prov. Vaarwaters  maar het is wenselijk dat de boot eerst enz.  , en Hubert W.en Co. hij krijgt vergunning om met zijn moterboot  “W. Hubert en Co” gebruik te maken van de Prov. Vaarwaters  maar het is wenselijk dat de boot eerst enz.  jaar 1904 (dossier 6)

6403

19

09-01-1816

Hubert …? hij wordt benoemd als Onder Inspecteur van de administratie bij de Armee tot het verzamelen en in orde brengen van alle pretentien wegens militair tractementen enz. jaar 1816 (1)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Hubert A. J. Kapitein is met zijn schip de Zorgvliet vanuit Pillan geladen met Rogge en Erwten op 6 Mei te Amsterdam gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8201

785/9 Blz.

2  midden

07-05-1839

Hubert A. J. Kapitein is met zijn schip de Zorgvliet vanuit Pillau op 2 Mei te Vlieland  gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6281

476-16

10-04-1817  

Hubert H. Hij is mede ondertekenaar als lid der Gemeente raad van Menaldumadeel van het document  de Rekening van Verantwoording inkomsten en uitgaven van Menaldumadeel over de jare 1811 enz. jaar (1) dossier (16)

8383

894-5

09-09-1841

Hubert J. S. Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

8214

1027/16

bl. 1 nr. 291

07-10-1839

Hubert J. S. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Franeker en Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

6870

09-03-1825

3-A

Hubert Jans & Comp. gezien zijn requeste is goedgevonden dat het Schip de Vrouwe Petronella met Kapitein Jonge de Popke E. thans te Harlingen liggende enz. enz. jaar 1825 (2)

8021

1020-19

09-08-1837

Hubert Jean Nicolaas * 16-11-1808 Rheims , Kannonnier , Fuselier in het Oost Indisch leger artillerie Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  , Uit  Oostindie teruggezonden met het schip de Generaal Chasse in 1837  enz,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

8280

526-1, 36,2

22-05-1840

Hubert Jufter?  te Hardegarijp, Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6864

14-A

04-01-1825

Hubert St.---- St. Hubert  Een Portlijst voor het Postkantoor aldaar maar ook worden alle Hoofdpostkantoren van Nederland en Belgie genoemd jaar 1825 (6)

5662

29

01-04-1885

Hubert W. Plezier Stoombootje W. Hubert & Co. ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

5662

49 en 26

22-04-1886

Hubert Wopke Sneek Schip de W. Hubert & Co,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886

6418

255-A

00-05-1817

Huberts Berend 428 is zijn volgnummer en  Beesterzwaag zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8280

517-11, 2

19-05-1840

Huberts J. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  Gemeente Birdaard in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6021

234

14-04-1817

Hubij Le Jean Francois hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland gefungeerd hebben. jaar 1817 (5)

6414

27

15-01-1817

Hucquet François A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.enz. jaar 1817 (5)

VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

5982

1752

13-12-1813

Huding Hendr´k vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners   die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Hudson ….? Kapitein met het schip de Favorite te Leverpool heeft den 30e aanvang gemaakt met het laden van het schip voor Dordrecht staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6671

54 deel 2

blz. 6

22-01-1818

Huender D. te Silvolde Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 6

22-01-1818

Huender D. te Silvolde Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 12

22-01-1818

Huender D. te Silvolde Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 1

blz. 5

16-01-1822

Huender D. te Silvolde wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2

Blz. 7

04-01-1819

Huender D. te Silvolde wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 2  blz. 7

16-01-1822

Huender D. te Zwolle, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

9725

Deel I 

Blz. 61

00-00-1873

Huese Hendrik,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)

9725

Deel I 

Blz. 66

00-00-1874

Huese Hendrik,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel I 

Blz. 71

00-00-1874

Huese Hendrik,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel I 

Blz. 75

00-00-1875

Huese Hendrik, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)

6623

109

08-01-1814

Huesmaen G. Harmens ---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

6248

689

30-07-1814

Huesman Goye Harmens,Hij is bewoner van Warns en Scharl en ondertekenaar, zij bedanken de Gouveneur van Vriesland voor de bescherming in hun geschil met de stad Stavoren  en verzoeken na te zien welke schulden er waren toen zij nog samen met Stavoren één gemeente waren enz. enz. jaar 1814 (3)

6655

399 blz. 1

29-08-1816

Huët D. T. predikant te Breda i.p.v. de heer Voute ….?  wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van de commissie tot de zaken der Waalsche Kerk enz. jaar 1816  (11)

6709

36 deel 2  blz. 5

16-01-1822

Huet D. T. te Middelburg, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6850

22-A

03-08-1824

Huete te Harlingen een handgeschreven briefje met zijn handtekening, onderwerp; een verzoek om zijn post te mogen verlaten enz, aar 1824 ( 3)

6385

142

06-07-1814

Hugen Jacob Stevens te Sint Jacobiparochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6026

595

02-09-1817

Hugenholts N. staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4)

6671

54 deel 2

blz. 6

22-01-1818

Hugenholtz P. A. C. te Vorden Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 7

04-01-1819

Hugenholtz P. A. C. te Vorden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 7

06-02-1824

Hugenholtz P. A. C. te Vorden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 7

16-01-1822

Hugenholtz P. A. C. te Vorden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 1

Blz. 6

04-01-1819

Hugenholtz P. C. Predikant te Vorden tot Classificaal Secundus Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6833

38-D deel 1

Blz. 5

06-02-1824

Hugenholtz P. H. te Deutichem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 7

06-02-1824

Hugenholtz P. H. te Deutichem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 10

16-01-1822

Hugenholtz P. H. te Woudenberg, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 15

16-01-1822

Hugenholtz P. H. te Woudenberg, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8375

708-5_9

20-07-1841

Hugenholtz T. te Dockum staat als aan wien uitgevoerd in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders van Dockum ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_9

20-07-1841

Hugenholtz te Dockum staat als aan wien uitgevoerd in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders van Dockum ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6671

54 blz. 12

22-01-1818

Hugenholz P. A. C. te Vorden Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6655

399 blz. 2

29-08-1816

Hugenholz P. A. C. te Vorden, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

8211

988-3, 34

26-09-1839

Hugens H. U. (Mr) te Sneek wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Sneek ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8280

517-11, 23

19-05-1840

Hugens J. J.  wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 23

19-05-1840

Hugens J. L.  wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8285

615-2, 22,1

19-06-1840

Huges te Groningen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8280

526-1, 2

22-05-1840

Huguenin D.  te Tjalleberd  als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ǽngwirden  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8356

324-18, 3

03-04-1841

Huguenin Herman Ulric hij wordt vermeld met zijn handtekening in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info.,  Jaar 1841 (5)

8197

687-17_3

06-07-1839

Huguenin Herman Ulric vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met functie en tractementen en waar en zijn handtekening enz. jaar 1839 (6)

6624

185

24-01-1814

Huguenin J. T.  F. ---- Dijk J. J. (Jan Jans) Adjunct Maire van de Gemeente Sonnega  heeft voor deze functie bedankt enz. verder Huguenin J. T.  F. Schout van de Gemeente Sonnega ondertekend dit document en schrijft dat hij zig  verschoond van deze functie vanwege de grote uitgebreidheid der gemeente die zig tot Schoterzijl en Slijkenburg uitstrekt ez. jaar 1814 (4)

6632

1277

10-10-1814

Huguenin J. T.  F.  Schout in de Gemeente Sonnega ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende de uitbetaling van het verschuldigde Tractement van de Predikant van Scherpenzeel de Heer Ekkens N.  die in de tijd van de Fransen in zeer bekrompen omstandigheden heeft doorgebracht enz. jaar 1814 (5)

6379

93

18-01-1814

Huguenin J. T.  F. ----Douwma Hate  zoon van Douwma Marten Jans  wonende te Finkega hij veroorloofde  in de Herberg zig met geweld bij ons in de kamer te dringen onder geweldige met een stok op tafel te slaan zodat Pijpen, Papieren en inkt alle door elkander geraakten en door de grote menigte zijn wij uitgeweken naar de kerk dat aldaar de lotingen voor de Militie konden geschieden niettegenstaande de Heer Huguenin J. T.  F. Van de Preekstoel de vergadering enz. de heer Hylkema ….? Bood zig als enige ingezetene van Oudeberkoop de orde te zullen handhaven enz. ook genoemd de Heer Andringa van Hylckama P. controleur der directe belastingen te Oudeberkoop enz. Jaar 1814 (3)

6004

870

20-10-1815

Huguenin J. T.  F.---- Onderwerp: Wat aangaat de boeten bij den heer Huguenin J. T.  F. Bij zijn leven als Schout van Sonnega zal ik de heer Ontvanger aanschrijven dat enz. jaar 1815 (1)

6004

848-a

06-10-1815

Huguenin J. T.  F.. De schout van de Gemeente Sonnega schrijft dat voornoemde zijne overleden ambtenaar boeten zoude hebben begaan maar dat enz. jaar 1815 (2)

6257

487

26-05-1815

Huguenin J. T. F.  door zijn overlijden wordt er een staat van begroting van Wolvega vertraagd enz.  jaar 1815 (1)

6639

422
04-05-1815

Huguenin J. T. F.(Jan Thomas Ferdinand)---- Dijk J. J. de waarnemende Schout van Wolvega ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het overlijden van Huguenin J. T. F. (Jan Thomas Ferdinand) in leven Schout van deze Gemeente is overleden gisteravond omtrent negen uren enz. jaar 1815 (1)

6254

140-A blz.39

17-01-1815

Huiber E. W. , uit een huis in de Heer Yvostraat,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6871

22-03-1825

11/1-C

Huibert Reid Willems te Dantumadeel  staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6393

134

28-02-1815

Huiberts Sierd Willems Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6078

75

19-01-1822

Huidecoper & zoon---- Slichter P., Veen & Cardinaal, Huidecoper & zoon, Horstman A. & Co., Watering D. & M. C., Greaves W. H. en Nalop E. J. hebben gemachtigd Barend Visser & zoon te Halingen tot reclame hunne goederen afgeladen te Amsterdam per het Engelsch schip de Arke bestemd naar Londen  op den Eiland Ameland gestrand en dan worden de goederen genoemd enz. jaar 1822 (2)

6243

191-13

06-03-1814

Huidecoper Jan, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6243

191-3

06-03-1814

Huidecoper P. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6255

254-9

10-03-1815

Huidecoper P. geleverde Wijn diverse Festiviteiten in 1811,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)

6847

1-A

01-07-1824

Huidekoper  J. Zeepzieder te Harlingen gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens verkeerde aangifte van een paard jaar 1824 (2)

6678

336

Huidekoper J.    Lijst met de Zestien der voornaamste  Kooplieden binnen Harlingen jaar 1818 (1)

3578

30

03-04-1841

Huidekoper J.  cum socus, Schippers van  Harlingen op Leeuwarden. Onderwerp; zijn request betreffende dat hun indertijd consessie is verleend voor deze dienst maar dat de reglementen enigszins aan wijzigingen onderhevig is. Enz. jaar 1841 (8)

3576

76, 77, 78, 81, 82 , 89 en 90

04-05-1829

Huidekoper J.  en Zeilmaker D. J.  Schippers van  Harlingen op Leeuwarden een request dat hun de concessie mag worden verleend om eekeer meer aan te leggen en  in de vaart te brengen ene Barge van Harlingen p Leeuwarden  de toestemming en het reglement enz. jaar 1829 (52)

6863

18-A

30-12-1824

Huidekoper J.  te Harlingen , Een transactie ter voorkoming van vervolging betreffende een procesverbaal wegens het verkeerd aangeven van een paard, jaar 1824 (2)

6849

13-A

28-07-1824

Huidekoper J.  Zeepzieder te Harlingen onderwerp 2 paarden, jaar 1824 (2)

6070

424-14         25-05-1821

Huidekoper J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Huidekoper J. te Harlingen hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Franekera-

           deel

Huidekoper J. te Midlum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/13

20-09-1841

Huidekoper J. te Midlum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als ontvanger  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 13

Bladzijde 2

26-09-1839

Huidekoper J. te Midlum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8356

328/27-

4 + 11               03-04-1841

Huidekoper J. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

3579

8-c en d

28-02-1842

Huidekoper J. ----Zeilstra D. J. en Huidekoper J. ondernemers van de Bargedienst van Harlingen op Leeuwarden en Hoften van Marten Schipper op voorschreven Barge strekken de tot het overdragen van de indertijd aan de twee eerstgenoemde een concessie enz. jaar 1842 (4)

6032

202

24-03-1818

Huidekoper J.,  onderwerp: gaat over aangespoeld goederen jaar 1818 (2)

6389

742

26-08-1815

Huidekoper Jan  te Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en geeft met eerbiet te kennen dat hij zedert de jare 1796 door zijn e Majesteit de Koning van Denemarken Vice Consul over de Provincie Vriesland en het Groningerland is en deze post enz. jaar 1815 (2)

6097

808

26-08-1823  

Huidekoper Jan (met handtekening) is gelastigde van de eigenaar via Notaris Wijma Sjoerd S. te Harlingen betreffende >>Sonderson (Sandersen) Hans Christiaan komende van Bergen in Noorwegen beladen met Klip Visch met als bestemming Vigere in Portugaal met als Kapitein op de Loven van Sunderberg gestrand te Ameland op den 10e augustus enz., tevens een brief ondertekend door Sandersen Hans C.  met betrekking de verkoop van de geborgen goederen uit zijn schip, ook Reichard J. H. van beroep Chirurgijn het betreft de geborgen Klip Visch en ter voorkoming van besmettelijke ziekten dat onder de aarde te begraven enz. jaar 1823 (5) 

6038

688

16-09-1818

Huidekoper Jan , Boekhouder van het in November verongelukte schip de Vriendschap gevoerd door Wygers Berend Jacobs enz. enz. jaar 1818  (1)

3579

108

28-03-1844

Huidekoper Jan en  Zeilmaker Douwe Jans ondernemers van de Bargedienst van Harlingen  op Leeuwarden en Hoften van Marten schipper Schipper op voorschreven Barge strekken de tot het overdragen van de indertijd aan de twee eerstgenoemde een concessie enz. jaar 1844 (18)

3579

8-h en i

28-02-1842

Huidekoper Jan en Zeilmaker Douwe Jans ondernemers van de Bargedienst van Harlingen op Leeuwarden en Hoften van Marten schipper Schipper op voorschreven Barge strekken de tot het overdragen van de indertijd aan de twee eerstgenoemde een concessie enz. jaar 1842 (10)

6031

125, 4, 5

23-02-1818

Huidekoper Jan in qlt. als Boekhouder van het schip de Vriendschap gevoerd geweest door Wijgers Berend Jacob Schipper op de Vriendschap gestrand Vergaan op Vlieland in het jaar 1817 op/bij het eiland Ameland betreft een document waarin door de Strandvonder Heeckeren van W. R. J. D.  vermeld wordt wat er van de lading is aangespoeld/in zee opgevist enz. jaar 1818 (2)

8308

1070-1

28-10-1840

Huidekoper Jan J.---- Hannema Johannes Ulbes Boer  (Landbouwer te Midlum, een compleet dossier betreffende  zijn request, het  betreft zijn verzoek van een proces verbaal van 7 september ingestelde bekeuring  wegens het niet aangeven van een paard in de personeele belasting, ook aanwezig het originele request met zijn handtekening daarin onder andere dat twee achtingwaardige inwoners van Midlum de heren Huidekoper J. J. (Jan J.) Assessor van de Grietenij Franekeradeel en Landbouwer en Aukema IJde Murks  Landbouwer te Midlum een  ondertekende verklaring hebben afgegeven dat hij enz. het proces verbaal is opgemaakt door Breebaard Abraham, Kijlstra Rinze en Haagsma Abe van Kantoot Ried jaar 1840 (18)

6032

154

04-03-1818

Huidekoper Jan te Harlingen boekhouder van het Kofschip de Vriendschap  enz. wegens het aangespoelde mast van het schip enz. schipper was Wygers Berend Jacob enz. jaar 1818 (1)

6399

751

28-08-1815

Huidekoper Jan----Blok K. (Klaas) Burgemeester van de Stad Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat enige personen zijn ontslagen en dadelijk weer door anderen moeten worden vervangen  waaronder zich bevinden Plaats van der Meile voormalig Officier bij enz.  en Huidekoper Jan Brandmeester alhier enz. jaar 1815 (2)

6047

379

03-06-1819

Huidekoper P.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Huidekoper P. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-13          25-05-1821

Huidekoper P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Huidekoper P. te Surhuizum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8356

328/27-3

03-04-1841

Huidekoper P. wonende in wijk A. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

8120

244,

1068/17   

29-10-1838

Huidekoper Pieter Kapitein op de Prins Frederik der Nederlanden, jaar 1838

6383

94   

23-04-1814

Huidekoper Pieter te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

7977

158-13

14-02-1837

Huidekoper Pieter, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge van enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 1837 (6)

6242

124-15

19-02-1814

Huidekoper S. wegens wijn op het Stadhuis in de laatste dagen van  der Franschen hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 49-13   enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6406

175-1+4-5

09-04-1816

Huidema Sytze staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6258

593-5

10-06-1815

Huie v.d.  ….?---- Willems Rimmeren heeft in 1810 enige personen in het Moddergat onder Nes aan de wal had gezet welke verdagt gehouden  in op order van de heer  Stroband ….? Van harlingen  bij Basteleur G. J. enz. enz. dat   Willems Rimmeren  gearresteerd wierde in  en is als gevangen naar Harlingen getransporteerd en naar zeggen heeft hij zig in de gevangenis van het leven beroofd enz. enz. jaar 1815  (2) dossier (8)

8375

719-5

22-07-1841

Huigen J. S. te St. Jacobi Parochie 20 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)

8211

988-3, 11

Bladzijde 1

26-09-1839

Huigen van S. H. te Genum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

5667

Jaar 1880

akte 10 blad 9

Huigens J. S. (of S. S.?) Koopman,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

3594

Map 88-F

1876-1878

Huigens J. S. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6395

402

01-05-1815

Huijdecoper van Maarsseveen J. , een document waar zijn naam onder staat betreffende de Nederlandsche Krijgslieden, Brave verdedigers van het Vaderland, getrouw aan uwer Koning  Staat gij gereed, om, onder de Vanen van Willem van Oranje, te strijden enz. jaar 1815 (2)

6396

565

08-06-1815

Huijdekoper J.---- Zijlstra D. Luitenant  Collonel Commanderende het 2e Battaillon Landstorm ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de bevordering van  Veen v.d. L.  Capitein, Houtsma Tj. 1e Luitenant, Hilarius W. 2e Luitenant, Huijdekoper J. enz. jaar 1815 (1)

8099

684-14

13-07-1838

Huijgens Adrianus , Fuselier 13e afdeeling Infanterie  * 31-05-1810 Wouw,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

8364

498/10, 2

21-05-1841

Huijs ….? de weduwe staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

7979

144, 190/21

23-02-1837

Huijs J. G. Leeuwarden Kapitein  Luitenant ter Zee, jaar 1837

8169

194/21, 259

21-02-1839

Huijs J. G. Leeuwarderadeel Kapitein  Luitenant ter Zee, jaar 1839

9184

1031

01-08-1917

Huijser Hendrik, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

6097

749

12-08-1823  

Huijser J. J. gewezen ontvanger te Medemblik wordt benoemd tot Magazijnmeester controleur van het zegel enz. jaar 1823 (3)

6866

30-01-1825

17-1-A

Huijser Johannes Jacobus ---- Salverda Suffridus Lid van de Gedeputeerde Staten der Provincie Vriesland ten huize van de Heer Directeur der registratie te Leeuwarden enz. enz. voor de Magazijnmeester Controleur van het Zegel Huijser Johannes Jacobus die een lijst met en onze overstaan doen tellen enz. beide zetten hun handtekening jaar 1825 (5)

9921

14-A

19-10-1882

Huijser Philip J. Agent 2e Klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9185

1144

05-09-1917

Huijser Pietertje vrouw van Jasper Hendrik, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

6709

36 deel 2  blz. 15

16-01-1822

Huijser van Reenen C. te Kortenhoef, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8386

939/7

22-09-1841

Huijsinga L. (jr) gedelegeerde onderwerp;   Prijscouranten van Effecten van 30 Augustus en 6 en 13 September 1841  op last van zijn Majesteit enz.,  jaar 1841 (6)

8364

501-5

22-05-1841

Huijsinga L. Gedelegeerde hij is een der samenstellers van de Effecten en Obligatie’ s prijscourant uitgegeven 25-04-1841 met Binenlandse en Buitenlandse Effecten,  jaar 1841 (3)

8361

410-2

27-04-1841

Huijsinga L. Jr. hij is beedigd Makelaar en staat vermeld op de Prijscourant opgemaakt en uitgegeven 5den april 1841 met de door o.a. hem getaxeerde aandelen en effecten enz. jaar 1841 (3)

6389

98

19-11-1814

Huijsman G. H. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4)

6384

70, 73

06-06-1814

Huijsman Jacob, geboren te Hindelopen , Hij staat op een document vermeld als Deserteur met een signalementslijst zoals kleur haar, kleur ogen enz. jaar 1814 (2)

8260

110-18

08-11-1839

Huijsman Levie Jacob, Fuselier 4e afdeeling Infanterie * 20-06-1819 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

6393

169

18-03-1815

Huijsman Simon Jans---- Wijtzes Willem gepensioneerde Luitenant wordt voorgesteld voor de functie van Adjudant met rang van Capitein in plaats van de Adjudant Huijsman Simon Jans en tot 1e Luitenant den 2e Luitenant Postmus P. Albert in plaats van de 1e Luitenant Suidersma S. G. en tot 2e luitenant den Sergeant Vries de S. S. enz.  document ondertekend door With de M.  Luitenant Collonel Commandeerende het 6e Bataillon Landstorm te Augustinusga enz. jaar 1815 (1)

6100

1192-41

26-11-1823

Huijtema S. A. A.  en Bergh v.d. H. , zij zijn als Schatters  over 1824 teWorkum gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6100

1215-40

29-11-1823

HuijtemanS. A. A.  , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Workum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6870

18-03-1825

8-A

Huijzer ….? Magazijnmeester Controleur van het Zegel, hij wordt vermeld op de staat waarin vereld staat zijn functioneren in zijn werk zoals vlijt, bekwaamheid enz. enz. jaar 1825 (3)

6258

574

07-06-1815

Huijzinga Jacob Tjeerds , Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz.  jaar 1815 (3)

6406

148

30-03-1816

Huikekuy F.---- Steenstra Wijtze Tjidzes plaatsvervanger voor Brinkmans Harmen Gemeente Workum worden vermeld in een door de Luitenant  Colonel Commanderende de Depot der 8e Addeling Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij overzend een Declaration van de Doctoren Huikekuy F. en  Schoenlaub F. H. (is aanwezig) betreffende eestgenoemden enz. jaar 1816 (2)

8375

708-5_22a

20-07-1841

Huikert te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6406

148

30-03-1816

Huikscha W?. J.  ---- Zwerver Sjoerd Pieter Plsaatsvervanger voor Plantinga Rienze Gemeente Bolsward worden vermeld in een door de Luitenant  Colonel Commanderende de Depot der 8e Addeling Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij overzend een Declaration van de Doctoren Schoenlaub F. H. en Huikscha W?. J.  (is aanwezig) betreffende eestgenoemden enz. jaar 1816 (2)

6243

189

11-03-1814

Huilkenstein, het betreft de verhuizing van het Tolhek en Huizinge Huilkenstein gelegen onder de dorpe Oosterlittens jaar 1814 (1)

6871

22-03-1825

11/3-C

Huin Jan Johannes staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)

8225

1253-13, 22

10-12-1839

Huinder Gerrit Adriaan Boelen te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

8375

708-5_8a

20-07-1841

Huinema te Sijbrandahuis staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6056

193

18-03-1820

Huins aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6851

24-D

17-08-1824

Huins,---- Jorwerd, Een staat met totaal 52 namen van  boeren die zieke varkens hebben en zijn verloren door een ziekte in 1824 in de plaatsen   Mantgum, Oosterwierum, Bozum, Britswerd, Wieuwerd, Winsum,  Baard , Huins, Lyons , Hylaard, Jellum en Beers Jaar 1824 (3)

6262

952-14

28-09-1815

Huinsma S. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

9181

1923

01-11-1915

Huipens? Adrianus Martinus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6383

61

02-04-1814

Huis Anna Catharina te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6245

366

06-05-1814

Huis het Valkje---- Harlingen : Onderwerp een verzek om te mogen verkopen aldaar het huis genaamd Het Valkje waar tijdens het Fransche bewind de Douaniers en hunne aanhang woonde jaar 1814 (2)

6276

1102-3

18-12-1816

Huis van Abe Aukes moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6838

7-A

26-03-1824

Huis van Arrest---- Leeuwarden een lijst met de namen van 202 Mannen en 61 vrouwen in het jaar 1823 aldaar in de gevangenis zaten (Criminelen) en 286 mannen 189 vrouwen (Correctioneel) en in het Huis van Arrest 175 mannen en 47 vrouwen, en in het Huis van Justitie 67 Mannen en 24 vrouwen tevens een lijst met naam van gevangenen die arbeid hebben verricht (met de soort van arbeid en hun ontvangsten (zakgeld) en hun beloning en degene die zakgeld hebben ontvangen ca 300 mannen en 120 Vrouwennamen (42)- jaar 1824

6000

529

03-06-1815

Huis van Bewaring---- Leeuwarden Conditieen van levering van goederen (verse producten) voor de aanbesteding deze goederen,  aan de Gevangenis te Leeuwarden jaar 1815 (16)

5995

57

21-01-1815

Huis van Bewaring te Sneek,---- Gevangenis te Sneek, Aanbesteding voor de leverantie van levensmidelen voor de gevangenid te Sneek,  waaruit men ook kan zien wat de gevangenen in die tijd te eten kregen, jaar 1815 (3)

6838

7-A

26-03-1824

Huis van Justitie---- Leeuwarden een lijst met de namen van 202 Mannen en 61 vrouwen in het jaar 1823 aldaar in de gevangenis zaten (Criminelen) en 286 mannen 189 vrouwen (Correctioneel) en in het Huis van Arrest 175 mannen en 47 vrouwen, en in het Huis van Justitie 67 Mannen en 24 vrouwen tevens een lijst met naam van gevangenen die arbeid hebben verricht (met  de soort van arbeid en hun ontvangsten (zakgeld) en hun beloning en degene die zakgeld hebben ontvangen ca 300 mannen en 120 Vrouwennamen (42) jaar 1824

6868

16-02-1825

14-A

Huis van Reclusie en Tuchtiging---- Gevangenissen: Huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden Staten van het Mouvement der Kleeding en Liggingsstukken benevens eene opgave der bevolking enz. jaar 1825 (19)

6868

16-02-1825

14-A

Huis van Reclusie en Tuchtiging---- Gevangenissen: Huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden Staten van het Mouvement der Kleeding en Liggingsstukken benevens eene opgave der bevolking enz. jaar 1825 (19)

8383

878/23

06-09-1841

Huis van Tuchtiging te Leeuwarden---- Gevangenis Leeuwarden, onderwerp; het uitbreiden van enige hokken {cellen}  een begroting, berekening,  jaar 1841 (23)

6034

398

30-05-1818

Huisdman Hille Jentjes te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6633

1376

24-10-1814

Huisenga Dooise Dooises---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland ,  verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel  Scheltes,  Obes Postma  en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. (Samuel Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31)

6626

487  blz. 12

07-04-1814

Huisenga Hendrik  wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

5995

37

14-01-1815

Huisfeling, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

5989

575

26-07-1814

Huisinga ….nnert Sybren , aldaar aangesteld als Deurwaarder der Middelen te Lande tot het doen van gerechtelijke Exploiten zoo voor het Officie Fiscaal in de Provincie Vriesland enz. jaar 1814 (4)

6281

583- 116

05-06-1817

Huisinga Adolph Jans, Winkelier,Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6630

1017B blz. 4

22-08-1814

Huisinga Anne Lamberts staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz. 4

22-08-1814

Huisinga Anne Lamberts wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

8280

526-1, 21

22-05-1840

Huisinga C. J. te Groningen uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6034

395

30-05-1818

Huisinga Daniel,  Glaswerk, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

6390

19

08-12-1814

Huisinga H. J. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

5672

73

04-03-1891

Huisinga J te Leeuwarden  agent Stoomboot mij. Maastricht-Leeuwarden, hij komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieur . enz. jaar 1891 ( 3) dossier (9)

5672

39

10-03-1891

Huisinga J. Agent van de Maastricht Groningter Schroefboot My. en Eigenaar van het Schip de  Zuiderzee en van het Schip de  Maastricht Groningen

8285

615-2, 21

19-06-1840

Huisinga Jan A. te Muntjezijl (Munnekezijl) wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

5988

512

28-06-1814

Huisinga Jan Fokkes---- Boekema W. J. Aanbesteding voor Witte kool 6500lb, Wortelen 7000 lb voor de gedetineerden te Leeuwarden, met vermelding van de prijs waarvoor de aannemimg geschied en de prijs voor de totale aanneming zijn borg is Huisinga Jan Fokkes Jaar1814 (4), 

6257

410-12

28-04-1815

Huisinga Johannes Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Huisinga Kornelis Taekes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Huisinga Oeds Taekes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

8285

615-2, 7

19-06-1840

Huisinga P. J. te Groningen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Stedelijke belastingen van de Stad Bolsward in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

6870

18-03-1825

11/3-A

Huisinga Rindert S. te Leeuwarden hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle Leeuwarden jaar 1825 (3)

6388

97           17-10-1814

Huisinga Siebe Pieters 2e Luitenant bij de 1e Compagnie is niet goedgekeurd voor de enz. en Smid Klaas Pieters is eenpariglijk aangenomen den Sergeant Majoor tot Adjudant, en  in plaats van de heer Boelens van George Hendrik, Boelens van Ferdinandus enz. jaar 1814 (2)

6277

30-2

09-01-1817

Huisinga Sjoerd Gerbens moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6257

410-12

28-04-1815

Huisinga Sybe G. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8309

1095-2

05-11-1840

Huisinga Willem Dongelens x Jorna D. F.  staat in een document vermeld genaamd: Nota aanwijzende eenige byzonderheden nopens het Domicilie van Onderstand van voornoemde persoon in de maand augustus 1840 opgenomen Bedelaars Kolonisten enz. jaar 1840 (3)

8033

1276-14

27-06-1838

Huisintveld Johannes , soldaat Bataillon transport-trein * 09-03-1798 Voorst,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Huisjemaker Geerd Arends Geert Ards? 187  Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Huisjemaker Gerrit 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6391

55

18-01-1815

Huisker Thijs Berends hij bevind zig niret meer te Harlingren maar aan boord van een der Lands Scheepen ez. jaar 1815 (1)

6392

79

02-02-1815

Huiskes Thijs Berends een certificaat van actisiteit van hem door den Lt. ter  Zee Vries de H. A. met de werving belast enz. jaar 1815 (1)

8280

526-1, 21

22-05-1840

Huisma F. te Tietjerksteradeel uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6394

257

31-03-1815

Huisma Gerrit Herreshij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6249

799

24-08-1814

Huisma Heerke Hendriks en Glazenier  Andries in qualiteit als Armvoogden in den dorpe Nes op Ameland, zij melden dat den ellendigen toestand van de staat hunne administratie  en Armen enz. enz. en dat eerstgenoemde reeds 77 jaar is en van zijn post ontheven wenst te worden en de laatstgenoemde onderwijzer is en  enz. enz,  dit stuk is getekend door Huisma Heerke Hendriks jaar 1814 (3)

6251

1142

08-09-1814

Huisma Heerke Hendriks,  Onderwerp: dat hij de post heeft bekleed als lid van de gemeente Nes enzz.  en zodoende de administratie enz., en benoemd als Schoolmeester enz. enz.ook lijsten aanwezig met de administratie die achter is met de Debiteuren enz.  jaar 1814 (6)

9921

31

19-10-1882

Huisma Johannes Aukes  Dienaar van Politie te Dr. Compagnie gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9725

Deel 2

15-07-1876

Huisman ….? Harlingen Schip de Stad Steenwijk komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1876 (2)

8380

835-4

05-07-1841

Huisman A. G. te Oostermeer wordt vermeld in een document van de Tweede Divisie; Staat der in den jare 1840 afgedane Taxatien en Submissien , met 7 kolommen info. jaar 1841 (5)

6680

418 blz. 2

07-10-1818

Huisman A. te Harderwijk, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6381

199-C

26-03-1814

Huisman Aant Tjeerds, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Sneek niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

6830

18-A blz. 8

21-01-1824

Huisman Aldert S. te Sloten (Fr.)  wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9725

Deel I 

Blz. 45

00-00-1870

Huisman Andries,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1870 (2)

9725

Deel I 

Blz. 52

00-00-1871

Huisman Andries,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1871 (2)

3698

B-15

nrs. 15-27

15-02-1832

Huisman Anna J. Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6407

198-1-2-3

04-05-1816

Huisman Anne Tjeerd staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6382

116

07-04-1814

Huisman Anne Tjeerds---- Pabst van ….? Luitenant Colonel van ‘t 3e Bataillon Infanterie te Campen enz schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen van Vriesland dat Post Hein Reinzes te Sneek, Gemt van Foppe Tieses te Bolsward, Post Jacob Ages te Sneek, Bastien Sent Sjoerd te Hindelopen, Huisman Anne Tjeerds te Sneek en Bruinsma Age te Sneek bij het Bataillon zijn aangekomen maar dat Jouwstra Hendrik Jonnes te Sneek bij het Bataillon niet bekend is. Jaar 1814 (1)

6276

1102-10

18-12-1816

Huisman Arjen G.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6626

487  blz. 16

07-04-1814

Huisman Arjen Gerlofs wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6640 

516

03-06-1815

Huisman D.---- Asbeck zu Berge und Munsterhausen G. F. Baron van, Schout van Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Huisman D. geweezen Leeraar der Waterlandsche Doopsgezinden enz. jaar 1815 ()

6863

13/14-A

30-12-1824

Huisman D. H. Veenman te Terwispel onderwerp een Executorale verkoping enz. jaar 1824 (4)

6641

569

01-07-1815

Huisman D. hij wordt vermeld in een document ondertekend door de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij gewezen Predikant van de Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente van Nes en Hollum op het eiland Ameland dat zijn ontslag mede is veroorzaakt door zijn zedelijk wangedrag en Dronkenschap enz. jaar 1815 (3)

6422

458 3e Bataillon

06-10-1817

Huisman D. Lemsterland heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

9414

76-77

28-12-1920

Huisman D.---- Volbeda E. en Huisman D. Gemeente Veldwachters van Franekeradeel  aan hem is ontheffing verleend van artikel 4 om de aanslagbiljetten enz. jaar 1920 (2)

9181

1751

06-10-1915

Huisman de Jong Tjebbe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9182

285/12

07-02-1916

Huisman Derk Franeker Politieagent Met Signalement, jaar 1916

9180

330-12

17-02-1915

Huisman Derk Met signalement Agent van Politie Franeker, jaar 1915  (3)

9185

1267

27-09-1917

Huisman Derk Veldwachter te Franekeradeel, jaar 1917 (3)

9184

518

25-04-1917

Huisman Derk Voordracht als Veldwachter te Opsterland (3)

6840

36-A

blz. 42

22-04-1824

Huisman Dirk Arbeider van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6639

408
26-04-1815

Huisman Dirk---- Bakker Cornelis Dirks, Dirks Sijmon en Grutters Oeps Sierds ondertekenen een namens de Kerkenraad van de Waterlandsche Gemeente van Nes en Hollum op Ameland aan de secretaris van Staat voor Binnenlandsche zaken betreffende dat zij jaarlijks 230 guldens tot onderstand van den Predikant genieten uit Rijks Kas enz. het slecht gedrag van haren Leeraar Huisman Dirk wegens dronkenschap, ook een brief van Huisman Dirk dat hij willekeurig van zijn Predikantsambt is ontslagen en wat niet kan omdat ik niet dronken op de Predikstoel ben verschenen  en 7 kinderen en een vrouw heb en geen middelen van bestaan (doodarm) en mijn jaren tussen de 50 en 60 opgeklommen enz. jaar 1815 (7)

8225

1245-8a

21-30

07-12-1839

Huisman Dirk Hendriks, staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

6632

 

 

1252

07-10-1814

 

Huisman Dirk Leeraar der Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente tot Nes en Hollem op de Eilande Ameland met de nedrigste eerbied doordrongen in een Smeekschrift aan de Doorlugstiste Vorst enz. een christen leeraar zijnde behorende onder de Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente tot Nes en Hollem op de Eilande Ameland wier Tractement bedragende was volgens de beroeping 335 caroli guldens en was ondertekend door Zeba Jan Heddes Scriba en Grutter Oept Sierds oud diaken enz. jaar 1814 (4)

6633

1367

02-11-1814

Huisman Dirk---- Ruijter de G. J. Gesubsttueerde van de Schout van Ameland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat Huisman Dirk Leeraar der Waterlandsche Doopsgezinde Gemeente op Ameland het betreft een bericht op zijn gesloten request met de klacht enz. jaar 1814 (1)

6242

90

04-02-1814

Huisman Dirk te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

9187

1475

05-10-1918

Huisman Douwe, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8098

45, 670/1

07-07-1838

Huisman Durk Delfstrahuizen Schipper, jaar 1838

8381

844/9

26-08-1841

Huisman Durk H.---- Bouwhuis Hylke Rienks te Echten, scheepstimmerman  gehuwd met Bos Grietje Jans , hij is op nadrukkelijke wijze tot betaling van de grondbelasting gemaakt tevens wordt er voorgesteld verkoop van zijn goederen  enz. wordt ook in genoemd Huisman Durk  H. gehuwd met Hepkema Geesje Popkes als medeeigenaar van enz. enz   Ook wordt in een hypotheekakte van een Huizing met erf  met scheepstimmerwerf te Echten genoemd  Samplonius Rommert Barteles boer te Echten, Waubert de Puiseau J. L. F. te Lemmer , Huisman Geertje Dirks, Huisman Klaasje, Huisman Ruurd , Huisman Gerritje jaar 1841 (een dossier  12)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Huisman E. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6048

448, 1-7+

11, 14-15, 30

06-07-1819

Huisman Eeltje Hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (11) hele dossier (30)

6840

36-A

blz. 35

22-04-1824

Huisman Eeltje J. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6047

379

03-06-1819

Huisman Eeltje Sipkes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-14         25-05-1821

Huisman Eeltje Sipkes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Huisman Eeltje Sipkes te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Huisman Eeltje Sipkes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6643

753

4e blz. van kolommen

11-09-1815

Huisman Egbert staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6100

1215-45

29-11-1823

Huisman F. J. te Sneek,   hij staat op een document van Belasting ,  dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is gegeven van betaling enz. enz. jaar 1823 (4) dossier (8)

6843

20-A

Bladzijde 4

21-05-1824

Huisman F. J.---- Teyema A. J. Arbeider verhuurder en Huisman F. J. Arbeider huurder te Beetsterzwaag onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6253

28 blz.2

04-01-1815

Huisman Fokele Jentjes de weduwe, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

9184

155

03-02-1917

Huisman Fransje, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

8308

1070-8

236-278

28-10-1840

Huisman G. P. te IJtens staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 6>>

27-08-1839

Huisman G. P. te IJtens staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9126

1016

21-06-1879  

Huisman G. W. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

8381

844/9

26-08-1841

Huisman Geertje Dirks ------ Bouwhuis Hylke Rienks te Echten, scheepstimmerman  gehuwd met Bos Grietje Jans , hij is op nadrukkelijke wijze tot betaling van de grondbelasting gemaakt tevens wordt er voorgesteld verkoop van zijn goederen  enz. wordt ook in genoemd Huisman Durk  H. gehuwd met Hepkema Geesje Popkes als medeeigenaar van enz. enz   Ook wordt in een hypotheekakte van een Huizing met erf  met scheepstimmerwerf te Echten genoemd  Samplonius Rommert Barteles boer te Echten, Waubert de Puiseau J. L. F. te Lemmer , Huisman Geertje Dirks, Huisman Klaasje, Huisman Ruurd , Huisman Gerritje jaar 1841 (een dossier  12)

6418

255-A

00-05-1817

Huisman Gerrit 152 is zijn volgnummer en Leerdam  zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8257

69/20, 3

nummer 49

20-01-1840

Huisman Gerrit E. de weduwe te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

8381

844/9

26-08-1841

Huisman Gerritje Dirks------ Bouwhuis Hylke Rienks te Echten, scheepstimmerman  gehuwd met Bos Grietje Jans , hij is op nadrukkelijke wijze tot betaling van de grondbelasting gemaakt tevens wordt er voorgesteld verkoop van zijn goederen  enz. wordt ook in genoemd Huisman Durk  H. gehuwd met Hepkema Geesje Popkes als medeeigenaar van enz. enz   Ook wordt in een hypotheekakte van een Huizing met erf  met scheepstimmerwerf te Echten genoemd  Samplonius Rommert Barteles boer te Echten, Waubert de Puiseau J. L. F. te Lemmer , Huisman Geertje Dirks, Huisman Klaasje, Huisman Ruurd , Huisman Gerritje jaar 1841 (een dossier  12)

6019

121

25-02-1817

Huisman Gerrits Dingstee van J. q.q. de weduwe Paalman G. en q.q. Huisman Gerrit en q.q. Dekker Mense wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Vollenhove de Heer Sloet tot Westerholt ….?  enz. jaar 1817 (3)

9181

2110

08-12-1915

Huisman Gosse,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9185

1612

05-12 1917

Huisman Gosse, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6423

541D

17-10-1817

Huisman Gritje Ariens--- Engelsman Pieter Jacobs * 31-03-1795 z.v. Engelsman Jacob Pieters en Huisman Gritje Ariens 21 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6424

609

10-12-1817

Huisman H. 45 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6843

20-A

Bladzijde 8

21-05-1824

Huisman H. J.---- Buursma T. A. in kwaliteit en Huisman H. J. huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

8356

328/27- 9            03-04-1841

Huisman H. nr. 42 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6074

699

15-09-1821

Huisman H. R.  Schoolonderwijzer der Jeugd komende van Opende in het Groningerland  alhier is gearriveerd en dat hij gisteren den 6en dezer is begonnen enz. enz. jaar 1821 (1)

6072

574

14-07-1821

Huisman H. R. bezittende de 2e rang van schoolonderwijzer is aangesteld aan de school te Schiermonnikoog ook genoemd de schoolopziener Martens M. jaar 1821 (1)

8375

708-5_41

20-07-1841

Huisman H. te Workum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.) Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8386

949/41

20-09-1841

Huisman H. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

517-11, 44

19-05-1840

Huisman H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8211

988-3, 41 Bladzijde 1 26-09-1839

Huisman H. Y. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6418

255-BB

01-06-1817

Huisman Harm Jans  121 Surhuisterveen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8225

1253-13, 34

10-12-1839

Huisman Harmen Gooikes te Sneek wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

6424

609

10-12-1817

Huisman Harmen Jans 6 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

5989

540

09-07-1814

Huisman Harmen Ypkes---- Baunach Johannes van beroep Deurwaarder hij wil ten huize van Huisman Ypke Jans wonende no. 32 te Nijega door het verkopen van in beslag genomen goederen hij vraagt hiervoor toestemming, de toestemming in een brief dat op verzoek van Keuchenius Gosuinus Ontvanger der Directe Belastingen  enz. verder worden genoemd als getuigen Pan Reinier Klazes, Quarre Rein Jerominus Hovenier te Koudum en Huisman Harmen Ypkes als bewaarder van de goederen met Handtekeningen van Pan, Quarre en Baunach enz. jaar 1814 (3)

9187

1475

05-10-1918

Huisman Harmen, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9185

1612

05-12-1917

Huisman Harmen, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

3699

B-4

08-04-1834

 

Huisman Harmina J. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (6)

3699

B-9

23-04-1834

 

Huisman Harmina J. kind van Huisman Johannes en Zee van der Antje J., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5)

3699

A-15

15-02-1834

Huisman Harmina J., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen te Harlingen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (13)

6273

803-7

17-09-1816

Huisman Heere Arjens Moet samen met de Hervormde 120 ingezetenen van Oudehaske  en  20 van Haskerhorne  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

6643

753

7e blz. van kolommen

11-09-1815

Huisman Heere Arjens staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6070

424-15         25-05-1821

Huisman Helle Jentjes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6868

16-02-1825

30-B

Huisman Hendrik Roelofs, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

6394

257 deel 1

31-03-1815

Huisman Hendrik Sibles hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6640 

539

14-06-1815

Huisman Herkes O. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren enz. jaar 1815 (4)

6047

379

03-06-1819

Huisman Hille Jentjes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6253

28 blz.2

04-01-1815

Huisman Hille Jentjes , Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6060

480

06-07-1820

Huisman Hille Jentjes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

9184

170

06-02-1917

Huisman J. ------- Gaasterland, onderwerp:  Interneringsdepot met in het najaar 1914,  2500  ingekwartierde Belgen, Militair Gezag, Veldwachters Carelse P. te Bakhuizen en  Huisman J. te Wijckel, Pel,  Commandant van de Belgische groep gehuwde geinterneerden in Gaasterland, Bijlsma cafehouder te Oudemirdum enz enz. een dossier  jaar 1917 (21)

6843

20-A

Bladzijde 8-A

21-05-1824

Huisman J. J.---- Boelens van A. verhuurder en Huisman J. J. Arbeider en  huurder te Olterterp, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

9180

330-16

17-02-1915

Huisman Jacob Egberts Met signalement Politiedienaar Haskerland, jaar 1915  (3)

9182

285/16

07-02-1916

Huisman Jacob Egberts Oudehaske Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

6242

90

04-02-1814

Huisman Jacob te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

8257

69/20, 1

nummer 87

20-01-1840

Huisman Jan E. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6393

134

28-02-1815

Huisman Jan Engberts te Beetsterzwaag (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

8224

1236/6

nummer 11

00-12-1839

Huisman Jan Jans onder Steenwijkerwold wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)

6418

255-B

01-06-1817

Huisman Jan Klasens 220 is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8257

69/20, 2

nummer 74

20-01-1840

Huisman Jan Luiten de weduwe te Rohel zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

6849

26-A

22-07-1824

Huisman Jan Sjerps te Wolvega een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het niet registreren van de bij hem werkende mensen jaar 1824 (4)

6843

14-A-4

25-05-1824

Huisman Jan Sjerps, kleermaker, een procesverbaal van bekeuring omdat hij werkt met meer knechts dan gepatenteerd, en een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring. Wordt ook in genoemd Kortenhorst Jan jaar 1824 jaar 1824 (4)

9187

1114

07-08-1918

Huisman Jan, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6623

109

08-01-1814

Huisman Jarig Hekkes---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

6626

446

30-03-1814

Huisman Jarig Wijbes---- Broersma Jan Ebes wonende te Lollum en Wadman Folkert Douwes wonende te Buitenpost  ondertekenen een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat beide bij de wet gepermitteerde Hengstenhouders in het Canton Buitenpost  dat zij overeenkomstig het decreet van 23 februari 1803 houders zijn van gekeurde Hengsten te dekking van Merij paarden enz. maar dat niettegenstaande de persoon van Huisman Jarig Wijbes onder de Dorpe  Oudwoude zig niet ontziet om met zijne hengsten merrien te dekken en dit strijdig is enz. jaar 1814 (2)

6389

44-45

01-11-1814

Huisman Jelle Jans te Wommels geeft  met verschuldigde eerbied te kennen dat hij thans bij den Landstorm enz. maar dat hij daar door zwakheidshalven van Ligchaamsgebreken  onmogelijk in staat is om enz. met attest (aanwezig)  van de chirurgijn Noordenbos U. J. enz.  jaar 1814 (2)

6661

137 blz. 3

19-03-1817

Huisman Joh’s Sijbrens te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

8257

65/35

20-01-1840

Huisman Johannes Dierks Fuselier, hij is van een verkeerde verlofpas voorzien, maar gezien hij op Marsch is wordt er verzocht als hij te Leeuwarden aankomt de goede pas te verstrekken enz. jaar 1840 (3)

3699

B-9

23-04-1834

 

Huisman Johannes---- Huisman Harmina J. kind van Huisman Johannes en Zee van der Antje J., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5)

3698

B-15

nrs. 15-27

15-02-1832

Huisman Johannes Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6677

316

22-07-1818

Huisman Johannes Sybrens, Mr. Timmerman, Huis 12, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

9187

1341

06-09-1918

Huisman Johannes, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3698

B-15

nrs. 1-14

15-02-1832

Huisman Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

8381

844/9

26-08-1841

Huisman Klaasje Dirks------ Bouwhuis Hylke Rienks te Echten, scheepstimmerman  gehuwd met Bos Grietje Jans , hij is op nadrukkelijke wijze tot betaling van de grondbelasting gemaakt tevens wordt er voorgesteld verkoop van zijn goederen  enz. wordt ook in genoemd Huisman Durk  H. gehuwd met Hepkema Geesje Popkes als medeeigenaar van enz. enz   Ook wordt in een hypotheekakte van een Huizing met erf  met scheepstimmerwerf te Echten genoemd  Samplonius Rommert Barteles boer te Echten, Waubert de Puiseau J. L. F. te Lemmer , Huisman Geertje Dirks, Huisman Klaasje, Huisman Ruurd , Huisman Gerritje jaar 1841 (een dossier  12)

6677

316

22-07-1818

Huisman Leuse, Mr. Grofsmid, Huis 78, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Huisman Lourens, 70 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6082

453

03-05-1822

Huisman Louw A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-15         25-05-1821

Huisman Louw A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6624

260

07-02-1814

Huisman Louw Arends---- Boersma Klaas Aukes en Huisman Louw Arends beide te Oppenhuizen wonende in qualiteit als Kerkvoogden dat heden hunne Kerkadministratie in drie Zathen en Landen zijn waarvan de Inhuuring op Petri en Meij 1814 is verschenen en aqfgelopen en dat de omslagtige en kostbare verhurings ordes waarvan zij schrikken en zowel de verlossing van de Fransche overheersching enz. en dat zij mogen worden gemagtigd enz.  jaar 1814 (3)

6625

413

17-03-1814

Huisman Louw Arends---- Boersma Klaas Aukes en Huisman Louw Arends beide wonende te Oppenhuizen in een door beide ondertekend  (in copie) Request aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland te kennen  dat zij in qualiteit als Kerkvoogden van genoemd dorp betreffende een Zathe en Landen  en ook dat het woord Hospice niet anders kan betekenen dan een Gasthuis enz. jaar 1814 (3)

8204

829/20, 264

Blz. 9

18-07-1839

Huisman Luitien Jans hij staat vermeld op een document genaamd opgave van Miliciens der ligting van 1835 van het Flankeur Bataljon der 8e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof zullen worden gesteld, jaar 1839 (5) dossier (13)

6623

109

08-01-1814

Huisman Otte Herkes ---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

9126

1016

21-06-1879  

Huisman P. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

6872

31-03-1825

16-A

Huisman Petrus Josephus staat in een dokument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)

8257

69/20, 3

nummer 48

20-01-1840

Huisman Pieter Gerrits te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

9414

133

14-09-1914

Huisman R. te Drachten hij staat op een lijst met benoemde onbezoldigd Veldwachters der Gemeente Smallingerland en zij zullen worden beedigd enz. jaar 1914 (1)

6282

737-9

07-07-1817

Huisman Rinse A., Winkelier te Oosterwierum met (30 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8376

744/15-13

30-07-1841

Huisman Roelof Hemdriks * 03-03-1822, met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen. Matroos op de Oosterwijk (4)

9187

890

04-07-1918

Huisman Roelof, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6423

560

14-11-1817

Huisman Ronne Gerkes, Oostermeer hij wordt vermeld als Geremplaceerde van het genoemde Contignent waartoe hij behoort op een Nominative Lijst met 12 kolommen informatie van Manschappen welke met Groot Verlof naar Hunne Haardsteden zijn opgezonden, en het Bataillon moeten retourneren, als bijlage van een door Kuijtenbrouwer Luitenant Kolonel Kommandant Bat. Art. Nat. Militie no. 4 ondertekende brief de aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (4)

8381

844/9

26-08-1841

Huisman Ruurd Dirks------ Bouwhuis Hylke Rienks te Echten, scheepstimmerman  gehuwd met Bos Grietje Jans , hij is op nadrukkelijke wijze tot betaling van de grondbelasting gemaakt tevens wordt er voorgesteld verkoop van zijn goederen  enz. wordt ook in genoemd Huisman Durk  H. gehuwd met Hepkema Geesje Popkes als medeeigenaar van enz. enz   Ook wordt in een hypotheekakte van een Huizing met erf  met scheepstimmerwerf te Echten genoemd  Samplonius Rommert Barteles boer te Echten, Waubert de Puiseau J. L. F. te Lemmer , Huisman Geertje Dirks, Huisman Klaasje, Huisman Ruurd , Huisman Gerritje jaar 1841 (een dossier  12)

6064

796

08-11-1820

Huisman Simon  hij wordt aangesteld als Onderwijzer op het Witveen  en heeft de functie de 1e dezer maand (november) aangenomen jaar 1820  (1)

6062

599

02-09-1820

Huisman Simon , hij wordt aangesteld als Schoolonderwijzer te Witveen jaar 1820 (1)

6064

796

08-11-1820

Huisman Simon hij is de nieuw aangestelde onderwijzer te Bregum en heeft zijn functie den eerste dezer maand aanvaard enz. jaar 1820 (1)

6385

137

06-07-1814

Huisman Simon Jans te Surhuizum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6391

30

14-01-1815

Huisman Simon Jans---- With de M. Luitenat Collonel commandeerende het 6e Bataillon Landstorm ondertekend een document dat bij zijn afwezigheid Nicolay ….? Majoor commanderende het 6e Bataillon Landstorm heeft te kennen gegeven dat om moveerende redenen den heer Luitenant adjudant Huisman Simon Jansen den  1e  Luitenant Suidersma Sikke Gerlofs verzogt hebben ontslagen te mogen worden enz. en daarvoor worden voorgedragen Wijtses Willem gepensioneerd tot Adjudant met rang van Capitein  en den 2e luitenant Postmus Pieter Alberts tot 1e  Luitenant en in de plaats van laatsgemelde den Sergeant Vries Simon Simons tot  2e luitenant enz. jaar 1815 (1)

6062

634

14-09-1820

Huisman Simon, hij is aangesteld als onderwijzer 3e klasse op de school te Witveen enz. jaar 1820 (1)

6868

16-02-1825

30-B

Huisman Simon, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

6252

1146

28-11-1814

Huisman Sjoerd Heerkes wonende onder Deinum, Onderwerp Huurregt van Landen enz. jaar 1814 (2)

6661

137 blz. 4

19-03-1817

Huisman Sybren Joh’s de weduwe en kinderen te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6843

20-A

Bladzijde 6

21-05-1824

Huisman T. J. Arbeider te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

9187

1114

07-08-1918

Huisman Thijmen, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6249

 

829

05-09-1814

Huisman Tjomme Hirkes, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand G.  en  Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)

6840

36-A blz. 2

22-04-1824

Huisman W. R. Koopman van beroep wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Oosterwierum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6668

380 blz. 4

04-10- 1817

Huisman W. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6417

176

3e Bataillon

22-04-1817

Huisman Wieger 12 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6273

803-4

17-09-1816

Huisman Willem Egberts Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.). enz. jaar 1816 (9)

6643

753

4e blz. van kolommen

11-09-1815

Huisman Willem Egberts staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.). enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

3698

B-15

nrs. 1-14

15-02-1832

Huisman Willem J. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

5989

540

09-07-1814

Huisman Ypke Jans---- Baunach Johannes van beroep Deurwaarder hij wil ten huize van Huisman Ypke Jans wonende no. 32 te Nijega door het verkopen van in beslag genomen goederen hij vraagt hiervoor toestemming, de toestemming in een brief dat op verzoek van Keuchenius Gosuinus Ontvanger der Directe Belastingen  enz. verder worden genoemd als getuigen Pan Reinier Klazes, Quarre Rein Jerominus Hovenier te Koudum en Huisman Harmen Ypkes als bewaarder van de goederen met Handtekeningen van Pan, Quarre en Baunach enz. jaar 1814 (3)

9180

264

06-02-1915

Huisman Ypke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6670

490

Huisman, Dirk , Handgeschreven brief met zijn handtekening, (2) jaar 1817

9187

1397

18-09-1918

HuismanR. Drachten Veldwachter te Smalingerland , jaar 1918 (3)

8270

298/16 -16

25-03-1840

Huismans  Tekela; Handgeschreven brief van de Kooplieden en winkeliers Petrus Josephus en Tekela Huismans te Leeuwarden, handelende onder de firma Wed. J. A. Huismans, jaar 1840

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 11

27-08-1839

Huismans P. S. te Scharnegoutum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6872

01-04-1825

19-A

Huismans Peterus Josephus wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter Provinciale Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 met zijn handtekening (6) complete dossier (8)

8270

298/16 -16

25-03-1840

Huismans Petrus Josephus;  Handgeschreven brief van de Kooplieden en winkeliers Petrus Josephus en Tekela Huismans te Leeuwarden, handelende onder de firma Wed. J. A. Huismans, jaar 1840

8350

184-11, 9

19-02-1841

Huismans Tjalling Wijbrens 66 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6418

255-A

00-05-1817

Huisson Anthonij 302 is zijn volgnummer en Dirksland zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

9182

44 / 610

30-12-1915

Huistra P. te Scharnegoutum hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

9182

44 / 610

30-12-1915

Huistra U te Hommerts hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

3698

A-17

08-10-1828

Huisum van Trijn Hielkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

8120

244               

1068/18

29-10-1838

Huitema Anne Karstens Makkum * 1813, jaar 1838

9181

1923

01-11-1915

Huitema Dirk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

1787-A

05-12-1918

Huitema Douwe Christiaan, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6048

448, 1-7,

11, 19

06-07-1819

Huitema Foppe Barteles hij staat vermeld in een staat  berekening van  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (9) hele dossier (30)

6060

480

06-07-1820

Huitema Foppe Barteles, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Huitema Foppe Barteles, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-14         25-05-1821

Huitema Foppe Bartles hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6661

137 blz. 7

19-03-1817

Huitema Foppe Wiebes te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6677

316

22-07-1818

Huitema Foppe Wiebes, Mr. Schoenmaker, Huis 89, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

4894

2306

27-06-1899

Huitema H. S. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

8220 

1137/13

Blz. 2

06-11-1839

Huitema H. T. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8308

1070-8

365-407

28-10-1840

Huitema H. T. te Hieslum  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 8

27-08-1839

Huitema H. T. te Hieslum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9184

898

18-06-1917

Huitema H. T. te Jutrijp een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het slaan van een houten keerdam op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Oppenhuizen enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1917 (10)

6046

328-30v

11-05-1819

Huitema Hansje Piers†  weduwe van Hylekama van Epeus Hij wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)

6101

1311

16-12-1823

Huitema Huite J. te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6711

248 blz. 2

07-09-1822

Huitema Huite Jacobs te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 3

07-09-1822

Huitema Huite Jacobs te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

8308

2086-14

01-11-1840

Huitema Huits T. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Huitema Ids W., 143 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6711

248 blz. 3

07-09-1822

Huitema Jan Huites te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 4

07-09-1822

Huitema Jan Huites te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6101

1311

16-12-1823

Huitema Jan Huites te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

9184

1031

01-08-1917

Huitema Jan, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

9183

1198

05-08-1916

Huitema Jannes, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

3594

Map 88-F

1876-1878

Huitema Joh. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

5667

Jaar 1880

akte 10 blad 9

Huitema Joh’s , Meubelmaker,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

6253

28 blz.3

04-01-1815

Huitema Joost Huites, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6711

248 blz. 3

07-09-1822

Huitema Joost Pieters de weduwe te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 4

07-09-1822

Huitema Joost Pieters de weduwe te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 5

07-09-1822

Huitema Joost Pieters de weduwe te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

260

 00-00-1822

Huitema Joost Pieters die tijdens de periode van besmettelijke ziekten te Heeg  een paard  verloren is,  jaar 1822 (1)

6711

248 blz. 3

07-09-1822

Huitema Joost Pieters te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6253

28 blz.4

04-01-1815

Huitema Joost Pieters, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6101

1311

16-12-1823

Huitema Joost T. de weduwe , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6253

28 blz.4

04-01-1815

Huitema Klaas Huites, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

3701

24-D

nrs 8-14

08-02-1842

Huitema Lolkjen Pekes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

6424

584

02-12-1817

Huitema P. J. 16 is zijn volgnummer in de Gemeente Lemsterland Bataillon Inf. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8211

988-3, 37 Bladzijde 2

26-09-1839

Huitema P. te Akkrum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

5989

576 3e lijst

26-07-1814

Huitema R. P. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

5989

576 1e lijst

26-07-1814

Huitema R. S. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 7>>

27-08-1839

Huitema R. T. te Hieslum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Huitema S. S. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6101

1311

16-12-1823

Huitema Sjouke Sybes te Heeg , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6034

398

30-05-1818

Huitema Sjouke Sybes te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6711

248 blz. 3

07-09-1822

Huitema Sjouke Sybes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 4

07-09-1822

Huitema Sjouke Sybes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6253

28 blz.3

04-01-1815

Huitema Sjouke Sybes, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6711

248 blz. 2

07-09-1822

Huitema Sjouke Sybrens te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 10

27-08-1839

Huitema T. A. te Heeg staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Huitema T. H. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

5672

84

15-11-1894

Huitema T. R. de weduwe >>zij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V. “Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer  die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)

8225

1253-13, 15

10-12-1839

Huitema Taeke Karstente Harlingen wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

5666

Jaar 1885 akte 19

Huitema Tjitse---- Wal van der Anske en Huitema Tjitse te Oosterlittens   maken bekend dat zij een stoombootdienst zal uitoefenen van Oosterlittens op Franeker, Sneek, Harlingen, Bolsward Leeuwarden de aankondiging en vertrek en tarief aanwezig, enz. jaar 1885 (3)

5666

19

19-11-1885

Huitema Tjitze Oosterlittens Dienst Oosterlittens op Leeuwarden, Dossier met Advert enties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1885

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 8

27-08-1839

Huitenga J. J. te Tjerkwerd staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6089

1194 blz. 18    23-12-1822

Huitenga Lyckle Jurjens hij is overleden en wordt vermeld in een document als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

9725

Deel 2

Blz. 180 

00-00-1898

Huitenga Yde , Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9182

44 / 612

30-12-1915

Huitenma H. T. voorzitter van de Nederduits Hervormde Kerk te Jutrijp hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

6633

1396

09-11-1814

Huites Enne,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. (Willem) Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)

6628

811

08-05-1814

Huites Fokke staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd  Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)

6383

61

02-04-1814

Huites Pieter de weduwe te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6262

946-2

30-09-1815

Huites Tjerk moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

5675

60 en 74

07-03-1918

Huiting B. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

6026

595

02-09-1817

Huiting Hendrik Sanders † staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4)

6261

900-2

04-09-1815

Huitinga Auke H., hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

8220 

1137/13

Blz. 1

06-11-1839

Huitinga J. J. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8308

1070-8

365-407

28-10-1840

Huitinga J. J. te Tjerkwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

2086-14

01-11-1840

Huitinga Jurjen J. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6257

410-11

28-04-1815

Huitinga Rinse Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6257

410-11

28-04-1815

Huitinga Rinse Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6711

248 blz. 3

07-09-1822

Huitinga Sjouke Sybrens te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Crimineellen

26-03-1824

Huitsma Antje E., 237 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6418

255-A

00-05-1817

Huivenaar Cornelis 238 is zijn volgnummer en Gouda zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6101

1372             30-12-1823

Huiving J. fl. 375.= wegens Tractement  als ass. van de Hoofdingenieur Onderwerp: een door de Alg. Rekenkamer finaal verevende certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (2)

9189

984

22-08-1919

Huizen---- ANWB , een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een verkeersbord (Wegwijzer) aan de Rijksweg Leeuwarden naar Groningen  ten oosten van Zwartkruis aan het begin van de weg naar Veenklooster , met een tekening (Blauwdruk) met de situatie ter plaatse, en een voorbeeld bord ( Model-Wegwijzer zoals er geplaatst gaat worden met de plaatsnamen   Lage Vuursche, Baarn, Amersfoort , Utrecht , Laren,  Huizen paal no. 2017. jaar 1919 (14)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Huizen S. H.  te genum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/11

20-09-1841

Huizen S. H. te Genum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3

8211

988-3, 11

Bladzijde 1

26-09-1839

Huizen S. H. te Genum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6833

38-D deel 2

Blz. 20

06-02-1824

Huizen ter H. te Vierhuizen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6087

945

11-10-1822

Huizen van der L. W. betaling van fl. 209 voor de 1e termijn van herstellingen aan de Havenwerken van Tacozijl  jaar 1822 (2)

6085

803

31-08-1822

Huizen van der L. Wouters staat vermeld in een document als ontvanger van fl. 209.=  als voorlopige vereevening voor het onderhoud en reparatien  aan de haven te Tacozijl  enz. enz. jaar 1822 (2)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Huizen van Sijbe Cornelis 101 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

9725

Deel 2

23-10-1875

Huizen….? Ameland Kapitein op de Maarten van Rossum komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)

9183

1198

05-08-1916

Huizenga Auke, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9187

1787-A

05-12-1918

Huizenga Auke, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9725

Deel 2

Blz. 167

00-00-1896

Huizenga Daniel, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Huizenga Dirk Jeldert 130 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

8375

708-5_11a

20-07-1841

Huizenga H. T. te Hallum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6627

584, 1-2, 22

30-04-1814

Huizenga S. wegens het maken van een kisten kleed wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)

6627

584, 1-2, 19

30-04-1814

Huizenga Sjoerd wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1811 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)

6627

584, 1-2, 22

30-04-1814

Huizenga Sjoerd wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Huizenga te Lioessens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8364

498/10, 16

21-05-1841

Huizenga Tjalling staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bergum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5

6830

2-A

17-01-1824

Huizenga Ybele Rienks Gewezen Schoolonderwijzer te Zwaagwesteinde en hij wordt waargenomen door Meer Paulus Berends van der Schoolonderwijzer te Zwaagwesteinde. Jaar 1824 (3)

6866

04-02-1825 18A

Huizing J. hij staat op een document dat hij geld tegoed heeft (ontvangt) van de Heer Inspecteur Generaal Administratien van den Waterstaat enz. jaar 1825 (1)

8211

983/7

Deel 1

24-09-1839

Huizing L. de weduwe, 41 is haar volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)     

8384

920-20

17-09-1841

Huizinga  Abel Albert * Leek 06-03-1817, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

8375

727-3

24-07-1841

Huizinga  Liebe---- Kingsma Eeltze (Eelse) A. Landbouwer te Metslawier ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar onder andere hij vermeld dat het vlees voor de verkoop geen waarde meer had hij dit aan een zekeren behoftigen en armoedig gezin van Liebe Huizinga Slager en Vleeschhouwer te Lioessens enz.  en staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland  het betreft een proces verbaal wegens het Frauduleus slachten van een Vaars, wordt ook in genoemd dat Liebe Huizinga die na zijn verklaring onderwijl is overleden de Bekeurders waren de Commisen Rijpma Sijbrand en Vries de Leendert enz.  jaar 1841 (19)

6098

928

27-09-1823  

Huizinga  Y. R  ---- Nieuwenhuis W. S.   is benoemd tot  percepteur in de gemeente van Ternaard door zijn vertrek als Onderwijzer te Oenkerk is deze post vacant geworden en voorgesteld voor deze post zijn: Koopman A. en Wal van der A. J.,  Brouwer J. L. die zeer geschikt lijkt door Huizinga  Y. R  , er wordt ook in genoemd Habbema B. H., mevr. Heemstra,  de heer Boelens, de heer Wilhelmy,   de schoolopziener  4e district Ferf H. N.er is veel verschil van mening wie deze post zal krijgen en dat wordt uitvoerig verteld in dit document jaar 1823 (8)

6101

1338

23-12-1823

Huizinga ….? van beroep Timmerman, wordt genoemd in Pruiseau de Waubert Fransch  van beroep Kostschoolhouder  te Leeuwarden Onderwerp: een verzoek om vermindering aanslag belasting enz. bijgsloten een lijst van de Kosten tot onderhoud van zijn huis van de jare 1816 tot en met 1821 jaar 1823 (5)

8280

517-11,

47-49-50

19-05-1840

Huizinga A. J. te Woudsend wordt als Schatter der Belastingen in een document genaamd Staat houdende de opgave van het bedrag der Belooning  van 10 centen toekomende aan de Rijks Schatters voor de Personele Belasting over het Dienstjaar 1839-1840 wegens Taxatiekosten welke niet ten laste van de Schatplichtigen zijn gebracht uit hoofde van onbelastbaarheid der Perceelen in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8210

958/2 211

Bladzijde 3>>

17-09-1839

Huizinga A. L. te Surhuizum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6071

475-b

15-06-1821

Huizinga Aalke gedetineerd te Leeuwarden, Hij komt voor in een document genaamd: Aanmerkingen opzigtelijk gerechtskosten, door regterlijke autoriteiten in de Provincie Vriesland  Toegestaan, en  door den Gouveneur aldaar geviseerd Dienst Jaar 1820 in dit document wordt verteld of ze recht hebben op uitbetaling wegens getuigenis in een rechtzaak te Leeuwarden en een uitvoerig onderzoek,  ook wat ze voor werk doen, jaar 1821 (4) dossier (8)

8308

1066-13

28-10-1840

Huizinga Albertus Cornelis * 1812 Eenrum staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. jaar 1840 (6)

8364

489-6

1+17

18-05-1841

 

Huizinga Auke Jans staat in een document Controle Bolsward met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (2)

8364

489-6

1+15 en 16

18-05-1841

 

Huizinga Auke Jans staat in een document Controle Lemmer met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

8364

489-6

1+13 en 14

18-05-1841

 

Huizinga Auke Jans staat in een document Controle Sneek met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

8379

796-5

13-08-1841

Huizinga Auke Jans;  betreft het benoemen van een rijksschatter der belastingen, komen ook in voor  Alta Pier D., Werf van der Hendrik Koopman te Bolsward, met hun handtekeningen en  Kingma Marten,   jaar 1841 (9)

8210

958/2 211

Bladzijde 8>>

17-09-1839

Huizinga D. J. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Huizinga D. W. Bolloper van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9186

10

03-01-1918

Huizinga Dirk, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Huizinga Doede, 169 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6382

79 nr. 58

31-03-1814

Huizinga Doede, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

6871

22-03-1825

11/1-C

Huizinga Douwe Jans te Westdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6631

1151

07-09-1814

Huizinga E. R. is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op Vrijdag weder zoals voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de ooghouding van de belangens der Handeldrijvende en Neringdoende Ingezetenen  deze Stad U deswegen te dienen enz. jaar 1814 (8)

5982

1770

24-12-1813

Huizinga Eeltje---- Fritz J. H. en Raam H.  beide te Sneek en de opzichter Huizinga Eeltje te Groningen de prefect verzoekt nogmaals aan het arr. te Sneek te gelasten om met de executie enz. enz. jaar 1813 (2)

5982

1721

06-12-1813

Huizinga Eeltje te Groningen woonachtig, Postrijder van Professie twee waarschuwingen om betaling door middel van Executie tot betaling gedwongen enz.  jaar  1813 (2)

6001

684

27-07-1815

Huizinga Fettje---- Bijvoets Adrianus geeft te kennen dat hij verkeerd is aangeslagen voor de belastingen enz. enz. wordt ook in genoemd Huizinga Fettje , jaar 1815 (1)

6261

900-3

04-09-1815

Huizinga H. K. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

8386

949/11

20-09-1841

Huizinga H. P. te Hallum, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 11-1

19-06-1840

Huizinga H. T. te Hallum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

6276

1102-17

18-12-1816

Huizinga Haring J.,Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6628

788-4

16-06-1814

Huizinga Haring Jans staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)

6276

1102-9

18-12-1816

Huizinga Hend’k T.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

9187

735

07-06-1918

Huizinga Henderikus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9183

1198

05-08-1916

Huizinga Hendrik, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6063

729

18-10-1820

Huizinga IJbele Rienks  hij bezit de 2e rang Schoolonderwijzer en is aangesteld op de school te  Bergum jaar 1820 (1)

6100

1152

18-11-1823

Huizinga IJbele Rienks , hij is aangesteld bezittende de 2e rang van Schoolonderwijzer te Hardegarijp ook genoemd de schoolopziener Ferf H. N. te Bergum enz. jaar 1823 (1)  

5994

1061

31-12-1815

Huizinga J. F. hij is borg voor Boekema W. J.  Hij heeft ingeschreven  voor de aanbesteding en is de voordeligste voor levering van Witte Kool  aan de gevangenis van Leeuwarden en mag dan ook leveren met de aanneemsom jaar 1815 (4)

8210

958/2 211

Bladzijde 3

17-09-1839

Huizinga J. J. te Buitenpost, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6382

79 nr. 26

31-03-1814

Huizinga J. M. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

8356

328/27- 9            03-04-1841

Huizinga J. nr. 212

6383

133, 134, 135

09-05-1814

Huizinga Jacobus Thomas---- Staedel van ….? Majoor Commanderende het 2e Regiment Ligte Dragonders, 8e Compagnie . Onderwerp een onderzoek naar Zee van der Jan geboren 18-02-1791 te Gorcom en Huizinga Jacobus Thomas geboren 01-02- 1795 te Rein in Vriesland, maar zijn in deze gemeente (Sneek) niet te vinden zij zijn op 17 april 1814 gedeserteerd uit Utrecht aanwezig van beide het signalement voor de opsporing enz. Jaar 1814 (4)

9421

803,  17/92

12-02-1912

Huizinga Jan Akkerwoude/ Groningen/ Murmerwoude Veldwachter, jaar 1912

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Huizinga Jan S., 47 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Huizinga Jan S., 73 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

9921

8

19-10-1882

Huizinga Jan Veldwachter te Driesum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6864

26/1-C

 no.  26

07-01-1825

Huizinga Johannes Binnes  te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6066

 

31

11-01-1821

Huizinga K. S.---- Terpstra P. D., wonende te Leeuwarden wijk A no. 57 ter bekoming van het aan den lande verschuldigde door hem heb ik Roorda E. Ontvanger der Directe Belastingen te Leeuwarden mij verpligt om na gedane sommatie, wil gaan verkopen zijn boedel en heeft de Deurwaarder Huizinga K. S. vergezeld door de getuigen Brugmans Joh. en Weeber Joh. J. begeven naar eerstgenoemde woonplaats dan volgt een lijst van in beslag genomen te verkopen goederen enz. jaar 1821 (4)

6066

 

31

11-01-1821

Huizinga K. S.---- Zeef van der G. wonende te Leeuwarden  wijk L. no. 18 ter bekoming van het aan den lande verschuldigde door hem heb ik Roorda E. Ontvanger der Directe Belastingen te Leeuwarden mij verpligt om na gedane sommatie, wil gaan verkopen zijn boedel en heeft de Deurwaarder Huizinga K. S. vergezeld door de getuigen Brugmans Joh. en Weeber Joh. J. begeven naar eerstgenoemde woonplaats dan volgt een lijst van in beslag genomen te verkopen goederen enz. jaar 1821 (4)

6254

140-A blz.15

17-01-1815

Huizinga Marten betaald jaarlijks fl.  enz.uit een Huis in de Kleine Kerkstraat enz. en wordt vermeld in de Grote Grondpachten  die weer staan  op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60)

9187

890

04-07-1918

Huizinga Petrus, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9180

642

07-04-1915

Huizinga Petrus, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6028

810

13-11-1817

Huizinga Pier Uilkes Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

9187

1787-A

05-12-1918

Huizinga Pieter, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6027

711

11-10-1817

Huizinga R---- Nauta F, Huizinga R., en Sybrandy K. betreft hun bezoldiging  van 450 gulden per jaar 1817 (1)

5999

437

09-05-1815

Huizinga R,----Faber P.  gewezen ontvanger te Kollum onderwerp de executie van zijn boedel , wordt ook genoemd Huizinga R,  Deurwaarder en Gorter H, Timmerman jaar 1815 (1)

6001

682

27-07-1815

Huizinga R.  van beroep Deurwaarder bij de Directe Belastingen en een door hem ingeleverde declaratie wegens het controleren van de divisie Hindelopen ook vermeld uitbetaald aan de heer Jorissen ….? Controleur wegens reiskosten gemaakt wegens de verificatie van de Kas van de toenmalige Ontvaner Faber P. enz. jaar 1815 (2)

6008

82 blz. 5        03-02-1816

Huizinga R. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6870

18-03-1825

11/2-A

Huizinga R. te Leeuwarden hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

6098

855

06-09-1823  

Huizinga Rindert te Leeuwarden,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)

6025

511

06-08-1817

Huizinga Rinnert------ Nauta Thomas,  Huizinga Rinnert en Sybrandy Klaas alle drie Deurwaarder  te Leeuwarden . Onderwerp: hun tractement van 450 guldens jaar 1817 (5)

6629

841

01-07-1814

Huizinga Rinnert Sijbrens Bode bij het Departementaal Bestuur van Vriesland staat in een document van de Secretaris van Staat aan de Gouverneur met de vraag of voornoemde opnieuw is geemployeerd enz. jaar 1814 (2)

6382

79 nr. 82

31-03-1814

Huizinga S. G. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

8211

988-3, 26

Bladzijde 3

26-09-1839

Huizinga S. te Lioesens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 26,3

19-06-1840

Huizinga S. te Lioessens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8280

526-1, 26,2

22-05-1840

Huizinga S. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8220 

1137/9

blz. 2

06-11-1839

Huizinga Samuel Jans een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

6622

2125

00-12-1813

Huizinga Sibrandus hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Huizinga Sijbren, 659 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6028

810

13-11-1817

Huizinga Sjouke P. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6026

652

23-09-1817

Huizinga Sjouke P. staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6833

27-A, 3

06-02-1824

Huizinga T. de weduwe te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

8210

958/2 211

Bladzijde 3

17-09-1839

Huizinga T. J. te Buitenpost, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Huizinga te Groningen als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6003

779

06-09-1815

Huizinga Tetje  met een aanslag van f.5-1-12 en deze is verkeerd ingebracht terwijl dat moet zijn f. 11-6-4  jaar 1815 (2)

6261

900-5

04-09-1815

Huizinga Ulbe Jans, Hij is lid der raad der Gemeente Oosterend en tekend mede het document betreffende; Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

8364

481-4

17-05-1841

Huizinga W. D. van beroep Kuipersknecht te Leeuwarden het betreft een antwoord op zijn request dat zijn huisvrouw Jorna Doetje Floris zich thans bevindende in de kolonien der Maatschappij van Weldadigheid zij mag daar worden ontslagen en dat haar man een oppassend man is bezwaard met een huisgezin van drie nog jonge kinders enz. jaar 1841 (2)

6056

213

25-03-1820

Huizinga W. S. hij staat vermeld op een document van zodanige vaste goederen  enz. enz. enz.    op de