Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

 

 

‘ Voor IJ zie ook onder de Y

8384

907-16

13-09-1841

Ibbotson C. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2)

6071

516

27-06-1821

Idaarderadeel---- Onderwerp:  Leden van de raad van de Grietenij Utingeradeel,  bewijzen en inlichtingen  dienende tot staving van de grenzen  tegen Aengwirden de volgende inlichtingen zijn gekomen ten 1e  bewijzen noiet alleen de gedrukte kaarten van Utingeradeel maar ook van Aengwirden door Schotanus a Sterringa in 1593 en Halma Francois in 1718  en  tot bewijs dat Lycklama a Nijeholt  Jonkheer,  verder wordt genoemd Tjallebert en Oldeboorn, Haskerland, Luinjeberder schar of kamp, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis van Leeuwarden, Wijnjeterp en Opsterland, Idaarderadeel, Rauwerderhem, Terkaple, Idaarderadeel, Smallingerland  en Doniawerstal getekend door Wier v.d. R. R., Boersma P. S., Rijpkema T. T. , Hesling W of H. ,  Hoytema P. S. en Visser Sake M. en Luxwolda M.   jaar 1821 (7)

8386

951/7

25-09-1841

Idaarderadeel---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)

8380

833-2

24-08-1841

Idaarderadeel----- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 

6092

241

21-03-1823

Idaarderadeel---- Verveening: Onderwerp, de Bepalingen en Voorzorgen  enz. enz. verleend wordt  tot het voortzetten  der in de Gemeente Kollumerland  en Nieuw Kruisland  en Idaarderadeel  bestaande verveeningen  jaar 1823 (8)

8384

908/2

14-09-1841

Iddekinge van Berend  betreft een uitgegeven certificaat, jaar 1841 (1)

6683

2 deel 2

Blz. 5

04-01-1819

Iddekinge van T. A. (Mr.) te Amsterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6395

402

01-05-1815

Iddekinge van T. A. , een document waar zijn naam onder staat betreffende de Nederlandsche Krijgslieden, Brave verdedigers van het Vaderland, getrouw aan uwer Koning  Staat gij gereed, om, onder de Vanen van Willem van Oranje, te strijden enz. jaar 1815 (2)

6683

2 deel 1

Blz. 4

04-01-1819

Iddekinge van T. A. Ouderling te Amsterdam tot Secundus van de Commissie tot de zaken van de Waalsche Kerken als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

8386

949/6-4

25-09-1841

Idema  F. te Hijlaard Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

6633

1447

15-11-1814

Idema  Vaarts  Brug---- Tiumelaar (Tuimelaar) met terugzending van zijn  requeste  houdende verzoek om zeker Bruggetie genaamd Kostverloren en gelegen in de Departementale weg tusschen de zogenaamde Idema  Vaarts Brug en de Schans onder Heerenveen ten hunne kosten te mogen herstellen enz. jaar 1814 (2)

6092

249

24-03-1823

Idema de weduwe, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolswardmet  8 kolommen o.a. beroep,  veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz. jaar 1823 (5) dossier (9)

6000

578-c

17-06-1815

Idema Jouke Johannes, Komt voor op een lijst met gevangenen die in 1815 in het Huis van bewaring te Heerenveen zitten jaar 1815 (2)

6253

28 blz.3

04-01-1815

Idema Stientje Klazes, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6254

112

25-01-1815

Idema van  M. B.---- Vuur Johannes Hendriks  te Heerenveen  dat hij in 1814 pagter is geweest van de Koemarkt te Heerenveen voor een somma van fl.  welke schoon aan de boedel  van wijlen Idema van  M. B. en dat hij voor 1815 enz. enz. en hij wegens kostpeningen van ene Jarings Antje door den enz. jaar 1815 (4)

6030

31

13-01-1818

Idema van M. B.  ---- Boer de A. Y. Deurwaarder die enige goederen in arrest genomen ten huize van Mevrouw de weduwe van Idema van M. B.  te Heerenveen, en ook bij de heer Leer Benjamin Zadoc  te Heerenveen  i.v.m. verschuldigde lasten tot verkoop van in beslag genomen goederen enz. jaar 1818 (1)

6010

224

08-04-1816

Idema van Martinus Bouricins de weduwe---- Wielandt Jarig Tadema, Metz Petrus Johannes en Wielandt Jarig Tadema gecommiteerden  van de weduwe Idema van Martinus Bouricins betreffende huurcontract  van de lokalen in huizinge no. 34  Heerenveen dit doument wordt ondertekend door de griffier van Heerenveen de heer Wielandt J. T. en Semler F.  jaar 1816 (3)

6010

219

08-04-1816

Idema van Martinus Bouricins---- Voss van Sophia Angenis Beatrix weduwe van Idema van Martinus Bouricins,  Eekma Klaas Procureur treed als gemachtigde op, onderwerp een  huurcontract  van de lokalen in huizinge no. 34  Heerenveen ten bedrage van fl. enz. enz. jaar 1816 (6)

6019

126

27-02-1817

Idema van Martinus Bourins----- Eekma Klaas  is gemachtigde  van Voss van Sophia Angenis Beatrix weduwe van Idema van Martinus Bourins die weer de voogd over haar minderjarige kinderen is  Onderwerp;   een Huurcontract  aan de Schout en leden van de raad van Heerenveen  van 4 lokalen en zolder enz. enz.  Huizing 34 te Heerenveen uitzicht hebben de op de Koemarkt enz. enz. jaar 1817 (6)

8350

175/27-9

21-02-1841

Idema van Willem Hendrik Bouricius wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur van Ǽngwirden in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Zeven Grietenijen & de Stad Sloten Contributie/Zeedijken bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz. jaar 1841 (12)

6418

255-BB

01-06-1817

Idema Wijbe Johanes 148 Oostermeer is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8375

708-5_26a

20-07-1841

Idsardi  E. te Metslawier staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8359

377/28, 14

19-04-1841

Idsardi Abe Willems wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland  de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel  met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (5)

8210

958/2 211

Bladzijde 8>>

17-09-1839

Idsardi AE. W. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8364

502-495-16

21-05-1841

Idsardi Ǽbe Willems hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)

8210

958/2 211

Bladzijde 8>>

17-09-1839

Idsardi D. P. te Hantum vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8386

949/26

20-09-1841

Idsardi E, te Ee, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8210

958/2 211

Bladzijde 8

17-09-1839

Idsardi E. I. te Metslawier staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6383

92  

23-04-1814

Idsardi E. J. te Wierum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6252

1186-1 t/m 4

29-11-1814

Idsardi E. S.? , Vermeld op een request wat terug is gekomen van  de Gouveneur van Vriesland en daar weer dit antwoord op enz. enz. Het verwonderd ons =(De Schout van de Gemeente Nes) dat er tekenaars gevende worden die zig als voorgangers van anderen hebben verstout om de menigte tot oproer aan te sporen en na dwaas genoeg zijn geweest om te klagen over een onbillijke aanslag en eenige leden van het bestuur gedwongen hebben om de klok te luiden, en de Kasteleins van Nes en Wierum om te Tappen, zoo datzelfs op order van het kleinste kind een borrel moesten tappen en lange pijpen uitreiken en bij Hartmans H. J. te Wierum zijn alle glazen ingeslagen Enz. enz. waarvan Jans Freerk te Wierum de aanvoerder was en ook binnen de huizinge enz. enz. , de jonge vrouw zig zwanger bevindende  heeft hij met moord en  en dood bedreigd enz. enz.  in Nes is onder aanvoering van Reitsma G. P. en Visser Jan Douwes enz. heeft de heer Predikant gedwongen om ten kanzel te treeden enz. enz. ook heeft Reitsma G. P de Bode Zoedema R. W. te knijpen en te dwingen  Enz. enz getekend door de Raad der gemeente . Doedema D. W., Hogstra B. D.  Schregardus  Fredrik, Hatmans H. D., Idsardi E. S.?, Bosch K. P., Feenstra S. P., Fokkens Tewes Doedema R. W. en de Schout  Wijnia H. M. jaar 1814  (6) dossier(11)

8375

708-5_26c

20-07-1841

Idsardi E. te Ee staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

         radeel

Idsardi E. te Metslawier staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 26,2

22-05-1840

Idsardi E. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6252

1186-8

29-11-1814

Idsardi E?. J. hij tekent als  Gemeenteraadslid van Nes het volgende document: , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

8210

958/2 211

Bladzijde 7>>

17-09-1839

Idsardi F. J. te Betterwird staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8308

2086-15

01-11-1840

Idsardi Former Jans staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6245

430

16-05-1814

Idsardi Ids  hij ondertekend samen met de Schout en de Leden van de Raad der Gemeente Holwert een document betreffende een reglement ter bestrijding der uitgaven van genoemde gemeente enz. jaar 1814 (3)

8359

377/28, 3

19-04-1841

Idsardi Ids Pieters wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6034

398

30-05-1818

Idsardi Ids te Holwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8210

958/2 211

Bladzijde 7>>

17-09-1839

Idsardi J. I. te Betterwird staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6626

515

12-04-1814

Idsardi J. T.  ---- Herkes Dirk met zijn vrouw Foekjen, gedurende hun huwelijk te Hantum zijn verjaard aldus geven de Armvoogden Gorter G. C. en Idsardi J. T.   van Betterwird met alle eerbied te kennen in een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat zij uit dien hoofde ondehoud hebben genoten en dat zij vervolgens van daar zijn vertrokken naar Betterwird enz. en dat gedurende hun verblijf te Beterwird hunner dochter Aukje is geboren en Dirk Herkes aldaar is overleden en dat de weduwe met haar dochter weer naar Hantum is vertrokken enz. jaar 1814 (5)

6266

71

30-01-1816

Idsardi J. T. hij ondertekend het navolgend document >> Rintjema Binne Tjerks, van beroep  Huisman te Bornwird , Hij ontvangt zijn request terug met als antwoord dat  zij van oordeel zijn dat de aanslag  waarover hij zig beklaagd wel en Billijk is  omdat als een huisgezin van woonplaats veranderd naar een andere plaats zij de voor en nadeelen daarvan moeten dragen ondertekend door de Schout en Gemeentenraden van de Gemeente Holwert enz. jaar 1816 (1)

8211

988-3, 26

Bladzijde 5

26-09-1839

Idsardi J. te Metslawier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8210

958/2 211

Bladzijde 8>>

17-09-1839

Idsardi J. W. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6101

1355

29-12-1823

Idsardi Jan Idses---- Bonga Monte Johannes  en Idsardi Jan Idses van de commissie en  zij hebben voorgesteld tot Schatters Jong de Sybren Klazes Landbouwer te Holwerd, Bosch Auke Douwes Landbouwer onder Betterwird enz. jaar 1823 (1)

8350

175/27-21 21-02-1841

Idsardi Jan Idses te Bornwirderhuizen wordt vermeld als lid van het Polderbestuur van Westdongeradeel in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Polderbestuur van Oost en Westdongeradeel bestaat uit enz.,  jaar 1841 (6)

6417

192B

04-05-1817

Idsardi W. I.  Assessor van Westdongeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)

6830

7-A

15-01-1824

Idsardi W. I. (Willem Idzes) Grietman van Westdongerradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een zzebrief uitgegeven aan Haantje Johan Schipper op de Kornelia, een Meetbrief aan Visser Wigle Anne & zn. te Workum Eigenaar van de Kornelia en Boontje W. te Texel Stuurman op de Kornelia enz. jaar 1824 (3)

6417

207

17-05-1817

Idsardi W. J. Assessor van Westdongeradeel Grietman van ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)

6416

107

27-03-1817

Idsardi W. J. Assessor van Westdongeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)

6416

137

09-04-1817

Idsardi W. J. Assessor van Westdongeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende bewijsstukken de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)

6416

160

19-04-1817

Idsardi W. J. Assessor van Westdongeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat hij een tiental vrijwilligers kan voordragen voor de Nationale Militie en dat er een loting zal plaats hebben enz. jaar 1817 (1)

6424

641D

19-12-1817

Idsardi W. J. Assessor van Westdongeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. dat Peima Worp1e Luitenant heeft de eed afgelegd en Banga H. P.  2e Luitenant  bij de Rustende Schutterij verzoekt om ontslag jaar 1817 (1)

6069

299 + 321 + 325

13-04-1821

Idsardi W. J.---- Harmens Wijger Russich Consulair Agent schrijft en ondertekend een brief met als onderwerp dat er van het Russische Brikschip Helena met Capitein Dithman G. F.  op den 17e februari dezes jaars op de gronden van Ameland gestrand betreft toestemming tot de verkoop van de geborgen goederen enz. tevens een document betrefende de Jammerklachten van de Capitein wegens onmedogen behandelingen hem en zijne mede schip breukelingen in Holwert aangedaan de  Grietman van Westdongeradeel,  Idsarsi W. J. (Willem J.) ondertekend dit document en deeld de Gouverneur mede wat er gebeurd is enz.  jaar 1821 (6)

6089

1199 blz. 3       26-12-1822

Idsardi W. J. te Ternaard, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6046

307

03-05-1819

Idsardi Willem  Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van de weduwe van Thijssens Marten  en ten huize van Jong de Freerk Sipkes waaronder een bijbel met Gouden haken  op de eene Haas d. A.  en de andere anno 1726  zijnde deze goederen geborgen door Schregardus Frederik Eelzes. Post Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk Sipkes, Zeilinga Minne Martens, Mans Willem Riemerens, Vries de Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, Post Weeltje Arends, Visser Ate Jans en Visser Auke Cornelis en ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de in en uitgaande regten te Pazens en Zandbergen van Michiel, Hayema Marten Hayes commissen bij de accijnsen afgesloten enz  jaar 1819 (13) 

8359

377/28, 14

19-04-1841

Idsardi Willem Idsardi wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland  de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel  met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (5)

8359

377/28, 3

19-04-1841

Idsardi Willem Idsardi wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8350

175/27-11

21-02-1841

Idsardi Willem Idses wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur der Contributie Zeedijk van de Grietenij Westdongeradeel,  jaar 1841 (6)

6385

143

06-07-1814

Idsardi Willem Idzes hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6401

 

859-1+10

10-10-1815

Idsardi Willem Idzes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Idsardi Willem Idzes te Westdongeradeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6636

152

13-02-1815

Idsardij Ids---- Bierma H. J.  Schout van de Gemeente  Holwert ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  dat door het versterven van Heeringa Pieter Gosses en het benoemen van Kleffens van Nicolaas tot onderschout en het vertrek van Tolsma Reindert Jans naar Hallum en het bedanken van Idsardij Ids  en daar Heeringa Dirk Gosses ongeveer een jaar de vergaderingen niet heeft bijgewoond en een man is van zeer slecht levensgedrag en altijd beschonken  enz. jaar 1815 (1)

6252

1176-12

06-12-1814

Idsardij Jan , hij betaald F.202-5—aan de Armenkas van De Gemeente Holwert dorp Betterwird voor den Jare 1812----: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Betterwird over voorgaande jaren  benevens die van 1814   te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)

6013

382

02-07-1816

Idsardy Eelke----- Harinxma thoe  Slooten  van  A. Dijkgraaf en Wijnia B. Dijksgedeputeerde beide overleden voor hun post wordt voorgedragen  Cats Pieter Gedeputeerde te Leeuwarden, Hartmans H. D. Gedeputeerde te Nes en Idsardy Willem Gedeputeerde te Hantum , Posthumus Rinse Vrederechter te Ternaard, Idsardy Eelke Landbouwer te Wierum en Hartnmans Cornelis Landbouwer te Wierum aar 1816 (2)

6082

453

03-05-1822

Idsardy W. Idzes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6013

382

02-07-1816

Idsardy Willem----- Harinxma thoe  Slooten  van  A. Dijkgraaf en Wijnia B. Dijksgedeputeerde beide overleden voor hun post wordt voorgedragen  Cats Pieter Gedeputeerde te Leeuwarden, Hartmans H. D. Gedeputeerde te Nes en Idsardy Willem Gedeputeerde te Hantum , Posthumus Rinse Vrederechter te Ternaard, Idsardy Eelke Landbouwer te Wierum en Hartnmans Cornelis Landbouwer te Wierum aar 1816 (2)

6249

 

870-B

15-09-1814

Idsari Ids ondertekend een document als Schout, Onderschout en Gemeente Raden van Holwert betreffende gemeente Goederen, Belasting, Armenbestuur enz. jaar 1814 (2)

6295

699-2

17-11-1819

Idsarsi W. I. (Willem Idzes) ---- Tjallinga P. Z.  President en Boer de Jacob M?. Secretaris bij de Krijgsraad dienst doende Schutterij te Harlingen beide ondertekenen een rekening van Ontvang en Uitgaaf tevens het verzoek tot een Personele Omslag over de In en opgezetenen van het dorp Raard  Ondertekend door Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel  en  Rodenhuis Y. (Ype) Burgemeester van Harlingen enz. jaar 1819 (7)

6046

405

21-06-1819

Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel als waarnemend Strandvonder is overgegaan tot tot nadere herziening en beschrijving van  de vaten Meekrap  door de Visserslieden van Nes gevonden in de Noordzee uit een Galjas Schip enz. verder een lijst met de aard der goederen met de huismerken erbij. Enz. jaar 1819 (10)

6055

83

05-02-1820

Idsarsi W. I. (Willem Idzes) Assessor van Westdongeradeel hij stelt op de rekening en verantwoording der Strandgoederen van het Galjas Schip ’t Goed Fortuin, verder worden genoemd de contantengenoemd bij het lijk van mejuffrouw Seijffarth ….?

Hoekstra G. F. en Visser Auke Corn. ontvangen als bergers hun deel Jaar 1820 (7)

6021

201, 6, 7

03-04-1817

Idsarsi W. J. (Willem J.) de adj. Grietman van Westdongeradeel, hij maakt een staat van aangespoelde goederen op de kusten van zijn gemeente als volgt geborgen in het Moddergat onder Nes enz. jaar 1817 (2)

6830

18-A

21-01-1824

Idsegahuizum 2 personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824 

6258

630-27

17-04-1815

Idsen Symon ,  Robijns Dooytje  Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum betaald  hem voor het geleverd Hout,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1645 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

8285

615-2, 26,3

19-06-1840

Idsenga ….? te Paesens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

6383

93   

23-04-1814

Idsenga ….? te Veenwouden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8211

988-3, 40 Bladzijde 2 26-09-1839

Idsenga B. S. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8257

69/20, 2

nummer 2

20-01-1840

Idsenga Harmen Eeltjes te Rohel hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen enz. jaar 1840 (6)

6082

453

03-05-1822

Idsenga Ids Pieters, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

5997

279 en 284

24-03-1815

Idsenga S. P.   ---- Keuchenius Gosuinus Ontvanger der Directe Belastingen te Koudum hij zal niet verder worden vervolgd, dit document is ondertekend door de Advocaat Fiscaal over de Middelen te lande in Vriesland Idsinga S. P.   enz. jaar 1815 (3)

6004

858

14-10-1815

Idsenga van J. te  Leeuwarden  f. 42.10 Staat vermeld op het document van Ordonnancien uit te betalen ten zijne gunste van hem voornoemd bedrag enz. jaar 1815 (1)

6395

457

13-05-1815

Idsenga Zijtse P. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

3594

Map 88-E

04-08-1877

Idserda A. bij vonnis van het Kantongerecht te Bolsward van 31 juli j.l. veroordeeld wegens overtreding van enz. voor f. 75 of 7 dagen enz. jaar 1877 (2)

6632

 

1255

03-10-1814

Idserda Barthold Schoolonderwijzer der Jeugd te Nieuwland (te Nijland)  een verzoek van de Schout Ykema Y. J.  (Yke Johannes) van de Gemeente Nijland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  om Idserda voor een tijd van 6 weken van zijn bediening te schorsen enz. ook een verweerschrift en een Vraag en antwoord lijst aanwezig ondertekend door Idserda Barthold en Schoolopziener Visser H. W. C. A. , Reidsma A. M.  jaar 1814 (7)

3699

A-40

24-02-1834

 

Idserda Dirk Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5)

3700

40-A

09-02-1835

Idserda Dirk Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3700

40-A

09-02-1835

Idserda Douwe Jakles, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

6036

515

20-07-1818

Idserda Douwe Siekles---- Schaafsma Sjoerd Obbes te Makkum, hij neemt aan de reparatie aan de zeeweringen genaamd de Koningswerken te Harlingen voor de somma van fl. 1500 hebben de borgen gesteld Stolte Theunis Klazes te St. Anna Parochie en Idserda Douwe Siekles te Makkum jaar 1818 (4)

3699

A-40

24-02-1834

 

Idserda Douwe Siekles, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5)

6865

4-A

20-01-1825

Idserda Folkert Otto , Kastelein te Roordahuizum zijn verzoek om te mogen verloten enig goud en zilverwerk  is afgewezen enz. enz. jaar 1825 (2)

5996

151-a 

3e rij namen

20-02-1815

Idserda Otto hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6100

1087

04-11-1823

Idserda Otto, Controle Sneek    , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6627

691

11-05-1814 

Idserda Ruurd Selklis te Makkum ondertekend mede een brief betreffende  dat in de jare 1813 door het Fransch Bestuur in onse vrijheid en kostwinninge zijn benadeeld geworden door het verpagten van het zoogenoemde Makkumer en Parragaaster Hijen dewelke ons van Ouders op Ouders als vrije wateren enz. zij verzoeken of dit weer in vrijheid kan worden hersteld enz. jaar 1814 (2)

8375

708-5_40a

20-07-1841

Idserda S. D. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 40-1

19-06-1840

Idserda S. D. te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Idserda S. J. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

6404

85

14-02-1816

Idses Jacob in leven gehuwd met Jappers Aaltje----  Eidsma J. A. (Johannes Ageus) President Burgemeester van  Hindelopen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld>> Nespe  H. Solliciteur te Amsterdam ondertekend een brief aan Z. M. de Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Jappers Aaltje weduwe van Idzes Jacob oud ruim 59 jaren  hebbende 5 kinderen, 3 dochters en 2 zoonen  waarvan de oudste zoon uitlandig is zonder eenig naricht van dezelve te hebben  en haar dochters enz. en dat haar overgebleven zoon Jappers Evert haar eenigste kostwinner is en haar andere zoon Jacobs Evert geboortig van Hindelopen oud 30 jaar enz. jaar 1816 (6)

6070

430

26-05-1821

Idsinga  A. W. A. F. Onderwerp een verzoek betreffende vermeerdering van het pensioen of te wel erbij ene post begunstigd enz. hij krijgt een pensioen van 100 gulden sjaars extra. jaar 1821 (2)

9188

320

15-03-1919

Idsinga  S. Pzn. een handgeschreven brief met zijn handtekening  waarin hij vraagt aan de gemeente waar hij zig moet vervoegen om politieagent te worden, zijn beroep nu is Gediplomeerd Hoofdmelkcontroleur, is in Mil. Dienst geweest, heeft goed onderwijs genoten en is 25 jaar. Jaar 1919 (3)

6242

82,1-7a+13               07-02-1814

Idsinga  Simeon Petrus te Heerenveen Onderwerp: een handgeschreven brief met zijn handtekening een verzoek tot enz. beslissing op zijn request betreft aangeslagen voor belastingen enz..  1814 (11) 

8280

526-1, 30

22-05-1840

Idsinga ….? te Sneek als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Sneek zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6065

 

865

06-12-1820

Idsinga A. W. A. F. te Bergum wonende verzoekt aan Z. M. om een politike post, en in dit document wordt over hem geoordeeld als dat op zijn gedrag niets aan te merken is en dat hij een fatsoenlijk man is en dat hij enz.  en dat hij met de omwenteling  van de Fransen in 1795 voorstander van het Oranjehuis is gebleven met alle gevolgen van dien enz. jaar 1820 (3)

9725

Deel 2

Blz. 76

00-00-1889

Idsinga Anske Sjoerd naar Pensacolo,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)

8359

377/28, 14

19-04-1841

Idsinga Ids Pieters wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland  de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel  met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (5)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Idsinga J. W. te Knijpe wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

9180

264

06-02-1915

Idsinga Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6026

595

02-09-1817

Idsinga Johan staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4)

5983

44

18-01-1814

Idsinga Mr. T. P.  wordt benoemd als Officier bij de Regtbank te Heerenveen thans Substituut Officier aldaar enz. jaar 1814 (2)

6623

152-154

29-12-1813

01-01-1814

Idsinga S. P. officier bij den Regtbank van eersten aanleg te Heerenveen en zitting houdende en heeft de Deurwaarder Leeuwen van Eeuwe Lieuwes gedagvaard de pesonen Hazewindus Engbert Zweitzes, Hoving Jan Pieters, Aardema Jelle Jans en Oenes Sijtze alle wonende te Ureterp om ter Regtzitting te verschijnen  over hunne vergaande Brutaliteiten en Buitensporigheden door hun gepleegd enz. en hij deelt mede aan de Maire van Ureterp dat hun verscheidene processen verbaal vn de 27e dezer maand door de enz. de gepleegde brutaliteiten zijn mij zeer leed enz. jaar 1813-1814 (3)

6385

54-29

14-07-1814

Idsinga S. P. staat op een lijst met namen te designeren Schutters en plaatze van de geroijeerden op de premitive Lijst der Stedelijke Schutterij te Leeuwarden ook wordt zijn woonadres vermeld, jaar 1814 (3)

6064

 

830

23-11-1820

Idsinga van Fredrik, Oud gepensioneerd Ambtenaar thans te Bergum wonende . Onderwerp:  zijn inkomen,  wordt in genoemd Batavia,  Ned. Indie enz.  zij willen als een fatsoenlijk man leven maar dat kan niet zonder inkomen enz. jaar 1820 (2)

6624

269

08-02-1814

Idsinga van H. (Henricus) ----- Alferen van P. Predikant  hij is vertrokken als Predikant naar Ferwerd en in zijn plaats wordt benoemd Idsinga van H. (Henricus) Candidaat in de Klassis van Dockum tot Predikant te Veenwouden wordt vermeld in een document ondertekend door de Commissaris Generaal van Binnenlandsche zaken Stralen van Hendrik enz. jaar 1814 (2)

6833

38-D deel 2

Blz. 21

06-02-1824

Idsinga van H. te Baartwijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 14

16-01-1822

Idsinga van H. te Baartwijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 21

16-01-1822

Idsinga van H. te Baartwijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6070

424-15         25-05-1821

Idsinga van J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6631

1076

02-09-1814

Idsinga van J. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6632

1248

05-10-1814

Idsinga van J. hij wordt benoemd als Lid voor het Collegie van Gedeputeerde Staten  van Vriesland bij Koninklijk Besluit enz. jaar 1814 (3)

6017

781

28-12-1816

Idsinga van J. voor reiskosten hij wordt vermeld op een staat vande Minister van Binnenlandsche Zaken met een Ordonnancie te zijne gunste enz. jaar 1816 (1)

6008

82 blz. 2

03-02-1816

Idsinga van Johan staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6656

490 blz. 6

15-10-1816

Idsinga van Johan staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

6656

490 blz. 8

15-10-1816

Idsinga van Johan staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten  aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

6393

197

23-03-1815

Idsinga van M. A. gewezen Kapitein Kwartiermeester  bij het Corps vrijwilligers van de Majoor Heemstra van ….?  het betreft zijn request enz. jaar 1815 (1)

5988

521b

30-06-1814

Idsinga van S. P. ---- Faber Petrus Zilversmid te Kollum Ongehuwd  zig thans gedetineerd in het huis van arrest te Leeuwarden, een brief van de Advocaat Fiscaal Idsinga van S. P.  dat in het bijzijn van de Schout van Kollum,   Vening A. J. Provinciaal Inspecteur der belastingen en Mulier G. N. Controleur der gezegelde belastingen  dat de ontzegeling van de kas en stukken heeft plaats gehad  en het geld in gezegelde enveloppen enz een overzicht van de aanwezige zaken enz. dit stuk is ondertekend door Idsinga van S. P. , Vening A. J., Mulier G. N., Eskes B., Jorissen Jacob Vz.  Controleur der Belastingen en Groenman E. K. jaar 1814 (5

5989

543 en 546

14-07-1814

Idsinga van S. P.---- Faber P. gewezen Ontvanger van de directe belasting te Kollum thans gedetineerd in het Huis van Arrest te Leeuwarden schrijft een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat betreffende een tekort in zijn kas van 1200 Kar. Gulden enz. enz. maar dat hij vertelde dat dat behoorde tot de Gemeente kas enz. zijn broer Faber M. en zijn zwager Jansonius G. B. zullen het bedrag van 1200 Kar. Gulden aanbieden en ter dispositie stellen enz. tevens een brief van de advocaat fiscaal Idsinga van S. P. van Vriesland dat het verzoek van Faber P  in een request neergelegd is geweezen van de hand jaar 1814 (5)

6624

294

16-02-1814

Idsinga van S. P.---- Kratzsch David Christoffel Frederik thans Regter ter Instructie wordt benoemd  door de Prinse van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden enz. tot Officier in plaats van Mr. Idsinga van S. P. die benoemd is tot Advocaat fiscaal over de Middelen te Lande in Friesland enz. jaar 1814 (2)

8386

949/31

20-09-1841

Idsinga W. J. te Knijpe, Hij  komt voor in een document;  van de dubbelen der Concent biljetten  van uit anderen binnen deze Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken  in de Grietenij Schoterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6008

115

17-02-1816

Idskema Frans Jans , Landbouwer onder Nijkerk (Fr)  een request van hem met als onderwerp;  een werkbode, diensbodegeld enz. enz. jaar 1816 (1)

6020

136

03-03-1817

Idskes Pieter hij en zijn   boerenhuis wordt genoemd als herkenningspunt in de Binnen Linie in de Circumscriptie van de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Kollumerland, begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven met herkenningspunten,  Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle Grietenijen , (6)

8257

69/20, 1

20-01-1840

Idsma W. H. Bonificus ondertekend als lid der Commissie belast met het toezicht en de regeling der brandjes enz. het navolgende document en wel een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6242

79

04-02-1814

Idtzes Idtz, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)

6056

193

18-03-1820

Idzard aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6047

379

03-06-1819

Idzarda  W. Idzes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6027

724

15-10-1817

Idzarda O. ----Schelven L.  Onvanger der belastingen te Grouw hij is benoemd tot Hospitaalmeester te Bergen op Zoom en tijdelijk neemt Idzarda O. zijn functie te Grouw waar  enz. jaar 1817 (2)

6043

137

25-02-1819

Idzardi ….? Assessor een ambtelijk document jaar 1819 (2)

8210

958/2 211

Bladzijde 6>>

17-09-1839

Idzardi I. W. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6303

525

00-11--1823

Idzardi Ida Catharina Geboren Reinalda huisvrouw van Lambartus Idzardi gewezen ontvanger te Leeuwarden en als zodanig beschuldigd  en gedetineerd wegens malversatie in zijner administratie schrijft een brief aan zijne Majesteit den Koning  zij geeft met de diepste onderdanigheid te kennen dat zij bij rekeste van 2 oktober  voorgaande jaars aan zijne Majesteit enz. enz. jaar 1823 (1)

8309

1103-21,

1, 4

07-11-1840

Idzardi J. L. staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op een lijst met 6 kolommen informatie zoals huwelijksdatum en hoeveel kinderen enz. jaar 1840 (6)

8308

2086-15

01-11-1840

Idzardi Jan Idses staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6383

29

03-05-1814

Idzardi L. ---- Katwinkel ….? , de President Burgemeester van Leeuwarden schrijft dat eerstgenoemde Luitenant Colonel belast met de regeling van de Landstorm enz. verder genoemd Let van der C. N. 2e Luitenant, die gereclameerd heeft van deze benoeming te worden ontslagen uit hoofd van zijn zwak gestel enz. en de President Burgemeester van Leeuwarden stelt voor in zijn plaats te benoemen Idzardi L. en Alberda van Ekenstein W. i.p.v. de 2e Luitenant Andrea P. jaar 1814 (2)

6261

934

27-09-1815

Idzardi L. te Leeuwarden, Vermeld op de Nota van fixum der Borgtochten van onderstaande gemeente Ontvangers met hetgeen ieder derzelve daar o p heeft gefoureerd en ten achteren is jaar 1815 (2)

6252

1243

23-12-1814

Idzardi L. Zijlstra H. W. C. te Harlingen , Hij staat op een document van de ontvanger te Leeuwarden dat zijn verschuldigde borgtocht als gemeente ontvanger is gefourneerd en wel enz. enz. jaar 1814  (1)

6402

 

898

20-11-1815

Idzardi Lamb. Gemeente Ontvanger van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Beekkerk H. (Mr.) wonende  in het huis Wijk F. no. 22 de verschuldigde belasting voor de Stedelijke Schutterij niet heeft voldaan en de gemeente ontvamger wil arrest op de goederen doen enz. jaar 1815 (1)

6303

525

00-11--1823

Idzardi Lambartus---- Idzardi Ida Catharina Geboren Reinalda huisvrouw van Lambartus Idzardi gewezen ontvanger te Leeuwarden en als zodanig beschuldigd  en gedetineerd wegens malversatie in zijner administratie schrijft een brief aan zijne Majesteit den Koning  zij geeft met de diepste onderdanigheid te kennen dat zij bij rekeste van 2 oktober  voorgaande jaars aan zijne Majesteit enz. enz. jaar 1823 (1)

6669

415-a

22-10-1817

Idzardi Lambertus Gemeente Ontvanger van Leeuwarden staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6080

304

27-03-1822

Idzardi Lambertus---- Plaats van der Jan Daniel , hij beklaagd zich dat hij als gelastigde van de heer Pot ….? te Rotterdam voor kostgeld enz. van den alhier (Leeuwarden) in het Blokhuis gedetineerde Boer de Jan Jans  enz. enz. enz. verder worden genoemd Idzardi Lambertus jaar 1822 (3)

6303

555

17-11-1823

Idzardi Lambertus---- Renalda Catharina huisvrouw van Idzardi Lambertus Onderwerp: haar rekest enz. jaar 1823 (1)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Idzardi Lambertus, 1 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8285

615-2, 26,3

19-06-1840

Idzardi R. te Metslawier wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8214

1036/14

10-10-1839

Idzardi W. hij zweere getrouwheid aan den Koning en gehoorzaamheid aan de wetten van den staat, alsmede dat ik om te bekomen mijne bediening als klerk enz. zal ik dit document ondertekenen  enz. jaar 1839 (4)

6624

211

25-01-1814

Idzardi W. J. ---- Bakker Pieter Jans wonende te Ternaard  medelid aan de raad der Gemeente wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van Idzardi W. J.  Schout van de Gemeente Ternaard bij zijn afwezigheid enz. en Oudshoorn van Gijsbertus  wordt voorgedragen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (1)

6060

480

06-07-1820

Idzardi W. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6645

861

30-10-1815

Idzardi W. J. Adjunct Schout van Ternaard en Bakker P. J., Hiemstra G. F. en Hannema G. J. leden van de Gemeenteraad en Martens M. Schoolopziener van het 3e Schooldistrict in Vriesland ondertekenden een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat ons is gebleken is dat de persoon van Bouwma Folkert wonende te Oudehorne de meest geschikte kandidaat voor de schoolonderwijzer van Foudgum is  i.p.v van de vertrekkende onderwijzer Ploeg van der Tjitse Paulus enz. jaar 1815 (2)

6632

 

 

1228

26-09-1814

04-10-1814

Idzardi W. J. en Bierma H. J. (Hessel Idses) beide Schout van de Gemeente Ternaard en Holwert ondertekende een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende dat zij heden de kerkvoogden  en kerkenraden  van de Hervornmde gemeenten Hiaure en Bornwird en van Foudgum en Raard hebben opgeroepen ten einde met elkander te Delibereeren over de agterstallige tractementen van de Heeren Predikanten enz. jaar 1814 (1)

6070

424-15         25-05-1821

Idzardi W. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6394

275

07-04-1815

Idzardi W. J. Schout van Ternaard ondertekend een ambtelijke brief aan de Gouverneur van Vriesland jaar 1815 (1)

6627

668

09-05-1814 

Idzardi W. J. Schout van Ternaard ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van de Armvoogden  Boomsma K. K., Douma D. J. beide ondertekenen het request als Armvoogden van Betterwerd/Hantum betreffende het onderhoud van Dirks Aukjen  jaar 1814 (2)

6251

1073

30-10-1814

Idzardi W. J., Hij tekent als Schout van Westdongeradeel het volgende document: hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Brantgum over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

6388

34          04-10-1814

Idzardij Eelke---- Hartmans Hartman Dirk Landbouwer te Nes dat hij de aanstelling tot Kapitein bij bij de Landstorm te Wierum heeft bekomen niettegenstaande dat hij te Nes woonachtig is enz. enz  en dat hij vind dat daar ook Bloemsma B. Koopman enz. en Idzardij Eelke Landbouwer en zijn broeder Hartmans Corn’s Landbouwer enz. hij ondertekend deze brief enz. jaar 1814 (1)

6711

248

07-09-1822

Idzega een lijst met ca. 100 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6691

246

00-00-1819

Idzega Lijst met  2 namen van de eigenaren van aan Miltvuur gestorven Koeien, in Oudega, Idzega, Gaastmeer, Heeg, Hommerts, Jutrijp, Indijken, Smallebrugge, Broek, Tjerkgaast, Teroele, Follega. Jaar 1819 (8) (zie ook onder Miltvuur)

8210

958/2 211

Bladzijde 8>>

17-09-1839

Idzenga D. P. te Hantum vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

9187

1341

06-09-1918

Idzenga Sjoerd, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9180

1054

05-06-1915

Idzenga Ubele,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

3700

40-B

05-02-1836

Idzerda Dirk Douwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Wonseradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3700

40-B

05-02-1836

Idzerda Douwe Jakles, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Wonseradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

8280

526-1, 20

22-05-1840

Idzerda F. te Idaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_20

20-07-1841

Idzerda F. te Roordahuizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_20a

20-07-1841

Idzerda F. te Roordahuizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Idaarde-

         radeel

Idzerda F. te Roordahuizum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Idaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 20,2

19-06-1840

Idzerda F. te Roordahuizum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8386

949/19

20-09-1841

Idzerda F. te Roordahuizum,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6840

36-A blz. 7

22-04-1824

Idzerda Folkert O. Winkelier van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6860

3-A

30-11-1824

Idzerda Folkert Ottes, zijn kostwinning staat het seizoen geheel stil, en hij zorgt voor regelmatige ongeregeldheden in de Herberg enz. enz. jaar 1824 (4)

8280

526-1, 40,3

22-05-1840

Idzerda J. D. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Opsterland

Idzerda J. te Langezwaag staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/28

20-09-1841

Idzerda J. te Langezwaag, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Opsterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 20

Bladzijde 2

26-09-1839

Idzerda K. te Roordahuizum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

5997

259-a+b

20-03-1815

Idzerda O, en Hellema D. W. , Schoolmeesters en Ontvangers te Roordahuizum  en Wirdum , een handgeschreven brief met hun handtekeningen onderwerp hun ractementen, jaar 1815 (4)

6093

265

02-04-1823

Idzerda O.  te Roordahuizum Schoolonderwijzer aldaar heeft bedankt voor zijn functie en op den eersten juni aanstaande zijne schooldienst zal beeindigen enz. Jaar 1823 (1)

5993

919

14-11-1814

Idzerda O. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1814 (2)

5996

99

06-02-1815

Idzerda O. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging 3e Kwartaal 1814  enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1815 (2)

6027

710

11-10-1817

Idzerda O. ontvanger de3r directe belastingen in de gemeente Roordahuizum wordt voorgedragen tot provisioneel waarnemer te Grouw omdat enz. jaar 1817 (1)

6025

545

16-08-1817

Idzerda O.---- Schelven van L. Ontvanger der Directe belastingen te Grouw  verzoekt om vrij om 3 weken naar Holland te gaan zijn zaken worden waargenomen door  de heer Idzerda O. enz. jaar 1817 (2)

6091

113

03-02-1823

Idzerda O. Schoolonderwijzer te Roordahuizen met een tractement van fl. 244 als Ontvanger der Belastingen en fl. xxxx als onderwijzer komt voor in een document dat gaat over gecombineerde functie’ s  jaar 1823  (4)

5997

223

11-03-1815

Idzerda O. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2)

6072

581

17-07-1821

Idzerda O. te  Roordahuizum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

5996

120

11-02-1815

Idzerda O. te Roordahuizen Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren en venstergeld jaar 1815 (2)

6840

36-A blz. 6

22-04-1824

Idzerda O. van beroep Gewesen Schoolmeester wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6032

180

13-03-1818

Idzerda Otto  Engelman  Johannes Ruel, betreft overdracht van het ontvang en archief van Grouw, wordt verder in genoemd Idzerda Otto Ontvanger te Roordahuizum die tijdelijk het ontvang heeft  waargenomen jaar 1818 (4)

6281

505

02-02-1815

 

Idzerda Otto heeft nog geld tegoed wegens enz.,  komt voorop het document:  Cannegieter Hendrik Secretaris Liquidateur (met handtekening) van het voormalige district Idaarderadeel  nog te doen uitgaven op den laatsten ( 31e juli) 1813 enz. jaar 1817 (7)  

6028

811

14-11-1817

Idzerda Otto---- Loon van F.  te Irnsum en Bokma Bokke Klazes grietenij ontvanger Idaarderadeel als gelastigde van Schelven van Leonardus Ontvanger te Grouw thans benoemd tot hospitaalmeester te Bergen op Zoom enz. enz.   benevens Idzerda Otto  ontvanger der belastingen Roordahuizum onderwerp; overdracht van de stukken van Schelven van Leonardus   aan Idzerda Otto  enz. enz. jar 1817 (5)

6000

570

15-06-1815

Idzerda Otto---- Schelfen van Leonardus en Idzerda Otto Ontvangers der belastingen van Grouw en Roordahuizum verklaren dat de deurwaarder Sybrands Tjeerd te Oosterwierum nalatig blijft in het vervolgen van  de belastingschuldigen  en stellen voor de deurwaarder Sikkema Evert Theunis  te Grouw enz, enz. enz. jaar 1815 (2)

5991

691 en 720

06-09-1814

Idzerda Otto te Roordahuizen hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6)

5991

691 en 720

06-09-1814

Idzerda Otto te Roordahuizen hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6)

6833

9-A blz. 10

09-02-1824

Idzerda Otto te Roordahuizum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6099

1066

31-10-1823

Idzerda Otto, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

5983

57

22-01-1814

Idzerda Otto, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd Tableau van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het personeel en mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3)

9188

481-a

25-04-1919

Idzerda R. Huizum Benoeming en beediging als , jaar 1919 (4)

8211

988-3, 40 Bladzijde 3 26-09-1839

Idzerda S. D. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

3594

Map 88

1876--1878

Idzerda Sjoerd Aurelius Wonende te Haarlem nu aanwezig te Bolsward, Meer van der Obe te Workum, Kampen van L. en Faber Freerk F. Bargeschippers, Stukken betreffende een verzoek van voornoemden om concessie voor een stoombootdienst van Bolsward naar Workum ook aanwezig het reglement en Tarieflijsten en brieven met hun handtekeningen enz. Enz. jaar 1876-1878 ook wordt genoemd Fortuin Anne Carstes die het patent heeft als vaste gebruiker enz. ook aanwezig een advertentie uit een courant jaren 1876-1878 (271)

6424

584

02-12-1817

Idzerda Sjoerd Bartold 1 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 1 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6253

28 blz.3

04-01-1815

Idzerda Sybren Idzes, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6830

18-A blz. 26

21-01-1824

Idzes Antonie de erven. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6262

946-4

30-09-1815

Idzes Auke moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Ferwoude) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6628

811

08-05-1814

Idzes Auke staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd  Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)

6005

938 blz. 6v

30-11-1815

Idzes Boukje Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6252

1179-68

08-11-1813

Idzes Cornelis wegens kamerhuur voor Militairen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

8280

526-1, 17

22-05-1840

Idzes D. te Hemelumer Oldephaert en Noordwolde als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 17

Bladzijde 1

26-09-1839

Idzes D. te Molkwerum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6252

1186-8

29-11-1814

Idzes Eelke, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6258

627-11

21-06-1815

Idzes Ids wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6626

560

23-04-1814

Idzes Jan---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief (Request) aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de jaren 1808 enz. dat de gedaagden zouden worden gecondenneerd om Eeltjes Jan† 21-01-1809  en Gerbens Doetjen (Echtelieden) behoren volgens de eisers van Niawier enz. verder aanwezig een aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier is geboren verder dat Idzes Jan Armvoogd te Niawier is  en Klazes Jan Fiscaal,   en dat Jan en Doetje te Metslawier meer dan 5 jaar hebben ingewoond, tevens notarieele stukken van de Notaris Klaasesz Jan residerende te Dockum dat de na te noemen getuigen Wijtsma Tjomme Tjerks  te Niawieran beroep Gardenier te Niawier, Herberg van der Jan Sakes Kastelein te Niawier, Braaksma.Jan Lubberts Gardenier beide te Niawier verklaren en ondertekenen en Wiersma Jilles Symon Veldwachter en Armvoogd verklaard dat hij een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij Gerbens Neeltje (ondertekend als Nellij) weduwe van Thijssens Willem te Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden daar zouden wonen enz. Dat de mede Armvoogd Bartels Willem, Huisman van beroep te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  en Talsma Henne Sytzes van beroep Schoolmeester te Niawier en Woude van der Jan Sijpts, Rentenier te Niawier welke verklaard dat de begravenis van Schilt Johannes overleden te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe Zaken voor den Hove van Vriesland den 16e van de Bloeimaand 1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin genoemd de heer Joha A. eerste Deurwaarder enz. jaar 1814 (43)

6252

1180-4

29-07-1814

Idzes Kornelis te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11)

6252

1179-64

08-11-1813

Idzes Kornelis wegens geleverd Steengoed Lepels en Dweilen aan de Casernen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6419

301

18-07-1817

Idzes Lijsberd---- Duif Sijbren Heres te Koudum ondertekend een Request aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij is zoon van Duif Here Klazes en Sijbrens Holk dat hij is ingeschreven in de 1e klasse Nat. Mil. en hij voor ruim 14 dagen ontdekt heeft dat eenen Polma Fokke Rens zoon van Polma Rein Lammerts Landbouwer  van Fokkes Alent te Warns en welke op den 24 juli 1798 te Warns van Doopsgezinde ouders is geboren maar zich niet heeft laten inschrijven maar opzettelijk heeft verzwegen  verder een Brevet met nagenoemde getuigen Boomsma Sietske Martens werduwe van Simonides Doede van beroep vroedvrouw te Hindelopen  die verklaart dat genoemde geboorte enz. en ondertekend samen met Wal van der Douwe Ulferts nog een Brevet beide bij Notaris Keuchenius* Gosinus dat de navolgende getuigen Meulen van der Jeltje Rinzes *weduwe van Jong de Hendrik Lieuwkes en Idzes Lijsberd* weduwe van Scheltes Pieter, Meulen van der Jeltje Rinzes  zegt dat zij een zoon heeft genaamd Jong de Lieuwke Hendriks die ook in 1798 is geboren en dat Tholen Grietje aldaar Kraambewaarster was maar thans wonende  te Leeuwarden en Idzes Lijsberd zegt  dat zij eene zoon heegt Volkena Ids Pieters enz * ondertekenen deze verder tekenen deze akte  Hanewinckel Steph. en Woudstra E. S., Andrea G.    jaar 1817 (9)

6262

946-4

30-09-1815

Idzes Sjoerd de weduwe  moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Ferwoude) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6830

18-A blz. 19

21-01-1824

Idzes Sjouk te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9725

Deel 2

Blz. 74

00-00-1888 

Idzinga Anske naar de Oostzee,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)

9725

Deel 2

Blz. 73

00-00-1888 

Idzinga Anske,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)

9725

Deel 2

Blz. 71

00-00-1888

Idzinga Anskes naar de Oostzee,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)

6276

1102-18

18-12-1816

Idzinga Dirk P., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

8210

958/2 211

Bladzijde 9

17-09-1839

Idzinga I. P. te Hantumhuizen vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6070

424-15         25-05-1821

Idzinga J. P. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8375

708-5_31

20-07-1841

Idzinga J. W. te Knijpe staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de Boer de B. W. Grietman (L.G.) van Schoterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de duplicaatbilletten van ingevoerde wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

6863

32-A

23-12-1824

Idzinga Jan Idzes, Komt voor op de lijst/dossier; Staat der landerijen zoals deze geboekt zijn en  en op de staat van veranderingen overgeschreven zijn enz. enz.  jaar 1824 (7)

6863

32-A

23-12-1824

Idzinga Pieke Idzes, Komt voor op de lijst/dossier; Staat der landerijen zoals deze geboekt zijn en  en op de staat van veranderingen overgeschreven zijn enz. enz.  jaar 1824 (7)

8210

958/2 211

Bladzijde 8>>

17-09-1839

Idzinga T. P. te Hantum vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6060

480

06-07-1820

Idzinga van J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Idzinga van J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Idzinga van J. te Leeuwarden hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Idzinga van Johan  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Idzinga van Johan, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Idzinga van Johan, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6863

32-A

23-12-1824

Idzinga,  de erven Giltjes Haytzes,  Komt voor op de lijst/dossier; Staat der landerijen zoals deze geboekt zijn en  en op de staat van veranderingen overgeschreven zijn enz. enz.  jaar 1824 (7)

6863

32-A

23-12-1824

IdzingaAntje Idzes, Komt voor op de lijst/dossier; Staat der landerijen zoals deze geboekt zijn en  en op de staat van veranderingen overgeschreven zijn enz. enz.  jaar 1824 (7)

6840

36-A

blz. 50            

22-04-1824

Iedema A. J. Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

5985

203

19-03-1814

Iedema de erven M. B. te Heerenveen De Ontvanger van de directe belastingen deelt mede dat genoemde persoon zich aldaar bevind. Jaar 1814 (2)

8225

1253-13,23

10-12-1839

Iedema Douwe Pieters te Leeuwarderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

9187

1644

06-11-1918

Iedema Johannes gehuwd met Schaaf Helena, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9187

1644

06-11-1918

Iedema Johannes, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

5990

608

03-08-1814

Iedema M. B.---- Burmania van D.  te Weidum,  een eerste waarschuwing  voor hem en voor de erven van Iedema M. B.  te Heerenveen, Jeling Hendrik te Stichtum, Ruth van B. te Appelklooster en Boutange,  Jong de Cornelis te Heerenveen  wegens nalatigheid van betaling enz.jaar 1814 (2)

6840

36-A

blz. 49            

22-04-1824

Iedema Mink S. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9181

1413

06-08-1915

Iedema Taede gehuwd met Kuijk van Johanna,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9184

993

28-07-1917

Iedema Wopke Johannes 23-01-1886 Lekkum Veldwachter te, jaar 1917 (3)

6242

90

04-02-1814

Ieges bauke te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6252

1159

00-11-1814

Ieges Cornelis ----  Wielstra Koert Yelerts, van beroep Sjouwer wonende te Stavoren  Onderwerp aanslag belasting 1812 en 1813 omdat hij een gering inkomen heeft en zijn vrouw met Spinnen  verdient, en dat beide al oud zijn en hij bijna niet kan werken en snachts door de Jigt gekweld enz. enz, en hij schrijft waarom zijn Tresling Tomes die Winkelary doet daarbij Koster en Organist , opziender over de Turfmeeters, zo ook de Predikant Bruining J. (Jacobus) en zijn buurman Ieke Tjalkes  en de burgemeester Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) tevens Ieges Cornelis die Stadstimmermann is en ook Doodgraver  en dat genoemden enz. jaar 1814 (3)

5984

111

09-02-1814

Ieges Jan en Ieges Hendrik gebroeders te Hindelopen , een beslissiing dat zij beslist onvermogend zijn om de kosten tot Patache besteed te restitueren gelijk aan mij president bekend is en hun schip reeds boven de waarde met schulden bezwaard is enz. enz. 1814 (3)

5983

68

26-01-1814

Ieges Jan te Hindelopen Schipper Betreft zijn door de Fransche Douane zijn schip met koffie geladen enz. jaar 1811 (3)

6091

146, 14-15

14-02-1823

Ieijes Anne te Leeuwarden van beroep Schipper hij heeft geborgen goederen van een onbekend vergane schip en  wordt vermeld in een document Staat van Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welke gedurende de jare 1822 in de Stad Stavoren hebben plaatsgehad met vermelding van de geborgen goederen, jaar 1823 (2)

6252

1159

00-11-1814

Ieke Tjalkes  ----  Wielstra Koert Yelerts, van beroep Sjouwer wonende te Stavoren  Onderwerp aanslag belasting 1812 en 1813 omdat hij een gering inkomen heeft en zijn vrouw met Spinnen  verdient, en dat beide al oud zijn en hij bijna niet kan werken en snachts door de Jigt gekweld enz. enz, en hij schrijft waarom zijn Tresling Tomes die Winkelary doet daarbij Koster en Organist , opziender over de Turfmeeters, zo ook de Predikant Bruining J. (Jacobus) en zijn buurman Ieke Tjalkes  en de burgemeester Siedsesz G. S. (Gerben Siedzes) tevens Ieges Cornelis  die Stadstimmermann is en ook Doodgraver  en dat genoemden enz. enz. jaar 1814 (3)

6242

79

04-02-1814

Iekes Gerrit, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)

6245

430

16-05-1814

Iema ? N. O. H. ?  hij ondertekend samen met de Schout en de Leden van de Raad der Gemeente Holwert een document betreffende een reglement ter bestrijding der uitgaven van genoemde gemeente enz. jaar 1814 (3)

5993

958-C/2

26-11-1814

Iemes Wijbe van het Blokhuis gehaald en naar het Hof van Assises gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)

8210

958/2 211

Bladzijde 3>>

17-09-1839

Iepma E. K. de weduwe te Engelum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8210

958/2 211

Bladzijde 3>>

17-09-1839

Iepma K. K. te Marsum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6713

37

00-00-1823

Iepma Rienk Kornelis uit het Groningerland verzoekt doopextract uit het register van Tzummarum met een akte van onvermogen afgegeven door Appingedam enz. jaar 1823 (2)

6276

1102-8

18-12-1816

Iepstra? Jacob J.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Ierland van Johannes, 576 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8225

1253-13,23

10-12-1839

Iest (Jest?) te Leeuwarderadeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Iest K. D. te Dragten wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

5998

312-B

03-04-1815

Iest Klaas Douwes---- Reiding Sytze Fokkes hij staat op een document waarin de Schout van de Gemeente Dragten mededeeld aan de Gouverneur en ondertekend dat eerstgenoemde samen met navolgende personen Iest Klaas Douwes, Reindersma Oene Reinders, Wieland Meine Fokes, Broek van der Pieter Meines de Zetters van Dragten zijn enz. jaar 1815 (1)

6089

1194 blz. 8     23-12-1822

Iest Klaas Douwes te Drachten  Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6078

95-10

25-01-1822

Iest Klaas Douwes te Drachten, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang  Opeinde enz. enz. jaar 1822 (1)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Iest P. K. te  Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_23a-v

20-07-1841

Iest P. K. te Stiens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

7977

158-6, 23

14-02-1837

Iest Pieter Klazes te Leeuwarderadeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

9180

420

05-03-1915

Iest v.d.   Arend,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9180

420

05-03-1915

Iest v.d.  Tjeerd,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

3622

A-7 stuk 4

02-01-1863

Iestra>> Jestra (Iestra) Sybren Willems  een handgeschreven en door hem ondertekende brief en dat zijn zwager  Jong de Cornelis Johannes pachter der provinciale doorvaart enz. dat hij mag enz. jaar enz. jaar 1863 (3)

3622

A-7

stuk 8 en 9

10-02-1863

Iestra>> Jestra (Iestra) Sybren Willems Landbouwer te Eestrum en Jestra (Iestra) Jacob Willems te Opeinde prov. Groningen beide verzoekende om in geval er tot geene verpachting der tol en doorvaartgelden geheven wordende aan het Schuilenburgerverlaat enz. dat zij daar gaarne enz. jaar 1863 (6)

6257

410-16

28-04-1815

Ietes Gerben Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

5994

1028

21-12-1814

Ietses Douwe,  Een relaas betreffende de Wacht van de Landstorm te Nes, waarbij vele onbehoorlijkheden heben platsgevonden  een sekere Yntes Sape tegen de verschillende beambten verklaarde van de waarneming van vele onbehoorlijkheden en weerstand enz, enz, er worden in genoemd de volgende personen; Bonga Evert Jacobs Wendelaar Controleur der belastingen, , Schultz Epharim Jacob Commies bij de recherche, Hemminga Adolf Commies bij de recherche , Vogelzang Pieter Meinderts  Commies bij het korps surveillance, Mollema Balling Idzes Veldwachter, Doedema Romke W. Bode bij het Gemeentebestuur,  Kromsigt Johannes, Commies bij het korps surveillance, zij hebben zig begeven naar Moddergat onder Nes, en met het oogmerk gestolen goederen op te kopen zagen ze dat  Date Douwe een allerslechtse Sujet en Sluikhandelaar en in de wacht vonden ze Buwalda Gerrit U Koopman en Werf Sake Jans van der Schuitmaker beide onder Aalsum,  Hartma Meles Wijnia (Wijnia Hartma Meles??) kapitein aan de wacht, Jans Meindert, Ietses Douwe, Sytses Tjeerd, Andries Gooitzen, Heerkes Wybren, Doekes Wiltje, allen woonachtig in Moddergat onder Nes.en allen manschappen van de wacht jaar 1814 (5)

5984

111

09-02-1814

Iges Hendrik----- Ieges Jan en Ieges Hendrik gebroeders te Hindelopen , een beslissiing dat zij beslist onvermogend zijn om de kosten tot Patache besteed te restitueren gelijk aan mij president bekend is en hun schip reeds boven de waarde met schulden bezwaard is enz. enz. 1814 (3)

3701

15-C

09-02-1839

IJbema (IJebema) Auke Huiberts, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)

3701

15-C

09-02-1839

IJbema (IJebema) Huibert (Hubert) Aukes, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)

6070

424-35    

25-05-1821

IJbema G. W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6407

198-1+8-9

04-05-1816

IJbema Hendrik Willems staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6407

198-1+4-5

04-05-1816

IJbema Meinte staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

3701

15-C

09-02-1839

IJbema Pierje Huberts, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)

8375

716-3_1F

22-07-1841

IJbema Pierkje 03-05-1839 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6254

151

06-02-1815

IJben G. K. Materialen en Zand Mennen in 1811 , 2e Hoofdstuk over 1811 en Later,  Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813   jaar 1815 (10)

6254

151

06-02-1815

IJben G. K. Matrialen aan het Districtshuis in 1810, 1e Hoofdstuk over 1810 en vroeger,  Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813   jaar 1815 (10)

8364

498/10, 13

21-05-1841

IJben Gerrigjen Koops staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Wolvega die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

IJbes IJbe B., 82 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6866

29-01-1825

13-A

IJbes Jan de weduwe te Leeuwarden  voor leverancie van Klompen aan de gevangenis te Leeuwarden, hij wordt vermeld op de lijst van declaratien (6 kolommen) rakende de dienst der gevangenissen in Friesland  over de maand december 1824 enz. jaar 1825 (5)

8308

1087-11, 4

03-11-1840

IJbes Jan IJpes staat vermeld in een document Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie waarvan zijn ingekomen  gedurende de maand  october enz jaar 1840  (9)

6632

 

 

1316

lijst 4-L.

22-10-1814

IJbma Douwe Willems te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6632

 

 

1316

lijst 4-R

22-10-1814

IJbma Gerben Willems te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

8280

517-11, 21

lijst 1

19-05-1840

IJdema A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

IJdema H. IJ. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

580-622

28-10-1840

IJdema P. IJ. te Workum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6424

584

02-12-1817

IJdema Wijbe Joh’s 5 is zijn volgnummer en de Gemeente Tietjerksteradeel  Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6624

316

28-02-1814

IJdes Abe Floreenpligtige Ingezetene van Wirdum---- Palsma Andle Hendriks,  en Piersma Pieter Sierks Kerkvoogden van de Hervormde Kerk te Wirdum geven met eerbied te kennen  dat hunne Kerkvoogdij staat zeer agterlijk\en met veel schulden bezwaard is enz. ook wordt hen de agthonderd gulden geleend door den Heer Buma B. terug gevraagd en boovendien eischt Oevering Nolke te Warga de somma van vijfhonderd vijftig guldens op en dat zij hunne eigendommen enz.  ook een brief ondertekend door de Floreenpligtige Ingezetenen van Wirdum betreffende de schulden en de verkoop van o.a. het Dorps Veerschip van Wirdum  jaar 1814 (6)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

IJdes Gosse staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6252

1176-3

06-12-1814

IJdes Jacob te Stiens , Wordt genoemd op het document genaamd: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5)

6422

475

14-10-1817

IJdes Wijbkjen x Boer de Sjoerd Aukes---- Boer de Auke Sjoerds * 18-03-1794 Woudsend zoon van Boer de Sjoerd Aukes en IJdes Wijbkjen (zie ook onder Bouma Auke * 20-03-1794) staat in een door de door de Militie Commissaris (Heemstra v. C. S.)  over de 8 eerste Kantons in Vriesland ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland (ook de Militie Commissaris Lijcklama a Nijeholt wordt genoemd) betreft een Nominative Staat met 13 kolommen informatie enz. jaar 1817 (5)

3701

15-C

09-02-1839

IJebema (IJbema) Hans Huberts, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)

3701

15-C

09-02-1839

IJebema (IJbema) Huibert (Hubert) Aukes, wordt vermeld Nominatieve staat 6/181 der kinderen van de Gemeente Harlingen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (11)

8285

623-21

22-06-1840

IJebma IJeb Jans  te Witmarssum de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)

6395

457

13-05-1815

IJedes Jacob de weduwe te Boer hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6424

637

29-12-1817

IJedes Zijtske x Post Jan Kerstes ---- Kate ten Pieter President Burgemeester van  IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Post Kerst Jans  zoon van Post Jan Kerstes van beroep Schipper  en Zijtske IJedes onslag wil verzoeken en zijn enige broeder Post IJdede Jans en als bijlagen ook een verklaring wegens de ongelukkige gesteldheid van zijn eigen broeder die zeer gebrekkig van zicht is ondertekend door Jonkman Simon Johannes , Westra Pieter Pieters, Stellingwerf S. B. en Leij D. als getuigen  enz. jaar 1817 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 19-v

17-07-1839

IJelsnga P. S. ( firma IJelzinga Pieter S. ) te Witmarsum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6391

7

31-12-1814

IJest K. D. ---- Eijsing  van B. P.  Lt. Kolonel van het 8e Bataillon Landstorm te Beetsterzwaag verzoekt hoe hij moet handelen ten 1e om de Veerschippers enz. en ten 2e omtrent de officieren en onderofficieren die weigeren de vereischte distintive tekenen aan te schaffen enz. verder worden genoemd Bosma….?, Geerligs G., Veenstra H, s., Kielstra E. R., IJest K. D. en Schurer B. enz.. jaar 1814 (9)

6840

36-A

blz. 34

22-04-1824

IJestra Pieter S. Landbouwer van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8285

615-2, 40-1

19-06-1840

IJetsenga B. S. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8308

1070-8

322-364

28-10-1840

IJetsinga B. S. te Arum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

IJetsinga P. S. te Witmarsum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8199

729/5, 290

Bladz. 32-v

17-07-1839

IJetzinga Pieter S. (firma IJetzinga P. S.) te Witmarsum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6632

 

 

1239

29-09-1814

 

IJgens A. IJ.---- Jonker A. L.  nopens de herstelling  van hem als openbaar Schoolonderwijzer te Balk op advies van de Schout van Balk enz. verder aanwezig een document ondertekend door Ende van der A. Commissaris tot de zaken van het Middelbaar en Lager Onderwijs  dat in het aanzienlijke dorp Balk in het jaar 1808 bijna 1000 zielen wonen en drie scholen eene openbare waar Meinesz. Jelle fungeerde en bij de tweede Jonker Albert Lucas  dat  Meinesz. Jelle in het voorjaar van 1812 tot percepteur voor de Mairie van Balk is benoemd is deze vacature vacant geworden  en onder de 4 sollicitanten o.a. Zevenhuijzen P. maar dat in de plaatselijke school van Muiden ontslag heeft gekregen  en voor de kleine kinderschool Reinia G.  ook een uitgebreid document waarin vermeld dat een examen is afgenomen van IJgens A. IJ. 48 jaar te Warns, Salverda J. C. P. 29 jaar te Wons, Siegersma H. J.  27 jaar te Doniaga en Zevenhuijzen Pieter. 32 jaar te Amsterdam samen met de resultaten voor elk vak ook de Maire Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, van Balk ondertekend een document, ook aanwezig diverse getuigschriften uit Muiden zowel van de school als de kerk, Zevenhuijzen Pieter  was getekend door Muntendam S. en Notaris Ruardi H. te Sloten jaar 1814 (32)

6640

529

10-06-1815

IJgens A.---- Visser H. W. C. A. Schoolopziener van het 8e Schooldistrict in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de School te Warns dat door het overlijden van IJgens A. deze plaats vacant is ook (get.) Ende van den A. jaar 1815 (2)

6247

648

14-07-1814

703

04-08-1814

IJgens Albert IJ schoolonderwijzer  te Warns een brief gaande over  dat hij in 1812  16 Franken en 50 centimes voor 1813 enz. dat 2 verschillende vermogens zijn gequotiseerd, en de onderwijzer Westendorp voorheen te Stavoren fungerende enz. enz. Wordt ook in genoemd Muselaar Klaas Geerts van beroep Meester Timmerman en Vellinga Oene Piers van beroep Boerenarbeider enz. jaar 1814 (7)

6248

 703

voor 700 ingebonden

04-08-1814

IJgens Albert IJ schoolonderwijzer  te Warns een brief gaande over  dat hij in 1812  16 Franken en 50 centimes voor 1813 enz. dat 2 verschillende vermogens zijn gequotiseerd, en de onderwijzer Westendorp voorheen te Stavoren fungerende enz. enz. Wordt ook in genoemd Muselaar Klaas Geerts van beroep Meester Timmerman en Vellinga Oene Piers van beroep Boerenarbeider enz. jaar 1814 (7)

6250

994

08-10-1814

IJges Cornelis.---- Wielstra Koert Eilerts, hij heeft lange jaren als stuurman gevaren en althoos zeer ijverig en oppassend is en dat hij nu een zeer sober bestaan heeft doordat enz. enz. verder wordt genoemd Bruining J. Leeraar der hervormde gemeente, Tjalkes Yke met een talrijk huisgezin en hij enz. enz., IJges Cornelis heeft wel de naam  van Tinmmermansbaas maar enz. enz.   Cornelis Pieter is wel een Grootschipper maar heeft niet gelukkig gevaren doordat hij enz. enz.,  Dorenbosch E. G. hij is geenszins een Groot Coopman maar een winkelier in kruidenierswaren  en hij met de boot van zijn zoon enz. enz. , Fresling Thomas dat hij maar een klein winkeltje heeft en hij daardoor enz. enz. jaar 1814

6423

541B

16-10-1817

IJgles Bregtje---- Zebu Jan * 21-04-179 z.v. IJgles Bregtje 6 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4)

6251

1078

30-11-1814

IJgrams Meindert  en de weduwe en zoon  te Balk  wegens geleverde Steenkolen ,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)

6284

1099 blz. 5

31-10-1817

IJgrams Meindert de weduwe, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

6271

586-5

01-07-1816

IJgrams Meindert in leven gehuwd met Poppes Dettje Jans  weduwe van IJgrams Meindert moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6651

209

01-05-1816

IJgrams Meindert---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28)

6264

1123

23-11-1815

IJgrams Steindert de weduwe staat vermeld in een lijst van Pretentien  over 1813  waarin vermeld wordt hoeveel geld hij nog tegoed heeft van de gemeente Balk en bij diversen ook wat er geleverd is enz. jaar 1815 (5)

6416

145

09-04-1817

IJkema F.  Assessor van Wijmbritseradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Cornelis Rinse van beroep Zeilmakersknecht te Heeg en geboren 1 maart 1797 te Heeg zoon van Alberts Cornelis en Pasman Nieske Jans wonende te Leer van beroep Zeilmaker heeft zig ter inschrijving voor de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)

9182

317

15-02-1916

IJkema J. Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 in Oldeboorn met een gespecificeerde  omschrijving van de schade jaar 1916 (1)

8280

526-1, 7

22-05-1840

IJkema M. te Sneek als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer  Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 40

22-05-1840

IJkema M. te Sneek uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6668

380 blz. 6

04-10- 1817

IJkema S. K. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant J. H. Dijkhuizen te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.)  moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

9187

1341

06-09-1918

IJkema Siebold, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8308

1079-11

31-10-1840

IJkema Sipke Klazes Hengstehouder te Haskerhorne dat de Zwarte Hengst Imminga genaamd afkomstig van Borculo te Haskerhorne op dinsdag de 25e augustus j.l. door Hiddes Jacob is gesneden enz. jaar 1840 (7)

8214

1024/25

07-10-1839

IJkema Sipke Klazes te Haskerhorne een door hem ondertekende brief, het betreft zijn Dekhengst Immenga afkomstig uit de Stoeterij te Borculo enz. en dat de hengst aan de erven Hoekstra te Marssum enz. jaar 1839 (4)

8206

882/7, 129

28-08-1839

IJkema Sipke Klazes te Haskerhorne wonende staat vermeld op het document met 20 Hengstenhouders in Friesland, Onderwerp; de keuring der Dekhengsten en Veulendragende Merries met 10 kolommen informatie, ook komen ze in aanmerking voor een premie en ook een beschrijving van het paard enz. jaar 1839 (5)

8214

1024/24

07-10-1839

IJkema Sipke Klazes te Haskerhorne zijn zwarte dekhengst is op 19 augustus 1839 afgekeurd enz. jaar 1839 (4)

6668

380 blz. 8

04-10- 1817

IJkema T. K. hij ondertekend samen met anderen het document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6668

380 blz. 6

04-10- 1817

IJkema T. K. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant J. H. Dijkhuizen te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6394

285

10-04-1815

IJkema Theodorus---- Albarda Jan Jz. wordt voorgedragen door de Luitenant Collonel van het 4e battaillon Landstorm in het Arrondissement  Sneek de Gouverneur van Vriesland enz. Gedesigneerd tot Schutter in plaats van IJkema Theodorus Senior van beroep Boer te Westhem jaar 1815 (3)

6034

398

30-05-1818

IJldsinga S. T. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6669

415-i

24-10-1817

IJlst   Lijst met de namen van Burgemeesteren, Leden van de Raad, Gemeente Ontvanger  en  Secretaris van de Stad  IJlst  jaar 1817 (2)

9182

113-a

15-01-1916

IJlst   regering Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters van de  gemeenten  aan de Comm. van de Koningin,  en opgaven van verloren gegane dieren,  veevoeders, hooi,  lijsten met namen van de getroffenen  (onder familienaam opgenomen in deze index) de  gemeenten  zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel,  Aengwirden, Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum,  Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst   jaar 1916 (1)

6099

1049

24-10-1823  

IJlst----  Wommels, de Grietman van Hennaarderadeel heeft  een klacht dat schoolonderwijzers wel kinderen toelaten die niet zijn ingeent  en dat  de  natuurlijke kinderziekte thans te Sneek   en vooral te IJlst en Heeg vrij sterk heersen en vragen de Minister maatregelen te nemen enz. jaar 1823 (3)

6082

483

15-05-1822

IJlst , onderwerp de inspectie wegens het slechte  van de Hervormde Kerk aldaar en omschrijving van de reparatie enz. enz. jaar 1822 (3)

6867

14-02-1825 15-A

IJlst---- de ramp van de 4e op de 5e februari jaar 1825 (1)

6081

403

22-04-1822

IJlst---- Doopsgezinden:  de President en Predikant Reinema L. C. en Hoekstra Lible W. Kerkvoogd , hun kerkgebouw te IJlst is in een beklagen waardige toestands, ook de Hervormden maken gebruik van hun gebouw maar deze hebben 800 menschen en het gebouw is te klein en eigenlijk maar voor 400 menschen geschikt, tevens een verklaring van Burgemeester en de Raad van IJlst Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) Burgemeester, de raadsleden zijn: Dijk van Z? G. ,  Ringnalda Hotse,  Stellingwerf  Broer S. , Buitenhoff Jan Y.?  met hun handtekeningen en ook een lakzegel van de stad IJlst enz. enz.  jaar 1822 (5)

9126

1012

14-06-1879

IJlst---- Droogleggen van enige meren en kanalisatie en andere werken in Friesland enz.  en  met een mooie plattegrond van de waterwegen in Zuid West Friesland  enz. (21)

5996

116

11-02-1815

IJlst---- Heeg, een getekend kaartje waarop  de Geeuw, Sijltje Sloot, Hemdijk,  de met en stippellijn aangeven grens van Genmeenten Nuland, IJlst, Heeg en Sneek met  ingetekend de molen houtmolen van IJlst, de draaybrug te IJlst, het huis van Dijkstra Jan Gaukes, en het huis van Velthuis W. H. jaar 1815 (4)

6627

678

11-05-1814 

IJlst in een document wordt vermeld dat IJlst in 1814 1100 zielen telt waarvan wel 1/3 arm zijn en de overige zijn merendeels even in staat de kost te winnen  terwijl slechts een zeer klein getal begoedigd is  enz. ondertekend door de Burgemeester van IJlst Dijk van L. G. (Lammert Geerts) jaar 1814 (3)

6096

672

22-07-1823  

IJlst---- Kerken, De kerkenraad van IJlst  Onderwerp: de Oude en Onbruikbare Kerk enz. enz.  ondertekend door Rodenburg A., Venema L. C., Randon van Yse D., Veen van der J. F., Vellinga H. A.,  Cuperius A.,  Oppedijk J. W. Dijk van L. G. en Ley v.d.  jaar 1823 (2)

8386

951/7

25-09-1841

IJlst---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)

8380

833-2

24-08-1841

IJlst----- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 

8280

513-5

18-05-1840

IJlst ----Volkstelling, in deze documeten worden het aantal zielen vermeld die in de elf steden van Friesland woonden in het jaar 1840 (3)

6038

656

05-09-1818

IJlst,  deze stad telde in 1815 totaal 1071 zielen, Bron; een  opstelling van Mobilair in deze stad enz. enz. jaar 1818 (4)         

6057

242-f

05-04-1820

IJlst, aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

8218

1099/3         

26-10-1839

IJlst, Lijst met 35 namen van IJlst  betreffen de IJk en Transportkosten, jaar 1839

6097

740

11-08-1823  

IJlst, wordt genoemd in >> Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van Wymbritseradeel, Sneek, IJlst, Workum en Bolsward  enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2)

6081

373

13-04-1822

IJlst: Onderwerp herbouwing van de kerk door Schuurman T. en Meulen van der K. Timmerlieden te Ijlst enz. enz. jaar 1822 (1)

9725

Deel 2

Blz. 134

00-00-1893

IJlsta Klaas,   Regiment Grenadiers en Jagers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

5664

A.6 en 21

Bijlage 43

25-04-1912

IJlster Stoom  Boot Mij. Naamloze Vernoots te IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 191

5666

7

05-08-1902

IJlster Stoomboot Mij. N.V.te IJlst, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1902

5664

162-43

27-02-1917

IJlster Stoomboot Mij. N.V.te IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

27-13

16-04-1914

IJlster Stoomboot Mij. N.V.te IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

274-a-43

28-02-1918

IJlster Stoomboot Mij. N.V.te IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

29-18

16-04-1903

IJlster Stoomboot Mij. N.V.te IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

3

10-05-1900

IJlster Stoomboot Mij. N.V.te IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

3-16

20-04-1916

IJlster Stoomboot Mij. N.V.te IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

35

17-04-1913

IJlster Stoomboot Mij. N.V.te IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

37-15

01-04-1910

IJlster Stoomboot Mij. N.V.te IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

43-A

15-09-1903

IJlster Stoomboot Mij. N.V.te IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

A.15

Bijlage 43

27-04-1911

IJlster Stoomboot Mij. N.V.te IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5673

 

8

31-03-1899

IJlster Stoombootmaatschappij N.V. te IJlst, een verleende vergunning (Blauw) voor het schip de “Piet Hein“ tot het Varen en  Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1899 (1)

8199

729/5, 290

Bladz. 20-v

17-07-1839

IJlstra B. G. te Sexbierum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

9921

14-A

19-10-1882

IJlstra Bonne Agent 2e Klasse te Harlingen gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8280

517-11, 46

19-05-1840

IJlstra J. te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6631

1114

4e blz. van kolommen

15-09-1814

IJlstra Jan  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

9725

Deel 2

Blz. 137

00-00-1893

IJlstra Klaas ,  Regiment Grenadiers en Jagers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9183

1731

05-12-1916

IJlstra Klaas , Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9725

Deel 2

Blz. 115

00-00-1892

IJlstra Klaas , Regement Grenadiers en Jagers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 157

00-00-1895

IJlstra Klaas , Regiment Grenadiers en Jagers  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 147

00-00-1894

IJlstra Klaas naar de Oostzee,  Regiment Grenadiers en Jagers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 155

00-00-1895

IJlstra Klaas naar de Oostzee, Regiment Grenadiers en Jagers  , hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 158

00-00-1895

IJlstra Klaas naar de Oostzee, Regiment Grenadiers en Jagers  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 119

00-00-1892

IJlstra Klaas naar Oost Indie, Regiment Grenadiers en Jagers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 109

00-00-1891

IJlstra Klaas naar Pensekola,  Regiment Grenadiers en Jagers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 81

00-00-1889

IJlstra Klaas,   Regiment Grenadiers en Jagers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)

9725

Deel 2

Blz. 101

00-00-1891

IJlstra Klaas,  Regiment Grenadiers en Jagers  hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 81-A   00-00-1889

IJlstra Klaas,  Regiment Grenadiers en Jagers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)

9725

Deel 2

Blz. 144

00-00-1894

IJlstra Klaas,  Regiment Grenadiers en Jagers hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9184

839

03-07-1917

IJlstra Rein, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

IJlstra Sjouke hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

IJlstra Wijbren hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6839

5-A blz. 3

08-04-1824

IJltsma Fokke Gerbens opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)

6383

88    

23-04-1814

IJmes Marten te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8285

615-2, 11-2

19-06-1840

IJmohr H. te Hallum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

IJmstra Paulus Ides 567 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-A

2e blz.

Nom. Staat

02-06-1817

IJmstra Paulus Iedes te Sneek wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

8280

526-1, 11

22-05-1840

IJnema IJ. G. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_11

20-07-1841

IJnema IJ. G. te Hallum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_11b

20-07-1841

IJnema IJ. Te Hallum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 11-2

19-06-1840

IJnema Y. G. te Hallum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

IJnia ….?  de weduwe te Rijperskerk wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8211

988-3, 36

Bladzijde 3

26-09-1839

IJnia ….? de weduwe te Rijperkerk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 36,1

19-06-1840

IJnia ….? de weduwe te Rijperkerk wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

9182

285/22

07-02-1916

IJnia Fokke Leeuwarden Politiedienaar, jaar 1916

6045

277

26-04-1819

IJnia Gosse Gerlofs---- Ynia Gosse Gerlofs hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Hallum voor de tijd van 5 jaren voor fl. 1328.=  , zijn buren zijn  ten N. Mevrouw Burmania  ten Z. Rienks Rienk Johannes ten W. Rienks Rienk Johannes en ten O. de Heereweg enz. jaar 1819 (5)

6046

337

17-05-1819

IJnia Gosse Gerlofs---- Ynia Gosse Gerlofs hij huurt van de staat een Zathe en Landen  onder Hallum voor de tijd van 5 jaren voor fl. 1328.=  , zijn buren zijn  ten N. Mevrouw Burmania  ten Z. Rienks Rienk Johannes ten W. Rienks Rienk Johannes en ten O. de Heereweg enz. jaar 1819 (5)

6406

175-1+8-9

09-04-1816

IJnia Hend’k Jarigs staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

8375

708-5_36b

20-07-1841

IJnia IJ. J. de weduwe te Rijperkerk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_36c

20-07-1841

IJnia J. de weduwe te Rijperkerk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_26d

20-07-1841

IJnia te Paesens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

6830

18-A blz. 23

21-01-1824

IJnkroon Bauke te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9187

1787-A

05-12-1918

IJnsen Douwe, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6683

2 deel 1

Blz. 10

04-01-1819

IJnsonides H. (Hans) Predikant te Terkaple tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

IJntema D. D. te Pingjum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

408-450

28-10-1840

IJntema D. L. te Cornwerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8257

74/14

13-18

21-01-1840

IJntema Douwe Oebes  zijn  nummerverwisselaar  is Bleeker Jan Sipkes voor hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

8308

1070-8

408-450

28-10-1840

IJntema H. D. te Idsegahuizen staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8285

615-2, 18

19-06-1840

IJntema J. te Klieuw wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6070

424-35    

25-05-1821

IJntema Joh’s F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

9921

41

21-10-1882

IJntema Kl., Beeedigde Nachtwacht te Workum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8308

1070-8

580-622

28-10-1840

IJntema O. P. te Workum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6070

424-35    

25-05-1821

IJntema R. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8308

1070-8

322-364

28-10-1840

IJntema R. D. te Lollum  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6070

424-35    

25-05-1821

IJntema R. H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

IJntema Reinder Doekeles, Brief met  75 handekeningen van inwoners en leden van de Landstorm van de Vlekke Makkum verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zigzelf  Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm  maar dat ondergetekende alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegenover  Simon Cornelis Haringa Kaarsemaker  Jan Snijdelaar Meester Chirurgijn  en Reinder Doekeles Yntema Koopman van beroep heeft gesegt of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig  verheugden het wekt hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornormd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

IJntema Reinder Doekeles----Borkes Tabe Johannes Hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout Tigchelaar F. Y. (Freerk Ymes) voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

7977

158-6, 7

14-02-1837

IJntema Roelof Andries , Bolsward, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (3)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

IJntema S. L. te Wons staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6632

 

 

1316 lijst 1_L.

22-10-1814

IJntes Thijs de weduwe te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

8359

377/28, 34

19-04-1841

IJnze Willems wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Rauwerdehem omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (5)

6423

541G

25-10-1817

IJnzen Jan Jansen * 26-03-1795 z.v. IJnzen Jan Jansen en Lourens Remkien 14 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6423

541G

25-10-1817

IJnzen Jan Jansen---- IJnzen Jan Jansen * 26-03-1795 z.v. IJnzen Jan Jansen en Lourens Remkien 14 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6395

457

13-05-1815

IJnzes Gosse de weduwe te Ried  hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

IJnzes Hendrik de weduwe staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6628

811

08-05-1814

IJnzes Hendrik zijn weduwe staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd  Oneides C. (Catrinus) , Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)

6383

66

02-04-1814

IJnzes Lolke te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6389

29-30-31

02-11-1814

IJnzonides Hanseus , s.s. Min. Candidatus te Oldeboorn wonende door hem ingediend en ondertekend  request om vrijgesteld te worden van de Landstorm ook al omdat hij niet op Zondag enz. enz. een antwoordbrief enz. maar er komen bij de wet gene enz.tevens een latijnse brief van het testimonium van de classis van Zedenwouden (Sijldana) Holkema F. en Ringnalda M. H. enz.  jaar 1814 (3)

8211

984/20

25-09-1839

IJnzonides Hieltje Hanses uit de Grietenij Wonseradeel Student in  Godsgeleerdheid aan den Hooge School te Groningen loteling uit de Stad Bolsward hij krijgt 1 jaar uitstel voor den Militaire dienst enz. jaar 1839 (4)

6383

64

02-04-1814

IJnzonides IJnze M?. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6383

64

02-04-1814

IJnzonides Meinte IJ. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6252

1176-18

06-12-1814

IJpe ….  ? betaald F. 12.- aan de Armenkas van De Gemeente Holwert dorp Raard voor 4 weken kamerhuur-: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Raard over voorgaande jaren  benevens die van 1814   te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)

6418

255-B

01-06-1817

IJpe Sietzes 300 Stavoren is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6869

01-03-1825

17-A

IJpecolsga Overstroming---- de ingezetenen van Nijemirdum betreft , de zee is daar op vrijdag de 4e j.l. middags te twee uren over den dijk komen stromen enz. enz. en verscheidene inwoners de nacht op den zolders moesten doorbrengen  en de zaterdag en ondag verspreide het water meer binnenwaards enz. verder genoemd Oudemirdum, Rijs, Mirns en Bakhuizen, Lemmer, Oudega, Nijega, IJpecolsga, Balk enz. jaar 1825 (3)

6070

424-15         25-05-1821

IJpei B. W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8356

324-18,2

03-04-1841

IJpeij Adolph hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8)

8359

377/28, 11

19-04-1841

IJpeij Anne Klases wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte  sum van f. 200.= aan Grondlasten betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

8364

502-495-16

21-05-1841

IJpeij Anne Klazes hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)

8375

708-5_25c

20-07-1841

IJpeij E. te Dronrijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 25,2

19-06-1840

IJpeij E. te Dronrijp wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 25

22-05-1840

IJpeij E. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6385

144

06-07-1814

IJpeij Eco hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6426

49

31-01-1818

IJpeij Eco Lid der Staten wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat hij wordt benoemd en aangesteld enz. jaar 1818 (3)

6833

9-A blz. 6

09-02-1824

IJpeij Fredrik te Dockum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6409

334

23-09-1816

IJpeij H. ---- Banga J. (Jelle) President Burgemeester van  Franeker  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Schultz H. Commies bij de Divisie en het inleveren van kanonnen, Sabels enz. ook vermeld Kooi  v.d. W. B. , Westerdijk G. , Poort Bouwe, Wijteman S., Vries de D., Stinstra Andries ook ondertekend  IJpeij H.  als Secretaris Generaal bij de Prefektuur enz. jaar 1816 (7)

6401

 

870

11-11-1815

IJpeij L. hij wordt vermeld in het document>> Salverda S. (Suffridus) President Burgemeester van  Leeuwarden  ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de voordrgt van hogere en lagere Officieren voor het Bataillon enz. jaar 1815 (3)

6402

 

922-1+2

09-12-1815

IJpeij L. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Dienstdoende Schutterij van Leeuwarden, ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6401

 

857

10-10-1815

IJpeij L. wordt vermeld  met rang en in welke Compagnie in>> Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de nominatien voor Staf en verdere Officieren van het Batailloon Stedelijke Schutterij enz. jaar 1815 (5

6413

21

16-01-1817

IJpeij Leonardus---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag  van IJpeij L. een naamlijst der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor  de vacature wegens het ontslag van  IJpeij L. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)

6395

457

13-05-1815

IJpeij M Griffier van de State vermeld in een document >>>>vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6632

1297

19-10-1814

IJpeij M.---- Hanekuik Jacob (Mr) openbaar Notaris residerende te Harlingen  in presentie van de getuigen Hakvoort Tijmen Jellis, Nintjes Pieter Jacobs  beide Lootsen en wonende op het eiland Urkrequiranten te eenre en ten andere Vries de Tjerk IJnzes Schipper wonende te Makkum en in dien kwaliteit voerende het Tjalkschip De Jonge Elisabeth, Boussenard Francois Oppergeneesheer van Nolay en Canin Jean Jacques Opper Chirurgijn van Loches de beide laatste als Chefs Commanderende  voor vier en veertig mannen behoorende tot het gewezen garnizoen  der Franschen van Hamburg enz. verder IJpeij M.  Griffier van de Staten van Vriesland en Blok K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen, hun beider naam staat onder een document als was getekend met als onderwerp; Fransche Militairen  van Hamburg met schade hier binnengekomen enz.  verder vermeld  Steenderen van A.  , Hiemstra S. S. , Haefe van der C. P.  Stroband H. Comm. van Politie enz. jaar 1814 (6)

6870

17-03-1825

10-A-1+3

IJpeij Maria Sijtske eigenaresse van een Boerenwoning te Arum nr. 9 met bedrag van grondbelasting enz.  jaar 1825 (8)

9184

699

05-06-1917

IJpeij Roelof, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

6870

17-03-1825

10-A-1+3

IJpeij Sijtske eigenaresse van een Boerenwoning te Arum nr. 9 met bedrag van grondbelasting enz.  jaar 1825 (8)

6402

 

922-1+7

09-12-1815

IJpeij Willem Klazes staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6401

 

859-1+10

10-10-1815

IJpeij Willem Klazes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)

8285

615-2, 11-3

19-06-1840

IJpema B. te Holwerd Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

9187

735

07-06-1918

IJpema gerrit, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9187

735

07-06-1918

IJpema Roelof, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6256

388

24-04-1815

IJpersen Sijbe Pijtters staan vermeld als geteekend een brief namens de gezamelijke Schippers varende van Dockum op Strobosch heen en weeder dat zij in het voorjaar van 1814 aan de Gouverneur hebben geadresseerd eene pretentie betreffende  de vragtlonen enz. jaar 1815 (1)

8379

789-4

12-08-1841

IJpes ….? Heelmeester in de Vlekke Makkum---- Regenbogen Med. Doctor uit de Vlekke makkum en uiteindelijk ook van den heer IJpes Heelmeester in de Vlekke Makkum nader berigt omtrent de ziekte de natuurlijke kinderpokken verder wordt er van diverse plaatsen een overzicht gegeven hoeveel personen er de ziekte hebben enz. ook de heelmeester Kijlstra te Dragten wordt vermeld enz. jaar 1841 (8)

6631

1151

07-09-1814

IJpes A. een der G. is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op Vrijdag weder zoals voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de ooghouding van de belangens der Handeldrijvende en Neringdoende Ingezetenen  deze Stad U deswegen te dienen enz. jaar 1814 (8)

6625

429

28-03-1814

IJpes A. van beroep Koopman hij heeft mede ondertekend (in copie) een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland betreffende het verzoek de bezwaren die de voortduuring van het Fransche Postwezen aan de Commercie dezer Stad Leeuwarden en de Provincie veroorzaken  en dat de talrijke Beurtschepen niet anders als brieven en passagiers enz. jaar 1814 (5)

6678

355

IJpes Abe, Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de regtbank enz, enz,, (3) jaar 1818

8280

526-1, 40,2

22-05-1840

IJpes Doctor te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8308

1079-8

31-10-1840

IJpes IJ. Pz. Tarwenbrood geleverd wordt vermeld in de Staat van den Stand van het crediet voor den dienst van het Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van de Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden ten kantore van de Heer Administrateur van ’s Rijks Schatkist aldaar, geopend in de maand Augustus 1840 ook wordt er vermeld welk bedrag volgens declaratie is uitbetaald enz. jaar 1840 (4)

8224

1229-6

02-12-1839

IJpes IJ. Pz. wordt vermeld in een document genaamd Staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens wegens leverantie voor het onderhoud der gevangenen in het huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering  te Leeuwarden gedurende de maand november 1839 van voornoemde persoon jaar 1839 (2)

8308

1087-7

03-11-1840

IJpes IJ. Pz. wordt vermeld op de Staat der Benoodigde fondsen tot het doen betalen wegens het onderhoud der Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering te Leeuwarden gedurende de maand October met vermelding van wat hij geleverd heeft en het bedrag enz. jaar 1840 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

IJpes IJpe, 382 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8280

526-1, 4

22-05-1840

IJpes J. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_4

20-07-1841

IJpes J. te Oosterlittens staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8285

615-2, 4-1

19-06-1840

IJpes J. te Oosterlittens wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8356

308-11

30-03-1841

IJpes J. wordt vermeld in een document Algemeene Maandstaat der gedane betalingen door de Commissie van Administratie over de Gevangenissen gedurende de maand Januari wegens verpleging en onderhoud der Gevangenen in het Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering aldaar  met vermelding van de geleverde goederen en het te ontvangen bedrag daarvoor tevens een kolom aanmerkingen enz.  jaar 1841 (6)

6627

584, 1-2, 13

30-04-1814

IJpes J. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4)

8356

320-7

02-04-1841

IJpes J. wordt vermeld in een document; Staat van  de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding wat er is geleverd en het bedrag wat er uitbetaald wordt in maart 1841 enz. jaar 1841 (4)

8361

428-7

03-05-1841

IJpes J. wordt vermeld op een staat der benodigde fondsen over het dienstjaar 1841 tot het doen der betalingen wegens het onderhoud der Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden zowel Burgerlijk als Militair wegens geleverde goederen enz. jaar 1841 (4)

6632

 

 

1316

lijst 4-R

22-10-1814

IJpes Klaas te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6632

 

 

1316

lijst 2_R.

22-10-1814

IJpes Rinse te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6383

63

02-04-1814

IJpes Tjerk de weduwe te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

8197

687-17_2

06-07-1839

IJpey Adolph vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

8359

377/28, 5

19-04-1841

IJpey Anne Klazes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6417

186

03-05-1817

IJpey E. hij wordt benoemd en aangesteld in naam van de Koning der Nederlanden, Prins van Oranje enz. enz. tot leden der onderscheidende Militie Raden als mede tot deselves plaatsvervanger enz. met vermelding van de functie en waar enz. jaar 1817 (3)

6420

336

06-08-1817

IJpey E. President van de Militieraad over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat IJpma Pieter Jackles welke opgegeven was als verzwegen en geboren in 1796 is gebleken dat hij in 1797 enz. jaar 1817 (1)

6417

210

20-05-1817

IJpey E. President van de Militieraad over de eerste acht Kantons van Vriesland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (5)

6417

213

22-05-1817

IJpey E. President van de Militieraad over de eerste acht Kantons van Vriesland  ondertekend een brief aan de Gouverneur v.  Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (1)

6404

77

17-02-1816

IJpey E. President van de Militieraad van het 1e district ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (2)

6404

58-2

02-02-1816

IJpey Leonard staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Leeuwarden enz. jaar 1816 (4)

6401

 

871-D-E-F

25-09-1815

IJpey M.---- Blok H. hij wordt vermeld in een brief aan de Heer IJpey M. Secretaris Generaal te Leeuwarden  ondertekend door Rodenhuis P. betreffende Militaire zaken waarin worden vermeld de  benoemde en fungerende Officieren bij de Stedelijks Schutterij  te Harlingen enz. jaar 1815 (6)

6406

153

03-04-1816

IJpey President van de Militie Raad van het 1e Militie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)

6406

162

08-04-1816

IJpey President van de Militie Raad van het 1e Militie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

IJpkema Ane A., 170 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

IJpkema IJpke A., 171 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8359

371-1

16-04-1841

IJpma (M?)elle---- Boer de Jan Johannes gewoond hebbende te Edens en aldaar overleden 18 juli 1839 het betreft een Memorie van aangifte betreffende zijn nalatenschap en vermelding van zijn eigendommen verder worden genoemd IJpma (M?)elle en Anema Jan Anes Landbouwer te Arum  jaar 1841 (3)

6868

21-02-1825

1-A

IJpma (Ypma) Jakob, Jeneverbrander en Slijter in sterke dranken te Holwert geeft in een handgeschreven door hem ondertekende brief met eerbied te kennen dat in het dorp Holwert 3 Branderijen zijn enz. enz. en dat dat alles vervoerd moet worden en hij wel 20 jaren een paard met een z.g.n. Jeneverwagentje in eigendom heeft gehouden enz. jaar 1825 (1)

6868

21-02-1825

1-A

IJpma (Ypma) Jakob, Jeneverbrander en Slijter in sterke dranken te Holwert geeft in een handgeschreven door hem ondertekende brief met eerbied te kennen dat in het dorp Holwert 3 Branderijen zijn enz. enz. en dat dat alles vervoerd moet worden en hij wel 20 jaren een paard met een z.g.n. Jeneverwagentje in eigendom heeft gehouden enz. jaar 1825 (1)

8285

615-2, 22,2

19-06-1840

IJpma …..? te Holerd Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad  Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

IJpma A. S. te Oosterend staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8375

708-5_22a

20-07-1841

IJpma B. te Holwerd staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6402

 

922-1+7

09-12-1815

IJpma Beinse staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6401

 

859-1+10

10-10-1815

IJpma Beinse staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6249

 

878

21-09-1814

IJpma Evert F. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3)

6395

457

13-05-1815

IJpma Evert F. te Herbaijum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

8350

184-11, 9

19-02-1841

IJpma Gerrit  89 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6070

424-35    

25-05-1821

IJpma Hette D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8280

517-11, 50

19-05-1840

IJpma IJ. de weduwe te Wommels wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8211

988-3, 40 Bladzijde 1 26-09-1839

IJpma IJ. te Witmarsum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8211

988-3, 40 Bladzijde 1 26-09-1839

IJpma J. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6868

21-02-1825

18-A-1

IJpma Jacob ---- Ypma Jacob, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Holwerd enz. (7) dossier met alle branders van Friesland (40)

6868

21-02-1825

18-A-1

IJpma Jacob ---- Ypma Jacob, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Holwerd enz. (7) dossier met alle branders van Friesland (40)

6252

1176-20

06-12-1814

IJpma Jacob Gerits wegens geleverd brood: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Raard over voorgaande jaren  benevens die van 1814   te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)

8214

1024/19-a

07-10-1839

IJpma Jan wordt vermeld in een document met 6 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van stortingen voor de Nationale Militie van den 14 september 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)

9186

10

03-01-1918

IJpma Jan, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)

8257

75/3

22-01-1840

IJpma Jarig Klaas van beroep Boer onder Scharnegoutum---- staat vermeld in een document van Personen die wegens het houden van ongeoorloofde Godsdienstige bijeenkomsten in strijd met art. 291 van het wetboek enz. in de maand December 1839 zijn veroordeeld enz. jaar 1840 (5)

8308

1070-8

580-622

28-10-1840

IJpma M. IJ. te Scharnegoutum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

9186

10

03-01-1918

IJpma Meine, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)

8375

708-5_12

20-07-1841

IJpma O. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6252

1176-6

06-12-1814

IJpma Pier de erven te Holwert : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5)

8280

517-11, 15

19-05-1840

IJpma Pieter J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Holwerd Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6420

336

06-08-1817

IJpma Pieter Jackles---- IJpey E. President van de Militieraad over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat IJpma Pieter Jackles welke opgegeven was als verzwegen en geboren in 1796 is gebleken dat hij in 1797 enz. jaar 1817 (1)

6418

257

14-06-1817

IJpma Pieter Jakles---- Hoekstra Albert ten Broeke  Grietman van Westdongeradeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat IJpma Pieter Jakles wonende te Holwert ingeschreven in de 2e klasse is geboren in 1796 en dat Doedenga Pieter Doedes behorende tot de 4e klasse niet in het register is ingeschreven hij is knecht en wonende  bij den Assessor Bierma  enz. jaar 1817 (1)

8308

1070-8

665-708

28-10-1840

IJpma S. T. te Cubaard (Kubaard) staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070-8

322-364

28-10-1840

IJpma S. te Kimswerd staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6261

900-3

04-09-1815

IJpma Sjoerd F. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6070

424-35    

25-05-1821

IJpma Sjoerd T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6830

18-A blz. 34

21-01-1824

IJpma Tjalling te Lollum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6261

900-3

04-09-1815

IJpma Wijbe J. , hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

7977

149-3

11-02-1837

IJpsma IJeb Jans hij is lid van de raad van Wonseradeel en geautoriseerd om mede te tekenen de attesten voor de Militie enz. en het lid van hetzelfde bestuur Takoma Take IJ. En daar de zekte van genoemde IJpsma van lange duur schijnt te zijn enz. jaar 1837 (3)

9181

1413

06-08-1915

IJs van Adrianus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9181

1645

03-09-1915

IJs van Johan Lodewijk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9178

79

07-01-1914

IJsbaan  ---- Houwing Wessel Herman ontvanger der registratie Contractant ter eene zijde en  Beijaard Wouter Machinist op de motorboot Ameland vast en wal, Jongsma Klaas Kapitein op gemelde boot, Molenaar Douwe Machinist op gemelde boot, Bosman Wybe,  Schilder en Brink van den Johannes,  Schoenmaker tezamen uitmakende het bestuur van den IJsvereniging “ Met Frisschen Moed”  te Nes op Ameland Contractant ter andere zijde onderwerp; Een vergunning voor de aanleg van een ijsbaan in de duinen op Ameland, met een kaart van Ameland waariin getekend de IJsbaan en een geen bezwaar verklaring en de toestemming enz. enz. Jaar 1913 (15)

8280

525-A, 2

2-12

16-05-1840

IJsbrandij Cornelius hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz. jaar 1840 (4)

9185

1144

05-09-1917

IJsbrandij Jan, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

3701

23-D

nr. 1-4

02-02-1842

IJsbrands Antje x Stapert Jacob Jelmers, wordt vermeld Nominatieve staat no. 139/82 der Wezen, Vondelingen en Verlaten kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel vallende in de termen van opzending naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

3699

A-23

nrs. 20-26

15-02-1834

IJsbrands Antje), wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)

3701

23-C

nrs. 9-15

09-02-1839

IJsbrands Antje, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)

3698

B-23

15-02-1832

IJsbrands Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7)

3700

23-C

nrs. 21 - 26

04-02-1837

IJsbrands Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 21-26 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)

6628

811

08-05-1814

IJsbrands Douwe staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd  Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)

6034

398

30-05-1818

IJsbrands L. te Witmarssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

5986

287-C

Lijst 2

16-04-1814

IJsbrands Lucas hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Sneek met derzelve onbetaalde  tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (5)

6281

529-6

19-05-1817  

IJsbrands Lucas te Makkum ontvangt betaling wegens Huishuur en komt voor in een document Observatien van den Onderprefect van het Arrondisement Sneek  op de liquidatie van het voormalige district Wonseradeel enz. jaar 1817 (4) dossier (9)

8225

1245-8a  

51-55

07-12-1839

IJsbrands Thomas staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

6629

842

01-07-1814

IJsbrants Gale benoemd voor de Stad Workum wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6623

43

07-08-1813

IJsbrants Hendrikje, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

43

07-08-1813

IJsbrants Sjouke, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6056

173d

11-03-1820

IJsbrechtum  een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de  jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (1)

6300

268            26-04-1822

IJsbrechtum----  Reidsma ….?  Onderwijzer op de Kweekschool voor Onderwijzers te IJsbrechtum, de Schoolopziener Visser H. W. C. A. schrijft een brief naar de Gouveneur van Vriesland dat de onderwijzer voldoet en dat er een groot aantel onderwijzers welke uit Vriesland, Groningen, Drente, Overijssel,  Zuid Holland en elders enz. hij verzoekt dan ook om ondersteuning , ook een brief van de Minister dat op zijn verzoek een gunstig besluit is genomen enz.  jaar 1822 (5)

6070

412 en 446

21-05-1821

IJsbrechtum Tirns en Tjachuizum, de kerkenraad klaagt dat hun kerk  te Tirns wegens de vervallen toestand behoorlijk gerepareerd moet worden enz. enz. jaar 1821 (3)

6709

36 deel 2  blz. 6

16-01-1822

IJseldijk van H. R. te Elst, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8384

920-20

17-09-1841

IJsenbaartd Dominicus * Oud Gastel 19-03-1809, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

6631

1181

24-09-1814

IJsenbeek---- Hanekuijk W. J.  honorabel als Lid der Vroedschap van deze stad Harlingen is ontslagen en voor te dragen IJzenbeek Jan voor deze functie enz. jaar 1814 (3)

6678

336

IJsenbeek J.    Lijst met de Zestien der voornaamste  Kooplieden binnen Harlingen jaar 1818 (1)

8308

1066-11

28-10-1840

IJsenbeek J. S.  ---- Lonnema R. gesterkt met zijne Stee vader IJsenbeek J. S.  het betreft een document waarin vermeld wordt dat hij een request enz. jaar 1840  (3)

8285

615-2, 5-2

19-06-1840

IJsenbeek J. S.  te Wijnaldum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 5

Bladzijde 3

26-09-1839

IJsenbeek J. S. te Wijnaldum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6070

424-35    

25-05-1821

IJsenbeek Jan hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6383

94   

23-04-1814

IJsenbeek Jan S. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6632

 

1234

03-10-1814

IJsenbeek Jan---- Vink Menno en IJsenbeek Jan benoemd tot Vroedschap van Harlingen respectivelijk in de plaats van Rodenhuis Y. (Ype) thans Burgemeester en Hanekuyk Wijbe J. thans Advocaat Fiscaal bij de middelen te water dep. Harlingen enz. jaar 1814 (1)

6385

143

06-07-1814

IJsenbeek Nicolaas hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6243

191-1

06-03-1814

IJsenbeek S. Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6383

95   

23-04-1814

IJsenbeek S. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6381

171-C 

22-03-1814

IJsenbeek Thomas, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Harlingen die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

8280

526-1, 15

22-05-1840

IJsendijk v.  H. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6709

36 deel 1

blz. 10

16-01-1822

IJsendijk van H. E. te Zeist, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6407

198-

1+12-13

04-05-1816

IJsenga Jan Tekkes staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6418

255-B

01-06-1817

IJsenhoed Jan 320 Rottevalle is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8117

35,1021/2

16-10-1838

IJsing Thomas Pieters Veenwoudsterwal Beurtschipper, jaar 1838

6390

19

08-12-1814

IJskamp J. D. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

8280

517-11, 25

19-05-1840

IJskamp Jurjen  wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in het Kantoor Deinum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8257

65/33

20-01-1840

IJskamp Tiebe Jurjens van de ligting van 1837, hij is met een verlofpas hedenmorgen met order en reiswijzer naar Leeuwarden vertrokken om zig aldaar te melden bij enz. jaar 1840 (3)

7999

565-1

08-06-1837

IJske Andries Geb. 26-10-1799 Rhenen (Rheine, Westfalen). Kapitein. 11-3-1836 Overleden te Fort de Kock (Padangse Bovenlanden, Id) , wordt  vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

6830

7-A

20-01-1824

IJskes Douwe Douwes te Arum staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende hun aanslagen in de belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8)

6671

54 deel 2

blz. 11

22-01-1818

IJssel Groothuis van H. te Hoorn Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 15

22-01-1818

IJssel Groothuis van te Hoorn Predikant Classis van Hoorn wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

8386

949/23

20-09-1841

IJssel van J. H. te Hempens, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

5984

103

08-02-1814

IJssel van Jan----Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en Werkhuis te Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz. tevens verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)

6709

36 deel 1

blz. 5

16-01-1822

IJsseldijk van H. R. te Elst wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8159

51/2

Afschrift

15-01-1839

IJsselmuiden Augustius Trekschipper , jaar 1839

5664

A.5

Bijlage 12

25-04-1912

IJsselmuiden H. te Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

8350

184-11, 9

19-02-1841

IJsselmuiden Machiel 138 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

8375

708-5_12

20-07-1841

IJsselmuiden N. IJ. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 12

22-05-1840

IJsselmuiden N. te Franeker als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

IJsselmuiden N. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6870

09-03-1825

38-C

IJsselmuiden Nicolaas Piers Onderwerp: certificaat van activen en volbragten dienst met vermelding welk Bataillon en Compagnie Nat. Infanterie enz. jaar 1825 (4)

5664

27, 3

16-04-1914

IJsselmuiden P. A. te Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

3,  3

20-04-1916

IJsselmuiden P. A. te Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

9

17-04-1913

IJsselmuiden P. A. te Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

,  3 3

20-04-1916

IJsselmuiden P. P. te Franeker , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

2,  3

16-04-1914

IJsselmuiden P. P. te Franeker , komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

9

17-04-1913

IJsselmuiden P. P. te Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

3,  3

20-04-1916

IJsselmuiden P. te Franeker, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

43

21-09-1903

IJsselmuiden Petrus  te Franeker een Trekschuit, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5665

13-01-1881

akte 47 t/m 50

IJsselmuiden Petrus, ---- Jongerhuis Petrus, Johannesma Gerrit, Hergaarden Gerrit, Boer de Alle, Boer de Johannes, Post Hendrik, IJsselmuiden Petrus, Nauta Frans, Vries de Sipke allen Trekschippers wonende te Franeker Onderwerp:  o.a. handgeschreven brieven met hun handtekeningen , een aankondiging van hun trekschuitdienst  tussen Franeker en Leeuwarden met hun 5 Jaagschuiten , wat ook in een advertentie  (2 stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief voor Personen en Bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld   jaar 1881 (5)

8356

320-2, 8

02-04-1841

IJssels Martinus Johannes * 1789 zoon van IJssels Matthijs en Tiedema Grietje wordt vermeld in een document staten van inlichtingen en  op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar gedoopt en opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

IJssels Martinus, 948 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8356

320-2, 8

02-04-1841

IJssels Matthijs---- IJssels Martinus Johannes * 1789 zoon van IJssels Matthijs en Tiedema Grietje wordt vermeld in een document staten van inlichtingen en  op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar gedoopt en opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4)

9187

1787-A

05-12-1918

IJsselsteijn Sijtze, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6047

379

03-06-1819

IJsselstein M. G.    Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6034

398

30-05-1818

IJsselstein M. G. te Grouw hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6840

36-A

blz. 26

22-04-1824

IJsselstein Marijke Rentenierske, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6070

424-35    

25-05-1821

IJsselstein Mennold G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6100

1192-11

26-11-1823

IJsselstein Minne Gerbens---- Jellema Wabe Pieters te Poppingawier en IJsselstein Minne Gerbens te Rauwerd zij zijn benoemd als schatter te Rauwerd enz. jaar 1823 (1)

6864

60-C-20

13-01-1825

IJsselstein Minne Gerbens Lid van de Raad te Rauwerd, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6089

1199 blz. 11      26-12-1822

IJsselstein Minne Gerbens te Rauwerd, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

IJsselstein Minne Gerbens te Rauwerderhem, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6038

728

29-09-1818

IJsselstein Sierk de weduwe Zij wil  een tweede taxateur voor de hertaxatie van hun landen  met vergelijking van anderen te Wirdum  en wegens enige belastingschulden enz. jaar 1818 (1)

6840

36-A

blz. 28

22-04-1824

IJsselstein Te…. Berend(s) Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 28

22-04-1824

IJsselstein Teeke B. Winkelier van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.