Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn Samensteller van deze Index.

8375

716-3_1i

22-07-1841

J??derkop Barteld 29-04-1840 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

3590

68

17-09-1874

Jaalsma ….? ---- Lemster-Groninger-Veendammer  Stoombootreederij N.V.  Visser Jan Siemens Lemmer  en Koe de Hylke Lemmer Directeuren van de schroefstoombootdienst  van Groningen op Amsterdam via Sloten, Woudsend, IJlst, Sneek en de Lemmer en dat geen der ondernemers Jaalsma ….? en Hoff van der ….? Aan hun verlichting voor ene borgtocht enz. jaar 1874 (15)

6407

198-1+4-5

04-05-1816

Jaamer Marten Paape staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

5990

607

03-08-1814

Jaanda S., De Directeur van de Directe Belastingen nodigd hem als Zetter uit hem te informeren over zijn Paarden en

Dienstboden   binnen een tijd van 8 dagen enz. jaar 1814 (3)

6262

946-3

30-09-1815

Jaans Bauke moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Exmorra) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6262

946-4

30-09-1815

Jaans Sjamke moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Allingawier) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6100

1192-19

26-11-1823

Jaansma G.W.----- Hornstra A. K.  en Jaansma G.W. zij zijn als Schatters  over 1824 te Koudum gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6864

51-D

05-01-1825

Jaar de H. Medecine Docter te Luik, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.  jaar 1825 (2)

6276

1102-19

18-12-1816

Jaarda ….? De weduwe, Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6055

80

03-02-1820

Jaarda ….? hij word genoemd als  ontvanger en een voordracht enz. enz.  en de verdeling van taken enz. jaar 1820 (4)

6276

1102-19

18-12-1816

Jaarda J. Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6251

1123

18-11-1814

Jaarda S. Ontvanger die een mandaat enz.   Onderwerp: de tekorten wegens de Landmilitie en nog openstaande rekeningen ten gunste van Jager P. M., Wijma Johannes Sjoerds Landbouwer te Bergum, Rinsma Rinze Lamerts, Meer van der Geert Feyes, Hoelstra Tomas T. ,Mr. Timmerman te Bergum enz. jaar 1814 (3)

6089

1186        

21-12-1822

Jaarda S. te Akkerwoude,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6072

581

17-07-1821

Jaarda S. te Bergum en Oostermeer staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

6089

1186        

21-12-1822

Jaarda S. te Bergum,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6017

766

20-12-1816

Jaarda S.---- Tinga Douwe Jans te Suameer betreft in beslag genomen goederen en verkoop daarvan door de Ontvanger Jaarda S. der Directe Belastingen te Oostermeer  jaar 1816 (4)

5996

151-a  1e rij

20-02-1815

Jaarda Simon hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6099

1066

31-10-1823

Jaarda Simon te Akkerwoude, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6833

9-A blz. 7

09-02-1824

Jaarda Simon te Bergum en Ackerwoude, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6099

1066

31-10-1823

Jaarda Simon te Bergum, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6100

1087

04-11-1823

Jaarda Simon, Controle Bergum Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

5988

490

22-06-1814

Jaarda Simon, hij is één van de personen die, een dubbeld verblijf hebben en door de Zetters geoordeeld te moeten te worden beschreven ter plaatse van hun Winterverblijf te Leeuwarden en niet van hun Buijtenverblijf  in gevolge artikel 4 van het besluit van den 4e februari 1814 jaar 1814 (4)

6090

7

02-01-1823

Jaarda….?---- Bruinsma A. Hij verzoekt ontslag als Ontvanger der Belastingen te Giekerk en er wordt voorgedragen voor professionele waarneming van genoemde plaats  de heer Jaarda die heden als Ontvanger der Belastingen te Bergum en Akkerwoude. Enz. jaar 1823 (1)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 7>>

27-08-1839

Jaarsma A. G. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8361

423-7

30-04-1841

Jaarsma A. W. Commies 3e klasse hij wordt verplaatst naar Baard en Wetering van der C. R.  naar Leeuwarden  enz. jaar 1841 (4)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Jaarsma A. W. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8199

725-1_8

17-07-1839

Jaarsma Adriaan Willem---- Goedemoed Hielke Hendriks en Jaarsma Adriaan Willem Commiesen bij de Directe Belastingen en Horst ter Marcellus de post hebbende aan de wacht bij de Hoeksterpoort enz. het betreft invoer van 2 fusten inlandsch gedistilleerd van de firma Ruitenschild R. naar Bleeksma P. G.  enz. jaar 1839 (5)

7977

158-6, 24

14-02-1837

Jaarsma Arjen Doedes te Lemsterland, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

9465

Deel 2, 48

31-10-1866

Jaarsma Auke Adams te Rien, Beurt en Veerdienst van Rien naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8). 

6868

17-02-1825

5-A

Jaarsma C. C.---- Ameland en Holwerd, Onderwerp de overstroming van Februari en het dichten van de zware dijkbreuk in de Wester Polderzeedijk te stoppen met ongeveer 100 stuks balken en dat enz. jaar 1825 (7)

6868

17-02-1825

5-A

Jaarsma C. C.---- Ameland en Holwerd, Onderwerp de overstroming van Februari en het dichten van de zware dijkbreuk in de Wester Polderzeedijk te stoppen met ongeveer 100 stuks balken en dat enz. jaar 1825 (7)

6101

1315

18-12-1823

Jaarsma D. A. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)

6089

1206

28-12-1822

Jaarsma D. A. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)

6628

825 blz. 2

23-05-1814

Jaarsma D. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6830

18-A blz. 19

21-01-1824

Jaarsma D. J. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6253

28 blz.4

04-01-1815

Jaarsma Doede Arjens, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6383

43

30-04-1814

Jaarsma Douwe Jans---- Bank van der Anne Sijbrens heeft voor de Militie het nummer 374 getrokken maar als remplacant  gaat voor hem in dienst Jaarsma Douwe Jans enz. jaar 1814 (1)

6628

825 blz. 3>

23-05-1814

Jaarsma Douwe staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6089

1206

28-12-1822

Jaarsma F. W. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)

9725

Deel 2

Blz.31

00-00-1881

Jaarsma G. ,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

6628

825 blz. 2

23-05-1814

Jaarsma G. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6089

1199 blz. 20  26-12-1822

Jaarsma G. W.  te Koudum, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6388

69         04-10-1814

Jaarsma G. W. 1e Luitenant bij de 3e Compagnie, hij is benoemd in voorvermelde functie door 59 mannen van de Landstorm omdat deze mannen het niet eens waren met de benoeming van Officieren door de Gouveneur van Vriesland enz. aldus gestemd in tegenwoordigheid van ons schout enz. van Koudum jaar 1814 (5)

6076

869

10-11-1821

Jaarsma G. W. Assessor en Feenstra Johannes Eeuwes Bouwkundig zeer ervaren zij hebben een schriftelijk rapport ingediend (dit uitgebreide rapport is aanwezig in het dossier) op verzoek van de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde voor de Gouverneur van Vriesland betreffende de bouwkundige staat van de Pastorije van Oudega  en dat het voorgewende gevaar niet dermate dringend is dat een andere woning nodig zij voor als noch aan te wijzen enz. verder een document dat verschenen ten huize van Kempe Dirk te Oudega gemerkt in het dorpskerk bevonden wierde ongeschikt de Floreenpligtigen van de Hervormde gemeente van de Dorpen Oudega en Kolderwolde met en benevens de Kerkvoogden daar is voorgelezen de Missive van de Gouverneur van Vriesland dat de staat van de Pastorie enz.  en dat zij de onderstand van Z.M. moeten in roepen was getekend de Kerkvoogden Jongsma Wigle R., Feenstra Douwe Wiebes, de Veldwachter Wuring E. A.,Namens de Floreenplichtigen Bergstra Johannes Jacobs, de Grietman Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, en de secretaris Kuijper Hendrik  jaar 1821 (10)

6830

16-C

15-01-1824

Jaarsma G. W. Assessor van de gemeente Hemelumer Oldefaert en Noordwolde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Schotanus Anne Wiegers die ook een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij als fuselier Nationale Militie als verlofganger te Hemelum dat hij verzoekt ontslagen te worden enz. jaar 1824 (4)

9725

Deel 2

Blz.19

00-00-1879

Jaarsma Geert , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)

9725

Deel 2

Blz.23

00-00-1879

Jaarsma Geert naar de Oostzee , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)

9725

Deel 2

Blz.39

00-00-1882

Jaarsma Geert,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

9725

Deel 2

Blz.25

00-00-1880

Jaarsma Geert, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)

6393

151

08-03-1815

Jaarsma Gerben Willems  en Boer de Cornelis Bouwes het betreft arresten wegens verschuldigde belastingen en er wordt verzocht door de ontvanger Tresling ….? te Koudum de in beslag genomen goederen te mogen verkopen enz. jaar 1815 (1)

6393

139

01-03-1815

Jaarsma Gerben Willems Erfgezetene onder Koudum geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij gesommeert en met ezecutie bedreigt blijkens  bijlage sub A en B.van zes guldens en tien stuivers terzake van door hem geleverde paarden aan de Fransche Armee in den jare 1812 enz.door de Deurwaarder Executant Quarré R.  en de Schoolmeester  Tresling F. zich noemende Ontvanger jaar 1815  (3)

6248

783-D

00-08-1814

Jaarsma Gerben Willems van beroep Huisman en Floreenontvanger oud 36 jaar, Huisman oud 20 jaren hij verklaart in een document dat de zogenaamde Sijmke Wal te Koud. Jaar 1814 um  altoos gehoord hebbende dat deze wal voor de bewoners van de grote straat enz. enz. jaar 1814 (2) dossier (14)

6864

60-C-24

13-01-1825

Jaarsma Gerben Willems, Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6034

398

30-05-1818

Jaarsma Gerrit Th. te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-16         25-05-1821

Jaarsma Gerrit Thijssen hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Jaarsma Gerrit Tijsses  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Jaarsma Gerrit Tijsses, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6073

619

01-08-1821

Jaarsma Gerrit Willems uit zijn handen ontvangen de som van dertig guldens betrefende >>>>> Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, Grietman over Hemelum Oldephaert en Noordwolde in presentatie van getuigen heeft afgevraagd aan  Zeldenthuis Sipke Jarigs (had getekend als Sildiethuis) van bedrijf Turfschipper wonende te Koudum ouderling van de Hervormde Gemeente aldaar of hij verboden had het achterstallige kwotum ter somma van  dertig guldens wegens kerkvisitatie aan het klassifikaal bestuur te Sneek te voldoen enz. enz. voor mij notaris  Schotanus Evert aldus gedaan ten huize van Jong de Bauke Tjeerds Kastelein in de Pauw in tegenwoordigheid van Kingma Gerben Jans van beroep Koopman te Workum en Saagsma Gosse Sjoerds van beroep Meester Timmerman te Koudum tevens een akte waarbij aanwezig waren; Bouma Botte Jelgers, Hoekema Taeke Piebes, Hoekstra Joltje Dirks alle van bedrijf Boeren als ouderlingen Veer van der Jouke Jacobs van beroep Veerschipper op Workum, Hindelopen en Stavoren en Jaarsma Jan Dirks Dijks Executeur van Hemelum Oldephaert en Noordwolde en Schaper Doede Jacobs van bedrijf Boer als Diacon allen aldaar wonende en Nauta Romke Alberts adsistend aan de Waag en Nagtegaal Willem dienaar van Politie beide wonende binnen de Stad Workum enz. jaar 1821 (1) dossier (9)

8373

674/25

10-07-1841

Jaarsma H. J. , Jaarsma J.D.,  Kat Age A., Stoett Frederik, Toutenburg C. IJ. , zij zijn aangesteld als opzigters bij de aanleg van wegen en bruggen en worden genoemd in een declaratie jaar 1841 (2)

8379

815-12

19-08-1841

Jaarsma H. J.---- Dekker J. K. te Marssum en een handgeschreven brief met  handtekening  van Terpstra Auke Broers mr. Grofsmid te Marssum  een procesverbaal  van waardering en berekening der schadeloosstelling voor de onteigening ten behoeve van de weg Leeuwarden Harlingen , de opzichter deze weg is Jaarsma H. J.. enz. jaar 1841 (2)

8386

949/9

25-09-1841

Jaarsma H. J. Opzichter, onderwerp een schadeloosstelling voor vergraven putten enz. jaar 1841 (1)

8376

 

736/6

28-07-1841

Jaarsma H. J. Opzichter.  Onderwerp; aanleg van de weg Leeuwarden Harlingen jaar 1841 (2)

8211

988-3, 26

Bladzijde 2

26-09-1839

Jaarsma H. te Aalzum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 3>>

27-08-1839

Jaarsma J. D. te Koudum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8373

674/25

10-07-1841

Jaarsma J.D., .---- Jaarsma H. J. , Jaarsma J.D.,  Kat Age A., Stoett Frederik, Toutenburg C. IJ. , zij zijn aangesteld als opzigters bij de aanleg van wegen en bruggen en worden genoemd in een declaratie jaar 1841 (2)

6073

619

01-08-1821

Jaarsma Jan Dirks   ---- Schotanus Evert  Notaris te Workum op last van Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der,, Grietman van Hemelum Oldephart en Noordwolde met nagenoemde getuige afgevraagd aan Zeldenthuis Sipke Jarigs van bedrijf Turfschipper te Koudum wonende  lid van de kerkeraad enz. enz. verboden had het achterstallige bedrag van dertig guldens  enz. enz. te betalen enz. enz. aldus gedaan te Koudum ten huize van Jong de Bauke Tjeerds de kastelein in de Pauw , Kingma Gerben Jans Koopman te Workum  en Saagsma Gosse Sjoerds  Mr. Timmerman wonendete Koudum enz.  een tweede afschrift met  andere getuigen zijn  ten huize van Hoekema Taeke Piebes  van bedrijf Boer waarbij aanwezig waren Bouma Botte Jelgers ook Boer, als ouderling Veen van der Jouke Jacobs  Veerschipper op Workum  Hindelopen en Stavoren en Jaarsma Jan Dirks Dijks executeur  van Hemelum Oldephart en Noordwolde, Schaper Doede Jacobs van beroep Boer   en Nauta Romke Alberts assistent aan de Waag  en Nagtegaal Willem  dienaar der Politie in Workum en hebben alle ondertekend , met 2 lakzegels  van Schotanus E. Notaris jaar 1821 (11)

6073

619

01-08-1821

Jaarsma Jan Dirks---- Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, Grietman over Hemelum Oldephaert en Noordwolde in presentatie van getuigen heeft afgevraagd aan  Zeldenthuis Sipke Jarigs (had getekend als Sildiethuis) van bedrijf Turfschipper wonende te Koudum ouderling van de Hervormde Gemeente aldaar of hij verboden had het achterstallige kwotum ter somma van  dertig guldens wegens kerkvisitatie aan het klassifikaal bestuur te Sneek te voldoen enz. enz. voor mij notaris  Schotanus Evert aldus gedaan ten huize van Jong de Bauke Tjeerds Kastelein in de Pauw in tegenwoordigheid van Kingma Gerben Jans van beroep Koopman te Workum en Saagsma Gosse Sjoerds van beroep Meester Timmerman te Koudum tevens een akte waarbij aanwezig waren; Bouma Botte Jelgers, Hoekema Taeke Piebes, Hoekstra Joltje Dirks alle van bedrijf Boeren als ouderlingen Veer van der Jouke Jacobs van beroep Veerschipper op Workum, Hindelopen en Stavoren en Jaarsma Jan Dirks Dijks Executeur van Hemelum Oldephaert en Noordwolde en Schaper Doede Jacobs van bedrijf Boer als Diacon allen aldaar wonende en Nauta Romke Alberts adsistend aan de Waag en Nagtegaal Willem dienaar van Politie beide wonende binnen de Stad Workum enz. jaar 1821 (9)

8308

1071-8

29-10-1840

Jaarsma Jan Durks wonende te Koudum, Kat Age Abes te Leeuwarden zij worden vermeld in een document van de Minister van Binnen;landsche zaken betreffende de aanleg van de weg van  Leeuwarden naar Harlingen en  de verbetering van de weg van Marssum tot de Langhuisterweg enz.  jaar 1840 (5)

6628

825 blz. 3>

23-05-1814

Jaarsma Jan en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

8210

958/2 211

Bladzijde 7

17-09-1839

Jaarsma K. O. te Holwerd staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6069

279-A

09-04-1821

Jaarsma Klaas T. , Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden  jaar 1821 (1)

6253

28 blz.4

04-01-1815

Jaarsma Klaas Tijsses, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

8308

2086-15

01-11-1840

Jaarsma Korn’s O. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

9725

Deel 2

Blz. 111

00-00-1891

Jaarsma L. , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 112

00-00-1892

Jaarsma L. naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

3700

43-B

03-02-1836

Jaarsma Lipkjen Jarigs†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

9725

Deel 2

Blz. 108

00-00-1891

Jaarsma Louw naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 117

00-00-1892

Jaarsma Louw naar de Middelandsche Zee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 79

00-00-1889

Jaarsma Louw naar Java,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)

9725

Deel 2

Blz. 69

00-00-1888

Jaarsma Louw naar Timor,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)

6060

480

06-07-1820

Jaarsma O. C. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Jaarsma O. C. te Ternaard hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-15         25-05-1821

Jaarsma O. G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6248

696

13-07-1814

Jaarsma O. K. ---- Hoeksra Reinder Jans. in qlt. Als Administrerend Armvoogd  van den dorpe Ternaard  , hij heeft deze post aanvaard op 17 Mei j.l. maar  vond dien met bezwaard met aanmerkelijke schulden aan de leveranciers  enz.  de heer Jaarsma O. K. heeft geweigerd de post van adjunct Armenvoogd te aanvaarden  enz. enz. ook heeft men nog 4 personen en wel Koopmans R. F?. , Postumus R, Hellema D. A. en Hesling I?. J. deze personen aarzelen om enz. enz. verder worden er genoemd Alberts Dirk  te Hantum ,  Jaar 1814 (3)

6248

695

02-08-1814

Jaarsma O. K.---- Hoekstra R. J. in qlt als administrerende Armvoogd van den Dorpe Ternaard, Schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland en heeft deze post op 17 mei j.l. aanvaard maar vondt die bezwaard met aanmerkelijke schulden xoo van leverantiien van Kleed en voedingswaren en men heeft tot adjuct Armvoogd van hem verkozen Jaarsma O. K. die weigert den post te aanvaarden en verder nog 4 personen n.l. Koopmans R. T., Postumus R., Hellema D. A. en Hesling S. J. enz. enz. jaar 1814 (3)

6082

453

03-05-1822

Jaarsma Oege C. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6248

763

20-08-1814

Jaarsma Oege Cornelis Landbouwer van beroep, ---- Hoekstra R. J. ,  Hij heeft zijn post als Armvoogd aanvaard en met merkelijke schulden van jaren bezwaard heeft gevonden  enz.  en zijn Adjunct Armvoogd is gestemd Jaarsma Oege Cornelis die weigerd de post te aanvaarden enz. enz.  en bij meerderheid van stemmen Koopmans R. T. , Posthumus R.,  Stellema D. A. en Hesseling S. J. om overeenkomstig den Dorpsbehoeften enz. enz. jaar 1814 (5)

8280

517-11, 46

19-05-1840

Jaarsma S. A. de weduwe te IJlst wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8210

958/2 211

Bladzijde 8>>

17-09-1839

Jaarsma S. O. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

5982

1752

13-12-1813

Jaarsma S. S. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Hitzum die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie  en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 1813 (12)

5982

1752

13-12-1813

Jaarsma S. S. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners   die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6101

1315

18-12-1823

Jaarsma T. W. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Jaarsma T. W. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6253

28 blz.3

04-01-1815

Jaarsma Tijs Arjen, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6840

36-A

blz. 37

22-04-1824

Jaarsma Tijs G. Slagter van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6711

248 blz. 4

07-09-1822

Jaarsma Tijs Wybrens te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 5

07-09-1822

Jaarsma Tijs Wybrens te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6101

1311

16-12-1823

Jaarsma Tijs Wybrens te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6711

248 blz. 3

07-09-1822

Jaarsma Tijs Wytzes te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6047

379

03-06-1819

Jaarsma W.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6071

467

07-06-1821

Jaarsma W. J.  en Buma Ruurd beide borgen voor Wiggerts S. ,Hij is pachter van een perceel aan der Koudumer  Slaperdijk  te Noordwolde gemeente Hemelumer Oldephaart, Kantoor Bolsward (10 kolommen)  met o.a.   Omschrijving van het gepachte met naam en groote der goederen, Woonplaats pachter, Naam van zijn borg,  rendement en een kolom met interessante aanmerkingen jaar 1821 (3)

8210

958/2 211

Bladzijde 9

17-09-1839

Jaarsma W. K. de weduwe te Hantumhuizen vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6034

398

30-05-1818

Jaarsma W. te Anjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6277

77-c-6

21-01-1817

Jaarsma Willem C. de weduwe zij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en wordt vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)

8350

184-11, 5

23-02-1841

Jaarsma Willem Jans staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen hun Paspoort moet worden uitgereikt   enz. jaar 1841 (5)

6034

398

30-05-1818

Jaarsma Wybr. Th. te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6277

30-15

09-01-1817

Jaarsma Wybren J. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6060

480

06-07-1820

Jaarsma Wybren Tijsses, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Jaarsma Wybren Tijsses, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-16         25-05-1821

Jaarsma Wybren Tyssen hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6253

28 blz.4

04-01-1815

Jaarsma Wybren Tysses, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

3594

Map 88-B

1876--1878

Jaarsma Y. J. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle inwoners zijn van Wonseradeel wonende langs de trekvaart van Bolsward naar Workum en dat sedert enige tijd daar een stoomboot vaart zonder concessie daarvoor is verleend en deze concessie is aangevraagd door Idserda S. A. te Bolsward en zij allen tegen die aanvraag bezwaren hebben omdat voor dien dienst hoegenaamd geen behoefte bestaat enz. jaar 1877 (3)

9184

993

28-07-1917

Jaasma  Wybe * 30 maart 1885 Leeuwarden Veldwachter te Leeuwarden  (3)

9487

728 1e afd.

05-06-1918

Jaasma Bouke Oegstgeest Solliciteerd naar de functie, zijn voordracht en benoeming tot Veldwachter  te Doniawerstal (4)

9414

187             21-07-1914

Jaasma Bouke te Leiden, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en Congierge  in de Gemeente Utingerdeel,  Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld jaar  1914 (3) dossier (8)

9182

734

27-04-1916

Jaasma Bouke te Oegstgeest, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

9921

22              20-10-1882

Jaasma W. J., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6383

58

02-04-1814

Jaastra te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8356

324-18, 3

03-04-1841

Jackeles Dirk† (Mr.) hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van  de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info.,  Jaar 1841 (5)

8356

308-23

29-03-1841

Jackles Dirk (Mr)  betreffende het vervullen van het ambt van Griffier bij het Kantongeregt te Bolsward wegens zijn overlijden enz. jaar 1841 (3)

6393

144

25-02-1815

Jackles Dirk thans gedesigneerd als Sergeant bij de Compagnie Schutterij van Bolsward wordt benoemd tot 1e Luitenant  van de 2e Compagnie Schutterij in Bolsward in het arrondisement Sneek i.p.v.  Diermen van Evert enz. Jaar 1815 (3) 

8197

687-17_3

06-07-1839

Jackles Dirk vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

6034

398

30-05-1818

Jackles P. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Jackles Pien Jackle  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

9187

908

06-07-1918

Jacob Arend Den Haag Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1)

9186

10

03-01-1918

Jacob Ida Caroline Vrouw van Groen A. , komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6864

26-3-C

07-01-1825

Jacob Rinses---- Haak v.d. Jacob Rinzes bij de West Indische Troepen  in dienst getreden 15-11-1822 ook bekend onder de naam Pater van der Haak, en op de monsterlijst vermeld als Jacob Rinses jaar 1825 (1)

6632

 

1235+1251

+ 1285

06-10-1814

Jacob T. B. S?---- s’Jacob T. B.  Commissaris van het District Rotterdam ondertekend een brief aan de Commissaris van het District Leeuwarden, Hoeven Ter …. Directeur van het Instituut op Feijenoord  te Rotterdam het betreft een brief over de armen en de gestichten enz. jaar 1814 (6)

6258

627-11

21-06-1815

Jacoba Auke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6020

136

03-03-1817

Jacobaparochie St., de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Bildt Het ,begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6)

6384

19

26-05-1814

Jacobi C?. T. , hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)

6397

694

29-07-1815

Jacobi de, Majoor is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6294

342-5

13-04-1819

Jacobi F. ----Thomij J. Sergeant van het detachement 8e Afdeling Eerste en derde Bat. Nat. Mil. De ondergetekende Agent van Kazernering Jacobi F. verklaard te heben ontvangen 12 gulden en 95 cents voor verstrekte Huisvesting en Voeding van 37 Onderofficieren en Manschappen van 1 tot 2 Maart 1819 enz. jaar 1819 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Jacobi Harmen, 942 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6243

191-12

06-03-1814

Jacobi J. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6624

163

01-02-1814

Jacobi J.---- Es van P. Constructeur, komt voor in een document ondertekend door de Burgemeester van Harlingen met als onderwerp de opgave door hem  aan de Admiraal Verdonen ….? wegens de verloop der lopende Tuig en Zeilen van 3 gedesarmeerde Fransche Brikken,  ook wordt er gesproken over een koets met 2 paarden en dat de heer Kersjes ….? Zig beklaagd over het harde van de maatregel enz. ook genoemd den majoor Robienouw ….? , Stroband ….? Ook de Stadsbode Jacobi J.  en de  kopers van de bijna volledige Tuigagie van 3 Fransche Brikken Galama Jan, Ruiter de A., Salomons ….? enz. jaar 1814 (8)

6403

32

18-01-1816

Jacobi Jacob---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester van de Stad Harlingen  en Conradi A. J. ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Rasschen Albertus thans fungerende Auditeur  en Jacobi Jacob  zijn bij de Schtterij benoemd enz. jaar 1816 (1)

6658

575 blz. 4

25-11-1816

Jacobi Jacob staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

6243

191-21

06-03-1814

Jacobi Jacob, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6242

114

19-02-1814

Jacobi Jelle , door zijn impotentie als Stadsbouwmeester of Architect is deze functie vacant geworden  jaar 1814 (2)

6397

670

15-06-1815

Jacobi Majoor Regiment Hussaren no. 6  hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6861

7-A

10-12-1824

Jacobi Parochie St., Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er worden op de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt; Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe,  Tanja Piebe Piers de erven,  Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma ….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   enz. enz.  jaar 1824 (10)

6658

575 blz. 4

25-11-1816

Jacobi Reinder staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

6388

23

01-10-1814

Jacobi Reinder Tijsses, de chef van het 10e Bataillon Landstorm. Arr. Heerenveen heeft hem voorgedragen als lid van de Krijgsraad verder wordt genoemd zijn functie (rang) enz. jaar 1814 (3)

6097

787

18-08-1823  

Jacobiparochie---- Sint Jacobiparochie Onderwerp: de financien vor het onderhoud van de kerk door de Kerkvoogden enz. enz. jaar 1823 (3)

6097

707

01-08-1823  

Jacobiparochie---- Sint Jacobiparochie, Onderwerp: het  opmeten van  Sint Jacobiparochie enz. jaar 1823 (2)

6632

1310

19-10-1814

Jacobs ….? ---- Stegmans Catharina weduwe de Warm schrijft een brief aan de Gouverneur van Vriesland  met de allernodigste eerbied dat zij als Schoolhoudersche te Leeuwarden en dat zij gedurende een reeks van jaren aan de jeugd alhier met veel succes leezsen en schrijven heeft geleerd  ook tot veel genoegen van de ouders en volgens een verklaring van een 50tal der voornaamste inwoners, maar dat zij wordt verhinderd door de Schoolcommissie enz. en zij een meester moet nemen zoals bij anderen o.a. de weduwe Jacobs ….?, Mejuffrouw Semler ….? en Mejuffrouw Hennate ….?  dit document was ondertekend door Overveldt van S. J. (advocaat) enz. jaar 1814 (4)

6633

1388

09-11-1814

Jacobs ….? de weduwe van ---- Loobry N. President van de Plaatselijke Schoolcommissie van Leeuwarden  ondertekend een document betreffende het request van  de weduwe Worm de ….? Schoolhoudersche  het bevreemde de commissie dat een Schoolvrouwe die niet tegenstaande  hare onbehoorlijke aanmatiging. Listige Ontduiking en hardnekkige  weerswtreving van de Wet verder genoemd de Heer Metz …? als lid der commissie en de Weduwe Jacobs die houd geen school  die voorheen door haar overleden man maar wordt nu gehouden door een geëxamineerde ondermeester  en de school vsan mej. Semler is eene Fransche School voor meisjes van allerlei jaren enz. jaar 1814 (5)

6298

 

66

10-01-1821

Jacobs …?---- Reinhert  ….? Kapitein van het schip vrouw Christina van Gent   vertrokken  vertrokken 20e september en te Amsterdam aangekomen tusschen de 26e September en 6 Oktober  met de vragt  voor de heeren Gallenkanp ….? en Jacobs …?  Amsterdam  enz. enz. jaar 1821 (1)

6645

896

08-11-1815

Jacobs A. A. te Zwolle wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6026

595

02-09-1817

Jacobs Aaltje staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4)

6252

1179-57

08-11-1813

Jacobs Aant---- Janzen Jan in qlt. voor Jacobs Aant wedr te Hantum, wegens intrest op Kapitaal van f. 600.- , hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven  van Intresten van verschuldigde  Kapitalen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

8309

1111-8

09-11-1840  

Jacobs Abraham Hertog---- Jacobs Alexander Hartog wonende te Steenwijk tegen hem is door de commiesen Jacobs Dirk en Leeman Elias Philippus gestationeerd te Wolvega een proces verbaal van bekeuring opgemaakt  ter zake van het gemis van patent als Inlandsch Kramer bij de huizen met zijn waren rondventende maar dat hij eigenlijk heet Jacobs Abraham Hertog enz. jaar 1840 (11)

6073

659

31-08-1821

Jacobs Age Geeft met  eerbied te kennen enz. dat  hij enz. enz  een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening

Jaar 1821 (4)

6028

827

20-11-1817

Jacobs Alexander † (de weduwe) staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (3)

8309

1111-8

09-11-1840  

Jacobs Alexander Hartog wonende te Steenwijk tegen hem is door de commiesen Jacobs Dirk en Leeman Elias Philippus gestationeerd te Wolvega een proces verbaal van bekeuring opgemaakt  ter zake van het gemis van patent als Inlandsch Kramer bij de huizen met zijn waren rondventende maar dat hij eigenlijk heet Jacobs Abraham Hertog enz. jaar 1840 (11)

6386

26

18-08-1814

Jacobs Anke---- Jappes Euke oud 23 jaar zoon van Eukes Jappe en Jacobs Anke wordt vermeld als Remplaçant van Coevoet Jan Tekeles te Bolsward wonende , op een Nominative lijst (met 7 kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie zich bevinden en na nauwkeurig onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire betrekking van dienst te zijn. Jaar 1814 (3)

6021

256 brief

na no. 21

12-04-1817

Jacobs Anna Marenske weduwe van Holwerda K. W. te Brantgum dat haar man sedert jaren schoolonderwijzer is geweest  maar in juli 1816 is overleden  en zij met 4 kinderen zonder middelen van bestaan is, en zij verzoekt om al haar voorregten te laten behouden, deze brief is getekend door de vornaamste ingezetenen van Brantgum ter hare ondersteuning en wel Mellema B. S., Martens Anne Martens , Terpstra Wytze Broers,  Boeles Jan Jans,  Zijlstra Jasper Pijters,  Dijkstra Pijter Jacobs, Hannema de Weduwe, Giwijtsen?  D. G. ,  Bij van de Johannes Thomas  jaar 1817 (2)

6258

627-14

21-06-1815

Jacobs Anne wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Elahuizen in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6251

1092

09-11-1814

Jacobs Antje---- Aukes Sjoerd wegens een jaar Kamerhuur ten dienste van Jacobs Antje enz, wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16

5997

307

31-03-1815

Jacobs Antje is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer 11

6386

34, 35, 36, 37

01-08-1814

Jacobs Antje---- Jappes Euke oud 22 jaar geboren te Hindelopen zoon van Jappes Euke en Jacobs Antje, dienende als plaatsvervanger van Koevoet Jan Takles (Tekeles) in het canton Bolsward  in afgelopen ongeschikt is bevonden als soldaat in het 3e Bat. Inf. Enz. jaar 1814 (6)

6869

02-03-1825

17-C

Jacobs Antje---- Keijma Jan Jansen oud 24 jaren fuselier bij de 8e afdeling 6e Comp. Depot Batt. N. Militie, zoon van Keijma Jan Jansen en Jacobs Antje omdat hij voor enige dagen alhier (Ameland) op den 10e februari te Hollum is overleden heeft de Grietman,  van de moeder zijn zakboekje ingevorderd enz. jaar 1825 (4)

6833

27-A blz. 8

06-02-1824

Jacobs Antje te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6645

888

12-11-1815

Jacobs Antje weduwe Tuinder Johannes---- Assen van J. Schout van de gemeente Ee ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende om het kind van Willems Joukjen gehuwd met Tuinder Jacob beide in het Tuchthuis geconfineerd ten spoedigsten te doen afhalen enz. en de kinderen in onegt geboren wonen nu bij Jacobs Antje weduwe van Tuinder Johannes enz. jaar 1815 (2)

6256

353

13-04-1815

Jacobs Antje weduwe van Botinga Bote S.  te Abbega, Hij tekent een brief  samen met 18 ingezetene van den dorpen Abbega en Oosthem dat zij kennelijk zijn geworden dat de begrooting enz. enz.  en dat het onderhoud van de school en toren van Oudega  enz. enz. en dat zij bezwaar indienen enz. jaar 1815 (3)

3700

15-C

nrs 17 - 21

04-02-1837

Jacobs Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 17-21 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)

6252

1179-74

08-11-1813

Jacobs Ate wegens geleverd Stroo in de barak te Paezens, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6246

481, 13

06-06-1814

Jacobs Ate wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6246

481, 6

06-06-1814

Jacobs Ate, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

6284

1119-25

03-06-1817

Jacobs Auke ontvangt wegens verwen en glazenmaken  aan de Districts Caserne te Ferwerd komt voor op : Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (1) dossier (36)

6631

1066

02-09-1814

Jacobs Barteld geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20)

6632

 

 

1316 lijst 4-R

22-10-1814

Jacobs Bauke te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6288

309-5

09-04-1818

Jacobs Beerend  ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13)

6286

50 / 49

18-12-1817

Jacobs Beerent   ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden. .  tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809, voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  jaar 1817 (33)

6254

151

06-02-1815

Jacobs Benjamin , Tot opheldering van deeze post is dienende dat bij de acte van Transport met Jacobs Benjamin als verkoper der huizinge  , dat hij dit huis dadelijk zou verlaten tot gebruik der troepen te Wolvega maar enz. enz.  en een gebruik van een Turfhok eigen aan Wigeri van Edema R.  tot Mei 1811 enz.,  Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813   jaar 1815 (10)

6243

191-12

06-03-1814

Jacobs Bouwe de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6067

149

20-02-1821

Jacobs Chr. Gust: schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat van het in de maand october van 1819 op Ameland gestrande schip die Hoffnung op re reis van Stockholm naar Londen met als Kapitein Prahm Jacob dat hij gemagtigd is en verplicht is de afdoening te bevorderen enz., Jaar 1821 (3)

8088

00-00-1794

Jacobs Claas X  Titie Piebes Turfschipper, jaar 1794

6026

595

02-09-1817

Jacobs Cornelis staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4)

6378

50

14-12-1813

Jacobs Cornelis, Matroos van de 71e Equipagie, wonende te Anjum die in genoemde qualiteit in den Franschen dienst is geweest en nu wenst buiten dienst te verblijven en dat hij zijn paspoort zal verkrijgen ingevolge de order van Rosen P?  de Russische Keizerlijke Overste enz. jaar 1813 (2)

8308

1086-5

02-11-1840

Jacobs D. te Wolvega Commies der 2e klasse dat hij zijn examen als scheepsmeter zou kunnen afleggen zodra de controleur der Scheepsmeters de heer Haantjes ….? van beroep Scheepsmeterzich weder in deze Provincie mogt bevinden enz. jaar 1840 (3)

6251

1142

08-09-1814

Jacobs Dieuwke weduwe Hermans wordt vermeld als debiteur in Huisma Heerke Hendriks,  Onderwerp: dat hij de post heeft bekleed als lid van de gemeente Nes enzz.  en zodoende de administratie enz., en benoemd als Schoolmeester enz. enz.ook lijsten aanwezig met de administratie die achter is met de Debiteuren enz.  jaar 1814 (6)

6026

595

02-09-1817

Jacobs Dirk----  Jans Antje weduwe van Jacobs Dirk staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4)

6069

 

342, 6

28-04-1821

Jacobs Dirk aan hem wordt betaald voor het perceel no. 3 en wel  f. 120.= enz. hij wordt vermeld in een document Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14)

6069

 

342, 5

28-04-1821

Jacobs Dirk aan hem wordt betaald voor het perceel no. 5 en wel  f. 150.=  enz. hij wordt vermeld in een document Notule of Korte Staat van de Anticipatiepenn. tot hoeding van de wederhelfte der kosten tot de slatting van de Murk tusschen de hals van de Groote Wiel en het Miedumerdiept. enz. jaar 1821 dossier (14)

8309

1111-8

09-11-1840  

Jacobs Dirk---- Jacobs Alexander Hartog wonende te Steenwijk tegen hem is door de commiesen Jacobs Dirk en Leeman Elias Philippus gestationeerd te Wolvega een proces verbaal van bekeuring opgemaakt  ter zake van het gemis van patent als Inlandsch Kramer bij de huizen met zijn waren rondventende maar dat hij eigenlijk heet Jacobs Abraham Hertog enz. jaar 1840 (11)

6627

584, 1-2, 9

30-04-1814

Jacobs Dirk moet betalen wegens het Doodskleed over zijn vrouws Doodskist wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4)

6262

946-4

30-09-1815

Jacobs Durk moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Allingawier) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6034

398

30-05-1818

Jacobs Eeltje te Jorwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8384

895/4

10-09-1841

Jacobs Eeske---- Greuzenberg Jacob Johannes geb. 17-01-1813 Logumer Vouwerk , Bakkersknecht onderwerp; Militie z.v. Greuzenberg Johannes en  Jacobs Eeske enz. enz. jaar 1841 (3)

6633

1361 + 1370

27-10-1814

26-10-1814

Jacobs Eijt Berger van Goederen---- Ruijter de G. J. Gesubttiturende van de Schout van Ameland dat de geborgen goederen van het Tjalkschip de Vrouw Jaapie alle in het Pakhuis zijn opgeslagen  dan volgt een ionventaris met alle geborgen goederen stuk voor stuk beschreven en door wie geborgen enz. jaar 1814 (6)

6252

1169

25-11-1814

Jacobs Eit---- Durks Pieter, van Oosterbierum, een beroepsbrief voor hem als Schoolmeester Coster en Voorzanger te Exmorra en Allingawier, alsoo door het weijgeren der verklaaring van Mr. Wiersma Tiete Baukes Schoolmeester Coster en Voorzanger te Exmorra en Broersma Broer  Coster en Voorzanger te Allingawier, de gemelde bediening zijn komen te vaceren enz, was ondertekend door de secretaris van Tjerkwerd Boer de F. en Jacobs Eit enz. jaar 1814 (5)

6019

134

28-02-1817

Jacobs Eit een ordonnancie ten zijne gunste voor Gratificatie enz. jaar 1817 (1)

6660

75

03-02-1817

Jacobs Eit verbrijzeld op het Borkenrif  Ameland Visser en redder van 7 personen  Twee Gezusters

6028

827

20-11-1817

Jacobs Elske huisvrouw van Harms Luc. staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (3)

6423

541G

25-10-1817

Jacobs Etje---- Visser Jacob Folkerts * 13-12-1794 z.v. Visser Volkert Jacobs en Jacobs Etje 20 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6404

85

14-02-1816

Jacobs Evert----  Eidsma J. A. (Johannes Ageus) President Burgemeester van  Hindelopen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld>> Nespe  H. Solliciteur te Amsterdam ondertekend een brief aan Z. M. de Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Jappers Aaltje weduwe van Idzes Jacob oud ruim 59 jaren  hebbende 5 kinderen, 3 dochters en 2 zoonen  waarvan de oudste zoon uitlandig is zonder eenig naricht van dezelve te hebben  en haar dochters enz. en dat haar overgebleven zoon Jappers Evert haar eenigste kostwinner is en haar andere zoon Jacobs Evert geboortig van Hindelopen oud 30 jaar enz. jaar 1816 (6)

6257

410-4

28-04-1815

Jacobs Evert Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6245

399-62

10-05-1814

Jacobs Fedde, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6245

399-63

10-05-1814

Jacobs Fedde, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6245

399-67

10-05-1814

Jacobs Fedde, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6630

1017B blz. 6

22-08-1814

Jacobs Femmigjen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz. 5

22-08-1814

Jacobs Femmigjen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6257

410-14

28-04-1815

Jacobs Floris Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6258

627-5

21-06-1815

Jacobs Fokke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6633

1361 + 1370

27-10-1814

26-10-1814

Jacobs Folkert---- Ruijter de G. J. Gesubttiturende van de Schout van Ameland dat de geborgen goederen van het Tjalkschip de Vrouw Jaapie alle in het Pakhuis zijn opgeslagen  dan volgt een ionventaris met alle geborgen goederen stuk voor stuk beschreven en door wie geborgen enz. jaar 1814 (6)

6243

191-22

06-03-1814

Jacobs Frans de weduwe Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6256

313

29-03-1815

Jacobs Fredrik,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

6394

257

31-03-1815

Jacobs G. hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6394

257 deel 2

31-03-1815

Jacobs Geert hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6261

878-5

11-08-1815

Jacobs Geert, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6630

1017B blz. 2

22-08-1814

Jacobs Geertjen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz. 2

22-08-1814

Jacobs Geertjen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6288

309-7

09-04-1818

Jacobs Gerben  ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13)

6840

36-A

blz. 48

22-04-1824

Jacobs Gerbrig , wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6246

481, 4

06-06-1814

Jacobs Gerlof de weduwe hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3) dossier (32)

6712

276

00-00-1822

Jacobs Gerrijt,  Lijst met 16  namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten onder het vee beesten verloren zijn met het aantal gestorven beesten (paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in Doniawerstal Jaar 1822 (2)

6251

1061

07-09 -1814

Jacobs Gerrijt, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

6017

780

28-12-1816

Jacobs Gerrit , gevonden en opgevischte paalbalken enz. en ingeleverd, staat op een inventarie van gestrande of aangespoelde goederen in de gemeente Barradeel enz. jaar 1816 (5)

6262

946-3

30-09-1815

Jacobs Gerrit moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Longerhouw) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6270

538

21-06-1816

Jacobs Gooikje   ---- Cuperus Rinke Folkerts Mr. Kuiper wonende te Stavoren en Jong de Hiltje Jelles huisvrouw van Postma Evert Deurwaarder bij de regtbank  , Jacobs Gooikes Huisvrouw van Douwes Okke enz. zij zijn schuldeisers van de Stad Stavoren enz. jaar 1816 (2)   

6633

1361 + 1370

27-10-1814

26-10-1814

Jacobs Gosse Berger van Goederen---- Ruijter de G. J. Gesubttiturende van de Schout van Ameland dat de geborgen goederen van het Tjalkschip de Vrouw Jaapie alle in het Pakhuis zijn opgeslagen  dan volgt een ionventaris met alle geborgen goederen stuk voor stuk beschreven en door wie geborgen enz. jaar 1814 (6)

3698

A-2

07-10-1828

Jacobs grietje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1828 (5)

6261

878-6

11-08-1815

Jacobs Haaije de weduwe, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6426

97

28-02-1818

Jacobs Hans---- Epeij E. President van de Militieraad over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Jacobs Hans uit de Bildt is ingeschreven enz. jaar 1818 (1)

6426

79

17-02-1818

Jacobs Hans---- Huber J. L. (Johannes Lambertus) Grietman van Het Bildt ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Hanzen Janke weduwe van Abes Jacob wonende te vrouwen Parochie  heeft ter mijne kennis gebracht dat haar zoon Jacobs Hans * 13-09-1799 Boereknegt dat de vergeten inschrijving geen onwilligheid is geweest enz. jaar 1818 (1)

6005

938 blz. 5

30-11-1815

Jacobs Hartog Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

5997

307

31-03-1815

Jacobs Hartog is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer 263

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Jacobs Hartog Levij, 333 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6383

81     

23-04-1814

Jacobs Heerke te Tjummarum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6252

1179-29

08-11-1813

Jacobs Hendrik te Engwierum op naam van Janzen J. . wegens intrest op Kapitaal van   f. 1499-17-, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven  van Intresten van verschuldigde  Kapitalen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6252

1218-20

12-12-1814

Jacobs Hendrik wegens het Transporteren van Bagage naar Buitenpost en enz. , hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)

6294

282

07-04-1819

Jacobs Hendrik---- Wytzes Jan, Sytzes Jan en Hendriks Leffert als Kerk en Armenvoogden en de laatst gemelde en Johannes Luitjen als gecommiteerden van den Dorp e Hoornsterzwaag en Hendriks Roel en Jacobs Hendrik als gecommiteerden van den Dorpe Jubbega en Schurega , Annes Marten en Jelles Kerst als gecommiteerden van den Dorpe Oudehorne benevens Jans Roel en Klaazes Jacob als gecommiteerden van den Dorpe Nieuwehorne verklaren bij dezen ter voorkoming van verdere onaangename verschillen en overeengekomen dat het Qusstieuse Hoogveen gelegen achter de Pastorieplaats te Hoornsterzwaag enz. enz Coehoorn van Scheltinga Menno te Heerenveen en Wytzes Jan en  Hendriks Leffert  dat zij in qualiteit van den Dorpe Hoornsterzwaag enz. enz. jaar 1819 (12)

6261

878-3

11-08-1815

Jacobs Hidde, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6257

410-12

28-04-1815

Jacobs Hielke Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6632

 

 

1316 lijst 2_R.

22-10-1814

Jacobs Homme te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Jacobs Isaak Levij, 175 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6019

121

25-02-1817

Jacobs Itske wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Groningen de Heer Boer van F. A. enz. jaar 1817 (3)

8386

949/18

20-09-1841

Jacobs J.  te Hennaard,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 18

Bladzijde 1

26-09-1839

Jacobs J. te Hennaard wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

517-11,

34-36

19-05-1840

Jacobs J. te Mildam wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6866

01-02-1825

7-C

Jacobs Jacob---- Dijk van Wijbe Jacobs een aangifte tegen hem omdat hij heeft verzuimd de ligting 1824 te doen waar toe hij verpligt was omdat hij in 1805 geboren is ook aanwezig een Staat met 12 kolommen info.en  een extract doopbewijs van Jacobi Parochie 22-05-1805 en de 26e gedoopt zoon van Jacob Jacobs en Wiepkje Pieters jaar 1825 (5)

6242

90

04-02-1814

Jacobs jacob te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6632

 

 

1316 lijst 3-R.

22-10-1814

Jacobs Jakle te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6636

172

21-02-1815

Jacobs Jan---- Fockema N.  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Kerkeraad van de Doopsgezinde Gemeente op het eiland Ameland bekend onder de naam van Jan Jacobs Gezinden  dat Reinders Jantje in leven wonende te Blija voornoemde gemeente heeft geconstitueerd tot hare erfgenaam en dat Rinia Anne Melis Huisman te Blija  gemelde nalatenschap onder zich heeft en niet genegen is om enz. jaar 1815 (2)

6633

1457 +1458

laatste blad reglement

19-11-1814

Jacobs Jan St. Annaparochie Schipper , komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam in vermeld wordt met als onderwerp;  dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke waarschuwing is te kennen gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende   zoufden hebben te onthouden om eenige persoonen en goederen van derden met hun lieden enz. ook het regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten van enz. jaar 1814 (51)

6641

562

24-06-1815

Jacobs Jan staat vermeld in een document van de Commissaris Generaal betreffende de ingezondene lijst Van Militairen welke op grond van hunne gepresteerde diensten enig pensioen of gratificatie willen bekomen maar omdat zij geen 40 jaar in dienst zijn geweest komt hij niet in aanmerking enz. jaar 1815 (3)

6383

111, 112

06-05-1814

Jacobs Jan ten zijne huize is de diefstal gepleegd----- Nagel Pieter Hendrik, eerstgenoemde is plaatsvervanger van Hettema Tetma Pieters van Roodhuizen eerstgenoemde is geen Sujet om in den dienst te houden en ook heeft hij Hettema Tetma Pieters schandelijke bedragen heeft enz. verder wordt genoemd Meijer Jan Andries in de Knippe mede een crimineel gevonniste die als plaatsvervanger in dienst is getreden voor zekere Smit Harmen Sweyers van Donkerbroek enz. ook behoren nagenoemde tot een complot om in Jan Jacobs zijne huize een diefstal te plegen en wel; Alberts Jan, Valk Wybe Rients, Sybolt zonder achternaam/patronym en  verkopen bij Sieuwerts Jan Gotfried te Groningen geropte wolle enz.   jaar 1814 ( 5)

6257

410-11

28-04-1815

Jacobs Jan Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6243

245

10-03-1814

Jacobs Jan wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de Gereformeerde Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6)

6252

1193-34

29-11-1814

Jacobs Jan zijn rekening wordt betaald wegens Militaire Transporten enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  ditsrict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

5999

516

30-05-1815

Jacobs Jan, ---- Zwiers Antoon  hij is gevangen in het Tuchthuis van S’ Hertogenbosch  samen met Dijk van Pieter te , Weits Christiaan, Jacobs Jan, Simons Paulus,  jaar 1815 (20)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Jacobs Jan, 38 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6252

1186-7

29-11-1814

Jacobs Jan, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6633

1457 +1458

19-11-1814

Jacobs Jans St. Annaparochie Eigenaar Veer  St. Annaparochie , komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam in vermeld wordt met als onderwerp;  dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke waarschuwing is te kennen gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende   zoufden hebben te onthouden om eenige persoonen en goederen van derden met hun lieden enz. ook het regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten van enz. jaar 1814 (51)

6423

541B

16-10-1817

Jacobs Jantje---- Vries de Jacob Sjoerds * 26-03-1798 z.v. Vries de Sjoerd en Jacobs Jantje 16 is zijn volgnummer geboorte en zijn ouders, hij staat vermeld in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4)

6840

36-A

blz. 36

22-04-1824

Jacobs Jauke Winkeliersche van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6383

79     

23-04-1814

Jacobs Jelle te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

3698

B-15

nrs.  28-41

15-02-1832

Jacobs Jelske , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6640 

544,22

15-06-1815

Jacobs Jeltje te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6632

1262, 1e blz. kolommen

03-10-1814

Jacobs Jitske, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6013

399

08-07-1816

Jacobs Jochum Jacob,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

6026

595

02-09-1817

Jacobs Johannes staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4)

6257

410-14

28-04-1815

Jacobs Johannes Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8161

79-4

22-01-1839

Jacobs Johannes, Haarlem is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6418

248-A

 12e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Jacobs Johannis wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6627

610

30-04-1814

Jacobs Klaas ---- Beista Sjoerd M. en  Boomsma Jan Klaases geven als Kerkvoogden van Cubaard met eerbied te kennen in een door beide ondertekende brief dat zij die qlt bezitten eene Zathe en landen gelegen onder Cubaard enz. bij Tuinen van Klaas Jacobs in huur en het Huurcontract aanwezig ondertekend door Martens Sjoerd, Klaases Jan, Jacobs Klaas en Kolk v.d. J. W.  enz. jaar 1814 (6)

6087

936

11-10-1822

Jacobs Klaas (de weduwe van) te Menaldum  van haar een reclamatie tegen te hoge aanslag wegens  haren Landerijen  en heeft zij tot taxateur benoemd Baarda Gerlof Sijbes wonende te Menaldum enz. jaar 1822 (1)

6026

595

02-09-1817

Jacobs Klaas en zijn vrouw Dirks Sytske staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4)

6026

595

02-09-1817

Jacobs Klaas staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4)

6252

1179,19-20

08-11-1813

Jacobs Klaas te Nieuwezijllen wegens het logeren van 2 man Fransche Militairen in 1810, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6245

399-60

10-05-1814

Jacobs Klaas, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Jacobs L. te Blokzijl als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6393

134

28-02-1815

Jacobs Laurens Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6859

9/A

17-11-1824

Jacobs Lolkjen te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1

6242

90

04-02-1814

Jacobs Lolle te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6246

481, 6

06-06-1814

Jacobs Maeten, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

8161

79-4

22-01-1839

Jacobs Marcelis, Amsterdam is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6257

410-15

28-04-1815

Jacobs Marten Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6252

1179-20

08-11-1813

Jacobs Marten wegens het transporteren van een zieke soldaat van Paezens naar Dokkum, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6246

481, 13

06-06-1814

Jacobs Marten wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

8288

682/8,  45

08-07-1840

Jacobs Meine Rotsterhaule Schipper

6243

191-10

06-03-1814

Jacobs Michel, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6408

308

26-08-1816

Jacobs Michiel---- Olinjus J. H. President Burgemeester van  de Stad Harlingen en  Blok K.  secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Koger Jan Jansen, Hilles M. en  Taele Jan Jans, Beer de Bauke, Jacobs Michiel  en Swart de Rein enz. jaar 1816 (1)

6383

78      

23-04-1814

Jacobs Nanne te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6423

541G

25-10-1817

Jacobs Neeke---- Klein Gerrit Jacobs * 01-09-1798 z.v. Klein Jacob Gerrits en Jacobs Neeke 1 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R.. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6264

1126

15-11-1815

Jacobs Oene , Meester Timmerman te Oldeboorn hij heeft geleverd Pieken voor de Landstorm en zijn rekening is nog niet betaald door de gemeente Makkum en dient een requeste in en de Schout schrijft aan de Gouveneur dat de rekening allezins billijk en overeenkomstig de waarheid is enz. enz. 1815 (3)

6263

1037

05-11-1815

Jacobs Oene Meester Timmerman te Oldeborn wonende  dat hij voor diverse gemeente pieken heeft geleverd  waaronder ook Makkum  en 

dat  hij nog geen betaling heeft ontvangen en zijn financieele omstandigheden het niet enz. enz. jaar 1815 (3)

6264

1126

15-11-1815

Jacobs Oene te Oudeboorn,  vermeld op een voorlopige staat van schuld van het jaar 1814 ten laste van de gemeente Makkum met hett bedrag dat hij moet ontvangen en de geleverde waren/diensten enz. jaar 1815 (3)

5982

1752

13-12-1813

Jacobs Oepke vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners   die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6857

31-A

20-10-1824

Jacobs Onne Gerrits Makkum Schip de Drie Gebroeders, jaar 1824  (1)

9921

39

21-10-1882

Jacobs P.,  Politiedienaar te  Wolvega gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6252

1193-22 en 23

29-11-1814

Jacobs Pieter  zijn rekening wordt betaald wegens gedane diensten bij de  Fransche Miltairen enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

6631

1130

16-09-1814

Jacobs Pieter (Wijlen)---- Wijtsma Otte Pieters onder Alligawier komt voor in een dossier betreffende een berigt van de Armvoogden van de Kerk van den Dorpe Exmorra dat voornoemde in de jare 1809-1810 en 1811 in ondehoud is voorzien  maar in de jare 1810 mede erfgenaam is geworden van zijn Grootmoeder Wiggers Grietje  overleden te Workum enz. Handgeschreven brief met handtekening van Otte Pieters Wijtsma te Exmorra z.v. Wijlen Pieter Jacobs en  Antje Pieters ook de Kerkvoogden Oneidis J. en Fenstra J. A ondertekenen een stuk Jaar 1814 (8)

6859

9/A

17-11-1824

Jacobs Pieter te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1

6284

1119-32

03-06-1817

Jacobs Pieter wegens het vernommeren van enige huizen te Nijkerk (Fr) ontvangt hij betaling komt voor op : Rekening gedaan door Baljuw benevens het Gemeentebestuur van Ferwerderadeel rendanten aan voornoemden de Districtsgecommiteerden van Ferwerderadeel rendeerden wegens zodanig Ontvang en Uitgaaf  als de rendanten van 1e 1811 tot en met den laatsten December 1811 hebben gehad en gedaan enz. enz. jaar 1817 (2) dossier (36)

6252

1193-25, 26

29-11-1814

Jacobs Pieter zijn rekening wordt betaald voor de wasch voor de Caserne  te Munnekezijl  enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  disrtict Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

6252

1193-21

29-11-1814

Jacobs Pieter zijn rekening wordt betaald wegens gedane diensten als Gids bij de Fransche Militairen enz.,  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

6840

36-A

blz. 13

22-04-1824

Jacobs R. Naaister van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6636

148

11e  blz. van kolommen

10-02-1815

Jacobs Reint Geert de weduwe te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6247

640

29-06-1814

Jacobs Riemken, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

6286

50 / 49

18-12-1817

Jacobs Roelof    ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden. .  tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809  , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen       jaar 1817 (33)

6246

481, 5

06-06-1814

Jacobs Sijbe, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

6626

487  blz. 16

07-04-1814

Jacobs Sije de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

3572

44-c

26-08-1822

Jacobs Sijne Schipper van IJlst op Leeuwarden dat hij gehouden zou zijn op de Leeuwarder Marktdagen af te varen enz. jaar 1822 (3)

8257

65/2

20-01-1840

Jacobs Simme te Poppingawier, er is de nodige informatie ingewonnen omtrent de klagten van nhet verdrijven van voornoemde door het Roomsch Catholijk armbestuur aldaar enz. jaar 1840 (3)

6261

878-4

11-08-1815

Jacobs Sipke de weduwe, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6271

586-4

01-07-1816

Jacobs Sipke in leven gehuwd met Zuiderwerf Aaltje Douwes Weduwe van Jacobs Sipke moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6246

481, 13

06-06-1814

Jacobs Sipke wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6246

481, 5

06-06-1814

Jacobs Sipke, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

6423

541G

25-10-1817

Jacobs Sippe---- Atkens Jan Cornelis * 27-01-1795 z.v. Jacobs Sippe (vader niet genoemd) 16 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6636

188

19-02-1815

Jacobs Sjoerd staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 40 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan van Quotisatie voor de vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6026

595

02-09-1817

Jacobs Sjoerd staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4)

6246

481, 13

06-06-1814

Jacobs Sybe wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6245

399-66

10-05-1814

Jacobs Sybren, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6026

595

02-09-1817

Jacobs Sytske staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (4)

5986

238

01-04-1814

Jacobs Sytske staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat hij borg staat  enz. jaar 1814 (5)

6258

627-5

21-06-1815

Jacobs Sytze wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6632

 

 

1316 lijst 3-R.

22-10-1814

Jacobs Taede te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6026

595

02-09-1817

Jacobs Thijs staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (4)

6633

1432

01-11-1814

Jacobs Thomas ---- Hellinga Luitjen F., Ouderling ondertekend mede een brief dat zij ene missive hebben verzonden aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende het Traktement van de Predikant dat in de jare 1763 van de toenmalige  Heeren Staten enz.  Wiersma G. S.  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende voorstaande enz. jaar 1814 (4)

6864

7—A1-2

10-01-1825

Jacobs Tjamkje , Leeuwarden . onderwerp ; een staat van  het Mouvement der kleeding en ligging stukken  tevens een opgaven van de bevolking (gevangenen) op de laatste dezer maand (Dec. 1824) en ook een aantekening dat de honderd vrouwenhemden in Amsterdam ontvangen zijn op enz. enz.  ook een vermelding dat de gevangene Blaauw Dirk Klaazes op 24 december 1824 ontvlugt is enz. tevens bevinden 67 krijgsgevangenen zich in de gevangenis aldaar verder ene Prins Jacob en Weima Aagje Meinderts tevens Jacobs Tjamkje zijn terzake slecht gedrag  enz.  jaar 1825  (3)

6245

399-28

10-05-1814

Jacobs Tjimkjen, zij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  jaar 1812 (3)

6032

201

24-03-1818

Jacobs Tonnis, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen  enz. enz.  bij besluit  18 Januari 1815  No. 20  geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen  enz. enz. gezonden zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.  jaar 1818 (3)

6419

284 + 294

30-06-1817

Jacobs Trientje weduwe van Wielinga Luitzen Ypes---- Wielinga Jacob Luitjens ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie zoon van wijlen Wielinga Luitzen Ypes en Jacobs Trientje dat hij zig door onkunde niet heeft laten opschrijven voor de loting der Militie enz. jaar 1817 (5)

6646

928

03-12-1815

Jacobs Trijntje  in leven huisvrouw van  Lieuwens A. het betreft een request van de Kerkvoogden van Nijehaske tot het accepteren van een legaat van 630 franken of f. 300.- bij legaat door Jacobs Trijntje   bij testament van den 22-11-1813 aan de Diaconen enz. jaar 1815 (3)

3698

A-12

08-10-1828

Jacobs Trijntje , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)

6872

01-04-1825

13-A

Jacobs Trijntje---- Atzes Jacob en Jacobs Trijntje voorheen egtelieden te Ackmarijp doch de laatstgemelde te Joure overleden den 27-08-1824 de erfgenamen verzoeken verlenging van termijn tot inlevering der Memorie van aangifte der nalatenschap enz. jaar 1825 (6)

8309

1106-14

09-11-1840

Jacobs Trijntje en Groenewold Klaas Klaassen staan als ouders in een Nominative Staat met 10 kolommen informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen enz. jaar 1840 (7) dossier (18)

5997

307

31-03-1815

Jacobs Trijntje is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer 127

6005

938 blz. 6v

30-11-1815

Jacobs Trijntje Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar jaar 1815 (6)

8257

69/20, 1

nummer 3

20-01-1840

Jacobs Trijntje zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Jacobs Trijntje, 11 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Crimineellen

26-03-1824

Jacobs Trijntje, 216 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6016

707

21-11-1816

Jacobs Trijntje, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6630

1017B blz. 2

22-08-1814

Jacobs Trijntjen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz. 2

22-08-1814

Jacobs Trijntjen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

5982

1752

13-12-1813

Jacobs Ulbe als gebruiker der plaats van Popta S. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Herbaijum die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie  en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 1813 (12)

5997

307

31-03-1815

Jacobs Vroukje is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer 116

5984

103

08-02-1814

Jacobs W. de weduwe----Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en Werkhuis te Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz. tevens verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)

6262

946-4

30-09-1815

Jacobs Wigger moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Allingawier) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6636

148

6e blz. van kolommen

10-02-1815

Jacobs Wijbrand te Makkinga, staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6830

18-A blz. 34

21-01-1824

Jacobs Wijbren te Lollum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6257

410-14

28-04-1815

Jacobs Willem  Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6245

399-63

10-05-1814

Jacobs Wytze, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6245

399-46

10-05-1814

Jacobs Wytze, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

8210

958/2 211

Bladzijde 6

17-09-1839

Jacobsma F. J. te Anjum staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8375

708-5_33a

20-07-1841

Jacobsma H. K. te Oudega staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van M. P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Smallinger-

            land

Jacobsma H. K. te Oudega staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 33 Bladzijde 1

26-09-1839

Jacobsma H. K. te Oudega wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6393

134

28-02-1815

Jacobsma Jacob Hendriks,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6645

896

08-11-1815

Jacobson J. L. te Rotterdam wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6645

896

08-11-1815

Jacobson S. L.  Parnas-Tresorier  te Rotterdam wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6390

19

08-12-1814

Jacobus (Jacobess?? Tomas hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

6407

198-

1+12-13

04-05-1816

Jacobus Constant staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6286

50 / 49

18-12-1817

Jacobus Dirk   ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden. .  tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809   , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen      jaar 1817 (33)

6246

481, 4

06-06-1814

Jacobus Douwe de weduwe hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3) dossier (32)

3572

41

06-05-1822

Jacobus Hendrik Veerschipper----  Douwes Jan Veerschipper een request dat zij seedert jaren als Veerschippers hebben gevaren van Wolvega  Leeuwarden, en vrezen dat zij door de baatzuchtigen zullen worden onderkroopene en verzoeken dan ook enz. met reglement en prijslijst jaar 1822 (8)

6711

232

00-00-1822

Jacobus Jantje----Kune Koenraad, gehuwd met Jantje Jacobus beide overl. een brief van de burgemeester van Franeker, (verkorte inhoud) die verklaart deze beide wel gekend te hebben en dat de vijf kinderen, Gerrit Kune reeds is overleden en Jacoba Kune gehuwd met Gerrit Wezel schoolmeester te Kornwerd, Elisabeth Kune gehuwd met Antoni Kuipers wonende te Leiden, Pieter Kune  uurwerkmakersknecht te Franeker en Maria Margaretha Kune Dienstmaagd te Leiden enz. jaar 1822 (1)

6383

88    

23-04-1814

Jacobus Marten te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6263

1074

14-11-1815

Jaconis Hendrik van beroep Bakker, ---- Cats  Jentje Ezn. Ontvanger der Registratie te Heerenveen  geeft met eerbied te kennen in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat hij ter vinding van het tekort der gemeente Heerenveen is aangeslagen voor f. 50 maar dat hij vind volgens bijgaande verklaring dat hij maar de helft hoeft te betalen enz. enz.  ook aanwezig in dossier een Kennisgeveing dat hij betalen moet en een Extract uit de reparartitie van hemzelf en een  Extract uit de reparartitie met  van ander aangeslagenen zoals Jaconis Hendrik van beroep Bakker, Kool W. B. van beroep Notaris, Haeften van Jacobus van beroep Regter, Haeften van B. C. G. van beroep Postmeester, Mollema Wobbe M. van beroep Gortmaker enz. jaar 1815 (6)

9725

Deel 2

Blz. 209

00-00-1900

Jacqnot FrancoisSchachtschabel Siebe , Zeemilitie,  ,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1900 (2)

6680

418 blz. 7

07-10-1818

Jacquemijns J. te Dudzeele, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

9725

Deel 2

Blz. 202

00-00-1899

Jacquot Francois  , Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

6680

418 blz. 6

07-10-1818

Jaer de H. te Luik, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6713

1

00-00-1823

Jaer de Med. Doctor te Luik, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband, Gelderland, Holland,  Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen, Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen,  en Hertogdom Luxemburg, (jaar 1823 (7)

7972

105, 64/4

18-01-1837

Jaern Niels Dieds Zweden Schipper op de Linnex (Linner?) , jaar 1837

6418

248-D

09-06-1817

Jagemans Abram * Harlingen staat vermeld in een brief ondertekend door de Opstall van Luitenant Kolonel en Chef van het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6408

314

27-08-1816

Jager  D. H.---- Sijtzama van J. G.  Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken dat als bijlage een brief van de Schout Jager D. H. (Dirk Hendriks) van de Gemeente Oldeberkoop die  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld enz. jaar 1816 (2)

8372

651/11

00-00-1841

Jager  Johannes Jakkeles, geboren 01-02-1815 Harlingen, slager van beroep, drie  handgeschreven brieven met zijn handtekening onderwerp; sollicitatiebrief om als veeschatter  geplaatst te worden jaar 1841 (9)

8211

988-3, 28

Bladzijde 2

26-09-1839

Jager ….? te Gorredijk wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8257

69/6

20-01-1840

Jager A. J.  ----Kuipers Jan van beroep Vleeschhouwer te Dragten het betreft een procesverbaal en bekeuring opgemaakt door Rooster Hendrik en Endig Holkamp van Jan   gestationeerd te Dragten wegens twee zijden nog versche en nog onafgehakte spek zonder waardeermerk enz. ook een document Weersma Roelof commies van de eerste klasse bij de Rijksbelastingen die aan eerstgenoemde uitbetaald het bedrag van de opbrengst van twee zijden nog versche en nog onafgehakte spek legaal verkocht door de commiessen onder toezicht van Boer de M. de ontvanger aan  Jager A. J. , Lang de W. , Nijhof  L., Meter P., Wijbinga H., Schaaf v.d. T. A., Kloekman W. alle te Dragten  en Jonkman A. te Noordwolde,  enz. jaar 1840  (5)  dossier (26)

8257

69/6

20-01-1840

Jager A. J. ----Kuipers Jan van beroep Vleeschhouwer te Dragten het betreft een procesverbaal en bekeuring opgemaakt door Rooster Hendrik en Endig Holkamp van Jan   gestationeerd te Dragten wegens twee zijden nog versche en nog onafgehakte spek zonder waardeermerk enz. ook een document Weersma Roelof commies van de eerste klasse bij de Rijksbelastingen die aan eerstgenoemde uitbetaald het bedrag van de opbrengst van twee zijden nog versche en nog onafgehakte spek legaal verkocht door de commiessen onder toezicht van Boer de M. de ontvanger aan  Jager A. J. , Lang de W. , Nijhof  L., Meter P., Wijbinga H., Schaaf v.d. T. A., Kloekman W. alle te Dragten  en Jonkman A. te Noordwolde,  enz. jaar 1840  (5)  dossier (26)

8280

517-11,

34-35, 40

19-05-1840

Jager A. K. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9182

567

29-03-1916

Jager Age , zijn benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden, Ook een staat met zijn personalia  jaar 1916 (3)

9187

908

06-07-1918

Jager Age Leeuwarden Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland , jaar 1918 (1)

9191

1428

19-11-1920

Jager Age Leeuwarden Veldwachter (2)

6087

948-1

11-10-1827

Jager Albert K. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Jager Albert K., 56 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6015

582

05-10-1816

Jager Alle Johannes  te Oosterwolde Onderwerp; betreft zijn Request met het verzoek voor een pensioen, tevens wordt vermeld dat hij zijn onafgebroken diensjaren met lof heeft vervuld volgens de Schout van Oosterwolde enz. jaar 1816 (1)

6385

136

06-07-1814

Jager Ate Daniels te Veenwouden hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25) te Veenwouden hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6698

335

28-11-1820

Jager Atze Jans Akkrum/Oldeboorn Politiedienaar jaar 1820

8211

982/5

24-09-1839

Jager Auke Jogchums wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4)

6870

18-03-1825

11/2-A

Jager B. te Bergum hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

8280

517-11, 2

19-05-1840

Jager B. te Bergum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  Gemeente Birdaard in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 6

19-05-1840

Jager B. te Bergum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in  het Kantoor Hardegarijp, Gemeente Hardegarijp, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 9

19-05-1840

Jager B. te Bergum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in  het Kantoor Oostermeer, Gemeente Oostermeer, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6096

626

10-07-1823  

Jager B. thans schatter van het slachtvee te Veenwouden enz.  wordt voorgedragen als deurwaarder te Veenwouden en Hardegarijp enz. jaar 1823  (1)

8280

517-11, 5

19-05-1840

Jager B. van Bergum wordt vermeld als schatter in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in de gemeente Giekerk Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6301

316-14       01-07-1822

Jager Barteld Popkes---- Kool van Heerens W. B. Notaris te Heerenveen, een Rekeningen en verantwoording door hem gemaakt betreffende de likwidatie der zaken van het voormalige District Engwirden waar in voorkomt Nauta R.O.als schuldenaar , en als schuldeisers Jong de Klaas Jr. te Gersloot, Wal van der Klaas Roelofs , Cannegieter R. J. wed. Nauta R. O. overl. 26-11-1811,  Jager Barteld Popkes, Vuur Johannes Hendriks, jaar 1822 ( 17)

8364

489-6

1+6 en 7

18-05-1841

 

Jager Broer staat in een document Controle Bergum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

8364

489-6

1+6 en 7

18-05-1841

 

Jager Broer staat in een document Controle Bergum met vermelding van beroep, woonplaats enz. in>> Setter J. Arrondissementsinspecteur te Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragten tot benoeming voor de betrekking van Rijksschatter voor de Personele Belastingen 1841 en 1842 in zijn Arrondissement enz.  jaar 1841 (3)

6870

18-03-1825

11/3-A

Jager Broer te Bergum hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle Bergum jaar 1825 (3)

5989

563

22-07-1814

Jager D. H---- Honkman Albert Willems Onderwerp: Mulder Lambert Geerts Deurwaarder wonende te Oldeberkoop en benoemd door de onderprefect vergezeld door Brouwer Geert Lamberts Griffier en Jonkers Jan Dirks Schoolmeester beide te Oldeberkoop wonende,  begeven zig naar het huis no. 187 hebbende de vaart ten westen, Perfect Jan ten Oosten, Jager D. H. ten Zuiden en Martens Jan ten Noorden  te Noordwolde in het jaar 1814 den 14e juli op verzoek van de Percepteur der belastingen, een beslaglegging door de deurwaarder Mulder Lambert Geerts omdat eerstgenoemde niet voldaan heeft aan verschillende waarschuwingen enz. bij het huis aangekomen  is het bevel aan de bewoners Roduite van de Sipke afgegeven enz. jaar1814 (3)

6636

148

13e  blz. van kolommen

10-02-1815

Jager D. H.  Gecommetteerde van de Kerkraad zijn handtekening staat onder het document;  staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6636

153

04-02-1815

Jager D. H.  Schout van de Gemeente Oldeberkoop ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de klagte van  Alberts Jan, van Makkinga Jan Alberts op de Smilde geboortig heeft natuurlijk gedacht  dat hij eerst tot de Diaconen van Smilde moest wenden  enz.enz. jaar 1815 (2)

6255

293

21-03-1815

Jager D. H. (Dirk Hendriks)---- Deinema W. J. , een brief van hem aan de Heeren Schouten  van Oldeberkoop Jager D. H. (Dirk Hendriks) Wolvega en Noordwolde , Aanvangs tekst: met het grootste ongeduld zie ik de gelden van de Kustcannonnier  Buth Abram Andries tegemoed,  verder komen de trefwoorden voor: niet een fatsoenlijk man, of met een slok Brandewijn of Jenever,  Buth Abram Andries heeft door dat hij mij zijn zaak in handen gegeven heeft , geen magt nog kragt, om met U lieden (hij bedoeld daarmede de drie schouten) te Accorderen  maar ik volhard voor hem en zijn huisgezin, ik wens het geld op enz. enz. anders zal ik met de Gouveneur met wien ik zulks afgesproken heb enz.enz.  en u zijt nogmaals gewaarschuwd dat zoals gezegd is a.s. Donderdagavond enz. jaar 1815 (5)

6654

372 blz. 10

09-08-1816

Jager D. H. (Dirk Hendriks) ondertekend als Schout van de Gemeente Oldberkoop het document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6243

190-3+3v

14-03-1814

Jager D. H. (Dirk Hendriks) schout bij de  gemeente Oldeberkoop, hij wordt vermeld op de staat van de administratie der gemeente Oldeberkoop wegens porto gelden fl. 10-43.= en nog meerdere  jaar 1814 (9)

6394

235

28-03-1815

Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van de Gemeente Oldeberkoop ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Buth Abraham Andries van beroep Handwerksman te Leeuwarden voor de 28e  Reg. in den tijd uitgetrokken geweest zijnde Kanonnier Kustbewaarder enz. jaar 1815 (1)

6396

563

29-05-1815

Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van de Gemeente Oldeberkoop ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het Rekwest van Deinema Hendrik Jans Advocaat tre Leeuwarden houdende dat de Schouten van Noordwolde, Olderberkoop en Wolvega worden gelast aan hem te betalen f. 23-12-6 wegens onkosten als gelastigde van de Kustkannonnier Buth Abraham Andries enz. jaar 1815 (2)

6648

73

12-02-1816

Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van de gemeente Oldeberkoop ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Ent Roelof Jakobs over wiens onderhoud tusschen beide gemeenten (Boijl en Appelscha) verschil is een geboren Drent mag wezenuit de Cohieren der 5 specien van Ooststellingwerf is gebleken dat hij in de jaren 1783 tot 1797 als gehuwd Boer op een plaats te Appelscha heeft gewoond met een gezin enz. jaar 1816 (3)

6626

552

18-04-1814

Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van de Gemeente Oudeberkoop schrijft en ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland dat op het ingezonden bericht van de Diakenen van de Hervormde Kerk van Elsloo, op de Requeste van Diakenen van de Hervormde Gemeente van Peerga en Blesdijke ter Alimentatie van Heerema Trijntje enz. jaar 1814 (1)

6624

183

28-01-1814

Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van de Gemeente Ouderberkoop verzoekt om tijdens zijn  zijn afwezigheid Andringa van Hijlckama Tinco aan te stellen als zijn waarnemer enz. jaar 1814 (1)

6640 

507

27-05-1815

Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van Oldeberkoop ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Ent Roelof Jacobs dat hij met vrouw en kind zig tegenwoordig ophoud bij zijn kinderen in Noordwolde en dat de Diaken van Boijl niet gelast kunnen worden om hem van huisvesting te voorzien enz. jaar 1815 (2)

6383

117

05-05-1814

Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van Oldeberkoop schrijft en teken een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat Wageningen ….? Wonende te Wolvega Onderwerp: Militie met o.a. dat hij niet geschikt is omdat enz. gewoon is van de vroege morgen tot den laten avondzijn residentie in de Herberg te nemen om zig met het Schiedammer vocht de tijd te veraangenamen , verder wordt genoemd de persoon Alberts Jan wonende te Makkinga voorgesteld enz. jaar 1814 (2)

6628

732 + 790

19-05-1814

Jager D. H.---- Bovenkamp A. L. Schout van de Gemeente Noordwolde retouneerd een request van de Diaconen van Peperga en Blesdijke en berichten die van Elsloo gelijk meede hier bij te doen met 6 extracten van de Jaaren 1787-17881789-1790-1791-1792 betrekkelijk de verpligting der Alimentatie van Heeroma Trijntjen reeds in de jaren 1812 en 1813 zich uit hoofde van inwoning aan de Diaconen van Elsloo enz. maar telkens afgewezen is. En dat zij verklaard nadat haar man Hanover Jakob Jans uit “S Lands Dienst ontzet zijnde met haar ongeveer veertien jaren  onafgebroken te Elsloo heeft gewoond enz.  er staan handtekeningen onder deze documenten van de Schout voornoemd, van  Kuiper IJbbe Ruurds Armevoogd, Schultingen Roelof Gerrits, Vries de Sipke Gjolts en Brouwer G. L. Griffier enz. Jager D. H. (Dirk Hendriks) Schout van Oldeberkoop  jaar 1814 (16)

8285

615-2, 27,1

19-06-1840

Jager D. H. de weduwe te Oldeberkoop wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8280

526-1, 27,1

22-05-1840

Jager D. H. de weduwe te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6283

1005

03-09-1817

Jager D. H. Lid  van het Gemeentebestuur van Ooststellingwerf wordt vermeld op de Debet rekening van de kosten van  bestuur 1e Kapittel en ontvangt fl. 18-15-00 enz. jaar 1817 (5) 

6283

1006

05-06-1817

Jager D. H. lid van het Gemeentebestuur----Tietema Luitjen Bernardus Percepteur van de gemeente Sonnega, voormalige ontvanger van het District Ooststellingwerf belast met de Liquidatie van , enz. enz. dat hij wordt gelast om dit in een zeer korte tijd te doen enz. verder een staat met bezittingen en schulden aan enz. jaar 1814 en 1817 (5)

6020

180

28-03-1817

Jager D. H. staat vermeld op een voordragt ter vervulling van de vacatures in ondescheidene Vredegeregten is hij benoemd enz. er wordt vermeld zijn functie, plaats enz. jaar 1817 (2)

6654

372 blz. 3

09-08-1816

Jager D. H. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

8211

988-3, 27

Bladzijde 1

26-09-1839

Jager D. H. te Oldeberkoop wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6021

196

03-04-1817

Jager D. H. Vrederegter te Oldeberkoop en Prakken A. B. als Griffier en Arendsz. T. Vrederegter van Beetsterzwaag alle beedigd op 17 maart 1817 jaar 1817 (1)

6283

1005

03-09-1817

Jager D. H. wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente  van Ooststellingwerf betreft de kosten van  bestuur 3e Kapittel en ontvangt   fl. 4-4  wegens levering van 56 kaarsen enz. jaar 1817 (5)   

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Jager de A. te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8190

548/11, 282

29-05-1839

Jager de Abraham Leeuwarden Politiebeambte

8191

569/2, 27

04-06-1839

Jager de Abraham Leeuwarden Politiebeambte, jaar 1839

8375

716-3_1J

22-07-1841

Jager de Akke Johannes 26-04-1839 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

3701

24-C

nrs. 11-15

09-02-1839

Jager de Akke Johannes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Jager de Albert K., 85 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6277

30-2

09-01-1817

Jager de Anne Douwes moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Jager de Anne hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Jager de Arend Abrahams, 548 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8361

 

433-11

04-05-1841

Jager de Auke Jurjens---- Boertjes Jouke Huberts wonende te Balk wordt vermeld in een extract uit het resolutieboek van Gedeputeerde Staten houdende bezwaren over de uitspraak van de Militie Raad dat Jager de Auke Jurjens Loteling is afgekeurd wegens blaren op de voeten enz. door of voor den voorzoon van den appellant huisvrouw Gerritsma Tjalling Fokkes loteling enz. jaar 1841 (5)

8375

708-5_40a

20-07-1841

Jager de B. de weduwe te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8386

949/40

20-09-1841

Jager de B. de weduwe te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6271

602 -2

18-06-1816

Jager de B. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8379

799-11

14-08-1841

Jager de Bartle Keimpes----- Hoitinga Lolke Jacobs, boer te Oosterlittens als voogd over de kinderen van wijlen Jager de Bartle Keimpes,  Jager de Wybe Keimpes,   onderwerp; kwijtschelding van een boete van fl. 1950.= wegens 26 weken te laat ingediende memorie betreffende de nalatenschap  van Jager de Klaaske Bartelds in leven gehuwd met Boer de Jacob Seyes enz. enz. verder een handgeschreven brief waarin voorkomen met hun handtekeningen Jager de Klaas Barteles, boerenknecht te Oosterlittens, Hoitinga Lolke Jacobs, jaar 1841 (6)

8204

829/20, 264

Blz. 4

14-08-1839

Jager de Bernardus hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6631

1114

15-09-1814

Jager de D. A. hij ondertekend samen met de andere Diakenen een verzoek aan de Burgemeester van de Stad Sneek namens de diakonie der Gereformeerde Gemeente binnen Sneek om te mogen inzamelen van Penningen   voor de Armen Diakonie en evt, de onwilligen desnoods met parate executie tot betaling te mogen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1114

9e blz. van kolommen

15-09-1814

Jager de D. A. ouderling ondertekend als lid van de Kerkenraad de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Jager de Douwe  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Jager de Douwe hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

7977

158-6, 34

14-02-1837

Jager de Ekke, Sneek, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

3698

B-15

nrs. 42-53

15-02-1832

Jager de Feijkje kind van vader niet genoemd en moeder Jager de Jelske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

8375

716-3_1C

22-07-1841

Jager de Feikje Murks 09-02-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

9186

146

06-02-1918

Jager de Fokke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6100

1115

10-11-1823

Jager de Grietje De  Cipier  van het Huis van arrest  en Justitie met verzoek om enige verschoning  voor onderscheidene behoeftige  en nog niet gevonnisde gevangenen maar voor de eerstgenoemde  heeft de Burgemeester van Harlingen niets ontvangen  enz. enz. jaar 1823 (2)

6028

810

13-11-1817

Jager de Grietje Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan haar verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

5997

307

31-03-1815

Jager de Grietje is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer 199

5997

307

31-03-1815

Jager de Grietje is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer 154

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis van Arrest

26-03-1824

Jager de Grietje M., 189 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Jager de Grietje M., 305 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6026

652

23-09-1817

Jager de Grietje staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

5993

958-C/2

26-11-1814

Jager de Grietje van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)

9187

908

06-07-1918

Jager de Hans Beek Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland , jaar 1918 (1)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Jager de Hinke M., 2 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Crimineellen

26-03-1824

Jager de Hinke M., 204 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6087

948-3

11-10-1827

Jager de Hinke staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6287

156

12-02-1818

Jager de Hotze Sibles is genoteerd op de rekening van 1815 der achterstallige schulden van 1811 en 1812 en volgens boek en rekening een veel hogere pretentie ten laste van de Stad Sloten hebben enz. enz. jaar 1818 (2)

6661

137 blz. 7

19-03-1817

Jager de Hotze Sibles te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6677

316

22-07-1818

Jager de Hotze Sibles, Mr. Verwer, Huis 42, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

9182

483

13-03-1916

Jager de IJ. U. te Sneek verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning om een uitgang te maken  naar de rijksweg (het behouden van een dam in de sloot)  tevens de toestemming enz. tevens een tekening (Blauwdruk) aanwezig   jaar 1916 (10)

8197

697-16_1

09-07-1839

Jager de Izaak wordt vermeld in een document het opgeven der veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen met vermelding der Mutatien, vrijwilliger of dienstplichtig en de Gemeente enz. jaar 1839 (4)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3-v

17-07-1839

Jager de J. D. te Bergum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8375

708-5_36a

20-07-1841

Jager de J. D. te Bergum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 36

Bladzijde 1

26-09-1839

Jager de J. D. te Bergum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 36,1

19-06-1840

Jager de J. D. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8280

526-1, 36,2

22-05-1840

Jager de J. D. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 36,1

19-06-1840

Jager de J. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 12,2

19-06-1840

Jager de J. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

6013

448 blz 54/55

17-07-1816

Jager de Jackle hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4)

6026

595

02-09-1817

Jager de Jan † staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht  de heer Sterling H. U. Jaar 1817 (4)

8199

729/5, 290

Bladz. 13-v

17-07-1839

Jager de Jan Daniels te Bergum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

3698

B-15

nrs. 42-53

15-02-1832

Jager de Jelske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

9725

Deel 2

Blz.3

00-00-1876

Jager de Joh’ s, Sundswall, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

3701

24-C

nrs. 11-15

09-02-1839

Jager de Johannes Hilles, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)

9187

1114

07-08-1918

Jager de Johannes, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9725

Deel I 

Blz. 69

00-00-1874

Jager de Johannes, Zeemilicien komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel I 

Blz.57

00-00-1872

Jager de Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

9725

Deel I 

Blz. 65

00-00-1874

Jager de Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel I 

Blz. 74

00-00-1875

Jager de Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)

9725

Deel I 

Blz. 78

00-00-1875

Jager de Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  5 kolommen info. jaar 1875 (2)

9181

1645

03-09-1915

Jager de Johanneske,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6271

602 -4

18-06-1816

Jager de K. B.  staat vermeld op het document samen met 20 inwoners van Spannum: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8308

1070-8

709-731

28-10-1840

Jager de K. B. te Spannum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 9>>

27-08-1839

Jager de K. B. te Spannum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8382

853/1

30-08-1841

Jager de K.---- Bisschop Catharina zij wordt genoemd in een  Bedelaars Colonisten Vestigings en onderhoudskosten te Harlingen,     verder worden er genoemd Jager de K. te Barradeel,  Staats Aaltje te Leeuwarden, Gebel R. C.,  Dam van J. beide te  te  Schoterland,  Elsinga F. R, te Weststellingwerf  tevens een lijst wat zoal de bedelaars in het algemeen de maatschappij koste in 1840  , Jaar 1841 (4) met de lijst van kosten totaal (8

6058

347 en 374

13-05-1820

Jager de K.--- Hennequin , Kolonel Directeur der enz.  hij heeft  een rapport gemaakt wegens het ontdekte Frauduleuse handelswijze in werken  wegens het maken van enz. enz. te Nieuwpoort aangenomen  door een zekeren  aannemer Jongh  de H. te Sliedrecht wonende ,  en dat zijn mede aannemers en borgen Wetering van de A. en Jager de K.  enz. enz. en de Pikeur Tombelle Burgelijke Provoost te Nieuwpoort enz. enz. jaar 1820 (4)

8375

716-3_2a

22-07-1841

Jager de Klaas Barradeel is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8379

799-11

14-08-1841

Jager de Klaas Barteles, boerenknecht te Oosterlittens---- Hoitinga Lolke Jacobs, boer te Oosterlittens als voogd over de kinderen van wijlen Jager de Bartle Keimpes,  Jager de Wybe Keimpes,   onderwerp; kwijtschelding van een boete van fl. 1950.= wegens 26 weken te laat ingediende memorie betreffende de nalatenschap  van Jager de Klaaske Bartelds in leven gehuwd met Boer de Jacob Seyes enz. enz. verder een handgeschreven brief waarin voorkomen met hun handtekeningen Jager de Klaas Barteles, boerenknecht te Oosterlittens, Hoitinga Lolke Jacobs, jaar 1841 (6)

8375

716-3_3

22-07-184 1

Jager de Klaas Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Barradeel is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Jager de Klaas, 739 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8379

799-11

14-08-1841

Jager de Klaaske Bartelds---- Hoitinga Lolke Jacobs, boer te Oosterlittens als voogd over de kinderen van wijlen Jager de Bartle Keimpes,  Jager de Wybe Keimpes,   onderwerp; kwijtschelding van een boete van fl. 1950.= wegens 26 weken te laat ingediende memorie betreffende de nalatenschap  van Jager de Klaaske Bartelds in leven gehuwd met Boer de Jacob Seyes enz. enz. verder een handgeschreven brief waarin voorkomen met hun handtekeningen Jager de Klaas Barteles, boerenknecht te Oosterlittens, Hoitinga Lolke Jacobs, jaar 1841 (6)

5673

109 Blz.

1 t/m 8, 26, 27

05-02-1900

Jager de M. T. en Stok L. te Sliedrecht, Hendrieka II,  staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. tevens een handgeschreven en door beide getekend  briefje dat aan het verzoek is voldaan  jaar 1900 (13)  

6041

891

14-12-1818

Jager de Neeltje weduwe van Watering van de  Paulus, Zij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Dordrecht  de heer Sterling H. U.   jaar 1818 (3)

8386

949/25

20-09-1841

Jager de R. ,  te Beetgum  , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_40a

20-07-1841

Jager de R. de weduwe te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8386

949/40

20-09-1841

Jager de R. de weduwe te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 40

1, 2

22-05-1840

Jager de R. de weduwe te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_25b

20-07-1841

Jager de R. te Beetgum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 25,4

19-06-1840

Jager de R. te Beetgum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Jager de R. te Beetgumermolen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 25

Bladzijde 1

26-09-1839

Jager de R. te Beetgumermolen wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 25

Bladzijde 2

26-09-1839

Jager de R. te Beetgumermolen wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/25

20-09-1841

Jager de R. te Beetgumermolen, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/25

20-09-1841

Jager de R. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 40 Bladzijde 1 26-09-1839

Jager de R. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6277

30-3

09-01-1817

Jager de Rinke Douwes moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6631

1088

10-09-1814

Jager de Rinnert ---- Brouwer Jacob Frekes?  wonende te Westhem  betrekkelijk de verpligting van Alimentatie aan zijn zuster Brouwer Sjoukjen Frekes?  en dat  ?urk Frekes? Brouwer wonende te Hemelum  haar zal onderhouden met twaalf stuivers  ook een overeenkomst ondertekend door  de Stadsarm voogden ; Jong B. D. Boekhouder, Jager de Rinnert en Jongh de Hobbe L. enz. jaar 1814 (2)

8359

376-5, 1,

2, 4

17-04-1841

Jager de Rinnert * 1804 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  en wordt vermeld in een document met 12 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, gehuwd, hoeveel kinderen wat gedaan in de militaire dienst een kolom met advies van den Arrondissemensinspecteur enz. genaamd Staat van Instructie van Requesten om Plaatsing, houdende verzoek om plaatsing, geïnstrueerd op bijgevoegde Staat enz. 1841 (11)

6277

30-9

09-01-1817

Jager de Rinnert A? de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8359

376/5

17-04-1841

Jager de Rinnert Handgeschreven Sollicitatiebrief  voor de functie van Commies bij de belastingen te Leeuwarden, met zijn handtekening,  jaar 1841 (8)

8376

744/15-13

30-07-1841

Jager de Rommert Zietzes * 23-11-1821 , met  de namen van zijn ouders, waar naar toe met het schip en aanmerkingen Matroos op de Antje jaar 1841  (4)

8356

328/27- 6            03-04-1841

Jager de S. R. nr. 25 in wijk C. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6661

137 blz. 6

19-03-1817

Jager de Sible Machiels te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6623

128-134

06-01-1814

Jager de Sible Machiels, ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan Pieters, Neijenhuis (Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als uitmakende de provisionele Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en Poppes J. J. (Jan Jans) als Burgemeesteren alsmede Kleine Pier Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van der J. , Ruardi Johannes openbaar Notaris, Visser Harmen Sybes, Jager de Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, Laffra Albert enz. tevens een Lijst van eenige Welden Kinderen en meest geschikte personen in Sloten om daar uit een Prov: Regereing daar te stellen enz. jaar 1814 (7)

6677

316

22-07-1818

Jager de Sible Machiels, Schipper, Huis 69, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

9126

1043-24

1879/1880

Jager de Sieger Hotzes te Lemmer Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

9134

1081-24

13-04-1883

Jager de Sieger Hotzes te Lemmer; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

6381

85

09-03-1814

Jager de Sijbe (Sitses) Rommerts hij is in handen van Justitie geweest  en eene onterende straffe wegens Diefstal enz. tevens een ondertekende brief van de Kapitein Deppe L. dat voormelde een keetel heeft gestolen en vervolgens in het geheim gegeseld en gebrandmerkt  en voor 4 jaren in het tuchthuis, jaar 1814 (3)

8225

1245-8b   41-50

07-12-1839

Jager de Sjoerdje B…… staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

6026

595

02-09-1817

Jager de Teunis staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht  de heer Sterling H. U. Jaar 1817 (4)

6654

372 blz. 6

09-08-1816

Jager de Tjamme D. (de knecht van), te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6654

372 blz. 8

09-08-1816

Jager de Tjamme zijn meid, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Jager de Uilke W., 38 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6417

189

09-05-1817

Jager de Uilke Wolters na de Loting is gebleken dat hij van den jare 1815 in het Huwelijk is getreden en hij dienvolgens op dien grond geen ontslag uit den dienst kan bekomen  enz. ondertekend door de Minister van Binnenlandsche zaken enz. jaar 1817 (1)

6418

253

19-05-1817

Jager de Uilke Wouters---- Vierssen van P. O. President van de Militieraad over de acht laaste Kantons van Vriesland  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Jager de Uilke Wouters een request   heeft ingezonden wonende gemeente Mildam  verder genoemd Vries de Evert Aukes enz. jaar 1817 (1)

6415

74 + 75

19-03-1817

Jager de Ulke Wolters---- Guuleris?....? Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat het Smeek Rekwest van Jager de Ulke Wolters dat hij in de looting is gevallen van den jare 1815 maar omdat hij al voor de looting bij den Schout Officier van den burgelijken Stand tot het huwelijks voorwaarden enz. verder wordt genoemd Vries de EvertOukes als gehuwd persoon met vrouw en on mondig kind enz. dit rekwest is ondertekend met getuigen als Krimps L. en Meijer W.  evens een ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  door de Militie Commissaris Lijcklama a Nijeholt  dat de Jager wegens Desertie is gedetineerd te Leeuwarden, verder genoemd Spinnius Jan Ages en Vries de Evert Aukes No. 6 en No.10 en Plantenga Jan Ourkes die is vrijgesteld omdat de Jager enz. jaar 1817 (6)

6420

369

16-08-1817

Jager de Ulke Wolters zijn request is ontvangen door de Minister van Binnenlandsche zaken en de Commissaris Generaal van Oorlog en  getrokken no. 15 envermeent dat hij van alle verpligting enz. maar een zekere Vries de Evert Aukes van wie no. 10 was te beurt gevallen eene vrijstelling hebbende weten te krijgen en Jager de Ulke Wolters daarom in het 3e Bat. is ingelijfd en zonder verlof deze verlaten en gearresteerd geworden en dat hij wegens zijn huwelijk enz. is gewezen van de hand enz. jaar 1817 (3)

6424

609

10-12-1817

Jager de W. A. 13 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Jager de W. te Veenwouden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/8

20-09-1841

Jager de W. te Veenwouden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

6418

255-BB

01-06-1817

Jager de Walle Andries 236 Franeker is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8386

949/27

20-09-1841

Jager de weduwe te Oldeberkoop, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

3698

A-15

08-10-1828

Jager de Wiebren Durks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (3)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Jager de Willem M., 56 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6087

948-2

11-10-1827

Jager de Willem staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Jager de Willem, 85 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6382

79 nr. 71

31-03-1814

Jager de Willem, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

8379

799-11

14-08-1841

Jager de Wybe Keimpes---- Hoitinga Lolke Jacobs, boer te Oosterlittens als voogd over de kinderen van wijlen Jager de Bartle Keimpes,  Jager de Wybe Keimpes,   onderwerp; kwijtschelding van een boete van fl. 1950.= wegens 26 weken te laat ingediende memorie betreffende de nalatenschap  van Jager de Klaaske Bartelds in leven gehuwd met Boer de Jacob Seyes enz. enz. .verder een handgeschreven brief waarin voorkomen met hun handtekeningen

Jager de Klaas Barteles, boerenknecht te Oosterlittens, Hoitinga Lolke Jacobs, jaar 1841 (6)

6100

1192-29

26-11-1823

Jager Derk Hendrik---- Willinge Jan Albert en Jager Derk Hendrik zij zijn als Schatters  over 1824 te Oldeberkoop gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6018

38-B

17-01-1817

Jager Derk Hendriks hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Heerenveen, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4)

6095

541

24-06-1823 

Jager Dirk ,Mr. Slager te Harlingen , hij staat met vele inwoners (23 personen) van Harlingen op een document  ; dat zij na diverse pogingen  bij de Koning en gedeputeerde staten  een verzoek tot ordonnantie  tegen de stedelijke regering  van Harlingen  om op de z.g.n.  Kleine Sluis  deze te herstellen en gangbaar te maken  enz. enz. jaar 1823 (4)

6042

44-C

20-01-1819

Jager Dirk Hendriks  te Oldeberkoop Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar in het district Heerenveen, met zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6024

437-a

08-07-1817

Jager Dirk Hendriks , Vrederechter te Oldeberkoop, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Heerenveen  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (4)

6027

718-c

14-10-1817

Jager Dirk Hendriks Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Heerenveen met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6052

793

05-11-1819

Jager Dirk Hendriks Hij staat op een lijst met  het personeel der regtelijke ambtenaren van het arr. Heerenveen. Jaar 1819 (4)

6049

548

07-08-1819

Jager Dirk Hendriks Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Heerenveen  enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6036

493-A

 13-07-1818

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het  District Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

6864

60-C-40

13-01-1825

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6644

799

nrs. 20-45

25-09-1815

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6045

238

13-04-1819

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6054

34-A

12-01-1820

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6057

261-A

11-04-1820

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6060

494

12-07-1820

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6066

53-A

22-01-1821

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1821 (4)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6072

549-C

10-07-1821

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het derde kwartaal  Jaar 1821 (3)

6075

771

11-10-1821

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3)

6865

10-2A

14-01-1825

Jager Dirk Hendriks te Oldeberkoop,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1825 (4)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Jager Dirk Hendriks te Ooststellingwerf, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6021

252, 1-4

17-04-1817

Jager Dirk Hendriks wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (4) dossier (18) 

6021

252, 1-4

17-04-1817

Jager Dirk Hendriks wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (4) dossier (18) 

6033

263-b

15-04-1818

Jager Dirk Hendriks,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Heerenveen jaar 1818 (4)

6030

53-a

23-01-1818

Jager Dirk Hendriks, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen,  jaar 1818 (4)

6039

771-a

16-10-1818

Jager Dirk Hendriks, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Heerenveen over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6242

124-14

19-02-1814

Jager Dirk hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 60  wegens schadevergoeding van een paard  ten dienste van de Nationale Garde enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6397

674

12-07-1815

Jager Dirk Pieters---- Sijtzama van  ….? Luitenant  Collonel Commanderende het 9e Battaillon Landstorm te Bergum ondertekend een brief dat gij zelf niet aanwezig is geweest bij het genoemde geval maar dat hij bij zig heeft geroepen en voor hem Compareerden en de verklaring allen ondertekenen en wel: Brouwer Hendrik Rinzes eerste Luitenant, Steensma Gerardus Jacobus  Tweede Luitenant, Jager Dirk Pieters Sergeant, Boonstra Harrit Dirks  Korporaal, Pietersma Sije Dirks Piekenier alla van de tweede compagnie wonende te Bergum dewelke verklaarden dat op dat op zaterdag 3 juni  Braunius Arent die zig op het exercitie veld vervoegde en dat hij ondanks door de Kapitein verzocht wierd enz. en dat Braunius Arent daarop IJzelijk begon te vloeken en te Schelden enz.  jaar 1815 (4)

6098

855

06-09-1823  

Jager Dirk Pieters te Leeuwarden,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)

6418

255-B

01-06-1817

Jager Dirk Renzes 470 Workum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6871

22-03-1825

11/2-C

Jager Dirk Rinzes staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)

6871

22-03-1825

11/1-C

Jager Dirk Rinzes te Wonseradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6870

18-03-1825

11/3-A

Jager Dirk te Bergum hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle Bergum jaar 1825 (3)

6870

18-03-1825

11/2-A

Jager Dirk te Bergum hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

6383

93   

23-04-1814

Jager Dirk te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6261

896-15

02-09-1815

Jager Dirk te Sexbierum Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 (4) (24)

6867

09-02-1825 23-A

Jager Dirk---- Wadman Douwe H. Kastelein onder Bergum een proces verbaal wegens uitoefening van een Patentpligtig beroep zonder als zodoende te zijn gepatenteerd er wordt hem een transactie aangeboden  ter voorkoming van vervolging en verder genoemd de Commies Straten van J. C. en de deurwaarder Jager Dirk en Rinsma R. L.  jaar 1825 (2)

6241

22 en 54

12-01-1814

Jager Dirk Willems, Meester Slager en Godthelp Jos Melis Meester Slager  te Harlingen onderwerp:  een request betreffendde een aanzienlijke verlichting ten aanzien van het slachtvee enz. enz. jaar 1814 (8)

6243

191-7

06-03-1814

Jager Dirk, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Jager Douwe Jans (Jeens)  144 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6393

134

28-02-1815

Jager Douwe Simons Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6865

10-2-A

14-01-1825

Jager Durk Hendriks te Oldeberkoop,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Heerenveen enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6089

1199 blz. 29

26-12-1822

Jager Durk Hendriks te Oldeberkoop, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6087

950

15-10-1822

Jager Durk Hendriks wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6063

703

11-10-1820

Jager Durk Hendriks,  hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Heerenveen die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (4)

6102

43-A

12-01-1824

Jager Durk Hendriks,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6081

366

11-04-1822

Jager Durk Hendriks, hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het  Kanton Oldeberkoop, arrondissement  Heerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6090

42

14-01-1823

Jager Durk Hendriks, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6096

609

07-07-1823

Jager Durk Hendriks, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6099

1016

14-10-1823

Jager Durk Hendriks, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6093

299

11-04-1823

Jager Durk Hendriks, Hij wordt vermeld op de Staat van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6084

649

09-07-1822

Jager Durk Hnedriks te Oldeberkoop wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Heerenveen  van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

5986

304

25-04-1814

Jager Durk P.  hij is voorgedragen ter vervulling van de post als derwaarder executant in de gemeenten Bergum en Oostermeer enz. jaar 1814 (1)

9725

Deel 2

Blz. 118

25-05-1892

Jager Evert Harlingen 3e Stuurman Kon. Packet Mij. komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 102

00-00-1891

Jager Evert naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 108

00-00-1891

Jager Evert naar de Oostzee, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

Blz. 118

00-00-1892

Jager Evert naar Ned. Indie voor 3 jaren, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

Blz. 106

00-00-1891

Jager Evert, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

9725

Deel 2

15-04-1879

Jager Franeker Kapitein op de Elizabeth komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1879 (2)

9184

400

02-04-1917

Jager Frederik Johan, komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

6016

707

21-11-1816

Jager Geertje Klazen, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

8280

526-1, 27, 3

22-05-1840

Jager H. D.  te Ooststellingwerf als dengene aan wien de drank wordt uitgevoerd , en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_27b

20-07-1841

Jager H. D. te Oldeberkoop staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_27c

20-07-1841

Jager H. D. te Oldeberkoop staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Ooststel-

      lingwerf

Jager H. D. te Oldeberkoop staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/27

20-09-1841

Jager H. D. te Oldeberkoop, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6243

205

17-03-1814

Jager H. F. van beroep Voerman staat vermeld in een document van de Gemeente Gorrdedijk op de staat van nog te doene uitgaven voor onvoorziene uitgaven voor wagen en vragt  met bagage naar Oldeberkoop f. 8-40-4 jaar 1814 (4)

8197

687-1

06-07-1839

Jager H. I. mede ondertekenaar van een brief met 32 Handtekeningen van inwoners van Smallingerland en Opsterland Arr. Heerenveen; Geven met gepaste eerbied te kennen dat zij ten volle overtuigd zijn van het groot belang dat voor den handel en de algemeene Welvaart gelegen is enz. enz. dat wegen tusschen Heerenveen over Gorredijk, Beetsterzwaag, Dragten en Bergum naar de straatweg die naar Leeuwarden loopt kan worden bekort enz. jaar 1849 (4)

6424

584

02-12-1817

Jager H. K. 11 is zijn volgnummer in de Gemeente Weststellingwerf bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8375

708-5_28v

20-07-1841

Jager H. T. te Gorredijk staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco) Grietman van Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Jager H. T. te Gorredijk wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

6402

 

922-1+ 11

09-12-1815