Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index.

6626

439

26-03-1814

Jong  de C. C. (Claas Clazes sr) Schout van de Gemeente Tjallebert Ondertekend een brief betreffende  de kopij brief = aanwezig van de te overleggen de Floreenpligtigen ingezetenen van het voormalige district  Aengwirden enz. in de kerk bijeengekomen en Na ter presentatie van den Veldwachter Ros Tjeerd Christiaan verder de Kerkvoogden van Tjallebert en Gersloot en voorts de personen van Brouwer Wijtse Tjeerds , Vries de Jouke Geelen,  uit het midden der vergadering gecommitteerd deze brief is ondertekend (in Copy) door Eekma K., Niks Berend Jakobs, Vries de Jouke Geelen, Meester R. Jakobs, Kool W. B. en Barbier C.  jaar 1814 (7)

6286

50 / 49

18-12-1817

Jong  de C. C. (Claas Clazes sr)----Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden, tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809, voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  jaar 1817 (33)

6383

145

04-05-1814

Jong  de C. C. (Claas Clazes sr)----Jong de Klaas jr. Kastelein te Gersloot, wegens gebrek aan drilmeesters heeft de Schout van Tjallebert Jong  de C. C. (Claas Clazes sr). aan voornoemde die Kapitein onder de Burgerwapening enz. jaar 1814 (1)

6624

186

25-01-1814

Jong  de C. C. (Claas Clazes sr)ondertekend een brief  als Schout van de Gemeente Tjallebert dat hij zijn post heeft geconstitueerd heeft en verzoekt hem ook te laten vervangen door Mol Albert Hendriks wonende te Tjallebert lid van de raad dezer gemeente jaar 1814 (4)

6286

50 / 49

18-12-1817

Jong  de C. C. (Claas Clazes)---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden, tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809 , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen    jaar 1817 (33)

6639

485
22-05-1815

Jong  de C. C. (Claas Clazes) Schout van de gemeente Tjalleberd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat door het vertrek van de Veldwachter Ros Tjeerd Christiaan wordt voorgedragen Sijmons Hendrik Jan enz. jaar 1815 (1)

6404

80

08-2-1816

Jong  de C. C. (Claas Clazes) Schout van de Gemeente Tjallebert  een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de Nominative opgave der Manschappen ingelijfd in de byzondere Corpsen der Nationale Militie, die door overlijden van broeders en anderszins wettige gronden van vrijstelling hebben verkregen (een document met 12 kolommen informatie) enz. jaar 1816  (3)

6405

112

27-02-1816

Jong  de C. C. (Claas Clazes) Schout van de Gemeente Tjallebert ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Booij Fedde Hanzes de oudste broeder ia van een nog jonger wees  en de ouderdom van 15 jaar enz. jaar 1816 (1)

6021

256, 44-47

19-04-1817

Jong (IJong) IJacobs IJlke hij ondertekend mede een brief gezien de aanschrijvinge van 17 februari 1817 over de vakante schoolen int lager onderwijs en door de Grietman enz. in de dorpen Mirns en Bakhuizen dat voor het jaar 1793 weet hij dat er een school en onderwijs in gemelde dorpen was, enz enz. enz. jaar 1817 (4)

9725

Deel 2

28-01-1895

Jong ….? Schiermonnikoog Kapitein op de Hispain komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1895 (2)

6424

584d

02-12-1817

Jong A. 21 is zijn volgnummer in e Gemeente Lemsterland 4e Trein Bataillon hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8211

988-3, 25

Bladzijde 1

26-09-1839

Jong A. Wz. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6631

1088

10-09-1814

Jong B. D.---- Brouwer Jacob Frekes?  wonende te Westhem  betrekkelijk de verpligting van Alimentatie aan zijn zuster Brouwer Sjoukjen Frekes?  en dat  ?urk Frekes? Brouwer wonende te Hemelum  haar zal onderhouden met twaalf stuivers  ook een overeenkomst ondertekend door  de Stadsarm voogden ; Jong B. D. Boekhouder, Jager de Rinnert en Jongh de Hobbe L. enz. jaar 1814 (2)

6632

 

 

1316 lijst 3-L.

22-10-1814

Jong B. D. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6384

19

26-05-1814

Jong Beerent Folkerts, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)

6251

1090

14-11-1814

Jong Cornelis Davyds,  Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4)

6048

519

28-07-1819

Jong d. Hielde Eelkes, hij was een van de ondertekenaars als hoofd van een huisgezin in ’t Heidenschap in Friesland gelegen tusschen de steden Workum en  Hindelopen en de dorpen Koudum en Gaastmeer hoe dat zij voor hunne kinderen onderwijs ten enemaal verstoken zijn omdat de kinderen niet over het water naar een andere enz. jaar 1819 (7)

6390

39

20-09-1814

Jong d. Jetze Jans hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

6840

36-A blz. 9

22-04-1824

Jong D. Kornelis Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8285

615-2, 11- 2

19-06-1840

Jong de  A. Wz. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Jong de  D. K. te Berlikum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

9188

481-c

18-04-1919

Jong de  Dirk St. Jacobaparochie Veldwachter te Het Bildt, jaar 1919 (5)

9465

deel 2, 96

06-03-1847

Jong de  Pieter Klazes te IJlst, Beurt en Veerdienst van Sneek naar Enkhuizen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1847 (8). 

5663

44

20-04-1899

Jong de  Pieter Pz Sneek Schip de Noord Holland I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

5664

7

10-05-1900

Jong de  Pieter Pz Sneek Schip de Noord Holland I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

7

10-05-1900

Jong de  Pieter Pz Sneek Schip de Stad IJlst, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

7

10-05-1900

Jong de  Pieter Pz SneekSchip de Noord Holland II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5662

21

00-00-1885

Jong de  Pieter Pz.  AmsterdamSchip de Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

5663

17 +

1-A en 26

08-04-1897

Jong de  Pieter Pz. Sneek Schip de Stad Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1897

5663

28 en

66 =Minuut

18-04-1889

Jong de  Pieter Pz. te Amsterdam Schip de Sneek, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1889

9465

Deel 2, 13

26-03-1857

Jong de  Pieter te Vrouwenparochie Beurt en Veerdienst van Vrouwenparochie(Zuidhoek) naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8).

5664

A.10

Bijlage 31

27-04-1911

Jong de  S. de weduwe Heerenveen  Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5672

63 Wit

19-03-1891

Jong de  S. Heerenveen Schip de Drie Gemeenten Vergunning, jaar 1891

5672

45

18-06-1891

Jong de  S. Heerenveen Schip de Drie Gemeenten, jaar 1891 (5) (Dossier14)

5664

29, 18

16-04-1903

Jong de  S. Heerenveen Schip de Telephoon   I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

3

10-05-1900

Jong de  S. Heerenveen Schip de Telephoon   II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5663

50

20-04-1899

Jong de  S. Heerenveen Schip de Telephoon  I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

5666

22

24-12-1885

Jong de  S. S. Leeuwarden Wijziging dienstregeling schip  Drie Gemeenten, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1885 Dossier (5)

5664

162

31

27-02-1917

Jong de  Sietze Nijehaske Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5711

2,  staat E

28-08-1902

Jong de  Sj. A. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Telephoon Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (2) Dossier (16

5664

37, 10

01-04-1910

Jong de  Tj. Heerenveen Schip de Eendracht, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5672

38

26-02-1891

Jong de  Ypke Stavoren Gezagvoerder op het schip de Twee gezusters Een dossier  met allemaal handgeschreven brieven van Schippers etc. met de maten van de boten enz. (3) en (19)

6389

98

19-11-1814

Jong de .?eb J. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4)

6256

313

29-03-1815

Jong de ?intie,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

5665

12-12-1881

akte

281 t/m 284

Jong de ….?  ---- Abbes B. te Oldehove en  Kooistra B. te Gorredijk  ondernemers der Stoomboot “De Onderneming”  dienst met ene Schroefstoomboot van Oldeboorn op Leeuwarden maken bekend in een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) en op een aanplakbiljet door beide getekend,  dat de dienstregeling voornoemd per 9 december zal voortzetten enz.  tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld zoals het Hoofdkantoor te Oldeboorn bij de Logementhouder  Jong de ….?  jaar 1881 (6)

8211

988-3, 4

Bladzijde 2

26-09-1839

Jong de ….?  te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van  Baarderadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7)) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 23

Bladzijde 2

26-09-1839

Jong de ….? de weduwe te Huizum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 23,4

19-06-1840

Jong de ….? de weduwe te Huizum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8211

988-3, 22

Bladzijde 2

26-09-1839

Jong de ….? de Weduwe te Joure en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 10

19-06-1840

Jong de ….? de weduwe te Joure Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Doniawerstal in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

5674

29

25-03-1908

Jong de ….? Kapitein van de Stoomboot de Amsterdam , Een telegram en een verzoek om  te mogen varen van de haven te Lemmer naar de helling van de gebroeders de Boer aldaar en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz. jaar 1908 (4)

6867

05-02-1825

7-C

Jong de ….?---- Quotius J. W. Onderwerp dat de personen Jong de ….? en Hemkes ….? Als verlofgangers zich onverwijld moeten begeven naar Groningen,  jaar 1825 (2)

8211

988-3, 4

Bladzijde 3

26-09-1839

Jong de ….? te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 21

19-06-1840

Jong de A, Wz. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8211

988-3, 7

Bladzijde 1

26-09-1839

Jong de A.  (WK.) te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

948/2

24-09-1841

Jong de A.  Predikant te Dantumawoude , hij verzoekt het tegen hem opgemaakte Procesverbaal ter zake van verzuimde aangifte van enz. jaar 1841 (2)

8285

615-2, 6-2 19-06-1840

Jong de A. & zoon Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 22,2

19-06-1840

Jong de A. ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwarden in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

3288

2 en 3

10-04-1833

Jong de A. A. Beurtschipper op Heerenveen ,hij ondertekend samen met 13 anderen   ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833  (5)  Dossier  68

6830

18-A blz. 18

21-01-1824

Jong de A. B. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6101

1315

18-12-1823

Jong de A. E. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)

6424

584

02-12-1817

Jong de A. E. 7 is zijn volgnummer in de Gemeente Doniawerstal Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6426

73

13-02-1818

Jong de A. E.---- Sytzama van J. G. Colonel Provinciaal Commandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Balsma Jan Roelofs is remplacant voor Jong de A. E. is overgenoomen en naar Groningen naar het depot van het enz. jaar 1818 (1)

6089

1206

28-12-1822

Jong de A. E. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)

6389

98

19-11-1814

Jong de A. F. ---- hij ondertekent samen met nog 56 andere inwoners van Warns en Scharl een brief aan Humalda ….? De Gouverneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij op de 17e Nov. l.l. te Stavoren zijn opgeroepen des s’morgens 10.00 uur om te stemmen de officieren voor de Landmilitie en dat het ons verwonderde dat onder de stemopnamers geen 1 inwoner van onze dorpen werdt gevonden enz. toen wij onze verwondering kenbaar maakte kregen wij als antwoord dat de burgemeesters het wel maken zouden en hierop stemden wij allen eenparig tot Kapitein Scholtze Jan Abes en tot Luitenant Bayema Geele Ottes en tot 2e Luitenant Zijp van der Sierd Wijtses maar toen de elf uren sloeg enz. enz. jaar 1814 (4)

8211

988-3, 38

26-09-1839

Jong de A. G. te Moddergat wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6840

36-A

blz. 19

22-04-1824

Jong de A. H. Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6381

6

26-02-1814

Jong de A.---- Hof A., geboren Jong de, door de warme opwekking van Friso aan de Vriesche vrouwen en jonge dochters geplaatst in de Leeuwarder Courant van Woensdag 23e februari 1814 heeft het schijnt het hart van haar getroffen want zij kwam aanbieden een gouden beugel van eene oorijzer enz. enz. jaar 1814 (2)

6868

21-02-1825

18-A-4

Jong de A. Hz. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Leeuwarden  enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)

6868

21-02-1825

18-A-4

Jong de A. Hz. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Leeuwarden  enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)

6636

139

06-02-1815

Jong de A. J. ---- Gosliga P. J.  Schout van de Gemeente Jorwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  Jellema R. wegens zijn in 1808 verhoogd Tractement en de kerkvoogden Sijtsma A. S. en Jong de A. J.   geen uitleg hebben gegeven enz. jaar 1815 (2)

6840

36-A

blz. 17

22-04-1824

Jong de A. J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6834

7-A blz. 3

18-02-1824

Jong de A. J. te Terhorne, wordt vermeld in een document genaamd Staat houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringe van Woningen en gebouwen in de plaats voornoemd, Mitsgaders de gedane aangifte of gevraagde Taxatie en namen der kwaliteiten der Schatplichtigen 8 kolommen informatie zoals, Plaats, Huisnummer en beroep enz. jaar 1824 (3) Dossier 6

8280

517-11, 20v

19-05-1840

Jong de A. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

5666

Jaar 1899

akte 3

Jong de A.---- Nieveen J.,  te Lemmer  maken bekend dat de geregelde stoomdienst Lemmer Joure v.v. met de stoomboot “De Onderneming” met Kapitein Pots A. en een verbinding  Oudelamer Sneek  met de stoomboot de “Willem III”  met Kapitein Jong de A. enz. jaar 1889 (3)

3594

Map 88-F

1876-1878

Jong de A. P.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6245

399-7

10-05-1814

Jong de A. S. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6246

481, 8

06-06-1814

Jong de A. T. ondertekend namens de ingezetenen, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

6246

481, 15

06-06-1814

Jong de A. T. ondertekend namens de ingezetenen, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

8386

949/8

20-09-1841

Jong de A. te Damwoude, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

8375

708-5_11a

20-07-1841

Jong de A. te Ferwerd staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6833

27-A, 2

06-02-1824

Jong de A. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

8386

949/6-4

Jong de A. te Leeuwarden , voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (5)

8280

526-1, 6

22-05-1840

Jong de A. te Leeuwarden als afzender wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 4

22-05-1840

Jong de A. te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Baarderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 11

Bladzijde 2

26-09-1839

Jong de A. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 21

Bladzijde 1

26-09-1839

Jong de A. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 5

Bladzijde 2

26-09-1839

Jong de A. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 6

Bladzijde 2

26-09-1839

Jong de A. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 8

Bladzijde 1

26-09-1839

Jong de A. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/6-4

25-09-1841

Jong de A. te Leeuwarden Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

8211

988-3, 38

26-09-1839

Jong de A. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_8

20-07-1841

Jong de A. te Leeuwarden staat als afleveraar van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_4

20-07-1841

Jong de A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8375

708-5_6a

20-07-1841

Jong de A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_6b

20-07-1841

Jong de A. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Baarderadeel

Jong de A. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarde-

          radeel

Jong de A. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 33,1

19-06-1840

Jong de A. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 40-2

19-06-1840

Jong de A. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 33  22-05-1840

Jong de A. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (45 complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 18

22-05-1840

Jong de A. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/6

25-09-1841

Jong de A. te Leeuwarden,  Staat in een document als afzender op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 )

8285

615-2, 4-1

19-06-1840

Jong de A. te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 26

Bladzijde 5

26-09-1839

Jong de A. te Leewarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Jong de A. te Metslawier staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 26

Bladzijde 5

26-09-1839

Jong de A. te Metslawier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 26,4

22-05-1840

Jong de A. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 6

Bladzijde 3

26-09-1839

Jong de A. te Vrouwenparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9187

1327

29-08-1918

Jong de A. Tj. Te Haskerdijken een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het behoud  van een uitweg op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend   enz. enz.  te Nijehaske  met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar  1918 (11)

8285

615-2, 6-3 19-06-1840

Jong de A. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Jong de A. W.  te Ferwerd  staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8375

708-5_11

20-07-1841

Jong de A. W. te Ferwerd staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 11-1

19-06-1840

Jong de A. W. te Ferwerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 11-2

19-06-1840

Jong de A. W. te Ferwerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/11

20-09-1841

Jong de A. W. te Ferwerd, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3

8386

949/11

20-09-1841

Jong de A. W. Te Ferwerd, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3

8386

949/11

20-09-1841

Jong de A. W. te Ferwerd, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 11

Bladzijde 1

26-09-1839

Jong de A. W. te Ferwerd, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 11

Bladzijde 2

26-09-1839

Jong de A. W. te Ferwerd, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 11

22-05-1840

Jong de A. W. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6623

109

08-01-1814

Jong de A. Willems---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

8280

517-11,

34-35, 40

19-05-1840

Jong de A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8386

949/36

20-09-1841

Jong de A. Wz. e Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_11+

11a

20-07-1841

Jong de A. Wz. staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (7)

8386

949/6-1

25-09-1841

Jong de A. Wz. te  Leeuwarden Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

8280

526-1, 8

22-05-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 11

22-05-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 12

22-05-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 13

22-05-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 1

22-05-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 11

Bladzijde 2

26-09-1839

Jong de A. Wz. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 12

Bladzijde 1

26-09-1839

Jong de A. Wz. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 13

Bladzijde 3

26-09-1839

Jong de A. Wz. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 23

Bladzijde 1

26-09-1839

Jong de A. Wz. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 23

Bladzijde 3

26-09-1839

Jong de A. Wz. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 23

Bladzijde 5

26-09-1839

Jong de A. Wz. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 25

Bladzijde 2

26-09-1839

Jong de A. Wz. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 25

Bladzijde 3

26-09-1839

Jong de A. Wz. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 5

Bladzijde 2

26-09-1839

Jong de A. WZ. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/21

20-09-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland (als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 26

Bladzijde 3

26-09-1839

Jong de A. Wz. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132

8211

988-3, 27

Bladzijde 1

26-09-1839

Jong de A. Wz. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 28

Bladzijde 2

26-09-1839

Jong de A. Wz. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 33 Bladzijde 1

26-09-1839

Jong de A. Wz. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 36

Bladzijde 1

26-09-1839

Jong de A. Wz. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 36

Bladzijde 2

26-09-1839

Jong de A. Wz. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 39 Bladzijde 3 26-09-1839

Jong de A. Wz. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/7

25-09-1841

Jong de A. Wz. Te Leeuwarden Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken)  Jaar 1841 (3)

8375

708-5_22

20-07-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_1

20-07-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8375

708-5_16

20-07-1841

Jong de A. Wz. Te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Vegelin van Claerbergen P. B. J.  (Pieter Benjamin Johan) Grietman van Haskerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_23a

20-07-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_25

a+b+c

20-07-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (8)

8375

708-5_26d

20-07-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostdongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_27a

20-07-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de  Plaatselijke  Ontvangers enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_33a

20-07-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van M. P. D. (Maurits Pico Diderik) Baron van, Grietman van Smallingerland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de bij mij ingekomen dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_36a

20-07-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_36b

20-07-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_38

20-07-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van J. S. (Johan Sippo) Baron van, Grietman van Westdongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_12

20-07-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_7

20-07-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat als uitvoerder vermeld in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Ameland

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar Ameland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Acht-

   karspelen

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Het Bildt

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Kollumer-

land en Nieuw

   Kruisland

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarde-

          radeel

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Ooststel-

      lingwerf

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Opsterland

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Smallinger-

            land

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Tietjerkste-

         radeel

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Utinge-

         radeel

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Westdonge-

        radeel

Jong de A. Wz. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Westdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2,

25, 1, 2

19-06-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 12,1

19-06-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 27,1

19-06-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8285

615-2, 28

19-06-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 33,1

19-06-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Smallingerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 37

19-06-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8285

615-2, 38

19-06-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Westdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 39-2

19-06-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 41-2

19-06-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden

8285

615-2, 7

19-06-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Stedelijke belastingen van de Stad Bolsward in de maand Mei 1840 met  95kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8280

526-1, 27

22-05-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 28

22-05-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 36

22-05-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 37

22-05-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 38

22-05-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 21

22-05-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 26

22-05-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/6

25-09-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden,  Staat in een document als afzender op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 )

8386

949/11

20-09-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden, , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als uitvoerder van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )  

8386

949/23

20-09-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/25

20-09-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/26

20-09-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/33

20-09-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Smallingerland als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/12

20-09-1841

Jong de A. Wz. te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als uitvoerder van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 1

19-06-1840

Jong de A. Wz. te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8386

949/27

20-09-1841

Jong de A. Wz. tye Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2,

23, 1, 3

19-06-1840

Jong de A. Wz. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2,

36, 1, 2

19-06-1840

Jong de A. Wz. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke Dranken en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8211

988-3, 11

Bladzijde 1

26-09-1839

Jong de A. Wz.. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ferwerderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6090

92

29-01-1823

Jong de A. Y.---- Sipkema J.  wonende te Langweer. Onderwerp:  een ontvangen ordonnantie ten zijne voordeele enz. stuk is ondertekend door Eijsinga  S. H. (Schelte Hessel) Roorda van, de Grietman van Doniawerstal en Jong de A. Y. ter ordonnantie van voorgaande enz. jaar 1823 (1)

8211

983/7

Deel 1

24-09-1839

Jong de A., 7 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)     

3594

Map 88-F

1876-1878

Jong de A.B. Fabrikant Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6871

22-03-1825

11/1-C

Jong de Aalze Folkerts te Smallingerland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6871

22-03-1825

11/7-C

Jong de Aalze Folkerts vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de Provincie Vriesland  dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2)

6658

575 blz. 2

25-11-1816

Jong de Aalzen Gjalts staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

9180

330-26

17-02-1915

Jong de Aant Met signalement Politiedienaar Oostdongeradeel, jaar 1915 (3)

9182

285/26

07-02-1916

Jong de Aart Paesens Rijksveldwachter Met Signalement, jaar 1916

6078

86

23-01-1822

Jong de Abe Fongers----Visser Barend & zn. te Harlingen reclameren het Chaloupje en enig oud hout behorende bij het Schip de Frederica gevoerd door de Kapitein Bachman ….? Deze worden genoemd in een brief van Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde aan de Gouverneur van Vriesland  verder worden genoemd de Commies Kamphuizen ….? ,  Heminga J. F.,  En de secretaris Kuijper Hendrik die ten huize van Kamphuizen dit zocument heeft voorgelezen en de memorie heeft laten afschrijven waarin voorkomen Kok Joseph, Heijes Albert Heijes, Bok Sijbolt, Zeldenrust Okke Okkes en Jong de Abe Fongers  alle wonende te Molkwerum welke aanbragten en verklaarden dat zij zondag den 2e dezer omstreeks zeven uren ten benoorden der Zeesluis aan het srand tegen de palen hebben zien drijven enz.  en opgevischt en in bewaring gegeven bij Schultze Corneli Welhelm in kwaliteit als Veldwachter van Molkwerum  jaar 1822 (8)

9183

922

06-06-1916

Jong de Abraham, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9184

699

05-06-1917

Jong de Abraham, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

9187

1787-A

05-12-1918

Jong de Abraham, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6026

652

23-09-1817

Jong de Adrianus staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6016

707

21-11-1816

Jong de Adrianus, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

9465

Deel 2, 15

27-02-1841

Jong de Ǽbe Willems te Bolsward Beurt en Veerdienst van Bolsward naar Amsterdam,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1841 (8).

8163

106/11, 227

30-01-1839

Jong de Aeze Jans Ureterp Schipper, jaar 1839

8350

184-11, 1

23-02-1841

Jong de Age Dirks staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen regiment Ligte Dragonders No. 4 hun Paspoort moet worden uitgereikt   enz. jaar 1841 (5)

6631

1114

4e blz. van kolommen

15-09-1814

Jong de Age hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6050

 

670

17-09-1819

Jong de Age Nuttes---- Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de Assessor Hartmans H. D. (Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat Engelsche Brikschip gestrand bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat  Bosch van der Freerk Pieters en Zee van der Jan Eintes beide Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e  ten een uur het schip is komen aanzeilen en op genoemd rif is gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen, verder genoemd;  Heezes A. Commies, Swart de R. Commies,   Zwart Adolf Heeres Sybren  , commies van de in en uitgaande regten en accijnsen en namen van bergers Hoekstra Christ. Jan,  Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje Arends,  Jong de Age Nuttes, Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis,  en als getuige Ros van der F. P. , Foekema E. verder genoemd Zwart Adolf Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter  en Glint Lume Andreas Commiesen van in en uitgaande regten, ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en  Hartmans Durk Hartmans  enz.   jaar 1819 (7)

6053

911

13-12-1819

Jong de Age Nuttes---- Smeding Jan Meints , Onderwijzer der Jeugd en Dorpwachter,  Vries de Auke Aukes, Jong de Age Nuttes beide Visjagers te zee,  wonende te Paessens en Slagter Jacob Jans Kastelein te Oostmahorn, Douwes Taede Jans en Douwes Jan Jans beide Schilschippers te Ezumazijl en allen onde Anjum welke zich bij ene akte verbinden enz. enz. Onderwerp de stalling van scheepsherkomsten op het strand enz. jaar 1819 (5)

6389

70

10-11-1814

Jong de Albert Alberts hij wordt voorgedragen voor de functie van 2e luitenant bij de 3e Comp. 8e Bataillon Landstorm enz. jaar 1814 (1)

6631

1066-13

02-09-1814

Jong de Albert Alberts Mr. Timmerman wonende te Ureterperverlaat Onderwerp: werk aan het Frieshepaalsterverlaat, Handgeschreven brief met handtekening van hem zit in het dossier met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20)

6393

134

28-02-1815

Jong de Albert Alberts te Beetsterzwaag (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6068

175

01-03-1821

Jong de Albert Andries---- Faber J. (Jacobus), de Grietman van Opsterland schrijft en ondertekend een brief waarin verklaard wordt dat Ratelaar Jacobs Cornelis te Gorredijk van beroep Scheeps Timmerknegt van een goed  en onbesproken gedrag is  dat hij vrijwillig van 1814 tot 1820 het vaderland heeft gediend enz. en dat zijn Stijfvader reeds boven de 80 en egte moeder boven de 60 jaren oud is en daarom ziet de Grietman graag dat enz. en verder verklaart de Grietman dat Hoornstra Jacobs Jans Gorredijk Schipper en Jong de Albert Andries Gorredijk Veerschipper allen wonende te Gorredijk lieden zijn die bekend staan ter goeder naam en faam enz. jaar 1821

8214

1026/1-11

07-10-1839

Jong de Albert Andries te Gorredijk, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

6423

541G

25-10-1817

Jong de Albert Fockes * 25-02-1797 z.v. Jong de Focke Alberts en Jans Jeltje 5 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6303

532-kj    

Jong de Albert Jans  22 jaar  verder geboorteplaats enz. enz.  hij staat vermeld op een staat van opgezonden bedelaars naar  Ommerschans enz. jaar 1823 (2)

7977

 

153-3

11-02-1837

Jong de Albert Jans betreft zijn request ondertekend en een stuk dat door hem onder terugzending  wordt berigt dat hij te Oudehaske verblijf houdt en dat het Armbestuur hem voorlopig onderstand behoorde te verlenen doch den Diakenen hebben de Grietman van Schoterland te kennen gegeven dat enz. jaar 1837 (7)

6858

13-A

08-11-1824

Jong de Albert Jans---- Vries de Johanes Jans te Noordwolde   wegens het niet hebben van een patent voor zijn vaartuig , maar hij verklaard dat de praam eigendom is van Bovenhof Dirk Martens  te Noordwolde, jaar 1824 (5)

3698

A-12

08-10-1828

Jong de Albert P., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)

6395

506

21-05-1815

Jong de Aldert Taedes staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Onder  Officieren bij de Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3)

6383

80     

23-04-1814

Jong de Ale N. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6394

257 deel 2

31-03-1815

Jong de Alle Klaases hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

9725

Deel 2

31-10-1893

Jong de Ameland Kapitein op de Oberson komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1893 (2)

3699

A-25

14-02-1834

Jong de Andele Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

25-A

05-02-1835

Jong de Andele Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (9)

3700

25-B

08-02-1836

Jong de Andele Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (6)

3700

25-C

04-02-1837

Jong de Andele Klazes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8)

6651

209

01-05-1816

Jong de Anders Pijtters---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28)

6417

211

15-05-1817

Jong de Andries 46 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6)

6277

30-16

09-01-1817

Jong de Andries E. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6241

36

27-01-1814

Jong de Andries Eelkes ,  Winter de Pijtter Johannes, Fokkes Enne, Pukes Karst ( Pukes Fokke Enne Karst),  Ymes Rinke, Schuit van der M? B., Hornstra Albert Klazes, Jongsma Wybe,  Vries de B. G., Boelsma H. J.,  Groenhof H. G.,  Kooyker de weduwe . , Jong de Andries Eelkes ,  Swart Johannes Klaases,  Kooyker Anne Jacobs , Zuierveld Walter Reijns,  Wal van der Dirk Johannes,  Koe de Age Harings,  Boelsma de weduwe , Jong de Tjalke Tjalkes , Schuit van den A. M. ,  Kampe Dirk,  Groot de S. R.  alle ingezetenen van de dorpe Oudega-Nijega en Kudum  hoe zij van hunne Mire Keuchenius G. (Gesuinus) ontvangen hebben Quotisatie billetten ter betaling van enz. enz.  en zij daartegen bezwaar moeten indienen enz. enz.  opgemaakt bij Notaris Hanekamp van Harinxma P? D. enz.  tevens een staat van uitgaven der genoemde dorpen aan Wiering E. A., Baaima R. J., Groenhof  Brugt G. , Oppedijk de weduwe,  Bouma S? Rients , Piers Jan, Stoffelsma  Stoffel T.,  Annekes Andries, Baajma J.  enz. enz. jaar 1814 (7)

6070

 

405

18-05-1821

Jong de Andries Eelkes Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven Runderbeesten in den jare 1819  en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te weinig hebben gehad van de totale som fl. 14.250,00, jaar 1821 (2)

8285

623-20

22-06-1840

Jong de Andries Jobs te Metslawier de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (8)

8285

623-21

22-06-1840

Jong de Andries Jobs te Metslawier de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)

8285

623-21

22-06-1840

Jong de Andries Jobs te Metslawier de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)

8206

882/7, 129

28-08-1839

Jong de Andries Jobs te Metslawier wonende staat vermeld op het document met 20 Hengstenhouders in Friesland, Onderwerp; de keuring der Dekhengsten en Veulendragende Merries met 10 kolommen informatie, ook komen ze in aanmerking voor een premie en ook een beschrijving van het paard enz. jaar 1839 (5)

6028

810

13-11-1817

Jong de Andries M. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6033

276

20-04-1818

Jong de Andries staat  vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie te Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving,  Sneek is de laatste woonplaats voor de gevangenis jaar 1818 (2)

6026

652

23-09-1817

Jong de Andries staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6277

77-c-5

21-01-1817

Jong de Andries T. hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en wordt vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)

9180

264

06-02-1915

Jong de Andries,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9186

548

04-05-1918

Jong de Andries, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3700

10-B

05-02-1836

Jong de Andrijas Harmens buiten huwelijk van Jong de Harmen Lucas en Trijntje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (5)

3700

10-A

06-02-1835

Jong de Andrijas Harmens kind buiten huwelijk van Jong de Harmen Lucas en Jans Trijntje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

3701

1-C

blz. 2

01-03-1839

Jong de Andrijas Harmens te Doniawerstal, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3700

10-C

01-02-1837

Jong de Andrijas Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8)

3701

10-C

05-03-1839

Jong de Andrijas Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid   met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (7)

3699

A-10

17-02-1834

 

Jong de Andrijs Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)

3700

43-B

03-02-1836

Jong de Anke Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Stad IJlst opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

8380

822-4

20-08-1841

Jong de Anna wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Jong de Anne B., 77 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Jong de Anne B., 91 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6418

255-B

01-06-1817

Jong de Anne Eelkes 555 Houke? is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6420

340

05-08-1817

Jong de Anne Eelkes---- Jong de Eelke Obbes Huisman te Tjerkgaast verzoekt in een getekend request voor zijn zoon Jong de Anne Eelkes een plaatsvervanger mag aanstellen wegens zijn ouderdom is zijn zoon nodig op de boerderij, het betreft een bericht van de Minister van Binnenlandsche zaken dat hij bij request van enz. jaar 1817 (2)

6423

536

05-11-1817

Jong de Anne Eelkes wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat deze heeft besloten alsnog toe te staan om zich te remplaceren enz. jaar 1817 (3)

6852

19-A

30-08-1824

Jong de Anne Foppes Brander te Drachten een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6282

737-25

07-07-1817

Jong de Anne H., Boer te Beers met ( 9 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6868

21-02-1825

8-A

Jong de Anne H., Brander,  kantoor te Drachten Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11

6868

21-02-1825

8-A

Jong de Anne H., Brander,  kantoor te Drachten Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11

6870

12-03-1825

23-A

Jong de Anne Hoppes te Zuider Dragten aan de Vaart no. 155, hij wordt vermeld op de staat der aanwezige Branderijen en Brouwerijen in Dragten. Met vermelding van de aanwezige zaken in de fabriek enz. jaar 1825 (4)

9182

285/22

07-02-1916

Jong de Anne Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

9180

330-22

17-02-1915

Jong de Anne Met signalemen PolitiedienaarLeeuwarden , jaar 1915 (4)

9186

188

16-01-1918

Jong de Anne St. Johannesga Veldwachter te Schoteland , jaar 1918 (2)

9465

Deel 2, 5

15-06-1824

Jong de Anne te Britswerd , Beurt en Veerdienst van Britswerd naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1824 (8).

9465

Deel 2, 5

15-06-1824

Jong de Anne te Britswerd , Beurt en Veerdienst van Britswerd naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1824 (8).

6251

1121

15-11-1814

Jong de Anne Tjerks  ----  Linden van der Jogchum W., Kastelein te Metslawier, Onderwerp een uitstaande rekening aan de gemeente Meslawier  die betaald wordt met vermelding bedrag enz. wordt ook in vermeld wegens het informeren van het stelen van het schaap van Jong de Anne Tjerks, meerdere zittingen met het verhoor van Rintjema Tabe G. Te Nijkerk En ook van de persoon Kooyma Johannes Jans en de verteringen bij het verhoor van Biland Jan Jans    enz.   Jaar 1814 (3)

9180

264

06-02-1915

Jong de Anne uit Mildam,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9180

264

06-02-1915

Jong de Anne uit Oudehorne,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8380

822-4

20-08-1841

Jong de Anne Wytzes wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4)

9465

Deel 2, 82

30-07-1859

Jong de Anne Ymkes te Gorredijk, Beurt en Veerdienst van Gorredijk op Harlingen,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8) 

9181

1751

06-10-1915

Jong de Anne,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Jong de Anne, 343 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6633

1415

31-10-1814

Jong de Antje Andries---- Steensma L.  Administrerend Armenvoogd te Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betrekkelijk de verpligting ter alimentatie van Joukes Tjitske en haar kind en de armrnvoogden van Opeinde willen de op en de tegens bewijzen enz. en daar geen het minste vertrouwen  op dien kan worden staat gemaakt enz.  als daar is de depositie van Christoffels  Eelkjen en Papa Lijsbert Gerbens beide te Rottevalle  en Jans Jouke met zijne vrouw ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond enz. het zelfde getuigd  Heide van der Sieds Renderts en Martense Jouke Jans ongeveer 8 jaren te Bolsward hebben gewoond en Steffens Trijntje, Piso Lieuwe Douwes, Coehoorns Tjamkjen Cornelis en Steffens Pietje heeft volgens haar nooit enige onderstand gehad sinds haar man is vertrokken welke wordt bevestigd door haar dochter Joukes Tjetske en eindelijk ook Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries wonende te Bolsward verklaren dat Jouke Jans  nog voor zijn huwelijk met Trijntje Steffens in de maand Maart 1790 aangegaan en nadat hij bij zijn vrouw had verwekt toen het kind 13 weken was in het voklgend jaar 1791 haar verlaten had enz. ook een notarieele verklaring voor notaris Meijer Nicolaas ondertekend door Veenstra Tamme Jacobs Schuitenvoerder oud 57 jaar en zijn vrouw  Jong de Antje Andries ook genoemd de Maire  Fockens L. R. (Livius Regnerus). en de getuigen Wouters Idske Kantoorbediende en Reinsma Gabe Pannebakker beide ondertekenen, een getekende verklaring bij de notaris  Rolsma Gabe Sjoukes ondertekend door Joukes Tjitske oud 23 jaar  verder genoemd Christoffels Eelkjen  huisvrouw van Heide van der Sieds Reinders, Reinsma Sieberen Gabes Tapper van beroep en Wassenaar Ate Rintjes beide onderteken nog een verklaring waarin genoemd Steffens Trijntje weduwe van Jong de Steffen Steffens,, Coehoorn Tjamkje Cornelis weduwe Reins Sjoerd, Steffens Pietje weduwe Reins,  Ate Piso Lieuwe Douwes, Wassenaar Ate Rintjes, Reinsma Sieberen Gabes deze laatste drie ondertekenen, verder een laatste verklaring ondertekend door Weersma Bauke, Martens Jacobus en Bouma Wiebe Diaconen Herv. Gem. Bolsward enz. jaar 1814 (17)

6830

7-A

20-01-1824

Jong de Antje Barends weduwe van Aukes Jan te Warns staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende hun aanslagen in de belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8)

8356

320-3

02-04-1841

Jong de Antje---- Boonstra Arjen Johannes * ca. 1800 zoon van Boonstra Anne Folkerts en Jong de Antje wordt vermeld in een document staten van inlichtingen en  op deze staat wordt vermeld zijn signalement zoals geboorte byzondere kenmerken waar gedoopt en opgezonden naar Ommerschans enz. jaar 1841 (4)

8375

716-3_1O

22-07-1841

Jong de Antje Jans 28-04-1838 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8364

498/10, 11

21-05-1841

Jong de Antje Klazes namens haar zoon staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Holwerd die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

3701

28-D

07-02-1842

Jong de Antje Rinzes, wordt vermeld Nominatieve staat no. 127/50 der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (11)

8011

789, 79

05-08-1837

Jong de Antoni Willems Ferwerd Veldwachter, jaar 1837

9184

1031

01-08-1917

Jong de Antonius, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

6419

287-D

17-07-1817

Jong de Arend 12 is het nummer van zijn plaatsvervanger, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

6853

28-A

02-09-1824

Jong de Arie Brander te Leeuwarden  een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6026

595

02-09-1817

Jong de Arie staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Dordrecht  de heer Sterling H. U. Jaar 1817 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Jong de Arie, 625 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Jong de Arjen Arjens, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

5675

21

31-07-1913

Jong de Arn President N.V. Zeebad Hindeloopen, hij is 1 van de 6 ondertekenaars ----Visser K. D. te Koudum Motorschipper ondernemer  met de stoombooot “ Concurrent I ”  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt om te mogen varen in het water Koudum Hindelopen enz. ook een brief met 6 handtekeningen van belang hebbenden  met beroep en woonplaats, tevens de correspondentie aanwezig jaar 1913 (6)

8386

949/38

20-09-1841

Jong de AS. Wz. te Leeuwarden , wordt vermeld op:  Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken enz.  als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6830

18-A blz. 33

21-01-1824

Jong de Ate te Kimswert wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9180

330-36

17-02-1915

Jong de Atte Met signalement Veldwachter Tietjerksteradeel, jaar 1915  (3)

9180

1246

05-07-1915

Jong de Atte,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9185

1612

05-12-1917

Jong de Atte, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

8257

69/20, 2

nummer 26

20-01-1840

Jong de Attje Wiebes te Rotserhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen enz., jaar 1840 (6)

8308

1080-1

31-10-1840

Jong de Auk Jeijes een document van door hen verschuldigde Grondbelasting over 1840 invorderbaar over de eerste zes maanden in de Gebouwde Eigendommen, een Kennisgeving verder een door haar ondertekende brief dat haar huis bouwvallig is en dat zij enz. verder wordt genoemd de heer Avenhorn van G.  belast met het  enz. jaar 1840 (4)

6064

781

03-11-1820

Jong de Auke Douwes Wijbinga Dedde Bienses , Hekta  Wijbee Ebeles en Jong de Auke Douwes leden der Doopsgezinde gemeente  en kerkenraad te Zwaagwesteinde  geven te kennen dat Bosma Albert Hendriks geordend als proponent bij de Vriesche Doopsgezinden  societeit  volgens akte afgegeven te Leeuwarden  17 mei 1815  en hunne kerk de enigste te  Zwaagwesteinde is,  een dorp met 595 inwoners en zijne dienst moet waarnemen tegen een geringe jaarlijkse beloning en zij dus dan ook enz. enz. jaar 1820 (4)

3701

23-C

nrs. 9-15

09-02-1839

Jong de Auke Gerbens, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)

3699

A-23

nr. 27

15-02-1834

Jong de Auke Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)

3700

23-A

nrs. 25 - 28

05-02-1835

Jong de Auke Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)

3700

23-C

nrs. 21 - 26

04-02-1837

Jong de Auke Gerbens, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55 / 21-26 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)

6282

737-23

07-07-1817

Jong de Auke J., Boer te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8220 

1137/15

06-11-1839

Jong de Auke Jetses de weduwe een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

9180

42

07-01-1915

Jong de Auke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

9187

890

04-07-1918

Jong de Aukje Aizes weduwe van Hazewindus J. ,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9183

756

03-05-1916

Jong de Aukje Aizes,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

3700

28-B

04-02-1836

Jong de Aukje Rinzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3701

28-C

08-02-1839

Jong de Aukjen Rinzes, wordt vermeld Nominatieve staat no.127/64 Colonisatie der kinderen in de Gemeente Opsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

28-C

04-02-1837

Jong de Aukjen Rinzes, wordt vermeld op de Nominative Staat 127-54  der kinderen van de Gemeente  Opsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3700

28-A

05-02-1835

Jong de Aukjen Rinzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

6834

20-A

13-02-1824

Jong de B. B. (de jonge), Restant staten op de impost van Turf  kantoor Leeuwarden, 1823 , met te betalen bedragen. Jaar 1824 (3)

8356

320-9

02-04-1841

Jong de B. B. , Brouwer S. S., Vries de T. J en Hijlkema A. L. alle Miliciens welke ten gevolge van  enz. ter herinversitatie naar Leeuwarden enz. jaar 1841 (3)

8280

514-6

19-05-1840

Jong de B. B. ----Brens M., Jong de B. B., Reinhart J. allen Miliciens die onder geleide van een Sergeant Groningen naar Leeuwarden zijn vertrokken teneide de 21e dezer voor de Militie raad enz. jaar 1840 (3)

6856

19-A

18-10-1824

Jong de B. B. jr. Staat der restanten op de Impost van den Turf 1823 met de in gebreke van betaling gebleven personen, wordt ook over dwangbevel gesproken jaar 1824 (4)

6851

24-A

12-08-1824

Jong de B. B. Kantoor Leeuwarden , Dwangbevel voor de betalingen van de restanten op den impost van den turf in 1823, jaar 1824  (2)

6849

23-A

22-07-1824

Jong de B. de jonge. . Staat der Restanten op de Impost van Turf en dwangbevelen uitgereikt jaar 1824 (4)

8211

988-3, 13

Bladzijde 1

26-09-1839

Jong de B. H. , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6668

380 blz. 4

04-10- 1817

Jong de B. H. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

8285

615-2, 13-1

19-06-1840

Jong de B. H. te Zweins wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

9191

1487

06-12-1920

Jong de B. Hommerts Sollicitatie voor Veldwachter te  Ferwerderadeel  , jaar 1920 (5)

5667

Jaar 1879

akte 11

Jong de B. J. Beurtschipper---- Visser J. S. Beurtschipper te Oldemarkt ondertekend tekend mede een document met als onderwerp: dat dat erbij vernieuwing op den 17e dezer (Juni) een stoomboot op de waterweg  van Blokzijl-Steenwijk naar Sneek  in werking is gebracht  welke boot volgens vertrouwde opgave geregeld als stoombootdienst  zal werkzaam zijn en zijn de ondertekenden goed ingeligt dat deze dienst geen concessie heeft enz. enz. jaar 1879 ( 3)

6422

458 3e Bataillon

06-10-1817

Jong de B. J. Opsterland heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

5667

15

24-06-1879

Jong de B. J. Sneek Beurtschipper Op Blokzijl-Steenwijk-Sneek, jaar 1879  

8364

482-1

17-05-1841

Jong de B. J. staat vermeld op een document van de Lt. Kolonel bij de Hoofdadministratie van het regiment Artillerie enz. jaar 1841 (2)

6383

84    

23-04-1814

Jong de B. J. te Hardegarijp Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

Jong de B. S. (Zong?) te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6424

609

10-12-1817

Jong de B. S. 22 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

8386

949/12

20-09-1841

Jong de B. S. te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Jong de B. S. te Franeker als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_4

20-07-1841

Jong de B. S. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

Jong de B. S. te Franeker staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Bolsward

Jong de B. S. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (2) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 18

19-06-1840

Jong de B. S. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 25,3

19-06-1840

Jong de B. S. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 7

19-06-1840

Jong de B. S. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Stedelijke belastingen van de Stad Bolsward in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8386

949/40

20-09-1841

Jong de B. S. te Franeker wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_25d

20-07-1841

Jong de B. S. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

9191

1487

06-12-1920

Jong de B. Sneek Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)

8210

958/2 211

Bladzijde 9

17-09-1839

Jong de B. W. te Foudgum vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6865

4-C

24-01-1825

Jong de Barteld Gerbens loteling jaar 1823  voor zig zelve bij de Nationale Militie dienende  ten einde uit hoofde van het overlijden van zijn vader Jong de Gerben Jans en de kost te winnen voor zijn moeder Bartels Trijntje enz. enz. verzoekt ontslag uit de dienst enz. jaar 1825 (3)

8257

69/20, 2

nummer 34

20-01-1840

Jong de Bartele Gerbens te Rottum hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

6864

52-D

05-01-1825

Jong de Bauke Baukes , Veenbaas te Wartena bleef in gebreke  voor de laatsten Maart 1824 de contributie ten behoeven van enz. enz.  hij ontvangt een dwangbevel voor verkoop maar Keimpema van  Keimpe Jans en Keimpema van Rienk Jans  beide schippers hebben protest tegen deze verkoop enz. enz. jaar 1825 (6)

6845

16-A

14-06-1824

Jong de Bauke Baukes de jonge., een staat der restanten van betaling van den Impost op turf in 1823 kantoor te Leeuwarden ,jaar 1824 (2

8359

373-14

17-04-1841

Jong de Bauke Baukes komt voor in een aantekening dat hij absusivelijk naar desselfs Haarstede was teruggekeerd en naar het Korps 8e reg. Inf. zoude worde teruggezonden enz. jaar 1841 (4)

8353

241/13

00-00-1841

Jong de Bauke Baukes, Geneeskundige verklaring  jaar 1841 (2)

6840

19-A

13-04-1824

Jong de Bauke Baukes, Onderwerp;   Achterstallige Turf Impost  kantoor Leeuwarden  enz. (2) jaar 1824

6418

248-A

 12e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Jong de Bauke Berends te Bolsward wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6247

609-L

14-07-1814

Jong de Bauke een rekening terzijne voordele wegens leverantie aan de Fransche  douaniers enz. jaar 1814 (2) totale dossier Douaniers (28)

6842

12-A

12-05-1824

Jong de Bauke J. , Staat van restanten op den impost van Turf  te betalen accijnsen jaar 1824 (5)

6421

388

29-08-1817

Jong de Bauke Jans---- Jong de Yde Jans loteling van de 1e klasse wordt vermeld in een brief van de Grietman van Dantumadeel die ook ondertekend in een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de Grietman een bode heeft gestuurd  om de last der Militie ter hand te stellen maar hij was niet thuis en heeft het aan de broer Jong de Bauke Jans overhandigd enz. jaar 1817 (3)

6623

109

08-01-1814

Jong de Bauke Jelles---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

6277

30-9

09-01-1817

Jong de Bauke moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6394

257 deel 1

31-03-1815

Jong de Bauke Piers hij zet een kruisje (dit is zijn eigengezette merk) onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

8224

1216-14, 3

29-11-1839

Jong de bauke Sijbes, 32 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4)

6073

619

01-08-1821

Jong de Bauke Tjeerds---- Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, Grietman over Hemelum Oldephaert en Noordwolde in presentatie van getuigen heeft afgevraagd aan  Zeldenthuis Sipke Jarigs (had getekend als Sildiethuis) van bedrijf Turfschipper wonende te Koudum ouderling van de Hervormde Gemeente aldaar of hij verboden had het achterstallige kwotum ter somma van  dertig guldens wegens kerkvisitatie aan het klassifikaal bestuur te Sneek te voldoen enz. enz. voor mij notaris  Schotanus Evert aldus gedaan ten huize van Jong de Bauke Tjeerds Kastelein in de Pauw in tegenwoordigheid van Kingma Gerben Jans van beroep Koopman te Workum en Saagsma Gosse Sjoerds van beroep Meester Timmerman te Koudum tevens een akte waarbij aanwezig waren; Bouma Botte Jelgers, Hoekema Taeke Piebes, Hoekstra Joltje Dirks alle van bedrijf Boeren als ouderlingen Veer van der Jouke Jacobs van beroep Veerschipper op Workum, Hindelopen en Stavoren en Jaarsma Jan Dirks Dijks Executeur van Hemelum Oldephaert en Noordwolde en Schaper Doede Jacobs van bedrijf Boer als Diacon allen aldaar wonende en Nauta Romke Alberts adsistend aan de Waag en Nagtegaal Willem dienaar van Politie beide wonende binnen de Stad Workum enz. jaar 1821 (9)

6384

129

16-6-1814

Jong de Bauke Tjeerds---- Hooven Johan Christoffel Schout van Koudum, Jong de Bauke Tjeerds Landbouwer te Koudum  verklaren in tegenwoordigheid van Atsma Willem Namnes Landbouwer insgelijks aldaar wonende  dat zij aan gemelde Atsma hebben verkocht voor de somma van 85 guldens een paard dat enz enz.  en zij ondertekenen allen dit document  enz. jaar 1814 (1)

5998

414

29-04-1815

Jong de Bauke Tjeerds---- Keuchennius Gosuinus Ontvanger der Belastingen te Koudum, de controleur der directe belastingen van het district Hindelopen Jorissen Jacob heeft zig begeven naar Koudum om het ontvang over te dragen aan eerstgenoemde en heft zig begeven  heeft hij de heer Lels Gerrit Substituut Schout geïnviteerd hem bij deze overdragt te assisteren en hebben zij zig begeven naar het huis van Jong de Bauke Tjeerds Herbergier in het Dorp Koudum alwaar aanwezig was de heer  Reneman Fredrik Zacharias welkemet  de provisionele waarneming van het ontvang is belast en alles wordt overgedragen aan Keuchennius Gosuinus enz. dit document is ondertekend door  Lels G., Reneman F. Z., Keuchenius G. en Jorissen Jacob jaar 1815 (6)

6073

619

01-08-1821

Jong de Bauke Tjeerds---- Schotanus Evert  Notaris te Workum op last van Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der,) Grietman van Hemelum Oldephart en Noordwolde met nagenoemde getuige afgevraagd aan Zeldenthuis Sipke Jarigs van bedrijf Turfschipper te Koudum wonende  lid van de kerkeraad enz. enz. verboden had het achterstallige bedrag van dertig guldens  enz. enz. te betalen enz. enz. aldus gedaan te Koudum ten huize van Jong de Bauke Tjeerds de kastelein in de Pauw , Kingma Gerben Jans Koopman te Workum  en Saagsma Gosse Sjoerds  Mr. Timmerman wonendete Koudum enz.  een tweede afschrift met  andere getuigen zijn  ten huize van Hoekema Taeke Piebes  van bedrijf Boer waarbij aanwezig waren Bouma Botte Jelgers ook Boer, als ouderling Veen van der Jouke Jacobs  Veerschipper op Workum  Hindelopen en Stavoren en Jaarsma Jan Dirks Dijks executeur  van Hemelum Oldephart en Noordwolde, Schaper Doede Jacobs van beroep Boer   en Nauta Romke Alberts assistent aan de Waag  en Nagtegaal Willem  dienaar der Politie in Workum en hebben alle ondertekend , met 2 lakzegels  van Schotanus E. Notaris jaar 1821 (11)

9465

Deel 2, 111

21-05-1855

Jong de Bauke, Beurt en Veerdienst van Noordwolde naar Sneek, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (8) 

9186

146

06-02-1918

Jong de Bauke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Januari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9187

890

04-07-1918

Jong de Bauke, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6651

209

01-05-1816

Jong de Baukje P.geboren Cramer---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende sde erven van wijlen Cramer Petrus (Ds.) in leven predikant te Balk nopens hun pretentie om het achterstallig Tractement en tevens een Stat van rekening van het Agterstallig tractement ondertekend door Wildeboer Tjeerd P., Binkes Rintje, Heide v.d. Wopke Tjeerds en Wielen van H. A. enz. verder een door Jong de Baukje geboren Cramer en Cramer Maria en Sijtses A. mede namens haar suster Cramer Rigtje ondertekende brief (Quo Facto) verder een document ondertekend door Jonker A. L., Drijfhout Halbe H., Jong Otte Jans., Poppes Jakle, Goot v.d. B. H. en Werff van der Hans IJgrams ook een verklaring van de beroeping van Cramer naar Balk wegens vertrek van Jongsma Cornelis naar Appingedam en een document waar in de kantlijn vermeld Snoek B. A. Preases, Bulthuis Joh.Scriba, Douma H. Preasses en Cahai I. S. Scriba te Dokkum en een verklaring van de Predikant te Sloten Dobelman J. en een document van verklaring der beroeping ondertekend door Ages Dirk, Alles Emijlius, Ippes Ate, IJgrams Meindert, Jong de Wijtze Wijtzes, Hendriks Brant, Rinia Fedde, Binnes Jan, Reins IJgram, Rieuwerts Rieuwert, Blij P. D., Pijtters Tjalling, Hendriks Rinse, Sibolts Hans, Sjoerds Age, Pijtters Huite, Sikkes Hijlke, Aemilius Th., Haarings Coenraad, Pijtters Tjeerd, Edgers Aemijlius, Hindriks Hindrik, Wildeboer Tjerk P., Strobandt Joh’s, Wildeboer Hendrik, Donker Jan, Poppes Jakle J., Kuijpers Joh., Jong de Anders Pijtters, Bijlama Aant M., Durks D., Elselo F J.  jaar 1816 (28)

3698

B-46, 6

10-03-1832

Jong de Baukje Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (2)

3699

A-17

08-02-1834

 

Jong de Baukje Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

8280

526-3, 2

21-05-1840

Jong de Beene Roelofs te AEngwirden staat in een document met de naam Staat van Miliciens voor welke geene paspoorten van de Corpsen zijn ontvangen en ook niet bekend dat ze bij de staande armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd uit den dienst zijn gegaan met 6 kolommen  info enz. jaar 1840 (4)

6840

36-A

blz. 35

22-04-1824

Jong de Beent T. Winkelier  van beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6273

803-4

17-09-1816

Jong de Beerend Hylkes Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. enz. jaar 1816 (9)

6380

13 nr. 44

29-01-1814

Jong de Benjamin Eliazar te Bolsward, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen  van de Compagnie van den heer Lohman ….? Enz. Jaar 1814 (6)

6044

206

31-03-1819

Jong de Benjamin P. , voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd:  Staat  van veranderingen van Eigenaars  in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom overgang in het jaar 1819 (4)

6423

541H

05-11-1817

Jong de Benjamin Pieters---- Jong de Siebe Benjamins * 17-10-1798 z.v. Jong de Benjamin Pieters en Falkama Pietje 2 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stellingwerf S. B. Assessor plv Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

8257

69/20, 3

nummer 61

20-01-1840

Jong de Berend H. te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6643

753

3e blz. van kolommen

11-09-1815

Jong de Berend Hylken en zijn huisvrouw Moed Grietje Klases staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6864

26/1-C

no.  135

07-01-1825

Jong de Berend te Sneek   8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

9180

818

05-05-1915

Jong de Berend,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Jong de Bote staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6857

35-A

20-10-1824

Jong de Bote Wiebes---- Prins Fokke Jans, scheepstimmerbaas aan de Welle onder Nijehaske, een handgeschreven brief met zijn handtekening,  hij heeft voor zijn werklieden(Smid Harmen Eleveld, Jong de Hans Lieuwes, Bijlsma Sietze Franzes, Jong de Bote Wiebes, Dijk van Wieger Stoffels, Postma Hendrik Hendriks)  zes kleine woningen of kamertjes gebouwd en dat genoemde bewoner    huur aan hem betaald , en hij maakt bezwaar tegen de opgelegde huurwaarde door de schatter Lieuwes Murk Lieuwes opgelegd, jaar 1824 (5)

8377

751/16

02-08-1841

Jong de Bouke Boukes, hij staat op de lijst met militairen die  wegens lichaamsgebreken ongeschikt zijn om te dienen ( met de gebreken er bij vermeld ) en verdere info. Jaar 1841 (5)

6406

175-

1+10-11

09-04-1816

Jong de Bouke Jans staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

9187

908

06-07-1918

Jong de Bouke Rotterdam Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 1918 (1)

9189

1400

28-11-1919

Jong de Bouke Sneek Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter  te Tietjerksteradeel , jaar 1919 (2)

9191

1547

21-12-1920

Jong de Bouke Sneek Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert, jaar 1920 (3)

9181

1413

06-08-1915

Jong de Bouke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8197

692-23

06-07-1839

Jong de Bouwe Douwes het betreft zijn Paspoort wegens uit den dienst ontslagen als Milicien enz. jaar 1839 32)

5994

1034

23-12-1814

Jong de Bybe, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse kolommen met o.a.  welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz.  Jaar 1814 (2)

6424

584

02-12-1817

Jong de C. 33 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6040

819

10-11-1818

Jong de C. C. (Claas Clazes sr) gewezen Schout , Vries de J. G.  (Jouke Gales) adjunct Schout , Poutsma Jannes, en secretaris van de bestaand hebbende gemeente Tjallebert geven met eerbied te kennen aan de Gouverneur van Vriesland dat eene schadevergoeding enz. alle drie genoemden ondertekenen dit document enz. jaar 1818 (4)

6041

868

01-12-1818

Jong de C. C. (Claas Clazes sr) gewezen Schout, Vries de J. G.  (Jouke Gales) Adjunkt  Schout tevens Poutsma J.  Secrearis der Gemeente Tjallebert,  Onderwerp dat zij opmaken een  Nieuw Releve der Landerijen in 1815 er worden genoemd Greidanus J. J. ,  Terwisga L.H.B?. , Kalsbeek Oldrik Hotses,  Roeden van Tjeerd Geerts,  Jong de T. W.  enz. jaar 1818 (4)

6416

168A

15-04-1817

Jong de C. C. Grietman adinterum van Aengwirden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de manspersonen voor 1794 geboren het certificaat van de Nationale Militie  te vragen om in het huwelijk te treden enz. jaar 1817 (1)

6830

20-C

15-01-1824

Jong de C. hij staat vermeld in een document van de Gouverneur van Vriesland aan de Heer Secretaris der Algemeene commissie van Liquidatie in Den Haag enz. en is hier onbekend jaar 1823 (3)

8377

766-8

05-08-1841

Jong de C. J. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)

8375

726-1

24-07-1841

Jong de C. J. staat vermeld in een ondertekende brief van de Officier van Justitie te Sneek aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij is ontslagen uit de Criminele Gijzeling jaar 1841 (2)

8199

729/5, 290

Bladz. 24-v

17-07-1839

Jong de C. J. te Bakhuizen is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6383

61

02-04-1814

Jong de C. Jozef de weduwe te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8257

65/14

20-01-1840

Jong de C. M.  het betreft  een machtiging voor het ontslag van deze wees uit de kindergestichten enz. jaar 1840 (3)

6076

911

23-11-1821

Jong de C. P. Ouderling, hij ondertekend als en samen met de leden van den Kerkeraad en Kerkvoogden der Hervormde Gemeente te IJlst een document betreffende een verzoek aan de Gouverneur van Vriesland dat hun kerkgebouw vanwege den zeer bouwvalligen en gevaarvollen toestand verkeerd en dat in de stormen van laatstleden Zondagavond den 4e november en er uit het hooge steenen verwelf verscheidene zware stenen  op zitplaatsen zijn gevallen enz. jaar 1821(3)

5672

45

18-06-1891

Jong de C. S. te Warns met  de Stoomboot  “Prins van Oranje ”  hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13)

5662

29

01-04-1885

Jong de C. S. Warns Schip de Warns,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

5664

37, 12

01-04-1910

Jong de C. Sneek Schip de Handels-Nijverheid, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

37, 12

01-04-1910

Jong de C. Sneek Schip de Nijverheid III, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

6830

28-C

21-01-1824

Jong de C. staat vermeld in een door de Secrearis van de Algemeene Commissie van Liquidatie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een teruggevraagde adviesbrief enz. jaar (3)

5673

 

1 t/m 8

05-02-1900

Jong de C. te Warns, de Veehandel I moet worden de veehandel III,  staat vermeld op een lijst Naamsverandering van Stoomboten, dit is ingevoerd omdat er vele schepen met dezelfde naam waren en de Brug en Sluiswachters daarover hebben geklaagd deze schepen een cijfer toegevoegd kregen enz. enz. jaar 1900 (11)

5673

 

23

18-02-1900

Jong de C. te Warns, een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Onderneming IV“tot het Varen en Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1)

9181

2110

08-12-1915

Jong de Calmer,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6646

957 lijst 6

20-12-1815

Jong de Casper Roelofs wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Sloten enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-B      

05-01-1816

Jong de Casper Roelofs wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Sloten enz. jaar 1816 (3) 

6250

964

05-10-1814

Jong de Claas P. ---- Jorritsma S. T. (Sijbren Tjallings) President Burgemeester hij ondertekend een document als lid van de raad van de Stad IJlst  met als onderwerp:  een opgave wegens agterstallige schulden dier Stad van 1811-1812-1813 enz.  jaar 1814 (7)

6253

16

02-01-1815

Jong de Claas P. hij ondertekend samen met de Burgemeesteren en Vroedschapleden van IJlst een document betreffende de Algemeene Armenvoogden en te kennis geven aan den Gouverneur van Vriesland dat zij hunne subsidien andersinds op de begroting enz. jaar 1815 (4)

5989

576 4e lijst

26-07-1814

Jong de Claas Pieters te IJlst staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6254

129

25-01-1815

Jong de Claes C. ondertekend samen met de Burgemeester en andere eden van de Vroedschap van IJlst een document betreffende de Armenkas en de Algemeene Armenvoogden enz. jaar 1815 (2)

6251

1099

17-11-1814

Jong de Claes P. hij ondertekend een document als lid van de Vroedschap van IJlst onder voorzitterschap van den President Burgemeester. Met als onderwerp; een Proces Verbaal aangaande de Stadsbelasting zoals b.v. op het Rund Slagtvee enz. jaar 1814 (5)

8199

729/5, 290

Bladz. 30

17-07-1839

Jong de Corn. J. te Bakhuizen is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8225

1245-8a   

1-10

07-12-1839

Jong de Corn’s Roels, staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

5664

3, 13

20-04-1916

Jong de Corn’s Warns/Sneek Schip de Handel en Nijverheid, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5985

203

19-03-1814

Jong de Cornelia een kennisgeving der directe belastingen te Leeuwarden maar hij houd zig op te Departement Heerenveen te Heerenveen, enz. jaar 1814 (2)

5985

203

19-03-1814

Jong de Cornelia te Heerenveen De Ontvanger van de directe belastingen deelt mede dat genoemde persoon zich aldaar bevind. Jaar 1814 (2)

6853

19-A

02-09-1824

Jong de Cornelis  Schiermonnikoog Schipper, jaar 1824

9725

Deel 2

Blz. 147

00-00-1894

Jong de Cornelis ,  4e Regiment Vestings Artillerie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

6418

255-A

00-05-1817

Jong de Cornelis 168 is zijn volgnummer en Gouda  zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6417

176

1e Bataillon

22-04-1817

Jong de Cornelis 6 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

5990

608

03-08-1814

Jong de Cornelis---- Burmania van D.  te Weidum,  een eerste waarschuwing  voor hem en voor de erven van Iedema M. B.  te Heerenveen, Jeling Hendrik te Stichtum, Ruth van B. te Appelklooster en Boutange,  Jong de Cornelis te Heerenveen  wegens nalatigheid van betaling enz.jaar 1814 (2)

6853

42-A

10-09-1824

Jong de Cornelis J. een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9)

8350

173-2

19-02-1841

Jong de Cornelis Jans arbeider te Bolsward er wordt een dwangschrift tegen hem uitgevaardigd bij vonnis van de Regtbank tot eene gevangenzetting van enz. jaar 1841 (2)

6293

136+B

18-02-1819

Jong de Cornelis Jarigs---- Koe de Age te Elahuizen, Jong de Cornelis Jarigs te Warns, Hornstra Albert Clases te Nijega en Schaper Durk Likles te Hemelum worden in qualiteit als Grietenije Raaden van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde opgeroepen om op den 18e  februari 1819  bijlage een Resolutie Genomen bij de Grieteny Raad van  Hemelumer Oldephaert en Noordwolde op 18-02-1819 , jaar 1819 (16)

6243

157

04-03-1814

Jong de Cornelis Jarigs,  ---- Bruinsma Sybrand G.  gewezen Groot Schipper , Hiddes Reina Renteniersche,  Boer de Hidde Sierds , Boer de Haring Pieters , Sijp van der Wytze Atzes,  Jong de Sierd Hanzes,  Jong de Cornelis Jarigs,  Maakol Wolter Martens ,  Boersma Tjerk Jans , Bayma Otte Jacobs  Huislieden alle te Warns wonende  dat zij door de gemeente met  excentoriale  middelen gedreigd worden en  enz. enz. jaar 1814 (3)

6628

722-B

07-05-1814

Jong de Cornelis Jarigs, Huisman te Warns schrijft samen met anderen een brief aan de Commissarissen generaal van Vriesland dat lieden door de ontvanger hunner gemeente met executoriale middelen gedreigd worden tot betalen van het enz.  over de jare 1812 maar dat het gedrag van de Gemeente Stavoren enz. jaar 1814 (4) dossier (27)

9180

1246

05-07-1915

Jong de Cornelis Joh’ s,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

3622

A-7 stuk 4

02-01-1863

Jong de Cornelis Johannes---- Jestra (Iestra) Sybren Willems  een handgeschreven en door hem ondertekende brief en dat zijn zwager  Jong de Cornelis Johannes pachter der provinciale doorvaart enz. dat hij mag enz. jaar enz. jaar 1863 (3)

3622

A-3

07-12-1847

Jong de Cornelis Johannes van beroep Tolgaarder te Schuilenburg onder Oostermeer hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde van der Klaas Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1848-1853 dossier (26)

3622

A-5

13-12-1852

Jong de Cornelis Johannes, Tolpachter onder Oostermeer hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde van der Klaas Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1853-1858 dossier (24)

3622

A-6

23-12-1857

Jong de Cornelis Johannes, Tolpachter te Schuilenburg hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van de ophaalbrug en boom bij het geamoveerde Schuilenburger Verlaat met als borg Velde van der Klaas Siebrenes en Postma Klaas Hijlkes, de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1858-1863 (24)

6393

134

28-02-1815

Jong de Cornelis Lolles Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

9725

Deel 2

Blz. 148

00-00-1894

Jong de Cornelis naar de Middelandsche Zee,  4e Regiment Vestings Artillerie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 152

00-00-1894

Jong de Cornelis naar Java, Pantser……..? hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 155

00-00-1895

Jong de Cornelis naar Zweden , Korps Pansterfort Artillerie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

6854

3-A

17-09-1824

Jong de Cornelis Sieverts Schiermonnikoog Schipper, jaar 1824

6423

541D

17-10-1817

Jong de Cornelis Siewerts---- Jong de Siewert Cornelis * 12-08-1795 z.v. Jong de Cornelis Siewerts en Smid Geertje Jacobs 22 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

5662

49 en 17

22-04-1886

Jong de Cornelis Sjirks Molkwerum Schip de Prins van Oranje,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886

5663

44  en 17

17-04-1890

Jong de Cornelis Sjirks Molkwerum Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1890

5663

142, 17

16-04-1891

Jong de Cornelis Sjirks Warns Schip de Prins van Oranje, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1891

5666

Jaar 1890

akte 5

Jong de Cornelis Sjoerds, ----  voor de volledige tekst zie bij Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris  der Stoombootrederij “Warga” zend stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en Leeuwarden verder een folder jaar 1890 

5664

A.12

Bijlage 34

27-04-1911

Jong de Cornelis Sneek Schip de Handel & Nijverheid, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

9725

Deel 2

Blz. 133

00-00-1893

Jong de Cornelis,  4e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 138

00-00-1893

Jong de Cornelis,  4e Regiment Vestings Artillerie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 140

00-00-1894

Jong de Cornelis,  4e Regiment Vestings Artillerie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Jong de Cornelis, 380 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9187

735

07-06-1918

Jong de Cornelis, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9725

Deel 2

Blz. 157

00-00-1895

Jong de Cornelis, Korps Pansterfort Artillerie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

9725

Deel 2

Blz. 159

00-00-1895

Jong de Cornelis, Korps Pansterfort Artillerie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1895 (2)

6870

15-03-1825

22-3-C

Jong de Cornelis, Posthumus Jacobus Wijnandus, Nicolai Jacob en Faber Pieter Ydes Onderwerp: certificaten jaar 1825 (2)

8375

716-3_1G

22-07-1841

Jong de Cornelius Minne (Minnus) 11-05-1833 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een 09 ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8356

328/27-3

03-04-1841

Jong de D. A. wonende in wijk A. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6070

424-15         25-05-1821

Jong de D. B. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8210

958/2 211

Bladzijde 8

17-09-1839

Jong de D. B. te Jouswier vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8356

328/27-4               03-04-1841

Jong de D. D. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6034

398

30-05-1818

Jong de D. F te Wirdum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Jong de D. F. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-16         25-05-1821

Jong de D. F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8375

708-5_37

20-07-1841

Jong de D. F. te Oldeboorn staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8379

809-5

17-08-1841

Jong de D. H. hij wordt vermeld in een ondertekend document van de Arrondissements Inspecteur aan de Gouverneur van Vriesland betreffende enz. jaar 1841 (2)

8375

708-5_25d

20-07-1841

Jong de D. H. te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6833

27-A, 4

06-02-1824

Jong de D. J. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

8375

708-5_19

20-07-1841

Jong de D. J. te Hindelopenstaat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma A. (Age) Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Hindelopen en ter ordonnantie van dezelven Alberts J. Secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8199

729/5, 290

Bladzijde 2-v

17-07-1839

Jong de D. J. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8280

517-11, 2

19-05-1840

Jong de D. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  Gemeente Birdaard in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

Jong de D. K. de weduwe te Idaard staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8285

615-2, 25,3

19-06-1840

Jong de D. K. te Belkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8375

708-5_25c

20-07-1841

Jong de D. K. te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 25,3

19-06-1840

Jong de D. K. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 7

22-05-1840

Jong de D. R. te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/7

25-09-1841

Jong de D. R. te Bolsward Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als ontvanger van Dranken)  Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 40-3

19-06-1840

Jong de D. R. te Bolsward te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8211

988-3, 7

Bladzijde 1

26-09-1839

Jong de D. R. te Bolsward, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Bolsward ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6073

645

16-08-1821

Jong de D. S. D.---- Rozendal van P. B.  de weduwe, Jong de D. S. D. en Kuiken R. G. wonende in het Bildt disponerende het verzoek betreffende de “ kwade Posten”  van de jare 1819 enz. enz. jaar 1821 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Bolsward

Jong de D. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Bolsward in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8308

1070-8

365-407

28-10-1840

Jong de D. T.  te Longerhouw staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6060

480

06-07-1820

Jong de D. T. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Jong de D. T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8220 

1137/13

Blz. 1

06-11-1839

Jong de D. T. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Bolsward, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8211

988-3, 25

Bladzijde 4

26-09-1839

Jong de D. te Berlikum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 25,3

19-06-1840

Jong de D. te Berlikum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8375

708-5_40b

20-07-1841

Jong de D. te Bolsward staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Jong de D. te Warga  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8175

293/4, 34

19-03-1839

Jong de D. Y. Makkum, jaar 1839

8380

833-2

24-08-1841

Hindelopen

Jong de Da….? te Hindelopen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Hindelopen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (2) Gehele provincie (122)

8386

949/42

20-09-1841

Jong de de weduwe & Zn. wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wijmbritseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

5664

3, 10

20-04-1916

Jong de De weduwe S. Nijehaske Schip de Drie Gemeenten, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

6418

255-BB

01-06-1817

Jong de Derk Jacob 570 Ameland is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6395

506

21-05-1815

Jong de Diemer Sjoerds staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Onder  Officieren bij de Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3)

9921

7

24-10-1882

Jong de Dirk Ages Agent van Politie 2e klasse te Bolsward  gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6021

212, 1-7

09-04-1817

Jong de Dirk Bouwes---- Wijma Sjoerd Simons Notaris te Harlingen met de getuigen Oostra Jurjen, van beroep Stuurman van de Pekel, Jong de Dirk Bouwes van de Pekel Matroos, Botrema Botrema Johannes van Balk Matroos varende met het Smakschip de Vrouw Elsina waarop als Schipper Commanderende Boer de Berend Harmens van de Peel verklaren allen dat het schip is beladen te Harlingen in de maand december 1816 met Tarwe en Haver met bestemming Londen en het schip goed was beladen naar de geldende regels en vertrokken met een zuid westen wind ten drie a vier uren enz. enz. en zij de 29e in een vliegende storm terecht kwamen een orkaan  gelijk en dreef van zijn ankers weg direct naar het Galjasschip genaamd Anna Maria met als Capitein Woodard John enz. enz. verder aanwezig als getuige bij de Notaris Brink Evert en Boumans Cornelis enz. jaar 1817 (4)

6633

1465

21-11-1814

Jong de Dirk Dirks---- Wassenaar K. A. Schout van Sint Jacobi Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat Mug Bendert Arjens door zijn overlijden is de Post van Veldwagter in Sint Jacobi Parochie vacant en Jong de Dirk Dirks wordt voor die post voorgedragen enz. jaar 1814 (1)

8386

945/10

24-09-1841

Jong de Dirk Dirks,  verlofganger der nationale Militie dienende bij 1e Regiment Zware Dragonders jaar 1841 (2)

6389

93

15-11-1814

Jong de Dirk Gabes ---- Meulen van der W. B. , Capitein,  in zijn plaats wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad bij het 5e Bataillon Landstorm den 1e Luitenant Jong de Dirk Gabes in zijn plaats de 2e Luitenant Velde van der U. W. en den Sergeant Hijlkema Sjouke Hijlkes en de Tamboer Majoor Hoekstra Jentje Eesges enz. jaar 1814 (1)

6867

11-02-1825 6-A

Jong de Dirk H. Capitein op het Cofschip de Vrouw Engelina komende van Mandal in Noorwegen naar Amsterdam maar gestrand op Ameland beladen met Balken zoals gezegd wordt tuis behorende in Oude Pekela enz. enz. jaar 1825 (1)

8382

869/8

02-09-1841

Jong de Dirk Hendriks arbeider een proces verbaal wegens het illigaal steken van Turf,  , enz.   met het vonnis jaar 1841 (dossier 36)

8199

729/5, 290

Bladzijde 8-v

17-07-1839

Jong de Dirk J. te Oosterend is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6424

609

10-12-1817

Jong de Dirk Jacobs 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland bij het Depot Compagnie  wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)

6418

255-BB

01-06-1817

Jong de Dirk Reinder 67 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Jong de Dirk Reinders 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

8224

1216-14, 1

29-11-1839

Jong de Dirk Seyers? staat vermeld in 1833 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie Vriesland van de ligtingen  1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen  informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)

6071

458

04-06-1821

Jong de Dirk Sybes  ---- Rosendal Piebe Berends  de weduwe ., Kuiken Rein Gautes en Jong de Dirk Sybes  een onderzoek naar de “ stand” van hen  hoe verre zij n.l. hunne boerderijen  ten aanzien van het financieele  meer of nminder de schade kunnen dragen enz. enz.  d.i.v.m. de schade  in 1819 en 1820  door het verlies van Paarden  die aan een ziekte gestorven zijn enz. enz. jaar 1821 (3)

6243

155

08-03-1814

Jong de Dirk Sybes in kwaliteit als huurder van een Zathe en lande op het Bildt : Onderwerp het verlengen van het huurcontract enz. jaar 1814 (10)

6082

494

20-05-1822

Jong de Dirk Sybes---- Kuiken Rein Gaukes, Rosendal de weduwe en Jong de Dirk Sybes in hun stallen te Sint Anna Parochie bevinden zig  paarden  met een besmettelijke ziekte, gelukkig is het bij deze 3 gebleven en is de ziekte niet verspreid enz. enz. enz. tevens worden genoemd de Apothekers Swalue & Asman een rekening voor medicijnen op order van de Heer Anee geleverd en een notitie betreffende de beroking van de paarden door Frank P. C.  jaar 1822 (2)

9181

1751

06-10-1915

Jong de Dirk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6850

6-A

04-08-1824

Jong de Djurre Y,  opziender der Jagt een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verklaart dat Boer de Jan Pieters op 6 mei j.l. is gecondenneerd egens een overtreding op de  der wet op de jagt en bij zig had zijn geweer en Hondenz. enz. jaar 1824 (2)

6082

453

03-05-1822

Jong de Doede B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8359

377/28, 3

19-04-1841

Jong de Doede Brants wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 16

19-04-1841

Jong de Doede Brants wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

9465

Deel 2, 7

02-09-1865

Jong de Dooitze te Minnertsga , Beurt en Veerdienst van Minnertsga op  Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (8).

9465

Deel 2, 7

02-09-1865

Jong de Dooitze te Minnertsga , Beurt en Veerdienst van Minnertsga op Franeker,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middele1865 (8)n van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

9465

Deel 2, 39

22-11-1864

Jong de Dooitze, Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Minnertsga,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1864 (8)

9187

1787-A

05-12-1918

Jong de Dores, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9188

81

15-01-1919

Jong de Douwe * Eernewoude Voordracht tot benoeming en de benoeming tot Veldwachter te Leeuwarden , jaar 1919 (3)

6301

334-2      

04-06-1822       

Jong de Douwe ,  gebruikt een stuk land te  Westermeer de Scharkamp genaamd, komt voor op de staat  der Bezittingen Inkomsten, Schulden en Uitgaven van de Kerkvoogdij van Westermeer,  Snikzwaag  en Joure  van den 9e October 1820 tot den 9e October 1821 enz. enz. jaar 1822  , Westermeer (7)  Snikzwaag (6)  Joure (8) totaal dossier (21)

6424

609

10-12-1817

Jong de Douwe 32 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

8199

729/5, 290

Bladz. 29-v

17-07-1839

Jong de Douwe B. te Follega is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6382

40 en 41

30-03-1814

Jong de Douwe Bools---- Platte Jan Rienks, Pabst van Lawick schrijft en stuurt aan de Commissaris Generaal van Vriesland aan een aantal extracten met duidelijke signalementen zoals militaire functie van de manschappen die gedeserteerd zijn hij is daar als deserteur in vermeld hij was Remplacant (plaatsvervanger) voor Jong de Douwe Bools enz. jaar 1814 (2)

6677

316

22-07-1818

Jong de Douwe Bouwes, Koopman, Huis 79, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

6380

13 Lijst 1v

29-01-1814

Jong de Douwe Dibbes te Joure, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)

8225

1253-13, 3 10-12-1839

Jong de Douwe Fokkes te Ameland wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

8381

841/10-E

26-08-1841

Jong de Douwe Fokkes, Een staat van Miliciens dienende  in het Corps Rijdende Artillerie,  waarin vermeld de namen van soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)

6418

255-BB

01-06-1817

Jong de Douwe Gerbens 126 St. Jacobiparochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Jong de Douwe Gerbens 7 is zijn volgnummer in de de Gemeente Menaldumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

8257

74/14

19-24

21-01-1840

Jong de Douwe Jans zijn  nummerverwisselaar is Freijling Klaas Arijs hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

8096

626/20

260 nr. 1

28-06-1838

Jong de Douwe Jansen Hollum Matroos op de Vriendschap, jaar 1838

3701

16-C

14-03-1839

Jong de Douwe Johannes, wordt vermeld Nominatieve staat 283/8 der kinderen in het Armenhuis van Joure in de Gemeente Haskerland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (6)

3580

123

03-08-1847

Jong de Douwe Joure Reeds †---- Borger Geeltje Heeres Joure  (Weduwe) Fokke Douwes de Jong wonende te Joure: Onderwerp: in een door haar ondertekend brief dat in haar eigendom het beurtveer Joure op Amsterdam en in manier zoals het huidige reglement en tarif enz. jaar 1847 (7)

8220 

1137/14

06-11-1839

Jong de Douwe K. de weduwe een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Sneek,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8308

2086-13

01-11-1840

Jong de Douwe K. de weduwe staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

3698

B-46, 1

13-03-1832

Jong de Douwe Klazen, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (2)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Jong de Douwe Klazes 167 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

8379

797-21

14-08-1841

Jong de Douwe koopman te Sloten bij Amsterdam, ,------ Hottinga  van Willem Hanses,  beurtschipper van Sloten op  Amsterdam  , Onderwerp ;  het verschepen van 22 runderen  komende van de Beemster veemarkt enz. enz. verder de gevreesde longziekte enz. enz. de koeien zijn van de navolgende personen,  Boer de Bouwe Sybrands kastelein te Sondel, Tromp Rintje Klazes Landbouwer te Nijemirdum, Wanders Dirk Landbouwer te Nijemirdum, Jong de Douwe koopman te Sloten bij Amsterdam,  worden verder nog genoemd Goot van der Bauke te Sondel, Gerrits Hendrik  in de wouden achter Balk,  Geerts Harmen  te Amsterdam , Boersma Lieuwe Simons kastelein en koopman te Workum, Schubard Johannes schipper , Kramer Bauke,   Koopmans Ulbe Alberts te Oosterzee,  jaar 1841 (7)

6418

255-BB

01-06-1817

Jong de Douwe Pieter 485 Vrouwenbuurt is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8308

2086-14

01-11-1840

Jong de Douwe T. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

9414

14

16-01-1919

Jong de Douwe te  Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1919 (1)

5665

25-03-1881

akte

189 t/m 193

Jong de Douwe te Oudega (H.O.) schipper van het Beurtschip “Hoop op Zegen “ , Onderwerp:  maakt bekent dat hij in werking zal stellen een overdekt Beurtschip voor de dienst  Oudega en Kolderwolde op Sneek en Workum  , o.a. zijn handtekening onder een handgeschreven brief  , een aankondiging  van voormelde dienst met zijn schip wat ook in een advertentie ( 2 stuks aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (8)

6047

379

03-06-1819

Jong de Douwe Tjeerds  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

9725

Deel I 

Blz. 61

00-00-1873

Jong de Douwe,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)

9725

Deel I 

Blz. 66

00-00-1874

Jong de Douwe,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel I 

Blz. 69

00-00-1874

Jong de Douwe,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel I 

Blz. 71

00-00-1874

Jong de Douwe,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9180

264

06-02-1915

Jong de Douwe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9725

Deel I 

Blz. 78

00-00-1875

Jong de Douwe, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1875 (2)

6836

33-B

11-03-1824

Jong de Durk E.---- Groenje AElze Feikes, Jong de Durk E., Boula Jochum Jans, Duinen van Johannes, Haan de Jan Jans en Ruiter de Hendrik Harmens ondertekenen een brief aan Edelemogen Heren van Leeuwarden wij uit het Armhuis van Holwert willen ons beklag te doen omdat wij enz. jaar 1824 (3)

6871

22-03-1825

11/3-C

Jong de Durk Pieters staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)

6871

22-03-1825

11/1-C

Jong de Durk Pieters te Westdongeradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6101

1311

16-12-1823

Jong de Durk R. zijn weduwe te Dijken, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

9921

21

20-10-1882

Jong de E.  Politiebeambte te Kollum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6840

36-A

blz. 14

22-04-1824

Jong de E. D. Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8210

958/2 211

Bladzijde 1>>

17-09-1839

Jong de E. E. te Augsbuurt, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

5672

21, 22

24-02-1981

Jong de E. J. te Bolsward verzoekt in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend  gelijk een vergunning als Tuininga H. H. te Bolsward in (akte 21) verzoekt in een handgeschreven brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend een vergunning om te mogen varen  met zijn Stoomboot met de maten enz. Enz. Van Bolsward tot de Sluis Workum en nog meerder vaarten enz. , wordt ook vermeld in een stuk van E. J. de Jong Jaar 1891 (8)

5672

85

13-04-1895

Jong de E. J. ----Tuininga H. H. en Jong de E. J. te Bolsward, gezien hun verzoek aan de Gedeputeerde Staten om deze  te bewerken om als nog een vergunning te verlenen voor het varen met een stoomboot lang 30 meter enz. enz. maar dat de vergunning niet zal worden verleend enz. jaar 1895 (8)

8380

823-2

20-08-1841

Jong de E. O.  schipper te Ureterp komt voor in een schrijven van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende personen die een gratificatie ontvangen met vermelding van het bedrag  enz. jaar 1841 (4)

6848

31-A

12-07-1824

Jong de E. R. Schipper op de Onrust, jaar 1824

8199

729/5, 290

Bladz. 40-v

17-07-1839

Jong de Ebele A. de Jong te Ureterp is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6632

1279

13-10-1814

Jong de Ebele E., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3)

6278

194-5

20-02-1817

Jong de Eble Ebles Koemelker te Augsbuur met (13 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

9180

264

06-02-1915

Jong de Eelco,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9184

155

03-02-1917

Jong de Eeles, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

6661

137 blz. 8

19-03-1817

Jong de Eelke Hettes te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6677

316

22-07-1818

Jong de Eelke Hettes, Schipper, Huis 125, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

6277

30-16

09-01-1817

Jong de Eelke Hommes moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6420

359

16-08-1817

Jong de Eelke Obbes---- Eijsinga F. J. J. van (Frans Julius Johan) Grietman van Doniawerstal ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat er een request van Jong de Eelke Alles Huisman te Tjerkgaast om voor zijn zoon een plaatsvervanger te mogen stellen enz. jaar 1817 (2)

6420

340

05-08-1817

Jong de Eelke Obbes Huisman te Tjerkgaast verzoekt in een getekend request voor zijn zoon Jong de Anne Eelkes een plaatsvervanger mag aanstellen wegens zijn ouderdom is zijn zoon nodig op de boerderij, het betreft een bericht van de Minister van Binnenlandsche zaken dat hij bij request van enz. jaar 1817 (2)

6623

126-133

06-01-1814

Jong de Eelke Obbes komt ook voor in ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan Pieters, Neijenhuis (Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als uitmakende de provisionele Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en Poppes J. J. (Jan Jans) als Burgemeesteren alsmede Kleine Pier Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van der J. , Ruardi Johannes openbaar Notaris, Visser Harmen Sybes, Jager de Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, Laffra Albert enz. tevens een Lijst van eenige Welden Kinderen en meest geschikte personen in Sloten om daar uit een Prov: Regereing daar te stellen enz. jaar 1814 (7)

6100

1215-24

29-11-1823

Jong de Eelke Obbes te Tjerkgaast, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Langweer in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6633

1398

09-11-1814

Jong de Eelke Offes---- Goot v.d. Jan Brands en Tromp Age Machiels beide wonende te Balk in quqliteit van Algemene Armvoogden van den Vlekke Balk dat Offes Tijtske zij hierbij jaren te Balk woonachtig als Dienstmaagd en alzoo te Balk elders niet verjaarde is in Sloten de plaats hare geboorte zijnde en dus door de Armbezorgers van Sloten enz.  en zij bij Cramer Arjen Pijtters Mr. Schoenmaker en Jong de Eelke Offes echtelieden die een verklaring daarover ondertekend een weekgeld van 30 stuivers verdiend verder wordt genoemd Dobelman J. dat die een briefje ondertekend zou hebben waarin de armvoogden van Sloten enz. jaar 1814 (3)

9181

1413

06-08-1915

Jong de Eelke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9183

1454

07-10-1916

Jong de Eelke, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9183

1597

06-11-1916

Jong de Eelke, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9187

1644

06-11-1918

Jong de Eelke, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9185

1144

05-09-1917

Jong de Eelke, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

9186

10

03-01-1918

Jong de Eelke, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6257

410-7

28-04-1815

Jong de Eelke, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8060

1244/1

34/ 10831

11-12-1837

Jong de Egbert Nijmegen Schipper, jaar 1837

6844

36-A

04-06-1824

Jong de Egbert Winkelier te Sneek , procesverbaal jaar 1824 (2)

9181

1413

06-08-1915

Jong de Egbert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9725

Deel 2

Blz. 136

00-00-1893

Jong de Eize, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

6262

978-2

13-10-1815

Jong de Eke M. hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6257

410-8

28-04-1815

Jong de Eke M., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6257

410-14

28-04-1815

Jong de Eke Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6382

20 nr.  206

29-03-1814

Jong de Ekke Kestes plaatsvervanger van Jong de Roelof Keste staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Akkrum, jaar 1814 (4)

6833

27-A blz.13

06-02-1824

Jong de Ekke te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

8199

729/5, 290

Bladz. 25-v