Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘’Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Inex 

8285

615-2, 22,1

19-06-1840

K….lanberg….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

9725

Deel 2

Blz.41

00-00-1882

Kaagsma Roelof naar Riga,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

8364

482-1

17-05-1841

Kaal H. L. B. staat vermeld op een document van de Lt. Kolonel bij de Hoofdadministratie van het regiment Artillerie enz. jaar 1841 (2)

8093

565/6

11-07-1838

Kaan Cornelis Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Leiden. Fuselier13-11-1836 Overleden te Palembang,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6060

480

06-07-1820

Kaapstra Pieter D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-17>>        25-05-1821

Kaapstra Pieter hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Kaapstra S. D. te Arum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6393

134

28-02-1815

Kaars van der Mozes Emanuel te Beetsterzwaag (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Kaas (Kaus?) van der M. E., 392 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Kaas Dirk te Rotterdam Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

5666

Jaar 1906

akte 3

Kaas en Roomboterfabriek van de Koninklijke---- Hoorn van Carsjen Loets wonende te IJsbrechtum en administrateur der aldaar gevestigde Kaas en Roomboterfabriek van de Koninklijke enz. enz. deelt mede in een door hem geschreven en getekende brief dat voor het vervoer  van melk uit de gemeente Doniawerstal gebruik wordt gemaakt van de Motorboot de “Koerier”  enz. jaar 1906 (3)

8377

756/5

03-08-1841

Kaastra F. S. Betaling wegens zijn leverantie van Groenten aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2)

8383

891-7

09-09-1841

Kaastra J. S. , Groenten door hem geleverd in de maand Juni 1841, komt voor als belanghebbende  op een algemene Maandstaat tot het doen der betalingen met het bedrag  wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (4)

8382

866-5

02-09-1841

Kaastra J. S. , Groenten door hem geleverd, komt voor als belanghebbende  in een staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (2)

5983

76

27-01-1814

Kaastra S. ., wordt vermeld op de Generale staat der Declaratien weegens Tractementen, gedane Leverantien en Verschotten in den maand december 1813 met genoemde bedragen van de gevangenhuizen binnen Leeuwarden jaar 1814 (4)

5983

81

31-01-1814

Kaastra S. Aanbesteding voor het leveren van  wortelen en selderij  aan het huis van Arrest te Leeuwarden  zijn borg is Sjoukes Rykele   met hun beider handtekeningen, enz. enz.  jaar 1814 (4)

6101

1354

27-12-1823

Kaastra S. F. voor Groenten , Hij wordt vermeld in het procesverbaal van Aanbesteding  voor Levensmiddelen aan de gevangenissen voor gemeld product enz.  tevens wordt er vermeld voor welk bedrag ingeschreven en wie de leverantie krijgt enz.  jaar 1823 (13)

6095

569

30-06-1823 

Kaastra S. F. voor Groenten Onderwerp: een proces Verbaal van gehouden aanbesteding betreffende levering van goederen enz. tevens wordt er vermeld wie de laagste inschrijver was en de producten worden per stuk behandeld  jaar 1823 (10)

6836

8-A

08-03-1824

Kaastra S. F? wegens geleverde Groente aan de gevangenishuizen van Leeuwarden ten bedrage van enz. jaar 1824 (6)

6089

1218

31-12-1822

Kaastra S. T. ---- Gevangenissen te Leeuwarden;  Onderwerp; hij komt voor in een proces verbaal van de aanbesteding waarin staat de goederen en de prijs die hij voor de Groenten bij inschrijving heeft gedaan. Jaar 1822 (14)

6053

966

28-12-1819

Kaastra S. T. ---- Romkes Johannes , president van het college van regenten over de gevangenhuizen te Leeuwarden en Eekma J.  vice president van genoemd college , Vitringa Coulon J.,  Smeding H.,  Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H., Leden van genoemd college Onderwerp het openen van de biedingen op de aanbesteding van voedsel voor de gevangenissen aldaar met vermelding van de prijs waarvoor de aanneming is geschied en wel Dirks N. J. , voor Brood.  Met Borg Reerink Jan, Visser Ulbe voor Aardappelen met Borg Zwart Jacob, Dijkstra R. voor Rundvlees  en Rundvet met Borg Bottinga H., Gorter J. O. voor Gerst meel en erwten met Borg  Gorter F. de weduwe,  Kaastra S. T. voor kool en wortelen met Borg Hoekstein J. , Hommes H. W. voor zout, peper, kaarsen en olie met Borg Meer v.d. G. T. en Wijsma H. voor bewassing en baardscheren met Borg Pas. F.,  met Jaar 18191 (4)

6058

339

12-05-1820

Kaastra S. T. leverancier van onderscheidende goederen  aan het Tucht en Blokhuis Onderwerp: betalingen enz. jaar 1820 (3)

6044

201

30-03-1819

Kaastra S. T. voor Kool, Wortelen, Zout en Peper tevens de Kaarsen----  Eekma J. Vice President van het College van de gevangenen huizen te Leeuwarden en Smeding H, Feddes C. C. ,  en Koumans Smeding P.  en Beekkerk H. leden van gemeld college in vergadering bijeen , enz. enz. onderwerp het aanbesteden van levering van voedsel aan de gevangenis aldaar aan voornoemde, jaar 1819 (4)

6072

521

02-07-1821

Kaastra Sierp T.  ---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen  te Leeuwarden , Vitringa Coulon J.  , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding vanleverng van  Levensmiddelen enz.  en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren  Feenstra Hille hij levert Brood met als borg  Dirks N. J.  , Amoraal Minne C.    levert Aardappelen met als borg  Meindertsma Eeke, Miedema Berend levert Rundvlees en Rundvet met als borg  Bartele van Martinus D. ,   Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel  en Doppen met als borg  Feenstra Hille, Kaastra Sierp T.  ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle,  Ottema T. de weduwe levert Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg  Appelhof T.  Woude van der Jan S. levert  LangeTurf met als borg  Woude van der Sjoerd J.  , Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg  Woude van der Jan J .  , Wijsma Hans levert de Bewassing en Baardscheren met als borg  Pas T.  jaar 1821 (7)

8356

308-11

30-03-1841

Kaastra T. S. wordt vermeld in een document Algemeene Maandstaat der gedane betalingen door de Commissie van Administratie over de Gevangenissen gedurende de maand Januari wegens verpleging en onderhoud der Gevangenen in het Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering aldaar  met vermelding van de geleverde goederen en het te ontvangen bedrag daarvoor tevens een kolom aanmerkingen enz.  jaar 1841 (6)

8224

1229-6

02-12-1839

Kaastra T. S. wordt vermeld in een document genaamd Staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens wegens leverantie voor het onderhoud der gevangenen in het huis van Opsluiting en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering  te Leeuwarden gedurende de maand november 1839 van voornoemde persoon jaar 1839 (2)

8356

320-7

02-04-1841

Kaastra T. S. wordt vermeld in een document; Staat van  de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding wat er is geleverd en het bedrag wat er uitbetaald wordt in maart 1841 enz. jaar 1841 (4)

8361

428-7

03-05-1841

Kaastra T. S. wordt vermeld op een staat der benodigde fondsen over het dienstjaar 1841 tot het doen der betalingen wegens het onderhoud der Gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden zowel Burgerlijk als Militair wegens geleverde goederen enz. jaar 1841 (4)

3594

Map 88-F

1876-1878

Kabel G. Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

6861

7-A

10-12-1824

Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er worden op de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt; Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe,  Tanja Piebe Piers de erven,  Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma ….?  ,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   enz. enz.  jaar 1824 (10)

6098

938

27-09-1823  

Kadaster een Generale staat van de meest geschikte verdeling voor het kadaster van alle Grietenijen  en Steden in Friesland gelegen enz. jaar 1823 (35)

6096

659

18-07-1823  

Kadaster,  ter opmeting voor het Kadaster aangewezene gemeenten enz. van Augustinusga Gerkesklooster, Stroobos, Harkemaopeinde, , Ferwerd, Hallum als te zullen zijn de Districten Drogeham, Surhuizum, Surhuisterveen , Buwe Klooster, Blija, Hogebeintum,  Genum, Lichtaard, Reitsum, Jelsum, Wanswerd, Ferwerd, Marrum, Nijkerk en Hallum, Jorwerd,  dat het werk der landmeters enz. enz. aan de Landmeter  1e klasse  Dockters van Leeuwen A. H. het District Drogeham, aan de landmeter der 1e klasse Holster J. het district Surhuizum en aan de landmeter der 1e klasse Visser S. J.,  en aan de landmeter der 1e klasse Giessen van A. en aan de landmeter der 1e klasse Diggelen van L. , aan de landmeter der 2e klasse Ramaeu J. J. jaar 1823 (3)

6094

426

21-05-1823 

Kadaster:  onderwerp een lijst van districten (Leeuwarden, Heeg, Nieuwland, Woudsend, Sneek, Wymbritseradeel om te worden opgemeten enz. met een tabel hoeveel Bunders enz.jaar 1823 (5)

9126

647

01-04-1879

Kadoelen----- Marine, bestek en voorwaarden voor het bouwen van het Buskruitmagazijn te Kadoelen gemeente Landsmeer met 3 tekeningen, jaar 1879 (tekeningen 44 , bestek en voorwaarden (18) totaal dossier (62)

6406

178

15-04-1816

Kaemp J. C. F. Schout van de Gemeente Giethoorn  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de vader van Haze Jan Hendriks vermeld dat deze zeer ziek is en waarschijnlijk zeer spoedig komt te overlijden en is op den 13e april j.l. gestorven  enz. jaar 1816 (1)

6868

16-02-1825

18-A

Kaen S., een partijtje hennip en tuigage beide geborgen van het verongelukt brikschip de Kaen S enz. jaar 1825 (2)

6868

16-02-1825

18-A

Kaen S., een partijtje hennip en tuigage beide geborgen van het verongelukt brikschip de Kaen S enz. jaar 1825 (2)

6636

148

8e blz. van kolommen

10-02-1815

Kaersten Zijtze de knecht van Abel Foppes te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Kahais C. J. M. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Kahais G. M.  , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-17        25-05-1821

Kahais G. M. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8093

565/6

11-07-1838

Kaijser Jacob Christiaan Geb. Lendringe, laatst gewoond hebbende te Leiden. Flankeur 4-12-1836 Overleden te Bonjol (Bantam) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

9187

735

07-06-1918

Kaiser Sophia gehuwd met Post Jan E. , komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6671

54 deel 2

blz. 4

22-01-1818

Kakebeen D. M. Secretaris van het Provinciaal Kerkbestuur Noord Braband en Predikant  wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 1

14-02-1816

Kakebeen D. M. te den Bosch Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 2

Blz. 12

04-01-1819

Kakebeen D. M. te Middelburg wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

8380

833-2

24-08-1841

Ameland

Kal J. G. de weduwe te Ameland staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar Ameland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8021

1020-19

09-08-1837

Kalbfleisch Johannes Nicvlas * 09-10-1810 Vlissingen  Fourier Oost Indisch leger infanterie,  Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad Uit  Oostindie teruggezonden met het schip de Helena in 1835 enz,   ,   ,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

6709

36 deel 1

blz. 4

16-01-1822

Kaldenbach A. L. te Breda wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 1

Blz. 10

06-02-1824

Kaldenbach A. L. te Breda, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 21

06-02-1824

Kaldenbach A. L. te Breda, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 4

16-01-1822

Kaldenbach A. L. te Breda, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 1

blz. 9

16-01-1822

Kaldenbach J. te Veere, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 13

16-01-1822

Kaldenbach J. te Veere, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6100

1215-9

29-11-1823

Kaldijk Marten Gjolts,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Grouw in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6420

341

09-08-1817

Kalenkoot Jacob---- Goithals Ch. Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Zijlstra D. H. , Walstra Sijtze*., Drent Egbert Wiegers*, Kalenkoot Jacob* lotelingen ongeschikt zijn tot den militairen dienst  en dat Postuma Andries* niet als plaatsvervanger van Botma Sake* kan aangenomen worden daar hij een liesbreuk heeft enz. een * vermeld is een medische verklaring aanwezig ondertekend door de Officier van gezondheid Bleisen van J’s enz. jaar 1817 (3)

6867

08-02-1825

26-A

Kalenkoot---- Overstroming: de Directeur van het Postkantoor te Leeuwarden de heer Hasselt van B.T(F?).W.schrijft in een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat de Zeedijk tusschen Vollenhoven en Blokzijl bij de Blokzijl  Moespot door de zware overstortingen bezweken en weggezakt waardoor het water Vrijdagmorgen ten 11.00 uur enz. enz. en in de buurt van Steenwijk aangespoelde lijken van een kind en twee vrouwen en het dorp Kalenkoot in de Hallen veel vee is verongelukt enz. jaar 1825 (3)

6835

18-A

02-03-1824

Kalf  David Josephs Meester Slachter te Gorredijk, een proces verbaal op de wet van het Geslacht. Jaar 1824 (2)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Kalf Abraham J., 120 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6840

3-A

15-04-1824

Kalf Abraham Yzak geb. Amsterdam Een lijst van gedrag waar o.a. op staat  geboortplaats, de misdaad, vonnis, door welk hof het vonnis is geveld, de datums van de pronuntiate, uitvoering en einde straf,  de Commandant (waarbij wordt vermeld hoe het gedrag Jaar 1824  (6)

6383

59

02-04-1814

Kalf Anne R. te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8291

728/12

22-07-1840

Kalf van der Suriname Kapitein op de  Equator (Lemsterland) , jaar 1840

 

6424

584

02-12-1817

Kalfsbeek A. J. 29 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6833

27-A, 4

06-02-1824

Kalfsbeek G. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6418

248-b 1e bat 2e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Kalfsbeek Gerben Johan 267 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-DD

4e Compag.

2e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Kalfsbeek Gerben Johans staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

248-C 1e bat

5e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Kalfsbeek Gerke Joh’s * Wijns staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

255-B

01-06-1817

Kalfsbeek Gosse Derks 1 is zijn volgnummer en Kniepe zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6278

195-6

20-02-1817

Kalfsbeek Jelle, Stokersknegt moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6393

134

28-02-1815

Kalfsbeek Rijckle Feddes,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Kalfsbeek Willem, 246 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5673

 

145

25-11-1907

Kalis K. L. Wz ----Groen  G. Y.zn te Delfzijl verzoekt in een door hem geschreven en getekende brief om vergunning om de elevatorbakken genaamd Kalis K. L. Wz nrs. 11 en 14 te vervoeren op 25 November van Nieuwzijlen naar Harlingen met bestemming naar Sliedrecht enz. jaar 1907 (3)

6028

827

20-11-1817

Kalis Kornelis en Wouter staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van de heer Sterling H. U. Jaar 1817 (3)

6028

827

20-11-1817

Kalis Wouter en Kornelis staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van de heer Sterling H. U. Jaar 1817 (3)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Kalkhoff J. G. C. te Laren, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6648

47

30-01-1816

Kalkstra Doede Geerts---- Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) Schout van de gemeente Balk ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de rekweste van de Algemene Armevoogden van het vlek Balk dat hunne verplichting tot Aliementatie van Kalkstra Doede Geerts en kinderen mar dat deze geen 5 jaar enz. jaar 1816 (1)

9186

244

05-03-1918

Kallen v.d. Dodo Franciscus, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9182

151

20-01-1916

Kallenbach G. A. M (Georg August Max) Burgemeester van Lemsterland, een handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp; vergadering voor verkiezing 2 leden gemeenteraad , i.p.v. Bosma A. voorgesteld Dillewijn jaar 1916 (4)

9189

1460

11-12-1919

Kallenbach G. A. M (Georg August Max) wonende te Apeldoorn, zijn ontslag als Burgemeester van Lemsterland jaar 1919 (8)

9182

143

20-01-1916

Kallenbach G. A. M (Georg August Max) zijn benoeming en bedediging als Burgemeester van Lemsterland jaar 1916 (4)

6243

191-20

06-03-1814

Kallenboren P. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8187

501/12,128

15-05-1839

Kallenborn  P. Amsterdam Onderwijzer Zeevaartkunde, jaar 1839

8187

501/12, 128

15-05-1839

Kallenborn  P. Harlingen Koopvaardy Kapitein, jaar 1839

8356

328/27-5               03-04-1841

Kallenborn P. wonende in wijk F. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6407

198-1+8-9

04-05-1816

Kallenkool Berend Jans staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6423

539

07-11-1817

Kallenkoot A. wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken dat uit hoofde van zijn afkeuring enz. jaar 1817 (1)

6420

376

20-08-1817

Kallenkoot Albert het betreft een door hem ondertekend request aan de Koning der Nederlanden dat hij met de meeste eerbied geeft te kenen dat hij van beroep is Schipper en in 1817 heeft getroken bij de loting der Militie nr. 21 en dus tot werkelijk dienst enz. maar dat hij een groot huisgezin heeft en gene ruime omstandigheden bevindende en door eigen lichaamlijke gebreken als zijnde dubbel gebroken en om iemand anders te vinden voor zijn zoon Kallenkoot Jacob Alberts en het geluk iemand te treffen met name Bralts Fokke Wijbes Timmerknegt te Noordwolde  die met zijn zoon wil verwisselen maar enz.  jaar 1817 (3)

6630

1017B blz. 7

22-08-1814

Kallenkoot Albert Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz. 7

22-08-1814

Kallenkoot Albert Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

8383

874/9 no. 21

04-09-1841

Kallenkoot Albert Jans--Hij staat op de Nominatieve Staat Provincie Vriesland betreffende Mutatien voorgevallen in depositie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Augustus 1841 (3)

6420

376

20-08-1817

Kallenkoot Jacob Alberts---- Kallenkoot Albert het betreft een door hem ondertekend request aan de Koning der Nederlanden dat hij met de meeste eerbied geeft te kenen dat hij van beroep is Schipper en in 1817 heeft getroken bij de loting der Militie nr. 21 en dus tot werkelijk dienst enz. maar dat hij een groot huisgezin heeft en gene ruime omstandigheden bevindende en door eigen lichaamlijke gebreken als zijnde dubbel gebroken en om iemand anders te vinden voor zijn zoon Kallenkoot Jacob Alberts en het geluk iemand te treffen met name Bralts Fokke Wijbes Timmerknegt te Noordwolde  die met zijn zoon wil verwisselen maar enz.  jaar 1817 (3)

6422

473

07-10-1817

Kallenkoot Jan Jans 342 en Noordwolde is zijn volgnummer en tot welke Gemeente hij voor den in dienst treding heeft behoort en staat in een bijlage van de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof zijn gegaan enz. jaar 1817 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Kallenkoot Jan Jans 342 Noordwolde is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6630

1017B blz. 7

22-08-1814

Kallenkoot Jan Jans staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz. 7

22-08-1814

Kallenkoot Jan Jans wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

9185

1144

05-09-1917

Käller (Kaller) Johs. Bernardus Clemens, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

9181

1413

06-08-1915

Kaller Johannes Bernardus Clemens,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9184

699

05-06-1917

Kaller Joseph Leonard gehuwd met Boecker Maria Juliana Martha, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

9180

642

07-04-1915

Kaller Joseph Leonard, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

9184

27

08-01-1917

Kaller Richard C. , Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

5674

52

25-05-1910

Kalma & Co. te Franeker in en handgeschreven brief ondertekend met  Kalma & Co. wordt verzocht om op de 28 dezer met het Motorschip de “Tijd II”  Lammeren van de Veemarkt te Sint Annaparochie te mogen vervoeren enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 1910  (5)

5674

56

30-08-1910

Kalma A. en Bruinsma D. C.  en Lodewijk B.  te Franeker verzoeken in een handgeschreven en door hen ondertekende brief om een vergunning voor Motorboot genaamd “De Tijd II” de Provinciale wateren  en de Stadsgracht van Franeker te mogen bevaren  enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag  en de vergunning (rose) aanwezig enz.  jaar 1910  (8)

5674

49

28-04-1910

Kalma A. en Lodewijk B. verzoeken in een handgeschreven en door hen ondertekende brief  om een vergunning voor hun motorschip “De Tijd” varende de Beurt van Harlingen op Franeker  dat zij d.d. 4 en 5 mei naar Wijnjeterp moeten varen  teneinde de weledele heer Dr. de Vries te brengen naar Franeker  enz. enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 1910  (6)

5664

3, 3

20-04-1916

Kalma A. te Franeker met het schip Schip de Tijd II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918

5664

162, 12

27-02-1917

Kalma A. te Franeker met het schip Schip de Tijd II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

274-a, 12

28-02-1918

Kalma A. te Franeker met het schip Schip de Tijd II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

43

21-09-1903

Kalma Andries Franeker Schipper op een Trekschuit,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

6840

36-A

blz. 19

22-04-1824

Kalma B. J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8308

2086-11

01-11-1840

Kalma Bouwe J. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

7977

158-6, 4

14-02-1837

Kalma Bouwe Jacobs te Baarderadeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6047

379

03-06-1819

Kalma Dirk H.   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6047

379

03-06-1819

Kalma H. J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6840

36-A

blz. 18

22-04-1824

Kalma H. J. Boer van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6831

33-A

00-00-1824

Kalma H. J. slachter een procesverbaal wegens belediging en bedreiging van de schatter van het slachtvee jaar 1824 ( 2)

6282

737-24

07-07-1817

Kalma Homme J., Boer te Jellum met (12 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6840

36-A

blz. 12

22-04-1824

Kalma J. H. Boer van beroep wordt vermeld samen met 72 andere inwoners van Jorwerd Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8199

729/5, 290

Bladzijde 2-v

17-07-1839

Kalma J. K. te Boxum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8308

2086-11

01-11-1840

Kalma Jacob H. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

8199

729/5, 290

Bladzijde 9-v

17-07-1839

Kalma Jacob K. te Deinum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8220 

1137/15

06-11-1839

Kalma Jakob Hommes een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

6282

737-2

07-07-1817

Kalma Jetse H., Boer te Jorwerd met (31 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8308

2086-11

01-11-1840

Kalma Jetze H. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6034

398

30-05-1818

Kalma Jetze H. te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6070

424-17>>        25-05-1821

Kalma Jetze Hommes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Kalma Jetze Hommes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Kalma Jetze Hommes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6390

19

08-12-1814

Kalma K. A.---- Hogt van der H. hij ondertekend samen met 55 andere inwoners van Deinum en Blessum alle leden van de Landstorm behorende onder de Capitein Kalma K. A. wonende te Bozum en er gedurende de winter nagtwagten in Bozum wil enz. maar wij willen dat in ieder zijn eigen dorp doen omdat de paden welke de wagt volstrekts moet passeren niet is te doen soms drie maal per nagt enz. enz. jaar 1814 (3)

8210

958/2 211

Bladzijde 4

17-09-1839

Kalma K. J. te Boxum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6082

453

03-05-1822

Kalma Karst H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13))

6070

424-17        25-05-1821

Kalma Karst H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6015

661

31-10-1816

Kalma Karst Hommes  te Marsum dewelke aan Kalma Sjerp Hommes heeft verkogt enz.enz.  Een rekwest omdat zijn aanslag voor een ander is bestemd wegens enz. enz. jaar 1816 (3)

6401

 

859-1+4

10-10-1815

Kalma Karst Hommes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

6078

95-14

25-01-1822

Kalma Karst Hommes te Marssum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Beetgum  enz. enz. jaar 1822 (2)

6034

398

30-05-1818

Kalma Karst Hommes te Marssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6385

139

06-07-1814

Kalma Karst Hommes te Marssum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6089

1194 blz. 13     23-12-1822

Kalma Karst Hommes te Marssum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6037

 

614

19-08-1818

Kalma Karst Hommes,  Hoekstra W. K.  te Dronrijp en  Veen van der M. in Marssum  zij worden benoemd als zetters i.p.v.  Jong de W. W. en  Horinga A. A.  tevens een staatje van betalingen aan Veen van der M. te Blessum, Kalma Karst Hommes te Boxum,   Cuperus Minne Jans te Engelum, Asma Binne te Boxum en Tanja Cornelis Piers te Marssum, tevens een brief waarin vermeld de zetters , Ferwerda Hans Willems te Bajum, Wassenaar ArendGerrits te Welsrijp, Westerveld Sjoerd Klazes te Dronrijp, Algera Halbe Jurjens,  Hoekstra Wytze Keimpes,  jaar 1818 (3)

6060

480

06-07-1820

Kalma Karst Hommes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Kalma Karst J.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8199

729/5, 290

Bladz. 10-v

17-07-1839

Kalma Karst Jelzes te Deinum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6100

1215-11

29-11-1823

Kalma Karzt Hommes,Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Deinum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6831

33-A

00-00-1824

Kalma P.J.  slachter te Jorwerd, een procesverbaal wegens belediging en bedreiging van de schatter van het slachtvee jaar 1824 ( 2)

8308

2086-11

01-11-1840

Kalma Petrus J. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

8220 

1137/15

06-11-1839

Kalma Pibius Jetses een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

6626

487  blz. 17

07-04-1814

Kalma Piebe Taekes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

8210

958/2 211

Bladzijde 4

17-09-1839

Kalma S. K. te Boxum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6047

379

03-06-1819

Kalma Sjerp H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Kalma Sjerp H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-17        25-05-1821

Kalma Sjerp H. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Kalma Sjerp H. te Marssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6015

661

31-10-1816

Kalma Sjerp Hommes---- Kalma Karst Hommes  te Marsum  dewelke aan Kalma Sjerp Hommes heeft verkogt enz.enz.  Een rekwest omdat zijn aanslag voor een ander is bestemd wegens enz. enz. jaar 1816 (3)

9182

441

08-03-1916

Kalma Sjouke Jans,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming, jaar 1916 (3)

5986

262 lijst 1

08-04-1814

Kalman Karst Hommes hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5)

5986

262 lijst 1

08-04-1814

Kalman Tjitze & Comp. hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5)

6277

30-9

09-01-1817

Kalmer Tjietse Anskes moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6631

1066

02-09-1814

Kalos J. S. geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20)

9134

1081-28

14-04-1883

Kals (Kalt?) Johannes Timmerman te Ureterp; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

6424

584

02-12-1817

Kals J. R. 9 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9126

1043-28

1879/1880

Kals Joh. K. timmerman te Ureterp Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6631

1066-17

02-09-1814

Kals Kornelis Jans hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

6871

21-03-1825

17-B

Kalsbeek (Calsbeek) Grietje Jalkes een request houdende verzoek dat haar man Rintsma Albert Alles van beroep Schoenmaker welke naar de Kolonie Ommerschans is getransporteerd daar uit moge worden ontslagen, in het antwoord o.a. dat hij enige jaren is beschouwd niet bij zijn verstand te zijn maar dat hij niet boosaardig was maar in tegendeel vrolijk enz. enz. de grietman beveeld aan om hem terug te laten gaan naar zijn gezin enz. jaar 1825 (8)

6840

36-A

blz. 28

22-04-1824

Kalsbeek Arend Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9187

1475

05-10-1918

Kalsbeek Arend, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6871

22-03-1825

11/1-C

Kalsbeek Ate Freerks te Opsterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6424

584

02-12-1817

Kalsbeek C. 17 is zijn volgnummer en de Gemeente Opsterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6393

134

28-02-1815

Kalsbeek Cornelis Jitzes Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6254

188-2

23-02-1815

Kalsbeek Fedde Rykles, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

6833

14-A, 8

12-02-1824

Kalsbeek G. J. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6383

64

02-04-1814

Kalsbeek Geert J. te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

9184

427

05-04-1917

Kalsbeek J. te Hilversum wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 (2)

8280

517-11,

34-35,

40-41

19-05-1840

Kalsbeek J. W. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11,

34-35,

40-41

19-05-1840

Kalsbeek J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

3581

19, 20, 20-A

10-06-1848

Kalsbeek Jh …?, Koopman hij is één van de 65 ondertekenaars van>>Bosch van den Freerk Beurtschipper een verzoek aan het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden de vrijheid te krijgen om na afloop van de Marktdag dien stad van daar  te mogen afvaren teens een request van enige (65 personene die ondertekenen) Grondeigenaren, Kooplieden, Winkeliers  en ingezetenen van Appelscha, Oosterwolde en Donkerbroek houden veroek enz.  om het Stedelijk Bestuur van Leeuwarden  te bewegen  om de beurtschipper van Appelscha op Leeuwarden en in de vaart gelegen dorpen  enz. enz. de 65 ondertekenaars  worden vermeld onder hun famielinaam in deze index) enz. jaar 1848 (21)

8280

525-A, 2

13-30a

16-05-1840

Kalsbeek Jochem Geerts hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz. jaar 1840 (4)

8211

988-3, 37 Bladzijde 2

26-09-1839

Kalsbeek K. G. te Oldeboorn wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8280

526-1, 37

22-05-1840

Kalsbeek K. G. te Utingeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_37

20-07-1841

Kalsbeek K. te Oldeboorn staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama ŕ Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8308

1070-8

494-536

28-10-1840

Kalsbeek L. A. te Ǽegum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 13

27-08-1839

Kalsbeek L. A. te Ćgum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8220 

1137/14

06-11-1839

Kalsbeek Lammert A. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Sneek,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8308

2086-13

01-11-1840

Kalsbeek Lammert A. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

3622

A-10, 2

blz. 2 regist.

 9170

15-03-1873

Kalsbeek Marten Jelles, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 2

24-03-1868

Kalsbeek Marten Jelles, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10, 1

blz. 2 regist.

9168    

 22-02-1873

Kalsbeek Marten Jelles, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

5711

5

31-10-1899

Kalsbeek Oene Terwispel Schip de Annigjen, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier jaar 1899 (9)

6041

868

01-12-1818

Kalsbeek Oldrik Hotses,   ----- Jong  de C. C. (Claas Clazes) gewezen Schout, en Vries de J. G.  (Jouke Gales) Adjunkt Schout en Poutsma J. Secretaris der Gemeente Tjallebert Onderwerp dat zij opmaken een  Nieuw Releve der Landerijen in 1815 er worden genoemd Greidanus J. J. ,  Terwisga L.H.B?. , Kalsbeek Oldrik Hotses,  Roeden van Tjeerd Geerts,  Jong de T. W.  enz. jaar 1818 (4)

9185

1612

05-12 1917

Kalsbeek Rinke, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Kalsbeek te Damwoude staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

9187

1644

06-11-1918

Kalsbeek van Janke vrouw van Lubach Dirk, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9181

1645

03-09-1915

Kalsbeek van Janke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8375

708-5_37

20-07-1841

Kalsbeek van K. B. te Oldeboorn staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama ŕ Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_37

20-07-1841

Kalsbeek van K. G. te Oldeboorn staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama ŕ Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Utinge-

         radeel

Kalsbeek van K. G. te Oldeboorn staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8375

708-5_37

20-07-1841

Kalsbeek van K. te Oldeboorn staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama ŕ Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Utinge-

         radeel

Kalsbeek van K. te Oldeboorn staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Utingeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 37

19-06-1840

Kalsbeekvban K. G. te Oldeboorn wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

6093

282

07-04-1823

Kalt Karel---- Munnik H.  Commies der Directe Belastingen enz. Onderwerp:  de verregaande feitelijke mishandeling van hem te Drachten gedaan den 14e April dezes jaars en wordt de Gouverneur geinformeerd verder is het opmerkelijk dat een man zoals hij een goed mens tevens van onberispelijk zedelijk gedrag enz.  door den Brood Bakker,  Wieling Cornelis Ebeles  hem aangedaan enz. het originele Proces Verbaal is ingesloten  waarin precies wordt vermeld hoe alles is gebeurd, daarin wordt ook genoemd als getuige  de Tapper Sluiter Gerrit en de knecht van Kijlstra Gerben P.  die de commies beledigde verder vermeld zijn ambtgenoot waarmede hij op weg was en wel Gosses Anne  ook vermeld een aantal van zijn aanvallers en wel: de korenmolenaar Molen van der Petrus Wiebes, Wielinga  Jetse Jans Veerschipper op Drachten van Leeuwarden,  de Tapper,  Sluiter Gerrit, Meijer Jacob Sjoerd,    alle wonende te Drachten, in tegenwoordigheid van de Kastelein  Gaastra Minne Sjoerds de navolgend epersonen kwamen hen helpen : Spaanstra Jan Jebeles Goud en Zilverkashouder,  Kalt Karel vooormalig opzichter over de Korenmolen alhier en Bakker Klaas Ruurds Logementhouder alle drie te Drachten, Nagtwagt  Meine van beroep Ratel of Nagtwagt en dat de ambtenaar Munnik Hermanus  geen zwarigheid te mogen veronderstellen dat de nagtwagt is omgekocht enz.  jaar 1823 (8)

8280

526-3, 1

21-05-1840

Kalt Pieter Karels gemeente Smallingerland staat in een document met de naam Staat van Miliciens voor welke geene paspoorten van de Corpsen zijn ontvangen en ook niet bekend dat ze bij de staande armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd uit den dienst zijn gegaan met 6 kolommen  info enz. jaar 1840 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Kalter Jacobus 366 is zijn volgnummer en Kampen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6383

55

02-04-1814

Kalverboer A. J. (wed.) te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

5666

2

26-10-1883

Kalverboer G. Grossier te Makkum Commissaris Makkumer Stoomboot  Rederij , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

4

21-02-1885

Kalverboer G. Makkum Commissaris Makkumer Stoomboot  Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (6)

3598

Map 90

05-01-1878

Kalverboer Garbe  ----   Makkumerstoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst tusschen Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd Brouwer Wybe Jans, Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs  Schipper te Makkum voor de helft en Velding Cornelis Candidaat Notaris ,  Tichelaar Pieter Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes Houthandelaar, Kingma Tjeerd Herre  Kassier en Olieslager, Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries de Anne  Fabrikant,   Kingma Herrius  Fabrikant, Kingma Marten Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans  Rentenier, Kalverboer Garbe   Grossier en Koopman, Schepers Ebe Atzes   Grutter alle wonende te Makkum alle gezamenlijk voor de andere helft  van een overdekte ijzeren schroefstoomboot genaamd Reserve I (later  omgedoopt naar de Flevo) op de werf van Boon Cornelis Jan Scheepsbouwer te Hoogezand  gebouwd  en ingebrand met nummer 2467 Groningen 1871 jaar 1878 (58)

9921

26

19-10-1882

Kalverboer J. C., Gemeenteveldwachter te  Menaldum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8211

988-3, 41 Bladzijde 1 26-09-1839

Kalverboer J. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8211

988-3, 41 Bladzijde 2 26-09-1839

Kalverboer J. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 41-1

19-06-1840

Kalverboer J. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

6096

594              03-07-1823 

Kalverboer Jan  ---- Joha A. Ontvanger der belastingen  verzoekt om verlof en dat het kantoor waargenomen mag geworden door Kalverboer Jan  enz. enz. jaar 1823 (1)

8355

294/20

00-00-1841

Kalverboer Jan 43 jaar, Agent van Politie en Bode  ook Handgeschreven brief met zijn handtekening Onderwerp sollicitatie als Postdistribiteur te  Workum (3) jaar 1841

6380

13 Lijst 1v

29-01-1814

Kalverboer Jan Feddes te Dragte, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)n

6380

13 nr. 78

29-01-1814

Kalverboer Jan Feddes, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen van de Compagnie van den heer Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6)

6863

33-A

28-12-1824

Kalverboer Jan---- Joha Anthonius,  heer ontvanger te Franeker ,een handgeschreven brief van hem met zijn handtekening,  hij wil   zijn post verlaten en de heer Kalverboer Jan  zijn kantoorbediende in zijn plaats stellen en dient daarvoor een verzoek in enz. jaar 1824 (3)

8112

945-10

25-09-1838

Kalverboer Jan Johannes , Dragonder Reg.Ligte Dragonders no. 5, * 08-01-1816 Gorredijk,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6383

57

02-04-1814

Kalverboer Joh’s te Heerenveen, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8280

526-1, 33,1

22-05-1840

Kalverboer te Dragten, Smallingerland als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Smallingerland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6395

506

21-05-1815

Kalverboer Wietze Feddes staat vermeld in een document van  voor te dragen personen als Onder  Officieren bij de Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815  (3)

6383

35

04-05-1814

Kalwinkel ….?---- Vries de P. 2e Luitenant,  de President Burgemeester van Leeuwarden schrijft dat eerstgenoemde Luitenant op gezag van de Chirurgijn Majoor van de Landstorm wegens zwakheid ongeschikt voor de dienst is,  en deze is gegrond bevonden door Kalwinkel ….? Luitenant Kolonel en de Burgemeester zij stellen voor in de plaats voor te dragen Blok H. C.  enz. jaar 1814 (1)

6683

2 deel 1

Blz. 7

04-01-1819

Kam ….?  tot Classificaal Gecommitteerde in de Classis Rotterdam in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6833

38-D deel 1

Blz. 6

06-02-1824

Kam B. te Stad aan het Haringvliet, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 10

06-02-1824

Kam B. te Stad aan het Haringvliet, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Kam Klaas K., 100 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6671

54 deel 2

blz. 8

22-01-1818

Kam S. te Berkel Gecommiteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 6

22-01-1818

Kam S. te Berkel Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 13

22-01-1818

Kam S. te Berkel Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 8

04-01-1819

Kam S. te Berkel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Kam S. te Berkel, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6833

38-D deel 1

Blz. 6

06-02-1824

Kam S. te Berkel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 9

06-02-1824

Kam S. te Berkel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 7

16-01-1822

Kam S. te Berkel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 9

16-01-1822

Kam S. te Berkel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

9921

1

21-10-1882

Kam v.d. Pieke Politiebediende te Rottevalle gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6840

36-A

blz. 48

22-04-1824

Kam van  P. G. Wolkammer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Kam van der Abele, 737 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5987

387

21-05-1814

Kam van der D.  voormaals executeur van Franekeradeel thans bode bij de heer Schout van Tzum wonende te Franeker enz. jaar 1814 (1)

6870

18-03-1825

11/2-A

Kam van der D. te Franeker hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

8382

870/16

03-09-1841

Kam van der Dirk , hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening als hoofd van Politie ontslag en dat wordt verleend als een honorabel ontslag   wegens zijn leeftijd van 73 jaar jaar 1841 (13)

6281

491-8, 10

, 15

11-04-1817  

Kam van der Dirk staat vermeld op de Rekening van het geen door en Secretaris Liquidateur vann het voormalige district Franekeradeel ten behoeve van hetzelve is ontvangen en uitgegeven van en met den 1e januari 1811 tot en met den 31e juli 1813 enz. jaar 1817 (10boterv)  dossier (17)

6870

18-03-1825

11/3-A

Kam van der Dirk te Franeker hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle Harlingen jaar 1825 (3)

6098

855

06-09-1823  

Kam van der Dirk te Leeuwarden,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Kam van der Eeltje, 140 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6417

176

1e Bataillon

22-04-1817

Kam van der Gabe 22 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Kam van der Gabe, 152 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8285

611-19, 1

18-06-1840

Kam van der Hendrik staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)

6865

1-C no. 9

24-01-1825

Kam van der Hendrik, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Kam van der Hotze, 119 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8224

1229-8, 12

02-12-1839

Kam van der Johan Klazes te Workum Staat vermeld op een Nominative staat van miliciens met 11 kolommen informatie die ingelijfd zijn maar die uit hoofde van ligchaamsgebreken ongeschikt zijn om enz.  jaar 1839 (7)

6083

544

06-06-1822

Kam van der Justius (Winkelier)--- komt voor op een staat der kandidaten voor de post van Distributeur der Brieven te Franeker wegens het overlijden van Verwey W. enz. jaar 1822 (3)

6419

287-D

17-07-1817

Kam van der Klaas 4 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage genaamd, Nominative Staat van Manschappen uit de ligting 1814 met 6 kolommen bij een ondertekende brief van de Luitenant Kolonel Chef van het 1e Batt. Artillerie Nattionale Militie aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (4)

6088

1060

10-11-1822

Kam van der Marten Tjallings  ---- Hemminga Jacob F. en Hofman Walte Reins als getuige bij het uitreiken van een dwangbevel aan de Diakenen van Workum  en beslag gelegd op een huisstede  no. 8  ten westen van Koudum en ten westen van de weduwe Bouma Johannes Cornelis   en ten Noorden en Oosten Hoffman Murk L. en ten Zuiden Moolenaar Hendrik verder worden genoemd  als belendend Visser J. J. , Visser Bauke P. , Schaper W. J. , Munnik W. S., Kam van der Marten Tjallings  en Valk Jantien J. (de weduwe)  en Tjammes P. (de weduwe) Cramer Cornelis,  enz. enz. jaar 1822 (4)

8386

948/9

24-09-1841

Kam van der Pieke Jans , Een staat van Instructie van requesten van Plaatsing , ( een document waar hij op staat vermeld met zijn persoonsgegevens en van zijn evt. gezin enz. ) jaar 1841 (4)

8310

1128/9

14-11-1840

Kam van der Pieter,  verzoekschrift (met handtekening) van Pieter van der Kam Kleedermaker te Leeuwarden, jaar 1840

6393

134

28-02-1815

Kam van der Roelof,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6865

1-C no. 71

24-01-1825

Kam van der Wilhelmus, nummerverwisselaar voor Vries de Sypke Klazes  , afdeling Kurassiers no. 3, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6277

30-9

09-01-1817

Kam van der Wopke R. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6865

12-C

24-01-1825

Kam van der Ymkje  --- Belkmeer Gabe van beroep Kleermaker te Leeuwarden geb. aldaar op 07-09-1805 in het Rooms Catholiek weeshuis woont z.v. Haye? Belkmeer en van Kam van der Ymkje , hij heeft zich samen met zijn Regenten niet ingeschreven voor de nat. Militie jaar 1824 en zich aldus schuldig hebben gemaakt aan een misdrijf enz. enz.  jaar 1825 (3)

6864

21-C

07-01-1825

Kam van der Ymkje---- Belkmeer Gabe * 07-09-1805 z.v. Belkmeer Haye en Kam van der Ymkje en Koets Dirk * 29-11-1805 z.v. Koets Christoffel en Veen van Pieterneltie beide te Leeuwarden  wonende en geboren  , zij hebben hunne verplichtingen  wegens de Militie niet voldaan jaar 1825 (5)

6633

1429

14-11-1814

Kam van der….? ---- Meindertsma Bokke Mr. Bakker onder Leeuwarden is  in qlt als Commissarie door de heren burgemeester alhier benoemd tot wegen en examiniseren van het brood alhier gebakken gesterkt door Atsma Rienk Hendrik Officier van Politie en bevinden bij de weduwe Kam van der ….?twee halve broden welke  veertien looden te ligt bevonden zijn komende van Rintjema F. B. Mr. Bakker te oenkerk en bij Hoekstra Hend. Zekkes op Oudegasele vijf halve brooden te ligt zestien looden komende van Broersma Jan S. wonende te Wijns  en bij Zetstra Pier vier halve broden te ligt 14 looden komende van Broersma Jan S. wonende te Wijns   en bij de weduwe  Haguijbord….? twee halve broden half gaar en te ligt gebakken 12 looden komende van Broersma Jan S. wonende te Wijns  waarop procesverbaal enz. jaar 1814 (1)

5986

322

28-04-1814

Kambach P. ---- Vlink Y. wordt vermeld in een Proces verbaal en hij is als lid van de Raad der gevangenhuizen in het Arrondissement Sneek aanwezig bij de aanbesteding der fournitures voor de Gevangenen in dit document wordt ook het dagmenu met recept vermeld van alle dagen in de week enz. ondertekend door voornoemde en ook door Wiersma J. J. , Napjus H. en de Aannemer Kambach P., Beek H. Bergsma E. H. en Sminia van H. worden vermeld jaar 1814 (5)

9187

1909-2

31-12-1918

Kamer van Koophandel en Fabrieken   te Harlingen ,  Hannema S Lzn.. en Hulst van J. Szn. En Tilkema D. alle drie vice voorzitter en  secretaris der kamer jaar 1918 (5)

9187

1909-4

31-12-1918

Kamer van Koophandel en Fabrieken   te Harlingen en een lijst met  zijn leden waarop geboorte woonplaats beroep enz, Blok Abraham, Wal van der Arnoldus, Meter Andries, Alkema Hendrik fzn., Bruin de Lolke, Nieuwenhuis Pieter Adriaan jaar 1918 (4)

9187

1909

31-12-1918

Kamer van Koophandel en Fabrieken  een dossier met gegevens van Dokkum, Franeker, Gorredijk, Harlingen, Leeuwarden, Schoterland, Sneek, ook de samenstelling van de besturen

9187

1909-2

31-12-1918

Kamer van Koophandel en Fabrieken  Franeker, Barradeel en Menaldumadeel de samenstelling der kamer; Koopmans R.,  Fontein D  ,   Schoot v.d. Johan,  Burggraaf J.  Lettinga A. ,  Oberman H. F.,  Plat J.,  Boomsma G. L., Veeman R. M.,  Stienstra N. jaar 1918( 2)

9187

1909-1

31-12--1918

Kamer van Koophandel en Fabrieken te Dokkum en een lijst met  zijn leden waarop geboorte woonplaats beroep enz. : Rosingh Izebrand Petrus, Fortuin Dirk,  Demes Hermanus Franciscus Gerardus, Bergmans Jan Romkes, Dijkstra Pieter, Mudda Klaas T., Draisma Jan R., Heide van der Jouke,  Prins Willem Anne,  Bleeker Gabe secretaris der kamer jaar 1918 (4)

9187

1909-6

31-12-1918

Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schoterland en een lijst met  zijn leden waarop geboorte woonplaats beroep enz, (namen zijn in deze index vermeld)  jaar 1918 (4)

6629

841

01-07-1814

Kamerer Johannes Bode bij het Departementaal Bestuur van Vriesland staat in een document van de Secretaris van Staat aan de Gouverneur met de vraag of voornoemde opnieuw is geemployeerd enz. jaar 1814 (2)

6008

82 blz. 6        03-02-1816

Kamerer P. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

9134

1081-42

02-04-1883

Kamerling Cornelis te Heeg; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

6399

798

14-09-1815

Kamerling Jan---- Wijma Sjoerds ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Zondervan Willem, Boer de Lijkle Jans,  Vries de Jentje Jacobs,   Kamerling Jan,  Gerrits Ale,  Portugies Jan,  Park Folkert Jans,  Willems Gerrit,  Bartles Willem,  Jarigs Hijlke alle Schippers wonende te Harlingen dat zij metr hunne schepen  op de 24e April 1814 in Pressing zijn genomen om de doortrekkende Landmilitie met hetgeen ze bij zich hadden van Harlingen naar Amsterdam te vervoeren  dat zij zulks ook zo hebben gedaan maar nog niet betaald zijn enz. jaar 1815 (2)

6243

191-10

06-03-1814

Kamerling Jan, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

5667

17

11-07-1879

Kamerlingh Willem Boek en Papierhandelaar Geeft een Borgstelling (Notariele akte)  af Aan Spaanstra Bowinus Jans en Kooistra Bouwe Boukes Dossier (5)

5667

Jaar 1879

akte 13

Kamerlingh Willem---- Lit Nicolaas Willem, Architect en Kamerlingh Willem, Boek en Papierhandelaar beide te Groningen wonende enz. enz. waarbij aan Spaanstra Bowinus Jans Goud en Zilverwerker te Groningen  en aan Kooistra Bouwe Boukes, Schipper en Koopman wonende te Dragten tot wederopzegging vergunning is verleend tot het oprichten van eene Schroefstoombootdienst Dragten-Sneek en Dragten-Leeuwarden (dit is een notariële akte van Noaris Muller R. I. J. te Groningen) jar 1879 (4)

6833

38-D deel 2

Blz. 13

06-02-1824

Kamerman G. te Kloetingen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

8375

716-3_1J

22-07-1841

Kaminga Gerrit 17-05-1835 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

9180

42

07-01-1915

Kaminga Klaas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6262

978-3

13-10-1815

Kamling Romke hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6257

410-9

28-04-1815

Kamling Romke Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6252

1186-7

29-11-1814

Kamma P. K. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6717

193

00-00-1823

Kamma,  (Kammen) S. O. van ,   Ytje Geukes, weduwe  Gerben Tuil, zij wordt door de Heel en Vroedmeester S. O. van Kamma er van beschuldigd een bevalling te hebben gedaan bij een bij haar gehuisveste vrouw, en  op 19-08-1823 bij de vrouw van Simon Eges Luimstra, Landbouwer te Surhuisterveen zonder daartoe bevoegd te zijn.  Jaar 1823 (1)

6421

407

04-09-1817

Kammacher Jacob * 00-05+1796 kanton Bern wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juli 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Kammans Philippus, 388 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Kammen  v. Hendrik  Wolkammer van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8380

833-2

24-08-1841

Acht-

   karspelen

Kammen  v. O. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Kammen  v. O. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Kammen  v. O. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Kammen  v. O. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Opsterland

Kammen  v. O. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Smallinger-

            land

Kammen  v. O. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Tietjerkste-

         radeel

Kammen  v. O. te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Tietjerksteradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6717

193

00-00-1823

Kammen (Kamma)  S. O. van ,   Ytje Geukes, weduwe  Gerben Tuil, zij wordt door de Heel en Vroedmeester S. O. van Kamma er van beschuldigd een bevalling te hebben gedaan bij een bij haar gehuisveste vrouw, en  op 19-08-1823 bij de vrouw van Simon Eges Luimstra, Landbouwer te Surhuisterveen zonder daartoe bevoegd te zijn.  Jaar 1823 (1)

6843

20-A

28-05-1824

Kammen O. J. , ontvanger te Duurswoude wijst aan als waarnemer Brouwer Luitze1824 (2)

6243

235-a

16-03-1814

Kammen T. o. v.---- Sminia van H. destijds Raad bij de Prefecture thans Commes Gener: vanVriesland en ten dienste van Buitenpost ten huize van Kammen T. o. v. de lotingen der enz. jaar 1814 (1)

8375

708-5_36a

20-07-1841

Kammen v O. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 1

Bladzijde 2 26-09-1839

Kammen v. O. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 36

Bladzijde 3

26-09-1839

Kammen v. O. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_22

20-07-1841

Kammen v. O. te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_26d

20-07-1841

Kammen v. O. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostdongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_36b

20-07-1841

Kammen v. O. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Kammen v. O. Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en Sterke Dranken en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6835

18-A

03-03-1824

Kammen van  S. O. Heel en Vroedmeester te Surhuisterveen, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   jaar 1824 (2)

8280

526-1, 1

22-05-1840

Kammen van C. te Leeuwarden als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij i Achtkarspelen ngekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_8

20-07-1841

Kammen van C. te Leeuwarden staat als afleveraar van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6278

195-3

20-02-1817

Kammen van Christoffel, Wolkammer te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

8280

517-11, 4

19-05-1840

Kammen van D. S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 18,  39/40 enz.  in de gemeente Surhuizum in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 4

19-05-1840

Kammen van D. S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in de gemeente Surhuizum in het Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6087

920

05-10-1822

Kammen van Evert Djoerts te Kollum staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen  betreffende de verpachting op 26 September 1822  van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5)

6278

195-4

20-02-1817

Kammen van Evert, Wolkammer te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6282

737-16

07-07-1817

Kammen van Hendrik, Wolkammer te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8050

712/6

34/6267

20-07-1837

Kammen van J. een Open Praam, jaar 1837

6631

1170

15-09-1814

Kammen van J. O. Handgeschreven brief met  zijn handtekening  als  Predikant te West Terschelling met als onderwerp;  afdoening  van de achterstallige schulden voor de Algemeene Armenbezorgers enz. jaar 1814 (2)

9181

1413

06-08-1915

Kammen van Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9725

Deel I 

Blz. 15

00-00-1865

Kammen van Johannes, Zeemilicien,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

9725

Deel I 

Blz. 16

00-00-1865

Kammen van Johannes, Zeemilicien,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

9725

Deel I 

Blz. 17

00-00-1865

Kammen van Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

9725

Deel I 

Blz. 20

00-00-1866

Kammen van Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9725

Deel I 

Blz. 21

00-00-1866

Kammen van Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9725

Deel I 

Blz. 24

00-00-1867

Kammen van Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

9725

Deel I 

Blz. 27

00-00-1867

Kammen van Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

9725

Deel I 

Blz. 29

00-00-1867

Kammen van Johannes, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

9725

Deel I 

Blz. 14

00-00-1865

Kammen van Johannes, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

9187

1475

05-10-1918

Kammen van Minne, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8386

949/23

20-09-1841

Kammen van O te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/36

20-09-1841

Kammen van O. e Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6834

11-A

13-02-1824

Kammen van O. J.---- Hamerster L. A., Le Maire L. F. en Kammen van O. J. komen voor in een extract van de Minister van Staat en worden voorgedragen als enz. jaar 1824 (4)

8361

 

433-12

04-05-1841

Kammen van O. S. van beroep Boedelredder ondertekend dit document,  het betreft het St. Jacobs of St Jops Leen te Oldenhove  de commissie nodigd uit de bezitters van het Testament van Juwsma Jelle overleden te Leeuwarden in 1497 of die van elk ander stuk tot het hiervoren bedoeld Leen  de voorzitter Albarda J.  verteld dat ik O. van Kammen van Surhuisteveen was en ik de originele stukken van het St Anna Leen te Oldenhove  bij mij had enz. in het Logement vertoonde ik ten eerste een brief van Plazet voor Aaldrig Jan , getekend door Harens v. W. (jaar 1723). Vrieswijk H., ten tweede de brief van Plazet door Friso Willem Karel Hendrik op Christoffel Hans Poul den 18e juli 1737 getekend Weerden van J. , Not. 1737 Pub. Segilli Locus , den derden brief van Plazet op Fisker Poul Daniel  in het jaar 1774 Willem de vijfde Prins van Oranje Nassou, ook aanwezig een brief ondertekend door Wielinga Huber U. H.  waarin wordt vermeld St Anna Leenlanden en Echten van H. P. C.  enz. jaar 1841 (5)

8386

949/38

20-09-1841

Kammen van O. te Leeuwarden , wordt vermeld op:  Staat van alle bij de Ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Westdongeradeel ingekomen dubbelden van Uitvoer-Biljetten in de maand Augustus 1841 van Wijn en Sterke dranken enz.  als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 8

22-05-1840

Kammen van O. te Leeuwarden als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 20

Bladzijde 2

26-09-1839

Kammen van O. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 25

Bladzijde 2

26-09-1839

Kammen van O. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 4

Bladzijde 3

26-09-1839

Kammen van O. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/6-4

25-09-1841

Kammen van O. te Leeuwarden Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

8386

949/6-4

25-09-1841

Kammen van O. te Leeuwarden Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

8211

988-3, 33 Bladzijde 1

26-09-1839

Kammen van O. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_11+

11a

20-07-1841

Kammen van O. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (7)

8375

708-5_25

b+c

20-07-1841

Kammen van O. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (7)

8375

708-5_37

20-07-1841

Kammen van O. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama ŕ Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_38

20-07-1841

Kammen van O. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van J. S. (Johan Sippo) Baron van, Grietman van Westdongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_4

20-07-1841

Kammen van O. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8285

615-2,

11-1, 2

19-06-1840

Kammen van O. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 25,2

19-06-1840

Kammen van O. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 38

19-06-1840

Kammen van O. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Westdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 8-1

19-06-1840

Kammen van O. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Drank wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeelin de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, Likeur en gedistilleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8280

526-1, 27

22-05-1840

Kammen van O. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Ooststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 28

22-05-1840

Kammen van O. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 29

22-05-1840

Kammen van O. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 36

22-05-1840

Kammen van O. te Leeuwarden uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Kammen van O. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Kammen van O. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 22,1

19-06-1840

Kammen van O. te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van deStad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8386

949/19

20-09-1841

Kammen van O. te Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Idaarderadeel  (als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/37

20-09-1841

Kammen van O. te Leeuwarden,  Hij  komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene duplicaat uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken enz.  als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/25

20-09-1841

Kammen van O. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/28

20-09-1841

Kammen van O. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Opsterland als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/29

20-09-1841

Kammen van O. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Rauwerderhem als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/11

20-09-1841

Kammen van O. te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als uitvoerder van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )  

8386

949/8

20-09-1841

Kammen van O. te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als vervoerder van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

8285

615-2, 1

19-06-1840

Kammen van O. te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 4-2

19-06-1840

Kammen van O. te Leeuwarden, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Baarderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

9187

1475

05-10-1918

Kammen van Obbe, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8359

372-13

16-04-1841

Kammen van Oene  Grossier in Wijn en Sterke dranken te Leeuwarden staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (27)

6100

1103                              08-11-1823  

Kammen van Oene Johannes  hij wordt aanbevolen voor de functie van Surnumeraire der Belastingen enz. met vermelding huidige beroep en een kolom met informatie jaar 1823 (3)

6866

27-01-1825

5-A

Kammen van Oene Johannes---- Buma Johan Hora , thans ontvanger der Directe Belastingen en Accijnsen te Holwerd wordt benoemd tot controleur te Dokkum op een tractement van f. 1200 per jaar ter vervanging van de eervol ontslagen heer Loon van F. N. verder wordt genoemd de heer Kammen van Oene Johannes jaar 1825 (8)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Kammen van Oene, 66 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8361

411-14, 20

27-04-1841

Kammen van R. H. van beroep Winkelier en Koopman te Oosterlittens opzichtens eene schuldvordering ten laste van den gewezen commies der 2e klasse Smith L. R. te Baard deze is om de schuldenaren te ontvl=uchten zonder achterlating van eenig spoor naar elders vertrokken  en er is vernomen dat hij te ’s Gravenland Provincie Noord Holland zoude ophouden en er zal 1/5 deel van zijn pensioen gekort worden enz. jaar 1841 (8)

9187

1644

06-11-1918

Kammen van Sieger, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8380

827-13

21-08-1841

Kammen van T.  hij wordt vermeld in een ondertekend document van de Arrondissements Inspecteur aan de Gouverneur van Vriesland) betreffende en verzoek tot verlof tot absentie jaar 1841 (3)

6258

574

07-06-1815

Kammen van T. O. , Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz.  jaar 1815 (3)

6101

1275

10-12-1823

Kammen van T. O. te Rottevalle, Hij is ontvanger in genoemde plaats(en) en is nalatig geweest het verschuldigde eerste termijn te voldoen. Enz. jaar 1823 (2)

6255

271

15-03-1815

Kammen van T. O. voor Port van ontvangen expeditie van Brieven enz., Komt voor op een staat met rekeningen ten laste van de Gemeente Surhuizum op het fonds van onvoorziene uitgaven door genoemde gemeente enz. jaar 1815 (7)

6252

1218-17 en 19 en 22 en 24

12-12-1814

Kammen van T.( C. kan ook een O zijn). wegens Kamerhuur voor Officiers en wegens inkwartiering voor Fransche  Officieren,, hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (7) dossier (26)

8375

708-5_22

20-07-1841

Kammen van te Leeuwarden staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Zeper P. (Pier) die ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Leeuwarden en ter ordonnantie van dezelven Wal de M. S. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6641

615

17-07-1815

Kammen van Thomas Oenes en Wadman Folkert Douwes  Kasteleins te Buitenpost  geven onderdanig te kennen in een door beide ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat door de verandering van de Weekmarkten  voor enige jaren geleden het naburige Kollum hetzelfde heeft ondergaan  en hun lieden week en herfst beestenmarkt en dat dit een groot nadeel enz. jaar 1815 (2)

6101

1239

03-12-1823

Kammen van Thomas Oenes Hij wordt voorgedragen voor de post van Ontvanger der Belastingen  te Oostermeer i.p.v. de overleden Jong de Klaas Jacobs enz.  jaar 1823 (3)

6385

138

06-07-1814

Kammen van Thomas Oenes te Buitenpost hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6833

9-A blz. 15

09-02-1824

Kammen van Thomas Oenes te Rottevalle, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6099

1066

31-10-1823

Kammen van Thomas Oenes, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6100

1087

04-11-1823

Kammen van Thomas Oenes,Controle  Gorredijk , Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6830

13-A

19-01-1824

Kammen van Thomas Oenis van,  vermeld in een door de Arrondissements Inspecteur Siderius H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de lijst van de verkozen schatters voor de Personele belasting over de controle Gorredijk enz. jaar 1824 (2)

6401

 

859-1+6

10-10-1815

Kammen van Thomas? staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6098

870

10-09-1823  

Kammen van Tomas Oenes te Rottevalle, Hij Staat vermeld op een document met voordracht tot de functie van  Ontvanger der Directe Belastingen en Accijnsen te Oosterzee jaar 1823 (2)

3700

22-C

04-02-1837

Kammenaar Hessel Symens, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

22-C

04-02-1837

Kammenaar Symen Joekes, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

9134

826

05-06-1883

Kammenga J.   Gemeente Veldwachter te Achlum, Hij heeft de de Heer ontvanger bij de beschrijving der Pers. Bel. Wel wat forsch en onbeleefd behandeld enz. enz.  jaar 1883 (6)

9182

285/27

07-02-1916

Kammenga Jan Makkinga Rijksveldwachter Met Signalement, jaar 1916

9180

330-27

17-02-1915

Kammenga Jan Met signalement Veldwachter Ooststellingwerf, jaar 1915  (3)

8375

716-3_1J

22-07-1841

Kammenga Jolle later verbeterd in J(F)oeke? 17-05-1835 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6833

27-A blz.13

06-02-1824

Kammenga Pieter E. te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6074

736

28-09-1821

Kammenga Symon Hendrik---- Hartmans Hartman Dirk assessor van het  Grietenij bestuur van Westdongeradeel als plaatsvervangend Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is overgegaan tot het inventariseren van de geborgen lading en scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum gestrande Brikschip Thetis gevoerd bij de Capitein Osterbladh Jacob komende van Gamla Carleby in Zweden op weg naar Antwerpen is te Wierum geborgen door Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes en Klein Age Alofs dan volgt een hele lijst met geborgen goederen, er is verder gedaan ter presentie van Kammenga Symon Hendrik en Zwart de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en uitgaande regten, verder geborgen door Post Weeltje Arends Visscherman uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof Sytzes en Jong de Louw Ates, Dijkstra Sjolle Aukes, Basteleur Gooijtzen Jelles na iedere berger volgt een lijst met de goederen die hij heeft geborgen, verder aanwezig als Commiesen Slaterus Wolter, Kelder Johannes,  Glint Andreas Lieuwe, Glint L. A.,  verder geborgen door Visser Take Eelzes , Groen Bote Klazes, Visser Tiete Aukes, Boer de Thijs Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, enz. jaar 1821 (15)

3576

95

25-08-1929

Kammenga Watze paulus Schipper Trek Schipper varende van Franeker op Leeuwarden, op een request die hij samen met nog 14 schippers onderteken. Onderwerp:  daarbij om aangevoerde redenen  verzoekende dat zij bij het afvaren van het laatste schip van Leeuwarden gedurende de zes\zomermaanden niet in in plaats van enz.enz. jaar 1829 (dossier 26)

6034

398

30-05-1818

Kammenga Wybe te Rauwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6631