Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index 

6389

4

28-10-1814

Kits C. W.---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)

6381

106 en 127

10-03-1814

 

Kits Cornelis Pieters----Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer Jan Andries bevind  buiten het Heerenveen  remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek  angenomen en goedgekeurd door Lijcklama ….? Commissaris te Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz.  d.d. 30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot en gegeseld is geweest en deze persoon den lande niet kan dienen, de Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp: zig allen bevonden hebbende ten huize van de Kastelein Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard wilde rijden enz. enz. waarin vermeld de navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden onder Langezwaag oud 26 jaar , Ds. Wierdsma  Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, Jans Harmen, Huisman onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles Johannes, een Daniels Jan, een Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters Gerhardus,  jaar 1814 (10)

9182

285/34

07-02-1916

Kits Derk Leonard Agent van Politie Sneek een lijst met zijn met Signalement, jaar 1916

9180

330-34

17-02-1915

Kits Dirk Leonard Met signalement  Agent van Politie Sneek, jaar 1915  (3)

9181

2030

25-11-1915

Kits Dirk Leonard te Sneek, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)

9187

1341

06-09-1918

Kits Henri Heero, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

5711

2 staat E

28-08-1902

Kits J. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip de Fortuna Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (2) Dossier (16)

5673

 

10

13-04-1899

Kits J. te Kollum, een verleende vergunning (Blauw) voor het schip de “Fortuna“ tot het Varen en  Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1899 (1)

5666

2

02-04-1896

Kits Johannes Kollum Machinist en St. Bootondernemer Dienst Kollum op Groningen, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918Dossier (5)

5666

2

04-03-1896

Kits Johannes Kollum Machinist en St. Bootondernemer Dienst Kollum op Leeuwarden, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (6)

5664

14 en 15

10-05-1900

Kits Johannes te Kollum (1) met het Schip de Fortuna,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

29, 9

16-04-1903

Kits Johannes te Kollum (2) met het Schip de Fortuna,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5663

17 +1-A, 19

08-04-1897

Kits Johannes te Kollum (3) met het Schip de Fortuna, Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend komt voor in dit Dossier;, jaar 1897

5663

5

30-03-1898

Kits Johannes te Kollum (4) met het Schip de Fortuna, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898

5663

35

20-04-1899

Kits Johannes te Kollum (5) met het Schip de Fortuna, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

5666

Jaar 1896

akte 2, 3

Kits Johannes---- Veen van Pieter van beroep Winkelier en Kits Johannes Machinist, Ondernemers van eener Stoombootdienst beide wonende te Kollum gaan met hun schroefstoomboot de “Fortuna” ingericht voor vervoer van 50 passagiers, goederen en vee vanaf 13 Maart van Kollum naar Leeuwarden zullen afvaren met vermelding tussenstops, met een aanplakbiljet Dienstregeling en Tarief voor de Passagiers enz. jaar 1896 (2 Akten)  (11)

6381

106 en 127

10-03-1814

 

Kits Tjebbe Pieters----Pabst van F.E.v.L.? Luitenant Collonel Commanderende het 3e bataillon Infanterie Land Militie te Kampen, schrijft en ondertekend een brief dat onder de manschappen die uit Vriesland komen ene Meijer Jan Andries bevind  buiten het Heerenveen  remplacant voor Smit Herman Smeger van Donkerbroek  angenomen en goedgekeurd door Lijcklama ….? Commissaris te Oldeboorn maar het blijkt dat volgens sententie van enz.  d.d. 30-10-1806 Meijer Jan Andries geschavot en gegeseld is geweest en deze persoon den lande niet kan dienen, de Criminele Sententie is ook aanwezig met als Onderwerp: zig allen bevonden hebbende ten huize van de Kastelein Roelofs Harmen te Gerkesbruggen enz. dat de gevangene op dat paard wilde rijden enz. enz. waarin vermeld de navolgende personen, Jan Andries geboren in de Knijp(e) wonende te Wijngaarden onder Langezwaag oud 26 jaar , Ds. Wierdsma  Theodorus Fluerda, zijn medegevangenen Roels Berend en Sijtzes Hendrik, Jans Harmen, Huisman onder Nijehoof en zijn knecht Siegers Hendrik , een sekere Jans Piebe Cornelis Harmen, een Oebles Johannes, een Daniels Jan, een Boonstra Johannes en een Kits Tjebbe Pieters, Kits Cornelis Pieters, Harmens Jacob, Pieters Gerhardus,  jaar 1814 (10)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Kitsch Jacob J., 803 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8386

949/36

20-09-1841

Kitsma J. te Eestrum,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6013

399

08-07-1816

Kitz Jurriaan,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

6043

115, 5

15-02-1819

 

Kiviet Jan T. hij heeft op het strand gevonden  en door de beambten van de in en uitgaande regten op zijn erf gevonden enz. jaar 1819 (1)

6041

917

24-12-1818

Kiviet Jan Teunis ---- Snoek P. J. Commies zij hebben aangehaald van het erf van Kiviet Jan Teunis wonende in het gehucht Buren op Ameland een stuk mahoniehout van het strand afkomstig enz. dit document is ondertekend door de strandvonder van Ameland Heeckeren van W. R. J. D. enz. jaar 1818 (1)

6853

42-A

10-09-1824

Kiviet Reinder een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9)

6037

 

605

18-08-1818

Kivit Jan en Consorten Onderwerp:  Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te Dordrecht de Heer Sterling H. U.,  jaar  1818 (3)

6840

36-A

blz. 36

22-04-1824

KJlazes Jisseltje zonder beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6418

248-DD

1e Comp.

1e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Klaarbergen Jan Wiebe staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

248-C 1e bat

1e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Klaarbergen Jan Wiebes * Harlingen staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Klaarbergen Jan Wiebes 20 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-b 1e bat 1e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Klaarbergen Jan Wiebes 20 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

9725

Deel I 

Blz. 5

00-00-1862

Klaarbergen Jan, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1862 (2)

9725

Deel I 

Blz. 3

00-00-1862

Klaarbergen van Jan , 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1862 (2)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Klaarbergen van Jan Wiebr…72 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

9725

Deel I 

Blz. 3

00-00-1861

Klaarbergen van Jan, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1861 (2)

9725

Deel I 

Blz. 6

00-00-1863

Klaarbergen van Jan, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1863 (2)

7999

565-1

08-06-1837

Klaarenbeek Dirk Geb. Utrecht, laatst gewoond hebbende te Utrecht. Flankeu  8-4-1836 Overleden te Fort de Kock (Sumatra, Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

8372

636-10

30-06-1841

Klaarenbeek Hendrik, Fuselier algemeen depot der landmagt no. 33 * 02-01-1813 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

8374

695/10

15-07-1841

Klaarmond Maria Wiebes gehuwd met Klijnsma Wiebe Mijnes te Echten zij verzekt kwijtschelding van de gevsangenisstraf van haar neef Kleinsma Meine Jans enz. enz. jaar 1841 (5)

6291

834-7

01-10-1818

Klaas Boukes---- Beijma  E. M. (Eduard Marius) van,, Grietman van Franekeradeel geass. met den secretaris Wybenga S.   Onderwerp: van de dorpe Herbayum  de stemgerechtige Floreenplichtige zonder onderscheid godsdienstige gezindheid enz.enz. verder gaat het over Bouwland toebehorende aan de Armenvoogdij, wat door  Bouma Wybren Gerrits in huur wordt gebruikt enz. dit document wordt ondertekend door Cuperus Klaas, Terpsma Pier G., Kistma P. D., Pars J. J., Viersen Fedde J., Renses Gerrit, Staag v.d. Sybren D., Dijkstra Reinder Hans?, Keui??huis, Lan? Klaas Boukes, Hijtsma C.,   Beyma van Eduard Marius,  Wybenga S. verder genoemd Attes Claas de weduwe, Bergma Daniel,   Sytzema Cornelis Zijtes, Beyma van Thoe Kingma  c.s. Boer de  Sjoerd Ymes, Haanstra Andries Ages, Bouwma Wytze Gerrits,  Hoop de Jakle Everts enz. jaar 1818  (7) dossier (19)

6407

198-1+8-9

04-05-1816

Klaas Jacob Jacobs staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6870

15-03-1825

26-C

Klaas Klazes en Jong---- Jong de Sijtze Klazes geboren 11-04-1806 te Joure van beroep Schippersknegt, zoon van Jong de Klaas Klazes en Jong de Roelofje hij is niet ingeschreven voor de Militie ligting 1825 en hij wordt schriftelijk gelast om zig de 10e dezer maand zig te vervoegen bij het enz. ook aanwezig zijn miltie staat waarop alle gegevens van hem ok aanmerkingen enz. jaar 1825 (4)

7977

158-6, 31

14-02-1837

Klaas Rinkes Klazes te Schoterland, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6830

 

20-A

17-01-1824

Klaas Ypes dagloner te Oudwoude,---- Dijkstra Kornelis Harmen Vischjager onder Oudwoude er worden meubels in beslag genomen met een omschrijving welke meubels, wordt in genoemd Dirks Attje Kootma, Klaas Ypes dagloner te Oudwoude gehuwd met Louws Geesken d.v. Attje Dirks Jaar 1824 (3)

8378

781/4

10-08-1841

Klaase Johan Joost, Tuinman  te Leeuwarden Onderwerp ; Gratificatie, hij en zijn echtgenote zijn 81 jaar en van onbesproken gedrag  en wegens hun leeftijd kunnen ze zelf niets meer verdienen enz. enz. jaar 1841 (2)

6028

827

20-11-1817

Klaasen Jan  gehuwd met Ennes Meintje staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (3)

6865

1-C no. 47

24-01-1825

Klaasen Klaas , 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6043

116

16-02-1819

Klaasen Klaas, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel   jaar 1819 (4)

6872

05-04-1825

35-A

Klaasen N.  te Dragten Commies der 4e klasse aldaar ,diverse ontvangst bewijzen voor een voorschot voor zijn gagement) de kwitantie’s zijn door hem ondertekend) van f. enz. jaar 1825 (6)

6866

29-01-1825

19-A

Klaasen N. (ook Klasen) Commies 4e klasse te Buitenpost, een 6-tal uitbetaalde traktement orders betrekking hebbende op het militair gagement over de 1e 6 maanden van 1824 enz. enz. jaar 1825 (5)

6850

25-A

31-07-1824

Klaasen N. Commies ambtelijk stuk jaar 1824   (5)

6834

9-A

21-02-1824

Klaasen N. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5)

6402

 

920

04-12-1815

Klaasen Sipke---- Blok K. (Klaas) President Burgemeester van Harlingen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij verzoekt om betaling voor het agterstallige pensioen van Klaasen Sipke enz. jaar 1815 (1)

6411

381

18-11-1861

Klaasen Sipke---- Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) Burgemeester en Blok K. Secretaris van  de Stad Harlingen ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken  waarin vermeld Claasen Sipke dat hij aan ’s Lands Kofschip de Jonge Pieter in den jare  1794 gestationeerd is geweest voor Delfzijl  tevens een document ondertekend door Spoelstra B. Solliciteur enz. jaar 1816 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Westd. radeel

Klaasens te Ternaard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6054

29

11-01-1820

Klaases (Klazes) Jan---- Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweden en zig thans bevindende ten huize van den Logementhouder  Tjaden Jan Arends te Groningen, hij was de  Schipper (Scheepskapitein) van het gezonken schip de driemaster de Hoffnung laatstleden 7 ooctober op Schiermonnikoog gestrand en het betreft alle geborgene goederen ondertekend door Fenenga R. M. en Zeilinga E.A. beide op Schiermonnikoog wonende op 27 december verder een notarieele akte van Notaris Trip Herman  te Groningen met als getuigen Hommes R. en Wilkens T. allen onderteken dit stuk, verder een stuk getekend door Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider beide te TernaardKlazes Jan (Notaris), Akkermans Marten Symons Executeur en Fockema E. Jaar 1820 (4)

6423

541G

25-10-1817

Klaases Anke---- Kolmer Claas Cornelis * 15-07-1795 z.v. Kolmer Cornelis Jurjens en Klaases Anke 9 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6257

410-11

28-04-1815

Klaases Harmen Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6627

610

30-04-1814

Klaases Jan, ---- Beista Sjoerd M. en  Boomsma Jan Klaases geven als Kerkvoogden van Cubaard met eerbied te kennen in een door beide ondertekende brief dat zij die qlt bezitten eene Zathe en landen gelegen onder Cubaard enz. bij Tuinen van Klaas Jacobs in huur en het Huurcontract aanwezig ondertekend door Martens Sjoerd, Klaases Jan, Jacobs Klaas en Kolk v.d. J. W.  enz. jaar 1814 (6)

6261

897-5

02-09-1815

Klaases Johnnes ,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen en Bureaukosten over 1811), akte jaar1815 (2) (9)

6257

410-11

28-04-1815

Klaases Le?tjen Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6251

1090

14-11-1814

Klaases Lourens, Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4)

6257

410-11

28-04-1815

Klaases Sipke Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6257

410-11

28-04-1815

Klaases Willem Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

5711

3

28-08-1902

Klaasesz ….? Onderwerp: Tarieven  van kanaal en bruggelden enz. hij stemt voor het amendement Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902 (32)

8210

958/2 211

Bladzijde 8>>

17-09-1839

Klaasesz J. te Ternaard vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8280

526-1, 38

22-05-1840

Klaasesz J. te Westdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6051

775

29-10-1819

Klaasesz Jan  ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van westdongeradeel  is met de secretaris vergegaan tot inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum gestrande Smakschip de Albion  gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt  Boer Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra Christ Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te Wierum verder wordt genoemd Heer  Frederik en Esq te  Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg  Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs, Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, Mans Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder  lijsten met de geborgen ten lading  overstaande van diverse commiesen en getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz Jan  en Fockema E. jaar 1819 (12)

6626

560

23-04-1814

Klaasesz Jan---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief (Request) aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de jaren 1808 enz. dat de gedaagden zouden worden gecondenneerd om Eeltjes Jan† 21-01-1809  en Gerbens Doetjen (Echtelieden) behoren volgens de eisers van Niawier enz. verder aanwezig een aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier is geboren verder dat Idzes Jan Armvoogd te Niawier is  en Klazes Jan Fiscaal,   en dat Jan en Doetje te Metslawier meer dan 5 jaar hebben ingewoond, tevens notarieele stukken van de Notaris Klaasesz Jan residerende te Dockum dat de na te noemen getuigen Wijtsma Tjomme Tjerks  te Niawieran beroep Gardenier te Niawier, Herberg van der Jan Sakes Kastelein te Niawier, Braaksma.Jan Lubberts Gardenier beide te Niawier verklaren en ondertekenen en Wiersma Jilles Symon Veldwachter en Armvoogd verklaard dat hij een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij Gerbens Neeltje (ondertekend als Nellij) weduwe van Thijssens Willem te Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden daar zouden wonen enz. Dat de mede Armvoogd Bartels Willem, Huisman van beroep te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  en Talsma Henne Sytzes van beroep Schoolmeester te Niawier en Woude van der Jan Sijpts, Rentenier te Niawier welke verklaard dat de begravenis van Schilt Johannes overleden te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe Zaken voor den Hove van Vriesland den 16e van de Bloeimaand 1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin genoemd de heer Joha A. eerste Deurwaarder enz. jaar 1814 (43)

6641

618

17-07-1815

Klaasesz Jan---- Goslings O. (Oege) President Burgemeester van de Stad Dokkum hij ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordragt van twee geschikte personen als lid van de Vroedschap in plaats van de afgaande Heer Cock Johannes en wel de Heeren Weide van der Willem Roelof Medicine doctor en Klaasesz Jan Openbaar Notaris enz. jaar 1815 (1)

6074

736

28-09-1821

Klaasesz Jan-------- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) assessor van het  Grietenij bestuur van Westdongeradeel als plaatsvervangend Strabdvonder aldaar geadsisteerd met de secretaris Klaasesz Jan is overgegaan tot het inventariseren van de geborgen lading en scheepsgoederen van het op de Hingstewal te Wierum gestrande Brikschip Thetis gevoerd bij de Capitein Osterbladh Jacob komende van Gamla Carleby in Zweden op weg naar Antwerpen is te Wierum geborgen door Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes en Klein Age Alofs dan volgt een hele lijst met geborgen goederen, er is verder gedaan ter presentie van Kammenga Symon Hendrik en Zwart de Sybren Ruurds commmiesen bij de in en uitgaande regten, verder geborgen door Post Weeltje Arends Visscherman uit Moddergat onder Nes en Wieringa Gerlof Sytzes en Jong de Louw Ates, Dijkstra Sjolle Aukes, Basteleur Gooijtzen Jelles na iedere berger volgt een lijst met de goederen die hij heeft geborgen, verder aanwezig als Commiesen Slaterus Wolter, Kelder Johannes,  Glint Andreas Lieuwe, Glint L. A.,  verder geborgen door Visser Take Eelzes , Groen Bote Klazes, Visser Tiete Aukes, Boer de Thijs Hayes, Dijkstra Sjoerd Johannes, enz. jaar 1821 (15)

6070

415

22-05-1821

Klaasesz Jan---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel als waarnemend Strandvondeer ten overstaan van de ambtenaren In en Uitgaande Regten en Accijnsen Tuinema, Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Kelder Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van eneige vaten Jenever door de Visschers Post Weeltje Aarnts, Wieringa Lieuwe Sytzes, Groen Bote Klaazes van het Moddergat geborgen, ook wordt genoemd Walsma T. W. Politiedienaar en Klaasesz Jan Secretaris enz. jaar 1821  (5)

8350

175/27-11

21-02-1841

Klaasesz Jan Secretaris en Ontvanger wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur der Contributie Zeedijk van de Grietenij Westdongeradeel,  jaar 1841 (6)

6383

88    

23-04-1814

Klaasesz Jan te Dockum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8359

377/28, 3

19-04-1841

Klaasesz Jan wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 14

19-04-1841

Klaasesz Jan wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland  de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel  met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (5)

8359

377/28, 16

19-04-1841

Klaasesz Jan wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

8285

615-2, 38

19-06-1840

Klaasesz. J. te Ternaard wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Westdongeradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

6076

914

24-11-1821

Klaasesz. Jan---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de ambtenaren Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat  onder Nes aan land gebracht van een op het Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg naar Havre de Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is  gevoerd geweest door de Kapitein Morin J., de bergers van de goederen zijn;  Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes,  Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L. Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft geborgen aan goederen  ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9)

7977

158-6, 3

14-02-1837

Klaasesz. Jan Secretaris van Westdongeradeel wonende te Ternaard  geeft met eerbied te kennen dat hij ontvangen heeft van Prins Jan Roelofs Schipper te Veendam als voogd en grootvader van moederszijde over de minderjarige nagelaten kinderenen Jantje  genaamd Harm van wijlen Hoetjer Abraham Harms en Prins Ikien Jans in leven egtelieden op den 29e  november l.l. door het omslaan van zijn Tjalkschip schip de Vrouwe Ikien verongelukt op het wad tussen Wierum en Paesens samen met hunne overige nog minderjerige kinderen en als toeziend voogd Hoetjer Jacob Harms, Schipper wonende te Veendam verder genoemd als getuigen dezer akte Giezen Tjarke Jans Burgemeester en  Brans Willem, Koopman beide te Veendam enz. jaar 1837 (7)

6046

357

24-05-1819

Klaaseszn Jan---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21)

6632

1262,

1e blz. van kolommen

03-10-1814

Klaaske de meid, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6028

827

20-11-1817

Klaassen Derk staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhoven  de heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (3)

8309

1103-17

07-11-1840

Klaassen Hendrik 21-06-1819 Amsterdam wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen informatie zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van Ontslag weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden komen voor) enz. jaar 1840 (6)

6028

827

20-11-1817

Klaassen Lizabeth gehuwd met Jan Cornelis staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (3)

6401

 

874

15-11-1815

Klaassen Sepke---- Meij van der J. C. Minister voor de Marine ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld  Klaassen Sepke wonende te Harlingen die verzoekt om uitbetaling van achterstallig pensioen en om een verhoging de Gouverneur wordt verzocht onderzoek te doen naar de aard van de verminking waardoor hij recht heeft op Pensioen enz. jaar 1815 (1)

9465

Deel 2, 77

31-10-1866

Klaassens Lieuwe Klazes te Engelum, Beurt en Veerdienst van Engelum op Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)  

6385

71 en 71-A              15-07-1814

Klaassens Maria Angelina Catharina Josepha---- Engelbert van Bevervoorden Petrus Albertus 18 jaar geboren te Urecht zoon van Bernard Fhilip Engelbert van Bevervoorden en van Maria Angelina Catharina Josepha Klaassens hij wordt vermeld op de Rensigsements Staat der Heeren uit de provincie Vriesland  welke onder de Gardes d’Honneur hebben gediend en verzoeken om geplaatst te worden een lijst met 13 kolommen informatie over hem enz. jaar 1814 (3)

8309

1103-21,

1, 5

07-11-1840

Klaassens Zweitse Nicolaas staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op een lijst met 6 kolommen informatie zoals huwelijksdatum en hoeveel kinderen enz. jaar 1840 (6)

6384

140-141

22-6-1814

Klaasses Auge wordt vermeld in een lijst met manschappen uit den Franschen dienst komende met 19 kolommen informatie over leeftijd en signalement waar gediend en tegenwoordige woonplaats enz. enz. jaar 1814 (3)

5989

576 2e lijst

26-07-1814

Klaasses M. de weduwe te Oldeboorn staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6251

1061

07-09 -1814

Klaasses Marten zijn vrouw en kind , Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Dorpe Midlum  over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

6257

410-13

28-04-1815

Klaasses Popke Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6080

261 + 263

14-03-1822

Klaassesz Jan q.q. van het provenue der verkochte balen Kemels en Paardenhaar geborgen uit het verongelukte schip L’Ernest jaar 1922 (4)

6071

457

04-06-1821

Klaassesz Jan.---- Bierma H. I. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel  Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor een onderwijzer  te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van  Brantgum enz. enz.  getekend door  en commissarissen Stinstra Jan Tomas,  Hiemstra G. F? ,  Jong de J. B. , Bergmans  J. J. ,  Bosch P. D.  Mellema Hoite Jacobs,  Bijlstra G. G.  Meinema J. K., Wouda J. G. D.  , Jong de F. A. ,  Braaksma  Sjoerd,  Popke Jacob  Sjoerds en de secretaris Klaassesz Jan.   jaar 1821 (4)

6092

247

24-03-1823

Klaassesz. J.  secretaris van Westdongeradeel  hij is gemagtigd door de weduwe Hoeksma en zoon betreffende het geborgen koper uit het schip L’Ernest enz. jaar 1823 (2)

7999

565-1

08-06-1837

Klaauw, Geb. Naaldwijk, laatst gewoond hebbende te Naaldwijk. Fuselier 1-4-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia)  (Id) van der Theodorus, wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

8359

372-13

16-04-1841

Klaazen Carel van beroep Baardscheerder en Winkelier en Kroeghouder in het Droevendal te Leeuwarden   staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (28)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Klaazen K. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6633

1436

08-11-1814

Klaazes Alle---- Raven T. en Hoekstra W. F?. of T. Diaconen  der Hervormde gemeente van den Dorpe Augustinusga in die qlt. schrijven een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat zich bij hen heeft vervoegd eene Klaazes Alle met seszelfs vrouw Hendriks Antje en kinderen bij ons wonende en klagende dat in grote armoede waren en bij onderzoek ook alsoo is bevonden wat wij vooralsnog hebben geweigerd enz.  en hebben de toenmalige Baljuw Sminia van J. gevraagd enz. ook aanwezig een Rekening voor de Dijaconen van Augustinusga waarop vermeld:  weegens allimentatie enz. en het vervoeren van Alle Clazes door Joukes Geerten betaald aan Rinsma ?. E. Meesterbakker voor Roggebrooed enz. jaar 1814 (6)

6252

1179-20

08-11-1813

Klaazes Broer wegens arbeidsloon aan de barak te Paezens, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6252

1176-6

06-12-1814

Klaazes Igle te Holwert : De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten over voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (5)

6294

282

07-04-1819

Klaazes Jacob---- Wytzes Jan, Sytzes Jan en Hendriks Leffert als Kerk en Armenvoogden en de laatst gemelde en Johannes Luitjen als gecommiteerden van den Dorp e Hoornsterzwaag en Hendriks Roel en Jacobs Hendrik als gecommiteerden van den Dorpe Jubbega en Schurega , Annes Marten en Jelles Kerst als gecommiteerden van den Dorpe Oudehorne benevens Jans Roel en Klaazes Jacob als gecommiteerden van den Dorpe Nieuwehorne verklaren bij dezen ter voorkoming van verdere onaangename verschillen en overeengekomen dat het Qusstieuse Hoogveen gelegen achter de Pastorieplaats te Hoornsterzwaag enz. enz Coehoorn van Scheltinga Menno te Heerenveen en Wytzes Jan en  Hendriks Leffert  dat zij in qualiteit van den Dorpe Hoornsterzwaag enz. enz. jaar 1819 (12)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Klaazes Klaas staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

5991

757-b

26-09-1814

Klaazes Melle† in leven gehuwd met Petrus Minke---- Petrus Minke weduwe van Melle Klazes wonende in de gemeente Oldeboorn ondertekend een brief betreffende de belasting van het recht op de waag wegens et Boekweitenmeel is gesteld op dertig guldens enz. enz. jaar 1814 (2)

6401

 

861

03-11-1815

Klaazes Sikke  komt ook voor als Sikkes Klaas Schipper wonende te Alkmaar het bereft zijn request genoemd in een brief van de Minister voor Marine aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitbetaling van eene somma van f. 3958.-.- wegens gepresteerde diensten met desselfs vaartuig in den jare 1799 tot het overbrengen van Engelsche Troupen  naar Vriesland verder genoemd de Heer  Baron van der Haar en wijlen de Graaf Bentinck C. die belasten Gerrits Dirk  te Embden betaling enz. ook  een brief aan de Koning der verenigde Nederlanden  door hem ondertekend, ook een verklaring van Dirk Gerits  van  26-08-1799 en een brief van Munniks Joh’s (Mr) de Nota van  Sikke Klaazes, verder komt voor  de Luitenant Capitein Voss van Schagenbrug Lucht en Verheul Capitein Luitenant, Lange de B. en Melchers ….? enz. jaar 1815 (11)

3572

 

28-a

15-10-1822

Klaazes Sybren Schipper, varende van Berlicum op Leeuwarden, Franeker en Harlingen  en verzoekt om dat veer te mogen Continneeren en wel met uitsluiting van enz.  jaar 1822 (12)

6394

257 deel 1

31-03-1815

Klaazes Titus hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

8280

525-A, 2

31-47

16-05-1840

Kladder Hendrik hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz. jaar 1840 (4)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Kladder Pieter, 179 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6284

1099 blz. 5

31-10-1817

Klaezen Petrus Jans , Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69½ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,  jaar 1817 (4) dossier (8)

9187

1341

06-09-1918

Klaezenga Klaas, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6028

827

20-11-1817

Klaezens Klaasje gehuwd met Mulder Roelof staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (3)

6278

194-3

20-02-1817

Klamer J. K. Onderwijzer der Jeugd  te Burum met (176 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

6254

126-4 en 8

16-01-1815

Klamer J. K. Schoolmeester te Burum, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (10) (dossier 15)

6281

583- 44

05-06-1817

Klamer Jan Janses, Onderwijzer der jeugd, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Klander Hendrik staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6385

138

06-07-1814

Klantinga  Anne Aans (Lantinga Anne Aans K.?) te Burum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6278

194-5

20-02-1817

Klantinga Aan Harings Landbouwer  te Augsbuur met (13 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

6278

195-9

20-02-1817

Klantinga Haring, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

3698

A-17

08-10-1828

Klaphout Baukje (onecht kind) , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

3698

A-17

08-10-1828

Klaphout Grietje Hendriks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

6080

219

04-03-1822

Klapper Jan---- Baunach J. Deurwaarder te Hindelopen  na gedane sommatie is de belastingschuldige  Baren Jochum Douwes te Workum nalatig gebleven  de deurwaarder verzekt aan de Gouveeur van Vriesland toestemming om tot verkoop over te gaan enz. en gaat leter met Klapper Jan en Nagtegaal Willem als getuige met een dwangbevel enz. enz.  et een lijst waarin de goederen beschreven staan waar beslag op is enz.  jaar 1822 (5)

5986

243

02-04-1814

Klapper Jan---- Cate ten Teunis. Onderwerp; een proces verbaal van Arrest of Beslag op verzoek van Coopmans Heble ontvanger der Belasting, van meubelen en goederen van voornoemd persoon wonende te Workum inzake wanbetaling zijne verschuldigden contributien over 1812 en 1813 door den deurwaarder executant Raunach Johannes gedaan vergezeld van Klapper Jan en Nachtegaal Willem beide dienaar der Policie (ondertekenen ook) van de Stede Workum, deze ten Cate is volgens de wet behoorlijk gewaarschuwd en ook genoemd Hingst van Klaas Gerrits deze ondertekend ook enz. jaar 1814 (5)

6065

 

907

20-12-1820

Klapper Jan---- Koops Jan  er is beslag op zijn goederen zoals een Kabinet Bruin Eikenhout onder met 3 laden,  een Klok, een Spiegel, enz. enz. wegens belastingschuld en  nu wil de ontvanger tot verkoop over gaan, er wordt als getuige genoemd Klapper Jan . Jaar 1820 (4)

6277

30-5

09-01-1817

Klapper Jan moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6100

1213

29-11-1823

Klapper Jan---- Pol van der  Olfert Thaekes , in naam van de Hooge overheid  dat hij niet heeft voldaan aan de sommatie van de belastingen  en er beslag op zijn goederen is gelegt en de vermelding van zijn goederen waar op beslag is.  Het dwangbevel is uitgereikt  aan zijn vrouw door de deurwaarder met de getuigen; Klapper Jan en Nagtegaal Willem (met handtekening van beide) Enz. enz. jaar 1823 (4)

3698

B-41

15-02-1832

Klapper Jan Tjerks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

3698

B-41

15-02-1832

Klapper Jan Tjerks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6092

232

18-03-1823

Klapper Jan---- Wal van der Jacob Hendriks de weduwe belastingschuldige in Workum  er is reeds beslag op de goederen  gedaan zoals in bijgaande document, vergezeld met de getuigen Klapper Jan en Nagtegaal Willem en  (het is nu mooi te zien wat voor inventaris men vroeger had) enz. jaar 1823 (8)

6277

30-4

09-01-1817

Klapper Klaas F. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

3698

B-41

15-02-1832

Klapper Maaike Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6277

30-4

09-01-1817

Klapper Reyer Pieters moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

3698

B-41

15-02-1832

Klapper Tjerk, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6834

9-A

21-02-1824

Klaproos J. M. het betreft een document van de Staatsraad Administrateur der Comptabiliteit wegens bij wijze van voorschot betaalde tractementen met veel gegevens enz. jaar 1824 (5)

6407

198-

1+12-13

04-05-1816

Klaprot Jan Machiels staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6384

53

07-05-1814

Klaprot Jan Michiels---- Pabst ….? Commanderende het 3e Bataillon Infanterie Landmilitiete Campen  vermeld in een document dat de navolgende soldaten bij hem dienen, Oosterhof Evert Thomas, Schaaf Hendrik Jans, Bons Willem Jentjes, Klaprot Jan Michiels jaar 1814 (1)

6870

17-03-1825

2-A

Klaproth ….?---- Stoffels ….?  en Klaproth ….? Gestationeerd te St. Jacobie Parochie Beide commiesen die een lijst moeten formeren van de Accijnsing der tarwe en Rogge door elken Bakker met name With de Fokke H.  en de Molenaar Koning Marten W. dier gelijke praktijken accijnsontduiking enz. enz. jaar 1825 (5)

8227

1310/3, 254

27-12-1839

Klaproth A. Engeland Kapitein op de  Thetis, jaar 1839

9725

Deel I 

Blz. 1

00-00-1861

Klarbergen van Jan 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1861 (2)

6418

255-A

00-05-1817

Klarenbeek Steven 392 is zijn volgnummer en Utrecht zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

9181

 

2180

11-12-1915

Klarenberg Klaas , Bakker te Sloten , Betreft zijn benoeming tot zetter der Rijksbelastingen    i.p.v. het overlijden van de zetter  Dijk van R. in een handgeschreven brief met zijn handtekening neemt hij de benoeming aan  jaar 1915 (8)

6418

248-C 1e bat

2e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Klas Jan Jans staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6419

287-C 1e  Bataillon

28-06-1817

Klas Jansse 112 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6090

43

14-01-1823

Klas van der W.---- Alma Samuel, hij is benoemd  als plaatsvervanger in het vredegerecht kanton Franeker i.p.v. de overleden Klas van der W. jaar 1823 (1)

6090

35

10-01-1823

Klas van der W.---- Taekema J. F., hij is benoemd tot Vrederechter kanton Beetsterzwaag i.p.v. Arendsz F. Die overleden is en benoemd tot plaatsvervanger kanton Franeker, Alma S. (Samuel) assessor in de Grieteny Franekeradeel i.p.v. Klas van der W. (Willem) die overleden is enz. jaar 1823 (1)

6678

337

00-00-1818

Klas van der Willem  Lijst met de Negen der aanzienlijksten Kooplieden binnen Franeker  jaar 1818 (1)

6087

1000

+1012

26-10-1822

Klas van der Willem Plaatsvervanger bij het Vredegerecht te Franeker, wegens zijn overlijden op 2 oktober 1822 is zijn post vacant en de volgende personen worden voorgedragen  Alma Samuel Adrianus 48 jaar, Bogstra Jan  51 jaar, Jellema Dirk 33 jaar (een document met 4 kolommen informatie) enz. enz. jaar 1822 (4)

6031

93

10-02-1818

Klas van der Willem---- Strik Wilhelmus bedankt als griffier bij het  Vredegeregt te Franeker de volgende personen zijn candidaat voor de functie ; Stinstra Johannes 28 jaar, Klas van der Willem 65 jaar  en Swart de Isaac 52 jaar jaar 1818 (2)

6031

94

10-02-1818

Klas van der Willem---- Strik Wilhelmus bedankt als griffier bij het  Vredegeregt te Franeker de volgende personen zijn candidaat voor de functie ; Stinstra Johannes 28 jaar, Klas van der Willem 65 jaar en Swart de Isaac 52 jaar , jaar 1818 (3)

6089

1150

09-12-1822

Klas van der Willem wegens zijn overlijden is de vacature van de Plaatsvervanger van den Vrederegter te Franeker vacant enz.  jaar 1822 (2)

6678

355

Klas van der Willem, Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, betreft plaatsvervanger in de regtbank enz, enz,, (3) jaar 1818

6249

 

825

07-09-1814

 

Klas van der Willem, Stijfzelfabrikeur te Franeker , een door hem geschreven brief met handtekening waarin hij verzoekt om wegens tegenvallende resultaten de plaatselijke belastingen op het gemaal enz. enz. ook een stuk waarin vermeld wordt dat hij de stedelijke belastingen door dit verzoek wil benadelen enz.  jaar 1814 (4)

6248

 

 

733 

31-08-1814

 

Klas van der Willem, Stijfzelfabrikeur te Franeker , een geschreven brief met handtekening waarin hij verzoekt om wegens tegenvallende resultaten de plaatselijke belastingen op het gemaal enz. enz. ook een stuk waarin vermeld wordt dat hij de stedelijke belastingen door dit verzoek wil benadelen enz. tevens een antwoord ondertekend door het plaatselijk bestuur enz.  jaar 1814 (4)

5666

Jaar 1882 akte 17

Klasema J.----  Drachtster Stoombootrederij te Dragten,  betreft de dienstregeling Dragten op Leeuwarden en van Dragten op Sneek, ook aanwezig : een folder met de aankondiging vertrektijden  met als Kapitein Kroes P. en Conducteur Klasema J. ,  getekend door: Meulen van der E. J. en Duursma D. D. secretaris boekhouder der Dragtster Stoombootrederij  verder genoemd Kuipers G. R. bestelhuis te Dragten jaar 1882 (3)

8254

9/5, 31, 119

03-01-1840

Klasen G. Betaalstaten Klaringsvaartuig Vriesland, jaar 1840

8376

743/16     

28-07-1841

Klasen G. De Abt  Schipper op een Klaringsvaartuig, jaar 1841  (1) 

6869

26-02-1825

21-A

Klasen G. Kwartiermeester hij staat op een document met 5 kolommen informatie dat hij bekend ontvangen te hebben (en zet zijn handtekening daarvoor) van de Commisen Visiteurs aan boord van ’s Rijks Uitlegger Boreas bij de Engelsmansplaats de somma van enz. jaar 1825 (2)

6866

04-02-1825 28-B

Klasen G. wegens 31 dagen kostgeld over de enz. Hij wordt vermeld op het document Rekening en Verantwoording welke zijnde doende Lotz Storm en Schaijk van ….? Visiteurs aan boord van ’s Rijks uitlegger Boreas enz. enz. jaar 1825 (6)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Klasen Gerrit, 887 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6636

148

10e  blz. van kolommen

10-02-1815

Klasen Jan de knecht van Jentjes Luite  te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6636

148

11e  blz. van kolommen

10-02-1815

Klasen Jan de knecht van Poutsma Sake Jannes te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6636

148

11e  blz. van kolommen

10-02-1815

Klasen Jan de knecht van Prakken Theunis Jannes te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6298

 

141

12-03-1821

Klasen Jan huurt een stuk Land gelegen  in de verdeling van Foppen Eg onder  enz. enz. Hij komt voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 )

6383

79     

23-04-1814

Klasen Klaas te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6636

148

9e  blz. van kolommen

10-02-1815

Klasen Meine de knecht van Eizinga Jakob Eizes te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6869

03-03-1825

10-A 

Klasen N. commies der 4e ? klassete Dragten verklaard in een door hem ondertekend stuk te hebben ontvangen een bedrag van enz. jaar 1825 (2)

6867

12-02-1825 21-A

Klasen N., ---- Wiebeke H.,  Hindlang J. , Klasen N., Halzen M., Wunk J. G. enz. Onderwerp: Lopende kwitantieen over het tweede half jaar van 1824,  jaar 1825 (2)

6418

255-B

01-06-1817

Klasen Paulus 579 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6022

294

05-05-2817

Klasen Willem† in leven gehuwd met Eggers Antje wordt vermeld in een document van het Departement der Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij zijne Majesteits Besluit van den18e januari 1815 no. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan genoemde reclamant van Schorren en aanwassen te kennen, dat de constititieve Titels van derzelver Eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn naar de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente Boelens F. A. te Groningen1817 (3)

6257

410-12

28-04-1815

Klases Aldert de weduwe Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6383

79     

23-04-1814

Klases Anne te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6275

976-A

22-10-1816

Klases Anne, ---- Koopal Sjoerd Reimers  en Feenstra Steven Fokkes  wonende te Minnertsga  zij worden verzocht door  door de Maire van dezer gemeente om een aantal paarden te waarderen die op last van de gemeente enz. enz. en wel van, Anema S. P., Gosliga Sjoerd D.,  Koopal R., Lambsma S., Haan de Meinderd Hanses, Klases Anne, Boer de Marten Ouwes, Steffens Pieter, Fredriks Janke weduwe van Sydses Ulbe enz. jaar 1816 (6)

6423

541G

25-10-1817

Klases Betske---- Visser One Fransen * 30-12-1795 z.v. Klases Betske (vader niet genoemd) 12 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, Grietman van het Eijland Ameland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend enz. jaar 1817 (4)

6053

967

28-12-1819

Klases Bote,  hij is één van de vissers die op het zeestrand van Schiermonnikoog zijn komen te vervallen met Snikkenschip en alle negen thuis behorende in Paesens en zijn door het invallen van de nagt met stilte en holle zee het Vriesche gat mis geraakt enz. jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Klases D.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6632

 

 

1316 lijst 2_R.

22-10-1814

Klases de weduwe & Zoonen G. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6840

36-A

blz. 19

22-04-1824

Klases Douwe Arbeider van beroep wordt vermeld samen met 17 andere inwoners van Jellum op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6632

1262,

5e blz. van kolommen

03-10-1814

Klases Eelke, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6257

410-12

28-04-1815

Klases Feye de weduwe Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6628

811

08-05-1814

Klases Gotze staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd  Oneides C. (Catrinus), Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)

6278

195-4

20-02-1817

Klases Grietje en Martje, Rentenierske te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6047

379

03-06-1819

Klases H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Klases H. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6632

1262,

2e blz. van kolommen

03-10-1814

Klases Heere, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6257

410-11

28-04-1815

Klases hendrik Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6857

13-A

26-10-1824

Klases Hiltje----- Nap Broer Klazes te Scharl overleden een stuk wat gaat over het vruchtgebruik, zijn erfgenaam is Klases Hiltje al voor lange tijd overleden, Keth  voornaam onduidelijk? Armvoogd van Bakhuizen enz. jaar 1824 (3)

6623

109

08-01-1814

Klases J.---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

6257

431

04-05-1815

Klases Jacob---- Zijtzes Jan en Hendriks Leffert benevens Wijtzes Jan als gelastigden van de ingezetenen van den dorpe Hoornsterzwaag in die qlt. Eigenaren van een stuk Hoogveen  enz. enz. en Administrator Klases Jacob bij acc. Van 6 november 1800 enz. enz. enz. er wordt ook gesproken over de Sluis  onder Jubbega en de maten van het perceel ook over de diepte bij de Sluis van Jubbega Jaar 1815 (7)

6249

 

829

05-09-1814

Klases jan, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand G.  en  Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)

6261

896-18

02-09-1815

Klases Johannes Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 (4) (24)

6278

195-4

20-02-1817

Klases Martje en Grietje, Rentenierske te Kollum moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6632

 

 

1316 lijst 3-L.

22-10-1814

Klases Otte te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6623

109

08-01-1814

Klases P.---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

6257

410-12

28-04-1815

Klases Rienk Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8199

727-21

17-07-1839

Klases Sietske---- Pel Sietske Klazes en Meyer Johan Frederik beide wonende te Dragten houdende verzoek om teruggave van f. 109.44 betaald voor regt van de nalatenschap van Klases Sietske overleden 02-11-1838 enz. jaar 1839 (4)

6632

 

 

1316 lijst 1_L.

22-10-1814

Klases Sijbren te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6403

9

28-12-1815

Klases Sipke---- Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van  Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de persoon van Klases Sipke wonende te Harlingen  doch zig thans te bBolsward zoudende bevinden alhier niet wordt gevonden enz. jaar 1815 (1)

6018

34

14-01-1817

Klases Thijs te Rauwert, hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3)

6302

62

07-02-1823

Klases Willemke,  hij wordt  vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan  in den jare 1822 met in diverse kolommen de vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823  (7)

6048

508

26-07-1819

Klases Yfke  gehuwd met Vierssen Sjoerd Thomas  wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen in de Provincie Friesland   jaar 1819 (4)

6836

22-C

10-03-1824

Klasinga Hendrik Jans te Oldeberkoop staat in een document vermeld in een lijst met 8 kolommen informatie zoals o.a. geboorte datum dat zij aan den dienst hebben voldaan enz. jaar 1824 (8)

6830

18-C

16-01-1824

Klasinga Hendrik Jans wonende te Tienaarloo in Drente geboren 7 Januari 1789 Rottevalle en gedoopt 1 februari 1789, overleden te Rottevalle voor ongeveer 13 jaren, zijn vader is Klasinga Jan Jans en zijn moeder is Cornelis Jetske wonende te Heerenveen  met als onderwerp; dat hij voor zijn huwelijk nodig heeft een enz Jaar 1824 (6)

6830

18-C

16-01-1824

Klasinga Jan Jans---- Klasinga Hendrik Jans wonende te Tienaarloo in Drente geboren 7 Januari 1789 Rottevalle en gedoopt 1 februari 1789, overleden te Rottevalle voor ongeveer 13 jaren, zijn vader is Klasinga Jan Jans en zijn moeder is Cornelis Jetske wonende te Heerenveen  met als onderwerp; dat hij voor zijn huwelijk nodig heeft een enz Jaar 1824 (6)

6385

74             17-07-1814

Klasinga Klaas Bernardus hij is volgens een brief van de Kapitein Kommanderende het depot van het 3e Batt. Inf. Der Landmilitie te Kampen aan de Gouveneur van Vriesland aldaar aangekomen jaar 1814 (1)

8377

772/13

07-08-1841

Klasinga Nanne Folkerts Broodbakker, hij verhuist op 12 Mei 1841 naar Driessum hij is dan Schutter jaar 1841 (2)

6854

30-C

23-09-1824

Klassen hendrik geb. 16-04-1801 Oberursel, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

6842

19-A

07-05-1824

Klassen Nicolaas, Onderwerp; Militair Pensioen jaar 1824 (4)

6864

26-3-C

07-01-1825

Klasser Geert dienen de op Z.M. schip de Algiers  in de Middelandse Zee , jaar 1825 (1)

8315

254

1231/13

14-12-1840

Klathen H. D. Amsterdam Schipper op de Potwijk, jaar 1840

7977

 

152-10

11-02-1837

Klatten H. D. Schipper op de Het vertrouwen staat vermeld in een document van de Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen provincie Noord Holland Arr. Amsterdam van de Dienst 1836 met 8 kolommen informatie zoals van welk land het schip de vlag voert, soort schip enz. jaar 1837 (7)

8376

744/15-12

30-07-1841

Klatter H. D. Kapitein op de Oosterwijk, jaar 1841  (4)

8355

285/12, 286

23-03-1841

Klatter P. H. Harlingen Schipper op de Verwachting, jaar 1841

8344

62/9, 286

19-01-1841

Klatter Pieter Hendrks Harlingen Schipper op de Verwachting, jaar 1841

8210

958/2 211

Bladzijde 1>>

17-09-1839

Klauer J. L. te Augsbuurt, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8161

79-4

22-01-1839

Klaus J. A., Brugge is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6100

1215-36

29-11-1823

Klaver  Frans,  Hij wordt voorgedragen als Zetter in het District van ontvang van Dokkum 1823  i.p.v. Schaafsma Bote  enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6100

1192-37

26-11-1823

Klaver A. F. (Alle Franzen) ----  Weide van der Willem Roelof en Klaver A. F. (Alle Franzen), zij zijn als Schatters  over 1824 te Dokkum gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6623

101-A

08-01-1814

Klaver A. F. (Alle Franzen) ---- Bergsma E. H.  schrijft en ondertekend een brief aan de Commissaris Generaal dat hij gaarne wil dat de heeren  Goslings O. ( Oege) en Schonegevel T. (Taco) voormalige Maire en Adjunct van Dockum voor 2 uur aan zijn Logement kwamen om hem van daar te geleiden naar het Stadhuis waaraan de heeren hebben voldaan enz. de excuses van de heer Schonegevel en Vries de Jetse is gegrond geoordeeld en verder genoemd Vries de Rinze Jetses, Riemersma Gerrit die beide niet aanwezig waren maar te Leeuwarden verbleven en Helbach Adam Coenraad die naar Duitsland is voor Particuliere Affaires en Helder Pieter ook niet vanwege zijn hoge leeftijd verder de benoeming van Klaver A. F. (Alle Franzen) tot Burgemeester waardoor een vacature is ontstaan in de Vroedschap en deze vervuld wordt door Cock Johannes enz. en de benoemingen gedaan van Zand Jan Pieters tot Provisioneel Burgemeester, Klaver A. F. (Alle Franzen) idem, en Cock Johannes tot lid van de Vroedschap en Slooten van Adrianus idem enz. jaar 1814 (8)

6255

232-11

02-03-1815

Klaver A. F. (Alle Franzen) ---- Lang de G. F.  ontvangt op last van de Burgemeester Klaver A. F. (Alle Franzen) een som van fl. enz. , Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)

6629

842

01-07-1814

Klaver A. F. (Alle Franzen) als Burgemeester benoemd voor de Stad Dokkum wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6409

324

03-09-1816

Klaver A. F. (Alle Franzen) Burgemeester van  Dokkum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld de kapitein Joha Antonius en de 2e Luiteant Hofman Peerlkamp Petrus dat zij enenz. jaar 1816 (2)

6669

415-e

23-10-1817

Klaver A. F. (Alle Franzen) Burgemeester van Dokkum (treed af in het jaar 1820) staat op een document   aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6408

304

23-08-1816

Klaver A. F. (Alle Franzen) fungerend President van den Raad van Dokkum  een ondertekende brief van de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Heeringa Gozewinus thans 1e Luitenant wordt voorgedragen voor de functie van  Kapitein , Ploegsma Albert thans 2e Luitenant tot 1e Luitenant , Schonegevel  thans Sergeant  Majoor tot 2e Luitenant, Andreae Hendrik Johanus thans oudste Sergeant tot Auditeur  enz. jaar 1816 (2)

6410

340

30-09-1816

Klaver A. F. (Alle Franzen) President Burgemeester van Dokkum   ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Reisz Jorrit dat van hem reeds eerder klachten zijn geweest (zie eerdere documenten van 16-09-1816) en Dirks Thijs en het raadzaam is dat zij uit deze stad verwijderd worden enz. jaar 1816 (1)

6409

327B

13-09-1816

Klaver A. F. (Alle Franzen) President Burgemeester van Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1816 (1)

6623

157-158

08-01-1814

Klaver A. F. (Alle Franzen) staat vermeld in een document Notificatie de Provisionele Burgemeesteren van de Stad Dockum maken bij deze aan de Ingezetenen bekend  dat door de Heer Commissaris Generaal van het Departement Vriesland enz. zijn aangesteld tot Provisionele Burgemeesteren de heeren Goslings Oege, Klaver Alle Fransen, Land Jan Pieter, Assen van Hotse en tot Provisionele Vroedslieden Helder Pieter, Riemersma Gerhardus, Fontein Duurd, Flierl Harm, Vries de Rinze Jetzes, Beintema Jan Wessels, Helbach Adam Coenraad, Schaaf van der Ype, Posthumus Frans Nicolaas, Fockema Ynso, Schilsma Ieme Klazes, Kock Johannes enz. jaar 1814 (2)

6089

1199 blz. 38

26-12-1822

Klaver A. F. (Alle Franzen) te Dokkum,   hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6864

60-C-17

13-01-1825

Klaver A. F. (Alle Franzen) Wethouder te Dokkum Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2) (2)

6646

957 lijst 4

20-12-1815

Klaver Alle Fransen wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Dockum enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6646

957 lijst 5

20-12-1815

Klaver Alle Fransen wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Dockum en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6647

6-F          

05-01-1816

Klaver Alle Fransen wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Dockum enz. jaar 1816 (9)

6647

6-F          

05-01-1816

Klaver Alle Fransen wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd Lid van de Raad van Dockum en uit dezelve is hij tot Burgemeester benoemd  enz. jaar 1816 (9)

3698

B-15

Nrs. 15-27

15-02-1832

Klaver Antje Stolte Theunis M. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3698

B-15

Nrs. 1-14

15-02-1832

Klaver Antje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4))

9181

1645

03-09-1915

Klaver Bouwe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 13

27-08-1839

Klaver de L. D. te Roordahuizum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6047

379

03-06-1819

Klaver Dirk Annes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6034

398

30-05-1818

Klaver Dirk Annes te Rauwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Klaver Dirk Annes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Klaver Doeke Annes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-17>>        25-05-1821

Klaver Durk Anbnes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8210

958/2 211

Bladzijde 2

17-09-1839

Klaver E. T. , te Kollum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6834

16-C

14-02-1824

Klaver Eelke Tjerks---- Velde van der Albert Willems * Steins 15-07-1794 zoon van Velde van der Willem Hendriks en Abis Trijntje  Plaatsvervanger van Klaver Eelke Tjerks loteling van 1821 Kannonnier is op de 6e dezer naar Antwerpen vertrokken enz. jaar ook aanwezig een Extract uit hetr Stamboek met zijn gegevens in 7 kolommen info enz. jaar 1824 (5)

6253

13

30-09-1813

Klaver Eilert van beroep Kastelein onder Damwoude hij staat op een lijst  van het District Dantuamdeel die nog geld aan hem  verschuldigd is   van fl. enz.enz. 12 kolommen met info. Gedateerd Dockum 30-08-1813  enz. maar jaar 1815 (3)  tevens aanwezig een staat van goederen  welke  aan het  District Dantuamdeel  toebehoorde, Dossier  (6)

6257

410-6

28-04-1815

Klaver Eilert, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6385

139

06-07-1814

Klaver Frans A. te Dockum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6383

92  

23-04-1814

Klaver Geert Aukes te Driesum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6408

309

26-08-1816

Klaver H. F. President Burgemeester van  Dokkum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Dekker ….? Kapitein die met de overneeming dier Canonnen is belast geweest  enz. jaar 1816 (1)

6252

1196

08-12-1814

Klaver Hans hij tekent als  Gemeenteraadslid van Oudwoude het volgende document: , hij staat als crediteur op de Staat en Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude  enz. jaar 1815 (4)

9184

699

05-06-1917

Klaver Hessel, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

6264

1149- 5

21-11-1815

Klaver Jacob H. komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6034

368

20-05-1818

Klaver Jacob Hanses 25 jaar hij wordt voorgedragen tot de post van griffier van het Vredegerecht te Dronrijp i.p.v. Hoekstra Wytze Keimpes die tot Notaris benoemd is jaar 1818 (2)

6034

382

25-05-1818

Klaver Jacob Hanses 25 jaar hij wordt voorgedragen tot de post van griffier van het Vredegerecht te Dronrijp jaar 1818 (2)

6622

2125

00-12-1813

Klaver Jacob hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4)

6622

2125

00-12-1813

Klaver Jacob hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4)

6043

116

16-02-1819

Klaver Jan Hotze in leven gehuwd met Schuitemaker Lijzabeth,  Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Noord Holland   jaar 1819 (4)

8356

328/27- 6            03-04-1841

Klaver Jan T. nr. 112 in wijk B. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6060

480

06-07-1820

Klaver K. G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-17        25-05-1821

Klaver K. G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8280

517-11, 23

19-05-1840

Klaver K. J. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6630

1027

30-07-1814

Klaver Klaas Gerbens,te Niawier. Handgeschreven brief met zijn handtekening   Jaar 1814

6632

1279

13-10-1814

Klaver L. J., ondertekend de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3)

6632

1279

13-10-1814

Klaver Lubbe J., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3)

6278

194-5

20-02-1817

Klaver Lubbe Jans Landbouwer  te Augsbuur met (13 gezinshoofden)  moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van tweehonderd en tien guldens over de In en Opgezetenen van de voormalige gemeente Burum enz. tot den aankoop van de Dragonderpaarden, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren enz.  jaar 1817 (3) dossier (6)

6078

95-5

25-01-1822

Klaver Lubbe Jans te Burum , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Kollum, enz. enz. jaar 1822 (1)

6089

1194  blz. 6      23-12-1822

Klaver Lubbe Jans te Burum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1215-5v

29-11-1823

Klaver Lubbe Jans wegens zijn bedanken is er een plaats vacant gekomen in het District van ontvang Kollum enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6422

458 3e Bataillon

06-10-1817

Klaver Marten Hendriks staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

6047

379

03-06-1819

Klaver Minne F.   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Klaver Minne F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-16         25-05-1821

Klaver Minne F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Klaver Minne F. te Rinsumagewest hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6257

410-4

28-04-1815

Klaver Minne F. Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6060

480

06-07-1820

Klaver Minne T. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6252

1186-6

29-11-1814

Klaver P. T. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6378

19

06-12-1813

Klaver Rienk Gosses---- Everts A. (Arend) Maire van Joure schrijft en tekend een brief aan Sminia van H. van de Raad van Prefecture waarnemende deze functie enz. meld aan 13 vrijwilligers ,en dat zij ware Vriezen zijn en dat zij genegen zijn hun bloed op te offeren als soldaten om de zolang gewenste onafhankelijkheid enz. enz. jaar 1813 (2)

6627

702

21-05-1814 

Klaver Sikke Geerts en Ploeg van der Klaas Lieuwes geven met eerbied in een door hen ondertekende  brief aan de Gouverneur te kennen in kwaliteit als Armvoogden van den Dorpe Driesum  dat zij gezien hebbende de requeste van de Armvoogden van de Dorpe Wouterswoude betrekkelijk de verpligting tot alimentatie van Harmens Gertje weduwe van Lammerts Lammert cum familia maar dat door 5 jarige bewoning enz. jaar 1814 (4)

6424

609

10-12-1817

Klaver Simon Harkes 23 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Klaver Simon Harkes 565 Surhuizum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6079

209

28-02-1822

Klaver T. J. ---- Huizinga Ybele Rienks bezittende de 2e rang tot schoolonderwijzer te Kollum  de gecommitteerden uit den stemgerechtigde ingezetenen van Kollum ten einde eene onderwijzer aldaar te benoemen voor de bestaande vacaturen en alsoo intrekt de vroegere verleende autorisatie tot het benoemen en aanstellen van Jongerhuis F. D. tot Schoolonderwijzer aldaar en om te persisteeren de benoeming van Sluiter L. J. enz. (was getekend) de stemgeregtigden, Swart Holle, Faber L., Stuur R. C., Gorter H., Heemstra van W. H., Eskes B., Klaver T. J., Wiersma L. R. en de secretaris Ypey L. enz. jaar 1822 (3)

6071

514

26-06-1821

Klaver T. J. (Tjerk Jans) ---- Dijkstra Cornelis Harmens Arbeider onder Oudwoude dewelk weigeragtig is om zijn verschuldigde belastingover het jaar 1820 te betalen enz. verder  komt voor de Assessor van Kollumerland Klaver T. J. (Tjerk Jans) en Heemstra W. H. (Willem Hendrik) Baron van,, Grietman van Kollumerland enz. . jaar 1821 (3)

6830

19-C

16-01-1824

Klaver T. J. (Tjerk Jans) Assessor van de gemeente Kollumerland a.c. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Haak van der Jacob Renses  geboren 19-01-1800 te Kollum en zoon van Haak van der Rense Everts en Ellens Janke Jacobs welke  voorleden jaar als Fourier naar de Oost Indien moet vertrokken zijn enz. jaar 1824 (3)

6252

1238

15-12-1814

Klaver T. Jans  hij tekent als Adjunct van de schout van de gemeente Oudwoude, een document wegens opbrengst huren regthuis. enz. jaar 1814 (1)

6627

608

30-04-1814

Klaver T. Jans , hij is mede ondertekenaar van een document dat betreft dat de Schout van Oudwoude ter regeling relatijf het agterstallige tractement voor den Hervormden Leraar Hagen van H.  in de Gemeente Oudwoude en Westergeest (als zijnde gecombineerd) enz. jaar 1814 (4)

6626

499

08-04-1814

Klaver T. Jans Schout van de Gemeente Oudwoude ondertekend een brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland dat hij betreffende het request van Komrij Jarig Wijbes Landbouwer  in deze Gemeente  houder is van 2 Hengsten gebruikt wordende tot dekking zonder daarvan kennes te hebben gegeven enz. jaar 1814 (2)

6252

1186-6

29-11-1814

Klaver Tamme P. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6252

1196

08-12-1814

Klaver Tjerk J. te Oudwoude voor afkeuring van een paard voor de Dragonders , hij staat als crediteur op de Staat en Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude  enz. jaar 1815 (4)

6078

95-5

25-01-1822

Klaver Tjerk Jans  te Oudwoude, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Kollum, enz. enz. jaar 1822 (1)

6864

60-C-4

13-01-1825

Klaver Tjerk Jans , te Kollum ,Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

6418

241

11-06-1817

Klaver Tjerk Jans Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland  hij is gedurende 14 dagen de plaatsvervanger van de absente Grietman Scheltinga van F. J. J. (Frans Julius Johan) enz. jaar 1817 (1)

6624

264

10-02-1814

Klaver Tjerk Jans---- Beintema J. M. (Johannes Meinerts) Schout van de Gemeente Oudwoude draagt voor in een door hem ondertekende brief aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland Klaver Tjerk Jans Lid van de Raad dezer Gemeente als waarnemer bij absentie van de Schout, tevens stelt hij voor als Secretaris Plantenga Johannes die deze post bij de Maire heeft waargenomen enz. jaar 1814 (2)

6866

30-01-1825

17-9-A

Klaver Tjerk Jans---- Driessen Jacob Cornelis Ontvanger der registratie te Kollum en Klaver T. J. (Tjerk Jans) Assessor van Kollemerland enz. het gezegelde papier en registers worden ten zijn kantore geteld enz. beide zetten hun handtekening jaar 1825 (6)

6100

1192-5

26-11-1823

Klaver Tjerk Jans en Wiersma Louw Romkes zij zijn benoemd als schatter te Kollum enz. jaar 1823 (1)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Klaver Tjerk Jans te Kollumerland en Nieuwkruisland, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6385

138

06-07-1814

Klaver Tjerk Jans te Oudwoude  hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6089

1194  blz. 6      23-12-1822

Klaver Tjerk Jans te Oudwoude  Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6089

1199 blz. 5      26-12-1822

Klaver Tjerk Jans te Oudwoude, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6100

1215-5

29-11-1823

Klaver Tjerk Jans wegens zijn bedanken is er een plaats vacant gekomen in het District van ontvang Westergeest enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6261

900-3

04-09-1815

Klaver v.d. Anne, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6252

1186-5

29-11-1814

Klaver W. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

8296 

837/7

21-08-1840

Klaver, 16 eigenaren van panden in Dokkum  (lijst van zodanige personen die hun huis te laag in huurwaarde hebben aangegeven .

Familienamen zijn: (Fochteloo, Beekkerk, Slooten, Steenwijk, Andree, Helder, van der Weide, Talma, Faber, van der Weide, Gratama, Klaver, Vries en Posthuma) , jaar 1840

6654

372 blz. 4

09-08-1816

Klaverboer Hanne L. te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6644

799

nrs. 46-74

25-09-1815

Klaverboer Hanne Lykels te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

6654

372 blz. 6

09-08-1816

Klaverboer Jochem H. , te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6644

799

nrs.75-103

25-09-1815

Klaverboer Jochem Hannes te Oldeberkoop wordt vermeld in een document Repartitie der somme van tweehonderd en negenendertig guldens en zestien stuivers waar op de Personele omslag door den Heer Gouverneur is bepaald enz. tot vinding van een gedeelte achterstallig Tractement van den Heer Predikant Korff J. F. te Oude en Nieuwe Berkoop een lijst met 98 namen van inwoners van Oldeberkoop en 20 van Nijeberkoop met vermelding van het te betalen bedrag, Jaar 1815 (4) complete lijsten (7)

8280

517-11, 44

19-05-1840

Klaveren v. J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8211

988-3, 8

Bladzijde 1

26-09-1839

Klaverschmidt te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9126

1043-13

1879/1880

Klaversma G. F? Timmerman te Schalsum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

9134

1081-13

16-04-1883

Klaversma Gerben F. te Schalsum; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

6381

199-C

26-03-1814

Klaversma Hette Sjoerds, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Sneek niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

6399

755

30-08-1815

Klaversma Hilbrand J. Kapitein, staat vermeld op een document ondertekend door de Luitenant  Collonel Commanderende het 4e Battaillon Landstorm Arr. Sneek (hndtekening onleesbaar) en hij wordt voorgedragen voor de vermelde functie enz. jaar 1815 (2)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Klaversma Hilbrand Jans hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6402

 

922-1+ 9

09-12-1815

Klaversma Hilbrand Jans staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6048

448, 1-7

06-07-1819

Klaversma Jou Sybrens Hij komt voor in een document van die geene wier belasting in de ongebouwde eigendommen Gemeente Nijland voor 1819 hooger is dan in 1818 en die niet op de staat van verandering van den 24 oktober 1818 voorkomen opgemaakt door de Ontvanger der Belastingen met o.a. het bedrag van de aanslag in 1818 en 1819 enz. enz.  jaar 1819  (7) hele dossier (30)

6082

453

03-05-1822

Klaversma Jouw S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-17>>        25-05-1821

Klaversma Jouw Sipkes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6034

398

30-05-1818

Klaversma Jouw Sybr. te Nieuwland hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Klaversma Jouw Sybrands, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 11

27-08-1839

Klaversma S. J. te Scharnegoutum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9182

44 / 609

30-12-1915

Klaversma T. hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met haar handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 10

27-08-1839

Klaversma T. S. te Gaastmeer staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 11

27-08-1839

Klaversma T. S. te Goenga staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Klaversma T. S. te Goinga  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8342

37/1-25

12-01-1841

Klaversma Tjalling Sjoerds te Goenga,  Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. , jaar 1841 (25)

6380

13 nr. 68

29-01-1814

Klazema Metze Klazes te Beetsterzwaag, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen van de Compagnie van den heer Adema ….? Enz. Jaar 1814 (6)

6859

9/A

17-11-1824

Klazen Aele te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1

6418

255-A

00-05-1817

Klazen Dirk 361 is zijn volgnummer en Holten zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

9180

642

07-04-1915

Klazen Feikje, Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Maart 1915 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

7977

148-10

10-02-1837

Klazen G. Kwartiermeester heeft een attest van den Geneesheer Westra ….? Te Harlingen dat hij doorm ongesteldheid verhinderd is alsnog naar het Klaringsvaartuig te begeven enz. jaar1 837 (3)

5997

307

31-03-1815

Klazen Geertje Smit is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  360

7970

119, 30/7

09-01-1837

Klazen Gerlof  Engelsmanplaat Kwartiermeeste Boreas, jaar 1837

8295

821/14, 188

14-08-1840

Klazen Gerlof Schipper op het Klaringsvaartuig op Den Abt, jaar 1840

6028

810

13-11-1817

Klazen Hend’k Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6843

14-A-9

25-05-1824

Klazen Hendrik Wiegers---- Tuymelaar------ Sluis v.d. Jan en Tuymelaar in comp. ,  een procesverbaal van bekeuring wegens het vervoeren van turf welke niet in het patentrecht is ingeschreven ,en een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring.   wordt ook in genoemd Klazen Hendrik Wieger s Veenbaas  jaar 1824 (4)

6283

1005

03-09-1817

Klazen Jan  Lid  van het Gemeentebestuur van Ooststellingwerf wordt vermeld op de Debet rekening van de kosten van  bestuur 1e Kapittel en ontvangt fl. 18-15-00 enz. jaar 1817 (5) 

6298

 

141

12-03-1821

Klazen Jan huurt een stuk Land gelegen  in de Mieden onder Hollum  enz. enz. Hij komt voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 )

6631

1114

13e blz. van kolommen

15-09-1814

Klazen Jan, Smidswerk geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18)

6298

 

141

12-03-1821

Klazen Jans  huurt een stuk Land gelegen  in de verdeling van Jelmer Eg onder  enz. enz. Hij komt voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 )

8171

226/22, 286

28-02-1839

Klazen K. J. Kapitein op de Vriendschap, jaar 1838

6840

6-A

23-04-1824

Klazen Lammert geboren 11 Maart 1770,  Militair pensioen van 104  gulden  jaar 1824 (2)

6423

541D

17-10-1817

Klazen Lollina---- Gabbes Jan Cornelis * 02-11-1796 z.v. Gabbes Jan Cornelis en Klazen Lollina 15 is zijn volgnummer, hij staat vermeld in een door Stachouwer J. Grietman van de Grietenij Schiermonnikoog ter ordonnantie van dezelve Fenenga R. M. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend ook de naam van de Kapitein en het Schip worden vermeld enz. jaar 1817 (4)

6020

141

04-03-1817

Klazen Lourens onder Sint Anna Parochie heeft aangegeven geborgen te hebben  een aangespoeld eind paalbalk enz.  Jaar 1817 (6)

6382

20 nr.  302

29-03-1814

Klazen Paulus plaatsvervanger van Boer de Arend Jans staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Klazen Pieter, 142 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Klazen Pieter, 243 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6254

181

21-02-1815

Klazen Willem de weduwe  wegens 30 weken kostgeld  wegens de aanbestelde gealimenteerde  Lieuwes Geele,  Wordt vermeld als Crediteur op een staat van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne  enz. jaar 1815 (6)

8257

69/20, 1

nr. 132

20-01-1840

Klazen Wolter J. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en/ of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

8257

69/20, 3

nummer 25

20-01-1840

Klazens Matthijs te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6054

29

11-01-1820

Klazes (Klaases) Jan---- Prahm Jacob wonende te Landskroon in Zweden en zig thans bevindende ten huize van den Logementhouder  Tjaden Jan Arends te Groningen, hij was de  Schipper (Scheepskapitein) van het gezonken schip de driemaster de Hoffnung laatstleden 7 ooctober op Schiermonnikoog gestrand en het betreft alle geborgene goederen ondertekend door Fenenga R. M. en Zeilinga E.A. beide op Schiermonnikoog wonende op 27 december verder een notarieele akte van Notaris Trip Herman  te Groningen met als getuigen Hommes R. en Wilkens T. allen onderteken dit stuk, verder een stuk getekend door Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider beide te TernaardKlazes Jan (Notaris), Akkermans Marten Symons Executeur en Fockema E. Jaar 1820 (4)

6870

17-03-1825

20-D blz. 11

Klazes A. te Marssum hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

5997

307

31-03-1815

Klazes Aafke is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    190

8308

1066-4

28-10-1840

Klazes Aaltje---- Schaaf Hans wordt als Bedelaar  naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en inlichtingen lijst met persoonlijke informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz hij is  geboren 18-8-1813 Leeuwarden zoon van Schaaf Sytse en Klazes Aaltje (overleden)  enz.  jaar 1840 (4)

6252

1179-45

08-11-1813

Klazes Age wegens leverantie van een stenen pijp, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor Onderhoud van Publijke werken en gebouwen,  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88) , hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor Onderhoud van Publijke werken en gebouwen,  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6383

66

02-04-1814

Klazes Ake te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6382

8 

17-03-1814

Klazes Albert met nr. 3 op de lijst van het Canton Akkrum zig ten ten tijde van de loting naderhand uit Frankrijk is teruggekomen enz. jaar 1814 (2)

6252

1193-1, 36

29-11-1814

Klazes Aldert hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

5982

1752

13-12-1813

Klazes Ale staat vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners van Tzum die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie  en aan de Deurwaarder Executant Feij Klaas zijn overgegeven jaar 1813 (12)

6383

79     

23-04-1814

Klazes Ale te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

5982

1752

13-12-1813

Klazes Ale vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6840

36-A

blz. 50            

22-04-1824

Klazes Arend de weduwe, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6258

627-9

21-06-1815

Klazes Auk wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Klazes Auke  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6647

30

21-02-1816

Klazes Auke---- Dalmolen H. Schout van de gemeente Haske ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het teruggezonden ondertekende Request Van Rodenburg R. Predikant te Haskerdijken en Nijehaske dat de Kerkenraad een jaarlijkse toelage van f 40 enz. ook een document van 10-01-1805 ondertekend door de Ledematen van de Hervormde Gemeente van Haskerdijken  Wijbrens Tjeerd Ouderling, Kornelis W. Diaken, Klazes Auke, Pijters Kerst, Wijbes Sijtze, Wijtzes Abe, Romkes Kornelis enz. jaar 1816 (9)

6416

166A

11-04-1817

Klazes Balthus---- Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat een verzoek van Bouwsma Klaas Baltus zijnde in de Landdienst bij het 1e Bat. 1e Comp. Flankeurs  doch thans met verlof wonende Vrouwenparochie dat hij de enige achtergebleven  zoon van zijn ouders Klazes Balthus overleden 26 mei 1806 en Klazes Grietje overleden 21 mei 1806 te Hallum en vezoekt vrijstelling enz.  jaar 1817 (2)

6026

652

23-09-1817

Klazes Bouke staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6246

481, 11

06-06-1814

Klazes Broer wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6258

627-10

21-06-1815

Klazes Broer wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Scharl in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6246

481, 3

06-06-1814

Klazes Broer, hij wordt vermeld op de lijst; Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier over de jare 1813 (3) dossier (32)

6060

480

06-07-1820

Klazes D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6026

652

23-09-1817

Klazes Dirk staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6242

90

04-02-1814

Klazes Doede de weduwe te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6692

274

Wymbrits.

28-09-1819

Klazes Dooitze te Oudega, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6)

6242

90

04-02-1814

Klazes Douwe te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

5993

958-C/3

26-11-1814

Klazes Durk van het Blokhuis gehaald en naar het Tribunaal gebragt door Atsma R. H. , Capitein van de Dienaren der Justitie in Vriesland enz. jaar 1814 (6)

5993

958-A

26-11-1814

Klazes Durkje---- Atsma R. H. Capitein van de Dienaren der Justitie, een Specificatie van zijn reiskosten door hem ondertekend , aangekochte goederen waaruit blijkt waar hij is geweest tevens in deze specificatie worden genoemd alle personen die worden gearresteerd omdat zij o.a. een diefstal hebben gepleegd enz.  en dat zijn>>Jans Tjeerd en Jans Freerk beide te Wierum woonachtig , Visser Pieter Wigles van Bollum , Gabes Jochum van Nes, Jansen Klaas te Holwerd Velsma D. A. te Ameland, van de Veldwachter van Surhuizum overgenomen Douwes Louw en Eilander Tjerk verder Ramkema Hendrik te Surhuizum , Koeha Jan Gerrits  van St. Annaparochie, Asbeck….? Op zijn order gehaald  Visser Jan van Meppel en Postelein Marcus van Groningen , Postelein Marcus, Dijkstra Henne Klazes, Tol Johannes Keimpes beide te Franeker, Veen van der H. J. te Augustinusga  Witteveen W. G.  Kastelein te Surhuisterveen, Rosema Anne Oedses, Feling Klaas,  Jong de Hoite Riekeles van van Franeker gehaald en naar het Blokhuis gebracht, Bruinsma R. W. ,  Bruinsma H. R. beide te Akkrum, Bruinsma S. R. te Wijtgaard, Adema Jelt Jans te Ureterp, Klazes Durkje van Harlingen,  Tosma J. van Ferwerd,     enz. enz.  jaar 1814 (16)

6262

952-15

28-09-1815

Klazes Eling heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

3700

23-A

nrs. 16-19

05-02-1835

Klazes Falkje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)

6247

640

29-06-1814

Klazes Feikjen, Staat vermeld een document van de Armenzorg betreffende o.a.  de staat van achterstallige schulden enz. en een staat met de namen van de armen in de Gemeente Ee over het jaar 1813 met 9 kolommen informatie zoals b.v. leeftijd, en hun behoeften zoals kleding, voedsel enz. enz.. jaar 1814 (staat Armen 4)  (dossier 9)

6243

245

10-03-1814

Klazes Floris wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de Gereformeerde Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6)

8280

517-11, 20

19-05-1840

Klazes Fokeltje wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6692

274

Wymbrits.

28-09-1819

Klazes Folkert te Oudega, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6)

6852

16-A

30-08-1824

Klazes G. weduwe van Vonk Jan Jans dat aan haar vrijstelling mogen evende van het patentrecht van het door haar bevaren Tjalkschip de Vrouw Grietje. Jaar 1824 (5)

6262

946-4

30-09-1815

Klazes Gatze moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Ferwoude) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6086

897

30-09-1822

Klazes Geert, De landerijen staande op de Releve van Buitenpost  en Augustinusga op naam van voornoemde verdeeld en gedeeltelijk verkocht zijnde hebbende de resp. Zetters  van gemelde enz. enz.  jaar 1822 (3)

3700

24-A

nrs. 1 - 11

08-02-1835

Klazes Geertje Jacobs, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

6833

14-A, 8

12-02-1824

Klazes Geertje te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6005

938 blz. 6v

30-11-1815

Klazes Geertje Zij is gevangene en staat op een lijst met (7 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6632

1262,

4e blz. van kolommen

03-10-1814

Klazes Geertje, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6254

140-B-blz. 32

17-01-1815

Klazes Gerben heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit een Zathe onder Tjaarsterbuuren te Wirdum, wordt vermeld in de Eeuwige Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)  jaar 1815.

6252

1218-26

12-12-1814

Klazes Gerret Hij tekent als Gemeenteraads lid het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)

6854

25-A

25-09-1824

Klazes Gr . weduwe van Vonk J. J. Schipper geen aangifte van patent gedaan wegens het varen met het Tjalkschip de Vrouw Grietjen jaar 1824 (2)

6416

166A

11-04-1817

Klazes Grietje---- Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat een verzoek van Bouwsma Klaas Baltus zijnde in de Landdienst bij het 1e Bat. 1e Comp. Flankeurs  doch thans met verlof wonende Vrouwenparochie dat hij de enige achtergebleven  zoon van zijn ouders Klazes Balthus overleden 26 mei 1806 en Klazes Grietje overleden 21 mei 1806 te Hallum en vezoekt vrijstelling enz.  jaar 1817 (2)

5982

1752

13-12-1813

Klazes Harke vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6252

1179-65

08-11-1813

Klazes Harmen  voor geleverde IJzerwerken als Varen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6252

1179-66 en 69

08-11-1813

Klazes Harmen betreft geleverde IJzerwerken  aan de Casernen. , hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6252

1180-5

29-07-1814

Klazes Harmen te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11)

6252

1179-70

08-11-1813

Klazes Harmen wegens geleverde IJzerwaren aan de Barak te Anjum, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6258

627-5

21-06-1815

Klazes Heere wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6252

1179-40

08-11-1813

Klazes Hendrik wegens geleverde IJzerwerk aan de barak te Nieuwe Zijllen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6258

627-7

21-06-1815

Klazes Hille wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6856

12-A

19-10-1824

Klazes Hiltje---- Nop Broer Klazes overl te Scharl en Klazes Hiltje en armvoogden, betreft een nalatenschap van fl. 7000.= en een boete verbeurd van fl.3100.= jaar 1824 (2)

8350

175/27-21 21-02-1841

Klazes Jan  wordt vermeld als lid van het Polderbestuur tevens Secretaris van Oost en Westdongeradeel in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Polderbestuur van Oost en Westdongeradeel bestaat uit enz.,  jaar 1841 (6)

6626

560

23-04-1814

Klazes Jan---- Eeltjes Jan en Gerbens Doetjen staan vermeld in een brief (Request) aan de Heeren Commissarissen Generaal van Vriesland dat de Armvoogden van den Dorpe Niawier dat sedert de jaren 1808 enz. dat de gedaagden zouden worden gecondenneerd om Eeltjes Jan† 21-01-1809  en Gerbens Doetjen (Echtelieden) behoren volgens de eisers van Niawier enz. verder aanwezig een aantal verklaringen zoals dat zij te Metslawier is geboren verder dat Idzes Jan Armvoogd te Niawier is  en Klazes Jan Fiscaal,   en dat Jan en Doetje te Metslawier meer dan 5 jaar hebben ingewoond, tevens notarieele stukken van de Notaris Klaasesz Jan residerende te Dockum dat de na te noemen getuigen Wijtsma Tjomme Tjerks  te Niawieran beroep Gardenier te Niawier, Herberg van der Jan Sakes Kastelein te Niawier, Braaksma.Jan Lubberts Gardenier beide te Niawier verklaren en ondertekenen en Wiersma Jilles Symon Veldwachter en Armvoogd verklaard dat hij een kamer heeft gehuurd van 1806-1807 bij Gerbens Neeltje (ondertekend als Nellij) weduwe van Thijssens Willem te Niawier teneinde de 2 eerstgenoemden daar zouden wonen enz. Dat de mede Armvoogd Bartels Willem, Huisman van beroep te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  en Talsma Henne Sytzes van beroep Schoolmeester te Niawier en Woude van der Jan Sijpts, Rentenier te Niawier welke verklaard dat de begravenis van Schilt Johannes overleden te Niawier verklaren en ondertekenen enz.  ook aanwezig de Rolle van de Nieuwe Zaken voor den Hove van Vriesland den 16e van de Bloeimaand 1809 ter Audiëntie van Mr. Wielandt ala Commissaris daarin genoemd de heer Joha A. eerste Deurwaarder enz. jaar 1814 (43)

6019

81 blz. 19, 20

05-02-1817

Klazes Jan Griffier van den Vrederegter van het Canton Holwerd, zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48)

5985

167

04-03-1814

Klazes Jan----- Mulder H. J.  , Taconis H, Tuijmelaar T. H. en Kratsch D. B. F.  ondertekend een staat der gevangenen in de gevangenis te Heerenveen voor uitgaven voedsel met bedragen over de maanden Oktober en November 1813 enz. waarop genoemde gevangene voorkomt. Jaar 1814 (4)

6252

1179-16

08-11-1813

Klazes Jan van berep Fiscaal wegens boeten over 1811, hij komt voor  op de Rekening van ontvangsten gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6243

245

10-03-1814

Klazes Jan wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de Gereformeerde Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6)

6246

481, 12

06-06-1814

Klazes Jan wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6258

627-9

21-06-1815

Klazes Jan wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6245

399-44

10-05-1814

Klazes Jan, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

6246

481, 5

06-06-1814

Klazes Jan, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

6251

1049

28-10-1814

Klazes Jeltje, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5)

6383

63

02-04-1814

Klazes Jetse te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6071

487 + A

19-06-1821

Klazes Jetske  ---- Krol Jan Jans , Koopman te Bergum die een schadevergoeding wegens een vergraving van zijn land tot verbetering van de weg enz. enz. tevens heeft de schipper Veen van der Jan Jans ten welke laste een hypotheek enz. enz. wordt ook in genoemd Posthumus Swart W. H.  Hypothecair crediteur van Douma Douwe Brugts  en Jans Leendert  en Klazes Jetske en Kuipers Dirk Dirks en Minnema de Wit Jan  en Ploeg van der Martje Piers en haar man  Rintjema Binne Tjerks,  ten Oosten en Zuiden Hendriks Reintje en  ten Westen Durks Durk  en ten Noorden de kerk van  Augustinusga jaar 1821 (12)

6246

481, 14

06-06-1814

Klazes Jimke wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6246

481, 7

06-06-1814

Klazes Jimke, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

9180

420

05-03-1915

Klazes Jochem,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6240

1100-3

15-11-1813

Klazes Jolle  van beroep Meester Schoenmaker ---- Veer van der Sytse Douwes  en Veer van der Pier Douwes beide wonende in de Knijpe huis no. 150 , dat zij aangeslagen zijn voor enz. enz.  en ook aan de Ontvanger Hemkes Klaas  enz.  ook genoemd de aangeslagenen Hendriks Jouke een gezeten boerFokke Lykeles van beroep Houtbaas, Ates Roel van beroep Houtbaas, Klazes Jolle  van beroep Meester Schoenmaker en Hommes Sybe een gezeten Boer enz. jaar 1813 (4)

6262

946-2

30-09-1815

Klazes Joseph moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

8308

1070-8

580-622

28-10-1840

Klazes K. S. te Workum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Klazes K. te Engelum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 25

Bladzijde 2

26-09-1839

Klazes K. te Engelum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 25

Bladzijde 3

26-09-1839

Klazes K. te Engelum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 26,4

22-05-1840

Klazes K. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6381

136 nr. 181

17-03-1814

Klazes Klaas te Ouderberkoop, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6393

134

28-02-1815

Klazes Krein te Akkrum (Canton) Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voo de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe 1808 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

5997

307

31-03-1815

Klazes Lieuwe is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    87

6254

181

21-02-1815

Klazes Lieuwes---- Haan de Anne ter zake uitschotten enz.  wegens de aanbestelde gealimenteerde  Klazes Lieuwes ,  Wordt vermeld als Crediteur op een staat van achterstallige schulden van den Dorpe Oudehorne  enz. jaar 1815 (6)

6245

399-27

10-05-1814

Klazes Lolke, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  jaar 1812 (3)

6836

19-A­_1

08-03-1824

Klazes Lucas, Slachter te Rien , Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   jaar 1824 (4)

6383

63

02-04-1814

Klazes Melle de weduwe te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

5991

757/b

28-09-1814

Klazes Melle---- Petrus Minke weduwe van Klazes Melle  Grutterse te Oldeboorn, een handgeschreven brief door hem ondertekend , onderwerp; haar aanslag op Boekweitmeel enz. 1814 (2)

6383

67

02-04-1814

Klazes Mintje, te Oldeboorn Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6252

1180-4

29-07-1814

Klazes Pieter te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11)

6383

65

02-04-1814

Klazes Pieter te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6252

1179-63

08-11-1813

Klazes Pieter wegens IJzerwerk aan de Casernen geleverd, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6258

627-8

21-06-1815

Klazes Pieter wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6383

59

02-04-1814

Klazes Rein te Westermeer, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6282

737-14

07-07-1817

Klazes Reinder, Rentenier te Britswerd met (22 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6242

90

04-02-1814

Klazes Reiner te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6245

399-65

10-05-1814

Klazes Rienk, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

5982

1752

13-12-1813

Klazes Rintje vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6426

51

26-01-1818

Klazes Saapke---- Anjema Paulus * te Dokkum zoon van Anjema Jan Paulus en Klazes Saapke thans als Broodbakkersknegt wonende in Broek en Waterland in Noord Holland en alwaar hij voor een huwelijk wil aantekenen ondertekend een request aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij wel een bewijs heeft enz. jaar 1818 (2)

6261

878-1

11-08-1815

Klazes Sake, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6840

36-A

blz. 31

22-04-1824

Klazes Sijtze de weduwe Arbeidster van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6622

2125

00-12-1813

Klazes Simon hij zet zijn handtekening samen met 25 ander inwoners van Dockum die met verschuldigde eerbied te kennen geven dat het zeedert onheuglijke jaren in deze stad het gebruik is geweest om de mest van koeien en paarden enz. in hopen te plaatsen op de wallen van vaarten nabij de stallen gelegen enz. maar dat veel lieden zoals melktappers voerlieden van welke er zich zeer vele onder de ondertekenaars bevinden enz. voorheen huizen hebben gekocht met recht van vrije Dongstee maar dat hun huizen nu minder waard zijn en dat volgens een nieuwe wet enz. enz. jaar 1813 (4)

5982

1752

13-12-1813

Klazes Simon vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6242

90

04-02-1814

Klazes Sjoerd te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6830

18-A blz. 30

21-01-1824

Klazes Sjoerd te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

5993

889

04-11-1814

Klazes Sjoerd vermeld in het document Staat van de bij de Commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige aanslag voor de belastingen Paarden, Plezier en Passagie gelden enz. jaar 1814 (2)

6261

878-4

11-08-1815

Klazes Sjoerd, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6383

77      

23-04-1814

Klazes Staas te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6276

1102-19

18-12-1816

Klazes Sybe de erven, Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6254

140-A blz.36

17-01-1815

Klazes Sybe Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit zijn gebruikende  Landen onder Jislum, wordt vermeld in de Eeuwige Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)  jaar 1815.

6251

1092

09-11-1814

Klazes Symon wegens Kostgeld van Murks Marijke enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16

3699

A-40

24-02-1834

 

Klazes Sytske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (5)

3700

40-A

09-02-1835

Klazes Sytske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3700

40-B

05-02-1836

Klazes Sytske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Wonseradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

6254

140-B-blz. 32

17-01-1815

Klazes Sytze heeft Jaarlijks te hoeden een Eeuwige Rente uit zijn gebruikende Zathe en Landen onder Suawoude zijn , wordt vermeld in de Eeuwige Renten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)  jaar 1815.

6422

458 3e Bataillon

06-10-1817

Klazes T. J. Hindelopen heeft een plaatsvervanger voor de militie en staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

3701

23-C

nrs. 9-15

09-02-1839

Klazes Talkje  x Boer de Keimpe Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)

3699

A-23

nrs. 14-19

15-02-1834

Klazes Talkje (Tolkje), wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)

3698

B-23

15-02-1832

Klazes Talkje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7)

3700

23-C

nrs. 14 - 20

04-02-1837

Klazes Talkje, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 14-20 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)

6246

481, 14

06-06-1814

Klazes Teunes wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6252

1179-22

08-11-1813

Klazes Teunis wegens Kamerhuur ten dienste van Militairen te Anjum, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6246

481, 7

06-06-1814

Klazes Teunis, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

6281

545-14, 15

04-11-1813

Klazes Thijs  ontvangt Tractement Maart 1810 enz. van de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op den laatsten Juni 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (7) dossier (23)

6029

896

17-12-1817

Klazes Thijs Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Rauwert  arr. Sneek. Jaar 1817 (2)

6005

933

27-11-1815

Klazes Thijs te Rauwert Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 (11)

6383

66

02-04-1814

Klazes Thomas te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6383

65

02-04-1814

Klazes Tjerk te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6026

652

23-09-1817

Klazes Tjitske staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6252

1179-23 en 1

08-11-1813

Klazes Tomas wegens geleverdeBrood voor de Militairen te Anjum, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6837

8-A

22-03-1824

Klazes Trijntje---- Bakker Jan Jarings Huisman te Gauw, een handgeschreven brief met zijn handtekening als grootvader en voogd over Bakker Jan Jarings zoon van Bakker Jarig Jans en Klazes Trijntje betreft de nalatenschap van hen, jaar 1824  (3)

5997

307

31-03-1815

Klazes Trijntje is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    170

6840

36-A

blz. 37

22-04-1824

Klazes Trijntje zonder  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6252

1180-4

29-07-1814

Klazes Uilke te Anjum , komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11)

6252

1179-63

08-11-1813

Klazes Uilke wegens Bouwmaterialen aan de Casernen geleverd, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6252

1179-69 en 70

08-11-1813

Klazes Uilke wegens het maken van tekeningen  en begroting der kosten  tot het bouwen ener Nieuwe Caserne op Nieuwe Zijlen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

9921

41

21-10-1882

Klazes W., Beeedigde Nachtwacht te Workum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6242

90

04-02-1814

Klazes Wiebe te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6383

90  

23-04-1814

Klazes Willem te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6421

398 + 421

30-08-1817

Klazes Wilmke weduwe van Wijland Auke Tousijn van beroep Poortiersche op de Waterpoort te Dokkum  en Wijland Sipke Aukes thans aangeloot en uitgetrokken in de namiddag met vrijmoedig beklagf over het onregt voor zoverre zo menen door de Burgemeester C. Goslings hen aangedaan zij leeft in armoedige omstandigheden en haar oudste zoon en zij meer dan 60 jaren ouderdom haar leven  en zij oud en gebrekkig is, verder een aantal verklaringen 1e  Gleistra J. A.  dat hij drie gulden per week verdiende en ten 2e Dijk van Eppe Joukes  Molenaar en Wind  Gosse Doedes Fabrikant en Meekeren van Geert Riekes Scheepstimmerbaas en Minnen van Minne Engels Schipper en Koopman verklaren dat de moeder zeer zwak is en arm 3e  Postma Wijbe Anskes, Veen van der Wierd Aukes beide Dagloner, Meffert Herman gepensioneerd sergeant en Schuitenga Bartele Sjoerds Scheepstimmerman allen ondertekenen verder een Extract Nationale Militie dat Auke Tousain is overleden  22-09-1811 oud 63 jaar enz. jaar 1817 (8)

6026

652

23-09-1817

Klazes Wopkje staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6245

399-48

10-05-1814

Klazes Wyber de weduwe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

6245

399-66

10-05-1814

Klazes Wybren, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

3699

A-25

14-02-1834

Klazes Wytske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

25-A

05-02-1835

Klazes Wytske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (9)

6252

1180-4

29-07-1814

Klazes Wytze te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11)

6252

1179-63

08-11-1813

Klazes Wytze wegens geleverd Bed Peul en Deken aan de Casernen geleverd, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6252

1179-72

08-11-1813

Klazes Wytze wegens geleverde Leuwagens Boenders en Dweilen in de Caserne te Anjum, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6262

946-2

30-09-1815

Klazes Ysbrand moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6252

1186-5

29-11-1814

Klazinga A. A. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

8385

929/28

20-09-1841

Klazinga Beernt---- Hij staat op de lijst met sollicitanten voor de functie van onderwijzer op de scholen van de dorpen Nes en Wierum  met de daarbij behorende lijst van het examen , vrij gekomen door het bedanken van Jager Willem Dirks te Nes en  door het overlijden van Meinema Jan Franzen enz. jaar 1841 (7)

6833

27-A blz.10

06-02-1824

Klazinga Durk te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6255

271

15-03-1815

Klazinga F.  wegens verschoten penningen , Komt voor op een staat met rekeningen ten laste van de Gemeente Surhuizum op het fonds van onvoorziene uitgaven door genoemde gemeente enz. jaar 1815 (7)

6251

1037

27-10-1814

Klazinga F. , wordt vermeld op een staat ingevolge eene Missiven van den voormalige heer prefect van Friesland van den 13e November 1813 als Debiteur voor geleverde waren/diensten  met de vermelding van de waren/diensten  en het bedrag enz. jaar 1814 (7)

5996

127

13-02-1815

Klazinga F. Secretaris te Surhuizum hij ondertekend namens de Gemeente Surhuisum navolgend document>> Folkersma Sipke Folkerts, Kastelein in de Rottevalle, tot vinding ener scheiding  van de z.g. Speklaan beginnend aan de westkant van de Vier Roeden en tot aan de sloot  ten westen en het land van Bakker Jan Hendriks enz. enz. jaar 1815 (2)

6256

375-11

10-03-1815

Klazinga F. wegens het arresteren transporteren en bewaken van de gevangene Jans Jan,  hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in Friesland  enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20)

6255

271

15-03-1815

Klazinga F., Komt voor op een staat met rekeningen ten laste van de Gemeente Surhuizum op het fonds van onvoorziene uitgaven door genoemde gemeente enz. jaar 1815 (7)

6089

1159

12-12-1822

Klazinga Folkert Jans  Gaarder te Surhuizum ren Schoolonderwijzer, Vermeld op de staat van  Beambten bij de belasting van het Gemaal te Achtkarspelen jaar 1822 (3)

6624

198

28-01-1814

Klazinga Folkert Jans wordt wordt voorgedragen tot Secretaris der Gemeente door Bonhomme de Schout van de gemeente Surhuisum  jaar 1814 (1)

6381

136 nr. 89

17-03-1814

Klazinga Gerrit Durks te Dragten, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6078

95-31

25-01-1822

Klazinga Hemdrik Klazes Landeigenaar te Wijnjeterp ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Lippenhuizen enz. enz. jaar 1822 (3)

6285

1247- 11

18-12-1817

Klazinga Hendrik ,staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Duurswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6396

552

04-06-1815

Klazinga Hendrik K.---- Lijnden van T. G. A. B. Lt. Collonel van ’t 7e Battallon Landstorm Arr. Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Sluis van der Wijtze A. Kapitein te Eijnjeterp in plaats van Sluis van der Jan A. Kapitein te Hemrik en Klazinga Hendrik K.  man van de Landstorm te Beets in plaats van Veenstra Hendrik J. van de aftredende en benoemde enz. jaar 1815 (1)

6089

1194 blz. 29    23-12-1822

Klazinga Hendrik Klazes te Lippenhuizen Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1215-29

29-11-1823

Klazinga Hendrik Klazes te Wijnjeterp , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Lippenhuizen  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6424

609

10-12-1817

Klazinga Jacob Jans 28 is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Artillere 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6025

544

16-08-1817

Klazinga Jan Jans, na het afgenomen examen is hij de meest geschikte candidaat voor de school van Brantgum enz. aar 1817 (1)

8214

1026/1-9

07-10-1839

Klazinga Jan te Brantgum, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

6393

134

28-02-1815

Klazinga Klaas Bernardus,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

9180

330-11

17-02-1915

Klazinga Sieds Met signalement Veldwachter Ferwerderadeel (3)

9180

1333

20-07-1915

Klazinga Sieds Veldwachter Zijn eervol ontslag , jaar 1915  (3)

6424

584

02-12-1817

Klazinga T. D. 13 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Klazinga Tjebbe Daniel 272 Opeinde is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6851

4 -A

11-08-1824

Klazinga Wytse Jans, verzoekt kwijtschelding van de boete die hij heeft gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van (Seijen?) Grietje Jans overl. te Elsloo nov. 1822 en Seyen Jacob Jans overl. 16-09-1822 te Elsloo jaar 1824 (3)

7977

158-6, 22

14-02-1837

Klebach Christianus, Leeuwarden, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde plaats en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6384

85, 92

06-06-1814

Kleding---- Amsterdam, 1e battaillon Infanterie Landmilitie een opgave met lijst van kleding van dit Batt. Zoals kledingstukken: vesten, borstels, ruimnaalden, petjes enz. jaar 1814 (2)

6379

2, 3 en 4

01-01-1814

02-01-1814

Kledingstukken van de Militairen van de Vriesche Garde te Appingedam, een brief dat zij bijna geen kleding hebben  en dat zij hebben moeten achterlaten hunne bijna van gebrek omkomende vrouwen en kinderen enz. tevens een lijst met kledingstukken zoals o.a. 300 lange witte linnen broeken, 300 paar schoenen enz. jaar 1814 (7)

8350

184-11, 3

23-02-1841

Kleed van der Sjoerd Klazes staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen   4 hun Paspoort moet worden uitgereikt   enz. jaar 1841 (5)

8083

366/4, 56

14-04-1838

Kleef van Hartog Schip de Johanna (varend op  Oost Indie) , jaar 1838

6423

560

14-11-1817

Kleefstra E. S. Akkrum hij wordt vermeld als Geremplaceerde van het genoemde Contignent waartoe hij behoort op een Nominative Lijst met 12 kolommen informatie van Manschappen welke met Groot Verlof naar Hunne Haardsteden zijn opgezonden, en het Bataillon moeten retourneren, als bijlage van een door Kuijtenbrouwer Luitenant Kolonel Kommandant Bat. Art. Nat. Militie no. 4 ondertekende brief de aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1817 (4)

6393

134

28-02-1815

Kleefstra Hotze Fokkes Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6840

36-A

blz. 16

22-04-1824

Kleefstra Hotze Koopman van beroep wordt vermeld samen met 59 andere inwoners van Weidum Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

3288

1-XIV

09-07-1853

Kleefstra J. F. te Akkrum staat in een lijst van enige ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833 (3)  (dossier 11)

9182

317

15-02-1916

Kleefstra M. Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 in Oldeboorn met een gespecificeerde  omschrijving van de schade jaar 1916 (1)

9182

113-a / 37

15-01-1916

Kleefstra M. te Oldeboorn hij komt voor op de staat van schade van de Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 met het verloren gegane en  de waarde enz. enz. jaar jaar 1916 (5)

6833

14-A, 7

12-02-1824

Kleefstra N. J. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

8211

988-3, 21

Bladzijde 1

26-09-1839

Kleeft v.d. M. N. te Tietjerkstradeel en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6847

1-A

01-07-1824

Kleeft van de Metske Klazes Brander te Bergum, gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens verkeerde aangifte van een paard jaar 1824 (2)

9725

Deel I 

Blz. 66

00-00-1874

Klees Klaas,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel I 

Blz. 72

00-00-1874

Klees Klaas, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel I 

Blz. 76

00-00-1875

Klees Klaas, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)

9185

1144

05-09-1917

Klees Klaas, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

6047

379

03-06-1819

Kleffens de Klaas  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8285

615-2, 38

19-06-1840

Kleffens Ds. te Nes wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Westdongeradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

6837

6-A

22-03-1824

Kleffens Eelke---- Kleffens van Auke Eelkes Landbouwer  en Helder Rienskje Pieters Landbouwersche  weduwe van Kleffens van Nicolaas Eelkes als voogden over Kleffens Sake, Kleffens Eelke, Kleffens Pieter, betreft een nalatenschap van 13. 000 guldens na hun vader. jaar 1824  (3)

6082

453

03-05-1822

Kleffens K. S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-16         25-05-1821

Kleffens K. S. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6100

1157

19-11-1823

Kleffens Nicolaas Eelkes  ---- Scheltema Jan Hij is candidaat voor Plaatsvervanger Vrede Regter te Holwerd .ip.v. de overleden Kleffens Nicolaas Eelkes  enz. jaar 1823 (2)

6837

6-A

22-03-1824

Kleffens Pieter---- Kleffens van Auke Eelkes Landbouwer  en Helder Rienskje Pieters Landbouwersche  weduwe van Kleffens van Nicolaas Eelkes als voogden over Kleffens Sake, Kleffens Eelke, Kleffens Pieter, betreft een nalatenschap van 13. 000 guldens na hun vader. jaar 1824   (3)

6837

6-A

22-03-1824

Kleffens Sake---- Kleffens van Auke Eelkes Landbouwer  en Helder Rienskje Pieters Landbouwersche  weduwe van Kleffens van Nicolaas Eelkes als voogden over Kleffens Sake, Kleffens Eelke, Kleffens Pieter, betreft een nalatenschap van 13. 000 guldens na hun vader. jaar 1824   (3)

6266

71

30-01-1816

Kleffens v. N. hij ondertekend het navolgend document >> Rintjema Binne Tjerks, van beroep  Huisman te Bornwird , Hij ontvangt zijn request terug met als antwoord dat  zij van oordeel zijn dat de aanslag  waarover hij zig beklaagd wel en Billijk is  omdat als een huisgezin van woonplaats veranderd naar een andere plaats zij de voor en nadeelen daarvan moeten dragen ondertekend door de Schout en Gemeentenraden van de Gemeente Holwert enz. jaar 1816 (1)

6261

932

26-09-1815

Kleffens v. N. ondertekend namens de gemeente Holwert het navolgende document>> Beistra A. R. , van beroep Meester Bakker wonende te Betterwird en Faber Pieter Klazes zonder beroep wonende te Aalzum en het betreft een request van  beide die ongegrond verklaard worden, als zijnde wel waar Gorter Gerben Cornelis, Roelofs Johannes enz. jaar 1815 (2)

8211

988-3, 26

Bladzijde 3

26-09-1839

Kleffens v. P. te Morra wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 26,1

22-05-1840

Kleffens v. P. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6034

398

30-05-1818

Kleffens van  P. F. te Anjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6254

184

21-02-1815

Kleffens van ….? ontvangt betaling voor Vuur, Licht, vertering voor enz. enz. , Staat in een document Specifique Opgave der uit het fonds van onvoorziene uitgaven dezer gemeente Dantumawoude , dienst 1814 gedane betalingen enz., jaar 1815 (3)

6870

17-03-1825

20-D blz. 8

Kleffens van A. te Dockum hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

6245

399-30

10-05-1814

Kleffens van Auke E. (Onderschout) hij tekent de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  jaar 1812 (3)

6383

73

23-04-1814

Kleffens van Auke E. te Murmerwoude, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6624

194

26-01-1814

Kleffens van Auke E. wonende in den Dorpe Murmerwoude Lid van de Raad der Gemeente Dantumawoude  wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie van Sikkema S.  Schout der Gemeente bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Kleffens van Auke Eelkens te Dantumadeel , hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6837

6-A

22-03-1824

Kleffens van Auke Eelkes Landbouwer  en Helder Rienskje Pieters Landbouwersche  weduwe van Kleffens van Nicolaas Eelkes als voogden over Kleffens Sake, Kleffens Eelke, Kleffens Pieter, betreft een nalatenschap van 13. 000 guldens na hun vader. jaar 1824   (3)

6385

137

06-07-1814

Kleffens van Auke hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6401

 

859-1+5

10-10-1815

Kleffens van Auke staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 1  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 1 en 2 enz. 1815 (2) Dossier (15)

6257

410-7

28-04-1815

Kleffens van Auke, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6102

11

03-01-1824

Kleffens van E. (wijlen) --- Peima van  Worp hij is benoemd  als Plaatsvervanger van de Vrederechter kantoor Holwerd i.p.v. Kleffens van E. (wijlen) enz. jaar 1824 (2)

8210

958/2 211

Bladzijde 4>>

17-09-1839

Kleffens van E. A. te Murmerwoude staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8359

377/28, 3

19-04-1841

Kleffens van Eelke Aukes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 24

19-04-1841

Kleffens van Eelke Aukes wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Dantumadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Kleffens van G.  te Anjum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

6060

480

06-07-1820

Kleffens van G. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-17        25-05-1821

Kleffens van G. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6252

1179-28 en 57

08-11-1813

Kleffens van G. S. te Anjum wegens intrest op Kapitaal van f. 500.- , hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven  van Intresten van verschuldigde  Kapitalen, gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6034

398

30-05-1818

Kleffens van G. te Ternaard hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6034

398

30-05-1818

Kleffens van K te Dantumawoude hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Kleffens van K. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Kleffens van K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8210

958/2 211

Bladzijde 4>>

17-09-1839

Kleffens van K. A. te Murmerwoude staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6070

424-17        25-05-1821

Kleffens van K. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6245

399-25

10-05-1814

Kleffens van K. S. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  jaar 1812 (3)

6255

266

13-03-181

Kleffens van K. S. te Murmerwoude, een antwoord op zijn Request maar de Kerkvoogdij wil de tekorten aan hem met de rente af te doen door de verkoop vn een huis en tuin enz. jaar 1815 (1)

6257

410-7

28-04-1815

Kleffens van K., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8214

1026/1-9

07-10-1839

Kleffens van Klaas Aukes en Postma Fokke Keimpes als Armvoogden van Murmerwoude, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

6253

13

30-09-1813

Kleffens van Klaas Sydzes hij staat op een lijst  van het District Dantuamdeel die aan hem nog verschuldigd is een kapitaal met interest van fl. enz.enz. 12 kolommen met info. Gedateerd Dockum 30-08-1813  enz. maar jaar 1815 (3) tevens aanwezig een staat van goederen  welke  aan het  District Dantuamdeel  toebehoorde, Dossier  (6)

8359

377/28, 3

19-04-1841

Kleffens van M. E. wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6245

430

16-05-1814

Kleffens van N. ( Nicolaas) hij ondertekend samen met de Schout en de Leden van de Raad der Gemeente Holwert een document betreffende een reglement ter bestrijding der uitgaven van genoemde gemeente enz. jaar 1814 (3)

6249

 

870-B

15-09-1814

Kleffens van N. ( Nicolaas) ondertekend een document als Schout, Onderschout en Gemeente Raden van Holwert betreffende gemeente Goederen, Belasting, Armenbestuur enz. jaar 1814 (2)

6034

398

30-05-1818

Kleffens van N. ( Nicolaas) te Holwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6624

210

31-01-1814

Kleffens van N. ( Nicolaas) voorheen Adjunct Maire dezer Gemeente Holwert wordt voorgedragen tot het waarnemen van de functie  van Bierma H. J. (Hessel Idses) Schout van de Gemeente Holwert bij zijn afwezigheid enz. jaar 1814 (1)

6636

152

13-02-1815

Kleffens van Nicolaas---- Bierma H. J.  Schout van de Gemeente  Holwert ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  dat door het versterven van Heeringa Pieter Gosses en het benoemen van Kleffens van Nicolaas tot onderschout en het vertrek van Tolsma Reindert Jans naar Hallum en het bedanken van Idsardij Ids  en daar Heeringa Dirk Gosses ongeveer een jaar de vergaderingen niet heeft bijgewoond en een man is van zeer slecht levensgedrag en altijd beschonken  enz. jaar 1815 (1)

6837

6-A

22-03-1824

Kleffens van Nicolaas Eelkes-------- Kleffens van Auke Eelkes Landbouwer  en Helder Rienskje Pieters Landbouwersche  weduwe van Kleffens van Nicolaas Eelkes als voogden over Kleffens Sake, Kleffens Eelke, Kleffens Pieter, betreft een nalatenschap van 13. 000 guldens na hun vader. jaar 1824   (3)

6099

965

06-10-1823  

Kleffens van Nicolaas Eelkes---- Peima  van Worp 27 jaar is candidaat voor de functie van Plaatsvervanger van het Vredegeregt  te Holwert =1    i.p.v. de overleden Kleffens van Nicolaas Eelkes enz. jaar 1823 (2)

6099

987

07-10-1823  

Kleffens van Nicolaas Eelkes---- Peima  van Worp 27 jaar is candidaat voor de functie van Plaatsvervanger van het Vredegeregt  te Holwert= 2   i.p.v. de overleden Kleffens van Nicolaas Eelkes enz. jaar 1823 (2)

6385

143

06-07-1814

Kleffens van Nicolaas hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6017

775 en 776

27-12-1816

Kleffens van Nicolaas te Raard, Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van  Holwerd jaar 1816  (5)

6086

845

11-09-1822

Kleffens van Nicolaas, ---- Haer van der B.  Lid van het Colegie Gedeputeerde Staten en de navolgende gecommitteerden zijn bijeengekomen Westenberg Christiaan, Meij van der Foppe Jans, Westra Klaas Abes, Crol Dirk, Bosch Douwe Lieuwes, Wijnia Anne Melis, Posthuma Cornelis Jorrits, Meester Gerrit Coenraads Leden van de raad van  Ferwerderadeel en de Heeren; Bierma Hessel Jetzes, Kleffens van Nicolaas, Hiddema Abe Pieters leden van de raad van Westdongeradeel Onderwerp die onderling hebben gesproken over enige verschillen  der grensbepaling van Westdongeradeel en Ferwerderadeel  en wel  bij het weiland van Wiersma Lieuwe Goffes (Gosses?)  enz. verder staan hun handtekeningen onder dit stuk aar 1822 (3)

6047

379

03-06-1819

Kleffens van P. T.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6683

2 deel 1

Blz. 10

04-01-1819

Kleffens van P. T. (Paulus Theodorus) Predikant te Morrha tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6655

399 blz. 6

29-08-1816

Kleffens van P. T. (Paulus Theodorus) te Morra, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6671

54 blz. 18

22-01-1818

Kleffens van P. T. (Paulus Theodorus) te Morrha Predikant Classis van Dokkum wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 15

22-01-1818

Kleffens van P. T. (Paulus Theodorus) te Morrha Secundi Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 15

04-01-1819

Kleffens van P. T. (Paulus Theodorus) te Morrha wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6060

480

06-07-1820

Kleffens van P. T. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Kleffens van P. T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-17        25-05-1821

Kleffens van P. T. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6280

340

18-03-1817 

Kleffens van Paulus Theodorus ----Meindersma Eelke Wiggers Landbouwer onder den Dorpe Ee, Benthem Nanne Pieters Landbouwer onder den Dorpe Morrha, Douma Jelle Ypes  Landbouwer onder den Dorpe Morrha en Kleffens van P. T. (Paulus Theodorus) Predikant zij schrijven en ondertekenen een brief  aan de Gouveneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij nog geld tegoed hebben van het gewezen district van Oostdongeradeel doordat zij in het jaar 1810 ten behoeve van enz. enz. en dat de schulden zijn overgenomen door het Dijkbestuur van  Oostdongeradeel en dat zij nog   interest tegoed hebben enz. er wordt ook beschreven hoeveel de bedragen zijn enz. jaar 1817 ( 2)

6866

30-01-1825

17-7-A

Kleffens van R. (Reinder) Burgemeester der Stad Dokkum op verzoeke van Schelle van Gijsbert Ontvanger der registratie en Domijnen te Dokkum het gezegelde papier ten zijn kantore geteld enz. beide zetten hun handtekening jaar 1825 (4)

6383

88    

23-04-1814

Kleffens van R. (Reinder) te Dockum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6089

1199 blz. 38

26-12-1822

Kleffens van Reinder te Dokkum,   hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (2) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

6060

532

31-07-1820

Kleffens van Sieds  kandidaat bij het Provinciaal Kerkbestuur Groningen  een extract naar Nes en Wierum enz.  jaar 1820 (1)

6060

480

06-07-1820

Kleffers Klaas, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

3594

Map 88-F

1876-1878

Klei v.d. Dirk Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

3701

39-D

09-02-1842

Klei van der Engeltje, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3701

39-D

09-02-1842

Klei van der Jacob onecht kind van Klei van der Engeltje, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3701

39-D

09-02-1842

Klei van der Jacobus Jacobs onecht kind van Vries de Trijntje Pieters, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3701

39-D

09-02-1842

Klei van der Martinus onecht kind van Klei van der Engeltje, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3594

Map 88-F