Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index                                                                         

6833

38-D deel 1

Blz. 5

06-02-1824

Koobs Wichers H. te Driel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40 (deel 1)

6833

38-D deel 2

Blz. 7

06-02-1824

Koobs Wichers H. te Driel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40 (deel 2)

6671

54 deel 2

blz. 19

22-01-1818

Koocke A. W. te Valkenswaard Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 22

22-01-1818

Koocken A. W. te Valkenswaard Predikant Classis van Eindhoven wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

8199

729/5, 290

Bladz. 18-v

17-07-1839

Kooger J. M. te Texel is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

9191

1547

21-12-1920

Kooi  Hilbert Rotterdam  Sollicitatie voor Veldwachter te Hemelum, Oldephaert., jaar 1920 (3)

8383

894-5

09-09-1841

Kooi  Luites komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

6409

334

23-09-1816

Kooi  v.d. W. B. ---- Banga J. (Jelle) President Burgemeester van  Franeker  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld Schultz H. Commies bij de Divisie en het inleveren van kanonnen, Sabels enz. ook vermeld Kooi  v.d. W. B. , Westerdijk G. , Poort Bouwe, Wijteman S., Vries de D., Stinstra Andries ook ondertekend  IJpeij H.  als Secretaris Generaal bij de Prefektuur enz. jaar 1816 (7)

8214

1026/1-8+a

07-10-1839

Kooi ….? Weduwe van Jan Willems te Burum, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

6034

398

30-05-1818

Kooi B. B. te Augustinusga hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6830

26-A 15

20-01-1824

Kooi Binne K. Chirurgijn en vroedmeester te Dronrijp, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4)

8211

988-3, 26

Bladzijde 3

26-09-1839

Kooi D. te Engwier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_26a

20-07-1841

Kooi D. te Engwierum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_26d

20-07-1841

Kooi D. te Engwierum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Kooi D. te Engwierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8386

949/26

20-09-1841

Kooi D. te Engwierum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 26,2

22-05-1840

Kooi D. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9187

1644

06-11-1918

Kooi Gerrit, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9191

1487

06-12-1920

Kooi H. Rotterdam Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)

8197

687-17_2

06-07-1839

Kooi Haije van der vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

4635

E-1, 70

19-07-1894

Kooi J. Wieringen Schipper, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

6254

188-3

23-02-1815

Kooi Jac. Jans, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

8211

983/7

Deel 2

24-09-1839

Kooi K., 4 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Kollum, en debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen ook een kolom met ophelderingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)     

8350

183-17

22-02-1841

Kooi Klaas Kornelis wordt vermeld op een document Collectie van Apostillaire Dispositien enz. als sollicitant naar de post van Ontvanger van de Directe Belastingen en Accijnsen te IJlst enz. jaar 1841 (3)

6661

126 blz. 4

26-02-1817

Kooi Korn’s Jans Bakker, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ½ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

8364

498-12

21-05-1841

Kooi L. een aantekening betreffende de missive no. 177/4001 inzake contra eerstgenoemde niet gevonden hebbende enz. jaar 1841 (3)

9465

Deel 2, 102

14-11-1865

Kooi Marten H. , Beurt en Veerdienst van Suawoude naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1865 (8)

3622

A-10, 2

blz. 2

register9170

15-03-1873

Kooi Popke Drieuwes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 2

24-03-1868

Kooi Popke Drieuwes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10, 1

blz. 2 register9168      22-02-1873

Kooi Popke Drieuwes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

8211

988-3, 23

Bladzijde 2

26-09-1839

Kooi v.d. ….? de weduwe te Wirdum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met  kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 23

Bladzijde 2

26-09-1839

Kooi v.d. ….? de weduwe te Wirdum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarde-

          radeel

Kooi v.d. B. de weduwe te Wirdum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Leeuwarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 23,2

19-06-1840

Kooi v.d. B. de weduwe te Wirdum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8386

949/23

20-09-1841

Kooi v.d. B. te Wirdum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dr anken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Leeuwarderadeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 5

27-08-1839

Kooi v.d. D. J. de weduwe te Piaam staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8375

708-5_26d

20-07-1841

Kooi v.d. de heer te Metslawier staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_23b-v

20-07-1841

Kooi v.d. de weduwe te Wirdum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Kooi v.d. de weduwe te Wirdum, Leeuwarderadeel als den gene aan wien de drank wordt uitgevoerd, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6385

138

06-07-1814

Kooi v.d. Gosse Rinzes te Oudwoude  hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6383

83    

23-04-1814

Kooi v.d. H. B. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6383

83    

23-04-1814

Kooi v.d. H. J. te Rijperkerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6383

83    

23-04-1814

Kooi v.d. H. J. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8199

729/5, 290

Bladzijde 4

17-07-1839

Kooi v.d. J. B. te Surhuizum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8211

988-3, 26

Bladzijde 5

26-09-1839

Kooi v.d. J. te Metslawier wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 26,4

19-06-1840

Kooi v.d. J. te Metslawier wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8199

729/5, 290

Bladz. 12-v

17-07-1839

Kooi v.d. Jacob Bokkes  te Surhuizum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6380

13 nr. 37

29-01-1814

Kooi v.d. Jan Gerrits te Anjum, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Jong de ….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)

5997

307

31-03-1815

Kooi v.d. Jan Martens is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  381

6271

574-9

06-07-1816

Kooi v.d. Keimpe Hedzers, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

3700

38-C

03-02-1837

Kooi v.d. Klaas Wiegers, wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570  der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

38-B

02-02-1836

Kooi v.d. Klaas Wiegers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3700

38-B

02-02-1836

Kooi v.d. Lieuke Wiegers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3700

38-C

03-02-1837

Kooi v.d. Luurtje Wiegers, wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

6383

83    

23-04-1814

Kooi v.d. M. T. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8199

729/5, 290

Bladzijde 4

17-07-1839

Kooi v.d. P. B. te Surhuizum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 12-v

17-07-1839

Kooi v.d. Pieter Bokkes te Surhuizum wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1

17-07-1839

Kooi v.d. S. te Huizum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Kooi v.d. te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

3700

38-B

02-02-1836

Kooi v.d. Trijntje Wiegers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3700

38-C

03-02-1837

Kooi v.d. Trijntje Wiegers, wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

38-C

03-02-1837

Kooi v.d. Wieger L. , wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570  der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

38-B

02-02-1836

Kooi v.d. Wieger Lieuwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Westdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

5666

7

15-09-1904

Kooi v.de Joh. Motorbootdiens Dokkem- Leeuwarden -Groningen, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

6402

 

922-1+ 8

09-12-1815

Kooi van der Binne staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6250

1022-1024

24-10-1814

Kooi van der Bouwe leverancier van Sterke drank, hij wordt vermeld  als Debiteur op een staat van  uitgaven gedaan door den Schout van Wirdum  i.v.m. de manschappen der Landstorm geposteerd op de Zwarteweg enz. jaar 1814 (2)

3622

K

Stuk 4

13-02-1875

Kooi van der Brug W.---- Zwaag van der Rintje Jans pachter van het Tolhek en Verlaat genaamd Gerben Alles Verlaat Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz met als Borgen Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra Menne Repke Onderwerp;  de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875 (4)

3622

A-10

Stuk 1

22-02-1873

Kooi van der Brug---- Zwaag van der Rintje Jans te Zuidhorn hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra Menne Repke te Burum, aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873-1875  dossier (25)

3622

A-10

Stuk 2

15-03-1873

Kooi van der Brug---- Zwaag van der Rintje Jans te Zuidhorn hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra Menne Repke te Burum, aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1873-1875  dossier (25)

3622

A-9  

27-12-1867

Kooi van der Brug---- Zwaag van der Rintje Jans te Zuidhorn hij is de hoogs biedende voor het EERSTE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Gerben Alles met als borg Kooi van der Brug te Buitengaast en Zijlstra Menne Repke te Burum, aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1868-1873  dossier (25)

6028

797

08-11-1817

Kooi van der C. B.----- Kooi van der Hendrik Bokkes te Tietjerk onderwerp;  hij verzoek zijn majesteit enz. enz. dat hij alleen met zijnrechter hand de kost kan verdienen  omdat zijn vingers van de rechterhand zijn enz. enz. om pensioen, hij noemt ook zijn broer  Kooi van der C. B. die als corporaal bij Valicens onder de dienst van den capitein Eysdorp is gesneuveld in 1814 die hem in zijn leven steunde enz. enz. jaar 1817 (3)

8375

708-2_3

20-07-1841

Kooi van der Cornelis Uilkes, Landbouwer te Langweer, een Transactie ter voorkoming van vervolging enz. met een aantal kolommen met informatie jaar 1841 (3)

3622

K

Stuk 5

13-02-1875

M stuk 3

Kooi van der D. R.---- Wijmenga Roelof Klazes pachter der Tolgelden geheven bij de draaibrug over de nieuwe doorgraving ten zuiden van Bergumerdam met als borgen Jong de L. W. en Kooi van der D. R. Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz Onderwerp;  de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875 (7)

6385

122, 123, 123-a

23-07-1814

Kooi van der Eeltje Bokkes te Surhuizum dienende in de 2e Compagnieonder het 1e Battaillon Infanterie Landmilitie in garniezoen te Amsterdam  enz. hij verzoekt zijn ontslag uit den dienst omdat zijn ouders Kooy van der Bokke Jarings oud 73 jaar en Hendriks Grietje oud 66 jaar wonende te Surhuisterveen en hij een persoon is van onbesproken levensgedrag enz. jaar 1814 (3)

9181

1645

03-09-1915

Kooi van der Eize Bonnes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Kooi van der Frans, 188 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6100

1215-5

29-11-1823

Kooi van der Gosse Rinzes   wegens zijn bedanken is er een plaats vacant gekomen in het District van ontvang Westergeest enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6029

858

05-12-1817

Kooi van der H. B. te Tietjerk een afschrift der dispositie betreft zijn pensioen of een andere post te aanvaarden enz.  jaar 1817 (3)

8356

324/18-2

03-04-1841

Kooi van der Haije hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8)

8356

324-18,2

03-04-1841

Kooi van der Haije hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8)

6028

797

08-11-1817

Kooi van der Hendrik Bokkes te Tietjerk onderwerp;  hij verzoek zijn majesteit enz. enz. dat hij alleen met zijnrechter hand de kost kan verdienen  omdat zijn vingers van de rechterhand zijn enz. enz. om pensioen, hij noemt ook zijn broer  Kooi van der C. B. die als corporaal bij Valicens onder de dienst van den capitein Eysdorp is gesneuveld in 1814 die hem in zijn leven steunde enz. enz. jaar 1817 (3)

9187

1475

05-10-1918

Kooi van der Hendrik, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6834

25-C

17-02-1824

Kooi van der Iedes Tackes---- Beekema Pier Jentjes wordt vermeld als nummerwisselaar voor de Militie i.p.v. Kooi van der Iedes Tackes in 1823 enz. jaar 1824 (5)

6834

25-C

17-02-1824

Kooi van der Iedes Tackes---- Boersma Douwe Jans wordt vermeld als nummerwisselaar voor de Militie i.p.v. Kooi van der Iedes Tackes in 1821 enz. jaar 1824 (5)

6834

25-C

17-02-1824

Kooi van der Iedes Tackes---- Haan de Lippe Harts wordt vermeld als nummerwisselaar voor de Militie i.p.v. Kooi van der Iedes Tackes in 1819 enz. jaar 1824 (5)

6834

25-C

17-02-1824

Kooi van der Iedes Tackes---- Posthumus Jelle Jelles wordt vermeld als nummerwisselaar voor de Militie i.p.v. Kooi van der Iedes Tackes in 1822 enz. jaar 1824 (5)

6251

1037

27-10-1814

Kooi van der J. B.  gewerkt voor de Vesting Delfzijl, zijn huisgezin ontvangt een leverantie van Hulshoff R. J. , wordt vermeld op een staat ingevolge eene Missiven van den voormalige heer prefect van Friesland van den 13e November 1813 als Debiteur voor geleverde waren/diensten  met de vermelding van de waren/diensten  en het bedrag enz. jaar 1814 (7)

6378

18

06-12-1813

Kooi van der Jan Gerrijts---- Sminia van H. een aan hem gezonden brief door de Maire van de Gemeente Anjum met als onderwerp: het uittrekken van vrijwilligers teneinde de verdreiving van den Franschen van den Vaderlandsche grond enz. zo biet zig aan Scheep van der Dirk Sijberens ter verruiling van nummer met Kooi van der Jan Gerrijts en Bouma Jacob Klases om de dienst in deze voor Dijkstra Lammert Bendert te vervullen enz. jaar 1813 (2)

8257

74/14

25-30

21-01-1840

Kooi van der Jan Jans hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

3701

1-C

blz. 4

01-03-1839

Kooi van der Klaas Wiegers te Westdongeradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

38-D

Nrs. 1-13

08-02-1842

Kooi van der Klaas Wiegers, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

3701

38-C

08-02-1839

Kooi van der Klaas Wiegers, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

37-A

04-02-1835

Kooi van der Klaas Wiegers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3700

37-A

04-02-1835

Kooi van der Lienkje Wiegers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3701

1-C

blz. 4

01-03-1839

Kooi van der Lieukje Wiegers te Westdongeradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

38-D

Nrs. 1-13

08-02-1842

Kooi van der Lieukje Wiegers, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

3701

38-C

08-02-1839

Kooi van der Lieukje, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

6259

683

07-07-1815

Kooi van der Meindert Teunis te Tietjerk   staat op:  Gedetailleerde staat wegens gedane uitschotten door Duursma Geert Jans Secretaris bij het Schoutambt van Hardegarijp enz.  wegens geleverde Turf aan de Nagtwagt aldaar enz. jaar 1815 (5)

6259

683

07-07-1815

Kooi van der P. A.---- Feddes Wytske huisvrouw van Kooi van der P. A. te Tietjerk   staat op:  Gedetailleerde staat wegens gedane uitschotten door Duursma Geert Jans Secretaris bij het Schoutambt van Hardegarijp enz wegens geleverde Koffie Cichorey  , Melk, Olie en Katoen aan de mannen van de Nagtwagt te Tietjerk enz. jaar 1815 (5)

6401

 

859-1+3

10-10-1815

Kooi van der Rinne staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (2) Dossier (15)

3622

I Stuk

4 en 5

08-09-1870

Kooi van der Ritske Douwes---- Wijminga Roelof Klazes te Kollum is de hoogst biedende tot pachter van de Tolgelden bij de draaibrug over de nieuwe doorgraving ten zuiden van den Bergumerdam in de gemeente Tietjerksteradeel met als borgen Jong de Lammert Wiepkes en Kooi van der Ritske Douwes ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  ok de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1870 (10)

9186

374

04-04-1918

Kooi van der Sijmen, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)

6833

14-A, 4

12-02-1824

Kooi van der T. D. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

9187

1475

05-10-1918

Kooi van der Tjeerd, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3701

1-C

blz. 4

01-03-1839

Kooi van der Trijntje Wiegers te Westdongeradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

38-C

08-02-1839

Kooi van der Trijntje Wiegers, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

37-A

04-02-1835

Kooi van der Trijntje Wiegers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

6082

453

03-05-1822

Kooi van der U. B. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8280

517-11, 15

19-05-1840

Kooi van der Ulbe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Holwerd Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 15

19-05-1840

Kooi van der Ulbe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Holwerd Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6060

480

06-07-1820

Kooi van der W. B. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6034

398

30-05-1818

Kooi van der W. B. te Burum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

3700

37-A

04-02-1835

Kooi van der Wieger Lieuwes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3701

38-D

Nrs. 1-13

08-02-1842

Kooi van der Wieger, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

3701

38-C

08-02-1839

Kooi van der Wieger, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

9182

284

09-02-1916

Kooi van der Ybele,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

8368

568/4

00-00-1841

Kooi van der, K ----Ruiter de, Pieter Andries, In zijn huisgezin zijn de Natuurlijke Pokken ontdekt door geneesheer Kooi van der, K. te Dronrijp jaar 1841 (1)

8342

37/1-11

12-01-1841

Kooi van der, Wytze Lieuwes onder Damwoude Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz, jaar 1841 (11)

6047

379

03-06-1819

Kooi W. B  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8367

554/6

00-00-1841

Kooi, Luitzen  Jans Koopman, wonende te Smalle EE, Proces verbaal en bekeuring wegens overtreding van de wet op personele belastingen, o.a. inhoudende transport, declaratie dagvaarding aan gedaagde , dagvaarding aan getuigen, enz. enz. enz.  7 Juni 1841  (45)

9182

285/19

07-02-1916

Kooij Albert Hindelopen Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

9185

1612

05-12-1917

Kooij Berend gehuwd met Lawin Karoline Frederike, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

8285

615-2, 26,1

19-06-1840

Kooij D. te Engwierum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8375

716-3_3B

22-07-184 1

Kooij de Sikke Jacobs Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Hindelopen is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

9187

1341

06-09-1918

Kooij Elizabeth vrouw van Reitsma Hendrik, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6418

248-A

 9e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Kooij Harmen Geerts * Kuilenburg wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6418

248-b 3e bat 2e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Kooij Harmen Geerts 202 is zijn volgnummer bij de 3e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-E

2e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Kooij Harmen Geerts staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Kooij Harmen Gerrits 202 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Kooij Harmen Gerrits 213 Sliekenburg is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8364

490-18

19-05-1841

Kooij J. E.---- Jong H. F. Secretaris en Gemeenteontvanger van Stavoren, de Burgemeester Siedsesz S. G. (Sieds Gerben) van Stavoren schrijft aan de Gouverneur van Vriesland dat het hem zeer verwondert en bijzonder treft eene klagte van voornoemde te moeten beantwoorden, ook aanwezig een ondertekende brief van H. F. de Jong voornoemd waarin ook wordt genoemd de Wethouder Werff v.d. S. H.  en de Wethouder Lootsma P. , Welderen van S. Baron Rengers, Avenhorn van Nauta G. A., Meinesz J.  beide als leden van het Dijkbestuur, een ander stuk wordt geschreven door de Raad der Stad Stavoren dat de Burgemeester ieder naar waarde behandeld enz. ondertekend door Werff v.d. S. H. , Visser Klaas R.,  Kooij J. E. en Okkes W. ?.  enz. jaar 1841 (21)

6067

170, 6

28-02-1821

Kooij Jan van beroep Tonnenlegger te Enkhuizen , wordt vermeld op een document opgave van vermelding van der Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welken in het laatst afgelopene jaar 1820 alhier heeft plaatsgevonden enz. ook genoemd Visser Barend & zoon te Harlingen  jaar 1821 (3) dossier (25)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Kooij Kornelis, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6424

609

10-12-1817

Kooij Seije Barends 10 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)

6418

255-A

00-05-1817

Kooij Siemon 25 is zijn volgnummer en Dubbeldam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8280

517-11, 27v

19-05-1840

Kooij v. d. Hendrik J. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Kooij v.d. B. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6636

149

13-02-1815

Kooij v.d. Binne Heel en Vroedmeester te Dronrijp geeft met eerbied te kennen en  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende dat in de zomer  van 1814  een tractement van f 150.= is gesteld enz. verder genoemd Professor Ens te Franeker en dat en de heeren Medici Van Leeuwarden en Franeker kunnen getuigen hoe hij zich in de behandeling van de Patienten  in het toedienen van medicijnen en dat hij de verlossing van enige vouwen enz.  jaar 1815 (2)

8308

1070-8

623-665

28-10-1840

Kooij v.d. C. U. te Teroele  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070/8

no. 635

26-10-1840

Kooij v.d. C. U. te Teroele staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen  die personele belasting moeten betalen als aangevers van  paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen (13)

8308

1070-8

408-450

28-10-1840

Kooij v.d. D. J. de weduwe te Piaam staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070/8

no. 436

26-10-1840

Kooij v.d. D. J. de weduwe te Piaam staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen  die personele belasting moeten betalen als aangevers van  paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen (13)

9186

374

04-04-1918

Kooij v.d. Freerk, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)

6830

18-A blz. 38

21-01-1824

Kooij v.d. Gerben R. te Ferwoude wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6406

175-

1+10-11

09-04-1816

Kooij v.d. Hend. Jans staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

8280

526-1, 26,4

22-05-1840

Kooij v.d. J. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6626

487  blz. 8

07-04-1814

Kooij v.d. Jan Hendriks wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6383

96   

23-04-1814

Kooij v.d. M. te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6418

248-C 1e bat

8e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Kooij v.d. S. L. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6830

18-A blz. 13

21-01-1824

Kooij v.d. Sijtze H. te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8210

958/2 211

Bladzijde 4

17-09-1839

Kooij v.d. W. L. te Damwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6381

171-C 

22-03-1814

Kooij v.d. Wijbe Lieuwes plaatsvervanger van Kleiterp Eelze Hend’ks, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Holwerd die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Kooij van de te Metslawier staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

6418

255-BB

01-06-1817

Kooij van der Bouke Reints 143 Buitenpost is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

7977

158-6, 36

14-02-1837

Kooij van der Douwe Fijtses te Tietjerksteradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

9187

1475

05-10-1918

Kooij van der Eeltje, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Kooij van der Gerke Reints 115 Twijzel  is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9187

1341

06-09-1918

Kooij van der IJbel, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Kooij van der Klaas Lieuwe 593 Ternaard is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Kooij van der R. U. te Westermeer wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Kooij van der Sipke Foekerts 431 Hantum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9187

1475

05-10-1918

Kooij van der Taetske, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8386

949/40

20-09-1841

Kooijenga P of T.?. te Witmarsum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8375

708-5_40a

20-07-1841

Kooijenga P. te Witmarsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 40

1,  2

22-05-1840

Kooijenga P. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9465

Deel 2, 114

31-10-1866

Kooijenga Pieter, Beurt en Veerdienst van Witmarsum naar Franeker, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)  

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Kooijinga P. te Witmarsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

6247

605

13-07 -1814

Kooijker Lute Geerts Ondertekend samen met  leden van de Raad der Gemeente de Memorie van de Schout van de Gemeente Haske betreffende de ingestorte gemeente huizen en de daarop volgende onvermijdelijke kosten enz. en aldus voorgedragen bij de Raad der Gemeente enz. jaar 1814 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Kooijker Seije Brands (er stond Kooij Seije Berend en is door de ambtenaar aangepast) 373 Hallum is veranderd in is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

255-A

00-05-1817

Kooijman Arie 63 is zijn volgnummer en Bergambacht zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6394

234

06-03-1815

Kooijman Jort? Cornelis (is getrouwd voor het besluit enz.) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling behorende tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Kooijman R. R, te Oudehaske wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

8308

1074-9

29-10-1840

Kooijman R. R. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8384

920-20

17-09-1841

Kooijmans Anthonius * Hedikhuizen 27-07-1814, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

6424

584

02-12-1817

Kooijmans G. W. 17 is zijn volgnummer in de Gemeente Wijmbritseradeel bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8210

958/2 211

Bladzijde 3>>

17-09-1839

Kooijstra A. J. te Marsum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Kooijstra A. te Ferwoude staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070/8

no. 478

26-10-1840

Kooijstra A. te Ferwoude staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen  die personele belasting moeten betalen als aangevers van  paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen (13)

6633

1376

24-10-1814

Kooijstra Bauke E.---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland ,  verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel  Scheltes,  Obes Postma  en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. (Samuel Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31)

6422

473

07-10-1817

Kooijstra Cornelis Teunis 143 en Oudeberkoop is zijn volgnummer en tot welke Gemeente hij voor den in dienst treding heeft behoort en staat in een bijlage van de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof zijn gegaan enz. jaar 1817 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Kooijstra Cornelus Teunis Oudeberkoop 143 is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-b 1e bat 2e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Kooijstra Dirk Koert 186 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

248-DD

3e Compag.

2e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Kooijstra Dirk Koert staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

248-C 1e bat

5e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Kooijstra Dirk Koerts * Pietersbierum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Kooijstra Duk Koerts 186 Wijnaldum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6626

487  blz. 11

07-04-1814

Kooijstra Hendrik Annes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6406

175-

1+10-11

09-04-1816

Kooijstra Heno Ebeles staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

6632

1272

06-10-1814

Kooijstra Intze Sapes Landbouwer in de Gemeente Ferwerd dat hij op Donderdag den 22e september des avonds circa half zeven uren het ongeluk is overkomen van door een Blikseminslag zijn schuur in de tijd van tien minuten enz. jaar 1814 (2)

8280

526-1, 40,2

22-05-1840

Kooijstra J. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6626

487  blz. 10

07-04-1814

Kooijstra Jacob Sapes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6418

248-DD

4e Compag.

2e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Kooijstra Jan A. staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Kooijstra Jan Ales 271 Hallum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-C 1e bat

5e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Kooijstra Jan Ates * Hallum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6001

656

18-07-1815

Kooijstra Jetse Sapes mede eigenaar van het gebouw no. 237 betreft de aanslag van belasting Deuren en Venstergeld, maar aangezien het gebouw is afgebrand op 22-09-1814 verzoekt hij kwijtschelding  enz. enz. jaar 1815 (4)

6633

1350

27-10-1814

Kooijstra Jitze Sapes ---- Crol D. Schout van de Gemeente Ferwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  met als onderwerp: Kooijstra Jitze Sapes van beroep Landbouwer in Ferwerd het betreft het retourneren van zijn request dat het Ongeluk van hem op den avond van den 22e september j.l. overgekomen hoofdzakelijk met de waarheid overeenstemd, deze slag treft voorzeker de Rekwestant allergevoeligst doch deselve is geenzins zo als er wordt gezegd in het rekest totaal geruineerd enz. jaar 1814 (2)

6418

255-B

01-06-1817

Kooijstra Meindert 327 Dragten is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6830

18-A blz. 43

21-01-1824

Kooijstra Pier D. te Witmarsum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

8257

74/3

22-01-1840

Kooiker Akke Jans oud 60 jaren  weduwe van Haagsma Jacob Haagsma geven met eerbied te kennen in een door haar ondertekende brief  dat zij niet meer in staat is om voor haar levensbehoefte en huishuur te kunnen zorgen doch haar zoon Haagsma Bouwe Jacobs heeft nu reeds 2 jaren lang het brood voor haar gewonnen, maar daar hij kleine verdiensten heeft als Touwslagersknecht is hij niet meer in staat om voor zijn moeder  enz. jaar 1840 (7)

8257

74/3

22-01-1840

Kooiker Akke Jans oud 60 jaren  weduwe van Haagsma Jacob Haagsma geven met eerbied te kennen in een door haar ondertekende brief  dat zij niet meer in staat is om voor haar levensbehoefte en huishuur te kunnen zorgen doch haar zoon Haagsma Bouwe Jacobs heeft nu reeds 2 jaren lang het brood voor haar gewonnen, maar daar hij kleine verdiensten heeft als Touwslagersknecht is hij niet meer in staat om voor zijn moeder  enz. jaar 1840 (7)

6668

380 blz. 7

04-10- 1817

Kooiker F. H. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6273

803-7

17-09-1816

Kooiker Fedde Hanzes Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Oudehaske (120)  en  Haskerhorne (20)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

6643

753

7e blz. van kolommen

11-09-1815

Kooiker Fedde Hanzes staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6382

7 nr.  17

10-03-1814

Kooiker Gosse, Hij staat op een document van de Loting der Landmilitie van Beetsterzwaag met certificaat van het bewijs van dat hij al voor de 20e December 1813 reeds getrouwd was enz. jaar 1814 (2)

9188

22

04-01-1919

Kooiker Hendrik Oudega Veldwachter te Smallingerland., jaar 1919 (2)

8343

43/5-318

14-01-1841

Kooiker Jotje Annes  Landbouwer te Elahuizen,   Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der plaatselijke belastingen, jaar 1841 (4)

8343

43/6-2/A

14-01-1841

Kooiker Jotje Annes Landbouwer te Elahuizen ,   Proces Verbaal van Bekeuring wegens overtreding der reglementen der plaatselijke belastingen , jaar 1841 (3)

6636

145

10-02-1815

Kooiker L. G.---- Lijcklama a Nijeholt  Commissaris in het Arrondissement Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  het overlijden van Kooiker L. G. lid van de Raad der Gemeente hij voorsteld Sierdsma Sierd Pieters en Hoekstra Pieter Merks enz. jaar 1815 (2)

6039

778

20-10-1818

Kooiker L. G. weduwe  ---- Boer de Jacob L.,  Hornstra Thijs Jacobs en de weduwe Kooiker L. G. zij wordt genoemd in de staat van abuisen in het releve voor ongebouwde eigendommen in de voormalige gemeente Haske jaar 1818 (3)

6248

764

20-08-1814

Kooiker Lute Geerts, Lid van de Gemeente van Haske, Hij tekent een document met onderwerp als een brug aan te eggen  in de zijweg tussen de 23e en 24e stelle van Nijehaske enz. enz. jaar 1814  (3)

6273

803-3

17-09-1816

Kooiker Margje Luiten Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

6643

753

2e blz. van kolommen

11-09-1815

Kooiker Margjen Luten staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6250

947

08-10-1814

Kooiker S. G.,  ----  Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een antwoord op haar request betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van de helft van het veer varende op Amsterdam door haar oudste minderjarige zoon enz. enz.  dit document wordt ondertekend door Dalmolen H. Schout van Haske en de navolgende allen leden van de raad van haske en wel: Lieappens?  And. , Knobbs R. K. , Loo F. J. C., Homans C., Kooiker S. G.,  Terwisga van N., Euperman Jan, Loff J. Jacobs  ook haar request in een zelf geschreven brief met haar handtekening waarin zij o.a. vermeld dat de navolgende personen ter staving van enz. enz. en wel  Boon van Johannes Martens, Knobbe Roelof Koops, Smijnga Gerben Aukes, Haga Adam Johannes, Boetje Hendrik, Vries de Anne Harizes  jaar 1814 (7)

6273

803-5

17-09-1816

Kooiker Stijntje Geerts Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

6643

753

4e blz. van kolommen

11-09-1815

Kooiker Stijntje Geerts staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

7977

158-13

14-02-1837

Kooiker Tjeerd Dirks, hij wordt vermeld in de staat van Nominative opgave der Miliciens van de ligting 1831 die tegevolge van enz. wegens hun beroep als Buitenlandsch Zeevarende uitoefenen thans uit den dienst moeten worden ontslagen enz. jaar 1837 (6)

6394

257

31-03-1815

Kooikes Tjolke Wiebes hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6000

578-b

17-06-1815

Kooiman Bauke Romkes, Komt voor op een lijst met gevangenen die in 1815 in het Gevangenenhuis De Kleine Kerk zitten te Sneek jaar 1815 (2)

5664

Bijlage 15

25-04-1912

Kooiman Gebroeders Harlingen Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

8257

69/20, 1

nummer 53

20-01-1840

Kooiman Jan L. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

8257

69/20, 1

nummer 53

20-01-1840

Kooiman Jan L. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6640 

544,5

15-06-1815

Kooiman Joeke W. te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

6303

571

02-12-1823

Kooiman R. Schoolonderwijzer te Hindelopen, aan hem wordt verleend ene Jaarwedde van fl. 250.= voor den tijd van 5 jaren en dat enz. enz. jaar 1823 (6)

6868

16-02-1825

30-B

Kooiman Reiner, hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Lagere Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

5664

11

17-04-1913

Kooimans Gebroeders Harlingen Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5662

26

03-06-1880

Kooistra  B. B. Drachten Schip de Dragten,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880

5667

29

06-11-1879

Kooistra  Bouwe Boukes Schipper   Ook ondernemer Schroef Stoomboot Onderwerp, verleende concessie  jaar 1879

5667

17

11-07-1879

Kooistra  Bouwe Boukes Schipper en Koopman Ook ondernemer Schroef Stoomboot Een Borgstelling  (Notariele akte) jaar 1879  Dossier (5)

5666

6

12-11-1890

Kooistra  H. J. Warga Stoomvaart Rederij Warga, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1890

8048

587/7

232/5297

17-06-1837

Kooistra  R. F. te Pietersbierum Politieagent, jaar 1837

5667

1879

3 blz. 4, 8

Kooistra (Bouwe Boukes)----voor meer tekst zie bij  Zijlstra Rein Greelts , Koopman  wonende te Dragten, Zijlstra Greelt Reins Beurtschipper wonende te Nijehaske, Hijlkema Klaas Tjalles eigenaar wonende te Bergum, Kuipers Sipke Rienks eigenaar en Koopman te Hardegarijp in hoedanigheid als gezamelijke eigenaren voor 2/3  in het sedert het jaar 1696 bestaand geoctrooid  beurtveer van Dragten op Leeuwarden en Sneek v.v.  enz.

6401

 

859-1+4

10-10-1815

Kooistra A. G. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

6383

83    

23-04-1814

Kooistra A. G. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6385

140

06-07-1814

Kooistra A.G. 1ste Luit. hij behoord tot de staf van het 12e Bataillion Landstorm 2e Compagnie jaar 1814 (1)

9182

441

08-03-1916

Kooistra Albert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6264

1149- 4

21-11-1815

Kooistra Andr’s Gerb’s komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6078

95-14

25-01-1822

Kooistra Andries Gerbens te Dronrijp Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Beetgum  enz. enz. jaar 1822 (2)

6385

139

06-07-1814

Kooistra Andries Gerbens te Dronrijp hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6089

1194 blz. 13     23-12-1822

Kooistra Andries Gerbens te Dronrijp Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1215-11

29-11-1823

Kooistra Andries Gerbens, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Dronrijp in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

8384

904/18

13-09-1841

Kooistra Andries Gerrits----- Jong de Klaas Klazes, schutter in de Militie,  Onderwerp; onderzoek naar zijn verblijfplaats, hij blijkt als boerenknecht te werken bij Kooistra Andries Gerrits te Kleine Geest onder Tietjerk jaar 1841 (3)

9126

1043-27

1879/1880

Kooistra Ane Annes te Makkinga Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

9465

Deel 3, 7

17-05-1865

Kooistra Anne F. Trekschuiten en Barges van Hallum naar Leeuwarden en Dokkum, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1817 en 1865 (8) (Concessie al verleend in het jaar 1664)

6100

1215-8

29-11-1823

Kooistra Ate Rinderts  ,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Oudega  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6078

95-10 en 11

25-01-1822

Kooistra Ate Rinderts Landbouwer en gebruikers van gehuurde plaatsen , Hij staat in een document als voordracht tot  zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang  Opeinde enz. enz. jaar 1822 (2)

6089

1194 blz. 8     23-12-1822

Kooistra Ate Rinderts te Oudega (Sm) Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6658

575 blz. 3

25-11-1816

Kooistra Ate staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

9187

1114

07-08-1918

Kooistra Ate Tjipkes, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8350

184-11, 1

23-02-1841

Kooistra Ate Wopkes staat vermeld op een document genaamd; Aanschrijving van betrekkelijk de oproeping van Miliciens der ligting 1836 om hunne afrekening tot stand te brengen regiment Ligte Dragonders No. 4 hun Paspoort moet worden uitgereikt   enz. jaar 1841 (5)

9180

264

06-02-1915

Kooistra Atte F. ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

5665

12-12-1881

akte

281 t/m 284

Kooistra B---- Abbes B. te Oldehove en  Kooistra B. te Gorredijk  ondernemers der Stoomboot “De Onderneming”  dienst met ene Schroefstoomboot van Oldeboorn op Leeuwarden maken bekend in een advertentie (2 stuks aanwezig in het dossier) en op een aanplakbiljet door beide getekend,  dat de dienstregeling voornoemd per 9 december zal voortzetten enz.  tevens het Tarief voor Personen en Bagage, de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld zoals het Hoofdkantoor te Oldeboorn bij de Logementhouder  Jong de ….?  jaar 1881 (6)

5667

2

17-07-1879

Kooistra B. B. Drachten Schipper jaar 1879

5982

1752

13-12-1813

Kooistra B. E. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

5667

11 en 12, 2

15-06-1879

Kooistra B. Stoomboot Ondernemer jaar 1879

8384

904/11

13-09-1841

Kooistra Bauke Folkerts---- Brouwer Aafken Luitzens weduwe Kooistra Bauke Folkerts , arbeidster te Drachten, een verzoek dat haar zoon Kooistra Folkert Baukes als soldaat dienende in het 4e reg. inf.  Met onbepaald verlof naar huis mag omdat hij haar oudste zoon is enz. enz. enz.  jaar 1841 (2)

7977

158-7

14-02-1837

Kooistra Berend Tjibbes hij wordt vermeld in de staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de depositie der ingelijfden bij de Mobiele Schutterijen Provincie Vriesland met 7 kolommen informatie zoals woonplaats enz. jaar 1837 (4)

6249

 

877-A

15-09-1814

Kooistra Bode Jacobs hij ondertekend samen met de andere Trekschippers varende van Dockum op Strobos heen en weder vertonen met verschuldigde eerbied aan de Gouverneur van Vriesland dat zij van 27 juli tot aan den 24e december 1811 op orde van de gemeente besturen van Achtkarspelen en Grote Gast hebben vervoerd 1087 personen maar waarvan de gemeente maar de helft heeft voldaan enz. enz. jaar 1814 (2)

5667

3-akten

1 t/m 14

17-02-1879

Kooistra Bouwe Boukes Drachten Schipper en Koopman  Ook ondernemer Schroef Stoomboot  Dienst, Dossier (21) + Reglement en Prijslijst (26)

5667

Jaar 1879

akte 13

Kooistra Bouwe Boukes---- Lit Nicolaas Willem, Architect en Kamerlingh Willem, Boek en Papierhandelaar beide te Groningen wonende enz. enz. waarbij aan Spaanstra Bowinus Jans Goud en Zilverwerker te Groningen  en aan Kooistra Bouwe Boukes, Schipper en Koopman wonende te Dragten tot wederopzegging vergunning is verleend tot het oprichten van eene Schroefstoombootdienst Dragten-Sneek en Dragten-Leeuwarden (dit is een notariële akte van Noaris Muller R. I. J. te Groningen) jar 1879 (10)

5667

Jaar 1879

akte 2

en akte 4

stuk 17

Kooistra Bouwe Boukes Schipper en Koopman te Dragten en Spaanstra Bowinus Jans Goud en Zilverwerker aan de Vischmarkt  te Groningen en Uilkens Henderikus Harmannus, Koopman te Groningen, in een geschreven en door hen getekend document wordt vermeld dat zij het voornemen hebben  een schroefstoombootdienst op te rigten van Dragten op Sneek op Leeuwarden v.v. , verder een document Chronologische Lijst der stukken met vermelding van welke correspondentie er is geweest is over deze aanvraag en deze stukken zijn ook aanwezig in het dossier ook aanwezig een reglement en Tarief voor de  schroefstoombootdienst van Dragten op Sneek op Leeuwarden v.v. waarvoor vergunning is verleend bij beschikking van Gedeputeerde Staten der Provincie Friesland waarin gespecificeerd het tarief voor personen maar ook  het tarief voor de goederen is  gespecificeerd. Een lijst met alles wat maar denkbaar is.  (Dossier betreffende het verlenen van conceccies tot het oprichten van Stoomboot-of Stoomsleepdiensten 1879-1881)  enz. jaar 1879 (Tarief gespecificeerd (26)) totaal (49

3598

Map 113

22-03-1877

Kooistra Bouwe Schipper te Drachten wordt vermeld in het dossier van het schip de Willem III---- Wal van der Foeke Gerrits Schipper en Koopman vroeger te Koudum thans te Nijega  en Bouma Cornelis Sjoukes te Koudum Schipper, Stukken rakende het verzoek van hem om concessie voor eene stoombootdienst tusschen Koudum, Sneek en Leeuwarden , verder wordt er gsproken over dat het stoomschip Willem III  in het Heegermeer gezonken op den 16e dezer is geligt en dat dit schip veelste rank is om daar vee mee te vervoeren  verder komen voor  Roos Tjitte Cornelis,   Hornstra Lieuwe  Temmes , Kooistra Bouwe, ook genoemd de veldwachters van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde , Buwalda Schelte Sijtzes en Arends Hendrik jaar 1875  (229)

8211

988-3, 40 Bladzijde 1 26-09-1839

Kooistra C. te Arum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6034

398

30-05-1818

Kooistra D. J. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6627

584, 1-2, 20

30-04-1814

Kooistra D. P. wordt vermeld in een document Geëxtraheerd uit het Diakonije Boek van 1812 van den Dorpe Lioessens het Ontvang van Buwalda Paulus Annes in qualiteit als Diaken aldaar jaar 1814 (4)

6070

424-17>>        25-05-1821

Kooistra D.? Joh’s hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Kooistra Dirk Kunz 227 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6082

453

03-05-1822

Kooistra Douwe J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8308

1070-8

279-321

28-10-1840

Kooistra E. S. te Arum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 6>>

27-08-1839

Kooistra E. S. te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070/8

no. 310

26-10-1840

Kooistra E. S. te Arum staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen  die personele belasting moeten betalen als aangevers van  paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen (13)

8375

708-5_40b

20-07-1841

Kooistra E. te Arum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Kooistra E. te Arum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 40-1

19-06-1840

Kooistra E. te Arum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/40

20-09-1841

Kooistra E. te Arum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

9180

264

06-02-1915

Kooistra Eetze,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6271

574-8

06-07-1816

Kooistra Eit Pieters, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6382

79 nr. 21

31-03-1814

Kooistra Ely O. , hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

6383

80     

23-04-1814

Kooistra Fokke H. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8384

904/11

13-09-1841

Kooistra Folkert Baukes---- Brouwer Aafken Luitzens weduwe Kooistra Bauke Folkerts , arbeidster te Drachten, een verzoek dat haar zoon Kooistra Folkert Baukes als soldaat dienende in het 4e reg. inf.  Met onbepaald verlof naar huis mag omdat hij haar oudste zoon is enz. enz. enz.  jaar 1841 (2)

7977

145-1

10-02-1837

Kooistra Folkert Harmens is benoemd tot adsistent of bediende van Policie in Baarderadeel, i.p.v. SijbrandiusTjeerd Sijbrens en is er een er is een acte van pensioen aan hem uitgereikt jaar 1837 (4)

9186

188

16-01-1918

Kooistra Frank Mildam Veldwachter te Schoteland., jaar 1918 (2)

5666

5

13-11-1890

Kooistra Franke Johannes Warga Stoomvaart Rederij Warga, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918

5666

Jaar 1890

akte 5

Kooistra Franke Johannes,  ----  voor de volledige tekst zie bij Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris  der Stoombootrederij “Warga” zend stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en Leeuwarden verder een folder jaar 1890

6383

82     

23-04-1814

Kooistra G. A. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6627

618

31-04-1814

Kooistra G. C. hij is mede ondertekenaar (als Ingezetenen van Vrouwen Parochie) van een uitgebreide brief aan de Heer Commissaris van Vriesland betreffende de betaling van het achterstallige Tractement van de laatste Schoolonderwijzer op de Oude Bildzijl, de verbouwinge der school en een Tractement voor een nieuw te benoemen Schoolmeester aldaar en tevens het onderwijs voor de armee kinderen die door de Armenvoogden van Vrouwen Parochie enz. jaar 1814 (8)

8280

517-11, 26

19-05-1840

Kooistra G. O. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in het Kantoor Ferwerd, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 26

19-05-1840

Kooistra G. O. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in het Kantoor Ferwerd, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6089

1186        

21-12-1822

Kooistra G. R. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6255

227

06-03-1815

Kooistra G. R. Gemeente Ontvanger wegens zegels bij het opmaken  der rekening 1813 enz. wordt vermeld op een document genaamd Gedetailleerde Staat van Rekeningen welke nog door de Gemeente Ee moeten betaald worden voor den Dienst van 1814 als aan, jaar 1815 (2)

6072

581

17-07-1821

Kooistra G. R. te Ee staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

6255

227

06-03-1815

Kooistra G. R. wegens Schoolmeesters Tractement wordt vermeld op een document genaamd Gedetailleerde Staat van Rekeningen welke nog door de Gemeente Ee moeten betaald worden voor den Dienst van 1814 als aan, jaar 1815 (2)

6658

575 blz. 6

25-11-1816

Kooistra Geele staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

6264

1149- 5

21-11-1815

Kooistra Gerben And’s komt voor op de Repartitie van de 104 voornaamste Ingezetenen van de Gemeente Dronrijp ter vinding van een bedrag van Driehonderd gulden wegens een paard door de gemeente geleverd aan den Russischen troepen waaraan hij mee moet betalen, enz. jaar 1815 (4) dossier (7)

6100

1087

04-11-1823

Kooistra Gerben Rienk, Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

5996

151-a 

1e rij namen

20-02-1815

Kooistra Gerben Rienks hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6009

181

14-03-1816

Kooistra Gerben Rienks---- Kooistra Rienk Gerbens wonende te Nijawier geeft in een door hem geschreven en ondertekende brief geeft met eerbied te kennen dat hij zich van tijd tot tijd bij zijn vader Kooistra Gerben Rienks Ontvanger der Gemeente Ee hem assisteerd en verzoekt dan ook om een post enz. jaar 1816 (1)

6833

9-A blz. 6

09-02-1824

Kooistra Gerben Rienks te Ee, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6099

1066

31-10-1823

Kooistra Gerben Rienks, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6271

574-5

06-07-1816

Kooistra Gerben Rienks, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6286

48, 47-a

30-01-1818

Kooistra Gerben Rienks.---- Jansma Sjoerd Jans gewezen Schoolmeester  te Nijkerk (Fr.) aldaar wonende  en Blom Hans Hanzes senior schoolmeester te Engwierum en Kooistra Gerben Rienks Ontvanger der Dir. Belastingen  te Ee aldaar wonende  en Herberg van der Take Pieters, Kastelein te Anjum , Waartvan der Johannes, Schoolmeester te Oostrum en Blom Hans Hanzes junior, Schoolmeester te Morra schrijven in een door hen alle ondertekende brief dat zij allen in den jare 1811zijn geweest Dorpsregter in Oosdongeradeel  enwel ieder in zijn woonplaats dat zij nog een vergoeding daarvan tegoed hebben en zij zig hebben vervoegd  bij de heer Witteveen J. als Liquidateur enz. enz. jaar 1818 (2)

6078

95-9

25-01-1822

Kooistra Gerrit Andries te Tietjerk, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvangHardegarijp  enz. enz. jaar 1822 (2)

6100

1215-12

29-11-1823

Kooistra Gerrit Andries te Tietjerk, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Hardegarijp in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6830

18-A blz. 34

21-01-1824

Kooistra Gjalt te Lollum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

3699

A-28

17-02-1834

 

Kooistra Gosse Teijes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

6383

82     

23-04-1814

Kooistra H. G. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

5672

45

18-06-1891

Kooistra H. J. President,  Stoombootrederij “Warga”,  hij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provinciale  vaarwaters enz. enz.  jaar 1891 (6) dossier (13)

5672

31

04-03-1891

Kooistra H. J. Voorzitter bestuur rederij Warga Behandelde vergunning tot het  varen met  het Schip de Warga (3) en (7)

5666

Jaar 1890

akte 5

Kooistra H. J. Voorzitter en  Haar ter D.  Secretaris Boekhouder,  vermelden op een foldertje en in de Leeuwarder Courant een wijziging van den Dienst naar  Leeuwarden enz. jaar 1890 (4)

5666

Jaar 1890

akte 5

Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris  der Stoombootrederij “Warga” zend stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en Leeuwarden verder een folder waarin het volgende vermeld:  De ondergetekenden Zwart Sijbren Theunis (zonder beroep), Hoekstra Abraham Keimpes (Timmerman en Wethouder),  Rosier Ids Jans  (Timmerman), Hoogterp Bauke Dirks (Mr. Bakker), Asperen van Jan (Olieslager), Hansma Reitze (Geneesheeer), Hoekstra Keimpe Klazes (Olieslager), Terpstra Pieter Easges (Landgebruiker), Dijkstra Heert (Hoofd der School) , Jong de Johannes Sjoerds, Schuurmans Wouter Hendriks, Castelein Marten Arends, Jong de Cornelis Sjoerds, Eijzinga Wijbren Gerrits, Kooistra Franke Johannes,  Kooistra Hendrik Johannes allen Landgebruikers, Wijngaarden van Sijbren Sijes (Koopman),  Bottema Meint Willems (Koffiehuishouder), Boorsma Hillebrand (Winkelier)  allen te Warga,  Bergsma Petrus Adrianus, (Gemeente Secretaris te Leeuwarden) voor zich en als Vader en Voogd over zijn minderjarige dochter Bergsma Jetske Wiskia, Boer de Jan Sipkes (Landgebruiker te Warstiens) die tot bestuurders hebben gekozen  Kooistra H. J. -Voorzitter, Hoekstra A. K.-Onder Voorzitter  en Hoogterp B. D., Haar ter D. –Boekhouder,  het schip de Warga zal stilhouden bij den Logementhouder Bottema ….? te Hempens en het Hoofdkantoor is gevestigd bij Notaris Haar ter ….?. te Warga en de dienst zal beginnen 14-11-1890 met vermelding van  vertrektijden en tarieven enz. jaar 1890 (4)

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Kooistra H. O. te Roordahuizum staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070/8

no. 539

26-10-1840

Kooistra H. O. te Roordahuizum staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen  die personele belasting moeten betalen als aangevers van  paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen (13)

6840

36-A blz. 8

22-04-1824

Kooistra H. Oebles Boer van beroep wordt vermeld samen met 76 andere inwoners van Roordahuizum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 6>>

27-08-1839

Kooistra H. S. te Arum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8220 

1137/14

06-11-1839

Kooistra Harmen O. een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Sneek,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8308

2086-13

01-11-1840

Kooistra Harmen O. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6276

1102-8

18-12-1816

Kooistra Hend’k A.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6262

978-3

13-10-1815

Kooistra Hend’k O. hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6259

663

03-07-1815

Kooistra Hendrik  te Huizum voor Koffij , Vuur en licht, Staat vermeld op de staat  van Competentien ten laste van de Gemeente Leeuwarden veroorzaakt door de gehouden Nagtwagten en dat dit betaald mag worden uit de post onvoorziene uitgaven enz. jaar 1815 (1)

6840

36-A

blz. 28

22-04-1824

Kooistra Hendrik Boer van beroep, wordt vermeld samen met 6  andere inwoners van Warstiens op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6402

 

922-1+7

09-12-1815

Kooistra Hendrik Gerrits staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6401

 

859-1+2

10-10-1815

Kooistra Hendrik Gerrits staat vermeld met 6 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor de beide Compagnies No. 5 en 6 Rustende Schutters behorende bij het Bataillon No. 4 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 4 en 3 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

5666

Jaar 1890

akte 5

Kooistra Hendrik Johannes----  voor de volledige tekst zie bij Kooistra H. J. Voorzitter en Secretaris  der Stoombootrederij “Warga” zend stukken in betreffende de Stoombootdienst tusschen Warga, Hempens en Leeuwarden verder een folder jaar 1890

5666

5

13-11-1890

Kooistra Hendrik Johannes Warga Stoomvaart Reder, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1890

6257

410-6

28-04-1815

Kooistra Hendrik O., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8197

701-23

10-07-1839

Kooistra J. H. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Kooistra J. H. te Warga  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070/8

no. 567

26-10-1840

Kooistra J. H. te Warga staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen  die personele belasting moeten betalen als aangevers van  paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen (13)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.13>>

27-08-1839

Kooistra J. H. te Warrega (Warga) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Kooistra J. M. te Ee staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8218

1099/3         

26-10-1839

Kooistra J. M., 10 als volgnummer  wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie ingekomen Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, met vermelding  van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6)

8197

701-23

10-07-1839

Kooistra J. S. een van de 37 ondertekenaars wonende onder Grouw ondertekend een brief aan de Staten van Vriesland betreffende de Kleistreken dit jaar een Vrij jaar van alle Jagt zal plaats hebben verzoeken om dit jaar geen Vrij jaar van de jagt zal plaats vinden met als reden dat er weinig wild aanwezig is en dat enz. jaar 1839 (6)

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Kooistra J. S. te Warga  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8308

1070/8

no. 570

26-10-1840

Kooistra J. S. te Warga staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen  die personele belasting moeten betalen als aangevers van  paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen (13)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 13

27-08-1839

Kooistra J. S. te Warrega (Warga) staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8386

949/8

20-09-1841

Kooistra J. T.  te  Driessum, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als inslager/koper van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

8285

615-2, 40-1

19-06-1840

Kooistra J. te Schettens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

5664

274-a, 4

28-02-1918

Kooistra Jacob Baard Motorboot Dienst Baard- Leeuwarden - Sneek-Franeker,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

6276

1102-8

18-12-1816

Kooistra Jacob J.,  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

5664

35

16-04-1903

Kooistra Jacob te Mantgum, Rijtuigverhuurder jaar 1903 (2) ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5665

03-12-1880

akte  41

Kooistra Jacob, Schipper wonende te Mantgum, Eigenaar en Bestuurder van een veerschip varende van Mantgum naar Leeuwarden en Sneek  met een Snikschip met plaats voor 10 personen wat ook in een advertentie  (1stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd tevens de Dienstregeling en Tarief   voor Personen en bagage, en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld ,  jaar 1880 (3)

6864

26/1-C

 no.  28

07-01-1825

Kooistra Jan Meinderts  te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6422

458 3e Bataillon

06-10-1817

Kooistra Jan Olferts staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

8257

69/20, 1

nr. 108

20-01-1840

Kooistra Jan P. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en/ of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

8257

69/20, 1

nr. 108

20-01-1840

Kooistra Jan P. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en/ of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6658

575 blz. 4

25-11-1816

Kooistra Jan staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

9182

24

06-01-1916

Kooistra Jan,  Komt voor op een  document (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

9187

890

04-07-1918

Kooistra Jan, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6250

997

20-10-1814

Kooistra Jitse Sapes met als onderwerp zijn request, de schout Crol D. van de Gemeente Ferwerd schrijft en ondertekend een toelichting dat het verhaal van het ongeluk op den 22e september 1814 voornoemde is overkomen is zoverre met de waarheid dat slegts een gedeelte van het Huis het welk aan de schuur grensde een prooi der vlammen is geworden en dat hij eigenaar is voo enz. jaar 1814 (3)

5763

3

02-12-1890

Kooistra Joh. H. Grouw/Idaarderadeel van beroep Visser Brief met zijn en 36 Handtekeningen dat zij voortdurend veellast hebben van enz.,  zit in een dossier Opgaven van het aantal vissers in Friesland dat bij zijn werk gebruik maakt van de zegen ( een zegen is een groot, smal visnet waarmee de hele breedte van een viswater wordt afgesloten enz. jaar 1890 (3)

6840

36-A

blz. 21

22-04-1824

Kooistra Joh. S. Boer  van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Kooistra Joh’s A., 63 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Kooistra Johannes A., 107 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6653

288

31-06-1816

Kooistra Johannes Pieters AalzumVeldwachter te Ee

5993

938

21-11-1814

Kooistra Johannes Pieters,---- Meindersma E. W. Adjunct Schout, Siebesma B. S., Kooistra Johannes Pieters, Meindersma M. L. betreft ene klacht voor Tamboezer Bote Bakker te EE, betreft verzegeling van zijn ovens,  tegen de 2e commies Nijman te Dokkum en zijn commies Bonga, en Mulier controleur, tevens een handgeschreven brief ondertekend door Meindersma E. W.  Adjunct, Siebesma B. S., Kooistra Johannes Pieters, Meindersma M. L.   jaar 1814 (6)

6034

398

30-05-1818

 Kooistra K. S. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8384

895/1

10-09-1841

Kooistra Klaas Olpharts , onderwerp terugbetaling van kosten aan de armvoogden van Ytens, tevens een een reclame  22-08-1841 , Doopsgezinde Gemeente van Kromwal onder Britswerd enz. enz. jaar 1841 (6)

6257

410-2

28-04-1815

Kooistra Klaas T Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

6840

36-A

blz. 28

22-04-1824

Kooistra Klaas W. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 6  andere inwoners van Warstiens op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8224

1236/6

nummer 23

00-12-1839

Kooistra Kornelis te Langezwaag wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)

8224

1236/6

nummer 23

00-12-1839

Kooistra Kornelis te Langezwaag wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)

9181

1413

06-08-1915

Kooistra Kornelis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6262

978-2

13-10-1815

Kooistra Lammert hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6871

22-03-1825

11/7-C

Kooistra Leeuwe Piers vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens Afdeeling Kurassiers No. 3 uit de Provincie Vriesland  dewelke krachtens autorisatie van Z. E. de Commissaris Generaal van Oorlog dd. 10-02-1825 No. 72 op den 10e maart aanstaande uit den dienst worden ontslagen jaar 1825 (2)

9465

Deel 2, 20

31-10-1866

Kooistra Luitjen Sapes te Wouterswoude Beurt en Veerdienst van Driesum naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. opgemaakt 31-10-1866 (8). ( 1e consessie 23-04-1762)

6424

584

02-12-1817

Kooistra M. 17 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6261

929

22-09-1815

Kooistra M. J.  District Rentemeester Onderwerp: er wordt enige opheldering gevraagd zijnde aan voornoemde wegens het jaarlijks  Propijn  van de Bank te Huizum  die in 1814 is overleden enz. getekend door Porte Meindert Jans enz. jaar 1815 (1)

6261

895

02-09-1815

Kooistra M. J. Rentemeester van het voormalig district Leeuwarderadeel ondertekend een brief betreffende de liquidatie dezer rekening enz. jaar 1815 (1)

6390

38

20-09-1814

Kooistra M. K. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

6840

36-A

blz. 17

22-04-1824

Kooistra M. N?. Boer van beroep wordt vermeld samen met 34 andere inwoners van Hijlaard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6281

484-7, 8

11-04-1817  

Kooistra M. Rentmeester een jaar Tractement en komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert  in leven Rentmeester van Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de finale liquidatie enz. enz. jaar 1817 (6)  dossier (13)

6282

737-23

07-07-1817

Kooistra Marten K., Boer te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6257

410-8

28-04-1815

Kooistra Meindert Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6281

484-2

11-04-1817  

Kooistra Meindert, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert  in leven Rentmeester van Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de finale liquidatie enz. enz. jaar 1817 (6)  dossier (13)

9185

1144

05-09-1917

Kooistra meindert, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

6257

410-8

28-04-1815

Kooistra Meindert, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6840

36-A

blz. 32

22-04-1824

Kooistra Melle J. Koemelker van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6383

84    

23-04-1814

Kooistra P. A. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8211

988-3, 25

Bladzijde 3

26-09-1839

Kooistra P. W. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8224

1236/6

nummer 22

00-12-1839

Kooistra Piebe Willems te Smallen Ee wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)

8224

1236/6

nummer 22

00-12-1839

Kooistra Piebe Willems te Smallen Ee wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)

6254

188-2

23-02-1815

Kooistra Pieter Willems, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

9187

1475

05-10-1918

Kooistra Pieter, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3700

15-A

31-01-1835

Kooistra Pietje Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3700

15-B

nrs. 11 - 20

03-02-1836

Kooistra Pietje Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (7) dossier (10)

3700

15-C

nrs 1 - 8

04-02-1837

Kooistra Pietje Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 6-149 / 1-8 der kinderen van de Gemeente Harlingen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (12)

8048

583/5

188/5297

17-06-1837

Kooistra R. F.  Pietersbierum Politieagent aldaar , jaar 1837

8280

526-1, 5

22-05-1840

Kooistra R. F. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_5b

20-07-1841

Kooistra R. F. te Sexbierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 5-3

19-06-1840

Kooistra R. F. te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 5

Bladzijde 4

26-09-1839

Kooistra R. F. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/6-5

Kooistra R. F. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Kooistra R. staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 5

Bladzijde 4

26-09-1839

Kooistra R. T. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6658

575 blz. 3

25-11-1816

Kooistra Rendert Geeles staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

8067

81/13, 163

24-01-1838

Kooistra Rienk Folkert Sexbierum Politieagent, jaar 1838

6836

22-C

10-03-1824

Kooistra Rienk Folkert staat in een document vermeld in een lijst met 8 kolommen informatie zoals o.a. geboorte datum dat zij aan den dienst hebben voldaan enz. jaar 1824 (8)

6830

2-C

14-01-1824

Kooistra Rienk Folkerts---- Haersma van Vierssen H. L. (Hector Livius), Grietman van Smallingerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Kooistra Rienk Folkerts * 1792  en voor de Nationale Militie geloot te Leeuwarden maar dat enz. jaar 1824 (3)

6009

181

14-03-1816

Kooistra Rienk Gerbens wonende te Nijawier geeft in een door hem geschreven en ondertekende brief geeft met eerbied te kennen dat hij zich van tijd tot tijd bij zijn vader Kooistra Gerben Rienks Ontvanger der Gemeente Ee hem assisteerd en verzoekt dan ook om een post enz. jaar 1816 (1)

6089

1194  blz. 4      23-12-1822

Kooistra Rienk te Niaeier Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6087

928

08-10-1822

Kooistra Rienk---- Wiebalda Jan Dirks in leven zetter te Metslawier, wegens zijn overlijden  staan op de nominatie voor de vacature: Kooistra Rienk Landbouwer te Niawier en Reiding Jan Pieters  Landbouwer te  Metslawier enz. jaar 1822 (1)

6834

23-A

23-02-1824

Kooistra Rindert Gales en Sijtsema Oene een aantekening betreffende een procesverbaal enz. jaar 1824 (2)

9187

1787-A

05-12-1918

Kooistra Rindert, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6630

943

01-08-1814

Kooistra Rinse Sapes wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner aanslag, tot vinding der kosten gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van Tolsma Gosse Ades gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk enz. jaar 1814 (3)

3698

B-23

15-02-1832

Kooistra Rinske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (7)

3699

A-23

nrs. 1-6

15-02-1834

Kooistra Rinske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)

3700

23-A

nrs. 1 - 6

05-02-1835

Kooistra Rinske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)

9181

1413

06-08-1915

Kooistra Romke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Kooistra S. G. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 11

27-08-1839

Kooistra S. G. te Folsgare staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8308

1070/8

no. 108

26-10-1840

Kooistra S. G. te Folsgare staat vermeld in het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van Vriesland van 17 juli 1840 no. 46/211 als reclamant betreffende de aanslag van de Paardenbelasting, een lijst met 754 personen  die personele belasting moeten betalen als aangevers van  paarden van alle gemeenten van de Provincie Vriesland (6) dossier met ca. 750 namen (13)

8280

526-1, 8

22-05-1840

Kooistra S. T. te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_8

20-07-1841

Kooistra S. T. te Driesum staat als inslager van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6630

943

01-08-1814

Kooistra Sape Rinzes wordt vermeld op een document der personen welke tot nog toe onwilig zijn gebleven om hunner aanslag, tot vinding der kosten gevallen over de vergrooting der kerk van Birdaard te voldoen indertijd bij requeste van Tolsma Gosse Ades gecommiteerde uit de ingeztenen van Birdaard tot vinding der kosten voor de vergroting van de kerk enz. jaar 1814 (3)

6256

313

29-03-1815

Kooistra Sape,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

6840

36-A blz. 9

22-04-1824

Kooistra Siede Jans Boer van beroep wordt vermeld samen met 22 andere inwoners van Ydaard Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (8)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6241

18

09-01-1814

Kooistra Sjerk  Willems , hij wordt een zeer geschikte candidaat gevonden om  de Zathe en Landen onder Arum te huren enz.  jaar 1814 (3)

6242

68                   29-01-1814

Kooistra Sjerk Willems een document waarin gesproken wordt over zijn verzoek om te mogen hurende plaats Klein Saxenoord enz. jaar 1814 (1)

6242

115

19-02-1814

Kooistra Sjerk Willems---- Zathe Klein Saxenoord, een document waarin gesproken wordt over publieke verhuring en het bleek dat Braaksma Anne Haantjes onder Dongjum de pondematen beschreven had op 11 gulden en Kooistra Sjerk Willems de pondematen beschreven had op 7 gulden en 10 stuivers enz. enz.  jaar 1814 (2)

9181

1413

06-08-1915

Kooistra Sjoerd,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9183

1306

06-09-1916

Kooistra Sjoerd, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9187

1114

07-08-1918

Kooistra Sjoerd, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

3699

A-28

17-02-1834

 

Kooistra Sjoerdtje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

6262

978-3

13-10-1815

Kooistra Symon hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6383

82     

23-04-1814

Kooistra T. W. te Suawoude Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

5982

1752

13-12-1813

Kooistra T. W. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

6840

36-A

blz. 28

22-04-1824

Kooistra Teunis Boer van beroep, wordt vermeld samen met 6  andere inwoners van Warstiens op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6395

457

13-05-1815

Kooistra Tiete W.  te Hitzum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

5997

307

31-03-1815

Kooistra Tietje Jans is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  357

8350

184-11, 9

19-02-1841

Kooistra Tijmen Jacobs 16 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6047

379

03-06-1819

Kooistra Tjisse  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6385

144

06-07-1814

Kooistra Tjitse te Stiens hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

9187

1475

05-10-1918

Kooistra Tjitze, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8384

902/1

11-09-1841

Kooistra W. K. en Loonstra W. F.  Onderwerp; Boete en Justitiekosten jaar 1841 (1)

5675

60 en 74

07-03-1918

Kooistra W. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

6034

398

30-05-1818

Kooistra W. S. te Tjerkwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6082

453

03-05-1822

Kooistra Wiebe J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9180

264

06-02-1915

Kooistra Wiers,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6840

36-A

blz. 28

22-04-1824

Kooistra Willem Arbeider van beroep, wordt vermeld samen met 6  andere inwoners van Warstiens op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

7977

158-6, 37

14-02-1837

Kooistra Willem Piebes te Utingeradeel, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

9183

1597

06-11-1916

Kooistra Willem, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Kooistra Wopke Aates, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6632

1276

2e blz. van kolommen

14-10-1814

Kooistra Wopke Aates, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6628

788-3

16-06-1814

Kooistra Wopke Pieters staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)

8375

708-5_5b

20-07-1841

Kooistre R. F. te Sexbierum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6254

188-5

23-02-1815

Kooitje Rienk, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

6389

743

25-08-1815

Kool  ?. B. Luitenant Kwartiermeester secretaris van de Krijgsraad ondertekend een aantal brieven aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (7)

9191

1367

05-10-1920

Kool  Gerrit * 23-07-1888 Utrecht te Enkhuizen Agent van Politie, jaar 1920 (2)

6254

101

14-01-1815

Kool  Luijkes---- Klijnstra Jasn Pieters, Huisman en Veenbaas te Harich  Gemeente Balk , een door hem geschreven brief en ondertekend  dat hij wordt aangesproken voor een boete van 400 guldens , de waarde van 4 varkens welke door hem in de maand Novemeber 1814 zonder geslagt te hebben enz. enz. tevens een verklaring geschreven en getekend door Boersma Jelle Boukes Arbeider, Duyker Luijkes Gerrijts Turfmaker, en Kool  Luijkes allen te Oudega die verklaren dat zij Klijnstra Jans Pieters  geduurende de maand  November 1814 in zijne Turfgravery heeft opgehouden  en zij dit onder eede willen bevestigen jaar 1815 (4)

6259

708

13-07-1815

Kool ….?,  ---- Metz Petrus Johannes Hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij voor enige tijd een request heeft ingediend  waarbij hij zig beklaagde wegens een dubbele personele aanslag omdat hij te Haske en Heerenveen moet betalen maar dta hij te Heerenveen werkt en te Haske woont en ter staving hiervan volgt een lijst met namen en bedragen van Boelens van ,….? Nauta R., Haeften van Jr….?.,  Adema.….?,  Kool ….?,  Wildeman ….?, Mollema W. enz. enz. jaar 1815 (5)

6255

232-11

02-03-1815

Kool Abraham Jans voor 2 arme passanten,  Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)

8364

486-6

18-05-1841

Kool Albert Lieuwes hij moet zich ten spoedigste aanmelden bij de administratie van het 8e Regiment Infanterie te Leeuwarden enz. jaar 1841 (3)

3698

A-12

08-10-1828

Kool Anna R., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)

6286

50 / 49

18-12-1817

Kool B.---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden, tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809  , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen       jaar 1817 (33)

8364

498/10, 5

21-05-1841

Kool Beerend staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8364

498/10, 5

21-05-1841

Kool Beerend staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

3582

4

23-12-1863

Kool C. A. ---- Heringa L hij ondertekend samen met Haan van der Y., Lubberts G., Tichelaar G., Schaaf D.,  Lubberts W., Kool C. A., Heringa A. J.,  Wereldsma Y. J.  en Batheles van F. M. en een niet leesbare handtekening alle Trekschippers in het geoctrooide trekveer Leeuwarden op Dockum en terug dat zij doordrongen van de wenselijkheid enz. en.  hun afvaarturen later te stellen enz en te corresponderen met de spoortrein tusschen Leeuwarden en Harlingen enz jaar 1863 (4)

6383

87    

23-04-1814

Kool C. te Franeker Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6709

36 deel 2  blz. 13

16-01-1822

Kool C. te Yerseke, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

5994

1059

31-12-1814

Kool de heer te Heerenveen, Hij wordt aanbevolen voor de post van Ontvanger te Heerenveen jaar 1814 (3)

6424

609

10-12-1817

Kool Dirk 64 is zijn volgnummer in de Gemeente Harlingen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

9414

18

24-03-1921

Kool Dirk te  Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1921 (1)

9181

1645

03-09-1915

Kool Durk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Kool G. te Pietersbierum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8375

708-5_5b

20-07-1841

Kool G. te Pietersburen staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6709

36 deel 1

blz. 10

16-01-1822

Kool G. te Yerzeke, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8386

949/6-5

Kool G. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

9181

2030

25-11-1915

Kool Gerrit te Utrecht, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)

6028

827

20-11-1817

Kool Harmen staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Alkmaar de heer Z. van Foreest  Jaar 1817 (3)

6871

22-03-1825

11/1-C

Kool Hedze Jans te Tietjerksteradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Kool Hendrik, 331 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Kool Jan, 85 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9180

420

05-03-1915

Kool Johannes,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

8257

69/20, 2

nr.  134

20-01-1840

Kool Kornelis de weduwe St. Johannesga  zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

8257

69/20, 2

nr.  134

20-01-1840

Kool Kornelis de weduwe St. Johannesga  zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

6418

248-A

 10e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Kool Kornelis Lammerts te St. Jansga (Johannesga) wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Kool Lammert Jans 179 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

3589

15-A t/m/ 17

17-03-1842

Kool Lieuwe Klazes---- Kat Anne Jochems te Hindelopen hij is de aannemer geworden voor de verbouwing van de hangebrug buiten de Oosterpoort van Sloten voor de prijs van f. 3870.-  met een borgstelling van Kool Lieuwe Klazes enz. jaar 1842 (10)

9182

284

09-02-1916

Kool Lieuwe,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6633

1396

09-11-1814

Kool Lukas ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W.  Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)

6633

1396

09-11-1814

Kool Lukas ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W.  Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)

6242

90

04-02-1814

Kool Pieter zijn weduwe te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

3698

A-12

08-10-1828

Kool Rommert D., wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5) dossier (11)

6406

175-1+8-9

09-04-1816

Kool v.d. Marten Joh’s staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

8197

697-3

09-07-1839

Kool van der Jurjen Johannes  een aantekening van de Grietman van Tietjerksteradeel dat zijn onderstands domicilie is te Burgum enz. jaar 1839 (2)

6250

983

15-10-1814

Kool van Harmen S. Hij word vermeld als Debiteur  op de staat van Schulden van de Gemeente Makkum over de jare 1807 t/m 1811 enz. enz. wegens geleverde enz. enz.Jaar 1814  (11)

6624

187

25-01-1814

Kool van Heerens  W. B.---- Blocq van Scheltinga  Daniel de, ondertekend een brief  als Schout van de Gemeente Mildam dat hij zijn post heeft geconstitueerd heeft en verzoekt aan te stellen tot Secretaris Kool van Heerens  W. B. openbaar Notaris te Heerenveen tevens voor te dragen Schotanus Jelle Klazes Lid der Raad dezer Gemeente teneinde bij zijn afwezigheid hem te vervangen   jaar 1814 (3)

6624

188

25-01-1814

Kool van Heerens  W. B. openbaar Notaris te Heerenveen wordt voorgedragen tot Secretaris van Sint Johannesga  door  Greveling H. de Schout van deze gemeente tevens Veen van der Sijtze Geeukes lid van de raad dezer gemeente teneinde bij zijn afwezigheid hem te vervangen   jaar 1814 (3)

6054

63 blz. 43, 47, 51, 52, 60, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 81, 82

27-01-1820

Kool van Heerens  Wesselius  Balster,  Koper van een perceel (  ten negende na perceel 12)  ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92 )

6086

867, 1,

11-12

17-09-1822

Kool van Heerens  Wesselius Balster  Openbaar Notaris en Secretaris te Heerenveen en Lid van het Collegie van Regenten van de gevangenis te Heerenveen enz. enz. jaar 1822 (5)

8309

1107-17,10

09-11-1840  

Kool van Heerens H. J. W.  staat vemeld in een document Rustende Schutterij er wordt vermeld dat hij sinds drie jaar geen verblijf meer houdt in Schoterland jaar 1840 (4)

8356

303-22, 3              25-03-1841

Kool van Heerens Hendrikus Johannes Wilhelmus te Schoterland  staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4) document (9)

6019

119

24-02-1817

Kool van Heerens Hesselius Balster hij is benoemd als lid van het College van Regenten voor de Gevangenissen te Heerenveen. i.p.v. Munniks Hendrik (overl.) jaar 1817  (1)

5997

209

07-03-1815

Kool van Heerens W. B.  ---- Blocq van Scheltinga  Daniel de, Schout van de Gemeente Mildam te Brongerga , Coehoorn van Scheltinga Menno Vrederegter van het Canton Heerenveen, Bergh van den Giel Cornelis plaatsvervangend Vrederegter van Heerenveen en Pieterzen Siebe Pieters van beroep Koopman de drie laats genoemde te Heerenveeen  dat zij op den 23e december ten overstaan van de heer Kool van Heerens W. B.  kopers geworden zijn van zekere huizinge en erve genummerd 30 enz. enz. de eerste 4 ondertekenen dit document jaar 1815 (3)

6301

316-2       01-07-1822

Kool van Heerens W. B. Notaris te Heerenveen, een Rekeningen en verantwoording door hem gemaakt betreffende de likwidatie der zaken van het voormalige District Engwirden waar in voorkomt Nauta R.O.als schuldenaar , en als schuldeisers Jong de Klaas Jr. te Gersloot, Wal van der Klaas Roelofs , Cannegieter R. J. wed. Nauta R. O. overl. 26-11-1811,  Jager Barteld Popkes, Vuur Johannes Hendriks, jaar 1822 ( 17)

6097

730

06-08-1823  

Kool van Heerens Wesselius Balster ,   hij neemt het kantoor waar van de ontvanger  te Heerenveen  vanaf 28 juli enz. enz. jaar 1823 (1)

6018

66

28-01-1817

Kool van Heerens Wesselius Balther, Kon.Notaris te Heerenveen is zeer geschikt om de post als bij het Collegie van Regenten over de Gevangenissen in het Arr. Heerenveen i.p.v. de afgetredene de heer Munniks Hendrik enz. jaar 1817 (1)

8384

908/11

14-09-1841

Kool van Heerens, Hendrikus Johannes Wiehelmus kandidaat Notaris te Rijswijk kanton Heusden Noord Braband , een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij  verzoekt hem te ontslaan zodat hij een functie in Heerenvaan kan aannemen enz. jaar 1841 (2)

6016

673

05-11-1816

Kool van Herens W. B. secretaris te Leeuwarden  Onderwerp; belastingen jaar 1816 (1)

6286

50 / 49

18-12-1817

Kool W. B. ---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden, tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809  , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen       jaar 1817 (33)

6294

375-13

17-05-1819

Kool W. B. betaald fl. 480.37 wegens verkocht Kaphout, komt voor  in een document Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (8) dossier (24)

6294

375-24

17-05-1819

Kool W. B. Hij tekent mede het document genaamd , Geextraheert uit het Pastorie Rekening Boek der Hervormde gemeente Nieuwehorne  cum annex verder zit er in dit dossier een Staat der Bezittingen (veel Zathes en Landen)  inkomsten, uitgaven en Schulden van de Pastorie-beurs van Nieuwehorne cum annex enz. enz. wordt ook in vermeld Kleistra A. J. als administreerende Pastorie Voogd, enz. jaar 1819 (9) dossier (24)

6626

439

26-03-1814

Kool W. B.---- Jong  de C. C. (Claas Clazes) Schout van de Gemeente Tjallebert Ondertekend een brief betreffende  de kopij brief = aanwezig van de te overleggen de Floreenpligtigen ingezetenen van het voormalige district  Aengwirden enz. in de kerk bijeengekomen en Na ter presentatie van den Veldwachter Ros Tjeerd Christiaan verder de Kerkvoogden van Tjallebert en Gersloot en voorts de personen van Brouwer Wijtse Tjeerds , Vries de Jouke Geelen,  uit het midden der vergadering gecommitteerd deze brief is ondertekend (in Copy) door Eekma K., Niks Berend Jakobs, Vries de Jouke Geelen, Meester R. Jakobs, Kool W. B. en Barbier C.  jaar 1814 (7)

6830

6-A

15-01-1824

Kool W. B. medelid van het Collegie van Regenten over de gevangenis te Heerenveen opend twee gezegelde briefjes voor de aanbesteding in het onderhoud van de gevangenen in de gevangenis alhier en het is gebleken dat Volmuller J. J. H. was geschreven 25 cents per enz. en Huttinga S. K. veerig cents enz. met een lijst van de te leveren goederen ondertekend door Nauta G. B. en Vierssen P. O. van, enz. jaar 1824 (8)

6263

1074

14-11-1815

Kool W. B. van beroep Notaris, ---- Cats  Jentje Ezn. Ontvanger der Registratie te Heerenveen  geeft met eerbied te kennen in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat hij ter vinding van het tekort der gemeente Heerenveen is aangeslagen voor f. 50 maar dat hij vind volgens bijgaande verklaring dat hij maar de helft hoeft te betalen enz. enz.  ook aanwezig in dossier een Kennisgeveing dat hij betalen moet en een Extract uit de reparartitie van hemzelf en een  Extract uit de reparartitie met  van ander aangeslagenen zoals Jaconis Hendrik van beroep Bakker, Kool W. B. van beroep Notaris, Haeften van Jacobus van beroep Regter, Haeften van B. C. G. van beroep Postmeester, Mollema Wobbe M. van beroep Gortmaker enz. jaar 1815 (6)

6286

116

21-01-1818

Kool W. W. een Missive van den 10e dezer een ambtelijk stuk betreffende oude districts administratie    enz. jaar 1818 (3)

6285

1254

20-12-1817

Kool W.B.  Secretaris van Schoterland  Onderwerp; request van  Paasloo Hendrik Pieters een het requistreren van een ingeleverde verrekening van Paasloo Hendrik Pieters wegens rijden met Militair enz. enz. tevens een besluit op dit request enz. jaar 1817 (3)

6862

7-A + 8-A

15-12-1824

Kool Wesselius Balster Notaris te Heerenveen, een schriftelijke aanmaning om de boete van 94—50 te betalen enz. 1824, jaar 1824  (10)

6242

82,1-7a+11               07-02-1814

Kool Wesselius Balster Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens een verzoek tot enz. beslissing op zijn request betreft de aanslag voor belastingen enz. jaar 1814 (12)

6242

82,1-7a+15               07-02-1814

Kool Wesselius Balster, Notaris, komt voor op een document Repartitie van vijfduizend en 45 Franken  waarop de personele omslag enz. enz. jaar 1814 (10)

6299

 

419

27-02-1815

Kool. W. B.  ---- Oostenbroek Nauta  R.  gewezen district secretaris wordt met dit document door de Notaris Kool. W. B.  te Heerenveen Gechargeerd enz. een brief van  Coehoorn van Scheltinga Menno door hem ondertekend  betreffende een obligatie enz.  jaar 1821 (5)

6671

54 blz. 16

22-01-1818

Koolhaas C. te Middelburg Predikant Classis van Middelburg wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 11

22-01-1818

Koolhaas C. te Middelburg Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 12

04-01-1819

Koolhaas C. te Middelburg wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6655

399 blz. 4

29-08-1816

Koolhaas C. te Middelburg, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6623

42

07-08-1813

Koolhaas Thomas Willems, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

43

07-08-1813

Koolhaas Thomas Willems, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Koolhaas Thomas Willems, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6276

1102-2

18-12-1816

Koolhaas Willem moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6247

609-K-v

14-07-1814

Koolker D. . een rekening terzijne voordele wegens Huur enz. jaar 1814 (2) totale dossier Douaniers (28)

8199

729/5, 290

Bladz. 18-v

17-07-1839

Koolman G. te Heeg is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8199

729/5, 290

Bladz. 27-v

17-07-1839

Koolman G. te Heeg is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8350

171-1

19-02-1841

Koolman Gerrit geboren 11-12-1818 te Heeg, de Voogden van de Stads Armekamer hebben hem in onderstand moeten nemen en dat zij een geboorteakte van hem willen omdat de Armvoogden van Heeg zwarigheid maken om te betalen en dat hij een zwervend leven dat hij leidde desselfs kinderen op onderscheidene plaatsen zijn geboren zoals te Zuiderwolde. te Sloten, te Koudum en Surhuisterveen en twee dezer kinderen zijn overleden te Koudum en Rottevalle enz. jaar 1841 (3)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Koolman Jan G., 76 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Koolman Jan G., 90 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6302

62

07-02-1823

Koolman Jan Hendrik Gerrijts  ,  hij wordt  vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan  in den jare 1822 met in diverse kolommen de vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823  (7)

6302

62

07-02-1823

Koolman Joach Christinus Gerrits ,  hij wordt  vermeld op de staat van verschuldigde gelden aan het Plaatselijk Bestuur van Dockum voor terugbetaling van Verplegingskosten ten behoeve van gevangenen gedaan  in den jare 1822 met in diverse kolommen de vermelding van zijn laatste woonplaats , de oorzaak van in Hegtenis houding, datum arrestering, datum loslating of vertrek en Montant van de geleverde eetwaren enz. jaar 1823  (7)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Koolman Joach G., 140 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Koolman Joach G., 250 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Koolman Joach G., 285 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Koolman Joach G., 75 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Koolman Joach, 91 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

8384

904/9

13-09-1841

Koolman Joannes Gregorius Onderwerp; verandering van woonplaats van de schutter jaar 1841 (1)

6303

5

05-12-1823

Koolstra Geert Gales is één van de drie gedeserteerden uit het Bedelaarsgesticht te Ommerschans en deze zijn gearresteerd en teruggebracht enz. enz. jaar 1823 (3)

6303

538

08-11-1823

Koolstra Geert Gales, wordt vermeld op een document genaamd Opgave der voorgevallen  Mutatien  in het personeel = bewoners in de Ommerschans aanwezig zoals gedeserteerd en in Ommerschans geborene , voor zoo verre de provincie Vriesland betreft loopende voor de maand September 1823 enz. jaar 1823 (2)

9180

1054

05-06-1915

Koolstra Hendrik Joh. ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Koolstra J. Olffers 583 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-C 1e bat

9e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Koolstra Jan Olfers *  Isum (Irnsum) staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

9182

24

06-01-1916

Koolstra Wybe,  Komt voor op een  document (blz.1)   der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

8207

898-17

30-08-1839

Koolzaat Pieter * 19-11-1816 Willemstad , Fuselier 5e Afd. Infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  tot  vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)

6258

574

07-06-1815

Koon  & Smeding, Hij heeft geld tegoed  van  (met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)  en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz.  jaar 1815 (3)

6281

491-12

11-04-1817  

Koon en Seidel ontvangt betaling voor advertentien in de Friesche Courant gedurende 1811 staat vermeld op de Rekening van het geen door en Secretaris Liquidateur van het voormalige district Franekeradeel ten behoeve van hetzelve is ontvangen en uitgegeven van en met den 1e januari 1811 tot en met den 31e juli 1813 enz. jaar 1817 (6)  dossier (17)

6252

1196

08-12-1814

Koon en Smeding---- Smeding en Koon te Leeuwarden voor Couranten, hij staat als crediteur op de Staat en Opgave der Agterstallige schulden ten laste van de Gemeente Oudwoude  enz. jaar 1815 (4)

6242

112

17-02-1814

Koon en Smeding, wegens jaarabonnement voor de jaar en dagbladen staat vermeld in een document van uitbetaling voor genoemde zaken enz. voor de Gemeente Sint Anna Parochie jaar 1814 (3)

6647

36

15-01-1816

Koon J. F. geboren en wonende te Leeuwarden geeft zeer onderdanig te kennen aan Zijne Majesteit dat hij geemploijeerd is eerst bij de Heer prefect en naderhand bij de Gouverneur en wil graag geplaatst worden enz jaar 1816 (5)

6394

356

22-04-1815

Koon J. S. een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje  waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig heeft laten inschrijven in het register in Leeuwarden  om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers  en als zodanig geformeerd te worden maar enz. jaar 1815 (2)

6395

459

11-05-1815

Koon J. S. staat in een document aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden enz. dat hij samen met  20 anderen ondertekend betreffende het goed ontvangen gunstige Appointement van den 1 mei j.l.  om zig te mogen formeren tot ene Compagnie Jagers te voete enz. jaar 1815 (2)

6283

854

14-08-1817

Koon J. S. te Leeuwarden schrijft een brief en ondertekend deze en dit  heeft te maken met zijn>>>   requeste tot bekoming van betalen van pretensie op deze Stad Franeker wegens het plaatsen van advertentien in de Vriesche Courant van den jare 1811 enz. enz. en dat hij als gelastigde van zijn vader Koon M.  geen pretensie heeft over 1811 enz. enz. jaar 1817 (2)

5985

191

16-03-1814

Koon J. S. van beroep Klerk----Bergsma E. H., en Sminia van H.  dit document is een Declaratie van beide genoemde in de functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen e.a.van geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3)

6395

399

29-04-1815

Koon J. S. zijn naam staat onder de  navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij wonende te Leeuwarden dat hij bij besluit van 13e j.l.  aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij  officier is geweest bij de Lanciers  ook aanwezig een verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)

6282

780 ½

16-07-1817

Koon J. S., op zijn requeste tot bekoming van betalen van pretensie op deze Stad Franeker wegens het plaatsen van advertentien in de Vriesche Courant van den jare 1811 enz. enz. en dat hij als gelastigde van zijn vader Koon M.  geen pretensie heeft over 1811 enz. enz. jaar 1817 (1)

6000

575

16-06-1815

Koon Joh’s Seydel en Ladenius Hendrik Joh’s een brief van de secr. van Binnenlandsche zaken waarin er wordt herinnerd aan het verzoek van beide enz. jaar 1815 (1)

6000

547

07-06-1815

Koon Johanes Seydel----Ladenius Hendrik Johannes ,  een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp ;  betreft het behoud van zijn tractement jaar 1815 (3)

5984

125,

125b-1v

16-02-1814

Koon M. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)

5984

125, 125b-10

16-02-1814

Koon M. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)

5984

125, 125d-1

16-02-1814

Koon M. , staat vermeld in een document van Onbetaalde Posten welke in den loop van den jare 1811 – 1812 – 1813 ter noodzakelijken dienst van het Tribunaal ter eerste Infrantrie te Sneek zijn aangekocht jaar 1814 (7)

6282

780 ½

16-07-1817

Koon M.---- Koon J. S., op zijn requeste tot bekoming van betalen van pretensie op deze Stad Franeker wegens het plaatsen van advertentien in de Vriesche Courant van den jare 1811 enz. enz. en dat hij als gelastigde van zijn vader Koon M.  geen pretensie heeft over 1811 enz. enz. jaar 1817 (1)

6254

126-5 en 9

16-01-1815

Koon M.---- Smeding D. K. en Koon M. Boekdrukkers te Leeuwarden, Rekening en verantwoording van het Kerkpastorie  en Schoolbestuur  van den Dorpe Burum over den dienst van den jare 1812, 1813 en 1814  geadministreerd door de Kerkvoogd Wiersma Cornelis enz. jaar 1815  (10) (dossier 15)

6259

709

13-07-1815

Koon M.---- Smeding D. R. & Koon M. te Bergum, hij heeft wegens advertentien een rekening gestuurd van een tegoed aan de Schout van Bergum enz. jaar 1815 (2)

5995

79

31-01-1815

Koon M.---- Smeding D. R. en Koon M. de Ontvanger Generaal schrijft in een document dat hij tot zijn verbazing vorig jaar een rekening heeft ontvangen van de 2 genoemde personen voor advertentieen in de Leeuwarder Courant waarvan hij dacht dat deze gratis waren enz. jaar 1815 (2)

6255

220

01-03-1815

Koon M. voor advertentieen in de Leeuwarder Courant,  ,  staat op een document genaamd: Specifique opgave  van kosten bij gelegenheid ter vervulling van de vacante post van 2e  schoolonderwijzer te Workum enz. jaar 1815 (2)

6252

1179-61

08-11-1813

Koon M. wegens advertentieen in de kranten,  hij komt voor  op de Rekening van Inkomsten en Pretensien, Caserneringen en fournituurgelden Scheep en Wagenvragten van Militairen,  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Koon Marius, 429 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6623

159-160

08-01-1814

Koon Mathijs---- Smeding Doeke Ritskes en Koon Mathijs van beroep Drukkers en Uitgevers van het Dagblad voor het Departement van Vriesland thans als ouds bekend onder de naam van Leeuwarder Courant het betreft het abonnemetsgeld en de tarieven voor advertenties enz. jaar 1814 (2)

6095

560

28-06-1823 

Koon Matthijs  54 jaren  Brger der stad Leeuwarden. Onderwerp: dat hij in de jaren 1911 een Vriesche krant heeft uitgegeven waarvan hij zijn gezin van kon onderhouden maar  hij werd door de toenmalige heerser de fransche keizer hier uit ontzet enz. enz. en zijn compagnon Smeding D. R. benoemd en aangesteld werd tot drukker en uitgever van eener Leeuwarder Courant  enz. enz. jaar 1823 (5)

6086

873

20-09-1822

Koon Matthijs  Burger en wonendete Leeuwarden geeft te kenne dat hij in de jaren 1811 gedrukt en uitgeeven heeft  eene vriesche courant waarvan hij kon leven met zijn gezin maar toen de Fransen kwamen werd ontzet  en hij werd schadeloos gesteld enz. enz.  er worden verder genoemd zijn compagnon  Smeding D. R.   en de weduwe van Smeding die een rechtzaak aanspant en haar advocaat Metz P. J.  enz. enz. en verzoekt nu een baan als ambtenaar  jaar 1822 (5)

6628

751

06-06-1814

Koon Matthijs mede drukker en uitgever van de Leeuwarder Courant geeft in een document aan de Gouveneur van Vriesland met alle eerbied te kennen dat hij van zijn jeugd af aan opgelegd is tot het redigeren, drukken enuitgeven van een dagblad en als zodanig tevooren in Holland enz. en datb hij omtrent twintig jaren uit hoofde van familiebetrekkingen en zijnde met een Leeuwarder vrouw gehuwd enz. dat onder het Fransche juk  de vrijheid der Drukkers beperkt is enz. verder genoemd in dit document; zijn wijlen Compagnon Smeding Doeke Ritskes en de erven van Wijlen Ferwerda Abraham enz. jaar 1814 (4)

6088

1090

18-11-1822

Koon Matthijs, het antwoord op zijn request dat hem wordt vrijgelaten om bij vacatures van posten waartoe hij de benodigde bekwaamheden enz. Jaar 1822 (1)

6241

13

09-01-1814

Koon---- Romar D. Boekenverkoper te Franeker, hij ontvangt een betaling voor het plaatsen van  enz. en  aan de Heren Smeding en Koon voor het plaatsen van enz. en  aan Koopal J. C. enz. enz. jaar 1814 (3)

6413

21

16-01-1817

Koon T. S. ---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag  van IJpeij L. een naamlijst der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor  de vacature wegens het ontslag van  IJpeij L. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)

6028

810

13-11-1817

Kooning Geert Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

6418

255-B

01-06-1817

Kooning Sietzes 154 Makkum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

3622

A-10, 2

blz. 2

register 9170

15-03-1873

Koop Auke Wijbes, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-6

blz. 2

12-01-1858

Koop Auke Wijbes, wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

3622

A-9

blz. 2

24-03-1868

Koop Auke Wijbes, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10, 1

blz. 2

register 9168      22-02-1873

Koop Auke Wijbes, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-3

blz. 2

05-01-1848

Koop Auke, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 2

31-12-1852

Koop Auke, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

8372

636-10

30-06-1841

Koop Cornelis, Fuselier 9de afdeeling infanterie * 22-09-1807 Hillegom,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6418

255-A

00-05-1817

Koop Gose 375 is zijn volgnummer en Diepenheim zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8369

593/23

18-06-1841

Koop Herman komende van Hanover:  Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij  te Marssum onderhoud hebben genoten met meerdere gegevens jaar 1841 (4)

9187

1787-A

05-12-1918

Koop Hnedrik, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6257

410-11

28-04-1815

Koop Klaas Senior Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

9180

420

05-03-1915

Koop Klazen,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8285

615-2, 8-1

19-06-1840

Koop P. S. te Veenwouden wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Dantumadeel als degene naar wie Wijn en Sterke Drank is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 8

Bladzijde 2

26-09-1839

Koop P? te Veenwouden, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6257

410-11

28-04-1815

Koop Pytter Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6418

255-BB

01-06-1817

Koop Remmert Wiebes 579 Oudwoude is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Koop Rudmer 25 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Depot Compagnie  wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

9187

1787-A

05-12-1918

Koop Sijbren, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6257

410-11

28-04-1815

Koop Sybren Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Koopal  R. te Arum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

6626

487  blz. 12

07-04-1814

Koopal Albert Cornelis wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

8375

708-5_25b

20-07-1841

Koopal C. S. te Engelum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Koopal C. S. te Engelum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Koopal C. S. te Menaldumadeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/6

25-09-1841

Koopal de weduwe Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Anna Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 )

6626

487  blz. 10

07-04-1814

Koopal Doekele Reimers wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

8379

806-6

17-08-1841

Koopal Harmen Siedses staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel Kommanderende het reserve Bat. Van het 3e Regiment Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van hen die in de afgelopen maand het regiment hebben verlaten enz. jaar 1841 (4)

8214

1028/12

08-10-1839

Koopal Harmen Siedzes 49 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

6241

13

09-01-1814

Koopal J. C.---- Romar D. Boekenverkoper te Franeker, hij ontvangt een betaling voor het plaatsen van  enz. en  aan de Heren Smeding en Koon voor het plaatsen van enz. en  aan Koopal J. C. enz. enz. jaar 1814 (3)

6383

80     

23-04-1814

Koopal Jan G. te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6380

1

31-01-1814

Koopal Jan Jilly Hij is samen met 47 anderen, uitmakende der zoogenaamde Nationale Garde te Leeuwarden ondertekenaar van een document betreffende dat zij door de Franschen Keizer een derzelve onderhoorig bestuur willekeurig ten onze laste gelegd en nog onzer schouderen drukt, hoe veelen onzen zuchten enz. enz. ook al dat er naar Delfzijl moeten en zij hun gewoon bedrijf zien ten agteren gaan enz. jaar 1814 (3)

9190

127

13-01-1920

Koopal Janke  ---- Schouwstra Abele  geb. 16 Mei 1863 Leeuwarden z. v. Schouwstra Wytze en Schouw Fokje, en Jasper Pietje geb. 21 Maart 1870 Sneek d.v Jasper Pieter en Koopal Janke  zijn handtekening komt ook voor , twee geboortebewijzen zij verzoeken vergunning om hun woonschip Hoop op Zegen als Woonboot te mogen gebruiken in Franeker, het schip voldoet niet etc. etc.  jaar 1920 (18)

6081

436

29-04-1822

Koopal Joh. ---- Giezen van , Landmeter, onderwerp; vaststeling van de grenzen  en het bezwaar van de zetters van St. Annaparocie en Vrouwenparochie  met een tekening erbij waarop de namen van de aangrenzende eigenaren en de bepaling waar de boerdrijen staan,  Toerenburg,  Haren van en Comp. , Brouwer K. G. de weduwe , Dokter J. de weduwe, Zwager J. D.,  Koopal Joh.,  Siderius D. D. de weduwe ,  Tanje D. D. , Aderhout,  Rinsma F. F. , Kuiken B.,  Gorter J. J.,  Wal de F. E. & Comp.,  Vries de T. K.,  Kuur K. P., enz. enz. jaar 1822 (7)

8380

833-2

24-08-1841