Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

Ď Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,Samensteller van deze Index

5672

45

18-06-1891

KramerJ. R. .te Kootstertille metde Stoombootď Kootstertille Ēhij wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde Staten Van Friesland verleende vergunningen tot het varen met Stoomboten of het Slepen van Vaartuigen en Houtvlotten met Stoombooten op de Provincialevaarwaters enz. enz.jaar 1891 (6) dossier (13)

5664

274-a, 2

28-02-1918

KramerR.Kootstertille Schip de Kootstertille,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

6628

825 blz. 2>

23-05-1814

Kramer Ö.? en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

6385

1

30-06-1814

Kramer Ö.? in de Sacramentstraat staat vermeld op een tableau van den President Burgemeester van Leeuwarden enz. ingevolge aanbesteding van 800 paren schoenenmet 5 kolommen info, bv. Hoeveel paar de schoenmaker heeft geleverd enz. jaar 1814 (2)

6379

16

05-01-1814

Kramer Ö.? staat op een lijst met de biedende lieden voor de levering van 300 lange witte broeken, 100 capotten, 350 linnen fourage zakken en 350 paar wollen mans kousen met bedragen per stuk en totaal enz. jaar 1814 (2)

9186

374

04-04-1918

Kramer Adolf, komt voor op eendocument aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)

9725

Deel 2

02-03-1894

Kramer Ameland Kapitein op de Erasmus komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandschezeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,met 6 kolommen info. jaar 1894(2)

8195

661/17, 268

28-06-1839

Kramer Amsd. Heerenveen Kweekschool Voor de Zeevaart, jaar 1839

8377

754/6-3

02-08-1841

Kramer Anne Fokkes Lourens te Zwaagwesteinde------ Hij staat op een Generale lijst Departement der ontvangsten der taxatien van onroerende goederen en eigendom enz. enz. jaar 1841 (3)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Kramer Antje, 367 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Kramer Antje, 53 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen,(48)

3699

A-39

15-02-1834

Kramer Antjen Jans onecht kind van Kramer Trijntje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezondenmet 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

6284

1099 blz. 5

31-10-1817

Kramer Arjen Pieters, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 15e November 1814 , 2-B nr. 1124 van den Dorpe Balk en nu in dezes jaar een achterstallige schuld van f. 1032,69Ĺ over de In en Opgezetenen van het Dorp Balk met zijn beroep en het bedrag wat voormelde moet betalen enz. enz.,jaar 1817 (4) dossier (8)

3701

5-D

nrs. 7-15

10-02-1842

Kramer Auke Freerks, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

3701

5-D

laatste lijst

10-02-1842

Kramer Auke Freerks, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

3701

5-C

06-02-1839

Kramer Auke, wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10)

3700

5-B

06-02-1836

Kramer Auke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezondenmet 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4)

3700

5-C

04-02-1837

Kramer Auke, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

3700

5-C

04-02-1837

Kramer Auke, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

5664

1

10-05-1900

Kramer B. Bergum Schip de Veehandel,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5663

45

20-04-1899

Kramer B. Bergum Schip de Veehandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

5672

140

17-06-1897

Kramer B. J. & Werf van der M beide te Bergum eenverleende vergunning (Blauw)tot Varen en Sleepen in Friesland met de ďVeehandel II ď met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1897 (1)

5664

29, 16

16-04-1903

Kramer B. Schip de Veehandel II,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5663

15

30-03-1898

Kramer B. Schip de Veehandel, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898

8375

708-5_17a

20-07-1841

Kramer B. te Koudum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwoldeondertekend namens de Grietman NautaG. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten vanWijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.3>>

27-08-1839

Kramer B. te Koudum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9921

22††††††††††††† 20-10-1882

Kramer B., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneelin Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6861

48-A

08-12-1824

Kramer Bauke , Landbouwer te Koudum, Een transactie van een bekeuring om vervolging te voorkomen wegwns een gslacht varken enz. 1824, (2)

6082

443

01-05-1822

Kramer Bauke hij is borg voor; Boer de Sijs Cornelis te Koudum Hij pachtlandop de Koudumer Slaperdijk in de gemeente Hemelumer Oldephaert enz. met vermelding van Rendement voorgaande verpachting, tegenwoordige taxatie en rendement laatste verpachting enz. jaar 1822 (3)

6082

443

01-05-1822

Kramer Bauke te Koudum Hij pachtlandop de Koudumer Slaperdijk in de gemeente Hemelumer Oldephaert enz. met vermelding van Rendement voorgaande verpachting, tegenwoordige taxatie en rendement laatste verpachting enz. jaar 1822 (3)

8383

883/23

07-09-1841

Kramer Bauke te Koudum onderwerp; van hem aangevoerde koeien afkomstig van Noord Holland en alle volkomen gezond verklaard jaar 1841 (2)

6867

11-02-1825 10-A en Bijl. 10-d

Kramer Bauke te Koudum, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief wegens aanslagen in de Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (24)

8257

70/1, 17

21-01-1840

Kramer Bauke van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde Taconis, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

8384

908/5

14-09-1841

Kramer Bauke, ----- Mossel W. Veearts van de provincie Friesland,Boersma Lieuwe Simons, Kramer Bauke , Tromp Rintje Klazen, Wanders Dirkallen veehouders; onderwerp de gezondhied van hun koeien enz. jaar 1841 (2)

8379

797-21

14-08-1841

Kramer Bauke,----Hottingavan Willem Hanses,beurtschipper van Sloten opAmsterdam, Onderwerp ;het verschepen van 22 runderenkomende van de Beemster veemarkt enz. enz. verder de gevreesde longziekte enz. enz. de koeien zijn van de navolgende personen,Boer de Bouwe Sybrands kastelein te Sondel, Tromp Rintje Klazes Landbouwer te Nijemirdum, Wanders Dirk Landbouwer te Nijemirdum, Jong de Douwe koopman te Sloten bij Amsterdam,worden verder nog genoemd Goot van der Bauke te Sondel, Gerrits Hendrikin de wouden achter Balk,Geerts Harmente Amsterdam , Boersma Lieuwe Simons kastelein en koopman te Workum, Schubard Johannes schipper , Kramer Bauke,†† Koopmans Ulbe Alberts te Oosterzee,jaar 1841 (7)

9465

Deel 2, 89

13-02-1854

Kramer Beint te Harlingen, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Harlingen, hijwordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoerte Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding vano.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1854 (8)

5666

6

11-06-1897

Kramer Benedictus Suameer Machinist Dienst Bergum naar LeeuwardenSchip de Bergum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (5)

5666

Jaar 1897

akte 6

Kramer Benedictus---- Werf v.d. Minne,Veen v.d. Andries en Kramer Benedictus Ondernemers van de Bergumer Stoombootdienst maken in een advertentie beend de dienstregeling zal aanvangen 11 Juni vanBergum naar Groningenen van Bergum naar Leeuwardenook vermeld met de tarievenen vertrektijdenenz. jaar 1897 (5)

6258

627-5

21-06-1815

Kramer C. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Kramer Coenraad, 330 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6081

377

13-04-1822

Kramer D. ,Onderwerp het geringe salaris en getuige taxe uit sílands kas enz. een stukwat gaat over getuigenissen en gerechtelijke zaken ook wat de functionaren wel en niet mogen doen Jaar 1822 (2) ( dossier 12)

8280

526-1, 6

22-05-1840

Kramer D. C. de weduwe te Sint Jacobi Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildtingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met8 kolommen o.a. de woonplaatsvan de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840(6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland(123)

8375

708-5_6

20-07-1841

Kramer D. C. de weduwe te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 6-1 19-06-1840

Kramer D. C. de weduwe te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

6864

15-A

13-01-1825

Kramer D. J. een procesverbaal van Bekeuringopgemaakt tegen hemten zake zijn bedrijf als Inlandsche Kramer uitoefende in een overdekte stal terwijl hij is gepatenteerdvoor een onoverdekte stal enz. enz. hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.jaar 1825 (3)

8280

526-1, 1

22-05-1840

Kramer D. P. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland(123)

8380

833-2

24-08-1841

Acht-

†† karspelen

Kramer D. P. te Buitenpost staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijstenmet de namen vande uitvoerders(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 1

Bladzijde 2 26-09-1839

Kramer D. P. te Buitenpost, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

5662

1

17-03-1882

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-03-1882

5662

101

01-04-1881

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881

5662

16

26-04-1883

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883

5662

20-B

00-00-1885

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 00-00-1885

5662

270, 81

24-04-1884

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884

5662

29

01-04-1885

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885

5662

38

27-04-1882

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882

5663

1

66 =Minuut

18-04-1889

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889

5663

1

32 =Minuut

19-04-1888

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888

5663

17 + 2

08-04-1897

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897

5663

44en 1

17-04-1890

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890

5663

142, 1

16-04-1891

Kramer de erven van Rinze Joons van Kootstertille het Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891

8359

372-13

16-04-1841

Kramer Dirk Joukes de weduwe van beroep Varken en Schapen Slagter in den Dorpe Lekkum staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door haar ondertekend enz. jaar 1841 (30)

6034

395

30-05-1818

Kramer Frans, Koekkramer, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelenaan te wenden om enz.. jaar 1818 (4)

3580

27-b, f

12-08-1845

Kramer G. E. hij ondertekend het navolgende dossier>>Hebbes Hebbe c.s. Trekschippers Leeuwarden. op Harlingen vice versahoudende beklag over het door den Burgemeester en Wethouders der stad Harlingen dat 13 Maart 1845 genomen enz. enz. dat zijn beklag is ingewilligd om de 4 uur smiddags enz. enz. verder dat de concessie van Hoften van Marten voortaan gerekend zal worden te zijn verleend ten name van Hebbes Hebbe, Jorna Gerben alle trekschippers van Leeuwarden op Harlingen enz. jaar 1845 (20) dossier (48)

8223

1199/11,254

23-11-1839

Kramer G. Friesland Kapitein op de Koophandel, 23-11-1839

8197

700-20

09-07-1839

Kramer G.---- Harmens & Zoonen te Harlingen Zeehandelaars, aldaar dat op heden in Terschelling is ingeklaard het Nederlandsch Tjalk Schip de De Koophandel met als Schipper Kramer G. gekomen van IJrmout met als lading enz. jaar 1839 (3)

8308

1070-8

365-407

28-10-1840

Kramer G. te Longerhouw staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6246

560

27-06 -1814

Kramer G., ---- Steijenga Popke Anes (wordt in de brief vermeld als Steiginga) Huisman te Koudumn, een brief waarin hij o.a. vermeld: dat hij Walgeld moet betalen omdat hij in en uitlaad op de Symkewal maar dat hij weigerd dat te betalen omdat algemeen bekend is dat hij daar van is vrijgesteld, terwijl op de 23e dezer Jeremias Rein die zegt Substitute Veldwachter te zijn die waarschijnlijk op klachten van Walters Johannes pagter van dat walgeld enz. enz.tevens aanwezig een getekende verklaringvande ingezetenen Steigenga S. Freerk, Kramer G., Berg de A. J. C. , Pieters Eelke (achternaam onduidelijk) en Wouda N. A. dat het zeer bekend is dat de bewoners van de Grote straat sedert heugende tijden vrijdom hebben genoten van walgeld enz. enz. jaar 1814 (8)

6838

10-A

31-03-1824

Kramer Gerrit S.†† Een Procesverbaalvan Bekeuring , Een gesloten transactie, om een vervolging betreffendeeen procesverbaal te voorkomen,jaar 1824 (2)

8364

498/10, 6

21-05-1841

Kramer Gerrit staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Bolswarddie Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

8308

2086-14

01-11-1840

Kramer Gerrit staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

††††††† madeel

Kramer H.te Marssum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijstenmet de namen vande uitvoerders(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

6633

1455

05-11-1814

Kramer H.---- Eschauzier P. (Pierre) Schout van Terschelling ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens de Kerkmeesteren van Westerschelling geauthoriseert tot den verkoop van eenige effecten voor de beatling van den predikant enz. ook aanwezig een brief van de Kerkmeesteren Rens Jacob en Kramer H. waaronder de naam Zwaal Reijn staat jaar 1814 (2)

5664

A.7

Bijlage 16

25-04-1912

Kramer H. H. Joure Schip de Libra I,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5664

3, 5

20-04-1916

Kramer H. H. Joure Schip de Libra I,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5664

12

17-04-1913

Kramer H. H. Joure Schip de Libra I,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5664

27, 4

16-04-1914

Kramer H. H. Joure Schip de Libra I,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

5664

162, 16

27-02-1917

Kramer H. H. Joure Schip de Libra I,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

5664

274-a, 16

28-02-1918

Kramer H. H. Joure Schip de Libra I,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

5664

A.7

Bijlage 16

25-04-1912

Kramer H. H. Joure Schip de Libra II,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5664

3, 5

20-04-1916

Kramer H. H. Joure Schip de Libra II,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5664

12

17-04-1913

Kramer H. H. Joure Schip de Libra II,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5664

27, 4

16-04-1914

Kramer H. H. Joure Schip de Libra II,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

5664

162, 16

27-02-1917

Kramer H. H. Joure Schip de Libra II,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

5664

274-a, 16

28-02-1918

Kramer H. H. Joure Schip de Libra II,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-02-1918

5664

37, 5

01-04-1910

Kramer H. Joure Schip de Libra II,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

5664

29, 7

16-04-1903

Kramer H. Joure Schip de Libra,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

5664

37, 5

01-04-1910

Kramer H. Joure Schip de,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

6379

16

05-01-1814

Kramer H. staat op een lijst met de biedende lieden voor de levering van 300 lange witte broeken, 100 capotten, 350 linnen fourage zakken en 350 paar wollen mans kousen met bedragen per stuk en totaal enz. jaar 1814 (2)

5673

 

47

13-09-1901

Kramer H. te Joure ,een verleende vergunning (Groen) voor het schip de ďLibraďtot het Varen en Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1901 (1)

5673

 

53

24-06-1902

Kramer H. te Joure , een verleende vergunning (Groen) om methet schip de ďLibra IIIďgebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend in de Staat A onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1902 (1)

8211

988-3, 6

Bladzijde 2

26-09-1839

Kramer H. W. , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 6-1 19-06-1840

Kramer H. W. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

8280

517-11, 44

19-05-1840

Kramer H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aanUw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloningvan 10 centen wegens percelen die beneden de termen vanbelastbaarheid zijn geschat gewordenover den dienst 1830-1840in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6840

36-A

blz. 29

22-04-1824

Kramer Harke S. Winkelier van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op eenStaat houdende het bedrag der huurcedels ofbekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.Jaar 1824 (7)hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8194

641/6, 34

22-06-1839

Kramer Hendrik Aarts Leeuwarden Schipper, jaar 1839

6871

22-03-1825

11/1-C

Kramer Hendrik Gerlof te Bolsward staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)(dossier13)

6873

09-04-1825

22-C

Kramer Hendrik Gerlofs, De opsporing van hem enz. dat hij aan de Dijken in Overijssel werkte enz. jaar 1825 (2)

6869

02-03-1825

26-C

Kramer Hendrik Gerlofs, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen info) van de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz.jaar 1825 (4)

9465

Deel 2, 41

21-09-1825

Kramer Hendrik Hendriks te Joure, Beurt en Veerdienst van Joure naar Akkrum, Oldeboorn en Gorredijk,hijwordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoerte Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding vano.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1825 (8).

8007

713/13, 162

30-06-1837

Kramer Hendrik Hylkes Joure Veerschipper, jaar 1837

5664

A.5

Bijlage 16

27-04-1911

Kramer Hendrik JoureSchip de Libra I,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

5664

48

18-09-1903

Kramer Hendrik Joure Kapitein,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-09-1903

5664

A.5

Bijlage 16

27-04-1911

Kramer Hendrik Joure Schip de Libra II,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

8356

320-14, 4

02-04-1841

Kramer Hendrik wordt vermeld in een document genaamd; Aanschrijving van Mutatien voorgevallen in de positie van ingelijfden bij de Militie gedurende de maand Maart enz. jaar 1841 (5)

9186

10

03-01-1918

Kramer Hesselt, komt voor op eendocument van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)

6393

134

28-02-1815

Kramer Hette Alberts Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

8211

990/3

26-09-1839

Kramer Hinke Willems Arbeidster te Harkema Opeinde komt voor op een documet van Declaratoiren van onvermogen voorkomende op het memoriaal 18 enz. jaar 1839 (2)

5711

2 staat E

28-08-1902

Kramer J. Eigenaar en Inhoudsgrootte van van het in m3 Schip deKootstertille Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902(2) Dossier (16)

5664

37, 1

01-04-1910

Kramer J. R. Kootstertille Schip de Kootstertille,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5672

73

04-03-1891

Kramer J. R.te Kootstertille,komt voor in een staat van behandelde adressen om vergunning tot het bevaren met stoomboten van kanalen en vaarwaters, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland deze staat heeft 7 kolommen met diverse informatie over de persoon, het schip de naam van het schip en het advies van de Hoofdingenieurenz. jaar 1891 ( 3) dossier (9)

8375

708-5_6

20-07-1841

Kramer J. te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 6-1 19-06-1840

Kramer J. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

9465

Deel 2, 102

23-06-1857

Kramer JacobJ. , Beurt en Veerdienst van Oostermeer op Leeuwarden.,hijwordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoerte Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding vano.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8)

3622

M. stuk 7

11-04-1878

Kramer Jacob---- Boersma Klaas D. pachter der Tolgelden geheven bij de draaibrug over de nieuwe doorgraving ten zuiden van Bergumerdam met als borgen Buning Johannes en Kramer Jacob. enz. jaar 1878 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Kramer Jacob, 770 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6677

316

22-07-1818

Kramer Jacobus de weduwe, Renteniersche, Huis 96, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

3575

4

18-11-1878

Kramer JanJ. St. Annaparochie Eigenaar Veer St. Annaparochie vermeld in een document : Opgave ingevolge resolutie van Gedeputeerde Staten van Friesland met 7 kolommen informatiezoals op welke wijze het ver bediend wordt, de eigenaren enz. jaar 1878 (3)

8093

565/6

11-07-1838

Kramer Jan geb. Den Helder, laatst gewoond hebbende te Ballangsoog (=Callantsoog?) 7-9-1836 Overleden te Serang (Bantam) ,(3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6422

474

11-10-1817

Kramer Jan Jans---- Buijsingh R. President Burgemeester van Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de Loteling Kramer Jan Jans door de Militie Raad op den 19e juli bij gebrek aan bewijs voor den dienst finaal goedgekeurd maar hebben wij heden uit de handen van de moeder een bewijs ontvangen dat hij zich in dienst bevind bij het batt. Inf. van Lignie No. 9 enz. jaar 1817 (2)

8375

708-5_25d

20-07-1841

Kramer Jan te Berlikum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en HohenlansbergG. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten vanWijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8386

949/25

20-09-1841

Kramer Jan te Berlikum, Hijkomt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljettenvan wijn en sterke drankenin de Grietenij Menaldumadeel als kopervanDranken in de maand Augustus)met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 6

22-05-1840

Kramer Jan te Sint Jacobi Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildtingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met8 kolommen o.a. de woonplaatsvan de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840(6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland(123)

8380

833-2

24-08-1841

Het Bildt

Kramer Jan te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijstenmet de namen vande uitvoerders(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 6

Bladzijde 1

26-09-1839

Kramer Jan, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

3701

39-D

09-02-1842

Kramer Jantje Jans(Jans Jantje) Onecht kind van Kramer Trijntje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3700

39-C

06-02-1837

Kramer Jantje Jans onecht kind van Kramer Trijntje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat 65-135 der kinderen van de GemeenteWeststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

6418

226

30-05-1817

Kramer Jelger Jans---- Burhoven Vietor N.Assessor van Menaldumadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Kramer Jelger Jans die zich wilde inschrijven maar hij vertelde dat zijn voogden te Harlingen woonden en heb ik hem naar Harlingen verwezen enz. jaar 1817 (1)

5664

A.1

27-04-1911

Kramer Jelle Rinzes te Kootstertille Schip de Kootstertille,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

5664

28

10-05-1900

Kramer Jelle Rinzes te Kootstertille Schip de Kootstertille,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900

5664

29 en 33, 1

16-04-1903

Kramer Jelle Rinzes te Kootstertille Schip de Kootstertille,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

5663

20

30-03-1898

Kramer Jelle Rinzes te Kootstertille Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898

5663

21

20-04-1899

Kramer Jelle Rinzes te Kootstertille Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899

5664

33

24-09-1903

Kramer Jelle Rinzes te Kootstertille Stoomboot Dienst,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-09-1903

6424

609

10-12-1817

Kramer Johís 19 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

9186

548

04-05-1918

Kramer Johanna vrouw van Minkes R. , komt voor op eendocument aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6401

 

860-1-3+6

31-10-1815

Kramer Johannes Wilhelmus hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama ŗ Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie DistrictHoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vrieslandbetreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de CompagnieŽn Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

9186

10

03-01-1918

Kramer Johannes, komt voor op eendocument van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

7977

157-17

13-02-1837

Kramer Jurjen Gerlofs te Bolsward van beroep Zwartverwerdrukker verzoekt vrijstelling van accijns op de turf voor 300 tonnen Turf enz. jaar 1837 (5)

4635

F-4, 24

18-08-1898

Kramer K. C. Urk, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvondenin de jaren 1879-1918enz.

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 6

27-08-1839

Kramer K. J. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6082

453

03-05-1822

Kramer K. Y. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)alles (13)

6070

424-17>>††††††† 25-05-1821

Kramer Klaas IJets hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

9126

1474

07-10-1879

Kramer Klaas Johannes rentenier te Bolsward in een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt hijom een houten bruggetje over de bermsloot mag leggen in het dorp Hommerts,omdat hij daareen burgerhuizinge gaat bouwen†† gaat bouwen, tevens de toegestane vergunning jaar 1879 (7)

9725

Deel 2

Blz. 143

00-00-1894

Kramer Klaas, Zeemilitie hijwordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandschezeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

6865

1-C no. 61

24-01-1825

Kramer Kornelis Saffredus , 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.Jaar 1825 (4)

8359

369-9

16-04-1841

Kramer L. ---- Scheering G. B.(Schiering?) staat in een document betreffende de Maatschappij van Weldadigheiddat hij is een bestedeling en dat er geen bedenkingen bestaan tegen het voorgenomen huwelijk van hem met de Kolonist Kramer L.enz. jaar 1841 (3)

6386

166

01-08-1814†††††††††††††††††††††††

Kramer L. als Corporaal wordt hij voorgedragen als lid bij de Krijgsraad van het Batt. Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)

6385

1

30-06-1814

Kramer L. staat vermeld op een tableau van den President Burgemeester van Leeuwarden enz. ingevolge aanbesteding van 800 paren schoenenmet 5 kolommen info, bv. Hoeveel paar de schoenmaker heeft geleverd enz. jaar 1814 (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Kramer Lodewijk, 317 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6418

255-A

00-05-1817

Kramer Louwrens 209 is zijn volgnummer enzijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Kramer Machiel M., 50 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8375

716-3_3

22-07-184 1

Kramer Machiel\ Machiels Smilde is de plaats van waar opgezonden en Achtkarspelen is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

9725

Deel 2

Blz.57

00-00-1885

Kramer Martinus naar de Oostzee,Zeemilitie hijwordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandschezeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1885 (2)

6034

395

30-05-1818

Kramer Martinus,Katoen enChitfen, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelenaan te wenden omenz. enz.. jaar 1818 (4)

8375

716-3_2a

22-07-1841

Kramer Michiel Michiels Achtkarspelen is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

6850

14-A

30-07-1824

Kramer Nicolaas Hendrik---- RupsamJ.in leven commies te Akkerwoudetevens komt voor Jansen Jan Pieters te Oldeboorn wordt benoemd als commies en Kramer Nicolaas Hendrik te Terschelling wordtook benoemd als commies jaar 1824 (4)

8381

848/10

27-08-1841

Kramer Nicolaas Hendriks Punt C. J. G. winkelier te Hemrik bekeurd bij procesverbaaldoor de commiesenKramer Nicolaas Hendriks, wordt in genoemd Groenier H. jaar 1841 (een dossier 41) ( 5)

9465

Deel 2, 39

07-02-1854

Kramer P. H. , Beurt en Veerdienst van Harlingen naar Heerenveen hij wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoerte Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding vano.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1854 (8)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

††††† deradeel

Kramer P. J. de weduwe staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijstenmet de namen vande uitvoerders(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8375

708-5_18a

20-07-1841

Kramer P. J. de weduwe te Baijum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten vanWijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 18

Bladzijde 1

26-09-1839

Kramer P. J. de weduwe te Baijum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 18

19-06-1840

Kramer P. J. de weduwe te Baijum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvangerder Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8280

526-1, 18

22-05-1840

Kramer P. J. de weduwe te Hennaarderadeel als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hennaarderadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaatsvan de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland(123)

6864

14-A

08-01-1825

Kramer P. K. ,Hij staat op een lijst van gererivieerde en geviseerde declaratieenvan Justitie ambtenarenmet hun functie en kantoorplaats enz.gedurende de maand December 1824 , Jaar 1825 (2)

6836

14-A

08-03-1824

Kramer P. K. Deurwaarder bij het vredegeregt Kanton Dronrijp ontvangt de gelden van zijn declaratie enz. jaar 1824 (3)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Kramer P. K. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.11>>

27-08-1839

Kramer P. K. te Wolsum staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6251

1073

30-10-1814

Kramer P. R. wegens geleverde eetwaren in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Brantgum over de jaren 1810, 1812 en 1813Jaar 1814 (4)

8096

 

624/2

31-01-1838

Kramer P.L.M. Geb. Middelburg, laatst gewoond hebbende te ís-Gravenhage. Flankeur 25-2-1837 Overleden te Semarang, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

8284

610/5

17-06-1840

Kramer Pieter Hibbes Handgeschreven brief met handtekening Winkelbediende te Leeuwarden, jaar 1840

9725

Deel 2

Blz.10

00-00-1877

Kramer Pieter naar Macassar en andere havens op Celebes, 1e Regiment Infanterie hijwordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandschezeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

9725

Deel 2

Blz.6

00-00-1876

Kramer Pieter, 1e Regiment Infanterie†† komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandschezeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

9725

Deel 2

Blz.16

00-00-1878

Kramer Pieter, 1e Regiment Veldartillerie†† komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandschezeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1878 (2)

3600

10

16-04-1875

Kramer R. J. hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten enaantal personen het aantal pkís enz. jaar 1875 (4) dossier 16

5664

1

17-04-1913

Kramer R. Kootstertille Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1913

5664

A.1 Bijl. 1

25-04-1912

Kramer R. Kootstertille Schip de Kootstertille,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-04-1912

5664

3, 1

20-04-1916

Kramer R. Kootstertille Schip de Kootstertille,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1916

5664

27, 1

16-04-1914

Kramer R. Kootstertille Schip de Kootstertille,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1914

5664

162, 1

27-02-1917

Kramer R. Kootstertille Schip de Kootstertille,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-02-1917

3598

Map 42

00-00-1869

Kramer R. te Kootstertille ---- Veen van A. P. Koopman teLeeuwarden , Stukken betrekkelijk een adres van voornoemde te Leeuwarden om vergunning voor eene stoombootdienst Leeuwarden-Sneek en Kootstertille aanwezig de tarief lijst , en datVeen van A. P. het schip de Friso heeft overgedragen aan Kramer R. J.en Tadema J. H.†† enz. jaar 1869 (26)

3600

13

20-06-1878

Kramer R. te Kootstertille met het Schip de Friso,komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

5662

26

03-06-1880

Kramer R. te Kootstertille met het Schip de Friso,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1880-1887

3600

2

03-02-1873

Kramer R. te Kootstertille met het Schip de Friso, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1873 (14)

3600

3

13-03-1874

Kramer R. te Kootstertille met het Schip de Friso, wordt vermeld in een document met 13 kolommen informatie een gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten, zoo voor goederen en personen vervoer, als sleepdiensten in Friesland enz. jaar 1874 (13)

6628

788-4

16-06-1814

Kramer Rienk staat vermeld op een Repartitie gemaakt door de Schout der Gemeente van Jelzum, met de Leden der Hervormde Kerkenraad en de Notabele ingezetenen van den Dorpen Lekkum en Miedum tot vinding van 991-2-: achterstallig tractement voor den Heer predicant van deze gemeente wordende omtrent het meerdere dat deze omslag rendeert dan bovengemelde somma de approbatie van den Heer Gouverneur verlangd enz. jaar 1814 (5)

6662

4- 48= Min.

28-04-1887

Kramer Rinze Joons(Jans) de ervenKootstertilleSchip de Kootstertille, jaar 1887

5662

49 en 5

22-04-1886

Kramer Rinze Joons(Jans) de erven Kootstertille Schip de Kootstertille,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886

3600

5 ,6 en 7

20-01-1875

Kramer Rinze Joonsde erven van---- TademaJan Hylkes van Kootstertille met het Schip Kootstertille wordt vermeld op het document Staat van de in de Gemeente Achtkarspelen aanwezige Stoombootdiensten een document met 7 kolommen informatie enz. jaar 1875 (5)

5665

13-11-1880

akte17

Kramer Rinze Joons en Tadema Jan Hielkes Ondernemers van ene Stoombootdienstgeven ten kennis dat zij met hun stoomboot voortaan elke Donderdag en Vrijdag van Kootstertille over Schuilenburg, Bergumerdam, Suawoude naar Leeuwarden enz.wat hij ook in advertentie in de Leeuwarder Courant heeft aangekondigd (1stuks in dossier aanwezig)Jaar 1880 (5)

5662

38

27-04-1882

Kramer Rinze Joons Kootstertille Schip de Kootstertille,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1882

5665

17

18-11-1880

Kramer Rinze Joons Kootstertille Stoomboot Ondernemer, jaar 1880Dossier (5)

9465

Deel 2, 1

19-12-1856

Kramer Rinze Joons te Kooten, Beurt en Veerdienst van Kooten naar Leeuwarden,hijwordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoerte Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding vano.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1856 (8)

5662

101

01-04-1881

Kramer Rinze Joons te Kootstertille Schip de Kootstertille,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881

5662

108

22-04-1881

Kramer Rinze Joons te Kootstertille Schip de Kootstertille,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1881

5662

16

26-04-1883

Kramer Rinze Joons te Kootstertille Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 26-04-1883

5662

16-a

17-03-1881

Kramer Rinze Joons te Kootstertille Schip de Kootstertille, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-03-1881

3598

Map 60

00-00-1872

Kramer Rinze Joons te Kootstertille,†† en Tadema Jan Hylkes aldaar,†† Stukken betreffende het verzoek van voornoemde om concessie voor eene stoombootdienst†† van Leeuwarden naar Kootstertille en tussen Kootstertille en Groningen met het Schip de Friso ook in het dossier de reglementen en de tarief lijst jaar 1872 (23)

8280

525-A, 2

2-12

16-05-1840

Kramer Romke Wijtzes hij wordt vermeld in een document met 7 kolommen informatie genaamd; Staat van Miliciens van de ligting 1835 voorwelke geene paspoorten van de Corpsen (8e afdeeling Infanterie) zijn ontvangen enz. en ook niet bekend of zij op de staande Armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd of op eenige andere wijze uit de dienst zouden zijn geraakt enz. jaar 1840 (4)

8280

517-11, 47

19-05-1840

Kramer S. F. te Heeg wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aanUw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloningvan 10 centen wegens percelen die beneden de termen vanbelastbaarheid zijn geschat gewordenover den dienst 1830-1840†† in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 23

19-05-1840

Kramer S. F. wordt vermeld als patent/schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Berlikum Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840(4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9186

10

03-01-1918

Kramer Siebolt, komt voor op eendocument van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)

3701

5-C

06-02-1839

Kramer Sipkje Aukes , wordt vermeld op de Lijst 89/2228 der kinderen in de Gemeente Barradeel vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (10)

3701

1-C

blz. 1

01-03-1839

Kramer Sipkje Aukes te Barradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

5-D

nrs. 7-15

10-02-1842

Kramer Sipkje Aukes, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

3701

5-D

laatste lijst

10-02-1842

Kramer Sipkje Aukes, wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

3700

5-B

06-02-1836

Kramer Sipkje Aukes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezondenmet 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (4)

3700

5-C

04-02-1837

Kramer Sipkje Aukes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124 der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

3700

5-C

04-02-1837

Kramer Sipkje Aukes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 4-124v der kinderen van de Gemeente Barradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (13)

8217

1083/2 no. 4

22-10-1839

Kramer Sjouke K. Registratiekantoor te Bolsward wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der registratie met 17 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)

8224

1232-5

01-12-1839

Kramer Sjouke Klazes wordt vermeld in een document met 8 kolommen infornatie met als onderwerp de staat der nog openstaande artikelen op het Memoriaal en indebet genomen zegel en registratie regtenop 30 augustus 1839 en zaken betreffende de Directe belastingen enz. jaar 1839 (4)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Kramer Sjuikestaat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

9126

1043-27

1879/1880

Kramer Steven Pieters te Donkerbroek Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

9134

1081-27

18-04-1883

Kramer Steven Pieters te Donkerbroek; Hij is aldaar benoemdals Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (compleet 3)

6401

 

859-1+3

10-10-1815

Kramer T. C. staat vermeld met 4 kolommen info in >>Heemstra v.C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vrieslandbetreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (2) Dossier (15)

8280

517-11, 13

19-05-1840

Kramer T. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Kantoor Dockum in deGemeente Dockum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840(4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8211

982/4

24-09-1839

Kramer Tjeerd te Dokkum staat vermeld in een document van te betalen boete maar wegens onvermogend wordt er verzocht door de Ontvanger der Registratie om enz. jaar 1839 (3)

6028

810

13-11-1817

Kramer Trijntje Gerlofs Een dossier betreffende werkverschaffing in de (Vrouwen) gevangenis en zij staat op een lijst van gevangenente Leeuwarden,met 6 kolommen waarinhet aantal kledingstukken aan haar verstrektzijn,jaar 1817 (6)

3701

39-C

08-02-1839

Kramer Trijntje Jans heeft een onecht kind Jans Jantjen, wordt vermeld Nominatieve staat no.63/115 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3701

39-D

09-02-1842

Kramer Trijntje Jans, wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3700

39-C

06-02-1837

Kramer Trijntje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat d65-135 er kinderen van de GemeenteWeststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (8)

3700

39-A

04-02-1835

Kramer Trijntje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn te worden opgezonden, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (7)

3700

39-B

04-02-1836

Kramer Trijntje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente Weststellingwerf opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

6026

652

23-09-1817

Kramer Trijntje staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Kramer van Baumgarten J. F.W. te Middelbert, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburgenz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)dossier (11)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Kramer W. H. Kapitein is met zijn schip de Beurs van Amsterdam (St) vanuit Hamburg op 1 Mei te Terschelling gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

7977

157-9

13-02-1837

Kramer W. IJ.de weduwe, wordt vermeld in een akte betreffende dat zij is aangemaand om binnen 14 dagen te betalen aan de ontvanger Rijksbelastingen te Bolsward haar schuld over 1835 en 1836te voldoen en zij heeft enz. Jaar 1837 (5)

9921

23

19-10-1882

Kramer W. W.,Politiebediende te Britsum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneelin Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9183

1306

06-09-1916

Kramer Willem, Komt voor op eendocument(blz.1)der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder anderewoonplaats en land van bestemming,jaar 1916 (4)

9183

1198

05-08-1916

Kramer Willem, Komt voor op eendocument(blz.3)der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder anderewoonplaats en land van bestemming,jaar 1916 (4)

6081

428

26-04-1822

Kramer Wybren, gepensioneerdSoldaat , hij wordt ingeschreven wegens zijn overlijden op de 22eAprilin het grootboek hoofdafdeling Militairenonder nr. 891 enz. jaar 1822 (1)

6379

16

05-01-1814

Kramer Y. staat op een lijst met de biedende lieden voor de levering van 300 lange witte broeken, 100 capotten, 350 linnen fourage zakken en 350 paar wollen mans kousen met bedragen per stuk en totaal enz. jaar 1814 (2)

6840

36-A

blz. 47

22-04-1824

Kramer Ype Slager van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baardop eenStaat houdende het bedrag der huurcedels ofbekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.Jaar 1824 (12)hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6830

18-A blz. 25

21-01-1824

Kramer Ype te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom ďOphelderingenĒ. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6658

591

12-12-1816

Kramers Gerlof H.,met hand de geschrevenbrieven met handtekening van Gerlof H. Kramers Wever te BolswardJaar 1816 (2)

6843

30-C

Gehuwd. D.

21-05-1824

Krammer Mozes Abrahams, 896 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

3698

B-38

14-02-1832

Kramstra Betske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3699

A-38

14-02-1834

Kramstra betske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezondenmet 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

37-A

04-02-1835

Kramstra Betske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezondenmet 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3700

38-B

02-02-1836

Kramstra Betske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de GemeenteWestdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3701

38-C

08-02-1839

Kramstra Dirk P. , wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

38-C

03-02-1837

Kramstra Dirk P. , wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de GemeenteWestdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3698

B-38

14-02-1832

Kramstra Dirk Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3699

A-38

14-02-1834

Kramstra Dirk Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezondenmet 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

37-A

04-02-1835

Kramstra Dirk Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezondenmet 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3700

38-B

02-02-1836

Kramstra Dirk Pieters, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de GemeenteWestdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3701

1-C†† blz. 4

01-03-1839

Kramstra Pietje Dirks te Westdongeradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

38-C

08-02-1839

Kramstra Pietje Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3700

38-C

03-02-1837

Kramstra Pietje Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de GemeenteWestdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3698

B-38

14-02-1832

Kramstra Pietje Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3699

A-38

14-02-1834

Kramstra Pietje Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezondenmet 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

37-A

04-02-1835

Kramstra Pietje Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezondenmet 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3700

38-B

02-02-1836

Kramstra Pietje Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de GemeenteWestdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

3700

37-A

04-02-1835

Kramstra Renske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezondenmet 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (7)

3698

B-38

14-02-1832

Kramstra Renske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3700

38-C

03-02-1837

Kramstra Rinske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat 89-1570 der kinderen van de GemeenteWestdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3699

A-38

14-02-1834

Kramstra Rinske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezondenmet 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

38-B

02-02-1836

Kramstra Rinske Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de GemeenteWestdongeradeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6)

9725

Deel 2

16-10-1877

Kranely Ö. ? te Harlingen Schip de Qceaan komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandschezeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,met 6 kolommen info. jaar 1877(2)

8215

1048/11,

150

14-10-1839

Kranenberg Elisabeth Nijmegen Beurtschipper Buitenlands, jaar 1839

8280

526-1, 8

22-05-1840

Kranenberg te Groningen als uitvoerder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840(5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland(123)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek

Kranenburg H. te Groningen staat vermeld als uitvoerder naar de GemeenteSneekin de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijstenmet de namen vande uitvoerders(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6005

938 blz. 4v

30-11-1815

Krans Filippus Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ít Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

5997

307

31-03-1815

Krans Filippus is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen eneen opgave van dekleren die iedere gevangene nog nodig heeft(26 kolommen met soortkleding)†† jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer††† 236

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Krans Rombartus, 108 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6830

18-A blz. 45

21-01-1824

Kransen D. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom ďOphelderingenĒ. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6632

 

1316 lijst 1_L.

22-10-1814

Kransen F. te Workum wordt vermeld inhet navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6277

30-3

09-01-1817

Kransen Frans de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6632

 

1316 lijst 3-L.

22-10-1814

Kransen H. te Workum wordt vermeld inhet navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6277

30-11

09-01-1817

Kransen Hermanus moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8033

1276-14

27-06-1838

Kransen Jacobus Johannes Geb. 17-3-1795 Rotterdam. Gewezen korporaal bij het leger in IndiŽ. Deze persoon is, na ontslag uit de militaire dienst, wegens zijn rustverstorend gedrag, bij politiek besluit, uit Oost-IndiŽ verwijderd, en kan mitsdien, als aldaat niet mogende terugkeeren, bij de koloniale troepen, niet weder worden aangenomen. 1837,hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.jaar 1838(4)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Kransinga Hendrikje, 340 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

5997

307

31-03-1815

Krantenga Renger H. is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen eneen opgave van dekleren die iedere gevangene nog nodig heeft(26 kolommen met soortkleding)†† jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer††† 201

6005

938 blz. 4v

30-11-1815

Krantenga Renger Hendriks Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ít Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

3701

6-D

03-02-1842

Krap Akke Sydzes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

3701

6-C

07-02-1839

Krap Akke Sydzes, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)

6425

22

10-01-1818

Krap Isaac * 23-06-1790 Gouda wordt vermeld in een brief ondertekend door deMinister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeť en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand november 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1818 (3)

6086

894

30-09-1822

Kras Jan , Melkboer te Amstelveen, Komt voor in de legger voor het kohier der belastingen op degebouwde en ongebouwde eigendommen te Amsterdam jaar 1823 enz. jaar 1822 (dossier 19)

6277

30-11

09-01-1817

Krasburg Hidde de weduwe moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8376

744/8

30-07-1841

Krassenberg Albert* Zutphen , Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnisen geboortedatum totaal 17 kolommenJaar 1841(3)

5985

167

04-03-1814

Kratsch D, B. F----- Mulder H. J., Taconis H, Tuijmelaar T. H. en Kratsch D. B. F.ondertekend een staat der gevangenen in de gevangenis te Heerenveen voor uitgaven voedsel met bedragen over de maanden Oktober en November 1813 enz. waarop genoemde gevangene voorkomt. Jaar 1814 (4)

5989

555

18-07-1814

Kratsch D. C. F. Officier bij de regtbank te Heerenveen schrijft en ondertekend een brief dat de Cipier van het huis van bewaring aldaar hem meermalen hebbende te kenen gegeven dat hij door verschillende aanmaningen wegens gedane leveranties enz. jaar 1814 (3)

6867

14-02-1825 14-A

Kratsch D. C. F. Officier van Justitie te Heerenveen, een beschrijving van de ramp van de 4e op de 5e februari dat bij de Lemmer er gaten in de Zeedijk waren geslagen en dat het water met woede binnen kwam stromen en dat zijn huis zodanig overstroomde enz. enz.ook dat vele mensen ener meer dan 2500 beesten zijn omgekomen enz. enz. jaar 1825 (4)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Kratsch David Christoffel Frederik hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama ŗ Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie DistrictHoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vrieslandbetreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de CompagnieŽn Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

8214

1027/16

bl. 3 nr. 473

07-10-1839

Kratsma C. J. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, eenlijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

6027

718-c

14-10-1817

Kratszch David Christoffel Fredrik Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenarenvan Heerenveen met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6024

437-a

08-07-1817

Kratszch David Christoffel Fredrik, Officier op de rechtbank, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Heerenveenvan het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementenmet vermelding van de bedragen, jaar 1817 (4)

6627

609

30-04-1814

Kratszs G. J. hij ondertekend een document namens de gezamelijke Hervormde Gemeente van den Dorpe Suameer met als onderwerp het tractement van de Predikant en verkoop der vastigheden enz. jaar 1814 (1)

5986

317

28-04-1814

Kratzch D. C. T.---- Adema L. Mr., bij koninklijk besluit zijn benoemd en hebben alle de eed afgelegd, a. tot substituut van den officier en b. Kratzch D. C. T. tot officier en c. Nauta R. Mr. Tot Regter van Instructie, allenbij de Regtbank te Heerenveen jaar 1814 (4)

6081

366

11-04-1822

Kratzch David Christoffel Frederik , hij wordt vermeld in een document ď staat vanhet personeel der Rechterlijke beambtenĒin hetarrondissementHeerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractementenz. jaar 1822 (4)

6287

 

 

124, 229, 230

30-12-1817

KratzschD. C. F.te Heerenveenonderwerp een missiveen later een briefaan de heer Verweij Isaac te Sneekbetreffende de bewuste processtukkentusschen de regeringen de kerkmeesteren enz. tevens een geschreven en ondertekende brief vanKratzschD. C. Fjaar 1817 (9)

6057

261-A

11-04-1820

KratzschDavidChristoffel Fredrik te Heerenveen†† ,Hij staat vermeld op een documentals Gerechtelijk ambtenaar van hetDistrict Heerenveen†† met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.11-04-1820 (4)

6060

494

12-07-1820

KratzschDavidChristoffel Fredrik te Heerenveen†† ,Hij staat vermeld op een documentals Gerechtelijk ambtenaar van hetDistrict Heerenveen†† met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.12-07-1820 (4)

6066

53-A

22-01-1821

KratzschDavidChristoffel Fredrik te Heerenveen†† ,Hij staat vermeld op een documentals Gerechtelijk ambtenaar van hetDistrict Heerenveen†† met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.22-01-1821 (4)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

KratzschDavidChristoffel Fredrik te Heerenveen†† ,Hij staat vermeld op een documentals Gerechtelijk ambtenaar van hetDistrict Heerenveen†† met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het 2e kwartaal†† 10-04-1821 (4)

6072

549-C

10-07-1821

KratzschDavidChristoffel Fredrik te Heerenveen†† ,Hij staat vermeld op een documentals Gerechtelijk ambtenaar van hetDistrict Heerenveen†† met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het derde kwartaal10-07-1821 (3)

6075

771

11-10-1821

KratzschDavidChristoffel Fredrik te Heerenveen†† ,Hij staat vermeld op een documentals Gerechtelijk ambtenaar van hetDistrict Heerenveen†† met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 4e kwartaal11-10-1821 (5)

6078

35

09-01-1822

KratzschDavidChristoffel Fredrik te Heerenveen†† ,Hij staat vermeld op een documentals Gerechtelijk ambtenaar van hetDistrict Heerenveen†† met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal09-01-1822 (3)

6865

10-2A

14-01-1825

KratzschDavidChristoffel Fredrik te Heerenveen†† ,Hij staat vermeld op een documentals Gerechtelijk ambtenaar van hetDistrict Heerenveen†† met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal14-01-1825 (4)

6039

771-a

16-10-1818

KratzschDavid Ccristoffel Frederik, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Heerenveen over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz. 16-10-1818 (4)

6018

38-B

17-01-1817

KratzschDavid Christoffel Fredrik (met handtekening) hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Heerenveen, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4)

6283

1018

11-10-1817

Kratzsch Ö.?---- Andries Pieter, Advocaat te Leeuwarden in de zaak tegen de Kerkmeesters van de Hervormde Kerk alhier, wordt ook in genoemd Pierson Lambertus , Kratzsch Ö.? Thans te Heerenveenenz. jaar 1817 ( 1)

8211

987/11

25-09-1839

Kratzsch Ö.?---- Biersma Hendrik thans wonende te Langweer, oud 44 jaar geboren Beneden Knijpe geeft in een door hem ondertekende brief met eerbied te kennen aan de Gouverner dat hij in den loop van het jaar 1832 aan het Parket van Justitie van den regtbank van Heerenveen bij den heer Mr. Kratzsch Ö.? is werkzaam geweest tot dat deze enz. en hij hierdoor zonder bestaan geraakt zijnde verzoekt tot commies te worden aanesteld enz. jaar 1839 (7)

6285

1233

10-11-1817

Kratzsch Ö.? te Heerenveenonderwerp een missivejaar 1817 (1)

6404

106

29-02-1816

Kratzsch D. C. T. Officier van Justitie te Heerenveen ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vrieslandbetreffende Militaire zaken waarin vermeld o.a. dat ter voorkoming van onaangenaamheden bij zulke endergelijke Volksverzameling kunnen plaatshebbenook vermeld de Luitenant van der Sluis enz. jjaar 1816 (3)

6086

867, 1,

11-12

17-09-1822

Kratzsch David ChristoffelFrederik Officier bij de rechtbank te Heerenveen en Lid van het Collegie van Regenten van de gevangenis te Heerenveen enz. enz. jaar 1822 (5)

8356

324-18,1

03-04-1841

Kratzsch David Christoffel Frederik hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vrieslandin te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van het Provinciale Geregtshof van Friesland te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 2e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,Jaar 1841 (5)

8197

687-17_1

06-07-1839

Kratzsch David Christoffel Frederik staat vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Vrieslandmet functie en tractementen enz. jaar 1839 (6)

6624

294

16-02-1814

Kratzsch David Christoffel Frederik thans Regter ter Instructie wordt benoemddoor de Prinse van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden enz. tot Officier in plaats van Mr. Idsinga van S. P. die benoemd is tot Advocaat fiscaal over de Middelen te Lande in Friesland enz. jaar 1814 (2)

6021

252, 1-4

17-04-1817

Kratzsch David Christoffel Frederik wordt vermeld (met handtekening) in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817(4) dossier (18)

6013

401-b

09-07-1816

Kratzsch David Christoffel Frederik,†† Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveenmet vermelding van Kwaliteiten, Tractementen zijn Handtekeningtevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)

6015

608-a

11-10-1816

Kratzsch David Christoffel Frederik, ----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Heerenveenmet zijn functie enkwaliteiten, Tractement en evt. handtekeningenen aanmerkingen jaar 1816 (5)

6033

263-b

15-04-1818

Kratzsch David Christoffel Frederik,Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Heerenveen 15-04-1818 (4)

6030

53-a

23-01-1818

Kratzsch David Christoffel Frederik, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen,23-01-1818 (4)

6052

793

05-11-1819

Kratzsch David Christoffel Fredrik Hij staat op een lijst methet personeel der regtelijke ambtenaren van het arr. Heerenveen. 05-11-1819 (4)

5986

287-B

Lijst 2

16-04-1814

Kratzsch David Christoffel Fredrik hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Heerenveen met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (5)

6054

34-A

12-01-1820

Kratzsch David Christoffel Fredrik te Heeerenveen,Hij staat vermeld op een document als Gerechtelijk ambtenaar van hetDistrict Heerenveen†† met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.Jaar 1820 (4)

6045

238

13-04-1819

Kratzsch David Christoffel Fredrik te Heerenveen,Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractementjaar 1819 (4)

6865

10-2-A

14-01-1825

Kratzsch David Christoffel Fredrik te Heerenveen,wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaarin het Arr. Heerenveen enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6084

649

09-07-1822

Kratzsch David Christoffel Fredrik te Heerenveen, wordt vermeld in een staat van hetPersoneel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Heerenveenvan het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,jaar 1822 (3)

6087

950

15-10-1822

Kratzsch David Christoffel Fredrik wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6063

703

11-10-1820

Kratzsch David Christoffel Fredrik,hij staat vermeld in een staat van het rechterlijkepersoneel te Heerenveen die opden 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig warenmet hun beroep en hun tractementenz. enz. jaar 1820 (4)

6102

43-A

12-01-1824

Kratzsch David Christoffel Fredrik,Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6090

42

14-01-1823

Kratzsch David Christoffel Fredrik, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaalvan het personeel van de regterlijkeAmbtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement 14-01-1823 (4)

6093

299

11-04-1823

Kratzsch David Christoffel Fredrik, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaalvan het personeel van de regterlijkeAmbtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement 11-04-1823 (4)

6096

609

07-07-1823

Kratzsch David Christoffel Fredrik, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaalvan het personeel van de regterlijkeAmbtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement 07-07-1823 (4)

6099

1016

14-10-1823

Kratzsch David Christoffel Fredrik, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaalvan het personeel van de regterlijkeAmbtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement 14-10-1823 (5)

6042

44-C

20-01-1819

Kratzsch David Christoffel Fredrik, te Heerenveen†† Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar, met zijn functie en zijn Tractementjaar 1819 (4)

6036

493-A

13-07-1818

Kratzsch David Hij staat vermeld op een documentals ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.Jaar 1818 (4)

6631

1134

17-09-1814

Kratzsch Johannes Balthazargeeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij thans zonder beroep ten Leeuwarden enz. dat tot zijn leedwezen wegens lichaams Zwakte zijn Ontslag heeft bekomenals klerk bij de Provincie sinds 28-10-1802 aldaar werkzaam geweest enz. jaar 1814 (1)

6016

707

21-11-1816

Kraus Philippus, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor dehen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

7999

565-1

08-06-1837

Krautz Johannes Lodewijk Geb. ís-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te ís-Gravenhage. Sergeant-majoor 27-5-1836 Overleden te Palembang (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappenvan de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

9725

Deel 2

23-11-1893

Kray G. D. Het Bildt Kapitein op de Glaucius komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandschezeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,met 6 kolommen info. jaar 1893(2)

8199

729/5, 290

Bladz. 24-v

17-07-1839

Krayenhagen W. te IJsbrechtum is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6382

189

26-04-1814

Krayenhoff Ö.? Luitenant generaal en commanderend Officier van het 1e Bataillon Infanterie enz. enz. Hij diend een klacht in dat er vele kledingstukken voor zijn manschappen ontbreken enz. jaar 1814 (1)

6383

10, 11

27-04-1814

Krayenhoff Ö.? Pennis Jan, op de Fluweelen Burgwal bij het Stadhuis no. 25,een door hem geschreven en getekend briefjewaarin hij zig aanbied om de Kapotrokken voor Landmilitie aan te bieden en dat hij deze met 8 dagen enz. enz.verder wordt genoemd de Luitenant generaal Krayenhoff Ö.?Ook een brief die hier over gaat van de Luitenant CXolonel Commanderende het 1e Bataillon Infanterie Landmilitie Guicherit F. A. jaar 1814 (4)

8309

1097/3

05-11-1840

Krayer D.Lieuwe Murks geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneekenz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,†† enz. jaar 1840 (5)

8309

1097/3

05-11-1840

Krayer D.Lieuwe Murks geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneekenz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,enz. jaar 1840 (5)††

8309

1097/3

05-11-1840

Krayer Dirk Wiebes geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneekenz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,†† enz. jaar 1840 (5)

8309

1097/3

05-11-1840

Krayer Dirk Wiebes geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneekenz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,enz. jaar 1840 (5)††

8309

1097/3

05-11-1840

Krayer Dirk zonder bedrijf te Harlingen voor zig en als voogd over Krayer Dirk Wiebes geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneekenz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,†† enz. jaar 1840 (5)

8309

1097/3

05-11-1840

Krayer Dirk zonder bedrijf te Harlingen voor zig en als voogd over Krayer Dirk Wiebes geeft samen met anderen in een brief die door 16 van hen met de naam Cnossen en 1 maal met Knossen ondertekend is, met verschuldigde eerbied te kennen dat zij de 17 eerstgemelde als erfgenamen van Knossen Jeltje Wybes overleden te IJlst op 7 oktober 1839in leven weduwe van Lieuwe Murks Krayer die overleden is in den jare 1811/1812 gezamenlijk memorie van aangifte ten kantore van Sneekenz. er komen voor de familienaam Cnossen, Knossen en D. Krayer,enz. jaar 1840 (5)††

8224

1236/6

nummer 17

00-12-1839

Krediet Harmen teBlesdijke wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)

6388

118

21-10-1814

Kreeft Klaas---- Feltrop Ö.? Wachtmeester, de Burgemeester van Dockum heeft nog een rekening van Kreeft Klaas te Dockum ten laste van hem omdat hij ter werving gestationeerd aldaar is geweest en dat hij enz. jaar 1814 (1)

6256

334

10-04-1815

Kreeft Klaas, Hij betaald voor de armenenz., Onderwerp: De Armbezorgers der Rooms Catolijken gemeente te Dockum, zig in de Omstandigheid Bevindende van hunne armen niet Langer van het Noodige kunnen voorzien zo hebben zij hun gemeente opgeroepenenz. enz.zodat er een quotisatieonder de Roomskatholieke gemeente wordt geregeld. Jaar 1815 (5)

8373

665/3

07-07-1841

Kreeft Wybe A.vermeld op een Staat van Requestenonderwerp Accijns op den Turfjaar 1841 (3)

8375

715-7

21-07-1841

Kreeft Wybe Annes, Hij komt voor op een staat aanwijzende verleende vergunningen tot inslag van Turf voor zijn katoen en Wollenstoffen Verwerij met diverse informatie in 7 kolommen jaar 1841 (7)

8380

822-4

20-08-1841

Kreekelaar Hendrik wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwardenjaar 1841 (4)

6418

255-B

01-06-1817

Kreemer Andries 412 Kuinre is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningenmet groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9921

13

19-10-1882

Kreemer Johannes Casper Veldwachter te Midlum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneelin Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6671

54 deel 2

blz. 6

22-01-1818

Kreenen E. te Velp Scriba Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 6

04-01-1819

Kreenen E. te Velp wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 6

06-02-1824

Kreenen E. te Velp, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2blz. 6

16-01-1822

Kreenen E. te Velp, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8356

328/27- 6††††† ††††††03-04-1841

Kreil A. nr. 152 in wijk A. wonende in 1839 inde Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6641

562

24-06-1815

Kreitzer Johanes Georgius moet zijn gegevens opzenden voor het Pensioen---- staat vermeld in een document van de Commissaris Generaal betreffende de ingezondene lijst Van Militairen welke op grond van hunne gepresteerde diensten enig pensioen of gratificatie willen bekomen enz. jaar 1815 (3)

6397

670

15-06-1815

Kreitzich 1e Luitenant bij de Kavallerie 1e regiment Karabiniers hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. GeneraalMajoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enzjaar 1815 (5)

6397

670

15-06-1815

Kreitzig Ritmeester bij het Regiment Ligte Dragonders No. 4hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. GeneraalMajoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enzjaar 1815 (5)

5997

307

31-03-1815

Krekel Johannes is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen eneen opgave van dekleren die iedere gevangene nog nodig heeft(26 kolommen met soortkleding)†† jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer6

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Krekelaar Hend. 515 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.Nat. Militie no. 1 en 4en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-C 1e bat

9eblz. Nom. Staat

09-06-1817

Krekelaar Hendrik * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

8131

1281-9

27-12-1838

Krekelenburg Willem , Fuselier 7e afdeeling Infanterie * 03-08-1812 Vlissingen,hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.jaar 1838(4)

6054

40, 74+75

27-01-1820

Krekt Anne wordt vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachteen in koop gegunde domeinenonder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de finale akteen Brouwer Gerben Jetzes,Kool van HeerensWesseliusBalsteren Wielandt Jarich Tadema††† en AndreaArnoldus Johannesin kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.jaar 1820 ( 5- dossier 92)

3701

31-D

05-02-1842

Krekt Baukjen Annes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheidmet 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (10)

9187

890

04-07-1918

Krekt Trijntje vrouw van Lei van der Tjitze, komt voor op eendocument afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8308

1087-11, 16

03-11-1840

Kremer Ö.? Ds.---- Hazendam Antonia Wilhelminaweduwe van Lombarde Ludovucus geeft met diepste eerbied te kennen dat zij woonachtig te Franeker in zulk Hachelijke en ongelukkige omstandigheden zich bevind dat zij alleen door hulp en bescherming enz. dat zij al jaren door een blindheid van alle levensgenot beroofd is geweest zij heeft bijna een jaar te Heeze in Noord Braband verbleven om van het kunstvermogen van Kremer Ö.? Ds. en dit f. 300 gekost heeft enz. jaar 1840 (6)

6683

2 deel 1

Blz. 12

04-01-1819

Kremer A. te Veldhoven Predikant, tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Noord Braband als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2

Blz. 20

04-01-1819

Kremer A. te Veldhoven wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 21

06-02-1824

Kremer A. te Veldhoven, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2blz. 22

16-01-1822

Kremer A. te Veldhoven, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8375

708-3_3

20-07-1841

Kremer Antje te Munnekezijl----- Onderwerp en procesverbaal wegens het zonder kwitantie vervoeren vanwijn en gedistilleerd, wordt ook in genoemd , Roorda Wytze Alberts, Wijkstra Albert Eites Herbergier te Munnekezijljaar 1841 (3)

8179

366-20

08-04-1839

Kremer Bregje Harms---- Sasburg Harmen Yzaak * 28-10-1820 Heerenveen z.v. Sasburg Yzaak Jacobs en van Kremer Bregje Harms (volgens Tresoar Cremer), Hij staat vermeld in het Lotingsregister Nationale Militie Grietenij Schoterland en wel Opgave ten aanzien der Geloot hebbende personenenz. jaar 1839†† (8) (17)

3698

B-31††††††† 25-02-1832

Kremer Bregtje Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

8199

725-24

17-07-1839

Kremer Engelbertus * 02-09-1814 Groningen staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezondenof bij regterlijke vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hijis met een briefje van ontslag weggezonden ter zake van een vroeger tegen hem gewezen vonnis enz. jaar 1839 (5)

8374

691/1

15-07-1841

Kremer---- Hoek van der Keimpe Popkes, gewezen militair thans arbeider te Zwaagwesteinde, hij mag ondersteuning hebben om deze zomer naar Hees en Leende te begevenom bij de heer predikant Kremer aldaar genezing te vinden voor zijn gezicht enz. enz. jaar 1841 (6)

6247

609-A

14-07 -1814

Kremer J. . , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar 1813. , jaar 1814 (2)

6853

42-A

10-09-1824

Kremer Johannes een lijst van Woningen en gebouwen met de eigenaars op Schiermonnikoog met een huurwaarde van minder dan 20 gulden met de namen van gebruikers en aangevers. Jaar 1824 (9)

6648

66 blz. 1

14-02-1816

Kremer M. te Groningen Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)dossier (11)

9725

Deel 2

17-01-1894

Kremers Ameland Kapitein op de Erasmus komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandschezeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,met 6 kolommen info. jaar 1894(2)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Krenen E. te Velp, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburgenz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)dossier (11)

6671

54 blz. 5

22-01-1818

Krenen P. E. te Velp Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6050

691

27-09-1819

Kretzer Johan Georg , Gepensioneerd Korperaal nu overleden wordt uitgeschreven in het boek van de Militaire Pensioenen jaar 1819 (1)

6666

307

Kretzer, Johan George vooral in den jaren 1796 aan de zaak van Oranje met gevaar zijns leven enz. wordt in genoemd Commissaris Plettenberg, Admiraal Pieter Paul, Herberg de Zwarte Moor op Texel met Kretzer zijn handtekening. (5) jaar 1817

9187

1114

07-08-1918

Kreuder Johanna Klara Ottilie gehuwd met Bokma Johannes, komt voor op eendocument afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9184

1031

01-08-1917

Kreuder Johanna Klara Ottilie vrouw van Bokma van Johannes, komt voor op eendocumentder buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

8384

915/9

15-09-1841

Kreuter Grietjeweduwe Nicolaas JongschaapOnderwerp het haar toekennen van een pensioen van fl. enz. enz. jaar 1841 (2)

6864

18-C

07-01-1825

Krieger Georg Joost Heinrich Christiaan* 11-04-1790 Hainholte bij Hanover;†† hij wordt vermeld als soldaatop een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijnop deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatooís enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,†† jaar 1825 (5)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Krieger Johan, 268 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6683

2 deel 1

Blz. 1 en 2

04-01-1819

Krieger W. L. (De Ridder) Predikant te Ďs Gravenhage, tot President van het Provinciale Kerkbestuur van Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (7) dossier 12)

6671

54 deel 2

blz. 8

22-01-1818

Krieger W. L. (De Ridder) te ís Gravenhage Praeses Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 2blz. 25

16-01-1822

Krieger W. L. in Zuid Holland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 1

blz. 2

16-01-1822

Krieger W. L. teís Gravenhage wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2

Blz. 8

04-01-1819

Krieger W. L. te Ďs Gravenhage wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 2blz. 2

16-01-1822

Krieger W. L. te Ďs Gravenhage, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2blz. 8

16-01-1822

Krieger W. L. te Ďs Gravenhage, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 blz. 5

22-01-1818

Krieger W. L. te ís GravenhagePredikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 1

blz. 1

16-01-1822

Krieger W. L. te ís Gravenhage wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2

Blz. 2

04-01-1819

Krieger W. L. te ís Gravenhage wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classismet vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6671

54 deel 2 blz. 2

22-01-1818

Krieger W. L. te ís Gravenhage, PresidentHofpred. en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 2

14-02-1816

Krieger W. L. te Den Haag Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)dossier (11)

6648

66 blz. 4

14-02-1816

Krieger W. L. voor Zuid Holland, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie vanPresident van genoemde provincie enz. jaar 1816 (6)dossier (11)

6005

938 blz. 5v

30-11-1815

Kriek Arend Jans Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ít Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

9182

317

15-02-1916

Krieke van der G. Staat van personen die schade hebben geleden van de overstroming in de nacht van 13 op 14 januari 1916 in Oldeboorn met een gespecificeerdeomschrijving van de schade jaar 1916 (1)

9182

113-a / 37

15-01-1916

Krieke van der G. te Oldeboorn hij komt voor op de staat van schade van de Overstromingin de nacht van 13 op 14 januari 1916 met het verloren gegane ende waarde enz. enz. jaar jaar 1916 (5)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Krieken van der U. A. te Oldeboorn wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van VrieslandLijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

6008

82 blz. 5††† ††††03-02-1816

Kriel Hík staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.jaar 1816 (8)

6040

828

12-11-1818

Krien Anna Elisabeth---- Kriening Anna Elisabeth weduwe van Brink van Johannes te Sloten, het indienen van een gratificatie zij is oud 74 jaar , jaar 1818 (5)

6285

1220

26-11-1817

Krien---- Kriening of Krien Anna weduwe van Brink van Johannes , Onderwerp een request aan zijne Majesteit de Koningdat haar man te Slooten als Poortier heeft gefungeerd op een jaarinkomen van ca. 500 guldens en naderhand in 1787 dat haar man deze post is ontnomen in 1786 omdat hij zig tot der jare 1795 zig slecht heeft gedragen en in dat jaar woonde te Mulheim in Duitsland, ook aanwezig meerdere stukken van juli 1795enz. enz. jaar 117 (9)

6040

828

12-11-1818

Kriening Anna Elisabeth weduwe van Brink van Johannes te Sloten, het indienen van een gratificatie zij is oud 74 jaar , jaar 1818 (5)

6285

1220

26-11-1817

Kriening of Krien Anna weduwe van Brink van Johannes , Onderwerp een request aan zijne Majesteit de Koningdat haar man te Slooten als Poortier heeft gefungeerd op een jaarinkomen van ca. 500 guldens en naderhand in 1787 dat haar man deze post is ontnomen in 1786 omdat hij zig tot der jare 1795 zig slecht heeft gedragen en in dat jaar woonde te Mulheim in Duitsland, ook aanwezig meerdere stukken van juli 1795enz. enz. jaar 117 (9)

6388

91†††††††††† 15-10-1814

Krijgsgevangenen (Fransche en Belgische) Onderwerp: de repatrieerdende en vrije inkwartiering enz. jaar 1814 (2)

6257

458

23-05-1815

Krijgsgevangenen---- Fransche Krijgsgevangenen die dienen een klacht in dat zij door het niet ontvangen van hun tractement enz. enz. jaar 1815 (1)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Krijgsman Bernardus, 46 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6861

21-A

02-12-1824

Krijgsman Frederick, Hij komt voor op een lijst met overleden gepensioneerden met het soort pensioen en het bedrag van het pensioen jaar 1824 (2)

6865

1-C no. 1

24-01-1825

Krijgsman Johannes Josephus, 7e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.Jaar 1825 (4)

8257

69/20, 1

nummer 2

20-01-1840

Krijgsman M. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6391

1

22-12-1814

Krijgsman Matthijs Korporaal Pijper dat op authorisatie van de Commissaris Generaal te Bergen op Zoomvoor het Departement van Oorlogdat de voornoemde is weggezonden wegens zijn gedrag remplacant van Gleen de Gerrit woonende in Dt. Jansga enz. jaar 1814 (1)

6382

20 nr.215

29-03-1814

Krijgsman Matthijs plaatsvervanger van Glee de Gerit Hendriks staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Heerenveen, jaar 1814 (4)

6833

27-A blz. 5

06-02-1824

Krijgsman N. te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6408

287

02-08-1816

Krijgsman wordt alleen met de familienaam vermeld in een document Commissariaat Generaal voor de Liquadatien met de Fransche Zaken die aan de heer Commissaris te Parijs zijn overhandigd als Pensions de la Hollande betreffende Pensioenen onder het Fransche Bestuur betaald enz. jaar 1816 (3)

8376

744/8

30-07-1841

Krijgsveld Wiert * Groningen, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnisen geboortedatum totaal 17 kolommenJaar 1841(3)

8048

34/5011

554/2324

08-06-1837

Krijl A. G. Harlingen Beurtschipper Harlingen op Amsterdam, jaar 1837

7999

554/5, 34

05-06-1837

Krijl A. G. Harlingen Beurtschipper Harlingen op Amsterdam. , jaar 1837

3585

81

26-06-1834

Krijl Aldert G. hij tekend mede een verzoek aan Zijne Majesteit den Koning der Nederlandensamen mat de gezamelijke Beurtschippers varende in het ordinarisveer tusschen de steden Amsterdam en Harlingen en aldaar woonachtig dat zij wegens de achteruitgang door de vernietiging van de gulden en vermeerderd met de investeringen enz. enz. jaar 1834 (6)

6258

627-12

21-06-1815

Krijm Douwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudegain de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6034

398

30-05-1818

Krijn W. te Joure hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens†† over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

9182

24

06-01-1916

Krijnen Johannes Stefanus,Komt voor op eendocument (blz.3) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder anderewoonplaats en land van bestemming,jaar 1916 (3)

6633

1396

09-11-1814

Krijns Douwe ,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. (Willem) Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)

6633

1396

09-11-1814

Krijns Gerben,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. (Willem) Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)

6047

379

03-06-1819

Krijns W.Hij wordt genoemd in een document als persoon die200 gulden of meer belasting moeten betalen in hetjaar 1819 (3)

6277

81

18-01-1817

Krijns W. (Wyberen) ---- Boer de Anne Douwes en Meulen van der Sjouke Piekes beide Korenmolenaars wonend op de Joure dat beide een document tekenen waarin zij bij deze aan de Grietman en Assessoren die mede tekenen beloven en zich solidair verbinden om de op de som waarop zijter zake het graandoor hun te gebruiken de Bakkerijenover den jare 1817 gemalen wordt enz. Grietman Vegelin van Claerbergen V. L. (Valerius Lodewijk) en Assessoren zijn Everts A. (Arend), Krijns W. (Wyberen), en DalmolenH., jaar 1817 (4)

6293

56

13-02-1819

Krijns W. (Wyberen) ---- Kiers Bartelt te Nijmegen op nadere aanvraag van deze debiteur ter bekoming van deszelfs restant Competentie wegens in de jare 1818 gedane Reparatien aan de Haskerbrug ten somma van f. 111:58 ondertekend door de President Assessor van Joure Krijns W. (Wyberen) enz. jaar 1819 (1)

6295

752-4, 8

05-12-1819

Krijns W. (Wyberen) ondertekendals Assessor van Haskerland een stuk betreffende:Eyck van Wiegervoormalig Secretarisen Districts Kassier De voormalige leden van het Gemeente bestuur van Haskerland schrijven en ondertekenen een brief aan de Gouveneur dat zij nog een tractement van Juli tot en met december 1811 tegoed hebbenen wel per lid fl. 75.= en dat de betaling nog niet is geschied en dat zij dat niet begrijpen omdat bij voornoemde Kassier voor het grootste deel de penningen in kas aanwezig zijn enz. enz. dit stuk is ondertekend doorGeerts Gerrit,Kornelis W. K., Haan de Feijte Aukes, Vries de Hendrik Annes , Oosting Freike F deze kan uit hoofde van Ouderdom en Blindheid zijn naam niet schrijven enz. jaar 1819 (16)

6060

480

06-07-1820

Krijns W. , Hij wordt genoemd in eenAlphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die200 gulden of meer in de beschreven middelenen Grondlasten moeten betalen in hetjaar 1819 (2)

5989

576 1e lijst

26-07-1814

Krijns W. en Comp. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geŽxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6425

34

14-01-1818

Krijns Wijberen Assessor van Haskerland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Houter Hendrik Thijsses bij de ligting van 1817 no. 17 getrokken en in dienst is gesteld niet tegenstaande eenen Slof Wieger Jacobs no. 16 ten dele is gevallen en dat klaatstgemelde enz. jaar 1818 (1)

6383

57

02-04-1814

Krijns Wijbren te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6244

338

21-04-1814

Krijns Wyberen Hij ondertekend (als lid der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7)

6100

1192-24

26-11-1823

Krijns Wybrenen Dalmolen Henricus Walradus zij zijn als Schattersover 1824 te Joure gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6244

338

21-04-1814

Krijns Wybren wegens geleverd enz. in 1810,Hij staat op een lijst van schuldeisersvan de gemeente Joure als volgt: wordt ondertekend (als leden der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Crimineellen

26-03-1824

Krijt IJtje Jelles, 251 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Krijt Jeltje J., 38 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6830

18-A blz. 3

21-01-1824

Krijtenburg Gerrijt F. te Tjerkwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom ďOphelderingenĒ. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9184

984

27-07-1917

Krijtenburg R------ Meulen van der Wybe kan de benoeming tot Lid College van Zetters Belastingte Harlingen niet aannemen, zijn opvolger is Slooten van R. te Harlingen omdat Krijtenburg R. zich te Terschelling heeft gevestigd jaar 1917 (8)

6051

 

757

23-10-1819

Krijtenburg RinseCommies bij de middelen te Landewoont te Workumhij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekeningenig pensioen wegens het land gediend hebbende van 1793-1809enz. jaar 1819 (3)

3622

A-10, 2

blz. 7

register 9170

15-03-1873

Krijthe Eelke en vrouw, wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 7

24-03-1868

Krijthe Eelke en vrouw, wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-10, 1

blz. 7

register 9168

22-02-1873

Krijthe Eelke en vrouw, wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 7 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Krijthe Jan Lammerts hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama ŗ Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie DistrictHoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vrieslandbetreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de CompagnieŽn Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

8363

472/10

00-00-1841

Krikke ,Egbert Wiegers te, Dragstra Sierd Theunis Koopman te Tjalleberd , , een handgeschreven brief met zijn handtekening wordt ook in genoemd Krikke Egbert Wiegers te Tjalleberd jaar 1841(3)

8225

1252-14†† 09-12-1839

Krikke Beene L. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)

6668

380 blz. 5

04-10- 1817

Krikke G. L. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

8257

69/20, 2

nr. 137

20-01-1840

Krikke Geertje St. Johannesgazij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterlandmet 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

6841

17-A

03-05-1824

Krikke Gerrit Luiten te Gersloot, Een gesloten transactie, om een vervolging betreffendeeen procesverbaal te voorkomen (2) jaar 1824

6273

803-5

17-09-1816

Krikke Gerrit Luitens Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)betalen voor de jaarlijkse toelagevan fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

6643

753

5e blz. van kolommen

11-09-1815

Krikke Gerrit Luten staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6267

239

16-03-1816

Krikke Gerrit Lutes hij heeft een request ingediend ook namens de visschers te Oudehaske omtrent de verhinderingwelke zij ontmoeten bij het visschen in de vaart te Oudehaske enz. dat het de waarheid bestaat dat voor het jaar 1812 een ieder geregtigd was om te mogen visschen in de vaart maar dat de begroting van de gemeente tijddens het Fransche bestuur zo beperkt was dat zij vonden dat de vaart moest worden verhuurdenz. jaar 1816 (2)

8309

1108-7

09-11-1840††

Krikke J. B.komt voor in een aantekening van de Grietman van Engwirden jaar 1840 (2)

8308

1087-11, 19

03-11-1840

Krikke J. B. te Nieuwerbrug wordt vermeld in een documet opgave van consenten tot uitvoer, welke bij de Ontvangers van Sappemeer niet binnen twee maanden zijn terug ontvangen het betreft een leverantie van 18 kan binnenlandsch gedistilleerd aan Buzema H. B. te Sappemeer enz. jaar 1840 (4)

6843

18-A

21-05-1824

Krikke Jacob Beenen te Luinjeberd een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring. Jaar 1824 (1)

6854

12-A

25-09-1824

Krikke Jacob Beenen te Luinjeberd, Onderwerp een†† procesverbaalbetreffende te belalen belasting over zijn paard, enz.jaar 1824 (3)

6842

16-A

12-05-1824

Krikke Jacob Beenen, een proces verbaal van bekeuring jaar 1824 2)

6000

586

21-06-1815

Krikke Jacob Beeneste Luinjebertwordt aangeslagen voor het Dienstbodengeld (Belasting)met aantal dienstboden, bedrag aanslag en Aanmerkingen jaar 1815 (4)

6851

2-A

16-08-1824

Krikke Jacob Beenes, Veenbaas te Luinjebert, Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor het zonder aangifte te varen met een vaartuig jaar 1824 (2)

8257

69/20, 2

nummer 25

20-01-1840

Krikke Jacob Hendriks te Rotserhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterlandmet 7 kolommen enz. jaar 1840 (6)

6833

27-A blz.13

06-02-1824

Krikke Jacob L. te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6643

753

4e blz. van kolommen

11-09-1815

Krikke Jacob Luten staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6833

23-A

12-02-1824

Krikke Jakob Beenes , Koopman en Veenbaas te Luinjeberd , proces verbaal wegens het rijden met een bedrijfspaard voor prive gebruik Jaar 1824(4)

9181

1846

22-10-1915

Krikke Jan 26 jaar, arbeider te Hemrik aanstelling als Veldwachter jaar 1915 (5)

6049

594

20-08-1819

Krikke Jan Banis Diaken enlid van de kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente van Tjallebert, zij verzoeken uit de rijkskas fl. 400 omdat er reparatieen enz. enz. jaar 1819 (4)

8257

69/20, 3

nummer 30

20-01-1840

Krikke Jan Gerrits te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

8228

1315-22

09-10-1839

Krikke Johannes , Kanonnier 3steBataillon Artillerie Nationale Militie* 07-04-1806 Schiedam,hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.jaar 1839(4)

6668

380 blz. 3

04-10- 1817

Krikke K. L. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6273

803-3

17-09-1816

Krikke Klaas Luiten Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)betalen voor de jaarlijkse toelagevan fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

6643

753

2e blz. van kolommen

11-09-1815

Krikke Klaas Luten staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6393

134

28-02-1815

Krikke Koop Geugjes Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1811 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6668

380 blz. 3

04-10- 1817

Krikke L. B. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6418

255-B

01-06-1817

Krikke Lammert Hendík 554 St. Johannesga is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningenmet groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6273

803-3

17-09-1816

Krikke Luite Beenen Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)betalen voor de jaarlijkse toelagevan fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

9465

Deel 2, 89

13-02-1854

Krikke Luite te Heerenveen, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Harlingen, hijwordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoerte Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding vano.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1854 (8)

9465

Deel 2, 90

31-10-1866

Krikke Luite te Heerenveen, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Sneek, hijwordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoerte Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding vano.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).

6643

753

2e blz. van kolommen

11-09-1815

Krikke Lute Beenen staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6393

134

28-02-1815

Krikke Marten Hendriks Staat vermeld als Conserit op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1810 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

8257

69/20, 3

nummer 25

20-01-1840

Krikke Pieter Jans te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6303

608

20-08-1823

Krikke S. Jan , ---- Schreurs S. W. hij wordt samen met Krikke S. Jan , Dam W. W., Simon H. J., Dam J. R.als Kerkeraadlid der Doopsgezinde Gemeente te Tjallebert, Luinjebert en Gersloot genoemd in een documentende de schulden die de gemeente heeft en zij een brief schrijven aan de Gouveneur van de provincie Vriesland voor ondersteuning enz. enz. verder als bijlage een Staat van Behoeften derDoopsgezinde Gemeente te Tjallebert,waarin vermeld de heer Schreurs J. W. die geld leent aan de d.g. gemeente en Koers J. G.die nog een rekening heeft openstaan enz.jaar 1823 (4)

9191

1240

01-10-1920

Krikke S. W.te Terbandvergunning voor het dempen van een sloot ten behoeve van een uitweg van hun opslagplats te Tjalleberd sectie en een handgeschreven brief door beide ondertekend, ook een getekende kaart (Blauwdruk)met de situatie,††††† enz. enz. jaar 1920 (11)

9182

243

01-02-1916

Krikke S. W.te Terband een handgeschreven brief met zijn handtekening,†† Onderwerp;een aanvraag voor een vergunning voor een slootdemping ,ook is er in het dossier een tekening (blauwdruk) van de situatie ter plaatse en de goedkeureing van de aanvraag) enz.jaar 1916 (10)

8257

69/20, 3

nummer 72

20-01-1840

Krikke Sander Jans te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6668

380 blz. 2

04-10- 1817

Krikke T. L. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6643

753

5e blz. van kolommen

11-09-1815

Krikke Tiemen Lute staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6273

803-3

17-09-1816

Krikke Tymen Luiten Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)betalen voor de jaarlijkse toelagevan fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

9191

1240

01-10-1920

Krikke U. W. te Nijehaske---- Krikke S. W.te Terbandvergunning voor het dempen van een sloot ten behoeve van een uitweg van hun opslagplats te Tjalleberd sectie en een handgeschreven brief door beide onderteekend, ook een getekende kaart (Blauwdruk)met de situatie,††††† enz. enz. jaar 1920 (11)

5674

63

13-04-1911

Krikke W.---- Scheper J. te Drachten varende met de motorboot van Drachten naar Heerenveen waarvan Krikke W. te Oude Haske eigenaar wordt verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om met een†† Motorboot de ÷rion IIĒ te mogen varen (zonder Stoomkracht) door de sluis te Drachten en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.jaar 1911(6)

8378

785/2

11-08-1841

Krimpen aan de IJssel----- Harkema H.B. te Warfhuizen (Prov. Groningen) de laagste inschrijver bij een aanbesteding voor het aanleggen van een aarden baan tot de bestrating vande weg Leeuwarden Lemmer voor 42.900 gulden , verder gemijnd door Mijnlief J. te Krimpen aan de Ijsselvoor fl. 39.600 en tot borgen gesteldBlokland Jan te Hardinxvelden Blokland Symen te Giessendam , verder voor dat zelfde werk maar een minder zomerpeil enz. Houten van P. de laagste inschrijvervoor fl. 34. 000.= en gemijnd door Kat A. J.te Hindelopenen tot borg Brandsma Johannes te Lemmer en Brandsma Jante Lemmer , en voor het bouwen van een Tolgaarderswoningde laagste inschrijver Vellinga Abe. J. te Dronrijp, gemijnd door Bennink G. te Franeer met borgen Hoven van G. te Franeker enBrouwer H. R. te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (3)

6070

359

02-05-1821

Krimpen aan de Lek---- Herderschee Jacobus Predikant te Krimpen aan de Lek Classis Gouda wordt beroepen naar Dokkum,jaar 1821 (1)

6415

74 + 75

19-03-1817

Krimps L. ---- Guuleris?....? Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vrieslandbetreffende Militaire zaken waarin vermeld dat he3t Smeek Rekwest van Jager de Ulke Wolters dat hij in de looting is gevallen van den jare 1815 maar omdat hij al voor de looting bij den Schout Officier van den burgelijken Stand tot het huwelijks voorwaarden enz. verder wordt genoemd Vries de EvertOukes als gehuwd persoon met vrouw en on mondig kind enz. dit rekwest is ondertekend met getuigen als Krimps L. en Meijer W.evens een ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vrieslanddoor de Militie Commissaris Lijcklama a Nijeholtdat de Jager wegens Desertie is gedetineerd te Leeuwarden, verder genoemd Spinnius Jan Ages en Vries de Evert Aukes No. 6 en No.10 en Plantenga Jan Ourkes die is vrijgesteld omdat de Jager enz. jaar 1817 (6)

8211

988-3, 4

Bladzijde 4

26-09-1839

Krinerius P. J. (Scrinerius P. J. ) te Bolsward en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9725

Deel 2

28-08-1893

Krinres Ö.? Ameland Kapitein op de Erasmus komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandschezeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,met 6 kolommen info. jaar 1893 (2)

9465

Deel 3, 16

15-12-1860

Krins de Pietje Trekschuiten en Barges van Sneek op Leeuwarden, hijwordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoerte Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding vano.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1860 (8)

6381

199-A

26-03-1814

Krins Evert Reiners, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Hindeloopen niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

6242

90

04-02-1814

Krins Jan Hendrik te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad vanHindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpenuit hoofde van de vernielingenvan het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.en hij het achterstalige moet betalen enz.op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)dossier (23)

6629

842

01-07-1814

Krins Jan hendriksals Lid van de Vroedschap benoemd voor de Stad Hindelopen wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

8386

949/18

20-09-1841

Krins L. te Wommels,Hijkomt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljettenvan wijn en sterke drankenwegens de veraccijnsde goederenin de Grietenij Hennaarderadeel (als kopervanDranken in de maand Augustus)met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6424

584

02-12-1817

Krins R. H. 9 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8280

517-11, 44

19-05-1840

Krins R. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aanUw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloningvan 10 centen wegens percelen die beneden de termen vanbelastbaarheid zijn geschat gewordenover den dienst 1830-1840in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8214

1028/4

08-10-1839

Krins Reinder Hendriks Lid van de Raad staat vermeld op een naamlijst van de Stad Hindelopen van het Personeel der stedelijke regering enz. jaar 1839 (4)

6242

90

04-02-1814

Krins Reiner Hendriks te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad vanHindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpenuit hoofde van de vernielingenvan het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.en hij het achterstalige moet betalen enz.op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)dossier (23)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Krins Sytzestaat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6395

483

09-05-1815

Krips Frans Johannes ----Gosliga J. ondertekend een brief in qlt. als gechargeert in de Commissie tot de Kanonniers Kustbewaarders tevens ondertekenen Rispen W. R.en Jonghoff A. H.†† in dit document verklaren zij dat Krips Frans Johannes Mr. Schoenmaker zich als plaatsvervanger heeft laten engageeren en vertrokken is enz. tevens een verklaring vanKrips Frans Johannes zelf dat hij voor 5 jarenzal tekenen en de voorwaarden voor zijn gezin enz.jaar 1815 (7)

6394

330

12-04-1815

Krips Frans---- Wijnia R. T.(Ruurd Teunis) Schout van de Gemeente Bozum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat het waar is dat Krips Frans zig als Kust Kanonnier heeft laten engageren en daarvoor genoot wekelijks 3 Caroli Guldensen heeft 200 Car. guldens handgeld gehad enz. jaar 1815 (2)

5994

1034

23-12-1814

Krips Isaac, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse kolommen met o.a.welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz.Jaar 1814 (2)

6382

79 nr. 78

31-03-1814

Krips Izaac, hij is een Deserteur en staat alzo vermeld op een document genaamd Lijst der Desertie van de 96 manschappen tot de Nationale Vriesche Garde gestationeerd te Appingedam en ten derzelve enz. met Woonplaats en de datum van Desertie jaar 1814 (5)

8375

708-5_18a

20-07-1841

Krips J. F. te Wommels staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten vanWijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

††††† deradeel

Krips J. F. te Wommels staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijstenmet de namen vande uitvoerders(uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6421

408

02-09-1817

Krips Johanna weduwe van Sporre Cornelis dat de oudste zoon genaamd Sporre Gosen in het jaar 1816 heeft geloot en getrokken een nummer voor de3e Comp. en deze thans met verlof isen aldaar broodbakker is en wil zij graag een plaatsvervanger aan stellen enz. Buijsing R. President Burgemeester van de Stad Leeuwardenondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Sporre Gosen het gevraagde ontslag wel kan worden geaccordeerd jaar 1817 (3)

6420

366

16-08-1817

Krips Johanna weduwe van Sporre Cornelis geeft met eerbied aan de Koning te kennen dat zij wonende te Leeuwarden dat de oudste van haar 2 zonen genaamd Sporre Goosen in het jaar 1816 heeft geloot en getrokken een nummer voor de3e Comp. en deze thans met verlof isen aldaar broodbakker is en wil zij graag een plaatsvervanger aan stellen enz. jaar 1817 (3)

8373

678/5

12-07-1841

KriskiJohannes----- Krisky Jan (Johan) hetwelk van het Zwitsers regiment Schmidt afkomstig zijn te wezen maar de doopregisters van Maastricht zeer onvolledig is en , met 1 januari 1787 sluit , in dat register vonden de ambtenarenwelin 1784 een dochter gedoopt KriskyCatharina Wilhelminaen in 1786 een zoon KriskyChristiaan Jacob is geboren. Kinderen van den Soldaat JohanKrisky†† Enhij verklaard dat zijn vaderJohannes Kriski gehuwd met Flotting Christinauit russisch polen afkomstig is Johan is gehuwd met Kingma Hinke te Wilharnas en heeft 3 kinderen uit den diensyt ontslagen te Brielle , verder een overzicht van de kosten van de armvoogden van Nieuweschoot wegens verpleging van dit gezin enz. enz. , Jaar 1841†† (8)

8373

678/5

12-07-1841

KriskyCatharina Wilhelmina----- Krisky Jan (Johan) hetwelk van het Zwitsers regiment Schmidt afkomstig zijn te wezen maar de doopregisters van Maastricht zeer onvolledig is en , met 1 januari 1787 sluit , in dat register vonden de ambtenarenwelin 1784 een dochter gedoopt KriskyCatharina Wilhelminaen in 1786 een zoon KriskyChristiaan Jacob is geboren. Kinderen van den Soldaat JohanKrisky†† Enhij verklaard dat zijn vaderJohannes Kriski gehuwd met Flotting Christinauit russisch polen afkomstig is Johan is gehuwd met Kingma Hinke te Wilharnas en heeft 3 kinderen uit den diensyt ontslagen te Brielle , verder een overzicht van de kosten van de armvoogden van Nieuweschoot wegens verpleging van dit gezin enz. enz. , Jaar 1841†† (8)

8373

678/5

12-07-1841

KriskyChristiaan Jacob----- Krisky Jan (Johan) hetwelk van het Zwitsers regiment Schmidt afkomstig zijn te wezen maar de doopregisters van Maastricht zeer onvolledig is en , met 1 januari 1787 sluit , in dat register vonden de ambtenarenwelin 1784 een dochter gedoopt KriskyCatharina Wilhelminaen in 1786 een zoon KriskyChristiaan Jacob is geboren. Kinderen van den Soldaat JohanKrisky†† Enhij verklaard dat zijn vaderJohannes Kriski gehuwd met Flotting Christinauit russisch polen afkomstig is Johan is gehuwd met Kingma Hinke te Wilharnas en heeft 3 kinderen uit den diensyt ontslagen te Brielle , verder een overzicht van de kosten van de armvoogden van Nieuweschoot wegens verpleging van dit gezin enz. enz. , Jaar 1841†† (8)

8373

678/5

12-07-1841

Krisky Jan (Johan) hetwelk van het Zwitsers regiment Schmidt afkomstig zijn te wezen maar de doopregisters van Maastricht zeer onvolledig is en , met 1 januari 1787 sluit , in dat register vonden de ambtenarenwelin 1784 een dochter gedoopt KriskyCatharina Wilhelminaen in 1786 een zoon KriskyChristiaan Jacob is geboren. Kinderen van den Soldaat JohanKrisky†† Enhij verklaard dat zijn vaderJohannes Kriski gehuwd met Flotting Christinauit russisch polen afkomstig is Johan is gehuwd met Kingma Hinke te Wilharnas en heeft 3 kinderen uit den diensyt ontslagen te Brielle , verder een overzicht van de kosten van de armvoogden van Nieuweschoot wegens verpleging van dit gezin enz. enz. , Jaar 1841†† (8)

8369

576/4

00-00-1841

Krisky Jan die opgeeft te Maastricht geboren te zijn, maar dat zijn vader uit Russisch Polen afkomstik is enz. jaar 1841 (1)

6424

616

18-12-1817

Krisp Joh. Weduwe van Sporre C. Ü Een requestdat haar zoon Goosen Sporre loteling van de jare 1816 en dienende bij de Nationale Militie wordt vermeld in een brief van de Minister van Binnenlandsche Zaken enz. jaar 1817 (2)

6418

255-B

01-06-1817

KristSietze Roelofs 371 Langezwaag is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningenmet groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6092

249

24-03-1823

Krist Klases, Hij wordt vermeld in een document Belastinschuldige te Bolsward met 8 kolommen o.a. beroep,veschuldigd bedrag , en nummer in de woonplaats , Gebouwde Eigendommen, Deur en Venstergeld, Personeel en Mobilair enz. jaar 1823 (5) dossier (9)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Krist Roelof Sijtzes 74 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijnte Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)hele staat (9)

9180

420

05-03-1915

Krist Thomas,Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder anderewoonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6383

65

02-04-1814

Kristiaans Pieter te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6276

1102-19

18-12-1816

Kroder Johannes, Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document†† jaar 1816 (4) dossier (21)

6005

938 blz. 5

30-11-1815

Krodt Johannes Andries Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ít Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6015

661

31-10-1816

Kroeft Gerrijt Sijnes te Almenum dewelke aan Tolsma Joh. D. heeft verkogt enz.enz.Een rekwest omdat zijn aanslag voor een ander is bestemd wegens enz. enz. jaar 1816 (3)

6418

255-A

00-05-1817

Kroeg Hendrik 151 is zijn volgnummer en Delft zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8361

428-5

03-05-1841

Kroeger Atse C.---- Pinkster Gerrit Sieds van beroep tijgelknecht dat hij een huwelijk wil aangaan met Jochems Antje en heeft daartoe nodig een certificaat van voldoening der Nationale Militie, maar hij is naar eigen opgave toen ingeschreven als Linde van der Gerrit Sieds, maar hij is nu algemeen beend onder de naam Pinkster en de ambtenaar om te trouwen maakt nu bezwaar tegen de naam van der Linde verder aanwezig, Extract uit het register van aangenomen Geslachtnamen in de Gemeente Franeker en dat hij dan heeft 2 kinderen Pinkster Gerrit oud 9 jaar * 24-11-1803 en Pinkster Jochum oud 1 jaar en een verklaring van bekendheid, ondertekend door Visser Jan, Hollander Johannes, Kroeger Paulus C., Kroeger Atse C. enz. jaar 1841 (7)

6870

09-03-1825

38-C

Kroeger Jan Christoffels Onderwerp: zijn overlijden in den dienste op 27 Juli 1817 te Venlo met vermelding welk Bataillon en Compagnie Nat. Infanterie enz. jaar 1825 (4)

8361

428-5

03-05-1841

Kroeger Paulus C.---- Pinkster Gerrit Sieds van beroep tijgelknecht dat hij een huwelijk wil aangaan met Jochems Antje en heeft daartoe nodig een certificaat van voldoening der Nationale Militie, maar hij is naar eigen opgave toen ingeschreven als Linde van der Gerrit Sieds, maar hij is nu algemeen beend onder de naam Pinkster en de ambtenaar om te trouwen maakt nu bezwaar tegen de naam van der Linde verder aanwezig, Extract uit het register van aangenomen Geslachtnamen in de Gemeente Franeker en dat hij dan heeft 2 kinderen Pinkster Gerrit oud 9 jaar * 24-11-1803 en Pinkster Jochum oud 1 jaar en een verklaring van bekendheid, ondertekend door Visser Jan, Hollander Johannes, Kroeger Paulus C., Kroeger Atse C. enz. jaar 1841 (7)

6383

76††††††††††††††††

23-04-1814

Kroek Gerrit Synes te Pietersbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6631

1114

4e blz. van kolommen

15-09-1814

Kroes Ö.? De weduwe zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

9184

427

05-04-1917

Kroes A te Giethoorn wonende-------Hij komt voor op een een lijst van Sollicitanten voor Veldwachter te Lemmer jaar 1917 (2)

3698

B-15

nrs. 1-14

15-02-1832

Kroes Albert A. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

9185

1140

03-09-1917

Kroes Alle * 3 sept. 1879 Drachten, Veldwachter te Smallingerland, jaar 1917 (2)

3698

B-15

nrs. 1-14

15-02-1832

Kroes Anne Jans , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3698

B-15

nrs.28-41

15-02-1832

Kroes Anne Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

8375

716-3_1C

22-07-1841

Kroes Arend 09-02-1832 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de KoloniŽn van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

3698

B-15

nrs. 1-14

15-02-1832

Kroes Arend A. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

8257

61/8

15-01-1840

Kroes Arend wordt vermeld in een document staat van bestedelingen geboren in 1821in de Provincie Vriesland en op 1e januari 1840 aanwezig geweest in de gestichtenvan de Maatschappij van Weldadigheid in Drente die voor de Nationale Militie elders moeten worden ingeschreven met geboortedatum en vanwaar aangekomen in Veenhuizen enz. jaar 1840 (4)

8225

1245-8b††

1-10

07-12-1839

Kroes Ate Fokkes staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van detot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

3698

B-15

nrs. 1-14

15-02-1832

Kroes Cornelis A. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6086

894

30-09-1822

Kroes Cornelis Landbouwer te Amstelveen, Komt voor in de legger voor het kohier der belastingen op degebouwde en ongebouwde eigendommen te Amsterdam jaar 1823 enz. jaar 1822 (dossier 19)

3701

6-C

07-02-1839

Kroes Derk Joukes, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)

3701

1-C

blz. 2

01-03-1839

Kroes Dirk Joukes te Het Bildt, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

6-D

03-02-1842

Kroes Dirk Joukes, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

3700

6-C

04-02-1837

Kroes Dirk Joukes, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

8359

372-13

16-04-1841

Kroes E.beroep Winkelier, Broodverkoper. Kroeghouder enz. te Leeuwarden staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (28)

6424

609

10-12-1817

Kroes F. A. 13 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Kroes Fokke Alberts 277 St. Annaparochie is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningenmet groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9180

42

07-01-1915

Kroes Frederik,Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder anderewoonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Kroes Geert, 37 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9187

1341

06-09-1918

Kroes Geert, komt voor op eendocument afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6416

166D

14-04-1817

Kroes Geertje Jans gehuwd met Schreinhout Johannes---- Buijsing R. Burgemeester vande Stad Leeuwarden ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende request voor ontslag uit de Nationale Militie van 1e Fogteloo Frederik Soldaat zoon van Fogteloo Janen Frederiks Elisabeth en 2e Brugmans Johannes Corporaal zoon van Brugmans Jurjen en Johannes Aukje 3e Schreinhout Jan JohannesTamboer zoon van Schreinhout Johannes Kroes Geertje Jans en enz. jaar 1817 (2)

5997

307

31-03-1815

Kroes Gerrit Jans is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen eneen opgave van dekleren die iedere gevangene nog nodig heeft(26 kolommen met soortkleding)†† jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer352

6032

201

24-03-1818

Kroes Harmen, Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinenenz. enz.bij besluit18 Januari 1815No. 20geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennenenz. enz. gezonden zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.jaar 1818 (3)

8257

69/20, 1

nr. 104

20-01-1840

Kroes Hendrík J. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en/ of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Kroes Ida Jans, 326 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8280

517-11, 44

19-05-1840

Kroes J. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aanUw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloningvan 10 centen wegens percelen die beneden de termen vanbelastbaarheid zijn geschat gewordenover den dienst 1830-1840in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

3600

10

16-04-1875

Kroes J. E.hij komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten zo voor goederen, personen vervoer als Sleepdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland domicilie hebben met 13 kolommen informatie over o.a. de maten enaantal personen het aantal pkís enz. jaar 1875 (4) dossier 16

3600

11

06-07-1878

Kroes J. E. Harlingen met het Schip de Flevo komt voor in een document Tabbellarische opgaaf der veranderingen gedurende 1877 voorgevallen in de lijst der stoombootdiensten waarvan de concessionarissen in Friesland Domicilie hebben enz. jaar 1878 (4)

3600

13

20-06-1878

Kroes J. E. Harlingen Schip de Flevo,komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

5662

26

03-06-1880

Kroes J. E. Harlingen Schip de Flevo,komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1880

6872

31-03-1825

28-C

Kroes Jan Jacobs----Loo van Sjoerd Hendriks en Kroes Jan Jacobs Onderwerp: Certificaten jaar 1825 (2)

6048

455

12-07-1819

Kroes Jan te Sneek ,een ordonnantie op de reclames van Patentrecht enz. jaar 1819 (1)

6395

506

21-05-1815

Kroes Jelle Jogchums staat vermeld in een document vanvoor te dragen personen als OnderOfficieren bij de Schutterij van Dragten met vermelding van rang enz. jaar 1815(3)

3701

6-D

03-02-1842

Kroes Jouke Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

3701

6-C

07-02-1839

Kroes Jouke Dirks, wordt vermeld op de Lijst 89/2227 der kinderen in de Gemeente Het Bildt vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (8)

3700

6-C

04-02-1837

Kroes Jouke Dirks, wordt vermeld op de Nominative Staat nr. 89-1538 der kinderen van de Gemeente Het Bildt opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

6424

609†††† brief

10-12-1817

Kroes Jouke wordt hij vermeld in een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dienende bij DE 4E CompagnieBataillon Nat. Mil. No. 12 op het Bildt zich ophoudende, enz. jaar 1817 (3)

6424

584

02-12-1817

Kroes K. 5 is zijn volgnummer in de Stad Workum bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Kroes Klaas 150 Workum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vrieslan d betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningenmet groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

3698

B-15

nrs.28-41

15-02-1832

Kroes Lijsbeth A. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

9187

1341

06-09-1918

Kroes Marigje vrouw van Hoop de J. , komt voor op eendocument afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Kroes Martijn, 341 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5666

Jaar 1882 akte 17

Kroes P---- Drachtster Stoombootrederij te Dragten,betreft de dienstregeling Dragten op Leeuwarden en van Dragten op Sneek, ook aanwezig : een folder met de aankondiging vertrektijdenmet als Kapitein Kroes P. en Conducteur Klasema J. ,getekend door: Meulen van der E. J. en Duursma D. D. secretaris boekhouder der Dragtster Stoombootrederijverder genoemd Kuipers G. R. bestelhuis te Dragten jaar 1882 (3)

8280

517-11, 20

19-05-1840

Kroes R. A. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840(4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9182

24

06-01-1916

Kroes Rinse Jans,Komt voor op eendocument (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder anderewoonplaats en land van bestemming,jaar 1916 (3)

6258

574

07-06-1815

Kroes Tulle, Hij heeft geld tegoedvan(met vermelding van bedrag en de geleverde Waren en/of Diensten)en wordt vermeld op de Staat van Schulden ten laste van de Gemeente Buitenpost over 1814 enz.jaar 1815 (3)

8375

708-5_36b

20-07-1841

Kroes W. J. te Garijp staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Sminia van H. B. (Hobbe Baerdt) Grietman en Assessor van Tietjerksteradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de ingekomen billetten van uitvoer van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 36,1

22-05-1840

Kroes W. J. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommeninformatie o.a. de woonplaatsvan de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland(123)

8257

69/20, 1

nummer 77

20-01-1840

Kroes Warner J. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Kroes Yda J., 37 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

5711

3

28-08-1902

Kroese Ö.? Onderwerp: Tarievenvan kanaal en bruggelden enz. hij stemt tegen het amendement Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902(32)

8306

1025/4

22-A

15-10-1840

Kroese B. B. Op de Abt Chalouproeyer, jaar 1840

7977

148-5

10-02-1837

Kroese Barend R.---- Nauta Peters M.Med. Dr. te Harlingen geeft met verschuldigde respect te kennen dat hij zedert den jare 1831 heeft te vorderen van Kroese Barend R. Chaloeproeijer op het klaringsvaartuig op den Abt eene som van f. 4:20 wegens enz. deze brief is door de medicus ondertekendenz. jaar 1837 (6)

6830

18-A blz. 30

21-01-1824

Kroese Betje Doedes te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom ďOphelderingenĒ. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

3701

5-D

nrs. 1-6

10-02-1842

Kroese Geertje (Getje) C. , wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

3701

5-D

laatste lijst

10-02-1842

Kroese Geertje (Getje) C. , wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

3701

5-D

nrs. 7-15

10-02-1842

Kroese Geertje (Getje) C., wordt vermeld Nominatieve staat no.15/142 der kinderen in de Gemeente Barradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke ProvinciŽn met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (16)

6043

116

16-02-1819

Kroese Gosen, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordtOnderwerp:Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel†† jaar 1819 (4)

8356

303-22, 5††††††††††††† 25-03-1841

Kroese Hendrik te Barradeel te staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)document (9)

8225

1253-13, 5

10-12-1839

Kroese Hendrik te Barradeel wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30November 1839 (4) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

8225

1253-13, 22

10-12-1839

Kroese Hendrik te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

8285

615-2, 19

19-06-1840

Kroese N. Z. te Hindeloopen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvangerder Plaatselijke belastingen van de Stad Hindelopen in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 5

Bladzijde 5

26-09-1839

Kroese P.G. te Pietersbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6043

116

16-02-1819

Kroese Roelof, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordtOnderwerp:Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel†† jaar 1819 (4)

7984

188, 290/8

22-03-1837

Kroeze Ö.? Chalouproeyer op de Van der Speyk Huiskus, jaar 1837

8224

1228-7

02-12-1839

Kroeze Hendrik tijdelijk commies der 4e klasse te Sexbierumzet zijn handtekening zoals hij deze gewoonlijk in zijn betrekking gebruikt enz. jaar 1839 (5)

8383

882/6

06-09-1841

Kroeze Jan Hendrik, Commies der 4e klasse van de Heer Ontvanger te Sneek, een handgeschreven brief met zijn handtekening, Onderwerp; een door hem ingediend rekwest betreffende ontheffing van boete en kosten wegens gefraudeerde regten enz., wordt ook in genoemdPuiseau W. met het besluit enz. jaar 1841 (14)

6418

255-A

00-05-1817

Kroeze Krijn 214 is zijn volgnummer en Beest zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6028

827

20-11-1817

Kroeze Roelof staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dathun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Vollenhovende heer Sloet tot Westerholt . Jaar 1817 (3)

8254

9/5, 31, 119

03-01-1840

Kroezen B. Betaalstaten Klaringsvaartuig Vriesland, jaar 1840

8060

105/10876

12-12-1837

Kroezi ? Douwe Harings Schipper op de Jonge Fokke, jaar 1837

6414

25

28-01-1817

Krofft Jochem---- Buijsing R. (Reinder) Burgemeester van Leeuwarden en Horst ten Joanter ordítie van deselve ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Krofft Jochemgepensioneerd Soldaat op den 27e dezer is overleden binnen deze Stad enz. jaar 1817 (1)

8201

785/9

Bladzijde 1

07-05-1839

Krogar L. Kapitein op het Everschip Fortuna, vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen, Schip in Lading liggende met bestemming Hamburg en Altona enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8201

785/9

Bladzijde 3

07-05-1839

Kroger H. Kapitein is met zijn schip de Catharina Elisabeth komende van Amsterdam vanuit Ameland op 29 April vertrokken naar Hamburgstaat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8201

785/9

Bladzijde 3

07-05-1839

Kroger H. Kapitein is met zijn schip de Catharina Elisabeth te Hamburg op 3 meigearriveerdkomende vanuit Amsterdam staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

7986

260, 322/17

01-04-1837

Kroger H. L. Zeevarend , jaar 1837

8201

785/9

Bladzijde 1

07-05-1839

Kroger Hans Kapitein op het Everschip Jenny fer Pearce, vermeld op de Scheepvaart, Koophandel en Zeevaarttijdingen, Schip in Lading liggende met bestemming Hamburg en Altona enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8201

785/9

Bladzijde 3

07-05-1839

Kroger J. Kapitein is met zijn schip die Minerva vanuit Hamburg op 29 April te Ameland gearriveerd en vertrekken weer naar Amsterdam staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8374

698/5

16-07-1841

Kroger L. ---- Eekstein & van der Velde te Rotterdam een verzoek om een partij zink te mogen vervoerenafkomstig van het verongelukte schip de Fortuna Kapitein Kroger L. van Harlingen naar Roterdam enz. jaar 1841 (2)

8383

890/3

08-09-1841

Kroger L.----- Echstein en Velde van der Commissarissen te Rotterdam onderwerp; het gezonken Deenseschip de Fortuna Kapitein Kroger L. jaar 1841 (3)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Kroger L. Kapitein is met zijn schip de Fortuna vanuit Hamburg geladen met Stukgoed op 4 Mei te Amsterdam gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen zeonderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8302

954/16, 227

25-09-1840

Kroger L. Verongelukt schip Kapitein op de Fortuna, jaar 1840

9184

699

05-06-1917

Kroijenga Wiebren, komt voor op eendocumentder buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

9187

735

07-06-1918