Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

5997

307

31-03-1815

L’ Eclair Jan Batist is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer   75

6005

938 blz. 4

30-11-1815

L’ Eclair Jean Batist Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6631

1114

4e blz. van kolommen

15-09-1814

L’ Ernst Jan hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconieen evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18

8280

526-1, 5

22-05-1840

La Fleur D. S. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 5-2

19-06-1840

La Fleur D. S. te Tzummarum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8280

526-1, 5

22-05-1840

La Fleur R. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_5a

20-07-1841

La Fleur R. te Tzummarum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6019

121

25-02-1817

La Johannes---- Duijff Jan en Farque La Johannes in qualiteit als voogden over Klaas en Jan Mik wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de Heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)

6833

38-D deel 1

Blz. 4

06-02-1824

La Lau J. te Bergen op Zoom , deel 1 wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6683

2 deel 2

Blz. 19

04-01-1819

La Lau J. te Bergen op Zoom wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 20

06-02-1824

La Lau J. te Bergen op Zoom, deel 2 wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 4

06-02-1824

La Lau J. te Bergen op Zoom, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 21

16-01-1822

La Lau J. te Bergen op Zoom, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 4

16-01-1822

La Lau J. te Bergen op Zoom, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 1

Blz. 6

06-02-1824

La Lau J. te Stolkwijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 10

06-02-1824

La Lau J. te Stolkwijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 10

16-01-1822

La Lau J. te Stolwijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8223

1207-11+12

26-11-1839

La Maire Lijst met  28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe belastingen en Accijnsen te Gorredijk,  Pel, Buwalda, Le Maire, Bagman, Puiseau, Nederveen, Overbeek, Carpentier, Molanus, Wygersma, Reeding, Weenink, Voerman, Thurbecke. jaar 1839

6282

737-9

07-07-1817

La Roos Bauke J., Timmerman te Oosterwierum met (30 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6094

387

09-05-1823 

La Rooy Jasper Wybes (onderofficier)  Hij wordt wegens zijn overlijden ingeschreven in het grootboek van  Militaire Pensioenen onder no. 573. jaar 1823 (1)

6833

38-D deel 2

Blz. 10

06-02-1824

La Verge H. J. te Abbenbroek, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6385

140

06-07-1814

La....ma Eelke Fokkes te Franeker hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6033

305

29-04-1818

Laag en Nagtegaal van der---- Alma te Leeuwarden , Nagtegaal & van der  Laag  Onderwerp: een verzoek tot eindelijke betaling enz. jaar 1818 (1)

6028

829

20-11-1817

Laag v. d. Drewes K., gevolmagtigden en ondertekenaars van dit stuk, van Meesenbroek Jan Kapitein gevoerd hebbende het schip de Goede Hoop en op den reijs van Reiga naar Schiedam gedisteneerd met Rogge en Garst beladen op den 22e augustus dezes jaars op den gronden van Ameland is komen te stranden alsmede kapitein Bakker Hindrik B.  gevoerd hebbende het Kofschip genaamd de Frederik Herman en op de reis van Koningsbergen naar Rotterdam gedisteneerd beladen met Rogge en op de 22 augustus dezes jaar op die gronden van Ameland is komen te stranden enz. betreft de geborgen goederen en tuigage wat geweigerd is enz. jaar 1817 (2)

9126

1016

21-06-1879  

Laag v.d. F. R. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

8352

220/18

00-00-1841

Laag v.d. kemp D. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers jaar 1838-1839-1840-1841 (8)

6842

11-A

11-05-1824

Laag v.d. of Lang-----Kanger Meijndert Lolkes, Een handgeschreven brief met diverse handtekeningen waaronder die van hem,onderwerp, Ballumer Schapen, alle Landbouwers te Hollum jaar 1824 (2)

8285

615-2, 11-2

19-06-1840

Laag v.d. W. P. te Marrum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

6418

248-C 1e bat

14e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Laag van der A. D. staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

9187

811

17-06-1918

Laag van der D. J. te Hollum, Zijn aanstelling als zetter bij de belastingen en zijn aanvaarding met zijn handtekening.   Jaar 1918 (3)

6048

451

12-07-1819

Laag van der D. K. , betreft aangespoelde balken, hij det afstand zodat ze verkocht kunnen worden omdat niet vaststaat dat enz. jaar 1819 (1)

6059

418

12-06-1820

Laag van der D. K. bij de minister bestaan geen bedenkingen tegen de autorisatie van de strandvonder van Ameland tot afgifte aan voornoemde en Nagtegaal J. B. voor de provenue enz. van het Schip de Twee Gebroeders, Jaar 1820 (1)

6070

392

15-05-1821

Laag van der D. K. hij wordt uitbetaald voor het een aandeel in de tuigage en scheepsgoed van het gestrande schip de Fredrik Herman als procuratiehouders van de geinteresseerden enz. jaar 1821 (6)

6063

691

06-10-1820

Laag van der D. K. oud Koopvaardij Kapitein te Ameland  een dispositie betrekkelijk het aanbod van hem betreffende de Missive van 14  September no. 612 enz. jaar 1820 (2)

6062

635

14-09-1820

Laag van der D. K?. betreft zijn ingezonden request houdende verzoek dat tot berging van strandgoedern op Ameland gebruik gemaakt mag worden voor opslag in het hem toebehorend gebouw onder genot van de helft van de anderen huur en de andere helft naar de armen gaat enz. jaar 1820 (2)

9187

762

08-06-1918

Laag van der Douwe te Hollum Zijn aanstelling als zetter bij de belastingen i.v.m. het overlijden van Nagtegaal H. te Hollum enz. Jaar 1918 (3)

6098

925

24-09-1823  

Laag van der Douwe van beroep Schipper---- Metz G. D. Assessor en de secretaris Schots J. staat vermeld op een document Staat van onvermidelijke kosten voorgevallen bij het verongelukken van het Kaagschip de Twee Gebroeders gevoerd geweest door schipper Sloot Jacob op den 18e juni 1821 en vervolgens en welke de ondertekenaren Siestineren, behoort te worden betaald uit het Provenue der Verkoop van het geborgene van gemeld schip wat is verkocht op 8 september 1823 enz. jaar 1823 (2)

6024

477, 483, 484 en 485

22-07-1817

Laag van der Drevis K. ---- Brouwer en Anker, Kooplieden en als zodanig behoorlijk gepatenteerd wonende te Amsterdam met als onderwerp: de houtwaren uit het gezonken schip de twee gezusters met als Schipper Adroen Arne Andersen , Vergaan de 16e november 1816 op het Bornrif tussen Terschelling en Ameland  ( gezonken  1816) . enz. ook aanwezig een Notariële akte van Dorper Salomon openbaar notaris te Amsterdam en Meijer Jan Fredrik, notaris waar in Ancker Jan, Koopman op de naam van zijn firma verklaard magtig te maken de heren Laag van der Drewes K. en Nagtegaal Jan B. & Comp. te Ameland om de zaken te regelen betreffende voornoemde houtwaren en balken uit het schip de Twende Sostre (twee gezusters) bij kapitein Adroen Anne Andersen op de reise van Drammen naar Amsterdam die verklaarde onder dek te hebben van de heer Söberg Peder en dan volgt de lijst met lading  jaar 1817 (12)

6025

555

20-08-1817

Laag van der Drevis Keimpes (ook Drewis)---- Adroen Arne AndersenWoont Nötteröe Kapitein op het Driemast Pinkschip de Twee Gezusters vergaan op de reis van Dramme naar het Nieuw Diep beladen met houtwaren enn vergaan het Bornrif Ameland ( gezonken  1816) verder, voor ons Notaris Ypma Biense enz. met als getuige Laag van der Drevis Keimpes (ook Drewis) van beroep Zeekapitein en Nagtegaal Jan Barends verder genoemd Foekema (Fockema?) E. en in tegenwoordigheid van Wijgers Jan (ook Wiegers) Landbouwer en Rijs van Wouter (ook van Rees)  geëmployeerde bij de waterstaat  jaar 1817 (6)

6024

484

25-07-1817

Laag van der Drevis Keimpes Hollum Kapitein

6046

344

18-05-1819

Laag van der Drevis Keimpes van het eiland Ameland heeft gereclameerd de aangespoelde palen enz. jaar 1819 (1)

6025

537-e.v.

14-08-1817

Laag van der Drewes K. ---- Adroen Arne Andersen, woont Nötteröe Kapitein op de Twee Gezusters vergaan en verbrijzeld op het Bornrif Ameland ( gezonken  1816) verder Brouwer en Anker, Kooplieden en als zodanig behoorlijk gepatenteerd wonende te Amsterdam met als onderwerp: de houtwaren uit het gezonken schip de twee gezusters met als Schipper Adroen Arne Andersen , Vergaan de 16e november 1816 op het Bornrif tussen Terschelling en Ameland  ( gezonken  1816) . enz. ook aanwezig een Notariële akte van Dorper Salomon openbaar notaris te Amsterdam waar in Ancker Jan, Koopman op de naam van zijn firma verklaard magtig te maken de heren Laag van der Drewes K. en Nagtegaal Jan B. & Comp. te Ameland om de zaken te regelen betreffende voornoemde houtwaren en balken uit het schip de Twende Sostre (twee gezusters) bij kapitein Adroen Anne Andersen op de reise van Drammen naar Amsterdam die verklaarde onder dek te hebben van de heer Söberg Peder en dan volgt de lijst met lading  jaar 1817 (13)

6029

880

13-12-1817

Laag van der Drewes K. en Co. en Nagtegaal  Jan B. schrijven en ondertekenen een brief als gevolmagtigde per procuratie van de heer Metger C. H. Junijor koopman te Emden onder de firma Metger J. H. en zoon Patroon en Boekhouder van het schip Fredriek Herman gevoerd door Cap. Bakker Hendrik Barends vergaan op 22 augustus 1817, betreffende de scheepstuigagie die op Ameland is geborgen en door den strandvonder Hekeren van ….?  op den 3 november is verkocht en dat enz. jaar 1817 (5)

6029

881

13-12-1817

Laag van der Drewes K. en Co. en Nagtegaal  Jan Barends schrijven en ondertekenen een brief als gevolmagtigde per procuratie van de heer Everts Evert Arend boekhouder en eigenaar zijnde van de rederij van het Kofschip de Goede Hoop gevoerd hebbende door Capt. Mesenbroek J. (Mezenbroek)  komende van Riga naar Schiedam met een lading Rogge en Garst is komen te stranden op Ameland  tussen de 21e en 22e augustus 1817 , betreffende de scheepstuigagie die op Ameland is geborgen en door den strandvonder Hekeren van ….?  op den 3 november is verkocht en dat enz. verder genoemd Schotanus Evert Openbaar Notaris te Workum in de akte met gepasseerd ten huize van Nauta Romke Alberts adsistend aan de Waag en als getuigen Kingma Jan Castelein beide binnen deze stad beide ondertekenen ook, jaar 1817 (5)

6025

587

29-08-1817

Laag van der Drewis Keimpes ---- Adroen Arne Andersen, woont Nötteröe Kapitein op de Twee Gezusters vergaan en verbrijzeld op het Bornrif Ameland ( gezonken  1816)  betreft de geborgen lading ondertekend door Laag van der Drewis Keimpes jar 1817 (1)

6025

567

25-08-1817

Laag van der Drewis Keimpes --- Mezenbroek Jan Kapitein op het Kofschip de Goede Hoop komende van Riga en gedestineerd naar Schiedam geladen met gerst en rogge bemand gestrand bij Ameland met zeven man welke geborgen zijn  alsmede een gedeelte van de lading enz. Notariële akte met als getuige Nagtegaal Jan Barends & Comp. en  Laag van der Drewis Keimpes  alle drie ondertekenen de akte jaar 1817 (4)

8047

260/4839

02-06-1837

Laag van der Driemes Keimpes * 16-06-1815 Matroos op de Maria, jaar 1837

8096

626/20

260 nr. 1

28-06-1838

Laag van der Driemes Keimpes te Ballum hij is Matroos op het schip de Maria, jaar 1838

6045

209

03-04-1819

Laag van der Drieuwes K. & Co.  wonende op het Eyland Ameland Onderwerp Strandvonderij betreffende Adroen Arnout Capitein van het vergane schip (16-11-1816) met een lading balken van Drammen naar Amsterdam en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Bakker Hendrik B. van Koningsbergen naar Rotterdam, en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Mesenbroek Jan van Riga naar Schiedam ,  de goederen van deze schepen (het 1e Okt. 1817 3n de 2e  en 3e Febr. 1818 zijn publiek verkogt geworden  door de strandvonder Hekeren van W. R. J. D. jaar 1819 (4)

6045

262

19-04-1819

Laag van der Drieuwes K. & Co.---- Visser Barend & Zoon te Harlingen en Laag van der Drieuwes K. & Co.  wonende op het Eyland Ameland Onderwerp Strandvonderij betreffende Adroen Arnout Capitein van het vergane schip (16-11-1816) met een lading balken van Drammen naar Amsterdam en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Bakker Hendrik B. van Koningsbergen naar Rotterdam, en van het op 21-08-1817 gestrande schip gevoerd door de capitein Mesenbroek Jan van Riga naar Schiedam ,  de goederen van deze schepen (het 1e Okt. 1817 3n de 2e  en 3e Febr. 1818 zijn publiek verkogt geworden  door de strandvonder Hekeren van W. R. J. D. jaar 1819 (3)

6079

184

18-02-1822

Laag van der Drieuwes K. geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekende brief aan de Gouverneur, dat hij als Oud Koopvaardij Capitein wonende te Hollum op het Eijland Ameland hij refereerd aan een request van ca. 2 jaar geleden dat in verscheiden dorpen van dit Eijland Lands Pakhuizen ter berging van gestrande en geborgen goederen en deze pakhuizen  behalve in de dorpe Ballum tot puinhopen zijn vervallen enz. en dat het beter zou zijn deze aan de armen enz. , jaar 1822 (2)

6058

388

31-05-1820

Laag van der Drieuwes Kempes en Nagtegaal Jan B. & Comp.  beide ondertekenen het volgende documet in hunne Qualiteit als Last en Prookeratie hebbende van de Heer Vries de D. & zoon  betreffencde Tuntelder Jan Roelofs, Schipper op het Tjalkschip de Twee Gebroeders komende van Baremerzijl en gedistineerd naar Amsterdam of Zaandam geladen met Koolzaad is gestrand  Jaar 1820 (2)

6021

201, 4-5

03-04-1817

Laag van der Drieves K.---- Adroen Arne Anderzon Schipper op de Twee Gezusters gestrand op het Borne Rif bij Ameland ( gezonken  1816) , staat vermeld in de opgaaf der Strandingen en aanspoelingen op 16 november 1816 en daarna, gedurende het jaar 1816 op Schiermonnikoog enz. en de goederen zijn gereclamaard door de heeren Laag van der Drieves K. en Nagtegaal jan B. wonende te Ameland daartoe volmagt hebbende van den heer Anker Jan te Amsterdam jaar 1817 (2)

6057

308

26-04-1820

Laag van der Driewes K. en Nagtegaal Jan B. & Co. schrijven en ondertekenen een brief dat op den 23e dezer maand April is komen te stranden op het Eijland Ameland de schipper Tuntelder Jan Roelofs met zijn Tjalkschip de Twee Gebroeders beladen met Koolzaad, ook een brief ondertekend door Tuntelder Jan Roelofs enz. , Jaar 1820 (2)

6020

141

04-03-1817

Laag van der Driewes K. en Nagtegaal Jan B. op het eiland Ameland woonachtig zig in qlt. voor de heeren Brouwer & Anker te Amsterdam reclamanten van de balken welke geladen zijn geweest op de Twee Gezusters dat op de 16e is verongelukt enz. jaar 1817 (6)

6061

566

14-08-1820

Laag van der Driewes Keimpes wonende te Hollum op het Eiland Ameland,  Oud Koopvaardij Kapitein wordt vermeld in een document van de Minister van Binnenlandsche Zaken en Waterstaat betrefende zijn request met als onderwerp de Pakhuisen voor geborgen goederen en hij vindt dat er ook een klein pakhuis is in vervallen staat en dat enz. enz. jaar 1820 (3)

6078

78 + 79 +

96

21-01-1822

Laag van der Driewes---- Visser Barend & zn. te Harlingen als gelastigde bij onderhandse procuratie van de Kapitein Laarzen Christiaan gevoerd hebbende het Galjas Schip de Marianna geladen met haver en op Ameland gestrand tusschen de 14e en de 15e  dezer maand en de lading verkocht kan worden mits de Haver zodanig, tevens een door de Kapitein ondertekende brief (hij tekent als Christi Larsen) in bijzijn van getuigen Laag van der Driewes, Nagtegaal Jan B. en Heeckeren van J. R. J. D. allen ondertekenen dit document enz. jaar 1822 (6)

6033

286

21-04-1818

Laag van der en Nagtegaal---- Nagtegaal en van der Laag een door de strandvonder Hanenga R. M. ondertekend document betreft de verkogte balken in 1817 enz. jaar 1818 (1)

8280

514-8

19-05-1840

Laag van der Hendrik Keimpes en Rang Gooy Durks Miliciens,  dat de Heer Waterschout van Amsterdam uit welke haven enz. zij met verschillende bodems zijn uitgevaren enz. ondertekend door de Grietman van Ameland enz. jaar 1840 (3)

9725

Deel 2

Blz.33

00-00-1881

Laag van der Jan,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel 2

Blz.35

00-00-1881

Laag van der Jan,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel 2

Blz.40

00-00-1882

Laag van der Jan,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

9725

Deel 2

Blz.26

00-00-1880

Laag van der Jan, 5e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

6383

56

02-04-1814

Laageveen F. A. te Terwispel, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6082

453

03-05-1822

Laagland D. K. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Laagland D. te Joure hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6383

59

02-04-1814

Laagland Douwe K. te Snikzwaag , Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6078

95-28

25-01-1822

Laagland Douwe Klazes  ,  Hij staat in een document  als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Joure  enz. enz. jaar 1822 (2)

6089

1194 blz. 24    23-12-1822

Laagland Douwe Klazes te Joure Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (3) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6100

1215-25

29-11-1823

Laagland Douwe Klazes, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Joure  in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6070

424-18         25-05-1821

Laagland H.  hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6082

453

03-05-1822

Laagland H. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Laagland H. te Joure hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6244

338

21-04-1814

Laagland Hette Klases Hij ondertekend (als lid der gemeenteraad van Joure) een stuk over schuldeisers (met een lijst van namen enz.), mandaten en belastingen enz. jaar 1814 (7)

6383

57

02-04-1814

Laagland Hette Klazes te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6301

334-9, 10 

04-06-1822       

Laagland Hette Klazes te Snikzwaag,  een Obligatie,  komt voor op de staat  der Bezittingen Inkomsten, Schulden en Uitgaven van de Kerkvoogdij van  Snikzwaag, Westermeer  en Joure  van den 9e October 1820 tot den 9e October 1821 enz. enz. jaar 1822  , Westermeer (7)  Snikzwaag (6)  Joure (8) totaal dossier (21)

6833

27-A blz.12

06-02-1824

Laagland Joh’s te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

5665

14-11-1880

akte  13

Laagland K. H.---- Simons  Nauta en  Abel Wouter,  Kooplieden te Bolsward en en Laagland K. H. Secretaris van de Stoombootdienst Bolsward Leeuwarden v.v.  de  ondernemers brengen onder de aandacht dat de dienst  Bolsward Leeuwarden v.v.    zal geschieden met de stoomschepen “ Burgemeester Jentink” en de “ Stad Leeuwarden” ook aanwezig de advertentie’ s  en een op karton geplakte gedrukte dienstregeling met afbeelding van een schip(A-3)  enz. Aanlegplaats te Bolsward is bij Jong de Sj. Buiten de St. Janspoort  . jaar 1880  (8)

6833

27-A blz. 8

06-02-1824

Laagland Klaas te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

3700

2-B

05-02-1836

Laagland Steventje Willems †, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (5)

3698

B-2

20-02-1832

Laagland Steventje Willems, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3700

3a-C

01-02-1837

Laagland Steventje Willems†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1837 (8)

8280

517-11,

34-35, 37

19-05-1840

Laagland T. K. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Akkrum in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6070

424-18         25-05-1821

Laagland T.?  hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8257

69/20, 1

nummer 83

20-01-1840

Laagland Uilke hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

8257

69/20, 1

nummer 75

20-01-1840

Laagland Willem hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6848

19-A

12-07-1824

Laagsma G. S. Een opgave over de  Maand Juni 1824 van de schulden welke op de provincie begroting zijn geconstateerd en is gedisponeerd  met bedragen enz. jaar 1824, (4).

6251

1090

14-11-1814

Laaij van Monte Martens,  Hij is een van de ondertekenaars van een document waar onder anderen in staat: de ingezetenen van de Gemeente Nes geven met verontschuldigde eerbied te kennen aan de Gouveneur van Friesland  enz. enz. dat de Contribualen op de Repertitie zeer willekeurig zijn gebracht enz. enz. dat b.v. eenige boere arbeiders op 4 stuivers aangeslagen zijn, anderen weer op 18 stuivers enz. enz., Terwijl een bezitter of eigenaar van  gebouwde en ongebouwde eigendommen maar  16 stuivers en dat daar geen een van de raden en de Schout zig boven de 10 stuivers heeft enz. enz. en dat de Gouveneur deze partijschap uit de weg wil ruimen enz. jaar 1814 (4)

6661

137 blz. 5

19-03-1817

Laakman Freerk Reinders te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6677

316

22-07-1818

Laakman Freerk Reinderts, Rentenier, Huis 46, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= Predikant Dobelman J. (Jan)  spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

9181

1413

06-08-1915

Laamstra Lammert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8285

615-2, 19

19-06-1840

Laan  van der T. F?. te Hindeloopen wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Hindelopen in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6257

410-10

28-04-1815

Laan de Jan Pyttens Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6257

410-10

28-04-1815

Laan de Pytter Hattum Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6032

201

24-03-1818

Laan Dirk Pietersz. , Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen  enz. enz.  bij besluit  18 Januari 1815  No. 20  geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen  enz. enz. gezonden zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.  jaar 1818 (3)

5997

217

10-03-1815

Laan J. C. wordt benoemd tot Inspecteur der Belastingen van Utrecht thans controleur der belastingen aldaar enz. jaar 1815 (3)

6274

891

15-10-1816

Laan of Baan van der J. weduwe van Schaaf H., Tekend mede een document door  Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz.  een lijst met hun namen  jaar 1816 (4)

6671

54 deel 2

blz. 13

22-01-1818

Laan P. J. te Amersfoort Scriba Classikale Bestuur van de provincie Utrecht en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 13

04-01-1819

Laan P. J. te Amersfoort wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Laan P. J. te Amersfoort, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6833

38-D deel 2

Blz. 14

06-02-1824

Laan P. J. te Amersfoort, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

 6709

36 deel 2  blz. 14

16-01-1822

Laan P. J. te Amersfoort, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8350

184-20

23-02-1841

Laan Penninga van Wijbrandus  Apotheker te Workum, door het overlijden van Hobma G. Postmeester alhier is die post opengevallen en hij verzoekt dan ook om enz. jaar 1841 (3)

8285

615-2, 17

19-06-1840

Laan v.d J. F. te Hindlopen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8280

526-1, 17

22-05-1840

Laan v.d.  J. F. te Hindelopen uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

3594

Map 88-F

1876-1878

Laan v.d. ….?  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

8386

949/6

25-09-1841

Laan v.d. A. G. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Jacoba Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 )

8285

615-2, 6-1 19-06-1840

Laan v.d. A. G. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Het Bildt

Laan v.d. A. G. te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6077

981

10-12-1821

Laan v.d. Ate Wopkes staat vermeld als eigenaar op het relevee der ongebouwde eigendommen van Buitenpost met vermelding van het aantal pondematen, de grondsoort, welke klasse en de Huurwaarde enz. jaar 1821 (2)

8364

502-495-16

21-05-1841

Laan v.d. Cornelis Thijssens hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)

6034

398

30-05-1818

Laan v.d. Gerben J. te Sint Annaparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6424

609

10-12-1817

Laan v.d. Gerben Jans 43  is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Artillerie 4 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6093

302-2

11-04-1823

Laan v.d. Gerrit H. Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Laan v.d. Gosse Lubberts 696 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8211

988-3, 35

26-09-1839

Laan v.d. J. F. te Hindelopen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Stavoren ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 40 Bladzijde 3 26-09-1839

Laan v.d. J. F. te Hindelopen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/7

25-09-1841

Laan v.d. J. F. te Hindelopen Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Burgemeester en Wethouders van Bolsward. (als uitvoerder van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (3 ) 

8375

708-5_10

20-07-1841

Laan v.d. J. F. te Hindelopen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_17

20-07-1841

Laan v.d. J. F. te Hindelopen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Groenhof H. G. Asssessor van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde  ondertekend namens de Grietman Nauta  G. A. (Gerardus Assuerus) Avenhorn van een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_41

20-07-1841

Laan v.d. J. F. te Hindelopen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.) Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_7

20-07-1841

Laan v.d. J. F. te Hindelopen staat als uitvoerder vermeld in een door Hoeksma T. (Thomas) namens Burgemeester en Wethouders van Bolsward ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Hemelumer

Oldephaert

       en

Noordwolde

Laan v.d. J. F. te Hindelopen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hemelumer Oldephaert  en Noordwolde in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek

Laan v.d. J. F. te Hindelopen staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente  Sneek  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 34

19-06-1840

Laan v.d. J. F. te Hindelopen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8280

526-1, 31

22-05-1840

Laan v.d. J. F. te Hindelopen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Schoterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 20

22-05-1840

Laan v.d. J. F. te Hindelopen uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Idaarderadeel zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 17

Bladzijde 1

26-09-1839

Laan v.d. J. F. te Hindelopen uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/17

20-09-1841

Laan v.d. J. F. te Hindelopen, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (alsleverancier van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/41

20-09-1841

Laan v.d. J. F?. te Hindelopen wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/41

20-09-1841

Laan v.d. J. P. te Hindelopen wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 41 Bladzijde 1 26-09-1839

Laan v.d. J. te Hindeloopen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 41 Bladzijde 1 26-09-1839

Laan v.d. J. te Hindeloopen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 19

22-05-1840

Laan v.d. J. te Hindelopen als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze stad Hindelopen zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 35

19-06-1840

Laan v.d. J. te Hindelopen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Stavoren in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8285

615-2, 41-1

19-06-1840

Laan v.d. J. te Hindelopen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden

8280

526-1, 41

22-05-1840

Laan v.d. J. te Hindelopen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6632

 

 

1316 lijst 3-L.

22-10-1814

Laan v.d. J. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6383

76                

23-04-1814

Laan v.d. Jan Bauks te Wijnaldum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6078

95-46

25-01-1822

Laan v.d. Jan Feddes te Hindelopen , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Hindelopen  enz. enz. jaar 1822 (3)

6242

90

04-02-1814

Laan v.d. Jan Feddes te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6864

60-C-33

13-01-1825

Laan v.d. Jan Heddes te Hindelopen Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

8280

526-1, 35

22-05-1840

Laan v.d. Jan te Hindelopen uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Stavoren zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6383

62

02-04-1814

Laan v.d. Jeen Sijtzes te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

8285

615-2, 13-1

19-06-1840

Laan v.d. K. B. te Herbaijum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8210

958/2 211

Bladzijde 1

17-09-1839

Laan v.d. K. T. te Burum, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz.  van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6249

 

878

21-09-1814

Laan v.d. Klaas B. staat vermeld in een document genaamd Plan van Vrijwillige repartitie over de ingezetenen van den Dorpe Herbaijum tot subsidien aan de Armen opgemaakt door Kiestra Pieter Dirks, Sijtsma Kornelis, Pars Jan Johannes en Cuperus Klaas als gecommitteerden daartoe door de inwoners verkozen met vermelding van het betaalde bedrag enz. jaar 1814 (3)

6395

457

13-05-1815

Laan v.d. Klaas B. te Herbaijum hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6864

26/1-C

no.  81

07-01-1825

Laan v.d. Pieter Durks te Achtkarspelen   8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

8285

615-2, 34

19-06-1840

Laan v.d. R. te Heerenveen Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

6381

171-D 

22-03-1814

Laan v.d. Sentje Jans, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Leeuwarden die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

6633

1374+1459

06-11-1814

Laan van de Hans Sijtses---- Drees H. en Vrieze de Halbe Diakenen van de Hervormde Gemeente van Heerenveen sturen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar hun naam onder staat dat zij doen toekomen een extract uit de registers der vier specien van het district Haskeland (=aanwezig) afgegeven door de Schout waaruit de vijfjarige inwoning van Patroon Hendrik Ekkes en huisvrouw in de gemeente Nijehaske met vermelding van huisnummers en jaren enz. verder worden in de vier specien vermeld Jans Jurjen 1798 en gaat naar Heerenveen, Johannes Lammert 1802 en gaat naar Sloten enz. ook een verklaring van Bouwma Arjen Anthonie Mr. Slager , Kempes Hendrik Mr. Weever en Zweep van der Piebe Elings die alle drie de verklaring ondertekenen betreffende Patroon Hendrik Ekkes Arbeider en zijn huisvrouw Hendriks Minke laatselijk alhier enz. verder een document ter beantwoording ondertekend door de Schout van de gemeente Haske Dalmolen H. en de Diakenen van Nijehaske Ramkema Jan Gerbens en  Laan van de Hans Sijtses  jaar 1814 (10)

9126

1611

08-11-1879

Laan van der  Fabe Rengers Veenwouden Veldwachter Zijn voordracht met personalia (3)         

8257

70/3

21-01-1840

Laan van der A.  ----- Ingen van Simon  van beroep Cipier en Aannemer, hij heeft  een Contract van aanbesteding van het onderhoud en de verzorging der gevangenen in het Huis van Verbetering en Arrest te Heerenveen voor het jaar 1840 door het Kollegie van Regenten en Vrieze de Halbe en Laan van der A.  ondertekenen namens dat Kollegie  met hem aangegaan  enz. jaar 1840 (28)

8285

615-2, 2

19-06-1840

Laan van der A. te Heerenveen wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Aengwirden als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

9465

Deel 3, 32

22-05-1862

Laan van der A. wordt genoemd in een blauw briefje dat er stukken uit het sterfhuis van wijlen Eysinga van C. behoorende aan de commissie, getekend door Laan van der A. als lid van de commissie enz. jaar 1862 (1)

3701

6-D

03-02-1842

Laan van der Aagje Dirks, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

6047

379

03-06-1819

Laan van der Anne  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Laan van der Anne, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8359

377/28, 19 

19-04-1841

Laan van der Cornelis Jisses wordt vermeld op een document dergenen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (5)

8359

377/28, 3

19-04-1841

Laan van der Cornelis Thijsses wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6093

302-2

11-04-1823

Laan van der de Erven Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

6056

215

25-03-1820

Laan van der Dirk Gerben  te St. Anna Parochie  een rapport over hem wegens het verloten van een koe met de toestemming en de voorwaarden enz. jaar 1820 (4)

6056

223

27-03-1820

Laan van der Dirk Gerbens  rentenier te St. Anna Parochie  Hij krijgt toestemming tot het verloten van een Koe enz.  met de voorwaarden waaraan te houden, jaar 1820 (4)

6055

99 + 134

12-02-1820

Laan van der Dirk Gerbens Rentenier te St. Anna hij verzoekt om een verloting te mogen doen met als prijs een Zwartbonte Koe ter waarde van f. 250.=  en dat  baten zijn voor de Noodlijdenden  door den Watersnood in de Provincie Gelderland, Holland en Noord Braband enz. jaar 1820 (5)

6385

142

06-07-1814

Laan van der Dirk Gerbens te Sint Anna Parochie hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6633

1457 +1458

19-11-1814

Laan van der Dirk Jans St. Annaparochie Snikschipper Met handtekening, komt voor in een dossier, een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam in vermeld wordt met als onderwerp;  dat verdere eigenaren zijn ontboden en bij mondelijke waarschuwing is te kennen gegeven dat zich voor ‘t vervolgaar zijn/haar effende   zoufden hebben te onthouden om eenige persoonen en goederen van derden met hun lieden enz. ook het regelement van de veerdienst is aanwezig en diverse requesten van enz. jaar 1814 (51)

9183

1178

29-07-1916

Laan van der Doeckle Th. te Goenga , een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot het maken van een uitweg op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Scharnegoutum sectie enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden  jaar 1916 (10)

6668

380 blz. 4

04-10- 1817

Laan van der E. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

8257

69/20, 3

nummer 63

20-01-1840

Laan van der Eeuwe S. de weduwe te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6087

948-2

11-10-1827

Laan van der Frans staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

8309

1102-12

06-11-1890

 

Laan van der G. B. staat vermeld op een document betreffende een bekeuring op de wet op de Turf het betreft een onderzoek enz. Heerenveen jaar 1840 (4)

8280

517-11, 30

19-05-1840

Laan van der Gepke wordt vermeld als Belastingschuldige  op een document genaamd:  De Ontvanger van Marum heeft den Eer den Heer Controleur te Dronrijp enz.  dat de percelen beneden de termen van belastbaarheid zijn gebleven over de jaren 1839-1840 bedragen dertien dus eene somma van Een Gulden dertig Ct. enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8199

725-24

17-07-1839

Laan van der Gerard (Geerts) * 23-06-1814 Ten Boer staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden  of bij regterlijke vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij  is veroordeeld tot den Doodstraf met den Strop enz. jaar 1839 (5)

6418

248-C 1e bat

11e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Laan van der Gosse * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

9921

26

19-10-1882

Laan van der H. , Gemeenteveldwachter te  Beetgum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6632

 

 

1210

28-09-1814

Laan van der Hans Sijtses---- Patroon Hendrik Ekkes te Heerenveen woonachtig het betreft zijn onderhoud door de Hervormde Gemeente van Nijehaske dit document is ondertekend door De Schout van de Gemeente Haske Dalmolen H.  De Diakenen van de Hervormde Gemeente van Nijehaske Ramkema Jan Gerbens en Laan van der Hans Sijtses ondertekenen  een brief aan de Gouverneur betreffende eerstgenoemde (hij wordt daar genoemd Ekkes Hendrik) enz. jaar 1814 (3)

6285

1230

28-11-1817

Laan van der Hans Sytses en Wit de Roelof Jans, Diakenen der hervormde Gemeente van Nijehaske wonende aldaar  dat zij tegoed hebben een som van 600 guldens van den jare 1809 van Schoterland enz. enz. jaar 181 (2)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Laan van der Hend. Soieds 76 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-b 1e bat 1e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Laan van der Hend’k Jetze 21 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

8122

1105/4

07-11-1838

Laan van der Henderikus N.Pekela * 1819 Buitenvaarder, jaar 1838

6418

248-C 1e bat

1e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Laan van der Hendrik * Harlingen staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

248-DD

1e Compag.

1e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Laan van der Hendrik Sietze staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Laan van der Hendrik Sietzes 21 Harlingen is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9184

699

05-06-1917

Laan van der Hendrik, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

8280

526-1, 19

22-05-1840

Laan van der J. F. te Hindelopen als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze stad Hindelopen zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_19

20-07-1841

Laan van der J. F. te Hindelopen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma A. (Age) Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Hindelopen en ter ordonnantie van dezelven Alberts J. Secretaris  ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Hindelopen

Laan van der J. F. te Hindelopen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Hindelopen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (2) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 19

Bladzijde 1

26-09-1839

Laan van der J. F. te Hindelopen wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Hindelopen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6077

1009

18-12-1821

Laan van der J. L.  hij ontvangt een voorlopige verevening voor den reparatie aan de Pingjumerbrug enz. jaar 1821 (1)

5987

377-b

18-05-1814

Laan van der J. Leeuwarden---- Sybrand Klaas deurwaarder, hij deelt  een dwangbevel uit aan Plantenga Johannes en sommeert hem binnen de tijd van drie dagen de verschuldigde som te voldoen (dwangbevel aanwezig) ,  jaar 1814  (2)

6092

229

18-03-1823

Laan van der J. P. een  verevening gestuurd door de algemene Rekenkamer van fl. 222.- wegens 2e termijn  voor het maken van de beschoeing te Stavoren enz.  jaar 1823 (1)

6096

681

24-07-1823  

Laan van der J. P. een voorlopige verevening  wegens,  voor nawerken aan beschoeing enz. te Stavoren enz. jaar 1823 (1)

8386

949/31

20-09-1841

Laan van der J. te Heerenveen , Hij  komt voor in een document;  van de dubbelen der Concent biljetten  van uit anderen binnen deze Gemeente ingevoerde wijn en sterke dranken  in de Grietenij Schoterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6054

63 blz. 40, 41, 45, 50, 85, 86

27-01-1820

Laan van der Jacob  Boekhouder te Oudeschoot strijkgeld ontvanger  (ten achtste na perceel 12)    ---- Coehoorn van Scheltinga Menno , Een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de provisionele akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 92)

8211

988/14

26-09-1839

Laan van der Jacob is benoemd tot Procureur  en wordt als zodanig vermeld op een document dat wij Willem, bij de Gratie Gods enz. hebben goedgevonden de benoemingen  bij de Arrondissements Regtbank te Heerenveen enz. jaar 1839 (5)

8214

1028/4

08-10-1839

Laan van der Jan Feddes Wethouder staat vermeld op een naamlijst van de Stad Hindelopen van het Personeel der stedelijke regering enz. jaar 1839 (4)

6274

891

15-10-1816

Laan van der Jan Jans , Tekend mede een document door  Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz.  een lijst met hun namen  jaar 1816 (4)

8108

863-12

01-09-1838

Laan van der Jan Meinderts, Fuselier 8e afdeeling Infanterie * 15-06-1817 Nieuwe Pekela,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6277

30-9

09-01-1817

Laan van der Jan moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6024

454

14-07-1817

Laan van der Jan Piebes---- Kat Abe Jochums te Hindelopen, hij neemt aan de reparatie van de havenwerken  Harlingen, voor een som van fl. 2900.= zijn borg is Laan van der Jan Piebes te

Makkum en Dorenbos Willem te Oldeboorn jaar 1817 (4)

6024

455

14-07-1817

Laan van der Jan Piebes---- Schaafsma Sjoerd Obbes te Makkum hij neemt aan de reparatie van de havenwerken  Makkum, voor een som van fl. 300.= zijn borg is Stolte Theunis Klazes te Sint Annaparochie en Laan van der Jan Piebes te Makkum jaar 1817 (4)

6086

892

28-09-1822

Laan van der Jan Pieters Onderwerp; een finaal verevende certificaat voor de 1e termijn  wegens het maken van beschoeing van de landzijde van de noorder haven van Stavoren enz. jaar 1822 (3)

6395

496

22-05-1815

Laan van der Jan---- Sluijterman A. F. Lt. Collonel Commanderende het 6e Battaillon Landstorm Arr. Sneek ondertekend een brief dat Loon van ….?  heeft kennis gegeven dat hij als Sergeant was benoemd maar hij al een post had aangenomen en daar om bedankt voor de post van 2e Luitenant en daarom wordt voorgedragen Laan van der Jan te Hindelopen enz. jaar 1815 (1)

6288

286                                        11-03-1818

Laan van der Jan van beroep Mr. Bakker te Workum, er wordt een proces verbaal (bijgesloten) geschreven en getekend door   Nagel v.d. F. wegens hem op 16 februari 1818 des namidags om drie en een half uur dat hij ter gemaal is gekomen enz. enz. dat hij daar op brutale wijze de Gaarder Nagel v.d. F.  van het Gemaal  heeft beledigd  enz. enz.gezonden naar de Gouveneur van Vriesland enz. jaar 1818 (3)

9180

264

06-02-1915

Laan van der Jelle,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9181

1751

06-10-1915

Laan van der Jelle,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9186

10

03-01-1918

Laan van der Jelle, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)

9186

548

04-05-1918

Laan van der Johannes, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6082

453

03-05-1822

Laan van der K. T. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6249

801 en 824

05-09-1814

 

Laan van der Klaas Baukes---- Herbayum: een document met als onderwerp: In de staat van schuld der Armen enz. tevens een stuk waarin genoemd wordt dat zij tegoed hebben van Bergma Daniel thans te Harlingen  wonende fl. 600 en van Laan van der Klaas Baukes fl. 700 en Rinia N?. A. de weduwe fl. 600.  enz. enz. jaar 1814 (5)

6028

810

13-11-1817

Laan van der Lammert A. Een dossier betreffende werkverschaffing in de gevangenis en hij staat op een lijst van gevangenen  te Leeuwarden,  met 6 kolommen waarin  het aantal kledingstukken aan hem verstrekt  zijn,  jaar 1817 (6)

5997

307

31-03-1815

Laan van der Lammert A. is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    132

6005

938 blz. 4

30-11-1815

Laan van der Lammert Ages Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

6016

707

21-11-1816

Laan van der Lammert Ages, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

9187

908

06-07-1918

Laan van der Linze Overslag ?? Solliciteerd naar de functie van  Veldwachter  te Kollumerland en Nieuwkruisland, jaar 19178 (1)

9182

114

15-01-1916

Laan van der Lubbert W.---- Scheepsramp met het schip de “ Kokmeeuw”  WON 69, met een lijst van ouderdom, waarde verzekering, aantal pasagiers, lading, tuigage, windrichting, aard ongeval, enz. enz.  enz. enz.  de gezagvoerder is Laan van der Lubbert W. te Makkum, jaar 1916 (4)

6833

38-D deel 1

Blz. 7

06-02-1824

Laan van der P. A. te Krommenie, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 11

06-02-1824

Laan van der P. A. te Krommenie, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

8172

250/10, 211

06-03-1839

Laan van der Pieter  Koopman Eigenaar van een Praam, jaar 1839

6871

22-03-1825

11/3-C

Laan van der Pieter Dirks staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)

8381

841/10-154

26-08-1841

Laan van der Pieter Jans Een staat van Miliciens dienende  in het 8e regiment infanterie  waarin vermeld de namen van soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (2)

5989

576 2e lijst

26-07-1814

Laan van der S. S. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

8257

69/20, 1

nr. 117

20-01-1840

Laan van der S. T. hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en/ of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

8176

315/2, 34

23-03-1839

Laan van der Siebe Feyes Politiagent te St. Johannesga, jaar 1839

8359

381-22, 1-6

19-04-1841

Laan van der Sietze S.  Vleeshouwer en Spekslager te Nijehaske, Onderwerp: Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent,  Dossier met een brief  met zijn handtekening, jaar 1841 (18)

6067

 

127

12-02-1821

Laan van der Sjoerd Feijes  ---- Canerinus Johannes  Deurwaarder van beroep enige roerende goederen in arrest hebbende  ten huize van  Laan van der Sjoerd Feijes  te Heerenveen  Onderwerp verkoop der goederen wegens belastingschuld  jaar 1821 (1)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Laan van der Sytze F. staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8354

266/12

00-00-1841

Laan van der Sytze Siegers Vleeschhouwer en Spekslager te Nijehaske  bezwaarschrift, met een handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (6)

6253

45

13-01-1815

Laan van der Teen Sytzes te Joure voor de huur van het exercitieveld, Vermeld op een document genaamd Specifieke staat van uitgaven gedaan op het fonds van onvoorziene uitgaven van Joure enz. enz. jaar 1815  (4)

6632

1279

13-10-1814

Laan van der Thijs E., staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Augsbuurt strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met 22 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (3)

9185

1612

05-12 1917

Laan van der Willem, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

8204

829/20, 264

Blz. 6v

12-08-1839

Laan van der Wolter Sytzes hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6262

952-10

28-09-1815

Laan van Dina heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6262

952-11

28-09-1815

Laan van Dina heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6028

801

12-11-1817

Laan van Folkert, controleur, onderwerp;  een ambtelijke waarin vermeld dat hij alle memories van bezwaar der dorpen Woudsend, Ypecolsga en Indijk met de bijlagen ingeleverd heeft enz. diverse , ook een brief met zijn handtekening,  jaar 1817 (10)

3698

B-15

nrs. 42-53

15-02-1832

Laan van J. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

8380

833-2

24-08-1841

Idaarde-

         radeel

Laan van J. F. te Hindelopen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Idaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Workum

Laan van J. F. te Hindelopen staat vermeld als uitvoerder naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6299

 

416-15

10-05-1821

Laan van Jeen Sytzes wordt uitbetaald en wordt vermeld in een Rekening bewijs en Reliqua gedaan door Able van Eyck gewezen ontvanger van Haskeland , over de jaren 1810 en 1811 jaar1821 (4) dossier (21)

9921

31

19-10-1882

Laan vn der Fabe Rengers  Dienaar van Politie te Dragten gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Laansma  Tjepke Gabes 134 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

6385

140

06-07-1814

Laansma Foppe Johannes te Sexbierum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6078

95-16

25-01-1822

Laansma Poppe Johannes te Sexbierum  , Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Sexbierum enz. enz. jaar 1822 (2)

6424

609

10-12-1817

Laansra Cornelis T. 5 is zijn volgnummer in de Gemeente Kollumerland bij het Bataillon Infanterie 4 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Laanstra Cornelis Thijsses 118 Lutjewouden (Lutkewoude) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9187

1644

06-11-1918

Laanstra Geert, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9181

1413

06-08-1915

Laanstra Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

1787-A

05-12-1918

Laanstra Hendrik, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

5673

 

146

28-09-1899

Laanstra T. , en 18 anderen scheepsjagers op het trekpad van Leeuwarden over Franeker naar Harlingen die een allen een brief ondertekenen met het verzoek om de boten die geen sleepboot zijn (maar wel slepen) hun vergunning in te trekken aangezien zij (scheepsjagers) anders broodeloos worden de brief wordt ondertekend door; Poelsma P., Wiebinga J., Wiebinga J. B., Wiebinga Jan, Bruinsma A. allen te Leeuwarden, Lodewijk M., Vries de P., Bonnema R., Meijer K., Visser J., Roelofsen B., Miedema R., Wal v.d. T. J. allen te Franeker, Boer E(ike?) te Dronrijp, Bossma G. te Dronrijp, Laanstra T. te Dronrijp, Feitsma J. en Walstra Kof H? Tolgaarder allen Ritzumaziel enz. jaar 1899 (6)

8363

459/4

00-00-1841

Laanstra Tjepke Gabes, geboren 03-10-1813 Almenum, Request  hij woont te Franeker jaar 1841 (5)

6671

54 deel 2

blz. 17

22-01-1818

Laar Dinckgreven van A. te Bourtagne Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 20

22-01-1818

Laar Dinckgreven van A. te Bourtange Predikant Classis van Winschoten wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

8214

1026/1-8+a

07-10-1839

Laar Geertruida Johanna te Dockum, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

9921

38

20-10-1882

Laar v.d. C.,  Politiedienaar te Betterwird gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9725

Deel 2

Blz.19

00-00-1879

Laar v.d. Gerrit , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)

9725

Deel 2

Blz.35

00-00-1881

Laar van Gerrit naar Riga,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel 2

Blz.23

00-00-1879

Laar van Gerrit naar Riga, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)

9725

Deel 2

Blz.32

00-00-1881

Laar van Gerrit,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel 2

Blz.34

00-00-1881

Laar van Gerrit,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel 2

Blz.39

00-00-1882

Laar van Gerrit,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

9725

Deel 2

Blz.21

00-00-1879

Laar van Gerrit, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)

9725

Deel 2

Blz.22

00-00-1879

Laar van Gerrit, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1879 (2)

9725

Deel 2

Blz.25

00-00-1880

Laar van Gerrit, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1880 (2)

6854

30-C

23-09-1824

Laar van Nicolas geb. 20-03-1804 Namen, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

6418

255-A

00-05-1817

Laar van Pieter 372 is zijn volgnummer en Hallinder bij Hardenberg (ov)  zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6397

694

29-07-1815

Laar van, Korporaal van de Rijdende Artillerie 7e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

9181

1751

06-10-1915

Laaren van Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9183

1454

07-10-1916

Laaren van Pieter, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8211

982/5

24-09-1839

Laarman Marten wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Laarmans Johannes, 283 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Laarmans Nicolaas, 904 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

3700

6-B

03-02-1836

Laars Sytske, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

8342

37/1-9

12-01-1841

Laars van de Sietse, Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. , jaar 1841 (9)

8106

150, 812/7

18-08-1838

Laars van der Jacobus Dordrecht Zeeman, jaar 1838

3700

6-B

03-02-1836

Laars Ype kind van Laars Sytske, wordt vermeld op de Nominative Staat van kinderen vallende in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der Maatschappij van Weldadigheid  in de Grieteny het Bildt, met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

6401

 

859-1+8

10-10-1815

Laarsma Foppe Johannes staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor  de 3 Compagnien No. 4-5 en  6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2 geformeerd  in de Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6091

139

10-02-1823

Laarzen Christiaan ---- Larsen Christiaan Kapitein op het Galjasschip de Marianne in den nagt van 14 op 15 januari 1822 op Ameland gestrand op weg van Koningsbergen naar Londen, jaar 1823 (1)

6091

146, 19-20

14-02-1823

Laarzen Christiaan Kapitein op de Marianne, wordt vermeld in een document Staat van Strandingen, Aanspoelingen en Bergingen welke gedurende de jare 1822 te Ameland hebben plaatsgehad met vermelding van de geborgen goederen, jaar 1823 (2)

6092

257

26-03-1823

Laarzen Christiaan Kapitein op het te Ameland gestrande Galjasschip de Marianna en de goederen zijn aldaar verkogt enz. jaar 1823 (1)

6078

78 + 79 +

96

21-01-1822

Laarzen Christiaan---- Visser Barend & zn. te Harlingen als gelastigde bij onderhandse procuratie van de Kapitein Laarzen Christiaan gevoerd hebbende het Galjas Schip de Marianna geladen met haver en op Ameland gestrand tusschen de 14e en de 15e  dezer maand en de lading verkocht kan worden mits de Haver zodanig, tevens een door de Kapitein ondertekende brief (hij tekent als Christi Larsen) in bijzijn van getuigen Laag van der Driewes, Nagtegaal Jan B. en Heeckeren van J. R. J. D. allen ondertekenen dit document enz. jaar 1822 (6)

6079

124 + 142

02-02-1822

Laarzen Christian---- Visser Barend & zn. te Harlingen als gelastigde bij onderhandse procuratie van de Kapitein Larsen Christiaan gevoerd hebbende het Galjas Schip de Marianna geladen met haver en op Ameland gestrand tusschen de 14e en de 15e  dezer maand en de lading verkocht en afgifte in Natura enz. ook wordt er in een document genoemd de gecommitterrden der Strandberging op Ameland Bakker Symon W., Vries de Dirk .T, Bakker Hans Doekes, jaar 1822 (4)

6864

26/1-C no. 3

07-01-1825

Laas Bernardus Paulus te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Laas van der Tiete Tijmens, 88 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Laats A. J. te Budel , Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 deel 2

blz. 19

22-01-1818

Laats A. J. te Budel Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 22

22-01-1818

Laats A. J. te Budel Predikant Classis van Eindhoven wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 1

Blz. 12

04-01-1819

Laats A. J. te Budel Predikant, tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Noord Braband als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2

Blz. 20

04-01-1819

Laats A. J. te Budel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

8364

498/10, 10

21-05-1841

Laatstra Romke P. de weduwe staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Nijland die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Laaxmans Pieter  Johannes 200 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6076

914

24-11-1821

Laay (ook Ley) Monte Martens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de ambtenaren Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat  onder Nes aan land gebracht van een op het Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg naar Havre de Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is  gevoerd geweest door de Kapitein Morin J., de bergers van de goederen zijn;  Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes,  Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L. Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft geborgen aan goederen  ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9)

8201

785/9

Bladzijde 4

07-05-1839

Labonchede ….?  Kapitein is met zijn schip de St. Pierre te Ostende op 3 mei gearriveerd  komende vanuit Bord. staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8161

79-4

22-01-1839

Lacon van J. T.,  Speijk is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6424

607

11-12-1817

Laconte Louis Francois * 06-06-1776 Verwine wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand oktober 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

8308

1066-4

28-10-1840

Lacroix Maria  ---- Heerings Joseph Christiaans wordt als Bedelaar  naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en inlichtingen lijst met persoonlijke informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz hij is  geboren  30 oktober 1787 te Schoonhoven zoon van Heering Christiaan  en Lacroix Maria  enz.  jaar 1840 (3)

9725

Deel I 

Blz. 4

00-00-1862

Lacrooy Jelle, 8e Regiment Inf. komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 5 kolommen info. jaar 1862 (2)

6833

38-D deel 2

Blz. 19

06-02-1824

Lacum S. te Appingadam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6683

2 deel 1

Blz. 9

04-01-1819

Lacum van F. Ouderling te Amersfoort tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Utrecht als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6833

38-D deel 1

Blz. 10

06-02-1824

Lacum van N. te Spijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 13

16-01-1822

Lacum van N. te Spijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 20

16-01-1822

Lacum van N. te Spijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 blz. 17

22-01-1818

Lacum van T. te Amersfoort Ouderling Classis van Amersfoort wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 13

22-01-1818

Lacum van T. te Amersfoort Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 14

04-01-1819

Lacum van T. te Amersfoort wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6838

8-A

31-03-1824

Ladde Joseph te Balk, Een Procesverbaal  van Bekeuring , Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   (2) jaar 1824

8356

307-36

29-03-1841

Ladenius & Suringar wordt vermeld in een document Staat van het getal der loten welke voor iedere der drie loterijen in het jaar 1840 getrokken enz. jaar 1841 (5)

6279

203

24-02-1817 

Ladenius ….? Gewezen Controleur Ladenum te Bolsward  Onderwerp: dat de belastingdienst het oude materiaal te doen verkopen maar dat er in zijn bezit zijn  4   Molenbuisen  enz. jaar 1817 (2)

5988

410, 419

02-06-1814

Ladenius ….?---- Plantenga F. Controleur der Belastingen te Bolsward verzoekt om weer naar Harlingen te kunnen omdat hij uit hoofde zijne bezittingen gelegen te Harlingen enz. er wordt voorgesteld dat de heer Lodenius ….? van Harlingen naar Bolsward zal gaan omdat deze ongehuwd is enz. Jaar 1814 (2)

6035

431

11-06-1818

Ladenius ….? Thans commies te Paard en voor de laatste organisatie Controleur te Bolsward komt in aanmerking voor de post van Ontvanger te Beetsterzwaag enz. jaar 1818 (1)

8309

1107-10

09-11-1840  

Ladenius en Suringar---- Suringar en Ladenius, De Burgermeester van de stad Workum  begrijpt niet dat voornoemde heren niet bekend zijn met de persoon van  Hoekstra Anne Jelles Zoon als gedelugeerde den 2e klasse voor de Koninklijke Loterijenn daar zij op 27 juli 1840 hebben geschreven dat enz. jaar 1840 (6)

6063

682

03-10-1820

Ladenius H. D. ,  onderwerp: een betaalde ordonnantie met 5 kolommen  enz. jaar 1820 (1)

6063

767

31-10-1820

Ladenius H. D. ,  onderwerp: een document met 5 kolommen van een betaalde ordonnantie enz. jaar 1820 (1)

6395

459

11-05-1815

Ladenius H. D. staat in een document aan zijne Majesteit den Koning der Nederlanden enz. dat hij samen met  20 anderen ondertekend betreffende het goed ontvangen gunstige Appointement van den 1 mei j.l.  om zig te mogen formeren tot ene Compagnie Jagers te voete enz. jaar 1815 (2)

6070

414

22-05-1821

Ladenius H. D. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze  aan de belanghebbenden zoals voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz.  jaar 1821 (1)

6056

203

21-03-1820

Ladenius H. J. ,   een ordonnancie van betaling met 3 kolommen  met bedragen enz. jaar 1820 (1)

6045

285

26-04-1819

Ladenius H. J. , hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordonnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1818 (2)

6868

16-02-1825

22-A

Ladenius H. J. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4)

6868

16-02-1825

22-A

Ladenius H. J. , hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4)

6068

 

251

31-03-1821

Ladenius H. J. , hij wordt vermeld op een document en wel:  Nota  der aan het Minesterie van Justitie verschuldigde Zegel en Leges Gelden van de hier na genoemde Ordonnantien. Jaar 1821 (2)

6048

462

14-07-1819

Ladenius H. J. , Onderwerp; een kwitantie en een mandaat  van fl.  enz  jaar 1819 (2)

6394

356

22-04-1815

Ladenius H. J. een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje  waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig heeft laten inschrijven in het register in Leeuwarden  om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers  en als zodanig geformeerd te worden maar enz. jaar 1815 (2)

6072

531

04-07-1821

Ladenius H. J. hij staat op een Document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van Vriesland hiernevens toe te zenden de Ordonnantiën hieronder vermeld met het verzoek dezelve aan belanghebbenden te doen toekomen enz.  met vermelding van het bedrag enz. jaar 1821 (2)

6397

662

13-07-1815

Ladenius H. J. hij staat vermeld met zijn functie/rang  op de genoemde lijst>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij rapporteerd dat ingevolge Marschorder van Swart de Landas (Baron) van Leeuwarden naar Heerenveen en verder naar Mons vertrokken is tevens heeft hij de eer om een Nominative Lijst te zenden enz. jaar  1815 (4)

6048

508

26-07-1819

Ladenius H. J. Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1819 (2)

6051

 

749

18-10-1819

Ladenius H. J. hij staat vermeld op een document genaamd De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouverneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie  van wie leges moet worden afgehouden met vermelding van de sommen en verschuldigde leges enz.  Jaar 1819 (1)

6059

461

27-06-1820

Ladenius H. J. Onderwerp; een Ordonnantie ten zijne gunste van De Minister van Binnenlandsche zaken en Waterstaat ten bedrage van enz. een document met 5 kolommen met het bedrag der Ordonnancie en Zegel en Leges Gelden jaar  1820 (2)

5985

191

16-03-1814

Ladenius H. J. van beroep Klerk----Bergsma E. H., en Sminia van H.  dit document is een Declaratie van beide genoemde in de functie van Commissarissen Generaal in het Departement Vriesland betreffende tractementen e.a.van geemployeerden aan het bureau enz. jaar 1814 (3)

6066

 

56

23-01-1821

Ladenius H. J. wordt vermeld op een document met als onderwerp Missive van den Minister van Binnenlandsche Zaken van den 13e Maart 1815 enz. een Ordonnantie ten zijne gunste te betalen  met vermelding van het bedrag enz.  jaar 1821 (1)

6868

16-02-1825

22-A

Ladenius H. J., hij wordt vermeld op een document “Lijst der Declaratien wegens gedane Leverancien en Prestatien aan en ten dienste van het Gouvernement der Provincien Vriesland over het vierde kwartaal van 1824 enz. enz. jaar 1825 (4)

6395

399

29-04-1815

Ladenius H. K. zijn naam staat onder de  navolgende verklaring betreffende Linde van der Harmanus geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij wonende te Leeuwarden dat hij bij besluit van 13e j.l.  aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij  officier is geweest bij de Lanciers  ook aanwezig een verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)

6026

650

23-09-1817

Ladenius Harmanus Hendrikus---- Adema Hilbrand Eelkes, Klein Pieter A. en Visser Hendrik W. alle SAchelpvissers, zij halen uit een wrak liggende op de IJzer en Noordplaat tusschen Terschelling en Vlieland en brengen aan te Makkum eem partij Rum, en een partij Koffiebonen bij Ladenius Harmanus Hendrikus Commis te paard bij de indirecte belastingen, en bij Proost Harmen en Nijman Gerrit beide commissen te voet bij desselve belastingen en de heer Kingma  H. J.  L. (Hylke Jan Leendertsz) assesor van Wonseradeel en Schwartzenberg en Hohenlansberg  J. J. T. (Johan Sicco Tjalling) Camstra Baron thoe, Grietman ven deze gemeente, komt voor in de ingekomen stukken Divisie van Financiën enz. jaar 1817 (4)

6393

144

25-02-1815

Ladenius Hendricus Hermanus wordt benoemd tot eerste Luitenant 4e Compagnie gewezen Garde  D’Honneau thans gedesigneerd als schutter bij genoemde compagnie i.p.v. Wouters Idske enz. Jaar 1815 (3) 

6000

575

16-06-1815

Ladenius Hendrik Joh’s---- Koon Joh’s Seydel en Ladenius Hendrik Joh’s een brief van de secr. van Binnenlandsche zaken waarin er wordt herinnerd aan het verzoek van beide enz. jaar 1815 (1)

6000

547

07-06-1815

Ladenius Hendrik Johannes ,  een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp ;  betreft het behoud van zijn tractement jaar 1815 (3)

6855

14-A

05-10-1824

Ladenius Hendrikus Johannes Een lijst met de Gemployeerden ter Provinciale Griffie van Friesland met hun functie en hun tractement. Jaar 1824 (2)

6872

31-03-1825

16-A

Ladenius Hendrikus Johannes staat in een doument op een lijst waarin naam, qualiteit en traktement betreffende bureau kosten en jaarweddes enz. enz. jaar 1825 (4)

6872

01-04-1825

19-A

Ladenius Hendrikus Johannes wordt vermeld in een document genaamd; Naamlijst van de Geëmploijeerden en bedienden ter Provinciale Griffie van Vriesland, met vermelding van derzelven kwaliteiten (functie) om te dienen bij het opmaken der betaalrol hunner tractementen met bedragen over het tweede kwartaal van het jaar 1825 (5) complete dossier (8)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Ladenius Henricus Joh’s, 706 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6067

 

117

05-02-1821

Ladenius Hermanus Hendricus---- Bakker A. G.  ,  Ontvanger der In en Uitgaande Regten en Accijnsen  door zijn overlijden is deze post te Koudum vacant geworden, van onderscheidende is de Directeur van tijd tot tijd gebleken dat Scheltema Nicolaas Everts van Ontvanger voornoemde middelen te Dokkum voor die post aldaar niet is berekend , het is een braaf oud man die wegens zijne omstandigheden medelijden verdient maar hij kan enz. verder worden voorgedragen voor deze post Ladenius Hermanus Hendricus oud 29 jaar wonende te Alkmaar en gehuwd. Smith Jan oud 26 jaar wonende te Harlingen Ongehuwd maar is wegens zijn gestel niet geschikt, Nederveen Johannes Jacobus oud 26 jaar en gehuwd, Vellinga Menno oud 51 jaar te Leeuwarden en gehuwd, Bouwmeester Hendik te Heerenveen enz. jaar 1821 (5)

6054

56

25-01-1820

Ladenius Hij staat in een document van Ordonnantieen (betalingen) met te ontvangen bedragen enz. enz. jaar 1820 (1)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Ladenius Jochem, 345 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6092

245

22-03-1823

Ladenius Johannes  wegens zijn overlijden op de 7e maart 1823 is hijn ingeschreven in het grootboek  Hoofdafdeling Militairen onder no. 532, zijn pensioen was fl. 800.=  jaar 1823 (1)

9183

1306

06-09-1916

Lady Louis Lucien Victor , Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8309

1103-17

07-11-1840

Laenen Reinier * 12-04-1815 Maastricht wordt vermeld in een Nominative Staat van Militairen met 15 kolommen informatie zoals uitgebreid signalement, militaire functie/Rang, behoord hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie Dep. van oorlog en van marine en Koloniën, met briefjes van Ontslag weggezonden of bij regterlijke vonnissen vervallen verklaard van de Militairen Stand (ook tot de Doodstraf veroordeelden komen voor) enz. jaar 1840 (6)

6833

38-D deel 2

Blz. 22

06-02-1824

Laer Dinkgreve van A. te Sleen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6680

418 blz. 3

07-10-1818

Laer van de F. te ’s Gravenhage, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6266

63

24-01-1816

Laffra ….? van  beroep in 1812 Gemeentens Ontvanger te Sloten het betreft een door de Gouverneur gevraagde specifique staat van enz.  jaar 1816 (2)

6037

 

606 en 607

18-08-1818

Laffra Albert , hij wordt voorgedragen voor de post van Vrederechter bij het Vredegerecht Lemmer i.p.v. Molenaar Hylke Wybes die de de functie Vrederechter te Sneek niet accepteerd. Jaar 1818 (5)

6629

842

01-07-1814

Laffra Albert benoemd voor de Stad Slooten wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6838

8-A

31-03-1824

Laffra Albert te Sloten,  Een Procesverbaal  van Bekeuring , Een gesloten transactie, om een vervolging betreffende  een procesverbaal te voorkomen   (2) jaar 1824

6623

128-134

06-01-1814

Laffra Albert, ---- Visser R. J. (Ruurd Jacobs) Provisioneel Presiderende Burgemeester, Dijkstra Jan Pieters, Neijenhuis (Nienhuis) Wiebe Tjeerds,, Oosterhof Albert, Hottinga van Willem Hanses, Bakker Wijtse Hendriks als uitmakende de provisionele Vroedschappen van de Gemeente Sloten ook genoemd Kolde van O. F. en Poppes J. J. (Jan Jans) als Burgemeesteren alsmede Kleine Pier Freeks als Vroedschap hebbende bedankt en Velde van der J. , Ruardi Johannes openbaar Notaris, Visser Harmen Sybes, Jager de Sible Machiels, Werf van der Sipke Jacobs, Laffra Albert enz. tevens een Lijst van eenige Welden Kinderen en meest geschikte personen in Sloten om daar uit een Prov: Regereing daar te stellen enz. jaar 1814 (7)

6677

316

22-07-1818

Laffra Albert, Timmerman, Huis 6, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= (Predikant Dobelman J.)  spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

8386

949/6-5

Lafleur R. wonende in de  Gemeente Barradeel, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

6680

418 blz. 7

07-10-1818

Lafontaine te Luik Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6078

35

09-01-1822

Lafva Albert te Sneek Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Smallinger-

            land

Lage & Co. te Groningen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Smallingerland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 33 Bladzijde 1

26-09-1839

Lage ….? te Groningen is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Smallingerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9189

984

22-08-1919

Lage Vuursche, ---- ANWB , een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een verkeersbord (Wegwijzer) aan de Rijksweg Leeuwarden naar Groningen  ten oosten van Zwartkruis aan het begin van de weg naar Veenklooster , met een tekening (Blauwdruk) met de situatie ter plaatse, en een voorbeeld bord ( Model-Wegwijzer zoals er geplaatst gaat worden met de plaatsnamen   Lage Vuursche, Baarn, Amersfoort , Utrecht , Laren,  Huizen paal no. 2017. jaar 1919 (14)

8197

695-6

08-07-1839

Lagedeen Fedde Ates te Gorredijk en anderen hert betreft een te betalen bedrag van f. 61:32 voor regt als boete enz. jaar 1839 (4)

3701

6-D

03-02-1842

Lagema Aaltje Tjerks, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

3701

6-D

03-02-1842

Lagema Tjerk Gerrits, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

6005

938 blz. 5

30-11-1815

Lagemans Bauke Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

5997

307

31-03-1815

Lagemans Bauke is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  370

8379

800/14

16-08-1841

Lagemeer F. A. veenman te Gorredijk. Onderwerp verzoek tot ontheffing van betaling enz. jaar 1841 (2)

6418

255-A

00-05-1817

Lagerstee Abraham 135 is zijn volgnummer en Strijen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6286

50 / 49

18-12-1817

Lagerstond….?---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden. .  tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809, voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen jaar 1817 (33)

9191

1487

06-12-1920

Lagerveld v.d. D. Hijdaard Sollicitatie voor Veldwachter te Ferwerderadeel, jaar 1920 (5)

8376

 

746/5

30-07-1841

Lageveen  T. A. ,  Veenman te Gorredijk, hij verzekt om kwijtschelding van  enz. enz. jaar 1841 (1)

9186

548

04-05-1918

Lageveen Atje vrouw van Feijer Gerrir, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8308

1074-9

29-10-1840

Lageveen F. A. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Lageveen F. A. te Gorredijk wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

3288

2 en 3

10-04-1833

Lageveen F. A. Veenbaas ,hij ondertekend samen met 13 anderen   ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833  (5)  Dossier  27

8379

800-14

16-08-1841

Lageveen F. A. Veenman te Gorredijk. staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende zijn verzoek tot ontheffing van betaling enz. jaar 1841 (3)

6845

32-A

12-06-1824

Lageveen F. H. een request van veenlieden en de borgen van hen waar hij ook in genoemd wordt jaar 1824 (9)

8364

498-17

21-05-1841

Lageveen F.?. A. verveender te Gorredijk verzoekt uitstel van betaling zijner verschuldigde Turfaccijns en kwijtschelding van 1/5 verhooging enz. jaar 1841 (4)

8225

1252-14   09-12-1839

Lageveen Fedde A. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)

8225

1252-14   09-12-1839

Lageveen Fedde A. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)

6862

21-A

14-12-1824

Lageveen Fedde Ates---- Dam van Hendrik Douwes en Lageveen Fedde Ates Veenbazen  te Gorredijk  beide een procesverbaal wegens het niet aangeven voor de belasting van een paard, jaar 1824 (5)

6100

1215-29

29-11-1823

Lageveen fedde Ates te Gorredijk, Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Gorredijk hij wordt voorgedragen voor de post van zetter te Ureterp, enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland. (48)

6860

63-A

30-11-1824

Lageveen Fedde Ates Veenbaas te Gordijk  een proces verbaal wegens verkeerde aangifte van een paard,  enz. jaar 1824 (1)

8380

836-17

24-08-1841

Lageveen Fedde Ates,  verveender te Gorredijk een handgeschreven brief met zijn handtekening  waarin hij ten andermaal om kwijtschelding verzoekt van 1/5 verhoging jaar 1841 (3)

8370

609/7

00-00-1841

Lageveen Fedde Ates, verveender te Gorredijk, een handgeschreven brief met zijn handtekening, betreft te betalen accijns, jaar 1841  (1)

8382

857/13

30-08-1841

Lageveen Fedde Atzes , veenbaas te Gorredijk een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp; vrijstelling van 1/5 verhoging van de accijns enz. jaar 1841 (1)

9181

1645

03-09-1915

Lageveen Roel,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8372

647/8

00-00-1841

Lageveen Tedde A. Veenman te Gorredijk betreft een kwijtschelding van verhoging enz. jaar 1841 (3)

8342

37/1-13

12-01-1841

Lageveen, Fedde Ates  te Gorredijk Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz. jaar 1841 (9)

8367

554/16

00-00-1841

Lageveen, Fedde Ates, een handgeschreven brief met zijn handtekening, verzoek tot uitsteling van betaling impost op turf7 Juni 1841 (2)

6866

01-02-1825

9-7-C

laGree Doudart---- Sjaarda (ook Sjarda) Jentje Douwes oud 32 jaar geb. Wirdum zoon van Douwes Jentje en Jetjes Sakers is plaatsvervanger van Hiemstra S. B. hij is ingeschreven in het stamboek enz. ook aanwezig een Nationale Militie Attest opgestuurd door de Kolonel Kommanderende het Bataillon Art. Nat. Militie No. 5 Gree la Doudart (laGree Doudart) te Namen  jaar 1825 (3)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Lahesse U?. de weduwe staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Lahosse Klaas staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6680

418 blz. 4

07-10-1818

Lahr J. G. te Middelburg, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6631

1114

2e blz. van kolommen

15-09-1814

Lahuks Joh. hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6009

182

15-03-1816

Lakenburg Hendrik Hij staat als gedetineerde op een naamlijst der gevangenen van het Arresthuis te Sneek jaar 1816 (2) 

6026

652

23-09-1817

Lakenburg Hendrik staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6016

707

21-11-1816

Lakenburg Hendrik, staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6021

218

10-04-1817

Lakerveld Blanken van J. te Den Haag Hij staat op een lijst met Ingenieurs van den Waterstaat en der Publieke werken jaar 1817 (3) totale lijst (22)

6038

650

02-09-1818

Lakke Arend zijn erfgenamen,  Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Vollenhove de heer Sloet tot Westerholt,  jaar 1818 (3)

6671

54 deel 2

blz. 17

22-01-1818

Lakum van N. te Spijk Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 21

22-01-1818

Lakum van N. te Spijk Predikant Classis van Appingedam wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 10

22-01-1818

Lakum van N. te Spijk Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 18

04-01-1819

Lakum van N. te Spijk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 1

blz. 7

16-01-1822

Lalau J. te Stolkwijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6028

827

20-11-1817

Lalleman en van ?ddekinge (de erven)  mitsgaders de heer Sitter de R. voor de erven Drews staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens van F. A. te Groningen. Jaar 1817 (3)

6675

199

07-05-1818

Lallemont ….? staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen) enz. jaar 1818 (5) 

5675

21

31-07-1913

Lalz(s) toe P. J. Commissaris , hij is 1 van de 6 ondertekenaars ----Visser K. D. te Koudum Motorschipper ondernemer  met de stoombooot “ Concurrent I ”  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief verzoekt om te mogen varen in het water Koudum Hindelopen enz. ook een brief met 6 handtekeningen van belang hebbenden  met beroep en woonplaats, tevens de correspondentie aanwezig jaar 1913 (6)

6628

819

30-04-1814

Lam Holle Jans---- Aarnts  Sitzes Aarnt, Handgeschreven brief met handtekening van, Takle Jans Poppes , Brand Hendriks van der Goot en  Aldert Lucas Jonker, verder vermeld Drijfhout Halbe Hanzes, Jong de Otte Jans, Lam Holle Jans, Hoek op den Siemen Tjeerds, Bergstra Jan Jacobs,  Sietsma Jan Gellofs, Wierstra Uilke Luijens, Stoffelsma Jan Stoffels, Steginga Kornelis Wiebes, Reneman F. ondertekend ook, met als onderwerp; De Hervormde Gemeente van Balk en Harich en dat er geen maatregelen zijn genomen om het agterstallige Tractement hunner leeraar aan te zuiveren enz.   Jaar 1814 (5)

6258

627-8

21-06-1815

Lam Homme de weduwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6623

109

08-01-1814

Lam Jan Siebus---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

6258

627-8

21-06-1815

Lam Jan Sybes wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Lam Nolle Jans 168 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

8359

372-13

16-04-1841

Lam Rinke van beroep in leven gehuwd met  Collard Sophia Christina Koek en Banket Bakker en Winkelier e Leeuwarden staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (28)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Lam Rinke, 878 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6623

109

08-01-1814

Lam Siebe Jans---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

6249

 

829

05-09-1814

Lam Siebe Jans, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand G.  en  Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)

6258

627-9

21-06-1815

Lam Sybe Jans wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6830

7-A

20-01-1824

Lam(m) Marij Siebes weduwe Romke Pieters Zijlstra te Warns staat vermeld op een document van de Gouverneur van Vriesland betreffende hun aanslagen in de belastingen en de te verlenen enz. belasting op het personeel van 1823 enz. jaar 1824 (8)

6038

716

24-09-1818

Lamaison van Heenvliet Jan gehuwd met Graafland Cornelia (Jonkvrouwe) Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van den Briel de Heer Lit van H. te Geervliet,  jaar 1818 (3)

6388

23

01-10-1814

Lambart Wietze Lammerts, de chef van het 10e Bataillon Landstorm. Arr. Heerenveen heeft hem voorgedragen als lid van de Krijgsraad verder wordt genoemd zijn functie (rang) enz. jaar 1814 (3)

9186

244

05-03-1918

Lambarts Pieter, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

8224

1236/6

nummer 30

00-12-1839

Lambarts Reinder te Nijega wordt vermeld in een Staat der openstaande artikelen op het Memoriaal No. 16 ten kantore van de Registratie Gorredijk wegens in debet gestelde Zegel en Registratieregten inzake der Directe Belastingen met 10 kolommen informatie jaar 1839 (4) dossier met 33 namen (10)

6644

850

20-10-1815

Lambarts Wietze L. --- Egberts Migchiel van beroep Boer en Huisman te Smallinger Opeinde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij ten onregte wordt vervolgt om te betalen ter zake contributie voor het hernieuwen van de Sluis in de Rottevalle tevens een Quotisatie op de omslag tot het hernieuwen van deze Sluis waar in genoemd Gorter Rommert Aukes, Boer de B. R., Veen van der E. Y., Bakker J. H., Veen van der H. H., Lambarts Wietze L., Veenstra A. K., Camminga R. J., Sietzema G. J., Leeuwen van E. L. Deurwaarder, de navolgende personen onderteken Veen van der Kartst Jans Notaris, Pol Pieter Andries 66 jaar, Veenstra Roel Durks 58 jaar, Boer de Jan Sietzes 55 jaar alle Huislieden te Smallinger Opeinde, Zaveele J. S., Haersma van Vierssen H. L. (Hector Livius) de Grietman enz. jaar 1815 (8), Zaveele J. S., Haersma van Vierssen H. L. (Hector Livius) de Grietman enz. jaar 1815 (8)

8093

565/6

11-07-1838

Lambelaer Jean Geb. St. Bleun, laatst gewoond hebbende te Maastricht. Fuselier 20-11-1836 Overleden te Palimanang (Cheribon) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6868

16-02-1825

19-A

Lamberg  Theodorus, een bericht betreffende een rekest van hem maar de Gouveneur deelt mede dat hij voor weinige dagen overleden sijnde (volgens Burg. Stand op 13 Februari 1825) te Leeuwarden enz. jaar 1825 (1)

6868

16-02-1825

19-A

Lamberg  Theodorus, een bericht betreffende een rekest van hem maar de Gouveneur deelt mede dat hij voor weinige dagen overleden sijnde (volgens Burg. Stand op 13 Februari 1825) te Leeuwarden enz. jaar 1825 (1)

6288

309-11

09-04-1818

Lamberg ….? van beroep Schipper ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13)

6288

309-8

09-04-1818

Lamberg T. ontvangt  een somma van enz. en staat vermeld op Rekeningbewijs en Reliqua  betreffende de gemeente Schoterland betrekking hebbende op de aanneming van vrijwillige tot de Land en Zeemagt  enz. enz. jaar 1818 (5) dossier (13)

5986

238

01-04-1814

Lamberg T. staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat enz. met vermelding van welk product en de prijs jaar 1814 (5)

5986

238

01-04-1814

Lamberg T. staat vermeld op een document van de Raad der Gevangenhuizen in Leeuwarden betreffende procesverbaal van aanbesteding en also verklaren de ondergetekenden waarvan hij er een is dat hij borg staat  enz. jaar 1814 (5)

6293

47-15

07-10-1818

Lamberg Theodoris hij ontvangt een som van fl. 250 enz. wordt vermeld op de staat Ontvang en Uitgaaf van het voormalige district Schoterland enz. jaar 1818 (3)  totale dossier (45)

6867

11-02-1825 2-A

Lamberg Theodorus onderwerp: een request betreffende en toelage enz. jaar 15 (1)

6680

440

00-00-1818

Lambermon Dina 27 jaar geboren te Groningen dochter van Johannes Lambermon en Dina Arends thans in het huis van correctie te Leeuwarden bij zich hebbende  een kind en wel Johannes Postmus 1 jaar oud doch in onegt geteeld bij Gerrit Postmus enz. (1) jaar 1818

6680

440

00-00-1818

Lambermon Dina 27 jaar geboren te Groningen dochter van Johannes Lambermon en Dina Arends thans in het huis van correctie te Leeuwarden bij zich hebbende  een kind en wel Johannes Postmus 1 jaar oud doch in onegt geteeld bij Gerrit Postmus enz. (1) jaar 1818

6087

948-5

11-10-1827

Lambermon Dina staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Lambermon Dina, 291 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6680

440

00-00-1818

Lambermon Johannes,    Lambermon Dina 27 jaar geboren te Groningen dochter van Johannes Lambermon en Dina Arends thans in het huis van correctie te Leeuwarden bij zich hebbende  een kind en wel Johannes Postmus 1 jaar oud doch in onegt geteeld bij Gerrit Postmus enz. (1) jaar 1818

6418

248-A

1e blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Lambermond Joh’s * Leeuwarden wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6418

248-E

3e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Lambermond Joh’s staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Lambermond Johannes 568 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-b 3e bat 3e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Lambermond Johannes 568 is zijn volgnummer bij de 6e Compagnie en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

8131

1281-9

27-12-1838

Lamberse Johannes, Jager Corps Jagers van Cleerens * 30-11-1804 Buiksloot,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6420

347

11-08-1817

Lambert ….? Capitein Commanderende Officier van het 1e Bat. Inf. van de Linie no. 9 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken dat Dekker Tjepke bij dit Bataillon niet bekend is.enz. jaar 1817 (1)

8223

1199/11,

254

23-11-1839

Lambert B. J. Oosterdok Asd. Kapitein op de Favorite, jaar 1839

5711

48

29-03-1899

Lambert Hendrik Johannes  Commissaris van de Stoomboot Mij St. Martin N.V Reders te Rotterdam Een Prospectus, maatschappelijk uitgifte van aandelen van fl.250.= kapitaal fl. 300.000.=,   , Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier jaar 1899 (9)

6654

372 blz. 8

09-08-1816

Lamberts Abel de knecht van, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6654

372 blz. 8

09-08-1816

Lamberts Abel zijn meid, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6636

148

13e  blz. van kolommen

10-02-1815

Lamberts Derk  Gecommetteerde van de Kerkraad  zijn handtekening staat onder het document;  staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6636

148

12e  blz. van kolommen

10-02-1815

Lamberts Geesjen te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6636

148

8e blz. van kolommen

10-02-1815

Lamberts Harmen te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6075

 

786

16-10-1821

Lamberts Jan Predikant te Meedhuizen Classis Appingedam is beroepen naar Wons en Engwier jaar 1821 (1)

6038

650

02-09-1818

Lamberts Jan,  Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Vollenhove de heer Sloet tot Westerholt,  jaar 1818 (3)

6044

149

08-03-1819

Lamberts Jan, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel   jaar 1819 (4)

6040

837

17-11-1818

Lamberts Jan, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen te Vollenhoven de heer Sloet tot Westerholt    jaar 1818 (3)

6045

240

13-04-1819

Lamberts Lubbert en zijn huisvrouw Egberts Anje Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Groningen jaar 1818 (4)

6100

1087

04-11-1823

Lambertsma Simon, Controle Harlingen  Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6047

379

03-06-1819

Lambesma Simon  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6422

456

25-09-1817

Lamblin Louis * 1796 Harchy wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand augustus 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

8021

1020-19

09-08-1837

Lambo Guillaume * 18-02-1813 Maastricht, Mineur, Korps Mineur en Sapp. , Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoalsGent  lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

6869

03-03-1825

20-A

Lambo Renier, Commies der 3e klasse te Tongeren is ontslagen, Onderwerp een te voor de regtbank van Maastricht gebragte zaak wegens Sluikerij met verwonding van ambtenaren begaan enz. enz.  jaar 1825 (4)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Lambooij Frans, 494 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Lambooij Hermanus, 493 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8374

703/1

19-07-1841

Lambrecht Geertrui------- Feddes Aaltje, Plantinga Barbera, Hegemans Mietje, Schreuder Catharina, Gerrits Johanna, Dam van Akke, Dreunhuizen Hendrika, Dreunhuizen Jantje,  Vries de Catharina, Drost Antje,  Bron Mietje,  Mensing Sietske, Meyer Geeske,  Lambrecht Geertrui,  Ulrichs Getje en Steen van der Pietje alle verkoopsters van Visch aan de gewone vischmarkt te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (2)

6651

199

04-05-1816

Lambrechtsen ….? Ontslagen wegens ligchaams ongesteldheid Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit enz. der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (4) 

6648

66 blz. 3

14-02-1816

Lambrechtsen N. C. Mr. Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

9921

17

19-10-1882

Lambrink L. Politiebediende te Molkwerum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6840

36-A

blz. 41

22-04-1824

Lambsma A. de weduwe Winkelier van  beroep, wordt vermeld samen met 325 andere inwoners van Grouw op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6264

1216

08-12-1815

Lambsma G.---- Douwes Aaltje weduwe van Boomsma B. zij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland met als onderwerp:  betreft de  de aanslag van de belastingen op de huurwaarde van de Tuinen  van haar en de andere ingezetenen  maar dat zij als weduwvrouw met haar hoog gevorderde jaren niet zelf met de burgemeester enz. kan spreken enz. heeft zij haar oudste zoon Boomsma D. verzogt heeft dat te doen enz. enz.  zo door hem als door de heer  Smith . J. H. J. maar dat de burgemeester enz. een geheel verkeerde stelling hebben ingenomen enz. ook van Dijk R. wordt te hoog aangeslagen en Fontein ….?  Enz.  Lambsma G. de commissaris van verponding gelast een hertaxatie enz. jaar 1815  (3)

6070

424-18         25-05-1821

Lambsma S.  hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6281

492, 496

11-04-1817  

Lambsma S.  Secretaris Liquidateur (met handtekening) van het voormalige district Barradeel  hij heeft ontvangen van Pieters Hendrik voor het  district Franekeradeel enz. jaar 1817 (8)

6261

897-4, 5

02-09-1815

Lambsma S. ,  Vermeld op Gedetailleerde  staat der inkomsten en pretensien als mede de uitgaven van allen aard  welke het district op den laatste Juli 1813 nog had in te vorderen en betalen jaar (uitgaven voor Tractementen en Bureaukosten over 1811), akte jaar1815 (2) (9)

6631

1076

02-09-1814

Lambsma S. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6100

1137

17-11-1823

Lambsma S. Ontvanger der Beastingen te Minnertsga ,  van de directeur Rengers bestaan er geen bedenkingen tegen hem  om hem verlof te verlenen enz. jaar 1823 (1)

6072

581

17-07-1821

Lambsma S. te Minnertsga staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

6383

77      

23-04-1814

Lambsma S. te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6261

896-1, 4-5, 12 -15,

17-19

02-09-1815

Lambsma S. Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 (13) (24)

6275

976-A

22-10-1816

Lambsma S., ---- Koopal Sjoerd Reimers  en Feenstra Steven Fokkes  wonende te Minnertsga  zij worden verzocht door  door de Maire van dezer gemeente om een aantal paarden te waarderen die op last van de gemeente enz. enz. en wel van, Anema S. P., Gosliga Sjoerd D.,  Koopal R., Lambsma S., Haan de Meinderd Hanses, Klases Anne, Boer de Marten Ouwes, Steffens Pieter, Fredriks Janke weduwe van Sydses Ulbe enz. jaar 1816 (6)

6009

162

08-03-1816

Lambsma Simon  ---- Wentholt Ludolph Reinier, overleden ontvanger te Harlingen, een procesverbaal van Verificatie en overgifte der cassa enz. van de ontvangst van belastingen van Harlingen  ten huize van de overledene aan de nieuw aangestelde Ontvanger der Belastingen de heer Lambsma Simon  dit stuk is ondertekend door Lambsma, de controleur der belastingen Spree S., Wentholt J. H?. de weduwe  en  Olinjus J. H. (Jouke Hendriks) President Burgemeester van Harlingen jaar 1816 (3)

5996

151-a 

1e rij namen

20-02-1815

Lambsma Simon hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6018

11 en 12

06-01-1817

Lambsma Simon ontvanger der  directe belastingen te Minnertsga , onderwerp; een antwoord op een request verzoekende dat hij de post van Secretaris van de Grietenij van Barradeel ook mag waarnemen enz.  jaar 1817 (5)

6015

656

30-10-1816

Lambsma Simon Ontvanger der Directe Belasting te Minnertsga hij is benoemd als secretaris der Grietenij Barradeel maar dat hij volgens een besluit van uwe Majesteit geen dubbele functie mag hebben en dat hij als Ontvanger meer verdiend dan als Secretaris verzoekt hij dan ook enz. enz. jaar 1816 (3)

6012

 

337

17-06-1816

Lambsma Simon provisioneel gefungeerd hebbende  Ontvanger alsmede de nieuwe Ontvanger enz. Altena van Johannes Petrus Epeus thans ontvanger te Ferwerd,  zijn benoeming tot ontvanger der belastingen te Harlingen jaar 1816 (3)

6019

81 blz. 35, 36, 37

05-02-1817

Lambsma Simon Secretaris van Barradeel, zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48)

6034

398

30-05-1818

Lambsma Simon te Minnertsga hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6833

9-A blz. 6

09-02-1824

Lambsma Simon te Minnertsga, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6385

141

06-07-1814

Lambsma Simon te Tzum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6008

134

23-02-1816

Lambsma Simon wordt ontvanger i.p.v. de overleden Wentholt Ludolph Reinier te Harlingen jaar 1816 (1)

6099

1066

31-10-1823

Lambsma Simon, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6060

480

06-07-1820

Lambsma Simon, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Lambsma Simon, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9180

267

04-02-1915

Lameijer Hendrik Onstwedde hij  Solliciteerd naar een baan in  Schiermonnikoog, jaar 1915 (4)

6868

21-02-1825

8-A

Lameris en Oosterbaan, Branders,  kantoor te Gorredijk Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11

6868

21-02-1825

8-A

Lameris en Oosterbaan, Branders,  kantoor te Gorredijk Hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel der Branderijen enz. (5) dossier 11

6852

19-A

30-08-1824

Lameris Hendrik Frides---- Oosterbaan Freerk Jans  en Lameris Hendrik Frides Brander ste Gorredijk een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

8280

526-1, 1

22-05-1840

Lameris J. als uitvoerder te Grijpskerk wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/21

20-09-1841

Lameris J. F.  te Grijpskerk  de weduwe Zij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland (als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 21

Bladzijde 1

26-09-1839

Lameris J. F. de weduwe te Grijpskerk en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_21

20-07-1841

Lameris J. F. de weduwe te Grijpskerk staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Ritsma K. de Assessor van Kollumerland en Nieuw Kruisland  ondertekende brief en ter ordonnantie van dezelven Jongh de H. IJ. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8285

615-2, 21

19-06-1840

Lameris J. F. de weduwe te Grijpskerk Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Kollumerland in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 21

22-05-1840

Lameris J. F. de weduwe te Grijpskerk uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

9180

818

05-05-1915

Lamers Frans,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6833

38-D deel 2

Blz. 8

06-02-1824

Lamers G. te Harderwijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6864

26/1-C

no.  185

07-01-1825

Lamertsma Gerrit Jans te Wymbritseradeel  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

8211

988-3, 1

Bladzijde 3 26-09-1839

Lamerus ….? de weduwe te Grijpskerk en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

Acht-

   karspelen

Lamerus de weduwe te Grijpskerk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

9181

2110

08-12-1915

Lamerus Gooitzen,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8211

983/7

Deel 2

24-09-1839

Lamerus H., 9 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Kollum, en debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen ook een kolom met ophelderingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)     

8386

949/6-1

25-09-1841

Lamerus J. F. De weduwe te Grijpskerk Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Kollumer-

land en Nieuw

   Kruisland

Lamerus J. F. de weduwe te Grijpskerk staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Kollumerland en Nieuw Kruisland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8370

602/8

21-06-1841

Lamery Frans Jans, Hij wordt vermeld op een staat met Solicitanten voor Onderwijzer te Hallum, dit is een staat met hun gegevens en een staat met de uitslag en cijfers van het examen voor deze functie jaar 1841 (7)

3584

57, 58

16-01-1847

Laming W. O. & Co.---- Foekens Jan, Cargadoor te Harlingen als Agent van Laming W. O. & Co. reeder wonende te Londen is voornemens om een geregelde vaart met een schroefstoomboot tussen Harlingen en Londen aanteleggen ook genoemd de heer Robinson ….? En Moens Bernelot dat aan hen dat ook is verleend enz. jaar 1847 (5)

3584

59, 60, 61

16-01-1847

Laming W. O. & Co.---- Foekens Jan, Cargadoor te Harlingen als Agent van Laming W. O. & Co. reeder wonende te Londen is voornemens om een geregelde vaart met een schroefstoomboot tussen Harlingen en Londen aanteleggen enz. jaar 1847 (8)

6414

27

15-01-1817

Lamir Exavier A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures.

VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

8308

1070-8

732-754

28-10-1840

Lammenga M. J. te Welsrijp staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6013

399

08-07-1816

Lammens Johannes Baptiste,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

6683

2 deel 1

Blz. 7

04-01-1819

Lammeree J. Predikant te Leksmond tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2

blz. 9

22-01-1818

Lammeree J. te Leksmond Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 9

04-01-1819

Lammerée J. te Leksmond wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6655

399 blz. 3

29-08-1816

Lammerée J. te Leksmond, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6671

54 blz. 14

22-01-1818

Lammerée J. te Lexmond Predikant Classis van Gouda wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 1

blz. 6

16-01-1822

Lammeree W. te Geldermalsen wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2

Blz. 7

04-01-1819

Lammerée W. te Geldermalsen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6671

54 blz. 12

22-01-1818

Lammerée W. te Geldermalsum Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 7

22-01-1818

Lammereé W. te Geldermalsum Secundi Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6833

38-D deel 1

Blz. 5

06-02-1824

Lammeree W. te Geldermalsum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 7

06-02-1824

Lammeree W. te Geldermalsum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 7

16-01-1822

Lammerée W. te Geldermalsum, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Lammermon Dina, 6 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

8280

526-1, 1

22-05-1840

Lammers ….?  te Surhuisterveen als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

3700

24-C

nrs. 1 - 11

05-02-1837

Lammers Antoon Geerts, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

24-C

nrs. 1 - 11

05-02-1837

Lammers Geert, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

6833

38-D deel 1

Blz. 5

06-02-1824

Lammers J. H. te Kesteren, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 7

06-02-1824

Lammers J. H. te Kesteren, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 7

16-01-1822

Lammers J. H. te Kesteren, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8093

565/6

11-07-1838

Lammers Johannes Geb. Overpeld, laatst gewoond hebbende te Overpeld. Jager 6-12-1836 Overleden te Salitaga,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6833

38-D deel 1

Blz. 8

06-02-1824

Lammers van Toorenburg C. P. te Cadzand, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 14

06-02-1824

Lammers van Torenburg C. P. te Kadzand, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6424

584

02-12-1817

Lammersma H. T. 2 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 1 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6418

255-BB

01-06-1817

Lammersma Hendrik Johannes 262 Bolsward is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6243

214

17-03-1814

Lammersman Arnold, Medicijne Docter wonende in de Kuinre  komt voor in een document van betalingen en  ontvangt fl. 26.=  wegens logies en reis kosten naar Slijkenburg voor de visitatie aan het lijk van Krol Kornelis welke persoon aan de gevolgen van zelf verwurginge is gestorven  enz. jaar 1814 (7)

6830

18-A blz. 27

21-01-1824

Lammerstra Lammert te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6843

7-C

28-05-1824

Lammert Jan.---- Lamstra Jan Lammerts, geb. te Rottevalle,  heeft zig niet ingeschreven  vor de militie terwijl hij dat wel verpligt is. Een staat met  zijn ouders  Lammert Jan en Jans Jetske , en verdere gegevens jaar 1824 (4)

6625

360

08-03-1814

Lammerts  Tjetske weduwe van Jans Lambertus de Diakenen van Noorwolde zijn weigerachtig de penningen door de Diakenen van Smilde voorgeschote ten behoeve van voornoemde Tjetske wegens haar onderhoued enz. jaar 1814 (2)

8308

1087-1

03-11-1840

Lammerts Abeltje het betreft haar onderhoud door de Diaconie van Makkinga jaar 1840 (2)

6633

1396

09-11-1814

Lammerts Albert,staat vermeld met het te betalen bedrag op de lijst Repartitie of Hoofdelijke omslag over de Hervormde ingezetenen van de Dorpe Oudega en Kolderwolde tot vinding van 200 guldens jaarlijks te betalen aan Sannes W. (Willem) Predikant in gemelde gemeente volgens eene overeenkomst gemaakt op 01-05-1814 enz. jaar 1814 (3)

8285

625-3

22-06-1840

Lammerts Anne Sijtus te Amsterdam---- Schotanus P. E. Notaris te Hindelopen schrijft en ondertekend een brief betrefende Kuiper Trijn Douwes, het betreft de aangifte van een Memorie van Successie welke door de belanghebbende zijn vertekend maar dat Prins Jeije mede belanghebbende Soldaat bij de 3e Comp.,  1e Batt. der 7e Afd. Nationale Militie in garnizoen te ’s Hertogenbosch welke met verlof afwezig geweest zijnde het bewijs van inlevering niet heeft ontvangen enz.  en daardoor de termijn van inlevering is vervallen en de anderen in de boetes zijn gevallen enz. deze zijn Boerman Sijmon Veerschipper te Nieuwendam, Lammerts Anne Sijtus te Amsterdam en Malsen van Wiggert te Amsterdam enz. jaar 1840 (5)

6034

397

30-05-1818

Lammerts Anne Sytses---- Ruygh C.  schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven Narva Balken op den Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R.  volgens hierover gelegde documneten namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) gevoerd door de Kapitein Engels Aldert Jan  welke den 18e der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz. ook aanwezig een notarisakte van de Notaris Beets Simon Theodorus met de navolgende getuigen Haas de Tijs en Zunderdorp Cornelis  voor den zelfde firma Haas en Zunderdorp wonende beide heren aan het Schild binnen de gemeente van Texel in quqliteit bij een notarisakte bij notaris Meyes Reinier en zijn ambtgenoot te Amsterdam waarin genoemd wordt Lammerts Anne Sytses van beroep Koopman wonende binnen de stad Amsterdam in qualiteit en gemagtigde van de heeren Nap Harm Harms wonende te Groningen en Post Eisse Schout der Gemeente Winschoten en Tonkes Eppe Edies Schout der Gemeente Zuidbroek aldus procuratie bij de notaris Sitter de Rudolf residerende te Winschotenwaarin magtig gemaakt is de heer Ruygh C.  voornoemd in tegenwoordigheid van Grooff Reijer van beroep Koopman en Disper Mees van beroep Sjouwerman verder genoemd openbaar notaris te Winschoten Sitter de R. en Wessemann Friedrich Heinrich en Larche Klaas Pieter beide wonendete Winschoten verder Dorper S. Notaris te Amsterdam, Bommel van B. vanwege de Regtbank en Helder J. Ck. Griffier jaar 1818 (13)

3701

24-D

nrs 1-7

08-02-1842

Lammerts Anthoon Geerts wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

3701

24-C

nrs. 1-10

09-02-1839

Lammerts Anthoon Geerts, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)

3701

1-C

blz. 4

01-03-1839

Lammerts Antoon Geerts te Lemsterland, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3699

A-25

13-02-1834

 

Lammerts Antoon Geerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

24-A

nrs. 1 - 11

08-02-1835

Lammerts Antoon Geerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

3700

24-B

nrs. 1 - 11

03-02-1836

Lammerts Antoon Geerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

8280

512-3

18-05-1840

Lammerts Coenraad ---- Houten van Akke Eilkes weduwe van Lammerts Coenraad wonende te Deventer zij geeft met verschuldigde eerbied te kennen in een verzoekschrift door haar ondertekend  dar Biersma Renske Ypes in leven domicilerende te Wanswerd den 19e augustus 1839 overleden is dat zij van de nalatenschap der overledene op 7 januari 1840 een memorie enz. jaar 1840 (5)

6632

1262,

5e blz. van kolommen

03-10-1814

Lammerts Dirk, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6258

627-6

21-06-1815

Lammerts Fonger wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

3701

24-D

nrs 1-7

08-02-1842

Lammerts Geert wordt vermeld Nominatieve staat no. 80 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (12) dossier (16)

3701

24-C

nrs. 1-10

09-02-1839

Lammerts Geert x Keesekamp Maria, wordt vermeld Nominatieve staat no. 73 der kinderen in de Gemeente Lemsterland in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (9)

3699

A-25

13-02-1834

 

Lammerts Geert, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

24-A

nrs. 1 - 11

08-02-1835

Lammerts Geert, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

3700

24-B

nrs. 1 - 11

03-02-1836

Lammerts Geert, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen Huis van Arrest

26-03-1824

Lammerts Geertje, 210 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Lammerts Geertje, 364 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Lammerts Geertje, 52 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6383

64

02-04-1814

Lammerts Gerretje te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6415

55

06-03-1817

Lammerts Helena ---- Bader Jan Johannes zoon van Johannes en Lammerts Helena hij is één der vermiste manschappen>> Guuleris?....? Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 1 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij genoemde Signalement van 3 a 4 dezer vermiste manschappen enz. jaar 1817 (2)

6254

151

06-02-1815

Lammerts Jan , Logis 16 September 1809 van 17 man vrijwilligers  enz. , 1e Hoofdstuk over 1810 en vroeger,  Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813   jaar 1815 (10)

6013

448

blz 76/77

17-07-1816

Lammerts Jan hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Stavoren enz. met de bedragen,  jaar 1816 (3)

6258

627-9

21-06-1815

Lammerts Jan Jr. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6254

151

06-02-1815

Lammerts Jan voor Verteering Gendarmerie op 18-11-1811  , 2e Hoofdstuk over 1811 en Later,  Komt voor in Memorie Obsenvatien ter inlichting der staat van Inkomsten en Pretensien Sampt Uitgaven beide van het voormalige district van Weststellingwerf op den laatsten July 1813   jaar 1815 (10)

6848

15-A

10-07-1824

Lammerts Jantje weduwe van  Yedema Yede Pieters, Yedema Lammert Eydes, Yedema Sytske Eydes, te Nieuwenhuizen, Yedema Grietje Eydes, Boerenarbeider,  Yedema  Popkjen Eydes, Boerenarbeider, Yedema   Pieter Eydes,  Boer, Yedema  Rinske  Eydes, Boerenarbeider   Alle te Workum  Als erfgenamen van  Eydema Tjaltje Eydes in leven gehuwd met Symensma Otte Johannes, Boerenarbeider een handgeschreven brief met  7 handtekeningen van hen. Jaar 1824 (3)

6849

18-A

19-07-1824

Lammerts Jantje weduwe van  Yedema Yede Pieters, Yedema Lammert Eydes, Yedema Sytske Eydes, te Nieuwenhuizen, Yedema Grietje Eydes, Boerenarbeider,  Yedema  Popkjen Eydes, Boerenarbeider, Yedema   Pieter Eydes,  Boer, Yedema  Rinske  Eydes, Boerenarbeider   Alle te Workum  Als erfgenamen van  Eydema Tjaltje Eydes in leven gehuwd met Symensma Otte Johannes, Boerenarbeider een handgeschreven brief met  7 handtekeningen van hen.terugzending van hun request van 10-07-1824,  Jaar 1824 (1)

6850

10-A

04-08-1824

Lammerts Jantje weduwe van Eydema Eyde Pieters, Eydema Lammert Eydes, Eydema Sytske Eydes alle wonenden onder Nieuwhuisen, Punten of Pinten Grietjen Popkjen , Eydema Rinske Eydes antwoord op hun request betreffende een boete  fl. 400  betreffende de memorie van de nalatenschap van Eydema Tjaltje Eydes enz. jaar 1824 (2)

3700

24-A

nrs. 1 - 11

08-02-1835

Lammerts Johannes Geerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

3700

24-B

nrs. 1 - 11

03-02-1836

Lammerts Johannes Geerts, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

6632

1262,

4e blz. van kolommen

03-10-1814

Lammerts Johannes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6261

878-4

11-08-1815

Lammerts Johannis, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

7974

105, 110/5

31-01-1837

Lammerts Keimpe Alkmaar Schipper, jaar 1837

6627

702

21-05-1814 

Lammerts Lammert---- Klaver Sikke Geerts en Ploeg van der Klaas Lieuwes geven met eerbied in een door hen ondertekende  brief aan de Gouverneur te kennen in kwaliteit als Armvoogden van den Dorpe Driesum  dat zij gezien hebbende de requeste van de Armvoogden van de Dorpe Wouterswoude betrekkelijk de verpligting tot alimentatie van Harmens Gertje weduwe van Lammerts Lammert cum familia maar dat door 5 jarige bewoning enz. jaar 1814 (4)

6632

1262,

5e blz. van kolommen

03-10-1814

Lammerts Mei, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6285

1247- 223

18-12-1817

Lammerts Meis, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6692

274

Doniawerst.

28-09-1819

Lammerts Pier te Dijken, wordt vermeld op een document met namen van Landlieden in Lemsterland, Doniawerstal, Wymbritsreradeel en hun woonplaatsen, de staat van de ziekte bij hun Kalveren, Koeien en Paarden, zoals hoeveel aangetast, hoeveel gestorven, hoeveel beter, hoeveel nog ziek op 22 september 1819 ook vermeld de Veeartsen Greuwe ….? en Pas ….? enz. Jaar 1816 (6)

6069

279-B

09-04-1821

Lammerts Pier, Staat vermeld als op een document vande Missive van den Minister van Binnenlandschezaken  van den 13e Maart 1815 no. 38b de hier nevens gaande mandaten en kwitantien met nummer, bedrag en datum van het mandaat kantoor van betaling is Leeuwarden   jaar 1821 (1)

6258

627-9

21-06-1815

Lammerts Rein wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6072

566

13-07-1821

Lammerts Rouke---- Hij ondertekend  mede een verzoek van Grond Eigenaren  van den Dorpe Ypecolsga en Indijk in de gemeente Woudsend dat hun lieden  ter goede trouw is  enz. enz.  en in de gemeente Rouwert een onevenredige grondbelasting enz. enz. enz. jaar 1821 (4)

6830

18-A blz. 30

21-01-1824

Lammerts S. S. de weduwe van Hessels te Hindelopen wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6623

285

29-10-1813

28-01-1814

Lammerts Sjoukje---- Bruinsma  Metzelaar Jacobus wonende te Leeuwarden geeft in requeste te kennen dat aan hem de algemene Armrnvoogdij te Heerenveen competeerd 5/4 jaar kostgeld a een gulden per week en bij het jaar 2 hemden volgens indertijd gemaakte accoord wegens zijn vrouws moeder genaamd Lammerts Sjoukje weduwe van Jans Jurjen maar dat hij enz. jaar 1814 (1)

6242

90

04-02-1814

Lammerts Sytje te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat