Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

8364

481-6

17-05-1841

Leeuw de A. M. wordt vermeld in een dossier van het 3e regiment Infanterie Reserve Bataillon met Geneeskundige verklaringen enz. jaar 1841 (4)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Leeuw de Abraham Markus 637 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

9183

1055

04-07-1916

Leeuw de Agter Lummigje, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9183

1194

02-08-1916

Leeuw de Albert, Vischhandelaar  te Terband, een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt vergunning tot slootdemping op zijn eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Tjalleberd sectie  enz. enz. , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1916 (10)

9184

27

08-01-1917

Leeuw de Anne, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6418

255-B

01-06-1817

Leeuw de Barteld Jacobs 536 Tjalleberd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6417

177

26-04-1817

Leeuw de Bartele 3 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6417

177

26-04-1817

Leeuw de Bertold Teunis 3 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6418

255-A

00-05-1817

Leeuw de Egbert Harmen 354 is zijn volgnummer en IJsselmuiden zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

3701

3-D

09-02-1842

Leeuw de Elisabeth Rems kind van Leeuw de Neeltje Abrahams†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (9)

9182

285/34

07-02-1916

Leeuw de Gerrit Agent van Politie Sneek met zijn signalement, jaar 1916

9180

330-34

17-02-1915

Leeuw de Gerrit met zijn signalement  Agent van Politie Sneek, jaar 1915 (3)

6424

609

10-12-1817

Leeuw de Hend’k A. 3 is zijn volgnummer in de Gemeente Ameland bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (3)

6418

255-BB

01-06-1817

Leeuw de Hendrik Abraham 62 Hollum (Ameland) is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6712

299

00-00-1822

Leeuw de Isaac Marcus  Inlandsche Kramer te Heerenveen, een request met een handgeschreven brief met zijn handtekening jaar 1822 (3)

6866

29-01-1825

40-D

Leeuw de Isaac Marcus---- Meschker Benjamin Salomons van beroep Winkelier en Leeuw de Isaac Marcus van beroep Inlandsche Kramer wonende beide te Heerenveen Onderwerp: hun rekeste betreffende als debitanten  voor de 130e en 131e loterij enz. jaar 1825 (2)

6839

43-D

05-04-1824

Leeuw de Isaac Marcus,---- Meschker Benjamin Salomon Winkelier en Leeuw de Isaac Marcus,  Inlandsche Kramer beide te Heerenveen ,  onderwerp een verzoek om als debitanten de Kon. Ned. Loterij te worden aangesteld (3) jaar 1824

8257

69/20, 1

nummer 41

20-01-1840

Leeuw de J. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

8356

328/27- 7            03-04-1841

Leeuw de J. nr. 110 in wijk E. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6683

2 deel 1

Blz. 11

04-01-1819

Leeuw de J. Predikant te Rozendaal tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Noord Braband als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Leeuw de J. te Roosendaal, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6833

38-D deel 2

Blz. 21

06-02-1824

Leeuw de J. te Roozendaal, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 21

16-01-1822

Leeuw de J. te Roozendaal, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 blz. 21

22-01-1818

Leeuw de J. te Rozendaal Predikant Classis van Breda wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 19

04-01-1819

Leeuw de J. te Rozendaal wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

9725

Deel 2

Blz.3

00-00-1876

Leeuw de Jan , Zeemilitie  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

9725

Deel 2

Blz.13

00-00-1877

Leeuw de Jan naar Samarang, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

9725

Deel 2

Blz.11

00-00-1877

Leeuw de Jan Reiners naar  Croonstad, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

6257

410-3

28-04-1815

Leeuw de Jan Vermeld op een Quotisatie Lijst voor de Gemeente Rinsumageest  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest enh Veenwoudenmet overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen   met 160 namen van gezinshoofden , Jaar 1815 (2) dossier (17)

9725

Deel 2

Blz.5

00-00-1876

Leeuw de Jan, Soerabaja, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

9725

Deel I 

Blz. 75

00-00-1875

Leeuw de Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)

9183

1597

06-11-1916

Leeuw de Kers, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

3698

A-5

11-10-1828

Leeuw de Klaaske Joostes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (4)

9180

264

06-02-1915

Leeuw de Luite,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

3701

3-D

09-02-1842

Leeuw de Neeltje Abahams †, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1842 (9)

6285

1247- 240

18-12-1817

Leeuw de O. O. ? , staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

9725

Deel I 

Blz.57

00-00-1872

Leeuw de Pieter,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

9725

Deel I 

Blz. 63

00-00-1873

Leeuw de Pieter,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)

9725

Deel 2

Blz.4

00-00-1876

Leeuw de Pieter, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

9725

Deel 2

Blz.7

00-00-1876

Leeuw de Pieter, 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

8308

1087-10

03-11-1840

Leeuw de S. N. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde  aan de 2e Klasse voor de 183e en 184e   Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)

6873

09-04-1825

21-C

Leeuw de Salomon Nathans te Leeuwarden reserve van de jare 1824 door den Kolonel Kommanderende  de 8ste afd. N. I. is bevonden veertien strepen kleiner te zijn en genoemde Leeuw is dan na herkeuring te klein bevonden  enz. jaar 1825 (3)

9414

186             21-07-1914

Leeuw de Sijtze te Leeuwarden, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en Congierge  in de Gemeente Utingerdeel,  Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld jaar  1914 (3) dossier (8)

9182

285/22

07-02-1916

Leeuw de Sytze Leeuwarden Politiedienaar met zijn signalement, jaar 1916

9180

330-22

17-02-1915

Leeuw de Sytze met zijn signalement  Politiedienaar Leeuwarden, jaar 1915  (4)

9182

243

01-02-1916

Leeuw de Sytze te Leeuwarden hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)

8257

69/20, 1

nummer 28

20-01-1840

Leeuw de T. de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6378

23

07-12-1813

Leeuw de Take Jacobs* 1795 wonende te Tjalleberd, hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig voor den dienst hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (3)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Leeuw de Willem J., 164 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6378

33

08-12-1813

Leeuw de Willem Johannes * 1774, wonende te Heerenveen hij wordt vermeld op een document van manschappen welke zich vrijwillig voor den dienst onder Z.D.H. den Prince van Oranje in Holland hebben aangeboden  ter verdediging van het Vaderland jaar 1813 (2)

8381

841/10-E

26-08-1841

Leeuw Gauke Gaukes, Een staat van Miliciens dienende  in het Corps Rijdende Artillerie,  waarin vermeld de namen van soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)

6384

111

13-06-1814

Leeuw Mateus J. , wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende ( 1e Luitenant Beyer Tengbergen G. A.)  hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5)

6380

55-A en 59

12-02-1814

Leeuw Otto Frans--- Sytzama van S. G. Luitenant Colonel van het 2e regiment Dragonders een door hem getekende brief aan de commissarissen voor de raad van de Landmilitie in Vriesland: geïnformeerd zijnde dat Buisma Jan Simon zich noemende Drost  Laurens of Bilker Jan ook wel Suiderveld Jan  en Leeuw Otto Frans (Franses) op heden als remplacant zijn goedgekeurd enz. de eerst genoemde voor Wiersma Durk Lieuwes en de andere voor Swart Andries Jan enz. maar dat Buisma Jan Simon zich noemende Drost Jan Laurens of Bilker Jan en Leeuw Otto Frans bij mij hebben geëngageerd en alle slinkse streken  gebruikt om zig daarvan te ontdoen enz.  en ik zal daartoe alle middelen in het werk stellen dat zij niet als remplacant maar als Dragonder bij mijn regiment voor zich zelve zullen dienen jaar 1814 (2)

6683

2 deel 1

Blz. 1

04-01-1819

Leeuw van der C. Predikant te Utrecht, tot President van het Provinciale Kerkbestuur van Utrecht als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6833

38-D deel 2

Blz. 25

06-02-1824

Leeuw van der C. President van het Provinciale Kerkbestuur te Utrecht, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6671

54 deel 2

blz. 13

22-01-1818

Leeuw van der C. te Utrecht Praeses Classikale Bestuur van de provincie Utrecht en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 5

22-01-1818

Leeuw van der C. te Utrecht Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 3

14-02-1816

Leeuw van der C. te Utrecht Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 deel 2

blz. 3

22-01-1818

Leeuw van der C. te Utrecht President Provinciaal Kerkbestuur van Utrecht en Predikant Classis van Utrecht wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 1

blz. 1

16-01-1822

Leeuw van der C. te Utrecht wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2

Blz. 3

04-01-1819

Leeuw van der C. te Utrecht wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2

Blz. 13

04-01-1819

Leeuw van der C. te Utrecht wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 1

Blz. 1

06-02-1824

Leeuw van der C. te Utrecht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 3

06-02-1824

Leeuw van der C. te Utrecht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 14

06-02-1824

Leeuw van der C. te Utrecht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 14

16-01-1822

Leeuw van der C. te Utrecht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 3

16-01-1822

Leeuw van der C. te Utrecht, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6648

66 blz. 4

14-02-1816

Leeuw van der C. voor Utrecht, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van  President van genoemde provincie enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 1

Blz. 7

04-01-1819

Leeuw van der D. Predikant te Vlaardingen tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in Zuid Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2

Blz. 8

04-01-1819

Leeuw van der D. te Vlaardingen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 9

06-02-1824

Leeuw van der D. te Vlaardingen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 9

16-01-1822

Leeuw van der D. te Vlaardingen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6034

395

30-05-1818

Leeuw van der Isaac, Splitter, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen,  en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

6833

38-D deel 2

Blz. 9

06-02-1824

Leeuw van der P. M.  te Alblasserdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

8096

 

624/2

31-01-1838

Leeuw, de Jan Gerrit Geb. Amsterdam, laatst gewoond hebbende te Leiden. Korporaa l28-1-1837 Overleden te Semarang, (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

6056

195

20-03-1820

Leeuwarden  ---- Leer een bestek en conditieen wegens het verbeteren des wegs no. 1 van Leer naar Duinkerken  in het 7e district van de waterstaat tussen Stroobos en Leeuwarden  beoosten de Kuikhornsterbrug  ook aanwezig een aanplakbiljet op A-3 formaat jaar 1820 (8)

6864

3-A

06-01-1825

 

Leeuwarden  een aanbesteding van goederen ter verpleging der gevangenen gedurende de eerste 6 maanden van 1825 met vermelding van prijzen  jaar 1825 (Dossier 15)

3572

1

31-01-1810

Leeuwarden ---- Octrooij met vragtprijzen voor de Trekschippers varende van Leeuwarden op Dokkum & vice versa  gedrukt door Werff van der S. IJ in de St. Jacobstraat te Leeuwarden jaar 1808 (7)

6094

449

30-05-1823 

Leeuwarden ---- Wellenbergh P. (H.P.) Hoofdingenieur, Onderwerp; het aanbouwen bij de gevangenissen te Leeuwarden jaar 1823 (3)

6041

891

14-12-1818

Leeuwarden (de Administrateuren van het St. Antony Gasthuis aldaar) Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Friesland, Drente en Groningen de heer Boelens van  F. A. te Beetsterzwaag jaar 1818 (3)

8383

878/15

06-09-1841

Leeuwarden , een  bestek en tekening van het te bouwen Tolhuis aan de Straatweg Leeuwarden Marssum  een mooie tekening van de woning en een platte grond van het terrein waarop ingetekend waar het tolhuis komt te staan  Genaamd Gabel 1Jaar 1841 (9)

6021

252

17-04-1817

Leeuwarden , een lijst met personeel (35 personen) der regterlijke ambtenaren met hun tractementen , sommigen met handtekening en aanmerkingen  te Leeuwarden, jaar 1817 (7)

6864

7-A-1

10-01-1825

Leeuwarden . onderwerp ; een staat van  het Mouvement der kleeding en ligging stukken  tevens een opgaven van de bevolking (gevangenen) op de laatste dezer maand (Dec. 1824) en ook een aantekening dat de honderd vrouwenhemden in Amsterdam ontvangen zijn op enz. enz.  ook een vermelding dat de gevangene Blaauw Dirk Klaazes op 24 december 1824 ontvlugt is enz. tevens bevinden 67 krijgsgevangenen zich in de gevangenis aldaar verder ene Prins Jacob en Weima Aagje Meinderts tevens Jacobs Tjamkje zijn terzake slecht gedrag  enz.  jaar 1825  (dossier14)

5667

10 akte

8 en 9

23-04-1880

Leeuwarden ;  Een document ondertekend door 120 Kooplieden Winkeliers van Leeuwarden en Bolsward die de cessieaanvraag steunen van Simons Wouter , en Nauta Abel Baukes die een stoombootdienst willen aanleggen tussen Bolsward en Leeuwarden, jaar 1880

5711

6-c

18-09-1899

Leeuwarden ; Een lijst Binnen Vaartuigen ingericht voor vervoer van personen De naam van het schip met de  Technische gegevens, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier Jaar 1899 (29) Dossier (44)

5711

6-a

25-09-1899

Leeuwarden ; Verordening van Leeuwarden 1898 Tot het heffen van havengeld, Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen dossier  (7) Dossier (41)

6000

593

22-06-1815

Leeuwarden---- Aanbesteding voor levering van voedingsmiddelen voor de gevangenishuizen en de prijs waarvoor de aanneming is geschied  met vermelding van welke goederen en jaar 1815 (4)

9189

984

22-08-1919

Leeuwarden---- ANWB , een aanvraag voor een vergunning voor het plaatsen van een verkeersbord (Wegwijzer) aan de Rijksweg Leeuwarden naar Groningen  ten oosten van Zwartkruis aan het begin van de weg naar Veenklooster , met een tekening (Blauwdruk) met de situatie ter plaatse, en een voorbeeld bord ( Model-Wegwijzer zoals er geplaatst gaat worden met de plaatsnamen   Lage Vuursche, Baarn, Amersfoort , Utrecht , Laren,  Huizen paal no. 2017. jaar 1919 (14)

6387

107-108

30-07-1814

Leeuwarden---- Augustinusga, Buitenpost, Anjum, Collum, Leeuwarden een staat van Leverantien aan de Geallieerde legers bij het doortrekken van Russisch Keizerlijke Kozakken in het laatst van 1813 en het begin van 1814 ter voldoening enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (12)

9191

1165

21-09-1920

Leeuwarden------ Bruggen; Hoogebrug over Ouddeel  in de Rijksweg Leeuwarden Groningen met bestek en voorwaarden en  een getekende kaart (Blauwdruk)  en de Schanserbrug  bij de kleine wielen , en een aanplakbiljet van Aanbesteding door Rijkswaterstaat jaar 1920 (18)

6088

1081

16-11-1822

Leeuwarden---- Bruinsma Zacharias Deurwaarder bij de rechtbank  te Leeuwarden , Crop Frans Edzert Koopman en Wielen van der Gerrit Architect alle aldaar woonachtig getauxeerd de hierna genoemde gebouwen  met de daarbij behorende gronden eigendom van de stad Leeuwarden met een uitvoerige beschrijving enz. enz. , Stads Timmerschuur,  de zuider en noorder stal enz. enz. jaar 1822 (3)

6000

529

03-06-1815

Leeuwarden Conditieen van levering van goederen (verse producten) voor de aanbesteding deze goederen,  aan de Gevangenis te Leeuwarden jaar 1815 (16)

6096

702

31-07-1823  

Leeuwarden---- Dijk van B. H., aannemer , Onderwerp: buitengewone reparatien  aan het Gouvernemets gebouw te Leeuwarden enz. jaar 1823 (1)

6059

413

12-06-1820

Leeuwarden---- Dijk van Bouwe Hettes , Aannemer der reparatieen van het Blokhuis te Leeuwarden jaar 1820 (1)

6065

 

925

27-12-1820

Leeuwarden---- Dijk van Bouwe Hettes , Timmerman hij heeft zijn werk aan het  Landhuis te Leeuwarden o.a.  het Voorkamertje, in de Keuken, Presidentskanmertje de Griffie enz. naar  behoren bewerkstelligd enz. enz. en het nu 6 maanden geleden is dat hij zijn declaratie heeft ingediend  en nog geen betaling enz. jaar 1820 (4)

6072

581

17-07-1821

Leeuwarden District; Belastingontvangers (allemaal van de provincie Friesland met plaatsen ) ook vermeld als familienaam. staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

6072

521

02-07-1821

Leeuwarden---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen  te Leeuwarden , Vitringa Coulon J.  , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding vanleverng van  Levensmiddelen enz.  en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren  Feenstra Hille hij levert Brood met als borg  Dirks N. J.  , Amoraal Minne C.    levert Aardappelen met als borg  Meindertsma Eeke, Miedema Berend levert Rundvlees en Rundvet met als borg  Bartele van Martinus D. ,   Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel  en Doppen met als borg  Feenstra Hille, Kaastra Sierp T.  ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle,  Ottema T. de weduwe levert Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg  Appelhof T.  Woude van der Jan S. levert  LangeTurf met als borg  Woude van der Sjoerd J.  , Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg  Woude van der Jan J .  , Wijsma Hans levert de Bewassing en Baardscheren met als borg  Pas T.  jaar 1821 (7)

6047

386

09-06-1819

Leeuwarden een document met alle reparatien van defecte en afwezige zaken in het Landshuis te Leeuwarden opgemaakt door de congierge S. Terguin jaar 1825 (6)

6838

7-A

26-03-1824

Leeuwarden een lijst met de namen van 202 Mannen en 61 vrouwen in het jaar 1823 aldaar in de gevangenis zaten (Criminelen) en 286 mannen 189 vrouwen (Correctioneel) en in het Huis van Arrest 175 mannen en 47 vrouwen, en in het Huis van Justitie 67 Mannen en 24 vrouwen tevens een lijst met naam van gevangenen die arbeid hebben verricht (met de soort van arbeid en hun ontvangsten (zakgeld) en hun beloning en degene die zakgeld hebben ontvangen ca 300 mannen en 120 Vrouwennamen (42) jaar 1824

9191

1028

17-08-1920

Leeuwarden----- Electriciteits bedrijf betreft een correspondentie over het wel of niet aanleggen van een  Kabellegging (sterkstroom, hoog en laagspanningskabels)  in de rijksweg Harlingen Leeuwarden Groningen binnen de gemeente Leeuwarden jaar 1920 (24)

6069

 

339

26-04-1821

Leeuwarden---- Feijtzes J. Hij is Congierge in de gevangenisen te Leeuwarden en verantwoordelijk voor  de ontvangene en uitgave van kledingstukken  voor en aan de gevangenen  en dan volgen 4 pagina’ s met de voorraden en uitgiftes met bedragen enz. enz. jaar 1821 (5)

6070

424-18         25-05-1821

Leeuwarden G. M.  hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6001

629

06-07-1815

Leeuwarden---- Gevangenis aanbesteding van goederen waaruit\een aardig beeld gevormd kan worden wat de gevangenen dagelijks te eten kregen  want de ingredieenten werden per dag vermeld. Jaar 1815 (4)

6849

6-A

20-07-1824

Leeuwarden gevangenis---- Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding van Levering voor levensmiddelen aan de gevangenis komen in voor Hazelhof F., Krop J. R., Molenaar B, Sporre G. de weduwe,  Feenstra H., Vliegendehond Y. S., , Riel H., Dijkstra R., Miedema B., Horst van der  S..,  Dirks N. J., Gorter W. O.,   Wybrandi J. , Brugts J., Nollides O. R.,  Zijlstra R. S., Zijlstra W. J.,  Ottema F. de weduwe,  Brinksma J.,  Wilde de H. H.,  Walle J. K. F.,  Haan de P.E., Kruizinga W.H., Woude van der J. S. Vlieger S. R. ,  Kroontje A. A., Schut D. G.,  Vries de G.J.,  Ritsma Jan Oenes, Ritsma Age Oenes, Ypes G., Feenstra H.,  Hazelhoff F.,  Swarts J. J., Wiemers H., Douwes Y.,  Visser U., Wiemers H.,  Swarts  F. J.,   Lubberts F.,  Douwes Y.,  Visser U.,  Horst van der J.,  Brugts J.,  Zijlstra R. J.,  jaar 1824 (21)

8370

597/1

00-00-1841

Leeuwarden---- Gevangenis te Leeuwarden aanbesteding herstelling van het Metsel en Timmerwerk van huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden . worden ook genoemd Pieterson Alexander te Leeuwarden, Keyzer Harmen,   Lankhorst Gerrit, jaar 1841 (59)

6083

568

13-06-1822

Leeuwarden---- Gevangenis te Leeuwarden Begrooting van kosten voor de vernieuwing van de houten pomp op den grooteen plaats jaar 1822 (3)

6051

 

744

15-10-1819

Leeuwarden---- Gevangenis te Leeuwarden een begroting van de kosten wegens het aanleggen van een kapitaal riool enz. jaar 1819 (4)

6055

112

15-02-1820

Leeuwarden---- Gevangenissen  van Leeuwarden  een staat van verdiendste van de gevangenen ondertekend door Romkes Johan  namens het Collegie van Regenten over de Gevangenissen aldaar enz. jaar 1820 (2)

6096

606                     05-07-1823 

Leeuwarden---- Gevangenissen . Onderwerp: Staat der benodigde fondsen  voor het onderhoud van de gevangen  in de gevangenishuizen van Leeuwarden met gespecificeerde vermelding van  de geleverde goederen enz. enz. jaar 1823 (3)

6041

927

31-12-1818

Leeuwarden---- Gevangenissen Onderwerp ; Het college van regenten heeft nagedacht over de bezuinigingen die in de gevangenissen kunnen worden ingevoerd, de voedingskosten per gevangene hebben in 1817 gekost per persoon per dag 25 a 26 cent, dan wordt er opgesomt wat voor soorten voeding de gevangenen per dag kregen ook een overzicht van wat men verder ging doen i.v.m. de bezuinigingen, ook een overzicht van welke soorten arbeid er wordt verricht  enz. enz. enz.  jaar 1818 (16)

6061

581

21-08-1820

Leeuwarden---- Gevangenissen te Leeuwarden  een opgaaf van de defecten  met de globale begroting van kosten enz. jaar 1820 (8)

6064

 

801

09-11-1820

Leeuwarden----- Gevangenissen te Leeuwarden  wegens ca. 1000 gebroken ruiten en reparatie van de loden goten enz. enz. en verdere defecten ten bedrage van fl. 400.= enz. enz.  en dit is aanbesteed aan Heide van der Lieuwe die als laagste inschrijver voor fl. 390.= zal bekomen jaar 1820 (3

8383

891-7

09-09-1841

Leeuwarden---- Gevangenissen te Leeuwarden door hem geleverd in de maand Juni 1841, komt voor als belanghebbende  op een algemene Maandstaat tot het doen der betalingen met het bedrag  wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (4)

8382

866-5

02-09-1841

Leeuwarden---- Gevangenissen te Leeuwarden door hem geleverd, komt voor als belanghebbende  in een staat der benodigde fondsen tot het doen der betalingen wegens hiervoor genoemde geleverde producten aan de gevangenissen van Leeuwarden enz. enz Jaar 1841 (2)

6865

19-A

20-01-1825

Leeuwarden Gevangenissen te Leeuwarden het College van Regenten) komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3)

6059

402 en 404

07-06-1820

Leeuwarden---- Gevangenissen te Leeuwarden,  een Jaarlijkse  staat van het getal gevangenen  en van der onkosten der gevangenenhuizen  binnen Leeuwarden in den jare 1818  en 1819 met lijsten met vermelde ingekochte Levensmiddelen. Betalingen aan personeel, Medicamenten enz. enz. enz. jaar 1820 (15)

6063

702 + 707 en 760

11-10-1820

Leeuwarden---- Gevangenissen te Leeuwarden, Onderwerp; dat beide grote kookketels vervangen moeten worden , de Kachels, Pijpen en bakken  gerepareerd moeten worden , de Lantaarns zo gebrekkig zijn  enz. enz. jaar 1820 (1)

6073

639

14-08-1821

Leeuwarden---- Gevangenissen te Leeuwarden, Onderwerp; een onderzoek naar de toestand der  Tucht en gevangenishuizen aldaar  de z.g.n. Huizen van Arrest, Huizen van Justitie, Provoosthuizen of Militairegevangenissen jaar 1821 (4)

6083

620 + 621

29-06-1822

Leeuwarden---- Gevangenissen te Leeuwarden; Onderwerp een inventaris lijst van Meubelen , Keukengereedschap, verlichting, bewassing enz. enz. jaar 1822 (11)

6041

912 en 913

23-12-1818

Leeuwarden---- Gevangenissen van Leeuwarden: aanbesteding van levering en een  Lijst met voedsel: berekening van de kosten van 1818 en de voorlopige raming 1819 , ook staan er de bereidingswijze’ s  op , tevens een lijst van medicijnen  met de kosten. jaar 1818 (13)

6042

43

20-01-1819

Leeuwarden----- Gevangenissen,  een document dat gaat over de bereiding van soep en gelei voor de voeding van gevangenen  van beenderen die reeds eerder met vlees gekookt zijn enz. enz. er wordt gesproken over de soep van de heer van Marum, trefwoorden: Rumfordsche soep,  Papiniaansche Pot jaar 1819 (6)

6088

1100

21-11-1822

Leeuwarden Gevangenissen: een gedrukte Jaarlijkse begrooting der kosten van den inwendigen en huishoudelijken dienst der huizen van correctie, van reclusie en tuchtiging, en van militaire detentie jaar 1822 (16)

6865

8-A

15-01-1825

Leeuwarden---- Gevangenissen: Leeuwarden Onderwerp : Nota van het vereischt Mobilair van het Burgerlijk en Militair Huis van Verzekering benevens van de daartoe benodigde kosten enz.  een lijst met inventaris en de kosten/waarde daarvan en een zelfde lijst van de Gevangenis het Blokhuis genaamd ,  tevens een dito lijst van  Provoostgebouw jaar 1825 (18)

6087

976

21-10-1822

Leeuwarden---- Gevangenissen: Onderwerp het   aanbesteden van de werkzaamheden  aan het tucht en blokhuis te Leeuwarden ter inrichting van deze beide gebouwen de kosten mogen niet boven de fl. 82.000.= uitgaan enz. enz. tevens een specificatie van de onderdelen ook wordt vermeld de maten van de vertrekken enz., tevens een Memorie , een begroting van de kosten enz. enz. enz.   jaar 1822 (67)

6865

9-A en 10-A

18-01-1825

Leeuwarden---- Gevangenissen;  Ontvangen uit het huis van Correctie te St. Bernard in Belgie  voor het huis van Reclusie en Tuchtiging te Leeuwarden dan volgt een lijst van kleding voor de gevangenen jaar 1825 (4)

6096

615

07-07-1823  

Leeuwarden---- Giezen van A. Landmeter der 1e klasse hij moet opnemen en bepalen de grenzen van Leeuwarden, Sneek, Heeg, Nieuwland , Woudsend, Wymbritseradeel hierbij wordt op een staat vermeld  het aantal bunders en percelen enz. jaar 1823 (3)

6093

308

12-04-1823

Leeuwarden--- Gouvenermenthuis binnen Leeuwarden, Onderwerp; Begroting van Kosten wegens voorzieningen  in de sluitng van enz. enz.  verder een verdeling van de verdieoingen en kamers met name genoemd enz. jaar 1823 (5)

6047

431

29-06-1819

Leeuwarden het z.g.n.  Landshuis---- Sybouts S & Z.  een opgave en specificatie en begroting voor geleverde Meubilair voor de Rechtbank te Leeuwarden het z.g.n.  Landshuis waartoe zij de laagst ingeschrevenen zijn enz. jaar 1819 (3)

3572

1

31-01-1810

Leeuwarden---- Lijst der Vragtlonen voor het vervoeren van Personen enGoederen van Dronrijp naar Leeuwarden, Franeker en Harlingen door de Schippers van Dronrijp waarin de Tolgelden begrepen zijn. een  groot Aanplakbiljet gedrukt bij Brouwer J. W. te Leeuwarden jaar 1812 (4)

6678

355

Leeuwarden Lijst met 25 voorname en Notabele Kooplieden binnen Leeuwarden, (3) jaar 1818  zie voor de namen onder de betreffende letter.

9180

1010

29-05-1915

Leeuwarden---- Nederlandse Tramwegmaatschappij te Utrecht, betreft het plaatsen van een wachthuisje aan de lijn Leeuwarden Franeker nabij den weg Menaldum met de toestemming en de voorwaarden, tevens een tekening van de situatie (Blauwdruk)  jaar 1915 (12)

8386

951/7

25-09-1841

Leeuwarden---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)

6096

613                    07-07-1823 

Leeuwarden---- Overney van  beroep opzichter  bericht dat dat in het Tuchthuis te Leeuwarden enige gebreken zijn ontstaan met vermelding van dez. enz. enz. jaar 1823 (1)

9182

113-a

15-01-1916

Leeuwarden Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters van de  gemeenten  aan de Comm. van de Koningin,  en opgaven van verloren gegane dieren,  veevoeders, hooi,  lijsten met namen van de getroffenen  (onder familienaam opgenomen in deze index) de  gemeenten  zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel,  Aengwirden, Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum,  Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst   jaar 1916 (1)

6044

170

20-03-1819

Leeuwarden Rechtbank aldaar, begrooting en kosten met  een lijst van aan te kopen meubilair voor den rechtbank in eerste aanleg aldaar jaar 1819 (4)

3572

1

31-01-1810

Leeuwarden---- Reglement voor de Trekschippers varende van Bolsward op Leeuwarden ac Vice Versa met een lijst van pasagiers en vragt gelden enz.gedrukt te Workum bij de Boekdrukker Annema F. A.  jaar 1816 (18)

6062

625

12-09-1820

Leeuwarden---- Romkes Johan , een staat van 1/3 der verdienste der gevangenen te Leeuwarden enz. enz. jaar 1820 (2)

6065

 

906

20-12-1820

Leeuwarden---- Romkes Johannes , President van het College  van Regenten over de Gevangenishuizen van Leeuwarden, Eekma J. Vice Precident, Vitringa Coulon J,  Smeding H.  , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. , Beekkerk H. leden van genoemd college  bijeen in de vergaderzaal in het Tuchthuis van Leeuwarden betreffende Contract van aanbesteding , de navolgende inschrijvers  kunnen leveren: Dirks N. J. Brood,  met als borg Feenstra H. Douwes Ynze Aardappelen, met als borg Amoraal M. C. Elzinga Otte  Rundvlees en Rundvet met als borg Plantinga P. , Dirks N. J.  Gerst,  Erwten en Meel,  met als borg Nolledis, Zijlstra R. J, Witte Kool en Wortelen met als borg Zijlstra W. ,  Ottema T. de weduwe  Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg Appelhof T., ,   Wijsma H. Bewassen en Baardscheren met als borg Pas T., jaar 1820 (8)

6096

592               03-07-1823 

Leeuwarden---- Sporre G. hij wordt vermeld op een maandstaat der gedane betalingen voor leverantie aan de Gevangenis te Leeuwarden enz. jaar 1823 (4)

9185

1469

00-11-1917

Leeuwarden---- Stationsplein Leeuwarden, een programma van de openbare prijsvraag tot verfraaing van het stationsplein aldaar  met een overzichtstekening  ca. 60 x 90 cm. Jaar 1917 (14)

6087

970

19-10-1822

Leeuwarden---- Stroobos, Onderwerp: aanbesteding  der verbetering van de weg van Stroobos naar Leeuwarden de aannemingssommen voor verbetering zijn door Bies L. K.   fl. 1755.= en voor reparatien aan Brandsma W. R.  fl. 1147,50 enz. jaar 1822 (2)

6045

220

06-04-1819

Leeuwarden---- Tierens S. Ingenieur hij neemt tijdelijk waar betreffende het werk aan de weg Leeuwarden Meppel jaar 1819 (1)

6096

694

28-07-1823  

Leeuwarden---- Trautman J. P., Fransche Kostschoolhouder, Burggraaff P. Onderwijzer ener particulier school van den 2e rang en Westink F. W.  Onderwijzer in de Wiskunde aan de Latijnsche School Onderwerp: Departement Leeuwarden  der Maatschappij tot het nut van algemeen voor vervolglessen enz. enz.  ook aanwezig het Reglement van de inrichting  vanwege Departement Leeuwarden  der Maatschappij tot het nut van algemeen  onder den naam van herinneringslessen enz.  jaar 1823 (7)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarden----- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 

6072

527

04-07-1821

Leeuwarden---- Ulrich P.  de minister van justitie enz. strekkende tot het bekomen van autorisatie van fl. 4126. 28 tot het voorzien van leverantie van den genoemde fabrikant op de navolgende conditien enz. enz. enz. jaar 1821 (6)

6043

130

23-02-1819

Leeuwarden----- Ulrich Paulus , Fabrikant gechargeerd om de gevangenen in het huis van Correctie en Detentie werk te verschaffen en aan het huis te doen leveren van de benoodigde Kleedingstukken  enz. enz. jaar 1819 (6)

3572

1

31-01-1810

Leeuwarden---- Veerschippers: Een reglement en vragt-lijst (prijslijst) voor de Trek-Veerschippers varende van Sneek op Leeuwarden en  terug gedrukt door de Boekverkooper Gorcum van C. te Sneek jaar 1810 (10)

6095

569

30-06-1823 

Leeuwarden---- Wal van der A. voor Roggebrood en Tarwebrood, Onderwerp: een proces Verbaal van gehouden aanbesteding betreffende levering van goederen enz. tevens wordt er vermeld wie de laagste inschrijver was en de producten worden per stuk behandeld  jaar 1823 (10)

6671

28

Leeuwarden,  Kostschool voor Jonge Juffrouwen te Leeuwarden, de oprichting en de Algemene bepalingen voor de kostschool waarin de zedelijke opvoeding, het onderwijs, het gebed, de vacantie’s het te verstrekken voedsel enz. enz. geregels wordt, jaar 1817 (25) 

6054

76

31-01-1820

Leeuwarden,  Onderwerp; een document met een lange lijst van  defecten aan de gevangenishuizen die spoedig hersteld moeten worden enz. enz.  een lijst met gespecificeerde defecten en een gobale begroting van kosten enz. enz. jaar 1820 (16)

6056

166

07-03-1820

Leeuwarden,  Onderwerp; een document met een lange lijst van  defecten aan de gevangenishuizen die spoedig hersteld moeten worden enz. en  een lijst met gespecificeerde defecten en een globale begroting van kosten enz. enz. jaar 1820 (4)

8368

559/20

00-00-1841

Leeuwarden,---- Begroting van de kosten van onteigening enz. voor een gedeelte van de grote weg van Lemmer naar Sneek naar  Leeuwarden (naar de overijlselsche grenzen en de stad Sneek) , met vermelding van de namen van de eigenaars van de te onteigende gronden en de vergoedingen,  9 Juni 1841 (6)

6843

30-C

21-05-1824

Leeuwarden, een lijst van 550 ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding van leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C

21-05-1824

Leeuwarden, een lijst van 971 gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6839

4-A

09-04-1824

Leeuwarden, een staat  met 37 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen   (6) jaar 1824

6389

104-105-106

17-11-1814

Leeuwarden, Huishoudelijk Reglement of bepalingen voor de Schutterij dezer stad enz. jaar 1814 jaar 1814 (34)

6669

415-a

22-10-1817

Leeuwarden, Lijst met de namen van Burgemeesteren, Leden van de Raad, Gemeente Ontvanger  en  Secretaris van de Stad Leeuwarden jaar 1817 (2)

8269

290/22

23-03-1840

Leeuwarden, Lijsten met 36 namen van Leeuwarden, Sneek en Heerenveen betreffende de wet op de patenten, jaar 1840

8285

619-1

19-06-1840

Leeuwarden, Marktprijzen in een dossier van Granen, Voeder, Levensmiddelen en andere voorwerpen ter markt verkocht van Balk, Bolsward, Franeker, Gorredijk, Harlingen, Heerenveen, Leeuwarden, Lemmer en Sneek jaar 1840

6243

159

08-03-1814

Leeuwarden, Onderwerp de Bank van Leening er worden 2 huizen gepacht van de gemeente om een bank van Leening te vestigen enz. 1814 (9)

6045

252-a

16-04-1819

Leeuwarden, onderwerp het z.g.n. Landshuis aldaar een bestek en begroting der kosten wegens het bewerkstellen van enige vernieuwingen en reparatieen enz. enz. jaar 1819 (6)

6384

58

12-05-1814

Leeuwarden, onderwerp:  een staat van verdeling van de Landstorm in Bataillons en Compagnies jaar 1814 (5)

6850

10-A

02-08-1824

Leeuwarden, opgave van kosten voor de noodzakelijke kosten aan het Provoost gebouw binnen Leeuwarden jaar 1824 (4)

9186

339

21-03-1918

Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis te Leeuwarden het bestuur  verzoekt vergunning tot het aanleggen van een bruggetje op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend enz. enz.  te Deinum met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar  1918 (10)

6248

740

29-07-1814

Leeuwarden: Ambtelijke begroting Leeuwarden 1814, een lijst met ambtelijke beroepen  en wat zij verdienen in 1814 (3)

6387

20-21

08-09-1814

Leeuwarden: een staat van draagbare wapenen waarmede de schutterij van Leeuwarden enz. en welke in de magazijnen voorhanden zijn enz. jaar 1814 (5)

6387

55

08-09-1814

Leeuwarden: een staat van draagbare wapenen waarmede de schutterij van Leeuwarden enz. en welke in de magazijnen voorhanden zijn enz. jaar 1814 (2)

6867

11-02-1825 3-A

Leeuwarden: een stuk betreffende het uit het magazijn halen voor de gevangenen 16 linnen buizen, 20 linnen Broeken en 10 mans mutssen enz. jaar 1825 (2)

6254

140-a-b-c-d

17-01-1815

Leeuwarden: een vergelijkende staat van de Ontvangsten en Uitgaven van het Geestelijk kantoor te Leeuwarden, jaar 1815  a-b-c-d (14)

6254

140-

C- 1 t/m 18

17-01-1815

Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden een gedetailleerde Staat van de Onderschijdende ontvangsen en uitgaven voorkomende in de Geestelijk Rekening van de Stad Leeuwarden in de jare 1809 , jaar 1815  (18)

6254

140-

B- 1 t/m 34

17-01-1815

Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden een Inventaris der Geestelijke te weten Pastorij Goederen onder het bestuur van de Stad Leeuwarden enz.  jaar 1815 (34)

6254

140-1440

blz. 1-11

17-01-1815

Leeuwarden: Kantoor Geestelijk Goederen te Leeuwarden, Geseculariseerde goedern te Sneek en de Benificiale beurs te Bolsward  jaar 1815  (11)

6064

 

831

25-11-1820

Leeuwarden;  een document van berekening van Kosten van  Levensmiddelen in den Gevangenhuizen te Leeuwarden gedurende de 6 eerste maanden van 1821 volgens de gehouden aanbesteeding van 20 November 1820, op dit overzicht is mooi te zien wat de gevangenen in deze tijd te eten krijgen  hier wordt ook precies vermeld wat de gevangenen per dag aan voedsel koeten enz. enz. jaar 1820 (4)

6064

 

831

25-11-1820

Leeuwarden;  een document van berekening van Kosten van  Levensmiddelen in den Gevangenhuizen te Leeuwarden gedurende de 6 eerste maanden van 1821 volgens de gehouden aanbesteeding van 20 November 1820, op dit overzicht is mooi te zien wat de gevangenen in deze tijd te eten krijgen  hier wordt ook precies vermeld wat de gevangenen per dag aan voedsel koeten enz. enz. jaar 1820 (4)

6070

409

21-05-1821

Leeuwarden;  in de schoorsteen van de keuken van het tuchthuis te Leeuwarden waar op de 22e een aanvang van brand was geconstateerde en verder een heel verhaal over hoe de schoorsteen gebouwd moet worden en hoeveel de reparatie zou kosten enz. enz. jaar 1821 (3)

6383

164, 165

04-04-1814

Leeuwarden; Een concept Reglement voor de Schutterij van Leeuwarden jaar 1814 (34)

6070

410 en 411

21-05-1821

Leeuwarden; Rechtbank te Leeuwarden een document betreffende  het z.g.n.  Landshuis te Leeuwarden  en een begroting van kosten  omtrent de noodzakelijke reparatieen  aan het  gebouw van de Rechtbank enz. enz. jaar 1821 (28)

6099

1033 + 1046

18-10-1823

Leeuwarden; Wijbrandij L. Bouwkundige , Onderhoud , Opmetingen, bestekken enz.  voor de vertimmering van het Tuchthuis  te Leeuwarden enz. enz. en de kanselarij jaar 1823 (2)

9184

902

11-07-1917

Leeuwarden-----ANWB een verzoek tot vergunning van het plaatsen van bordjes voor een wandelroute van Leeuwarden en Heerenveen naar Assen en Groningen enz. jaar 1917 (7)

8280

513-5

18-05-1840

Leeuwarden----Volkstelling, in deze documeten worden het aantal zielen vermeld die in de elf steden van Friesland woonden in het jaar 1840 (3)

6095

560

28-06-1823 

Leeuwarder Courant ---- Koon Matthijs  54 jaren  Brger der stad Leeuwarden. Onderwerp: dat hij in de jaren 1911 een Vriesche krant heeft uitgegeven waarvan hij zijn gezin van kon onderhouden maar  hij werd door de toenmalige heerser de fransche keizer hier uit ontzet enz. enz. en zijn compagnon Smeding D. R. benoemd en aangesteld werd tot drukker en uitgever van eener Leeuwarder Courant  enz. enz. jaar 1823 (5)

5664

17

17-04-1913

Leeuwarder Stoomboot Mij. te Leeuwarden met de schepen de Stad Franeker II en III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

27, 7

16-04-1914

Leeuwarder Stoomboot Mij. te Leeuwarden met de schepen de Stad Franeker II en III,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

27, 7

16-04-1914

Leeuwarder Stoomboot Mij. te Leeuwarden met de schepen de Stanfries I, II, III, iV, V, VI, VII, VIII, IX en X,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5663

36

20-04-1899

Leeuwarder Stoomboot Mij. te Leeuwarden met het schip de Stanfries I, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

5663

36

20-04-1899

Leeuwarder Stoomboot Mij. te Leeuwarden met het schip de Stanfries II, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

5664

14

10-05-1900

Leeuwarder Stoomboot Mij. te Leeuwarden met het schip de Stanfries I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

14

10-05-1900

Leeuwarder Stoomboot Mij. te Leeuwarden met het schip de Stanfries II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

17

17-04-1913

Leeuwarder Stoomboot Mij. te Leeuwarden met het schip de Stanfries I, II, III, iV, V, VI, VII, VIII, IX en X,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5672

152

06-08-1898

Leeuwarder Stoomboot My., te Leeuwarden, een  verleende vergunning (Wit)  tot Varen   in Friesland met de “Stanfries II” met het reglement en de maten van het schip , enz. jaar 1898 (1)

5673

 

24

22-02-1900

Leeuwarder Stoombootboot Maatschappij  te Leeuwarden,  een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Stanfries III“tot het Varen en Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1)

5673

 

1 en 2

27-01-1899

Leeuwarder Stoombootboot Maatschappij  te Leeuwarden, een verleende vergunning (Blauw) voor het schip de “Stanfries I  en II “ tot het Varen en  Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1899 (2)

5664

274-a, 34

28-02-1918

Leeuwarder Stoombootdienst N.V.  te Leeuwarden met het schip de Koophandel I  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

274-a, 34

28-02-1918

Leeuwarder Stoombootdienst N.V.  te Leeuwarden met het schip de Koophandel II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

3, 11

20-04-1916

Leeuwarder Stoombootdienst N.V.  te Leeuwarden met het schip de Koophandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

3, 12

20-04-1916

Leeuwarder Stoombootdienst N.V.  te Leeuwarden met het schip de Koophandel II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

A.11

Bijlage 34

27-04-1911

Leeuwarder Stoombootdienst N.V.  te Leeuwarden met het schip de Koophandel I en II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

A.15

Bijlage 34

25-04-1912

Leeuwarder Stoombootdienst N.V.  te Leeuwarden met het schip de Koophandel I en II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

27, 10

16-04-1914

Leeuwarder Stoombootdienst N.V.  te Leeuwarden met het schip de Koophandel , I en II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

29

17-04-1913

Leeuwarder Stoombootdienst N.V.  te Leeuwarden met het schip de Koophandel , I en II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

37, 11

01-04-1910

Leeuwarder Stoombootdienst N.V.  te Leeuwarden met het schip de Koophandel , I en II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

162, 34

27-02-1917

Leeuwarder Stoombootdienst N.V.  te Leeuwarden met het schip de Koophandel , I en II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

9178

108-a

29-01-1914

Leeuwarderadeel---- een verslag van de rondreis (Controle) van de Commissaris der Koningin in de Provincie Friesland in genoemde Gemeente en Kollumerland en Nieuwkruisland , Achtkarspelen,  Barradeel,  Menaldumadeel,  Leeuwarderadeel,   Het Bildt ,  Dantumadeel in het jaar 1913, jaar 1914  (26)

6074

688

11-09-1821

Leeuwarderadeel en Tietjerksteradeel,  Onderwerp: de grensafscheiding is bepaald als volgt: enz. enz. ook wordt genoemd volgens de bekende atlas van  Schotanus enz. jaar 1821 (4)

8386

951/7

25-09-1841

Leeuwarderadeel---- Onderwerp: Kerken die in deze gemeente staan: een onderzoek van misbruik en naar Godsdienst oefening en Aflezing in de kerken jaar 1841(1)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwarderadeel----- Uitvoerbiljetten  van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 

6097

740

11-08-1823  

Leeuwarderadeel wordt genoemd in >> Giezen van , Landmeter van beroep , Onderwerp: Grensopmeting van Wymbritseradeel, Sneek, IJlst, Workum en Bolsward  enz. wordt ook in genoemd de controleur Wenthold J. enz. 1823 (2)

9183

1287

26-08-1916

Leeuwarderadeel, Wijtgaard de gemeente verzoekt om een vergunning voor het dempen van een sloot voor de onderwijzerswoning aldaar , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden ,jaar 1916 ( 20)

6019

133

28-02-1817

Leeuwe E. A---- Weitz F. R. en Slooten van R. van beroep Commiesen beide hebben zig ter recherche begeven op de  19 februari dezes jaar naar her Roode Klif waar zij hebben gevonden het stuk wrak enz. beide zetten hun handtekening onder dit stuk en ook Leeuwe E. A. directeur van de Convoijen  en Licenten te Stavoren ondertekend jaar 1817 (3)

6090

36

11-01-1823

Leeuwe E. A. te Lemmer, Visiteur, Hij wordt vermeld op een document genaamd Klerken bij de Verificateurs den Comptabiliteit enz. enz. jaar 1823 (2)

8359

377-5

19-04-1841

Leeuwe Geertruida Petronella  zij verzoekt om opgezonden te mogen worden naar de Coloniale Bedelaars Gestichten te Ommerschan enz. jaar 1841 (4)

8364

494-7

21-05-1841

Leeuwe Geertruida Petronella weduwe van Zijlstra Reen Bouwes zij komt voor op een document betreffende onderstand en dat zij zig zonder te hebben gebedeld, zich vrijwillig ter opzending heeft aangeboden, Haare Domicilie van onderstand is te Nijehaske en lidmaat van de Hervormde Kerk alsdaar ook aanwezig een staat van inlichtingen en Signalementslijst waarop o.a. haar geboorte te delfzijl 1 maart 1801 enz. jaar 1841 (5)

6421

416

16-09-1817

Leeuwema Lammert---- Buijsing R. President Burgemeester van de Stad Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de Gepensioneerde Sergeant genaamd Leeuwema Lammert overleden is alhier op den 15 dezer enz. jaar 1817 (1)

6013

401-a

09-07-1816

Leeuwen  Jacob    ,Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden met vermelding van Kwaliteiten, Tractement  en zijn Handtekening  tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)

6090

42

14-01-1823

Leeuwen  van Jacob, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Commis Griffier)  en tractement jaar 1823 (5) 

9725

Deel I 

Blz. 22

00-00-1866

Leeuwen Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9725

Deel I 

Blz. 27

00-00-1867

Leeuwen Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

9184

400

02-04-1917

Leeuwen Hielke, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

9186

548

04-05-1918

Leeuwen Hielke, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6081

366

11-04-1822

Leeuwen Jacob van  (Griffier) , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

8197

687-17_1

06-07-1839

Leeuwen Jacob van staat vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Vriesland  met functie en tractementen enz. jaar 1839 (6)

9180

420

05-03-1915

Leeuwen Klaas,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6036

479

07-07-1818

Leeuwen Leentje Huyberts weduwe van Bleekemolen Jan.---- Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Haarlem der Domeinen  Schmidt J. H. ,  jaar  1818 (3)

9725

Deel 2

Blz. 66

00-00-1887

Leeuwen Rykel Ouwes,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887 (2)

9180

330-6

17-02-1915

Leeuwen Sybren met zijn signalement Veldwachter te Het Bildt, jaar 1915  (3)

9182

285/6

07-02-1916

Leeuwen Sybren St. Jacobiparochie (in de westhoek) Rijksveldwachter met zijn signalement, jaar 1916

3288

1-LIII

12-10-1852

Leeuwen van  ….? staat in een lijst van enige ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833 (3)  (dossier 11)

6041

899

17-12-1818

Leeuwen van  Eeuwen Leeuwes deurwaarder bij het Vredegerecht te Beesterzwaag. Onderwerp; een uitbetaalde rekening doch de rekening is verworpen enz. enz. jaar 1818 (3)

9185

1144

05-09-1917

Leeuwen van  Gerhardus Bartholomeus, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

6081

366

11-04-1822

Leeuwen van  Jacob  (Commies) , hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het arrondissement  Leeuwarden   met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6045

238

13-04-1819

Leeuwen van  Jacob (Commies Griffier te Leeuwarden) Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6005

932

25-11-1815

Leeuwen van ….? ---- Schurer Bartholomeus, hij blijft nalatig in het betalen van zijn aanslag in de Directe Belastingen over de jare 1815 en reeds door de Deurwaarder van Leeuwen te Beetsterzwaag enz. enz. jaar 1815 (1)

6864

1-A

06-01-1825

Leeuwen van A. H. D te Drogeham -----  Hij wordt vermeld in een document betreffende betaling voor onkosten en een beloning ten voordele van de Landmeters met de te betalen bedragen achter hun naam enz , jaar 1825  (3)

6864

1-A

06-01-1825

Leeuwen van A. H. D. te Kollum -----  Hij wordt vermeld in een document betreffende betaling voor onkosten en een beloning ten voordele van de Landmeters met de te betalen bedragen achter hun naam enz , jaar 1825  (3)

6418

255-A

00-05-1817

Leeuwen van Abraham 291 is zijn volgnummer en Beest zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6036

479

07-07-1818

Leeuwen van Claas Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Liesveld  der Domeinen  Vonck E.. ,  jaar  1818 (3)

6418

255-A

00-05-1817

Leeuwen van Cornelis 206 is zijn volgnummer en  zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Leeuwen van Dirk 269 is zijn volgnummer en Gouda zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6085

768

13-08-1822

Leeuwen van Docters A. H. , Landmeter der 1e Klasse Onderwerp het opmeten van land enz. ook dat zijn vrouw en kind in Breda zodanig ongesteld bevinden  dat hij direct verlof wil enz. jaar 1822 (3)

6843

20-A

Bladzijde 8

21-05-1824

Leeuwen van E. L. Deurwaarder bij het Vredegercht ---- Lijnden F. G. A. B. ( Frans Godard Aijzo Boelens ) Baron van, Grietman verhuurder en Leeuwen van E. L. Huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6843

20-A

Bladzijde 6

21-05-1824

Leeuwen van E. L. Deurwaarder bij het Vredegeregt te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6644

850

20-10-1815

Leeuwen van E. L.---- Egberts Migchiel van beroep Boer en Huisman te Smallinger Opeinde ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij ten onregte wordt vervolgt om te betalen ter zake contributie voor het hernieuwen van de Sluis in de Rottevalle tevens een Quotisatie op de omslag tot het hernieuwen van deze Sluis waar in genoemd Gorter Rommert Aukes, Boer de B. R., Veen van der E. Y., Bakker J. H., Veen van der H. H., Lambarts Wietze L., Veenstra A. K., Camminga R. J., Sietzema G. J., Leeuwen van E. L. Deurwaarder, de navolgende personen onderteken Veen van der Kartst Jans Notaris, Pol Pieter Andries 66 jaar, Veenstra Roel Durks 58 jaar, Boer de Jan Sietzes 55 jaar alle Huislieden te Smallinger Opeinde, Zaveele J. S., Haersma van Vierssen H. L. (Hector Livius) de Grietman enz. jaar 1815 (8)

6041

870

01-12-1818

Leeuwen van Eeuwe Leeuwes Deurwaarder te Beesterzwaag betreft de geregtskosten door den Ontvanger van Gorredijk toegezonden maar omdat deze zijn verjaard enz. jaar 1818 (1)

6623

152-154

29-12-1813

01-01-1814

Leeuwen van Eeuwe Lieuwes---- Idsinga S. P. officier bij den Regtbank van eersten aanleg te Heerenveen en zitting houdende en heeft de Deurwaarder Leeuwen van Eeuwe Lieuwes gedagvaard de pesonen Hazewindus Engbert Zweitzes, Hoving Jan Pieters, Aardema Jelle Jans en Oenes Sijtze alle wonende te Ureterp om ter Regtzitting te verschijnen  over hunne vergaande Brutaliteiten en Buitensporigheden door hun gepleegd enz.  en hij deeld mede aan de Maire van Ureterp dat hun verscheidene processen verbaal vn de 27e dezer maand door de enz. de gepleegde brutaliteiten zijn mij zeer leed enz. jaar 1813-1814 (3)

5982

1752

13-12-1813

Leeuwen van H. A. vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

8211

984/12

25-09-1839

Leeuwen van J.---- Beucker Andrea D. H. † secretaris,  bij de najaarsvergadering der Commissie van 13-10-1828 blijkt dat na den dood van voornormde het toenmalige bedrag der kas ad 812 gulden door den Vice President Feenstra F. als daartoe gemagtigde ter beheering aan den secretaris Leeuwen van J.  is overgedragen  en dat deze dezelfde som heeft overgedragen aan de nieuwe secretaris Sijpkens W. J. enz. jaar 1839 (6)

6408

284

30-07-1816

Leeuwen van J.---- Donia Jelle Jochems  ondertekend een brief aan de Z.M. de Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij Boerenknegt woenende te Sweins bij Beijma van E. M. aangesteld is maar wegens de werkzaamheden op de uitgestrekte boerderij met landen enz. medeondertekend door de Solliciteur Meinsma A. enz. tevens een brief ondertekend door de Schout van Franeker Atma S.  en voor legalisatie van deze handtekening ondertekenen Vierssen van M. en Leeuwen van J.  en een brief ondertekend door de Luitenant Colonel Tjallingii Pz. jaar 1816 (4)

6631

1125

14-09-1814

Leeuwen van J.---- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

6709

36 deel 2  blz. 25

16-01-1822

Leeuwen van J. in Gelderland lid van de Provinciale Kollegien van Toezigt op de Kerkelijke Administratien bij de Hervormden aldaar , wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 24

06-02-1824

Leeuwen van J. President van de Regtbank van eersten Aanleg te Arnhem, voor het Provinciaal Kerkbestuur, lid van het Provinciaal Kollegien van Toezigt enz. wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6648

66 blz. 2

14-02-1816

Leeuwen van J. te Arnhem Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6027

718-a

14-10-1817

Leeuwen van Jacob  Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Leeuwarden met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

6865

10-1-A

14-01-1825

Leeuwen van Jacob  te Leeuwarden,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6102

43-B

12-01-1824

Leeuwen van Jacob (Commies Griffier) ,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6036

493-C

 13-07-1818

Leeuwen van Jacob (Commies Griffier) Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

6052

793

05-11-1819

Leeuwen van Jacob (Commies Griffier) te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4)

6054

34-C

12-01-1820

Leeuwen van Jacob (Commies Griffier) te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6839

4-A blz. 1

06-04-1824

Leeuwen van Jacob (commies) wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6039

771-c

16-10-1818

Leeuwen van Jacob (Commis Griffier) , Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6045

238

13-04-1819

Leeuwen van Jacob (Griffier van Koophandel te Leeuwarden) Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6102

43-B

12-01-1824

Leeuwen van Jacob (Griffier van Koophandel) ,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6036

493-C

 13-07-1818

Leeuwen van Jacob (Griffier van Koophandel) Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

6039

771-c

16-10-1818

Leeuwen van Jacob (Griffier) , Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6063

703

11-10-1820

Leeuwen van Jacob , hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3)

6063

703

11-10-1820

Leeuwen van Jacob , hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Leeuwarden  die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (3)

6084

649

09-07-1822

Leeuwen van Jacob Commies Friffier te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6042

44-A

20-01-1819

Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6057

261-C

11-04-1820

Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6060

494-B

12-07-1820

Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6066

53-B

23-01-1821

Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (3)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6072

549-A

10-07-1821

Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6075

771

11-10-1821

Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3)

6865

10-1A

14-01-1825

Leeuwen van Jacob Commies Griffier te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal   Jaar 1825 (4)

6033

263-c

15-04-1818

Leeuwen van Jacob Commies Griffier,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 (4)

6024

437-b

08-07-1817

Leeuwen van Jacob Commis Griffier, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6)

6042

44-A

20-01-1819

Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6057

261-C

11-04-1820

Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1820 (4)

6060

494-B

12-07-1820

Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6066

53-B

23-01-1821

Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  Jaar 1821 (3)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6072

549-A

10-07-1821

Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6075

771

11-10-1821

Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3)

6084

649

09-07-1822

Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel te Leeuwarden, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6033

263-c

15-04-1818

Leeuwen van Jacob Griffier van Koophandel,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Leeuwarden  jaar 1818 (4)

8211

988/5

26-09-1839

Leeuwen van Jacob---- Heesen Philippus Josephus Directeur der Katoen Fabrijk te Leeuwarden hij ondertekend een brief betreffende, dat hij benoemd is als Directie der Katoen Fabrijk van den Heer Bruinsma A. J. te Leeuwarden indertijd een contract heeft afgesloten waarbij partijen zig hebben verbonden enz. verder een brief ondertekend door Leeuwen van Jacob Griffier van de regtbank te Leeuwarden en ondertekend door Maheu Frans Joseph Directeur van den Arbeid van het Huis van reclusie en tuchtiging alhier en Koumans Smeding Pieter enz. jaar 1839 (6)

6015

608-b

11-10-1816

Leeuwen van Jacob----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Leeuwarden met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. aanmerkingen jaar 1816 (4)

6049

548

07-08-1819

Leeuwen van Jacob Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Leeuwarden enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6018

38-A, 3

14-01-1817

Leeuwen van Jacob hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4) dossier (8)

8356

324-18,1

03-04-1841

Leeuwen van Jacob hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van het Provinciale Geregtshof van Friesland te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 2e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (5)

5986

287-A

Lijst 2

16-04-1814

Leeuwen van Jacob hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (6)

5986

287-A

Lijst 3

16-04-1814

Leeuwen van Jacob hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Leeuwarden met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (6)

8364

498/10, 2

21-05-1841

Leeuwen van Jacob staat vermeld op een document met 35 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Leeuwarden die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6087

950

15-10-1822

Leeuwen van Jacob wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6021

252, 1, 5-6

+ 9-10

17-04-1817

Leeuwen van Jacob wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) dossier (18) 

6021

252, 1, 5-8

17-04-1817

Leeuwen van Jacob wordt vermeld in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (5) dossier (18) 

6839

4-A blz. 1

06-04-1824

Leeuwen van Jacob(Griffier) wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Leeuwen van Jacob, 288 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Leeuwen van Jacob, 695 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6024

437-b

08-07-1817

Leeuwen van Jacob, Griffier van Koophandel, Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Leeuwarden  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (6)

6030

53-c

23-01-1818

Leeuwen van Jacob, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4)

6090

42

14-01-1823

Leeuwen van Jacob, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie (Griffier van  Koophandel) en tractement jaar 1823 (5) 

6093

299

11-04-1823

Leeuwen van Jacob, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement 11-04-1823 (5) 

6096

609

07-07-1823

Leeuwen van Jacob, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement 07-07-1823 (5) 

6099

1016

14-10-1823

Leeuwen van Jacob, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement 14-10-1823 (5) 

8207

898-17

30-08-1839

Leeuwen van Jacobus * 01-10-1818 Amsterdam , Fuselier Alg. depot der landmagt no. 33, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  tot  vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur oogen, vorm van de Neus en Mond enz. enz jaar 1839 (3) dossier (9)

6418

255-A

00-05-1817

Leeuwen van Jacobus 20 is zijn volgnummer en Poeldijk zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Leeuwen van Jan 241 is zijn volgnummer en Rijswijk zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6386

125     

09-08-1814                       

Leeuwen van Jan, Flanqueur bij het 1e Bat. Inft. Landm. En zich te Leeuwarden ophoudend zonder paspoort en deze is gearresteerd enz. aar 1814 (1)

6412

397

26-11-1816

Leeuwen van Johannes staa t vermeld in een staat vermeld in een ondertekende brief van de Commissaris generaal van Oorlog aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken die mededeeld dat hij  buiten Europa en behorende tot de O. I. Troepen op den 29 oktober 1815 tot en met 22e juni is overleden en in de Provincie vriesland is geboren met vermelding van overlijdensdatum, geboorteplaats enz. jaar 1816 (2)

6271

574-5

06-07-1816

Leeuwen van Keimpe Eeuwes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

9187

735

07-06-1918

Leeuwen van Maria Magdalena Désiré (Desire) weduwe van Beek van Joh’s R. met hare kleindochter Meulen van der Willy , komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6383

1

29-04-1814

Leeuwen van S. , Tweede Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)

8359

373-20

17-04-1841

Leeuwen van Simon te Leeuwarden (Gemeente) komt voor op een Nominatieve Staat van Lotelingen der ligting 1841 welke door den Militie Raad voor altijd zijn vrijgesteld en die in het geval verkeerden van slechts een jaar vrijgesteld te worden enz. jaar 1841 (8)

8356

328/27- 9            03-04-1841

Leeuwen van U. nr. 54 in wijk G. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6873

09-04-1825

25/4-C

Leeuwen van Uilke behorende tot de ligting van 1820 dat hij zig bij zijn Corps heeft vervoegd maar nog een schuld van enz. heeft achtergelaten jaar 1825 (2)

6869

02-03-1825

26-C 

Leeuwen van Uilke, fuselier 5e afd. Infanterie wordt vermeld op een Nominative Staat van Miliciens (met 7 kolommen info) van de ligting van 1820 waarmede nog niet is afgerekend geworden enz.  jaar 1825 (4)

6843

20-A

Bladzijde 8

21-05-1824

Leeuwen van Z. E. Deurwaarder Executant,  huurder te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

6843

20-A

Bladzijde 6

21-05-1824

Leeuwen van Z. E. Deurwaarder Executeur te Beetsterzwaag, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

5996

163

22-02-1815

Leeuwen van Z. E.---- Steensma P. G---- Ontvanger die wierd gelast het onvermogen der Contribuatelen welke voor zijn ed. op de staat der oninbare posten moesten gebragt werden enz. en dat de deurwaarder Leeuwen van Z. E. zijn declaratie wegens zijne gedane werkzaamheden enz. dit document is ondertekend dor de controleur der belastingen te Gorredijk, Langezwaag en Lippenhuizen de heer Steensma P. G. en de directeur der belastingen van Vriesland de heer Breugel van C.   jaar 1815 (8)

5992

860

31-10-1814

Leeuwen van Z. E. van beroep Deurwaarder als onderwerp; zijn vijf verschillende declaratien over de maanden april, juli, augustus en september die uitbetaald moeten worden enz. jaar 114 (1)

5995

54

21-01-1815

Leeuwen van Z.E. Deurwarader Executant te Leeuwarden met als onderwerp een geapprobeerde declaratie van Processen Verbaal enz. jaar 1815 (2)

6098

855

06-09-1823  

Leeuwen van Zweitze Eeuwes te Heerenveen,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)

7999

565-1

08-06-1837

Leeuwen, van Arij Johannes Geb. ’s-Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Gouda. Fuselier 15-4-1836 Overleden te Weltevreden (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

6036

479

07-07-1818

Leeuwenhoek Lambertus Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Liesveld  der Domeinen  Vonck E.. ,  jaar  1818 (3)

6036

479

07-07-1818

Leeuwenhoek Pieter Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Liesveld  der Domeinen  Vonck E.. ,  jaar  1818 (3)

8308

1069-2

28-10-1840

Leeuwensteen Jacob Natans---- Stokvis Joseph Levie zonder berep te Zutphen verzoekende kwijtschelding van de betaling eener boete van f. 10.= betreffende niet op tijd aangeven van een nalatenschap van Leeuwensteen Jacob Natans ovberleden 25 april l.l. enz. jaar 1840 (5)

6683

10

Leeuwensteen Nathan Salomons, Onderwerp Nederlandsche Loterijen Handgeschreven brief met zijn Handtekening jaar 1819 (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Leeuwensteen Salomon Davids, 820 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6861

19-D

04-12-1824

Leeuwensteen Salomon Nathans, een bewijs van goed gedrag en een rekwest, jaar 1824 (3)

6098

863-d

08-09-1823  

Leeuwenstein Abraham---- Benning T. D.  hij beklaagd zig wegens de berekening van zijn aanslag der personele  belastingen enz. enz. terwijl eene Leeuwenstein Abraham enz. enz. een uizinge van Polack M. C.  enz. jaar 1823 (1)

6082

453

03-05-1822

Leeuwenstein N. S. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Leeuwenstein N. S. te Ee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Leeuwenstein Nathan S.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6034

398

30-05-1818

Leeuwenstein Nathan te Stiens hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Leeuwenstein Nathan, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8382

857/10

30-08-1841

Leeuwenstein Salomon Natham wonende Zaailand Wijk E. no.243 te Leeuwarden  ook een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp; personele belasting betreffende zijn buitenhuis genaamd Toutenburg te Rijperkerk No. 7 , , een lijst van schatting van mobilair, met een berekening van de belasting en een Quitantie van reis en verblijfkosten van de behandelende ambtenaar enz. enz.jaar 1841 een dossier (28)

6052

793

05-11-1819

Leeuwern van Jacob (Griffier van Koophandel) te Leeuwarden , Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Leeuwarden  met zijn  functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1819 (4)

6402

 

922-1+ 12

09-12-1815

Leeuwes Benne Hendriks staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6240

1097

10-12-1813

Leeuwes Jantje  ---- Willemsen P. W.  inwoner van Franeker, mede op zijn inschrijving enz. verder verhuurd een Zathe  en Lande genaamd Klein Saxen Oord gelegen onder Arum  thans bewoond door Dijkstra Sybren Klases  en Leeuwes Jantje voor 7 jaren enz. enz. jaar 1813 (2)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Leeuwes Leeuwe Minks hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

3622

A-3

blz. 2

05-01-1848

Leeuwes Wilco, wordt vermeld op de staat deel 19 folio 162 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1848 (3) dossier (8)

3622

A-5

blz. 2

31-12-1852

Leeuwes Wilco, wordt vermeld op de staat deel 23 folio 55v aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1852 (3) dossier (8)

9414

188             21-07-1914

Leeuwis Willem Hm te Putten Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en Congierge  in de Gemeente Utingerdeel,  Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld jaar  1914 (3) dossier (8)

8225

1245-8b   51-60      07-12-1839

Leeuwkema Gerlof  Gerrit staat vermeld op een Extract Naamlijst (met 9 kolommen informatie zoals geboorte datum enz.)van de Bedelaars in de Kolonien of Gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zoo verre dezelve onder de Provincie Drente ressorteren, uitbesteed, die, overeenkomstig Zijner Majesteits Besluit van den 11 December 1833 nr. 50 in de termen vallen om van de  tot de Nationale Militie te worden afgetrokken enz. jaar 1839 (5)

6859

2/C

16-11-1824

Leeuwkema Gerlof Gerrit,  geboren Franeker 1799 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)

8021

1020-19

09-08-1837

Leeuwkerk Gerlof  * 15-07-1799 Franeker, Hussaar in het Oost Indisch leger kavallerie  Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad,  uit Oost Indie teruggezonden met het Schip Generaal Chassee in 1837  enz.,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur, vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

6094

426

21-05-1823 

Leeuwwarden, Kadaster: onderwerp een lijst van districten (Leeuwarden, Heeg, Nieuwland, Woudsend, Sneek, Wymbritseradeel om te worden opgemeten enz. met een tabel hoeveel Bunders enz.jaar 1823 (5)

6713

45

00-00-1823

Leevat Roelof---- Buis Hermpje huisvrouw van Roelof Leevat geexamineerd te Zwolle 8 Juni 1820 en diploma behaald heeft te Oosterzee een vroedkundige praktijk (Examengeld was in die tijd ca. 25 gulden). Jaar 1823 (1)

6093

299

11-04-1823

Leewin  van Jacob, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

8280

517-11, 15

19-05-1840

Lefebre D. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Holwerd Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6864

18-C

07-01-1825

Lefevre Jerome * 29-03-1802 Grimbergheim , Lansier;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6060

480

06-07-1820

Leffentstra  Jacob Lefferts , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

9186

10

03-01-1918

Leffering Catharinus, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

9187

735

07-06-1918

Leffering Marten, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9186

10

03-01-1918

Leffering Marten, komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand December 1917 met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (6)

6379

16

05-01-1814

Leffert….? staat op een lijst met de biedende lieden voor de levering van 300 lange witte broeken, 100 capotten, 350 linnen fourage zakken en 350 paar wollen mans kousen met bedragen per stuk en totaal enz. jaar 1814 (2)

6636

148

7e blz. van kolommen

10-02-1815

Lefferts Andries van beroep Smid te Langedijke staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6283

1005

03-09-1817

Lefferts Bonia van Ouderberkoop wordt vermeld op de Debet rekening van de Gemeente  van Ooststellingwerf betreft de kosten van  bestuur 2e Kapittel en ontvangt fl. 5.-  wegens Tractement als Dorpsregter enz. jaar 1817 (5) 

8361

408-6

27-04-1841

Lefferts Fokke---- Jong de Jacob Fokkes * 1818 van beroep schippersknecht zoon van Lefferts Fokke en Schuurmans Ebeltje Jacobs in zijn ontvangen Militie Certificaat staat zijn voornaam verkeerd vermeld als Jan dat misschien een schrijffout in het Loting register zal zijn en de voornaam van de moeder is IJbeltje in plaats van Ebeltje enz. jaar 1841 (4)

6258

627-7

21-06-1815

Lefferts Fram wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6037

 

605

18-08-1818

Lefferts Pier Jacobs Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester van Friesland, Groningen en Drente  der Domeinen  Boelens van F. A.  te Beetsterzwaag ,  jaar  1818 (3)

6387

131

26-09-1814

Lefferts Teunis, hij wordt voorgesteld en benoemd als Stafofficier bij het 6e Bat. Landstorm in de gemeente Augustinusga enz. in het document wordt zijn rang genoemd en de plaats waar gelegerd enz. jaar 1814 (1)

6093

339

23-04-1823 

Leffertsma Jacob Lefferts de erven,  Hij wordt vermeld op een lijst van personen  die meer dan 100 gulden over 1822  in de gemeente Balk wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2

6271

602 -4

18-06-1816

Leffinga K. G. staat vermeld op het document samen met 9 inwoners van Edens : Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8280

517-11, 42

19-05-1840

Leffring A. P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9182

243

01-02-1916

Leffring Hendrik te Nieuweschans hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)

8280

517-11, 42

19-05-1840

Leffrink H. P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

5675

64

10-04-1918

Lege de L. schipper, verzoekt in een handgeschreven en door hem getekende brief om een vergunning voor een motorboot genaamd “Nanny” om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen met een diepgang van Postadres Bodegraven Prins Hendrikkade 100 Amsterdam enz.  jaar 1918 (2)

8285

611-19, 3

18-06-1840

Legeling Hendrik Jans staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Harlingen   van welke de indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Legemeer Pieter, 70 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6242

90

04-02-1814

Legen Hessel te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6623

126-127

06-01-1814

Legen Hessel Wiebes, ---- Eidsma J. A. (Johannes Ageus) als benoemd President Burgemeester van de Stad Hindelopen en dat de convocatie is gedaan op het stadhuis van de benoemde Vroedschappen de Heeren Husser Frederik Gerrold, Annes Doede, Sikkes Hidde, Lutjens Marten, Douwes Reitje, Crins Jan Hendriks, Legen Hessel Wiebes, Jilderts Wijbren Jans, alle genoemden ondertekenen dit stuk beghalve Douwes Reitje die thans te Amsterdam verblijfd en Willems J. (Jan) is tevens te Hindelopen als Burgemeester geconstitueerd enz. jaar 1814 (2)

6391

59

24-01-1815

Legen Klaas Klazes en Thonissen Jan Feddes herbben voor de Lansmilitie getrokken de eesten n o. 176  en delaatste no. 134 en zij zijn niet te vinden, maar zijn later na eenige dagen thuis gekomen van Buitenlands uit Engeland een bijgevoeged lijst van hen met 10 kolommen info. enz. jaar 1815 (2)

6242

90

04-02-1814

Legen Klaas te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

8201

785/9

Bladzijde 3

07-05-1839

Legger H. R. Kapitein is met zijn schip de Martha Catharina vanuit Groningen  in Zoutkamp aangekomen en nu op 3 mei Zeilklaar om te vertrekken naar Noorwegen staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6414

27

15-01-1817

Legnaux Emmanuёl A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6020

178

24-03-1817

Legrand Etien Alexandre staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Leeuwarden  in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

6389

63--64

01-11-1814

Legros Pierre Francois, Soldaat hij is overleden in een Frans Hospitaal en bijgaande een Acte de Déces (overlijdensakte) jaar 1814 (2)

8285

615-2, 14

19-06-1840

Leheune C. te Lemmer Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Gaasterland in de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8280

526-1, 14

22-05-1840

Leheux C. te Lemmer als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenije Gaasterland ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_14

20-07-1841

Leheux C. te Lemmer staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Swinderen van G. R. G. (Gerard Reinier Gerlacius) Jhr. Grietman van Gaasterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6268

272

04-04-1816

Leheux H. Kastelein te Lemmer wegens logement en vertering der Veldwachter wordt vermeld op de Staat van Pretentien  tot betaling van welken uit het voordelig saldo en rekening van de begroting van 1814 van de gemeente Balk enz. jaar 1816 (4)

6269

422

30-04-1816

Leheux Kastelein te Lemmer verhuurde aan de Franse Militairen maar nog niet betaald is geworden enz.  vermeld op een staat van Pretentien  tot betaling enz. hij heeft tegoed wegens geleverde diensten en Logies aan de Fransche Gendarmes,  enz. jaar 1816  (6)

6833

38-D deel 1

Blz. 6

06-02-1824

Lehman de Lehnsfeld G. te Westmaas, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 9

06-02-1824

Lehman de Lehnsfeld te Westmaas, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

8308

1087-10

03-11-1840

Lehmann J. H. J. wordt voorgedragen door de Ontvanger der Loteriij om als gedelegeerde  aan de 2e Klasse voor de 183e en 184e   Koninklijke Nederlandche Loterij in de Stad Leeuwarden enz. jaar 1840 (3)

8280

517-11, 27v

19-05-1840

Lei  van der G. J. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8280

517-11, 41

19-05-1840

Lei  van der T. J. de jonge wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Lei Frederik Martens Moddergat Visser Rechtsvermoeden  Overlijden Staats Courant No. 357,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

6864

26/1-C

no.  70

07-01-1825

Lei Jan Johannes te Oostdongeradeel  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Lei Marten Frederiks Moddergat Visser Rechtsvermoeden  Overlijden Staats Courant No. 350,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

8199

729/5, 290

Bladz. 26-v

17-07-1839

Lei v.d. Anne T. te Boornzwaag is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6383

74

23-04-1814

Lei v.d. Anne te Oosterbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6424

584

02-12-1817

Lei v.d. Harmen 41 is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Artillerie No. 4 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6840

36-A

blz. 32

22-04-1824

Lei v.d. Hessel R. Boer van beroep, wordt vermeld samen met 90 andere inwoners van Wartena op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9725

Deel I 

Blz. 66

00-00-1874

Lei v.d. Jacob, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

8199

729/5, 290

Bladz. 13-v

17-07-1839

Lei v.d. Lieuwe L. te Oostermeer wonende is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

6631

1066

02-09-1814

Lei van de Berent Hidmans geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20)

6658

575 blz. 4

25-11-1816

Lei van der Gjalt staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

6658

575 blz. 4

25-11-1816

Lei van der Lieuwe staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

8280

517-11, 41

19-05-1840

Lei van der O. B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9181

1645

03-09-1915

Lei van der Pieter,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8211

990/3

26-09-1839

Lei van der Rienk Broers Arbeider te Kollum komt voor op een documet van Declaratoiren van onvermogen voorkomende op het memoriaal 18 enz. jaar 1839 (2)

6658

575 blz. 6

25-11-1816

Lei van der Roel staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

8280

517-11, 47

19-05-1840

Lei van der S. P?. te IJlst wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9187

890

04-07-1918

Lei van der Swopkjen, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9187

890

04-07-1918

Lei van der Tjitze gehuwd met Krekt Trijntje, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6830

18-A blz. 14

21-01-1824

Leiber Zacharias de weduwe te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6017

757

14-12-1816

Leicharing ….? ‘s Lands Opzichter te Stavoren als onderwerp: De Slaperdijk tussen Coudum en het Workumer Nieuwland welke aan de koppen van de sluisdeuren op de klippen van dezelve enz. enz. jaar 1816 (2)

6404

74

16-02-1816

Leicher ….? Majoor  is benoemd tot lid van de Militieraad over het 1e District enz. jaar 1816 (1)

6056

178

13-03-1820

Leicher Jacobus  hij is wegens overlijden te Bolsward, in het grootboek ingeschreven van Burgelijke Pensioenen van fl. enz. enz. jaar 1820 (1)

3598

23-03-1866

Map 1

Leichering  Johannes Martinus,van beroep Logementhouder te Stavoren en Stoomboot Ondernemer tevens een Sleepdienst een concessie voor eene stoombootdienst Stavoren, Workum naar Bolswar en Sneek ook een brief met zijn handtekening  jaar 1866 (15)

8372

651/11

00-00-1841

Leicht  Lodewijk geboren 25-01-1803 Leeuwarden, van beroep Schrijnwerker,  2 handgeschreven brieven met zijn handtekening onderwerp; sollicitatiebrief om als commies geplaatst te worden jaar 1841 (6)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Leicht Johannes, 516 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5995

37

14-01-1815

Leiden, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

6424

609

10-12-1817

Leidensdorf L. S. 34 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6006

984

21-12-1815

Leider Anthonij enz. en Haagsma ….? Advocaat te Sneek belast geweest met het protest tegen de verkoop van eenige goederen van de gewezen ontvanger particulier Tibma (J.M.)  instantie van eenen Leider Anthonij aangelagen enz. Jaar 1815 (2)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Leiffels Hend’k, 35 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6073

660

31-08-1821

Leigenaar S. J. hij ondertekend een request aan zijn majesteit de koning betreffende ; Doopsgezinde Kerkraad van Baard Onderwerp: een tractement voor een Doopsgezinde Leeraar temeer daar Blessum een uur van Baard is enz. enz. jaar 1821 (3)

9181

1923

01-11-1915

Leij bij de Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9187

1341

06-09-1918

Leij bij de Neeltje vrouw van Holthuis Bernard Jan , komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9185

1312

05-10-1917

Leij bij de Neeltje vrouw van Holthuis Bernard Jan,  komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6623

207

31-10-1813

Leij bij de Siepke K. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6424

637

29-12-1817

Leij D.---- Kate ten Pieter President Burgemeester van  IJlst ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Post Kerst Jans  zoon van Post Jan Kerstes van beroep Schipper  en Zijtske IJedes onslag wil verzoeken en zijn enige broeder Post IJdede Jans en als bijlagen ook een verklaring wegens de ongelukkige gesteldheid van zijn eigen broeder die zeer gebrekkig van zicht is ondertekend door Jonkman Simon Johannes , Westra Pieter Pieters, Stellingwerf S. B. en Leij D. als getuigen  enz. jaar 1817 (5)

6418

248-C 1e bat

3e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Leij Jan Meiders (Meinderts) * Hardegarijp staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

248-b 1e bat 1e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Leij Jan Meindert 114 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Leij Jan Meindert 161 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-DD

2e Compag.

2e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Leij Jan Meindert staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Leij Jan Meinderts 114 Tietjerk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6623

42

07-08-1813

Leij v. d. Luurtske Hendriks, maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Leij v. d. Luurtske Hendriks, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

41

07-08-1813

Leij v.d Aaltrje Hendriks, staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Juli 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6623

42

07-08-1813

Leij v.d.  , maand Augustus , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand Augustus 1812 van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Leij v.d. (de Heer) te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 11-3

19-06-1840

Leij v.d. ….? (Den Heer) te Ferwerd wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8199

729/5, 290

Bladz. 30

17-07-1839

Leij v.d. A. F. te Boornzwaag is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

6623

43

07-08-1813

Leij v.d. Aafke Luurske, september 1813 , hij staat op een document genaamd Naamlijst der kinderen welke ter school zijn geweest gedurende de maand (september 1813 staat boven aan de lijst maar dat moet denk ik zijn 1812 omdat de lijst gedateerd is 07-08-1813)  van de dorpen Marrum & Nijkerk tevens een kolom met cijfers wanneer niet ter school is geweest. enz. jaar 1813 (5)

6626

487  blz. 17

07-04-1814

Leij v.d. Albert Jans wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

8380

833-2

24-08-1841

Menaldu-

        madeel

Leij v.d. D.  te Deinum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Menaldumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 25

Bladzijde 2

26-09-1839

Leij v.d. D. te Deinum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2, 25,2

19-06-1840

Leij v.d. D. te Deinum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6079

113 + 120

01-02-1822

Leij v.d. Dodele Jelles ---- staat vermeld als berger van de lading op een document ondertekend door de Burgemeester van de Stad Harlingen  Harmens W.  heeft aangebragt uit zee een vat Talk gemerkt N—S&C lett. B=K nr. 209 enz. afkomstig van het schip gevoerd door Dik J. E. Schipper op de Vrouw Jantina op het Griend verongelukt op reis van Sint Petersburg naar Amsterdam jaar 1822 (5)

6424

584

02-12-1817

Leij v.d. Harm Luitjens 55 is zijn volgnummer en de Gemeente Schoterland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8280

526-1, 6

22-05-1840

Leij v.d. J. R. te Vrouwen Parochie als ontbieder en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Het Bildt  ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Het Bildt

Leij v.d. J. R. te Vrouwenparochie  staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 23

Bladzijde 5

26-09-1839

Leij v.d. J. R. te Vrouwenparochie te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9183

1198

05-08-1916

Leij v.d. Klaas, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8280

526-1, 11

22-05-1840

Leij v.d. R. J. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Leij v.d. R. J. te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Leij v.d. R. te Hallum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ferwerderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 6-3 19-06-1840

Leij v.d. S. R. te Vrouwen Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

6382

20 nr.  256

29-03-1814

Leij v.d. Sijtze Aukes plaatsvervanger van Hoekstra Rinze Wiemers staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)

6017

775 en 776

27-12-1816

Leij van der , Hij wordt genoemd in een staat van vacatures en aanstellingen bij de rechtbank van Sneek  jaar 1816  (5)

6401

 

859-1+8

10-10-1815

Leij van der Anne Jans staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor  de 3 Compagnien No. 4-5 en  6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 2 geformeerd  in de Militie Cantons No. 3 en 5 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6385

140

06-07-1814

Leij van der Anne Jans te Sexbierum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

9180

42

07-01-1915

Leij van der Anne,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

5986

262 lijst 1

08-04-1814

Leij van der Ate Annes hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor ongebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5)

6251

1061

07-09-1814

Leij van der de weduwe van, Wordt vermeld als debiteur op een document: Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van de Gemeente Almenum over den Jaaren 1812 en 1813 enz. enz.opgemaakt te Almenum, jaar 1814 (7) dossier (13)

6383

56

02-04-1814

Leij van der F. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8280

526-1, 34

22-05-1840

Leij van der G. te Wijmbritseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wijmbritseradeel zijn ingevoerd met 7 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6418

255-A

00-05-1817

Leij van der Harm Lutjens 421 is zijn volgnummer en Dragten zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Leij van der J. R. te Sint Anna Parochie uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 6

Bladzijde 3

26-09-1839

Leij van der J. R. te Vrouwenparochie, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij het Bildt ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_6a

20-07-1841

Leij van der J. te Vrouwen Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8280

517-11, 27v

19-05-1840

Leij van der Jan A. wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6851

38-A

20-08-1824

Leij van der Jan Annes---- Leistra Lijsbeth Johannes weduwe Leij van der Jan Annes Gruttesche te Hijum, een handgeschreven brief met haar handtekening onderwerp ; dat zij van Mulden Pieter Baukes Korenmolenaar te Hijum heeft gehuurd de molen enz. jaar 1824 (2)

6632

1318

23-10-1814

Leij van der Jan Jans---- Jong de R. T. Schout van Vrouwen Parochie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  heb ik Informatie samen met mijnen Secretaris Andringa van A. L.  gevolge van uw aanschrijving wegens het vervoeren van arbeider en vrouw van eene Tijssen Rienk  wonende onder Hallum naar Barttelehiem ten dat het betwiste geval zich niet zodanig hebben toegedragen enz.  dat men ten aanzien van de ongelukkig ziek geworden arbeider en vrouw geheel anders had behoren te behamdelen enz. en deze zorg had Rienks Rienk Tijssen  ondertekend als Rijnts R. T. als een meer vermogend mensch ook moeten bezielen enz.  aanwezig een document Leij van der Jan Jans van beroep Chirurgijn woonachtig op de Leije onder den Dorpe Finkum oud 38 jaar verklaarde onder eede dienstbaar geweest te zijn op de plaats van  Tijssen Rienk en ondertekend deze verklaring, ook een ondertekende verklaring van Hoekstra Tiete Jochums van beroep meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 38 jaar, ook een verklaring van Eeltjes Jacob  van beroep Arbeider bij de Meijer op de plaats van Rienk Tijssen oud 44 jaar  en een verklaring van Kas Hendrik Johannes  van beroep Schipper oud 34 jaar verder een verklaring van Lautenbach  Beerent Cornelis oud 20 jaren  van beroep Schipper , een andere verklaring van Pijtters Jetske gehuwd met Tiete Jochums Hoekstra oud 36 jaar , en van Gerrijts Sijtske huisvrouw van Loon van Jacob Eeltjes van beroep arbeiders aldaar  en de Veldwachter Bijlsma Jentje Eeltjes  wordt genoemd  en ondertekend ook een verklaring jaar 1814 (19)

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Leij van der Jan Jans, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

3701

23-C

nrs. 1-8

09-02-1839

Leij van der Jan Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)

3700

23-C

nrs. 1 - 7

04-02-1837

Leij van der Jan Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 1-7 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)

6623

206

31-10-1813

Leij van der Jan staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6623

60

31-12-1813

Leij van der Jan, door veelvuldige tekortkomingen bij de Armenkas te Finkum zijn de ingezetenen onderling overeengekomen de nodige penningen bij elkander te brengen ingevolge een enz. enz. maar genoemde persoon heeft niet betaald aan de Armenkas over het jaar 1813 met vermelding wat hij nog moet betalen enz. jaar 1813 (4)

6868

21-02-1825

18-A-6

Leij van der Joh.s R. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Vrouwenparochie enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)

6868

21-02-1825

18-A-6

Leij van der Joh.s R. , Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Vrouwenparochie enz. (5) dossier met alle branders van Friesland (40)

6626

487  blz. 16

07-04-1814

Leij van der Johannes J. de weduwe wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6850

16-A

04-08-1824

Leij van der Johannes Jeneverbrander te Vrouwenparochie een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring wegens het aanwezig hebben van een partij stookgraan jaar 1824 (2)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Leij van der Klaas Lieuwes 141 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6418

248-A

 10e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Leij van der Klaas Lieuwes te Oudega wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6252

1186-6

29-11-1814

Leij van der Monte M. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

3701

1-C

blz. 3

01-03-1839

Leij van der Murk Jans te Leeuwarderadeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

23-C

nrs. 1-8

09-02-1839

Leij van der Murk Jans, wordt vermeld Nominatieve staat 139/83 der kinderen in de Gemeente Leeuwarderadeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (13) dossier (17)

3700

23-C

nrs. 1 - 7

04-02-1837

Leij van der Murk Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 121-55 / 1-7 der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)

3622

A-10, 1

blz. 3

reg. 9168

22-02-1873

Leij van der Nieske Lubbes de weduwe Vries de S. J. , wordt vermeld op staat deel 21 folio 140 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-10, 2

blz. 3

reg. 9170

15-03-1873

Leij van der Nieske Lubbes de weduwe Vries de S. J. , wordt vermeld op de staat deel 21 folio 153 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1873 (3) dossier (9)

3622

A-9

blz. 3

24-03-1868

Leij van der Nieske Lubbes de weduwe Vries de S. J. , wordt vermeld op de staat deel 33 folio 29 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1868 (3) dossier (9)

3622

A-6

blz. 2

12-01-1858

Leij van der Nieske Lubbes vrouw van Vries de S. I. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 2 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

8285

615-2, 10

19-06-1840

Leij van der P. S. te Langweer wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Doniawerstal in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (6)

9182

24

06-01-1916

Leij van der Pieter,  Komt voor op een  document (blz.2) der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (3)

6402

 

922-1+6

09-12-1815

Leij van der Rienk Jans staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6401

 

859-1+9

10-10-1815

Leij van der Rienk Jans staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Staf  Officieren voor  de  het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (2) Dossier (15)

6385

142

06-07-1814

Leij van der Rienk Jans te Ferwerd hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8359

377/28, 11

19-04-1841

Leij van der Rienk Jans wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Ferwerderadeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte  sum van f. 200.= aan Grondlasten betalen en overigens de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6646

918

28-11-1815

Leij van der Rindert Geerts---- Boer Michiel Egberts van beroep Huisman te Smallinger Opeinde het betreft een antwoord aan de Gouverneur van de gecommitteerden van het Vallaat in de Rottevalle opzijn ingediende Request dat hij is aangeslagen voor 3 Campen land gelegen bij het Vallaat van Rottevalle zij (= Boer de B. R., Bakker J. H., Veen v.d. W. W.) ondertekenen dit document, verder aanwezig een verklaring bij de Notaris Wilhelmij Gerrit te Bergum afgelegd door Meer van der Minne Teekes oud 60 jaren en Arbeider, Gorter Rommert Aukes (hij ondertekend ook)  oud 60 jaren en van beroep Meester Gortmaker, Sijtsma Gauke Jans (ondertekend als Sietzema G. IJ)  oud 53 jaren van beroep Huisman, Leij van der Rindert Geerts (hij ondertekend ook)  oud 50 jaren van beroep Huisman,Veenstra Klaas Brandjes (hij ondertekend ook) oud 46 jaar van beroep Castelijn en Henstra Johannes Heinses oud 44 jaar van beroep Arbeider welke eenstemmig verklaarden waar te zijn dat hun zeer bekend is de drie Campen enz. zij ondertekenen alle dit document verder wordt genoemd Linden van ….? te Beetsterzwaag, Geukes Jan als landeigenaar verder ondertekend de Castelijn Wadmans Jan en Westra Cornelis vanb beroep Commies wonende te Bergum ook dit document enz. jaar 1815 (12)

6255

254-8

10-03-1815

Leij van der S. geleverde Boeken aan de sacholen in 1811,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)

6255

254-7

10-03-1815

Leij van der S. geleverde Schoolbehoeften in 1811,  en heeft hij daarvan tegoed volgens vermelding op een document, Staat van Memorie van de Agterstand of Schulden ten laste van de Stad Harlingen, Pretensien van Particulieren wegens gedane Leverantien enz. jaar 1815 (11) (dossier15)

9126

735

17-04-1879

Leij van der S. R. te Sneek  Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere Burgerscholen in Friesland met enige wijzigingen jaar 1879 (4)

9187

1909-6

31-12-1918

Leij van der secretaris van de kamer, ---een briefje met zijn handtekening,  jaar 1918 1)

8309

1107-17, 1

09-11-1840  

Leij van der T. S.  1e Luitenant staat vemeld in een document Rustende Schutterij hij wordt voorgedragen als Kapitein enz. jaar 1840 (4)

8375

708-5_10

20-07-1841

Leij van der T. S. te Langweer staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

5989

576 2e lijst

26-07-1814

Leij van der T. te Joure staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

8280

517-11, 20

19-05-1840

Leij van der Tacke J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Controle Dronrijp, Kantoor St. Anna Parochie , Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8375

708-5_11b

20-07-1841

Leij van der te Ferwerd staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_23c

20-07-1841

Leij van der te Vrouwenparochie staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Cammingha van V. V. (Vitus Valerius) Grietman van Leeuwarderadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6631

1066

02-09-1814

Leij van der Thomas geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20)

6086

849

12-09-1822

Leij van der Tiete ---- Helsdingen van J. A. B. en Leij van der Tiete  wel ter kohiere en eigenaar bekend doch buiten Oudeschoot wonende enz. enz. den daar Oosterhof  Folkert  F. en deze aan de deurwaarder verklaart eigenaar te zijn van het huis en land enz. jaar 1822 (1)

8350

175/27-9

21-02-1841

Leij van der Tjalling Siebrandus wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur van Doniawerstal in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Zeven Grietenijen & de Stad Sloten Contributie/Zeedijken bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de woonplaats, beroep enz. jaar 1841 (12)

3622

A-6

blz. 3

12-01-1858

Leij van der Trijntje Lubbes vrouw van Hazenberg P. W. , wordt vermeld op de staat deel 26 folio 182 blz. 3 aanduidende alle zoodanige Huizen en Landen, gelegen ten Noorden van de Trekvaart van Dockum naar Stroobos onder Gerkesklooster, voor elker eigenaars of gebruikers vroeger de gelegenheid bestond, den tol aan den Gerben Alles Verlaat mis te rijden; met vermelding van Beroep, Plaats, Kadastrale Sectie en Nummer, alsmede de namen van de tegenwoordige bezitters jaar 1858 (3) dossier (8)

6065

 

850

01-12-1820

Leij van der W.  Onderwerp een brief met request over zijn beroep als leeraar der Hervormden  bij het Provinciale Kerkbestuur enz. enz. jaar 1820 (1)

6624

307

26-02-1814

Leij van der Waling Freerks---- Damstra Pieter Wijbrens , Leij van der Waling Freerks en Joha Pieter Aukes wonende te Reitsum Handgeschreven Request met hunne handtekening geven zeer eerbiedig te kennen dat ingevolge Dispotitie van de Heer Prefect van Friesland  d.d. 10-01-1813 enz. de dorpsvaart van Reitzum  geslat enz. maar dat zij de kosten  onbillijk hoog zijn en zij zig wel kunnen verenigen met de kosten die reeds van oudsher in gebruik zijn enz. jaar 1814 (4)

6669

415-i

29-10-1817

Leij van der Wiebrandus Tjeerd Secretaris der Stad IJlst staat op een document (met zijn handtekening) aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6623

116

05-01-1814

Leij van der Wijbrandus Tjeerd voormalig Secretaris der Stad IJlst er wordt verzocht hem weer provisionel als Secretaris toe te voegen enz. jaar 1814 (1)

6631

1066

02-09-1814

Leij van T. W. geeft samen aan de Maire van de Gemeente Oosterwolde met vele andere Veenbazen Grondeigenaren en belanghebbenden van de Haulerwijk welk bestaan voortvloeien uit de Turgfgraverij welke langs de algemene vaart over Bakkeveen en Ureterp moeten worden vervoerd te kennen dat gemelde vaart zedert enige jaren in aanmerkelijk verval is geraakt vooral door het verval van het Vriesche paalster verlaat en  Bakkeveenster verlaat van welke de eigenaar is de heer Veentra Thijs wonende te Leeuwarden en een slecht onderhouden stuk vaart is eigendom van Sluiter Reinder Halbes wonende te Bakkeveen en dat dus ook het veerschip van hierna Leeuwarden van weinig nut kan zijn en de winkeliers en dat wij allen die deze brief op 15 oktober 1813 met hun handtekening hebben getekend u verzoeken om de eigenaren enz. enz.  ook een aantal verklaringen  Jaar 1814 (9) dossier (20)

9180

264

06-02-1915

Leij Zwart v.d. Jelte,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Leijckering Johannes, 765 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6240

1113-1115

24-12-1813

Leijdel ….?---- Sluis van der en de weduwe Leijdel ….? zij ontvangen de gelden voor Druklonen  en Schrijfbehoeften enz. jaar 1813 (6)

6647

26

11-01-1816

Leijden van Westbarendrecht van F. wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij als Gecommitteerde nauwkeurig onderzoek naar de staat van de Armen binnen dit rijk enz. jaar 1816 (3)

6020

136

03-03-1817

Leije Oude, de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Bildt Het ,begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6)

6671

54 blz. 16

22-01-1818

Leije van der ….? te Middelburg Oud Ouderling Classis van Middelburg wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 11

22-01-1818

Leije van der ….? te Middelburg Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6382

20 nr.  122

29-03-1814

Leijen Adam Sijtses staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Beetsterzwaag, jaar 1814 (4)

8285

615-2, 28

19-06-1840

Leijen van A. S. te Beets wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

6418

255-B

01-06-1817

Leijen van Adam Sijtzes 6 is zijn volgnummer en Boomberg (fr) zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8210

958/2 211

Bladzijde 5

17-09-1839

Leijen van J. J. te Zwaagwesteinde staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 7>>

27-08-1839

Leijenaar B. J. te Oosterend staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

9184

27

08-01-1917

Leijenaar Hendrik, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand December 1916 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

9183

756

03-05-1916

Leijenaar Hermanus,  Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6383

161

16-05-1814

Leijenaar Jan IJekes van Workum. Onderwerp een request van hem met o.a. dat hij tot den dienst der Landmilitie is opgeroepen houdende verzoek daarvan te worden vrijgesteld enz. getekend door de leden van de Militaire Raad in Vriesland; Guerin W. Luitenant Colonel en Tour Du M. C. W.  jaar 1814 (1)

9725

Deel I 

Blz. 68

00-00-1874

Leijenaar Jan,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel I 

Blz. 71

00-00-1874

Leijenaar Jan,  1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1874 (2)

9725

Deel 2

Blz.2

00-00-1875

Leijenaar Jan, ?  , Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1875 (2)

9725

Deel 2

Blz.13

00-00-1877

Leijenaar Jan, 1e Regiment Infanterie   komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1877 (2)

9725

Deel 2

Blz. 8

00-00-1877

Leijenaar Jan, Noorwegen, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

8280

517-11, 48

19-05-1840

Leijenaar M. te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9186

374

04-04-1918

Leijenaar Ruurd, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)

9187

788

12-06-1918

Leijenaar S.  een handgeschreven brief met de handtekening  van hem hij verzoekt een uitweg te maken   op zijn in eigendom hebbende perceel kadastraal bekend te Wirdum , enz. enz.   , met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (10)

9190

129

20-01-1920

Leijenaar S. te Wijtgaard handelaar in Veevoeder.,  een handgeschreven brief met zijn handtekening verzoekt om een gedeelte van de Rijsweg te kopen of in erfpacht te mogen ontvangen  voor plaatsing van een wagen, kadastraal bekend onder enz. enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie jaar, met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1920 (7)

9184

557

03-05-1917

Leijenaar Schelte, komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand April met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

8280

526-1, 13

22-05-1840

Leijenaar Wopke te Franekeradeel als ontbieder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8356

320-7

02-04-1841

Leijenga R. F. wordt vermeld in een document; Staat van  de benoodigde fondsen wegens het onderhoud der gevangenen in het Huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden met vermelding wat er is geleverd en het bedrag wat er uitbetaald wordt in maart 1841 enz. jaar 1841 (4)

6390

28

26-11-1814

Leijering Frederik een mededeling van de Commanderende Officier van het depot 3e Bataillon Infanterie te Kampen dat eerstgenoemde daar is aangekomen en dat vertrokken is Oebeles Wiebe enz. jaar 1814 (1)

6400

 

840            20-10-1815

Leijerink Frederik---- Robert J. B. Majoor Commanderende het depot van het bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van de Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld  doodsextract van de Fuselier Leijerink Frederik enz. jaar 1815 (1)

9725

Deel I 

Blz. 73

00-00-1875

Leijernaar Jan    , 1e Regiment Infanterie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)

6867

14-02-1825 33-C

Leijker Klaas Robijns, Milicien van de  Ligting van de 15e afd. Nat. Inf. een Attest met o.a. dat hij geboren is te Harlingen oud 20 jaar zoon van Robijn en Prutmans Klaarke enz. jaar 1825 (2)

6868

19-02-1825

33.1+2-C

Leijsma Jan---- Postma Jan Oebles behorende tot de lichting 1821 van Tietjerksteradeel getrokken hebben no. 45 enz. i.p.v. desselfs gedeserteerde plaatsvervanger Terpstra Meijer Sybes bij de 8e afd. inf. ingedeeld geweest heeft een nieuwe plaatsvanger en wel Leijsma Jan en deze wordt gelast naar Groningen te vertrekken enz. jaar 1825 (3)

6868

19-02-1825

33.1+2-C

Leijsma Jan---- Postma Jan Oebles behorende tot de lichting 1821 van Tietjerksteradeel getrokken hebben no. 45 enz. i.p.v. desselfs gedeserteerde plaatsvervanger Terpstra Meijer Sybes bij de 8e afd. inf. ingedeeld geweest heeft een nieuwe plaatsvanger en wel Leijsma Jan en deze wordt gelast naar Groningen te vertrekken enz. jaar 1825 (3)

9465

Deel 2, 27

22-12-1818

Leijstra Freerk T. Beurt en Veerdienst van Genum en Jislum naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1818 (8).

8280

517-11, 49

19-05-1840

Leijstra H. T.  te Oosterend wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840   in het Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6623

206

31-10-1813

Leijstra Hein J. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

9465

Deel 2, 27

01-05-1855

Leijstra Jan F.  Beurt en Veerdienst van Genum en Jislum naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1855 (8).

6418

255-BB

01-06-1817

Leijstra Jelle Pieters 95 Almenum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6626

487  blz. 16

07-04-1814

Leijstra Jelte Hanzes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6623

206

31-10-1813

Leijstra K. F. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6626

487  blz. 17

07-04-1814

Leijstra Klaas Henzes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

6623

206

31-10-1813

Leijstra Minke H. staat vermeld op een document genaamd Lijst der contribuabelen tot den opbrengst van Armengeld in den Dorpe Finkum over het jaar 1813 opgemaakt door Twijnstra Jan Jacobs en Deinema Jacob Doekes met vermelding van het bedrag dat wordt geschonken aan de Armvoogdij, met de aantekening betaald of niet betaald Enz. jaar 1813 (5)

6871

22-03-1825

11/1-C

Leijstra Pieter Klazes te Leeuwarderadeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

8380

833-2

24-08-1841

Het Bildt

Leijstra W. T. te St. Jacobi Parochie staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Het Bildt in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8375

708-5_6

20-07-1841

Leijstra W. te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6626

487  blz. 15

07-04-1814

Leijstra Willem Johannes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

9180

1246

05-07-1915

Leiker Freerk,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6095

542

24-06-1823 

Leiker Jan  van beroep Boekdrukkersknecht . Onderwerp:  dat hij in armoedige omstandigheden leeft en  van onbesproken gedrag is en enz. enz.. verzoekt om onderstand enz. jaar 1823 (1)

6095

496, 9

12-06-1823 

Leiker Jan hij schrijft en haaft getekend een brief aan de Koning dat hij een gering persoon is en altijd naar zijn geweten heeft  gehandeld en veel heeft geleden in de voorgaande tijden van de Patriotten en Franschen  enz. hij nu 61 jaar is en in armoede is gekomen enz. jaar 1823 (1)

7977

141-5

09-02-1837

Leiker Johannes zoon van Leiker Jan en Beek Maria * 22-09-2794 te Dockum wordt vermeld op een document met 8 kolommen info, een Nominatieve Staat der van personen die opgezonden moeten worden naar  de Maatschappij van Weldadigheid enz. jaar 1837 (3)

6013

450

22-07-1816

Leiker Robijn benoemd tot Kolenmeter te Harlingen i.p.v. de overleden Jongsma G. S. jaar 1816 (2)

6013

415

13-07-1816

Leiker Robijn hij wordt in het byzonder aanbevolen voor de functie van Kolenmeter te Leewarden ook al omdat hij al van beroep Kolenmeter is bij de convoyrn rn licentien te Harlingen jaar 1816 (1)

6082

453

03-05-1822

Leimkoek F. W. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8386

949/6

25-09-1841

Leingwetz F. Staat in een document als ontbieder/ontvanger te Sint Anna Parochie op een  lijst van uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger met vermelding van hoeveelheid soort en sterkte. Jaar 1841  (4 )

6257

410-11

28-04-1815

Leininga  Pybe Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

9180

1246

05-07-1915

Leiseboer Marten,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juni met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9184

400

02-04-1917

Leiseboer Wolter, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Maart  met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

8309

1106-14

09-11-1840

Leisenaar Johannes no. 1  * 28-04-1820 Groningen zoon van Leisenaar Magdalena en vader onbekend hij staat in een Nominative Staat Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen met volledig Signalement en vaart op het Fregat Bellona enz. jaar 1840 (7) dossier (18)

8309

1106-14

09-11-1840

Leisenaar Magdalena en zij staat als moeder vermeld in een Nominative Staat met 10 kolommen informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen enz. jaar 1840 (7) dossier (18)

3575

16

11-11-1878

Leistra A. J. Jislum Schipper op de Massaal,  jaar 1878

6384

19

26-05-1814

Leistra A. W. , hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)

9180

264

06-02-1915

Leistra Bieuwke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6658

575 blz. 5

25-11-1816

Leistra Douwe T. staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

6384

19

26-05-1814

Leistra Douwe Tjeerds, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)

6384

19

26-05-1814

Leistra Douwe Tjeerds, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)

6384                             

19

26-05-1814

Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)

6062

639

18-09-1820

Leistra F. L. zijn naam wordt vermeld samen met anderen onder een document van 16 september 1820 betreffende de Grensscheiding tussen Idaarderadeel en Smallingerland  en dat deze Grensscheiding op het punt van verschil zal blijven op den Voet zooals dezelve voor den jare 1795 was. enz. jaar 1820 (2

6065

 

902

19-12-1820

Leistra F. L., Onderwerp de Grensscheiding tussen  Idaarderadeel en Smallingerland , lopende van de ene kant van Smallingerland langs de zuidelijke boord der Wijde Ee tot voorbij de huizinge en weilanden van  Martens Sytze enz. enz. en tot aan het weiland van de weduwe Martens Pieter  enz. enz.  tot aan de Botmeer  ten Oosten van de Weilanden  van  Lyclama a Nijeholt   en ten westen die van Pieters Bauke de weduwe en Altena van Hendricus en tot aan de Bottemeer dit document wordt getekend door Arendsz. Tjeerd, Leistra F. L., Brandsma A. H., Dijk van T., Brouwer L. M., Veenstra H. T., Stiensma A. G., Boer de T. J.,    , Asperen van  G?,  Sjollema Klaas P.,  Koldijk M. G.,  Feenstra P. W. , Dijkstra W. J. Sytzama W. J. jaar 1820  (3)

6088

1088

18-11-1822

Leistra F. W., ---- Mebius  Wybe , Onderwerp zijn beroep tot leeraar bij de Hervormden te Reitsum en een request van Reneman L.  CS ale ingezetenen van gemelde gemeente en dat de prediksant van Reitsum, Genum en Ligtaard bezwaren enz. enz. deze handgeschreven brief is ondertekend door;  Reneman L. Roorda B. , Boersma O. F. , Hoorensma A. F., Boersma G. O. ,  Leistra F. W., Feenstra K. F., Akkermans A. ?. , Staatsma F. O., Damsma G. W.,  Faminga D. F.,  Westra K. A., Rijpstra A. B., Husinga  H. J., Wouda T. P., Faber A. S.  jaar 1822 (8)

8280

517-11, 21

lijst 1

19-05-1840

Leistra H. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6300

106

24-01-1822

Leistra Hein en Andringa P. H namens de Kerk en Armenvoogden van het Dorp Finkum schrijven een brief aan Zijne Majesteit als volgt dat de gecombineerde Kerken Armenvoogdij reeds sedert ettelijk jaren bezwaard is enz. enz. en dat het men hun schulden reeds zover is gekomen dat de schuldeisers hun geduld verliezen en met name de Timmerman Reitsma Jacob Iedes Stiens na voorafgegaan regterlijk vonnis enz. enz.  en zij verzoeken of zijne majesteit hen de helpende hand toe te reiken enz.  tevens een aanbevelingsbrief van de Grietman van Leeuwarderadeel Tour  J. N. (Jacob Nanning) Baron du, ook toegevoegd de staat met schulden van totaal fl. 6477.80  en buiten genoemde ook aan; Deinema Jacob Doekes te Hijum,  Passamier Gellius Andreas.te Vrouwenparochie,  Dijkstra Waling Keimpes te Vrouwenparochie, Twijnstra Jan Jacob te Finkum Boer de Pieter Jans te Finkum,  Twijnstra Jacob, Twijnstra Jacob ,  Geerlings Geert 1822 (14)

6250

968

14-10-1814

Leistra Hein Johannes, Onderwerp de Armenkas heeft niet voldoende geld en hij stort met anderen geld in de Armenkas en wordt vermeld op de Lijst de Contribuabelen tot den opbrengst Armegeld van den Dorpe Finkum over het jaar 1814 enz. jaar 1814  (2) (gehele dossier 8 )

6632

1276

1e blz. van kolommen

14-10-1814

Leistra Hein Johannes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6299

 

551             05-10-1821

Leistra Hein---- Reitsma Jacob Tedes Timmerman te Stiens , De  Kerk en Armen voogden van Finkum Leistra Hein en Andringa Pyter H. schrijven een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat zij geldnodig hebben omdat de eerdere genoemde Timmerman al via de regter beslag heeft laten leggen op de goederen van de Kerk enz. jaar 1821 (1)

6300

281c            29-04-1822

Leistra Hein----Porte M. J. (Meindert Jans) Assessor en Cats Jentje Epeusz. Secretaris beide der Grietenij Leeuwarderadeel in de Dorpskerk te Finkum  en vonden aldaar vergaderd voor zoverre waren opgekomen de bij advertentien in de Leeuwarder Courant van 19 en 26 April 1822 bij huiskondiginge en Klokklippinge opgeroepene Floreenplichtigen  zonder onderscheid van godsdienst enz. van deze dorpe endat er wordt vergaderd over de scheiding van de Armenvoogdij en de Kerk enz. er zijn benoemd gevolmachtigden uit de Floreenpligtigen: Cats Jentje Epeusz., Twijnstra Jacob Jans,en Deinema Jacob Doekes en uit de hoofden van de Huisgezinnen , Andringa Pieter Harmens, Leystra Hein, Sytsema Geert Pieters, het stuk was getekend door:  Rijnks R. S., Hommema P. L. uit naam des Moeders,  Rijnks S. R., Werf van der Jouke, Hoekstra G. G. , Swart J. P., Sevenster S. J., Twijnstra J. J., Andringa P. H. pro se en p.p. mevr. Sminia van E?. T., Leistra Hein, Deinema J. D., Sytsema G., Cats J. Epz. P.p. de weduwe Cats E. jaar 1822 (3)

8209

932/8, 211

06-09-1839

Leistra J. T. te Opeinde wonende wordt vermeld op een document extract uit het resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland  Lijst met 104 namen met reclames betreffende aanslagen van de Personele belasting om vermindering of afschrijving enz. jaar 1839 (6)

9725

Deel 2

Blz.46

00-00-1883