Home

 

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

8386

949/40

20-09-1841

Lina v.d.  G. J. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

5675

1

17-09-1912

Lina Wed. J.J. Peters Klaverstraat E. 167 te Bergen op Zoom Schip van een Kermis expl. Carousel à Vapeur het Schip de Lina van een Kermisexploitant  Met briefpapier met een afbeelding van het  Stoomcarroussel   Een zeer interessantDossier(27)

5667

Jaar 1880

akte 10 blad 9

Lind v.d. T., Koopman,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

6283

1080, 27-28

15-10-1817

Lind van ….? Sergeant Kommandant van het 1e Trein Bataillon   de Grietman  over Schoterland   verklaard van hem te hebben ontvangen 18 gulden enz. Huisvesting en voeding voor 36 Lotelingen en 5 gulden voor 1 wagen met 2 paardenb voor de bagage van hetzelfde Detachament naar Steenwijk enz. 1817 (3) dossier met verklaringen met en zonder naam (34)

6661

132

00-00-1817

Linde de, een brief betreffende het doorbreken van de dijken van de Linde  jaar 1817, (2)

8120

244 - 1068/18

29-10-1838

Linde Epke Jaspers Makkum* 1813 Zeeman van beroep, jaar 1838

6393

134

28-02-1815

Linde ter Roelof Wiebes,  staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1813 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

8280

526-1, 39

22-05-1840

Linde v.d. A.  te Weststellingwerf als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Weststellingwerf zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8210

966/7 en

881/14 blz.6

27-08-1839

Linde v.d. A. te Bolsward staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

8380

833-2

24-08-1841

Weststel-

      lingwerf

Linde v.d. A. te Slijkenburg staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6840

36-A

blz. 50            

22-04-1824

Linde v.d. E. O. Timmerman van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8375

708-5_40c

20-07-1841

Linde v.d. G. J. te Makkum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Linde v.d. G. J. te Makkum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 40

Bladzijde 3

26-09-1839

Linde v.d. G. J. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Wonseradeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8285

615-2, 40-2

19-06-1840

Linde v.d. G. J. te Makkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8386

949/40

20-09-1841

Linde v.d. G. J. te Makkum wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 40,3

22-05-1840

Linde v.d. G. J. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6833

14-A, 4

12-02-1824

Linde v.d. H.D. de weduwe te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6243

191-24?

06-03-1814

Linde v.d. J. , Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6830

18-A blz. 22

21-01-1824

Linde v.d. Johs. H. te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6422

506          20-10-1817

Linde v.d. Roelof Wiebes---- Goithals Ch. Luit. 2 de Colonel Commandant de 8e afd. Infanterie ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij een Nominative Staat van Manschappen (Fuseliers) waarop staan Travaille Sjoerd men weet niet waar hij is, Sloten v. Sicco volgens bericht van zijn vader als Sergeant geplaatst bij de O. I. Pioniers,  Linde v.d. Roelof Wiebes en Hindelopen Oeble Wiebes  enz. jaar 1817 (3)

8280

517-11, 21

lijst 1

19-05-1840

Linde v.d. S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6840

36-A

blz. 49            

22-04-1824

Linde v.d. Sjoerd , wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)                                 

6840

36-A

blz. 50            

22-04-1824

Linde v.d. Sjoerd Molenaar van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6282

737-18

07-07-1817

Linde v.d. Sjoerd, Winkelier te Winsum met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

7991

249 Bijl.50/8

14-01-1837

Linde v/d Gerrit  G. Makkum van beroep  Schipper, jaar 1837

6390

32-33-33v-

38-39

26-11-1814

Linde van de Eelke Ottes hij ondertekend samen met nog 12 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar  samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij  delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van ’t huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

9184

155

03-02-1917

Linde van de Maatje vrouw van Maaren van Pieter Johannes, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

9186

244

05-03-1918

Linde van de Maatje vrouw van Maaren van Pieter Johannes, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

6394

356

22-04-1815

Linde van der ….? gewezen officier bij de Lanciers  een brief aan de Koning der Nederlanden Prince van Oranje  waar zijn naam onder staat betreffende dat zij zig heeft laten inschrijven in het register in Leeuwarden  om deel te nemen aan een Compagnie Vrijwilligers  en als zodanig geformeerd te worden maar enz. jaar 1815 (2)

6395

460

17-05-1815

Linde van der ….?---- Simons G. D. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland namens De Vrijwillige Inteekenaren bij de Comp. Jagers te Leeuarden dat Linde van der ….? is vertrokken en dat voorgedragen wordt voor deze vacature Meulen van der ….?  2e Luitenant enz. jaar 1815 (1)

8211

988-3, 39

Bladzijde 1

26-09-1839

Linde van der A. te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8202

796/5, 264

05-08-1839

Linde van der Epke Jaspers Amsterdam Varensgezel, jaar 1839

8361

428-5

03-05-1841

Linde van der Gerrit Sieds---- Pinkster Gerrit Sieds van beroep tijgelknecht dat hij een huwelijk wil aangaan met Jochems Antje en heeft daartoe nodig een certificaat van voldoening der Nationale Militie, maar hij is naar eigen opgave toen ingeschreven als Linde van der Gerrit Sieds, maar hij is nu algemeen beend onder de naam Pinkster en de ambtenaar om te trouwen maakt nu bezwaar tegen de naam van der Linde verder aanwezig, Extract uit het register van aangenomen Geslachtnamen in de Gemeente Franeker en dat hij dan heeft 2 kinderen Pinkster Gerrit oud 9 jaar * 24-11-1803 en Pinkster Jochum oud 1 jaar en een verklaring van bekendheid, ondertekend door Visser Jan, Hollander Johannes, Kroeger Paulus C., Kroeger Atse C. enz. jaar 1841 (7)

4635

A-1 40

15-08-1900

Linde van der Gerrit, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

6395

399

29-04-1815

Linde van der Harmanus geeft met eerbied te kennen in een door hem ondertekend een brief aan zijn Majesteit de Koning der Nederlanden enz. dat hij wonende te Leeuwarden dat hij bij besluit van 13e j.l.  aangesteld zal worden als Lieutenant maar dat hij  officier is geweest bij de Lanciers  ook aanwezig een verklaring ondertekend door de leden van de Compagnie Vrijwiligers te Leeuwarden enz. jaar 1815 (3)

6418

255-A

00-05-1817

Linde van der Hendrik 126 is zijn volgnummer en Gouda zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6098

855

06-09-1823

Linde van der Hendrik te Leeuwarden,  Wordt vermeld op een staat houdende voordragt tot verdeling van ene som van fl. 365.=  bij resolutie van enz. enz., aan de Deurwaarders  der directe belastingen die in 1821  voor de provincie werkzaam geweest zijn enz. enz. met aantal gewerkte dagen en de voorgestelde toelage enz. enz. jaar 1823 (6)

6252

1179-26

08-11-1813

Linde van der J. W.  wegens de huur van een kamer te Metslawier, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven kosten van bestuur gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6043

116

16-02-1819

Linde van der Jan Harms, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Overijssel   jaar 1819 (4)

6422

484

18-10-1817

Linde van der Korporaal bij het Batt. Nat. Militie No. 4 te Zwolle wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommandant ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)

6422

473

07-10-1817

Linde van der Roelof W. 135 en Joure is zijn volgnummer en tot welke Gemeente hij voor den in dienst treding heeft behoort en staat in een bijlage van de door de Leutenant Colonel Commanderende het Depot der 8e Afdeling Bat. No. 3 Infanterie ondertekende brief te Groningen aan de Gouverneur van Vriesland van de manschappen die met Groot Verlof zijn gegaan enz. jaar 1817 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Linde van der Roelof W. 135 Joure is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

629

24-12-1817

Linde van der Roelof Wiebes plaatsvervanger voor  Hanja J. J.  wordt vermeld in een document als Deserteur met een signalementslijst met 11 kolommen informatie in een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1817 (2)

6422

481B

07-10-1817

Linde van der Roelof Wijbes---- Eijsinga F. J. J. van (Frans Julius Johan) Grietman van Doniawestal ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie Linde van der Roelof Wijbes afwezig lid bij het 3e Batt.enz. jaar 1817 (1)

6854

9-A

15-09-1824

Linde van der S. S slager te Bolsward een proces verbaal  wegens het gelacht vee in de slachterij zonder van het schatmerk te zijn voorzien jaar 1824 (2)

6861

44-A

08-12-1824

Linde van der S. S.  Vleeschhouwer te Bolsward, een bekeuring wegens geslacht vlees zonder de benodigde papieren enz. jaar 1824  (3)

6856

12-A

13-10-1824

Linde van der S. S. vleeshouwer een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens het slachten van onafgehakt vee zonder schatmerk jaar 1824 (3

9465

Deel 2, 115

21-04-1846

Linde van der Taeke te Makkum, Beurt en Veerdienst van Makkum op Amsterdam, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend,  wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    

9725

Deel 2

Blz. 91

00-00-1890

Linde van der Tjerk naar West Indie, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1890 (2)

8380

824-8

21-08-1841

Linde van Elske Doekes----- Sinnema Petrus Elses Koopman in Koloniale waren, vader van 8 kinderen, en gehuwd met  Linde van Elske Doekes een handgeschreven brief  waarin hij solliciteerd voor hem en zijn vrouw  naar de functie van Tolhekwagters omdat hij dan met meer gemak zijn brood mogt hebben enz. enz. (er wordt ook in vermeld waar en bij wie een aantal kinderen in loondienst zijn enz. jaar 1841 (4)

9180

264

06-02-1915

Lindeboom Cornelis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6243

191-16

06-03-1814

Lindeboom E.  , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6424

584

02-12-1817

Lindeboom J.  is zijn volgnummer en de Gemeente Smallingerland Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

9180

420

05-03-1915

Lindeboom Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6418

255-BB

01-06-1817

Lindeboom Jelle Jans 260 Garijp is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6843

20-A

Bladzijde 7

21-05-1824

Lindeboom Pieter ( S. of J.) te Boornbergum, onderwerp; Taxatie van de bezitingen van de gebruikers voor de huurwaarde van het gebouw (de waarde en het huisnummer worden vermeld), Lijst met 90 familienamen van Beetsterzwaag, Olterterp, Beets, Boornbergum, jaar 1824. (9) dossier (16)

8359

381-16

19-04-1841

Lindeboom Pieter Gooitzen wonende te Dragten van beroep Schipper verzoekt met zijn schip de Vrouwe Alida groot  83 tonnen moge worden erkend de vereischte te bezitten tot het invoeren van steenkool enz. jaar 1841 (3)

8280

524-3

21-05-1840

Lindeboom Pieter Gooitzens te Dragten staat vermeld op een document Concept Dwangbevelen tot invordering van Boeten en Justitiekosten tegen hem enz. jaar 1840 (2)

9185

1652

00-12-1917

Lindedijk (Oude) ----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en gemeentebesturen van Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917

8187

496/18, 105

13-05-1839

Lindegaard N. M. Harlingen Kapitein op de Verwachting, jaar 1839

8206

657/10

249

26-08-1839

Lindegaard N. M. Harlingen Schipper op de Courier, jaar 1839

8077

286, 268/16

17-03-1838

Lindegaard N. M. Harlingen Schipper op de Jonge Jasper, jaar 1838

8132

286/57

03-01-1838

Lindegaard N. M. Kapitein op het schip de Courier, jaar 1838

8132

286/56

03-01-1838

Lindegaard N. M. van beroep Kapitein op de Courier, jaar 1838

8356

328/27- 8            03-04-1841

Lindegaard N. nr. 78 in wijk F. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

8092

61, 544/18

05-06-1838

Lindegaarg  N. M. Harlingen Schipper op de Couirier, jaar 1838

8131

1281-9

27-12-1838

Lindeman Heineman David , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 04-01-1814 Groningen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

9187

1787-A

05-12-1918

Lindeman Piet, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand November met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9187

1909-7

31-12-1918

Lindeman Secretaris een getekend briefje als secretaris Kamer van Koophandel en Fabrieken te Sneek jaar 1918 (1)

6870

18-03-1825

11/3-A

Linden v.d. Hendrik te Minnertsga hij wordt vermeld als Deurwaarder der Directe Belastingen in het Arr. Leeuwarden Controle Harlingen jaar 1825 (3)

6646

918

28-11-1815

Linden van ….?---- Boer Michiel Egberts van beroep Huisman te Smallinger Opeinde het betreft een antwoord aan de Gouverneur van de gecommitteerden van het Vallaat in de Rottevalle opzijn ingediende Request dat hij is aangeslagen voor 3 Campen land gelegen bij het Vallaat van Rottevalle zij (= Boer de B. R., Bakker J. H., Veen v.d. W. W.) ondertekenen dit document, verder aanwezig een verklaring bij de Notaris Wilhelmij Gerrit te Bergum afgelegd door Meer van der Minne Teekes oud 60 jaren en Arbeider, Gorter Rommert Aukes (hij ondertekend ook)  oud 60 jaren en van beroep Meester Gortmaker, Sijtsma Gauke Jans (ondertekend als Sietzema G. IJ)  oud 53 jaren van beroep Huisman, Leij van der Rindert Geerts (hij ondertekend ook)  oud 50 jaren van beroep Huisman,Veenstra Klaas Brandjes (hij ondertekend ook) oud 46 jaar van beroep Castelijn en Henstra Johannes Heinses oud 44 jaar van beroep Arbeider welke eenstemmig verklaarden waar te zijn dat hun zeer bekend is de drie Campen enz. zij ondertekenen alle dit document verder wordt genoemd Linden van ….? te Beetsterzwaag, Geukes Jan als landeigenaar verder ondertekend de Castelijn Wadmans Jan en Westra Cornelis vanb beroep Commies wonende te Bergum ook dit document enz. jaar 1815 (12)

6655

399 blz. 2

29-08-1816

Linden van den Heuvel ….? te ’s Gravenhage, ouderling hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6833

38-D deel 2

Blz. 8

06-02-1824

Linden van den Heuvel van A. te ’s Gravenhage, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

8211

988-3, 39

Bladzijde 1

26-09-1839

Linden van der A. te Noordwolde wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8372

636-10

30-06-1841

Linden van der Cornelis Johannes Carel, Korporaal  4de  regiment  infanterie * 29-10-1819 Mons,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1841  (4)

6093

302-2

11-04-1823

Linden van der Dirk Hij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

8299

901/12

09-09-1840

Linden van der Epke Jaspers,  Handgeschreven brief met handtekening van Epke Jaspers van der Linden wonende p/a de Vries Logement de Noordelijke Provincieen in de Enge Kapelsteeg bij de Voorburgwal no. 13. Amsterdam

6870

18-03-1825

11/2-A

Linden van der H. te Minnertsga hij wordt vermeld als Deurwaarder, op een staat van Deurwaarders komend uit de lijst gevraagde opgave van de plaatsen alwaar Krijgsraden van Schutterijen bestaan en van de namen der personen welke bij die krijgsraden, als Boden, Deurwaarders fungeren enz. jaar 1825 (3)

6709

36 deel 2

 blz. 14

16-01-1822

Linden van der H. te Waterland, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6868

21-02-1825

7-A

Linden van der H. van beroep Vleeschhouwer te Bolsward  hij krijgt een transactie aangeboden voor het proces verbaal wegens geslacht vee zonder enz. jaar 1825 (3)

6868

21-02-1825

7-A

Linden van der H. van beroep Vleeschhouwer te Bolsward  hij krijgt een transactie aangeboden voor het proces verbaal wegens geslacht vee zonder enz. jaar 1825 (3)

6023

378

14-06-1817

Linden van der Hendrikus, Executeur van Barradeel wordt geschikt bevonden om als deurwaarder aangesteld te worden te Minnertsga enz. jaar 1817 (1)

6383

67

02-04-1814

Linden van der Homme Doekes, te Oldeboorn Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6651

199

04-05-1816

Linden van der J. te Zutphen Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit enz. der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (4) 

6683

2 deel 2

Blz. 6

04-01-1819

Linden van der J. te Zutphen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Linden van der J. te Zutphen, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6833

38-D deel 2

Blz. 6

06-02-1824

Linden van der J. te Zutphen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2 

blz. 6

16-01-1822

Linden van der J. te Zutphen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6277

77-c-8

21-01-1817

Linden van der Jochum W. hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en wordt vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)

6267

213

20-03-1816

Linden van der Jochum Willems---- Jurjens Tjipke te Nijkerk (Fr)  wegens reparatie van Pieken  en Linden van der Jochum Willems wegens vertering enz. , de schout van de gemeente Metslawier wegens kosten verzoekt aan de Gouveneur of hij dit mag uitbetalen uit de enz. Jaar 1816 (3)

6252

1257

20-12-1814

Linden van der Jogchum W., Kastelein te Metslawier  wegens vertering door alle Paerdehouders enz., , Staat vermeld op een document Rekening ten laste van de maires van de 17e Ring te Vriesland  wegens het kopen van Kustkanonnen  ingaande 29-09-1813 einde 03-03-1814 enz. jaar 1814 (5)

6251

1121

15-11-1814

Linden van der Jogchum W., Kastelein te Metslawier, Onderwerp een uitstaande rekening aan de gemeente Meslawier  die betaald wordt met vermelding bedrag enz. wordt ook in vermeld wegens het informeren van het stelen van het schaap van Jong de Anne Tjerks, meerdere zittingen met het verhoor van Rintjema Tabe G. Te Nijkerk En ook van de persoon Kooyma Johannes Jans en de verteringen bij het verhoor van Biland Jan Jans    enz.   Jaar 1814 (3)

6864

21-C

07-01-1825

Linden van der Johana Pieters---- Terpstra Folkert Cornelis  geb. 15-01-1785 en gedoopt 7 April 1790 van beroep Tigchelaar gehuwd met  Linden van der Johana Pieters, zoon van Folkerts Cornelis en Jans Jetske , , hij heeft zijn verplichtingen  wegens de Militie niet voldaan jaar 1825 (5)

6258

603

20-06-1815

Linden van der Jw? Te Metslawier wegens vertering  en huisvesting van Boorsma G. Exercitie leermeester enz. enz., Vermeld op de Staat van Begroting  voor onderhoud van gebouwen te Metslawier  en gedane uitgaven enz. enz.   jaar 1815 (2)

9181

1923

01-11-1915

Linden van der Maria Theodora gehuwd met Varenhorst Herman,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Oktober met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8199

725-24

17-07-1839

Linden van der Nicolaas * 20-01-1808 Ooserhout staat vermeld op Nominative Staat van eenige Militairen behorende tot de Landmagt, die daarbij niet meer kuinnen worden aangenoemen, als zijnde met briefjes van ontslag weggezonden  of bij regterlijke vonnissen, vervallen verklaard van en militaire Stand. Hij  is met een briefje van ontslag weggezonden ter zake van een vroeger tegen hem gewezen vonnis enz. jaar 1839 (5)

6421

434 3e Bataillon

18-09-1817

Linden van der Roelf Wiebes * Langweer 2 is zijn nummer, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 5 kolommen bij de brieven van de Luitenant Colonel Commanderende het Depot  der 8e Afdeling Infanterie batt. Nr. 3  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat van gemelde Bataillon teruggebleven Verlofgangers  enz. jaar 1841 (3)

6864

45-A

13-01-1825

Linden van der S. S.  te Bolsward , een procesverbaal van Bekeuring hij sluit een transactie af om vervolging te voorkomen.  jaar 1825 (4)

6671

54 deel 2

blz. 6

22-01-1818

Linden van der te Zutphen Scriba Classikale Bestuur Gelderland  wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

8108

863-12

01-09-1838

Linden van der Theodorus, Hoornblazer afd. Grenadiers * 02-10-1801 Dinther,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

9182

639

19-04-1916

Linden van der Wouter, Keurmeester te Leeuwarden wordt benoemd als veldwachter i.v.m zijn functie als Keurmeester jaar 1916 (7)

6246

492

28-05-1814

Linden van der Ynske Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz. jaar 1814 (8)

6244

331

21-04-1814

Linden van der Ynske W. wegens huur aan de barak te Metslawier , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier afgegeven  staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers in 1812 en 1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5)

6656

490 blz. 2

15-10-1816

Linden van Frans Godard Aijso Boelens staat vermeld op de volledige naamlijst met 91 namen van  de Staat van het Personeel der Provinciale Staten  en wel de Staten en de Gedeputeerde staten op verzoek van Zijne Majesteit met als aantekening en ook ten aanzien van geen enkeld persoon mis te tasten enz. met 8 kolommen informatie jaar 1816  (7) dossier (19)

8112

945-10

25-09-1838

Linders Hendrikus , Schutter 3e Bat.Art. Nat. Militie * 01-03-1808 Gastel of Gassel bij Grave,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

8305

1010/17

12-08-1840

Lindon Pieter, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 18-06-1814 Puttershoek,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1840  (4)

6287

206-A/7

19-02-1818

 

Lindt van ….? Sergeant en Commandant van het Detachement van het depot van het 1e Battaillon 8e afdeling Nationale Militie, Een ontvangstbewijs dat hij heeft betaald twee gulden vijftig cents voor huisvesting en voeding van vijf manschappen in  de gemeente Achtkarspelen enz. jaar 1818  (4)

6418

255-A

00-05-1817

Lindt van Siemon 184 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

9134

1203

30-08-1883

Linge van J.  hij was voorgedragen om benoemd te worden als Veldwachter te Buitenpost, maar hij wenst daar geen gebruik van te maken enz. jaar 1883 (3)

9134

1498

10-11-1883

Linge van J. ---- Roskam T. , Kleinman A. , Postmus J., Boer de M. L.  en  Linge van J.   het gaat er over dat zij als Veldwachter te lang in de gemeente zijn  en dat het wenselijk is dat zij van standplaats verwisselen omdat een te langdurig verblijf in een dorp hen te vertrouwelijk met de ingezetenen maakt enz. enz. jaar 1883 (2)

9921

40

19-10-1882

Linge van J., Politiebeambte te Arum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9134

1189

29-08-1883

Linge van Johannes 44 jaar * Winschoten Veldwachter te Wonseradeel enz. hij staat op een lijst  tot benoeming ener Veldwachter in de Gemeente Achtkarspelen enz. enz. ook een document van zijn benoeming  jaar 1883 (4)

6381

136 nr. 342 4e kolom

17-03-1814

Lingelaar Jan Roels, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

8308

1066-4

28-10-1840

Lingen Jacobus---- Lingen van Klaas wordt als Bedelaar  naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en inlichtingen lijst met persoonlijke informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz hij is  geboren 24 juli 1806  zoon van Lingen Jacobus (overleden) en Roos de Johanna  enz.  jaar 1840 (3)

8280

526-1, 12

22-05-1840

Lingen van A. B, te Amsterdam als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8375

708-5_12

20-07-1841

Lingen van A. B. staat als uitvoerder vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_24

20-07-1841

Lingen van A. B. te Amsterdam staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer W. (Wilco) van Jhr. Grietman van Lemsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

Lingen van A. B. te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Lemsterland

Lingen van A. B. te Amsterdam staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 24

19-06-1840

Lingen van A. B. te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Lemsterland  in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 34

19-06-1840

Lingen van A. B. te Amsterdam Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8280

526-1, 24

22-05-1840

Lingen van A. B. te Amsterdam uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Lemsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6418

255-A

00-05-1817

Lingen van der  Christiaan 377 is zijn volgnummer en Hasselt zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Lingen van der Johannis 388 is zijn volgnummer en Utrecht zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8359

373-8

17-04-1841

Lingen van Dirk komt voor in een brief van de Staadsraad van Noord-Braband enz. jaar 1841 (3)

6631

1174

22-09-1814

Lingen van Douwe komt voor in een document van opgegeven personen de jare 1795 ten gevolge van den Revolutionairen tijd van hunne bedieningen zijn ontzet door herstelling in enz. jaar 1814 (4)

6631

1114

8e blz. van kolommen

15-09-1814

Lingen van Douwe staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6864

26/1-C

 no. 15

07-01-1825

Lingen van Hermanus te Leeuwarden  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6419

287-C 1e Bataillon

28-06-1817

Lingen van J. 509 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8280

517-11, 46

19-05-1840

Lingen van J. te Sneek  wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6256

372

20-04-1815

Lingen van Jacobus In leven gehuwd met Hee de Maria ---- Hee de Maria weduwe van Lingen van Jacobus wonende in het Nieuwe Blauwhuis buiten de Hoekster Poort , Onderwerp:  Ferwerderbrug dat zij over de jaren 1812 en 1813 deze brug heeft gepacht en dat de opkomsten van het wippen  deze brug bestaande in het regt van 3 stuivers  voor ieder schip , maar dat de gemeente heeft haar geordend geene wipgelden meer te vorderen, en dat zij een bedrag tegoed heeft van de gemeente Leeuwarden van f…… enz. enz. jaar 1815 (4)

6257

472

23-05-1815

Lingen van Jacobus in leven gehuwd met---- Hee van Maria weduwe van,  Lingen van Jacobus een antwoord op haar request dat een convooy van 12 schepen met graan beladen vrij van Tol zijn in de Sluis en de Brug en voor rekening van het Gouvenerment komen, en dat de schippers bij het passeren hun handtekening zullen zetten om dat te wettigen enz. enz. jaar 1815 (3)

6418

248-C 1e bat

9e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Lingen van Joh’s * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Lingen van Joh’s, 125 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6418

248-b 1e bat 4e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Lingen van Johannes 548 is zijn volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Lingen van Johannes 548 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-DD

Depot

4e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Lingen van Johannes staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Lingen van Johannes, 213 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8341

17/23

06-01-1841

Lingen van Joseph   Dossier betreft o.a.  Beschrijvingsbiljet over o.a. Huurwaarde van Joseph van Lingen, Herbergier te Leeuwarden   incl. brief met zijn handtekening (15)

8375

716-3_2c

22-07-1841

Lingen van Klaas Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8308

1066-4

28-10-1840

Lingen van Klaas wordt als Bedelaar  naar de Ommerschans gezonden, een Signalement en inlichtingen lijst met persoonlijke informatie zoals o.a. kleur haar, ogen, lengte enz hij is  geboren 24 juli 1806  zoon van Lingen Jacobus (overleden) en Roos de Johanna  enz.  jaar 1840 (3)

8375

716-3_3D

22-07-184 1

Lingen van Klaas, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

8108

863-12

01-09-1838

Lingen van Klaas, Schutter 1ste afdeeling Mobiele Vriesche schutterij * 20-02-1806 Leeuwarden,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6297

342

06-07-1820

Lingen van M., Wordt vermeld op de staat van uitgaven welke men verzoekt op het fonds van onvoorziene uitgaven te mogen mandateren over het dienstjaar 1819  in Lemsterland en de objecten waarvoor men Authorisatie vraagt betreffen he4tb ransporteren van Verlofgangers, Deserteurs enz. , jaar 1820 (3)

6871

22-03-1825

8-C

Lingenhouwer Matthijs soldaat bij het regiment ligte Dragonders no. 5, hij staat vermeld op de Nominative staat van militairen van de ligting van 1820, 8e afd. Infanterie inder tijd overgegaan bij de vrijwilligers van de staande armee enz. jaar 1825 (4)

6869

02-03-1825

25-C 

Lingenhouwer Matthijs, Regim. Ligte Dragonders No. 5 Vermeld op een Nominative Staat van Militiens (met 5 kolommen info) van de ligting van 1820 herkomstig uit de provincie Vriesland welke indertijd bij de vrijwilligers der staande Armee zijn overgegaan bij de korpsen bij de 8e Afdeeling Infanterie enz. enz. jaar 1825 (3)

6871

22-03-1825

11/1-C

Lingsma Kornelis Annes te Opsterland staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6013

399

08-07-1816

Linies Pieter,  Hij staat vermeld op een lijst van personen , welke voor de Nationale Militie zig aan den dienst hebben onttrokken ,en gezocht worden met geboorteplaats, Woonplaats,  Ouderdom en signalement jaar 1816 (4)

6418

255-A

00-05-1817

Linkens Matthijs 242 is zijn volgnummer en Rijerkerk zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8280

517-11, 16

19-05-1840

Linkerhand Tjerk wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de  Gemeente Nes Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6034

398

30-05-1818

Linkoel T. W. te Harlingen hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6415

51

04-03-1817

Linses Edzer---- Goslings O. (Oege), President Burgemeester van Dokkum  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Linses Edzer op heden alhier is overleden en geboren in 1572 en in leeven wonende binnen deze Stad enz. jaar 1817 (1)

6419

285

30-06-1817

Linssen Winand Theodore * Limburg wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand mei 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

6034

398

30-05-1818

Linstra Gerrit te Stiens hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Linstra Gerrit, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8356

328/27-3

03-04-1841

Linstra J. C. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

8376

 

740/19

29-07-1841

Linstra jan te Harlingen , Strandvonder deeld mede dat er bij hem is aangebracht een scheepszwaard enz. enz. jaar 1841 (2)

9134

885

19-06-1883

Lint J. J.---- Stapert Meile , Veldwachter,m  hij heeft een collecte gedaan voor  fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst, maar door de geringe opbrengst van 2 halve centen is het vermoeden opgekomen dat deze veldwachter het zaakje oplichte, hij was geweest bij Wassenaar P. A. te Oude Bildtzijl (thans te Marssum) en later bij Lint J. J. en Schut J. A. te Nieuwe Bildtzijl maar die hadden niets gegeven volgens hem enz. enz. jaar 1883  (4)

6678

320 + 321

Lint J., … Janke van Hallum weduwe van J. Lint betreft berekening van haar nalatenschap jaar 1818 (2)

8384

920-20

17-09-1841

Lint van Fredericus * Den Haag 10-09-1809, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

8021

1020-19

09-08-1837

Linteloo Theodoor * 28-07-1802 Grave , Fuselier in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  ,  uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Rijn in 1836  enz.,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoalsGent  lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

6281

583- 37

05-06-1817

Linthorst Pieter Remmerts, Wagenmaker, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

9181

1413

06-08-1915

Linting Fokke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6830

1-C

14-01-1824

Linting Hendrik Jelles Wieldraaijer 46 jaar, Mulder Geert Rindertsvarbeider 76 jaar, Teyes Trijntje arbeidster 75 jaar, Wieling Ebele Sjoerds Houtteller 65 jaar, Veen van Wytze Arents Schipper 47 jaar, Pal Sytse Gerrits Schippersknecht 53 jaar, Tang de Johannes Pieters Schippersknecht 52 jaar allen te Drachten wonende welke verklaarden en ondertekenen een akte van bekendheid wel van enen Janze Theunis, Schippersknecht te Amsterdam wonende zoon van Teyes, Jan en Pieters, Roeltje enz. Jaar 1824 (5)

9181

1751

06-10-1915

Linting Meindert,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9184

839

03-07-1917

Linting Meindert, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

9187

1475

05-10-1918

Linting Meindert, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9187

1114

07-08-1918

Linting Pieter, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6834

13-A

18-02-1824

Lintlo Wijbe Wijbes van beroep Veenbaas te Follega een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een  een proces verbaal wegens verzuimde aangifte van het regt van patent voor een enz. jaar 1824 (4)

3698

B-46, 10

15-03-1832

Lintstrom Hielke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (2)

3698

B-48

22-03-1831

Lintworm Hendrikjen Hielkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1831 (2)

3701

42-C    

08-02-1839

Lintworm Hielke kind van Hielkes Hendrikje , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid  te Veenhuizen met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1839 (6)

3700

42-A

03-02-1835

Lintworm Hielke kind van Hielkes Hendrikje vader onbekend, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

3700

42-B

05-02-1836

Lintworm Hielke kind van Hielkes Hendrikje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1836 (5)

3700

42-C

04-02-1837

Lintworm Hielke kind van Hielkes Hendrikje, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (6)

3701

1-C

blz. 5

01-03-1839

Lintworm Hielke te Wijmbritseradeel, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3698

B-42

14-02-1832

Lintworm Hielke zoon van Hendrikje Hielkes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (2)

3698

B-48

22-03-1831

Lintworm Hielke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1831 (2)

8280

517-11,

34-35, 40

19-05-1840

Linzes B. de weduwe wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Makkinga in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Linzes Eize, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6057

242-a

05-04-1820

Lioessens,  aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

9185

1652

00-12-1917

Lioessenserpolder----- Waterschappen een lijst van alle waterschappen Dijk e polder besturen en gemeentebesturen van Friesland met de door hen uitgevoerde waterwerken B, Dijkbesturen jaar 1917

8309

 

1112-15

10-11-1840

Lion J. J. of I. J.  zonder beroep ten huize van zijn vader wonende, ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland, dat na ene twee jarige studie in de Heelkunde is hij door verschillende omstandigheden genoodzaakt deze studie vaarwel te zeggen  en heeft behoefte aan een bepaalde werkkring en verzoekt dan ook enz. jaar 1840 (4)

8383

887/11

08-09-1841

Lion J. L.  onderwijzer en translateur te Leeuwarden verzoekt om een lening uit de Rijksas van fl. 500 en de beslissing jaar 1841 (2)

6056

193

18-03-1820

Lions aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Lioocma? H. B. te Rijperkerk wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

6271

602 -3

18-06-1816

Lipma D. C. de weduwe staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6271

602 -3

18-06-1816

Lipma J. C. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8131

1281-9

27-12-1838

Lippe van der Levi Hartog 6e Bataillon infanterie  * geen vermeld. ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6057

244

05-04-1820

Lippenhuizen, aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6271

602 -5

18-06-1816

Lippens F. T. Ondertekend als Lid van de Gemeenteraard van Wommels mede het stuk , Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. met inwoners van Spannum (20), Edens (9), Hennaard ,(11), Wommels (56), Cubaart 37) en Waaxens (7):  jaar 1816 (5)

6271

602 -3

18-06-1816

Lippens J. F. de weduwe staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

9182

284

09-02-1916

Lippes Bernardus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Januari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6661

137 blz. 7

19-03-1817

Lippes Harmen te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6661

137 blz. 7

19-03-1817

Lippes Hendrik te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

9181

1645

03-09-1915

Lippes Karel,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6381

136 nr. 128

17-03-1814

Lippink Hendrik Franzes te Joure, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6020

178

24-03-1817

Lipranu In. B’ te staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Leeuwarden  in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

6424

584

02-12-1817

Lipstra A. J. 18 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8257

74/14

43-48

21-01-1840

Lipstra Hilbrand Baukes hij staat vermeld in een document (met 9 kolommen informatie zoals o.a. de gemeente waar hij is gelegerd, de oorzaak waarom niet aanwezig en een kolom aanmerkingen) genaamd; Nominative Staat der manschappen uit de Provincie Vriesland die op den 1sten januari 1840, aan de hiernevens genoemde korpsen ontbreken, zoo door Desertie, Overlijden, als anderszins enz. jaar 1840 (7) complete dossier (21)

6037

 

605

18-08-1818

Lis Hendrik, Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester der Domeinen te Haarlem  Schmidt J. H. ,  jaar  1818 (3)

6630

1017B blz. 4

22-08-1814

Liskes Trijntjen staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz. 4

22-08-1814

Liskes Trijntjen wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6645

896

08-11-1815

Lissa M. te Middelburg wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Ouderling der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6036

479

07-07-1818

Lisse van der Pierre Joseph .---- Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester te Haarlem der Domeinen  Schmidt J. H. ,  jaar  1818 (3)

6300

146

15-03-1822

Lisseren van Andries---- Lisseren van Tetje, geboren te Leeuwarden 20-11-1772  zig noemende de dochter van wijlen Lisseren van Andries en wijlen Gunterman Sybrechtse, zij is door de Stad Zutphen derwaarts gezonden , maar na onderzoek is gebleken dat zij is geboren 24-11-1776 te Leeuwarden  en dat zij nog geen 2 jaar oud zijnde met haar ouders naar het Heerenveen is gaan wonen (er zijn bezwaren gekomen van de gedeputeerde staten van Noord Holland wegens haar opneming in het Bedelaarsgesticht te Hoorn maar de Gemeente Leewarden weigerd daar voor te betalen enz. enz. enz. jaar 1822 (3)

6300

146

15-03-1822

Lisseren van Tetje, geboren te Leeuwarden 20-11-1772  zig noemende de dochter van wijlen Lisseren van Andries en wijlen Gunterman Sybrechtse, zij is door de Stad Zutphen derwaarts gezonden , maar na onderzoek is gebleken dat zij is geboren 24-11-1776 te Leeuwarden  en dat zij nog geen 2 jaar oud zijnde met haar ouders naar het Heerenveen is gaan wonen (er zijn bezwaren gekomen van de gedeputeerde staten van Noord Holland wegens haar opneming in het Bedelaarsgesticht te Hoorn maar de Gemeente Leewarden weigerd daar voor te betalen enz. enz. enz. jaar 1822 (3)

8376

744/8

30-07-1841

List van der Matthijs * Groesbeek, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

5667

17

11-07-1879

Lit Nicolaas Willem Architect Geeft een Borgstelling (Notariele akte)  af Aan Spaanstra Bowinus Jans en Kooistra Bouwe Boukes Dossier (5)

5667

Jaar 1879

akte 13

Lit Nicolaas Willem, Architect en Kamerlingh Willem, Boek en Papierhandelaar beide te Groningen wonende enz. enz. waarbij aan Spaanstra Bowinus Jans Goud en Zilverwerker te Groningen  en aan Kooistra Bouwe Boukes, Schipper en Koopman wonende te Dragten tot wederopzegging vergunning is verleend tot het oprichten van eene Schroefstoombootdienst Dragten-Sneek en Dragten-Leeuwarden (dit is een notariële akte van Noaris Muller R. I. J. te Groningen) jar 1879 (4)

6038

716

24-09-1818

Lit van H---- Moerman Pieter Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van den Briel de Heer Lit van H. te Geervliet,  jaar 1818 (3)

6028

827

20-11-1817

Lit van H staat vermeld op een document genaamd Departement der Domeinen enz, geeft hieraan reclamanten van Schorren en aanwassen enz, en dat  hun ingeleverde bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester der Domeinen van den Briel de heer Lit van H. te Geervliet  Jaar 1817 (3)

6020

139

04-03-1817

Lit van H. ---- wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Den Briel de heer Lit van H.  enz. jaar 1817 (3)

6032

201

24-03-1818

Lit van H. Hij is Rentmeester van de Domeinen , De raad en Rekenkamer der domeinen als zijner Majesteits besluit enz. enz.  jaar 1818 (3)

6040

837

17-11-1818

Lit van H.---- Qualm Simon, Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van den Briel  de heer Lit van H. jaar 1818 (3)

6032

201

24-03-1818

Lit van H. te Geervliet Rentmeester der Domeinen van Den Briel,  Staat op een document als volgt: De raad en rekenkamer der domeinen  enz. enz.  bij besluit  18 Januari 1815  No. 20  geeft aan hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen  enz. enz. gezonden zijn aan de Rentmeester, de eigenaren worden gewaarschuwd dat als zij niet enz. enz.  jaar 1818 (3)

6038

650

02-09-1818

Lit van H., Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van den Briel de Heer Lit van H. te Geervliet,  jaar 1818 (3)

6675

198

10-05-1818

Lith van Abrah. Joseph te Heerenveen staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Aartspr. Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4)

8112

945-10

25-09-1838

Lith van Wallerus, Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 02-06-1806 Berlicum,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6414

27

15-01-1817

Litz Jean A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6425

22

10-01-1818

Liver Thomas wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand november 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1818 (3)

6243

191-15

06-03-1814

Livy Jacob, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Ljibbes Auke, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

3e blz. van kolommen

03-10-1814

Ljibbes Gosse, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6632

1262,

6e blz. van kolommen

03-10-1814

Ljibbes Lijkle, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

8384

907-16

13-09-1841

Lloyd O. , Komt voor op de List of Yachts, Belonging of the Englischh Division of the Royal Western YACHT CLUB , Plymouth, August, 1841 , jaar  18941 (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Lo van Matheus, 199 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6675

199

07-05-1818

Lobau ….?  Graaf van, staat in een document met namen van Franse Geproscribeerden en Uitgewekenen aan welke het verblijf op het grondgebied van dezen staat is ontzegd en die daarop ontdekt wordende,  zouden behooren te worden verwijderd. ( 57 namen ook diverse met signalement beschrijving) in een aparte brief staat dat hij voor als nog is toegestaan hier te landen te mogen verblijven enz. jaar 1818 (5) 

6646

940

07-12-1815

Lobbes Jantje weduwe van Schellinger Pieter Foppes het betreft een questie tusschen Partijen Armbezorgers der Doopsgezinden te Hindelopen en  de Burgemeester van dezelfde stad of voornoemde als nog al of niet ledemaat is bij de Doopsgezinden enz. jaar 1815 (3)

6641

637

28-07-1815

Lobrij N. Predikant, Wielinga van Scheltinga E. E. Ouderling en  Brouwer J. Diaken van de Gecommitteerde Kerkenraad van de Nederduitsche Gemeente te Leeuwarden ondertekeneneen brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Heer Bolman Hajonides tot Diaken is verkozen maar deze bedankt voor deze post omdat hij reeds Bekkenvoogd Schutter-Officier onder de Schutterij enz. is en wij ons dus over deze weigering beklagen enz. jaar 1815 (3)

6671

54 deel 2

blz. 3

22-01-1818

Lobrij N. President Provinciaal Kerkbestuur van Vriesland en Predikant Classis van Leeuwarden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 14

22-01-1818

Lobrij N. te Leeuwarden Praeses Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

3588

64 t/m/ 68

07-02-1853

Lobry Jan Herman Antony te Amsterdam---- Tammes Dirk te  Sijbrandahuis onder Birdaard  en Lobry Jan Herman Antony te Amsterdam verzoeken te mogen aanleggen een geregelde schroefbootdienst tussen Leeuwarden en Dockum jaar 1853 (25)

6833

38-D deel 2

Blz. 9

06-02-1824

Lobry L. M. te Zwammerdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6648

66 blz. 3

14-02-1816

Lobry N. te Leeuwarden  Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 blz. 5

22-01-1818

Lobry N. te Leeuwarden Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 4

14-02-1816

Lobry N. voor Vriesland, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van  President van genoemde provincie enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

8373

673/21

09-07-1841

Lochenaar Haux van der Carel------ Haux van der Carel Lochenaar Inslag van Turf te Hallum en wel 1000 tonnen turf voor zijn Jenever Stokerij te Hallum onder vrijdom van accijns enz. enz. jaar 1841 (3)

8211

982/5

24-09-1839

Locher Roel Teijes wordt vermeld in een document genaamd Staat van Boden en Justitiekosten waarvan de overbrenging op het Memoriaal no. 22 wordt voorgedragen uit hoofde van het onvermogen der debiteuren enz. jaar 1839 (4)

8021

1020-19

09-08-1837

Lochlinger Johan  Josephs * 03-01-1790 Solingen Kannonnier in het Oost Indisch leger artillerie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  ,  uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Rijn in 1836  enz.,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoalsGent  lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

6070

424-18         25-05-1821

Lochnaar C. C.  hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Lochnaar C. C.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Lochnaar C. C. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Lochnaar C. C. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6260

796

10-08-1815

Lochnaar C. C. Gemeente Ontvanger van St. Anna Parochie, hij ondertekend een ambtelijk briefje jaar 1815 (1)

6855

4-A

04-10-1824

Lochnaar C. C.----- Schultinga Oosterbaan Allard te St. Annaparochie een request in een handgeschreven brief met zijn handtekening aan de koning,  dat hij van zijn schoonvader Lochnaar C. C. heeft vernomen dat de post van ontvanger vrij komt enz. enz. met een staat van dienst en het besluit op zijn verzoek en een pamflet van het koninkrijk der Nederlanden  met zijn benoeming en dat hij volmacht heeft enz. jaar 1824 (17)

6072

581

17-07-1821

Lochnaar C. C. te Anna Parochie staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

8285

615-2, 6-2 19-06-1840

Lochnaar C. C. te Sint Anna Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

6034

398

30-05-1818

Lochnaar C. C. te Sint Annaparochie hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6852

26-A

25-08-1824

Lochnaar C. C. te St. Anna Parochie hij verzoekt om ontslag uit rijksdienst en zijn schoonzoon Scheltinga van Oosterbaan  A, stelt hij voor, om zijn plaats in te nemen. Jaar 1824 (3)

8280

526-1, 11

22-05-1840

Lochnaar C. te Ferwerderadeel als den gene aan wien uitgevoerd van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Ferwerderadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6008

82 blz. 4        03-02-1816

Lochnaar Ch. Carelstaat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6871

21-03-1825

7-A

Lochnaar Christ’n Carel te Sint Anna Parochie, wordt vermeld op de staat van Ambtenaren en weduwen van Ambtenaren behorende onder het departement der ontvangsten enz. betreffende pensioenen. Met beroep, tractement tijd van dienst enz. totaal 8 kolommen info. jaar 1825 (5)

6833

9-A blz. 4

09-02-1824

Lochnaar Christiaan Carel te St. Anna Parochie, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6869

01-03-1825

4-A

Lochnaar Christiaan Carel wordt vermeld op een lijst voordracht van kandidaten voor de administratie der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen met vermelding van functie, vacante functie in de gemeente, met 7 kolommen info o.a. geboortedatum en plaats enz. enz. jaar 1825 (6)

6099

1066

31-10-1823

Lochnaar Christiaan Carel, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

8375

708-5_6a

20-07-1841

Lochnaar te Sint Anna Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6100

1087

04-11-1823

Lochnaer Christ. Carel Controle Leeuwarden   Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

8364

498/10, 7

21-05-1841

Lochner Christiaan C. staat vermeld op een document als eigenaar en/of bewoner van huizen in de Gemeente Sint Anna Parochie die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

5996

151-a 

1e rij namen

20-02-1815

Lochuaa? Christiaan Carel hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

8280

517-11, 21

lijst 1

19-05-1840

Loddema J. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6382

123

04-04-1814

Lodekerken J. H., de Majoor Kruseman P. J. N. Commanderende den regtervleugel der Berenningstroepen voor Delfzijl, schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland, dat voornoemde niet in de termen valt van de militie enz. jaar 1814 (1)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Lodema Harmannus, 456 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5982

1777

24-12-1813

Lodema Johannas---- Haisma  T. (Tjalling) Maire van Bergum gesterkt met Sminia van Jotse Vrederegter van Bergum enz. ons begevende naar het verlaten kantoor van Missing Leopold voorheen Registrateur en debiteant der zegels voor het Fransche Keizerrijk enz.  gehouden ten huize van Lodema Johannas (Rentenier) enz. en van welke gezegelde papieren wij enz. jaar 1813 (4)

8204

829/20, 264

Blz. 6v

12-08-1839

Lodenstein Jannes Harms hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

8363

468/11

00-00-1841

Lodeweges ,Theunis gedetineerd te Leeuwarden, wordt genoemd Zwolle en Markelo. Jaar 1841 (1)

5674

56

30-08-1910

Lodewijk B.  ---- Kalma A. en Bruinsma D. C.  en Lodewijk B.  te Franeker verzoeken in een handgeschreven en door hen ondertekende brief om een vergunning voor Motorboot genaamd “De Tijd II” de Provinciale wateren  en de Stadsgracht van Franeker te mogen bevaren  enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag  en de vergunning (rose) aanwezig enz.  jaar 1910  (8)

5675

26

12-03-1914

Lodewijk B. Aardappelhandelaar te Oosterbierum,  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (2 stuks) verzoekt hij om te mogen varen met zijn motorboot de “Oosterburum “als aanvulling op zijn vergunning  aan de andere kant van Dokkum om zoo in Oostdongeradeel te komen enz. enz. ook wordt genoemd het schip van Wieringa P. te Sneek omdat deze afmetingen gelijk zijn enz. enz. jaar 1914 (7)

5674

49

28-04-1910

Lodewijk B.---- Kalma A. en Lodewijk B. verzoeken in een handgeschreven en door hen ondertekende brief  om een vergunning voor hun motorschip “De Tijd” varende de Beurt van Harlingen op Franeker  dat zij d.d. 4 en 5 mei naar Wijnjeterp moeten varen  teneinde de weledele heer Dr. de Vries te brengen naar Franeker  enz. enz. en verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz.  jaar 1910  (6)

5664

162, 5

27-02-1917

Lodewijk B. Oosterbierum Schip de Oosterbierum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

274-a, 5

28-02-1918

Lodewijk B. Oosterbierum Schip de Oosterbierum,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

9725

Deel 2

25-10-1890

Lodewijk H.  Kapitein op de Ariel komt voor als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1890 (2)

5673

 

146

28-09-1899

Lodewijk M. te Franeker en 18 anderen scheepsjagers op het trekpad van Leeuwarden over Franeker naar Harlingen die een allen een brief ondertekenen met het verzoek om de boten die geen sleepboot zijn (maar wel slepen) hun vergunning in te trekken aangezien zij (scheepsjagers) anders broodeloos worden de brief wordt ondertekend door; Poelsma P., Wiebinga J., Wiebinga J. B., Wiebinga Jan, Bruinsma A. allen te Leeuwarden, Lodewijk M., Vries de P., Bonnema R., Meijer K., Visser J., Roelofsen B., Miedema R., Wal v.d. T. J. allen te Franeker, Boer E(ike?) te Dronrijp, Bossma G. te Dronrijp, Laanstra T. te Dronrijp, Feitsma J. en Walstra Kof H? Tolgaarder allen Ritzumaziel enz. jaar 1899 (6)

9183

881

26-05-1916

Lodewijk Rein Arnhem Solliciteerd naar de functie  van  Veldwachter  te Ooststellingwerf (3)

6424

609

10-12-1817

Lodewijks Andeneus 26 is zijn volgnummer in de de Gemeente Franeker bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

8257

61/8

15-01-1840

Lodewijks Derk wordt vermeld in een document staat van bestedelingen geboren in 1821  in de Provincie Vriesland en op 1e januari 1840 aanwezig geweest in de gestichten  van de Maatschappij van Weldadigheid in Drente die voor de Nationale Militie elders moeten worden ingeschreven met geboortedatum en vanwaar aangekomen in Veenhuizen enz. jaar 1840 (4)

8375

716-3_1H

22-07-1841

Lodewijks Dirk 15-05-1835 opgenomen in het register Weezen van Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met 8 kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document zending der rekeningen des door de gemeenten verschuldigde vestiging onderhoud vervanging en transport kosten voor in de Koloniën van Weldadigheid gevestigde Wezen over 1840 enz. jaar 1841 (7)

3700

19-A

26-01-1835

Lodewijks Dirk kind van vader onbekend en moeder Lodewijks Jezel, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

3700

19-A

26-01-1835

Lodewijks Gerrit kind van vader onbekend en moeder Lodewijks Jezel, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

6243

191-24?

06-03-1814

Lodewijks Jan, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

3700

19-A

26-01-1835

Lodewijks Jezel, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1835 (6)

9181

 

2196

20-12-1915

Lodewijks R. te Zeist hij verzoekt in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning tot slootdemping te Blesdijke op een perceel wat zijn eigendom is,   met een situatieschets (blauwdruk)  jaar 1915 (10)

6680

418 blz. 8

07-10-1818

Lodewyckx P. A. te Antwerpen, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6681

476

00-00-1818

Loeberts Trijntje,   Tammes Take geboren te Morra overleden 1808 en  gehuwd met Trijntje Loeberts Onderwerp Armvoogden te Morra jaar 1818 (4)

9126

1677

18-11-1879

Loeff van der R. E. (Rudolf Ebels) zijn benoeming als  Burgemeester van Ooststellingwerf en zijn beediging, ook een ontslagbewijs als Burgemeester van Delfzijl jaar 1879 (3)

9180

420

05-03-1915

Loek Hendrik,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6643

753

5e blz. van kolommen

11-09-1815

Loek Jacob staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6258

627-9

21-06-1815

Loekes Teunis wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Warns in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

8385

929/27

20-09-1841

Loen F. H.----- Loen H. E. Sluiswachter te Schoterzijl ,   verzoekt dan ook in een handgeschreven brief met zijn handtekening  dat zijn zoon  Loen F. H. arbeider, 24 jaar,  gehuwd  geplaats kan worden ala Tolgaarder aan een Nieuwe straatweg enz. jaar 1841 (1)

8385

929/27

20-09-1841

Loen H. E. Sluiswachter te Schoterzijl ,   verzoekt dan ook in een handgeschreven brief met zijn handtekening  dat zijn zoon  Loen F. H. arbeider, 24 jaar,  gehuwd  geplaats kan worden ala Tolgaarder aan een Nieuwe straatweg enz. jaar 1841 (1)

8308

1070-8

623-665

28-10-1840

Loen H. E. te Oosterzee staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6277

87

29-01-1817 

Loen Hendrik Everts hij wordt benoemd als Gaarder bij de Molen bij Schoterzijl  op een honorarium van  50 – 75 guldens En door voorts alle de Veldwachters Policie bedienden te Gelasten om tevens tegen alle overtredingen en fraudes van de Molenaars te waken enz  enz. jaar 1817 (2)

6243

245

10-03-1814

Loen van F. wordt vermeld in een document Geextraheert  uit het kerkevekeningboek over 1812 en 1813 van de Gereformeerde Gemeente te Poppingawier jaar 1814  (6)

6042

 4

04-01-1819

Loenen (Utrecht)---- Krook L, een brief van de minister van Waterstaat  aan de Gouveneur van Friesland over de Frauduleusen Aannemer Krook L, woonachtig te Loenen (Utrecht) en dat er maatregelen genomen moeten worden  wegens de door hem gemaakte fraude wegens het plaatsen van een houten brug  nabij Baambrugge   enz. enz. jaar 1819 (4)

6000

569 blz. 1

14-06-1815

Loenen van Bernardus, staat vermeld in een document betreffende dat er thans geen Rector te Joure exissteerd en dus deze plaats vacant is en voornoemde de laatste is geweest en het laatste tractement is ontvangen in 1809 enz. jaar 1815 (1)

6709

36 deel 1

blz. 6

16-01-1822

Loenen van I. J. te Harderwijk wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6867

09-02-1825 14-A

Loenen van J. G.  zij request om geemployeerd te worden bij de administratie der belastingen enz. en een bericht van de schout van Bierum dat op de jongeling niets aan te merken is enz. jaar 1825 (2)

6833

38-D deel 1

Blz. 5

06-02-1824

Loenen van J. J. te Harderwijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 8

06-02-1824

Loenen van J. J. te Harderwijk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 8

16-01-1822

Loenen van J. J. te Harderwijk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 19

22-01-1818

Loenen van J. te Ruinerwold Scriba Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 5

14-02-1816

Loenen van J. te Ruinerwold, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van Scriba der classificaal bestuur enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6863

43-A

23-12-1824

Loenen van Jan Gerard, 25 jaar geb. Lemmer wonende te Birum Groningen,  2 maal een  handgeschreven brief van hem met zijn handtekening, hij soliciteerd naar de functie van ambtenaar bij de belastingen enz. enz. jaar 1824 (5)

6066

 

37

16-01-1821

Loenen van Lucas Lubbardus  is beroepen aan  Goingarijp en de Broek, hij was kandidaat bij het Provinciaal Kerkbestuur te Drente jaar 1821 (1)

6390

32-33-33v-38-39

26-11-1814

Loenga Pijter Pijters, Corporaal hij ondertekend samen met nog 12 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar  samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij  delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van ’t huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

8033

1276-14

27-06-1838

Loenhout van Antonie,  Flankeur 7e afdeeling infanterie * 30-09-1814 Halsteren,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6046

313

06-05-1819

Loens Johannes Jacobus----  Gomes Ary J. , Laatschipper  een strandvondst aangebracht te Makkum een opgevist fust Madera wijn bij de Rode ton op de Vliestroomer verklaren Loens Johannes Jacobus, Berghuis Winsemius Petrus en Rijk Nicolaas alle drie ambtenaren bij de in en uitgaande regten en Breebaard Abraham Samuel Commies te voet bij de accijnsen alle te Makkum gestationeerd enz. jaar 1819 (4)

8285

615-2, 36,2

19-06-1840

Loert v.d. IJ. A. te Bergum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Tietjerksteradeel  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en Sterke Dranken en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

6044

149

08-03-1819

Loesing Peter, Een document van de Domeinen waarin voorvermelde als reclamant vermeld wordt  Onderwerp:  Schorren en Aanwassen enz. enz. en verstuurd naar de heere Directeur der registratie en Domeinen te Groningen jaar 1819 (4)

6036

479

07-07-1818

Loesing Pieter Onderwerp: Reclamatien van Schorren en aanwassen door genoemde,  gezonden door  De Raad van de Rekenkamer aan de Rentmeester van Friesland, Groningen en Drente  der Domeinen  Boelens van F. A. Beetsterzwaag ,  jaar  1818 (3)

6013

399

08-07-1816

Loeven Jan geb. ’ s Heerenberg, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,  welke zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4)

5995

37

14-01-1815

Loevettein, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

6645

896

08-11-1815

Loewe A. te Groningen wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

8381

841/13

26-08-1841

Loewenstamm Levy Abraham  geb. te Emden wonende te Leeuwarden verzoekt om Naturalisatie

Jaar 1841 (2)

6645

896

08-11-1815

Loewestein M. M. te Groningen wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Parnassijns der Nederlandsche Israelische Hoofdsynagoge te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6250

947

08-10-1814

Loff J. Jacobs   ----  Bruin de Jitske Anskes weduwe van Bokkes Gerke wonende te Nijehaske een antwoord op haar request betreffende de aanslag over enz. enz. ook is deze aanslag gebaseerd op haar aankoop van de helft van het veer varende op Amsterdam door haar oudste minderjarige zoon enz. enz.  dit document wordt ondertekend door Dalmolen H. Schout van Haske en de navolgende allen leden van de raad van haske en wel: Lieappens?  And. , Knobbs R. K. , Loo F. J. C., Homans C., Kooiker S. G.,  Terwisga van N., Euperman Jan, Loff J. Jacobs  ook haar request in een zelf geschreven brief met haar handtekening waarin zij o.a. vermeld dat de navolgende personen ter staving van enz. enz. en wel  Boon van Johannes Martens, Knobbe Roelof Koops, Smijnga Gerben Aukes, Haga Adam Johannes, Boetje Hendrik, Vries de Anne Haitzes  jaar 1814 (7)

8093

565/6

11-07-1838

Loffens Joannes Geb. Grave, laatst gewoond hebbende te Grave. Flankeur 11-10-1836 Overleden te Fort de Kock,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

8201

785/9

Bladzijde 1

07-05-1839

Lofgren F. H. Kapitein van Manilla naar Hamburg met het schip de Reform staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6833

14-A, 11

12-02-1824

Lofra J. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6671

54 blz. 21

22-01-1818

Lofvers A. te Middelstum Predikant Classis van Middelstum wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 17

22-01-1818

Lofvers A. te Middelstum Secundi Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 18

04-01-1819

Lofvers A. te Middelstum wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6655

399 blz. 7

29-08-1816

Lofvers A. te Noordwolde, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

9134

1041

27-07-1883

Logement het Posthuis---- Heerenveen, Onderwerp: het aanleggen van zinkputten langs de  Rijksstraatweg van het Logement het Posthuis tot aan het huis van den Notaris Boschloo en dat  deze gevaarlijk en hinderlijk daar liggen in de weg en het regenwater enz. enz.  ook aanwezig een getekende kaart van de situatie met alle gebouwen (O.a. het Gemeenthuis) ingetekend aan dat stuk straat jaar 1883 (12)

6680

418 blz. 3

07-10-1818

Logger J. te Leyden, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6089

1186         21-12-1822

Lognaar C. C. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6380

13

nr. v.a.20

29-01-1814

Lohman ….? Reitsma Steven Joh’s te Bozum, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen  van de Compagnie van den heer Lohman ….? Enz. Jaar 1814 (6)

6380

13  

29-01-1814

Lohman ….?---- Rijk van Jurjen Gerbens, Hij wordt vermeld op de Nominative Lijst van de bij de onderscheidene, ter aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerd gedane oproepingen, agtergebleven manschappen  van de Compagnie van den heer Lohman ….? Enz. Jaar 1814 (6)

6100

1215-46 en 47

29-11-1823

Lohman C. F.  te Workum hij staat op een document van Belasting ,  dat naar aanleiding van een verzoek hem ontlasting is gegeven van betaling van  de 4 eerste grondslagen  van het leeg staande huis in wijk D no. 18 en  en van het Schoorsteengeld van de Stalling wijk D no. 15  voorts dat hij als Kastelein zijne dienstbode enz. enz. jaar 1823 (4)

6394

287

12-04-1815

Lohman C. F. Capitein der Stedelijke Schutterij van Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat de Stedelijke Schutterij den 4e dezer in de handen van de President Burgemeester de Eed hebben afgelegd  enz. jaar 1815 (2)

6633

1427

14-11-1814

Lohman C. F. in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat als inwoner van de Stad Workum met bevreemding zig even als ledematen der Hervormde Kerk aangeslagen hebbende voor de bataling van het achterstallige tractement van de Hervormde Predikant enz. jaar 1814 (1)

6277

30-10

09-01-1817

Lohman C. F. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6386

75

15-08-1814

Lohman Christiaan  F. ---- Everts Arend en Kingma Robijn Jans door de schutters in plaats van voornoemde 2 met meerderheid van stemmen  benoemd zijn Fempe (Tempe?) Gauke Sikkes tot 1e Luitenant en  Lohman Christiaan F. Tot eerste 2e Luitenant bij de stedelijke schutterij en dat enz. enz. jaar 1814 (1)

6387

 

82               14-09-1814

Lohman Christiaan Frederik . Leerlooijer te Workum, schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat dat hij ingevolge acte van aanstelling gepasseert te Parijs benoemd is tot Kapitein der nationale Garde 1e Comp. Jagers 2e Cohorte van het Departement Vriesland en in actieven dienst 19 weken aaneen voor Delfzijl is geweest enz. en hij nu tot 1e Luitenant is benoemd en daar geen genoegen enz. enz. jaar 1814 (2)

6632

 

 

1316 lijst 1_L.

22-10-1814

Lohman F. C. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6388

14

29-09-1814

Lohman F.---- Tenijoe? Gauke Sikkes en Lohman F. zij zijn van de functie 1e en 2e Luitenant ontslagen komt ook in voor Coopmans Hibbe en Hoekema Sjoerd Jacob en Kingma Gerben Jans en Losman Christiaan Fredrik die allemaal met hun functie benoemd worden enz. jaar 1814 (1)

6389

33-34

02-11-1814

Lohman H. Hij staat vermeld op een lijst van Officieren van de gelicentieerde Vriesche Garde tweede Bataillon, Onderwerp:  geeft te kennen Asbeck van G. F. Baron gewezen commandant van de provincie Vriesland enz.  dat op het eerste verzoek van den commandant der geallieerde troupes in de Provincie Groningen dadelijk 355 manschappen van het Corps onder de naam van de Vriesche Gardes zijn uitgetrokken om bijstand te bieden bij de uitvallen van het in de Fortresse bij Delfzijl bevinden de vijand enz. onder o.a. zijn commando jaar 1814 (5)

9191

1109

08-09-1920

Lohman J. B. (Johan Bothenius) mr. Per 1-9-1920 ontslag als Burgemeester in Tietjerksteradeel omdat hij naar Assen gaat jaar 1920 (1)

6277

30-3

09-01-1817

Lohman Jan Jacobus moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6399

803

26-09-1815

Lohman L.---- Overveldt van S. J. van beroep Advocaat ondertekend in naam van gemelde officieren een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Tjebbes Tjebbe Klaas Koopman te Hindelopen, Lohman L. Koopman te Workum, Schaaff Nicolaas Koopman te Joure, Scheltema Jacobus  te Franeker, Schaap Bote Koopman te Sneek, Orij Nicolaas te Leeuwarden  als geweezene Officieren bij de voormalige Nationale Gardes dat zij door de gemeenen van Genoemde Gard3es welke in de maand enz.  worden lastig gevallen met onnodige verzoeken enz. jaar 1815 (2)

6683

2 deel 1

Blz. 11

04-01-1819

Lohman R. (Mr.) Ouderling te Groningen tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Groningen als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2

Blz. 17

04-01-1819

Lohman R. (Mr.) te Groningen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 2  blz. 19

16-01-1822

Lohman R. (Mr.) te Groningen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6648

66 blz. 3

14-02-1816

Lohman R. Mr. te Groningen Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6833

38-D deel 1

Blz. 9

06-02-1824

Lohman R. te Groningen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 19

06-02-1824

Lohman R. te Groningen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 13

16-01-1822

Lohmans R. Groningen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6677

316

22-07-1818

Lohof J. de Weduwe, Renteniersche, Huis 86, staat vermeld op een document met de 84 namen van de Hervormde Ingezetenen van Sloten (Fr) genaamd Plan van Repartitie tot vinding van het agterstallige Leeraars Tractement= (Predikant Dobelman J. (Jan) spruitende uit het tekort bij het Kerkfonds van het jaar 1817 alsmede voor het Onderhoud en Reparatien van Kerk en Pastorie te Sloten (Fr.), met vermelding van zijn verschuldigde Kwota (Quota) en het nummer van het huis, Jaar 1818 (12)

6389

4

28-10-1814

Loienga E., ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)

6378

19

06-12-1813

Loijenga Anne Greelts---- Everts A. (Arend) Maire van Joure schrijft en tekend een brief aan Sminia van H. van de Raad van Prefecture waarnemende deze functie enz. meld aan 13 vrijwilligers ,en dat zij ware Vriezen zijn en dat zij genegen zijn hun bloed op te offeren als soldaten om de zolang gewenste onafhankelijkheid enz. enz. jaar 1813 (2)

6081

413

23-04-1822

Loijenga Auke Gerrits en Veldman Klaas B. en Munniks Hendrik Onderwerp Grondbelasting onbebouwde eigendommen  , Herbelasting enz. enz. jaar 1822 (2)

6631

1151

07-09-1814

Loijenga Joh. ‘s is een der 24 Ingezeten van de Stad Franeker die verzoeken dat de Weekmarkt in plaats va op Vrijdag weder zoals voorheern mag gesteld worden op Zaterdag en hebben Burgemeesteren de eer met het in de ooghouding van de belangens der Handeldrijvende en Neringdoende Ingezetenen  deze Stad U deswegen te dienen enz. jaar 1814 (8)

6418

248-A

 6e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Loijenga Lammert Geerts te Joure wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Loijenga Lammert Greels 813 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

8386

949/11

20-09-1841

Loijenga R. F.  te Leeuwarden, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen der Concent billetten vanuit andere binnen dezer gemeente  ingevoerde wijn, sterkedrank enz.  in de Grietenij Ferwerderadeel (als uitvoerder van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3 )  

8093

565/6

11-07-1838

Loijens Jan Geb. Breda, laatst gewoond hebbende te Aalst. Korporaal14-11-1836 Overleden te Soerakarta,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6631

1114

4e blz. van kolommen

15-09-1814

Loijinga Frederik hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8211

988-3, 38

26-09-1839

Loijinga R. F. te Leeuwarden is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Westdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_38

20-07-1841

Loijinga R. F. te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Harinxma thoe Slooten van J. S. (Johan Sippo) Baron van, Grietman van Westdongeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

6864

18-C

07-01-1825

Loir Fredrik Josephus * 22-07-1802 Bergen op Zoom;   hij wordt vermeld als soldaat  op een Nominative Staat van Militairen die met briefjes van ontslag weggezonden zijn  op deze staat wordt zijn personalia in 8 kolommen vermeld zoals aangezigt, voorhoofd, neus, mond haarkleur enz. enz. ook een kolom merkbare teekenen zoals Pokdalig, Tatoo’s enz. enz. ook een kolom met aanmerkingen en het regiment waarin hij diende,   jaar 1825 (5)

6680

418 blz. 1

07-10-1818

Loix F. L. te Stratum, Medicinale Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

8375

708-5_12

20-07-1841

Lojenga B. F. te Leeuwarden staat als uitvoerder vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 25

22-05-1840

Lojenga de R. F. te Leeuwarden uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Menaldumadeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Lojenga Evert, 15 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6058

386

29-05-1820

Lojenga J. , Hij staat vermeld op een document genaamd De Minister vann Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouveneur van Friesland hier nevens te doen toekomen de navolgende Ordonnancie enz.  Jaar 1820 (1)

6046

364

26-05-1819

Lojenga J. hij staat vermeld op een document  (Minister van Binnenlandsche zaken) van een te ontvangen Ordnnancie enz. met het bedrag, de leges en zegelgelden.  Jaar 1819 (1)

8285

615-2, 23,2

19-06-1840

Lojenga J. te Lekkum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

6021

203

05-04-1817

Lojenga J. wordt vermeld op een document De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft de eer aan de Gouverneur van Vriesland te doen toe komen  de navolgende Ordonnancien nummer 385 waarbij ook voornoemde vermeld wordt voor uitbetaling van zijn declaratie met de aantekening waarvoor betaald wordt,  jaar 1817 (4)

8214

1036/23

10-10-1839

Lojenga Jan Ypes 26, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de Gemeente Leeuwarden  vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)

6626

487  blz. 4

07-04-1814

Lojenga Johannes Wiebes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

8359

372-14

16-04-1841

Lojenga ook Loyinga Wiebe Jans Koopman wonende te Oldeboorn staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (17)

8377

763/7

05-08-1841

Lojenga R. F. Betaling wegens zijn leverantie van Steenkolen aan het Huis van Opsluiting te Lwd. jaar 1841 (2)

8211

988-3, 25

Bladzijde 3

26-09-1839

Lojenga R. F. te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8285

615-2,

25, 1, 2, 4

19-06-1840

Lojenga R. F. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8285

615-2, 11- 2

19-06-1840

Lojenga R. F. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ferwerderadeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8386

949/25

20-09-1841

Lojenga R. F. te Leeuwarden, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8356

308-11

30-03-1841

Lojenga R. F. wordt vermeld in een document Algemeene Maandstaat der gedane betalingen door de Commissie van Administratie over de Gevangenissen gedurende de maand Januari wegens verpleging en onderhoud der Gevangenen in het Huis van Reclusie en Tuchtiging en dat van Burgelijke en Militaire Verzekering aldaar  met vermelding van de geleverde goederen en het te ontvangen bedrag daarvoor tevens een kolom aanmerkingen enz.  jaar 1841 (6)

6070

414

22-05-1821

Lojenga T. wordt vermeld op de staat in een document De Minister van Binnenlandsche zaken heeft de eer aan den Heere Gouverneur van Vriesland hiernevens toetezenden de ordonnantiën met het verzoek deze  aan de belanghebbenden zoals voornoemd te doen toekomen en verzoekt tevens dat het verschuldigde zegelgeld enz.  jaar 1821 (1)

8375

708-5_11a

20-07-1841

Lojenga te Leeuwarden  staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 9

Bladzijde 1

26-09-1839

Lojenga te Leeuwarden en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Dockum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_8

20-07-1841

Lojenga te Leeuwarden staat als afleveraar van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Bergsma J. J. (Jacobus Johannes) Grietman van Dantumadeel en ter ordonnantie van dezelven Jongsma G. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_25b

20-07-1841

Lojenga te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 7()

8375

708-5_4

20-07-1841

Lojenga te Leeuwarden staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Lojenga te Leeuwarden staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8359

372/14

16-04-1841

Lojenga Wiebe J Koopman te Leeuwarden. Onderwerp: Reclame (bezwaar) tegen het recht van Patent,  Dossier met een brief met zijn handtekening, jaar 1841 (19)

8199

729/5, 290

Bladz. 35-v

17-07-1839

Lojenga Wijbe Jans te Oldeboorn is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca.1100 personen die Patentplichtig waren (76)

8359

372-14

16-04-1841

Lojenga Wijbe Jans van beroep Koopman te Oldeboorn staat vermeld in een dossier Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provinvicie Vriesland het betreft reclame (Bezwaar) tegen het regt van Patent compleet dossier met een brief door hem ondertekend enz. jaar 1841 (19)

8280

526-1, 37

22-05-1840

Lojinga W. te Utingeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6418

255-A

00-05-1817

Lok Adrianus 189 is zijn volgnummer en Bodegraven zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

9187

1644

06-11-1918

Lok Albartus , komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8257

69/20, 3

nummer 77

20-01-1840

Lok Hendrik Pieters te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6668

380 blz. 5

04-10- 1817

Lok J. P. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant J. H. Dijkhuizen te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

5675

88

16-11-1916

Lok J.---- Wal v.d. Gebr. W &  J , Beurtschippers Bakkeveen-Drachten-Leeuwarden v.v., zij zijn genoodzaakt een schip met motor in de vaart te brengen verzoeken in een geschreven brief en getekend door Wal v.d. J. J. en Wal v.d. W. J. daarvoor dan ook een vergunning met hunne vaartuig deze beurtvaart te mogen varen enz. enz. tevens een brief met gedrukt briefhoofd van  de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Hoop op Zegen” en idem van de Stoomzuivelfabriek Friesche palen en ook de Coop Landb. Vereeniging te Bakkeveen tevens een handgeschreven en ondertekende brief van de Landbouwer Terpstra Johannes J. die een steunbetuiging schrijven voor dit beurtveer enz. jaar 1916 (7)

6273

803-6

17-09-1816

Lok Jacob Pieters Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

6834

41-A-3

23-02-1824

Lok Jacob te Oudehaske te Oudehaske betreft een proces verbaal en  een transactie met de belastingen jaar 1824 (5)

8007

712, 205

15-07-1837

Lok Jan Kampen van beroep  Schipper, jaar 1837

6830

31-A 3

20-01-1824

Lok, Jacob te Oudehaske, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen  Jaar 1824 (2)

6709

36 deel 2  blz. 24

16-01-1822

Loke J. J. (Mr.) te Brussel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 5

22-01-1818

Loke J. J. Mr. te Brussel Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 5

04-01-1819

Loke J. J. te Brussel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6671

54 deel 2

blz. 20

22-01-1818

Loke Mr. J. J. te Brussel lid van het van het Classikale Bestuur van de provincie Limburg enz. en Ouderling  wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

8350

170-5

18-02-1841

Loke(s?)---- Rusting Jan van beroep Broodbakker en woonachtig binnen de Stad Hoorn  wordt vermeld in een document van de Hoge Raad der Nederlanden  als antwoord op zijn beroep in Cassatie van 30 october 1840  het betreft een geldboete van 400 guldens  alsmede de kosten op de bekeuring van accijns op het Gemaal enz. verder worden genoemd de Raadsheer Loke(s?) de Advocaat Generaal Maanen van enz. jaar 1841 (8)

6087

948-1

11-10-1827

Lokedik Egbert staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6671

54 deel 2

blz. 9

22-01-1818

Lokhorst van J. te Geervliet Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 14

22-01-1818

Lokhorst van J. te Geervliet Predikant Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 7

22-01-1818

Lokhorst van J. te Geervliet Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 10

04-01-1819

Lokhorst van J. te Geervliet wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Lokhorst van J. te Geervliet, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6833

38-D deel 2

Blz. 10

06-02-1824

Lokhorst van J. te Geervliet, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 10

16-01-1822

Lokhorst van J. te Geervliet, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

9180

1054

05-06-1915

Lokhorsterland (Vlaanderen van Lokhorsterland Krijn Perk) gehuwd met Elise Johanna Hendrika Spijkman,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Mei met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9180

818

05-05-1915

Lokhorsterland van Krijn Perk Vlaanderen,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand April met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6839

29-C

09-04-1824

Lokkes Johannes Cornelis,---- Beenen  Geert Jans  en Beenen Feike Jans wonende te Hallum en Knijpe, arbeider en fuselier, hij wordt beschuldigd van een diefstal  bij Lokkes Johannes Cornelis((7) jaar 1824

8093

565/6

11-07-1838

Loktijn Eduard Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Sergeant 5-12-1836 Overleden te Koempoelang,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

8211

988-3, 15

Bladzijde 1

26-09-1839

Lolcama ….? te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Harlingen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Lolcama B.  te Franeker als uitvoerder wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/25

20-09-1841

Lolcama B. , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Menaldumadeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/13

20-09-1841

Lolcama B. , te Franeker  Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als leverancier  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/6-5

Lolcama B. te Franeker ,  voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

8386

949/12

20-09-1841

Lolcama B. te Franeker , Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franeker zijn ingevoerd.  (als ontvanger van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 13

22-05-1840

Lolcama B. te Franeker als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 13

Bladzijde 1

26-09-1839

Lolcama B. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 13

Bladzijde 2

26-09-1839

Lolcama B. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 5

Bladzijde 2

26-09-1839

Lolcama B. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_12

20-07-1841

Lolcama B. te Franeker staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Stinstra A. (Andries) namens Burgemeester en Wethouders ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende wijn en gedistilleerd uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_13 + a

20-07-1841

Lolcama B. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Beijma thoe Kingma van J. M. (Julius Matthijs) Grietman van Franekeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_18a

20-07-1841

Lolcama B. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Eysinga van I. F. (Idsert Frans) Grietman van Hennaarderadeel en ter ordonnantie van dezelven Binkes R. Secretaris ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_5a

20-07-1841

Lolcama B. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Franekera-

           deel

Lolcama B. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Franekeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 13-1

19-06-1840

Lolcama B. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 18

19-06-1840

Lolcama B. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Hennaarderadeel de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 25,3

19-06-1840

Lolcama B. te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Menaldumadeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8280

526-1, 29

22-05-1840

Lolcama B. te Franeker uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8280

526-1, 40

22-05-1840

Lolcama B. te Franeker uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8285

615-2, 5-2

19-06-1840

Lolcama B. te Franeker Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barradeel in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 12,2

19-06-1840

Lolcama B. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8386

949/40

20-09-1841

Lolcama B. te Franeker wordt vermeld op; Staat houdende opgave van gedurende de maand Augustus 1841 bij de ontvangers der plaatselijke belastingen in de Grietenij Wonseradeel  in gekomen biljetten betreffende ingevoerde Wijn en Sterke drank als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/18

20-09-1841

Lolcama B. te Franeker, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Grietenij Hennaarderadeel (als leverancier van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 12

Bladzijde 1

26-09-1839

Lolcama B. te Franeker, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 25

Bladzijde 4

26-09-1839

Lolcama B. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Menaldumadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_29

20-07-1841

Lolcama L. (Dominee) te Deersum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van F. J. J. (Frans Julius Johan) Baron van Grietman van Rauwerderhem ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de duplicaatbillettenvan ingevoerd gedistelleerd en Wijn  met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 29

22-05-1840

Lolcama L. als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Rauwerderhem zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 29

Bladzijde 1

26-09-1839

Lolcama L. te Deersum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Rauwerderhem ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6386

90

13-08-1814

Lolcama P. ---- Scheltema Evert Nicolaas hij is benoemd door de mannen van de schutterij tot 2e Luitenant en de Capitein heeft benoemd Ens S. tot Sergeant Majoor, Hanenburg T. en Hannema L. tot Sergeanten en Kienneé Frans tot Fourier en tot Corporaals Jouwersma A., Bos Joh’s., Jellema D. en Lolcama P. verder is het plaatselijk bestuur de Capitein Bogtstra J., Stinstra A. 1e Luitenant, Scheltema P. 2e Luitenant, Ens J. Sergeant, Broersma A. Sergeant, Harcama J. Corporaal, Haas de G. Schutter, Wijbenga S. Auditeur, Strik W. secretaris enz. jaar 1814 (3)

8285

615-2, 15

19-06-1840

Lolcama te Franeker Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken  en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Harlingen de maand Mei 1840 met  5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6863

23-A

23-12-1824

Lolcama W------ Adema de Gezusters, een procesverbaal van ontzegeling van de Branderijen van hen. En de weduwe Roukes G., en Lolcama W. en de wed. Ebeling, te Leeuwarden ook Meinardy Johs. te Kollum jaar 1824 (4)

6853

28-A

02-09-1824

Lolcama W. de weduwe Brander te Franeker een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6868

21-02-1825

18-A-8

Lolcama W. de weduwe, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Franeker enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)

6868

21-02-1825

18-A-8

Lolcama W. de weduwe, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen van Franeker enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)

8285

615-2, 12,2

19-06-1840

Lolcama W. te Franeker wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Franeker in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

6678

337

Lolcama Wijbe   Lijst met de Negen der aanzienlijksten Kooplieden binnen Franeker  jaar 1818 (1)

8375

708-5_40b

20-07-1841

Lolcema B. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Baarderadeel

Lolcema B. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Lolcema B. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Hennaar-

      deradeel

Lolcema B. te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Hennaarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 5

Bladzijde 3

26-09-1839

Lolckama B. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6397

694

29-07-1815

Lolinet Kapitein van het Bat. van Smier No. 7 is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6847

3-A

06-07-1824

Lolkama (Lolcama) L. (Lodewijk) Predikant te Tjerkgaast  beroeping naar Oosterbierum jaar 1824 (3)

6833

38-D deel 2

Blz. 23

06-02-1824

Lolke J. J. te Brussel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

8211

988-3, 18

Bladzijde 1

26-09-1839

Lolkema B. te Franeker en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Hennaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_4

20-07-1841

Lolkema B. te Franeker staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8285

615-2, 40-3

19-06-1840

Lolkema B. te Leeuwarden Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8386

949/15

20-09-1841

Lolkema de erven te Harlingen , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  bij het Plaatselijke Bestuur van Harlingen zijn ontvangen   (als koper  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6082

453

03-05-1822

Lolkema H. L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6640 

539

14-06-1815

Lolkema J. J. staat samen met 36 andere inwoners op een document; Plan van Belasting geformeerd door den Kerkvoogden en de Kerkenraad der Hervormde gemeente te Molqwirum (Molkwerum) tot vinding van de kosten om de pastorie te vertimmeren enz. jaar 1815 (4)

8308

1070-8

64-106

28-10-1840

Lolkema J. R. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz.  11>>

27-08-1839

Lolkema J. R. te Tirns staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

5673

 

5

16-02-1899

Lolkema J. te Makkum , een verleende vergunning (Blauw) voor het schip de “Burgemeester Britzel“ tot het Varen en  Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1899 (2)

5664

27, 12

16-04-1914

Lolkema J. te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

3, 15

20-04-1916

Lolkema J. te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

37, 14

01-04-1910

Lolkema J. te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

A.19

Bijlage 37

25-04-1912

Lolkema J. te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

5

10-05-1900

Lolkema Jan te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

6060

480

06-07-1820

Lolkema K. L. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6070

424-18         25-05-1821

Lolkema Klaas L.  hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

5664

11

17-04-1913

Lolkema L. Harlingen Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918

5664

3, 4

20-04-1916

Lolkema L. Harlingen Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918

5664

Bijlage 15

25-04-1912

Lolkema L. Harlingen Schip de Concordia,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 1900-1918

6836

16-C

09-03-1824

Lolkema Lolke Jans als loteling van 1819 het betreft zijn verlofpas (= aanwezig) waarop ook zijn signalemet staat enz. jaar 1824 (6)

5664

162, 40

27-02-1917

Lolkema M. te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

274-a, 40

28-02-1918

Lolkema M. te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

29, 17

16-04-1903

Lolkema M. te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

32

17-04-1913

Lolkema M. te Makkum met het Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

A.14

Bijlage 37

27-04-1911

Lolkema Martinus Makkum Schip de Burgemeester Britzel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

40-A

19-09-1903

Lolkema Martinus Makkum Stoomboot 9een Dienstregeling) komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

8308

1070-8

64-106

28-10-1840

Lolkema S. L. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 10>>

27-08-1839

Lolkema S. L. de weduwe te Oudega staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6711

248 blz. 2

07-09-1822

Lolkema Sibbeltje te Oudega hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6047

379

03-06-1819

Lolkema Sjouke  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-18         25-05-1821

Lolkema Sjouke L.  hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6082

453

03-05-1822

Lolkema Sjouke L. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Lolkema Sjouke te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6060

480

06-07-1820

Lolkema Sjouke, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Harlingen

Lolkema te Franeker staat vermeld als uitvoerder naar de  Stad Harlingen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Lolkema Thonis, 174 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6661

137 blz. 5

19-03-1817

Lolkes Berber te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6282

737-16

07-07-1817

Lolkes Jacob de weduwe, Koemelker te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haarrelatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6415

54

08-03-1817

Lolkes Jan---- Herckenrath ….? Commanderende officier van het Bataillon Inft. Nationale Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de gedeserteerde  Flankeur Schaap Hendrik Jans  met de nodige middelen opgespoort moet worden ook aanwezig een document met  10 kolommen bereffende zijn signalement waarin o.a.  zijn  ouders Lolkes Jan en zijn moeder Woudsma Geertje Hendriks geboren 4 april 1793 te IJsbrechtum en dat hij plaatsvervanger is van Hettema Tilman Pieters , kleur ogen  enz.  jaar 21817 (2)

6859

9/A

17-11-1824

Lolkes Jan te Hollum Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1)

6872

01-04-1825

16-A

Lolkes Johannes op Ameland, een opgemaakt procesverbaal ter zake verkoop van een Wrak zonder dat sulks is geschied  enz. jaar 1825 (4)

6257

410-15

28-04-1815

Lolkes Jouke Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6255

265-10

13-03-1815

Lolkes Lieuwe , Hij moet mede betalen voor het onderhoud der bruggen en staat in een brief aan de Gouveneur van Vriesland  dat het dorp Molquerum (Molkwerum) van ouds verdeeld was in seven pollen, welke men zoveel eilanden kon noemen, alsoo elk deze pollen  omgeeven was door een vaarwater, vandaar dat er dan ook menigvuldige Bruggen vereischt wurden voor den gemeenschap tot en met elkander maar toen en ook in latere tijden moest iedere polle hare eigen brug enz. enz. dat dan ook in 1812 is besloten om enz. enz, Plan van Quotisatie tot onderhoud der Bruggen Jaar 1815  (7)  dossier (10)

6258

627-11

21-06-1815

Lolkes Lieuwe wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Molkweren (Molkwerum)  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6242

79

04-02-1814

Lolkes Lieuwe, Hij wordt vermeld in een document met de inwoners van Molkwerum , betreffen de vrijwillige betaling aan de Armenvoogden  in den dorpe Molkwerum nadat den Franschen Regering was verdwenen, en de allerarmsten enz. enz. met vermelding van gegeven bedrag enz. jaar 1814 (4)

6258

627-6

21-06-1815

Lolkes Lolke wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Koudum in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6388

134 tot en met 146

05-10-1814

Lolkes Lourens---- Sybes S. S. (Sybe Symons) Schout van Woudsend deelt de Gouverneur van Vriesland mede dat door 30 manschappen van de 4e Compagnie Landstorm de voorgedragen officieren Velderen Rengers ….?, Luitenant Colonel  en Engelman Ruel J. A., ….? Luitenant Quartiermeester, Walraad van Weldren Rengers Bernhard , Tromp Walle Solkes Kapitein der Compagnie , Oppedijk Pier Johannes 1e Luitenant afkeuren en tegen hun is,   en dat zij de voorkeur (zeer vele verlangden) geven aan Bakker Jan Minnes  als Luitenant Colonel  maar dat de burgemeester enz. en vervoegden er bij mij Schout van Woudsend de volgende personen van de Landstorm Schotanus Gerrit Nolles, Bok de Haring Jacobus, Reidsma Ate Alles, Vries de Sijbold Ottes en Vries de Tjeerd Ottes welke mij ten kennen gaven , dat zij lieden en vele anderen  gansch geen genoegen in deze mijne voorstelling  om de afkeuring der officieren  ten mijne kantore en heb ik 2 personen moeten voorstellen en wel ; Schuit van der Hidde Obbes Kapitein en Aukes A. Aukes 1e Luitenant waarmede zij alle tevreden zouden zijn enz verder diverse correspondentie hier over en een naamlijst van de Landstorm die tot de 4e Compagnie behoren van het 2e Bataillon tot kiezing van de Kapitein, 1e en 2e Luitenant en wel de stemhebbende Lolkes Lourens, Vries de Sible A., Storm Sijze L., Jonkman Hendrik T., Oppedijk Pier J., Tromp Jan Solkes, Auke A. Aukes, Reidinga Ate Pieters, Tromp Age Hijlkes, Overzee Jan Aukes verder worden genoemd Visser Wieger W. en Persoer? Luitsen A?des enz. jaar 1814 (28)

6280

399

11-04-1817 

Lolkes P.---- Bottes Gooy en Lolkes P.  terugzending brequest omdat het niet aan de Algemeene Rekenkamer enz. jaar 1817 (1)

6298

 

141

12-03-1821

Lolkes Pieter  huurt een stuk Land gelegen in de Heerstwiere in de Mieden onder Hollum  enz. enz. Hij komt voor in een document van Bestuur der Registratie en Domeinen  Verkoping van Domeingoederen alle gelegen op het Eiland Ameland enz. enz. jaar 1821 (7) (hele document 13 )

6281

474

10-04-1817 

Lolkes Pieter en Bokkes Gooy de weduwe het betreft de door hen ingediende declaratie enz. jaar 1817 (1)

6262

946-3

30-09-1815

Lolkes Pieter moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Groenterp) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6262

946-3

30-09-1815

Lolkes Rinder moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6833

27-A blz.12

06-02-1824

Lolkes Sytske te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

5986

262 lijst 3.

08-04-1814

Lolkes Teunis hij wordt vermeld in het document Staat van de bij de commissaris in het Arrondissement Sneek ingediende reclamatien wegens te hoge onevenredige dubbele of verkeerd aangeslagen voor de belastingen 1814 voor Gebouwde eigendommen enz. over jaar 1814 (5)

6394

257 deel 2

31-03-1815

Lolkes Tjeerd hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6261

878-3

11-08-1815

Lolkes Tjeerd, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6634

1525

08-12-1814

Lolkes Tjeerd, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

6840

36-A

blz. 17

22-04-1824

Lolkes Yke  Een arme vrouw wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Lolkma J. R. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8280

526-1, 15

22-05-1840

Lollema de erven als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6258

630-26, 27

17-04-1815

Lolles Lolle  Glazenmaker--- Jansen Hendik, Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum betaald aan Lolles Lolle  grondpacht  komende uit de Grote Kerke voor de Boterwaag enz. Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1645 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

6423

541B

16-10-1817

Lolles Murk Kapitein op het Schip de Onderneming 3 is het volgnummer waaronder hij vermeld staat in een door Rodenhuis Y. President Burgemeester van de Stad Harlingen en ter ordonnantie van dezelve Blok K. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie met als bijlage een Nominative Staat van Zeevarende personen aan welke van den dienst der nationale Militie voor één jaar vrijstelling is verleend  enz. jaar 1817 (4)

8375

719-5

22-07-1841

Lollinga H. te Burum 3 is zijn volgnummer hij staat vermeld in een Extract uit het Register der Resolutien van de Minister van Financiën aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Gratificatiën aan schatters van het Slagtvee die met bijzondere ijver zijn werkzaam geweest tot wering van Sluikerij op het Geslagt over 1840 enz. jaar 1841 (9)

6830

3-C

14-01-1824

Lollinga Hendrik Simons staat vermeld in een door de Gouverneur van Groningen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hem geen middel overschoot om tot het voltrekken van zijn huwelijk te worden toegelaten en dat hij aan zijn enz. jaar 1824 (5)

6633

1376

24-10-1814

Lollinga….? van beroep Onderwijzer---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland ,  verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel  Scheltes,  Obes Postma  en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. (Samuel Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus) ook een verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31)

6633

1376

24-10-1814

Lolsma Tjeerd Jans---- Visser H. W. C. A.  Schoolopziener van het 3e Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het request van Antonides Freerk Provisioneel Onderwijzer te Arum, dat deze Antonides Wolkammer te Bolsward zag door het verwaarlozen zijner zaken, het bijwonen van Nagtgezelschappen en de ergelijke en verspilzieke levenswijze zijner vrouw enz. in den jare 1803 deed de onderwijzer Lollinga van Arum wegens dronkenschap daartoe gedrongen afstand van de school en eenige vrienden van Antonides kregen het voor elkaar dat deze functie aan hem werd opgedragen enz. ook wordt genoemd Bruining Schoolopziener te Lemsterland ,  verder een uitgebreid verslag van 19 pagina’s van Antonides zijn slecht en liederlijk gedrag enz. verder  ondertekende verklaringen van Evinga Scholte Hommes, Bergsma Hessel  Scheltes,  Obes Postma  en Pijtter Jans Buwalda te Arum de Predikant Verwey S.W. (Samuel Wibrandszn.) en de Predikant Nicolai R. (Rudolphus)ook een verklaring ondertekend door  de bewoners van Arum Zeilstra Douwe Jans, Holkeboer Oepke Claases, Agema Eesge Sijmens, Bangma Jacob Jans, Huisenga Dooise Dooises, Bakker Siemon Pieters, Pallema Sijmon IJ., Ram Gerrijt J., Hiemstra Wiggele Jacobs, Jagersma Bin Willems, Vries de Wijts H., Meeter A., Lolsma Tjeerd Jans, Ferwerda Foppe T., Anema Jan A. verder  ondertekende verklaringen van Kooijstra Bauke E., Postma S. Obes , Buwalda Pijtter Jans, jaar 1814 (31)

6418

248-C 1e bat

11e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Lom Anthonie *  Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

8300

926/6

17-09-1840

Loman Berend Loman, Flankeur * 01-03-1814 Olst,  veroordeeld tot den dood met den strop is die straf bij Zijner majesteit enz. enz. , jaar 1840 (9)

8380

833-2

24-08-1841

Workum

Loman H. te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 41-1

19-06-1840

Loman H. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8386

949/41

20-09-1841

Loman H. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6401

 

860-1-3+4

31-10-1815

Lomans Frederik hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

8375

708-5_41

20-07-1841

Lomans H. te Workum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.) Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)

6080

277

19-03-1822

Lomars P. N. (Petrus Nathanael) Predikant te Engelum is beroepen te Oudelemmer c.a.  enz. jaar 1822 (1)

8285

615-2, 40-3

19-06-1840

Lomars P. te Pingjum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Wonseradeel in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8380

833-2

24-08-1841

Harlingen

Lomars te Harlingen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Stad Harlingen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8308

1087-11, 16

03-11-1840

Lombarde Ludovucus---- Hazendam Antonia Wilhelmina  weduwe van Lombarde Ludovucus geeft met diepste eerbied te kennen dat zij woonachtig te Franeker in zulk Hachelijke en ongelukkige omstandigheden zich bevind dat zij alleen door hulp en bescherming enz. dat zij al jaren door een blindheid van alle levensgenot beroofd is geweest zij heeft bijna een jaar te Heeze in Noord Braband verbleven om van het kunstvermogen van Kremer ….? Ds. en dit f. 300 gekost heeft enz. jaar 1840 (6)

8374

683/12

13-07-1841

Lombardijstraat----- Duijssen van Jan geboren te Leeuwarden, Schoenmaker te Den Haag in de Lombardijstraat een handgeschreven brief met zijn handtekening  verzoekt hij om een passende post b.v. als bewaarder in de gevangenis enz. Jaar 1841 (1)

6418

255-B

01-06-1817

Lombermond de Johannes 451 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Crimineellen

26-03-1824

Lomerveld Johannes, 6 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6385

132

06-07-1814

Lon van D. J. 1e Luitenant vermeld op een document staat van voorgedragen Officieren 1e Compagnie voor de onderscheidene bataillons van den Landstorm in het Arr. Leeuwarden dat de schout van genoemde gemeente Terschelling en Vlieland verzoekt voor 2 compagnies op Terschelling enz. enz. Jaar 1814 (8) dossier (25)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Lon van der Arnoldus, 188 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Lon van der Jacobus, 189 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Lon van Dirk, 33 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9725

Deel 2

Blz. 189

00-00-1898

Lon van Foeke, Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

6406

175-1+4-5

09-04-1816

Lon? van Coenraad W. staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie  zoals o.a. Geboorteplaats en laatste Woonplaats ondertekend door de Luitenant Kolonel van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 1 D’Coly Guuleres? aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Nominative Staat der Manschappen welke overeenkomstig enz. op den 6e april  1816 door Honorabele Paspoorten uit den dienst der nationale Militie zijn ontslagen enz. jaar 1816  (3)  Dossier (11)

8211

988-3, 16

Bladzijde 1

26-09-1839

Lon?----Son v. A. te Joure,  , wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Haskerland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8280

526-1, 23

22-05-1840

Loncq G. J.  te Harlingen uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Leeuwarderadeel zijn ingevoerd met 7 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6853

28-A

02-09-1824

Loncq G. J. (jr) Brouwer te Harlingen  een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

8309

1103-9

07-11-1840

Loncq G. J.---- Beer de Jacob L. een document betreffende de gedelegueerden van de 2e klasse der Koninklijke Nederlandsche Loterijen bij voordragt ingediend door Loncq G. J.  Ontvanger der Koninklijke Nederlandsche Loterijen te Harlingen enz. jaar 1840 (5)

8356

307-36

29-03-1841

Loncq G. J. Jr. wordt vermeld in een document Staat van het getal der loten welke voor iedere der drie loterijen in het jaar 1840 getrokken enz. jaar 1841 (5)

8375

708-5_5b

20-07-1841

Loncq G. J. te Harlingen staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Donia M. Assessor van Barradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Barradeel

Loncq G. J. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Barradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Franeker

Loncq G. J. te Harlingen staat vermeld als uitvoerder naar de Stad Franeker  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8379

815-20 blz 15

19-08-1841

Loncq G. J. te Harlingen, onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (3)

8356

328/27-4               03-04-1841

Loncq G. J. wonende in wijk E. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

8386

949/6-5

Loncq G. te Harlingen , voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd: Uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke Dranken zowel de Uitvoerder van de drank  met zijn woonplaats als de Ontvanger van de drank met  zijn woonplaats, tevens wordt er vermeld datum  van uitgifte en de hoeveelheid en soort van de dranken die geleverd zijn aan de klant (Ontvanger) jaar 1841 (8)

8280

526-1, 13

22-05-1840

Loncq G. te Harlingen als uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Franekeradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8308

1070-12

28-10-1840

Loncq J. G.  te Harlingen  houdende een verzoek om meerder inslag  van Schaalkolen onder genot van gedeeltelijke vrijdom van Accijns voor zijn Mouterij te Harlingen en wel 4200 pond enz. jaar 1840 (4)

8211

988-3, 12

Bladzijde 2

26-09-1839

Loncq J. te Harlingen en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franeker  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6263

1117

23-11-1815

Londema Andries G. te Sneek , zijn rekening wordt betaald en hij wordt vermeld op een Staat van Patentien  tot betalingen enz.  met de verme3lding van de geleverde waar/diensten enz. jaar 1815 (4)

9725

Deel 2

Blz. 180 

00-00-1898

Londema Dirk ,  1e Regiment Infanterie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2))

9725

Deel 2

Blz. 189

00-00-1898

Londema Dirk , 1e Regiment Infanterie,  vertrekt naar New York, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 206

00-00-1899

Londema Dirk , 1e Regiment Infanterie, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 176

00-00-1897

Londema Dirk 1e Reg. Infanterie  hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 175

00-00-1897

Londema Dirk 1e Reg. Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 203

00-00-1899

Londema Dirk 1e Regiment Vestingsartillerie, ,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 167

00-00-1896

Londema Dirk naar Nerva,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1896 (2)

9725

Deel 2

Blz. 174

00-00-1897

Londema Dirk op het Stoomschip de Spaarnedam, 1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 170

00-00-1897

Londema Dirk,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 171

00-00-1897

Londema Dirk,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 172

00-00-1897

Londema Dirk,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 173

00-00-1897

Londema Dirk,  1e Regiment Infanterie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 185

00-00-1898

Londema Dirk,  1e Regiment Infanterie, gaat naar de Oostzee, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 182  

00-00-1898

Londema Dirk,  1e Regiment Infanterie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9725

Deel 2

Blz. 192

00-00-1899

Londema Dirk, 1e Regiment Infanterie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 209

00-00-1900

Londema Dirk, 1e Regiment Infanterie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1900 (2)

9725

Deel 2

Blz. 207

00-00-1899

Londema Dirk, 1e Regiment Infanterie, Zeemilitie,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2)

9725

Deel 2

Blz. 178

00-00-1897

Londema Dirk4e Reg. Vestingsartillerie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1897 (2)

9725

Deel 2

Blz. 76

00-00-1889

Londema Hendrik naar de Middelandsche Zee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1889 (2)

9725

Deel 2

Blz. 67

00-00-1887

Londema Hendrik naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887 (2)

9725

Deel 2

Blz. 67

00-00-1887

Londema Hendrik naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1887 (2)

9725

Deel 2

Blz. 69

00-00-1888

Londema Hendrik naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)

9725

Deel 2

Blz. 74

00-00-1888 

Londema Hendrik naar de Oostzee,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet