Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

3591

53

12-07-1858

Maaden v. der J. J.  Expediteur te Amsterdam heeft aanvraag gedaan voor voor de in werking stellen eene geregelde dienst ussen Leeuwarden en Lemmer via Wartena, Grouw, Irnsum, Oude Schouw, Jeltesloot, Heeg, Woudsend en Sloten en aansluiting met de stoomboot naar Amsterdam,  jaar 1858 (11)

3597

Map 1551-a

00-00-1842

Maaden van der J. J. Amsterdam----Vriesche Meer en Kanaal Stoomboot Maatschappij te Joure met diverse diensten zoals Harlingen – Leeuwarden naar Sneek, Leeuwarden – Groningen naar Delfzijl, Delfzijl – Embden  naar Leer.(44)  .

6709

36 deel 2 

blz. 12

16-01-1822

Maagh Costerus L. te Grosthuizen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 12

06-02-1824

Maagh Costerus te Grosthuizen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

8356

303-11

29-03-1841

Maaijbaum Johann Rudolf ---- Maijbaum Johann Heinrich van beroep Turfmaker te echten geb. 1 mei 1811  Soltlage Distrikt Uffelen Koninkrijk Hannover  zoon van Maaijbaum Johann Rudolf en Sicher Maria Gertrud wonende te Soltlage Distrikt Uffelen Koninkrijk Hannover hij komt voor in een document Opgave van Personen welke niet in de termen vallen om bij de Militie te kunnen worden ingelijfd enz. jaar 1841 (6)

6252

1186-6

29-11-1814

Maaikmoei P. H. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6028

786

05-11-1817

Maakal M. S. Betreft zijn tractament als schoolonderwijzer te Rottevalle enz. enz. jaar 1817 (2)

6027

726

15-10-1817

Maakal M. S.---- Nicolai D. A. Schoolonderwijzer te Oudega Smallingerland  en Maakal M. S. Schoolonderwijzer te Rottevalle, een staat van “ salaris”  voor beide, jaar 1817 (3)

6028

785 + 786

04-11-1817

Maakal M. S.---- Nicolay D. A.  Schoolonderwijzer te Oudega over de eerste 2 kwratalen van 1815 ad. 20,00 van  Maakal M. S. schoolonderwijzer te Rotterdam ad 42,00 over de 4 kwartalen van 1816 niet zijn afgehaald door de belanghebbenden met als oorzaak dat Nicolay D. A.  in april 1815 is overleden en hebben zijn 2 kinderen verzuimd enz. en Maakal M. S.   is aangesteld 29 september 1814 in januari 1816 heeft hij afstand gedaan van de school en enz. jaar 1817 (2)

5999

424

06-05-1815

Maakal Marten Siebes, Hij staat op een lijst van onderwijzers met District, plaats, datum wanneer in dienst gekomen en het tractement , jaar 1815 (2)

6633

1405

12-11-1814

Maakal Marten Sijbes---- Wielandt Schoolopziener van het tweede Schooldistrict van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vrieslanddat  Maakal Marten Sijbes benoemd en aangesteld is geworden tot Schoolonderwijzer te Rottevalle en zijn post heeft aanvaard op den 1e November enz. jaar 1814 (1)

5997

261

20-03-1815

Maakal Marten Sybes te Rottevalle, Hij is Onderwijzer aldaar en staat op de Tractement lijst met het door hem verdiende salaris en wanneer in dienst gekomen  jaar 1815 (3)

8386

949/33

20-09-1841

Maakal S. te Drachten, Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Smallingerland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8384

923/4

17-09-1841

Maakal Siebe Martens Winkelier te Drachten, onderwerp eenkoop van een huis dat vervallen bleek enz. jaar 1841 (1)

8381

841/10-E

26-08-1841

Maakal Siebe Martens, Een staat van Miliciens dienende  in het Corps Rijdende Artillerie,  waarin vermeld de namen van soldaten die , overleden, ontslagen, gedeserteerd of op enige andere wijze uit de dienst zijn gegaan jaar 1841 (3)

6623

109

08-01-1814

Maakal W. M.---- Scholtze Jan Abes en Bruinsma Sybrand Gerrits beide oud Kapteins van Koopvaardijschepen en wonende te Warns geven  met eerbied te kennen als gelastigde van eenige menigte ingezetenen van Warns en Scharl met 515 inwoners dat volgens decreet van de Keizer der Franschen dat de stad Stavoren met 852 inwoners en het dorp Scharl zijn verklaard tot één gemeente maar dat enz. bijgaand de machtiging voor de gelastigden met de handtekeningen van 47 inwoners van Warns en Scharl waarvan hij medeondertekenaar is enz. jaar 1814 (5)

6626

527

18-04-1814

Maakal Wouter Martens  ---- Lootsma J. A. President Burgemeester van Stavoren schrijft en ondertekend een brief aan de Heer Commissaris Generaal van Vriesland dat Trip Hendrik als Ontvanger der Gemeente Stavoren hem ter kenis gebracht dat denzelve op de 13e dezer door den Provisionele Deurwaarder Miedema Hendrik sprekende met Trip Hendrik zijn Huisvrouw Lootsma Wypkjen Aukes enz. tegen de eischer  zijnde Bruinsma Sijbrand G.  te Warns enz. en ook gezien het groot halstarrige belastingschuldigden  te Warns enz. verder aanwezig een Extract uit de minuten van de Regtbank  te Sneek  waarin genoemd Herbelt J. F. M. President der Regtbank, Verney J. Griffier , Zandstra Jacob---       r Regtbank J. F. M.  te Sneek tingschuldigden  ten ondertekend een brief   Procureur van Bruinsma Sijbrand G. gewezen Grootschipper, Rentmeester Rein Hiddes (Rentenierste) , Boer de Hidde Sierds, Boer de Haring Pieters, Zijp van der Wytze Atzes, Jong de Sierd Hanzes, Maakal Wouter Martens, Boersma Tjerk Jans, Bayma Otte Jacobs, alle inwoners van den Dorpe Warns die ons te kennen gaf dat enz.  jaar 1814 (7)

6049

537

02-08-1819

Maakal Wouter Martens---- Nijman ….? , Commies te Koudum daar hij zich heeft uitgelaten dat de controleur Bonga  zou worden geklaagd door de Gouverneur , verder ten huize van Sipke Jotjes weduwe van Hendriks Christiaan, Kasteleinsche te Warns  gecompareerd Bruinsma Sybrand Gerrits ontvanger generaal enz.  en Boer de Haring Pieters  van beroep Boer en Maakal Wouter Martens  van beroep Boer alle te Warns wonende en Roodhof Itte Harmens  Boer te Scharl , Roodklif Jochum  Loofs die verklaarden dat zij geen woning voor de commies Nijman  noch te Laaxum nog te Warns hebben kunnen bekomen enz. en Wouda Nolke Annes hem wordt gelast enz., ook wordt genoemd de agent van Politie Hooren van J. C. enz.  jaar 1819 (9)

6623

166-167

11-01-1814

Maakal Wouter Martens, hij ondertekend mede een request voorgedragen door de ingezetenen van de dorpen Warls en Scharl Gemeente Stavoren om de Gemeente op de oude voet weder te herstellen enz. jaar 1814 (2)

6249

 

829

05-09-1814

Maakal Wouter Martens, Hij/Zij tekent samen met de andere ingezetenen van Warns en Scharl een volmacht voor Bruinsma Sybrand G.  en  Scholtse Jan A. van beroep Grootschippers en medeingezetenen om hun zaken te behartigen bereffende het geschil en afscheiding met Stravoren enz. enz. jaar 1814 (5)

6628

722-B

07-05-1814

Maakal Wouter Martens, Huisman te Warns schrijft samen met anderen een brief aan de Commissarissen generaal van Vriesland dat lieden door de ontvanger hunner gemeente met executoriale middelen gedreigd worden tot betalen van het enz.  over de jare 1812 maar dat het gedrag van de Gemeente Stavoren enz. jaar 1814 (4) dossier (27)

6243

157

04-03-1814

Maakol Wolter Martens ,  ---- Bruinsma Sybrand G.  gewezen Groot Schipper , Hiddes Reina Renteniersche,  Boer de Hidde Sierds , Boer de Haring Pieters , Sijp van der Wytze Atzes,  Jong de Sierd Hanzes,  Jong de Cornelis Jarigs,  Maakol Wolter Martens ,  Boersma Tjerk Jans , Bayma Otte Jacobs  Huislieden alle te Warns wonende  dat zij door de gemeente met  excentoriale  middelen gedreigd worden en  enz. enz. jaar 1814 (3)

8096

626/20

43/455

28-06-1838

Maalstead R. Harlingen Kapitein op de Johanna, jaar 1838

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Maalsteed R. Kapitein met het schip de Johanna van Batavia naar Amstredam staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6626

487  blz. 6

07-04-1814

Maan v.d. IJbeltje Lieuwes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6632

1276

2e blz.

kolommen

14-10-1814

Maan v.d. Klaas Leuwes, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Finkum en Hijum strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 120 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (5)

6089

1155

11-12-1822

Maan van der L. ,  ---- Visser Wybe Annes 2e rang van schoolonderwijzer, Onderwerp: een op 5 November gehouden  vergelijkend examen  voor de school van Follega waarbij hij tot de school van Follega is gestemd verder worden er  een tal van stukjes geschreven waarom hij deze functie krijgt zoals o.a. bekwaamheid, goed en voorbeeldig gedrag enz. enz.  verder worden er genoemd de onderwijzer  , Slageren van B. M.,  Maan van der L. ,  Wassenaar J. T., Baan van der N. R. , Kluwer K. H., Donker T. ,  Ringers Minse, Vries de Hendrik, Prikken H. , Simonides M. , Meulen van der T.,  Koopmans Anske , Pietersen H., Fortuin K. H., Zijlstra Y. F., met hun rang als onderwijzer vermeld en een heel verhaal daarover. Jar 1822 (10)

8280

517-11, 27

19-05-1840

Maan van der Pieter wordt vermeld als schatpligtige in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden met een geringe huurswaardig bedrag beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Gemeente Hallum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6709

36 deel 1

blz. 7

16-01-1822

Maandag H. te Dubbeldam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2 

blz. 9

16-01-1822

Maandag H. te Dubbeldam, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6419

285

30-06-1817

Maane Pierre * Merssen wordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand mei 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

6004

880

26-10-1815

Maanen ….? van,  is benoemd tot Minister voor het departement van Justitie en de heer Jonkheer Repelaar van Driel O. tot Commissaris Generaal voor het Onderwijs en de heer Baron Goubau d’Hovorst tot Directeur generaal voor de zaken van de Catholijke Eeredienst enz. enz. jaar 18152)

6038

648

01-09-1818

Maanen van ….?---- Alma ….? 1e  Commies ten kantore bij de Gouveneur van Friesland, wordt verder in genoemd de Heer Meinsma ….?  onderwerp een bedrag van fl. 104.=  getekent door de minister van Justitie van Maanen ….? jaar 1818 (5)

5986

249

05-04-1814

Maanen van F. J. te ’s Gravenhage staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie zoals beroep, bedragen enz. genaamd: Staat van Traktementen, Daggelden en vaste abonnementen welke competeren de hierna volgende Ambtenaren en Geëmployeerden waartoe hij behoort enz. enz. jaar 1814 (11)

8350

170-5

18-02-1841

Maanen van---- Rusting Jan van beroep Broodbakker en woonachtig binnen de Stad Hoorn  wordt vermeld in een document van de Hoge Raad der Nederlanden  als antwoord op zijn beroep in Cassatie van 30 october 1840  het betreft een geldboete van 400 guldens  alsmede de kosten op de bekeuring van accijns op het Gemaal enz. verder worden genoemd de Raadsheer Loke(s?) de Advocaat Generaal Maanen van enz. jaar 1841 (8)

9184

557

03-05-1917

Maaren van Cornelia, komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand April met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

9184

155

03-02-1917

Maaren van Pieter Johannes gehuwd met Linde van de Maatje, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

9186

244

05-03-1918

Maaren van Pieter Johannes gehuwd met Linde van de Maatje, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

8275

399/14, 105

23-04-1840

Maarl van der Switze Hielkes Ureterp Schipper op de Hoop, jaar 1840

 

7999

565-1

08-06-1837

Maarschalk Jan Geb. Bernijbroek, laatst gewoon hebbende te Hoogkarspel. Flankeur 8-5-1836 Overleden te Weltevreden (Id) , wordt vermeld op de Lijst van overleden Officieren, Onder-Officieren en Manschappen  van de landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz. jaar 1837 (2) Dossier met 68 overlijdens (6)

6626

487  blz. 9

07-04-1814

Maarsen v. Hendrik Feijes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

6683

2 deel 1

Blz. 8

04-01-1819

Maarsman G. Ouderling te Vlissingen tot Classificaal Gecommitteerde Secundus te Zeeland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2

Blz. 12

04-01-1819

Maarsman G. te Vlissingen wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 1

Blz. 7

06-02-1824

Maarsman G. te Vlissingen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 13

06-02-1824

Maarsman G. te Vlissingen, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 1

blz. 9

16-01-1822

Maarsman G. te Vlissingen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2 blz. 13

16-01-1822

Maarsman G. te Vlissingen, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6830

18-A blz. 45

21-01-1824

Maart P. te Workum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Maart Paulus, 10 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6277

30-11

09-01-1817

Maart Petrus moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

8275

404/32, 229

25-04-1840

Maartense Jacobus Maartense oud 24 jaar geb. Zierikzee tot de doodstraf veroordeeld, maar enz. , jaar 1840

6626

487  blz. 5

07-04-1814

Maarum van Fije Pieters wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en te betalen bedrag der belastingen enz. Jaar 1814  (7) Dossier (24)

4894

1242, 498

16-04-1896

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Feniks, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, jaren 1885-1910

4894

1751, 904

08-05-1896

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Feniks, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, jaren 1885-1910

4894

1902, 814

19-05-1896

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Feniks, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, jaren 1885-1910

4894

4114, 1891

19-12-1895

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Feniks, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, jaren 1885-1910

4894

4755, 2315

27-12-1898

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Burgemeester Britzel, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, jaren 1885-1910

4894

48

30-05-1896

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Feniks, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, jaren 1885-1910

4894

Blauw

16-04-1896

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Feniks, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, jaren 1885-1910

4894

1242 +1902

+3987

1885-1910 

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Feniks en  Dijk van Hylkje (Hieltje) Jacobs Makkum Kapitein op het Schip de Feniks, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal enz., jaren 1885-1910  (59)

4894

3987

12-12-1895

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Feniks, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, jaren 1885-1910

4894

4755

27-12-1898

Maas  Marten Hylkje J.Wzn Fabrikant en Eigenaar van het Schip de Burgemeester Britzel, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, jaren 1885-1910 (5)

4635

A-1, 61

16-05-1895

Maas & zoon Makkum Schip de Vijf Gebroeders, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

6840

36-A

blz. 45

22-04-1824

Maas Andries P. N. Smid van  beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8375

716-3_3D

22-07-184 1

Maas Gerrit kind van Maas Johanna Agnes, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

8375

716-3_2c

22-07-1841

Maas Gerrit kind van nr. 3248 Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

9182

605

05-04-1916

Maas Gerrit,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

5666

Jaar 1882

akte 2

Maas H. boekhouder der Makkumer  Stoombootreederij , Zwaagwesteinde  naar Leeuwarden Zwaagwesteinde en Groningen,  enz. jaar 1882 (5)

5666

Jaar 1882

akte 5

Maas H. boekhouder der Makkumer  Stoombootreederij een wijziging in de dienstregeling  Makkum Bolsward en   Zwaagwesteinde  naar Leeuwarden Zwaagwesteinde en Groningen,  enz. jaar 1882 (5)

5666

Jaar 1882

akte 12

Maas H. boekhouder der Makkumer  Stoombootreederij laat weten; een verandering in de dienstregeling  Makkum en  Bolsward  tevens aanwezig een dienstregeling Makkum Bolsward voor de Zomerdienst met de Stoomboot “Flevo” enz. jaar 1882 (5)

5666

Jaar 1883 Akte

2, 9, 10,20

Maas H. boekhouder der Makkumer  Stoombootreederij, aankondiging een wijziging in het bestuur  enz. en een aankondiging van wijziging in de dienstregeling jaar 1883 (10)

6038

650

02-09-1818

Maas Hendrik, Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)

4894

874, 453

09-03-1896

Maas Hylkje  Jan  Willemszoon Fabrikant en Eig. Schip de Feniks, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, jaren 1885-1910

8375

716-3_2c

22-07-1841

Maas Joanna Agnes Leeuwarden is zijn Domicilie opgenomen in de Staat van verschuldigde wegens vervangings kosten van naar de Ommerschans opgezondene bedelaars, gedurende het jaar 1840 in de Provincie Vriesland en wordt vermeld in een ondertekend document met diverse kolommen informatie van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document der rekeningen door de Onderstands Domicilie verschuldigde over 1840 enz. jaar 1841 (7)

8375

716-3_3D

22-07-184 1

Maas Johanna Agnes, Leeuwarden is de plaats van waar opgezonden en Leeuwarden is het Onderstands Domicilie wordt vermeld in een door de Minister van Binnenlandsche Zaken ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een document Staat van verschuldigde, wegens door het Gouvernement voorgeschotene transportkosten van de in 1840 naar de Ommerschans opgezonden bedelaars enz. jaar 1841 (7)

5674

58

24-11-1910

Maas M. H.---- Schelpvisserij N. V. “Friso” te Harlingen  verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief  om een vergunning te mogen bevaren van de Harlinger Leeuwardertrekvaart met de schelpzuiger- Stoomboot genaamd “Friesland” teneinde aan de werf van de firma Landeweer te Leeuwarden de nodige herstellingswerkzaamheden enz. het sdres der administrateur bestuurder is Maas M. H. (of Maas M.M.) enz. jaar 1910  (5)

9184

1031

01-08-1917

Maas Marten Hijlke gehuwd met Veenstra Jansje Alberdina, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 1), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

6418

255-A

00-05-1817

Maas Pieter 228 is zijn volgnummer en Rotterdam zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8093

565/6

11-07-1838

Maas Reina Geb. Lochem, laatst gewoond hebbende te Eijbergen. Flankeur 22-12-1836 Overleden te Matoca,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6865

40-A

20-01-1825

Maas W.  Predikant der Hervormden  te Makkum, hij weigerd stellig een verklaring volgens art.  enz. enz. in te vullen,  omdat hij geen politiek of justicieel ambtenaar is enz. jaar 1825 (2)

5666

4

21-02-1885

Maas W. Jzn. Makkum Cargadoor en Commissaris Makkumer Stoomboot  Rederij , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1885 (5)

5666

4

21-02-1885

Maas W. Makkum Commissaris Makkumer Stoomboot  Rederij , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1885 (6)

5666

10

21-04-1883

Maas W. Makkum Wijziging Dienstregeling Makkum Bolsward Makkumer Stoomboot  Rederij. , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1883

5666

Jaar 1884 

akte 11

Maas W. te Makkum betreft de wijziging van de Zomerdienstregeling  met de vertrektijden van de Makkumerstoombootredery met de Stoomboot Flevo enz. jaar 1884 (3)

5666

12

22-05-1882

Maas W. te Makkum Boekhouder van de Makkumer Stoomboot  Rederi, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1882 (5)

5666

5

20-10-1882

Maas W. te Makkum Boekhouder van de Makkumer Stoomboot  Rederij , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1882

5666

2

08-02-1883

Maas W. te Makkum Boekhouder van de Makkumer Stoomboot  Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1883

5666

2

10-08-1882

Maas W. te Makkum Boekhouder van de Makkumer Stoomboot  Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1882

5666

20

21-10-1883

Maas W. te Makkum Boekhouder van de Makkumer Stoomboot  Rederij, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1883

5666

11

05-06-1884

Maas W. te Makkum Boekhouder van de Makkumer Stoomboot  Rederij. , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1884

5666

9

23-04-1883

Maas W. te Makkum Boekhouder van de Makkumer Stoomboot  Rederij. , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1883

5666

Jaar 1885

akte 4

Maas W. te Makkum in een door hem getekende brief,  Onderwerp: betreft de wijziging van de dienstregeling  Makkum Bolsward, met de vertrektijden van de Makkumerstoombootredery  enz. jaar 1885 (5)

6830

18-A blz. 13

21-01-1824

Maas Willem te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

5665

23-06-1881

akte

255 t/m 261

Maas Willem, Boekhouder van de Makkumer Stoombootrederij, maakt bekend in een handgeschreven brief die hij ondertekend dat de  Winterdienst aanvangt 14 october wat ook in een advertentie (1stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd, jaar 1881 (4)

5665

14-04-1881

akte

212 t/m 215

Maas Willem,---- Kingma Tjeerd Herre, Boekhouder van de Makkumer Stoombootrederij, maakt bekend in een handgeschreven brief die hij ondertekend dat  in zijn plaats is benoemd Maas Willem, Fabrikant te Makkum het kantoor der reederij zal dan zijn te Wijk A. no. 32 , wat ook in een advertentie (1stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd, jaar 1881 (5)

6646

943

18-11-1815

Maasdorp Jacob en Zeilinga Ede het betreft Gestrande goederen op Schiermonnikoog enz. en dat het voor 1795 nooit zo is geweest op het Eiland zal de handelswijze van de Strandvoogd niet met de wet bestaanbaar zijn enz. jaar 1815 (1)

5995

37

14-01-1815

Maashees, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

6393

134

28-02-1815

Maashuis Johannes Wouters Staat vermeld als Plaatsvervanger op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1809 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6038

650

02-09-1818

Maaskamp Willem de weduwe,  Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Vollenhove de heer Sloet tot Westerholt,  jaar 1818 (3)

6424

609

10-12-1817

Maassen Pieter 9 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

9134

1337

04-10-1883

Maassluis    , een aanbesteding voor het plaatsen van het  twee IJzeren lichtopstanden aldaar en het afbreken van de oude houten lichtopstanden, Bestek en tekeningen aanwezig )  jaar 1883 (30)

5672

45

18-06-1891

Maastricht Groningsche  stoomboot Maatschappij  met het schip “Zuiderzee ” wordt vermeld in : Een staat der door Gedeputeerde  jaar 1891

5673

 

148-B

30-05-1895

 

Maastricht Groningsche Schroefstoombootmaatschappij ----Lousberg Jos een handgeschreven en ondertekende brief van Lousberg Jos Directeur  Maastricht Groningsche Schroefstoombootmaatschappij te Maastricht,  er wordt genoemd de Stoomboten de “Petrus”, de Maastricht-Groningen,  en de Zuiderzee die reeds een vergunning hebben vanaf 19 Maart 1891 een dossier met correspondentie gaande  over diverse vergunningen voor diverse met name genoemde wateren in Friesland , enz. jaar 1895 (7)

5673

 

148-A

07-10-1897

 

Maastricht Groningsche Schroefstoombootmaatschappij te Maastricht, Directeur Lange Jos, er wordt genoemd de Stoomboten de “Petrus”, de Maastricht-Groningen,  en de Zuiderzee die reeds een vergunning hebben vanaf 19 Maart 1891 een dossier met correspondentie gaande  over diverse vergunningen voor diverse met name genoemde wateren in Friesland ,  een handgeschreven en ondertekende brief van de directeur Lange Jos en 2 handgeschreven en ondertekende brieven van Lousberg Jos tevens Directeur enz. jaar 1897 (11)

8373

678/5

12-07-1841

Maastricht----- Krisky Jan (Johan) hetwelk van het Zwitsers regiment Schmidt afkomstig zijn te wezen maar de doopregisters van Maastricht zeer onvolledig is en , met 1 januari 1787 sluit , in dat register vonden de ambtenaren  wel  in 1784 een dochter gedoopt Krisky  Catharina Wilhelmina  en in 1786 een zoon Krisky  Christiaan Jacob is geboren. Kinderen van den Soldaat Johan  Krisky   En  hij verklaard dat zijn vader  Johannes Kriski gehuwd met Flotting Christina  uit russisch polen afkomstig is Johan is gehuwd met Kingma Hinke te Wilharnas en heeft 3 kinderen uit den diensyt ontslagen te Brielle , verder een overzicht van de kosten van de armvoogden van Nieuweschoot wegens verpleging van dit gezin enz. enz. , Jaar 1841   (8)

8375

708-5_41

20-07-1841

Maat G. te Workum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra S. (of Hiemstra S.) Wethouder van de Stad Workum en ter ordonnantie van dezelven Wetzinga van J. H. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten kantore der Stedelijke Indirecte Belastingen enz. jaar 1841 (6)

3698

A-8

10-10-1828

Maat Jantje Harmens , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz.jaar 1828 (5)

3698

A-4

08-10-1828

Maat Margjen Harmens, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1828 (3)

6254

140-B-blz. 34

17-01-1815

Maat ten E. ondertekend een verklaring dat het Originele Rekenboek der geestelijke Goederen van den Jare 1581 en onder ons op het raadhuis berustende  enz. wordt vermeld   in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34)  jaar 1815.

6254

140-B-blz. 25

17-01-1815

Maat ter E. uit een huis in de Breedstraat,wordt vermeld als debiteur van kleine Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815

6418

255-A

00-05-1817

Maat van der Barteld 382 is zijn volgnummer en Rijssen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8211

988-3, 41

Bladzijde 2

26-09-1839

Maath?  P. te Makkum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6013

399

08-07-1816

Maathuis Jannes geb. Tubbergen, Hij komt voor op een lijst met Militairen met hun leeftijd en verdere persoonsgegevens,  welke zich voor Nationale Militie aan hun verplichting hebben onttrokken en nu gezocht worden jaar 1816 (4)

6038

650

02-09-1818

Maatjes Neeltje  weduwe van Kwakman Pieter  en van Boon Jan  , Zij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)

6071

460

05-06-1821

Maatschappij van Weldadigheid een Nominative lijst der heren Leden van de commissie van Landbouw in Friesland  en Leden van de Maatschappij van Weldadigheid Sederius Meinardus, Kolk van der Hendrik Willem,  Hylarides Wierd Pieters , Fontein Pieter,  Gasinjet Paulus,  Andree Daniel Beucker ,  Ambrosius Ayls, Nicolai Rein,    , jaar 1821 (2)

6677

287

08-07-1818

Maatschappij van Weldadigheid,  Bij de eerste vergadering van de My. Van Weldadigeheid  op 22-06-1818  te Den Haag Kommissie van Weldadigheid heeft besloten om over te gaan tot ene proeve om een aantal huigezinnen op de nog onbebuwde gronden  van ons Vaderland over te brengen enz. enz.  Jaar 1818. (11)

 

9180

420

05-03-1915

Maayer Geziena gehuwd met Visser Hille ,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6418

255-BB

01-06-1817

Maazen Pijlges 78 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6849

3-A

19-07-1824

Mabius Paulus Johannes notaris te Marssum, een request, jaar 1824 (3)

5666

Jaar 1901

akte 1

Mabl…?  Du A. D.---- Stoomboot-Redery “Terscheling “  O.Z. Voorburgwal 127 te Amsterdam (met een moeilijk te ontcijferen handtekening ) een  aankondiging van een Dienstregeling Terschelling-Vlieland-Harlingen enz. jaar 1901 (6)

8120

254 ,

1072/14

29-10-1838

Mac Donald F. te Rotterdam Schipper op de Harlingen, jaar 1838

8223

254,

1199/1

23-11-1839

Mac Donald J. Rotterdam Kapitein op hety Schip de Europe, jaar 1839

8315

254,

1231/13

14-12-1840

Mac Donald W. Amsterdam Schipper op de Epsilon, jaar 1840

 

6671

54 deel 2

blz. 10

22-01-1818

Mac Intosch H. te Amsterdam Secundi Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6422

482

17-10-1817

Mac Zeve (Leod?) Norman Generaal Majoor Kommandant van Overijssel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)

6422

487

18-10-1817

Mac Zeve (Leod?) Norman Generaal Majoor Kommandant van Overijssel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)

6422

515

27-10-1817

Mac Zeve (Leod?) Norman Generaal Majoor Kommandant van Overijssel te Zwolle ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)

6671

54 blz. 12

22-01-1818

Macalester Loup ….? Do. Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Macalester Loup P. te Bommel, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6683

2 deel 1

Blz. 2

04-01-1819

Macalester Loup predikant te Bommel, tot Lid van het Provinciale Kerkbestuur van Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2

blz. 7

22-01-1818

Macalester Loup R. te Bommel Assessor Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 2

22-01-1818

Macalester Loup R. te Bommel Predikant voor de Classis van Bommel wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2 blz. 1

22-01-1818

Macalester Loup R. te Bommel Predikant voor de Classis van Bommel wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6709

36 deel 1

blz. 1

16-01-1822

Macalester Loup R. te Bommel wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2

Blz. 1

04-01-1819

Macalester Loup R. te Bommel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2

Blz. 7

04-01-1819

Macalester Loup R. te Bommel wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 1

06-02-1824

Macalester Loup R. te Bommel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 7

06-02-1824

Macalester Loup R. te Bommel, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 1

16-01-1822

Macalester Loup R. te Bommel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2  blz. 7

16-01-1822

Macalester Loup R. te Bommel, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

8092

61, 544/18

05-06-1838

Macdonaldy F. Rotterdam Schipper op de Starling, jaar 1838

7973

227, 77/23

23-01-1837

Macey W. Sloep de Eliza of Dartmouth, jaar 1837

6386

26

18-08-1814

Machiel Rinses---- Ruiter Rinse Machiels oud 23 jaar zoon van Machiel Rinses en Minnes Grietje wordt vermeld op een Nominative lijst (met 7 kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie zich bevinden en na nauwkeurig onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire betrekking van dienst te zijn. Jaar 1814 (3)

6261

878-6

11-08-1815

Machiels Age, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6422

458 3e Bataillon

06-10-1817

Machiels Frans Hend’k staat vermeld in een document als bijlage van een door de Raad van Administratie der 8e afdeling Infanterie (o.a. Goithals Ch. Adminstrateur Infanterie, Schmidts de Kapitein Kommandant) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het retourneren van een zes en dertig tal paspoorten en bewijzen van vorigen dienst met de Nominative Lijst der manschappen van wien de gemelde paspoorten herkomstig zijn enz. jaar 1817 (3)

6419

287-A_5 e

Compagnie

23-06-1817

Machiels Frans wordt vermeld in een bijlage bij de brief van de  Commanderende Officier Majoor Eekhardt van het  Bat. Inft. Nat. Militie No. 3 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen informatie van ligting 1814 die in 1817 een Ontslagnummer hebben getrokken en zich Present bij het Bataillon bevinden enz. jaar 1841 (3)

6418

255-A

00-05-1817

Machiels Gerrit 332 is zijn volgnummer en Wapenveld zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6256

313

29-03-1815

Machiels Houbes,  Wordt vermeld in een document Omslag over de ingezetenen van Birdaard tot vinding van de agterstallige  schulden van de Kerken enz. dit document is getekend door de Kerkvoogden van Birdaard Jong de Jan Folkerts , Kijngma Marten en de Dorpsgecommiteerden  Rondag J., Hollander J. Pasma J., Lieuwes Jan jaar 1815 (6)

6632

 

 

1316 lijst 3-L.

22-10-1814

Machiels Jacob te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6418

248-A

 5e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Machiels Pieter Frans * Franeker wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Mac-Intosch A. in de Engelsche gemeente te Amsterdam, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 blz. 14

22-01-1818

Mac-Intosch A. te Amsterdam Predikant Classis van Brielle wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 10

04-01-1819

Mac-Intosch A. te Amsterdam wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6383

90   

23-04-1814

Mackai D. J. te Buitenpost Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6833

38-D deel 2

Blz. 2

06-02-1824

Mackaij C. B. J. (Baron) te Rotterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 1

Blz. 2

06-02-1824

Mackaij C. B. J. te Rotterdam, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 1

Blz. 9

06-02-1824

Mackaij D. G. te Foudgum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 17

06-02-1824

Mackaij D. G. te Foudgum, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

8285

615-2, 35

19-06-1840

Mackaij D. G. te Stavoren wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Stavoren  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

6833

38-D deel 2

Blz. 15

06-02-1824

Mackaij D. J. te Leeuwarden, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6868

16-02-1825

30-B

Mackaij Davis Georg , hij wordt vermeld op een document ”Provincie Vriesland Onderwijzers bij de Latijnsche Scholen (4 kolommen info) met zijn standplaats enz. jaar 1825 (7)

6709

36 deel 1

blz. 11

16-01-1822

Mackay D. J. te Leeuwarden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6871

29-03-1825

21-B

Mackay David Georg hij wordt vermeld in een dossier van de Gouveneur van Vriesland dat hij beroepen is als Predikant te Stavoren en dat de post van Rector aldaar door de predikant is waargenomen enz. jaar 1825 (4)

6088

1078

14-11-1822

Mackay David George  Candidaat bij het provinciaal bestuur van Drente is beroepen als predikant te Foudgum en Raard jaar 1822 (1)

6869

02-03-1825

10-A

Mackay David George---- Struiving H. D. Dominee, dat door zijn vertrek het Doctoraat in onze gemeente vacant is geworden enz. en dat de nieuw beroepen leeraar Mackay David George van Foudgum en Raard zal kunnen en mogen vervullen enz. jaar 1825 (3)

6869

03-03-1825

33-B

Mackay David George van beroep Onderwijzer bij den Latijnschen school te Stavoren sinds het vertrek van Struiving H. D. komt voor in een dossier van Onderwijzers van het Ministerie van Binnenlandsche zaken, Onderwijs en Waterstaat. Onderwijs Kunsten en Wetenschappen enz. jaar 1825 (3) dossier (11)

8384

912/8

15-09-1841

Mackay Hugh---- Jong de Rijn Rienkes hij is voor de militie plaatsvervanger van Mackay Hugh jaar 1841 (1)

8379

789-6_4

12-08-1841

Mackay Hugh Loteling bij de Nationale Militie staat vermeld in een door Siedsesz S. G. (Sieds Gerben)   Burgemeester, hij ondertekend namens de Burgemeester en Wethouders van de Stad Stavoren een brief aan de Gouverneur van Vriesland enz. jaar 1841 (3)

6709

36 deel 2

 blz. 16

16-01-1822

Mackay J. D. te Leeuwarden, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6680

418 blz. 3

07-10-1818

Macquelyn M. J. te Delft, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6087

948-3

11-10-1827

Madderman Klaaske staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

5675

44

21-12-1916

Made van der T. T  te Gorredijk verzoekt in een handgeschreven en door hem ondertekende brief om met zijn Motorboot de “Vriendschap”  in de Appelschastervaart te mogen varen enz. ook aanwezig het antwoord enz. jaar 1916 (5)

5674

65

30-03-1911

Made van der Teije en Tjesse te Gorredijk verzoeken in een handgeschreven en door hen  ondertekende brief om met de motorboot  “de Vriendschap I”  boven de sluis te Gorredijk in de Appelscharstervaart te mogen lossen enz. enz. tevens de verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz., jaar 1911  (6)

5664

274-a, 28

28-02-1918

Made van der Teye te Gorredijk Schip de de Vriendschap,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5674

65

30-03-1911

Made van der Tjesse---- Made van der Teije en Tjesse te Gorredijk verzoeken in een handgeschreven en door hen  ondertekende brief om met de motorboot  “de Vriendschap I”  boven de sluis te Gorredijk in de Appelscharstervaart te mogen lossen enz. enz. tevens de verdere correspondentie betreffende deze aanvraag enz., jaar 1911  (6)

5664

274-a, 28

28-02-1918

Made van der Tjesse te Gorredijk Schip de Harmonie II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

274-a, 28

28-02-1918

Made van der Tjesse te Gorredijk Schip de Vriendschap ,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

4635

F-3 , 826

09-12-1880

Mader Evert Schelpenvisser, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

6380

13 nr. 25

29-01-1814

Maderna A. te Dronrijp, Hij wordt vermeld op de lijst met soldaten van de Compagnie van den Heer Haan de ….? Die ten aflossing van het Detachement Vriesche Gardes te Appingedam gecantonneerde gedane oproepingen achtergebleven manschappen en ik verzoek u dan ook ten spoedigste deze worden opgeroepen omdat degene die nog hier zijn afgelost kunnen worden enz. enz. jaar 1814 (6)

6380

13 Lijst 1

29-01-1814

Maderno A. te Dronrijp, Hij wordt vermeld op de Lijst der Absenten als Soldaat jaar 1814 (6)

8204

829/20, 264

Blz. 4v

14-08-1839

Madhuizen Ate Tjeerds hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6385

90

18-07-1814

Madhuizen Engbert Wietzes---- Takema Jeen Takes Schout en Hagenouw Jelle secretaris van Ureterp daar naar aanleiding van een vorige aanschrijving door de schout van Ureterp en Oudega enz. voorgedragen  den persoon van Madhuizen Engbert Wietzes tot adjudant van dit gecombineerd Bataillon enz. enz. maar zijnde op 16 julij des savonds naar het eindigen van van de Officiers en Onderofficiers hunne gewone exertien wij ons op het huis der gemeente enz. vervoegden een aantal personen  in de andere kamer enz. welke zig baldadig hebben gedragen en dat zij zongen Engbert Wijtzes is een Patriot en een sodomieter enz. deze personen waren Hoving Jan Pieters, Duinen van Hendrik Annes, Bron Hans Arends alle wonende te Ureterp ook genoemd Hagenouw Marten enz. jaar 1814 (2)

6285

1247-33

18-12-1817

Madhuizen Engbert, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Ureterp van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6418

255-B

01-06-1817

Madhuizen Ludje Piers 241 Ureterp is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9180

383

27-02-1915

Madhuizen Luitsen Piers------ Smit G. W.  te Donkerbroek, zijn benoeming als zetter der belastingen te Ooststellingwerf  i.p.v. Stoker Hans Hanzes die door  in een handgeschreven brief met zijn handtekening te bedanken voor deze functie.  Verder waren voorgedragen Smit Geert Wolters te Donkerbroek en Madhuizen Luitsen Piers te Donkerbroek, Jaar 1915 (6)

6869

03-03-1825

21-A

Madsen Le Mad hij is erkend als vice Consul in de Noorwegensche havenstad Drammen enz. jaar 1825 (2)

6052

834

23-11-1819

Maer van der,  Hij staat op een document Betaalsrol van ambtenaren  enz. jaar 1819 (2)

6387

2

02-09-1814

Maes  & Co.---- Andringa van Kempenaer Antoon Anne Onderwerp: de somma van vijf en twintig duizend zeven honderd en een en zestig guldens enz.  ten behoeve van den het Fransche departement enz. weens leveranties door hem ter indiening in Parijszijn toevertrouwd aan den Heer Meijsner W. te Amsterdam enz. zijnde de heren Maes  & Co., Rue Grange bateliere te Parijs enz. jar 1814 (1)

6420

338

05-08-1817

Maes Jacobus * 1785 Merlnewordt vermeld in een brief ondertekend door de  Minister van Binnenlandsche Zaken met een opgave van weggezondene militairen die behoort hebbende tot de Staande Armeé en Nationale Militie die van hun incorrigibel slecht gedrag, gedurende de maand juni 1817 op autorisatie van het departement van Oorlog met briefjes van ontslag zijn weggezonden , ten einde dezelve niet als Vrijwilliger of Plaatsvervangers worden aangenomen vermeld met hun functie/rang en legeronderdeel, ook hun signalement wordt vermeld in dit document met 15 kolommen informatie enz. jaar 1817 (3)

6397

694

29-07-1815

Maes Wachtmeester van de Rijdende Artillerie 7e Compagnie is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6675

198

10-05-1818

Maesen v.d. Pet. Paul te Balk en Sloten staat vermeld op een document aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Aartspr. Haan de H. met de namen van alle  30 Pastoors en 5  Kapelanen in 26 plaatsen in Vriesland, 5 kolommen info ook hoeveel zielen de kerk had jaar 1818 (4)

6634

1525

08-12-1814

Maesen van der P. A. = R.C. Pv en Pastor, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

6053

960

27-12-1819

Maesen van der P. R.K. Pastoor te Balk   Onderwerp; zijn jaarlijkse toelage jaar 1819 (1)

6049

562

11-08-1819

Maesen van der Petrus  Rooms Katholieke  Pastor te Balk, een handgeschreven brief met zijn handtekening met als onderwerp  dat er in Sloten een R.K. kerk is gebouwd en  dat de beste en meest gegoedigde van mijn enz. enz. dat hij nu niet voldoende inkomsten meer heeft en verzoekt dan ook enz. jaar 1819 (3)

6049

624  

28-08-1819

Maezen van P. Rooms Katholiek Pastoor tr Balk hij wil een jaarlijkse verhoging van zijn toelage, maar er moeten eerst nog wat vragen beantwoord zijn  (aanwezig deze vragenlijst) enz. jaar 1819 (4)

8211

988-3, 5

Bladzijde 5

26-09-1839

Magae?  A. te Almenum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

Sneek

Maganon? Mr. H. te Sneek staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Sneek in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8384

920-20

17-09-1841

Magendans Gerrit matroos 2e klasse  op het schip Kenau Hasselaar* Amsterdam 18-04-1819, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

8093

565/6

11-07-1838

Maggielsen Thomas Geb. Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Rotterdam. Flankeur 3-12-1836 Overleden te Koempoelang,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

6414

27

15-01-1817

Magné Jean-François A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Magne? A. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6671

54 blz. 22

22-01-1818

Magnet ….? Ds. Predikant Classis van Heusden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 1

Blz. 4

04-01-1819

Magnet S. Predikant te Raamsdonk tot Lid van het Provinciale Kerkbestuur van Noord Braband als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6709

36 deel 1

blz. 4

16-01-1822

Magnet S. te Raamsdonck wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 4

22-01-1818

Magnet S. te Raamsdonk Predikant Classis van Heusden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 4

22-01-1818

Magnet S. te Raamsdonk Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 4

04-01-1819

Magnet S. te Raamsdonk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2

Blz. 20

04-01-1819

Magnet S. te Raamsdonk wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Magnet S. te Raamsdonk, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6833

38-D deel 2

Blz. 4

06-02-1824

Magnet S. te Raamsdonk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 21

06-02-1824

Magnet S. te Raamsdonk, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2 blz. 21

16-01-1822

Magnet S. te Raamsdonk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6709

36 deel 2 blz. 4

16-01-1822

Magnet S. te Raamsdonk, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 18

22-01-1818

Magnet S. te Raamsdonkc Assessor Classikale Bestuur van de provincie Noord Braband en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

8369

593/23

18-06-1841

Magnus Ernst  komende van Pruissen:  Een lijst met namen van personen welke van de Armenvoogdij  te Marssum onderhoud hebben genoten met meerdere gegevensjaar 1841 (4)

6247

609-A

14-07 -1814

Mahe , Staat vermeld op de lijst van gedane leveranties aan de Douaniers op het eiland Schiermonnikoog in het jaar 1813. , jaar 1814 (2)

8211

988/5

26-09-1839

Maheu Frans Joseph---- Heesen Philippus Josephus Directeur der Katoen Fabrijk te Leeuwarden hij ondertekend een brief betreffende, dat hij benoemd is als Directie der Katoen Fabrijk van den Heer Bruinsma A. J. te Leeuwarden indertijd een contract heeft afgesloten waarbij partijen zig hebben verbonden enz. verder een brief ondertekend door Leeuwen van Jacob Griffier van de regtbank te Leeuwarden en ondertekend door Maheu Frans Joseph Directeur van den Arbeid van het Huis van reclusie en tuchtiging alhier en Koumans Smeding Pieter enz. jaar 1839 (6)

8285

611-8

18-06-1840

Mahien F. J. een document waarin o.a. de  Declaratie van reis en verblijfkosten als Directeur over de arbeid der gevangenissen verder in dit document genoemd Wal de M. S. als Lid en Secretaris over de gevangenissen en Wierdsma P. als Vice President het betreft arbeid vioor gevangenen in het huis van Burgelijke en Militaire Verzekering te Zwolle jaar 1840 (10)

8356

303-15

29-03-1841

Mahier F. J.  Directeur over den Arbeid in het huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden wordt vermeld in een document betreffende het nog onafgedaan saldo zijne belooning enz. jaar 1841 (5)

6021

235

14-04-1817

Mahieu ….? wordt vermeld in een document Nomitrative staat van de Comtable Ambtenaren welke tijdens het Fransch bestuur over de landen bij de adminstratie der Douanen en Regt van Navigatie en deze Procuratie hebben gefubgeerd opgemaakt door den Ontvanger des Convoyen en Licenten voor zoverre hem bekend zijn, een document met 5 kolommen informatie zoals Rang, Plaats en Nationaliteit enz. jaar 1817 (3)

8380

837-14

25-08-1841

Mahieu F. J. Directeur over de arbeid in het huis van opsluiting en tuchtiging  te Leeuwarden hij wordt aangesteld als Inspecteur over den arbeid in rijks gevangenissen enz. jaar 1841 (5)

6627

623

03-05-1814

Mahieu Francois Joseph Het betreft zijn rekest dat hij als Civilen Franszen Krijgsgevangene zig beklaagd over bekorting in de aan hem geccordeerde gratificatie enz. dat de heer Commissaris van Politie Kersjes ….? E behoeftige gevangen heeft opgegeven als volgt, Batoit Etienne, Hardeville Pierre Louis, Mahieu Francois Joseph, voormalige ontvangers der Douane enz. jaar 1814 (2)

6253

70

17-01-1815

Mahiu  Reyer Arjens---- Aylva van D. F.  en Sminia van J. als commissarissen  en gezien het verbaal enz. enz. tussen Bontekoe Hendrik Jansen  Coopman te Dockum en de heer Sminia van Hessel enz. enz. verder worden genoemd: Mahiu Reyer Arjens , Braam Foppe Goitsens, beide Cooplieden zij zijn crediteuren van de stad Dockum enz. enz. jaar 1815 (9)

6671

54 blz. 13

22-01-1818

Mahlstede J. A. te Leiderdorp Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 9

04-01-1819

Mahlstede J. A. te Leiderdorp wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6671

54 deel 2

blz. 8

22-01-1818

Mahlstede J. H. te Leiderdorp Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6833

38-D deel 2

Blz. 9

06-02-1824

Mahlstede J. H. te Leyderdorp, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6683

2 deel 2

Blz. 22

04-01-1819

Mahne ….? (Prof.) te Gend wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6709

36 deel 2  blz. 24

16-01-1822

Mahne ….? (Prof.) te Gent, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6833

38-D deel 2

Blz. 23

06-02-1824

Mahne ….? (Professor) te Gent, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

8356

303-11

29-03-1841

Maijbaum Johann Heinrich van beroep Turfmaker te echten geb. 1 mei 1811  Soltlage Distrikt Uffelen Koninkrijk Hannover  zoon van Maaijbaum Johann Rudolf en Sicher Maria Gertrud wonende te Soltlage Distrikt Uffelen Koninkrijk Hannover hij komt voor in een document Opgave van Personen welke niet in de termen vallen om bij de Militie te kunnen worden ingelijfd enz. jaar 1841 (6)

7977

137-7, 25

08-02-1837

Maijelien foekje Andries* 1817 wordt vermeld op een document Voordracht tot ontslag van Weezen, Vondelingen en verlaten kinderen met 11 kolommen informatie zoals geboorteplaats en datum van waar opgezonden en aanmerkingen zoals verzoekt ontslag enz. jaar 1837 (8)

6833

14-A, 11

12-02-1824

Maijer D. A. te Oudeboorn, wordt vermeld in een document van schatplichtigen houdende het bedrag van Burgerwoningen en Gebouwen met Landerijen der gedane aangifte totaal 8 kolommen informatie met vermelding van o.a. Beroep, de huisnummers te Oudeboorn de Taxatiewaarde tevens het bedrag aan huurwaarde over het eerste halfjaar van 1823 Jaar 1824 (4) dossier (13)

6078

26 + 105

07-01-1822

Maijn---- Meijn (Maijn) William Kapitein van het op het te Schiermonnikoog gestrande Brikschip de Susan op reis van Sint Petersburg naar Amsterdam,  het betreft een brief van de strandvonder over de geborgen goederen enz. jaar 1822 (1)

6079

168 + 176

13-02-1822

Maijn William Kapitein op het BrikschipThe Suzan,  een coutie wegens het geborgene enz., jaar 1822 (3)

6080

274 + 281

18-03-1822

Maijn William---- Visser Barend & zn. te Harlingen het betreft een aan hen te Schiermonnikoog afgegeven Autorisatie op de strandvonder aldaar betreffende de afgifte van geborgen goederen en tuigage van de gestrande Engelsche Brikschip The Susan met Kapitein Maijn William enz. jaar 1822 (3)

6378

22

03-12-1813

Maillebois Grave de , Generaal ---- Jonghoff Albert Heerkes oud 45 jaar thans Schoolonderwijzer  en Veldwachter te Winsum , hij schrijft en ondertekend een brief en vermeld dat hij  den Lande als Militair in verscheidene qualiteiten voor de tijd van groot 6 jaren heeft gediend enz. enz.  eerst onder de Generaal  Grave de Maillebois later  bij de Generaal Majoor de Petit ….? De Campagne van 1794 en bij den Franschen Krijgsgevangenen geraakt en in Juni 1795 ontslagen enz. jaar 1813 (3)

6090

37

11-01-1823

Mair Le hij verzoekt 10 dagen verlof voor dringende familiezaken in Groningen enz. enz.  en dat zijn klerk Ritsma J. C. mag worden gemachtigd enz. jaar 1823 (2)

6096

590

02-07-1823 

Mair Le J.---- Tromp T. J.  thans regter in die regtbank wordt benoemd tot Regter ter Instructie te Leeuwarden i.p v. Brantsma G. J. enz. en in plaats van Tromp,  Le Maire J. thans Plaatsvervanger enz. jaar 1823 (1)

6098

911

22-09-1823  

Mair Le Jean ----Vegelin van Claerbergen E. S. B. te Cornjum onder Jelsum, benoemd als ontvanger der belastingen te Cornjum  in plaats van  Le Maire Jean  enz. jaar 1823 (3)

8197

 

687-17_2

06-07-1839

Maire Guillaume Elie le vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Leeuwarden  met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

6100

1207

29-11-1823

Maire Le ---- Speelman  Wobma Jonkheer H. H. is benoemd tot regter te Leeuwarden i.p.v. de op zijn verzoek eervol ontslagen Wierssen van W. L. ,  en benoemd tot plaatsvervangen regter Catz J. Cz. i.p.v. Le Maire (Maire Le) die benoemd is tot regter enz. jaar 1823 (1)

8211

988-3, 20

Bladzijde 2

26-09-1839

Maire Le ….? te Roordahuizum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Idaarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6028

788

06-11-1817

Maire Le 40  jaar Hij staat op een staat van candidaten voor de post van Rechter te Leeuwarden i.vm. met het overlijden van Driessen Antonius   jaar 1817 (3)

8285

615-2, 39-3

19-06-1840

Maire Le F. te Wolvega wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Weststellingwerf in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (8)

8214

1036/23

10-10-1839

Maire le Guillaume Elie 29 jaar, hij wordt voorgedragen tot vervulling van een Officiersplaats bij de Schutterij van de Gemeente Leeuwarden  vermeld op een document met 9 kolommen informatie zoals . leeftijd, rang een kolom aanmerkingen enz. jaar 1839 (6)

8356

324-18,2

03-04-1841

Maire Le Guillaume Elie hij wordt vermeld in een document genaamd; wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland  in te zenden den Staat van het Personeel der Leden en Ambtenaren van de Regtbank en Kantongeregten in het arrondissement te Leeuwarden ter betaling van hun Tractementen van het 1e kwartaal met 6 kolommen info. waaronder hun functie en hoeveel Tractement,  Jaar 1841 (8)

6038

653

04-09-1818

Maire le J. ---- Le Maire J. Ontvanger der Directe belastingen der Grietenij Jelsum verzoekt om drie weken verlof wegens familiezaken buiten de provincie wordt vermeld in een brief van Tour J. N. (Jacob Nanning) Baron du de Grietman van Leeuwarden deze ondertekend ook jaar 1818 (2)

6089

1186        

21-12-1822

Maire Le J. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6383

1

29-04-1814

Maire Le J. , Tweede Luitenant hij wordt vermeld in het navolgende document: Katwinkel ….? Luitenant Kolonel van de Landstorm hij belast met de regeling der Landstorm en Raadsman van de Commissaris generaal van Vriesland en zij zijn samen overgegaan tot de Provisionele benoeming van de Officieren der Landstorm te Leeuwarden enz. jaar 1814 (3)

8285

615-2, 20,2

19-06-1840

Maire le J. C. P. te Roordahuizum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6281

545-8

04-11-1813

Maire Le J. schuldenaar  van  de Gemeente Rauwerderhem wordt vermeld op de Staat aanwijzende de Inkomsten en Pretentien van alle aard welke het voormalige District Rauwerderhem op den laatsten Juli 1811 en  op den laatsten Juli 1813 nog had in te vordenen  alsmede den uitgaven  van aller aard , 6 kolommen met info zoals de Oorzaak der Schulden en Observatien , bedragen enz. enz. jaar 1817 (6) dossier (23)

6072

581

17-07-1821

Maire Le J. Te Jelsum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

5996

151-a 

1e rij namen

20-02-1815

Maire Le Jan hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

6028

776 en  788

03-11-1817

Maire Le Jean 40 jaar Hij staat op een staat van candidaten voor de post van Rechter te Leeuwarden i.vm. met het overlijden van Driessen Antonius   jaar 1817 (5)

6093

296

10-04-1823

Maire Le Jean 45 jaar,  Hij staat op een document van voordracht voor de post van Regter te Leeuwarden i.p.v. Brantsma  Gerardus Samuel met vermelding van voormalige en tegenwoordige beroep woonplaats en een kolom aanmerkingen jaar 1823 (2)

6093

300

11-04-1823

Maire le Jean 45 jaar, Hij staat vermeld op de lijst van Voordragt van de Candidaten ter vervulling van de post van Regter in de Regtbank van Eersten Aanleg te Leeuwarden met vermelding van zijn voormalige en tegenwoordige functie’s  zijn Woonplats en een kolom met aanmerkingen, door het overlijden op 30 Maart 1823 van Mr. Gerardus Samuel Bountsma jaar 1823 (2)

6097

751

12-08-1823  

Maire le Jean---- Cats Jentje Ez. Oud 30 jaar, Hij staat vermeld op een lijst met 5 kolommen informatie,  met candidaten voor de post van  Regter in de  regtbank van eerste aanleg  te Leeuwarden enz. i.p.v.   Le Maire Jean enz,    die benoemd is tot Regter,  jaar 1823 (2)  

6097

746

12-08-1823  

Maire le Jean hij is benoemd tot Regter te Leeuwarden enz. jaar 1823 (2)

6865

10-1-A

14-01-1825

Maire le Jean te Leeuwarden,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Leeuwarden enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6839

4-A blz. 1

06-04-1824

Maire le Jean wordt vermeld met functie en de hoogte van zijn tractement op een staat  met 37 namen van het personeel der regterlijke ambtenaren in het Arrondisement Leeuwarden en hun tractementen  over het tweede kwartaal 1824  (5) dossier (15)  jaar 1824

6102

43-B

12-01-1824

Maire le Jean,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Leeuwarden die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6030

53-C

23-01-1818

Maire le Jean, Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Leeuwarden,  jaar 1818 (4)

6093

299

11-04-1823

Maire le Jean, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6096

609

07-07-1823

Maire le Jean, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6099

1016

14-10-1823

Maire le Jean, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6868

16-02-1825

2-A

Maire le L. F. Falkama de Buhr (Tulkama de Burch) J. R. Thans Ontvanger der Belastingen te Makkinga wordt benoemd te Birdaard i.p.v. de Heer Wentholt J. er worden ook genoemd de beide Summanaire Hamerster S. A. en Maire le L. F.  jaar 1825 (8)

6834

11-A

13-02-1824

Maire le L. F.---- Hamerster L. A., Le Maire L. F. en Kammen van O. J. komen voor in een extract van de Minister van Staat en worden voorgedragen als enz. jaar 1824 (4)

6092

242

22-03-1823

Maire Le L. F. naar aanleiding van zijn request wordt het hem vrijgelaten om bij voorkomende vacatures waartoe hij de vereischte bekwaamheden heeft enz. jaar 1823 (1)

8211

988-3, 39

Bladzijde 3

26-09-1839

Maire Le L. te Wolvega wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Weststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

6099

1003

11-10-1823  

Maire Le Louis Francois hij is benoemd als Sunumeraire bij de belastingen  enz. jaar 1823 (2)

6090

33

08-01-1823

Maire Le Louis Francois te Leeuwarden , een handgeschreven brief met zijn handtekening, dat hij nu 4 jaren ter secretarie werkt en daar hogerop wil komen maar geen posten aldaar beschikbaar zijn zodoende verzoekt hij enz. enz. jaar 1823 (3)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Maire le Louis Francois, 383 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8375

708-5_20

20-07-1841

Maire Le te Roordahuizum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door de waarnemend Grietman Sjollema C. P. (Claas P.) ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

6098

871

10-09-1823  

Maire Louis Francois Le 21 jaar , Hij Staat vermeld op een document met 8 kolommen informatie met o.a.  welke talen hij spreekt, vorige betrekking enz. over hem tot  voordracht vande functie van Sunumerairen   Directe Belastingen en Accijnsen enz.  te Oosterzee jaar 1823 (3)

8223

1207-11+12

26-11-1839

Maire, le Lijst met  28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe belastingen en Accijnsen te Gorredijk,  Pel, Buwalda, Le Maire, Bagman, Puiseau, Nederveen, Overbeek, Carpentier, Molanus, Wygersma, Reeding, Weenink, Voerman, Thurbecke.

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Majolee Petrus Hendrikus, 336 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6418

255-A

00-05-1817

Majoor Obko Berends 417 is zijn volgnummer en Midwolda zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6671

54 deel 2

blz. 15

22-01-1818

Makkaij J. te Twijzel Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Makkay J. te Tweizel, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 blz. 18

22-01-1818

Makkay J. te Twijzel Predikant Classis van Dokkum wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

5997

307

31-03-1815

Makke Hendrik is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  335

8373

681/1

12-07-1841

Makken Klaas uitdrager te Leeuwarden veroordeeld tot een boete van 100 gulden of drie maanden gevangenisstraf enz. enz. jaar 1841 (2)

6252

1218-23

12-12-1814

Makkes Johannes wegens Transporteren van Bagage  naar enz. , hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)

8007

679/20, 271

07-07-1837

Makkes Makke Jacobs Moddergat Schipper, jaar 1837

6418

255-BB

01-06-1817

Makking Klaas 564 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6424

609

10-12-1817

Makking Klaas 87 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Depot Compagnie 1e Bataillon wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6636

148

10-02-1815

Makkinga, Lijst met ca. 220 personen van de gecombineerde Hervormde kerk van Makkinga, Langedijke en Elsloo jaar 1815  (15)

6056

157 + d

03-03-1820

Makkinga.Elsloo een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de  jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (3)

6624

229

27-01-1814

Makkum  Kingma Marten H---- Tigchelaar F. Y. Schout van Makkum schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij als fungerende Schout van Makkum  Kingma Marten H.  in verband met eenige onaangenaamheden welke de raad door de omslag van het tekort op het Budget door eenige Kwaadwilligers bejegende enz. en deze volgens hem zelf ontslag heeft genomen verzoek ik als schout hem te ontslaan en in deszelfs plaats als Gemeente Raad te benoemen  Kingma Hylke Jan Leendsrtsz. tot het waarnemen van de functie van de Schout bij zijn afwezigheid enz. en dat Tichelaar Jelmer Pieters als Kingma Hylke Jan Leendertsz. Niet benoemd wordt deze post kan hebben en Bruining Kornelis Gerardus voor te dargen als Secretaris van genoemde Gemeente enz. jaar 1814 (5)

6299

 

482          

30-08-1821

Makkum----  Visser H. W. C. A.Schoolopziener,  Onderwerp: het verlaten Schoolgebouw te Makkum er wordt voor onderstand van de school fl. 800 verleend voor herstelling enz. jaar 1821 (2)

6256

331

05-04-1815

Makkum , Onderwerp:  een voordracht van het Reglement op de Plaatselijke Belasting in den Gemeente Makkum jaar 1815 (20)

6042

53

25-01-1819

Makkum---- Algemene begroting van Staatsbehoeften voor den jare 1819 van het departement van den Waterstaat en Publieke werken zeewerken, zeehavens en duinbeplanting (een opgave wat er gebeuren moet met de kosten)   jaar 1819 (12)

6244

306

04-04-1814

Makkum---- Bakker Jan C.  President Voogd te Makkum, een brief door hem ondertekend  van de Algemeene Armenstaatsvoogden aldaar gezien de deplorable toestant der Financieen voor de armen  enz. enz. jaar 1814 (3)

6388

45          

05-10-1814

Makkum de Gemeente , wordt vermeld op een staat van ingeleverde rekeningen wegens Leverantien aan de Geallieerde Legers met vermelding van de aard der leveranties de prijzen en een kolom aanmerkingen enz. jaar 1814 (4)  dossier 12

6244

293

05-04-1814

Makkum---- Doopsgezinde Gemeente te Makkum , een handgeschreven brief met de handtekeningen van Tichelaar Jan J?. in qualiteit als boekhouder en Britzel  Frans als Diaken  Onderwerp:  dat zij maar  slegts het 1/3  van de interesten hebben ontvangen over 1812 en 1813 enz. jaar 1814 (2)

6015

601

11-10-1816

Makkum van Hendrik Wybes---- Vries de Hendrik Wijbes, Onderwerp: de Officier van Justitie te Appingadam  heeft de Officier te Leeuwarden geinformeerd dat tot zake van Bigamie gedetineerde Hendrik Wijbes de Vries hem heeft greconfiteerd dat hij onder de naam van Hendrik Wijbes van Makkum voor zekere hem onbekend enz. ondertekend door de Fungerend Officier Eekma J.,  jaar 1816 (1)

6830

18-A

21-01-1824

Makkum, 66 personen, Staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen,zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen. Jaar 1824

6300

216, 235

06-05-1822

13-05-1822

Makkum, Onderwerp dat de Schoolopziener  Visser H. W. C. A.een plan heeft ingeleverd  dat niet klopt omdat de uitgang van achteren is gebracht en de doorgang dan is een zeer nauwe steeg, die daartoe niet geschikt is en de sachter belendende huizen enz. enz. en dan moet de heer Houtsma ….? Een gedeelte grond afstaan  en de schoolopzieer heeft zonder enig overleg het bestek hierop gebaseerd enz.enz. de som is dan fl. 1500.= terwijl toegestaan is fl. 800 enz.  jaar 1822  (14)

4894

2306

27-06-1899

Makkumer en Parregaster Meerpolder---- Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

5666

7

10-06-1886

Makkumer Stoombootrederij  Makkum Wijziging  in de Dienstregeling Makkum Bolsward, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1886

5672

29

26-02-1891

Makkumer Stoombootrederij ----Dijk van H. J., Kapitein Boekhouder van de Makkumerstoombootrederij schrijft een brief aan de gedeputeerde Staten die hij ondertekend  met het verzoek hem een vergunning te verlenen  voor zijn boot toen nog genaamd “Flevo” thans de “Fenix’ met   de maten enz. Voor het vaarwater Makkum naar Bolsward enz. 26-02-1891 (3)

5666

5

20-10-1882

Makkumer Stoombootrederij Makkum Schip de Flevo, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties jaar 1882

4894

3009 e.v.

1390

14-10-1885

Makkumer Stoombootrederij Makkum Schip de Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, jaren 14-10-1885

4894

4114, 1891

19-12-1895

Makkumer Stoombootrederij Makkum Schip de Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, jaren 19-12-1895

5666

9

23-04-1883

Makkumer Stoombootrederij Makkum Wijziging  Dienstregeling, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 23-04-1883

5666

10

21-04-1883

Makkumer Stoombootrederij Makkum Wijziging Dienstregeling Makkum Bolsward Makkumer Stoomboot  Rederij. , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 21-04-1883

5666

20

21-10-1883

Makkumer Stoombootrederij Makkum Wijziging in de Dienstregeling, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 21-10-1883

5666

12

22-05-1882

Makkumer Stoombootrederij Makkum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 22-05-1882 Dossier (5)

5666

18

19-11-1885

Makkumer Stoombootrederij Makkum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 19-11-1885

5666

2

08-02-1883

Makkumer Stoombootrederij Makkum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 08-02-1883

5666

4

21-02-1885

Makkumer Stoombootrederij Makkum, Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 21-02-1885

5662

40

48= Minuut

28-04-1887

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 28-04-1887

5662

49 en 39

22-04-1886

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 22-04-1886

5663

142, 32

16-04-1891

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1891

5663

17

30-03-1898

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 30-03-1898

5663

17 + 28

08-04-1897

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 08-04-1897

5663

40

32 =Minuut

19-04-1888

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888

5663

40

66 =Minuut

18-04-1889

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 18-04-1889

5663

44 en 40

17-04-1890

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-04-1890

5663

47

20-04-1899

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-04-1899

5664

29, 17

16-04-1903

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 16-04-1903

5664

37, 14

01-04-1910

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1910

5664

5

10-05-1900

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 10-05-1900

5664

A.14Bijl.,37

27-04-1911

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de  Phenix ook Phonixs,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1911

3600

13

20-06-1878

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de Flevo,  komt voor in een document gedetailleerde opgave van alle stoombootdiensten voor goederen en personenvervoer en de sleepdiensten in Friesland op den 1e januari 1878  met 13 kolommen informatie zoals de naam van het schip, het vermogen de plaatsen die door de boten worden aangedaan enz. enz. jaar 1878 (4) dossier (22)

5662

101

01-04-1881

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de Flevo,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1881

5662

26

03-06-1880

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de Flevo,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-06-1880

5662

270, 81

24-04-1884

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de Flevo,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 24-04-1884

5662

29

01-04-1885

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de Flevo,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 01-04-1885

5662

40

17-03-1881

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de Flevo,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 17-03-1881

5662

40

25-03-1882

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de Flevo,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 25-03-1882

5662

40, 162/9

03-01-1885

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de Flevo,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 03-01-1885

5662

41-a

23-04-1881

Makkumer Stoombootrederij te Makkum met het Schip de Flevo,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 23-04-1881

5665

08-04-1881

akte

208 t/m 211

Makkumer Stoombootrederij, ----Kingma Tjeerd Herre, Boekhouder van de Makkumer Stoombootrederij,  Onderwerp:  maakt de dienstregeling van Makkum op Bolsward  bekent  , o.a. 1 maal  zijn handtekening , een aankondiging  van voormelde dienst met zijn schip wat ook in een advertentie (1stuks aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, jaar 1881 (5)

 

5665

14-04-1881

akte

212 t/m 215

Makkumer Stoombootrederij, ----Maas Willem, Boekhouder van de Makkumer Stoombootrederij, maakt bekend in een handgeschreven brief die hij ondertekend dat de  Winterdienst aanvangt 14 october wat ook in een advertentie (1stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd, jaar 1881 (5)

5665

23-06-1881

akte

255 t/m 261

Makkumer Stoombootrederij, ----Maas Willem, Boekhouder van de Makkumer Stoombootrederij, maakt bekend in een handgeschreven brief die hij ondertekend dat de  Winterdienst aanvangt 14 october wat ook in een advertentie (1stuks aanwezig in het dossier)   is aangekondigd, jaar 1881 (4)

3598

Map 90

05-01-1878

Makkumer Stoombootrederij, Stukken als concessionais betreffende de stoombootdienst tusschen Makkum en Bolsward, een koopcontract voor Notaris Ledeboer Cornelus Catharinus zijn gecompareerd Brouwer Wybe Jans, Schreepskapitein te Lemmer als verkoper en Veldhuizen Ruurd Roelofs  Schipper te Makkum voor de helft en Velding Cornelis Candidaat Notaris ,  Tichelaar Pieter Jansz. Rentenier, Overmeer Asverus Wiebes Houthandelaar, Kingma Tjeerd Herre  Kassier en Olieslager, Bochardt August Wilhelm Friedrich Geneesheer, Vries de Anne  Fabrikant,   Kingma Herrius  Fabrikant, Kingma Marten Hylkesz. Lid van de Gedeputeerde Staten van Friesland en Fabrikant, Haarsma Jan Jans  Rentenier, Kalverboer Garbe   Grossier en Koopman, Schepers Ebe Atzes   Grutter alle wonende te Makkum alle gezamenlijk voor de andere helft  van een overdekte ijzeren schroefstoomboot genaamd Reserve I (later  omgedoopt naar de Flevo) op de werf van Boon Cornelis Jan Scheepsbouwer te Hoogezand  gebouwd  en ingebrand met nummer 2467 Groningen 1871 jaar 1878 (58)

4894

2306

27-06-1899

Makkumer Stoombootreederij---- Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

5663

40

32 =Minuut

19-04-1888

Makkumer Stoomschelp Visserij Makkum Schip de  Friesland, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 19-04-1888

6024

455

14-07-1817

Makkum----Schaafsma Sjoerd Obbes te Makkum hij neemt aan de reparatie van de havenwerken  Makkum, voor een som van fl. 300.= zijn borg is Stolte Theunis Klazes te Sint Annaparochie en Laan van der Jan Piebes te Makkum jaar 1817 (4)

6838

7-A bijlage 1

Vrouwen

Crimineellen

26-03-1824

Maks Anna C., 214 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2

Vrouwen

Huis Justitie

26-03-1824

Maks Anne C., 10 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6087

948-3

11-10-1827

Maks Anne staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6006

980

18-12-1815

Mal?ise ….?  En  Gratiaen ….?   worden  benoemd tot Inspecteures bij de Generale Thesaurie verder wordt genoemd Westplate  J. A.   jaar 1815 (1)

6680

418 blz. 6

07-10-1818

Malaise B. te Luik, Medicine Doctor, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

8092

61, 544/18

05-06-1838

Malborongh R. Rotterdam Schipper op de Isis, jaar 1838

8120

254

1072/14

29-10-1838

Malborough R. Rotterdam Schipper op de Ises, jaar 1838

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Malburn W. Kapitein is met zijn schip de Atlas vanuit Newcastle geladen met Steenkool op 4 Mei te Amsterdam gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8224

1228-17-18

02-12-1839

Malherbe F. van beroep meter en  taxateur  het betreft dat de trage afwerking van de taxatie niet zijn schuld is maar wel aan de traagheid van de Ontvanger te Knijpe vanwaar hij afhankelijk was tevens was de meter en  taxateur  Feenstra….? die samen met hem te Knijpe enz. onder dit stuk staat Malherbe F.  zijn handtekening  jaar 1839 (8)

6626

457

01-04-1814

Malhouet ….?---- Salverda S. (Suffridus) Burgemeester van de Stad Leeuwarden geeft in een door hem getekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland dat de Heer van Sijtzama ….? Lieutenant Colonel van het 3e regiment Dragonders heeft kennisgeeven dat een bij hem ontvangen Missieve van de Commissaris Generaal voor het Departement van Oorlog in dato de 24e  bevorens de Heer Malhouet ….? Gewezen Prefect van het Departement Laisne eerdaags zoude arriveren enz. jaar 1814 (2)

6632

 

 

1316 lijst 3-R.

22-10-1814

Malienes L. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6258

630-40, 41

17-04-1815

Malijnes  of  Halijnes L. ,  Fomee L. F. Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum   ontvangt   als collecteur  van eerstgenoemde  enz.  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

6274

891

15-10-1816

Malijnus L., , Hij staat op de lijst met namen,  en tekend mede een document getekend door  Burgers en Ingezetenen van de Stad Workum  een verzoek aan de Gouveneur van Vriesland dat aan hun Suplianten  enz. enz. voor hun Leverantien en geleverde Arbeidslonen enz. enz.  een lijst met hun namen  jaar 1816 (4)

6258

630-13, 20

17-04-1815

Malijnus Lipke  voorheen Raad in de Vroedschap van Workum  Certificeert  en ondertekend een brief dat nagenoemde van de kerk is:  Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat   de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (4) dossier  (45)

6277

30-11

09-01-1817

Malinus Sipke moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6418

255-A

00-05-1817

Mall van Willem 425 is zijn volgnummer en Groningen zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8195

661/16, 254

28-06-1839

Mallaburn W. Amsterdam/Friesland Schip de Atlas, jaar 1839

8045

3836, 227

02-05-1837

Mallin J. H. Ameland Schipper op de Hercules, jaar 1837

7991

227, 415/16

27-04-1837

Mallin J. H. Kapitein op de Hercules, jaar 1837

6094

372

02-05-1823 

Malmaison---- Bergen in Henegouwen naar de Schelde,  Conditien en Voorwaarden bereffend ehet graven van een nieuw te graven vaart, zal zijn een kanaal die aanvang zal vinden bij het kanaal van Bergen naar conde omtrent 700 ellen boven de sluis de vaart zal lang worden omstreeks 25. 000 ellen  verder worden genoemd de punt/plaatsen waar het kanaal langs komt enwel ; Rosoir, Bury, Peruwelz, Sirault,  Chapelle, Pommeroeil, Antoing, Veronchamo, Vigou, Grandchamp, Calenelle, Leuze, Arondeau, Fontain, Loyau-Fontaine, Basecle, Menu Marais, Blaton, Malmaison, Conde, Schelde, Henegouwen  met vetrnoeming van Sluizen en Bruggen enz. enz. jaar 1823 (9)

6383

15, 16

28-04-1814

Malouet ….?---- Roth ….? 2e Luitenant van het 3e Regiment Dragonders, Onderwerp: zijn gemaakte kosten van Leeuwarden naar Den Haag met de gewezen Prefect Malouet ….? Le Baron, Enz. specificatie van de kosten aanwezig, jaar 1814 (2)

8377

766-8

05-08-1841

Malsch J. M. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)

8377

766/8

05-08-1841

Malsch J. M. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2)

8285

625-3

22-06-1840

Malsen van Wiggert te Amsterdam---- Schotanus P. E. Notaris te Hindelopen schrijft en ondertekend een brief betrefende Kuiper Trijn Douwes, het betreft de aangifte van een Memorie van Successie welke door de belanghebbende zijn vertekend maar dat Prins Jeije mede belanghebbende Soldaat bij de 3e Comp.,  1e Batt. der 7e Afd. Nationale Militie in garnizoen te ’s Hertogenbosch welke met verlof afwezig geweest zijnde het bewijs van inlevering niet heeft ontvangen enz.  en daardoor de termijn van inlevering is vervallen en de anderen in de boetes zijn gevallen enz. deze zijn Boerman Sijmon Veerschipper te Nieuwendam, Lammerts Anne Sijtus te Amsterdam en Malsen van Wiggert te Amsterdam enz. jaar 1840 (5)

8096

 

624/2

31-01-1838

Malstedt L.E.J. Geb. Demarij, laatst gewoond hebbende te Riel. Flankeur 14-3-1837 Overleden te Semarang , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836 (20)

5982

1752

13-12-1813

Maltha Gerben vermeld op een lijst van de Gemeente Tzum, met namen van Inwoners die op 7 december 1813 nog nalatig waren met betalen hunne verschuldige contributie voor de belastingen en omdat de deurwaarder executanten ongemene moeilijkheden dagelijks ondervinden enz. enz. jaar 1813 (12)

8285

615-2, 41-2

19-06-1840

Man ….? te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8377

766-8

05-08-1841

Man de A. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)

8377

766/8

05-08-1841

Man de A. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2)

6864

51-D

05-01-1825

Man de J.  Jz. Heel en Vroedmeester te Middelburg, Een document waarin hij door de Minister wordt benoemd tot enz. enz.  jaar 1825 (2)

6713

1

00-00-1823

Man de J. Jz. Heel en Vroedmeester te Middelburg, Onderwerp Benoeming Geneeskundige Commissie’s in de Provincies Noord Braband, Gelderland, Holland,  Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, Antwerpen, Zuid Braband, Luik, Namen, Oostvlaanderen, Westvlaanderen, Limburg, Henegouwen,  en Hertogdom Luxenburg, (jaar 1823 (7)

6680

418 blz. 4

07-10-1818

Man de J. te Middelburg, Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

8376

744/8

30-07-1841

Man de Willem Cornelis* Utrecht, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

6680

418 blz. 6

07-10-1818

Mancel L. te Maastricht , Heel en Vroedmeester, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

8180

380/17, 174

11-04-1839

Manck A. B. Harlingen Zeeman, jaar 1839

8187

493/7, 174

13-05-1839

Manck A. B. Matroos, jaar 1839

8175

292/11, 174

18-03-1839

Manck A.B. Engeland Stuurman, jaar 1839

9186

374

04-04-1918

Mand Nicolaas, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Maart met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (3)

6098

894

15-09-1823  

Mandema Willem Fokkes  en Schuurman Simon Douwes , Onderwerp: een Request enz. jaar 1823 (1)

6095

573

30-06-1823 

Mandema Willem Fokkes , Schuurman Simon Dorides,  beide gepatendeerde Tappers  te Harlingen  verzoeken om drie maal in de week trot 11 uur s’ avonds de Viool mogen spelen want wij zijn er vsan overtuigd dat de Zeevarenden  enig vermaak tegeven en in de gelegenheid te stellen  voor de Viool kunnen dansen enz. enz. enz. enz. jaar 1823 (4)

7983

34,

250/6 e.v.

10-03-1837

Mandemaker Marten Andries Noordwolde Schipper, jaar 1837

6709

36 deel 1

blz. 5

16-01-1822

Manden A. te Wilp wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 deel 2

blz. 6

22-01-1818

Manden P. te Wilp Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 5

22-01-1818

Manden P. te Wilp Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 6

04-01-1819

Manden P. te Wilp wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 1

Blz. 5

06-02-1824

Manden P. te Wilp, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 6

06-02-1824

Manden P. te Wilp, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2 blz. 6

16-01-1822

Manden P. te Wilp, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 blz. 11

22-01-1818

Mander P. te Wilp Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

8384

920-20

17-09-1841

Manders Cornelis * Uden oud 38 jaeren, Hij wordt vermeld op de signalements lijst (functie in welk regiment, lengte, aangezicht, voorhoofd, ogen, neus, mond, kin, haar, wenkbrouwen, merkbare tekenen, en aanmerkingen van eenige Militairen welke, uit hoofde van slecht gedrag enz. enz met briefjes van ontslag weggezonden enz. enz. jaar 1841 (3)

6389

4

28-10-1814

Maneman Hend’k, ---- Roy de Berend, Arnoldus A., Arnoldus M., Bontjema Egbert, Horst ter ….?, Reder S., Noteboom J., Weender H., Hofman C., Kits C. W., Galema Lutmers, Munsterman C. C., Roij de Johannes, Hoekstein Frans, Voortaller Matthijs,  Strakbeen Johannes, Ultzen Christiaan, Wijngaarden Willem, Heringa Leffert Jr., Houtsma D. W., Hermans Jan, Jansen Hendrik, Visser Folkert Ynses, Meijer Einte Berends, Jong de S., Rosema G., Gerder J. G., Gillebarts J., Stoffels Cornelis Schaf, Meer van der Gerrit Pieters, Riethorst Kasper, Vaber P., Masjet Nicolaas, Gerbenson Obbe, Aurik van Klaas, Veen van der Herre Ydes, Jouwersma E., Loienga E., Coopmans F., Swildens Pieter, Maneman Hend’k, Koning ….?, Vonk R. L., Meulen van der F. H., Groos Philip Willem, Schaaf Cornelis, Hiemstra Pieter E. zij zig vrijwillig aangemeld om in de schutterij van Leeuwarden te dienen enz. jaar 1814 (1)

9191

1559

23-12-1920

Manen  van Douwe Oldeboorn Raakt zijn aanstelling als veldwachter kwijt, jaar 1920 (2)

6655

399 blz. 5

29-08-1816

Manen van ….? te Rhenen ouderling hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6245

386

08-05-1814

Manen van Hendrik, hij/zij ondertekend samen met anderen , alle inwoners van Makkum een document dat zij over 1813  te hoog en onevenredig zijn aangeslagen voor de gemeente uitgaven enz. enz.  jaar 1814 (4)

6070

424-20       

25-05-1821

Manerelo Hendrik A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6245

399-25

10-05-1814

Manes Jelle, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  jaar 1812 (3)

8285

617-6

19-06-1840

Maneveld A. H. wordt genoemd in een aantekening van de Ontvanger der Registratie van Sneek enz. jaar 1840 (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Maneveld Auke, 618 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6050

659

11-09-1819

Maneveld H. A.  hij ondertekend mede als zetter der belastingen een document betreffende een herziening van het in 1815 opgemaakte releve der Landerijen van Wijmbritseradeel, overwegende dat er meermalen gegronde klachten over de onevenredige aanslagen enz. jaar 1819 (7)

6048

448, 1-7

06-07-1819

Maneveld H. A. Een handgeschreven brief waar ook zijn handtekening op voorkomt. Onderwerp; de klacht dat zij als zetters  van de Gemeente Nijland hebben ingediend gegrond wordt verklaard enz. enz. het kan zijn dat de naam iets verbasterd is aangezien dit van de handtekeningen is gereconstrueerd. jaar 1819 (7) hele dossier (30)

6082

453

03-05-1822

Maneveld Hendik A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6873

09-04-1825

 5-A

Maneveld Hendrik Albert wonende te Gaastmeer verzoekt eene nieuwe Zeebrief voor het schip de Vrouw Dieuwke gevoerd door Teppema K. B. door een gedeeltelijke verandering van eigendom, en gevoerd gaat worden door Kapitein Dijkstra Gerrit Alles enz. jaar 1825 (3)

6841

1-A

26-04-1824

Maneveld Hendrik Alberts Schip de Vriendschap, jaar 1824

6626

441

31-03-1814

Maneveld Hendrik Alberts wonende te Gaastmeer het betreft en anderen hun reclamatien der eigenaren van Visscherijen  welke vermenen bij de verpachting door het Fransche Gouvernement te zijn verkort enz. jaar 1814 (2)

6830

15-A

19-01-1824

Maneveld Hendrik en Zonen te Gaastmeer staan vermeld in een door de Referendaris in en uitgaande rechten ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland houdende verzoek om tegemoetkoming in hunne bezwaren voior de wijze van meteing hunne Bierschepen gebezigd wordende enz. jaar 1824 (5)

6424

584

02-12-1817

Maneveld P. J. 11 is zijn volgnummer in de Stad Workum bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6258

643, 5-8

28-06-1815

Manger ….?---- Sytzama R. D, Manger….?,  Symens P. (Pieter) en Wiersma G. S. die als Maires en Schouten van Feenwouden  zij hebben nog geld tegoed enz. enz. De deurwaarder van kantoor Bergum die ondertekend (handtekening niet allemaal te lezen), dat op den 13 Juni 1812 door Posthuma G. W. gewezen Rentmeester van het voormalige district Dantumadeel met overleg van de heer schout Boersma Hotze Egberts benevens Boer de Jan Willems enz. enz. jaar 1815 (4)

8285

615-2, 2

19-06-1840

Manger Cats M. te Heerenveen wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Aengwirden als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

5999

421

03-05-1815

Manger D. G.---- Breugel ….? Controleur der Belastingen een proces verbaal door hem opgemaat en de heer Brandsma ….? Betreffende een somma van fr. 1312 en 08 cent enz. enz. aldus uit deze nieuwe oponeming en waarvan dus de Valsiliditeit ten alle tijden kon bewezen worden enz.  dit document is ondertekend door Manger D. G. enz. jaar 1815 (4)

6383

92  

23-04-1814

Manger D. te Veenwouden Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

5996

94

03-02-1815

Manger Daniel Gerdes,  wonende te Veenwouden een afschrift van zijn request Onderwerp ;dat hij geduren verscheidene jaren vele financieele posten heeft waar genomen,  als in het jaar 1795 aangesteld,  als gecommiteerde , en bij zijn inlijving voor het vaderland  in Frankrijk is benoemd tot Percepteur bij de belastingen te Hardegarijp doch op zijn verzoek in 1813 is ontslagen enz. enz. jaar 1815 (4)

6683

2 deel 1

Blz. 8

04-01-1819

Manger H. Predikant te Haarlem tot Classificaal Gecommitteerde in Noord Holland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 deel 2

blz. 10

22-01-1818

Manger H. te Haarlem Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 14

22-01-1818

Manger H. te Haarlem Predikant Classis van Haarlem wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 10

04-01-1819

Manger H. te Haarlem wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6833

38-D deel 2

Blz. 11

06-02-1824

Manger H. te Haarlem, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 11

16-01-1822

Manger H. te Haarlem, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6648

66 blz. 6

14-02-1816

Manger H. Wigeri J. te Beverwijkte Haarlem, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6047

379

03-06-1819

Manger hermanus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-19       

25-05-1821

Manger Hermanus hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6082

453

03-05-1822

Manger Hermanus, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6100

1192-13

26-11-1823

Manier van Beima  Eduard----    Beima van Eduard Manier en Bouwma Wybren Gerrits zij zijn als Schatters  over 1824 te Franeker gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

9126

1016

21-06-1879  

Manje B. C. , .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

9126

1016

21-06-1879  

Manje B. J. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

9126

1016

21-06-1879  

Manje H. W. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

9126

1016

21-06-1879  

Manje J. .---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

9725

Deel I 

Blz. 19

00-00-1866

Manje Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9725

Deel I 

Blz. 25

00-00-1867

Manje Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

9725

Deel I 

Blz. 31

00-00-1868

Manje Jan, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

9725

Deel I 

Blz. 12

00-00-1864

Manje Jan, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1864 (2)

9725

Deel I 

Blz. 14

00-00-1865

Manje Jan, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

9725

Deel 2

Blz. 148

00-00-1894

Manje Johannes naar New York, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 139

00-00-1893

Manje Johannes naar West Indie, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

Blz. 144

00-00-1894

Manje Johannes naar West Indie, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz. 149

00-00-1894

Manje Johannes naar West Indie, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1894 (2)

6849

12-A

22-07-1824

Mankes Hendrik Jans, een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het slachten van een Kalf zonder een vergunning jaar 1824  (2)

6090

54

17-01-1823

Mann J. C. een ordonnantievoor het assisteren bij de Militaire raad in 1822  enz. jaar 1823 (1)

6017

781

28-12-1816

Mann J. C. voor Vacatie gelden hij wordt vermeld op een staat vande Minister van Binnenlandsche Zaken met een Ordonnancie te zijne gunste enz. jaar 1816 (1)

6015

644

25-10-1816

Mann J. C. Wegens Ordonantien ter zake het adsisteren bij de militaire raad gedurende het jaar 1815 met geliquideerde declaratie met zijn handtekening jaar 1816 (2)

6015

614

14-10-1816

Mann J. C. wordt vermeld op een ordonancie te weten nr. 1946 ad. f. 60.= enz. jaar 1816 (1)

6018

8

04-01-1817

Mann J. C., Geneeskundige te Heerenveen, betreft een door hem samen met Fokke L. en Wijndels A W. ondertekende brief  jaar 1817 (2)

6402

 

922-1+ 11

09-12-1815

Mann Johan Christiaan staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

8380

833-2

24-08-1841

Workum

Mann te Workum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Gemeente Workum in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6038

650

02-09-1818

Mannega Trijntje weduwe van Cornelis Bout, Zij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)

6093

302-2

11-04-1823

Mannega Tryntje Zij wordt vermeld  als in Oirconde der waarheid, was getekend het volgende reglement  , Consent en Reglement tot de verveening, Bedyking en Droogmaking, van drie honderd Morgen  gelegen in de Zuidpolder (Zuiderpolder)  te Assendelft verleend en Gearresteerd enz. te Amsterdam gedrukt door de Wed. A. Bakker & Zn. jaar 1823 (18)

6414

27

15-01-1817

Mannert Pierre A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

7977

162-9

14-02-1837

Manning  J. voerende  op het Schoenerschip de Flora, schrijft en ondertekend een brief betrefende dat hij aan boord heeft een lading boter, vlas etc. voor Londen bestemd vreezende dat hij wordt uitgeklaard in het gevaarlijke Vlie of Texel enz. 14-02-1837 (2)

8120

286,

1072/26

29-10-1838

Manning J. (Joseph) Kapitein op het Schoener Schip de Monarch met ene lading, 29-10-1838

8222

1190/9, 286

21-11-1839

Manning J. (Joseph) Kapitein op het Schoener Schip de Monarch met ene lading, 21-11-1839

8226

1272/19,

286

14-12-1839

Manning J. (Joseph) Kapitein op het Schoener Schip de Monarch met ene lading, 14-12-1839

8268

262/20, 286

14-03-1840

Manning J. (Joseph) Kapitein op het Schoener Schip de Monarch met ene lading 14-03-1840

8307

1041/9, 286

+1061/20,286

20-10-1840

Manning J. (Joseph) Kapitein op het Schoener Schip de Monarch met ene lading 20-10-1840

 

8309

1111-25

09-11-1840

Manning J. (Joseph) Kapitein op het Schoener Schip de Monarch met ene lading Boter en verdere accijns vrije goederen naar Londen bestemd en dat hij vreest dat de spoedig opkomende stormen wil dat zijn schip uitgeklaard wordt enz. 09-11-1840 (3)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Manning J. Kapitein is met zijn schip the Monarch vanuit Londen op 4 Mei te Harlingen gearriveerd staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

8257

77/4, 10

22-01-1840

Manning Joseph---- Wiarda J. S. van beroep Cargadoors geven met eerbied te kennen namens Manning Joseph Kapitein op het Engelsche  Schoenerschip de Monarch genaamd  dat het schip alhier beladen zal worden met bestemming Londen  en verzoeken dan ook om enz. jaar 1840 (3)

7977

148-18

10-02-1837

Manning? Jos---- Wiarda J. S. Cargadoor geeft met eerbied te kennen namens Manning? Jos Kapitein op het Engelse Schoener schip de Friends geladen met Boter, Vlas en andere accijns vrije goederen van hier naar Londen verzoekt om enz. 10-02-1837 (3)

6418

248-A

 10e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Manninga Aiso te Beederzwaag (Beetsterzwaag)  wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

8295

821/24, 286

17-08-1840

Mannings Johan van Engeland Kapitein op het schip de Flora, jaar 1840

 

8224

1216-14, 3

29-11-1839

Mans de Dirk Dirks, 38 is zijn volgnummer staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens 8e Afdeeling Infanterie van wie de inlichtingen zijn gevraagd bij missive van Zijne Excellentie den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland van den 11e dezer No. 144/10196 en op deze staat vermeld met 4 kolommen  informatie een  kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel enz. jaar 1839 (4)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Mans Eelkje Willems Moddergat Weduwe Pilat Rechts vermoeden    Overlijden Staats Courant No. 342,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

6393

134

28-02-1815

Mans Jacobus Egberts Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6252

1186-5

29-11-1814

Mans R. W. weduwe , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6384

19

26-05-1814

Mans Teeke Egberts, hij ondertekend mede navolgend document; Douma Izaak Jacobs die zich door arglistigheid of zoo anderszins als Kapitein over ons ondergetekenden heeft weten aan te stellen enz. enz. zo verzoeken wij ingezetenen van Smallinger, Opeinde en Niega eerbiedig enz. en dat de Kapitein Douma I. J. sedert de inkomst van de Franschen in het jaar 1795 tot en met het jaar 1813 incluis hier als woedende Jacobijn heeft enz. enz. en een nieuwe Kapitein te kiezen uit Rinsma Jannes Harmens eerste Luitenant --Boer de Rinze Foppe Sergeant en Leistra Douwe Tjeerds, Sergeant jaar 1814 (7)

6252

1186-5

29-11-1814

Mans W. R. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6634

1580

12-12-1814

Mans W. R. Moddergat / Paessens Redding schip de Vrouw Catarijna,  jaar 1814

8257

69/24

20-01-1840

Mans Willem H. staat vermeld in een document met 5 kolommen informatie genaamd; Lijst van Geleidebilletten van uitgevoerde droge Schol en Schelvisch die provisioneel niet door den Ontvanger te Dockum zijn aangenomen waarop anders restitutie wordt verleend, in verrekening van het veraccijnsde zout enz. jaar 1840 (8)

6080

247 

09-03-1822

Mans Willem R. ---- Filatoff Nicander , Luitenant Ridder, Commanderende de Russische keizerlijke brik de Ajax thans liggende te Zoutkampen zo veel nodig gesterkt Harmens Hermanus representerende Harmens Wijger als Russisch Keizerlijk Consulair agent voor Vrieslandenz. een door alle genoemden ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende de geldspeciën en verdere goederen thans berustende bij de strandvonder van Westdongeradeel , tevens een Rekening wegens schaden en Bergloonen aan Schregardus Fredri. E., Groen Bote K., Jong de Louw Attes, Boer de Thijs Heijes, Groen Gerlof, Zeilinga Menne M., Visser Ate Jans, Groen Bote Tietes, Basseleur Goitzen J., Post W. A., Visscher Jan D., Visscher Tieke E., Hoekstra Gerlof F., Dijkstra Pieter P., Mans Willem R., Vanger L., Walsma T. N. van beroep Policedienaar, Akkermans M. S. en Rittenberg Jacobus Policedienaar,   enz. jaar 1822 (8)

6076

914

24-11-1821

Mans Willem R. ---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van Westdongeradeel heeft ten overstaan van de ambtenaren Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Glint de Lieme Andreas en Keller Johannes overgegaan tot het inventariseren en beschrijven van de goederen geborgen door de visschers uit het Moddergat  onder Nes aan land gebracht van een op het Nooderstrand van Schiermonnikoog gestrand Brikschip in de gevonden papieren staat dat het schip van Petersburg naar Havre de Grace en Rouen onderweg was en dat de naam van het schip L’Ernest is  gevoerd geweest door de Kapitein Morin J., de bergers van de goederen zijn;  Vanger Age Lieuwes, Dijkstra Sjoerd Johannes, Hoekstra Gerlof Foppes, Dijkstra Pieter Pieters, Ley Monte Martens, Schregardus Fredrik E., Visser Jan Douwes,  Groen Bote K., Groen Bote T., Boer de Thijs Hayes, Camminga Sijmon Hendrik, Zwart Sybren Ruurds, Wieringa Lieuwe Sytzes, Basteleur Jelle, Post Weeltje A., Zeilinga Menne M., Vanger Hendrik L. Basteleur Goitzen J., Visser Take AE., Mans Willem R., Hiemstra Jelle Thomas bij elke berger wordt vermeld wat hij heeft geborgen aan goederen  ook genoemd de Secreatris Klaasesz. Jan enz. jaar 1821 (9)

6077

1038

27-12-1821

Mans Willem R.---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel het betreft de lading van het Fransch Brikschip de L’Ernest gestrand op den 6e november 1821 en gekomen van St. Petersburg het betreft hier de inventarislijst met de namen van de Bergers en wat zij van de lading aan wal hebben gebracht enz. jaar 1821 (6)

6101

1292

13-12-1823

Mans Willem Riemeren---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) waarnemend Strandvonder enz. enz.  in bijzijn van Feyfer de Jan Jansz. en Kamminga Simon Hendrik commiessen bij de belastingen te Wierum zijn overgegaan tot het inventariseren van een partij losse tabaksbladen  geheel nat en door het zeewater beschadigd enz.  geborgen door Dijk van Lieuwe Doekes, Boer de Johannes Atzes, Jong de Ulrik Christiaans , Visser Gerlof Tietes, Wieringa Gerlof Sytzes,  Mans Willem Riemerens , Schregardus Frederik Eelzes, Jong de Louw Ates, Kleine de Age Alofs,  Zee van der Einte Jans , bij elke berger staat wat hij geborgen heeft uit zee enz. enz. jaar 1823 (4)

6050

 

670

17-09-1819

Mans Willem Riemerens---- Baaker James Cooper Sunderland Kapitein op het gestrand schip Three Johns, betreft door de Assessor Hartmans H. D. (Hartman Dirks) van de Grietenij van Westdongeradeel opgemaakte inventaris van dat Engelsche Brikschip gestrand bij het Rif van het Pinkegat neven het dorp Wierum , dat  Bosch van der Freerk Pieters en Zee van der Jan Eintes beide Visscherslieden te Wierum welke verklaarden dat op zaterdag de 4e  ten een uur het schip is komen aanzeilen en op genoemd rif is gestrand en het anker wierp enz. dan volgt een lijst met aangebrachte goederen, verder genoemd;  Heezes A. Commies, Swart de R. Commies,   Zwart Adolf Heeres Sybren  , commies van de in en uitgaande regten en accijnsen en namen van bergers Hoekstra Christ. Jan,  Visser Tjeerd Jans , Vanger Hendrik Lieuwes, Wieringa Tjeerd Sijtzes, Post Weeltje Arends,  Jong de Age Nuttes, Mans Willem Riemerens, Visser Jacob Cornelis,  en als getuige Ros van der F. P. , Foekema E. verder genoemd Zwart Adolf Heeres Sybren, Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter  en Glint Lume Andreas Commiesen van in en uitgaande regten, ondertekenaars zijn Klaasesz. Jan Secretaris en  Hartmans Durk Hartmans  enz.   jaar 1819 (7)

6051

775

29-10-1819

Mans Willem Riemerens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor van westdongeradeel  is met de secretaris vergegaan tot inventarisering en beschrijving der geborgen goederen van het gistermorgen de 28e octoberte Wierum gestrande Smakschip de Albion  gevoerd door Kapitein Parker David varende van Leith in Schotland naar Hamburg, de bergers zijn: Breekwolt  Boer Damman Jochim, Breekwolt Boer Wilken Jochim, Hoop de Jan Pieters, Prins Atze Hoyzes, Visser Sybren Jans, Hoekstra Christ Jan, Visser Sape Pieters, Zee van der Einte Jans, Bos van der Freerk Pieters, Boer de Johannes Atzes alle Visscherslieden te Wierum verder wordt genoemd Heer  Frederik en Esq te  Hamburgh als geadresseerde van een pakje , Marchant te Hamburg catoen, idem Kay-Leith in Hamburg, Smith Georg  Marchant te Hamburg Shipping Office verder de berger Kleine de Age Alefs, Dijkstra Pieter Pieters, Koudenburg Lieuwe Aatzes, Visser Jan Douwes, Groen Bote Klazes, Basteleur Jelle Gooytzen, Mans Willem Riemerens, Dijkstra Sjolle Aukes, Hoekstra Gerlof Foppes, verder  lijsten met de geborgen ten lading  overstaande van diverse commiesen en getekend door Heeres A., Swart de R., Hatmans H. D., Klaasesz Jan  en Fockema E. jaar 1819 (12)

6046

307

03-05-1819

Mans Willem Riemerens---- Idsarsi W. (Willem) Assessor van Westdongeradeel maakt een Inventarisatie van de geborgen goederen door de Visschers van Moddergat uit een onbekend schip drijvende met de kiel naar boven en genen der equipagie aan boord is gevonden maar alleen het lijk van een vrouwspersoon van ongeveer 40 jaren door hen gevonden in de roef van het schip zij was gekleed met een blauw lakense jas, bont katoenen jak en rok en hemd gemerkt met de letters ICJ 35, 1815 hebbende in haar zak 19 gulden 11 stuivers en 12 penningen aan Hollandsch geld en voorts enige papieren waaruit blijkt dat haar naam is Seijffarth Johanna Christiana volgens een reispas afgegeven te Torgau den 30-01-1818 geviseerd te Rotterdam de 1e febr. 1819 verder een inventaris lijst met goederen die zig bevonden ten huize van de weduwe van Thijssens Marten  en ten huize van Jong de Freerk Sipkes waaronder een bijbel met Gouden haken  op de eene Haas d. A.  en de andere anno 1726  zijnde deze goederen geborgen door Schregardus Frederik Eelzes. Post Aarnt Cornelis, Dijkstra Pieter Pieters, Jong de Freerk Sipkes, Zeilinga Minne Martens, Mans Willem Riemerens, Vries de Gerben Doedes, Dijkstra Auke, Visser Taeke Eelzes, Post Weeltje Arends, Visser Ate Jans en Visser Auke Cornelis en ten overstaan van Tuinema Pieter Siegers Commies bij de in en uitgaande regten te Pazens en Zandbergen van Michiel, Hayema Marten Hayes commissen bij de accijnsen afgesloten enz  jaar 1819 (13) 

6077

1046

27-12-1821

Mans WillemRiemerens Visser te Moddergat/Paessens---- Hartmans H. D. (Hartman Dirks) Assessor en Strandvonder van Westdongeradeel  heeft ten overstaan van  Tuinema Pieter Siegers, Slaterus Wolter, Kelder Johannes en Glint de Lume Andreas Commiesen bij de Directie van In en Uitgaande Regten en Accijnsen overgegaan tot het inventariseren van de aan wal gebrachte goederen te Moddergat onder Nes door de schippers en  visschers aldaar  van het op 06-12-1821 tusschen Schiermonnikoog en de Engelsmansplaat vergane Russische Oorlogs Brikschip de  Ajax komende van Kronstadt op weg naar Kamschalka met als Capitein Filatoff Nicander enz. jaar 1821 (25)

6631

1125

14-09-1814

Mansma Klaas Heins----- Hettema Montanus, Student in de Regten aan ’s Lands Hoogeschool te Groningen geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat zijn voorouders waarvan hij decdendeert behoort hebben onder de Adelijke Familien  in Vriesland  zoals blijkt uit de verklaringen  (in het dossier aanwezig) van verscheidene personen van bekende Adelijke Familien o.a. Burmania van Eduard Marcus laatst Raad en Ordinalis in den Hove van Friesland enz. Verder genoemd Hettema Jel (Tabe dochter) en dezsselver man Sijneretto? Jackle in de historiën meer bekend onder de naam Tabijntjen Jackele die in den jare 1572 Grietman was van Gaasterland  en mede Capitein is geweest van  s’Konings Galijen dat de familie Hettema in de  vijftiende en zestiende eeuw enz. en biju de Friesche Schrijvers Gabbema ?uismerus en mede gevonden onder de Quartieren  van Wisch van  Tietema huisvrouw van Galema Otte  (Ige zoon)  die in de 15e Eeuw geleefd heeft en dat te Poppingawier een Steen huis of Stins gestaan heeft die aan Hettema behoorde verder genoemd  en dat de familie Hettema gehuwd zijn geweest aan de aanzienlijke familieen van Roorda ,  Solckema en Aijtes  enz. Aijta Viglius L?uiehenius ab verder Hoijnck van Papendrecht, Hettema Barbera gehuwd met Aijta Seerp Folkerts, en Hettema Tabe Inthies gehuwd geweest met Herema Rienk Lieuwes ook genoemd het jaar 1543,  verder worden genoemd Hettema Jan, gehuwd met Aijta Rijnthie Folkerts, Sierxma Allert, de heer Dekama, verder genoemd als getuigen van dit document en ook ondertekenaars ; Burmania van Ulbo en Heemstra van Georg Sigusmund, Ruitinga W., Sloterdijk J. F. J. , Bengsma Johan Casper Jz., Wierdsma J. D. , Vierssen van M. , Leeuwan van J.  in een ander document komen voor: Albarda J. Vrederegter dat Hettema Montanus, Student vergezeld met zijn vader Hettema Hans,  zijn moeder is  Gerbens Jantje  samen met de navolgende getuigen;  Boer de Gerke oud 80 jaren, Jakles Pier  oud 80 jaren,  Anskes Durk oud 62 jaren, Regneri Alle Regnerus  oud 73 jaar, Velde van der Dirk oud 71 jaren, Boltjes Jan  oud 70 jaar, Mansma Klaas Heins oud 64 jaar alle wonende te Bolsward  welke dan ook verklaren enz. ook dat de Grootvader Hettema Monse Hanses in leven Fabriquer te Bolsward en ook bekend Hettema Hans Monses gehuwd in de maand mei 1698   met Louws Engeltje in leven Fabriquer te Bolsward en  de Overgrootvader en deze had weer ene broeder Hettema Louw Monses in leven Apothecar te Bolsward en die heeft nagelaten een zoon Hettema Montanus in leven advocaat, enz. jaar 1814 (7)

6080

315

30-03-1822

Mantel Jacob---- Vogelzang Harmen Jans van beroep Arbeider wonende te Laaxum oud 55 jaren, Zee van der Rinke Martens,  Hijlkema Lolle Rimmerse  en Roodklif Jochem Loofs hebben op 26 maart aangifte gedaan bij de Grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde van een partij boschen geflogten Rijs gevonden zoo aan het strand als drijvende in zee bij Laaxum alles vermeld in het breede Proces Verbaal hierbij aanwezig en dat gisterenavond den 25e  bij hem hebben vervoegd vier personen uit Enkhuizen  welke hen lieten noemen Mantel Jacob, Schuit ….?, Blom ….? Zijnde de naam van de vierde niet levendig  welke de Ries kwamen reclameren omdat enz. jaar 1822 (3)

6840

36-A

22-04-1824

Mantgum , Lijst met  41 familienamen Staat houdende het bedrag van huurcedels of  bekende verhuringen  van woningen en gebouwen betreffende schatplichtigen over hun eigendom. Jaar 1824 (5)

6056

193

18-03-1820

Mantgum aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6839

6-A

09-04-1824

Mantgum,  Lijst met 10 namen  van personen  die schatplichtig zijn betreffende  huurwaarde over hun bezit, met het nummer van de gebouwen en de huurwaarde, (5) jaar 1824

6851

24-D

17-08-1824

Mantgum,---- Jorwerd, Een staat met totaal 52 namen van  boeren die zieke varkens hebben en zijn verloren door een ziekte in 1824 in de plaatsen   Mantgum, Oosterwierum, Bozum, Britswerd, Wieuwerd, Winsum,  Baard , Huins, Lyons , Hylaard, Jellum en Beers Jaar 1824 (3)

6034

398

30-05-1818

Manting Wietze te Heeg hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6711

248 blz. 2

07-09-1822

Manting Wijtze te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6711

248 blz. 3

07-09-1822

Manting Wijtze te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6047

379

03-06-1819

Manting Wytze  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6101

1311

16-12-1823

Manting Wytze H. te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6711

248 blz. 2

07-09-1822

Manting Wytze te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6060

480

06-07-1820

Manting Wytze, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6036

531

22-07-1818

Mantingh A.  komt voor op een document uitgebrachte beroepingen als predikant van Oude Lemmer en Oude Trijne onder de classis van Heerenveen enz. jaar 1818 (3)

6253

28 blz.3

04-01-1815

Mantingh A. Gz. , Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Mantingh H. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladzijde 10

27-08-1839

Mantingh H. te Heeg staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6070

424-20        

25-05-1821

Mantingh Wijtze hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6082

453

03-05-1822

Mantingh Wytze, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6668

380 blz. 3

04-10- 1817

Mantje H. H. staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant J. H. Dijkhuizen te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6643

753, 2e blz.

kolommen

11-09-1815

Mantje Hendrikje Hendriks huisvrouw van Vries de Jan Haites staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. A. enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6643

753,2e blz. 

kolommen

11-09-1815

Mantje Hendrikje Hendriks huisvrouw van Vries de Jan Haitzes staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. A. enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6273

803-3

17-09-1816

Mantje Hendrikje Hendriks Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. enz. jaar 1816 (9)

6382

111

09-04-1814

Mantje Sijtze Hendriks hij wordt opgeroepen om ingelijfd te worden van het bataillon Landmilitie, maar dat hij niet in Beetsterzwaag woonachtig is, maar dat hij zig enige weken aan eene andere had verkogt of met denselve nummer enz. jaar 1814 92)

6020

136

03-03-1817

Maoor de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Oostdongeradeel , begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6)

5983

23

10-01-1814

Mar de ….? Te Workum, staat vermeld op een document Tableau van zoodanige financieele ambtenaren welke bij het vaderland zo gezegende omwending van zaken hunne posten hebben verlaten met vermelding oz zij hunne boeken/administratie hebben achtergelaten of meegevoerd jaar 1814 (3

8377

766-8

05-08-1841

Marchal J. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Marchand te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6866

25-01-1825

28-D

Marcus Abraham Samuel---- Goslings Gosling Jans van beroep Zilversmid, Marcus Abraham Samuel van beroep Slager, Jong de Joseph van beroep Koopman en Levy Jonathan Joseph van beroep koopman alle te Dockum woonachtig Onderwerp: hun request om als debitanten voor de twee eerst vlgende Koninklijke Nederlandsche Loterijen voor Dockum enz. enz. jaar 1825 (2)

6263

1076

14-11-1815

Marcus Jacob Samuel---- Dijkman Jan Roelofs te  te Holwert , hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat zijn huisvrouw wijlen haar eerste man  Vellema Sybe Andries in leven slager te Holwert  nog gedurende de maand  Januari 1811 vlees heeft geleverd aan de Fransche  Miltairen te Westdongeradeel enz. vermits der aannemer der leverantie de meester slager Marcus Jacob Samuel te Dokkum zig schuldig maakt aan het  leveren van slegt vlees enz. enz. maar volgens bijlage een brief van de Baljuw en Gemeentebestuur van Westdongeradeel hij ook geheel nalatig blijft in het fourneren van vlees aan de troepen enz. hierin wordt ook genoemd  dat  Vellema Sybe Andries moet zorgen voor enz. enz. jaar 1815 (5)

6382

114

09-04-1814

Marcus Jacob Samuel hij wordt opgeroepen om ingelijfd te worden van het bataillon Landmilitie maar dat hij niet te Dockum te vinden is en dat de persoon van Werf van der Walle Melis enz. en geruild heeft met Boorsma Jacob Takes uit de Gemeente Ee enz. jaar 1814 (2)

6381

171-A 

22-03-1814

Marcus Jacob Samuels, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Dockum die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Marcus Jacobus, 105 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9725

Deel I 

Blz. 13

00-00-1865

Marcus Jacobus, Zeemilitie,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

6830

26-A 23

20-01-1824

Marcus M.----- Horst, J. van der en  Marcus, M. Vleeshouwers te Leeuwarden, Onderwerp transactie van de inspecteur van de personele belastingen Jaar 1824 (4)

6242

90

04-02-1814

Marcus Salomon te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworpen  uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6382

22

27-03-1814

Marcus Samuel, De stadsbode van Dockum is door de President Burgemeester naar hem toegezonden teneinde aan hem de inhoud van de missive enz. enz. jaar 1814 (2)

8363

480/7

00-00-1841

Marcus, F. ,  Rogmolenaar te Garijp,  een Request jaar 1841 (3)

6078

95-17

25-01-1822

Marda S. H. te Jorwert, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Weidum enz. enz. jaar 1822 (1)

6418

255-B

01-06-1817

Marema Dirk Dirksa 267 Marum Gem. Britswerd is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Maren  (Marin?) Johan Christiaan hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6268

310

28-11-1815

Marens Jacob Samuel ---- Dijkman Jan Roelofs, Onderwerp de secretaris van het voormalige district Westdongeradeel schrijft een brief aan de Gouveneur hij heeft de eer ter voldoening van uw schrijven mede te delen dat mij wel bewust is dat Marcus Jacob Samuel   Gemeentebestuur is gelast enz. enz. nalatig is geweewst in het leveren van vleesch aan de in 1811 gestationeerde troepen in Westdongeradeel , de slager Vellema Sybe Andries destijds door de Baljuw enz.  ook dat gemelde Marens meermalen is gedagvaard om betaling enz.  maar dat altijd heeft weten te ontduiken en uiteindelijk met de woning naar elders is vertrokken enz. enz. jaar 1816 (1)

6021

256 brief

na no. 21

12-04-1817

Marenske Anna , .------ Jacobs Anna Marenske weduwe van Holwerda K. W. te Brantgum dat haar man sedert jaren schoolonderwijzer is geweest  maar in juli 1816 is overleden  en zij met 4 kinderen zonder middelen van bestaan is, en zij verzoekt om al haar voorregten te laten behouden, deze brief is getekend door de vornaamste ingezetenen van Brantgum ter hare ondersteuning en wel Mellema B. S., Martens Anne Martens , Terpstra Wytze Broers,  Boeles Jan Jans,  Zijlstra Jasper Pijters,  Dijkstra Pijter Jacobs, Hannema de Weduwe, Giwijtsen?  D. G. ,  Bij van de Johannes Thomas  jaar 1817 (2)

6067

 

111 + 135

05-02-1821

Margrieta---- Starkenborgh Stachouwer van E. T.  mede eigenaar voor 2/3 deel van het eiland Schiermonnikoog wonende te Leens in Groningerland enz. betreft de geborgen goederen uit de gestrande schepen Hoffnung en de Margrieta er wordt gevraagdt of de heren eigenaren nog zwarigheid blijven maken enz. jaar 1821 (3)

6671

54 deel 2

blz. 9

22-01-1818

Mari G. P. te Zwijndrecht Secundi Classikale Bestuur van de provincie Zuid Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 13

22-01-1818

Mari P. G. te Zwijndrecht Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6655

399 blz. 3

29-08-1816

Mari P. G. te Zwijndrecht, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6833

38-D deel 1

Blz. 6

06-02-1824

Mari P. G. te Zwijndrecht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6833

38-D deel 2

Blz. 9

06-02-1824

Mari P. G. te Zwijndrecht, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6683

2 deel 1

Blz. 4

04-01-1819

Marienburg J. B. Ouderling te Coevorden tot Secundus van het Provinciale Kerkbestuur van Noord Braband als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6671

54 blz. 22

22-01-1818

Marienburg J. B. te Coevorden Oud Ouderling Classis van Coevorden wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 20

22-01-1818

Marienburg J. B. te Coevorden Secundi Classikale Bestuur van de provincie Drente en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2

Blz. 4

04-01-1819

Marienburg J. B. te Koeverden wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

8381

848/9

27-08-1841

Marienes Pistorius Hylkema Jan Hylkes , Timmerman te Langezwaag, Trefwoorden zijn: een dossier, dagvaarding, procesverbaal wegens het uitgraven van 60 tonnen  turf zonder vergunning enz. , een gevangenisstraf van 6 dagen betrefende de liquidatie  van kosten van een proces verbaal   aan hem door de meter taxateur van turf  Westveer en  Marienes Pistorius Commies  jaar 1841 (5) (dossier 37)

6257

410-12

28-04-1815

Marikes Tjalling Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Marin (Maren?) Johan Christiaan hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6074

663

01-09-1821

Marine  een bestek en voorwaarden voor levering aan het Magazijn van  levensmiddelen van de Marine te Amsterdam en Delfshaven van Hard Brood, Witte Beschuit, erwten, Gort , Grasboter,  Kaas, Jenever enz. jaar 1821 (9)

6074

662

01-09-1821

Marine  een bestek en voorwaarden voor levering van blaauw karsaaije Peijekkers, Lakensche Baaitjes, Lakensche lange Broeken  en nog veel meer kledingstukken  enz. enz. jaar 1821 (13)

6078

110

31-01-1822

Marine (Rijks Zeemacht)  een bestek eb voorwaarden voor levering van Kleedingstukken, Kooigoederen, Lange broeken , Baaitjes, Vrieschs bonte Hemden enz. enz. enz. IJzeren vorken , Scharen, Naaldekookers enz. enz.  Halsdoeken, Naaizakjes, Paardenharen Matrassen  enz. enz. jaar 1822 (15)

6052

857

27-11-1819

Marine , Onderwerp; instructie voor de Geneeskundigen belast met  de visitatie der schepen komende van plaatsen alwaar of in welker nabijheid eene besmettelijke ziekte heerscht enz. enz.-------- en een Algemeen regleent ter weering van besmettelijk ziekten welke door middel van de scheepvaart zouden kunnne worden overgebracht enz. enz.  ----------en een Voorschrift wegens h et aanwenden van besmetting werende middelen  bij heerschende ziekten enz. enz. jaar 1819 (30)

6871

21-03-1825

1-A

Marine de , Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding en leverantie van Kleedingstukken en Kooigoederen te weten Blauw karsaaije Peijkkers en zo nog 15 diverse soorten gespecificeerde goederen enz. jaar 1825 (12)

9134

1043

28-07-1883

Marine---- Departement van Marine, bij inschrijving zal worden aanbesteed het maken van een ijzeren Lichtopstand op Wieringen en het afbreken van de kleine houten lichtopstand, met Bestek en voorwaarden en een tekening van bedoeld object  enz. enz. jaar 1883 (15)

6866

03-02-1825

 1-A

Marine het Ministerie voor de , een bestek en voorwaarden enz. betreffende de aanbesteding van de benoodigde Levensmiddelen en Ziekenkost te weten;  dan volgt een hele lijst met voedingsmiddelen met de hoeveelheden enz. zoals Kaas, Jenever, Suiker, thee enz. enz. en de artikelen van voorwaarden,  jaar 1825 (10)

6050

700

28-09-1819

Marine Ministerie een Aanplakbiljet formaat A-3  wegens het besluit van 18 aug.  Wegens strafbepalingen tegen het vernielen, afzeilen af te doen drijven enz. enz. jaar 1819 (3)

6073

654

30-08-1821

Marine over het hele rijk;  Onderwerp Bestek en voorwaarden  d.d. 12 september 1821 zal de aanbesteding plaats vinden van vers Brood, vers Vlees voor de Equipagien van zijne majesteits schepen, waarin ook duidelijk de hoeveelheden  in gewicht zijnn vermeld enz. enz.  jaar 1821 (11)

6086

836

09-09-1822

Marine te Amsterdam en Delftshaven (het Ministerie voor de Marine)  een bestek en voorwaarden voor de aanbesteding van o.a. Hard Brood, Beschuit, Groene Erwten Grasboter, Stolksche Kaas, Jenever enz. enz.  met vermelding van hoeveelheden (een formulier met 7 kolommen info) jaar 1822 (12)

6079

181

18-02-1822

Marine voorwaarden voor de aanbesteding en aan de minstaannemende enz. enz. Aanbesteding te Rotterdam  voor 150  Matrassen, 150 Kussens, 250 Beddelakens enz. enz. jaar 1822 (5)

9126

647

01-04-1879

Marine, bestek en voorwaarden voor het bouwen vanhet Buskruitmagazijn te Kadoelen gemeente Landsmeer met 3 tekeningen, jaar 1879 (tekeningen 44 , bestek en voorwaarden (18) totaal dossier (62)

6080

311

29-03-1822

Marine, Conditien en voorwaarden  van een aanbesteding betreffende Nederandsch Ellen Blaauw laken  1e, 2e en 3e kwaliteit badlakens en voervries enz. jaar 1822 (5)

6052

846

25-11-1819

Marine, een aanplakbiljet formaat A-3  van het Ministerie van Marine  een aanbesteding van de leverantie der benodigde levensmiddelen voor den dienst 1820  jaar 1819 (4)

6053

906

11-12-1819

Marine, een aanplakbiljet formaat iets groter dan A-3  van het Ministerie van Marine  een aanbesteding van de leverantie der benodigde Goederen en behoeften voor den dienst 1820 te Amsterdam  jaar 1819 (6)

6053

922

14-12-1819

Marine, een aanplakbiljet formaat iets groter dan A-3  van het Ministerie van Marine  een aanbesteding van de leverantie der benodigde Goederen en behoeften voor den dienst 1820 te Vlissingen  jaar 1819 (6)

6072

535

05-07-1821

Marine, het Ministerie voor de  Marine  bestek en voorwaarden voor de levering van Hard Brood 2/3 tarwe en 1/3 Rogge, Gort, Edammer kaas, Jenever, Rozijn- of Kunstazijn, Peper en Mosterdzaad jaar 1821 (9)

6078

27

07-01-1822

Marine, Onderwerp: Ministerie voor Marine een bestek en Voorwaarden van den 23e Januari 1822 aan den minstaannemende zal worden aanbesteed met vermelding van alle goederen zoals b.v. Beschuit, Brood. Erwten, Bier, Kaas, Jenever , Zout, Pruimen enz. enz. enz.   voor de vaartuigen van Oorlog enz. jaar 1822 (13)

6078

69

18-01-1822

Marine, Onderwerp: Ministerie voor Marine een bestek en Voorwaarden van den 13e februari 1822 aan den minstaannemende zal worden aanbesteed  Koper (rood, in koeken of blokken van….en waarschijnlijk nodig 10.000 ponden enz. enz. jaar 1822 (5)

6090

80

25-01-1823

Marine: Bestek en Voorwaarden voor de levering van de na te noemen Revictualiering van s’ Rijks Schepen  en Vaartuigen van Oorlog benoodigde levensmiddelen en ziekenkosten enz. jaar 1823 (9)

6046

308

03-05-1819

Marine; De minister van Marine is voornemens een aanbesteding te doen voor 30 stuks ijzeren kisten voor de marine met deszelfs enz. ook een aanplakbiljet aanwezig die vroeger in opnebare gelegenheden werden opgehangen zoals o.a. cafe’ s enz.  jaar 1819 (10)

6070

431 en 432

26-05-1821

Marine; het ministerie van Marine, bestek en voorwaarden  van een aanbesteding op 6 Juni 1821 van 46 ijzeren waterkisten voor den dienst waarbij de laagst ingeschrevene enz. enz. met een tekening  en beschrijving van de Kettingen, Wartels, Haken enz.  jaar 1821 (18)

7977

 

153-1

11-02-1837

Marine—Bestek en voorwaarden betreffende de aanbesteding van Levensmiddelen zoals Hard Brood, Witte Beschuit, Gort, Jenever enz. jaar 1837 (10)

7977

 

153-2

11-02-1837

Marine—Bestek en voorwaarden betreffende de aanbesteding van Linnen en wel 43.000 N. ellen wit linnen enz. jaar 1837 (7)

6084

671

13-07-1822

Marine----Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding en levering van 82.000 Nederlandsche Ponden Hard Brood of Scheepsbeschuit deze voorwaarden beschrijven precies hoe het bereid moet worden en van welke producten enz. jaar 1822 (7)

6632

1262, 3e blz.

kolommen

03-10-1814

Marines Anne, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

8377

766-8

05-08-1841

Marinkelle F. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)

8377

766/8

05-08-1841

Marinkelle F. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2)

6038

701

21-09-1818

Marinus Adam---- Draaisma Klaas, hij is benoemd tot assistent van den Scherprechter i.p.v.   Marinus Adam thans dienaar der Justitie jaar 1818 (2)

6380

126

25-02-1814

Marinus Adam---- Simon M. Med. Doctor hij wordt vermeld in een brief van de Burgemeester van aan de Commissarisen Generaal van Vriesland, o.a. dat  de gemeente Leeuwarden nog geen ruimte heeft kunnen huren om  de Zieken en ligte gebreken te kunnen behandelen en in overleg met eerstgenoemde Doctor voor te dragen het huis aan den Lande behorende en thans bewoond door Marinus Adam enz. enz. jaar 1814 (2)

6854

15-A

23-09-1824

Marinus Antoon,  Koopman in fruit te Sneek, een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal  jaar 1824 (2)

5664

A.11Bijl.,34

27-04-1911

Marinus en  Siebesma te Sneek met het Schip de Koophandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

A.11Bijl.,34

27-04-1911

Marinus en  Siebesma te Sneek met het Schip de Koophandel II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

8204

829/20, 264

Blz. 6

12-08-1839

Marinus Hendrikus hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

5664

162, 34

27-02-1917

Marinus J. te Sneek met het Schip de Koophandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

162, 35

27-02-1917

Marinus J. te Sneek met het Schip de Koophandel II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

274-a, 34

28-02-1918

Marinus J. te Sneek met het Schip de Koophandel II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

27, 10

16-04-1914

Marinus Jacob te  Leeuwarden met het Schip de Koophandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

29

17-04-1913

Marinus Jacob te  Leeuwarden met het Schip de Koophandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

27, 10

16-04-1914

Marinus Jacob te  Leeuwarden met het Schip de Koophandel II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

29

17-04-1913

Marinus Jacob te  Leeuwarden met het Schip de Koophandel II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

A.15,Bijl.34

25-04-1912

Marinus Jacob te  Sneek met het Schip de Koophandel I,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5664

A.15,Bijl.34

25-04-1912

Marinus Jacob te  Sneek met het Schip de Koophandel II,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

8173

251/5, 89

07-03-1839

Marinus Jonas Fokkes Leeuwarden Schipper op de Goede Verwachting, jaar 1839

6631

11148e blz.

kolommen

15-09-1814

Marinus Toon staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6424

609

10-12-1817

Maris Pieter Joh’s 77 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Inft. No. 2 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

8308

1066-13

28-10-1840

Mark Christiaan * 1819 Amersfoort staat vermeld op een document Nominative Staat met 15 kolommen informatie o.a. zijn signalement zoals kleur haar en ogen, zijn functie en de “overtreding”, behoort hebbende tot de Land en Zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde, op autorisatie van de departementen van Oorlog en van de Marine en Koloniën, met briefjes van ontslag weggezonden of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militairen stand enz. jaar 1840 (6)

6418

255-BB

01-06-1817

Mark Marten 136 Rinsumageest is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9189

1400

28-11-1919

Mark v.d. Joh. Leeuwarden Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter  te Tietjerksteradeel, jaar 1919  (2)

6252

1174-8

27-02-1810

Mark v.d. Jolling,  hij tekent als Dorps en Lantaarngecommiteerde het navolgende document: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9)

6424

609

10-12-1817

Mark v.d. Marten 6 is zijn volgnummer in de Gemeente Dantumadeel bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

8280

517-11, 5

19-05-1840

Mark v.d. Marten Th. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz.  in de gemeente Giekerk Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6245

399-69

10-05-1814

Mark v.d. P. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6245

399-43

10-05-1814

Mark v.d. P. , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

9725

Deel I 

Blz. 41

00-00-1869

Mark v.d. Willem Jans, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 53

00-00-1872

Mark v.d. Willem Jans, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1872 (2)

6261

888

09-09-1815

Mark van der P. Wordt vermeld  als schuldeiser op de Staat betreffende autorisatie tot betaling  uit het fonds  onvoorziene uitgaven  van de Gemeente Holwert, dienstjaar 1814 , akte jaar 1815 (3)

6257

410-6

28-04-1815

Mark van der P., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6252