Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index 

6078

26 + 105

07-01-1822

Meijn (Maijn) William Kapitein van het op het te Schiermonnikoog gestrande Brikschip de Susan op reis van Sint Petersburg naar Amsterdam,  het betreft een brief van de strandvonder over de geborgen goederen enz. jaar 1822 (1)

6278

195-6

20-02-1817

Meijnardi Hendrik, Rentenier moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6056

214en 220-a

25-03-182

 

Meijnardi Johannes , Jeneverbrander en  Landbouwer te Kollum een een handgeschreven request  met handtekening voor het verloten van een Muisvale Koe met toestemming en voorwaarden  enz. jaar 1820 (4)

6278

195-6

20-02-1817

Meijnardi Johannes, Brander moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

6383

91  

23-04-1814

Meijnardij Johannes te Augustinusga Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6383

91  

23-04-1814

Meijnardij L. de weduwe te Augustinusga Omdat zij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6089

1186        

21-12-1822

Meijnesz. F. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6012

346 en 353

19-06-1816

Meijnet D. C.  door  zijn wegblijven bij het afleggen van de eed is en hij de  opvolger van Altena van E. J. P. is  moet deze enz. jaar 1816 (2)

6010  

 

268  

30-04-1816

Meijnet D. C.---- Altena Johannes Petrus Epeus thans ontvanger te Ferwerd,  zijn benoeming tot ontvanger der belastingen te Harlingen i.p.v. de overl. Wentholt Ludolf Reinier en tot ontvanger te Ferwerd,   benoemd  Meijnet D. C. te Amsterdam wonende, laatst 2e luitenant bij enz. enz. jaar 1816 (7)

6015

594

08-10-1816

Meijnet D. C.---- Oudshoorn van G. benoemd als Ontvanger der Directe Belastingen te Ferwerd  i.p.v. Meijnet D. C. die benoemd is maar de post niet heeft aanvaard jaar 1816 (2)

6059

395

03-06-1820

Meijnts ….?---- Vries de Pieter de weduwe en Meijnts Kooplieden te Amsterdam  ondertekenen een brief en geven reverentelijk te kennen dat bij hun ontvangen zijnde resolutie op hun request niet wordt geaccodeerd om reedenen er geen enkel bewijs van eigendom of regt is overlegd, ook genoemd hun gevolmagtigde Coerkamp Remt Remts te Schiermonnikoog  enz. het betreft>> Oltmans  J. T.  wonende te Jeverland Schipper op de Vrouw Margrieta komende van van Bremen Gedistineerd naar Amsterdam geladen met Raapzaad en 5 vaten enz., Jaar 1820 (2)

9725

Deel 2

08-12-1875

Meijring Harlingen Kapitein op de Jantina komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1875 (2)

6407

198-

1+14-15

04-05-1816

Meijrings de Jong Fredrik staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6394

257 deel 1

31-03-1815

Meijrink Jan Pieters hij zet zijn handtekening onder het navolgende document>>> Reneman F. Schout van de Gemeente Balk ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland met als onderwerp dat een aantal mannen der Landstorm van Harich, Sondel en Ruigahuizen in dezer Gemeente aan Ued. ingediend tekenen enz. te doen retourneren met twee verklaringen waarin ook vermeld als aanwezige Jong de Obbe Obbes door een grootter aantal mannen van de Landstorm alhier welke ten volle bewijst dat het onware geschreven door de Notaris Westendorp Martinus, immers dien man voor 1795 te Schraard als Bakker wonende zig verzettende enz. jaar 1815 (15)

6055

132, 1-4 +

146

24-02-1820

Meijs Jan Jans Schipper op het Smakschip de Vrouw Catharina vergaan op en gezonken op 2 februari 1819 op weg vann Groningen aar Texel en gezonken bij het dorp Wierum  tevens vermeld de geborgen goederen die later zijn verkocht enz., Jaar 1820 (5)

6387

2

02-09-1814

Meijsner W.---- Andringa van Kempenaer Antoon Anne Onderwerp: de somma van vijf en twintig duizend zeven honderd en een en zestig guldens enz.  ten behoeve van den het Fransche departement enz. weens leveranties door hem ter indiening in Parijszijn toevertrouwd aan den Heer Meijsner W. te Amsterdam enz. zijnde de heren Maes  & Co., Rue Grange bateliere te Parijs enz. jar 1814 (1)

8099

684-14

13-07-1838

Meijvogel Jan, Fuselier 5e afdeeling Infanterie  * 27-04-1816 Vlaardingen ,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

9190

54

10-01-1920

Meikeren van Elke------- Rienksma Rienk Schipper en eigenaar van het verongelukte schip de Onderneming op 7 Januari 1920 Tussen Hindelopen en Workum enz. enz. omgekomen de Schipper zijn vrouw en een 4 jarig zoontje. De redders Kooy Albert, Kooy Doede, Dagen Coenraad, Meikeren van Elke en Meines Wiebe zijn de redders van 4 andere kinderen een dochter van 21,  een zoon van 18, een zoon van 12,  en een dochter van 7 jaar  en werden liefderijk opgenomen in het cafe van Kooy A. een uitgebreid rapport waar, waarom, de lading, verzekering , redders enz. enz. jaar 1920 (4)

6872

01-04-1825

41-A

Meilema  Pieter Folkerts van beroep Veerschipper van Bozum op Leeuwarden wonende te Bozum Onderwerp een proces verbaal van bekeuring door de ambtenaar te Baard en den Agent van Politie van Baarderadeel wegens weigering van visitatie van zijn vaartuig enz. enz.  en Strikwerda Klaas Ages wordt ook genoemd enz. jaar 1825 (3)

8211

988-3, 4

Bladzijde 4

26-09-1839

Meilema ….? de weduwe te Bozum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_4

20-07-1841

Meilema de weduwe te Bozum staat als aan wien den uitvoer is geschied van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Buma W. B.  (Wijbo Bernhardus) Grietman van Baarderadeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Baarderadeel

Meilema de weduwe te Bozum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Baarderadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6840

36-A

blz. 45

22-04-1824

Meilema P. Folkerts , wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Baard op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8211

988-3, 4

Bladzijde 4

26-09-1839

Meilema P. te Bozum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Baarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6282

737-12

07-07-1817

Meilema Pieter F., Schipper te Bozum met (47 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6256

362

17-04-1815

Meilema Pieter Folkerts ---- Eisma Jan Eises, Meilema Pieter Folkerts schipper te Bosum, Werf van der Gerben Abes, van beroep Brievenopbrenger  Kromwal onder Britswerd en Fopma Jan Foppes Schipper te Britswerd,  Een antwoord op hun verzoek  dat hunne rekeningen enz. maar dat de Schout van Bozum niet ontschoten is maar dat enz. enz. jaar 1815 (1)

6005

938 blz. 5

30-11-1815

Meiles Jan Johannes Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

8211

988-3, 4

Bladzijde 4

26-09-1839

Meilinga N.? te Sneek en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6256

338

21-02-1815

Meilis Antje----, vermeld als crediteur op de Staat der achterstallige schulden  van de voormalige dorpsadministratie van Jubbega Schurega enz. Jaar 1815  (8)

5997

307

31-03-1815

Meilis Johannes is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer    276

9180

420

05-03-1915

Meima Kornelis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

9182

441

08-03-1916

Meima Kornelis,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6079

168 + 176

13-02-1822

Mein (Maijn William)---- Maijn William Kapitein op het BrikschipThe Suzan,  een coutie wegens het geborgene enz., jaar 1822 (3)

8386

949/6-1

25-09-1841

Meinardi de weduwete Stroobos Hij staat in een document van uitvoerbiljetten van  Wijn en Sterke Dranken zowel de uitvoerder als de ontvanger jaar 1841 (2)

6851

39-A

20-08-1824

Meinardi J. Brander te Kollum, Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor overtreding op gedistilleerd, jaar 1824 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Acht-

   karspelen

Meinardi J. L. de weduwe te Stroobos staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6640 

545

17-06-1815

Meinardi Joh’s---- Stuur R. C.  Schout van de gemeente Kollum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat hij heeft goed gevonden dat door het overlijden van Beystra R. A.  en de benoeming van Faber L. tot Adjunkt Schout twee vacatures in den raad dezer gemeente zijn opengevallen en er worden voorgedragen Eskes B. afgetreden Schout en Meinardi Joh’s Distelateur enz. jaar 1815 (1)

6034

398

30-05-1818

Meinardi Joh’s te Kollum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6850

43-A

04-08-1824

Meinardi Johannes Brander en Landbouwer te Kollum een transactie er voorkoming van een proces verbaal van bekeuring wegens verkeerde aangifte van een  vrouwelijke dienstbode jaar 1824 (2)

6853

28-A

02-09-1824

Meinardi Johannes Brander te Kollum een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6058

360 en 373

23-05-1820

Meinardi Johannes Landbouwer te Kollum, Onderwerp: Koninklijk besluit met de toestemming tot het verloten van een vette Koe enz. en de conditien,  jaar 1820 (5)

6087

921

05-10-1822

Meinardi Johannes te Kollum staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen  betreffende de verpachting op 26 September 1822  van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5)

6252

1218-24

12-12-1814

Meinardi L. wegens verschoten toelage  aan een Hollandsche correspondent enz. , hij staat op het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)

8375

708-5_1

20-07-1841

Meinardi S. J. te Kollum staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Haersma de With D. ( Daniel) de Blocq van, Grietman van Achtkarspelen ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (5)

8211

988-3, 26

Bladzijde 3

26-09-1839

Meinardi S. te Kollum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132

8211

988-3, 26

Bladzijde 5

26-09-1839

Meinardi S. te Kollum is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

Acht-

   karspelen

Meinardi S. te Kollum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Meinardi S. te Kollum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 26

22-05-1840

Meinardi S. te Kollum uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/26

20-09-1841

Meinardi S. Te Kollum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/8

20-09-1841

Meinardi S. te Kollum, Komt voor in een document; Staat van Duplicaat Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken verzonden bij missive van Grietenij Dantumadeel.   (als vervoerder van Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort.  Jaar 1841  (3 )  

8280

517-11, 7

19-05-1840

Meinardi Symon S. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. in de Controle Bergum in  het Kantoor Kollum, Gemeente Kollum, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6019

118

22-02-1817

Meinardie ….?---- Siderius ….? Inspecteur der Bealstingen  over het Arr. Heerenveen, Speelman Wobma ….? Arr. en ordinaris Ontvanger der Belastingen op het Heerenveen, Meinardie ….? ordinaris Ontvanger der Belastingen te Strobosch en Alowijn ….? ordinaris Ontvanger der Belastingen op Terschelling zij moeten nog de eed afleggen en worden daarop aangesproken enz. verder genoemd de heer Alowijn ….? te Noord Holland jaar 1817 (1)

8280

526-1, 1

22-05-1840

Meinardie ….? te Stroobos als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6387

131

26-09-1814

Meinardij Johannes Lucas, hij wordt voorgesteld en benoemd als Stafofficier bij het 6e Bat. Landstorm in de gemeente Augustinusga enz. in het document wordt zijn rang genoemd en de plaats waar gelegerd enz. jaar 1814 (1)

6633

1384 ingebonden tussen 1377 en 1378

24-10-1814

Meinardy J. L. ---- Boer de Jelle Ykes en Zuidersma Abraham Sytzes (ondertekend als Abraham Sijtses Suderma) Diakenen en Armbezorgers te Gerkesklooster dat zij sedert 3 jaren onderhouden  de weduwe en kinderen van Clases Jan maar dat zij van de Gemeente Augustinusga de helft moeten dragen omdat enz. Jan Clases  zig  van meet af aan te Gerkesklooster zig heeft opgehouden en getrouwd met Jillings Jeltje aldaar geboortig en aldaar 4 kinderen heeft verwekt enz. verder een verklaringe  ondertekend door Boer de Jelle Ykes dat Poepkes Jan Klasens in 1763 in dat dorp gewoond heeft en dat tussen beide plaatsen nooit een enz. en zijn  zoon Poepkes K. H. met zijn vrouw enz. verder een verklaring van de inwoners van Gerkesklooster Suderma A. S. Diaken, Boer de J. IJ. , Diaken, Boersma M. W., Sijtsma R. R., Veen v.d. W. D., Meinardy J. L., Klooster van R. H. (Municipaal), With de F., Dijk van K. R. (Ouderling) Bolhuis A. G. (Ouderling) en door allen ondertekend en die verklaren  dat Jan Clases tot aan zijn dood te Gerkesklooster heeft gewoond jaar 1814 (6)

6849

37-A

19-07-1824

Meinardy Joh. , Cuperus S. D. Terpstra A. B.  Een procesverbaal wegens het niet aangeven van een vrouwelijke dienstbode jaar 1824 (2)

6848

18-A

16-07-1824

Meinardy Joh. Brander te Kollum een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens de wet op gedistilleerd jaar 1824 (2)

6631

1201

25-09-1814

Meinardy Joh’s L. Kerkvoogd  ondertekend een request aan de Gouverneur van Vriesland namens de Kerkenraad van de Hervormde Kerk en eenige voornaamste Hervormde Ingezetenen van Gerkesklooster het betreft te voldoen aan hunne geweezen Leeraar  Predikant Assen van P. (Petrus) die vertrokken is  het laatst van de maand December 1811 enz. maar dat de wezenlijk behoeftige Gemeente aan de “Vrekheid” eene Rijke Predikant voldaan behoud te worden?” en hun tegenwoordige Predikant Waringa A. (Albertus) van wiens bekrompen toestand enz. jaar 1814 (6)

6047

379

03-06-1819

Meinardy Johannes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6868

21-02-1825

18-A-10

Meinardy Johannes te Kollum, Brander, hij staat op een document: Staat vermeldende het resultaat der Peilingen zoo van Gedisteleerd als van Meel in de Branderijen in de controle Bergum enz. (6) dossier met alle branders van Friesland (40)

6661

126 blz. 4

26-02-1817

Meinardy Johannes, Kastelein, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ˝ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer van Assen van P. (Petrus) als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6863

23-A

23-12-1824

Meinardy Johs.---- Adema de Gezusters, een procesverbaal van ontzegeling van de Branderijen van hen. En de weduwe Roukes G., en Lolcama W. en de wed. Ebeling, te Leeuwarden ook Meinardy Johs. te Kollum jaar 1824 (4)

6661

126 blz. 4

26-02-1817

Meinardy Lucas de weduwe Renteniersche, staat vermeld op de personele omslag over 94 ingezetenen van het dorp Gerkesklooster ad. 109 guldens en 9 ˝ cent tot betaling van het laatste termijn aan de heer Assen van P. (Petrus) als gewezen predikant verschuldigde achterstallige tractement, met vermelding van het door voornoemde te betalen bedrag enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

3622

K--Stuk 7

13-02-1875

Meinardy R. S.---- Velkers Christoffel pachter van het Tolhek en Boom genaamd het Kollumer Tolhuis met als borgen With de J. P. en Meinardy R. S.Onderwerp; de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. Onderwerp;  de invordering van de Tolgelden voor 1 jaar enz. jaar 1875 (2)

3622

A-10

Stuk 2

15-03-1873

Meinardy Ritske ---- Velkers Christoffel F.Kollum te , hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis   met als borg Wit de Jan en Meinardy Ritske ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. jaar 1873-1875  dossier (25)

8380

833-2

24-08-1841

Acht-

   karspelen

Meinardy S. te Kollum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Achtkarspelen in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 1

19-06-1840

Meinardy S. te Kollum, Uitvoerder van Wijn en Gedisteleerd wordt vermeld in een Staat bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Achtkarspelen in de maand Mei 1840 met  9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en aan wie is uitgevoerd enz. jaar 1840 (6)

3622

Dossier

A-2

30-12-1837

Meinardy Sijbren Johannes---- Haak van der Femme Pieters van beroep Kastelein  hij te Kollum is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis met als borg Lune van der Pieter Jans en Meinardy Sijbren Johannes ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1838-1843 dossier (59)

3622

Dossier

A-1

30-10-1832

Meinardy Sybren---- Sikkema Louw Timmes wonende te Kollum hij is de hoogs biedende voor het DERDE perceel en wel de pacht van het tolhek en verlaat genaamd Kollumer Verlaat  met als borg Siccema Elze Fimmes en Meinardy Sybren ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838  dossier (50)

3622

Dossier

A-1

30-10-1832

Meinardy Sybren---- Tuin van der Sjoerd Jans te Kollum, hij is de hoogs biedende voor het TWEEDE perceel en wel de pacht van het tolhek en boom genaamd Kollumer Tolhuis   met als borg Ritsma Klaas en Meinardy Sybren ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838  dossier (50)

6636

148

12e  blz. van kolommen

10-02-1815

Meinders Diegertjen de meid van Lamberts Geesjen te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Meinders Harmen staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

4635

A-1, 77

01-03-1894

Meinders Jan Kapitein op de Jantiena, betreft rekeningen ingekomen van de burgmeesters van een aantal gemeenten wegens het beheer over en de verkoop van strandvonden  in de jaren 1879-1918  enz.

6418

255-B

01-06-1817

Meinders Jan Meindert 465 Leeuwarden is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6636

148

10e  blz. van kolommen

10-02-1815

Meinders Klaasjen de meid van Hendriks Sybrand  te Elsloo staat vermeld op een document samen met ca. 220 personen van de Hervormde Gemeente van Makkinga, Langedijke en Elsloo, een Repartitie van een somma van 500 guldens voor de vinding van een gedeelte van het achterstallige Tractement van de Predikant Wiersma Swalue Johannes Cornelis jaar 1815 (5) alle namen (15)

6424

609

10-12-1817

Meinders S. M. 106 is zijn volgnummer in de de Gemeente Leeuwarden bij het Bataillon Infanterie 3 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6082

453

03-05-1822

Meindersma  Djoerd M. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6034

398

30-05-1818

Meindersma  P. W. te Ee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8386

949/26

20-09-1841

Meindersma B. E. te Nijkerk (Fr) , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Meindersma B. E. te Nijkerk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 26,4

22-05-1840

Meindersma B. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6386

103

10-08-1814

Meindersma B., ---- Jorna Wopke een request van hem, dienende als soldaat bij de 6e Comp. van het 5e  Batt. Landm. In garnizoen te Den Haag maar dat hij als enigste zoon  van een oude moeder ( Rinsche Sijberens weduwe van Sijbren Jorna)zijnde in een noodlottige en armoedige omstandigheden enz. enz. verzoekt vrijsteling enz. verder aanwezig een getekende verklaring van de omstandigheden enz. getekend door  Meindersma B., Schaafsma Beerret, Jongma Ype Douwes, Schaafsma Frans B. (Wijkmeester), Miedema Jan P. (Wijkmeester)  Gorter Harmen Folkerts enz. jaar 1814 (2)

6082

453

03-05-1822

Meindersma D. E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8386

949/26

20-09-1841

Meindersma D. E. te Ee. , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 26

Bladzijde 2

26-09-1839

Meindersma D. te Ee wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/26

20-09-1841

Meindersma D. te Ee, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6087

920

05-10-1822

Meindersma Douwe Eelkes  staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen  betreffende de verpachting op 26 September 1822  van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5)

8359

377/28, 3

19-04-1841

Meindersma Douwe Eelkes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 16

19-04-1841

Meindersma Douwe Eelkes wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6271

574-4

06-07-1816

Meindersma Douwe Eelkes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6271

574-5

06-07-1816

Meindersma Douwe Wigchers, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

5993

938

21-11-1814

Meindersma E. W.  Adjunct Schout, Siebesma B. S., Kooistra Johannes Pieters, Meindersma M. L. betreft ene klacht voor Tamboezer Bote Bakker te EE, betreft verzegeling van zijn ovens,  tegen de 2e commies Nijman te Dokkum en zijn commies Bonga, en Mulier controleur, tevens een handgeschreven brief ondertekend door Meindersma E. W.  Adjunct Schout, Siebesma B. S., Kooistra Johannes Pieters, Meindersma M. L.   jaar 1814 (6)

6622

2157

22-11-1813

Meindersma E. W. ---- de adj. Maire van Ee,  Assen van J. schrijft en ondertekend een brief aan de Prefect met als inhoude dat hij overald de hollandsche vlaggen zag waaien en de klokken van alle katen van de naburige gemeenten hoorde brommen en dat de bevolking zig aan den drank is ten buiten gegaan zijn er ook dreigementen gedaan enz. maar de Maire van Ee, Meindersma E. W. Is niet aanwezig omdat hij sinds 4 weken onder behandeling is van den heer Questius te Leeuwarden enz. jaar 1813 (2)

6047

379

03-06-1819

Meindersma E. W.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Meindersma E. W. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6647

2

04-01-1816

Meindersma E. W.---- Assen van J. Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de vrijwillge resignatie van de Schoolonderwijzer Tiezema Douwe is deze functie vacant en er wordt voorgedragen Vries de Pier Hendriks verder ondertekenen Assen van J., Meindersma E. W., Mellema M. D. Banga Lieuwe en Martens M. enz. jaar 1816 (1)

6622

2076

15-12-1813

Meindersma E. W. en Assen van J.  Maire en adjudant Maire van de gemeente Ee schrijven en ondertekenen een brief met als onderwerp: dat tijdens de ongelukkige omstandigheden Talma J. N. hij heeft verzocht op 7 maart 1812 van zijn post als Maire van de gemeente Ee te worden ontslagen  enz. en beide eerstgenoemde die pst(en) aanvaarden enz. jaar 1813 (3)

6070

424-19        25-05-1821

Meindersma E. W. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6271

574-10

06-07-1816

Meindersma E. W. Ondertekend als lid van de Gemeenteraad van Ee volgend document;  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6034

398

30-05-1818

Meindersma E. W. te Ee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6624

236

26-01-1814

Meindersma Eelke Wigchers---- Assen van J. als Schout van de Gemeente Ee schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij met een werkzame affaire en een talrijk kroost voor welk bestaan hij moet zorgen dat zal mij echter niet afschrikken enz. verder worden genoemd  Meindersma Eelke Wigchers lid van de Raad enz. en Mellema Minne Douwes Lid van de Raad of Douma Rink Minnes Lid van de Raad voorsteld enz. en als Secretaris Jong de Ruurd  enz. jaar 1814 (3)

6271

574-3-B

06-07-1816

Meindersma Eelke Wigchers, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6280

340

18-03-1817 

Meindersma Eelke Wiggers Landbouwer onder den Dorpe Ee, Benthem Nanne Pieters Landbouwer onder den Dorpe Morrha, Douma Jelle Ypes  Landbouwer onder den Dorpe Morha en Kleffens van P. T. (Paulus Theodorus) Predikant zij schrijven en ondertekenen een brief  aan de Gouveneur van Vriesland met als onderwerp: dat zij nog geld tegoed hebben van het gewezen district van Oostdongeradeel doordat zij in het jaar 1810 ten behoeve van enz. enz. en dat de schulden zijn overgenomen door het Dijkbestuur van  Oostdongeradeel en dat zij nog   interest tegoed hebben enz. er wordt ook beschreven hoeveel de bedragen zijn enz. jaar 1817 ( 2)

6040

861

28-11-1818

Meindersma Ernst Wiggers---- Hiemsma Y. U. (Yme Uilkes) Assessor in de Grietenije Oostdongeradeel geass. met den secretaris Witteveen F.  ons begeven naar Pasens ten eide daar van de aangebrachte strandgoederen procesverbaal te maken enz. en aangekomen in het huis van Visser Ate Jans van beroep Visscherman wonede in het huis nummer 34 te Pasens waar wegens gebrek aan een andere ruimte de goederen waren opgeslagen daarna begeven wij ons naar het huis nummer 52 van Visser Auke Aukes ook Visschersman verder genoemd Meindersma Ernst Wiggers Bakker aldaar enz. jaar 1818 (5

8210

958/2 211

Bladz. 6>>

17-09-1839

Meindersma F. E. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8280

526-1, 26,5

22-05-1840

Meindersma F. E. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8359

377/28, 4

19-04-1841

Meindersma Fetse Eelkes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8350

175/27-10

21-02-1841

Meindersma Fetse Eelzes wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Grietenij Oostdongeradeel bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de functie en voor welk dorp, jaar 1841 (6)

8359

377/28, 16

19-04-1841

Meindersma Fetze Eelkes wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

8224

1236-8

04-12-1839

Meindersma J.  Brood en beschuit Bakker een dossier betreffende reclamatie wegens personeele belasting diens 1838/39, beschrijvingsbiljet, door de Rijksschatters  Gatzonides T. H. en Hanius J.  geteld 22 deuren en vensters enz. ook een brief van Meindersma J. door hem ondertekend  ook een aanslagbiljet enz. jaar 1839  (19)

8386

949/26

20-09-1841

Meindersma J. E. te Ee, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6627

584, 1-5

30-04-1814

Meindersma J. W. ondertekend mede een brief als lid van de Kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Morrha en Lioessens een brief aan de Gecommitteerden der E: Klassis van Dokkum het betreft het achterstallige Tractement van de Predikant ten bedrage van zestienhonderd en negen en tachtig gulden, zeventien stuivers en veertien penningen en dat de gemeente geen fondsen heeft maar dat deze met vrijwillige bijdragen zal worden voorzien enz. jaar 1814 (5) dossier (23)

6627

584, 1-2, 14

30-04-1814

Meindersma J. W. wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta  jaar 1814 (4)

6627

670=

(na 672)

12-05-1814 

Meindersma J. W., Berg J. H. en Botma S. F.  uitmakende de Kerkenraad van der gecombineerde Hervormde Gemeente Morra en Lioessens geven te kennen in een brief aan de Gouverneur van Vriesland dat zijlieden door de Schout van Gemeente Anjum geďnformeerd zijn dat enz. u heeft toegestaan de verkoop van drie huizen aan de Diaconie tot vinding van het tractement van de Predikant der Gemeente tot 1 december 1813 enz. Jaar 1814 (2)

6624

238, 238v

08-02-1814

Meindersma Jan Wiggerts van beroep Meester Bakker---- Ferwerda Pieter Alberts van beroep Meester Verwer te Morra schrijft en ondertekend een brief aan de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij in de Gemeente Anjum waartoe hij behoort eene vrijwillige inteekening heeft plaats gehad tot ondersteuning der armen welke in het dorp Morra meer dan genoegzaam is bevonden enz. en dat hij naar zijn vermogen heeft enz.verder verklaard Dijkstra Klaas Tjallings samen met Fockma Doeke Wijberens, Koopmans Ype Doekes, K. T.  en Meindersma Jan Wiggerts allen woonachtig te Morra en van Competenten Ouderdom ten verzoeke van Verwerda Pieter Alberts Meester Verwer dat hij aan de Armen Kas enz. jaar1814 (3)

6381

171-C 

22-03-1814

Meindersma Meindert Ergers, hij wordt vermeld op een lijst van personen behoorende tot het actief contingent der Landmilitie Canton Holwerd die tot dusver zijn absent gebleven enz. Jaar 1814 (3) (dossier 5)

6047

379

03-06-1819

Meindersma P. W.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8285

615-2, 26,4

19-06-1840

Meindersma R?. E. te Nijkerk (Fr) wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8308

1074-9

29-10-1840

Meindersma S. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering van de aangegeven Paarden met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (5)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Meindersma Sepkjen Wiltjes Moddergat Weduwe Steensma Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 346,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

9181

1737

02-10-1915

Meindersma----- Veen van der Jan Jetzes----- Vos de Wobbe,  Rijksveldwachter, onderwerp zijn evt.  eervol onslag, hij krijgt geen pensioen omdat hij enz. ook krijgt hij een strenge berisping en een maand wordt geschorst wegens plichtsverzaking enz.  in het dossier komen voor;  Veen van der Jan Jetzes, Wal van der Simon, Woude van der Sjoerd deze drie verklaren dat op de avond van 11 september met de veldwachter Vos aanwezig te zijn geweest ten sterfhuize van , Wal van der, en dat er een opstootje heeft plaatsgehad, enz. enz.  tevens Nicolai Gooitsen hij woont 100 meter van de ned. Herv. Kerk maar hij heeft niets gehoord, en Meindersma hoofd der openbare school te Drogeham wonende aan de zijde van de pastorie maar hij heeft niets gehoord, de navolgende personen ondertekenen deze brief met de mededeling dat alle genoemde personen enz. Hoek A. Fabriekschef, Vries de J. Y. Brievengaarder, Postumus M. , Raadslid,  Vries de G. Kerkvoogd, Wielenga L. Kerkvoogd, Hansma A. Kerkvoogd, Veenstra J. G. Raadslid. Bosma Herbergier, Nicolai Metske,  jaar 1915 (dossier 17)

6271

574-2

06-07-1816

Meindersma W. M. Assen van J. Hij ondertekend mede al lid van de Gemeenteraad Ee het  navolgende document; Een quotisatia van de vermelde Begoedigste Ingezetenen (195 gezinshoofden)  dezer Gemeente Ee, een Staat van Pretensien wegens Paarden geleverd door Romkes Egbert, Meinderts Pieter Meinderts, Hofman Auke Taekes ten Dienste der Russische Legers door de Gemeente Ee in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6252

1179-64

08-11-1813

Meindersma W. wegens Kamerhuur tot Casernering van enige Militairen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Meindersma Wigger, 104 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6840

36-A

blz. 26

22-04-1824

Meindert hendr. Linnenwever van beroep, wordt vermeld samen met 167 andere inwoners van Warga op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (10)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A blz. 3

22-04-1824

Meinderts Age Schoenmaker van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

3572

 

28-a

15-10-1822

Meinderts Andle Schipper, varende van Berlicum op Leeuwarden, Franeker en Harlingen  en verzoekt om dat veer te mogen Continneeren en wel met uitsluiting van enz.  jaar 1822 (12)

6033

276

20-04-1818

Meinderts Antje staat  vermeld in een document Declaratien van gedane verschotten van het Tuchthuis en Huis van Correctie te Leeuwarden wegens geleverde doodskist en de kosten van zijn begraving,  Sneek is de laatste woonplaats voor de gevangenis jaar 1818 (2)

6262

946-2

30-09-1815

Meinderts Ate  moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Hieslum) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6243

191-21

06-03-1814

Meinderts Auke   , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6252

1174-2

27-02-1810

Meinderts Dirk, Wordt vermeld op een document genaamd: Omslag over de huiseigenaren van den Dorpe Rinsumageest tot in het standhouding en het branden van 5 lantaarns in voornoemde Dorpe over het jaar 1809 enz.,  document jaar 1810 (2) dossier (9)

6390

29 en 98

26-11-1814

Meinderts Douwe, Bakker te Oosterbierum dat hij ingedeeld is in de nachtwachten maar dat hij zwaargebroken is ook volgens de heer Stelwagen G. van beroep Chirurgijn en Vroedmeester te Leeuwarden en hij verzoekt enz. jaar 1814 (2)

6632

1262,

1e blz. van kolommen

03-10-1814

Meinderts Eize, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6859

9/A

17-11-1824

Meinderts Foppe te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1

6089

1194 blz. 6v     23-12-1822

Meinderts Geerts, Bouman te Kollum heeft bedankt voor zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6262

946-3

30-09-1815

Meinderts Gerben moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6632

1262,

6e blz. van kolommen

03-10-1814

Meinderts Jan de weduwe, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6015

578

03-10-1816

Meinderts Jan---- Dijkstra Jan Pijtters, Bakker te Sondel en eigenaar van 1 pondemaat bos te Sondel, deze is nimmer door hem aangegeven enz., wordt ook in genoemdWestendorp Johannis te Balk met land te Ruigahuizen enz. , en Meinderts Jan en/of weduwe Ygrams Meindert jaar 1816 (2)

6261

878-7

11-08-1815

Meinderts Jan hij ondertekend samen met de andere leden van de Minicipaale Raad van de Gemeente Balk op den Raadhuize den twee en twintigste julij 1815 het volgende document;  eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

6046

328-30v

11-05-1819

Meinderts Jan Hij wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)

6046

328-31v

11-05-1819

Meinderts Jan Hij wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)

6046

328-32

11-05-1819

Meinderts Jan Hij wordt als  eigenaar van een bos vermeld in een document; Staat van de Bosschen welke zich in de Grietenij Gaasterland bevinden enz. enz.  met 6 kolommen zoals de benaming, plaats,  pondematen en Rijnlandsche Morgen , Hakhout, Dennenbos enz. enz. jaar 1819 (3)

6256

337

04-04-1815

Meinderts Jan ondertekend een document samen met leden van de Gemeenteraad en Notabele ingezetenen van de Vlek Balk  betreffende de kwijting van de achterstallige schulden ten laste van het Vlek Balk tevensa ondertekend de Schout Reneman F. Z.  enz  jaar 1815 (3) 

6247

643

21-07-1814

Meinderts Jan,  Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van Balk betreffende de belastingen enz. jaar 1814 (3)

6093

339

23-04-1823 

Meinderts Jan,  Hij wordt vermeld op een lijst van personen  die meer dan 100 gulden over 1822  in de gemeente Balk wegens de gebouwde en ongebouwde eigendommen enz. aan belasting betalen. Jaar 1823 (2

6271

586-7

01-07-1816

Meinderts Jan, Hij is als gemeenteraadslid een van de mede ondertekenaars van het document als volgt ;  Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6634

1525

08-12-1814

Meinderts Jan, ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

6257

457

12-05-1815

Meinderts Jan., Hij heeft samen met anderen een document getekend  als algemeene Armvoogd  van de Flekke Balk dat de Armehuizen te Balk door bouwvalligheid ingestort  voor herbouw een bestek en tekening is ontworpen samen met de Schout enz. enz. en zij vinden het vreemd dat de opbouw uit de Gemeente kas moet komen enz. enz. jaar 1815 (2)

6252

1176-8

06-12-1814

Meinderts Jenne voor geleverd Brood: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Bornwerd over voorgaande jaren  benevens die van 1814  aan hem te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)

6631

1114

8e blz. van kolommen

15-09-1814

Meinderts Joh. staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Meinderts Johannes, 67 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

5673

83

21-09-1905

Meinderts K., te Warga  een verleende vergunning (Groen) om met  het schip de “Recerve“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1905 (1)

6080

249

11-03-1822

Meinderts Klaas, hij wordt samen met 5 anderen beschuldigd van vernieling en diefstal van het brikschip de Ajax maar ontheven van de beschuldiging verklaard bij vonnis van het Hof van Assises omdat de getuigen en wel de bemanning hen niet meer goed herkende enz. jaar 1822 (1)

3698

B-5

14-02-1832

Meinderts Klaaske, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6252

1179-23

08-11-1813

Meinderts Lamert wegens geleverde emmers en stokken voor de barak te Anjum, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6654

372 blz. 6

09-08-1816

Meinderts Meinder, te Oldeberkoop staat vermeld op een document met 158 namen genaamd; Repartitie der somme van vierhonderd zes gulden dertien stuivers tot vinding van het resterende achterstallige Tractement van den Predikant Korff J. F. (Jan Frederik) te Oldeberkoop en Nijenberkoop over de Hervormde ingezetenen dier dorpen door ons Schout en eenige leden van de Raad der Gemeente gedelibereerd met vermelding van de Som waar op ieder derzelve is aangeslagen jaar 1816 (4) dossier (11)

6630

1017B blz. 3

22-08-1814

Meinderts Meindert staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz. 3

22-08-1814

Meinderts Meindert wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

8309

1095-22

05-11-1840

Meinderts O. A.  er wordt door de Minister van Binnenlandsche zaken aan de Gouverneur verzocht hem mede te delen wanneer voornoemde hier ten Lande is aangekomen en hoe lang en of hij en zijn kinderen hier ten Lande geboren zijn enz. jaar 1840 (5)

6271

574-2

06-07-1816

Meinderts Pieter Meinderts---- Assen van J. Hij ondertekend mede al lid van de Gemeenteraad Ee het  navolgende document; Een quotisatia van de vermelde Begoedigste Ingezetenen (195 gezinshoofden)  dezer Gemeente Ee, een Staat van Pretensien wegens Paarden geleverd door Romkes Egbert, Meinderts Pieter Meinderts, Hofman Auke Taekes ten Dienste der Russische Legers door de Gemeente Ee in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

8285

611-19, 1

18-06-1840

Meinderts Pieter staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)

6087

948-2

11-10-1827

Meinderts Pieter staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Meinderts Pieter, 11 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Meinderts Pieter, 34 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6658

575 blz. 3

25-11-1816

Meinderts Rendert staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

6282

737-23

07-07-1817

Meinderts Ruurd, Arbeider te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6395

457

13-05-1815

Meinderts Sjouke te Zweins hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6631

1114

12e blz. van kolommen

15-09-1814

Meinderts Sytze wegens leverantie van Turf onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18)

6262

946-2

30-09-1815

Meinderts Trijntje moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd  voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6251

1092

09-11-1814

Meinderts Wiebe voor geleverde Winkelwaren, wordt vermeld op de Staat van Opgaven der schulden betrekkelijk de Algemeene Voogdij van den Dorpe Burgwerd gedaan door de administreerende voogd Iete Jacobs Flapper welke ten bewijse dies de rekeningen heeft overlegd en vertoond aan den Schout en Leden van den raad der gemeente van Witmarsum en zulks over de jare 1811 enz. , wordt vermeld in het Plan van quotisatie, over de In en Opgezetenen van den Dorpe Burgwerd, ter bestrijding  der Dorps Uitgaven welke in den jare 1811 hebben plaats gehad  enz. enz.totaal 41 gezinshoofden van Burgwerd, jaar 1814 (4) dossier 16 

6246

481, 13

06-06-1814

Meinderts Wiltje wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6246

481, 6

06-06-1814

Meinderts Wiltje, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

8342

37/1-23

12-01-1841

Meinderts,   Politie Overtreding bij art. 254 wetboek van strafvordering met beschrijving van de overtreding enz ,  Jaring Deinum te Sneek, Hessel Rintjes Boschma te Folsgare Durk Meinderts te Folsgare ten huize van Hessel Rintjes Boschma, jaar 1841 (3) dossier (23)

6870

17-03-1825

20-D blz. 11, 12, 13

Meindertsma ….? te Leeuwarden hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (19) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

6633

1429

14-11-1814

Meindertsma Bokke Mr. Bakker onder Leeuwarden is  in qlt als Commissarie door de heren burgemeester alhier benoemd tot wegen en examiniseren van het brood alhier gebakken gesterkt door Atsma Rienk Hendrik Officier van Politie en bevinden bij de weduwe Kam van der ….?twee halve broden welke  veertien looden te ligt bevonden zijn komende van Rintjema F. B. Mr. Bakker te oenkerk en bij Hoekstra Hend. Zekkes op Oudegasele vijf halve brooden te ligt zestien looden komende van Broersma Jan S. wonende te Wijns  en bij Zetstra Pier vier halve broden te ligt 14 looden komende van Broersma Jan S. wonende te Wijns   en bij de weduwe  Haguijbord….? twee halve broden half gaar en te ligt gebakken 12 looden komende van Broersma Jan S. wonende te Wijns  waarop procesverbaal enz. jaar 1814 (1)

6834

23-C

20-02-1824

Meindertsma Bokke---- Vries de Harmen Jans is als nummerwisselaar de plaatsvervanger bij de 7e Afdeeling Infanterie voor Meindertsma  Bokke enz. jaar 1824 (3)

6252

1179-84

08-11-1813

Meindertsma E. W. betaald wegens ontvangen Huishuur, hij komt voor  op de Staat der Districts Kas enz.  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6277

77-c-9

21-01-1817

Meindertsma E. W. Hij ondertekend samen met de andere Gemeenteraadsleden van de Gemeente Metslawier:  de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)

6246

481, 15

06-06-1814

Meindertsma E. W. ondertekend als Municipaal lid, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

6246

481, 8

06-06-1814

Meindertsma E. W. ondertekend als Municipaal lid, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

6252

1179-43

08-11-1813

Meindertsma E. W. wegens 18 Nieuwe Lakens, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6072

521

02-07-1821

Meindertsma Eeke  ---- Eekma Idsert vice president van het college van de regenten over de gevangenishuizen  te Leeuwarden , Vitringa Coulon J.  , Smeding H. , Feddes C. C. , Koumans Smeding P. leden van genoemd college Onderwerp de aanbesteding vanleverng van  Levensmiddelen enz.  en de navolgende inschrijvers zijn de laagste en mogen leveren  Feenstra Hille hij levert Brood met als borg  Dirks N. J.  , Amoraal Minne C.    levert Aardappelen met als borg  Meindertsma Eeke, Miedema Berend levert Rundvlees en Rundvet met als borg  Bartele van Martinus D. ,   Brugts Johannes levert Gerst , Erwten, Meel  en Doppen met als borg  Feenstra Hille, Kaastra Sierp T.  ,levert Witte kool en Wortelen met als borg Zetstra Rykle,  Ottema T. de weduwe levert Zout, Peper, Olie en Kaarsen met als borg  Appelhof T.  Woude van der Jan S. levert  LangeTurf met als borg  Woude van der Sjoerd J.  , Eizes Pieter levert Baggelaar Turf met als borg  Woude van der Jan J .  , Wijsma Hans levert de Bewassing en Baardscheren met als borg  Pas T.  jaar 1821 (7)

6246

492

28-05-1814

Meindertsma Ernst W. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz. jaar 1814 (8)

6244

331

21-04-1814

Meindertsma Ernst W. wegens geleverde messen en vorken en verdere keukengereedschappen en  Stro en Kribben enz. aan de barak te Pazens , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier afgegeven  staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers in 1812 en 1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5)

6385

138

06-07-1814

Meindertsma Ernst Wiggers te Metslawier hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6082

453

03-05-1822

Meindertsma F. E. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9181

2110

08-12-1915

Meindertsma Jan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6383

82     

23-04-1814

Meindertsma K. J. te Tietjerk Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6271

574-6

06-07-1816

Meindertsma Lieuwe  W., moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6271

574-5

06-07-1816

Meindertsma Meindert Lieuwes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Meindertsma Meindert, 379 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6389

76

14-11-1814

Meindertsma Pieter Meinderts , Landbouwer te Ee hij heeft ten gunste van den Russische Armee 1 paard geleverd in opdracht van de Gemeenet  voor de somma van f. 230.=  maar dat hij nog geen betaling heeft ontvangen en dat hij enz. enz. jaar 1814 (1)

6271

574-5

06-07-1816

Meindertsma Pieter Meinderts, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6271

574-6

06-07-1816

Meindertsma Pieter W., moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6252

1180-4

29-07-1814

Meindertsma W. te Anjum, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11)

8210

958/2 211

Bladz.7>>

17-09-1839

Meindertsma W. te Nes staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8220 

1137/9

blz. 2

06-11-1839

Meindertsma Wiltje Pieters een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Dokkum, jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek (17)

9921

38

20-10-1882

Meinema A., Onbezoldigd Rijksveldwachter te Ternaard gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

5664

162, 34 +38

27-02-1917

Meinema H. Ternaard Schip de Excelsior,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

5664

274-a, 38

28-02-1918

Meinema H. Ternaard Schip de Excelsior,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

6382

66

02-04-1814

Meinema Hendrik Fransen---- Wiersmsa Dirk Lieuwes, Burmania Pieter Tjeerds en Meinema Hendrik Fransen, de schout Wijnia A. M. van de Gemeente Blija schrijft en ondertekend een brief dat voornoemden wierden opgeroepen ten einde zich op den 31e aanvolgende te melden in Leeuwarden, maar het bericht is te laat aangekomen en zij dus niet aan deze enz. verder schrijft de schout dat er in Blija bevind ene Wagenaar Jan Gerbens die zig vrijwillig heeft aangemeld en deze geschikt is verklaard enz. jaar 1814 (2)

6830

18-A blz. 18

21-01-1824

Meinema J. D. te Koudum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6071

457

04-06-1821

Meinema J. K.---- Bierma H. I. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel  Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor een onderwijzer  te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van  Brantgum enz. enz.  getekend door  en commissarissen Stinstra Jan Tomas,  Hiemstra G. F? ,  Jong de J. B. , Bergmans  J. J. ,  Bosch P. D.  Mellema Hoite Jacobs,  Bijlstra G. G.  Meinema J. K., Wouda J. G. D.  , Jong de F. A. ,  Braaksma  Sjoerd,  Popke Jacob  Sjoerds  ,   en de secretaris Klaassesz Jan.   jaar 1821 (4)

6252

1186-7

29-11-1814

Meinema Jan F. , Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

8385

929/28

20-09-1841

Meinema Jan Franzen---- Hij staat op de lijst met sollicitanten voor de functie van onderwijzer op de scholen van de dorpen Nes en Wierum  met de daarbij behorende lijst van het examen , vrij gekomen door het bedanken van Jager Willem Dirks te Nes en  door het overlijden van Meinema Jan Franzen enz. jaar 1841 (7)

8350

184-11, 9

19-02-1841

Meinema Lourens Hettens (Tjites) 126 is zijn volgnummer op de Nominative Staat van verlofgangers met 9 kolommen informatie van hem van de 1e afdeling Infanterie der Nationale Militie uit de Provincie Vriesland die zich in hunne haardsteden bevinden en ten gevolge van Z.M. Besluit tusschen den 1e en 10e maart 1841 bij het Korps moeten present zijn  te Groningen om afrekenen tot stand te brengen en het paspoort te Ontvangen enz. jaar 1841 (3)  hele staat (9)

9187

1114

07-08-1918

Meinema Sijbren, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6059

 

403

08-06-1820

Meinen Ducke---- Buhr Jan Christophers een koopakte (in het Duits) dat hij het Schip de Goede Hoop gekocht heeft van Schroeder Friederich Wilhelm met als getuigen Friederichs U. A. en Niessen Renke ook genoemd Meinen Ducke waar aan geld betaald is in termijnen enz. , Jaar 1820 (5)

9182

441

08-03-1916

Meinen Krijn Jelles,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6848

13 -A

14-07-1824

Meinen, Karst bakkersknecht bij Bakker Woudberg te Wolvega een gesloten transactie teneinde een vervolging te voorkomen wegens het van meel zonder vergunning jaar 1824 (3)

6087

1021

31-10-1822

Meinenz J. een finale verevening door de algemene rekenkamer, Onderwerp:  opcenten op de  grondbelasting met bedragen enz. jaar 1822 (2)

6054

65

28-01-1820

Meiners Anne  ---- Schuilinga Otto , hij is Leeraar bij de Hervormden en is  zijne waardigheid als Geestelijke onbevoegd  en ongeschikt om in  vreemde talen onderwijs te geven  enz. enz. en Rodenburg Rutgerus als leerling van Meiners voor te dragen enz. enz.  Anne  jaar 1820 (2)

6628

817

31-05-1814

Meiners M. (Meinardus) Predikant hij ondertekend als Lid der Kerkeraad een document (in Copie) betreffende de achterstallige tractementen van de predikanten in de Stad Workum enz. jaar 1814 (4)

6088

1116

29-11-1822

Meiners M. (Meinardus), Predikant---- Kerken en Predikanten Onderwerp: Achterstalige Predikanten Tractementen in de Nederlanden over de jaren 1811, 1812 en 1813 een heel verhaal, verder wordt er genoemd Donker Cartius ? B.  Directeur der Posterijen te Amsterdam die het mandaat tot uitbetaling enz. enz.  betreft een somma van 114,922.29 , verder een lijst met Predikanten van Vriesland die uitbetaald krijgen een lijst met 7 kolommen informatie de gemeente, acherstand en het toegekende aandeel in de achterstand enz. enz.  jaar 1822 (4) hele dossier (21)

6636

159-a-b-c

11-02-1815

Meiners Meinardus---- Brunger P.,  Sluijterman A. F. ,  Schoonhoven W. A.  en  Bergh v.d. H. Ouderlingen en de Diaconen Visser L., Passing Harm,  Goedhart S. J. en Deinum P. T. der Hervormde Kerk van de Stad Workum ondertekenen een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Meiners Meinardus Predikant alhier verder genoemd Andringa van S.  enz. jaar 1815 (10)

6639

480
23-05-1815

Meiners Meinardus---- Everts E. A. (Evert Arend) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Meiners Meinardus en Andringa van Sibius hun Tractementen en staan vermeld op een Specifique staat der Lands Tractemenetn met hun toekomende bedragen enz. jaar 1815 (4)

6639

418
01-05-1815

Meiners Meinardus---- Keuchenius J. A. Boekhouder der Doopsgezinde Gemeente ondertekend een brief aan zijne Majesteit de Koning namens de Heeren Burgemeester en en Kerkenraad in de Stad Workum betreffende het agterstallig Tractement der heeren Predikanten tevens behorende bij dit dossier een brief ondertekend door de leden van de Kerkenraad bestaande uit de Ingezetenen  der Hervormde Gemeente van Workum en wel Andringa van S. (Sibe), Meiners Meinardus, Brouwer Alle S., Annema F. A., Brunger R., Hermanides R., Mossel Bastiaan F., Deinum Andris C., Visser L., Deinum R. T., Sluiterman A. H. en  Stoffels S. tevens wordt in een door Britzel F. Ondertekende brief aan Schout van de Geeente Makkum vermeld de Leraar Vries de Bijtze en de voormalige Leeraar Bij van der F.  verder Britzel Frans Doopsgezind Leeraar te Makkum jaar 1815 (16)

6022

299 en 344

06-05-1817

Meiners Meinardus---- Wytema Samuel Koopman te Franeker verzoekt om arrest op  tractement van de predikant Meiners M. (Meinardus) leeraar der Hervormden te Workum, wegens een schuld van 61 nederlandsche guldens, acht stuivers en twee penningen enz.  jaar 1817 (4)

6248

783-E

00-08-1814

Meinerts Age, Hij wordt genoemd in een document over walgeld waar hij de verpachter was enz. enz.( 2) dossier (14)

6830

18-A blz. 23

21-01-1824

Meinerts Jan te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6833

27-A, 4

06-02-1824

Meines A. de weduwe te Heerenveen staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6053

918

14-12-1819

Meines Aant---- Bruinsma Sijbrand Gerrits, Boer Haring Pieters, Zijp van der Wijtze Atzes, Boer de Rein Hiddes†, Bouma Douwe Jelgers, Haagsma Sybe Jetzes, Munts ….? de erven, Zuiderveld Walter Reins, Meines Aant, Kolde van O. F. de erven, Baukema Rinke Baukes, Berg v.d. Uilke Luitjes,  volgens de zetters van Koudum behoren zij in de relevee gebragt te worden enz. jaar 1819 (2)

3698

B-34

13-02-1832

Meines Atje†, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6242

90

04-02-1814

Meines J. Carmen te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6631

1180

23-09-1814

Meines J. E.---- Smit Jan Hendriks en Farenhout M.  Diakenen van de Gemeente Hogeveen nemen de vrijheid zich tot ue edele te wenden daar zich in de jare 1808 ter woonalhier heeft nedergeset eene Pieters Luitje komende uit Noordwolde en Beil en er werd door de Diakenen van Noordwolde en Beil op 13-11-1808 een borgtogt afgegeven maar dat enz. ook aanwezig het document de borgtogt Voor den Armen ondertekend 15-11-1808 door de Buiten Voogden Bouwes Take en Meines J. E. enz. jaar 1814 (5)

5993

919

14-11-1814

Meines J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en afkondiging over het 2e Trimester enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1814 (2)

5996

99

06-02-1815

Meines J. hij wordt vermeld in een document Tableau van de Expeditien der processen verbaal der overgifte en 3e Kwartaal 1814 afkondiging enz. enz. , het arrondissement Sneek een document met 24 namen en plaatsen van de ontvangers der patenten enz. jaar 1815 (2)

5997

223

11-03-1815

Meines J. staat vermeld als Ontvanger der belastingen op een document Tabelle van de expeditien van proces-verbalen der overgifte en de afkondiging van de execute bel verklaarde enz. kohieren van de belastingen van de Patenten over het 4e kwartaal 1814 enz. met 5 kolommen info. jaar 1815 (2)

5987

346

06-05-1814

Meines J. te Balk---- Hij komt voor in een document genaamd  Lijst  van declaratien van Onderwijzers in Friesland wegens verschuldigde tractementen uit lands kas over de maand December 1813 nog tegoed hebben  jaar 1814 (3)

5996

120

11-02-1815

Meines J. te Balk Hij staat op een lijst van de belasting voor onbebouwde eigendommen, personeel en Mobilair en deuren en venstergeld jaar 1815 (2

6072

581

17-07-1821

Meines J. te Balk staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

6034

398

30-05-1818

Meines J. te Koudum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6251

1078

30-11-1814

Meines Jelle te Balk,  Wordt vermeld als debiteur op de staat achterstallige schulden van de Gemeente Balk wegens leverantie/diensten van enz. enz. jaar 1814 (9)

6261

878-2

11-08-1815

Meines Jelle, hij moet betalen voor navolgende want hij staat vermeld op een document eener omslag of Repartitie over de ingezetenen van den Vlekke Balk, tot liquidatie der achterstallige Schulden van fl. 2692-6-8 van gemelde Vlekke met verzoek Uwe Edel gestr. Approbatie daarop te erlangen enz. jaar 1815 (4) dossier (9)

5999

425

06-05-1815

Meines Jelle, Hij staat op een lijst met vacatures van Onderwijzersplaatsen met de namen der  vertrokken onderwijzers de plaats van de school en en oorzaak der vakaturen Zoals Overlijden en vertrokken tevens een kolom met Aanmerkingen, jaar 1815 (2)

6383

64

02-04-1814

Meines Joh’s te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

8197

687-17_3

06-07-1839

Meines Meine vermeld in een document Personeel der Leden en Ambtenaren van het Gerechtshof van Sneek met functie en tractementen en waar enz. jaar 1839 (6)

9184

699

05-06-1917

Meines Meine, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Mei met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (4)

6868

19-02-1825

13-A

Meines Pieter Tettes, Mr. Timmerman te Beetsterzwaag Onderwerp: Vrijstelling van betalen van dubbel regt van overgang van een bij hem aangekochte Huizinge enz. van Hamburg Jan Adolf ( + 08-01-1821) en Meines Pieter Tettes en Hamburg Margaretha echtelieden aldaar enz. jaar 1825 (3)

6868

19-02-1825

13-A

Meines Pieter Tettes, Mr. Timmerman te Beetsterzwaag Onderwerp: Vrijstelling van betalen van dubbel regt van overgang van een bij hem aangekochte Huizinge enz. van Hamburg Jan Adolf ( + 08-01-1821) en Meines Pieter Tettes en Hamburg Margaretha echtelieden aldaar enz. jaar 1825 (3)

6282

687-a-b

03-07-1817

Meines Rinke  heeft tegoed fl. 1000 met 5 % interest vanaf 4 Juli 1810, komt voor op de staat der door het voormalige District Doniawerstal genegotieerde en op den 31 Juli 1813 nog verschuldigde Kapitalen en Interesten enz. jaar 1817 (8)

5711

2 staat E

28-08-1902

Meines S. Eigenaar en inhoudsgrootte van van het in m3 Schip deDe vier Wouddorpen Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (2) Dossier (16)

6261

879

10-08-1815

Meines Sake---- Elseloo van J. F.  betreffende zijn teruggezonden request dat hij niet accoord gaat met een betalingsregeling van de schulden die de gemeente Balk aan hem heeft enz, terwijl de mede crediteuren dat wel willen over een langere termijn en deze zijn: Veldkamp Jan,  Poppes Bauke Pieters,   Albaada Tjietie Douwes,  aanwezig een lijst met de crediteuren van de gemeente Balk met de sommen van de schulden en wel:   Elseloo van J. F.  ,  Tuyneir Wander Annes,  Visser Tjeerd Harmens, Dijkstra Jacob Everts, Visser Pijtter Jans ,  Mekes? Pijtter, Fokkes F. W., Jonker A. L.,  Meines Sake, Huisman te Wijckel jaar 1815 (3)

6383

63

02-04-1814

Meines T. Meine te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6250

971

04-10-1814

Meines Tette wegens geleverde olie en kaarsen in de lantaarnen van enz. enz.  hij wordt vermeld in een document van Oldeboorn bereffende Algemeene achterstallige schulden enz. enz. jaar 1814 (7)

6867

09-02-1825 8-A

Meines van Pieter Jettes wonende te Beetsterzwaag verzoekende regstelling van betalingen van dubbel dregt enz. enz  en dat de heer Beekkerk ….? Verificateur van Sloterdijk ten tijde van de vorige ontvanger Zwart ….?  Is ontdekt dat eene overgang van een huis te Beetsterzwaag enz door Hamburg Jan Adolf (overl. 08-01-1821) aldaar aan Reines van Pieter Jettes en Hamburg Margaretha echtelieden te Beetsterzwaag heeft plaats gehad enz. jaar 1825 (3)

6870

16-03-1825

1-A

Meines van Pieter Tettes van beroep Meester Timmerman wonende te Beetsterzwaag verzoekt vrijstelling van het dubbel regt van registratie door den Ontvanger te Gorredijk enz. ook vermeld dat hij  in Gorredijk et huis nummer 51 in den jare 1820 is aangekocht voor fl. 700.= van wijlen Hamburg Jan Adolf te Beetsterzwaag maar omdat deze snel daarna is overleden is er geen acte van opgemaakt enz. enz. jaar 1825 (6)

9190

54

10-01-1920

Meines Wiebe------- Rienksma Rienk Schipper en eigenaar van het verongelukte schip de Onderneming op 7 Januari 1920 Tussen Hindelopen en Workum enz. enz. omgekomen de Schipper zijn vrouw en een 4 jarig zoontje. De redders Kooy Albert, Kooy Doede, Dagen Coenraad, Meikeren van Elke en Meines Wiebe zijn de redders van 4 andere kinderen een dochter van 21,  een zoon van 18, een zoon van 12,  en een dochter van 7 jaar  en werden liefderijk opgenomen in het cafe van Kooy A. een uitgebreid rapport waar, waarom, de lading, verzekering , redders enz. enz. jaar 1920 (4)

3622

A-6

blz. 1

12-01-1858

Meines….? Vrouw van Luinstra S. M.

8356

324-18, 3

03-04-1841

Meinesz Anne hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info.,  Jaar 1841 (5)

8375

708-5_40b

20-07-1841

Meinesz G. te Witmarsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_40c

20-07-1841

Meinesz G. te Witmarsum staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Binkes C. (Christoffel) Grietman van Wonseradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de dubbelden van uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de ontvangers der Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8280

526-1, 40,3

22-05-1840

Meinesz G. te Wonseradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Wonseradeel zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6865

2-A

17-01-1825

Meinesz Hendrik---- Meinesz Jolle en Meinesz Hendrik   Ondewrerp; Releve der ongebouwde eigendommen die zij gekocht hebben van de erven van de heer van der Haer dat 1 pondemate, 3 Einzen  9 Sinzen behoren onder het Hornleger waarop het Huis staat .  (genoemde plaatsnamen zijn Sondel, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde , Koudum en Workum. Jaar 1825 (4)

8364

490-18

19-05-1841

Meinesz J. ---- Jong H. F. Secretaris en Gemeenteontvanger van Stavoren, de Burgemeester Siedsesz S. G. (Sieds Gerben) van Stavoren schrijft aan de Gouverneur van Vriesland dat het hem zeer verwondert en bijzonder treft eene klagte van voornoemde te moeten beantwoorden, ook aanwezig een ondertekende brief van H. F. de Jong voornoemd waarin ook wordt genoemd de Wethouder Werff v.d. S. H.  en de Wethouder Lootsma P. , Welderen van S. Baron Rengers, Avenhorn van Nauta G. A., Meinesz J.  beide als leden van het Dijkbestuur, een ander stuk wordt geschreven door de Raad der Stad Stavoren dat de Burgemeester ieder naar waarde behandeld enz. ondertekend door Werff v.d. S. H. , Visser Klaas R.,  Kooij J. E. en Okkes W. ?.  enz. jaar 1841 (21)

5984

130

18-02-1814

Meinesz J. Percepteur te  Balk---- Sminia van H. wegens zijn besluit als Raad van Prefecture enz. twee Tableaux betrekkelijk de processen verbaal bereffende de Roles der patenten wegens het laatste Tremester van 1813 enz. jaar 1814 (3)

9126

1062

04-07-1879

Meinesz J. T. hij is benoemd als Zetter der directe Belastingen van Gaasterland jaar 1879 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Gaasterland

Meinesz J. te Balk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij  Gaasterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6047

379

03-06-1819

Meinesz Jelle  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

5991

691 en  720

06-09-1814

Meinesz Jelle  te Balk hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6)

5991

691 en  720

06-09-1814

Meinesz Jelle  te Balk hij staat op een lijst van de processen verbaal van de aangiften der kohieren van de patentplichtigen in het Arrondisement te Sneek met datum van het proces verbaal en datum  van de afkondiging  enz.jaar 1814 (6)

6100

1087

04-11-1823

Meinesz Jelle Controle  Workum, Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

8350

175/27-4

21-02-1841

Meinesz Jelle Dijks Gedeputeerde wordt vermeld als als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Hemelumer Oldephaert en aanhorige Zeedijken  bestaat uit enz.  jaar 1841 (7)

6070

424-20        25-05-1821

Meinesz Jelle hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6271

586-3

01-07-1816

Meinesz Jelle moet betalen : Contributie Repartitie over den 147 vermelde Ingezetenen van het Vlekke Balk om overeenkomstig aanschrijvinge van den Heere Gouveneur van de Provincie Vriesland  in dat 15 November 1814 2e Bur. No. 1124 daar uit te voldoen de achterstallige schulden van  gemelde Vleks Arme directie ter somma van fl. 2692-6-8 gerevideerd naar enz. enz. jaar 1816 (5) totale lijst (11)

6047

392

12-06-1819

Meinesz Jelle---- Rengers Juckema van Burmania R. H. S. G. (Regnerus Hendrik Sjuck Gerrold) Baron Grietman van Gaasterland  deelt mede dat Meinesz Jelle ontvanger der belastingen zich met zijn huisgezin in Balk heeft gevestigd, op het document een stempel met het Gemeentewapen van Gaasterland zoals in 1819 enz. enz. jaar 1819 (2)

8379

815-20 blz 14

19-08-1841

Meinesz Jelle te Balk onderwerp: een procesverbaal van de verificatie van zijn kas door de controleurs.. enz. ook komt zijn handtekening  voor,  jaar 1841 (6)

6830

18-A blz. 35

21-01-1824

Meinesz Jelle te Balk wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6833

9-A blz. 12

09-02-1824

Meinesz Jelle te Balk, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

5983

57

22-01-1814

Meinesz Jelle, hij is Percepteur van de Belastingen en staat vermeld met zijn standplaats op een document genaamd Tableau van de Expeditien van de afkondigingen in de kerken dat de Roles van de belastingen op de grondbezittingen het personeel en mobiliar die der deuren en vensters voor het jaar 1814 enz. enz. jaar 1814 (3)

6082

453

03-05-1822

Meinesz Jelle, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6865

2-A

17-01-1825

Meinesz Jolle en Meinesz Hendrik   Ondewerp; Releve der ongebouwde eigendommen die zij gekocht hebben van de erven van de heer van der Haer dat 1 pondemate, 3 Einzen  9 Sinzen behoren onder het Hornleger waarop het Huis staat .  (genoemde plaatsnamen zijn Sondel, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde , Koudum en Workum. Jaar 1825 (4)

8356

324-18, 3

03-04-1841

Meinesz Meine Katonregter van het Kantoor Lemmer hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Sneek ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info.,  Jaar 1841 (5)

5665

10-03-1881

akte

175 t/m 177

Meinesz Sjoerd Jelles, Schipper van het Beurtschip de “Jonge Cornelia” , Onderwerp:  maakt bekent dat hij in werking zal stellen een Beurtschip voor de dienst  Nijega en Oudega naar Sneek o.a. 1 maal  zijn handtekening onder een handgeschreven brief, een aankondiging  van voormelde dienst met zijn schip wat ook in een advertentie ( 1 stuks aanwezig in het dossier)  is aangekondigd, tevens het Tarief voor Personen en Bagage,  de route en de plaatsen waar passagiers worden aangenomen en uitgelaten zijn ook vermeld , jaar 1881 (4)

5666

2

10-03-1898

Meinesz Sjoerd Nijega Dienst Goederen en Vee  Schip de Vier Wouddorpen , Dossier met Advertenties en ander publicaties over aankomst en vertrektijden en tarieven van Beurtdiensten en stukken betreffende deze publicaties 1882-1918 Dossier (7)

5664

13

17-04-1913

Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1913

5664

18

10-05-1900

Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1900

5664

27, 5

16-04-1914

Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1914

5664

29-8 en 49

16-04-1903

Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1903

5664

3, 5

20-04-1916

Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1916

5664

37, 6

01-04-1910

Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

5664

A.5, Bijl. 17

27-04-1911

Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1911

5664

A.8, Bijl 17

25-04-1912

Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1912

5663

3

30-03-1898

Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1898

5663

32

20-04-1899

Meinesz Sjoerd te Nijega met het schip de Wouddorpen, komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1899

8356

303-22, 8             25-03-1841

Meinesz Tjeerd te Gaasterland staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4)  document (9)

8285

626-19

22-06-1840

Meinesz. Anne hij neemt het kantoor waar van zijn vader Meinesz. J. die ontvanger te Balk is en wegens familiezaken genoodzaakt is voor eenige dagen zijn post te verlaten enz. jaar 1840 (4)

8385

932/13

20-09-1841

Meinesz. Anne te Sneek.---- Gaastra A. P. , Een dossier betreffende de functie van Deurwaarder i.v.m. het overlijden van de Deurwaarder Gaastra A. P. te Sneek (nog een handgeschreven brief met zijn handtekening vlak voor zijn overlijden) , met een lijst van sollicitanten waarin hij is vermeld met zijn tegenwoordige beroep, woonplaats, gehuwd, aantal kinderen,  en opmerkingen met b.v. of hij bekwaam, braaf, werkaam enz.  is,  ook van iedere sollicitant een handgeschreven brief met zijn handtekening en  er worden voorgedragen Tromp Age Ages te Woudsend (23)

8380

833-2

24-08-1841

Wonse-

         radeel

Meinesz. G. te Witmarsum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Wonseradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

6846

32-A

26-06-1824

Meinesz. Hendrik hij neent waar voor zijn vader tijdens zijn afwezigheid voor 10 dagen jaar 1824 ( (2)

8285

626-19

22-06-1840

Meinesz. J.---- Meinesz. Anne hij neemt het kantoor waar van zijn vader Meinesz. J. die ontvanger te Balk is en wegens familiezaken genoodzaakt is voor eenige dagen zijn post te verlaten enz. jaar 1840 (4)

6632

 

 

1239

29-09-1814

 

Meinesz. Jelle---- Jonker A. L.  nopens de herstelling  van hem als openbaar Schoolonderwijzer te Balk op advies van de Schout van Balk enz. verder aanwezig een document ondertekend door Ende van der A. Commissaris tot de zaken van het Middelbaar en Lager Onderwijs  dat in het aanzienlijke dorp Balk in het jaar 1808 bijna 1000 zielen wonen en drie scholen eene openbare waar Meinesz. Jelle fungeerde en bij de tweede Jonker Albert Lucas  dat  Meinesz. Jelle in het voorjaar van 1812 tot percepteur voor de Mairie van Balk is benoemd is deze vacature vacant geworden  en onder de 4 sollicitanten o.a. Zevenhuijzen P. maar dat in de plaatselijke school van Muiden ontslag heeft gekregen  en voor de kleine kinderschool Reinia G.  ook een uitgebreid document waarin vermeld dat een examen is afgenomen van IJgens A. IJ. 48 jaar te Warns, Salverda J. C. P. 29 jaar te Wons, Siegersma H. J.  27 jaar te Doniaga en Zevenhuijzen Pieter. 32 jaar te Amsterdam samen met de resultaten voor elk vak ook de Maire Reneman F. Z. (Frederik Zacharias) van, van Balk ondertekend een document, ook aanwezig diverse getuigschriften uit Muiden zowel van de school als de kerk, Zevenhuijzen Pieter  was getekend door Muntendam S. en Notaris Ruardi H. te Sloten jaar 1814 (32)

6046

353

21-05-1819

Meinesz. Jelle---- Velde van der Joachim Provisioneel Ontvanger der Directe Belastingen  een Proces verbaal van overdracht van zijn kantoor  door de Controleur der Directe Belastingen  aan Meinesz. Jelle zijn opvolger alle drie ondertekenen dit document enz. jaar 1819 (7)

6099

1066

31-10-1823

Meinesz. Jelle, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

5666

Jaar 1898

akte 2

Meinesz. Sjoerd ondernemer wonende te Nijega (H.O.& N.) deelt o.a. in een advertentie mede dat hij een dienst zal openen tot vervoer van Personen , Goederen en Vee van Nijega op Sneek en Leeuwarden net de stoomboot   “De Vier Wouddorpen” ook wordt vermeld de tarieven  en vertrektijden  enz. jaar 1898 (7)

5996

151-a 

2e rij namen

20-02-1815

Meineszn. Jolles hij staat vermeld in een document als fungerende Ontvanger der Belastingen met vermelding van de Disticten van Perceptie en enz. jaar 1815 (6)

8211

983/14

24-09-1839

Meinez H. ---- Vlaskamp Pieter Gerrits van beroep Deurwaarder der Directe belastingen te Dockum  een door hem ondertekende brief aan de Minister van financiën waarin hij verzoekt een functie als 2e commies te krijgen zodat hij zijn gezin kan onderhouden en hij  wordt in een brief van de Inspecteur aan de Gouverneur vermeld als een ijverig, bekwaam persoon die als knecht en klerk van de heer Meinez H.  enz. jaar 1839 (8)

8375

708-5_6

20-07-1841

Meinink F. te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6

6633

1431

14-11-1814

Meins Johannes---- Feenstra Tjepke Mr. Bakker te Leeuwarden in qlt als Commissarie door de heren burgemeester alhier benoemd tot wegen en examiniseren van het brood alhier gebakken gesterkt door Beerents Johannes Majoor van ’t Vliet vonden bij de weduwe van Meins Johannes te ligte broden  afkomstig van Meulen v.d. B. D. Mr. Bakker te Suawoude enz. jaar 1814 (1)

6868

16-02-1825

24-A

Meinsinga H. , Heelmeester te Leeuwarden Onderwerp: declaratie 1824 wegens vacatien  jaar 1825 (1)

6868

16-02-1825

24-A

Meinsinga H. , Heelmeester te Leeuwarden Onderwerp: declaratie 1824 wegens vacatien  jaar 1825 (1)

6401

 

884

16-11-1815

Meinsma  A. ---- Wigman Thomas  J.z. te Leeuwarden en Lemke Cornelis te Franeker staan vermeld in een  door de Commissaris Generaal van Oorlog  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij als Gewezen Jagers bij de Vrijwillige Jagers Compagnies  verzoekende om  als de eerstgenoemde bij de Nationale Militie te worden geplaatst de 2 requesten door beide  ondertekend is ook aanwezig en mede ondertekend door de Solliciteur  Meinsma  A.  enz. en  de solliciteur Spoelstra B. jaar 1815 (6)

6632

 

 

1227

28-09-1814

Meinsma  A.---- Cannegieter H. in een brief aan zijn Hoogheid Souverain Vorst der Verenigde Nederlandengeeft met diepst ontzag en eerbied nemende Ingezetenen en Landeigenaren van den Dorpe Greonterp dat in den jare 1633 uitb de Sensmeer ingedijkt gelegen is in de grietenij van Wonseradeel de vrijmoedigheid nadat zij zich eerst aande Gouverneur hebben enz. door den persoon vanb hun Dorpsvoogd Simons Thomas om bescherming verzoekende enz. ook vermeld Bergsma U. B. als Advocaat en als gelastigde van de ingezetenen van Greonterp als (was get.) en idem Meinsma  A. Solliciteur enz. jaar 1814 (12)

9180

706

15-04-1915

Meinsma  Anske Agent van Politie te Den Haag Veldwachter te Gaasterland (3)

6245

399-57

10-05-1814

Meinsma , komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Dantumawoude jaar 1812 (3)

6038

648

01-09-1818

Meinsma ….? ---- Alma ….? 1e  Commies ten kantore bij de Gouveneur van Friesland, wordt verder in genoemd de Heer Meinsma ….?  onderwerp een bedrag van fl. 104.=  getekent door de minister van Justitie van Maanen ….? jaar 1818 (5)

9725

Deel 2

29-06-1892

Meinsma ….? Franekeradeel Kapitein op de Jacoba komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

13-04-1892

Meinsma ….? Franekeradeel Kapitein op de Jacoba komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1892 (2)

9725

Deel 2

10-12-1888

Meinsma ….? Franekeradeel Kapitein op de Willem komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1888 (2)

6255

232-13

02-03-1815

Meinsma ….? Port van een Brief uit Den Haag van voornoemde, Wordt vermeld op een document van verantwoording der gelden van de Stad Dokkum enz. jaar 1815 (4) dossier (16)

6631

1114

12e blz. van kolommen

15-09-1814

Meinsma ….? wegens leverantie van ? onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1812  jaar 1814 (7) dossier (18)

6250

972

14-10-1814

Meinsma …? Solliciteur te Amsterdam staat in een document dat gaat over problemen met de gelden voor de armen te Hollum enz. jaar 1814 (3)

6399

773-1 t-m 9

09-09-1815

Meinsma A---- Tjallingii  T. Pz.  Koopman  Luitenant Colonel Chef enz.  en Hannema Sjoerd Jacobus, Plaats van der Meile alle te Harling wonende  betreft hun request  = aanwezig  en ondertekend door hem zelf en de Notaris Hanekuijk Jacob en de Solliciteur Meinsma A. houdende verzoek van vrijstelling van den Schutterlijken dienst enz.  worden vermeld in een document van de Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche zaken enz. jaar 1815 (8)

6418

245 + 266

05-06-1817

Meinsma A. ---- Folkertsma W. Medicine Docyor te Leeuwarden wonende ondertekend een brief aan de Z. M. de Koning betreffende dat zijn zoon Folkertsma Ulbe student in de Literatuur aan ’t Atheneum te Franeker van jongs af met eene benauwde Borst  bij wijlen is sukkelende tot hiertoe is geweest en heeft bij het minste hartkloppingen en dat hem voor de krijgsdienst volstrekts ongeschikt maakt enz. tevens een brief ondertekend door de Advocaat Giffen v. N. en de Solliciteur Meinsma A.  enz. jaar 1817 (5)

6258

593-4

10-06-1815

Meinsma A.  Solliciteur staat vermeld in  een document: De Secretaris Liquidateur van het voormalige District Westdongeradeel  geeft bekend aan de Gouveneur dat de Staat en Beantwoording der vragen enz. enz.  jaar 1815  (2) dossier (8)

6408

284

30-07-1816

Meinsma A.---- Donia Jelle Jochems  ondertekend een brief aan de Z.M. de Koning betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij Boerenknegt woenende te Sweins bij Beijma van E. M. aangesteld is maar wegens de werkzaamheden op de uitgestrekte boerderij met landen enz. medeondertekend door de Solliciteur Meinsma A. enz. tevens een brief ondertekend door de Schout van Franeker Atma S.  en voor legalisatie van deze handtekening ondertekenen Vierssen van M. en Leeuwen van J.  en een brief ondertekend door de Luitenant Colonel Tjallingii Pz. jaar 1816 (4)

6033

277

20-04-1818

Meinsma A. een  betalings verevening betreffende een pasport enz. jaar 1818 (1)

6018

19

08-01-1817

Meinsma A. en Giffen v. N. beide ondertekenen een request van de Armvoogden van den Dorpe Stiens Arr. Leeuwarden voor hunne Armenkas die sedert onheuchelijk jaren enz. jaar 1816 (3)

6382

146, 147, 148

11-04-1814

Meinsma A.---- Flierl Harmen lid van de Vroedschap der Stad Dockum geeft te kennen dat zijn zoon Flierl Lourens in Febr. 1812 is vertrokken  en naar Rusland opgemarcheerd en bij Smollensko krijgsgevangene gemaakt dat hij daarna in Pruisische dienst is overgegaan en in Duitsland bij het Legioen van uwe Koninklijke Hoogheid is geplaatst nu ineens opgeroepen wordt om bij de Kolonel Kock….? Enz. enz. vraagt nu vrijstelling enz. Meinsma A. vermeld dat hij wel een ander geschikt persoon zal moeten leveren enz. jaar 1814 (7)

6412

406

07-12-1816

Meinsma A.---- Heemstra v.  C. S.  Militie Commissaris van het 1e District ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat Palsma Jacob Andeles Huisman wonende te Mantgum het betreft zijn ondertekend request  dat mede ondertekend wordt door Meinsma A. Solliciteur enz. jaar 1816 (2)

6394

360

22-04-1815

Meinsma A. in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat als Soll. van Westenborg Chirstiaan te Leeuwarden Ltn. Coll. bij het 16e Batt. Landstorm in een brief aan de Gouverneur van Vriesland waar zijn naam onder staat geeft met eerbied te kennen  dat hij door Uw. edele is aangesteld als Ritmeester  bij het derde regiment Carabiniers maar dat hij redenen heeft dat niet te aanvaarden enz, jaar 1815 (2)

6401

 

883

14-11-1815

Meinsma A. Jz. ---- Witteveen Dirk Barends te Sneek en Witteveen Folkert Johannes te Dokkum staan vermeld in een  door de Commissaris Generaal van Oorlog  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij als Gewezen Jagers bij de Vrijwillige Jagers Compagnies  verzoekende om  als de eerstgenoemde als 2e Luit. bij de Inf. en laatstgenoemde bij de Cavalerie te worden geplaatst de 2 requesten door beide  ondertekend is ook aanwezig en mede ondertekend door de Solliciteur Meinsma  A. Jz. enz. jaar 1815 (4)

6076

865

08-11-1821

Meinsma A. Jz. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de zelve spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)

6053

889

07-12-1819

Meinsma A. Jz.---- Scholts Jan Jacobs wonende te Ameland Oud Koopvaardij Schipper betreft zijn Rekwest met het verzoek tegen een behoorlijk jaarlijks Dedommagement als Instructeur in de Navigatie op het Eiland Ameland aangesteld te worden enz. verder wordt genoemd aan het eind Meinsma A. Jz. als Solliciteur, jaar 1819 (5)

6077

1031

24-12-1821

Meinsma A. Jz.---- Sijlstra A. S. en  Veenstra K. B. Diaconen van de Doopsgezinde Gemeente van het Witveen en Rottevalle geven met eerbied te kennen dat hun leeraar slechts een tractement genietende van f. 118.= maar zulks hem geen genoegzaam bestaan enz. en verzoeken dan ook om uit ’s lands kas enz. ook genoemd Meinsma A. Jz. Sollie ‘r enz. jaar 1821 (2)

6651

215

17-05-1816

Meinsma A.---- Kirch Everhardus  Roomsch Catholijk Pastoor te Warga geeft te kennen dat sedert het jaar 1807 tot 1814 de Roeping op Ameland heeft waargenomen en uit de dorpskosten enz. tevens ondertekend de Solliciteur Meinsma A. jaar 1816 (4)

6644

827

04-10-1815

Meinsma A.---- Lootsma J. A., Pietersen H. R. Opzieners der Doopsgezinde gemeente te Stavoren en Meinsma A Sollicit.ondertekenen een brief aan Z.M. de Koning enz. betreffende dat zij nog zonder Leraar zitten enz. ook een Staat van de bezittingen en inkomsten van de Doopsgezinde Gemeente opgemaakt door Lootsma J. A. en Pietersen H. R. enz. jaar 1815 (4)

6402

 

919

08-12-1815

Meinsma A.---- Otterloo van A.  wordt vermeld in een document van de Commissaris Generaal van Oorlog dat hij verzoekt om meerdere inlichtingen nopens zijn Moreel gedrag enz. tevens aan wezig  zijn request mede ondertekend door Meinsma A. Solliciteur enz.  jaar 1815 (2)

6401

 

882

14-11-1815

Meinsma A.---- Slooten van Jaal en Slooten van Sikke  staan vermeld in een  door de Commissaris Generaal van Oorlog ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat zij als Gewezen Jagers bij de Vrijwillige Jagers Compagnies  verzoekende om  als officier bij de Oost West Indische Troupes te worden aangesteld enz. ook het door Slooten van Sikke  oud 20 jaar ondertekende request is aanwezig   dit is mede ondertekend door Meinsma A. Solliciteur enz. jaar 1815 (5)

6634

1525

08-12-1814

Meinsma A., ondertekend mede een handgeschreven brief met 86 duidelijk leesbare handtekeningen van inwoners van Balk betreft een verklaring dat Aldert Lucas Jonker geweigerd heeft het Huis van Oranje af te zweren en uit zijn functie van Schoolmeester gezet door de Representanten enz, Jaar 1814 (9)

6036

492

11-07-1818

Meinsma Ab’m Onderwerp; betaling van 65.= van het bedrag der zegel en legesgelden voor 20 stuks gezegelde paspoorten enz. jaar 1818 (1)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Meinsma Abraham, 298 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9180

439

06-03-1915

Meinsma Anske 28 jaar politieagent te Den Haag  hij heeft gesolliciteerd als veldwachter te Tietjerksteradeel en staat op de staat van voordracht met personalia, jaar 1915 (4)

9189

716

20-06-1919

Meinsma Anske geb. 12-06-1886 Hemrik Burgerlijk beroep Boer Veldwachter te Bakhuizen,  hij solliciteerd naar de functie van Veldwachter te Jubbega gem. Schoteland ,  jaar 1919 (4)

9190

277

24-02-1920

Meinsma Anske geb. 12-06-1886 Hemrik, voordracht tot benoeming van Veldwachter te Oudehorne jaar 1920 (2)

9182

285/14

07-02-1916

Meinsma Anske Mirns en Bakhuizen Veldwachter Met Signalement

9414

187             21-07-1914

Meinsma Anske te Den Haag, Hij wordt vermeld op een lijst genaamd sollicitanten voor de functie van Veldwachter en Congierge  in de Gemeente Utingerdeel,  Friesland , ook hun tegenwoordige functie in genoemde woonplaats wordt vermeld jaar  1914 (3) dossier (8)

9725

Deel 2

28-03-1893

Meinsma B. te Harlingen Kapitein op de Albertina Remelia komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1893 (2)

9725

Deel 2

26-02-1881

Meinsma B. te Harlingen Kapitein op de Pedro komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1881 (2)

9725

Deel 2

07-05-1894

Meinsma B. te Harlingen Kapitein op het schip de Albertina Remalia (Amalia) komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

22-08-1894

Meinsma B. te Harlingen Kapitein op het schip de Albertina Remalia (Amalia) komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

03-04-1894

Meinsma B. te Harlingen Kapitein op het schip de Albertina Remalia (Amalia) komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1894 (2)

9725

Deel 2

Blz.40

00-00-1882

Meinsma Bendert naar Memel,  Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1882 (2)

6047

379

03-06-1819

Meinsma Bontje M.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6246

492

28-05-1814

Meinsma Broer K. Hij staat vermeld als schuldeiser (voor genoemde werkzaamheden en het bedrag) op een staat van kosten en schulden veroorzaakt door de inkwartiering van een Brigade Franse Douaniers te Metslawier en Paezens in 1812 enz. enz. jaar 1814 (8)

6277

77-c-3

21-01-1817

Meinsma Broer K. hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en wordt vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)

6244

331

21-04-1814

Meinsma Broer K. wegens Timmermanswerkzaamheden aan de barak te Pazens , Hij wordt vermeld op een door de schout van Metslawier afgegeven  staat van achterstallige schulden ten laste van de gemeente Metslawier wegens inkwartiering der Franse Douaniers in 1812 en 1813  enz. enz.  jaar 1814 (2) dossier (5)

6632

 

 

1237+1344

25-10-1814

 

Meinsma D. A., hij is één der 75 ondertekenaars van de inwoners en leden van de Landstorm van Makkum.Verkorte inhoud komt er op neer dat ze geen vertrouwen hebben in de schout Freerk Ymes Tichelaar die zichzelf Luitenant Colonel wil maken over de Landstorm maar dat ondergetekenden alle vertrouwen in deze man hebben verloren omdat hij in de Herberg de Swaan tegen en in presentie van de personen Simon Cornelis Haringa en Reinder Doekeles IJntema Koopman van beroep heeft gezegd of zij wel gehoord hadden dat Buonaparte zich zou inschepen om van het vaste land te vertrekken over welke gezegde zij zig verheugden het welk hem schout F. IJ. Tichelaar voornoemd zodanig in drift vervoerde dat hij zijde dat er nooit zulke goede wetten waren geweest als die door Buonaparte waren gemaakt enz. enz Jaar 1814 (7)

6830

18-A blz. 14

21-01-1824

Meinsma D. te Makkum wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

3698

A-6

28-10-1828

Meinsma Dieuke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden en dat zij reeds 15 jaar is geworden en zig zelf kan enz.  enz.jaar 1828 (7)

6419

287-C 1e  Bataillon

28-06-1817

Meinsma E. S. 192 is het nummer van zijn plaatsvervanger op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6271

574-3-A

06-07-1816

Meinsma Eesge , moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6034

398

30-05-1818

Meinsma Geert te Jorwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6257

410-8

28-04-1815

Meinsma Grietje Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8210

958/2 211

Bladzijde 8

17-09-1839

Meinsma H. H. te Paesens vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8285

615-2, 26,4

19-06-1840

Meinsma H. H. te Paesens wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Oostdongeradeel in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8214

1027/16

bl. 2 nr. 409

07-10-1839

Meinsma H. H. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

8211

983/7

Deel 1

24-09-1839

Meinsma H. H., 6 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)     

8375

708-5_26c

20-07-1841

Meinsma H. te Paesens staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Heemstra van S. (Schelte) Baron van, Grietman van Oostongeradeel  ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8211

988-3, 26

Bladzijde 5

26-09-1839

Meinsma H. te Paesens wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8386

949/26

20-09-1841

Meinsma H. te Paesens, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6631

1114

11e blz. van kolommen

15-09-1814

Meinsma H. wegens leverantie van requesten onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1812  jaar 1814 (7) dossier (18)

8224

1240-6

01-12-1839

Meinsma Harmen Hendriks Boer te Paessens wordt vermeld op een document met 7 kolommen informatie o.a. aard der acten enz.  genaamd:  Staat der onaangezuiverde Zegel en registratie regten ten Kantore te Sneek in zaken betreffende  de Adm. Der Dir. Belastingen  bij missive  d.d. 26 October j.l. No. 63/9751 enz. jaar 1839 (5)

8217

1083/2 no. 4

22-10-1839

Meinsma Harmen Hendriks Registratiekantoor te Sneek wordt vermeld in een document genaamd: staten van de drie ontvangers der registratie met 16 familienamen uit Sneek, 29 uit Bolsward en 50 uit Lemmer houdende opgave der nog in hunne memorialen openstaande posten met vermelding van de reden daarvan. Jaar 1839 (7)

6385

138

06-07-1814

Meinsma Harmen Hendriks te Metslawier hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

8350

175/27-10

21-02-1841

Meinsma Harmen Hendriks wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Grietenij Oostdongeradeel bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de functie en voor welk dorp, jaar 1841 (6)

8359

377/28, 4

19-04-1841

Meinsma Harmen Hendriks wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 16

19-04-1841

Meinsma Harmen Hendriks wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6385

138

06-07-1814

Meinsma Hendriks te Metslawier hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6081

377

13-04-1822

Meinsma J. J. ,  Onderwerp het geringe salaris en getuige taxe uit s’lands kas enz. een stuk  wat gaat over getuigenissen en gerechtelijke zaken ook wat de functionaren wel en niet mogen doen Jaar 1822 (2) ( dossier 12)

5984

103

08-02-1814

Meinsma J. J. .---- Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en Werkhuis te Leeuwarden zij hebben de eerstgenoemde begunstigd met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz. tevens verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevulde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)

6840

36-A

blz. 17

22-04-1824

Meinsma J. M. Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Huins op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6840

36-A

blz. 16

22-04-1824

Meinsma J. M. Boer van beroep wordt vermeld samen met 8 andere inwoners van Lijons Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6390

38

20-09-1814

Meinsma J. M. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

6390

38

20-09-1814

Meinsma J. M. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

6078

95-17

25-01-1822

Meinsma J. M. te Jorwert, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Weidum enz. enz. jaar 1822 (1)

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Meinsma Jacob J., 203 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6282

737-21

07-07-1817

Meinsma Jacob M., Boer te Huins met (17gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8220 

1137/15

06-11-1839

Meinsma Jan Meinderts een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

6089

1194 blz. 16     23-12-1822

Meinsma Jan Meinderts Huisman te Lijons Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6282

737-22

07-07-1817

Meinsma Jan Meinderts, Boer te Lions met (6 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

8204

829/20, 264

Blz. 4

14-08-1839

Meinsma Jan Symons hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het 18e Bataillon  Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend en naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6047

379

03-06-1819

Meinsma Johannes  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

5984

103

08-02-1814

Meinsma Johannes Jacobus---- Smeeding Hermanus en Meinsma Johannes Jacobus als Buitenvoogden van het Landschaps Tucht en Werkhuis te Leeuwarden zij hebben  begunstigd  enige leveranciers, met de leverantie van Levensmiddelen en verdere enz. tevens verklaren zij dat alle bedragen naar waarheid is ingevilde en beide ondertekenen jaar 1814 (10)

6418

255-BB

01-06-1817

Meinsma Johannes Minzes 12 Oosternijkerk is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6034

398

30-05-1818

Meinsma Johannes te Marssum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Meinsma Klaas, 190 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

3698

A-6

28-10-1828

Meinsma Lutske Sjoerds, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen  jaar 1828 (7)

9725

Deel 2

21-02-1882

Meinsma M. Harlingen Kapitein op de Pedro komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1882 (2)

6390

39

20-09-1814

Meinsma M. S. hij ondertekent samen met nog 84 andere Militairen een document betreffende het navolgende: Koldijk Tabe Martens van Lions, eerste ondertekenaar samen met Hannema Jan Joh’s en Sijtsma Doede Arjens enz. Onderwerp: zij delen mede dat zij vernomen hebben dat Tjaarda Jacob Jans Percepteur wonende te Weidum over hun als Capitein is gesteld zonder dat zij vooraf enz. ook al omdat deze in de revolutie van 1795. 96 en 97 getoond heeft door woorden en daden ja zelfs door openbare geschriften en vervolger van het huis van Oranje enz.enz. en delen mede dat zij het hier niet mee eens zijn enz. jaar 1814 (7)

8280

526-1, 26,4

22-05-1840

Meinsma M. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8308

2086-11

01-11-1840

Meinsma Meinte S. de qeduqe staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6840

36-A

blz. 19

22-04-1824

Meinsma Meintes Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8309

1103-21,

1, 12

07-11-1840

Meinsma Meintje Jacobs staat vermeld in een document als zonder loting ingelijfde Schutters ligting 1840 op een lijst met 6 kolommen informatie zoals huwelijksdatum en hoeveel kinderen enz. jaar 1840 (6)

8308

1070-8

451-493

28-10-1840

Meinsma O. K. de weduwe te Wons staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8280

526-1, 7

22-05-1840

Meinsma O. te Bolsward aan wien wordt uitgevoerd en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer  Stad Bolsward ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8359

381-13

19-04-1841

Meinsma O. van beroep Ontvanger der Belastingen te Bolsward houdende een verzoek om geheel of gedeeltelijk te worden ontheven van  de betaling van f. 62,09 5/1 bij enz. jaar 1841 (4)

6034

398

30-05-1818

Meinsma Pietersen te Jorwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6282

737-25

07-07-1817

Meinsma Pietertje, Renteniersche te Beers met ( 9 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar haar relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

3698

A-6

28-10-1828

Meinsma Popke, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen opgezonden en dat zij reeds 15 jaar is geworden en zig zelf kan enz.  enz.jaar 1828 (7)

6840

36-A

blz. 50            

22-04-1824

Meinsma Rintje Kastelein van beroep, wordt vermeld samen met 340 andere inwoners van Oosterlittens en Canton Baard  op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (12)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6282

737-16

07-07-1817

Meinsma Rintje M., Koopman te Oosterlittens met (53 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6047

379

03-06-1819

Meinsma S. M.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Meinsma S. M. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6840

36-A

blz. 19

22-04-1824

Meinsma S. M. Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6070

424-19        25-05-1821

Meinsma S. M. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6070

424-20        25-05-1821

Meinsma Sjoerd hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Meinsma Sjoerd M. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Meinsma Sjoerd M. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6282

737-25

07-07-1817

Meinsma Sjoerd M., Boer te Beers met ( 9 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6034

398

30-05-1818

Meinsma Sjoerd te Jorwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Meinsma te Paesens staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

6256

375-7

10-03-1815

Meinsma W,  wegens uitschot wegens het nemen van informatie van een gestolen schaap enz. hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in Friesland  enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (3) dossier (20)

6256

375, 8, 10,

en 13

10-03-1815

Meinsma W. (Meintsma)  wegens verschillende verschotten  bij onderscheiden diefstallen enz., Tevens voor het informeren bij Roelofs Melle en Tjerks Jan,   hij komt voor op de Staat der Uitgaaf en verschotten ten behoeve der Justitie en Politie gedaan door Joha A. als secretaris bij de rechtbank  3e District in Friesland  enz. enz. hij uit der kassen van Oost en Westdongeradeel tegen 5% enz. enz.  jaar 1815 (7)  dossier (20)

6626

471

07-04-1814

Meintema B. M. ---- Groot de Hans Gerbens,  Gerben Piers Swierstra (Hij tekent als Gerben Piers Sieratera) en Hans Gerbens de Groot (tekent als de Grood) Huislieden te Oosterwierum, Kerk en Armvoogden van de dorpe Oosterwierum geven in een door hen getekende brief eerbiedig te kennen aan de Heeren Commissarissen Generaal van Zijne Koninklijke Hoogheid de Vorst enz. dat zij met de betaling zijn agter gekomen en dit aanhoudend vermeerderd verder wordt er vermeld welke schulden zij hebben enz. ook aanwezig een extract dat opnieuw tot Kerkvoogden benoemd Groot de Hans Gerbens  en Gerben Piers Swierstra en er wordt afgesproken dat de kerk zodanige goederen zullen verkopen om de schuld af te lossen ondertekend (in copie) door  Groot de Hans Gerbens  en Gerben Piers Swierstra, Wageningen van G., Fopma R. S. en Meintema B. M. beide Municipale Raden en de Maire Gosliga P. J. enz. , Jaar 1814 (5)

6047

379

03-06-1819

Meintema B. M.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Meintema B. M. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6840

36-A blz. 3

22-04-1824

Meintema B. M. Boer van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6070

424-19        25-05-1821

Meintema B. M. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6070

424-20        25-05-1821

Meintema B. M. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6282

737-27

07-07-1817

Meintema B. M. Hij zet zijn handtekening samen met de andere Grietenij raadsleden onder het navolgende stuk;  Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6034

398

30-05-1818

Meintema B. te Wirdum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6282

737-7

07-07-1817

Meintema Bontje M., Boer te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Meintema Bontje Meintes te Baarderadeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6840

36-A

blz. 19

22-04-1824

Meintema G. M. Boerin van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8308

2086-13

01-11-1840

Meintema Hotze B. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

8308

2086-11

01-11-1840

Meintema IJme B. staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6840

36-A blz. 3

22-04-1824

Meintema J. B. Boer van beroep wordt vermeld samen met 41 andere inwoners van Mantgum: Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (7)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

8308

2086-13

01-11-1840

Meintema Jan Bontjes staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

6282

737-7

07-07-1817

Meintema Jentje B. , Boer te Mantgum met (26 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6388

59           06-10-1814

Meintema Jentje Bontjes te Mantgum, Luitenant als zodanig verkoozen door de Luitenant Colonel Hogenbrug Egge Oenes en vermeld in een door hem getekende brief bij de krijgsraad van het 10e Bataillon enz. jaar 1814 (1)

6840

36-A

blz. 16

22-04-1824

Meintema M. B. Boer van beroep wordt vermeld samen met 8andere inwoners van Lijons Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

6282

737-22

07-07-1817

Meintema Meinte B., Boer te Lions met (6 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6249

 

913

23-09-1814

Meintes Age de pacht gemeint  van het Walgeld Mei 1797- April 1798---- Steiginga Popke Anes Landbouwer wonende te Koudum het betreft zijn nevengaande request van hem en de bewoners van Koudum met als onderwerp;  het opnieuw reclamerende want dat er al voor 30 a 40 jaren het juiste tijdstip onbekend van het vrij gebruik van de Dorpswal en Opslag te Koudum een regt is geheven geworden volgens tarief  en verder aldus verpagt door Wouters Eelke Commies en Secrs  enz. jaar 1814 (25)

6282

737-20

07-07-1817

Meintes Durk, Boer te Baard met (24 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6631

1085

08-09-1814

Meintes Jacob wordt vermeld op een brief  van Hibma T. K. Administrerend Diaken van Nijland (Hibma schrijft en ondertekend de brief)  aan de Gouverneur van Vriesland  met de mededeling in welk huis op welk perceel eerstgenoemde huur betaald, op de enveloppe staat geschreven Op de Dille van het Schip gegeven enz. jaar 1814 (2)

6243

191-20

06-03-1814

Meintes T. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6840

36-A

blz. 19

22-04-1824

Meintes>> Meinsma Meintes Boer van beroep wordt vermeld samen met 23 andere inwoners van Beers op een  Staat houdende het bedrag der huurcedels of  bekende verhuringen van woningen en gebouwen betreffende Schatplichtigen over hun eigendom met 8 kolommen info.  Jaar 1824 (6)  hele dossier met Baard, Beers, Egum, Friens, Grouw, Hijlaard, Jellum, Jorwerd, Lijons, Mantgum, Oosterwierum, Roordahuizum, Warga, Wartena, Weidum en Ydaard (53)

9189

1400

28-11-1919

Meintjes Jan Emmen Sollicitant, met persoonsgegevens Voor Veldwachter  te Tietjerksteradeel, jaar 1919  (2)

6243

191-13

06-03-1814

Meints R. de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6631

1053

12-08-1814

Meints Ymkje---- Glasz. Menno Rienks en  Zeilstra Jan Everts  te Gorredijk Veerschippers  van de Gorredijk op Leeuwarden, een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat zij door aankoop eigenaars zijn geworden van het Geoctrooide Veerschip maar  eene Winkelier Gorter Jan Egberts en Veerschipper van Gorredijk op Grauw die durft zich te verstouten om te Leeuwarden allerlei manschappen in te laden en koopmanschappen  onder andere voor Meints Ymkje, Sipkes Jan en Michiel Setske alle wonende te Gorredijk enz.  jaar 1814 (5)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Meintsma Jacob, 117 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6641

626

22-07-1815

Meintsma W.---- Russing P. B. (Petrus Bartholomeus) Predikant te Nijkerk (fr) ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de kerkenraad der hervormde gemeente een collecte voor hen die wegens dringende behoefte dergeene die hun leven hebben gewaagd ter verdedigng van alles wat ons dierbaar is enz. een ieder was het hier mee eens behalve de oudste Diaken Blom Abraham Lieuwes en leit na de gadsdienst door de jongste Diaken Rijpma Pieter aan onze leeraar weten dat hij niet mee wil doen en dat hij op den dank en Bede dag niet in de Kerk te Nijkerk kwam enz. verder een door de Koster Jansma S. ondertekende brief ook een door Bergsma H. de Schout van de Gemeente Metslawier en door de Bode van Metslawier Meintsma W.  ondertekende brief betreffende voorgaande enz. jaar 1815 (12)

6252

1179-18

08-11-1813

Meintsma W. wegens uitschotten over 1810, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6252

1179-61

08-11-1813

Meintsma W.,  hij komt voor  op de Rekening van Inkomsten en Pretensien, Caserneringen en fournituurgelden Scheep en Wagenvragten van Militairen,  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

8285

615-2, 6-2 19-06-1840

Meirink ? F. G. te Sint Jacobi Parochie wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Het Bildt als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (7)

8210

958/2 211

Bladz.6>>

17-09-1839

Meirink B. F. te Oosthem staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6271

574-6

06-07-1816

Meirink Bartel Fokkes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

8375

708-5_6a

20-07-1841

Meirink F. G. te Sint Jacobi Parochie staat als ontbieder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa de Kempenaer T. A. M. A. (Tjaerd Anne Marius Albert) van het Bildt ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

3622

C stuk 3

05-05-1856

Meirink Fokke Bartels hij is de hoogs biedende voor de pacht van de Passagie van de Brug en het Tolhek der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Bierma Geert Jorrits en Bierma Jan Jorrits genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1856 (3)

3622

C stuk 1

28-12-1847

Meirink Fokke Bartels van beroep Bakker en Kastelein, hij is de hoogs biedende voor de pacht van de Passagie van de Brug en het Tolhek der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Meirink Johannes Bartels van beroep Guardenier te Engwierum en Bakker Poppe Kornelis Landbouwer aldaar genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven  ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar1848-1853 (7)

3622

C stuk 1

28-12-1847

Meirink Johannes Bartels---- Meirink Fokke Bartels van beroep Bakker en Kastelein, hij is de hoogs biedende voor de pacht van de Passagie van de Brug en het Tolhek der Groote Zeesluis onder Engwierum, met als borg Meirink Johannes Bartels van beroep Guardenier te Engwierum en Bakker Poppe Kornelis Landbouwer aldaar genaamd de Nieuwe-Zijlen ook aanwezig de voorwaarden van verpachting,  en de tarieven ook de handtekeningen van alle drie staan onder het document jaar 1848-1853 (7)

6049

573

16-08-1819

Meis Jan Jans te Groningen Schipper op het verongelukte Smakschip de Vrouw Catharina, jaar 1819

6057

239

05-04-1820

Meis Jan Jans van Groningen, Kapitein op het vergane Smakschip de Vrouw Catharina, betrft de geborgen goederen enz. Jaar 1820 (1)

9182

441

08-03-1916

Meisingh Johan,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

6078

95-15

25-01-1822

Meisma Jan Taekles te Riedt Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Almenum  enz. enz. jaar 1822 (2)

8305

1010/17

12-08-1840

Meisner Karel Christiaan Elėve hoornblazer 2e bataillon jagers * 29-02-1820 Den Haag,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1840  (4)

6379

30

30-12-1813

Meisner W. wonende te Amsterdam hij is een onderhands contract aangegaan met het departement van Oorlog wegens de leverantie van Turf voor de Garnizoenen en Contonnemenen en van Turf en Kaarsen voor de Wachten en  Hospitalen voor eener termijn enz. enz. jaar 1813 (3)

6383

156

13-05-1814

Meissner W.  met hem is een contract aangegaan voor de uitdeling van de benodigde brand en licht aan de Armee van den Staat, Hospitalen de Militaire Wachten enz., tevens aanwezig Conditiën en Voorwaarden enz. voor de levering van Turf, Hout, Steenkolen en Kaarsen aan de Armee van den Staat, Hospitalen de Militaire Wachten jaar 1814 (1) (Conditiën en Voorwaarden 35)

6089

1186        

21-12-1822

Meister G. C. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

6066

 

15

08-01-1821

Meister G. K. Hij staat in een document vermeld als benoemd  voor de post van Plaatsvervanger bij het Vredegerecht Kanton Hallum  i.p.v. Bosch L. D.  jaar 1821 (3)

6001

640

10-07-1815

Meister G. K.---- Rochus Bloemsma Willem heeft om ontslag verzocht en zijn plaatsvervanger wordt Meister G. K. enz. jaar 1815 (1)

6072

581

17-07-1821

Meister G. K. te Marrum staat vermeld in een document genaamd Generale Lijst houdende de hoegrootheid  van door de Ontvangers de Belastingen gestelde borgtogten. Jaar 1821 (5)

6276

1102-20

18-12-1816

Meister G. K..    Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document;  Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6276

1102-12

18-12-1816

Meister G. K..   Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document;  Perzonele omslag over de ingezetenen (184 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Hallum opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6276

1102-6

18-12-1816

Meister G. K..  Hij ondertekend mede als lid van de Grietenijtaad van Ferweradeel het volgende document; Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6100

1087

04-11-1823

Meister Gerr. Coenraads   Controle Leeuwarden   Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

6624

207

26-01-1814

Meister Gerrit Coenraads---- Bosch D. L. Schout der Gemeente Marrum ondertekend een document dat de Heer Ewal Dirk Pieters lid van de Raad dezer gemeente vanwege zijn hoge leeftijd graag uit zijn functie als Lid dezer Raad ontslagen te worden  en voor te dragen Meister G. C. (Gerrit Coenraads) voorheen Adjunct Maire dezer Gemeente en als Secretaris Albarda Jan  voorheen Secretaris bij de Maire dezer Gemeente enz. jaar 1814 (2)

6385

142

06-07-1814

Meister Gerrit Coenraads Jan te Marrum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6099

1066

31-10-1823

Meister Gerrit Coenraads, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

6276

1102-2

18-12-1816

Meister Gerrit K. moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6063

723 en 730

16-10-1820

Meister Gerrit Koenraads 35 jaar ,  hij wordt voorgedragen voor de post als plaatsvervanger bij het Vredegerecht  kanton Hallum wegens de benoeming van de heer Bosch Douwe Lieuwes , als Vrederechter te Hallum enz. jaar 1820 42)

6000

583

20-06-1815

Meister Gerrit Koenraads---- Albarda ….? Controleur der belasting  in het district Dockum heeft zig begeven naar de gemeente Hallum waar hij zig vervoegd heeft bij de Schout Arentsma Martin Isaac Gijsbert en ter zijne overstaan het percepteur van overgedragen aan Meister Gerrit Koenraads benoemd tot provisioneele waarnemer van Ontvanger van de afgaande Ontvanger Rochus Wiebren aldaar ondertekenen dit document enz. allenook een klein briefje met de handtekening van Stelwagen J. jaar 1815 (5)

6089

1194 blz. 2        23-12-1822

Meister Gerrit Koenraads te Marrum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6833

9-A blz. 3

09-02-1824

Meister Gerrit Koenraads te Marrum, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6100

1215-2

29-11-1823

Meister Gerrit Koenraads,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Marrum in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6276

1102-2

18-12-1816

Meister K. W. de weduwe moet meebetalen volgens het document:  Personele Omslag over de ingezetenen (80 gezinshoofden) van Marrum ter verevening der alsnog uitstaande Pretentien wegens gedane leveranten van Paarden (4) dossier (21)

6261

896-21

02-09-1815

Mejer Hendrik, mr. Timmerman Vermeld op het document Rekening van Ontvang  en Uitgave ten behoeve van het voormalige district Barradeel van den 1e Januari 1811 tot en met 31 Juli 1813 overeenkomstig de aanschrijvingen van den heer Rijks Baron Ridder van het Legioen van eer Prefect van het Departement Vriesland  in dato de 7e Augstus 1813 no 544 enz. (4 September 1813)  jaar 1815 (4) (24)

9725

Deel I 

Blz. 17

00-00-1865

Mekeren van Hendrik , Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1866 (2)

9725

Deel I 

Blz. 29

00-00-1867

Mekeren van Hendrik, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

6038

650

02-09-1818

Mekern Willem Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Dordrecht de heer Sterling H. U.,  jaar 1818 (3)

6261

879

10-08-1815

Mekes? Pijtter---- Elseloo van J. F.  betreffende zijn teruggezonden request dat hij niet accoord gaat met een betalingsregeling van de schulden die de gemeente Balk aan hem heeft enz, terwijl de mede crediteuren dat wel willen over een langere termijn en deze zijn: Veldkamp Jan,  Poppes Bauke Pieters,   Albaada Tjietie Douwes,  aanwezig een lijst met de crediteuren van de gemeente Balk met de sommen van de schulden en wel:   Elseloo van J. F.  ,  Tuyneir Wander Annes,  Visser Tjeerd Harmens, Dijkstra Jacob Everts, Visser Pijtter Jans ,  Mekes? Pijtter, Fokkes F. W., Jonker A. L.,  Meines Sake, Huisman te Wijckel jaar 1815 (3)

8280

517-11, 41

19-05-1840

Mekkers J. P. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Donkerbroek in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

6100

1121

11-11-1823

Melanus G. D. Ontvanger der Belastingen te Ballum op Ameland hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland,  het betreft f. 500.= van zijn borgtocht enz. jaar 1823 (1)

6631

1114

7e blz. van kolommen

15-09-1814

Melcher Joh’s staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8257

69/20, 1

nummer 23

20-01-1840

Melcher Klaas hij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6401

 

861

03-11-1815

Melchers ….?---- Klaazes Sikke  komt ook voor als Sikkes Klaas Schipper wonende te Alkmaar het bereft zijn request genoemd in een brief van de Minister voor Marine aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitbetaling van eene somma van f. 3958.-.- wegens gepresteerde diensten met desselfs vaartuig in den jare 1799 tot het overbrengen van Engelsche Troupen  naar Vriesland verder genoemd de Heer  Baron van der Haar en wijlen de Graaf Bentinck C. die belasten Gerrits Dirk  te Embden betaling enz. ook  een brief aan de Koning der verenigde Nederlanden  door hem ondertekend, ook een verklaring van Dirk Gerits  van  26-08-1799 en een brief van Munniks Joh’s (Mr) de Nota van  Sikke Klaazes, verder komt voor  de Luitenant Capitein Voss van Schagenbrug Lucht en Verheul Capitein Luitenant, Lange de B. en Melchers ….? enz. jaar 1815 (11)

3701

1-C

blz. 3

01-03-1839

Melchert de Eeske te Leeuwarden, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

22-C

08-02-1839

Melchert de Elske Onecht kind van Melchert Hendrina, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)

3700

22-B

05-2-1836

Melchert de Elske onechte dochter van  Melchert de Hendrine, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3700

22-C

04-02-1837

Melchert de Elske onechte dochter van  Melchert de Hendrine, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

22-C

04-02-1837

Melchert de Hendrine, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

22-B

05-2-1836

Melchert de Hendrine, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3701

22-C

08-02-1839

Melchert Hendrina, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)

6244

301

09-04-1814

Melcker C’s,  hij staat vermeld op een document van betaling voor 2 balken op de publieke passage  tussen Koudum enz. enz. Hemelum enz. enz. jaar 1814 (6)

6831

13-A

00-00-1824

Melckers  Johannes, slagter te Harlingen, een aangeboden transactie ter voorkoming van een proces verbaal, jaar 1824 (2)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Melein Antoon, 237 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Melein Jan, 856 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6243

191-24?

06-03-1814

Melen v.d. Rients, Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6385

1

30-06-1814

Melin  ((Melein / Melain), Antoni Baptista Joseph geboren te Maastricht rond 1754, overleden te Leeuwarden 20-09-1826, Mr. schoenmaker en gepensioneerd militair, wonende te Leeuwarden. staat vermeld op een tableau van den President Burgemeester van Leeuwarden enz. ingevolge aanbesteding van 800 paren schoenen  met 5 kolommen info, bv. Hoeveel paar de schoenmaker heeft geleverd enz. jaar 1814 (2)

6379

16

05-01-1814

Melin ….? staat op een lijst met de biedende lieden voor de levering van 300 lange witte broeken, 100 capotten, 350 linnen fourage zakken en 350 paar wollen mans kousen met bedragen per stuk en totaal enz. jaar 1814 (2)

6854

30-C

23-09-1824

Melis Franciscus geb. 02-03-1799 Tilburg, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

6640 

559

20-06-1815

Melis Gerben---- Bergsma W. B. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat in deze breief met verschuldigde eerbied te kennen geven Simons Thomas Dorfps en Armvoogd als mede Melis Gerben en Pieters Sjauwke gecommitteerden van Greonterp dat hun dorp thans besprongen wordt door de gereformeerde Predikant van Parrega en zulks op order van de Schout van Tjerkwerd enz. jaar 1815 (2)

6639

495 + 498
23-05-1815

Melis Gerben---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van Gerbens Lieuwe voor de klok luiden --18--  betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het slegten van het Kerkhof , Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L. Scoolmeester te Parrega, Melis Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike Alex de Houtkoper, Minnerts Doede de Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers Pieke de Timmerman , Meijer N. Notaris, Bergsma W. B. quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma Thomas Sijemons enz. jaar 1815 (9)

6262

946-3

30-09-1815

Melis Gerben moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Groenterp) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6641

587

06-07-1815

Melis Gerben---- Oneides C. (Catrinus) Schout van de gemeente Tjerkwerd ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende dat de Diakenen en Kerk of Dorpsvoogden van Parrega, Hieslum en Greonterp worden geordonneerd om dadelijk aan de Predikant in de hervormde gemeente uitbetaling te doen verder nog een brief door de Schout ondertekend dat de deurwaarder Rolsma Sjouike Gabes bij het Vredesgeregt te Bolsward uit name en vanwege Sijmons Thomas als Arm en Dorpsvoogd als mede Melis Gerben en Pieters Sjeuke als gecommitteerden van Greonterp om aan Cannegieter H. (Hermanus)  Predikant aldaar enz. jaar 1815 (9)

6417

177

26-04-1817

Melis Gerrit 12 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

6425

46

30-01-1818

Melis Gerrit---- Alving B. President Burgemeester van Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat Melis Gerrit * 25-08-1797 in den jare 1814 hier woonachtig in dat jaar vrijwillig in dienst is getreden en gedient als Tamboer bij de 6e Komp. enz. te Maastricht wegens brutaliteit of slecht gedrag is ontslagen en vervolgens  jaar 1818 (1)

8356

315-7

31-03-1841

Melis Jan---- Jongboed  Cornelis,  Beurtschipper te Sneek  Procesverbaal op de wet gedistilleerd door de commiessen Grevenstuk Gerrit Jan  en  Melis Jan  wegwns het vervoeren van 73 kan zoete en 10 kan bittere likeur, ook een handgeschreven brief met zijn handtekening  ondertekend als  K. A. Jongbloed  ook wordt genoemd zijn knecht Beitsma Abe, ook een brief van de Drankenhandelaar Deventer van H. A. & Co. te Zwolle met zijn handtekening dat de likeur bestemd is voor Siersma D. te Dockum begeleid door enz. jaar 1841 (26)   

8359

381-19

19-04-1841

Melis Jan---- Wereldsma Wietze wonende in de Vlasstraat Wijk Dn 34 te Dockum, in zijn zaak de executie kosten worden door de Deurwaarder Ferquin Jochem Obbes aangeboden in een door hem ondertekende brief, Wereldsma Wijtze is op grond van een proces verbaal van bekeuring als Logementhouder wegens de wet op de personele belasting (het verzwijgen van een vrouwelijke werkbediende veroordeeld tot een geldboete van f. 20.-  vwerder een verklaring van de Burgemeester van de Stad Dockum dat Wereldsma Wijtze Trekschipper geene Onroerende Goederen bezit dit is een compleet dossier incl. de rechtbankstukken waarin ook genoemd Werff van de Anne  Hijlkes weduwe Kasteleinsche en de Kostvrouw van de Logementhouder Ekelkamp Marijke. in het Proces verbaal worden genoemd Haan de Schelto Fongers  en Melis Jan  Commiesen der 2e en 4e klasse de bekeurders die tevens het stuk ondertekenen en ook de Huishoudster/ Dienstbode Faber Janke Jans, en zijn dochter Wereldsma Grietje, Werff van der Isaak Hendriks Deurwaarder bij het Kantongeregt van Dockum wonende aldaar ondertekend de dagvaardiging  enz. jaar 1841 (49)

6388

106         20-10-1814

Melissen G.---- Weert van der Pieter en Melissen G. hebben zich vrijwillig aangemeld voor de schutterij van Leeuwarden enz. jaar 1814 (1)

8348

143/6

00-00-1841

Melissen Hendrik overgebracht naar het krankzinnigengesticht  St. Elisabeths Gasthuis te Deventer, jaar 1841

8266

213/12

02-03-1840

Melissen Hendrik, Verplegingskosten voor Hendrik Melissen  naar het Krankzinnigengesticht  St. Elisabeth gasthuis Deventer, jaar 1840

5988

517

30-06-1814

Melius F. Ds. , Een staat met namen van de reclamanten over de directe belastingen met als onderwerp ongebouwde Eigendommen, jaar 1814 (3)

3698

B-34

13-02-1832

Meljon Janke S.† , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6089

1199 blz. 4      26-12-1822

Melkema Minne Douwes te Oostrum, hij is benoemd in een commissie die moeten benoemen de schatters der belastingen en bijschatters der belastingen enz.  jaar 1822 (1) (hele dossier met alle commissieleden van Friesland 46)

7977

137-14

08-02-1837

Melle van Georg ---- Boekhout Harmanus Klaasensz.,  Notaris te Ternaard  een verzoekschrift en verklaring door hem ingediend  betreffende de geborgen goederen van het schip de Laura te Westdongeradeel namens de Burgemeester van  Stettin waaruit blijt dat Melle van Georg  aldaar eigenaar is geweest van het schip Laura  op de Engelsmansplaat verongelukt enz. jaar 1837 (5)

8376

744/15-9

30-07-1841

Mellema  Hacke Hackes Schipper, jaar 1841  (4)

8280

526-1, 1

22-05-1840

Mellema  L. L. als ontvanger wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Achtkarspelen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6251

1128

12-11-1814

Mellema Able? T. Zijn handtekening staat op een stuk wat hij mede tekent  als  lid van de raad der gemeente  Schiermonnikoog enz. jaar 1814 (1)

6255

305

23-3-1815

Mellema Ale staat op een Specifique staat van agterstallige schulden ten laste van de gemeente Schiermonnikoog  also de Diaconie jaar 1815 (2)

6424

609

10-12-1817

Mellema Andries 26 is zijn volgnummer in de Gemeente Dockum bij het Bataillon Artillerie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6417

211

15-05-1817

Mellema Andries 38 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6)

8350

175/27-21 21-02-1841

Mellema Anne Douwes te Oostrum wordt vermeld als lid van het Polderbestuur van Oostdongeradeel in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Polderbestuur van Oost en Westdongeradeel bestaat uit enz.,  jaar 1841 (6)

5990

667

26-08-1814

Mellema Ate Tiepkes,  hij is een der ondertekenaars als lid van de Raad van de Gemeente Schiermonnikoog houdende een aanslag van f. 550.= verhoging van f. 100.= en een voor de kosten van het equepement der Landmilitie in dit departement enz. jaar 1814  (4)

6021

256 brief

na no. 21

12-04-1817

Mellema B. S., .------ Jacobs Anna Marenske weduwe van Holwerda K. W. te Brantgum dat haar man sedert jaren schoolonderwijzer is geweest  maar in juli 1816 is overleden  en zij met 4 kinderen zonder middelen van bestaan is, en zij verzoekt om al haar voorregten te laten behouden, deze brief is getekend door de vornaamste ingezetenen van Brantgum ter hare ondersteuning en wel Mellema B. S., Martens Anne Martens , Terpstra Wytze Broers,  Boeles Jan Jans,  Zijlstra Jasper Pijters,  Dijkstra Pijter Jacobs, Hannema de Weduwe, Giwijtsen?  D. G. ,  Bij van de Johannes Thomas  jaar 1817 (2)

3699

A-23

nrs. 14-19

15-02-1834

Mellema Baukje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen die naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (16)

3700

23-A

nrs. 16-19

05-02-1835

Mellema Baukje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (12) Dossier (20)

3700

23-C

nrs. 8 - 13

04-02-1837

Mellema Baukje Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat no.121-55-v der kinderen van de Gemeente Leeuwarderadeel opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (11) dossier (17)

6100

1215-3

29-11-1823

Mellema Boela Sybes te Brantgum,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Ternaard in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6385

132

06-07-1814

Mellema Boele Sybes de Schout van Ternaard heeft te kennen gegeven dat de locale situatie van zijn gemeente vordert dat aldaar vier compagnien werden geformeerd zoals verder vermeld enz. enz. en heeft in dat geval als officieren bij de laatste compagnie ……. Dragen en wel Martens Anne Martens Kapitein, Mellema Boele Sybes 1e Lt. , en Ploeg van der Tjisse Paulus 2e Lt. enz. enz. Jaar 1814 (8) dossier (25)

6263

1032

30-10-1815

Mellema Boele Sybes---- Hannema Willem Johannes , Mellema Boele Sybes, Terpstra Wytze Broers en Damsma Durk Folkerts, zij staan vermeld op de convocatie door ingezetenen van Bantgum Hoofden der Huisgezinnen zijnde  uit hun midden zijn benoemd voorvermelden personen om met ons en Miedema Jan Takes de nodige schikkingen  voor afbetaling der schulden enz. jaar 1815 (2)

6089

1194 blz. 3     23-12-1822

Mellema Boele Sybes Landbouwer te Brantgum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6078

95-3

25-01-1822

Mellema Boele Sybes te Brantgum Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Ternaard , enz. enz. jaar 1822 (2)

6385

143

06-07-1814

Mellema Boele Sybes te Ternaard hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6265

10

29-12-1815

Mellema Boele Sybes, ---- Martens Anne Mertens, Mellema Boele Sybes, Damsma Dirk Folkerts , Boelens Jan Jans, Zijlstra Jasper Pieters, Bosch Saakje Douwes en  Koopmans Syds Harmens  alle Landbouwers e Brantgum dat zij schrijven in een brief door allen ondertekend dat zij zich zeer bezwaard vinden  in de onder de gemeente Ternaard omgeslagen personele omslag  over de jare 1814 en 1815  enz. enz. ook is er geen geld om de bouwvallige  Dorps Toren te herstellen, dat hun belasting betaald over Branthum allemaal gaat naat Ternaard enz.  enz. jaar 1815 (4)

8210

958/2 211

Bladzijde 7

17-09-1839

Mellema D. S. te Oosthem staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8280

526-1, 26,3

22-05-1840

Mellema D. te Oostdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Oostdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (8) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Mellema D. te Oostrum staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

8386

949/26

20-09-1841

Mellema D. te Oostrum, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Oostdongeradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8047

260/4839

02-06-1837

Mellema Foppe Geerts * 17-09-1814 Kapitein op de Hoop en Vrede, jaar 1837

7983

260, 260/11

14-03-1837

Mellema Foppe Geerts Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837

8047

260/4839

02-06-1837

Mellema Foppe Kapitein op de Hoop en Vrede, jaar 1837

8047

260/4839

02-06-1837

Mellema Foppe Kapitein op de Hoop en Vrede, jaar 1837

8096

626/20

260 nr.59

28-06-1838

Mellema Foppe Kapitein op de Hoop en Vrede, jaar 1838

9725

Deel 2

Blz.5

00-00-1876

Mellema Frederik, Java, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1876 (2)

9725

Deel I 

Blz. 63

00-00-1873

Mellema Freerk, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1873 (2)

3701

38-D

Nrs. 1-13

08-02-1842

Mellema Geertruida, wordt vermeld Nominatieve staat no. 63 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (14) dossier (16)

3701

38-C

08-02-1839

Mellema Geertruida, wordt vermeld Nominatieve staat no.59 der kinderen in de Gemeente Westdongeradeel in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (7)

3573

1627

23-04-1852

Mellema H. H. als ondertekenaar met nog 4 anderen van een brief  met onderwerp: Ondergetekenden alle zeevarenden te Schiermonnikoog verklaren naar waarheid enz. Ondererp: het loodswezen in het Friesche Gat enz. jaar 1852 (5)

8211

983/7

Deel 1

24-09-1839

Mellema H. H., 12 is zijn volgnummer op een memorie van toelichting op de ten kantore der registratie te Dockum, en debet openstaande zegel en registratie regten  enz. de Directe Belastingen In en uitgaande regten en Accijnsen Dienst 1839 met 50 namen ook een kolom met aanmerkingen op voornoemde. Jaar 1839 (4)      

8291

728/12

22-07-1840

Mellema Haaike Amsterdam Dantzig  Kapitein op de  Jonge Tjalling, jaar 1840

7983

260, 260/11

14-03-1837

Mellema Haaike Haaikes Schiermonnikoog Buitenlandsch Zeevarende, jaar 1837

6255

305

23-3-1815

Mellema Haaike Remts---- Mellema Teunis G. als Quiratoor van Mellema Haaike Remts staat op een Specifique staat van agterstallige schulden ten laste van de gemeente Schiermonnikoog  also de Diaconie jaar 1815 (2)

8047

260/4839

02-06-1837

Mellema Haike Haikes  gehuwd met Antje Teunis Mellema  Schipper wonende te  Schiermonnikoog, jaar 1837

8047

260/4839

02-06-1837

Mellema Haike Haikes * 18-06-1816 Matroos op de Jonge Tjalling, jaar 1837

8047

260/4839

02-06-1837

Mellema Haike Haikes Kapitein op de Jonge Tjalling, jaar 1837

8376

744/15-9

30-07-1841

Mellema Haike Kapitein op de Jonge Tjalling , jaar 1841 (4)

8047

260/4839

02-06-1837

Mellema Haike Kapitein op de Jonge Tjalling, jaar 1837

8209

927/3, 34

09-09-1839

Mellema Harke Harkes Schiermonnikoog Schipper op de Jonge Tjalling, jaar 1839

6098

827

01-09-1823  

Mellema Hayke Remts te Schiermonnikoog heeft gevonden en aangebragt eene aangespoelde sloepje zonder naam enz. jaar 1823 (2)

6071

457

04-06-1821

Mellema Hoite Jacobs----Bierma H. I. (Hessel Idses) Assessor van Westdongeradeel  Onderwerp een oproeping zelfs 2 maal voor een onderwijzer  te Foudgum en omdat het maar 10 minuten lopen is kunnen de kinderen wel naar de school van  Brantgum enz. enz.  getekend door  en commissarissen Stinstra Jan Tomas,  Hiemstra G. F? ,  Jong de J. B. , Bergmans  J. J. ,  Bosch P. D.  Mellema Hoite Jacobs,  Bijlstra G. G.  Meinema J. K., Wouda J. G. D.  , Jong de F. A. ,  Braaksma  Sjoerd,  Popke Jacob  Sjoerds  ,   en de secretaris Klaassesz Jan.   jaar 1821 (4)

6082

453

03-05-1822

Mellema Hoite Jans, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8214

1028/12

08-10-1839

Mellema Hoyte Jacobs 87 is zijn volgnummer, wordt vemeld in een document met 6 kolommen informatie van de 18e Afdeeling Infanterie van de 2e Kompagnie,  de Nominatieve Staat der Miliciens ligting 1839 in Vriesland wier verlof tot den 1 april 1840 is of moet worden geprolongeerd enz. jaar 1839 (5)

6276

1102-19

18-12-1816

Mellema Igle Sybes, Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

6384

111

13-06-1814

Mellema IJgele W. , wordt vermeld op een document genaamd Lijst der Manschappen dewelke zig aan den ondertekende ( 1e Luitenant Beyer Tengbergen G. A.)  hebben aangediend als tevooren in Franschen dienst geweest zijnde jaar 1814 (5)

6421

436B

22-09-1817

Mellema Jacob Johannes---- Goslings C. President Burgemeester van de Stad Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de persoon Mellema Jacob Johannes  (wordt ook vermeld als Mellema Johannes Jacobs) plaatsvervanger van Schaaf van der Johannes reeds in de maand januari dezes jaars binnen deze stad is overleden enz. jaar 1817 (1)

6422

457

06-10-1817

Mellema Jacob Johannes nog niet van groot verlof teruggekomen staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel van het bat. Inf. Nat. Mil. no. 7 aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken enz. jaar 1817 (1)

6418

255-BB

01-06-1817

Mellema Jacob Johannes Tijgeles 252 Aklkrum  is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

9181

1413

06-08-1915

Mellema Jacob,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8376

744/15-9

30-07-1841

Mellema Jacobus Kapitein op de Geertruida, jaar 1841  (4)

8376

744/15-9

30-07-1841

Mellema Jacobus Kapitein op de Jonge Willem, jaar 1841  (4)

8096

626/20

260 nr.59

28-06-1838

Mellema Jacobus Kapitein op het schip de Geertruida, jaar 1838

8096

626/20

260 nr.59

28-06-1838

Mellema Jacobus Kapitein op het schip de Jonge Willem, jaar 1838

6424

609

10-12-1817

Mellema Jan Jacobs 29 is zijn volgnummer in de Gemeente Het Bildt bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (6)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Mellema Jan, 448 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6421

436B

22-09-1817

Mellema Johannes Jacobs---- Goslings C. President Burgemeester van de Stad Dokkum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat de persoon Mellema Jacob Johannes  (wordt ook vermeld als Mellema Johannes Jacobs) plaatsvervanger van Schaaf van der Johannes reeds in de maand januari dezes jaars binnen deze stad is overleden enz. jaar 1817 (1)

6302

265-265a-b

17-12-1822

Mellema Jurjen Sijbes--- Steensma Jan Martens, Schoolonderwijzer te Ferwer. Onderwerp: dat de Kerkeraad  der Hervormden te Jislum  te kennen heeft gegeven dat zij niet langer het kerkelijk voorzingen door  Steensma Jan Martens kunnen vergenoegen enz. enz. verder geven met eerbied te kennen in een door hen ondertekende brief aan de gedeputeerde staten van Vriesland Buma Klaas Sierks, Mellema Jurjen Sijbes, Landbouwers beide te Jislum wonende,  in kwaliteit als Kerkvoogden  dat hunne dorpsschool sedert de maand September 1821  door het overlijden van Reidenders Tjerk Lijkeles vacant is  dat de school provisioneel wordt waar genomen door  Steensma Jan Martens  en de Kerkdienst door Boersma G. F. Schoolonderwijzer tot het naburige dorp Genum enz. enz.  jaar 1823 (6)

8211

988-3, 1

Bladzijde 2 26-09-1839

Mellema L. te Surhuisterveen, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Achtkarspelen ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8047

260/4839

02-06-1837

Mellema Lollina T. Schiermonnikoog Schipper X Benjamin Jans Jaske   , jaar 1837

6060

480

06-07-1820

Mellema M. D. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Mellema M. D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6271

574-2

06-07-1816

Mellema M. D. Assen van J. Hij ondertekend mede al lid van de Gemeenteraad Ee het  navolgende document; Een quotisatia van de vermelde Begoedigste Ingezetenen (195 gezinshoofden)  dezer Gemeente Ee, een Staat van Pretensien wegens Paarden geleverd door Romkes Egbert, Meinderts Pieter Meinderts, Hofman Auke Taekes ten Dienste der Russische Legers door de Gemeente Ee in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6647

2

04-01-1816

Mellema M. D.---- Assen van J. Schout van de gemeente ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de vrijwillge resignatie van de Schoolonderwijzer Tiezema Douwe is deze functie vacant en er wordt voorgedragen Vries de Pier Hendriks verder ondertekenen Assen van J., Meindersma E. W., Mellema M. D. Banga Lieuwe en Martens M. enz. jaar 1816 (1)

6070

424-19        25-05-1821

Mellema M. D. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Mellema M. D. Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6271

574-10

06-07-1816

Mellema M. D. Ondertekend als lid van de Gemeenteraad van Ee volgend document;  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6034

398

30-05-1818

Mellema M. D. te Ee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8210

958/2 211

Bladzijde 7

17-09-1839

Mellema M. D. te Oosthem staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6276

1102-18

18-12-1816

Mellema Marten O., Perzonele omslag over de ingezetenen (180 gezinshoofden)  der voormalige gemeente Blija opgemaakt ten gevolge resolutie van de Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland enz. ter verevening derals nog uitstaande Pretentien wegens gedane leverantien van Paarden waaraan voornoemde aan mee moet betalen volgens genoemd document   jaar 1816 (4) dossier (21)

8380

822-4

20-08-1841

Mellema Menke wordt vermeld in een ondertekend document van de Ontvanger voor de registratie betreft Certificaten van onvermogen (Boete en kosten) te Leeuwarden  jaar 1841 (4)

8350

175/27-21 21-02-1841

Mellema Minne Douwe wordt vermeld als lid tevens Boekhouder van het Polderbestuur van Oost en Westdongeradeel in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Polderbestuur van Oost en Westdongeradeel bestaat uit enz. tevens ondertekend hij dit document,  jaar 1841 (6)

6100

1192-4

26-11-1823

Mellema Minne Douwes  en Botma Ype Engberts zij zijn als Schatters  over 1824 te Metslawier gedesigneerd enz. jaar 1823 (1)

6624

236

26-01-1814

Mellema Minne Douwes---- Assen van J. als Schout van de Gemeente Ee schrijft en ondertekend een brief aan  de Commissarissen Generaal van Vriesland  dat hij met een werkzame affaire en een talrijk kroost voor welk bestaan hij moet zorgen dat zal mij echter niet afschrikken enz. verder worden genoemd  Meindersma Eelke Wigchers lid van de Raad enz. en Mellema Minne Douwes Lid van de Raad of Douma Rink Minnes Lid van de Raad voorsteld enz. en als Secretaris Jong de Ruurd  enz. jaar 1814 (3)

8364

502-495-16

21-05-1841

Mellema Minne Douwes hij staat vermeld in een document met woonplaats en zijn beroep Extract uit het Resolutie Boek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van de Provincie Vriesland met als onderwerp: Stemming op 19 mei 1841 van Kiezers uit het 1e District enz. jaar 1841 (3)

8356

316-8

01-04-1841

Mellema Minne Douwes Landbouwer te Oostrum  het betreft het uitreiken van een jonge Merrie Veulen om gedekt te worden en mag gedekt worden  bij de vierjarige Hengst Boer de Eerts Egberts te Kollum enz. jaar 1841 (4)

6866

25-01-1825

13-A en 14-A

Mellema Minne Douwes oud 48 jaar hij staat vermeld op een lijst tot voordracht ter vervulling van de post als Vrederechter te Dockum door het overlijden van Mr. Jouwert Witteveen enz. met een kolom van zijn voormalige en tegenwoordige Qualiteiten zijn woonplaats en aanmerkingen , jaar 1825 (6)

6385

139

06-07-1814

Mellema Minne Douwes te Dronrijp hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6078

95-4

25-01-1822

Mellema Minne Douwes te Ee Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Anjum , enz. enz. jaar 1822 (2)

6871

28-03-1825

28-12-1825

33/1-C

Mellema Minne Douwes te Oostdongeradeel, hij wordt samen met 85 anderen vermeld op een document genaamd Staat van de Raden der onderscheidene Steden en Grieteneijen in Vriesland door de Gouverneur benoemd tot het meede tekenen en afgeven der Attesten en Certificaten voor de ligting der Militie 1826 in genoemde Gemeente enz. ook zijn woonplaats wordt vermeld, jaar 1825 (3) gehele document (5)

6089

1194  blz. 4      23-12-1822

Mellema Minne Douwes te Oostrum Hij verklaard zijn functie als zetter der belastingen ook in 1823 te zullen Continueeren met vermelding van District van Ontvang  enz. jaar 1822 (2) (dossier met alle zetters van Friesland (62)

6864

60-C-3

13-01-1825

Mellema Minne Douwes te Oostrum,  Onderwerp; Schatter voor het personeel enz. enz. jaar 1825 (2)

8257

70/1, 26

21-01-1840

Mellema Minne Douwes van Oostdongeradeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

8350

175/27-10

21-02-1841

Mellema Minne Douwes wordt vermeld als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van de Grietenij Oostdongeradeel bestaat uit enz.  ook wordt vermeld de functie en voor welk dorp, jaar 1841 (6)

8359

377/28, 4

19-04-1841

Mellema Minne Douwes wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 16

19-04-1841

Mellema Minne Douwes wordt vermeld op een document der genen welke de bij art. 23 van het reglement van de Grietenij Oostdongeradeel omtrent de samenstelling der Staten van de Provincie Vriesland vereischte som van f. 200.= aan Grondlasten ten platten lande betalen en de bevoegheid hebben om als kiezer voor den landelijken standt te worden benoemd enz. met vermelding van het Beroep en  woonplaats jaar 1841 (6)

6100

1215-4

29-11-1823

Mellema Minne Douwes,  Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Ee in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

6271

574-9

06-07-1816

Mellema Minne Douwes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Mellema P. H. de weduwe staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vordere