Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index  *

6060

480

06-07-1820

Mijnardi J.  Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der 200 provincie Friesland als persoon die  gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Mijnardi J. Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6082

453

03-05-1822

Mijnardi J. S.  Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6273

803-5

17-09-1816

Mijnheer Klaas Aberts Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

6643

753, blz. 4

kolommen

11-09-1815

Mijnheer Klaas Alberts staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

8378

785/2

11-08-1841

Mijnlief J. ----- Harkema H.B. te Warfhuizen (Prov. Groningen) de laagste inschrijver bij een aanbesteding voor het aanleggen van een aarden baan tot de bestrating van  de weg Leeuwarden Lemmer voor 42.900 gulden , verder gemijnd door Mijnlief J. te Krimpen aan de Ijssel  voor fl. 39.600 en tot borgen gesteld  Blokland Jan te Hardinxveld  en Blokland Symen te Giessendam , verder voor dat zelfde werk maar een minder zomerpeil enz. Houten van P. de laagste inschrijver  voor fl. 34. 000.= en gemijnd door Kat A. J.  te Hindelopen  en tot borg Brandsma Johannes te Lemmer en Brandsma Jan  te Lemmer , en voor het bouwen van een Tolgaarderswoning  de laagste inschrijver Vellinga Abe. J. te Dronrijp, gemijnd door Bennink G. te Franeer met borgen Hoven van G. te Franeker en  Brouwer H. R. te Leeuwarden enz. enz. jaar 1841 (3

8380

824-14

21-08-1841

Mijnlief Jan wordt vermeld in een ondertekend document van de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Proces Verbaal voor de bestrating des Grooten Weegs van Leeuwarden naar de Lemmer hij neemt het werk voor het aanleggen van een Aardebaan enz.  jaar 1841 (5)

6039

792

27-10-1818

Mijnlieff Bonifacius Teunisz.  Hij komt voor in het document Departement der Domeinen  als reclemant van Schorren en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester  der Domeinen van Liesveld Vonck E. ,jaar 1818 ( 3)

8384

908/1

14-09-1841

Mijnlieff J. Az----- Beyerinck M. Rijks Ingenieur, een betaling van 2e termijn aan  de aannemers Mijnlieff J. Az. Te Krimpen aan de IJssel  en Doorenbos P. te Oldeboorn jaar 1841 (1)

8220 

1137/15

06-11-1839

Mijntoma Yme Bontjes een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8201

785/9

Bladzijde 1

07-05-1839

Mik D. J. Kapitein van Liverpool naar Zierikzee met het schip de Zeelust staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben is den 29e April bij het uithalen van het Queens Dok lek geworden en in het dok teruggekomen om te lossen enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6019

121

25-02-1817

Mik Jan---- Duijff Jan en Farque La Johannes in qualiteit als voogden over Klaas en Jan Mik wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de Heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)

6019

121

25-02-1817

Mik Klaas---- Duijff Jan en Farque La Johannes in qualiteit als voogden over Klaas en Jan Mik wordt  vermeld op een document van  het Departement van Domeinen, de Raad en Rekenkamer der Domeinen als bij Zijner Majesteits besluid van 18 januari 1815 enz. geeft aan de hierna genoemde Reclamanten van Schorren en aanwassen te kennen dat de door hen ingezonden bewijzen gezonden zijn aan de Rentmeester van de Domeinen te Haarlem de Heer Vermooten G. enz. jaar 1817 (3)

6836

24-C

10-03-1824

Mikkes Jan Michiels---- Mikkes Michiel Jans geboren te Oude Haske 31-10-1799 zoon van Mikkes Jan Michiels en Gerbens Geertje het betreft een aanvraag voor een Extract van het Geboorte register enz. jaar 1824 (4)

6836

24-C

10-03-1824

Mikkes Michiel Jans geboren te Oude Haske 31-10-1799 zoon van Mikkes Jan Michiels en Gerbens Geertje het betreft een aanvraag voor een Extract van het Geboorte register enz. jaar 1824 (4)

9188

111

21-01-1919

Mildam---- Waterschap Mildam Oudeschoot een dossier tot slootdemping met een tekening  2 maal en  een Blauwdruk van de situatie met de toestemming en de bouwvoorwaarden jaar 1918 (15)

9184

170

06-02-1917

Militair Gezag------- Gaasterland, onderwerp:  Interneringsdepot met in het najaar 1914,  2500  ingekwartierde Belgen, Militair Gezag, Veldwachters Carelse P. te Bakhuizen en  Huisman J. te Wijckel, Pel,  Commandant van de Belgische groep gehuwde geinterneerden in Gaasterland, Bijlsma cafehouder te Oudemirdum enz enz. een dossier  jaar 1917 (21)

9181

 

2265

30-12-1915

Militair gezag, ------ Vercomst Arthur Drukker geboren te Bailleul (Belgie) onderwerp het verbod van toegang van in staat van beleg verklaarde  gebieden, hem wordt de toegang ontzegd  en wel Harderwijk, Ermelo, Elburg, Oldebroek, Doornspijk, Gaasterland, Hemelumer Oldephaert en Noordwolde,  Lemsterland, Stavoren, Sloten, Amersfoort, Leusden,  Soest en Zeist, jaar 1915 (3)

6865

8-A

15-01-1825

Militair Huis----- Gevangenissen: Leeuwarden Onderwerp : Nota van het vereischt Mobilair van het Burgerlijk en Militair Huis van Verzekering benevens van de daartoe benodigde kosten enz.  een lijst met inventaris en de kosten/waarde daarvan en een zelfde lijst van de Gevangenis het Blokhuis genaamd ,  tevens een dito lijst van  Provoostgebouw jaar 1825 (18)

6073

639

14-08-1821

Militaire Gevangenissen te Leeuwarden, Onderwerp; een onderzoek naar de toestand der  Tucht en gevangenishuizen aldaar  de z.g.n. Huizen van Arrest, Huizen van Justitie, Provoosthuizen of Militairegevangenissen jaar 1821 (4)

6048

503

23-07-1819

Militairen ; Onderwerp een afschrift van de geplaatste advertentie in de Staatscourant  waarin vermeld de pensioenen van de gepensioneerde militairen  enz. jaar 1819 (4)

6384

85, 92

06-06-1814

Militie---- Amsterdam, 1e battaillon Infanterie Landmilitie een opgave met lijst van kleding van dit Batt. Zoals kledingstukken: vesten, borstels, ruimnaalden, petjes enz. jaar 1814 (5)

6855

34-C

05-10-1824

Militie, een originele verlofpas op naam van Dijkstra Dirk Sjabes jaar 1824 (2)

6379

4

25-12-1813

Militie, Executie en Reglementaire bepalingen betreffende het uitloten van Soldaten enz. getekend in naam van Zijne Koninklijke Hoogheid door Falck A. R. en Stralen v. Hendr’, jaar 1813 (5)

6384

22

03-06-1814

Militie, Onderwerp:  Een staat van Kleding en verdere uitrusting stukken voor de manschappen van het Contingent Landmilitie van Vriesland  á 1770 man enz. jaar 1814 (9)

6393

143 + 167

02-03-1815

Miljou Gerlof wonende te Sneek geeft met verschuldigde eerbied te kennen dat hij is opgeroepen tot de militaire dienst van Rekenier te Sneek ofschoon hij weet dat het hem onmogelijk is door ongemak op de borsten overlegd een notariële akte   enz. jaar 1815 (3)

5995

37

14-01-1815

Mill, komt voor op de Staat van gemeenten, welke uit hoofde van de veranderde grensscheiding der provincieen in gevolge artikel 54 van de grondwet, tot andere provincieen moeten worden overgebracht, tevens het extract waarin  dit vermeld is. Jaar 1815  (12)

6854

30-C

23-09-1824

Millet Antoine geb. 20-11-1801 Leersnoord, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

6859

2/C

16-11-1824

Milleville Jean Baptiste,  geboren Commines 1798 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)

6397

694

29-07-1815

Millior Sergeant van de Indische Brigade is benoemd tot Ridder in de 4de klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

6859

2/C

16-11-1824

Millot Antoine geboren  Leersnoord 1801 Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)

6691

246

00-00-1819

Miltvuur-- Lijst met 43 namen van de eigenaren van aan Miltvuur gestorven Koeien, in Oudega, Idzega, Gaastmeer, Heeg, Hommerts, Jutrijp, Indijken, Smallebrugge, Broek, Tjerkgaast, Teroele, Follega. Jaar 1819 (8) (zie ook onder Miltvuur)

8211

975/10

23-09-1839

Mimaut Alfred Henri Francois een verzoek te erkennen en toe te laten als Consul van Frankrijk te Rotterdam enz. jaar 1815 (5)

6044

206

31-03-1819

Min(ae?)s Hendrik M. de weduwe van, voornoemde  staat  één of meerdere malen  vermeld op een document dat is genaamd:  Staat  van veranderingen van Eigenaars  in de Gemeente Lemmer voor den Jare 1819. Met getal van deuren en vensters en eigendom overgang in het jaar 1819 (4)

6645

896

08-11-1815

Minden van J. te Amersfoort wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Ouderling der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

9126

735

17-04-1879

Minderhout A. Kzn. te Leeuwarden Hij is door de wet benoemd, tot het afnemen van examens voor de Hoogere Burgerscholen in Friesland met enige wijzigingen jaar 1879 (4)

5993

938

21-11-1814

Mindersma M. L.---- Meindersma E. W.  Adjunct Schout, Siebesma B. S., Kooistra Johannes Pieters, Meindersma M. L. betreft ene klacht voor Tamboezer Bote Bakker te EE, betreft verzegeling van zijn ovens,  tegen de 2e commies Nijman te Dokkum en zijn commies Bonga, en Mulier controleur, tevens een handgeschreven brief ondertekend door Meindersma E. W.  Adjunct Schout, Siebesma B. S., Kooistra Johannes Pieters, Meindersma M. L.   jaar 1814 (6)

6632

1262,

5e blz. van kolommen

03-10-1814

Minderts Aele, staat vermeld op de lijst Kwatisaties (Quotisaties) over de Gereformeerde ingezetenen van de Dorpe Ureterp en Ziegerswolde (Siegerswoude) strekkende enz. voor het agterstallige Traktement van de Predikant, een lijst met ca. 375 personen tevens het bedrag dat betaald moet worden, Jaar 1814 (6) dossier (10)

6285

1247- 44

18-12-1817

Minderts Jan de weduwe, staat vermeld op een personele omslag van f. 108.48 over den dorpe Siegerswoude van den voormalige gemeente Ureterp strekkende tot afbetaling van een restant der koop en verkoop van een Paard enz. enz. in data 11 Februari 1814 no. 150 en April 1814 enz. enz. ,  jaar 1817 (5) dossier (9)

6425

37

20-01-1818

Minderts Jan---- Jongh de Jan plaatsvervanger voor Minderts Jan in Schoterland in dienst getreden hij staat vermeld op een Nominative Staat van Manschappen met 9 kolommen informatie uit de Provincie Vriesland die het zij door Overlijden, Desertie of andere omstandgheden op de 1e januari 1818 bij de onderstaande Militie Korpsen werkelijk ontbreken. Met een brief ondertekend door de Commissaris Generaal van Oorlog  aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie enz. jaar 1818 (6)

6383

61

02-04-1814

Minderts Sijtze de weduwe te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8257

70/1, 8

21-01-1840

Minema Jan Minnes van Dantumadeel, het betreft de benoeming van leden van de Grietenij Raad tot het teekenen der Attesten van de Nationale Militie enz. jaar 1840 (4)

6076

865

08-11-1821

Minen v.d. J. D. hij is een der vele ondertekenaars (was getekend) als Hervormde Ingezetene van den Dorpe Makkinga aan Z.M. de Koning en geven met den diepsten eerbied te kennen dat hunne Kerketoren in hun dorp staande voor ongeveer 40 jaren geheel opgericht zich thans in eene zodanige slechte en vervallen toestand bevind zoo dat daar in niet worde voorzien de zelve spoedig zal neerploffen er is een deskundige staat van kosten gemaakt enz. jaar 1821 (6)

6101

1344

25-12-1823

Minister van financien---- Provisionele Instructie voor de administrateurs van ’ s Rijks schatkist in de Provincieen en  Bepalingen wegens de overgang der Administratie van de Ontvangers Generaal en Particulier op ultimo December 1823 enz. ook Schets der Schrifturen van de Administrateurs van ’s Rijks schatkist in de provinciendit zijn  ambtelijke stukken zonder familienamen enz. jaar 1823 (27)

5711

1-a

28-08-1902

Ministerie van  Waterstaat Opgave der concessien van  Tolheffing scheepvaart Onderwerp: Stukken betreffende de invoering van toltarieven, gebaseerd op een nieuwe meting der schepen en betreffende de weigering van schippers die tarieven te betalen jaar 1902  (6) Dossier (14)

6084

678 en 679

16-07-1822

Ministerie van Binnenlandsche zaken en Waterstaat----Bestek en Conditien wegens enige reparatien aan het Gouvenementshuis te Leeuwarden tevens een Begrooting van Kosten met lakzegel van  Ministerie van Binnenlandsche zaken en Waterstaat (14)

5675

103

12-09-1917

Ministerie van Landbouw Schepen langer dan  44 enz. Een Telegram, jaar 1917

6084

671

13-07-1822

Ministerie van Marine---- Bestek en voorwaarden voor de aanbesteding en levering van 82.000 Nederlandsche Ponden Hard Brood of Scheepsbeschuit deze voorwaarden beschrijven precies hoe het bereid moet worden en van welke producten enz. jaar 1822 (7)

6090

80

25-01-1823

Ministerie voor de Marine---- Marine: Bestek en Voorwaarden voor de levering van de na te noemen Revictualiering van s’ Rijks Schepen  en Vaartuigen van Oorlog benoodigde levensmiddelen en ziekenkosten enz. jaar 1823 (9)

9186

244

05-03-1918

Mink Albertje vrouw van Dolstra Barteld, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Februari met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918

8257

69/20, 2

nummer 80

20-01-1840

Mink Arend Freerks te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

6394

234

06-03-1815

Mink Arij Johannes (Buitenlands) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling behorende tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)

8224

1216-14, 1

29-11-1839

Mink Berend Koops staat vermeld in 1834 op een Nominative Staat der Miliciens afdeeling Kurassiers N. 1 Provincie Vriesland van de ligtingen  1830-1834 welke tot de staande Armee of bij andere korpsen zijn overgegaan met 8 kolommen  informatie zoals in welke gemeente hij woont en een kolom aanmerkingen waarin o.a. vermeld op welke datum hij is overgegaan naar een ander onderdeel en/of veroordeeld, overleden enz. jaar 1839 (4)

6838

7-A bijlage 1 Mannen  Huis van Justitie

26-03-1824

Mink Filippus, 257 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

8257

69/20, 2

nummer 69

20-01-1840

Mink Freerk de weduwe te Rotsterhaule zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

9184

975

26-07-1917

Mink Fritske * 31-12-1889 Oosterzee Veldwachter te Smallingerland, jaar 1917 (3)

9414

9

27-07-1917

Mink Fritske te  Leeuwarden Politiedienaar der 3e klasse aldaar is benoemd tot onbezoldigd Veldwachter in de Gemeente Leeuwarden zijn akte van aanstelling enz. jaar 1917 (1)

8199

729/5, 290

Bladzijde 1

17-07-1839

Mink H. W. te Huizum is Patentpligtig  en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

8257

69/20, 2

nummer 21

20-01-1840

Mink Harmen Koops te St. Johannesga hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen enz. jaar 1840 (6)

6382

20 nr.  99

29-03-1814

Mink Hessel G. plaatsvervanger van Schaaf Siebren Folkerts staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Heerenveen, jaar 1814 (4)

6416

120

24-03-1817

Mink Hessel Gerrits Fuselier gediend hebbende als plaatsvervanger bij het 3e Bataillon Inf. Nat. Mil. en tot een gevPieter angenisstraf van 1 jaar en een boete enz. jaar 1817 (2)

6005

938 blz. 5

30-11-1815

Mink Hessel Gerrits Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

5997

307

31-03-1815

Mink Hessel Gerrits is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  375

6415

50

03-03-1817

Mink Hessel Gerrits, In naam der Hooge Overheid De Regtbank van Heerenveen heeft gewezen het volgende vonnis, dat voornoemde wonende te Rotsterhaule heeft wegens het herhaaldelijk aanranden van  Meulen van der Jelkjen Kornelis Dienstmeid te Sint Johannesga en geweldadige enz. in de nacht van 6 maart 1814 wordt hij veroordeeld voor enz. jaar 1817 (3)

6871

22-03-1825

11/1-C

Mink Hindrik Tussijn te Sneek staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

8364

498/10, 3

21-05-1841

Mink IJzaak namens zijn vrouw staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6423

546

05-11-1817

Mink J. H. Assessor van Leeuwarderadeel ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat hij terugzend het request (aanwezig in dossier) van Miedema P. G. te Stiens  houdende verzoek om voor zijner zoon Miedema Tjeerd Pieters alsnog eene plaatsvervanger te mogen aanstellen omdat hij voor de uitoefening van zijn beroep door zijne (de vader) hoge ouderdom van 60 jaren enz. jaar 1817 (5)

8257

69/20, 3

nummer 41

20-01-1840

Mink Jan Geerts te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

8257

69/20, 2

nummer 82

20-01-1840

Mink Jan Jans te Rotsterhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen informatie enz. , jaar 1840 (6)

6424

584

02-12-1817

Mink Klaas 20 is zijn volgnummer en de Gemeente Ooststellingwerf Bataillon Artilerie 1 (behoort te Lemsterland en is present te Joure) hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6417

211

15-05-1817

Mink Klaas10 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6)

8257

69/20, 2

nummer 27

20-01-1840

Mink Kornelis Hend’ks te Rotserhaule hij wordt vermeld op een document samen met 188andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland  met 7 kolommen enz. , jaar 1840 (6)

5675

84

13-10-1915

Minke J. Kapitein op het Motorschip “Geziena” van W. A. Scholtens Aardappelmeelfabrieken te Groningen, ( een brief met gedrukt briefhoofd.) heeft  een vracht aardappelmeel van 2000 balen en wil via Harlingen enz. jaar 1915 (1)

6680

418 blz. 6

07-10-1818

Minkelers J. P. te Maastricht, Apotheker, wordt vermeld op een document van Geneeskundig Personeel van alle provincie’s in Nederland, Belgie en Luxemburg en wel, Medicinale Doctoren, Heel en Vroedmeesters, Apothekers,  houdende bepalingen omtrent de organisatie van het personeel der Provinciale Commissien van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt, met bijvoeging enz. enz. jaar 1818 (8) dossier (14)

6852

21-A

30-08-1824

Minkema  Abele Hendriks  Brander in de Knijpe  Een aangeboden transactie ter voorkoming van een procesverbaal van bekeuring voor het gebruiken van een beslag kuip  zonder vergunning o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening , jaar 1824 (7)

3288

2 en 3

10-04-1833

Minkema  D. H. Veenbaas, hij ondertekend samen met 13 anderen  ingezetenen van Gorredijk e.o. verzoekende dat de rivier de Boorn en de Polsloot verdiept worde enz. jaar 1833  (5)  Dossier  68

6854

17-A

27-09-1824

Minkema ,  Brander in de Knijpe, een transactie van 50 gulden, jaar 1824 (2)

8211

988-3, 22

Bladzijde 2

26-09-1839

Minkema ….? te Knijpe en uitvoerder, wordt vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Stad Leeuwarden ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6837

24-A

17-03-1824

Minkema A. H.  Brander in de Knijpe, procesverbaal wegens het onwettig gebruik van een kuip enz jaar 1824  . (6)

6857

35-A

26-10-1824

Minkema A. H. , Brander in de Knijpe een transactie ter voorkoming van vervolging wegens een proces verbaal wegens het onwettig gebruik van zijn beslagkuip jaar 1824 (6)

6834

14-A

21-02-1824

Minkema A. H. van beroep Brander het betreft een retoer van een Proces verbaal en dat dezelfde bekeuring bij en der Branders in Oldeboorne enz. jaar 1824 (4)

6054

63 blz. 72, 73, 74

27-01-1820

Minkema Abele Hendriks  Brander te Knijpe als koper vermeld in een geautoriseerde afschrift der conditieen van verkoop en de processenverbaal  van voorlopige en finale toewijzing van 30 november en 14 december 1819  die uit kracht van de wet van 9 febr. 1818 op 3 dagen in veiling gebrachte  en in koop gegunde domeinen  onder Oranjewoud gelegen enz. enz.zij worden vermeld in de finale akte  en Brouwer Gerben Jetzes,  Kool van Heerens  Wesselius  Balster  en Wielandt Jarich Tadema    en Andrea  Arnoldus Johannes  in kwaliteit voor de verkoper van Bossen, huizen en greidland enz.  jaar 1820 ( 5- dossier 92)

6852

19-A

30-08-1824

Minkema Abele Hendriks Brander te Knijpe een lijst met woonplaats met uitdrukking van straat en nummer der gebouwen, omschrijving van gereedschappen in de Fabriek aanwezig, de oppervlakte en datum laatste roeijing, en aanmerkingen  jaar 1824 (4)

6833

23-A

12-02-1824

Minkema Able Hendriks , Brander te Knijpe. Proces Verbaal van Bekeuring  wegens een handeling zonder aangifte enz. Jaar 1824  (2)

8225

1252-14   09-12-1839

Minkema Dirk H. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)

8225

1252-14   09-12-1839

Minkema Dirk H. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)

8225

1252-14   09-12-1839

Minkema Dirk H. van beroep Veenman wordt vermeld op een document met 9 kolommen informatie (o.a. in welk kanton(gemeente) zij rekenpligtig zijn, genaamd Staat houdende opgave der Veenlieden welke afschrijving van Accijns voor beschadigden Turf hebben verzocht mitsgaders van de hoeveelheid tonnen als zodanig enz. welke soort en klasse opgemaakt involge resolutie van den 4e februari 1837 no. 254/1114 enz. jaar 1839 (6)

8386

949/28

20-09-1841

Minkema F. A. te Knijpe, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Opsterland als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8211

988-3, 27

Bladzijde 3

26-09-1839

Minkema H. A. te Knijpe is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Ooststellingwerf ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 28

Bladzijde 2

26-09-1839

Minkema H. A. te Knijpe is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Opsterland ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8375

708-5_10

20-07-1841

Minkema H. A. te Knijpe staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Andringa  de Kempenaer J. (Julius) van Burmania Grietman van Doniawerstal ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_27b

20-07-1841

Minkema H. A. te Knijpe staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Prakken  A. B.  (Albert Berends) Grietman van Ooststellingwerf ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de  Plaatselijke  Ontvangers enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_28

20-07-1841

Minkema H. A. te Knijpe staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Teijens van S. (Saco) Grietman van Opsterland ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de dubbelen der uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen ten Kantore van den Ontvanger der Plaatselijke belastingen  enz. jaar 1841 (6)

8375

708-5_37

20-07-1841

Minkema H. A. te Knijpe staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Lycklama à Nijeholt W. H. (Wilco Holdinga) Grietman van Utingeradeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni ingekomen bij de Ontvanger van de Plaatselijke Belastingen enz. jaar 1841 (6)

8380

833-2

24-08-1841

Ooststel-

      lingwerf

Minkema H. A. te Knijpe staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Opsterland

Minkema H. A. te Knijpe staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Opsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Rauwer-

       derhem

Minkema H. A. te Knijpe staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Rauwerderhem in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8285

615-2, 20,2

19-06-1840

Minkema H. A. te Knijpe Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Idaarderadeel in de maand Mei 1840 met 6 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

8285

615-2, 27,3

19-06-1840

Minkema H. A. te Knijpe Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Ooststellingwerf in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (9)

8285

615-2, 28

19-06-1840

Minkema H. A. te Knijpe Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Opsterland in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8285

615-2, 37

19-06-1840

Minkema H. A. te Knijpe Uitvoerder (afzender) van Wijn en Sterke Dranken en wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Utingeradeel  in de maand Mei 1840 met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (5)

8280

526-1, 37

22-05-1840

Minkema H. A. te Knijpe uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Utingeradeel zijn ingevoerd met 8 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/37

20-09-1841

Minkema H. A. te Knijpe,  Hij  komt voor in een document; Staat houdende Inschrijving bij de ontvanger der Plaatselijke Belastingen in de Grietenij Utingeradeel in de maand Augustus 1841 ingekomene duplicaat uitvoerbiljetten van Wijn en Sterke dranken enz.  als verkoper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

526-1, 28

22-05-1840

Minkema H. A. te Schoterland uitvoerder van drank en uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Opsterland zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (7) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6247

650

09-07-1814

Minkema H. D. ,  Hij en meerder leden van de raad ondertekend een document in functie als gemeenteraadslid van Langezwaag betreffende de staat van begroting enz. jaar 1814 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Weststel-

      lingwerf

Minkema H. te Heerenveen staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Weststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8211

988-3, 37 Bladzijde 2

26-09-1839

Minkema H. te Knijpe is de uitvoerder en wordt als zodanig vermeld in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Utingeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

9134

1081-31

14-04-1883

Minkema Hendrik te Rotsterhaule ; Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (dossier3)

9183

1785

18-12-1916

Minkema Hendrik,---- Westra J. te Veldwachter te  Benedenknijpe maakt melding van een kleine werkstaking onder de landarbeiders , en een vergadering ten huize van de weduwe Vries de Abe en daar werdt besloten bij Siebenga Hendrik S. te Bovenknijpe, Minkema Hendrik en Nijholt Keimpe,  alle Landbouwers het werk te staken oor een loonsverhoging van enz. enz.  jaar 1916 (2)

8280

526-1, 16

22-05-1840

Minkema in de Knijpe uitvoerder van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente Haskerland zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8386

949/28

20-09-1841

Minkema K. te Friesche Palen , Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Opsterland als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6631

1066-17

02-09-1814

Minkema Kornelis Jans hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (27)

6631

1066-17

02-09-1814

Minkema Kornelis Jans hij is één van de ondertekenaars van de volgende brief: Geeft met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden, ingezetenen van de dorpen Ziegerswold en Bakkeveen dat de goede instandhouding van de vaart en desselfs Vallaten een groote  bron van het algemeene welzijn zou opleveren maar dat er vele klachten zijn ingekomen  wegens te hoog leggen van de bovenste drempel enz. enz. zit in het dossier>> (zoek onder Veen van den Freerk Sjoerds ) Jaar 1814 (9) dossier (20)

6859

2/C

16-11-1824

Minkemper Jan,  geboren Haarlem 1791 , Hij komt voor op en lijst met Militairen die met Ontslag zijn heengezonden en/of bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard van den Militaire stand met, tevens het naam van zijn korps en zijn rang ook  8 kolommen signalement en geboortedatum, een kolom merkbare tekenen en een kolom welk vonnis en/of waarom zijn verwijderd zijn. Jaar 1824 (6)

8356

328/27- 6            03-04-1841

Minkes F. nr. 91 in wijk B. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6251

1049

28-10-1814

Minkes Gooikje, Staat vermeld op een document genaamd: Opgaaf der Geallimenteerde personenvan den Dorpe Finkum, benevens , de Ouderdom en Gebreken derzelven enz. jaar 1814 (5)

6262

952-15

28-09-1815

Minkes Jan heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6246

481, 7

06-06-1814

Minkes Minke, wordt vermeld op de lijst;  Omslag der Ingezetenen van den Dorpe Pazens ter vinding tot het benodigde  tot onderhoud der Dorpsarmen  enz. enz. opgemaakt ter overstaan van de Schout der Gemeente Metzlawier  over de jare 1813 (3) dossier (32)

9186

548

04-05-1918

Minkes R. gehuwd met Kramer Johanna, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.3), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9180

42

07-01-1915

Minkes Wieger,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6424

584

02-12-1817

Minks S. 3 is zijn volgnummer in de Stad Workum bij het Bataillon Infanterie 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6632

 

 

1316 lijst 3-L.

22-10-1814

Minks Wiebe Pieters te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6277

30-9

09-01-1817

Minks Wijbe S. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6852

24-A

23-08-1824

Minks Wijbe Zijtjes, Kastelein te Workum een handgeschreven brief met zijn handtekening aan de Gouveneur van Friesland,  Onderwerp;  dat hij aan de commies Freni Jacob (ook een handgeschreven brief met zijn handtekening )heeft voorgeschoten een som van fl. 80 met belofte dit maandelijks uit zijn tractement toen hij in 1823 naar Bolsward werd verplaatst te zullen afbetalen  maar ondanks verscheiden enz. enz.  jaar 1824  (5)

6858

19-A

03-11-1824

Minks Wybe S. Kastelein te Workum verxzoek om een gedeelte van het tractement in te houden van de Commies Freni J. wegens een uitstaande schuld enz. jaar 1824  (4)

9181

1751

06-10-1915

Minkwit Vermeulen J. W. gehuwd met Jeu de Grietje,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9181

1645

03-09-1915

Minkwit---- Vermeulen Minkwit Wilhelmus Jacobus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6258

630-28

17-04-1815

Minne Verwer---- Aukes Bouwe Glazenmaker en Jacobs Minne Verwer ,  Robijns Dooytje  Kerkvoogd  van de Martinikerk te Workum betaald  hem voor het geleverd werk,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1645 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

8285

615-2, 34

19-06-1840

Minnema ….? de weduwe te Sneek wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Gemeente Sneek  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (5)

6381

45 en 46

10-02-1814

Minnema ….? Rodenhuis ….?---- Takes Rintje (Kuiper) een handgeschreven en getekende brief door Kerkhoven E. J. , Heide v. d. E. Jans , Minnema ….? En Ernout Joh’s verklaren dat eerstgenoemde  wegens de Militienummer 149 heeft getrokken een zoon is van Rintjes Stijntje en van haar vooroverleden man Halbes Taeke hij zeer onontbeerlijk is voor zijn moeder en zijn minderjarige drie broeders en twee zusters omdat dit gehele gezin door zijn beroep als touwslager enz. enz. tevens verklaard  Rodenhuis ….? dat Takes Rintje bij hem op de lijnbaan zedert 8 jaren werkende is, alles te Harlingen, tevens een handgeschreven brief (requeste) van zijn moeder op de achterkant staat vrijgesteld enz.  jaar 1814 (4)

6424

584

02-12-1817

Minnema A. G. 22 is zijn volgnummer in de Stad Sneek bij het Bataillon Infanterie 3  hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

6841

3-A

30-04-1824

Minnema Albertus--- Mennema Pieter, Muziekmeeser te Amsterdam gedeeltelijk erfgenaam van zijn broeder Minnema Albertus jaar 1824 (2)

6842

9-A

11-05-1824

Minnema Albertus---- Minnema Pieter, Muziekmeester te Amsterdam verzoekt vrijstellen van boete; onderwerp nalatenschap van zijn broeder Minnema Albertus in leven te Sneek enz. jaar 1824 (1

6843

6-A

20-05-1824

Minnema Albertus.---- Minnema Pieter wonend te Amsterdam, erfgenaam van zijn broeder Minnema Albertus. Jaar 1824 (2)

6262

978-2

13-10-1815

Minnema Anne hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

9414

123, a-d

124, 125

18-04-1918

Minnema D. Gemeenteveldwachter en Gemeentebode te Schiermonnikoog, de aan hem verleende ontheffing van artikel 4 wil men intrekken enz. omdat hij buiten Veldwachter ook gemeentebode is enz. jaar 1918  (7)

8224

1240/7

05-12-1839

Minnema D. tegen hem wordt een Proces Verbaal opgemaakt en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 (3)

8356

328/27-3

03-04-1841

Minnema D. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

8214

1027/17

07-10-1839

Minnema D. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Harlingen van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 15 namen, jaar 1839 (3)

6071

487 + A

19-06-1821

Minnema de Wit Jan  ---- Krol Jan Jans , Koopman te Bergum die een schadevergoeding wegens een vergraving van zijn land tot verbetering van de weg enz. enz. tevens heeft de schipper Veen van der Jan Jans ten welke laste een hypotheek enz. enz. wordt ook in genoemd Posthumus Swart W. H.  Hypothecair crediteur van Douma Douwe Brugts  en Jans Leendert  en Klazes Jetske en Kuipers Dirk Dirks en Minnema de Wit Jan  en Ploeg van der Martje Piers en haar man  Rintjema Binne Tjerks,  ten Oosten en Zuiden Hendriks Reintje en  ten Westen Durks Durk  en ten Noorden de kerk van  Augustinusga jaar 1821 (12)

6019

81 blz. 23, 24

05-02-1817

Minnema de With Jan Griffier van den Vrederegter van het Canton Buitenpost , zijn naam komt voor als ondertekenaar van dit document; Lijsten van   Tietjerksteradeel,  Achtkarspelen , Kollumerland,   Dantumadeel , Westdongeradeel,  Dokkum,   Oostdongeradeel, Ferwerderadeel,  Menaldumadeel, Bildt Het,  Franeker,    Franekeradeel,  Harlingen,  Barradeel,  Vlieland, Terschelling   Met Procesverbalen wegens de ontzegeling en overneming der oude Griffieen van alle gemeenten van Friesland, hierin wordt beschreven wat voor Cohieren er waren en welke verloren zijn gegaan  zoals de Hypotheekboeken, Recesboeken, Missieve boeken. Pleidooiboeken enz. enz. in 1811 , jaar 1817 (8) dossier (48)

6008

82 blz. 4        03-02-1816

Minnema de With Janstaat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6830

18-A blz. 3

21-01-1824

Minnema Doede M. te Tjerkwerd wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

9180

130

16-12-1914

Minnema Douwe 31 jaar Veldwachter te  Ferwerderadeel, jaar 1914 (5)

9180

267

04-02-1915

Minnema Douwe Beverwijk Zijn benoeming als Veldwachter te Schiermonnikoog, jaar 1915 (5)

6646

917

02-12-1815

Minnema Douwe Gosses zoon van Minnema Gosse Douwes gedetineerd en Dijkstra Matje Pieters overleden eerstgenoemde wordt samen met zijn broer Minnema Petrus Gosses provisioneel opgenomen in het  gesticht van het Weeshuis van Bolsward enz. Geteekend namens de voogden van het Weeshuis Velde v.d. Joh’s van beroep Boekhouder enz. jaar 1815 (3)

9182

285/30

07-02-1916

Minnema Douwe Schiermonnikoog Veldwachter Met Signalement, jaar 1916

9181

2030

25-11-1915

Minnema Douwe te Schiermonnikoog, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Lemsterland (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1915 (2)

8096

34, 612/2

23-06-1838

Minnema Douwe Turfschipper, jaar 1838

6262

978-2

13-10-1815

Minnema Eke hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6257

410-8

28-04-1815

Minnema Eke M. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6257

410-8

28-04-1815

Minnema Eke M., Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

9181

2110

08-12-1915

Minnema Fokke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand November met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8096

 

624/2

31-01-1838

Minnema G.M. Geb. Sneek, laatst gewoond hebbende te Sneek. Korporaal 18-1-1837 Overleden te Fort de Kock , (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

5995

71/6

27-01-1815

Minnema Goslijk te Sneek Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in de boedel van ---- Tibma Jouke Minks  * 14-10-1789,  Gewezen  Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij hem ter huize om zijn goederen te verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en  de Inventaris lijst van zijn bezittingen en huisraad door de deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem verduisterde geld (een bedrag van f. 24529-13-2) er goed van geleefd)  jaar 1815  (2)  dossier (36)

6631

1114

4e blz. van kolommen

15-09-1814

Minnema Gosling hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6016

707

21-11-1816

Minnema Gosse D. , staat vermeld op een lijst van Mans en Vrouwen gevangenen in het Huis van Correctie en Detentie te Leeuwarden van 04-11-1816 tot 01-11-1817  totaal 13 kolommen met daarin vermeld de aanvrage voor de  hen benodigde kledingstukken, jaar 1816 (5)

6647

25

12-01-1816

Minnema Gosse Douwes---- Haitsma J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Bolsward ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een request van de Armvoogden dezer stad voor het onderhoud van de kinderen van Minnema Gosse Douwes enz. jaar 1816 (3)

6005

938 blz. 5

30-11-1815

Minnema Gosse Douwes Hij is gevangene en staat op een lijst met (6 kolommen) aanvraag voor de benodigde kledingstukken (gespecifiseerd) in ’t Tuchthuis te Leeuwarden jaar 1815 (6)

5997

307

31-03-1815

Minnema Gosse Douwes is gevangene in het Tuchthuis van Leeuwarden en staat vermeld op een lijst met afgegeven kleederen en  een opgave van de  kleren die iedere gevangene nog nodig heeft  (26 kolommen met soort  kleding)   jaar 1815 (7) (1) gevangenen nummer  364

6645

864 + 893

30-10-1815

Minnema Gosse Douwes---- Martens Johannes Jacobus te Bolsward in qualiteit als Boekhouder van de Hervormde Diaconie te Bolsward dat bij hem is gekomen Minnema Jan Douwes mede aldaar wonende in qualiteit als Curator Minnema Jan Gosses en Minnema Petrus Gosses minderjarige kinderen van Minnema Gosse Douwes thans in het Tuchthuis te Leeuwarden en Dijkstra Matjen Pieters † te kennen geven dat hij de kinderen niet meer enz. jaar 1815 (5)

6646

917

02-12-1815

Minnema Gosse Douwes wedhuwnaar van Dijkstra Matje Pieters---- Minnema Douwe Gosses zoon van Minnema Gosse Douwes gedetineerd en Dijkstra Matje Pieters overleden eerstgenoemde wordt samen met zijn broer Minnema Petrus Gosses provisioneel opgenomen in het  gesticht van het Weeshuis van Bolsward enz. Geteekend namens de voogden van het Weeshuis Velde v.d. Joh’s van beroep Boekhouder enz. jaar 1815 (3)

6257

410-8

28-04-1815

Minnema Grietje M. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6424

609

10-12-1817

Minnema Haije 29 is zijn volgnummer in de Gemeente Oostdongeradeel bij het Depot Compagnie wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Minnema Haije 600 Aalsum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6048

448, 1-7,

11, 16, 17,

30

06-07-1819

Minnema Hein Hij staat vermeld in een staat  berekening v n  de  huurwaarde der ongebouwde eigendommen  in de gemeente Nijland  den 24-10-1818  opgemaakt door de zetters dezer gemeente jaar 1819 (10) hele dossier (30)

6631

1114

1e blz. van kolommen

15-09-1814

Minnema Hein hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6245

399-73

10-05-1814

Minnema J. M. , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6385

132

06-07-1814

Minnema J. M. 1e Lt. vermeld op een document staat van voorgedragen Officieren voor de onderscheidene bataillons van den Landstorm in het Arr. Leeuwarden dat de schout van genoemde gemeente Nes verzoekt enz. enz. Jaar 1814 (8) dossier (25)

8210

958/2 211

Bladzijde 4

17-09-1839

Minnema J. M. te Akkerwoude, staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindereing op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeld staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5)  Dossier met 595 namen (13)

6382

20 nr.  177

29-03-1814

Minnema Jacob Minnes ---- Sluiter Jan Bernardus plaatsvervanger van Minnema Jacob Minnes staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Akkrum, jaar 1814 (4)

6381

136 nr. 177

17-03-1814

Minnema Jacob Minnes e Haske, Hij wordt vermeld op de Staat en Opgave om welke oorzaak de opgeroepen persoon tot den activen dienst bij de Landmilitie in het Arr. Heerenveen op den bepaalde dag niet zijn opgekomen deze redenen staat in een aparte kolom vermeld. Jaar 1814 (4) (dossier 14)

6645

864 + 893

30-10-1815

Minnema Jan Douwes---- Martens Johannes Jacobus te Bolsward in qualiteit als Boekhouder van de Hervormde Diaconie te Bolsward dat bij hem is gekomen Minnema Jan Douwes mede aldaar wonende in qualiteit als Curator Minnema Jan Gosses en Minnema Petrus Gosses minderjarige kinderen van Minnema Gosse Douwes thans in het Tuchthuis te Leeuwarden en Dijkstra Matjen Pieters † te kennen geven dat hij de kinderen niet meer enz. jaar 1815 (5)

6645

864 + 893

30-10-1815

Minnema Jan Gosses---- Martens Johannes Jacobus te Bolsward in qualiteit als Boekhouder van de Hervormde Diaconie te Bolsward dat bij hem is gekomen Minnema Jan Douwes mede aldaar wonende in qualiteit als Curator Minnema Jan Gosses en Minnema Petrus Gosses minderjarige kinderen van Minnema Gosse Douwes thans in het Tuchthuis te Leeuwarden en Dijkstra Matjen Pieters † te kennen geven dat hij de kinderen niet meer enz. jaar 1815 (5)

8214

1026/1-9

07-10-1839

Minnema Jan Mines te Akkerwode, komt voor in een dossier met 8 kolommen informatie met o.a. woonplaats, straat, de aard van de overtreding in de opgave van Policie overtredingen. De hoogte van de boete welke sedert de 1e october 1838 tot den laatsten Maart 1839 afgedaan en beëindigd zijn en het bedrag der boete is voldaan enz. jaar 1839 (8)

6245

399-57

10-05-1814

Minnema Jan Minne  Armvoogd van  Dantumawoude Rekening van Ontvang en Uitgave van het   jaar 1812 (17)

6100

1215-7

29-11-1823

Minnema Jan Minnes  te Akkerwoude ,   Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang Dantumawoude in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland 48)

8280

522-11

21-05-1840

Minnema Jan Minnes hij wil vier tot vijf weken buiten de Grieteny en verzoekt daartoe de nodige vergunningen enz. jaar 1840 (3)

8364

490-16

19-05-1841

Minnema Jan Minnes hij zal tijdens de afwezigheid van de Grietman van Dantumadeel de functie van Grietman waarnemen enz. jaar 1841 (4)

6078

95-8

25-01-1822

Minnema Jan Minnes te Akkerwoude, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Dantumadeel  enz. enz. jaar 1822 (3)

9187

1341

06-09-1918

Minnema Jan, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6252

1186-7

29-11-1814

Minnema Jan, Staat vermeld op een lijst met ca. 290 gezinshoofden van de Gemeente Nes  die allen als Contribuabelen moeten betalen (met het bedrag van de aanslag) als wegens den agterstand van den jare 1813 volgens staat Ingevolge het besluit van de Gouveneur enz. enz. jaar 1814   (6) dossier (11)

6257

410-6

28-04-1815

Minnema Jan, Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8376

744/8

30-07-1841

Minnema Jcob Klases * Amsterdam, Hij komt voor op een nominative Staat van eenige Militairen, met ontslag weggezonden, of bij regtelijk vonnis vervallen verklaard van den Militaire stand met een persoonsbeschrijving, welk korps hij diende, rang, vonnis  en geboortedatum totaal 17 kolommen  Jaar 1841  (3)

6257

410-8

28-04-1815

Minnema Johannes E. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6262

978-2

13-10-1815

Minnema Johannes hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6262

978-2

13-10-1815

Minnema Klaas hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6257

410-8

28-04-1815

Minnema Lieuwe E. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6262

978-2

13-10-1815

Minnema Lieuwe hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

8257

66/2

20-01-1840

Minnema M. D. (Minne Douwes) Assessor van Oostdongeradeel neemt de post van de Grietman waar tijdens zijn afwezigheid enz. jaar 1840 (2)

6401

 

859-1+6

10-10-1815

Minnema Machiel staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor 5 Compagnien No. 2 tot 6 rustende Schutters behorende bij het Regiment Bataillon No. 1 geformeerd  in de Militie Cantons No. 1 en 2 enz. 1815 (3) Dossier (15)

6087

975-11

19-10-1822

Minnema Meindert Jinnes is vermeld op een staat  als ingezetenen van Sybrandahuis aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die  belasting betalen enz.  voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19)

6393

134

28-02-1815

Minnema Merk Minnes Staat vermeld als Conserits op een document Lijst van de Contracten tusschen de Conserits en Plaatsvervangers voor de Onder Prefect van het Arrondissement Heerenveen Classe jaar 1812 opgemaakt enz. jaar 1815 (5)

6262

978-2

13-10-1815

Minnema Minne hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6271

574-3-A

06-07-1816

Minnema Minne Klazes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6871

22-03-1825

11/2-C

Minnema Minne Wiegers staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie 3e Bataillon uit de provincie Vriesland welken op den 5e maart 1825 door pasporteering den dienst verlaten met jaar van de ligting en woonplaats/gemeente jaar 1825 (3)

6871

22-03-1825

11/1-C

Minnema Minne Wiegers te Dantumadeel  staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6864

26/1-C

no. 73

07-01-1825

Minnema Minne Wygers te Dantumadeel   8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6402

 

922-1+4

09-12-1815

Minnema Mulier F. J. M. staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6623

256

25-01-1814

Minnema Mulier Frederik Jan Mechiel---- Sybrandi Wytze Jans wordt voorgedragen voor de functie van Secretaris van Buitenpost hij is nu als Lid van den Raad der Gemeente Buitenpost ter vervanging van Minnema Mulier Frederik Jan Mechiel enz. jaar 1814 (1)

6243

191-4

06-03-1814

Minnema P. , Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

5673

 

39

28-03-1901

Minnema P. M. Gzn. Te Dokkum , een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Admiraal Tromp“tot het Varen en Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1901 (1)

5673

 

44

06-06-1901

Minnema P. M. Gzn. Te Dokkum , een verleende vergunning (Groen) voor het schip de “Tjerk Hiddes I “tot het Varen en Sleepen in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1)

5672

139

03-06-1897

Minnema P. M. Sz. , directeur der Nieuwe Dockumer Stoombootmaatschappij te Dokkum een  verleende vergunning (Wit)  tot Varen in Friesland met de “Admiraal Tromp “ met het reglement en de maten van het schip, enz. jaar 1897 (2)

6645

864 + 893

30-10-1815

Minnema Petrus Gosses---- Martens Johannes Jacobus te Bolsward in qualiteit als Boekhouder van de Hervormde Diaconie te Bolsward dat bij hem is gekomen Minnema Jan Douwes mede aldaar wonende in qualiteit als Curator Minnema Jan Gosses en Minnema Petrus Gosses minderjarige kinderen van Minnema Gosse Douwes thans in het Tuchthuis te Leeuwarden en Dijkstra Matjen Pieters † te kennen geven dat hij de kinderen niet meer enz. jaar 1815 (5)

6646

917

02-12-1815

Minnema Petrus Gosses zoon van Minnema Gosse Douwes gedetineerd en Dijkstra Matje Pieters overleden eerstgenoemde wordt samen met zijn broer Minnema Douwe Gosses provisioneel opgenomen in het  gesticht van het Weeshuis van Bolsward enz. Geteekend namens de voogden van het Weeshuis Velde v.d. Joh’s van beroep Boekhouder enz. jaar 1815 (3)

9126

812-6

08-05-1879

Minnema Pier Lid van de Kamer van Koophandel en fabrieken te Beetsterzwaag met persoonsgegevens enz. enz. jaar 1879 (5)

6078

95-32/a

25-01-1822

Minnema Pier Minnes wegens zijn overlijden wordt voorgedragen voor de post van zetter te Gorredijk Luxwolda Jan Sipkes en Jong de  Sytze Sybes jaar 1822 (3)

9134

1081-8

09-04-1883

Minnema Pieter Jans te Murmerwoude  ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (dossier3)

9126

1043-8

1879/1880

Minnema Pieter Jans te Murmerwoude Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6843

6-A

20-05-1824

Minnema Pieter wonend te Amsterdam, erfgenaam van zijn broeder Minnema Albertus. Jaar 1824 (2)

6842

9-A

11-05-1824

Minnema Pieter, Muziekmeester te Amsterdam verzoekt vrijstellen van boete; onderwerp nalatenschap van zijn broeder Minnema Albertus in leven te Sneek enz. jaar 1824 (1)

6383

94   

23-04-1814

Minnema Popke te Harlingen Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6047

379

03-06-1819

Minnema R.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6047

379

03-06-1819

Minnema R.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Minnema R. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Minnema R. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-19        25-05-1821

Minnema R. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6251

1073

30-10-1814

Minnema R. K.tot repareren der School, Toren en Dorpsopslag in 1812, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Brantgum over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

8308

1070-8

107-149

28-10-1840

Minnema R. S. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8210

966/7 en 881/14

Bladz. 11>>

27-08-1839

Minnema R. S. te Westhem staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

6034

398

30-05-1818

Minnema R. te Ee hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6258

593-7

10-06-1815

Minnema R. wegens geleverde Bouwmaterialen in de Brak te Holwert hij staat  vermeld op de  Staat der schulden van Westdongeradeel enz. jaar 1815  (2) dossier (8)

6271

574-3-A

06-07-1816

Minnema Rein, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6383

56

02-04-1814

Minnema S. M. te Gorredijk, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

3622

B  Stuk 3

29-11-1856

Minnema Simon Meinderts---- Jong de Klaas Wietzes te Raard hij is de hoogst biedende voor de pacht van de Hooge- of Klaarkampsterbrug over de Dokkumer Ee of Trekvaart van Leeuwarden naar Dokkum met als borgen Klijn de Wiebren Jacobs te Raard en Minnema Simon Meinderts te Raard enz. jaar 1856 (5)

9465

Deel 2, 109

31-03-1859

Minnema Simon Meines, Beurt en Veerdienst van Raard op Dokkum en Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1859 (8) 

5995

71/6 en 7-v

27-01-1815

Minnema Steven te Sneek Ruurds Jan te Jutrijp een recipes ten bedrage van f. enz. ten laste van hem, hij wordt genoemd in de boedel van ---- Tibma Jouke Minks  * 14-10-1789,  Gewezen  Ontvanger van Sneek, de deurwaarder Sybrandi K. is bij hem ter huize om zijn goederen te verkopen omdat er nog tekort is een bedarg van f. 4750.-, en  de Inventaris lijst van zijn bezittingen en huisraad door de deurwaarder Sybrandi K. opgemaakt (zo te zien aan die lijsten heeft hij van het door hem verduisterde geld (een bedrag van f. 24529-13-2) er goed van geleefd)  jaar 1815  (2)  dossier (36)

6027

755

25-10-1817

Minnema T. M. Hij is een van de zetters der belastingen van Gorredijk  en  ondertekenaar van een handgeschreven brief met als onderwerp; onderzoek, betalingen, klachten enz. jaar 1817 (6)

6257

410-10

28-04-1815

Minnema Tade Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Veenwouden  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

8280

526-1, 8

22-05-1840

Minnema te Dantumadeel als inslager van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Minnema te Sijbrandahuis staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

6262

978-2

13-10-1815

Minnema Wieger hij moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen van het Dorp Akkerwoude   Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 26 Juni  1815 enz. enz. tot vinding van zekere  het Obligatoire schuld ter somma van vijf en zeventig guldens van dien Dorpe, jaar 1815 (4)

6257

410-8

28-04-1815

Minnema Wieger M. Vermeld op een Quotisatie Lijst  met 216 namen van gezinshoofden , voor de Gemeente  Dantumawoude  ter somma van zeshonderd vijf en twintig gulden waarop voornoemde gemeente door de Heere Schouten van de Gemeente  Dantumawoude, Rinsumageest en Veenwouden met overroeping van de Raden hunner Gemeentes tot vinding van  1800 guldens achterstallige Schulden  van het Voormalige district Dantumadeel is aangeslagen Jaar 1815 (2) dossier (17)

6245

399-13

10-05-1814

Minnema Wieger, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (3)

9921

22              20-10-1882

Minnen v. J., Politiedienaar te Leeuwarden gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6631

1114

5e blz. van kolommen

15-09-1814

Minnen van E.  staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6419

291

12-07-1817

Minnen van Jan E. ----  Olivier W. ondertekend namens de Burgemeester van Sneek een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie dat zij ontvangen hebben een memorie van aantal ledenvan de Dienstdoende schutterij te Sneek waarin zij zig beklagen over het gedrag van de de meste hunne Officieren en Onder Officieren ten aanzien van het weigeren van het houden van de Nagtwagt enz. de ondertekenaars zijn Hogenbrug O., Radersma R., Wouda Sieds N. Corporaal, Feer van der Dirk, Heslinga van H. S. S. Corporaal, Feer van der Geert, Haafkens H., Feenstra H. H., Vlink J. jr. Corporaal, Gent van G.  Corporaal, Koster Z. S., Stam T. gz., Zeilstra Joh’s R., Schuil P. U.  Corporaal, Haanstra IJ., Minnen van Jan E. ,  Hellinga C. S. Corporaal, Dijk van S. of F. Corporaal, Tindersma Albert enz. jaar 1817 (4)

6421

398 + 421

30-08-1817

Minnen van Minne Engels---- Klazes Wilmke weduwe van Wijland Auke Tousijn van beroep Poortiersche op de Waterpoort te Dokkum  en Wijland Sipke Aukes thans aangeloot en uitgetrokken in de namiddag met vrijmoedig beklagf over het onregt voor zoverre zo menen door de Burgemeester C. Goslings hen aangedaan zij leeft in armoedige omstandigheden en haar oudste zoon en zij meer dan 60 jaren ouderdom haar leven  en zij oud en gebrekkig is, verder een aantal verklaringen 1e  Gleistra J. A.  dat hij drie gulden per week verdiende en ten 2e Dijk van Eppe Joukes  Molenaar en Wind  Gosse Doedes Fabrikant en Meekeren van Geert Riekes Scheepstimmerbaas en Minnen van Minne Engels Schipper en Koopman verklaren dat de moeder zeer zwak is en arm 3e  Postma Wijbe Anskes, Veen van der Wierd Aukes beide Dagloner, Meffert Herman gepensioneerd sergeant en Schuitenga Bartele Sjoerds Scheepstimmerman allen ondertekenen verder een Extract Nationale Militie dat Auke Tousain is overleden  22-09-1811 oud 63 jaar enz. jaar 1817 (8)

6854

30-C

23-09-1824

Minnen van Piet geb. 10-06-1804 Amersfoort, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

6639

495 + 498
23-05-1815

Minnerts Doede---- hij wordt vermeld op een Staat der baten en Lasten van het Dorp Groenterp (Greonterp) ontvangen van Gerbens Lieuwe voor de klok luiden --18--  betaald aan; Clazes Durk ingevolge quitantie, Jans Johannes voor het slegten van het Kerkhof , Regnerus Alle voor vracht ewn geld van de effecten, Bakker G. A. Executeur, Remkema L. Scoolmeester te Parrega, Melis Gerben , Pijters Sjunke, Tromp T. H. wegens reparatien aan het Klokhuis, Boer den Feike Alex de Houtkoper, Minnerts Doede de Timmerman Sikkes Lolke voor het verven van het Klokhuis, Pijkers Pieke de Timmerman , Meijer N. Notaris, Bergsma W. B. quitantie en briefport Ondertekend door Sijemonsma Thomas Sijemons enz. jaar 1815 (9)

6056

173c

11-03-1820

Minnertsga  een collecte en het bedrag bijeengebracht voor de  jongste overstroming en de noodlijdende te Holland, Gelderland en Noord Braband enz. enz. jaar 1820 (2)

6866

02-02-1825 7-A

Minnertsga : er zijn in de maand November 1824 aangespoeld op de Zeestranden in de Grietenij Minnertsga vijf Greenen Balken en Zeventien delen enz. opgave gedaan door de Grietman van Barradeel, Anema S. P. enz. jaar 1825 ( 3)

6020

136

03-03-1817

Minnertsga de Circumscriptie van de  binnen linie  , de binnen linie lopende over de grietenijen , de linie  door de grietenij Barradeel ,begin der Linie bij enz, eind der linie enz. , in eene rechte lijn, verder wordt de hele linie beschreven. Jaar 1817 (2) beschrijving hele Linie door alle grietenijen , (6)

8383

874/5

04-09-1841

Minnertsga---- Hettema H. P. betreft inwoners van Hallum en Minnertsga , onderwerp verzoek tot toelating van een Christelijk afgescheiden gemeente ook de toestemming van Willem II Koning der Nederlanden enz. enz. jaar 1841 (5)

8383

874/3

04-09-1841

Minnertsga---- Hogendijk L. K. inwoner van Ferwerd , onderwerp verzoek tot toelating van een christelijke gemeente ook de toestemming van Willem II Koning der Nederlanden , ook Christelijk afgescheiden gemeente van Minnnertsga wordt genoemd enz. enz. jaar 1841 (5)

9182

113-a

15-01-1916

Minnertsga, Overstroming  in de nacht van 13 op 14 januari 1916 een dossier met stapels telegrammen van de Burgemeesters van de  gemeenten  aan de Comm. van de Koningin,  en opgaven van verloren gegane dieren,  veevoeders, hooi,  lijsten met namen van de getroffenen  (onder familienaam opgenomen in deze index) de  gemeenten  zijn; Achtkarspelen , Utingeradeel,  Aengwirden, Nes-Ameland, Baarderadeel, Minnertsga, Bolsward, omgeving Dokkum, Langweer, Ferwerd, Franeker, Balk, Hindelopen, Warga, Harlingen, Joure, Kollum, Leeuwarden, Menaldum,  Regering Dokkum, Oosterwolde, Beetsterzwaag , Schiermonnikoog, Heerenveen, Drachten, Sneek, Bergum, Ternaard, Wolvega, Witmarssum, Workum, regering Sneek, IJlst   jaar 1916 (1)

6273

803-7

17-09-1816

Minnertsma Minne Jacobs zijn wezen Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Oudehaske (120)  en  Haskerhorne (20)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

6385

140

06-07-1814

Minnertsma Sjouke te Tzum hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6640

544,2

15-06-1815

Minnes Antje te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler  P. M. (Paulus Matthias) Predikant Jaar 1815 (4)

6640 

544,2

15-06-1815

Minnes Antje te Nijega staat  vermeld met het te betalen bedrag op een document samen  met 54 Hervormde Ingezetenen van Nijega en Elahuizen betreft  een plan tot vinding van het achterstallige Tractement van de Predikant Kesler P. M. Jaar 1815 (4)

8280

525-A, 6

21-05-1840

Minnes Berber---- Wierda Minne Minnes --- een extract uit het Stamboek van de Onder Officieren en Manschappen van mindere graden van het regiment Lanciers met 8 kolommen info zoals o.a. zijn ouders Dirks Stephanus en Minnes Berber en zijn Signalement enz. jaar 1840 (2)

6845

5-A

16-06-1824

Minnes D. ----Riemersma A. D. huisvrouw van Minnes D. te  Oosterend, verzoekt kwijtschelding van 32 gulden wegens memorie van aangifte van de nalatenschap van Douwes Sieuwke jaar 1824 (3) verder genoemd ;Riemersma D. S. Kuiper te Grouw, Riemersma K. S., te Winsum, Riemersma J. S. te Wieuwerd, Riemersma K. S., te Deersum,  Riemersma J. S. te Jorwerd, Riemersma J. S. te Britswerd,  Pieters B. te Hylaard, Wytsma L. A. te Franeker, Wytsma D. A.  te Oosterlittens, Wytsma G. A. huisvrouw van Top  H. te Irnsum, Wytsma  J. te Alingem., Riemersma Jetske te Jorwerd jaar 1824 (3)

8211

988-3, 5

Bladzijde 3

26-09-1839

Minnes Dirk te Oosterbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6841

12-A

03-05-1824

Minnes Douwe,--- Riemersma Antje Douwes  gehuwt met Minnes Douwe, beide erfgenaam van Douwes Sieuwke, verzoeken vrijstelling van te betalen successie van de erfenis van hun zuster  Polak Judith Zadok (2) jaar 1824

6842

10-A

08-05-1824

Minnes Douwe,---- Riemersma Antje Douwes huisvrouw van Minnes Douwe te Oosterend wettelijk erfgenaam van Douwes Sieuwke, zij verzoekt vrijstelling van te betalen enz. enz. jaar 1824 (1)

6718

250

00-00-1823

 

Minnes Douwe., Landbouw,  Verbaal van de Landbouw in Friesland van de voorjaarvergadering 12 Mei 1823  tot de najaarsvergadering van 13 tot de 15e Oktober 1823 waarin onder ander genoemd; ; Cloet  J.J.,  Feenstra  Thijs, Beucker D.H., Holtrop B. J. en Y. B. Gaast E. A. van der, Beucker Andrea D.H.,  Boelens A.A. van,  Berghof L.W., Koumans Smeding P., Fontein P., Boinnema F., Minnes Douwe., Douma Sjoerd., Foekema E.,  Hylarides W. P., Althusius Mient Dirks., Stocker Christiaan., Wielen G. van der., Siderius M., Gasinjet P.,  Bosch D. L., Boelens A. A. van., Beyma Thoe Kingma J. M. van.,  Woudsma Fake Hendriks.,  Feenstra  Thijs., Fontijn P., de Veeartsen , Wagenaar, Halbe Sjierds,  Greuve J. K. de,  Pas, E.  jaar 1823 (47)

6008

123

20-02-1816

Minnes Gettje huisvrouw van Ekkelboom Coenraad Mr. Bakker zijn geeft eerbiedig aan de rechtbank te kennen dat haar echtgenoot zich dagelijks schuldig maakt aan misbruik van sterke drank en hij daardoor onbekwaam, en zij in de diepste aroede is geraakt en zij de grootste bedreigingen enz. enz. enz. hij wordt dus dan ook opgesoten in een verbeterhuis enz. enz. jaar 1816 (8)

6386

26

18-08-1814

Minnes Grietje ----Ruiter Rinse Machiels oud 23 jaar zoon van Machiel Rinses en Minnes Grietje wordt vermeld op een Nominative lijst (met 7 kolommen informatie) der manschappen welke zig bij het 3e Bataillon Infanterie Landmilitie zich bevinden en na nauwkeurig onderzoek niet in staat zijn bevonden den lande in eenige Militaire betrekking van dienst te zijn. Jaar 1814 (3)

6383

77      

23-04-1814

Minnes Haije te Minnertsga, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6391

43

15-01-1815

Minnes Hendrik  (Weenmanren ) van beroep Schipper wonende op het Vliet onder Leeuwarden geeft met alle eerbied te kennen dat hij op den 13e november 1813 op last van de toenmalige Maire der Stad Leeuwarden is gelast om om zijn persoon en Schip de Twee Gebroeders te stellen ter dispositie v an Antonides Jan enz.  maar dat hem geen penning van de vragtkosten zijn betaald enz. jaar 1815 (2)

6395

457

13-05-1815

Minnes Hepke de weduwe hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

8376

744/15-13

30-07-1841

Minnes Hiltje X Minne Lovius, jaar 1841 (4)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Minnes Hnedrik, 94 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6245

399-24

10-05-1814

Minnes Jacob, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  jaar 1812 (3)

6245

399-14

10-05-1814

Minnes Jans, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (3)

6245

399-61

10-05-1814

Minnes Joh’s  , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (2)

6628

811

08-05-1814

Minnes Marten staat vermeld in een document betreffende een hoofdelijk omslag ter vinding van het agterstallige tractement van den predikant van de Hervormede Gemeente van Gaast en Ferwoude de documente zijn ondertekend door de Schout van Tjerkwerd  Oneides C. , Wobbes Willem, Bijlsma T., Buurdy des F. L., Fokkes Sijger, Reins Eling, Kuijpers Cornelis, Reinders Tjalke, Burghgraaf F. H., van de Meer Gerben Durks en Hengst Willem aldus besloten op Sjoerds IJnze na die verklaarde geen genoegen te nemen enz. jaar 1814 (6)

5982

1765

21-12-1813

Minnes Minne en Leeman Hendrik. Tabakdebitanten te Leeuwarden dat zij op 18 November j.l  verzoeken aan de heer Tour Du, en Pruisau de W. te Leeuwarden, een handgeschreven brief met de handtekeningen van . Minnes Minne en Leeman Hendrik. Minne Minnes tekent dan als Minne Mennes jaar 1813 (4)

5999

439 en 481

09-05-1815

Minnes Minne---- Leeman Hendrik en Minnes Minne gewezen Tabaksdebitanten te Leeuwarden, dat zij de in November 1813 plaats gehad hebbende Revolutie en zo gelukkige ommekeer van zaaken  met gemeen overleg met de heeren  Tour Du ….? En Puiseau ….? Als hoofden der administratie alhier de nog bij hun in voorraad zijnde Tabak tot verminderde prijzen hebben verkocht teneinde alzoo het gemor en ongenoegen van het volk hetwelk reeds bedreigingen had geuit tegemoet te komen de goede orde te handhaven en de rust te bewaren die reeds op het Heerenveen en in Sneek door het plunderen van de tabak magazijnen enz. enz.  verder tekent ook Spoelstra B. jaar 1815 (5)

6245

399-50

10-05-1814

Minnes Paulus, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

6245

399-11

10-05-1814

Minnes Pauwlus, hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Take Sanders Hoekstra  te Akkerwoude jaar 1812 (3)

6001

618

04-07-1815

Minnes S.? Hendr. ----. betreft levering  ladingen Voerhaver te Dordrecht door hem ondertekend jaar 1815 (5)

8356

312-10

31-03-1841

Minnes Sjoukje weduwe van Jellema J. J. te Marssum staat vermeld in een document Waardering van onteigeningen ten dienste van den grooten weg van Leeuwarden op Harlingen enz. jaar 1841 (4)

8211

988-3, 8

Bladzijde 1

26-09-1839

Minnes W. te Akkerwoude, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Dantumadeel  ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8368

568/10

00-00-1841

Minnes, Sjoukje weduwe van J. J. Jeltema een handgeschreven brief met handtekening ,  verzoekt  verplaatsing van een regenbak bij haar vorig jaar vernieuwde woning (met een tekening  schaal 200 op 1) enz. jaar 1841 (7)

6668

380 blz. 6

04-10- 1817

Minnesma M. J. de wezen staat vermeld met het door hem te betalen bedrag op een document; dit jaar eene som van 126 glds te kort schietende op de Jaarlijkse toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) te Haskerhorne en Oudehaske welke te kort schietende som zal per repartitie over de 103 Hervormde gezinshoofden moeten worden gevonden enz. jaar 1817 (5) dossier (8)

6400

 

822E + 823

07-10-1815

Minnesma Merk Minnes---- Rodenhuis Commandant van de Schutterij der Stad Harlingen  een brief aan de Gouverneur van Vriesland  Militaire zaken waarin vermeld de Staat van de sterkte der dienstdoende schutterij aldaar en dat Jonkman Jan Tjebbes hebbende getrokken no. 14 aan den dienst heeft onttrokken en in deszelfs plaats gesteld Minnesma Merk Minnes no. 18 maar doordat enz. dit document is mede ondertekend door Vierssen van P. O. President van de Militieraad  3e district Heerenveen jaar 1815 (8)

8257

69/20, 3

nummer 65

20-01-1840

Minnesma Merm M. te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6643

753, blz. 6

kolommen

11-09-1815

Minnesma Minne Jacobs staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6242

124-16

19-02-1814

Minnesma Popke M. hij staat op een staat van betalingen , ontvangt fl. 130.=  wegens het vervoeren van Ammunitie  enz. enz. jaar 1814 (2)  dossier  (16)

6628

825 blz. 3>

23-05-1814

Minniksma W. en vrouw staat vermeld op een document betreffende de betaling van de Belasting, de invordering zal geschieden door eene commissie uit den Kerkenraad enz. , de onwilligen zullen tot betaling van hun verschuldigde, door middelen van parate executie worden geconstringeerd, Jaarlijks zal dit plan door het plaatselijk bestuur in der tijd nevens den Kerkenraad en drie Notabelen der Gemeente van Koudum enz. jaar 1814 (17)

8210

958/2 211

Bladz.6>>

17-09-1839

Minninga M. W. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6392

97

14-02-1815

Minnnes Hendrik van beroep Schipper wonende op het Vliet bij Leeuwarden het betreft een geleide van het request van hem,  met  eals bijlage en rapport van de  heer Antonides J. door hem ondertekend en geadresseerd aan de Burgemeester van Leeuwarden waarin  ook genoemd wordt Asbeck van G. F.  enz. jaar 1815 (4)

6414

27

15-01-1817

Minoir Paul A. PAULIC, demeurant à Paris, tient son bureau hotel da la Couronne,   à Mons procure dans une courtdélai, des extraits .mortuares qui seront directement à l’a venier addresses  a messieurs les maires ou aux parties memes par le bureau de la guerre, il fournit également une note exacte tellies qu’ils sont inscritset portes surle register matrieule ou tout outré renseignement qu’on puisse trouver sur les sorts des militaires……………………………………………………

..Il possède en outre une grande quantité de listes des militaires  morts étant prisonniers de guerre à l’  étranger, don til peut quand on nelestrouve pasporté mort au bureau le la guerre, procurer par le moyen des dites listes des extraits morinaires reconnus authemtiques et révêtus des signatures des ministres, où les militaries sont décédés et par les ministres français et des Pays-Bas, aucun autre extrait mortuaire etranger ne sera deliver que lorsqu ‘il Portera les dites trios signatures. VERTALING;

A. Paulic, wonende te Parijs, heeft zijn kantoor in het Hotel de la Couronne in Bergen en biedt, na een korte tijdsverloop, uitreksels van overlijdens akten die rechtstreeks voortaan/in de toekomst? Verzonden worden aan het adres  van de aanvragers? En aan de heren burgemeesters of aan de partijen zelf van het Ministerie van Oorlog (Defensie?). Hij levert ook een nauwkeurig kopie van de dingen die men heeft bijgeschreven in het Trouw register of elke informatie welke kan worden gevonden die van aanmerking zijn op het lot van de militairen ............................................................ Hij heeft, onder anderen, ook vele lijsten van gesneuvelde soldaten die als krijgsgevangenen in het buitenland waren en hij kan ook, als men de akte van overlijden van het Min van Oorlog/Defensie in bezit heeft, door middel van genoemde lijsten de overlijdens akten verkrijgen welke erkend zijn als authentiek en voorzien zijn van de handtekeningen van ministers, waar militairen zijn gesneuveld/gestorven en van de Franse en Nederlandse Ministers, geen enkele andere buitenlandse overlijdensakte zal gelevered worden wanneer het niet in drie-voud getekend is. jaar 1817 (5)

6632

 

 

1316 lijst 2_L.

22-10-1814

Minsen Folkert de weduwe te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6254

140-A blz.40

17-01-1815

Minses ….? De Sergeant , uit een huis bij het Schoenmakers Park,  wordt vermeld als debiteur van Grote Grondpachten, in de Inventaris der Geestelijke goederen te weten Pastorije Goederen onder bestuur van de Raad der Gemeente der Stad Leeuwarden (2) dossier (34) jaar 1815.

6088

1084

16-11-1822

Minses Jacob P. , Onderwerp: aanslagen  Personele en Mobilaire belastingaanslagen  over het jaar 1820  Gemeente Gorredijk enz. enz. jaar 1822 (2)

6026

602

04-09-1817

Minses Jan Minses----- Witteveen Jouwert Fredrik te Lemmer,  hij neemt aan de herstellinging paalwerk te Tacozijl voor fl. 920 zijn borgen zijn Fekkes Anne te Hindelopen en Minses Jan Minses aan de Lemmer jaar 1817 (4)

6245

399-49

10-05-1814

Minses Sybe, komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Wouterswoude jaar 1812 (3)

6026

652

23-09-1817

Minses Tjitske staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6404

58-5

01-02-1816

Minstra Andries staat vermeld met zijn rang als officier op een Nominative Staat der Officieren bij den dienstdoende Schutterij in de Gemeente Franeker aanwezig met aanwijzing met 6 kolommen informatie ondertekend door de Kapt. Kommandant Bogtstra Jan der Diendstdoende Schutterij te Franeker enz. jaar 1816 (4)

9180

42

07-01-1915

Mintjes Haye,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand December 1914 met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (2)

6383

59

02-04-1814

Mintjes Sjoerd en Meinte Ypes (wed.) te Westermeer, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6254

188-5

23-02-1815

Mintsma Geeuke Minderts, Hij betaald voor:  Provisioneele Quotisatie over de Ingezetenen van den Dorpe Boornbergum Gemeente Beetsterzwaag zullende dienen ter ondersteuning van de Buiten Armen ter tijde dat de staat van begroting enz. enz. jaar 1815 (5)

6383

65

02-04-1814

Minzes Bartele te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

6250

1022-1024

24-10-1814

Minzes IJnze---- Rinsma Melle G. en Minzes IJnze van beroep Mr. Bakker, hij wordt vermeld  als Debiteur op een staat van  uitgaven gedaan door den Schout van Wirdum  i.v.m. de manschappen der Landstorm geposteerd op de Zwarteweg enz. jaar 1814 (2)

6264

1192

06-12-1815

Minzes Jan---- Veen van Douwe Tijmens en Minzes Jan Kooplieden in de Lemmer  dat zij in de jare 1813 ten laste van de Gemeente Lemmer hebben geleverd Kaarsen ter waarde van 21 guldens  14 stuivers en 4 penningen dat zij om betaling hebben gevraagd bij de Schout maar dat hij dit heeft gewezen van de hand enz. zij verzoeken de Gouveneur van Vriesland dan ook enz. enz. jaar 1815 (2)

6252

1218-26

12-12-1814

Minzes L. Hij tekent als Gemeenteraads lid het volgende document: With de J. M. Secretaris Liquidateur van het voormalige district Achtkarspelen. Onderwerp: de administratie op orde brengen zowel Ontvang als Uitgaaf enz. enz. jaar 1814 (4) dossier (26)

6246

481, 14

06-06-1814

Minzes Minze wordt vermeld in een document Omslag ten einde daar uit te hoeden en te betalen de algemmeene Dorpsuitgaven zo van Armen als anderszins van den Dorp Pazens over de jare 1812, jaar 1814 (3) dossier (32)

6658

575 blz. 2

25-11-1816

Minzes Wieberen de weduwe staat vermeld met het bedrag van de aanslag op een document genaamd een opgemaakte Repartitie of Omslag over de Ingezetenen van Oudega, Nijega en Opeinde in de Grietenij Smallingerland ter vinding der kosten voor het voetpad op of langs de Oudgasterdijk tot Nijega ter somma van vijf en negentig guldens enz. jaar 1816 (5) dossier (7)

9465

Deel 2, 102

23-06-1857

Minzinga  Zijlstra Joh. J. , Beurt en Veerdienst van Oostermeer op Leeuwarden.,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1857 (8)

8383

894-5

09-09-1841

Mir… de P. L. komt voor in een Staat  (6 kolommen info) der nog openstaande artikelen op het memoriaal van en debet gestelden enz. enz. in de uitgaande regten en accijnsen te Leeuwarden, jaar 1841 (2) (4)

6671

54 blz. 21

22-01-1818

Mirandolle ….? te Breda Ouderling Classis van Breda wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Mirandolle ….? Te Breda Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6671

54 blz. 10

22-01-1818

Mirandolle F. J. te Breda Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6056

193

18-03-1820

Mirns en bakhuizen aanbieding van de gezamenlijke giften voor  de Noodlijdenden van de Watersnoodramp van Holland, Gelderland en Noord Braband jaar 1820 (2)

6869

01-03-1825

17-A

Mirns en Bakhuizen Overstroming---- de ingezetenen van Nijemirdum betreft , de zee is daar op vrijdag de 4e j.l. middags te twee uren over den dijk komen stromen enz. enz. en verscheidene inwoners de nacht op den zolders moesten doorbrengen  en de zaterdag en ondag verspreide het water meer binnenwaards enz. verder genoemd Oudemirdum, Rijs, Mirns en Bakhuizen, Lemmer, Oudega, Nijega, IJpecolsga, Balk enz. jaar 1825 (3)

6301

434 en 435

07-08-1822 21-08-1822

Mirns en Bakhuizen---- Scholen, een aantal stukken die gaan over de school van Mirns en Bakhuizen die omstreeks 1780 is opgerigt, over het tractement van de onderwijzer, over noodzakelijke verbeteringen van het schoolgebouw enz. enz. zoals kozijnen enz.  jaar

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Misdorp Andries, 25 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8285

611-19, 1

18-06-1840

Miserius Jacobus staat op een lijst van Vrijwilligers der Mobiele Schutterijen te Leeuwarden van welke de indiensttreding of ontslag de Provinciale Griffier niet bekend is een document met 5 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)

8374

683/15

13-07-1841

Mispelblom Beijer L. L. F Surnumerair te Leeuwarden, begeerd de post te Meppel jaar 1841 (1)

8373

679/6

12-07-1841

Mispelblom Beijer L. L. F. ----Tetrode P. waarnemer van het Postkantoor te Assen wordt in genoemd Mispelblom Beijer  L. L. F.   als Surnumerair der Posterijen in Friesland enz. jaar 1841 (2)

5982

1750

16-12-1813

Missing ….? vermeld in een document genaamd, Staat Namen der Ambtenaren zoals de zelve geweest is voor den 15e November 1813 met zijn functie en of hij vertrokken is (gevlucht) of op zijn post is gebleven jaar 1813 (7)

5982

1777

24-12-1813

Missing Leopold ---- Haisma  T. (Tjalling) Maire van Bergum gesterkt met Sminia van Jotse Vrederegter van Bergum enz. ons begevende naar het verlaten kantoor van Missing Leopold voorheen Registrateur en debiteant der zegels voor het Fransche Keizerrijk enz.  gehouden ten huize van Lodema Johannas (Rentenier) enz. en van welke gezegelde papieren wij enz. jaar 1813 (4)

6021

234

14-04-1817

Missing Leopold Frederic Gerard hij staat vermeld op een Nominative staat (met 7 kolommen informatie zoals functie enz.) der Comptabele Amptenaren van de Registratie en der Domeinen tijdens het Fransche Bestuur in de provincie Vriesland gefungeerd hebben. jaar 1817 (5)

6245

399-25

10-05-1814

Missing te Bergum (de heer) , hij komt voor in de Rekening van Ontvang en Uitgave van de armvoogd Jong de Johannes Jelles te Murmerwoude  jaar 1812 (3)

8015

886, 254

01-09-1837

Mitchel David Engeland Schipper op de Gowlands, jaar 1837

8315

254

1231/13

14-12-1840

Mitcheson O. Amsterdam Schipper op de Harvest, jaar 1840

9725

Deel 2

Blz. 74

00-00-1888 

Mixdrina Dirk naar de Oostzee,  Korps Torpedisten hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zee- miliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1888 (2)

6046

357

24-05-1819

Mizaelles gebr. ---- Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21)

8377

759/15

04-08-1841

Mlder Klaas te Franeker, Zijn grond wordt gewaardeerd dit  i.v.m. de onteigening van zijn gronden  voor de aanleg van de weg naar Harlingen jaar 1841 (2)

3594

Map 88-F

1876-1878

Mobach G. J.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

3594

Map 88-F

1876-1878

Mobach J. G.  Hij is een der ondertekenaars van een brief aan de Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende dat zij alle alle Kooplieden te Bolsward wonende zij voor de opening van deze stoombootdienst en deze wel behoefte bestaat zowel in goederen en vee, enz. jaar 1877 (5)

5667

Jaar 1880

akte 10 blad 9

Mobach J. G., Fabriekant,  hij ondertekend met meerdere inwoners van Bolsward,  allen  Kooplieden een document  van Adhaezie aan de op te richten een dienst tussen Bolsward en Leeuwarden, ook al op het oog van de handelstand enz. enz.  aangezien sommige handtekeningen zeer onduidelijk zijn dus moeilijk te Transcriberen kan er een foutje in zitten, jaar 1880 (2)

4894

2306

27-06-1899

Mobach J. te Tjerkwerd hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

6417

176

3e Bataillon

22-04-1817

Mobach Pieter Lieuwes 6 is zijn volgnummer staat vermeld in een document met 7 kolommen informatie van genoemde persoon (o.a. overlijdens datum en plaats en/of gedeserteerd datum enz.) en ondertekend door de Commissaris Generaal van oorlog met een nauwkeurige opgave van alle manschappen uit de provincie Vriesland die het zij door overlijden, desertie of andere omstandigheden op de eersten januari deses jaar werkelijk bij het 1e en 3e Bataillon Nationale Militie ontbreken enz. jaar 1841 (7)

8201

785/9

Bladzijde 2

07-05-1839

Moberg C. J. Kapitein met het schip de Fortuna voor Antwerpen staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land ook rapporteren sommige Kapiteins welke schepen ze  onderweg gezien hebben ook soms vermeld schades enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6861

7-A

10-12-1824

Mobius Paulus Johannes, Kadaster ; St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie door de landmeters gemaakte verdeling van de grenzen St. Anna Parochie en  St. Jacobi Parochie gemeente de Bildtmet een prachtige schets en tekening  er bij , er worden op de grens de eigenaren van het stuk grond vermeld tevens in de beschrijving de belendingen en namen van de buren, als volgt; Lont Jan Arjens de erven,  Kuiken Reinder Beerends, Rooda Wilke Joh., Wassenaar Marten Arjens Wassenaar Klaas Arjens, Kuiken Jacob Scheltes de erven ,   Groot de Ysbrand Klazes  ,   Pars Wijltje Joh. , Tanja Jan Durks de weduwe,  Tanja Piebe Piers de erven,  Wassenaar Gerrit Willems, Osinga Arjen Jans, Tanja Pieter Piers , Tanja Harmen Piers de erven, Meijersma ….?,  Pietersen Pieter Jans de erven,  Steeg van der Klaas Daams,  Hardenbroek de Douariere, Mobius Paulus Johannes, Mebius Paulus Johannes,  Dijkstra Jan Gabes de weduwe , Pieters Jetse de erven, Wassenaar Klaas Boyes, Wiegersma Aebe Atzes, de verklaring en schets  is  getekend door de landmeter Giezen van A?,   enz. enz.  jaar 1824 (10)

6100

1087

04-11-1823

Mocanus Gerr. Dirks, Ameland, Hij komt voor  op een staat van Rijksambtenaren bestemd tot het binnen de voornoemde gemeente der Directie zitting te nemen met vermelding van plaats waar hij zitting neemt enz. jaar 1823 (3) dossier (10)

8375

708-5_25d

20-07-1841

Moco P. van Arnhem staat als uitvoerder van wijn en gedistilleerd vermeld in een door Schwartzenberg en Hohenlansberg  G. F. (Georg Frederik) Baron thoe,. Grietman van Menaldumadeel ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de inzending van de uitvoer biljetten van  Wijn en Alcoholische dranken met vermelding van de hoeveelheid en soort van de goederen in de maand juni enz. jaar 1841 (6)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat  BuurmansKlaas Aukes Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No.  344,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat  Groen Bote Foppes Visser Rechtsvermoeden  Overlijden Staats Courant No. 353,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat  PilatHendrik Jans Visser Rechtsvermoeden Overlijden No. Staats Courant  342,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

9134

616

15-05-1883

Moddergat , de grote ramp , jaar 1883 (2)

8181

401/8, 34

16-04-1839

Moddergat Auke Aukes de Vries, jaar 1839

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Basteleur Martje Douwes Weduwe Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 343,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

8121

201               

1082/18

01-11-1838

Moddergat Dijkstra Sjoerd  Johannes Betreft de Ramp 1 Brief, jaar 1838

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Douma Jeltje Douwes Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 348,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

6853

4-A

03-09-1824

Moddergat een opgaaf van geborgen goederen uit een vergaan schip op 19-08-1824  op de zandplaat Den Bosch waarvan de naam onbekend is. Met de naam van de berger. Jaar 1824 (9)

5978

07-04-1884

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883  Krantenknipsels Leeuwarder Courant,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1884 (dossier)

5978

00-00-1902

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Basteleur Gerben  †1902 ,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1902 (dossier)

5978

04-04-1897

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Alg. Handelsblad/ Nw.Amsterdamse Courant,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1897 (dossier)

5978

09-04-1893

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Alg. Handelsblad/ Nw.Amsterdamse Courant,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1893 (dossier)

5978

20-03-1894

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Alg. Handelsblad/ Nw.Amsterdamse Courant,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1894 (dossier)

5978

07-03-1958

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Fries Dagblad,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1958 (dossier)

5978

01-02-1958

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1958 (dossier)

5978

04-04-1906

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1906 (dossier)

5978

05-03-1953

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant Klaas Post  89 jaar,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1953 (dossier)

5978

05-03-1953

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant Jan Jongendijk 89 jaar,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1953 (dossier)

5978

05-03-1953

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant Klaas Houkes Dijkstra 89 jaar,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1953 (dossier)

5978

06-07-1918

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1918 (dossier)

5978

07-03-1908

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1908 (dossier)

5978

11-03-1953

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over het jaar 1953 (dossier)

5978

19-03-1883

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1883 (dossier)

5978

20-03-1883

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1883 (dossier)

5978

28-03-1883

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Nieuwe  Rotterdamsche Courant,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1883 (dossier)

5978

10-06-1885

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Oostergo  Alg. Nieuwsblad,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1885(dossier)

5978

Blauw

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883 Krantenknipsels Vergunning voor de bouw Van het Monument,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1883 (dossier)

5978

18-02-1958

Moddergat en Paesens De Ramp van 1883Krantenknipsels Leeuwarder Courant,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1958 (dossier)

5978

22-02-1958

Moddergat en PaesensDe Ramp van 1883 Basteleur Gerben  †1902 Krantenknipsels Fries Dagblad,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1958(dossier)

5978

14-03-1953

Moddergat en PaesensDe Ramp van 1883 Krantenknipsels Fries Dagblad,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over het jaar 1953 (dossier)

5978

05-03-1953

Moddergat en PaesensDe Ramp van 1883 Krantenknipsels Leeuwarder Courant,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens jaar 1953 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Groen Bote Hilles Visser Rechtsvermoeden Staats Courant Overlijden No. 347,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Groen Jeltje Klazes Weduwe Visser Rechtsvermoeden Staats Courant Overlijden No. 349,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Groen Tjeerd Sytzes Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No.  348,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Lei Frederik Martens Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No.  357,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Lei Marten Frederiks Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 350,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Mans Eelkje Willems Weduwe Pilat Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 342,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Meindersma Sepkjen Wiltjes Weduwe Steensma Rechtsvermoeden Overlijden N Staats Courant o. 346,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

28-03-1883

Moddergat Paesens, Urk en Zoutkamp De Ramp van 1883 Krantenknipsels Nieuwe  Rotterdamsche Courant,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1883 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Post Aukje Tietes Weduwe Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No.  355,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Post Frederik Waeltjes Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No.  354,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Post Rinske Aans Weduwe Groen Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 353,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Steensma Fopke Fopkes Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 346,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Visser Aafke Pieters Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No.  341,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Visser Bote Sipkes Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No.  356,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Visser Elisabeth Cornelis Weduwe Visser  Staats Courant No.  356 ,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Visser Hendrik Pieters Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 343,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Visser Jantje Douwes Weduwe Groen Leeuwarder Courant Staats Courant No. 347,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Visser Jasper Pieters Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 355,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

8121

201               

1082/18

01-11-1838

Moddergat Visser Pieter Jans Schipper Betreft de Ramp, jaar 1838

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Visser Taeke Pieters Visser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 341,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Visser Thaeke MontesVisser Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 349,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Visser Tietje Tietes Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No. 350,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Visser Tietje Tietes Weduwe Lei Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant no. 357,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Vries de Dirk Wytzes Weduwe Post Rechtsvermoeden Overlijden Staats Courant No.  354,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5978

25-01-1887

13-01-1887

Moddergat Vries de Eelkje Eintes Rechtsvermoeden Overlijden  No.  344,  Krantenartikelen betreffende de Ramp met de Vissersvloot van Paesens en Moddergat gegevens over de jaar 1887 (dossier)

5994

1028

21-12-1814

Moddergat,  Een relaas betreffende de Wacht van de Landstorm te Nes, waarbij vele onbehoorlijkheden heben platsgevonden  een sekere Yntes Sape tegen de verschillende beambten verklaarde van de waarneming van vele onbehoorlijkheden en weerstand enz, enz, er worden in genoemd de volgende personen; Bonga Evert Jacobs Wendelaar Controleur der belastingen, , Schultz Epharim Jacob Commies bij de recherche, Hemminga Adolf Commies bij de recherche , Vogelzang Pieter Meinderts  Commies bij het korps surveillance, Mollema Balling Idzes Veldwachter, Doedema Romke W. Bode bij het Gemeentebestuur,  Kromsigt Johannes, Commies bij het korps surveillance, zij hebben zig begeven naar Moddergat onder Nes, en met het oogmerk gestolen goederen op te kopen zagen ze dat  Date Douwe een allerslechtse Sujet en Sluikhandelaar en in de wacht vonden ze Buwalda Gerrit U Koopman en Werf Sake Jans van der Schuitmaker beide onder Aalsum,  Hartma Meles Wijnia (Wijnia Hartma Meles??) kapitein aan de wacht, Jans Meindert, Ietses Douwe, Sytses Tjeerd, Andries Gooitzen, Heerkes Wybren, Doekes Wiltje, allen woonachtig in Moddergat onder Nes.en allen manschappen van de wacht jaar 1814 (5)

6025

573

14-08-1817

Modderman ….? Inspecteur bij de convoyen en licenten in het district Harlingen met als onderwerp de draaihekken op de dijk die geheel langs de zee loopt enz. jaar 1817 (2)

8257

69/20, 2

nummer 5

20-01-1840

Modderman Andries Joh’s te Rotserhaule de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 188 andere personen genaamd Nominatieve Lijst der Behoeftigden en Onderhoud genietende personen dien dewelken het maken van kleine partijtjes Turf onder de bepalingen opgemaakt overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 254/4048 in de Grietenij Schoterland met 7 kolommen informatie enz. jaar 1840 (6)

9182

243

01-02-1916

Modderman Derk te Rotterdam hij wordt vermeld in een lijst van sollicitanten voor de functie van Veldwachter te Schoterland met woonplaats, zijn huidige beroep en ouderdom met aantekeningen jaar 1916 (6)

9180

420

05-03-1915

Modderman Gerrit,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

8225

1253-13, 22

10-12-1839

Modderman H. te Leeuwarden wordt vermeld in een document genaamd; een staat van veranderingen en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoo door overgang tot de Reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte tot hunne Huishoudelijke gesteldheid, door huwelijken, Geboorte en sterfgevallen in dezer Gemeente vanaf den eersten tot en met den 30  November 1839 (5) dossier met alle gemeenten van Friesland (86)

9180

420

05-03-1915

Modderman Hylke,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6022

328

19-05-1817

Modderman J. R.---- Burghgraaf Wilke Jacobs, 30 jaar en de jongste zoon van den Oud Kapitein Burghgraaf F. H. te Gaast wonende  hoe dezae zijn vader voor 1795 gediend heeft en door dit beroep kon hij  zijn vrouw en 8 kinderen een fatsoenlijk bestaan geven maar door de revolutie heeft hij enz. enz. hij heeft daarna gewerkt bij de prefect  Modderman Jonkheer J. R. en als eerste klerk bij de advocaat Eekhout G. W. en wederom als klerk bij de heer Wildeboer E. K. enz. enz.  en hij verzoekt nu voor zijn vader een andere post enz.  jaar 1817 ( 5)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Modderman Klaaske, 16 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Modderman Klaaske, 300 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

5994

1034

23-12-1814

Modderman Matthijs, Hij staat op een lijst van Militaire personen die in het Militair Hospitaal te Groningen zijn overleden, met diverse kolommen met o.a.  welke rang en welk onderdeel, dag van overlijden, geboorteplaats enz.  Jaar 1814 (2)

9921

30

19-10-1882

Modderman Minne Andries, Veldwachter te  Rotsterhaule gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

9187

1475

05-10-1918

Modderman Minne, komt voor op een  document  van buitenlandsche paspoorten (blz.4), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand September met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6418

255-B

01-06-1817

Modderman Willem Jans 545 Houelde? Kanton Oudeberkoop is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

8356

328/27- 6            03-04-1841

Modders H. nr. 163 in wijk B. wonende in 1839 in  de Gemeente Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven betalen , en tot kiezers in de Gemeente Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (9)

6643

753, blz. 3

kolommen

11-09-1815

Moed Beene Roelofs staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.). enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6273

803-7

17-09-1816

Moed Beerend Klazes Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

6643

753, blz. 6

kolommen

11-09-1815

Moed Berend Klases staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6842

1-A

17-05-1824

Moed de Taede Pieters bewijs van vrijstelling der Militie jaar 1814, 1815. , jaar 1824 (1)

6871

22-03-1825

11/3-C

Moed de Thijs Pieters staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der Miliciens van het 8e afd. Infanterie Depot Bataillon uit de provincie Vriesland herkomstig van de ligting van 1820 jaar 1825 (3)

6871

22-03-1825

11/1-C

Moed de Thijs Pieters te Wonseradeel staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

6643

753, blz. 3

kolommen

11-09-1815

Moed Grietje Klases huisvrouw van Jong de Berend Hylken staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6088

1098

19-11-1822

Moed H. Jans ----Haskerdijken , onderwerp: het  een aanbod om den afkoop van het onderhoud van den Hervormde Kerk en de Toren aldaar enz. enz.  ten huize van Euverman  Hendrik Jans Tapper te Haskerdijken zijn aanwezig  de heer Grietman van  Haskerland namens de heer staatsraad Scholten Fannirus er  is een 1e  aanbod en een 2e aanbod enz. enz.  tevens aanwezig Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Assessor van de Grietenij Haskerland   verder aanwezig de leden van de kerkeraad die teenen als volgt: Moed R. Jans , Dijk van W. L., Groot de W. A., Boetje Auke Klazes, Veen van der J. W., Moed H. Jans, Hoekstra B. Henderijk, Veen van der J. W., Dijk van P. L., Romkema Kornelis Romkes,  jaar 1822 (6)

6089

1200

26-12-1822

Moed H. Jans lid der hervormde gemeente en hoofd van zijn huisgezin te Haskerdijken---- Onderwerp: Afkoop van het onderhoud  der Hervormde Kerk en Toren in  Haskerdijken   met een lijst  van punten met beschrijving der kerk en de bedragen van afkoop   enz. enz. jaar 1822 (6)

6045

240

13-04-1819

Moed Harmen,   Hij wordt vermeld op een document De raad en rekenkamer der Domeinen geeft aan de voornoemde  reclamant van Schorren en Aanwassen te kennen dat enz. enz.  aan den Rentmeester der Domeinen van Overijssel jaar 1818 (4)

8214

1024/19-a

07-10-1839

Moed Hendrik Roelofs wordt vermeld in een document met 6 kolommen informatie zoals o.a. de woonplaats genaamd Staat van stortingen voor de Nationale Militie van den 14 september 1838 tot en met 1 oktober 1839 kantoor Leeuwarden enz. jaar 1839 (5)

6273

803-4

17-09-1816

Moed Klaas Roelofs de weduwe Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

6643

753, blz. 3

kolommen

11-09-1815

Moed Klaas Roelofs de weduwe staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6088

1098

19-11-1822

Moed R. Jans ----Haskerdijken , onderwerp: het  een aanbod om den afkoop van het onderhoud van den Hervormde Kerk en de Toren aldaar enz. enz.  ten huize van Euverman  Hendrik Jans  Tapper te Haskerdijken zijn aanwezig  de heer Grietman van  Haskerland namens de heer staatsraad Scholten Fannirus er  is een 1e  aanbod en een 2e aanbod enz. enz.  tevens aanwezig Dalmolen H. W. (HenricusWalradus) Assessor van de Grietenij Haskerland   verder aanwezig de leden van de kerkeraad die tekenen als volgt: Moed R. Jans , Dijk van W. L., Groot de W. A., Boetje Auke Klazes, Veen van der J. W., Moed H. Jans, Hoekstra B. Henderijk, Veen van der J. W., Dijk van P. L., Romkema Kornelis Romkes,  jaar 1822 (6)

9185

1472

07-11-1917

Moed Roelof  , komt voor op een  document van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand October met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1917 (5)

6864

26/1-C

no.  109

07-01-1825

Moed Roelof B. te Lemsterland  8e afd. Inf. Hij wordt vermeld op een document;  staat der benodigde certificaten & extracten uit de Stamboeken der korpsen  van de Militie,  ligting 1825 dienende en gediendse manschappen, jaar 1825 (4)

6860

9-A

27-11-1824

Moed Roelof Jans  Veenman te Haskerdijken. Onderwerp;  wegens ingediende reclame voor ongebouwde eigendommen enz. jaar 1824 (4)

6388

131

25-10-1814

Moed Roelof Jans wonende te Haskerdijken  1e Luitenant bij de 5e Comp. 5e Bat. Landstorm te Heerenveen (arrondisement) wordt voorgedragen voor ontslag  en dit wordt verleend omdat hij niet geschikt is als officier enz. hij gaat weer terug naar de enz. en dat de Sergeant Lieuwes Lieuwe Murks in de plaats van den 2e luitenant welke de 1e luitenant plaats enz. en dat in zijn plaats weer de Sergeant Willemsma Haje (schoolonderwijzer te Haskerdijken) wederom Sergeant Majoor enz. jaar 1814 (2)

6077

1015

18-12-1821

Moed Roelof Jans, het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en waarvan Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze overeenkomst is opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn op uitnodiging aanwezig de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz. jaar 1821 (9)

6643

753, blz. 3

kolommen

11-09-1815

Moed Roelof Klases staat vermeld op de Personele repartitie over de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne en Oude Haske tot vinding van het in dit jaar tekortkomende toelage voor de predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1815 (5) dossier (9)

6273

803-5

17-09-1816

Moed Roelof Klazes Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

9181

1645

03-09-1915

Moed Roelof,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9183

1198

05-08-1916

Moed Roelof, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6851

26-A

10-08-1824

Moed Tiemen H. te Oudehaske Een afschrift van gedaan arrest(beslaglegging)  door den Deurwaarder Canerinus Joh. Een beschrijvinsbiljet  met de schuld en de beschrijving van de boedel  waarop beslag is gelegd jaar 1824 (4)

6070

424-19        25-05-1821

Moedema M. F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8375

708-2_1

20-07-1841

Moedh Roelof Jans , Tapper te Haskerdijken,  een Transactie ter voorkoming van vervolging enz. met een aantal kolommen met informatie jaar 1841 (2)

8257

69/20, 3

nummer 28

20-01-1840

Moedt Beene B. de weduwe te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

8257

69/20, 3

nummer 50

20-01-1840

Moedt Berend Klazes te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6094

370

02-05-1823 

Moedt H. J. Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden  van de hervormde gemeente en hoofden der huisgezinnen  te Haskerdijken  naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz. verklaren uit ons midden te commiteren  en te benoemen  de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs  beide Veenlieden  en Boetje Auke Klazes  alle te Haskerdijken  ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper  Euverman Hendrik Jans den 27e april  ,  jaar 1823 (4)

8364

493-14

19-05-1841

Moedt Hendrik Jans Veenman te Haskerdijken, het betreft zijn  Request met o.a. een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin verder genoemd zijn borg Wiersma Wobbe Hijlkes en de Assessor der Grietenij Schoterland  Sluis van der J.  jaar 1841 (12)

8280

517-11,

34-35, 37

19-05-1840

Moedt J. B. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 12e juli 1837 nr. 173/6057 heb ik de eer bij deze in te zenden een bij mij opgemaakte staat der kosten van Taxatie van Panden buiten de belastbaarheid geschat en die alzoo niet ten kohiere zijn gebragt geworden wegens de belasting op het personeel over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Haske in het Arrondissement Heerenveen enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8257

69/20, 1

nr. 123

20-01-1840

Moedt Klaas de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6094

370

02-05-1823 

Moedt R. Jans Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden  van de hervormde gemeente en hoofden der huisgezinnen  te Haskerdijken  naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz. verklaren uit ons midden te commiteren  en te benoemen  de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs  beide Veenlieden  en Boetje Auke Klazes  alle te Haskerdijken  ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper  Euverman Hendrik Jans den 27e april  ,  jaar 1823 (4)

6383

66

02-04-1814

Moedt Roelof Jans te Oldeboorn, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeldt op: de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26

8257

69/20, 3

nummer 27

20-01-1840

Moedt Thijmen de weduwe te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6273

803-3

17-09-1816

Moei Beene Roelofs Moet samen met de Hervormde ingezetenen van Haskerhorne (20) en Oudehaske (120)  betalen voor de jaarlijkse toelage  van fl. 200 van den Predikant Dijkhuizen J. H. (Jelto Hermannus Henr. Zn.) enz. jaar 1816 (9)

9182

605

05-04-1916

Moel Anna,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1916 (3)

5664

162, 7

27-02-1917

Moelinge GerritBolsward Schip de Koophandel,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Moenaal Jelle, 1 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6243

191-7

06-03-1814

Moench de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

8356

328/27-5               03-04-1841

Moens---- Bernelot  Moens S. wonende in wijk H. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

3584

57, 58

16-01-1847

Moens Bernelot---- Foekens Jan, Cargadoor te Harlingen als Agent van Laming W. O. & Co. reeder wonende te Londen is voornemens om een geregelde vaart met een schroefstoomboot tussen Harlingen en Londen aanteleggen ook genoemd de heer Robinson ….? En Moens Bernelot dat aan hen dat ook is verleend enz. jaar 1847 (5)

6671

54 deel 2 blz. 2

22-01-1818

Moens J. M. te Zierikzee Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

8199

729/5, 290

Bladz. 20-v

17-07-1839

Moens S. Bernelok de firma Gebr, Moens te Harlingenis Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

3584

82 t/m 90

20-05-1846

Moens Simon Bernelot---- Draak den D.  Veehandelaar te Schiedam wonende , handelende onder de firma van Pool en Comp. daarbij zich beklagende over de belemmering welke door den Commissaris van Police der Stad Harlingen wordt toegebragt in de dienst van het stoomschip Loch Rijan enz. enz. en Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe en van Oppens zonen en  Moens Simon Bernelot  enz.jaar 1846 (37)

3584

64, 65, 66

24-11-1846

Moens Simon Bernelot houdende verzoek om uitstel van de inzending van reglementen stoombootdienst tussen Harlingen en Londen enz. jaar 1846 (6)

3584

44 tot en met 51

26-08-1847

Moens Simon Bernelot te Harlingen Stoomboot Dienst tussen Harlingen en Londen verzoeke een reglement enz. verder correspondentie en aankondiging van staking van de dienst enz. jaar 1847 (26)

3584

92

21-04-1846

Moens Simon Bernelot te Harlingen strekkende bekoming van een vergunning tot het aanleggen en uitoefenen ener stoombootdienst tusschen Harlingen en London vice verca jaar 1846 (1)

3584

70, 71, 72

15-10-1846

Moens Simon Bernelot te Harlingen. Onderwerp: het in de vaart willen brengen van een 3e  stoomboot tusschen Harlingen en Londen met de naam Mountainier met als Kapitein Spence C. R. maar na drie proefvaarten is het schip ongeschikt enz. jaar 1846 (12)

3584

73

15-09-1846

Moens Simon Bernelot, Robinson A. G. en de stoomboot tusschen Harlingen en Londen met de naam Mountainier met als Kapitein Spence C. R. maar na drie proefvaarten is het schip ongeschikt , maar het zijn engelsche schepen en daar wel goedgekeurd ook worden de twee andere schepen de Magnet en Rapid genoemd enz. jaar 1846 (4)

3584

74 t/m 81

08-09-1846

Moens Simon Bernelot.---- Rodenhuis Bouwe & Zn. de weduwe en van Oppens zonen  met een stoombootdienst van Harlingen op Londen onder directie van Robinson A. G. te Londen wordt ook vermeld Moens Simon Bernelot. Onderwerp; de gegeven concessie maar nog geen reglement enz. jaar 1846 (30)

8375

708-5_15

20-07-1841

Moens te Harlingen staat als aan wien wordt uitgevoerd wijn en gedistilleerd vermeld in een door Rodenhuis J. (Jetze) die namens Burgemeester en Wethouders  van Harlingen een brief ondertekend aan de Gouverneur van Vriesland betreffende opcenten welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

6671

54 blz. 3

22-01-1818

Moens te Zierikzee Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

8280

526-1, 15

22-05-1840

Moer v.d. A. als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij het plaatselijke bestuur van Harlingen ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met 5 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6017

768

26-12-1816

Moer van de I. J. voor vacatie gelden, wordt vermeld op een Ordonnancie ten zijne gunste enz. jaar 1816 (1)

6390

50-51

07-12-1814

Moer van de J.---- Alberts Jan thans dienende onder het 13e Bataillon Inf. van Linie in Garnizoen te Amsterdam , bij terugzending van zijn request (aanwezig) schrijft de Burgemeester van Sloten dat wij ons niet genoeg kunnen verwonderen over de onbeschaamdheid van dezen rekestrant en desselfs huisvrouw Heerman Sophia enz. deze Jan Alberts is door de heer Maire Moer van de J. in de maand Mei 1812 aangenomen als Kustkannonier  voor de gemeente Sloten voor een somma van vijf Hondert Car. Guldens voor die vijf jaar verder is hij ontslagen  door de toen residerende Maire Visser R. J. (Ruurd Jacobs) enz. enz. jaar 1814 (4)

5994

999/18

12-12-1814

Moer van de J. de weduwe , te Sloten, Opgaaf van achterstallige verponding bij excecutie zijn geveild doch niet verkocht jaar 1814 (2) Dossier (19)

8356

328/27-3

03-04-1841

Moer van der A. wonende in wijk A. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6090

54

17-01-1823

Moer van der J. J. een ordonnantievoor het assisteren bij de Militaire raad in 1822  enz. jaar 1823 (1)

6017

777-b

27-12-1816

Moer van der J. J. hij ondertekend een briefje betreffende een Ordonnantie enz. jaar 1816 (1)

6015

614

14-10-1816

Moer van der J. J. wordt vermeld op een ordonancie te weten nr. 1947 ad. f. 42.= enz. jaar 1816 (1)

5992

789

08-10-1814

Moer van der Johannes---- Keuchenius Gosuinus hij is ontvanger der directe belastingen te Koudum en wordt  in Civile Gijzeling overgebracht en omdat zijn afd. niet stil kan staan wordt voorgesteld als zijn opvolger   Gerlsma Sicco thans Vrederechtere te Hindelopen en Reneman Frederik Zacharias thans Schout van de Gemeente Balk. Ook een staat van dienst van Reneman Frederik Zacharias, wordt ook genoemd wijlen Moer van der Johannes, Ook een staat van dienst van Gerlsma Sicco, jaar 1814 (6)

8161

79-4

22-01-1839

Moerdijk C. , Fort Bath is zijn geboorteplaats, Hij komt voor op de lijst ( met 7 kolommen informatie zoals Geboortedatum, Geboorteplaats, Overlijdensdatum en Overlijdensplaats en functie in het Koloniale Leger) van Overleden Officieren, Onderofficieren en Manschappen (99 personen) van de Landmagt in de Overzeesche Bezittingen en Nederlanders van Geboorte waarvan bij het Ministerie van Kolonien de berigten zijn ingekomen sedert 1 Januari tot Ultimo Maart 1838 enz. jaar 1839 (2) dossier (8)

6671

54 deel 2

blz. 7

22-01-1818

Moerell P. A. J. te Voorthuizen Gecommiteerde Classikale Bestuur Gelderland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 6

22-01-1818

Moerell P. A. J. te Voorthuizen Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 12

22-01-1818

Moerell P. A. J. te Voorthuizen Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6655

399 blz. 2

29-08-1816

Moerell P. A. J. te Voorthuizen, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

5674

84

20-11-1909

Moerke L. ----Stoomboot op het Meppelerdiep ramde de stoomboot de “Telegraaf” en met suikerpenen geladen Tjalk  nabij de scheepswerf van de Gebroeders Dieuwes, de schipper zijn naam is Moerke L. uit Sappemeer enz. enz. wordt vermeld in Schuttevaer de , een gedeelte van genoemd weekblad  waarin veel nieuws over schepen enz. jaar 1909 (6)

6418

255-A

00-05-1817

Moerman Adrianus 259 is zijn volgnummer en het Eiland Rozenburg zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

6407

198-1-2-3

04-05-1816

Moerman Geert Andries staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

8257

69/20, 3

nummer 40

20-01-1840

Moerman Geert Jans te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6833

27-A blz. 9

06-02-1824

Moerman Geert te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

3699

A-16

15-02-1834

 

Moerman Harmen Jans, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)

3699

A-16

15-02-1834

 

Moerman Jan Geerks, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (10)

6865

1-C no. 56

24-01-1825

Moerman Jentje Jacobs , plaatsvervanger voor Vrieze de Eitje Halbes, 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6038

716

24-09-1818

Moerman Pieter Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van den Briel de Heer Lit van H. te Geervliet,  jaar 1818 (3)

6383

59

02-04-1814

Moerman Wytze Andries te Joure, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenk wordt hij vermeld op:  de staat der Gelden en Goederen hebbende welke voor de zaak des Vaderland vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondisement Heerenveen, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Moeselaar Jacob, 159 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6867

08-02-1825

26-A

Moespot Overstroming: de Directeur van het Postkantoor te Leeuwarden de heer Hasselt van B.T(F?).W.schrijft in een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat de Zeedijk tusschen Vollenhoven en Blokzijl bij de Blokzijl  Moespot door de zware overstortingen bezweken en weggezakt waardoor het water Vrijdagmorgen ten 11.00 uur enz. enz. en in de buurt van Steenwijk aangespoelde lijken van een kind en twee vrouwen en het dorp Kalenkoot in de Hallen veel vee is verongelukt enz. jaar 1825 (3)

6834

11-A

21-02-1824

Moet B. K. te Haske een procesverbaal wegens het verveenen zonder Concente gaat een transactie aan ter voorkoming van enz. jaar 1824 (4)

6064

 

800

09-11-1820

Moet G. R.---- Roelofs Swaantje weduwe van Moet G. R. zij komt voor in een document van staat der veranderingen  der ongebouwde eigendommen als volgt: dat haar land niet moet zijn bezwaard 12 flor. En 2 stuivers  maar met enz. enz.  en dat het land dat zij aan Kempe Dirk heeft verkocht  zijn bezwaart met enz. enz. jaar 1820 (2)

6258

627-12

21-06-1815

Moet Gerrit R. wordt vermeld in een lijst van inwoners van de dorpe Oudega  in de Gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde tot vinding van het tekort op de kosten van inkwartiering en verschoten betaalde & onbetaalde kosten van Kazernering en geleverde Vuren der Fransche Troupes en Douaniers en dienovereenkomstig gemaakt een quotisatie in Manure dat door de diverse dorpen gedragen zal worden ! in deze gemeente enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (15)

6855

15-A

29-09-1824

Moet Jan Roelofs---- Hoop Albert Hanzes en Moet Jan Roelofs Veenlieden onder Nijehaske, betreft een verschuldigd bedrag  aan de belastingen van beide gedekt door een Hypotheek voor notaris W. B. Kool van Heezens te Heerenveen  enz.  jaar 1824 (2)

6857

15-A

20-10-1824

 

Moet Jan Roelofs Veenbaas op de Welle onder Nijehaske, een handgeschreven brief met zijn handtekening een request wegens verschuldige accijns op turf , jaar 1824 (2)

6852

29-A

31-08-1824

Moet Jan Roelofs Veenbaas te Nieuwe Haske, een handgeschreven brief met zijn handtekening onderwerp; hij kan de impost op turf van fl. 549,00 niet betalen en dient een request in , jaar 1824 (3)

6094

392

12-05-1823 

Moet Roelof   ---- Andrea Daniel Hermannus Gajuszn. Tusschen de here Staatsraad enz. gerepresenteerd door  voorgenoemde heer der registratie der Domeinen,  ter eenre  zijde  Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs Veenlieden en Boetje Auke Klazes en ten andere zijde Vegelin van Claerbergen  Jonkheer Valerius Lodewijk en Abinga van Humalda  Jonkheer Idserd Onderwerp: voor het daadelijk herstel van  der Kerk en Toren  der Hervormede gemeente van Haskerdijken enz. enz. jaar 1823 (2)

6094

370

02-05-1823 

Moet Roelof Jans---- Willemsma H. Hij komt voor in een brief als volgt, wij ondergetekende alle leden  van de hervormde gemeente en hoofden der huisgezinnen  te Haskerdijken  naar aanleiding en ter voldoeninge enz. enz. verklaren uit ons midden te commiteren  en te benoemen  de eerzame mannen Moet Roelof Jans en Veen van der Wilt Jacobs  beide Veenlieden  en Boetje Auke Klazes  alle te Haskerdijken  ten einde enz. getekend ten huize van de Tapper  Euverman Hendrik Jans den 27e april  ,  jaar 1823 (4)

6077

1015

18-12-1821

Moet Roelof Jans, het betreft de overdragt van de Kerk en het Schoolhuis te Haskerdijken aan de Gemeente aldaar en waarvan Proces Verbaal van is opgemaakt dat deze worden overgedragen in denstaat waar het zig momenteel bevindt deze overeenkomst is opgemaakt ten huize van de weduwe Bouman Egbert Lucas aan het Tolhek onder Haskerdijken en zijn op uitnodiging aanwezig de ondergetekenden alle Ingezetenen en Hoofden der Huisgezinnen waarvan eerstgenoemde er één is enz. jaar 1821 (9)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Moezelaar Asger, 838 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Moezelaar Cornelis, 480 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Moezelaar Jacob, 479 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6395

402

01-05-1815

Mogge Muilman W. F. , een document waar zijn naam onder staat betreffende de Nederlandsche Krijgslieden, Brave verdedigers van het Vaderland, getrouw aan uwer Koning  Staat gij gereed, om, onder de Vanen van Willem van Oranje, te strijden enz. jaar 1815 (2)

8270

298/16 -40

25-03-1840

Mohrman C. Handgeschreven brief van de Winkelier en Inlandsche Kramer, jaar 1840

8106

150, 812/7

18-08-1838

Moir Johannes Rotterdam Oost-Indie Zeeman, jaar 1838

6060

480

06-07-1820

Mokma A. A. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Mokma A. A. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-19        25-05-1821

Mokma A. A. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

8210

958/2 211

Bladzijde 9

17-09-1839

Mokma A. A. te Hantumhuizen vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6047

379

03-06-1819

Mokma Anne A.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8359

377/28, 4

19-04-1841

Mokma Anne Andries wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

8359

377/28, 14

19-04-1841

Mokma Anne Andries wordt vermeld in een document genaamd; een Staat van zoodanige personen welke volgens het reglement omtrent de zamenstelling der Staten der Provincie Vriesland  de vereisten bevoegdheid hebben, om als kiezer voor den Landelijken stand te worden benoemd in de Grietenij Westdongeradeel  met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (5)

6251

1073

30-10-1814

Mokma H. J. , Hij tekent als Gemeenteraadslid  van Westdongeradeel het volgende document: hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Brantgum over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

6060

480

06-07-1820

Mokma H. J. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

8210

958/2 211

Bladzijde 9

17-09-1839

Mokma H. J. de weduwe te Hiaure vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

6070

424-19        25-05-1821

Mokma H. J. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Mokma H. Jacobs  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Mokma H. Jacobs, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

8199

729/5, 290

Bladzijde 3

17-07-1839

Mokma S. H. te Ternaard is Patentpligtig en staat op een document opgemaakt naar aanleiding der Missive den Staatsraad Gouverneur van den 21e april 1835 een document met 10 kolommen informatie zoals beroep, te betalen bedrag enz. jaar 1839 (5) dossier ca. 1100 personen die Patentplichtig  waren (76)

7977

157-15

13-02-1837

Mol A. H.  wonende te Tjalleberd hij heeft gereclameert tegen zijn aanslag op het regt van patent dienst 1836 als winkelier en als brood en beschuit verkoper enz. jaar 1837 (5)

6418

244

06-06-1817

Mol Anne Douwes * 1792 Bolsward wordt vermeld in een namens de Minister van Binnenlandsche Zaken door de Secretaris Generaal ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een Nominatieve Staat van eenige onder-officieren en manschappen, behoort hebbende tot de staande Armee en Nationale Militie, die uit hoofde van hun incorrigibel slecht gedrag in de maand Maart 1817, op autorisatie van het Departement van Oorlog, met een briefje van ontslag zijn weggezonden dit document heeft 14 kolommen met informatie zoals kleur ogen, kleur van het haar,  ook merkbare tekenen ook zijn rang zijn Bataillon enz. jaar 1817 (5)

6243

191-22

06-03-1814

Mol de Gerrit Baatbelasting---- Harlingen een lijst met  namen van 600 gezinnen die >>> als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6865

1-C no. 48

24-01-1825

Mol de Gerrit nummerverwisselaar voor Bleeker Johannes , 8e afd. Infanterie, hij staat vermeld in een document met 9 kolommen informatie genaamd Nominative Staat der Manschappen die overeenkomstig artikel 171 der wet van den 8ste Januari 1817, van de hiervoorgenoemde militaire korps bij de Staande Arnee zijn overgegaan.  Jaar 1825 (4)

6830

18-A blz. 25

21-01-1824

Mol Douwe te Bolsward wordt vermeld op een staat houdende het bedrag der Huurcedulen of bekende verhuringen van woningen of gebouwen, zowel eigenaren als huurders, mitsgaders de gedane aangiften of schattingen en de namen van de schatplichtigen een document met 8 kolommen informatie zoals b.v. Beroep, Huisnummer, te betalen bedrag en een kolom “Ophelderingen”. enz. Jaar 1824 (3) dossier (45)

6424

584

02-12-1817

Mol J. D. 29 is zijn volgnummer in de Gemeente Bolsward Bataillon Inft. No. 3 hij staat vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Lijcklama a Nijeholt Militiecommissaris over de acht laatste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, ook genoemd de Militiecommissaris Scheltinga van HHHeemstra enz. jaar 1817 (5)

8257

69/20, 1

nummer 51

20-01-1840

Mol Jacob de weduwe zij wordt vermeld op een document samen met 133 andere personen genaamd Lijst van de toegestane Verveeningen aan behoeftige persoonen onder de naam Winterbrandjes of Nabaggeringen overeenkomstij de Resolutie d.d. 23 april 1836 no. 25/4048 in de Gemeente Aengwirden met 9 kolommen informatie zoals Situatie der Huisgezinnen Man en/of Vrouw en of hoeveel Kinderen enz. jaar 1840 (6)

6380

115 en 116

22-02-1814

Mol Jacob Jacobs ---- Heite Wiecher Klaas . een brief van de Commissaris en Colonel bij de Landstorm in het Arr. te Heerenveen dat de Schout van Tjallebert nadat deze geïnformeerd had bij de Schout van Giethoorn  (deze brief is ook aanwezig) dat eerstgenoemde  bij de loting voor de Landmilitie  te Heerenveen is gevallen het lotnummer 191 maar dat hij zich in Giethoorn had laten inschrijven voor de Landstorm  en daar no. 51 heeft bekomen enz. ook Mol Jacob Jacobs  heeft nummer 1438 gekregen, maar dat zij als Turfgravers enz. enz. jaar 1814 (5)

6858

10-A

04-11-1824

Mol Jacob Jacobs , Veenbaas te Luinjeberd, onderwerp een teruggezonden missive met als onderwerp Turf. Jaar 1824 (4)

6857

4-A

21-10-1824

Mol Jacob Jacobs, Veenbaas te Luinjeberd, een beslaglegging op enig turf weens verschuldigde impost op de turf en er is door Zwart Wilt Hayes Korenmolenaar in het Meer, vind dat de afgegraven turf in hem eigendom behorende grond is afgegraven jaar 1824 (3)

8257

69/20, 3

nummer 60

20-01-1840

Mol Jan Haaijes te Oudehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

8305

1010/17

12-08-1840

Mol Jan, Fuselier 7e Afdeeling Infanterie * 07-05-1819 Kampen,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1840  (4)

6833

27-A blz.12

06-02-1824

Mol Joh’s te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

8204

829/20, 264

Blz. 7

12-08-1839

Mol Johannes Wilhelmus hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Depot der 18e afdeling Infanterie die met onbepaald verlof naar hunne haardsteden zijn vertrokken, jaar 1839 (5) dossier (13)

6833

23-A

12-02-1824

Mol Koop Jans, Veenbaas. St. Jansga Onderwerp: Proces Verbaal van Bekeuring  wegens een handeling zonder aangifte enz. Jaar 1824  (4)

6247

664

25-07-1814

Mol Moncourt de S. S. Schoolonderwijzer te Woudsend  een request van hem aan de Gouveneur van Vriesland, Onderwerp een voorstel van de gemeeneraad van woudsend uit juli 1811 en  dat hij kinderen tot buiten de armenstaat behorende enz. enz. e dat de armvoogden weer  weigerden te betalen voor schoolgeld enz. jaar 1814 (3)

8257

69/20, 3

nummer 42

20-01-1840

Mol Rein, zijn vrouw te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

8257

69/20, 3

nummer 49

20-01-1840

Mol Reinder J. de weduwe te Nijehaske, wordt vermeld op een document samen met 82 andere personen genaamd Lijst van de personen aan den welke door de Commissie op den Mei 1839 consent tot Winterbrandjes is verleend in de Gemeente Oudehaske en Nijehaske met 5 kolommen enz. jaar 1839/1840 (6)

6630

1017B blz. 4

22-08-1814

Mol Roelof Meines staat vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van een duizend en veertig guldens ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden en plaats moet vinden tussen 1 juli 1814 tot 30 juni 1815 in zes termijnen enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6630

1017A blz. 4

22-08-1814

Mol Roelof Meines wordt vermeld in een document Repartitie over de ingezetenen van de Dorpe Noordwolde tot vinding der somma van zeventienhonderd zes en vijftig guldens en negen stuivers ten einde te strekken tot voldoening der thans aanwezige Diaconie Schulden van gemelde dorpe als belastingschuldige tevens vermeld het bedrag dat betaald moet worden enz. jaar 1814 (5) totaal dossier (22)

6671

54 blz. 20

22-01-1818

Molanus `a Doedens H. te Oude Pekela-A. Oud Ouderling Classis van Winschoten wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6083

618

28-06-1822

Molanus ….?---- Hardonk  …. Van beroep Grensjager er wordt naar Balum op Ameland geschreven dat hij zo spoedig mogelijk daar een woning krijgt  heden woont hij n og te Nes,  ook genoemd Majoor Munck, de controleur Simon en Ontvanger Molanus , jaar 1822 (3)

6084

717

31-07-1822

Molanus ….? op Ameland een aantekening  betreffende een pakket, jaar 1822 (1)

6833

38-D deel 2

Blz. 19

06-02-1824

Molanus a Doedens A. te Oude Pekel-A, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz.  jaar 1824 (5) dossier 40

6709

36 deel 2  blz. 4

16-01-1822

Molanus a Doedens H. (Mr.) te Oude Pekel-A, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6671

54 blz. 10

22-01-1818

Molanus a Doedens H. in Oude Pekela-A. Oud Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 1

Blz. 11

04-01-1819

Molanus à Doedens H. Ouderling te Oude Pekela-A tot Classificaal Gecommitteerde in de Provincie Groningen als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6709

36 deel 1

blz. 3

16-01-1822

Molanus a Doedens H. te Oude Pekel-A wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6683

2 deel 2

Blz. 18

04-01-1819

Molanus a Doedens H. te Oude Pekel-A wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6671

54 deel 2

blz. 17

22-01-1818

Molanus a Doedens H. te Oude Pekela-A. Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Groningen en Ouderling wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 8

14-02-1816

Molanus á Doedens te Oude Pekela Oud Ouderling, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6833

38-D deel 1

Blz. 9

06-02-1824

Molanus a Doedens te Oude Pekel-A, wordt vermeld in een document, de Staatsraad Directeur Generaal voor de zaken der Hervormde Kerk enz. het betreft de benoemingen van de President en Secretaris, Leden en Secundi der Provinciale Kerkbesturen en van de Commissie tot de zaken der Waalsche Kerken als den Classicale Besturen der Hervormde Kerk enz. in voornoemde plaats enz  jaar 1824 (5) dossier 40

6058

351

16-05-1820

Molanus de G. Oud Ontvanger der In en Uitgaande rechten en Accijnsen te Amland schrijft en ondertekend een brief betreffende betaalde registratie enz. jaar 1820 (1)

6018

22

09-01-1817

Molanus G. D. ---- Heerkeren Walrave Robert Jacob Dirk Stranddvonder van het eiland Ameland, aldaar in het pakhuis enz. met de getuigen, Ruiter de Gerbrand Janzen van beroep Mr. Timmerman,  Jurjens Jacob van beroep Landbouwer beide wonende te Hollum, Nagtegaal Jan Barends van beroep Mr. Bakker te Hollum, Metz Gerben van beroep Kasteleijn, Wijbrands Simon van beroep oud Zeeman beide wonende te Ballum en Molanus G. D. van beroep Ontvanger, Mosterman Leendert Jans van beroep Mr. Timmerman beide te Nes wonende, een opmaak van de inventaris van het schip van Adroen Arne Andersen  Kapitein op de Twee Gezusters ( gezonken 1816 ) , een hele staat met geborgen zaken van genoemd schip jaar 1817 (8)

6089

1186        

21-12-1822

Molanus G. D. ,  hij wordt vermeld in het Tableau der Ontvangers der belastingen in de Directie Vriesland hij is benoemd bij besluit van  Wij Willem Koning der Nederlanden enz. enz. met vermelding van woonplaats jaar 1822 (3) dossier  (7)

8309

1107-17,11

09-11-1840  

Molanus G. D. staat vemeld in een document Rustende Schutterij hij wordt voorgedragen als Kapitein maar hij is weigerachtig gebleven enz. jaar 1840 (4)

8375

708-5_11a

20-07-1841

Molanus G. D. te Hallum staat als aan wien uitgevoerd is wijn en gedistilleerd vermeld in een door Westenberg C. (Christiaan) Grietman van Ferwerderadeel  ethetondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de accijns welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met vermelding van de hoeveelheid in kannen enz. jaar 1841 (6)

8218

1099/3         

26-10-1839

Molanus G. D., 17 als volgnummer  wordt vermeld in een document genaamd; Staat houdende Opgave der ter Inspectie ingekomen Declaratien van hrt doen IJken van de Rijks gewigten en Transport kosten in het Insp. Arr. Leeuwarden, Sneek en Heerenveen, met vermelding  van zijn functie, woonplaats en het bedrag jaar 1839 (6)

8257

66/3

20-01-1840

Molanus G. D?. ---- Bontekoe Jan is een gedeserteerde kolonist en als zoodanig vermeld op den Mutatiestaat en hij zoude zig bevinden te Minnertsga, de Armenvoogden van Minnertsga vragen metb uitgedrukt verlangen dat de betrokken jongeling van weder opzending mag worden geaccondeerd, de originel brief van de Armrnvoogd zit in het dossier en is ondertekend door Molanus G. D?. , Faber R. C. , Wetterauw C. K. enz. jaar 1840 (4)

6056

156, 182

03-03-1820

Molanus G.---- Scheltema Jan schrijft en ondertekend een brief aan de Gouverneur hij geeft met onderdanigheid te kennen dat hij woonachtig is op Nes op Ameland als door den heer Oven van J. C. Cargadoor te Amsterdam enz. gekwalificeerd zijnde geworden om de geborgen Takelagie van het verongelukte Smakschip  de Vrouw Elisabeth gevoerd bij Abels Berend zo spoedig mogelijk te verkopen enz. ook een brief ondertekend door de gebroeders Hooglandt die schrijven dat aan boord een vaatje krijt was aan het adres van Landt Lorentz te Rensburg  ook ondertekend  Molanus G. Ontvanger en Snoek P. J. Commies der in en uitgaande regten en accijnsen een brief jaar 1820 (10)

6856

14-B

09-10-1824

Molanus G.----Bosch Jan Willem . , Schoolonderwijzer te Hollum op Ameland, een handgeschreven brief met zijn handtekening, onderwerp; dat hem bij mondeling accoord in 1820 door Visser Rienk Bottes (ouderling) en Ruiter de  G. J. (Gerbrand Jans) (assessor) is toegezegd de post van Koster der hervormden en  schoolonderwijzer,  in tegenwoordigheid van Heeckeren van W. R. J. D. Gretman van Ameland , Martens M. Schoolopziener, Molanus G. Ontvanger der belastingen en Vellema A. D. Kastelein  te Nes op Ameland en dat hij zijn salaris graag wil hebben , wordt ook in genoemd Jong de Gribbert Gribberts,  Germs Douwe, tevens een sTuk waarin em et wordt toegekend maar dan is hij onderwijzer te Kleine Meer in de provincie Groningen enz. enz.  jaar 1824 (6)

8356

303-22, 2              25-03-1841

Molanus Geert Dirks te Barradeel staat vermeld met zijn Functie/Rang in een document genaamd Wij WILLEM II, bij de Gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van Luxemburg enz., enz, enz. dat op de voordragt van de Minister van Binnenlandsche Zaken hebben goedgevonden van zijn benoeming als Officier bij de Schutterij in de Provincie Vriesland met vermelding van zijn Afdeeling, zijn Bataillon en zijn Kompagnie enz. jaar 1841 (4) document (9)

8309

1098-6

05-11-1840

Molanus Geert Dirks, Onderwerp betrekkelijk de Borgtogt  in de rentegevende schuld enz. jaar 1840 (2)

6833

9-A blz. 7

09-02-1824

Molanus Gerrit Dirks te Ballum op Ameland, wordt vermeld in voornoemde Plaats (Kantoor) in een document, Staat van de gestelde Borgtogten door de onderscheidene Ontvangers der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen in de Provincie Vriesland ten gevolge van en ter voldoening aan de aanschrijving met vermelding van bedragen enz. Jaar 1824 (4) dossier (31)

6027

744

20-10-1817

Molanus Gerrit Dirks zijn benoeming als Ontvanger de Indirecte Belastingen op het Eiland Ameland jaar 1817 (2)

6099

1066

31-10-1823

Molanus Gerrit Dirks, Hij is ontvanger der Directe Belastingen In en Uitgaande Regten en Accijnsen en wordt vermeld op de staat houdende opgaaf van het vermoedelijke bedrag der ontvangsten van zijn kantoor over het jaar 1823 een document met 10 kolommen. Jaar 1823 (6), compleet dossier; totaal 110 kantoren in Friesland. (18)

8223

1207-11+12

26-11-1839

Molanus, Lijst met  28 namen en handgeschreven brieven van sollicitanten voor de functie van Ontvanger Directe belastingen en Accijnsen te Gorredijk,  Pel, Buwalda, Le Maire, Bagman, Puiseau, Nederveen, Overbeek, Carpentier, Molanus, Wygersma, Reeding, Weenink, Voerman, Thurbecke.

5672

77

07-07-1892

Molema & Boon , Bruinsma Pieter te Leeuwarden, geeft te kennen in een handgeschreven door hem ondertekende brief dat zijn nieuwe boot de “Veehandel IV  gebouwd op de werf van Boon en Molema Fabrikanten te Hoogezand ongeveer 1 mei in de vaart zal enz. enz.  Jaar 1892 (11)

5672

20

17-07-1890

Molema & de Kock & Boon Scheepswerf te  Hoogezand Betreft een te laten bouwen van een boot  Door  Bruinsma Pieter dezelfde afmetingen als Stoomboot de Hunze II jaar 1890 (7)

5672

53

02-06-1891

Molema de Cock & Boon Fabrikant van Schepen te  Hoogezand Geeft verklaring af dat  in 1888 genoemd schip  van  Rotterdamse St.Boot My.  nieuw was De Hunze jaar 1891 (5)

5672

53

02-06-1891

Molema de Cock & Boon Fabrikant van Schepen te  Hoogezand Geeft verklaring af dat  in 1888 genoemd schip  van  De heer Plantenga  H. P. St.Boot My.  nieuw was De Libra jaar 1891 (5)

5672

53

02-06-1891

Molema de Cock & Boon Fabrikant van Schepen te  Hoogezand Geeft verklaring af dat  in 1888 genoemd schip  van  De heer Jong de P. Pzn. St.Boot My.  nieuw was De Stad IJlst jaar 1891 (5)

5672

53

02-06-1891

Molema de Cock & Boon Fabrikant van Schepen te  Hoogezand Geeft verklaring af dat  in 1888 genoemd schip  van  De heren Bakker en Hoekstra St.Boot My.  nieuw was De Eendracht jaar 1891 (5)

5672

53

02-06-1891

Molema de Cock & Boon---- Hoekstra en Bakker, de Fabrikant Molema de Cock  Boon van Schepen te  Hoogezand Geeft verklaring af dat  in 1888 genoemd schip  van de heren Bakker en Hoekstra St.Boot My.  nieuw was De Eendracht jaar 1891  (5)

5674

27

14-08-1911

Molema Landeweer en Stemmer gezien hun verzoekschrift wordt er vergunning verleend  om met de motorboot “Mercurius”  enz. enz.   (vergunning Oranje)  Jaar 1911 (1)

5675

3

12-04-1912

Molema Landeweer Fa. Scheepswerf---- Munniksma T. te Haarlem, Kapitein op het Stoomschip de “Opposant” een handgeschreven brief door hem ondertekend hij enverzoekt een vergunning om door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen om op de machinefabriek Scheepsbouwwerf van de firma Molema Landeweer te Leeuwarden  enz. jaar 1912 (5)

5667

6-b

01-04-1880

Molema Roon & Co. Scheepswerf te Hoogezand deze bouwd het schip voor Bakker Albert Sjoerds en Hoekstra Pieter Jolles voor drie geregelde stoombootdiensten Langweer-Sneek Langweer-Joure en Langweer-Leeuwarden met het schip de Eendracht jaar 1880

5673

 

20 en 21

10-01-1900

Molema-Boon & de Cock, te Hoogezand een verleende vergunning (Wit ) voor het schip de “Oostzaan III“ tot het Varen  in Friesland waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1900 (1)

6262

952-10

28-09-1815

Molemaker H. F. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6262

952-11

28-09-1815

Molemaker H. F. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6262

952-15

28-09-1815

Molemaker H. F. heeft tegoed wegens geleverde Diensten en /of Leveranties van het jaar 1813 (deze Leveranties/Diensten worden vermeld) op de  Staat der Achterstallige Inkomsten en Schulden der Gemeente  Lemmer, Opgemaakt ingevolge enz. enz.  den 18 Februari no. 27 enz. enz. jaar 1815 (5) dossier (16)

6273

731

03-09-1816

Molemaker H. J. hij  tekent mede hier navermelde document;   Jetten Roelof Klazes, Veenwerker wonende te Sint Johannesga  Hij schrijft en ondertekend een brief aan den Heer Gouveneur van Vriesland dat hij door schulden  al zijn onroerende en roerende goederen inncl. Meubelen en Huisgeraden enz. enz, en hij daardoor in armoedige omstandigheden leeft met zijn talrijk gezin enz. enz. hij ondertekend als Yetten Roelof Klazes,  tevens een beoordeling Gemeenteraad en van de Schout van Sint Johannesga aan de Gouveneur enz. jaar 1816 (2)

8280

526-3, 3

21-05-1840

Molemaker Klaas Willems tre Grave overleden op 2-6-1839  staat in een document met de naam Staat van Miliciens voor welke geene paspoorten van de Corpsen zijn ontvangen en ook niet bekend dat ze bij de staande armee overgegaan, ontslagen, overleden, gedeserteerd uit den dienst zijn gegaan info enz. jaar 1840 (4)

8280

526-1, 21

22-05-1840

Molemaker? G. te Gerkesbrug,  Kollumerland en Nieuwkruisland als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Kollumerland en Nieuwkruisland zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6868

21-02-1825

2-A

Molen----  Banning Arnoldus en Hermanus, Kooplieden te Pingjum en eigenaars van de Graanmolen (Rogmolen) de Hoop te Workum en hij schrijft en ondertekend een brief dat zij op 12-01-1825 zijn gecalangeerd door de beambten Geffen van Johan Frans Visiteur, Althuis van Sikke Commies, Boersma Eelze Commies van de belastingen deze drie ondertekenen het Proces Verbaal enz. jaar 1825 (8)

6868

21-02-1825

2-A

Molen----  Banning Arnoldus en Hermanus, Kooplieden te Pingjum en eigenaars van de Graanmolen (Rogmolen) de Hoop te Workum en hij schrijft en ondertekend een brief dat zij op 12-01-1825 zijn gecalangeerd door de beambten Geffen van Johan Frans Visiteur, Althuis van Sikke Commies, Boersma Eelze Commies van de belastingen deze drie ondertekenen het Proces Verbaal enz. jaar 1825 (8)

6631

1114

6e blz. van kolommen

15-09-1814

Molen bij de Abraham staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6301

337

04-06-1822       

Molen---- Borkes Tabe Johannes te Makkum, aldaar opgerigt een Molen ter maling van Tarwe en Rogge enz. jaar 1822 (1)

6020

178

24-03-1817

Molen de Charle Louis Nicole staat vermeld op een document van de ambtenaren welke gedurende het Fransche Bestuur bij de administratie der verenigde regten te Heerenveen in de Provincie Vriesland voor het vertrek der Fransen fungeerden waren zodanig als dezelfden op dien tijd is agtergelaten met vermelding van zijn functie enz. jaar 1817 (3)

6844

23A

04-06-1824

Molen de Hoop te Sneek--- Meulen van der Siebolt Thomas Korenmolenaar op de Hoop te Sneek, een gesloten transactie ten einde te voorkomen de gevolgen van een procesverbaal van bekeuring. Jaar 1824 (2)

6424

609

10-12-1817

Molen E. D. 8. is zijn volgnummer in de Gemeente Achtkarspelen bij het Bataillon Infanterie 1 wordt hij vermeld op de staat van Verlofgangers opgemaakt uit de lijsten der Corpsen en uit de Verlofpassen en dit is een bijlage van een brief ondertekend door Heemstra van C. S. Militiecommissaris over de acht eerste Militie Kantons in Vriesland aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de Nationale Militie, enz. jaar 1817 (5)

6002

715

10-08-1815

Molen----- Ebmeijer Johannes te Zaandam en Niekerk van Dominicus te Nieuwkoop beide Korenmolenaars en Tappers  verzoek om enz. enz. jaar 1815  (4)

6013

448 blz 54/55

17-07-1816

Molen H. K. de erven hij is belastingschuldige  voor de oorlogsbelasting  kantoor Harlingen enz. met de bedragen,  jaar 1816 (4)

8373

668/1

08-07-1841

Molen----- Meulen van der Oege Polles Rogmolenaar te Garijp een request strekkende tot komende  vergunning tot oprichting ener korenmolen te Zwaagwesteinde enz. enz. jaar 1841 (3)

6100

1104                              08-11-1823  

Molen---- Os van J.  Opzichter bij de Korenmolen te Rottevalle hij verzoekt om pensioen en hem wordt dat toegestaan met fl. 25.= per jaar enza. enz. jaar 1823 (2)

6049

554

09-08-1819

Molen---- Pape N. T.  te Noordwolde , een reclamatie betreffende het stilstaan van zijn Molen enz. enz. jaar 1819 (2)

6862

5-A

18-12-1824

Molen Petrus Wiebes Bakker te Drachten verzoekt teruggave van betaalde dubbele rechten jaar 1824 (4)

6852

30-A

25-08-1824

Molen---- Rodenhuis Ype Pelmolenaar te Harlingen Onderwerp; aangifte en gebruik van een paard voor zijn werk enz. jaar 1824 (4)

6844

19-A

09-06-1824

Molen te Harlingen, ---- Wijga Enne Korenmolenaar te Harlingen een gesloten transactie ter voorkoming van de gevolgen van een bekeuring wegens onrechtmatig vervoer van graan,  jaar 1824 (3)

6844

30-A

10-06-1824

Molen te Hijum----- Mulder Pieter Baukes, thans Kastelein bij Leeuwarden letter M. no. 247 vroeger pel en rog molenaar  , Korenmolen  een handgeschreven brief met zijn handtekening. Jaar 1824 (2)

5996

116

11-02-1815

Molen te IJlst---- Heeg, een getekend kaartje waarop  de Geeuw, Sijltje Sloot, Hemdijk,  de met en stippellijn aangeven grens van Genmeenten Nuland, IJlst, Heeg en Sneek met  ingetekend de molen houtmolen van IJlst, de draaybrug te IJlst, het huis van Dijkstra Jan Gaukes, en het huis van Velthuis W. H. jaar 1815 (4)

6078

95-44

25-01-1822

Molen v.d.  R. S. te IJlst , hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang IJlst enz. enz. jaar 1822 (3)

6277

2-A

01-01-1817

Molen v.d. C. W.   Hij ondertekend samen met de andere Bakkers van Zuid en Noorddragten een brief aan de  Gedeputeerde Staten van  Vriesland met de mededeling dat wij op den 1sten van dit jaar 1817 op het onverwagts zijn ontwaar geworden eene Belasting op het Gemaal en deze zo hoog is dat zij daardoor erg in hun bestaan worden gekort enz. enz.de ondertekenaars zijn, Haan de W. W., Meulen v.d. E. D?., Haan de Wiebe, Wieling K. E., Molen van der J. W., Bijlsma Jarig H., Kijlstra E., Dijkstra H. F., Molen v.d. C. W. en  Lantenberg H.  jaar 1817  (2)

6089

1159

12-12-1822

Molen v.d. Durk Luitzens Opzigter te Kortwoud, Vermeld op de staat van  Beambten bij de belasting van het Gemaal te Achtkarspelen jaar 1822 (3)

9181

1751

06-10-1915

Molen v.d. Egbert Egbertus,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6026

652

23-09-1817

Molen v.d. Haaye staat vermeld op een document genaamd Nominative staat der zieken welke de besmettelijke Gevangenhuis koorts gelaboreerd hebben, in het huis van detentie en correctie te Leeuwarden van 4 Juni tot 18 September 1817 , 6 kolommen met o.a. hersteld, overleden, aanmerkingen enz. enz. jaar 1817 (3)

6661

137 blz. 4

19-03-1817

Molen v.d. Henne Sjoerds te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

5675

60 en 74

07-03-1918

Molen v.d. J. Lyst met 78 Handtekeningen van Schippers die bezwaar maken tegen grotere schepen naar Delftzijl i.v.m. dat hun schepen met lege vracht terug moeten enz. en ook al dat de vaarwaters in Friesland dan oveiliger zullen worden ,en zij verzoeken dan ook om alleen schepen toe te laten die speciaal op de Friesche maat gebouwd zijn enz. jaar 1918 (8) dossier (15)

6281

583- 29

05-06-1817

Molen v.d. Jan Hessels, Winkelier, Wordt vermeld op een gemaakte Repartitie van den 13e mei No.11 over de In en Opgezetenen van het Dorp Burum tot de Gereformeerde Godsdienst behorende ten bedrage van vierhonderd en drie guldens en vier en zeventig cents door de Grietenije Raad van Kollumerland en Nieuw Kruisland jaar 1817 (4) dossier (9)

6838

7-A bijlage 1 Mannen Huis van Arrest

26-03-1824

Molen v.d. Jan Jacobs, 80 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

9182

630

05-04-1916

Molen v.d. Jelle te Zaltbommel, Staat vermeld op een lijst met sollicitanten voor de betrekking van  Gemeenteveldwachter in Baarderadeel (5 kolommen met info zoals geboorte, woonplaats enz.) Jaar 1916 (3)

9182

532

23-03-1916

Molen v.d. Jelle, Komt voor op een document  genaamd Lijst van sollicitanten naar de  betrekking van Veldwachter te Tietjerksteradeel  jaar 1916 (2)

3698

B-12

27-02-1832

Molen v.d. Klaske Sijnes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

3701

39-D

09-02-1842

Molen v.d. M. F. , wordt vermeld Nominatieve staat no. 91/181 der kinderen in de Gemeente Weststellingwerf in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

6838

7-A bijlage 1 Vrouwen

Crimineellen

26-03-1824

Molen v.d. Maaike P., 250 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinement gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6838

7-A bijlage 2 Vrouwen Huis van Justitie

26-03-1824

Molen v.d. Marike T., 43 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

8214

1027/16

bl. 3 nr. 468

07-10-1839

Molen v.d. O. P. wordt vermeld in een document Memorie van toelichting der Registratie Kantoor te Leeuwarden van Directe Belastingen der In en Uitgaande Regten en Accijnsen met diverse aanmerkingen, een  lijst met 90 namen, jaar 1839 (5)

6026

608

06-09-1817

Molen v.d. R. S. ondertekend als samen met anderen (Burgemeesteren en Zetters van IJlst) een document betreffende de huurwaarde van huizen enz. jaar 1817 (1)

6628

739

11-05-1814

Molen v.d. Reinder Sjoerds---- Jans Richtje weduwe van Oppedijk ….? Welke door het weigeren van de zogenaamde vriesche verklaring in 1796  is vervallen geworden is hersteld in haar post als Ytigmeester der vaten en dientegevolge ontslagen Molen v.d. Reinder Sjoerds maar die alsnog weigert de instrumenten af te geven omdat hij een schriftelijk ontslag wenst voorts is de persoon van Spiering Sybren Johannes voormalige Tromslager oproepen enomroeper hersteld in die posten en de persoon van Boer Uiltje Bokkes gewezen drager aangesteld tot Bode enz. van Spiering Sybren Johannes zit een handgeschreven en getekende brief in het dossier, jaar 1814 (3)

6249

828

06-09-1814

Molen v.d. S. ondertekend samen met de Schout en leden van de Gemeente Langweer----- Weide van der Gijsbert bode bij de schout te Langweer een tractement van 100 guldens per jaar maar klaagt dat hij daar met zijn huisgezin niet van kan leven  en verzoekt dan ook dat zijn tractement 200 guldens wordt wat hij ook in zijn vorige functie  te Doniawerstal heeft genoten enz.tevens een document met de toewijzing van zijn verzoek ondertekend door de Schout en leden van de Gemeente Langweer enz. jaar 1814 (2)

3698

B-12

27-02-1832

Molen v.d. Sijne Jetzes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6838

7-A bijlage 2 Mannen Huis van Justitie

26-03-1824

Molen v.d. Ype R., 58 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Staat inhoudende de soort van arbeid door iedere gevangene verrigt, met opgave tevens van het bedrag van het door hem/haar verdiende bedrag ten voordele van het Rijk van de Uitgaans Kas en van het zakgeld geduurende het jaar 1823 wordt gepramitteerd enz. enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (48)

6087

948-1

11-10-1827

Molen v.d. Yze R. staat vermeld op de Nominative kledinglijst van de Gevangenen in Detentie te Leeuwarden voor vernieuwing van hun kleding met 8 kolommen zoals het gevangennummer en gespecificeerde kledinglijst enz. jaar 1827 (3) totale dossier (9)

9134

1081-1

13-04-1883

Molen van de Meindert te Buitenpost  ;Hij is aldaar benoemd  als Tegenschatter Personele Belasting jaar 1883 (1) (dossier3)

6418

255-BB

01-06-1817

Molen van der ….ze?  Durks 185 Surhuisterveen  is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6278

195-8

20-02-1817

Molen van der Biening, Landbouwer moet mee betalen omdat hij vermeld staat op de Repartitie der som van Driehonderd Negen en Zeventig guldens over de In en Opgezetenen (162 gezinshoofden)  van de voormalige gemeente Kollum enz. tot den leverantie van 2 Artillerie Paarden ten dienste van de Russische Armee, tot welke leverancie zij in opdracht van de Commissarissen Generaal verpligt waren, ook het huisnummer staat vermeld.enz.  jaar 1817 (3) dossier (11)

8007

708/1, 34

13-07-1837