Home

 

Invt.

Akte

Toegang 11 **

 

 

‘ Anton Gerrit Musquetier * 02-08-1942 Apeldoorn,  Samensteller van deze Index

5673

 

77

22-10-1904

N.V De Twee Provincieen te Groningen---- Buitkamp K. te Groningen, een verleende vergunning (Geel) om met  het schip de “De Twee Provincien“  gebruik te mogen maken van de Vaarwaters voorkomend op de staat A. van het Provinciaal Reglement onder de nummers enz. enz. waarin vermeld de maten van het schip en de reglementen enz. jaar 1904 (1)

9181

1421

05-08-1915

N.V. Stoomfabriek Heerenveen----- Woltman J. Directeur N.V. Stoomfabriek (Oliefabriek aan het water deHeerensloot te Heerenveen) verzoek in een handgeschreven brief met zijn handtekening een vergunning voor de aanleg van een pneumatische losinrichting over een rijksweg met een tekening (blauwdruk) ook de toestemming is erbij. Jaar 1915 (10)

9187

890

04-07-1918

Naaijer Hendrik,komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juni met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

6039

792

27-10-1818

Naamen van Scherpenzeel van Johanes Sebastiaan Hij komt voor in het document Departement der Domeinen  als reclemant van Schorren en Aanwassen gezonden aan de Rentmeeester  der Domeinen van Haarlem  Schmidt J. H. ,jaar 1818 ( 3)

8201

785/9, 3

07-05-1839

Naatje L. J. Kapitein is met zijn schip de Alberdiena Elziena vanuit Groningen  in Zoutkamp aangekomen en nu op 3 mei Zeilklaar om te vertrekken naar Riga staat vermeld op het document de Scheepstijdingen, Koophandel en Zeevaarttijdingen enz, soort schip en de vertrek-aankomstdatum met haven en land enz. jaar 1839 (4) dossier (8)

6018

46

26-01-1817

Naber Carel Frederich August geb. Teklenburg ca, 20 jaar Hij heeft zig onttrokken aan de verplichting tot dienst en wordt dan ook gezocht door de Politie,  met 14 kolommen signalement enz.  jaar 1817 (3)

6038

716

24-09-1818

Naberman Philippus  Hij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Haarlem de Heer Schmidt J. H., jaar 1818 (3)

8021

1020-19

09-08-1837

Naches Antonie Joseph * 02-07-1801 Eessuines (Hengouwen) , Fuselier in het Oost Indisch leger infanterie, Hij staat op de Signalements lijst van militairen van de Landmacht in de Oost Indische Bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden wegens vonnis van de Krijgsraad  ,  uit Oost Indie teruggezonden met het Schip de Vrouw Maria in 1834  enz.,  en vervallen van den Militaire stand en eerloos enz. enz.een lijst. met 15 kolommen met informatie zoals lengte, kleur vorm van de Neus en Mond enz. enz (4) dossier (20)

6632

 

 

1316 lijst 3-R.

22-10-1814

Nachtegaal Dirk Douwes te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6402

 

922-1+7

09-12-1815

Nachtegaal Jan Barents staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6401

 

859-1+10

10-10-1815

Nachtegaal Jan Barents staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Compagnie Officieren voor het Bataillon Rustende Schutters No. 3  geformeerd in de Militie Canton No. 4 en 6 enz. 1815 (3) Dossier (15)

5986

243

02-04-1814

Nachtegaal Willem---- Cate ten Teunis. Onderwerp; een proces verbaal van Arrest of Beslag op verzoek van Coopmans Heble ontvanger der Belasting, van meubelen en goederen van voornoemd persoon wonende te Workum inzake wanbetaling zijne verschuldigden contributien over 1812 en 1813 door den deurwaarder executant Raunach Johannes gedaan vergezeld van Klapper Jan en Nachtegaal Willem beide dienaar der Policie (ondertekenen ook) van de Stede Workum, deze ten Cate is volgens de wet behoorlijk gewaarschuwd en ook genoemd Hingst van Klaas Gerrits deze ondertekend ook enz. jaar 1814 (5)

9725

Deel 2

26-02-1881

Nadort C. Harlingen Kapitein op de Vrijheid komt voor  als kapitein van gemeld schip in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1881 (2)

6394

234

06-03-1815

Nadort Jan (is getrouwd voor het besluit enz.) staat vermeld in een document van personen van de Gemeente Terschelling behorende tot de  Landmilitie active nummers hebbende doch niet gemarcheerd zijnde enz. jaar 1815 (3)

8386

949/22

20-09-1841

Nadstraal te Rotterdam, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  wegens de veraccijnsde goederen  in de Gemeente Leeuwarden als verkoper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6673

118 + 71

Jaar 1818

Naessius H. A. Heelmeester te Wamel Toegekend de Gouden Medaille  ter waarde van 10 ducaten  jaar 1818 (3)

6632

 

 

1316 lijst 2_R.

22-10-1814

Nagel  v.d. F. Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6303

548

16-11-1823

Nagel ….? Balansenmaker en Jonker ….? de Schrijnwerker Onderwerp hun declaratie enz. jaar 1823 (1)

6303

450

10-07-1823

Nagel ….? En zijn ambtgenoten Westink….? En Krol….? , Onderwerp: een doosje met Essai gewicht benevens een Essai Balance  enz. enz. jaar 1823 (1)

8308

1074-17

29-10-1840

Nagel E. N. en Katue A. A. het betreft een request, Commiesder 2e klasse bij de Rijks belastingen wonende te Harlingen  enz. jaar 1840 (4)

8224

1223-13

30-11-1839

Nagel E. weduwe van den Commies der 2e klasse bij de belastingen de heer Katoen A. A. wonende te Harlingen verzoekt om opnieuw met een gratifictie te worden begunstigd enz. jaar 1839 (4)

6393

183

18-03-1815

Nagel Gerrit Johannes komt voor  op een document met 5 kolommen info met o.a. de verlofdatum en plaats waarheen vertrokken, geschreven en ondertekend door de Luitenant Colonel  Pabst v. F. E. L. Commanderende het 3e Bat. Infant.  Der Land. Mil. te Bergen op Zoom  en dat gemelde verlofganger welke zich naar de vermelde gemeente enz. zich dadelijk en met spoed enz. Jaar 1815 (3)

6404

82

17-02-1816

Nagel Gerrit Johannes---- Olivier W. (Willem)  Olivier W. Burgemeester van   ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat eene Boonstra Jetske weduwe van  Nagel Johannes dat haar eenige zoon Nagel Gerrit Johannes bij de loting van de Landmilitie en dat enz. jaar 1816 (2)

6394

218

30-03-1815

Nagel Gerrit Johannes---- Olivier W. (Willem) Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat hij Nagel Gerrit Johannes  en Gorcum van Willem gelast zich dadelijk op marsch naar hun Corps te begeven  en Moorema Dirk Doekes bevind zig niet in Sneek enz. jaar 1815 (1)

6407

198-

1+12-13

04-05-1816

Nagel Gerrit Johannes staat vermeld in een document van Rost van Tonning ….? Luitenant Colonel Commanderende het Bat. Inf. Nat. Militie No. 3 ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij de eer heeft om de Nominatie Staat van Manschappen (met 8 kolommen informatie) welke overeenkomstig het besluit van Zijne Majesteit den Koning d.d. 22 december 1815 no. 44 op den 1e april door Honorabele Demissie van den dienst zijn ontslagen met vermelding van geboorte en woonplaats enz. jaar 1816 (3) dossier (15)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Nagel Gerrit, 954 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

8380

833-2

24-08-1841

Ooststel-

      lingwerf

Nagel H. J. te Haulerwijk staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Ooststellingwerf in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/27

20-09-1841

Nagel H. J. te Haulerwijk, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/27

20-09-1841

Nagel H. J. te Haulerwijk, Hij  komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer biljetten  van wijn en sterke dranken  in de Grietenij Ooststellingwerf als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8377

766-8

05-08-1841

Nagel J. L. , komt voor op een document van overledene officieren , onderofficieren en manschappen van den landmagt in de overzeesche bezittingen, Nederlanders van geboorte enz enz. deze lijst heeft  8 kolommen waaronder de rang, geboorteplaats, laatste woonplaats, waar overleden en dag van overlijden in de jaren 1839-1840. Jaar document 1841 (2)

8377

766/8

05-08-1841

Nagel J. L. , vermeld op een lijst met overleden officeren, onderofficieren en manschappen van den landmagt   in het   jaar de overzeesche bezittingen  ingekomen gedurende de maand Maart1841  met naam, kwaliteit, geboortplaats , laatste woonplaats, plaats of het schip waarop het overlijden is voorgevallen ,  jaar  1841 (2)

6871

28-03-1825

10-A/1

Nagel Jan & zoon te Amst. Onderwerp: een wissel ter betaling enz. jaar 1825 (3)

6071

465

06-06-1821

Nagel Jan & zoonen---- Brouwer Hendrik & zoon zij trekken een wissel op Nagel Jan & zoonen te Amsteradam het betreft ten behoeve van de ongelukkige noodlijdende Kolonisten tesamen te Parimaribo enz. jaar 1821 (1)

6691

236

00-00-1819

Nagel Janneke,---- Delden van Gabe; zijn weduwe Janneke Nagel , onderwerp: Armenvoogden intrekken “ uitkering” omdat zij volgens berichten langer dan een jaar samenwoond met Johannes C. Posthumus. Jaar 1819 (2)

6404

82

17-02-1816

Nagel Johannes in leven gehuwd met  Boonstra Jetske---- Olivier W. (Willem) Burgemeester van   ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat eene Boonstra Jetske weduwe van  Nagel Johannes dat haar eenige zoon Nagel Gerrit Johannes bij de loting van de Landmilitie en dat enz. jaar 1816 (2)

3663

117

17-03-1851

Nagel Peter Commander op het schip de Spitsbergen jaar 1851 (3)

6383

111, 112

06-05-1814

Nagel Pieter Hendrik, van Sneek 18 jaar oud en met zingen en verkopen van Liederen de kost winnende enz. samen met ene Alberts Jan aan diefstal schuldig gemaakt in de schuur van Jacobs Jan, eerstgenoemde is plaatsvervanger van Hettema Tetma Pieters van Roodhuizen eerstgenoemde is geen Sujet om in den dienst te houden en ook heeft hij Hettema Tetma Pieters schandelijke bedragen heeft enz. verder wordt genoemd Meijer Jan Andries in de Knippe mede een crimineel gevonniste die als plaatsvervanger in dienst is getreden voor zekere Smit Harmen Sweyers van Donkerbroek enz. ook behoren nagenoemde tot een complot om in Jan Jacobs zijne huize een diefstal te plegen en wel; Alberts Jan, Valk Wybe Rients, Sybolt zonder achternaam/patronym en  verkopen bij Sieuwerts Jan Gotfried te Groningen geropte wolle enz.   jaar 1814 ( 5)

8315

254              

1231/13

14-12-1840

Nagel R. H. Amsterdam Schipper op de Joh Gebina, jaar 1840

8093

565/6

11-07-1838

Nagel Smit Egbertus Geb. Stompwijk, laatst gewoond hebbende te Voorburg. Sapeur 22-9-1836 Overleden te Weltevreden (Batavia) ,  (3) totaal dossier van alle overledene Militairen in 1836, jaar 1838 (20)

5998

395

24-04-1815

Nagel T. A. van beroep IJk en Justeermeester Generaal der Froenoische gewichten balancen, Onderwerp; een ambtelijke brief getekend door Capellen van Rijsselt van der F. J. B. enz. jaar 1815 (1)

6288

286

11-03-1818

Nagel v.d. F.---- Laan van der Jan Mr. Bakker te Workum, er wordt een proces verbaal(bijgesloten) geschreven en getekend door   Nagel v.d. F. wegens hem op 16 februari 1818 des namidags om drie en een half uur dat hij ter gemaal is gekomen enz. enz. dat hij daar op brutale wijze de Gaarder Nagel v.d. F.  van het Gemaal  heeft beledigd  enz. enz.gezonden naar de Gouveneur van Vriesland enz. jaar 1818 (3)

8374

693/1 - 4

15-07-1841

Nagel van der  L. te Dokkum, Een bekeuring wegens het ledigen van een secreet in  enz. enz. tevens 7 kolommen met diverse gegevens,  jaar 1841 (4)

6277

30-7

09-01-1817

Nagel van der Frans moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6277

77-c-3

21-01-1817

Nagel van der L. hij wordt uitbetaald wegens een geleverde leverantie /dienst (uitgebreid vermeld met geldbedrag) en wordt vermeld op: de Staat van Posten welke als nog weegens de  Gemeente en Dorpsadministratien in de Gemeente Metslawier over 1815 en vroeger onbetaald zijn enz. enz.. jaar 1817 (4) dossier (9)

6623

199

16-01-1814

Nagel van der Lijkle, ---- Glasius Wierd, Heslinga Auke, Post van der Folkert, Wiegersma Douwe, Rekker Freerk, IJzema Dirk Douwes, Dam Jan hendriks, Zijlstra Jan, Visser Albert Dirks, Veen van der Pieter, Schaaf van der Folkert, Poutsma Rienk, Nagel van der Lijkle, Vries de Saapke Feddes weduwe van Tjammes Jan, Dijkstra Gerrijt en Westra Pieter alle Rogge en Kleinbrood Bakkers te Dockum geven onderdanig te kennen dat ten gevolge van de belasting op het Gemaal welke op den eerste januari 1814 is ingevoerd en dat zij door hun een Declarator van het gemalen Graan enz. jaar 1814 (3)

8364

498/10, 5

21-05-1841

Nagel van der Lykle staat vermeld op een document als eigenaars en/of bewoner van huizen in de Gemeente Dockum die Personele Belasting voor het jaar 1840/41 betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer en naam van het perceel/straat, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6383

88    

23-04-1814

Nagel van der Lykle te Dockum Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

8262

140/4, 154

27-01-1840

Nagel(s) Aaltje Oostereind(Sneek) Turfschipper, jaar 1840

6094

405

16-05-1823 

Nagele E.  en Wet de D. hun declaratie voor het bewaken van een zieke gevangene enz. jaar 1823 (1)

7977

158-6, 14

14-02-1837

Nagelhout Temme Berends te Gaasterland, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6418

255-A

00-05-1817

Nagelsmet Jan 276 is zijn volgnummer en Leijden zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt op een Staat met 11 kolommen vermeld in een document met brief aan de Gouverneur van Vriesland ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bataillon der Artillerie Nationale Militie no. 4  in Garnizoen te Nijmegen met een opgave behelzende de namen, Militaire Graad in het Korps, Domicilie enz. van alle de Manschappen die met verlof van voornoemd Bataljon zich naar de Provintien hebben begeven enz. jaar 1817 (5)

8131

1281-9

27-12-1838

Nagelsmith IJsbrand, Korporaal afd. Kurassiers no. 1, * 14-06-1807 Stompwijk,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1838  (4)

6029

880

13-12-1817

Nagtegaal  Jan B.---- Laag van der Drewes K. en Co. en Nagtegaal  Jan B. schrijven en ondertekenen een brief als gevolmagtigde per procuratie van de heer Metger C. H. Junijor koopman te Emden onder de firma Metger J. H. en zoon Patroon en Boekhouder van het schip Fredriek Herman gevoerd door Cap. Bakker Hendrik Barends vergaan op 22 augustus 1817, betreffende de scheepstuigagie die op Ameland is geborgen en door den strandvonder Hekeren van ….?  op den 3 november is verkocht en dat enz. jaar 1817 (5)

6029

881

13-12-1817

Nagtegaal  Jan Barends---- Laag van der Drewes K. en Co. en Nagtegaal  Jan Barends schrijven en ondertekenen een brief als gevolmagtigde per procuratie van de heer Everts Evert Arend boekhouder en eigenaar zijnde van de rederij van het Kofschip de Goede Hoop gevoerd hebbende door Capt. Mesenbroek J. (Mezenbroek)  komende van Riga naar Schiedam met een lading Rogge en Garst is komen te stranden op Ameland  tussen de 21e en 22e augustus 1817 , betreffende de scheepstuigagie die op Ameland is geborgen en door den strandvonder Hekeren van ….?  op den 3 november is verkocht en dat enz. verder genoemd Schotanus Evert Openbaar Notaris te Workum in de akte met gepasseerd ten huize van Nauta Romke Alberts adsistend aan de Waag en als getuigen Kingma Jan Castelein beide binnen deze stad beide ondertekenen ook, jaar 1817 (5)

9126

1016

21-06-1879  

Nagtegaal B. B. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

8352

220/18

00-00-1841

Nagtegaal B. J. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers jaar 1838-1839-1840-1841 (8)

9126

1043-3

1879/1880

Nagtegaal Berend Jans te Hollum Hij staat op een lijst van benoemde tegenschatters voor de personele belasting dienst jaar 1879 (3)

6418

248-E

2e  blz.

Nom. Staat

11-06-1817

 

Nagtegaal Douwe D. staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Winckel Kommanderende de depots der 8e afdeling  Infanterie Bataillon Nationale Militie no. 3 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

6418

248-A

 11e  blz.

Nom. Staat

02-06-1817

Nagtegaal Douwe Derks * Workum wordt vermeld in een door Herkenrath de Commanderende Officier van het Bataillon Infanterie Nationale Militie No. 3 ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de manschappen van de 8e afdeling  welke op den 31e Mei met paspoorten  zijn afgegaan volgens besluit van zijner Majesteit uit den dienst zijn ontslagen enz. jaar 1817 (3)

6418

255-B

01-06-1817

Nagtegaal Douwe Dirk 185 Workum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6419

287-C 3e  Bataillon

28-06-1817

Nagtegaal Douwe Dirks 316 is zijn nummer op het Stamboek, hij staat vermeld in een bijlage Nominative Staat van Manschappen met 7 kolommen bij de ondertekende brieven van de Luitenant Kolonel Kommanderende het Bat. 1e Artill.  Nat. Militie no. 1 en 4  en van de Luitenant Kolonel Kommandant 8e Afdeling Inft. aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde manschappen welke de loting op den 31e augustus 1817 met Paspoort zijn afgegaan enz. jaar 1841 (5)

6033

286

21-04-1818

Nagtegaal en van der Laag een door de strandvonder Hanenga R. M. ondertekend document betreft de verkogte balken in 1817 enz. jaar 1818 (1)

9187

762

08-06-1918

Nagtegaal H.------- Laag van der Douwe te Hollum Zijn aanstelling als zetter bij de belastingen i.v.m. het overlijden van Nagtegaal H. te Hollum enz. Jaar 1918 (3)

9186

684

28-05-1918

Nagtegaal Hannes (+)als lid van het college van  zetters van Ameland  enz. jaar 1918 (3)

6022

327

19-05-1817

Nagtegaal J. B.  ---- Saag van der D. K. en Nagtegaal J. B.  de procuratiehouders van Kapitein Adroen Anne A. schipper op De Twende Sostre  Onderwerp; aangespoelde balken van het vergane schip jar 1817 (1)

6059

418

12-06-1820

Nagtegaal J. B. ---- Laag van der D. K. bij de minister bestaan geen bedenkingen tegen de autorisatie van de strandvonder van Ameland tot afgifte aan voornoemde en Nagtegaal J. B. voor de provenue enz. van het Schip de Twee Gebroeders, Jaar 1820 (1)

8352

220/18

00-00-1841

Nagtegaal J. B. Ameland, een dossier over diverse schepen die in problemen zijn gekomen door een storm, opkruiend ijs. Met een brief met 39 handtekeningen van Schippers jaar 1838-1839-1840-1841 (8)

6070

392

15-05-1821

Nagtegaal J. B. hij wordt uitbetaald voor het een aandeel in de tuigage en scheepsgoed van het gestrande schip de Fredrik Herman als procuratiehouders van de geinteresseerden enz. jaar 1821 (6)

6019

110

20-02-1817

Nagtegaal J. B.---- Keimpes Drewis en Nagtegaal J. B. in qualiteit en lasten procuratie hebbende van enz. betreft de goederen van het gezongen schip de Twee gezusters gevoerd bij de kapitein Androen Arne Andersen enz. jaar 1817 (2)

9126

1016

21-06-1879  

Nagtegaal J. H. , ---- Onderwerp: Verzoek tot oprichting van een Zeevaartschool op Ameland, en  dat Popta Wassenaar L.  te Nes,  vroeger Koopvaardijkapitein, daarna Concessionair van eene stoomvaart op het Haarlemmermeer en van Harlingen naar Groningen  enz. enz.  en een vergunning vraagt om les te mogen geven enz. met een aanbevelingsbrief getekekend door 80 inwoners van Ameland met vermelding van hun beroep maar het meest Schippers, Kapiteins, Gezagvoerders en Zeevarenden waarvan eerstgenoemde één is, enz. Jaar 1879 (7)

6024

484

25-07-1817

Nagtegaal Jan B---- Ypma Biense Openbaar Notaris te Holwerd met nagemelde getuigen, Laag van der Drevis Keimpes van beroep Zeekapitein wonende te Hollum op Ameland welke heeft vertoond een procuratie aan hem en Nagtegaal Jan B. tezamen afgegeven door Adroen Anne Andersen Kapitein van het verongelukte Driemast Pinkschip de twee gezusters enz. enz. en geregistreerd te Dockum door Fockema E. verklaren in tegenwoordigheid van de getuigen Wijgers Jan van beroep Landbouwer en Rijs van Wouter Geëmployeerde bij de Waterstaat beide wonende te Hollum op Ameland enz. getekend door Laag van der Drevis K, Wiegers P., Rees van Wouter en Ypma B. aldus gepasseerd in presentatie van de Grietman Heeckeren van  W. R. J. D. (Walraven Robert Jacob Dirk) Baron van, jaar 1817 (5)

6024

477, 483, 484 en 485

22-07-1817

Nagtegaal Jan B.  ---- Brouwer en Anker, Kooplieden en als zodanig behoorlijk gepatenteerd wonende te Amsterdam met als onderwerp: de houtwaren uit het gezonken schip de twee gezusters met als Schipper Adroen Arne Andersen , Vergaan de 16e november 1816 op het Bornrif tussen Terschelling en Ameland  ( gezonken  1816) . enz. ook aanwezig een Notariële akte van Dorper Salomon openbaar notaris te Amsterdam en Meijer Jan Fredrik, notaris waar in Ancker Jan, Koopman op de naam van zijn firma verklaard magtig te maken de heren Laag van der Drewes K. en Nagtegaal Jan B. & Comp. te Ameland om de zaken te regelen betreffende voornoemde houtwaren en balken uit het schip de Twende Sostre (twee gezusters) bij kapitein Adroen Anne Andersen op de reise van Drammen naar Amsterdam die verklaarde onder dek te hebben van de heer Söberg Peder en dan volgt de lijst met lading  jaar 1817 (12)

6030

54

23-01-1818

Nagtegaal Jan B. ------- Houtsma Willem Sipkes en Houtsma Tjardus kooplieden te Harlingen  verklaarden enz. dat Spannenburg Sybrand Laazes koopman alhier als gelastigde van Nagtegaal Jan B. te Ameland heeft ontvangen van de heer Anker Jan,  Koopman van de firma van Brouwer Anker en enz. enz.  betreft het schip de Twee Gezusters met kapitein Adroen  Anne Anderson jaar 1818 (4)

6078

78 + 79 +

96

21-01-1822

Nagtegaal Jan B. ---- Visser Barend & zn. te Harlingen als gelastigde bij onderhandse procuratie van de Kapitein Laarzen Christiaan gevoerd hebbende het Galjas Schip de Marianna geladen met haver en op Ameland gestrand tusschen de 14e en de 15e  dezer maand en de lading verkocht kan worden mits de Haver zodanig, tevens een door de Kapitein ondertekende brief (hij tekent als Christi Larsen) in bijzijn van getuigen Laag van der Driewes, Nagtegaal Jan B. en Heeckeren van J. R. J. D. allen ondertekenen dit document enz. jaar 1822 (6)

6025

537-e.v.

14-08-1817

Nagtegaal Jan B. & Comp. ---- Adroen Arne Andersen, woont Nötteröe Kapitein op de Twee Gezusters vergaan en verbrijzeld op het Bornrif Ameland ( gezonken  1816) verder Brouwer en Anker, Kooplieden en als zodanig behoorlijk gepatenteerd wonende te Amsterdam met als onderwerp: de houtwaren uit het gezonken schip de twee gezusters met als Schipper Adroen Arne Andersen , Vergaan de 16e november 1816 op het Bornrif tussen Terschelling en Ameland  ( gezonken  1816) . enz. ook aanwezig een Notariële akte van Dorper Salomon openbaar notaris te Amsterdam waar in Ancker Jan, Koopman op de naam van zijn firma verklaard magtig te maken de heren Laag van der Drewes K. en Nagtegaal Jan B. & Comp. te Ameland om de zaken te regelen betreffende voornoemde houtwaren en balken uit het schip de Twende Sostre (twee gezusters) bij kapitein Adroen Anne Andersen op de reise van Drammen naar Amsterdam die verklaarde onder dek te hebben van de heer Söberg Peder en dan volgt de lijst met lading  jaar 1817 (13)

6260

782,13-15

04- 08-1815

Nagtegaal Jan B.---- Ameland  de schout Ruijter de G. J.  en de Raad van Ameland tekenen een gemeentelijks stuk waarin gespecificeerd staat wat de tekorten in Amaland zijn en verzoeken dan ook aan de Gouveneur van Vriesland een reparatie hiervan enz. jaar 1815 (4)

6028

829

20-11-1817

Nagtegaal Jan B. en Laag v. d. Drewes K., gevolmagtigden en ondertekenaars van dit stuk, van Meesenbroek Jan Kapitein gevoerd hebbende het schip de Goede Hoop en op den reijs van Reiga naar Schiedam gedisteneerd met Rogge en Garst beladen op den 22e augustus dezes jaars op den gronden van Ameland is komen te stranden alsmede kapitein Bakker Hindrik B.  gevoerd hebbende het Kofschip genaamd de Frederik Herman en op de reis van Koningsbergen naar Rotterdam gedisteneerd beladen met Rogge en op de 22 augustus dezes jaar op die gronden van Ameland is komen te stranden enz. betreft de geborgen goederen en tuigage wat geweigerd is enz. jaar 1817 (2)

6058

388

31-05-1820

Nagtegaal Jan B.---- Laag van der Drieuwes Kempes en Nagtegaal Jan B. & Comp.  beide ondertekenen het volgende documet in hunne Qualiteit als Last en Prookeratie hebbende van de Heer Vries de D. & zoon  betreffencde Tuntelder Jan Roelofs, Schipper op het Tjalkschip de Twee Gebroeders komende van Baremerzijl en gedistineerd naar Amsterdam of Zaandam geladen met Koolzaad is gestrand  Jaar 1820 (2)

6020

141

04-03-1817

Nagtegaal Jan B.---- Laag van der Driewes K. en Nagtegaal Jan B. op het eiland Ameland woonachtig zig in qlt. voor de heeren Brouwer & Anker te Amsterdam reclamanten van de balken welke geladen zijn geweest op de Twee Gezusters dat op de 16e is verongelukt enz. jaar 1817 (6)

6025

555

20-08-1817

Nagtegaal Jan Barends   ---- Adroen Arne AndersenWoont Nötteröe Kapitein op het Driemast Pinkschip de Twee Gezusters vergaan op de reis van Dramme naar het Nieuw Diep beladen met houtwaren enn vergaan het Bornrif Ameland ( gezonken  1816) verder, voor ons Notaris Ypma Biense enz. met als getuige Laag van der Drevis Keimpes (ook Drewis) van beroep Zeekapitein en Nagtegaal Jan Barends verder genoemd Foekema (Fockema?) E. en in tegenwoordigheid van Wijgers Jan (ook Wiegers) Landbouwer en Rijs van Wouter (ook van Rees)  geëmployeerde bij de waterstaat  jaar 1817 (6)

6025

567

25-08-1817

Nagtegaal Jan Barends & Comp.--- Mezenbroek Jan Kapitein op het Kofschip de Goede Hoop komende van Riga en gedestineerd naar Schiedam geladen met gerst en rogge bemand gestrand bij Ameland met zeven man welke geborgen zijn  alsmede een gedeelte van de lading enz. Notariële akte met als getuige Nagtegaal Jan Barends & Comp. en  Laag van der Drewis Keimpes  alle drie ondertekenen de akte jaar 1817 (4)

6018

22

09-01-1817

Nagtegaal Jan Barends---- Heerkeren Walrave Robert Jacob Dirk Stranddvonder van het eiland Ameland, aldaar in het pakhuis enz. met de getuigen, Ruiter de Gerbrand Janzen van beroep Mr. Timmerman,  Jurjens Jacob van beroep Landbouwer beide wonende te Hollum, Nagtegaal Jan Barends van beroep Mr. Bakker te Hollum, Metz Gerben van beroep Kasteleijn, Wijbrands Simon van beroep oud Zeeman beide wonende te Ballum en Molanus G. D. van beroep Ontvanger, Mosterman Leendert Jans van beroep Mr. Timmerman beide te Nes wonende, een opmaak van de inventaris van het schip van Adroen Arne Andersen  Kapitein op de Twee Gezusters ( gezonken 1816 ) , een hele staat met geborgen zaken van genoemd schip jaar 1817 (8)

6413

12

17-01-1817

Nagtegaal Jan Barends het betreft zijn request door hem ondertekend aan  Z. M. de Koning met als onderwerp Burger en inwoner te Kollum op het eiland Ameland verzoekt om  wegens zijn gezondhed (medische verklaring  ondertekend door Reichert J. H. (ondertekend als Reichaard) Med. Doc. is aanwezig) van de Post bij de Schutterij ontslagen te worden enz. tevens ondertekenen Spoelstra B. en  Heemstra v.  C. S.  Militie Commissaris van het 1e District jaar 1817 (3)

6388

58          

10-10-1814

Nagtegaal Jan Barends, Kapitein als zodanig voorgedragen bij de 2 compagnies van het 20e Bataillon te Ameland enz. jaar 1814 (2)

6057

308

26-04-1820

Nagtegaal Jan Barents & Co.---- Laag van der Driewes K. en Nagtegaal Jan B. & Co. schrijven en ondertekenen een brief dat op den 23e dezer maand April is komen te stranden op het Eijland Ameland de schipper Tuntelder Jan Roelofs met zijn Tjalkschip de Twee Gebroeders beladen met Koolzaad, ook een brief ondertekend door Tuntelder Jan Roelofs enz. , Jaar 1820 (2)

8228

1315-22

09-10-1839

Nagtegaal Pieter , Fuselier Algemeen Depot der Landmagt no. 33  * 12-04-1807 Utrecht,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1839  (4)

6080

219

04-03-1822

Nagtegaal Willem---- Baren Jochum Douwes---- Baunach J. Deurwaarder te Hindelopen  na gedane sommatie is de belastingschuldige  Baren Jochum Douwes te Workum nalatig gebleven  de deurwaarder verzekt aan de Gouveeur van Vriesland toestemming om tot verkoop over te gaan enz. en gaat leter met Klapper Jan en Nagtegaal Willem als getuige met een dwangbevel enz. enz.  et een lijst waarin de goederen beschreven staan waar beslag op is enz.  jaar 1822 (5)

6073

619

01-08-1821

Nagtegaal Willem---- Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, Grietman over Hemelum Oldephaert en Noordwolde in presentatie van getuigen heeft afgevraagd aan  Zeldenthuis Sipke Jarigs (had getekend als Sildiethuis) van bedrijf Turfschipper wonende te Koudum ouderling van de Hervormde Gemeente aldaar of hij verboden had het achterstallige kwotum ter somma van  dertig guldens wegens kerkvisitatie aan het klassifikaal bestuur te Sneek te voldoen enz. enz. voor mij notaris  Schotanus Evert aldus gedaan ten huize van Jong de Bauke Tjeerds Kastelein in de Pauw in tegenwoordigheid van Kingma Gerben Jans van beroep Koopman te Workum en Saagsma Gosse Sjoerds van beroep Meester Timmerman te Koudum tevens een akte waarbij aanwezig waren; Bouma Botte Jelgers, Hoekema Taeke Piebes, Hoekstra Joltje Dirks alle van bedrijf Boeren als ouderlingen Veer van der Jouke Jacobs van beroep Veerschipper op Workum, Hindelopen en Stavoren en Jaarsma Jan Dirks Dijks Executeur van Hemelum Oldephaert en Noordwolde en Schaper Doede Jacobs van bedrijf Boer als Diacon allen aldaar wonende en Nauta Romke Alberts adsistend aan de Waag en Nagtegaal Willem dienaar van Politie beide wonende binnen de Stad Workum enz. jaar 1821 (9)

6100

1213

29-11-1823

Nagtegaal Willem---- Pol van der  Olfert Thaekes , in naam van de Hooge overheid  dat hij niet heeft voldaan aan de sommatie van de belastingen  en er beslag op zijn goederen is gelegt en de vermelding van zijn goederen waar op beslag is.  Het dwangbevel is uitgereikt  aan zijn vrouw door de deurwaarder met de getuigen; Klapper Jan en Nagtegaal Willem (met handtekening van beide) Enz. enz. jaar 1823 (4)

6277

30-5

09-01-1817

Nagtegaal Willem R. moet mee betalen aan : Omslag Quotisatie over de 355 gezinshoofden van de meest gegoedigste ingezetenen der Gemeente Workum om in de bezwaren voor de mindervermogende Klasse uit de tegenwoordige duurte der levensmiddelen is ontstaan tegemoet te komen opgemaakt ten gevolge van de Resolutie enz. enz. jaar 1817 (5) dossier (19)

6632

 

 

1316 lijst 2_L.

22-10-1814

Nagtegaal Willem R. te Workum wordt vermeld in  het navolgend document>>> Kannegieter J. (Johannes) President Burgemeester van de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat er een Provisionele Omslag moet komen betreffende het agterstallige Tractementen van de Predikant, ook aanwezig een brief van de Gouverneur van Vriesland Abinga van Humalda J. mede ondertekend door de Griffier der Staten IJpeij H?. voor een Quotisatie ter vinding van den Agterstallige Tractementen enz. jaar 1814 (6)

6092

232

18-03-1823

Nagtegaal Willem---- Wal van der Jacob Hendriks de weduwe belastingschuldige in Workum  er is reeds beslag op de goederen  gedaan zoals in bijgaande document, vergezeld met de getuigen Klapper Jan en Nagtegaal Willem en  (het is nu mooi te zien wat voor inventaris men vroeger had) enz. jaar 1823 (8)

6073

619

01-08-1821

Nagtegaal Willem----Schotanus Evert  Notaris te Workum op last van Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, Grietman van Hemelum Oldephart en Noordwolde met nagenoemde getuige afgevraagd aan Zeldenthuis Sipke Jarigs van bedrijf Turfschipper te Koudum wonende  lid van de kerkeraad enz. enz. verboden had het achterstallige bedrag van dertig guldens  enz. enz. te betalen enz. enz. aldus gedaan te Koudum ten huize van Jong de Bauke Tjeerds de kastelein in de Pauw , Kingma Gerben Jans Koopman te Workum  en Saagsma Gosse Sjoerds  Mr. Timmerman wonendete Koudum enz.  een tweede afschrift met  andere getuigen zijn  ten huize van Hoekema Taeke Piebes  van bedrijf Boer waarbij aanwezig waren Bouma Botte Jelgers ook Boer, als ouderling Veen van der Jouke Jacobs  Veerschipper op Workum  Hindelopen en Stavoren en Jaarsma Jan Dirks Dijks executeur  van Hemelum Oldephart en Noordwolde, Schaper Doede Jacobs van beroep Boer   en Nauta Romke Alberts assistent aan de Waag  en Nagtegaal Willem  dienaar der Politie in Workum en hebben alle ondertekend , met 2 lakzegels  van Schotanus E. Notaris jaar 1821 (11)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Nagtheim Petrus, 669 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6418

248-D

09-06-1817

Nagtheim Pieter * Leeuwarden staat vermeld in een brief ondertekend door de Opstall van Luitenant Kolonel en Chef van het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6417

211

15-05-1817

Nagtheim Pieter 18 is zijn volgnummer staat vermeld in een brief van de Luitenant Kolonel van Opstall  Kommanderende het 1e Bataillon Artillerie Nationale Militie ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende een staat met 12 kolommen informatie van alle manschappen van dit Bataillon die gedurende den jare 1816 met groot verlof vertrokken zijn  enz. jaar 1841 (6)

6093

282

07-04-1823

Nagtwagt  Meine---- Munnik H.  Commies der Directe Belastingen enz. Onderwerp:  de verregaande feitelijke mishandeling van hem te Drachten gedaan den 14e April dezes jaars en wordt de Gouverneur geinformeerd verder is het opmerkelijk dat een man zoals hij een goed mens tevens van onberispelijk zedelijk gedrag enz.  door den Brood Bakker,  Wieling Cornelis Ebeles  hem aangedaan enz. het originele Proces Verbaal is ingesloten  waarin precies wordt vermeld hoe alles is gebeurd, daarin wordt ook genoemd als getuige  de Tapper Sluiter Gerrit en de knecht van Kijlstra Gerben P.  die de commies beledigde verder vermeld zijn ambtgenoot waarmede hij op weg was en wel Gosses Anne  ook vermeld een aantal van zijn aanvallers en wel: de korenmolenaar Molen van der Petrus Wiebes, Wielinga  Jetse Jans Veerschipper op Drachten van Leeuwarden,  de Tapper,  Sluiter Gerrit, Meijer Jacob Sjoerd,    alle wonende te Drachten, in tegenwoordigheid van de Kastelein  Gaastra Minne Sjoerds de navolgend epersonen kwamen hen helpen : Spaanstra Jan Jebeles Goud en Zilverkashouder,  Kalt Karel vooormalig opzichter over de Korenmolen alhier en Bakker Klaas Ruurds Logementhouder alle drie te Drachten, Nagtwagt  Meine van beroep Ratel of Nagtwagt en dat de ambtenaar Munnik Hermanus  geen zwarigheid te mogen veronderstellen dat de nagtwagt is omgekocht enz.  jaar 1823 (8)

6671

54 blz. 8

22-01-1818

Nahuijs P. H. te Bunnik Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 deel 2

blz. 2

22-01-1818

Nahuijs P. H. te Haarlem Predikant Classis van Haarlem wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 14

04-01-1819

Nahuijs van G. H. te Bunnik wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6671

54 deel 2

blz. 13

22-01-1818

Nahuijs van P. H. te Bunnik Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Zeeland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 1

Blz. 9

04-01-1819

Nahuis ….? tot Classificaal Gecommitteerde in de Classis van Utrecht, Provincie Utrecht als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6683

2 deel 2, 2

04-01-1819

Nahuis P. H. te Haarlem wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Provinciaal Kerkbestuur) in welke Classis  met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 2, 10

04-01-1819

Nahuis P. H. te Haarlem wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6046

357

24-05-1819

Nahuis van Elias Albertus ----  Heep J. J. te Ternaard  Griffier van het Vredegerecht schrijft en ondertekend een document dat in de maand maart van 1819 vergaan is het Galjas Schip ‘t Goed Fortuin gevoerd door Mey van der Jacob Simon op weg van Rotterdam naar Hamburg onder directie van Cornelder Jan Frans Hzn., Cornelder Christiaan Hzn. Cargadoors en Scheepsbevrachters te Rotterdam en te Moddergat door de visschers aldaar binnengesleept enz. tevens een notariële akte Notaris Klaaseszn Jan  waarin genoemd Versteeg Matthijs Notaris te Rotterdam, Schaik van Gijsbert (ook Gijsbrecht) voor zijn huis van Negotie onder de firma van Osy van J. en zoon te Rotterdam, Fockema E.  getuigen zijn Grasma Bodes Jans van beroep Arbeider en Schaafstra Jan Bodes meester Timmerman beide te Ternaard, Suermondt Evert voor zijn huis van Negotie Suermond & zoonen & Comp C. , Jung George Gottlieb voor zijn huis van Negotie Jung & Comp. G. G. , Kuhlen van der Jan Hendrik voor zijn huis van Negotie de firma van Durselen & Comp. , Suermond  Willem Bz. voor zijn huis van Negotie Suermondt & Comp., Jung Jan Christiaan, Sarton Willem, Weiland Willem voor zijn huis van Negotie de firma van Zwijndrecht van & Weilandt , Caarten Herman Carel Bicker voor zijn huis van Negotie de firma van Bicker Caarten H. &. A., Valentini Fredric George voor zijn huis van Negotie de firma van Hoogewerff & Valentino , Moll Johann Gerard voor zijn huis van Negotie de firma van Mees & Moll, allen Kooplieden binnen de Stad Rotterdam en Loopuit Pieter te Schiedam  voor zijn huis van Negotie de firma van Loopuit P. & Comp. en Cornelder Christiaan voor en in name van Luyten Arie, Petter Anton en de weduwe Bon du Scheepes, Nahuis van Elias Albertus wonende op de Hoogstraat en  Raa de Gerrit Gz. wonende in de Wijnstraat beide Particulier binnen Rotterdam en getuige  daarna een lijst met de lading die geborgen is met de naam van de eigenaren hiervoor genoemd ondertekend door Cornelder Jan Frans Hzn. , Toorenburgh van H. B., Donker A. en Versteeg Mathijs de Notaris , tevens een lijst waarop staat wat er geladen is met de afzenders en de Geconsigneerden; Kessel & Comp. te Dordrecht, Dessarts J., Waester G. H. & Comp., Chapeaurouge, Schenk & Comp., Soltoni C. W., Stahlman J. F., Keetman P., Faulwasser J. W., Elmenhorst de Gebr., Kuhne de Gebr. Bode N. H. & Zoon, Scheer en Westphaal, Merik H. J., Babrahn & Sohn, Mizaelles gebr., Sohlman J. D., Beurs Stierman Ade, Camp de la J. J., Roding H. L., Leitsaure G., Grissons J. S.,  jaar 1819 (21)

6671

54 blz. 17

22-01-1818

Nahuis van P. H. te Bunnik Predikant Classis van Wijk wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6655

399 blz. 5

29-08-1816

Nahuis van P. H. Y. te Bunnik, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6671

54 deel 2

blz. 10

22-01-1818

Nahuys P. A. te Haarlem Praeses Classikale Bestuur van de provincie Noord Holland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6648

66 blz. 2

14-02-1816

Nahuys P. H. te Haarlem Predikant, wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

6382

20 nr. 280

29-03-1814

Najo Wisse Jans staat vermeld op een lijst van personen welke tot de completering van het contingent der Landmilitie van het Arrondissement Heerenveen nog mochten vertrekken van Oudeberkoop (Oldeberkoop), jaar 1814 (4)

6243

191-14

06-03-1814

Nak Jan, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6854

30-C

23-09-1824

Nallin Leander geb. 07-12-1801 Sint Nicolaas, Nominatieve staat van eenige Militairen die met briefjes van ontslag zijn weggezonden reden: o.a Diefstal, oneervol ontslag,  in de gevangenis, eerloos weggejaagd  tevens een overzicht van hun signalement zoals ogen, haar, neus, enz. enz. jaar 1824  (4)

6078

75

19-01-1822

Nalop E. J. ---- Slichter P., Veen & Cardinaal, Huidecoper & zoon, Horstman A. & Co., Watering D. & M. C., Greaves W. H. en Nalop E. J. hebben gemachtigd Barend Visser & zoon te Halingen tot reclame hunne goederen afgeladen te Amsterdam per het Engelsch schip de Arke bestemd naar Londen  op den Eiland Ameland gestrand en dan worden de goederen genoemd enz. jaar 1822 (2)

6034

398

30-05-1818

Namens N. te Tjum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6380

26 en 27

27-01-1814

Nammen Fredrik---- Arends Simon en Nammen Fredrik, De Generaal Commenderende het agste militaire Arrondisement Otto Grade van Limburg Stirum residerende te Groningen hij heeft laten onderzoeken den staat en de beschuldiging der gevangen miltaren Arends Simon  Appointe Corporaal bij de Kustkannonniers en Nammen Fredrik  Tamboer bij hetzelfde corps gestationeerd zij worden beschuldigd voor manslag te Harlingen en ik meen dat dit  een zaak van de Burgelijke rechtbank is enz. enz. jaar 1814 (4)

6383

80     

23-04-1814

Nammen N. junior te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6383

80     

23-04-1814

Nammen N. senior te Tzummarum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6095

538

24-06-1823 

Nammen van Thomas Oenes te Rottevalle ,  gewezen taxateur van turf hij wordt benoemd als  Ontvanger der belastingen aldaar jaar 1823 (4)

6082

453

03-05-1822

Nammens Namme, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Nammens Nammen  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6070

424-20        25-05-1821

Nammens Nammen hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Nammens Nanne, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

9187

1341

06-09-1918

Nammensma Louw, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.5), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Augustus met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9184

65

12-01-1917

Nammensma N. (Namme) zijn benoeming en  beediging als Burgemeester van Stavoren jaar 1917 (2)

8386

949/13

20-09-1841

Nammensma N. te Boer, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als ontvanger  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8280

517-11, 21

lijst 2

19-05-1840

Namminga N. wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd ten aanziender inzending van de Staten der Heeren Ontvangers in het arr. Leeuwarden betrekkelijk de kosten van gevraagde schattingen voor de Personeele Belastingen van panden beneden de belastbaarheid dienst 1839/40 enz. Gemeente Baard, Arrondissement Leeuwarden, jaar 1840  (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

9182

285/22

07-02-1916

Namminga Sibbele Leeuwarden Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

6078

95-2

25-01-1822

Namsma Pieter Wybrens, te Blija, Hij verklaard in een document zijn functie als zetter der  belastingen over 1822 te zullen continueren in genoemde plaats, enz. enz. jaar 1822 (2)

6659

2

27-12-1816

Namur,  Liste Alphabetique des Communes la Provence de Namur

Alphabetische Naamlijst der gemeenten in de provincie Namen zoals dat was in 1816. (4)

6661

137 blz. 4

19-03-1817

Nandus Antje te Sloten, Sterkenburg Joeke Jans Deurwaarder ondertekend een brief betreffende het achterstallig Leeraar Tractement over 1811-1812 wegens de Hervormde Gemeente Sloten als betaling aan het Kerkfonds voor de Leeraar der Hervormden en de deurwaarder is overgegaan om met middelen van parate executie bij o.a. de eerstgenoemde een bedrag van enz. in te vorderen, jaar 1817 (9)

6252

1176-18

06-12-1814

Nanes Paulus hij betaald F. 25.- aan de Armenkas van De Gemeente Holwert dorp Raard voor 1 jaar Huishuur-: De Gemeente Holwert heeft besloten alle achterstallige intresten van Raard over voorgaande jaren  benevens die van 1814   te betalen enz. jaar 1814 (3) dossier (9)

6242

90

04-02-1814

Nankes Gerben te Hindelopen ,Hij staat op een document van de Municipale Raad van  Hindelopen , een plan van Quotifisatie op hooger orde ontworrpen   uit hoofde van de vernielingen  van het Octrooy dat zelve plan is destijds door de heer prefect enz. enz.  en hij het achterstalige moet betalen enz.  op het document staat vermeld in welke klasse hij betalen moet en hoeveel enz. (16)  dossier (23)

6859

9/A

17-11-1824

Nannes Frans te Nes en Buuren Hij staat op een lijst der Eigenaren van Verstorven geraakte Rund Vee in den storm van 13 en 14 Oktober 1824, met het aantal en soort van vee met de geschatte waarde jaar 1824 (1

6254

140-A blz.9

17-01-1815

Nannes Jan  heeft in huur een stuk land ten zuiden de Duistereweg  groot enz. belast met fl. enz. wordt vermeld op de Generale Staat van De Kerkelijke Geestelijk Goederen der Stad Leeuwarden  zodanig als dezelve zedert den 31 Maart 1580 tot den laatsten December 1809  op de Zogenaamde Geestelijk Kantoor der Stad Leeuwarden zijn geadministreerd geworden(maar in de jaren 1796 en 1797 zijn veel goederen verkocht)  en met ingang van 1 Januari 1810 onder de Algemene Administratie der Stedelijke inkomsten zijn gebracht enz. enz. , jaar 1815 (2) dossier (60)

6251

1073

30-10-1814

Nannes L. , voor verdiend Arbeidsloon enz. in 1813, hij/zij wordt vermeld als Debiteur op een document Staat der Achterstallige schulden voor leverantie/diensten ten laste van het Dorp Ternaard over de jaren 1810, 1812 en 1813  Jaar 1814 (4)

6639

466
10-05-1815

Nannes Marten---- Sluis van der J. Leraar bij de hervormden te Tjerkgaast ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de schending van de openbaren Godsdienst en de onaangename beledigingen door sommige boeren van Tjerkgaast en er werd in het geheim medewerking vasn den President beraam om enz. op den avond vanm 16 maart j.l. kwamen Teu?es Fedde en zijn broer Teu?es Harmen met den oudste Kerkmeester Wierda Roudolfi Joh. Die zig aan het verwaarlozen van zijn ampt schuldig gemaakt had enz. op 19 Maart kwamen de twee gemelde broers samen met Hielkes Gosse en Scheltes Abe  van Tjerkgaast en Harmens Jan van Idskenhuizen op gebiedende toon zeggen dat het 2e zakje uit de kerk moet en Hessels Klaas enz.\ op 26 maart was de kerkmeester van Doniaga Nannes Marten enz. jaar 1815 (4)

8211

988-3, 13

Bladzijde 1

26-09-1839

Nannes N. te Ried, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6262

946-3

30-09-1815

Nannes Pieter moet betalen voor de  Personele Aanslag over de Ingezetenen der Gemeente Tjerkwerd (Parraga) voor het tekort komende  op de Gemeentes Inkomsten, Gerarresteerd bij de Heeren Gedeputeerde staten d.d. 9 September 1815 enz. enz. jaar 1815 (5)

6001

641

10-07-1815

Nanning du Tour Jonkheer ontvanger der Belastingen te Oenkerk hij wegens zijn gezondheid en hevige toevall  een enz. enz.  een handgeschreven brief met zijn handtekening en  het verzoek om  naar een medicus in Leeuwarden enz. enz. jaar 1815 (2)

8309

1106-14

09-11-1840

Nanning….?---- Grafthuis Lambertus Eppes * 22-02-1821 Delfzijl zoon van Grafthuis Eppe en Dijk Frouke Jans in een Nominative Staat met 10 kolommen informatie zoals b.v. volledig Signalement, Ligting van het jaar 1800 en veertig van de Nationale Militie van de Provincie Groningen die van de Gouverneur der Provincie de order tot vertrek bekomen hebben maar niet zijn opgekomen is vertrokken met het schip Holland met als Kapitein Nanning….? enz. jaar 1840 (7) dossier (18)

6038

716

24-09-1818

Nanninga H. D. de weduwe Zij staat vermeld in het navolgende : De Raad en Rekenkamer der Domeinen , als bij zijne Majesteits besluit van 18 Januari 1815 No. 20 ten deze geautoriseerd, geeft aan de hierna te noemen reclamanten van Schorren en aanwassen  te kennen, dat de Constitutieve Titels van derzelve eigendom met de door hen ingeleverde bewijzen, gezonden zijn aan de   Rentmeester der Domeinen van Friesland, Groningen en Drente de heer Boelens F. A.,  jaar 1818 (3)

9183

1454

07-10-1916

Nanninga Harm, Komt voor op een  document  (blz.3)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6047

379

03-06-1819

Nanninga Jhr. Du Tour Jacob   Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

8211

988-3, 13

Bladzijde 2

26-09-1839

Nanninga N. N. te Ried, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Franekeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 8 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8305

1010/17

12-08-1840

Nannings Barend Czoon, Fuselier 10e Afd. Infanterie *07-04-1811 Amsterdam,  hij wordt vermeld op een Nominative Staat van eenige Militairen welke uit hoofde van slecht gedrag en ook bij rechterlijke vonnissen vervallen verklaard zijn bij de Militaire stand, , zoo van de Staande Armee Nationale Militie als van de Landmagt in de Oost Indische bezittingen met briefjes van Ontslag zijn weggezonden. Enz. , om zoo veel mogelijk voor te komen dat geene der alzoo weggezonden personen weder in Zijne Majesteits Dienst wordt aangenomen enz. 15 kolommen met info. Zoals o.a. Lengte, Aangezicht, Kleur Ogen en Haar enz.  jaar 1840  (4)

6062

672

30-09-1820

Nap ….? Groningen Eigenaar Schip  Bosch en Hoven, Jaar 1820

6062

660

27-09-1820

Nap ….? Groningen Eigenaar van het Schip Bosch en Hoven en de lading betreft een quitantie der Bergers van 1/3 uit de 1/10e  van de 24 stuks Noordeike balken in de maand januari 1818 aangespoeld enz. tevens de twee quitantien van de Korinten en, Jaar 1820 een vat sumak geborgen enz. volgens verklaring van de heer Vos ….?, jaar 1820 (1)

6035

469

29-06-1818

Nap ….?---- Ruigh C. betreft een ontvangen Missieve door de Strandvonder van Schiermonnikoog Feninga R. M. van eerstgenoemde, betreffende 24 stuks balken welke behorende tot de heer Nap ….? te Groningen wonende en alhier op Schiermonnikoog aangespoeld uit het schip Bosch en Hoven enz. jaar 1818 (1)

6091

160

18-02-1823

Nap ….? te Groningen ---- Morin ….? Kapitein van het op 6 november 1821 gestrande Vransche Brikschip de L’Ernesthet betreft de geborgen goederen zoals 119 stukken kooper , Talk enz. jaar 1823 (2)

6842

11-A

07-05-1824

Nap Broer Klazes , Bolsward jaar 1824 (3)

6857

13-A

26-10-1824

Nap Broer Klazes te Scharl overleden een stuk wat gaat over het vruchtgebruik, zijn erfgenaam is Klases Hiltje al voor lange tijd overleden, enz. jaar 1824 (3)

6060

480

06-07-1820

Nap Broer Klazes, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6866

25-01-1825

6-A

Nap H. H.---- Groot de H. W. Kapitein op het schip de Goede Hoop liggende te Harlingen en dat op verzoek van Nap Harin H. te Groningen een nieuwe Zeebrief wordt verleend aangezien de op 22 febr. 1823 verleende document staat komen te vervallen en er wordt een nieuwe afgegeven enz. jaar 1825 (5)

6085

783

21-08-1822

Nap H. H. Negotiant te Groningen geeft met eerbied te kennen dat hij enz. aan den ontvanger Wigchers ….?, Betreft de 6 vaten met Kaarsvet aangespoeld op Schiermonnikoog van het schip l’Ernest  met Kapitein Morin Jean door de weduwe Delbos en Zonen zijnde hun wettig eigendom ondertekend door Warmolts Mr. C. C. C. enz. jaar 1822 (1)

6862

13-A

19-12-1824

Nap H. H. o.a. Een handgeschreven brief met handtekening Schip de  L’ Ernest, jaar 1824  (7)

6088

1076

14-11-1822

Nap H. H. te Groningen  er bestaat volgens dit document geen bezwaar tegen afgifte van  2 vaten Talk onder de gewone bepalingen enz.  jaar 1822 91)

6087

985 + 1016

22-10-1822

Nap H. H. te Groningen  Strandvonder onderwerp: het afleveren van zes Talkvaten door den strandvonder van Schiermonnikoog een voornoemde enz. jaar 1822 (3)

6086

822

05-09-1822

Nap H. H.Groningen Schip de L’Ernest, er bestaan bij de Minister geen bedenkingen tegen de afgifte van zes vaten Talk aan voornoemde behoord hebbende tot de lading van et in de maand november 1821 bij Schiermonnikoog gestrande schip L’Ernest enz. jaar 1822 (1)

6034

397

30-05-1818

Nap Harm Harms---- Ruygh C.  schrijft en ondertekend een brief waarin hij eerbiedig verzoekt dat de aangedreven Narva Balken op den Eijlande Ameland en Schiermonnikoog mogen worden enz. als den zelven Clameerend R.  volgens hierover gelegde documneten namens de eigenaren van het Fluitschip de Bossenhoven (Bosch en Hoven) gevoerd door de Kapitein Engels Aldert Jan  welke den 18e der maand december 1817 nabij Texel is verbrijzeld enz. ook aanwezig een notarisakte van de Notaris Beets Simon Theodorus met de navolgende getuigen Haas de Tijs en Zunderdorp Cornelis  voor den zelfde firma Haas en Zunderdorp wonende beide heren aan het Schild binnen de gemeente van Texel in quqliteit bij een notarisakte bij notaris Meyes Reinier en zijn ambtgenoot te Amsterdam waarin genoemd wordt Lammerts Anne Sytses van beroep Koopman wonende binnen de stad Amsterdam in qualiteit en gemagtigde van de heeren Nap Harm Harms wonende te Groningen en Post Eisse Schout der Gemeente Winschoten en Tonkes Eppe Edies Schout der Gemeente Zuidbroek aldus procuratie bij de notaris Sitter de Rudolf residerende te Winschotenwaarin magtig gemaakt is de heer Ruygh C.  voornoemd in tegenwoordigheid van Grooff Reijer van beroep Koopman en Disper Mees van beroep Sjouwerman verder genoemd openbaar notaris te Winschoten Sitter de R. en Wessemann Friedrich Heinrich en Larche Klaas Pieter beide wonendete Winschoten verder Dorper S. Notaris te Amsterdam, Bommel van B. vanwege de Regtbank en Helder J. Ck. Griffier jaar 1818 (13)

6090

36

11-01-1823

Nap K. P. te Harlingen , maar boekhouder te Arnhem, , Visiteur, Hij wordt vermeld op een document genaamd Klerken bij de Verificateurs den Comptabiliteit enz. enz. jaar 1823 (2)

6418

255-B

01-06-1817

Nap Siebrandus 419 Koudum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6382

84

25-03-1814

Nap Wisse Jans met lotingsnummer 280, de schout van Oosterwolde deelde mede aan de Commissarissen Generaal van Vriesland dat voornoemde onlangs uit zijn gemeente is vertrokken zo hij meende naar Wolvega en het blijkt dat hij met nummer heeft verwisseld met Mulder Hendrik Gerrijts die nr. 72 heeft enz. jaar 1814 (2)

3701

22-C

08-02-1839

Napel ten Johannes Johanneszn. , wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)

3700

22-B

05-2-1836

Napel ten Johannes Johanneszn. , wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

3700

22-C

04-02-1837

Napel ten Johannes Johanneszn., wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3701

22-D

09-02-1842

Napel ten Johannes jr. , wordt vermeld Nominatieve staat der kinderen in de Stad Leeuwarden opgegeven om naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3701

22-D

09-02-1842

Napel ten Johannes sr. , wordt vermeld Nominatieve staat der kinderen in de Stad Leeuwarden opgegeven om naar de  Etablissementen der maatschappij van Weldadigheid te worden opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (9)

3701

1-C, blz. 3

01-03-1839

Napel ten Johannes te Leeuwarden, wordt vermeld op de Lijst der kinderen vallende in de termen van het Kon. Besluit van 17 augustus 1827 doch die in de vorige jaren op grond van minder kostbaarheid hunner verpleging in de gemeente dan wel in de gestichten der Maatschappij van Weldadigheid of om andere reden zijn vrijgesteld voor opzending enz. enz. jaar 1839 (5) dossier (8)

3701

22-C

08-02-1839

Napel ten Johannes, wordt vermeld Nominatieve staat 117/130 der kinderen in de Gemeente Leeuwarden in de termen van opzending naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1839 (8)

3700

22-C

04-02-1837

Napel ten Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat 117-122 der kinderen uit de Gemeente Leeuwarden die naar de etablissementen der Maatschappij van Weldadigheid opgezonden worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3700

22-B

05-2-1836

Napel ten Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Leeuwarden opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid opgezonden te worden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (5)

8364

498/10, 3

21-05-1841

Napjes Haye staat vermeld op een document met 36 eigenaars en/of bewoners van huizen in de Gemeente Sneek die Personele Belasting jaar 1840/41  betalen met 9 kolommen info o.a. met kadastrale nummer, huurwaarde, aantal deuren en vensters en aantal haardsteden , jaar 1841 (5)

6631

1114

1e blz. van kolommen

15-09-1814

Napjus ….? De weduwe zij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6053

913

13-12-1819

Napjus H---- Olivier W., Attema A. E. ,  Warrens W. G., Nijland J. , Napjus H., Haga van A. B. , Noijon P.  Leden van het college van regenten over de gevangenishuizen in Sneek  hebben met de persoon  Cambach Paulus te Sneek  overeengekomen voor de leverantie van  benodigdheden  van Onderhoud enz. enz. jaar 1819 (5)

6041

920

29-12-1818

Napjus H.  ----- Cambach Poulus betreft een aanbesteding der Fournitures (gespecificeerd) voor de gevangenen te Sneek gedurende 1819 door de navolgende leden van de raad der gevangenishuizen . Alring B.  Attema A. E.,  Warren W. G.   Nijland J.  , Napjus H.  Haga van A. B. , Noyon P.  En gegund aan Cambach Poulus jaar 1818 (4

6020

161

15-03-1817

Napjus H. ---- aanbesteding van het onderhoud der gevangenen te Sneek, hierbij zit ook een weekmenu waaruit men zien wat de gevangenen in 1817 te eten kregen, enz. aanwezig zijn de heren Vlink Y., Attema A. E., Noijon P., Nijland J., Warren W., Napjus H. en Haga van A. B. leden van de Raad der Gevangenhuizen te Sneek,  tevens Cambach P. en allen ondertekenen dit document jaar 1817 (5)

6093

289

09-04-1823

Napjus H. ---- Banning Hermanus , Cipier over de Gevangenhuizen te Sneek. Onderwerp dat hij verklaard op zich te nemen enz. wordt ook in genoemd het dagelijks rantsoen der gevangene enz. tevens worden vermeld de personen Vlink Y, Attema A. E., Napjus H., Buwalda van Haga A., Warren N. G., Noyon P.  jaar 1823 (4)

5986

322

28-04-1814

Napjus H. ---- Vlink Y. wordt vermeld in een Proces verbaal en hij is als lid van de Raad der gevangenhuizen in het Arrondissement Sneek aanwezig bij de aanbesteding der fournitures voor de Gevangenen in dit document wordt ook het dagmenu met recept vermeld van alle dagen in de week enz. ondertekend door voornoemde en ook door Wiersma J. J. , Napjus H. en de Aannemer Kambach P., Beek H. Bergsma E. H. en Sminia van H. worden vermeld jaar 1814 (5)

6090

84

27-01-1823

Napjus H. .---- Gevangenissen te Sneek, Onderwerp: Contract van aanbesteding der benodigdheden tot onderhoud der gevangenen te Sneek gedurende het 1e kwaraal 1823 aangegaan door hier voorgenoemde lid van College van regenten enz. jaar 1823 (4)

6039

745

07-10-1818

Napjus H.----- Gevangenissen; Proces Verbaal van aanbesteding voor het leveren van  voedsel aan de gevangenis te Sneek (met de menu’ s wat ze te eten krijgen ) er worden in vermeld Vlink Y, Attema A. E., Warren W. G., Napjus H. , Noyon P., Haga van A. B.  Allen leden van de Raad der Gevangenishuizen en Banning H. en Cambach P. als inschrijvers  jaar 1818 (4)

6001

629

06-07-1815

Napjus H. hij ondertekend als lid van het Collegie van regenten over de Gevangenhuizen te Sneek een aanbesteding van goederen waaruit\een aardig beeld gevormd kan worden wat de gevangenen dagelijks te eten kregen  want de ingredieenten werden per dag vermeld. Jaar 1815 (4)

6709

36 deel 1,

Blz.  9

16-01-1822

Napjus H. L. te Warder, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6024

463

16-07-1817

Napjus H. lid van de raad der gevangenhuizen in het arrondissement Sneek wordt vermeld op een document betreffende een aanbesteding van fournitures en onderhoud der gevangenen in het Arresthuis te Sneek voor levering van o.a. voedsel, hieruit kan men zien (omdat de weekmenu’s vermeld worden) wat de gevangenen zoal te eten kregen in het jaar 1817 (4)

6007

5

01-01-1816

Napjus H. lid van de raad der Gevangenhuizen te Sneek aanwezig in het Arresthuis aldaar,  met als onderwerp de Aanbesteding van Brood, Aardappelen, Vleesch enz. enz. (er wordt een compleet weekmenu vermeld voor de gevangenen) jaar 1815 (7)

6077

982, 1, 5-8

10-12-1821

Napjus H.---- Olivier W. , Attema A. G., Warren W. G., Napjus H., Buwalda van Haga A., Noyon T.leden van het Collegie van Regenten over de Gevangenhuizen te Sneek een contract van aanbesteding met Cambach Poulus te Sneek bereffende de levering der benodigdheden tot onderhoud der gevangenen er wordt vermeld in de vorm van een Menu wat de gevangenen dagelijks te eten krijgen wat hij moet leveren enz. jaar 1821 (5)

6631

1114

9e blz. van kolommen

15-09-1814

Napjus H. ondertekend als lid benoemd uit de Gemeente de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8364

490-4

19-05-1841

Napjus H. ondertekend een declaratie wegens eene nominatieve staat der bevolking in het huis van arrest te Sneek enz. jaar 1841 (3)

5987

373

16-05-1814

Napjus H. te Sneek hij wordt benoemd in het Collegie van Regenten over de gevangenissen in genoemd arrondissement enz. enz. jaar 1814 (3)

5989

576 3e lijst

26-07-1814

Napjus H. te Sneek staat vermeld als Geaccordeerden samen met anderen in een document betreffende de eerste inzending in de geëxamineerd enz. verdere trefwoorden zijn Regt, Waag enz. jaar 1814 (3) dossier (17)

6036

489

10-07-1818

Napjus H., ----  Olivier W.,  Warren W. G., Napjus H., Haga van A. B. , Nijland Jurjen,   Noyon P.  leden van de raad van de gevangenishuizen  te Sneek onderwerp de aanbesteding van de voeding  en de weekmenu’ s  jaar 1818 (5)

6389

101

21-11-1814

Napjus H.,  Kapitein  der 2e Comp. hij wordt voorgedragen als lid van de Krijgsraad van het 1e Bataillon Landstorm arr. Sneek enz. jaar 1814 (1)

6030

6

02-01-1818

Napjus H., .----- Gevangenissen; Samenstelling van het menu der gevangenen per dag samengesteld en gepresenteerd dooe leden van de raad van de gevangenis te Sneek en wel; Vlink Y,  Noyon R.  Warren W. G. , Napjus H., Nijland , Haga van A. B. , jaar 1818 (4)

5986

245, 2

04-04-1814

Napjus H., hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de Burgemeester van Sneek Vlink I. (Izaak) voorgedragen tot Lid van het Collegie der gevangenissen te Sneek enz. jaar 1814 (1)

6648

50-D

22-01-1816

Napjus Haije---- Olivier W. (Willem) President Burgemeester van de Stad Sneek ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de voordracht ter vervulling van de nog onbezette plaatsen in de Raad  Cuiper Johannes oud 44 jaar, Warten Willem Georg 30 jaar, Cate ten IJzak 60 jaar en Napjus Haije 41 jaar en door het overlijden van Gonggrijp Tjalling en wijlen Bloemenwas P. H. enz. jaar 1816 (1)

6631

1114

1e blz. van kolommen

15-09-1814

Napjus Hajo hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

8361

434/6 sectie D.

04-05-1841

Napjus Haye te Sneek staat vermeld op een lijst met 32 namen van Grondeigenaren onder het behoor van de Stad Sneek betreffende de onteigening die moet plaats hebben bij minnelijken schikking volgens de voorschriften vervat in de gearresteerde bepalingen voor den weg van De Drie Romers naar Sneek met 7 kolommen info met o.a. de grondsoort, aan welke zijde van de weg gelegen, Gemeente sectie nr. enz. jaar 1841 (5)

6629

842

01-07-1814

Napjus Hayo benoemd voor de Stad Sneek wordt gelet op de voordracht van onze Secretaris van Staat van Binnenlandsche Zaken benoemd tot Lid der Commissien belast met het ontwerpen der reglementen volgens welke de Stedelijke Regeeringen zullen zijn samengesteld enz. Jaar 1814 (8)

6086

867, 1,9-10

17-09-1822

Napjus Hayo Koopman te Sneek en Regent over de gevangenis te Sneek,  komt voor in een document  van de namen van het Collegie van Regenten over de Gevangenishuizen te Sneek enz. enz. jaar 1822 (3)

5986

322

28-04-1814

Napjus J. P.---- Vlink Y. wordt vermeld in een Proces verbaal en hij is als lid van de Raad der gevangenhuizen in het Arrondissement Sneek aanwezig bij de aanbesteding der fournitures voor de Gevangenen in dit document wordt ook het dagmenu met recept vermeld van alle dagen in de week enz. jaar 1814 (5)

6090

27

07-01-1823

Napjus L. (Leonardus) Predikant bij de Hervormde Gemeente te Holwerd, een antwoord op zijn  verzoek om Emeritus Predikant  te worden met een pensioen van fl. 1500  enz. enz. jaar 1823 (2)

6089

1195     

23-12-1822

Napjus L. (Leonardus), Predikant Hervormde Gemeente te Holwerd Onderwerp wegens zijn hoge ouderdom van 73 jaren en meer dan 50 jaren in 5 verschillende gemeente (worden genoemd) zijn pensioen van fl. 1500.= enz. enz. wordt ook genoemd  ds. Alta E. (Eelco) jaar 1822 (3)

6709

36 deel 2

 blz. 12

16-01-1822

Napjus S. L. te Warder, wordt vermeld in een dossier van: benoeming van Presidenten der Klassikale Kerkbesturen, een naamlijst leden en secundus der Kollegieen van Provinciale Kerkbesturen der Hervormde kerk (alg. Christelijk Synode der Hervormde kerk, de Waalse kerk de Protestantse Kerk en de in Neerlands Oost en West-Indien. Classikale Besturen provinciale Kollegieen van Toezicht, enz. met de namen van Predikanten, Ouderlingen van alle provincies incl. Brussel Jaar 1822 (5) dossier (43)

6097

792

20-08-1823  

Napoleon, een Keizerlijk Decreet aangaande de Fabrieken of Kerke Inkomsten, komt ook in voor St. Janskerk te ’s Hertogenbosch in het Frans en in het Nederlandsch. , getekend  In het Paleys der Tuileries, den 30 December 1809. (47)

9921

16

19-10-1882

Napstra Jan Martens  Politiedienaar te Haskerdijken gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6407

190A

29-04-1816

Napstra Wisse Jan staat vermeld in een document met 8 kolommen informatie zoals o.a. de geboortplaats enz. genaamd Nominative Staat der Manschappen van het Bataillon Artillerie Nationale Militie nr. 1 enz. jaar 1816 (2) dossier (12)

6397

670

15-06-1815

Nare Kapitein  27e Batt. Jagers hij wordt vermeld in het navolgende document>>>Guerin W. Generaal  Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen van Roye van Wicheren? Adjunct Generaal gedateert te Paris le 8 juillet 1815  met de namen van de Officieren die Gesneuveld, Geblesseerd of Vermist geworden bij de affaire van den 16. 17 & 18 juni 1815 enz  jaar 1815 (5)

6378

64

19-12-1813

Nariscin ….? Overste hij heeft de order van 60.000 ellen laken ingetrokken enz.  maar dat het departement van de Russische Keizerlijk Troepe enz. enz. jaar 1813 (3)

6060

480

06-07-1820

Nassau C. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Nassau C. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6397

694

29-07-1815

Nassau de Erfprins Kolonel is benoemd tot Ridder in de derde klasse der Willemsorde  hij wordt vermeld het navolgende document>>> Guerin W. Generaal Majoor Provinciaal Kommandant van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij heeft ontvangen een Circulaire van Baron Sweert Landes met geridderde militairen enz. jaar 1815 (8)

8280

517-11, 46

19-05-1840

Nassau H. de weduwe te Sneek wordt vermeld als schatpligtigde in een document genaamd: In voldoening aan  Uw Hoogedel Gestrenge missive van den 26 juni 1837 nr. 373/5513 heb ik de eer bij deze in te zenden de staat van de Schatters der Personele Belasting toekomende de beloning  van 10 centen wegens percelen die beneden de termen van  belastbaarheid zijn geschat geworden  over den dienst 1830-1840  in de Gemeente Sneek , Arrondissement Sneek enz. jaar 1840 (4) totale dossier met ca. 1000 namen (69)

8224

1229-2

02-12-1839

Nassau Hendrik Casimir II---- Prinsentuin te Leeuwarden; het bereft een plan om een nieuwe school te bouwen in de z.g.n. Tournooiveld behoorende bij of aan den voormalige Prinsentuin met een tekening verder wordt er vermeld dat de Prinsentuin bij opvolgende consessien van den jare , 1648, 1651, 1652, 1691, 1692 en 1696 door de Regereing der stad Leeuwarden zijn ingewilligd aan Willem Frederik en desselfs zoon Hendrik Casimir II Graven van Nassau en Stadhouders van Vriesland  en dat na den jare  1790 deze tuin in het beheer is gekomen van Semler Evert  enz. jaar 1839 (12)

6622

2081

07-12-1813

Nassau---- Oranje Nassau Willem Frederik Prince van Souverein Vorst der Verenigde Nederlanden enz. 3 aanplakbiljetten met als onderwerp: o.a. Monoplie van de Tabak zoals gedurende de Fransche overheersing heeft bestaan voor altoos is afgeschaft en dat de Manufacturen van de Tabak te Amsterdam en te Rotterdam, dadelijk na de afkondiging enz. jaar 1813 (10)

8224

1229-2

02-12-1839

Nassau Willem Carel Hendrik---- Prinsentuin te Leeuwarden; het bereft een plan om een nieuwe school te bouwen in de z.g.n. Tournooiveld behoorende bij of aan den voormalige Prinsentuin met een tekening verder wordt er vermeld dat de Prinsentuin bij opvolgende consessien van den jare , 1648, 1651, 1652, 1691, 1692 en 1696 door de Regereing der stad Leeuwarden zijn ingewilligd aan Willem Frederik en desselfs zoon Hendrik Casimir II Graven van Nassau en Stadhouders van Vriesland  en dat na den jare  1790 deze tuin in het beheer is gekomen van Semler Evert  enz. jaar 1839 (12)

8224

1229-2

02-12-1839

Nassau Willem Frederik---- Prinsentuin te Leeuwarden; het bereft een plan om een nieuwe school te bouwen in de z.g.n. Tournooiveld behoorende bij of aan den voormalige Prinsentuin met een tekening verder wordt er vermeld dat de Prinsentuin bij opvolgende consessien van den jare , 1648, 1651, 1652, 1691, 1692 en 1696 door de Regereing der stad Leeuwarden zijn ingewilligd aan Willem Frederik en desselfs zoon Hendrik Casimir II Graven van Nassau en Stadhouders van Vriesland  en dat na den jare  1790 deze tuin in het beheer is gekomen van Semler Evert  enz. jaar 1839 (12)

6034

398

30-05-1818

Nassauw C. te Oudwoude hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6034

398

30-05-1818

Nassauw N. N. te Holwerd hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

6047

379

03-06-1819

Nassouw van Philippus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6383

20, 21

19-04-1814

Nataea ….?---- Slot Antje Poulus weduwe van Pool Pieter Baukes van Nes op Ameland zij heeft een request ingediend waarop haar handtekening staat voor vrijstelling van de Land Militie van haar zoon Pool Poulus Pieters die thans geplaatst is bij de enz. van de Capitein Nataea ….? ook een verklaring van Huijsman Heerke Hendriks, Glasener Andries in qualiteit als Armvoogden die de verklaring ondertekenen en de verklaring ondertekend door de Schout van Nes op Ameland Ruijter de Gerbrandsz J. dat zij enz. jaar 1814 (6)

6645

896

08-11-1815

Nathans J. te Rotterdam wordt vermeld in een door de Commissaris Generaal voor het onderwijs enz. ondertekende brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende de benoeming tot Notabelen der Nederlandsche Israelische gemeente te voornoemd enz. jaar 1815 (4)

6099

1049

24-10-1823  

Natuurlijke kinderziekte----  Wommels, de Grietman van Hennaarderadeel heeft  een klacht dat schoolonderwijzers wel kinderen toelaten die niet zijn ingeent  en dat  de  natuurlijke kinderziekte thans te Sneek   en vooral te IJlst en Heeg vrij sterk heersen en vragen de Minister maatregelen te nemen enz. jaar 1823 (3)

6098

872

11-09-1823  

Natuurlijke kinderziekte---- Koepokinenting  Onderwerp: Natuurlijke kinderziekte , dat in Amsterdam deze ziekte weer heeft plaatsgevonden , en dat alle onderwijzers en onderwijzeressen  aan de belofte te zullen onderworpen dat zij van geene kinderen  op hunne scholen ontvangen  die niet voorzien zijn van het bewijs van Koepokinenting of de natuurlijke kinderziekte gehad hebben  enz. enz. jaar 1823 (2)

3698

B-24

14-02-1832

Nau Aafje Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3700

24-A

nrs. 1 - 11

08-02-1835

Nau Aafke Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

3700

24-B

nrs. 1 - 11

03-02-1836

Nau Aafke Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

3700

24-C

nrs. 1 - 11

05-02-1837

Nau Aafke Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3699

A-25

13-02-1834

Nau Antje Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3698

B-24

14-02-1832

Nau Cornelis Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3699

A-25

13-02-1834

Nau Cornelis Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinsien opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz.jaar 1834 (11)

3700

24-A

nrs. 1 - 11

08-02-1835

Nau Cornelis Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen naar de etablissementen der in de Noordelijke Provincien maatschappij van Weldadigheid opgezonden  met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1835 (10)

3700

24-B

nrs. 1 - 11

03-02-1836

Nau Cornelis Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen van de Gemeente  Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1836 (6) dossier (8)

3700

24-C

nrs. 1 - 11

05-02-1837

Nau Cornelis Johannes, wordt vermeld op de Nominative Staat no. 1357 der kinderen van de Gemeente Lemsterland opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën opgezonden met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. jaar 1837 (10)

3698

B-24

14-02-1832

Nau Getje Cornelis, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

3698

B-24

14-02-1832

Nau Jantje Cornelie, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (4)

6655

399 blz. 2

29-08-1816

Nauhuis van G. J. te Rumpt, predikant hij wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groothertog van Luxemburg enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot secundi van het classikale bestuur van enz. jaar 1816 (11)

6683

2 deel 2, 8

04-01-1819

Nauman v.d. Roest J. Z. te Hattem wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6683

2 deel 1

Blz. 6

04-01-1819

Nauman van der Roest tot Classificaal Gecommitteerde in Gelderland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6248

754

12-08-1814

Naurta R. hij ondertekend  samen met de andere leden van de Gemeente raad van Heerenveen ----- Hiddinga Elias:  Onderwerp; zijn teruggaande request met de vraag of zijn inwonende zoon gehuwd of ongehuwd is enz. enz. jaar 1814 Tuimelaar Hendrik,  Koopman Hij staat op een lijstje genaamd: Geextratieerd uit de Repartike over de ingezetenen van de Gemeente Heerenveen tot vinding van het tekortkomende op de behoeften dier genoemde gemeente voor het jaar 1813 aangeslagen voor fl.  en ondertekend door alle leden van de Raad der Gemeente Heerenveen enz. jaar 1814 (3)

9465

Deel 2, 97

27-08-1863

Nauta   Haring Baukes te Sneek, Beurt en Veerdienst van Sneek naar Heerenveen, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8). 

5662

270, 81

24-04-1884

Nauta  H.Sneek Schip de Princes Wilhelmina,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884

9465

Deel 2, 42

31-10-1866

Nauta  Haring Baukes te Sneek, Beurt en Veerdienst van Joure naar Sneek,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).

9465

Deel 2, 97

F-08-1863

Nauta  Haring Baukes te Sneek, Beurt en Veerdienst van Sneek naar Joure, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8). 

3598

Map 18

24-09-1866

Nauta  Haring Baukes Veerschipper te  Sneek, Stukken betrekkelijk de stoombootdienst tusschen Joure en Sneek jaar 1866 (7)

5662

29

20-03-1882

Nauta  Haring Sneek Schip de Princes Wilhelmina,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-03-1882

5662

29

27-04-1882

Nauta  Haring Sneek Schip de Princes Wilhelmina,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882

9465

Deel 2, 76

31-10-1866

Nauta  Jelle Dooitzes te Beetgum, Beurt en Veerdienst van Beetgumermolen naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8)    

6252

1179-38

08-11-1813

Nauta  Klaas wegens geleverd Bier en  het schoonmakenb van de barak te Nieuwezijlen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6260

810

07-08-1815

Nauta  R.  ---- Metz  Petrus Johannes wonende te Oudehaske een antwoord op zijn reqest wegens onbillikheid van en aanslag , de raden van Heerenveen zeggen verwonderd te zijn hoe dat de heer Metz enz. en dat zij voor de helft van de aanslag enz. hierin wordt ook vermeld Nauta  R.  enz  jaar 1815 (2)

6848

19-A

12-07-1824

Nauta  S. K. Een opgave over de  Maand Juni 1824 van de schulden welke op de provincie begroting zijn geconstateerd en is gedisponeerd  met bedragen enz. jaar 1824, (4).

6001

658

19-07-1815

Nauta  T. Deurwaarder betreft zijn declaratien  die ten fine van redres zijn geretourneerd enz. jaar 1815 (1)

8386

949/13

20-09-1841

Nauta  W. S. de weduwe te Ried, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als ontvanger  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

6871

19-03-1825

14-A

Nauta ….?---- Cannegieter Rachel Johanna wed. Nauta te Franeker, Onderwerp vrijstelling van verbeurde boete betreffende dat zij erfgenaam is geworden van hare tante Cannegieter Reinouw Maria overleden 25 mei 1824 te Bolsward en dat zij heeft genoten van het bedrag van f. 4543.17 een bedrag van 757.172 2/3 enz. jaar 1825 (4)

8224

1240/7

05-12-1839

Nauta ….? maakt een Proces Verbaal op en wordt vermeld in een document genaamd  Staat der openstaande artikelen op ’t Memoriaal no. 16 wegens enz. geregistreerde stukken van vervolging in zaken van Directe Belastingen van het Kantoor Harlingen Harlingen, Betaalde en Gedane  posten met 8 kolommen informatie totaal  25 personen enz. jaar 1839 (3)

6099

1045

22-10-1823  

Nauta ….?---- Postma Jacob Folkerts van beroep Schipper wonende te Rauwerd hij wordt voogedragen voor de post van Deurwaarder Executant voor het ontvang Rauwerd en door de Ontvanger Nauta heden wordt gerecommandeerd enz. jaar 1823 (1)

6258

520-5 en 6

31-05-1814

Nauta ….? Secretaris te Wolvega,  wordt vermeld in een document genaamd Declaratie van Kosten opgemaakt bij mij schout van de Gemeente Wolvega wegens onderscheidene verschoten zo van transporteren van reisende persoonen Sampt expressen als andere kleinigheden jaar 1815 (4) dossier (23)

8285

615-2, 22,2

19-06-1840

Nauta ….? te Leeuwarden wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Leeuwardenj in de maand Mei 1840 met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (7)

8257

69/9

20-01-1840

Nauta ….? van beroep Voetbode (Postloper) te Leeuwarden het betreft zijn declaratie jaar 1840 (4)

6631

1123

17-09-1814

Nauta ….? zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten betreffende een lijst met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn enz. jaar 1814 (2)

6047

379

03-06-1819

Nauta A.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

5664

274-a, 25

28-02-1918

Nauta A. Beetgum Schip de Aurora,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

162, 25

27-02-1917

Nauta A. Beetgum Schip de Aurora,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

8380

833-2

24-08-1841

Westdonge-

        radeel

Nauta A. D. te Ternaard staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Westdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8280

526-1, 38

22-05-1840

Nauta A. D. te Westdongeradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Westdongeradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (4) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8308

1070-8

21-63

28-10-1840

Nauta A. J. staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

8285

615-2, 23,2

19-06-1840

Nauta A. J. te Britsum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Gedistilleerd bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Leeuwarderadeel  in de maand Mei 1840 met 7 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (8)

8210

958/2 211, blz. 6>>

17-09-1839

Nauta A. J. te Ee staat vermeld op een document Extract uit het resolutieboek enz. van natemelden reclamanten te verlenen gelijk geschiedt bij deze een ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ten bedrage zoals achter de naam vermeldt staat betreffende Personele Belastingen jaar 1839 (5) Dossier met 595 namen (13)

8210

966/7 en 881/14, 10

27-08-1839

Nauta A. J. te Heeg staat vermeld in het document genaamd Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerden Staten van de Provincie Vriesland, aan genoemde 832 reclamanten verleenen gelijk geschied bij deze eene ontlasting of vermindering op hunne respective aanslagen ter zake Personele Belastingen. enz. ten bedrage van achter ieders naam vermeld jaar 1839 (5) Dossier met alle 832 namen (14)

5662

270, 81

24-04-1884

Nauta A. Sneek Schip de Princes Wilhelmina,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1884

6271

602 -2

18-06-1816

Nauta A. staat vermeld op het document samen met 56 inwoners van Wommels: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

8211

988-3, 23

Bladzijde 4

26-09-1839

Nauta A. te Britsum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Leeuwarderadeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 7 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8380

833-2

24-08-1841

IJlst

 

Nauta A. W. Secretaris  van de Stad IJlst ondertekend ter Ordonnatie de Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3)

3701

6-D

03-02-1842

Nauta Aafke Gerrits, wordt vermeld Nominatieve staat no.11/101 der kinderen in de Gemeente Het Bildt in de termen van opzending naar de Coloniale gestichten der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijke Provinciën met 8 kolommen zoals de ouders en/of kinderen enz. 1842 (8)

5667

00-00-1880

akte 10,

hele dossier

Nauta Abel Baukes ----Keilman Gerrit cigarenfabrikant en Simons Wouter, Koopman en Nauta Abel Baukes Koopman allen te Bolsward,  staan in een Notarieele akte van Notaris Bruinsma Nicolaas Laurentius Jacobus stellen zich borg voor een bedrag van fl. 1000.= van  Simons Wouter en  Nauta Abel Baukes als Concessionaaren ter oprichting ener stoombootdienst als getuigenn treden op; Postma Jan, Tuinman en Dijk van Johannes, Klerk enz. verder nog een aantal stukken over de verbinding  Bolsward Leeuwarden  enz.ook een diestregelingboekje met Blauw kaft en een tarieflijst enz.  jaar 1880 (80)

5667

10

23-04-1880

Nauta Abel Bolsward Scheeps Ondernemer en Koopman willen een  stoombootdienst aanleggen tussen Bolsward en Leeuwarden Dossier (49) Reglement en tarief jaar 1880 (24)

5662

29

20-03-1882

Nauta Abel te Sneek Schip de Princes Wilhelmina,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 20-03-1882

5662

29

27-04-1882

Nauta Abel te Sneek Schip de Princes Wilhelmina,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, 27-04-1882

5662

29

01-04-1885

Nauta Abel te Sneek Schip de Princes Wilhelmina,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1885

5662

49 en 26

22-04-1886

Nauta Abel te Sneek Schip de Princes Wilhelmina,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1886

9182

44 / 614

30-12-1915

Nauta Age te Jutrijp hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

6017

780

28-12-1816

Nauta Andries Jans, gevonden en opgevischte paalbalken enz. en ingeleverd, staat op een inventaris van gestrande of aangespoelde goederen in de gemeente Barradeel enz. jaar 1816 (5)

8285

623-21

22-06-1840

Nauta Andries te Leeuwarden de Algemeene Rekenkamer verevent aan hem een geannexeerde declaratie voor den aankoop van Trek Paarden voor het Wapen der Artillerie enz. jaar 1840 (11)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Nauta Anne, 121 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9182

44 / 614

30-12-1915

Nauta Antje te Jutrijp zij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met haar handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

6255

250-4 en 7

10-03-1815

Nauta Arent Weltjes  heeft tegoed voor Onderwijs aan Pijpers , Staat vermeld op een Document genaamd; Lijst van de uitgaven gedaan op autorisatie uit de onvoorziene uitgaven van de Gemeente Haske   ter beschikking van de departementalen ambtenaar enz. jaar 1815 (7)

8359

377/28, 4

19-04-1841

Nauta Avenhorn van G. A. Mr. wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

6646

952

13-12-1815

Nauta---- Avenhorn van Nauta Gerardus Assuerus---- Avenhorn van Nauta Gerardus Assuerus wonende te Oenkerk gediend hebbende bij het Corps Vrijwillige Jagers en dat hij sedert 1812 bijkans 4 jaren als Secretaris van het gemeente Bestuur enz. jaar 1815 (2

6626

487  blz. 13

07-04-1814

Nauta Berend Doedes wordt vermeld op het Cohier van Quotisatie ter vinding der behoeften voor de armen in de gemeente Hallum over het jaar van 1813 met namen van 278 inwoners met vermelding van het huisnummer en de aanslag van de belastingen (Montant der Belastingen), en te betalen bedrag evt. in termijnen (Montant der betaalde belasting, 1e 2e en 3e Termijn) enz. Jaar 1814 (7) Dossier (24)

7977

145-1

10-02-1837

Nauta Brinksma S. Genees Heel en Vroedmeester hij is belast als Heel en Vroedkundige der armen in de dorpen in diverse dorpen in Baarderadeel, jaar 1837 (4)

5675

10

16-01-1913

Nauta C & A Oliekokerij te IJlst  in een handgeschreven en door hem ondertekende brief (met gedrukt briefhoofd) verzoekt hij om een vergunning om met zijn aangekochte motordekschuit de “Friso” door de Provinciale wateren van Friesland te mogen varen  met grotere maten dan enz. tevens de correspondentie daarover jaar 1913 (7)

6047

379

03-06-1819

Nauta C. F.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6082

453

03-05-1822

Nauta C. F. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13) , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6070

424-20        25-05-1821

Nauta C. F. hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6047

379

03-06-1819

Nauta Cornelis  Franciscus  Frisius  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6006

954-3 en 4

06-12-1815

Nauta Cornelis Jans Geregtsdienaar te  Sneek staat vermeld in een document Dienst der Justitie  in het Arr. Sneek een opgave voor hun Tractement wegens de maand November 1815 met vermelding van de bedrag wat hij ontvangt enz. jaar 1815 (4)

6029

896

17-12-1817

Nauta Cornelis Jans Hij staat op een lijst van personeel van Dienaren van Justitie te Sneek  arr. Sneek . Jaar 1817 (2)

6839

5-A blz. 5

08-04-1824

Nauta Cornelis Jans opgave van de Geëmployeerden bij de Gevangenissen en van de Geregts Dienaren in de Provincie Vriesland om te dienen bij de betaling hunner tractementen over het eerste kwartaal genoemd jaar met 7 kolommen info zoals vermelding van hun functie en tractement. jaar 1824. (5) dossier (11)

6018

34

14-01-1817

Nauta Cornelis Jans te Sneek , hij wordt vermeld op de personele staat van de Dienaaren der Justitie in de Provincie Vriesland in voornoemde residentie op den 1e Januari 1817 en evt. de datum van aanstelling der nieuwe ambtenaren enz. jaar 1817 (3)

 6864

14-A

11-01-1825

Nauta Cornelis Jans te Sneek, Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der gerechtsdienaren  in de provincie Vriesland en zijn in guldens vermelde Tractement  over het 4e kwartaal   Jaar 1824 (5)

6855

5-A

08-10-1824

Nauta Cornelis Jans, een  lijst met opgave van Gerechtsdienaren in de provincie Friesland derde kwartaal, met Standplaats, Jaarlijks tractement, te betalen sommen, aanmerkingen enz. , jaar 1824

9188

570

15-05-1919

Nauta D. Franeker Sollicitatie en voordracht  tot Veldwachter te  (Ferwerderadeel) , jaar 1919 (6)

8285

615-2, 41-1

19-06-1840

Nauta D. R. te Workum wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Stad Workum  in de maand Mei 1840 als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is uitgevoerd  met 5 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn , likeur en gedistilleerd  en door wie deze verstuurd is enz. jaar 1840 (7)

8280

526-1, 41

22-05-1840

Nauta D. te Workum als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Workum zijn ingevoerd met 6 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (3) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

8211

988-3, 41 Bladzijde 1 26-09-1839

Nauta D. te Workum wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Gemeente Workum ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 6 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8362

453/11

00-00-1841

Nauta de Gezusters te Amsterdam----Burghgraaff Francois te Witmarssum, oud Rijksontvanger aldaar, geeft toe een schuld te hebben en zal deze voldoen aan de gezusters Nauta te Amsterdam jaar 1841 (5)

8280

526-1, 22

22-05-1840

Nauta de weduwe te Leeuwarden als den gene aan wien uitgevoerd is van drank en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Stad Leeuwarden zijn ingevoerd met 6 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (5) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6243

191-9

06-03-1814

Nauta de weduwe, Hij moet als een der ingezetenen van de Stad Harlingen meebetalen voor  de kosten van het branden der lantaarns (de Baats Belasting ) en staat dus vermeld op een document  genaamd Nominative Lijst der ingezetenen van Harlingen welke zijn gequoteerd om te moeten dragen de kosten van het branden der lantaarns met vermelding van de bedragen van de aanslag,  enz. enz. jaar 1814 (4) totale dossier/lijst (31)

6851

7 -A

11-08-1824

Nauta de Ytings Gerben,----- Engga Froukje huisvrouw van Nauta de Ytings Gerben, Engga Ritje Foekes huisvrouw van Jongema Agi Pieters en van Engga Gerrit Foekes beide te Wommels, verzoeken kwijtschelding van de boete die zij hebben gekregen wegens het niet op tijd afleggen van de eed betreffende de memorie van aangifte van de nalatenschap van Engga Foeke Epkes overl. te Spannum op 14-05-1823, jaar 1824 (3)

9182

285/12

07-02-1916

Nauta Dirk Franeker Politieagent Met Signalement, jaar 1916

8204

829/20, 264

Blz. 3

14-08-1839

Nauta Dirk T. hij staat vermeld op een document genaamd opgave van  Miliciens der ligting van 1834  van het Flankeur Bataillon der 8e afd. Infanterie aan welke onbepaald verlof is verleend op 15 Juli dezes , jaar 1839 (5) dossier (13)

6683

2 deel 1

Blz. 10

04-01-1819

Nauta E. Predikant te Edens tot Classificaal Gecommitteerde Secundus in de Provincie Vriesland als volgt: Gehoord de voordragt van Onzen Directeur Generaal voor de Zaken der Hervormde Kerk enz. van den 10e december 1818, no. 4209/2263, ten gevolge der door de classikale Besturen of vergaderingen opgemaakte enz. ter vervulling der vacaturen in de onderscheidene kerkelijke Collegien, welke door aftreding van leden met januarij 1819 worden veroorzaakt hebben wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden enz. besloten voornoemde te benoemen enz. Jaar 1819 (6) dossier (12)

6271

602 -4

18-06-1816

Nauta E. S.staat vermeld op het document samen met 9 inwoners van Edens : Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6671

54 deel 2

blz. 14

22-01-1818

Nauta E. te Edens Gecommitteerde Classikale Bestuur van de provincie Vriesland en Predikant wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6671

54 blz. 18

22-01-1818

Nauta E. te Edens Predikant Classis van Harlingen wordt vermeld in een document dat de Commissaris Generaal belast met de zaken der Hervormde Kerk enz. heeft de eer den Heer Gouverneur te doen toekomen enz. het besluit van Z. M. en ten gevolge van dat besluit is de voornoemde benoemd tot lid van het bestuur der Hervormde Kerk in de functie van enz. jaar 1818 (5) dossier (24)

6683

2 deel 2, 15

04-01-1819

Nauta E. te Edens wordt vermeld op een document Naamlijst van de leden der Kollegien van Bestuur der Hervormde Kerk (Classikale Besturen onderverdeeld in Provincie) in welke Classis met vermelding van zijn functie zoals Predikant, Ouderling, Lid, Secundi enz., Jaar 1819 (6) dossier (22)

6648

66 blz. 7

14-02-1816

Nauta E. te Edens, Predikant wordt vermeld op een document, Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg  enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot classifikale gecommitteerde der Hervormde Kerk enz. jaar 1816 (6)  dossier (11)

9725

Deel I 

Blz. 16

00-00-1865

Nauta Eeltje, Zeemilicien,  komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1865 (2)

9725

Deel I 

Blz. 25

00-00-1867

Nauta Eeltje, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

9725

Deel I 

Blz. 26

00-00-1867

Nauta Eeltje, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

9725

Deel I 

Blz. 29

00-00-1867

Nauta Eeltje, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1867 (2)

9725

Deel I 

Blz. 30

00-00-1868

Nauta Eeltje, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1868 (2)

9725

Deel I 

Blz. 36

00-00-1869

Nauta Eeltje, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

9725

Deel I 

Blz. 38

00-00-1869

Nauta Eeltje, Zeemilitie komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij volgens besluit van 12-09-1833 no. 120,  met 6 kolommen info. jaar 1869 (2)

8187

496/19,119

13-05-1839

Nauta Engelsmansplaats Visiteur op Klaringsvaartuig, jaar 1839

6027

711

11-10-1817

Nauta F, Huizinga R., en Sybrandy K. betreft hun bezoldiging  van 450 gulden per jaar 1817 (1)

6082

453

03-05-1822

Nauta Feike D. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6395

457

13-05-1815

Nauta Feike D. hij staat vermeld in een document betrefende de Omslag over de ingezetenen der Gemeente Tzum tot vinding der kosten van twee paarden dier de Gemeente voor de Artillerie van het Russische Leger te Groningen aan de Overste Baron Rozen geleverd ten somma van vierhonderd en acht en twintig guldens zeventien stuivers en agt penningen met vermelding van het door hem te betalen bedrag. enz. jaar 1815 (6)

6395

521

25-05-1815

Nauta G. A. A. tot Corporaal benoemd>>> Guerin W. Colonel Commandant van de Provincie Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende  de benoemingen van Onderofficieren en Corporaals enz. jaar 1815 (2

6261

899-6

18-09-1815

Nauta G. A., Luitenant bij het 5e bat. Landstorm Hij staat als leverancer en schuldeiser op de , Specifieke Staat van door den Heer Schout van de Gemeente Hardegarijp gedane uitgaven op het fonds van onvorzene uitgaven  voor den dienst van 1814  naar aanleiding van het besluit van de heeren commissarissen Generaal in Vresland  van den 14e Maart 1814  no. 166 enz. jaar 1815 (8)

6625

392

18-03-1814

Nauta G. R.  hij  is aangesteld als Secretaris vaqn de Gemeente Heerenveen  en wordt als zodanig vermeld in  een brief van de Schout van Heerenveen  Semler G. aan de Heeren Commissarissen Generaal in het Departement van Vriesland enz. jaar 1814 (1)

6001

687-b

28-07-1815

Nauta G. R.---- Speelman Wobma Helenus Marinus benoemd als rechter te Heerenveen  i.p.v. Nauta G. R. jaar 1815 (2)

6401

 

860-1-3+5

31-10-1815

Nauta Geliam Rudolph hij staat vermeld in het volgende document>>Lijcklama à Nijeholt Militie Commissaris over het 3e Militie District  Hoofdplaats Heerenveen ondertekent een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken betreffende het Dubbeltal van geschikte personen tot Officieren voor de Compagnieën Rustende Schutterij bij elk Bataillon in het 3e Militie District Heerenveen enz. jaar 1815 (9)

6021

252, 1-4

17-04-1817

Nauta Gelinus Rudolf wordt vermeld(met handtekening)  in een document Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve bevonden heeft op den eerste dag van het tweede kwartaal van 1817 en zulks om te strekken toe betaling der Tractementen over het gezegde tweede kwartaal met functie en salaris enz. jaar 1817  (4) dossier (18) 

6401

 

859-1+2

10-10-1815

Nauta Gerardus Asserius staat vermeld met 6 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor de beide Compagnies No. 5 en 6 Rustende Schutters behorende bij het Bataillon No. 4 geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 4 en 3 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

8350

175/27-4

21-02-1841

Nauta Gerardus Assuerus te Avenhorn Dijkgraaf wordt vermeld als als lid van het Dijkbestuur in een document genaamd ter voldoening aan U Exellenties Missive van de 11e dezer maand no. 192/10857 dat het Dijkbestuur van Hemelumer Oldephaert en aanhorige Zeedijken  bestaat uit enz.  jaar 1841 (7)

6385

139

06-07-1814

Nauta Gerben C.? te Wommels hij staat vermeld met zijn rang op de lijst van Personen voorgedragen als Officieren bij den Landstorm in het Arrondisement Leeuwarden enz. jaar 1814 (8) dossier (25)

6401

 

859-1+4

10-10-1815

Nauta Gerben E. staat vermeld met 5 kolommen info in >>Heemstra v.  C. S. Militie Commissaris van het 1e District ondertekent een Document aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de voordragt van Officieren voor het Bataillon rustende Schutters No. 5  geformeerd in de Cantons Leeuwarden No. 1 en 2 uitmakende de Militie Cantons no. 9 en 10 enz. jaar 1815 (3) Dossier (15)

8353

236/13

00-00-1841

Nauta Gerben Eeuwes te IJtens    solliciteerd naar de functie als Deurwaarder  te Oosterend en Wommels met een handgeschreven brief met zijn handtekening, jaar 1841 (5)

6261

900-4

04-09-1815

Nauta Gerben, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

6018

38-B

17-01-1817

Nauta Giliam Rudolf (met handtekening) hij staat vermeld op een document genaamd: Staat van het personeel der regterlijke Ambtenaren in het arrondissement Heerenveen, zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het eerste kwartaal 1817 en zulks te strekken tot betaling der tractementen over het vierde kwartaal van 1816 verder vermeld hun kwaliteit (Beroep) en vermelding van hun jaarlijks en kwartaal tractement enz. jaar 1817 (4)

6030

53-a

23-01-1818

Nauta Giliam Rudolf , Hij staat op een lijst van personeel van Rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen,  jaar 1818 (4)

6052

793

05-11-1819

Nauta Giliam Rudolf Hij staat op een lijst met  het personeel der regtelijke ambtenaren van het arr. Heerenveen. Jaar 1819 (4)

6015

608-a

11-10-1816

Nauta Giliam Rudolf----- hij staat op een lijst met de namen van het personeel van de rechterlijke ambtenaren te Heerenveen  met zijn functie en  kwaliteiten, Tractement en evt. handtekeningen  en aanmerkingen jaar 1816 (5)

6049

548

07-08-1819

Nauta Giliam Rudolf Hij staat op een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren in het arr. Heerenveen  enz. enz. en zulks om te strekken tot betaling van hun tractementen voor hun beroep met bedragen enz. jaar 1819 (4)

6036

493-A

 13-07-1818

Nauta Giliam Rudolf Hij staat vermeld op een document  als ambtenaar van het Gerechtshof te Leeuwarden met zijn functie en de te ontvangen Tractement, een Ordonnancie enz.  Jaar 1818 (4)

5987

373

16-05-1814

Nauta Giliam Rudolf hij wordt benoemd in het Collegie van Regenten over de gevangenissen in genoemd arrondissement enz. enz. jaar 1814 (3)

8356

324-18, 4

03-04-1841

Nauta Giliam Rudolf hij wordt vermeld in een document genaamd, Wij hebben de eer aan Uw Hoog Edel. Gestr. Heer  de Staadsraad Gouverneur van Vriesland in te zenden den Staat van  de Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen ter betaling van hun Tractementen met 6 kolommen info., ook zijn handtekening staat op dit document Jaar 1841 (6)

5997

200

04-03-1815

Nauta Giliam Rudolf is benoemt tot Rechter an Instructie te Heerenveen  en Goinga Sieds Pieters tot griffier van het Vredegerecht aldaar  jaar 1815 (2)

6057

261-A

11-04-1820

Nauta Giliam Rudolf te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (1)

6060

494

12-07-1820

Nauta Giliam Rudolf te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6066

53-A

22-01-1821

Nauta Giliam Rudolf te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1821 (4)

6069

 

285-B + C

10-04-1821

Nauta Giliam Rudolf te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het 2e kwartaal   Jaar 1821 (4)

6072

549-C

10-07-1821

Nauta Giliam Rudolf te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen over het derde kwartaal  Jaar 1821 (3)

6075

771

11-10-1821

Nauta Giliam Rudolf te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 4e kwartaal  Jaar 1821 (5)

6078

35

09-01-1822

Nauta Giliam Rudolf te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1822 (3)

6865

10-2A

14-01-1825

Nauta Giliam Rudolf te Heerenveen   ,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractement over het 1e kwartaal  Jaar 1825 (4)

6045

238

13-04-1819

Nauta Giliam Rudolf te Heerenveen,  Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6865

10-2-A

14-01-1825

Nauta Giliam Rudolf te Heerenveen,  wordt genoemd als Regterlijk Ambtenaar  in het Arr. Heerenveen enz. en ontvangt zijn tractement van het eerste kwartaal 1825, met vermelding van zijn functie en hoeveel tractement hij ontvangt, jaar 1825 (4)

6087

950

15-10-1822

Nauta Giliam Rudolf wordt vermeld in een document genaamd Staat van het Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zoodanig als dezelve zich bevonden heeft op den eersten dag van het vierde kwartaal 1822 en zulks om te strekken tot betaling der Tractementen over gezegd vierde kwartaal met vermelding van beroep en hoeveel Tractement hij verdiende. Jaar 1822 (5)

6024

437-a

08-07-1817

Nauta Giliam Rudolf,   Rechter van instructie ,  Hij staat vermeld op een document van het personeel der rechterlijke Ambtenaren in het arrondisement Heerenveen  van het 1e kwartaal van 1817 tot betaling der tractementen  met vermelding van de bedragen, jaar 1817 (4)

6063

703

11-10-1820

Nauta Giliam Rudolf,  hij staat vermeld in een staat van het rechterlijke  personeel te Heerenveen die op  den 1e dag van het vierde kwartaal aanwezig waren  met hun beroep en hun tractement  enz. enz. jaar 1820 (4)

6054

34-A

12-01-1820

Nauta Giliam Rudolf,  Hij staat vermeld op een document  als Gerechtelijk ambtenaar van het  District Heerenveen   met zijn functie en de te ontvangen Tractementen.  Jaar 1820 (4)

6033

263-b

15-04-1818

Nauta Giliam Rudolf,  Hij wordt vermeld in een document/staat van personeel der rechterlijke macht van Heerenveen jaar 1818 (4)

5986

245, 3

04-04-1814

Nauta Giliam Rudolf, hij komt voor in het document betreffende gevangenhuizen en wordt door de Burgemeester van Heerenveen Semler F. (Frederik) voorgedragen tot Regent van het Collegie der gevangenissen te Heerenveen enz. jaar 1814 (1)

6081

366

11-04-1822

Nauta Giliam Rudolf, hij wordt vermeld in een document “ staat van  het personeel der Rechterlijke beambten”  in het  arrondissement  Heerenveen met vermelding van zijn functie en zijn tractement  enz. jaar 1822 (4)

6090

42

14-01-1823

Nauta Giliam Rudolf, Hij wordt vermeld op de Staat 1e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6093

299

11-04-1823

Nauta Giliam Rudolf, Hij wordt vermeld op de Staat 2e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6096

609

07-07-1823

Nauta Giliam Rudolf, Hij wordt vermeld op de Staat 3e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Heerenveen zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (4) 

6099

1016

14-10-1823

Nauta Giliam Rudolf, Hij wordt vermeld op de Staat 4e kwartaal  van het personeel van de regterlijke  Ambtenaren in het Arrondissement Leeuwarden zodanig als de zelve enz. enz. met vermelding van functie en tractement jaar 1823 (5) 

6039

771-a

16-10-1818

Nauta Giliam Rudolf, Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren in het arr. Heerenveen over het 4e Kwartaal 1818 om zulks te verstrekken tot betaling der tractementen enz. enz.   jaar 1818  (4)

6042

44-C

20-01-1819

Nauta Giliam Rudolf, te Heerenveen   Hij komt voor op een document: Staat van Personeel der Rechterlijke macht aldaar, met zijn functie en zijn Tractement  jaar 1819 (4)

6084

649

09-07-1822

Nauta Giliam Rudolf, te Heerenveen, wordt vermeld in een staat van het  Personeel der Regterlijke Ambtenaren in het Arrondisement Heerenveen  van het derde kwartaal met vermelding van beroep en tractementen,  jaar 1822 (3)

6102

43-A

12-01-1824

Nauta Giliam Rudolff,  Hij wordt vermeld op de staat van het personeel der rechterlijke ambtenaren met zijn functie in het Arrondisement Heerenveen die nog in dienst waren het eerste kwartaal van 1824 en zulks om te strekken tot betaling der tractementen enz. enz. jaar 1824 (4)

6027

718-c

14-10-1817

Nauta Giliam Rudolph Hij staat in een lijst van het personeel der rechtelijke ambtenaren  van Heerenveen met vermelding van kwaliteit en tractementen over het 4e kwartaal en een kolom met soms aanmerkingen jaar 1817 (4)

5996

111

09-02-1815

Nauta Giliam Rudolph---- Nauta Ruardus, Regter ter instructie in de Regtbank van eersten aanleg te Heerenveen welk tot een andere functie is geroepen en in zijn plaatsen is benoemd Nauta Gibiam Rudolph  van beroep Advocaat te Heerenveen jaar 1815 (2)

5991

693

06-09-1814

Nauta Giliam Rudolph, Tuimelaar Hendrik,  Hij is een van de regenten van de gevangenissen in het Arrondisement Heerenveen die geinstalleerd zijn. Enz. jaar 1814 (2)

6013

401-b

09-07-1816

Nauta Gilliam Rudolf,   Hij komt voor op de staat van rechterlijke Ambtenaren te Heerenveen  met vermelding van Kwaliteiten, Tractement  en zijn Handtekening  tevens aanmerkingen ,jaar 1816 (4)

6863

8-A

31-12-1824

Nauta Gosse Baukes, onderwerp de memorie van aangifte van zijn nalatenschap , wordt in genoemd Brandenburg V? H. en Dikkerboom A?. E. en Nauta S. H. jaar 1824 (1)

6086

867, 1,

11-12

17-09-1822

Nauta Guiliam Rudolph regter te Heerenveen en Lid van het Collegie van Regenten van de gevangenis te Heerenveen enz. enz. jaar 1822 (5)

6402

 

922-1+ 11

09-12-1815

Nauta Guiliam Rudolph staat vermeld in een document, Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, KONING der NEDERLANDEN, PRINS van ORANJE-NASSAU, GROOT-HERTOG van LUXEMBURG, enz. enz, enz. en hij wordt benoemd en aangesteld bij de Rustende Schutterij  ook vermeld zijn Functie/Rang  en bij  welke Compagnie enz. jaar 1815 (2)  Document (13)

6243

255

27-03-1814

Nauta H. ---- Hiddinga Elias  te Heerenveen een document met zijn handtekening , Onderwerp;  betaling van contributien voor 1813 door, Tuymelaar H. , Haeften van J. , Boelens van  A. A. en Nauta H. met de te betalen bedragen en de bedragen die zij in 1812 hebben betaald enz. enz. jaar 1814 (3)

6100

1215-18

29-11-1823

Nauta H. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Woudsend in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6870

17-03-1825

20-D blz. 12

Nauta H. te Wijkel hij wordt vermeld in een document genaamd Cummier Verslag aan den Heer Gouverneur van de Provincie Vriesland wegens de door mij ondergeteekende Wagenaar H. S. Veearts der 2e Klasse te Leeuwarden behandelde zieke beesten gedurende de laatste zes maanden van het jaar 1824 (ca. 15 kolommen met informatie zoals soort van Vee, de aard van de ziekte, behandelwijze en welke medicijnen) enz. enz. jaar (11) gehele dossier met alle (ca.) 150 eigenaren van zieke beesten in Vriesland (47)

5672

84

15-11-1894

Nauta H.>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V. “Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer  die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)

6622

2103

20-12-1813

Nauta Haring Jelles---- op maandagavond ongeveer 6 uren begonnen eenige kinderen op straat Oraje boven te roepen hetgeen de Veltwagter trachte te verhinderen, doch enige volwassenen verzetten zig hiertegen, schoon alleen met woorden zeggende dat een ieder dat vrij mag doen verder verliep de avond rustig af, Dinsdag 16 november des voormiddags was het wat woelig, Zoethout Migchiel Hayes, Nauta Haring Jelles, Bok Haring Ide en meer anderen kwamen aan het huis van Jong de Jetze Jelles, meester Timmerman ordeneeren hem om de vlaggestok van de toren te halen enz. in de middag kwamen aan de schepen van Sneek en de Lemmer versierd met vlaggen en oranje linten in zeer uitgelaten vreugde door het roepen van Oranje boven enz.  en de vlaggestok in de school verbrand enz. en waar byzonder veel jenever werdt gebruikt enz. Noot;( zo gaat het nog een aantal pagina’s voort)  verder worden genoemd Wytzes Fokke, Aukes Albert A., Ates Gerben, Visser Wieger W. deze werden opgehaald naar de school om op de gezondheid van de Prins van Oranje te drinken enz. verder Rijmersma Pieter Jelles en Beeltje Marten Johannes en zijn vrouw Gerrits Geeske, Hemnis Rintje, Haga Job Jans als de Maire niet op de gezondheid zou drinken ging hij naar het Hondegat verder genoemd Gerrits Willem, Althuizius Arjen Johannes, Zijtzes Jentje, Jans Johannes en Annes Pier, Romkes Romke H. het komt er op neer dat er veel geweld is geweest enz. enz. jaar 1813 (10)

6711

248 blz. 4

07-09-1822

Nauta Haring Oebeles te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6101

1311

16-12-1823

Nauta Haring Oebeles zijn weduwe te Heeg, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6253

28 blz.3

04-01-1815

Nauta Haring Oebles, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

9182

44 / 614

30-12-1915

Nauta Haring te Jutrijp hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

9465

Deel 2, 90

31-10-1866

Nauta Haring te Sneek, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Sneek, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8). 

9465

Deel 2, 90

31-10-1866

Nauta Haring te Sneek, Beurt en Veerdienst van Heerenveen naar Sneek, hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1866 (8).

9184

1031

01-08-1917

Nauta Haring, komt voor op een  document  der buitenlandsche paspoorten (blz. 2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz., jaar 1917 (5)

9725

Deel 2

Blz. 180  00-00-1898

Nauta Hendrik , Zeemilitie, hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1898 (2)

9187

1114

07-08-1918

Nauta Hendrik, komt voor op een  document afgifte van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand Juli met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

9725

Deel 2

Blz. 191, 

00-00-1899

Nauta Hendrik, Zeemilitie, ,  hij wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1899 (2

6631

1114

3e blz. van kolommen

15-09-1814

Nauta Hette hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6060

480

06-07-1820

Nauta Inta, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6669

415-a

22-10-1817

Nauta Into Lid van de Raad te Leeuwarden staat op een document aan den Gouverneur van Vriesland gestuurd, eene nauwkeurige met de voor en toenaam voluit geschreven nominativen staat van Burgemeesteren en verdere Leden van de Raad alsmede van de Secretaris en den Gemeente Ontvanger thans in functie enz. enz. jaar 1817 (2) dossier met alle steden (21)

6646

957 lijst 1

20-12-1815

Nauta Into wordt vermeld op een document Wij Willem, bij de Gratie Gods, Koning der Nederlanden. Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg enz. enz. ten gevolge van ons besluit is de voornoemde benoemd tot Bestuurslid of Lid van de Raad te Leeuwarden enz. jaar 1815 (7) totale dossier (13)

6622

2143-E

31-12-1813

Nauta Into, hij ondertekend het document waarin staat dat hij is geïnstalleerd door Buma B. (Bernardus) President Burgemeester van Leeuwarden als lid van de Vroedschap der Stad Leeuwarden  op heden 31e  december 1813   bij koninklijk besluit  enz. jaar 1813 (2)

5664

274-a, 25

28-02-1918

Nauta J & M. Beetgum Schip de Twee Gebroeders,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

162, 25

27-02-1917

Nauta J & M. Beetgum Schip de Twee Gebroeders,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

6082

453

03-05-1822

Nauta J. , Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6240

1079-a

29-11-1813

Nauta J. .---- Ruitinga W. D.  en  Horst ten Johannes Griffier wordt benoemd  als Hoofdcommies, ook komt voor  Ruitinga W. D. die de perceptie van Octrooi zal waarnemen , verder wordt er gesproken over en aantal besluiten die wetten terugdraaien zoals dat het Bier, Olij en Zeep van Octrooi worden ontheven  idem de nugteren kalveren en  Fabrieks Turf enz. dit document is ondertekend door de 18 leden van de Municipale Raad van Leeuwarden ingevolge oproeping van de heer Maire Vergaderd ten getale van achtien leden. jaar 1813 (13)

8280

526-1, 5

22-05-1840

Nauta J. A. aan wien wordt uitgevoerd wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Barradeel ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Gemeente zijn ingevoerd met  8 kolommen o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840  (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6867

12-02-1825 7-A

Nauta J. A. de weduwe  van beroep Commies zij wordt vermeld op een document Staat van personen aan welke eene Gratificatie over den jare 1824 uit het Pensioenfonds voor den Ambtenaren word verleend enz. jaar 1825 (6)

8211

975/8

23-09-1839

Nauta J. A. te Leeuwarden wordt vermeld op een Staat van Mutatien in het Personeel van het Couvernement overgenomen Bedelaars, Colonisten over de maand juli 1839 van Vriesland enz. jaar 1839 (4)

8285

615-2, 5-3

19-06-1840

Nauta J. A. te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8211

988-3, 5

Bladzijde 4

26-09-1839

Nauta J. A. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

8211

988-3, 5

Bladzijde 4

26-09-1839

Nauta J. A. te Sexbierum, wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd in de Staat der gedurende maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Barradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 9 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6628

774

06-06-1814

Nauta J. A.---- Teunis Dirk, Scheltes Jan, Andries Jan en Jobs Gerrit van beroep Huislieden, Bouricius Rienk van beroep Strandmeester, Jans Job van beroep Boerenarbeider en Ates Pieter Vrijgezel alle wonende onder de Dorpe Pietersbierum geven met de meeste eerbied te kennen dat de achterstallige tractementen der Gereformeerde Predikanten enz. verder dat Teunis Dirk  is gelijk gesteld met Heerkes Ate, de weduwe van Gerlofs Freerk voor zich en haar mans boedel, en met Steffens Pieter, Teunis bezit eene kleine met schulden bezwaarde plaats enz. ondertekend in copie door Nauta J. A., Nauta J. J., Hibma J. S., Hofstra P. A.. Meij van der Durk Teunis enz. jaar 1814 (2)

9921

41

21-10-1882

Nauta J. Beeedigde Nachtwacht te Workum gestationeerd , wordt vermeld in een dossier, Bezoldiging der Gemeente Veldwachters en ander Politiepersoneel  in Friesland op 1 Januari 1918 enz. enz. jaar 1876, 1882 en 1918 (7)

6861

12-B + 13-B

04-12-1824

Nauta J. D.---- Adema Johannes, hij geeft onderwijs in de school te Hijdaard, waar geen bezwaar tegen is, wordt ook in genoemd dat zijn Grootvader Nauta J. D. te Hijdaard enz. enz. jaar 1824 (8)

8285

615-2, 5-3

19-06-1840

Nauta J. H. te Sexbierum wordt vermeld in een Staat van Consentbilletten bij de plaatselijke Ontvanger van de Grietenij Barrradeel als degene naar wie Wijn en Gedisteleerd is Uitgevoerd in de maand mei 1840 met 9 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn en gedisteleerd en van wie deze afkomstig zijn enz. jaar 1840 (6)

8308

1070-8

537-579

28-10-1840

Nauta J. H. te Woudsend  staat vermeld in een Extract uit het Resolutieboek van het Collegie van Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland gedateerd 17 juli 1840, Gehoord hebbende het gerapporteerde ingevolge van, en ter voldoening aan de Resolutie Commissoriaal van den 25 juni 1840 No. 46/211 op een aantal ingekomen reclames wegens den 6e grondslag der Personele Belasting tot vermindering met vermelding van het terug te vorderen bedrag enz. jaar 1840 (3) Dossier (11)

6243

185

02-03-1814

Nauta J. hij is één der ondertekenaars van een document betreffende de Bank van Leening te Leeuwarden er worden 2 huizen gepacht van de gemeente om een bank van Leening te vestigen enz. 1814 (11)

6243

256

28-03-1814

Nauta J. Hij is lid van de Vroedschap van Leeuwarden hij komt voor in een document van Begroting enz. jaar 1814 (5)

6100

1215-18

29-11-1823

Nauta J. J. , Hij staat op een document van Zetters in het District van ontvang van Heeg in 1823 die dat ook in 1824 willen doen enz. enz. jaar 1823 (2) (dossier alle plaatsen met zetters in Friesland (48)

6101

1315

18-12-1823

Nauta J. J. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)

6628

774

06-06-1814

Nauta J. J.---- Teunis Dirk, Scheltes Jan, Andries Jan en Jobs Gerrit van beroep Huislieden, Bouricius Rienk van beroep Strandmeester, Jans Job van beroep Boerenarbeider en Ates Pieter Vrijgezel alle wonende onder de Dorpe Pietersbierum geven met de meeste eerbied te kennen dat de achterstallige tractementen der Gereformeerde Predikanten enz. verder dat Teunis Dirk  is gelijk gesteld met Heerkes Ate, de weduwe van Gerlofs Freerk voor zich en haar mans boedel, en met Steffens Pieter, Teunis bezit eene kleine met schulden bezwaarde plaats enz. ondertekend in copie door Nauta J. A., Nauta J. J., Hibma J. S., Hofstra P. A.. Meij van der Durk Teunis enz. jaar 1814 (2)

6036

537 en 538

23-07-1818

Nauta J. K. Herbergier aan het Schuilenburger verlaat Onderwerp Request,  jaar 1818 (2)

6034

398

30-05-1818

Nauta J. te Huizum hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

8280

526-1, 36,1

22-05-1840

Nauta J. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6622

2118

20-12-1813

Nauta J. wordt vermeld in een document als lid van de Municipalen Raad der Stad Leeuwarden met als onderwerp: vergadering met de Maire Buma B. (Bernardus) Dat hij als afgevaardige samen met Salverda Salverda S. (Suffridus) Maire naar de Prins van Oranje gaan om hun hulde te laten blijken enz. jaar 1813 (3)

6078

95-21

25-01-1822

Nauta J.J. te Heeg, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Heeg    enz. enz. jaar 1822 (2)

6418

255-BB

01-06-1817

Nauta Jacobus Wessels 330 Augustinusga is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6383

75

23-04-1814

Nauta Jan Andries te Pietersbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

6017

780

28-12-1816

Nauta Jan Andries, gevonden en opgevischte paalbalken enz. en ingeleverd, staat op een inventaris van gestrande of aangespoelde goederen in de gemeente Barradeel enz. jaar 1816 (5)

6871

22-03-1825

11/1-C

Nauta Jan Arends te Aengwirden staat vermeld op een document genaamd Generale Staat der manschappen van de ligting van 1820 met groot verlof zijnde, wier paspoorten aan de Plaatselijke Besturen verzonden worden bij missieve van de Gouveneur enz. jaar 1825 (5)  (dossier13)

9182

44 / 614

30-12-1915

Nauta Jan te Heeg hij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met zijn handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

9186

548

04-05-1918

Nauta Jan, komt voor op een  document aanvraag van buitenlandsche paspoorten (blz.2), afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, betreffende de maand April met 6 kolommen onder andere geboorte datum en plaats, Adres enz., jaar 1918 (5)

8380

833-2

24-08-1841

Lemsterland

Nauta Jelle  te Follegabrug staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Lemsterland in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

7977

158-6, 40

14-02-1837

Nauta Jelle Pieters, wordt vermeld in de staat van veranderingen van voornoemde gemeente en bewegingen voorgevallen in de positie der Schutters, zoon door overgang tot de reserve, overlijden, verandering van woonplaats, opgekomen vrijstellingen, ontslag en andere omstandigheden, als met opzigte huishoudelijke gesteldheid, door Huwelijken, Geboorte en Sterfgevallen met in de kolom omschrijving wat er gebeurd is enz.  jaar 1837 (4)

6383

76                

23-04-1814

Nauta Job Jans te Pietersbierum, Omdat hij een bedrag (vermeld in het document) schenkt wordt hij vermeldt op: de staat van Vrijwillige bijdragen voor de zaak des Vaderlands volgens aanschrijving van 21 maart 1814 Militaire zaken no. 355 vrijwillig zijn opgebragt of ter opbrengst aangeboden in het arrondissement Leeuwarden, Jaar 1814 (6) (Dossier 26)

4894

2306

27-06-1899

Nauta Joh’s te Makkum hij ondertekend samen met 75 ander belanghebbende  één der brieven in dit dossier  betreffende dat zij verzoeken toestemming te geven voor >>>> Crol B. N. Directeur  van de N. V. Kaas en Roomboterfabriek v/h Tjebbes  en Co. Betreft de vaart tussen Tjerkwerd en Makkum  of deze particulier eigendom is?  En of hij enige toestemming nodig heeft  om met de Moterboot ook een brief ondertekend door  Swart J. H. Jzn. Van de Waterschappen  Makkumer en Parregaster Meerpolder, Stukken betreffende ingewilligde en afgewezen  verzoeken om Van het Panhuyskanaal met Stoomboten te bevaren en betreffende het bevorderen van een vlot verloop van de scheepvaart op dit kanaal, Makkumer Stoombootreederij  gevestigd te Makkum een advies en een klacht ook genoemd het Waterschap de Makkumer en Parregaster Meerpolder  ondertekend door de Hoofdingenieur Vermaet S. J?.  enz. jaren 1885-1910  (40)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Nauta Johannes, 220 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6261

900-4

04-09-1815

Nauta Johannes, hij moet betalen voor het navolgende , want hij staat vermeld op een document  genaamd: Kohier van Quotisatie in de Gemeente Oosterend voor het tekort komende wegens de geleverde Dragonderspaarden in den Jaar 1814, ingevolge aanschrijving van den 11 februari no. 1510 enz. jaar 1815 (5)

9184

155

03-02-1917

Nauta Johs. gehuwd met Ouwerkerk van Catharina, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Januari 1917 met 6 kolommen onder andere geboorteplaats en datum, woonplaats enz. ,  jaar 1917 (4)

6414

41

22-02-1817

Nauta Jouw Martinus, de President Burgemeester van  de Stad Workum ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermelddat de verlofganger  Nauta Jouw Martinus sedert enige tijd gelaboreerd hebbende en naas Lands Hospitaal enz. jaar 1817 (1)

6418

255-B

01-06-1817

Nauta Jouwe Marten 492 Workum is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6060

480

06-07-1820

Nauta Jurijen Jelles, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6047

379

03-06-1819

Nauta Jurjen Jelles  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6867

08-02-1825

46-A

Nauta Jurjen Jelles---- Glijsa Harmen Sijtzes en Hettinga Klaas Reins beide wonende te Idzega  worden benoemd als zetter voor de Gemeente Heeg  ter vervanging van Palstra Sjoerd Gerbens en Nauta Jurjen Jelles enz. jaar 1825 (4) 

6070

 

405

18-05-1821

Nauta Jurjen Jelles Hij staat vermeld op een document tot schadeloosstelling voor door ziekte gestorven Runderbeesten in den jare 1819  en is tevens één der klagers die vinden dat zij ten opzichte van de anderen te weinig hebben gehad van de totale som fl. 14.250,00, jaar 1821 (2)

6101

1311

16-12-1823

Nauta Jurjen Jelles te Heeg , Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

6711

248 blz. 4

07-09-1822

Nauta Jurjen Jelles te Heeg hij staat op een document met 95 namen van veehouders die tijdens de periode van besmettelijke ziekten die op eene schrikbarende wijze onder het vee heerst, beesten verloren zijn met vermelding van het aantal gestorven beesten (Paarden, Kalveren, Koeien en Schapen)  in de gemeente Wymbritseradeel in de dorpen Heeg, Abbega, Woudsend, Oudega, Hommerts, Ypekolsga, Idzega, Oosthem, Jutrijp en Uitwellingerga, Jaar 1822 (8)

6253

28 blz.4

04-01-1815

Nauta Jurjen Jelles, Komt voor op  personeele omslag over de Ingezetenen van den Dorpe Heeg tot vinding van één honderd gulden welke som door de Baljuw enz. enz. jaarlijks aan de voormalige eigenaar van de Brug en Dijk ter vergoeding van de z.g.n. Dorpsdaalder enz. wegens de jare 1809 enz. jaar 1815 (4)

6070

424-21        25-05-1821

Nauta Jurjen Jeltes hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6082

453

03-05-1822

Nauta Jurjrn Jelles, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6047

379

03-06-1819

Nauta K.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

5995

59

23-01-1815

Nauta K. ---- Zijlstra H. D. van beroep Aannemer te Franeker hij wordt beschuldigt van frauduleus waarop het metselwerk en reparatieen aan de Kapitale Zee Sluis genaamd de Noieuwe Zijlen  waar zig bevonden als opzigter (Conducteur) Kuijpers D.  en  en de Pikeur Nauta K. en de aannemer met desselfs borgt Boer de S. A. enz. verder vermeld Goudriaan A. T. Inspecteur Generaal,  jaar 1815 (5)

6060

480

06-07-1820

Nauta K. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6271

602 -3

18-06-1816

Nauta K. staat vermeld op het document samen met 37  inwoners van Cubaard: Ter voldoening van de  de schaden van In en Verkoop en wijdere kosten van Trein Paarden in de Gemeente Wommels, geleverd in den jare 1814 en daarna teruggezonden ter somma van drie honderd zeven en veertig guldens en tien stuivers enz. jaar 1816 (5)

6034

398

30-05-1818

Nauta K. te Wommels hij staat in een document, waarin vermeld alle contribuabelen, welke in de beschreven middelen, de grondlasten daar onder gerekend voor tenminste Twee Honderd Guldens   over het jaar 1817 zijn aangeslagen, met vermelding van woonplaats, jaar 1818 (2)

9178

58 en 86

15-01-1914

Nauta Kl. Senior geboren 26 Mei 1855 te Dokkum hij is benoemd als zetter der belastingen  en in een handgeschreven brief met zijn handtekening  zijn bericht dat hij de functie aanneemt  i.p.v. Tuininga K.  die de  de functie niet aanneemt  tevens wordt ook voorgedragen Berghuis Albert geb. 29-04-1862 Dokkum Grutter van beroep  enz. jaar 1914 (12)

5995

36 en 59

14-01-1815

Nauta Klaas (de Pikeur) ---- Kuypers D. , (conducteur)  hij wordt genoemd als een  ontrouwe opzichter , een proces verbaal wegens frauduleus handelen wegens metselwerk aan de Zeesluis te Harlingen,, tevens genoemd Nauta Klaas (Pikeur)  en de Inspecteur Generaal Goudriaan A. F, de aannemer Boer de Sjoerd Aukes als Borg.,   Zijlstra H? D.enz. enz  jaar 1815 (14)

5996

154

20-02-1815

Nauta Klaas , Kastelein te  Nieuwe Zijlen onder Engwierum in zijn huis is  gevestigd van J. van Assen ontvanger der Convoyen enz. enz. jaar 1815 (2)

5996

154

20-02-1815

Nauta Klaas---- Assen van J. Schout van de Gemeente Ee deeld in een door hem ondertekende brief mede aan de Gouverneur van Vriesland dat hij zijn kantoor tot nog toe heeft gevestigd ten huize van Nauta Klaas, Kastelein aldaar maar dat gemeld lokaal vfoor hem niet geschikt is en dat hij enz. jaar 1815 (2)

6070

424-20        25-05-1821

Nauta Klaas hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6087

920

05-10-1822

Nauta Klaas Sjoukes  te Engwierum   staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen  betreffende de verpachting op 26 September 1822  van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5)

6271

574-7

06-07-1816

Nauta Klaas Sjoukes, moet meebetalen volgens het document:  Repartitie van Ingezetenen van der gemeente Ee (195 gezinshoofden) tot vinding der kosten van 2 geleverde paarden aan de Artillerie aan den Overste Baron Rozen ten behoeve van het Russische leger in December 1813 enz. jaar  1816 (5) dossier (13)

6252

1180-5

29-07-1814

Nauta Klaas te Nieuwezijllen, komt voor op een document Staat en Verantwoording der gelden als nog onder den Rentmeester van de voormalige Baljuw en Gemeente Bestuur van Oostdongeradeel enz. en vermindering op zijn Competentie wegens gedane leveranties aan de Barakken de Militairen  jaar 1814 (6) dossier (11)

9182

285/9

07-02-1916

Nauta Klaas W. Dokkum Politiedienaar Met Signalement, jaar 1916

6252

1179-67 en 68

08-11-1813

Nauta Klaas wegens geleverde Brandstoffen aan de Wagt en Caserne op Nieuwe Zijlen, het leveren van Bier en het aanvoeren van Vleesch voor de Militairen van Kollum , en wegens het leveren van stoelen. , hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6252

1179-73

08-11-1813

Nauta Klaas wegens het wasschen van lakens en leveren van Zout, Rijst, Azijn Turf en Kaarsen op de Nieuwe Zijllen, hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6252

1179-47

08-11-1813

Nauta Klaas wegens leverantie aan de barak te Nieuwe Zijlen, hij komt voor  op de Rekening van Uitgaven voor Militairen,  gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (7) dossier (88)

6252

1179-65

08-11-1813

Nauta Klaas wegens Turf, Kaarsen enz. , hij komt voor  op de Rekening van Militaire Uitgaven gemaakt door Witteveen Jouwert in Qualiteit als Secretaris Liquidateur van het voormalige district Oostdongeradeel van zodanige Ontvang en Uitgaaf van Januari 1811 tot en met den laatsten Juli 1813 jaar 1814 (6) dossier (88)

6082

453

03-05-1822

Nauta Klaas, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

9183

1198

05-08-1916

Nauta Klaas, Komt voor op een  document  (blz.2)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

6005

933

27-11-1815

Nauta Kornelis Jans te Sneek Geregtsdienaar, staat vermeld op de verzamellijst van Geregtsdienaren in de Provincie Vriesland met vermelding van diverse besluiten  door Wij Willem bij de Gratie Gods Prince van Oranje enz.  jaar 1815 (11)

6413

21

16-01-1817

Nauta L. ---- Buijsing R. (Reinder) President Burgemeester van Leeuwarden  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat hij wegens het ontslag  van IJpeij L. een naamlijst der Onderofficieren stuurt die voorgedragen kunnen worden worden voor  de vacature wegens het ontslag van  IJpeij L. met een kolom aanmerkingen enz. jaar 1817 (6)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Nauta Lieuwe, 219 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6072

566

13-07-1821

Nauta Lolle H. ---- Hij ondertekend  mede een verzoek van Grond Eigenaren  van den Dorpe Ypecolsga en Indijk in de gemeente Woudsend dat hun lieden  ter goede trouw is  enz. enz.  en in de gemeente Rouwert een onevenredige grondbelasting enz. enz. enz. jaar 1821 (4)

6047

379

03-06-1819

Nauta Lolle H.  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6073

659

31-08-1821

Nauta Lolle H. Geeft met  eerbied te kennen enz. dat  hij enz. enz  een der mede ondertekenaars is van het request enige tijd aan uwe majesteit ingezonden enz. enz. een handgeschreven brief met o.a. zijn handtekening

Jaar 1821 (4)

6078

95-21

25-01-1822

Nauta Lolle H. te Woudsend, Hij staat in een document als zetter der belastingen over 1822 in genoemde plaats ontvang Woudsend  enz. enz. jaar 1822 (2)

6867

11-02-1825 10-A, Bijl. 5

Nauta Lolle H. te Woudsend, Reclameert in een handgeschreven en ondertekende brief wegens aanslagen in de Belastingen op het personele in 1824 enz. jaar 1825 (15)

6028

801

12-11-1817

Nauta Lolle H. te Ypecolsga hij staat op een lijst met voorbeeld van ongeluk gunstige beoordelingen  voor gelijk belaste percelen na aftrek van enz. Dijk en Polderlasten op de lijst  diverse waarden van het bezit en een kolom met aanmerkingen jaar 1817 (10)

6070

424-21        25-05-1821

Nauta Lolle Harings hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

6060

480

06-07-1820

Nauta Lolle Harings, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6082

453

03-05-1822

Nauta Lolle Harings, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

6381

199-C

26-03-1814

Nauta Lolle Lolles, hij wordt vermeld op een Document van personen welke bij het vertrek van de Landmilitie van Sneek niet tegenwoordig waren, er is een kolom met de redenen welke van het niet Compareren den oorzaak zijn en een kolom met aanmerkingen waarin vermeld wordt of hij gewond is, in het buitenland verblijft o.i.d. jaar 1814 (6) (dossier 8)

6101

1311

16-12-1823

Nauta Lytze Lolles te Woudsend, Hij wordt vermeld op een document van;  reclames wegens aan de besmettelijke Runder of Veeziekte (het Fenijn genaamd) gestorven Koeien en Paarden in geheel Friesland over het jaar 1822 enz. enz.  en hoeveel stuks hij is verloren, jaar 1823 (3) gehele lijst is  (11)

5664

274-a, 25

28-02-1918

Nauta M. & J. Beetgum Schip de Twee Gebroeders,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1918

5664

162, 25

27-02-1917

Nauta M. & J. Beetgum Schip de Twee Gebroeders,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1917

8354

269/10

00-00-1841

Nauta Marius Peters, Med. Doctor te Harlingen  Bezwaarschrift tegen opgelegde belasting wegens Patentrecht voor het jaar 1840/41 met een handgeschreven brief met zijn handtekening Maart 1841 (21)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Nauta Marius, 297 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

6418

248-C 1e bat

9e  blz. Nom. Staat

09-06-1817

Nauta Martinus * Workum staat vermeld in een brief ondertekend door de plaatsvervanger van de Luitenant Colonel Commanderende het Bataillon en Depot van de Kompagnie Infanterie Nationale Militie No. 1 op een Nominative Staat met 8 kolommen informatie der Manschappen welke ingevolge het besluit van zijner Majesteits van den 22e december 1815 No. 44 door honorable Paspoorten uit den Dienst der Nationale Militie zijn Ontslagen enz. jaar 1817 (4)

6418

248-b 1e bat 3e  blz.

Nom. Staat

07-06-1817

Nauta Martinus 452 is zijn  volgnummer en wordt vermeld in een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der 8e afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon die bij de afloting van den jare 1817 een ontslagnummer heeft getrokken en zich met groot verlof absent bevind van de 8e afdeling Infanterie Bataillon Nationale Militie  no. 1 en 3 ingelijfd waren enz. jaar 1841 (4)

6418

255-BB

01-06-1817

Nauta Martinus Sijbren 452 Sneek is zijn volgnummer en zijn woonplaats voor dat hij in dienst is getreden, wordt vermeld in een Nominatieve Staat met 9 kolommen informatie en een door de Luitenant Kolonel Kommanderende het depot der Agtste afdeling Infanterie ondertekend document aan de Gouverneur van Vriesland betreffende genoemde persoon welke van het Bataillon Infanterie Nationale Militie no. 1 & 3 in Garnizoen te Groningen  met groot verlof afwezig zijn enz. jaar 1841 (7)

6418

248-DD

6e Compag.

4e  blz.

Nom. Staat

09-06-1817

Nauta Martinus staat vermeld in een brief ondertekend door de Luitenant Kolonel Kommanderende  het depot der 8e afdeling Nationale Militie op een Nominative Staat met 7 kolommen informatie der Manschappen welkebij de afloting voor den jare 1817 een ontslag nummer hebben getrokken en zig met Groot Verlof absent bevinden enz. jaar 1817 (4)

8257

61/18

15-01-1840

Nauta Oege Feikes staat vermeld  op de Nominative Staat der verlofgangers der Nationale Militie uit de provincie Vriesland , 3e Bataillon Artillerie met 10 kolommen informatie, die naar hunne Haardsteden vertrokken zijn en verschoond zijn van de bijwoning van der najaars exercitie deze jare enz. jaar 1840 (4)

9725

Deel 2

Blz. 112

00-00-1891

Nauta Otte, Zeemilitie hij  wordt ingescheept en vertrekt naar voornoemde plaats (indien niet genoemd bestemming niet ingevuld)  en komt voor in het register van de verleende toestemmingen aan nog dienende Land en Zeemiliciens, tot uitoefening van de Buitenlandsche  zeevaart of Visscherij, met 7 kolommen info. jaar 1891 (2)

8356

328/27-3

03-04-1841

Nauta P. C. wonende in wijk A. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

7977

148-5

10-02-1837

Nauta Peters M.  Med. Dr. te Harlingen geeft met verschuldigde respect te kennen dat hij zedert den jare 1831 heeft te vorderen van Kroese Barend R. Chaloeproeijer op het klaringsvaartuig op den Abt eene som van f. 4:20 wegens enz. deze brief is door de medicus ondertekend  enz. jaar 1837 (6)

8350

187-5

23-02-1841

Nauta Peters M. Medicinae Doctor te Harlingen schrijft ern ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vresland  dat hij reeds sedert de jaren 1837, 38 en 1839 heeft te vorderen van de heer Coolen J. B. thans Visiteur op het Klaringsvaartuig op de Engelsmansplaat en wel een som van 32 gulden wegens Genees enVerloskunde vermeederd met kosten op het tractement in te houden enz. jaar 1841 (5)

8356

328/27-3

03-04-1841

Nauta Peters M. wonende in wijk C. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

9182

44 / 614

30-12-1915

Nauta Petrus (+)--Cnossen Pietje weduwe van Nauta Petrus te Jutrijp zij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief met haar handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

9182

550

27-03-1916

Nauta Piebe, Veehouder te Ypecolsga hij wordt benoemd als lid van het college van zetters der belasting te Wymbritseradeel, een handgeschreven brief met zijn handtekening waarin hij verklaard de benoeming aan te nemen   jaar 1916 (3)

6101

1306

16-12-1823

Nauta Pieter Crans  en Cromzicht Johannes beide commiessen te Dockum en Haanen Johannes Commies te Schiermonnikoog worden voorgedragen als deurwaarder bij de belastingen te Dokkum enz. jaar 1823  (4)

6633

1378

29-11-1814

Nauta Pieter Durks----Olivier W. ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat het request van Bartles Jacob Mr. Grofsmid te Arum dat hij volgens de Schout als zijn post als IJkmeester nimmer werkzaam is geweest en dat aanspraak op deze post kan maken is Bakker Sijmon Pieters oud 39 jaar Bode  te Arum   en Aukema Paulus Feikes 42 jaren oud Mr. Verwer en Glazenmaker weduwnaar met 4 nog jonge kinderen te Pingjum en Nauta Pieter Durks 44 jaar oud Arbeider te Arum zijnde bezwaard met een huisgezin van agt kinderen enz. jaar 1814 (2)

6303

567

25-11-1823

Nauta Pieter Johannes , Onderwijzer te Welsrijp, door de vele klachten  der allerellendigste schoolonderwijs te Welsrijp enz.enz. de reden zal zijn dat de voornoemde onderwijzer door lichaamsongemakken en vooral door ene erge doofheid enz. is de man volstrekt ongeschikt geworden voor enz. enz. jaar 1823 (2)

8116

263

1016/26

15-10-1838

Nauta Pieter Johannes Welsrijp Veldwachter, jaar 1838

9465

Deel 2, 12

03-03-1863

Nauta Pieter te St. Jacobiparochie, Beurt en Veerdienst van St. Jacobiparochie naar Leeuwarden,  hij  wordt vermeld in het Register van de Middelen van Vervoer  te Water, Afdeling Beurt en Veerschepen met vermelding van  o.a. door wie de concessie is verleend, wijzigingen en aanmerkingen, dagen van vertrek enz. jaar 1863 (8).

3698

B-41

15-02-1832

Nauta Pietertje Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

3698

B-41

15-02-1832

Nauta Pietertje Piers, wordt vermeld op de Nominative Staat der kinderen opgegeven om naar de etablissementen der maatschappij van Weldadigheid in de Noordelijken Provincien te worden opgezonden met diverse kolommen zoals de ouders en/of kinderen, geboorte data enz. jaar 1832 (6)

6263

1106

06-11-1815

Nauta R.  ----  Hiddenga Elias , Koopman van beroep wonende te Heerenveen  is aangeslagen voor de belasting personele omslag voor f. 119 en daar tekent hij in een geschreven brief met zijn handtekening bezwaar tegen aan , hij is best bereidwillig om te betalen maar dat de heeren Haeften van Jacob en  Tuimelaar Johannes zoon van Tuimlaar Hendrik  minder moeten betalen  en niettemin  de heer Nauta R.  Ontvanger Particulier  die een groter inkomen heeft voor minder is aangeslagen en Mollema Molle Wobbes  zoon van Mollema Wobbe Molles geheel niet zijn aangeslagen  en Haeften van Bartholomeus Cornelis Gerardus   zoon van Heaften Jacob   welke op een zeer laag bedrag aangeslagen zijn  enz. tevens aanwezig een extract uit de repartitie lijst  enz.waarop vermelde personen en ook Hiddinga Herman met hun beroep en het aangeslagen belasting bedrag enz. jaar 1815  (5)

6399

767

06-09-1815

Nauta R.  Kapitein bij het 1e Battaillon Landstorm Arr. Heerenveen  ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken enz. jaar 1815 (1)

6242

82, 1-7a +9               07-02-1814

Nauta R.  Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens een verzoek tot enz. beslissing op zijn request betreft de aanslag voor belastingen enz. jaar 1814 (12)) 

6409

321

04-09-1816

Nauta R.  Ontvanger der Patenten ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  betreffende Militaire zaken waarin vermeld dat de ingekomen posten onbekend zijn het betreft de Staat van Pensioenen in het Grootboek van de Franse Pensioenen enz. jaar 1816 (2)

6872

02-04-1825

1-B

Nauta R. (Ruardus)---- Scheltinga v. C. L. (Cornelia Livia) weduwe van Nauta R. (Ruardus) in leven ontvanger der Verponding in Ackrum Onderwerp: betreft achterstalligge gelden waarvan zij onmogelijk kan nagaan of dat wel klopt enz. jaar 1825 (3)

5986

317

28-04-1814

Nauta R.---- Adema L. Mr., bij koninklijk besluit zijn benoemd en hebben alle de eed afgelegd, a. tot substituut van den officier en b. Kratzch D. C. T. tot officier en c. Nauta R. Mr. Tot Regter van Instructie, allen  bij de Regtbank te Heerenveen jaar 1814 (4)

6644

826

28-09-1815

Nauta R.---- Brouwer G. J. (Gerben Jetses) Schout van de gemeente Heerenveen ondertekend samen met de Raden Nauta R., Taconis H., Tuimelaar H., Haeften van B. C. G., Cate ten A., Mollema W., Fects L. een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende in de jaren 1811 ten tijde van de inlijving onder het Franse bestuur  is gevestigd geworden de Regtbank in de Huizing van Notaris Bootsma Pieter tegen een enz. jaar 1815 (4)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Nauta R. C. te N. Zijlen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

6833

27-A blz.12

06-02-1824

Nauta R. de weduwe te Joure staat vermeld in een document met als onderwerp: houdende het bedrag der Huurcedullen of bekende verhuringen van Woningen en Gebouwen, de gedane aangifte/schattingen en de namen en kwaliteiten der schatpligtigen met vermelding van het huisnummer, beroep en het getaxeerde bedrag enz. jaar 1824 (3) dossier 13

6631

1076

02-09-1814

Nauta R. hij wordt benoemd als lid van de vergadering der Staten in Vriesland, Jaar 1814 (9)

6632

1289

19-10-1814

Nauta R. Lid van de vergadering der Staten van Vriesland ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland  dat hij niet in staat is om de 20e aanwezig kan zijn enz. jaar 1814 (1)

6301

316-6, 10       01-07-1822

Nauta R. O.---- Kool van Heerens W. B. Notaris te Heerenveen, een Rekeningen en verantwoording door hem gemaakt betreffende de likwidatie der zaken van het voormalige District Engwirden waar in voorkomt Nauta R.O.als schuldenaar , en als schuldeisers Jong de Klaas Jr. te Gersloot, Wal van der Klaas Roelofs , Cannegieter R. J. wed. Nauta R. O. overl. 26-11-1811,  Jager Barteld Popkes, Vuur Johannes Hendriks, jaar 1822 ( 17)

6242

82, 1-7a +9               07-02-1814

Nauta R. Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens een verzoek tot enz. beslissing op zijn request betreft de aanslag voor belastingen enz. jaar 1814 (12)

6076

848

03-11-1821

Nauta R. Ontvanger Particulier  wegens zijn overlijden is zijn commies Barends J.  belast met de waarneming aldsaar enz. jaar 1821 (1)

6075

 

782

15-10-1821

Nauta R. Ontvanger Particulier enz. in een handgeschreven brief met zijn handtekenig wordt verzocht wegens ziekte of  Barends Jacob,  Commies , zijn chef  Nauta R. Ontvanger Particulier enz. of hij hem mag vervangen met tekenbevoegdheid jaar 1821 (2)

5999

435 en 436

09-05-1815

Nauta R. Ontvanger van het Arr. Heerenveen heeft zig begeven naar het kantoor van Haga Abraham Pieters Ontvanger der Directe Belastingen te Ackrum waar de ontvanger niet aanwezig was en gevraagd aan met deszelfs geëmployeerde Valk Matheus waar de ontvanger te vinden was maar deze vertelde dat hij de heer Haga op de 1e dezer is vertrokken waaruit genoegelijk blijkt dat deze op een eerloze wijze is vertrokken en de heer Nauta heeft dan ook Zeilmaker Jan Joosten  voorgedragen tot de post van Commies van de 1e Klasse bij de Middelen ten Lande te Akkrum ook al omdat de Ontvanger  Nauta aldaar een wandirectie of Kwade trouw heeft aangetroffen enz. jaar 1815 (4)

6286

50 / 49

18-12-1817

Nauta R. Oostenb’k---- Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen  Onderwerp: zijn request over de pretentie op de voormalige algemeene Armenvoogd van Terband enz tevens van de Pastorie van Aengwirden, tevens een advies van de Grietman van Aengwirden aan de Gouveneur, en de complete administratie belast door Vries de G. G., Kool B., tevens een stuk over de vergadering van Floreenpligtige ingezetenen van alle de dorpen van genoemd district op de 27e van de Wintermaand 1809 , voor volledige tekst zie bij Attema G. G. Mr. Bakker te Heerenveen    jaar 1817 (33)

8211

988-3, 26

Bladzijde 3

26-09-1839

Nauta R. te Nieuwezijl wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij van Oostdongeradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7) dossier met ca. 1000 namen (132)

6025

560

22-08-1817

Nauta R.---- Viderius M. Inspecteur der belastingen te Wolvega hij wordt voorgedragen tot plaatsvervangd rechter te Heerenveen i.p.v. Blocq Scheltinga de D. die overledenen is en Nauta R. thans ontvanger enz. jaar 1817 (1)

6631

1123

17-09-1814

Nauta R. zijn handtekening staat in een document van de Secretaris van Staat voor Binnenlandsche staten betreffende een lijst met handtekeningen van allen die aanwezig zijn geweest in het provincie huis en degene die gegradueerd zijn enz. jaar 1814 (2)

6259

708

13-07-1815

Nauta R., ---- Metz Petrus Johannes Hij schrijft en ondertekend een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij voor enige tijd een request heeft ingediend  waarbij hij zig beklaagde wegens een dubbele personele aanslag omdat hij te Haske en Heerenveen moet betalen maar dta hij te Heerenveen werkt en te Haske woont en ter staving hiervan volgt een lijst met namen en bedragen van Boelens van ,….? Nauta R., Haeften van Jr….?.,  Adema.….?,  Kool ….?,  Wildeman ….?, Mollema W. enz. enz. jaar 1815 (5)

6070

354-1 +

361-2

01-05-1821

Nauta R.? Ontvanger Particulier te Heerenveen betreft een Numerair watr hij opmaakt en ondertekend hetwelk op den avond van den laatsten april 1821 in de kas van den ondergetekende enz. met ambtelijke staten, jaar 1821 (12)

8220 

1137/15

06-11-1839

Nauta Reinder Klaazes een aanschrijving van wet op de Personele Belasting van den 29e maart art. 45-04 betrekkelijk het indienen van Reclamatien wegens de Personele Belasting 6e grondslag welke voldaan moet worden voor 1 november 1839 ontvang Leeuwarden no. 1,  jaar 1839 (3) Lijsten met ca. 250 namen van inwoners Dokkum, Leeuwarden, Harlingen, Gorredijk, Sneek en Bolsward (17)

8308

2086-11

01-11-1840

Nauta Reinderke staat vermeld op een lijst: Aanschrijving der Wet op de Personele Belasting betrekkelijk het inzenden van reclamatien ter zake de Schatting van het Belastbaar gebruik van Paarden gedurende de 2e 6 maanden enz. jaar 1840 (1) dossier (5)

9182

44 / 614

30-12-1915

Nauta Riemke te Jutrijp zij is 1 van de aanliggende eigenaren met een brief haar zijn handtekening die geen bezwaar hebben tegen de volgende vergunning :

 (9182/7, 30-12-1915) Waterschap Hommerts Sneek   verzoekt vergunning tot het maken van dammen voor grondduikers in de bermen van het  perceel kadastraal bekend  Sneek Hommerts sectie  enz. met een tekening (Blauwdruk) van de situatie met de toestemming en de voorwaarden jaar  1915  (14)

8359

377/28, 4

19-04-1841

Nauta Rinia van C. F. F. wordt vermeld in een document genaamd; een Lijst van zoodanige personen die de bevoegdheid hebben, om voor den jare 1841tot kiezers voor den Landelijken stand te worden benoemd in het 1e Kiesdistrict van Vriesland met vermelding van het Beroep en de woonplaats enz. jaar 1841 (9)

3622

Dossier

A-1

30-10-1832

Nauta Rinze Klazes---- Nauta Sjouke Klazes wonende te Oostermeer hij is de hoogs biedende voor het ZEVENDE perceel en wel de pacht van het Verlaat genaamd Schuilenburger Verlaat als borg Nauta Wybe Klazes en Nauta Rinze Klazes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838  dossier (50)

3622

Dossier

A-2

30-12-1837

Nauta Rinze Klazes---- Nauta Sjouke Klazes wonende te Schuilenburg van beroep Kastelein hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van het Verlaat genaamd Schuilenburger Verlaat als borg Nauta Rinze Klazes en Nauta Wijbe Klazes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1838-1843 dossier (59)

6258

630-35

17-04-1815

Nauta Romke  wegens  de nieuwe kamer ontvangt hij fl.   enz.  ,  Geextrateerd uit het boek van Ontvang en Uitgaven  van de Martinikerk te Workum aangelegd in de jare 1732 en 1749 enz.  komt voor in het totale dossier ---- Keuchenius J. A?. Kerkvoogd van de Stad Workum schrijft en tekent een brief namens de kerkvoogden en Kerkmeesters dat  de St. Martinikerk om heuchelijke tijden  af in het bezit is geweest van  De Herberg onder het Stadhuis alhier, de Boterwaag, van de Vee en Vleeschmarkt, van de Appelmarkt en van de Kraammarkt of Kraamgelden  enwel sedert den jare 1645 zonder van vorige tijden te gewagen  daar door het gemis van boeken  enz. enz. enz. en dat zelfs in 1649 is betaald door de kerk een nieuwe Boterwaag  enz. enz.   jaar 1815 (3) dossier   (45)

6073

619

01-08-1821

Nauta Romke Alberts---- Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, Grietman over Hemelum Oldephaert en Noordwolde in presentatie van getuigen heeft afgevraagd aan  Zeldenthuis Sipke Jarigs (had getekend als Sildiethuis) van bedrijf Turfschipper wonende te Koudum ouderling van de Hervormde Gemeente aldaar of hij verboden had het achterstallige kwotum ter somma van  dertig guldens wegens kerkvisitatie aan het klassifikaal bestuur te Sneek te voldoen enz. enz. voor mij notaris  Schotanus Evert aldus gedaan ten huize van Jong de Bauke Tjeerds Kastelein in de Pauw in tegenwoordigheid van Kingma Gerben Jans van beroep Koopman te Workum en Saagsma Gosse Sjoerds van beroep Meester Timmerman te Koudum tevens een akte waarbij aanwezig waren; Bouma Botte Jelgers, Hoekema Taeke Piebes, Hoekstra Joltje Dirks alle van bedrijf Boeren als ouderlingen Veer van der Jouke Jacobs van beroep Veerschipper op Workum, Hindelopen en Stavoren en Jaarsma Jan Dirks Dijks Executeur van Hemelum Oldephaert en Noordwolde en Schaper Doede Jacobs van bedrijf Boer als Diacon allen aldaar wonende en Nauta Romke Alberts adsistend aan de Waag en Nagtegaal Willem dienaar van Politie beide wonende binnen de Stad Workum enz. jaar 1821 (9)

6029

881

13-12-1817

Nauta Romke Alberts---- Laag van der Drewes K. en Co. en Nagtegaal  Jan Barends schrijven en ondertekenen een brief als gevolmagtigde per procuratie van de heer Everts Evert Arend boekhouder en eigenaar zijnde van de rederij van het Kofschip de Goede Hoop gevoerd hebbende door Capt. Mesenbroek J. (Mezenbroek)  komende van Riga naar Schiedam met een lading Rogge en Garst is komen te stranden op Ameland  tussen de 21e en 22e augustus 1817 , betreffende de scheepstuigagie die op Ameland is geborgen en door den strandvonder Hekeren van ….?  op den 3 november is verkocht en dat enz. verder genoemd Schotanus Evert Openbaar Notaris te Workum in de akte met gepasseerd ten huize van Nauta Romke Alberts adsistend aan de Waag en als getuigen Kingma Jan Castelein beide binnen deze stad beide ondertekenen ook, jaar 1817 (5)

6073

619

01-08-1821

Nauta Romke Alberts---- Schotanus Evert  Notaris te Workum op last van Haer van Campens Nieuwland D. B. (Daniel Bonifacius) van der, Grietman van Hemelum Oldephart en Noordwolde met nagenoemde getuige afgevraagd aan Zeldenthuis Sipke Jarigs van bedrijf Turfschipper te Koudum wonende  lid van de kerkeraad enz. enz. verboden had het achterstallige bedrag van dertig guldens  enz. enz. te betalen enz. enz. aldus gedaan te assessorKoudum ten huize van Jong de Bauke Tjeerds de kastelein in de Pauw , Kingma Gerben Jans Koopman te Workum  en Saagsma Gosse Sjoerds  Mr. Timmerman wonendete Koudum enz.  een tweede afschrift met  andere getuigen zijn  ten huize van Hoekema Taeke Piebes  van bedrijf Boer waarbij aanwezig waren Bouma Botte Jelgers ook Boer, als ouderling Veen van der Jouke Jacobs  Veerschipper op Workum  Hindelopen en Stavoren en Jaarsma Jan Dirks Dijks executeur  van Hemelum Oldephart en Noordwolde, Schaper Doede Jacobs van beroep Boer   en Nauta Romke Alberts assistent aan de Waag  en Nagtegaal Willem  dienaar der Politie in Workum en hebben alle ondertekend , met 2 lakzegels  van Schotanus E. Notaris jaar 1821 (11)

5995

65-b

25-01-1815

Nauta---- Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W. Branders te Leeuwarden , Buitinga W. en de commisen Schulte en Nauta. Onderwerp: Een Willekeurige order om hun fabrieken te laten stilstaan enz. (een handgeschreven brief met de handtekeningen van Roukes Th.en Bruining B., en Jong de W.

jaar 1815 (3)

6047

379

03-06-1819

Nauta Ruandus  Hij wordt genoemd in een document als persoon die  200 gulden of meer belasting moeten betalen in het  jaar 1819 (3)

6060

480

06-07-1820

Nauta Ruardi, Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6263

1106

06-11-1815

Nauta Ruardus  ----    Hiddenga Elias , Koopman van beroep wonende te Heerenveen  is aangeslagen voor de belasting personele omslag voor f. 119 en daar tekent hij in een geschreven brief met zijn handtekening bezwaar tegen aan , hij is best bereidwillig om te betalen maar dat de heeren Haeften van Jacob en  Tuimelaar Johannes zoon van Tuimlaar Hendrik  minder moeten betalen  en niettemin  de heer Nauta R.  Ontvanger Particulier  die een groter inkomen heeft voor minder is aangeslagen en Mollema Molle Wobbes  zoon van Mollema Wobbe Molles geheel niet zijn aangeslagen  en Haeften van Bartholomeus Cornelis Gerardus   zoon van Heaften Jacob   welke op een zeer laag bedrag aangeslagen zijn  enz. tevens aanwezig een extract uit de repartitie lijst  enz.waarop vermelde personen en ook Hiddinga Herman met hun beroep en het aangeslagen belasting bedrag enz. jaar 1815  (5)

6248

754 Bijl. A.

12-08-1814

Nauta Ruardus , Suppleant Tuimelaar Hendrik,  Koopman Hij staat op een lijstje genaamd: Geextratieerd uit de Repartike over de ingezetenen van de Gemeente Heerenveen tot vinding van het tekortkomende op de behoeften dier genoemde gemeente voor het jaar 1813 aangeslagen voor fl. enz. enz jaar 1814 (1)

6080

287 en 288

20-03-1822

Nauta Ruardus---- Barends Jacob, Commies ten kantore Partuculier is benoemd tot provisioneele waarneming van de post van Ontvanger Particulier wegens het overlijden van de heer Nauta  Ruardusenz. en de heer Schadee J. wordt dan  benoemd tot Ontvanger Particulier te Heerenveen i.p.v. de overleden Nauta Ruardus jaar 1822 (19)

6645

900

15-11-1815

Nauta Ruardus---- Greveling H. Schout van de gemeente Sint Johannesga ondertekend een brief aan de Gouverneur van Vriesland betreffende het rekweste van de Heer Nauta Ruardus te Heerenveen als floreenpligtige enz. jaar 1815 (2)

6251

1086

11-11-1814

Nauta Ruardus---- Hiddinga Elias, Koopman wonende op het Heerenveen, hij schrijft en tekent een brief aan de Gouveneur van Vriesland dat hij door de Gemeente Heerenveen wordt aangeslagen voor 205 gulden maar dat volgens de bijlage (aanwezig) blijkt dat de navolgende personenTuijmelaar Hendrik, Haaften van Jacob Regter  , Nauta Ruardus Regter van Instructie  voor minder zijn aangeslagen en hij vraagt dan ook enz. enz. jaar 1814 (3)

6070

424-20        25-05-1821

Nauta Ruardus hij staat vermeld in een document genaamd, Lijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminsten tweehonderd guldens en daar boven in het jaar 1820 zijn aangeslagen geweest enz. jaar 1821 (3) Dossier met alle namen (15)

5986

287-B

Lijst 1

16-04-1814

Nauta Ruardus hij wordt vermeld in het document Nominative lijst der Justitie, de ambtenaren in het arrondissement Heerenveen met derzelve tractementen over de maand maart 1814 met zijn beroep en bedragen van zijn tractement enz. jaar 1814 (5)

5993

892

07-11-1814

Nauta Ruardus is benoemd en aangesteld voor de post van Ontvanger Particulier te Heerenveen jaar 1814 (3)

6242

82,1-7a+12               07-02-1814

Nauta Ruardus Onderwerp:aangeslagen voor belastingen maar daar niet mee eens en een request,  jaar 1814 (3) 

6075

 

803 en 808

22-10-1821

Nauta Ruardus Ontvanger Particulier is in de Heerenveen heden even na Middernacht overleden enz. jaar 1821 (2)

6624

294

16-02-1814

Nauta Ruardus Thans Mr. Plaatsvervangend Regter ter Instructie wordt benoemd  door de Prinse van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden enz. tot Regter ter Instructie in plaats van Kratzsch David Christoffel Frederik. die benoemd is tot tot Officier enz. jaar 1814 (2)

5992

796 en 797

10-10-1814

Nauta Ruardus ----Westplate Jan Adriaans ----- Witteveen Barteld, Ontvanger particulier  een proces verbaal van verzegeling op zijn goederen wegens een kastekort van 11.728 gulden  een stuiver en 8 penningen, als vervanger wordt genoemd Westplate Jan Adriaans , en Nauta Ruardus, wordt ook genoemd Witteveen Cornelis Bz. En Barendsz Jacob , met de complete controle boekhouding, enz. enz. jaar 1814 (15)

6082

453

03-05-1822

Nauta Ruardus, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2)  alles (13)

5996

111

09-02-1815

Nauta Ruardus, Regter ter instructie in de Regtbank van eersten aanleg te Heerenveen welk tot een andere functie is geroepen en in zijn plaatsen is benoemd Nauta Gibiam Rudolph  van beroep Advocaat te Heerenveen jaar 1815 (2)

6044

144

05-03-1819

Nauta S. ---- Doorenbos W. aannemer te Oldeboorn heeft aangenomen de reparatieen en het onderhoud van de Metzel en Timmerwerken behorende tot het kanaal van Dokkum naar Stroobos gedurende het jaar 181 9 voor een somma van fl. 4300.= en tot borgen zijn gesteld Keyszer Y. H. en Bijlsma W. F. beide te Oldeboorn wonende en en idem het Kolonelsdiep tevens uitdieping van het kanaal  door Nauta S. te Oostermeer wonende gedurende het jaar 1819 voor een somma van fl. 1000.= en tot borgen zijn gesteld Doorenbos W. te Oldenboorn en Zijlstra J. F. te Nieuwerzijlen jaar 1819 (3)

6281

484-10

11-04-1817  

Nauta S.  ontvangt betaling voor verwen en glazenmaken en komt voor in, Een rekening van wijlen Kooistra Meindert  in leven Rentmeester van Leeuwarderadeel wegens de dienst van 1811 vervolgd door Jongh de H. Y. die is benoemd tot de finale liquidatie enz. enz. jaar 1817 (6)  dossier (13)

6282

737-24

07-07-1817

Nauta S. (Sjoerd) Predikant te Hijlaard met (32 gezinshoofden) wordt aangeslagen naar zijn relatief vermogen : Kohier van de Personele Omslag van zesduizend achthonderd en negen en dertig guldens enz. verdeeld over de Ingezetenen van Baarderadeel (411 gezinshoofden, verdeeld over de 15 dorpen) ter zake achterstallige Pretensien van de Gemeente van Baarderadeel met vermelding van te betalen bedrag en de Huisnummers enz.  jaar 1817 (5) dossier (28)

6863

8-A

31-12-1824

Nauta S. H. Nauta Gosse Baukes, onderwerp de memorie van aangifte van zijn nalatenschap , wordt in genoemd Brandenburg V? H. en Dikkerboom A?. E. en Nauta S. H. jaar 1824 (1)

6026

621

09-09-1817

Nauta S. Hij staat in een lijst van Ordonnancie met de door hem geleverde producten en kosten enz. enz.,  jaar 1817 (2)

6101

1314-a

17-12-1823

Nauta S. K.  fl. 510.=  wegens onderhoud aan het Kolonelsdiep, Onderwerp: een door de Alg. Rekenkamer finaal verevende certificaat van betaling van voornoemd bedrag enz. jaar 1823 (1)

6054

5

03-01-1820

Nauta S. K.  hij is de pachter van de Herberg in het z.g.n. Schuilenburger Vallaat  onder den dorpe Oostermeer, hij verzoekt om voor de doorvaart van schepen het dubbele vallaats geld mag heffen zulks omdat  hij vermindering heeft van enz. enz. jaar 1820 (2)

6052

817

17-11-1819

Nauta S. K.  hij is in 1818 bij de laatste verhuring van het Schuilenburger vallaat voor fl. enz. jaar 1819 (1)

6052

790

04-11-1819

Nauta S. K.  Pachter van het z.g.n. Vallaat onder Oostermeer en Herbergier verzoekt de doorvaart gelden voor de nacht te mogen verdubbelen enz. jaar 1819 (3)

6863

3/1+ 3/2-A

22-12-1824

Nauta S. K. , Hij komt voor in het dossier  van de algemene rekenkamer die finaal verevenende declaratieen betreffende de herstellingen  van de storm in december 1823 verricht. (tevens wat voor werkzaamheden heeft gedaan en het bedrag.) jaar 1824 (10)

6865

19-A

20-01-1825

Nauta S. K. komt voor op een document: Opgave van de Schulden welke door Heeren Gedeputeerde Staten van Vriesland op de provinciale begrooting voor het jaar 1824 aan hem/haar schuldig is,  als een voorlopige verevening,  enz enz  jaar 1825  (3)

8211

988-3, 36

Bladzijde 2

26-09-1839

Nauta S. te Oostermeer wordt vermeld als dergenen aan wien is uitgevoerd en heeft ontvangen in de Staat der gedurende de maand augustus bij de plaatselijke ontvangers dezer Grietenij Tietjerksteradeel ingekomen duplicaat consentbiljetten van Wijn en Gedisteleerd, aldaar uit andere gemeenten ingevoerd, een document met 5 kolommen informatie, jaar 1839 (7)

8386

949/36

20-09-1841

Nauta S. te Oostermeer,  Hij  komt voor in een document; Staat van Ingekomen uitvoerbiljetten  bij het bestuur van Tietjerksteradeel als koper  van  Dranken in de maand Augustus)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8386

949/41

20-09-1841

Nauta S. te Workum wordt vermeld op; Staat van Duplicaat-Uitvoerbilletten van Wijn Gedislelleerd enz. in de maand Augustus 1841 ten kantore van de stedelijke Indirectye Belastingen te Workum van andere gemeenten ingekomen als koper met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8380

833-2

24-08-1841

Franekera-

           deel

Nauta S. W. de weduwe te Ried staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Franekeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8386

949/13

20-09-1841

Nauta S. W. De weduwe te Ried, Komt voor in een document; Staat van de dubbelen van uitvoer billetten  van wijn en sterke dranken  welke in de maand augustus in de gemeente Franekeradeel zijn ingevoerd.  (als ontvanger  van  Dranken)  met vermelding van hoeveelheid en soort. Jaar 1841 (3)

8285

615-2, 13-1

19-06-1840

Nauta S. W. te Ried wordt vermeld in een Staat van Duplicaat-Billetten van Uitvoer van Wijn en Sterke Dranken bij de Ontvanger  der Plaatselijke belastingen van de Grietenij Franekeradeel in de maand Mei 1840 met  8 kolommen informatie zoals b.v. het aantal kannen wijn, likeur en gedistilleerd en aan wie het is verzonden enz. jaar 1840 (6)

6631

1114

12e blz. van kolommen

15-09-1814

Nauta S. wegens leverantie van Linnen  onbetaalde rekening  van de de Diaconie Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18)

5664

37, 6

01-04-1910

Nauta S. Wommels Schip de Motor Wommels,  komt voor in een Dossier; Verkeer over het water, Staten van Friesland gevestigde stoombootondernemingen chronologisch geordend, jaar 1910

8356

328/27-5               03-04-1841

Nauta S. wonende in wijk G. te Harlingen wordt vermeld in een document Nominative Lijst van personen welke in de grondbelasting enz. buiten het Patentregt f. 12.=, en daarboven Dertig Gulden betalen , en tot kiezers te Harlingen kunnen worden benoemd en wel volgens art. 12 der stedelijke reglementen in den jare 1839 alhier stembiljetten ter invulling zijn toegezonden enz. jaar 1841 (8)

6631

1114

13e blz. van kolommen

15-09-1814

Nauta S., Linnen geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18)

6631

1114

13e blz. van kolommen

15-09-1814

Nauta S., Linnen geleverd en heeft nog geld  tegoed van  onbetaalde rekening  van de de Diaconie  Sneek staat op de lijst resterende schuldenj der Diaconie Sneek op prima januari 1813  jaar 1814 (7) dossier (18)

6843

30-C

gehuwden D.

21-05-1824

Nauta Sible, 213 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document Nominative Staat van alle gehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen, in de termen van den Schutterlijken dienst vallen en zijn opgeroepen, 9 kolommen met vermelding van leeftijd, beroep, aantal kinderen, vrijgesteld zo ja, zo nee enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9181

1413

06-08-1915

Nauta Sietse,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Juli met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

9180

420

05-03-1915

Nauta Sietze,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Februari met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar1915 (3)

6870

09-03-1825

39-C

Nauta Sijbrandus---- Belkmeer Gabe, Kleermakersknecht wonende in het Roomsch Catholijk Weeshuis te Leeuwarden en Nauta Sijbrandus oud 48 jaar, Hoekstra Willem oud 52 jaar en Bruinsma Jacobus oud 53 jaar allen regenten van het genoemd weeshuis te Leeuwarden en aldaar alle geboren beklaagden voor de Regtbank van eersten aanleg te Leeuwarden wegens terzake van verzuim van aangifte voor de Nationale Militie de straf is een geldboete of gevangenisstraf enz. enz. jaar 1825 (3)

6856

17-A

13-10-1824

Nauta Sj. Kl.  Sluiswachter en Tapper te Schuilenburg een transactie ter voorkoming van een vervolging wegens verzuim aangifte werkbode. Jaar 1824 ( 2)

6042

20

13-01-1819

Nauta Sjouke Klaas, zijn eerder verzoek d.d. 09-12-1818 is  van de hand gewezen jaar 1819 (1)

6100

1090            

05-11-1823  

Nauta Sjouke Klazes  fl. 637.50 voor de werkzaamheden  aan het Kolonelsdiep , hij ontvangt  betaling door de algemene rekenkamer finaal verevende stukken zoals hiervoor vermeld  enz. enz. Jaar 1823 (4)

6087

920

05-10-1822

Nauta Sjouke Klazes onder Oostermeer  staat vermeld in een document Bestuur van de registratie en Domeinen  betreffende de verpachting op 26 September 1822  van de Tolhuizen en Vallaten met 5 kolommen info, jaar 1822 (3) (dossier 5)

3622

Dossier

A-1

30-10-1832

Nauta Sjouke Klazes wonende te Oostermeer hij is de hoogs biedende voor het ZEVENDE perceel en wel de pacht van het Verlaat genaamd Schuilenburger Verlaat als borg Nauta Wybe Klazes en Nauta Rinze Klazes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1832-1838  dossier (50)

3622

Dossier

A-2

30-12-1837

Nauta Sjouke Klazes wonende te Schuilenburg van beroep Kastelein hij is de hoogs biedende voor het ZESDE perceel en wel de pacht van het Verlaat genaamd Schuilenburger Verlaat als borg Nauta Rinze Klazes en Nauta Wijbe Klazes, ook aanwezig de voorwaarden van verpachting, bij inzetting en opbod van de Tolhuizen en daarbij behorende landerijen staande en gelegen langs den trekweg van Dokkum naar Stroobos en langs het kanaal het Kolonelsdiep in de Provincie Vriesland enz. van zowel de pachter als de borgen zijn hun handtekeningen onder de stukken aanwezig jaar 1838-1843 dossier (59)

8294 

799/4

11-08-1840

Nauta Steffen,   Handgeschreven brief   met  Handtekening van Dieuwke Richling (Reigling) en haar man Steffen Nauta Verwer beide te Workum, jaar 1840

6838

7-A bijlage 1 Mannen

Correctio-

neelen

26-03-1824

Nauta Stephanus S., 231 is het gevangen (order) nummer van genoemd persoon en komt voor in een document genaamd: Nominative lijst der Gevangenen die gedurende het jaar 1823 in de gevangenissen te Leeuwarden zijn gehuisvest geweest met aanwijzing van het tijdstip waarop dezelve zijn ingekomen en ontslagen en met opgave tevens van het getal der dagen van confinem ent gedurende welke zij in de gevangenissen zijn verpleegd ook soms met overlijdensdata enz. jaar 1824 (5) totale dossier met ca. 1200 namen van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen (42)

6631

1114

1e blz. van kolommen

15-09-1814

Nauta Sybren hij staat vermeld op de Quotisatie samen met andere inwoners van Sneek voor de inzameling van Penningen voor de Armen Diaconie en evt, de onwilligen worden desnoods met parate executie tot betaling gedwongen ook wordt vermeld wat ze moeten betalen verdeeld in klassen enz. jaar 1814 (7) dossier (18)

6865

16-A

18-01-1825

Nauta Sybrig Hanses----- Dikkerboom (ook Dikkenboom) Antje Ernst weduwe van Nauta Gosse Baukes  te Workum overleden 19 Juli 1824, dat zijn testament  niet alleen vrij onduidelijk is enz. enz. , de wet op het successierecht is de nalatenschapfl. 18060, 35,  zijn vrouw krijgt behalve het legaat ook  de Huisinge enz.  ook de Diaconie de Hervormden aldaar ontvangen een legaat van 255 , een wekelijks legaat van fl. 1  totaal fl. 52  aan Foekes Haete geboren  3 januari 1744, aan Nauta Sybrig Hanses fl. 6000.- ., Brandenburg ?ey Hessels fl. 5300.-  enz. enz. jaar 1825 (3)

6711

260

 00-00-1822

Nauta Sytze Lolles die tijdens de periode van besmettelijke ziekten te Woudsend Runderbeesten verloren is,  jaar 1822 (1)

9180

1189

25-06-1915

Nauta T. (Ties) zijn benoeming en beeediging als Burgemeester van Dantumadeel enz. jaar 1915 (3)

6000

590

21-06-1815

Nauta T. Deurwaarder met als onderwerp zijn declaratie wegensgedepecheerde Dwangbevelen tegen de Percepteur op Schiermonnikoog enz. jaar 1815 (1)

6089

1206

28-12-1822

Nauta T. T. Wordt vermeld op de Staat van gestorven vee,  het welk wordt verzogt vergoeding van schade door de eigenaren die met bewijs van certificaat hebben aangetoond dat  het vee met huid en haar is begraven enz. enz. over de jaren 1817 t/m/ 1821 enz. enz. een staat met 9 kolommen info. jaar 1822 (8)

6252

1193-29

29-11-1814

Nauta T. te Leeuwarden  zijn rekening wordt betaald wegens Translateren   enz enz.  hij komt voor in een dossier betreffende Administratie Belastingen uit het  district Collumerland gevoerd door Faber L. enz. jaar 1814 (1)  dossier (36)

8380

833-2

24-08-1841

Dantuma-      

            deel

Nauta te Dockum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Dantumadeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Ferwerde-    

         radeel

Nauta te Dockum staat vermeld als uitvoerder naar de Grieternij Ferwerderadeel  in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken jaar 1841 (4) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Leeuwar-

             den

Nauta te Leeuwarden staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (3) Gehele provincie (122)

8380

833-2

24-08-1841

Oostdonge-

          radeel

Nauta te Nieuwezijlen staat vermeld als naar wie is uitgevoerd (de ontvanger) naar de Grieternij Oostdongeradeel in de maand Juli 1841 op>>>Uitvoerbiljetten van wijn en sterke dranken, Concent biljetten, Lijsten  met de namen van  de uitvoerders  (uitvoerbiljetten) en diegene die het hebben ontvangen van wijn en sterke dranken met de ontvangen hoeveelheid enz. jaar 1841 (5) Gehele provincie (122)

6008

82 blz. 6        03-02-1816

Nauta Th. staat vermeld in een document na examinatie van Uw Edel gestrenge Heer Missives van 1814 en 1815 allen betreffende de zaak der ten gevolge der Staatsomwenteling van 1795 van hunne posten geremoveerde ambtenaren is mij voorgekomen dat voornoemde enz.  jaar 1816 (8)

6034

395

30-05-1818

Nauta Theunis Commiss. Van Schuit, Wordt vermeld in een document betreffende Patentschuldigen , en om alle mogelijke middelen  aan te wenden om  enz. enz.. jaar 1818 (4)

6629

841

01-07-1814

Nauta Thomas Bode bij het Departementaal Bestuur van Vriesland staat in een document van de Secretaris van Staat aan de Gouverneur met de vraag of voornoemde opnieuw is geemployeerd enz. jaar 1814 (2)

6025

511

06-08-1817

Nauta Thomas,  Huizinga Rinnert en Sybrandy Klaas alle drie Deurwaarder  te Leeuwarden . Onderwerp: hun tractement van 450 guldens jaar 1817 (5)

5989

575

26-07-1814

Nauta Thomas, aldaar aangesteld als Deurwaarder der Middelen te Lande tot het doen van gerechtelijke Exploiten zoo voor het Officie Fiscaal in de Provincie Vriesland enz. jaar 1814 (4)

5672

84

15-11-1894

Nauta Tj. T..>>hij is één der ondertekenaars van het hiervolgende document>>Hummelinck C. H. directeur der N.V. “Hollandia” krijgt een voorwaardelijke vergunning om met de boot “Cornelia” o.a. langs het vaarwater van Bolsward naar Nijezijl enz. enz. in het dossier een brief aanwezig van inwoners van IJlst en Oosthem wonende aan of in de nabijheid van de Wijmers Sneeker Bolswarder Zeilvaart die verklaren en allen hun handtekening onder dit document hebben gezet dat de melkboer  die voor Hollandia vaart met een veel te grote snelheid vaart zodat de wallen en bruggen er van te lijden hebben enz. enz. jaar 1894 (6)

6087

975-11

19-10-1822

Nauta Tjeerd Jans  is vermeld op een staat  als ingezetenen van Rinsumageest  aan de Noordkant van de Dokkumer Ee die belasting betalen enz.  voorkomende in het document Grensscheiding Rinsumageest jaar 1822 (1) Dossier (19)

6627

584, 1-2, 7

30-04-1814

Nauta Tjeerd Jans ---- Pieters Marten heeft betaald de Huishuur, wordt vermeld in een document genaamd Ontvang van Tjeerd Jans Nauta jaar 1814 (4)

9181

1645

03-09-1915

Nauta Tjitze,  Komt voor op een document der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, gedurende de maand Augustus met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming jaar 1915 (3)

6843

30-C onge-

huwden D.

21-05-1824

Nauta Tjitze, 121 als volgnummer, hij wordt vermeld in een document van ongehuwden manspersonen uit de Gemeente Leeuwarden in de leeftijd van 18 tot 40 jaren welke volgens art. no. 9 der wet op de schutterijen vallen met vermelding in 9 kolommen zoals leeftijd, beroep en ook het beroep van de ouders zoo die nog in leven zijn enz. jaar 1824 (8) gehele dossier met 1521 namen (135)

9183

1454

07-10-1916

Nauta Tjitze, Komt voor op een  document  (blz.1)  der buitenlandsche paspoorten, afgegeven ter provinciale griffie van Friesland, de maand September met 4 kolommen onder andere  woonplaats en land van bestemming,  jaar 1916 (4)

8280

526-1, 36,2

22-05-1840

Nauta v. S. te Tietjerksteradeel als den gene aan wien de drank uitgevoerd is, en wordt vermeld in een document genaamd; Staat gedurende de maand april 1840 ingekomen Consent billetten van Wijn en Gedistilleerd welke uit andere Gemeenten in deze Grietenij Tietjerksteradeel zijn ingevoerd met 5 kolommen  informatie o.a. de woonplaats  van de uit en invoerder de hoeveelheid kannen Wijn en/of Gedistilleerd jaar 1840 (6) complete dossier van alle gemeenten van Friesland  (123)

6254

183

20-02-1815

Nauta V.? Luitenant Kwartiermeester ontvangt voor armbanden enz. , Staat in een document Specifique Opgave der uit het fonds der onvoorziene uitgaven dezer gemeente Rinsumageest dienst 1814 gedane betalingen enz., jaar 1815 (2)

6060

480

06-07-1820

Nauta van  C. F. F. , Hij wordt genoemd in een  Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die  200 gulden of meer in de beschreven middelen  en Grondlasten moeten betalen in het  jaar 1819 (2)

6855

9-A

01-10-1824

Nauta van  Cornelis Franciscus Fresius Rinia ------ Halbesma